Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Стенограми от пленарни заседания
СТО И ТРЕТО ЗАСЕДАНИЕ
София, петък, 9 февруари 2018 г.
Открито в 9,02 ч.
09/02/2018
Видео архив » Преглед на видео архив
Председателствали: заместник-председателите Емил Христов и Нигяр Джафер

Секретари: Станислав Иванов и Сергей Кичиков

ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: (Звъни.) Имаме кворум – откривам заседанието.
Уважаеми народни представители! В навечерието сме на една забележителна дата от българската история. Утре се навършват 139 години от Учредителното събрание. Нека си припомним делото на учредителите, на строителите на съвременна България.
Учредителното събрание е пример как представителите на българския народ, обединени от общ идеал, могат да работят за постигането на общото благо, да работят за националния интерес и с общата мисъл, че България трябва да е дом за всички нас.
По повод годишнината утре – 10 февруари, Народното събрание ще отвори врати за посетители в парламента.
Уважаеми народни представители, на основание чл. 53, ал. 5 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание предлагам да бъде включена в седмичната програма за работата на Народното събрание следната допълнителна точка: Второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки. Вносители: Даниела Дариткова и Данаил Кирилов на 19 януари 2018 г., приет на първо гласуване на 31 януари 2018 г.
При приемане на предложението точката ще бъде разгледана след започналото и все още неприключило второ гласуване на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за банковата несъстоятелност.
Моля, режим на гласуване за направеното предложение.
Гласували 163 народни представители: за 109, против 11, въздържали се 43.
Предложението се приема.

Продължаваме с:
ВТОРО ГЛАСУВАНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА БАНКОВАТА НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ – продължение.
Господин Кирилов, заповядайте.
ДОКЛАДЧИК ДАНАИЛ КИРИЛОВ: Уважаеми господин Председател, уважаеми народни представители!
Наименование на подразделение „Преходни и заключителни разпоредби“.
Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на подразделението на Закона.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 5, но предлага да бъде отхвърлен, тъй като е отразен на систематичното му място в § 9.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Изказвания? Няма изказвания.
Подлагам на гласуване текста на вносителя за наименованието на подразделението, който се подкрепя от Комисията, и отхвърлянето на § 5, който Комисията счита, че е отразен на систематичното му място и предлага да бъде отхвърлен.
Гласували 143 народни представители: за 102, против 13, въздържали се 28.
Предложенията са приети.
ДОКЛАДЧИК ДАНАИЛ КИРИЛОВ: По § 6 има предложение от народния представител Данаил Кирилов по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.
Комисията подкрепя по принцип предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 6, който става § 5:
„§ 5. (1) Извършените от квесторите, временните и постоянните синдици на „Корпоративна търговска банка“ АД – в несъстоятелност, в периода от поставянето й под специален надзор до датата на откриване на процедурата по осребряване имуществото на банката, заличавания на учредени от длъжници или от трети лица в полза на банката обезпечения, са нищожни. Учредените обезпечения се смятат за действителни и запазват своя ред.
(2) Алинея 1 не се прилага в случаите, при които вземането на банката е погасено изцяло чрез парично плащане.
(3) За времето от поставянето на „Корпоративна търговска банка“ АД – в несъстоятелност под специален надзор, до изтичането на 6-месечен срок от влизането на този закон в сила, по отношение на всички учредени от длъжници или от трети лица в полза на банката обезпечения, не текат предвидените в съответните закони срокове за тяхното действие. „Корпоративна търговска банка“ АД – в несъстоятелност, може да поднови до изтичането на 6-месечен срок от влизането на този закон в сила всяко едно обезпечение за нов срок.
(4) Обезпеченията са противопоставими на всяко трето лице, независимо от начина по който то е придобило имуществото.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря, господин Кирилов.
Изказвания?
Заповядайте, господин Байчев.
ТОДОР БАЙЧЕВ (БСП за България): Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги народни представители! Всяка правна норма – нейното действие, се определя във времето, пространството и спрямо лицата. Във времето, естествено, трябва да бъде за бъдеще време, в пространството – в случая на територията на Република България, а спрямо лицата, както гласи чл. 1а от Закона за нормативните актове, нормативният акт съдържа общи правила за поведение, които се прилагат към индивидуално неопределен кръг субекти. Наблягам на „неопределен кръг субекти“.
В случая конкретизираме само и единствено КТБ. Мисля, че Законът е общо за банковата несъстоятелност, а не за банковата несъстоятелност на КТБ.
Друго, което също е недопустимо – включването на името на банката в Закона. Вярно, че полетът на мисълта е неограничен, но в случая мисълта на вносителя се е приземила в Народна република Китай, тъй като единствените народни представители, които си позволиха да включат името на президента Си Дзинпин в тяхната конституция, са именно китайските народни представители.
Друго, което също искам да засегна, е обявяването за нищожни правни действия, извършени в миналото, които се възкресяват с обратна сила и позволяват подновяването на погасени обезпечения, като накърняват правата, които трети лица са придобили върху обекта на сделките, които обаче са били действителни към момента на извършването си, и обезпеченията. Поради това тези норми нарушават и друг компонент на принципа на правовата държава – изискването законно придобити права да се закрилят и да не се засягат от ретроактивни мерки. За съжаление ретроактивността е белег на извънредно законодателство, каквото не се налага към настоящия момент. Защо? Защото несъстоятелността е обявена преди три години и половина, а след три години и половина ние се сещаме да попълваме масата на несъстоятелността.
В публикуваните доклади на синдиците недвусмислено се извежда изводът, че към момента не са налице съществени резултати от дейността им относно връщането в масата на несъстоятелността на активи, придобити пряко или непряко с пари от банката.
Няма как да не се съгласим с констатацията, че това уврежда както интереса на кредиторите, така и публичния интерес. Тук се поставя, на първо място, въпросът: в каква степен тези ниски, отчайващи резултати се дължат на лоши закони, и в каква степен – на компетентността и нежеланието на квесторите и на синдиците да си свършат работата?
Вносителят игнорира напълно едно обстоятелство, което е констатирано от съда – че след 20 юни 2014 г., а това е моментът на поставяне на КТБ под специален надзор, цялата отговорност за опазване на имуществото и активите на банката е на БНБ в лицето на квесторите и на Фонда за гарантиране на влоговете в банките след назначаване на синдици от тях.
Мотивите, които ни се предлагат от вносителите, са с цел за пореден път да се прехвърлят проблемите от болната на здравата глава.
Другото, което също ме смущава в настоящия случай, че според докладите на синдиците, те са завели дела за взимания за над 10 милиарда лева, докато активите на банката са оценени на 5 милиарда лева. Изначално е ясно, че няма да бъдат събрани всички задължения на банката. Много ми е интересно как синдиците ще успеят да удвоят активите на банката, при положение че при поставянето й под особен надзор те са били 5 милиарда. Поради тази причина ние нямаме никакви основания да подкрепим направените промени, тъй като те противоречат на установения конституционен ред и на определени закони от нашето законодателство.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, господин Байчев.
Реплики?
Заповядайте, господин Хамид.
ХАМИД ХАМИД (ДПС): Благодаря, господин Председател.
Уважаеми колеги народни представители, уважаеми господин Байчев! Не знам откъде ги измисляте тези щуротии за китайската народна мисъл в този закон, за Си Дзинпин и не знам си какви комунистически лидери. Не знам от какви лични интереси и вчера, и днес толкова яростно защитавате едни и същи тези, изказани от човека, който ограби парите на българския народ, от един крадец, който се крие в Белград. До Вас ли опря този човек?! Вие ли сте неговият адвокат?! Излезте и кажете личния си интерес. Толкова яростно повтаряте негови тези. Законът наистина е в обществения интерес, повярвайте го! Прочетете го поне.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, господин Хамид.
Втора реплика – господин Кирилов.
ДОКЛАДЧИК ДАНАИЛ КИРИЛОВ: Уважаеми господин Председател, уважаеми народни представители, уважаеми колега Байчев! И аз ще започна с въпроса: кой Ви написа това, което прочетохте от трибуната?
ХАМИД ХАМИД (ДПС, от място): Цветан Василев – то е ясно. Той ги повтаря същите думи.
ДОКЛАДЧИК ДАНАИЛ КИРИЛОВ: Чувствам се длъжен да отговоря на някои от въпросите. Доколкото цитирате Закона за нормативните актове, ще цитирам на Вашето внимание и Указа за прилагане на Закона за нормативните актове – Указ № 884.:
„Чл. 34: С преходни разпоредби се продължава действието на правила, отменени с новия нормативен акт, или се урежда тяхното прилагане спрямо висящи правоотношения или спрямо юридически факти, които са започнали, но не са завършени при действието на отменения акт.
Чл. 35, ал. 1. В заключителните разпоредби се включват правилата, с които се придава обратна сила на акта, отлага се неговото действие или то се ограничава за част от територията на страната“.
По отношение на действието на субектите. Бих казал, че субектите, които черпят права или имат засегнати права по отношение на несъстоятелността на КТБ, са неограничен брой лица, но определяем кръг от лица.
Друг е въпросът колко време би отнело това определяне.
По отношение на цитирането на конкретна банка в нормативен акт Вие също наскоро бяхте инициатори, макар и други колеги също да бяха инициатори, за уреждане на въпросите на гражданите с многогодишни жилищни спестовни влогове, така наречените „лихвоточки“ в Банка ДСК. Така че аз не виждам някакво изрично или извънредно отклонение в конкретния случай, още повече че това е в Заключителните разпоредби и още повече, че това е първата, и радостното, единствена банкова несъстоятелност при действието на този закон. Хубаво, пак казвам, че не са седем банки, а е една банка. Тогава щяхте да имате седем имена.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, господин Кирилов.
Заповядайте за дуплика, господин Байчев.
ТОДОР БАЙЧЕВ (БСП за България): Уважаеми колега, с удоволствие мога да декларирам, че нямам никакъв конфликт на интереси. Не само че никога не съм се срещал, но никога не съм разговарял и не познавам господин Цветан Василев. (Шум и реплики в ГЕРБ.)
Съображенията, поради които правя тези изказвания, са, че Вашето предложение противоречи на законността и конституционността на Република България. Това, първо.
Второ, за разлика от Вас, аз съм народен представител за първи път. Вие сте имали възможността многократно да наблюдавате работата на различните държавни органи, които награждаваха Цветан Василев за банкер на годината (ръкопляскания от „БСП за България“.), които награждаваха КТБ за банка на годината. Ако Вие действително имате половината от компетентността, която декларирате, бихте могли да предизвикате питания, проверки и така нататък – някакъв процес, който да провери какво се случва в тази „елитна“ банка.
Моля Ви, не прехвърляйте за пореден път Вашите зависимости от болната на здравата глава! Благодаря Ви. (Ръкопляскания от „БСП за България“.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря, господин Байчев.
Други изказвания? Заповядайте, господин Найденов.
СИМЕОН НАЙДЕНОВ (Воля): Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги, нашата политическа партия няма да подкрепи предложения § 6 в този законопроект поради една-единствена дума, която считаме, че следва да бъде премахната. Зачитам редакцията на предложения параграф:
„Синдиците на КТБ може да подновят до изтичане на шестмесечния срок от влизане на Закона в сила всяко едно обезпечение по необслужени кредити за нов срок“.
Нашето предложение е, че думата „може“ следва да бъде премахната и синдиците на КТБ трябва да подновяват до изтичане на шестмесечния срок.
Целта на Закона е да спре вторичното разграбване на активите на КТБ, поради което разпоредбата да е ясна и еднозначна, че действията се предприемат спрямо всички лоши длъжници, а не избирателно по преценка на синдиците. Именно тази дума „може“ е пречка това да бъде приложено.
Предлагаме думата „може“ да отпадне, а да е задължително. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря, господин Найденов.
Реплики към изказването на господин Найденов? Няма.
Други изказвания? Няма.
Ще подложа на гласуване редакционната поправка, която току-що направи народният представител Симеон Найденов, за отпадане на думичката „може“, след което ще продължим с гласуването по текста на § 6.
Подлагам на гласуване редакционната поправка, направена от народния представител Симеон Найденов.
Гласували 130 народни представители: за 13, против 18, въздържали се 99.
Предложението не се приема.
Подлагам на гласуване редакцията на § 6, който става § 5, предложена от Комисията.
Гласували 124 народни представители: за 96, против 15, въздържали се 13.
Предложението се приема.
Моля, продължете с представянето на текста, господин Кирилов.
ДОКЛАДЧИК ДАНАИЛ КИРИЛОВ: Благодаря, господин Председател.
По § 7 има предложение от народните представители Данаил Кирилов и Хамид Хамид, направено по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, което Комисията подкрепя по принцип.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 7, който става § 6:
„§ 6. (1) Всяко прехвърляне или поредица от прехвърляния на акции и/или дялове от търговски дружества, извършено от длъжник на банката след датата на поставяне на „Корпоративна търговска банка“ АД – в несъстоятелност под специален надзор, е недействително по отношение на банката и на кредиторите на несъстоятелността.
(2) Синдикът, временният синдик или фондът могат в 5 годишен срок от откриване на производството по несъстоятелност да предявяват искове пред съда по несъстоятелността за обявяване на недействителност на прехвърляне или на поредица от прехвърляния на акции и/или дялове по ал. 1.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря, господин Кирилов.
Изказвания? Няма желаещи за изказвания.
Подлагам на гласуване редакцията на текста за § 7, който става § 6 по Доклада на Комисията.
Гласували 122 народни представители: за 96, против 17, въздържали се 9.
Предложението се приема.
Моля, продължете, господин Кирилов.
ДОКЛАДЧИК ДАНАИЛ КИРИЛОВ: Благодаря, господин Председател.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 8, който става § 7:
„§ 7. Този закон се прилага и за откритите до датата на влизането му в сила производства по несъстоятелност.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря.
Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване текста за § 8, който става § 7.
Гласували 119 народни представители: за 96, против 16, въздържали се 7.
Предложението се приема.
Продължете, господин Кирилов.
ДОКЛАДЧИК ДАНАИЛ КИРИЛОВ: Благодаря, господин Председател.
Постъпило е предложение от народния представител Данаил Кирилов по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание за създаване на нов § 8, което е подкрепено от Комисията.
Комисията предлага да се създаде нов § 8:
„§ 8. Член 59, ал. 5, 6 и 7 се прилагат от 20 юни 2014 г.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря, господин Кирилов.
Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване направеното и подкрепено от Комисията предложение за нов § 8 с текста, предложен от докладчика.
Гласували 117 народни представители: за 95, против 15, въздържали се 7.
Предложението се приема.
Моля, продължете, господин Кирилов.
ДОКЛАДЧИК ДАНАИЛ КИРИЛОВ: Благодаря, господин Председател.
Комисията предлага да се създаде § 9:
„§ 9. В Закона за кредитните институции (обн., ДВ, бр. …) в чл. 111 се създава ал. 3:
„(3) Квесторите нямат право да заличават учредени от длъжници обезпечения.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря, господин Кирилов.
Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване предложението на Комисията за създаване на нов § 9 с текста, представен от докладчика.
Гласували 121 народни представители: за 101, против 15, въздържали се 5.
Предложението се приема, а с това е приет и на второ четене Законът за изменение и допълнение на Закона за банковата несъстоятелност.

Продължаваме със следващата точка от дневния ред:
ВТОРО ГЛАСУВАНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ, № 854-01-2.
Законопроектът е внесен от народните представители Даниела Дариткова и Данаил Кирилов на 19 януари 2018 г., приет на първо гласуване на 31 януари 2018 г.
Кой ще представи текста за второ гласуване?
Заповядайте, господин Кирилов.
ДОКЛАДЧИК ДАНАИЛ КИРИЛОВ: Благодаря Ви, господин Председател.
Уважаеми господин Председател, уважаеми народни представители!
„Доклад относно Законопроект за допълнение на Закона за обществените поръчки, № 854-01-2, внесен от Даниела Анастасова Дариткова-Проданова и Данаил Димитров Кирилов на 19 януари 2018 г., приет на първо гласуване на 31 януари 2018 г.
„Закон за допълнение на Закона за обществените поръчки (обн., ДВ, бр. …)“.“
Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на Закона.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря.
Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване текста на вносителя за наименованието на Закона, който се подкрепя от Комисията.
Гласували 107 народни представители: за 96, против няма, въздържали се 11.
Предложението се приема.
ДОКЛАДЧИК ДАНАИЛ КИРИЛОВ: По § 1 има предложение от народния представител Георги Михайлов и група народни представители:
„В § 1, чл. 13, ал. 1, т. 20 думите „лечебните заведения за болнична помощ“ се заменят с „Министерството на здравеопазването“.“
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 1.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря.
Изказвания? Няма.
Преминаваме към гласуване.
Първо, гласуваме предложението на народния представител Георги Михайлов и група народни представители, което не се подкрепя от Комисията.
Гласували 107 народни представители: за 23, против 12, въздържали се 72.
Предложението не се приема.
Подлагам на гласуване текста на вносителя за § 1, който се подкрепя от Комисията.
Гласували 106 народни представители: за 96, против няма, въздържали се 10.
Предложението се приема.
Моля, продължете с представянето на текста, господин Кирилов.
ДОКЛАДЧИК ДАНАИЛ КИРИЛОВ: „Заключителна разпоредба“.
Предложение на народния представител Георги Михайлов и група народни представители:
„Наименованието „Заключителна разпоредба“ се изменя така: „Заключителни разпоредби“.“
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на подразделението на Закона.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Изказвания? Няма изказвания.
Подлагам на гласуване предложението на народния представител Георги Михайлов и група народни представители относно наименованието на подразделението, което не се подкрепя от Комисията.
Гласували 104 народни представители: за 17, против 20, въздържали се 67.
Не се приема.
Подлагам на гласуване текста на вносителя за наименованието на подразделението, което се подкрепя от Комисията.
Гласували 107 народни представители: за 94, против 6, въздържали се 7.
Предложението се приема.
ДОКЛАДЧИК ДАНАИЛ КИРИЛОВ: Предложение на народния представител Георги Михайлов и група народни представители:
„Създава се нов § 2 със следното съдържание:
„§ 2. В Закона за здравето (обн., ДВ, бр. …) в чл. 82, ал. 1, се създава т. 8а:
„8а. заплащане на лекарствени продукти, включени в списъка по чл. 266а, ал. 2 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, по ред, определен с Наредбата по чл. 9, ал. 1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина.“
Комисията не подкрепя предложението.
Предложение на народния представител Георги Михайлов и група народни представители:
„Създава се § 3 със следното съдържание:
„§ 3. В Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина (обн., ДВ, бр. …) в чл. 266а, ал. 5, след думите „по ал. 1“ се добавя „се закупува от Министерството на здравеопазването и“.“
Комисията не подкрепя предложението.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря, господин Кирилов.
Изказвания?
Заповядайте, професор Михайлов.
ГЕОРГИ МИХАЙЛОВ (БСП за България): Благодаря Ви, господин Председател.
Аз съжалявам, че отсъствах в първите минути на обсъждането на проектопромяната в Закона, тъй като от вниманието ми убягна това, че той беше вкаран в последния момент като точка в дневния ред.
Искам да обърна внимание на уважаемите народни представители, както и на контравносителите, че в случая става дума за две философии в двата вида предложения. Тези две философии създават един много сериозен прецедент, независимо от добронамереността на първоначалния вносител, във възможността отново да стигнем до прецедент във вариабилност в цените на различни лекарствени продукти, а някои от тях, особено финансоемки, в различни лечебни заведения.
Искам да припомня на цялата зала, че тази грешка беше допусната преди девет години. Под огромен натиск беше децентрализирана процедурата от Националната здравноосигурителна каса и беше дадена възможност на всички лечебни заведения да правят търгове за лекарствени продукти. Трябваше да минат девет години, да станат доста големи обществени скандали, за да се стигне до идеята отново тези търгове да бъдат електронно централизирани. Тук става дума за същото.
Като човек, който е работил много дълго време с таблицата по чл. 266 и познавайки характеристиката на медикаментите, които могат да влизат, ще влязат или ще излязат от нея, съм длъжен съвсем отговорно да Ви споделя и да Ви помоля за много внимателно отношение към тази проектопромяна в Закона, която ще даде възможност за вариабилност, в кавички, която може по един много сериозен начин да ощети интересите на държавата.
Думите, които бяха изказани тук при първото четене, че всичко е прозрачно, че се качва на сайта на Министерството, не отговарят на истината. Качва се само списъкът, който може да бъде променян, вярно, през календарната година, но нито една от сделките, които се сключват от лечебните заведения, не е обект на интерес на сайта на Министерството на здравеопазването. Някои от тези медикаменти, позволявам си да го повторя, са изключително финансоемки, тоест създава се отново една вариабилност, която в никакъв случай не е в интерес на държавата. Става дума за ограничен обем от лекарствени продукти, който обаче може да бъде в ръцете на една сделка между лечебно заведение и, позволявам си да цитирам вносителя – един или двама дистрибутори, което ние коментирахме, че могат да сключат помежду си мълчаливо споразумение, да не го наричам с друга дума, и невъзможност за контрол на това – рязко да се повишат цените, на което ние сме свидетели вече като професионалисти много пъти през последните години.
Аз Ви цитирах миналия път, да не занимавам сега уважаемата зала с това, че някои медикаменти точно от този списък повишиха 40 – 50 пъти цените си, поради това че има монополист – дистрибутор, или са само двама дистрибутори на пазара.
Много моля всички, отчитайки добронамереността на първоначалните вносители, внимателно да обмислят това – в чии ръце ще се даде възможността за закупуването. Още повече, ние сме разговаряли с представители на Министерството на здравеопазването. Те имаха една изключително рационална идея към Дирекцията за лекарствени средства – да се създаде възможност, и то със законова инициатива, при натиск от определен дистрибутор или малка група дистрибутори, които оперират с тези уникални за нас средства, защото те са разрешени на терена на Европейския съюз, но не са регистрирани в България – тези средства, както го правят други държави, да могат да бъдат закупувани извън територията на страната по определена законова процедура, както, между другото, това правят други държави на Балканския полуостров. Благодаря Ви, господин Председател.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, професор Михайлов.
Реплики? Няма.
Други изказвания. Няма.
Преминаваме към гласуване на предложенията на народния представител Георги Михайлов и група народни представители за създаване на § 2, което предложение не се подкрепя от Комисията.
Гласували 117 народни представители: за 37, против 19, въздържали се 61.
Не се приема предложението.
Второто предложение – за създаване на § 3, на народния представител Георги Михайлов и група народни представители, което не се подкрепя от Комисията. (Реплики от „БСП за България“: „Процедура“.)
Вече сме в гласуване, след като завършим.
Гласували 109 народни представители: за 12, против 28, въздържали се 69.
Не се приема предложението.
Имаше процедура, поискана от господин Попов, но виждам, че той няма интерес към процедурата, затова продължаваме с представянето на текста.
Моля, господин Кирилов.
ДОКЛАДЧИК ДАНАИЛ КИРИЛОВ: Благодаря, господин Председател.
Предложение от народния представител Георги Михайлов и група народни представители:
Създава се § 4:
„§ 4. В срок до два месеца от влизането в сила на този закон министърът на здравеопазването привежда Наредбата по чл. 9, ал. 1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина в съответствие с изискванията на този закон.“
Комисията не подкрепя предложението.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря, господин Кирилов.
Изказвания?
Заповядайте, професор Михайлов.
ГЕОРГИ МИХАЙЛОВ (БСП за България): Благодаря Ви, господин Председател.
Аз Ви моля в началото на моето изказване да обръщате внимание на лявата част на залата при желание за процедура или прегласуване, а също така и за представянето на гласуването по групи. Имам предвид това, обръщайки се към всички колеги народни представители, защото, ако бяхте представили гласуването по групи, щяхте да видите, че единствено натискът задължи промяната в една или друга посока на гласуването, тъй като имаше и колеги от ГЕРБ, които много добре разбраха нашите аргументи и гласуваха „за“ предложението. Не вярвам в липса на интелект у колегите от ГЕРБ някой да се обърка в един толкова сериозен и…
СТАНИСЛАВ ИВАНОВ (ГЕРБ, от място): Къде са Вашите хора?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Моля Ви, по същество, професор Михайлов!
ГЕОРГИ МИХАЙЛОВ: Не водим дискусия.
Искам да обърна внимание на колегите от залата, че става дума за принципно отношение, което като политика се възприема и от управляващата коалиция в момента. Политика на внимателен контрол на огромния разход за средства за медикаменти, който се реализира в Република България. И с този акт, който в момента приемаме като законодателна промяна, ние се отклоняваме от националната си философия да вкараме под контрол прекомерните и вариращи в различни лечебни заведения и различни части на страната разходи, които в никакъв случай не са от интерес за държавата.
Затова Ви моля и по това, мисля че последно, предпоследно предложение, да приемете нашите аргументи и да наклоните везната в полза на това да бъде оптимизиран този разход, който има значение. Всеки лев има значение, а тук не са малко средствата, за националните интереси на държавата. Благодаря Ви, господин Председател.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви и аз.
Реплики? Други изказвания?
Господин Кирилов.
ДОКЛАДЧИК ДАНАИЛ КИРИЛОВ: Уважаеми господин Председател, уважаеми народни представители!
Странно е, че точно аз искам да взема думата по този законопроект, като може би единственият не-лекар в очерталия се спор и не-медик. Но бих искал да кажа как протекоха дебатите в Комисията по правни въпроси, която по този законопроект беше водеща Комисия. За мен ключово и важно беше становището на Министерството на здравеопазването, което беше представено от три дирекции – дирекция „Обществени поръчки“, „Правна дирекция“ и дирекция „Лекарствена политика“. Преразказвам заглавието.
Не съм съгласен с твърдението, което досега се казваше, че Министерството на здравеопазването иска по някакъв начин да участва в тази процедура. Всички представители категорично заявиха, че не искат. Разясниха голяма част от детайлите по отношение на хипотезите с оглед различните платци, в резултат на едно такова лекарствено средство. И да Ви кажа, тук в крайна сметка смятам, че не иде реч до защита на националния интерес, а иде реч до защита на интереса на пациента. А интересът на пациента, освен номиналната цена на лекарството, е и бързо да го получи. Ние проиграхме няколко варианта по предложенията на професор Михайлов. При всички положения всички се съгласихме, че това означава минимум една седмица допълнителна административна процедура. Тоест една седмица загубено време.
Кое е ключовото според мен като не-лекар? Твърдя като юрист, адвокат – ключовото е това, че имаме многократен контрол адхок. Имаме контрол на лекари в самото лечебно заведение, които трябва да изразят еднопосочна воля точно за конкретен пациент, точно за конкретно лекарство. Това лекарство трябва да е включено в списъка по чл. 266а, което пък става със санкцията на националния консултант по съответната материя. За да се извърши самият внос и поръчка, трябва разрешение от Агенцията по лекарствата за внос. Виждате колко още административни процедури.
И най-бруталният, ще го нарека икономически регулатор, е интересът на лечебното заведение. Рискът от прекомерност, рискът от непокриване на разхода ще тежи в бюджета на лечебното заведение, тоест лечебното заведение също е ефективен контрольор за това, че това лекарство е необходимо и че то няма да се внесе, казано жаргонно, на „надута цена“. Да, цената може да е инцидентна, защото ние нямаме пазар на нашия пазар на това лекарство. Но надали тя би била хиперболична, или пък 40 пъти над цената и тук питам: къде? Защото ние нямаме цена на този пазар. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, господин Кирилов.
Реплика?
Заповядайте за реплика, професор Михайлов.
ГЕОРГИ МИХАЙЛОВ (БСП за България): Благодаря Ви, господин Председател.
Уважаеми господин Кирилов, с цялото ми уважение към Вас, аз горещо и най-добронамерено бих посъветвал, когато човек наистина не е тесен специалист – както аз не си позволявам да говоря по правни въпроси, да не взима отношение, тъй като тезите, както Вие ги наричате, хипотезите, които Вие изтъкнахте – дори цитирайки моето име като контравносител – категорично Ви го казвам, като директор на лечебно заведение, който е боравил, повтарям го за трети път пред залата, оперативно с този списък години наред, не отговарят на истината. Това цитиране на седмица животоспасяваща… Процедурата наистина е дълга и утежнена. Но тя не касае в този реален смисъл конкретен пациент. Тези пациенти обикновено са хронично болни, те са известни на лечебното заведение, което се занимава с такъв стратегически начин на лечение, действително отнема време, но всичко това върви във времето по начин, по който няма да бъдат ощетени пациентите, ако се централизира процедурата и ако тези средства се закупуват от Министерството на здравеопазването.
Още повече, позволявам си да Ви обърна внимание, понеже се обръщам към Вас, надявам се на Вашето внимание, че в начина, по който Вие конструирате Вашата хипотеза, имайте предвид, че тези средства директно натежават върху лечебното заведение. А понякога те създават един доста сериозен финансов капацитет, който е от порядъка на неколкостотин хиляди лева годишно. Вие виждате в общественото пространство как само преди 24 часа едно от големите лечебни заведения представи като сериозен въпроса за 500 хил. лв. задължение на една от структурите на това лечебно заведение. Така че неколкостотин хиляди лева за едно лечебно заведение да бъде натоварено то лично да ги плати… Да не влизаме в тази хипотеза – надута или ненадута е цената, дали може да се провери. Може да се провери, защото в Република Турция цените са многократно по-ниски отколкото в България, за съжаление, и в Република Гърция. И когато пациентите не могат да получат лечението, ги закупуват оттам на многократно по-ниски цени и примери мога да Ви дам колкото искате.
Така че непознавайки детайлите и бидейки като Вас добронамерен, човек рискува да заблуди колегите си, те да повярват на неговия авторитет като юрист и да се получи едно погрешно решение. (Ръкопляскания от „БСП за България“.) Благодаря Ви за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, професор Михайлов.
Друга реплика?
ПЕНЧО МИЛКОВ (БСП за България): Уважаеми господин Председател, уважаеми господин Кирилов!
Правя Ви реплика, тъй като участвах в обсъждането в Правната комисия и слушайки Ви, все едно ставаше дума за друго обсъждане.
Действително това, което беше истина, е, че там присъстваха четири представители на Министерството на здравеопазването, които в първите си думи заявиха, че са против нашето предложение. Но интерпретацията след това не отговаря на нещата, които се случиха в Правната комисия.
Отново придържайки се към уговорката, която направи професорът – да бъдем внимателни, вземайки отношение в материя, която е извън нашите компетентности, искам да Ви обърна внимание. За мен най-същественото нещо, което се случва в този законопроект, е: кой следва да вземе решението?
И нашето предложение е това да бъде направено от една институция, а именно Министерството, а не от всяко лечебно заведение за болнична помощ, както е Вашето предложение. И се чудя на Вашето изказване, защото Вие се присъединихте към моето искане Министерството на здравеопазването да даде данни за какъв обем в средства, господин Кирилов, става дума на годишна база за миналата година и за по-миналата година. И на нас двамата ни обещаха преди днешното гласуване да видим сумите.
И затова гадаем в момента и говорим за хипотези, защото Вашето предложение не е базирано върху суми. Министерството на здравеопазването, представителите на няколкото звена на Министерството на здравеопазването, поеха конкретен ангажимент пред Вас и пред мен да представят суми за какъв обем средства става дума. Днес отново внесохте Законопроекта, вече на второ гласуване. Не знам Вие имате ли яснота, но по обещанието, което беше дадено за мен – за яснота на годишна база какви суми са разходени, аз нямам. (Председателят дава сигнал, че времето е изтекло.)
Приключвам. Списъкът е динамичен и ние не знаем в бъдещето какви лекарства ще влизат. Но гласуващите трябва да имат яснота за предходната поне година, и за по-предходната, какви суми са разходвани от държавата и от лечебните заведения по този вид лекарства. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, господин Милков.
Друга реплика? Няма.
Господин Кирилов, ще ползвате ли правото на дуплика?
Заповядайте.
ДОКЛАДЧИК ДАНАИЛ КИРИЛОВ: Уважаеми господин Председател, уважаеми народни представители, колеги, които репликирахте моето изказване! Искаше ми се да не взимам дуплика, защото влизаме действително в технологичен дебат, каквато не беше конкретната цел.
Аз няма да се съглася и с двамата колеги, които ме репликираха, че проявявам воля да заблудя или да укрия истина във връзка с този дебат. По тази причина уточнявам, че това, че не съм проверил дали е постъпила информацията от Министерството на здравеопазването, се дължи на обстоятелството, че точката беше внесена извънредно в днешния дневен ред. Нормално планирахме, че ще влезе в седмичната програма за другата седмица и по тази причина нито аз, нито колегата Сава Петров сме звънели на колегите в Министерството на здравеопазването. Не ги подозирам тях обаче, че имат специална воля да укриват общата сума. По-скоро проблемът е, че се касае за няколко различни групи лекарства, които очевидно нямат консолидирана справка за това.
Аз не оспорвам Вашия управленски опит в конкретна болница в онкологичната област. За съжаление съм се сблъсквал и с това и, разбира се, там тези сблъсъци не са приятни.
Но искам да кажа следното. Колегата Милков се опита да бъде точен, но всъщност изкриви смисъла на дебата, затова ще повторя части от него, който водихме с Министерството на здравеопазването.
Какви са трите хипотези на платци, на реални финални платци в такъв случай?
Първата хипотеза е Фондът за лечение на деца.
Вторият случай е разходът финално да се поеме от Националната здравноосигурителна каса.
Третата хипотеза, която може да е отделна, но може да е заедно с някоя от хипотеза № 1 или хипотеза № 2 – пациентът и неговите близки.
Къде в тези три случая, да го нарека „резултатен“ платец на лекарството, е лечебното заведение? Да, има риск, и то реален риск по някакъв начин с изкривена управленска воля на лечебното заведение да се затрудни достъпът. Но аз не подозирам нито един лекар, нито здравен мениджър в такова предварително желание. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, господин Кирилов.
Други изказвания? Няма други изказвания.
Преминаваме към гласуване на предложението на народния представител Георги Михайлов и група народни представители за създаване на нов § 4, което не се подкрепя от Комисията.
Гласували 111 народни представители: за 31, против 23, въздържали се 57.
Предложението не се приема.
Процедура – заповядайте, госпожо Савеклиева.
ДАНИЕЛА САВЕКЛИЕВА (ГЕРБ): Уважаеми господин Председател, на основание чл. 83, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание правя предложение за удължаване срока за изменение и допълнение на приетия вчера на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за туризма, № 702-01-52, с три седмици, тоест на максималния срок.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря.
Подлагам на гласуване направеното току-що процедурно предложение за удължаване до максималния срок за предложения между първо и второ четене на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за туризма.
Гласували 103 народни представители: за 97, против няма, въздържали се 6.
Предложението се приема.
Заповядайте, господин Кирилов, да продължим с представянето на текста.
ДОКЛАДЧИК ДАНАИЛ КИРИЛОВ: Благодаря, господин Председател.
Уважаеми народни представители, § 2.
Предложение от народния представител Георги Михайлов и група народни представители – досегашният § 2 става § 5.
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 2.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря, господин Кирилов.
Изказвания? Няма.
Гласуваме предложението на народния представител Георги Михайлов и група народни представители, което не се подкрепя от Комисията.
Гласували 109 народни представители: за 23, против 33, въздържали се 53.
Предложението не се приема.
Сега гласуваме текста на вносителя за § 2, който се подкрепя от Комисията.
Гласували 105 народни представители: за 88, против 1, въздържали се 16.
Предложението е прието.
С това завършихме.
Уважаеми народни представители, продължаваме с Парламентарен контрол в 11,00 ч.
(След почивката.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Започваме, уважаеми народни представители, с
ПАРЛАМЕНТАРЕН КОНТРОЛ.
За периода 2 – 8 февруари 2018 г. има постъпило питане от народния представител Дора Янкова към Николай Нанков – министър на регионалното развитие и благоустройството, относно разработване на интегрирани програми за подкрепа на районите с неблагоприятни социално-икономически, демографски и географски характеристики. Следва да се отговори в пленарното заседание на 16 февруари 2018 г.
Писмени отговори от:
- министър-председателя на Република България Бойко Борисов на въпрос от народния представител Джейхан Ибрямов;
- заместник министър-председателя Томислав Дончев на въпрос от народния представител Петър Петров;
- министъра на здравеопазването Кирил Ананиев на въпрос от народния представител Нигяр Джафер;
- министъра на финансите Владислав Горанов на осем въпроса от народния представител Джейхан Ибрямов;
- министъра на регионалното развитие и благоустройството Николай Нанков на въпрос от народния представител Пенчо Милков;
- заместник министър-председателя по икономическата и демографската политика Валери Симеонов на въпрос от народния представител Георги Гьоков;
- министъра на финансите Владислав Горанов на три въпроса от народния представител Любомир Бонев;
- заместник-министър председателя по обществения ред и сигурността и министър на отбраната Красимир Каракачанов на въпрос от народния представител Николай Цонков;
- министъра на образованието и науката Красимир Вълчев на въпрос от народния представител Николай Цонков;
- министъра на здравеопазването Кирил Ананиев на въпрос от народните представители Николай Иванов, Иван Генов, Георги Йорданов и Илиян Тимчев;
- министъра на енергетиката Теменужка Петкова на въпрос от народния представител Васил Цветков;
- министъра на труда и социалната политика Бисер Петков на въпрос от народните представители Кристина Сидорова и Теодора Халачева;
- министъра на околната среда и водите Нено Димов на въпрос от народните представители Георги Стоилов и Иван Димов Иванов;
- министъра на околната среда и водите Нено Димов на въпрос от народния представител Любомир Бонев.
Започваме с устните отговори на въпроси и питания, с отговора на Емил Караниколов – министър на икономиката, който ще отговори на въпрос от народните представители Димитър Данчев и Драгомир Стойнев относно администриране на Национален иновационен фонд.
Заповядайте, уважаеми господин Данчев.
ДИМИТЪР ДАНЧЕВ (БСП за България): Уважаема госпожо Председател, уважаеми госпожи и господа народни представители!
Уважаеми господин Министър, Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средни предприятия отговаря за изпълнение на държавната политика за подобряване на иновационната активност на предприятията и развитието на продукти, процеси и услуги от научно-изследователската и развойната дейност. Агенцията извършва администрирането на станалия известен и в забавните телевизионни предавания Национален иновационен фонд, чрез който следва да се насърчава научно-изследователската и развойна дейност, да се засилва иновативният потенциал и технологичното равнище на предприятията.
През септември 2016 г. е открита Осмата конкурсна сесия на Фонда с бюджет от 5 млн. лв., по която до крайната дата за кандидатстване – 31 октомври 2016 г., са получени 192 проектни предложения. Решението за резултатите от оценката на последната конкурсна сесия е взето едва през декември 2017 г., тоест с огромно закъснение от близо една година.
В парламентарната група на „БСП за България“ в Народното събрание постъпиха сигнали за нередности, касаещи администрирането на Националния иновационен фонд, от Изпълнителната агенция за малки и средни предприятия.
В тази връзка бихме желали да ни отговорите на следните въпроси: какви са причините за огромното закъснение на оценителните процеси? Защо е било забавено подписването на договорите с външните оценители толкова време и не са били подписани договорите с тези оценители? Оказан ли е натиск от госпожа Мариета Захариева – изпълнителен директор на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средни предприятия, за промяна на становището на оценителите? От протоколите на заседанията на Управителния съвет на Националния иновационен фонд, които ни изпратиха граждани, както и от медийните изяви на госпожа Мариета Захариева, установихме, че тя няколкократно е предлагала да бъде прекратена процедурата по оценка заради пороци. Какви са били основанията? Имало ли е официално заведени сигнали? Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Благодаря Ви, уважаеми господин Данчев.
Заповядайте за отговор, министър Караниколов.
МИНИСТЪР ЕМИЛ КАРАНИКОЛОВ: Уважаема госпожо Председател, дами и господа народни представители, уважаеми господин Данчев, уважаеми господин Стойнев! Първо, искам да благодаря за въпроса.
Националният иновационен фонд – НИФ, е създаден с Решение № 723 на Министерския съвет от 8 септември 2004 г. С цел уреждане организацията, принципите, механизмите на управление и дейността на НИФ са приети Правила за управление на средствата на НИФ 2016. Съгласно правилата Фондът има свой орган за управление и администриране на средствата, както и звено за контрол на Фонда.
В иновационната стратегия за интелигентна специализация на Република България 2014 г. – 2020 г., както и в правилата, изрично е предвидено, че дейността на Фонда се администрира от Изпълнителната агенция за насърчаване на малки и средни предприятия. По същество за Осмата конкурсна сесия са подадени над 190 броя проектни предложения по схемата „Подпомагане на научно-изследователската и развойната дейност на предприятията и организациите на научни изследвания и разпространение на знания“ чрез покана и със срок на кандидатстване за периода от 15 септември до 30 септември 2016 г. На подадените над 190 броя проектни предложения е направена оценка за административно съответствие и допустимост, както и техническо-икономическа оценка на проектните предложения и финансова оценка на бюджета от независими експерти – оценители.
В периода март – юни 2017 г. са проведени 78 срещи за консенсус и уеднаквяване на препоръките на независимите експерти, както и 82 срещи с кандидатите за преговори по бюджета на проектните предложения за периода юни – юли 2017 г. Посочените срещи са стандартни процедури по правилата за управление на средствата на НИФ. Извършена е служебна корекция на бюджетите от финансист-координаторите на основание подписаните протоколи от срещата за преговори с кандидатите. От изложената фактология е видно, че дейността се е провела в периода от октомври 2016 г. до юли 2017 г., като процесът не е спирал. В изпълнение на правилата е стартирала процедура за конкурс за избор на одитор и членове на звеното за контрол на Фонда. Поради липса на кандидати или липса на експертиза на явилите се кандидати се е наложило провеждане на три процедури в периода декември 2016 г. – ноември 2017 г.
При третата процедура е сформирано звено за контрол, като на заседание на Управителния съвет от 7 ноември 2017 г. е утвърден съставът на звеното за контрол. Възложено е в срок до 14 ноември 2017 г., тоест седем дни, да се извърши проверка за законосъобразното приложение на правилата при извършване на оценка на проектните предложения за Осмата конкурсна сесия на НИФ. Това е фактическата причина за забавянето.
След получаване на сигнали от независимите експерти – оценители в Министерството на икономиката, за забавяне на изплащането на възнагражденията им за вече извършена от тях дейност и труд, бяха възложени проверки от страна на Министерството на икономиката, (Председателят дава знак, че времето е изтекло.) – свършвам, от Инспектората и от дирекция „Вътрешен одит“ към Министерството на икономиката. В резултат на проверката не бяха констатирани нарушения, които да повлияят на работата на Фонда и на забавяне на оценката на проектните предложения. На практика се установи, че в Правилата за управление на средства на НИФ, по които се извърша Осмата сесия на Фонда, има текстове, които са неясни и недокрай разписани, което е затруднило изпълнението на сесията.
Към настоящия момент извършваме преглед на правилата, събират се становища от всички заинтересовани страни и аз няма да позволя да се стартира Деветата сесия на Фонда преди да се извършат промени в правилата за управление на средствата. Всъщност в Комисията по икономиката, в която Вие сте членове, предварително ще предоставим тази информация, за да бъдете запознати.
Конкретната информация по отношение забавянето на изплащане на възнагражденията на независимите експерти е в това, че са подписани договори с посочена клауза, според която хонорарите ще бъдат платени чак след класиране на проектните предложения. Това е и причината, поради която не са им изплатени възнагражденията своевременно. В резултат на това от Изпълнителната агенция са стартирани процедури да се сключат допълнителни споразумения, че възнагражденията ще бъдат платени веднага след приемане на работата и това вече е извършено.
Актуална информация, съвсем накратко: в началото на месец ноември 2017 г. на свое заседание управителният съвет е одобрил и е взел решение за класиране на проектните предложения, а съответно изпълнителният директор на Изпълнителната агенция е предприела действия за подписване на тези договори. В края на 2017 г., една година по-късно, както Вие споменахте, са подписани 17 договора с класираните участия.
По отношение на запитването – оказван ли е натиск от изпълнителния директор на Агенцията, Ви уверявам, че в информацията и от Инспектората, и от вътрешния одит такива сигнали, такава информация не е констатирана. Моля Ви, ако имате такива, да ги предоставите.
По отношение на това дали госпожа Захариева е отправила на заседание искане да бъде прекратена Осмата сесия, потвърждавам, че това е така, но тя и до ден днешен не е представила информация на какво основание са нейните искания. Вече са подписани договорите по Осмата сесия и аз Ви уверявам, че темата не е приключила за Министерството на икономиката и съвсем скоро ще има развитие, за което ще бъдете своевременно уведомени. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Благодаря Ви, господин Министър.
Заповядайте, имате възможност за реплика.
Господин Данчев, имате думата.
ДИМИТЪР ДАНЧЕВ (БСП за България): Благодаря Ви, госпожо Председател.
Уважаеми госпожи и господа народни представители, уважаеми господин Министър! Практически целият период от откриването на процедурата по Осмата сесия на НИФ до приключването ѝ беше белязан от скандали и съмнения за безпрецедентни манипулации. От официално съобщение на интернет страницата на Изпълнителната агенция за малки и средни предприятия от юни 2017 г., разбираме, че бизнесът е подал сигнали за нарушения, които опорочават процедурата за одобрение на проекти по Осмата сесия на НИФ.
Питам се: как е възможно представители на бизнеса да подадат сигнали по процедура, по която към онзи момент не е имало нищо официално като резултати? От същото съобщение научаваме, че от февруари 2017 г. до деня на публикуване на съобщението Националният иновационен фонд не е имал легитимен управителен съвет и не е имало възможност да се взимат решения във Фонда.
Интересно би било да научим имало ли е легитимна, правна причина, поради която Управителният съвет на Фонда се определя като нелегитимен в посочения период или в съобщението става дума отново за откровена манипулация? Дори за непреднамерения наблюдател е очевидно, че администрирането на Националния иновационен фонд през последната сесия е компрометирано и остава впечатление за сериозно манипулиране на оценителния процес. Само по себе си забавянето на оценката на проекта с повече от година обезсмисля идеята за иновативност на проектните предложения. Сами разбирате, че времето, в което живеем, предполага, че нещо, което представлява иновация днес, утре може да е отживелица. Дори и да не вземем под внимание въпроса със забавянето на оценителния процес, остава въпросът за това, че оценителите на проектните предложения са работили без договор. За мен това е сериозно административно нарушение и представлява сериозен риск за сигурността на информацията, с която са работили тези хора.
Важен е и въпросът: защо заплащането на оценителите е извършено, след като са приключили своята работа? Този факт оставя съмнение за възможността оценителите да са били притискани да променят една или друга своя оценка, за да могат в крайна сметка да получат очакваното от тях възнаграждение.
Скоро ще станат три години, откакто Агенцията се управлява от госпожа Мариета Захариева в качеството й на изпълнителен директор. В съвсем кратки срокове доверието в Агенцията беше практически унищожено. След поредица от гафове, довели дори до включването на Агенцията в предаването „Господари на ефира“, състоянието й започна да буди съжаление у всички партньори от работодателските и браншовите организации. Под ръководството на госпожа Захариева Агенцията категорично опорочава ролята на държавата като опора за малкия и средния бизнес и за развитие на модерната икономика. Информация за опорочени обществени поръчки и изкуствени граждански договори имаше и в доклада на служебния премиер господин Огнян Герджиков.
Господин Министър, изложените въпроси и проблеми несъмнено представляват сериозен удар за нормалната работа на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средни предприятия. Аз очаквам, че Вие ще предприемете сериозни и адекватни мерки и няма да търпите своеволията на самозабравили се администратори. Убеден съм, че управлението на държавните средства в размер на няколко милиона годишно за развитие на иновациите в нашата икономика не бива да остава в ръцете на хора, които опорочават процеса на насърчаването на развитието на малкия и среден бизнес в страната. Благодаря Ви. (Ръкопляскания от „БСП за България“.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Благодаря Ви, господин Данчев.
Заповядайте за дуплика, уважаеми господин Министър.
МИНИСТЪР ЕМИЛ КАРАНИКОЛОВ: Уважаема госпожо Председател, дами и господа народни представители!
Абсолютно подкрепям Вашата позиция. Това, което се случи, е недопустимо.
Относно това дали е бил легитимен Управителният съвет, той е бил легитимен, това е ясно на всички. За съжаление и при проверката, и в разговорите, които е имало с оценителите, към момента няма сигнали, че са били притискани. Аз още един път казвам: ако имате такива, хубаво е да ги предоставите. Уверявам Ви, че съвсем скоро ще бъдат предприети действия. Трябваше да приключим Осмата сесия. Щеше да е много негативно за всички иновативни предприятия и иновации в България, ако не я бяхме приключили. Ние трябваше, бяхме длъжни да приключим Осмата сесия. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Благодаря Ви, господин Караниколов.
Да му благодарим за участието в днешния парламентарен контрол.
Декларация от името на група. Заповядайте, господин Попов.
ФИЛИП ПОПОВ (БСП за България): Благодаря, уважаема госпожо Председател.
„Уважаеми народни представители, „Рачевгейт“ или поредният гейт под крилото на ГЕРБ! Днес в много български общини има по един самозабравил се овластен, който раздава обществени поръчки на свои хора, който изнудва и заплашва. Днес почти във всеки град има по един гейт. Думата „управление“ днес се покрива с „корупция“, с подмяна на процедури и облаги. Започна се със „Суджукгейт“, „Кумгейт“, от които днес се стигна и до „Рачевгейт“.
През миналата седмица Специализираната прокуратура започна разследване на злоупотреби на стойност 13 млн. лв. на кмета на община Септември Марин Рачев. Престъпление по служба, безстопанственост и неизгодни сделки. По думите на административния ръководител – прокурор Гешев, на кмета може да бъде повдигнато обвинение и за участие в организирана престъпна група. На един адрес са намерени всички счетоводни документи, печати, подписи на роднински и близки фирми, спечелили обществени поръчки на общината за милиони. В нощното шкафче на кмета на Септември са открити справки на ДАНС, касаещи местни избори от 2015 г. В тях се съдържа информация за проведени действия от ДАНС по направление „купуване на гласове“. След тефтерчето на Златанов отново е намерено тефтерче в кмета на ГЕРБ, в който тефтер се намират и бележки, разчети за фирми, свързани с кмета на община Септември, чрез които вероятно е източвана общината. Описани са фирмите, сумите на обществени поръчки, печалби и всякакви други съкращения.
Остава въпросът: какво още е намерено на прословутото нощно шкафче на следствения кмет? Сагата с Рачев започна отдавна, още в средата на миналата година. Още тогава народните представители от парламентарната група на БСП дадохме нарочна пресконференция, но нещата се случват бавно. Защо, уважаеми управляващи? Още тогава АДФИ констатира, че при провеждането на обществените поръчки от община Септември са допуснати множество нарушения на Закона за обществените поръчки. Обществените поръчки са спечелени от фирми, за които има основателни предположения за близки връзки между собствениците на фирмите и кмета Марин Рачев. По време на изпълнението на строително-монтажните дейности са съставени документи за осъществен контрол, но реално той не е упражняван. От взетите обяснения е видно, че фирмите, които са изпълнители на обществените поръчки, нямат необходимата техника и работна сила за изпълнение на заложените дейности. Същите те не могат да обяснят какви точно дейности са осъществявали. Собствениците на фирмите са сключвали допълнителни договори за наем, което оскъпява цената на проектите. Нанесените щети на община Септември от гореизложената информация възлизат на около 13 млн. лв. Впоследствие Софийска градска прокуратура се произнесе, че са налице кръгове около кмета на община Септември, които защитават частни и корпоративни интереси за сметка на бюджета на общината и на държавния бюджет. Лицата Гергана Стоянова, Светла Димитрова и Владимира Бояджийска са собственици или са в управлението на 11 фирми, които са спечелили обществени поръчки или изпълняват услуги по договор с община Септември. Според постановление на Софийска градска прокуратура в нарушение на Закона за обществените поръчки кметът на община Септември – Марин Рачев, е възложил редица дейности на дружества, с които има връзки, бил е съдружник в същите, управители или собственици на дружества са негови близки и роднини. С това той е нарушил служебните си задължения с цел да облагодетелства въпросните фирми, като в нарушение на Закона за обществените поръчки им е възлагал дейности при свободно договаряне. Голяма част от тези дейности не са изпълнени в пълен обем или въобще не са извършвани, като въпреки това са разплатени, с което е причинена и вреда на общината. Вредните последици са се изразили и в невъзможността да бъдат договорени по-изгодни за община Септември условия, което би могло да бъде сторено при провеждане на законосъобразни процедури по Закона за обществените поръчки.
Така се стигна и до Специализираната прокуратура в края на миналата седмица. Буди недоумение въпросът: как кмет на община с около 2500 жители има 250 хил. лв., за да си плати гаранцията. Смущаващо е наличието на документи, които според прокуратурата не би трябвало да бъдат в шкафчето на кмета, документи, касаещи разработка на ДАНС. Затова ние искаме изслушване на председателя на Държавната агенция „Национална сигурност“, главния прокурор или министъра на вътрешните работи по този въпрос.
Така ли се печелят избори, господа и дами от ГЕРБ, с документи, така наречени „информационни продукти на ДАНС“, които според закона би трябвало да се съхраняват на друго защитено място, а не да се въргалят в шкафчета на следствения кмет?!
В тази зала има народен представител от ГЕРБ, пряко свързан с дейността на община Септември, а именно Даниела Малешкова – заместник-кмет на община Септември до април месец 2017 г. Ето защо ние задаваме резонния въпрос: каква е ролята, мястото, участието и отговорността на заместника на Марин Рачев, госпожа Малешкова, в сделките, след като АДФИ в доклад за извършена финансова инспекция за 2016 г. посочва, че със заповед кметът на община Септември е вменил на Даниела Малешкова да подписва платежни нареждания, приходни и разходни касови ордери, отчети за изпълнението на бюджета, а и ние смятаме, че тя няма да има нищо против да даде отговор на тези въпроси.
Кметът Марин Рачев се прочу и в Европа. Случаят е с така наречената „златна нива“, купена и препродадена на общината от роднини на кмета на огромна печалба. Този случай влезе и в черната книга на правителственото разхищение в България.
Уважаеми народни представители, корупцията се превръща в емблема на сегашното управление. Обогатяването на малцина приближени до властта е за сметка на ниските заплати на младите учени, на ниските пенсии, на затворените болници, на тоталното отсъствие на справедливост и огромните неравенства в българското общество. Ако не започнете да разбивате и да нанасяте сериозен удар на този модел на управление, то Вие нямате място в тази зала, уважаеми управляващи!
Уважаеми управляващи, още колко гейта са Ви нужни, за да осъзнаете, че държавността в България е тотално деградирала?! Благодаря. (Продължителни ръкопляскания от „БСП за България“.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Благодаря, господин Попов.
Продължаваме с парламентарния контрол.
Следва въпрос от народния представител Искрен Веселинов относно необосновано повишаване на цената на електрическата енергия на свободния пазар.
Заповядайте, господин Веселинов.
ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ (ОП): Уважаема госпожо Председател! Уважаема госпожо Министър, моят въпрос е относно необоснованото повишаване на цената на електрическата енергия за свободния пазар.
През последните няколко седмици цената на електрическата енергия, продавана на свободния пазар, нарасна с необосновано високи темпове, като в момента се предлага на значително по високи стойности спрямо тази на регулирания пазар. Липсата на конкретна законова или икономическа причина за това създава сериозни притеснения у представителите на българския бизнес и синдикалните организации относно съществуване на нелоялни практики от страна на определени частници, търгуващи с електрическа енергия на свободния пазар. Без подкрепа остават аргументите на част от търговците, че ръстът на цените на електричеството се дължи на редица външни фактори, включително поскъпване на основни енергийни ресурси, които се търгуват на световните пазари. Тази кризисна ситуация води до несигурност и призиви за преминаване на фирмите от свободен към регулиран пазар или вземане на конкретни мерки от страна на компетентните държавни органи, а именно Министерството на енергетиката и Комисията за енергийно и водно регулиране за овладяване на проблема.
В тази връзка отправям към Вас следните въпроси: извършен ли е анализ на причините, довели до кризата с очакваното повишаване на цената на електроенергията на свободния пазар? В тази връзка, имат ли принос държавните и енергийни дружества, които предлагат основния дял електроенергия на пазара?
Съответстват ли пакетите пазарни продукти, които предлагат държавните дружества – производители на енергия, на целта за повишаване предсказуемостта и стабилността на пазара? Така например специалисти твърдят, че предлагането на базова енергия с различни обеми за различни периоди от време, както и върхова енергия с поседмични и помесечни графици би повишило стабилността на търговията на свободния пазар. Планира ли Българският енергиен холдинг да извърши важните за пазара на електроенергия анализи на процесите? Кои мерки могат да допринесат за намаляване степента на регулативност на пазара, а с това и да доведат до понижаване рисковите премии на търговците на електроенергия, които в крайна сметка ще рефлектират върху понижаването на цените? Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Благодаря Ви, уважаеми господин Веселинов.
Преди да дам думата на министър Петкова, бих искала да Ви уведомя, че на балкона са ученици от град Кърджали, които са гости на парламента. Моля да ги приветстваме. (Ръкопляскания.)
Заповядайте, уважаема министър Петкова, за отговор на въпроса, поставен от народния представител Искрен Веселинов.
МИНИСТЪР ТЕМЕНУЖКА ПЕТКОВА: Благодаря, уважаема госпожо Председател.
Уважаеми дами и господа народни представители! Уважаеми господин Веселинов, основните производители и доставчици на електрическа енергия на регулирания и на свободния пазар в България са дъщерните дружества на Българския енергиен холдинг, АЕЦ „Козлодуй“, ТЕЦ „Марица изток 2“ и Националната електрическа компания.
Следвайки законовите разпоредби, дружествата стриктно изпълняват своите ангажименти както за регулиран, така и за свободен пазар. Българският електроенергиен пазар съответства на пазарните тенденции в региона. България не е изолиран остров и съмнение за необосновано движение в цените следва да се породи в случай, че в страната липсва съответствие с ценовите тенденции в региона. Не трябва да се забравя, че интегрирането на българския пазар към европейския е в ход и нивото на обединяване ще се задълбочава, което ще доведе до частично конвергиране на цените в България с тези на съседните държави.
Следва да се отбележи, че съгласно статистиката на Евростат цените на електрическата енергия в България са едни от най-ниските в Европейския съюз. Ще дам пример: само за изминалата 2017 г. средно претеглената цена на електрическата енергия на свободния пазар в България е 76,90 лв., тоест 39 евро, в Унгария средно претеглената цена за 2017 г. на електрическата енергия е 50 евро, в Румъния е 48 евро.
В тази връзка следва да се има предвид и фактът, че цените на електрическата енергия на свободния пазар, подчертавам, се формират така, както се формира цената на всяка една друга стока, а именно в резултат на търсенето и предлагането.
Що се отнася до цената на електрическата енергия за битовите потребители на регулирания пазар, където се намират и небитовите потребители, които са присъединени към мрежите „ниско напрежение“, то там цената се определя от Комисията за енергийно и водно регулиране по ясна методика и правила, и цената е такава, каквато я определи регулаторът за съответния ценови период.
Възможностите на производителите на електрическа енергия за предлагане на определени продукти на пазара зависят от спецификата на производствените съоръжения, ремонтните дейности и законовите ангажименти. АЕЦ „Козлодуй“, ТЕЦ „Марица изток 2“ и НЕК са задължени да изпълняват с приоритет ангажиментите си за регулирания пазар, ангажиментите към Европейската комисия по дело АТ.39767-БЕХ електричество, и ангажиментите си към системния оператор за разполагаемост за регулиране.
Свободните си количества дружествата предлагат за продажба на свободен пазар чрез борсовата платформа на Българската независима енергийна борса, като товаровият профил е съобразен с техническите възможности и производствения капацитет на генериращите съоръжения на централите.
За последните месеци наборът от изтъргувани продукти от АЕЦ „Козлодуй“, ТЕЦ „Марица изток 2“ и НЕК на борсата показва, че освен стандартните продукти с базов товар с различни срокове на доставка са реализирани продукти с възможност за ежедневна промяна на товаровия профил, тоест модулирани продукти. Предложената от страна на производителите степен на модулация варира от 5 до 50% в зависимост от техническите възможности на съответния производител. Подобни гъвкави продукти са изцяло в интерес на купувачите.
Следва също така да се обърне внимание и на факта, че такива продукти не се предлагат на другите борси, тоест нашата борса предлага много по-голяма палитра от платформи, които са именно в интерес на купувачите, в интерес на потребителите.
Търговците на електрическа енергия определят рисковите премии съобразно анализи и оценки. Тъй като във Вашия въпрос засягате и темата за рисковите премии на търговците, това, което мога да кажа, е, че тези премии се определят съобразно анализи и оценки, извършени от самите търговци и съобразно стратегиите и вътрешните политики на фирмите си.
Българският енергиен холдинг, респективно Министерството на енергетиката, няма информация относно рисковите премии на търговците и съответно не може да коментира до каква степен същите се влияят от волатилността на пазара.
Относно поставения от Вас въпрос, свързан със степента на волатилност на пазара на електрическа енергия, беше направен анализ за стандартните отклонения на среднодневните цени на борсовите пазари ден напред както в България, така и в Гърция, Словакия, Унгария, Словения, Хърватска, Румъния, Чехия, Турция и Сърбия. От направения анализ е видно, че волатилността на борсовите цени на българския пазар е съпоставима с другите пазари, като дори е по-ниска, отколкото волатилността в някои страни с много по-развит пазар и борси като например Румъния и Унгария.
В заключение искам да споделя, че ако са налице конкретни данни за неконкурентно поведение от страна на участниците на пазара на електрическа енергия, то всеки може да сезира компетентния за това орган в държавата, а именно Комисията за защита на конкуренцията, която се занимава точно с тази проблематика. Благодаря за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Благодаря Ви, министър Петкова.
Заповядайте, господин Веселинов, имате възможност да направите реплика на отговора на министър Петкова.
ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ (ОП): Благодаря, госпожо Председател.
Благодаря, госпожо Министър, за отговора.
Всъщност данните за непазарно поведение на търговците са в медиите и едва ли има нужда от конкретно сезиране. Те са изнесени, включително и от членове на Министерския съвет, които твърдят, че определени търговци са закупили големи пакети от държавните предприятия и съответно ги препродават сега на близо двойно по-висока цена. В това отношение, ако е необходимо, бих могъл да сезирам Комисията за защита на конкуренцията, но смятах че след като източникът е от Министерския съвет, Министерството на енергетиката също има поглед и позиция по нещата.
По отношение на действията, които правителството предприе през последната седмица, разбира се, аз нямаше как да ги знам, тъй като въпросът е писан преди две седмици. Мисля, че полезно за всички нас би било, ако споделите нещо по темата с прекратяването на договорите с така наречените „американски централи“ ТЕЦ „Марица-изток 1“ и ТЕЦ „Марица-изток 3“, тъй като пак от медиите научихме, че след срещата на работодателите с министър-председателя такова предстои, че вече има решение на Европейската комисия за непозволена държавна помощ на тези дружества, тоест една кауза на „Обединени патриоти“, която от миналия мандат преследвахме много упорито, най-после е на път да получи своята развръзка. Разбира се, това е извън обхвата на въпроса, така че само ако желаете, тогава може да споделите тази информация.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Благодаря Ви, господин Веселинов.
Уважаема госпожо Министър, заповядайте за дуплика.
МИНИСТЪР ТЕМЕНУЖКА ПЕТКОВА: Благодаря, уважаема госпожо Председател.
Уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Веселинов! Първо, по отношение сезирането на компетентния орган. Както стана известно, Комисията за защита на конкуренцията предприе много бързи и адекватни действия, свързани с това да бъде направен секторен анализ по отношение на пазара на електрическа енергия – на свободния пазар. В рамките на този секторен анализ съм сигурна, че Комисията ще изследва всеки един от тези участници на пазара, за които са налице данни, че се държат неконкурентно и че по някакъв начин има картели или подобен род други сдружения, които водят до непазарни условия на свободния пазар на електрическа енергия. Така че аз изцяло вярвам в Комисията за защита на конкуренцията и очакваме този секторен анализ с голям интерес, тъй като за нас също ще е много важно.
Само да споделя, че Министерството на енергетиката на практика няма контролни правомощия, така че да се намесва на свободния пазар и да предприема някакви конкретни действия. Това, което мога да кажа със сигурност, е, че Министерството на енергетиката разработи един проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за енергетиката с цел да бъде транспониран регламентът, свързан с контролните правомощия на Комисията за енергийно и водно регулиране по отношение на пазара на електрическа енергия на едро. Обаче забележете, тук става въпрос само за борсовата търговия. Никой не може да влезе в отношенията между съответния потребител, който е, да речем, определена частна фирма, и друга частна фирма, която е търговец на електрическа енергия. По отношение на тези взаимоотношения между тях, ако има някакъв проблем, той наистина трябва да бъде обект на разследване от органите и съответно компетентната институция – Комисията за защита на конкуренцията.
Що се отнася до Вашия въпрос, свързан с договорите с двете американски централи, съжалявам, но няма да мога да кажа нищо по-различно от това, което излезе в последните дни като информация. Работим активно с Европейската комисия. От страна на Министерството на финансите, Министерството на енергетиката, Българския Енергиен Холдинг сме непрекъснато в комуникация с Комисията, но становище на Европейската комисия, свързано с това, че е налице неправомерна държавна помощ към този момент, няма. Когато има информация, бъдете сигурни, че първи ще информираме парламента. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Позволете ми да благодаря от Ваше и от мое име на госпожа Теменужка Петкова – министър на енергетиката, за участието й в днешния парламентарен контрол.
Следващият въпрос е към Боил Банов – министър на културата. Той ще бъде зададен от народния представител Иво Христов относно ремонт на Концертна зала – гр. Пловдив.
Заповядайте, професор Христов.
ИВО ХРИСТОВ (БСП за България): Уважаема госпожо Председател, уважаеми господин Министър, уважаеми колеги!
Уважаеми господин Министър, в края на месец октомври миналата година Вие съобщихте новината, че Концертната зала в гр. Пловдив ще бъде цялостно реновирана и гарантирахте, че процедурите ще бъдат незабавно задвижени. Посочихте и оптимален срок за приключване на ремонта, това е 2018 г., когато Пловдив ще бъде домакин на Инициативата „Европейска столица на културата“. Тази информация беше приета с изключителна надежда от пловдивчани, почитатели на класическото оперно и симфонично изкуство. За екипа на Държавната опера – Пловдив, това означава и нормални условия на труд и творчество.
Уважаеми господин Министър, на какъв етап са процедурите по избора на проект? Какви са неговите основни параметри като размер на инвестицията, изпълнител и срок за изпълнение? Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Благодаря Ви, уважаеми господин Христов.
Министър Банов, заповядайте за отговор.
МИНИСТЪР БОИЛ БАНОВ: Уважаема госпожо Председател, уважаеми народни представители, уважаеми господин Христов! Във връзка с Вашия въпрос Ви информирам за степента на изпълнение на предстоящите ремонтни работи в Концертна зала – гр. Пловдив. Извършен е оглед на място от технически лица, след което е изготвено техническо задание за проектиране на обект „Основен ремонт и реконструкция концертна зала като мултифункционална зала за симфонични концерти и сценични продукции“, с идентификатор 56784.522.937.2 по Кадастралната карта и Кадастралния регистър на гр. Пловдив, урегулиран поземлен имот I от квартал 143 нов, 318 стар, по плана на Централна градска част Пловдив, град Пловдив, площад „Централен“
№ 1.
С писмо на директора на Държавната опера – Пловдив, от 28 декември 2017 г. техническото задание е получено в Министерството на културата. Във връзка с прилагане на разпоредбите на чл. 84 от Закона за културното наследство, с писмо на Министерството на културата от 10 януари 2018 г. техническото задание е изпратено за съгласуване до Националния институт за недвижимо културно наследство. С писмо от 24 януари 2018 г. в Министерството на културата постъпва за съгласуване становище на Националния институт за недвижимо културно наследство, изготвено по реда на чл. 84, ал. 2 от Закона за културно наследство. Министерството на културата съгласува заданието на 7 февруари 2018 г. След приключилите законови процедури по съгласуване на техническото задание за проектиране за описания обект предстои обявяване на процедура по реда на Закона за обществените поръчки за избор на проектантски екип за изготвяне на инвестиционен проект и количествено стойностни сметки. Днес много държах и успях да разпиша докладната, която дава зелена светлина за съответната процедура. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Благодаря Ви, уважаеми господин Министър.
Заповядайте за реплика, господин Христов.
ИВО ХРИСТОВ (БСП за България): Уважаема госпожо Председател, уважаеми господин Министър, уважаеми колеги!
Благодаря Ви за отговора и особено за последната му част.
Моето питане беше дали ще бъде изпълнено Вашето обещание, че залата ще бъде включена в действие и ще бъде ли функционална през 2019 г., особено отчитайки българските процедури, свързани с обществените поръчки? Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Благодаря Ви.
Заповядайте за дуплика, уважаеми господин Банов.
МИНИСТЪР БОИЛ БАНОВ: Уважаема госпожо Председател, уважаеми народни представители, уважаеми господин Христов! Такова обещание не съм давал. Казах, че ще направим всичко възможно да се случи тогава, защото аз практически нямам как да поема такова обещание. Всичко зависи от процедурите по обжалване. Ние можем да вървим единствено и само по законов ред. Отделили сме средства за проектирането. Имаше идеи, евентуално, за да може да стане по-скоро, да се направи инженеринг, тоест да върви проектиране заедно с една обществена поръчка. С оглед важността на сградата решихме, че в 2019 г., колкото и да би било добре да се случи всичко, по-добре е всичко да мине по нормалния законов ред. Да има ясен проект какво ще бъде, сценична механизация, всичко да бъде изпипано, защото знаете, че при инженеринг винаги остава един открехнат въпрос – дали всичко се прави както е по реда. Спазвайки законите, ще се стремим максимално бързо на направим всичко необходимо. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Позволете ми да благодаря на Боил Банов – министър на културата, за неговото участие в днешния парламентарен контрол.
Продължаваме с въпроси към господин Николай Ненков – министър на регионалното развитие и благоустройството.
Първият въпрос е зададен от народния представител Иван Иванов относно ремонт на Републикански път III-7003.
Заповядайте, господин Иванов.
ИВАН ВАЛЕНТИНОВ ИВАНОВ (БСП за България): Благодаря.
Уважаема госпожо Председател, уважаеми господин Министър, уважаеми колеги! Уважаеми господин Министър, днешният въпрос, по време на парламентарен контрол, е продиктуван от срещи с граждани по време на приемни. Разбира се, отчитаме желанието и възможностите на ръководеното от Вас ведомство да извършва ремонти по пътищата на републиканската пътна мрежа. За съжаление в този случай хората са преценили по отношение начина и времето, по което се изпълнява този проект, защото на практика този участък между квартал „Макак“ на град Шумен и село Царев Брод се е превърнал в коларски път, и то зимата, което създава изключителни опасности и предпоставки за пътнотранспортни произшествия, включително и за отнемане на човешки живот. Ясно е, че в този сезон не се правят ремонти и хората са притеснени защо е започнал ремонтът по време, когато не трябва, в момента е прекъснат и на практика пътят представлява опасност за живота и здравето на гражданите?
В тази връзка, моля да ми отговорите кога е започнал ремонтът на републикански път III-7003 в участъка „Квартал „Макак“, град Шумен – село Царев брод“? Кога трябва да завърши? На каква стойност са възложените дейности и какво е наложило да се започне неговото рехабилитиране по времето, когато е ясно, че ще се прекъсне тази дейност и пътят ще остане в състояние, в което е трудно да се шофира по него, а е изключително натоварен участък? Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Благодаря Ви, господин Иванов.
Заповядайте за отговор, господин Министър.
МИНИСТЪР НИКОЛАЙ НАНКОВ: Благодаря Ви.
Уважаема госпожо Председател, дами и господа народни представители! Уважаеми господин Иванов, ремонтът на републикански път III-7003 Върбяне – Златна нива – Царев брод – околовръстен път Шумен (местността „Макак“) стартира в началото на месец октомври 2017 г., като срокът на изпълнение е 12 месеца. Стойността на възложените дейности е 8 мил. 35 хил. 856 лв. с ДДС. През 2017 г. за пътя са осигурени 2 млн. 863 хил. 425 лв. с ДДС. Защо тогава? Защото средствата са по програма „Текущ ремонт и поддръжка“ на база на целевото Постановление на Министерския съвет, което, знаете – като средства, като ресурс беше взето като решение на Министерския съвет през месец септември. Възлагането на ремонта в рамките на тези 20 – 25 дни стартира през месец октомври.
С тези средства Агенцията възложи изпълнението на превантивния ремонт на участъка от Царев брод до околовръсен път Шумен от третокласния път, тъй като той е в най-тежко технико-експлоатационно състояние, с множество деформации и разрушения, износвания, пукнатини, дупки и коловози.
До началото на зимния сезон 2017 – 2018 г. се изпълниха следните основни дейности: машинно подравняване на банкета, студено фрезоване на директното трасе, почистване на отводнителни съоръжения, подмяна на бетонови бордюри. Предстои машинно полагане на плътен и неплътен асфалтобетон, попълване и профилиране на банкети, монтаж на пътни знаци и отводнителни системи, полагане на хоризонтална маркировка.
До края на строителния сезон на настоящата 2018 г. участъкът от Царев брод до околовръстния път Шумен, квартал „Макак“ на път III-7003 ще бъде завършен. През настоящата година ще осигурим и останалите средства – 5 млн. 172 хил. 430 лв., за довършването на обекта.
Да заключа може би, да кажем, че досега бяха извършени подготвителните дейности на пътя преди зимния сезон. В рамките на 2018 г. от началото на строителния сезон, дай Боже, през месец март да успеем да стартираме, ако метеорологичните условия са добри, ще завършим окончателно с полагане съответно и на основен, и износващ слой, и всички останали неща, които споменах, предстоящи през 2018 г. А защо тогава? Отново казвам: ПМС-то, с което стартира и бяха осигурени средства, беше налично през месец септември. Докато го възложим, за 20-тина дни технологичният проект трябваше да бъде предложен, той стартира през месец октомври. Пътят в тази му част не е завършен. Напротив, това са подготвителните дейности, които през 2018 г. ще бъдат окончателно изпълнени. Благодаря Ви за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Благодаря Ви, министър Нанков.
Заповядайте за реплика, господин Иванов.
ИВАН ВАЛЕНТИНОВ ИВАНОВ (БСП за България): Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Уважаеми господин Министър, добре, отпуснали сте средства, но моето лично наблюдение, аз съм имал възможността също да мина по този участък, е, че до голяма степен от информацията, която изнесохте тук, или Вас някой Ви е подвел, или не сте били там. Нито бордюрите са подменени, нито отводнителните съоръжения. Минала е фрезоващата машина и пътят прилича на марсиански пейзаж.
Движението по този участък е изключително затруднено и неслучайно аз задавам този въпрос – защото не е логично, не е нормално предвид настъпващия зимен сезон, да се отнеме износващият слой на пътя, а той не беше в толкова лошо състояние, колкото Вие го описахте, и можеше да почака до пролетта, за да се извършат други дейности. В момента, пак казвам, там се случват пътнотранспортни произшествия, пукат се гуми и някой, който контролира на място изпълнението на този процес, трябва да понесе съответната отговорност. Аз неслучайно задавам този въпрос, тъй като при мен дойдоха десетки граждани, които са възмутени от начина, по който се извършват самите дейности.
Добре, няма лошо, че ще го направите, но това трябва да се съобразява с начин, който да отговаря за безопасността на движението. Все пак Вашето министерство малко или много носи отговорност и за това, което се случва по пътищата. Казвате, че се борим с войната по пътищата, приоритет на правителството, а в същото време се създават предпоставки за такова нещо.
Молбата ми към Вас е: ако трябва да постановите да се извърши проверка защо се е направило така, защо се е стигнало дотам. Този път в момента е в ужасно състояние и създава изключително сериозни предпоставки за пътнотранспортни произшествия и – не дай Боже – за отнемане на човешки живот. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Благодаря Ви, уважаеми господин Иванов.
Заповядайте за дуплика, министър Нанков.
МИНИСТЪР НИКОЛАЙ НАНКОВ: Благодаря, госпожо Председател.
Дами и господа народни представители! Уважаеми господин Иванов, относно пътната безопасност на визирания участък, пътят е обезопасен с всички необходими пътни знаци, които указват, че пътят понастоящем е в ремонт. Когато се извършва ремонт на асфалтово покритие на пътното платно, поставят се необходимите ограничителни знаци, необходимата маркировка, сигнализация, която е налична и понастоящем. Така че това не е оправдание да имаме недобросъвестен шофьор, който – не дай Боже – се движи с превишена скорост и не спазва тези ограничения. Нормално е – повтарям – когато се извършват ремонтни дейности на пътя. Той е зазимен понастоящем, ако времето даде, можем да стартираме след две седмици неговото довършване – може би по-удачно ще е през месец март. Той е обезопасен с необходимите сигнализации и маркировки – и хоризонтални, и вертикални такива.
ИВАН ВАЛЕНТИНОВ ИВАНОВ (БСП за България, от място): Няма маркировка.
МИНИСТЪР НИКОЛАЙ НАНКОВ: Маркировка – и вертикална, и хоризонтална, споменавам. Знаците са също вид сигнализация.
Да, още днес ще възложа проверка със снимков материал, за да имаме визуална представа. Може би след около две седмици аз ще бъда в района на Варна – Шумен, така че ще успея да придобия и лични впечатления. Но специално за област Шумен тогава ще бъдем много по-осторожни по начина, по който да не казвам „избираме обекти“, а може би „насочваме финансов ресурс“. Тъй като постановлението от 100 млн. лв. беше за цяла България, може би не е трябвало да насочваме ресурс през месец октомври към този път, а към някои други, които по-бързо да изпълним. Имайте предвид, че само през 2017 г. от тези 100 млн. лв. – 10 млн. лв. са в област Шумен. 10 млн. 734 хил. лв. са ремонтите в област Шумен в тези два месеца. Път III-701 границата на област Силистра – Тодор Икономово – Дойранци – 5 млн. 430 хил. лв. Тимарево – Струйно, път III-7004 (от разклона на първокласния I 7 през Тимарево, Струйно към първокласния път I-2) с дължина 9 км – 2 млн. 154 хил. лв. Да не изброявам всички останали. Път I-2 Русе – Варна, 12 километра и 300 метра – 3 млн. 150 хил. лв. през 2017 г.
Ресурсът, който е насочен към Шумен, е наистина голям. Може би и контролът трябва да е по-добър. Може би към това ме насочвате. Аз споменах: още днес ще разпоредя проверка, но е нормално, когато се извършват ремонтни дейности, и скоростта да бъде ограничена, да има временно неудобство. Сезонът не е избран случайно, не е избран нарочно. Постановлението беше гласувано, споменах, и беше одобрено през месец септември. Нормално е ремонтът да започне до 10, 15 до 20 дни след одобряване на Постановлението. Ако не бяхме усвоили тези средства в рамките на календарната година, нямаше да направим какъвто и да било ремонт, нито да го продължим през 2018 г. Това е простата логика. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, господин Министър.
Следващият въпрос към министър Нанков е от народните представители Кольо Милев и Таско Ерменков относно състоянието на републикански път II-53, участъка Бяла – гр. Сливен.
Заповядайте, господин Милев.
КОЛЬО МИЛЕВ (БСП за България): Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Уважаеми господин Министър, поради некачествен ремонт през последните години в района на местността „Пещерата“ в участъка Бяла – Сливен, от републикански път II-53, се получават неравности, които са опасни за движението и са предпоставка за пътнотранспортни произшествия, особено през зимния сезон, имайки предвид, че това е в планината.
Нашият въпрос към Вас, господин Министър, е: какви мерки ще предприемете и в какъв срок, за да се реши веднъж завинаги проблемът с това свлачище, тъй като там има и подземни води, и може би трябва да се приеме подходящо техническо решение за недопускане на активирането му в бъдеще? Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, господин Милев.
Господин Министър, заповядайте за отговор.
МИНИСТЪР НИКОЛАЙ НАНКОВ: Благодаря Ви.
Уважаеми господин Председател, дами и господа народни представители! Уважаеми господин Милев, свлачището на второкласния път II-53 Елена – Сливен – Ямбол при км 107+200, е включено под № 29 в списъка на приоритизирани свлачища в Република България във връзка с процедурата за превенция и противодействие на свлачищните процеси, за ограничаване на риска от тях по Приоритетна ос 4 на Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“ съгласно Методиката, която се прие на Консултативния съвет по свлачищни и геодинамични процеси към министъра на регионалното развитие и благоустройството, тоест включен е в списъка за финансиране с европейски средства. При недостиг на финансови средства по тази програма Министерството ще търси финансиране за ремонт и трайно укрепване на свлачищата от републиканския бюджет на Агенция „Пътна инфраструктура“. Знаете, че освен програма „Основен ремонт“, имаме и програма „Авариен ремонт“. В тези програми реализираме подобни инвестиции. Споменах – приоритизирана е под № 29, ако имаме възможност да използваме европейски ресурс, ако достигне финансиране, ще реализираме обекта с европейски такъв.
Бих искал да обърна внимание, че пропадането на участъка с дължина около 40 м от настоящия път в местността „Пещерата“ между село Бяла и град Сливен, не е в резултат на неподходящи и некачествени ремонти, каквито съждения изложихте, а се дължи на обстоятелството, че се намира в разломна зона и под пътното платно има големи кухини в скалите, установено при обследване, направено от геоложка фирма, възложено обследване от Агенция „Пътна инфраструктура“.
Вследствие на повърхностни и подпочвени води и други неблагоприятни фактори в компрометирания участък платното постоянно пропада. С цел осигуряване на безопасност на движението отсечката между село Бяла и град Сливен ежедневно се обхожда от специалисти на Областно пътно управление – Сливен, и при констатиране на големи слягания веднага се попълва с фрезован материал. Факт е, че това е палиативно действие, но като се установи с какви действия, ще успеем да го завършим и окончателно.
Пътният участък е сигнализиран с необходимите пътни знаци, въведено е целогодишно ограничение – забрана за движение на МПС над 10 тона от километър 72+200 до километър 112+550.
Агенция „Пътна инфраструктура“ е предприела необходимите действия за стартиране на процедура за укрепителните мероприятия на свлачищата в местността „Пещерата“. През месец април 2015 г. „Геозащита“ ЕООД – Варна, регистрира участъка като свлачище, а през месец май, след проведена процедура по реда на Закона за обществените поръчки, Агенция „Пътна инфраструктура“ сключи договор с фирма „Геоконструкт“ с предмет „Извършване на проучвателно-проектантски работи на проявил се свлачищен процес на републикански път ІІ-53 Елена – Сливен – Ямбол при км 107+200“.
На 12 юни 2015 г. дружеството представи в АПИ проектната разработка „Вариантни решения“ за укрепване на свлачищния участък. На Експертния технико-икономически съвет е избрано вариантно решение – пилотно-анкерна система, но е установена явна фактическа грешка в Картата на възстановената собственост в землището на село Бяла. От парцеларния план е констатирано, че част от имотите, които се засягат по проекта за ремонт на трайното укрепване на свлачището, са общинска собственост – пасище Държавен горски фонд.
През 2016 г. АПИ предприема действия по изменението на картата на възстановената собственост. По информация на Министерството на земеделието, храните и горите до края на месец февруари ще приключи процедурата по изменение на КВС. След като бъде издадена заповед на министъра на земеделието, храните и горите за преработката на Картата на възстановената собственост, предстои дружеството „Геоконструкт“ ЕООД да представи коригиран технически проект, който ще бъде разгледан на Експертния съвет в АПИ. При одобрен проект документацията ще бъде внесена в МРРБ за издаване на разрешение по чл. 96, ал. 3 и 4 от Закона за устройство на територията и издадено разрешение за строеж, което е необходим документ за стартиране на самите строително-монтажни и ремонтни действия и аварийни такива по укрепване на свлачището. Благодаря Ви за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, господин Министър.
Господин Милев, имате думата за реплика.
КОЛЬО МИЛЕВ (БСП за България): Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Уважаеми господин Министър, няма как да бъдем доволни от Вашия отговор, тъй като историята, която ни казахте, ние я знаем от години. Аз се притеснявам, че дори в момента ние нямаме реално техническо решение, едва ли не тепърва ще се приема проект, който трябва да се утвърждава. Да не говорим, че не е решен въпросът с отчуждаването и с разрешителните процедури.
Доколкото разбирам, Вие дори в момента нямате и готовност да извършите и авариен ремонт на този участък. Така че ще Ви моля колкото може по-бързо този процес да приключи и ремонтът да се извърши, пък ще се радваме, ако успеем и да се ремонтира с европейски средства. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, господин Милев.
Господин Министър?
МИНИСТЪР НИКОЛАЙ НАНКОВ: Благодаря Ви, господин Председател.
Уважаеми дами и господа народни представители! Господин Милев, може би щяхте да сте доволен, ако бях нарушил закона, или колегите от Агенция „Пътна инфраструктура“ съкратят срокове, за да влязат в частни имоти и държавен горски фонд, без да имат правно основание за това и да извършат ремонта. Точно затова са законите, затова са и процедурите – да бъдат спазвани.
Да, факт е, че в случая имахме грешка в КВС-то. Какво да направим и Вие, и аз, и всички заинтересовани страни, най-вече всички ползватели на пътя, жителите не само на Сливенска област, а и на съседните такива? Но пък полагаме наистина неимоверни усилия.
Първо, имаме ангажимента на министъра на земеделието, храните и горите да приключим до края на месец февруари с процедурата по приемане и отразяване на грешката в Картата на възстановената собственост и след това да извадим строителното разрешение, наетите консултанти 2015 г., за които споменах, да остойностят проекта и да приключим с аварийните възстановителни работи, за да може това свлачище да бъде укрепено дългосрочно, а не с палиативните действия, които понастоящем сме принудени да извършваме. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, господин Министър.
ТАСКО ЕРМЕНКОВ (БСП за България, от място): Процедура по начина на водене.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Заповядайте, господин Ерменков.
ТАСКО ЕРМЕНКОВ (БСП за България): Уважаеми господин Председател. Вземам процедура по начина на водене, защото е недопустимо когато министър отговаря на въпроси на народни представители, показващи загриженост за един цял район, за път, по който те се движат, да използва квалификации и изрази, че може би народният представител би бил доволен, ако министърът наруши закона. Нито един народен представител не е доволен и не иска от министрите да нарушават закона. Затова би трябвало да направите забележка на господин министъра, защото по този начин се уронва авторитетът на Народното събрание, на народните представители, на тяхната загриженост за техните избиратели. Може би ще щеше да бъде по-добре, господин Председател, ако министърът, вместо да дава тази оценка на народния представител – дали нарушава или не нарушава закона, да беше помислил защо съществува път, който уж не бил в регулация, пък го има там, но се бил срутил и, за да се поправи, трябва да има регулация. Така че ще Ви помоля: следете за изразните форми на министрите, да не обиждат народните представители и да се придържат в отговорите си по същество. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, господин Ерменков.
Продължаваме със следващия въпрос към министър Нанков. Той е от народния представител Любомир Бонев и е относно съоръжението, намиращо се на 83+200 км от републикански път I-6 на територията на област Перник.
Имате думата, господин Бонев.
ЛЮБОМИР БОНЕВ (БСП за България): Уважаеми господин Председател, уважаеми господин Министър, господа народни представители! Републикански път I-6 е първокласен път от републиканската пътна мрежа с направление от запад на изток, преминаващ през територията на девет области: Кюстендилска, Пернишка, Софийска, Пловдивска, Старозагорска, Сливенска, Ямболка и Бургаска.
На територията на област Перник съоръжение – мост, намиращо се на 83-ти километър, е важно да бъде рехабилитирано и реконструирано, защото това трасе е от национално значение.
В тази връзка моят въпрос към Вас, господин Министър, е следният: дали се предвижда ремонт и рехабилитация на съоръжението и в какви срокове? Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, господин Бонев.
Заповядайте за отговор, господин Министър, с подходящи изразни средства.
МИНИСТЪР НИКОЛАЙ НАНКОВ: Благодаря Ви, господин Председател.
Уважаеми дами и господа народни представители! Уважаеми господин Бонев, много ще внимавам за изразните средства, които използвам, и дори с жестикулацията – ще оставя ръцете на масата.
Съоръжението – мост, намиращо се на 83+200 км, част от републикански път I-6, преминаващ през територията на област Перник, е построено през 1992 г. Последен ремонт е извършван през 2008 г. Положена е нова хидроизолация, асфалтови пластове, изпълнени са нови фуги, парапети, отводители, капаци на ревизионни шахти, видимата маркировка е почистена, нанесено е защитно покритие на стоманените лагери.
Последното обследване на съоръжението е извършено през 2014 г. от специалисти от Института по пътища и мостове. Въз основа на констатациите от огледа е предписано изпълнение на ремонтни работи по фугите на моста. Обследването е извършено своевременно, веднага след предписване на конкретните мерки.
Състоянието на съоръжението се следи периодично от експерти на Областно пътно управление – Перник. При огледите не са констатирани сериозни проблеми по конструкцията на моста. За да бъде включено съоръжението на пътя I-6 при 83+200 км в ремонтна програма на Агенция „Пътна инфраструктура“, е необходимо преди това специалисти от Института по пътища и мостове към АПИ да извършат детайлен оглед на моста и оценка на неговото състояние. АПИ планира, след приключване на зимния сезон, да бъде извършено необходимото обследване на съоръжението от специалисти на Института по пътища и мостове. Въз основа на констатацията от огледа ще бъдат набелязани конкретни мерки, които следва да се предприемат за подобряване на състоянието на набелязаното съоръжение.
Само ще отбележа, че през 2017 г. за текущи ремонти за поддържане на републиканските пътища на територията на Областно пътно управление – Перник, са вложени над 1 млн. 800 хил. лв. Положена е хоризонтална маркировка на стойност около 106 хил. лв.; възстановени са ограничителни системи, така наречените „мантинели“, на стойност около 108 хил. лв.; поставена е вертикална сигнализация с указателни табели на стойност над 18 хил. лв. Отделно от това в момента се провежда и процедура по Закона за обществените поръчки за избор на изпълнител за рехабилитацията на път III-1003 Рударци – Кладница. Обектът е част от Програмата „Основен ремонт“ на Агенция „Пътна инфраструктура“ и с индикативна стойност малко над 7 млн. лв. Благодаря Ви за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, господин Министър.
Имате думата за реплика.
Заповядайте, господин Бонев.
ЛЮБОМИР БОНЕВ (БСП за България): Благодаря Ви.
Уважаеми господин Председател, уважаеми господин Министър! Като цяло съоръжението изпълнява предназначението си, но състоянието му е много лошо. Както казах, съоръжението е част от път I 6 Кюстендил – София при 83-ти километър и целта му е да промоства съществуваща жп линия. По данни на трафик-камерите, това е един от най-натоварените пътища в Пернишка област.
От лично посещение на място мога да Ви кажа какво съм констатирал, за което съм приложил и снимки. На места има оголена армировка на главните и напречните греди и разрушен бетон. На един от носещите стълбове част от армировката е провиснала извън сечението на стълба и не изпълнява предназначението си. Част от носещата армировка в опънната зона на главните греди е извън сечението, като по този начин част от тях са компрометирани.
Господин Министър, необходимо е да се предвидят и изпълнят в спешен порядък мероприятия по реконструкции и възстановяване на носещата конструкция на моста и отводняването с цел увеличаване устойчивостта и трайността на съоръжението. Може и сам да видите, ако проявите интерес. Това са снимките от моста, ще Ви ги оставя. (Народният представител Любомир Бонев показва снимков материал на министър Николай Нанков.) Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря, господин Бонев.
Господин Министър, имате думата за дуплика.
МИНИСТЪР НИКОЛАЙ НАНКОВ: Благодаря Ви, господин Председател.
Дами и господа народни представители! Уважаеми господин Бонев! Мога ли да цитирам народни представители, господин Председател? Господин Бонев спомена, аз не искам да квалифицирам самото съоръжение като „добро“, „много добро“, „лошо“ и „много лошо“. Казахте „много лошо“ състояние. За да оценим какво е точното състояние, аз споменах, че ще възложим обследване веднага, след като получим тази възможност – на базата на атмосферните условия, в края на зимния сезон, за да знаем точно какво е състоянието, точно от какви ремонтни дейности се нуждае. Благодаря Ви за снимките, за визуалната информация, която ми предоставяте. Адмирирам подобен подход. Ние възлагаме конкретно обстойно обследване към Института за пътища и мостове, за да не квалифицираме състоянието на моста като „добро“, „лошо“, „много лошо“, „средно лошо“. Знаем точно какви са му дефектите, от какви ремонтни дейности се нуждае. И споменах – стартираме веднага ремонтни дейности, ако се докаже, че има подобни пороци и дефицити. Благодаря Ви за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви господин Министър.
Следващият въпрос към министър Нанков е от народния представител Станислав Иванов Владимиров, и е относно ремонта на път I-1 от кв. „Княжево“ до пътен възел Даскалово.
Заповядайте да изложите въпроса.
СТАНИСЛАВ ВЛАДИМИРОВ (БСП за България): Уважаеми господин Председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Нанков!
Уважаеми господин Министър, по данни от трафик-камерите на път I-1 от кв. „Княжево“ до пътен възел Даскалово 276+162 км до 286+847 км, с обща дължина 10,685 км, средната денонощна интензивност на автомобилното движение е 30 841 преминали автомобила. Това показва, че трасето е сред най-натоварените пътища в страната. Особено голям е проблемът със задръстванията, образувалите се колони в пиковите часове и празничните дни.
В края на 2017 г. в участъка от пътя, преминаващ през територията на Столична община, беше направен ремонт. Останалата част, която преминава през територията на община Перник, до пътен възел Даскалово, не е ремонтирана. Настилката е силно компрометирана, с множество мрежести пукнатини, дълбоки ровини.
Уважаеми господин Министър, последният цялостен ремонт на този път е правен през далечната 2001 г. Експлоатационният срок на съоръжението отдавна е изтекъл. Предвид изключително голямото натоварване на трасето от значение е промяната на организация на движението чрез въвеждане на ревесивно такова.
Моят въпрос към Вас е: предвижда ли се ремонт на участъка от път I-1 от кв. „Княжево“ до пътен възел Даскалово в частта, преминаваща през територията на община Перник, както и въвеждането на реверсивно движение посредством светофарни уредби?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, господин Владимиров.
Заповядайте, господин Министър, за отговор.
МИНИСТЪР НИКОЛАЙ НАНКОВ: Уважаеми господин Председател, дами и господа народни представители!
Уважаеми господин Владимиров, път I-1 от кв. „Княжево“ до пътен възел Даскалово действително се характеризира с интензивен трафик, особено в пиковите часове, в дните след празници и преди тях, в една от двете посоки.
През миналата година, именно поради фактите, които Вие самият изложихте във въпроса си, Агенция „Пътна инфраструктура“ осигури средства по Програма „Текущи ремонти и поддържане“ за изпълнението на ремонтни дейности на път I-1 в участъка от Александров мост в кв. „Княжево“ до границата с област Перник, територията на област София-град.
Със същото постановление, за което отговорих преди малко на колегата Иван Иванов – за Шуменския път, през тази година ще бъдат заделени средства от бюджета на Агенция „Пътна инфраструктура“ за ремонти на участък, който се намира на територията на община Перник – от бензиностанция „Лукойл“ до пътен възел Даскалово, както и за реверсивно движение чрез светофарни уредби – ангажимент, между другото, който поехме още миналата година, отново на Ваш въпрос. Тогава Ви отговорих отрицателно, но пък по-добре да отговорим отрицателно и след като намерим средства, да реализираме даден обект от такава важност, отколкото да подхранваме илюзорни надежди, да чертаем светло бъдеще и да не си свършим работата.
Обектът стартира през октомври 2017 г. Към този момент е положена асфалтовата настилка и е поставена хоризонталната маркировка в участъка на Софийска област. След приключване на зимния сезон ще продължи изпълнението на проекта. Предстои направа на изкопи, откоси и водостоци, попълване на банкети и възстановяване на ограничителните системи по пътя. Понастоящем в този участък има изградени две светофарни уредби. Първата е при гара Владая от типа „бягащ пешеходец“, тоест само сигнализира преминаването на пешеходци. Вторият светофар е при Александров мост, който е с подаване на заявка от пешеходци чрез бутон.
Участъкът, който се намира на територията на община Перник, за който зададохте конкретния въпрос – от бензиностанция „Лукойл“ до пътен възел Даскалово, е с дължина 4,2 км, по-къс е от участъка на територията на Софийска област, три километра четирилентов път и километър и двеста метра трилентов. Трилентовият участък е от кръстовището за село Драгичево до пътен възел Даскалово. Ще възложим изготвянето на технологичен проект за тези две-три седмици до началото на строителния сезон, но без него индикативната стойност по експертна оценка е около 6 млн. лв.
Както вече отговорих, Агенция „Пътна инфраструктура“ планира през тази година да продължи с ремонтните дейности и в този участък, както и да възложи изграждане на реверсивно движение чрез светофарна уредба.
Колегите са ми подготвили и друга информация: колко сме вложили миналата година в участъка от тези 4,2 км на територията на Пернишка област – около 360 хил. лв., но за палиативни ремонти по линия на текущия ремонт, които не решават цялостно проблема. Тези 6 млн. лв., които отделяме през 2018 г., ще са достатъчни, за да завършим и тази отсечка от бензиностанция „Лукойл“ до пътен възел Даскалово, за да може наистина всички десетки хиляди на денонощие български граждани, които ползват този изключително натоварен маршрут – вход-изход на София за Югозападна България, да се радват на една добра инфраструктура.
Факт е, че повече от 30 – 40 г. не беше правен основен ремонт. В момента изготвяме и правим симулации за светофарни уредби доколко, първоначалните данни са добри, но ще решат проблема със задръстванията в пиковите часове, тъй като наистина ще е изключително трудно и като процедури, а и изключително скъпо, ресурсоемко е да мислим за още една лента, което не е невъзможно за в бъдеще. Но краткосрочното решение е това, което правим в момента – пълна рехабилитация, и в трилентовия участък – реверсивно движение със светофарни уредби, в пиковите часове, с по две посоки на движение, за да може наистина да решим поне на този етап проблема с огромните задръствания, които се получават в този участък. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, господин Министър.
Заповядайте, господин Владимиров, имате думата за реплика.
СТАНИСЛАВ ВЛАДИМИРОВ (БСП за България): Уважаеми господин Председател, дами и господа народни представители! Уважаеми господин Нанков, радвам се, че след мой въпрос съм насочил вниманието на Вашето Министерство и на Агенция „Пътна инфраструктура“ за започването на ремонт на този изключително натоварен участък, както и Вие споменахте преди малко.
Частично съм удовлетворен от Вашия отговор, че действително тази година ще продължите ремонта и на територията на община Перник, както Вие споменахте, един от най-натоварените участъци от републиканската пътна мрежа, участък, който предизвиква множество проблеми на пътуващите по това трасе.
Голяма част от пътуващите имаха надежда, хубаво е, че от Вашите думи се чу за изграждането на още една лента, защото в България все пак участниците в пътното движение, всички, които сме шофьори, нямаме чак такива изградени навици да ползваме трасета, които имат светофарни уредби. Да, действително, с тези мерки, които в краткосрочен план Вие заявявате, че ще предприемете тази година за поставяне на реверсивно движение в участъците, които ще бъдат ремонтирани, и които ще бъдат с три ленти, надявам се да се предприеме и една предварителна кампания, за да може да не се предизвикват тежки инциденти, защото, както Ви казах, все още ние нямаме чак толкова много изградени участъци в България, за да имаме навика да ползваме трасета, които са с реверсивно движение.
Искам да насоча Вашето внимание върху изградения участък на територията на община Перник. Не го приемайте като заяждане, но положеният нов износващ пласт асфалт там, където полагащата машина, Вие като експерт може би ще ми обясните по-точно, там, където свършва част от износващия асфалт и там, където е започнала може би новата част на асфалтовата настилка, има вече пропадания, така наречената „напречна фуга“, част от шахтите не са добре направени, образуват се локви, когато има по-обилни дъждове.
Вие споменахте, че трасето е в ремонт и тази година ще бъдат направени и отводнителните канали, които са отстрани, и ще бъдат завършени и банкетите, защото ако се спрем само до полагането на асфалтова настилка, сигурен съм, че след известен период от време под влиянието на атмосферните условия ще трябва пак да ремонтираме този участък. Както Вие казахте, той не беше ремонтиран близо 40 години и съм сигурен, че ако не го направим качествено сега, не можем да се надяваме той да бъде ремонтиран пак в близко бъдеще. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря, господин Владимиров.
Господин Министър, имате думата за дуплика.
МИНИСТЪР НИКОЛАЙ НАНКОВ: Благодаря, господин Председател.
Господин Владимиров, аз нямам право да се засягам, както каза и Вашият колега, така че не се засягам. Напротив, само още веднъж ще припомня това, което казах в отговора на въпроса, че дори участък не от Пернишка община, грешка на езика може би, на Софийска – той е ремонтираният участък, но той не е завършен. Аз споменах какви дейности предстоят, включая и подобряване състоянието на шахтите. Имаме четири шахти, които виждаме, че трябва да се направят, нови фуги, ново бетониране на шахтите. Отделно изкопите, откосите, водостоците, за които коментирахме, напречната фуга – говорим все пак за отворен обект, който не е приет като завършени дейности.
Относно факта за частичното удовлетворение, аз също съм частично удовлетворен от това, което правим в случая, тъй като признавам си, логиката за толкова натоварен участък е дори да имаме не четири, а шест ленти. Но, ако чакахме да стартираме с отчуждителни процедури, с парцеларни планове, трябва да си дадем сметка, че не още две, а още пет-шест години щяхме да ходим по мъките и нямаше да имаме дори и това, което в момента направихме в Софийска област. Тази година довършваме участъка от тези 4 км и 200 м на територията на Пернишка област.
Реверсни светофари – доколко е удачно? Затова споменах, че правим в момента и симулация. Агенция „Пътна инфраструктура“ заедно с колеги, занимаващи се с темата „пътна безопасност“, и понастоящем правим реверс, но по доста по-допотопен начин, знаете, с така наречените конуси, бализи, в почивните дни, в празничните дни при стартирането на празниците, в петъчните дни в посока Перник, а неделите и в края на празничните дни в посока София – по две ленти.
Светофарните уредби, с може би по-добър контрол от страна на колегите от КАТ „Пътна полиция“, пък и от нашите експерти от страна на Агенция „Пътна инфраструктура“, са не просто иновативен, а са и доста широко приложим метод в страните от Централна и Западна Европа. Така че мисля, че ние сме се насочили не само геополитически, но и ментално, и мисловно в цивилизования свят. Редно е тези добри практики, въведени преди повече от 20 – 30 години в някои страни от Централна и Западна Европа, крайно време е да започнем да ги прилагаме и в България.
Факт е, че аз също съм шофьор и съм убеден, че първоначално ще е трудно на шофьорите, но при положение че при седем, осем, девет светофарни уредби в рамките на тези девет километра общо, ще може много лесно да се регулира, тъй като и сигнализацията, а и маркировката ще дават тази яснота – в коя посока, в кои часови диапазони и дневни такива ще имаме две посоки и в коя една за движение. Но глобалното решение – и с това приключвам, е това, което и Вие казахте. Това, и аз осъзнавам – че отсега трябва да започнем да мислим за процедури по отчуждаване и разширяване на трасето. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, господин Министър.
Следващият въпрос към министър Нанков е от народния представител Николай Тишев и е относно незаконното строителство в село Ново Паничарево.
Заповядайте, господин Тишев.
НИКОЛАЙ ТИШЕВ (БСП за България): Уважаеми господин Председател, уважаеми господин Министър, уважаеми колеги! По време на парламентарния контрол на 3 ноември миналата година на въпроса ми във връзка с незаконен строеж в село Ново Паничарево, община Приморско, Вие ми отговорихте следното и ще Ви цитирам: „На 2 октомври тази година е извършен пореден оглед на незаконния строеж от Дирекцията за национален строителен контрол, въпреки че е извън нашата компетентност понастоящем. Ще кажа какви административни действия ще предприемем. Правилно зададохте въпроса – имаме такава възможност. При огледа е констатирано, че незаконното строителство не е премахнато, поради което е разпоредено незабавното му премахване. Имаме това право да контролираме общински администрации как да извършват контрола на обекти от четвърта, пета и шеста категории. Срокът е едномесечен. Знаете какви са клаузите, какви са административно наказателните разпоредби в Закона за устройството на територията. Ако не бъде премахнат незаконният строеж, ще бъде потърсена административна отговорност на виновните длъжностни лица, в случая от община Приморско. Това са лицата, които не са предприели необходимите действия – главен архитект, упълномощено от кмета длъжностно лице. И в тази връзка ще упражним пълното си право на контрол. Както споменах, нямаме последващи действия по компетентност в района на общинската администрация“.
И в дупликата след това заявявате следното: „На 2 октомври нямаме премахнат обект. В момента искаме наличната документация, за да видим коя е хипотезата и защо се е забавила общината – дали заради липса на избран изпълнител или поради обжалване на заповедта, или пък възлагателно писмо. Ще Ви уведомя в писмена форма, след като получа отговор на община Приморско. С цялата строгост на закона, както се процедира, ще си изпълним ангажиментите и правомощията.“
Както съм записал и във втория си въпрос, имам неудоволствието да Ви информирам, че почти три месеца след изтичането на едномесечния срок за премахване на строежа от община Приморско незаконната постройка стои непокътната на общинска земя.
Също така не съм получил и отговор, както Вие обещахте, в писмена форма, отварям една скоба – след като вече бях подал втория си въпрос, преди няколко дни получих писмен отговор, но това е десет дни след като подадох втори въпрос, в който цитирам Вашето обещание, което в рамките на три месеца не беше изпълнено.
Та във връзка с гореизложеното моите въпроси към Вас са: колко време е нужно на Министерството на регионалното развитие и благоустройството и на Дирекцията за национален строителен контрол да наложат изпълнението на закона и премахването на незаконния обект в община Приморско? Наложени ли са някакви санкции на община Приморско или на нейни служители за явния отказ да приложат чл. 223 от Закона за устройство на територията и ще поемете ли ангажимент с определен времеви хоризонт за приключване на гореописания казус, тоест премахване на незаконния строеж, или след три месеца пак ще се срещнем, пак тук, на парламентарния контрол, където ще трябва да давате обяснения по случая? Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, господин Тишев.
Заповядайте, господин Министър – имате думата за отговор.
МИНИСТЪР НИКОЛАЙ НАНКОВ: Благодаря Ви, господин Председател.
Уважаеми дами и господа народни представители! Господин Тишев, поласкан съм, че цитирахте две трети от зададения въпрос от стенограмата от предния парламентарен контрол – пак ми задавате същия въпрос. Аз помня какво съм отговорил. Ще кажа къде сбъркахте само, но без да правя оценки, разбира се.
Вие правилно споменахте и засегнахте темата с административни процедури, съдебни процедури по обжалване. Не ме карайте да нарушавам съдебни решения или пък да се произнасям преди да се произнесе съдът. Сега ще обясня какво имам предвид. За премахване на незаконния строеж – едноетажна постройка с шестоъгълна форма с размери 3,90 на 4,20, на 3,80 на 8,20, на 4,80 на 3 метра, находящ се в квартал 3а в село Ново Паничарево в община Приморско, е издадена заповед № 709 от 13 юли 2017 г. от кмета на община Приморско. На 4 септември 2017 г. е извършена проверка на място от служител на общинската администрация относно фактическото състояние на незаконния строеж, при която е установено, че същият не е премахнат доброволно.
На 31 октомври 2017 г. е извършен оглед на строежа във връзка с предприемането на действия по принудителното му премахване по реда на Наредбата за принудително изпълнение на заповеди за премахване на незаконни строежи или части от тях на община Приморско от 2013 г.
На строежа е залепено съобщение, вх. № 92-00-194 от 31 октомври 2017 г., относно започната процедура по принудително изпълнение на заповедта, за което е съставен констативен протокол от 31 октомври 2017 г., удостоверяващ също така, че обектът е необитаем и изпълнението на заповедта няма да представлява потенциална опасност за инциденти.
На 1 ноември 2017 г. служители от регионалния отдел на Държавния национален строителен контрол в Бургас, регионалната дирекция, са извършили контролна проверка на мястото, на която е споменато, че заповедта за премахване все още не е изпълнена.
След разпореждане, дадено с писмо, изх. № БС-1378-04-535 от 3 ноември 2017 г. на Дирекция за национален строителен контрол до кмета на община Приморско, същият е предоставил информация, че на 6 ноември 2017 г. в община Приморско е постъпило възражение от Бойко Иванов Симеонов и Румяна Илиева Йорданова против съобщение, изх. № 92 00 194 от 31 октомври 2017 г., което цитирах преди малко, на общинска администрация и против цитираната заповед – № 709 от 13 юли 2017 г. на кмета на община Приморско за премахване на незаконния строеж.
Съгласно разпоредбата на чл. 146, ал. 1 от Административно процесуалния кодекс оспорването на съответните актове спира изпълнението на административния акт – спира го, просто го спира. В случая със заповедта на кмета на Приморско за премахване, която цитирах – № 709 от 13 юли 2017 г., няма как да нарушим нито ние, нито кметът – процедури и съответно текстове, които Вие, народните представители, сте гласували – АПК чл. 166, ал. 1.
По жалбата е образувано административно дело № 3056 от 2017 г., като на 31 януари 2018 г. е приключило разглеждането на делото и се очаква съдът да постанови решение в едномесечен срок. Повтарям, на 31 януари 2018 г. е приключило разглеждането на делото. Именно поради тази причина, а не поради това, че сте задали втори въпрос, писмено Ви отговорихме след приключване на делото от съда, че процедурата е тази, която в момента Ви съобщавам от парламентарната трибуна.
Към настоящия момент Министерството на регионалното развитие и благоустройството не може да се ангажира с конкретен срок по изпълнението на процесната заповед преди приключването на образуваното съдебно производство и преди произнасянето на съда, уведомяването на всички заинтересовани страни – ответници, общината, разбира се, и Министерството на регионалното развитие и благоустройството, и с окончателния съдебен акт. Това е. Благодаря Ви за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, господин Министър.
Реплика? Господин Тишев.
НИКОЛАЙ ТИШЕВ (БСП за България): Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Уважаеми господин Министър, информацията, която имам, е, че Вие сте ми написали писмения отговор, след като сте получили такъв отговор от община Приморско, нали така, защото срещу нея се води делото?
Вие сте министър на едно от най-големите министерства в България, едно от най-ресурсните, и тук въпросът ми е: колко време е необходимо на Министерството да изиска отговор от която и да е община? Това Ваше заявление беше преди три месеца и нагоре. Една-две седмици, разбирам, но след три месеца – едва в началото на месец февруари, пристига отговор от общината и Вие на 5 февруари ми отговаряте в писмена форма това, което в момента изнесох, че всъщност има обжалване на заповедта за премахване от общината. Това е едно.
Второ, три години никакви действия от страна на Дирекция за национален строителен контрол, Регионална дирекция за национален строителен контрол, съответно Министерството на регионалното развитие и благоустройството. След което от 2012 г. Законът за устройство на територията е променен и заповеди за премахване на незаконни обекти четвърта, пета и шеста категории минават в правомощията на общините.
Оттам нататък до месец юли 2017 г. още пет години бездействие на самата община Приморско. Вярно ли е, че ако още тогава, дори оставям бездействието на Дирекцията за национален строителен контрол, но ако 2012 г. бяха предприети действия за премахване на незаконния обект и беше издадена заповед, всички тези процедури по обжалване в рамките на година щяха да приключат и ние въобще да не си говорим за този казус.
В крайна сметка, аз не чух отговора на въпроса – пет години бездействие на администрацията на община Приморско, тоест явно нежелание да се приложи Законът, а те са длъжни затова, някакви санкции затова ще има ли? Защото в интерес на истината действието на общината е следствие на първия въпрос, няма какво да се лъжем. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, господин Тишев.
Господин Министър, заповядайте за дуплика.
МИНИСТЪР НИКОЛАЙ НАНКОВ: Благодаря Ви, господин Председател.
Дами и господа народни представители! Уважаеми господин Тишев, явно съм некомпетентен министър и искам да ми разясните: по какъв начин аз мога да изискам в конкретен срок, да задължа, а и да санкционирам кмета да ми отговори в рамките на три месеца, на месец или на две седмици? Да ми цитирате норматив по настоящата номенклатура в какъв срок аз мога да изискам от кмета да ми отговори и да го санкционирам, ако той не успее да ми отговори в срок по обективни или необективни причини.
Споменах, че в случая има висящо съдебно производство. По окончателните актове в процедурата – тя по принцип не е толкова лека, както Вие я описвате – винаги процедура по принудително премахване, такъв е законът: трябва да имаме реципрочност в защитаването на интересите на двете страни както публичният е защитаван от държавата от органите на ДНСК и общината, така и на частния интерес на собственика на заведение, било то по Закон – да е законно построен, да има процесуалната защита и правото на защита по съдебен път. Затова в случая виждаме, че до последната инстанция, до последния етап след издадената заповед за премахване, изчакваме решението на съда. Ако то потвърди заповедта и съответно се произнесе в полза на общината, оттук нататък общината ще търпи санкции за неизпълнение на своите задължения по премахване на незаконния обект, който е констатиран като незаконен и от общината, и от органите на държавата, и от всички нас.
Процедурата по премахване е регламентирана. Има и наредба, с която мога да Ви запозная. Има процедури – споменах жалбата срещу заповедта и срещу обявлението е по реда на АПК, чл. 166, ал. 1.
Наистина няма как административен орган – било община, било орган на държавна институция, в случая ДНСК, да не спазва разписаните нормативни текстове в законови или в подзаконови актове.
Това е моята дуплика в резюмиран вариант. Бъдете спокойни!
Наистина едномесечен е срокът на Съда след решението на 31 януари 2018 г. – смятайте, че говорим за началото на месец март, когато трябва да имаме постановено решение, което е окончателно, съответно ще търпи санкция, ако органът по премахването не си изпълни предписанията и заповедта. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, господин Министър.
С това завършиха въпросите към министър Нанков.
Продължаваме с въпроси към министъра на труда и социалната политика господин Бисер Петков с въпрос от народните представители Кристина Сидорова и Теодора Халачева относно нередности в Дома за настаняване от семеен тип за деца с увреждания „Хризантема“ в Габрово.
Моля, заповядайте да представите въпроса.
ТЕОДОРА ХАЛАЧЕВА (БСП за България): Уважаеми господин Председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Министър! Въпросът ни на днешния парламентарен контрол е свързан с нередности в Дом за настаняване от семеен тип за деца с увреждания „Хризантема“ в град Габрово.
Уважаеми господин Министър, политическата промяна в Република България завари страната ни с една система, която не отговаря на хуманните изисквания за грижа и отглеждане на деца, лишени от родители и семейство. Още от средата на 90-те години започна реформа в тази сфера, която целеше деинституционализацията на децата. Разбира се, не просто като изваждане на децата от самите институции, а като една цялостна и дългосрочна държавна политика.
Правителствата с министър-председатели господин Сакскобургготски и господин Сергей Станишев направиха доста в тази насока. Тук техните усилия бяха подкрепени от Европейския съюз, от ООН, както и от организации като УНИЦЕФ.
Чест прави също и на правителството с министър-председател господин Борисов, което продължи политиката в тази посока, приемайки една Стратегия, която е за визия за деинституционализация на децата в Република България, където подцел 2 на Стратегията е следната: Повишаване на капацитета на системата за закрила на детето чрез ясно очертаване и ефективно разпределение на правомощията и отговорностите на органите по закрила, доставчиците на услуги и осигуряване на адекватен професионален капацитет за функциониране на системата.
Чудесно написано, но, за жалост, нищо не се прави в тази посока. Седем години след приемане на Стратегията за пореден път тази година научаваме за стресиращи случаи на насилие в институции за отглеждане на деца – този път в Габрово, а миналата година Вие отговорихте на два мои въпроса, свързани с нередности за Дом за настаняване на деца, лишени от родителски грижи в град Карлово.
Затова моят въпрос и на колегата Сидорова е свързан с това: извършена ли е проверка за нередности в Дом за настаняване от семеен тип за деца с увреждания „Хризантема“? Какви са резултатите от проверката и има ли действаща система и механизми за своевременно подаване на сигнали за насилие над деца в институциите за настаняване? Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, госпожо Халачева.
Имате думата за отговор, господин Министър.
МИНИСТЪР БИСЕР ПЕТКОВ: Уважаеми господин Председател, уважаема госпожо Халачева, госпожо Сидорова, уважаеми госпожи и господа народни представители! Във връзка с излъчен репортаж в електронните медии за упражнявано физическо и психическо насилие над деца, настанени в Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания – град Габрово, квартал „Трендафил“, улица „Хризантема“, е извършена проверка от Инспектората към Агенцията за социално подпомагане в периода 23 – 24 януари тази година и от Държавната агенция за закрила на детето на 24 – 26 януари 2018 г. на двата центъра в квартал „Трендафил“ и квартал „Борово“ – град Габрово.
В Агенцията за социално подпомагане и Държавната агенция за закрила на детето до 18 януари 2018 г. не са постъпвали сигнали за нередности или насилие върху децата в тези домове. Констатациите на Инспектората на Агенцията за социално подпомагане и на ДАЗД са въз основа на преглед на задължителната документация и досиета на децата; разговори с персонала на двата центъра и с деца; наблюдение на дневен ритъм и взаимоотношения между децата и персонала; водени разговори кмет, заместник-кмет, директор на дирекция от община Габрово и напусналия към онзи момент Центъра социален работник.
Инспекторите от АСП и Държавната агенция за закрила на детето са установили, че служителите в Центъра в квартал „Трендафил“ използват неподходящи методи на възпитание спрямо децата и младежите като вербално насилие, изразяващо се в обиди и викове, и физическо насилие. При проверката на Държавната агенция за закрила на детето в другия Център – в квартал „Борово“, не са установени нарушения и пропуски.
В Центъра на улица „Хризантема“ № 27 от Държавната агенция за закрила на детето са установени пропуски, изразяващи се в: негативен микроклимат, породен от междуличностни конфликти между ръководители и персонала; прилагане неприемливи методи на възпитание от страна на служителите спрямо потребителите; установен случай на физическо насилие от месец януари 2018 г. върху дете от страна на служител; случаи на вербална агресия върху деца от страна на персонала и между потребителите; констатации, че персоналът е обучаван, но се нуждае от надграждащо обучение; не е супервизиран с оглед превенция на професионалното прегаряне; занижен контрол върху услугата от страна на ръководството и от страна на доставчика; неспазване на утвърдените правила и процедури за възпитание и дисциплина за инциденти за насилие.
За отстраняване на констатираните пропуски и нарушения от Държавната агенция за закрила на детето е дадено задължително предписание с шест препоръки. Съставени са пет акта на трима служители за неизпълнение на задължението за съдействие по чл. 7, алинеи 1 и 2 от Закона за закрила на детето. Сезирана е Районната прокуратура – Габрово, за трима служители, упражнили насилие върху деца. На кмета на община Габрово е предложено да наложи наказание на двама общински служители. На новия ръководител на Центъра е предложено да наложи наказание на трима служители. Писмено са уведомени дирекция „Социално подпомагане“ – Габрово, Областна дирекция на МВР – Габрово, Регионална здравна инспекция.
Понастоящем – от 7 февруари 2018 г., Държавната агенция за закрила на детето извършва проверка в дирекция „Социално подпомагане“ – Габрово, за да установи дали се гарантират висшите интереси на децата от услугата.
От инспекторите на Агенция „Социално подпомагане“ – другата проверяваща институция, е установено, че ръководителят на Центъра не е предприел своевременни адекватни мерки за осигуряване на здравето и безопасността на децата. Видеоматериалите с насилие над деца са от месец декември 2016 г., а компетентните органи са сезирани от ръководителя през месец януари 2018 г. Ръководителят не е спазил чл. 7, ал. 1 и ал. 2 от Закона за закрила на детето. Налице е книга за регистриране на оплаквания и жалби, в която няма вписвания обаче.
От Инспектората на АСП е предложено за резидентните услуги за деца и лица с физически увреждания, психически разстройства и умствена изостаналост да бъде въведено видеонаблюдение.
По другата част от въпроса Ви бих искал да подчертая, че има работещ и действащ механизъм за сигнализиране на отговорните институции при насилие върху деца, който е разписан в чл. 7, ал. 1 и ал. 2 от Закона за закрила на детето. При насилие върху деца възможностите за сигнализиране са към отделите „Закрила на детето“, към дирекциите „Социално подпомагане“, към Държавната агенция за закрила на детето, което може да става по имейл, по поща, по Националната телефонна линия за деца с № 116-111, на телефон 112 и писмено – във всяко районно управление на МВР. Сигнал може да се подаде във всяка държавна институция, която съгласно Административнопроцесуалния кодекс и Закона за закрила на детето има задължението да препрати сигнала към компетентната институция. Благодаря за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, господин Министър.
Госпожо Сидерова, Вие ли ще поставите репликата?
Заповядайте.
КРИСТИНА СИДОРОВА (БСП за България): Уважаеми господин Председател, уважаеми дами и господа народни представители! Уважаеми господин Министър, благодаря за изчерпателния отговор. С интерес изслушах констатациите от извършената проверка в Центъра за настаняване от семеен тип за деца с увреждания в град Габрово, тъй като съм и народен представител от град Габрово.
За съжаление обаче с болка казвам: механизмът, който Вие казахте, че съществува за сигнализация на нарушения и за посегателства срещу деца, не работи. Самият Вие казвате, че първият случай на насилие е от декември месец 2016 г., а научаваме за него чак в 2018 г. Може би трябва да се засили връзката между контролиращите органи и хората, които се грижат за децата. Недопустимо е това, което се случи в Габрово през 2018 г.
Каква е гаранцията, че такива неща не се случват и в други домове? За съжаление го казвам, защото един междуличностен конфликт изкара ужасяващи факти в медийното и общественото пространство.
Липсата на постоянен мониторинг на качеството, който да регистрира своевременно проблемите и да помага за тяхното решение, е един от големите проблеми в тези центрове. Още повече че е недостатъчно и неефективно взаимодействието на резидентните услуги със здравната, образователната система и полицията. Защото, ако персоналът и директорът на дома не бяха изпаднали в тежък конфликт, който да стигне до омбудсмана и до национални медии, ужасите в този дом щяха да продължават.
Мисля, че тук ролята и работата на проверяващите органи – най-вече на дирекция „Социално подпомагане“ и на дирекция „Социално подпомагане“ към общината и на територията, трябва да се засилят. Нека да излязат от кабинетите и от стаите и да влязат в тези центрове – изненадващи проверки. Нека да общуват с децата, нека да видят какво всъщност се случва там. Защото ние изкарахме децата от старите домове, сложихме ги в едни наистина много красиви нови дневни центрове и домове за настаняване от семеен тип, само че пренесохме старата култура и стария начин на работа от старите институции в новите. А това е недопустимо! Мисля, че в тази посока трябва да се работи и вярвам, че ще се случат по-добри неща.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря, госпожо Сидорова.
Господин Министър, ще използвате ли правото на дуплика?
Заповядайте.
МИНИСТЪР БИСЕР ПЕТКОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Председател.
Уважаеми госпожи и господа народни представители! Уважаема госпожо Сидорова, в отговора си се опитах да се концентрирам точно на зададения въпрос, като предоставих информация за проведените проверки в конкретния случай, за наложените наказания.
Подчертавам, че съставените актове от контролните органи на Държавната агенция за закрила на детето са именно за неспазване на разпоредбите на чл. 7, ал. 1 и 2 от Закона за закрила на детето, които задължават в такива случаи да се сигнализира.
По отношение на въпроса, свързан с деинституционализацията на грижите за деца, по-общо бих искал да подчертая и да добавя към казаното от госпожа Халачева, че този процес продължава и през 2016 г. беше приет Актуализиран план за действие за прилагане на Стратегията „Визия за деинституционализация на деца“.
Правителството работи неотклонно по изпълнение на мерките и дейностите, предвидени в този Актуализиран план, като в резултат от конкретния случай, за който говорим тук, миналата седмица бяха проведени срещи с представителите на неправителствените организации, които са и доставчици на услуги за деца в общността, някои от тях и на резидентни услуги. Набелязани са съвместни действия за гарантиране на по-високо качество на грижата в центровете за настаняване от семеен тип и за превенция на насилието.
Тези действия ще бъдат обсъдени на предстоящото заседание на Междуведомствената работна група по деинституционализация на грижите за децата, а след това ще бъдат разгледани и предприети изменения в методиките за качеството на услугите, което ще бъде предмет на Постоянната експертна работна група по деинституционализация, така че смятам, че с тези усилия, които се полагат, ще успеем наистина да повишим качеството на грижата и да осъществим една реална превенция на такива случаи. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря, господин Министър.
Следващият въпрос към министър Петков е от народния представител Севим Али и е относно мерките за подобряване на условията за работа и заплащане на социалните работници и служители на дирекции „Социално подпомагане“.
Заповядайте, за да изложите същността на въпроса, господин Али.
СЕВИМ АЛИ (ДПС): Благодаря, господин Председател.
Уважаеми господин Министър, уважаеми дами и господа народни представители! Служителите в дирекциите за социално подпомагане обслужват над три милиона от населението на България като правоимащо или нуждаещо се от помощ, тоест всеки втори или трети български гражданин има служебни взаимоотношения и има нужда от подкрепата на дирекциите за социално подпомагане, а това, уважаеми колеги, ги прави обществено значими.
Служителите в тези дирекции за социално подпомагане работят с най-уязвимите групи от населението – с деца, възрастни, самотни хора, хора с увреждания, хора с ниски доходи или без доходи, хора, освободени от местата за лишаване от свобода, хора с лошо здраве, изоставени, бездомни и други.
В същото време социалната дейност в дирекциите е обременена с огромна по обем бумащина по всички нормативни актове. На всеки един социален работник се пада нереално голям брой молби за прием, обработване, анкетиране и същевременно има огромен брой случаи, сигнали, съдебни дела, преписки и проучвания за други институции.
Не малка част от социалните работници работят при всекидневен стрес и непосредствен риск за посегателство над личната им неприкосновеност от гневни и недоволни, като не липсват случаи и на бити и заплашвани социални работници. Мога да дам пример от лятото на 2017 г. в град Бургас.
На фона на всичко това в тази система няма клас прослужено време, като брутната заплата, уважаеми колеги, уважаеми господин Министър, е равна на основната. В образованието, здравеопазването, полицията, общинската администрация, прослуженото време си стои, с изключение на държавните служители, като допълнително заплащане към основното възнаграждение. Включването на класа за прослужено време и стаж към основната работна заплата и прилагането на безумните наредби и закони „Дянков“, фактически замразиха възможността за плавно и ежегодно увеличение на заплатите в този важен за българското общество сектор „Социална система“.
В тази връзка моят въпрос към Вас, уважаеми господин Министър, е: какви реални и конкретни мерки предвижда ръководеното от Вас министерство и в какви срокове, за адекватно и достойно заплащане на труда на социалните работници и служителите в териториалните дирекции за социално подпомагане и подобряване условията, при които работят? Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, господин Али.
Имате думата за отговор, господин Министър. Заповядайте.
МИНИСТЪР БИСЕР ПЕТКОВ: Уважаеми господин Председател, уважаеми госпожи и господа народни представители! Уважаеми господин Али!
Формирането, а в последствие и задържането на ниските нива на трудови възнаграждения в Агенцията за социално подпомагане започва още с нейното създаване през 2003 г. В условията на валутен борд и строги финансови ограничения, преминавайки от смесена – община и държава, до финансиране изцяло за сметка на държавния бюджет, нивата на работните заплати са запазвани ниски и са променяни със среден процент, определен в Закона за държавния бюджет за съответната година, когато такава мярка е била предвиждана.
С влизането в сила от 1 юли 2012 г. на Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация е приложен нов модел на заплащане. При съобразяване с Наредбата, Кодекса на труда и Закона за държавния служител работната заплата на служителите е формирана като сбор от основното трудово възнаграждение и допълнителното трудово възнаграждение за трудов стаж и професионален опит.
Едновременно с това е прието и Постановление на Министерския съвет, с което по бюджета на Министерството на труда и социалната политика за Агенцията са предоставени средства за еднократно увеличаване на работната заплата с до 20%, считано от 1 юли на същата година.
В съответствие с утвърдените по бюджета за съответната година средства за фонд „Работна заплата“ в Агенцията е извършвано увеличение на индивидуалната работна заплата на служителите на основание чл. 12, ал. 1 и 2 от Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация въз основа на годишната оценка за изпълнение на длъжността през 2016 г. средно с 10%, а през 2017 г. – средно с 5 %.
През тази година предстои да бъде извършено увеличение на същото основание средно с 10%. Поетапно се извършва увеличение и с до 5% на заплатите на служителите, чиито изпитателен срок е изтекъл.
През 2016 г. и 2017 г. два пъти годишно в Агенцията е изплащано допълнително възнаграждение за постигнати резултати, като след извършване анализ на разходите и при наличие на реализирана икономия от средствата за персонал допълнително възнаграждение ще се изплаща и през 2018 г.
С оглед подобряване условията на работа на служителите в териториалните поделения на Агенцията през 2017 г. са извършени основни ремонти на девет административни сгради. Ремонтирани са отоплителните инсталации, закупени са офис мебели, отоплителни уреди и климатици.
В бюджета на Агенцията за 2018 г. са заложени средства за извършване на капиталови разходи, главно основни ремонти на сгради, закупуване на софтуер и хардуер.
В рамките на Проект „Повишаване капацитета на служителите в сферата на закрилата на детето, социалните услуги и социалното подпомагане“, изпълняван по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, предстои да бъде извършен анализ на натовареността на служителите и изготвяне на критерии за численост в дирекциите „Социално подпомагане“.
В заключение бих искал да Ви уверя, че Министерството на труда и социалната политика ясно съзнава дълбочината и сложността на въпросите, свързани както с увеличаване работните заплати в Агенцията, така и с достигане на равнище на заплащане на труда на социалния работник, съответстващо на спецификата и отговорностите на професията, обществените очаквания и нагласи, и ще продължи да предприема всички мерки за подобряване на възнагражденията и условията на труд на служителите в социалната сфера. Благодаря за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, господин Министър.
Имате думата за реплика, господин Али.
СЕВИМ АЛИ (ДПС): Благодаря, господин Председател.
Уважаеми господин Министър, благодаря за Вашия отговор.
Относно предстоящото увеличение на заплатите, което казахте, че предстои през 2018 г. от средно 10%, това е един добър сигнал към служителите в тази система, но, съгласете се, че е крайно недостатъчно като се има предвид обема на работа в тези дирекции, като се имат предвид компетенциите на тези служители.
За съжаление, уважаеми колеги, от опозицията имахме предложения точно в тази насока, които направихме по време на разглеждането на бюджета. Те не бяха приети.
Въпросът ми е продиктуван от последната приемна, която имах в град Бургас. Тогава бях запознат с една подписка относно подкрепа на исканията на социалните работници и служителите в тази система, там стана въпрос и за заплатите, и за условията на работа в тази система, като, уважаеми господин Министър, стана ясно, че не малко служители в тази сфера получават по-ниско възнаграждение от минималната работна заплата за страната. Но разговорът между нас завърши с това, че тези служители не се чувстват длъжни да обслужват интереса на хората, които имат нужда от подкрепата на държавата, а те се чувстват призвани да помагат на тези хора, затова молбата ни е – нека държавата във Ваше лице да подходи със същата отговорност спрямо тези хора.
Реална е опасността, ако се продължи с тази политика, социалната система да се оголи в нашата страна и добри служители, специалисти с дългогодишен стаж в сферата да напуснат тази система, защото всеки има право да осигури добър стандарт на живот на своето семейство. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, господин Али.
Господин Министър, ще ползвате ли правото на дуплика? Няма.
С това завършваме и въпросите към министър Петков. Благодаря Ви за днес, господин Министър.
Следващият въпрос е към министър Красимир Вълчев, министър на образованието и науката. Той е от народния представител Иван Валентинов Иванов и е относно изплащането на обезщетения за незаконни уволнения в учебни заведения на територията на Регионалното управление по образование – Шумен.
Заповядайте, господин Иванов, да представите въпроса.
ИВАН ВАЛЕНТИНОВ ИВАНОВ (БСП за България): Благодаря, господин Председател.
Уважаеми господин Министър, уважаеми колеги! Настоящия въпрос задавам към Вас по повод писмен въпрос, който съм задал към Вас и като цяло една поредица от въпроси, които аз задавам по отношение работата на Регионалното управление по образование в Шумен.
Уважаеми господин Министър, във Вашия отговор, ние сме дискутирали и друг път по тази тема, получавам информация, че за периода 2015 – 2016 г., защото това имам като информация, твърде е вероятно в 2017 г. да има още такива случаи, са натрупани 16 465 лв. обезщетения, заплатени, плюс, аз Ви дадох един материал, който Вие не бяхте включили тук, и Ви помолих тогава да потърсите отговорност, защото влизаме в графата „Документ с невярно съдържание“, тъй като официалният отговор, който ми дадохте отсъстваше. В случая в село Венец мисля, че надминава 20 хил. лв.
Съгласно действащия Наказателен кодекс това е една щета за държавния бюджет, защото те се плащат от заплатите на българските граждани, заплащат се от данъци, които ние внасяме, всички тук, поради това, че определени държавни служители бездействат или извършват незаконни действия в тази посока.
Въпросът ми към Вас е: кой носи финансовата и дисциплинарната отговорност за тези изплатени обезщетения за неправомерно уволнени в учебни заведения на територията на РУО – Шумен, служители, директори, учители и така нататък? И ще вземете ли някакви мерки в тази посока, защото в противен случай, ако Министерството не вземе, ще бъда принуден аз да сезирам Прокуратурата, защото това, съгласно нашия Наказателен кодекс, е нанасяне щета на държавен бюджет в големи размери, тъй като минават определен размер, определен там.
Молбата ми е, в репликата ще развия, действително да вземе някакво отношение Министерството на образованието и науката, тъй като нещата там ескалират. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, господин Иванов.
Уважаеми господин Министър, имате думата за отговор.
МИНИСТЪР КРАСИМИР ВЪЛЧЕВ: Уважаеми господин Председател, уважаеми госпожи и господа народни представители! Уважаеми господин Иванов, редът и основанията за търсене на дисциплинарна отговорност са регламентирани в Закона за държавния служител и в Кодекса на труда.
Основанието за ангажиране на дисциплинарна отговорност на държавните служители по смисъла на Закона за държавния служител за налагане на дисциплинарно наказание е виновно неизпълнение на служебните им задължения. Субект на дисциплинарното нарушение е само държавният служител, а не неговият орган по назначаването.
Дисциплинарната отговорност по смисъла на Кодекса на труда е санкция за неправомерно поведение на работника, респективно служителя по трудово правоотношение, за виновно поведение в нарушаване на трудовата дисциплина. Работникът или служителят е този, който може да носи дисциплинарна отговорност, а не неговият работодател.
Видовете нарушения на служебните задължения, за които се налага дисциплинарно наказание, са обстойно изброени в двата закона. Издаването на заповед за прекратяване правоотношението на служител, която по-късно е била отменена от съда, не съставлява дисциплинарно нарушение, поради което не би могла да се търси и дисциплинарна отговорност на издателя й.
Обезщетението за незаконно уволнение на работник или служител се присъжда от компетентния съд, който разглежда трудово-правния спор. Като такива те са изискуеми и задължително платими от работодателя, без да е необходимо наличието на негова вина за неправомерност на уволнението.
Осъществяването на имуществена и финансова отговорност е изключително право единствено на специализирания орган – Агенцията за държавна финансова инспекция. Тя е органът, който при констатирани нарушения и настъпили вреди издава ревизионен акт или акт за начет съгласно Закона за Държавната финансова инспекция.
В случая в нито едно от училищата на територията на Регионално управление по образованието – Шумен, Агенцията за държавна финансова инспекция не е констатирала нарушение или вреди, за които да е издала ревизионен акт или акт за начет.
Запознах се и с информацията, която ми предоставихте по отношение на Средно училище „Вапцаров“ в село Венец. Господин Мехмед не е дисциплинарно уволнен, а правоотношението му е било прекратено поради възстановяване на незаконно уволнен служител. Началникът на Регионалното управление по образование е длъжен да изпълни решението на съда. Следствие на действията на тогавашния началник на Регионалния инспекторат по образованието – Шумен, тогава, през въпросния период, училището в с. Венец заплаща на господин Мехмед около 6800 лв., като сумата включва и съдебни разноски. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, господин Министър.
Господин Иванов, имате думата за реплика.
ИВАН ВАЛЕНТИНОВ ИВАНОВ (БСП за България): Уважаеми господин Председател, уважаеми господин Министър, уважаеми колеги! Аз днес Ви слушах и по медиите. Вие казахте, че нищо в образованието не може да остане на тъмно.
Този случай също няма как да остане на тъмно, защото колкото и да ни изброявате тук законовите разпоредби и какво казва законът за различните видове отговорност, няма как да скрием факта, че са изплатени вече над 20 хил. лв. за такива случаи. Това означава, че там системно и безконтролно се нарушава законът.
Уважаеми господин Министър, това, че Вие нямате ревизионни актове на Агенцията за държавна финансова инспекция, означава ли, че там изобщо са провеждани такива финансови проверки? Според мен – не. Моят апел към Вас е: Министерството и Вие като министър да влезете в ролята си и действително да отстраните тези нередности, които са констатирани. Вече стават практика, за съжаление, и то лоша практика.
Не ставайте параван на нечии политически интереси, защото образованието не може да бъде един политически заложник на нечии лични и партийни интереси. Това ми напомня включително и на посоката, в която сме тръгнали – да променяме учебни програми и така нататък. Вкарвайки и политизирайки и местните структури, учителите оттам нататък, защото на всички е ясно, че това там е политическо назначение, което се пази и се слага чадър над него, означава, че цялата система на образованието ще се срути.
Вие сте човекът, който трябва да се грижи и да наблюдава как протичат тези процеси. Не оставяйте служителите да бъдат в среда, в която техните началници да се чувстват безнаказани, защото това не са изолирани случаи. Неслучайно за трети пореден път повдигам тази тема и ще продължавам, защото оплакванията, които идват от директора на Регионалното управление на образованието в Шумен, не са еднократни. Говорили сме тук по тази тема, че и щатът не е запълнен, напускат хора и то не единствено само заради заплатите, а защото там просто няма атмосфера на работа. Това е!
Молбата ми и апелът на шуменските учители е Вие настина да вземете мерки. Ако не го направите, аз като народен представител ще сезирам и Прокуратурата в тази посока, най-малкото за тези финансови нарушения, които тук представих. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, господин Иванов.
Имате думата за дуплика, господин Министър.
МИНИСТЪР КРАСИМИР ВЪЛЧЕВ: Господин Иванов, Вие сигурно имате основания за отношението към работата на Регионалното управление на образованието – Шумен, но говорейки за конкретния случай, това не е проблем само в Шумен, не е проблем само за Регионалното управление на образованието. Това е проблем за всички училища, за всички публични организации, за всички сектори. И това е законовата постановка – ние не можем да класифицираме като нарушение случаите за изплащане на обезщетения от бюджетни предприятия. Когато едно лице е било уволнено неправомерно и то е възстановено от съда, да, дължи се обезщетение. В случая трябва да има отговорност, но тя не може да бъде класифицирана като нарушение.
Този проблем го имаме не толкова с регионалното управление, колкото с всички директори и училища в системата. Вие знаете, имаме освобождаване на учители, има го и в останалите публични системи. Разбира се, че това може да повлияе на една обща оценка при атестиране и други механизми, които имаме, да оценим резултатите от работата на един служител, но не мога да го класифицирам като нарушение. Вие казахте, че ще дадете на Прокуратурата. Ако ни помогнете по кой член да го класифицираме като нарушение от Наказателния кодекс, аз самият ще предприема мерки.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, господин Министър.
Следващият въпрос към министър Вълчев е от народния представител Слави Нецов относно предстоящи реформи в училище в град Враца.
Заповядайте, господин Нецов, да изложите същността на въпроса.
СЛАВИ НЕЦОВ (Воля): Уважаеми господин Председател, уважаеми господин Министър, уважаеми колеги!
Господин Министър, проблемите в образованието не са от днес и не са от вчера. Те са плод на – да не квалифицираме управлението – Вашите предшественици министри, и Вие като министър не можете с една магическа пръчка да решите всички проблеми в образованието. Но с Вашата професионална компетентност, която имате, бихте могли да запазите това, което е надградено и което може да се надгради за в бъдеще.
Моят въпрос е относно предстоящите реформи в Средно училище „Христо Ботев“ – град Враца.
Уважаеми господин Министър, крайно обезпокоен съм от решението на общинско и областно ниво, с което се редуцират профилираните паралелки в училището за учебната 2018/2019 г. Така то се осакатява, като паралелките в гимназиалния етап се намаляват от три на една в сравнение с предходната учебна година. Това ще доведе до премахване на професионалното гимназиално образование в Средно училище „Христо Ботев“ – школо с 200 годишна история и традиции. То е поставило началото на гимназиалното образование в целия врачански край. С отделяне на паралелки от него са създадени Езиковата и Математическата гимназия в града. С профилите „Биология“, „История“ и „География“ гимназията подготвя деца от цяла Врачанска област за студенти в Софийския университет „Св. Климент Охридски“, Великотърновския университет „Св. Св. Кирил и Методий“ и редица други реномирани висши учебни заведения в страната и чужбина.
Средно училище „Христо Ботев“ обучава кадри от различни специалности, които след това се връщат и с труда и професионализма си подпомагат за развитието на Врачанска област. С предстоящите реформи обаче гимназията с двувековна история ще се превърне в основно училище.
В тази връзка моля да ми отговорите: кое налага предстоящите реформи в Средно училище „Христо Ботев“, в резултат на което гимназията ще се превърне в основно училище, и защо паралелките в гимназиалния етап се намаляват от три на една в сравнение с предходната учебна година?
Второ, какви са вариантите решението да бъде преосмислено в интерес на качественото образование на децата? Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, господин Нецов.
Уважаеми господин Министър, имате думата за отговор.
МИНИСТЪР КРАСИМИР ВЪЛЧЕВ: Уважаеми господин Председател, уважаеми госпожи и господа народни представители, уважаеми господин Нецов! Министерството на образованието и науката провежда последователна политика по отношение на професионалното и профилираното образование и никога не ги е противопоставяло. Известни са неблагоприятни тенденции за намаляване на броя на учениците в област Враца, включително и за община Враца. Неблагоприятно обстоятелство за региона са и нарастващите процеси на емиграция в чужбина и към по-големите градове на страната.
Предложенията за държавен план-прием в отделните училища са свързани с броя на учениците, завършващи основно образование, със стратегиите, прогнозите, програмите и плановете за развитие на общината и областта. Визията на община Враца е за приоритетно развитие на професионалното образование и удовлетворяване потребностите на местния бизнес с необходимите кадри. Направените предложения за намаляване на профилираните паралелки са в резултат на това, че на първо място, броят на училищата на територията на общината е 20, като преобладават средни училища. Броят на завършващите основно образование през учебната 2017/2018 г. е 579 ученици. Възможният брой паралелки за община Враца при балансиран прием за учебната 2018/2019 г. е между 23 и 26 паралелки, като се отчита фактът, че кандидатстват и ученици от съседни общини – Мездра, Криводол и други, но има и обратно текучество към по-големите градове.
За учебната 2017/2018 г. броят на паралелките от 1-ви до 12 и клас в училищата на територията на община Враца е 343, като от тях след 7-ми клас профилирани са 108 паралелки, професионални са само 48. Направено е предложение на всички средни училища в община Враца да бъде дадена по една паралелка, на профилираните гимназии – по четири паралелки, а на две професионални гимназии – по четири, и на една – две паралелки. Намаляването на профилираните паралелки се отнася единствено и само за Средно училище „Христо Ботев“ – Враца, за Профилираната природо-математическа гимназия „Академик Иван Ценов“ – град Враца, с две паралелки, за Средно училище „Отец Паисий“ – с една паралелка. Балансирането е насочено в посока повишаване качеството на обучение – както профилираното, така и професионалното образование.
Условията и редът за предлагане, съгласуване и утвърждаване на държавния план-прием на областно и национално ниво предполагат диалог и консенсус относно потребностите на кадри за развитието на съответната област. Израз на този диалог са и дискусиите, които съпровождат процедурите по предлагане и съгласуване на предложенията за държавния план-прием на областно ниво.
Вярваме, че началникът на Регионалното управление на образованието ще намери необходимия баланс и ще получи подкрепата за осъществяване на държавния план-прием за учебната 2018/2019 г. и от Комисията по заетостта към Областния съвет. Впрочем разбрах, че вчера е имало заседание на Комисията и това предложение е било подкрепено.
Няма съмнение, че въпрос на професионална отговорност – говоря на национално ниво – е ние да направим преструктуриране на приема към професионалните паралелки с оглед потребностите на пазара на труда. Разбира се, това трябва да бъде съобразено както с възможността за плавно преструктуриране и осигуряване на възможност за нормално функциониране на отделните училища, в това число и финансова, така и с потребностите на местния и регионалния бизнес. Трябва да отчетем и мнението, което е оформено на местно ниво. Ние трябва да насърчим дебата на местно ниво и да очакваме там да бъде постигнат необходимият консенсус.
По отношение на община Враца водихме много разговори. В крайна сметка различията останаха до една паралелка в Средно училище „Христо Ботев“. Не бих казал, че това е толкова голямо различие. Механизмът на Министерството в случая е да съгласува план-приема. Това все още не сме го направили. Адмирирам усилията на общината и на областната администрация да направят тези промени, но в същото време, и както винаги сме го правили, сега ги призовахме да положат максимум усилия за обсъждането на този прием. Продължаваме разговорите. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, господин Министър.
Господин Нецов, заповядайте – имате думата за реплика.
СЛАВИ НЕЦОВ (Воля): Уважаеми господин Председател, уважаеми господин Министър, уважаеми колеги! Уважаеми господин Министър, аз съм ненапълно удовлетворен от Вашия отговор. Виждам, че Вие се стараете да постигнете един балансиран подход за приема, особено в Средно училище „Христо Ботев“, но не знам дали са Ви дали папка, в която има стотици хиляди подписи от желаещи родители на ученици да се запази нужната… Моят апел е поне да има още една паралелка, защото това действително го искат хората във Враца и Врачанска област.
Аз мисля – казах го и във Враца, че когато едно семейство със своите деца решат да се обучават в дадено училище и ако няма този профил, примерно история, да не правим друг анализ, ако няма това образование в този град, ще отидат в Монтана, ще отидат в София. Ще намерят начин да обучават своето дете там, където са решили. По този начин няма да спрат например да отиде детето в друго училище, да се обучава – нямам нищо против – за шивач или готвач, но когато семейството е решило детето им да бъде в това училище, то ще намери начин да бъде там, където трябва. Благодаря Ви.
Господин Министър, заповядайте папката.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, господин Нецов.
Господин Министър, ще използвате ли дуплика? Не.
Следващият въпрос към министър Вълчев е от народния представител Петър Петров относно проблеми със сливане на учебни заведения в град Сливен.
Заповядайте, господин Петров, имате думата.
ПЕТЪР ПЕТРОВ (ОП): Благодаря, господин Председател.
Уважаеми господин Министър, уважаеми колеги! Въпросът ми към Вас е актуален, независимо че междувременно кметът на град Сливен изтегли предложението за преструктуриране на училища, което в някои случаи е сливане, в някои случаи е намаляване на паралелки и така нататък, което доведе до най-масовите протести срещу кмета в страната, с най-много участници. Според личното ми убеждение той нямаше никаква вина за това, че от Регионалното управление по образованието, което е подопечно на Вас, му предложиха да внесе такова необмислено, необсъдено предложение за преструктуриране на училищата.
Разбира се, като народен представител от „Обединени патриоти“ ще подкрепям всичко, което правите, господин Министър, защото сте първият министър след трима редовни министри, който отговаря на моите лични впечатления за човек, решен най-после да проведе реформата в нашето образование.
Преди да задам окончателно въпроса, искам да Ви кажа, че Сливен е в тежък демографски проблем, който най-вече се чувства в южната му част, където имаме голямо, напълно циганско училище. Има още едно такова, има и други с преобладаващо циганско население, в което няма нищо лошо. Аз самият съм бил в първи клас с 16 циганчета и 15 българчета в един клас. И досега имам приятели цигани.
Искам да Ви кажа, че по мои наблюдения Регионалното управление по образованието – живея в Сливен от 1979 г. и, така да се каже, имам представа за какво става дума, но не съм сигурен дали директорът на Регионалното управление по образованието е стъпвал в циганската махала.
Въпросът ми е: ще наредите ли на Регионалното управление по образованието да оттегли своето предложение, което разбуни духовете в гр. Сливен?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, господин Петров.
Уважаеми господин Министър, имате думата за отговор.
МИНИСТЪР КРАСИМИР ВЪЛЧЕВ: Уважаеми господин Председател, уважаеми госпожи и господа народни представители!
Уважаеми господин Петров, промените в училищната мрежа са проекция на демографските промени в страната ни. Министерството на образованието и науката съблюдава реализирането на принципа на равен достъп до качествено образование за всички ученици в страната. В тази връзка се актуализират ежегодно списъците на защитените и средищните училища, осигурява се транспортът на учениците до училищата, в които се обучават.
В конкретния случай в община Сливен е създадено напрежение относно изпълнението на чл. 16 и чл. 17 от Наредба № 10 за организация на дейностите в училищното образование предвид поетапното осигуряване на целодневна организация на обучение в училищата. Компетентен орган при вземане на решения за промени в общинската училищна мрежа е Общинският съвет като орган на местно самоуправление, а не Регионалното управление по образованието в Сливен.
На основание чл. 310, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование министърът на образованието и науката открива, променя и закрива общински училища по писмено предложение на финансиращия орган и становище от съответното Регионално управление по образованието след направена проверка.
Предложението за оптимизация на училищната мрежа в Сливен беше отложено от Общинския съвет, както и Вие споменахте. Има сформирана работна група с представители на образованието и всички заинтересовани страни, което ще подложи на широко обсъждане предложението и ще направи необходимия анализ.
Министерството на образованието и науката, както Ви казах, механизмът на обвързана компетентност, в случая общината или финансиращият орган, в общия случай предлага промени в училищната мрежа. Министерството на образованието и науката може да ги приеме или отхвърли, но не да предложи. Разбира се, ние имаме право на крайната преценка, носим крайната отговорност.
Не се намесихме на по-ранен етап в оценката на това предложение, защото по мое мнение ние трябва да стимулираме инициативата и дебатите на местно ниво. Няма как да намерим доброто решение, което е баланс на множество интереси, баланс на политики, ако искате, ако не стимулираме този дебат на местно ниво и Министерството на образованието и науката се произнесе още в начална фаза и по този начин пресече обсъжданията.
Възложих на колегите, запознах се с анализа, който направихме паралелно в Министерството, тъй като предложенията са множество. Смея да твърдя, че една част от тях са напълно обосновани, друга – по-дискусионни. Надявам се, че с допълнителните обсъждания ще се приближат към правилното решение.
Факт е, че имаме потенциал в редица общини да достигнем по-равномерно разпределение на броя на лицата в зависимост от образователната инфраструктура. Има училища, в които имаме свободни места и сграден фонд, в други имаме недостиг, и това предполага преструктуриране с оглед целите за осигуряване на целодневна организация на учебния ден, въвеждането на едносменен режим или поне намаляване броя на училищата, които са на двусменен режим. Както споменахте, на много места са необходими и политики за десегрегация, сливане и Сливен е типичен пример в това отношение.
Моят апел към Регионалното управление по образованието беше конкретно да обсъдят с всички заинтересовани страни и да проявят чуваемост, чувствителност към мненията на всички засегнати училища. Ясно е, че когато едно училище се мести или обединява, това провокира негативни реакции в част от училищната общност. В същото време съм бил и свидетел, когато училища, които са изразили негативно становище, че са били преместени, след това от дистанцията на времето пък са благодарили за такова решение. Не казвам, че в случая имаме тази хипотеза. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, господин Министър.
Уважаеми господин Петров, имате думата за реплика.
ПЕТЪР ПЕТРОВ (ОП): Благодаря Ви за отговора, господин Министър.
Въпреки всичко, настоявам на своето, а именно, че в случая със Сливен нямаме решение, внесено от общината, нямаме предварително обсъждане на това решение. Има оплаквания от директори на училища и заместник-директори за авторитарното ръководство, наложено в сливенското Регионално управление на образованието.
Аз също съм в пенсионна възраст, но ръководител на такова управление, който излиза в пенсия, не може да ръководи бъдещето на образованието в град като Сливен, който е много труден. Мисля, че трябва да изпратите там Ваш пълномощник, който да може да се налага и да може да се вземат правилните решения, защото наистина там няма демократичност, има страх, нагнетяван от ръководителя, който е сега – да не му споменавам името. Мисля, че трябва да се тръгне с програма специално за Сливен, за да се махне сегрегацията, която там е изключително опасна.
Бих подсказал – най-добрите ученици от циганчетата да бъдат изпратени в другите училища, за да свикват българчетата постепенно, че циганите не са само мръсни и прости, че сред тях има абсолютно нормални като тях граждани, с които те трябва да свикват. Иначе, както е тръгнало, в района, в който е това голямо училище – „Даме Груев“, вече не могат да бъдат продадени никакви жилища. Никой не иска да купува там жилище и много вече стоят празни. Това е началото на проблемите.
Надявам се на Вашата намеса. Пак повтарям, там трябва да бъде изпратен пълномощник от Министерството, защото с този ръководител на Регионалното управление по образованието няма да се вземат демократични решения. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, господин Петров.
Господин Министър, благодаря Ви.
Уважаеми колеги, с това въпросите от днешния парламентарен контрол завършиха.
Благодаря на министър Вълчев за участието му днес.
Следващото редовно пленарно заседание е на 14 февруари 2018 г. от 9,00 ч.
Закривам заседанието.

(Закрито в 13,23 ч.)

Заместник-председатели:
Емил Христов
Нигяр Джафер

Секретари:
Станислав Иванов
Сергей Кичиков
Форма за търсене
Ключова дума
ЧЕТИРИДЕСЕТ И ТРЕТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на заместник-председател и двама членове на Комисията за регулиране на съобщенията

Избор на председател и членове на Комисията за енергийно и водно регулиране

Избор на управител на НЗОК

    Последни заседания