Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Стенограми от пленарни заседания
СТО И ДЕВЕТНАДЕСЕТО ЗАСЕДАНИЕ
София, сряда, 21 март 2018 г.
Открито в 9,03 ч.
21/03/2018
Видео архив » Преглед на видео архивВидео архив » Преглед на видео архив
Председателствали: председателят Цвета Караянчева и заместник-председателите Емил Христов и Явор Нотев

Секретари: Александър Ненков и Джейхан Ибрямов

ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Добро утро, колеги! (Звъни.)
Има кворум, откривам заседанието.
Колеги, ще Ви запозная с Програмата за работа на Народното събрание за 21 – 23 март 2018 г.:
1. Второ гласуване на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за развитието на академичния състав в Република България. Вносители: Станислав Станилов и група народни представители на 21 юни 2017 г. Приет на първо гласуване на 13 юли 2017 г. – продължение.
2. Проект на решение за приемане на процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидати, представяне и публично оповестяване на документите, изслушване на кандидатите в Комисията за борба с корупцията, конфликт на интереси и парламентарна етика и за избор на заместник-председател и трима членове на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество. Вносител: Комисията за борба с корупцията, конфликт на интереси и парламентарна етика на 16 март 2018 г.
3. Проект на решение за приемане на процедурни правила за провеждането на жребий за обновяване на Комисията за енергийно и водно регулиране съгласно § 41 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за енергетиката (обн., ДВ, бр. …), както и за предлагането на кандидати за членове на Комисията за енергийно и водно регулиране, представяне и публично оповестяване на документите и изслушването на кандидатите в Комисията по енергетика, както и процедурата за избор от Народното събрание. Вносител: Комисията по енергетика на 20 март 2018 г.
4. Първо гласуване на законопроекти за изменение и допълнение на Наказателния кодекс. Вносители: Корнелия Нинова и група народни представители на 25 май 2017 г.; Иван Валентинов Иванов и група народни представители на 6 юни 2017 г.; Валентин Касабов и група народни представители на 30 ноември 2017 г.; Корнелия Нинова и група народни представители на 13 декември 2017 г.; Министерският съвет на 19 декември 2017 г.; Корнелия Нинова и група народни представители на 18 януари 2018 г.; Красимир Богданов и група народни представители на 21 февруари 2018 г.
5. Второ гласуване на Законопроекта за допълнение на Закона за обществените поръчки. Вносители: Данаил Кирилов и Христиан Митев на 19 февруари 2018 г. Приет на първо гласуване на 28 февруари 2018 г.
6. Второ гласуване на Законопроекта за изменение и допълнение на Кодекса на труда. Вносител: Министерският съвет на 2 февруари 2018 г. Приет на първо гласуване на 21 февруари 2018 г.
7. Законопроект за ратифициране на Измененията на Протокола от 1999 г. за намаляване на подкиселяването, еутрофикацията и тропосферния озон (Гьотеборгски протокол) към Конвенцията от 1979 г. за трансграничното замърсяване на въздуха на далечни разстояния, приети на Тридесетата сесия на Изпълнителния орган на Конвенцията на 4 май 2012 г. в Женева. Вносител: Министерският съвет на 19 февруари 2018 г.
8. Парламентарен контрол – петък, 23 март 2018 г. от 9,00 ч.
Господин Кирилов, заповядайте за процедура.
ДАНАИЛ КИРИЛОВ (ГЕРБ): Уважаема госпожо Председател, уважаеми народни представители! Правя процедурно предложение за отлагане на предвидената в Проекта за програма точка четвърта от дневния ред – Първо гласуване на законопроекти за изменение и допълнение на Наказателния кодекс. Седем законопроекта са предвидени за обсъждане.
След заседанието на Комисията по правни въпроси на 14 март 2018 г. продължи в обществото дебатът по отношение на антикорупционните мерки, които са предложени в изпълнение на препоръките на Механизма за сътрудничество и оценка. Особено активни в този обществен дебат са работодателските организации и организациите на бизнеса. Очевидно е, че се налага продължаване на общественото обсъждане преди да пристъпим към първо гласуване в пленарната зала. По тази причина, като председател на водещата комисия по седемте законопроекта, предлагам отлагане с 10 дни. Поемам ангажимента и отсега обявявам, че за следващата сряда заседанието на Комисията по правни въпроси ще бъде във формат „Обществено обсъждане на законопроектите по Наказателния кодекс“.
Отсега, госпожо Председател, моля да бъде запазена за другата сряда за 14,30 ч. зала „Изток“ за това обществено обсъждане. Използвам случая, ако прецените и се допусне това, да отправя една обща покана към всички.
На Председателския съвет голяма част от парламентарните групи подкрепиха това предложение за отлагане. Смятам, че е разумно и е в полза на законодателния процес. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин Кирилов.
Господин Стойнев, заповядайте за обратно предложение.
ДРАГОМИР СТОЙНЕВ (БСП за България): Благодаря Ви, госпожо Председател.
Уважаеми дами и господа народни представители, ние от парламентарната група на „БСП за България“ възразяваме точка четвърта да отпадне.
Уважаеми господин Кирилов, ако искате да има обществено обсъждане, то трябваше да се случи преди гледането на първо четене на този изключително спорен законопроект на Министерския съвет. Знаете какво напрежение има в обществото и заради този законопроект Вие искате закони, които, забележете, колеги, са внесени на 25 май 2017 г., в момента отново да не ги гледаме – било то, че ще отложим с една седмица.
Нашето предложение е тези законопроекти, особено на левицата, да ги гледаме тази седмица. Те отдавна стоят в шкафчето на господин Кирилов. Още повече че ние като една европейска държава, в която европейската практика е именно законите да се гледат навреме, все повече и повече, когато ГЕРБ управляват, се превръщаме в ориенталска държава (възгласи от ГЕРБ: „Еее!“), в която законите се гледат след една година.
Затова искаме, защото благодарение на БСП България стана пълноправен член на Европейския съюз… (Смях, ръкопляскания и възгласи „Браво!“ от ГЕРБ.) Благодарение на БСП, точно така е! Нашето желание е тези закони да ги гледаме навреме. Навреме да се гледат законите, още повече че това касае и Закона за така наречената Истанбулска конвенция. (Шум и реплики от ГЕРБ.)
Момент, момент, колеги!
БСП, които реално предлагат закони за борбата срещу насилието над жени, и ние остро осъждаме това насилие, именно такъв е Законопроектът, който трябва да гледаме днес. И понеже ГЕРБ като че ли с начина им на мислене и режима, който налагат, ни отдалечават може би от Европа (смях и оживление в ГЕРБ), искат този закон да не се гледа, а именно чрез Истанбулската конвенция да приемем една конвенция, а пък законите ги оставете на по-заден план.
Затова ние от БСП настояваме точка четвърта да остане, господин Кирилов. Ако Вие имате проблеми със Закона на Министерския съвет, който е огромен проблем за българския бизнес, и хората наистина са настръхнали, този закон е хубаво да се гледа на по-късен етап. Но законопроекти, които отлежават една година, е хубаво да се гледат сега и веднага. Вие може да ги отхвърлите, това е Ваше право, във Вас е силата, Вие смятате това, което Ви харесва или не, но в крайна сметка ние…
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Но, господин Стойнев, моля Ви, времето Ви изтече.
ДРАГОМИР СТОЙНЕВ: Да, благодаря, едно изречение.
…като опозиция и притеснени, че не се гледа и нямаме нормален процес в залата…
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Злоупотребявате с добрината на председателката.
ДРАГОМИР СТОЙНЕВ: …искаме тези закони да се гледат. (Ръкопляскания от „БСП за България“.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, господин Стойнев.
По начина на водене ли, господин Петров? (Силен шум, ръкопляскания и възгласи “Браво!“ от „БСП за България“.)
ПЕТЪР ПЕТРОВ (ОП): По начина на водене.
Госпожо Председател, моля да въведете ред във воденето, защото тонът, с който започна господин Стойнев – на височина 105 децибела и завърши на 85 (смях в ГЕРБ), е обиден за Народното събрание. Аз имах чувството, че някой ме навиква и ми се кара. Моля в такива случаи да правите забележки, защото не може един народен представител да обижда всички нас и да ни нарича, че живеем едва ли не в ориенталска държава. (Шум и реплики от „БСП за България“.)
Моля да спазвате това условие и ако е възможно, да се въведе правилото, което се въведе и по телевизиите – рекламите да не бъдат с по-висок тон. (Смях и ръкопляскания от ГЕРБ.) Това могат да го направят инженерите.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря Ви, господин Петров, ще се съобразя с Вашата забележка.
Колеги, подлагам на гласуване предложението на господин Кирилов точка четвърта от дневния ред за тази седмица да отпадне.
Гласували 179 народни представители: за 123, против 55, въздържал се 1.
Предложението е прието.
Сега подлагам на гласуване Програмата за работа на Народното събрание за 21 – 23 март 2018 г. без точка четвърта, която преди малко гласувахме да отпадне.
Гласували 180 народни представители: за 122, против 52, въздържали се 6.
Предложението е прието.
Колеги, имаме предложение от името на парламентарната група на „БСП за България“ по чл. 53, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание да бъде включена в дневния ред като точка в предстоящата седмична програма на Народното събрание: първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за кредитиране на студенти и докторанти, № 854 01 3, от 26 януари 2018 г., вносители Лало Кирилов и група народни представители.
Колеги, това предложение е недопустимо, защото има проведена Комисия, но няма все още входиран доклад в Народното събрание и не са изтекли двата месеца, които са необходимият срок, за да може да бъде направено такова предложение.
Заповядайте, господин Кутев.
АНТОН КУТЕВ (БСП за България): Госпожо Председател, ще използвам да кажа две неща. Първо, според мен трябваше да се гласува самият дневен ред, а след това отпадането на точката. Поне така винаги се е правило. Резултатът щеше да е същият, защото Вие пак това щяхте да си гласувате, но редът е обратният: първо се гласува дневният ред, а след това отпадането на точката.
Второ, по повод на доклада: в тази зала за последните месеци няколко пъти са се гласували законопроекти по същата процедура, които преди това въобще не са минавали през комисии. Законът за лихвоточките, който внесохте тогава, имаше два законопроекта – единият беше нашият, другият на колегите от Патриотите. Вие внесохте техния по тази процедура, без да е минал през комисии, нашия не внесохте. И накрая ще излезе нашият, ако изобщо излезе законопроект от това, защото те ще приемат нашите промени и ще се получи този. Защо тогава можеше, пък сега не може? Така че призовавам да си мине Законопроектът, независимо от това, че няма да го докладвате в Комисията.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Да, господин Кутев, ще го подложа на гласуване и ще дам възможност на господин Стойнев да направи две минутно представяне.
Господин Кирилов, заповядайте за двеминутно представяне.
ЛАЛО КИРИЛОВ (БСП за България): Уважаема госпожо Председател, уважаеми дами и господа народни представители! Чрез приетия през 2008 г. Закон за кредитирането на студентите и докторантите се гарантира достъп на младите хора до системата на висшето образование в България. Така се дава възможност за повишаване на образователния ценз на младите хора, с което от своя страна се създава възможност да се реагира бързо на предизвикателствата пред пазара на труда и да се отговори на нуждите на икономиката и на обществото, които все повече са основани на знанието и са зависими от него. Едновременно с това системата за кредитиране на студентите и докторантите гарантира устойчивост на принципа за достъп до висше образование на лица, независимо от техния социален статус.
Анализ на данните за периода от 2010 г. до 2015 г. показват, че 17 928 млади хора са се възползвали от предоставените от Закона възможности, като общият размер на получените кредити е 114, 631 млн. лв.
Заедно с тези положителни тенденции съществуват и такива, които ограничават възможността на младите хора да получат желаното от тях образование. Такъв е случаят с Разпоредба на чл. 3, ал. 1, т. 2 от Закона, която ограничава обхвата на лицата, които могат да получат кредитиране, а именно само за лица в редовна форма на обучение. Ние вносителите на Закона смятаме, че учащите в друга форма на обучение ще бъдат дискриминирани поради факта, че нямат достатъчно средства и свободно време, и съчетават работата и обучението. И затова предлагаме да се заличат думите „в редовна форма“ и „в редовна форма на обучение“ (председателят дава сигнал, че времето е изтекло), съответно чл. 3, ал. 1, т. 2 и чл. 26, ал. 1, т. 2.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря Ви.
Госпожо Дамянова, заповядайте.
МИЛЕНА ДАМЯНОВА (ГЕРБ): Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги народни представители! Доколкото разбрах колегата би трябвало да направи процедура за разглеждане на Законопроекта в зала тази седмица. Ние от парламентарната група на ГЕРБ, а и всички народни представители, които сме членове на Образователната комисия, винаги сме смятали, че трябва да правим политика за образованието, а не политика от образованието. (Ръкопляскания от ГЕРБ.)
Законопроектът беше разглеждан миналата седмица както в Комисията по образованието и науката, така и в Комисията по бюджет и финанси. И в двете комисии се проведоха изключително ползотворни дискусии – Вие присъствахте, видяхте. Стенограмите от заседанията пристигнаха в комисиите в понеделник. В момента докладите се изготвят, така че следващата седмица ние също искаме тази дискусия да се проведе и в зала, но искаме и всички колеги в залата да са запознати с дискусията и дебата, който се проведе в Комисията, защото така или иначе всички се обединихме, че промяна на този закон е необходима и затова дискусиите трябва да се провеждат изключително ползотворно и добре, и всички трябва да бъдат запознати. Така че аз правя обратно предложение този законопроект да не се разглежда тази седмица в зала, а следващата, когато бъдат налични, и когато постъпят докладите от комисиите.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаема госпожо Дамянова.
ДРАГОМИР СТОЙНЕВ (БСП за България, от място): Искам думата по процедура.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: По какво процедура?
ДРАГОМИР СТОЙЧЕВ (БСП за България, от място): По начина на водене.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Заповядайте, по начина на водене.
ДРАГОМИР СТОЙНЕВ (БСП за България): По начина на водене, госпожо Председател, защото позволявате на народни представители да правят предложение за Закон, който дори не е влязъл в дневния ред. Разбирам да е влязъл в дневния ред – това първо. Второ, нищо не пречи от понеделник до днес или до утре Вашите експерти най накрая да напишат този доклад и Законопроектът може да бъде гледан още утре.
Колеги, вижте дневния ред. Ние отново сме срам за българското общество, а сме уж държава с европейско развитие, за което БСП винаги е настоявала. В една европейска държава е нормално дневният ред да бъде наситен със закони. В момента ние нямаме абсолютно никакви закони за гледане тази седмица.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Господин Стойнев, ако може малко по-тихо, защото пак ще ми направят забележка.
ДРАГОМИР СТОЙНЕВ: Тази седмица ние нямаме абсолютно никакви закони! Затова Ви предлагаме този законопроект да влезе в залата и да го гледаме, защото той е нужен за българските студенти. Благодаря Ви. (Ръкопляскания от „БСП за България“.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин Стойнев.
Аз виждам, че имаме закони в Програмата за тази седмица. Не знам Вие коя Програма четете.
Подлагам на гласуване предложението на парламентарната група „БСП за България“ в Програмата за днес да влезе: Първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за кредитиране на студенти и докторанти, вх. № 854 01 3/26 януари 2018 г., внесен от народния представител Лало Кирилов и група народни представители.
Гласували 179 народни представители: за 77, против 58, въздържали се 44.
Предложението не е прието.
Ще Ви прочета няколко съобщения.
Постъпили законопроекти и проекторешения от 14 март 2018 г. до 20 март 2018 г.:
Отчет за дейността на Фискалния съвет за 2018 г. Вносител е председателят на Фискалния съвет. Водеща е Комисията по бюджет и финанси.
Проект на решение за отпускане на държавни парични награди за особени заслуги към българската държава и нацията. Вносител е Министерският съвет. Водеща е Комисията по култура и медии.
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за ограничаване на плащанията в брой. Вносители са Менда Стоянова и Станислав Иванов. Водеща е Комисията по бюджет и финанси.
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за Държавната агенция „Национална сигурност“. Вносител е Министерският съвет. Водеща е Комисията за контрол над службите за сигурност, прилагането и използването на специални разузнавателни средства и достъпа до данните по Закона за електронните съобщения.
„Уважаема госпожо Председател! Оттеглям своя подпис под Законопроекта за административното регулиране на икономически дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход, № 854 01-16 от 7 март 2018 г., внесен от народния представител Емил Димитров Симеонов и група народни представители.
Моля за Вашето разпореждане това обстоятелство да бъде отразено в съответните регистри и бази на Народното събрание.
Радослав Стойчев, народен представител.“
Съобщения:
В Народното събрание са постъпили: Отчет за изпълнението на програмния бюджет на Министерството на финансите за 2017 г., придружен от резюме.
Отчет за изпълнението на програмния бюджет на Министерството на туризма към 31 декември 2017 г.
Резюме на Отчет за изпълнението на програмния бюджет на Държавната агенция „Национална сигурност“ за 2017 г. Подробният отчет е внесен отделно и се намира в регистратурата за Национална класифицирана информация на Народното събрание, площад „Княз Александър I“, етаж 2, стая 280.
Отчет за изпълнение на бюджетна програма „Електронно управление, електронна идентификация и информационна сигурност“ на Държавна агенция „Електронно управление“ за 2017 г. Отчетите са предоставени на Комисията по бюджет и финанси и на съответните ресорни комисии и са на разположение на народните представители в Библиотеката на Народното събрание.
От Националния статистически институт е постъпила информация за: Основни резултати от наблюдението на работната сила през 2017 г.; Инфлация и индекси на потребителските цени за февруари 2018 г. Материалите са на разположение на народните представители в Библиотеката на Народното събрание.
Декларация – господин Биков, заповядайте.
ТОМА БИКОВ (ГЕРБ): Уважаема госпожо Председател, уважаеми госпожи и господа народни представители! На 19 март 2018 г. за пореден път станахме свидетели на неадекватно и недопустимо изказване от страна на народен представител от парламентарната група на „БСП за България“, което уронва престижа на Народното събрание и поставя под въпрос изграждани с десетилетия консенсуси в политическия и обществен живот на страната. (Шум и реплики от „БСП за България“.) Не, декларация.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Моля за тишина! Декларация от името на група.
ТОМА БИКОВ: В своя публикация в социалните мрежи народният представител от БСП Таско Ерменков написа: „Крим гласува за президент на Русия. Обидени от анексията на Русия, над 90% там от гласувалите са за Путин. Ало, САЩ, ФРГ, Франция, Европейски съюз – в края на краищата чухте ли гласа на хората в Крим? Всъщност това е без значение. Чули или не – Крим каза своята тежка дума, а Вие, както го беше казал Христо Ботев: „... а вий … вий сте идиоти!“
Оставяме без коментар и резултатите от последните избори в Русия, както не сме си позволявали да коментираме изборни резултати, в която и да било държава извън нашата. Разбирането на парламентарната група на ГЕРБ е, че отношенията между България и Русия трябва да стъпват на прагматична и взаимоизгодна основа, а не да се базират на чувства, каквито са любовта и омразата. В този смисъл изказването на Таско Ерменков нарушава не само българския национален интерес, но и саботира прагматичната основа, на която би трябвало да се изграждат българо-руските отношения.
Обръщаме внимание на това изказване, защото то продължава една опасна антиевропейска тенденция, която се развива от две години в най-голямата опозиционна партия в България. Това не е първото антиевропейско изказване от страна на депутат от БСП. След като от тази трибуна социалист поиска свикване на референдум за членството на България в ЕС и НАТО (възгласи от „БСП за България“: „Не е социалист!“), изказването на Таско Ерменков...
Извинявайте – комунист!
В изказването на Таско Ерменков партньорски държави като САЩ, Германия и Франция, а след това вкупом и целият Европейски съюз, от когото България е част, са наречени „идиоти“.
Припомняме, че именно тези държави и Европейският съюз като цяло са основният и единствен гарант както за националната сигурност на България, така и за икономическото и социалното развитие на страната.
В същото време в изказването на Таско Ерменков се изразява пълна и безусловна подкрепа за анексията на Крим от страна на Русия, което противоречи не просто на българската държавна позиция, поддържана от няколко правителства, но и на българския национален интерес, според който за България е стратегически важно да бъде спряно каквото и да било прекрояване на държавни граници в Европа. За българската национална сигурност е от особено значение проблемите между различните държави да се решават мирно с помощта на международната общност и на основата на международния правов ред.
Няколкодневното мълчание на председателя, ръководството и парламентарната група на БСП по отношение на скандалното изявление е многозначително и притеснително. Настояваме още днес председателят на БСП Корнелия Нинова да заеме ясна позиция по отношение на изявлението на Таско Ерменков. И ако все още поддържа консенсуса, че България трябва да бъде част от Европа и че страната ни е против преразглеждането на каквито и да било държавни граници на европейския континент, категорично да се разграничи от него.
Използваме скандалното изказване на Таско Ерменков, за да зададем следните въпроси към председателя на БСП, които са от съществено значение за развитието и националната сигурност на България, а именно: първо, подкрепяте ли съхранението на териториалната цялост на Украйна? Второ, подкрепяте ли преразглеждане на държавни граници в Европа, което би могло да засегне редица европейски държави? Трето, според Вас анексията на Крим и създаването на възможност за преразглеждане на държавни граници в Европа отвъд международния правов ред обслужват ли българския национален интерес, или го увреждат?
Конкретните отговори на тези въпроси са от съществено значение за цялото българско общество, защото ще дадат отговор и на въпроса: каква партия е БСП и доколко нейните стратегически приоритети се основават на българския национален интерес? В този контекст припомняме и думите на председателя на БСП отпреди два дни, когато чухме призив към премиера Борисов да защити националния суверенитет и териториалната цялост на България по отношение на Турция. Тогава Корнелия Нинова се позова именно на международното право и принципите за добросъседство.
Надяваме се и очакваме председателят на БСП да се позове на същите тези принципи и по отношение на анексията на Крим, подкрепата за която очевидно е приоритет на нейния народен представител господин Таско Ерменков. Благодаря за вниманието. (Ръкопляскания от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин Биков. (Ръкопляскания.)
Заповядайте, господин Паунов – по начина на водене.
Аз мълчах през цялото време – не водих, ама не знам какво ще ми кажете сега.
АЛЕКСАНДЪР ПАУНОВ (БСП за България): Лично обяснение!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: За лично обяснение може, но по начина на водене нямате основание.
АЛЕКСАНДЪР ПАУНОВ: Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! В тази зала се опитва една пропаганда от тип „Гьобелс“ – сто пъти повторена една лъжа да стане истина. Пръв започна господин Цветанов.
Първо, искам да кажа на господин Биков, че аз не съм социалист, а съм комунист; това не е мнение на БСП – това е мнение на Комунистическата партия. И аз подкрепих уважаемия колега, който предложи да бъде проведен референдум, само че за да не харчим повече пари предложих да има референдум и за НАТО. Тази лъжа продължава да се произнася много пъти тук и смятам, че е време да се прекрати, защото БСП няма нищо общо с това, което Вие се опитвате да пришивате.
Аз съм първи секретар на Централния комитет на Комунистическата партия на България и това е мнение на Комунистическата партия, а не на БСП, които подписаха, когато България влезе в Европейския съюз, и съответно гласуваха за НАТО.
Четирима души гласувахме против влизането на България в НАТО – Александър Паунов, професор Пантев, Сапарев и генерал Любен Петров. Това е становището ни, което поддържаме, но БСП няма нищо общо. Те са европейска партия и когато са гласували за влизане в Европейския съюз, просто не е имало ГЕРБ тогава, не са съществували. (Шум и реплики.)
Смятам, че ако така продължавате, тази партия е много стара... Моят приятел Вежди Рашидов предложи да бъде забранена – съжалявам, че го няма. Тя много пъти е забранявана, тя е вкарвана в арест, в концлагери, тя е разстрелвана, бесена, но в момента пак я има и ще я има, но се съмнявам дали ще има ГЕРБ, когато излезете от властта! Благодаря Ви. (Ръкопляскания от „БСП за България“.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря Ви, уважаеми господин Паунов.
Лично обяснение – господин Цветанов.
Бяхте споменат, заповядайте. (Реплики.)
ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ (ГЕРБ): Уважаема госпожо Председател, уважаеми господин Паунов! Разбира се, че Вие имате Вашата политическа позиция, Вие сте заявявали, дори и сега също заявихте кои са гласували против НАТО. За нас притеснителното е, че се разширява периферията в парламентарната група на БСП с изказвания против Европейския съюз и поведение, което не съответства на европейските ценности. (Шум и реплики от „БСП за България“.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Лично обяснение, господин Цветанов!
ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ: В момента господин Таско Ерменков се присъединява към тези, които говорят, че анексирането на Крим е нещо допустимо, нещо нормално.
Същевременно обаче Вашият лидер вчера в Кърджали каза, че трябва да се спазва международното право. Ние не знаем каква е Вашата позиция, затова говорим само за идентичност и за поведение, което да кореспондира с нагласите, които има във Вашата парламентарна група. Но Таско Ерменков вече става също част от Вашето решение на Вашата комунистическа партия за излизането може би на България от Европейския съюз и НАТО. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, господин Цветанов.
Колеги, продължаваме със следваща декларация.
Господин Вигенин, заповядайте за декларация от името на парламентарна група.
КРИСТИАН ВИГЕНИН (БСП за България): Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги народни представители! Наистина е жалко, че по този начин се налага да си говорим в пленарната зала.
Много бих искал парламентарната група на ГЕРБ и въобще партия ГЕРБ да бъде на висотата на отговорностите си, но много често не е.
Вие сте управляваща партия в страна, която е председател на Съвета на Европейския съюз. Вместо да се съсредоточите върху важните за България и за Европейския съюз въпроси, постоянно ни занимавате с неща, които не са за пленарната зала. (Шум и реплики.) От началото на годината произвеждате само скандали, конфликти, проблеми. (Шум и реплики.) Произвеждате ги Вие! Давате повод на опозицията да ги използва. Проблемът не е в опозицията, проблемът е в управляващите, които не успяват да оценят кои са важните неща и какви са позициите, които следва да заемат.
Занимавате ни вече втори месец с анализиране на проектопозиции на БСП, с интервюта на народни представители. Но дъното е да ни занимавате с фейсбук статусите на народни представители от БСП, които са в личен профил, които не ангажират нито парламентарната група, нито партията. И превръщаме парламента за пореден път в някакъв чрезвичаен съд, в който лишаваме и имаме усещането, че един народен представител няма право на различно мнение, което е абсурдно, пак казвам, особено в период, в който ние председателстваме един свободен и демократичен съюз на държави като Европейския съюз.
И второ, занимавате парламента с неща, които по никакъв начин не засягат същността на дейността му и българските граждани. Демонстрирате безпомощност и отчаяние с подобни декларации и трябва да си давате сметка за това. (Ръкопляскания от „БСП за България“.)
Не сте в състояние адекватно да се противопоставите на критиките на опозицията и единствената теза, която Ви остава, е да ни изкарате недемократични, ретроградни, антиевропейски, че дано българските граждани пак изберат „по-малкото зло“, в което привиждате себе си. Тази тактика минаваше доста време, но вече няма да минава. Така че по-добре е да се съсредоточите в неща, които ще бъдат полезни за Вас, за България и за Европейския съюз.
Учудвам се особено на Вашите евродепутати, които вместо да погледнат сериозно на своите отговорности като представители на страна – председател на Съвета на Европейския съюз, да се държат като сериозни хора, те се държат като деца в детската градина. Съжалявам, че го казвам, тъй като съм работил с част от тях. Единственото, с което станаха известни в последните два месеца тук в България, е писането на доноси срещу БСП до европейските институции и съответно до Партията на европейските социалисти, Истанбулската конвенция, сега и декларацията срещу един колега народен представител от българския парламент.
Просто се учудвам, че не се захващат с по-сериозните неща, които имаме да решаваме. Защо не направят една декларация за бъдещето в кохезионната политика, нещо да кажат за бъдещето на европейския бюджет, да се опитаме заедно да координираме нещо?! Те занимават европейските институции с това кой какво казал и каква декларация била написала като проект БСП и какво махнала от нея. Ама, извинете, това е абсолютно несериозно. Не знам дали вътре в ГЕРБ си давате сметка за това, но хората го виждат. Тази тактика е пагубна за Вас, но тя е вредна и за страната ни.
Като сте толкова европейска партия, искам все пак да обърна внимание, че според мен, според много от нас Вие по-скоро не разбирате Европейския съюз, защото дойдохте наготово през 2009 г., когато ние в продължение на повече от 10 години работихме за членството на България в Европейския съюз! (Ръкопляскания от „БСП за България“.) Водили сме битки, за които Вие нямате и понятие. Разбира се, лесно е днес да правите декларации тук (реплики от ГЕРБ) и даже нямате смелостта това да бъде направено от някой от ръководството на Вашата партия, ами използвате за пореден път наемници. (Ръкопляскания от „БСП за България“.) Това според нас, първо, не е сериозно, второ, някак си не придава необходимата тежест на това, което говорите.
Пак да кажа: като сте такива европейци, колко пъти дойде Вашият премиер тук, за да обясни какво се случва в Европейския съюз? Колко пъти дойде да каже какви позиции заема България и преди, но и сега по време на Председателството?
Използвам случая от трибуната от името на парламентарната група на „БСП за България“ да го поканим и да кажем: „Половината Председателство мина, какво разбрахме в тези три месеца?“ – само и единствено скандали и платените репортажи, които вървят по БНТ (реплики от ГЕРБ), защото имат ангажимент да отразяват Председателството. Вие се държите като авторитарна партия в авторитарна държава.
Европейският съюз е демократичен съюз на свободни и демократични държави. (Ръкопляскания от „БСП за България“.) Европейският съюз насърчава различното мнение. Европейският съюз би искал да види не спуснати от Брюксел решения, които се приемат еднозначно и не се подлагат на съмнения. Напротив, смятам, че винаги истината се ражда в спора и в историята неведнъж се е случвало, когато именно такива единични позиции след това са се оказвали верни. Не коментирам конкретния случай. Коментирам това, че за Вас различното мнение вътре в ГЕРБ е недопустимо и то никога не се изразява публично. Вие искате всички да бъдат като Вас. Не, това не е възможно!
БСП е демократична партия. Тя ще устоява своя демократизъм, но заедно с това е на много ясни позиции. Няма да намерите нито една официална позиция на БСП, която да се защитава от националното ръководство и от парламентарната група, която да е в противоречие с европейските принципи и на европейските позиции.
И вместо, господин Биков, да задавате въпроси на Корнелия Нинова, отворете нашите документи – ние стоим зад тях, поддържаме ги. В нашата официална дейност и позиции се придържаме към тях, което не означава, че една позиция трябва да стои фиксирана и завинаги във времето. Светът се променя, трябва да се променят и позициите и е по-добре да дискутираме по тях, вместо да клеймим тук кой и какво бил казал.
Искам да Ви уверя – не толкова Вас, колкото българските граждани, че БСП е била, остава и ще бъде европейската партия на България, независимо какви оценки и етикети се опитвате да й залепите! Благодаря. (Ръкопляскания и възгласи: „Браво!“ от „БСП за България“.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, господин Вигенин.

Продължаваме с дневния ред:
ВТОРО ГЛАСУВАНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА РАЗВИТИЕТО НА АКАДЕМИЧНИЯ СЪСТАВ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ – продължение.
Заповядайте, госпожо Дамянова.
ДОКЛАДЧИК МИЛЕНА ДАМЯНОВА: Благодаря Ви, господин Председател.
Миналата седмица стигнахме до предложение от народния представител Светла Бъчварова и група народни представители:
„Създава се § 13а:
„§ 13а. В чл. 14а, ал. 2, в края на разпоредбата след думата „съвет“ се поставя запетая и се добавя „но не по-малък от 300 лв. за „доктор“ и 600 лв. за „доктор на науките“.“
Комисията не подкрепя предложението.
По § 14 има предложение на народния представител Милена Дамянова и група народни представители.
Комисията подкрепя предложението.
Предложение от народния представител Галя Захариева и Станислав Станилов, направено по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 14, който става § 15:
„§ 15. В чл. 15 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1, изречение второ след думите „академичните длъжности“ се добавя „главен асистент“.
2. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Преминаването от академична длъжност на същата академична длъжност в друго висше училище или научна организация може да се извършва и без конкурс, с избор по решение на приемащото висше училище или научна организация и при условия и по ред, определени с правилниците им. По същия ред може да се осъществи преминаване на същата или на съответна академична длъжност и от чуждестранно висше училище или научна организация, които са признати и акредитирани от съответните за чуждата държава компетентни органи.“
3. В чл. 15, ал. 5 накрая се добавя „включително правото на участие в научни журита, определени по реда на този закон.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, госпожо Дамянова.
Изказвания?
Заповядайте, госпожо Бъчварова.
СВЕТЛА БЪЧВАРОВА (БСП за България): Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Искам да обърна внимание на нашето предложение, което е свързано с въвеждане на ред по отношение на заплащанията на научните образователни степени.
Предложението ни е следното: за образователната и научна степен „доктор“ заплащането да не е по-малко от 300 лв., а за научната степен „доктор на науките“ – не по-малко от 600 лв. С това предложение ние се опитваме и предлагаме да се въведе справедливост и равнопоставеност между различните научни общности в страната. Докато за висшите училища на практика няма особен проблем, защото в по-голяма част от тях – от проучването, което успях да направя, тези минимални заплащания са налице. Но проблемът идва в двете големи научни общности – Българската академия на науките и Селскостопанската академия.
В Българската академия на науките за образователната и научна степен „доктор“ в момента заплащането е 120 лв., а за „доктор на науките“ – 200 лв. Съответно се очаква след корекция на бюджета тези минимални заплащания да станат 210 лв. за „доктор“ и 300 лв. за „доктор на науките“.
В Селскостопанската академия буквално преди няколко дни Управителният съвет е приел заплащане от 210 лв. за „доктор“ и 300 лв. за „доктор на науките“.
Говорим за едни и същи правила, при които се избират, номинират и съответно израстват в кариерата си българските учени, но тази неравнопоставеност в заплащането създава сериозни проблеми и напрежения. Затова смятам, че нашето предложение е закономерно на фона и на всичките досега приети закони, в които има минимални заплащания. Предлагаме то да е твърдо и абсолютно всички научни организации да преминат към него. Ако има възможност съответно за по-високи заплащания, това вече е в правото на висшите училища.
Разчетите, които донякъде съм правила за разликата, която трябва да бъде покрита, за да се изпълнят тези изисквания, са за не повече от милион и половина лева за годината. Това създава проблем да бъде прието в Законопроекта, който решава донякъде въпросите за академичното развитие и изискванията, които се предоставят или се предлагат да бъдат приети като единни стандарти за цялата научна общност.
Затова се обръщам към Вас с предложението да подкрепите тези наши предложения, за да се създадат условия наистина за кариерно израстване на учените и мотивация, която да им осигури заслужено заплащане на тези научни степени, които са придобили във времето. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви.
Реплики? Няма.
Други изказвания?
Заповядайте, професор Станилов.
СТАНИСЛАВ СТАНИЛОВ (ОП): Уважаеми колеги, аз разбирам тук стремежа на говорещата преди мен колежка да се вдигнат заплатите на учените по принцип, но в Закона за развитието на академичния състав, макар че винаги съм бил „за“ и съм говорил много пъти по този въпрос, когато обсъждаме бюджет или други финансови въпроси, в него не можем да определяме само заплащанията за степените. Ако определяме заплати, дайте да определим заплатите за всички: за доцент – толкова, за професор – толкова, за главен асистент – толкова, и така нататък. Това не може да стане без Министерството на финансите и без всички политически сили да си стиснат ръцете и да кажат: „Хайде, правим това“.
Освен това аз винаги съм бил против, ние сме били против в закон да се фиксират суми и средства, защото, както знаете, финансовият статус в една страна като България е непостоянен, той се движи напред-назад, нагоре-надолу и не може, като определите един минимум, той да бъде валиден дълго време. Гласувахме това предложение в Комисията – гласувахме „против“, аз бях „против“, не помня въздържах ли се. Пътят за повишаване на доходите на учените, които са уникално ниски не само за Европа – даже в Македония получават двойни заплати, главните асистенти примерно получават два пъти колкото нашите, е друг, той не е за Закона за академичния състав. Това мисля аз.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря, професор Станилов.
Реплика – заповядайте.
СВЕТЛА БЪЧВАРОВА (БСП за България): Уважаеми господин Председател, уважаеми професор Станилов! Този въпрос е поставян неведнъж. Той е поставян и по време на обсъждането на бюджета и тогава не го подкрепихте. Иначе всичко остава приказки – че сме за българската наука, че имаме желание да развиваме академичния състав в България, но нищо не правим и не искаме да помръднем.
Искам да попитам: защо в Закона за бюджета, когато беше предложена именно тази промяна, включително и за равнищата на заплащане на различните научни степени, Вие отново не го подкрепихте? Тук не става въпрос за милиони, които бюджетът не може да осигури. Сега казвате: не в този закон, в другия закон. Аз нямам представа как смятате да решите въпроса именно с тази неравнопоставеност между различните институции в България, които се занимават с наука.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви.
Втора реплика – заповядайте, госпожо Дамянова.
ДОКЛАДЧИК МИЛЕНА ДАМЯНОВА: Уважаеми професор Станилов, аз донякъде ще се съглася с Вашето изказване, но бих искала и да Ви припомня нещо друго, защото говорихте изобщо за възнагражденията на академичните длъжности.
Вярно е, колегите от БСП имаха такова предложение още когато разглеждахме Закона за изменение и допълнение на Закона за развитие на академичния състав на първо гласуване тук, в залата. Аз и тогава казах: нека да не забравяме, че изискването за минимални възнаграждения е въведено през 2004 г. и през 2006 г. – точно по време на управлението на тройната коалиция, то е отменено с мотива, че ако остане, трябва да се промени моделът на управление на висшите училища и научните организации в посока отнемане на тяхната автономия.
Даваха се примери за различни държави като Германия, но в тези държави, като Германия например, държавата има много правомощия по отношение на висшите училища и научните организации, включително и по отношение назначаването на ректора.
Аз ще припомня на колегите в залата и част от становището не на Министерството на финансите, а на ректора на Софийския университет, който пише по повод подобно предложение на колегите от БСП: „Предлаганите минимални възнаграждения са поне два пъти по-високи от настоящите възнаграждения на Софийския университет. На пръв поглед това означава удвояване на субсидията за издръжка, като се има предвид обаче, че в момента тя стига само за половината Фонд „Работна заплата“, останалата част от Фонда се осигурява от собствени средства, е необходимо субсидията да се утрои или да се удвои, но и да се удвоят и студентските такси. Последното е не само социално неприемливо, но в ред професионални направления е и невъзможно, тъй като таксите имат законово определена горна граница“.
Тук ще кажа, че по принцип, когато се внасят предложения, те трябва да бъдат мотивирани, независимо дали в писмен или в устен вид, но съответно трябва да съдържат и необходимата финансова обосновка, която липсва на колегите. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря, госпожо Дамянова.
Друга реплика има ли?
Професор Станилов – дуплика? Отказвате.
Други изказвания има ли? Няма.
Преминаваме към гласуване.
Ще подложа на гласуване предложението на народния представител Светла Бъчварова и група народни представители за създаване на § 13а, което не се подкрепя от Комисията.
Гласували 92 народни представители: за 23, против 30, въздържали се 39.
Предложението не се приема.
Подлагам на гласуване редакцията, която Комисията предлага, на текста на § 14, който става § 15.
Гласували 91 народни представители: за 83, против 3, въздържали се 5.
Предложението се приема.
ДОКЛАДЧИК МИЛЕНА ДАМЯНОВА: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 15, който става § 16.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря.
Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване текста на вносителя за § 15, който става § 16, и се подкрепя от Комисията.
Гласували 94 народни представители: за 93, против няма, въздържал се 1.
Предложението се приема.
ДОКЛАДЧИК МИЛЕНА ДАМЯНОВА: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 16, който става § 17.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря.
Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване текста на вносителя за § 16, който става § 17, и се подкрепя от Комисията.
Гласували 91 народни представители: за 90, против няма, въздържал се 1.
Предложението се приема.
ДОКЛАДЧИК МИЛЕНА ДАМЯНОВА: По § 17 има предложение от народния представител Милена Дамянова и група народни представители, което Комисията подкрепя по принцип.
Предложение от народния представител Светла Бъчварова и група народни представители, което е оттеглено.
Предложение от народния представител Анелия Клисарова, направено по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, което е подкрепено от Комисията.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на §17, който става §18:
„§ 18. В чл. 18 ал. 1 се изменя така:
„(1) Академичната длъжност „главен асистент“ се заема само от лице, което отговаря на минималните национални изисквания по чл. 2б, ал. 2 и 3, съответно на изискванията по чл. 2б, ал. 5 и притежава образователната и научна степен „доктор“, която за специалностите от регулираните професии съответства на обявения конкурс.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Изказвания?
Заповядайте, госпожо Клисарова.
АНЕЛИЯ КЛИСАРОВА (БСП за България): Уважаеми господин Председател, колеги, искам да кажа защо направихме това предложение. Да, то наистина е свързано с медицинските университети. Държим да добавим за регулираните професии „и специалност“. Мога да дам един пример: не може човек от различни специалности да дава рецензии и оценка на научните трудове на друг колега, който не е от същата специалност или поне близка до неговата.
Благодаря на Комисията, че подкрепи предложението. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, професор Клисарова.
Има ли реплики? Не виждам.
Други изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване редакцията, която предлага Комисията за текста на § 17, който става § 18.
Гласували 90 народни представители: за 90, против и въздържал се няма.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК МИЛЕНА ДАМЯНОВА: По § 18 има предложение от народния представител Милена Дамянова и група народни представители, което е подкрепено от Комисията.
Предложение от народния представител Светла Бъчварова и група народни представители, което е оттеглено.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на §18, който става §19:
„§ 19. В чл. 19 се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 6 думата „разработки” се заменя с „резултати”.
2. Създава се т. 7:
„7. справка за изпълнение на минималните национални изисквания по чл. 2б, ал. 2 и 3, съответно на изискванията по чл. 2б, ал. 5, към която се прилагат необходимите доказателства, определени в този закон, в Правилника за прилагането му и в правилниците на висшите училища или научни организации.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване редакцията на Комисията за текста на § 18, който става § 19.
Гласували 92 народни представители: за 91, против няма, въздържал се 1.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК МИЛЕНА ДАМЯНОВА: По § 19 има предложение от народния представител Милена Дамянова, направено по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, което е подкрепено от Комисията.
Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 19 да бъде отхвърлен.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване предложението на Комисията за отхвърлянето на § 19.
Гласували 97 народни представители: за 97, против и въздържали се няма.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК МИЛЕНА ДАМЯНОВА: По § 20 има предложение от народния представител Милена Дамянова и група народни представители, което е подкрепено от Комисията.
Предложение от народния представител Светла Бъчварова и група народни представители, което е оттеглено.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 20:
„§ 20. В чл. 21 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 след думите „законовите изисквания” се добавя „включително на минималните национални изисквания по чл. 2б, ал. 2 и 3”, а накрая се добавя „по чл. 2б, ал. 5.”
2. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Конкурсът се провежда по документи не по-късно от един месец от изпращане на съобщението по ал. 2. В началото на заключителното заседание кандидатите правят кратко представяне по избрана от тях тема, съответстваща на обявения конкурс и отговарят на въпроси на членовете на журито.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване редакцията, която предлага Комисията за текста на § 20.
Гласували 89 народни представители: за 87, против няма, въздържали се 2.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК МИЛЕНА ДАМЯНОВА: По § 21 има предложение от народния представител Светла Бъчварова и група народни представители, което е оттеглено.
Предложение от народния представител Станислава Стоянова, направено по реда на чл.83, ал. 5, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, което е подкрепено от Комисията.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 21, като в т. 1 след думите „чл. 2б, ал. 2” се добавя „и 3” и думите „чл. 2б, ал. 3 и ал. 5” се заменят с „чл. 2б, ал. 5”.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване текста на вносителя за § 21 с предложената от Комисията замяна в т. 1.
Гласували 87 народни представители: за 86, против няма, въздържал се 1.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК МИЛЕНА ДАМЯНОВА: По § 22 има предложение от народния представител Светла Бъчварова и група народни представители, което е подкрепено от Комисията по принцип.
Предложение от народния представител Станислава Стоянова, направено по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, което е подкрепено от Комисията.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 22:
„§ 22. В чл. 23, ал. 1 се създават изречение второ и трето: „Редът и начинът за провеждане на гласуването при избора се определят в правилника на съответното висше училище или научна организация. Във висшите училища в гласуването участват само членовете на факултетния съвет, които са хабилитирани лица, и лицата, притежаващи образователната и научна степен „доктор“ и/или научната степен „доктор на науките“, а в научните организации – съответно членовете на научния съвет.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване редакцията, предложена от Комисията за текста на § 22.
Гласували 93 народни представители: за 92, против няма, въздържал се 1.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК МИЛЕНА ДАМЯНОВА: По § 23 има предложение от народния представител Милена Дамянова и група народни представители, което е подкрепено от Комисията.
Предложение от народния представител Светла Бъчварова и група народни представители, което е оттеглено.
Предложение от народния представител Анелия Клисарова, направено по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, което е подкрепено от Комисията.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 23:
„§ 23. В чл. 24, ал. 1 се правят следните допълнения:
В т. 1 накрая се добавя „която за специалностите от регулираните професии трябва да бъде от същата специалност.“
2. Създават се т. 4 и 5:
„4. да отговарят на минималните национални изисквания по чл. 2б, ал. 2 и 3, съответно на изискванията по чл. 2б, ал. 5;
5. да нямат доказано по законоустановения ред плагиатство в научните трудове.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Изказвания? Не виждам.
Подлагам на гласуване редакцията, която Комисията предлага на текста на § 23.
Гласували 92 народни представители: за 92, против и въздържали се няма.
Предложението се приема.
ДОКЛАДЧИК МИЛЕНА ДАМЯНОВА: По § 24 има предложение от народния представител Милена Дамянова, направено по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 24 да бъде отхвърлен.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване предложението на Комисията за отхвърлянето на § 24.
Гласували 91 народни представители: за 90, против няма, въздържал се 1.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК МИЛЕНА ДАМЯНОВА: По § 25 има предложение от народния представител Светла Бъчварова и група народни представители.
Предложението е оттеглено.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 25, който става § 24, като в т. 1 след думата „закон“ се добавя „правилника за неговото прилагане“.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване текста на вносителя за § 25, който става § 24 с добавянето в текста в т. 1, което се предлага от Комисията – след думата „закон“ се добавя „правилника за неговото прилагане“.
Гласували 92 народни представители: за 91, против няма, въздържал се 1.
Предложението се приема.
ДОКЛАДЧИК МИЛЕНА ДАМЯНОВА: По § 26 има предложение от народния представител Милена Дамянова и група народни представители.
Комисията подкрепя предложението.
Предложение от народния представител Светла Бъчварова и група народни представители.
Предложението е оттеглено.
Предложение от народния представител Милена Дамянова, направено по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 26, който става § 25:
„§ 25. В чл. 27 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 накрая се добавя „включително решението по чл. 26, ал. 4“ и се създава изречение второ: „Материалите се публикуват по реда на чл. 4, ал. 13.“
2. В ал. 3 думите „според изпълнението на условията по чл. 24, ал. 1“ се заменят с „в съответствие с резултатите от справките по чл. 26, ал. 1“ и се създава изречение второ: „В началото на заключителното заседание кандидатите правят кратко представяне по избрана от тях тема, съответстваща на обявения конкурс, и отговарят на бележките, посочени в рецензиите и становищата, както и на отправените към тях въпроси от членовете на научното жури.“
3. В ал. 4:
а) в текста преди т. 1 думите „по чл. 24, ал. 1“ се заменят с „по чл. 26, ал. 1“;
б) в т. 1:
аа) в буква „а“ тирето и думите „разработване на лекционни курсове“ се заличават;
бб) буква „б“ се отменя;
в) в т. 2:
аа) в буква „а“ думите „участие в научноизследователски проекти, участия с доклади на международни и национални научни форуми“ се заличават;
бб) буква „б“ се отменя;
вв) в буква „в“ думата „рационализации“ се заменя с „други продукти на интелектуалната собственост“;
гг) буква „г“ се отменя;
г) в т. 3:
аа) в текста преди буква „а“ след думата „художественотворческата“ се добавя „или спортната“;
бб) буква „а“ се изменя така:
„а) участие в проекти; членство в творческа или спортна организация“;
вв) в буква „б“ след думата „изкуството“ се добавя „или спортни постижения“.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване редакцията, която Комисията предлага на текста на § 26, който става § 25.
Гласували 100 народни представители: за 99, против няма, въздържал се 1.
Предложението се приема.
ДОКЛАДЧИК МИЛЕНА ДАМЯНОВА: По § 27 има предложение от народния представител Милена Дамянова и група народни представители
Комисията подкрепя предложението, което е отразено на съответното му систематично място в § 30.
Предложение от народния представител Светла Бъчварова и група народни представители.
Комисията подкрепя по принцип предложението.
Предложение на народния представител Станислава Стоянова по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 27, който става § 26:
„§ 26. В чл. 27а се правят следните допълнения:
1. В ал. 2, изречение второ след думата „Изборът“ се добавя „включително начинът на гласуване“, след думата „организация“ се добавя „като изборът се извършва“ и се създава изречение трето: „Във висшите училища в гласуването участват само членовете на факултетния съвет, които са хабилитирани лица, и лицата, притежаващи образователната и научната степен „доктор“ и/или научната степен „доктор на науките“, а в научните организации – съответно членовете на научния съвет.“
2. Създава се ал. 3:
„(3) Факултетният, съответно научният съвет може с мотивирано решение да отхвърли направеното от научното жури предложение, въз основа на направените изказвания.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване редакцията, която Комисията предлага на текста на § 27, който става § 26.
Гласували 103 народни представители: за 102, против 1, въздържали се няма.
Предложението се приема.
ДОКЛАДЧИК МИЛЕНА ДАМЯНОВА: По § 28 има предложение от народния представител Милена Дамянова и група народни представители.
Комисията подкрепя по принцип предложението.
Предложение от народния представител Светла Бъчварова и група народни представители.
Предложението е оттеглено.
Предложение от народния представител Анелия Клисарова, направено по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 28, който става § 27:
„§ 27. В чл. 29 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в т. 1 накрая се добавя „която за специалностите от регулираните професии трябва да бъде от същата специалност“;
б) Създават се т. 5 и 6:
„5. да отговарят на минималните национални изисквания по чл. 2б, ал. 2 и 3, съответно на изискванията по чл. 2б, ал. 5;
6. да нямат доказано по законоустановения ред плагиатство в научните трудове.“
2. Създава се нова ал. 3:
„(3) Кандидатите представят справка за изпълнение на минималните национални изисквания по чл. 2б, ал. 2 и 3, съответно на изискванията по чл. 2б, ал. 5, и справка на оригиналните научни приноси, към които се прилагат съответните доказателства, определени в този закон, в Правилника за неговото прилагане и правилниците на висшите училища и на научните организации.“
3. Досегашните ал. 3 и 4 стават съответно ал. 4 и 5.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване редакцията, която Комисията предлага на текста на § 28, който става § 27.
Гласували 103 народни представители: за 102, против няма, въздържал се 1.
Предложението се приема.
ДОКЛАДЧИК МИЛЕНА ДАМЯНОВА: По § 29 има предложение от народния представител Светла Бъчварова и група народни представители:
Предложението е оттеглено.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 29, който става § 28:
„§ 28. В чл. 29а се правят следните изменения и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1.
2. Създава се ал. 2:
„(2) В случаите по чл. 4, ал. 11 се прилагат разпоредбите на чл. 26, ал. 4 и 5“.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване редакцията, която Комисията предлага на текста на § 29, който става § 28.
Гласували 90 народни представители: за 90, против и въздържали се няма.
Предложението се приема.
ДОКЛАДЧИК МИЛЕНА ДАМЯНОВА: По § 30 има предложение от народния представител Милена Дамянова и група народни представители.
Комисията подкрепя предложението.
Предложение от народния представител Светла Бъчварова и група народни представители.
Предложението е оттеглено.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 30, който става § 29, като в него в т. 3, в буква „в“ подбуква „аа“ се изменя така:
„аа) в буква „а“ думите „участия с доклади в международни и национални научни форуми“ се заличават.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря, госпожо Дамянова.
Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване текста на вносителя за § 30, който става § 29, с измененията, които Комисията предлага в текста и които бяха представени от докладчика.
Гласували 97 народни представители: за 93, против няма, въздържали се 4.
Предложението се приема.
ДОКЛАДЧИК МИЛЕНА ДАМЯНОВА: Предложение от народния представител Милена Дамянова и група народни представители.
Комисията подкрепя по принцип предложението.
Предложение от народния представител Станислав Станилов, направено по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията предлага да се създаде нов § 30:
„§ 30. В чл. 29в се правят следните изменения и допълнения:
1. Създават се ал. 1, 2 и 3:
„(1) Факултетният, съответно научният съвет може да се произнася по процедури за заемане на академичната длъжност „професор“ само ако поне една трета от състава на съвета с право на глас е от лица, заемащи академичната длъжност „професор“ или притежаващи научната степен „доктор на науките“.
(2) В състава на съвета по ал. 1 задължително се включват членовете на академичния състав на съответния факултет или научна организация, които заемат академичната длъжност „професор“ или притежават научната степен „доктор на науките“.
(3) При невъзможност да се изпълни условието по ал. 1 за участие в конкретната процедура за заемане на академичната длъжност „професор“ могат да бъдат привличани и външни членове, които отговорят на изискванията на ал. 1.“
2. Досегашният текст става ал. 4.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря.
Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване предложението на Комисията за създаване на нов § 30 с текст, който беше представен от докладчика.
Гласували 98 народни представители: за 95, против 2, въздържал се 1.
Предложението се приема.
ДОКЛАДЧИК МИЛЕНА ДАМЯНОВА: По § 31 има предложение от народния представител Милена Дамянова и група народни представители.
Комисията подкрепя по принцип предложението.
Предложение от народния представител Станислав Станилов.
Комисията подкрепя по принцип предложението.
Предложение от народния представител Светла Бъчварова и група народни представители.
Предложението е оттеглено.
Предложение от народния представител Станислав Станилов, направено по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 31:
„§ 31. В чл. 30 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 накрая се добавя „относно съответствието им с изискванията на този закон, Правилника за прилагането му и правилниците на висшите училища, съответно на научните организации“.
2. В ал. 2 накрая думите „заинтересована страна“ се заменят със „заинтересовано лице, като обхваща:
1. нарушения при провежданите процедури;
2. конфликт на интереси при формирането на съставите на научните журита по реда на този закон;
3. наличие на плагиатство в дисертационните трудове и представените за оценяване публикации;
4. недостоверност на представените научни данни.“
3. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Сигналът по ал. 2 трябва да съдържа името, адреса и подписа на подателя, описание на нарушенията, както и посочване на доказателствата, които го подкрепят. Срокът за подаване на сигнала е до приключване на съответната процедура.“
4. Алинея 4 се изменя така:
„(4) В тридневен срок от постъпване на сигнала по ал. 2 министърът на образованието и науката издава заповед за извършване на проверка, която включва:
1. проверка относно допустимостта на сигнала в съответствие с изискванията по ал. 2 и 3;
2. проверка по същество на сигнала относно спазване изискванията на този закон, Правилника за прилагането му и правилниците на висшите училища и научните организации, включително и за наличието на плагиатство в представения в съответната процедура дисертационен труд и/или публикации, недостоверност на представените научни данни и/или конфликт на интереси при формирането на съставите на научните журита по реда на този закон.“
5. Създават се нова ал. 5 и ал. 6 – 11:
„(5) Проверката по ал. 4, т. 1 се извършва от комисия, която включва задължително правоспособен юрист и експерт, отговарящ за дейността на висшите училища и научните организации. В 7-дневен срок от назначаването на комисията същата се произнася с мотивирано становище относно допустимостта на сигнала.
(6) Когато комисията по ал. 5 изрази становище, че сигналът е допустим, министърът на образованието и науката в тридневен срок от получаване на становището възлага на Комисията по академична етика да извърши проверката по ал. 4, т. 2.
(7) В случаите по ал. 2, т. 1 и 2 проверката се извършва от Комисията по академична етика по ред, определен в Правилника за прилагане на закона.
(8) В случаите по ал. 2, т. З и 4 в 10-дневен срок Комисията по академична етика определя за конкретната процедура не по-малко от трима арбитри, които са хабилитирани лица от регистъра по чл. 2а, които:
1. имат научни степени или са хабилитирани лица в същата специалност или професионално направление;
2. не са участвали в съответната процедура в друго качество;
3. нямат конфликт на интереси с лицето, посочено в сигнала по ал. 2;
4. нямат конфликт на интереси с лице, подало сигнала по ал. 2.
(9) Комисията по академична етика се произнася в срок до 30 дни с доклад до министъра на образованието и науката относно наличието или липсата на нарушения по ал. 2, т. 1 – 4. Докладът при нарушения по ал. 2, т. 3 и 4 се изготвя въз основа на становищата на всеки един от арбитрите.
(10) В случаите на необходимост министърът на образованието и науката със заповед може да удължи срока по ал. 9, но за не повече от 30 дни.
(11) Преди да се произнесе в случаите по ал. 2, т. 2, 3 и 4 Комисията по академична етика дава възможност на кандидата, представил оценявания труд, предмет на проверката, съответно на лицето, посочено в сигнала за наличие на конфликт на интереси, да изрази своето становище.
6. Досегашната ал. 5 става ал. 12 и в нея:
а) създава се ново изречение второ: „Членовете на Комисията по академична етика обсъждат приложените към сигнала по ал. 2 доказателства, както и всички доказателства, представени от лицата по ал. 11.“;
б) досегашното изречение второ става изречение трето и се изменя така: „Проверката завършва с доклада по ал. 9, който съдържа и констатации за редовността на всеки отделен етап на процедурата“.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря, уважаема госпожо Дамянова.
Изказвания?
Заповядайте, професор Бъчварова.
СВЕТЛА БЪЧВАРОВА (БСП за България): Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Първо, искам да започна с това, че много повече ми хареса текстът на вносителя при първо четене на Закона, тъй като там общо взето се решава въпросът с нарушението на процедурата и с плагиатството – с комисия, която създава министърът на образованието, и решава конкретно поставените казуси.
Така, както е разписана процедурата, за мен тя е неработеща и на практика каквато и комисия да назначите, няма да може да реши въпроса, свързан с плагиатството. Защо? Защото Вие казвате, че ще назначите трима арбитри – трябва да са хабилитирани лица, и тези трима арбитри ще направят своите рецензии или своите становища. Когато имаме плагиатство в чистия смисъл – преписване мотамо, както се казва едно към едно, там няма проблеми даже не Ви трябват и арбитри. Но когато това плагиатство е свързано с взаимстване на изследвания, с интерпретации на научни изследвания на други автори, тези трима арбитри, повярвайте ми, няма да имат никога едно и също становище. Тези три рецензии ще бъдат съвсем различни, защото всеки един от тези арбитри има свое становище по въпроса. Аз силно бих се затруднила, или Комисията, която трябва след това да решава кой е прав и кой е крив, как ще се реши въпросът.
Вижте, друго е, ако тримата арбитри се обединят около едно становище и го предложат, тогава говорим наистина за някакъв консенсус по определени опорни точки, а не по целия материал. Но когато трима пишат различни рецензии и трябва под някаква форма Комисията да схване за какво става въпрос в научната област, в която се предлагат, повярвайте ми, това няма как да се случи.
Затова считам, че това предложение е изключително неуместно и няма да създаде предпоставки да се реши въпросът най-вече с плагиатството. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, професор Бъчварова.
Реплики?
Реплика на професор Станилов.
СТАНИСЛАВ СТАНИЛОВ (ОП): Уважаема госпожо Професор, тук сме го направили малко да прилича на втори състав на жури. Ако оставим само един арбитър, само един рецензент да го наречем, може да бъде обвинен самият министър и самата Етична комисия – как да бъде – в необективност.
Когато са три тези – хайде, да бъдат супер – рецензии, да дадат мнение и анализи, по можем да достигнем до обективност. Иначе оценката на научния продукт по принцип е изключително сложна. Досега в света не са намерени измерватели на неговата стойност, оценка, освен в рецензии и ние няма какво друго да направим. Вие ни критикувахте тук, че в този вид сме заформили казуса, обаче не ни предлагате нищо, тоест не казахте какво да направим. Внесете нещо по-добро. Мисля обаче, че това е едно от добрите решения, възможните решения.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря, професор Станилов.
Друга реплика? Няма.
Имате думата за дуплика, професор Бъчварова.
СВЕТЛА БЪЧВАРОВА (БСП за България): Господин Председател! Господин Станилов, добре, трима арбитри, но да излязат с едно становище. Това е предложението, а не всеки да има отделно становище. Няма как да бъде едно към едно становището в една и съща посока, познавайки научната общност, и всеки един от това какъв капацитет има да разбира проблема или вижданията по определения въпрос.
Затова, ако трябва да търсите решение, кажете, че са трима арбитри, които излизат с общо становище. Тоест тримата са взели и са приели под някаква форма, че има проблем и те са го изразили като единно становище – ако търсите предложение. Но всеки един поотделно, повярвайте, още при първата процедура ще има проблем.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, професор Бъчварова.
Други изказвания?
Заповядайте – имате думата, професор Станилов.
СТАНИСЛАВ СТАНИЛОВ (ОП): Тези трима арбитри по смисъла на Закона нямат прерогатив на крайно решение. В края на краищата техните становища са експертни и имат вид на някакъв съвет към самата Комисия по академична етика.
Комисията по академична етика изработва това свое становище и го изпраща на министъра, който трябва да го изпрати, ако се съгласи с него, на ректора, респективно на Академичния съвет. Такъв е смисълът на предложението.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, професор Станилов.
Реплики? Няма реплики.
Други изказвания? Няма и други изказвания.
Ще подложа на гласуване редакцията, която Комисията предлага, на текста на § 31.
Моля, гласувайте.
Гласували 94 народни представители: за 79, против няма, въздържали се 15.
Предложението се приема.
ДОКЛАДЧИК ГАЛЯ ЗАХАРИЕВА: Предложение от народния представител Станислав Станилов.
Комисията подкрепя по принцип предложението.
Предложение от народния представител Галя Захариева, направено по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията предлага да се създаде нов §32:
„§32. Създава се чл. З0а:
„Чл. 30а. (1) Създава се Комисия по академична етика към министъра на образованието и науката за разглеждане на сигналите, отправени до него относно нарушения при провежданите процедури за присъждането на научни степени или заемането на академични длъжности, както и относно сигнали за наличието на плагиатство в дисертационните трудове и представените за оценяване публикации, недостоверност на представените научни данни, конфликт на интереси при формирането на съставите на научните журита по реда на този закон.
(2) Комисията по академична етика осъществява дейността си в съответствие с този закон и по правилник, издаден от министъра на образованието и науката.
(3) Комисията по академична етика се състои от петима членове, един от които е правоспособен юрист. Председателят и трима от членовете са представители на четирите научни области, които са предложени от висшите училища, научните организации, неправителствените организации на учените и социалните партньори. Те са хабилитирани лица, включени в регистъра по чл. 2а, притежаващи образователна и научна степен „доктор“ и най-малко 10-годишен стаж по специалността.
(4) Положението на председател и на член на Комисията по академична етика е несъвместимо със заемане на длъжностите ректор, заместник-ректор, декан и/или директор на филиал във висше училище, съответно председател, заместник-председател и директор на институт на Българската академия на науките и Селскостопанска академия.
(5) Председателят или член на Комисията по академична етика се освобождава при:
1. постъпване на негово писмено заявление;
2. системно неизпълнение на задълженията;
3. фактическа невъзможност да изпълнява длъжността, продължила повече от шест месеца;
4. несъвместимост с длъжностите и изискванията по ал. 4;
5. влизане в сила на акт, с който е установен конфликт на интереси;
6. по решение на министъра на образованието и науката.
(6) Решението за освобождаване на председател или на член на Комисията по академична етика се взема от министъра на образованието и науката“.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, госпожо Захариева.
Изказвания?
Заповядайте, професор Бъчварова.
СВЕТЛА БЪЧВАРОВА (БСП за България): Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! На практика ние създаваме тристепенна структура, която започва от жури, комисия към министъра на образованието и след това имаме Комисия по етика.
Първо искам да попитам вносителите, които са направили това предложение, самата комисия, както госпожа Дамянова преди малко каза по повод моето предложение, свързано с минималните заплащания, че трябва да има мотивация, отделно от това трябва да има икономически разчети – при тази толкова сложна структура, която изисква допълнителни финансови средства, дали са правени тези разчети?
Притеснява ме следното, че министърът на образованието решава на втория, решава на третия етап от процедурата с различен тип комисии.
Отделно от това – абсолютно нищо не е казано, как ще се формира тази комисия, какъв мандат има. Така, както е записано, означава, че министърът на образованието по всяко време може да сменя тази комисия, защото не е казано, че тази комисия е с мандат две години, три години, четири години.
Правилата, които показват освобождаване на комисията, точно това означават, че тази комисия може по всяко време да бъде съответно отзована, ако не взема правилните решения, което също може да бъде мотив при условие, че всички решения се вземат именно от Министерството на образованието и науката на една процедура, която касае научната общност.
Искам като цяло да кажа, че добре е в закон да се определят правила, които да работят против системни нарушения по избора, а също и плагиатството.
Уважаеми колеги, оставам с впечатлението, че целият закон се прави срещу плагиатството, но това не е основният проблем на науката и на израстването в науката, защото ако в последните години това се е появило като проблем – трябва да се вземат мерки, но ние променяме целия закон като казваме, че тези, които се занимават с наука, основното нещо, което правят, е да преписват. Проблемът в науката е нейното финансиране и устойчивост на научните кадри, а не единствено плагиатството, с което се бори Законът. Може би имате данни кои са плагиати и как го правят, но само един мисля, че е осъден, други няма.
И по този начин – ние, вземайки тези решения, свързани най-вече с плагиатството, на мен лично ми се струва, че е доста обидно акцентът да пада именно върху този проблем, но все ми се ще, когато се пишат и се предлагат такива предложения, те да бъдат с достатъчно ясна концепция за това какво ще бъде в правилниците. Така разписано, правилникът може да разпише каквото си иска по отношение членовете на Етичната комисия. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, професор Бъчварова.
Реплики?
За реплика – професор Станилов, заповядайте.
СТАНИСЛАВ СТАНИЛОВ (ОП): Не може да се чете Законът, както дяволът чете Евангелието. Не е вярно, че Законът е направен главно заради плагиатството и ние сме се концентрирали върху плагиатството, защото има многобройни такива случаи, а такива случаи имаше и преди. Това, първо.
Второ, тази Етична комисия, която в първоначалния си вид беше към Министерския съвет и имаше название „Комисия по апелацията“, ние се съгласихме по настояване на Министерството да мине към министъра на образованието и науката, за да не товарим Министерския съвет с несвойствени за него дейности.
Смисълът на Закона – от стария закон са останали съвсем малко клаузи, това е почти нов закон и смисълът на Закона не е този, за който говорите, госпожо Бъчварова, а смисълът на Закона е да върне държавата в контрола при развитието на академичната общност, да има някакъв контрол и най-важното – да има апелация, да има къде да се оплачеш, защото досега апелацията беше в съда, а никъде по света, и сте го чували от устата ми много пъти, никъде по света съдът не определя кой е учен и кой – не е.
Просто нямам думи да се разправям повече!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, професор Станилов.
Друга реплика?
СТАНИСЛАВ СТАНИЛОВ (ОП, встрани от микрофоните): Гласувахте в Комисия „за“! В Комисия всички гласувахте „за“! А сега излизате тук и губите времето на Народното събрание, за да опонирате. Вие упорито…
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, професор Стоилов. Ако искате…
СТАНИСЛАВ СТАНИЛОВ (ОП, встрани от микрофоните): Защо не го отрекохте там? Не Ви ли е неудобно?! (Ръкопляскания от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря, професор Стоилов.
Има ли друга реплика?
За втора реплика – заповядайте, госпожо Дамянова.
МИЛЕНА ДАМЯНОВА (ГЕРБ): Благодаря Ви, господин Председател.
Уважаеми колеги, аз ще кажа на микрофона това, което каза професор Станилов, за гласуване в Комисията. Всички тези текстове са гласувани едино-душ-но, след много дебати, след много работни групи, в които участваха и представители на академичната общност, синдикати, представители на Съвета на ректорите в лицето на председателя на Съвета на ректорите, ректорът на Софийския университет. Законът се разглежда от доста време.
Аз не бих се съгласила с Вас, професор Бъчварова, че се създава тристепенна структура. Не сте разбрали правилно.
Последната комисия, която е към министъра – първо, че има функциите на консултативен съвет, и, второ – знаете ли колко жалби постъпват в Министерството, включително и в Комисията по образованието и науката, на които към момента ние на практика не можем да отговорим – нито Комисията, нито министърът. И това са предимно жалби на млади хора – млади хора, които не са допуснати по една или друга причина да вървят по пътя на своето академично израстване и в този смисъл аз мисля, че по този начин ние създаваме прозрачност, връщаме доверието в процедурите за академично израстване и даваме наистина гаранция на младите хора, че тези процедури ще бъдат прозрачни и ще бъдат в техен интерес. Това е целта на Закона, а не да се създаде тристепенна или не знам каква структура за получаване на съответни научни степени, за заемане на академични длъжности.
Прозрачност и контрол! Нека да имат хората наистина къде да се оплачат, за да можем да гарантираме и прозрачността на процедурите при тяхното израстване, и съответно прозрачността изобщо на това, което се случва в академичните среди.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря, госпожо Дамянова.
Трета реплика? Няма трета реплика.
Заповядайте за дуплика, професор Бъчварова.
СВЕТЛА БЪЧВАРОВА (БСП за България): Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Професор Станилов, това означава ли, че нямам правото на мнение по въпроса? Не съм член на Комисията.
Искате да ми кажете, че аз не мога да се изкажа в залата по нещо, което Вие единодушно сте приели в Комисията?
СТАНИСЛАВ СТАНИЛОВ (ОП, от място): Изобщо не съм искал това да Ви кажа!
СВЕТЛА БЪЧВАРОВА: Това искахте да кажете!
Отделно от това аз започнах с това, че на вносител текстът ми харесва много повече от това, което Вие сте доразписали по време на обсъждането в самата комисия.
Знаете ли какво ще се случи? Вашият вариант е по-добър, защото при така разписани процедури – няма да има процедура, мината през жури, която да не се оспорва от някой! Повярвайте ми! Лавината ще е огромна!
Вие казвате, че много при Вас пристигат жалби. Ами, кажете колко жалби има и за какво, защото в края на краищата, когато казвате „много“ кажете „пет, шест, десет по процедурите, които са минали, има възражения и затова ние приемаме този вариант“.
Не е тристепенна, обаче е на три нива – първо, оплакваме се при министъра, той решава чрез съответна комисия, която е от двама човека – разписано е, комисия от двама може би ще си остане, щото трети или четвърти не е казано кои могат да бъдат, решава дали е допустим сигналът. После, като е допустим, отива в Комисия по етика, която пък не знам какво ще направи, и какво правите в края на краищата? Разбирате ли?
Тази процедура ще създаде изключително много проблеми, защото лавината от възражения ще бъде огромна. Била съм в научна общност, работила съм и знам за какво говоря, но тъй като все пак искате да въведете ред, за който аз съм „за“, продължавам да смятам, че предложението на вносител беше по-добро от тези разписани текстове. И това е моето мнение. Ще си гласувам наистина по съвест за това, което смятам, че е правилно и което е работещо. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, професор Бъчварова.
Други изказвания?
Заповядайте, професор Станилов.
СТАНИСЛАВ СТАНИЛОВ (ОП): Никога не съм отричал правото на никого да изказва собствено мнение от тази трибуна, но сега говорим за съвсем други неща.
Може първоначалното предложение наистина да е било по-добро. Аз съм му авторът и щом съм го написал, значи, смятам, че е по-добро. Това Ви го казах, госпожо, и в личен разговор. Това успяхме да постигнем всички. Така успяхме да направим консенсус, за да приемем Закона за развитието на академичния състав в Република България.
Как ще работят тези двустепенни и тристепенни? Всички научни общности работят на две или на три степени. Това е известна работа. В една научна организация първо минава през катедра или през секция, след това отива в научен съвет и чак след това отива на следващите процедури, както са разписани в Закона. Тези две или три степени са във всяка научна общност, независимо къде се намират – в България, или на друго място. Сложно е, но и самата изследователска работа е сложна. Няма съмнение в това.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, професор Станилов.
Реплики? Няма реплики.
Подлагам на гласуване предложението на Комисията за създаване на нов чл. 32 с текст, който Комисията предлага и който беше представен от докладчика.
Гласували 99 народни представители: за 82, против 7, въздържали се 10.
ДОКЛАДЧИК ГАЛЯ ЗАХАРИЕВА: По § 32 има предложение от народния представител Милена Дамянова и група народни представители.
Комисията подкрепя по принцип предложението.
Предложение от народния представител Анелия Клисарова, направено по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 32, който става § 33:
„§ 33. В чл. 31 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 накрая се добавя „в тридневен срок от изтичането на срока по чл. 30, ал. 6“.
2. В ал. 2, изречение първо думите „или оправомощен от него заместник-министър“ се заличават.
3. В ал. 5 думите „или оправомощен от него заместник-министър“ се заличават.
4. Алинея 6 се изменя така:
„(6) Когато са налице условията по ал. 4 и министърът не издаде заповед за възобновяване след изтичане на едномесечния срок от спирането, процедурата може да се възобнови от ректора на висшето училище, съответно от ръководителя на научната организация.“
5. Създават се ал. 7 и 8:
„(7) В случаи на констатирано нарушение от Комисията по академична етика и при неотстраняване на нарушенията по чл. 30, ал. 2, т. 1 и 2, при непредставяне на съответните доказателства в срока по ал. 4, както и при наличие на плагиатство в дисертационните трудове и представените за оценяване публикации или недостоверност на представените научни данни, министърът на образованието и науката издава заповед за прекратяване на съответната процедура.
(8) При системни нарушения при провеждане на процедурите за придобиване на научни степени и за заемане на академични длъжности, както и при неизпълнение на заповедите по ал. 2 за отстраняване констатирани нарушения в провежданите процедури, министърът на образованието и науката предлага отнемане на програмната акредитация на съответните докторски програми на висшето училище или научната организация.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Уважаеми народни представители, искам да Ви направя съобщение за присъствието на балкона на пленарната зала на делегация на групата за приятелство Македония – България, водена от заместник-председателя на Събранието на Република Македония Фросина Ташевска – Ременски. Да ги приветстваме. (Ръкопляскания.)
Продължаваме работата по Доклада.
Изказвания по § 33?
Заповядайте, госпожо Клисарова.
АНЕЛИЯ КЛИСАРОВА (БСП за България): Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Искам да направя допълнение в ал. 8: „Министърът на образованието и науката предлага отнемане на програмната акредитация на съответните докторски програми на висшето училище или научната организация на Националната агенция по оценка и акредитация“.
На кого предлага? Тя е една, но тя трябва да я взема.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Вместо точка на последното изречение на ал. 8, да се добави „на Националната агенция по оценка и акредитация“.
Реплики към изказването?
Заповядайте, професор Христов.
ИВО ХРИСТОВ (БСП за България): Благодаря, господин Председател.
Професор Клисарова, няма смисъл от това предложение. Програмните акредитации по принцип се дават на Националната агенция по оценка и акредитация. Няма смисъл от нормативна тавтология. Току-що съобщаваме, че със Закона трябва да спазваме Закона. Няма смисъл от това нещо, моля Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Има ли друга реплика? Не виждам желаещи.
Професор Клисарова, имате думата за дуплика.
АНЕЛИЯ КЛИСАРОВА (БСП за България, от място): Оттеглям предложението.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Моля, заявете го от трибуната, за да бъде пълен протоколът.
АНЕЛИЯ КЛИСАРОВА (БСП за България): Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги, оттеглям предложението.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Има ли други изказвания по обсъждания текст на § 33? Не виждам желаещи.
Пристъпваме към гласуване текста на § 33 по редакцията на Комисията.
Гласували 102 народни представители: за 100, против няма, въздържали се 2.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ГАЛЯ ЗАХАРИЕВА: По § 33 има предложение от народния представител Милен Михов, направено по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 33, който става § 34.
Господин Председател, преди да докладвам текста и редакцията, искам да обърна внимание, че има техническа грешка в алинеите и ще зачета направо новите.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Ако техническата грешка е очевидна, прочетете новите с коригираната техническа грешка и ще обърнем внимание на народните представители, че правим това.
ДОКЛАДЧИК ГАЛЯ ЗАХАРИЕВА: Благодаря, господин Председател.
„§ 34. В чл. 32 се правят следните изменения и допълнения:
1. Създават се нова – тук е първата техническа грешка: да се чете „ал. 1 и 2 и ал. от 3 – 7“, вместо написаното в Доклада „създава ал. 1 и ал. 2 – 9“:
„(1) Заповедите на ректора на висшето училище, съответно ръководителя на научната организация за заемане на академичните длъжности и актовете за присъждане на научни степени, могат да се оспорят по административен ред пред министъра на образованието и науката за нарушения по чл. 30, ал. 2, т. 1 – 4.
(2) Производството пред министъра на образованието и науката започва по жалба на заинтересованото лице, подадена чрез висшето училище или научната организация в 14-дневен срок от уведомяването за приетите актове по ал. 1.
(3) Ректорът на висшето училище, съответно ръководителят на научната организация може сам да отмени оспорения акт по ал. 1, след като получи становище по жалбата от факултетния, съответно научния съвет. Становището се приема по ред, определен в правилниците на висшите училища, съответно на научните организации.
(4) В случай че ректорът, съответно ръководителят на научната организация не отмени оспорения акт по ал. 1, той изпраща жалбата и цялата документация със свое становище до министъра на образованието и науката в 14-дневен срок от получаване на жалбата.
(5) В едномесечен срок от получаване на документите по ал. 4 министърът на образованието и науката организира проверка по реда на чл. 30, ал. 4 – 12.
(6) В срока по чл. 30, ал. 9 Комисията по академична етика приема мотивиран доклад, който изпраща на министъра на образованието и науката. В своя доклад комисията предлага да се:
1. потвърди оспорения акт на висшето училище или научната организация, или
2. отмени оспорения акт, като той се изпрати за разглеждане в нова процедура от друг състав на научното жури.
(7) Министърът на образованието и науката издава заповед в съответствие с предложението в доклада по ал. 6, с която потвърждава или отменя оспорения по административен ред акт на висшето училище или научната организация за заемане на академични длъжности или за придобиване на образователната и научна степен „доктор“ или научна степен „доктор на науките“.
2. Досегашната ал.1 става ал. 8 и се изменя така:
(8) Всички актове на органите на висшето училище, на научната организация за придобиването на научна степен или за заемането на академичните длъжности по реда на този закон, както и заповедите на министъра на образованието и науката, издавани във връзка с осъществяването на правомощията му по Глава четвърта, могат да се обжалват пред съда при условията и по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
3. Досегашната ал. 2 става ал. 9 и се изменя така – тук е втората техническа грешка. Да се чете:
„(9) Обжалването на актовете по ал. 8 не спира изпълнението им.“
4. Създава се ал. 10:
„(10) При наличие на някои от основанията по чл. 99 от Административнопроцесуалния кодекс, свързани с нарушения по чл. 30, ал. 2, т. 1 – 4, за влезли в сила актове за придобиване на научни степени и за заемане на академични длъжности по реда на този закон, производствата по съответните процедури могат да бъдат възобновени по реда на Глава седма от Административнопроцесуалния кодекс, като проверката се извърша от Комисията по академична етика по реда на чл. 30, ал. 5 – 12. Сигналите се подават след узнаване от заинтересованите лица за извършените нарушения по чл. 30, ал. 2, т. 1 – 4.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Има ли изказвания по докладвания текст с въведените две корекции на технически грешки? Не виждам желаещи за изказване.
Пристъпваме към гласуване на текста на § 33, който става § 34, в редакцията на Комисията с корекциите, направени в Доклада.
Гласували 99 народни представители: за 95, против няма, въздържали се 4.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ГАЛЯ ЗАХАРИЕВА: Комисията предлага да се създаде нов § 35:
„§ 35. Създава се нов чл. 33:
„Чл. 33. При установяване на конфликт на интереси при съставянето на научните журита по реда на този закон, съответните лица нямат право да участват като членове на научно жури в продължение на 3 години, считано от датата на влизане в сила на акта за установяване на конфликт на интереси.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, госпожо Захариева.
Има ли изказвания по предложението за създаване на нов чл. 33? Не виждам.
Преминаваме към гласуване на текста на § 35 в редакцията на Комисията.
Гласували 98 народни представители: за 95, против няма, въздържали се 3.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ГАЛЯ ЗАХАРИЕВА: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 34, който става § 36:
„§ 36. В чл. 35 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 т. 1 се изменя така:
„1. когато бъде доказано по законоустановения ред плагиатство или недостоверност на представените научни данни в научните трудове, въз основа на които е придобило или е участвало в процедура за придобиване на научна степен или е заело или е участвало в конкурс за заемане на академична длъжност.“
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) В случаите по ал. 1, т. 1 се отнема и научната степен, придобита по реда на този закон, с която е свързано нарушението.“
3. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Отнемането на научна степен и освобождаването от длъжност се извършва от ректора на висшето училище по реда на Закона за висшето образование и правилника на висшето училище, съответно от ръководителя на научната организация по ред, определен в правилника на съответната организация“.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви.
Има ли изказвания? Не виждам.
Преминаваме към гласуване на докладвания текст на § 34, който става § 36, по редакция, предложена от Комисията.
Гласували 93 народни представители: за 91, против няма, въздържали се 2.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ГАЛЯ ЗАХАРИЕВА: Предложение от народния представител Станислава Стоянова, направено по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията предлага да се създаде нов § 37:
„§ 37. Член 36 се изменя така:
„Чл. 36. При освобождаването от академична длъжност по чл. 35, ал. 1, т. 1 и 2 и отнемането на научна степен по чл. 35, ал. 2 всички лични права на лицето, произтичащи от научната степен и академичната длъжност, се смятат за отменени.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви.
Има ли изказвания? Не виждам.
Преминаваме към гласуване на текста на § 37 по редакция, предложена от Комисията.
Гласували 91 народни представители: за 91, против и въздържали се няма.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ГАЛЯ ЗАХАРИЕВА: По § 35 има предложение от народния представител Милена Дамянова и група народни представители.
Комисията подкрепя по принцип предложението.
Предложение от народния представител Станислав Станилов.
Комисията подкрепя предложението.
Предложение от народния представител Светла Бъчварова и група народни представители.
Предложението е оттеглено.
Предложение от народния представител Анелия Клисарова, направено по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 35, който става § 38:
„§ 38. В Допълнителните разпоредби се правят следните изменения и допълнения:
1. В § 1:
а) създава се т. 2а:
„2а. „Конфликт на интереси“ е налице, когато член на жури или свързани с него лица имат частен интерес, който може да повлияе върху безпристрастното и обективното изпълнение на неговите правомощия или задължения във връзка с участието му в съответната процедура.“
б) създават се т. 7 – 21:
7. „Плагиатство“ е представяне за собствени на трудове, които изцяло или частично са написани или създадени от другиго или използването на публикувани от другиго научни резултати, без позоваване или цитиране в процедурите за придобиване на научни степени или за заемане на академични длъжности.
8. „Единни държавни изисквания“ са правилата за провеждане на процедурите по този закон, редът за контрол върху тях и минималните национални изисквания по професионални направления за придобиване на научните степени и заемане на академичните длъжности, определени в този закон и в Правилника за прилагането му.
9. „Реферирани и индексирани издания“ са издания, в които статиите се публикуват след анонимно рецензиране и които са част от международното изследователско пространство, като са реферирани и индексирани в световноизвестни бази данни с научна информация.
10. „Монография“ е публикувано научно издание, което съдържа пълно и всестранно изследване на определен предмет, проблем или личност, написано от един или от няколко автори, придържащи се към един и същ възглед. Монографията е научен труд, който не повтаря или обобщава съществуващото знание, който има научен редактор и/или научни рецензенти, притежава ISBN и е в обем не по-малък от 100 стандартни страници с 1800 знака на страница. Тя съдържа разгърнато съдържание, изчерпателна библиография, като в текста има позовавания на други научни трудове.
11. „Глава от книга“ е обособено подразделение от основния текст на научен труд, който има научен редактор и/или научни рецензенти, и в което се разглежда отделен проблем или въпрос от общата тема, дефиниран в заглавието или означен с номер, публикуван в непериодично научно издание, което притежава съответно ISSN или ISBN. Тя може да бъде от един или от няколко автори.
12. „Студия“ е публикувано научно изследване в списание, сборник или самостоятелно, в което се разглеждат определени аспекти от проблеми и въпроси, има научен редактор и/или научни рецензенти, притежава съответно ISSN или ISBN и обемът му е от 20 до 99 стандартни страници с 1800 знака на страница.
13. „Обзор“ е публикувано научно изследване в списание, сборник или самостоятелно, в което се прави критичен преглед на публикуваната литература по определен научен проблем, притежава съответно ISSN или ISBN и обемът му е от 10 до 99 стандартни страници с 1800 знака на страница.
14. „Статия“ е публикуван научен труд, отговарящ на изискванията по т. 12, който съдържа описание на оригинални научни изследвания и е в обем до 20 стандартни страници с 1800 знака на страница.
15. „Цитат“ е позоваване на научна публикация на автора в друга научна публикация или патент. Позоваването на една публикация се счита за едно цитиране, независимо на колко места в текста е извършено.
16. „Автоцитат“ е цитат, при който цитираната и цитиращата публикация имат поне един общ автор.
17. „Недостоверност на представените научни данни“ е умишлено използване на неистински и/или манипулирани изходни данни при създаването на научен труд.
18. „Хабилитирани лица“ са:
а) лицата, които заемат или са заемали академичните длъжности „доцент“ или „професор“, с изключение на лицата по чл. 36;
б) лицата, придобили научно звание „доцент“, съответно „старши научен сътрудник II степен” или „професор“, съответно „старши научен сътрудник I степен“ по смисъла на отменения Закон за научните степени и научните звания.
19. „Факултетен съвет“ е органът по чл. 26, ал. 2 от Закона за висшето образование.
20. „Научен съвет“ е органът, съставен от хабилитирани лица и определен в устройствените актове на научните организации или на висшите училища.
21. „Заинтересовано лице“ е всяко лице, което е придобило научна степен в съответното професионално направление или е хабилитирано лице по т. 18.“
2. Създават се § 2а и 2б:
„§ 2а. В показателите по чл. 2б, ал. 2 могат да бъдат включвани публикации и цитати в издания с научно рецензиране, които не са реферирани и индексирани, като статиите и цитатите са приведени към статии и цитати в реферирани и индексирани издания чрез съответни числови стойности на съответствие.
§ 2б. При прилагането на чл. 24, ал. 1, т. 3 в отделни професионални направления, съобразно тяхната специфика, може да се допуска само монографичен труд без приравняването му към равностойни публикации в специализирани научни издания.“
3. Създава се § 3а:
„§ 3а. Решенията, свързани с провеждане на процедурите за заемане на академични длъжности по реда на този закон във филиалите и основните звена на висшите училища с изключение на факултетите, се приемат от академичния съвет на съответното висше училище.“
3. Създават се § 4а, 4б и 4в:
„§ 4а. (1) Министърът на образованието и науката чрез Националния център за информация и документация поддържа Списък на съвременни български научни издания, реферирани и индексирани в световноизвестни бази данни с научна информация, както и извършва съответните справки относно чуждестранните научни издания, реферирани и индексирани в световноизвестни бази данни с научна информация.
(2) Министърът на образованието и науката чрез Националния център за информация и документация създава и поддържа Национален референтен списък на съвременни български научни издания с научно рецензиране.
§ 4б. Военните академии и висшите военни училища прилагат разпоредбите на този закон, доколкото друго не е предвидено в Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България.
§ 4в. Сигнали за наличието на плагиатство и/или недостоверност на представените научни данни по отношение на приключили процедури по придобиване на научни звания и за заемане на академични длъжности по реда на този закон, както и за придобиване на научни степени и научни звания по реда на отменения Закон за научните степени и научните звания се разглеждат и проверяват от“ – техническа грешка, трябва да бъде – „Комисията по академична етика по реда на чл. 30, ал. 5 – 12 от този закон.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, госпожо Захариева.
Уважаеми народни представители, има ли изказвания по докладвания текст? Предлагам, ако има, да пристъпим към обсъждането след почивката, но не виждам желаещи. Ако няма, ще гласуваме.
Подлагам на гласуване § 38 по Доклада на Комисията, с уточнението, което направи госпожа Захариева за наименованието на Комисията по етични въпроси при поднасянето на Доклада.
Гласували 88 народни представители: за 84, против няма, въздържали се 4.
Предложението е прието.
Почивка от 30 минути. Продължаваме в 12,00 ч.

(След почивката.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Уважаеми народни представители, продължаваме с Доклада за второ четене!
Госпожо Захариева, заповядайте.
ДОКЛАДЧИК ГАЛЯ ЗАХАРИЕВА: Благодаря, господин Председател.
По § 36 има предложение от народния представител Милена Дамянова, направено по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 36, който става § 39:
„§ 39. В Преходните и заключителните разпоредби се създава § 9б:
„§ 9б. (1) Когато дипломата за научна степен или свидетелството за научно звание, издадени по реда на чл. 34, буква „е“ от отменения Закон за научните степени и научните звания, са изгубени, унищожени, повредени или са станали негодни за употреба, Националният център за информация и документация към министъра на образованието и науката издава удостоверение, което задължително съдържа трите имена на лицето, придобитата от него научна степен или научно звание, научната специалност, датата и номера на дипломата или свидетелството.
(2) Удостоверението по ал. 1 се издава по заявление на лицето и при наличие на документация, от която е видно, че изгубеният, унищоженият, повреденият или станалият негоден за употреба документ е бил издаден.
(3) Удостоверенията по ал. 1 се издават по образец, утвърден от министъра на образованието и науката.
(4) Притежателите на удостоверение по ал. 1 ползват правата на притежателите на диплома за научна степен или свидетелство за научно звание, издадени по реда на чл. 34, буква „е“ от отменения Закон за научните степени и научните звания.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Има ли изказвания? Не виждам желаещи.
Преминаваме към гласуване на предложения от Комисията текст за § 36, който става § 39.
Гласували 74 народни представители: за 70, против няма, въздържали се 4.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ГАЛЯ ЗАХАРИЕВА: „Преходни и заключителни разпоредби“.
Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на подразделението.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Гласуваме наименованието „Преходни и заключителни разпоредби“.
Гласували 78 народни представители: за 71, против няма, въздържали се 7.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ГАЛЯ ЗАХАРИЕВА: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 37, който става § 40.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Има ли изказвания? Няма.
Гласуваме текста по вносител на § 37, подкрепен от Комисията.
Гласували 88 народни представители: за 82, против няма, въздържали се 6.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ГАЛЯ ЗАХАРИЕВА: По § 38 има предложение от народния представител Милена Дамянова и група народни представители.
Комисията подкрепя по принцип предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 38, който става § 41:
„§ 41. Всички материали по приключилите до влизането в сила на този закон процедури, проведени при условията и по реда на Закона за развитие на академичния състав в Република България, се публикуват на публичен достъп на интернет страницата на съответното висше училище или научна организация по реда на чл. 4, ал. 13.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Има ли изказвания? Няма.
Гласуваме текста на § 38, който става § 41, в редакция, предложена от Комисията.
Гласували 83 народни представители: за 80, против няма, въздържали се 3.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ГАЛЯ ЗАХАРИЕВА: По § 39 има предложение от народния представител Милена Дамянова и група народни представители.
Комисията подкрепя по принцип предложението.
Предложение от народния представител Светла Бъчварова и група народни представители.
Предложението е оттеглено.
Предложение от народния представител Станислав Станилов, направено по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 39, който става § 42:
„§ 42. В срок до три месеца от влизането в сила на този закон:
1. Министерският съвет изменя и допълва:
а) правилника по чл. 2б, ал. 3;
б) класификатора на областите на висше образование и професионалните направления.
2. Министърът на образованието и науката:
а) издава наредбата по чл. 2а, ал. 9;“
Господин Председател, тук да се чете „ал. 10“, а не „ал. 9“.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Вместо „ал. 9“ да се чете „ал. 10“ – отбелязвам корекцията.
ДОКЛАДЧИК ГАЛЯ ЗАХАРИЕВА: „б) изменя и допълва правилника за устройството и дейността на Националния център за информация и документация;
в) издава правилника за дейността на Комисията по академична етика и определя състава и при спазване изискванията на този закон;
г) създава Националния референтен списък на съвременни български научни издания с научно рецензиране.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Има ли изказвания по докладвания текст?
Заповядайте, госпожо Дамянова – имате думата за изказване.
МИЛЕНА ДАМЯНОВА (ГЕРБ): Благодаря, господин Председател.
Аз по-скоро ще направя една редакция в текста на Комисията. След дискусия и уточняване с Министерството на образованието и науката и с колеги в почивката във връзка с възникнали въпроси, и по отношение на влизането в сила на Закона, предлагам „в срок до три месеца от влизането в сила на този закон“, да се замени с „в срок до два месеца от влизането в сила на този закон“, като накрая ще добавим един допълнителен параграф, че Законът влиза в сила един месец след обнародването в „Държавен вестник“, за да не се получи вакуум за провеждане на процедурите.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Извинете, само да уточним вида, който придобива параграфът: „§ 42. В срок до три месеца от влизането…“ да стане „В срок до два месеца…“.
МИЛЕНА ДАМЯНОВА: Точно така.
Това е редакцията в този параграф.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: В този текст само това е изменението. Ще го подложа на гласуване, защото все пак е промяна, която се предлага в пленарната зала.
Реплики към изказването? Няма.
Пристъпваме към гласуване на разглеждания текст.
Първо, подлагам на гласуване предложението, направено от госпожа Дамянова, в текста на § 42 срокът да бъде променен от „три месеца“, както е предложен в редакцията на Комисията, на „два месеца“. Гласуваме предложение на народния представител госпожа Дамянова.
Гласували 87 народни представители: за 81, против няма, въздържали се 6.
Предложението е прието.
Преминаваме към гласуване на текста по вносител в редакция, предложена от Комисията, със съобразяване на току-що гласуваната промяна по предложение на народния представител Милена Дамянова.
Гласували 84 народни представители: за 83, против няма, въздържал се 1.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ГАЛЯ ЗАХАРИЕВА: По § 40 има предложение от народния представител Милена Дамянова и група народни представители.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за § 40, който става § 43:
„§ 43. В срок до 6 месеца от влизането в сила на този закон висшите училища и научните организации:
1. привеждат своите правилници в съответствие с изискванията на този закон и с Правилника за прилагането му;
2. приемат Европейската харта за изследователи, Кодекса за поведение при подбор на изследователи и Етичен кодекс.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Има ли изказвания по предложения текст на § 40? Не виждам желаещи.
Преминаваме към гласуване на текста по вносител, подкрепен от Комисията и в редакция, предложена от Комисията.
Гласували 88 народни представители: за 86, против няма, въздържали се 2.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ГАЛЯ ЗАХАРИЕВА: По § 41 има предложение от народния представител Милена Дамянова и група народни представители.
Комисията подкрепя по принцип предложението.
Предложение от народния представител Светла Бъчварова и група народни представители.
Комисията подкрепя по принцип предложението по т. 2 и не подкрепя предложението по т. 1, в ал. 1 думата „шестмесечен“ се заменя с „тримесечен“.
Предложение от народния представител Милена Дамянова и Станислав Станилов, направено по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 41, който става § 44:
„§ 44. (1) Националният център за информация и документация към министъра на образованието и науката формира регистъра по чл. 2а от електронната база данни за защитените дисертационни трудове и за хабилитираните лица в Република България, която се привежда в съответствие с изискванията на този закон в срок до 6 месеца от влизането му в сила.
(2) В срока по ал. 1 висшите училища, научните организации или лицата по чл. 2а, ал. 7 подават справки, съответно декларации за обстоятелствата по чл. 2а, ал. 5 и за съответствието с минималните национални изисквания по чл. 2б, ал. 2 и 3, в които се посочват и индивидуалните числови стойности на наукометричните показатели, отразяващи научните им постижения и/или показателите, отразяващи постиженията им в художественотворческата или спортната дейност, както и показателите, които отразяват академичните постижения в преподавателската дейност.
(3) До изпълнение на задълженията по ал. 2 съставът на научните журита по чл. 4, ал. 4 се формира по досегашния ред.
(4) Лицата, които в срока по ал. 2 не отговарят на минималните национални изисквания по чл. 2б, ал. 2 и 3, се вписват в регистъра по чл. 2а след представяне на доказателства, че са постигнали съответствие с тях.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Има ли изказвания? Не виждам желаещи народни представители за изказване.
Подлагам на гласуване предложение, постъпило от народния представител Светла Бъчварова, което не е подкрепено в едната своя част, а именно: предложение за промяна в текста, предложен от Комисията, на ал. 1 думата „шестмесечен“ да бъде заменен с „тримесечен“.
Гласуваме първо това предложение на народния представител Светла Бъчварова.
Гласували 96 народни представители: за 21, против 14, въздържали се 61.
Предложението не е прието.
Преминаваме към гласуване на текста на § 41, който става § 44, по Доклада на Комисията в редакция, предложена от Комисията.
Гласували 94 народни представители: за 84, против няма, въздържали се 10.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ГАЛЯ ЗАХАРИЕВА: По § 42 има предложение от народния представител Анелия Клисарова, направено по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 42, който става § 45:
§ 45. В Закона за висшето образование (обн., ДВ, бр. …) се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 10, ал. 2:
а) в т. 6 се създава буква „г“:
„г) когато по отношение на ректора на висшето училище бъде установено плагиатството в научните трудове, въз основа на които е придобита научна степен или е заета академична длъжност, или когато ректорът не изпълни правомощията си да освободи от длъжност по реда на чл. 58, ал. 1, т. 4 лице, за което е констатирано плагиатство по законоустановения ред.“
б) създава се нова т. 8:
„8. упражнява контрол върху висшите училища и организациите по чл. 47, ал. 1 по спазването на изискванията на Закона за развитието на академичния състав в Република България, при условия и по ред, определени в него; информация за извършените проверки и за резултатите от тях се публикува на интернет страниците на Министерството на образованието и науката и на висшето училище, съответно научната организация.“
2. В чл. 42, ал. 1 се създава т. 3:
„3. трета степен – след придобита образователно-квалификационна степен „магистър“, със срок на подготовка и самостоятелна научноизследователска работа, определен в чл. 8, ал. 2 от Закона за развитие на академичния състав в Република България, като на завършилите се присъжда образователна и научна степен „доктор“.“
3. В чл. 53, ал. 2 думите „за подбор и“ се заличава.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Има ли изказвания?
Професор Клисарова, имате думата за изказване.
АНЕЛИЯ КЛИСАРОВА (БСП за България): Уважаеми господин Председател, уважаеми дами и господа народни представители! Искам да оттегля моето предложение по чл. 83, ал. 5, т. 2 в това, че само ректорът бива наказван за плагиатство. Ректорът на университетите се избира от Общото събрание и съответно работодател му е председателят на Общото събрание. В тази точка също не бива да елиминираме, че има факултети и там има декан. Декан също се избира от Общото събрание на факултета.
Затова предлагам да бъде видоизменен § 45 така, че в чл. 10, ал. 2, т. 6 да отпаднат думите „когато по отношение на ректора на висшето училище бъде установено плагиатство“, не бива да казваме, че само ректорите са плагиати въз основа, на които е придобита научната степен или заетата академична длъжност, а да се направи в чл. 58, ал. 1, т. 4 след думите „със заповед на ректора“ се добавя „или с решение на органа, който ги е назначил“. Това означава, че при установяване на плагиатство независимо – декан, ректор, или който и да е друг член, щом е назначен от органа Общо събрание, трябва да бъде освободен от този орган.
Да поясня: при неспазване на тези правила, то тогава министърът, има право да предложи отнемане на програмната акредитация по дадената специалност. Благодаря Ви.
Имам го писмено и ще го внеса.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Благодаря Ви.
Стана малко по-сложно, ще трябва да го подложим на гласуване, тъй като това Ваше предложение, което оттегляте, е припознато от Комисията, то е включено в Доклада и присъства в текста на Комисията.
Ще подложим на отделно гласуване Вашето предложение.
Има ли реплики към изказването? Не виждам реплики.
Професор Станилов, Вие за изказване ли? (Шум и уточнения.)
СТАНИСЛАВ СТАНИЛОВ (ОП): Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Аз припознавам изтегления текст и настоявам да бъде гласуван.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Благодаря, професор Станилов.
Текстът присъства в предложението на Комисията, в редакцията, която е на вниманието на народните представители.
Има ли други изказвания по обсъждания въпрос? (Шум, реплики и уточнения.)
Има предложение да поканим представителите на Министерството да вземат участие в създалата се дискусия.
Имате ли възможност и желание, разбира се, да вземете отношение по текстовете?
Заповядайте, доколкото въпросът придоби експертен характер, готови сме да изслушаме Вашето становище.
Заповядайте, господин Николов.
ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР ПЕТЪР НИКОЛОВ: Благодаря Ви.
Министерството подкрепя текста както беше приет на заседанието на Комисията – тогава с пълен консенсус от всички, които присъстваха, и който в момента беше отново вкаран като предложение от професор Станилов. Това е изключително важен текст, защото в момента ние, не като Министерство, а като страна, сме изправени пред абсурдната ситуация Законът да позволява ректор на висше училище, хванат в плагиатство, да не може да бъде по никакъв начин санкциониран, защото Законът практически изисква той самият да се самосвали.
Това – да мислим, че Общото събрание може да свърши тази работа при положение, че преподавателите са зависими от такъв преподавател, той е минал избор през Общото събрание, е наивност и означава да не видим нещата в истинската им светлина. Ако искаме промяна, ако искаме българската образователна система да бъде нормална, да бъде по световните и европейските стандарти, трябва да направим тази крачка.
Имайте предвид, че този закон във вида, в който беше предложен тук, мина през много тежко обсъждане в Комисията, много тежко, и всички участващи в обсъжданията съзнаваха, че правят една голяма крачка за страната си, защото решаваме проблеми, трупани с десетилетия и изкарваме българското образование, българското висше образование от тежко блато, в което се е вкарало.
Нашият призив – на Министерството, категорично е да се подкрепи предложението на професор Станилов.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Благодаря Ви, господин Заместник-министър.
Има ли изказвания от народни представители по обсъждания текст?
Ако няма, пристъпваме към неговото гласуване, като на първо място ще гласуваме предложението, което беше направено в днешното заседание.
Госпожо Дамянова, заповядайте за процедура.
МИЛЕНА ДАМЯНОВА (ГЕРБ): Уважаеми господин Председател, от името на нашата парламентарна група с цел уточняване на текстовете и с колегите от „БСП за България“, и с колегите от Министерството, искаме 20 минути почивка.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Има възможност за тази почивка.
Обявявам почивка от 20 минути.
Заседанието продължава в 12,50 ч.

(След почивката.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Уважаеми колеги, заемете местата си – продължаваме работата си.
Прекъснахме заседанието при разглеждането на § 45.
Има ли изказвания по предложените текстове от Комисията и текста, предложен от народния представител Анелия Клисарова? Не виждам заявки за изказвания.
Преминаваме към гласуване.
Уважаеми народни представители, пристъпваме към гласуване на предложението от народния представител Анелия Клисарова за изменение и допълнение на § 45 по Доклада на Комисията – в чл. 10, ал. 2, т. 6 да отпаднат думите „когато по отношение на ректора на висшето училище бъде установено плагиатство в научните трудове, въз основа на които е придобита научна степен или е заета академична длъжност“ и в края на § 45 да бъде създадена т. 4:
„4. В чл. 58, ал. 1, т. 4 след думите „със заповед на ректора“ се добавя „или с решение на органа, който ги е назначил“.“
Моля, гласувайте.
Гласуваме предложението на професор Клисарова. (Шум и реплики.)
Има негласували народни представители, ще изчакам…
Моля, отменете гласуването.
Виждам, че има негласували народни представители.
Пристъпваме отново към гласуване на същия текст, предложен от професор Клисарова.
Моля, гласувайте.
Гласували 96 народни представители: за 20, против 38, въздържали се 38.
Предложението не е прието.
Преминаваме към гласуване на текста на § 42, който става § 45, в редакция, предложена от Комисията, включващ и текста, подкрепен от професор Станилов в днешното заседание.
Моля, гласувайте.
Гласували 99 народни представители: за 84, против 13, въздържали се 2.
Предложението е прието.
Госпожо Дамянова, заповядайте – имате думата.
Вие поехте ангажимент да направите едно предложение, вероятно за това става дума.
МИЛЕНА ДАМЯНОВА (ГЕРБ): Да, уважаеми господин Председател, аз почти направих предложението в предходното мое изказване, но тук е моментът вече да го подложим и на гласуване.
Правя предложение за създаване на нов § 46, който да звучи така:
„§ 46. Законът влиза в сила един месец след обнародването му в „Държавен вестник“.“
Това е отново с цел синхронизиране на сроковете и даване възможност за разработване и на подзаконовите актове, и с цел да не създаваме предпоставки за блокиране на процедурите за академично израстване.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Благодаря, госпожо Дамянова.
Има ли реплики? Няма.
Има ли изказвания по направеното предложение? Не виждам.
Преминаваме към гласуване на предложението на народния представител Милена Дамянова за създаването на нов § 46 за влизане на Закона в сила един месец след обнародването му в „Държавен вестник“.
Моля, гласувайте.
Гласували 101 народни представители: за 100, против няма, въздържал се 1.
Предложението за създаване на нов § 46 е прието.
С това приключихме и гласуването на второ четене на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за развитието на академичния състав в Република България. Благодаря Ви.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Продължаваме със следващата точка от дневния ред:
ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ПРОЦЕДУРНИ ПРАВИЛА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРЕДЛАГАНЕ НА КАНДИДАТИ, ПРЕДСТАВЯНЕ И ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЯВАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ, ИЗСЛУШВАНЕ НА КАНДИДАТИТЕ В КОМИСИЯТА ЗА БОРБА С КОРУПЦИЯТА, КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ И ПАРЛАМЕНТАРНА ЕТИКА И ЗА ИЗБОР НА ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ И ТРИМА ЧЛЕНОВЕ НА КОМИСИЯТА ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТОТО ИМУЩЕСТВО.
Заповядайте, господин Вълков, за да представите Доклада.
ДОКЛАДЧИК ИВАН ВЪЛКОВ: Благодаря Ви, господин Председател.
Уважаеми колеги народни представители!
„ДОКЛАД
относно Проект за решение за приемане на процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидати, представяне и публично оповестяване на документите, изслушване на кандидатите в Комисията за борба с корупцията, конфликт на интереси и парламентарна етика и за избор на заместник-председател и трима членове на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество
Комисията за борба с корупцията, конфликт на интереси и парламентарна етика на свое заседание, проведено на 15 март 2018 г., обсъди процедурни правила за провеждане на публична процедура на основание чл. 93 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание за избор на председател на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.
На основание чл. 9 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество Народното събрание избира заместник-председател и членове на Комисията по предложение на председателя на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.
В съответствие с чл. 93, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание изборът се извършва след проведена публична процедура. Процедурата се провежда въз основа на приети от Народното събрание процедурни правила, изготвени от компетентната за всеки избор постоянна комисия, съгласно чл. 93, ал. 7 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.
На основание чл. 9, във връзка с чл. 35 от Закона за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество, към процедурните правила, които се утвърждават от Народното събрание, се прилагат и следните декларации: Приложение №1 – писмено съгласие на кандидата да бъде предложен за длъжността заместник-председател на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество; Приложение № 2 – писмено съгласие на кандидата да бъде предложен за длъжността член на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество; Приложение № 3 – Декларация – писмено съгласие на кандидата по чл. 27, ал. 2 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия; Приложение № 4 – Декларация за несъвместимост, и Приложение № 5 – Декларация за имущество и интереси.
Отношение по процедурните правила взеха следните народни представители: Борис Ячев, Милко Недялков, Кристина Сидорова и Ихсан Хаккъ.
След проведените разисквания Комисията за борба с корупцията, конфликт на интереси и парламентарна етика със 7 гласа „за“, 2 гласа „въздържали се“ и без „против“ предлага на Народното събрание да разгледа и приеме следния Проект за решение:
„РЕШЕНИЕ
за приемане на процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидати, представяне и публично оповестяване на документите, изслушване на кандидатите в Комисията за борба с корупцията, конфликт на интереси и парламентарна етика и за избор на заместник-председател и трима членове на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество
Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България, чл. 8, ал. 6 във връзка с чл. 9 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество и чл. 93 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание
РЕШИ:
Приема процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидати, представяне и публично оповестяване на документите, изслушване на кандидатите в Комисията за борба с корупцията, конфликт на интереси и парламентарна етика и за избор на заместник-председател и трима членове на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.
I. Предлагане на кандидати и представяне на документите на кандидатите за заместник-председател и трима членове на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.
1. Предложенията за кандидати за заместник-председател и трима членове на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество се правят от председателя на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество. Предложенията се внасят в писмена форма чрез Деловодството на Народното събрание до Комисията за борба с корупцията, конфликт на интереси и парламентарна етика в 7-дневен срок от приемането на тези правила от Народното събрание.
2. Предложенията съдържат писмени мотиви, в които се обосновават високите професионални и нравствени качества на кандидатите. Към предложенията се прилагат следните документи:
- писмено съгласие на кандидата да бъде предложен за длъжността по образец – Приложение № 1 или № 2 към решението;
- писмено съгласие на кандидата по чл. 27, ал. 2 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия по образец – Приложение № 3 към решението;
- подробна професионална автобиография;
- копие от документи за завършено висше юридическо или икономическо образование, както и удостоверение за юридическа правоспособност – за заместник-председател;
- копие от документи за завършено висше образование, с образователно-квалификационна степен „магистър“ – за членове;
- свидетелство за съдимост;
- документи, удостоверяващи, че кандидатът отговаря на изискванията за стаж съгласно чл. 8, ал. 3 и 4 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.
3. В 7-дневен срок от публикуването на кандидатурите всеки кандидат представя на Комисията за борба с корупцията, конфликт на интереси и парламентарна етика:
- писмена концепция за работата си като член на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество на хартиен и електронен носител;
- декларация за несъвместимост по образец, утвърден от органа по избора – Приложение № 4 към решението;
- декларация за имущество и интереси по образец, утвърден от Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество – Приложение № 5.
II. Публично оповестяване на документите.
1. Предложенията, заедно с документите по Раздел I, се публикуват в срок до два работни дни от получаването им на интернет страницата на Народното събрание.
2. Публикуването на предложенията и документите се извършва в съответствие със Закона за защита на личните данни и Закона за защита на класифицираната информация.
3. Юридически лица с нестопанска цел, регистрирани за осъществяване на общественополезна дейност, висши училища и научни организации могат да представят на Комисията за борба с корупцията, конфликт на интереси и парламентарна етика становища за кандидата, включващи и въпроси, които да му бъдат поставяни. Становищата и въпросите се изпращат по пощата на адрес: град София, площад „Княз Александър I“ № 1, Комисията за борба с корупцията, конфликт на интереси и парламентарна етика, или по електронен път на електронна поща: anticorruption@parliament.bg не по-късно от седем дни преди изслушването на кандидатите. Анонимни становища и сигнали не се разглеждат.
4. Становищата и въпросите се публикуват в срок до три дни след получаването им на интернет страницата на Народното събрание при спазване изискванията на Закона за защита на личните данни.
III. Извършване на предварителна проверка по Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия.
1. Кандидатите се проверяват за принадлежност към органите по чл. 1 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия. Искането за извършване на предварителна проверка по чл. 27, ал. 1, т. 2 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия се прави от председателя на Комисията за борба с корупцията, конфликт на интереси и парламентарна етика.
2. Резултатите от проверката се публикуват на интернет страницата на Народното събрание.
IV. Проверка за допускане на кандидатите до изслушване.
1. Комисията за борба с корупцията, конфликт на интереси и парламентарна етика на отделно заседание, предхождащо изслушването, проверява дали са представени всички необходими документи и дали предложените кандидати отговарят на изискванията за заемане на длъжността заместник-председател и членове на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.
2. Когато Комисията за борба с корупцията, конфликт на интереси и парламентарна етика установи, че кандидатът не е представил всички необходими документи, тя го уведомява, че може да ги представи в срок от 5 дни от уведомяването.
3. До изслушване не се допускат кандидати, които не са представили документите по Раздел I или не отговарят на изискванията по чл. 8, ал. 3 и 4 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.
4. След извършване на проверката Комисията за борба с корупцията, конфликт на интереси и парламентарна етика изготвя списък на кандидатите за заместник-председател и членове на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, които са допуснати до изслушване. Списъкът се изготвя по азбучен ред на собствените имена на кандидатите за заместник-председател и членове на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество и се публикува на интернет страницата на Народното събрание.
V. Изслушване на допуснатите кандидати за заместник-председател и трима членове на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.
1. Изслушването се провежда на открито заседание на Комисията за борба с корупцията, конфликт на интереси и парламентарна етика, което се излъчва в реално време чрез интернет страницата на Народното събрание.
2. Комисията за борба с корупцията, конфликт на интереси и парламентарна етика изслушва само допуснатите кандидати по поредността им в списъка.
3. Председателят на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество представя кандидата в изложение до две минути.
4. На кандидата се дава възможност да допълни данни от професионалната си биография и да представи концепцията си за работа като заместник-председател или член на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество в изложение до 15 минути за всеки кандидат.
5. Народните представители могат да задават въпроси към кандидата, включително и такива от становищата, постъпили от юридически лица с нестопанска цел, регистрирани за осъществяване на общественополезна дейност, висши училища и научни организации. Времето за изложение на въпросите е до две минути.
6. На всеки кандидат се предоставя право на отговор след задаването на въпрос към него. Времето за отговор на всеки въпрос е до две минути.
7. От изслушването се изготвя пълен стенографски протокол, който се публикува на интернет страницата на Народното събрание.
8. Комисията за борба с корупцията, конфликт на интереси и парламентарна етика внася в Народното събрание подробен и мотивиран доклад от изслушването, към който се прилага списък на кандидатите, участвали в изслушването, подреден по азбучен ред на собствените им имена. Към доклада се прилагат и проекти на решение за избор на заместник-председател и членове на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.
VI. Избор на заместник-председател и трима членове на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.
1. Заседанието се излъчва в реално време чрез интернет страницата на Народното събрание. С решение на Народното събрание на заседанието може да присъстват допуснатите кандидати.
2. Комисията за борба с корупцията, конфликт на интереси и парламентарна етика представя доклад от проведеното изслушване.
3. Кандидатите се представят от председателя на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество по поредността им, определена в списъка на кандидатите за заместник-председател и членове на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, изготвен по азбучен ред на собствените имена, в изложение до две минути.
4. Провеждат се разисквания по представените кандидатури по реда на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.
5. Гласуването се извършва поотделно за всеки кандидат по поредността, определена в списъка на кандидатите.
6. За избран се смята кандидатът, получил повече от половината от гласовете на присъстващите народни представители.
7. Ако кандидатът не получи необходимите гласове, Народното събрание приема решение за откриване на нова процедура за избор.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, господин Вълков.
Уважаеми народни представители, давам думата за изказвания. Няма.
Ще подложа на гласуване Решението за приемане на процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидати, представяне и публично оповестяване на документите, изслушване на кандидатите в Комисията за борба с корупцията, конфликт на интереси и парламентарна етика и за избор на заместник-председател и трима членове на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.
Гласували 102 народни представители: за 81, против 4, въздържали се 17.
Приема се Решението за приемане на процедурни правила, заедно със съответните приложения към тях.
Още веднъж ще подложа на гласуване Проект на решение с приложенията, които са неотменима част от Процедурните правила. Те бяха прочетени от докладчика като приложение в текста, но не бяха прочетени изцяло едно след друго.
Отново гласуваме същия проект на решение със съответните приложения.
Гласували 103 народни представители: за 80, против 8, въздържали се 15.
Предложението се приема.

Продължаваме с:
ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ПРОЦЕДУРНИ ПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕТО НА ЖРЕБИЙ ЗА ОБНОВЯВАНЕ НА КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ СЪГЛАСНО § 41 ОТ ПРЕХОДНИТЕ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИТЕ РАЗПОРЕДБИ НА ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ЕНЕРГЕТИКАТА (ОБН., ДВ, БР. 17 ОТ 2015 Г., ДОП., БР. 48 ОТ 2015 Г.), КАКТО И ЗА ПРЕДЛАГАНЕТО НА КАНДИДАТИ ЗА ЧЛЕНОВЕ НА КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ, ПРЕДСТАВЯНЕ И ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЯВАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ И ИЗСЛУШВАНЕТО НА КАНДИДАТИТЕ В КОМИСИЯТА ПО ЕНЕРГЕТИКА, КАКТО И ПРОЦЕДУРАТА ЗА ИЗБОР ОТ НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ.
Господин Добрев, заповядайте.
ДОКЛАДЧИК ДЕЛЯН ДОБРЕВ: Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги!
„ДОКЛАД
относно Проект на решение за приемане на Процедурни правила за провеждането на жребий за обновяване на Комисията за енергийно и водно регулиране съгласно § 41 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за енергетиката, както и за предлагането на кандидати за членове на Комисията за енергийно и водно регулиране, представяне и публично оповестяване на документите и изслушването на кандидатите в Комисията по енергетика, както и процедурата за избор от Народното събрание.
На свое редовно заседание, проведено на 15 март 2018 г., Комисията по енергетика разгледа и обсъди Процедурни правила за провеждането на жребий за обновяване на Комисията за енергийно й водно регулиране. Съгласно § 41 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за енергетиката Комисията за енергийно и водно регулиране през първия мандат се обновява по жребий, като председателят на Комисията не участва в него. След изтичането на три години от избирането й Комисията се обновява с четирима членове. В съответствие с чл. 93, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание изборът се извършва след проведена публична процедура. Процедурата се провежда въз основа на приети от Народното събрание Процедурни правила, които се изработват от компетентната за всеки избор постоянна комисия, съгласно чл. 93, ал. 7 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.
Към Процедурните правила, приети от Народното събрание, се прилагат Приложение № 1 – Декларация за писмено съгласие на кандидата да бъде предложен за длъжността член на Комисията за енергийно и водно регулиране, и Приложение № 2 – Декларация за писмено съгласие на кандидата по чл. 27, ал. 2 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия.
Отношение по процедурните правила взеха народните представители Делян Добрев и Таско Ерменков.
Народният представител Таско Ерменков предложи следните редакционни поправки в Раздел I:
1. В т. 4.2 в изречение второ думите „са празни“, се заменят със „съдържа надпис мандатът не се прекратява“, а в изречение трето думите „е празно“ се заменят със „съдържа надпис мандатът не се прекратява“.
2. В т. 4.4 изречения второ и трето се изменят така: „Кутиите се отварят и гостът тегли от първата кутия един плик, изважда листчето в плика, показва го и прочита високо и ясно изписаното име. Същият гост тегли от втората кутия един плик, изважда листчето в плика, показва го и прочита високо и ясно написания текст.
Народният представител Делян Добрев предложи следните редакционни поправки:
1. В Раздел I, т. 4.5. след думата „прекратява“ се добавя „от избора на новите членове“, а изречение второ се заличава.
2. В Раздел III, т. 1 цифрата „7“ се заменя с „5“.
3. В Раздел IV, т. 10 се добавя изречение трето „Във всяко решение се обявява и името на члена на Комисията за енергийно и водно регулиране, чийто мандат се прекратява съгласно проведения жребий по Раздел I.“
Предложените редакционни поправки бяха подложени на отделни гласувания и приети единодушно с 18 гласа „за“, без „против“ и „въздържали се“.
След проведеното обсъждане Комисията по енергетика с 18 гласа „за“, без „против“ и „въздържали се“ предлага на Народното събрание да разгледа и приеме следния Проект на решение с приложените към него две декларации:
„Проект!
РЕШЕНИЕ
за приемане на Процедурни правила за провеждането на жребий за обновяване на Комисията за енергийно и водно регулиране съгласно § 41 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за енергетиката (обн., ДВ, бр. 17 от 2015 г., доп., бр. 48 от 2015 г.), както и за предлагането на кандидати за членове на Комисията за енергийно и водно регулиране, представяне и публично оповестяване на документите и изслушването на кандидатите в Комисията по енергетика, както и процедурата за избор от Народното събрание
Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България, § 41 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за енергетиката (обн., ДВ, бр. 17 от 2015 г., доп., бр. 48 от 2015 г.) и чл. 93, ал. 7 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание
РЕШИ:
Приема Процедурни правила за провеждането на жребий за обновяване на Комисията за енергийно и водно регулиране, както и за предлагането на кандидати за членове на Комисията за енергийно и водно регулиране, представяне и публично оповестяване на документите и изслушването на кандидатите в Комисията по енергетика, както и процедурата за избор от Народното събрание.
I. Провеждане на жребий за обновяване на Комисията за енергийно и водно регулиране
1. Комисията за енергийно и водно регулиране се обновява чрез жребий с:
а) двама членове със стаж в областта на енергетиката;
б) един член със стаж в областта на водоснабдяването и канализацията;
в) един член измежду членовете с юридически стаж и стаж в областта на икономиката.
2. Жребият се провежда на 5 април 2018 г. от 14.00 ч. в зала „Запад“ на Народното събрание на открито заседание на Комисията по енергетика, което се излъчва в реално време в интернет чрез интернет страницата на Народното събрание.
3. Жребият се състои от три отделни тегления, както следва:
а) първо теглене за обновяване на Комисията за енергийно и водно регулиране с членове със стаж в областта на енергетиката; в тегленето участват Александър Йорданов, Владко Владимиров, Георги Златев и Евгения Харитонова;
б) второ теглене за обновяване на Комисията за енергийно и водно регулиране с член със стаж в областта на водоснабдяването и канализацията; в тегленето участват Валентин Петков и Димитър Кочков;
в) трето теглене за обновяване на Комисията за енергийно и водно регулиране с член с юридически стаж или стаж в областта на икономиката; в тегленето участват Ремзи Осман и Светла Тодорова.
4. Всяко теглене се произвежда с две кутии.
4.1. В първата кутия се пускат толкова пликове, колкото е броят на членовете, които участват в съответното теглене, като във всеки плик се поставя по едно листче с изписано името на члена на Комисията за енергийно и водно регулиране от тегленето.
4.2. Във втората кутия се пускат толкова пликове, колкото е броят на членовете, които участват в съответното теглене, като във всеки плик се поставя по едно листче. При първо теглене две от листчета, които се поставят в пликовете, съдържат надписа „мандатът се прекратява“, а две от листчета съдържат надписа „мандатът не се прекратява“. При второ и трето теглене едно от листчетата, които се поставят в пликове, съдържа надписа „мандатът се прекратява“, а едно от листчета съдържа надписа „мандатът не се прекратява“.
4.3. За тегленето на жребия се използват непрозрачни кутии. Пликовете са еднакви и непрозрачни. Празните кутии, пликовете и листчетата се отварят и се показват от всички страни на присъстващите лица. След това кутиите се затварят, листчетата се поставят в пликовете, пликовете се пускат в кутиите и кутиите се разбъркват;
4.4. Всяко теглене се извършва от различен гост на заседанието на Комисията по енергетика – извън членовете на комисията, служителите в Народното събрание и членовете на Комисията за енергийно и водно регулиране, изразил желание за това. Кутиите се отварят и гостът тегли от първата кутия един плик, изважда листчето в плика, показва го и прочита високо и ясно изписаното име. Същият гост тегли от втората кутия един плик, изважда листчето в плика, показва го и прочита високо и ясно написания текст. Процедурата се повтаря до отварянето на всички пликове за съответното теглене.
4.5. След приключването на тегленето председателят на Комисията по енергетика обявява имената на членовете на Комисията за енергийно и водно регулиране, чийто мандат се прекратява от избора на новите членове.
5. Комисията по енергетика изготвя доклад с резултатите от проведения жребий и го предоставя на народните представители. Докладът се публикува на специализирания тематичен сайт на интернет страницата на Народното събрание.
6. От заседанието на Комисията по енергетика се изготвя пълен стенографски протокол, който се публикува на специализирания тематичен сайт на интернет страницата на Народното събрание.
II. Процедурни правила за условията и реда за предлагането на кандидати за членове на Комисията за енергийно и водно регулиране
1. Предложения за членове на Комисията за енергийно и водно регулиране се правят от народни представители или от парламентарни групи в съответствие с проведения жребий. Предложенията се внасят в писмена форма до Комисията по енергетика чрез председателя на Народното събрание до 17 април 2018 г включително.
2. Предложенията за членове на Комисията за енергийно и водно регулиране се придружават с писмени мотиви, които аргументират добрата професионална репутация на съответния кандидат. Към предложението се прилагат следните документи:
а) писмено съгласие на кандидата да бъде предложен за длъжността по образец Приложение №1 към решението;
б) писмено съгласие на кандидата по чл. 27, ал. 2 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия по образец – Приложение № 2 към решението;
в) подробна автобиография;
г) заверено от кандидата копие от диплома за завършено висше образование с образователно-квалификационна степен „магистър“;
д) свидетелство за съдимост;
е) документи, удостоверяващи, че кандидатът, предложен за:
аа) член със стаж в областта на енергетиката отговаря на изискването за професионален стаж по чл. 12, ал. 1, т. 2, буква „а“ във връзка с § 1, т. 59 от Допълнителните разпоредби на Закона за енергетиката;
бб) член със стаж в областта на водоснабдяването и канализацията отговаря на изискването за професионален стаж по чл. 12, ал. 1, т. 2, буква „б“ във връзка с § 1, т. 59а от Допълнителните разпоредби на Закона за енергетиката;
вв) член – юрист или член – икономист отговаря на изискването за професионален стаж по чл. 12, ал. 1, т. 2, буква „в“ от Закона за енергетиката, съответно по чл. 12, ал. 1, т. 2, буква „г“ от Закона за енергетиката.
III. Публично оповестяване на документите.
1. Внесеното предложение, заедно с приложените към него документи, се публикува на специализирания тематичен сайт на интернет страницата на Народното събрание незабавно, но не по-късно от 5 дни преди изслушването.
2. Публикуването на предложението и документите се извършва в съответствие със Закона за защита на личните данни.
3. Юридически лица с нестопанска цел, регистрирани за осъществяване на общественополезна дейност, и професионални организации не по-късно от три дни преди изслушването на кандидатите може да представят на Комисията по енергетика становища за предложените кандидати, включващи и въпроси, които да им бъдат поставени.
4. Средствата за масово осведомяване могат да изпращат в Комисията по енергетика въпроси към кандидатите, които да им бъдат поставени.
5. Анонимни становища и сигнали не се разглеждат.
6. Становищата и въпросите се изпращат по пощата на адрес: гр. София, пл. „Княз Александър I“ № 1, Комисия по енергетика, или по електронен път на e-mail: komisia_energetika@parliament.bg. Становищата и въпросите се публикуват на специализирания тематичен сайт на интернет страницата на Народното събрание при спазване на Закона за защита на личните данни и на Закона за защита на класифицираната информация.
IV. Извършване на предварителна проверка по Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия
Кандидатите се проверяват за принадлежност към органите по чл. 1 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия. Искането за извършване на предварителна проверка по чл. 27, ал. 1, т. 2 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия се прави от председателя на Комисията по енергетика.
Резултатите от проверката се публикуват на специализирания тематичен сайт на интернет страницата на Народното събрание.
V. Изслушване на кандидатите
1. Преди да изслуша предложените кандидати Комисията по енергетика проверява представените документи и дали всеки от тях отговаря на изискванията за заемане на съответната длъжност.
2. Изслушването се провежда в открито заседание на Комисията по енергетиката, което се излъчва в реално време в интернет чрез интернет страницата на Народното събрание.
3. Кандидатите се представят от вносителите на предложенията по азбучен ред на собствените имена на кандидатите за членове – до 5 минути на кандидат. Представянето включва и данни за специфичната подготовка, мотивацията, публичната репутация и обществената подкрепа за кандидата.
4. Кандидатите за членове представят тяхната концепция за дейността на Комисията за енергийно и водно регулиране като регулаторен орган – до 10 минути на кандидат.
5. Комисията по енергетика провежда разисквания по направените предложения. Народните представители поставят поотделно своите въпроси към кандидатите за членове по азбучен ред на собствените имена на кандидатите – до две минути на народен представител за кандидат. След изчерпване на зададените въпроси към съответния кандидат от всички народни представители, кандидатът отговаря – до 10 минути.
6. Председателят на Комисията по енергетика представя в резюме становищата и въпросите на лицата по чл. 93, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, на които не е получен отговор – до две минути всяко.
7. Отговор на кандидата по представените становища и поставените въпроси – до 5 минути.
8. Комисията може да изисква допълнителна информация както от кандидата, така и от съответния компетентен орган.
9. От изслушването се изготвя пълен стенографски протокол, който се публикува на специализирания тематичен сайт на интернет страницата на Народното събрание.
10. Комисията изготвя по смисъла на чл. 93, ал. 5 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание доклад от изслушването на кандидатите и го внася в Народното събрание. Към доклада се прилага проект на решение за избор на всеки от кандидатите за съответната длъжност в Комисията за енергийно и водно регулиране. Във всяко решение се обявява и името на члена на Комисията за енергийно и водно регулиране, чийто мандат се прекратява съгласно проведения жребий по Раздел I.
11. Отказът на кандидат от участие в изслушването не спира процедурата по отношение на другите кандидати за съответната длъжност.
VI. Избор на членове на Комисията за енергийно и водно регулиране от Народното събрание
1. Заседанието се излъчва в реално време в интернет чрез интернет страницата на Народното събрание. С решение на Народното събрание на заседанието присъстват предложените кандидати.
2. Народното събрание изслушва доклада на Комисията по енергетика.
3. Всеки кандидат се представя от вносителя – до две минути.
4. Провеждат се разисквания по кандидатурите по реда на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.
5. Гласуването е явно чрез компютъризираната система за гласуване. Ако има няколко кандидати за една длъжност, гласуването се извършва по азбучен ред на собствените имена на кандидатите, освен ако Народното събрание реши друго.
6. За избран се смята кандидатът, получил повече от половината от гласовете на присъстващите народни представители. Ако няколко кандидати за една длъжност са получили повече от половината от гласовете на присъстващите народни представители, избран е кандидатът, получил най-много гласове „за“.
7. Когато никой от кандидатите за съответната длъжност не получи необходимите гласове, се провежда повторно гласуване, в което участват двамата кандидати, получили най-много гласове „за“.
8. Ако и при повторното гласуване никой от кандидатите за съответната длъжност не получи необходимите гласове, Народното събрание приема решение за откриване на нова процедура за избор.

Приложение № 1
към Решението
ДЕКЛАРАЦИЯ
Долуподписаният/ата ……….., с ЕГН …………, л.к. № ……………, изд. на …...……… от МВР …………,
ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:
съм съгласен/на да бъда предложен/а за длъжността …………………. (изписва се длъжността)
Декларатор: .................... (подпис на декларатора)

Приложение № 2
към Решението
ДЕКЛАРАЦИЯ
Долуподписаният/ата ……….., с ЕГН …………, л.к. № ……………, изд. на …...……… от МВР …………,
ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:
Съм съгласен/на да ми бъде извършена предварителна проверка за установяване на принадлежност към органите по чл. 1 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия.
Декларатор: .................... (подпис на декларатора)“.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря, господин Добрев.
Изказвания?
Заповядайте, господин Добрев.
ДОКЛАДЧИК ДЕЛЯН ДОБРЕВ: Уважаеми господин Председател! Правя предложение за редакционна поправка.
В прочетеното от мен Решение на стр. 1, I, т. 2: „Жребият се провежда на 5 април 2018 г. от 14,00 ч…“ – предлагам „5“ да се замени с „4“, тоест жребият да се проведе на 4 април 2018 г. от 14,00 ч. Причината е, че 6 април е неработен ден, а е хубаво след провеждането на жребия на 4 април, на 5 април сутринта председателят на Народното събрание да прочете съобщение за извършения жребий. По този начин ще получим по-голяма публичност и всички български граждани ще разберат за резултатите от изтегления жребий. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, господин Добрев.
Друго?
Няма обратно предложение.
Ще подложа на гласуване направеното предложение от народния представител господин Добрев за редакционни поправки в: „I. Провеждане на жребий за обновяване на Комисията за енергийно и водно регулиране“, в т. 2 текстът „Жребият се провежда на 5 април 2018 г.“ да се чете „Жребият се провежда на 4 април 2018 г. от 14,00 ч. в зала „Запад“ на Народното събрание на открито заседание на Комисията по енергетика, което се излъчва в реално време в интернет чрез интернет страницата на Народното събрание.“
Гласували 96 народни представители: за 92, против 1, въздържали се 3.
Предложението се приема.
Подлагам на гласуване Решението за приемане на процедурни правила за провеждането на жребий за обновяване на Комисията за енергийно и водно регулиране съгласно § 41 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за енергетиката (обн., ДВ, бр. 17 от 2015 г., доп. …), както и за предлагането на кандидати за членове на Комисията за енергийно и водно регулиране, представяне и публично оповестяване на документите и изслушването на кандидатите в Комисията по енергетика, както и процедурата за избор от Народното събрание с приетата редакционна поправка в: I, т. 2, както и с Приложение № 1 и Приложение № 2, които бяха представени от докладчика.
Гласували 99 народни представители: за 97, против няма, въздържали се 2.
Решението е прието.
Уважаеми народни представители, следващото редовно пленарно заседание е на 22 март 2018 г. – от 9,00 ч., съгласно приетата програма.
Закривам заседанието.

(Закрито в 13,46 ч.)

Председател:
Цвета Караянчева

Заместник-председатели:
Емил Христов
Явор Нотев

Секретари:
Александър Ненков
Джейхан Ибрямов
Форма за търсене
Ключова дума
ЧЕТИРИДЕСЕТ И ТРЕТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект на Конституция на Република България

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на членове на Комисията за енергийно и водно регулиране

Избор на председател и членове на Комисията за защита на личните данни

Избор на председател на Комисията за енергийно и водно регулиране

Избор на член на Централната избирателна комисия





    Последни заседания