Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Стенограми от пленарни заседания
СТО ШЕСТДЕСЕТ И ПЪРВО ЗАСЕДАНИЕ
София, сряда, 11 юли 2018 г.
Открито в 9,02 ч.
11/07/2018
Видео архив » Преглед на видео архив
Председателствали: председателят Цвета Караянчева и заместник-председателите Явор Нотев и Нигяр Джафер

Секретари: Александър Ненков и Джейхан Ибрямов

ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА (звъни): Има кворум, откривам заседанието.
Ще Ви запозная с Проекта за програма за работа на Народното събрание за 11 – 13 юли 2018 г.:
1. Проект на решение за приемане на Процедурни правила по прилагането на чл. 128 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание. Вносител е народният представител Данаил Кирилов на 10 юли 2018 г.
2. Първо гласуване на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за лова и опазване на дивеча. Вносители са Александър Сабанов и група народни представители на 4 юли 2018 г.
3. Второ гласуване на Законопроекта за административното регулиране на икономически дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход. Вносители са Емил Димитров и група народни представители на 14 декември 2017 г. Приет е на първо гласуване на 6 юни 2018 г.
4. Първо гласуване на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за защита от шума в околната среда. Вносител е Министерският съвет на 21 май 2018 г.
5. Второ гласуване на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за марките и географските означения. Вносител е Министерският съвет на 9 ноември 2017 г. Приет е на първо гласуване на 23 май 2018 г.
6. Второ гласуване на Законопроекта за изменение и допълнение на Административнопроцесуалния кодекс. Вносители са Данаил Кирилов и група народни представители на 1 юни 2017 г. Приет е на първо гласуване на 22 юни 2017 г. – продължение.
7. Второ гласуване на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за интеграция на хора с увреждания. Вносители са Светлана Ангелова и група народни представители на 29 юни 2018 г. Приет е на първо гласуване на 6 юли 2018 г. – първа точка за четвъртък, 12 юли 2018 г.
8. Първо гласуване на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за опазване на околната среда. Вносител е Министерският съвет на 4 юни 2018 г.
9. Първо гласуване на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за здравето. Вносители са Христиан Митев и група народни представители на 11 май 2018 г.
10. Доклад за участието на Република България в процеса на вземане на решения в Европейския съюз по време на Българското председателство на Съвета на Европейския съюз, януари – юни 2018 г., и за основните приоритети по време на Австрийското председателство на Съвета на Европейския съюз, юли – декември 2018 г. Вносител е Министерският съвет – точка първа за петък, 13 юли 2018 г.
11. Парламентарен контрол – петък, 13 юли 2018 г., след приключване на точка десета.
Моля, режим на гласуване.
Гласували 168 народни представители: за 121, против 2, въздържали се 45.
Предложението е прието.
Заповядайте за процедура, професор Михайлов.
ГЕОРГИ МИХАЙЛОВ (БСП за България): Благодаря Ви, госпожо Председател.
Уважаеми колеги, на основание чл. 53, ал. 3 във връзка със сериозния обществен интерес, който се създаде през последните няколко дни, предлагам в залата на Народното събрание да бъде изслушан директорът на Изпълнителната агенция по лекарствата.
Става дума за това, че в края на миналата седмица с Решение на Изпълнителната агенция по лекарства, съгласно стартирана процедура от 5 юли 2018 г. на Европейската агенция по лекарствата, бяха изтеглени 62 препарата за лечение на хипертония, което постави около 160 хил. души в много сериозно положение по отношение на едно заболяване, което е с много голямо разпространение в България. Още повече, че не бяха дадени сериозни обяснения, а освен това няколко пъти бяха променяни и списъците.
При наши проверки в аптеките се оказа, че някои от партидите на някои от медикаментите, които съдържат примес, който се използва в производството на лекарствата, които имат за основа активна субстанция валсартан от китайски производител, това производство тече от 2012 г., и някои от партидите на отделни производители и на отделни дистрибутори в мрежата не са изтеглени. Това представлява много сериозен проблем. Който се занимава с лечението на хипертония и на инфарктни състояния, знае, че промяната, независимо че е възможна на отделни комбинации от антихипертензивни средства, понякога създава много сериозни проблеми на пациенти с хипертония. Тази непремерена и неясна реакция – още повече тези проблеми влязоха в коментарите на всички медии през следващите 72 часа, и не се яви нито един отговорен фактор – нито директора на Агенция ИАЛ, нито негов заместник, нито представител на Министерството, явяваха се отделни експерти. Състоянието в ДКЦ-тата пред кабинетите на лекарите по кардиология е изключително сериозно.
Предполагам, че много от Вас имат представа за това, което се случва в момента и в аптечната, и в здравната мрежа.
Смятам, че е абсолютно необходимо да изслушаме обясненията на директора на Агенцията по лекарствени средства. Благодаря Ви, госпожо Председател.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, професор Михайлов.
Ще се свържем с госпожа Асена Стоименова и ще я поканим в пленарната зала. Наистина проблемът е сериозен и трябва да имаме информация какво се случва с тези лекарства.
Постъпили законопроекти и проекторешения:
- Законопроект за изменение и допълнение на Закона за лова и опазване на дивеча. Вносител е народният представител Александър Сабанов. Водеща е Комисията по земеделието и храните;
- Законопроект за личната помощ. Вносители са Корнелия Нинова и група народни представители. Водеща е Комисията по труда и социалната и демографската политика. Разпределен е на Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление и на Комисията по бюджет и финанси;
- Законопроект за изменение и допълнение на Закона за задълженията и договорите. Вносител е Хамид Хамид. Водеща е Комисията по правни въпроси;
- Проект на решение за прекратяване на дейността по предотвратяване на концесия за летище София. Вносители са Корнелия Нинова и група народни представители. Разпределен е на Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения;
- Законопроект за допълнение на Закона за висшето образование. Вносител е народният представител Милена Дамянова. Водеща е Комисията по образованието и науката. Разпределен е на Комисията по икономическа политика и туризъм;
- Законопроект за изменение и допълнение на Закона за опазване на обществения ред при провеждане на спортни мероприятия. Вносител е народният представител Славчо Атанасов. Водеща е Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред. Разпределен е на Комисията по въпросите на децата, младежта и спорта и Комисията по правни въпроси;
- Законопроект за изменение и допълнение на Закона за закрила и развитие на културата. Вносител е Министерският съвет. Водеща е Комисията по културата и медиите;
- Законопроект за ратифициране на Споразумението за предоставяне на помощни услуги в подкрепа на изготвянето на планове за управление на речните басейни и на планове за управление на риска от наводнения за Република България между Министерството на околната среда и водите и Международната банка за възстановяване и развитие. Вносител е Министерският съвет. Водеща е Комисията по околната среда и водите. Разпределен е на Комисията по бюджет и финанси и Комисията по правни въпроси;
- Проект на решение за приемане на Процедурни правила по прилагането на чл. 128 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание. Вносител е народният представител Данаил Кирилов.

Преминаваме към първа точка от дневния ред, колеги:
ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ПРОЦЕДУРНИ ПРАВИЛА ПО ПРИЛАГАНЕТО НА ЧЛ. 128 ОТ ПРАВИЛНИКА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ.
Господин Кирилов, заповядайте да ни запознаете с Вашето предложение и с мотивите.
ДОКЛАДЧИК ДАНАИЛ КИРИЛОВ: Уважаема госпожо Председател, уважаеми народни представители! На Вашето внимание ще аргументирам предложението за Проект на решение за приемане на Процедурни правила по прилагането на чл. 128 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.
В нашия Правилник е развита процедурата по изслушване на Доклада на Министерския съвет за участието на Република България в процеса на вземане на решения на Европейския съюз през предходното Председателство и за приоритетите на Република България по време на текущото Председателство.
По време на мандатите на Четиридесетото, Четиридесет и първото, Четиридесет и второто народно събрание са приемани решения на основание § 2 от Допълнителните разпоредби на Правилника за Процедурни правила, по които се е провеждало изслушването на Доклада. Уважаеми колеги, по тази причина в настоящия случай Проектът за решение, който е на Вашето внимание, съдържа абсолютно аналогичните Процедурни правила, които са били през Четиридесетото, Четиридесет и първото и Четиридесет и второто народно събрание.
Междувременно и преди Председателството ние извършихме промени в Правилника. Той беше изменен и понастоящем отпадна временното неприлагане на чл. 128 от Правилника, поради което предстои внасянето на докладите, предвидени в него след изтичането на всяко ротационно Председателство на Съвета на Европейския съюз.
При разглеждането на Доклада сме предложили да вземат участие и други членове на Министерския съвет, които с оглед на своите ресори и компетентност могат да отговорят на въпроси, поставени от народните представители. По тази причина предлагам на Вашето внимание следния:
Проект!
РЕШЕНИЕ
за приемане на Процедурни правила по прилагането на чл. 128 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание
Народното събрание на основание § 2 от Допълнителните разпоредби на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание
РЕШИ:
Приема следните Процедурни правила по прилагането на чл. 128 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание:
1. Министър-председателят представя в рамките на десет минути Доклада на Министерския съвет за участието на Република България в процеса на вземане на решения на Европейския съюз през предходното Председателство и за приоритетите на Република България по време на текущото Председателство.
2. Изслушват се изказвания от името на парламентарни групи – по един представител в рамките на 10 минути, и един народен представител, нечленуващ в парламентарна група – в рамките на 2 минути.
3. Присъстващите в пленарната зала членове на Европейския парламент от Република България могат да се изказват при условията на т. 2: по един представител от името на съответната парламентарна група в Европейския парламент – в рамките на 5 минути, и един независим член на Европейския парламент от Република България – в рамките на 2 минути.
4. Отговори на въпроси, поставени в изказванията по т. 2 и 3, от членовете на Министерския съвет – в рамките на 10 минути всеки.
5. По доклада нe се приема решение.“
Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря Ви, уважаеми господин Кирилов.
Колеги, откривам разискванията. Имате думата за изказвания.
Заповядайте, господин Стойнев.
ДРАГОМИР СТОЙНЕВ (БСП за България): Уважаема госпожо Председател, уважаеми дами и господа народни представители! Имаме конкретно предложение от страна на парламентарната група на „БСП за България“, а именно: след поставените въпроси и отговорите на съответните министри да има и отношение по тези отговори. Това е практика, която наблюдаваме и по време на парламентарния контрол, когато се задават питания. Когато има питания по конкретни политики, има и отношение. Мисля, че това е пропуск на господин Кирилов. Не вярвам нарочно да е махнал отношението.
Считам, че Вие ще подкрепите това наше предложение – т. 5 да бъде: „отношение по поставените въпроси“, и вече сегашната т. 5 да стане т. 6. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: „Отношение на народните представители към отговорите.“
Благодаря, господин Стойнев.
Реплики?
Господин Кирилов, заповядайте за реплика.
ДОКЛАДЧИК ДАНАИЛ КИРИЛОВ: Уважаема госпожо Председател, уважаеми народни представители! Уважаеми господин Стойнев, предложението изцяло съответства на парламентарната практика, включително има абсолютна хармония и с процедурата по парламентарен контрол. Няма как след министрите да има отношение. Вие видяхте как се случи при обсъждането и изслушване на правосъдния министър и на министъра на вътрешните работи, когато колегата Жаблянов в последната си реплика повдигна чисто нови въпроси. Тогава се наложи министрите да се ползват от конституционното си право да вземат отношение във всеки един момент на заседанието, но това вече излезе извън процедурата по изслушване. Винаги финалът на процедурите по изслушване е на гостите – на министрите. По тази причина не сме предложили… (Шум и реплики от „БСП за България“.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Ще имате възможност за дуплика. Изслушайте оратора.
ДОКЛАДЧИК ДАНАИЛ КИРИЛОВ: …накрая финал, защото министърът няма как да отговори, а той се изслушва. Това е смисълът на процедурата.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин Кирилов.
Втора реплика има ли? Не виждам.
За дуплика – господин Стойнев.
ДРАГОМИР СТОЙНЕВ (БСП за България): Благодаря Ви, госпожо Председател.
Уважаеми дами и господа народни представители! Уважаеми господин Кирилов, всеки един министър може да се ползва от своето конституционно право и по всяко време да вземе отношение в пленарната зала. Ако той се чувства засегнат по отношението или пък е зададен нов въпрос, което не вярвам, той може пак да отговори. Не виждам нищо притеснително в това и е съвсем нормално, с оглед демократичния процес в тази зала, когато задаваш въпроси, все пак да имаш и отношение по отговора. Считам, че това е съвсем нормално и съм убеден, че Вие ще го подкрепите, защото наистина изглежда като пропуск. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря Ви, уважаеми господин Стойнев.
Заповядайте за изказване, господин Иванов. После – господин Хамид за изказване.
ИВАН ВАЛЕНТИНОВ ИВАНОВ (БСП за България): Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Нормална парламентарна практика е и е типично както за парламентарния контрол, така и по отношение на изслушванията на министри, които се правят тук, изложението на народните представители да завършва с отношение по така направените отговори от съответните министри. Не е за първи път, почти всеки петък имаме питания от народни представители, които накрая завършват с отношение към отговорите, които са направили конкретните министри.
Прав е господин Кирилов, че когато извикахме тук на изслушване частния случай, който той каза – с министъра на правосъдието и с министъра на вътрешните работи, процедурата по чл. 113 предвижда и отношение по направените отговори. Нормално е в тази ситуация, разбира се, след такава важна тема, каквато е Европредседателството, на въпросите, на които са отговорили и премиерът, и ресорните министри за начина, по който се е провело това председателство, съответните парламентарни групи да изразят своето отношение. В крайна сметка както имат мнение управляващите, така има мнение и опозицията. Нормално е да чуем – и българските граждани, и народните представители, начина, по който са възприети тези отговори. Разчитам на Вашето положително отношение в тази посока – да спазваме една процедура, една практика, пак казвам, установена както по отношение на парламентарния контрол, така и на процедурата по изслушване на министри, които са поканени и са събрани съответни подписи от народните представители. Нормално е, редно е да се чуе и гласът на опозицията.
Затова, господин Кирилов, допускам, че това нещо може би е пропуск, както каза и колегата Стойнев, и вярвам, че залата ще намери подходящия начин това нещо да бъде възстановено и върнато в тази процедура, която Вие сега предлагате, за да можем, разбира се, да изразим и своето отношение. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин Иванов.
Реплика?
Господин Кирилов, заповядайте за реплика.
ДОКЛАДЧИК ДАНАИЛ КИРИЛОВ: Уважаема госпожо Председател, уважаеми народни представители! Уважаеми господин Иванов, аз представям на Вашето внимание чл. 97, ал. 3 от нашия Правилник: „Отговорът на министър-председателя, на заместник министър-председателя или министъра е до три минути. Народният представител, задал въпрос, има право на реплика до 2 минути. Министър-председателят, заместник министър-председателят или министърът – на дуплика също до 2 минути.“ Идеята на процедурата на парламентарния контрол е премиерът, вицепремиерът и министрите да имат финалната дуплика.
Логиката на процедурата, която сме представили на Вашето внимание, е такава: премиерът представя доклада за 10 минути и всяка парламентарна група има по 10 минути, тоест изразява отношението си след него, включително има възможност освен отношение, да поставя въпроси. В случай че парламентарната група постави въпроси в тези 10 минути, тогава е редно и затова сме записали, че министрите имат възможност да отговарят – тоест следваме логиката на чл. 97, ал. 3. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин Кирилов.
Втора реплика? Не виждам.
Дуплика – господин Иванов.
Заповядайте за дуплика.
ИВАН ВАЛЕНТИНОВ ИВАНОВ (БСП за България): Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Уважаеми господин Кирилов, не разбирам защо ни тласкате към хипотезата на чл. 97. Мисля, че коментирахме, както и аз преди малко в моето изказване, че нормалната практика е при парламентарния контрол, който правим всеки петък под формата на питания, защото парламентарният контрол е актуални въпроси и питания към съответните министри, когато народният представител чуе отговора на министъра, да изрази своето отношение.
Същото е записано в чл. 113, който вече цитирах и касае изслушването на министри по теми, които вълнуват обществото всеки ден. Още повече, тук има изключителна важна тема, каквато е Българското председателство. Нормално е всяка една парламентарна група след отговорите, които получи или не получи, да изрази своето отношение. Няма защо да оставаме с впечатлението, че се опитваме по някакъв начин да прикрием министър-председателя, съответния министър или вицепремиер, за да не може да се каже и изрази отношение по това, което те са говорили. Наистина не Ви разбирам, господин Кирилов.
Нормалната практика е и би трябвало Вие да се съгласите в тази зала днес да допуснем да можем да изразим своето отношение към тези отговори. Представете си – пропусне се да се даде отговор или не се даде конкретен отговор, а в своето отношение да изразим това свое несъгласие. Ние все още сме парламентарна република и е нормално парламентът да поставя тук темите на деня. Редно е, хубаво е, че има желание от страна на министър-председателя да бъде тук и да представи как е приключило Председателството, но е редно и нормално най-висшият орган в тази държава – Народното събрание, да изрази своето отношение. Моля Ви с процедурни правила да не затапваме възможността народните представители да изразят своето отношение в тази посока. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Заповядайте, господин Жаблянов.
ВАЛЕРИ ЖАБЛЯНОВ (БСП за България): Уважаема госпожо Председател, уважаеми господин Кирилов! Аз искам да обърна внимание върху следния момент от предложения Проект за решение. След изказванията от името на парламентарни групи по 10 минути, предложеният Проект предвижда т. 3, в която присъстващите в пленарната зала членове на Европейския парламент от Република България могат да се изказват при условията по т. 2, тоест ще има нови изказвания от членовете на Европейския парламент, които няма да бъдат само по отношение на доклада, а ще бъдат по отношение на цялото Председателство, което протече.
В такъв случай при изказванията по т. 3 в пленарната зала ще се създадат условия за дебат от друго естество, тъй като няма да има само изложения на парламентарните групи и на министър-председателя, а ще има ново съдържание по същество. Най-нормално е в такъв случай народните представители от нашето Народно събрание, а не от Европейския парламент, да могат да участват в този дебат. Ние не можем в момента да знаем представителите, членовете на Европейския парламент от Република България какви въпроси ще поставят в залата. Те могат да поставят въпроси, които са извън доклада, които също така са извън позициите, които се взели отделните парламентарни групи. Напълно нормално е да се предвиди процедура за отношение, която ще бъде не само за отговорите на министрите, но ще се даде възможност на народните представители да се изкажат по цялостната дискусия, а не само по доклада, който е представен. Благодаря за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господи Жаблянов.
Реплики?
Заповядайте за изказване, господин Хамид.
ХАМИД ХАМИД (ДПС): Благодаря, госпожо Председател.
Уважаеми колеги народни представители, парламентарната група на „Движението за права и свободи“ има предложение по т. 4 от Проекта за решение, представен от вносителя Данаил Кирилов, а именно: т. 4 да придобие следната редакция:
„4. Отговори на въпроси, поставени в изказванията по т. 2 и 3 от членовете на Министерския съвет – в рамките на 10 минути общо.“
Колеги, какви са ми аргументите?
Първо, 10 минути за отговор на един въпрос е прекалено много. Представете си, че тук се яви целият Министерски съвет – отиде целият петък. Това ще се превърне в една излишна говорилня. Нямам представа, госпожо Председател, колко министри ще присъстват в петък, но право на всеки министър е да дойде и да присъства.
Нещо повече – сега действащият Правилник дава възможност на всеки министър да стане и да изрази отношение, да говори колкото си иска. В никакъв случай по този начин не ограничаваме правото на всеки министър да се изкаже, разбира се, и на министър-председателя.
Другият ми аргумент е, че в т. 2 на парламентарните групи даваме общо 10 минути, в които, колеги – забележете – изказващият се трябва да направи изказване, да изрази позицията на своята парламентарна група, обща оценка на цялото председателство, и ако остане време да постави, ако иска, по един въпрос. Но ако тук има десет членове на Министерския съвет, десет министри, по минута към всеки министър прави десет минути. И десет минути изказване – двадесет минути. Някак си е нечестно – цяла парламентарна група в тези 10 минути трябва да изрази отношение, позиция за цялото председателство, отношение по доклада на министър-председателя и да постави въпроси. И, забележете, после няма да има възможност на позиция. (Председателят дава сигнал, че времето е изтекло.)
Искам да Ви напомня само, че гласувахме решение на 5 декември 2017 г. В т. 4 се казваше: всеки министър всеки месец в ресорната комисия се отчита по време на Председателството. В залата са повечето председатели на комисии…
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Господин Хамид, времето Ви изтече.
ХАМИД ХАМИД: Нека да кажат колко от тях са провели това изслушване всеки месец. (Реплика от народния представител Мустафа Карадайъ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Изказване? Прощавайте, господин Хамид, заблудих се.
Реплики? Не виждам.
Други изказвания?
Заповядайте, господин Кирилов, за изказване.
ДАНАИЛ КИРИЛОВ (ГЕРБ): Много кратко изказване, уважаема госпожо Председател.
Искам не да повтарям аргументацията, която вече направих по отношение на процедурата, а да взема повод от предходни изказвания.
Струва ми се, че е прав колегата Хамид – ако искаме да има пропорционалност, макар това да е право на министрите, нека да ограничим общо техните отговори до 10 минути, пак казвам, макар това да противоречи на основния принцип, който е в Конституцията и в нашия правилник.
По отношение на другото виждане, ако колегите от БСП бяха предложили, например, поставяне на въпрос – 2 минути, и 8 минути – отговор, взимане на отношение, и биха направили такова предложение, щяхме да го обсъждаме, но сега засега ми се струва, че времето е разпределено пропорционално. И все пак да имаме предвид, че ако направим втори кръг на процедурата това действително, както каза колегата Хамид, ще отнеме три часа в петъка. Ако искаме това и мислим, че има толкова въпроси, които можем да поставим – окей, но предложете го като разбивка на процедурата. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, господин Кирилов.
Реплики?
Господин Иванов – реплика.
ИВАН ВАЛЕНТИНОВ ИВАНОВ (БСП за България): Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Уважаеми господин Кирилов, наистина потънахме в процедурата. Процедурата действително е много важна, но говорим за едно основно нещо – това е първото председателство на България на Съвета на Европейския съюз, нормално е да могат парламентарните групи, народните представители да изразят своето отношение по отговорите на поставените въпроси от парламентарните групи.
Това, което правите в момента, и се опитвате да хвърлите в коша нашето предложение, започва да ни намирисва на опит за затваряне на нашата уста по тази тема. Може да не ни харесат тези отговори. Защо искате ние да не можем да си изразим отношението? Правим го всеки петък – идват тук министрите, задаваме им въпросите и накрая народният представител изразява своето отношение и министърът не излиза след него. Може и да излезе, но не излиза да продължи. Знаете, и Вие сам казахте – всеки министър има правото по всяко време да излезе да вземе думата, като това нещо не се отнася за народните представители.
Пак казвам – това председателство ни е първото и е изключително важно. Затова Вие вкарахте това като специална точка със специални правила. Нека тези правила бъдат базирани на това, което имаме вече като изградена практика в този парламент. Не го спирайте! Дайте възможност най-малко на опозицията да изрази своето отношение. Иначе, да не казвам силна дума, но пак ще прозвучи като цензура. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, господин Иванов.
Реплика – господин Стойнев.
ДРАГОМИР СТОЙНЕВ (БСП за България): Благодаря Ви, госпожо Председател.
Уважаеми дами и господа народни представители! Уважаеми господин Кирилов, моите очаквания бяха, че е станал някакъв пропуск и вече сме на пета точка от дневния ред. Самият факт, че стоим толкова много на т. 1, показва, че Вие имате някакво притеснение. И това предложение, което правите, едва ли не да имаме 7 минути за изказване и 3 минути за отношение не знам какво толкова ще Ви донесе. Проблемът е за още три минути на един човек от една парламентарна група, не всеки един да излиза и да се изказва. Извинявайте, ама за три минути направихме такъв проблем!? Вместо да кажете: добре, няма проблем, нормално е в една демократична държава да има отношение. Пак казвам – ако нещо случайно се притеснявате, което не вярвам, че е така, всеки един министър или министър-председателят могат да вземат отношение по темата когато си поискат. Съвсем нормално е да имаме отношение, когато се отговаря на въпроси. Става въпрос за три минути. Вие искате да ги вземете от народните представители, което, пак казвам, е един човек от парламентарна група. Не смятам, че е такъв голям проблемът. (Председателят дава сигнал, че времето е изтекло.)
Мисля, че това Ваше предложение не отговаря на поставените цели – това, което направихте за разделянето на тези десет минути. Нека си останат десет минути плюс още три минути на парламентарна група. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Благодаря Ви, господин Стойнев.
Следва реплика на госпожа Цвета Караянчева към изказването на Данаил Кирилов.
ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА (ГЕРБ): Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Уважаеми господин Кирилов, може би трябваше да поясните на колегите, че Вашето предложение се базира изцяло на предложенията от Четиридесет и първото, Четиридесет и второто и Четиридесет и третото народно събрание. И там, колеги, нали следваме парламентарната практика, в правилата, които са приети през всичките тези три събрания…
ХАМИД ХАМИД (ДПС, от място): Към Кирилов.
ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Да, господин Кирилов, никъде няма отношение на народни представители, след като са приключили изказванията си и своите изявления министрите. Така че, позовавайки се на парламентарната практика, мисля, че точно в тази посока сте работили и затова сте направили такова предложение, още повече че на петте парламентарни групи се дават десет минути за изказване, събират се 50 минути като отношение към парламента и в никакъв случай не искате да отнемате думата на парламентаристите. Мисля, че позовавайки се на парламентарната практика, предложението на господин Кирилов е изцяло изрядно. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Това беше израз на специфично несъгласие с господин Кирилов, приемаме, че е така.
Заповядайте за дуплика, господин Кирилов.
ХАМИД ХАМИД (ДПС, от място): Ярко нарушение на Правилника.
ДАНАИЛ КИРИЛОВ (ГЕРБ): Уважаема госпожо Председател, уважаеми народни представители, уважаеми колеги, които направихте реплики към моето изказване, абсолютно коректна беше бележката на председателя, но аз казах това още в самото начало при представянето на доклада. Пак ще повторя – Четиридесето, Четиридесет и първо и Четиридесет и второ народно събрание! При Четиридесетото народно събрание ГЕРБ въобще го няма в Народното събрание, тоест най-първото появяване на такава процедура е без да има ГЕРБ като парламентарна практика.
Четиридесет и първото народно събрание е единственото, в което има мажоритарно представителство на ГЕРБ. В Четиридесет и второто, когато изслушвахме Орешарски, беше по абсолютно същата процедура. Това съм преписал. Аз Ви казах два пъти това нещо – следвал съм предходната парламентарна практика.
Няма какво да крием, колеги, при положение че таймингът е следният: имаме 20 минути, ако ги уплътнят, за членовете на Министерския съвет, и 50 минути за пет парламентарни групи, тоест 70 минути. Плюс ако пожелаят членове по групи от Европейския парламент да вземат становище – ако са 4 по 5, това са още 20 минути. Час и тридесет минути е таймингът на тази процедура, два часа. Няма какво да се крие! И Вие добре знаете, че парламентарната практика никога не Ви е отнемала възможността да репликирате – и в момента, и последващо на изказвания тези становища. (Председателят дава сигнал, че времето е изтекло.)
Не ме карайте аз да оформям Вашето предложение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Времето.
ДАНАИЛ КИРИЛОВ: Не Ви предлагам три минути. Вие трябваше.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Времето, господин Кирилов. Моля Ви!
ДАНАИЛ КИРИЛОВ: Това, което съм предложил, е това. (Шум и реплики.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Днес съм доста разсеяна, колеги. Простете ми. Ето, и господин Кирилов, без да искам, го отрязах. Съжалявам, господин Кирилов. (Оживление и реплики.)
Господин Свиленски – за изказване.
ГЕОРГИ СВИЛЕНСКИ: Благодаря, госпожо Председател.
Уважаеми колеги народни представители! Уважаеми господин Кирилов, към Вас се обръщам – 40 минути вече говорим и губим парламентарно време за това да разрешите четири парламентарни групи да имат по три минути отношение в петъчния ден. За 12 минути в петък загубихме 40 минути днес.
Уважаеми колеги, давате практика от Четиридесет и първо, Четиридесет и второ, Четиридесет и трето народно събрание. Нали за първи път България е европредседател? Нали за първи път министър-председателят ще отчита това европредседателство? Нали това е най-важното нещо през тези шест месеца, което се случи в България и в Европа? И искаме всичкото това нещо да свърши за два часа, без да бъдат чути народните представители?!
Не мога да разбера какво Народно събрание сме ние, какви народни представители сме, когато искаме да се самоограничаваме, да се мачкаме, да се унижаваме непрекъснато? Министрите ще говорят колкото искат, а ние всички – и Вие, и Вие, и Вие (сочи парламентарните групи) ще говорите точно десет минути и няма да можете да си кажете отношението по отговора на въпроса, който сте задали? Разбирате ли каква безумица правим в момента за 12 минути време – четири групи по 3 минути отношение?
Хайде да приемем това предложение и да не влизаме в някакви безсмислени спорове, защото това същото ще се случи и в петък, пак ще започнем тук с процедури по начина на водене, по лично обяснение и тези 12 минути ще станат 220. Приемете предложението на господин Стойнев и да вървим напред, тъй като ни чака дневен ред от 12 точки! Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин Свиленски.
Реплики?
Заповядайте, госпожо Грозданова.
ДЖЕМА ГРОЗДАНОВА (ГЕРБ): Благодаря Ви, госпожо Председател.
След всичко, което слушаме толкова време, моето предложение е първоначалните изказвания от името на парламентарните групи да бъдат по 7 минути и после всяка една парламентарна група да има право на отношение в рамките на три минути, ако сте съгласни. (Шум и реплики от „БСП за България“.)
ДРАГОМИР СТОЙНЕВ (БСП за България, от място): Това е безумно!
ДЖЕМА ГРОЗДАНОВА: Защо да е безумно, господин Стойнев? Не Ви ли стигат тези първи седем минути да кажете какво се е случило? (Шум и реплики от „БСП за България“.)
Добре, това е моето предложение. Ако имате желание – подкрепете го. Ако не – ще остане така, както е първоначалното предложение на Комисията.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, госпожо Грозданова.
Има ли следваща реплика? Няма.
Господин Свиленски, заповядайте за дуплика.
ГЕОРГИ СВИЛЕНСКИ (БСП за България): Аз не разбрах каква точно беше репликата към мен, обаче, госпожо Грозданова, аз предлагам групата на БСП да няма минути. Запишете: всички парламентарни групи без БСП. БСП – нула минути, за да Ви бъде пълно решението. (Шум и реплики от ГЕРБ.)
РЕПЛИКИ ОТ ОП: Съгласни сме, съгласни сме!
ГЕОРГИ СВИЛЕНСКИ: Напишете: нула минути за групата на БСП и 20 минути за групата на ГЕРБ.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Това официално предложение ли е, господин Свиленски? Да го подложа ли на гласуване?
ГЕОРГИ СВИЛЕНСКИ: Тогава мисля, че дебатът ще стане идеален, ще бъде отразен в европейските медии, в европейското пространство.
Предлагам, ако бъде Вашето предложение, просто да го направим нула минути за БСП и 20 минути за ГЕРБ. Благодаря Ви. (Ръкопляскания от „БСП за България“.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, господин Свиленски.
Други изказвания? Не виждам други изказвания.
Колеги, ще подложа на гласуване първо предложението на господин Стойнев: т. 5 да стане „отношение на народните представители към отговорите на министрите в рамките на две минути;“.
Гласували 179 народни представители: за 85, против 42, въздържали се 52.
Предложението не е прието.
Продължаваме с предложението на господин Хамид – „4. отговори на въпроси, поставени в изказванията по т. 2 и 3 от членовете на Министерския съвет, в рамките на общо 10 минути за всички министри“.
Гласували 178 народни представители: за 163, против 9, въздържали се 6.
Подлагам на гласуване предложението на госпожа Грозданова, в което предлага: „да се изслушват изказвания от името на парламентарните групи по един представител в рамките на седем минути, като три минути остават за отношение към изказванията на министрите“. Може би тук трябва да го разделим и да направим още…
Първо ще гласуваме парламентарните групи да се изказват седем минути.
Моля, режим на гласуване, за да можем да подредим Проекта за решение.
Гласували 179 народни представители: за 7, против 90, въздържали се 82.
Предложението не е прието.
Колеги, подлагам на гласуване така прочетения Проект за решение със съответната редакция… (Реплики от залата). Три минути, да. Пета точка ще я сложим: „Отношение на народните представители към отговорите на министрите в рамките на три минути;“.
Гласували 180 народни представители: за 87, против 53, въздържали се 40.
Предложението не е прието.
Преминаваме към гласуване на Проекта за решение.
Вашето предложение сериозно ли е, господин Свиленски? (Реплики от „БСП за България“.)
Подлагам на гласуване предложението на господин Свиленски: „нула минути на БСП, 20 минути на ГЕРБ“, за изказвания.
Гласували 97 народни представители: за 32, против 32, въздържали се 33.
Предложението не е прието.
Подлагам на гласуване Проект за решение за приемане на процедурни правила по прилагането на чл. 128 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание с направената корекция.
Гласували 172 народни представители: за 112, против 19, въздържали се 41.
Предложението е прието.
Преди да преминем към следващата точка, колеги, свързали сме се с професор Стоименова, моля да запазите тишина, която е казала, че имала предварително поети ангажименти и няма да може да дойде. Също, че цялата информация по случая е на сайта на Агенцията, нямало повод за притеснение.
Колеги, това е недопустимо отношение към парламента и предлагам да призовем професор Стоименова по чл. 113. (Реплики.)
Подлагам на гласуване така направеното от мен предложение по чл. 113 за изслушване на професор Стоименова.
Гласували 166 народни представители: за 166, против и въздържали се няма.
Моля да информирате професор Стоименова за решението на Народното събрание и съответно резултата от гласуването. Поканете професор Стоименова веднага да дойде в Народното събрание.

Преминаваме към следващата точка от дневния ред:
ПЪРВО ГЛАСУВАНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ЛОВА И ОПАЗВАНЕ НА ДИВЕЧА.
Доклад на Комисията по земеделието и храните.
Заповядайте, господин Сабанов, за процедура.
АЛЕКСАНДЪР САБАНОВ (ОП): Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Процедура за допуск в залата на заместник-министъра на земеделието, храните и горите Атанас Добрев.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, господин Сабанов.
Моля, режим на гласуване за допуск в залата.
Гласували 131 народни представители: за 128, против няма, въздържали се 3.
Предложението е прието.
Поканете госта в залата.
Госпожо Димова, заповядайте за изчитане на доклада.
ДОКЛАДЧИК ИРЕНА ДИМОВА: Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Представям на Вашето внимание:
„ДОКЛАД
за първо гласуване на Комисията по земеделието и храните относно Законопроект за изменение и допълнение на Закона за лова и опазване на дивеча, № 854-01-63, внесен от народния представител Александър Сабанов и група народни представители на 4 юли 2018 г.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Моля за тишина в залата!
ДОКЛАДЧИК ИРЕНА ДИМОВА: „Комисията по земеделието и храните проведе заседание на 5 юли 2018 г., на което обсъди Законопроект за изменение и допълнение на Закона за лова и опазване на дивеча, № 854-01-63, внесен от народния представител Александър Сабанов и група народни представители на 4 юли 2018 г.
В заседанието на Комисията от Министерството на земеделието, храните и горите взе участие: Атанас Добрев - заместник-министър; от Изпълнителната агенция по горите: Григор Гогов …“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Госпожо Димова, изчакайте малко.
Колеги, моля заемете местата си в залата и осигурете необходимата тишина за работа!
Моля, колеги, заемете местата си!
Благодаря Ви.
Заповядайте, госпожо Димова.
ДОКЛАДЧИК ИРЕНА ДИМОВА: Благодаря.
„Григор Гогов – изпълнителен директор, и Даниела Ангелова - директор на Дирекция „Административноправно обслужване и човешки ресурси“.
Законопроектът беше представен от народния представител Александър Сабанов, който обясни, че предложението цели предотвратяване появата на заболяването африканска чума по свинете и е в изпълнение на мерките, одобрени на оперативно заседание на Министерския съвет. Промяната ще позволи редуциране популацията на дивите прасета предвид наличието на огнища на заболяването в съседна Румъния и реалната опасност болестта да се прехвърли на територията на страната.
В тази връзка със Законопроекта се предлага до 31 декември 2018 г. да бъде разрешен групов лов на дива свиня и извън срока от 1 октомври до втората неделя на месец януари, посочен в Приложение № 4 към чл. 54, ал. 1 от Закона, включително и в сряда.
Министерството на земеделието, храните и горите подкрепя Законопроекта.
В последвалата дискусия народни представители от парламентарната група на ГЕРБ подкрепиха Законопроекта, но поставиха въпрос относно използването на отстреляните животни. От Министерството обясниха, че ловните дружини ще бъдат длъжни да вземат проби от отстреляните животни, които ще бъдат проверявани за наличие на вируса на заболяването. Предвидено е експерти от Българската агенция по безопасност на храните да обучат по двама души от всяка ловна дружина във връзка с правилното вземане на пробите за анализ, загробването на животинските отпадъци и други.
От „БСП за България“ предложиха Министерството периодично да информира народните представители как протича отстрелът и да предвиди информационна кампания за мерките, които предприема.
От парламентарната група на „Движението за права и свободи“ подкрепиха по принцип необходимостта от спешни действия за предотвратяване появата на заболяването и препоръчаха Министерството да предвиди мерки за безопасност както на ловците, така и на хората, намиращи се по една или друга причина в гората. Освен това според тях промяната следва да бъде направена в тялото на Закона, като се разширят правомощията на министъра на земеделието, храните и горите и се предвиди възможност, при определени обстоятелства и при наличието на съответните становища, той със заповед да изменя сроковете за ловуване на дивеча – обект на лов. По този начин компетентните органи ще имат възможност за оперативна намеса не само в конкретния случай, а и при евентуална поява на други заболявания.
В тази връзка народният представител Александър Сабанов припомни, че такова предложение е имало в предходен законопроект, който е предизвикал сериозна отрицателна реакция и е бил отхвърлен от пленарната зала. Затова, за да не се породят съмнения в целта на предложението сред природозащитните организации и Законопроектът да бъде забавен, вносителите са предложили възможността за групов лов, извън определените в Закона срокове, да се отнася за конкретен период от време.
След проведената дискусия Комисията по земеделието и храните с 15 „за“, без „против“ и 1 „въздържал се“ предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за лова и опазване на дивеча, № 854-01-63, внесен от народния представител Александър Сабанов и група народни представители на 4 юли 2018 г.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Благодаря, госпожо Димова.
Няма доклади от други комисии на Народното събрание.
Откривам разискванията по Законопроекта.
Заповядайте, господин Сабанов.
АЛЕКСАНДЪР САБАНОВ (ОП): Уважаеми господин Председател, уважаеми дами и господа народни представители! Във връзка с влошената епизоотична обстановка в Европа по отношение на заболяването от африканска чума по свинете е необходимо да бъдат предприети спешни мерки за предотвратяването на болестта в България.
Африканската чума по свинете е силно заразно вирусно заболяване при домашните и дивите свине и се проявява с висока смъртност, липса на лечение и липса на ваксина. Веднъж проникнала в дадена държава, болестта оказва значително негативно действие върху търговията, поминъка на свиневъдите и ловното стопанство. Изкореняването ѝ е изключително трудно, а при дивите свине може да отнеме години, поради което превантивните мерки и готовността за ранно откриване и предприемане на спешни мерки, са най-ефикасната мярка за борбата със заболяването и неговия контрол с оглед опазване на популацията от домашни свине.
В момента, въпреки предприетите мерки, заболяването е широко разпространено сред дивите свине в Грузия, Армения, Азербайджан, Русия, Украйна, Беларус, Молдова и в следните държави от Европейския съюз – Литва, Латвия, Естония, Полша, Чехия, Унгария и Румъния. Като най-рискови за проникване на заболяването у нас се очертават пограничните територии с Румъния, в която през последните две седмици има обявени десетки нови огнища, включително при диви свине в района на град Тулча, а от тази седмица има и в Констанца, което е съвсем близо до сухопътната граница с България.
Министерството на земеделието, храните и горите е изготвило два плана от стратегически мерки за предотвратяване появата на африканската чума по свинете и план с мерки, който да се предприема след евентуалното проникване на заболяването на територията на страната, като в двата плана една от най-спешните мерки е редуциране плътността на популацията на дивата свиня на територията на Република България. Изходните нива към настоящия момент са твърде високи: 1 – 1,1 животни на един квадратен километър. При поява на огнище от африканска чума по свинете, предвид свине с такава плътност на популацията, тя е самодостатъчна да се поддържа циркулацията на вируса по време на контактите между дивите свине. Затова целта е да се редуцира плътността на популацията от приемливи нива от 0,3 до 0,5 на един квадратен километър.
Подобни мерки за редуциране на популацията на дивеча са приети не само в държави, в които заболяването вече е разпространено. Към момента в Германия няма установени случаи на болестта, но са с повишена готовност. Превантивните мерки включват промени във Федералния закон за лова, с който се дават на федералните провинции възможност да определят изключения за извършване на ловна дейност по време на размножителния период дори. Предвижда се извършване на по-интензивен лов на лица, различни от тези дори, които имат право да ловуват.
В тази връзка внасяме настоящия Законопроект за изменение и допълнение на Закона за лова и опазване на дивеча. Предвижда се да се удължат сроковете за групов лов на дива свиня извън сроковете по Приложение № 4 към чл. 54, ал. 1 от ЗЛОД, като се даде възможност да бъде ловувано групово всяка сряда, събота и неделя, и официални празници до края на 2018 г., което би осигурило над 120 хиляди ловни излета, което е приблизително – ако бъде отстрелвано по едно диво прасе на излет, към 111 – 120 хиляди броя диви свине, като най-бърза и най-добра мярка за намаляване на популацията. В противен случай загубите, които Министерството е изчислило, че може да бъдат нанесени на стопанството, са над 500 млн. лв.
Искам да кажа, че миналата година правихме същото предложение, което обаче не беше прието. Този път е направено в Преходни и заключителни разпоредби като императивна промяна, като императивен текст, който ще отпадне за догодина, за да нямаме, разбира се, търкания със зелените организации. Това е сериозно заболяване, което нанася огромни щети.
Министерството на земеделието вече прави разяснителна кампания сред ловците. Във всяко едно ловно-рибарско дружество, във всяка една област има посещение от Агенцията по безопасност на храните, които правят разяснения – включително се дават безплатно тубички за проба от африканска чума, дават се разяснения как ще бъде извършена цялата манипулация. Пробата за африканска чума е безплатна. Надяваме се на едно добро отношение и кооперация с Агенцията по безопасност на храните от страната на ловците в България, за да може, ако се появи това заболяване, да бъде открито възможно най-бързо.
Отделно от това пограничните райони се опасват с електронен пастир. В момента върви процедура, в която се заглаждат територии – минава се и се изчистват от тръни, от трева, за да може да бъде поставен този електронен пастир, който се надяваме да спре допълнително прасетата по някакъв начин, ако тръгнат да преминават границата между България и Румъния. От Българската агенцията по безопасност на храните има разпоредено на всеки контролно-пропускателен пункт да бъде изземвана храна от влизащи в България чужденци, тъй като стана ясно, че в Румъния е намерена проба от африканска чума по свинете дори в една кланица, което само по себе си дава опасения, че може и чрез храна да бъде внесена в страната.
Наистина се надявам, колеги, да бъде подкрепен този законопроект. Колкото по-бързо се справим с този проблем, толкова по-бързо ще влезем и ще направим тези действия, които са препоръчани от Министерството и приети като цяло от Министерския съвет. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Благодаря, господин Сабанов.
Има ли реплики, към изказването? Няма.
Други изказвания? Няма.
Закривам разискванията.
Преминаваме към гласуване за първо четене на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за лова и опазване на дивеча, № 854-01-63, внесен от Александър Сабанов и група народни представители на 4 юли 2018 г.
Гласували 115 народни представители: за 108, против 5, въздържали се 2.
Предложението е прието.
Господин Сабанов, за процедура ли?
Заповядайте.
АЛЕКСАНДЪР САБАНОВ (ОП): Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! На основание чл. 80, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, тъй като нямаше изказвания, няма предложения между първо и второ четене, правя предложение да гласуваме Законопроекта на второ четене сега.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Благодаря Ви.
Подлагам на гласуване предложението на господин Сабанов за преминаване към гласуване на второ четене на току-що приетия на първо четене Законопроект.
Гласували 109 народни представители: за 102, против 5, въздържали се 2.
Предложението е прието.
Кой ще ни запознае с доклада за второ четене?
Заповядайте, госпожо Димова.
ДОКЛАДЧИК ИРЕНА ДИМОВА:
„Законопроект за изменение и допълнение на Закона за лова и опазване на дивеча“
§ 1. В Преходни и заключителни разпоредби се създава § 13:
„§ 13. До 31 декември 2018 г. се разрешава групов лов на дива свиня и извън срока, посочен в т. 3.2 от Приложение № 4 към чл. 54, ал. 1 от Закона за лова и опазване на дивеча, включително и в ден сряда.“
Заключителна разпоредба
§ 2. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Благодаря Ви. (Председателят прави уточнения встрани от микрофоните.)
Има ли изказвания? (Шум и реплики.)
Моля, прочетете наименованието на Закона за второ четене, за да няма никакво съмнение.
ДОКЛАДЧИК ИРЕНА ДИМОВА:
„Законопроект за изменение и допълнение на Закона за лова и опазване на дивеча, № 854-01-63“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Благодаря Ви.
Докладвахте § 1 и § 2.
Има ли изказвания по четените текстове – наименование на Закона, текстове за § 1 и § 2 на Законопроекта? Няма.
Гласуваме заглавието на Закона, текста на § 1 по вносител и текста на § 2 по вносител.
Гласували 121 народни представители: за 112, против 4, въздържали се 5.
Предложението е прието, а с това и на второ четене Законът за лова и опазване на дивеча, № 854-01-63, внесен от Александър Сабанов и група народни представители на 4 юли 2018 г.

Уважаеми народни представители, преминаваме към следващата точка от дневния ред:
ВТОРО ГЛАСУВАНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА АДМИНИСТРАТИВНОТО РЕГУЛИРАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ, СВЪРЗАНИ С НЕФТ И ПРОДУКТИ ОТ НЕФТЕН ПРОИЗХОД.
С доклада на Комисията за наблюдение на приходните агенции и борба със сивата икономика и контрабандата ще ни запознае господин Емил Димитров – заповядайте.
Господин Димитров изчакайте за да се възстанови редът в залата. (Шум и реплики.)
Уважаеми народни представители, моля заемете местата в залата! Предстои да изслушаме доклада на Комисията за наблюдение на приходните агенции и борба със сивата икономика и контрабандата. (Шум.) Запазете тишина, моля!
ДОКЛАДЧИК ЕМИЛ ДИМИТРОВ: Уважаеми дами и господа народни представители, уведомявам Ви, че неприетите предложения, направени в Комисията по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, са отразени в представения и публикуван доклад с цел максимална прозрачност. Тъй като съгласно чл. 83, ал. 5 не е необходимо тези предложения да се подлагат на гласуване, няма да ги съобщавам в доклада и да ги чета.
„Закон за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход.“
Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на Закона.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Има ли изказвания? Няма.
Преминаваме към гласуване на заглавието на Законопроекта.
Гласували 91 народни представители: за 77, против 4, въздържали се 10.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ЕМИЛ ДИМИТРОВ: „Глава първа – Общи разпоредби“.
Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на Глава първа.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Има ли изказвания? Не виждам желаещи за изказване.
Гласуваме наименованието на Глава първа – „Общи разпоредби“.
Гласували 87 народни представители: за 72, против 5, въздържали се 10.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ЕМИЛ ДИМИТРОВ: Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 1 като в ал. 2 думата „стабилност“ се заменя със „сигурност“.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Има ли изказвания? Не виждам.
Преминаваме към гласуване на текста на чл. 1 по вносител.
Гласували 82 народни представители: за 71, против 5, въздържали се 6.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ЕМИЛ ДИМИТРОВ: По чл. 2 има предложение от народния представител Емил Димитров.
Комисията подкрепя по принцип предложението.
Предложение от народния представител Николай Тишев – в чл. 2, ал. 1 се правят следните допълнения:
„1. В т. З, в края на изречението се добавя „над 30 куб. м.“
2. В т. 4, в края на изречението се добавя „над 3,5 тона“.“
Комисията не подкрепя предложението.
Предложение от народния представител Десислава Танева и група народни представители.
Комисията подкрепя по принцип предложението.
Предложение от народния представител Тодор Байчев:
„В чл. 2 се правят следните изменения и допълнения:
1. в ал. 1:
а) т. 1 се изменя така:
„1. съхраняване на нефт и продукти от нефтен произход, включително в данъчни складове и складови стопанства на регистрирани получатели по смисъла на Закона за акцизите и данъчните складове;“.
б) т. 3 – отпада;
в) т. 4 – 6 стават съответно т. 3 – 5;
2. в ал. 2 се правят следните изменения и допълнения:
а) т. 2 – отпада;
б) сегашната т. 3 става т. 2;
в) създават се т. 3, 4 и 5:
„3. закупуването, съхранението и ползването за собствени нужди на продукти от нефтен произход от физически лица и еднолични търговци, юридически лица, които зареждат само и единствено собствените си машини и транспортни средства и не извършват продажби на продукти от нефтен произход;“
„4. закупуването, съхранението и ползването за собствени нужди на продукти от нефтен произход от регистрирани земеделски производители;“
„5. производство и внос на нефт и продукти от нефтен произход.“
Комисията не подкрепя предложението.
Предложение на народния представител Валентин Николов направено по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 2:“.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Извинете, господин Димитров, едно предложение има от народния представител Драгомир Стойнев.
ДОКЛАДЧИК ЕМИЛ ДИМИТРОВ: То е по реда на чл. 83 и не е подкрепено. Направено е в Комисията и не е подкрепено от нея. В началото съобщих, че тези предложения няма да ги чета, както е по Правилника. Уведомил съм всички народни представители.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Тоест, това е първият случай на неподкрепено, което няма да бъде четено. Не е пропуснато. Слушаме Ви сега с редакцията на Комисията за чл. 2.
ДОКЛАДЧИК ЕМИЛ ДИМИТРОВ:
„Чл. 2. (1) По смисъла на този закон икономически дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход, са:
1. търговия на едро с нефт и продукти от нефтен произход;
2. търговия на дребно с нефт и продукти от нефтен произход;
3. съхраняване на нефт и продукти от нефтен произход извън данъчни складове или складови стопанства на регистрирани получатели по смисъла на Закона за акцизите и данъчните складове;
4. транспорт на нефт и продукти от нефтен произход;
5. пълнене на бутилки с втечнени нефтени газове (LPG) извън данъчни складове;
6. дистрибуция на бутилки с втечнени нефтени газове (LPG);
7. временно съхранение и/или зареждане от земеделски стопанин, регистриран по Закона за подпомагане на земеделските производители, на негови собствени продукти от нефтен произход, извън данъчни складове или складови стопанства на регистрирани получатели, по смисъла на Закона за акцизите и данъчните складове, предназначени за собствената икономическа дейност на земеделския стопанин, които не подлежат на последваща продажба.
(2) Не са предмет на този закон дейностите, свързани със:
1. търсене, проучване и добив на нефт и природен газ;
2. доставки по реда на чл. 24, ал. 1, т. 1 и чл. 26, ал. 2 от Закона за акцизите и данъчните складове;
3. продажбите на бутилки с втечнени нефтени газове (LPG) от нерегистрирани по този закон лица, когато те се извършват, съгласно договор с регистрирано лице по ал. 1, т. 6;
4. производството на горива от преработката на употребявани автомобилни гуми и пластмасови изделия;
5. използването на твърди продукти от нефтен произход.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Има ли изказвания?
Заповядайте.
ТОДОР БАЙЧЕВ (БСП за България): Уважаеми колеги народни представители, уважаеми господин Председател! Бих желал да мотивирам предложенията, които изчете председателят на Комисията господин Димитров, а именно: изменението, което предлагаме, се отнася до т. 1 и да се промени в следния ред: „Съхраняване на нефт и продукти от нефтен произход, включително в данъчни складове и складови стопанства на регистрирани получатели по смисъла на Закона за акцизите и данъчните складове.“
Мотивите за това предложение са следните: Законът следва да обхваща и дейностите по съхранение на нефт и продукти от нефтен произход, включително в данъчните складове и складови стопанства на регистрирани получатели по смисъла на Закона за акцизите и данъчните складове. Тоест, производители и вносители не следва да са изключени от Закона, тъй като, при условие че всички по веригата до крайния производител са обхванати, то би осигурило пълна прозрачност и равнопоставеност, и конкурентна среда на субектите от петролния бизнес.
Предлагаме също т. 3 да отпадне и съответно т. 4 и т. 6 минават напред и стават т. 3 и т. 5.
По т. 4 предлагам да се създаде една нова, а именно:
„4. закупуване, съхранение и ползване за собствени нужди на продукти от нефтен произход от регистрирани земеделски производители.“
Мисля, че от обхвата на Закона следва да се изключват всички крайни потребители, които не извършват последващи продажби на продукти от нефтен произход и използват закупените количества само и единствено за свои собствени нужди, тъй като тези потребители зареждат техника, която е стационарна, която не е възможно да напуска стопанския двор или съответните обекти, която не може да се движи по републиканската пътна мрежа, освен ако е със специален режим на движение или със специално разрешение.
За всички тези субекти са в сила наредбите и процедурите за регистриране и отчитане на тези зареждания, предвидени в Наредба № 18 от 2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговски обекти чрез фискални устройства и Закона за данъка върху добавената стойност. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Благодаря, господин Байчев.
Има ли реплики към изказването на господин Байчев? Няма.
Господин Тишев, имате думата за изказване.
НИКОЛАЙ ТИШЕВ (БСП за България): Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Аз съм внесъл две промени, между първо и второ четене – в чл. 2, ал. 1, именно в т. 3 и в т. 4.
Сега ще Ви прочета мотивите. В т. 3 предлагаме „за съхранение над 30 куб. м.“. По този начин създаваме максимално допустим обем на горивохранилища, които са за собствени нужди – повтарям, за собствени нужди на крайни потребители и не е предназначено за последваща продажба. По този начин се отрегулират взаимоотношенията в някои от браншовете като земеделие, туризъм, рециклиране и търговия на черни метали, пристанища и пристанищни оператори.
Какво имам предвид? На много места фирмите, които имат нужда от гориво, си имат собствени ГМС бази и това са вместимости до 30, 40, до 50 куб. м. Тези фирми, за разлика от земеделските производители, които също имаха такъв проблем, но с последващи промени в Закона той е отрегулиран, тези фирми купуват горивото за собствени нужди, като плащат всички данъци – ДДС, акциз и екотакса. Тоест, там го няма основният проблем, който е заложен от вносителите да се преборят с контрабандата. По-скоро е обратното, можем да говорим за определена регулация при земеделските производители, защото наистина при тях, когато закупят гориво, държавата им възстановява акциза, когато те го ползват за своята селскостопанска техника.
Но тук като говорим за тези крайни потребители и фирми, там трябва да има определено минимално количество, което да бъде изключено от Закона.
В този дух е моето предложение.
Само трябва да кажа, че за първи път присъствам на Комисия, проведена по такъв начин – в Комисията бе споменато, че по-нататък в Закона се залагат 50 куб. м., но беше пропуснато да се заяви, че става дума само за земеделските производители.
И второто предложение, което съм направил, е в следващата т. 4, а именно: от обхвата на Закона да се извадят транспортните средства с товароносимост до 3,5 тона. По този начин определяме максимално допустими вместимости, които да излязат от обхвата на Закона – това са малки МПС-та или резервоари, които се използват за зареждане на извънпътна техника. Имайте предвид, че съм обвързал това със Закона за автомобилните превози, където товарни превозни средства до 3,5 тона не подлежат нито на регистрация, нито на лицензионен режим.
В Комисията отново беше обяснено, че тъй като България била страна по ADR Конвенцията, ние сме длъжни да приложим това законодателство върху всички транспортни средства, които плащат за превозването на товари. Само едно уточнение – ADR Конвенцията е Конвенцията за международен превоз на опасни товари и България наистина е страна. Тук говорим за вътрешен превоз на опасни товари и за тях има определен раздел точно в Закона за автомобилните превози, който го регламентира. Когато става дума за превоз на собствено количество гориво, за собствена техника мисля, че трябва да се съобразим със Закона за автомобилните превози и тези малки транспортни средства, тоест малки цистерни до 3,5 тона, да бъда изключени. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Благодаря, господин Тишев.
Има ли реплики?
Господин Димитров, заповядайте за реплика.
ДОКЛАДЧИК ЕМИЛ ДИМИТРОВ: Благодаря, уважаеми господин Председател.
Вие започнахте от една част, отидохте в друга – през целия Закон. Всичко, което може да се разреши – било за земеделците, било за останалите, беше разрешено. Земеделците имат възможност да съхраняват цистерни до 50 куб. м. в собствените си вътрешни обекти. Не 5, 10, 15, 20, а до 50.
Защото един доклад на Министерството на финансите установи, че 250 цистерни на БДЖ са продадени и част от тези цистерни са у земеделските производители. Ако бяхме въвели по-малка кубатура, щеше да излезе, че някой човек, който е вложил пари, няма да може да си ползва обекта. Ние разрешихме максимално възможен обект. За всички останали обекти, за бензиностанции няма никакви ограничения за обеми – могат да съхраняват колкото си поискат. Това е по едната точка.
По отношение на превоза на опасни товари. Чужденците, като карат в България, според Вас нашите ли вътрешни правила спазват или европейските, по които ние сме страна? Разрешението, което се допуска за горива, е до един тон дизел. Ние сме го възприели, разрешили и то не подлежи на коментар.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Благодаря, господин Димитров.
Заповядайте за дуплика, господин Тишев.
НИКОЛАЙ ТИШЕВ (БСП за България): Във връзка с чужденците, които карат в България, имайте предвид, че всеки, без значение дали е гражданин на Европейския съюз или не, спазва законите на България. Щом е на територията на България, не може да излезе извън този обхват.
Относно съхранението на горива в малки ГСМ хранилища, ще Ви кажа, че ако приемем така този член, създаваме огромен проблем например на пристанищните оператори и пристанищата. Те имат автокранове, имат терминални автовлекачи, имат всякаква техника, фадроми, които работят с дизел. Не че не могат да се справят, но ограниченията, които им слагаме – три милиона или съответно един милион капитал, който трябва да регистрират, съответно 500 хил. лв. обезпечение, е изключително затормозяващо условие. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Благодаря, господин Тишев.
Има ли други изказвания? Не виждам.
Преминаваме към гласуване на предложенията за текст на § 2.
Първо, неподкрепените от Комисията предложения.
Първото от тях е на народния представител Николай Тишев, което не е подкрепено от Комисията.
Гласували 94 народни представители: за 32, против 14, въздържали се 48.
Предложението не е прието.
Следващото неподкрепено от Комисията предложение е от народния представител Тодор Байчев.
Гласували 96 народни представители: за 23, против 18, въздържали се 55.
Предложението не е прието.
Преминаваме към гласуване на текста на чл. 2 в редакция на Комисията.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Гласували 94 народни представители: за 80, против 14, въздържали се няма.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ЕМИЛ ДИМИТРОВ: Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 3.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване текста на вносителя за чл. 3, който Комисията подкрепя.
Гласували 91 народни представители: за 76, против 6, въздържали се 9.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ЕМИЛ ДИМИТРОВ: Предложение от народния представител Валентин Николов за чл. 4, направено по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Христиан Митев?
ДОКЛАДЧИК ЕМИЛ ДИМИТРОВ: То е по реда на чл. 83 и не е прието от Комисията. Аз в началото съобщих, че неприетите няма да ги чета.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Трябва да се четат по процедура, господин Димитров. Трябва да прочетете неподкрепените от Комисията предложения.
ДОКЛАДЧИК ЕМИЛ ДИМИТРОВ: Да, уважаема госпожо Председател.
Предложение от народния представител Христиан Митев, направено по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание:
„В чл. 4 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 т. 1, 2 и 3 отпадат, а т. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 и 11 стават съответно т. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8.
2. В ал. 2:
а) т. 3 се изменя така:
„3. извършва проверки за установяване изпълнението на изискванията на закона;“
б) Точка 4 отпада.“
Комисията не подкрепя предложението.
Предложение на народния представител Валентин Николов направено по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 4:
„Чл. 4. (1) Административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход, се осъществява от министъра на финансите, който:
1. издава заповеди за:
а) регистрация или мотивиран отказ;
б) вписване на промяна в обстоятелствата, при които е издадено удостоверението за регистрация;
в) заличаване на регистрация, съответно обезсилване на издаденото удостоверение;
2. организира контрола по Глава втора;
3. организира създаване, поддържане и съхраняване на електронен носител на публичен регистър на регистрираните лица;
4. организира публикуване на интернет страницата на Министерството на финансите на информация за необходимите документи за регистрация;
5. определя формата и реда за предоставяне на информация по този закон;
6. осъществява взаимодействие с други централни и местни органи на изпълнителната власт;
7. организира администрирането на лични данни по Закона за защита на личните данни;
8. организира съхраняването на документацията във връзка с подадени заявления за регистрация и на регистрирани лица, за срок не по-кратък от 10 години от датата на издаване на удостоверението за регистрация;
9. утвърждава образците на документи по този закон, включително на регистъра по чл. 16, ал. 1.
(2) За осъществяване на функциите по ал. 1 министърът на финансите се подпомага от специализирано звено в Национална агенция за приходите, което осъществява контрола по глава втора, като:
1. приема и разглежда подадените заявления и приложените към тях документи;
2. извършва проверки по документи за изпълнение и спазване на условията за регистрация по този закон;
3. извършва проверки на обекта, в който се осъществява дейност по чл. 2 за установяване изпълнението на изискванията на закона при подаване на заявление за регистрация за извършване на дейност по чл. 2;
4. съставя актове за установяване на административни нарушения в предвидените в този закон случаи;
5. осъществява административно-техническото обслужване на дейността на министъра на финансите по този закон;
6. води регистъра по чл. 16, ал. 1.
(3) Индивидуалните административни актове на министъра на финансите, издавани по реда на този закон, подлежат на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
(4) Министърът на финансите издава наредба, с която се определя редът и условията за водене на регистъра по чл. 16, ал. 1.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин Димитров.
Изказвания?
Господин Николов, заповядайте.
ВАЛЕНТИН НИКОЛОВ (ГЕРБ): Благодаря, госпожо Председател.
Уважаеми колеги, уважавам аргументите на работната група, която е предложила Министерството на финансите да бъде административният орган, който да оказва контрол във връзка с този закон, но аз имам аргументи и смятам, че е правилно това да се осъществява от Министерството на икономиката поради няколко причини.
Първо, две години Министерството на икономиката е работило върху този закон. То има поглед върху осъществяваната административна дейност във връзка с този закон. Смятам, че това не е присъщо за Министерството на финансите, съответно и за Националната агенция за приходите, които имат съвсем други функции от гледна точка на събирането на косвените и преките данъци.
Поради тази причина правя предложение, както съответно съм го направил и в Комисията: в предложената редакция от Комисията „министърът на финансите“ да се замени с „министъра на икономиката“. Ако бъде прието, навсякъде да се счита, че „министърът на финансите“ се заменя с „министъра на икономиката“ във връзка с функциите по регистрираното производство. Моето предложение е, ако се приеме, да се направи това в чл. 4, така да бъде и до края на Закона.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, господин Николов.
Заповядайте за реплика, господин Димитров.
ДОКЛАДЧИК ЕМИЛ ДИМИТРОВ: Благодаря, уважаема госпожо Председател.
Изцяло споделям направеното предложение от господин Николов. Коментирахме в Комисията, че когато установим към кой министър да бъде, от този момент нататък навсякъде ще заменим съответно „министъра на финансите“ с „министъра на икономиката“ във всички следващи текстове.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, господин Димитров.
Дуплика? Няма.
Други изказвания, колеги?
Господин Митев, заповядайте за изказване.
ХРИСТИАН МИТЕВ (ОП): Благодаря, уважаема госпожо Председател.
Уважаеми народни представители, на практика в чл. 4 това, което се предлага в окончателната редакция на Комисията, а именно министърът на икономиката, съобразно вече възприетото предложение на колегата Николов, да издава заповеди за регистрация или мотивиран отказ, няма да го чета текста нататък, предполага едно нерегистърно, едно лицензионно производство, което е в абсолютен разрез с принципите и целите на Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност, който предполага не въвеждането на лицензионни, а на регистрационни режими.
Този режим в този случай не е необходим. Той не постига нито пък по някакъв начин се изисква от целите и принципите за изсветляване на сивия сектор в търговията с горива. Ако нещо трябва да бъде въвеждано и да остане, би следвало да имаме чисто регистърно производство – нещо, което обаче няма да се случи с така разписаните текстове, затова ние от НФСБ няма да подкрепим този текст и въвеждането на лицензионно производство, а не на регистърно. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин Митев.
Реплики? Не виждам.
Други изказвания? Не виждам.
Колеги, преминаваме към гласуване.
Подлагам на гласуване, първо, неподкрепеното от Комисията предложение от народния представител Христиан Митев и група народни представители, направено по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2.
Моля, гласувайте.
Гласували 96 народни представители: за 15, против 26, въздържали се 55.
Предложението не е прието.
Сега гласуваме предложението на народния представител Валентин Николов по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 по Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, което Комисията не е подкрепила, но господин Николов възобнови предложението си от трибуната.
Гласували 98 народни представители: за 92, против 3, въздържали се 3.
Предложението е прието.
Заповядайте, господин Димитров, да направите пояснение по текста.
ДОКЛАДЧИК ЕМИЛ ДИМИТРОВ: За да бъде ясно, ще изчета текста от Закона с вече възприетите от Вас предложения за Министерството на икономиката.
Касае се за ал. 2 и ще прочета само нея, като навсякъде „министъра на финансите“ се заменя с „министъра на икономика“ и в ал. 2:
„(2) За осъществяване на функциите по ал. 1 министърът на икономиката се подпомага от специализирано звено, което осъществява контрола по глава втора от този закон, като:“.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря.
Ще гласуваме и тази редакционна поправка на господин Димитров, която направи сега, и след това – целия текст. (Шум и реплики.)
Гласуваме в момента редакционната поправка на господин Димитров.
Гласували 90 народни представители: за 87, против 1, въздържали се 2.
Предложението е прието.
Сега гласуваме чл. 4 по вносител със съответната поправка, която направи преди малко господин Димитров.
Моля да гласуваме.
Гласували 91 народни представители: за 81, против 10, въздържали се няма.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ЕМИЛ ДИМИТРОВ: По чл. 5 – предложение от народния представител Емил Димитров.
Комисията подкрепя предложението.
Предложение от народния представител Десислава Танева и група народни представители.
Комисията подкрепя предложението.
Предложение от народния представител Емил Димитров, направено по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 5:
„Чл. 5. (1) За сътрудничество между държавните органи и лицата, осъществяващи икономически дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход се създава консултативен съвет към министъра на енергетиката.
(2) Консултативният съвет е съвещателен орган, в който участват по един представител на Министерството на енергетиката, Министерството на финансите, Министерството на икономиката, Министерството на земеделието, храните и горите, Министерството на околната среда и водите, Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ и Изпълнителна агенция „Железопътна администрация“, Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ към Министерството на вътрешните работи, Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“ към Министерството на вътрешните работи, Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“, Държавна агенция за метрологичен и технически надзор, Българския институт по метрология, Агенция „Митници“, Национална агенция за приходите и на представителни браншови организации на лица, осъществяващи икономическите дейности по чл. 2, ал. 1.
(3) Председател на консултативния съвет е министърът на енергетиката или оправомощен от него заместник-министър.
(4) Организационно-техническото подпомагане на работата на консултативния съвет се осъществява от администрацията на Министерството на енергетиката.
(5) Организацията на работа и съставът на консултативния съвет се определят с правилник, издаден от министъра на енергетиката. Поименният състав на консултативния съвет се определя със заповед на министъра на енергетиката по предложение на ръководителите на съответните ведомства, съответно – на представителните браншови организации“.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Изказвания?
Господин Николов, заповядайте.
ВАЛЕНТИН НИКОЛОВ (ГЕРБ): Благодаря, госпожо Председател.
Уважаеми колеги, всъщност моето предложение е аналогично на предложението ми по чл. 4. Смятам, че както е по вносител, този консултативен орган трябва да бъде към министъра на икономиката, поради факта, че първо той ще администрира процеса, той би трябвало и да координира всички министерства и органи, които са описани в чл. 5.
Правя предложение в чл. 5 „министъра на енергетиката“ да се замени с „министъра на икономиката“, както е по вносител. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин Николов.
Реплики? Не виждам.
Други изказвания? Не виждам.
Подлагам на гласуване редакцията, която направи господин Николов за чл. 5 – навсякъде, където е „министърът на енергетиката“ да се замени с „министъра на икономиката“.
Гласували 104 народни представители: за 101, против 1, въздържали се 2.
Предложението е прието.
Сега подлагам на гласуване чл. 5 – текста на вносителя с направената поправка.
Гласували 93 народни представители: за 83, против 2, въздържали се 8.
Предложението е прието.
Моля да направя едно съобщение: уважаеми колеги, в 13,00 ч. професор Стоименова ще бъде тук, за да направим процедурата по изслушване, така че моля да се подготвите. (Шум и реплики.)В 13,00 ч.!
Продължаваме по Законопроекта.
Заповядайте за отрицателен вот.
МИЛКО НЕДЯЛКОВ (БСП за България): Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Моят отрицателен вот е заради начина, по който правим законите.
Извинявайте, ние сменихме навсякъде „министъра на енергетиката“ с „министъра на икономиката“, но тук остана една алинея за този консултативен съвет, той ще се обслужва от Министерството на енергетиката.
По принцип гласувани поправки на второ четене в един закон водят до това, както и в предния член гласувахме нещо много интересно. Там срокът течеше едногодишен от даване на регистрация, но ако министърът на икономиката издаде отказ, съхраняват ли се документите за едногодишен срок?
Пропускаме дребни неща, които… Това творение на закони не ми харесва. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, господин Недялков.
Продължаваме със следващия член.
ДОКЛАДЧИК ЕМИЛ ДИМИТРОВ: Благодаря, уважаема госпожо Председател.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 6 като в ал. 1 т. 2 се изменя така:
„2. прави предложения за подобряване на съвместната работа на контролните органи по прилагането на закона;“.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Изказвания? Не виждам.
Подлагам на гласуване подкрепения текст на вносителя за чл. 6 със съответната промяна в ал. 1, т. 2.
Гласували 92 народни представители: за 79, против 4, въздържали се 9.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ЕМИЛ ДИМИТРОВ: „Глава втора – Регистрация“.
Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на Глава втора.
„Раздел І – Общи условия за регистрация“.
Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на Раздел І.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Изказвания? Не виждам.
Подлагам на гласуване наименованието на Глава втора и наименованието на Раздел І, подкрепени от Комисията.
Гласували 95 народни представители: за 84, против 4, въздържали се 7.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ЕМИЛ ДИМИТРОВ: По чл. 7 – предложение от народния представител Емил Димитров.
Комисията подкрепя по принцип предложението.
Предложение от народния представител Десислава Танева и група народни представители.
Комисията подкрепя по принцип предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 7:
„Чл. 7. (1) За да бъде регистрирано за извършване на дейност по чл. 2, ал. 1, всяко лице следва да отговаря на следните условия:
1. да е търговец, регистриран по Търговския закон, по Закона за кооперациите или по законодателството на друга държава – членка на Европейския съюз, или държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или да е земеделски стопанин, регистриран по Закона за подпомагане на земеделските производители, който извършва дейност по чл. 2, ал. 1, т. 7;
2. не е в производство по несъстоятелност или ликвидация;
3. не е с прекратена регистрация по чл. 176 от Закона за данъка върху добавената стойност;
4. едноличният собственик, мажоритарните собственици на капитала, управителите, прокуристите, членовете на органите за управление или надзор на лицето:
а) не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер;
б) не са или не са били членове на управителен или контролен орган или неограничено отговорни съдружници в дружество, прекратено поради несъстоятелност, ако са останали неудовлетворени кредитори;
в) не са поставени под пълно или ограничено запрещение;
г) не са били собственици или членове на ръководни или надзорни органи в дружество, което към момента на подаване на заявлението за регистрация и/или през предходната година има неизпълнени задължения за създаване или съхраняване на индивидуално определените му нива на запаси по Закона за запасите от нефт и нефтопродукти, установено с влязло в сила наказателно постановление;
5. няма задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски, с изключение на задължения по невлезли в сила актове, както и разсрочени, отсрочени или обезпечени задължения;
6. няма неизпълнени задължения за създаване или съхраняване на индивидуално определените му нива на запаси по Закона за запасите от нефт и нефтопродукти, установени с влязло в сила наказателно постановление освен, ако същите са платени към момента на подаване на заявлението.
(2) За да бъде регистрирано за извършване на дейност по чл. 2, ал. 1, т. 7, всяко лице трябва да отговаря и на следните условия:
1. да е регистрирано като земеделски стопанин по реда на Закона за подпомагане на земеделските производители и
2. разполага със собствена, наета и/или да ползва на друго правно основание земеделска техника“.
СВЕТЛА БЪЧВАРОВА-ПИРАЛКОВА (БСП за България): Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Имам въпрос към вносителите на предложения.
Господин Емил Димитров дава предложение земеделските стопани да разполагат със собствена, наета или ползвана на друго правно основание земеделска техника с изричното условие, че тя трябва да е регистрирана по реда на Закона за регистрация и контрол на земеделска и горска техника. Предложението на госпожа Танева е – без регистрация.
В окончателния текст, който се предлага: да разполага със собствена, наета или ползване на друго правно основание земеделска техника, означава, че тя може и да не е регистрирана ли, по Закона за регистрация и контрол на земеделска и горска техника? (Реплика от народния представител Десислава Танева.) Така излиза.
Може да разполагаме с техника, но тя може да не е регистрирана и те пак ще имат основание да бъдат в хипотезата на възможността да бъдат регистрирани. Въпросът ми е: защо се отказваме от това да бъде регистрирана земеделска техника по Закона?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, професор Бъчварова.
Реплики?
Заповядайте, господин Димитров, за реплика.
ДОКЛАДЧИК ЕМИЛ ДИМИТРОВ: Благодаря, уважаема госпожо Председател.
Бяха проведени редица срещи, бяха направени редица изменения – това е Закон за горивата и нефтопродуктите, не е за земеделските производители. Независимо от всичко, той се превърна и в Закон, който легализира земеделските производители и направи редица административни облекчения само и единствено за земеделските производители, включително уреди неуредени с години до момента въпроси.
При направените заседания в различен формат беше поет ангажимент към тях, като всички поети ангажименти бяха изпълнени безусловно, включително и разширеното тълкуване на термина „земеделска техника“. Има и друга нерегистрирана, има и помощни съоръжения, агрегати, помпи, поливни системи и така нататък. Обединихме се около текст, който дава доста по-разширено понятие освен тази, която само е регистрирана. Бих помолил да не наблягаме в тази посока, достатъчно много направихме. Всичко, което поискаха, беше изпълнено.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин Димитров.
Втора реплика? Не виждам.
Дуплика? Няма да има.
Други изказвания? Не виждам.
Подлагам на гласуване редакцията на чл. 7 по доклада на Комисията.
Гласували 115 народни представители: за 96, против 1, въздържали се 8.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ЕМИЛ ДИМИТРОВ: „Раздел II – Специални условия за регистрация“.
Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на Раздел II.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Изказвания? Не виждам.
Подлагам на гласуване наименованието на Раздел II, който Комисията подкрепя.
Гласували 96 народни представители: за 87, против 1, въздържали се 8.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ЕМИЛ ДИМИТРОВ: По чл. 8 има предложение от народния представител Емил Димитров.
Комисията подкрепя по принцип предложението.
Предложение от народния представител Десислава Танева и група народни представители.
Комисията подкрепя по принцип предложението.
Предложение от народния представител Тодор Байчев – в чл. 8 се правят следните изменения и допълнения:
„1. в ал. 1:
a) т. 1 изразът „3 000 000 (три милиона)“ в неговите две употреби се заменя с „5000 (пет хиляди)“.
б) т. 2 отпада.
2. в ал. 3 т. 3 се изменя така:
„3. да разполага със собствени или наети съдове за съхранение на нефт и/или продукти от нефтен произход с минимална проектна вместимост на всеки съд 10 м3 (с изключение на съдовете за съхранение на биокомпоненти и добавки за подобряване на качеството на горивата), като минималния капацитет на склада следва да е 100 м3, а при съхранение на втечнен нефтен газ – минималният капацитет на склада следва да е 100 м3;“
Комисията подкрепя предложението по т. 1, б. ,,б“ и не подкрепя предложението в останалата му част.
Предложение от народния представител Мартин Тинчев, направено по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.
Комисията подкрепя предложението.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Предложението на Христиан Митев?
ДОКЛАДЧИК ЕМИЛ ДИМИТРОВ: Те са по реда на чл. 83.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Изчетете ги. По принцип ги четем за стенограмата, нищо че са по чл. 83.
ДОКЛАДЧИК ЕМИЛ ДИМИТРОВ: Предложение на народния представител Християн Митев, направено по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание:
„I. В чл. 8 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 1, ал. 2, т. 1 и 2, ал. 3, т. 1 и т. 2, ал. 5, т. 1 и т. 3, ал. 6, т. 1 и т. 3 да отпаднат.
2. В ал. 2 т. 3 се изменя така:
„3. Обектът, от който ще се извършва дейността, следва да е трайно прикрепен към недвижим имот и да отговаря на изискванията за устройство на територията и строителството за обект на зареждане с продукти с нефтен произход, действащи към момента на въвеждането му в експлоатация. Изпълнението на това изискване се установява за всеки отделен обект и се удостоверява с документи, издадени от Дирекцията за национален строителен контрол или с документи за собственост, удостоверяващи предназначението.“
3. В ал. 5, т. 2 след края на изречението се добавя „действащи към момента на въвеждането му в експлоатация“.
4. В ал. 6, т. 2 изразът „10 000 (десет хиляди)“ се заменя с „1000 (хиляда)“ като думите след съкращението „LPG“ отпадат.
5. Създава се ал. 9 – при евентуално създаване на нова т. 8 в ал. 1 на чл. 2:
„9. За да бъде регистрирано за извършване на дейност по чл. 2, ал. 1, т. 8 всяко лице трябва да има регистрация по Наредба № Н-18 от 13 декември 2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства.“
Комисията не подкрепя предложението.
Предложение на народния представител Драгомир Стойнев, направено по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание – в чл. 8 да се създаде нова ал. 8 със следното съдържание:
„(8) За извършване на дейности по чл. 2, ал. 1, т. 7 всяко лице:
а) голямо предприятие следва да отговаря на специалните условия по ал. 1;
б) микро-, малко и средно предприятие следва да отговаря на специалните условия по ал. 2, т. 1 и т. 2.“
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 8:
„Чл. 8. (1) За да бъде регистрирано за извършване на дейност по чл. 2, ал. 1, т. 1 всяко лице трябва да има внесен уставен капитал в размер не по-малък от 1 000 000 лв., а за лице, което по закон няма капитал – да има активи в размер не по-малък от 1 000 000 лв.
(2) За да бъде регистрирано за извършване на дейност по чл. 2, ал. 1, т. 2, всяко лице трябва да отговаря на следните специални условия:
1. да има внесен уставен капитал в размер не по-малък от 20 000 лв., а за лице, което по закон няма капитал – да има имущество в размер не по-малък от 20 000 лв. за всеки обект;
2. обектът, от който ще се извършва дейността, следва да:
а) е трайно прикрепен към недвижим имот и
б) отговаря на изискванията на Закона за устройство на територията за обект за зареждане с нефт и продукти от нефтен произход;
в) отговаря на условията по чл. 118, ал. 6 от Закона за данъка върху добавената стойност, което обстоятелство се установява по служебен ред от Националната агенция за приходите;
3. изпълнението на условията по т. 2, буква „а“ и „б“ се установява за всеки отделен обект и се удостоверява по служебен ред от Дирекция за национален и строителен контрол. Изискването по т. 2, буква „б“ не се прилага спрямо вътрешен обект, обслужващ строеж първа и втора категория, или на превозвач, който притежава лиценз за извършване на превоз на пътници или товари на територията на Република България, или притежава лиценз за извършване на международен превоз на пътници или товари – лиценз на Общността, както и за лица, извършващи дейности по третиране на отпадъци по реда на Закона за управление на отпадъците.
(3) За да бъде регистрирано за извършване на дейност по чл. 2, ал. 1, т. 3 всяко лице трябва да отговаря на следните специални условия:
1. да има внесен уставен капитал в размер не по-малък от 1 000 000 лв., а за лице, което по закон няма капитал – да има активи в размер не по-малък от 1 000 000 лв.;
2. да разполага със собствени или наети съдове за съхранение на втечнен нефтен газ (LPG) с минимален капацитет на склада от 50 м3 или да разполага със собствени или наети съдове за съхранение на нефт и/или продукти от нефтен произход с минимална проектна вместимост на всеки съд 50 м3, с изключение на съдовете за съхранение на биокомпоненти и добавки за подобряване на качеството на горивата, като минималният капацитет на склада следва да е 1000 м3;
3. обектът за съхранение да е трайно прикрепен към недвижим имот и да отговаря на изискванията на Закона за устройство на територията. Изпълнението на това изискване се установява за всеки отделен обект и се удостоверява по служебен ред от Дирекция за национален и строителен контрол;
4. дейността по чл. 2, ал. 1, т. 3 се осъществява само в обекти:
а) които са разположени в собствени или наети от лицата помещения и/или площи за извършване на дейността, отговарящи на условията за сигурност и контрол, определени в т. 5;
б) в които са монтирани средства за измерване и контрол, позволяващи контрола на постъпващите, складираните и изведените от обекта нефт и/или продукти от нефтен произход, отговарящи на изискванията на Закона за измерванията;
в) в които се използват автоматизирани системи за отчетност, позволяващи извършването в реално време на контрол на съхраняваните нефт и/или продукти от нефтен произход, включително по идентификационни данни на техния собственик;
г) за които лицата, самостоятелно и за своя сметка, са осигурили интернет достъп на митническите органи и органите по приходите на Националната агенция за приходите до системите за отчетност по буква „в“;
д) в които се използват средства за измерване, отговарящи на изискванията на Закона за измерванията;
5. обектът за съхранение:
а) е обособен, като помещенията и съоръженията не са пряко свързани с такива извън него;
б) разполага с физическа охрана или сигнално-охранителна техника;
в) всички външни прозорци, порти и огради трябва да бъдат осигурени със заключващи устройства;
г) помещенията са подходящо обозначени чрез посочване вида на извършваните в обекта дейности;
д) отговаря на специалните нормативни изисквания за тяхната експлоатация, включително на нормите и правилата за пожарна безопасност;
е) съдовете и резервоарите в обекта трябва да имат трайна идентификация и означаване върху тях на общата вместимост и търговското наименование на продукта.
6. да притежава лиценз за извършване на дейността, когато такава се изисква по друг закон.
(4) За да бъде регистрирано за извършване на дейност по чл. 2, ал. 1, т. 4 всяко лице трябва да отговаря на следните специални условия:
1. за дейност по автомобилни превози: на изискванията на Закона за автомобилните превози и Закона за измерванията, което се удостоверява по служебен ред от Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ и Български институт по метрология;
2. за дейност по железопътни превози: на изискванията на Закона за железопътния транспорт, което се удостоверява по служебен ред от Изпълнителна агенция „Железопътна администрация“.
(5) За извършване на дейност по чл. 2, ал. 1, т. 5 всяко лице трябва да отговаря на следните специални условия:
1. да има внесен уставен капитал в размер не по-малък от 20 000 лв., а за лице, което по закон няма капитал – да има имущество в размер не по-малък от 20 000 лв.;
2. обектът, от който ще се извършва дейността, следва да е трайно прикрепен към недвижим имот и да отговаря на изискванията за Закона за устройство на територията за обект за зареждане на нефт и продукти от нефтен произход.
(6) За извършване на дейности по чл. 2, ал. 1, т. 6 всяко лице следва да отговаря на следните специални условия:
1. да има внесен уставен капитал в размер не по-малък от 20 хил. лева, а за лице, което по закон няма капитал – да има имущество в размер не по-малък от 20 хил. лв.;
2. да разполага с минимум 10 000 (десет хиляди) собствени бутилки за съхранение на втечнен нефтен газ LPG;
3. в случай че лицето извършва дейност по дистрибуция на бутилиран втечнен газ LPG, то следва да представи договор за пълнене на бутилки с втечнени нефтени газове (LPG) с лице, получило лиценз за управление на данъчен склад по смисъла на Закона за акцизите и данъчните складове, в който се извършва пълненето.
(7) За да бъде регистрирано за извършване на дейност по чл. 2, ал. 1, т. 7 всяко лице трябва да отговаря на следните специални условия:
1. да разполага със собствени, наети или ползвани на друго правно основание съдове и/или резервоари за съхранение на нефт и продукти от нефтен произход с обща вместимост не повече от 50 м3;
2. съдовете и/или резервоарите за съхранение на нефт и продукти от нефтен произход са разположени в имот, който е собствен, нает или се ползва на друго правно основание от земеделския стопанин;
3. снабдяването с продукти от нефтен произход за извършване на дейността на земеделския стопанин може да става само от обекти на лица по чл. 2, ал. 1, т. 1 и 3, съответно от данъчни складове или складови стопанства на регистрирани получатели по смисъла на Закона за акцизите и данъчните складове, като всяко действие се отразява в специален регистър по образец, определен с наредбата по чл. 4, ал. 4, в който се отбелязва датата на зареждане, количеството, обектът, от който е доставено, и идентификация на превозното средство, с което е превозено;
4. съдовете и/или резервоарите за съхранение на нефт и продукти от нефтен произход са с монтирани средства за измерване на изведените от тях количества, като същите се отразяват в специалния регистър по т. 3, в който се вписва датата на зареждане, количеството и регистрацията на земеделската техника, която е заредена;
5. при зареждане на земеделска техника извън стопанството, се допуска превоз на нефт и продукти от нефтен произход, заредени от обект от чл. 2, ал. 1, т. 7 до 1000 литра, със собствен, нает или ползван на друго правно основание транспорт, като съдовете за превоз трябва да отговарят на условията за пожарна безопасност. Количествата нефт и продукти от нефтен произход се отразяват в специалния регистър по т. 3, в който се вписва датата на зареждане, количеството и регистрацията на превозното средство, с което се извършва транспортът и населеното място и/или места в землището, на които се транспортира. Транспортираното количество нефт и продукти от нефтен произход се съпровожда с разпечатка от регистъра;
6. съдовете и/или резервоарите за съхранение отговарят на нормите и правилата за пожарна безопасност.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин Димитров.
Изказвания?
Заповядайте, госпожо Танева.
ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА (ГЕРБ): Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги народни представители, уважаеми господин председател на Комисията, уважаеми колеги! Първо, преди да направя едно предложение за редакция в предложения ни текст на Комисията, искам да кажа, че в хода на дебатите за Законопроекта, който гледаме в момента, Комисията, нейният председател и народните представители се съобразиха с исканията на земеделската общност. Окончателните текстове, които са дадени в редакцията, на практика представляват съобразяване изцяло с това, което бе комуникирано със земеделските браншови организации в страната, за което изказвам благодарност на председателя и колегите от Комисията за разбирането.
Правя предложение за следната редакция: в окончателната редакция на текста, който председателят прочете, в т. 2, ал. 7 на чл. 8 след думата „стопанин“ се добавя „или имот, посочен в декларацията по чл. 17, ал. 2, т. 3“, или окончателната редакция на чл. 8, ал. 7, т. 2 да стане: „съдовете и/или резервоарите за съхранение на нефт и продукти от нефтен произход са разположени в имот, който е собствен, нает или се ползва на друго правно основание от земеделския стопанин, или в имот, който е посочен в декларацията по чл. 17, ал. 2, т. 3“, където отново ще направя предложение за редакция.
Правим това редакционно предложение по повод на това, че въпросните обекти на земеделските стопани масово се намират в бившите стопански дворове на ТКЗС-тата, където в повечето от тях или в значителна част все още статутът на терените и на земята е неуреден към тези обекти. Предложението се прави с цел да бъдат обхванати всички земеделски стопани и се заимства от подобен текст в друг нормативен акт, макар и подзаконов – една наредба на Министерство на финансите по повод на информация, която същите стопани подават към НАП. Благодаря. (Предава писмения текст.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря Ви.
Реплики? Не виждам.
За изказване – господин Апостолов.
ЙОРДАН АПОСТОЛОВ (ОП): Уважаема госпожо Председател, колеги! След дебатите, които бяха проведени в четвъртък на заседанието на Комисията, ние предложихме в чл. 8, ал. 1 и навсякъде в Закона въобще да отпаднат исканията, въведени за капитал, защото не може да въвеждаме с този закон едновременно две противопосочени по своята същност изисквания към всички, които се занимават с търговия, съхранение, превоз и така нататък на нефтопродукти – да ги караме хем да внасят капитал, хем да имат обезпечения. Това са диаметрално различни неща, водещи до утежняване на бизнеса.
Отделно от това текстовете за капитала поставят нови условия за достъп до пазара и са в пълно противоречие с изискванията на Директива 2006/123 на Европейския парламент и на Съвета от 12 декември 2006 г. относно услугите на вътрешния пазар, и Директива 2015/1535, която установява процедура за предоставяне на информация в сферата на техническите параметри и правилата относно услугите на информационното общество. Именно поради риска да имаме такава наказателна процедура, ние искахме навсякъде в Закона да отпадне изискването за капитал.
Отделно от това в предоставеното становище на Министерството на вътрешните работи, подписано от заместник-министър Красимир Ципов, се казва, цитирам дословно: „Регламентираните специални условия за регистрация на лица за извършване на дейности по този закон, конкретно в определените размери за капитал или активи и налагането на предварително обезпечаване, благоприятства доминацията на пазара на малко на брой икономически субекти“. Тоест ние проправяме пътя на определени икономически субекти да извършват дейност на този пазар, като елиминираме малките от него и това създава абсолютно реална предпоставка за нарушаване на правилата за свободна и лоялна конкуренция в целия съюз. Именно поради това ние държим изискването за капитал да отпадне. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, господин Апостолов.
Реплики има ли? Не виждам.
Заповядайте, господин Байчев.
ТОДОР БАЙЧЕВ (БСП за България): Благодаря Ви, госпожо Председател.
Уважаеми колеги, бих желал да мотивирам направените от мен предложения за промени в Законопроекта, а именно в чл. 8 „3 млн. лв.“ в неговите две части да се замени навсякъде с „5 хил. лв.“, като мотивът е въвеждането на по-висок, но в същото време достъпен праг, в уставния капитал на фирмите от петролния сектор, което ще осигури равнопоставеност между играчите на пазара, които желаят да извършват търговия на едро с нефт и нефтени продукти, ще се гарантират равни условия и конкурентна среда.
Бих желал да подчертая, че преди години при регистрацията на фирмите имаше изискване за уставен капитал от 5 хил. лв., който беше премахнат с цел привличане на нови инвестиции, на играчи на пазара, а също така и равнопоставеност.
От друга страна, бих желал т. 2 да отпадне. Става въпрос за образователния ценз и осигурителния стаж. Би било добре, ако се изискваха някакви специализирани познания и някакво специализирано образование, но тъй като само е посочено „висше образование“, смятам, че в случая, ако един учител е практикувал пет години, той действително би станал по-добър педагог, но не и по-добър търговец на горива. Считам, че това изискване излишно усложнява пазара.
Бих желал да изкажа и мотиви относно т. 3, а именно – да се разполага със собствени или наети съдове за съхранение на нефт и/или продукти от нефтен произход, като мотивите ми са: намалението на вместимостите на всеки съд и общият обем на склада е направено единствено в защита на малките и средни складодържатели. Не следва да се допуска елиминирането им от бизнеса в полза на големите компании производители и вносители, които имат задължение за съхранение по Закона за държавния резерв и военновременните запаси.
Следващият момент, който бих искал да засегна, е създаването на нова т. 4 – за лицата по чл. 2, ал. 1, т. 2 – „1000 лв. за всеки обект“. Предвид факта, че всяка една продажба от обект на търговия на дребно, бензиностанция, се отчита в реално време и тази информация постъпва в Националната агенция по приходите, то е необходимо да бъде обезпечено задължение, произтичащо от някакъв среден обем на продажби – например 1000 литра или 1000 лв. Задължително следва да отпадне горния праг на размера на обезпечението, тъй като наличието му създава предпоставка за облагодетелстване на големите търговци, които имат 25 и повече бензиностанции и съответно би се създала нелоялна конкуренция. Това би поставило в неравностойно положение по-малките играчи на пазара.
Също така предлагам за лицата по чл. 2, ал. 1, т. 7 – „по 1000 лв. на 1000 литра, изчислени на база средно месечно произведено или внесено количество нефт или продукти от нефтен произход през предходната календарна година“. Мотивите ми са, че производителите и вносителите на нефт и продукти от нефтен произход не следва да са изключение от Закона. По този начин всеобхватността на закона би гарантирала равнопоставеност и прозрачност във всеки един сегмент от бизнеса с продукти от нефтен произход в страната – от появяването на всеки литър гориво на територията на България до крайното му потребление. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин Байчев.
Реплики?
Заповядайте, господин Димитров, за реплика.
ДОКЛАДЧИК ЕМИЛ ДИМИТРОВ: Благодаря, уважаема госпожо Председател.
Вашето предложение за отпадането на образованието, което съвпадна и с предложението на господин Тинчев – не само по тази точка, а навсякъде, където имаме образование и изискване за трудов стаж, беше възприето.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, господин Димитров.
Дуплика ще има ли? Не.
Други изказвания, колеги? Не виждам.
Преминаваме към гласуване.
Първо гласуваме неподкрепените предложения на народния представител Тодор Байчев – има приета т. 1, но останалите не са подкрепени.
Гласували 82 народни представители: за 25, против 18, въздържали се 39.
Предложението не е прието.
Сега гласуваме предложението на народния представител Христиан Митев, което Комисията не подкрепя.
Гласували 75 народни представители: за 17, против 22, въздържали се 36.
Предложението не е прието.
Подлагам на гласуване предложението на народния представител Драгомир Стойнев, което Комисията не подкрепя.
Гласували 84 народни представители: за 19, против 30, въздържали се 35.
Предложението не е прието.
Сега подлагам на гласуване предложението на народния представител Десислава Танева – чл. 8, ал. 7, т. 2 да има следното допълнение: накрая след „правно основание от земеделския стопанин“ изречението да продължи „или в имот, който е посочен в декларацията по чл. 17, ал. 2, т. 3“.
Моля, гласувайте.
Гласували 80 народни представители: за 77, против 1, въздържали се 2.
Предложението е прието.
И сега подлагам на гласуване редакцията на чл. 8 по доклада на Комисията с редакционната поправка, която току-що гласувахме.
Гласували 82 народни представители: за 74, против 6, въздържали се 2.
Предложението е прието.
Колеги, в Клуба на народния представител ще бъде открита изложба на двама художници, за които България и Франция са съдба и вдъхновение. Милена Йоич е българка, отдала голяма част от живота си на Франция, и Ан дьо Колбер-Христофоров – французойка, чийто живот и съдба я свързват с България.
Всички народни представители са поканени да присъстват на откриването.
Тридесет минути почивка.

(След почивката.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Уважаеми народни представители, продължаваме нашата работа. Моля квесторите да поканят народните представители. Намираме се в режим на второ четене на законопроект. Ще има често гласувания.
Уважаеми господин Димитров, заповядайте. Заемете мястото си.
ДОКЛАДЧИК ЕМИЛ ДИМИТРОВ: Благодаря, уважаема госпожо Председател.
„Раздел III – Обезпечения“.
Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на Раздел III.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Има ли изказвания? Няма.
Гласуваме наименованието на Раздел III.
Гласували 64 народни представители: за 63, против няма, въздържал се 1. (Шум и реплики.)
Не се приема предложението.
Има ли предложение за прегласуване?
КРАСИМИР ВЕЛЧЕВ (ГЕРБ): Моля, госпожо Председател, прегласуване. Не можахме да гласуваме. Както виждате, и аз сега влязох.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Така е, не можахте. Моля да гласувате сега.
Прегласуваме наименованието на Раздел III.
Гласували 69 народни представители: за 67, против няма, въздържали се 2.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ЕМИЛ ДИМИТРОВ: По чл. 9 има предложение от народния представител Емил Димитров.
Комисията подкрепя по принцип предложението.
Предложение от народния представител Десислава Танева и група народни представители.
Комисията подкрепя по принцип предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 9:
„Чл. 9. (1) Лицата, осъществяващи икономически дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход, при подаване на заявление за регистрация са длъжни да предоставят обезпечение, с изключение за дейностите по чл. 2, ал. 1, т. 4 и 7.
(2) Обезпечението служи за изпълнението на непогасени изискуеми задължения, възникнали по този закон, Закона за запасите от нефт и нефтопродукти, Закона за чистотата на атмосферния въздух, Закона за акцизите и данъчните складове и Закона за данъка върху добавената стойност, с изключение на задълженията, за които е предоставено обезпечение на друго законово основание.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Благодаря Ви, господин Димитров.
Има ли изказвания? Няма.
Пристъпваме към гласуване.
Гласуваме редакцията на чл. 9, току-що прочетена от председателя на Комисията.
Гласували 77 народни представители: за 75, против 1, въздържал се 1.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ЕМИЛ ДИМИТРОВ: Госпожо Председател, ако мога по процедура да Ви помоля. Тъй като Вие имате правомощията, да помолите някой от квесторите да отиде и да помоли колегите, които в момента не са разбрали, че е започнало заседанието, да ги покани да дойдат в залата. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Моля квесторите отново да поканят тези, които не са чули и разбрали, че заседанието е започнало.
ДОКЛАДЧИК ЕМИЛ ДИМИТРОВ: Благодаря, уважаема Госпожо.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 10:
„Чл. 10. (1) Обезпечението по чл. 9, ал. 1 може да бъде учредено с депозит в пари или безусловна и неотменяема банкова гаранция. При предоставяне на обезпечение в пари, лицето внася обезпечението в български левове по сметка на Министерство на икономиката.
(2) При предоставяне на обезпечение в гаранция, банката се задължава безусловно и неотменяемо да заплати при първо писмено поискване от министъра на икономиката сумата, посочена в искането, до размера на гаранцията.
(3) Срокът на действие на обезпечението не може да бъде по-кратък от една година и шест месеца, смятано от датата на подаване на заявлението по чл. 17, ал. 1.
(4) В 14-дневен срок преди изтичане на срока по ал. 3, регистрираното лице е длъжно да предостави ново обезпечение. Размерът на новото обезпечение се определя съгласно чл. 11.
(5) Не се дължи лихва върху обезпечението, учредено с депозит в пари.
(6) Образецът на банковата гаранция се утвърждава с наредбата по чл. 4, ал. 4.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Има ли изказвания? Няма.
Пристъпваме към гласуване на текста на чл. 10 в редакция на Комисията.
Гласували 86 народни представители: за 81, против 4, въздържал се 1.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ЕМИЛ ДИМИТРОВ: По чл. 11 има предложение от народния представител Тодор Байчев:
„В чл. 11, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:
1. т. 1 – отпада;
2. сегашната т. 2 става т. 1 и се изменя така:
„1. за лицата по чл. 2, ал. 1, т. 2 – 1000 лева за всеки обект;“.
3. т. 3 – отпада;
4. сегашните т. 4 и 5 стават съответно т. 2 и 3;
5. създава се нова т. 4:
„4. за лицата по чл. 2, ал. 1, т. 5 – по 1000 лева на 1000 л, изчислени на база средномесечното произведено или внесено количество нефт или продукти от нефтен произход през предходната календарна година“.“
Комисията подкрепя предложението по т. 3 и не подкрепя предложението по точки 1, 2, 4 и 5.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 11:
„Чл. 11. Размерът на обезпечението е в зависимост от осъществяваните от лицата икономически дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход, за които лицето подава заявление за регистрация:
1. за лицата по чл. 2, ал. 1, т. 1 и т. 3 – 500 000 лв.;
2. за лицата по чл. 2, ал. 1, т. 2 – 20 000 лв. за всеки обект за търговия на дребно;
3. за лицата по чл. 2, ал. 1, т. 5 – 20 000 лв.;
4. за лицата по чл. 2, ал. 1, т. 6 – 100 000 лв.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Благодаря Ви.
Откривам разискванията по чл. 11.
Има ли изказвания?
Заповядайте.
ЙОРДАН АПОСТОЛОВ (ОП): Уважаема госпожо Председател, колеги! Както знаете, в момента разглеждаме Раздел III – „Обезпечения“. Ние в Комисията поискахме тези обезпечения да бъдат намалени или евентуално да отпаднат. Ще Ви запозная защо искаме това и какви са нашите мотиви.
Тези обезпечения, които са предвидени в този законопроект, са без основание, тъй като текстът по чл. 9, ал. 2 предвижда обезпечението да служи за изпълнение на непогасени, изискуеми задължения, възникнали по този закон или по други, множество закони. Все едно Вие да отидете да си вземете шофьорската книжка и да си въведете 1000 лв. като обезпечителна мярка. (Смях.)
Отделно от това чл. 7, ал. 5 предвижда общо условие за регистрация, а именно липса на каквито и да е било задължения преди момента на регистрация. Следователно тази регистрация не може да я има при възникнали изискуеми задължения или обезпечителната мярка, която се налага, е за бъдещи, евентуално възникнали такива задължения. По този закон задължения могат да бъдат изисквани само за наложени санкции, които са възникнали за нарушение към момента на осъществяване на дейността.
Недопустимо е обезпечението да бъде налагано за бъдещи санкции още преди да е допусната регистрацията, тоест субектът, търговецът още не е допуснат до пазара, а в същото време му се иска обезпечителна мярка.
Отделно от това бих искал да Ви запозная с част от становището на министъра на икономиката, който казва: „Въвеждането на изискване за предоставяне на обезпечение от всяко регистрирано по Закона лице би могло да представлява финансова тежест, която от своя страна би била пречка за осъществяване дейността на тези субекти, подлежащи на регистрация по този закон.“
Бих искал да Ви запозная и с едно заключение, направено в доклада на министър Горанов, което гласи: „Предвидените изисквания в Законопроекта за обезпечение ще ограничат кръга от лицата, търгуващи с горива, като това ограничение може да доведе до концентрация на бизнеса.“ Точно за това, което ние говорим и спорим, че правим един праг пред малките търговци, пред хората с малък бизнес, като по този начин с тези обезпечителни мерки, с техните високи нива, ние ги изхвърляме извън борда на нормалната пазарна икономика.
Ще продължа с изказването на министър Горанов: „Концентрация на бизнеса е недопускане до пазара на горива на малки и средни предприятия, което е в несъответствие с европейските принципи за конкурентоспособност“, тоест: „Мисли първо за малките.“ В момента с тази обезпечителна мярка смятам, че мислим само за големите, а малките ги хвърлихме. Това е нарушение на правото на ЕС и може да доведе до откриване на наказателна процедура срещу Република България. Това е заключението на министър Горанов.
Следва да се отбележи и това, че и към България в момента върви процедура във връзка с наложени обезпечения по чл. 176 от Закона за ДДС. Според Европейската комисия на този етап тези искания за обезпечения са незаконосъобразни. Въвеждането на подобно обезпечение в този закон ще е основание за абсолютно нова процедура. Между другото, малките вече са завели това искане за произнасяне на Комисията и искрено се надявам, че много скоро в тази зала ще успеем да докажем правотата на своите твърдения, след като получим процедурата и действията, които са наложени на нашата страна от Европейската комисия. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Благодаря Ви, господин Апостолов.
Има ли реплики?
Заповядайте, господин Димитров – първа реплика.
ДОКЛАДЧИК ЕМИЛ ДИМИТРОВ: Благодаря, уважаема госпожо Председател.
Ще се опитам да бъда кратък и не да отговоря на господин Апостолов, а да запозная колегите в залата. Този законопроект е на Икономическото министерство – на същия този икономически министър, и ако не беше предложението на господин Мартин Тинчев от ГЕРБ и колегата Байчев от БСП, половината от нещата нямаше да се случат. Имам предвид, че ние намалихме предвидените от министъра размери от три милиона на един милион. В газовия пазар намалихме обезпечението от 200 хиляди на 20 хиляди – десетократно. Отменихме образованието, отменихме трудовия стаж и редица други неща, които намалихме от внесения от Министерството на икономиката Законопроект, който мина през мен, така че ние сме се съобразили.
По отношение на министъра на финансите: пази най-малкия, доколкото знам, процедурата е точно срещу негов закон. Предполагам, че има опит, но когато пазим най-малкия, може би трябва да махнем всички касови апарати, които и на най-малките сме въвели, и на кафе автоматите или когато въвеждаме касови апарати с фискална памет и ги въвеждаме навсякъде, не ни интересуват малки или големи, важното е да се отчитат. В момента, в който искаме да регистрираме търговците на горива, където на всеки 2 лв., 1 лв. е за държавата и от този списък, който ми го давате на малките търговци 381 – 117 души от тях дължат 270 милиона на държавата. Защо има ДДС-арски фирми и защо ние не можем да си съберем парите? Това е начинът, по който ние можем да ги съберем. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Благодаря Ви, господин Димитров.
Има ли друга реплика? Няма.
Заповядайте за дуплика, господин Апостолов.
ЙОРДАН АПОСТОЛОВ (ОП): Уважаеми колеги! Господин Димитров, реално това, което казахте, за предложенията на Тимчев и БСП, малко ме обиди, защото с моя колега Христиан Митев в Комисията въз основа на нашия Правилник по чл. 83 направихме над 20 предложения и нарочно не дублирахме предложенията, които бяха направени от БСП. Ние ги имахме също като предложения и нямаше смисъл да ги дублираме.
Отделно от това Вие смесвате капитал и обезпечение, защото това, което приехме като предложение на БСП, беше за намаление на капитала, а ние говорим и сме в Раздел III – „Обезпечения“. Това че държавата има да събира пари, не е предмет на този закон. Ясни са субектите, които си дължат парите. Да не би като имат обезпечителни мерки, те да са в размер на тези десетки или стотици милиони, които има да събира държавата? Има си механизми, лостове – държавата знае кои са длъжниците, да си предприеме нужните действия. Аз като имам евентуално някакъв наказателен акт, намират как да ми вземат парите, така че държавата, щом не иска да си прибере тези пари, предполагам, че има някакви съвсем други интереси. Не бива да смесваме това, което казахте тук, в залата – да смесваме капитала с обезпечителните мерки и производства, които се прилагат при тази глава.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Благодаря Ви, господин Апостолов.
Има ли други изказвания? Няма.
Пристъпваме към гласуване.
Първо ще подложа на гласуване предложението на народния представител Тодор Байчев, неподкрепено от Комисията. Това са точки 1, 2, 4 и 5 в чл. 11.
Гласували 99 народни представители: за 17, против 35, въздържали се 47.
Предложението не е прието.
Гласуваме редакцията на Комисията за чл. 11.
Гласували 101 народни представители: за 90, против 6, въздържали се 5.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ЕМИЛ ДИМИТРОВ: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 12:
„Чл. 12. При промяна на обстоятелствата, които са от значение за определяне размера на обезпечението, лицето предоставя ново обезпечение и подава ново заявление в 7-дневен срок преди настъпване на промяната по реда на чл. 15, ал. 1.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Благодаря Ви.
Има ли изказвания? Няма.
Гласуваме редакцията на Комисията за чл. 12.
Гласували 92 народни представители: за 85, против 4, въздържали се 3.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ЕМИЛ ДИМИТРОВ: Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 13.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Като думите…
ДОКЛАДЧИК ЕМИЛ ДИМИТРОВ: Не, не това е. (Уточнения встрани от микрофоните.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Отново трябва да бъде изчетено. Моля да го изчетете така, както е записано в Доклада.
ДОКЛАДЧИК ЕМИЛ ДИМИТРОВ: Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 13 като думите „министъра на икономиката“ се заменят с „министъра на финансите“ и навсякъде думите „министърът на икономиката“ се заменят с „министърът на финансите“.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Благодаря Ви.
Има ли изказвания?
ДОКЛАДЧИК ЕМИЛ ДИМИТРОВ: Позволете ми процедура.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Имате думата за процедура.
ДОКЛАДЧИК ЕМИЛ ДИМИТРОВ: Госпожо Председател, в началото на разглеждането на Законопроекта господин Валентин Николов направи предложение, което Народното събрание възприе и цялата адресация по отношение на регистрационното производство и структурата, която ще подпомага съответния министър, премина от министъра на финансите към министъра на икономиката. Ние възприехме, че всички последващи текстове ще бъдат съобразени с вече направеното и прието предложение, и навсякъде, където досега беше „министърът на финансите“, ние четем „министърът на икономиката“, за да остане този текст.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Въпреки всичко, уважаеми господин Димитров, становището на „Правна дирекция“ е, че трябва да се изчетат текстовете.
Благодаря Ви за процедурата.
Гласуваме току-що прочетената редакция на чл. 13 в редакция на Комисията. (Уточнения встрани от микрофоните.)
Гласували 99 народни представители: за 12, против 71, въздържали се 16.
Предложението не е прието.
Гласуваме текста по вносител.
Гласували 103 народни представители: за 93, против 6, въздържали се 4.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ЕМИЛ ДИМИТРОВ: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 14:
„Чл. 14. (1) Когато е налице непогасено изискуемо задължение по чл. 9, ал. 2, по искане на съответния държавен орган, установил вземанията по посочените в чл. 9, ал. 2 нормативни актове, министърът на икономиката разпорежда на специализираното звено по чл. 4, ал. 2 да предприеме необходимите действия за усвояване на обезпечението. Усвояване може да се извърши и преди влизане в сила на подлежащия на изпълнение акт, когато е допуснато предварителното му изпълнение.
(2) Редът за усвояване на обезпечението по ал. 1 се определя с наредбата по чл. 4, ал. 4.
(3) Непогасените след усвояване на предоставено по този закон обезпечение задължения се предават за принудително събиране на публичен изпълнител по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс или на съдебен изпълнител по реда на Гражданския процесуален кодекс.
(4) При усвояване на обезпечението, изцяло или частично, и при наличие на условията за регистрация по този закон, лицето предоставя ново обезпечение в 14-дневен срок от усвояването му. Новото обезпечение е в размерите по чл. 11.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Благодаря Ви, господин Димитров.
Има ли изказвания? Няма.
Пристъпваме към гласуване.
Гласуваме редакцията на чл. 14, която току-що господин Димитров изчете.
Гласували 102 народни представители: за 94, против 6, въздържали се 2.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ЕМИЛ ДИМИТРОВ: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за чл. 15 и предлага ал. 1 и 2 да се изменят така:
„(1) По искане на регистрираното лице, предоставено и вписано обезпечение може да бъде заменено с равностойно обезпечение от друг вид, съгласно чл. 10.
(2) Лицето предоставя новия вид обезпечение с подаване на заявление по образец до министъра на икономиката.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Благодаря Ви, господин Димитров.
Има ли изказвания? Няма.
Гласуваме чл. 15 – редакциите за ал. 1 и 2, които току-що бяха изчетени.
Гласували 99 народни представители: за 92, против 5, въздържали се 2.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ЕМИЛ ДИМИТРОВ: „Раздел IV – Производство по регистрация“.
Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на Раздел IV.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Има ли изказвания по наименованието на Раздела? Няма.
Гласуваме наименованието на Раздел ІV.
Гласували 97 народни представители: за 89, против 3, въздържали се 5.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ЕМИЛ ДИМИТРОВ: Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 16.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Има ли изказвания? Няма.
Гласуваме текста за чл. 16 по вносител.
Гласували 94 народни представители: за 88, против 4, въздържали се 2.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ЕМИЛ ДИМИТРОВ: По чл. 17 има предложение от народния представител Емил Димитров.
Комисията подкрепя по принцип предложението.
Предложение от народния представител Десислава Танева и група народни представители.
Комисията подкрепя по принцип предложението.
Предложение от народния представител Христиан Митев, направено по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание:
„В ал. 1 т. 4 се изменя така:
„4. Осъществяваните търговски дейности, в резултат на които ще бъдат придобивани нефт и продуктите от нефтен произход, обектите на търговията и съхранението, включително внос и вътрешнообщностни пристигания /ВОП/.“
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 17:
„Чл. 17. (1) Лицата, осъществяващи икономически дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход, се регистрират в Министерството на икономиката, като подават заявление за всяка от дейностите по чл. 2, ал. 1, по утвърден от министъра на икономиката образец, което съдържа:
1. идентификационни данни на заявителя;
2. описание на дейностите, за които се иска регистрация;
3. данни за нефт и продуктите от нефтен произход, с които ще се осъществява дейността, подлежаща на регистрация, описани словом и с кодове по актуалната за съответната година Комбинирана номенклатура на Европейския съюз от Регламент за изпълнение (ЕС) № 1006/2011 на Комисията от 27 септември 2011 г. за изменение на приложение I към Регламент (ЕИО) № 2658/87 на Съвета относно тарифната и статистическа номенклатура и Общата митническа тарифа (ОВ, L 282/1 от 28 октомври 2011 г.), наричана по-нататък „Комбинираната номенклатура“;
4. подробна информация за всички осъществявани търговски дейности и режими, в резултат на които ще бъдат придобивани нефт и продукти от нефтен произход, обектите на търговията и съхранението, включително внос и вътрешнообщностни пристигания (ВОП);
5. списък с идентификационни данни на обектите, съоръженията и транспортните средства, в които ще се осъществява съответната икономическа дейност, а за дейностите по чл. 2, ал. 1, т. 2 и 3 и технологична схема, на която са обозначени и номерирани резервоарите, помпените станции, технологичните тръбопроводи, инсталациите за товарене/разтоварване и транспортните средства, с които ще се извършва превоз;
6. вид на обекта за извършване на търговска дейност на дребно, при искане за регистрация за извършване на дейност по чл. 2, ал. 1, т. 2;
7. адрес за кореспонденция, лице за контакт, а в случаите на три или повече обекта или транспортни средства - съответните лица за контакт, телефон и електронен адрес.
(2) Към заявлението се прилагат следните документи:
1. документ, който идентифицира лицето, което представлява търговеца, в случай че заявителят е лице, регистрирано по законодателството на държава - членка на Европейския съюз, или държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство;
2. декларация, че лицето е земеделски стопанин по Закона за земеделските производители;
3. заверено копие от документ за собственост или друг документ, удостоверяващ наличието на вещни или облигационни права за ползване на помещенията, вписани като адрес по седалище и управление, а за дейността по чл. 2, ал. 1, т. 7 се представят документи за собственост/ползване и схема или ситуационна скица на поземлените имоти, обектите и съоръженията, от които ще се извършва тази дейност, с посочване на точните GPS координати на обектите и съоръженията;
4. копие от платежно нареждане за внесената сума/оригинал на банковата гаранция, съобразно вида на предоставеното обезпечение, с изключение за дейностите по чл. 2, ал. 1, т. 4 и 7;
5. декларация от едноличния собственик, мажоритарния собственик на капитала, управители, прокуристи, членове на органи за управление или надзор, когато същите са физически лица, че не са поставени под пълно или ограничено запрещение;
6. документи, удостоверяващи изпълнението на общите условия за регистрация по чл. 7;
7. заверени копия от документи за собственост/ползване и ситуационна скица на поземлените имоти, обектите и съоръженията, от които ще се извършва тази дейност относно обектите на превозвачи, които притежават лиценз за извършване на превоз на пътници или товари на територията на Република България, или притежават лиценз за извършване на международен превоз на пътници или товари – лиценз на Общността, както и на лица, извършващи дейности по третиране на отпадъци по реда на Закона за управление на отпадъците, с посочване на точните GPS координати на обектите и съоръженията.
(3) С едно заявление може да се заяви регистрация за повече от един обект, като в този случай се издава отделно удостоверение за регистрация на всеки обект.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Благодаря Ви, господин Димитров.
Има ли изказвания по чл. 17?
Заповядайте, госпожо Танева.
ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА (ГЕРБ): Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги народни представители! Със същите мотиви, които изложих в предложението си за редакция в чл. 8, правя предложение за редакция в чл. 17, ал. 2, т. 3 – след думите „тази дейност“ се добавя „или декларация за тяхното местонахождение“.
Съгласно това предложение актуалният текст на т. 3 в ал. 2 на чл. 17 става:
„3. заверено копие от документ за собственост или друг документ, удостоверяващ наличието на вещни или облигационни права за ползване на помещенията, вписани като адрес по седалище и управление, а за дейността по чл. 2, ал. 1, т. 7 се представят документи за собственост/ползване и схема или ситуационна скица на поземлените имоти, обектите и съоръженията, от които ще се извършва тази дейност или декларация за тяхното местонахождение, с посочване на точните GPS координати на обектите и съоръженията;“.
Заповядайте.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Благодаря Ви, госпожо Танева. Благодаря и за предоставения текст.
Има ли реплики? Няма.
Има ли други изказвания по обсъждания член? Няма.
Пристъпваме към гласуване.
Първо гласуваме текста, който не е подкрепен от Комисията, предложен от народния представител Христиан Митев.
Гласували 102 народни представители: за 15, против 33, въздържали се 54.
Предложението не е прието.
Сега гласуваме редакцията, която беше предложена от госпожа Танева, с допълнението към чл. 17, ал. 2, т. 3 – „или декларация за тяхното местонахождение“.
Гласували 99 народни представители: за 96, против 2, въздържал се 1.
Предложението е прието.
Пристъпваме към гласуване на целия текст на чл. 17 с направената редакция.
Гласували 99 народни представители: за 92, против 6, въздържал се 1.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ЕМИЛ ДИМИТРОВ: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 18:
„Чл. 18. (1) В срок до 7 работни дни от постъпване на заявлението по чл. 17, ал. 1, длъжностни лица от специализираното звено по чл. 4, ал. 2 извършват проверка на приложените към него документи.
(2) В срок до 7 работни дни от приключване на проверката, длъжностните лица по ал. 1, писмено уведомяват заявителя за отстраняване на установени непълноти и/или неточности по представените документи. В срок до 14 работни дни от получаване на уведомлението, заявителят отстранява непълнотите и/или неточностите.
(3) В срок до 10 работни дни от отстраняване на непълнотите и/или неточностите по ал. 2, длъжностните лица по ал. 1 предлагат на министъра на икономиката или на оправомощен от него заместник-министър да издаде удостоверение за вписване в регистъра, съответно мотивирана заповед за отказ за вписване в регистъра.
(4) Удостоверението за вписване в регистъра се получава лично от заявителя или от упълномощено с нотариално заверено пълномощно лице.
(5) В случай на изгубване, кражба или унищожаване на удостоверението за вписване в регистъра, заявителят подава заявление до министъра на икономиката за издаване на дубликат.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Има ли изказвания?
Заповядайте.
ДАНИЕЛ ЙОРДАНОВ (БСП за България): Уважаема госпожо Председател, уважаеми дами и господа народни представители! В чл. 18 се регламентират сроковете за разглеждане на документите за издаване на удостоверение за регистрация.
В ал. 1 е посочен 7-дневен срок за разглеждане на постъпилите документи.
В ал. 2 – 7 работни дни за приключване на проверката по така подадените документи и при установяване на нередности е предвиден 14-дневен срок, в който заявителят трябва да отстрани тези нередности.
В ал. 3 е посочен 10-дневен срок, в който, след отстраняване на нередностите от заявителя, длъжностните лица правят мотивирано предложение на министъра или негов законен представител – заместник-министър, да издаде или да не издаде удостоверението, което трябва да бъде вписано надлежно.
В ал. 3 обаче не е предвиден срок, с който да бъде обвързан министърът – да впише или да откаже вписването на това удостоверение. Затова ние правим редакционна поправка – да бъде добавен такъв срок: след края на изречението „в регистъра“ да бъде добавено „в 14-дневен срок“. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Благодаря Ви, господин Йорданов.
Има ли реплики? Няма.
Други изказвания?
Господин Димитров.
ДОКЛАДЧИК ЕМИЛ ДИМИТРОВ: Изказване, госпожо Председател.
Всичко е направено в полза на хората, които ще подадат удостоверения – да бъдат спазени тези срокове.
Щом считате, че трябва да бъде записан срокът – още 14 дни за министъра, това на никого няма да пречи. Изцяло възприемам. Надявам се и залата да подкрепи едно такова предложение. (Реплика от залата.)
Имаме шест месеца до влизане в сила на Закона – те ще са готови. Нека сега да не влизаме в дебат, моля Ви се.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Благодаря Ви, господин Димитров.
Има ли реплики? Няма.
Има ли други изказвания?
Вие поддържате ли предложението си? (Реплика от народния представител Даниел Йорданов.) Добре.
Пристъпваме към гласуване.
Гласуваме предложението на господин Даниел Йорданов – след „в регистъра“ да се добави „в 14-дневен срок“. Става въпрос за ал. 3.
Гласували 95 народни представители: за 22, против 29, въздържали се 44.
Предложението не е прието.
Сега гласуваме текста за чл. 18 в редакцията на Комисията.
Гласували 98 народни представители: за 90, против 6, въздържали се 2.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ЕМИЛ ДИМИТРОВ: Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 19, като в ал. 1 преди т. 1 думите „мотивирано решение“ се заменят с „мотивирана заповед“, а в ал. 2 думата „Решението“ се заменя с „Отказът“.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Благодаря Ви, господин Димитров.
Има ли изказвания?
Гласуваме текста за чл. 19.
Гласували 94 народни представители: за 85, против 2, въздържали се 7.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ЕМИЛ ДИМИТРОВ: Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 20.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Има ли изказвания? Няма.
Гласуваме текста на вносителя за чл. 20.
Гласували 86 народни представители: за 81, против 1, въздържали се 4.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ЕМИЛ ДИМИТРОВ: Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 21.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Има ли изказвания? Няма.
Гласуваме текста на вносителя за чл. 21. (Председателстващите заседанието се сменят.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Гласували 87 народни представители: за 82, против няма, въздържали се 5.
Предложението е прието.
Господин Димитров, понеже е 13,00 ч., предлагам да проведем процедурата по изслушване на професор Стоименова, която е тук – гласувахме да проведем тази процедура.
Колеги, имате ли нещо против? И след това ще продължим със Законопроекта.
Процедура – доктор Дариткова, заповядайте.
ДАНИЕЛА ДАРИТКОВА-ПРОДАНОВА (ГЕРБ): Уважаема госпожо Председател, моля Ви да подложите на гласуване предложението за допуск в пленарната зала на професор Асена Стоименова – директор на Изпълнителната агенция по лекарствата, във връзка с предстоящото изслушване.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Моля, режим на гласуване по така направената процедура.
Гласували 106 народни представители: за 102, против 3, въздържал се 1.
Предложението е прието.
Моля, поканете професор Стоименова в залата.
Професор Михайлов, заповядайте да мотивирате своето предложение за изслушване – пет минути.
ГЕОРГИ МИХАЙЛОВ (БСП за България): Благодаря Ви, госпожо Председател.
Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Уважаема професор Стоименова, след драматичното взаимодействие между парламента и институцията Изпълнителна агенция по лекарствата, при което първоначално получихме отказ за Вашето участие, не зная каква е била причината, може би изтекла невярна информация, Вие ще обясните това, което лично мен ме натъжи много, сега ще се опитам в рамките на тези пет минути, които ми предоставя процедурата, да поставя въпросите, на които се надявам, Вие сте се подготвили в рамките на тези четири часа, да отговорите, и то отговорно не само пред парламента, а и пред българските граждани.
Става дума за субстанцията валсартан, която участва в много медикаменти – самостоятелно или в комбиниран състав, за лечение на хипертонични състояния, на постинфарктни състояния и които в петък с Решение на ИАЛ бяха изтеглени. Тук вече влизам в детайли. Първо беше публикуван един списък, и то в медиите, без да има някаква информация към институции, които имат отношение към здравеопазването, и след това беше изтеглен този списък и беше пуснат втори.
При моя лична проверка в аптечните заведения самите аптекари не можеха да обяснят един много сериозен факт, който предполагам Вие ще се опитате да обясните. Производителят – няма да цитирам сложното китайско име, китайски производител, от 2012 г. при промяна в технологията се установява, че се намира този продукт, който представлява взаимодействие на валсартана със съставки в самия медикамент, който се предлага, както вече казах, комбиниран или самостоятелно. Тоест имаме 6 годишна евентуална експонация на граждани в целия Европейски съюз, които са имали възможност да приемат този медикамент.
Тази примес, нека да не го повтарям тук пред уважаемите колеги, N-нитрозодиметиламин представлява отрова от група 2В, справката е пред мен. Тя представлява сигурен канцероген за животни и предполагаем канцероген за хора. Обясненията, които валяха едно след друго – аз внимателно проследих сайтовете през последните 96 часа, бяха от поставянето на въпроса остро, че касае 160 хил. български граждани, след това до поставяне на въпроса, че, видите ли, може този медикамент да бъде заменен. Всеки, който се занимава с кардиология, знае, че всяка промяна на медикаменти в комбинация, които лекуват хипертонично състояние или постинфарктно състояние, представлява сериозен терапевтичен проблем на лекаря. Вследствие на всичко това всички ДКЦ-та в България бяха залети от пациенти, които търсят отговори на въпросите, които сега вероятно и от колегите ми ще Ви бъдат поставени.
За съжаление, професор Стоименова, през тези 96 часа се явиха какви ли не специалисти в кавички или специалисти без кавички, но не се яви официално Изпълнителната агенция по лекарствата, която е призвана да се занимава с толкова сериозни проблеми, каквито са контролът на лекарствените средства. Затова ние си позволихме днес да поканим Вас лично в качеството си на специалист да обясните, първо, дали има причина за промяна на списъка, който беше пуснат в самото начало?
Второ, въпросът, който вълнува хора в неспрените, тъй като при нашата проверка в аптечните заведения се оказа, че не всички партиди са спрени. Има множество фирми, които произвеждат лекарства на базата на валсартан. Никой не може да бъде сигурен, тъй като в надписа на опаковката има само субстанциите, които се съдържат, без да се упоменава кой е производител на тези субстанции. А който се занимава с проблемите на фармацията, смея да твърдя като човек, който е бил десет години член на Комисията за контрол на лекарствените средства в България, голяма част от субстанциите се произвеждат от почти монополни производители. В случая подобен огромен производител е китайският производител. Тоест твърде много въпроси се събраха в хората в България. Това са около 160 хил. пациенти, на които не е отговорено пълно.
Днес отново, проверявайки интернет, намирам една успокоителна публикация, която вече ми прилича на песента „Всичко е точно“, да не продължавам с цитати от тази песен, в която един фармацевт от 22-ро ДКЦ – не мога да цитирам точно, пред мен е материалът, мога да Ви го предоставя – съобщава, че, видите ли, няма нищо сериозно в проблема.
В проблема има много сериозни неща и аз се надявам Вие да дадете отговор и на парламента, и на българските граждани на тези въпроси, които си позволихме да Ви поставим. Благодаря Ви, госпожо Председател. (Ръкопляскания от „БСП за България“.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми професор Михайлов.
Професор Стоименова, заповядайте да информирате народното представителство.
Заповядайте за процедура. Само една секунда.
ВАЛЕНТИН НИКОЛОВ (ГЕРБ): Госпожо Председател, уважаеми колеги! Понеже чух господин Михайлов, че каза, че 160 хил. души се интересуват от този проблем, затова правя процедурно предложение това да се излъчва по БНТ, за да могат да се информират.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, господин Николов.
Подлагам на гласуване процедурата, която току-що господин Николов предложи.
Гласували 115 народни представители: за 115, против и въздържали се няма.
Предложението е прието.
Моля, включените камерите на Българската национална телевизия 2 и Българското национално радио.
Професор Стоименова, заповядайте – 10 минути да ни информирате.
АСЕНА СТОИМЕНОВА: Уважаема госпожо Председател, уважаеми дами и господа народни представители! Съжалявам, ако съм оставила професор Михайлов с впечатлението, че Изпълнителната агенция по лекарствата не желае да комуникира по този въпрос. Фактът, че поставих ангажимента към Вас над всички останали в момента ангажименти, някои от които изискват спешно решение, и че съм тук, в тази зала, да отговарям на Вашите въпроси, доказва каква е важността на този проблем.
Това, което искам да направя първо, тъй като имам рамките на 10 минути, да Ви прочета накратко хронологията, след което, тъй като много внимателно си записвах въпросите на професор Михайлов, ще отговаря на всеки един от тях.
В късния следобед на 3 юли 2018 г. между всички национални регулаторни органи и Европейската агенция по лекарствата е проведена телеконференция, на която се обсъжда възникнал проблем за наличие в примес на активното вещество валсартан, произведен от китайски производител.
Към този момент се обсъжда Проект на Rapid Аlert – това е спешно съобщение, тъй като в рамките на регулаторните органи на държавите – членки на Европейския съюз, всички ние сме свързани с една електронна мрежа, в която си разменяме Rapid Аlert. Това са съобщения за бързо известяване при проблеми в качеството на лекарствените продукти, независимо в коя от държавите членки се е установил първоначално проблемът.
Към този момент се обсъжда Проект на Rapid alert, като в края на телеконференцията националните агенции са предупредени, че на 4 юли ще се издаде официален Rapid alert от испанския регулаторен орган. Взима се съответно решение да се оцени ситуацията, критичността на засегнатите продукти и кои притежатели на разрешения за употреба в съответните държави, тъй като има разлики, както и кои продукти са засегнати.
На 4 юли Изпълнителната агенция по лекарствата получава сигнал по системата за спешно уведомява от испанския регулаторен орган. По това стечение на обстоятелствата аз се намирам в испанската агенция, но предвид други въпроси. Така или иначе обаче взимаме участие в телеконференцията, която е по повод на този Rapid Аlert. Всичко е съгласувано с Европейската агенция по лекарствата и с останалите регулаторни органи, които към момента са провели няколко телеконференции.
Към момента на получаването на официалния сигнал Изпълнителната агенция вече е извършила проверка за наличието на лекарствените продукти, съдържащи активното вещество валсартан, което е произведено от този производител, тъй като има и други производители по света на валсартан, те не са засегнати. Говорим само за един конкретен производител. Като искам да Ви кажа, че част от притежателите на разрешения за употреба имат и алтернативни места за производство на активната субстанция, които не са засегнати. Едновременно се извършва и анализ на информацията за лекарствените продукти, които могат да се прилагат при лечение на хипертония, скорошен миокарден инфаркт и сърдечна недостатъчност, които са всъщност именно и показанията, посочени в кратката характеристика на продуктите, съдържащи валсартан.
На 4 юли веднага след получаване на официалния сигнал от Европейската агенция по лекарствата – разбира се, всичко това може да бъде доказано хронологично със съответните документи и дати, ако решите, че има такава необходимост – Изпълнителната агенция по лекарствата издава заповеди на притежателите на разрешения за употреба на засегнатите лекарствени продукти, които по закон са задължени в рамките на 24 часа да спрат доставките и да организират спирането на продажбите на съответните лекарства. Заповедите са изпратени до притежателите на засегнатите продукти. Притежателите, които са засегнати, са 14 на брой.
Своевременно ИАЛ уведомява Министерството на здравеопазването и Националната здравноосигурителна каса, като на сайта на ИАЛ са публикувани и съответните съобщения. Заповеди са разпратени до всички регионални здравни инспекции в страната за осъществяване на контрол по изпълнението.
Аз искам да благодаря и на професор Михайлов за въпросите, които много внимателно си записах и на които сега ще отговаря, тъй като вероятно езикът, на който се изразява регулаторът, но той няма как да бъде иначе по-различен, е доста често специфичен.
На първата забележка – без да има информация към институции, има информация и към Националната здравноосигурителна каса, и към Министерството на здравеопазването, като наш принципал, и съответно към регионалните здравни инспекции. Както вероятно знаете, Изпълнителната агенция по лекарствата няма териториални подразделения и когато се организира блокиране и съответно изтегляне на лекарства от мрежата, разчитаме на съдействието на регионалните здравни инспекции.
На втората отметка и въпрос на професор Михайлов: дали през 2012 г. е установен проблемът? Не е установен проблемът през 2012 г. и няма 6-годишна експонация. Записано е и в комуникацията, която получаваме от Европейската агенция по лекарствата, тъй като тя също е съгласувана. Това, което сме излъчили към медиите, към обществото, е съгласувано с останалите регулаторни органи и ЕМА – че наличието на този примес се обяснява с промени, които са направени в производственото досие през 2012 г. Тоест промени в производствения процес, които могат да обяснят наличието на този примес, но няма категорични данни, че примесът е в лекарствените продукти от 2012 г. Благодаря за този въпрос, тъй като е важно да се уточни, още повече че ни излъчват.
Друго, което да уточня – не е взаимодействие на валсартана с примеса в активната субстанция. Касае се за потенциална канцерогенност на активната субстанция. Както правилно отбеляза и професор Михайлов, това е предполагаем канцероген и отново, тъй като ни гледат и българските граждани, искам да подчертая, че това е превантивна мярка.
Внимателно сте следили сайтовете, но призовавам от тази трибуна единствените сайтове, от които да се черпи информация за лекарствените продукти, която е обективна и достоверна, да бъдат сайтовете на официалните институции – Изпълнителната агенция по лекарствата и Европейската агенция по лекарствата, разбира се, и Министерството на здравеопазването като наш принципал.
По отношение замяната на медикаменти. Действително въпросът е изключително важен и не се учудвам, че е поставен от професор Михайлов, разбира се, като лекар. Публикували сме списък, който, между другото, беше и актуализиран. Това е причината – на няколко пъти при публикуването на каквато й да е информация от Изпълнителната агенция да посочваме: очаквайте актуализация, очаквайте продължение, очаквайте нови данни, защото това е случай, който търпи развитие.
Публикували сме незасегнатите продукти, които съдържат валсартан – 27 лекарствени продукта в Позитивния лекарствен списък. Също така всеки лекар в зависимост от конкретната проблематика на пациента може да разчита и на още 138 продукта, които са в позитивния лекарствен списък, тоест има достатъчно налични алтернативи.
По отношение на това как сме комуникирали информацията. Даден бе брифинг с помощта на пресцентъра на Министерството на здравеопазването, информация на официалния сайт, която постоянно се обновява. Не всички партиди са спрени. Както вече посочих, има такива, които не са засегнати. Смятам, че с това – разбира се, професор Михайлов ще каже, успях да отговоря или поне се опитах да отговоря на неговите въпроси. На разположение съм, ако имате други такива, като, разбира се, цялата хронология може да бъде подкрепена със съответните факти, документи, дати, входящи и изходящи номера.
Действително въпросът е важен, тъй като в България повече от около 160 хиляди пациенти приемат тези продукти. За сравнение, в Испания, която всъщност издаде този Rapid Аlert, са засегнати половин милион пациенти. Благодаря Ви за вниманието. Оставам на разположение за Вашите въпроси.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, професор Стоименова.
Колеги, преминаваме към процедурата на изслушване – по два въпроса от всяка парламентарна група.
Първа е парламентарната група на ГЕРБ – заповядайте, доцент Иванов.
ЛЪЧЕЗАР ИВАНОВ (ГЕРБ): Уважаема госпожо Председател! Въпросът ми е следният: изтеглени ли са от аптечната мрежа всички опаковки, всички партиди, които са засегнати? Можем ли да гарантираме на българските граждани, че няма да бъдат продавани?
Вторият ми въпрос: извършила ли е Агенцията свои изследвания на изтеглените партиди? Има ли в тях всъщност въпросното токсично вещество? Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, доцент Иванов.
Професор Стоименова, имате думата за отговор.
АСЕНА СТОИМЕНОВА: Благодаря за поставените въпроси.
По отношение на това дали са изтеглени всички от аптечната мрежа. Заповедта е от 4 юли 2018 г. С нея всъщност е разпоредено на притежателите на разрешение за употреба да разпоредят писмено на всички търговци, на които са доставили количествата, спирането на продажбата и употребата. След това те са уведомили Изпълнителната агенция за мерките, които са предприети, и в срок до пет работни дни трябва да се изпратят протоколи, съдържащи информация какъв е процентът на блокирането и изтеглянето.
По отношение изследването на субстанцията, първоначалната информация е дошла от производителя. Съществува обаче и Европейски директорат по качеството на лекарствата и здравеопазването – EDQM. По принцип това се следи – гражданите трябва да го знаят – всички производители на активни субстанции, независимо къде се намират по света, когато влагат активни субстанции в лекарствени продукти, които се произвеждат и се разпространяват на територията на Европейския съюз, се проверяват от Европейския директорат по качеството, като се издават сертификати, които се наричат „сертификат за съответствие с изискванията на Европейската фармакопея“ със срок на валидност пет години. Така че тези изпитвания са направени в този директорат. Тъй като има взаимно признаване и еднакви стандарти, няма нужда Агенцията да прави тези изпитвания. Чух и коментар за търговските, те са на сайта на Агенцията.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, професор Стоименова.
Първи въпрос от парламентарната група на „БСП за България“.
Заповядайте, господин Гьоков.
ГЕОРГИ ГЬОКОВ (БСП за България): Уважаема госпожо Председател, уважаеми народни представители! Уважаема професор Стоименова, наясно сте с паниката, която предизвикахте с неадекватното според мен поведение на Изпълнителната агенция по лекарствата по отношение на скандала, как да го нарека, с валсартан. Казвам „неадекватно поведение“, защото може би сте постъпили професионално, но 160 хиляди човека в България изпаднаха в паника и, както каза професор Михайлов, мълвата тръгна от телевизии, от сайтове и така нататък. При кардиолозите стана страшно.
В публичното пространство, в интернет се разнасят различни списъци. Първи списък: 62 лекарства съдържали активно вещество валсартан, които са блокирани или са оттеглени от пазара; актуализиран списък на оттеглени лекарства, съдържащи тази активна съставка; актуален списък на лекарства, които не съдържат активна съставка валсартан – не са оттеглени от пазара, от фармацевтичната мрежа.
Възникват много въпроси: пълен ли е обхватът на тези списъци? Как са подбирани лекарствата в списъците – по информация на производителя, по информация на Европейската агенция по лекарствата, по наша информация, по изследване? По какъв начин се включват в тези списъци? Каква е гаранцията, че утре или още днес, след час или пък след два, няма да се актуализират наново списъците и лекарствата от единия списък да преминат в другия списък? Редица въпроси, които чакат отговор.
Тези 160 хиляди човека – сигурно са повече или по-малко, някои не са чули от медиите за какво става въпрос, са в очакване. Как ще разсеем паниката сред хората, на които лекарствата им са в списъка, който не се оттегля от това? Остават съмнения, че производителят, както е традиционно в България може би и в другите страни, също не си признава в пълна степен какви съставки ползва. Много въпроси има. Не знам дали ще успеете да разсеете съмненията. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, господин Гьоков.
Професор Стоименова, заповядайте за отговор.
АСЕНА СТОИМЕНОВА: Благодаря, госпожо Председател.
Дами и господа народни представители, съмненията, които се подхранват, никога не могат да бъдат разсеяни. Разбира се, ще се опитам да отговоря на въпросите.
Действително е много важно това, което Вие споменахте, и думата „паника“, защото това са лекарства, които имат, както Вие казахте, широка област на приложение. Отговорност на всеки лекар е да подбере подходящото лечение, затова сме съставили тези списъци. Разбира се, те са различни, носят различни наименования, защото целта им е различна. Както правилно отбелязахте, единият списък съдържа продуктите, които са засегнати, по който всъщност трябва да се водят пациентите, за да видят дали продуктът е в този списък, или не. Не е необходимо обаче да гледат каквито и да са списъци, а просто да се обърнат към своя лекар или дори към своя фармацевт, ако не са сигурни, и той да провери в този списък.
По отношение, че в интернет се разнасят списъци. Отново искам да призова от тази трибуна пациентите да проверяват и да разчитат на сайтовете на Изпълнителната агенция по лекарствата, Националната здравноосигурителна каса, Министерството на здравеопазването, да се доверяват на своите лекари и фармацевти, защото те са обучени и призвани да вършат това, за което в момента трябва да съдействат.
Каква е гаранцията? Това е много хубав въпрос и чистосърдечно благодаря, че го зададохте. Който е чел информациите, особено в такива случаи, на сайта на Агенцията по лекарствата, винаги добавяме едно изречение: „предстои актуализация, ако постъпи нова информация“.
Ние сме в постоянна връзка с останалите органи на държавите членки, с Европейската агенция по лекарствата, както и с въпросния Европейски директорат по качеството на лекарствата и здравеопазването EDQM. Възможно е да се получи нова информация. В момента има разговори, но все още няма нищо официално. При положение че се излъчи официална информация, ние веднага актуализираме информацията на сайта и уведомяваме Министерството. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, професор Стоименова.
Следва въпрос от парламентарната група на „Обединени патриоти“. Няма да има.
От парламентарната група на „Движението за права и свободи“? Няма въпроси.
От парламентарната група на „Воля“? Няма въпроси.
Преминаваме към вторите въпроси.
От парламентарната група на ГЕРБ доцент Иванов зададе два въпроса, така че те изчерпаха своята възможност.
От „БСП за България“?
Заповядайте, госпожо Янкова.
ДОРА ЯНКОВА (БСП за България): Уважаема госпожо Председател, уважаеми госпожи и господа народни представители! Уважаема професор Стоименова, спор няма, че огромна група български граждани се развълнуваха за начина си на лечение и междуинституционално как ще се случат след това нещата по отношение на Здравната каса, взаимоотношение с лекуващия лекар.
Сега Вие ни съобщавате, че на 3 юли 2018 г. сте били информирани. След това проследихме, че в Министерството на здравеопазването са получили информация, два дни след това – поне на сайта, и пет дни след това Здравната каса се разпорежда.
За нас като членове на българския парламент, а и като хора, които сме в постоянна връзка с избирателите си, е странно как един изключително важен проблем за здравето на българските граждани междуинституционално сработва за повече от една седмица. Тоест от понеделник Здравната каса нещичко си е публикувала.
Психозата, вярвайте ми, на хората, които имат проблем с лечението си, е голяма. Първо, те не знаеха, тъй като имат изписани лекарства, ще им се признае ли новото изписване, какво е мнението? Излизат списъци. Според мен беше укоримо междуинституционалното поведение – че Вие не се събрахте заедно със Здравната каса, с министъра, да поискате време и от министъра или от Вас да се направи обръщение до българските граждани и да се посочи пътят. Това че всяка институция, свързана със здравето, сама за себе си е правила нещо, не е достатъчно.
Искам да Ви попитам: кога се чухте с министъра на здравеопазването и със Здравната каса? Почувствахте ли междуинституционална спешна подкрепа за сигнали към българските граждани – те да бъдат защитени?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, госпожо Янкова.
Професор Стоименова, заповядайте да отговорите.
АСЕНА СТОИМЕНОВА: Уважаема госпожо Председател, уважаеми дами и господа народни представители! Отново въпрос, на който се радвам.
Първо, по отношение на информацията – на 3 юли 2018 г. тя е неофициална, изрично със съответния гриф и указания от мрежата на европейските регулаторни органи и от Европейската агенция да не бъде третирана като такава, но да бъдем в очакване на 4 юли, когато всъщност разпоредихме блокирането.
Веднага се обадих в Министерството на здравеопазването. Говорих с госпожа Начева. Дали усетих подкрепата – субективно я усетих веднага. Казвам „субективно“, защото аз я усетих веднага в телефонния разговор и след това по предприетите действия. Веднага на следващия ден писмено са уведомени и Министерството на здравеопазването, и Националната здравноосигурителна каса.
Защо е отнело на Националната здравноосигурителна каса тези пет дни, които вероятно допълнително са привнесли масло в огъня, това е въпрос, на който аз не мога да отговоря.
Ще Ви кажа защо се зарадвах на Вашия въпрос. Защото по това време бях в Испанската агенция, която всъщност издаде този Rapid word – видях, че усилията, които те полагат, са същите, само че им е малко по-лесно, защото имат електронно здравеопазване, електронно предписване и всичко, за което Вие говорите. Тези пет дни може би биха могли да изглеждат по по-различен начин, ако се организира предписване и отпускане по този начин. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, професор Стоименова.
Въпрос от „Обединените патриоти“? Няма.
От ДПС няма, от партия „Воля“ – не виждам.
Колеги, преминаваме към процедурата за отношение.
Първо, от парламентарната група на ГЕРБ някой ще вземе ли думата за отношение?
Заповядайте, доктор Дариткова.
ДАНИЕЛА ДАРИТКОВА-ПРОДАНОВА (ГЕРБ): Уважаема госпожо Председател, уважаеми госпожи и господа народни представители, уважаема професор Стоименова! Аз смятам, че е изключително важно именно тук, в Народното събрание на Република България, да се поставят за дискусия вълнуващи гражданите теми, особено такива, свързани с опазването на живота и здравето на българските граждани. Така че сме благодарни на професор Стоименова, че намери време да се яви днес (реплики) и да внесем успокоение сред хората, които употребяват тези медикаменти.
Искам да подчертая, че аз лично, в качеството си на изпълнител на медицинска помощ, получих информация от Районната здравноосигурителна каса още в петък, на 6 юли. Така че все пак Националната каса бързо е алармирала районните каси, а те своевременно – изпълнителите на медицинска помощ.
Проблемите възникнаха впоследствие, когато наистина списъците не бяха прецизирани и те отново са свързани с недостатъчно ефективната информационна система на българското здравеопазване – нещо, в което ние наистина трябва да инвестираме.
Сега е много важно да се чуе, че опасността е потенциална, че това е превантивна мярка, че досега канцерогенно са доказани единствено върху опитите с животни, така че българските граждани могат да бъдат спокойни, има достатъчно налични медикаменти, те просто трябва да се доверят на своите лекуващи лекари, кардиолози или фармацевти, за да направят адекватна смяна на медикаментозната терапия. В никакъв случай да не я преустановяват, защото само по този начин могат да контролират добре своето здраве.
Благодаря на професор Стоименова за участието в днешното изслушване и на колегите от БСП, затова че инициираха това изслушване.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, доктор Дариткова.
Отношение от групата на „БСП за България“.
Професор Михайлов, заповядайте.
ГЕОРГИ МИХАЙЛОВ (БСП за България): Благодаря Ви, госпожо Председател.
Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Уважаема професор Стоименова, аз бих Ви цитирал в началото на отношението си към Вас едни думи на световноизвестния гений Стив Джобс, че „един слух става изключително опасен и силен в момента на неговото опровергаване“. Точно затова нашето желание беше да срещнем тук Вас. Съжалявам, че получихме този Ваш първоначален отговор, че всичко се намира на сайта на ИАЛ и няма какво да говорим по този въпрос. Слава богу, че се видяхме тук, но има няколко неща, които искам да Ви цитирам от Вашия сайт и на които смятам, че не сега, а в следващите часове и дни Изпълнителната агенция по лекарствата ще намери отговор, който да може по някакъв начин да успокои хората, които имат пряко отношение, тоест българските пациенти, засегнати от този проблем.
Първо, това, което е цитирано в сайта и аз си позволявам директно да го цитирам тук, е подточка „Проучването от страна на „Жеянг Хуахай“ – компанията, която произвежда субстанцията валсартан, показва, че наличието на този примес, който представлява отпаден продукт – знаете сигурно много добре, от синтеза на валсартана, е свързано с промени в производствения процес, въведени през 2012 г. Това е цитат от сайта на ИАЛ. Тоест няма как у българските граждани, които ползват този сайт, да не възникне съмнението, че още оттогава, независимо че после има написан един нонсенс, за мен поне, като професионалист, че: „Промяната в производствената дейност не е свързана с нарушението на GMP.“ Тоест това трябва много бързо да бъде изяснено.
Няма нужда на Вас да обяснявам какво значи насрещна проверка, за да се види как стоят нещата, защото има една такава възможност, дай боже тя да е вярна, че е въведен аналитичен метод, който показва много по-ниски количества вече на изследователя на този отпаден продукт на валсартана, които практически не са опасни за гражданите. Да не се окаже накрая, че цялата тази буря, която се предизвиква, е продиктувана от съвсем други сили, тъй като в общественото пространство вървят и други мнения, че замяната на един тип терапия с друг тип терапия - независимо от това, че в част от сайтовете, които Вие игнорирате, но сайтовете дават мнението на хората - се предписва терапия, която е с различна – да бъда по-мек - финансоемкост от тази, която и в момента получават.
Тоест намесата на Агенция ИАЛ трябва да бъде своевременна, и тук виждам пропуска, който беше реализиран от Агенцията, Вие сте получили духовната подкрепа на Министерството на здравеопазването, но българските граждани очакваха Вашата духовна подкрепа в медиите, за да получат спокойствието, че всичко е направено от Агенцията. На практика нито България, нито ЕМЕА носи отговорност за това, което се е случило през 2012 г. в Китай, в една компания, а не в Китай, защото и Китай не е отговорен за това, а чак 2018 г., и то сега Вие знаете много добре, че от 5 юли е стартирана процедура на Европейската комисия по Директива 31, която касае всички държави от Европейския съюз. Тоест тук нещата трябваше и трябва да бъдат вече представени на една много по-сериозна основа, за да се намери наистина спокойствие от всеки пациент и той да знае, че държавата стои зад него в случая. Благодаря Ви, госпожо Председател.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, професор Михайлов.
От „Обединените патриоти“? Не виждам.
От ДПС?
Заповядайте за отношение – народният представител Джевдет Чакъров.
ДЖЕВДЕТ ЧАКЪРОВ (ДПС): Уважаема госпожо Председател, уважаеми дами и господа народни представители! Уважаема госпожо професор Стоименова, като цяло бихме искали да Ви благодарим за информацията, която представихте пред Народното събрание, пред народните представители и пред цялата ни общественост.
Много внимателно прегледахме и сайта – това, което Вие посочвате там като информация, наистина фигурира, съществува. Това е добре. Посочен е и лекарственият списък на лекарствата, които съдържат валсартан, както и алтернативните. И това е добре.
Но тук бих искал да направя една забележка или препоръка към Вас и към всички компетентни органи, в случая към Министерството на здравеопазването, и както добре е реагирала Националната здравноосигурителна каса, както посочи доктор Дариткова, но в случая не стана ясно, че е налице една много добра координация между компетентните органи, така че цялата информация не само да достигне до широката общественост, до представителите на здравеопазването и до изпълнителите.
Всичко това го казвам в контекста на това нашите съграждани, които се лекуват от сериозно заболяване, да имат информацията и да не се създава психоза. За съжаление, не можем да кажем, че няма психоза, защото това е една изключително сериозна ситуация – 160 хиляди наши съграждани се лекуват от високо кръвно налягане, а лечението на високото кръвно налягане е много сериозно. Според мен трябва да се направи много добра организация, за да може да се предпишат алтернативните лекарства. Има и период на проследяване на такива болни, за да може да се направи най-добрата дозировка.
Естествено, аз споделям съображенията, които изрази и професор Михайлов. Тук е важна и социалната компонента, социалният вектор с оглед на цените, ценовата политика, която трябва да бъде реализирана. В това отношение Вие трябва да имате водеща позиция и роля – да се дадат съответните препоръки всичко това да се случи.
Когато обсъждахме от тази висока трибуна проблема с водите в Хасково, сега отново виждаме, че координацията между различните компетентни органи и институции трябва да бъде на по-високо ниво и аз призовавам тя наистина да бъде реализирана, и занапред в подобни случаи всички компетентни държавни органи и институции да бъдат на висотата на своите отговорности, така че да бъдем в максимална подкрепа и помощ.
В случая виждам още какво трябва да бъде направено: трябва да бъде направена много добра организация. Тук е добре да се обърнете според мен и към съсловната организация на Българския лекарски съюз – те също да имат активна позиция и роля, така че нашите съграждани, които се лекуват от това заболяване, действително да получават адекватно лечение.
Аз самият съм лекар и си спомням думите на професор Кирин, светла му памет, който казваше, че „високото кръвно налягане е тих безмълвен убиец“. Високото кръвно налягане трябва да се лекува по адекватен начин и всички ние сме длъжни, най-вече лекарите, това да става по най-правилния адекватен начин.
Все пак Ви благодарим за информацията и Ви желаем успех в името на здравето на нацията в нашата страната. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, господин Чакъров.
От парламентарната група на „Воля“? Няма отношение.
С това изчерпахме процедурата.
Благодаря, професор Стоименова.

Колеги, продължаваме с:
ВТОРО ГЛАСУВАНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА АДМИНИСТРАТИВНОТО РЕГУЛИРАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ, СВЪРЗАНИ С НЕФТ И ПРОДУКТИ ОТ НЕФТЕН ПРОИЗХОД.
Заповядайте, господин Димитров.
ДОКЛАДЧИК ЕМИЛ ДИМИТРОВ: „Раздел V – „Публичен регистър“
Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на Раздел V.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Има ли изказвания? Няма.
Преминаваме към гласуване.
Гласуваме наименованието на Раздел V.
Гласували 83 народни представители: за 74, против 2, въздържали се 7.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ЕМИЛ ДИМИТРОВ: По чл. 22 има предложение от народния представител Емил Димитров.
Комисията подкрепя по принцип предложението.
Предложение от народния представител Десислава Танева и група народни представители.
Комисията подкрепя по принцип предложението.
Комисията подкрепя текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 22:
„Чл. 22. (1) Регистърът по чл. 16, ал. 1 е публичен, поддържа се в електронен вид на интернет страницата на Министерството на икономиката и се води по образец, утвърден с наредбата по чл. 4, ал. 4.
(2) В регистъра по чл. 16, ал. 1 се вписват:
1. наименование и правна форма на юридическото лице или наименование на физическото лице, което е регистрирано;
2. идентификационни данни;
3. седалище и адрес на управление, както и седалища и адреси на управление на клоновете, ако има такива;
4. органи на управление, трите имена на лицата, които го управляват или представляват, както и начинът на представляване; ако членове на органи на управление или представители са юридически лица, вписват се съответно тяхното наименование, седалище, адрес на управление, ЕИК, както и трите имена на лицата, които ги представляват;
5. срок, за който е учредено дружеството;
6. размер на внесения уставен капитал на дружеството;
7. дата на постъпване на заявлението за регистрация в Министерството на икономиката;
8. номер и дата на удостоверението за регистрация;
9. дейностите по чл. 2, ал. 1, за които е извършена регистрацията;
10. списък и идентификационни данни на обектите, в които ще се осъществява съответната икономическа дейност, включително вида на обектите за извършване на търговска дейност на дребно, транспортните средства и бутилките за пълнене на втечнен нефтен газ (LPG), а за лицата, които извършват дейност по чл. 2, ал. 1, т. 7, данни за обектите, чрез които се извършва дейността;
11. данни за нефта и продуктите от нефтен произход, с които ще се осъществява дейността, подлежаща на регистрация, описани словом и с кодове по актуалната за съответната година Комбинирана номенклатура, като лицата, които извършват дейност по чл. 2, ал. 1, т. 7, не предоставят тези данни;
12. информация за всички осъществявани търговски дейности и режими, в резултат на които ще бъдат придобивани нефта и продуктите от нефтен произход, обект на търговията и съхранението, включително внос и вътрешнообщностни пристигания (ВОП);
13. дата и номер на заповедта за промяна на обстоятелствата в регистрацията и номер и дата на новото удостоверение за регистрация;
14. дата и номер на заповедта за заличаване на регистрацията;
15. вид и размер на предоставеното обезпечение, а в случаите на предоставена неотменяема и безусловна банкова гаранция – и дата, до която е валидна.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Благодаря Ви.
Има ли изказвания? Не виждам заявки за изказвания.
Преминаваме към гласуване на предложението за текст на чл. 22.
Моля, режим на гласуване.
Гласували 79 народни представители: за 72, против 1, въздържали се 6.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ЕМИЛ ДИМИТРОВ: „Раздел VI – Прекратяване на регистрацията и заличаване от регистъра“.
Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на Раздел VІ.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Има ли изказвания? Няма.
Гласуваме наименованието на Раздел VІ.
Гласували 81 народни представители: за 77, против 1, въздържали се 3.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ЕМИЛ ДИМИТРОВ: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 23:
„Чл. 23. (1) Министърът на икономиката или оправомощен от него заместник-министър издава заповед за прекратяване на регистрацията и заличаване от регистъра:
1. по искане на регистрираното лице;
2. в случай, че регистрирано лице престане да отговаря на общо или специално условие за регистрация по глава втора, раздел I и II. Когато регистрираното лице престане да отговаря на специално условие, само по отношение на конкретна дейност по чл. 2, ал. 1 или отделен обект, регистрацията се прекратява само по отношение на съответната дейност/обект.
(2) В срок до 14 дни от настъпване на обстоятелствата по ал. 1, длъжностни лица от специализираното звено по чл. 4, ал. 2, изготвят доклад и предлагат на органа по ал. 1 да издаде заповед за прекратяване на регистрацията и заличаване от регистъра.
(3) В срок до 14 дни от получаване на предложението по ал. 2, органът по ал. 1 издава заповед за обезсилване на регистрацията и заличаване от регистъра, която подлежи на предварително изпълнение, освен ако съдът разпореди друго.
(4) В случай на издадена заповед за прекратяване на регистрацията и заличаване от регистъра на лице, осъществяващо дейност по чл. 2, ал. 1, т. 1 - 3, специализираното звено е длъжно незабавно да уведоми Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“.
(5) Заповедта по ал. 3 подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Благодаря Ви.
Има ли изказвания? Няма.
Преминаваме към гласуване на текста, предложен от Комисията, за чл. 23.
Гласуваме редакцията на Комисията.
Гласували 86 народни представители: за 81, против 1, въздържали се 4.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ЕМИЛ ДИМИТРОВ: „Глава трета – Особени разпоредби“.
Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на Глава трета.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Благодаря Ви.
Има ли изказвания? Няма.
Гласуваме наименованието на Глава трета.
Гласували 81 народни представители: за 76, против 1, въздържали се 4.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ЕМИЛ ДИМИТРОВ: По чл. 24 има предложение от народния представител Емил Димитров.
Комисията подкрепя по принцип предложението.
Предложение от народния представител Десислава Танева и група народни представители.
Комисията подкрепя по принцип предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 24:
„Чл. 24. (1) Забранява се извършването на зареждане с нефт и продукти от нефтен произход на пътни превозни средства, или извънпътна техника или механизация на трети лица чрез вътрешен обект или обект, от който се извършва дейност по чл. 2, ал. 1, т. 7.
(2) Вътрешен обект или обект, от който се извършва дейност по чл. 2, ал. 1, т. 7, не може да се разполага на разстояние по-малко от 100 метра от бензиностанция.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Благодаря Ви.
Има ли изказвания? Няма.
Преминаваме към гласуване на предложения от Комисията текст за чл. 24.
Моля, режим на гласуване.
Гласували 82 народни представители: за 74, против 6, въздържали се 2.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ЕМИЛ ДИМИТРОВ: По чл. 25 има предложение от народния представител Емил Димитров.
Комисията подкрепя по принцип предложението.
Предложение от народния представител Десислава Танева и група народни представители.
Комисията подкрепя по принцип предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за чл. 25:
„Чл. 25. (1) Забранява се зареждането с нефт и продукти от нефтен произход на пътни превозни средства или извънпътна техника или механизация от мобилни бензиностанции, други пътни превозни средства, преместваеми обекти или подвижни съоръжения, с изключение на зареждането от вътрешен обект за собствени нужди, зареждане от обект, от който се извършва дейност по чл. 2, ал. 1, т. 7 за собствени нужди при спазване на условията по чл. 8, ал. 7, както и зареждането за собствено потребление до 80 литра.
(2) Забранява се извършването на дейности по пълнене на съдове под налягане с втечнен нефтен газ (LPG) извън данъчни складове по смисъла на Закона за акцизите и данъчните складове, както и извън регистрираните по този закон пунктове за пълнене на туристически бутилки.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Благодаря Ви, господин Димитров.
Има ли изказвания? Няма.
Гласуваме предложението за текст на чл. 25 по Доклада на Комисията.
Гласували 96 народни представители: за 85, против 1, въздържали се 10.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ЕМИЛ ДИМИТРОВ: Предложение от народния представител Емил Димитров.
Комисията подкрепя по принцип предложението, което е отразено в чл. 25, ал. 2.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Благодаря Ви, господин Димитров.
Има ли изказвания? Няма.
Гласуваме предложението за създаване на чл. 25а в предложената редакция.
Гласували 85 народни представители: за 78, против 2, въздържали се 5.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ЕМИЛ ДИМИТРОВ: „Глава четвърта – Контрол“.
Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на Глава четвърта.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Благодаря Ви.
Има ли изказвания? Няма.
Гласуваме наименованието на Глава четвърта по предложение на Комисията.
Гласували 92 народни представители: за 84, против 3, въздържали се 5.
Предложението за наименование на Глава четвърта е прието.
ДОКЛАДЧИК ЕМИЛ ДИМИТРОВ: По чл. 26 има предложение от народния представител Христиан Митев, направено по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание:
„1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Контролът по спазване на изискванията на този закон се осъществява от министъра на икономиката или оправомощени от него заместник министър и/или длъжностни лица.“
2. В ал. 2 т. 3 да отпадне.“
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 26.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Благодаря Ви, господин Димитров.
Има ли изказвания? Няма.
Преминаваме към гласуване на предложенията за текст на чл. 26.
Първо гласуваме предложението на народния представител Христиан Митев, неподкрепено от Комисията.
Гласували 81 народни представители: за 14, против 26, въздържали се 41.
Предложението не е прието.
Гласуваме предложението за текст на чл. 26 по вносител.
Гласували 84 народни представители: за 80, против 1, въздържали се 3.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ЕМИЛ ДИМИТРОВ: Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 27.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Има ли изказвания? Няма.
Преминаваме към гласуване на чл. 27 по вносител.
Гласували 86 народни представители: за 79, против няма, въздържали се 7.
Предложението е прието.
Уважаеми народни представители, работата си по разглеждания законопроект ще продължим утре, 12 юли 2018 г., от 9,00 часа.
Закривам заседанието. (Звъни.)

(Закрито в 14,01 ч.)
Председател:
Цвета Караянчева

Заместник-председатели:
Явор Нотев
Нигяр Джафер

Секретари:
Александър Ненков
Джейхан Ибрямов
Форма за търсене
Ключова дума
ЧЕТИРИДЕСЕТ И ТРЕТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект на Конституция на Република България

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на председател и членове на Комисията за защита на личните данни

Избор на член на Централната избирателна комисия

Избор на председател на Икономическия и социален съвет

    Последни заседания