Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Стенограми от пленарни заседания
СТО СЕДЕМДЕСЕТ И ТРЕТО ЗАСЕДАНИЕ
София, петък, 14 септември 2018 г.
Открито в 9,02 ч.
14/09/2018
Видео архив » Преглед на видео архив
СТО СЕДЕМДЕСЕТ И ТРЕТО ЗАСЕДАНИЕ
София, петък, 14 септември 2018 г.
Открито в 9,02 ч.


Председателствали: председателят Цвета Караянчева и заместник-председателитe Емил Христов и Нигяр Джафер

Секретари: Филип Попов и Слави Нецов

ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Добър ден, колеги! Има кворум, откривам заседанието. (Звъни.)
Уважаеми колеги, на основание чл. 53, ал. 5 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание предлагам да бъдe включена в седмичната ни програма за работа на Народното събрание следната допълнителна точка:
Проект на решение за удължаване срока да действие на Временната комисия за разглеждане на постъпили сигнали от граждани за обучението и изпитите на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство. Вносители: Станислав Иванов, Андон Дончев и Атанас Стоянов на 13 септември 2018 г., като предлагам да стане т. 2 за днешното пленарно заседание – 14 септември 2018 г.
Моля, режим на гласуване.
Гласували 153 народни представители: за 142, против 4, въздържали се 7.
Предложението е прието.

Преминаваме към първа точка от днешния дневен ред:
ПРОЕКТИ НА РЕШЕНИЯ ЗА ПРОМЕНИ В ПОСТОЯННИ ДЕЛЕГАЦИИ.
Вносител Драгомир Стойнев на 12 септември 2018 г. – точка първа за петък.
Колеги от БСП, обръщам внимание, когато подготвяте тези предложения бъдете по-прецизни, защото има технически грешки, за втори път вече се случва, така че молбата ми е да погледнете по внимателно.
„Уважаема госпожо Председател,
На основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 88, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание внасям Проект на решение за промяна в състава на Делегацията в Парламентарната асамблея на Съвета на Европа.
Моля Проекторешението да бъде предоставено за разглеждане и гласуване съгласно установения ред.
Драгомир Стойнев – заместник-председател на парламентарната група.“
Проект с редакционно-технически поправки на Проект за решение № 854-02-47, внесен на 12 септември 2018 г. от народния представител Драгомир Стойнев:
„Проект!

РЕШЕНИЕ
за промяна в състава на Постоянната делегация на Народното събрание в Парламентарната асамблея на Съвета на Европа
Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 38 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание
РЕШИ:
1. Освобождава Петър Бойков Витанов като заместващ представител в Постоянната делегация на Народното събрание в Парламентарната асамблея на Съвета на Европа.
2. Избира Явор Руменов Божанков за заместващ представител в Постоянната делегация на Народното събрание в Парламентарната асамблея на Съвета на Европа“.
Моля, режим на гласуване.
Гласували 159 народни представители: за 150, против 3, въздържали се 6.
Предложението е прието.
И второто предложение:
„На основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 88, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание внасям Проект на решение за промяна в състава на Делегацията в Парламентарната асамблея на НАТО. Моля Проекторешението да бъде предоставено за разглеждане и гласуване по съответния дневен ред“.
Отново предложение на господин Стойнев:
„Проект с редакционно-технически поправки на Проект за решение, № 854-02-48, внесен на 12 септември 2018 г. от народния представител Драгомир Стойнев.
„Проект!
РЕШЕНИЕ
за промяна в състава на Постоянната делегация на Народното събрание в Парламентарната асамблея на НАТО
Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 38 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание
РЕШИ:
1. Освобождава Спас Янев Панчев като член на в Постоянната делегация на Народното събрание в Парламентарната асамблея на НАТО.
2. Избира Петър Бойков Витанов за член в Постоянната делегация на Народното събрание в Парламентарната асамблея на НАТО.“
Моля, режим на гласуване.
Гласували 156 народни представители: за 150, против 4, въздържали се 2.
Предложение е прието.

Колеги, преминаваме към втора точка за днес:
ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА УДЪЛЖАВАНЕ СРОКА НА ДЕЙСТВИЕ НА ВРЕМЕННАТА КОМИСИЯ ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ПОСТЪПИЛИ СИГНАЛИ ОТ ГРАЖДАНИ ЗА ОБУЧЕНИЕТО И ИЗПИТИТЕ НА КАНДИДАТИТЕ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МОТОРНО ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО.
Господин Иванов – да изчетете мотивите за удължаване на Комисията и Проекта за решение.
СТАНИСЛАВ ИВАНОВ (ГЕРБ): Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! На основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 88, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание внасям Проект за решение за удължаване срока на действие на Временната комисия за разглеждане на постъпили сигнали от граждани за обучението и изпитите на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство (шум) със следните мотиви...
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Колеги, моля Ви, запазете тишина!
СТАНИСЛАВ ИВАНОВ: Необходимостта за удължаване на срока на Временната комисия с 10 дни е постъпил сигнал от госпожа Илияна Беновска до председателя на Четиридесет и четвъртото народно събрание и налагаща се проверка на данните и фактите в сигнала, както и изслушването на други институции. Благодаря, уважаема госпожо Председател.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Проекта за решение изчетете, господин Иванов.
СТАНИСЛАВ ИВАНОВ:
„Проект!
РЕШЕНИЕ
за удължаване срока да действие на Времената комисия за разглеждане на постъпили сигнали от граждани за обучението и изпитите на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство
Народното събрание на основание чл. 37 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание
РЕШИ:
Удължава срока на действие на Времената комисия за разглеждане на постъпилите сигнали от граждани за обучението и изпитите на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство до 28 септември 2018 г., включително.“ Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин Иванов.
Колеги, откривам разискванията.
Има ли изказвания? Не виждам.
Закривам разискванията.
Моля да гласуваме Проекта за решение, който току-що господин Иванов изчете, за удължаване срока на действие на Временната комисия.
Гласували 157 народни представители: за 149, против 2, въздържали се 6.
Предложението е прието.

Колеги, продължаваме с:
ВТОРО ГЛАСУВАНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ПЪТИЩАТА.
Вносители: Александър Ненков и група народни представители на 12 юли 2018 г., приет на първо гласуване на 26 юли 2018 г.
Моля, колегите от Регионалната комисия.
Заповядайте, господин Ненков.
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР НЕНКОВ: Благодаря, госпожо Председател.
Уважаеми колеги!
„Преходни и заключителни разпоредби“.
Комисията подкрепя наименованието на подразделението.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Изказвания? Не виждам.
Подлагам на гласуване наименованието на подразделението по Доклада на Комисията.
Гласували 106 народни представители: за 105, против няма, въздържал се 1.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР НЕНКОВ: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 16, който става § 17:
„§ 17. Министерският съвет привежда в съответствие с този закон актовете по прилагането му в срок до два месеца от влизането в сила на този закон.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Изказвания? Не виждам.
Подлагам на гласуване редакцията на § 16, който става § 17, по Доклада на Комисията.
Гласували 117 народни представители: за 116, против няма, въздържал се 1.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР НЕНКОВ: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 17, който става § 18:
„§ 18. В Закона за изменение и допълнение на Закона за администрацията (обн., ДВ, бр. …) в § 16 от преходните и заключителни разпоредби се създава ал. 8:
„(8) Алинеи 1 и 2 не се прилагат при увеличението на числеността на персонала на Агенция „Пътна инфраструктура“ във връзка с реорганизиране на дейността на централната администрация на Агенция „Пътна инфраструктура“, свързана с определяне на функции по опериране с Електронната система за събиране на пътни такси по чл. 10, ал. 1 от Закона за пътищата, както и във връзка със създаване на специализирано звено „Национално тол управление“.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Изказвания? Не виждам.
Подлагам на гласуване редакцията на § 17, който става § 18 по Доклада на Комисията.
Гласували 133 народни представители: за 120, против няма, въздържали се 13.
Предложението е прието.
Господин Ненков, прощавайте, но има декларация от името на група.
Заповядайте, господин Сидеров.
ВОЛЕН СИДЕРОВ (ОП): Благодаря, госпожо Председател.
Дами и господа народни представители, от тази трибуна са чувани много поздравления към възможно всякакви вероизповедания, с моите големи уважения. Днес дойде редът да направя едно благопожелание към православните християни в България.
Честит празник на всички! Днес е Въздвижение на Светия Кръст – един голям християнски празник. Пожелавам на целия български народ здраве, вяра, устойчивост във вярата, сила, и на всички нас, колеги, пожелавам здрав разум и народополезна дейност!
Каква е темата на моята декларация? Ние, народните представители, вгледани в някои наши кухненски проблеми, понякога пропускаме големите събития в света. Напоследък се занимавахме с оставки на министри, с персонални промени, кой кой е и така нататък, и пропускаме едни много сериозни раздвижвания в европейското пространство, които са тенденция – не са просто нещо ефимерно, нещо от деня за деня. Става дума за големия сблъсък между консервативното и либералното виждане. Този сблъсък вече взема характер буквално на репресия към отделни държави.
Тук ли е моят стар приятел и политически съратник Георги Марков, който най-добре знае? Става дума за случая Унгария.
Първо, искам да поздравя евродепутатите на ГЕРБ, които за моя приятна изненада не подкрепиха санкциите срещу Унгария и гласуваха против тях, въпреки че част от ЕНП зае позиция да бъде наказана Унгария.
Унгария, уважаеми колеги, е един случай – аз от години говоря за този случай, говоря за случая Орбан – на пример за държавите от Източна Европа. Виктор Орбан начело на Унгария направи неща, с които даваше пример на останалите държави, включително и на България, как в рамките на Евросъюза и НАТО можеш да имаш по-гъвкава политика, да имаш по-добра грижа за собствения си народ. Орбан го направи, включително промени и Конституцията, така че да може да защити християнските, традиционните ценности, брака такъв, какъвто е по традиция, да спре мигрантската вълна, от която Европа доби друг облик, да направи много подобрения в живота на самите унгарци, да подобри техния стандарт, да ограничи влиянието в Унгария на организации, които имат за цел да разпадат националната идентичност – знаем за кои става дума.
Тези действия на Орбан обаче предизвикаха съпротивление в брюкселските висши кръгове. Не искам да се задълбавам много в темата какво представлява Европейският съюз. Още януари 2008 г. от тази трибуна казах, когато влизахме в Евросъюза: „Не бързайте с шампанското, има плюсове, но има и големи минуси.“ Видяхме и плюсовете, и минусите.
В момента в Западна Европа вървят много сериозни течения за промяна на мисленето на политическите елити. Виктор Орбан беше един от първите, който показа как трябва да се работи в една държава с нашите параметри – по големина, по население, по историческа съдба, ако искате, Унгария е близка до България, но веднага му беше показана пръчката на наказанието: ще те лишим от право на глас в Евросъюза, тъй като нарушаваш демократични свободи. Какви демократични свободи? Ами например организациите на всеизвестния Сорос получиха едно ограничение в Унгария да действат и да разбиват националната идентичност на страната, за което би трябвало да бъде поздравен.
Не, в Европа се оформи мнение, че Унгария трябва да бъде наказана. При гласуването в Европарламента тези дни, когато ние тук се занимавахме с министри, се оказа, че българските представители там са разделени. Ние, партия „Атака“, нямаме представители в Европарламента. Имали сме трима и се надявам да постигнем същия успех в наближаващите избори. Но отново ще подчертая – поздравлението ми към ГЕРБ е истинско, искрено, не е лицемерие, не е куртоазия, не е дипломация, защото съм виждал различни проявления на депутатите на ГЕРБ. Те са членове на един алианс – ЕНП, те понякога са длъжни да се съобразяват с виждането на този алианс. От друга страна, представителите на левицата са членове на ПЕС, ДПС – на Либералния алианс. Въобще Европа досега беше разделена на алианси, които стояха някак си много стабилно, неизменно, като че ли даваха една постоянна картина на разделението в Европа.
Уви, това вече не е така, или може би за щастие не е така, защото тези алианси вече не изразяват обществените мнения. Ние виждаме как в големи, водещи държави – Франция, Италия, Германия, общественото мнение се променя в посока на консерватизъм, в посока на традиционни ценности, в посока на това, което наричат даже национализъм и беше мръсна дума. И о, чудо – представете си, пристига представител не от другаде, а от Белия дом, от Щатите – Стив Банън, специален пратеник на президента Тръмп. Човекът, който му направи изборите, идва в Европа и каза: аз ще направя антисоросов тръст, антисоросова организация, аз ще обединя националистите в Европа, за да защитим традиционните ценности на европейските държави.
Не можем да повярваме – това го каза висш представител на американския елит, защото досега САЩ водеше друга политика. Значи, уважаеми колеги, нещо в света се променя. Променя се към по-добро, защото до момента глобализмът, който беше налаган, даже бих казал и силово понякога, доведе до това, че Европа започна да се пита каква е точно – дали е християнска Европа с културни и традиционни ценности от векове, или е просто едно поле, една територия, в която се срещат различни етнически общности? Те не се интегрират помежду си, живеят разделено, има напрежение, има убийствено нападение и вече е застрашена самата европейска идентичност. Тези въпроси застават пред все повече европейци, те си ги задават и го изразяват чрез политическата си воля. Те гласуват така, че вече партии, които доскоро бяха наричани националистически или антисистемни, започват да имат предимство.
В това няма нищо лошо, нека да не се плашим. От 13 години съм в пряката политика и в парламента и знам, че в много моменти е имало нападки срещу мен и партията, която учредих като несистемна. Да не би да идва времето на несистемните виждания и партии в Европа? Нека да се замислим за това и нека да се променяме заедно със световната промяна.
Двете свръхсили в момента са оглавени от президенти, които имат консервативно мислене. Те не са неолиберали, те не са глобалисти. Двете свръхсили в момента започват да влияят върху Европа така, че Европа също се променя. Нека да бъдем в час с тези промени и нека да продължим тази политика, която представителите на ГЕРБ в Европарламента показаха – че могат и да гласуват против мейнстрийма, против основното течение, което казва: хайде да накажем Унгария!
Не да накажем Унгария, а да поощрим Унгария, това казвам аз. Не да налагаме санкции, а да изразим още по-ясно нашия глас. И в тази връзка една новина от последните часове – група депутати от Народното събрание, колеги от партия „Воля“, тяхна беше инициативата, и колеги от партия „Атака“ подписахме проекторешение, с което българското Народно събрание да възложи на министър-председателя да заеме ясна позиция против санкциите срещу Унгария. По този начин България ще покаже своята физиономия, която вече изгражда последната година-две много ясно – физиономия на по-суверенна държава, неголяма, но държава, която държи на своето достойнство, която може да се опъне и на главното течение в Европа, когато вижда, че то не е правилно. Защото, ако не се опъваме, ако не се съпротивляваме на това течение, утре ще ни наложат – да, слава богу, Истанбулската конвенция беше отхвърлена, но беше отхвърлена с големи усилия и с едно вътрешно израстване в политическите партии – и еднополови бракове, и трети, и шести, и осми пол, и така нататък. Ще разбият националните идентичности, културните идентичности, християнските ценности.
И да завърша с пожелание на този хубав, голям, светъл празник към всички българи наистина да отстояваме нашите ценности, да отстояваме нашите традиции, защото те са ни запазили като народ. Благодаря Ви за вниманието. (Ръкопляскания от ГЕРБ и ОП.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин Сидеров.
Продължаваме, господин Ненков.
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР НЕНКОВ: Предложение от народния представител Александър Ненков и група народни представители.
Предложението е оттеглено.
Параграф 18 – предложение от народния представител Александър Ненков и група народни представители.
Комисията подкрепя по принцип предложението.
Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага следната редакция на § 18, който става § 19:
„§ 19. Агенция „Пътна инфраструктура“ преустановява издаването на годишни винетни стикери за пътни превозни средства с обща технически допустима маса над 3,5 тона от влизането в сила на този закон.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Изказвания, колеги? Няма.
Подлагам на гласуване прочетения от докладчика текст.
Гласували 119 народни представители: за 99, против няма, въздържали се 20.
Предложението се приема.
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР НЕНКОВ: Предложение от народния представител Александър Ненков и група народни представители.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията предлага да се създаде нов § 20:
„§ 20. До 15 август 2019 г. включително пътните превозни средства с обща технически допустима маса над 3,5 тона заплащат таксата по чл. 10, ал. 1, т. 1 – винетна такса. В зависимост от срока на винетните такси за тези пътни превозни средства се издават месечна, седмична и дневна винетка.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване предложението на Комисията за създаване на нов § 20, с текст съгласно предложението на Комисията.
Гласували 127 народни представители: за 99, против няма, въздържали се 28.
Предложението се приема.
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР НЕНКОВ: По § 19 има предложение от народния представител Александър Ненков и група народни представители.
Комисията подкрепя по принцип предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 19, който става § 21:
„§ 21. От влизането в сила на този закон хартиени винетни стикери за всички видове пътни превозни средства се валидизират (перфорират) при закупуване и имат валидност от деня на валидизирането (перфорирането).“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване редакцията, която Комисията предлага за текста на § 19, който става § 21.
Гласували 127 народни представители: за 98, против няма, въздържали се 29.
Предложението се приема.
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР НЕНКОВ: По § 20 има предложение от народния представител Александър Ненков и група народни представители.
Комисията подкрепя по принцип предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 20, който става § 22:
„§ 22. От влизането в сила на този закон платената годишна винетна такса за пътни превозни средства с обща технически допустима максимална маса над 3,5 тона важи най-късно до 15 август 2019 г. включително, в случай че е заявено конвертиране на хартиена в електронна винетка с валидност, съответстваща на тази на закупения валиден винетен стикер по реда, предвиден в § 25.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване редакцията, която Комисията предлага за текст на § 20, който става § 22.
Гласували 125 народни представители: за 101, против няма, въздържали се 24.
Предложението се приема.
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР НЕНКОВ: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 21, който става § 23.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване текста на вносителя за § 21, който става § 23.
Гласували 126 народни представители: за 96, против няма, въздържали се 30.
Предложението се приема.
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР НЕНКОВ: Предложение от народния представител Александър Ненков и група народни представители.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията предлага да се създаде нов § 24:
„§ 24. Винетни такси, заплатени за годишни винетни стикери за пътни превозни средства с обща технически допустима маса над 3,5 тона, чиято валидност изтича след 15 август 2019 г., подлежат на пропорционално възстановяване за неизползвания период след 15 август 2019 г. от Агенция „Пътна инфраструктура“. Това право може да бъде упражнено при подаване на подписано от собственика или упълномощения ползвател на пътното превозно средство заявление по образец за пропорционално възстановяване на неизползван период от закупена годишна винетка, в съответните пунктове за продажба по чл. 10, ал. 14 или по електронен път, в срок от 15 декември 2018 г. до 15 декември 2019 г., в това число едновременно със заявяването на конвертиране на хартиена в електронна винетка по реда на § 25. В заявлението се посочват регистрационният номер и категорията на съответното пътно превозно средство, периодът на валидност на годишния винетен стикер и информация относно банкова сметка, по която да бъде преведена съответната сума. Към заявлението се прилага декларация по образец за истинност на декларираните обстоятелства от собственика или упълномощения ползвател на пътното превозно средство. Подаването на посочените документи може да бъде осъществено и от лице, упълномощено от собственика или ползвателя на пътното превозно средство с пълномощно с нотариална заверка на подписа.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване предложението на Комисията за създаване на нов § 24 с текста на § 24, съгласно предложението на Комисията.
Гласували 124 народни представители: за 100, против няма, въздържали се 24.
Предложението се приема.
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР НЕНКОВ: По § 22 има предложение от народния представител Александър Ненков и група народни представители.
Комисията подкрепя предложението, което е отразено на систематичното му място в § 23.
Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 22 да бъде отхвърлен.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване предложението на Комисията за отхвърляне на текста на § 22.
Гласували 126 народни представители: за 103, против 2, въздържали се 21.
Предложението се приема.
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР НЕНКОВ: По § 23 има предложение от народния представител Александър Ненков и група народни представители.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага следната редакция на § 23, който става § 25:
„§ 25. Считано от 31 януари 2019 г. всички видове хартиени винетни стикери за всички категории пътни превозни средства загубват валидност. Собствениците или ползвателите на пътно превозно средство, закупили хартиен винетен стикер, чиято валидност изтича след 1 януари 2019 г., следва да заявят неговото конвертиране в електронна винетка в срок от 15 декември 2018 г. до 31 януари 2019 г., за да запазят правото си да ползват платената пътна мрежа до изтичане на първоначалния срок на валидност на хартиения винетен стикер. Това право може да бъде упражнено при подаване на подписано от собственика или упълномощения ползвател на пътното превозно средство заявление по образец за конвертиране на хартиена в електронна винетка с валидност, съответстваща на тази на закупения хартиен винетен стикер, в съответните пунктове за продажба по чл. 10, ал. 14 или по електронен път. В заявлението се посочва информация относно регистрационния номер и категорията на съответното пътно превозно средство и периода на валидност на хартиения винетен стикер, като към него се прилага и подписана от собственика или упълномощения ползвател на пътното превозно средство декларация по образец за истинност на декларираните обстоятелства. Подаването на посочените документи може да бъде осъществено и от лице, упълномощено от собственика или ползвателя на пътното превозно средство с пълномощно с нотариална заверка на подписа.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Има ли изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване редакцията, която Комисията предлага за текст на § 23, който става § 25.
Гласували 121 народни представители: за 99, против няма, въздържали се 22.
Предложението се приема.
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР НЕНКОВ: Предложение от народния представител Александър Ненков и група народни представители.
Комисията подкрепя по принцип предложението.
Комисията предлага да се създадат нови параграфи от § 26 до § 29:
„§ 26. Собственикът и ползвателят на пътното превозно средство са длъжни да не премахват залепената на стъклото на пътното превозно средство част на винетния стикер до датата на изтичане на неговата валидност.
§ 27. От 16 юли 2019 г. Агенция „Пътна инфраструктура“ преустановява издаването на месечни електронни винетки за пътни превозни средства с обща технически допустима маса над 3,5 тона, като след 1 януари 2019 г. за тази категория пътни превозни средства не се допуска заявяване на начална дата на валидност на месечна електронна винетка, по-късна от 16 юли 2019 г.
§ 28. От 9 август 2019 г. Агенция „Пътна инфраструктура“ преустановява издаването на седмични електронни винетки за пътни превозни средства с обща технически допустима маса над 3,5 тона, като след 1 януари 2019 г. за тази категория пътни превозни средства не се допуска заявяване на начална дата на валидност на седмична електронна винетка, по-късна от 9 август 2019 г.
§ 29. От 23,59 часа на 15 август 2019 г. Агенция „Пътна инфраструктура“ преустановява издаването на дневни електронни винетки за пътни превозни средства с обща технически допустима маса над 3,5 тона, като след 1 януари 2019 г. за тази категория пътни превозни средства не се допуска заявяване на начална дата на валидност на дневна електронна винетка, по-късна от 15 август 2019 г.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Има ли изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване предложението на Комисията за създаване на нови параграфи от 26 до 29 включително, с текст на предложените параграфи съгласно текста на Комисията.
Гласували 116 народни представители: за 96, против няма, въздържали се 20.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР НЕНКОВ: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 24, но предлага да бъде отхвърлен, тъй като той е отразен на систематичното му място в § 33.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване предложението на Комисията за отхвърляне на текста на § 24 по вносител.
Гласували 115 народни представители: за 100, против няма, въздържали се 15.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР НЕНКОВ: По § 25 има предложение от народния представител Александър Ненков и група народни представители. Предложението е оттеглено.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 25, който става § 30.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Има ли изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване текста на вносителя за § 25, който се подкрепя от Комисията и става § 30.
Гласували 114 народни представители: за 101, против няма въздържали се 13.
Предложението се приема.
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР НЕНКОВ: По § 26 има предложение от народния представител Александър Ненков и група народни представители.
Комисията подкрепя по принцип предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 26, който става § 31:
„§ 31. В Закона за обществените поръчки (обн., ДВ, бр. …) в чл. 14 се създава ал. 9:
„(9) Законът не се прилага за договорите, сключвани от Агенция „Пътна инфраструктура“ по реда на чл. 10, ал. 14 и 15 от Закона за пътищата“.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Изказвания? Няма изказвания.
Подлагам на гласуване редакцията, която Комисията предлага за текста на § 26, който става § 31.
Гласували 110 народни представители: за 98, против 6, въздържали се 6.
Предложението се приема.
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР НЕНКОВ: Уважаеми колеги, преминаваме към Допълнителния доклад.
Предложение от народните представители Станислав Иванов и Александър Ненков.
Комисията подкрепя по принцип предложението.
Предложение от народния представител Георги Динев, направено по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.
Комисията подкрепя по принцип предложението.
Комисията предлага да се създаде § 32:
„§ 32. В Закона за автомобилните превози (обн., ДВ, бр. …)
се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 7б:
а) създават се нови ал. 2 – 5:
„(2) Моторните превозни средства от категории М2 и МЗ, клас В, клас II и клас III за управлението, на които се изисква свидетелство за управление от категории Dl, D1E, D или DE, се оборудват с устройство за мобилно видеонаблюдение и с обезопасителни колани за водача и пътниците.
(3) Изискването за обезопасителни колани по ал. 2 не се прилага за моторни превозни средства от категории М2 и МЗ, клас А и клас I при специализиран превоз по маршрути с еднопосочна дължина до 30 км.
(4) Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията с наредба определя изискванията към устройствата за мобилно видеонаблюдение, реда за използването им и за съхранението на записите от тях.
(5) Редът за оборудване с обезопасителни колани на моторните превозни средства от категории М2 и МЗ, клас В, клас II и клас III за управлението, на които се изисква свидетелство за управление от категории Dl, D1E, D или DE, които не са оборудвани фабрично с такива, се определя с наредбата по чл. 146, ал. 1 от Закона за движението по пътищата“.
б) досегашната ал. 2 става ал. 6 и в нея думите „ал. 3 и 4“ се заменят с „ ал. 7 и 8“;
в) досегашната ал. 3 става ал. 7;
г) досегашната ал. 4 става ал. 8 и в нея думите „ал. 2“ се заменят с „ал. 6“;
д) досегашната ал. 5 става ал. 9 и в нея думите „ал. 3 и 4“ се заменят с „ал. 7 и 8“.
2. В чл. 7в навсякъде думите „чл. 7б, ал. 5“ се заменят с „чл. 7б, ал. 9“.
3. В чл. 7г, ал. 4 думите „чл. 7б, ал. 5“ се заменят с „чл. 7б, ал. 9“.
4. Създава се чл. 23г:
„Чл. 23г. Специализираните, случайните и превозите за собствена сметка на деца и/или ученици се извършват с моторни превозни средства от категории М2 и МЗ, клас В, клас II и клас III, като не се допуска превоз на стоящи пътници“.
5. Създават се чл. 95а, 95б и 95в:
„Чл. 95а. (1) Наказва се с глоба 500 лв. водач, който управлява моторно превозно средство по чл. 7б, ал. 2, което не е оборудвано с обезопасителни колани.
(2) Наказва се с глоба 500 лв. водач, който управлява моторно превозно средство по чл. 7б, ал. 2, което не е оборудвано с устройство за мобилно видеонаблюдение съгласно изискванията на наредбата по чл. 7б, ал. 4 или устройството за мобилно видеонаблюдение не се използва в съответствие с изискванията на наредбата по чл. 76, ал. 4.
Чл. 95б. Наказва се с глоба или с имуществена санкция 3000 лв., който:
1. разпореди или допусне извършването на превози на пътници с моторно превозно средство, за което се изисква да е оборудвано с обезопасителни колани и то не е оборудвано или не е спазен установеният ред за оборудването му;
2. разпореди или допусне извършването на превози на пътници с моторно превозно средство, за което се изисква да е оборудвано с устройство за мобилно видеонаблюдение и то не е оборудвано или не е спазен установеният ред за използването на устройството за мобилно видеонаблюдение.
Чл. 95в. Наказва се с глоба или с имуществена санкция 1500 лв. превозвач, който не спазва изискванията за съхранение на записите от устройствата за мобилно видеонаблюдение на моторните превозни средства“.
6. В чл. 98:
а) в ал. 4 навсякъде думите „чл. 7б, ал. 5“ се заменят с „чл. 7б, ал. 9“;
б) в ал. 6, т. 1 думите „чл. 7б, ал. 3“ се заменят с „чл. 7б, ал. 7“;
в) в ал. 7, т. 1 думите „чл. 7б, ал. 5“ се заменят с „чл. 7б, ал. 9“.
7. В чл. 98а, ал. 4, т. 2 навсякъде думите „чл. 7б, ал. 5“ се заменят с „чл. 7б, ал. 9“.
8. В чл. 106а, ал. 1, т. 3 се създава буква „е“:
„е) превоз на пътници, за което се изисква да е оборудвано с обезопасителни колани и то не е оборудвано или е оборудвано с обезопасителни колани в нарушение на изискванията на наредбата по чл. 146, ал. 1 от Закона за движението по пътищата“.
9. В § 1 от допълнителните разпоредби се създава т. 55:
„55. „Устройство за мобилно видеонаблюдение“ е техническо устройство, което позволява да се заснеме пътнотранспортната обстановка пред превозното средство по време на движение“.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Изказвания?
Господин Иванов, заповядайте.
СТАНИСЛАВ ИВАНОВ (ГЕРБ): Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Искам да внеса малко повече разяснение по предложените нови текстове от мен и колегата Александър Ненков.
Уважаеми колеги, моторните превозни средства, предназначени за превоз на пътници в България, се третират по два начина: в Закона за движение по пътищата – там са категориите на водачите, които имат право да управляват тези моторни превозни средства, и в Закона за автомобилните превози, където се третират категориите и типът на самите превозни средства. Поради тази причина направихме допълнителен доклад и гласувахме текстове, които да обхващат и разпоредбите на Закона за движение по пътищата – категориите на водачите, и Закона за автомобилните превози, който касае типа на превозното средство.
По отношение на превозните средства – имаше много спекулации колко автобуса ще бъдат засегнати, искам да Ви дам следното разяснение.
Първо, след 2006 г. всички автобуси в Европейския съюз трябва да бъдат оборудвани с колани съгласно регламент. Съгласно този регламент след 2006 г. в България има около 6 хиляди автобуса. Наистина по-голямата част са тези, които може би са предвидени да имат колани, но не знаем все още дали е така, това са около 9000 автобуса.
Какво имам предвид под това, че ние не знаем. Не знаем, защото от тези 9000 автобуса има около 3000 – 3500 автобуса на градския транспорт, където има правостоящи. Знаете, там не е предвидено да има колани.
Около 2500 – 3000 автобуса са закупени от Министерството на образованието и науката през 2005 г., които също са оборудвани с колани, като и те отпадат. Остават около 3000 автобуса, от които – искам да спомена нещо много важно. След 1999 г. в Германия се въвежда закон, който казва, че всички автобуси, които се произвеждат на територията на Германия, трябва да бъдат оборудвани с колани. Така че тук ще отпадне още една голяма част от тези автобуси, защото, знаем, че автопаркът в България основно е от Германия. Това по отношение на първото ни предложение в ал. 2.
По отношение на устройствата, които мобилно ще записват обстановката на пътя. Това също е изключително важно, защото, когато имаме ясна представа какво се е случило пред превозното средство, органите на реда при установяването на пътно-транспортно произшествие ще могат веднага да видят каква е била обстановката и кой е виновният. Говорим не за съхраняване на сървъри, не за запис на други места, просто в момента на пътно-транспортно произшествие, когато дойдат органите на реда, ще могат да видят на място каква е била обстановката и да се накаже виновният водач, ако е възможно, разбира се.
По отношение на глобите и санкциите. Въвеждат се глоби за автобусни превозвачи, собственици на фирми, които не са оборудвали автобусите с колани, за които има такова изискване, и не са оборудвали с видеоустройства за мобилно видеонаблюдение съответните автобуси. Санкцията е 3000 лв., но тя е пренебрежимо малка в сравнение с последствията, които могат да се случат след това.
По отношение на водачите, също има санкции. Тук също искам да кажа нещо много важно: имаме санкции, които и към момента са действащи – 50 лв. за пътник, който не си е поставил колана. Това е като въведение по предложенията, които направихме с колегата Ненков. Разбира се, ще очаквам дебата и след това може да се включа отново. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Иванов.
Реплики? Няма.
Изказвания – господин Свиленски.
ГЕОРГИ СВИЛЕНСКИ (БСП за България): Благодаря, господин Председател.
Уважаеми колеги народни представители! Може би нямаше да се стигне до това господин Иванов да ни разказва какво точно са измислили, за да сложат колани в автобусите, ако този закон беше гледан, първо, там, където му е мястото – в Комисията по транспорт, информационни технология и съобщения, и, второ, ако поне беше гледан на две четения в Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление. На колегите, които не участват в тази комисия, да им кажа, че след като беше приет Законът на второ гласуване в Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление, на извънредно заседание вчера или онзи ден е приет Допълнителен доклад с други текстове, тоест гледаме Закон, който се гледа на едно четене. Тук господин Данаил Кирилов като председател на Правната комисия искам да каже с да и не дали се спазва Правилникът – като реплика. Ако отговорите на този въпрос, ще Ви бъда благодарен, господин Кирилов.
Сега по същество. Поводът за тази Ваша законодателна инициатива е трагичният инцидент на 25 август. (Реплики от ГЕРБ.) Поне така беше обявено след среща при министър-председателя, цитирам негови думи: „Давайте, слагайте колани, защото навремето Тодор Живков ни накара за три дни да сложим колани. Сложихме ги и никой не мъркаше. Всички изпълнявахме.“
Само да напомня на господин Борисов – нито той е Тодор Живков, нито времето е тогава, когато беше. Сега сме в европейска държава, има европейски регламенти, има европейски правила, които трябва да се спазват.
Предлагате слагане на колани на база категория на водача.
СТАНИСЛАВ ИВАНОВ (ГЕРБ, от място): И на превозното средство.
ГЕОРГИ СВИЛЕНСКИ: Колеги, или казваме, че в автобусите трябва да има обезопасителни колани и това нещо се записва в Закона за движение по пътищата, и това нещо се следи от КАТ, когато се регистрират автобусите, или не го пишем в Закона за автомобилните превози. Защото не може на база категорията на водача ние да казваме какво трябва да бъде превозното средство. Казваме, че всички автобуси трябва да имат колани. Това се записва в Закона за движение по пътищата и не допускаме регистрация на автобус без колани. Просто в България не може да бъде регистриран автобус без колани. И определяме превозите, за които това нещо не важи, примерно градския транспорт. Казваме: за градски транспорт…
ДИМИТЪР ЛАЗАРОВ (ГЕРБ, от място): Нали това е норма?
ГЕОРГИ СВИЛЕНСКИ: Господин Лазаров, прочетете текста, защото ще Ви кажа какво ще приемете с текста, който приемате в момента, и ще бъда с чиста съвест, че съм Ви предупредил.
Тоест сбъркана е философията. Ние не сме против коланите. Ако го предложите там, където трябва и както трябва, ще Ви подкрепим. Ще се даде допълнителен срок на превозвачите да си сменят автобусите, да си оптимизират превозите. Защото, уважаеми колеги, има малки общини и Вие тук сте представители на тях, знаете колко от тях ще останат без автобусен транспорт благодарение на тази поправка, ако тя влезе в сила.
Относно възможността въобще да се поставят колани – технически е невъзможно. Готов съм с господин Иванов да си заложим народното представителство за това, че това няма как да се случи и той го знае много добре. В България има шест лаборатории, които извършват технически изпитвания, и нито една не може да изпита автобус. Всяка една от тях може да изпита колан, може да изпита седалка на автобус, но нито една от тях не може да направи техническо изпитание на целия автобус, както трябва от производител.
Приемаме текст, който не 6 месеца, 60 месеца да му дадете срок за действие, няма как да се случи. Просто е технически невъзможно. Разберете го! Все едно да кажете Георги Свиленски утре да излети в космоса. Искам, ама няма как да стане. Не може!
Накрая искам да Ви кажа за грешката, която ще допуснете, ако ще го подкрепите. Цитирам текста: „Изискването за обезопасителни колани“, тоест казваме, че всички трябва да бъдат. Съгласяваме се с това. И казваме в чл. 7б, ал. 3, буква „а“: „Изискването за обезопасителни колани по ал. 2 не се прилага за моторни превозни средства от категория М2 и М3, клас А и клас 1 при специализиран превоз на пътници.“
Това знаете ли какво означава?
СТАНИСЛАВ ИВАНОВ (ГЕРБ, от място): Забравихте да кажете „до 30 км“.
ГЕОРГИ СВИЛЕНСКИ: „С еднопосочна дължина до 30 км“.
Това е важно за Вас, господин Иванов, но Вие сте направили гушката в предната думичка.
Това значи, че всички автобуси М2, М3, клас А и клас 1 са изключение, когато извършват специализиран превоз.
СТАНИСЛАВ ИВАНОВ (ГЕРБ, от място): До 30 км.
ГЕОРГИ СВИЛЕНСКИ: До 30 км.
Отиваме в Закона за автомобилните превози и четем какво е „специализиран превоз“, защото законите трябва да си говорят един с друг.
„Специализиран превоз на пътници“ са превозите на работници, служители и учащи се по договор с определени от клиента маршрут и разписание“.
Аз питам: градският транспорт във всеки един град, включително и в София, след шест месеца трябва да бъде с колани? Защото градският транспорт не е специализиран превоз. Той не вози работници, служители и учащи се по договор с клиента. Той е по договор утвърдено маршрутно разписание.
С този текст, който приемате, след шест месеца всички нови автобуси в София и в цяла България трябва да бъдат с колани.
Затова Ви казах, колеги, че бъркате философията на Закона.
СТАНИСЛАВ ИВАНОВ (ГЕРБ, от място): Не е вярно!
ГЕОРГИ СВИЛЕНСКИ: Господин Иванов, направете ми реплика, за да Ви отговоря, защото колегите не хващат нашия диалог. Направете ми реплика и ще Ви отговоря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, господин Свиленски.
Заповядайте за реплика, господин Иванов.
СТАНИСЛАВ ИВАНОВ (ГЕРБ): Благодаря, уважаеми господин Председател.
Уважаеми колеги! Уважаеми господин Свиленски, наистина с Вас може да спорим дълго, но надали ще ни разбере аудиторията и надали е толкова важно какво ще кажем тук с Вас, но в момента искам да Ви кажа нещо изключително важно.
Защо коланите са в Закона за автомобилните превози? Защото типът на одобрението на съставните части на автобусите е в Закона за автомобилните превози. Затова ние надградихме Закона и добавихме и типа на превозните средства в Допълнителния доклад. Това беше целта на Допълнителния доклад.
По отношение на другото Ваше изказване – за градския транспорт, това са автобуси, които са клас М1. Тях въобще не третираме. Дори има и клас 2, който има право да имат също правостоящи, но до 30 км. Затова сме сложили тези 30 км. Изключението е до 30 км. Всички останали трябва да бъдат с колани. До 30 км няма нужда да имат колани. Надявам се, че ме разбирате добре.
По отношение на специализирания превоз искам да кажа нещо изключително важно, уважаеми колеги. Когато работихме по този законопроект, може би бяхме допуснали грешка – не бяха упоменати специално автобусите, които превозват ученици. Затова създадохме нов чл. 27г, ако не ме лъже паметта, където записахме, че „специализиран превоз на деца и/или ученици се извършва с автобуси единствено и само с колани“. Няма 30 км, няма никакви изключения. Учениците и децата ще се превозват с колани. Всички останали до 30 км имат право да не ползват колани. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Иванов.
Следваща реплика? Няма.
Имате думата, господин Свиленски.
ГЕОРГИ СВИЛЕНСКИ (БСП за България): Благодаря, господин Председател.
Господин Иванов, предлагам да не подценяваме колегите народни представители, те могат да ни разберат какво говорим, колкото и сложно да го обясняваме.
СТАНИСЛАВ ИВАНОВ (ГЕРБ, от място): Те ще го разберат, но няма нужда да им губим времето.
ГЕОРГИ СВИЛЕНСКИ: Вие не отговорихте на въпроса как ще бъде изпълнен текстът така, както е записан? Пак Ви цитирам текста.
СТАНИСЛАВ ИВАНОВ (ГЕРБ, от място): До 30 км.
ГЕОРГИ СВИЛЕНСКИ: Колеги, М2 и М3, това е възможността на автобусите да бъдат дали до 20 седящи места, колко правостоящи – определя бройката пътници седящи и правостоящи и тонажа на автобуса. Но това няма значение. Това е в клас 1 и в клас 2, и в М2, и в М3 категориите.
Само че Вие казвате – чета текста и го гледайте: „Изискването за обезопасителни колани по ал. 2 не се прилага за моторни превозни средства от категория М2 и М3, клас А и клас 1“, тези които казахме, включително и правостоящи, „при специализиран превоз на пътници. Тоест тези категории, ако извършват друг тип превоз…
СТАНИСЛАВ ИВАНОВ (ГЕРБ, от място): С еднопосочна дължина 30 км.
ГЕОРГИ СВИЛЕНСКИ: Остави 30-те км.
Добре, „с еднопосочна дължина 30 км“.
И аз питам: ако тези автобуси извършват неспециализиран превоз, пак с дължина до 30 км, трябва ли да бъдат с колани?
СТАНИСЛАВ ИВАНОВ (ГЕРБ, от място): Не.
ГЕОРГИ СВИЛЕНСКИ: Е къде пише, че е „не“? Тук пишете, че трябва. Кой разбира това нещо? Вие го разбирате с Вашите съветници. Затова Ви казвам.
Ако искате го променяйте, но няма да работи. Това ще бъде обжалвано и няма да сложите колани в нито един автобус от тези, които искате, а трябва да сложите в тези, които нямат и които не трябва да имат. Повече от това не мога да направя, освен да Ви предупредя за грешката, която ще допуснете.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, господин Свиленски.
Други изказвания?
Имате думата господин Летифов.
ХАЛИЛ ЛЕТИФОВ (ДПС): Благодаря, господин Председател.
Уважаеми колеги, ние от парламентарна група на „Движението за права и свободи“ ще подкрепим този текст с единствената презумпция, че ще спасим човешки живот. Оттам нататък няма нито един мотив ние да подкрепяме този текст за коланите. Първо, идеята за скоростното вкарване беше да се гледа още миналата седмица, което не се случи. Гледа се наистина на едно четене в комисия, на която това не й е работата.
Колегите от Транспортната комисия, чието задължение е да се грижат за Закона за автомобилните превози и Закона за движение по пътищата, всъщност нямаха информация какво се случва. Аз чета в движение и виждам текстовете. Да, те вероятно ще създадат проблеми при самото прилагане. Още повече проблеми ще създадат на превозвачите. Оставяме ги за един кратък период от време. Ние и в момента не можем да кажем колко точно са автобусите, които трябва да сложат тези колани и така наречените видеорегистратори. Там е и другата тема.
Ще избягам от темата – ще има ли конструктивно изменение, как точно и за какъв срок ще се случи, ще отговорят ли на техническите изисквания, ще фалират ли превозвачи, докато направят това нещо? Това са въпроси, на които тепърва ще виждаме отговора, и какво ще се случи.
Следващият момент. Докато излезе тази наредба да определи тези видеорегистратори или в допълнителния текст тези системи за видеонаблюдение, нали трябва да излезе тази наредба, да се направи и да се види, аджеба, кои трябва да отговарят на това? Аз питам: моят мобилен телефон система (показва мобилния си телефон) система за видеонаблюдение ли е, след като мога да си го монтирам, да си го пусна и има памет? Ще отрече ли ДАИ, че аз съм записал движението на автобуса? Кога ще излезе тази наредба, за да каже, че това се случва и кои отговарят, и да не остане съмнението, че това е лобистки текст за една специална система за видеонаблюдение? Да не остане съмнението, господин Иванов. Не казвам, че е така. Но ние трябва да отговорим на двете неща днес.
Първото е, слагаме коланите с идеята да спасим човешките животи. В това спор няма.
Но трябва и да дадем отговор – две основни катастрофи, тази при Своге, огромна трагедия, и тази на магистрала „Тракия“, където също имаше жертви, и двата автобуса бяха с колани. Кой всъщност изпълнява превенцията и кой следи дали те се поставят? В случая не говорим за липса на колани, говорим за това, че те не са поставени, говорим за това, че нямаме стратегията или начина по това да създадем тази култура на возещите се. Тук драмата е по-скоро там. И в двата автобуса е имало колани, включително и в този при Своге, и този на „Тракия“, и много други.
Уважаеми колеги, пак повтарям, ще подкрепим текста само с едничката идея и с надеждата, че ще спасим човешки живот. Оттам нататък това трябва да се преработи и тази практика, господин Иванов, не е добра, защото не спестихме време, за което беше анонсирано преди това, но ще създадем повече главоболия в неговата реализация. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, господин Летифов.
Има ли реплики? Няма.
Други изказвания? Няма.
Закривам разискванията, преминаваме към гласуване.
Подлагам на гласуване предложението на Комисията за създаване на нов § 32 с текст, предложен от Комисията.
Моля, режим на гласуване.
Гласували 99 народни представители: за 79, против няма, въздържали се 20.
Предложението се приема.
Моля, продължете, господин Ненков.
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР НЕНКОВ: Предложение от народния представител Александър Ненков и група народни представители, което е подкрепено по принцип от Комисията.
Предложение от народните представители Станислав Иванов и Александър Ненков, което е подкрепено по принцип от Комисията.
Предложение от народния представител Георги Динев, направено по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, което е подкрепено по принцип от комисията.
Комисията предлага да се създаде § 33:
„§ 33. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“, с изключение на:
1. параграф 1, т. 1, § 3 и 16, които влизат в сила от 16 август 2019 г.;
2. параграф 2, който влиза в сила:
а) от 1 януари 2019 г. – по отношение на пътните превозни средства с обща технически допустима максимална маса до или равна на 3,5 тона, и
б) от 16 август 2019 г. – по отношение на пътните превозни средства с обща технически допустима максимална маса над 3,5 тона;
3. параграф 32, който влиза в сила в 6-месечен срок от обнародването на закона в „Държавен вестник“ с изключение на т. 1, буква „а“, относно чл. 7б, ал. 2 за устройствата за мобилно видео наблюдение и чл. 7б, ал. 4, т. 5 относно чл. 95а, ал. 2, чл. 95б, т. 2 и чл. 95в, които влизат в сила от 18-месечен срок от обнародването на закона в „Държавен вестник“.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, господин Ненков.
Това е последният параграф от Законопроекта.
Имате думата.
Заповядайте, господин Аталай.
РАМАДАН АТАЛАЙ (ДПС): Благодаря Ви, господин Председател.
Уважаеми колеги, ще се опитам да изостря вниманието на колегите, че разглеждаме едни предложения за автомобилния транспорт в Закона за пътищата. Всъщност това е поредното нарушение, което прави Народното събрание. Вашето чувство за ненаказуемост и нарушаването на законите в тази зала допринася за цялостната политическа обстановка в страната днес и затова не се сърдете. Не се сърдете, че се чудите защо едни министерски оставки се подават без министрите да са ги подали, и не се чудете защо други кандидати се отказват веднага. Отказват се, защото Вие, народните представители от ГЕРБ, нарушавате законите на Република България.
Ако този законопроект, за който ние в момента говорим и гласуваме, беше минал на първо четене, ако тези предложения бяха в онези три закона, които подготвяте, господин Иванов…
СТАНИСЛАВ ИВАНОВ (ГЕРБ, от място): Този не е там.
РАМАДАН АТАЛАЙ: …от една година и нещо – Законът за автомобилния транспорт, Законът за движението и Правилникът, който подготвяте, днес съм убеден, че поне 20 колеги народни представители от Комисията по транспорт щяха да бъдат в час и щяха да знаят за какво става въпрос.
Колеги, колегата, който предложи този текст, моите уважения към него, за да не го обидя си позволих да му кажа един израз на наш колега, защото той, когато четеше и след това, като го затвори, видях в него онзи израз, че „като чете текста все едно той го е писал, като затвори текста, като че ли някой друг го е чел“. До това състояние ни докарахте, колеги!
Идеята за поставянето на коланите не е идея от катастрофата в Своге. Идеята да бъдат поставени коланите, но същевременно да бъдат изпитани конструктивно всички превозни средства, е далечна идея. Ако конструктивно нарушим ние автобуса, катастрофата до Пчелина в Разград, ако сте погледнали, микробусът, който беше паднал, всички седалки бяха се струпали една върху друга, бяха се откъснали от основите. Ако и в момента ще направите допълнителните дупки нищо, че ще слагате коланите, седалките ще дойдат при шофьора, ако нарушите конструктивно. А изпитанието ще го направят само три изпитателни агенции и лаборатории, които нямат и право това нещо да го направят. След това – на какво основание, господин Иванов, Вие казвате до 30 км може и да не слагат коланите? Разстоянието между Мадан и Смолян е 30 км, а знаете ли какви пропасти има? Защо ние в Закона ще дадем възможност на човека да не си слага колана там? Недомислици, колеги! Със съжаление и със загриженост Ви казваме всичко това нещо. А само това ли е?
Погледнете сроковете, които сте поставили във връзка с това нещо да се случи. Те са толкова кратки, че няма как за този период 9000 автобуса да бъдат дори изпитани и да са погледнати.
СТАНИСЛАВ ИВАНОВ (ГЕРБ, от място): Не са 9000, 1000 са.
РАМАДАН АТАЛАЙ: Добре, не са 9000, 8999, нали?
Колеги, обезопасяването и безопасното движение, и създаването на условията за безопасно пътуване в автобусите е в законите и тези закони са за уреждане на обществените взаимоотношения между обществото и нас, а не за уреждане на Вашите лични, такива желания – как и по какъв начин да изпъкнете и да кажете, че сте предложили нещо като Законопроект.
Колеги, ние от „Движението за права и свободи“ със загриженост към това, което се случва в страната, ще направим още една крачка, ще подкрепим този законопроект с ясното съзнание, че това не решава този проблем, защото и в двете катастрофи, и в трите катастрофи, автобусите бяха с инсталирани предпазни колани. Не дай се боже, някой ден господин Иванов да се сети, че трябва да слагаме и въздушни възглавници на автобусите. (Реплика от ОП: „Щом е нужно за безопасността.“ Председателят дава сигнал, че времето е изтекло.)
Господин Председател, приключвам.
Приключвам тези пет минути. Дано с тези пет минути изказ от тази трибуна да съм събудил Вашето внимание към текстовете, които приемаме в момента, и загрижеността ни към всичко това, което се случва по пътищата на България. Защото, ако обвинението е към пътя в Своге, също е неправилно. Всеки трябва да си носи отговорността и за нарушението, което е направил, но ние правим закони, които не могат да бъдат изпълнявани.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Аталай.
РАМАДАН АТАЛАЙ: Извинявам се, господин Председател, имаме предложение…
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Това вече е извън регламента, господин Аталай.
РАМАДАН АТАЛАЙ: В § 32 текстът, който „влиза в сила в шестмесечен срок от обнародването на закона в „Държавен вестник”, да бъде „в срок от 12 месеца.“ Мисля, че колегите ще са съгласни с това наше предложение, за да можем да създадем условия технически да бъдат изпитани, конструктивно да бъдат спазени и да бъдат поставени коланите.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, господин Аталай.
Реплика има ли? Няма.
Заповядайте за изказване, господин Иванов.
СТАНИСЛАВ ИВАНОВ (ГЕРБ): Благодаря.
Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Първо, искам да кажа нещо, което може би ще прозвучи като реплика към господин Рамадан Аталай, но това не е реплика.
Първо, благодаря на групата на ДПС, че ще подкрепи внесения от нас Законопроект.
Господин Аталай, в началото на моето изказване аз споменах, че автобусите са 9000, но като махнем всички, които са закупени от Министерството на образованието и науката, които са градски транспорт и така нататък, които са произведени след 1999 г., немски автобуси ще останат не повече от 1000 автобуса, които ще се наложи може би типово да бъдат изпитвани и да бъдат одобрени. По отношение на предишното изказване, само това исках да кажа. Извинявам се.
В чл. 33, § 32 срокът е много кратък, предложението на нашата парламентарна група е срокът да не бъде шест месеца, тъй като ще трябва да се направят наредби, които да влязат в сила, това може би ще отнеме поне около два месеца и поради тази причина предлагам срокът да не бъде шест месеца, а да бъде девет месеца. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Иванов.
Реплика, господин Свиленски.
ГЕОРГИ СВИЛЕНСКИ (БСП за България): Господин Иванов, продължавате да вкарвате в заблуждение колегите. Откъде взехте тази цифра 1000 автобуса?
СТАНИСЛАВ ИВАНОВ (ГЕРБ, от място): Обясних.
ГЕОРГИ СВИЛЕНСКИ: Заместник-министърът на транспорта преди два дни в Транспортната комисия каза: пет-шест хиляди. Браншът твърди – осем-дванадесет хиляди. Откъде измислихте 1000 автобуса?
СТАНИСЛАВ ИВАНОВ (ГЕРБ, от място): Обясних.
ГЕОРГИ СВИЛЕНСКИ: Нито имате статистика, нито имате данни. Самата Агенция каза, от самото Министерство обясниха, че нямат данните, че сега тепърва ги събират, което е недопустимо да не знаят, колко автобуса има. Вие казвате тук – 1000 автобуса, може да кажете и 100.
СТАНИСЛАВ ИВАНОВ (ГЕРБ, от място): Сега сме на срока.
ГЕОРГИ СВИЛЕНСКИ: Относно срока. Какъв е този пазарлък, дали да е шест месеца, 12 месеца, Вие девет месеца, аз сега да предложа седем, примерно или осем?
Колеги, текстовете не работят! Шестдесет месеца им дайте срок, те няма да сработят и няма един автобус да си сложи колан. И утре, не дай си, боже, следваща катастрофа, това ще се върне вече пак върху Вас, защото оставяте в обществото някакво впечатление, че нещо се е случило, а то нищо не се е случило. Дайте да направим така, че хората да си слагат коланите, тези автобуси, които са морално остарели да излизат от употреба и да задължим всички автобуси да се регистрират с колани, тогава, когато влязат в КАТ за регистрация. Това не става през Закона за автомобилните превози, а през Закона за движение по пътищата и през онези три закона, които ги чакаме…
Господин Цветанов, да Ви напомня, че три закона за движение по пътищата още ги няма в Деловодството. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, господин Свиленски.
Друга реплика?
Имате думата, господин Аталай.
РАМАДАН АТАЛАЙ (ДПС): Благодаря.
Господин Иванов, като че ли излезе, че сме на Капалъ чаршията. Не знам защо от ОП не излязоха да опровергаят, да се пазарим, дали да е 12, дали да е девет месеца? Убеден съм, че ще приемете 12 месеца, поради простата причина, добре, че се сетихте, че махнахте „Биг Брадъра“ – видеонаблюдението вътре в автобуса. Сложихте също така, сега в момента да има една камера, с която да снимате пътя, да снимате коловозите по магистрала „Тракия“, да снимате дупките по пътищата, защото това видеонаблюдение, което ще карате хората да поставят, също ще отнеме време, а че нищо няма да свършите с това видеонаблюдение… Попитах: каква Ви е идеята за видеонаблюдението? Вие казахте: „Да наблюдава пътя.“ Какво ще наблюдава пътя? Какво да наблюдава пътя? Дупките между Разград и Кубрат, дупките между село Конево и Зебил? Какво ще наблюдавате и за какво ще ползвате?
Колеги, Наредба 146, която Вие предлагате, в нея знаете ли какво ще бъде писано и недописано? Оставяме го в ръцете на експерти в Министерството на транспорта. Дано поне експертите да намерят приложимост на всички тези глупости, които приемаме днес. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Аталай.
Реплика?
Имате думата за реплика.
ДИМИТЪР ЛАЗАРОВ (ГЕРБ): Уважаеми господин Иванов, аз от репликите тук само чух – и господин Свиленски, ама никакви предложения няма по този законопроект. Не знам, сигурно колегите са участвали много активно в Комисията, но аз не чух някакви предложения. Това, което чух: това няма как да стане, това няма как да стане – направете. Направете, направете, за да не носите отговорност за следващи катастрофи. Аз не чух нито едно предложение. Лозунги! Обяснете, моля Ви се! Този Законопроект мина. Имаха ли колегите някакви позитивни, положителни предложения, господин Иванов? Имаха само някакви негативни изказвания.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря, господин Лазаров. (Народният представител Халил Летифов иска думата за процедура по начина на водене.)
Господин Летифов, изчакайте, моля Ви, за да завършим с дупликата на господин Иванов съгласно Правилника.
Господин Иванов.
СТАНИСЛАВ ИВАНОВ (ГЕРБ): Благодаря, уважеми господин Председател.
Уважаеми колеги! Господин Свиленски, откъде съм ги взел тези автобуси? Обясних в началото на моето изказване, че от 9000 автобуса, около 3000 – 3500 автобуса са градски транспорт…
ГЕОРГИ СВИЛЕНСКИ: Не са 9000, а 18 000!
СТАНИСЛАВ ИВАНОВ: Около 2000 – 2500 – 3000 са автобусите закупени от МОН, които са с колани. Обясних, че след 1999 г. в Германия е влязъл закон, който задължава всички автобуси да са с колани. Тъй като в България автопаркът на автобусите основно са немски, поради тази причина ние считаме, че не говорим за повече може би от ориентировъчна бройка, разбира се, около 1000 автобуса, които трябва да бъдат изпитвани, но това ще се види по-нататък. Не са 9000!
По отношение на репликата на господин Лазаров. Господин Лазаров, точно така нямаше съществени предложения и по времето на заседанието на Комисията. Не зная защо колегите се упражняваха затова защо е внесен Законопроектът през Закона за пътищата. Основният им въпрос беше: колко автобуса ще се наложи да бъдат преоборудвани? Нито едно предложение от тяхна страна нямаше. Точно така. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, господин Иванов.
Господин Летифов, отказвате ли по начина на водене? (Реплика от народния представител Халил Летифов.)
Заповядайте, имате думата.
ХАЛИЛ ЛЕТИФОВ (ДПС): Господин Председател, процедурата ми е по начина на водене. Само да напомните на колегите, че всъщност не беше спазен нито Правилникът за организацията и дейността на Народното събрание, нито сроковете, които си поставяме при изменението на толкова важни текстове. Обикновено между двете четения си даваме по три, по четири седмици, за да може да огледаме добре, в това число да участват експертите и всички останали съсловни организации, които ще бъдат засегнати. Сега го правим за два дни, през друга комисия, през колеги, които не са от водещата комисия. Така че да се обвинява, че нищо не се прави, не е особено коректно и беше Ваше задължение да го кажете, господин Председател. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Разбрах Ви.
Господин Свиленски.
ГЕОРГИ СВИЛЕНСКИ (БСП за България): Няма как, господин Председател, да не взема отношение, тъй като следя темата отблизо. Няма как господин Лазаров да ме обвинява, че не съм внесъл предложение.
Господин Лазаров, в петък след обяд решихте да вкарвате коланите…
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Господин Свиленски, към мен, ако е по начина на водене.
ГЕОРГИ СВИЛЕНСКИ: …в понеделник в 18,00 ч. изтече срокът за предложения в Закона за пътищата, където въобще не се говори за тази тема. Ако беше Законът за земеделските храни, сигурно там щяхте да го вкарате. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Господин Свиленски, обърнете ми малко внимание, моля Ви!
ГЕОРГИ СВИЛЕНСКИ: Разбирам, че нарушавам Правилника.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Моля Ви, не го нарушавайте, още повече че го правите напълно съзнателно.
ГЕОРГИ СВИЛЕНСКИ: Само да уточня на господин Иванов…
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Да.
ГЕОРГИ СВИЛЕНСКИ: Тридесет секунди в полза на залата. (Оживление. Шум и реплики.)
Отново говорите за хиляда автобуса, като почвате да смятате от девет хиляди. Автобусите са 18 хиляди…
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, господин Свиленски, спираме до тук.
ГЕОРГИ СВИЛЕНСКИ: …и Вашата сметка, ако я приложите… (Ораторът продължава да говори при изключени микрофони.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, господин Свиленски.
Господин Аталай, искахте думата.
Заповядайте.
По начина на водене или процедура?
РАМАДАН АТАЛАЙ (ДПС): По начина на водене, господин Председател. Ще се опитам, но сигурно няма да го спазя и затова ще се обърна към Вас.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Тогава ще Ви помоля – говорете по същество, слушам Ви.
РАМАДАН АТАЛАЙ: Обръщам се към Вас, господин Председател. Намерете начин как да кажете на господин Лазаров, че когато народен представител, застанал на тази трибуна, обяснява как ГЕРБ нарушава законите и извън законите вкарват след второ четене изменения и допълнения…
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Извинете ме, господин Аталай, но някак си не мога да открия тук себе си като водещ заседанието, затова Ви моля да прекратим.
РАМАДАН АТАЛАЙ: …да може този народен представител да слуша поне в залата. Иначе знам, че той е голям експерт, но в момента господин Лазаров не беше прав.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, господин Аталай. (Реплика от народния представител Димитър Лазаров.)
Имате правото.
Заповядайте, господин Лазаров. (Реплика от народния представител Димитър Лазаров.)
Няма ли да се възползвате? (Шум и реплики.)
Беше цитиран няколко пъти именно и лично.
ДИМИТЪР ЛАЗАРОВ (ГЕРБ): Макар и по начина на водене, което беше по същество изказване, господин Председател, няма да се възползвам от правото за лично обяснение. Предоставям на съвестта на колегите, които тук се оправдаваха.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, господин Лазаров.
Колеги, предлагам Ви да приключим с разискванията.
Няма други изказвания.
Закривам разискванията и продължаваме с гласуване.
Имаме две предложения за редакционни поправки на текста на § 32. Първото е на народния представител Рамадан Аталай, второто е на народния представител Станислав Иванов. Ще ги подложа на гласуване по реда на тяхното постъпване.
Подлагам на гласуване предложението на народния представител Рамадан Аталай за редакционна поправка в текста на § 32 – от „6 месеца“ на „12 месеца“.
Гласували 102 народни представители: за 13, против 6, въздържали се 83.
Предложението не се приема.
Второто предложение, постъпило от народния представител Станислав Иванов, отново за същия текст. Това е § 33, който Комисията предлага да бъде създаден, но в текста на § 32 от Закона, в който се предлага шестмесечният срок да бъде променен на деветмесечен срок.
Гласували 105 народни представители: за 80, против 1, въздържали се 24.
Предложението се приема.
Сега ще подложа на гласуване предложението на Комисията за създаване на § 33 с приетата редакционна поправка в текста, която току-що гласувахме.
Гласували 102 народни представители: за 87, против няма, въздържали се 15.
Предложението е прието.
С това завършваме Закона и законодателната част на днешното заседание. Продължаваме с парламентарен контрол в 11,00 ч. Прекъсвам заседанието.

(След почивката.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Колеги, продължаваме с:
ПАРЛАМЕНТАРЕН КОНТРОЛ.
Една забележка. Когато съм изчитала Решението за промяна в състава на Постоянната делегация на Народното събрание в Парламентарната асамблея на Съвета на Европа, съм допуснала лапсус – „избира Явор Руменов Божанков за заместващ представител“ – аз съм казала „председател“.
Моля за протокола да се отбележи „заместващ представител“.
Новопостъпили питания за периода от 4 септември 2018 г. до 13 септември 2018 г.
Постъпило е питане от народния представител Таско Михайлов Ерменков, Жельо Иванов Бойчев към Теменужка Петкова – министър на енергетиката, относно политиката на Министерството на енергетиката по транспониране на европейското законодателство. Следва да се отговори в пленарното заседание на 14 септември 2018 г.
Писмени отговори от министъра на регионалното развитие и благоустройството Николай Нанков на въпрос от народния представител Даниел Йорданов.
Писмен отговор от министъра на културата Боил Банов на два въпроса от народния представител Стоян Мирчев.
Писмен отговор от министъра на здравеопазването Кирил Ананиев на два въпроса от народния представител Георги Гьоков.
Писмен от министъра на образованието и науката Красимир Вълчев на въпрос от народния представител Кристина Сидерова.
Писмен отговор от министъра на околната среда и водите Нено Димов на въпрос от народните представители Станислав Владимиров и Любомир Бонев.
Декларация от името на група.
Заповядайте, госпожо Дамянова.
МИЛЕНА ДАМЯНОВА (ГЕРБ): Благодаря Ви, госпожо Председател.
Ден на началото на пътя към нови знания, на новите мечти и надежди, на полагането на новите темели на просвещението у младите умове на България – седемнадесети септември, начало на учебната 2018 – 2019 г., ден на нашето бъдеще.
Уважаеми учители, директори и социални партньори! Уважаеми родители, скъпи баби и дядовци! Уважаеми съратници в мисията, наречена „образование“! Обичани български деца, колеги народни представители! Няма по-висока трибуна от тази на парламента, от която на висок глас да си припомним, че жаждата за просвещение е втъкана здраво в българите и в България, че знанието е това, което ни е водило и ни води по пътя на нашето съществуване като народ, че бурите на времето са усмирявани от великите умове на нацията ни, за да пребъдем през вековете. Ние помним Паисиевото „Четете и знайте, за да не бъдете подигравани и укорявани от други племена и народи“, вървим с Вазовото „отивам бабичко, макар и слабичко, книга да се уча, добро да сполуча“.
Прекланяме се „На учителя с любов“, защото в гените на нацията ни е записано, че „знанието ни прави народ“. Затова се усмихваме с първолаците, затова подаряваме цветя на учителите, затова се вълнуваме с първия училищен звънец и пазим първия буквар.
Образованието е наш неотменен приоритет, за чието развитие ние от ГЕРБ и управляващото мнозинство сме мобилизирали финансов, институционален и обществен ресурс. Нашата цел е всяко дете и ученик да получи качествено образование и всяко семейство да има избор да предостави на децата си най-доброто обучение, като гарантираме пълна подкрепа за детската градина и училището като институции и за учителите, които са в основата на образователната система.
Това не са декларативни цели, уважаеми колеги, а конкретни законодателни текстове, които са приети тук в Народното събрание. Въпреки трудностите, а понякога и въпреки съпротивата на неразбралото или уплашено статукво, нашата цел и път са тези – да имаме високообразовани млади поколения, възпитани като българи и като граждани на Европа и света, поколения, които пазят и развиват България на базата на знанието и науката.
Нашите приоритети през новата учебна година са: инвестиции в учителите, новият финансов ресурс за повишаване на заплатите на учителите е пътят към издигането на техния социален и професионален статус; повишението на възнагражденията е част от цялостната ни концепция за високи резултати на децата и на учениците, осигуряване на повече възможности за всеки от тях да се развива; финансовият ресурс изисква по-добра квалификация, насочена към задържане на успелите професионалисти в системата, но също така и към привличане на младите преподаватели; образованието, като неотменна част от развития пазар на труда, и стабилната икономика на държавата.
Във фокуса на нашите политики е развитието на професионалното образование, на дуалната система, на кариерното ориентиране на децата още в детските градини, прякото участие на бизнеса в целия процес на образованието, диалог между родителите, училището и бизнеса.
За постигане на тези цели настояваме да бъдат приети от Народното събрание през този парламентарен сезон внесените две законодателни инициативи на управляващото мнозинство – Законопроектът за изменение и допълнение на Закона за професионалното образование, с който се подпомага въвеждането на дуалното обучение в национален мащаб, както и Законопроектът за допълнение на Закона за висшето образование, с който изявени специалисти от практиката получават възможност с решение на факултетния съвет на висшето училище да участват в обучението на новите кадри и на нашите млади хора.
Дигитализация на образователния процес. Това не означава интернет и таблети, колеги! Това е подготовка на кадри с дигитални умения, необходими на бъдещето. Това означава и по-добра материална база, и по-високи изисквания и контрол към целия процес на обучение.
Всяко дете има право да учи, но е време да си кажем, че всеки трябва да разбере, че това право е задължение на всички останали – на държавата с нейните институции, на нас политиците, на семействата, на родителите, на интелигенцията. Те трябва да работят така, че правото да се приема като висша ценност, за да живеем всички по-добре. Затова ще подкрепим всяка политика, която свързва родителите и учителите в общност за повече знания и по добро възпитание на децата.
Нека тази година да е годината на добрите примери в училищата и детските градини, на успелите учители и на техните деца и ученици, на прекратените лоши практики, на професионализма на учителите, на върнатото доверие в училището и в образователната система. Има нужда не от забрани, не от рестрикции, не от разпоредби, има нужда от вяра и свобода в училище.
Стига вече с хленченето, включително и от тази трибуна, че всичко е лошо, че образованието не става, че учителите са стари и бедни, че децата ни не могат, че училището е частни уроци и път към чужбина. Не е вярно, колеги! Лошите примери са много по малко от добрите и тук, в тази зала, има много колеги, които ще го потвърдят. Нека да престанем да се подценяваме и да говорим, че нищо не става, и че нищо не е добро. Именно това говорене е най лошият ни враг на нас като общество. Нека позволим на професионалистите, които влизат в детската градина и училището, да учат нашите деца, да работят и да бъдат успешни. Нека позволим на децата ни да бъдат щастливи и мотивирани от доброто, а не да учат, че нищо не става и че нямат избор.
Всяко дете, всеки учител, всеки предмет и всяко училище и детска градина са важни за нас. Няма единна рецепта и бързи решения, но има начини да разрешим всеки казус и да подкрепим всяка безспорна политика за висококачествено образование, целеустременост към знанията, уважение към учителя, образованието като ценност за всяко семейство.
Твърд ангажимент на държавата за подкрепа, контрол и създаване на възможности за модерно, качествено, перспективно за всеки човек образование – това е пътят ни. И не забравяйте, че в думата „училище“ са изковани нашите ценности, упоритост, честност, искреност, любов, идеал, щастие, етичност, училище!
Честита нова учебна година на всички, попътен вятър на първолаците! (Бурни ръкопляскания от ГЕРБ, единични ръкопляскания от ОП.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Благодаря Ви, уважаема госпожо Дамянова.
Желание за декларация от името на парламентарната група на „Движението за права и свободи“.
Заповядайте, господин Мехмед.
ЕРОЛ МЕХМЕД (ДПС): Уважаема госпожо Председател, уважаема госпожо Министър, уважаеми дами и господа народни представители! Всички, които са посветили живота си на образованието и науката, знаят и приемат есента не за политически сезон, а я осмислят като ново начало, ново учебно време, нови ученици и нови студенти.
Новата учебна година е и ново предизвикателство за ученици и учители, защото чрез знания, опит, компетенции и воля се постига развитие, а нашите деца са всъщност израстващото пред нас бъдеще. Подценявано или надценявано, учителството всъщност дава живот на всички други професии. Добрите учители се помнят цял живот. Слава богу, че още ги има и работят с всеотдайност, почти необяснимо като любов към училището, но и с осъзнато чувство към децата, книгите и познанието, което трябва да го предадат.
А за кое и какво познание говорим? За усвоените уроци, за учебните планове, за научното съдържание в учебниците и непроменените от 100 години насам теми, събития, творби и личности по някои учебни предмети. Тук дискусията никога не стихва просто защото животът в новото демократично време изисква нов поглед, изисква научната истина, изисква модерното българско светско училище да подготви умни и самостоятелно мислещи деца. Нашата мисия е тези деца да са готови за предизвикателствата в съвременния свят, да творят бъдещето, а не да живеят с предразсъдъците му от миналите времена.
Българското училище, образованието и науката като цяло, трябва да положат основите на развита европейска държава. Работим ли по тази стратегия? И един твърде сериозен въпрос: има ли мащабна държавническа мисъл, която да създава възможности и да решава залежали проблеми?
Правилната държавна политика трябва да е реалност, не само желание. Все още се работи на парче.
В българското образование се случва и нещо друго – твърде неприемливо, твърде порочно и това е акцент в нашата декларация за началото на учебната 2018 – 2019 г.
Уважаеми колеги, днес ще Ви обърна внимание на едно грозно явление, което придоби сериозни мащаби. Вместо да положи усилия и създаде условия за качествено образование, една партия, управляваща през последните 10 години, си позволява тази политическа алчност да посегне и завземе българското училище. ГЕРБ изкривиха системата. Безцеремонното кадруване опорочава тази система. (Шум и реплики от ГЕРБ.)
Увеличението на учителските заплати не Ви дава основание да партизирате образованието, защото то не е Ваше. Парите също не са Ваши. Достойните български учители не приемат това грубо вмешателство и политизиране. Директорите на училища се определят в партийните офиси, които често са страхливи послушковци пред партията, но именно те се превръщат в истински тирани в училищата. Голяма част от тях са временно изпълняващи длъжността „директор“, което всъщност е вид заобикаляне на закона. Конкурсите се бавят, а кой ще е новият училищно-партиен властелин се знае предварително.
Няма как да не изразим своето възмущение от тази порочна практика и днес. Преди първия учебен ден се обръщаме към Вас с призив: спрете това грозно политизиране на българското образование!
Българският учител не е десятник, който носи гласове, и неговата мисия не е политическа! Учебно-възпитателният процес не е партийна агитация и изисква знания, умения и компетенции. Образованието е национален приоритет, държавна политика и това посегателство нарушава традициите, ерозира доверието и подкопава държавността, отразява се по един невъобразим начин на качеството на преподаване и носи несигурност за утрешния ден.
Нито една политическа сила през последните 30 години не си е позволявала толкова брутално да освобождава чужди и да назначава свои верни кадри в учебните заведения. (Викове от ГЕРБ: „Еее!“) В някои области на страната над 80% от директорите на училища са от ГЕРБ. (Реплики от ГЕРБ.)
Ако не вярвате и искате да ни опровергаете, първо проверете. Защото е твърде възможно по този начин да прогледнете и дано осъзнаете, че партия не значи държава, не значи Родина. Това вече е ненормално!
Накрая, въпреки всичко ние пожелаваме на всички всеотдайни и почтени учители да проявят търпение и професионализъм и с непресъхваща любов към знанието да продължат по своя път.
Пожелаваме на всички ученици да търсят и откриват себе си във все по-развиващия се свят – 15 септември е празник, честит да е! Успешна нова учебна година! Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Благодаря Ви, господин Мехмед.
Има ли други декларации?
От името на парламентарна група на БСП – госпожо Ненчева, заповядайте, имате думата.
ВЕСКА НЕНЧЕВА (БСП за България): Уважаема госпожо Председател, уважаеми народни представители! Отново сме в навечерието на новата учебна година! Отново училищният звънец ще събере в класните стаи децата ни! Отново учителите ще посрещнат своите ученици!
Но колко от нас, колеги, са разбрали и си дават сметка, че учителите са изморени още преди да започнат първия урок? (Оживление и смях от ГЕРБ.) Колко от нас си дават сметка, че за голяма част от учениците училището вече не е място, без което не могат?
Какво се случва в българското училище? Та то губи с всяка изминала година мястото си на огнище на знанието, губи пламъка на просветата.
Уважаеми народни представители, факт е, че преди две години силово бе въведен Законът за предучилищно и училищно образование (смях от ГЕРБ) без широка подкрепа от обществото и от учителската гилдия. Това създаде хаос в системата на средното образование, отнесе правото на учителя на нормална педагогическа работа и изправи обществото пред проблеми, които се решават на парче без дългосрочна перспектива. Така е, когато един нов закон няма в центъра на своята философия издигане на пиедестал труда на учителя и знанието на ученика. Засега това се отлага във времето и безкомпромисно се връща като бумеранг във функционалната неграмотност на българските ученици. Връща се в агресията сред децата. Връща се в липсата на педагози и отказа на младите да се посветят на една от най-благородните професии. Връща се в обезродяване на нацията и нито механизмите за обхват на децата и учениците, нито шумното пропагандиране на процентното увеличение на заплатите на педагозите ще доведат до желания резултат, защото е прекъсната нишката на копнежа по знанието, на копнеж по образованието. Защото не се осъзнава, че сърцето и душата на българското образование е учителят.
Важно е да се осмисли, че една част от решение на проблема в образованието е силната и чиста връзка с родното, с бащиното. Не са ни нужни задокеански емисари, които да пренаписват историята в учебните ни програми и да бъркат в душите на децата ни. Защо вече рядко разказваме за жертвоготовната братска обич на Балканджи Йово и защо децата ни трудно четат „Под игото“? Защо децата ни не учат за Марко Кралевити, стъпил на Стара планина и Пирин, за да освободи три синджира роби от черния арапин? Учениците все по-малко учат за мъката и радостта на българина, изпети в народните песни, за дивния ритъм на танците ни, за гласа на гайдата от Родопа планина.
Чрез образованието трябва да се съхраним, да съхраним българщината. Образованието е преградата пред злините, от които трябва да спасим децата си, за да усетят те здравите устои на корените си и сами да търсят истината за света, който ги заобикаля.
Имаме примера на нашия възрожденски дух на българина и стремежа му да изучи на четмо и писмо чедото си, за да е грамотно и полезно на себе си, на семейството си, на народа си.
Уважаеми народни представители, нека споделеното дотук е повод да си дадем сметка за отговорността, която всички в тази зала носим, за респекта към българския учител, за знанията на учениците, за съпричастността на родителите към образователния процес, за отговорността на цялото ни общество към последната крепост – образованието, която може да ни спаси, да ни извиси, да ни даде силата и самочувствието като народ за нашата значимост в световната история.
Когато оттук тръгнем с позиция на единение по въпроса на образованието и далновидна държавническа политика, когато тук надскочим партийното си его, когато заложим в учебните програми идеята за величието на българина, а не на омразата и противопоставянето, когато постигнем съгласие за силно българско образование, ще имаме и удовлетворението, и признанието, че сме полезни с делата си. Но празникът предстои и всички чакаме гласа на първия училищен звънец, който ще събере отново учителите и учениците.
Скъпи първокласници, Вие за първи път ще прекрачите прага на родното училище. Учителите ще Ви разкрият чудния свят на буквите – научете се да четете и пишете, за да вървите уверено в живота и помнете с благодарност своя първи учител!
Скъпи ученици и зрелостници, бъдете устремени в пътя към познанието, дерзайте, мечтайте, сбъдвайте възвишени мечти и уважавайте учителите си!
Уважаеми родители, бъдете опора за своите деца, бъдете опора и за учителите, помагайте им, подкрепяйте ги! Защото целта за добруването на децата е обща, отговорностите също.
Уважаеми учители, колеги! Бъдете здрави и отстоявайте позициите си, защото Вие създавате в класните стаи бъдещето на България! Вие доказвате за поредна учебна година, че създавате и утвърждавате успехи въпреки трудностите и недомислията в образователната система.
Желая Ви от сърце спокойна и успешна учебна година! Бъдете благословени и вдъхновени! Честит да е празникът ни! (Ръкопляскания от „БСП за България“.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Благодаря, госпожо Ненчева.
Продължаваме нашата работа с парламентарен контрол.
Първо на въпрос от народния представител Волен Сидеров относно дейността на консулската служба на Република България в Москва ще отговаря госпожа Екатерина Захариева – заместник министър-председател по правосъдната реформа и министър на външните работи.
Заповядайте, господин Сидеров.
ВОЛЕН СИДЕРОВ (ОП): Благодаря, госпожо Председател.
Госпожо Захариева, моят въпрос е свързан с работата на консулската служба в Москва. Става въпрос за следното. Според едно споразумение между Европейския съюз и Руската федерация участниците в културни мероприятия са освободени от такса, когато получават виза. Това споразумение е нарушено през последната година от завеждащия консулския отдел в посолството на България в Русия Николай Панайотов. Как е нарушено?
По начин, по който се погазва Споразумението от 2007 г. Вие трябва да знаете добре, това е Споразумение за Европейската общност и Руската федерация относно улесняване издаването на визи на гражданите на Европейския съюз и на Руската федерация. Това споразумение от 17 май 2007 г. предвижда участници в културни мероприятия да бъдат освободени от такса при издаването на визи. Както казах, Споразумението се нарушава през последната година по следния начин. Започват да се поставят изисквания към участниците във фестивала. Моят сигнал, само да Ви кажа, е от председателя на неправителствената организация „Международен фестивал „Приятели на България“, която от 15 години провежда в България културни мероприятия. Това са ансамбли, певци и танцьори, които гостуват от Руската федерация и изнасят своята програма.
За първи път през тази година от консулската служба са започнали да правят спънки по следния начин. Ще прочета буквално част от писмото на господин Цветан Иванов – председател на това международно сдружение „Приятели на България“, до Димитър Арнаудов – директор на дирекция „Консулски отношения“. Той пише няколко пъти, но не получава отговор и излага фактите, а те са такива.
На 5 април се внасят първите документи в консулството, както през последните седем години. На 16 април консулският отдел изисква да се представят нови документи – медицински застраховки, самолетни билети, потвърждения за платен хотел, предоставени са. На 18-и, само след два дни, консулският отдел изисква да се представи допълнителна таблица с информация кой каква дейност извършва в дадената творческа група, предоставя се информацията. На следващия ден консулският отдел е с ново искане, не приема таблицата, която е поискал предния ден, а изисква служебни бележки, за което е нужно време и те започват да се набавят. На 8 май вече консулският отдел отказва да приеме всякакви документи за издаване на безплатни визи.
Всичко това очевидно е умишлено затормозяване на културните връзки. Моят въпрос е следният, ще го прочета: поради какви причини се нарушават европейските нормативи от нашето консулство в Москва и какви мерки ще предприемете за безпроблемното прилагане на споразумението между Евросъюза и Руската федерация? Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Благодаря Ви, господин Сидеров.
Заповядайте за отговор, уважаема госпожо Заместник министър-председател.
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕКАТЕРИНА ЗАХАРИЕВА: Уважаема госпожо Заместник-председател, уважаеми господин Сидеров, уважаеми дами и господа народни представители! Господин Сидеров, аз си записах датите на въпросния казус, за да го проверя конкретно и отделно, но искам да дам няколко данни.
Както правилно цитирахте въпросното споразумение, наистина съгласно чл. 6, т. 3 от него, буква „з“ се издават безплатни визи на лица, участващи в научни, културни и творчески дейности, включително и университетски и други програми за обмен.
Уверявам Ви, че на всички руски участници в културни мероприятия в България се издават безплатни визи, когато отговарят на условията и ще дам данни. Факт е, че всяка осма виза от Москва, издадена за периода 1 януари – 13 септември 2018 г., просто съм направила справка в периода, когато съм получила въпроса, консулската служба в Москва е издала 17 186 визи с цел културен обмен от общо 170 хиляди. За миналата година цифрите са – от 146 хиляди визи, 18 659 визи са безплатни и отново са с цел културен обмен. Тоест това наистина е постоянна величина и постоянна тенденция.
Отказват се визи само в случаите, когато са нарушени разпоредбите на Споразумението. Такива случаи например могат да бъдат, когато участниците в такива събития заплащат и участват във фестивали с комерсиална цел, тоест когато лицата са заплатили за своето участие.
Давам пример. В няколко случаи, когато в процеса на издаване на визи и при интервютата, са установени наистина практики, за които ние сме сигнализирали съответните институции, но за които Министерството не може да носи отговорност, като например има недобросъвестни лица и организации, очевидно в Русия, които събират от хората немалки пари, като 2313 евро. В тези пакети хората плащат нощувка, път и съответно визи. Същото така сме констатирали издаване на имитации на туристически ваучери на съответни туристи, които симулират сходство с акредитирани към посолството руски туроператори.
Наистина, тъй като във Вашия въпрос го нямаше конкретния казус, аз поемам ангажимент да проверя точно този случай, да извърша проверка по него и наистина да го коригираме, ако са събрани неправомерно такси за виза. Това не са пари, това са просто таксите за виза. Така че аз неслучайно дадох данните. Очевидно е, че не само не възпрепятстваме, а по-скоро стимулираме. Фактът, че всяка осма виза, издадена от Москва, е с цел културен обмен, до 13 септември 2018 г., показва, че наистина се стремим по-скоро да облекчаваме, отколкото да затрудняваме. Но няма как да си затваряме очите, ако и когато някой неправомерно събира пари от участниците и опитва да заобиколи Споразумението, съответно да ощети държавния бюджет, защото това са такси, които постъпват в държавния бюджет. Благодаря Ви за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Благодаря ви, министър Захариева.
Господин Сидеров, имате възможност за реплика – заповядайте.
ВОЛЕН СИДЕРОВ (ОП): Госпожо Захариева, аз проучих случая и обръщам внимание, защото през годините 2011 – 2017 не е имало такива затруднения. Те се появяват сега – тази година, и може би има някакви наставления, не знам, от страна на Министерството. Това също е въпрос, който би трябвало да изясним – дали има някакви допълнителни наставления към консулските служби, специално в Руската федерация, така да слагат един филтър на хората, които искат да участват в културния обмен?
Ако това е така, е добре да си го кажем откровено и да видим как да го преодолеем. Защото подобни случаи, подобни въпроси, като този, който задавам, могат да бъдат и един старт за нормативни промени, в които да помислим дали не е възможно пък освобождаването на руските туристи от визи там, както е в една Турция, да кажем – визите да се получават тук, на българска територия и да бъде улеснено идването на руски туристи, които, знаем, че са преобладаващо число от нашия туризъм и носят доста сериозни печалби на нашия туристически бизнес.
Това също е тема, която можем да обмислим. На мен ми се ще, ако може България да не плаща данък на геополитически идеологеми и в резултат на съвети от някого отвън да ограничава примерно общуването между България и Русия. Това не трябва да става, защото вреди на страната ни.
Надявам се да проверите случая и да говорим по-нататък вече, бих казал творчески, в посока: дали може да се промени нормативната база, изискванията, така че да улесним идването на руски туристи у нас. От това България само ще печели. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Благодаря Ви.
Желаете ли дуплика?
Заповядайте, министър Захариева.
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕКАТЕРИНА ЗАХАРИЕВА: Аз ще отговоря само на въпроса – указания от мен или от някои от политическите ръководства не са давани и няма никаква промяна тази година. Неслучайно дадох и цифрите и за тази, и за миналата, за да се види, че е същото.
Единствените указания в резултат на този въпрос, които аз знам, че са дадени, е от Финансовата дирекция, те стават всяка година и са давани с цел избягване на злоупотреби. Очевидно неслучайно цитирах и тези случаи, които сме установили. Подвеждат се хората, което не е добре и за България, събират им пари, и то не малко – 2200 евро, почти не са малко пари. Идеята на тези указания, които Финансовата дирекция дава всяка година към консулските служби, е настина стриктно да се изпълнява разпоредбата, така че да не се получават злоупотреби с държавния бюджет, защото в крайна сметка тези хора носят отговорност и към държавния бюджет.
Но за другата тема – работата на Външно министерство наистина е да оказва съдействие при облекчаването на съществуващите нормативни пречки за привличане на повече туристи. Готова съм да говорим. Проучвали сме въпроса. За съжаление не е възможно съгласно шенгенските изисквания, но наистина нека да организираме една среща, за да видим какво можем да направим за облекчаване или по-бързо издаване.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Позволете ми да благодаря на госпожа Екатерина Захариева – заместник министър-председател по правосъдната реформа и министър на външните работи, за участието й в днешния парламентарен контрол.
Продължаваме с въпрос към господин Боил Банов – министър на културата. Той ще отговори на въпрос от народния представител Велислава Кръстева относно административна сграда на улица „Георги Бенковски“ № 1 – 3, част от архитектурен паметник на културата от национално значение.
Заповядайте, госпожо Кръстева, имате думата.
ВЕЛИСЛАВА КРЪСТЕВА (ДПС): Благодаря, госпожо Председател.
Уважаеми господин Министър! Въпросът ми касае сградата, в която се помещава Софийска филхармония и в същността си той засяга следния въпрос.
На трети, четвърти, пети и шести етаж от визираната сграда, която е надлежно посочена във въпроса, както Ви е подаден, е разположена собственост, която е публична държавна, с предназначение „Делова и административна дейност“. Тези обекти се намират непосредствено над залата на Софийска филхармония, а Софийска филхармония от години изпитва притеснение по отношение на изпълнението на основната си дейност, тъй като тя не разполага с обособени гримьорни, нототеката се наводнява системно, липсват обособени помещения за репетиционни и така нататък.
С оглед на тази ситуация Софийска филхармония е депозирала писмо до областния управител в края на април тази година да й бъде предоставен за служебни нужди визираният обект и актът на публичната държавна собственост със съответните атрибути към него. Административният адрес е: София, улица „Бенковски“ № 1 – 3. До момента обаче Областната администрация не е върнала отговор на Софийска филхармония по този въпрос.
В тази връзка питам: на основание чл. 2 от Закона за закрила и развитие на културата има ли постъпили от страна на Министерството на културата до Областната администрация, до областния управител на София град за предоставяне на гореописаните обекти за нуждите на Филхармонията? Също така, питането ми касае установяването на статута и това дали те в момента се ползват, дали са заети? Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Благодаря Ви, уважаема госпожо Кръстева.
Заповядайте за отговор, уважаеми господин Банов.
МИНИСТЪР БОИЛ БАНОВ: Уважаема госпожо Председател, уважаеми народни представители! Уважаема госпожо Кръстева, във връзка с Ваш въпрос Ви информирам следното: Софийска филхармония е държавен сценичен институт с национално значение, с история и традиции в областта на симфоничната музика в страната. Институтът е самостоятелно юридическо лице на бюджетна издръжка в системата на културата.
В последните години дейността на Филхармонията се развива с тенденции за нарастваща зрителска аудитория и повишени показатели, като брой концерти и спектакли. Активизирането на културния продукт и поддържането на високо художествено качество изискват подходяща среда за работа както на творческия и изпълнителския състав, така и на административното звено.
С писмо от 24 юли 2018 г. директорът на Софийска филхармония отправи искане към Министерство на културата за подкрепа и съдействие пред съответните институции за предоставяне на помещения, представляващи, както Вие казахте, трети, четвърти, пети и шести етаж от сграда, с административен адрес: София, улица „Бенковски“ № 1. В същата сграда са служебният вход на Софийска филхармония и обслужващите помещения. Към писмото са приложени четири екземпляра справки от електронния сайт на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, с които помещенията на трети, четвърти, пети и шести етаж са отразени като самостоятелен обект в сграда, със съответния идентификатор по кадастрална карта и кадастрални регистри на град София. В писмото се твърди, че помещенията са публична държавна собственост.
В Министерство на културата не се съхранява информация относно собствеността на описаните помещения. Няма данни същите да са предоставени за управление на Министерството по предвидения от закона ред.
Извършеният на място оглед от служители на Министерство на културата и Софийска филхармония установи, че помещенията на трети, четвърти, пети и шести етаж са разположени в сграда с административен адрес: София, „Бенковски“ № 1, но достъпът до тях се осъществява през съседна сграда, която е с административен адрес: София, „Бенковски“ № 3 и съответно е с друг идентификатор. Съседната сграда е затворена. От извършения външен оглед се предполага, че помещенията не се ползват към момента.
В тази връзка с писмо от 11 септември 2018 г. Министерството на културата отправи искане към господин Пехливанов – областен управител на област София, в случай че помещенията са държавна собственост, да ни бъдат предоставени копия от актовете за държавна собственост за иницииране на процедури по реда на Закона за държавната собственост. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Благодаря Ви, уважаеми господин Министър.
Заповядайте за реплика, госпожо Кръстева – имате думата.
ВЕЛИСЛАВА КРЪСТЕВА (ДПС): Благодаря, господин Министър.
До някаква степен е удовлетворителен отговорът, който получих, и въпреки това искам още един път да акцентирам за по-голямото Ви ангажиране с въпроса не заради друго, а защото практика стана в последните години – постфактум обществеността да се информира за, да кажем, самоволни действия на областните управители, особено в София, особено когато става дума за публична собственост, особено когато става дума за паметници на културата и след това да се предприемат действия, когато вече, така да се каже, са настъпили определени неблагоприятни процеси.
Така че обръщам Ви внимание, моля, бъдете по-настоятелни, да не открием в един момент, че я е продадено, я е наето от някой, който има друг тип интереси, тъй като става дума наистина за центъра на София, става дума за Софийска филхармония, става дума за паметник на културата. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Благодаря Ви, госпожо Кръстева.
Заповядайте за дуплика, уважаеми господин Министър.
МИНИСТЪР БОИЛ БАНОВ: Благодаря Ви.
Искам да подчертая, че с господин Пехливанов работим много добре, и мисля, че ще бъде доведено до успешен край това начинание. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Позволете ми да благодарим на господин Боил Банов – министър на културата, за участието му в днешния парламентарен контрол.
Продължаваме с въпросите към министъра на образованието Красимир Вълчев. Първо, той ще отговори на питане от народния представител Таня Петрова относно преминаване на училищата към едносменен режим.
Имате думата, госпожо Петрова, заповядайте.
ТАНЯ ПЕТРОВА (ГЕРБ): Уважаема госпожо Председател, уважаеми господин Министър, уважаеми колеги! Моят въпрос е пореден по темата за преминаване на училищата към едносменен режим на обучение и е формулиран по следния начин: проблемът за преминаването на едносменен режим е труден за решаване, всички съзнаваме това, и тази трудност особено се проявява в големите градове. Във Варна има 64 училища, от тях само 34 са на едносменен режим.
Във връзка с това е моето питане: какви са конкретните действия, които е необходимо да извършат общините в големите градове, в това число община Варна, за да бъде решена сложната ситуация по преминаване на училищата към едносменен режим?
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Благодаря Ви, госпожо Петрова.
Заповядайте, уважаеми господин Министър, да отговорите на поставения въпрос.
МИНИСТЪР КРАСИМИР ВЪЛЧЕВ: Уважаема госпожо Председател, уважаеми госпожи и господна народни представители! Уважаема госпожо Петрова, целта за преминаване към едносменен режим във всички училища беше поставена със Закона за предучилищното и училищното образование, а както и Вие казахте, през 2016 г. беше въведен един срок, който е нереален – до 2021 г., да се случи това, нереалистичен!
Затова се предложиха промени в Наредба № 10, които регламентират изготвянето на програми за всяка една община – 74 са общините, които имат училища на двусменен режим. Не е желателно срокът да бъде еднакъв за всички общини, едно е в Симитли, друго е в София. Най-големите проблеми са в София, където трябва да се направят най-голям обем инвестиции. Най-голям е проблемът в София, а на следващо място – второ и трето, са Варна и Бургас, на четвърто е Пловдив. Проблемът не е само с осигуряването на средства и с осигуряването на терени, а когато говорим за Варна и Бургас, те са и затворени от много страни.
Не сме се отказали от целта. Това, което правим като промяна в Наредбата, е диференциран срок за всички общини. Той не трябва да бъде прекалено продължителен, за да не се загуби амбицията за преминаване към едносменен режим. Ако кажем, че общият срок е 2027 г., примерно, много е вероятно до 2025 – 2026 г. да не се предприемат достатъчно като обем действия, затова тези програми трябва да конкретизират действията и сроковете.
Мерките са най-общо три: строеж на нови училища, дострояване на съществуващи училища, намаляване на приема в съществуващи училища. Това вече се прави през последната година, година и половина и някои училища, които имаха малък брой паралелки във втора смяна, минаха на едносменен режим с редуциране на приема. Възможна е, разбира се, и четвърта мярка – оптимизация на преструктурирането на училищната мрежа. Някъде има свободни професионални гимназии, но има недостиг в неспециализираните училища, които доскоро наричахме общообразователни, така че е възможно такова преструктуриране. Разбира се, възможна е комбинация от тези мерки. Общинските програми по общия случай съдържат комбинация от тези мерки и след изготвянето на всички програми до 15 декември ние ще имаме остойностените и необходимите средства. Няма съмнения, че трябва да се построят нови училища. Столична община планира строежа на четири нови училища, във Варна също е планиран строежът на ново училище, а в Бургас тази седмица беше открито такова – не само като сграда, но и като юридическо лице. В момента провеждаме срещи и съгласуваме тези планове с всички общини.
Аз имах възможност да се срещна с кмета на община Варна и това, което проговорихме като общинска програма, е, че реалистичният срок е девет години. Може би най-дългият ще бъде 10 г. – на Столична община, а останалите ще бъдат по-кратки, тоест в срок от 9 – 10 години в най-големите общини трябва да се реализират тези общински програми. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Благодаря Ви, уважаеми господин Министър.
Заповядайте, госпожо Петрова, за уточняващи въпроси.
ТАНЯ ПЕТРОВА (ГЕРБ): Благодаря, госпожо Председател.
Благодаря, господин Вълчев.
Моят уточняващ въпрос е свързан със следното: предвижда ли този план, който в момента се изготвя, по-ранно преминаване на учениците до четвърти клас на едносменен режим и специално за община Варна има ли вече яснота как 10-те училища, които се намират в пет сгради, ще осъществят процес на преминаване на всяко училище в самостоятелна сграда?
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Благодаря Ви, уважаема госпожо Петрова.
Заповядайте, господин Министър, за отговор.
МИНИСТЪР КРАСИМИР ВЪЛЧЕВ: Все още нямаме окончателния вариант на плана, вероятно ще бъде допълнително обсъден, очакваме да бъде предложен и на общински съвет за обсъждане. Може би тези училища, които Вие споменахте – петте училища, са най-трудната част от реализирането на плана, а във всички случаи ще трябва и разширяване на съществуващия сграден фонд. Това, което казвам, е със строеж, с дострояване на много места ще стане с дострояване и намаляване на приема.
Друга промяна в Наредба № 10 е възможността общините да съгласуват приема и да предлагат намаление на приема в най-големите училища, където не е осигурен едносменен режим и не е осигурена целодневна организация. Факт е, че досега нямаше такъв механизъм и имаше стимул училищата да увеличават броя на паралелките, което доведе до необоснована концентрация на ученици в определени училища. Това е. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Благодаря Ви, господин Министър.
Госпожо Петрова, процедурата на питане Ви дава възможност да изразите и отношение.
Заповядайте, имате думата.
ТАНЯ ПЕТРОВА (ГЕРБ): Искам да благодаря на господин Вълчев за това, че лично се ангажира за решаване на въпросите с големите градове.
Аз съзнавам, че е много трудна ситуацията във Варна да се оптимизира училищната мрежа, но с решаващата подкрепа на Министерството и с активната позиция на общината по този въпрос, считам, че тази първа стъпка на разделяне на училищата и оптимизацията трябва да бъде направена. Аз съм сигурна, че ще използваме точно съдържанието на направеното от Вас изречение, че във Варна процесът ще се реализира във близките девет години, а не поне след девет години. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Благодаря Ви, уважаема госпожо Петрова.
Продължаваме с въпрос от народния представител Петър Петров относно нерешените проблеми с Регионалното управление на образованието – Сливен.
Заповядайте, господин Петров.
ПЕТЪР ПЕТРОВ (ОП): Благодаря, госпожо Председател.
Господин Министър, през последните седем месеца съм сезиран от учителски колективи, респективно директори на водещи учебни заведения в моя избирателен район – Сливенска област, относно методиката в работата на началника на Районното управление по образованието – госпожа Бисерка Михалева.
Оплакванията на педагозите и административните ръководители в училищата са свързани с авторитарния стил на ръководене на началника на РУО, с едноличното взимане на решения по кардинални въпроси, с тормоз и заплахи срещу изразилите несъгласие с нея кадри.
Имах няколко разговора с Вас, респективно среща с заместник-министъра госпожа Михайлова, с оглед намиране на бързо кадрово решение, срещнах се и с госпожа Танева. За съжаление, се оказа, че съм бил подведен от ръководството на МОН и от госпожа Танева. Никой в Министерството, нито в политическото ръководство на партия ГЕРБ не се е канил да извършва кадрови промени преди началото на учебната година.
Противопоставянето на училища, респективно ръководства, продължава и в момента и се задълбочава, а това бие по управляващата коалиция и точно затова задавам по този начин въпроса. Наскоро беше принудена или, както казахме в предишни наши изявления, „оставчена“ госпожа Якимова, един уважаван директор в училището, която не беше оставена въпреки желанието на колектива да поработи още една година.
През изтеклия период госпожа Михалева доказа, че не може да обединява училищните структури. Решаването на проблема с намаляване броя на учениците, откриването или закриването на училища, пренасочването на подходящ начин на ученици се отлага за неясното бъдеще.
Надявам се, господин Министър, да отговорите на въпроса ми: колко от директорите на училища в област Сливен, респективно в община Сливен, са били без постоянни договори на работа към 1 септември 2017 г., респективно към 1 септември 2018 г.? Защото това е една от хватките, с които госпожа Михалева държи подчинените, една от причините за ниската мотивировка в колективите, респективно за ниските резултати в работата на много от училищата? Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Благодаря Ви, господин Петров.
Заповядайте за отговор, министър Вълчев – имате думата.
МИНИСТЪР КРАСИМИР ВЪЛЧЕВ: Уважаема госпожо Председател, уважаеми госпожи и господна народни представители! Уважаеми господин Петров, миналата година с Вас коментирахме промените в училищната мрежа, които са проекция на демографските промени в страната ни. Министерството съблюдава реализирането на принципа на равен достъп за всички ученици в страната. В тази връзка се актуализират ежегодно списъците на средищните и защитените училища.
В разговорите с госпожа Михайлова и госпожа Танева е търсено решение на проблемите в област Сливен. Миналата година в община Сливен беше създадено напрежение относно изпълнението на чл. 16 и чл. 17 от Наредба № 10 за организацията на дейности в училищното образование предвид поетапното осигуряване на целодневната организация. В никакъв случай не може да се твърди, че сте подведен, ние с Вас действително говорихме преди няколко месеца. Госпожа Василева е изпълнила условията за пенсиониране на 21 август. Предвид многото организационна работа в навечерието на учебната година – решението е лично мое, няма връзка с госпожа Танева или който и да е друг, в разговор с госпожа Бисерка Михалева взехме решение прекратяването на правоотношението ѝ да бъде в края на септември или в началото на октомври.
По отношение на конкретния Ви въпрос – към 1 септември 2018 г. със срочни договори са общо 26 директори на образователни институции на територията на област Сливен, от които в община Сливен са 10, в община Нова Загора – 6, в Котел – 6, в Твърдица – 3. Със срочни договори към настоящия момент, с продължителност една година са общо 16 директори, като в община Сливен са 8, в община Нова Загора – 3, община Котел – 2, и община Твърдица – 3.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Благодаря Ви, господин Министър.
Заповядайте за реплика, господин Петров.
ПЕТЪР ПЕТРОВ (ОП): Благодаря, господин Министър.
Аз и друг път съм изказвал от тази трибуна мнението си, че от министрите на образованието, които следя от 10 години насам, Вие сте човекът, който ще направи реформа в образователната система на България, и трябва да Ви помагаме.
Но невинаги нещата зависят от Вас и зная, че избирането на началниците на районно управление е и политически въпрос. Аз се надявам, че наистина ще изпълните това и тогава ще олекне на много от директорите в Сливенска област. Както споменахте, миналата година – така ми беше казано, че около 30 директори стоят с временни договори, а сега са намалени на 16, което също не е добре. Не бива да има директори, които…
Познавам директора на едно от най-големите училища, който сега започва четвъртата си година с временен договор. Не може да се чака от тези хора мотивация и колектива, който ръководят, да взимат трудни решения.
Искам да изразя своята увереност, че ще назначите един енергичен човек, който да обединява, а не да разединява, както правеше досега госпожа Михалева, в училищата да се проведе една реформа, защото 35% от населението в Сливен са роми. Има вече две големи училища, които са сегрегирани.
Сега ще Ви дам едно писмо, което ми е изпратил кметът на Горно Александрово – едно село само с циганчета ученици, които обаче са различни цигани. Извинявайте, че използвам този израз. Тези хора са като котелските цигани – интелигентни хора, искат децата им да учат, а не могат. Госпожа Михалева всяка година пренебрегва исканията на жителите на Горно Александрово. И сега ще Ви дам един списък, който показва, че през последните 10 години, откакто е закрито училището в селото, всяка година има достатъчно ученици, за да се разкрият паралелки. Но те не се разкриват?! Ето, тук има 174 подписа на родители от Горно Александрово, още 36 от Трапоклово, които искат да се разкрие училището и децата им да получават образование. Давам Ви този списък, предполагам, че го имате.
Благодаря Ви за търпението, госпожо Председател, че ми удължихте времето.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Благодаря Ви, господин Петров.
Ще благодарим и на министъра на образованието и науката за неговото участие в днешния парламентарен контрол.
Приключваме нашата работа.
Следващо редовно заседание – 9,00 ч. на 19 септември 2018 г. (Звъни.)

(Закрито в 12,00 ч.)

Председател:
Цвета Караянчева
Заместник-председатели:
Емил Христов
Нигяр Джафер


Секретари:
Филип Попов
Слави Нецов
Форма за търсене
Ключова дума
ЧЕТИРИДЕСЕТ И ТРЕТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на председател на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

Избор на заместник-председател и двама членове на Комисията за регулиране на съобщенията

    Последни заседания