Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Стенограми от пленарни заседания
ДВЕСТА ДВАДЕСЕТ И ВТОРО ЗАСЕДАНИЕ
София, четвъртък, 31 януари 2019 г.
Открито в 9,03 ч.
31/01/2019
Видео архив » Преглед на видео архив
Председателствали: председателят Цвета Караянчева и заместник-председателите Емил Христов, Явор Нотев и Нигяр Джафер

Секретари: Александър Ненков, Джейхан Ибрямов

ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Добър ден, колеги!
Има кворум. Откривам заседанието. (Звъни.)

Колеги, започваме с първа точка за днес:
ВТОРО ГЛАСУВАНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ЖИВОТНОВЪДСТВОТО, вносител – Министерският съвет на 17 декември 2018 г., приет на първо гласуване на 11 януари 2019 г. Заповядайте, госпожо Димова, да ни запознаете с Доклада.
ДОКЛАДЧИК ИРЕНА ДИМОВА: Благодаря, госпожо Председател.
Госпожо Председател, уважаеми колеги! На основание чл. 49, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание предлагам за допуск в залата на доцент доктор Янко Иванов – заместник-министър на земеделието, храните и горите.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Моля, режим на гласуване по направеното предложение.
Гласували 160 народни представители: за 155, против няма, въздържали се 5.
Предложението е прието.
Моля, поканете госта в залата.
ДОКЛАДЧИК ИРЕНА ДИМОВА: Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Представям на Вашето внимание:
„Доклад относно Законопроект за изменение и допълнение на Закона за животновъдството, № 802-01-58, внесен от Министерския съвет на 17 декември 2018 г., приет на първо гласуване на 11 януари 2019 г. – второ гласуване.
„Закон за изменение и допълнение на Закона за животновъдството“.
Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на Закона.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Изказвания? Не виждам.
Подлагам на гласуване наименованието на Закона, подкрепено от Комисията.
Гласували 144 народни представители: за 143, против няма, въздържал се 1.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ИРЕНА ДИМОВА: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 1. (Председателите се сменят.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Параграф 1, да.
ДОКЛАДЧИК ИРЕНА ДИМОВА: Параграф 2.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Да, да, продължете!
ДОКЛАДЧИК ИРЕНА ДИМОВА: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 2:
„§ 2. В чл. 3 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 2:
а) създава се нова т. 5:
„5. националния съвет по генетични ресурси;“
б) досегашната т. 5 става т. 6 и в нея думата „животновъдни“ се заменя с „развъдни“.
2. Създава се нова ал. 3:
„(3) Министърът на земеделието, храните и горите е компетентен орган за признаване на развъдни организации и техните развъдни програми в съответствие с чл. 39 от Регламент (ЕС) 2016/1012 на Европейския парламент и на Съвета от 8 юни 2016 година относно зоотехнически и генеалогични условия за развъждане, търговия и въвеждане в Съюза на чистопородни разплодни животни, хибридни разплодни свине и зародишни продукти от тях, за изменение на Регламент (ЕС) № 652/2014 и на директиви 89/608/ЕИО и 90/425/ЕИО на Съвета и за отмяна на определени актове в областта на развъждането на животни (OB, L 171/66 от 29 юни 2016 г.), наричан по-нататък „Регламент (ЕС) 2016/1012“.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Благодаря Ви, госпожо Димова.
Има ли изказвания по предложенията за параграфи 1 и 2? Няма.
Преминаваме към гласуване на текста на вносителя, предложен за § 2, подкрепен от Комисията, и редакцията на Комисията за § 2.
Гласували 138 народни представители: за 138, против и въздържали се няма.
Предложенията са приети.
ДОКЛАДЧИК ИРЕНА ДИМОВА: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 3.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Има ли изказвания? Няма.
Преминаваме към гласуване на подкрепеното от Комисията предложение на вносителя за текста на § 3.
Гласували 124 народни представители: за 124, против и въздържали се няма.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ИРЕНА ДИМОВА: По § 4 е постъпило предложение от народния представител Бюрхан Абазов.
Комисията подкрепя по принцип предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 4:
„§ 4. В чл. 3б, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:
1. Точка 6 се изменя така:
„6. отразява и/или коригира породата, пола и датата на раждане на животните и развъдния им статус в Интегрираната информационна система на Българската агенция по безопасност на храните;“.
2. В т. 7 след думата „изпълнява“ се добавя „функции съгласно чл. 38 от Регламент (ЕС) 2016/1012“.
3. Създава се т. 8:
„8. е компетентен орган за извършване на официален контрол в съответствие с чл. 39 от Регламент (ЕС) 2016/1012.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Благодаря Ви.
Има ли изказвания? Няма.
Преминаваме към гласуване на предложението в редакцията на Комисията за текст на § 4.
Гласували 137 народни представители: за 137, против и въздържали се няма.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ИРЕНА ДИМОВА: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 5:
„§ 5. В чл. 4 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 накрая се добавя „който има структури на областно ниво“.
2. В ал. 3 думите „организацията, дейността и финансирането“ се заменят с „организацията и дейността“.
3. Създава се ал. 4:
„(4) В състава на Съвета по животновъдство се включват и представители на национално представени организации в областта на животновъдството, които отговарят на изисквания, определени в правилника по ал. 3.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Благодаря Ви.
Има ли изказвания по докладвания текст? Не виждам.
Преминаваме към гласуване на текста за § 5 в редакцията на Комисията.
Гласували 126 народни представители: за 126, против и въздържали се няма.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ИРЕНА ДИМОВА: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 6.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Има ли изказвания по предложения текст на вносител за § 6? Няма.
Гласуваме предложението за текст на § 6, подкрепено от Комисията.
Гласували 116 народни представители: за 115, против 1, въздържали се няма.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ИРЕНА ДИМОВА: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 7:
„§ 7. Член 6 се изменя така:
„Чл. 6. Развъдните организации са сдружения, регистрирани при условията и по реда на Закона за юридическите лица с нестопанска цел за осъществяване на дейност:
1. в обществена полза – при извършване на развъдна дейност с чистопородни разплодни животни;
2. в обществена или в частна полза – при извършване на развъдна дейност с хибридни разплодни свине.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Изказвания? Няма.
Преминаваме към гласуване на текста на вносителя в редакцията на Комисията за § 7.
Гласували 118 народни представители: за 118, против и въздържали се няма.
Предложението е прието.
Преди да продължим, госпожо Димова, ще обявя за залата: обръщат ми внимание, че при първото гласуване на § 1 и § 2 не е станало ясно, че гласуваме и двата параграфа. Вероятно съм сгрешил при докладването. Моля да се има предвид, че двата параграфа – първи и втори, са гласувани, за да бъде ясно в стенограмата.
Продължаваме с Доклада.
ДОКЛАДЧИК ИРЕНА ДИМОВА: По § 8 е постъпило предложение от народния представител Десислава Танева и група народни представители.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 8:
„§ 8. В чл. 8 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Развъдната дейност се извършва от организации, признати за развъдни със заповед на министъра на земеделието, храните и горите по чл. 29б, ал. 1, които имат одобрена развъдна програма и/или програми и издадено разрешение за извършване на развъдна дейност по чл. 30б, ал. 1.“
2. Алинея 4 се отменя.
3. В ал. 5 след думите „разработва от“ се добавя „научни работници, които извършват научна дейност за съответния вид и направление животни, и“ и се създава изречение второ: „В разработването на развъдната програма могат да участват членове на развъдната организация, когато това е предвидено в правилника по чл. 29, ал. 1, т. 10.“.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Има ли изказвания по предложения текст за § 8? Няма изказвания.
Преминаваме към гласуване на текста по вносител, подкрепен от Комисията, в редакция на Комисията.
Гласували 123 народни представители: за 123, против и въздържали се няма.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ИРЕНА ДИМОВА: Постъпило е предложение от народния представител Десислава Танева и група народни представители.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията предлага да се създадат нови § 9 и § 10:
„§ 9. В чл. 10а думата „животновъдните“ се заменя с „развъдните“.
§ 10. В чл. 10б се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думата „животновъдните“ се заменя с „развъдните“.
2. В ал. 2 в текста преди т. 1 думата „животновъдните“ се заменя с „развъдните“.
3. В ал. 3 думата „животновъдните“ се заменя с „развъдните“.
4. В ал. 4 думата „Животновъдните“ се заменя с „Развъдните“.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Има ли изказвания по предложените текстове? Няма изказвания.
Пристъпваме към гласуване на предложението за създаване на нови § 9 и § 10, подкрепено от Комисията, в редакция на Комисията.
Гласували 118 народни представители: за 118, против и въздържали се няма.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ИРЕНА ДИМОВА: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 9, който става § 11.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 10, който става § 12:
„§ 12. В чл. 13 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 2 думите „Общите организации“ се заменят с „Общата организация“.
2. В ал. 3 след думата „животни“ се добавя „се регистрират по реда на Закона за ветеринарномедицинската дейност и“ и думите „във връзка с осъществяване на епизоотичния контрол“ се заличават.
3. В ал. 5 думите „и се регистрират по реда на Закона за ветеринарномедицинската дейност“ се заличават.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Има ли изказвания по предложенията за текстове на § 9, който става § 11, и § 10, който става § 12? Няма желаещи за изказване.
Преминаваме към гласуване на текста на вносителя, подкрепен от Комисията за § 9, който става § 11, и подкрепения от Комисията тест на вносителя, в редакция на Комисията за § 10, който става § 12.
Гласували 109 народни представители: за 109, против и въздържали се няма.
Предложенията за двата параграфа са приети.
ДОКЛАДЧИК ИРЕНА ДИМОВА: Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 11 да бъде отхвърлен.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Има ли изказвания по това предложение? Няма изказвания.
Преминаваме към гласуване на предложението на Комисията за отхвърляне на § 11.
Гласували 101 народни представители: за 101, против и въздържали се няма.
Предложението за отхвърляне на § 11 е прието.
ДОКЛАДЧИК ИРЕНА ДИМОВА: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 12, който става § 13.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Изказвания? Няма.
Гласуваме предложението на Комисията за подкрепа на текста на вносителя за § 12, който става § 13.
Гласували 97 народни представители: за 97, против и въздържали се няма.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ИРЕНА ДИМОВА: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 13, който става § 14.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Има ли изказвания по докладваното предложение на Комисията? Няма.
Гласуваме предложението на Комисията в подкрепа на текста на вносителя за § 13, който става § 14.
Гласували 91 народни представители: за 91, против и въздържали се няма.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ИРЕНА ДИМОВА: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 14, който става § 15.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Има ли изказвания? Няма.
Преминаваме към гласуване предложението на Комисията за подкрепа текста на вносителя за § 14, който става § 15.
Гласували 91 народни представители: за 91, против и въздържали се няма.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ИРЕНА ДИМОВА: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 15, който става § 16:
„§ 16. В чл. 15а се правят следните изменения:
1. В ал. 2, т. 1 думите „със специалност“ се заменят със „с изучаван предмет „Бубарство“ или завършен курс за следдипломна квалификация по“.
2. В ал. 8:
а) в текста преди т. 1 думите „следните документи“ се заличават;
б) в т. 1 думата „сертификат“ се заменя с „документ“.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Уважаеми народни представители, има ли изказвания по предложението на Комисията за редакция на § 15, който става § 16? Няма заявки за изказвания.
Преминаваме към гласуване на редакцията, предложена от Комисията за § 15, който става § 16.
Гласували 100 народни представители: за 100, против и въздържали се няма.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ИРЕНА ДИМОВА: По § 16 е постъпило предложение от народния представител професор Светла Бъчварова и група народни представители.
Комисията подкрепя по принцип предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 16, който става § 17:
„§ 17. В чл. 18 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 2:
а) в т. 1 накрая се добавя „(автохтонни)“;
б) точка 5 се отменя.
2. Алинея 6 се изменя така:
„(6) Изпълнителната агенция по селекция и репродукция в животновъдството създава и поддържа:
1. база данни за произхода на мъжките разплодни животни, установен със зоотехнически сертификат или чрез ДНК анализ;
2. регистър на мъжките разплодни животни и регистър на развъдните стада от националния генофонд, които се актуализират по предложение на развъдните организации и се одобряват със заповед на изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по селекция и репродукция в животновъдството.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Има ли изказвания?
Заповядайте за изказване, професор Бъчварова, имате думата.
СВЕТЛА БЪЧВАРОВА-ПИРАЛКОВА (БСП за България): Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги, искам да обърна внимание върху § 17, като нашите предложения са приети.
Малко предистория. ДНК лаборатория беше създадена преди три години към Изпълнителната агенция по селекция и репродукция в животновъдството. За съжаление, досега тя не се използваше и не даваше възможност да се работи в сферата, в която е, а именно установяването на произхода на животните и съответно тяхната класификация в една или друга порода.
По предложението на Министерския съвет и Министерството на земеделието лабораторията трябваше само да осъществява дейност по отношение на местните породи. Приетото и гласувано предложение от Комисията е всички породи в България да бъдат обхванати от този ДНК анализ. Освен това се дава и възможност тези породи животни, които имат сертификати, да бъдат признати. Считаме, че по този начин доста от изкривяванията и проблемите, които се появяват именно преди идентификацията на породите, ще създадат възможност за по-сериозен контрол, тъй като огромни средства по европейските фондове се предоставят за поддържането на генофонда в страната и на породите, които са важни.
Едно от нещата, които ме притесняват и с които Изпълнителната агенция трябва да се пребори, е регистърът, който със заповед на изпълнителния директор трябва да бъде публикуван и да е публичен на страницата на Изпълнителната агенция по селекция и репродукция в животновъдството. От прагматична гледна точка това е почти невъзможно, защото този списък е непрекъснато променящ се. Той не е година за година. Тоест в рамките на един месец Вие може да имате промяна на списъка пет, шест или седем пъти, което означава, че може да се създаде проблем именно с този регистър – да бъде актуален и това, което е публикувано на страницата, да бъде точно. Надявам се чрез вътрешни правила, които Изпълнителната агенция ще приеме, да създаде предпоставки регистърът, който е важен за всички, включително и за контролиращите органи, и за тези, които съответно осигуряват и предоставят средства от европейските фондове, да имат актуална база данни за регистрираните животни. В противен случай един регистър, който не се актуализира непрекъснато, на практика не изпълнява своите функции, за които е създаден.
Надявам се този текст да бъде разбран и подкрепен, защото е едно от най-важните неща в промяната на Законопроекта. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Благодаря Ви, професор Бъчварова.
Има ли реплики към изказването? Няма.
Други изказвания по обсъждания текст? Няма.
Преминаваме към гласуване на редакцията за § 16, който става § 17, предложена от Комисията.
Гласували 97 народни представители: за 97, против и въздържали се няма.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ИРЕНА ДИМОВА: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 17, който става § 18:
„§ 18. В чл. 18а се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 3 думите „от представители на неправителствени
организации, определени от тях съгласно устава им“ се заменят с „по генетични ресурси“.
2. Създава се нова ал. 4:
„(4) В състава на националния съвет по генетични ресурси се включват председатели на развъдни организации, представители на развъдни организации – зооинженери, на Изпълнителната агенция по селекция и репродукция в животновъдството и на дирекцията по чл. 3, ал. 2, т. 1, както и представители на науката от висши училища и от Селскостопанската академия.“
3. Досегашната ал. 4 става ал. 5.
4. Създава се ал. 6:
„(6) Националният съвет по генетични ресурси е органът, който удостоверява статуса на местните породи като застрашени по смисъла на чл. 2, параграф 24 от Регламент (ЕС) 2016/1012, при условия и по ред, определени в правилника по ал. 5.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Има ли изказвания? Не виждам заявки за изказвания.
Преминаваме към гласуване на редакцията на Комисията в подкрепа на текста на вносител за § 17, който става § 18.
Гласували 96 народни представители: за 95, против няма, въздържал се 1.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ИРЕНА ДИМОВА: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 18, който става § 19:
„§ 19. В чл. 20 се правят следните изменения:
1. В т. 6 думите „регистър, развъдна книга“ се заменят с
„регистър“.
2. В т. 8 думите „сертификат за произход и“ се заличават.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Моля желаещите да направят изказване да дадат знак. Няма заявки за изказвания.
Гласуваме предложената от Комисията редакция на § 18, който става § 19.
Гласували 96 народни представители: за 96, против и въздържали се няма.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ИРЕНА ДИМОВА: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 19, който става § 20.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Има ли изказвания по предложението на Комисията за § 19? Няма.
Гласуваме предложението на Комисията за § 19 по текст на вносител, който става § 20.
Гласували 95 народни представители: за 95, против и въздържали се няма.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ИРЕНА ДИМОВА: По § 20 е постъпило предложение от народния представител Бюрхан Абазов.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 20, който става § 21:
„§ 21. В чл. 23 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Дейностите по чл. 20 се извършват от специалисти-зооинженери, които имат сключен договор с развъдната организация.“
2. В ал. 2 думите „т. 1 и 2“ се заменят с „т. 2 и 3“, а накрая се
добавя „съгласно изискванията на чл. 8, параграф 4 от Регламент
(ЕС) 2016/1012“.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Има ли изказвания? Няма.
Преминаваме към гласуване на редакцията на § 20, който става § 21, предложена от Комисията.
Гласували 98 народни представители: за 98, против и въздържали се няма.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ИРЕНА ДИМОВА: По § 21 има предложение от народния представител професор Светла Бъчварова и група народни представители.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 21 да бъде отхвърлен.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Има ли изказвания? Няма.
Преминаваме към гласуване на предложението на Комисията – § 21 да бъде отхвърлен.
Гласували 95 народни представители: за 95, против и въздържали се няма.
Предложението за отхвърляне на § 21 е прието.
ДОКЛАДЧИК ИРЕНА ДИМОВА: По § 22 има предложение от народния представител Десислава Танева и група народни представители.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 22:
„§ 22. В чл. 27 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 думите „чл. 29б, ал. 2“ се заменят с „чл. 30б, ал. 1“.
2. В ал. 2 след думите „водят от“ се добавя „развъдни“.
3. В ал. 3 думите „и организациите по ал. 2“ се заличават, а думите „от Постоянния комитет по зоотехника за вписване в родословната книга“ се заменят с „в Регламент (ЕС) 2016/1012“.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Има ли изказвания? Няма.
Преминаваме към гласуване на предложението на Комисията в подкрепа на текста на вносителя и редакцията на Комисията за § 22.
Гласували 100 народни представители: за 100, против и въздържали се няма.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ИРЕНА ДИМОВА: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 23:
„§ 23. След чл. 28 се създава наименование „Раздел IIа Условия и ред за признаване на развъдни организации и за одобряване на развъдни програми“.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Има ли изказвания? Няма.
Гласуваме предложението на Комисията за редакция на § 23.
Гласували 96 народни представители: за 96, против и въздържали се няма.
Предложението за § 23 е прието.
ДОКЛАДЧИК ИРЕНА ДИМОВА: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 24:
„§ 24. В чл. 29 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) За признаване на развъдната организация се подава заявление до министъра на земеделието, храните и горите, към което се прилагат:
1. проект на развъдна програма за всяка отделна порода, линия или хибрид, който съдържа:
а) характеристика на породата, линията или хибрида;
б) ясно формулирана развъдна цел, като за целите по чл. 22, т. 3 и 4 се описват подробно обстоятелствата, които ги налагат;
в) селекционни (контролирани) признаци;
г) развъдна и генеалогична структура на породата;
д) фактори на развъдната политика;
е) методи за контрол на признаците – обект на селекция;
ж) методи за оценка на развъдната стойност;
з) методи на развъждане;
и) схема за селекция на отделните категории родители;
к) географски обхват;
2. списък с брой на разплодните животни и местонахождение на стадата, включени в развъдната програма, който доказва, че организацията ще работи с достатъчна по обем популация за осъществяване на развъдната програма за усъвършенстване или за запазване на породата;
3. списък с имената на членуващите в организацията, подписан от всички членове;
4. декларация с имената на лицата по чл. 23, както и документи, които удостоверяват професионалната им квалификация;
5. опис на техническото оборудване и съоръжения, който доказва възможност за ефективно извършване на дейността;
6. декларация, че организацията може да извършва необходимите проверки за регистриране на родословие;
7. декларация, че организацията ще регистрира произхода на животните;
8. декларация, че организацията може да използва данните за качествата на животните, необходими за осъществяване на развъдната програма за усъвършенстването на породата или за запазването й;
9. набор от правила (инструкция), относно:
а) начините на определяне на характеристиките на породата;
б) системата за идентифициране на животните;
в) системата за регистриране на животните;
г) извършването на контрола на продуктивните качества и признаци – обект на развъдната програма;
д) система за използване на зоотехническите данни;
е) начините за водене на родословната книга, когато има различни изисквания за вписване на животните или различни процедури за класифициране на животните, вписани в книгата;
10. процедурен правилник, с който се определят правата и задълженията на членовете в съответствие с чл. 13 и 14 от Регламент (ЕС) 2016/1012, реда за уреждане на споровете, както и условията за спазване на принципа на недискриминация.“
2. Създава се нова ал. 2:
„(2) Заявлението по ал. 1 се подава лично или чрез пълномощник, по електронен път при условията и по реда на чл. 5 и 22 от Закона за електронното управление или чрез лицензиран пощенски оператор.“
3. Досегашната ал. 2 става нова ал. 3 и в нея думите „издаване на разрешенията по ал. 1“ се заменят с „признаването на развъдни организации и издаването на разрешение за извършване на развъдна дейност“.
4. Създава се нова ал. 4:
„(4) При провеждането на развъдна програма, одобрена от друга държава – членка на Европейския съюз, се прилагат разпоредбите на чл. 12 от Регламент (ЕС) 2016/1012.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Има ли изказвания? Няма.
Преминаваме към гласуване на текста на § 24 по предложение на Комисията в подкрепа на текста на вносителя и редакция, предложена от Комисията.
Гласували 84 народни представители: за 84, против и въздържали се няма.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ИРЕНА ДИМОВА: По § 25 има предложение от народния представител Бюрхан Абазов.
Комисията подкрепя по принцип предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 25:
„§ 25. В чл. 29а се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 думите „4-месечен“ се заменят с „5-месечен“ и думите „издаване или отказ“ се заменят с „признаване или за отказ от признаване на организацията за развъдна и“.
2. Алинея 3 се изменя така:
„(3) След издаването на заповедта по ал. 1 Изпълнителната агенция по селекция и репродукция в животновъдството извършва проверка на място относно декларираните обстоятелства по чл. 29, ал. 1 и представя доклад на комисията.“
3. Създава се нова ал. 4:
„(4) Когато са налице основания за постановяване на отказ, комисията по ал. 1 писмено уведомява заявителя за мотивите за отказ при спазване на чл. 5 от Регламент (ЕС) 2016/1012.“
4. Досегашната ал. 4 става ал. 5.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Има ли изказвания по предложенията за текст на § 25? Няма.
Преминаваме към гласуване на предложенията на вносителя, подкрепени от Комисията, и редакция на § 25, представена от Комисията.
Гласували 92 народни представители: за 92, против и въздържали се няма.
ДОКЛАДЧИК ИРЕНА ДИМОВА: По § 26 има предложение от народния представител професор Светла Бъчварова и група народни представители.
Комисията подкрепя по принцип предложението.
Предложение от народния представител Бюрхан Абазов.
Комисията подкрепя по принцип предложението, което е отразено на систематичното му място в § 24.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 26:
„§ 26. Член 29б се изменя така:
„Чл. 29б. (1) Министърът на земеделието, храните и горите със заповед признава или мотивирано отказва признаването на организацията като развъдна.
(2) Министърът на земеделието, храните и горите отказва да признае организацията като развъдна, когато:
1. представените документи не отговарят на изискванията на чл. 29, ал. 1;
2. се установи несъответствие между представените документи по чл. 29, ал. 1, т. 3 – 6 и фактическите обстоятелства.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Има ли изказвания по предложението на Комисията за редакция на § 26? Няма.
Подлагам на гласуване предложението на Комисията.
Гласували 82 народни представители: за 81, против 1, въздържали се няма.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ИРЕНА ДИМОВА: Постъпило е предложение от народния представител Бюрхан Абазов, подкрепено по принцип от Комисията, което е отразено на систематичното му място в § 24.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 27:
„§ 27. В чл. 30 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Заповедта по чл. 29б, ал. 1 се съобщава на заявителя по реда на Административнопроцесуалния кодекс.“
2. Създава се ал. 3:
„(3) Организация, на която е отказано признаването като развъдна, може да кандидатства отново една година след влизането в сила на заповедта за отказ.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Има ли изказвания? Няма.
Предложението на народния представител Бюрхан Абазов, отразено на систематичното му място, няма да бъде подложено на гласуване.
Преминаваме към гласуване на § 27 по текст на вносителя, подкрепен от Комисията, в редакцията, предложена от Комисията.
Гласували 82 народни представители: за 82, против и въздържали се няма.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ИРЕНА ДИМОВА: По § 28 е постъпило предложение от народния представител Бюрхан Абазов, което е оттеглено.
Постъпило е предложение от народния представител Бюрхан Абазов, което е подкрепено по принцип от Комисията.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 28:
„§ 28. Създават се чл. 30а – 30д:
„Чл. 30а. След признаването на организацията за развъдна комисията по чл. 29а, ал. 1 разглежда развъдната програма и представя доклад на министъра на земеделието, храните и горите с предложение за одобряване или за отказ от одобряване на развъдната програма и за издаване или за отказ от издаване на разрешение за извършване на развъдна дейност от развъдната организация.
Чл. 30б. (1) Министърът на земеделието, храните и горите със заповед одобрява развъдната програма и издава разрешение за извършване на развъдна дейност от развъдната организация или прави мотивиран отказ.
(2) Министърът на земеделието, храните и горите отказва да одобри развъдната програма и да издаде разрешение за извършване на развъдна дейност, когато:
1. развъдната програма застрашава запазването и/или развитието на породата;
2. са налице обстоятелства, които застрашават изпълнението на одобрена развъдна програма на съществуваща организация по отношение на:
а) основните признаци и характеристики на породата или на основните цели на програмата;
б) съхранението на породата или на генетичното разнообразие в рамките на породата;
в) ефективното изпълнение на развъдната програма, когато целта й е опазване на застрашена от изчезване порода;
3. при проверката на място се установи несъответствие между представените документи по чл. 29, ал. 1, т. 1 и 2 и фактическите обстоятелства.
(3) При наличие на основание по ал. 2, т. 2 се изисква становище от развъдната организация с одобрена развъдна програма и комисията може да вземе предвид:
1. броя на вече одобрените развъдни програми за съответната порода;
2. размера на популациите за разплод, обхванати от вече одобрените развъдни програми;
3. достигнатия генетичен принос от развъдни програми за същата порода в други държави членки или в трети страни.
Чл. 30в. (1) Заповедта по чл. 30б, ал. 1 се съобщава на заявителя по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
(2) Отказът подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс пред Върховния административен съд.
(3) При постановен отказ по чл. 30б, ал. 2 развъдната организация може да представи развъдна програма за същата порода в 6-месечен срок от издаването на заповедта съгласно чл. 6, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2016/1012. Развъдната програма се разглежда и одобрява по реда на чл. 30а и 30б.
(4) След изтичането на срока по ал. 3 организацията се заличава от списъка по чл. 31, ал. 1 при спазване на чл. 6, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2016/1012.
(5) Организация, която е заличена от списъка по реда на ал. 4 или на която е отказано одобряването на развъдната програма, може да кандидатства отново една година след заличаването, съответно след влизането в сила на заповедта за отказ.
Чл. 30г. (1) Разрешението по чл. 30б, ал. 1 се издава за срок 10 години.
(2) След изтичането на срока на разрешението развъдната организация, призната със заповед по чл. 29б, ал. 1, може да подаде заявление за неговото подновяване, към което прилага документите по чл. 29, ал. 1, т. 1 и 2.
(3) В случаите по ал. 2 не се прилагат чл. 29б и 30.
Чл. 30д. (1) За промяна на одобрена развъдна програма съответната развъдна организация подава заявление до министъра на земеделието, храните и горите, към което се прилагат:
1. мотиви, наложили промяната;
2. проект на измененията в развъдната програма;
3. списък с брой на разплодните животни и местонахождение на стадата, когато изменението на развъдната програма го налага;
4. копие от протокол на Общото събрание, на което е взето решение за промяна на развъдната програма;
5. резултат от оценка на развъдна стойност, доказващ нуждата от промяната и очакваните резултати – при промяна на селекционната цел.
(2) Заявлението по ал. 1 се подава лично или чрез пълномощник, по електронен път при условията и по реда на чл. 5 и 22 от Закона за електронното управление или чрез лицензиран пощенски оператор.
(3) Министърът на земеделието, храните и горите назначава със заповед комисия, която в срок два месеца от подаването на заявлението по ал. 1 разглежда приложените документи и представя доклад с предложение за приемане на промените в одобрената развъдна програма или прави мотивиран отказ.
(4) Комисията по ал. 3 може да извърши проверка на място относно декларираните обстоятелства по ал. 1.
(5) Министърът на земеделието, храните и горите със заповед одобрява или отказва да одобри промяна на развъдната програма:
1. в случаите по чл. 30б, ал. 2, т. 1 и 2;
2. когато при проверка на място се установи несъответствие между представените документи по ал. 1 и фактическите обстоятелства.
(6) Заповедта по ал. 5 се съобщава на заявителя по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
(7) Отказът подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс пред Върховния административен съд.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаема госпожо Димова.
Изказвания?
Имате думата, уважаеми господин Кирилов.
ДАНАИЛ КИРИЛОВ (ГЕРБ): Уважаеми господин Председател, уважаеми народни представители, неслучайно взимам думата по това предложение на Комисията за създаване на членове от 30а до 30д, за да възразя на този подход на законодателна техника и да припомня на колегите както от Министерския съвет, така и от Комисията по земеделието и храните, че материята, която беше прочетена току-що от парламентарната трибуна, не е за регулация от нормативен акт с акт на закон.
Моля колегите да съобразяват Закона за нормативните актове, стабилността и трайността на отношенията. Тази регулация би могла да се извърши с подзаконов нормативен акт, а не да се създават 306 безумни разпоредби, с които се коментира развъдната програма и развъдната организация, и, както колега правилно се пошегува, добре, че никой от Вас не реагира по отношение на сексизма спрямо половете на животните.
Това е изцяло в компетентността на министъра – да създаде такъв режим и такъв регламент. Знам, че ще ми се отговори: да, ама ние прилагаме не знам коя си директива, но, пак казвам, дори в приложението на европейското право ние имаме опцията да съобразим съответно ранга на нормативния акт, който да регулира материята. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Кирилов.
Реплики? Не виждам.
Други изказвания? Няма.
Ще подложа на гласуване редакцията, която Комисията предлага, за текста на § 28.
Гласували 78 народни представители: за 77, против няма, въздържал се 1.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ИРЕНА ДИМОВА: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 29:
„§ 29. В чл. 31 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Министерството на земеделието, храните и горите поддържа и публикува на интернет страницата си актуален списък на издадените разрешения по чл. 30б, ал. 1 съгласно Приложението на Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/716 на Комисията от 10 април 2017 г. за определяне на правила за прилагането на Регламент (ЕС) 2016/1012 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на образците, които да се използват за информацията, която се включва в списъците на признати развъдни сдружения и развъдници (ОВ, L 171 от 29 юни 2016 г.).“
2. Алинея 2 се отменя.
3. В ал. 3 думите „по ал. 2, т. 1“ се заменят с „отразени в списъка по ал. 1“.
4. Алинея 4 се изменя така:
„(4) Министерството на земеделието, храните и горите предоставя на Европейската комисия информация от списъка по ал. 1.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря.
Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване редакцията, която Комисията предлага на текста на § 29.
Гласували 83 народни представители: За 83, против и въздържали се няма.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ИРЕНА ДИМОВА: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 30:
„§ 30. В чл. 32а се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинеи 1 и 2 се изменят така:
„(1) Изпълнителната агенция по селекция и репродукция в животновъдството извършва проверки на дейността на развъдните организации, получили разрешение по чл. 30б, ал. 1, като:
1. дава предписания и определя срок за отстраняване на допуснатите пропуски и нарушения;
2. издава актове за установяване на административни нарушения;
3. прави предложение за отнемане на разрешението за извършване на развъдна дейност.
(2) Изпълнителната агенция по селекция и репродукция в животновъдството изготвя доклад до министъра на земеделието, храните и горите с предложение за отнемане на разрешението за извършване на развъдна дейност, когато се констатира липса на дейност, нарушения, свързани с неизпълнение на развъдната програма или неизпълнение на предписанията по ал. 1, т. 1.“
2. В ал. 3:
а) в текста преди т. 1 след думата „дейност“ се добавя „или ограничава неговия обхват“;
б) в т. 1 накрая се добавя „с породата, за която е получила разрешение“;
в) в т. 2 след думата „застрашава“ се добавя „с дейността си“.
3. В ал. 5 думите „министърът на земеделието, храните и горите може със заповед да заличи развъдната организация от Регистъра и да отнеме“ се заменят с „на развъдната организация се отнема“.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване редакцията, която Комисията предлага на текста на § 30.
Гласували 79 народни представители: за 78, против няма, въздържал се 1.
Предложението се приема.
ДОКЛАДЧИК ИРЕНА ДИМОВА: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 31.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване текста на вносителя за § 31, подкрепен от Комисията.
Гласували 82 народни представители: за 82, против и въздържали се няма.
Предложението се приема.
ДОКЛАДЧИК ИРЕНА ДИМОВА: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 32:
„§ 32. Създава се нов чл. 38а:
„Чл. 38а. (1) Производството, обработката и съхраняването на сперма, трансплантацията на яйцеклетки и ембриони се извършват само в центрове за изкуствено осеменяване, в центрове за съхранение на сперма и в центрове за трансплантация на ембриони, одобрени и регистрирани от Българската агенция по безопасност на храните съгласно Закона за ветеринарномедицинската дейност.
(2) За нуждите на селекцията и репродукцията Изпълнителната агенция по селекция и репродукция в животновъдството използва информацията от регистъра по чл. 137 от Закона за ветеринарномедицинската дейност.
(3) Продуктите по ал. 1 се използват само при наличие на:
1. зоотехнически сертификат за разплодното животно, от което са получени;
2. одобрение от развъдната организация, извършваща развъдна дейност със съответната порода, линия или хибрид.
(4) Мъжки разплодници се използват за естествено покриване при наличие на:
1. ветеринарномедицински и зоотехнически сертификат;
2. одобрение за разплод от развъдната организация.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване редакцията, която Комисията предлага за текста на § 32.
Гласували 78 народни представители: за 77, против няма, въздържал се 1.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ИРЕНА ДИМОВА: По § 33 е постъпило предложение от народния представител професор Светла Бъчварова и група народни представители.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 33 да бъде отхвърлен.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Има ли изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване предложението на Комисията за отпадане на § 33 по вносител.
Гласували 82 народни представители: за 81, против няма, въздържал се 1.
Предложението се приема.
ДОКЛАДЧИК ИРЕНА ДИМОВА: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 34, който става § 33.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване текста на вносителя за § 34, който става § 33 и се подкрепя от Комисията.
Гласували 86 народни представители: за 85, против няма, въздържал се 1.
Предложението се приема.
ДОКЛАДЧИК ИРЕНА ДИМОВА: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 35, който става § 34:
„§ 34. В чл. 44б ал. 1 се изменя така:
„(1) Изпълнителната агенция по селекция и репродукция в животновъдството контролира:
1. внасянето на разплодни животни, сперма, яйцеклетки и ембриони от трети страни и издава удостоверения на вносителя;
2. изнасянето на застрашени от изчезване и изчезващи породи от територията на страната и получава уведомления от износителя.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване редакцията, която Комисията предлага за текста на § 35 по вносител, който става § 34.
Гласували 79 народни представители: за 77, против няма, въздържали се 2.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ИРЕНА ДИМОВА: Постъпило е предложение от народния представител Десислава Танева и група народни представители.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията предлага да се създаде нов § 35.
„§ 35. В чл. 45, ал. 2 думите „чл. 33, ал. 1“ се заменят с „чл. 38а, ал. 1“.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване предложението на Комисията за създаване на нов § 35 с текст съгласно предложението на Комисията.
Гласували 80 народни представители: за 80, против и въздържали се няма.
Предложението се приема.
ДОКЛАДЧИК ИРЕНА ДИМОВА: По § 36 е постъпило предложение от народния представител Бюрхан Абазов.
Предложението е оттеглено.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 36.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване текста на вносителя за § 36, подкрепен от Комисията.
Гласували 87 народни представители: за 86, против няма, въздържал се 1.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ИРЕНА ДИМОВА: Постъпило е предложение от народния представител Десислава Танева и група народни представители.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията предлага да се създаде нов § 37:
„§ 37. В чл. 48, т. 5 думата „получаваните“ се заменя с „произведените“.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване предложението на Комисията за създаване на нов § 37 с текст съгласно доклада на Комисията.
Гласували 86 народни представители: за 86, против и въздържали се няма.
Предложението се приема.
ДОКЛАДЧИК ИРЕНА ДИМОВА: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 37, който става § 38:
„§ 38. В чл. 52, ал. 1 думата „свежа“ се заличава и думите „чл. 33, ал. 1“ се заменят с „чл. 38а, ал. 1“.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване редакцията, която Комисията предлага на § 37 по вносител, който става § 38.
Гласували 93 народни представители: за 93, против и въздържали се няма.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ИРЕНА ДИМОВА: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 38, който става § 39.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване текста на вносителя за § 38, който става § 39, и се подкрепя от Комисията.
Гласували 88 народни представители: за 87, против няма, въздържал се 1.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ИРЕНА ДИМОВА: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 39, който става § 40:
„§ 40. Създава се нов чл. 53а:
„Чл. 53а. (1) Който предлага на пазара на Република България чистопородни разплодни животни, еднокопитни, хибриди, сперма, яйцеклетки и ембриони в нарушение на изискванията на чл. 39а, ал. 3, се наказва с глоба от 1000 до 1500 лв. или с имуществена санкция в размер от 1500 до 2000 лв.
(2) Развъдна организация, която издаде документ в нарушение на чл. 39а, ал. 5, се наказва с имуществена санкция в размер от 1500 до 2000 лв.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване редакцията, която Комисията предлага на текста на § 39 по вносител, който става § 40.
Гласували 97 народни представители: за 96, против няма, въздържал се 1.
Предложението се приема.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Госпожо Нинова? (Реплика от народния представител Корнелия Нинова.)
Декларация.
Заповядайте.
КОРНЕЛИЯ НИНОВА (БСП за България): Уважаеми български граждани и колеги! От вчера държавата ни за пореден път е разтресена от скандал (възгласи от ГЕРБ: „Еее!“, силен шум и смях) за корупция при управляващите, след като Елена Йончева и колеги депутати изнесоха информация. (Силен шум.)
Разбира се, реакцията на управляващите не закъсня, както я виждаме и сега, но тя е паническа, объркана, противоречива и изобилства от лъжи. Защо е объркана?
Първо, депутати от ГЕРБ веднага нарекоха изнесената информация „компромат и помия“, но вицепремиерът Дончев разпореди проверка.
Уважаеми колеги, в коя държава вицепремиер разпорежда проверка на компромати и се занимава с помия?! Вие питахте ли господин Дончев какво прави? Защото компроматите и помията се отхвърлят безапелационно, не се проверяват.
Второ, започнахте да се оплитате в лъжи. (Възгласи от ГЕРБ: „Вие, Вие!“) Ще Ви цитирам само една. Госпожа Фандъкова вчера обяви, че общината няма отношение към ремонта на Ларгото, но когато се открива Ларгото, госпожа Фандъкова прави следното изказване на церемонията: „В обекта Столична община е вложила близо 6 млн. лв. за разкопките и за укрепването на конструкцията. Ларгото ще стане най-голямата атракция в София.“
Защо така, госпожо Фандъкова, нещо се объркахте? Уж общината не участва, но всъщност е дала 6 милиона. (Силен шум и реплики.) Но това са парите на софиянци, които изтекоха по същия начин, както на „Граф Игнатиев“, както пред църквата „Свети Седмочисленици“, както на десетки места в ремонтите на София. (Възгласи от ГЕРБ: „Клюки!“)
Продължавам с лъжите. Елена Йончева и БСП не са подали нито един сигнал до органите – нито за оградата, нито за „Кумгейт“ – Хасково, нито за строителство на пътищата.
Уважаеми български граждани, сигнал до главния прокурор от 9 юни 2017 г. за оградата – делото е образувано и се разследва, сигнал за оградата до всички европейски посланици.
Второ, официален сигнал до главния прокурор от 12 януари 2018 г. – за Хасково и „Кумгейт“, образувано дело и се разследва; сигнал до Софийска градска прокуратура за разходване на финансовите средства за ремонт и поддържане на пътната мрежа в България от АПИ, официално подписан от народни представители от БСП. Образувано е обединено дело със сигнал от ОЛАФ, които разследват строителството на пътищата в България.
Вчера главният прокурор се самосезира по данните, изнесени за Министерство на културата. Надявам се, че по същия начин прокуратурата ще се самосезира и ще влезе в Министерството на регионалното развитие, където този проект се одобрява и съгласува и закъдето има данни в изнесената информация, че тогавашен директор на дирекция – днешен заместник-министър, също има отношение. Надявам се, че Главната прокуратура ще влезе в общината и ще провери тези 6 милиона как са изразходени, ако искаме разследването да бъде пълно, обективно и да доведе накрая до истината.
На фона на всичко това е впечатляващо оглушителното мълчание на премиера Борисов. Няма сини и червени лампи, изведнъж светлините в Министерския съвет изгаснаха. (Смях от „БСП за България“.)
Сега поне пет извода от този случай, който не е единичен. Той е поредният за управлението на всички правителства на Бойко Борисов.
Имахме „Ало, Ваньо“, „Ало, Кокинов“, сега имаме „Ало, Банов“. Общото за трите кабинета на Борисов е: „Ало, корупция“, „Ало, кражби“. (Реплика от ГЕРБ: „Кой го казва, кой го казва?!“ Силен шум.) Това е модел на управление на задкулисие, където политическата власт, част от съдебната власт и сенчестият бизнес са заедно в името на личния си интерес и на личния си джоб, а не на обществения.
Второ, това е модел на две различни реалности на паралелната държава. В очите на управляващите всичко цъфти и се развива – никнат заводи като гъби, бълват продукция, инвеститорите се надпреварват да дойдат, а театрите са препълнени и няма места и билети. Под това задкулисие – кражби, бедност и нищета за българския народ!
Трето, това е един ярък опит, пример за опит, да се подменят принципите на правовата държава и свободата на мнение с диктатура. Всеки, който критикува властта и изнася данни за кражби, независимо дали е разследващ журналист, опозиционна партия или президент, е наричан от управляващите „клеветник, лъжец, руши държавността и сее омраза и разделение“. Според управляващите послушанието, мълчанието, страхът и безропотното съгласие са признаците на съвременната правова държава и на единението на народа. Сериозно сте се объркали, уважаеми управляващи!
Четвъртият извод – каква администрация създаде Бойко Борисов по време на своето 10-годишно управление? Партийните калинки, които са послушни и подписват всякакви документи, безапелационно са на почит и с бонуси. Истинската, автентичната, професионално подготвената администрация, която не е съгласна с това, от вчера са схемаджии и изнудвачи. (Силен шум и реплики отляво.)
Петият извод – според Лиляна Павлова на откриването на същото това Ларго, там са изразходени 53 милиона европейски пари, цитирам. ГЕРБ – гражданите за европейско развитие на България, се превръщате в граждани за антиевропейско развитие на България, защото, ако българският народ е търпелив, европейският данъкоплатец не е. България не е получила тези средства, за да се отклоняват в частни джобове, а за развитието на държавата и за благосъстоянието на народа й!
Според ГЕРБ е антиевропейско поведение да отхвърлиш Истанбулската конвенция, джендър идеологията и Пакта за миграция. Това според тях е антиевропейско. Но е европейско безстопанствено да пилееш европейските пари.
Според ГЕРБ да се бориш с корупцията е антиевропейско поведение, но да се крадат европейски средства е европейско.
В следващите месеци, уважаеми българи, ще говорим коя е истинската и автентична Европа и коя – измислената от „граждани за антиевропейско развитие на България“. (До края декларацията на народния представител Корнелия Нинова е съпроводена от подвиквания от ГЕРБ, реплики между народни представители от „БСП за България“ и ГЕРБ.)
Тези пет белега на случая „Банов“ са белези на начин на управление. Те не са прецедент, те са практика и тя не може да се промени със смяната на един министър с друг, който да продължи постарому. Тази практика изисква дълбока промяна на модела на управление. Ние го осъзнахме, но тази промяна изисква много усилия и много смелост от много хора. Тя зависи от всеки от Вас, уважаеми българи – колкото по-рано я поискате, толкова по-рано ще я почувствате в живота си! Ние вярваме, че тя идва скоро! (Продължителни ръкопляскания от „БСП за България“. Народният представител Тома Биков излиза на трибуната, народни представители от „БСП за България“ скандират: „Биков! Биков!“)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Декларация от името на парламентарната група на Политическа партия ГЕРБ.
Имате думата, уважаеми господин Биков.
ТОМА БИКОВ (ГЕРБ): Уважаеми господин Председател, уважаеми народни представители, уважаеми журналисти отляво! (Смях от ГЕРБ, реплики от „БСП за България“.)
Върви през последните няколко дни и придоби изцяло публичен размер компроматната атака и черната кампания, която „Българската социалистическа партия“ води. (Реплики от „БСП за България“.) Тя вече е ясна.
Вчера под формата на журналистическо разследване в кавички беше представен компромат, подаден на БСП от хора, които са на границата на криминалния контингент, организирана престъпна група за изнудване на хора в различни държавни институции. Това ще стане ясно и тогава ще Ви питаме: какви ги вършите Вие, за да се срещате с такива хора? Първо! (Ръкопляскания от ГЕРБ.) Защото това е недопустимо за който и да било политик. Да, допустимо е за журналисти. Да, журналистите могат да имат различни контакти. Но госпожа Йончева не е журналист, тя е политик, тя е депутат в българския парламент.
Второ, няма никакво журналистическо разследване. Това стана ясно днес от думите на господин Пенчо Милков пред bTV. Преди три дни – по неговите думи – Вие сте получили този компромат и след три дни сте го плеснали на пресконференция, без дори да проверите (ръкопляскания от ГЕРБ), че по този казус от страна на Министерството на културата има заведено дело.
Вие работите с компромати, но не знаете как да работите. Това, освен за всичко останало, говори и за тежка некадърност. (Смях и ръкопляскания от ГЕРБ.)
Този компромат не се различава много от останалите компроматни атаки, които проведохте чрез госпожа Йончева, която не знам с какъв акъл пък Ви се връзва да я употребявате по този начин. Очевидно тук не става въпрос и за някакво много… – съжалявам, че говоря по този начин! – не става въпрос за много високо усещане къде се намира човек в такава ситуация.
Госпожа Нинова явно има по-важна работа от това да чуе и другото мнение, но иначе сме за свободата на словото. (Реплики от „БСП за България“ и ГЕРБ.)
Госпожа Йончева дотук не е разкрила нищо, колеги. Аз Ви питам: какво разкри госпожа Йончева за българските магистрали? Дотук имаме всичко на всичко един въпрос. „Може ли да се проведе независимо разследване?“ Това разкри госпожа Йончева. Това е нейното велико разкритие, което тя направи. Това не е разкритие, това е въпрос. Това не е никакво разследване!
„Дайте да намерим независима лаборатория!“ Това ли е разследването? Ами, намерете, бе! Направете разследване, като сте разследващи журналисти. Само че, пак повтарям, парламентът не е място за разследващи журналисти. Има достатъчно журналисти извън парламента, които би трябвало да се занимават с тези неща.
По отношение на вярата Ви в българските институции. Миналата седмица твърдяхте, че Прокуратурата е бухалка на ГЕРБ, тази седмица твърдите, че ще вярвате на Прокуратурата. Ами, тя е една и съща тази прокуратура! (Ръкопляскания от ГЕРБ.) Тя не се е сменила! (Реплика от „БСП за България“: „Я пий една вода.“) Ще пия една вода, щом ми казвате. (Смях.)
Това, което правите, е да превърнете собствената си партия в пощенска кутия – в нещо, което прилича на сайт за фалшиви новини и се държи от офшорна компания. В това сте тръгнали да си превърнете партията. (Ръкопляскания от ГЕРБ.) Това е Ваш проблем.
Нашият проблем е следният. Вие дълбаете пропаст в българското общество – пропаст на разделението, и сеете омраза. В тази пропаст ще паднете първо Вие, защото сте най-близко до нея.
РЕПЛИКА ОТ БСП ЗА БЪЛГАРИЯ: Да Ви извадим от нея.
ТОМА БИКОВ: Имайте предвид, че никой не е спечелил от черни кампании, никой не е спечелил от компромати. Това е толкова изтъркано и клиширано правило в медийната политика, че направо не мога да повярвам, че не сте го чували досега. Това е клише! Вие тепърва ще се запознаете с това клише и ще усетите неговата валидност.
Не приемаме морализаторския тон на госпожа Нинова, докато тя не отговори на въпросите за собственото си минало. Понеже често цитирате мои писания от 2012 г., аз ще Ви призова да прочетете моите писания и от 2007 г., когато госпожа Нинова я изриваха след корупционен скандал от Министерството на икономиката. Тогава се въртяха и Фронтиери (ръкопляскания от ГЕРБ), въртяха и Р. Овчовци, въртяха се и какви ли не скандали, които не бяха произведени от тогавашната опозиция, а бяха произведени от Вашата собствена партия.
Ние няма да се подадем на Вашия рекет, няма да се подадем на тази кампания, няма да Ви отговорим по начина, по който го правите Вие.
Ние много добре разбираме каква е Вашата цел! Вашата цел е да ни вкарате във Вашата черна кампания, да влезем всички заедно в калта, да се овъргаляме едно хубаво, да си похабим хората и от едната, и от другата страна, защото в тези кампании чисти хора няма да останат, и накрая да плеснете с ръце и да се мъчите да управлявате една държава, която действително сте готови да докарате до разпад, само и само да сложите горе (реплика от „БСП за България) госпожа Нинова, да си постигне детската мечта и да стане министър-председател. (Ръкопляскания от ГЕРБ.)
Само че, колеги, въпреки че във Вашата идейна философия целта оправдава средствата, има цели, които са по-високи от средствата. Много сте се увлекли в това, което правите. Много сте се увлекли и ще плащате политическа цена за това – не друга, политическа цена! Избирателите ще Ви принудят да платите тази цена и да преразгледате това си поведение, защото то е вследствие на политическа лудост. (Смях от ГЕРБ.) Това е въртоглавост в политиката – не знаете какво да направите, въртите се в кръг, правите топки от кал, хвърляте ги в най-различни посоки и очаквате тази конструкция да Ви доведе до успех. Няма успех с такава конструкция! (Реплики от „БСП за България“.)
Виждаме и Вашето минало – на част от Вас, не твърдя, че всеки от Вас участва в това нещо, но тези, които участват, трябва да знаят, че ролята на морален стожер е много тежка роля. Тя не е за хора, които на първата крачка може да им извадиш офшорните сметки и да им покажеш къде са били в определени години.
Когато госпожа Йончева твърди, че съм писал някакви работи през 2012 г., аз ще Ви питам: тя какво писа през всичките тези години? Тя кога откри, че в България има корупция? Аз ще Ви кажа кога – през февруари 2017 г., когато се кандидатира за народен представител, тогава тя разбра, че в държавата има проблеми, поне на публично ниво. Не съм я видял – това ярко перо, да громи правителства – на Тройната коалиция…
РЕПЛИКА ОТ ГЕРБ: Тя е от Тройната коалиция.
ТОМА БИКОВ: …на ГЕРБ, на Орешарски, на който искате. Ние я наблюдаваме от две години в ролята ѝ на разследващ журналист – от момента, в който стана депутат. Няма такава роля!
Разследващият журналист няма достъп или има труден достъп до определени информации. Депутатът има достъп до пълната класифицирана информация, това е неравнопоставено положение в сравнение с истинските журналисти. (Ръкопляскания от ГЕРБ.) Затова казваме, че госпожа Йончева не е журналист и с етикета „журналист“ в момента вреди на цялата журналистическа професия, защото журналистът не стои на банките в парламента. Журналистът стои извън парламента и наблюдава същия този парламент какво прави. Истинският журналист не стои между депутатите тук (ръкопляскания от ГЕРБ), не стои сред властта, защото парламентът също е власт, независимо кой е в опозиция и кой е в управление. Това е друг тип трибуна, тук би трябвало да се говори за идеи, а ние се занимаваме с черните кампании и с черния PR, който в момента се провежда (викове от „БСП за България“) срещу демократично избраното българско правителство. (Ръкопляскания от ГЕРБ.)
Всичко това – плодовете на това, което сеете днес, ще ги събирате на 26 май и ще видите, че тези плодове са горчиви. И най-горчиви ще бъдат тези плодове за госпожа Нинова, която ще трябва да Ви обясни след това защо сте го добутали дотам пак да загубите изборите и пак да се обяснявате, че всички останали са Ви виновни, само не и Вие.
Ние достатъчно виждаме гредата в нашето око. Толкова много я виждаме гредата в нашето око, че дори не ни остава време да погледнем сламката в окото на другия. Това е формулата на успеха за една партия. Една партия трябва да вижда първо собствените си грешки и ние ще продължим да го правим.
Надяваме се да излезете и да се излекувате от тази лудост, в която сте влезли, защото тя е опасна за държавата, не за нас. Благодаря. (Продължителни ръкопляскания от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Биков.
Изявление от името на парламентарна група – имате думата, уважаеми господин Симеонов.
ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ (ОП): Господин Председател, дами и господа народни представители! Повод за нашата декларация е доста грозното изявление на председателя на БСП, поднесено като някаква форма на декларация. Повече от ясно е, че е написано тази сутрин – изпълнено е с клевети, изпълнено с квалификации, изпълнено с патетични лозунги тип дружество за просветни знания „Георги Кирков“ отпреди 1989 г. (Ръкопляскания от ГЕРБ и ОП.) Това ниво е унизително. Това ниво цапа българския парламент! Това ниво цапа не само четящата декларацията, не само нейните съпартийци, това цапа всички останали, цапа и мене – едно такова изявление от тази трибуна!
По тази причина искаме да заявим нашата категорична позиция, че на такъв тип документи би било добре да не се дава гласност. Обръщам се и към медиите, защото те не носят абсолютно нищо (реплики от „БСП за България“) в посока единението на нацията и в посока разкриване на истината.
Конкретно по хода, по реда на твърденията в тази декларация, тъй като разбирате, че в момента нашата също е създадена сега.
Вчера държавата била буквално разтърсена от скандала. Какъв скандал!? Какво разтърсване!? Вие, наистина ли живеете в реалния свят или във Вашата си паралелна държава? Къде виждате такъв скандал въобще?
Още вчера, в същия ден, беше изнесена информация, че по въпросното забавяне на строителното изпълнение е сезиран съдът, който се очаква да се произнесе на втора инстанция.
Какъв е скандалът!? Извадили един запис! Абсолютно тенденциозно! В записа аз като човек, който се занимава с журналистика от 1992 г., не видях началото на записа. Не видях началото на записа!!! Не коментирам дали е автентичен или не, това ще го установят съответните служби, най-вероятно е автентичен. Но тук въобще не става и въпрос за това, което се разбира от изнесената информация, както и от допълнително дадените сведения от тогавашния министър господин Вежди Рашидов, че е ставало въпрос за едно закъснение на изпълнението, което не е било по вина на фирмата. Това най-вероятно в началото на записа трябваше да се покаже и да се чуе, но то е изрязано. Пак е пусната само част от съответния разговор. Така че не мога по никакъв начин да си изградя такова становище, че става въпрос за някакъв скандал, а не за поредната манипулация.
Продължаваме нататък. Въпросната журналистка, която действително е спорно доколко е журналистка – и аз потвърждавам това, и аз смятам така – по никакъв начин не може да бъде приемана като човек, който изнася истински и достоверни факти. Мисля, че от досегашните й действия на всички им стана ясно това.
Мога да Ви припомня, че на 13 ноември 2017 г. тя изнесе, публично прожектира или представи своя филм за оградата, за нарушенията, за огромната корупция, наречена „оградата“, в който не присъстваха никакви истини. По-скоро там присъстваха само лъжи и внушения, както и доказателства, но не в полза на основната теза. Там нито информацията, която беше изнесена, беше истина, нито имаше факти. Напротив, имаше едно преследване тип „копърка след линейка“ на автомобила на Гранична полиция при констатирането на съответна група и залавянето й. С това ли се доказва корупцията?! С кое? Или с другата група, защото там бяха представени кадри за две групи, която беше следена, контролирана в момента и трябваше да бъдат заловени българските трафиканти при поемането на тази група? И това беше провалено точно от тези прибързани снимки, които бяха представени като разкрития. Да не говорим, че зад кадър остана кой е бил шофьорът на госпожа Йончева.
ДАНАИЛ КИРИЛОВ (ГЕРБ, от място): Кой е бил шофьорът?!
ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ: Кой е бил шофьорът на госпожа Йончева?! Уволнен за корупция граничен полицай – бивш. Това са фактите по този филм. Извинявайте, на тази журналистка ли да вярвам?!
Десет дни по-късно, на 23 ноември 2017 г., същата тя в студиото на една национална, бих казал, небългарска телевизия, представи една фалшива снимка за разрушено оградно съоръжение до един мост – черно-бяла, която била направена едва ли не същия ден. Говорим за 23 ноември 2017 г.! Същия ден изпратих хора и заснехме същото място, установихме къде се намира, въпреки че умишлено не беше оповестено къде е. На тази снимка се виждаше, че оградата съществува. Как да си обясним тогава? Приех, че тя може би се е заблудила или нещо такова, но след това съобразих, че неслучайно снимката, която беше показана по тази телевизия, беше черно-бяла, просто защото имаше огромна листна маса по дърветата и тя не трябваше да се вижда. Щеше да направи впечатление, че снимката не е от същия ден, защото на другата снимка – от 23 ноември, естествено, характерното състояние на дърветата беше без никакви листа. И на тази ли да вярвам?! На тази журналистка да вярваме, така ли?! Да не говорим за останалите внушения, клевети, обиди, хвърлени прибързано, умишлено.
Знаете ли, госпожо Нинова, това, което Вие определихте за вчерашната реакция на големия скандал, аз бих го прехвърлил към Вашата журналистка – разследваща, ударна, разобличаваща. Точно епитетите, които Вие отправихте към реакциите на тогавашния министър на културата с документи, както и на сегашния министър Банов, аз бих ги отправил към Вашата журналистка: объркана, противоречива, изпълнена с лъжи – цитирам Ви, въпреки че Ви няма тук.
Знаете ли, в случая всички ние, средно интелигентни хора, смятаме, че Вие сте хванали един човек, който не разбира особено добре точно какво прави – по очите му, по изражението му личи, но който амбициозно се втурва да изпълни всяка поредна поръчка. Не злоупотребявайте с нея! Накрая ще я пратите в затвора. Това Ви препоръчвам. (Реплики и възгласи от „БСП за България“.)
По отношение на подадените сигнали до Прокуратурата. Да, няма нито един сигнал, подаден до Прокуратурата – вероятно тук е въпрос на реакция – смислен и основателен. Сигналът на Йончева, който е бил подаден на 9 юни за оградата, аз си спомням за какво беше – че оградата от два реда била станала на един ред и това било голямата манипулация, тъй като по проект била двойна. Още тогава обяснихме, че преминаването от двуредова към едноредова ограда е с промяна на строителното задание, с нови проекти и съответно с намалено плащане за това. Има всички документи за това. Ето защо по този сигнал, естествено, нищо няма да излезе.
Също така, госпожо Нинова, която Ви няма в залата, пропуснахте още един сигнал. Не знам защо го пропуснахте.
На 13-и, когато излъчихте филма, Вие заявихте, че още на другия ден ще подадете – и така беше отразено по медиите – като сигнал до Прокуратурата филма на Елена Йончева. На това човек да се смее ли, да плаче ли?! Този сигнал пропуснахте.
В крайна сметка, от това дали Прокуратурата се е сезирала, дали се е самосезирала, както вчера, не могат да се правят някакви обобщени изводи за истинността на сигнала.
Извинявайте, но на мен ми се вижда прекалено прибързано и оперетно това втурване на Прокуратурата още същия ден в Министерството на културата. Кой знае какво ще намери в Министерството на културата Прокуратурата?! Естествено, че и тя се грижи за своя собствен имидж. За съжаление, вчера Прокуратурата пресоли манджата. Това мога да Ви кажа. Защото не е въпрос да се броят втурванията на Прокуратурата в едно или в друго учреждение, а е добре да се броят ефективните присъди – резултатите от нейната работа.
Сега ще кажа, което донякъде ще подразни сигурно и колегите от нашата страна, искам да попитам: я кажете какво стана, след като преди три месеца Прокуратурата се втурна в Държавната агенция за българите в чужбина? Лепнахте на един човек епитета, че е злоупотребявал, че прибирал пари за издаване на паспорти. Този човек в момента, три месеца стои в ареста, нали! Три месеца! Някой да е чул да има някакви резултати?! Някаква допълнителна фактология?! Няма! Вместо Прокуратурата да се втурва, да влиза тук и там, за да угоди на общественото очакване за бърза реакция, по-добре е да си посвърши работата и да си поразгледа забатачените разследвания и проверки. Защото това не е човешко – да държиш ти три месеца един човек в условия на затвор, лишен от абсолютно всички свободи и права, и да не можеш да изкараш никакви доказателства за това, че той е продавал български паспорти. Нещо повече, Вие, и мисля, че Вие, господин Стойнев, дори съвсем отгоре, ангро от тази трибуна го използвахте едва ли не като факт, доказан факт. Ама не е доказано! Не е доказано! Утре може с Вас да се случи, може с някой друг да се случи. Толкова за Прокуратурата.
Няма да коментирам разпореждането на господин Дончев. В крайна сметка не е добре да се правят от тази трибуна прибързани, пресилени обобщения без факти, да се изнасят твърдения, характерни за фалшив сайт, защото това е жалко, неморално, уни зи тел-но! В крайна сметка от всичките тези прения може да излезе така, че да се докараме до състояние да връщаме тези 53 милиона европейски пари, което няма да е добре за България. (Ръкопляскания от ОП.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Симеонов.
По начина на водене – заповядайте, господин Симов. (Реплики и възгласи от ГЕРБ.)
АЛЕКСАНДЪР СИМОВ (БСП за България): Уважаеми господин Председател, взимам процедура по начина на водене, за да Ви обърна внимание, че от тази трибуна бяха изречени поне две много скандални твърдения от преждеговорившия.
Първо, той каза, че опозицията няма право да заявява каквото й да е. (Възгласи от ОП.) Поправете ме, ако греша, но депутат, пък бил той от управляващото мнозинство, пък бил той партиен лидер, няма право да отнема думата на опозицията!
ЮЛИАН АНГЕЛОВ (ОП, от място): Не е вярно! Лъже!
АЛЕКСАНДЪР СИМОВ: Това е храмът на българската демокрация и всеки, който върви срещу нея, заслужава да бъде порицан. (Реплики и възгласи от ОП и ГЕРБ.)
Нещо повече, от тази трибуна господин Валери Симеонов изкомандва медиите какво могат да отразяват и какво не могат да отразяват. (Силен шум, реплики и възгласи.) През годините, в годините на прехода от тази трибуна, тук са звучали много позорни неща, но това е едно от най-позорните неща, които са казвани.
КРАСИМИР ВЕЛЧЕВ (ГЕРБ, от място): Това е изказване, не е процедура.
АЛЕКСАНДЪР СИМОВ: Тук един депутат от мнозинството отмени свободата на словото.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Господин Симов! Към мен!
АЛЕКСАНДЪР СИМОВ: Добре, господин Председател. Взимайте мерки в такива случаи. Няма право, бил той гербаджия, патриот или който и да е да казва на журналистите какво да пишат и какво да не отразяват.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви.
АЛЕКСАНДЪР СИМОВ: Тази трибуна не може да се превръща в позорище, както беше станала преди малко. (Реплики и възгласи от ОП. Ръкопляскания от „БСП за България“.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Уважаеми господин Симов, не знам защо Вие сте възприели нещата по този начин. Аз не направих забележка, просто не ги видях. Въпрос на гледна точка е.
Заповядайте, госпожо Димова – продължаваме.
ДОКЛАДЧИК ИРЕНА ДИМОВА: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 40, който става § 41.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване текста на вносителя за § 40, който става § 41 и е подкрепен от Комисията.
Гласували 87 народни представители: за 87, против и въздържали се няма.
Предложението се приема.
ДОКЛАДЧИК ИРЕНА ДИМОВА: Предложение от народния представител Десислава Танева и група народни представители.
Предложението е оттеглено.
По § 41 има предложение от народния представител Светла Бъчварова и група народни представители.
Предложението е оттеглено.
Предложение от народния представител Бюрхан Абазов.
Комисията подкрепя по принцип предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 41, който става § 42:
„§ 42. В § 1 от допълнителните разпоредби се правят следните изменения и допълнения:
„1. В т. 5 след думата „яйца“ се добавя „кожи, пух, пчелен мед“.“
2. Точка 6 се изменя така:
„6. „Зоотехнически сертификат“ е документ, който се издава на хартиен носител или в електронен вид за разплодни животни, сперма, яйцеклетки и ембриони и съдържа информация за техния произход, идентификация, продуктивност, генетична стойност и се изисква при предлагането на пазара.“
3. В т. 6а думите „със селскостопански животни“ се заменят със „с хибридни свине“.
4. В т. 18 думата „група“ се заменя с „популация от“.
5. Точка 18в се изменя така:
„18в. „Застрашена от изчезване порода“ е местна порода по смисъла на чл. 2, параграф 24 от Регламент (ЕС) 2016/1012.“
6. Точка 18м се отменя.
7. В т. 22 думите „29б“ се заменят с „30б“.
8. Точка 25 се отменя.
9. Точка 37 се изменя така:
„37. „Развъдна организация“ е организация по смисъла на чл. 2, параграфи 5 и 6 от Регламент (ЕС) 2016/1012.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Изказвания? Не виждам изказвания.
Подлагам на гласуване редакцията, която Комисията предлага, за текста на § 41 по вносител, който става § 42.
Гласували 90 народни представители: за 89, против 1, въздържали се няма.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ИРЕНА ДИМОВА: „Преходни и заключителни разпоредби“.
Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на подразделението.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване текста на вносителя за наименованието на подразделението, подкрепено от Комисията.
Гласували 84 народни представители: за 83, против 1, въздържали се няма.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ИРЕНА ДИМОВА: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 42, който става § 43:
„§ 43. Разрешенията за извършване на развъдна дейност, издадени на развъдни организации до влизането в сила на този закон, запазват действието си до изтичане на срока, за който са издадени.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване редакцията, която Комисията предлага за текста на § 42 по вносител, който става § 43.
Гласували 85 народни представители: за 84, против 1, въздържали се няма.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ИРЕНА ДИМОВА: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 43, който става § 44.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване текста на вносителя за § 43, който става § 44.
Гласували 91 народни представители: за 90, против 1, въздържали се няма.
Предложението е прието.
С това завършихме гласуването по Законопроекта.
Обявявам прекъсване в работата на Народното събрание. Начало на работата в 12,00 ч.

(След почивката.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Уважаеми народни представители, продължаваме работата на парламента

със следващата точка от дневния ред:
ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕИМЕНУВАНЕ НА АКАДЕМИЯТА ЗА МУЗИКАЛНО, ТАНЦОВО И ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО – ПЛОВДИВ, В АКАДЕМИЯ ЗА МУЗИКАЛНО, ТАНЦОВО И ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО „ПРОФЕСОР АСЕН ДИАМАНДИЕВ“ – ПЛОВДИВ.
Има Доклад на Комисията по културата и медиите.
Заповядайте, госпожо Саватева, да го представите.
ДОКЛАДЧИК ДИАНА САВАТЕВА: Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги!
„ДОКЛАД
относно Проект на решение за преименуване на Академията за музикално, танцово и изобразително изкуство – Пловдив, в Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство „Професор Асен Диамандиев“ – Пловдив, № 902-03-3, внесен от Министерския съвет на 17 януари 2019 г.
На заседание на Комисията по културата и медиите, проведено на 30 януари 2019 г., беше разгледан Проект на решение за преименуване на Академията за музикално, танцово и изобразително изкуство – Пловдив, в Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство „Професор Асен Диамандиев“ – Пловдив, № 902-03-3, внесен от Министерския съвет на 17 януари 2019 г.
В заседанието участваха от Министерството на образованието и науката: Петър Николов – заместник-министър, Йорданка Петрова – парламентарен секретар; от Министерството на културата: Румен Димитров – заместник-министър, Весела Щерева – парламентарен секретар; от Академията в Пловдив: професор Милчо Василев и професор Любомир Караджов.
От името на вносителя Проектът на решение беше представен от господин Петър Николов.
Министерството на културата подкрепя и приветства Проекта на решение.
Предложението на Министерския съвет за промяна на наименованието на Академията за музикално, танцово и изобразително изкуство – Пловдив, в Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство „Професор Асен Диамандиев“ – Пловдив, е резултат от взетото единодушно решение на Академичния съвет на висшето училище на заседание от 26 октомври 2018 г. С добавянето на името на професор Асен Диамандиев към названието на Академията не се засяга нейният статут и структура и това не касае действия по откриване, преобразуване или закриване на основните звена на висшето училище.
Името на професор Диамандиев е свързано с културния живот в България. Повече от половин век той посвещава творческата си енергия за музикалното и личностното възпитание на поколения млади таланти. През 1964 г., използвайки собствения си авторитет на музикант и общественик, осъществява замисъла си в Пловдив да се открие висше музикално училище със свой облик, първото в страната извънстолично висше училище по музика. Първоначално се създава Музикално-педагогически факултет, като филиал на тогавашната Българска държавна консерватория, град София. През 1972 г. се преобразува в самостоятелен Висш музикално-педагогически институт – Пловдив, във връзка със стартирането на обучение по музикално-фолклорни специалности. С решение на 36 ото народно събрание през 1995 г. се преобразува в Академия за музикално и танцово изкуство – Пловдив, което е резултат от започналото още през 1975 г. обучение по хореографски специалности.
Като следствие от стартиралото през 90-те години на XX век обучение по специалности в областта на изобразителните изкуства с решение на 39-ото Народно събрание през 2004 г. Академията е преименувана на Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство – Пловдив.
След проведеното гласуване Комисията по културата и медиите единодушно с 15 гласа „за“ предлага на Народното събрание да приеме Проекта на решение за преименуване на Академията за музикално, танцово и изобразително изкуство – Пловдив, в Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство „Професор Асен Диамандиев“ – Пловдив, № 902-03-3, внесен от Министерския съвет на 17 януари 2019 г.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Благодаря Ви, госпожо Саватева.
Моля да прочете решението.
ДОКЛАДЧИК ДИАНА САВАТЕВА:
„Проект!

РЕШЕНИЕ
за преименуване на Академията за музикално, танцово и изобразително изкуство – Пловдив, в Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство „Професор Асен Диамандиев“ – Пловдив
Народното събрание на основание чл. 9, ал. 2, т. 1 във връзка с чл. 16, ал. 1, т. 1 от Закона за висшето образование
РЕШИ:
Преименува Академията за музикално, танцово и изобразително изкуство – Пловдив, в Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство „Професор Асен Диамандиев“ –Пловдив.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Благодаря Ви.
Откривам разискванията.
Има ли изказвания, съображения? Няма.
Пристъпваме към гласуване на решението за преименуване на Академията за музикално, танцово и изобразително изкуство – Пловдив, в Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство „Професор Асен Диамандиев“ – Пловдив.
Гласували 83 народни представители: за 82, против няма, въздържал се 1.
Предложението и решението са приети.

Продължаваме със следващата точка от дневния ред:
ВТОРО ГЛАСУВАНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА АДМИНИСТРАТИВНОТО РЕГУЛИРАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ДЕЙНОСТИ, СВЪРЗАНИ С НЕФТ И ПРОДУКТИ ОТ НЕФТЕН ПРОИЗХОД, № 902-01-2.
Господин Димитров ще представи Доклада за второ четене на Комисията за наблюдение на приходните агенции и борба със сивата икономика и контрабандата.
Заповядайте, господин Димитров.
ДОКЛАДЧИК ЕМИЛ ДИМИТРОВ: Благодаря, уважаема госпожо Председател.
Преди да пристъпя към Доклада, искам да използвам случая да благодаря на всички, които помогнаха този доклад да бъде факт днес. За един ден го направихме – Правната дирекция и всички експерти в нашата Комисия.
Искам да се обърна към БСП за това, че в този доклад дадоха предложения, които бяха възприети от Комисията, да помогнем на няколко от браншовете.
На ДПС – за това, че предложиха да отпадне банковата гаранция от 20 хил. лв. и към този етап всички легитимни, легални бензиностанции в България нямат никакви административни или финансови пречки да се впишат. Вписването е безплатно, без банкова гаранция.
Искам да благодаря на всички колеги от парламентарната група на ГЕРБ и най-вече на господин Данаил Кирилов, че бяха единни в гласуванията и възприеха всички тези текстове консенсусно. Освен това помогнаха и на строителния бранш. Имаше нерешени въпроси и без тяхната намеса те нямаше да могат да намерят своето вярно решение.
„Доклад относно Законопроект за изменение на Закона за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход, № 902-01-2, внесен от Министерския съвет на 10 януари 2019 г., приет на първо гласуване на 23 януари 2019 г.“
Проект – второ гласуване.
„Закон за изменение на Закона за административното регулиране на икономически дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход (ДВ, бр. 62 от 2018 г.)“.
Предложение от народния представител Стефан Бурджев.
Комисията подкрепя предложението.
Предложение от народните представители Драгомир Стойнев, Иван Иванов и Георги Гьоков.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следното наименование на Закона: „Закон за изменение и допълнение на Закона за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход“.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Благодаря Ви.
Има ли изказвания? Няма.
Пристъпваме към гласуване.
Гласуваме наименованието на Закона по Доклада на Комисията и предложението, което току-що беше изчетено.
Гласували 89 народни представители: за 87, против няма, въздържали се 2.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ЕМИЛ ДИМИТРОВ: Предложение от народните представители Драгомир Стойнев, Иван Иванов и Георги Гьоков.
Комисията подкрепя по принцип предложението.
Предложение от народния представител Драгомир Стойнев.
Комисията подкрепя по принцип предложението.
Комисията предлага да се създаде нов § 1:
„§ 1. В чл. 2, ал. 2 се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 5 думите „използването на“ се заличават, а думата „твърди“ се заменя с „твърдите“.
2. Създава се т. 6:
„6. временно съхранение и/или зареждане от лица, извършващи дейности по събиране, транспортиране и третиране на отпадъци по Закона за управление на отпадъците или Закона за опазване на околната среда, на собствени продукти от нефтен произход извън данъчни складове или складови стопанства на регистрирани получатели по смисъла на Закона за акцизите и данъчните складове, предназначени за собствената икономическа дейност, които не подлежат на последваща продажба.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Благодаря Ви.
Откривам разискванията.
Има ли изказвания? Няма.
Пристъпваме към гласуване на нов § 1 в редакция на Комисията.
Гласували 100 народни представители: за 100, против и въздържали се няма.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ЕМИЛ ДИМИТРОВ: Предложение от народните представители Адлен Шевкед, Елхан Кълков и Хайри Садъков.
Комисията подкрепя по принцип предложението.
Предложение от народния представител Стефан Бурджев.
Комисията подкрепя по принцип предложението.
Предложение на народния представител Валентин Николов, направено по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.
Комисията подкрепя по принцип предложението.
Предложение от народния представител Драгомир Стойнев.
Предложението е оттеглено.
Комисията предлага да се създаде нов § 2:
„§ 2. В чл. 8 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 думите „а за лице, което по закон няма капитал“ се
заменят с „или“.
2. В ал. 2:
а) в т. 1 думите „а за лице, което по закон няма капитал“ се
заменят с „или“;
б) точка 3 се изменя така:
„3. изпълнението на условията по т. 2, букви „а“ и „б“ се установява за всеки отделен обект и се удостоверява по служебен ред от Дирекцията за национален строителен контрол; изискването по т. 2, буква „б“ не се прилага за вътрешен обект, обслужващ строеж първа, втора и трета категория, или на превозвач, който притежава лиценз за извършване на превоз на пътници или товари на територията на Република България, или притежава лиценз за извършване на международен превоз на пътници или товари – лиценз на Общността, както и за лица, извършващи дейности по третиране на отпадъци по Закона за управление на отпадъците; изискванията по т. 2, буква „б“ не се прилагат за вътрешен обект, обслужващ находище за добив на подземни богатства, и обект за преработка на подземни богатства по смисъла на Закона за подземните богатства.“
3. В ал. 3, т. 1 думите „а за лице, което по закон няма капитал“ се заменят с „или“.
4. В ал. 5, т. 1 думите „а за лице, което по закон няма капитал“ се заменят с „или“.
5. В ал. 6, т. 1 думите „а за лице, което по закон няма капитал“ се заменят с „или“.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Благодаря Ви.
Има ли изказвания? Няма.
Пристъпваме към гласуване.
Гласуваме създаването на нов § 2 в редакция на Комисията по Доклада на Комисията.
Гласували 112 народни представители: за 110, против няма, въздържали се 2.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ЕМИЛ ДИМИТРОВ: Предложение от народните представители Адлен Шевкед, Елхан Кълков и Хайри Садъков.
Комисията подкрепя по принцип предложението.
Предложение от народния представител Драгомир Стойнев.
Предложението е оттеглено.
Комисията предлага да се създаде § 3:
„§ 3. В чл. 9, ал. 1 думите „чл. 2, ал. 1, т. 4 и 7“ се заменят с „чл. 2, ал. 1, т. 2, 4 и 7“.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Благодаря Ви.
Има ли изказвания?
Заповядайте, господин Кълков, имате думата за изказване.
ЕЛХАН КЪЛКОВ (ДПС): Уважаема госпожо Председател, уважаеми дами и господа народни представители! Мотивите ни към внесените предложения за изменение и допълнение на приетия на първо четене Законопроект за изменение на Закона за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход, са следните. Ние от парламентарната група на „Движението за права и свободи“, отстоявайки своята последователност и поети ангажименти в предизборната си програма, сме за изсветляване на бизнеса с горивата и борбата със сивата икономика, но същевременно и за намаляване на административната тежест на бизнеса в България.
Само преди няколко месеца бензиностанциите бяха задължени да направят съществени инвестиции, като изградят нивомерна система, свързана с Националната агенция за приходите, за проследяване на доставките и продажбите от съответния обект. И сега отново тези, които са изпълнили съответните указания, ще ги натоварим с допълнителни гаранции в тежката конкурентна среда на съответния отрасъл.
Това, че има голям брой бензиностанции в сивия сектор, е по-скоро проблем на контролните органи в държавата и показва управленската немощ и липсата на воля на сегашното правителство да се справи с този проблем, защото и сегашното законодателство им дава достатъчно механизми за овладяване и справяне с нелоялните и заобикалящи закона търговци.
Именно заради това ние от парламентарната група на „Движението за права и свободи“ ще подкрепим настоящите законодателни промени, давайки шанс на малките и средни търговци и особено на тези, които се намират извън територията на големите градове – в малките населени места, граничните райони, планинските селища, да присъстват на пазара. И имайки предвид сегашните социално икономически, регионални и демографски условия, в които се намираме, да им дадем възможност за реализация и достойно съществуване.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Благодаря Ви, господин Кълков.
Има ли реплики?
Реплика – господин Димитров, заповядайте.
ДОКЛАДЧИК ЕМИЛ ДИМИТРОВ: Благодаря, уважаема госпожо Председател.
В потвърждение на Вашите думи, уважаеми колега, знаете, че ние възприехме Вашата теза изцяло именно защото в малките населени места има обекти, за които тези 20 хил. лв. бяха много. В момента няма никаква административна или финансова тежест. Регистрацията ще бъде безплатна. Четиристотин хиляди обекта са регистрирани. Благодарение на това, че ние конкретизирахме кои са земеделски обекти с всички изисквания – земи, обработка, регистрация в земеделието, в НАП, Агенция „Митници“, възстановяване на акциз, те се обособиха като обекти.
Конкретизирахме и кои да са обектите, така наречените „ведомствени, вътрешни обекти“, благодарение на Вашата подкрепа, на подкрепата на ГЕРБ. Това са строители, миньори, преработватели на отпадъците, транспортни фирми, концесионерски обекти. Те също са конкретизирани точно кои са.
Благодарение на Вас всички легални обекти, които търгуват с горива в България, ще бъдат вписвани безплатно, без банкова гаранция. Тя беше 200 хиляди, падна на 20 хиляди, сега е нула. Всички могат да се регистрират легално в момента, в който поискат. Проблемът остава за едни обекти, които не са нито земеделски, защото е ясно кои са земеделски, нито са вътрешни, а до този момент не са решили да се регистрират. Те ще имат проблем, защото може би никога през живота си не са били регистрирани и сега имат дълга процедура. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Благодаря Ви.
Има ли други реплики?
Заповядайте, господин Симеонов.
ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ (ОП): Уважаема госпожо Председател, уважаеми народни представители! Аз взимам реплика, за да изразя несъгласие с изказването на господин Кълков.
Първо, подкрепяме предложението, но за разлика от господин Симеонов, който се изказа преди мен, тоест всъщност не направи реплика…
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Господин Димитров!
ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ: Симеонов, доколкото ми е известно! Емил Димитров Симеонов, нали така?
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Добре.
ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ: Той направи подреплика. Вие трябваше да му отнемете думата. Той излезе и подкрепи изцяло.
Ние по принцип подкрепяме, но изразявам несъгласие с политическия дух, който господин Кълков се опита да вкара в неговото изказване, да прави коментари на управление и така нататък. Откъде накъде, след като този закон е вкаран през народни представители в парламента, той не е закон на изпълнителната власт, на Министерския съвет, ще правите такива изводи и констатации по отношение на изпълнителната власт, след като самите Вие при приемането на Закона не сте възразили?! Приели сте го, нали, точно с тези драконовски, рестриктивни мерки по отношение на дребния бизнес и сега вече идваме целите в бяло. Ето с това изразявам несъгласие.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Благодаря Ви.
В изказването на господин Симеонов – Димитров – също имаше и нюанс на несъгласие, затова не му направих забележка, че изразява предимно подкрепа.
Има ли трета реплика? Няма.
Господин Кълков, имате възможност за дуплика? Няма да я направите.
Пристъпваме към гласуване.
Гласуваме създаването на § 3 по Доклада на Комисията.
Гласували 114 народни представители: за 114, против и въздържали се няма.
Предложението и § 3 са приети.
Заповядате за процедура, професор Гечев.
РУМЕН ГЕЧЕВ (БСП за България): Госпожо Председател, от името на „БСП за България“ отново искам да обърна внимание, че няма представител на правителството. Правителството няма тук нито един министър! Правителството настоя ние, народните представители, да спрем действието на Закона, който сме приели в залата. Това е уникат в световната, политическата и парламентарната история! (Шум и реплики.) И не мога да разбера защо тук няма представител на правителството, за да ни обясни. Защо правителството казва, че Законът не действа, а той действа от понеделник, и защо ни разиграват като маймуни – през една седмица да приемаме поправки в законите?! Благодаря Ви. (Ръкопляскания от „БСП за България“.)
Няма никой от тях. Ето, вижте!
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Благодаря Ви, професор Гечев.
Разбирам, че има друга процедура, свързана с Вашата.
Заповядайте, господин Димитров.
ДОКЛАДЧИК ЕМИЛ ДИМИТРОВ: Благодаря, уважаема госпожо Председател.
Моля, процедура за допуск на господин Александър Манолев – заместник-министър на икономиката.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Благодаря Ви.
Пристъпваме към гласуване за допуск в залата на заместник министър Манолев.
Гласували 109 народни представители: за 107, против няма, въздържали се 2.
Предложението е прието.
Моля, гостът да бъде поканен в залата.
Продължете с § 4.
ДОКЛАДЧИК ЕМИЛ ДИМИТРОВ: Предложение от народните представители Адлен Шевкет, Елхан Кълков и Хайри Садъков.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията предлага да се създаде § 4:
„§ 4. В чл. 11 т. 2 се отменя.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Има ли изказвания? Няма.
Пристъпваме към гласуване на § 4 по Доклада на Комисията.
Гласували 113 народни представители: за 113, против и въздържали се няма.
Предложението и текстът за § 4 са приети.
ДОКЛАДЧИК ЕМИЛ ДИМИТРОВ: Предложение от народните представители Адлен Шевкед, Елхан Кълков и Хайри Садъков.
Комисията подкрепя по принцип предложението.
Предложение от народния представител Драгомир Стойнев.
Предложението е оттеглено.
Комисията предлага да се създаде § 5:
„§ 5. В чл. 17, ал. 2, т. 4 думите „чл. 2, ал. 1, т, 4 и 7“ се заменят с „чл. 2, ал. 1, т. 2, 4 и 7“.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Има ли изказвания? Няма.
Пристъпваме към гласуване на § 5 по Доклада на Комисията.
Гласували 114 народни представители: за 114, против и въздържали се няма.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ЕМИЛ ДИМИТРОВ: Предложение от народните представители Адлен Шевкед, Елхан Кълков и Хайри Садъков.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията предлага да се създаде § 6:
„§ 6. В чл. 22, ал. 2, т. 6 накрая се добавя „или размер на активите“.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Има ли изказвания? Няма.
Гласуваме § 6 по Доклада на Комисията.
Гласували 110 народни представители: за 110, против и въздържали се няма.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ЕМИЛ ДИМИТРОВ: Предложение от народния представител Стефан Бурджев.
Комисията подкрепя по принцип предложението.
Предложение от народния представител Валентин Николов, направено по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.
Комисията подкрепя по принцип предложението.
Комисията предлага да се създаде § 7:
„§ 7. В чл. 24 се създава ал. 3:
„(3) Алинея 1 не се прилага, когато вътрешният обект:
1. се намира в концесионната площ на находища на подземни богатства по смисъла на Закона за подземните богатства и съответните пътни превозни средства, извънпътна техника или механизация на трети лица се използват от тях за извършване на дейности или предоставяне на услуги в полза на концесионера на територията на концесионната площ;
2. обслужва строеж от първа, втора и трета категория по смисъла на Закона за устройство на територията и съответните пътни превозни средства, извънпътна техника или механизация на трети лица се използват за извършване на дейности или предоставяне на услуги в полза на собственика на вътрешния обект съгласно сключен договор във връзка със строежа.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Има ли изказвания? Няма.
Пристъпваме към гласуване на § 7 по Доклада на Комисията.
Гласували 114 народни представители: за 114, против и въздържали се няма.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ЕМИЛ ДИМИТРОВ: Предложение от народния представител Стефан Бурджев.
Комисията подкрепя по принцип предложението.
Предложение от народния представител Драгомир Стойнев.
Предложението е оттеглено.
Предложение от народния представител Владислав Николов, направено по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.
Комисията подкрепя по принцип предложението.
Комисията предлага да се създаде § 8:
„§ 8. В чл. 25 се създава ал. 3:
„(3) Алинея 1 не се прилага за зареждането от вътрешен обект:
1. който се намира на територията на концесионната площ на находище на подземни богатства по смисъла на Закона за подземните богатства, на пътни превозни средства или извънпътна техника или механизация на трети лица, които се използват от тях за извършване на дейности или предоставяне на услуги в полза на концесионера на територията на концесионната площ;
2. на собствени пътни превозни средства, извънпътна техника или механизация, обслужващи строеж от първа, втора и трета категория по смисъла на Закона за устройство на територията, както и на съответните пътни превозни средства или извънпътна техника или механизация на трети лица, използвани за извършване на дейности или предоставяне на услуги в полза на собственика на вътрешния обект съгласно сключен договор във връзка със строежа.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Има ли изказвания? Няма.
Гласуваме § 8 по Доклада на Комисията.
Гласували 114 народни представители: за 114, против и въздържали се няма.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ЕМИЛ ДИМИТРОВ: Предложение от народния представител Драгомир Стойнев.
Предложението е оттеглено.
Предложение от народните представители Драгомир Стойнев, Иван Иванов и Георги Гьоков:
„Сегашният § 1 става нов параграф, като в него в новото съдържание на § 8 думите „ 1 август“ се заменят с „1 май“.“
Комисията не подкрепя предложението.
Предложение на народния представител Владислав Николов направено по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията не подкрепя предложението на вносителя за § 1.
Комисията предлага да се създаде § 9:
„§ 9. Параграф 8 от Преходните и заключителните разпоредби се изменя така:
,,§ 8. Министърът на икономиката издава наредбата по чл. 4, ал. 4 в срок до 6 месеца от влизането в сила на Закона“.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Има ли изказвания по § 9?
Заповядайте, господин Симеонов.
ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ (ОП): Уважаема госпожо Председател, уважаеми дами и господа народни Представители, уважаеми господин Симеонов! Ясен е смисълът на това предложение, което се внася. Текстът, предложен от Комисията, цели отлагането на въвеждането на Закона с отсрочване от шест месеца. И това се предлага да се извърши чрез отлагане на влизането в сила на наредбата към Закона. Само че при тази редакция, която е предложена, господин Симеонов, хората, които в най-голяма степен са засегнати – представителите на дребните бензиностанции и търговците с горива, са изключително притеснени от думичката „до“. Какво означава тя? До шест месеца означава, че може и след шест дни да бъде въведена, и след шестнадесет дни, и след два месеца, и така нататък. И за да мога да спазя духа на Вашето желание и намерение, както и намерението на Министерския съвет, аз предлагам редакция в текста – вместо думичката „до“ да бъде поставена думичката „след“. Тогава текстът би придобил следния вид: „§ 8. Министърът на икономиката издава наредбата по чл. 4, ал. 4 в срок след шест месеца от влизането в сила на Закона.“
Мисля, че всички Вие, които сте подкрепили Закона, ще си вземете поука и в знак на покаяние ще подкрепите този тест, включително и групата на облечените в бяло. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Благодаря Ви.
Реплика?
Заповядайте, господин Димитров.
ДОКЛАДЧИК ЕМИЛ ДИМИТРОВ: Благодаря Ви, ще бъда кратък, уважаема госпожо Председател.
Всички, които бяха в Комисията, слушаха – и легалният бранш, и тези, които не желаят да се впишат. Никой не знае колко са, но ние вече разрешихме да се впишат безплатно, без каквото и да е банково обезпечение. Ако имат някакви проблеми, те проблемите ще си ги имат винаги, но имахме шест месеца срок, в който Министерството трябваше да изготви наредбата. Тези шест месеца вече минаха. В заседанието министърът на икономиката присъства. Благодаря, господин Министър. Той каза, че почти е готов с наредбата и може би няма проблем тя да влезе по-скоро. Ако непременно държим да мине една година от миналогодишното приемане на Закона – това е друга тема, но всички легални обекти в страната, които са изправни 99%, нямат проблем. Те дойдоха и заявиха – четири хиляди бензиностанции, към 10 – 12 хиляди земеделски и вътрешни обекти нямат проблем да се впишат, когато и да е. Повечето от тях даже казаха, че вече са предприели процедури пред банките, за да си извадят обезпеченията, вече са извършили разходи и сега ние им казваме: още шест месеца разходите няма кой да Ви ги върне, но този проблем не съществува. Ние даваме възможност максимално, до шест месеца, на министъра на икономиката, когато е в състояние да подготви наредбата и да я предостави, а той каза, че тя е готова. Възможно е през това време да има и други изменения. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Благодаря Ви. Има ли втора реплика? Няма.
Заповядайте за дуплика, господин Симеонов.
ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ (ОП): Госпожо Председател!
Уважаеми господин Симеонов, пак повтарям, моето изказване и предложение е единствено и само за да подпомогна Вашето решение, защото целта на тази промяна е точно такава. И в случая не става въпрос за това дали една наредба може да бъде изготвена за шест месеца или за шест седмици, защото, ако беше спорен срокът, в който може да бъде изготвена тази наредба, Вие спокойно можеше да предложите един месец, но Вие предлагате „до шест месеца“. С други думи – има друг смисъл в залагането на този текст.
За разлика от Вас няма да се наема да определям кои са законни, кои са незаконни, кои са контрабандисти и дали познавам 99% от тези, които са законни – също така силен изказ, но не това е смисълът. Идеята е да се обединим не около промяната на наредбата и нейното отлагане, а около промените на Закона, който явно създава големи напрежения, конфликти, несъвършенства. Да, виждам, че сте на едно мнение с господин Стойнев, обяснимо е това, но аз се обръщам към всички останали в тази зала. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Благодаря Ви.
Изказване на господин Кирилов – заповядайте, имате думата.
ДАНАИЛ КИРИЛОВ (ГЕРБ): Уважаема госпожо Председател, уважаеми народни представители! Взимам думата главно за правно-технически разяснения във връзка с разпоредбата, която коментираме, защото тя беше единият от най-съществените акценти в дебата на Комисията с председател господин Димитров-Ревизоро. Използвам случая да изкажа благодарности за работата на Комисията. Благодаря Ви, господин Председателю. Тежък и напрегнат беше дебатът.
Започвам по същество. Бих искал да кажа, че оригиналният текст, който е в правителствения законопроект, е следният:
„§ 8. Министърът на икономиката издава наредбата по чл. 4, ал. 4 в срок до 1 август 2019 г.“
По този срок много спориха представителите на така наречения „малък“ – няма да коментирам светъл или несветъл – бизнес, и на големите доставчици, които твърдят, че спазват стриктно правилата на закона и са в неравнопоставено положение спрямо малките доставчици.
Срокът беше много спорен, включително механизмът, по който ще се постигне правният ефект. А правният ефект, който се цели и със Законопроекта на Министерския съвет, и с текста, който обсъждаме в момента, е да се даде време за всички субекти да преведат дейността си в такова съответствие, че да могат да бъдат успешно и ефективно субекти на регистрационния режим, който разписва новия закон, който влезе в сила с дата 28 януари. Макар и трудно, защото се обсъждаха много варианти – за едномесечно удължение, за конкретни дати, Вие виждате, че в правителствения законопроект датата също е конкретна, Комисията, председателствана от господин Димитров-Ревизоро, постигна консенсус по тази редакция.
По отношение на предложението на господин Валери Симеонов – „до“ да стане „след“, правно-технически обяснявам: ако заменим „до“ със „след“, тогава променяме изцяло същността и характеристиката на срока, тоест ограничението, което е визирано на 6 месеца, тоест на 28 юли, за период, в който министърът може да издаде тази наредба, всъщност става забранителен период. Тоест ако се каже „след“, значи в периода от сега до 28 юли министърът не може да издава тази наредба, но би могло да я издаде след 28-и, в който момент в бъдещето прецени. Може да не я издаде на 28 август 2019 г., може да я издаде на 28 юли 2029 г. бъдещият министър на икономиката. Това е смисълът на думата „след“.
Затова бих предложил на колегата Симеонов да съобрази каква точно му е волята и ако прецени, струва ми се по-скоро, че неговото предложение е въобще да отпадне „до“ и да стане: „Министърът на икономиката издава наредбата по чл. 4, ал. 4 в срок 6 месеца от влизането на закона в сила.“
Ако има притеснение, в която и да е от двете страни, спорещи в този дебат, и има притеснение за периода от време до 28 юли, другата правна възможност е да се борави правно-технически с конкретна, определена, фиксирана дата и да се каже, например, колкото и да е тромаво това: „...издава наредбата по чл. 4, ал. 4 на 28.07.2019 г.“ Да, в голяма степен ще бъде прецедент, че в една конкретна дата се възлага конкретно задължение на министъра на икономиката.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Времето, господин Кирилов.
ДАНАИЛ КИРИЛОВ: Извинявайте, госпожо Председател.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Имам въпрос към Вас – Вие правите технически разяснения, както обявихте, или правите предложение?
ДАНАИЛ КИРИЛОВ: Само технически разяснения, госпожо Председател.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Разбрах.
ДАНАИЛ КИРИЛОВ: Аз като народен представител ще поддържам текста, както е предложен в Доклада на Комисията в резултат на повече от 4 часа дебат, в който бях допуснат за гост на тази комисия. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Това беше важно уточнение. Благодаря.
Реплики?
Заповядайте – първа реплика от господин Симеонов.
ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ (ОП): Уважаема госпожо Председател, уважаеми дами и господа народни представители! Уважаеми господин Кирилов, моето несъгласие с Вашето изказване е в общия дух на подкрепата на предложението, но, вземайки под внимание Вашия съвет, използвам да направя корекция на предложението, което направих, а именно: „в едномесечен срок, считано от 28 юли“, след 28 юли. Така да бъде променено моето предложение.
Е, да – изглежда малко сложно, но ако се опитате да влезете в причините за това и какво целим с тези промени, надявам се да подкрепите.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: В едномесечен срок, считано след 28 юли.
РЕПЛИКИ ОТ ГЕРБ: Коя година?
ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ: Същата. (Оживление и реплики.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Предполага се 2019 г.
ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ: 2019 г. Вие правите в същия дух предложение, а сега – 2029 г.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Господин Симеонов, Вие оттегляте предходното предложение…
ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ: Да, и го коригирам.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: …и коригирате с ново предложение. Добре.
ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ: Правейки го през реплика – две в едно. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Има ли други реплики?
Заповядайте, господин Димитров.
ДОКЛАДЧИК ЕМИЛ ДИМИТРОВ: Уважаеми господин Кирилов, аз подкрепям Вашето виждане, че едното обозначава по един начин, другото – по друг. В Комисията неслучайно си позволих да използвам малко пó друг речник и да кажа, че дали с това удължаване на такъв голям период не слагаме – дословно – динена кора на министъра на икономиката? Съгласно Закона, който вече е в сила, всички регистрирани до този момент обекти са си регистрирани. Ако някоя верига иска да дойде в България –чуждестранен инвеститор, някой иска да смени нов собственик, те няма да могат, докато не влезе новата наредба. Ние всъщност правим огромен застой на всички икономически субекти, които в следващите шест месеца ще ходят всеки ден в Министерството на икономиката и ще казват: „Защо бавите наредбата? Икономиката в страната трябва ли да спира заради това, че Вие бездействате или сте ограничени в някакви срокове?“
Нека да вземе думата и заместник-министърът на икономиката и да каже кой срок за него е приемлив. Аз смятам, че възприетото от Комисията беше много добър текст и подкрепям Вашите думи, господин Кирилов.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Благодаря Ви, господин Димитров.
Има ли трета реплика? Няма.
Заповядайте за дуплика, господин Кирилов.
ДАНАИЛ КИРИЛОВ (ГЕРБ, от място): Няма да ползвам.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Няма да има дуплика.
Господин заместник-министърът ще се възползва ли от призива на господин Димитров? Не желаете.
Има ли други изказвания?
Господин Стойнев, заповядайте. Имате думата.
ДРАГОМИР СТОЙНЕВ (БСП за България): Благодаря Ви, госпожо Председател.
Уважаеми дами и господа народни представители, разбира се, ние от опозицията направихме конкретно предложение в този законопроект и аз съм длъжен да го защитя, а именно да не бъде приемана толкова късно наредбата, а само за два месеца – напълно достатъчен срок. Преди няколко седмици направихме това предложение и считаме, че сме напълно прави. Вярно е, че на първо четене аз бях твърде остър към Министерството на икономиката, че де факто не са си свършили работата с наредбата, че са чакали толкова много време, но в Комисията министърът заяви онзи ден, че те имат пълната готовност с наредбата и съответно като си направят конкретните промени между първо и второ четене, тази наредба може да влезе много по-скоро в срока. Ние като народни представители не считаме за необходимо да блокираме даден закон, като удължаваме срока с няколко месеца или с няколко години.
Между първо и второ четене опозицията си свърши работата благодарение на управляващите, които също така подкрепиха изцяло внесените от нас предложения, които касаят не само малките търговци, но и големия бизнес, и е похвално, че се намери решение на абсолютно всички проблеми. Не виждам в момента кой протестира, кой не иска да бъде на светло, кой не иска да си плаща данъците. Смятам, че всички хора вече се успокоиха – както големите, така и малките. И когато и самото министерство заявява, че има пълната готовност да бъде приета наредбата, аз не разбирам тогава защо трябва да правим такива дълги срокове.
Да, ние първо сме политици и е съвсем нормално Вие да се притеснявате, може би, от политически натиск преди изборите и че това може да окаже някакво влияние върху крайните резултати, но в крайна сметка ние, като отговорни държавници, не трябва да се притесняваме за политическите резултати, а да има правила в пазарната ни икономика. Тогава вече не разбирам защо трябва да бъде шест месеца. Господин Кирилов направи предложение „до шест месеца“, но аз смятам, че когато едно министерство е готово, то трябва в най-кратък срок да представи тази наредба.
Хубаво, ние направихме предложения между първо и второ четене, които, пак казвам, се одобряват от абсолютно всички. Може би ще му трябва една – две седмици, три седмици, юристите да го огледат, за да преценят тази наредба, един месец, два месеца, но повече не виждам какъв е смисълът.
Ние предлагаме да бъде два месеца спрямо първоначалния вариант и отстояваме тази наредба да бъде приета по-бързо, още повече, че министърът заяви, че Министерството е работило и си е свършило работата. Тогава наистина не разбирам защо отлагаме.
Пак казвам: благодарение на БСП, на „Движението за права и свободи“ и на Политическа партия ГЕРБ тези промени, които притесняваха българските граждани – било то от дребния или едрия бизнес – вече са изчистени. Тогава вече наред е Министерството – колкото се може по-бързо да въведе ред в тази система чрез наредбата. Да, ние ще отстояваме това, което сме предложили като промяна, но в крайна сметка, ако остане и „до шест месеца“, ще гласуваме и против нея, но това е вариант, отколкото да отлагаме целия закон с една година. Тогава вече става изцяло неразбираемо кои са основните подбуди. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Господин Стойнев, само пояснявам, че Вашето предложение ще бъде подложено на гласуване, както е по Правилника. Благодаря Ви.
Има ли реплики?
Заповядайте – първа реплика, господин Симеонов.
ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ (ОП): Уважаема госпожо Председател, дами и господа народни представители! Уважаеми господин Стойнев, и на Вас ще се опитам да подчертая дебело, че не става въпрос за приемане на наредба, а става въпрос за отлагането и наново разглеждането на един лошо създаден закон, един вреден и опасен закон, за част от бранша – опасен закон!
Остават текстовете за конфискации на имущество, остават текстовете за изискваната смяна на измервателните уреди на всички транспортни средства, насочването към един монопол, към точно един тип измервателни уреди, въпреки че всички тези цистерни си имат измервателни уреди, които са нотифицирани и произведени със съответни сертификати. За нотификацията и редица други текстове, включително и за браншовата организация, няма никакви промени. Тези текстове са вредни, те са опасни, те трябва да бъдат променени.
С други думи, в момента говорим за време, което трябва да бъде дадено, за да бъде нормално обсъден и променен този закон, без натиск и напрежение.
Говорим за несъвършен закон, а не за конкретната наредба. Наредбата просто е инструмент, с който да отложим влизането в сила на Закона.
Аз съм съгласен, че при добра работа могат да бъдат направени тези промени за примерно два-три месеца. Това го разбирам, но смисълът е такъв, защото, ако този закон се допусне да влезе в сила, то той, първо, ще предизвика масови фалити. Второ, ще предизвика бели петна на картата на България – места, където хората трябва да пътуват до областния център, за да си заредят колите и да се върнат обратно. С други думи, ще изхабят половината гориво от резервоара, за това говорим. Просто ще има места – по големи села и малки градчета, които ще останат без бензиностанции, защото няма да могат да отговарят на тези изисквания.
Удар върху цялостната търговия на дребно с горива, за това става въпрос! Редица текстове, които подлежат на промяна в една работна група, в една нормална работна атмосфера с участието на всички заинтересовани страни – за това става въпрос! Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Благодаря Ви.
Това беше първа реплика.
Има ли втора реплика към господин Стойнев?
Заповядайте, господин Кирилов.
ДАНАИЛ КИРИЛОВ (ГЕРБ): Уважаема госпожо Председател, уважаеми народни представители! Уважаеми господин Стойнев, видно беше и от дебата, който е обществено известен, че има спорове, и преждеговорившият каза – има спорове по отношение влизане в сила действието на Закона. Очевидно е, че без значение на какъв етап технически е работата по наредбата, необходимо е да има обществено обсъждане, в смисъл обществен дебат за постигане на консенсус на всички субекти, участници на този пазар.
Ние винаги сме защитавали тезата за дисциплина и за стриктно спазване на Закона. Аз не бих казал дали Законът е лош или добър. Очевидно е, че Законът въвежда по-стриктни правила по отношение регистрацията и контрола на субектите, които са активни на този пазар. Очевидно е, че времето, vacatio legis, което е било дадено за влизане в сила на Закона, е недостатъчно.
При това положение и с оглед да има възможност всички субекти да изпълнят изискванията на Закона ни се струва, че е удачно чрез отлагане срока за издаване на наредбата да се създаде такова време, че всички субекти в бранша да могат да приведат дейността си съобразно тези изисквания.
Специалистите в областта ни дадоха достатъчно убеждение, че новите правила не биха довели до значителни неблагоприятни последици, а напротив, единствено само ще се допринесе за знанието, за известността и подпомагане на контрола от укриване на стоки и количества в този бранш. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Благодаря Ви, господин Кирилов.
Има ли трета реплика? Няма.
Заповядайте за дуплика, господин Стойнев.
ДРАГОМИР СТОЙНЕВ (БСП за Българи): Благодаря Ви, госпожо Председател.
Уважаеми господин Симеонов, спомням си преди година, когато започнаха дебатите по този законопроект, колко бързо примерно се организираха земеделските производители. И наистина там намерихме конкретни решения, така че да няма напрежение.
След това намерихме конкретни решения за Минно геоложката камара, когато става въпрос за големите концесии; за Строителната камара, която се занимаваше с опозицията, вместо да следи какво се случва в парламента. Сега с този законопроект предлагаме конкретни решения за малките търговци, каквото можахме. Видяхте, и „Движението за права и свободи“ внесоха изключително важна промяна.
Считаме, че тези ограничения вече падат. ГЕРБ ги подкрепиха, БСП ги подкрепиха.
Има един момент обаче – винаги когато човек иска да има по голям контрол, има негодувание. Съвсем нормално е да има по голям контрол и това да се изисква, при положение че в България има контрабанда. Ясно е, че в България има контрабанда. Ние се опитваме по някакъв начин тя да бъде пресечена. Факт е, че не може да бъде заличена. Аз съм сигурен, че и Вие искате да бъде заличена, както и ние искаме. В същото време не трябва да страдат и лоялните търговци, разбирам и Вашето притеснение. Но всичко, каквото можахме до този момент, се припозна от народните представители и вече има законодателни инициативи.
Това, което Вие предлагате, по-скоро е като че ли вече едва ли не да няма закон, да оставим така нещата, като го отложим с една година, това имам предвид. Да оставим така нещата, за да ги чуем всичките. Чуваме, предлагаме още повече. Надали е първият Закон, за който минават няколко седмици и внасяме конкретни промени. Ще имате тази възможност, разбира се, веднага да могат да се направят промени, така че всички да бъдат спокойни.
Уважаеми господин Кирилов, добре, обществено обсъждане, дебати, министърът каза, че е готов. Това е министерство със знаещи и можещи. Министърът е достатъчно енергичен, за един месец, ако трябва, да се направят и нужните дебати, хайде, два месеца да са. Така че да се изчистят някои неща, които притесняват и господин Симеонов, в тази Наредба, също могат да бъдат изчистени.
Но не виждаме защо шест месеца. Ако не бяха свършили нищо, както ние предполагахме, добре, тогава шест месеца – разумен срок. Ние смятахме четири. Но при положение че те имат тази готовност, ние да го отлагаме… Няма как да не ни водят такива мисли, че де факто се иска, първо, политическо спокойствие. Защо? Нека да оставим колкото се може по-кратък срок, като има такава готовност – да се направи обществено обсъждане, да се срещнат отново, защото вече единствените, които ги притесняват, са малките търговци. Да се срещнат с тях, да се издаде една такава наредба и да се борим този сектор да се изсветли максимално. Той че не може изцяло да се изсветли, сигурно не може, но поне максимално да дадем това от себе си като законотворци. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Стойнев.
Продължаваме с изказванията.
Господин Аталай, заповядайте.
РАМАДАН АТАЛАЙ (ДПС): Благодаря Ви, господин Председател.
Уважаеми колеги, миналата седмица, когато видях, че има предложение от Министерския съвет за отлагане на Законопроект, приет от народни представители, предложен от група народни представители, представен пред Народното събрание и пред обществото, че се работи по Законопроект, който ще изсветли бизнеса с контрабандата с горива, всички бяхме „за“. Но днес, както и миналата седмица, виждам, че когато едни управляващи нямат политика, когато управляващото мнозинство не знае какъв закон се приема и едната група се чуди коя част от този законопроект да подкрепи, а другата група – другата част да не подкрепи, когато се стига до това, че обществото започва да се съмнява, че се приемат лобистки закони, някак си нивото на Народното събрание спада. И ще Ви кажа защо в момента е така.
Всички бяхме убедени, че Комисията, която създадохме тогава, начело с господин Димитров като народен представител и преди това ревизор, ще изкара пред всички народни представители онези подробности и малки стъпки, чрез които, ако досега е имало пропуски, да уредим обществените взаимоотношения. Затова е този законопроект.
Обаче се оказа, че вътрешната кавга между народните представители от управляващите, да не казвам дори и от онази група, която в момента излиза и се опитва да наложи още отлагане на този законопроект, без да знае защо, не допускам, че знае защо, и се ядосват, че единствено БСП, гледам господин Драгомир Стойнев, защитава контрабандата оттук.
ДПС с предложенията, които сме направили, изсветляваме и по някакъв начин сме намерили баланса между едрите и дребните търговци.
Какво Ви притеснява това, че е намерен балансът?! Притеснява Ви, че опозицията е намерила точното място и пулса в момента ли?!
Колеги, миналата седмица Ваш народен представител, господин Николов, излезе на тази трибуна и Ви каза: „Колеги, ако днес не приемем на второ четене предложението на Законопроекта на Министерския съвет, Законът влиза в сила.“ Колеги, Законът е в сила. Наредбата кога ще влезе в сила, кога няма да влезе, мачът вече е свирен. Има закони. В Министерството на транспорта, доколкото знам, от 10 години има наредби, които не са приети.
Какво спорим в момента? Какво решаваме с този спор – дали наредбата ще влезе след шест месеца, или след два месеца?! Ами, Законът е приет, колеги. Законът е в действие!
Министерският съвет е проспал през цялото време, че група народни представители са се борили със сивия сектор, а те са мълчали. Министърът на икономиката си е подготвил наредбата, обаче от Министерския съвет му нареждат да внесе законопроект и да се отложи приемането на закон със задна дата. Добре че, господин Кирилов, не допуснахте, че не беше отложен приетият закон със задна дата.
Колеги, много сте се взели на сериозно. Борейки се, бъркайки в пъпа си, забравяте, че нещата, които вървят днес в обществото, не са във Ваша полза.
Днес, след като вече Народното събрание си изми срама от миналата седмица, след като Законът влезе в сила, след като са приети онези текстове, където няма да товарим вече с тежест дребния бизнес – да плащат 20 000, а само ще минат на регистрационен режим, едрият бизнес излязоха и казаха как 64 танкера тайно са влезли в България и Вие – управляващите, се правите, че не сте го чули, Днес сте се изтъпанили тук, на тази трибуна, и ни предлагате до шест месеца, след шест месеца, кой е в бяла носия, кой е в черна носия. Не ги разбирате тези работи, дами и господа от ОП. (Реплики.) Става въпрос за ОП. Не ги разбирате! Имате още много време да четете и да учите. Много, много време имате да разберете, че закон, който е влязъл (председателят дава сигнал, че времето е изтекло), приключвам, господин Председател, в сила може само да се промени с предложение за изменение и допълнение, а наредбата днес дали ще я приемем с два месеца или с шест месеца, това са подробности, колеги. Дайте да гласуваме и да продължим напред! Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Аталай.
Реплики? Не виждам.
Други изказвания? Не виждам.
Ще преминем към гласуване.
Подлагам на гласуване предложението на народните представители Драгомир Стойнев, Иван Иванов и Георги Гьоков, което не се подкрепя от Комисията.
Гласували 114 народни представители: за 19, против 20, въздържали се 75.
Предложението не се приема.
Поставям на гласуване редакционната поправка, предложена от народния представител Валери Симеонов.
Гласували 107 народни представители: за 12, против 24, въздържали се 71.
Предложението не се приема.
Сега подлагам на гласуване § 9…
ДОКЛАДЧИК ЕМИЛ ДИМИТРОВ: Текстът, който трябва да гласуваме в момента, е следният:
Комисията предлага да се създаде § 9:
„§ 9. Параграф 8 от Преходните и заключителните разпоредби се изменя така:
,,§ 8. Министърът на икономиката издава наредбата по чл. 4, ал. 4 в срок до 6 месеца от влизането в сила на закона.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Димитров.
Гласуваме § 9 по вносител. (Реплики.)
ДОКЛАДЧИК ЕМИЛ ДИМИТРОВ: Уважаеми господин Председател, текстът, който прочетох, беше текстът, който Комисията възприе, гласува и подкрепи.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Параграф 9 съгласно редакцията, която се предлага от Комисията.
Моля, гласувайте.
Гласували 118 народни представители: за 95, против 2, въздържали се 21.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ЕМИЛ ДИМИТРОВ: Предложение от народните представители Драгомир Стойнев, Иван Иванов и Георги Гьоков:
„Сегашният § 2 става нов, като в него думите „1 юли“ се заменят с „1 април“.“
Комисията не подкрепя предложението.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Налага се да гласуваме предложението на Комисията за отхвърляне на § 1 по вносител, от предложението на вносителя.
Моля, режим на гласуване. (Реплики.)
Отменете гласуването. (Уточнения между народния представител Данаил Кирилов, докладчика Емил Димитров и председателя Емил Христов.)
Можем да продължим с гласуването.
Подлагам на гласуване предложението на народните представители Драгомир Стойнев, Иван Иванов и Георги Гьоков, което Комисията не подкрепя.
Гласували 115 народни представители: за 27, против 18, въздържали се 70.
Предложението не е прието.
ДОКЛАДЧИК ЕМИЛ ДИМИТРОВ: Предложение от народния представител Владислав Николов, направено по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.
Комисията подкрепя по принцип предложението.
Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага следната редакция на § 2, който става § 10:
„§ 10. В § 9, т. 1 от Преходните и заключителните разпоредби думите „§ 6 и § 8“ се заменят с „и § 6“.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви.
Изказвания?
Имате думата, уважаеми господин Симеонов.
ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ (ОП): Уважаеми господин Председател, уважаеми народни представители, уважаеми господин Симеонов! След като с приемането на текста за поставяне на срок за изготвяне на наредба – до 6 месеца, с което ние практически да не дадем правото да бъдат преработени текстовете на Закона, които създават напрежение, които не са добре прецизирани, ето сега имаме възможност чрез приемането на текста по вносител, както е предложен от Министерския съвет, да дадем тази възможност Законът да бъде коригиран в правилна посока – с работна група, с участието на всички заинтересовани страни.
Така че аз Ви призовавам да подкрепите текста по вносител – това, което ще направи по-голямата част от нашата парламентарна група. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви.
Реплики? Не виждам.
Други изказвания? Няма.
Ще преминем към гласуване.
Подлагам на гласуване редакцията, която Комисията предлага за текста на § 2 по вносител, който става § 10. (Реплики от „БСП за България“.) Бях ясен.
Отменете гласуването.
Колеги, бях ясен.
Подлагам на гласуване редакцията, която Комисията предлага на текста на § 2 по вносител, който става § 10.
Гласували 111 народни представители: за 102, против 5, въздържали се 4.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ЕМИЛ ДИМИТРОВ: Предложение от народния представител Стефан Бурджев.
Комисията подкрепя по принцип предложението.
Предложение от народните представители Христиан Митев, Данаил Кирилов, Станислав Иванов, Александър Ненков, Валентин Николов и Владислав Николов:
„Създава се подразделение „Преходна и заключителна разпоредба“ със следните параграфи:
„§ ... До обнародването на този закон извършените действия в производството по регистрация по глава втора се прекратяват. Лицата, направили обезпечения, имат право на възстановяване на сумите и възстановяване на първоначалното положение. Административнонаказателните производства, започнали и продължили до обнародване на този закон, се прекратяват.
§ ... Този закон влиза в сила от 28 януари 2019 г.“
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията предлага да се създаде подразделение „Заключителни разпоредби“ с § 11 и 12:
„Заключителни разпоредби
§ 11. В Закона за движението по пътищата (обн., ДВ, бр. …) чл. 106а се изменя така:
„Чл. 106а. Водачите са длъжни да зареждат с гориво управляваните от тях пътни превозни средства и/или самоходни машини само на бензиностанции, които са регистрирани по Закона за административното регулиране на икономически дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход.
§ 12. Законът влиза в сила от 28 януари 2019 г.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви.
Изказвания?
Уважаеми господин Кирилов, имате думата.
ДАНАИЛ КИРИЛОВ (ГЕРБ): Уважаеми господин Председател, уважаеми народни представители! Ще повторя моето становище в Комисията по отношение на предложението, което сме направили аз, колегата Христиан Митев, Станислав Иванов, Александър Ненков, Валентин Николов и Владислав Николов.
Целта на това предложение беше да уреди в интервала от време – от влизане в сила на Закона 28 януари 2019 г. до издаване на наредбата, която установява регистрационния режим, изрично да се уточни, че по отношение на дадените обезпечения субектите имат възможност да ги изтеглят обратно, за да не търпят излишни загуби и разноски. По отношение на административнонаказателните последици, ако по някакъв начин възникнат такива, тоест възникнат санкции за определени лица, тези санкции и производства да бъдат съответно прекратени. В рамките на дебата, който направихме, и с оглед на консенсуса, който се получи във връзка със срока по отношение на момента на издаване на наредбата, преценихме и заявихме в Комисията – лично аз заявих за себе си, колегите Валентин Николов и Владислав Николов също, че съдържателно оттегляме това наше предложение. По тази причина то остана и неподкрепено. Ако го подложите на гласуване, ние ще се въздържим от неговата подкрепа.
Смятам, че не би следвало, с оглед дебата, който проведохме, да има каквото и да е съмнение за това, че в този период, през който няма действаща наредба, не могат да възникват неблагоприятни санкционни последици за субектите. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Кирилов.
Има ли реплики? Не.
Други изказвания? Няма.
Преминаваме към гласуване.
Ще подложа на гласуване предложението на народните представители Христиан Митев, Данаил Кирилов и група народни представители, което е било оттеглено на Комисията, но се предлага от Комисията, така че не може да бъде оттеглено в залата.
Гласували 104 народни представители: за 7, против 16, въздържали се 81.
Предложението не се приема.
Ще подложа на гласуване предложението на Комисията за създаване на подразделение „Заключителни разпоредби“ с параграфи 11 и 12 със съдържание на един параграф 11 и 12 съгласно Доклада на Комисията.
Гласували 99 народни представители: за 93, против няма, въздържали се 6.
Предложенията са приети.
Уважаеми народни представители, ще Ви прочета съобщението за парламентарния контрол на 1 февруари 2019 г., петък:
- министърът на регионалното развитие и благоустройството Петя Аврамова ще отговори на пет въпроса от народните представители Никола Динков и Виолета Желева – два въпроса; Дора Янкова и Манол Генов; Николай Тишев; Никола Динков; и на едно питане от народните представители Георги Свиленски и Димитър Данчев;
- министърът на финансите Владислав Горанов ще отговори на един въпрос от народния представител Дора Янкова;
- министърът на здравеопазването Кирил Ананиев ще отговори на седем въпроса от народните представители Георги Йорданов, Илиян Тимчев и Анелия Клисарова – два въпроса; Кристиан Вигенин и Николай Пенев; Илиян Тимчев и Анелия Клисарова; Георги Йорданов и Илиян Тимчев; Георги Михайлов и Пенчо Милков; и Георги Михайлов и на едно питане от народните представители Георги Михайлов, Георги Йорданов, Илиян Тимчев, Иван Ибришимов, Анелия Клисарова, Валентина Найденова и Георги Гьоков;
- министърът на културата Боил Банов ще отговори на пет въпроса от народните представители Иво Христов; Кристина Сидорова и Виолета Желева; Кристина Сидорова; Александър Симов и Иван Ченчев; и Чавдар Велинов, Нона Йотова и Любомир Бонев;
- министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Росен Желязков ще отговори на един въпрос от народните представители Теодора Халачева и Михаил Христов.
На основание чл. 96, ал. 3 и чл. 99, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание отлагане на отговори със седем дни са поискали:
- заместник министър-председателят по правосъдната реформа и министър на външните работи Екатерина Захариева – на два въпроса от народния представител Кристиан Вигенин;
- министърът на образованието и науката Красимир Вълчев – на два въпроса от народните представители Донка Симеонова; и Анелия Клисарова; и на два въпроса с писмен отговор от народните представители Донка Симеонова; и Спас Панчев; и на едно питане от народния представител Таня Петрова;
- министърът на регионалното развитие и благоустройството Петя Аврамова – на пет въпроса от народните представители Ивелина Василева, Димитър Бойчев и Диана Саватева; Пенчо Милков; Десислава Костадинова-Гушева; Любомир Бонев; и Дора Янкова и на един въпрос с писмен отговор от народния представител Георги Свиленски;
- министърът на здравеопазването Кирил Ананиев – на четири въпроса с писмен отговор от народните представители Николай Цонков; Нигяр Джафер; Пенчо Милков; и Станислав Владимиров;
- министърът на околната среда и водите Нено Димов – на два въпроса от народните представители Ивелина Василева, Димитър Бойчев и Диана Саватева; и Станислав Владимиров и Любомир Бонев;
- министърът на туризма Николина Ангелкова – на два въпроса от народните представители Ивелина Василева, Димитър Бойчев и Диана Саватева; и Дора Янкова;
- министърът на младежта и спорта Красен Кралев – на един въпрос от народния представител Георги Йорданов.
Поради отсъствие на народни представители по уважителни причини, се отлагат отговорите на:
- един въпрос от народния представител Красимир Янков към министъра на енергетиката Теменужка Петкова.
Поради предварително планирана среща с международен характер в заседанието за парламентарен контрол няма да участва министърът на земеделието, храните и горите Румен Порожанов.
Следващо редовно пленарно заседание на 1 февруари 2019 г. от 9,00 ч. съгласно приетия план за работа.

(Закрито в 13,35 ч.)Председател:
Цвета КараянчеваЗаместник-председатели:
Емил Христов
Явор Нотев
Нигяр ДжаферСекретари:
Александър Ненков
Джейхан Ибрямов
Форма за търсене
Ключова дума
ЧЕТИРИДЕСЕТ И ТРЕТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект на Конституция на Република България

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на председател и членове на Комисията за защита на личните данни

Избор на член на Централната избирателна комисия

Избор на председател на Икономическия и социален съвет

    Последни заседания