Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Стенограми от пленарни заседания
ДВЕСТА ШЕСТДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТО ЗАСЕДАНИЕ
София, петък, 17 май 2019 г.
Открито в 9,04 ч.
17/05/2019
Видео архив » Преглед на видео архив
Председателствали: председателят Цвета Караянчева и заместник-председателите Емил Христов и Явор Нотев

Секретари: Симеон Найденов и Юлиан Ангелов

ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Добър ден, колеги!
Има кворум. Откривам заседанието. (Звъни.)

Колеги, първа точка от днешния дневен ред е:
ПЪРВО ГЛАСУВАНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ЛЕЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ.
Вносители са Лъчезар Иванов и група народни представители на 15 май 2019 г.
Докладът на Комисията по здравеопазване ще ни бъде представен от председателя на Комисията – доктор Дариткова.
ДОКЛАДЧИК ДАНИЕЛА ДАРИТКОВА-ПРОДАНОВА: Уважаема госпожо Председател, на основание чл. 49, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание моля да бъде допуснат в пленарната зала доктор Бойко Пенков – заместник министър на здравеопазването.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Моля, гласувайте процедурата, направена от доктор Дариткова, за допуск на заместник-министър Бойко Пенков.
Гласували 110 народни представители: за 110, против и въздържали се няма.
Предложението е прието.
Поканете заместник-министър Пенков.
Доктор Дариткова, заповядайте да представите Доклада.
ДОКЛАДЧИК ДАНИЕЛА ДАРИТКОВА-ПРОДАНОВА:
„ДОКЛАД
за първо гласуване относно Законопроект за изменение и допълнение на Закона за лечебните заведения, № 954-01-34, внесен от Лъчезар Иванов и група народни представители на 15 май 2019 г.
На свое извънредно заседание, проведено на 16 май 2019 г., Комисията по здравеопазването разгледа и обсъди Законопроект за изменение и допълнение на Закона за лечебните заведения, № 954 01-34, внесен от Лъчезар Иванов и група народни представители на 15 май 2019 г.
На заседанието присъстваха заместник-министърът на здравеопазването доктор Бойко Пенков, представители на съсловните организации в сферата на здравеопазването и на пациентските организации.
Законопроектът и мотивите към него бяха представени от един от вносителите – доцент доктор Лъчезар Иванов. Той информира народните представители, че с предлаганото изменение и допълнение на Закона за лечебните заведения се цели осигуряване изпълнението на конституционно прогласеното в чл. 52 право на гражданите до достъпна медицинска помощ и изпълнение на функцията на държавата за закрила на здравето на гражданите.
Съгласно чл. 13, ал. 1 и чл. 14, ал. 1 от Закона за лечебните заведения, индивидуална и групова практика за първична медицинска помощ се организира и осъществява от лекар с призната специалност по обща медицина, който се регистрира в съответната регионална здравна инспекция. Разпоредбата е приета в съответствие с чл. 29, § 1 от Директива 2005/36/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 7 септември 2005 г. относно признаването на професионалните квалификации, уреждащ правото на упражняването на професионални дейности от общопрактикуващи лекари.
В чл. 14а от Закона за лечебните заведения изрично се посочва, че право да организират и осъществяват индивидуална или групова практика за първична медицинска помощ след регистрация по реда на чл. 40 имат и лекари, приети за обучение за придобиване на специалността. Тази разпоредба изцяло кореспондира с правната възможност, предвидена в § 2 на чл. 29 от Директива 2005/36/ЕО, съгласно която държавите членки могат да освобождават от изискването за придобита специалност по обща медицина лица, които в момента специализират „Обща медицина“.
Действащите разпоредби на § 4 и § 5 от Преходните и заключителните разпоредби към Закона за допълнение на Закона за лечебните заведения (ДВ, бр. 47 от 2014 г.) еднозначно посочват, че лекарите, осъществяващи дейност като индивидуална или групова практика за първична медицинска помощ, които не притежават специалност „Обща медицина“, са задължени да придобият специалност в срок до 3 юни 2019 г.
Доцент Иванов поясни, че по данни на регионалните здравни инспекции броят на лекарите, осъществяващи дейност като индивидуална практика за първична медицинска помощ, които не са придобили специалност „Обща медицина“ и чиято регистрация подлежи на заличаване след 3 юни 2019 г. поради изтичане на законоустановения срок, е общо 568. Лекарите, осъществяващи дейност като групова практика за първична медицинска помощ, които не са придобили специалност „Обща медицина“ и чиято регистрация подлежи на заличаване след 3 юни 2019 г., са общо 105.
Той подчерта, че немалка част от общопрактикуващите лекари изпитват затруднение при изпълнение на изискването за придобиване на специалност „Обща медицина“ в определения от закона срок, тъй като се налага да отсъстват от практиката си за времето на обучение и са изправени пред невъзможност да намерят заместник в практиката за времето на отсъствие. Този проблем е най-често срещан при практиките на общопрактикуващи лекари в отдалечени и труднодостъпни райони, поради което тези лекари са обективно затруднени да провеждат обучението си за придобиване на специалност „Обща медицина“ в законоустановените срокове.
С предлаганите промени се цели да се предотврати закриването на голям брой практики за първична медицинска помощ, особено в отдалечени и труднодостъпни райони, и да се гарантира достъпът на населението до първична медицинска помощ.
Със Законопроекта се предлага лекарите, които до 3 юни 2019 г. не са придобили специалност „Обща медицина“, но са започнали обучение за придобиване на тази специалност, да продължат да осъществяват дейност като индивидуална или групова практика за първична медицинска помощ за срок от четири години от влизането в сила на Закона.
Предлага се и удължаване на срока за лекарите, които до 3 юни 2019 г. не са зачислени за придобиване на специалност по обща медицина, да могат да продължат да работят като индивидуална или групова практика за първична медицинска помощ за срок от четири години от влизането в сила на този закон, при условие че започнат обучение за придобиване на специалност „Обща медицина“ в срок до една година от влизането в сила на Закона.
В заключение доцент Иванов изтъкна, че ако предлаганите нормативни промени не бъдат приети своевременно, значителен брой практики за първична медицинска помощ ще бъдат закрити, което ще доведе до ограничаване достъпа на голяма част от населението до първична медицинска помощ, включително в труднодостъпни и отдалечени райони.
Заместник-министърът на здравеопазването доктор Бойко Пенков изрази подкрепа за разглеждания законопроект, с който се предлага удължаване на срока за придобиване на специалност „Обща медицина“ с четири години, като в рамките на този срок лекарите ще могат да продължат да осъществяват дейност като индивидуална или групова практика за първична медицинска помощ. Той благодари на вносителите за законодателната инициатива и уточни, че приемането на предлаганите нормативни промени ще гарантира навременна и достъпна първична медицинска помощ на българските граждани.
В хода на дискусията членовете на Комисията по здравеопазването единодушно подкрепиха представения законопроект и отбелязаха, че поради социалната значимост на проблема промените би следвало да бъдат приети във възможно най кратки срокове.
Въз основа на проведеното обсъждане и извършеното гласуване при резултати: „за“ – 12, без „против“ и „въздържал се“, Комисията по здравеопазването предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за лечебните заведения, № 954 01-34, внесен от Лъчезар Иванов и група народни представители на 15 май 2019 г.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаема доктор Дариткова.
Законопроектът ще ни бъде представен от доцент Иванов.
Заповядайте.
ЛЪЧЕЗАР ИВАНОВ (ГЕРБ): Уважаема госпожо Председател! Със Законопроекта се предлага изменение и допълнение на Закона за лечебните заведения с цел осигуряване изпълнението на конституционно прогласеното в чл. 52 право на гражданите за достъп до медицинска помощ и изпълнение на функцията на държавата за закрила на здравето на гражданите.
Действащите разпоредби на параграфи 4 и 5 от Преходните и заключителните разпоредби към Закона за допълнение на Закона за лечебните заведения еднозначно посочват, че лекарите, осъществяващи дейност като индивидуална или групова практика за първична медицинска помощ, които не притежават специалност „Обща медицина“, са задължени да придобият специалност в срок до 3 юни 2019 г.
След извършване на подробна справка въз основа на предоставените данни от регионалните здравни инспекции се установи, че броят на лекарите, осъществяващи дейност като индивидуална практика за първична медицинска помощ, които не са придобили специалност „Обща медицина“ и чиято регистрация подлежи на заличаване след 3 юни 2019 г. поради изтичане на законоустановения срок, е общо 568. Лекарите, осъществяващи дейност като групова практика за първична медицинска помощ, които не са придобили специалност „Обща медицина“ и чиято регистрация подлежи на заличаване след 3 юни 2019 г., са общо 105. Общият брой на лекарите, чиято регистрация следва да бъде заличена след 3 юни 2019 г., е 673.
Въпреки цитираните данни следва да се има предвид, че през месец май 2019 г. предстои изпитна сесия за държавен изпит за специалност, до която са допуснати 123-ма специализанти по „Обща медицина“.
Държа да отбележа, че немалка част от общопрактикуващите лекари изпитват затруднение при изпълнение на изискването за придобиване на специалност „Обща медицина“ в определения от закона срок, тъй като се налага да отсъстват от практиката си за времето на обучение и са изправени пред невъзможността да намерят заместник в практиката за времето на своето отсъствие. Този проблем е най-често срещан при практиките на общопрактикуващите лекари в отдалечени и труднодостъпни райони, поради което тези лекари обикновено са затруднени да провеждат обучението си за придобиване на специалност „Обща медицина“ в законоустановения срок.
Със Законопроекта се предлага лекарите, които до 3 юни 2019 г. не са придобили специалност „Обща медицина“, но са започнали обучение за придобиване на тази специалност, да продължат да осъществяват дейност като индивидуална или групова практика за първична медицинска помощ за срок от четири години от влизането в сила на Закона. Предвижда се след изтичането на 4 годишния срок регистрацията в съответната регионална здравна инспекция на лекарите, които не са придобили специалност „Обща медицина“, да се заличи.
Предлага се и удължаване на срока за лекарите, които до 3 юни 2019 г. не са зачислени за придобиване на специалност „Обща медицина“, да могат да продължат да работят като индивидуална или групова практика за първична медицинска помощ за срок от четири години от влизането в сила на този закон, при условие че се зачислят за придобиване на специалност „Обща медицина“ в срок до една година от влизането в сила на Закона. Предвижда се регистрацията в съответната регионална здравна инспекция на лекарите, които не са започнали обучение за придобиване на специалност „Обща медицина“ в едногодишния срок, да се заличи.
Целта на предлаганите промени е да се предотврати закриването на голям брой практики за първична медицинска помощ, особено в отдалечени и труднодостъпни райони, като с приемането на законодателната инициатива ще се гарантира достъпът на населението до първична медицинска помощ и ще се изпълни отговорността на държавата за осигуряване на достъпно медицинско обслужване на всички български граждани.
Със Законопроекта се предлага да бъдат отстранени пропуски от правно-технически характер, допуснати при последните изменения и допълнения на Закона за лечебните заведения.
В заключение бих искал да подчертая, че ако не се приемат в спешен порядък предлаганите от нас нормативни промени, значителен брой практики за първична медицинска помощ ще бъдат закрити, което ще доведе до ограничаване достъпа на голяма част от населението до първична медицинска помощ, включително в труднодостъпни и отдалечени райони.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми доцент Иванов.
Колеги, откривам разискванията.
Имате думата за изказвания. Не виждам желаещи.
Преминаваме към гласуване.
Подлагам на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за лечебните заведения, № 954-01-34, внесен от Лъчезар Иванов и група народни представители на 15 май 2019 г.
Гласували 88 народни представители: за 88, против и въздържали се няма.
Предложението е прието.
Доктор Дариткова има думата за процедура.
ДАНИЕЛА ДАРИТКОВА-ПРОДАНОВА (ГЕРБ): Уважаема госпожо Председател, уважаеми госпожи и господа народни представители! На основание чл. 80, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, във връзка с единодушното гласуване на Законопроекта и липсата на направени предложения за изменение или допълнение на Законопроекта по време на неговото обсъждане, предлагам първо и второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за лечебните заведения, № 954 01-34, внесен от Лъчезар Иванов и група народни представители на 15 май 2019 г., да се проведат в едно заседание.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Гласуваме така направената процедура.
Гласували 94 народни представители: за 94, против и въздържали се няма.
Предложението е прието.
Заповядайте, доктор Дариткова.
ДОКЛАДЧИК ДАНИЕЛА ДАРИТКОВА-ПРОДАНОВА: „Закон за изменение и допълнение на Закона за лечебните заведения“.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Изказвания? Не виждам.
Гласуваме наименованието на Закона.
Гласували 91 народни представители: за 91 против и въздържали се няма.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДАНИЕЛА ДАРИТКОВА-ПРОДАНОВА:
„§ 1. В чл. 47 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 4 след думата „удостоверение“ се добавя „за съответствие“.
2. В ал. 7, изречение първо накрая се добавя „и издава удостоверение за съответствие“.
3. В ал. 8, изречение първо накрая се добавя „и издава удостоверение за съответствие“.
4. В ал. 9, изречение второ думите „ал. 1“ се заменят с „ал. 3“.
5. В ал. 10 думите „срока по чл. 48, ал. 1“ се заменят с „20-дневния срок по ал. 9“.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Изказвания? Не виждам.
Подлагам на гласуване § 1.
Гласували 93 народни представители: за 93, против и въздържали се няма.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДАНИЕЛА ДАРИТКОВА-ПРОДАНОВА:
„§ 2. В чл. 50 се правят следните изменения:
1. В ал. 2, изречение първо думите „ал. 1“ се заменят с „ал. 3“.
2. В ал. 4 думите „чл. 48, ал. 1“ се заменят с „чл. 48, ал. 3“.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Изказвания? Не виждам.
Подлагам на гласуване § 2.
Гласували 91 народни представители: за 91, против и въздържали се няма.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДАНИЕЛА ДАРИТКОВА-ПРОДАНОВА:
„§ 3. В чл. 73, изречение второ думите „прилагат изискванията на чл. 48, ал. 3“ се заменят с „прилага чл. 48, ал. 3 от Закона за висшето образование“.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Изказвания? Не виждам.
Подлагам на гласуване § 3.
Гласували 85 народни представители: за 85, против и въздържали се няма.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДАНИЕЛА ДАРИТКОВА-ПРОДАНОВА:
„§ 4. В чл. 105, ал. 2 думите „движими вещи, съставляващи“ се заличават.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Изказвания? Не виждам.
Подлагам на гласуване § 4.
Гласували 87 народни представители: за 87, против и въздържали се няма.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДАНИЕЛА ДАРИТКОВА-ПРОДАНОВА: „Преходни и заключителни разпоредби“.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Изказвания? Не виждам.
Подлагам на гласуване наименованието „Преходни и заключителни разпоредби“.
Гласували 85 народни представители: за 84, против 1, въздържали се няма.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДАНИЕЛА ДАРИТКОВА-ПРОДАНОВА:
„§ 5. (1) Лекарите, които до 3 юни 2019 г. не са придобили специалност „Обща медицина“, но са започнали обучение за придобиване на тази специалност, може да продължат да осъществяват дейност като индивидуална или групова практика за първична медицинска помощ за срок от 4 години от влизането в сила на този закон.
(2) След изтичането на 4-годишния срок по ал. 1 регистрацията в съответната регионална здравна инспекция на лекарите по ал. 1, които не са придобили специалност „Обща медицина“, се заличава“.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Изказвания? Не виждам.
Подлагам на гласуване § 5.
Гласували 88 народни представители: за 88, против и въздържали се няма.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДАНИЕЛА ДАРИТКОВА-ПРОДАНОВА:
„§ 6. (1) Лекарите, които до 3 юни 2019 г. не са започнали обучение за придобиване на специалност „Обща медицина“, може да продължат да осъществяват дейност като индивидуална или групова практика за първична медицинска помощ за срок от 4 години от влизането в сила на този закон, при условие че започнат обучение за придобиване на специалност „Обща медицина" в срок до една година от влизането в сила на този закон.
(2) След изтичането на едногодишния срок по ал. 1 регистрацията в съответната регионална здравна инспекция на лекарите, които не са започнали обучение за придобиване на специалност „Обща медицина“, се заличава.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Изказвания? Не виждам.
Подлагам на гласуване § 6.
Гласували 88 народни представители: за 88, против и въздържали се няма.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДАНИЕЛА ДАРИТКОВА-ПРОДАНОВА:
„§ 7. Разпоредбите на § 5 и 6 не се прилагат за лекарите, които осъществяват дейност като индивидуална или групова практика за първична медицинска помощ при условията на § 95 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за здравето (ДВ., бр. 41 от 2009 г.).“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Изказвания? Не виждам.
Подлагам на гласуване § 7.
Гласували 89 народни представители: за 89, против и въздържали се няма.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДАНИЕЛА ДАРИТКОВА-ПРОДАНОВА:
„§ 8. Законът влиза в сила от 4 юни 2019 г.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Изказвания? Не виждам.
Подлагам на гласуване § 8.
Гласували 89 народни представители: за 89, против и въздържали се няма.
Предложението е прието.
Благодаря, уважаема доктор Дариткова.
Това беше последният законопроект за днес.
Продължаваме с парламентарен контрол от 11,00 ч.

(След почивката.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Уважаеми народни представители, продължаваме с:
ПАРЛАМЕНТАРЕН КОНТРОЛ.
Днес, петък, 17 май 2019 г., на въпроси ще отговорят министърът на вътрешните работи Младен Маринов, министърът на регионалното развитие и благоустройството Петя Аврамова, министърът на труда и социалната политика Бисер Петков, министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Росен Желязков и министърът на енергетиката Теменужка Петкова.
Поради ползване на отпуск по болест в заседанието за парламентарен контрол няма да участва министърът на младежта и спорта Красен Кралев.
Поради отсъствие от страната в заседанието за парламентарен контрол няма да участва министърът на околната среда и водите Нено Димов.
Новопостъпили питания за периода от 10 до 16 май 2019 г. няма.
Има два писмени отговора от:
- заместник министър-председателя по обществения ред и сигурността и министър на отбраната Красимир Каракачанов на въпрос от народния представител Христо Гаджев – обемист, подробен и, съм убеден, ще Ви задоволи;
- министъра на здравеопазването Кирил Ананиев на въпрос от народните представители Станислава Стоянова, Клавдия Ганчева и Станислав Стоянов.
Продължаваме с въпрос от народния представител Маноил Манев към министъра на вътрешните работи Младен Маринов относно телефонните измами.
Имате думата да зададете Вашия въпрос, уважаеми господин Манев.
МАНОИЛ МАНЕВ (ГЕРБ): Господин Председател, благодаря.
Господин Министър, колеги! През последните години сме свидетели на една разрастваща се тенденция в извършването на телефонни измами, чрез които системно се ограбват предимно възрастни хора, хора в рискова възраст. Този тип посегателства имат директни и индиректни последствия, нанасят огромни щети не само на конкретните хора, семейства, те са бич за цялото ни общество. Бич, защото вземат последните събрани и скътани парички на възрастни хора – наши родители, баби, дядовци. Това нанася огромна социална щета – отзвук от тези изключително неморални, тежки престъпления.
За радост, тенденцията в работата на Министерството на вътрешните работи, поне тази, която научаваме от медиите за масово осведомяване, има резултати. Министерството предприе в последно време една сериозна политика, поне съдейки от тази информация, която имаме.
В тази връзка, господин Министър, за да стане ясно на нашето общество и на колегите, и на всички нас, е моят въпрос към Вас: какви мерки предприема Министерството на вътрешните работи по линия на превенция по недопускане и противодействие на телефонните измами от началото на тази година и каква е ефективността от тези мерки?
Последната акция на полицията срещу телефонните измамници оказа ли влияние върху тенденциите в тази престъпна среда?
Можете ли да предоставите статистика, която да демонстрира тенденцията от последните три години за регистрираните случаи на телефонни измами и придобитите пари от измамниците?
Надявам се, че колегите и обществото ще разберат от Вашия отговор, че всъщност, когато се работи системно, има резултати. Надявам се на това. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Манев.
Имате думата за отговор, уважаеми господин Министър.
МИНИСТЪР МЛАДЕН МАРИНОВ: Уважаеми господин Председател на Народното събрание, уважаеми господин Манев, уважаеми дами и господа народни представители! Дейността на Министерството на вътрешните работи по противодействие на телефонните измами е ориентирано в две основни направления.
Първо, провеждането е насочено в оперативно-издирвателни мероприятия и процесуални действия за установяване, задържане и доказване на престъпната дейност на извършителите и провеждане на превантивни мероприятия за намаляване броя на жертвите.
Телефонните измами са специфичен вид престъпления, които изискват комплекс от мероприятия за установяване самоличността на извършителите. Те са в няколко категории – така наречените въртачи, контрольори и куриери, мулета, и събиране на достатъчно доказателства за съпричастността им към конкретното престъпление.
Предвид дистанционния характер на тези престъпления, миграцията на контингента – предимно към съседната страна Република Румъния, използването на SIM карти на чужди мобилни оператори и липса на физически контакт между жертвата, мулето – извършител, Министерството на вътрешните работи проактивно насочва усилията си не само към най-ниското ниво в престъпната верига, така наречените мулета, а също и към доказване на организирана престъпна дейност, осъществявана от извършителите.
Пример за това е проведената на 18 април 2019 г. полицейска операция за задържане на телефонни измамници – част от организирана престъпна група на територията на България и Румъния, във връзка с водено досъдебно производство под надзора на Специализираната прокуратура на Република България. В хода на тази операция са задържани 10 лица, участници в организирана престъпна група. Извършено е претърсване на 17 адреса – 12 в България, 5 в Румъния. Намерени и иззети са голям брой мобилни апарати, SIM карти, ваучери, картодържачи, таблети, бележки, документи, пари – български левове и валута, и други доказателства, относими към престъпната дейност. Иззети са и 7 луксозни автомобила.
Положителният резултат е вследствие и на доброто сътрудничество с представителите на България в Европейската мрежа за съдебно сътрудничество „Евроджъст“ – Център за правоприлагане в Югоизточна Европа СЕЛЕК, и аташето по вътрешните работи при Посолството на Румъния в Република България.
Също така от края на 2012 г. МВР провежда активна превантивна кампания, насочена към повишаване информираността на населението за това престъпление и даване на съвети за начините, по които могат да се предпазят. Независимо от това много хора продължават да стават жертви на телефонни измами. Това наложи прилагането на така наречения мултидисциплинарен подход и ангажирането на други субекти от държавния и частния сектор.
Пример за доброто сътрудничество е партньорството с банките. В повечето случаи при предаването на големи парични суми от страна на жертвите, същите в хода на измамата извършват теглене от банкови клонове или офиси. По тази причина, със съдействието на Асоциацията на банките в България, са проведени няколко срещи с представители на банки, опериращи на територията на страната. С оглед своевременно пресичане на телефонни измами са определени банкови и полицейски служители на национално и регионално ниво за пряк контакт при съмнение за телефонна измама. Също така от Министерството на вътрешните работи са предоставени критерии за идентификация на потенциални жертви на телефонни измами, клиенти на банките и начин на действие.
Показателен пример за сътрудничество на правоохранителните органи и частния сектор е използването на обществото и дългогодишното партньорство на МВР и мобилните оператори. Особено ползотворно на този етап е сътрудничеството с един от операторите предвид факта, че по-голяма част от ползвателите на стационарни телефони са абонирани на този оператор.
По предложение на МВР, в частност Главна дирекция „Национална полиция“, за съвместни комплексни мерки от края на месец февруари 2019 г. същият този оператор предприе допълнителни действия за ежедневен, извънреден мониторинг на телекомуникационното пространство за нетипичен трафик и неговото прекратяване.
Вследствие на предприетите активни мерки – по данни на оператора, проведените телефонни разговори с цел измама от 81 025 през месец февруари тази година са намалели на 18 792 – през месец март, а през месец април са сведени до 1581 опита за измама. Набелязани са и се прилагат идентични мерки и с другите два телекома.
За ефективността на предприетите мерки сочат и данните от официалната полицейска статистика, според които регистрираните телефонни измами през месец март 2019 г. са 56 спрямо 137 през месец март 2018 г. Тенденцията се запазва и през месец април. Регистрираните телефонни измами са 48, спрямо 71 за същия месец през 2018 г. Тук са включени опити и престъпления от предходни периоди, но досъдебните производства по тях са образувани през месец април 2019 г.
Обобщената статистика посочва, че през последните три години – 2016 до 2018 г., се отчита намаление при регистрираните телефонни измами, както следва: 2016 г. са регистрирани 1399; 2017 г. са регистрирани 1325, а през 2018 г. – 1097.
За посочения период – по неофициална информация, причинената имотна вреда е на стойност между 22 и 23 млн. лв. За периода 1 януари 2019 г. – 30 април 2019 г. са регистрирани 343 телефонни измами спрямо 404 за същия период на 2018 г., като намалението е с повече от 15%, а причинените вреди са за над 2,5 млн. лв.
В заключение Ви информирам, че Министерството на вътрешните работи прилага системен подход за противодействие на този вид престъпления. Постоянно подобряваме способите на работа, уменията и компетенциите на нашите служители, вследствие на това, както и активното сътрудничество с други компетентни институции и предприетите съвместни административни и технически мерки с мобилните оператори и банките отчитаме и сериозни резултати и тенденция за намаляване както на опитите, така и на извършените престъпления. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря, уважаеми господин Министър.
Имате думата за реплика, уважаеми господин Манев.
МАНОИЛ МАНЕВ (ГЕРБ): Уважаеми господин Председател! Господин Министър, удовлетворен съм от отговора, който получих на въпроса, но едва ли това е най-важното – дали съм удовлетворен? По-важното според мен е, че системният подход, който Министерството на вътрешните работи предприе по отношение на този, съвсем спокойно можем да използваме силната дума „социален бич“, престъпленията, наречени „телефонни измами“, дават своите резултати. Дават го на практика, дават го в статистическите измерения и най-вече го дават като усещане сред хората, които разбраха и усетиха, че това нещо може да бъде спряно и преборено, за което изказвам благодарност към Министерството на вътрешните работи, към начина и подхода, по който работихте.
Не на последно място се радвам, че един неудобен въпрос доскоро, като този как се справяме с телефонните измамници, сега вече е въпрос, на който можем да отговорим с вдигната глава и да кажем: ние прилагаме всички онези методи и способи, с които Министерството на вътрешните работи разполага, за да дадем спокойствие и усещане за сигурност на българските граждани. Благодаря Ви, господин Министър.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Манев.
Заповядайте, имате думата за дуплика, господин Министър.
МИНИСТЪР МЛАДЕН МАРИНОВ: Уважаеми господин Председател на Народното събрание, уважаеми господин Манев, дами и господа народни представители! Благодаря за оценката, господин Манев.
Мисля, че това наистина е плод на системен подход и на съвместна работа с институциите, тъй като МВР и Специализираната прокуратура изградиха много добър екип, който успя да стигне до най-високите етажи на тази организирана престъпна група.
Естествено след тази реализация и разбиване на цялата група очакваме да се промени и подходът на самите измамници, но във всички случаи ние ще следим всяка една тенденция и ще реагираме незабавно.
Уважаеми господин Председател, бих искал да използвам трибуната на Народното събрание, тъй като това е мястото, от което може да стигне информация до всички хора, още един път да предупредя хората за някои основни неща, свързани с превенцията на този вид престъпна дейност. Основното е да не се доверяват на непознати лица по какъвто и да било повод; да не дават пари на непознати лица, независимо под каква форма и какъв предлог, и като какви се представят. Полицията не работи по такъв начин. В случай че спрямо тях бъде извършен опит за телефонна измама или съмнително позвъняване, незабавно да уведомят Министерството на вътрешните работи чрез телефон 112.
Имам призив към младите, тъй като основната жертва са техните родители – нашите родители, постоянно да ги информират за това, че има такива случаи, как се извършват и какво да правят при такова позвъняване.
Смятам, че работейки превантивно, информираността на населението ще доведе до намаляване на този вид престъпна дейност. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Министър.
Благодаря за участието в парламентарния контрол днес.
Продължаваме с въпросите към министъра на регионалното развитие и благоустройството госпожа Петя Аврамова.
Първият въпрос към министър Аврамова е от народния представител Юлиан Папашимов относно строителство на мост на река Тунджа на републикански път III-7008 Елхово – Пчела – Скалица при км 2+500.
Имате думата, доктор Папашимов, да зададете въпроса.
ЮЛИЯН ПАПАШИМОВ (ГЕРБ): Уважаеми господин Председател, уважаема госпожо Министър, уважаеми колеги! Госпожо Министър, мостът на река Тунджа на път III-7008 Елхово – Пчела при км 2+500, построен преди повече от 90 години през 1926 г., е с дървена конструкция и една лента за движение. Съоръжението е силно амортизирано и в края на 2014 г. бе сериозно засегнато от придошлите води на река Тунджа. В момента по моста не преминават никакви превозни средства и трафикът е насочен по изградения в непосредствена близост до него обходен път. Скоростта на движение е 30 километра в час.
През миналата година министър Нанков информира, че ще бъде построен нов мост на река Тунджа. Беше подписан договор за проектиране и изграждане – инженеринг на новото съоръжение при км 2+500 на път III-7008, по който преминава трафикът към ТЕЦ „Марица-изток“ и той е доста засилен.
В тази връзка моят въпрос към Вас е: кога ще започне реалното строителство на новото съоръжение на река Тунджа и какви са сроковете на неговото завършване? Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаеми доктор Папашимов.
Уважаема госпожо Министър, имате думата за отговор.
МИНИСТЪР ПЕТЯ АВРАМОВА: Благодаря, уважаеми господин Председател.
Уважаеми госпожи и господа народни представители! Уважаеми господин Папашимов, за изпълнението на обект републикански път III-7008 Елхово – Скалица – мост над река Тунджа при км 2+500 през 2018 г. е подписан договор за извършване на проучвателно-проектантски работи и строителство – инженеринг на стойност 733 хил. 920 лв. с ДДС.
Договорът за строителен надзор е подписан още през 2017 г. и е на стойност 39 004 лв. с ДДС. Съгласно договора с изпълнителя на проучвателно-проектантските работи и строителството техническият проект е внесен в Агенция „Пътна инфраструктура“ за разглеждане на Експертен технико-икономически съвет. Върнат е за отстраняване на забележки от страна на експертите в Агенцията. Проектната документация е предадена окончателно на АПИ на 18 февруари 2019 г. съгласно техническото задание и договорните срокове.
Изготвен е комплексен доклад от консултанта – строителния надзор. Проектът е внесен в Министерството на регионалното развитие и благоустройството за одобрение и издаване на разрешение за строеж на 1 април 2019 г.
Хубавата новина е, че на 10 май 2019 г. разрешението за строеж е обнародвано в „Държавен вестник“, има осигурено финансиране и в момента се извършват подготвителни работи преди започване на строителството. Срокът за изпълнение на договора на етап проектиране е 40 календарни дни, който е приключил, а на етап строителство – 80 календарни дни, като започва да тече от подписване на протокол за откриване на строителна площадка, акт Образец 2а.
С изграждането на новото мостово съоръжение на мястото на съществуващото над река Тунджа при км 2+500 на път III 7008 ще се обезпечи нормалното оттичане на водните обеми, носимоспособността и дълготрайността на съоръжението с оглед осигуряване на условията за безопасно движение и комфорт на пътуващите. Така че предстои да стартира реалното строителство на този мост. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаема госпожо Министър.
Имате думата за реплика, уважаеми доктор Папашимов.
ЮЛИЯН ПАПАШИМОВ: Уважаеми господин Председател, уважаема госпожо Министър, колеги! Не взимам думата за реплика. Искам да кажа, че този отговор изключително удовлетворява не само мен, а всички живущи в град Елхово и всички пътуващи по това направление, а най-вече за „Марица-изток“ действително трафикът е голям. Искам да благодаря на министър Аврамова. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаеми доктор Папашимов.
Продължаваме със следващия въпрос към министър Аврамова. Той е от народния представител Галя Желязкова относно сключване на договор с изпълнител на обходния път на град Камено.
Имате думата за задаване на въпрос, уважаема госпожо Желязкова.
ГАЛЯ ЖЕЛЯЗКОВА (ГЕРБ): Уважаеми господин Председател, колеги! Уважаема госпожо Министър, в началото на 2018 г. по време на парламентарен контрол Ви беше зададен въпрос относно обхода на град Камено и по-специално: на какъв етап са двете тръжни процедури за изпълнител на обекта – за строителство и за надзор, и какъв е индикативният срок за стартиране на строителните работи?
Към онзи момент двете назначени комисии разгледаха предложенията, подадени от участниците. Впоследствие решението на директора на Областно пътно управление – Бургас, за оценка и класиране на участниците в обществената поръчка за избор на изпълнител на проучвателно-проектантските работи и строителство на обект „Обход на град Камено“ беше обжалвано. По този начин реализацията на обекта се забави.
В средствата за масова информация и в медиите наскоро беше разпространена новината, че Върховният административен съд е излязъл с решение, което не подлежи на обжалване, като в мотивите си е посочил, че актът, довел до класиране на участниците по технически предложения, е законосъобразен.
В тази връзка моля да ни информирате дали е сключен договор с избрания изпълнител и кога се очаква стартирането на строително-ремонтните работи на обекта. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаема госпожо Желязкова.
Имате думата за отговор, уважаема госпожо Министър.
МИНИСТЪР ПЕТЯ АВРАМОВА: Благодаря, уважаеми господин Председател.
Уважаема госпожо Желязкова, уважаеми госпожи и господа народни представители! Трасето на обходния път на град Камено преминава по два републикански пътя – третокласен III-6008 Лукойл – Нефтохим – Камено и от км 14+700 до км 16 и третокласен път 5393 Камено – Братово от км 9+900 до км 10+926.
Изграждането на пътен възел Българово при км 352 на автомагистрала „Тракия“ през 2014 г. и включването на обхода на град Камено като част от трасето на южния обход на град Бургас до пътен възел „Меден рудник“ привлече значителен трафик през град Камено особено през летния сезон. Целият тежкотоварен трафик, превозващ гориво от „Лукойл Нефтохим – Бургас“ и над 50% от автомобилния трафик от и до Южното Черноморие, преминава през град Камено. Това допринесе в значителна степен за влошаване на технико-експлоатационното състояние на участъците от двата третокласни пътя, съставляващи обходния път на град Камено.
Извършените обследвания от експерти на Института по пътища и мостове сочат, че за възстановяване на носимоспособността на двата участъка е необходима цялостна реконструкция.
Както и господин Нанков е информирал в свой писмен отговор през април миналата година, през февруари 2018 г. е стартирана процедура за възлагане на обществена поръчка за избор на изпълнител за извършване на проучвателно-проектантски работи и строителство, както и процедура за избор на изпълнител за извършване на консултантска услуга в строителен надзор за обект „Обход на град Камено“, път III-6008 Лукойл – Нефтохим – Камено. Финансирането на обхода на град Камено е осигурен от бюджета на Агенция „Пътна инфраструктура“.
С Решение от 7 август 2018 г. на възложителя е определен изпълнител на консултантската услуга, а именно „План Инвест Пловдив“. На 30 ноември 2018 г. е подписан и договорът на стойност 38 хил. 280 лв.
С Решение от 24 август 2018 г. на възложителя е определен и изпълнител на проучвателно-проектантските работи и строителство „Трейс Груп Холд“. Подписването на договора с избрания изпълнител бе възпрепятствано поради внесена в Комисията за защита на конкуренцията жалба от един от участниците в процедурата „Автомагистрали – Черно море“.
С Решение № 1320 от 22 ноември 2018 г. Комисията за защита на конкуренцията уважи жалбата и отмени решението за оценка и класиране на участниците в обществената поръчка.
От своя страна, избраната фирма „Трейс Груп Холд“ обжалва решението на Комисията пред Върховния административен съд и с Решение на Върховния административен съд от 7 март 2019 г. е отменено Решението на Комисията за защита на конкуренцията и е постановено отхвърляне на жалбата на „Автомагистрали – Черно море“. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
Към момента договорът за изпълнение на обществена поръчка за обхода на Камено е подготвен. Предстои в най-кратък срок той да бъде подписан от двете страни и да започне същинската работа по изпълнението на обекта. Общата стойност за изпълнение на договора е 1 млн. 701 хил. 9 лв. Срокът за изпълнение на поръчката е 105 календарни дни, считано от датата на подписване на договора. В рамките на този срок фирмата изпълнител следва да извърши проектиране и строителство, в което се включва доставка и влагане в строителството на необходимите и съответстващи на техническите спецификации и техническия проект строителни материали, и да приключи обекта в рамките на 105 календарни дни. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря, уважаема госпожо Министър.
Имате думата за реплика, уважаема госпожо Желязкова.
ГАЛЯ ЖЕЛЯЗКОВА: Уважаеми господин Председател, колеги! Госпожо Министър, взимам думата не за реплика, а от името на всички жители на град Камено да изкажа благодарност към Вас за това, че Министерството и правителството наистина мислят за всяка една община в страната и да благодарим за осигурените средства за обхода на града. Това е изключително важен обект за община Камено и реализирането му ще доведе до много позитиви за всички жители, за привличане на повече инвеститори. За това наистина много Ви благодарим.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаема госпожо Желязкова.
Следващият въпрос към министър Аврамова е от народния представител Александър Иванов относно разширението на Южната дъга на Околовръстния път в участъка на жилищен квартал „Младост“ до автомагистрала „Тракия“.
Имате думата, уважаеми господин Иванов, да зададете въпроса, който засяга всички нас и е от особен интерес.
АЛЕКСАНДЪР ИВАНОВ (ГЕРБ): Благодаря Ви, господин Председател.
Уважаема госпожо Министър, уважаеми колеги! Участъкът от пътен възел „Цариградско шосе“ до пътен възел „Младост“ е един от двата последни участъци за изграждането на Южната дъга на Софийския околовръстен път. Целта на разширението и модернизацията на участъка е да облекчи изключително натоварения трафик, включително и тежкотоварен такъв, който на практика блокира входа и изхода на столицата. Ежедневно по направлението Софийски околовръстен път – автомагистрала „Тракия“ се получават километрични колони, които водят до напрежение, загуба на време и, естествено, получаването на доста вредни емисии в замърсяването на въздуха.
Реализирането на проекта, от своя страна, би улеснило движението на транзитния трафик между автомагистрала „Струма“ и автомагистрала „Тракия“. През изминалата година Агенция „Пътна инфраструктура“ обяви обществена поръчка за избор на изпълнител за проектиране и строителство на отсечката от пътен възел „Цариградско шосе“ до пътен възел „Младост“, както и на консултантската услуга, свързана с нея.
В тази връзка, уважаема госпожо Министър, моля да ми отговорите на следните въпроси. На какъв етап са процедурите за избор на изпълнителя на участъка от квартал „Младост“ до автомагистрала „Тракия“? Завършена ли е процедурата по теренното осигуряване на обекта, както и тази за обезщетение на собствениците на засегнатите имоти и части от имоти от инвестиционното намерение? Какъв срок Министерството предвижда да сключат строителството и Агенцията „Пътна инфраструктура“? Какви технически елементи и габарит е предвидено да се заложат в техническия проект? И не на последно място, как ще бъде решен въпросът с пешеходното пресичане на Околовръстния път? Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Иванов.
Уважаема госпожо Министър, имате думата за отговор.
МИНИСТЪР ПЕТЯ АВРАМОВА: Благодаря, уважаеми господин Председател.
Уважаеми господин Иванов, уважаеми дами и господа народни представители! Благодаря за този въпрос, защото чрез Вас ще можем да информираме и жителите на София, и всички пътуващи по това трасе за напредъка по неговото изграждане.
В Програмата за управление на правителството на Република България за периода 2017 – 2021 г. е записано, че усилията на държавата ще бъдат насочени към поддържането на съществуващата икономика и привличане на нови инвестиции. Само с нови инвестиции, осъществени от българските предприятия, както и от чуждестранни инвеститори, ще се открият нови работни места и могат да се повишат доходите.
Сред основните приоритети в Програмата е ефективно поддържане, модернизация и развитие на транспортната инфраструктура, защото тя е ключов фактор за подема на икономиката и повишаване на качеството на живот. Доизграждането на Южната дъга на Софийския околовръстен път в оставащите участъци от автомагистрала „Тракия“ до пътен възел „Младост“ и от пътен възел „Бояна“ до автомагистрала „Люлин“ е предвидено в Програмата на правителството, Подмярка 696 – „Развитие, изграждане и рехабилитация на републиканската пътна мрежа“.
Правя това кратко встъпление, за да обърна внимание на факта, че с последователни стъпки и с отговорност към взетите решения правителството изпълнява своите намерения. Действително по направлението Софийски околовръстен път – автомагистрала „Тракия“ ежедневно се образуват километрични опашки – колони от автомобили, които затрудняват движението и това рефлектира върху транспортното обслужване и времето за придвижване. За доизграждането на този участък от Южната дъга ще бъде решен не само изложеният проблем, а по този начин ще се осигури едно хомогенно трасе, което да гарантира адекватно обслужване на прилежащите към Софийския околовръстен път урбанизирани територии – промишлени търговски зони на обектите към тях.
Бих искала да направя уточнението, че реализацията на проекта в участъка с дължина 5,8 км от пътен възел „Цариградско шосе“ до пътен възел „Младост“ се осъществява със съвместните усилия на Агенция „Пътна инфраструктура“ и Столична община. За участъка по възлагане на Столична община е разработен през 2017 г. завършен идеен проект за разширение на съществуващия път до автомагистрален габарит, директно трасе за транзитно движение, локални платна за осигуряване на достъп до прилежащите имоти.
На основание споразумение между Общината и Агенция „Пътна инфраструктура“ е изготвен и идеен проект и е предоставен на Агенцията за администриране и изработването на технически проект и извършване на самото строителство.
В изпълнение на поетите ангажименти през 2018 г. са обявени две обществени поръчки за определяне на изпълнител за проектиране и строителство на обекта и за изпълнител на консултантска услуга. През месец февруари 2019 г. възложителят Агенция „Пътна инфраструктура“ е определил за изпълнител на обществената поръчка за проектиране и строителство „ГБС Инфраструктурно строителство“ АД с цена за изпълнение на договора в размер на близо 119 млн. лв. без ДДС. Подписването на договора с избрания изпълнител обаче бе възпрепятстван поради жалба в Комисията за защита на конкуренцията.
Към настоящия момент след решение на Комисията в полза на възложителя предстои подписване на договор с изпълнителя за инженеринга. Срокът за проектиране е 180 дни, а за строително-монтажните работи 730 календарни дни. В техническия проект е заложен габарит на участъка Г-46 м, включващ две ленти за движение в едната посока по 10,5 м всяка, средна разделителна ивица – 3 м, разделителна ивица между локалите и директното трасе – две по три метра, локални платна – две по шест метра, прилежащи на локалните платна тротоари – два по два метра, проектна скорост – 80 км в час. Пешеходното пресичане ще се осъществява чрез три броя пешеходни надлези – пасарелки, при км 36 + 160, 36 + 850 и км 37 + 310.
По отношение на обществената поръчка за определяне на консултант Ви информирам, че са подадени 12 оферти на участници в процедурата. Към момента Комисията разглежда техническите предложения на участниците и ги оценява.
След приключване на този етап ще бъдат отворени ценовите оферти на допуснатите участници. Успоредно с посочените процедури Агенцията провежда отчуждителна процедура по реда на Закона за държавната собственост за поземлени имоти, находящи се в землището на град София, Столична община, област София-град. Имотите се засягат от Проекта на подробен устройствен план, изменение на Плана за улична регулация в обхват от пътен възел „Младост“ до автомагистрала „Тракия“ и изменение на Плана за регулация на прилежащите квартали от район „Витоша“, район „Младост“ и район „Панчарево“, който е одобрен с влязло в сила Решение № 145 от 28 януари 2016 г. на Столичен общински съвет.
Със Заповед от 5 март 2019 г. на областния управител на област София е постановен отчуждителен акт за засегнатите имоти и части от имоти от инвестиционното намерение. Постановеният акт е индивидуално връчен на всеки собственик от областния управител на област София-град в законоустановения срок. Поетапно, след влизането му в сила, държавата ще придобива собственост върху засегнатите имоти и части от имоти частна собственост. Така би могло да се осигурява и разрешение за строеж, като към момента има образувани над 69 съдебни производства пред Административен съд София-град срещу размера на постановеното обезщетение.
За всички останали имоти, фигуриращи в регистрите като общинска собственост, а също и за тази, за която са осигурени документи, показващи, че е съсобственост на Столична община, в съответствие с чл. 43б, изречение второ от Закона за държавната собственост, е поискано от Столичен общински съвет безвъзмездно прехвърляне на собствеността в полза на държавата. Очаква се решение, което да бъде последвано от сключване на Договор за дарение на имоти между Агенция „Пътна инфраструктура“ и Столична община.
След приключване на всички изложени дотук процедури и при условие че няма обжалване на процедурата за избор на консултант, строителството на участъка от пътен възел „Цариградско шосе“ до пътен възел „Младост“ реално би могло да започне до края на настоящата година. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаема госпожо Министър.
Имате думата за реплика, уважаеми господин Иванов.
АЛЕКСАНДЪР ИВАНОВ (ГЕРБ): Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги, уважаема госпожо Министър! Благодаря за така изнесената информация, която наистина е от изключително значение не само за софиянци и за бизнеса в София, а и за цялата държава, дори мога най-отговорно да кажа: и за международната ни свързаност, както споменахте, и между двете магистрали „Струма“ и „Тракия“.
Но процесите, които изпълнява правителството в заложената програма, се осъществяват по план. За съжаление, нашите колеги от БСП вече трети месец не са в залата, за да чуят тази информация, защото тя е важна за всички български граждани, както казах, независимо на кого са избиратели.
Въпросът, на който Вие отговорихте, дава наистина една яснота. Трябва да се върна назад във времето, когато пътувах от „Цар Борис III“ до „Младост“ в продължение на един час с автомобил, а сега пътуваме за не повече от 15 минути. Така че тази свързаност, която ще се осъществи до автомагистрала „Тракия“ и завършването на Южната дъга, наистина е от изключително значение не само за живущите в София, както казах, за хората от „Младост“, районите „Витоша“ и тези по Южната дъга, ами и за целия бизнес и международната ни свързаност. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Иванов.
Имате думата за дуплика, уважаема госпожо Министър.
МИНИСТЪР ПЕТЯ АВРАМОВА: Благодаря, уважаеми господин Председател. Използвам повода на зададения от господин Иванов въпрос да благодаря на всички народни представители за това, че положиха усилия и в много кратки срокове приеха изменения в Закона за държавната собственост, които облекчават процедурите за отчуждаване на имоти за държавни нужди. Това са за големите обекти на България, големите инфраструктурни обекти, които Министерството чрез Агенция „Пътна инфраструктура“ администрира и изпълнява.
Да благодаря за това, че с приетите изменения ще имаме възможност да искаме предварително изпълнение на отчуждителните процедури и да можем да строим, защото отчуждаването на имоти е процес, който най-много забавя цялото администриране на строителството.
Така че благодаря на народните представители за положените усилия. Вече имаме възможност и ще предприемем всички необходими действия и за този участък, важен за София – Околовръстния път, ще предприемем другата седмица действия по искане на предварително изпълнение, за да съкратим сроковете на отчуждителните процедури. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаема госпожо Министър.
Следващият въпрос към министър Аврамова е от народния представител Галя Желязкова относно рехабилитацията на път ІІІ 906 Варна – Оризаре – Каблешково – Слънчев бряг – Бургас.
Имате думата, уважаема госпожо Желязкова.
ГАЛЯ ЖЕЛЯЗКОВА (ГЕРБ): Благодаря Ви, уважаеми господин Председател.
Колеги, уважаема госпожо Аврамова! Дюленският проход е единствената алтернатива на път по направление на курортен комплекс Слънчев Бряг – Обзор. По маршрута на републиканския път Варна – Каблешково – Слънчев Бряг – Бургас ежедневно пътуват много граждани, както и туристи по време на летния сезон, които отчитат силно влошеното състояние на пътя и изпитват дискомфорт по време на пътуването си. Настилката на третокласния път е силно компрометирана. Наблюдават се големи, много на брой дупки, асфалтът от двата края на платното за движение е натрошен, а банкети изобщо няма по самия проход. Това състояние на пътя, от своя страна, прави разминаването на две коли много затруднено. Нарушените експлоатационни качества на пътя са от много години и състоянието му продължава да се влошава с всеки изминал ден. Извършените ремонтни дейности на места са недостатъчни и се наблюдава малък ефект за самия път.
В тази връзка, уважаема госпожо Министър, моят въпрос към Вас е: има ли планове за извършване на основен ремонт на пътя и ако да, кога се предвиждат? Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаема госпожо Желязкова.
Уважаема госпожо Министър, имате думата за отговор.
МИНИСТЪР ПЕТЯ АВРАМОВА: Благодаря, уважаеми господин Председател.
Уважаема госпожо Желязкова, уважаеми госпожи и господа народни представители! Републиканският път III-906 е с дължина 66 км. Третокласният път се намира на територията на две области – Варна и Бургас, а отсечката с дължина 20 км от км 14+100 до км 34+100 представлява Дюлински проход.
Както Вие посочихте във Вашето изказване, проходът се явява единствената алтернатива на път I-9 по направлението от курортен комплекс Слънчев бряг до град Обзор. В инвестиционната програма на Агенция „Пътна инфраструктура“ за 2019 г. е заложено изготвянето на Технически проект за обект път III-906 Старо Оряхово – Обзор – Гюльовца – Каблешково I-9 от км 0 до 65, което представлява цялата му дължина. Целта на Проекта е възстановяване и подобряване на транспортно-експлоатационните качества и носимоспособността на настилката, подобряване отводняването на пътя с оглед осигуряване на безопасни условия за движение.
През април 2018 г. Агенцията стартира обществена поръчка за избор на изпълнител на проектантските дейности. Работата на комисията по процедурата приключи в края на 2018 г., като с решение на възложителя е определен изпълнител на поръчката.
На 11 март 2019 г. Агенция „Пътна инфраструктура“ сключи договор с избрания проектант. Срокът за изпълнение на поръчката е 150 календарни дни. В рамките на срока проектантът следва да извърши геодезически измервания, конструктивно обследване и разработване на Технически проект за ремонт на девет големи съоръжения, инженерно-геоложки проучвания и изработване на цялостен инвестиционен технически проект. Стойността на подписания договор е 462 хил. лв., като от тях 420 хил. лв. са за проектно-проучвателни работи, а 42 хил. лв. са за авторски надзор.
Към настоящия момент проектантският екип разработва първия междинен етап от Техническия проект, а именно: подробно геодезическо замерване, геометрично решение на пътното трасе, включително и пътни кръстовища – оглед на големи съоръжения и предложения за необходимите ремонтно-възстановителни работи, предложения за локални ремонти на настилката, инженерно-геоложки доклад.
До края на месец май тази година предстои проектните материали по първия междинен етап да бъдат внесени в Агенция „Пътна инфраструктура“ за разглеждане на Експертен технико икономически съвет. След окончателното предаване на Техническия проект и приемането му от Експертен технико икономически съвет в Агенцията, ще се търсят възможности за изпълнението на основния ремонт на път III-906 чрез включването на обекти в инвестиционната програма на Агенция „Пътна инфраструктура“. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря, уважаема госпожо Министър.
Имате думата за реплика, уважаема госпожо Желязкова.
ГАЛЯ ЖЕЛЯЗКОВА (ГЕРБ): Благодаря Ви, господин Председател.
Уважаема госпожо Министър, радвам се, че във Ваше лице и в лицето на Министерството на регионалното развитие и Агенция „Пътна инфраструктура“ се среща разбиране, че Дюлинският проход е значим обект както за област Бургас, така и за област Варна – като единствена алтернатива на Обзорския проход, а в летните месеци натовареността му е в пъти повишена. Включването му в следваща инвестиционна програма на Агенция „Пътна инфраструктура“ ще позволи облекчаване на трафика от Южното Черноморие към Северното, което ще доведе до намаляване на пътно-транспортните произшествия, до по-бързо и по спокойно придвижване между област Бургас и област Варна. Благодаря за положителния отговор. Ще окачваме последващо включване на обекта.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Благодаря Ви, госпожо Желязкова.
Това беше последният въпрос към министър Аврамова.
Благодаря за участието Ви в днешния парламентарен контрол.
Продължаваме с въпроси към министъра на труда и социалната политика господин Бисер Петков, който ще отговори, първо, на въпрос от народния представител Клавдия Ганчева. Въпросът е относно възможностите за социално включване на възрастните хора над 60 години.
Заповядайте, госпожо Ганчева, да развиете въпроса си.
КЛАВДИЯ ГРИГОРОВА-ГАНЧЕВА (ГЕРБ): Господин Председател, господин Министър, колеги! Статистическите данни на Националния статистически институт и на Евростат затвърждават обезпокояващата тенденция за увеличаване броя на застаряващото население в България и затруднения му достъп до здравни и социални услуги поради малкото населено място, в което живеят, или невъзможността им да се обслужват сами в ежедневието си. Не са редки случаите, в които възрастните хора имат нужда от здравна помощ и социална подкрепа в дома си, тъй като трудно се придвижват до лечебното заведение или социалната служба.
Въпросът ми е: какви мерки предприема Министерството на труда и социалната политика като институция, която отговаря за уязвимите групи в българското общество, за подобряване качеството на живот и възможностите за социално включване на възрастните хора над 60-годишна възраст? Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Благодаря Ви.
Господин Министър, заповядайте за отговор на въпроса.
МИНИСТЪР БИСЕР ПЕТКОВ: Уважаеми господин Председател, уважаеми дами и господа народни представители! Уважаема госпожо Ганчева, позволете ми в началото – в потвърждение на констатацията, на която базирате Вашия въпрос, да приведа конкретни статистически данни на Националния статистически институт за възрастното население в България. По данни на НСИ, както казах, от 12 април тази година 33,2% или една трета от населението в нашата страна е на възраст от 65 и повече години.
Последните данни на Евростат показват, че за периода 2007 – 2017 г. делът на лицата на възраст от 65 и повече години в България се е увеличил с 3,1 процентни пункта. По този показател страната ни се нарежда на осмо място в Европейския съюз – след Малта, Финландия, Чехия, Холандия, Дания, Португалия и Кипър. Процентът на възрастните хора на 65 и повече години в Европейския съюз е 19,4 процентни пункта, като за последните 10 години се наблюдава ръст от 2,4 процентни пункта.
Министерството на труда и социалната политика полага целенасочени усилия за осигуряване на социални услуги в домашна среда за самотно живеещи възрастни хора, лица и деца с увреждания и хора от други уязвими групи. Социалните услуги в домашна среда са личен асистент, социален асистент, домашен помощник, социален патронаж. Основната цел на тези услуги е да бъдат предоставени грижи за задоволяване на ежедневните потребности на нуждаещите се в домашна среда.
В момента по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ се изпълнява процедурата „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2“. Целта на операцията е изграждане на модел на патронажни грижи за възрастни хора и лица с увреждания, включително с хронични заболявания, трайни увреждания и социално включване на възрастните хора над 65 години и хората с увреждания. По операцията ще бъде изградена мрежа от мобилни социално-здравни услуги, които ще се предоставят в домашна среда, като на възрастните хора и лицата с увреждания ще бъдат осигурени здравни и социални услуги, както и психологическа подкрепа и консултиране. По процедурата се отпускат средства за ремонт, обзавеждане и оборудване на помещения в общините за предоставяне на патронажна грижа, както за обучение и супервизия на персонала. Интегрираните услуги ще се предоставят за не по-малко от 12 месеца, като всеки потребител на услугата ще получава здравно-социални услуги до два часа на ден. Максималната стойност на услугата за едно лице е 2016 лв. на година.
До 10 май тази година общините в Република България имаха възможност да подадат проектните си предложения. Общо 127 са получените проектни предложения по Операция „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания“. От 159 общини 32 общини са партньори – правя това уточнение, за общо 12 773 потребители. Размерът на исканата безвъзмездна финансова помощ е близо 31 млн. 700 хил. лв. Вече са одобрени 70 проекта на обща стойност от 9 млн. 900 хил. лв. Общият брой потребители, които ще бъдат обхванати чрез одобрените вече проекти, е 7939 души, като очакванията са по процедурата да бъдат обхванати общо над 17 хиляди потребители. Първите 15 договора за предоставяне на патронажна грижа бяха подписани и връчени на общините на 9 май тази година.
Моделът на предоставяне на интегрираните здравно-социални услуги беше тестван с Проекта на Българския червен кръст „Домашни грижи за независим и достоен живот“, който беше финансиран със средства от Българо-швейцарската програма за сътрудничество. Проектът на БЧК беше реализиран в четири общини – Враца, Бяла Слатина, Криводол и Оряхово. Всяка година за периода на Проекта 2012 – 2017 г. от услугата са се възползвали средно около 100 души от всяка община. 93,7% от потребителите са заявили, че в голяма степен са удовлетворени от предоставената услуга. Затова решихме да продължим и разширим обхвата на национално ниво и да пилотираме схема, подобна на тази на Българския червен кръст, с която да се надграждат предоставените досега социални услуги в домашна среда, на общинско ниво. Благодаря за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Благодаря Ви, господин министър, информацията по поставения въпрос беше изчерпателна.
Следващият въпрос е от народния представител Светлана Найденова.
Госпожо Найденова, заповядайте да развиете въпроса относно Проекта на Националната стратегия за детето 2019 – 2030 г.
СВЕТЛАНА АНГЕЛОВА НАЙДЕНОВА (ГЕРБ): Благодаря, господин Председател.
Уважаеми господин Председател, уважаеми дами и господа народни представители! Уважаеми господин Министър, от седмици в социалните мрежи се надигна напрежение срещу Проекта на Национална стратегия за детето 2019 – 2030 г. въпреки нареждането на министър-председателя на Република България господин Бойко Борисов тя да бъде оттеглена и преработена отново.
На 11 май 2019 г. в град София и още 20 града в страната беше организиран граждански протест „Не на Стратегията за детето 2019 – 2030 г.“ Основните опасения на протестиращите са, че чрез Стратегията се децентрализира ролята на семейството, отнемат се правата на родителите и се прехвърлят към социалните работници.
В тази връзка моят въпрос към Вас, господин Министър, е: доколко са основателни опасенията на родителите, че съществува риск да се отнемат децата при фалшиви и неоснователни сигнали; подготвя ли се проект на нов закон за детето; какви действия са предприети от Министерството на труда и социалната политика във връзка със създалото се напрежение? Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Благодаря, госпожо Найденова.
Заповядайте, уважаеми господин Министър, да отговорите на този горещ въпрос – те винаги са горещи и очакваме отговорите с внимание.
МИНИСТЪР БИСЕР ПЕТКОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Председател.
Уважаеми госпожи и господа народни представители! Уважаема госпожо Ангелова, Проектът на Национална стратегия за детето за периода 2019 – 2030 г. бе разработен на основание чл. 1, ал. 3 от Закона за закрила на детето от работна група с мандат от Националния съвет за закрила на детето, в която участваха представители на държавните институции, неправителствените организации и академичната общност.
Проектът бе публикуван за обществено обсъждане в началото на тази година. Поради получените в рамките на конституционния процес становища със съществени забележки по текстове на Проектостратегията и очерталата се липса на обществен консенсус по толкова важен въпрос, Проектът на документа не беше изпратен за междуведомствено съгласуване с цел внасянето му за разглеждане в Министерския съвет.
В отговор на създалото се напрежение в част от обществото в резултат на публикации в социалните мрежи и по изричното разпореждане на министър-председателя, през месец април работата по Проектостратегията беше спряна и изготвеният от работната група проект беше оттеглен за преработка.
В този контекст искам да подчертая, че не само няма Стратегия за детето с времеви хоризонт 2019 – 2030 г., срещу която се протестира, но към момента няма и актуален проект на такъв документ, който да бъде обект на обществено обсъждане.
Във връзка с притеснения на родители – че целта е да се отнемат правата им, категорично заявявам, че отнемането на права на родители не се предвижда нито в Проекта на Стратегията, нито в законодателството. Позициите, действията и мерките на Министерството на труда и социалната политика винаги са били в съответствие с конституционния принцип, че отглеждането и възпитанието на децата до пълнолетието им е право и задължение на техните родители и се подпомага от държавата.
Съгласно Конвенцията на ООН за правата на детето, държавите – страни по Конвенцията, приемат необходимите мерки с цел да подпомагат родителите и другите лица, отговорни за детето. Това е и основната цел на законите в България в областта на закрилата на детето. В тази връзка по никакъв начин на ниво законодателство или стратегически документи не се допуска или предвижда разширяване на правомощията на държавните служители спрямо семействата, отнемане на деца или отнемане на права.
Напълно неоснователни са и притесненията, че държавните органи ще отнемат деца при фалшиви сигнали. Считам, че подобни твърдения показват недобро познаване на действащото от много години законодателство в България в областта на закрилата на децата. Пример за това е и непознаването на действащата от 2003 г. норма на чл. 7 от Закона за закрила на детето относно задължението за съдействие, съгласно която, цитирам: „Лице, на което стане известно, че дете се нуждае от закрила, е длъжно незабавно да уведоми Дирекция „Социално подпомагане“, Държавната агенция за закрила на детето и Министерството на вътрешните работи. Същото задължение има и всяко лице, на което това е станало известно във връзка с упражняваната от него професия или дейност, дори и ако то е обвързано с професионална тайна“. Това е норма, действаща от 16 години и не е въведена с последните промени в Закона за закрила на детето.
Във връзка с действията на социалните работници при подаден сигнал за дете в риск, следва да се има предвид, че тяхното задължение да проверяват всеки сигнал също не е ново. Няма как държавните органи да извършват своята дейност, без да има нормативна регламентация на техните задължения. Именно с цел по добрата координация на всички ангажирани органи бяха и приетите от Народното събрание на 7 март тази година чрез Преходните и заключителните разпоредби на Закона за социалните услуги промени в Закона за закрила на детето с цел въвеждане на координационни механизми, тъй като закрилата на децата не е отговорност само на социалните работници.
В Закона останаха непроменени действащите от много години разпоредби относно основанията за настаняване на детето извън семейството. Тези основания не са разширявани.
По отношение на въпроса Ви относно подготовката на проект на закон за детето, искам отново да заявя, че в Министерството на труда и социалната политика не се работи по разработването на закон за детето или на друг закон в областта на правата на децата. Благодаря за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Министър.
Госпожо Ангелова, ще вземете ли отношение към отговора на министър Петков?
Заповядайте.
СВЕТЛАНА АНГЕЛОВА (ГЕРБ): Уважаеми господин Председател, уважаеми дами и господа народни представители! Уважаеми господин Министър, важно беше да задам този въпрос още веднъж на парламентарен контрол предвид създалата се ситуация през последните седмици на нестихващо недоволство в социалните мрежи и подготвянето на бъдещи протести против Стратегията за закрила на детето 2019 – 2030 г.
Действително живеем в много активно гражданско общество, затова и гласът на хиляди родители, граждани беше чут и още преди две седмици позицията на правителството беше ясно и категорично заявена, че Стратегията е оттеглена и в момента не се работи по нов проект на тази стратегия. Неоснователни са и опасенията на родителите, че държавата ще отнема деца от техните биологични родители без причина.
Много е важно да повторим още веднъж, че няма и не се подготвя проект на нов закон за детето. Крайно време е всички тези спекулации и фалшиви новини по тази тема да се преустановят. Най добрата среда за отглеждане и възпитание на децата е семейната среда. Това е визията и на Социалното министерство и на правителството. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Благодаря Ви, госпожо Ангелова.
Господин Министър, Вие дадохте изчерпателен и конкретен отговор. Това беше и последният въпрос към Вас. Благодаря за участието Ви в днешния парламентарен контрол.
Продължаваме работата си с въпрос към господин Росен Желязков – министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията, който ще отговори на питане от народните представители Атанас Ташков, Запрян Янков и Кирил Калфин.
Господин Ташков, заповядайте да развиете питането си.
АТАНАС ТАШКОВ (ГЕРБ): Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Уважаеми господин Министър, питането ни с колегите Запрян Янков и Кирил Калфин е по отношение на летище Пловдив.
Летище Пловдив е обект с важно стратегическо, икономическо и регионално значение за Република България. То е международно летище и в това си качество има съществена роля и значение за Пловдив и пловдивския регион. Към неговото развитие са насочени много житейски очаквания. През последните няколко години се правеха опити за привличане на стратегически инвеститор посредством неговото участие в концесиониране на самото съоръжение.
През 2018 г. процедурата за концесия на летище Пловдив беше прекратена и тогава спечелилият кандидат, без достатъчно мотивирани твърдения, се отказа. Това нанесе сериозни щети върху регионалните и икономическите очаквания и планираните бъдещи инвестиции в Пловдив и региона, защото, както всички знаем, привличането на инвеститор в такъв стратегически обект води до редица инвестиционни намерения и от други частни компании.
Наскоро в Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията съобщиха, че организират процес по обявяването на нова концесия.
В тази връзка питането ни, на мен и колегите, е: на какъв етап е обявеният анализ относно предстоящата концесия на летище Пловдив? Кога се планира започване на нова процедура за концесионирането му? Предвиждате ли по-високи рестрикции и защита на националния интерес, ако спечелилият кандидат за концесията отново се откаже и съответно някакви законодателни инициативи на Министерството в тази посока?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Благодаря, господин Ташков.
Уважаеми господин Министър, съгласно процедурата имате пет минути за отговор на поставеното питане.
Имате думата.
МИНИСТЪР РОСЕН ЖЕЛЯЗКОВ: Уважаеми господин Председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Ташков, господин Янков, господин Калфин! С моя заповед от 16 януари 2019 г. са стартирани подготвителни действия за възлагане на държавна концесия за строителство върху обект „Гражданско летище за обществено ползване – Пловдив“. Предстои да бъдат събрани и оценени оферти, въз основа на които да бъдат изготвени нови концесионни анализи – технически и финансови-икономически, правен и екологичен, след което да бъдат разгледани и класирани офертите и да бъде сключен договор за изпълнение на обществената поръчка с класирания участник. Тези анализи се налага да бъдат направени отново предвид новата фактическа и правна обстановка, създадена около перона на летище Пловдив, а както и актуализация на старите анализи, от които е изтекло немалко време.
Процедурата за възлагане на концесията предстои да бъде открита според плана, който сме направили, през месец юли тази година.
На Вашия въпрос дали се предвиждат по-високи рестрикции и защита на интереса на концедента. Ако спечелилият кандидат за концесия отново се откаже, се предвижда участниците в процедурата да представят гаранции за участие, чийто размер ще бъде определен въз основа на изготвените анализи. Такива гаранции не бяха предвидени да се предоставят на предишната процедура. Това е установена практика при голяма част от процедурите за сериозни инфраструктурни обекти, какъвто обект е и летище Пловдив. Представянето на гаранция за участие в процедурата е гаранция за сигурност в намеренията на съответните кандидати, като по този начин потенциалният участник изразява своите сериозни намерения за довършване докрай на участието си в процедурата.
И не на последно място, такава гаранция за участие създава необходима сигурност и на възлагащия орган, че участникът в процедурата няма да се откаже неоснователно от по-нататъшно участие, след като са направени немалко разходи по подготовката и провеждането на процедурата.
С последните изменения в Закона за концесиите бяха прецизирани текстове в самия закон, като се очаква това да доведе до подобряване на инвестиционната среда в страната и като резултат да бъдат насърчени потенциални инвеститори за участие в съответни концесионни процедури. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Министър.
Господин Ташков, чухте отговора и имате възможност за уточняващи въпроси.
Господин Янков ще се възползва от тази възможност като един от вносителите на питането.
Имате думата.
ЗАПРЯН ЯНКОВ (ГЕРБ): Благодаря, господин Председател.
Уважаеми колеги, уважаеми господин Министър! Първо, благодаря Ви за изчерпателния отговор на колегата относно концесията на летище Пловдив. Да се надяваме тази концесия да стартира в кратки срокове и време, защото тя е изключително необходима и важна за развитието на икономическия растеж и развитието на икономиката в Пловдивска област заради стратегическото положение, в което се намира летище Пловдив.
Допълнителният въпрос, който искаме да Ви зададем, е относно следната информация:
Справка в съдебния бюлетин показва, че има спор, който касае част от имуществото на летище Пловдив, по-точно става въпрос за перона на летище Пловдив.
Какви действия планира Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията относно едно негативно развитие на казуса? Какви действия би предприело и ще предприеме Вашето Министерство? Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Благодаря Ви, господин Янков.
Господин Министър, заповядайте за отговор на допълнително поставения въпрос.
Имате думата.
МИНИСТЪР РОСЕН ЖЕЛЯЗКОВ: Благодаря Ви.
Това е изключително важен въпрос, тъй като касае значителна и съществена част от инфраструктурата и активите на летище Пловдив.
Самият перон, за който споменах в началото, и който касае Вашето питане, е предмет на съдебен спор за собственост, който се води от 2014 г. от министъра на регионалното развитие и благоустройството чрез областния управител на област Пловдив срещу частното, подчертавам, частното Дружество „Летище Пловдив“ АД.
Предметът на спора накратко е следният:
През 1982 г. от специализирано поделение на Строителни войски към Българската армия е изградена площ на перон в размер на 61 752 квадратни метра, който след разпадане на БГА „Балкан“ попада в активите на Държавна фирма „Летище Пловдив“, която се преобразува в „Летище Пловдив“ ЕООД – еднолично дружество с ограничена отговорност. Това става през 1991 г.
През 1995 г. изграденото съоръжение се апортира в активите на „Летище Пловдив“ АД. За тази част от перона на летище Пловдив документ за собственост имат както „Летище Пловдив“ АД – частно, така и Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията.
През 2008 г. е издадено строително разрешение на името на Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация“ за разширение на съществуващия перон, като самото разширение е извършено в източна посока от вече съществуващия перон и е с общ обем на извършените строително-монтажни работи 47 420 квадратни метра. Инвестицията е извършена изцяло с публични средства. Новото съоръжение е въведено в експлоатация през месец юли 2009 г.
По образувано дело № 2328 от 2014 г. по описа на Пловдивския окръжен съд, със съдебно решение през 2015 г. „Летище Пловдив“ АД – частно дружество, е признато за несобственик на перона.
„Летище Пловдив“ АД е атакувало решението пред Пловдивския апелативен съд, който връща спора за ново разглеждане в Пловдивския окръжен съд. Образувано е гражданско дело № 3270 от 2015 г. по описа на Пловдивския окръжен съд, по което е постановено решение, с което за собственик на перона в различни пропорции са признати „Летище Пловдив“ АД – частно, и Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията.
След жалба на областния управител делото е разгледано на въззивна инстанция пред Пловдивския апелативен съд, който отново го връща за ново разглеждане в Пловдивския окръжен съд. Образувано е гражданско дело № 2379 от 2017 г. по описа на Пловдивски окръжен съд, по което е постановено решение, съгласно което целият перон – и старата, и новата, построена с публични средства част, се присъждат на „Летище Пловдив“ АД на основание чл. 97 от Закона за собствеността, съгласно който собственикът на основната вещ придобива и присъединената част по приращение.
Областният управител на област Пловдив обжалва постановеното решение и Пловдивският апелативен съд с гражданско дело № 373 от 2018 г., е потвърдил решението на Пловдивския окръжен съд изцяло. Областният управител на град Пловдив отново обжалва пред Върховния касационен съд последното решение на Пловдивския апелативен съд, с което на „Летище Пловдив“ АД му е присъден перонът в цялост. Върховният касационен съд е допуснал касационното обжалване и предстои насрочване на делото за разглеждане в съдебно заседание. Определението на ВКС за допускане на касационно разглеждане е с определение от 10 май 2019 г., тоест преди няколко дни.
На Вашия въпрос: какви действия се планират при негативно развитие на казуса?
Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, както и досега, оказва съдействие на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за използване на всички законови възможности за защита правата на държавата върху публичната държавна собственост. В момента, както споменах в началото на своя отговор, се провеждат подготвителните действия с необходимите анализи. Както преди малко Ви информирах, част от задачата към правния анализ би била ситуацията в своите алтернативи – неблагоприятна и благоприятна, в това число предмет на анализа ще бъдат различните възможности и развитието на летището, включително възможности за изграждане на нов перон в случай на негативно развитие на спора за съществуващия перон в Пловдив в момента. Това ще бъде заложено с оглед по-добрата информираност, по-доброто планиране на бизнес инвестиционния потенциал на актива, който има летище Пловдив, защото самото летище, летищната инфраструктура и потенциалните ползи от развитието на същото има значение не само за Пловдивска област, а изобщо за развитието на Южна България и съседните области. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Благодаря, уважаеми господин Министър.
Имате възможност да вземете отношение, уважаеми вносители.
Господин Ташков ще направи това – имате думата.
АТАНАС ТАШКОВ (ГЕРБ): Благодаря Ви, господин Министър, че сте навлезли в дълбината и същността на проблема с перона на летище Пловдив. Навлезли сте дълбоко в цялата съдебна сага, която се е заформила около така наречения „перон“. Адмирирам усилията, които полагате. Надявам се, че с последното определение на Върховния касационен съд за допускане на жалбата за разглеждане ще имаме положително решение, което да отсъди в полза на държавата, респективно и на летище Пловдив.
Благодаря Ви и по първата част на въпроса, и за мерките, които сте взели във връзка с концесионирането на летището, както казахте, за откриването на процедурата и гаранциите, които сте вменили, които трябва да имат участниците за сигурността на офертите им. Надявам се да видя положителния край на това наше намерение за концесиониране на летището и, естествено, на развитие на региона и на Пловдив в частност. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Благодаря, господин Ташков.
Уважаеми господин Министър, благодаря Ви за участието в днешния парламентарен контрол.
Продължаваме с въпрос, отправен към министъра на енергетиката – госпожа Теменужка Петкова, от народния представител Валентин Николов.
Господин Николов, имате думата да развиете въпроса си относно статус на проекти на Електроенергийния системен оператор – така сте заявили въпроса си.
Имате думата.
ВАЛЕНТИН НИКОЛОВ (ГЕРБ): Благодаря, господин Председател.
Уважаеми колеги, госпожо Министър! Електроенергийният системен оператор управлява електроенергийната система на страната, осъществява единното оперативно планиране и координиране. Той също е собственик на мрежата с високо напрежение.
Отговорност на дружеството е и осъществяването на съвместната работа с електроенергийните системни оператори на другите страни, осигуряването на експлоатацията, поддръжката и надеждното функциониране на електропреносната мрежа. Нашият електроенергиен системен оператор е част и от ENTSO-E.
Преди време Вие ни информирахте, че ЕСО работи по реализацията на пет проекта, получили статут на проекти от общ европейски интерес и че те са част от Меморандума за допълване на инициативата за междусистемна свързаност с Централна и Югоизточна Европа.
Мисля, вчера направиха първа копка близо до Ямбол във връзка с един от проектите и че ще е интересно за нас как вървят тези проекти, какви са сроковете за тяхната реализация, какви цели ще постигнем? Може би във втория въпрос ще развия питането си по-нататък. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Благодаря, господин Николов.
Заповядайте, уважаема госпожо Министър – имате думата да отговорите на поставения въпрос.
МИНИСТЪР ТЕМЕНУЖКА ПЕТКОВА: Благодаря, уважаеми господин Председател.
Уважаеми дами и господа народни представители! Уважаеми господин Николов, както правилно отбелязахте, Електроенергийният системен оператор работи по реализация на пет проекта със статут на проекти от общ европейски интерес, които дружеството осъществява в рамките на Регламент 347/2013 за развитие на трансевропейската енергийна инфраструктура.
Общата дължина на новите електропроводи е приблизително 467 км с инвестиционна стойност 245 млн. евро. Към момента ЕСО има сключени споразумения за безвъзмездно финансиране с европейски средства на стойност над 102 млн. евро или приблизително 42% от общата им инвестиционна стойност.
През 2018 г. Министерството на енергетиката на Република България и Министерството на икономиката на Република Гърция подкрепиха съвместна кандидатура на системните оператори на двете страни за съфинансиране от финансовия механизъм за свързване на Европа на междусистемния електропровод между подстанция „Марица изток“ и подстанция „Неа Санта“.
В началото на 2019 г. Европейската комисия взе решение да предостави 58 млн. лв. безвъзмездно финансиране за изграждане на електропровода на българска територия. С това решение е завършен финансовият пакет за изпълнение на всички проекти от общ интерес в електроенергийния сектор на страната.
Към края на месец юли 2018 г. с европейско финансиране ЕСО завърши изпълнението на пълния пакет от прединвестиционни дейности, включително одобрени доклади за оценка на въздействието върху околната среда и подробни устройствени планове за всички електропроводи.
Последващо стартираха процедурите по придобиване на вещни права. Издадени са разрешения за строеж на електропроводите от подстанция „Марица изток“ до подстанция „Бургас“ и от подстанция „Марица изток“ до подстанция „Пловдив“. За останалите електропроводи разрешенията за строеж се очаква да бъдат издадени през второто полугодие на 2019 г.
Проектите се изпълняват в пакет, като официалното начало е поставено на 22 ноември 2018 г. с откриването на строителството на съоръженията за присъединяване на новия вътрешен електропровод на 400 kV между Добруджа и Бургас с подстанция „Бургас“.
Тази сряда, на 15 май, в присъствието на представители на Изпълнителната агенция за иновации и мрежи към Европейската комисия, ЕСО постави началото на изграждането на вътрешния електропровод на 400 kV от подстанция „Марица изток“ до подстанция „Бургас“. Въвеждането в експлоатация предстои също да бъде изпълнено поетапно, стартирайки от 2020 г., с електропровода между подстанция „Марица изток“ и ТЕЦ „Марица изток 3“, последван през 2021 г. от останалите три вътрешни електропровода, в началото на 2023 г. с междусистемния електропровод между подстанция „Марица изток“ в България до подстанция „Неа Санта“ в Гърция. Благодаря Ви за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Благодаря Ви, госпожо Министър.
Господин Николов, имате възможност за реплика, в която да допълните въпроса си.
Заповядайте.
ВАЛЕНТИН НИКОЛОВ (ГЕРБ): Уважаема госпожо Министър, благодаря.
Добре е, че Електросистемният оператор се е преборил за тези проекти и за финансирането им. При всички случаи това ще увеличи капацитета на мрежата, ще направи така, че нашата мрежа да бъде част от регионалната и европейската мрежа. При всички случаи това ще увеличи капацитета и на преноса на електрическа енергия както към България, така и извън България, което неминуемо ще помогне пазарните цени в региона сравнително да се уеднаквят, така че да няма такива големи дисбаланси. Очакваме, разбира се, Електросистемният оператор да може да включи капацитет и в интрадей системата, за да може в рамките на деня да се внасят количества ток, така че да подпомогнат евентуалната крива на предлагането.
Затова въпросът ми е: изграждането на тези проекти в каква степен ще подпомогнат този процес на свързаност между страните в региона и по какъв начин това ще помогне съответно на Българската независима електроенергийна борса за нейната свързаност с борсите на съседните страни? Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Благодаря Ви.
Заповядайте, госпожо Министър, имате възможност да допълните отговора си.
Имате думата.
МИНИСТЪР ТЕМЕНУЖКА ПЕТКОВА: Благодаря, уважаеми господин Председател.
Уважаеми господин Николов, наистина въпросът, който поставихте, е много важен и актуален. Той е същността на това, което на практика цели да постигне Електроенергийният системен оператор, от една страна, да се гарантира сигурността на доставките. Изграждането на такава инфраструктура, инвестициите в нейната модернизация означават точно това – инвестиция в сигурността на доставките, инвестиция в по-добро качество на предлаганата услуга от страна на Електроенергийния системен оператор. И нещо, което е изключително важно, това е още една крачка към пазарната интеграция на българския пазар на електрическа енергия. Без необходимата инфраструктура няма как да се осъществи това пазарно интегриране на България със съседните на нас страни.
Наистина е изключително радостно това, че Електроенергийният системен оператор успя да кандидатства и да получи финансиране по механизма за свързване на Европа – възможност, която наистина ще ни даде много сериозен тласък напред към сигурността на нашата система и към пазарната ни интеграция.
Да се надяваме, че всичко това ще се движи по плана, който е начертан от страна на оператора, и това, което е поето като съответни срокове и ангажименти, ще бъде изпълнено, така че през 2023 г. тези проекти, за които Ви информирах, наистина да бъдат факт. Те са големи, значими проекти не само за България, но и за целия регион. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Благодаря Ви, уважаема госпожо Министър.
Това беше последният въпрос в рамките на днешния парламентарен контрол.
С това завършихме дневната, а и седмичната Програма за работа на парламента.
Следващото редовно заседание на парламента ще бъде на 29 май 2019 г., сряда, от 9,00 ч.
Закривам заседанието. (Звъни.)

(Закрито в 12,28 ч.)

Председател:
Цвета Караянчева

Заместник-председатели:
Емил Христов
Явор Нотев

Секретари:
Симеон Найденов
Юлиан Ангелов
Форма за търсене
Ключова дума
ЧЕТИРИДЕСЕТ И ТРЕТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

 Обявление за провеждане на процедура за подбор на кандидати за член на Европейския комитет за предотвратяване на изтезанията и нечовешкото или унизително отнасяне или наказание

Проект на Конституция на Република България

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на председател и членове на Комисията за защита на личните данни

Избор на член на Централната избирателна комисия

Избор на председател на Икономическия и социален съвет

Избор на генерален директор на Българската телеграфна агенция

    Последни заседания