Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Стенограми от пленарни заседания
ДВЕСТА СЕДЕМДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТО ЗАСЕДАНИЕ
София, сряда, 19 юни 2019 г.
Открито в 9,02 ч.
19/06/2019
Видео архив » Преглед на видео архивВидео архив » Преглед на видео архив
Председателствали: заместник-председателите Емил Христов и Нигяр Джафер

Секретари: Филип Попов и Юлиан Ангелов

ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ (звъни): Имаме кворум. Откривам заседанието.
Ще Ви представя Проекта за програма за работата на Народното събрание за периода 19 – 21 юни 2019 г.:
„1. Първо гласуване на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за съсловната организация на магистър фармацевтите. Вносител – Министерският съвет.
2. Второ гласуване на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за защита от шума в околната среда. Вносител – Министерският съвет, приет на първо гласуване на 12 юли 2018 г.
3. Проект на решение за приватизация на обособена част от имуществото на „Пристанище Видин“ ЕООД – Видин. Вносител – Министерският съвет.
4. Второ гласуване на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за пощенските услуги. Вносител – Министерският съвет. Това е точка първа за четвъртък.
5. Първо гласуване на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за културното наследство. Вносител – Министерският съвет. Това е точка втора за четвъртък.
6. Второ гласуване на Законопроекта за изменение на Закона за държавния бюджет на Република България за 2019 г. Вносител – Министерският съвет. Точка първа за петък.“
Моля, режим на гласуване за така предложената Програма за работа на Народното събрание.
Отменете гласуването.
Колеги, пропуснах:
„7. Парламентарен контрол.“ (Оживление.)
Със седма точка, моля, режим на гласуване.
Гласували 147 народни представители: за 111, против 8, въздържали се 28.
Предложението е прието.
Процедура – заповядайте, господин Попов.
ФИЛИП ПОПОВ (БСП за България): Благодаря.
Уважаеми господин Председател, уважаеми народни представители! Във връзка с така приетата седмична Програма, в която точка първа за петък е именно второ гласуване на Законопроекта за изменение на Закона за държавния бюджет на Република България за 2019 г., правя следното предложение поради следните причини. Тук става въпрос за демокрация, за плурализъм, за европейски ценности и развитието на политическата система в България, или по-точно – връщането назад на политическата система в България. Тук става въпрос за финансирането на политическите партии, за тяхната бъдеща зависимост от неполитически ценности и интереси от частни такива.
Редица неправителствени организации и експерти са заявили желание да се води дебат по тази тема, за да може да се направи предложение между първо и второ четене. Ето защо нашето предложение е да бъде удължен срокът между първо и второ четене с още една седмица.
Надявам се да възприемете това предложение, защото тук става въпрос наистина за един дълбок, основен проблем. Това е тежка тема, тема, която следва да бъде дискутирана и от обществото, и от експертите, и от неправителствените организации. Тема, която ще се дискутира и се дискутира от Вашите и наши европейски партньори. Затова нека да удължим срока за предложенията между първо и второ четене с още една седмица.
И респективно, ако приемете това наше предложение, точка шеста следва да отпадне от дневния ред. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Направихте две предложения, господин Попов.
ФИЛИП ПОПОВ (БСП за България, встрани от микрофоните): Ако се приеме първото, второто отпада.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Има ли обратно мнение?
Подлагам на гласуване направеното процедурно предложение от народния представител Филип Попов.
Гласували 163 народни представители: за 72, против 59, въздържали се 32.
Предложението не е прието.
Прегласуване.
ФИЛИП ПОПОВ (БСП за България): Благодаря.
Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Разбрахме, че Вие не желаете да водите този дебат, но не лишавайте от възможност за това българските граждани и обществото.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Господин Попов, моля Ви!
ФИЛИП ПОПОВ: Затова правя и процедура по прегласуване. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря.
Господин Попов, аргументите Ви за прегласуване не се съдържат в Правилника за прегласуване.
Ако нямате аргумент, съжалявам.
РЕПЛИКИ ОТ БСП ЗА БЪЛГАРИЯ: Има негласували.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Кой не е гласувал? (Реплики от „БСП за България“.)
Ето това вече е аргумент съгласно Правилника. (Оживление.)
Моля, режим на гласуване.
Гласували 167 народни представители: за 79, против 78, въздържали се 10.
Предложението не е прието.
Продължаваме с постъпили законопроекти и проекторешения за периода от 12 до 18 юни 2019 г.:
Законопроект за допълнение на Кодекса за социално осигуряване. Вносители – народният представител Корнелия Нинова и група народни представители. Водеща е Комисията по труда, социалната и демографската политика, разпределен е и на Комисията по бюджет и финанси.
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за българските лични документи. Вносители – народният представител Юлиан Ангелов и група народни представители. Водеща е Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред. Разпределен е още и на Комисията по политиките на българите в чужбина, Комисията по труда, социалната и демографската политика.
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за семейните помощи за деца. Вносители – народният представител Корнелия Нинова и група народни представители. Водеща е Комисията по труда, социалната и демографската политика. Разпределен е и на Комисията по въпросите на децата, младежта и спорта, и Комисията по бюджет и финанси.
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за данъците върху доходите на физическите лица. Вносители – народният представител Корнелия Нинова и група народни представители. Водеща е Комисията по бюджет и финанси, разпределен е и на Комисията по въпросите на децата, младежта и спорта и Комисията по труда, социалната и демографската политика.
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за административните нарушения и наказания. Вносител – народният представител Хамид Хамид. Водеща е Комисията по правни въпроси.
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за измерванията. Вносител – Министерският съвет. Водеща е Комисията по икономическа политика и туризъм.
Законопроект за ратифициране на Протокола за изменение на договора между Република България и Руската федерация за социалната сигурност от 27 февруари 2019 г., подписан на 4 март 2019 г. в София. Вносител – Министерският съвет. Водеща е Комисията по труда, социалната и демографската политика.
Законопроект за ратифициране на Споразумението между Министерството на туризма на Република България и Световната организация по туризъм към ООН за провеждане на Втори международен конгрес на световните цивилизации и историческите им маршрути. Вносител – Министерският съвет. Водеща е Комисията по икономическа политика и туризъм. Разпределен е и на Комисията по бюджет и финанси, Комисията по правни въпроси и Комисията по външна политика.
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за посевния и посадъчния материал. Вносител – Министерският съвет. Водеща е Комисията по земеделието и храните.
Съобщения:
Заместник министър-председателят по обществения ред и сигурността и министър на отбраната на Република България в изпълнение на чл. 65, ал. 1 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България уведомява Народното събрание, че със своя заповед е разрешил изпращането и използването на вертолет с екипаж военнослужещи от състава на Военновъздушните сили за транспортиране на делегация от Министерството на отбраната на Република България, водена от началника на отбраната за участие в Деня за високопоставени гости на Международното учение на Република Северна Македония на 17 юни 2019 г. В изпълнение разпоредбите на Закона са уведомени компетентните държавни органи. Уведомлението е постъпило на 14 юни 2019 г. и е предоставено на Комисията по отбрана.

Продължаваме с първа точка от Програмата за работа:
ПЪРВО ГЛАСУВАНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА СЪСЛОВНАТА ОРГАНИЗАЦИЯ НА МАГИСТЪР-ФАРМАЦЕВТИТЕ.
Уважаема госпожо Дариткова, имате думата за представяне на Доклада на Комисията по здравеопазване.
ДОКЛАДЧИК ДАНИЕЛА ДАРИТКОВА-ПРОДАНОВА: Уважаеми господин Председател, уважаеми госпожи и господа народни представители! На основание чл. 49, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание моля да бъде допуснат в пленарната зала доктор Бойко Пенков – заместник-министър на здравеопазването.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Гласуваме допуск в залата на заместник-министър Пенков.
Гласували 134 народни представители: за 131, против няма, въздържали се 3.
Предложението е прието.
Моля доктор Пенков да бъде поканен в залата.
ДОКЛАДЧИК ДАНИЕЛА ДАРИТКОВА-ПРОДАНОВА:
„ДОКЛАД
за първо гласуване относно Законопроект за изменение и допълнение на Закона за съсловната организация на магистър фармацевтите, № 902-01-21, внесен от Министерския съвет на 9 май 2019 г.
На свое редовно заседание, проведено на 13 юни 2019 г., Комисията по здравеопазването разгледа и обсъди Законопроект за изменение и допълнение на Закона за съсловната организация на магистър-фармацевтите, № 902-01-21, внесен от Министерския съвет на 9 май 2019 г.
На заседанието присъстваха заместник-министърът на здравеопазването доктор Бойко Пенков, представители на съсловните организации в сферата на здравеопазването и на пациентските организации.
Законопроектът и мотивите към него бяха представени от доктор Бойко Пенков, който информира народните представители, че предлаганото изменение и допълнение на Закона за съсловната организация на магистър-фармацевтите има за цел подобряване и гарантиране пълноценното изпълнение на функциите на органите на Българския фармацевтичен съюз (БФС). Той изтъкна, че Законът за съсловната организация на магистър-фармацевтите повече от 10 години не е претърпял промени по отношение регулирането на дейността на съсловната организация, като през посочения период са идентифицирани процедурни и организационни проблеми, които се нуждаят от нова уредба или от запълване на съществуващи нормативни празноти.
Със Законопроекта се цели подобряване формирането на състава на висшия колективен орган на управление – конгреса на БФС, като се прецизира квотата на представителство съобразно увеличения брой членове на БФС. Предлага се членовете на централните органи на управление, които имат право на глас и които са избрани по съответния ред от Регионалната фармацевтична колегия (РФК) на БФС за представители, да участват в работата на конгреса. Прецизират се разпоредбите, определящи кворума за провеждане на конгрес, като минималният брой делегати с оглед принципа на представителност, е половината от общия брой на всички членове на БФС според списъчния състав по националния електронен регистър. Предвижда се при липса на избрани поне половината според нормата на представителство делегати от регионалните колегии да се дава възможност за провеждане на общи събрания за избор на представители от РФК, като конгресът се отлага с три месеца. Посочените изменения ще осигурят предвидимост и гаранции за провеждане на редовни и извънредни заседания на висшия национален орган на управление на съсловната организация. Обезпечаването на работата на конгреса ще създаде необходимите предпоставки конгресът да се свиква и да взема решения по повече значими за съсловието въпроси.
Доктор Пенков поясни, че въз основа на натрупания опит от последните години се предлагат изменения, с които да се гарантира законосъобразното провеждане на заседания на общите събрания на регионалните фармацевтични колегии на БФС, като се въвеждат конкретни правила за кворум, съответно – провеждане на заседанието при първоначална липса на кворум с отлагане от един час и правила за упълномощаване за представителство на членове на колегията в общото събрание. По този начин ще се постигне легитимност и ще се създадат предпоставки за редовна работа на висшите колективни органи на управление на РФК на БФС, които в исторически план срещат значителни трудности и често пъти не могат да проведат заседания поради липса на кворум. Представителността на решенията на общото събрание е защитена с правила за минимален брой присъстващи членове на общото събрание.
С предлаганите промени се прецизират и отношенията между централните органи на БФС и органите на регионалните фармацевтични колегии на БФС при пълно запазване на самостоятелната правосубектност на РФК на БФС. Урежда се задължителният характер на решенията на органите на централно равнище за организацията, както и функцията на Контролната комисия на БФС да следи за спазването им. Предвижда се при нарушение Контролната комисия на БФС да сезира контролната комисия на съответната регионална фармацевтична колегия със задължение за последната, при констатирани нарушения, да свика общо събрание на колегията, с което се запазва принципа на децентрализация на съсловната организация.
В заключение доктор Пенков изтъкна, че очакваните резултати от приемането на Законопроекта са организационно укрепване и подобряване дейността на органите на Българския фармацевтичен съюз с цел ефективно изпълнение на предвидените в Закона функции на съсловната организация при пълно запазване на всички приети със Закона принципи.
Професор Илко Гетов запозна народните представители със становището на Българския фармацевтичен съюз, в което се изтъква, че Законопроектът ще подобри правната уредба по отношение дейността и функционирането на органите на управление на съсловната организация в съответствие с настъпилите през годините промени в обективните обществени отношения при функционирането на БФС. Той подчерта, че ефективното упражняване на правомощията на съсловната организация и активната защита на правата и интересите на магистър фармацевтите не може да се осъществи без надлежно и законово гарантирано представителство на членовете в органите на управление и ангажираност с дейността на Българския фармацевтичен съюз. Професор Гетов уточни, че съществуването и активността на съсловните организации е признак на развито гражданско общество и гарантира спазване правата и интересите както на пациентите, така и на магистър-фармацевтите, които упражняват професията в съответствие с нормативните изисквания.
Становището на Инициативен комитет от магистър фармацевти, членове на Българския фармацевтичен съюз, бе представено от госпожа Аделина Любенова. Тя изрази притеснение относно предлаганите законодателни промени, тъй като те имат по-скоро пожелателен характер, не са скрепени със сериозни гаранции за тяхната действителна реализация, не съдържат конкретика относно новите правила и процедури за провеждане на заседанията на органите на управление, както и за последствията от неспазване на изискванията, въвеждани със Законопроекта. Госпожа Любенова посочи, че намаляването на кворума за провеждане на заседанията и увеличаването на броя на членовете на организацията, представлявани от един делегат, по никакъв начин няма да осигурят по-голяма легитимност и прозрачност при провеждане на заседанията на конгреса, общото събрание и на регионалните фармацевтични колегии.
Същевременно изложените в частичната предварителна оценка на въздействието положителни изводи от приемането на промените звучат нереалистично, тъй като няма ясно разписани правила и санкции, регулиращи провеждането на заседанията. В заключение госпожа Любенова подчерта, че в момент на подготовка на избори за органи на управление на Българския фармацевтичен съюз е изключително важно да се направи внимателен и задълбочен анализ на причините и мотивите за внасяне и приемане на нормативни промени с оглед постигането на справедливи и положителни резултати.
В постъпилите писмени становища на дванадесет регионални фармацевтични колегии се посочва, че предлаганите изменения и допълнения не отразяват мнението на съсловието и не биха допринесли за подобряване организацията и дейността на Българския фармацевтичен съюз. Също така, поради известни неясноти в предлаганите текстове на разпоредбите ще се създадат предпоставки за възникване на допълнителни проблеми вместо решаване на съществуващите. В тази връзка се изразява безпокойство, че приемането на нормативни промени, непосредствено преди провеждането на избор на органи на управление на БФС, би създало предпоставки за организационен хаос. В становищата се съдържат и конкретни предложения за прецизиране на отделните текстове на разпоредбите на Законопроекта.
Сдружение „Асоциация на собствениците на аптеки“ счита, че разглежданите законодателни промени са обществено неприемливи, не отговарят на изискванията на съвременните обществени отношения в тази област и значително променят философията на действащия закон, като с някои от предлаганите разпоредби ще се създадат предпоставки за незаконосъобразни или аморални деяния.
В хода на дискусията членовете на Комисията по здравеопазването подчертаха, че от мотивите към предлагания законопроект не става ясно какво налага приемането на такива съществени промени в спешен порядък, и то три месеца преди провеждането на отчетно-изборен конгрес на Българския фармацевтичен съюз. Те уточниха, че въз основа на представените становища се налага изводът, че тези промени създават сериозно напрежение и разединение сред членовете на съсловната организация. Според тях разглежданите нормативни промени са нецелесъобразни, неоправдани и ненавременни и не би следвало да се налагат без наличието на всеобщо съгласие по философията им от страната на съсловието. Народните представители се обединиха около становището, че при второ гласуване на Законопроекта следва да се преразгледат и прецизират текстовете на редица от предложените разпоредби.
Въз основа на проведеното обсъждане и извършеното гласуване при следните резултати: 10 гласа „за“, 1 глас „против“ и 6 гласа „въздържал се“, Комисията по здравеопазването предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за съсловната организация на магистър-фармацевтите, № 902-01-21, внесен от Министерския съвет на 9 май 2019 г.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Благодаря Ви, уважаема доктор Дариткова.
Господин Заместник-министър, ще има ли становище на вносител? Не.
Откривам разискванията.
Заповядайте, професор Михайлов, имате думата за изказване.
ГЕОРГИ МИХАЙЛОВ (БСП за България): Благодаря Ви, госпожо Председател.
Уважаеми колеги! Уважаеми доктор Пенков, в Доклада на Комисията, който беше изчетен от доктор Дариткова, доста ясно се видя, че има абсолютна липса на консенсус в самата Асоциация на българските фармацевти, като огромната част от тях не подкрепят предложенията, реализирани в Закона, който се внася за разглеждане на първо четене. Затова нашата група в Здравната комисия предложи съвсем отговорно – на базата на изказаните мнения, този законопроект да бъде върнат за сериозна преработка, за обмисляне на неговата целесъобразност, още повече че той действително се предлага в един много кратък интервал преди реализирането на конгреса на Българския фармацевтичен съюз. Създава се впечатлението, че това се прави в услуга на сегашното ръководство – не без основание, за да бетонира своето присъствие в ръководството на този фармацевтичен съюз.
Ще повторя само някои от нещата, които бяха загатнати от доктор Дариткова, въпреки че като Законопроект не знам колко е целесъобразно предлагането му в залата. Той касае дейността на една много специфична организация. По този начин може да поставим и много други законопроекти, които ще касаят други професионални организации. На такова нещо до момента не съм бил свидетел и затова от тази гледна точка се учудвам на решението той да бъде вкаран в парламентарната зала.
Първото, което прави впечатление, е липсата на всякаква реална представителност. Това е описано мотамо и който от Вас иска, може да се запознае с мненията на регионалните фармацевтични колеги. Колегата Лъчезар Иванов обърна внимание на това, че представителността е толкова ниска, че тя варира между 8% и 10%, тоест тази представителност би била реална за организация, която наброява над 20 – 30, респективно 100 хиляди членове. Организация, която има пет-шест хиляди членове с такова представителство – между едно на двадесет до едно на тридесет, ще има средно между 8% и 10% представителност. Така че всичко това заедно с изземването на функции от Управителния съвет, които са предопределени да бъдат решавани от конгреса на Фармацевтичния съюз, и всички останали промени, които са предложени, действително налага колегите от залата да преосмислят своето виждане и според мен да подкрепят нашето решение този законопроект – това беше и частично мнението на колегата Иванов също при разглеждането на първо четене, да бъде върнат за преразглеждане и, когато той се прецизира реално, да бъде предложен на уважаемата аудитория отново за гласуване. Благодаря Ви, госпожо Председателстващ.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Благодаря Ви, професор Михайлов.
Има ли реплики? Няма.
Има ли други изказвания?
Доктор Генов, заповядайте, имате думата.
РУМЕН ГЕНОВ (ГЕРБ): Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Предлаганият Законопроект за изменение и допълнение на Закона за съсловната организация на магистър-фармацевтите има за основна цел съхраняване и гарантиране на ефективното функциониране на структурите и органите на Българския фармацевтичен съюз.
Нуждата от предложените текстове в настоящия законопроект е настъпила след приемането на Закона през 2006 г. и по-конкретно от това, че двукратно е нараснала членската маса, която към момента възлиза на 6536 магистър-фармацевти. При това положение квотата на избор на делегати за върховен орган на Съюза е един делегат на десет членове, което означава около 650 делегати в съответното събрание. Много важно е да се отбележи, че предлаганите промени са подкрепени от 16 регионални фармацевтични колегии, което е представено в становището на Управителния съвет на Българския фармацевтичен съюз, и те представляват около 81% от членската маса, като сред тях са и най-големите структурно определящи местни организации като Регионална фармацевтична колегия София – столична, с над 2200 членове, видно от изпратените становища.
Факт е, че големите регионални фармацевтични колегии – София – столична, Пловдив и така нататък, имат през годините сериозни трудности при организирането, свикването и провеждането на общите събрания. Не би могло да се твърди, че с предлаганите промени се нарушават възприетите в Закона от 2006 г. принципи на организиране и функциониране на съсловната организация и може да се посочи, че моментът за промени е избран правилно, поради факта че в края на 2019 г. трябва да се проведе Шестият пореден отчетно-изборен конгрес на Българския фармацевтичен съюз.
Може да бъде отбелязано, че вносителите правилно са идентифицирали проблемите при функционирането на организацията и са представили съответните обмислени предложения, които ще допринесат за запазването на мястото и ролята на регионалните колегии в субординацията на централни и местни органи, и най-вече запазването на демократичния принцип.
Справка, която е предоставена от Управителния съвет на Българския фармацевтичен съюз, ясно показва, че Проектът е обект на вътрешно съсловно обсъждане още от края на 2017 г. Проведени са общо пет заседания на Управителния съвет, при които три разширени, с участие на представители на 17 регионални фармацевтични колегии, две информирани срещи и сериозна вътрешна комуникация по повод предлаганите промени, и Проектът, представен на сайта на Министерството на здравеопазването за публично обсъждане.
Какви вкратце са промените, които предвижда Законопроектът?
На първо място, Законопроектът цели да подобри формирането на състава на висшия колективен орган на управление – Конгрес на Българския фармацевтичен съюз, който прецизира квотата на представител съобразно увеличения брой членове на Българския фармацевтичен съюз. Внася се яснота как се определя кворум за провеждане на конгрес, като минималният брой делегати, с оглед принципа на представителност, е половината от общия брой на всички членове на Българския фармацевтичен съюз според списъчния състав по Национален електронен регистър. При липса на избрани поне половината според нормата на представителство делегати от регионалните колегии се дава възможност за провеждане на общи събрания за избор на представители от регионалните фармацевтични организации, като конгресът се отлага с три месеца.
Целта на посочените изменения е да има предвидимост и гаранции за провеждане на легитимни редовни и извънредни заседания на висшия национален орган на управление на съсловната организация. По този начин обезпечаването на работата на конгреса ще създаде необходимите предпоставки конгресът да се свиква и да взема решения по повече значими за съсловието въпроси. В измененията е важно да се посочи, че не ограничават по никакъв начин представителността, за което стана дума преди малко, правомощията и правото на участие на регионалните фармацевтични колегии на Българския фармацевтичен съюз в конгрес на организацията, независимо от числения им състав, тъй като квотата на представителство е еднаква за всички структури.
На второ място, създават се гаранции за законосъобразно провеждане на заседания на общи събрания на регионалните фармацевтични колегии на Фармацевтичния съюз, като са въведени правила за кворум, съответно провеждане на заседание при първоначална липса на кворум с отлагане от един час и правила за упълномощаване за представителство на членове на колегията в общо събрание. По този начин се постига необходимата легитимност и предпоставки за редовна работа на висшите колективни органи на управление на регионалните колегии на Българския фармацевтичен съюз.
Третата група промени са относно внасянето на яснота в отношенията на централните органи на Българския фармацевтичен съюз и органите на регионалните фармацевтични колегии на Фармацевтичния съюз при пълното запазване на самостоятелната правосубектност на регионалните фармацевтични колегии на Съюза.
На четвърто място, Законопроектът в § 12, т. 2 внася значително административно облекчение и намалява бюрократичната тежест на членовете на Фармацевтичния съюз, като ги освобождава от доказване на обстоятелства относно членството им в Българския фармацевтичен съюз, вписването в Националния електронен регистър на Българския фармацевтичен съюз и право да упражняват професията си в производства пред административните органи.
Общото становище е, че Законопроектът ще подобри правната уредба на дейността и функционирането на органите на управление на съсловната организация в съответствие с настъпилите през годините на функциониране на Фармацевтичния съюз промени в обективните обществени отношения. Ефективното упражняване на правомощията на съсловната организация и активна защита на правата и интересите на магистър-фармацевтите не може да се осъществи без надлежно и законово гарантирано представителство на членовете в органите на управление и ангажираност в дейността на Фармацевтичния съюз. От своя страна съществуването и активността на съсловните организации е признак на развито гражданско общество и обезпечава правата и интересите на пациентите за фармацевтични грижи от магистър-фармацевти, които упражняват професията в съответствие с нормативните изисквания. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Благодаря Ви, уважаеми доктор Генов.
Има ли реплики? Няма.
Доцент Йорданов, имате думата за изказване, след което доцент Иванов.
ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ (БСП за България): Уважаема госпожо Председател, уважаеми доктор Пенков, уважаеми колеги! От това, което чухме дотук, разбираме, че съсловната организация на българските фармацевти наистина има проблеми – организационни проблеми. Това, което ни се предлага обаче, и аз се учудвам на вносителите, е решаването им чрез промени в Закона за съсловната организация. Според мен този нормативен документ трябваше да се казва Проект за промени в Устава на съсловната организация на българските фармацевти и да се приеме в съвсем друга зала, и да не се пледира от тази трибуна. Аз бих се съгласил да разглеждаме такъв законопроект, ако това е Законопроект, който е учредителен – когато една организация се създава за първи път.
Искам да Ви представя само няколко факта.
Днес на нас ни се предлага да определим нормата на представителност на една съсловна организация: на 20 членове на организацията – 1 делегат. Ами утре, ако тази организация стане два пъти по-голяма, защото има много фармацевтични факултети вече и в България, а постоянно прииждат колеги фармацевти, завършили образованието си в чужбина, пак Народното събрание ли ще разглежда законопроект, за да промени нормата на представителност?
Днес ни се предлага да приемем текст, с който казваме, че помощните органи на ръководството на съсловната организация на българските фармацевти има право да бъде на общото събрание, но няма право на глас. С това ли трябва да се занимаваме днес? Ами това е въпрос даже не за общо събрание на съсловна организация, а въпрос за ръководството на една съсловна организация.
Има и някои неща, които са нонсенс. Представете си, че се предлага делегат на общо събрание на регионална колегия, ако не иска да присъства на общото събрание, да делегира правата си на друг член на организацията. Е, такова нещо вече не бях чул! Ами, ако колегите не искат този, който е делегиран, да бъде делегат на общото събрание? Това е подмяна на вота на колегите! И сега разбирам защо има толкова противодействия на тези внесени промени.
Има и много други неща, затова аз предлагам – ние ще се въздържим при гласуването, считам, че този законопроект трябва да бъде отнесен към организацията, тя да си реши въпросите по друг начин, а ние можем само да ѝ съдействаме. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Благодаря Ви, уважаеми доцент Йорданов.
Има ли реплики към неговото изказване? Няма.
Доцент Иванов, заповядайте – имате думата.
ЛЪЧЕЗАР ИВАНОВ (ГЕРБ): Уважаема госпожо Председател, господин Заместник-министър, колеги! Днес разглеждаме Закона за съсловната организация на Фармацевтичния съюз. Заставам пред Вас като един от хората, заедно с доктор Адемов, не го виждам в залата, хора, които участвахме при създаването на Фармацевтичния съюз.
Когато създавахме тази съсловна организация, ние я създадохме по аналог на Българския лекарски съюз. Тогава се водиха много дебати – как да бъде създаден, как да бъде асоцииран, какви регионални организации да бъдат създавани. В крайна сметка в 2006 г. това стана факт.
Днес, когато ни се предлагат тези промени, искам да изкажа своето мнение като човек, който е участвал в създаването ѝ. Бих искал да кажа, че промените, които днес ни се представят на дневен ред, на първо място, не отразяват мнението на съсловието. Смущаващо е това, че 12 регионални организации изказват мнение, противно на внесения законопроект. Те не са съгласни с така внесените промени.
Когато говорим за една съсловна организация, трябва да имаме предвид, че тя е създадена, за да може да защитава интересите на съсловието, да може да представлява съсловието пред обществото и съответно да дава най-доброто на обществото. Тук ние се сблъскваме с остри противоречия. Считам, че 12 отрицателни мнения на съсловни организации в никакъв случай не може да бъдат подминати хей така. Считам, че един закон за съсловната организация трябва да бъде консенсусен. Проблемите, които са изтъкнати в тези отрицателни становища, можеха да бъдат разгледани и тук, в парламента, да постъпи един консенсусен Закон за професионалните организации.
Законопроектът цели подобряване формирането на състава на висшия колективен орган на управление, а именно конгреса – Конгреса на Българския фармацевтичен съюз. Считам, че опитите да се прецизира квотата според мен е опит да не бъде демократично избрано ръководството. Нещо повече, ще си позволя да цитирам – в чл. 22, ал. 4 от сега действащия законопроект: „от регионалните организации на всеки десет човека един делегат се изпраща“, и това е било досега. Считам, че по този начин има много по-голяма представителност и когато се избира един колективен орган, ще имаме по-голяма представителност и по-голяма обективност при вземането на решенията.
Считам, че този законопроект си поставя някакви други цели, които не са изтъкнати в мотивите. Не може три месеца преди избора на ново ръководство да ни бъде предлаган такъв закон, който да променя философията на избора на най-висшия орган.
Второ, тук за мен се целят, пак казвам, други опити – да бъде избран или да бъде поставен човек, който да не бъде приет с всеобщо одобрение от съсловната организация.
В заключение, ще кажа, че в този законопроект ясно личи, че има, най-меко казано, нечисти цели. Затова изказвам свое мнение – лично аз и моята група ще подкрепим този законопроект, тъй като е приет от Министерския съвет, но трябва да претърпи дълбока промяна между първо и второ четене. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Благодаря Ви.
Има ли реплики? Няма.
Има ли други изказвания?
Доктор Адемов, заповядайте, имате думата.
ХАСАН АДЕМОВ (ДПС): Благодаря Ви.
Уважаема госпожо Председател, уважаеми господин Заместник-министър, дами и господа народни представители! Нямах намерение да се изкажа по този проект, защото в него няма нищо съществено, което изменя философията на Закона за съсловните организации на магистър-фармацевтите.
Провокиран съм от предишните изказвания, защото в крайна сметка промените, които се предлагат сега в Закона, съвсем спокойно могат да намерят място в Устава, който да бъде приет от самия конгрес. Въпросът е, че тези промени е трябвало да бъдат приети в предишния конгрес, защото опасността сега да не се стигне до легитимни решения на конгреса, кара вносителите на този проект да предприемат тези мерки. Нещо повече, това, което каза преждеговорившият преди малко, е, че подкрепят Законопроекта, защото е внесен от Министерския съвет.
Ама, уважаеми колеги, Народното събрание не е някакъв придатък на Министерския съвет! Народното събрание е самостоятелна институция и ако ние държим на достойнството на Народното събрание, няма как да подкрепим един такъв проект, който не решава почти нищо. Нещо повече, в Законопроекта е казано, че представителството на конгреса е от един делегат на двадесет членове на съсловната организация, а в останалите документи, в оценката на въздействието е казано: един делегат на тридесет членове. Дори и това е сбъркано в предложения законопроект.
Макар и да не е важно това, което казвам, то е достатъчно сериозен аргумент този законопроект да не бъде подкрепен. Аргументите, с които управляващите в момента подкрепят Законопроекта, със същите аргументи ние го отхвърляме, не го приемаме.
Защо не го приемаме? Защото не бива със законодателни решения да решаваме вътрешносъсловни проблеми на организацията. Очевидно е, че в тази съсловна организация, а и не само в нея, има напрежение. Напрежението обаче не може да бъде регулирано чрез законодателни промени.
Неслучайно колегата Иванов преди малко каза, че трябва да се търси съгласие между отделните страни в рамките на съсловната организация, и ако такова съгласие не бъде намерено, не трябва да пристъпваме към законодателни решения, за да принудим конгреса да взема легитимни решения.
Вижте за какво става въпрос: 6600 са магистър-фармацевтите в България. Такава е бройката в регистъра, който го има в Българския фармацевтичен съюз.
Какво се оказва? Оказва се, че 220 делегати са тези, които могат да направят легитимни решенията на конгреса. Само че решенията на конгреса могат да бъдат взети при наличие на половината от делегатите, тоест при 110 човека. Решенията могат да бъдат легитимни при половината на тези 110, тоест петдесет и няколко човека могат да вземат легитимни решения – това казва внесеният законопроект. Това ли трябва да подкрепим в момента?!
Аз разбирам идеята на вносителите, че трябва да се търси сигурност в състава на конгреса, но това, пак повтарям, не трябва да минава през законодателни промени.
С тези аргументи нашата парламентарна група ще се въздържи от подкрепа на предложения проект.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Благодаря Ви, доктор Адемов.
Има ли реплики? Няма.
Има ли други изказвания? Няма.
Закривам разискванията.
Пристъпваме към гласуване.
Подлагам на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за съсловната организация на магистър фармацевтите, № 902-01-21, внесен от Министерския съвет на 9 май 2019 г.
Гласували 143 народи представители: за 87, против 21, въздържали се 35.
Предложението е прието, с което и Законопроектът.

Продължаваме със следващата точка от дневния ред:
ВТОРО ГЛАСУВАНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА ОТ ШУМА В ОКОЛНАТА СРЕДА.
ДОКЛАДЧИК ДАНИЕЛА ДАРИТКОВА-ПРОДАНОВА: Уважаема госпожо Председател, уважаеми госпожи и господа народни представители! „Доклад за второ гласуване относно Законопроект за изменение и допълнение на Закона за защита от шума в околната среда, № 802 01-16, внесен от Министерския съвет на 21 май 2018 г., приет на първо гласуване на 12 юли 2018 г.
„Закон за изменение и допълнение на Закона за защита от шума в околната среда“.“
Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на Закона.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Има ли изказвания? Няма.
Гласуваме текста на вносителя за наименованието на Закона.
Гласували 133 народни представители: за 109, против 2, въздържали се 22.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДАНИЕЛА ДАРИТКОВА-ПРОДАНОВА: Комисията подкрепя текста на вносителя за параграфи 1, 2, 3, 4 и 5.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Има ли изказвания? Няма.
Гласуваме параграфи 1, 2, 3, 4 и 5. (Председателите се сменят.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Гласували 122 народни представители: за 86, против 7, въздържали се 29.
Предложенията са приети.
ДОКЛАДЧИК ДАНИЕЛА ДАРИТКОВА-ПРОДАНОВА: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 6:
„§ 6. В чл. 11 се правят следните допълнения:
1. В т. 5 след думите „граничните стойности на показателите за шум в околната среда“ се добавя „в помещенията на жилищни и обществени сгради в зони и територии, предназначени за жилищно строителство, рекреационни зони и територии и зони със смесено предназначение“.“
2. В т. 7 след думата „транспорта“ се добавя „информационните технологии и съобщенията“.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря.
Изказвания? Не виждам.
Подлагам на гласуване редакцията, която Комисията предлага за текста на § 6.
Гласували 115 народни представители: за 85, против 7, въздържали се 23.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДАНИЕЛА ДАРИТКОВА-ПРОДАНОВА: Уважаеми господин Председател, позволете ми преди да продължа с Доклада да направя едно процедурно предложение:
На основание чл. 83, ал. 1, изречение трето от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание правя предложение срокът за писмени предложения по току-що приетия на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за съсловната организация на магистър фармацевтите да бъде три седмици.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Подлагам на гласуване направеното процедурно предложение.
Гласували 128 народни представители: за 111, против 1, въздържали се 16.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДАНИЕЛА ДАРИТКОВА-ПРОДАНОВА: Комисията подкрепя текста на вносителя за параграфи 7 и 8.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Изказвания? Не виждам.
Ще подложа на гласуване два текста – първият е текст на вносителя за § 7, вторият е текстът на вносителя за § 8, подкрепени и двата от Комисията.
Гласували 125 народни представители: за 92, против 7, въздържали се 26.
Предложенията са приети.
ДОКЛАДЧИК ДАНИЕЛА ДАРИТКОВА-ПРОДАНОВА: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя, който е отразен систематично като § 10, и предлага следната редакция на § 9:
„§ 9. Член 16а се изменя така:
„Чл. 16а. (1) Забранява се зареждане на обекти за производство, съхраняване и търговия и на обекти в областта на услугите, разкрити и разположени в зони и територии, предназначени за жилищно строителство, рекреационни зони и територии и зони със смесено предназначение, както и в жилищни сгради с повече от едно жилище и сгради със смесено предназначение, за времето от 23,00 до 8,00 ч.
(2) Забранява се озвучаването от обекти по ал. 1 и на открити площи в зони и територии, предназначени за жилищно строителство, рекреационни зони и територии и зони със смесено предназначение за времето от 14,00 до 16,00 ч. и от 23,00 до 8,00 ч., с изключение на териториите на железопътни гари, автогари, аерогари, морски гари и при използването на системи за предупреждение и оповестяване на населението при бедствия.
(3) Забранява се озвучаването на открити площи в зони и територии, предназначени за жилищно строителство, рекреационни зони и територии и зони със смесено предназначение от пътни транспортни средства, с изключение на моторни превозни средства със специален режим на движение и в случаите, определени с наредба на съответния общински съвет.
(4) Озвучаването на открити площи от плавателни средства за спорт, туризъм и развлечения и водноатракционни услуги, които плават във вътрешните морски води, в териториалното море и във вътрешните водни пътища на Република България, с изключение на плавателни средства със специален режим на движение, се извършва при спазване на изискванията по ал. 2.
(5) Забранява се излъчването на шум по време на строителство за времето от 14,00 до 16,00 ч. и от 23,00 до 8,00 ч.
(6) Изключения от забраната по ал. 2 се допускат при провеждане на обществени мероприятия на открито, като озвучаването на тези мероприятия се осъществява при условия и по ред, определени с наредбата по ал. 3.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Изказвания?
Заповядайте – имате думата, уважаеми господин Цонев.
ЙОРДАН ЦОНЕВ (ДПС): Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! На основание чл. 84, ал. 2 от нашия Правилник искам да направя едно редакционно предложение относно чл. 16а, ал. 2: „Забранява се озвучаването на обекти по ал. 1 и на открити площи в зони и територии, предназначени за жилищно строителство, рекреационни зони и територии и зони със смесено предназначение за времето от 14,00 ч. до 16,00 ч. и от 23,00 до 8,00 ч. с изключение на териториите“. След „територии“ добавям моето редакционно предложение: „около религиозни храмове“ и след това следва „на железопътни гари“ и така нататък.
Аргументацията ми е, че няма как да забраним на християнските ни камбани да спрат да бият на Великден в 12,00 ч. вечерта, нито на Утренята – сутринта преди 8,00 ч. За другите религии също има начини на озвучаване. Аз говоря, тъй като принадлежа към християнската религията – православното християнство, че това категорично е неприемливо и ограничава религиозните свободи, вероизповеданията и начина на тяхното практикуване. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Цонев.
Реплики?
Имате думата за реплика, уважаеми господин Симеонов.
ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ (ОП): Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Има логика в едно такова предложение, но все пак ние трябва да отчитаме факта, че има хора, които в определен район не изповядват съответното вероизповедание, а има и хора, които не изповядват никакво вероизповедание. Пак повтарям: има логика.
Лично аз не възразявам срещу една такава поправка, но все пак нека да добавим и текст, който да задължава това озвучаване да бъде съобразно нормите на съответната наредба на Министерството на здравеопазването. С други думи, да не се превръща в прекалено силно озвучаване и съответно дразнещ шум. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Реплики?
Има ли втора реплика?
Имате думата, доктор Дариткова.
ДОКЛАДЧИК ДАНИЕЛА ДАРИТКОВА-ПРОДАНОВА: Уважаеми господин Цонев, под формата на реплика правя редакционно предложение на Вашето редакционно предложение, за да е в синхрон с останалите текстове от разпоредбата. По-логично е да посочим територията на религиозните храмове, защото така или иначе шумът се излъчва от железопътната гара, както е продължението – съответно от религиозния храм, за да бъде коректно изписано. Смятам, че това ще даде отговор на притесненията, които Вие излагате и които искате да регулирате с това предложение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Трета реплика има ли? Няма.
Дуплика, уважаеми господин Цонев?
ЙОРДАН ЦОНЕВ (ДПС): Благодаря на господин Симеонов, че се отнесе конструктивно. Действително нивото на шума е от значение, но няма как да сложим потенциометър на камбаната.
Искам да Ви кажа, че камбаните на храмовете, особено на „Невски“, и големите камбани звучат по един и същи начин както и да бъдат удряни. Звукът им значително надвишава тези норми и ние просто няма как да го направим. Разчитаме на това, че все пак хората, които не изповядват определена религия или въобще не изповядват, ще бъдат толерантни към тези, които изповядват. Още повече това не става по 24 часа в денонощието – нито е толкова често, нито толкова смущаващо.
Госпожо Дариткова, приемам Вашата поправка на редакционното ми предложение. Имайте предвид, че ми се струва по-коректно това, което аз направих като редакционно. Причината е, че има храмове, чиито камбани са извън храма, и ако е на територията... (Реплики от народния представител Даниела Дариткова-Проданова.)
Да, в малките села са извън самата църква. (Реплики от народния представител Даниела Дариткова-Проданова.) Зависи, ако има двор, е на територията на църквата, ако няма, не е на територията. Но както прецените! Чисто правно-технически ние нямаме проблем.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Господин Цонев, не разбрах – Вашата редакционна поправка се различава вече от редакционната поправка на доктор Дариткова, защото Вие не я приехте изцяло?!
ЙОРДАН ЦОНЕВ: „...с изключение на териториите на религиозните храмове...“ (Реплики от народния представител Даниела Дариткова-Проданова.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Доктор Дариткова, моля Ви, бихте ли представили още веднъж точния текст на редакционната поправка?
ДОКЛАДЧИК ДАНИЕЛА ДАРИТКОВА-ПРОДАНОВА: След направеното предложение ал. 2 от чл. 16а ще звучи така: „Забранява се озвучаването от обекти по ал. 1 и на открити площи в зони и територии, предназначени за жилищно строителство, рекреационни зони и територии и зони със смесено предназначение за времето от 14,00 ч. до 16,00 ч. и от 23,00 ч. до 8,00 ч. с изключение на териториите на религиозни храмове, железопътни гари, автогари, аерогари, морски гари и при използването на системи за предупреждение и оповестяване на населението при бедствия“.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, доктор Дариткова.
Други изказвания има ли?
Заповядайте.
ХРИСТО ПРОДАНОВ (БСП за България): Благодаря, уважаеми господин Председател.
Дами и господа народни представители, в ал. 1 и 2 съм направил предложения. (Реплики от народния представител Даниела Дариткова-Проданова.)
Добре, след малко ще взема думата.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Проданов – това се оказва, че не е за тук.
Други изказвания? Не виждам.
Преминаваме към гласуване.
Ще подложа на гласуване редакционната поправка, предложена от народния представител Даниела Дариткова. Тя беше представена пред Вас.
ДОКЛАДЧИК ДАНИЕЛА ДАРИТКОВА-ПРОДАНОВА: От Цонев и Дариткова.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Да.
Гласували 139 народни представител: за 103, против 1, въздържали се 35.
Предложението е прието.
Сега ще подложа на гласуване редакцията, която Комисията предлага за текста на § 9, с приетата вече редакционна поправка.
Гласували 131 народни представители: за 99, против 4, въздържали се 28.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДАНИЕЛА ДАРИТКОВА-ПРОДАНОВА: Предложение на народния представител Христо Проданов и група народни представители:
„В § 10 в създавания чл. 16б се правят следните допълнения:
„1. В ал. 1 в края на изречението се поставя запетая и се добавя „а за периода 1 юни – 31 август – за времето между 24,00 и 8,00 ч.“
2. В ал. 2 след думите „8,00 ч.“ се поставя запетая и се добавя „а за периода 1 юни – 31 август – 24,00 и 8,00 ч.“.“
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя, който е отразен систематично като § 9, и предлага следната редакция на § 10:
„§ 10. В Глава четвърта се създава чл. 16б:
„Чл. 16б. (1) Физическите лица, юридическите лица и едноличните търговци подават заявление пред общинската или районната администрация за работно време при откриване на обекти по чл. 16а, ал. 1, както и за промяна на работното им време, при условия и по ред, определени с наредба на съответния общински съвет.
(2) Към заявлението по ал. 1 задължително се прилага становище на съответната регионална здравна инспекция относно спазване на граничните стойности на показателите за шум, определени с наредбата по чл. 11, т. 5.
(3) За издаване на становището по ал. 2 лицата по ал. 1 подават в съответната регионална здравна инспекция:
1. заявление, което може да бъде изпратено и по електронен път, подписано с усъвършенстван електронен подпис, усъвършенстван електронен подпис, основан на квалифицирано удостоверение за електронни подписи, или квалифициран електронен подпис съгласно изискванията на Регламент (ЕС) № 910/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 23 юли 2014 г. относно електронната идентификация и удостоверителните услуги при електронни трансакции на вътрешния пазар и за отмяна на Директива 1999/93/ЕО (OB, L 257/73 от 28 август 2014 г.) и на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги и Закона за електронното управление;
2. декларация, че са изпълнени изискванията на Закона за устройство на територията – при промяна на предназначението на помещението;
3. копие на документ, удостоверяващ въвеждането на строежа в експлоатация съгласно Закона за устройство на територията;
4. копие на документ, удостоверяващ правото за ползване на обекта;
5. протокол от извършено измерване на нивото на шума, излъчван от обекта в рамките на заявеното работно време, в съседни жилищни помещения, които са в непосредствена близост до обекта или граничат с него;
6. документ за платена държавна такса по ал. 6.
(4) Измерването по ал. 3, т. 5 се извършва от независими лаборатории, които са акредитирани от Изпълнителна агенция „Българска служба по акредитация“ или от друг национален орган по акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация за съответната област, или да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието и в чийто обхват на акредитация попада показателят шум. Измерването се извършва при спазване изискванията на наредбата по чл. 11, т. 5 и изискванията, определени в съответния стандарт.
(5) Регионалната здравна инспекция издава становището по ал. 2 в срок до 10 дни от подаване на заявлението въз основа на представените документи по ал. 3 и на проверка за съответствие на стойностите на показателите за шум, посочени в протокола по ал. 3, т. 5 с изискванията на наредбата по чл. 11, т. 5.
(6) За издаване на становището по ал. 2 се заплаща държавна такса в размер, определен в тарифата по чл. 46 от Закона за здравето.
(7) При констатиране на несъответствия с изискванията на действащото законодателство и/или непълнота на представените документи по ал. 3 се дава предписание и се определя срок за привеждане в съответствие с изискванията на наредбата по чл. 11, т. 5 и/или за отстраняване на непълнотите в документите, който е не по-дълъг от 14 дни, като срокът по ал. 5 спира да тече.
(8) В срок до 10 дни от изтичането на срока по ал. 7 регионалната здравна инспекция извършва измерване на нивото на шума, излъчван от обекта в рамките на заявеното работно време, в случаите, когато са констатирани несъответствия с изискванията на наредбата по чл. 11, т. 5, и съставя протокол.
(9) Регионалната здравна инспекция издава становището по ал. 2 при изпълнено предписание в срок до 5 дни от извършване на измерването по ал. 8 и/или от отстраняване на непълнотите в документите.
(10) При констатиране на неизпълнение на предписанието по ал. 7 директорът на регионалната здравна инспекция прави мотивиран отказ за издаване на становището по ал. 2 и в срок до 7 дни писмено уведомява лицето, подало заявлението по ал. 3. В този случай процедурата по издаване на становище по ал. 2 се прекратява, за което писмено се уведомяват и съответните държавни и общински органи.
(11) Отказът по ал. 10 може да се обжалва по реда на Административнопроцесуалния кодекс, като обжалването не спира изпълнението.
(12) При промяна на обстоятелствата, при които е издадено становището по ал. 2, се издава ново становище по реда на ал. 2 – 9.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаема доктор Дариткова.
Изказвания? (Шум и реплики.)
Имате думата, уважаеми господин Проданов.
ХРИСТО ПРОДАНОВ (БСП за България): Благодаря, господин Председател.
Госпожо Дариткова, уважаеми колеги! Моите предложения по алинеи 1 и 2 са следните – промяна, удължаване на часовия пояс за пълна забрана от шум, вместо от 23,00 ч. до 8,00 ч., на 24,00 ч. до 8,00 ч.
Мотивите ми са следните.
Първо, осем часа е напълно достатъчно време за пълна тишина и съответно за пълна почивка и възстановяване.
Второ, през трите летни месеца, знаете, че до 22,30 ч. навън е светло, хората се разхождат, така че до 24,00 ч. е оптималният срок да може тази забрана да влиза в сила – от полунощ.
Третата основна причина – тъй като законодателството все пак е баланс на интереси, ние трябва да се опитаме да намерим баланс между бизнеса и съответно спокойствието за гражданите, за почиващите.
Много заведения и във вътрешността на страната, и по Черноморското крайбрежие, знаете са открити. Те чакат тези три месеца, за да работят усилено, да изкарват пари, съответно да си реализират печалби и да си плащат данъци. Според мен за баланса между интересите на гражданите и интересите на малкия бизнес 24,00 ч. е добър час, така че Ви призовавам да подкрепите това предложение. Благодаря за вниманието. (Шум и реплики.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Проданов.
Реплика – уважаеми господин Симеонов. (Шум и реплики.)
Колеги, моля Ви! Много е шумът!
Уважаеми господин Симов, моля Ви!
ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ (ОП): Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Уважаеми господин Проданов, аз Ви предлагам да излезете от тази стандартна схема как за нас е добре и как не е добре.
Парламентът почива месец август, вярно е това. Голяма част от отпуските са юли месец – и това е вярно, само че не е редно да говорим за баланс между интересите на обществото и на бизнеса. Освен парламентът, освен курортен, хотелиерски бизнес, има и друг бизнес, който работи на нормален работен ден. И когато сутринта работникът трябва да стане в 6,30 ч., да си изпие кафето, за да бъде в 7,30 ч. на работа, на него не му стига времето от 24,00 ч. до 6,30 ч., за да се наспи, да възстанови своите жизнени сили и способности.
Недейте да забравяте, че 75% от работещите в България работят точно в малки и средни предприятия. И те не са всичките туристически.
И за Ваша информация, понеже получавам справката всяка седмица за сигналите на телефон 112 за шума, за седмицата 10 – 16-и, имаме четири сигнала за шум от община Несебър. Четири при 90 сигнала от Бургаска област и то основно Бургас и региона на прилежащите градове. Само четири са за шум от заведения в Несебър. Мога да Ви предоставя справката. Говоря с факти. Не си ги нагласям, не си ги измислям.
Това какво показва? Показва, че действията на институциите през лятото на 2017 – 2018 г. са дали резултат и голяма част от заведенията вече са се обезшумили, направили са това, което е редно да направят. Никой не е против техния бизнес, най-малкото пък човек от този регион като мен.
Моята молба е да го осмислите, защото освен туризъм има редица други предприятия, малки фирми и когато хората са подложени на такъв стрес, това е вече шумова болест, те не могат да изпълняват нормално задълженията си. Надявам се на разбиране. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря, уважаеми господин Симеонов.
Втора реплика – уважаема доктор Дариткова.
ДОКЛАДЧИК ДАНИЕЛА ДАРИТКОВА-ПРОДАНОВА: Уважаеми господин Проданов, с предложенията, утвърдени от Комисията по здравеопазване, ние не забраняваме да се работи след 23,00 ч., но забраняваме и слагаме регулация на шума, който се излъчва от тези заведения в околната среда и той да бъде с показатели, които да съответстват на въведените норми в наредбата. И в този смисъл смятам, че ще бъде съчетано, от една страна, желанието бизнесът да се развива и работи, от друга страна, да бъде опазено здравето на хората от въздействието на шум, който е извън границите на поносимия.
Вторият ми аргумент за това, че не може да подкрепим Вашето предложение, е, че не правите изключения за курортите. Така направено, предложението предполага изключение да няма, а да се пренесе разпоредбата и върху жилищните територии, което смятам, че също не е особено приемливо.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря.
Трета реплика? Няма.
Имате думата за дуплика, уважаеми господин Проданов.
ХРИСТО ПРОДАНОВ (БСП за България): Благодаря.
Уважаеми господин Симеонов, първо, аз не съм съгласен с Вас, че не трябва да се търси баланс между интересите на обществото и интересите на бизнеса. Напротив, законодателството точно това трябва да търси.
И аз не съм казал, на това и Вие обърнахте внимание, госпожо Дариткова, че в моето предложение става въпрос само за заведения на морето, така че да определяме някакви територии. В крайна сметка законът е закон, който важи за цялата страна. Във вътрешността на страната, във всеки един град и село има такива малки заведенийца. Голяма част от тези заведения, както казах в моето изказване, чакат тези три месеца в годината, за да могат да изкарат някаква печалба, с която после да карат цялата година, така че стоя зад предложението си и призовавам колегите да го подкрепят. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Проданов.
Други изказвания има ли?
Заповядайте за изказване, госпожо Найденова.
ВАЛЕНТИНА НАЙДЕНОВА (БСП за България): Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги народни представители! Мислех, че тази промяна в чл. 16 ще мине тихомълком, но се оказа, че има проблеми и причината не е в нас, народните представители.
Ако Министерството на туризма беше подготвило класификация на курортите, изискванията за шума в тях, нямаше да може днес този дебат да се състои, така че аз призовавам, въпреки че ние ще гласуваме с „въздържал се“ за този законопроект, Министерството на туризма да не протака повече и да си свърши тази работа, очаквайки някой, първо, да тръгне напред с общия закон, което прави господин Валери Симеонов, и чак след това да определяме кои курорти, къде трябва да се има, в какво време, какви ще бъдат шумовете и така нататък…
Моят призив е следният: максимално бързо министър Ангелкова да си свърши работата и да внесе в Народното събрание необходимите промени в Закона за туризма.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаема доктор Найденова.
Има ли реплики? Няма.
Други изказвания има ли? Не.
Ще подложа на гласуване неподкрепеното от Комисията предложение на народния представител Христо Проданов и група народни представители.
Моля, гласувайте. (Шум и реплики.)
Има проблем. Не успяха да гласуват народни представители.
Отменете гласуването.
Ще подложа на гласуване неподкрепеното от Комисията предложение на народния представител Христо Проданов и група народни представители.
Моля, гласувайте.
Гласували 127 народни представители: за 27, против 43, въздържали се 57.
Предложението не е прието.
Подлагам на гласуване редакцията, която Комисията предлага, за текста на § 10.
Гласували 124 народни представители: за 91, против 7, въздържали се 26.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДАНИЕЛА ДАРИТКОВА-ПРОДАНОВА: Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 11 да бъде отхвърлен.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря.
Има ли изказвания? Не.
Подлагам на гласуване предложението на Комисията за отхвърлянето на § 11 по вносител.
Гласували 115 народни представители: за 89, против 1, въздържали се 25.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДАНИЕЛА ДАРИТКОВА-ПРОДАНОВА: Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 12 да бъде отхвърлен.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване предложението на Комисията за отхвърлянето на § 12 по вносител.
Гласували 108 народни представители: за 85, против 1, въздържали се 22.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДАНИЕЛА ДАРИТКОВА-ПРОДАНОВА: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 13, който става § 11:
„§ 11. Член 19 се изменя така:
„Чл. 19. Министърът на вътрешните работи или определени от него длъжностни лица осъществяват контрол:
1. върху пътните превозни средства, движещи се по пътищата, отворени за обществено ползване, по отношение на излъчвания от тях шум в околната среда в съответствие със Закона за движението по пътищата и подзаконовите нормативни актове по прилагането му;
2. за спазване изискванията на чл. 16а, ал. 2 и 3.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване редакцията, която Комисията предлага за текста на § 13 по вносител, който става § 11.
Гласували 104 народни представители: за 87, против 5, въздържали се 12.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДАНИЕЛА ДАРИТКОВА-ПРОДАНОВА: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 14, който става § 12:
„§ 12. В чл. 20 се правят следните допълнения:
1. В ал. 1:
а) в текста преди т. 1 след думата „транспорта“ се добавя „информационните технологии и съобщенията“;
б) създава се т. 4:
„4. спазване изискванията на чл. 16а, ал. 4.“
2. В ал. 2 след думата „транспорта“ се добавя „информационните технологии и съобщенията“.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Има ли изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване редакцията, която Комисията предлага за текста на § 14 по вносител, който става § 12.
Гласували 99 народни представители: за 91, против 1, въздържали се 7.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДАНИЕЛА ДАРИТКОВА-ПРОДАНОВА: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 15, който става § 13:
„§ 13. В чл. 22, ал. 1 се правят следните допълнения:
1. В т. 1 накрая се добавя „и за спазване на забраната по чл. 16а, ал. 5“.
2. В т. 4 накрая се добавя „ал. 1 и 6 и чл. 16б, ал. 1“.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Изказвания? Не виждам.
Подлагам на гласуване редакцията, която Комисията предлага за текста на § 15, който става § 13.
Гласували 95 народни представители: за 87, против 3, въздържали се 5.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДАНИЕЛА ДАРИТКОВА-ПРОДАНОВА: Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 16 да бъде отхвърлен.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Има ли изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване предложението на Комисията за отхвърлянето на § 16 по вносител.
Гласували 96 народни представители: за 93, против няма, въздържали се 3.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДАНИЕЛА ДАРИТКОВА-ПРОДАНОВА: Комисията подкрепя текста на вносителя за параграфи 17, 18 и 19, които стават параграфи 14, 15 и 16.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Има ли изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване текста на вносителя за параграфи 17, 18 и 19, които стават съответно параграфи 14, 15 и 16.
Гласували 95 народни представители: за 86, против няма, въздържали се 9.
Предложенията са приети.
ДОКЛАДЧИК ДАНИЕЛА ДАРИТКОВА-ПРОДАНОВА: Комисията предлага да се създаде нов § 17:
„§ 17. Създава се чл. 28а:
„Чл. 28а. (1) При констатиране на нарушение по чл. 16а, ал. 2 и 3, определените от министъра на вътрешните работи длъжностни лица по чл. 19 издават писмено разпореждане за преустановяване на озвучаването:
1. от съответния обект за производство, съхраняване и търговия или обект в областта на услугите, разкрит и разположен в зони и територии, предназначени за жилищно строителство, рекреационни зони и територии и зони със смесено предназначение, както и в жилищни сгради с повече от едно жилище и сгради със смесено предназначение – в случаите по чл. 16а, ал. 2;
2. с озвучителни средства, разположени в открити площи в зони и територии, предназначени за жилищно строителство, рекреационни зони и територии и зони със смесено предназначение – в случаите по чл. 16а, ал. 2;
3. от пътното превозно средство – в случаите по чл. 16а, ал. 3.
(2) Разпорежданията по ал. 1 може да се обжалват по реда на Административнопроцесуалния кодекс, като обжалването не спира изпълнението.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване предложението на Комисията за създаване на нов § 17 с текст съгласно Доклада на Комисията.
Гласували 91 народни представители: за 83, против 2, въздържали се 6.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДАНИЕЛА ДАРИТКОВА-ПРОДАНОВА: Комисията предлага да се създаде нов § 18:
„§ 18. Създава се чл. 28б:
„Чл. 28б. (1) При подадени жалби и сигнали за излъчване на шум над граничните стойности, определени с наредбата по чл. 11, т. 5, от конкретен обект по чл. 16б, ал. 1, регионалната здравна инспекция в срок до три дни извършва измерване на проникващия шум в съответните съседни жилищни помещения, които са в непосредствена близост до обекта или граничат с него, и съставя констативен протокол.
(2) Когато при измерването по ал. 1 не се констатира излъчване на шум над граничните стойности, определени в наредбата по чл. 11, т. 5, регионалната здравна инспекция издава заключение за съответствие в срок до 5 дни от извършване на измерването.
(3) Когато при измерването по ал. 1 се констатира излъчване на шум над граничните стойности, определени в наредбата по чл. 11, т. 5, регионалната здравна инспекция дава предписание и определя срок за привеждане в съответствие с изискванията на наредбата, който е не по-дълъг от 14 дни, като срокът по ал. 2 спира да тече.
(4) В срок до 10 дни от изтичането на срока по ал. 3 регионалната здравна инспекция извършва повторно измерване на нивото на шума, излъчван от обекта, предмет на проверката и съставя констативен протокол.
(5) Регионалната здравна инспекция издава заключение за съответствие при изпълнено предписание по ал. 3 в срок до 5 дни от извършване на повторното измерване по ал. 4.
(6) При констатиране на неизпълнение на предписанието по ал. 3 директорът на регионалната здравна инспекция издава заповед за отмяна на издаденото становище по чл. 16б, ал. 2 и в срок до 7 дни писмено уведомява съответното лице по чл. 16б, ал. 1, както и кмета на общината и органите на Министерството на вътрешните работи за незабавно предприемане на действия по компетентност.
(7) Заповедта по ал. 6 може да се обжалва по реда на Административнопроцесуалния кодекс, като обжалването не спира изпълнението.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване предложението на Комисията за създаване на нов § 18 с текст съгласно Доклада на Комисията.
Гласували 92 народни представители: за 83, против 6, въздържали се 3.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДАНИЕЛА ДАРИТКОВА-ПРОДАНОВА: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 20, който става § 19:
„§ 19. В чл. 31 се правят следните допълнения:
1. В ал. 1 след думата „благоустройството“ се добавя „министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията, директорите на регионалните здравни инспекции“.
2. Създават се ал. 3 – 5:
„(3) При неизпълнение на разпореждането по чл. 28а, ал. 1, т. 1 дейността на обекта се спира за срок 3 дни, като на видно място се поставя уведомление, че дейността на обекта е спряна.
(4) При последващо нарушение по чл. 16а, ал. 2, извършено в срок до една година от издаване на разпореждането по чл. 28а, ал. 1, т. 1, дейността на обекта се спира за срок 14 дни, като на видно място се поставя уведомление, че дейността на обекта е спряна.
(5) Спирането на дейността по ал. 3 и 4 се извършва със заповед за принудителна административна мярка, издадена от определените от министъра на вътрешните работи длъжностни лица по чл. 19.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Изказвания? Не виждам.
Подлагам на гласуване редакцията, която Комисията предлага за текста на § 20 по вносител, който става § 19.
Гласували 92 народни представители: за 82, против 8, въздържали се 2.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДАНИЕЛА ДАРИТКОВА-ПРОДАНОВА: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 21, който става § 20.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Има ли изказвания?
Подлагам на гласуване текста на вносителя за § 21, подкрепен от Комисията, който става § 20.
Гласували 94 народни представители: за 85, против 7, въздържали се 2.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДАНИЕЛА ДАРИТКОВА-ПРОДАНОВА: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 22, който става § 21:
„§ 21. В чл. 33 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „100 до 300“ се заменят с „200 до 700“.
2. В ал. 2 думите „100 до 300“ се заменят с „200 до 700“ и думите „200 до 2000“ се заменят с „500 до 3000“.
3. В ал. 3 думите „500 до 1000“ се заменят със „700 до 1500“ и думите „2000 до 5000“ се заменят с „3000 до 7000“.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване редакцията, която Комисията предлага за текста на § 22 по вносител, който става § 21.
Гласували 101 народни представители: за 83, против 8, въздържали се 10.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДАНИЕЛА ДАРИТКОВА-ПРОДАНОВА: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 23, който става § 22:
„§ 22. В чл. 34 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „1000 до 3000“ се заменят с „3000 до 6000“.
2. В ал. 2 думите „4000 до 10 000“ се заменят с „5000 до 12 000“.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване редакцията, която Комисията предлага за текста на § 23 по вносител, който става § 22.
Гласували 96 народни представители: за 79, против 3, въздържали се 14.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДАНИЕЛА ДАРИТКОВА-ПРОДАНОВА: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 24, който става § 23:
„§ 23. Създава се чл. 34а:
„Чл. 34а. (1) За нарушение по чл. 16а, ал. 1 – 5 физическите лица се наказват с глоба от 500 до 1000 лв., а на юридическите лица и на едноличните търговци се налага имуществена санкция в размер от 3000 до 6000 лв.
(2) При повторно нарушение по ал. 1 физическите лица се наказват с глоба от 2000 до 6000 лв., а на юридическите лица и на едноличните търговци се налага имуществена санкция в размер от 5000 до 12 000 лв.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване редакцията, която Комисията предлага за текста на § 24 по вносител, който става § 23.
Гласували 98 народни представители: за 81, против 3, въздържали се 14.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДАНИЕЛА ДАРИТКОВА-ПРОДАНОВА: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 25, който става § 24:
„§ 24. Създава се чл. 34б:
„Чл. 34б. Със съставянето на акта за установяване на административно нарушение може да се изземват и задържат веществени доказателства, свързани с установяване на нарушението по чл. 16а, ал. 2.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване редакцията, която Комисията предлага за текста на § 25 по вносител, който става § 24.
Гласували 97 народни представители: за 82, против 3, въздържали се 12.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДАНИЕЛА ДАРИТКОВА-ПРОДАНОВА: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 26, който става § 25.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване текста на вносителя, подкрепен от Комисията за § 26, който става § 25.
Гласували 96 народни представители: за 84, против няма, въздържали се 12.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДАНИЕЛА ДАРИТКОВА-ПРОДАНОВА: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 27, който става § 26.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване текста на вносителя, подкрепен от Комисията за § 27, който става § 26.
Гласували 99 народни представители: за 81, против 1, въздържали се 17.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДАНИЕЛА ДАРИТКОВА-ПРОДАНОВА: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 28, който става § 27:
„§ 27. В § 1 от Допълнителните разпоредби се правят следните допълнения:
1. В т. 1 накрая се добавя „в това число механични и електронни озвучителни средства“.
2. Създават се т. 22 – 25:
„22. „Озвучаване“ е излъчване на звук в околната среда, предаван чрез механични и електронни озвучителни средства и/или чрез гласово звукоизвличане и пеене.
23. „Обществени мероприятия“ са концерти, постановки, прожекции, циркови спектакли, спортни състезания и мероприятия и други с подобен характер, изложения, панаири, церемонии, официални празници или прояви с официален или възпоменателен характер.
24. „Зони и територии, предназначени за жилищно строителство, рекреационни зони и територии и зони със смесено предназначение“ са зоните и териториите по смисъла на наредбата по чл. 13, ал. 1 от Закона за устройство на територията.
25. „Открита площ“ е незастроената част от територията, включително частта, върху която има изградена конструкция без покрив или поне една ограждаща стена.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване редакцията, която Комисията предлага за текста на § 28 по вносител, който става § 27.
Гласували 107 народни представители: за 86, против няма, въздържали се 21.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДАНИЕЛА ДАРИТКОВА-ПРОДАНОВА: „Преходни и заключителни разпоредби“.
Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на подразделението на Закона.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Има ли изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване текста на вносителя за наименованието на подразделението на Закона, подкрепен от Комисията.
Гласували 107 народни представители: за 101, против няма, въздържали се 6.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДАНИЕЛА ДАРИТКОВА-ПРОДАНОВА: По § 29 има предложение на народния представител Христо Проданов и група народни представители:
„В § 29, в заместващия текст, след думите „8,00 ч.“ се поставя запетая и се добавя „а за периода 1 юни – 31 август – 24,00 и 8,00 ч.“
Комисията не подкрепя предложението.
Предложение на народните представители Георги Гьоков и Георги Михайлов, направено по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 29, който става § 28:
„§ 28. В Закона за събранията, митингите и манифестациите (обн., ДВ, бр. …), в чл. 5 думите „22 до 6 часа“ се заменят с „22,00 до 8,00 ч.“.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Изказвания? Няма.
Първо ще подложа на гласуване неподкрепеното от Комисията предложение на народния представител Христо Проданов и група народни представители.
Гласували 104 народни представители: за 23, против 54, въздържали се 27.
Предложението не е прието.
Сега подлагам на гласуване редакцията, която Комисията предлага за текста на § 29 по вносител, който става § 28.
Гласували 103 народни представители: за 96, против няма, въздържали се 7.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДАНИЕЛА ДАРИТКОВА-ПРОДАНОВА: Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага следната редакция на § 30, който става § 29:
„§ 29. В срок до 6 месеца от влизането в сила на този закон заявленията за работно време и за промяна на работното време по чл. 16б, ал. 1 се подават и разглеждат по досегашния ред.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Има ли изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване редакцията, която Комисията предлага за текста на § 30 по вносител, който става § 29.
Гласували 105 народни представители: за 86, против няма, въздържали се 19.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДАНИЕЛА ДАРИТКОВА-ПРОДАНОВА: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 31, който става § 30:
„§ 30. Подзаконовите нормативни актове по прилагането на този закон се приемат, съответно издават и привеждат в съответствие с изискванията на този закон в срок до 6 месеца от влизането му в сила.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване редакцията, която Комисията предлага за текста на § 31, който става § 30.
Гласували 90 народни представители: за 78, против 1, въздържали се 11.
Предложението е прието.
С това завършихме Законопроекта.
Благодаря Ви за изразителното и тържествено представяне на Законопроекта, уважаема доктор Дариткова.

Продължаваме с:
ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ НА ОБОСОБЕНА ЧАСТ ОТ ИМУЩЕСТВОТО НА „ПРИСТАНИЩЕ ВИДИН“ ЕООД – ВИДИН.
Процедура – заповядайте, уважаеми господин Летифов.
ХАЛИЛ ЛЕТИФОВ (ДПС): Благодаря, господин Председател.
Правя процедура на основание чл. 49, ал. 2 за допуск в залата на Велик Занчев – заместник-министър на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, и госпожа Албена Лазарова – директор на дирекция „Концесии и контрол върху дейността на търговските дружества и държавните предприятия“ в Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Летифов.
Подлагам на гласуване направеното процедурно предложение.
Гласували 93 народни представители: за 84, против 1, въздържали се 8.
Предложението е прието.
Продължаваме със Становището на Комисията по икономическа политика и туризъм.
Заповядайте, госпожо Савеклиева.
ДОКЛАДЧИК ДАНИЕЛА САВЕКЛИЕВА: Благодаря Ви, госпожо Председател.
Уважаеми народни представители! На Вашето внимание представям:
„СТАНОВИЩЕ
относно Проект на решение за приватизация на обособена част от имуществото на „Пристанище Видин“ ЕООД – Видин, № 902-03-13, внесен от Министерския съвет на 20 май 2019 г.
На свои редовни заседания, проведени на 5 и 12 юни 2019 г., Комисията по икономическа политика и туризъм разгледа Проекта на решение за приватизация на обособена част от имуществото на „Пристанище Видин“ ЕООД – Видин.
Проектът на решение беше представен от Велик Занчев – заместник-министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията.
„Пристанище Видин“ ЕООД – Видин е търговско дружество, включено в списъка – Приложение № 1 към чл. 3, ал. 1 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол. В капитала на дружеството е включена обособена част, представляваща моторен кораб „Ураган“, регистриран в пристанище град Лом, с Уникален европейски идентификационен номер 47000019. Моторният кораб „Ураган“ не се използва и не е необходим за реализиране на дейността на дружеството, която е приемане и обслужване на пътнически кораби, извършване на понтонни услуги и бункеровка. Оперирането на кораба е свързано и със сериозни разходи по поддръжката му.
Съгласно чл. 3, ал. 3, т. 1 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол приватизацията на включени в списъка по чл. 3, ал. 1 търговски дружества с повече от 50 на сто държавно участие в капитала, включително на техните обособени части или на включени в списъка отделни обособени части от имуществото на търговски дружества, се извършва въз основа на решение, прието от Народното събрание по предложение на Министерския съвет. След вземането на това решение приватизационната процедура ще се реализира от Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол.
В хода на дискусията бяха поставени въпроси относно това кога и къде е произведен корабът, каква е цената му, какви ремонти са извършвани и какви са вложените средства за поддръжката му, какъв е ефективният живот на плавателния съд, защо е отпаднала необходимостта от ползването му, както и дали е проучена възможността друго държавно пристанище по река Дунав да го използва преди предлагането му за продажба.
От Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията предоставиха писмено допълнителна информация по поставените въпроси.
След представяне и обсъждане на Проекта на решение се проведе гласуване, което приключи при следните резултати: „за“ – 17, без „против“ и „въздържал се“ – 1 народен представител.
Въз основа на гореизложеното и поради установена техническа грешка в правното основание за приемането на Проекта на решение Комисията по икономическата политика и туризъм предлага на Народното събрание да приеме:
„Проект!
РЕШЕНИЕ
за приватизация на обособена част от имуществото
на „Пристанище Видин“ ЕООД – Видин
Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България във връзка с чл. 3, ал. 3, т. 1 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол
РЕШИ:
1. Да се извърши приватизация на обособена част от имуществото на „Пристанище Видин“ ЕООД – Видин, представляваща моторен кораб „Ураган“, регистриран в пристанище град Лом, с Уникален европейски идентификационен номер 47000019 и параметри: дължина 24,60 м, широчина 6,71 м, височина на борда 2,50 м, водоизместимост 257,50 куб. м, газене на кораба при максимално натоварване 1,22 м, средно газене празен 1,15 м, съоръжен с два дизелови двигателя SKL-DDR, тип 6NVD26-1, мощност 264 kW всеки, при 750 об./мин., корпус стоманен, съгласно свидетелство за регистрация № 0009 от 28 август 2015 г. на Изпълнителна агенция „Морска администрация“ и Корабно удостоверение за вътрешно корабоплаване № 40-01-1001N от 13 декември 2018 г.
2. Паричните постъпления от приватизацията на моторен кораб „Ураган“ да се преведат по сметката на „Пристанище Видин“ ЕООД – Видин.“ Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Благодаря Ви, уважаема госпожо Савеклиева.
Има още един доклад.
Заповядайте, господин Летифов, да представите Доклада на Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения.
ДОКЛАДЧИК ХАЛИЛ ЛЕТИФОВ: Благодаря Ви, госпожо Председател.
Уважаеми колеги!
„ДОКЛАД
относно Проект на решение за приватизация на обособена част от имуществото на „Пристанище Видин“ ЕООД – Видин, № 902-03-13, внесен от Министерския съвет на 20 май 2019 г.
На свое заседание, проведено на 31 май 2019 г., Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения разгледа Проект на решение за приватизация на обособена част от имуществото на „Пристанище Видин“ ЕООД – Видин, № 902-03-13, внесен от Министерския съвет на 20 май 2019 г.
На основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и във връзка с чл. 3, ал. 3, т. 1 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол приватизацията на включени в списъка по чл. 3, ал. 1 търговски дружества с повече от 50 на сто държавно участие в капитала, включително за техните обособени части или за включени в списъка по ал. 1 отделни обособени части от имуществото на търговски дружества, се извършва въз основа на решение, прието от Народното събрание по предложение на Министерския съвет. След вземането на това решение е възможно реализирането на приватизационната процедура от Агенцията за приватизация.
„Пристанище Видин“ ЕООД – Видин, е търговско дружество, включено в списъка – Приложение № 1 към чл. 3, ал. 1 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол.
В капитала на дружеството е включена обособена част, представляваща моторен кораб „Ураган“, регистриран в пристанище град Лом.
В мотивите към Проекта на решение е записано, че по своето предназначение описаният обект няма пряко отношение, не се използва и не е необходим за реализиране на дейността на дружеството, която се състои в приемането и обслужването на пътнически кораби, в извършването на понтонни услуги и бункеровка. От своя страна „Пристанище – Видин“ ЕООД многократно е правило опити за използване на кораба по предназначение, които са били неуспешни предвид ограничения пазар на тази дейност в региона. Оперирането на кораба от дружеството, от друга страна, е свързано и със сериозни разходи по поддръжката му. Във връзка с това в последните години дружеството е сключвало договори за беърбоут чартър, като последният сключен договор е прекратен по искане на чартьора.
Друг съществен момент, отбелязан в мотивите на вносителя, е, че с Разпореждане от 2018 г. на директора на Дирекция „Речен надзор – Лом“, е забранено швартоването на кораби на понтон № 3 на пристанищен терминал Видин – Център, на който до този момент е ситуиран моторен кораб „Ураган“, което налага швартоване на кораба на някои от другите две корабни места, на които оперира „Пристанище – Видин“ ЕООД. Вносителите посочват, че това би затруднило приемането и обработката на пътническите кораби и такива за бункеровка и ревизия, чрез които операторът реализира основния предмет на своята дейност.
Като точка втора от Проекторешението е записано, че паричните средства от приватизацията на моторен кораб „Ураган“ ще се преведат по сметка на търговското дружеството. Според вносителите по този начин ще се създаде възможност за изпълнение на инвестиционните намерения на дружеството и ще се повиши конкурентоспособността на пристанището.
В резултат на проведеното гласуване Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения с 12 гласа „за“ и 7 гласа „въздържал се“ предлага на Народното събрание да приеме Проект на решение за приватизация на обособена част от имуществото на „Пристанище – Видин“ ЕООД – Видин, № 902-03-13, внесен от Министерския съвет на 20 май 2019 г.“ Благодаря Ви за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Благодаря Ви, господин Летифов.
Ще има ли становище на вносител? Няма.
Давам думата за изказвания.
Заповядайте, уважаема госпожо Савеклиева.
ДАНИЕЛА САВЕКЛИЕВА (ГЕРБ): Уважаема госпожо Председател, уважаеми госпожи и господа народни представители! Взимам думата за изказване, тъй като в Икономическата комисия първото гледане на решението го отложихме с цел уточняване на някои подробности и факти около тук разглеждания кораб „Ураган“. Затова искам да представя и пред колегите народни представители становището, което получихме и от Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията.
„Пристанище – Видин“ ЕООД е търговско дружество, което е включено в списъка, Приложение № 1 към чл. 3, ал. 1 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол. В капитала на дружеството е включена именно обособената част, представляваща моторен кораб „Ураган“, регистрирана в пристанище град Лом. По своето предназначение този обект няма пряко отношение, не се използва и не е необходим за реализирането на дейността на дружеството, която се състои в приемане и обслужване на пътнически кораби, в извършването на понтонни услуги и бункеровка.
Пристанище Видин многократно е правило опити за използване на кораба по предназначение, които са били неуспешни предвид ограничения пазар на тази дейност в региона. Оперирането на кораба от дружеството, от друга страна, е свързано и със сериозни разходи по поддръжката му. Във връзка и с това в последните години дружеството е сключвало договори за беърбоут чартър, като последният договор е прекратен по искане на чартьора от 26 септември 2018 г.
Въпросите, които възникнаха в Икономическата комисия, бяха свързани с годината на производство на кораба, какви ремонти са извършвани по него, каква е неговата остатъчна стойност и защо се е стигнало дотам, че той да не се използва по предназначение и да няма необходимост от него. Процедурата по вливането е извършена през 2015 г. при спазване на разпоредбите на действащото законодателство след получено съгласие с протоколно решение от 2014 г. от Агенцията по приватизация. Мотивите за приетото решение за вливане чрез преобразуване на пристанищен комплекс Лом в „Пристанище – Видин“ ЕООД, са в следствие на проведена концесионна процедура и сключен договор за предоставяне на концесия на пристанищен терминал Лом, част от пристанище за обществен транспорт с национално значение Лом, в сила от 1 май 2013 г.
„Пристанищен комплекс – Лом“ ЕАД е продължил да изпълнява търговската си дейност без предоставянето на пристанищни услуги. От началото на 2014 г. дружеството е работило със значително намален числен състав и обем на извършената търговска дейност, като в резултат на липсата на възможности за осъществяване на пристанищни услуги значително са се влошили експлоатационните и финансово – икономическите показатели.
Независимо че дружеството е намалило значително разходите си, реализираните приходи са ограничени до приходи от предоставяните услуги с маневрения кораб „Ураган“ и продажбата на останалите след концесионирането дълготрайни активи, стоки, резервни части, материали и скрап, които концесионерът не е изявил желание да закупи или наеме. Тези приходи обаче са недостатъчни за покриване на разходите на извършваните от дружеството дейности.
Вливането на „Пристанищен комплекс – Лом“ в „Пристанище – Видин“ е предприето и предвид възможността за допълнителни финансови постъпления от продажбата на активите в град Лом за видинското пристанище, чието финансово състояние в сравнение с останалите държавни пристанища е по-неблагоприятно. Това се отнася и за моторния кораб „Ураган“, като е преценено, че приходите от наема или продажбата му също биха допринесли за подобряване на финансовото състояние на „Пристанище – Видин“ ЕООД.
Концесионерът на пристанищен терминал Лом още при влизане в сила на договора за концесия е посочил, че не желае да закупи или наеме моторния кораб „Ураган“. От страна на останалите държавни дружества, пристанищни оператори, не е налице проявен интерес по отношение на придобиването на актива, предвид обстоятелството, че те вече разполагат с маневрени кораби.
Моторният кораб-влекач „Ураган“ е предназначен за маневрена дейност и е произведен през 1969 г. в корабостроителница Бургас и през същата година корабът е закупен на цена от 44 хил. 985 лв. 73 ст. и е въведен в експлоатация от „Пристанищен комплекс – Лом“ ЕАД. Правени са му три ремонта, от които два са основни и един ремонт на двигателя. С направените ремонти е постигнато увеличение на полезния живот на плавателния съд, който прогнозируемо е между 50 и 60 години. Отразено е в изготвената от лицензиран оценител експертна оценка във връзка с подготовката на процедурата за отдаване на моторен кораб „Ураган“ под наем през 2017 г., като пазарната оценка на кораба към 2017 г. е възлизала на 62 хил. 550 лв.
С това мога да кажа, че пред Комисията бяха изяснени всички обстоятелства и наложителни причини, поради които моторният кораб „Ураган“ е предложен за продажба. Благодаря Ви. (Ръкопляскания от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Благодаря Ви, госпожо Савеклиева.
Има ли реплики към нейното изказване, защото това беше изказване? Няма.
Има ли други изказвания?
Заповядайте, господин Проданов.
ХРИСТО ПРОДАНОВ (БСП за България): Благодаря. Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги народни представители! Ние от групата на БСП няма да подкрепим това предложение по две основни причини.
Първата, знаете нашето мнение, нашите позиции във връзка с приватизирането на обособени части. Стана ясно от изказването на госпожа Савеклиева, че наистина корабът е амортизиран, и че не е необходим на пристанище Видин. В Комисията обсъждахме този въпрос и според мен имаше добри предложения, като например този кораб да бъде прехвърлен в активите на някое от другите държавни пристанища по поречието на река Дунав, което не се възприе.
Втората основна причина, която всъщност е основната причина, поради която няма да подкрепим този проект на решение, това е, колеги, че не е нормално Народното събрание да нарушава законите, които приема то самото. Какво имам предвид? В Проекта на решение се казва, че сумата, която ще постъпи от продажбата на този кораб, ще влезе в бюджета на съответното дружество. Според Закона за приватизация и следприватизационен контрол средствата, които са постъпили от продажбата на обособени части от тези дружества, които са в забранителния списък, постъпват в Сребърния фонд. Да, сумата, за която евентуално би се продал този кораб, не е голяма, но актът на нарушаване на закона от Народното събрание, който би трябвало да е стожер на спазването на законодателството според нас е абсурден и това е втората причина, поради която ние няма да подкрепим този проект за решение. Благодаря за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Благодаря Ви, господин Проданов.
Има ли реплики? Няма.
Има ли други изказвания? Няма.
Пристъпваме към гласуване.
Подлагам на гласуване Проекта на решение, който Ви беше представен от госпожа Савеклиева.
Гласували 97 народни представители: за 66, против 10, въздържали се 21.
Предложението е прието.
Прегласуване.
Заповядайте.
СТЕФАН БУРДЖЕВ (БСП за България): Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги, моля за прегласуване поради технически причини – някои колеги не можаха да гласуват.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Благодаря Ви.
Гласуваме току-що гласуваното предложение.
Гласували 103 народни представители: за 72, против 12, въздържали се 19.
Предложението и Решението са приети.
С това, уважаеми народни представители, приключихме заседанието за днес.
Закривам заседанието.
Следващо заседание, утре в 9,00 ч. (Звъни.)

(Закрито в 11,29 ч.)

Заместник-председатели:
Емил Христов
Нигяр Джафер

Секретари:
Филип Попов
Юлиан Ангелов
Форма за търсене
Ключова дума
ЧЕТИРИДЕСЕТ И ТРЕТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на заместник-председател и двама членове на Комисията за регулиране на съобщенията

Избор на председател и членове на Комисията за енергийно и водно регулиране

Избор на управител на НЗОК

    Последни заседания