Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Стенограми от пленарни заседания
ДВЕСТА ОСЕМДЕСЕТ И ПЪРВО ЗАСЕДАНИЕ
София, четвъртък, 4 юли 2019 г.
Открито в 9,02 ч.
04/07/2019
Видео архив » Преглед на видео архив
Председателствали: председателят Цвета Караянчева и заместник-председателят Емил Христов

Секретари: Станислав Иванов и Джейхан Ибрямов

ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА (звъни): Има кворум – откривам заседанието.
Уважаеми колеги, на основание чл. 53, ал. 5 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание предлагам да бъде включена в седмичната програма за работата на Народното събрание следната допълнителна точка:
Второ гласуване на Законопроекта за изменение на Закона за държавния бюджет на Република България за 2019 г.
Вносител – Министерският съвет на 6 юни 2019 г., приет на първо гласуване на 12 юни 2019 г., като предлагам да бъде включена като точка първа за днешното пленарно заседание – 4 юли 2019 г., а останалите съответно да се преномерират.
ДРАГОМИР СТОЙНЕВ (БСП за Българи, от място): Кой го предлага?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Аз.
Заповядайте, господин Попов.
ФИЛИП ПОПОВ (БСП за България): Благодаря, уважаема госпожо Председател.
Уважаеми народни представители! Правя обратно предложение, уважаема госпожо Председател на Народното събрание.
Повече от седмица лъжете, че ще направите обществено обсъждане и консултации. (Шум и реплики от ГЕРБ.) Това го правихте в кулоарите на Народното събрание. Нищо такова не се случи до момента. Единствените консултации, които проличаха, бяха с колегите от ДПС. Над 20 неправителствени организации искаха дебат, искаха публичност, искаха експертен дебат по тази тема. Тя е важна, но Вие не го направихте. Това показва най-малко несериозно и неадекватно отношение към темата.
Още нещо, Вие като председател на Народното събрание би следвало най-вече, както и всички ние, да спазвате поне Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, който има и силата на закон.
Вчера в 10,30 ч. е заведен Докладът за второ четене в Деловодството на Народното събрание. Вчера в 10,30 ч.! Не са изминали дори 24 часа. (Реплики от ГЕРБ.) Как да няма? (Реплики от ГЕРБ.) Вижте си чл. 79, ал. 1 от нашия правилник: „Законопроектите заедно с документите по чл. 76 и докладът на водещата комисия, на която са били разпределени, се предоставят на народните представители не по-късно от 24 часа преди началото на заседанието, в което ще бъдат разгледани. Същият срок, ако Народното събрание не реши друго – а то не е решило друго – се прилага и за разглеждане на законопроектите за второ гласуване“. (Реплики.)
Кога решихме друго, уважаема госпожо Председател? Кога решихме друго? Не сте раздали Доклада на народните представители за второ четене – вчера той влиза в Народното събрание. Една седмица обикаляте по коридорите, по кулоарите, казвате, че ще се водят публични дебати и дискусии по тази тема. (Шум и реплики от ГЕРБ.) Проведохте единствено с ДПС…
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Времето, господин Попов!
ФИЛИП ПОПОВ: … и решихте да вкарате този законопроект в пленарната зала.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря Ви! Разбрах каква е Вашата забележка и Вашата обратна процедура.
ФИЛИП ПОПОВ: Тези тарикатлъци и финтове…
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря Ви, господин Попов! (Председателят изключва микрофоните.)
ФИЛИП ПОПОВ: Не съм завършил.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Не сте завършили, но времето Ви изтече. Благодаря Ви.
Разбрах каква е Вашата процедура и ще я подложа на гласуване. (Ораторът продължава да говори при изключени микрофони.)
Господин Попов! Времето изтече! Вече сме в 25-та секунда след двете минути. (Шум, реплики и тропане по банките от „БСП за България“. Народният представител Филип Попов продължава да говори при изключени микрофони.)
Разбрах каква е обратната Ви процедура, господин Попов. Благодаря Ви.
Ще се обоснова и аз какво…
ФИЛИП ПОПОВ (встрани от микрофоните): Отнемате ми думата.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Не Ви отнемам думата. Дадох Ви възможност в продължение на 2 минути. (Народният представител Филип Попов говори при изключени микрофони.) Благодаря Ви, господин Попов!
Не мисля, че съм диктатор. Моля Ви да заемете мястото си! Моля Ви, господин Попов, да заемете мястото си! Благодаря Ви.
Колеги, цитирам чл. 79, ал. 1: „…Същият срок, ако Народното събрание не реши друго…“.
Точно по тази причина – чл. 53, ал. 5, предлагам точката и ще я подложа на гласуване, за да видим дали ще реши друго Народното събрание. (Силен шум и реплики от „БСП за България“. Реплика от народния представител Филип Попов.)
Заповядайте, господин Стойнев.
Ето сега имаме възможност да обсъдим тази тема.
ДРАГОМИР СТОЙНЕВ (БСП за България): Уважаема госпожо Председател, уважаеми дами и господа народни представители! Разбира се, че темата е от изключителна важност и затова не разбираме, уважаема госпожо Председател, кое налага това бързане? Защо толкова бързо и защо сега – първо?
Второ, госпожо Председател, на Председателски съвет тази точка не беше в дневния ред. Какво се промени от вчера до днес? Когато искаме да има прозрачност в една политическа система, най-нормалното е опозицията да бъде информирана, за да може тя в крайна сметка наистина да изрази своето мнение, доводи и най-вече да изрази своето несъгласие. Тук става въпрос наистина за огромно разделение, което предстои в българското общество. Съвсем нормално беше тази точка да влезе в дневния ред и да бъде обсъдена на Председателски съвет, а не точно сега, в последния момент, с един доклад, който трябваше да бъде готов още преди една седмица, Вие да налагате силово точка в дневния ред и да искате изцяло промяна на политическата система в страната.
Не е колегиално, не е правилно, не е демократично и затова приемете, че опозицията е несъгласна и няма нищо лошо в това. Тази точка може да се гледа следващата сряда – нищо не пречи, няма такова бързане. Нека обществото да бъде подготвено за това, което го очаква, а не в последния момент Вие да налагате, пак казвам, силово. Да, сега сте силни, но в крайна сметка животът е едно колело – утре ще бъдете слаби. Надявам се, че ние няма да подхождаме по този начин. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин Стойнев.
Нищо не налагам силово, просто предлагам и ще оставя на залата да реши със своето гласуване как ще протече днешният ден – дали точката ще влезе за обсъждане или не.
Подлагам на гласуване предложението, което направих преди малко.
Гласували 204 народни представители: за 122, против 80, въздържали се 2.
Предложението е прието.
Прегласуване – заповядайте, господин Попов.
ФИЛИП ПОПОВ (БСП за България): Благодаря, уважаема госпожо Председател.
Правя процедура по прегласуване – някои от колегите не успяха да гласуват, а и е хубаво да се видят кои са говорителите на мутрите в България. Благодаря. (Силен шум и реплики от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Господин Попов, моля Ви! Правя Ви забележка!
ЛЪЧЕЗАР ИВАНОВ (ГЕРБ, от място): Наказание! Моля да бъде наказан. (Силен шум и реплики от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Направих му забележка.
Моля, режим на гласуване.
Какво се случва с пулта на госпожа Анастасова? Гласът ще бъде зачетен като „против“, госпожо Анастасова, ако не е отчетен, както е, ще го зачетем като „против“.
Гласували 206 народни представители: за 124, против 82, въздържали се няма.
Предложението е прието.
Кой ще ни запознае с Доклада на Комисията по бюджет и финанси?
Госпожо Стоянова, заповядайте.
ДОКЛАДЧИК МЕНДА СТОЯНОВА: Благодаря, госпожо Председател.
„Доклад на Комисията по бюджет и финанси относно Законопроект за изменение на Закона за държавния бюджет на Република България за 2019 г., № 902-01-28, внесен от Министерския съвет на 6 юни 2019 г., приет на първо гласуване на 12 юни 2019 г. – проект за второ гласуване.
„Закон за изменение на Закона за държавния бюджет на Република България“.“
Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на Закона.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Изказвания? Не виждам.
Подлагам на гласуване текста на вносителя за наименованието на Закона.
Гласували 198 народни представители: за 121, против 73, въздържали се 4.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК МЕНДА СТОЯНОВА: По § 1 има предложение от народните представители Мустафа Карадайъ, Делян Пеевски и Йордан Цонев:
„В чл. 64 числото „11“ се заменя с „0“.
Комисията не подкрепя предложението.
Предложение от народните представители Искрен Веселинов, Младен Михов, Александър Сиди, Атанас Стоянов, Красимир Богданов, Йордан Йорданов, Калин Поповски, Александър Сабанов:
„В § 1 се създава изречение второ със следния текст: „Определя размера на субсидията за парламентарна дейност на 1 500 000 лв.“
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 1.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Изказвания? Не виждам изказвания. (Реплики от „БСП за България“.)
Има ли?
Господин Зарков, заповядайте.
КРУМ ЗАРКОВ (БСП за България): Уважаема госпожо Председател, уважаеми дами и господа народни представители! Този дебат ще завърши така, както започна – скандално, неприятно, с повече недоизказано, отколкото казано, защото колкото и да се говори последните три-четири седмици по този въпрос, всъщност нищо не се каза по същество. И ако това беше целта Ви, ако първоначалната идея е била това – публичната дискусия да бъде ангажирана с темата за партийните пари, а не със сериозните проблеми на българското общество, е в това, уважаеми дами и господа, като че ли успяхте.
Забравиха се грешките на Министерството на финансите, което направи така, че да се плаща повече, отколкото пише в бюджета. Не се забелязаха протестите, свързани с цената на горивата, не се забелязаха протестите на медицинските сестри, не обръщате внимание на протеста за застрояването на София, слепи и глухи оставате за онези, които протестират, тъй като Законът за Черноморското крайбрежие е по-строг към тези с палатките, отколкото към тези с багерите. И то е същата логика, каквато правите и сега – наказвате тези, които са по-слаби, за да укрепите властта на тези, които са по-силни. Точно както строителят инвеститор на Черноморието е защитен от закона, а човекът с палатката и къмпингуващият – не, точно така големите и силни партии – тези, които са във властта, ще имат пари, а тези, които се борят за обществено доверие, няма да имат. Това е идеята на този закон – покрихте темите с единия лев. Поне засега!
Но предупреждавам Ви, уважаеми дами и господа, ще платите сериозна цена за това и е защото Вие не само започнахте състезание към дъното, Вие сте на път да го спечелите. И не говоря само за дъното шест, пет, едно или нула лева – цифри зад, които не стои нищо друго освен произвол – говоря за начина, по който водите дебат и налагате решенията.
Всички проспахме един референдум. Грях, който тепърва ще тежи. Публичният дебат, който поведохме през тези четири седмици, не отговаря на елементарните условия за сериозността на въпроса, който разглеждахме. Пропиляхме две години, в които периодично темата за субсидиите се вдигаше, но като заплаха. Не ни дразнете много, казвате Вие, защото ще направим субсидията един лев, не искайте оставка на този или на онзи, защото ще видите какво ще Ви се случи.
Думите на министър-председателя, с които започна този псевдодебат преди няколко седмици, са показателни. Да отворим, казва той, за олигархията да влязат, да станат министри, депутати и така нататък, нали това искате – обяви раздразнително, нека партиите ги пазаруват. Те, между другото, олигарсите, няма да станат министри и депутати, няма да се занимават с това нещо, което изисква публичност и излизане пред хората, те ще си ги напазаруват – този път официално. И така, както в Народното събрание, и във всички ведомства стоят снимките на предишните им ръководители, така утре в офиса на някой едър бизнесмен или корпоративен деятел може да си сложи снимките на онези политически лица, които защитават неговите интереси. Това е бъдещето, което чертаете днес.
И как да кажа, най-страшното е, че Вие го знаете. Няма човек, Убеден съм, няма човек в залата, който да не знае какво точно се случва и го прави съзнателно. Въпросът е: защо? Най-вероятно има различни мотивации. Някои от Вас, някои политически сили – ДПС например, считат, че като играят тази игра, ще ни надхитрят, ще надхитрят Вас, нас, ще пуснат друг, ще пуснат нещо, което знаят, че е неправилно, тъй като са го заявявали нееднократно, за да осъществят пробив на друго място. Това е тяхна политическа стратегия.
ХАСАН КЪЛКОВ: (ДПС, от място.) А ти откъде знаеш?
КРУМ ЗАРКОВ: Защото отдавна така мисля.
Други, защото отдавна са загубили дори мисълта, че имат собствена воля и могат да направят нещо различно от това, което им е казано отгоре. Повечето от Вас не само че знаят и съзнават, а и не искат да гласуват това предложение. Само че чувството им за отговорност съвсем не може да се изравнява с чувството им за подчиненост – жалко, това е жалко, както и да е.
За всеки случай и тези, които мислят, че може да надиграят и да надхитрят тази игра, и на тези, които го правят от сляпо подчинение бих казал, че в крайна сметка всички – цялата политическа система и българският народ ще плати този един лев, и ще го плати с рестото. Това е…
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Времето!
КРУМ ЗАРКОВ: Това е пътят към дъното, пътят към несвободата, пътят на отричане на политическия плурализъм и всеки, който го прави съзнателно, е съучастник в този процес. (Ръкопляскания от „БСП за България“.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, господин Зарков.
Реплики? Не виждам реплики.
Процедура – заповядайте, господин Свиленски.
ГЕОРГИ СВИЛЕНСКИ (БСП за България): Благодаря Ви, госпожо Председател.
Уважаеми народни представители, гледаме много важна точка – актуализация на държавния бюджет. И на тази толкова важна точка – точката, която е един вид вот на доверие към правителството, в залата отсъства и министър-председателят, който има някакви международни, обективни причини, но къде е министърът на финансите? Къде е, да кажем, някой заместник-министър на финансите, някой началник на отдел в Министерството на финансите, някой служител в Министерството на финансите? Някой от Министерството на финансите въобще има ли в тази зала, госпожо Председател?
Гледаме актуализация на държавния бюджет. Вече стана ясно с включването на тази точка, че тя ще получи подкрепата и на ДПС. Вие имате осигурено гласуване, но поне нека тези хора, които гарантират държавността, които представляват държавата, които са вносители на този законопроект, поне един човек – ако може поне чистачката на Министерството на финансите да дойде, за да ни отговори на някои въпроси. Благодаря Ви. (Ръкопляскания от „БСП за България“.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Разбрах каква е процедурата Ви, господин Свиленски. Ще информирам министъра на финансите. Ако предпочитате чистачката и нея ще я докараме.
Имате ли други изказвания?
Заповядайте, господин Ангелов.
ЮЛИАН АНГЕЛОВ (ОП): Уважаема госпожо Председател, дами и господа народни представители! По предложението на Искрен Веселинов и група народни представители мисля, че това е едно от най-правилните предложения относно това каква субсидия и какъв размер субсидия да получава всяка една парламентарно представена партия от гледна точка на това наистина годишно всяка една от партиите да има достатъчен бюджет, да се яви на избори и да може да организира своята организационна работа – и наеми на клубове, и координатори на партията, и горива, и реклами, и медийно обслужване, и всичко останало, включително тази сума е изчислена на база на това, че един път годишно обикновено се случват и избори в България.
Предложението също така е направено да има и таван на съответните субсидии, за да може – това, което дразни българското общество, някои партии да вземат по 20 – 30 милиона субсидии на година.
Надявам се, че българското Народно събрание и българските народни представители ще излязат от партийните си пристрастия, ще погледнат наистина върху нещата, както трябва да бъдат и ще защитят демокрацията в България.
Ако това предложение на Искрен Веселинов и група народни представители бъде подкрепено, мисля, че и демокрацията в България ще бъде защитена, а и желанието на българското общество субсидиите на партиите да бъдат намалени ще бъде осъществено. Защото на база на тази сметка може би ще паднат около 20 милиона годишно – пари, които преди се даваха на партиите.
Призовавам всички парламентарно представени партии да направят така, че да решим този проблем, а да не го задълбочаваме, защото никой не печели от това. Ние от ВМРО винаги сме били за намаляване на партийните субсидии, участвали сме в предходния парламент и за такива предложения тогава не сме срещали подкрепа и сега сме „за“ и затова сме подкрепили предложението на първо четене – да бъдат намалени субсидиите.
В крайна сметка, когато се намалява нещо, трябва да се направи така, че наистина и общественият интерес да бъде защитен, и интересът на политическите партии в България, да не правим така, че българските политически партии да бъдат зависими от бизнеса, от олигарси, от местни феодали или още по-лошо – от чужди държави, от чужди фондации, чужди организации, което се е случило, за съжаление, през годините назад в така наречения преход в България.
Така че наистина, моля Ви, подкрепете това предложение на Искрен Веселинов и група народни представители, за да може да сложим край на тази абсурдна ситуация. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря Ви, уважаеми господин Ангелов.
Реплика ли има, господин Зарков?
Заповядайте за реплика.
КРУМ ЗАРКОВ (БСП за България): Уважаема госпожо Председател, уважаеми дами и господа народни представители! Уважаеми господин Ангелов, действително Вашето предложение, което определя размера на субсидията за парламентарната дейност на милион и половина лева плюс тези, които ще бъдат определени, цели търсенето на някакъв баланс, защото Вие разбирате, че драстичното намаляване, всъщност отмяната на партийната субсидия, не е правилно решение.
Ще Ви кажа обаче защо няма да го подкрепим, оценявайки опита Ви за баланс. То затваря политическия живот в рамките на парламентарно представените партии. Вие сте от политическа формация, която е била парламентарно представена в някои моменти, непарламентарно представена в други моменти. Заслужават финансиране и партиите, които са извън парламента – тяхната дейност.
Българският политически живот има нужда от отваряне, а не от затваряне. Няма нужда да подкрепяме само и единствено това, което е моментното политическо състояние към определен ден. Трябва и е необходимо ние непрекъснато да привличаме и да провокираме политическа дейност във възможно най-голям брой хора, възможно най-голям брой организации. Това е основната гаранция за жизнеността на демократическия процес.
И въпросът ми към Вас е: тъй като балансът Ви може да бъде отхвърлен, ако отхвърлят Вашето предложение, то ние отиваме на изходна точка за отхвърляне на партийната субсидия, тогава как ще гласувате Вие предложението по вносител?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин Зарков.
Втора реплика? Не виждам.
Заповядайте за дуплика, господин Ангелов.
ЮЛИАН АНГЕЛОВ (ОП): Господин Зарков, за съжаление, ние не видяхме предложение от страна на БСП по повод на тези промени в Закона за бюджета. Има две-три предложения, които са внесени от ДПС или от страна на част от „Обединени патриоти“.
Според мен Вашата теза за това да подкрепите това предложение просто е абсурдна. Значи ние предлагаме вариант наистина, който да е оптимален вариант за това партиите да имат нормален живот, и Вие казвате, че ще го отхвърлим, защото извън парламента има партии, които също трябва да получат средства. Кои са тези партии? Направили ли сте си труда да видите колко са извън парламента, които получават в момента субсидия? На този въпрос отговаряли ли сте? Има само една, в която основният ѝ лозунг по време на изборите, когато се участваше в парламента, беше, че няма да ползва субсидията. Тоест ние ще помогнем дори на тази партия за това да се отърве от субсидията, защото те не искат да я ползват. Една-единствена партия има извън парламента, която ползва субсидия в момента и те, хората, не искат да я ползват, но законът ги задължава. Нека да им помогнем да не я ползват. Вие това не искате да направите. Ето, нека да помогнем на извънпарламентарните партии, които са поели ангажимент към обществото и не са го осъществили.
Така че логиката Ви, за съжаление, разбирам логиката на ГЕРБ за момента защо подкрепя това предложение и ще се борят докрай за него, защото такъв ангажимент са поели с внасянето на този законопроект и ще го подкрепят, но не мога да разбера логиката на БСП. Логиката на БСП явно е не да решим проблема, а да продължаваме със скандала и да задълбочаваме политическата криза в България – това е Вашата логика. И ако не подкрепите това предложение, не виждам начин, по който може да се реши ситуацията. Кое друго предложение ще подкрепите? За нула лева или за един лев ще подкрепите, господин Зарков?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин Ангелов.
Други изказвания?
Господин Хамид, заповядайте.
ХАМИД ХАМИД (ДПС): Благодаря, госпожо Председател.
Уважаеми колеги народни представители, парламентарната група на „Движението за права и свободи“ е внесла своето предложение числото „единадесет“ да бъде заменено с числото „нула“ и ще Ви кажа нашите аргументи защо предлагаме субсидията да е нула лева.
Дебатът как да бъдат финансирани политическите партии е толкова стар и толкова дълъг, колкото и самият преход. Единадесетте лева се утвърдиха през годините като онази сума на една средно голяма партия, която е достатъчна да функционира партията, да издържа своя апарат, да издържа своите структури, своите офиси и да финансира своите кампании през годините, когато се провеждат избори.
Макар и рядко обаче, има години, когато провеждаме и два вида избори, затова няма как да се съгласим, че субсидията трябва да бъде намалена. Всяко намаляване на субсидията под 11 лв. и оставане на този модел – публично финансиране на политическите партии, ще води до невъзможност една нормална, средно голяма партия да извършва своята дейност.
Затова ние предлагаме да се отвори другият модел за финансиране – партиите да набират средства и да не получават публично финансиране. Този модел – вече стана въпрос, че в Европа почти никъде го няма, освен в Швейцария, но той успешно работи в Съединените щати, и то от много дълго време! (Шум и реплики.)
Искаме да достигнем нива на демокрация в Съединените щати, защо да не заимстваме и този модел? Намаляването под 11 лв. е неприемливо за нас – казахме аргументите за това.
Господин Попов преди малко говори за консултациите. Разбира се, че и ние не сме доволни от консултациите, господин Попов, защото направихме много важни предложения по време на тези консултации и те, колегите, се бяха съгласили. В Бюджетна комисия обаче изведнъж, поради формални причини, фиксирани в нашия правилник, не се стигна до дебат, до обсъждане и до гласуване на предложенията за създаване на Фонда за детски градини, предложенията ни за намаляване на ДДС на хляба, книгите.
Уважаема госпожо Дариткова, така че, когато правите консултации и поемате ангажименти, спазвайте ги! Наистина ще е от полза и за ГЕРБ.
Ние ще подкрепим нашето предложение и молим колегите също да го подкрепят – да отворим американския модел за финансиране. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин Хамид.
За реплика, господин Атанасов, заповядайте.
Втора реплика – господин Милков, господин Кутев – трета реплика.
СЛАВЧО АТАНАСОВ (ОП): Уважаема госпожо Председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Хамид! Ами, именно поради този модел в Съединените щати на практика управляват само две партии, въпреки че има още няколко, но именно поради този модел на съществуване на политическата им система там, в цялото им управление, в цялата им история са само две партии – Републиканска и Демократическа. Това е този модел. До това докарва. Защото едрият бизнес в Америка, знаете, предпочита да подкрепи тези две големи партии. Нищо повече! И това е логично. И даже там има Закон за лобизма, официален закон, в който бизнесът, който ще подкрепя републиканци или демократи, ясно в договора си записва какво ще иска от тях, когато вземат управлението на властта.
Нали се сещате, че това в България няма как да стане. Там обаче, ако дадеш нелегално дарение, влизаш в затвора все едно извършваш убийство. (Шум и реплики.) Така е, нали? Тук, в България, мислите ли, че ще стане този модел? Аз не вярвам.
И другото, което ще Ви кажа. Ако въведем американския модел на следващия парламент – този парламент ще е мечтата на много хора, ще са само три партии. Оттук нататък ще бъдат само три партии в парламента – Вие, господин Хамид, ДПС, ГЕРБ, като най-голямата партия и, разбира се, БСП. Защото бизнесът ще предпочете да финансира основно Вас. Оттук нататък… (Шум и реплики.) Оттук нататък Вие ще станете (шум и реплики), Вие ще станете – не че сега го няма (шум и реплики), не че сега го няма… (председателят дава сигнал, че времето е изтекло) ...но римският принцип…
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Времето, господин Атанасов.
СЛАВЧО АТАНАСОВ: Да, завършвам – но римският принцип е: „дозата прави отровата“. Не че сега го няма този модел и в България – тайничко, под сурдинка бизнесът да подкрепя едрите партии, но когато го официализираме, в парламента ще останат даже не три, а може би в един момент и две партии.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря Ви.
СЛАВЧО АТАНАСОВ: Ако искате това да стане в България, в момента отваряте пътя към него – най-лесният път в България да се ликвидира демокрацията. А всяка една демокрация си отива с…
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря Ви, господин Атанасов.
Ще бъда стриктна във времето, колеги.
Господин Милков, заповядайте за реплика.
ПЕНЧО МИЛКОВ (БСП за България): Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Уважаеми колега Хамид, Вие не предлагате никакъв модел. Вие гасите лампата и отваряте вратата. И понеже Ви познавам, и капацитета на парламентарната Ви група, Вие можете да предложите модел, но не го предлагате. Това не е модел. Това е едно изречение, което гаси лампата и отваря вратите – без никакви критерии. Без никакви критерии! Какви юридически лица могат да финансират партиите? Не е този текстът, който трябва да обсъдим в момента. Никакви! Пише: „юридически лица“, „еднолични търговци“. И тези, които нямат други доходи, освен обществени поръчки ли?! И тези, които нямат други доходи, освен концесии ли?! Вие не предлагате модел!
Освен това в Съединените щати, както каза и колегата, има Закон за лобизма. Има стотици години практика по лобизъм. Вие това го знаете. И не предлагате никакъв модел!
В момента се предлага нещо, което показва само едно: че за Вашата парламентарна група е ясно, че този нула или един лев е временна мярка, временна бухалка да се извършат определени нелицеприятни дейности, да се остави без финансиране опозицията – дали лява, дали дясна, дали парламентарна, или извънпарламентарна. Наричайки това изречение „модел“, показва истинските Ви цели: обслужвайки управляващите заедно да оставите преди местните избори алтернативите нефинансирани – дали дясна, дали лява. Така че не говорете за модели! Модел тук няма. Вярвам, че можете да го предложите, но не го предлагате.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, господин Милков. (Ръкопляскания от „БСП за България“.)
Господин Кутев, за трета реплика. (Шум и реплики.) Може да се заявяват изказвания, да.
АТНОН КУТЕВ (БСП за България): Уважаеми колеги, уважаема госпожо Председател! Господин Хамид, това, което Вие предлагате, според мен не е и няма общо с американския модел. Американският модел е модел на широко финансиране, който включва възможности за финансиране от гражданите, включва и възможности за финансиране от бизнеса. Само че там бизнесът не е такъв, какъвто е тук. Когато там бизнесът финансира, той подлежи на друга регулация.
Там например основните хора в бизнеса, или един от основните хора в бизнеса, не може да притежава на практика медиен монопол. А този човек, за когото говоря, дълго време всички говореха, че притежава медиен монопол, той тогава не го притежаваше, но сега вече аз съм убеден, че реално той притежава медиен монопол. Той е и депутат, той е и ключов бизнесмен, той е и основен спонсор на политически партии – конкретно на Вашата.
Това не е американски модел. Това е български модел в най лошия му вариант – няма нищо общо нито с демокрацията, нито с ценностите. Благодаря. (Ръкопляскания от „БСП за България“.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин Кутев.
За дуплика, господин Хамид, заповядайте.
След това – изказване на господин Иванов.
ХАМИД ХАМИД (ДПС): Разбира се, колеги, съгласни сме, че финансирането трябва да е на светло, при платени данъци. Не знам за какво гасене на лампите говори господин Милков. Говорим за светло финансиране.
Управлението в Съединените щати основно от две партии не се дължи на модела на финансиране, господин Атанасов. Това се дължи на формата на управление там. Нека да Ви кажа, че в Швейцария не управляват две партии. В Швейцария управлява коалиция в момента от три или четири партии и има още десетина партии, които функционират без да получават нито един лев от швейцарската държава.
Не знам, господин Кутев, за какъв медиен монопол говорите, но колегата, когото посочвате, предложи текстове за осветляване, текстове, които Вие не подкрепихте. Предложихме собствениците на медии да не се крият зад офшорки, да излязат на светло, в публичен регистър – Вие това не го подкрепихте.
Не знам за какъв медиен монопол говорите, когато беше създадена медийна дъвка срещу този наш колега. И ако имаше такъв медиен монопол, щеше ли в 90% от българските медии да се ръсят клевети, лъжи, инсинуации по адрес на този колега?! Защо Вие не подкрепихте осветляването на собствениците на медии, защо не гласувахте „за“?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, господин Хамид.
Господин Иванов, заповядайте за изказване. (Реплики от народния представител Антон Кутев.)
Изказване, господин Кутев. После господин Попов.
ИВАН ВАЛЕНТИНОВ ИВАНОВ (БСП за България): Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Преди 30 години тук нашите предшественици, събрани под формата на Велико народно събрание, избраха един модел на управление, който целеше, разбира се, да осъвремени политическата сцена в България с тази, която беше актуална към тази дата в Европа, в света, след една промяна, която едни посрещат с овации, други с негодувание, разбира се, защото нашето общество все още е разделено към днешна дата. Тридесет години по-късно ние, работейки тук, сме продукт на тази система, на това решение, на този основен закон – Конституцията, която е приета тогава.
Нищо не се е променило, уважаеми колеги, за тези 30 години! Политическата система функционира по начина, както нашите предшественици тук, преди 30 години, са го заложили. Изискванията на съвременното общество са да има нормално функциониращ политически модел, който отразява желанията, исканията и стремежите на всеки един български гражданин.
За съжаление, колеги, голяма част от тук присъстващите не разбраха какво се случи преди две години на референдума. На този референдум българските граждани направиха един отчаян апел към всеки един представител на всяка една политическа сила, особено към управляващите – които и тогава, и сега са управляващи, за безобразията, които се вършеха във всеки един момент на всяко едно ниво на държавното управление. Те казаха: „Уважаеми господа, уважаеми политици, уважаеми наши избраници, или влезте в релси, или ще Ви изметем. И първият сигнал, който ние Ви даваме, е: искаме субсидията да Ви бъде намалена на един лев, защото Вие не изпълнявате основния ангажимент от обществения договор, който Вие сте подписали с нас – именно, да ни представлявате.“
И днес какво правим? Първосигнално, защото е установено, че в Министерството на финансите е извършено престъпление. Господин Борисов с неговия финансов министър дойдоха на бегом и решиха, че нещо, което се е случило преди две години, днес трябва да стане факт. Да, но то няма да отрази исканията на българските граждани! Няма да отрази това, което политическите партии са длъжни да направят в своето битие и в този парламент – именно, да гласуват закони, които да защитават интересите на българските граждани.
Днес ще гласуваме текстове, които са несъгласувани с политическите партии, несъгласувани с българското общество, защото преди две години никой не се постара да говори, да обсъди, да влезе в дебат с тези, които са повдигнали темата за намаляване на субсидиите, да чуе защо искат да се намалят субсидиите, да чуе защо тези хора не ни искат тук, защото вече се е стигнало дотам. Обществото чувства нетърпимост към тези, които ги представляват, а именно по тази причина тогава се взе това решение. А днес ние и особено Вие, господа управляващи, с тези предложения – за един лев, за нула лева, да влезем ли в обхвата на частното финансиране, какво правим?
Казваме им: уважаеми български граждани, уважаеми избиратели, гледайте си работата! Ние си имаме вътрешни проблеми и искаме да си ги решим тук и сега. Искаме да унищожим една опозиция, която две години се опитва активно да ни бутне от власт и аха-аха да успее (шум и реплики), а сега най-хубаво – на прага на местните избори, да я пратим тази опозиция, където ѝ е мястото – разбира се, да я няма.
МЕНДА СТОЯНОВА (ГЕРБ, от място): Така ли?
ИВАН ВАЛЕНТИНОВ ИВАНОВ: БСП неслучайно не е внесла предложения за изменения в този закон, защото подобни изменения трябва да се направят с дискусия, с дебат, със срещи, с представители на парламентарни и извънпарламентарни политически сили, а Вие избягахте от този дебат. Дори и днес не правите този дебат, дори днес мълчите от тази трибуна и нищо не казвате. И какво правите? Отново ще накажем българския гражданин, това се прави. Няма да накажете опозицията, няма да накажете някой друг, а ще накажете суверена, защото суверенът преди 30 години е избрал този начин на управление с този начин на финансиране и нищо не се е променило към днешна дата.
Уважаеми колеги, ако е останал малко здрав разум във Вашето съзнание, ако е останал малко здрав разум във Вашите ръководители, които незнайно защо решиха точно сега, точно днес да се гласува това, отхвърлете този закон! Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря Ви, уважаеми господин Иванов.
Господин Иванов – първа реплика, господин Милков има изказване.
Господин Хамид, заповядайте за реплика.
ХАМИД ХАМИД (ДПС): Благодаря, госпожо Председател.
Уважаеми колеги народни представители! Уважаеми господин Иванов, споменахте референдума и че не е проведен дебат с вносителите на този референдум. Според мен обаче всички политически партии, без „Движението за права и свободи“, не направиха дебат с избирателите си по време на кампанията за този референдум, никой не обясни на избирателите си за какво са нужни тези 11 лв. и как се разходват тези средства. Това е вината на политическата класа. ДПС обясни на своите избиратели защо са нужни средствата и как се харчат.
По време на този референдум, господин Иванов, чухме и от Ваши представители, че субсидията е много голяма и трябва да бъде намалена. Аз мисля, че вината на политическата класа е огромна и политиците са длъжни да обясняват на своите избиратели как харчат парите си, а не да правят дебат с вносителите на референдума.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, господин Хамид.
Господин Иванов – втора реплика.
АЛЕКСАНДЪР ИВАНОВ (ГЕРБ): Благодаря, уважаема госпожо Председател!
Уважаеми колеги! Уважаеми колега Иванов, слушах Вашето изказване, което на мен ми се стори лицемерно. Два милиона и половина български граждани при референдум, проведен преди няколко години, казаха: един лев партийна субсидия. Да излизате тук, от тази трибуна, при положение че има предложение на Министерския съвет да изпълни тези желания на българските граждани, на българските гласоподаватели, а Вие да казвате, че не е имало такъв дебат, при положение че и преждеговорившият Ви напомни на Вашите избиратели какво говорихте тогава, къде бяхте, къде проведохте този дебат, много закъсняло ми се струва Вашето изказване.
Честно да Ви кажа, за мен са чисто лицемерие изказванията на членове на Българската социалистическа партия, че не е имало такъв дебат. Кога го проведохте с Вашите избиратели? Какво Вие казахте за референдума, след референдума – три години, четири години и сега, при положение че ние сме заявили, че ще подкрепим това решение на Министерския съвет – за един лев партийна субсидия, а Вие да излизате от тази трибуна на Народното събрание и да лъжете българските граждани, че Вие не сте имали време за този дебат?
Две години и половина сте в парламента, без три месеца, през които не идвахте на работа, но през цялото това време имахте възможност да запознаете Вашите избиратели и всички български граждани с Вашето намерение и с Вашата визия за финансирането на политическите партии в България. Не го направихте и затова не виждаме Вашето предложение между първо и второ четене, където е мястото. Много добре знаете процедурата и се опитвате да използвате Правилника, само когато на Вас Ви е угодно. Когато имате възможност за законодателна инициатива, правете го! А не сега да казвате, че не е имало дебат или Вие не сте могли да го осъществите – просто не сте имали това желание. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин Иванов.
Трета реплика ще има ли? Не виждам.
Господин Иванов, заповядайте за дуплика.
ИВАН ВАЛЕНТИНОВ ИВАНОВ (БСП за България): Благодаря, уважаема госпожо Председател.
Уважаеми колеги, уважаеми господин Хамид! Да, прав сте, Вие единствено проведохте този дебат с Вашите избиратели. Благодаря Ви, че го напомнихте на всички присъстващи в тази зала, че тогава дебатът отсъстваше и всеки един, особено управляващите, засилени към победата, която естествено им се изплъзна, защо ги наказа избирателят на този референдум и тези избори за това, което те правеха, а днес все още не го разбират.
Господин Иванов, днес тук дебатираме и говорим за тази субсидия, защото Вие сте лицемери! Вашата политическа сила е лицемерна, защото Вие две години не знаехте и не си спомняхте, че има такъв референдум. Когато прокуратурата Ви каза, че във Вашето Министерство на финансите се върши престъпление, набързо, на бегом направихте саниране на закони, за да може да спасите нечия кожа! Тук по изкуствен начин ни слагате един дебат – без да питате някого, без да разговаряте с някого ни казвате: хайде един лев сега и да Ви видим какво ще правите! Това е лицемерие, господин Иванов, не само срещу политическите партии, които са тук, а е лицемерие срещу българските граждани, защото Вие се договаряхте с вносителите на този референдум, а не някой друг.
Ние точно и ясно обяснихме тогава на нашите избиратели – това е лицемерието. Към днешна дата вие искате едно нещо: да излезете чисти, да оправдаете някого за извършеното престъпление и да накажете опозицията, нищо друго. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря Ви, уважаеми господин Иванов.
Процедура имаше господин Ченчев, а после е господин Иванов по начина на водене. Господин Кутев, ще изчакате. Господин Жаблянов го записвам за изказване.
Господин Ченчев, Вашата процедура каква е?
ИВАН ЧЕНЧЕВ (БСП за България): Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги!
Уважаема госпожо Председател на Народното събрание, с цялото ми уважение към Вас като личност, сега ще направя тази процедура като позиция, като към председател на Народното събрание.
Първо, тази празнота тук, вдясно от мен, е обида за моите колеги и за Вас персонално, защото Законът за държавния бюджет няма как да се гледа без представител на Министерството на финансите, каза и моят колега Свиленски. Сега се чудя – Вие председател на Народното събрание ли сте? И ако сте такъв в парламентарната република, сте на най-силната позиция в държавата. На тази позиция Вие не трябва да информирате, Вие не сте бюро „Справки и информация“, Вие сте председател на Народното събрание, а като такава трябва да призовете някой от Министерството на финансите да е тук, защото се гледа Законът за държавния бюджет.
Това е недопустимо и е обида към всички нас! Вие съвсем съзнателно, защото, прощавайте, но не съм убеден, че Вие сте ги информирали. Не съм убеден! Убедете ни и ги призовете да се явят тук. Това им е работата, нашата също е да сме тук и да дебатираме, но тяхната е да присъстват на този дебат и да се включват в него, да участват активно, защото става дума за разходване на средства.
В качеството си на председател на Народното събрание, в което трябва да влезете, както всеки ден го правите, направете го отново и ги призовете, и ги вкарайте в залата. Тяхната вина – не да се крие зад някой директор на дирекция министърът на финансите, който бил виновен. Кажете ми: ако Вие питате министъра на финансите за едни пари и той Ви каже, Вие приемате ли неговия отговор за чиста монета? Разбира се, всеки от нас ще го приеме, министър на финансите е.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря Ви, господин Ченчев, разбрах забележката.
Да, чула съм се с Министерството на финансите и всеки момент очакваме да дойде представител от там.
Господин Иванов, заповядайте за процедура по начина на водене.
ЛЪЧЕЗАР ИВАНОВ (ГЕРБ): Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Взимам тази процедура заради това, че от началото на дебата по тази първа точка срещу моята политическа партия и пряко към мен бяха нанесени доста обиди. Тук виждаме, че при най-малкия повод веднага се иска процедура.
Искам да заявя от тази трибуна, че на 10 май 2017 г., за да няма спекулации, нашата политическа партия внесе в този парламент (шум и реплики) – Вие, същите господа, които присъствате тук, и имаше дебат колко да бъде субсидията на политическите партии във връзка с референдума, който беше проведен, така че тук да ни се приписват някакви обиди, просто не мога да бъда съгласен. Не е изказване това и искам да се спре със спекулацията…
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Господин Иванов към мен се обръща.
ЛЪЧЕЗАР ИВАНОВ: … и затова искам наказание за всички онези, които тук от тази трибуна казаха, първо, че сме били – няма да изброявам всички епитети, които …
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Недейте, господин Иванов.
ЛЪЧЕЗАР ИВАНОВ: …няма да ги изброя, тъй като не ми позволява моето възпитание. (Шум и реплики.)
Искам да кажа, че една политическа партия, която е фалирала и която фалира държавата за пореден път, не може тук да излиза и да казва на нашата политическа партия, че субсидията от един лев било лицемерие!
Нещо повече, ще кажа, че Политическа партия ГЕРБ, когато беше създадена, направи повече от три избора без никакво финансиране, така че… (Шум и реплика от „БСП за България“: „Не е вярно!“)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Много благодаря, господин Иванов.
ЛЪЧЕЗАР ИВАНОВ: Точно така е, точно така е! Тия, дето сочат с пръсти, не знаят коя година и как е създадена ГЕРБ. Искам всички да бъдат на висотата на морала от това по какъв начин се харчат и разходват партийните средства и когато говорим за волята на хората за един лев, да се вслушат в техния глас, защото и сега на последните избори им показаха червен картон. Благодаря Ви. (Ръкопляскания от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря Ви, господин Иванов.
Ще си взема бележка. Когато се използват обидни квалификации, ще правя по-стриктни забележки.
Само да кажа кои са се записали за изказване: господин Попов, господин Милков, господин Жаблянов, госпожа Лечева, господин Ченчев и господин Стойнев.
Заповядайте, господин Кутев.
АНТОН КУТЕВ (БСП за България): Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Аз мисля, че този дебат и този ден е един от най-неприемливите за мен като присъствие в Народното събрание за третия мандат, в който участвам. Неприемлив е, може би даже е мека дума, защото всъщност в момента ние се занимаваме с публичното самоомерзение на всичко онова, което народът нарича „политическа класа“.
Аз не мисля, че политиците са класа, мисля, че те са специфична прослойка, която съвсем заслужено е мразена от голяма част от народа, а едно от основанията тази прослойка да бъде мразена е именно подобно мероприятие на това, което спретваме в момента. Причината за това е, разбира се, че съвременният политически живот натрапчиво води към популизма като един от основните инструменти за овладяване на общественото внимание по някакъв начин, а в момента ние се опитваме да надминем всичките възможни граници на допустимост на популизма.
Аз лично имам проблем с популизма, защото представлява постоянно отклоняване на реалната тематика и вкарването в друга. Каквото и да си говорим, не вярвам, че в залата има човек, който да не е сигурен, че реалната тематика и реалните проблеми на днешния ден са изключително ниските доходи, абсолютно куцащата икономика, сриващото се здравеопазване, социалната система, която издъхва, и след десет години повечето от нас не знаем как ще си получаваме пенсиите и дали ще си ги получаваме. Това са реалните проблеми. На тяхно място ние поставяме тежкия популизъм за това колко пари плащаме сами на себе си, при това го поставяме по най-лошия възможен вариант. Тоест слагаме го на масата от гледна точка на чистия популизъм и на това, видите ли, как ужасно много пари получават някакви партийци. Дали са много, или малко – прави са колегите, които казаха, че ние този дебат не го проведохме.
Ама не го проведохме не само от едната, или другите – от другата страна, всички ние не го проведохме. Всички ние през последните години се занимавахме с тежкия популизъм да поддатваме, а не да управляваме. Всички ние загубихме всякаква представа за лидерство и заменихме лидерството с опити за налагане, с опити за надкрещяване, с опитите да се появяваме постоянно пред камерите, а не да свършим реалните неща, които вече казах кои са.
Реалните неща са онези, за които народът отвън го боли, а това, което в момента правим, е само опитът му да ни накаже. И ние като пълни баламурници, извинявам се в момента на всички, на цялата управляваща класа, пак казвам, ако има такова понятие, ние всички захапваме кукичката и тръгваме право срещу интересите на гражданите на Републиката, защото това, с което се занимаваме в момента, е долен популизъм, предвиждан от представители на всички политически сили в тази зала до един и водещ до пълното самоунищожаване на авторитета на управлението на държавата.
Тоест, ако продължим още само няколко крачки по този начин, стигаме до пълната анархия, която нито един от Вас, господа с костюмите тук, барабар с мен, не е в състояние да понесе. Защото, ако имате някакво предимство пред другите, е това, че сте в залата и че може да променяте съдбите на хората. Пак казвам, популизмът беше от всички краища на залата. За да стигнем дотук, всички заедно допринесохме.
Голямата ми мечта е да се опитаме да излезем оттук по друг начин. Очевидно е, че няма да е през днешния ден, очевидно е, че ще трябва да направим някакви други крачки към бъдещето на държавата си, но моля всички, които се намират в залата: разбирам, че не може без популизъм. Днешният свят и днешната политика е много пряко свързана, но популизмът е едно – той може да има граници, той може да бъде инструментариум, но никога популизмът не може и не бива да бъде единствената цел на едно политическо управление. Не може през популизъм – това не е като в „Барон Мюнхаузен“ – да се хванеш за косата и да се изтеглиш от блатото. Няма да стане така, колеги!
Имаме реални проблеми за решаване. Това, което правим днес, е крачка – не крачка, ами спринтиране в обратната посока на необходимото от хората. Благодаря Ви. (Ръкопляскания от „БСП за България“.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Кутев.
Реплики към господин Кутев? Не виждам.
За изказване – господин Попов, имате думата.
ФИЛИП ПОПОВ (БСП за България): Благодаря, уважаеми господин Председател.
Уважаеми народни представители! Това според мен не е Закон за изменение на държавния бюджет, а по-скоро би могъл да бъде Закон за убийство на демокрацията и плурализма в България – дори не казвам „република“, защото републиката я има, а и предполага други ценности.
Това е закон за връщане на мутренските времена в България, даващ старт на публичната продан на партиите в България, закон, узаконяващ корупцията в България, закон, широко отварящ вратите за чуждо финансиране и влияние на други държави и частни интереси, закон, унищожаващ в крайна сметка и нашата национална сигурност.
Жалко е, че не отворихте и не прегледахте стенограмите, не вникнахте в доводите, разумността и държавническия подход на 2005 г., когато Законът за политическите партии е малко преди това, когато тогавашните народни представители въвеждат държавното прозрачно финансиране за политическите партии. Глупак е онзи, който не се учи от историята, уважаеми! Никъде в съвременна Европа няма такава система, ако изобщо може да се нарече „система“, никъде в Европа е нямало такова влияние върху партиите, както в мутренска България. С други думи, Вие суспендирахте основни ценности в нашата Конституция, а тя е модерна, европейски насочен акт на Великото народно събрание.
Спомням си тържественото заседание на това Народно събрание в Търново, словата и думите на тогавашните народни представители. Съпоставих ги с днешните, на настоящите народни представители и резултатът не е в полза на уж съвременните радетели за демокрация.
Плурализмът в демокрацията – защитата на основни човешки права, не е даденост, а достижение, достижение, постигнато нелеко, с множество стъпки, една от които е прозрачното държавно финансиране на политическите партии, тяхната независимост от частни интереси и интерес на чужди държави. За мое съжаление, с този акт Народното събрание в бъдеще вече няма да е такова, а по-скоро ще бъде Общо събрание на частните интереси в България, Общо събрание на олигарсите, а Министерският съвет – може би Борд на директорите, защото народът вече няма да е работодател на депутатите – такива ще бъдат олигарси, мутри и чужди държави.
Уважаеми депутати от Четиридесет и четвъртото народно събрание, Вие, които ще подкрепите този закон – честито! Сложихте официално на сергията на България: „Продадено!“ (Ръкопляскания от „БСП за България“.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря, уважаеми господин Попов.
Има ли реплики? Няма.
Продължаваме с изказване на господин Милков – имате думата, уважаеми господин Милков.
ПЕНЧО МИЛКОВ (БСП за България): Уважаеми господин Председател, уважаеми намаляващи в залата колеги! Всеки от Вас като народен представител освен в Народното събрание, работи и по места, среща се с гражданите. И какви са очакванията на гражданите, когато се срещнете? Те Ви посрещат и казват: намалете субсидиите на нула лева, на един лев. Хората очакват по-добър живот, хората го очакват от толкова много години, хората очакват по-силна страна, хората очакват да бъдат отново горди. Понеже не получават това нещо, те търсят начин, по който силно да заявят, че са недоволни – и това е!
Това знае всеки един от Вас, защото на референдума питаха: да им намалим ли парите? Ами, ако бяха казали: да ги оставим без заплати, да ги оставим пет човека или да ги закрием, също щеше да е успешно. Защо? Защото тук цветът на нацията години назад – не казвам аз като работя или Вие само, се проваля в това да даде гордост, надежда, път. Така че в момента това е резултатът на този един лев. Но експертите казват, защото ние с Вас не сме експерти по всичкология, че партийното финансиране е в основата на защитата на тези базисни ценности на демокрацията, и през 2005 г., когато се минава към държавно финансиране, това е постижение на българската политическа система.
Минало се е през различни варианти – дали да е вързана към минималната работна заплата, дали да е твърда сума, но никога не се е отстъпвало от този принцип, защото се е знаело, че това е щит, това е защита и е така във всяка една европейска държава с изключение на Швейцария – бутикова държава, която днес ни се даваше за пример, тя е единствената. Във всички други държави има държавно финансиране – дали е с регресивна скàла, тоест до определени гласове една сума, след нея по-големите партии намаляват сумите на глас, но има такова.
Законът, който ни се предлага, беше внесен без оценка за въздействието. Това – да напишеш каква сума ще бъде спестена до края на годината, не е оценка за въздействие, защото, когато махаш публичното финансиране, отваряш вратата за частно финансиране, случват се камара от неща и не е само спестяването на едни пари. Ето, това е въздействието. То оценено ли е? Не е оценено.
Този законопроект е без оценка за въздействието, защото, влизайки в частните интереси, ще настанат други неща. Кой ще определя листите? Кой ще определя кандидатите? Чии интереси ще защитават политици, които не са финансирани от държавата, а от частни интереси? Те ще бъдат компрадори – официално, и то всички, а не само част от тях, които търсят как да станат такива.
Само преди няколко месеца като аргумент за това защо трябва да се запази финансирането, всички Вие, обсъждайки Закона за вероизповеданията, приехте, че е въпрос на национална сигурност да не се месят в тяхната работа чужди неправителствени организации с техни създадени тук. Знаете какви фондации има, които формират милиарди в ресурсите си да въздействат на нашия политически, културен и религиозен живот. Вие затова приехте, че дори вероизповеданията трябва да бъдат държавно финансирани по абсолютно същия начин. Е, прочетете си – същите са аргументите, с които вкарахте предния Законопроект за вероизповеданията, и го умножете по десет, защото политическата партия е широкопалитрена и защитава не само вероизповеданието, а много, много други интереси в обществото.
За мен финансирането трябва да бъде вързано към броя гласове, които партията е генерирала, да се гарантира на малките партии равноправно участие в политическия живот, след което с една регресивна скала да се намалява финансирането на глас нагоре; трябва да се обвърже за какво партиите харчат парите си – нормално ли е да е за дарения, нормално ли е да са на влогове? Да напишем кое е нормално. Нормално ли е политическата система да бъде отворена за малки извънпарламентарни партии? Да, трябва да го кажем. Това сега гарантира ли го? Не.
И накрая няма как да не се открои най-видимото, а именно: отново ГЕРБ – ДПС представят едно предложение, което взаимно ще си го одобрят, което е вредно. Отново след Изборния кодекс ние пак сме тук и пак говорим същото – официално, и спойващият интерес между Вас е отново бизнес интересът на новата коалиция, базирана на бизнес интересите: да свалим финансирането – казват едните, да отворим официално юридически лица да финансират партиите, без каквото и да е ограничение – казват другите. Ето къде Вие сте заедно – новата наша бизнес коалиция.
Аз съм против това нещо. Считам, че и Вие осъзнавате, че е вредно. Не го гласувайте, защото много скоро ще бъдете принудени да върнете партийното финансиране. Това е вредно, което се случва в момента. Благодаря Ви. (Ръкопляскания от „БСП за България“.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря, уважаеми господин Милков.
Реплика – господин Атанасов.
СЛАВЧО АТАНАСОВ (ОП): Уважаеми господин Председател, уважаеми дами и господа народни представители! Уважаеми колега, взимам реплика не защото не съм съгласен с това, което казвате, почти напълно го одобрявам. Взимам реплика не защото Вие говорите пред колегите народни представители, а защото те са наясно – тук няма глупави хора, всички са на високо интелигентно ниво, аз съм убеден в това, тъй като почти всеки от Вас познавам лично.
Взимам реплика, защото трябваше да обясните – българинът винаги обича да се сравнява с нещо. Трябваше да обясните на българина, тъй като правихте официално изказване и довечера ще Ви дават по медиите, защо в Швейцария партиите не се финансират. Защото българинът веднага ще си зададе въпроса: а щом в Швейцария партиите не се финансират, значи и ние можем. Не, не можем. Защото швейцарската система е съвсем друга.
Швейцарската система решава почти всичките си въпроси с референдум и затова партиите там наистина нямат нужда от финансиране. Защото там имаш почти напълно пряка демокрация, почти всеки въпрос в Швейцария се решава с референдум. Но те могат да си го позволят, защото референдумът е изключително скъпо удоволствие. Затова трябваше това да го обясните не на нашите народни представители, на които им е ясно, трябваше да го обясните на гражданите, които Ви гледат, за да знаят защо Швейцария не финансира партиите си, а цяла друга Европа ги финансира. Просто Швейцария е твърде богата, приятелю, и там демократичните традиции са от хилядолетия, повтарям, от хилядолетия. Вижте историята на тази държава. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Атанасов.
Втора реплика - заповядайте.
Трета реплика – господин Ангелов.
ЕРДЖАН ЕБАТИН (ДПС): Уважаеми колега, първоначално и основно моделът, който предлага „Движението за права и свободи“, е да си остане досегашното финансиране, но тъй като не виждаме политическа воля това да се случи в Народното събрание, ние стигаме до това, че е по-добре да е нула лева, отколкото да излизаме с измислицата за единия лев, който е абсолютно недостатъчен за финансиране на политическите партии, а без финансиране е ясно, че политическите партии и нито един сектор в обществения живот не може да съществува.
А изводът, който всички трябва да си направим от този така наречен референдум, е, че народът не дава добра оценка на политическата система от гледна точка на продуктивност на политиките, които тя предлага. Това не е за нас, това е за управляващото мнозинство и тук не следваше да се стига до тази крайност, защото наистина е популизъм това да се стига до финансиране за един лев. Да се помисли как тя да стане продуктивна и да бъде реално плодовита, а не по този начин. Това е нашето предложение, колега.
Ние сме за запазване на досегашното статукво – 11 лв., но ако ще стигаме до единия лев, по-добре е да е нула лева и да стигаме дотам да търсим открито финансиране, защото няма друг начин. Какъв е другият модел, по какъв друг начин съществуват политическите партии? Ясно е, че няма. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Ебатин.
Трета реплика – имате думата, уважаеми господин Ангелов.
ЮЛИАН АНГЕЛОВ (ОП): Господин Председател, дами и господа! Господин Милков, репликата ми към Вас е следната. Тя не касае само Вашето изказване, а и на други представители на БСП – че показвате проблема с липсата на финансиране на партии единствено и само свързано с Народното събрание и народните представители. Проблемът е по-дълбок. Липсата на финансиране и на прозрачност в партийната система, ако се финансира по друг начин, ще удари и представители за Европейския парламент, където огромни международни корпорации ще финансират определени кандидати, за да могат да лобират за техните интереси в европейските институции, в Европейския парламент. Същото е и с президентските избори. А най-лошото е с местните избори, където представители на местния бизнес реално ще владеят голяма част от общините, което ще феодализира тотално общинската администрация.
МЕНДА СТОЯНОВА (ГЕРБ, от място): Това не е вярно! Точно обратното е!
ЮЛИАН АНГЕЛОВ: Госпожо Стоянова, ако имате нещо да кажете, има трибуна, може да дойдете да го кажете. Ако смятате, че не е лошо местният бизнес да държи общините, го кажете тук от трибуната, а не от банката. Аз не съм Ви репликирал досега.
По-опасното е, че цялата държава ще се разпредели между определени бизнесмени по общини, защото партиите реално няма как да противодействат. При положение че няма да имат финансиране, за да се явят на местни избори сами, ще трябва да търсят местния бизнес, хора с пари, за да ги подкрепят. Естествено, после нали се сещаме всички обществени поръчки през кои фирми ще минат? То е от ясно по-ясно.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Ангелов.
Имате думата за дуплика, уважаеми господин Милков.
ПЕНЧО МИЛКОВ (БСП за България): Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Ще отговоря и на трите реплики. Те и трите са от Патриотите и от ДПС, тоест ГЕРБ продължава да мълчи в този дебат. Не го казвам, за да се заяждам, просто го отбелязвам.
По отношение на Швейцария, абсолютно съм съгласен с Вашето уточнение, нямам какво да Ви репликирам – утвърдена демокрация, използваща публично референдумите за поставяне на всеки един отговорен въпрос.
Господин Ебатин, ДПС е за 11 лв., казвате Вие. Аз Ви казвам: точно след няколко минути имате възможността не да го кажете, а да го докажете с гласуване, като Вашата група отхвърли предложението за един или за нула лева, и тогава ще останат 11 лева. Знаем Вашата позиция, Вие единствени я посочихте на референдум. Тогава я отстоявайте. (Реплика.) Защо на инат?! Гласувайте сега против тези предложения, гласувайте за оставането на този размер.
Господин Ангелов, прав сте – цялата политическа система, не само Народното събрание, представителите в Европейския парламент и най-жестоко политическите партии в местната власт, където се пресичат много интереси. Казах: Народното събрание, защото тук е законодателният орган, тук транснационалните корпорации могат чрез определени лостове да доведат до вредни за обществото мерки. Същото могат да правят, както казах, организации – неправителствени уж, на съседи, на други държави. Вие знаете за тази опасност. Разбира се, цялата политическа система, защото партиите са част от българското общество. Всяка една от нашите партии е разнолика и представлява частица от българското общество. Това не са някакви изкуствено създадени субекти. Това е част от обществото – граждани, които са се обединили да бъдат активни. Те трябва да бъдат подкрепени от държавата. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Милков.
Имате думата, уважаеми господин Манев.
МАНОИЛ МАНЕВ (ГЕРБ): Уважаеми господин Председател, колеги! Знам, че няма да ми повярвате, като Ви кажа, че не исках днес да се изказвам по тази тема, обаче последните четири изказвания нямаше как да не събудят в мен усещане за несправедливост и обида.
Три неща искам да споделя със залата и с хората, които ни гледат или ще ни гледат. Давате ли си сметка какво се случва в момента в тази зала? Давате ли си сметка, че след едно блестящо популистко изказване на говорещия преди трима човека колега (шум и реплики от „БСП за България“), давате ли си сметка, че след забърканото, написано изказване на един колега, където вътре има написани мутри, пък не знам какво, пък не знам що, пък след това аналитичното изказване на доктора по право, всъщност зад всички тези неща стои една истина? Тази истина е проста – никой от лявата страна на залата не иска, не желае, а и не може да си позволи лукса да признае тази истина.
ДРАГОМИР СТОЙНЕВ (БСП за България, от място): Коя?
МАНОИЛ МАНЕВ: Партията Ви е фалирала. (Силен шум и реплики от „БСП за България“.)
Вас един лев не Ви устройва, защото сте във фалит. Винаги фалирахте държавата, когато идвахте на власт. (Шум и реплики от „БСП за България“.) Сега Ви е много тежко и трудно да признаете истината, че всъщност години наред – аз съм свидетел на няколко години подред, в които Вашата ръководителка, гаулайтерите и най-близките ѝ се упражнявахте всяка година и при всяка възможност, особено лятото, върху това какви заплати получават народните представители, какви ваканции има Народното събрание. Никакви популистки теми – в това тук няма никакъв популизъм, това са много принципни неща.
Ето днес имаме принципни неща. Принципното е следното: внесена е поправка в Закона, която казва, че субсидиите ще бъдат един лев. Колеги, някой от Вас ще стане ли да ме обори тук и да чуя теза, подкрепена с факти, доказателства, обяснения, изчисления на БСП? Ако намерите такава, може и да се извиня от тази трибуна на БСП. Ама няма, няма внесена такава! Няма я в Народното събрание, значи я няма в правния мир на Народното събрание.
Има друго, предложения – това го казвам за българските граждани – да вкараме тези неща в едни дебати, в едни комисийки, в едни кръгли маси, тоест да ги заметем под килима и никой нищо да не направи по тази тема. А темата е проста. Темата е за това, че българските граждани имат различно виждане от нас по темата за финансирането на българските партии. Това е темата.
Темата още е, че една-единствена партия с нейния председател господин Борисов намериха решение как това да стане истинска тема и как да се реши. (Шум и реплики от „БСП за България“.) Тук се действа по законите на тази страна – Министерският съвет приема решение, внася го в Народното събрание, то влиза в залата. Точка!
Много ми се иска да отделя само няколко изречения на другата хубава теза, която чувам цял ден, цял месец от кого ли не: как сега ще продаваме партиите. Как сега ще стане така, че бандитите, олигарсите, бизнесмените, не знам какво ще правят. Така ли? Това ли е тезата? (Шум и реплики от „БСП за България“.) Каква теза е това, колеги? Ние в правова държава ли искаме да живеем? Ние в това Народно събрание сме избрани, за да правим правова държава, държава на закона. Когато законът казва, че не може да бъдеш финансиран от престъпна дейност и не можеш да харчиш пари за неща, които не са ти разрешени, и тук развиваш тезата, че това ще се случи на всяка цена, това означава, че някой живее с мисълта, че този закон него не го касае (силни реплики от „БСП за България“) и че законността в тази държава не е важна. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Манев. (Ръкопляскания от ГЕРБ.)
Реплика – господин Попов.
ФИЛИП ПОПОВ (БСП за България): Благодаря, уважаеми господин Председател.
Уважаеми господин Манев, опитах се да запиша Вашите словосъчетания, въпреки че ми беше трудно.
Първо, уважаеми господин Манев, лъжете! (Шум и реплики от ГЕРБ.) Лъжете, че БСП е фалирала, за което ще си носите отговорност. (Смях и оживление в ГЕРБ.)
Второ, в кой закон пише, че партията – визирам ГЕРБ, следва да държи държавната си субсидия в банки, да печели от лихва и след това господин Борисов с държавни пари, раздавайки ги през прозореца на държавния си джип, да печели избори?
Трето, уважаема госпожо Дариткова, поканихме ли Ви на разговори, за да Ви представим нашите отчети? Обяснете на господин Манев защо не дойдохте. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря.
Втора реплика – господин Свиленски.
Заповядайте.
ГЕОРГИ СВИЛЕНСКИ (БСП за България): Благодаря, господин Председател.
Уважаеми господин Манев, понеже много обичате да се занимавате с БСП и с това дали една партия е фалирала или не, няма как да фалира една партия. Партията не е търговско дружество. Нас ни събират идеи, принципи. Няма как идеите да фалират. Вие това не може да го разберете. При Вас това нещо не може да се случи. При Вас единственото нещо, което може да Ви събере, са парите, поръчките, постовете. Но в този закон не може да запишем, че даваме право на членове на ГЕРБ да бъдат само с по една обществена поръчка или само с по един пост – това тук не можем да го запишем.
Партията няма как да фалира. Партията си прави бюджета в рамките на годините, извършва дейността, получава някаква подкрепа и на базата на тази подкрепа е тук, в парламента, със 79 народни представители – това е истината.
Ще Ви кажа и другата истина, понеже тук се каза. Да, Вие влязохте в политиката – не Вие персонално, партията Ви, с два заложени апартамента – на господин Борисов и на господин Цветанов, но някои от тях излязоха с по десет апартамента. (Ръкопляскания от „БСП за България“.) Някои от тях излязоха с апартаменти с асансьори. Голяма част от Вашия елит излезе с апартаменти от една богата строителна фирма в най-скъпия квартал на София. (Шум и реплики от ГЕРБ.) Това нещо трябва да се каже!
МАНОИЛ МАНЕВ (ГЕРБ, от място): Това реплика ли е?
ГЕОРГИ СВИЛЕНСКИ: Реплика към Вас, да, защото говорите за морал, говорите за някакви ценности. Обяснете го на Вашите избиратели, обяснете го на българските граждани – как за седем години народен представител си купува…
МАНОИЛ МАНЕВ (ГЕРБ, от място): Това какво общо има с моето изказване?
ГЕОРГИ СВИЛЕНСКИ: …апартаменти в квартал „Изток“? Обяснете го!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Господин Свиленски, твърде много се отдалечихте от изказването на господин Манев. Благодаря Ви.
Трета реплика? Отказвате се от третата реплика, господин Иванов.
Господин Гьоков.
ГЕОРГИ ГЬОКОВ (БСП за България): Уважаеми господин Председател, уважаеми народни представители! Господин Манев, основните възражения по Вашето изказване ги казаха колегите, аз няма да ги повтарям. Вие самият разбрахте колко несъстоятелно беше Вашето изказване в момента.
Ще си позволя да коментирам само някои неща от изказването Ви. Например това, че БСП е фалирала държавата. Моля при Вашата дуплика да сравните икономическите показатели на България от 2006-а, 2007-а, 2008 г. с някои от сегашните, например за това управление. (Реплика от ГЕРБ: „1996 г.!“)
Не се връщайте толкова назад – 1996 г. (Смях и оживление в ГЕРБ.) По-скоро обяснете за 2007 – 2008 г. Госпожа Менда Стоянова е до Вас, да Ви подскаже – дали сте стигнали тези показатели от 2008 г., които бяха при управлението на БСП, сега, 10 години по-късно, или още тичате някъде след това?


Господин Манев, ще ми бъде също много интересно, когато дойдете да отговорите от трибуната на нашите реплики, да отговорите и на въпроса: Вие ще се изкажете ли със същия ентусиазъм при приемането на бюджета за 2020 г., когато Политическа партия ГЕРБ и Министерският съвет предложите в бюджета някаква друга субсидия, различна от един лев? Тогава какво ще обяснявате на този народ – че сега сте били популисти, а после много добре сте размислили върху темата, по която сега Ви говорим ние от лявата страна на залата, но Вие не чувате?! Тогава ще се изкажете ли, господин Манев, за да обясните на хората защо няма да… (Реплики.)
Разбиращо ми клатите главата, но дано тогава пак да сме тук и да обясним на хората какво сте говорили сега от популистка гледна точка и какво ще говорите тогава, когато трябва реално да стъпим на нещата и да дебатираме за бъдещето на политическите партии. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Гьоков.
Уважаеми господин Манев, заповядайте за дуплика.
МАНОИЛ МАНЕВ (ГЕРБ): Ще бъда кратък и спокойно ще отговаря на Вашите въпроси.
Една партия може да фалира по най-простата човешка логика, а не по Вашите така обични завъртулки. Когато имаш да даваш едни пари на държавата и нямаш откъде да ги дадеш, това означава, че си фалирал. Няма какво да спорим по тази тема.
Първо, набързо да отговаря на господин Гьоков, че той ми е градски, сигурно сега му предстои да се кандидатира за кмет.
Господин Гьоков, ако някъде някой реален човек ме срещне на улицата и ми каже: господин Манев, Вие преди малко направихте популистко изказване – ще му обърна внимание.
Нищо от това, което Ви казах, не сте го разбрали и не сте го чули, а това е обяснимо. Казах Ви го, за да разберете едно нещо: популизмът по тази тема днес получи своя връх в ляво и ще Ви кажа защо. Вие – всички колеги в тази зала, хора, граждани, които ни гледате, или не ни гледате, я ми кажете: забравихте ли след президентските избори онези телевизионни предавания, в които едни социално слаби хора отговаряха, че не помнят да са дарявали едни пари за кампания? Вие това забравихте ли го? Не се ли е случвало в тази държава?! На коя партия се случи, на кой кандидат?
Не мога да разбера защо си говорим глупости?! Имаме предложение, което е точно, ясно и конкретно. Чухме Вашите популистки опити да го замажем. Тук пред мен колегите имат визия по темата, имат реални предложения. Вие нямате нищо, и пари даже нямате в партията си. (Частични ръкопляскания от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Манев. (Народният представител Георги Гьоков иска думата.)
Господин Гьоков, това беше дуплика. Вие не бяхте упоменати в негативен план. (Реплики от народния представител Георги Гьоков.)
Господин Гьоков не ме заплашвайте сега. Нали не ме заплашвате?
Моля Ви, седнете на мястото си. (Народният представител Георги Гьоков говори извън микрофоните.)
Господин Гьоков, това няма нищо общо с казаното до този момент по темата.
Ще Ви дам думата по начина на водене, господин Гьоков, но искам да Ви помоля да не се отклонявате от начина на водене, за да не ме принуждавате да реагирам.
ГЕОРГИ ГЬОКОВ (БСП за България): Уважаеми господин Председател, за да не Ви принуждавам да реагирате, се обръщам лично към Вас, че не водите правилно заседанието, тъй като позволихте на господин Манев в дупликата си – нищо че е в дуплика, да говори извън темата по това, което обсъждаме днес – за субсидиите, и въобще извън моята реплика в отговор на дуплика.
Той си позволи от тази трибуна да обявява кой ще бъде кандидат за кмет на Стара Загора и кой не, дали аз ще се кандидатирам или не. Затова сега се оттеглям от трибуната и Ви призовавам по този повод да ми дадете думата за лично обяснение. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Гьоков.
Господин Гьоков, имаше няколко изказвания, в които... (Народният представител Георги Гьоков говори извън микрофоните.)
Моля Ви, седнете.
Имаше лично обяснение в това, което казахте. Имаше лично обяснение. Моля Ви!
Добре, това вече го чух. (Реплики от народния представител Георги Гьоков.)
Приемам, но Ви моля да седнете. Нека да продължим. (Народният представител Георги Гьоков продължава да говори извън микрофоните.)
Имаше изказвания и преди господин Манев, и по време на господин Манев, и реплики – следях внимателно, които се отклоняваха от темата, но приех, че емоциите днес до известна степен могат да отклонят народните представители от темата, която обсъждаме.
Благодаря Ви за разбирането, уважаеми господин Гьоков.
Господин Карадайъ, Вие заявихте изказване.
МУСТАФА КАРАДАЙЪ (ДПС): Благодаря Ви.
Уважаеми господин Председател, уважаеми госпожи и господа народни представители! Позицията на „Движението за права и свободи“ беше ясна и категорична, още когато се провеждаше референдумът през 2016 г. Единствено ние тогава имахме изразена ясна позиция, но другите политически партии предпочетоха да останат в полето на популизма.
Имахме ясна позиция и когато се внесоха резултатите от референдума в Народното събрание през 2017 г. Позицията на ДПС винаги е била да не се залита в полето на популизма, да се защити демокрацията и плурализмът, като се осигури прозрачно финансиране на дейността и кампаниите на политическите партии чрез държавни субсидии. Като краен резултат се случва едно и също – всяка партия, освен ДПС, залита в полето на популизма с надеждата, че ДПС е отговорна и ще пресече техния популизъм.
Днес заявяваме, че ДПС не е длъжна единствена да понася негативите от всяко популистко поведение и предложение и на ГЕРБ, и на БСП. Понякога ще подкрепяме някои Ваши популистки предложения, като ще предлагаме решения на безотговорните Ви популистки предложения, както е и в този конкретен случай.
От БСП призоваха с гласуване да покажем каква е позицията ни и с гласуване ще подкрепим тази наша заявка в момента. Всички политически партии говорят за намаляване на субсидиите на политическите партии, без да имат предложения как прозрачно да финансират дейността и кампаниите си, каквото е в конкретния случай предложението на Министерския съвет. Защото всички са съгласни, че един лев на глас на година субсидия не гарантира прозрачно финансиране на дейността и кампаниите на политическите партии.
Ние от „Движението за права и свободи“ предложихме нула лева на глас, но заедно с това предложихме и начин за прозрачно финансиране на дейността и кампаниите на политическите партии чрез дарения от физически и юридически лица. Това предложение може да изглежда крайно, но според нас то пресича всякакъв популизъм по конкретната тема. Затова призовавам народните представители да подкрепят нашето предложение. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Карадайъ.
Има ли реплики? Не виждам.
Уважаеми господин Жаблянов, заявили сте изказване.
ВАЛЕРИ ЖАБЛЯНОВ (БСП за България): Уважаеми господин Председател, уважаеми народни представители! Предложението за поправка в републиканския бюджет е ясно, но не е от финансови съображения, а е предложение, което цели ясен политически ефект, който, за съжаление, няма само конюнктурен характер. Аз искам да се спра на тези по-мащабни последствия от едно такова решение, за които може би в момента някак не полагаме усилия да помислим. Въвеждането на държавните субсидии за политическите партии в Европа е резултат от преодоляването на класовия конфликт в Европа.
Уважаеми колеги, до средата на XX век партиите в Европа са класови партии – всяка партия изразява интересите на определена класа, на определена обществена прослойка. Десетилетия са необходими на социалистите и социалдемократите след създаването на своята партия да влязат в Народното събрание. Имали сме няколко депутати, които са поставили в българското Народно събрание интересите на българското работничество, същото е и с Българския земеделски народен съюз. Те не са разчитали на държавни субсидии, но са имали подкрепата на класата, която стои зад тях, на хората, които са искали да бъдат представяни в законодателството, за да им се защитят интересите.
Спомням си, че такъв беше случаят с нашите колеги от „Движението за права и свободи“ в началото на демокрацията, които тогава основателно поставиха въпроса кой ще защити интересите на това малцинство в България. Партиите имат своите социални корени и те могат да минат и без държавни субсидии, но въпросът е какви са последствията от това?
Държавната субсидия дава възможност на съвременната либерална демокрация партията да се откъсне от тези тесни класови обвързаности и да стане изразител на по-широки интереси. Затова партиите в десницата стават народни партии, затова десницата членува в Европейска народна партия с основателните претенции да изразява интересите на широки обществени кръгове – и от центъра, и на либералите, и често пъти в ляво. Това дава възможност на днешната дясна партия, която управлява България чрез това мнозинство, и правителството често пъти да предлага доста значими социални решения, за да се излезе от онова състояние на обществото, което води до война на всеки срещу всеки, и до непримирими социални конфликти. Днес с тези предложения посоката може да бъде само една – всяка партия при нейната класа, всяка партия да се окопае в класата си.
БСП има дълга история. Ние сме работили и със синдикати, и с кооперации, и с други форми на политическа дейност, на политическа борба. Други ще отидат при…
Някои говорят тук за олигархията. Не обичам това понятие. Има българско предприемачество. Аз съм убеден, че българското предприемачество в огромната си част се състои от отговорни хора, които също така мислят за България, за законовия ред, въпреки че не са в тази зала, имат и обществено чувство. Затова, когато обсъждаме подобни изменения, ние трябва да намерим тази пресечна точка между частния и обществения интерес, така че да не се стигне до онези исторически сблъсъци, на които, макар и да не сме свидетели, са се състояли.
Накрая няколко думи за референдума, тъй като става дума за демокрацията. Референдумът не беше валиден, тоест в правния мир той не се е състоял. Той беше някакво допитване, което може да бъде взето предвид позицията на БСП. Аз тогава изразих позиция от тази трибуна, дори употребих едно малко по-силно понятие по отношение на референдума и наистина една част от предложените въпроси бяха отменени от Конституционния съд, ако си спомняте, като антиконституционни. Истина е, че референдумът беше на границата на конституционността.
Днес предложението за промени в бюджета ни изправя пред един класически избор, нищо ново няма в тази работа – към либералната или към социалната демокрация ще се движим в нашето обществено развитие. (Председателят дава сигнал, че времето е изтекло.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Моля, завършете мисълта си, уважаеми господин Жаблянов.
ВАЛЕРИ ЖАБЛЯНОВ: Изходът е социалната демокрация. Либералната демокрация не може да реши тези въпроси. Благодаря за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви.
Реплики? Не виждам.
Господин Марков, заповядайте.
ГЕОРГИ МАРКОВ (ГЕРБ): Уважаеми колеги! Аз не съм партиен член, но все пак съм бил съдия в Конституционния съд и депутат във Великото народно събрание – искам да вкарам в дебата два важни въпроса. Единият: защо българската Конституция – когато въведе в България многопартийността, политическия плурализъм, изрично посочи, че само партиите могат да осъществяват политическата воля на гражданите, а не НПО-тата – не предвиди конституционен текст, с който да задължи държавата да субсидира партиите? Отговорът е само един – не е пропуск на Великото народно събрание. Всички по-възрастни колеги от всички партии си спомнят 1990-а, 1991 г. – да кажеш, че държавата ще хрантути партиите, да си го помислиш дори?! Беше краят на Великото народно събрание – кой може да избяга, а другите – на камбаната на „Александър Невски“.
Как стана така, че на първите свободни избори – 1990 г., над 90% от българските граждани гласуваха партиите да бъдат без субсидия? Как БСП спечели изборите с над 2,5 милиона? Ако кажем: БСП имаше ресурс, защото тя беше дълго време свързана с партията-държава в онези години, СДС беше като „църковна мишка“ – думите на доктор Желев, беше беден. Дадоха ни една сграда на „Раковски“, 12 – 13 лади. Аз спечелих в „Люлин“ – щабът ни беше в един трафопост.
Как стана така, че хората даваха душа и сърце за политиката? Йордан Соколов – известният наш адвокат, всеки петък в 13,00 ч. го водя във вестник „Демокрация“ да дарява СДС. Вилма – касиерката, стана по-известна от доктор Желев. На другия ден в „Демокрация“ – цели чаршафи от дарители!
Това можах, това дадох на СДС – една пишеща машина на вестник „Демокрация“. Покойната ми съпруга казва: „Не давай „Континентала“ – аз съм Новкиришки по майка, той ти е подарък от дядо ти.“ „Не може – казвам – да дам „Марицата“, много проста е за СДС-то.“
Как стана така, че ние, 39-те, 2 милиона при 82% активност, без абсолютно никакви субсидии – ладите се строшиха, не можехме да отваряме прозорците, спечелихме изборите? След това господин Виденов ги спечели – БСП с над 2 милиона, при голяма активност, без субсидии! След това ОДС – с голяма активност и без субсидии! Та дойде Царят.
Никога няма да забравя 26 март 2001 г. Срещаме се с него в хотел „Бориваж“ в Женева и аз го питам: „Като ще се явите на избори, Ваше Величество, кой ще Ви прави кампанията?“ Бре, като скочи този цар: „Мразя тази дума, аз кампания срещу никого няма да правя!“ И без кампания, а с кампания срещу него, спечели изборите и без субсидията. Спас Русев му даде един офис на „Шести септември“, близо до църквата – да се черкува, и до полицията – да го пази.
И сега големият въпрос е: защо тогава без субсидии имаше интерес към партиите, партиите бяха силни, имаше голяма активност и защо след това при другите, следващи вотове със субсидии партиите са слаби и няма активност?! Защо нито една партия днес, въпреки държавните субсидии, не може да си помисли да вземе 2 милиона?! Нито една партия днес, въпреки субсидиите, не може да помисли за милион и половина! Едвам ГЕРБ е изскочил в последните три вота над един милион.
Защо ние трябва да хрантутим партиите с 1%, за да използват лошата избирателна система и ниския праг от 4%, да се каращисват, да влизат като Реформаторския блок тук – едните в опозиция, едните в управление, да нанасят удар след удар на парламентарната демокрация и да я превръщат в парламентарна лудница?!
Аз не ща да хрантутя с моите данъци партията ДСБ, която уби СДС! Тя не заслужава такава награда.
И сега големият въпрос. Ще кажете: тогава беше романтичен периодът – песни се пееха, никой не плащаше на композиторите, никой не плащаше на певците. Романтичен беше. Ами сега защо не е романтичен? Нали сме членове на ЕС, членове на НАТО? Па да запеем „Дружна песен нек да екне“, ама няма муза в композиторите! Няма муза в изпълнителите! Защо няма муза въпреки държавните субсидии? Защо партиите стигнаха до това ниво? Това е големият въпрос.
Затова аз подкрепям предложението на Борисов – трябва финансова диета! Трябва малко: „И лучец еж, водица пий“! Дий, Партийо, дий! Малко да търсим нови идеи и нови хора, пък тогава да мислим отново да се върнем към субсидиите.
Колкото до референдума – извинявайте, колеги, прав е колегата, който каза, че той не е задължителен, не можа да стигне прага на валидност. Извинявайте, 2,5 милиона български граждани не можаха да направят – всички парламентарни партии и всички извънпарламентарни. Трябва да направим отново партиите привлекателни, интересни. Българската социалистическа партия да си изпълни поетия ангажимент – говорил съм и с господин Зарков. Вкарайте я тази смесена система – 120:120, малко да оживим нещата, да стане по-интересно, отново да има песни! Защото няма къде да влизаме вече – навсякъде влязохме, майката му е да не излизаме. Затова ще подкрепя Законопроекта.
И отново големият въпрос е: без субсидии – голяма активност, силни партии; със субсидии – слаба активност, слаби партии. Благодаря за вниманието. (Ръкопляскания от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Марков.
Реплики? Професор Христов, Попов.
Изказване – господин Сидеров, ще Ви дам думата след това.
Заповядайте.
ИВО ХРИСТОВ (БСП за България): Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Уважаеми господин Марков, приятелю, много важен въпрос повдигнахте Вие. За съжаление, не виждам реакция, пък и разбиране от залата. Ние се овъртолихме – ще прощавате за тази дума – в технология. Ние се овъртолихме в това дали политическото влияние на една или друга политическа сила зависи от 2 лв. нагоре или 3 лв. надолу.
Големият проблем е в това, че българските политически партии, ако направите в момента референдум и поискате мнението на гражданите, и сложите питане: трябва ли да ги лишим от всякаква субсидия, нещо повече – те да плащат, бъдете сигурни, че ще бъде второто. Има дълбока омраза към българското политическо представителство. Омраза. И това е продукт на тези 30 години.
Въпросът е в това, че политическите партии се намират в такова жалко, мизерно, недолюбвано състояние поради една много проста причина, за която много малко се говори. Политическите партии имат за основна задача да пред-став-ля-ват. Въпросът е: кого представляват? Това е най-простият и най-демаскиращият въпрос, на който никой не отговаря. Защо? Защото интересите, които те твърдят, че представляват, не са техните действителни интереси. А пък техните действителни интереси никак не са за показване. Затова ножицата между заявеното и реалното се запълва с демагогия.
Никога няма да се върне романтичното време от 1989-а, 1990-а, 1991 г. Българската демокрация стремглаво се срива надолу по пътя към авторитаризма. Ние сме само в началото на този път. Благодаря Ви. (Ръкопляскания от „БСП за България“.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Христов.
Господин Попов, имате думата за реплика.
ФИЛИП ПОПОВ (БСП за България): Благодаря Ви.
Уважаеми господин Марков, няколко пъти споменахте, че българските партии били хрантутени или не искате да бъдат хрантутени с държавни пари. Промяната в Закона за финансирането на политическите партии – то да става през държавата, е именно защото те бяха хрантутени от недържавни интереси, от пари извън държавата.
Сега политическите партии се връщат пак на това ниво. Защо не казахте нищо за дебата от 2005 г. и преди това? Разбира се, Вие връщате Вашите мемоари – Конституцията, малко след това.
Да, но Конституцията, уважаеми господин Марков, и Вие, като част от Великото народно събрание, създало този акт, следва да знаете, че тя има и основни принципи, единият от които е плурализмът. Няма как по този начин да бъде защитен плурализмът в България. Затова беше приет този Закон за политическите партии.
По отношение на „финансовата диета“ – уважаеми господин Марков и всички българи, Вие знаете, че финансовата диета на ГЕРБ е висококалорийна, многомилионна, отново минаваща през държавата и близкия до държавната хазна бизнес, който ще финансира ГЕРБ оттук насетне! Благодаря Ви. (Единични ръкопляскания от „БСП за България“.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Попов.
Нека да редуваме и репликите, както изказванията.
Реплика – господин Биков, заповядайте.
ТОМА БИКОВ (ГЕРБ): Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Уважаеми господин Марков, едно допълнение към Вас. (Реплика от „БСП за България“.)
Не е изключение – да, репликирам това, че и в момента има партии, които печелят избори без субсидии. Това е Българската социалистическа партия – на президентските избори те подкрепиха инициативен комитет, който издигна президента Радев, с което настоящият президент се отказа от това да ползва субсидията на БСП. И изборите бяха спечелени от господин Радев, и това не му попречи той да получи доверието на българските граждани.
Има партии без субсидии, които се явиха на сегашните европейски избори и вкараха евродепутати – това е ДСБ, господин Радан Кънев. Въпреки че оттам твърдят, че партиите ще изпаднат в робство на олигархията. Те не получават субсидии две години и въпреки това, вкараха европейски депутат.
АЛЕКСАНДЪР ПАУНОВ (БСП за България, от място): Има натрупвания преди това.
ТОМА БИКОВ: Не знам откъде са получили финансиране – това е въпрос вече на Закона и на това да покажат как са си направили кампанията. Иначе имаха доста активна кампания – и медийно, и с клипове, и така нататък.
Предполагам, че давате заявка, че на местните избори пак през инициативни комитети ще издигате кандидати за кметове, което означава, че няма да ги финансирате през субсидията си. Сигурен съм, че Вие не сте дали от Вашата субсидия нито един лев на господин Радев по време на президентските избори! Той беше финансиран от хора от работническата класа, социално слаби и пенсионери. (Реплика от „БСП за България“.)
Така че, господин Марков, има ентусиазъм и песента ехти все още! Благодаря. (Единични ръкопляскания от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви.
Господин Марков, имате думата за дуплика.
ГЕОРГИ МАРКОВ (ГЕРБ): Благодаря на професор Христов, с когото сме приятели, че всъщност допълни моето изказване. Трябва много да внимаваме какво правим в този парламент, ако искаме да станем интересни.
Защото 1992 г., един мач България – Италия, със силен български национален отбор, в спортната зала в Лом бяхме с професор Чирков, Елка Константинова и Стоян Ганев – беше препълнена. Хората не ходеха на кино, на мач и на театър – да слушат Великото народно събрание.
А какво чуха тук в първата седмица след изборите? Чуха, че някакъв министър на чужда държава е ударил шамар на българското правителство. Ние по този въпрос тук – тези 240 депутати – трябва винаги да сме наясно, че никой чужденец, никой шеф на Европейска комисия, Европейски парламент, президент и премиер не може да раздава шамари на българските политици. Такъв шамар може да удря само българският народ и той на последните избори го удари за осми пореден път на Българската социалистическа партия. (Ръкопляскания от ГЕРБ.)
Колкото до господин Попов. Уважаеми колега, България е единствената страна – искам от трибуната на парламента да изкажа благодарност на всички български журналисти и медии: ние сме в перманентна политическа кампания. Пуснете първа немска ARD, ZDF – втора немска, Рай Уно, първа испанска, никъде няма 365 дни, може би без Коледа и Великден, от сутрин до вечер политика безплатно, във всички медии, до даване на заето.
Така че благодаря на българските журналисти, че спестяват пари на държавата. Политизирани са нашите телевизии от сутрин до вечер, всеки си казва каквото го боли.
Всеки да си търси идеи, да си търси изпълнители, за да станем по-привлекателни. Дотогава кранчето трябва да бъде спряно.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Марков.
Господин Сидеров, заповядайте.
ВОЛЕН СИДЕРОВ (ОП): Мислех да се оттегля от политиката, да се отдам на по-спокойна дейност, но старият ми съратник и приятел Георги Марков ми напомни, че всъщност не е лошо да има тук някой друг ветеран в тази зала, да припомня какво се е случило.
Драги Жоро, мога така да се обърна, аз ще добавя спомена с това как 1990 година, без да съм партиен член на никоя партия, бях кандидат в Белоградчишки едномандатен мажоритарен район срещу Александър Лилов – тогава първия човек в БКП-БСП – за малко да го бия. Отидох там с една „Лада“, която един съратник, активист предостави, тъй като Петко Симеонов ми отказа кола. Вика: няма коли. Аз му теглих една майна и казвам: добре, ще ходя с влака. Дойде един и ме закара.
Така беше, наистина, помня ги тези времена и те са незаменими като спомен, като емоция.
Въпросът е, че всички тези милиони българи, които тогава излизаха, и които буквално ни носеха на ръце, чакаха една промяна, в която да има и справедливост, и социална справедливост, и държава, която да се грижи за народа си. Не че предишната държава не се грижеше, но социализмът вече беше омръзнал, може би управлението на една прослойка, която наричаха червена буржоазия, а после се оказа, че тя е по-добрият вариант, май за много хора вече е така.
Днес какво обсъждаме – да няма субсидии или те да са един лев на глас? Защо се стигна дотам? Много просто – защото два милиона и половина българи гласуваха това да стане така. Два милиона и половина, това е повече от гласовете за ГЕРБ и БСП взети заедно.
Не можем да ги пренебрегнем, можем само да се запитаме – защо така искат? Тук чух колеги, които казват: да, хората искат да няма субсидии, партиите са лоши. Защо станаха лоши? Защото не направиха това, което българският народ очакваше от тях – не направихме, защото аз пиша себе си в това число. Да, аз се присъединих по-късно към действащата политика – 2005 г., и да Ви кажа само – моите съратници тук, седем човека сме от „Атака“, и нашата партия ще гласуваме в подкрепа на предложението на Министерския съвет.
Нашата партия от 2005-а до 2009 г. работеше без субсидия – за сведение на посрещачите, на всички Вас, драги колеги, го казвам – тъй като бяхме коалиция, две партии мандатоносителки, както при Царя, те присвоиха субсидията и за нас имаше нула лева, нула, не един. Въпреки това през този период Партия „Атака“ вкара трима евродепутати в Европейския парламент, 21 народни представители в българския парламент, а аз лично, моя милост, бях на балотаж срещу Георги Първанов през 2006 г. на президентските избори – който е забравил да му припомня – без нито един лев субсидия.
Как сме се справяли? Тук, разбира се, е моментът да благодаря на Валери Симеонов и неговата помощ, която той оказваше. Но тя не беше единствената, много хора идваха и предлагаха помощ, защото те чувстваха, че Партия „Атака“ им дава надежда за някаква промяна. Така се случи, че Партия „Атака“ не взе властта в България и не управлява. Така е пожелал народът, така се е случило, няма как да се сърдя на собствения си народ.
Но днес ние трябва да отговорим на въпроса: защо хората в България не искат партиите да получават нито един лев даже, нула лева? Впрочем, 2012 г., преди предложението на ДПС, ние сме внасяли тук предложение за нула лева субсидия с уточнението медийното представяне на партиите да бъде безплатно, както и клубове и тази организационна логистика, която е нужна за партийната дейност.
Това може и сега да се добави, но в момента ние трябва да приемем това, което българският народ, не господин Борисов, българският народ в лицето на два милиона и половина души е поискал. Не можем да ги зачеркнем и да кажем: не, Вие сте никой, Вашето мнение няма значение.
Оттам нататък да работим и да действаме да направим така, че на следващия референдум два милиона и половина българи да кажат: искаме 100 лв. на глас за партиите, защото те тикат България напред. Ако работим както трябва, ще стигнем до този момент. Засега народът казва: не, не искаме да получавате пари!
Ами, хайде да се справяме без субсидии! Дали това ще бъде придружено с дарения, дали американска, швейцарска, финландска или някаква друга система, нека да го обмислим, нека наистина за това да има дебати в обществото, но в момента ние сме длъжни да подкрепим искането на два милиона и половина българи да няма субсидия за партиите. И след това да заслужим такива субсидии, че, дето се казва, банкети да даваме. Благодаря Ви за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин Сидеров.
Реплики? Не виждам.
Господин Янков, заповядайте за изказване.
Няма го господин Янков.
Госпожа Лечева.
ВЕСЕЛА ЛЕЧЕВА (БСП за България): Уважаема госпожо Председател, уважаеми дами и господа народни представители! Слушам с интерес дебата и виждам колко удобно заиграваме с референдума и с гласа на два милиона и половина български граждани, но никой не разчита, че този глас беше протест срещу политическата система, и че това беше един своеобразен апел на всички български граждани – защо ни държите на дъното на таблицата на доходи и бедност, защо сме най-бедни? Ето това беше гласът на българските граждани. И отговорът е много прост – заради съществуващото политическо лицемерие и, бих казала, цинизъм по начина, по който се решават проблемите на българските граждани, популистки.
И днес Вашето решение е абсолютно популистко. Искате да измиете своята съвест защо държите българските граждани и България на дъното на таблицата по доходи и бедност, с едно просто, опростенческо решение – махаме субсидиите. Удобно, но невярно, бих казала. И това ще държи надежда и еуфория в българските граждани една-две години, но с това няма да решите проблемите на бедността, корупцията, ако щете, и всички други проблеми, негативи, които съпровождат 30 години българските граждани.
Искам тук да попитам, граждани за европейско развитие, къде Ви е европейското самосъзнание? Защо с лека ръка зачерквате дълъг, болезнен европейски опит за начина, по който функционира политическата система? Къде Ви е европейското самосъзнание с начина, по който предлагате днес да бъде решен един фундаментален, базисен въпрос – как да функционира политическата система в България? С решение на крак, нагло наложено от един човек – къде Ви е европейското самосъзнание? В това няма нищо демократично – по начина, по който подхождате, и нищо европейско. Защото, предложено в средата на годината, без никакъв дебат, без никакъв анализ как функционира политическата система, кои са дефицитите на политическата система днес, какви биха били последиците от тази Ваша радикална промяна на модела на финансиране, на функциониране на политическата система – това губи смисъл. Това е популизъм, бих казала, в действие.
Аз искам да Ви попитам: днес без дебат, без да търсите политически консенсус, каква е Вашата цел? Имам един-единствен отговор – в средата на годината, по начина, по който искате да го приложите, нагло и самонадеяно, искате служебна победа на местните избори. Искате служебна победа, защото знаете, че пределът на българските граждани е изчерпан, но, пак казвам, това няма да реши фундаменталните въпроси, което иска днес обществото – защо са на дъното на таблицата 12 години като член на Европейския съюз?
Уважаеми граждани за европейско развитие, поне се вслушайте във Вашите партньори, от които бихте могли да почерпите безкраен опит. Защото, пак казвам, с това решение днес, за един час Вие ще зачеркнете дългогодишен болезнен европейски опит и ще зачеркнете онова, към което се стремиха 30 години българските граждани – демокрация, плурализъм, европейска, модерна България.
Много сме далече с популистките решения днес, които предлагате. (Ръкопляскания от „БСП за България“.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаема госпожо Лечева.
Реплики?
Заповядайте за реплика, господин Иванов.
АЛЕКСАНДЪР ИВАНОВ (ГЕРБ): Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги!
Уважаема госпожо Лечева, съвсем кратка реплика към Вас и се позовавам тук на статистика. Много е прост отговорът – защо българските граждани имаме толкова много да наваксваме до нашите европейски партньори и приятели, и граждани на Европа по доходи. Защото брутният вътрешен продукт на глава от населението от 1980 г. до 1988 г. е три хиляди долара на глава от населението. (Шум и реплики от „БСП за България“.)
След това от 1988 г. до 2002 г., когато голяма част от управлението и извършването на масовата приватизация е в този период, е 4300 долара, и след това може да видим един ръст. Само когато се позовавам на 2009 г., тогава наистина е 6800 долара, до над 8000 долара в последните години!
Тогава, когато българската икономика наистина започна реално да работи, тогава се повишават и доходите на българските граждани и в последните четири години се вижда двуцифрен ръст на доходите на населението. И можем тази година да кажем – с устойчивия растеж на брутния вътрешен продукт през последните години, което е близко до 4%, тази година първото тримесечие статистиката е 4,6%.
Затова, пак казвам, погледнете какъв ни е бил стартът, какво ни е завещало предишното наименование на Българската социалистическа партия и какво имаме още да наваксваме.
Мисля, че с устойчивост и работа ще го направим. Благодаря. (Ръкопляскания от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин Иванов.
Втора реплика?
Господин Стойнев, заповядайте за втора реплика.
ДРАГОМИР СТОЙНЕВ (БСП за България): Благодаря Ви, госпожо Председател.
Уважаема госпожо Лечева, в крайна сметка, когато се измерва благосъстоянието на един народ, се измерва и покупателната способност, всеки един гражданин с определена сума какво може да си купи в кошницата на потребителските стоки. Няма по-голяма бедност и мизерия от днешните последни 10 години, и това е мнението и на синдикати (шум и реплики от ГЕРБ), и на всички работодателски организации. Няма такова голямо раздвояване между най-бедните и най-богатите хора, госпожо Лечева, от това, което е през последните 10 години! Това е истината, която хората трябва да знаят. Да прибавим, че има най много работещи бедни – един показател, който е срам за държава – членка на Европейския съюз, когато ние се приближаваме към африканските държави. Ето така се измерва благосъстоянието!
Тук трябва да говорим за здравеопазване, дали имаш право на лекарски услуги, на здравни услуги, дали в момента нямаме едни от най-неграмотните деца в света, дали в момента нямаме най-много млади хора, които нито работят, нито учат? Ето затова говорим, за просперитет. Ето това са истинските показатели, госпожо Лечева, които трябва да се ценят, ако ние искаме да бъдем държавници, а не просто едни номинални числа. Благодаря Ви. (Ръкопляскания от „БСП за България“.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин Стойнев.
Господин Попов – за трета реплика.
ФИЛИП ПОПОВ (БСП за България): Благодаря, уважаема госпожо Председател.
Уважаема госпожо Лечева, Вие пропуснахте още един важен атестат за цяла България, а и за управляващите, и това е оценката на Европейската комисия за България за достъпа до здравеопазване, достъпа до образование или по-скоро липсата на такъв, нивата на корупцията в България, нивата на политическата корупция в България, и на целия този фон – единият лев или премахването на субсидията. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, господин Попов.
Госпожо Лечева, за дуплика, заповядайте.
ВЕСЕЛА ЛЕЧЕВА (БСП за България): Аз искам да се обърна към дясната страна, европейците в днешния парламент. Може би забравихте, че 2007 г., когато влязохме в Европейския съюз и когато станахме пълноправни членове, бяхме с еднакви икономически показатели с Румъния, която е предпоследна, но Румъния вече се отдалечава, бих казала, по най-простия показател – минимална работна заплата. Кажете го на Вашите съграждани, когато ходите по срещите, че румънците днес имат 900 лв. минимална работна заплата, за 12 години членове в Европейския съюз и 10 години от управлението на ГЕРБ. Ето това е най-простият показател, а българите са най-бедните, с най-ниските доходи и най-ниската минимална работна заплата. (Ръкопляскания от „БСП за България“.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми госпожо Лечева.
Доцент Иванов, заповядайте за изказване.
ЛЪЧЕЗАР ИВАНОВ (ГЕРБ): Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Много внимателно слушам дебата днес от началото, когато беше даден знак за субсидията за политическите партии. Много внимателно слушам колегите и от дясно, и от ляво, и през цялото време се чудя този смешен плач отляво, който се чува, за какво е. Излезте и си кажете, че искате да задържите 11 лв. субсидия, тъй като, първо, партията Ви е фалирала. (Ръкопляскания от ГЕРБ. Шум и реплики от „БСП за България“.)
Да, да, точно така е, госпожо Нинова. Точно така е! Партията Ви е във фалит. Излезте и кажете: „Искаме 11 лв.“ А не тук да излизате и да правите популистични изказвания. (Силен шум и реплики от „БСП за България“.) През цялото време, през което ние тук слушаме, говорим за загриженост към българския народ.
Госпожо Председател, искам да задам един такъв въпрос. Политическата партия, която тук в момента пледира не знаем за какво, тъй като няма нищо черно на бяло написано, внесено в Народното събрание, слушаме тук реплики, изказвания. Искам да задам един прост въпрос: къде са Вашите пари, защото търсите парите на ГЕРБ? Ние сме добри къщовници, ние сме добри стопани, а Вашите пари къде отидоха? За телевизия, която телевизия е търговско дружество. Не Ви харесва, но е истина. Дадохте пари там, дадохте пари за имоти. Къде са тези пари? Няма ги! Колкото пъти Вие сте били на сцената като управляващи, толкова пъти фалирахте държавата. Това е истината! Говорите ми за пари, какво е финансовото състоянието на българския народ.
Нека си спомним 1996 г. и Вашата крилата партия. Тогава моята заплата във Военномедицинска академия беше три долара! Три долара на месец! Пенсионерите взимаха едно доларче. (Силен шум и реплики от „БСП за България“.) Да, да, госпожо Нинова, няма да говорим за Вашите възможности. Вие сте велика, затова в момента Вашата партия фалира.
Искам оттук да кажа нещо, понеже говорим за партийни субсидии, тъй като аз съм съпричастен – не Вие, госпожо Нинова, аз съм съпричастен. Когато създавахме Политическа партия ГЕРБ, да Ви кажа – 2005 г., когато за кмет на София беше издигнат от Инициативен комитет господин Борисов, срещу него се яви не кой да е, а госпожа Татяна Дончева, ако сте забравили, тъй като днес говорим за история в тази зала. Нека да се включа и аз като един от създателите на нашата партия. Татяна Дончева загуби на изборите с 68% от господин Борисов. А кой беше в Инициативния комитет на госпожа Татяна Дончева от БСП? Вие ще се сетите – човекът, който издигна госпожа Корнелия Нинова, няма да говоря с имена. Вие сами ще се сетите. Той беше председател на изборния щаб.
Продължавам по-нататък. Тогава без нито един лев спечелихме изборите. След това спечелихме три последователни избора, включително и за евродепутати, без нито един лев! Какво иска да покаже това, уважаеми дами и господа? Че не парите в партиите определят каква последователност ще има. Тук много добре беше казано от господин Марков за идеологията и последователността – кога партиите печелят. Партиите не печелят, когато нямат идеи, когато нямат дела, имат само приказки и популизъм.
В днешния ден, уважаеми дами и господа, през цялото време Вие говорите, но не казвате на висок глас за какво сте тук и за какво се борите. За едно-единствено нещо – кажете го на глас: запазване на партийната субсидия! Не Ви харесва един лев, внесете за 15 лв.! Внесете, защото партия ГЕРБ е последователна. Тук се говореше и бяха изредени думи като „заиграване“, „съвест“, „бедност“, „корупция“, „популизъм“, „европейско самосъзнание“ – произнесени думи от хора, които тук половината са с материално благосъстояние по-голямо, да не казвам, от всички политически партии, които са отвън – сумарно.
Нещо повече. Говорим за европейска партия. Да, ние сме абсолютна европейска партия по всичко, тъй като се вслушваме в гласа на хората, докато Вие – два милиона и половина излизат и казват, голяма част вероятно от Вашите избиратели казват: няма пари – тук беше казано – за образование нямало пари. Да, Политическа партия ГЕРБ направи така, щото да издигне образованието на първо място. Тук беше подхвърлено, така като реплика, между другото, че ние не сме загрижени за образованието. Кога учителите са били по-добре, кога учителите са били повече уважавани в обществото от този момент? (Силен шум и реплики от „БСП за България“.)
Говоря в обществото! Не при Вас, не при Вас, драги, когато заплатата беше един долар! Нека да го чуят, защото хората забравят и е нормално, угрижени в ежедневието. (Председателят дава сигнал, че времето е изтекло.)
Завършвам, госпожо Председател.
Затова искам да кажа: Вие отляво – нямате мнение, нямате пари, банкрутирали! Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, доцент Иванов!
Господин Ченчев – първа реплика, втора реплика – госпожа Лечева.
Заповядайте.
ИВАН ЧЕНЧЕВ (БСП за България): Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги!
Уважаеми господин Иванов, първо, поднасям Ви своите извинения, защото преди малко Ви посочих с пръст, за което се извинявам – това не фигурира в моето възпитание. Тъй като тук, от тази трибуна, карате на спомени и припомняте история, ако не ме лъже паметта, отговорете ми, моля Ви: вярно ли е, че на 28 ноември 2013 г. ГЕРБ закупува автомобил за 688 хил. лв.? (Реплики от „БСП за България“: „Колко, колко?“) Шестстотин осемдесет и осем хиляди лева! На 28 ноември 2013 г. ГЕРБ закупува автомобил за близо 700 хил. лв., първо! (Ръкопляскания от „БСП за България“.)
Второ, господин Иванов, при цялото ми уважение – аз не знам Вашето материално състояние, но пак, ако не ме лъже паметта, вярно ли е, че може би заради финансовото си състояние или не знам, защото сега карате последен модел BMW Х6…
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Господин Ченчев, това няма отношение към темата.
ИВАН ЧЕНЧЕВ: Да, да.
Към господин Иванов: вярно ли е, че сте отстранен от позиция заради това, че сте приели изключително скъп мобилен телефон „Верту“? Благодаря Ви. (Ръкопляскания от „БСП за България“.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Госпожо Лечева, заповядайте.
Мисля, че нивото на дебата падна много.
Господин Гьоков – трета реплика.
ВЕСЕЛА ЛЕЧЕВА (БСП за България): Уважаема госпожо Председател, уважаеми дами и господа народни представители! Аз искам да Ви кажа, че тук вдясно сте на път – ама на погрешен път, за начина, по който водите този дебат.
Тук въпросът не е защо БСП няма пари, а защо партия ГЕРБ има на депозит 27 милиона и прави кампания, изключително скъпа кампания? Ще Ви кажа – във Велико Търново Вие имахте 63 билборда, ние имахме 3 билборда! С какво плащате кампанията си? Защо държите на депозит, как и с чии пари плащате скъпите си кампании?
И пак ще Ви кажа, че сте на път, но на погрешен път, защото бъркате дебата за състоянието и начина, по който да функционира политическата система, с евтин популизъм, като че ли сте на безплатна промоция срещу определени услуги, стоки, действия и решения.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, госпожо Лечева.
Господин Гьоков – трета реплика.
ГЕОРГИ ГЬОКОВ (БСП за България): Благодаря Ви, госпожо Председател.
Уважаема госпожо Председател, уважаеми господа народни представители! Уважаеми господин Иванов, аз съм изненадан от Вашата емоционална реч. Изказахте обаче куп неистини.
След като твърдите, че сме фалирали държавата, сравнете икономическите показатели, пък да разберат хората как сме я фалирали, по времето на 2005 – 2009 г. и сега. Защото господин Манев не ми отговори, но може би Вие ще ми отговорите за сегашните икономически показатели, стигнали ли сме нивата на 2008 г.? За какъв фалит става въпрос, да кажете!
Следващият момент. Явно, господин Иванов, Вие сте се съсредоточили и сте стигнали единствено до т. 1 на § 1 от предложението на Министерския съвет, без да имате предвид предложенията на другите политически партии между първо и второ гласуване. Защото питате: за какво се бори БСП? Ами там е написано, господин Иванов, прочетете го и ще видите в по-следващите параграфи – за намаляване на ДДС върху основните хранителни продукти и лекарствата, за данъчно облекчение върху младите семейства, които да подобрят демографията на България, помощи за най-бедните в страната. Ето за това се бори, господин Иванов, БСП в случая. Даже сме си го написали, само да има кой да чете!
И когато говорите за това, че сме похарчили парите за една телевизия – за тази телевизия е ясно, тя е финансирана от БСП, за разлика от Вас, дето финансирате всички телевизии, само че задкулисно и подмолно (реплики от „БСП за България“) – „ТВ Европа“ и така нататък…
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Моля Ви, без продуктово позициониране, господин Гьоков!
ГЕОРГИ ГЬОКОВ: Само че не го правите публично, без да се знае от хората, просто подмолно го правите.
Няма нищо лошо в това, като искате субсидия от един лев, да върнете тези 27 милиона, които имате на влог и да започнем от равно начало, въпреки че пак няма да е равно началото, защото Вие, както Ви каза и Весела Лечева, изнудвате бизнеса и той Ви финансира кампаниите, дава Ви възможност да трупате на влог пари. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря Ви, господин Гьоков.
За дуплика – господин Иванов, заповядайте.
ЛЪЧЕЗАР ИВАНОВ (ГЕРБ): На първия, който ми зададе въпрос: когато не достигат политически аргументи, тогава се започва с лични. Затова ще спра до тук, той много добре ще ме разбере. Да провери декларациите. Спирам до тук.
Господин Гьоков, в момента говорим за политическите партии. (Реплики от „БСП за България“: „За колата на ГЕРБ, за колата!“
Да, да, ще кажа. (Силен шум и реплики.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Моля Ви за тишина, колеги! Изслушайте дупликата.
Заповядайте, доцент Иванов.
ЛЪЧЕЗАР ИВАНОВ: Господин Гьоков, разглеждаме финансирането на политическите партии. Вие нямате нито едно внесено предложение. Отново не сте разбрали пак. Давате предложение за ДДС – за това, което не говорим в момента, за храни, за детски градини, а ние в момента изцяло сме се концентрирали… (Силен шум и реплики от „БСП за България“.)
Кажете кое е Вашето предложение? Няма такова предложение!
Второ, искаме да има законност, да има прозрачност във финансирането, а не да се финансират кампании от социално слаби. Благодаря Ви. (Силен шум и реплики от „БСП за България“.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря.
Госпожо Нинова, заповядайте за изказване.
КОРНЕЛИЯ НИНОВА (БСП за България): Уважаема госпожо Председател, дами и господа народни представители! В тази зала са приемани много закони – едни внасяни от опозицията, които са определяни от управляващите като лоши, или обратно – едни от управляващите, които ние не сме одобрявали. Но поне, откакто аз съм в парламента, ми се струва, че за пръв път в залата се разсъждава, дебатира и ще се приеме закон, срещу когото са всички парламентарни партии. Вижте си позициите и разберете, че всички парламентарно представени партии по същество се изказаха против намаляването на субсидията от 11 лв. Това е прецедент в българския парламент.
Защо тогава този закон ще бъде приет? Никой не го иска и ще мине. Обяснението е: защото народът го иска.
Уважаеми колеги управляващи, всъщност всички без БСП, защото сте в сговор по този закон, ще изразя мнение, че не Ви вярвам и че не това Ви е мотивът. Защото близо два милиона, също българи, искат да им бъдат преизчислени пенсиите и ние многократно Ви го предлагахме, и това мнение на този народ – два милиона пенсионери, за Вас няма значение.
Странно е, може би поради отсъствието на господин Цветанов и липса на координация, всички колеги от ГЕРБ днес опровергахте господин Борисов. Изглежда аз ще съм единствената, която днес ще го цитирам и подкрепям. Например задавахте въпроси: кой е казал, че олигарсите ще превземат партията; БСП са фалирали и така нататък? Кой го е казал?! Бойко Борисов! Бойко Борисов. И аз го подкрепям. Тук на 6 юни в парламента той каза, цитирам: „Няма да мине много време и партиите ще станат собственост на бизнесмени.“ Няма да цитирам изказванията на другите лидери, може би само на господин Карадайъ от днес, който каза, че тяхното предложение, ако мога така да го обобщя в едно изречение, е надцакване по популизъм. Щом Вие искате популизъм, и ние – популизъм.
Уважаеми колеги, събрали сме се тук да градим държава, да поддържаме правов ред, конституционен ред. Какво правим? Надцакваме се по популизъм, признавате, че бизнесът ще превземе партиите, и въпреки това ще го направите. Явно не е, защото народът го иска, тъй като в други случаи не се съобразявате с народа. Може би е, защото умишлено искате да пуснете бизнеса в политическия живот.
Тук ще Ви изтъкна едно противоречие – на тези, които днес решавате това, а това сте ДПС и ГЕРБ, Патриотите са Ви смокиново листо. Само преди два месеца обяснявахте на нас и на българския народ, че трябва да се опростят задълженията на мюфтийството, да се спре външното финансиране и да им се даде държавна субсидия, за да няма външно влияние върху религиите в България. С кои аргументи днес отваряте външното финансиране за партиите и няма ли да бъде това влияние на чужди интереси в България през най-високата класа в България – политическата, която взима решенията, която трябва да гарантира суверенитета на държавата?
Уважаеми колеги от ГЕРБ, не си слушате премиера и това е! Изглежда ние повече го следим какво говори. Твърдите, че е спечелил избори без нито един лев и с двата заложени апартамента на Цветанов и Борисов.
В същия този ден, в който той каза: „Ей сега бизнесът ще превземе партиите“, каза следното: „За радост, когато бях кандидат и избран за кмет, „Ханс Зайдел“ и „Конрад Аденауер“ спонсорираха кампанията ни“. (Реплики.) Външни интереси са спонсорирали ГЕРБ, за да стартира в политиката. Слава Богу, европейски и легитимни, но я си представете, че не са европейски и легитимни?! Защото в този закон, уважаема голяма коалиция от всички партии освен БСП, не слагате никакви ограничения на бизнеса – дали да е такъв, който взима обществени поръчки, дали да не дължат данъци на хазната, дали да не са външни интереси, дали да не прокарват някакви други интереси – няма никакви ограничения. Целият свят свободно може да влиза и да инвестира в българските партии. Тези партии на кого ще бъдат верни?! На тези, които ги издържат, за да съществуват и да не умрат или на избирателите, които са ни изпратили тук?!
Защо го правите? Пак задавам този въпрос и смятам, че има една цел и това е опозицията. (Председателят дава сигнал, че времето е изтекло.) И както се очертава – Вие всички заедно, опозицията се оказва БСП. Моля за секунди, за да довърша.
Уважаеми колеги, част съм от този процес вече три години. Първо беше морковът: „Влезте с нас в управлението, вземете постове и пари.“ Отказахме Ви, заради безпринципната Ви политика. (Шум, викове и реплики от ГЕРБ.)
Второ беше тоягата – три години ни наказвате – бой, клевети, обиди, включително сегашната Ви дъвка за фалита на БСП. И с това не успяхте да смачкате опозицията. (Шум и реплики.)
Сега сте решили – финансово наказание, за да унищожите опозицията. Добре, ще се справим, ще оцелеем.
Но големият въпрос не е за БСП. Днес БСП е опозиция – утре ще сте Вие. (Шум и реплики от ГЕРБ и ОП.) Въпросът е, че пипате устоите на държавността, на правовата държава…
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря Ви, госпожо Нинова.
КОРНЕЛИЯ НИНОВА: …и на Конституцията, на многопартийната система, на откритостта и на работата на партиите в името на народа.
С това, което правите, няма да решим най-важния въпрос и най-важната болка – задкулисието и паралелната държава. Не само че не го решавате – увеличавате го!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Времето, госпожо Нинова – една минута повече говорите, ще имате възможност в дупликата...
КОРНЕЛИЯ НИНОВА: С това финансиране, с убийството на опозицията…
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: В дупликата ще имате възможност да кажете какво мислите. (Силен шум и реплики от ГЕРБ и ОП. Народният представител Корнелия Нинова говори при изключени микрофони.)
Благодаря, госпожо Нинова.
Реплики?
Господин Ангелов, после – господин Велчев.
Моля Ви да спазвате времето!
ЮЛИАН АНГЕЛОВ (ОП): Госпожо Председател, дами и господа! Госпожо Нинова, редовно във Вашите изказвания обвързвате ДПС с ВМРО или Патриотите като цяло, което просто е смешно и не е факт. Когато говорите за ДПС, Вие трябва да си припомните управлението заедно с тях – ние досега не сме управлявали с ДПС и няма да го направим никога. (Шум и реплики.)
Другото. Ние имаме конкретно предложение, което да реши проблема с финансирането на политическите партии в България. Вие отхвърляте това наше предложение и няма да го подкрепите. Тоест Вие не искате да решите проблема, Вие искате да го задълбочите – може би заради личното Ви его или по друга причина. Нямам представа защо го правите, но ако искате наистина да решим този проблем, подкрепете предложението на Искрен Веселинов и група народни представители. Ако говорите, че сте национално отговорен политик, направете го. Излезте и го кажете, направете го. Защо да не го направим? Защото е предложено от нас, а не от Вас ли?
А по повод смокиновото листо, Вашето падна на евроизборите.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин Ангелов.
Господин Велчев, заповядайте за втора реплика.
КРАСИМИР ВЕЛЧЕВ (ГЕРБ): Уважаема госпожо Председател! Уважаема госпожо Нинова, радвам се, че всички Вие следите изказванията на лидера Борисов. Надявам се обаче да си водите записки. Ако сте следили точно неговите изказвания, това значи, че отново се потвърждава Вашето прозвище „госпожа Лъжа“, защото Вие тук току-що... (Шум, викове и ръкопляскания. Реплики от народния представител Драгомир Стойнев.)
Боли ли?! Току-що от тази трибуна тя изрече лъжи. Аз ще кажа защо го казвам, а тя да ме обори дали е така, или не е така.
Говорите за годините, когато ние се явявахме без партия на избори. Вие говорите за времето и споменавате, че господин Борисов е казал, че тогава двете фондации „Конрад Аденауер“ и „Ханс Зайдел“ са ни спонсорирали кампаниите. Това е пълна лъжа – той никога не е казвал това нещо!
Първо… (Силен шум и реплики от „БСП за България“.) Вие само лидерката си ли слушате?! Нали си водите записки и записвате какво е казвал Борисов?!
Първо, „Конрад Аденауер“ тогава подпомагаше ДСБ, СДС – десните партии. „Ханс Зайдел“ ни помагаха в смисъл – не в кампаниите, госпожо Председател на БСП, а те по техните закони могат да ни помагат в организирането на кръгли маси, мероприятия, обучение и така нататък. Това в никакъв случай не е подпомагане на кампанията.
И тази лъжа, която изрекохте тук – моля Ви се, върнете си думите обратно, защото няма как повече и аз да Ви повярвам в каквото и да е, камо ли Вашите избиратели. Няма как да Ви вярват – Вие лъжете непрекъснато! (Шум и реплики от „БСП за България“. Ръкопляскания от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, господин Велчев.
Трета реплика?
Госпожо Нинова, заповядайте за дуплика.
След дупликата на госпожа Нинова ще дам половин час почивка.
КОРНЕЛИЯ НИНОВА (БСП за България): Господин Велчев, обяснимо е, че не следите моите публични изяви, но потвърждавате още веднъж, че не следите тези на собствения си лидер.
Ще Ви припомня само, че го осъдих за изреченото от него „госпожа Лъжа“ и притежавам съдебно решение, че не съм лъгала. Така че, въздържайте се повече от това нещо – осъдихме господин Борисов! Дължи ми сума за плащане, така че спрете с „госпожа Лъжа“. Включително го осъдих и за това, че никога не съм била от СДС. Така че, ако обичате, и това не повтаряйте – съдът се произнесе по този въпрос.
Сега ще започна от по-елементарното – паднало било нашето смокиново листо на евроизборите. Да, с един депутат повече. Единствената партия в България с един депутат в повече. И единствената партия с повече гласове от предишните избори. Така че, ВМРО, запазете спокойствие по този въпрос! (Силен шум и реплики.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Тишина в залата!
КОРНЕЛИЯ НИНОВА: Видя се на евроизборите кой колко може.
Що се отнася до другото, ще цитирам буквално премиера, за да няма недоразумения: „Толкова са ми ясни тези игрички, аз бих на изборите за кмет без един лев. За радост тогава „Ханс Зайдел“ и „Конрад Аденауер“ ни спонсорираха в този момент.“ Буквален цитат. И мисля да спрем с този спор – вярвам повече на Борисов, отколкото на Велчев.
По същество. Всички повтаряте, че не сме направили предложения. Аз сега мога ли да кажа: защо лъжете?
Госпожо Дариткова, поканихме ли Ви на разговори, дискусии (силен шум, викове и реплики от ГЕРБ) с конкретни предложения и изчисления?
Уважаеми Патриоти, поканихме ли Ви на разговори и дискусии? ДПС, поканихме ли Ви? Поехме ли тази инициатива? Вие отказахте ли да дойдете да гледаме числа, финанси, възможности, така че да намалим субсидията, защото наистина обществото иска да харчим по-малко пари, но да не правим партиите зависими от мафията? Поканихме ли ви?! Отказахте да дойдете.
Поканихте ли ни на Вашите задкулисни разговори? – Не! Тоест пред обществото всичко вече е ясно – събрахте се всички и си го решихте срещу опозицията.
Уважаеми колеги, достатъчно днес спорихме и се карахме – къде със сериозни аргументи, къде недотам. Призовавам Ви: дайте да спрем това, да седнем разумно, с аргументи и всички държавнически да решим въпроса – да намалим субсидията, но да не пускаме външни на България и вътрешни мафиотски и каквито искате други интереси в политиката на страната. Имаме най-висша цел – първо, суверенитетът на държавата; второ, правовата държава и многопартийната система, така че да отговорят на очакванията на обществото. Можем да го направим. Има решение, стига да има разум. Ако няма, Вие приемате това, което искате, и политическият живот отива в изключително лоша… (Ръкопляскания от „БСП за България“.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаема госпожо Нинова.
Лично обяснение – доктор Дариткова.
РЕПЛИКА: Почивка ще има ли?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Ей сега, след личното обяснение ще дам 30 минути почивка. (Шум и реплики.)
Моля за тишина! (Шум и реплики.) Моля за тишина, колеги!
ДАНИЕЛА ДАРИТКОВА-ПРОДАНОВА (ГЕРБ): Уважаема госпожо Председател, уважаеми госпожи и господа народни представители! Виждам, че градусът на напрежението нараства. Колегите от опозицията са почти в истерия. Моля Ви да се успокоите (реплики от „БСП за България“) и да запазите самообладание. Дадохме Ви възможност да изкажете всички аргументи, макар някои от които да нямат никакво отношение към днешния дебат.
Госпожо Нинова, имам Вашето писмо и то е публично, в което ни поканихте да обсъдим размера на субсидията. Това се случи в рамките на предложенията между първо и второ гласуване, каквито Вие не бяхте направили. Какво значи „да обсъдим“?! Трябваше да направите конкретни предложения, да се възползвате от законодателната процедура и тогава да започнем прозрачно обсъждане на Вашите предложения. Не само че не направихте такива, когато ни поканихте, но и впоследствие Вие не направихте никакви предложения. И сега тук, като истински матросовци, браните партийната си субсидия от 11 лв. и това е фактът, който ще стане известен на всички български граждани. (Ръкопляскания от ГЕРБ и ОП.) Защото всички други пояснения, обяснения, разяснения, които правите, всъщност прикриват едно – Вашата партия не може да се справи без тези 11 лв., защото неразумно и нелогично сте изхарчили субсидията си. (Ръкопляскания от ГЕРБ и ОП.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаема доктор Дариткова.
Тридесет минути почивка.

(След почивката.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Колеги, моля да заемете местата си!
Квесторите, поканете народните представители в залата – продължаваме работа.
Господин Иванов, заповядайте за процедура.
СТАНИСЛАВ ИВАНОВ (ГЕРБ): Благодаря, госпожо Председател.
Уважаеми колеги, правя процедура за прекратяване на дебатите по разисквания параграф, тъй като се чуха достатъчно много мнения, изказаха се становищата, които според мен трябваше да бъдат чути. Да бъдат прекратени дебатите след изказванията на тримата колеги, които са се записали преди почивката. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Господин Ченчев, господин Стойнев и господин Янков.
Обратно предложение – господин Попов, заповядайте.
ФИЛИП ПОПОВ (БСП за България): Благодаря Ви, уважаема госпожо Председател.
Правя обратно предложение на това. Хубаво е да има дебат по тази тема – нека поне тук, в пленарната зала, да се състои такъв. Очевидно не успя да се състои такъв през миналата седмица. Законопроектът се вкарва от вчера за днес в пленарната зала – нека поне да има пълноценен дебат по тази тема.
Сигурно има още колеги, които ще желаят да направят своите изказвания тук, в пленарната зала. В крайна сметка това очевидно не касае единадесетте лева, касае политическата система и плурализма в България – важна, изключително важна тема! Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря Ви, уважаеми господин Попов.
Подлагам на гласуване предложението първо на господин Иванов за прекратяване на разискванията след изказванията на господата Ченчев, Стойнев и Янков.
Гласували 176 народни представители: за 114, против 59, въздържали се 3.
Предложението е прието.
Господин Ченчев, заповядайте за изказване.
ИВАН ЧЕНЧЕВ (БСП за България): Уважаема госпожо Председател, дами и господа народни представители! Дебатираме вече почти три часа и смятам, че така е нужно за българската демокрация.
На каква утопия обаче ставаме свидетели днес?! Представители на управляващото мнозинство използват термина „социална справедливост“ – човек просто да не повярва! От тяхната уста това звучи почти като „дървено желязо“!
След като използват този термин, ни казват, че са се вслушали в гласа на близо два милиона и половина българи и са последователни! Просто да се чуди човек как ги чуха след две години и половина?! Ако това е тяхната последователност, когато им е удобно, и Вашата, госпожо Председател, защото днес Вие сте вносител на тази точка – просто прикривате, всички Вие от управляващото мнозинство, престъпната бих казал грешка на министъра на финансите, която доведе до всичко това. Той пък от своя страна се крие зад гърба на някой от по-висшите си служители в Министерството, който, видите ли, бил допуснал тази неточност. Ама това не е неточност и тя не е допусната случайно!
Така или иначе обаче министърът на финансите господин Горанов се скри, цялото водено от него Министерство липсва апропо.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Изказването Ви!
ИВАН ЧЕНЧЕВ: Госпожо Председател, призовах Ви в процедура да извикате в парламента представители на Министерството.
Това ли е отношението на Министерството към Народното събрание? Това ли е отношението към законодателя и към управляващото мнозинство?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Нека да минем към изказването по същество, господин Ченчев.
ИВАН ЧЕНЧЕВ (БСП за България): Да, по същество, защото всичкото има своята взаимовръзка.
Няма как да се съгласим да направим това нещо в такъв спешен порядък – предложението за нула лева, зануляване на партийната субсидия, както и предложението за един лев, след като Вие от управляващото мнозинство съобщавахте на всичките си пресконференции, че ще има обществено обсъждане и след като претендирате, че чувате гласа на хората, защо не чухте всичките организации, които искаха отворен дебат по тази тема? И защо сутринта в този спешен порядък входирахте тази точка за разглеждане?
Между другото, днес в основната риторика на представителите на управляващото мнозинство говорителите им, или основните им такива, са безпартийни. Защо ли, се питам аз?
Тук се говореше за швейцарски модел, за американски модел, което в страни, които са с друг тип управление може би е подходящо, само че в България, в Гърмен, да кажем, многоуважаемите от мен жители на Гърмен, са свикнали и преди 10 ноември на еднопартийна система, и сега там е еднопартийна. И към това ли вървите, господа и дами от управляващото мнозинство?
Апропо, швейцарското правителство, за тези, които не знаят, има точно седем члена. Това е цялото швейцарско правителство. Може би, ако тук нашето правителство някой ден достигне до такова съотношение от седем представители, премиерът Борисов с едно агне, той обича да черпи с агнета, ще почерпи цялото правителство, ведно с членовете на собствената му партия.
Затова Ви призовавам да осмислите гласуването си, тъй като не може да има социална справедливост в политическа система, която е хвърлена в ръцете на олигархичните кръгове. Няма как да стане това и всички го знаете много добре. Благодаря Ви за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин Ченчев.
Реплики? Не виждам.
Господин Стойнев, заповядайте за изказване.
ДРАГОМИР СТОЙНЕВ (БСП за България): Уважаема госпожо Председател, уважаеми дами и господа народни представители! Ние от „БСП за България“ поискахме консултации, като възпитани хора, особено когато трябва да се решава един такъв голям, сериозен въпрос, за да представим нашите виждания.
Тук не става въпрос точно и директно да седим и да спорим за конкретна сума, а дали тази сума подкрепя конкретно политическия модел. Тези консултации трябваше да продължат и с представителите на Националния фронт за спасение на България, но министър-председателят явно се отрече от тези консултации и сега отново силово се налага този прословут един лев.
Само че, уважаеми дами и господа, не толкова е въпросът за това на каква сума ще е субсидията, ами от едната страна е популизмът, и най-вече желанието да се смачка опозицията.
Втората част е, разбира се, дали не трябва да се промени самото функциониране на политическата система. За самото функциониране на политическата система алармираха неправителствени организации, академични среди, институти, анализатори, хора, които не бих казал, че подкрепят БСП, но в същото време Вие не желаете да чуете и техното мнение.
Средата, уважаеми дами и господа, се променя. Защо се променя? Защото Вие де факто легитимирате един извънсистемен играч, който с направен референдум променя системата.
И тук се обръщам към коалиционните партньори на ГЕРБ, защото това е решение на Министерския съвет – този извънсистемен играч се подготвя за бъдещ коалиционен партньор, след като Вие бъдете погълнати, изядени от Политическа партия ГЕРБ. Ето това в момента ние трябва да дебатираме. Ние трябва да дебатираме дали въобще има такъв модел на финансиране в Европа.
Миналата година не бяхме председатели на Съвета на Европейския съюз, но за съжаление подготвяме един балкански модел на финансиране и ние ще го узаконим днес, тук, в тази зала с Вашите гласове.
Скъпи приятели, Европа е, първо, съюз на ценности, които гарантират демокрацията и прозрачността. С това, което ще направите в момента, Вие ще изтриете демокрацията и ще изтриете и прозрачността. Ето, това е страшното! Това е страшно, защото партиите де факто, както казва министър-председателят, вече ще бъдат купени от олигарсите. И Вас това не Ви притеснява – самият факт, че Вие знаете, че това е популизъм и че Вие обаче искате да го наложите силово и този един лев наистина да бъде гласуван.
Не е въпросът кой колко пари има, въпросът е как функционира систе-ма-та! След 30 години преход ние отново се връщаме назад.
Не Ви ли прави впечатление между другото, че откакто ГЕРБ управляват, ние вместо да вървим напред, се връщаме назад в начина на функциониране на институциите? Жалко е. Жалко е наистина, но в крайна сметка това е Вашата цел – на инат да прокарате едно решение, да разбиете модела и да изградите бъдещия коалиционен партньор, който показва как се променя системата.
Ето това е дебатът днес. Жалко е, че се стигна дотук, но явно Вашето желание, използвайки желанието на хората, използвайки това, че не обяснихме какво ще се случи на този референдум, Вие да създадете един хаос – хаос, в който да процъфтява най-силният, най-можещият и най-богатият, а не този, който е разумният, знаещият. За съжаление, това е основна цел.
Жалко е, че една партия, която уж е демократична и спазва европейските ценности, Вие стигате до модел, който го няма никъде като начин на финансиране.
Ако питаме днес хората дали искат да плащат данъци, разбира се, че ще кажат: „Не“. Тогава какво ще направим? Утре ще отменим данъците ли? Затова би трябвало ние като държавници, като ръководители да умеем да водим хората по пътя, който трябва да начертае развитието на страната.
Вие това не го правите. Вие искате сега, веднага изяждане, изчезване на останалите политически субекти, защото целият обществен ресурс, целият държавен ресурс е във Вас, Вие нямате нужда от партийни субсидии, това Ви е стилът. Стилът е мутренското поведение, което трябва да се върне!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Господин Стойнев!
ДРАГОМИР СТОЙНЕВ: И това е разликата между нас и Вас. Така е и Вие трябва да го признаете! Ето, до това ще доведе тази промяна, която я правим в момента.
Завършвам, госпожо Председател. Затова не искахме да имаме дебат, защото не е сега точно моментът. Това трябваше да се случи от 1 януари. Въпросът е защо се бърза и защо сега, защо преди местните избори точно опозицията трябва да бъде ударена?
Жалко е, но в крайна сметка явно трябва да свикваме с пълзящия тоталитаризъм, който идва. Благодаря Ви. (Ръкопляскания от „БСП за България“.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин Стойнев.
Господин Атанасов – първа реплика.
СЛАВЧО АТАНАСОВ (ОП): Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги народни представители, уважаеми господин Стойнев! Хубаво е, че колегите от Вашата група Ви пляскат. Направихте силно изказване, но аз се чудя защо толкова срамежливо си мълчите по най-сериозния аргумент.
През целия дебат днес тук се изказва една основна теза. Ние трябва да се съобразим с волята на два милиона и половина българи. Ами какво правим с волята на другите четири милиона, господин Стойнев, които не подкрепиха референдума? Е, от това по-голям популизъм има ли?
Да, два милиона и половина – уважавам тяхното решение, уважавам техните виждания, но пък четири милиона не подкрепиха референдума. Така ли беше? Със самата си неподкрепа те показват, че нямаха това желание, мислили са по друг начин.
И друго, след малко ще станете свидетел на нещо много интересно.
Не, тук пак не съм съгласен с Вас. Не хаос ще се създаде, господин Стойнев, в България. Ще се създаде военна мущровка, приятелю! „Военна мущровка“ се нарича. Офицерите го знаят. Те разбраха за какво говоря. И си спомням думите на един велик човек – Бертолд Брехт, в 1933 г., когато… (Шум и реплики.)
Точно това ще стане и тук. И когато германският Райхстаг на практика узаконява една-единствена партия в Германия, тогава той завършва с историческите си думи: „Демокрацията винаги си отива с ръкопляскания.“ И сега след малко тук ще чуете ръкопляскания, като го прокарат този проект, „но винаги се връща с много кръв и сълзи“! Благодаря. (Ръкопляскания, реплики.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, господин Атанасов.
Втора реплика? Няма.
Господин Стойнев, заповядайте за дуплика.
Няма да има дуплика от господин Стойнев.
Господин Янков, последно изказване.
Моля квесторите да поканят народните представители да заемат местата си, след малко ще гласуваме.
КРАСИМИР ЯНКОВ (БСП за България): Уважаема госпожо Председател, уважаеми дами и господа народни представители! Обръщам се към Вас, колеги от ГЕРБ – днес налагате едно временно решение, силово, изненадващо, веднага!
То има за цел само да отмени действащите правила за субсидията, но не и да създаде някакви логични и справедливи форми за обезпечаване финансирането на политическите партии. По никакъв начин не можете да аргументирате нито новия размер, нито какво налага точно сега въвеждането му.
Дебатът, който не се състоя, можеше да положи основа както за размера, за критериите, а и за формата на финансиране на политическите партии.
Бойко Борисов се позова на съобразяване с проведения референдум, но това е елементарна демагогия, защото темата със субсидията е едва трета точка в този референдум, а първа и втора са доста по-съществени, но пък по тяхното прилагане ГЕРБ никога няма да се произнесе положително.
За всички е ясно, че сумата в размер от един лев за глас е недостатъчна, но така демонстрирате желанието да поставите партиите в зависимост от прищевките Ви. Абсолютно безотговорно раздавахте по 13 лв., вместо 11 лв. на глас.
Следващото тримесечие Ви е нужно, за да окажете натиск върху опонентите си, заради предстоящите местни избори. Пред ГЕРБ не стои проблемът за финансиране на кампании, защото действащите Ви кметове ще поемат сами тази грижа.
Също толкова абсурден е и обсъжданият вариант за финансирането на партиите от физически и юридически лица. Няма да говоря за преките и косвените зависимости, в които биха попаднали партиите при такова финансиране, само ще отбележа, че колкото повече една партия работи в обществен интерес, колкото една политическа сила е по-социално ангажирана, толкова по-малки са шансовете й да бъде финансово подпомагана от корпорациите и едрия капитал.
Не е това решението, от което се нуждае обществото ни. То се нуждае от партии, подвластни само на идеите си и работещи за просперитета на цялото общество. Затова е нужно нормално финансиране в размер, достатъчен, за да функционират партийните структури и органи. За вътрешнопартийна дейност и обществено-политически активности. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин Янков.
Реплики към изказването на господин Янков? Не виждам.
Колеги, закривам разискванията.
Преминаваме към гласуване.
Подлагам на гласуване, първо, неподкрепеното предложение на Мустафа Карадайъ и група народни представители.
Гласуваме по § 1.
Гласували 206 народни представители: за 24, против 131, въздържали се 51.
Предложението не е прието.
Подлагам на гласуване неподкрепеното предложение на народните представители Искрен Веселинов и група народни представители.
Гласували 206 народни представители: за 17, против 91, въздържали се 98.
Предложението не е прието.
Подлагам на гласуване текста на вносителя за § 1, подкрепен от Комисията.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Гласували 206 народни представители: за 119, против 71, въздържали се 16.
Предложението се приема.
Продължаваме със следващите текстове.
ДОКЛАДЧИК МЕНДА СТОЯНОВА: „Преходни и заключителни разпоредби“.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на наименованието: „Заключителни разпоредби“.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря.
Има ли изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване предложената от Комисията редакция на наименованието на подразделението.
Гласували 193 народни представители: за 120, против 59, въздържали се 14.
Предложението се приема.
ДОКЛАДЧИК МЕНДА СТОЯНОВА: Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 2 да бъде отхвърлен, тъй като въпросът е уреден в чл. 27, ал. 2 от Закона за политическите партии, приет на 14 юни 2019 г. и обнародван в „Държавен вестник“ от 25 юни 2019 г.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря.
Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване предложението на Комисията за отхвърляне на § 2 по вносител.
Гласували 189 народни представители: за 120, против 32, въздържали се 37.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК МЕНДА СТОЯНОВА: Предложение на народните представители Мустафа Карадайъ, Делян Пеевски и Йордан Цонев:
„В преходни и заключителни разпоредби се създава § ... със следното съдържание:
„Годишният размер на държавната субсидия на политическите партии и коалиции за 2019 г. се преизчислява на базата на действителните гласове, получени от съответната партия или коалиция, умножен по размер от 11 лв. за един получен действителен глас за периода от 1 януари до 30 юни 2019 г., а от 1 юли 2019 г. държавната субсидия е 0 лв.“
Комисията не подкрепя предложението.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря.
Изказвания? Не виждам.
Подлагам на гласуване неподкрепеното от Комисията предложение на народните представители Мустафа Карадайъ, Делян Пеевски и Йордан Цонев.
Гласували 192 народни представители: за 18, против 115, въздържали се 59.
Предложението не се приема.
ДОКЛАДЧИК МЕНДА СТОЯНОВА: Предложение от народния представител Корнелия Нинова и група народни представители за създаване на нов § 3:
„§ 3. Политическите партии превеждат в държавния бюджет неусвоените към 03.06.2019 г. средства от държавна субсидия по чл. 25 от Закона за политическите партии.“
Комисията не подкрепя предложението.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря.
Изказвания?
Господин Ченчев.
ИВАН ЧЕНЧЕВ (БСП за България): Уважаеми господин Председател, дами и господа народни представители! Нашето предложение за връщане на неусвоените средства е логично и поради факта, че внушителната сума, която има ГЕРБ на депозит, явно им стига, въпреки огромните харчове, които прави политическата партия.
Преди малко господин Иванов не ми отговори на въпрос и сега аз ще Ви покажа фактите. Ето ги (показва) – от сайта на ГЕРБ, според който разходваните пари на суверена за нуждите на ГЕРБ, а именно за автомобили, възлизат на близо 1 млн. 900 хил. лв.
Освен този автомобил, който е закупен на 28 ноември 2013 г. за 698 хил. лв., имаме два автомобила, закупени от „Порше“, имаме покупка на недвижим имот, за което Вие, господа от управляващото мнозинство, обвинявахте БСП. И всичко това е на общата стойност от 1 млн. 898 хил. лв.
Тук е мястото да кажем, че средствата, които Българската социалистическа партия е изхарчила в кампанията си абсолютно законно и прозрачно, разбира се, със съответните разходни документи, проверявани сме многократно от Сметната палата, не са установени никакви нарушения, така че да говорите за фалит… Или, госпожо Председател, виждам Ви в залата, позволихте си да кажете, че нашата партия неразумно е изхарчила средствата си…
ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА (ГЕРБ, от място): Аз?
ИВАН ЧЕНЧЕВ: Да, преди да дадете почивка. Точно преди да дадете почивка.
ДАНИЕЛА ДАРИТКОВА-ПРОДАНОВА (ГЕРБ, от място): Аз бях.
ИВАН ЧЕНЧЕВ: Не. И Вие го казахте отгоре. Извадете стенограмата. От място го казахте. (Реплики от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Господин Ченчев, моля Ви по темата.
ИВАН ЧЕНЧЕВ: Да, но не е хубаво, когато председателят на Народното събрание дава квалификации как една партия – най-голямата опозиционна, харчи своята субсидия. Ето как Вие я харчите. Ето така я харчите – две поршета, автомобил за 700 хил. лв.… (Реплики от ГЕРБ: „За телевизии…“) Вашите телевизии и Вашите харизановци е ясно откъде са финансирани, но предполагам, че този автомобил е брониран и по този начин Вашите ръководители се защитават от народната любов.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Направете връзката, уважаеми господин Ченчев. Тук става дума за нещо друго. (Реплики от „БСП за България“.) Моля Ви! Не сте прави.
ИВАН ЧЕНЧЕВ: Уважаеми господин Христов, който временно председателствате Народното събрание, моля Ви, когато изнасяме факти по отношение на това как е разходвана субсидията, да не ни правите забележка, защото това са факти. И ако Вие си позволявате да харчите от парите на суверена 2 млн. лв. за автомобили, това не го е направила БСП, Вие сте го направили. Вие!
Тук преди малко госпожа Лечева съвсем закономерно Ви каза: главният въпрос е защо партия ГЕРБ има на депозит толкова милиони? Защо? И защо Ваши представители в телевизионните си участия признават, че имат финансиране и от други места? Защо? И да обяснят откъде е финансирането на кампаниите им. Как се прави кампания без пари в днешните условия на реалната политическа обстановка? Обяснете Вие. Ние сме го обяснили и нямаме проблем с това нещо.
Затова нека гражданите знаят: 700 хил. лв. за автомобил, две закупени коли от „Порше“, недвижими имоти, още куп други. (Реплики от ГЕРБ.) Това са все факти. Благодаря. (Ръкопляскания от „БСП за България“.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Ченчев.
Реплики?
Господин Манев – реплика.
МАНОИЛ МАНЕВ (ГЕРБ): То бива, бива, ама това край няма! Не бяха всякакви обяснения как да запазите тези 11 лв. и какви ли не глупости изговорихме от тази трибуна, ама да стигнем до автоджамбазлък, това вече е крайната, крайната степен на глупостта според мен!
За да не обидя някого, първа неистина – поршета. Няма такива коли. Всички знаем, ако не знаете, може да си направите справка, че „Фолксваген“ се представлява от групата „Порше“, но това няма никакво значение в случая.
Знаете ли какво е по-важното, колега? По важното е, че от тази трибуна Вие говорите какви ли не неща, за да оправдаете следния факт: купили, некупили, имали коли, нямали коли, правили безсмислени телевизии, за да могат Вашите пет, шест човека, които никъде не ги щат, да се изявяват. Всъщност накрая има следното: БСП не може да си върне субсидията към държавата, ГЕРБ – я върна. ГЕРБ внася предложение за един лев, Вие защитавате 11 лв. Това са фактите! Всичко останало е алабализми. Нямаме недвижими имоти, че нямаме и телевизии, и търговски дружества. Ама… подробности!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви.
Втора реплика – заповядайте, госпожо Стоянова.
ДОКЛАДЧИК МЕНДА СТОЯНОВА: Уважаеми колеги, можем да продължим да се замеряме с различни части от отчетите, които партиите публично оповестяват и които са на разположение на цялото общество, които са депозирани в Сметната палата и по които Сметната палата е направила проверка за тяхното законосъобразно изразходване.
Искам твърдо да кажа, че партия ГЕРБ няма нито една забележка за това, че изразходва незаконосъобразно своите пари. Само че освен законосъобразно използване на парите, има разумно използване на парите по стопански начин, от стопанин на тези пари, мислейки не само за днешния ден, но и за бъдещето, съобразно неговата концепция. (Оживление. Реплики от „БСП за България“.)
И понеже ГЕРБ е разходвал парите си разумно, и понеже ГЕРБ е спазил Закона за политическите партии, който го задължава да държи парите си в банки, за разлика от някои други, които имат милиони по каси и може би не е лошо Сметната палата да ги провери, затова сега БСП се вглежда в нашите пари и, разбира се, по стар, комунистически обичай, обича да експроприира парите на другите. (Частични ръкопляскания от ГЕРБ. )
Аз обаче бих охарактеризирала дебата, който колегите отляво водят до момента както по § 1, така и по предложения от тях параграф, с едни знаменити думи на героя на Дани де Вито от прословутия филм „Парите на другите“: „Има едно нещо, което харесвам повече от парите и това е парите на другите“. (Ръкопляскания от ГЕРБ, оживление.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря, уважаема госпожо Стоянова.
Трета реплика – господин Иванов, заповядайте.
АЛЕКСАНДЪР ИВАНОВ (ГЕРБ): Благодаря Ви, уважаеми господин Председател.
Уважаеми колеги, уважаеми колега Ченчев! Извинявам се, че преди малко казах, че нямате предложение по настоящия законопроект. Имате – това се напънахте и родихте като политическа партия и парламентарно представена група.
Девети септември 1944 г., другари, не е сега, че да искате национализация на парите в банките! Това го направихте през 1996 – 1997 г. – прибрахте парите на хората в банките. През две и коя година, по времето на Орешарски, фалира една друга голяма банка. Това направихте! Трети път няма да стане.
И понеже засегнахте, колега Ченчев, нашият отчет наистина е публичен, оповестен е. Многократно се спекулираше с депозитите на ГЕРБ и с лихвите от тях. Да, в отчета – понеже сте си направили труда да го прочетете – явно тези 3 хил. лв. лихва са Ви извадили очите. Три хиляди лева, колеги, сигурно на Вашия спортен журналист от БСП ТВ му е по-голяма заплатата. Щом сте се огледали в тях, си погледнете Вашите разходи. Доброто управление на средствата, така да се каже, оповестяването на тези средства и разумните им вложения не трябва да бъдат наказвани. Гледайте си Вашата сметка. Не знам какъв е отчетът Ви, но от Вашия форум, който проведохте наскоро, стана това фиаско – сега нямате пари в касата. Не си го изкарвайте на другите политически сили, които са си ги управлявали разумно и ги имат. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Иванов.
Имате думата за дуплика, уважаеми господин Ченчев.
ИВАН ЧЕНЧЕВ (БСП за България): Уважаеми господин Председател! Ще отговоря на трите реплики така.
Първо, и БСП няма забележка от Сметната палата – никаква, както Вие казвате, така и ние нямаме такава.
Второ – да, нямаме пари в касата, защото не държим парите си в касата. Нашите пари са изразходвани за партийна дейност. И това многократно го е видяла Сметната палата. Сметната палата!
Разбира се, че няма как да не ме радва фактът, че Вие се интересувате и гледате Българска свободна телевизия. Гледайте я, защото има какво да научите дори и в спортните предавания. Дори и в спортните предавания! Хубаво е това нещо! Ако всичките гледате безпристрастно отразяване на реалния политически живот, мисля, че и дебатът би бил друг.
Спомням си какво каза тук, от тази трибуна, преди около две седмици професор Румен Гечев. (Възгласи от ГЕРБ: „Еее.“) А той каза, че предложението, което днес е на Вашето внимание, всъщност съществува в правния мир на много от страните в Европейския съюз. Той Ви го каза още тогава. И ако Вие искате да се развиваме европейски, трябва всичките да го подкрепите, и то без никакво съмнение. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Ченчев.
Други изказвания?
Господин Свиленски, заповядайте.
ГЕОРГИ СВИЛЕНСКИ (БСП за България): Уважаеми колеги, господин Председател! Преди половин час, като гласувахте субсидията да стане от 11 лева на 1 лев, според Вас свършихте добра работа и си мислите, че свършихте работата за днес идеално и хората ще Ви се радват.
Сега, когато разберат как се вкопчвате в тези спестявания в банката, все едно нищо не сте свършили, уважаеми колеги.
Спестявали сте едни пари от парите на българските граждани, от парите на българските пенсионери, като в същото време…
ДАНИЕЛА ДАРИТКОВА-ПРОДАНОВА (ГЕРБ, от място): Да сте спестявали и Вие.
ГЕОРГИ СВИЛЕНСКИ: …понеже ми задавате въпроса от място: „Как сте ги спестявали?“ Ами не сте ги използвали, защото сте харчили други пари, госпожо Дариткова. Харчили сте пари на Вашите спонсори, харчили сте пари на тези, на които им давате обществените поръчки. Тези пари сте харчили не други! И затова имате спестявания.
Вече на всички в тази зала стана ясно, а и на българските граждани – кой Ви е най-големият проблем, заради който намалихте субсидията. Първият проблем Ви е, че има опозиция и че това е БСП, но по-големият проблем Ви е, че има Българска свободна телевизия. (Оживление.) И си мислите, че като махнете субсидията, ще махнете телевизията. Няма да стане! Ако искахте това нещо да го направите, има куп други закони, където можехте да го направите, но нямате смелост и сега искате чрез финансови механизми да спрете опозицията, да спрете телевизията, сигурно и вестник „Дума“ искате да спрете. И тук да имате послушни депутати, които да изпълняват това, което Вие сте си решили да си гласувате. Няма да се получи! Имате възможността сега, в това гласуване, ако сте почтени депутати, ако сте почтена парламентарна група, да върнете парите на българските граждани там, откъдето сте ги взели, защото не са длъжни да Ви купуват скъпите автомобили от „Порше“, господин Манев! Не порше, а от „Порше“ закупени. Така че те не са длъжни с техните субсидии да Ви купуват на Вас бронирани автомобили, за да може някой, когото го е страх, да се вози в брониран автомобил. А защо го е страх, дайте си Вие отговор на този въпрос. (Народният представител Маноил Манев иска думата за лично обяснение.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Първо репликите.
Реплика – уважаеми господин Лазаров.
ДИМИТЪР ЛАЗАРОВ (ГЕРБ): Уважаеми господин Председател!
Уважаеми колега Свиленски, понеже говорихте за връщане на пари. Това, че някой е купувал автомобили, за да обикаля из своите избирателни райони, това го пропускате. „Върнете, върнете парите!“ Това говорите. Вие ще върнете ли парите от спа, където ходихте? (Реплика от народния представител Георги Свиленски.) От спа, където ходихте?! На Сапарева баня, преди това на Катарино, по другите спа процедури, където ходите? Когато върнете тези пари, тогава говорете защо някой е спестил едни пари и ги е харчил разумно.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Лазаров.
Втора реплика? Не виждам. (Народният представител Маноил Манев иска думата.)
Изчакайте, господин Манев.
Господин Свиленски, заповядайте.
ГЕОРГИ СВИЛЕНСКИ (БСП за България): Благодаря, господин Председател.
Много ниско, господин Лазаров! (Реплики и възгласи от ГЕРБ.)
Господин Лазаров! (Реплика от народния представител Димитър Лазаров.) Не, слушайте ме много добре! Слушайте ме много добре!
В Катарино Георги Свиленски не е ходил! В Павел Баня Георги Свиленски не е ходил! Защо говорите глупости от тази трибуна и трябва да Ви слушат всички българи? Хайде сега, излезте и се извинете от тази трибуна! Защото нито в „Катарино спа“ е ходил, нито в Павел Баня е ходил, и не с парите от субсидиите! (Реплики от ГЕРБ.) И партията не е ходила там. И партията не е ходила там!
Кажете Вие къде ходите – на Златни пясъци, и къде ходи младежкото Ви обединение? Хайде да си говорим, ако искате, още. Да станем още по-интересни на българските граждани.
И понеже гледам, че господин Манев се е запътил да ми прави лично обяснение, аз не съм Ви обидил, господин Манев.
МАНОИЛ МАНЕВ (ГЕРБ, от място): Това Вие не го преценявате!
ГЕОРГИ СВИЛЕНСКИ: Ами аз към председателя. Аз обида не съм нанесъл. Казах само от коя фирма е колата.
Господин Манев не съм… Освен, ако Ви е срам от името Ви, тогава вземете лично обяснение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Помисли си, че е некомпетентен. (Народният представител Станислав Иванов иска думата за процедура.)
Първо личното обяснение на господин Манев, след това ще Ви дам думата на Вас, господин Иванов.
МАНОИЛ МАНЕВ (ГЕРБ): Уважаеми колега! Дойдох с намерението наистина да Ви направя остра забележка как използвате името ми, в какъв контекст. Само че… вече ме е срам – Вие стигнахте дъното! Няма с какво да ме обидите, след като дори името ми взе да Ви пречи.
Само ще Ви кажа едно: с този нисък старт и долна кампания, която се мъчите да правите, няма да спасите нито имиджа на БСП, нито Вашия, нито на никого в тази зала не прави чест да говори по този начин.
Какви бронирани коли, какви поршета? Знаейки, че говорите глупости, Вие ги говорите от тази трибуна. Това е ужасното и това е обидното за всички нас.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Лично, господин Манев. Благодаря.
Господин Иванов, заповядайте. (Народният представител Георги Гьоков иска думата за процедура.)
Има заявена процедура преди Вас, уважаеми господин Гьоков.
СТАНИСЛАВ ИВАНОВ (ГЕРБ): Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги, правя отново процедура за прекратяване на дебатите със следния аргумент:
Колегата, който се изказа преди малко тук, разказваше неща, които обясняваше и по предишните параграфи – за коли и така нататък. Явно колегите отляво нямат други доводи и поради тази причина предлагам да прекратим дебатите след записалите се при председателя колеги.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Обратно мнение – господин Попов. (Народният представите Георги Гьоков иска думата.)
Обратно мнение преди да подложа на гласуване процедурното предложение. След това ще Ви дам думата на Вас, разбира се, господин Гьоков.
ФИЛИП ПОПОВ (БСП за България): Благодаря, уважаеми господин Председател.
Първо, имаше множество заявки, направени от залата, за изказвания. Ако се обърнете, ще ги видите. (Реплика от народния представител Станислав Иванов.) Ако се обърнете, ще ги видите! Може да застанете и отзад на залата. Наблюдавайте, преди да правите предложение.
Второ, уважаеми господин Председател, пак повтарям, това е изключително важен дебат. Прекратихте първия. Тук се касае за съществено друг дебат, разбира се, имащ връзка с едното левче. Тук се касае, уважаеми господин Председател, за свободно финансиране на политическите партии от България и чужбина, от физически и юридически лица, за отваряне на пазара. Това е важен дебат! Недейте да прекратявате дебата и по него!
Знаем, че искате да го прекратите, знам, че нямате доводи, знаем, че и Вашият премиер категорично заяви, че това е така. И сега се чудите тук какво да говорите и защо ще гласувате по този начин, но поне не прекратявайте дебата. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря.
Ще подложа на гласуване процедурното предложение, направено от народния представител Станислав Иванов, и ще продължим, уважаеми господин Гьоков.
Гласували 168 народни представители: за 98, против 65, въздържали се 5.
Предложението е прието.
Заповядайте, господин Гьоков, за процедура.
ГЕОРГИ ГЬОКОВ (БСП за България): Уважаеми господин Председател! Отправям остро възражение по начина, по който водите заседанието – в последните пет минути направихте поне пет нарушения на Правилника.
Първото нарушение, което направихте – вдигам ръка, а Вие дадохте думата на пет човека преди мен по процедурни предложения.
Второто ми възражение към Вас е, че одеве не ми дадохте думата, въпреки че имах абсолютно основание да направя лично обяснение, а дадохте думата на Вашия съпартиец и съгражданин Манев да обяснява нещо, с което въобще не беше засегнат в изказването. По същество той не направи лично обяснение, а продължи изказванията. Вие си позволихте от партия ГЕРБ да предложат прекратяване на разискванията, а пък господин Манев губи време в лично обяснение, като се изказва по същество.
За пореден път показвате, че не водите безпристрастно заседанието. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Гьоков.
Ще Ви отговоря. Казахте за пет нарушения, а изброихте две, които според Вас изглеждат по следния начин.
Що се отнася до процедурните предложения, длъжен съм да извървя пътя на първо процедурно предложение, след което да дам думата за следващо процедурно предложение.
А що се отнася до даването на думата на господин Манев, прецених – правилно или не, но това е Ваше мнение, че той се е почувствал засегнат от това, че е обвинен в некомпетентност, докато Вие не бяхте упрекнати в некомпетентност или по някакъв друг начин. (Шум и реплики от „БСП за България“.)
Отговорих на въпроса.
Моля, нека продължим с Доклада, уважаема госпожо Стоянова.
ДОКЛАДЧИК МЕНДА СТОЯНОВА: Трябва да гласуваме и предложението, което не е подкрепено от Комисията. (Шум и реплики.)
Не сме гласували предложението на госпожа Корнелия Нинова и група, което не е подкрепено от Комисията и не е гласувано в залата.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Да, не е гласувано в залата.
Подлагам на гласуване неподкрепеното предложение от народния представител Корнелия Нинова и група народни представители.
Гласували 170 народни представители: за 67, против 95, въздържали се 8.
Предложението не се приема.
Моля, продължете със следващите предложения.
ДОКЛАДЧИК МЕНДА СТОЯНОВА: Предложение на народния представител Мустафа Карадайъ и група народни представители.
Комисията подкрепя по принцип предложението, което е отразено в § 2.
Предложение на народния представител Мустафа Карадайъ и група народни представители.
Комисията подкрепя по принцип предложението, което е отразено в § 2.
Предложение на народния представител Мустафа Карадайъ и група народни представители.
Комисията подкрепя по принцип предложението, което е отразено в § 2.
Предложение на народния представител Мустафа Карадайъ и група народни представители.
Комисията подкрепя по принцип предложението, което е отразено в § 2.
Предложение на народния представител Мустафа Карадайъ и група народни представители.
Комисията подкрепя по принцип предложението, което е отразено в § 2.
Предложение на народния представител Мустафа Карадайъ и група народни представители.
Комисията подкрепя по принцип предложението, което е отразено в § 2.
Предложение на народните представители Валери Симеонов и Христиан Митев.
Комисията подкрепя по принцип предложението по т. 1, 3 и 4, което е отразено в § 2, и не го подкрепя по т. 2:
„2. В чл. 23 ал. 2 се изменя така:
„(2) Даренията от физически и юридически лица за една календарна година не могат да надхвърлят 8 000 000 лв.“
Предложение на народния представител Искрен Веселинов и група народни представители:
„В „Преходни и заключителни разпоредби“ се създава нов § 2 със следния текст:
„§ 2. В Закона за политическите партии (обн., ДВ, бр. …) в чл. 27:
„А. се създава нова ал. 2:
„(2) Партиите и коалициите, които имат парламентарни групи, получават освен субсидията по ал. 1 допълнителна субсидия в подкрепа на парламентарната си дейност, чийто размер се определя в Закона за държавния бюджет на Република България.“
Б. досегашната ал. 2 става ал. 3.
3. Параграфи 2 и 3 стават съответно § 3 и § 4.“
Комисията не подкрепя предложението.
Предложение на народния представител Менда Стоянова.
Комисията подкрепя по принцип предложението.
Комисията предлага да се създаде нов § 2:
„§ 2. В Закона за политическите партии (обн., ДВ, бр. …) се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 21 след думата „партии“ се добавя „може да“.
2. В чл. 23:
а) в ал. 1 се създава нова т. 4:
„4. дарения от юридически лица и еднолични търговци;“
б) алинея 2 се отменя.
3. В чл. 24:
а) в ал. 1 т. 2 се отменя;
б) в ал. 2 думите „т. 2, 3 и 4“ се заменят с „т. 3 и 4“;
в) алинея 3 се отменя.
4. В чл. 29:
а) в ал. 2, т. 1 и 2 след думите „т. 3“ се добавя „и 4“;
б) точка 7 се отменя.
5. В чл. 31:
а) в ал. 1 думите „под наем“ се заменят с „безвъзмездно“;
б) в ал. 2 думите „получили над едно на сто от действително подадените гласове на последните парламентарни избори“ се заменят с „които на последните избори за народни представители са получили не по-малко от едно на сто от действителните гласове в страната и извън страната, с изключение на гласовете по чл. 279, ал. 1, т. 6 от Изборния кодекс“.
6. Член 32 се изменя така:
„Чл. 32. (1) Политическите партии, на които са предоставени помещения по чл. 31, заплащат експлоатационните разходи, ако има такива.
(2) Предоставените помещения на политически партии не може да се преотдават под наем и да се преотстъпват за ползване. Такива помещения може да се ползват съвместно по договор с трети лица само за цели, пряко свързани с дейността на партията. В тези помещения не може да се извършва стопанска дейност.
(3) Правоотношенията с политическите партии се прекратяват поради неплащане на експлоатационните разходи за повече от три месеца или при нарушение на забраната по ал. 2.“
7. В чл. 34, ал. 4, изречение второ след думата „лица“ се добавя „юридическите лица и едноличните търговци“.
8. В чл. 40, ал. 1, т. 3 след думата „вицепрезидент“ се добавя „за членове на Европейския парламент от Република България“.
9. В чл. 43а, ал. 1 думите „чл. 23, ал. 2“ се заличават.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря, уважаема госпожо Стоянова.
Изказвания?
Заповядайте, уважаема госпожо Нинова.
КОРНЕЛИЯ НИНОВА (БСП за България): Аргументите срещу текста да се допусне външно финансиране или финансиране от фирми аз изразих в изказването си в началото на дебата.
Сега бих искала да задам пет въпроса към петима депутати – Мустафа Карадайъ, Делян Пеевски, Йордан Цонев, Валери Симеонов и Христиан Митев, а може би и към госпожа Менда Стоянова, която подкрепя тези текстове – до тук бяха вносителите.
Въпросите ми към петимата колеги са:
Първо, ще имат ли право фирми, които имат задължения към бюджета на България, да спонсорират партии, които управляват в момента България?
Въпросите ми са принципни, а не само към ГЕРБ.
Второ, ще имат ли право фирми, които получават обществени поръчки, да спонсорират партии, които участват в управлението на страната и раздават обществените поръчки?
Трето, ще могат ли фирми, регистрирани в офшорни зони, да финансират партии в България?
Четвърто, ще могат ли религиозни юридически лица – български и чужди, да финансират български партии?
Петият ми въпрос е: ще могат ли неправителствени организации – български и чужди като юридически лица с нестопанска цел, да финансират български партии?
Не виждам никой от вносителите на тези текстове, освен господин Валери Симеонов, но не вярвам, че той ще се наеме да отговаря от името на вносителите Карадайъ, Пеевски и Цонев, още по-малко от госпожа Стоянова, но все пак искам някой да отговори на тези въпроси, защото от отговора ще стане ясно за какво става дума в тези предложения по Закона. (Ръкопляскания от „БСП за България“.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаема госпожа Нинова.
Реплики има ли? Не виждам.
Господин Кутев, заповядайте. (Шум и реплики от „БСП за България“.)
Процедура?
Заповядайте, госпожо Нинова.
КОРНЕЛИЯ НИНОВА (БСП за България): Господин Председател, моля да поканите вносителите на този текст. Какво правим в момента, колеги? Няма представител на Министерството на финансите, няма Министерски съвет, няма премиер, който внесе тези предложения, няма вносителите депутати. Какво обсъждаме в момента?
Моля да ми се отговори на въпросите. Един от всичките шестима да дойде – намерете ги, поканете ги и да ми отговорят.
Госпожо Стоянова, ако не сте ме чули, мога да повтаря въпросите. Текстовете в Закона, които се предлагат и Вие подкрепяте, предполагат ли, че ще има финансиране от офшорни фирми…
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Не, не, госпожо Нинова. Моля Ви, госпожо Нинова, не го правете това.
Процедурен въпрос имате, госпожо Нинова.
КОРНЕЛИЯ НИНОВА: …НПО-та, български и външни юридически лица с религиозни занимания; фирми със задължения към хазната; фирми, които получават обществени поръчки от правителството?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Моля Ви, госпожо Нинова, не правете това нарушение. Благодаря Ви.
КОРНЕЛИЯ НИНОВА: Моля някой да ми отговори: допуска ли Законът това?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Разбирам Ви, но аз нямам правото да налагам на народните представители каквото и да било. Вие сте попитали, те ще Ви отговорят, когато преценят и ако преценят. (Силен шум и реплики.)
Процедура ли беше, господин Симеонов? (Реплика от народния представител Валери Симеонов.)
Изказване, добре.
Процедура, господин Попов.
ФИЛИП ПОПОВ (БСП за България): Благодаря.
Уважаеми господин Председател! Очевидно този текст от настоящия закон е внесен без каквито и да било мотиви. Ние не чухме и отговор на поставените въпроси.
Затова предлагам текста, който следва да гласуваме сега, да бъде отложен, докато не получим отговори на въпросите. (Силен шум и реплики от ГЕРБ.)
Това са изключително важни въпроси, касаещи националната сигурност на Република България. Кой е тук от Министерския съвет, вносители? (Ръкопляскания от „БСП за България“.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Попов.
Не виждам обратно мнение.
Процедурно предложение – ще го подложа на гласуване.
Режим на гласуване на направеното процедурно предложение да се отложи гласуването и разглеждането на точката.
Гласували 155 народни представители: за 66, против 76, въздържали се 13.
Предложението не е прието.
Има заявени изказвания все още по темата.
Господин Кутев, заповядайте.
АНТОН КУТЕВ (БСП за България): Колеги, току-що се шегувахме, че ние хубаво ще ги поканим да дойдат, обаче аз имам въпрос, ако дойде Делян Пеевски в залата, той в каква функция ще дойде? Дали ще бъде вносител? (Реплики от ДПС: „Стига вече!“.)
Какво стига? Вносител е човекът. Сега как да не го споменавам като е вносител!? (Реплики от ДПС: „На комисия е, казахме Ви!“) Тук виждам, че пише, че Делян Пеевски е вносител. Ако имате против, излезте, за да кажете, че не е, ако се отказвате от текста. Моят въпрос е: той като вносител ли ще дойде, като спонсор съответно, като дарител или като потребител на средствата? Защото той се явява и трите неща заедно в този момент.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Моля Ви, господин Кутев!
АНТОН КУТЕВ: Ако изключим това злободневие, въпреки че то е изключително важно, искам да Ви обърна внимание на тезата за американския бизнес и за това как трябва да освободим финансирането от корпорациите.
Скъпи колеги, разликата между американския бизнес и българския бизнес, за съжаление, е много голяма. Много голяма е разликата по начина, по който са култивирани парите, по начина, по който те са изразходват, и по начина, по който изобщо функционира бизнес системата в България.
За съжаление, тези, които биха могли да правят големите дарения, каквито безспорно, когато става дума за суми от 6 – 7 –8 милиона годишно, са всъщност тези, които биха могли да бъдат дарителите, фирми, които могат да го правят. Това не е дребен и среден бизнес, това е едър бизнес. В нашата държава едрият бизнес има някои особености.
Едната от тях е, че тук Цукърбърг и Бил Гейтс ги няма. В смисъл, тези, които са създали огромни неща за човечеството, за технологията, за живота на всеки от нас и с тези неща са успели да създадат нови вселени за всички нас, и милиарди съответно, тези хора могат да бъдат дарители. Те могат да бъдат дарители и по друг начин. В България това не е така. В България едрият бизнес, за мое огромно съжаление, е в голямата си част е култивирал средствата и възможностите, които има, през държавата. Ние сме, за съжаление, една от онези държави, в които преразпределителната функция на държавата не служи, за да взима от богатите и да дава на бедните, а точно обратното – да събира данъците от бедните и от всички, и да ги дава на богатите! Това е ежедневна функция на държавата вече от десетилетия!
При тази структура на икономиката, ако ние позволим тези дарения да хранят политическата система – това означава, че автоматически пускаме търговците в храма! Това означава, че всички онези, които печелят от обществените поръчки, които точат държавата, които събират парите на дребните българи, които разширяват ножицата, защото всички знаем, че за всеки изминал месец и година ножицата между бедните и богатите в държавата става все по-голяма, тя става по-голяма точно затова, защото българската държава не преразпределя в полза на бедните, а в полза на богатите, тези хора стават дарители на партиите! Тези хора стават онези, които, след като вече са овладели бизнеса, овладели са медиите, защото те в голямата част са тяхна собственост, сега овладяват и партиите.
Това, което правим с тези текстове, е, че обричаме държавата на много дълга безпросветност. Съжалявам, че така. Като гледам в залата, виждам разсеяни погледи, защото за мое съжаление, честно казано, в тази зала даже милионерите не са толкова много.
Скъпи колеги, голяма част от Вас ще станете жертва на същите тези неща, които правите в момента! Защото ножицата се отнася и за Вас. Днес сте в залата, утре не сте, роднините Ви няма да бъдат тук. В момента с текстовете, които приемаме, ние увековечаваме властта на едрата буржоазия, при това част от нея – с абсолютно криминален произход на парите. Тези пари оттук нататък получават пряка власт върху политическата система.
Утре ще стане нещо, може да станат много неща, ще се обърнат нещата. Както си мислите, че 30 милиона са достатъчно, за да живеете в близките две-три години, докато уморите опозицията, така утре ще се окаже, че е обратното. Само че онези, с големите портфейли, те винаги ще бъдат там. Нас и Вас може да ни няма, онези с портфейлите ще бъдат. Това, което правим в момента, е, че отваряме вратата за едър капитал, пак казвам, голяма част от който е с криминален произход на средствата.
По-голяма глупост и по-голяма беля за България ние не можем да направим. Дано нещо да сте разбрали. (Ръкопляскания от „БСП за България“.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Кутев.
Има ли реплики? Не виждам.
Ще продължим с изказване.
Процедура.
Заповядайте, уважаеми господин Иванов.
СВЕТОСЛАВ ИВАНОВ (ГЕРБ): Господин Председател, предлагам процедура по прекратяване на дебатите (шум и реплики от „БСП за България“), но Ви моля да прочетете хората, които са се записали и да ги изслушаме тях. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Разумно ми звучи, уважаеми господин Иванов.
Господин Иванов предложи всички записали се да бъдат изказани и тогава вече ще продължим.
Ще подложа на гласуване процедурното предложение на господин Иванов. Записани са господин Костадинов и господин Валери Симеонов. (Реплики.)
ФИЛИП ПОПОВ (БСП за България, от място): Аз колко пъти вдигах ръка!?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Господин Попов, Вие сте следващият – да, отбелязал съм Ви. (Реплики от „БСП за България“.)
Не, наистина него не съм записал.
ИВАН ЧЕНЧЕВ (БСП за България, от място): Вие не виждате кой вдига ръка?!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Моля, квесторите, поканете народните представители да влязат в залата. (Реплики.)
След гласуването ще Ви дам думата за процедура. Обратно мнение – трябваше да го заявите.
Подлагам на гласуване направеното процедурно предложение от народния представител Станислав Иванов.
Гласували 142 народни представители: за 81, против 56, въздържали се 5.
Предложението е прието.
Процедура, уважаеми господин Попов, искахте процедура.
ФИЛИП ПОПОВ (БСП за България, от място): При това положение няма смисъл.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Продължаваме с изказвания.
Имате думата по начина на водене.
ГЕОРГИ СВИЛЕНСКИ (БСП за България): Благодаря, господин Председател.
Процедурата е по начина на водене. Призовавам Ви да призовете управляващите да отговорят на въпросите, които зададе госпожа Нинова. Няма как да продължи дебатът, без да получим отговор на тези въпроси, камо ли гласуването на текста! Направете всичко възможно, каквото е по силите Ви на председател, за да се отговори на въпросите! Иначе дебатът е безсмислен просто, а гласуването още повече! Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Свиленски.
Сам разбирате, а Вие отлично познавате Правилника, че председателят не е в състояние да задължи народен представител да вземе отношение по въпрос в залата. С това завършвам отговора.
Господин Попов, моля, заповядайте, имате думата, за изказване.
ФИЛИП ПОПОВ (БСП за България): Уважаеми народни представители, уважаеми господин Председател! То след гласуване на § 1 тук като че ли се обезсмислят нещата, но това предложение, уважаеми народни представители, български граждани, бетонира предложението по § 1 за един лев субсидия. Защо го казвам? Защото § 1 касае Закона за бюджета, който има сила и срок на действие до края на тази година. С предложението за промяна на Закона за политическите партии това става временна норма до края на годината в един постоянен законодателен акт. Отваря се ветрилото, отваря се възможността за субсидиране на политически партии отвън. Естествено, няма как при това положение от един лев да стане два лева, нула лева, 10 лв. Няма никакво значение оттук насетне.
От дебата дотук станаха ясни и още няколко неща. Вие изплюхте камъчето. Очевидно много Ви дразни Българска свободна телевизия. То и затова сме на n-то място по свобода на словото в България. Разбрахме, че харесвате най-много парите на другите. (Шум и реплики от ГЕРБ.) Вие го доказвате. Искате всички пари от България и чужбина, независимо от произхода им, дали те са от наркотици, от продажба на оръжие, от проституция, или от тероризъм.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Моля Ви, се господин Попов!
ФИЛИП ПОПОВ: Важно е да имате финансиране.
Не ми се молете, това гласи предложението. Това е предложението. Важно е да имате финансиране! Ама парите не миришат, нали така уважаеми управляващи? За Вас няма абсолютно никакво значение.
Всичките Ви тези и теории до този момент, че, видите ли, суверенът – два милиона и половина българи, казали еди-какво си, просто изстиват, те се обезсмислят. Обезсмислят се, защото Вие с това Ваше предложение заложихте на карта в този момент, поставихте на карта, и то на губеща карта, суверенитета и националната сигурност на България, категорично го заявявам от тази трибуна.
Загубихте го и когато отказахте да върнете субсидията, защото нали сте я взели от същия този суверен? (Реплики от ГЕРБ.)
ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА (ГЕРБ, от място): Вие не сте ги върнали, може ли такова нещо?!
ФИЛИП ПОПОВ: Когато стане въпрос да върнете тези, които имате в банките – йок – както казват Вашите партньори. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Попов.
Няма реплики, доколкото виждам, в залата.
Продължаваме с господин Симеонов.
Имате думата, уважаеми господин Симеонов.
ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ (ОП): Уважаеми господин Председател, уважаеми дами и господа народни представители! Уважаема госпожо Нинова, която не сте в залата, сигурно гледате някъде от мониторите извън залата, а може и да не гледате. Взех това изказване, защото бях предизвикан. Естествено, че не мога да приема начина, по който искате да получите обяснение или отговор за нашето предложение. За пореден път с манипулация Вие ни вкарвате в едно общо предложение с предложението на Мустафа Карадайъ, Делян Пеевски, Йордан Цонев. Не, ние имаме друго предложение, което е отделно, различно, по друго време внесено.
Така че нямате основание да обединявате тези предложения и да търсите отговор на общо предложение. Мога да говоря за нашето предложение под формата на изказване.
Нашето предложение е направено точно с идеята и в него е заложена възможността за подпомагане на политическите партии като една друга мярка, като една алтернатива на невъзможността една политическа сила, особено по-малка такава, да се издържа с един лев субсидия. Затова сме го направили.
От друга страна обаче, в същото предложение ние залагаме таван на даренията, с което показваме, доказваме, че в никой случай не става въпрос за неограничено спонсориране или за възможност за изцяло контролиране на дейността на една партия от голям икономически субект.
Съвсем пък третият въпрос е, че според мен лично, това нещо в България го няма. В България големите икономически субекти са контролирани, изнудвани и манипулирани от големите партии, най вече от управляващите партии. Но това е друга тема, това не е предмет на разговора и на Закона. (Реплики от „БСП за България“.) Това е друга тема.
Това, че не разбирате, че не виждате тези процеси, е, може би, защото Вие сте политик, а аз идвам от бизнеса. Мога да Ви дам стотици примери на изнудване от управляващите партии и фирми, а не да се обрисува пред не особено информираното общество, че едва ли не над българския политически живот е надвиснала заплахата на някакви тъмни икономически могъщи сили, които ще грабнат партиите и ще ги направят марионетки в своите ръце.
По-скоро е обратното. Знам какво ще извадите, но и този човек, който ще ми извадите като контрааргумент, и той е политическа фигура тук, Ваш колега.
По отношение на Вашите предложения. Първо, добре би било да се запознаете със сега действащия Закон, защото тогава нямаше да поставите тези няколко въпроса, а поне щяхте да ги намалите. Така например и сега действащият чл. 24 забранява спонсориране от религиозни формации и субекти. Забранява го. Прочетете Закона.
Член 24 забранява също дарения, спонсориране от чужди фирми, чужди НПО-та – говоря общо, но текстът е такъв, както и на правителства и прочие.
По отношение на останалите Ви предложения, намираме с моите колеги вносители, че са изключително разумни и основателни. В тази връзка правя следното предложение за редактиране на текста, възможно е да се редактират и тези наши предложения, защото са направени в момента, буквално на коляно:
Алинея 1, точка 2 не да се отменя, а да се измени по следния начин: „от юридически лица и еднолични търговци с публични задължения,“, което означава задължения към държава и община, „регистрирани в държави и територии с преференциален данъчен режим, както и такива, които изпълняват обществени поръчки“.
Това мисля, че е някакво решение. Не е най-доброто, защото няма как, в момента поне не можем да измислим нещо, което е за фирми, изпълнявали обществени поръчки или които ще изпълняват. Предлагам Ви да се обединим, около този текст. Ако има нужда от някаква допълнителна редакция, готови сме и на една кратка почивка да поискаме съответно, за да оформим по-добре текста. Вярвам, че колегите няма да имат нещо против. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Реплики към изказването на господин Симеонов?
Реплика – госпожо Нинова, заповядайте.
КОРНЕЛИЯ НИНОВА (БСП за България): Господин Симеонов, поздравявам Ви за това, че правите тази крачка или стъпка за промяна в текстовете, но бих искала юридически малко да прецизирам нещата не толкова политически. С текстовете, които сега се предлагат и в които пише „юридически лица“, се заобикалят забраните, които съществуват в момента, защото те са за религиозни институции, за чуждестранни държавни предприятия, а юридическо лице може да бъде и НПО с нестопанска цел. Тоест сегашният текст, който гледаме, освен че не е прецизен, може би скритата му цел е да заобиколи забраните и под различна юридическа форма е направено. Едно е юридическо лице, друго е религиозна институция, трето е чуждестранно държавно предприятие.
Затова Ви предлагам, за да го направим добре, да не направим половинчати неща. Предлагам отново да отложим този текст, да се прецизират предложенията, които правите – и Вие, и ние, и да го направим така, че да ограничим възможността за чужди влияния, за плащане от фирми, които са зависими от правителството, както и за плащане от чужбина, които могат да бъдат заплаха за националната сигурност.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Втора реплика? Не виждам.
Господин Симеонов, дуплика ще има ли? Не.
Втора реплика – заповядайте, господин Митев.
ХРИСТИАН МИТЕВ (ОП): Благодаря, уважаема госпожо Председател.
Уважаеми господин Симеонов, аз мисля, че трябваше все пак да цитирате действащия текст на чл. 24. Колегите от БСП и госпожа Нинова явно не са го чели достатъчно задълбочено, затова аз ще си направя труда да го прочета на всички.
В действащия Закон за политическите партии в чл. 24, ал. 1, т. 3 се казва следното: „политическите партии не могат да получават средства от религиозни институции“.
Това са вероизповеданията и не чета целия текст, а чета точно тези точки, които Ви притесняват: „т. 4. Средства от чужди правителства или от чуждестранни държавни предприятия, чуждестранни търговски дружества или чуждестранни организации с идеална цел, които са така наречените неправителствени организации“, тоест и в момента ние имаме забрана.
Ако погледнете предложението на Комисията, ще видите, че тези текстове остават. Единственото нещо, което отпада, е забраната юридически лица и еднолични търговци да извършват финансиране. Но останалите задължения – да не се финансират политическите партии от религиозни институции, от чужди правителства, от чуждестранни държавни предприятия, от чуждестранни търговски дружества и чуждестранни организации с идеална цел, остават, така че: моля, не въвеждайте българските граждани в заблуждение! Благодаря. (Шум и реплики.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Трета реплика –господин Зарков, заповядайте.
КРУМ ЗАРКОВ (БСП за България): Уважаема госпожо Председател, уважаеми дами и господа народни представители! Уважаеми господин Симеонов, обръщам внимание към факта, че в Закона за политическите партии е било забранено финансирането на юридически лица, не само за да се забрани финансирането от частни капитали, а и да бъде прозрачно финансирането, тъй като юридическото лице може да бъде използвано, за да прикрие истинските дарители. Забраните за религиозни и други институции, които са включени в този закон, са обезпечени и със забраната от финансиране на юридическо лице и неслучайно даренията са позволени, но само от физически лица, за да може винаги да бъде ясно кой точно финансира съответната партия. Тази забрана – отпадайки, то до голяма степен другите забрани остават необезпечени от тази гледна точка.
И още нещо, благодаря Ви за откровеността. Вие казахте нещо, което остана встрани на този дебат – че даренията, които позволяваме, много често всъщност са дарения не по воля, а по принуда, тоест рекет. На нашата критика, че освобождаваме финансирането и легализираме влизането на частни капитали, Вие добавяте още едно – по този начин легализираме и политическия рекет. Той съществува и сега, но го правим напълно официален!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин Зарков.
За дуплика – господин Симеонов, заповядайте.
ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ (ОП): Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Пак за пореден път, за съжаление, не се разбираме, не се изслушваме може би.
Оставаме на мнението – и аз, и моите колеги, че в чл. 24 тези ограничения съществуват и сега, така че не е необходимо да ги разширяваме.
Господин Зарков, естествено Вие правите някакво много своеволно тълкуване на моето изказване. Това, което съм имал предвид, това съм казал. Последното, за което Вие говорите, може би Вие използвате тази схема, но така или иначе правим предложение каквото Вие не правите, а можеше и Вие да го направите. Изготвили сме някакъв текст.
Ще правим ли прекъсване сега, или не е необходимо?
ДАНИЕЛА ДАРИТКОВА-ПРОДАНОВА (ГЕРБ, от място): Не е необходимо.
ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ: Не е необходимо. В такъв случай ще предоставим текста и ще помоля всички колеги, ако има нужда от някакво допълнително техническо доредактиране на някоя… (Шум и реплики.)
Или да отложим гласуването?
Предлагам да отложим гласуването до прецизиране на текста, но да приемем по принцип това предложение, което е направено.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Няма да подлагам на гласуване предложението. Отлагаме го.
ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ: Отлагаме го, добре.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Добре, подлагам на гласуване процедурното предложение на господин Симеонов да отложим…
Заповядайте – процедура.
ДОКЛАДЧИК МЕНДА СТОЯНОВА: Госпожо Председател, предлагам господин Симеонов да формулира текста, който е готов при тях, залата да гласува текста по принцип, след което да отложим гласуването на целия § 1 до края на Закона, за да дадем възможност на юристите да направят, ако е необходимо, прецизиране на този текст. (Шум и реплики от „БСП за България“.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Заповядайте за процедура, господин Попов.
ФИЛИП ПОПОВ (БСП за България): Уважаема госпожо Председател, има направено процедурно предложение от господин Валери Симеонов за отлагане на гласуването на текста.
Предложението на колежката Менда Стоянова по съществото не е обратно предложение. Намираме се на второ четене, а как ще приемем нещо на второ четене по принцип и после ще се върнем? Разбирате ли в каква ситуация поставяте парламента? Има предложение за отлагане на гласуването и приемането на текста, нека да се види и да се направят нещата. Моля Ви!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Ще подложа предложението, господин Симеонов, за отлагане на тази точка, докато се изчисти текстът и тогава ще продължим със следващите параграфи.
Гласуваме предложението на господин Симеонов за отлагане на тази точка до прецизиране на…
ДОКЛАДЧИК МЕНДА СТОЯНОВА : Има още изказвания по § 2.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Няма. Има още едно на господин Костадинов.
(Уточнения между председателя Цвета Караянчева и докладчика Менда Стоянова.)
Отменете гласуването, колеги.
Тъй като има изказване на господин Костадинов, нека колегите от „Обединени патриоти“ да продължат да работят по текста и, ако имат готовност след това изказване, ще гласуваме, ако не, ще гласуваме отлагане.
Процедура – господин Иванов.
СТАНИСЛАВ ИВАНОВ (ГЕРБ): Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Правя процедура за удължаване на работното време на днешното заседание до приключването на настоящия законопроект. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, господин Иванов.
Гласуваме тази процедура и ще дам изказване на господин Костадинов. (Шум и реплики от „БСП за България“.)
Отменихме гласуването. Обясних защо, господин Свиленски. Слушайте ме!
Гласуваме удължаване на работното време до приемането на този законопроект.
Гласували 171 народни представители: за 97, против 64, въздържали се 10.
Предложението е прието.
Заповядайте за процедура, господин Попов.
ФИЛИП ПОПОВ (БСП за България): Уважаема госпожо Председател, първо, нарушава се естеството на нашата работа и Правилника.
Да повторя само, че имаше направено предложение за отлагане на точката. Дебатът щеше да продължи, когато се върнем на тази точка и да се продължи с изказванията, а този, който е заявил изказване, щеше да го направи, когато продължим с изказванията. Нямаше да се стигне до гласуване. Дебатът не беше прекратен по тази точка.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Ние не гласувахме. Аз отмених гласуването.
ФИЛИП ПОПОВ: Отложи се, Вие отменихте гласуването. Защо го отменихте? Не трябваше да го отменяте.
Ето защо аз също правя същото процедурно предложение, което направи господин Симеонов: да не пристъпваме към гласуване, да се отложи точката, да вървим нататък по Законопроекта.
Не може сега на коляно, за пет минути, за едно изказване, да се направят предложения във второто четене на Законопроекта.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Ако колегите не са готови след изказването на господин Костадинов, ще гласувам отлагането. Благодаря Ви.
ФИЛИП ПОПОВ: Не, аз също имам предложение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Какво е Вашето предложение?
ФИЛИП ПОПОВ: Предложението ми е да се отложи гласуването. А процедурните предложения да се поставят веднага на гласуване, не след изказване. Пише го в Правилника.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Добре, ще подложа на гласуване отлагането.
Спираме дебата по тази точка. След като гласуваме отлагането, продължаваме със следващия параграф и след това ще се върнем на Вашето изказване, господин Костадинов.
Гласуваме процедурата, която направиха и господин Симеонов, и господин Попов.
Гласували 166 народни представители: за 151, против 14, въздържал се 1.
Предложението е прието.
Госпожо Стоянова, продължаваме нататък.
ДОКЛАДЧИК МЕНДА СТОЯНОВА: Госпожо Председател, правя процедурно предложение за 15 минути почивка.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Приема се, госпожо Стоянова.(След почивката.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Колеги, продължаваме.
Заповядайте, господин Костадинов.
АТАНАС КОСТАДИНОВ (БСП за България): Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Ще коментирам предложенията в чл. 21 от няколко гледни точки.
На първо място, по отношение на мотивите на представения законопроект. Запомних това, че единият от мотивите е, че се спестяват средства на бюджета. Когато се спестяват средства на бюджета, очевидно някой друг трябва да ги поеме, да му се вменят. Само че кой, кога и как сметна каква е цената на политическата система и демокрацията? За да твърдим, че спестяваме от нещо, което вероятно или не ни е необходимо на държавата – кой, кога и как сметна това колко струва политическата демокрация? Това е основният въпрос.
Разбира се, радетелите за спестяване на средства в предишния нов § 3 отказаха партиите да връщат непохарчените целево пари на годишна база в същия този бюджет. Кое от двете е вярно, колеги? Ние сме радетели за спестявания на бюджета, или не искаме да си връщаме парите, които незнайно защо, 27 милиона си стоят по сметки? Няма лошо, че се трупат малки лихви, това е законово, но очевидно са много повече, отколкото трябва. В същото време правим една богата кампания.
Много примери могат да бъдат приведени в този случай, включително и с предложението за детските градини в друг параграф, защото, извинявайте, но бъдещето на децата и благото на децата не може да минава през робството на майките и бащите. Като казвам „робство“ – не се обиждайте. Робството е несвобода. Несвобода да изразиш вота си, желанието си, политическите си убеждения чрез политическа партия. Защо? Защото никой не може да ме убеди, че гласуваното вече разположение от нула или от един лев, както Вие пледирахте, е достатъчно, за да си на върха на вълната като разход на годишна база и срещу нула или един лев да чуеш какво ти казва избирателят.
Втората гледна точка, по която искам да коментирам – чл. 21, отново акцентира спестяването на средствата от бюджета.
Уважаеми колеги, всъщност кой ни дава право…
ДОКЛАДЧИК МЕНДА СТОЯНОВА: Няма такова нещо.
АТАНАС КОСТАДИНОВ: Спестяването е част от мотивите, госпожо Стоянова. Аз през тази гледна точка коментирам.
ДОКЛАДЧИК МЕНДА СТОЯНОВА: Това е чл. 21 от Закона за политическите партии.
АТАНАС КОСТАДИНОВ: От предложението на страница 3, където Комисията подкрепя по принцип предложението на Мустафа Карадайъ, Делян Пеевски и Йордан Цонев. За това говоря.
Всъщност кой ни дава право това, което спестяваме от бюджета, да го вменяваме като разход на политическите партии? Подобна промяна, колеги, означава следното: имаш един разход за 30 – 40 млн. лв. годишно, моля много внимавайте и имайте предвид, че този разход трябва да бъде за бизнеса. Нали нямаме и капка съмнение, че моделите, защото след малко ще се спра и на цитирания американски модел като пример, моделите, които ще бъдат прилагани към бизнеса, на който се вменява да се грижи за политическите партии, ще бъдат два в две различни разновидности – пълна данъчна проверка, проверка на физическо лице за тези, които не финансират управляващите, или тези, които, не дай си Боже, неправилно финансират някоя опозиционна или извънпарламентарна партия.
Разширявам тази тема – а какво ще се окаже, уважаеми колеги, ако най-големите дарители на партиите или на управляващите, са тези, които печелят най-много обществени поръчки, включително с европейски средства? Макар че те вече не са необходими. С Постановление на Министерския съвет № 240 около 4 млрд. лв. са раздадени за две години в нарушение на Закона за бюджета и без санкция на Народното събрание. В каква ситуация ще се окажем, ако именно тези, които се нуждаят от лицензи, сертификати, разрешителни, комплексни разрешителни, квоти, са и най-големите дарители? Тогава се опасявам, че това, което Комисията ГРЕКО през 2012 г. говори в Петдесет и седмия си мониторингов доклад с изричната препоръка България да обърне внимание и да не допуска финансиране от юридически лица, ще стартира наново този мониторингов подход.
Завършвам с това, което исках да коментирам. Намерих кой е авторът. Няма американски модел. Не може на 4 юли да сравняваме чалгата с джаза. Чалгата няма нищо общо със стила от Ню Орлиънс. Това е сравнението между американския модел и това, което правим. (Оживление.)
Госпожо Стоянова, не е героят на Дани де Вито. Авторът на този модел, който мога да причисля към Дивия Запад, е реална фигура. Роден е през 1899 г. в Ню Йорк, по принцип има италиански корени, неаполитански. Казва се Алфонс Габриел Капоне, повече познат като Биг Ал или Ал Капоне.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Времето, господин Костадинов.
АТАНАС КОСТАДИНОВ: Този модел знаете как е завършил.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Ще си разказвате филми с госпожа Стоянова след заседанието.
АТАНАС КОСТАДИНОВ: Не се съмнявайте, че този модел ще завърши по този начин. Благодаря Ви. (Ръкопляскания от „БСП за България“.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Реплики? Не виждам.
Господин Симеонов, заповядайте да направите редакционните си поправки.
ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ (ОП): Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Много е трудно да продължа след Гершуин. (Оживление.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Можете да изпеете нещо, господин Симеонов.
ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ (запява): Summertime… (Оживление, ръкопляскания, възгласи от „БСП за България“: „Още, още!“)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Продължете, моля.
ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ: В друга обстановка – да.
Предлагам на Вашето внимание следните текстове:
„§ 2, т. 3, буква „а“ се изменя така:
„а) в ал. 1, т. 2 накрая се добавя: „които имат просрочени публични задължения и/или са регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим“.
И втора точка: „буква „б“ отпада“.“
Съответно трябва да се направят промени в § 3, който следва. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Да, след това ще направим и тези промени.
Колеги, преминаваме към гласуване. (Реплики от „БСП за България“: „Чакайте!“)
Какво да чакам? Това не е изказване. Това е процедура. Има редакционната поправка, която искаше да направи господин Симеонов, когато правеше изказването си, така че преминаваме към гласуване. (Шум и реплики от „БСП за България“.)
Искате да кажете нещо по този текст? Добре, заповядайте, господин Попов. Ще дам едно изказване по текста, защото всички имаха право да влезнат и да разговаряме, когато правихме текстовете. Всички парламентарни групи бяха поканени.
Заповядайте.
ФИЛИП ПОПОВ (БСП за България): Госпожо Председател, вземам процедура по начина на водене.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: По начина на водене – добре.
ФИЛИП ПОПОВ: Ние искаме да направим, разбира се, изказвания, реплики… (Реплики от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Гласувахме вече, господин Попов.
ФИЛИП ПОПОВ: Уважаема госпожо Председател, току-що беше направено предложение за нов текст в предложения законопроект. Той не е бил обсъждан, не е дебатиран. Ние спряхме дебата до предложението на Валери Симеонов, до новия текст и сега следва да го продължим. Това е изцяло нов текст с различни доводи и различни изказвания до този момент.
Затова, моля, дайте възможност на колегите в залата да се изкажат по това предложение. То е допълнително и има коренна разлика от сега съществуващото, или пропуски. Така че е редно, допуснете… Няма да Ви ухапем в крайна сметка. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Не, няма да ни ухапете. Имаше достатъчно време за изказване. Гласувахме процедура по приключване на дебата. Имахте възможност да дойдете в моя кабинет всички парламентарни групи и да обсъдим какво се случва. Приключихме с дебатите. Преминаваме към гласуване. (Шум и реплики.)
ПЕНЧО МИЛКОВ (БСП за България, встрани от микрофоните): Казахте, че ще дадете едно изказване.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Казах, да. Казах, че едно изказване ще допусна. Казах. Не се отмятам от думите си.
Заповядайте, едно изказване ще допусна.
ПЕНЧО МИЛКОВ (БСП за България): Уважаема госпожо Председател, колеги! Предложението представлява това: точката, която се променя в материала, не знам дали е пред очите Ви, пише „се отменя“. Тоест редакционното предложение е включване на цял един нов абзац. Колегата господин Симеонов го прочете. Аз смятам, че е съвсем резонно да го обсъдим. Още повече, че това, което прочете, е в…
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Имате възможност да говорите по същество. Не призовавайте колегите.
ПЕНЧО МИЛКОВ: Ще говоря по същество.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Давайте по същество. Дала съм Ви думата за изказване.
ПЕНЧО МИЛКОВ: Моля Ви да не ме прекъсвате. (Шум и реплики.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Заповядайте. Ще дам 30 секунди отгоре.
ПЕНЧО МИЛКОВ: …е в рамките на това, което през цялата сутрин се опитвахме да Ви кажем, а именно финансирането на юридическите лица.
Това, което сега се описва като забрана, е единствено, че не могат да финансират юридически лица, които имат просрочени задължения, забележете просрочени, което е различно от това, което е в първия материал – непогасени. И второто е юрисдикции с преференциален данъчен режим, тоест регистрирани офшорни компании.
Това, което ние сутринта Ви обърнахме внимание – не трябва да могат да финансират юридически лица, които изпълняват обществени поръчки, които са с концесионни договори, които изпълняват основно дейност под лицензионен режим. Това са търговски дружества. Ами неправителствените организации, които са проводник на множество антибългарски интереси – защо те не фигурират в този текст, колеги?
ДИМИТЪР ЛАЗАРОВ (ГЕРБ, от място): Защо не го предложихте?
ПЕНЧО МИЛКОВ: Защо? Редакционната поправка не е моя. Неправителствени организации. (Реплики от ГЕРБ.)
Освен това, уважаеми колеги, написан текст за няколко минути. Много по-често срещана търговска дейност в България не е от лица, регистрирани в офшорни зони. В България търговско дружество се регистрира с 2 лв. капитал, но неговият собственик може да бъде в офшорна зона. Елементарно!
Затова смятам, че текстът не може да бъде приет така. Не се коментират търговски дружества, както Ви казах, изпълняващи обществени поръчки, концесии, лицензионен режим, неправителствени организации, водещи вредна политика към България, физически лица, роднини, близки на хора до властта, регистрирали дружества. Никакви ограничения не се слагат в момента.
РЕПЛИКА ОТ ГЕРБ: Поименно да ги изписваме ли?
ПЕНЧО МИЛКОВ: Така формулиран текстът според мен не трябва да бъде приеман. Той де факто не слага никаква бариера и това ще отвори пътя за порочно финансиране на партиите. Това говорихме цяла сутрин. Не е самоцелно противопоставянето. Благодаря Ви. (Ръкопляскания от „БСП за България“.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин Милков.
Реплики?
Заповядайте за реплика.
ФИЛИП ПОПОВ (БСП за България): Уважаеми колега Милков, Вие правилно казахте и изредихте възможностите, но така предложен текстът отваря още една голяма възможност. В него е записано: „юридически лица, регистрирани в офшорни зони“, но това обаче не означава, че едно юридическо лице, регистрирано в Търговския регистър в България, съсобственик на друго юридическо лице, регистрирано в офшорна зона няма да има право да финансира политически партии – ще може да ги финансира. А кой е собственик на тази офшорна фирма – дали това е терористична организация, дали е някаква религиозна институция – това само Господ знае. Ето това отваря огромна порта към тъмното финансиране на политическите партии. Естествено, изповядването на една такава не-политика не е в интерес на обществото.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, господин Попов.
Госпожо Стоянова, заповядайте.
ДОКЛАДЧИК МЕНДА СТОЯНОВА: Господин Милков, Вашето изказване по тази тема обобщава изказването, което направиха Вашите колеги от 9,00 ч. – вече шест часа, нито едно предложение, само оплюване на всякакви други предложения с цел непоемане на каквато и да е било отговорност.
Вие заехте ли позиция по този закон – било за размер на субсидията, било за нещо друго? Направихте ли конкретни предложения? Не. През цялото време слушаме едни обтекаеми приказки. Дадено Ви е нареждане да бавите колкото е възможно повече и по този начин да покажете на избирателите, видите ли, колко защитавате позициите си, но Вие нямате позиция, която да защитавате. През цялото време Вашата позиция беше само „против“. Ама, тя е такава по всички други закони! Тук още един път показахте истинското си лице. (Ръкопляскания от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, госпожо Стоянова.
Господин Зарков, заповядайте за трета реплика.
КРУМ ЗАРКОВ (БСП за България): Уважаема госпожо Председател! Уважаеми господин Милков, репликата ми към Вас е, че не успяхте да кажете на дамите и господата, че ние сме против частното финансиране, и всякакви врътки, които се опитват да правят, не променят въпроса.
Също така не успяхте да им обясните, че това, което се опитаха да направят за 15 минути, доказа правотата на нашата теза, че забраната за финансиране от юридически лица трябва просто да остане. Те се опитаха да вкарат рестрикции и излязоха ред въпроси, които нямат отговор. А те нямат отговор, защото първоначалното решение – това е записано в Закона за политическите партии, към този момент е правилното, и налагайки грешно решение със всякакви финтифлюшки, то си остава грешно.
Пропуснахте също да им обясните, че те на думи непрекъснато се борят с определени мониторинги за механизми, с които ни наблюдават от чужбина, тъй като не изпълняваме критерии. И докато се борят, пропускат там един момент – въпроса за необратимостта на даден процес – когато сме постигнали нещо като държава, да не се връщаме назад.
Благодарение на усилията на много хора през десетките години, постигнахме прозрачно финансиране на политическите сили. С това, което правят, ни връщат назад. И вместо да отменят един мониторинг, ще ни върнат друг, този на ГРЕКО – групата на държавите в Съвета за Европа, които наблюдават процесите на тази корупция и, където още през 2005 г., 2006 г. до 2012 г. се обяснява, че: „трябва да се въведе изрична и последователна правна рамка относно забраната за дарения от юридически лица в контекста на финансирането на дейността на партиите“. Изрична и последователна правна рамка! В момента нашата правна рамка е изрична и те я правят непоследователна. (Ръкопляскания от „БСП за България“.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, господин Зарков.
Дуплика ще имате ли, господин Милков?
ПЕНЧО МИЛКОВ (БСП за България): Уважаема госпожо Председател, уважаеми репликиращи! Разбира се, че изказването ми събира в себе си шестте часа говорене, но с това започнах – че този текст тук е ключов и в него се прицели цялото говорено от сутринта – всичките предупреждения.
Дали говорим общи приказки? Аз обсъждам конкретен текст, съдържащ две хипотези, които Ви анализирах. Не мисля, че това са общи приказки! Смятам обаче, че всеки един от Вас, и то най-вече устремно говорещите в момента, трябва ясно да каже правилно ли е за него един лев партийна субсидия и свободно финансиране от юридическите лица при всичко, което чухте, при всичко, което сте чели? Абсолютно съм убеден и за докладите на ГРЕКО, и за всичко. Хората казват как трябва да се финансират партиите. И на инат, на инат, на инат отново, просто защото така сме решили.
Бяхме много конкретни и съм абсолютно убеден, че това, което правите в случая, всяка една от партиите знае, че е грешно. Не мога да разбера защо продължавате да упорствате?!
Това е дупликата ми. Убеден съм, че може би много скоро ще изпаднете в обратното положение – да гласувате обратно. Това е вредно. После, разбира се, няма да станем да кажем: казахме Ви. Просто е вредно, не го правете! (Ръкопляскания от „БСП за България“.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин Милков.
Преминаваме към гласуване.
Първо ще подложа на гласуване неподкрепеното предложение за § 2 по т. 2 на народните представители Валери Симеонов и Христиан Митев.
Гласували 174 народни представители: за 13, против 75, въздържали се 86.
Предложението не е прието.
Подлагам на гласуване неподкрепеното предложение на народния представител Искрен Веселинов и група народни представители.
Гласували 174 народни представители: за 12, против 77, въздържали се 85.
Предложението не е прието.
Преминаваме към редакционните поправки.
Първо гласуваме редакционната поправка на господин Симеонов на § 2, т. 3, буква „а“.
Гласували 177 народни представители: за 110, против 6, въздържали се 61.
Предложението е прието.
Подлагам на гласуване редакционната поправка отново на господин Симеонов за отпадането на буква „б“.
Гласували 171 народни представители: за 108, против 6, въздържали се 57.
Предложението е прието.
Подлагам на гласуване целия нов § 2 с направените редакционни поправки.
Гласували 171 народни представители: за 108, против 56, въздържали се 7.
Предложението е прието.
За отрицателен вот – господин Стойнев, после господин Недялков.
ДРАГОМИР СТОЙНЕВ (БСП за България): Благодаря Ви, госпожо Председател.
Уважаеми дами и господа народни представители, гласувах „против“, защото въвеждаме нов данък върху българските фирми. Ви, от управляващите, които искате да имаме по-малко администрация и по-малко данъци, де факто в момента нарушавате своята предизборна програма, защото въвеждате нов данък. И това е данък корупция, данък за всяка фирма, която не подпомага управляващите, не финансира управляващите в предизборна кампания, и съответно ще има цялата административна тежест. Всички институции ще бъдат на шията на всеки, който посмее да не даде някой лев на управляващите – легално или нелегално. Ето това се случва с този член, с този параграф, който днес гласувахме.
Днес българските граждани трябва да знаят, че създадохме нов данък – данък корупция, който наистина ще доведе до тоталното изкривяване на българския политически процес. Считам, че това изцяло е неприемливо. Многократно предупредихме! После не се учудвайте, когато от Европа дойдат и кажат: отново не сте си написали домашното, не ставате нито за Еврозоната, нито за Чакалнята, и за Шенген не ставате, просто вината си е изцяло във Вас! Днес данък корупция стана изцяло официален. Благодаря Ви. (Ръкопляскания от „БСП за България“.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, господин Стойнев.
Господин Недялков, заповядайте за втори отрицателен вот.
МИЛКО НЕДЯЛКОВ (БСП за България): Уважаема госпожо Председател, уважаеми народни представители! Гласувах „против“, защото ги няма обещаните механизми за това, че ще има прозрачност във финансирането на партиите с изменението на модела. Не може да посочите нито един текст от току-що приетия параграф с измененията на Закона за политическите партии, където да има някакъв нов, сигурен механизъм относно новия начин на финансиране на политическите партии. Няма го!
Гласувах също против, защото се връщаме на нещо, което вече е добре известно – лишаваме политическите партии от по-голяма субсидия, но задължаваме държавата и общините безвъзмездно да им предоставят помещение, като те само да плащат режийните си разходи – нищо повече.
Ние трябва открито да кажем пред нашите избиратели: от едно място вземаме, от друго място – задължаваме други да дават. Искам да кажа, че даваме един механизъм на местната власт, който да не бъде равнопоставен към партиите на местно ниво. Това направихме. Благодаря Ви за вниманието. (Ръкопляскания от „БСП за България“.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря Ви, уважаеми господин Недялков.
Господин Жаблянов, заповядайте за трети отрицателен вот.
ВАЛЕРИ ЖАБЛЯНОВ (БСП за България): Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги законодатели! Гласувах отрицателно, защото с предложените изменения се засяга друг закон – Законът за политическите партии. Не че през Закона за бюджета не са правени изменения в други данъчни закони, но те касаят приходната част и могат да бъдат изменени според решение. В конкретния случай с този закон се изменя Законът за политическите партии. Срокът на Закона за държавния бюджет приключва до края на годината и ще бъде приет нов, а остава поправката в Закона за политическите партии. Струва ми се, че това противоречи на конституционни разпоредби.
Това е моят резерв към изменението и мисля, че с този текст, така както беше предложен, нарушихме Закона за нормативните актове. (Ръкопляскания от „БСП за България“.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря Ви, уважаеми господин Жаблянов.
Госпожо Стоянова, продължаваме с Вашата презентация.
ДОКЛАДЧИК МЕНДА СТОЯНОВА: Комисията предлага да се създадат нов § 3 и § 4 и 5:
„§ 3. В Изборния кодекс (обн., ДВ, бр. …) се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 162 навсякъде след думите „физически лица“ се добавя „юридически лица и еднолични търговци“.
2. Член 167 се отменя.
3. В чл. 168:
а) в ал. 1 т. 2 се отменя;
б) в ал. 2 думите „т. 2 – 5“ се заменят с „т. 3 – 5“.
4. В чл. 169:
а) в ал. 1 след думата „физическо“ се добавя „или юридическо“, а след думата „лице“ се добавя „или едноличен търговец“;
б) алинея 3 се отменя.
5. В чл. 171, ал. 2:
а) точка 7 се отменя;
б) в т. 8 думите „и декларациите на физическите лица за собственост на предоставените за безвъзмездно ползване вещи“ се заличават.
6. Член 477 се отменя.
§ 4. В Закона за държавната собственост (обн., ДВ, бр. …) се правят следните изменения:
1. В чл. 20, ал. 1 думите „Предоставянето под наем“ се заменят с „Безвъзмездното предоставяне“.
2. В чл. 24 ал. 2 се изменя така:
„(2) Договорите с политическа партия се прекратяват, когато съответната партия престане да отговаря на условията за предоставяне на държавен имот, определени с отделен закон, както и в случаите по чл. 32, ал. 3 от Закона за политическите партии.“
§ 5. В Закона за общинската собственост (обн., ДВ, бр. …) се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 14, ал. 4, изречение първо думите „Отдаването под наем“ се заменят с „Безвъзмездното предоставяне“, а изречение второ се заличава.
2. В чл. 15, ал. 1, т. 5 и ал. 4 думите „ал. 4, 5 и 6“ се заменят с „ал. 5 и 6“.
3. Създава се чл. 15а:
„Чл. 15а. (1) Договорите с политическа партия се прекратяват, когато партията придобие в собственост помещения от същия вид, годни за постоянно ползване, престане да отговаря на условията за предоставяне на общински имот, определени с отделен закон, както и в случаите по чл. 32, ал. 3 от Закона за политическите партии.
(2) Правоотношенията се прекратяват със заповед на съответния кмет, в която се посочва основанието за прекратяването на правоотношението, събраните доказателства и срокът за опразване, който не може да бъде по-дълъг от един месец. Заповедта подлежи на обжалване по реда на чл. 15, ал. 5.“
4. В чл. 18, ал. 1 думите „ал. 4, 5 и 6“ се заменят с „ал. 5 и 6“.“
Госпожо Председател, във връзка с приетите по предходния параграф предложения за корекция на текста предлагам и тук – в § 3 т. 3 да се измени така:
„3. В чл. 168:
а) в ал. 1, т. 2 накрая да се добави „които имат просрочени публични задължения и/или са регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим;“.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря Ви, госпожо Стоянова.
Изказвания? Не виждам.
Подлагам на гласуване първо редакционната поправка, която току-що госпожа Стоянова направи в § 3, т. 3.
Гласували 148 народни представители: за 96, против 45, въздържали се 7.
Предложението е прието.
Сега гласуваме § 3 със съответната редакционна поправка, § 4 и 5, които са новосъздадени.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Гласували 151 народни представители: за 98, против 45, въздържали се 8.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК МЕНДА СТОЯНОВА: Предложение на народния представител Менда Стоянова за изменение и допълнение на Закона за социално подпомагане.
Комисията не разгледа предложението на основание чл. 84, ал. 2, изречение трето от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, тъй като то е извън принципите и обхвата на приетия на първо гласуване законопроект.
Предложение на народния представител Корнелия Нинова и група народни представители за изменение в Закона за семейни помощи за деца.
Комисията не разгледа предложението на основание чл. 84, ал. 2, изречение трето от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, тъй като то е извън принципите и обхвата на приетия на първо гласуване законопроект.
Предложение на народния представител Мустафа Карадайъ и група народни представители.
Комисията не разгледа предложението на основание чл. 84, ал. 2, изречение трето от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, тъй като то е извън принципите и обхвата на приетия на първо гласуване законопроект.
Предложение на народния представител Мустафа Карадайъ и група народни представители.
Комисията не разгледа предложението на основание чл. 84, ал. 2, изречение трето от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, тъй като то е извън принципите и обхвата на приетия на първо гласуване законопроект.
Предложение на Корнелия Нинова и група народни представители за изменение в Закона за данък върху добавената стойност.
Комисията не разгледа предложението на основание чл. 84, ал. 2, изречение трето от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, тъй като то е извън принципите и обхвата на приетия на първо гласуване законопроект.
Предложение на народния представител Корнелия Нинова и група народни представители за изменение в Закона за данъците върху доходите на физическите лица.
Комисията не разгледа предложението на основание чл. 84, ал. 2, изречение трето от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, тъй като то е извън принципите и обхвата на приетия на първо гласуване законопроект.
Предложение на народния представител Корнелия Нинова и група народни представители за изменение в Кодекса за социално осигуряване.
Комисията не разгледа предложението на основание чл. 84, ал. 2, изречение трето от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, тъй като то е извън принципите и обхвата на приетия на първо гласуване законопроект.
Моля за процедура, господин Председател.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Процедура, уважаема госпожо Стоянова.
ДОКЛАДЧИК МЕНДА СТОЯНОВА: Моля да подложите на гласуване така докладваните от мен текстове – съобразно становището на Комисията да не се разглеждат направените предложения на основание чл. 84, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.
ДРАГОМИР СТОЙНЕВ (БСП за България, от място): Обратно предложение!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Обратно предложение – господин Стойнев.
ДРАГОМИР СТОЙНЕВ (БСП за България): Благодаря, уважаеми господин Председател.
Уважаеми дами и господа народни представители! Няма как да подмените тези предложения, които ние сме направили. Няма как опозицията да бъде част от актуализацията на бюджета. Това е единственият начин – да направим наши предложения на второ четене. Конституцията не ни вменява правото да предлагаме актуализация на бюджета.
Когато Вие, управляващите, предложите актуализация на бюджета, как ние да се включим в тази актуализация на бюджета? Трябва да гадаем какво ще вкарате, за да можем и ние да го предложим ли?!
Най нормалното е на второ четене да направим съответни предложения, така че този дебат да не бъде единствено и само – как ще ликвидираме опозицията. В крайна сметка трябва да мислим и за българските граждани.
Това, което сме направили ние, като опозиция, са именно конкретни законопроекти – за ДДС, за семейните помощи за деца, законопроекти, които са добри за българското общество. При положение че има толкова голям бюджетен излишък, смятам, че е нормално да имаме жест и към тези деца – не само в І клас, ІІ, ІІІ, ІV клас. Имаме огромен демографски срив – ние изчезваме като нация.
Така че съвсем нормално е да проведем и този дебат. Не знам защо ни вземате думата. Дори не ни давате да си представим предложенията. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Стойнев.
Ще подложа на гласуване предложението на Комисията за неразглеждане на всички изброени предложения, тъй като те са извън обхвата и принципите на приетия на първо гласуване законопроект.
Моля, режим на гласуване.
Гласували 162 народни представители: за 95, против 67, въздържали се няма.
Предложението е прието.
ДРАГОМИР СТОЙНЕВ (БСП за България, от място): Отрицателен вот!
ДОКЛАДЧИК МЕНДА СТОЯНОВА: На процедура няма отрицателен вот.
ДРАГОМИР СТОЙНЕВ (БСП за България, от място): Имаме конкретни текстове! (Шум и реплики от „БСП за България“.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Господин Стойнев, ние точно това гласувахме. (Продължаващи реплики от „БСП за България“.) Току-що приехме да не разглеждаме текстовете.
Продължете, уважаема госпожо Стоянова.
ДОКЛАДЧИК МЕНДА СТОЯНОВА: Параграф 3 по вносител:
„§ 3. Законът влиза в сила от 1 юли 2019 г.“
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 3, който става § 6.
Моля за процедура, господин Председател.
Правя редакционно предложение, тъй като днес е 4 юли, § 3 да се измени така:
„§ 3. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаема госпожо Стоянова.
Господин Попов – изказване.
ФИЛИП ПОПОВ (БСП за България): Благодаря Ви, уважаеми господин Председател.
Аз също имам редакционно предложение. Това, което направи госпожа Менда Стоянова, не почива на някаква логика. „От деня на обнародването“ – не знам защо е това бързане или по-скоро знам. То пролича тук, в тази зала, днес – да се смаже опозицията, да се потисне демокрацията. Бързате очевидно с влизането в сила на този закон.
Вокацио легис е поне три дни след обнародването, най-малко. Защо от деня на обнародването? Няма мотиви! Няма мотиви за това бързане. Всъщност ние ги чухме тук днес, но по съществото си те не са такива, които да оправдаят влизането в сила от деня на обнародването. Мотивът е, както казах, да се смаже българската опозиция.
Предлагам следния текст: „Законът влиза в сила от 1 октомври 2019 г.“
Мисля, че това е резонно, нормално – последното тримесечие на съответната година, дори финансово обосновано. Мисля, че тук всички партии, които са, с изключение на ГЕРБ, разбира се, за тях знам – имат големи сметки в банките, би следвало да го подкрепят. Благодаря Ви.
ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА (ГЕРБ, от място): Хайде, стига гледахте в нашите сметки!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря, уважаеми господин Попов.
Има ли реплики? Не виждам.
Няма реплики. Затова давам думата за изказване.
Заповядайте.
АХМЕД АХМЕДОВ (ДПС): Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Естествено, и за нас, „Движението за права и свободи“, има значение откога Законът влиза в сила, защото тук става въпрос не само за субсидиите. От „Движението за права и свободи“ направихме предложение спрямо създаването на фонд за строителство, ремонт и обучение в детските градини. За нас децата на България са от съществено значение и този фонд би трябвало да се учреди със спестените средства от субсидиите на политическите партии, съответно от излишъка на държавния бюджет.
Направили сме нужните консултации с Политическа партия ГЕРБ и ДПС, където те също подкрепиха създаването на този фонд, но уви – това не се случи. Естествено, използваха приоми, парламентарни трикове и не позволиха това да се случи. С тези формални парламентарни техники ГЕРБ отхвърлиха нашето предложение и по този начин попариха надеждата на българските деца, а съответно попариха и надеждата на техните родители, защото чрез детските градини, чрез създаването на този фонд ние много бързо щяхме да върнем родителите, тоест майките в нашата икономика, в нашето социално стопанство.
Призовавам Ви, уважаеми колеги от всички политически партии, да направим нужното, за да подкрепим нашите деца, а по този начин и техните родители. Благодаря Ви за вниманието. (Ръкопляскания от ДПС.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, господин Ахмедов.
Има ли реплики? Няма.
Други изказвания? Няма.
Закривам разискванията.
Преминаваме към гласуване.
Първо ще подложа на гласуване редакционната поправка, направена от народния представител Менда Стоянова.
Гласували 163 народни представители: за 98, против 58, въздържали се 7.
Предложението е прието.
Сега подлагам на гласуване § 3 с приетата вече редакционна поправка.
ДОКЛАДЧИК МЕНДА СТОЯНОВА: Имаше още една редакционна поправка.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Тази е приета. (Реплика от „БСП за България“.)
Моля? Тя е втора редакционна поправка.
ДОКЛАДЧИК МЕНДА СТОЯНОВА: Като е приета първата, то от втората няма смисъл.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Отменете това гласуване.
ДРАГОМИР СТОЙНЕВ (БСП за България, от място): Не подсказвайте.
ДОКЛАДЧИК МЕНДА СТОЯНОВА: След като е приета първата, от втората няма смисъл. Какво да подсказвам?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Аз съм убеден в това, но… Добре.
Ще подложа на гласуване и втората редакционна поправка на народния представител Филип Попов.
Гласували 164 народни представители: за 64, против 78, въздържали се 22.
Предложението не се приема.
Сега гласуваме § 3 с приетата редакционна поправка на народния представител Менда Стоянова.
Гласували 160 народни представители: за 101, против 57, въздържали се 2.
Предложението е прието.
С това завършихме и второто гласуване на Законопроект за изменение на Закона за държавния бюджет на Република България за 2019 г., № 902-01-28.
Колеги, ще Ви запозная със съобщенията за парламентарния контрол на 5 юли 2019 г.:
1. Министърът на здравеопазването Кирил Ананиев ще отговори на четири въпроса от народните представители Валентина Найденова – три въпроса; и Филип Попов и Цветан Топчиев; и на едно питане от народните представители Георги Йорданов, Георги Михайлов, Анелия Клисарова, Илиан Тимчев, Валентина Найденова, Иван Ибришимов и Георги Гьоков.
2. Заместник министър-председателят Томислав Тончев ще отговори на един въпрос от народния представител Крум Зарков, и на едно питане от народния представител Крум Зарков.
3. Министърът на земеделието, храните и горите Десислава Танева ще отговори на три въпроса от народните представители Румен Георгиев, Пенчо Милков и Селим Али; и на едно питане от народните представители Светла Бъчварова и Иван Валентинов Иванов.
4. Министърът на правосъдието Данаил Кирилов ще отговори на един въпрос от народния представител Валентина Найденова.
На основание чл. 96, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание отлагане на въпрос със седем дни са поискали:
- заместник министър-председателят по обществения ред и сигурността и министър на отбраната Красимир Каракачанов – на един въпрос от народния представител Николай Цонков;
- министърът на енергетиката Теменужка Петкова – на два въпроса с писмен отговор от народния представител Жельо Бойчев;
- министърът на икономиката Емил Караниколов – на един въпрос от народния представител Никола Динков;
- министърът на труда и социалната политика Бисер Петков – на един въпрос от народния представител Виолета Желева;
- министърът на вътрешните работи Младен Маринов – на два въпроса от народните представители Веска Ненчева; и Георги Йорданов и Илиян Тимчев.
Поради отсъствие на народен представител по уважителни причини се отлагат отговорите на:
- един въпрос от народния представител Иван Валентинов Иванов към заместник министър-председателя по обществения ред и сигурността и министър на отбраната Красимир Каракачанов;
- един въпрос от народния представител Георги Михайлов към министъра на здравеопазването Кирил Ананиев;
- три въпроса от народния представител Джевдет Чакъров към министъра на здравеопазването Кирил Ананиев – два въпроса, и към министъра на околната среда и водите Нено Димов – един въпрос.
Поради ползване на годишен отпуск в заседанието за парламентарен контрол няма да участват министърът на финансите Владислав Горанов и министърът на регионалното развитие и благоустройството Петя Аврамова.
Поради пътуване в чужбина в заседанието за парламентарен контрол няма да участва министърът на културата Боил Банов.
Следващото редовно пленарно заседание – на 5 юли 2019 г., петък, от 9,00 ч. съгласно приетата Програма за работа на Народното събрание.
Закривам заседанието. (Звъни.)


(Закрито в 15,28 ч.)


Председател:
Цвета Караянчева

Заместник-председател:
Емил Христов


Секретари:

Станислав Иванов
Джейхан Ибрямов
Форма за търсене
Ключова дума
ЧЕТИРИДЕСЕТ И ТРЕТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на заместник-председател и двама членове на Комисията за регулиране на съобщенията

Избор на управител на НЗОК

    Последни заседания