Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Стенограми от пленарни заседания
ДВЕСТА ОСЕМДЕСЕТ И ШЕСТО ЗАСЕДАНИЕ
София, четвъртък, 18 юли 2019 г.
Открито в 9,02 ч.
18/07/2019
Видео архив » Преглед на видео архив
Председателствали: председателят Цвета Караянчева и заместник-председателите Емил Христов, Явор Нотев и Нигяр Джафер

Секретари: Филип Попов и Николай Александров

ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Добър ден, колеги! Има кворум. (Звъни.)
Откривам заседанието.
Уважаеми колеги, на основание чл. 53, ал. 5 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание предлагам да бъде включена в Седмичната програма за работа на Народното събрание следната допълнителна точка: Проекти на решения за промени в постоянни комисии, вносител: Даниела Дариткова на 17 юли 2019 г., която предлагам да бъде включена като т. 3 за днешното пленарно заседание.
Моля, режим на гласуване.
Гласували 174 народни представители: за 167, против няма, въздържали се 7.
Предложението е прието.
Господин Симеонов, заповядайте за декларация от името на групата на „Обединени патриоти“.
ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ (ОП): Уважаема госпожо Председател, уважаеми дами и господа народни представители! Днес се навършват 182 години от рождението на най-великия българин Васил Иванов Кунчев.
Искам да поздравя всички Вас, цяла България с този велик ден!
Искам да Ви призова да преклоним глава пред делото на Васил Левски, който извърши революционна промяна в мисленето на хората от 19-и век, променяйки изцяло стратегията на четническата съпротива и на спонтанната индивидуална борба срещу поробителите на България и създавайки комитет след комитет по селата и градовете на България, постави основата на организираното революционно движение в България. Върху тази основа беше извършена, няколко години след смъртта му, мащабната дейност по организацията и провеждането на Априлското въстание, което предизвика Руско-турската освободителна война и донесе свободата на България.
Благодарение на този велик българин всички ние имаме невероятното щастие да имаме собствена родина – България, да се наричаме българи и да говорим на български език.
За съжаление, тази година Светия синод писмено отказа да канонизира най-великия българин за светец. Независимо от това, аз мисля, че в сърцата на всеки от нас най-големият български светец е Васил Левски.
Поклон пред паметта му! (Ръкопляскания.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин Симеонов.
Поклон пред паметта на героите!

Продължаваме с първа точка от днешния дневен ред:
ВТОРО ГЛАСУВАНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА КОНЦЕСИИТЕ.
Внесен от Министерския съвет на 24 юни 2019 г., приет на първо гласуване на 5 юли 2019 г.
С Доклада ще ни запознае госпожа Анна Александрова.
ДОКЛАДЧИК АННА АЛЕКСАНДРОВА: Благодаря, уважаема госпожо Председател.
Уважаеми дами и господа народни представители, представям на Вашето внимание „Доклад относно Законопроект за изменение и допълнение на Закона за концесиите, № 902-01-32, внесен от Министерския съвет на 24 юни 2019 г., приет на първо гласуване на 5 юли 2019 г.
„Закон за изменение и допълнение на Закона за концесиите“.“
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на наименованието на закона: „Закон за допълнение на Закона за концесиите“.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Изказвания?
Господин Митев, заповядайте за изказване.
ХРИСТИАН МИТЕВ (ОП): Благодаря, уважаема госпожо Председател.
Уважаеми народни представители, уважаема госпожо Министър! Проблемите в този закон започват още със заглавието. Самите Вие чухте преди малко: вносителите, в случая Министерството на туризма, още в началото не са могли да определят какъв е обхватът на Закона и какъв е неговият предмет и се налага Правна комисия да го редактира и да уточнява, че Законът не е за изменение и допълнение, а за допълнение на Закона за концесиите.
Нещо повече. Всъщност, ако погледнете съдържанието на следващите параграфи, ще видите, че това дори не е Закон за допълнение на Закона за концесиите, а на практика е Закон за допълнение на Закона за устройството на Черноморското крайбрежие, където се създава нова глава, която урежда процеса на концесиониране на морските плажове. Така че, дори в този смисъл и чисто систематично, би следвало да имаме изменение и допълнение на Закона за устройството на Черноморското крайбрежие, а не на концесиите.
Отпадането на концесионирането на морски плажове е вследствие от въвеждането на новите правила от Закона за устройството на Черноморското крайбрежие и е недопустимо да създаваме цял раздел, състоящ се от няколко глави, както ще видите малко по-късно в Преходните и заключителни разпоредби, който би следвало да е основна част от предмета на този закон.
Всъщност на практика този закон изцяло удовлетворява това, за което министърът на туризма се бори още от миналия мандат, когато беше приет Законът за концесиите, а впоследствие му беше наложено вето, в рамките на този мандат беше приет. И в двата случая със Закона за концесиите се обхващаха случаите на концесиониране на морски плажове. Такова беше становището на икономическата дирекция към Министерския съвет, което не ми е известно да е променяно до този момент, че черноморските плажове трябва да бъдат в обхвата на Закона за концесиите, че те нямат характера на концесиите за добив на полезни изкопаеми или за минерални води, така че за тях да бъде правено изключение. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин Митев.
Реплики към изказването на господин Митев? Не виждам.
Други изказвания, колеги?
Господин Шопов, заповядайте за изказване.
ПАВЕЛ ШОПОВ (ОП): Това е становището на НФСБ.
Уважаеми колеги, спорът е донякъде доктринален, но според мен систематически мястото на тази материя е да се уреди точно в Закона за концесиите. Това беше грешката и досега, че материята имаше своята правна регламентация в Закона за Черноморското крайбрежие. Създава се съвсем нов модел на стопанисването на плажовете. Няма значение, че се касае до плажове, а не както беше споменато до полезни изкопаеми или някакво друго богатство, или благо – собственост на държавата. Касае се до собственост на държавата, до концесиониране и съвсем естествено, съвсем логично и съвсем правилно е тази материя да бъде уредена в Закона за концесиите. Да се извади пред скоби, както това е направено – тази уредба в Закона за концесиите, и оттук нататък да приключим с това многогодишно, десетилетно лутане по тези въпроси, защото по-нататък всичко е уредено по начина, по който това е нормално и логично да става в Закона за концесиите. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин Шопов.
Има ли реплики към изказването на господин Шопов? Не виждам.
Други изказвания?
Колеги, преминаваме към гласуване редакцията на наименованието на Закона, подкрепено от Комисията.
Гласували 168 народни представители: за 149, против 5, въздържали се 14.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК АННА АЛЕКСАНДРОВА: Текст на вносител по § 1.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 1:
„§ 1. В чл. 25 се създава ал. 3:
„(3) Концесиите за морски плаж се възлагат, изпълняват и контролират при условията и по реда на Закона за устройството на Черноморското крайбрежие.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Изказвания?
Господин Симеонов, заповядайте.
ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ (ОП): Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! В този параграф се съдържа същността на действието, което се предлага да гласуваме по целия закон.
Прехвърлянето на правното регулиране на концесионирането на плажовете от Закона за концесиите към Закона за Черноморското крайбрежие дава възможност това отдаване на концесии да се извършва единствено и само от Министерството на туризма – в тях ще бъдат и отдаването на концесиите, и контролът върху концесиите. Както се казва: в ръцете на министъра ще бъдат и ножът, и хлябът.
Един от мотивите, който е изтъкнат като причина, за да се прехвърли от Закона за концесиите тази правна норма в Закона за Черноморското крайбрежие, е, че не може плажовете да се отдават по един според вносителите утежнен режим, какъвто се прилага например за концесиониране на летище. Само че добре би било всички Вие да знаете, че по точно този Закон за концесиите, който от всички специалисти е признат за един доста добър нормативен документ, в синхрон с европейското законодателство, по същия този закон се отдават и малки язовири, рибарници и всякакви други малки обекти без някой да има претенции, че това ще бъде утежняване и забавяне на процедурата.
По същия режим се отдават и автобусните линии – дадох този пример с автобусната линия Бургас – Созопол; Созопол – Бургас. Значи, тя може да мине по този утежнен режим на Закона за концесиите, но плажът на Созопол не може да мине и той трябва да има един специален режим, в който и ножът, и хлябът да бъдат в Министерството на туризма. Какви са сериозните основания на вносителите от Министерството на туризма през Министерския съвет да искат промяна на този закон?
Първото и сериозно основание е това, че организираният и заложен контрол в текстовете на Закона за концесиите – доста мащабен и сериозен, изцяло се премахва. Така например чл. 4 от Закона за концесиите предвижда публичност и прозрачност. В момента обаче концесиите се отдават по Закона за Черноморското крайбрежие от Министерството на туризма едва след подписването на декларация за поверителност. Всеки участник трябва да подпише декларация за поверителност. Той не може да изнесе никаква информация по отношение на конкурсната документация или каквото ѝ да било друго, свързано с концесионирането на конкретния плаж, в противоречие със Закона за концесиите, който изисква публичност и прозрачност – чл. 49, ал. 2 осигурява публикуването на документацията. Такова изискване по Закона за Черноморското крайбрежие няма. Няма да има и сега, след като гласувате този закон.
Също така цялата концесионна дейност – от момента на провеждането на конкурса до края на концесията, цялата дейност се контролира от Координационния съвет по концесиите, който може да възлага проверки на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол. Такова нещо по новия ред, който Вие ще гласувате, няма да има. Няма да има контрол на Министерството на финансите, което може да дава указания и да праща наблюдател в Тръжната комисия – и това отпада сега, като го гласувате.
Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол също няма да има право да извърши независимо контролиране. Агенцията за държавна финансова инспекция и Сметната палата също няма да могат да контролират, защото отпадат тези текстове, които са заложени в сега действащия закон. Оттук нататък всичко това, което следва от едно такова гласуване на Закона за концесиите, е бетониране на досегашната практика за подаряване на плажовете на приближени до властта лица. Ако искате и следващата година да бъдем свидетели и съучастници в престъплението за съсипването на българския туризъм – и не само следващата, а и по-следващата, и по следващата, можете спокойно да гласувате за този закон, но не Ви го препоръчвам.
Ние ще гласуваме „против“. Искам да Ви припомня, че това е третият опит за прехвърляне на концесионирането на плажовете от Закона за концесиите към Закона за Черноморското крайбрежие. Първият беше при приемането на Закона за концесиите тук, в тази зала, и Вие го отхвърлихте.
Вторият път беше месец декември миналата година – пак с един нещастен опит, и сега вече определено с подкрепата от най високо равнище този закон предстои да бъде приет. Пак повтарям, с гласуването на внесения Законопроект, който гледаме в тази зала днес, ще Вие станете съучастници в ликвидирането на българския туризъм.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин Симеонов.
Реплики? Не виждам.
Други изказвания? Не виждам.
Преминаваме към гласуване.
Подлагам на гласуване редакцията на § 1 по Доклада на Комисията.
Гласували 152 народни представители: за 93, против 18, въздържали се 41.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК АННА АЛЕКСАНДРОВА: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя, но предлага § 2 да бъде отхвърлен, тъй като е отразен на систематичното му място като нов § 2.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Изказвания? Не виждам.
Подлагам на гласуване отхвърлянето на § 2.
Гласували 142 народни представители: за 95, против 12, въздържали се 35.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК АННА АЛЕКСАНДРОВА: „Преходни и заключителни разпоредби“.
Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на подразделението.
Комисията предлага да се създаде нов § 2:
„§ 2. (1) Дейностите по предоставяне на концесии за морски плаж, за които до 1 януари 2019 г. е прието решение на Министерския съвет по отменения чл. 8д, ал. 1 от Закона за устройството на Черноморското крайбрежие се довършват по реда на отменената Глава втора „а“ от Закона за устройството на Черноморското крайбрежие.
(2) Сключените договори въз основа на дейностите по ал. 1, независимо от датата, на която са сключени, запазват действието си и се изпълняват в съответствие с договорените в тях условия.
(3) Разпоредбите на Глава втора „б“ от Закона за устройството на черноморското крайбрежие относно изменението, прекратяването и срока на концесионен договор се прилагат за договорите по ал. 2.“
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 3.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Изказвания, колеги? Не виждам.
Подлагам на гласуване наименованието на подразделението, подкрепено от Комисията – създаване на нов § 2, и подкрепения текст на вносителя за § 3.
Гласували 164 народни представители: за 102, против 15, въздържали се 47.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК АННА АЛЕКСАНДРОВА: По § 4 има предложение от народните представители Александър Иванов, Александър Ненков и Анна Александрова.
Комисията подкрепя предложението.
Предложение от народния представител Анна Александрова по чл. 83, ал. 5, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 4:
„§ 4. В Закона за устройството на Черноморското крайбрежие (обн., ДВ, бр. …) се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 7:
а) алинея 1 изречение първо се изменя така:
„(1) Морските плажове или части от тях с прилежащата им акватория се управляват и поддържат чрез възлагане на концесия за морски плаж при условията и по реда на този закон;
б) в ал. 5 се създават изречение пето:
„Заповедта на министъра на туризма за провеждане на търг за отдаване под наем на морски плаж е индивидуален административен акт и подлежи на предварително изпълнение при условията и по реда на Административнопроцесуалния кодекс.“
2. В чл. 8:
а) алинея 1 се изменя така:
„(1) Министърът на туризма:
1. извършва подготвителните действия за възлагане на концесии за морски плажове при условията и по реда на този закон;
2. внася в Министерския съвет предложения за възлагане на концесии за морските плажове;
3. организира процедурите за определяне на концесионер;
4. сключва концесионните договори;
5. провежда процедури за отдаване под наем на морски плажове и сключва наемните договори;
6. организира контрола по изпълнение на задълженията по сключените концесионни договори и договорите за наем;
7. представлява държавата по дела, образувани във връзка с възникнали спорове по сключени концесионни договори, съответно по договори за наем, на морските плажове.“;
б) в алинея 2 изречение второ се заличава.
3. Създава се нова Глава втора „а“ с нови чл. 8а – 8п и чл. 8р:
„Глава втора „а”
Възлагане на концесия за морски плаж
Чл. 8а. (1) Концесия за морски плаж се възлага при условията и по реда на този закон чрез провеждане на открита процедура за определяне на концесионер.
(2) Откритата процедура се провежда на един етап, в който участникът подава едновременно заявление и оферта. Откритата процедура не включва договаряне.
(3) Правомощията на концедент по смисъла на този закон се изпълняват от Министерския съвет.
(4) Дейностите по възлагане на концесията по ал. 1 включват:
1. подготвителни действия – възлагане и изготвяне на обосновка на концесията;
2. провеждане на процедура за възлагане на концесия;
3. сключване на концесионен договор.
(5) Подготвителните действия започват след съгласуване с Министерството на отбраната, Министерството на вътрешните работи, Министерството на околната среда и водите, Министерството на културата и Държавна агенция „Национална сигурност“. В срок до 14 дни съответното ведомство изразява становище относно наличие или отсъствие на опасност за националната сигурност и отбраната на страната, за живота и здравето на гражданите, за околната среда, за защитените територии, зони и обекти и за обществения ред. При наличие на опасност становището трябва да съдържа препоръки по законосъобразност за отстраняване на опасността, а в случай че не може да бъде отстранена, концесия не се възлага. Когато ръководителят на съответното ведомството не предостави становище в определения срок, се приема, че не е налице опасност.
(6) Процедурата за възлагане на концесия за морски плаж включва действия по:
1. приемане на решение за откриване на процедура за възлагане на концесия;
2. провеждане на процедура за определяне на концесионер;
3. приемане на решение за определяне на концесионер.
(7) Срокът на концесията започва да тече от деня на влизането в сила на концесионния договор и не може да се продължава, освен ако е предвидена такава възможност в концесионния договор и с удължаването не се надвишава общият допустим срок, посочен в чл. 7, ал. 1.
(8) При концесия за морски плаж не се предвиждат плащания от страна на концедента.
Чл. 8б. (1) Обект на концесия, възложена по реда на този закон, са морските плажове с прилежащата им акватория.
(2) Обектът на концесия може да включва и принадлежности, определени в решението по чл. 8д.
Чл. 8в. (1) Концесионер е лицето, на което чрез сключване на концесионния договор се възлага концесията.
(2) Концесията се възлага на участника, определен за концесионер с решението по чл. 8м, ал. 2.
(3) Когато участникът, определен за концесионер, е юридическо лице или обединение, което не е търговец, концесията се възлага на новоучредено търговско дружество, в което юридическото лице е едноличен собственик на капитала, съответно участниците в обединението притежават целия капитал в съотношението от договора им за обединение. Когато участникът, определен за концесионер, е търговец, концесионният договор може да се сключи с новоучредено търговско дружество, в което участникът притежава целия капитал, ако това е предвидено в документацията за концесията.
(4) Когато участникът, определен за концесионер, е физическо лице, концесията се възлага на новоучредено търговско дружество, в което участникът е едноличен собственик на капитала, или на новорегистриран от него едноличен търговец.
(5) В случаите по ал. 3 и 4 лицето, което сключва концесионния договор, е обвързано от офертата на участника, определен за концесионер.
Чл. 8г. (1) Министърът на туризма осигурява изготвянето на обосновка на концесията и внася в Министерския съвет предложение за възлагане на концесия за морски плаж.
(2) Министърът на туризма или упълномощено от него длъжностно лице възлага със заповед изготвянето на обосновка на концесията за морски плаж на експерти от Министерството на туризма и/или на външни консултанти.
(3) Заповедта по ал. 2 съдържа:
1. срок за изработване на обосновката на концесията, който не може да бъде по-дълъг от един месец;
2. експертите и/или външните консултанти, на които се възлага изготвянето на обосновката;
3. максимален размер на средствата за изработване на обосновката, който се разходва от утвърдените разходи за концесионна дейност за съответната година.
(4) Обосновката на концесията за морски плаж съдържа:
1. предмет на обекта на концесията, а когато е приложим и принадлежностите към обекта;
2. цели и срок на концесията;
3. прогнозна стойност, определена съгласно чл. 28 и 29 от Закона за концесиите;
4. правно основание за възлагане на концесията;
5. основни технически и други характеристики на обекта на концесията, включително описание на принадлежностите му;
6. описание на услугите и дейностите, които могат да се извършват с обекта на концесията и условията за извършването им;
7. анализ на ефективността на концесията от гледна точка на концедента и финансово-икономическите аспекти на консецията;
8. други особености на обекта на концесията;
9. изводи и препоръки;
10. приложения, въз основа на които е изготвена обосновката.“
Чл. 8д. (1) Решението на Министерския съвет за откриване на процедура за възлагане на концесия за морски плаж съдържа:
1. предмета и обекта на концесията;
2. принадлежностите – когато такива се включват в обекта на концесията;
3. максималния срок на концесията;
4. условията за осъществяване на концесията;
5. основните права и задължения по концесионния договор;
6. условията и/или забраните за отдаване на обекта на концесията под наем и за възлагане на дейности по експлоатацията му на подизпълнители;
7. вида и размера на гаранциите за изпълнение на задълженията по концесионния договор и/или други обезпечения;
8. условията и формата за плащане на концесионното възнаграждение, включително:
а) размера на минималното годишно концесионно възнаграждение за срока на концесията;
б) реда за плащане на концесионното възнаграждение;
9. изискванията, свързани с националната сигурност и отбраната на страната, в случай че има такива;
10. условията за опазването на околната среда, на човешкото здраве и на защитените територии, зони и обекти;
11. други изисквания, свързани с характера на концесията;“ (Шум, оживление.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Колеги, малко по-тихо в залата!
ДОКЛАДЧИК АННА АЛЕКСАНДРОВА:
„12. критериите за оценка на офертите и тяхната относителна тежест;
13. размера и начина на плащане на гаранцията за участие в процедурата за възлагане на концесия;
14. оправомощаване на министъра на туризма да организира и провежда процедурата за възлагане на концесия на морския плаж;
15. изисквания към професионалните или техническите способности и/или финансовото и икономическото състояние на участниците, които са свързани със спецификите на предмета и обекта на концесията.
(2) Решението по ал. 1 се обнародва в „Държавен вестник“ и може да бъде обжалвано в 10-дневен срок от обнародването му по реда на глава шеста от Закона за концесиите.
(3) В 14-дневен срок от влизането в сила на решението по ал. 1, то се изпраща от длъжностното лице, определено от министъра на туризма за вписване в Националния концесионен регистър.
Чл. 8е. (1) Концесионерът на морски плаж се определя чрез открита процедура по чл. 8а, ал. 2.
(2) В процедурата може да участва всяко физическо или юридическо лице или обединение от такива лица.
(3) При наличие на основание за изключване участникът се отстранява от процедурата за определяне на концесионер.
(4) Основанията за изключване са:
1. влязла в сила присъда, с която участникът или член на неговия управителен или надзорен орган, или лице, което има правомощия да представлява, да взема решения или да упражнява контрол в рамките на тези органи, е осъден за престъпление по чл. 108а, 159а – 159г, 192а, чл. 212, ал. 3, чл. 248а, 253, 253а, 254б, 301 – 302а, 304 – 305а, 307, 321 и 321а от Наказателния кодекс, или влязла в сила присъда или друг съдебен акт за аналогично престъпление съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен;
2. влязъл в сила съдебен или административен акт, с който е установено, че участникът не е изпълнил задължения, свързани с плащането на данъци или на задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях в Република България, или аналогични задължения съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен;
3. влязъл в сила административен или съдебен акт, с който на участника е забранено да участва в процедури за възлагане на обществени поръчки или концесии съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен;
4. допуснато от участника съществено неизпълнение на задължение по концесионен договор, наемен договор за морски плаж или по договор за обществена поръчка, което е довело до прекратяване на съответния договор съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен;
5. регистрация на участника или на свързани с него лица в юрисдикция с преференциален данъчен режим по смисъла на § 1, т. 64 от допълнителните разпоредби на Закона за корпоративното подоходно облагане;
6. обявена несъстоятелност или ликвидация, или открито производство по несъстоятелност на участника, или наличие на сходна процедура съгласно законодателството на държавата, в която е установен.
(5) Основание за изключване е и всяко от следните обстоятелства, установено при провеждане на процедурата за определяне на концесионер и удостоверено с надлежни доказателства:
1. наличие на конфликт на интереси, който не може да бъде преодолян чрез отстраняване на лицето, за което е налице конфликт на интереси;
2. опит на участника да упражни непозволено влияние върху процеса на вземане на решения от концедента, да получи поверителна информация, която може да му даде необосновано предимство в процедурата за определяне на концесионер, или да представи невярна, непълна или подвеждаща информация, която може да окаже влияние върху решенията за отстраняване от процедурата за определяне на концесионер, за подбор или за определяне на концесионер;
3. непредставяне от участника на информация, необходима за удостоверяване на отсъствие на основание за изключване или на изпълнението на изискванията относно професионалните или техническите способности, и/или към финансово и икономическо състояние, определени от концедента;
4. не е представил цялата информация, която се изисква от участниците в процедурата за възлагане на концесия, или предоставената от него информация е невярна или непълна.
(6) Основанията за изключване по ал. 4 не се прилагат, когато:
1. в случаите по т. 1 участникът е реабилитиран, както и когато са изтекли или до приключването на процедурата за определяне на концесионер ще изтекат 5 години от изтърпяването на наложеното наказание и участникът е представил доказателства, че е платил дължимите обезщетения за вредите, които са резултат от престъплението;
2. в случаите по т. 2:
а) са изтекли или до приключването на процедурата за определяне на концесионер ще изтекат 5 години от влизането в сила на съответния акт и участникът е представил доказателства, че е изпълнил задълженията, включително за начислени лихви или глоби, или
б) срокът по буква „а“ не е изтекъл, но участникът е представили доказателства, че:
аа) е изпълнил задълженията си, като е платил, или че е допуснато разсрочване, отсрочване или обезпечение на задълженията, включително за начислени лихви или глоби, или
бб) е уведомен за точния размер на задълженията, дължим вследствие на нарушението, в момент, в който не е бил в състояние да вземе мярка по буква „а“ преди изтичането на срока за представяне на заявлението;
3. в случаите по т. 3 е изтекъл срокът, за който е наложено изключването;
4. в случаите по т. 4 участникът е представил доказателства, че е платил дължимите обезщетения, включително за вредите, които са резултат от съответното нарушение;
5. в случая по т. 5 участникът е представил доказателства, че е налице някое от обстоятелствата по чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици.
(7) Обстоятелствата по ал. 4 и 5 се удостоверяват с документи и декларации.
(8) Участникът, чието заявление с оферта е класирано на първо място, се определя за концесионер.
Чл. 8ж. (1) Министър-председателят в 7-дневен срок от влизането в сила на решението по чл. 8д назначава комисия за организацията и провеждането на откритата процедура, наричана по-нататък „комисията“. Комисията се състои от петима членове, включително председател и заместник-председател.
(2) Председател на комисията е министърът на туризма или длъжностно лице от Министерството на туризма, а за заместник-председател и членове се включват представители на Министерството на туризма и един представител на специализираната администрация на Министерския съвет.
(3) Министър-председателят може да прави промени в състава на комисията при смърт, продължително заболяване, прекратяване на служебното правоотношение, конфликт на интереси или друга обективна причина, водеща до невъзможност на неин член да изпълнява задълженията си, както и по негово искане за освобождаване.
(4) Член на комисията не може да е лице:
1. за което е налице конфликт на интереси;
2. което е свързано лице с участник в процедурата, а когато същият е юридическо лице – и с член на неговия управителен или контролен орган.
(5) Членовете на комисията са длъжни в тридневен срок от:
1. получаването на заповедта за назначаване на комисията да подадат декларация за отсъствие на конфликт на интереси;
2. узнаването на обстоятелството, че в процедурата участва свързано с тях лице, да подадат искане за освобождаване от комисията.
(6) Председателят, заместник-председателят и членовете на комисията са длъжни да опазват тайната на предоставената им във връзка с провеждането на процедурата информация, за което при назначаването си попълват декларация.
(7) Комисията заседава, когато присъстват повече от половината от членовете ѝ.
(8) Решенията на комисията се вземат с мнозинство повече от половината от присъстващите й членове.
Чл. 8з. (1) Председателят на комисията в 7-дневен срок от назначаването ѝ свиква заседание.
(2) На първото си заседание комисията:
1. определя датата, мястото и часа на провеждане на откритата процедура и датата, до която се приемат заявления с оферти за участие в процедурата, като срокът за подаване на заявленията с оферти не може да бъде по-дълъг от 30 дни;
2. одобрява документацията за концесията и определя сроковете и условията на публикуването ѝ на интернет страницата на Министерството на туризма;
3. одобрява образец на декларацията за опазване тайната на информацията, която се съдържа в документацията за концесията;
4. при необходимост комисията може да привлече експерти, както и служители на Министерството на туризма, които да подпомагат нейната дейност, при спазване на изискванията за опазване тайната на информацията.
(3) За заседанията на комисията се води протокол.
(4) Председателят, заместник-председателят, членовете на комисията, експертите и служителите по ал. 2, т. 4 са длъжни да опазват тайната на съдържащата се в предложенията информация, да не изнасят материалите за процедурата извън определеното място за заседаване на комисията и да не дават изявления пред средствата за масово осведомяване преди обнародването в „Държавен вестник“ на решението на Министерския съвет за определяне на концесионер, за което попълват декларация.
Чл. 8и. (1) Когато в срока, определен по чл. 8з, ал. 2, т. 1, не постъпи заявление с оферта, комисията има право с решение еднократно да удължи срока за подаването им до 15 дни от датата на публикуването на интернет страницата на Министерството на туризма на съобщението за новия срок.
(2) Откритата процедура се провежда и когато има само един участник.
(3) Откритата процедура не се провежда, ако няма заявили участие лица.
Чл. 8к. (1) Документацията за концесията за морски плаж се изготвя в съответствие с решението по чл. 8д и съдържа:
1. предмета и обекта на концесията и основни технически и други характеристики на обекта на концесията, включително описание на принадлежностите му;
2. документи, които удостоверяват собствеността и/или индивидуализират обекта на концесията, когато е приложимо;
3. описание на услугите и дейностите, които могат да се извършват с обекта на концесията, и условията за извършването им;
4. условия за участие;
5. изисквания относно съдържанието на разработките по условията на процедурата;
6. критерии за оценка, както и методиката за оценка на офертите
7. описание на организация на процедурата;
8. образци на заявлението и приложенията към него, както и на предложенията по критериите за оценка;
9. информацията относно датата, мястото и часа на провеждане на откритата процедура и отварянето на офертите и датата, до която се приемат заявления с оферти за участие в процедурата;
10. проект на концесионен договор и клаузите за преразглеждане, когато такива се предвиждат;
11. размера на гаранцията за участие в процедурата и начина на плащането ѝ в съответствие с решението по чл. 8д;
12. други изисквания към участниците ѝ съдържанието на заявлението и офертата.
(2) Документацията се публикува на интернет страницата на Министерството на туризма съгласно чл. 8з, ал. 2, т. 2.
Чл. 8л. (1) Участниците в процедурата представят в срока, определен от комисията плик, в който се съдържат заявлението с приложенията и документите към него и офертата в отделен плик в изпълнение на условията на процедурата. Подадените заявления с оферти се завеждат в Министерството на туризма и се вписват в регистър по поредността на подаването им.
(2) Към офертата си участниците прилагат декларация, в която посочват коя част от съдържащата се в офертата информация представлява търговска тайна.
(3) При сключването на договора за концесия определеният за концесионер участник е обвързан от съдържанието на представената оферта.
(4) Допълнения и изменения в предадените вече заявления с оферти не се допускат. Заявления с оферти, представени след определения от комисията срок, не се приемат и не се разглеждат.
(5) В обявените ден и час за провеждане на процедурата комисията на открито заседание отваря пликовете със заявлението за участие по реда на тяхното вписване в регистъра по ал. 1 и проверява дали са спазени изискванията на документацията за концесията.
(6) В деня по ал. 5 на закрито заседание комисията отваря пликовете с офертите на участниците, чиито заявления са допуснати до участие, и извършва оценка и класиране на офертите, при спазване на критериите за оценка, определени в решението по чл. 8д, и документацията за концесията.
(7) По изключение при повече предложения или при по-голяма сложност и/или обем на офертите председателят на комисията определя срок до 7 дни за запознаване на комисията с всички оферти.
Чл. 8м. (1) Комисията изготвя доклад, проект на решение на Министерския съвет за определяне на концесионер и протокол за резултатите от откритата процедура в тридневен срок от приключването ѝ.
(2) Министерският съвет приема решение за определяне на концесионер, което се обнародва в „Държавен вестник“. С решението се оправомощава министърът на туризма да сключи договор за концесия от името на концедента със спечелилия участник, да организира контрола по изпълнението на концесионния договор, както и да предявява вземанията на концедента по съдебен ред и да представлява държавата по дела, свързани с изпълнението на концесионния договор.
(3) Решението по ал. 2 подлежи на обжалване относно неговата законосъобразност по реда на глава шеста на Закона за концесиите в 10-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник“.
(4) За приключване и прекратяване на процедурата за определяне на концесионер се прилагат правилата на раздел XI от глава трета, с изключение на чл. 116 и чл. 117, ал. 2 и 3, и глава шеста на Закона за концесиите. Мотивираното решение на Министерския съвет за прекратяване на процедурата за определяне на концесионер може да се обжалва по реда на глава шеста от Закона за концесиите.
Чл. 8н. За неуредените въпроси, свързани със стратегическото развитие и планиране на концесиите за морски плаж, финансирането на дейността и Националния концесионен регистър, се прилага Законът за концесиите.
Чл. 8о. (1) Министърът на туризма и определеният за концесионер участник сключват договор за концесия в едномесечен срок от влизане в сила на решението по чл. 8м, ал. 2. Преди сключването на концесионния договор участникът, определен за концесионер, представя на концедента доказателства, които удостоверяват декларираните със заявлението факти и обстоятелства относно основанията за изключване по чл. 8е, ал. 4, т. 1, 2 и 6. Концедентът няма право да изисква представянето на доказателства по изречение второ, когато информацията е достъпна чрез електронен публичен безплатен регистър.
(2) При отказ за сключване на договора определеният за концесионер участник губи гаранцията за участие в процедурата.
(3) Когато до изтичането на срока за сключване на концесионния договор участникът, определен за концесионер, не сключи концесионен договор или не представи доказателствата по ал. 1, концедентът може с решение да определи за концесионер класирания на второ място участник. С решението може да се постави условие за подобряване на предложенията по критериите за оценка на офертите.
(4) Когато е поставено условие за подобряване на предложенията по критериите за оценка, се провеждат преговори. Концесионен договор може да не се сключи с определения за концесионер класиран на второ място участник, когато при преговорите не се постигне съгласие относно подобрението на предложенията по критериите за оценка, направени от участника.
Чл. 8п. (1) Концесионният договор се сключва в съответствие с офертата на участника, определен за концесионер, а когато се сключва с класирания на второ място участник – в съответствие с офертата на участника или с постигнатите при преговорите резултати.
(2) Концесионният договор се сключва в писмена форма и съдържа:
1. страните по договора, данни за търговската и други регистрации на концесионера и лицата, които го представляват;
2. предмет и стойност на концесията;
3. изискванията на предмета на концесията;
4. описание, характеристики и показатели на обекта на концесията и принадлежностите към него, когато е приложимо;
5. датата на влизане в сила на договора, предварителните условия, когато има такива, конкретния срок на концесията, както и общия срок на всички допустими удължавания, предвидени с клауза за преразглеждане, когато има такава;
6. условията, реда и сроковете за предаване на обекта на концесията в началото и в края на концесията, както и при предсрочно прекратяване на концесионния договор;
7. условията за осъществяване на концесията и тежестите, когато има такива;
8. разпределението на рисковете между концесионера и концедента;
9. правата и задълженията на страните, включително условията и сроковете за тяхното изпълнение;
10. размера, сроковете и реда за заплащане на концесионното възнаграждение;
11. клауза за индексация, когато такава се предвижда, съдържаща условията и реда за актуализация на първоначалната стойност на концесията и/или на концесионното възнаграждение;
12. вида, размера, сроковете и начините за предоставяне на гаранциите и на обезпеченията за изпълнение на задълженията по договора;
13. приложимите задължения, свързани с националната сигурност и отбраната на страната, за живота и здравето на гражданите, за околната среда, за защитените територии, зони и обекти и за обществения ред, когато е приложимо;
14. приложимите задължения за застраховане на обекта на концесията;
15. условията и реда за финансиране на отстраняването на нанесени екологични щети;
16. условията и реда за извършване на отчетност и контрол на изпълнение на задълженията на концесионера, включително изпълнението на финансово-икономическия модел;
17. отговорностите за неизпълнение на задълженията по договора;
18. условията, реда и сроковете за обмен на информация между страните, включително по електронен път, и за извършване на мониторинга и контрола по изпълнение на договора;
19. условията и реда за решаване на споровете между страните;
20. клаузите за преразглеждане, когато такива са предвидени, както и основанията, реда и последиците от предсрочно прекратяване на договора;
21. изискванията относно състоянието, в което обектът на концесията се предава на концедента след изтичането на срока на концесията;
22. приложимото право;
23. други, в зависимост от приложимите разпоредби на действащото законодателство.
(3) Когато е приложимо, концесионният договор съдържа и дела от концесията и видовете дейности от предмета на концесията, които ще се изпълняват от подизпълнители, за всеки от посочените в заявлението или офертата подизпълнители.
(4) Неразделна част от концесионния договор е офертата на участника, определен за концесионер.
Чл. 8р. (1) В едномесечен срок от влизането в сила на концесионния договор определеното от министъра на туризма длъжностно лице изпраща по електронен път чрез електронни средства обявление за възложена концесия за публикуване в Националния концесионен регистър.
(2) Обявлението за възложена концесия се публикува в електронен формуляр и съдържа резултатите от проведената процедура за определяне на концесионер, включително:
1. концедент;
2. прогнозна стойност и стойност на концесията;
3. конкретния срок на концесията;
4. условия за влизане в сила на концесионния договор;
5. информация за концесионера относно:
а) името, съответно наименованието;
б) формата на участие – самостоятелно или в обединение;
в) лицата, които представляват икономическия оператор според регистъра, в който е вписан, ако има такъв регистър;
г) посочените в заявлението или офертата дейности, които ще се изпълняват от подизпълнители;
6. критериите за възлагане на концесията;
7. друго, посочено в електронния формуляр.
(3) В деня на изпращането за публикуване на обявлението за възложена концесия определено от министъра на туризма длъжностно лице открива в Националния концесионен регистър партида на концесията и публикува в нея концесионния договор. В публикувания в Националния концесионен регистър концесионен договор се заличават защитената със закон информация, информацията, представляваща търговска тайна, както и информацията, определена като поверителна.“
4. Създава се глава втора „б“ с чл. 8с – 8ш:
„Глава втора „б“
Изпълнение на концесионния договор. Договор за подизпълнение. Изменение и прекратяване на концесионен договор
Чл. 8с. (1) За изпълнение на концесионния договор се прилагат разпоредбите на раздел II, глава IV, с изключение на чл. 130 и 132 от Закона за концесиите.
(2) За срока на изпълнение на концесионния договор не се допуска настъпването на основание за изключване както за концесионера, така и за членовете на неговия управителен или надзорен орган. Концесионерът уведомява концедента за настъпването на основание за изключване в 30-дневен срок от настъпването на основанието за изключване или от получаването на информация за настъпването от трето лице.
(3) В уведомлението по ал. 2 концесионерът посочва мерките, които ще предприеме за отстраняване на последиците и за ефективното предотвратяване на бъдещи случаи на неправомерни прояви, както и срока за предприемане на мерките. Мерките може да са кадрови и организационни, като: прекъсване на всякакви връзки с лица или организации, замесени в неправомерните прояви; мерки за кадрова реорганизация; внедряване на системи за отчетност и контрол; създаване на структура за вътрешен одит, която да следи за съответствието, както и приемане на вътрешни правила за търсене на отговорност и обезщетяване.
Чл. 8т. (1) С договора за подизпълнение концесионерът възлага изпълнението на конкретно определени дейности от предмета на концесията.
(2) Договор за подизпълнение може да се сключи само с лице, което отговаря на професионалните и техническите изисквания съобразно извършваната дейност.
(3) Концесионерът отговаря солидарно с подизпълнителя за изпълнението на дейностите, възложени с договора за подизпълнение.
Чл. 8у. Концесионерът е длъжен в срок до 10 работни дни от сключването да предостави на концедента договора за подизпълнение, както и информация относно подизпълнителя, включваща:
1. името, съответно наименованието;
2. данните за контакт, включително електронен адрес;
3. лицата, които представляват подизпълнителя според регистъра, в който е вписан, ако има такъв регистър;
4. доказателства за професионалните и техническите изисквания съобразно извършваната дейност.
Чл. 8ф. (1) При последващо възникване на опасност за националната сигурност и отбраната на страната, за живота и здравето на гражданите, за околната среда, за защитените територии, зони и обекти и за обществения ред страната по концесионния договор, която е узнала за това, е длъжна незабавно да уведоми другата страна.
(2) Когато наличието на обстоятелство по ал. 1 е констатирано от компетентен орган, той незабавно уведомява концедента.
(3) При възникването на обстоятелство по ал. 1 концесионният договор се изменя, ако е налице някое от основанията по чл. 8х, или се прекратява.
Чл. 8х. (1) Концесионният договор може да се изменя само в случаите, определени с този закон.
(2) Изменението на концесионния договор не може да освобождава концесионера от поетия оперативен риск.
(3) Концесионният договор може да се изменя, когато:
1. чрез клауза за преразглеждане, определена в документацията за концесията, е предвидена възможност за изменения, независимо от тяхната стойност, или
2. стойността на изменението е под 10 на сто от стойността на концесията и не води до изменение на цялостния характер на концесията, или
3. промяната, независимо от нейната стойност, не е съществена по смисъла на чл. 137, ал. 5 от Закона за концесиите.
(4) Когато концесионният договор се изменя повторно на основанието по ал. 3, т. 2, прагът от 10 на сто от стойността на концесията се изчислява спрямо сумата от първоначалната стойност на концесията и стойността на предходните изменения, независимо от тяхното основание.
(5) Клаузата за преразглеждане, предвидена в документацията за концесията, съдържа опция или възможност за изменение на стойността на концесията или на нейния срок. Клаузата за преразглеждане ясно, точно и недвусмислено определя обхвата и естеството на предвидените опции и изменения, без да дава възможност да се променя предметът на концесията.
(6) Когато след сключването на концесионния договор възникне обстоятелство, което концедентът не е могъл да предвиди при възлагането на концесията и което налага изменение на концесионния договор, договорът може да се измени, ако това не води до промяна на цялостния характер на концесията, до увеличаване на първоначалната стойност на концесията с повече от 50 на сто и до удължаване на срока на концесията с повече от една трета от определения с договора конкретен срок.
(7) Увеличението до 50 на сто по ал. 6 се изчислява спрямо първоначалната стойност на концесията без натрупване на стойностите на предходни промени, независимо от тяхното основание.
(8) Изменение на концесионния договор, което не отговаря на условията по ал. 3 и 6, е недействително.
(9) При изчисляване на стойността на концесията тя се актуализира съобразно клаузата за индексация, когато такава е предвидена с концесионния договор, а когато не е предвидена – със стойността на средната инфлация за предходните 12 месеца.
(10) Средната годишна инфлация се определя по индекс на Националния статистически институт.
(11) Изменение на концесионния договор се извършва с допълнително споразумение след мотивирано предложение на една от страните по договора.
(12) Концедентът отправя, приема или отказва да приеме предложение за изменение на концесионния договор.
(13) Когато изменението на концесионния договор е в рамките на решението за откриване на процедурата или определянето на концесионер, изменението се прави без издаване на ново решение от концедента.
(14) В 30-дневен срок от сключването на допълнителното споразумение определеното от министъра на туризма длъжностно лице публикува обявление в Националния концесионен регистър за изменение на възложена концесия съгласно приложение № 9 от Закона за концесиите.
Чл. 8ц. (1) Когато някоя от страните твърди, че е възникнало основание за изменение на концесионния договор, но не може да бъде постигнато съгласие за изменението на договора, спорът се решава по реда на Гражданския процесуален кодекс.
(2) След влизането в сила на съдебното решение страните подписват допълнително споразумение за изменение на договора или концесионният договор остава непроменен.
Чл. 8ч. (1) Концесионерът уведомява концедента за подготвяно преобразуване с универсално правоприемство и прави предложение за замяна на концесионера с правоприемник. Към предложението концесионерът представя информация за условията на подготвяното преобразуване, както и доказателства, че правоприемникът отговаря на условията за участие и че за него не е налице основание за изключване.
(2) Когато правоприемникът отговаря на изискванията по ал. 1, концедентът приема решение, с което дава съгласие за замяна на концесионера. Решението се приема в двумесечен срок от подаването на искането или от отстраняването на нередовностите по него. След влизането в сила на преобразуването концедентът и правоприемникът сключват допълнително споразумение за изменение на концесионния договор чрез замяна на концесионера.
(3) Когато правоприемникът не отговаря на изискванията на ал. 1, концедентът приема решение, с което отказва замяната на концесионера.
(4) При преобразуване на концесионера чрез промяна на правната форма концесионерът или неговият правоприемник уведомява концедента за извършеното преобразуване. В този случай изискванията на ал. 1 – 3 не се прилагат.
Чл. 8ш. (1) Концесионният договор се прекратява с изтичането на срока на концесията.
(2) Преди изтичането на срока на концесията концесионният договор се прекратява от концедента без предизвестие, когато са налице доказателства, че към датата на сключването на концесионния договор за концесионера е било налице основание за изключване.
(3) Преди изтичането на срока на концесията концесионният договор се прекратява:
1. с пълното погиване на обекта на концесията;
2. при прекратяване на дружеството-концесионер – от датата на прекратяване на дружеството;
3. при обявяване в несъстоятелност на концесионера – от датата на влизане в сила на съдебното решение;
4. при съдебно решение за прекратяване на концесионния договор – от датата на влизане в сила на съдебното решение;
5. на други основания, предвидени в закон или с концесионния договор – от датата, посочена в тях.
(4) В случаите по ал. 3 страната, която е узнала за настъпването на основанието за прекратяване, уведомява другата страна за прекратяването на концесионния договор в 10-дневен срок от узнаването.
(5) Концесионният договор може да бъде прекратен едностранно от концедента:
1. при последващо възникване на опасност за националната сигурност и отбраната на страната, за живота и здравето на гражданите, за околната среда, за защитените територии, зони и обекти и за обществения ред, освен ако е налице основание за изменение на договора, или
2. когато концесионерът не е уведомил концедента за настъпване на основание за изключване в срока по чл. 8с, ал. 2 или не е предприел в срок посочените от него мерки за отстраняване на последиците и за ефективното предотвратяване на бъдещи случаи на неправомерни прояви;
3. когато преобразуването с универсално правоприемство на концесионера е извършено:
а) без да е прието решение на концедента, с което дава съгласие за замяна на концесионера, освен ако правоприемникът докаже, че отговаря на условията за участие и че за него не е налице основание за изключване, или
б) при прието решение на концедента, с което отказва замяната на концесионера.
(6) Концесионният договор може да бъде прекратен едностранно или по взаимно съгласие при условия, предвидени със закон или с концесионния договор.
(7) При неизпълнение на задължение по концесионния договор изправната страна може да го прекрати с писмено предизвестие, като даде на другата страна подходящ срок за изпълнение с предупреждение, че след изтичането на срока ще счита договора за прекратен.
(8) Едностранното прекратяване на концесионния договор, отправянето на предложение или приемането на предложение за прекратяване на договора по взаимно съгласие се извършват с решение на концедента.
(9) В решението по ал. 8 концедентът посочва последиците от прекратяването на концесионния договор в съответствие с предвиденото в договора.
(10) Концесионният договор се прекратява и когато бъде обявен за недействителен с влязло в сила съдебно решение.
(11) За неуредените въпроси по прекратяването на концесионния договор се прилагат съответно разпоредбите на Търговския закон и на Закона за задълженията и договорите.
(12) Определено от министъра на туризма длъжностно лице изпраща в 14-дневен срок в Националния концесионен регистър информация за прекратяването на концесионния договор.“
5. Създава се глава втора „в“ с чл. 8щ и 8ю:
„Глава втора „в“
Контрол по изпълнението на сключените
концесионни договори
Чл. 8щ. (1) Контролът по изпълнението на концесионните договори включва периодичен контрол на изпълнението на условията на концесията и на задълженията на концесионера по концесионния договор в съответствие с предвиденото в него.
(2) Когато в концесионния договор не е предвиден ред за извършване на контрол от страна на концедента, той се извършва по ред, определен от министъра на туризма.
(3) Контролът за изпълнение на сключените концесионни договори се осъществява от министъра на туризма чрез длъжностни лица от съответната администрация.
(4) Длъжностните лица по ал. 3 осъществяват контрол чрез периодични проверки на изпълнението на задълженията на концесионерите по конкретните концесионни договори, включително по изпълнението на задълженията за концесионни възнаграждения.
(5) Проверката по ал. 4 се извършва чрез:
1. проверка и анализ на определените в концесионния договор документи за отчитане на резултатите от изпълнението на задълженията на концесионера;
2. планирани проверки на място, извършвани въз основа на предварително одобрен график;
3. извънредни проверки на място;
4. геодезическо или друго измерване на място.
(6) Проверките по ал. 4 завършват с констатации по отношение на изпълнението от страна на концесионера на:
1. условията за осъществяване на концесията;
2. задълженията по концесионния договор;
3. сроковете за изпълнение на задълженията;
4. изпълнението на задълженията за концесионни възнаграждения;
5. спазването на нормативните актове, които регламентират дейностите, свързани със съответния обект на концесията.
(7) Определено от министъра на туризма длъжностно лице ежегодно в срок до 30 септември представя в Националния концесионен регистър информация за изпълнението на концесионния договор за предходната година. Информацията се изпраща по образец, който се поддържа на интернет страницата на Националния концесионен регистър.
(8) Въз основа на информацията по ал. 7 за всички концесионни договори, които е сключил, министърът на туризма изготвя и внася в Министерския съвет, годишен отчет относно изпълнението на включените в съответния план за действие проекти и концесионни договори.
Чл. 8ю (1) В зависимост от броя на контролираните концесионни договори, от вида на обектите на концесия и от териториалното им местоположение министърът на туризма, назначава една или повече комисии за контрол на действията на длъжностните лица.
(2) Министърът на туризма издава заповед, с която определя:
1. председателя и заместник-председателя на комисията за контрол;
2. поименния състав на останалите членове на комисията за контрол.
(3) В състава на комисията се включват представители на специализираната администрация на Министерски съвет и Министерството на туризма.
(4) В състава на комисията не може да участва лице, което:
1. има материален интерес от концесия – предмет на контрола на комисията за контрол;
2. е свързано лице по смисъла на § 1, т. 16 от допълнителните разпоредби на Закона за концесиите с концесионер, който е страна по договор – предмет на контрола на комисията, или с негов подизпълнител.
3. не отговаря на условията по т. 1 и 2 и е налице основание за отвод от конкретната концесия.
(5) Комисията за контрол приема правила за своята работа, които се утвърждават от министъра на туризма.
(6) На заседанията на Комисията за контрол присъстват лицата по чл. 8щ, ал. 3, чиито доклади са включени в дневния ред. При необходимост комисията за контрол може да кани и други лица на своите заседания или при извършване на проверките.
(7) Комисията за контрол има следните правомощия:
1. разглежда внесените доклади и други документи, като приема решения, с които:
а) дава указания на длъжностните лица;
б) прави предложения до органа, който организира контрола по концесионните договори;
2. извършва проверки на място при необходимост;
3. разглежда въпроси, имащи отношение към изпълнението, изменението и прекратяването на концесионните договори;
4. предлага на министъра на туризма възлагането на изпълнението на определени експертни или технически дейности, свързани с контролната дейност на трети лица;
5. извършва други действия, свързани с контрола на концесионните договори, определени със заповедта за назначаването и правилата за работата й.
(8) При приемане на решенията си комисията за контрол взема предвид резултатите от извършените експертни и технически дейности по ал. 7, т. 4.
(9) Комисията за контрол приема годишен доклад за изпълнението на концесионните договори, който след одобряването му от министъра на туризма, се представя на концедента.
(10) Годишният доклад съдържа:
1. обобщени резултати за всяка концесия относно:
а) отчетеното от концесионерите изпълнение на концесионните договори;
б) извършените проверки и експертизи;
2. предприети действия за отстраняване на възникнали проблеми при изпълнение на концесионните договори и при извършване на контролната дейност;
3. анализ на изпълнението и неизпълнението на концесионните договори – предмет на извършвания контрол;
4. изводи и препоръки за отстраняване на възникнали проблеми при изпълнение на концесионните договори и подобряване на контролната дейност.
(11) При осъществяване на своята дейност членовете на комисиите за контрол и длъжностните лица имат право:
1. на свободен достъп до подлежащите на контрол обекти на концесия;
2. да изискват и проверяват документи, данни, сведения и справки, свързани с изпълнението на концесионния договор;
3. да изискват от проверяваните лица писмени обяснения във връзка с изпълнението на концесионния договор.
(12) При липса на съдействие от проверяваните лица, длъжностните лица и членовете на комисията за контрол могат предварително или при необходимост във връзка с изпълнението на служебните си задължения да искат съдействие от компетентните органи, включително от органите на полицията.“
6. В глава трета се създава чл. 17б:
„Чл. 17б (1) Забранява се преминаването, паркирането и престоят на превозни средства, ремаркета и полуремаркета върху територията на морския плаж.
(2) Забраната за преминаване, паркиране и престой на превозни средства, ремаркета и полуремаркета по ал. 1 не се отнася до случаите за извършването на разрешените по съответния ред задължителни дейности по чл. 7, ал. 2, предоставяне на плажни услуги и извършване на аварийно-спасителна дейност на територията на морския плаж.“
7. В глава четвърта „а“, чл. 22а, ал. 1 се създава т. 3:
„3. четиридесет на сто от сумата на концесионното възнаграждение и четиридесет на сто от наемната цена постъпват като приход по бюджета на Министерството на туризма.“
8. В чл. 30, ал. 3 след думата „паркиране“ се добавя „върху територията на морския плаж или“.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Благодаря Ви, уважаема госпожо Александрова.
Откривам разискванията.
Има ли изказвания?
Заповядайте, господин Митев.
ХРИСТИАН МИТЕВ (ОП): Благодаря, уважаема госпожо Председател.
Уважаеми народни представители, макар че този § 4 е за изменение и допълнение на Закона за устройството на Черноморското крайбрежие, спокойно можем да го наречем „Параграф сбъднати мечти“. Сбъднати мечти на Министерството на туризма за пълен и тотален контрол от момента на подготовка на концесионната процедура до нейния окончателен завършек, включително по отношение на нейния контрол.
Аз ще се спра само на два текста от многото разпоредби, които ни бяха представени тук.
Първо, чл. 8ш, ал. 5 – кога може да бъде прекратен едностранно договорът от концедента, тоест от страна на държавата за концесия на морски плаж. „При последващо възникване“, казва т. 1 „на опасност за националната сигурност и отбраната на страната, за живота и здравето на гражданите, за околната среда, за защитените територии, зони и обекти и за обществения ред, освен ако е налице основание за изменение на договора“.
С две думи, ако има основание за изменение на договора, тоест запазването на неговото действие, всички тези основни принципи и обекти на закрила, включително на конституционна закрила, като национална сигурност, отбрана, живот и здраве, минават на заден план. На преден план остават интересите на концесионера. Интересите на гражданите са на заден план, те са избутани в ъгъла и никой не се интересува нито от национална сигурност, нито от отбрана, нито от живот и здраве. Важно е да запазим прихода на концесионера – това е основното, което ни се казва в този текст.
И още един текст, свързан с контрола. „Чл. 8щ. (2) Когато в концесионния договор не е предвиден ред за извършване на контрол от страна на концедента, той се извършва по ред, определен от министъра на туризма.“ – абсолютна, тотална власт на министъра на туризма дали ще има контрол, дали няма да има контрол, в какво ще се изразява. Виждаме какво е състоянието на контрола в момента!
И независимо дали министърът на туризма се казва Николина Ангелкова, или се казва по друг начин, този ред, който се предвижда, който връщаме сега, който е старият ред с козметични промени, ще доведе единствено до продължаване на тези уродливи явления, които виждаме в момента по Българското Черноморие – на нарушаване на концесионни договори, на неизпълнение на техните клаузи и въпреки това, въпреки нарушения обществен интерес, на оставане на концесионерите да продължават да извличат печалба за сметка на изключителната държавна собственост, каквато представляват морските плажове.
Няма как да подкрепим този параграф! Параграф, който практически узаконява тоталния монопол и контрол на Министерството на туризма върху цялостното концесиониране, който пък от своя страна изключително много увеличава риска от корупционни практики по отдаването на концесия и по контрола на концесионните договори за черноморски плажове. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Благодаря Ви, господин Митев.
Има ли реплики? Няма.
Има ли други изказвания?
Госпожо Александрова, заповядайте.
ДОКЛАДЧИК АННА АЛЕКСАНДРОВА: Благодаря, уважаема госпожо Председател.
Уважаеми колеги, правя предложение за техническа редакция в чл. 8ю, ал.3: думите „и Министерство на туризма“ се заменят с „Министерство на туризма, Министерство на финансите и Министерство на околната среда и водите“. Всъщност ал. 3 да стане по следния начин: „В състава на Комисията се включват представители на специализираната администрация на Министерския съвет и Министерство на туризма, Министерство на финансите и Министерство на околната среда и водите с оглед на осъществяване на по-голям контрол.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Благодаря Ви, госпожо Александрова.
Има ли реплики? Няма.
Има ли други изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване, първо, предложението на госпожа Анна Александрова, което току-що беше изчетено, с допълнението, което тя направи към текста на ал. 3 – в чл. 8ю, ал. 3.
Гласували 128 народни представители: за 95, против 8, въздържали се 25.
Предложението е прието.
И сега подлагам на гласуване редакцията на Комисията за § 4 с направената поправка от госпожа Александрова.
Гласували 145 народни представители: за 107, против 10, въздържали се 28.
Предложението е прието.
Отрицателен вот – заповядайте, господин Атанасов.
СЛАВЧО АТАНАСОВ (ОП): Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги народни представители! Докато се отдаваме на сладки мечти за предстоящата ни отпуска и така приятно си говорим помежду си, всъщност какво става в момента – връщаме стария порочен режим. На новия изобщо не му дадохме шанс и на практика узаконяваме властта на мутрите по Черноморието. (Частични ръкопляскания от ОП.) Това в момента правим.
Тази вечер Ви гарантирам за това, което гласувахме, че по Черноморието ще има доста мутрашки банкети. Гаранция!
Другото, което правим в момента, е, че ние раждаме в туризма туристическия Сталин. Цялата процедура, от самото начало до самия край, с контрола – в едни ръце: вся власт Советам. Това правим в момента!
И да са ни честити шезлонгите за 40 лв. по плажовете, защото на практика и това правим в момента!
И друго ще Ви кажа.
Тук не става въпрос за личността на госпожа Ангелкова. След нея ще е някой друг министър. Повярвайте ми, повярвайте ми, след година ние ще бъдем принудени след провала на сезона да променяме всичко това, тази машинария, която в момента създадохме – уродлива машинария. Ще се видим след година – да сме живи и здрави, и отново ще се върнем на новия режим, защото това гарантира провал в туризма и шезлонги по 40 лв., а вече на Каваците – по 70 лв. Честито!
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Благодаря Ви, господин Атанасов.
Втори отрицателен вот. (Реплики.)
Не, това беше отрицателен вот.
Продължаваме със следващите текстове, заповядайте, госпожо Александрова.
ДОКЛАДЧИК АННА АЛЕКСАНДРОВА: Предложение от народните представители Анна Александрова, Александър Иванов и Александър Ненков.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията предлага да се създаде нов § 5:
„§ 5. В Закона за защита от шума в околната среда се създава чл. 24а. (обн., ДВ, бр. …).“
„Чл. 24а С наредба на Министерския съвет се определят условията и редът за взаимодействие между държавните органи при осъществяване на контролните им правомощия по този закон.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Има ли изказвания по този текст? Няма.
Пристъпваме към гласуване на новия § 5 в редакция на Комисията.
Гласували 142 народни представители: за 102, против 10, въздържали се 30.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК АННА АЛЕКСАНДРОВА: Предложение от народните представители Анна Александрова, Александър Иванов и Александър Ненков.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията предлага да се създаде § 6:
„§ 6. В срок до шест месеца от влизането в сила на този закон Министерският съвет приема наредбата по чл. 24а от Закона за защита от шума в околната среда.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Има ли изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване създаването на § 6 с текст, който току що беше предложен на Вашето внимание.
Гласували 139 народни представители: за 98, против 13, въздържали се 28.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК АННА АЛЕКСАНДРОВА: Предложение от народните представители Александър Иванов, Александър Ненков и Анна Александрова.
Комисията подкрепя по принцип предложението.
Комисията предлага да се създаде § 7:
„§ 7. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“, с изключение на § 2, ал. 1 и 2, който влиза в сила от 1 януари 2019 г.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Има ли изказвания? Няма.
Гласуваме създаването на § 7, който е последният параграф от този законопроект.
Гласували 134 народни представители: за 96, против 11, въздържали се 27.
Предложението е прието.
Министър Ангелкова, заповядайте, имате думата.
МИНИСТЪР НИКОЛИНА АНГЕЛКОВА: Уважаема госпожо Председател, уважаеми дами и господа народни представители! Бих искала да благодаря на всички за подкрепата и за дебата, които имахме във връзка с приемането на Закона за допълнение на Закона за концесиите и регулиране режима на отдаване на морските плажове на концесия.
Мога да Ви уверя, че както поех и ангажимент след гласуването на първо четене, ще разчитам на Вашата подкрепа и предложения да продължим дебата за развитието и създаването на дългосрочна специфична стратегия по отношение на Българското Черноморие, за да направим летния ни туристически продукт още по-привлекателен. Благодаря още веднъж за подкрепата.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Благодаря Ви, уважаема министър Ангелкова.

Продължаваме със следващата точка от дневния ред:
ВТОРО ГЛАСУВАНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ПЪТИЩАТА, № 895-01-46.
Внесен от Александър Ненков и група народни представители.
Господин Веселинов, очакваме Ви.
ДОКЛАДЧИК ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ: Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! „Доклад за второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за пътищата, № 954-01-46, внесен от Александър Ненков и група народни представители, приет на първо гласуване на 10 юли 2019 г.
„Закон за изменение и допълнение на Закона за пътищата“.“
Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието за Закона.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Има ли изказвания по наименованието на Закона? Не виждам.
Пристъпваме към гласуване на текста на вносителя за наименованието на Закона.
Гласували 109 народни представители: за 99, против 3, въздържали се 7.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ: Уважаема госпожо Председател, разрешете ми да предложа процедура за допуск на заместник-министър Йовев и на професор Олег Асенов – началник на Националното тол управление.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Благодаря Ви.
Гласуваме за допуск в залата.
Гласували 125 народни представители: за 117, против 1, въздържали се 7.
Предложението е прието.
Моля квесторите да поканят гостите в залата.
ДОКЛАДЧИК ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ: По § 1 има предложение от народния представител Александър Ненков.
Комисията подкрепя по принцип предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителите и предлага следната редакция на § 1:
„§ 1. В чл. 10 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1, т. 2 след думите „съответния път или пътен участък“ се поставя запетая и се добавя „като изминатото разстояние се изчислява въз основа на сбора на отделните тол сегменти, в които съответното пътно превозно средство е навлязло, а дължимите такси се определят въз основа на сбора на изчислените за съответните тол сегменти такси“.
2. В ал. 15 думите „и с доставчиците на декларирани данни“ се заличават.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Има ли изказвания? Няма.
Гласуваме редакцията на Комисията за § 1.
Гласували 122 народни представители: за 83, против 6, въздържали се 33.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителите и предлага следната редакция на § 2:
„§ 2. В чл. 10б, ал. 5 след думите „платената пътна мрежа“ се поставя запетая и се добавя „определена по най-прекия маршрут по протежението на платената пътна мрежа“.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Има ли изказвания? Няма.
Гласуваме редакцията на Комисията по Доклада на Комисията за § 2.
Гласували 128 народни представители: за 85, против 4, въздържали се 39.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ: По § 3 има предложение от народния представител Александър Ненков.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителите и предлага следната редакция на § 3:
„§ 3. В чл. 10к се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 след думите „събира и предоставя“ се добавя „на доставчик на услуги за електронно събиране на такси за изминато разстояние“, а думите „във формат, подходящ за обработване от електронната система за събиране на тол такси“ се заличават.
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Доставчик на декларирани данни, който отговаря на изискванията, определени с наредбата по чл. 10, ал. 7, се вписва в публично оповестен списък на доставчиците на декларирани данни, воден от Агенция „Пътна инфраструктура“ и сключва договор с доставчик на услуги за електронно събиране на такси за изминато разстояние за предаване на данни относно географското позициониране и изминатото разстояние от пътни превозни средства на потребители, с които същият е сключил договор.“
3. Алинея 3 се отменя.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Има ли изказвания? Няма.
Пристъпваме към гласуване на редакцията на Комисията по Доклада на Комисията за § 3.
Гласували 119 народни представители: за 82, против 25, въздържали се 12.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителите и предлага следната редакция на § 4:
„§ 4. В чл. 21, ал. 3 се правят следните изменения:
1. В т. 21 думите „и върху доставчиците на декларирани данни“ се заличават.
2. Точка 23 се отменя.
3. Точка 24 се изменя така:
„24. осъществява контрол и надзор върху дейността на доставчиците на декларирани данни, като следи същите да отговарят на изискванията, определени в наредбата по чл. 10, ал. 7 и води публичен списък на лицата, които отговарят на тези изисквания“.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Има ли изказвания? Няма желание за изказвания.
Пристъпваме към гласуване.
Гласуваме § 4 в редакция на Комисията.
Гласували 116 народни представители: за 79, против 18, въздържали се 19.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителите и предлага следната редакция на § 5:
„§ 5. В чл. 55 се създава изречение второ: „Възстановяването на недължимо внесени такси по чл. 10 и по чл. 18 се осъществява по реда на Закона за държавните такси.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Има ли изказвания? Няма.
Гласуваме редакцията на Комисията за § 5.
Гласували 110 народни представители: за 77, против 1, въздържали се 32.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителите и предлага следната редакция на § 6:
„§ 6. В § 1 от допълнителните разпоредби се правят следните изменения и допълнения:
1. Точка 32 се изменя така:
„32. „Декларирани тол данни“ е структурирана, стандартизирана информация, определена от лицето, събиращо пътни такси за неговата област на събиране на такса за изминато разстояние, съдържаща данни за уникален идентификатор на участъка/уникален идентификатор на обекта за таксуване, географска референтна точка, списък на точки, използвани в елементите на данните на описанието на участъка, правила на таксуване, тол сегмент/и, в които пътното превозно средство е навлязло, за които се дължи тол такса, тарифна информация за всеки отделен тол сегмент, регистрационен номер, категория на превозното средство, дата и час и други.“
2. Създава се т. 35:
„35. „Тол сегмент“ е обособена част от път или пътен участък от платената пътна мрежа, индивидуализиран с идентификационен номер и посока на движение, за навлизането в който се дължи тол такса съобразно дължината на тол сегмента и определената в тарифата по чл. 10, ал. 6 ставка за съответния път или пътен участък.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Има ли изказвания? Няма.
Гласуваме редакцията на Комисията за § 6.
Гласували 116 народни представители: за 80, против 6, въздържали се 30.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ: „Преходни и заключителни разпоредби“.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за наименованието на подразделението, но предлага да бъде отхвърлен, тъй като е отразен на систематичното му място след § 7.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Има ли изказвания? Няма.
Гласуваме отхвърлянето на наименованието, така както е предложено по доклада на Комисията.
Гласували 117 народни представители: за 82, против 14, въздържали се 21.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ: По § 7 има предложение от народните представители Дора Янкова, Георги Свиленски и Димитър Данчев § 7 да отпадне.
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителите и предлага следната редакция на § 7:
„§ 7. В преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за пътищата (обн., ДВ, бр. 80 от 2018 г., изм., бр. 105 от 2018 г.) се правят следните изменения и допълнения:
1. Създава се § 19а:
„§ 19а. Таксуването на пътните превозни средства с обща технически допустима максимална маса над 3,5 тона с таксата по чл. 10, ал. 1, т. 2 – тол такса, се прилага от деня, следващ деня на обнародването в „Държавен вестник“ на решение на Министерския съвет, по предложение на министъра на регионалното развитие и благоустройството, но не по-късно от 1 март 2020 г.“
2. В § 20:
а) алинея 1 се изменя така:
„(1) До прилагането на таксуването с таксата по чл. 10, ал. 1, т. 2 пътните превозни средства с обща технически допустима максимална маса над 3,5 тона заплащат таксата по чл. 10, ал. 1, т. 1 – винетна такса за месечна, седмична или дневна електронна винетка.“;
б) в ал. 2 думите „15 август 2019 г. включително“ се заменят с „прилагането на таксуването с таксата по чл. 10, ал. 1,
т. 2“.
3. В § 22 думата „годишна“ се заличава, а думите „15 август 2019 г. включително“ се заменят с „изтичане на валидността ѝ, като в този случай тол такса не се дължи“.
4. В § 23 думите „16 август 2019 г.“ се заменят с „прилагането на таксуването с таксата по чл. 10, ал. 1,
т. 2“.
5. В § 24 думите „но не по-късно от 15 август 2019 г. включително“ се заличават.
6. В § 25 думите „15 август 2019 г. включително“ се заменят с „прилагането на таксуването с таксата по чл. 10, ал. 1, т. 2“.
7. Параграф 27 се отменя.
8. Параграф 28 се отменя.
9. Параграф 29 се отменя.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Има ли изказвания?
Заповядайте, господин Стойнев. Имате думата.
ДРАГОМИР СТОЙНЕВ (БСП за България): Благодаря Ви, госпожо Председател.
Уважаеми дами и господа народни представители! Вече близо една година слушаме регионалния министър как всички пътища ще бъдат ремонтирани с парите от тол системата. Едва ли не се стигаше тук до едни такива срамни ситуации, в които той излизаше на трибуната и заявяваше, че еди-кой си път в Старозагорска област между две села ще бъде ремонтиран с парите от тол системата.
Тол системата се превърна в една панацея и всички очаквахме, че от 16 август тол системата ще заработи и тези прословути милиарди, които ще потекат, едва ли не ще бъдат разпределени, че ще има качествени ремонти, че хората няма да се оплакват, че им се чупят колите, че едва ли не вече сме намерили решение на този проблем.
Нещо повече, побързахме да наемем и приблизително 600 човека, които да работят в тази система, тоест на близки и познати се осигури работа, и в същото време хората са с очакване, че особено септември – октомври ще започнат ремонти, така че наистина те да бъдат спокойни за второкласна, третокласна пътна мрежа. Ще се радваме, ако наистина събирате такива приходи, които да удовлетворят изцяло желанията им, защото така бе пропагандирано. В продължение на две години – голяма пропаганда!
Изведнъж сега се оказва, че вместо на 16 август да заработи прословутата тол система, с толкова много хора, с толкова много специалисти, изведнъж ние я отлагаме. Големият въпрос е защо я отлагаме? Защото има хора, които са недоволни. Хубаво е, че тези хора са недоволни.
Но питам аз: къде бяхте Вие през тези години да обясните на превозвачите какви ще бъдат тарифите? Къде бяхте Вие да потърсите диалог или може би, както с нас не желаете да седнем и за големи цели, които касаят промяна в дадена система, да седнем, да има дискусия, така че като приемем един закон, в следващите поне две години да не го променяме.
Изведнъж дойдоха превозвачите, заявиха, че не са доволни, и типично за управляващите Вие дадохте заден. Тоест това показва Вашата неспособност де факто да правите някаква голяма реформа. Да, съгласен съм, че е на второ четене и затова ние казваме следното: нека да остане 16 август. Наистина има още време, така че наистина системата да бъде пригодена и да започне да работи.
Вие явно не сте в състояние да изпълните Вашите ангажименти, които обещахте в последните две години и отлагате примерно за след шест месеца. Аз Ви уверявам, че след шест месеца сигурно пак няма да бъдете готови.
Проблемът е, уважаеми дами и господа от ГЕРБ, че Вие де факто ще излъжете българските избиратели. Защо? Защото правителството от тази трибуна в лицето на предишния министър и на сегашната министърка за всяка една липса на финансови средства за ремонт на пътната мрежа обяснява, че решението е едно единствено и това е създаването, започването на работа на прословутата тол система, която ние от опозицията подкрепяме. Но фактът, че не тръгва от 16 август, е изцяло Ваша грешка и показва Вашата неспособност де факто Вие да умеете да променяте системи, да правите въведения. Да, да отменяте нещо и да го заклеймявате сте много добри, но когато става въпрос за дадена иновация, явно показвате неспособност.
Пак казвам, ние от наша страна сме готови да Ви помогнем, Вие не желаете – оправяйте се, както искате. Но виждате, че и самите превозвачи Ви притискат, показват Вашата неспособност и явно ще чакаме още шест месеца, а на българските избиратели – на тези, които са по селата, тези, които живеят с дупките, им казваме: чакайте още половин година, дано следващото лято наистина имаме тол система и дано тези пари стигнат и до Вашето малко населено място. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Благодаря Ви, господин Стойнев.
Реплики?
Заповядайте, господин Проданов.
ХРИСТО ПРОДАНОВ (БСП за България): Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Уважаеми господин Стойнев, учудвате се и се надявате, че след шест месеца тол системата ще влезе. Не се надявайте, бъдете сигурен, че и тогава няма да успеят.
Вчера основен довод за отхвърлянето на машините беше, че времето за местните избори нямало да стигне, макар че за машините въпросът е изяснен още през 2014 г. Същото е с тол системата. Просто това са възможностите на сегашното управление – крачка напред, две назад. Предишният закон, който гледахме – за концесиите, го променихме преди шест месеца, сега върнахме точно обратното положение. Така че не се учудвайте, такъв е капацитетът на това управление. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Благодаря Ви, господин Проданов.
Има ли втора реплика? Няма.
За дуплика – господин Стойнев? Няма да се възползвате от това право.
Изказване?
Заповядайте, господин Динков.
НИКОЛА ДИНКОВ (БСП за България): Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги народни представители! Взимаме отношение, тъй като имаме предложение този параграф да отпадне. Защо?
Ще цитирам няколко изказвания на бившия министър на Министерството на регионалното развитие, а след това и заместник министър Николай Нанков.
На 16 март 2018 г.: „Около един милиард се очакват да постъпят догодина, имаме предвид 2019 г., след като тол системата заработи. Сега се обсъжда как да бъдат категоризирани тежкотоварните автомобили и тарифите.“
Месец март 2018 г. – това съобщава Николай Нанков във Варна, а обсъждането на тарифирането и категоризацията започна едва през месец април тази година.
На 29 април 2018 г. в Благоевград регионалният министър Николай Нанков каза: „Парите не достигат за ремонти, за строежи на пътища. Осем хиляди километра са в трагично състояние. Без тол такси сме обречени и след 2020 г. ще се чудим какво да правим.“
Нанков оптимистично заявява: „Върви перфектно изпълнение на договора с австрийската компания: от 1 януари 2019 г. електронни винетки, а от май тол такси. Към момента върви тарифирането и ценообразуването. Реалното таксуване се предвижда да започне върху 11 хил. км мрежа, или приблизително 55 – 60%.“
На 9 май 2019 г. заместник-министър Нанков каза: „Има пълна готовност за тестване на тол системата в реално време, както беше обявено – от 15 май – а 15 май мина отдавна! Монтирани са 27 камери, а другите 63, за които има издадени разрешения за строеж, ще бъдат монтирани в рамките на няколко дни.“
Уважаеми колеги народни представители, с Вашето предложение за удължаване на срока съвсем естествено възниква въпросът: кой носи отговорност за всички тези изказвания и за това, което не се случи, за този оптимизъм, който лъхаше от изказванията на министъра и на заместник-министъра? А знаете ли на парламентарния контрол на колко въпроса и министър Нанков, и сега министър Аврамова отговаряха, че с допълнително събраните средства от тол таксите през 2019 г. те ще бъдат ремонтирани?! Опитах се да правя справка, стигнах до над 20 въпроса, в които се дава отговор, че със средствата от 2019 г. ще бъдат ремонтирани пътища, и спрях, няма нужда! Сами си направете извода. Благодаря. (Ръкопляскания от „БСП за България“.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Благодаря Ви, господин Динков.
Има ли реплики към неговото изказване? Няма.
Има ли други изказвания?
Заповядайте, господин Ненков.
АЛЕКСАНДЪР НЕНКОВ (ГЕРБ): Благодаря, госпожо Председател.
Уважаеми колеги! Колеги от БСП, не знам кога сте откровени, когато излизате на тази трибуна. Говорите за това и сте предложили параграф, с който искате да влезе в сила сега действащият закон – на 16 август да започне електронното таксуване на тежкотоварните автомобили. Много големи радетели сте то да стартира веднага, а миналия път, когато гласувахме Закона за пътищата, с който регламентирахме и фиксирахме 16 август, тогава бяхте против. Започвам много да се чудя Вие всъщност „за“ ли сте тази електронна система да бъде въведена или не? (Реплики от „БСП за България“.)
Много съжалявам, че мирогледът Ви е толкова къс. Тук става въпрос за някакви месеци. Поради обективни причини сме решили, ако щете, и малко рискови, от една страна, да се намери някакъв необходим баланс между интересите на заинтересованите страни, от друга страна, и самата електронна система да се тества в истинско реално време, където след 16 август всички тежкотоварни автомобили ще могат да се оборудват със съответните бордови устройства. Ще може държавата да си направи по-точна сметка при какви тарифи какви ще бъдат приходите. Да се види реално колко изминават тежкотоварните автомобили, защото те дават някаква статистика. По-скоро тя е прогнозна, но докато реално не започне да се минава през рамките и да се види какви са реалните километри, много трудно е и самите превозвачи да си направят сметка.
Вие, говорейки от тази трибуна, оставам с впечатлението, че тази електронна система е на ГЕРБ, а ние тук нещо си правим. Утре Вие, колеги, ще управлявате. (Реплика от ГЕРБ: „Не е сигурно!“) Аз съм сигурен, че тази система ще бъде примерно…
Не е сигурно, казват колегите, сигурно е така.
Аз гледам да съм достатъчно конструктивен в своето изказване. Тази система не е направена за ГЕРБ. Не е за два месеца, не е за три месеца, а е за десетилетия напред. Аз съм сигурен, че тя ще бъде направена буквално в следващите седмици и месеци, ще стартира така, както трябва, и ще се ползваме от нейните блага години напред.
На всеки парламентарен контрол Вие задавате въпроси за пътища, за нови пътища и така нататък. Това е реформа, която наистина генерира и ще има достатъчно необходим ресурс в държавата, и в Агенцията в частност, да може да осъществява всички тези проекти, за които говорите Вие. Самото лицемерно поведение изобщо не е коректно. Хем предишния път, когато въвеждахме законодателно създаването на такава система, бяхте „против“, същевременно казвате колко сте „за“.
Имайте предвид, че ако не подкрепите текста, който сме внесли, това означава, първо, че тежкотоварните превозни средства по сега действащия закон ще започнат да плащат не едномесечни, а едноседмични винетки, след това ще дойде моментът преди 16 август, в който вече ще трябва да се прекрати и тази продажба на седмични винетки. От цялото това нещо ще пострада бизнесът още повече. Така че, колеги, абсолютно несъстоятелни са Вашите аргументи в желанието си да отложите параграфа, който сме направили. Благодаря за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Благодаря Ви, господин Ненков.
Реплики?
Първа реплика – заповядайте, господин Проданов, след което ще дадем възможност на другите групи да отправят реплики.
ХРИСТО ПРОДАНОВ (БСП за България): Благодаря Ви, уважаема госпожо Председател.
Уважаеми колеги! Уважаеми господин Ненков, аз може би в предната реплика отговорих на въпроса, който засегнахте. Ние сме за спазването на законите и за спазването на сроковете. В крайна сметка тези закони, тези срокове сте ги приели Вие. Приемате нещо, след което го отменяте, и създавате хаос.
Дадох Ви пример: така беше с машинното гласуване – приехме срокове, приехме откога трябва да минем към машинно гласуване, отменихте го. Сроковете за пътищата и за тол системата са приети от Вас. Явно не са съобразени – пак ги отменяте. За концесиите – миналата година приехме Закона за концесиите. Вие го приехте, ние бяхме против – сега го отменяте. Изводът е, че явно не сте способни да предлагате устойчиво законодателство. Там са нашите претенции към Вас, затова правим тези реплики и гласуваме по този начин. Благодаря за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Благодаря Ви, господин Проданов.
Втора реплика от групата на ГЕРБ?
Заповядайте, господин Динков, Ваш ред е.
НИКОЛА ДИНКОВ (БСП за България): Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги народни представители! Уважаеми господин Ненков, не, не ни е къс мирогледът, но когато се приемат документи, особено такъв важен закон, той трябва да се изпълнява в сроковете, в които е обсъждан, че трябва да се изпълнява.
Член 10 – когато приемахме септември месец изменението в Закона за пътищата, имаше три документа, които трябваше да бъдат изготвени и приети. Първият документ съгласно чл. 10, ал. 1 – списък на пътищата, и да бъде обнародван в „Държавен вестник“. Второто беше за тарифирането. Третото беше да се приеме наредба за условията и реда за събирането на тол таксите. От всичко това, което ние приехме, единственият приет документ е на 10 декември 2018 г. с Постановление № 285 на Министерския съвет за условията и реда за събиране на тол таксите.
Защо почти една година или след септември ние не заработихме, за да изпълним Закона съгласно този член и тези алинеи, които приехме? Кой е виновен? Кой носи отговорност в крайна сметка? Защо преговорите с превозвачите не започнаха още в началото на месец януари, както беше декларирано? Първата среща се състоя на 16 май 2018 г., а Консултативният съвет заработи преди една седмица. В това е въпросът: кой носи отговорността?
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Благодаря Ви, господин Динков.
Трета реплика?
Господин Шишков, заповядайте.
МЛАДЕН ШИШКОВ (ГЕРБ): Благодаря, госпожо Председател.
Уважаеми колеги! Уважаеми господин Ненков, ще направя остра забележка към Вашето изказване. Моля Ви, не подвеждайте публиката, утре колегите от БСП няма да управляват, това е повече от ясно. (Шум и реплики от „БСП за България“.) Най-вероятно и в следващите няколко месеца няма да управляват, но ние носим отговорността дали тази система ще тръгне, по какъв начин ще функционира и дали ще бъде направен точният баланс между запазването на държавния интерес и запазването на интереса на превозвачите.
Отговорността е наша, затова не подвеждайте широката публика. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Благодаря Ви, господин Шишков.
Господин Ненков, заповядайте за дуплика.
АЛЕКСАНДЪР НЕНКОВ (ГЕРБ): Благодаря, госпожо Председател.
Уважаеми колеги! В крайна сметка Вие сте „за“ електронната система, гласувате „против“. Изведнъж станахте големи радетели на машинното гласуване, но когато всъщност се приемаше, изобщо не Ви беше тема. Сега Ви стана тема, тъй като Ви е изгодно политически. Вие сте и за модернизация на Българската армия, но, доколкото заявявате участието си за утрешния дебат, и там няма да го подкрепите, така че не знам какви големи реформатори сте. Естествено, на чужд гръб и сто тояги са малко.
Ние сме се хванали да направим една електронна система. Оценяваме риска, който евентуално би донесло прибързано решение. Независимо че сме фиксирали някакъв законов срок на 16 август, считаме съвсем откровено, и на миналия дебат, когато говорихме на първо гласуване, казах: това е система прекалено сложна, която не изисква някаква спешност от гледна точка днес, утре да тръгне. Това е система, която ще работи десетилетия напред. Всички правителства занапред ще се ползват от нея и трябва всеки един риск да бъде минимизиран.
Вярно, през май месец започнаха преговорите, има сближаване на позициите, но не мисля, че няколко седмици, дори, ако щете, целият законов срок се изпълни до март месец – да бъде материализиран, ще бъде нещо фатално за въвеждането на такава система.
Още повече, съвсем коректно казах от тази трибуна: януари месец имахме доброто желание електронните винетки да стартират, имаше техническо забавяне, имаше проблеми в началото – нещо, което никой досега не е правил. Много е лесно на думи, обаче ние сме тръгнали да правим тази реформа, защото тя е реформа в истинския смисъл на думата.
На 1 януари видяхме, че имаме проблем, ако щете, дори технически първите дни, макар че бързо се изчисти, той е несъотносим изобщо към сложността на това, което трябва да започне от 16 август по сега действащия закон. Считаме, че е безотговорно да подходим по административно-силов начин с цел – какво? Да задоволим някакво политическо его и да поставим както превозвачите, така и колегите в Агенцията, изобщо държавата, в състояние, в което може да се породят множество проблеми и да се чистят във времето.
Мисля, че по разумният и по-държавническият подход е това да се случи наистина в реално тестване на системата, да се постигне балансът за пътищата, какъв ще бъде обхватът, какви ще бъдат ценовите предложения, да има някакво доверие между всичките заинтересовани страни, и технически да бъде изчистен всеки проблем, който би се породил, защото от 16 август – така, както сме го предложили, системата започва да работи. Ще могат и колегите от Агенция „Пътна инфраструктура“ да имат много по точна преценка за това какво евентуално би се породило като проблем. Благодаря Ви за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Благодаря Ви, господин Ненков.
Изказване – господин Свиленски, заповядайте.
ГЕОРГИ СВИЛЕНСКИ (БСП за България): Благодаря, госпожо Председател.
Уважаеми колеги народни представители, за пореден път обсъждаме отлагането на тол системата. За пореден път тук, в пленарната зала, е парламентарният секретар на Министерството на регионалното развитие и благоустройството и го няма господин Нанков, когато говорим за проблемите.
Да, дошъл е заместник-министър Йовев, но неговите функционални задължения са в друга област. Все пак трябва да му благодарим, че е дошъл да ни уважи, но истинският виновник, истинският отговорен заместник-министър да не тръгне тол системата трябва да бъде тук и трябва да е ясно защо не тръгва.
Господин Ненков, и предния път Ви казах: не влизайте в тази роля, няма смисъл. Отколкото и кладенци да вадите вода и да казвате как БСП Ви е виновна – не е!
АЛЕКСАНДЪР НЕНКОВ (ГЕРБ, от място): Не съм казал, че БСП е виновна.
ГЕОРГИ СВИЛЕНСКИ: Вие също не сте виновен. Казах Ви: виновни са тези, които не могат да я реализират. Виновни са тези, които накараха Вас лично да вкарвате тези закони, с ясното съзнание, че нямат нито възможностите, нито компетенциите да свършат тази работа.
От БСП нееднократно сме заявявали, и пак го подчертавам и заявявам от тази трибуна: ние сме за тол системата. По-справедлива система за заплащане от това „потребителят плаща“ няма. Вие обаче не може да я реализирате, Вие се провалихте!
Вчера всички превозвачи се чудят какво да правят на базата на Вашата некадърност. И това трябва да е ясно на широката публика, господин Шишков – че Вие се провалихте, защото 16 август беше срокът да стартира системата не технически и търговски, цялата система да стартира. Тестът, за който Вие говорите, че тепърва предстои, трябваше да започне на 16 септември 2018 г. Защо не започна? Кой е отговорен тестът да не започне на 16 септември 2018 г., а да започне на 16 август 2019 г.? За това обаче си има имена. Някой не си е свършил работата! Някой е взел парите да свърши нещо, не го е свършил и друг не му търси отговорност – хайде, да си говорим истината. Накрая превозвачите отнасят всичко и с тях се оправдавате.
Какво Ви пречеше да си проведете разговорите с превозвачите? Две години! Да седнете на една маса и да кажете: „Ето ги тарифите – двадесет, тридесет стотинки.“ Предложихме Ви тарифи. Превозвачите приеха тези тарифи: автобусите – превозвачи, да бъдат на винетка, прието е от тях. Защо не го прилагате, какво чакате? Няма да се промени с нещо по-сложно.
Шестнадесети август е след двадесет дни. Имате тарифи, имате обхват, имате съгласие на превозвачите. Защо? Щели да Ви питат как ще се ремонтират пътищата, като няма пари от тол система? Ами няма да има, защото не я въвеждате. Парламентарният контрол ще продължи с тези въпроси, само че тези, които трябва да отговарят, пак ги няма тук. Те пак са някъде по пътищата, по разбитите пътища, за които чакаме пари да се ремонтират. Кой Ви е виновен, кажете? Дайте срок 16-и и ще видите как ще Ви подкрепи цялата парламентарна група.
Обаче само проблеми – сега щяла да отпадне месечната винетка, другата седмица – седмичната. Кой ще компенсира превозвачите, които плащат преминаването два и три пъти по-скъпо от сега? Кажете ми кой? Нанков ли, Аврамова ли, или някой тук от тази зала? Защото дневната винетка е много по-скъпа от месечната. Махнахте и годишната преди няколко месеца, ако си спомняте, нали така?! Тогава не Ви ли дойде на акъл, че трябва да правите 12 месеца тест. Само преди четири месеца – през месец февруари, махнахте годишната винетка. Тогава не се ли сетихте, че август месец няма да въведете системата, или е много дълго време за мислене?
Единственото нещо, което правите в тази зала, е да приемате закони и след това да ги отменяте. Някой обаче трябва да каже цената на това отменяне, цената на договорките, които вървят! Иначе парламентът тук може да си заседава денонощно и да си отменяме срокове – днес било за тол системата, преди беше за машинното гласуване, по-преди беше за личните документи. Къде са Ви личните документи – тук виждам господин Ципов?! И този срок променихме.
Кажете ми има ли един закон, на който да не сме променили срока за влизане? Има ли един?! Ако някой ми каже един закон, ще го поздравя. Всеки закон – по два, по три пъти.
Трябва да е ясно на българските граждани, че Вие нямате възможността, компетентността и желанието да въведете тол системата. Искате да я отлагате, искате превозвачите да не плащат, искате международният трафик да върви безплатно през България и пътищата да бъдат разбити. Това трябва да е ясно!
Европейските фондове свършват. Кой ще ремонтира тези пътища? Някой ще отговори ли? Пак казвам: единствено парламентарният секретар е пряк свидетел на всичките ни дебати тук, но, за съжаление, от балкона той няма как да вземе отношение. Министър Аврамова, министър Нанков – къде са?!
Между другото, министър Нанков стана заместник-министър с една-единствена отговорност: да въведе тол системата, иначе си беше отишъл като другите министри. Къде е сега тол системата, къде е министър Нанков? Благодаря Ви. (Ръкопляскания от „БСП за България“.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Благодаря Ви, господин Свиленски.
Реплики? (Народният представител Младен Шишков иска думата за лично обяснение.)
Какво лично обяснение, господин Шишков? Не чух да бъдете споменат. (Реплика от народния представител Младен Шишков.) Лично Вас в некадърност никой не Ви е обвинил. Не чух Вашето име. (Шум и реплики от ГЕРБ.)
Има ли реплики? Няма.
Има ли други изказвания? (Шум и реплики от ГЕРБ.)
Нямам основание за лично обяснение. Не беше споменат персонално.
Заповядайте, имате възможност за реплика, господин Шишков.
МЛАДЕН ШИШКОВ (ГЕРБ): Благодаря, госпожо Председател.
Въпреки че смятам, че имам основание да ползвам лично обяснение, ще се възползвам от процедурата – реплика.
Уважаеми господин Свиленски, трудно ни е да приемем критики от хора, които са построили 30 км магистрала за своя жизнен цикъл, и тази магистрала в момента е в окаяно състояние. Дори не са си помисляли за тол система, дори не са си помисляли за концесиониране, не са си помисляли за каквато и да е реформа, и в момента тръгват да ни критикуват, че ние, виждате ли, ще променим някакви срокове с няколко месеца.
Да, има проблеми с винетките – вчера беше дадено точно разяснение какъв е проблемът, и само до няколко дни той ще бъде разрешен. Това по никакъв начин няма да натовари обаче превозвачите, тъй като се предполагаше, че ако беше въведена тол системата, най-вероятно щяха да заплащат няколко пъти повече от винетките, които ще заплатят сега. Така че в това отношение нямате основание за притеснение.
Заплахата за спирането на европейските фондове – много Ви моля, не я ползвайте. Европейските фондове няма да бъдат спирани! Те продължават да работят. (Реплики от „БСП за България“.)
Надяваме се! Да, надяваме се, че ще продължат да работят, зависи кой управлява, разбира се.
Реформата, строителството, изграждането на нова инфраструктура в България продължава с пълна сила. Затова трябва да бъде намерена точната формула, да бъде намерен балансът между държава и превозвачи, за да може да бъде обслужвана, рехабилитирана и реконструирана по подходящ начин цялата пътна мрежа в страната. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Благодаря Ви, господин Шишков.
Има ли втора реплика?
Втора реплика към господин Свиленски – заповядайте, господин Иванов.
ИВАН ДИМОВ ИВАНОВ (БСП за България): Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Уважаеми господин Свиленски, струва ми се, че проявихте голяма толерантност във Вашето изказване към така създалата се ситуация. Трябваше да се обърне внимание на факта, че управляващото мнозинство и Министерството на регионалното развитие и благоустройството не спазиха стриктните указания на премиера Борисов за така наречената „печатница за пари“.
Ще припомня случая двадесет дни преди внасянето на Законопроекта – едно знаменито возене в джипа на премиера, когато той посрещаше насреща ТИР-овете и казваше на министър Нанков: „Ей ги къде са, Нанков! Минават. Само с тировете, които минаха за този период, ще се оправят пътищата. Пускайте печатницата за пари!“ Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Благодаря Ви, господин Иванов.
Има ли трета реплика?
Заповядайте, господин Свиленски, имате възможност за дуплика.
ГЕОРГИ СВИЛЕНСКИ (БСП за България): Благодаря, госпожо Председател.
Уважаеми колеги! Благодаря на колегите Иванов и Шишков за репликите.
Господин Иванов, прав сте! Камионите минават, тировете минават, печатницата не работи и господин Нанков вероятно от другата седмица ще се вози не на задната седалка, а в багажника, защото печатницата не работи! (Ръкопляскания от „БСП за България“.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Господин Свиленски!
ГЕОРГИ СВИЛЕНСКИ: Господин Шишков, понеже лично казахте – да, не съм направил 30 км магистрала, това е със сигурност, но поне слушайте, като говоря. Не съм казвал никога, че фондовете ще бъдат спрени. Казах, че фондовете свършват и с тези пари от европейските фондове няма как да си ремонтирате некачествено направените магистрали, и трябват други пари. И българските граждани трябва да знаят, че те ще плащат със собствените си пари, за да могат да ремонтират некачествено направените магистрали от Вашето управление през последните десет години. Между другото, ще стане една година, и отказвате да се извърши проверка, за да докаже това, което Вие казвате – че всичко било качествено. Само че отново госпожа Аврамова и господин Нанков ги е страх да бъде извършена проверка на българските пътища.
Казвате, че във вторник проблемът ще е решен. Отново се обръщам към българските превозвачи: във вторник проблемът Ви няма да бъде решен, защото – четете Конституцията, четете законите – за да влезе в действие един закон, трябва да минат поне 14 дни и след това може да бъде обнародван. Няма как закон, приет в четвъртък, да влезе…
СТАНИСЛАВ ИВАНОВ (ГЕРБ, от място): Президентът ще го…
ГЕОРГИ СВИЛЕНСКИ: Не, господин Иванов, не съм казал, че президентът ще го … Казвам Ви кога влиза в сила.
СТАНИСЛАВ ИВАНОВ (ГЕРБ, от място): Кой Ви го каза това?
ГЕОРГИ СВИЛЕНСКИ: Четете Конституцията – там е написано.
СТАНИСЛАВ ИВАНОВ (ГЕРБ, от място): Това кой Ви го каза?
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Господин Иванов!
ГЕОРГИ СВИЛЕНСКИ: Ами на Вас кой Ви каза, че в понеделник ще влезе? (Реплика от народния представител Станислав Иванов.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Господин Иванов, имате възможност от трибуната да кажете Вашата позиция.
ГЕОРГИ СВИЛЕНСКИ: Аз Ви казвам: до 14 дни, така че недейте да заблуждавате българските превозвачи. Докато Законът не влезе в сила, докато не бъде обнародван в „Държавен вестник“, те ще плащат по-скъпи винетки, по-скъпи такси и трябва да знаят кой е отговорен за това: Политическа партия ГЕРБ, госпожа Аврамова, господин Нанков и шофьорът на първа лява седалка на джипа – господин Борисов. Благодаря Ви. (Ръкопляскания от „БСП за България“.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Благодаря Ви, господин Свиленски.
Има ли други изказвания?
По начина на водене – заповядайте, господин Шишков. Най-накрая намерихте процедура да вземете думата отново. Към мен!
МЛАДЕН ШИШКОВ (ГЕРБ): Благодаря, госпожо Председател.
Госпожо Председател, моля Ви, не допускайте от тази трибуна да бъдат изричани лъжи! Агенция „Пътна инфраструктура“ вече втори месец чака колегите от БСП да отидат и да проверят папките с документи, които са подготвени за тях.
Това е процедурата – не допускайте да бъдат изнасяни лъжи.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Сега обаче процедурата трябва да бъде забележка към мен, а не по принцип към процедурите в държавата. Благодаря Ви.
Има ли други изказвания?
По начина на водене – заповядайте, господин Манев.
МАНОИЛ МАНЕВ (ГЕРБ): Госпожо Председателстващ, строго по процедурата по начина на водене. Колегата беше изключително толерантен в забележката си преди малко. Аз обаче имам молба към Вас, която е продиктувана от всички морални норми на този парламент. Да се допускат обиди по отношение на министър-председателя на Републиката (реплики и възгласи: „Еее“ от „БСП за България“), да се говорят ясни, точни, решени да се произнесат от тази висока трибуна лъжи – това е политика. Това че на една политическа партия им пречи – министър-председателят, 12 пъти да не могат да вземат никаква точка от избори, не означава, че трябва да се допуска от председателстващия Народното събрание да бъде подлаган на обиди министър-председателят. (Силен шум и реплики от „БСП за България“: „Каква обида е“?)
ДРАГОМИР СТОЙНЕВ (БСП, от място): Коя е обидата?
МАНОИЛ МАНЕВ: Подмятанията: „Каква обида е“, „Коя обида“, които допускате и в момента, когато говоря от трибуната, също… (Шум и реплики от „БСП за България“.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Моля за тишина в залата!
МАНОИЛ МАНЕВ: …показват, че имам право да искам процедура по начина на водене. Дори и сега, в тази процедура, се допуска в Народното събрание с викове и крясъци като на селски мегдан да се отнасят към народен представител.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Прав сте, господин Манев, обиди са недопустими както към премиера, така и към народните представители!
Има ли изказвания?
Има ли изказвания, уважаеми народни представители, по обсъждания параграф? Няма.
Подлагам на гласуване, първо, предложението от народните представители Дора Янкова, Георги Свиленски и Димитър Данчев, което не е подкрепено от Комисията.
Гласували 150 народни представители: за 55, против 79, въздържали се 16.
Предложението не е прието.
Сега гласуваме текста на вносителя в редакцията на Комисията за § 7.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Гласували 150 народни представители: за 100, против 46, въздържали се 4.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ: Комисията предлага да се създаде подразделение с наименование „Преходни и заключителни разпоредби“.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Изказвания? Няма изказвания.
Подлагам на гласуване предложението на Комисията за създаване на подразделение с наименование „Преходни и заключителни разпоредби“.
Гласували 146 народни представители: за 99, против 9, въздържали се 38.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ: Предложение от народния представител Искрен Веселинов, направено по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание – създава се нов § 8.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията предлага да се създаде нов § 8:
„§ 8. (1) До прилагане на таксуването с таксата по чл. 10, ал. 1, т. 2 размерът на винетните такси за пътните превозни средства с обща технически допустима максимална маса над 3,5 тона е не по-висок от следните максимални размери на таксите за ползване на инфраструктура в евро, включително административните разходи, определени на годишна база, както следва.
Следва таблица, която е приложена към текста.
(2) Таксите за ползване на инфраструктурата от пътните превозни средства с обща технически допустима максимална маса над 3,5 тона са пропорционални на продължителността на ползването и имат валидност за ден, седмица и месец.
Месечният размер е не по-висок от 10 на сто от годишния размер, седмичният размер – не по-висок от 5 на сто от годишния размер, а дневният размер – не по-висок от 2 на сто от годишния размер.
(3) Максималната дневна такса за ползване на пътната инфраструктура от пътните превозни средства с обща технически допустима максимална маса над 3,5 тона е 12 евро.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, господин Веселинов.
Има ли изказвания? Процедура?
Заповядайте, господин Динков.
НИКОЛА ДИНКОВ (БСП за България): Колеги, преди малко приехме § 7, където според мен се получи редакционна грешка, и то много съществена.
Вижте как звучи § 3 в момента. След като отпадат думите „16 август 2019 г.“, те се заменят с „прилагането на таксуването с таксата по чл. 10, ал. 1, т. 2. „От прилагането на таксуването с таксата по чл. 10, ал. 1, т. 2 за преминаване по платената пътна мрежа от пътни превозни средства с обща техническа допустимост максимална маса до 3,5 тона с българска или чуждестранна регистрация се събират само таксите по чл. 10, ал. 1, т. 2.“
Според мен такъв текст не може да съществува, защото, първо, има тавтология, второ, няма логика в самия предложен текст. Благодаря. (Председателят Емил Христов и докладчикът Искрен Веселинов разговарят извън микрофоните.)
ДОКЛАДЧИК ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ: Господин Председател, ще погледнем текста, разбира се. Ако има някакъв проблем, ще предложим да се върнем.
Предлагам да продължим нататък.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Да, ще продължим, но ако има, ще прегласуваме.
Има ли изказвания? Не виждам.
Подлагам на гласуване предложението на Комисията за създаване на нов § 8 с текст съгласно Доклада на Комисията.
Гласували 129 народни представители: за 94, против 27, въздържали се 8.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 8, който става § 9:
„§ 9. В Закона за движението по пътищата се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 167а, ал. 2 т. 5 и 6 се отменят.
2. В чл. 172:
а) алинея 1а се изменя така:
„(1а) В случаите по чл. 171, т. 8 принудителната административна мярка се прилага с мотивирана заповед на директора на териториална дирекция в Агенция „Митници“ или оправомощени от него длъжностни лица.“;
б) в ал. 2, т. 3а думите „и чл. 167а, ал. 2, т. 6“ се заличават;
в) в ал. 8 думите „органът, приложил принудителната административна мярка“ се заменят с „Агенция Митници“.
3. В Преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за движението по пътищата се създават § 21а и 21б:
„§ 21а. Разпоредбите на чл. 139, ал. 7, чл. 167, ал. 3а, чл. 179, ал. 3а, 3б, 3г и 3ж не се прилагат до прилагането на таксуването с таксата по чл. 10, ал. 1, т. 2 от Закона за пътищата.
§ 21б. (1) Разпоредбата на чл. 179, ал. 3 не се прилага за пътните превозни средства с обща технически допустима максимална маса над 3,5 тона. До прилагането на таксуването с таксата по чл. 10, ал. 1, т. 2 от Закона за пътищата водач, който управлява пътно превозно средство с обща технически допустима максимална маса над 3,5 тона по път, включен в обхвата на платената пътна мрежа, за което е дължима, но не е заплатена винетна такса по чл. 10, ал. 1, т. 1 от същия закон, се наказва с глоба 2 000 лв.“
(2) Административните нарушения по ал. 1 се установяват от съответните длъжностни лица на службите за контрол по чл. 165, чл. 167, ал. 3 – 3б и чл. 167а, съобразно компетентността им.
(3) Наказателните постановления за административните нарушения по ал. 1 се издават от председателя на управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура“ или от оправомощени от него длъжностни лица. Членове 187а и 189е се прилагат съответно.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Веселинов.
Имате думата за изказвания.
Заповядайте, господин Динков.
НИКОЛА ДИНКОВ (БСП за България): Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги народни представители! Взимам отношение по чл. 172, ал. 1а – и към вносителите на изменението в Закона за пътищата, и към Комисията.
Алинея 1а, както е записана, звучи така:
„(1а) В случаите по чл. 171, т. 8 принудителната администрирана мярка се прилага с мотивирана заповед на директора на териториална дирекция в Агенция „Митници“ или оправомощени от него длъжностни лица.“
В чл. 171, т. 8 се казва: „Временно недопускане, продължаване движението на пътно превозно средство, за което не са изпълнени задълженията по установяване размера и заплащане на съответната такса по чл. 10а, ал. 1 от Закона за пътищата, до заплащането ѝ, но за не повече от месец.“
Какво означава това? На Митницата хващат нарушителя, връчват му административния акт, който е подписан от директора на дирекция в Агенция „Митници“ – този акт може да бъде връчен или на собственика на автомобила, или на ползвателя, в краен случай на шофьора. Ако те не платят в рамките на един месец, какво става? Митницата ще се превърне в паркинг за автомобили с неплатени такси ли? Къде ще бъдат съхранявани те?
В предния чл. 172 и в чл. 167, когато актовете са налагат от Пътната агенция, ясно е казано как автомобилите, които не са си изпълнили задълженията по плащане на таксите, как се съхраняват и стопанисват, а в този случай – къде ще бъдат тези автомобили? Минава един месец и 15 или 20 автомобила не плащат тази такса – какво става с тях? Има бяло петно тук. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Динков.
Реплики? Не виждам.
Други изказвания има ли? Няма.
Подлагам на гласуване редакцията на текста на § 8 по вносител, който става § 9, предложена от Комисията.
Гласували 123 народни представители: за 87, против 22, въздържали се 14.
Предложението е прието.
Уважаеми колеги, едно съобщение.
В Северното фоайе министърът на отбраната Красимир Каракачанов ще представи макет на паметник на Девета пехотна плевенска дивизия. Идеята за изграждането на паметника съществува от десетилетия и сега е на път да стане факт, благодарение на дългогодишните усилия на стотици български граждани, общественици и политици. Паметникът ще бъде изграден в центъра на град Плевен. Министърът на отбраната Красимир Каракачанов е патрон на инициативата за изграждане на мемориала на Девета пехотна плевенска дивизия. Всички народни представители са поканени.
Обявявам 30 минути почивка.

(След почивката.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Колеги, продължаваме работа.
Моля квесторите да поканят народните представители в залата.
Моля, продължете, уважаеми господин Веселинов.
ДОКЛАДЧИК ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ: Уважаеми господин Председател, съобразихме становището на господин Динков по отношение на § 23. Действително, няма правно-технически проблем с така гласувания текст, но редакционно звучи тежко и тромаво, объркващо.
В това отношение моля да подложите на гласуване процедура за връщането и прегласуване на текст от § 7, т. 4 с оглед редакционно подобряване на текста.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Не виждам обратно мнение.
Гласуваме направеното процедурно предложение от господин Веселинов за прегласуване на § 7.
Гласували 110 народни представители: за 96, против 1, въздържали се 13.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ: Уважаеми господин Председател, предлагам в § 7, т. 4 да добие следната редакция:
„В § 23 думите „16 август 2019 г.“ се заменят с думите „денят, следващ деня на обнародване на Решението на Министерския съвет по § 19а, но не по-късно от 1 март 2020 г.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, господин Веселинов.
Не виждам обратно мнение.
Подлагам на гласуване редакционната поправка, предложена от народния представител Искрен Веселинов.
Гласували 118 народни представители: за 84, против 2, въздържали се 32.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ: Моля да бъде подложен на гласуване така промененият текст на § 7.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване предложения текст на § 7 с приетата вече редакционна поправка.
Гласували 111 народни представители: за 82, против 1, въздържали се 28.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ: По § 9 – предложение от народните представители Дора Янкова, Георги Свиленски и Димитър Данчев.
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 9, но предлага да бъде отхвърлен, тъй като е отразен на систематичното му място в § 9, т. 3.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Има ли изказвания? Няма.
Преминаваме към гласуване.
Първо ще подложа на гласуване неподкрепеното от Комисията предложение на народните представители Дора Янкова, Георги Свиленски и Димитър Данчев.
Гласували 131 народни представители: за 42, против 54, въздържали се 35.
Предложението не е прието.
Сега подлагам на гласуване предложението на Комисията за отхвърлянето на § 9 по вносител.
Гласували 129 народни представители: за 90, против 21, въздържали се 18.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 10:
„§ 10. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“, с изключение на:
1. параграф 1, т. 1, § 2, § 8 и § 9, т. 3, които влизат в сила от 16 август 2019 г.;
2. параграф 7, т. 7, който влиза в сила от 15 юли 2019 г.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване редакцията, която Комисията предлага за § 10.
Гласували 134 народни представители: за 88, против 3, въздържали се 43.
Предложението е прието, с което завършихме гласуването по тази точка.

Продължаваме със следващата точка от Програмата за работа:
ПРОЕКТИ ЗА РЕШЕНИЯ ЗА ПРОМЕНИ В ПОСТОЯННИ КОМИСИИ.
Ще Ви представя първия
„Проект!
РЕШЕНИЕ
за попълване състава на Комисията по образованието и науката
Народното събрание на основание чл. 79, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 21, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание
РЕШИ:
Избира Емил Серафимов Тончев за член на Комисията по образованието и науката.“
Моля, режим на гласуване.
Гласували 137 народни представители: за 134, против 1, въздържали се 2.
Предложението е прието.
Следващият
„Проект!
РЕШЕНИЕ
за промяна в състава на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред
Народното събрание на основание чл. 79, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 21, ал. 3 и чл. 23, ал. 4 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание
РЕШИ:
1. Освобождава Емил Серафимов Тончев като член на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред.
2. Избира Красимир Георгиев Ципов за член на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред.“
Моля, режим на гласуване.
Гласували 130 народни представители: за 128, против няма, въздържали се 2.
Предложението е прието.
Следващият
„Проект!
РЕШЕНИЕ
за промяна в състава на Комисията по правни въпроси
Народното събрание на основание чл. 79, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 21, ал. 3 и чл. 23, ал. 4 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание
РЕШИ:
1. Освобождава Алтимир Емилов Адамов като член на Комисията по правни въпроси.
2. Избира Красимир Георгиев Ципов за член на Комисията по правни въпроси.“
Моля, режим на гласуване.
Гласували 129 народни представители: за 127, против няма, въздържали се 2.
Предложението е прието.

Уважаеми колеги, продължаваме с:
ПЪРВО ГЛАСУВАНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА КОДЕКСА ЗА СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ.
Вносители: Корнелия Нинова и група народни представители.
Ще Ви запозная с времето на парламентарните групи, което остава до момента: парламентарната група на Политическа партия ГЕРБ – 29 минути, парламентарната група на „БСП за България“ – 14 минути, парламентарната група на „Обединени патриоти“ – 9 минути, „Движението за права и свободи“ – 3 минути, парламентарната група на ВОЛЯ – 10 минути, независими – 5 минути.
Продължаваме с разискванията.
Имате думата за изказвания.
Господин Недялков, заповядайте – имате думата.
МИЛКО НЕДЯЛКОВ (БСП за България): Уважаеми господин Председател, уважаеми дами и господа народни представители! Темата за осъвременяването на старите пенсии наистина се разисква няколко пъти и бяха казани няколко аргумента. Лично на мен ми хареса мнението на специалистите в началото на дискусията, когато ние отново я повдигнахме преди близо месец. Тогава те заявяваха, че наистина трябва да има догонващо развитие на пенсиите в България. По-късно тези специалисти се отказаха от тази своя теза за догонващото развитие.
Аз бих казал и нещо друго, което е в подкрепа на нашето предложение. В самата пенсионна система конфликтът на стари и нови пенсии може да бъде разрешен с догонващо развитие на старите пенсии.
Вече беше казано, че в България 8,4% от брутния вътрешен продукт отива в пенсионната система, докато в другите страни от Европа този процент е 12,6% от брутния вътрешен продукт на отделните страни.
С предложението, което внасяме ние, ще направим нещо догонващо. При нас брутният вътрешен продукт, който ще отиде за пенсии, ще бъде малко над 10%, което е вече доближаване до критериите на Европа.
Защо има този конфликт между стари и нови пенсии? Ясно е – защото тежестта на осигуровките, които са започнали да се трупат, например след 2000 г., е много по-голяма от средствата, заделяни преди това. А да не говорим за времето преди 1990 г. Това обстоятелство предизвиква разликите между старите и по-съвременните възнаграждения за стаж и възраст.
Като се има предвид, че броят на годините участие в пенсионната система е сравнително постоянен, то по-рано пенсиониралите се получават по-малки възнаграждения поради по-малката номинална парична база. Тази деформация нарушава един принцип – принципът за равнопоставеност на участниците в пенсионната система и тази система именно се гради на този принцип. Това е една от причините за бедстващото финансово състояние на повечето сегашни пенсионери.
Друга форма на неравнопоставеност е обидно намаляващата разлика между ниските стари пенсии за стаж и възраст и минималната пенсия. Често пенсионерите със стари пенсии казват: „Защо получавам едва 250 – 270 лв. при толкова години трудов стаж, докато хора с малък трудов стаж получават вече 220 лв.?“ Вдигането на минималните пенсии е антисистемен подход за нарастване на доходите от пенсии. Той пренебрегва принципа за стаж и възраст. Осъвременяването е единственият начин при спазване на тези социално-осигурителни принципи да се добави и принципът на равнопоставеност.
Старите пенсионери, извинявайте, но се чувстват ощетени, защото те не вярват, че получават в пълен размер като пенсия онова отложено във времето възнаграждение, което те са акумулирали. Те често казват: „Ние построихме България, ние изучихме хората ѝ, ние навремето дори хранехме Европа. Какво в замяна сега получаваме като пенсии?“
Обективно погледнато старите пенсионери не са свободни, те са закрепостени, защото, първо, нямат средства и са лишени от възможността да пътуват. Второ, те имат ограничени възможности за поддържащо лечение, а във вчерашната дискусия говорихме за удължаване на възрастта на живот в България. Старите пенсионери са ограничени в социализацията си, особено в селата. Там, ако не са читалищата – в някои случаи дори старите пенсионери издържат читалищата, хората на село са ограничени в своята социализация. Те са лишени от достоен живот, пресмятайки всеки ден цената на 8-те лева, с които трябва да преживеят. Те се чувстват онеправдани и защото не искат да получават социални помощи и добавки.
Да, аз също съм „за“ изваждане на социалните плащания от пенсионната система, но съм и „за“ това държавата да внася целите осигурителни вноски за своите служители. Вярвам обаче, че и Вие, господа и дами народни представители, при Вашите срещи сте разбрали, че пенсионерите искат достойни пенсии, а не да бъдат препращани към социалните служби. Това може да стане единствено чрез актуализирането, което предлагаме.
Накрая нещо, което ме терзае и прозира зад измислените мотиви „против“, особено зад числата, които се струват на някои наши колеги много големи – 660 млн. лв., 1 млрд. 800 млн. лв. и така нататък! Аз няма да оборвам верността на тези числа. Истината обаче е в отговора на въпроса: кой ще преразпределя тези средства? Ясно е, че зад тези числа не стоят проекти, не стоят обществени поръчки, непреки и директни възлагания и други форми на властово преразпределение. Няма как! Тези свидни пари трябва да отидат директно при възрастните хора, за да доживеят достойно дните си и възрастните хора да ги преразпределят съобразно своите потребности и да се усетят малко по-свободни. Благодаря Ви за вниманието. (Ръкопляскания и възгласи от „БСП за България“: „Браво, браво!“)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Благодаря Ви, господин Недялков.
Има ли реплики? Не виждам реплики към изказването.
Има ли други изказвания?
ГЕОРГИ ГЬОКОВ (БСП за България, от място): Ако няма друг!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Не виждам друг желаещ.
Господин Гьоков, заповядайте – Вие сте единственият, който подаде заявка.
ГЕОРГИ ГЬОКОВ (БСП за България): Благодаря Ви, господин Председател.
Уважаеми господин Председател, уважаеми народни представители! Аз вчера представих нашия законопроект за преизчисляването на пенсиите, мисля, доста дълго и аргументирано и затова не смятах да се изказвам днес. Но съм провокиран по-скоро от мълчанието на управляващите.
Аз се радвам, че вчера тръгна една сериозна дискусия по този въпрос – покрай нашето предложение за преизчисляване на пенсиите, въобще за нивата на пенсиите, въобще за положението на пенсионерите в България – една дискусия, която е крайно наложителна да се състои в обществото и в националния ни парламент. Защото тези хора, трябва да Ви кажа, са оставени на произвола на съдбата. Сигурно сте чували пенсионерски организации, а и като се срещате с пенсионерите, те казват: „Ние сме забравени от Бога, забравени сме от управляващите, а покрай управляващите – сме забравени от опозиция и от всички, които имат някакво отношение към нивата на пенсиите.“ Това никак не е добре – една много голяма част от българския народ – 2 млн. 150 хиляди души ли, колко станаха пенсионерите, да са с такова чувство на забравени от Бога и от управляващите. Затова се радвам, че тръгна дискусията покрай нашето предложение, но си мисля, че тя тръгна в грешна посока.
Тук от тази трибуна тръгнахме да се обвиняваме кой какво бил предложил, кой като предложил, пък не го направил, а трябваше да се обединим около едно нещо – че пенсионерите в България мизерстват и не получават добри пенсии. Аз Ви казах вчера точната статистика – колко живеят под прага на бедност, колко получават минимална пенсия, няма да повтарям тези неща, но положението на българските пенсионери е трагично. Няма как минималната ти пенсия в България да е 219 лв., а лекарствата ти да струват 200 – 250 лв.! Как въобще някой смята, че в тази държава тези хора могат да живеят, а тези хора са дали приноса си за изграждане на тази държава, като това, което имаме сега, в момента, е благодарение на тях, а не благодарение на това, което ние 30 години правим и разсипваме тази държава. Така че много ми се щеше да се обединим, а не да се разединяваме по въпроса с пенсиите.
Въпреки това аз няма как да не напомня някои неща от тази трибуна. Първо, ГЕРБ – управлявате 10 години, и нищо за пенсионерите! Нищо, освен увеличението по чл. 100 от Кодекса за социално осигуряване. Това е нормалното осъвременяване на пенсиите, което би трябвало да отразява инфлацията и увеличаването на средноосигурителния доход и поравно влиянието му върху пенсиите. Нали знаете, че това увеличение е 2,5 – 3% и за първи път от много години, от 10 години, сега е 5,7%?
Аз няма как от тази трибуна да не напомня, че имахте един министър на финансите, казваше се Симеон Дянков, от когото после малко се отрекохте, но ще Ви кажа какво правеше той за пенсионната система. Той например 3 години при първия мандат на кабинета Борисов 1 не спазваше българското законодателство и по никакъв начин не прилагаше чл. 100 от КСО – без да го отменяте, така го пренебрегвахте този текст от Кодекса, който щеше да дава увеличаване (реплика на народния представител Светлана Ангелова) на пенсиите не много, по 2 – 3%, но – я, сметнете, 3 или 4 години по 2 – 3%, сега пенсиите трябваше да се по-високи 12 – 15%. (Реплики на народния представител Светлана Ангелова.) Нямате отговор на този въпрос и нямате извинение. Може би в следващия мандат трябваше да излезете и да кажете: „Извиняваме се на българския народ, на българските пенсионери, че нарушавахме българското законодателство и не прилагахме чл. 100 от КСО. Извиняваме се, че те няма да имат увеличение и ги лишихме от увеличение от 15% на пенсиите.“
ДРАГОМИР СТОЙНЕВ (БСП за България, от място): Удължаване на времето.
ГЕОРГИ ГЬОКОВ: Да, ако има възможност да удължим времето.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Моля, удължете времето.
ГЕОРГИ ГЬОКОВ: По предната точка говорихме колко много магистрали са построили ГЕРБ, а пък БСП, не БСП, а Тройната коалиция построили 30 км магистрали.
Тук е доктор Адемов, той тогава беше председател на Комисията по труда и социалната политика и знае какво например можеше да прави БСП? Можеше да строи магистрали много повече от ГЕРБ, и то не с европейски средства, а с национални средства, но тогавашната политика на правителството беше да увеличава пенсиите, тоест, грижа за хората, да има хора, които да вървят по тези магистрали. Не да имаме магистрали, а пък пенсионерите да нямат пари да си сложат бензин в колата и да тръгнат по магистралите.
Може с това да предизвиквам усмивка у Вас, но това е живата истина. Строяха се магистрали и се увеличаваха пенсиите. По малкичко от сега, а пък сега се строят магистрали, и то некачествени, а пък няма грам увеличение на пенсиите на българските пенсионери.
Няма да продължавам в тази посока, защото ми се ще да не се конфронтираме по въпроса, а да признаем, че сме сбъркали и да тръгнем в посока да решаваме проблема на пенсионерите.
Ще кажа две думи и за „Обединени патриоти“. Не, трябва да си мерим предложения – кой предложил 300 лв., кой предложил 500 лв. Фактът е, че Ви предложихте 300 лв. и не сте го спазили това като обещание. Разбирам защо е така, но Вие продължавате да твърдите колко сте велики и колко много неща сте направили. Честното отношение към българските пенсионери е да излезете от тази трибуна и да кажете: вижте, ние имаме желание да стане 300 лв. минималната пенсия, имаме желание да се увеличат всички пенсии, но големият ни коалиционен партньор има друга политика и ние не можем да го направим. Даже неведнъж Ваш представител от тази трибуна каза: „Ако бяхме 50 – 57 човека, щяхме да постигнем повече успехи, но сега сме 30 или колко – 38. Затова, такива са размерите на пенсиите, които успяваме да договорим.“ Това е честното отношение към българина, към българския пенсионер. Не да казвате: „Ама ние като предложихме 500 лв., пък Вие не гласувахте или пък еди-какво си!“ Всеки може да намери причина и да каже колко той е велик, а пък другият не е направил нищо за него.
Отново казвам, че вярвам в истинските намерения за благото на българския пенсионер. Вярвам в искрените намерения на ГЕРБ, но хайде предложете нещо бе, господа управляващите. Хайде предложете нещо за тези пенсионери, различно от това два процента и половина.
Разбирате ли, че тези хора са на полусъединител и са в очакване на Вашите предложения? Те гласуват за Вас с надеждата, че ще направите нещо, а пък Вие – нищо! Извинявайте за цинизма, който ще си позволя от тази трибуна, но имам чувството, че чакате да измре по-голямата част от пенсионерите, а другите, които сега се пенсионират по естествен начин да… (Реплики от ГЕРБ.)
ДЕСИСЛАВА АТАНАСОВА (ГЕРБ, от място): Глупости говориш!
ГЕОРГИ ГЬОКОВ: Не, не говоря глупости. Това чакате Вие. Съжалявам. Това чакате, госпожо Атанасова. Ако искате да ме репликирате, заповядайте тук и го направете.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Не влизайте в диалог.
ГЕОРГИ ГЬОКОВ: И другарят Гърневски също да го направи това нещо. (Реплики от ГЕРБ.)
Очаквам от Вас предложения, а не да идвате да ми казвате, че говоря глупости от трибуната. Не да ми казвате, предложението на Българската социалистическа партия за преизчислението на пенсиите как не може да се случи, защото не можем да актуализираме бюджета. Значи за едни самолети можем да актуализираме бюджета, а пък за едни пенсии не можем!? Не можем да актуализираме бюджета, когато касае два милиона и половина български хора, а пък можем да актуализираме бюджета, когато защитаваме някакви чужди интереси!?
Моля Ви, направете ми реплика. Станете тук и това, което го подвиквате от място, елате и кажете: на БСП предложението е глупаво, то не може да се състои, но ние предлагаме еди-какво си. Защото другото е демагогия.
Благодаря Ви, че ме изслушахте. Пак казвам – очаквам Вашите предложения. Оставете го нашето. То е явно, че няма да го приемете.
Господин Гърневски, вместо да махате с ръце, елате, но не говорете глупости от трибуната, а ми кажете: аз предлагам на ГЕРБ да направим пенсиите на българските пенсионери с 2% повече, с 10% повече, да живеят малко по-добре. Защото Вие сте добре, господин Гърневски. Другите не са добре – пенсионерите не са! Благодаря. (Ръкопляскания от „БСП за България“.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Благодаря, господин Гьоков.
Има ли реплики към изказването?
Заповядайте, госпожо Ангелова, имате думата за реплика.
СВЕТЛАНА АНГЕЛОВА (ГЕРБ): Уважаеми господин Председател, уважаеми дами и господа народни представители! Уважаеми господин Гьоков, вземам думата, защото от тази трибуна преди малко се изказаха много неверни неща, много спекулации, манипулации спрямо българските граждани.
Имате много къса памет, господин Гьоков – през периода 2013 – 2014 г. именно Вие управлявахте. През 2014 г. по така нареченото швейцарско правило, когато Вие бяхте управляващи, от 1 юли 2014 г. увеличихте доходите на българските пенсионери с 2,4%. (Реплики от „БСП за България“.) Проверете си.
Това, че има изоставане в доходите на пенсионерите, които са се пенсионирали в годините назад и сега, които им предстои и които са се пенсионирали скоро, за това не е виновна Политическа партия ГЕРБ и управлението на това правителство.
Явно, че не познавате законодателството. Още с приемането на Кодекса за социално осигуряване е заложен във формулата за пенсиониране един важен елемент, а именно, че при изчисляване на пенсията за всяко едно лице се взема средномесечният осигурителен доход за 12 месеца назад, преди датата на отпускане на самата пенсия. Това правило е свързано с това, че лицето е осигурено, че то участва във формирането на средномесечния осигурителен доход.
Българската пенсионна система е изградена така, че всяко осигурено лице има собствен принос, а не всички да имат еднакъв принос и еднакви доходи. Вие показвате едно непознаване на законодателството и няма как това, което предлагате, да стане, защото автоматично отиваме в един дефицит на българската пенсионна система.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Благодаря Ви, госпожо Найденова.
Има ли други реплики към изказването на народния представител Георги Гьоков? Не виждам желаещи за реплики.
Господин Гьоков, имате думата за дуплика, заповядайте.
ГЕОРГИ ГЬОКОВ (БСП за България): Благодаря Ви.
Уважаеми господин Председател, уважаеми народни представители! Уважаема госпожо Ангелова, сигурно във Вашите очи, но само във Вашите очи, може би и на няколко от Вашите колеги, изглеждат неверни нещата, които казах и че манипулирам хората, но Ви не казахте кое е невярното от това, което казах аз. Веднага ще се съглася, ако кажете: ето това, което Вие казахте и цитирахте, не е вярно.
Не е ли вярно, че милион и 300 хиляди човека живеят под прага на бедност, получават пенсии под прага на бедност и живеят с тези пари? Това ли е невярно?
Не е ли вярно, че българските пенсионери мизерстват и не могат да живеят заради Вас, защото им държите пенсиите на нула? (Реплики от ГЕРБ.)
Не ми се иска да се връщаме назад във времето и пак да си мерим кой какво е предложил. Госпожо Ангелова, Вие постъпвате нагло. Нагло е да кажеш, че 2013 – 2014 г. правителството на Орешарски възстанови чл. 100 от Кодекса за социално осигуряване и почна да осъвременява пенсиите, разбира се, с 2,7% оттогава от 2014 г., а да забравите, че преди това Симеон Дянков три години не го прилага това правило. Това е срамота, госпожо Ангелова, наглост е! Наглост е да го казвате. Трябва да си признаете това.
Не били виновни ГЕРБ за това. А кой е виновен? Сигурно е виновна Тройната коалиция, която, между другото, преизчисли пенсиите и ги увеличи с около 130%. Сигурно е виновно правителството преди 10 ноември, че пенсиите бяха добри и хората живееха. А ГЕРБ, че управлява 10 години не е виновна?! То ГЕРБ за нищо не е виновна. ГЕРБ строи магистрали, държи пенсиите ниско, но тя за нищо не е виновна. За нищо негативно в държавата няма вина ГЕРБ. Всичко е от опозицията или пък Тройната коалиция, или пък преди 10 ноември.
Не познавам законодателството!? Малко се изсилихте, но добре, аз не го познавам законодателството. Изнесете една лекция, излезте Вие или пък ако искате, доктор Адемов ще ни съдейства да направим едно изслушване на Вас да ни обясните законодателството, как то не позволява да се увеличават пенсиите на българските граждани. Пък дано от тази Ваша лекция да разберат и българските граждани защо не им се увеличават пенсиите.
Например аз Ви питам: как Тройната коалиция успя да направи с промени в Кодекса за социално осигуряване преизчисляване на пенсиите, а сега ние, като предлагаме това законодателство, Вие може да го подкрепите и… (Реплики от ГЕРБ.)
СТАНИСЛАВ ИВАНОВ (ГЕРБ, от място): Вие ги преизчислихте, но ние ги плащаме!
ГЕОРГИ ГЬОКОВ: Вие какво плащате? От задната седалка на джипа раздавате пари през прозореца ли? Какво плащате?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Господин Гьоков, моля Ви.
ГЕОРГИ ГЬОКОВ: Недейте ме репликира под такава форма, защото ще Ви сложа където трябва. (Силен шум и реплики.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Господин Гьоков!
ГЕОРГИ ГЬОКОВ: Да, извинявам се.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Запазете спокойствие. Времето… (Силен шум и реплики)
ГЕОРГИ ГЬОКОВ: Ти, какво е туй, дето го правиш?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Времето изтече. Извинявайте. Затова е реакцията в залата.
РЕПЛИКИ ОТ ГЕРБ: Времето.
ГЕОРГИ ГЬОКОВ: Господин Председател, Станислав Иванов ме заплашва от първото място.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Ще обърна внимание.
ГЕОРГИ ГЬОКОВ: Обърнете му внимание!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Моля за ред в залата. Благодаря.
ГЕОРГИ ГЬОКОВ: Ще кажа само още едно изречение. (Силен шум и реплики от ГЕРБ: „Времето!“)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Господин Гьоков, няма как – времето изтече! Моля Ви!
ГЕОРГИ ГЬОКОВ: Ами, като ме прекъсват, няма как. Добре. (Ръкопляскания от „БСП за България“.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Това беше в 58-та секунда. Благодаря Ви за разбирането.
Други изказвания?
По начина на водене? Заповядайте.
МАНОИЛ МАНЕВ (ГЕРБ): Уважаеми господин Председател, днес за втори път ми се налага да ставам, вярно не от Вас.
Първо, всички тези правила, които са създадени по Правилника на Народното събрание за време, продължителност на изказвания мисля, че важат за всички. Не смятам, че трябва да давате някакъв толеранс на господин Гьоков, колкото и да му се иска да блесне в последните месеци преди изборите.
Второ, моля Ви, за втори път председателстващ днес на заседанието на Народното събрание да ограничавате грубия, нецензурен, неприятен, уличен език в това Събрание от тази трибуна. Какво къде щяло да слага, кой, какво щял да прави, кой откъде какво раздавал? Не мисля, господин Председателстващ, че това е начинът ние да покажем авторитета на това Народно събрание пред българските граждани.
Лъжата, която се простира оттук, е вече избор на всеки народен представител. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Благодаря Ви, господин Манев
По начина на водене ли, господин Гьоков? (Шум и реплики.)
ГЕОРГИ ГЬОКОВ (БСП за България): По начина на водене, господин Председател, лично към Вас.
Моля да извадите времето, което просрочих в изказването си. Да кажете колко е по-дълго от това, което е трябвало да бъде, и дали репликите, които бяха от място, не попречиха да се удължи това време, първо.
Второ, как да Ви кажа, не давайте думата по процедури на хора, които не знаят, какво да кажат.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Моля Ви!
ГЕОРГИ ГЬОКОВ: В тази връзка също Ви моля, от протокола да извадите всички мои думи, които са били обидни или са нанесли обида на някого, и да ми наложите наказание, ако това съм го направил. Благодаря Ви. (Ръкопляскания от „БСП за България“.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Ще преценим, разбира се, дали има такива думи. Не съм взел отношение по повод на тази процедура. Струва ми се, че времето е максимално съобразено.
Заповядайте, господин Гърневски, поискахте изказване.
ДРАГОМИР СТОЙНЕВ (БСП за България, от място): Той не се ли изказа?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Помогнете ми, ако се е изказал.
Господин Гърневски, имате ли изказване по този законопроект в рамките на вчерашния ден?
СПАС ГЪРНЕВСКИ (ГЕРБ, встрани от микрофоните): Да.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Да. Тогава няма как да Ви дам думата, извинявайте, ако сте се изказал.
СПАС ГЪРНЕВСКИ (ГЕРБ, встрани от микрофоните): По този не съм се изказал.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Дават ми знак, че няма пречка.
Заповядайте, имате думата. (Реплики от „БСП за България“.)
СПАС ГЪРНЕВСКИ (ГЕРБ): Успокойте се малко бе, колеги. Успокойте се малко. Вземете пример от председателя.
Колеги, когато говорим за една от най-важните теми – за пенсиите, трябва да си даваме сметка, че, първо, има установен ред, тук Ви го обясни и доктор Адемов, в който не може, в тези правила, всеки да бърка.
Второ, тук трябва да знаем защо най-зле или може би една от страните, в които живеят най-зле пенсионерите, е стартът, с който стартира България по време на прехода за разлика от другите източни страни.
Аз ще говоря с Ваши думи. Вчера Ви казах какво обясни пред народа, и му прави чест, бившият секретар на ЦК на БКП, че партията ни ориентира, след фалита през 1989 г., държавата към капитализма. Беше създаден уродлив капитализъм, който прогони 2 милиона млади хора.
Ще Ви цитирам изявление от сина на Станко Тодоров от 22 май 2019 г. във вестник „24 часа“, който казва: „Начинът на протичане на прехода е предпоставен преди неговото стартиране“, тоест, когато господин Гьоков тук говори, че разграбихме държавата през тези 20 години, той е прав кой е разграбил държавата.
На 11 юли, завчера, в едно култово всенародно предаване, което се гледа от цяла България, Ваш народен представител заяви, цитирам точно, за да няма недоразумение, че все още има сили в тази държава, които дърпат конците и които не искат да се направи анализ на прехода. Казва директно: „Когато става въпрос за либерализма, свободата на личността, свободното движение на стоки, хора и услуги, това бе удобен претекст на групи хора от българската комунистическа номенклатура и тайните служби да демонтират държавата и разграбят така нареченото общонародно имущество, създадено с кръв и пот през тези 45 години от народа и довело до днешното олигархично управление.“
Това са думи на професор Христов, който е в залата. Прави му чест и го поздравявам за това, че Ви е казал истината. Може да Ви изнесе една лекция за прехода, за разграбването. Това е истината! Оттам нататък – 20 години, което е разграбвала тази номенклатура и тези служби, преди 10 години ГЕРБ заварва една обрулена отвсякъде държава с олигархично управление, когато стават опити за налагане и икономическата власт да превърнете в политическа. Десет години лечение!
Спрямо 2014 г. в социалната дейност, ако погледнете в заплащането – от 300 лв. минимална заплата сега е 600 лв., средната заплата от 600 лв. е 1200 – 1300 лв., в края на мандата ще стане 1600 – 1700 лв. (Силен шум и реплики от „БСП за България“.) Погледнете си цифрите!
Господин Гьоков, социалната дейност – от 180 милиона за хора с увреждания, тази година са 450 милиона. Три пъти е скочило развитието на социалната сфера. До края на мандата нещата ще си дойдат на мястото. Има предложение. Имаме два начина да решим тези проблеми в социалната сфера. (Шум и реплики от „БСП за България“: „Темата! По темата!“)
За нея говорим днес, а не само за пенсиите.
Единият начин е ГЕРБ да продължи да управлява още три мандата и така, както Ви показах как върви икономиката в управлението на ГЕРБ, след 10 години България ще стигне над средното ниво на развитите европейски страни. Това е единственият път при развита икономика да напълниш, образно казано, тепсията и да имаш какво да раздаваш, тоест ГЕРБ да продължи да управлява. Неслучайно народът 10 години избира ГЕРБ. Каквито и да ги наричате – тук от сутринта Ви слушам глупостите, обаче не Ви избират Вас, избират ГЕРБ! Колко по-лоши трябва да сте Вие от ГЕРБ, щом не Ви избират?!
Има втори начин и той е по-радикален, той е един. Още от октомври месец може тройно да бъдат повишени всички разходи за социалната сфера, заплащането на хората.
Стана очевидно тук, че във Вашата партия се оформиха две фракции и това е добре. Между Вас има идеалисти, има честни хора. Познавам доста такива хора. (Реплики от „БСП за България“: „По темата.“)
Това е темата: предложението за увеличаване на пенсиите.
Тази група от хора аз наричам социалисти за социална солидарност. Не справедливост, защото Вие може да бъдете само солидарни, справедливи са онези, които управляват и развиват, но това ще е добрият изход за част от Вашата партия.
Другата група, която се е оформила, това са всъщност комунисти криминални капиталисти. (Силен шум и реплики от „БСП за България“.) Ето Ви двете фракции.
Сега предлагам: вместо тук да занимавате с глупости хората, съберете се на един хубав конгрес, имате си лидер обединител, с който да вземете решение – социално ориентираните да предложат на криминалните комунисти капиталисти да върнат половината от заграбеното в този преход, за който казва господин Христов, и когато върнете половината от заграбеното, още от октомври месец пенсиите и заплатите ще скочат три пъти повече. (Силен шум и реплики от „БСП за България“.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Господин Гърневски, отклонявате се от темата. (Силен шум и реплики от „БСП за България“.)
СПАС ГЪРНЕВСКИ: Направете това и хората ще Ви признаят и ще Ви изберат. (Ръкопляскания от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Реплики има ли? Господин Христов и господин Гьоков.
Първо, господин професорът, който беше цитиран.
Заповядайте.
ИВО ХРИСТОВ (БСП за България): Онзи ден един от Вашата група цитира Маркс, днес господин Гърневски ме цитира мен. (Шум и реплики. Смях от „БСП за България“.)
В същото това интервю, което Вие цитирахте, което показва, че ГЕРБ си водят записки, когато аз говоря, бях казал и друго. Бях казал, че имах подозрение за това в колко жалко положение сте докарали страната, но сега вече знам, че е безнадеждно.
Поправям се, господин Гърневски. Виждам, че процесът на обучението върви добре и мисля, че ако този парламент изкара мандата и Вие ме слушате по-често, може пък да вземете и да прокопсате. Благодаря Ви. (Ръкопляскания от „БСП за България“.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Благодаря Ви, господин Христов.
Господин Гьоков – втора реплика.
Заповядайте.
ГЕОРГИ ГЬОКОВ (БСП за България): Господин Председател, благодаря Ви.
Уважаеми народни представители! Уважаеми господин Гърневски, аз се чувствам задължен да Ви отговоря, защото няколко пъти ми цитирахте имената.
Първо, казахте, че не може всеки да бърка реда. Чакайте, Вие бъркате нещо реда. Редът в тази държава, законодателството, се определя от Народното събрание, тоест ние сме хората, които определяме реда, така че няма как да го бъркаме. Това, че Вие бъркате понякога реда със законите, които приемаме, е малко по-различен въпрос.
Тридесет години преход, грабеж. Това не го казвам аз, казва го целият български народ. Само че от тези 30 години една трета от времето – 10 години, управлява ГЕРБ. Като сте голяма работа защо не оправихте тази държава? Десет години са толкова голям период, че няма как да се извинявате с Тройна коалиция, с това какво било преди 10-и ноември. Десет години?! (Шум и реплики от ГЕРБ.)
Хората оправят държавите си за много по-малко време – за година, две, три, за един мандат. На Вас три мандата не Ви стигат?!
Искате анализ на прехода. Кой ще го прави този анализ, Вие ли?! В този анализ ще пише ли как забогатяха някои хора от управляващите? Защото аз не мисля, че ако Вие го правите, ще направите такъв анализ. Ще пише ли за суджука там, не знам?!
Единственото, по което се съгласявам с Вашето изказване, е, че българите с кръв и пот градиха тази държава, а сега точно към тези, които градиха държавата, отношението Ви към тях е такова, че им увеличавате пенсиите с по 5 лв. месечно.
Тук говорите, че ако управлява ГЕРБ още три мандата, ще се оправи положението. С един колега тук си говорихме и има процедурно предложение да гласуваме още три мандата на ГЕРБ напред и да оправим държавата. Само че с този 3% ръст, който го давате всяка година в икономиката, не знам докъде ще стигнете? Три процента е смешно! (Председателят дава сигнал, че времето е изтекло.) Ние с 3% няма да станем скоро предпоследна държава, а не да се изправим на крака.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Благодаря Ви, господин Гьоков.
Има ли трета реплика? Не.
Заповядайте за дуплика, господин Гърневски.
След това има заявено изказване от господин Симеонов и от господин Шопов.
Имате думата, господин Гърневски.
СПАС ГЪРНЕВСКИ (ГЕРБ): Господин Христов, само едно изречение. От това, което чух от Вас, разбрах, че разлика между Маркс и Вас няма. (Шум и реплики. Възгласи от „БСП за България“: „Браво, браво!“)
Господин Гьоков, кой ще направи анализа? Господин Христов го направи по онази телевизия великолепно и ясно. Току-що Ви изчетох анализа кой е разграбил държавата.
Ако искате обаче малко повече конкретика – ето на първия ред виждам госпожа Нинова, попитайте я как се разграбват външнотърговски дружества. Тя ще Ви обясни блестящо как се разграби Пловдивският панаир. (Силен шум и реплики от „БСП за България“.)
Говорите за олигарсите. Дайте да погледнем кои олигарси са в ареста – със замъците и яхтите, самолетите, корабите, островите. Из цяла Европа ги издирваха и ги прибраха. Как така стана, че всички до един от тези олигарси са свързани с бившата номенклатура и с тайните служби, както казва господин Христов. Анализът е ясен.
Ако искате и конкретика как се фалира държава, питайте господин Гечев, няма никакви проблеми, защото колкото пъти БСП дойде на власт, толкова пъти държавата фалира. Където дойде БСП трева не никне след нея. Затова трябват още 10 години и всичко това да се унищожи като порочна практика – 70 години кражби и далавери!
Кръв и пот, казахте. Колко кръв проляхте на този народ и имате свян да говорите тук, от тази трибуна! Така че анализът е готов, направен е от Вашата партия – изчетох Ви имената, а сега тези, които пряко са били режисьори и изпълнители на главната роля в този анализ и са грабили от българския народ, попитайте ги, те ще Ви обяснят как е ставало това.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Благодаря Ви, господин Гърневски.
Господин Симеонов, заповядайте за изказване.
ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ (ОП): Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги народни представители! Уважаеми вносители на Законопроекта от БСП, за пореден път ме впечатлявате с начина, по който подхождате към пореден сериозен въпрос, който, естествено, че трябва да бъде решен рано или късно и той ще бъде решен.
Начинът, по който подхождате, остава в мен впечатлението, че го правите само за да привлечете колкото се може повече медийно внимание, вкарвате определена порция скандал, шумотевица, патаклама, но като че ли целта Ви не е да постигнете това, което сте заложили в Законопроекта. Ако имахте сериозната цел да го постигнете и нямате нужното мнозинство, би трябвало да потърсите съдействие, съмишленици, разбиране на Вашата теза и евентуално готовност за някаква отстъпка, за да постигнете това, което сте си поставили за цел.
С други думи, ако мога да върна мисълта на оня велик български политик Андрей Ляпчев от 20-те години, който е казал, че нещата се постигат „со кротце, со благо и со малце кютек“. Вие малко превратно прилагате тази мисъл – почвате с кютека. Не знам, може би това е някаква традиция, установена от Вашата партия. Вие така си я карате, почвате с кютека и оттам нататък до разбирателството, но това си е Ваш проблем. По този начин трудно ще постигнете успех в законодателството на България в това Народно събрание. Това е моят съвет и оценка. Казвам Ви го, един път, като земляк – селата ни са на 10 км едно от друго и, втори път, като батко Ви го казвам, като по-голям човек. Запишете си го! (Шум и реплики.)
Пак ще върна леко историята за тези 300 лв., защото пак господин Гьоков ги подхвана тук. Тези 300 лв., господин Гьоков, госпожо Нинова, щяха да бъдат факт още от месец юли 2017 г., ако бяхте подкрепили нашето предложение от месец декември 2016 г., когато се гласуваше бюджетът. И тогава също сте били неособено последователни.
Пак повтарям, ако бихте желали да получите подкрепа, не би трябвало да допускате хаотична, неточна стрелба по целия политически спектър, каквото направи вчера госпожа Лечева. Изключително неточна стрелба, изключително неточна!
Не трябва да допускате и изказвания на господин Гьоков, в които да прави оценка кой е гласувал, кой не е гласувал, особено когато не се е запознал с фактите.
По същество обаче има два безспорни факта. Вече минаваме на сериозния анализ на Вашия Законопроект. Два безспорни, абсолютно безспорни и сериозни факта.
Първият е, че пенсиите в България са изключително ниски. Срамно, обидно ниски на фона на пенсиите в Албания, в Македония, в Румъния, в Сърбия, а да не говоря за Гърция. Срамно и обидно ниски! Най-ниската пенсия в тези държави е 185 евро, в България в момента най-ниската е 200 лв. И като казахме за 200-те и за 300-те лева още веднъж, господин Гьоков, защото аз веднъж подробно Ви обясних, но може би не сте били в залата: как се стигна до това, че предизборните обещания на „Обединени патриоти“ за 300 лв. минимална пенсия не можаха да бъдат реализирани? Не можаха, господин Гьоков, защото избирателят избра пропорция в управляващата коалиция 1 към 3,6 и когато ти си единицата, не можеш да наложиш на по-голямата партия да промени убежденията, принципите или икономическите си разбирания. Напротив, трябва да се търси някакъв консенсус, някаква пресечна точка. И това направихме ние, постигайки 200 лв. минимална пенсия в началото на мандата. Никое управление досега в началото на мандата не е повишавало пенсиите. Не подценявайте този факт!
Ние сме полагали много сериозни усилия, едва ли не сме се били с финансовия министър за тези 200 лв. в преговорния период. Но другата алтернатива знаете ли каква беше? Ако не бяхме стигнали до тези 200 лв. – пресечна точка между Програмата на „Обединени патриоти“ и Програмата на ГЕРБ, трябваше да отидем пак в избори. Ето това нямаше как да допуснем, защото сме патриоти! Защото за нас не е важното да бъдем във властта, а да направим нещо за родината си, за България. (Оживление в „БСП за България“.) И това, което можахме да направим, е да я опазим от хвърлянето в хаос и евентуален риск от управление на БСП и ДПС, ако бяхме отишли в следващите избори. Затова се съгласихме и постигнахме 200 лв. (Реплики от „БСП за България“.)
Да, не са много, да, нищо не са, но това е повишаването на пенсията на 824 хил. 300 души. Малко ли е това? 824 хиляди пенсионери – толкова са.
Защо продължавате да набивате? Да, не всяко предизборно обещание може да се изпълни, когато си малкият партньор в една коалиция. Това е истината. Няма нищо друго. И никой не се е отказвал от ангажиментите и от обещанията си.
По тази причина, точно защото не се отказваме от нашите убеждения и обещания, ние на първо четене ще подкрепим Вашия законопроект. Говоря за Националния фронт за спасение на България. (Единични ръкопляскания от „БСП за България“.) Не мога да нося отговорност за поведението на останалите мои колеги. Това е било наше предизборно обещание и ние ще го подкрепим, но не за да ликвидираме, да унищожим държавата България бюджетно, както Вие предлагате, защото с тези 550 млн. лв. за периода септември – декември, ако ги умножим, стават около 2 млрд. лв. на година. С два милиарда на година непредвидени разходи просто ще съсипем бюджета и оттам –държавата. Ние това няма да го допуснем. (Реплики от „БСП за България“.) Но ще подкрепим, за да отворим дискусията и да се опитаме за пореден път да постигнем промяна в минималните пенсии и като цяло в пенсионния модел с нашите по-големи партньори ГЕРБ, както и с останалите колеги от залата.
Когато тръгвате да постигате някаква политическа цел, пак Ви съветвам като батко, избирайте си средствата и методите. Избирайте ги! Инструментите са много важни. Лечева не може да Ви бъде инструмент. Извинявайте.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Благодаря, господин Симеонов.
Има ли реплики? Не виждам заявки.
Господин Шопов, поискахте думата за изказване. Заповядайте.
Има ли желаещи за изказвания от други парламентарни групи, за да спазваме реда? Не виждам.
Господин Шопов, имате думата.
ПАВЕЛ ШОПОВ (ОП): Благодаря, господин Председател.
Уважаеми колеги, остана малко време на групата. Съжалявам, но е много тъжно, като слушам как се обвиняваме, как се проклинаме, как се мразим… Те, господарите, са си постигнали целта – всичко да остава тук, ние да сме виновни, да се мразим и доникъде! Та тук комунистите ли не бяха, различни управления ли не бяха, Виденов ли не беше, този, онзи ли, някой министър-председател?
Уважаеми колеги, така е в една колонизирана държава, която няма суверенитет, на която всичко се определя отвън. Направена е колониална схема и социалната сфера е част от тази схема. Неминуемо.
Тук ще ме разберат няколко души – трима-четирима от БСП, един от тях стои на първия ред. Ще ме разберат двама-трима, с един-двама по-малко, от ГЕРБ, поглеждам към някои от тях. Ще ме разбере един човек, него го няма в момента, от ВОЛЯ. От „Обединени патриоти“ – май никой! (Оживление.) От ДПС, от стоящите тук в момента, има хора, които ги няма в залата, които прекрасно знаят за какво говоря. От ДПС няма нужда да ме разбират, тях нищо не ги интересува в тази държава, те са турска националистическа партия в България (силен шум и реплики от ДПС) и каквото лошо…
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Господин Шопов!
ПАВЕЛ ШОПОВ: …се случва тук, това е техен плюс. Това е тяхната цел – да става все по-лошо. (Шум и реплики.)
Да, госпожо Нинова, за пенсиите. Миналата година някой забеляза ли от Вас, през месец декември се появи едно малко съобщение, то се разпространи и по страниците на вестниците и телевизиите между другото, каква печалба са реализирали банките – 1 млрд. 460 млн. лв. чиста печалба до края на месец ноември? Съобщението се появи през месец декември. Някой от Вас зададе ли си въпроса какво значи това? Чии са банките? Къде отидоха тези пари? У едни семейства по Рим, Берлин и Токио, по Париж, Атина и други столици. И тези семейства живеят и пилеят, защото този пазар – банките, е чужд. Тези пари отидоха там.
Да не говорим какво излиза от големите вериги магазини, които са чужди. Същата е логиката. Да не говорим от телефончетата, които всичките държим по джобовете: 300 – 400 млн. лв. на година чиста печалба! Да не говорим за застрахователните дружества: 200 – 300 млн. лв.! Да не говорим от горивата, които са също чужди! От добивната промишленост – златото, което се извлича от недрата на България и за което толкова говорим от „Атака“, но кой го е еня? Получаваме жалки стотинки за това богатство. Злато газим – жадни ходим!
Тук трябва да се търсят причините? И не е ли това тук лантаг? На мен ми се иска да е истински парламент – български автентичен суверен, в който да се взимат решенията за това какво ще се яде, какво ще се пие, как ще живеем, какво ще произвеждаме, ще имаме ли високи технологии, ще имаме ли атомна електроцентрала, ще минават ли тръбите, от които сега щяхме да взимаме по 500 млн. долара? (Оживление.)
Да, тръбите – 500 млн. долара на година беше транзитната такса, господин Симеонов! Нито повече, нито по-малко! Това щеше да бъде факт. (Реплики.) Това щяха да бъдат парите за образование, това щяха да бъдат парите за здравеопазване, за пенсиите, за които говорим. Това да е логиката на нещата.
Завършвам с това, че малко време остава, бих говорил дълго, който желае – неделното училище на Сидеров, там ще му бъде обяснено. Макар че някои от Вас стигат до тези изводи, до тези истини, но въпрос на кураж е да се опълчат, да кажат „не“! Или да кажат „да“ тогава, когато трябва! Да кажете утре „не“ на F овете Вие от БСП, защото зная какви сметчици си правите – утре да не дойдете в достатъчен брой депутати или да се изсулите от пленарна зала, защото Ви е страх да не разсърдите господарите, началниците си, които са и Ваши! Защото логиката е, както във всички исторически времена: има заложници при сюзерена. Там – за доброто поведение на вождовете, царете, кралете! Тук има и такава логика. Вие добре знаете.
И да си говорим глупости, и да търкаляме, и да продължим да се мразим ние, българите… Ние тук – в българското политическо пространство, имаме само един противник, един враг. Всички други са български партии – хубави или лоши!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Господин Шопов!
ПАВЕЛ ШОПОВ: Да не се мразим помежду си, да назоваваме нещата с истинските им имена, да проумеем най-после къде сме, защото къде сме ние? Тридесет години либерална демокрация – нали това е моделът? Нали с това сменихме омразния комунизъм? Е, прокопсахме ли? Нали сме в НАТО, нали сме в Европейския съюз? И всички заклинания и обещания бяха, че като влезем в НАТО и в Европейския съюз, всичко ще се оправи и ще живеем по мед и масло. Така ли беше? А защо има в момента корупция? Този модел явно ражда корупция. И то страшна корупция! И сива икономика. Не е ли сива икономика да дадеш Кремиковци за 1 лев? (Председателят дава сигнал, че времето е изтекло.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Господин Шопов…
ПАВЕЛ ШОПОВ: Да дадеш авиокомпанията си за цената на един апартамент? Или после да изброявам ли примери за един или друг държавен актив? Е, как да бъдем богати ние, българите?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Господин Шопов!
ПАВЕЛ ШОПОВ: Да, благодаря Ви.
Колеги, ние сме все още във валутен борд, забележете! Имаме нормативи, имаме 2% дефицит в платежния баланс, който не трябва да надхвърляме, но сега с изтребителите утре ние ще го надхвърлим.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Времето изтече, господин Шопов. Разбрахме Вашето изказване. Благодаря Ви.
Има ли реплики?
ХАМИД ХАМИД (ДПС, от място): По начина на водене!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Заповядайте, господин Хамид.
ХАМИД ХАМИД (ДПС): Господин Председател, на два пъти допуснахте, въпреки че усетихте недоволство от нашата група, обидни думи към най-българската партия в този парламент! (Оживление и реплики от ОП.)
Ако няма да си изпълнявате задълженията на председател, моля незабавно освободете това място, защото е много ясно, че сте от същата група малоумници! (Силен шум и реплики от ОП.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Господин Хамид…
ХАМИД ХАМИД (ДПС, от място): Изгонете ме!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Не, няма да се поддам на Вашата провокация. Ако има недоволство, на което Вие видяхте, че реагирах, и правилно отбелязахте, нека да го поставим на обсъждане там, където е неговото място. Ако имате съответните бележки, ще прегледаме протоколите и ще вземем съответните мерки. Споделям гнева Ви, но не е този начинът, по който го изразихте.
Това беше процедура по начина на водене.
Има ли реплики към изказването на господин Шопов? Няма реплики.
Заповядайте за следващото изказване.
РУМЕН ГЕНОВ (ГЕРБ): Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Ще се опитам малко да снижим емоционалното ниво и да се върнем в темата.
Какво мисли нашата парламентарна група относно Законопроекта, който разглеждаме?
В този законопроект се предлага пенсиите за трудова дейност, отпуснати до 31 декември 2016 г., тоест до края на 2016 г., да бъдат преизчислени от 1 септември тази година, като индивидуалният коефициент на лицето се умножи по средномесечния осигурителен доход за страната за 2015 г. Предвидено е също така преизчислението да се извършва, ако това е по-благоприятно за лицето.
Ние внимателно разгледахме както предложението, така и становищата по Законопроекта, които предполагам всички, които са запознати със Законопроекта и становищата, знаят, че тези становища са отрицателни. И се позоваваме до голяма степен на тях.
Средномесечният осигурителен доход за страната за 2015 г. се равнява на 726 лв. и 40 ст. На базата на тази сума са отпуснати пенсиите, които са отпуснати през месец януари 2016 г. Веднага, непосредствено след края на месец януари 2016 г., пенсиите, които са отпуснати, са отпуснати вече, като са изчислявани и са формирани на по-висок осигурителен доход, което означава, че в Законопроекта, който иска преизчисляване на пенсиите, които са до края на 2016 г., има една голяма част, точният им брой е 344 хиляди, които няма да бъдат преизчислени.
Този законопроект претендира за равнопоставеност между всички лица, които ще се пенсионират, а ето, още в първия момент няма да бъдат включени 344 хиляди пенсии за трудова дейност. Тоест това са над 23% от всички, които получават пенсии.
На практика при преизчисляване по предложения в Законопроекта начин, с посочения осигурителен доход увеличението ще получат около 1 млн. 285 хил. пенсионери, или това са около 75 на сто от всички пенсии, като размерите на някои от тях ще достигнат дори новоопределения максимален размер от 1200 и ще бъдат ограничени от него.
Средният размер на пенсиите, които получават увеличение в резултат на преизчислението, ще се увеличи от 391, каквато е сумата, която сега от 1 юли би трябвало да се получи, на около 500 лв., или с около 28%. Това формира, както вече стана дума няколко пъти, една сума от порядъка на около 140 милиона месечно, или 560 милиона над планирания бюджет само за 2019 г. Обаче това е само за 2019 г.
Тази законова промяна, ако бъде приета, няма да има смисъла на еднократен акт, а ще бъде системен фактор, който ще определя пенсиите, което означава, че по предварителни изчисления за следващата 2020 г. бюджетът на ДОО трябва да бъде увеличен с милиард и 730 милиона. За 2021 – с милиард и 800 повече, отколкото е сега. За 2022 г. – с милиард и 900.
Преди малко тук се направи една аналогия – не можело за самолети да се дават такива пари, а пък за пенсии не било възможно да се намерят. Смятам, че това е крайно некоректно сравнение, защото не можем да сравняваме две активности – едната, свързана с националната сигурност, а другата – в социалната сфера. Да не говорим, че едното е еднократен акт, а другото е системно заложена законова промяна.
В Законопроекта принципно никъде не се посочва откъде и как могат да бъдат взети тези средства или да бъдат предвидени, или пък някакви компенсаторни механизми.
Освен това, нека да припомним, че държавният бюджет, бюджетът на държавното обществено осигуряване и бюджетът на Националната здравноосигурителна каса се приемат от Народното събрание с отделни закони за съответната бюджетна година – за всяка бюджетна година, при осигуряване на съгласуваност между тях. Тоест сега ако променим единия бюджет, означава, че той няма да бъде съгласуван с два други бюджета, които са приети преди време.
Ще повторя, с което смятам да приключа, че осигуряването на необходимите средства за този законопроект ще окаже влияние на разходите, които са не само за тази година, а по принцип е свързано с осигуряване на необходимите средства за изплащане на новите, по-високи размери на пенсиите и през следващите четири години – минимум четири години.
Преизчисляването на пенсиите, за разлика от изплащането на така наречените „великденски или коледни добавки“ на практика е дългосрочен финансов ангажимент – за да се осигури това финансиране, ние трябва да бъдем подготвени. На всички е ясно и предполагам, че в тази зала няма никой, който да не желае неговите родители да вземат по-добри пенсии и да са по-добре осигурени. Обаче в крайна сметка нека да видим какви са реалните възможности на бюджета, защото всичко, което се говори по начин – да изпълним това, да изпълним онова, което е неизпълнимо за държавния бюджет, се нарича популизъм. Благодаря. (Ръкопляскания от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Благодаря Ви, господин Генов.
Има ли реплики? Няма.
За изказване има думата народният представител Драгомир Стойнев.
Заповядайте.
ДРАГОМИР СТОЙНЕВ (БСП за България): Благодаря Ви, господин Председател.
Уважаеми дами и господа народни представители! Благодаря на колегата преди малко, че ни запозна със становището на Министерството на труда и социалната политика – разбира се, ние преди това го бяхме прочели. Няма как да не сме благодарни и на колегите от управляващата, повтарям, от управляващата коалиция, защото част от тази коалиция, като НФСБ, ще ни подкрепят – наистина добра стъпка. За останалите колеги Патриоти…
А, и Вие ли ще ни подкрепите? Благодаря Ви, господин Шопов.
…В крайна сметка като част от коалицията можете също така да допринесете за тази промяна, която Вие искате, и съм убеден, че и ние можем да Ви подкрепим.
Но, колеги, да се върнем към дебата, който е ключов, защото имаше доста искри от страна на господин Гърневски, които, разбира се, няма как ние да приемем.
Тук, уважаеми колеги, говорим за едно-единствено нещо – има огромна несправедливост: за един и същи осигурителен принос на даден човек само защото се е променил осигурителният доход, неговата пенсия е между 20 и 30% по-ниска! Ние от левицата искаме да намерим решение на тази несправедливост. При положение че веднъж вече се е случвало – по време на Тройната коалиция, когато управляваха БСП, ДПС и НДСВ, имаше подобно преизчисляване на пенсиите! И това дава благоприятен ефект не само върху жизнения стандарт на пенсионерите, но и върху самата икономика! (Реплика от народния представител Станислав Иванов.)
В крайна сметка пенсионерите не са най-големите консуматори и още отсега можем 20% от тези уж разходи, както го броите за разходи – за нас това са инвестиции в хората, те се връщат в държавния бюджет, защото те са първите, които отиват да си плащат сметките!
Не разбирам защо за Вас това е проблем – откъде ще се намерят парите. Дайте тогава нищо да не увеличаваме! Всъщност за какво са им и пенсии?! Дайте тогава да е пълна хазната, още повече че от сутрин до вечер, в продължение на една година, допреди няколко месеца ни се обясняваше за един огромен, огромен излишък! Ние се радваме на подобен излишък – неслучайно искахме този излишък тук да може да се разпределя, в българския парламент, така както се разпределяше преди време. Това е единственият прозрачен начин. Вие, управляващите, отказахте – предпочетохте да го разпределяте на тъмно.
Това е разликата между Вас и нас. Вие казвате: „Ние даваме много коледни и великденски добавки“ – съгласен съм, колеги. Няма да казвам, че ние започнахме тази добра инициатива. Но имаше период, в който се даваха по 150 лв. на всеки пенсионер! Повтарям, 150 лв. на всеки един пенсионер – бонус! Няма нищо лошо в това. И вместо тук да намираме начина, да решаваме тези проблеми, ние се връщаме в миналото, започват се обидите. Това е несправедливост, на която трябва да намерим решението!
Моделът, който е започнал от 2000 г. – хайде, не трябва да се говори за осигурителна тежест, е над 43 – 45%! След това започна намаляването на осигурителните вноски! Вие от ГЕРБ бяхте тези, които най-много заклеймявахте това увеличение! Ето, че то вече се случва един път – два пъти.
Ако ни бяхте слушали преди седем-осем години, сега нямаше да има такъв проблем! Хубаво, трябва Ви време, за да прогледнете, но в крайна сметка разбирате, че вървите по правилния път!
Сега обаче това, което Ви казвам, е изключително наложително! Не правете грешката – примерно след време отново да решаваме този проблем. Защо? Защото, колеги, идва 2021 г., идват големи разходи.
Ако трябва да започнем този дебат, имаме и въпроса: какво се случи с втория стълб? Тук никой от управляващите не смее да поеме тази тема и да говори, но тя е изключително важна! (Реплики от ГЕРБ: „Времето!“) Чакаме от Вас, ако сте държавници, да дадете тон – кога ще обсъждаме този проблем!
Но когато става въпрос за една несправедливост (реплики от ГЕРБ), когато едни хора са се пенсионирали преди 2000 г., завършвам с едно изречение, и тези, които са се пенсионирали преди две години, говоря за осигурителен принос – без осигурителния доход, не е честно разликата в пенсията да бъде между 200 и 250 лв.!
Това искаме ние от левицата – да решаваме проблеми, не да ги отлагаме, както правите Вие винаги досега! И днес с тол системата го доказахте. Благодаря Ви. (Ръкопляскания от „БСП за България“.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Благодаря Ви, господин Стойнев. Времето изтече.
Има ли реплики? Не виждам заявки за реплики.
Други изказвания? Няма.
Закривам разискванията и преминаваме към гласуване.
Моля, квесторите, поканете народните представители – предстои гласуване.
Гласуваме Законопроект за допълнение на Кодекса за социално осигуряване, № 954-01-38, внесен от Корнелия Петрова Нинова и група народни представители на 12 юни 2019 г.
Гласували 172 народни представители: за 76, против 15, въздържали се 81.
Предложението не е прието.
Уважаеми народни представители, ще прочета съобщението за парламентарен контрол, който ще бъде проведен утре, на 19 юли 2019 г., петък:
Първо ще проведем разисквания по питане на народните представители Георги Йорданов, Георги Михайлов, Анелия Клисарова, Илиян Тимчев, Валентина Найденова, Иван Ибришимов и Георги Гьоков към министъра на здравеопазването Кирил Ананиев относно политиката на Министерството на здравеопазването по отношение на кадровото обезпечение с медицински специалисти.
Следват въпроси и питания:
1. Заместник министър-председателят Томислав Дончев ще отговори на един въпрос от народния представител Антон Кутев.
2. Заместник министър-председателят по обществения ред и сигурността и министър на отбраната Красимир Каракачанов ще отговори на два въпроса от народните представители Иван Валентинов Иванов; и Николай Цонков.
3. Министърът на здравеопазването Кирил Ананиев ще отговори на девет въпроса от народните представители Георги Михайлов; Джевдет Чакъров – два въпроса; Кольо Милев; Иван Ибришимов; Атанас Костадинов и Илиян Тимчев; Валентина Найденова – два въпроса; и Георги Гьоков.
4. Министърът на регионалното развитие и благоустройството Петя Аврамова ще отговори на осемнадесет въпроса от народните представители Ахмед Ахмедов; Любомир Бонев; Севим Али; Георги Йорданов; Кольо Милев; Александър Ненков и Александър Иванов – два въпроса; Кристиан Вигенин – два въпроса; Милен Михов; Иван Ченчев – два въпроса; Даниел Йорданов и Красимир Янков; Павел Шопов; Джевдет Чакъров – три въпроса, и Димитър Георгиев.
5. Министърът на труда и социалната политика Бисер Петков ще отговори на четири въпроса от народните представители Виолета Желева; Иван Валентинов Иванов; и Надя Клисурска и Георги Стоилов – два въпроса.
6. Министърът на правосъдието Данаил Кирилов ще отговори на един въпрос от народния представител Надя Клисурска.
7. Министърът на земеделието, храните и горите Десислава Танева ще отговори на шест въпроса от народните представители Светла Бъчварова – два въпроса; Васил Антонов; Румен Георгиев; Георги Стоилов и Иван Димов Иванов; Георги Стоилов и Светла Бъчварова; и на едно питане от народния представител Кристиан Вигенин.
8. Министърът на туризма Николина Ангелкова ще отговори на два въпроса от народните представители Борис Ячев; и Иван Вълков.
9. Министърът на икономиката Емил Караниколов ще отговори на един въпрос от народния представител Никола Динков.
На основание чл. 96, ал. 3 и чл. 99, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание отлагане на отговори със седем дни са поискали:
- министърът на финансите Владислав Горанов на един въпрос от народния представител Георги Гьоков;
- министърът на образованието и науката Красимир Вълчев на един въпрос с писмен отговор от народните представители Надя Клисурска и Виолета Желева.
Поради отсъствие от страната в заседанието за парламентарен контрол няма да участват министърът на вътрешните работи Младен Маринов и министърът на културата Боил Банов.
Поради ползване на платен годишен отпуск в заседанието за парламентарен контрол няма да участват министърът на околната среда и водите Нено Димов и министърът на образованието и науката Красимир Вълчев. (Уточнения с народните представители Васил Антонов и Нона Йотова.)
Обявявам, че следващото редовно заседание ще се проведе на 19 юли 2019 г., петък, от 9,00 часа.
Поради изчерпване на дневния ред закривам заседанието. (Звъни.)

(Закрито в 13,37 ч.)
Председател:
Цвета Караянчева


Заместник-председатели:
Емил Христов
Явор Нотев
Нигяр Джафер


Секретари:
Филип Попов
Николай Александров
Форма за търсене
Ключова дума
ЧЕТИРИДЕСЕТ И ТРЕТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

 Обявление за провеждане на процедура за подбор на кандидати за член на Европейския комитет за предотвратяване на изтезанията и нечовешкото или унизително отнасяне или наказание

Проект на Конституция на Република България

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на председател и членове на Комисията за защита на личните данни

Избор на член на Централната избирателна комисия

Избор на председател на Икономическия и социален съвет

Избор на генерален директор на Българската телеграфна агенция

    Последни заседания