Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Стенограми от пленарни заседания
ТРИСТА ШЕСТДЕСЕТ И СЕДМО ЗАСЕДАНИЕ
София, петък, 29 май 2020 г.
Открито в 9,00 ч.
29/05/2020
Видео архив » Преглед на видео архив
Председателствали: заместник-председателите Емил Христов и Кристиан Вигенин

Секретари: Станислав Иванов и Джейхан Ибрямов

ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ (звъни): Имаме кворум, откривам заседанието.
Преди да продължим с точките от Програмата – съобщения:
Заместник министър-председателят по обществения ред и сигурността и министър на отбраната на Република България уведомява Народното събрание, че в изпълнение на чл. 18 от Закона за преминаване през и пребиваването на територията на Република България на съюзнически и на чужди въоръжени сили със своя заповед е разрешил преминаването през въздушното пространство на Република България с невоенен характер на самолет Ил-76 с неговия екипаж от Военновъздушните сили на Украйна. Разрешението е в сила за периода от 3 до 10 юни 2020 г. за общо два полета с цел логистична поддръжка на силите на Украйна, участващи в операцията на ООН по поддръжка на мира в Конго. Уведомлението е постъпило на 27 май 2020 г. с вх. № 003-09-38 и е предоставено на Комисията по отбрана.

Продължаваме със:
ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА РАТИФИЦИРАНЕ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ МЕЖДУ МИНИСТЕРСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА И ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ „ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“ (РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ), ОТ ЕДНА СТРАНА, И МЕЖДУНАРОДНАТА БАНКА ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ, ОТ ДРУГА СТРАНА, ПОДПИСАНО НА 12 ФЕВРУАРИ 2020 Г.
Вносител – Министерският съвет.
Заповядайте, госпожо Захариева, да представите Доклада за първо гласуване на Комисията по образованието и науката.
ДОКЛАДЧИК ГАЛЯ ЗАХАРИЕВА: Благодаря, господин Председател.
Господин Министър, преди да прочета Доклада, моля, процедура за допуск в залата на заместник-министъра на образованието и науката Карина Ангелиева.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Подлагам на гласуване направеното предложение за допуск в зала.
Гласували 150 народни представители: за 149, против няма, въздържал се 1.
Предложението е прието.
Моля, продължете с представянето на Доклада.
ДОКЛАДЧИК ГАЛЯ ЗАХАРИЕВА:
„ДОКЛАД
за първо гласуване относно Законопроект за ратифициране на Споразумението за предоставяне на консултантски услуги между Министерството на образованието и науката и Изпълнителна агенция „Оперативна програма за „Наука и образование за интелигентен растеж“ (Република България), от една страна, и Международната банка за възстановяване и развитие, от друга страна, подписано на 12 февруари 2020 г., № 002-02-5, внесен от Министерския съвет на 4 май 2020 г.
На свое извънредно заседание, проведено на 21 май 2020 г., Комисията по образованието и науката обсъди Законопроект за ратифициране на Споразумението за предоставяне на консултантски услуги между Министерството на образованието и науката и Изпълнителна агенция „Оперативна програма за „Наука и образование за интелигентен растеж“ (Република България), от една страна, и Международната банка за възстановяване и развитие, от друга страна, подписано на 12 февруари 2020 г., № 002-02-5, внесен от Министерския съвет на 4 май 2020 г.
На заседанието присъстваха: господин Красимир Вълчев – министър на образованието и науката, госпожа Карина Ангелиева – заместник-министър на образованието и науката, и господин Кирил Гератлиев – изпълнителен директор на Изпълнителна агенция „Оперативна програма за „Наука и образование за интелигентен растеж“.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Извинете ме, госпожо Захариева.
Колеги, малко по-шумно е, отколкото обикновено. Нали разбирате какво искам да помоля? И отново ми е неудобно да споменавам имена.
Моля, продължете.
ДОКЛАДЧИК ГАЛЯ ЗАХАРИЕВА: „Законопроектът беше представен от госпожа Карина Ангелиева.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Господин Генов, моля Ви! Господин Манол Генов, моля Ви! Благодаря.
ДОКЛАДЧИК ГАЛЯ ЗАХАРИЕВА: „Споразумението е в изпълнение на подписания Меморандум за разбирателство от 1 септември 2015 г. между Правителството на Република България и Международната банка за възстановяване и развитие за партньорство и подкрепа в усвояването на Европейските структурни и инвестиционни фондове.
Целта на настоящия законопроект е да осигури основа за сътрудничество с Международната банка за възстановяване и развитие в областта на науката и образованието и за подкрепа на процеса на програмиране на новата Оперативна програма за „Наука и образование“ за следващия програмен период. Очакваният резултат е банката да предостави в областта на науката план за действие и препоръки относно повишаване на ефективността на публичните инвестиции в научноизследователската и развойната дейност, както и за програмиране на адекватни операции в сектора на научните изследвания и иновации.
Международната банка за възстановяване и развитие ще подкрепи Министерството на образованието и науката в подготовката на консолидиран подход, основан на доказателства, за разработване на Национална стратегическа рамка в областта на образованието до 2030 г. Банката ще подкрепи идентифицирането и приоритизирането на целите на политиката, необходимите реформи и формулиране на стратегически програми в подкрепа на прилагане на стратегията, както и ще предостави оценка и препоръки относно цялостния подход и нивото на секторна и политическа съгласуваност на стратегическата рамка за образование до 2030 г.
Срокът на действие на Споразумението изтича в деня на изтичането на двадесет и втория месец от датата на влизането му в сила.
В дискусията по Законопроекта се включи народният представител Ирена Анастасова, която постави въпроса как може да бъде разработена Стратегическа рамка в областта на образованието до 2030 г., след като няма такава за развитието на икономиката.
Представителите на Министерството на образованието и науката потвърдиха необходимостта от тясна връзка между икономиката и образованието. Те информираха, че трайно и целенасочено работят в тясно взаимодействие с Министерството на икономиката и отчитат всички техни прогнози за развитието на страната като част от глобалното развитие.
В хода на дискусията беше констатирано и отстранено техническо несъответствие в наименованието на Законопроекта.
След приключване на обсъждането и проведено гласуване с резултат 13 гласа „за“, 5 гласа „против“ и без „въздържал се“ Комисията по образованието и науката предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване предложения Законопроект, № 002-02-5, внесен от Министерския съвет на 4 май 2020 г., с отстраненото техническо несъответствие в наименованието, като то се чете Законопроект за ратифициране на Споразумението за предоставяне на консултантски услуги между Министерството на образованието и науката и Изпълнителна агенция „Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (Република България), от една страна, и Международната банка за възстановяване и развитие, от друга страна, подписано на 12 февруари 2020 г.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви.
Имате думата за изказвания.
Откривам разискванията.
Изказване – заповядайте, господин Цонков.
Имате думата.
НИКОЛАЙ ЦОНКОВ (БСП за България): Уважаеми господин Председател, дами и господа народни представители, уважаеми господин Министър! Бих искал да взема отношение по така представеното ни Споразумение между Световната банка за възстановяване и развитие и Министерството на образованието и науката.
Първо бих искал да започна с позицията на „БСП за България“ – ние категорично не приемаме тази практика, която се е установила в България от правителството на Бойко Борисов да се сключват такива консултантски договори. Това е може би пети, шести, поредният такъв договор, който се сключва между Световната банка и ведомство. Това е порочна практика. Ние от „БСП за България“ ще гласуваме „против“ предложеното ни споразумение.
Бих искал да изкажа няколко аргумента в посоката на нашата позиция и ще започна с една ретроспекция. През последните десетилетия образованието и науката са тежко недофинансирани… (Реплики от ГЕРБ.)
СТАНИСЛАВ ИВАНОВ (ГЕРБ, от място): Как ще е недофинансирано образованието?!
НИКОЛАЙ ЦОНКОВ: И по този начин се натрупаха и сериозни проблеми и сериозни проблеми се натрупаха през годините. Това, разбира се, беше продиктувано и от грешните политики, които са се водили, особено през последните десет години от правителството на Бойко Борисов, в резултат на което правилно, разбира се, беше програмирана и специална Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, в която бяха заложени над милиард и 600 милиона, с които да бъде стимулирано и реформирано образованието в България, образователният сектор.
СТАНИСЛАВ ИВАНОВ (ГЕРБ, от място): През 2015 г. бяхте Вие!
НИКОЛАЙ ЦОНКОВ: Но какво видяхме? През 2016 г. бяха замразени средствата по Оперативната програма. По-късно с решение на Министерския съвет скандално се взе решение 102 милиона от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, които конкретно трябваше да се използват за научни изследвания и развитие на технологиите, бяха прехвърлени към друга оперативна програма в Министерството на икономиката „Иновации и конкурентоспособност“. Тоест в програмния период 2014 – 2020 г. се видя пълният провал на правителствата на Бойко Борисов и невъзможност за усвояване…
СТАНИСЛАВ ИВАНОВ (ГЕРБ, от място): На Пламен Орешарски.
НИКОЛАЙ ЦОНКОВ: И, разбира се, ефективно реформиране на системата на образованието.
До ден днешен все още не сме гледали, между другото, и Отчет на изпълнението на Закона за училищно и предучилищно образование, който е приет от Вас, уважаеми управляващи. А там Вие сами с решение на Министерския съвет сте приели един анализ за социално-икономическото развитие на България, в който казвате недвусмислено, че в образователната система не е постигнат кой знае какъв напредък. Тоест всичко, което е заложено като мерки…
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Аз се извинявам, но, моля Ви, влезте в темата на Споразумението.
Дадох Ви възможност да се аргументирате. Влезте в темата, моля Ви.
НИКОЛАЙ ЦОНКОВ: Ще стигна дотам. Моля Ви, не ме прекъсвайте.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Извинете ме, но съм длъжен по Правилник.
НИКОЛАЙ ЦОНКОВ: И се оказва, че всъщност правителствата не са постигнали абсолютно никакъв резултат в системата на образованието.
И сега стигаме до Споразумението, което трябва да подпише правителството и конкретно Министерството на образованието със Световната банка. С подписването на това споразумение Вие признавате, че не може да се справите с проблемите на образованието в България. Вие признавате, че не сте компетентни, не може да решите проблемите, които съществуват, които са натрупани в образователната система. За какво става въпрос в това споразумение? Да се формулира една стратегическа рамка за развитие на образованието в един дългосрочен период.
Уважаеми управляващи, все още имаме добра система на наука в България. Имаме Българска академия на науките, имаме 54 висши училища, имаме много добри учители в средното образование. И за капак на всичко ние предлагаме да се сключи едно споразумение за над три милиона лева, които да бъдат дадени на Световната банка, за да дойдат тук някакви експерти и да решат чужди експерти, които не познават българските условия, не познават българската система на образование, да решат проблемите на българското образование. Ами, ако това не е признание за провала на правителството на Бойко Борисов с подписването на това споразумение, аз не виждам какво друго може да се каже. По този начин ние какво ще постигнем? Даваме отново едни консултантски услуги, както казах, над три милиона лева и аз съм отсега убеден в резултата. Нула! Нищо няма да постигнем по този начин с подобни споразумения.
Защо не използваме потенциала в България – българското образование е тема, която е национална, надпартийна, да седнем и да се разберем по тези въпроси?
РЕПЛИКА ОТ ГЕРБ: А, ще се разбираме! Аха!
НИКОЛАЙ ЦОНКОВ: Ние от „БСП за България“ отдавна сме направили своите предложения. Може за решаване на проблемите да използвате една част от тях вместо да подписвате споразумение със Световната банка за 3 милиона.
По този начин Вие казвате – системата на средното и висшето образование в България няма потенциал, няма добри експерти, ние не вярваме на българските преподаватели, на българските научни работници и затова ще използваме външни експерти. Това е цинично! Смея да твърдя, че в България все още работят отговорни преподаватели и учители, които могат да се справят с подобни задачи.
Призовавам Ви: не приемайте така предложеното споразумение между Световната банка и Министерството на образованието и науката!
И накрая, преди да завърша, само ще цитирам една книга от известен на всички Вас икономист Джефри Сакс, казва се „Краят на бедността“. В нея той прави една много интересна аналогия между икономиката – проблемите на икономиката, и медицината. И казва, че за да се решат проблемите на икономиката, в случая можем да кажем – на образованието, ние трябва да познаваме много добре културата, начина на живот на хората в държавата, в която се отива. Това означава, че трябва да има много време, в което да се изследват условията, за да се види как работи системата, за да се предложат и правилните решения.
Съжалявам много, няма как да подкрепим подобно споразумение. Благодаря Ви. (Продължителни ръкопляскания и възгласи: „Браво, браво!“ от „БСП за България“.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, господин Цонков.
Колеги, има ли реплики?
Други изказвания? Има ли други изказвания?
Госпожо Захариева.
ГАЛЯ ЗАХАРИЕВА (ГЕРБ): Благодаря, господин Председател.
Господин Министър, уважаеми колеги! Цинично е понякога поведението и отношението към една изключително важна тема на някои колеги. Цинично е във време, в което се дават изключително много средства за образование в България, което никога не е било в историята на българското образование, да се изправиш и да кажеш от тази трибуна, че има недофинансиране. Цинично е тогава, когато на 24 май цялата страна аплодираше българския учител за това, което направи във времето на пандемия, да застанеш тук и да кажеш, че в българското образование резултатът е нула! Резултатът беше нула, когато управляваше БСП! (Бурни ръкопляскания от ГЕРБ. Възгласи: „Браво, браво!“ от „БСП за България“.) Когато управляваха хора (продължителни възгласи „Браво, браво!“ от „БСП за България“), за които учителските протести бяха седянка. Това е цинизъм!
Днес, когато толкова много средства се дават в образованието, когато европейските програми помагат и развиват обмена – междудържавния, междуучилищния, междуинституционалния, не можете да говорите за цинизъм в системата на образованието. И е срамота – категорично го казвам – още по-малко като част от системата и като човек, който е член на Комисията по образованието. Съжалявам, че никога досега в нашата комисия и колеги от тази комисия, независимо от партийната им пристрастност, не са имали подобно поведение.
Още нещо искам да Ви кажа. Дали трябва да гласуваме това споразумение? По време на Ваше правителство Ваши министри ходиха да търсят обмен в Сингапур за нашата система и да придобиваме там знания и умения от тях, а Вие имате против да имаме един прекрасен обмен с помощта на консултантите в Световната банка.
И накрая бих искала да кажа, че е чисто учителско в мен отношение – уважаеми колеги, много често Ви репликирам, когато кажете „училищá“, но за член на Комисията по образование – много Ви моля: „учѝлища“. (Ръкопляскания от ГЕРБ и викове: „Ааа!“ и „Браво!“ от „БСП за България“.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря, госпожо Захариева.
Реплики?
Заповядайте.
ИРЕНА АНАСТАСОВА (БСП за България): Уважаеми господин Председател, колеги! Уважаема госпожо Захариева, първо, смятам, че Вие тълкувате изказването на господин Цонков. Той не даде оценка „нула“ на българското образование…
РЕПЛИКА ОТ ГЕРБ: Даде.
ИРЕНА АНАСТАСОВА: …даде оценка „нула“ на начина, по който се управлява. (Ръкопляскания от „БСП за България“.)
Винаги съм твърдяла, че българското образование – и средното, и висшето, оцелява в тази ситуация много често въпреки управлението, а не поради него. (Единични ръкопляскания от „БСП за България“. Реплика от „БСП за България“: „А така!“)
Затова, разбира се, дължим благодарност – ние винаги сме го казвали както на цялото учителско съсловие, така и на всички преподаватели във висшите учебни училища, така и на всички научни работници. Това е последователна наша политика във времето и ние сме отстоявали това си мнение.
Относно стратегията, за която трябва според това споразумение да бъде разработена с активната помощ на експерти от Световната банка, смятам, че, първо, в нашата страна, в Министерството на образованието и науката, в парламента на Републиката не беше направен анализ на изпълнението на Стратегията, която действаше, приета в парламента, за развитие на образованието до 2016 г. Но аз не се учудвам! Ние сме свидетели на липсата на какъвто и да е анализ, на липсата на каквито и да е изводи и на тази база решения за бъдещи действия в системата.
В този смисъл искам да Ви кажа и следното: това, което каза господин Цонков, е факт. Вие след една година сколасахте да внесете в Народното събрание…
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Времето Ви изтече, госпожо Анастасова.
ИРЕНА АНАСТАСОВА: …Доклад за приложение на целите и принципите на Закона…
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Моля да завършите мисълта си.
ИРЕНА АНАСТАСОВА: …за предучилищно и училищно образование.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви.
ИРЕНА АНАСТАСОВА: Какви са качествата му? Това ще…
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Госпожо Анастасова, моля, съобразете се все пак!
ИРЕНА АНАСТАСОВА: …го коментираме, надявам се, тепърва. Но когато Ви обясняваме някои неща, постарайте се да вникнете в добронамереността на това, което Ви се казва. Не търсете политически ефект, защото в думите на…
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Дадох Ви достатъчно време, благодаря Ви, госпожо Анастасова.
ИРЕНА АНАСТАСОВА: …господин Цонков имаше загриженост за системата.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Моля, завършете!
ИРЕНА АНАСТАСОВА: Благодаря. (Единични ръкопляскания от „БСП за България“.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Втора реплика – господин Ченчев.
ИВАН ЧЕНЧЕВ (БСП за България): Уважаеми господин Председател, уважаеми господин Министър, дами и господа народни представители! Господин Председател, ще бъда съвсем кратък – няма да отнемам от времето. Благодаря Ви, че сте толерантен към наши колеги в случая.
Уважаема госпожо Захариева, аз ще Ви кажа кое е цинизъм – от Вашето изказване така се почувствах провокиран. Цинизъм е това, че по време на извънредното положение българските учители си плащаха интернета по домовете, за да преподават дистанционно – нещо, което Вие не осигурихте. Ето това е цинизъм – да говорите как управлявате образованието, а учителите да си плащат интернета, за да преподават на българските деца. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви.
Господин Стойнев – това е третата реплика.
ДРАГОМИР СТОЙНЕВ (БСП за България): Уважаеми господин Председател, уважаеми господин Министър! Уважаема госпожо Захариева, мисля, че не е коректно от Ваша страна да бъркате и да смесвате темите. Тук никой не говори за ролята на учителите и на българското образование по време на епидемиологичната криза. Тук става въпрос за една оперативна програма, по която през 2016 г. за първи път бяха замразени средства! Тук става въпрос за една оперативна програма, в която се създаде специална агенция, защото средствата с прословутите центрове за върхови постижения, бе пълен провал. Тук говорим за оперативна програма, по която не могат да се усвояват европейски средства. Тук говорим за една оперативна програма, в която Вие се провалихте! Това е истината.
В същото време от тази оперативна програма ние трябва да даваме пари към съответната банка, която да ни пише, виждате ли, стратегиите от 2030 г.
И тук моите колеги това искат да посочат, че има нещо сбъркано! Сбърканото е, че именно тази оперативна програма не сработи. Неслучайно Вие, доколкото си спомням, уволнихте и заместник-министър, заради тази оперативна програма. Ние показваме, че този провал с Вашата политика ще продължи. Това искаше да каже колегата преди мен. И не прави чест на Вас да смесвате двете теми. Благодаря Ви! (Единични ръкопляскания от „БСП за България“.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Госпожо Захариева, имате думата за дуплика.
ГАЛЯ ЗАХАРИЕВА (ГЕРБ): Уважаеми господин Председател, господин Министър, уважаеми колеги! (Реплика от „БСП за България“.) Не, не, не е трудно! (Реплики от „БСП за България“.) Не е трудно, искам да отделя обаче коментара на госпожа Анастасова, защото с нея винаги сме намирали чисто професионалния диалог и сме успявали така добре да работим. И не ме изненадва нейната позиция. Тя я заяви категорично и по време на дебата в Комисията.
Всичко останало обаче е точно политика. Всичко останало е политика…
РЕПЛИКА ОТ БСП ЗА БЪЛГАРИЯ: Това е парламент.
ГАЛЯ ЗАХАРИЕВА: …затова аз си позволявам да говоря по този начин за образованието. Да, трябва да го смесваме. Защото от средното образование, от висшето образование, от науката, от всичко, което се прави за постигане на иновации, на върхови постижения, всичко това е образование и от всичко това зависи икономиката. (Реплика от „БСП за България“: „Там е провалът.“)
ГАЛЯ ЗАХАРИЕВА: Аз знам Вашата дежурна реплика. Вашата дежурна реплика винаги е „провал“. (Реплики.) Само че не във всяка…
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Господин Стойнев, моля Ви!
ГАЛЯ ЗАХАРИЕВА: …не във всяка грешка, не всеки път трябва да търсим провала. Трябва да търсим начина, по който да преодоляваме проблемите, слабостите и аз смятам, че това споразумение е крачка в тази посока. (Реплики от „БСП за България“.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, госпожо Захариева.
Продължаваме с изказванията. (Реплики.)
Кой?
ЯВОР БОЖАНКОВ (БСП за България): Уважаеми господин Председател, тъй като не успях да взема ред за реплика, не като експерт в материята, но като народен представител от Велико Търново: уважаема госпожо Захариева, трябва да изпитвате известно неудобство, когато говорите за колосални успехи и провали на предни правителства, защото сега, докато говорите, Вашите колеги закриват едно от големите училищá в община Горна Оряховица.
ГАЛЯ ЗАХАРИЕВА (ГЕРБ, от място): Учѝлища!
ЯВОР БОЖАНКОВ: Деца – има, жители – има, но учебното заведение, уви, се закрива. Мога да насоча погледа Ви от учебните заведения в малките населени места до университетите в областта – вземете за пример Свищовската академия, вземете за пример Великотърновския университет, провал след провал във всяко едно звено, на всяко едно ниво, госпожо Захариева. (Ръкопляскания и възгласи „Браво, браво!“ от „БСП за България“.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря, господин Божанков.
Има ли реплики? Изказвания?
Господин Попов!
ФИЛИП ПОПОВ (БСП за България): Благодаря.
Уважаеми господин Председател, съвсем кратко изказване под формата на въпрос към вносителите.
Уважаеми вносители, в колко други страни – членки на Европейския съюз, има такова споразумение? Кажете ги поименно, за да ги знаем! Очевидно е, че България е такава. В колко други?
Как ще се развива стратегия за развитие на образованието, без да има стратегия за развитие на икономиката – втори въпрос? Те не са ли свързани? И смятате, че не са свързани! Защо не се използва потенциалът на БАН в тази сфера – институция с дългогодишна история? Или все още смятате, че там са феодални старчета? Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря, господин Попов.
Реплики? Няма.
Изказвания? Има ли други изказвания, или да закриваме разискванията?
Закривам разискванията, преминаваме към гласуване.
Ще подложа на първо гласуване Законопроекта за ратифициране на Споразумението за предоставяне на консултантски услуги между Министерството на образованието и науката и Изпълнителна агенция „Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (Република България), от една страна, и Международната банка за възстановяване и развитие, от друга страна, подписано на 12 февруари 2020 г.
Гласували 141 народни представители: за 93, против 39, въздържали се 9.
Предложението е прието.
Госпожо Захариева, заповядайте.
ДОКЛАДЧИК ГАЛЯ ЗАХАРИЕВА: Господин Председател, на основание чл. 80, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание предлагам Законопроектът да се разгледа и на второ четене.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря.
Подлагам на гласуване направеното процедурно предложение.
Моля, режим на гласуване.
Гласували 141 народни представители: за 96, против 36, въздържали се 9.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ГАЛЯ ЗАХАРИЕВА:
„ЗАКОН
за ратифициране на Споразумението за предоставяне на консултантски услуги между Министерството на образованието и науката и Изпълнителна агенция „Оперативна програма за „Наука образование за интелигентен растеж“ (Република България), от една страна, и Международната банка за възстановяване и развитие, от друга страна, подписано на 12 февруари 2020 г.
Член единствен. Ратифицира споразумението за предоставяне на консултантски услуги между Министерството на образованието и науката и Изпълнителна агенция „Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (Република България), от една страна, и Международната банка за възстановяване и развитие, от друга страна, подписано на 12 февруари 2020 г.
Заключителна разпоредба
Параграф единствен. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.“
Ако ми позволите, в наименованието „Закон за ратифициране на Споразумението за предоставяне на консултантски услуги между Министерството на образованието и науката и Изпълнителна агенция „Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ да отпадне „за“, което е в заглавието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Прочетете текста, който трябва да гласуваме, моля.
ДОКЛАДЧИК ГАЛЯ ЗАХАРИЕВА: „Закон за ратифициране на Споразумението за предоставяне на консултантски услуги между Министерството на образованието и науката и Изпълнителна агенция „Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (Република България), от една страна, и Международната банка за възстановяване и развитие, от друга страна, подписано на 12 февруари 2020 г.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря.
Изказвания има ли, колеги? Не виждам.
Преминаваме към гласуване.
Първо ще подложа на гласуване направеното предложение за промяна в наименованието на Закона, представено ни от госпожа Захариева.
Гласували 142 народни представители: за 101, против 37, въздържали се 4.
Предложението е прието.
Гласувахме наименованието на Закона.
Сега поставям на гласуване съдържанието на член единствен; наименованието „Заключителна разпоредба“; и съдържанието на параграф единствен, така както бяха представени.
Гласували 138 народни представители: за 100, против 34, въздържали се 4.
Предложенията са приети.
С това завършихме законодателната част.

Продължаваме с:
ПАРЛАМЕНТАРЕН КОНТРОЛ.
Новопостъпили питания за периода 22 – 28 май 2020 г. от:
- народния представител Крум Зарков към Екатерина Захариева – заместник министър-председател по правосъдната реформа и министър на външните работи относно сътрудничеството между България и Европейския съюз в областта на съдебната реформа и борбата с корупцията. Следва да се отговори в пленарното заседание на 5 юни 2020 г.;
- народния представител Дора Янкова към Петя Аврамова – министър на регионалното развитие и благоустройството относно Националната програма за енергийна ефективност за многофамилни жилищни сгради. Следва да се отговори в пленарното заседание на 5 юни 2020 г.;
- народния представител Георги Гьоков, Кристиан Вигенин и Весела Лечева към Деница Сачева – министър на труда и социалната политика относно политиката на Министерството на труда и социалната политика по отношение на Закона за социалните услуги. Следва да се отговори в пленарното заседание на 5 юни 2020 г.;
Писмени отговори за връчване от:
- министъра на околната среда и водите Емил Димитров на въпрос от народния представител Георги Стоилов;
- министъра на регионалното развитие и благоустройството Петя Аврамова на въпрос от народните представители Иван Димов Иванов и Десислав Тасков;
- министъра на вътрешните работи Младен Маринов на въпрос от народния представител Стоян Мирчев;
- министъра на здравеопазването Кирил Ананиев на два въпроса от народния представител Стоян Мирчев;
- министъра на регионалното развитие и благоустройството Петя Аврамова на два въпроса от народните представители Никола Динков и Виолета Желева;
- министъра на финансите Владислав Горанов на въпрос от народния представител Георги Гьоков;
- министъра на земеделието, храните и горите Десислава Танева на въпрос от народния представител Красимир Богданов;
- заместник министър-председателя по икономическата и демографската политика Марияна Николова на въпрос от народния представител Надя Клисурска;
- министъра на труда и социалната политика Деница Сачева на въпрос от народния представител Надя Клисурска;
- министъра на регионалното развитие и благоустройството Петя Аврамова на въпрос от народните представители Петър Кънев и Иво Христов;
- министъра на финансите Владислав Горанов на въпрос от народните представители Петър Кънев и Иво Христов;
- министъра на труда и социалната политика Деница Сачева на два въпроса от народния представител Албена Найденова;
- министъра на вътрешните работи Младен Маринов на въпрос от народния представител Боряна Георгиева;
- министъра на околната среда и водите Емил Димитров на въпрос от народните представители Георги Стоилов и Иван Димов Иванов;
- министъра на икономиката Емил Караниколов на въпрос от народния представител Полина Цанкова.
Въпроси от парламентарния контрол.
Започваме с господин Владислав Горанов – министър на финансите. Той ще отговори на въпрос от народния представител Румен Гечев относно организацията на контрола за събиране на дължимите към бюджета плащания на данъци и такси от Държавната комисия по хазарта от фирмите в хазартния бизнес.
Заповядайте, господин Гечев, да зададете въпроса.
РУМЕН ГЕЧЕВ (БСП за България): Благодаря Ви.
Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Уважаеми господин Министър, на мое питане от 12 март тази година Вие ми отговорихте на 2 април 2020 г. в писмена форма, че в периода 2015 – 2019 г. несъбраните бюджетни вземания от четири фирми на господин Божков са общо над 693 млн. лв., в това число главница почти 557 млн. лв. и натрупани лихви над 136 млн. лв. Това са огромни загуби в бюджетните приходи на страната, които са допуснати поради очевиден провал на контрола от страна на оторизираните държавни органи, в това число Държавната комисия по хазарта, Националната агенция за приходите, Агенцията за държавна и финансова инспекция и, разбира се, самото Министерство на финансите, под чието крило са те.
В тази връзка моля да отговорите на възникналите по повод на Вашия отговор на питането ми взаимосвързани въпроси: в периода 2015 – 2019 г. кога, от кого или от коя институция, под каква форма са правени проверки, в това число ревизии на фирмите от хазартния бизнес, какви са резултатите от проверките; вярно ли е, че фирмите са предоставяли на Държавната комисия по хазарта ежемесечни отчети за платените такси; как точно са приемани, проверявани и завеждани по надлежния ред тези отчети; информация и/или самите месечни отчети за платените такси предавани ли са в Министерството на финансите; кой, кога и под каква форма е определял размера на таксите, плащани от фирмите на господин Божков, за всяка една от годините в периода 2015 – 2019 г.; тези такси еднакви ли са били за всички фирми от хазартния бизнес, или Държавната комисия по хазарта е определяла специфична, по-ниска, такса за фирмите на Васил Божков; Вие лично кога и под каква форма контролирахте Държавната комисия по хазарта за спазването на законите и нормативните уредби, осигуряващи стотици милиони лева приходи за държавната хазна?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря, уважаеми господин Гечев.
Уважаеми господин Министър, имате думата за отговор.
МИНИСТЪР ВЛАДИСЛАВ ГОРАНОВ: Уважаеми господин Председателстващ, уважаеми госпожи и господа народни представители, колеги! Професор Гечев, доста въпроси сте включили в едно сравнително кратко изложение, но ще се опитам да отговоря в рамките на парламентарния правилник.
Докладите за дейността на Държавната комисия по хазарта през годините са публикувани на интернет страницата на Комисията и са публично достъпни. В докладите се съдържа подробна информация за контролната дейност на Комисията, както и броят на извършените проверки по спазване на Закона за хазарта.
За периода от месец януари 2015 г. до месец декември 2019 г. при осъществяване на правомощията си Комисията по хазарта е извършила проверки по спазване на Закона за хазарта съгласно заповеди на председателя на Комисията по утвърден годишен план, проверки по текущи сигнали и жалби, както и проверки по писма на други институции.
За този период проверките са 3137, от които 1727 са съгласно чл. 89 от Закона за хазарта по утвърден годишен план за всяка година и са извършени в обекти, в които се организират дейности по Закона за хазарта от лица, получили лиценз. Също така са извършени 1381 проверки по сигнали, жалби и писма на други институции, както и проверки на обекти, в които се организира хазартна дейност без издаден лиценз от Комисията.
За извършените проверки през периода 2015 – 2019 г. са съставени необходимите документи и в случаите, при които е констатирано нарушение на Закона за хазарта, са съставени актове за установяване на административни нарушения, като за посочения период те са 378. Сред тях на лица, организатори на хазартни игри и неплатили в срок дължимите вноски, са издадени 50 акта за установяване на публични държавни вземания. През периода 2015 – 2019 г. са изготвени и издадени 350 наказателни постановления от председателя на Комисията. Наложените за този период имуществени санкции са в размер на 1 млн. 411 хил. лв.
За периода 2015 – 2019 г. Националната агенция за приходите в рамките на своята компетентност e извършила 812 проверки спрямо лица, осъществяващи хазартна дейност, като в това число 210 – по прихващане и възстановяване, 337 – в обекти, 265 – за установяване на факти и обстоятелства. Съставени са 506 акта за установяване на административни нарушения, като към момента са издадени 254 наказателни постановления на стойност 190 319 лв. За същия период са извършени 31 ревизии на организатори на хазартни игри, при които допълнително установените задължения са в размер на 1 млн. 251 хил. 314 лв.
По отношение на втория Ви въпрос. От 1 януари 2014 г. с влезлите в сила промени в Закона за хазарта на Комисията е вменено да администрира държавните такси от Закона, като в чл. 30 са регламентирани таксите, които всички организатори на хазартни игри следва да заплащат.
В тази връзка съгласно чл. 30, ал. 6 от Закона за хазарта организаторите на хазартни игри, които заплащат такси, подават за всеки месец в Комисията до 15-о число на следващия месец декларация, в която декларират дължимите такси и ги внасят по банкова сметка на Комисията в срока за подаване на изискуемата декларацията.
Председателят на Комисията е изпращал доклади до министъра на финансите, съдържащи отчети за дейността и изпълнението на бюджета на Комисията на касова основа от месец февруари 2015 г. до месец януари 2018 г., включващи общия размер на събраните държавни такси, на събраните годишни вноски от организаторите на хазартни игри с оглед спазване на мерките за отговорен хазарт, както и на събраните глоби, имуществени санкции и лихви. Информацията отчита нарастващ размер на приходите на годишна база за периода 2015 – 2019 г. и са, както следва: увеличението на приходите от държавни такси през 2016 г. спрямо 2015 г. е с 32,41% и е в размер на 30 милиона приблизително; увеличението на приходите от държавни такси в периода 2017 г. спрямо 2016 г. е с 10,81% и е в размер на 13,5 милиона приблизително; увеличението на приходите от такси през 2018 г. спрямо 2017 г. е с 13,72% и е в размер на приблизително 19 милиона; увеличението на приходите от такси през 2019 г. спрямо 2018 г. е с 8,54% и е приблизително 13,5 милиона.
По отношение на третия Ви въпрос: на основание чл. 22, ал. 1, т. 15, както и на чл. 25, ал 1, чл. 32 и чл. 33 ал. 9 от Закона за хазарта с поредица от решения в периода 2015 – 2019 г. Комисията е утвърдила представените от организаторите Правила, в които същите са се оповестили като комисионери. Следва да се има предвид, че утвърждаването на Правилата за организираните хазартни игри имат за предназначение да детайлизират разпоредбите на всички нормативни актове, които регулират хазартната дейност. Уредбата, която дават Правилата, следва да уточнява и конкретизира законовата уредба, но не може да ѝ противоречи или да урежда по различен начин вече уредени от закона обществени отношения. Изготвянето и позоваването на противоречащи на закона правила, не може да послужи като основание за заплащане на държавна такса в по-малък от нормативно установения размер. Утвърдените Правила в тази им част са нищожни, тъй като противоречат на закона и като такива не пораждат правни последици.
С оглед на гореописаното и на основание чл. 92, ал. 3, изречение второ от Закона за хазарта във връзка с чл. 166, ал. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс за неплатени в срок държавни такси по чл. 30, ал. 3 от Закона за хазарта и лихви за забава са издадени осем акта за установяване на публични държавни вземания от председателя на Държавната комисия по хазарта на следните организатори: „Евробет“ ООД, „Еврофутбол“ ООД, „Ню геймс“ АД и „Национална лотария“ АД.
Общият размер на установените публични задължения по посочените осем акта възлиза на 693 млн. 109 хил. 261,66 лв., от които 556 млн. 872 хил. 282,97 лв. главници и 136 млн. 236 хил. 978,69 лв. лихви.
По отношение на правомощията на министъра на финансите, свързани с дейността на Комисията, детайлно Ви отговорих в края на месец февруари, когато отново поставихте същия въпрос и, ако е необходимо, съм готов и в писмена, и в устна форма от трибуната да направя преглед на действащото законодателство.
В заключение, като обобщение, действително е допуснато едно съществено нарушение от страна на Комисията по хазарта, което в момента се обследва от правоохранителните органи дали е престъпление или не, но с утвърждаването на незаконосъобразни правила е допуснато благоприятно третиране по отношение на налагането и внасянето на такси от няколко хазартни оператора, с което е допуснато невнасяне на посочената в моето изложение сума.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Министър.
Имате думата за реплика, уважаеми господин Гечев.
РУМЕН ГЕЧЕВ (БСП за България): Уважаеми господин Председател! Уважаеми колега Горанов, от Вашите отговори разбираме, че ние като държава се намираме в една огромна трагедия. Вие рапортувате тук, обърнете внимание, за 3137 проверки. Хиляди проверки! На какво? На детските градини в село Люляче и други? Вашият шеф, назначен от Вас, на Агенцията за държавна и финансова инспекция няма нито една проверка за пет години. Той от три години и половина е шеф в сферата на хазарта, забранено му е, очевидно, да прави там проверки! Какъв е смисълът на 4000 проверки, питам аз? Вие тук рапортувате, че под 3 милиона са приходите! Господин Горанов, тези контролни органи не могат да си съберат заплатите!
Вижте, Вие казахте: няма и 3 милиона, 2 милиона и нещо. Ами годишният им бюджет колко е? Това според мен е направо престъпление!
И сега основният въпрос, на който искам да ми отговорите. Вижте, няма как да се избяга от отговора на следния въпрос: или Вие лично сте назначили в Комисията по хазарта – Вие се подписвате за пет души, шефът на Комисията е лично Ваш избор, представителят от НАП е Ваш избор – Вие сте шеф на Управителния съвет на НАП, на ключовата агенция, другите Вие ги подписвате. Или те са калинки, или не знаят къде се намират – в опиянение са пет години, или те държат чадъра и се крадат тези 700 милиона!? Кажете! Некадърни ли са, или крадат заедно с крадците? Това е въпросът, няма друг отговор.
Аз обаче се съмнявам, че са некадърни, тъй като 11 години там стои назначен от Вас един господин Васил Панов. Господин Панов е директор на дирекция „Контрол“ на Националната агенция по приходите. Той какъв е – калинка ли е? Директорът на четири дирекции е там от 11 години, кротува си, слушка си и не е видял как едни 700 милиона ги няма и че не се прилага Законът!? Как става тази работа?
Искам да Ви попитам – тук също има втори въпрос – дали има престъпление или не, трябва да има сега цели екипи, които да ги привикват тези хора и да ги разследват, но аз Ви питам: какво прави този човек още в НАП, ако той е некадърен? Вие защо не го уволнихте, Ви питам? Ако дойде Вашият – примерно, който Ви чисти апартамента и Ви открадне, Вие какво ще направите, ще му увеличите заплатата ли? Какво правят тези държавни служители на държавната ясла? Питам и отговорете: защо не го уволнихте веднага този човек, защо го държите там?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, господин Гечев.
РУМЕН ГЕЧЕВ: Ами то и тук като ги няма 700 милиона и Вие го държите на контрол на НАП….
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Не се карайте на министъра, моля Ви.
РУМЕН ГЕЧЕВ: Завършвам.
Не, не се карам, а съм възмутен, защото няма как да отговори един министър. Той е проспал 700 милиона, а ти го държиш там в НАП на най-важната длъжност!?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, господин Гечев.
РУМЕН ГЕЧЕВ: Просто нямам думи! Така че, приберете се и вземете мерки – това поне може да направите. (Реплики между народните представители Спас Гърневски от ГЕРБ и Александър Паунов от „БСП за България“.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Дуплика? Няма да ползвате.
Продължаваме.
Моля Ви, господин Паунов! Седнал сте явно на неподходящо място. Разбирам Ви, запазете спокойствие.
Продължаваме с въпрос към госпожа Десислава Танева – министър на земеделието, храните и горите, която ще отговори на въпрос от народния представител Кристина Сидорова относно увеличаване на случаите на ку-треска.
Госпожо Сидорова, заповядайте да зададете въпроса.
КРИСТИНА СИДОРОВА (БСП за България): Уважаеми господин Председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Министър, госпожо Министър! От години на територията на Република България се регистрират случаи на заболели от коксилоза или ку-треска, както е популярното название на тази болест. Тя засяга както хората, така и преживните животни, а също и домашните животни. Ку-треската е зооноза с глобално разпространение и важно здравно и икономическо значение. Ку-треската е включена в арсенала на биологичните оръжия, има широк спектър на клинично проявление.
В последните години у нас се забелязва увеличаване на броя заболели. Както добре си спомняте, само преди месец в Габрово беше установено доста голямо огнище на заболели от ку-треска. Щетите, които заболяването нанася, са огромни както за производителите фермери, така и за ветеринарни лекари и хора, които са в близост до животните. Както при всяко инфекциозно заболяване, най-важна е превенцията, разбира се, избягване на консумацията на сурово мляко, както и на други животински продукти без термична обработка.
В България има регистрирана ваксина срещу заболяването, но тя се поставя на животните за сметка на фермерите. Това оскъпява много продукцията на фермерите и е голям разход за тях. Ваксинопрофилактиката се използва предимно в най-рисковите райони и при най-рисковите групи.
В тази връзка въпросът ми към Вас е: какви мерки ще бъдат предприети за ограничаване на разпространението на ку-треска в страната; ще бъде ли финансирано от държавата ваксинирането на животни, и то най-вече в регионите, където има открити огнища, за да се избегне заразяването на хора и нанасянето на щети за стопаните?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря, госпожо Сидорова.
Имате думата за отговор, госпожо Министър.
МИНИСТЪР ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: Уважаеми господин Председател, уважаема госпожо Сидорова! Първо, във връзка с Вашето изложение, затова че се увеличават случаите на ку-треска да кажа, че статистиката говори точно за обратното. Нека да дам малко данни.
През последните години на практика се показва спад на положителните случаи – 2017 г. е 28,09% превалентност. Това са установените положителни случаи, които се констатират на определено време по Програмата за надзор, която имаме. През 2018 г. – 13,28; 2019 г. – 9,72; 2020 г. към настоящия момент – 8,37. Това е официалната статистика.
Да, болестта ку-треска е зооноза. Въз основа на оценката и критериите е категоризирана в категория „Е“, за която е необходим единствено надзор в рамките на Съюза. България изпълнява това си задължение. Програмата за надзор и контрол на болестта ку-треска в България включва няколко мероприятия, включително и лабораторни изследвания. Разбира се, мога подробно да ги кажа, но трябва да се огранича във времето.
Лабораторните проби от едри преживни животни и дребни преживни животни се вземат от регистрирани ветеринарни лекари или официални такива съгласно утвърдения план, а Програмата за надзор и профилактика, знаете, тя се приема от Министерския съвет и такава е приета – тригодишна, през февруари 2019 г. Това е „Програмата 2019 – 2021 г.“
Като част от профилактиката на заболяването е вярно, че може да се приложи и ваксинация. В страната има една такава одобрена ваксина срещу ку-треска и тя се прилага за активна имунизация на неинфектирани стада. Ваксинацията се извършва от ветеринарните лекари, обслужващи животновъдните обекти, като разходите за закупуване и поставяне на ваксината са за сметка на собствениците на животни.
По статистиката, която Ви казах, на практика не съществуват към момента данни въз основа и на сравнителен анализ с други установени заболявания тази ваксинация да влезе като задължителна и да се поема от бюджета за стопаните. Това е част, бих казала, от трудното ежедневие на българското животновъдство и това не е единствената болест, чиято възможност за ваксинация не е включена в тези, които държавата поема.
Също така мога да дам и Плана, който е изготвен от Българската агенция по безопасност на храните, за взимане на проби в ендемичните райони. Това е по области в България. Общият брой за една година, които се вземат, са 910. Към момента изпълнението е на 30% от Плана за 2020 г. и положителни са установени в три области – едната е Габрово, 22 броя случаи. В последните години, както и в началото започнах, на практика имаме трайно установен спад на установените случаи на ку-треска в България.
По установените случаи има издадени предписания от ветеринарните лекари и фермерите знаят какво да правят, дадено им е предписание. Разбира се, по тяхна преценка те могат да извършат и ваксинация. Благодаря за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, госпожо Танева.
Реплика – госпожа Сидорова.
КРИСТИНА СИДОРОВА (БСП за България): Уважаеми господин Председател, уважаема госпожо Министър! От Вашия отговор аз разбрах, че фермерите, общо взето, са оставени да се оправят както те решат и да се борят сами с това заболяване.
Това, което аз Ви попитах и на което аз не получих отговор, е: по какъв начин държавата ще ги подкрепи? Още повече, знаете, че покрай пандемията от COVID-19 фермерството също беше един от секторите, който беше сериозно засегнат.
Това, което аз попитах и отново не получих отговор, е: ще бъде ли платена от държавата ваксината в огнищата на COVID-19? Вие самата казахте, че това са три области в страната. Предполагам, че това няма да бъде голям разход за Министерството и за държавата и то може да поеме ваксинацията, като по този начин се опита да я намали тотално. Много се радвам, че в момента намалява заболеваемостта от ку-треска, но както преди един месец Вие самата казахте, в Габрово бяха регистрирани 22 случая. Това не ми прилича на намаляване на заболеваемостта.
Надявам се, че Министерството на земеделието ще преосмисли политиката си и ще поеме – най-малко в зоните, където има регистрирани случаи на това заболяване, ваксинацията и по този начин ще окаже наистина една активна помощ на фермерите. Защото, и Вие самата го казахте, трудното ежедневие на българското земеделие нека да се опитаме да го направим по-леко. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви.
Продължаваме със следващия въпрос към министър Танева. Той е от народния представител Полина Цанкова относно случаи на установена масова смъртност на пчелни семейства в област Плевен.
Имате думата, госпожо Цанкова.
ПОЛИНА ЦАНКОВА-ХРИСТОВА (ВОЛЯ – Българските Родолюбци): Благодаря Ви, господин Председател.
Уважаеми дами и господа народни представители, уважаема госпожо Министър, господин Министър! Пчелари от област Плевен са силно обезпокоени от случаи на установена масова смъртност на пчелни семейства вследствие на неконтролирано третиране на земеделски култури с препарати за растителна защита. В началото на месец май тази година в областта са загинали между 15 и 20 хиляди пчелни семейства, като най-много пострадали са в района на селата Милковица, община Гулянци, и Петокладенци, община Белене.
Обръщам внимание и на факта, че за цялата 2019 г. са подадени 102 жалби и сигнали за неспазване на мерките за опазване на пчелите при провеждане на растителнозащитни мероприятия, като най-често срещаните нарушения са свързани с неспазване на процедурата за уведомяване собствениците на пчелни семейства, разположени в граничещите землища, при употреба на препарати за растителна защита.
Унищожаването на пчелните семейства е тревожно, тъй като това ще доведе не само до загуби на поминъка на хората, но и до нарушаване на екологичното равновесие в засегнатите райони и неминуемо ще се отрази на процесите на естествено опрашване на отглежданите култури и ще намали добива им.
Във връзка с това моля да отговорите на следните въпроси:
Назначена ли е и извършена ли е проверка по случая със загиналите пчелни семейства в област Плевен в началото на месец май тази година?
Установени ли са случаи на нерегламентирано и неконтролирано третиране с препарати за растителна защита на земеделски култури, опасни за здравето на пчелните семейства?
Подадено ли е уведомление от земеделските стопани, извършили пръсканията в засегнатите райони, и били ли са известени навреме пчеларите за тези дейности по третиране на насажденията?
Ако след приключване на проверката по случая се установят нарушения при третиране с препарати за растителна защита и се констатира, че това е причината, обмисляте ли промени в Закона за защита на растенията, Закона за пчеларството и в Наредба № 13 от 2016 г. за мерките за опазване на пчелите и пчелните семейства, и по-конкретно пръсканията да се извършват само в тъмната част на денонощието, като по този начин рискът от отравяне на пчелните семейства ще се намали до минимум?
И последен въпрос: има ли според експертите от повереното Ви министерство и други вероятни причини за измирането на пчелите? Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви.
Имате думата за отговор, госпожо Танева
МИНИСТЪР ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: Уважаеми господин Председател, уважаема госпожо Христова, уважаеми народни представители! Господин Председател, първо, искам да помоля да се вземе от времето за последващия ми отговор, за да мога да отговоря много подробно на зададения от народния представител Полина Христова въпрос.
Да, госпожо Христова, две проверки бяха извършени по постъпилите общо шест сигнала в Областна дирекция „Земеделие“ – Плевен, свързани с опазване на пчелите и пчелните семейства от отравяния. По единия от сигналите жалбата е оттеглена на следващия ден от жалбоподателя. Жалбите засягат 14 собственици на пчелини с 1994 пчелни семейства. Извън това беше назначена от мен и втора проверка във връзка с излезлите резултати от първата проверка по жалбите и във връзка с установяване на общото здравословно състояние на пчелната популация в района.
По време на проверките от всички комисии е установен подмор на пчелните семейства на жалбоподателите между 30 – 70%, като са взети пет проби от растителността на площите, които са третирани от земеделските стопани, и по жалбите на жалбоподателите оттам произтича и причината за подмор на пчелите, и пет проби от трупчета на пчели за анализ в акредитирани лаборатории. Растителната проба се изследва за сметка на държавата, а пчелната – от жалбоподателя.
При проверките е установено, че навсякъде са изпратени уведомления до всички населени места, в землищата, на които са направени третирания съгласно изискванията на Наредба № 13. Тоест първото изискване е спазено по всички третирани от земеделски стопани, които са предмет на проверката по тези пет сигнала в крайна сметка.
В допълнение, предвид повтарящата се ситуация в област Плевен, където през 2019-а са подадени шест жалби от 11 собственици на пчелини, както Ви казах, разпоредих извършване на нарочна проверка за установяване на общото здравословно състояние на пчелната популация и изясняване на обстоятелствата и евентуалните причини за смъртността на пчелните семейства в четирите общини – Гулянци, Никопол, Левски и Белене, откъдето бяха подадени сигнали за отровени такива. По тази проверка бяха проверени 13 пчелина с 951 пчелни семейства и 43 отводки.
С цел установяване на вероятността смъртността да е причинена от заболявания бяха взети шест проби от пчелини, разположени в съседство на засегнатите обекти, за лабораторно изследване за наличие на заболявания. Резултатите от лабораторните изследвания са факт – в пет от тях, тоест в пет от шест проби, се установи наличие на причинителя на заболяване по пчелите нозематоза.
Относно подадените жалби. След извършените проверки по жалбите са съставени констативни протоколи от комисиите, резултатите от които са:
В село Петокладенци, община Белене, във взетата една проба от пчели са открити в значителни количества активни вещества от препарати, които не са продукти за растителна защита. Същите се съдържат в биоциди, които се използват за борба с насекоми, като мухи, комари, хлебарки, бълхи, мравки, кърлежи и пълзящи насекоми, включително разрешени за употреба в бита. В растителната проба не е установено наличие на остатъци от пестициди. Пробата от третираната растителност е взета от друго землище, различно от землището, в което е разположен пчелинът, по настояване на собственичката на животновъдния обект и жалбоподател. Тоест тук нямаме съвпадение на активните вещества в двете проби – растителна и от подмора на пчелите.
В село Милковица, община Гулянци, са взети две проби от два пчелина. В първия пчелин в пробата от пчели е открито наличие на кумафос, съдържащ се във ветеринарномедицински продукти и наличие на активно вещество клотианидин, който е инсектицид от групата на неоникотиноидите, неразрешен за употреба в продукти за растителна защита, но разрешен за употреба в биоцидни продукти за борба с мравки, мухи и пълзящи насекоми. В растителна проба, взета от същото землище, в което е разположен пчелинът, се откри наличие на активното вещество тиаметоксам, който е инсектицид от групата на неоникотиноидите, неразрешен за употреба, но и двете активни вещества в двете проби – растителна и пчелна, отново са различни и няма съвпадение.
Във втория пчелин – в пробата от пчели, се установи наличие на кумафос, а в растителната е установено наличие на хербицид, съдържащ се в продукт за растителна защита, разрешен за прилагане при царевица за контрол на многогодишни плевели и отново няма съвпадение на активните вещества.
Следващата жалба – от село Драгаш войвода, община Никопол, е обща жалба от четирима жалбоподатели. Взета е една сборна проба от четири пчелина за наличие на инсектицид, фунгициди и пестицид, забранени за употреба. Резултатът от анализа на пробата от плевелната растителност показва наличие на инсектициди от групата на неоникотиноидите, неразрешени за употреба, както и хербицид, разрешен за прилагане при царевица за контрол на многогодишни плевели. Веднага след поникване на културата ще се вземат растителни проби за проверка на наличието на това активно вещество тиаметоксам в самата култура с цел доказване по неоспорим начин употребата на неразрешен инсектицид.
В село Стежерово, село Божурлук, община Левски, село Петокладенци и село Татари, община Белене, е взета сборна проба на основание обща жалба от седем пчелари. В пробата е открит инсектицид от групата на неоникотиноидите, неразрешен за употреба – клотианидин. Във взетата една растителна проба от плевелна растителност в поле със засята царевица, посочено от жалбоподателите, е установено наличие на инсектицид от групата на неоникотиноидите, хербицид, разрешен за прилагане при царевица, както и растежен регулатор.
Във връзка с подадените сигнали за подмор на пчели е взета проба от царевицата, съхранявана в складова база в град Велико Търново, която се използва за посев. Резултатът от изследване на пробата се очаква до няколко дни. Целта е да се установи дали семената от царевица са третирани преди засяването и с какви продукти.
На нарушителите, неспазващи разпоредбите на действащата нормативна база, се прилагат различни по характер санкции в зависимост от нарушението.
В обобщение. Предвид многото информация, тя на практика е взета от лабораторните анализи, от пет жалби, по които са взети проби – растителна и пчелна, имаме съвпадения на активните вещества само в една от тях, откъдето ще се доизследва, разбира се. Най-вероятно причинителят да е точно третирането, за което има издадено уведомяване в съответния срок. Там, където има установени остатъци от неоникотиноиди като активни вещества, които са забранени, всички глоби, които са по действащото законодателство, ще бъдат наложени.
Тъй като видях, че много просрочих времето, няма да изреждам глобите – те са различни, а най-високата стига до 10 хил. лв. Уверявам Ви, че с цялата строгост на Закона всичко, което е доказано със съответните анализи, ще бъде направено.
Също така по отношение на тези жалби и по пробите, които са взети от пчелните семейства, при които на практика има подмор, ще вземем и проби, за да установим общото здравословно състояние – тоест има ли наличие на нозематоза като общо заболяване, тъй като съгласно становище на Центъра за оценка на риска, когато общото здравословно състояние на пчелните семейства не е достатъчно добро, активни вещества, които са и в нормата, могат да причинят смъртност, тоест издирваме още едни проби, които ще излязат за установяване във вторник. Тъй като това заболяване се установи в пчелните популации в същите землища, ще установим има ли такъв и в тези на жалбоподателите, с цел много точно установяване на причината за този подмор.
Друг детайл, който мога също да съобщя: случаят в тези землища – дори на същите жалбоподатели, е втори. Миналата година част от тях са били бенефициенти за този подмор и по de minimis са получили средства между 10 и 17 хил. лв. точно за смъртността, която пак е била.
Тези проби за нозематозата се очаква да излязат във вторник, но това на практика са резултатите.
За всички земеделски стопани, които стопанисват земеделски площи и са в нарушение на законодателството при извършване на пръсканията, било за уведомяване, било за ползване на неразрешени препарати, и в момента се прилагат санкции. Мога да кажа, че за миналата година над 1000 земеделски стопани са санкционирани от получаваните от тях субсидии в размер на над два милиона лева.
Това е информацията по случая съгласно всички излезли лабораторни анализи.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, госпожо Министър.
Реплика, госпожо Цанкова.
ПОЛИНА ЦАНКОВА-ХРИСТОВА (ВОЛЯ – Българските Родолюбци): Благодаря, господин Председател.
Благодаря, госпожо Министър, за подробния и изчерпателен отговор.
Аз считам, че е необходим план за действие срещу смъртността при пчелите и план за опазване и възстановяване на популацията. Смятам, че Вие и Вашето министерство можете да се справите с това.
Вероятно ще имам още въпроси по темата, които ще задам при следващ контрол. Много благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, госпожо Цанкова.
Дуплика, госпожо Министър.
МИНИСТЪР ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: Уважаема госпожо Христова, искам да Ви уверя, че вземаме всички необходими мерки и по отношение на санкционирането на нарушителите, и по отношение на подобряването на нормативната база. Наредбата, която урежда пръсканията, е в процес все още на обществено обсъждане. Обърнали сме се към науката наистина за помощ в това всички текстове и начина на уреждане на тези обществени отношения да гарантират здравето на пчелните семейства и развитието на земеделието.
Искам само да кажа, че цялата проверка с лабораторните изследвания, включително, когато те приключат финално, заедно с тези, които ще вземем, ще ги качим на сайта на Агенцията по храните и Областна дирекция „Земеделие“ – Плевен, с цел публичност и всички, които се интересуват от случая, да могат да се позоват на всички документи, направени в хода на извършваната проверка.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря, госпожо Министър.
Продължаваме с министъра на вътрешните работи Младен Маринов. Той ще отговори на въпрос от народния представител Смиляна Нитова относно повишена битова престъпност в Хасковска област.
Имате думата да зададете въпроса, госпожо Нитова.
СМИЛЯНА НИТОВА-КРЪСТЕВА (БСП за България): Уважаеми господин Министър, на 10 май тази година в село Браница, община Харманли, възрастен мъж бе жестоко пребит и ограбен. Извършителят е заловен, но този гражданин три пъти е пребиван и ограбван от криминално проявени лица. Във връзка с този случай при посещението си в района главният прокурор заяви, че съществуват реални опасения за повишаване на битовата престъпност в региона. В телевизионно предаване на следващия ден, в сутрешния блок на bTV, главен комисар Ангел Цанков, който е директор на Областната дирекция на МВР в Хасково, заяви, че регионът се намира под пълно полицейско наблюдение и са реализирани 57 полицейски акции.
В тази връзка моят въпрос е следният: регистрирали ли сте такова повишаване на битовите престъпления в Хасковска област? Какви мерки се предприемат от органите на МВР? Какви са резултатите от проведените акции на територията на областта? И работи ли се превантивно с контингента в региона?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря, госпожо Нитова.
Имате думата за отговор, господин Министър.
МИНИСТЪР МЛАДЕН МАРИНОВ: Уважаеми господин Председател, уважаема госпожо Нитова, дами и господа народни представители! Както неведнъж съм подчертавал досега, борбата с битовата престъпност е основен приоритет в работата на Министерството на вътрешните работи. Ежедневно на територията на страната се провеждат съвместни операции на полиция и Прокуратурата на Република България за противодействие на този вид престъпление, а защитата на живота и собствеността на българските граждани е основна задача в дейността на Министерството на вътрешните работи.
Уверявам Ви, че направеното от полицаи и прокурори вече дава резултати на територията на цялата страна, включително и във Вашия избирателен район – Хасковска област. За периода от януари до 20 май 2020 г., това е датата на Вашия въпрос, в сравнение със същия период на миналата година извършените престъпления на територията на Областна дирекция на Министерството на вътрешните работи – Хасково, намаляват с 10 на сто. В същото време е увеличена разкриваемостта на тези извършени престъпления с 9% – от 36% през 2019 г. до 45% през настоящата година.
В населените места без постоянно полицейско присъствие също се увеличава разкриваемостта на престъпленията с 16 на сто. Със 143 като брой намаляват престъпленията срещу собствеността, като от януари до 20 май 2020 г. са регистрирани шест грабежа, пет от които вече са разкрити. За сравнение, през същия период на миналата година са извършени 10 грабежа, от които три са разкрити.
Що се отнася до конкретния случай в Браница, то, както посочихте и Вие, извършителят на побоя на възрастния жител от селото е задържан. Той също е местен жител – на 35 години е, с наложена постоянна мярка „задържане под стража“. Лицето се разследва и по още две досъдебни производства – за кражба и взломяване на чуждо жилище в същото село.
Ефективното противодействие и намаляването на битовата престъпност в Хасковска област е резултат от своевременно взетите мерки от ръководството на Министерството на вътрешните работи и Прокуратурата на Република България и проведените от началото на годината досега над 300 специализирани полицейски операции по различни направления на дейност. Всеки месец във всяко едно полицейско управление на територията на Дирекцията се провежда поне по една специализирана операция по линия именно на битовата престъпност. В хода на проведените операции от началото на годината са проверени над 101 хиляди лица и над 56 хиляди моторни превозни средства, като са образувани 96 полицейски преписки и 272 бързи и досъдебни производства.
Допълнително сериозно намаляване на битовата престъпност на територията на цялата страна бе констатирано и отчетено в анализите и данните на Министерството на вътрешните работи по отношение на средата за сигурност след въвеждане на извънредното положение и мерките за социална изолация във връзка с епидемията от COVID-19. Само за първия месец от въвеждане на мерките на 13 март извършените престъпления срещу собствеността на гражданите намаляха с повече от 30 на сто. В този контекст и на основата на анализите на средата за сигурност след края на извънредното положение и ръководството на МВР, и ръководството на Прокуратурата на Република България предупредиха за риск от увеличаване на битовата престъпност в цялата страна, тъй като смятаме, че това обективно би се случило, ако не предприемем съответните действия, тъй като виждате какъв е ръстът на намаляване по време на извънредното положение.
С цел превенция и противодействие на предприетите съответни мерки, които да предотвратят сериозен ръст на този вид престъпления, са именно и тези специализирани полицейски операции, и работа под надзора на прокуратурата по лица, които формират оперативната обстановка в тези населени места. Подновяват се съвместните операции с прокуратурата за противодействие на битовата престъпност с интензитета преди въвеждане на извънредното положение, тъй като по време на извънредното положение полицаите бяха ангажирани с неотложните и приоритетните задачи, свързани с противодействие на пандемията.
В областните дирекции на МВР, включително и тази в Хасково, е създадена организация за посещение и прием на граждани в малките населени места без постоянно полицейско присъствие. Създадени са мобилни екипи, те действат вече от две години, които на място получават сигнали за нарушение на обществения ред, за престъпления и за нарушение на Закона за движение по пътищата, както и сигнали, които налагат предприемането на действия и от други институции, съответно те се препращат на компетентните институции.
В заключение, и конкретно за това населено място, искам да кажа, че по отношение на извършителя и неговата престъпна дейност колегите са работили. Както казах, срещу него има още две досъдебни производства, които са в ход. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря, господин Министър.
Реплика, госпожо Нитова.
СМИЛЯНА НИТОВА-КРЪСТЕВА (БСП за България): Уважаеми господин Министър, благодаря за статистическите данни, които изложихте, за престъпленията, съпоставими с периода от миналата година и тази година до началото на извънредното положение, но моят въпрос е свързан с това: намирайки се в тази ситуация и очаквано отпадане на част от превантивните мерки, какви мерки се предприемат и работи ли се с криминално проявения контингент в региона с оглед намаляване на битовата престъпност?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, госпожо Нитова.
Дуплика, господин Министър.
СМИЛЯНА НИТОВА-КРЪСТЕВА: Извинете ме, допълвам: основавайки се на цитираните опасения от страна на главния прокурор.
МИНИСТЪР МЛАДЕН МАРИНОВ: Уважаеми господин Председател, уважаема госпожо Нитова, дами и господа народни представители! Както казах и в отговора, възобновяваме интензитета на операциите отпреди въвеждане на извънредното положение. Обърнах внимание и казах, че се работи конкретно с лица, които формират оперативната обстановка във всяко едно населено място. За да бъда по-точен, това са лица, които имат висящи досъдебни производства или са с наложена мярка извън тази „задържане под стража“. Това, естествено, става под надзора на главния прокурор и компетентните окръжни прокуратури. Анализирани са и са изведени точно тези лица, които са обект на системата на Министерството на вътрешните работи.
В много населени места има случаи, където съответните наложени мерки „домашен арест“, „подписка“ и „парична гаранция“ вследствие на доказана и друга престъпна дейност и нарушаване на тези мерки, същите лица са преминали в ареста и са с постоянна мярка „задържане“, което всъщност не им дава възможност да извършват други престъпления.
По време на извънредното положение имаме увеличение само по един показател на извършени престъпления, това са общоопасните престъпления и те са свързани главно с нарушаване на карантинните мерки. Знаете, че бяха въведени санкции за тези, които нарушават карантината. Наистина там, благодарение на активната дейност на колегите, имаме завишаване на установени такива престъпления, но те са свързани със защита на общественото здраве. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КРИСТИАН ВИГЕНИН: Благодаря, уважаеми господин Маринов. Благодаря Ви и за участието в днешния парламентарен контрол.
Преминаваме към отговорите на Красен Кралев – министър на младежта и спорта.
Въпрос от народния представител Никола Динков относно оказване на финансова помощ от Министерството на младежта и спорта чрез Българския футболен съюз на отборите от Трета аматьорска лига на Република България.
Имате думата да развиете Вашия въпрос, господин Динков.
НИКОЛА ДИНКОВ (БСП за България): Уважаеми господин Председател, уважаеми господа министри, уважаеми колеги народни представители! Трета лига на аматьорския футбол в България е в състав от четири групи: Северозападна, Североизточна, Югозападна и Югоизточна. В първенствата участват 63 отбора. Почти всички клубове са или общински, или се подпомагат от бюджетите на съответните общини, които представляват.
В резултат на обявеното извънредно положение в страната заради пандемията от COVID-19 и последствията от него, собствените приходи на общините ще бъдат много по-малки от заложените в общинските бюджети и помощта за тези клубове ще намалее значително, а на някои места може би няма да я има въобще през тази година. Голяма е вероятността много клубове да не започнат участие в първенството 2020 – 2021 г. през есента.
Освен това, когато говорим за българския футбол и за пирамидата, основата на тази пирамида са клубовете в Трета лига и детско-юношеските школи, които функционират към тях. Над 10 хиляди деца се занимават в детско-юношеските школи на отборите от Трета лига. Естествено, помощта за тях трябва да бъде както навременна, така и достатъчна, за да могат те да функционират.
В тази връзка е и въпросът ми към Вас: какви мерки ще предприеме правителството, респективно Министерството на младежта и спорта, за оказване на финансова помощ на тези отбори чрез Българския футболен съюз или директно както за мъжките отбори, така също и за детско-юношеските школи?
ПРЕДСЕДАТЕЛ КРИСТИАН ВИГЕНИН: Благодаря, господин Динков.
Имате думата, господин Министър.
МИНИСТЪР КРАСЕН КРАЛЕВ: Уважаеми господин Председател, уважаеми дами и господа народни представители! Уважаеми господин Динков, според чл. 128 от Закона за физическото възпитание и спорта със средства на бюджета на Министерството на младежта и спорта могат да се подпомагат финансово спортни клубове, които са сдружения, регистрирани за осъществяване на общественополезна дейност, и членове на лицензирани спортни организации. Министерството на младежта и спорта подпомага финансово спортните организации, в това число и футболните клубове на проектен принцип. Съгласно нормативната уредба те трябва да кандидатстват с проекти за финансиране на спортни дейности, потвърдени от програми от министъра на младежта и спорта.
Финансовите средства, с които Министерството на младежта и спорта разполага за финансирането на тези програми, се утвърждават от Закона за държавния бюджет. По програмите за развитие на детския спорт – „Спорт за децата в свободното време“, „Децата и спортният клуб“ и „Спорт за деца в риск“ – право да кандидатстват имат всички спортни клубове, членове на лицензирани спортни федерации, отговарящи на изискванията на програмите, като няма ограничение и различни изисквания за футболните клубове. Кандидатите за финансово подпомагане трябва да бъдат в съответствие с чл. 128, ал. 1 от Закона за физическото възпитание и спорта, да нямат подлежащи на принудително изпълнение публични задължения към държавата и да нямат неизпълнени задължения към Министерството на младежта и спорта по договори, чийто срок е изтекъл.
За последните пет години, от 2016-а до 2020 г. включително, по тези програми от общо 69 подадени проекти на футболни клубове са финансирани 25 проекта. Осем проекта на футболни клубове за 2020 г. са в процес на разглеждане.
Министерството на младежта и спорта продължава да реализира тези програми и футболните клубове – и други клубове, могат да кандидатстват за финансиране през следващите години.
Финансовото подпомагане на спортен клуб на проектен принцип зависи от наличието на активност и интерес от спортните организации, както и съответствието им на изискванията и възможностите за реализиране на дейностите и проектите.
Министерството на младежта и спорта администрира и две национални програми за младежта – Национална програма за младежта 2016 – 2020 г. и Национална програма за изпълнение на младежки дейности по чл. 10а от Закона за хазарта. В рамките на двете програми е допустимо кандидатстването на спортни клубове за изпълнение на младежки дейности при спазване на изискванията на посочените разпоредби на чл. 5 от Наредба № 5 от 11 август 2016 г. за условията и реда за финансово подпомагане на проекти по национални програми за младежта.
По процедурите, отворени за кандидатстване по двете програми през 2020 г., няма кандидатствали футболни спортни клубове.
Ежегодно от Министерството на младежта и спорта по програма „Развитие на детския футбол“ на Българския футболен съюз се подпомагат около 500 футболни отбора за деца на възраст от 7 до 12 години чрез организиране на турнири и предоставяне на футболна екипировка.
Към момента Министерството на младежта и спорта не може да финансира клубове чрез Българския футболен съюз предвид констатацията на приключила проверка на Българския футболен съюз, според която Българският футболен съюз трябва да възстанови 144 хил. 510,99 лв. на държавата за нецелесъобразно изразходване на средства по две програми и един договор с Министерството на младежта и спорта. Благодаря Ви за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КРИСТИАН ВИГЕНИН: Благодаря Ви, уважаеми господин Министър!
Имате думата за реплика, господин Динков.
НИКОЛА ДИНКОВ (БСП за България): Уважаеми господин Председател, уважаеми господин Министър, уважаеми колеги народни представители! Това, което казвате, господин Министър, по отношение финансирането на проектен принцип по различните програми, е вярно, но това нещо беше факт и през изминалите години – когато клубовете отговарят на определени условия, те могат да кандидатстват. Но ние бяхме в извънредно положение.
При обсъждането на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, както и при обсъждането и приемането на Закона за изменение и допълнение на Закона за здравето Българската социалистическа партия предложи да бъдат отпуснати допълнително 420 милиона на общините, с които те да компенсират недостига при формирането на своите бюджети и при изпълнението на собствените приходи.
По данни на Националното сдружение на общините на Република България в различните общини от 25 до 46% е неизпълнението на собствените приходи в тези бюджети. Този въпрос беше ясен още тогава, когато обсъждахме Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, както по-късно и при изменението на Закона за здравето. Мисля, че Министерството на младежта и спорта можеше да внесе предложения, с които да помогне на българския футбол в тези малки населени места, които имат отбори за участие в аматьорската Трета лига. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КРИСТИАН ВИГЕНИН: Благодаря, уважаеми господин Динков.
Господин Министър, желаете ли дуплика? Не.
Благодаря Ви, господин Кралев, за участието в днешния парламентарен контрол.
Преминаваме към въпросите към министъра на околната среда и водите Емил Димитров.
Първо, питане от народните представители Иван Валентинов Иванов и Любомир Бонев относно финансовата политика на Министерството на околната среда и водите по отношение на инвестиционни и неинвестиционни проекти на общините в Република България.
Заповядайте, господин Иванов, имате думата.
ИВАН ВАЛЕНТИНОВ ИВАНОВ (БСП за България): Уважаеми господин Председател, уважаеми господин Министър, уважаеми колеги! Настоящото питане е продиктувано от срещи с кметове на общини, които по една или друга връзка са бенефициенти към Министерството на околната среда и водите както по Оперативна програма „Околна среда“, така и по средства, които Министерството разпределя от средства, отпуснати от държавния бюджет.
За съжаление, последните дни и месеци Министерството стана неприятно известно с практики, за съжаление, видяхме – и министър беше прибран, вчера заместник-министър. В нас остава едно съмнение дали това разпределение на средствата за общините не минава по същия ред. Да не се случи Министерството да остане трайно известно с, да кажем, една организираност вътре в изключително неправилна посока.
С колегата бихме желали да разберем каква е финансовата политика на Министерството на околната среда и водите по отношение на инвестиционни и неинвестиционни проекти на общините в Република България – как се разпределят, как ги приемат, кой ги преглежда, по какви критерии се разпределят тези средства?
По Оперативната програма – ясно, има си определени критерии. На нас са ни по-интересни тези, които се дават за сметища, за водопроводи, за канализации, през ПУДООС и така нататък. Как Вие контролирате този процес и в крайна сметка дали всички нужди на общините биват удовлетворени по начина, по който би трябвало гражданите и жителите на тези общини да почувстват грижата на държавата към тях? Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КРИСТИАН ВИГЕНИН: Благодаря, уважаеми господин Иванов.
Господин Димитров, имате думата за отговор.
МИНИСТЪР ЕМИЛ ДИМИТРОВ: Благодаря, уважаеми господин Председател.
Уважаеми господин Иванов, уважаеми господин Бонев! Всички нужди на обществото в зрелия социализъм или комунизма щеше да ги задоволи, ама не успя. Предполагам, че не очаквате и аз да успея да задоволя абсолютно всички нужди.
По отношение на това какво прави Министерството – наследило е практики от години, много от тях са добри.
Практиките за чиста околна среда, въведени от господин Чакъров, 17 години работят добре – 474 – 475 обекта всяка година. Всички, които са спечелили, се радват. Всички, които не са успели да спечелят, казват, че е несправедливо. Следващата година пак се редят. Когато спечелят – замълчават за предишната година.
Толкова е добра тази практика, че смятам следващата година по проект „Чиста околна среда“ да заделим малко по-голяма сума, за да може още повече хора и общини да се включат. Но пак ще има недоволни. Сигурен съм, че ако са 500, 501-ят ще помоли някой да зададе въпрос: защо точно аз не успях да се класирам? И тук има нещо, което не е редно.
По отношение проектите на Оперативна програма „Околна среда“ – там също са възприети правила от Европейския съюз. Ако смятате, че можем да влияем или да ги променяме, мисля, че ще е доста амбициозна програма. Аз не бих се наел. Работим по техните правила, изпълняваме всички техни указания. Имаме няколко степени и форми на контрол. Между другото, ние отпускаме много големи суми, аз сега ще прочета и Доклада, разбира се, дълъг, подробен, ще Ви го дам и Вие да го имате.
Когато даваме пари (обръща се към народния представител Иван Валентинов Иванов) – ето на Вашите избиратели от град Шумен, 120 милиона – никой не каза, че по Оперативна програма „Околна среда“ министърът на околната среда и водите като ръководител на Програмата ги е дал, но говорите за други неща. Когато ги усвоите обаче и се окаже, че нещо не е усвоено както трябва и трябва да наложим санкция – 5, 7, 9, 10 – 15%, тогава всички ще скочите и ще кажете: ама как може, защо ни налагате санкции, ние толкова разчитаме на тези пари?! А ние, както и когато ги даваме, както и когато се наложи да има санкция, прилагаме правилата на Европейския съюз.
Да поставяме под съмнение унаследени практики от години, които при редица правителства и министерски съвети са действали добре, мисля, че не е редно, също така и да оспорваме правилата, които Европейският съюз ни е наложил.
По същество. В отговор на поставения от Вас въпрос относно финансовата политика на Министерството на околната среда и водите по отношение на инвестиционни и неинвестиционни проекти на общините в Република България бих искал да Ви информирам следното: към днешна дата Министерството на околната среда и водите финансира общините чрез Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“. Предприятието за управление на дейността по опазване на околната среда ПУДООС и финансовият механизъм на европейското икономическо пространство, както следва: Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“ се финансират проекти с бенефициенти общини по следните приоритетни оси:
Приоритетна ос 1: Води. За постигане на съответствие с Директива 91271, Директива 9883 на Европейската общност и Директива 21351 Евроком и Директива 2060 се инвестира в изграждане на ВиК инфраструктура в агломерации с над 10 000 еквивалент жители. Обявени са четири процедури на стойност 758 млн. 127 хил. 959 лв., насочени към общини. Договорени са 18 проекта на обща стойност 610 млн. 654 хил. 426 лв.
Приоритетна ос 2: Отпадъци. За постигане съответствие с йерархията при управление на отпадъците съгласно Директива 2008/98 и с целите, залегнали в Националното законодателство, се инвестира в мерки за подобряване управлението на битовите отпадъци. Обявени са осем процедури на стойност 657 млн. 193 хил. 283 лв., насочени към общини. Договорени са 58 проекта на обща стойност 502 млн. 972 хил. 728 лв.
Приоритетна ос 3: „Натура 2000“ – „Биоразнообразие“. За постигане на съответствие с Директива 9243, Директива 2009/147 и Стратегията за биоразнообразието в Европейския съюз 2020 цел 1 и 2 се инвестират мерки и дейности съгласно Националната приоритетна рамка за действия в Мрежата на „Натура 2000“. Обявени са 10 процедури на стойност 27 млн. 632 хил. 223 лв. с допустими кандидати – общини. Договорен е и един проект на стойност 186 хил. 644 лв.
Приоритетна ос 4: Превенция и управление на риска от наводнения и свлачища. В изпълнение на ангажимента на страната по изискванията на Директива 2007/60 се инвестират средства за: мерки за превенция и управление на риска от свлачища и управление на риска от наводнения. Обявени са две процедури на стойност 85 млн. 519 хил. 199 лв. с допустими кандидати – общини. Договорени са девет проекта на обща стойност 22 млн. 593 хил. 458 лв.
Приоритетна ос 5: Подобряване качеството на атмосферния въздух. Относно качеството на атмосферния въздух се инвестират средства за: преглед и анализ на общинските програми за качеството на атмосферния въздух; подпомагане на компетентните органи при изготвянето, респективно преработването, изпълнението и контрола на общинските програми; мерки за намаляване количествата на фините прахови частици и азотни оксиди от основните източници на замърсяване. Обявени са четири процедури на стойност 614 млн. 822 хил. 102 лв., насочени към общините. Договорени са и 37 обекта на обща стойност 614 млн. 221 хил. 396 лв.
Към днешна дата Оперативна програма „Околна среда“ финансира общо 123 инвестиционна проекта на стойност 1 млрд. 750 млн. 628 хил. лв. и така нататък.
Предприятията за управление на дейността по опазване на околната среда – ПУДООС, е създаден с чл. 60 от Закона за опазване на околната среда със статут на държавно предприятие по смисъла на чл. 62, ал. 3 от Търговския закон. Предприятието финансира безвъзмездно екологични проекти и дейности на общини… (Председателят дава сигнал, че времето е изтекло.)
Извинявам се, приключих.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КРИСТИАН ВИГЕНИН: Довършете си изречението все пак, дадох Ви една минута, но…
МИНИСТЪР ЕМИЛ ДИМИТРОВ: Ще бъда съвсем кратък.
… в сектор „Управление на отпадъци“, сектор „Управление на водите“ и в сектор „Ограничаване на загубите за биологичното разнообразие и запазване на естествените екосистеми“.
Ще Ви дам отговора писмено, за да го имате във Вас. (Министър Емил Димитров се обръща към народния представител Иван Валентинов Иванов.) Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КРИСТИАН ВИГЕНИН: Благодаря, уважаеми господин Министър.
Имате думата за два уточняващи въпроса в рамките на две минути.
Заповядайте, господин Бонев.
ЛЮБОМИР БОНЕВ (БСП за България): Благодаря Ви, господин Председател.
Уважаеми господин Министър, уважаеми колеги!
Първо, господин Министър, сме 2020 г. за Ваше сведение. За първи път говорихте в множествено число – ние, което е добре.
Това, което разбрахме от Вас, е, че общините не се справят при кандидатстването и изготвянето на проекти – поне така разбрахме. Доколкото споменахте Вие – има доволни и недоволни общини, тоест в рамките на това недоволните общини не се справят, доволните явно се справят.
Другото, на което искам да обърнем внимание, преди да задам двата уточняващи въпроса, е усвояването на средствата по двете европрограми. Току-що направих онлайн проверка в ИСУН, достъпна е за всички – околна среда 29,31%. По другата програма е 56,4%. Това са реалните данни към настоящия момент на задаването на питането.
Господин Министър, за ПУДООС има странни критерии при оценяването на проектите, които може би в следващия отговор ще ни ги кажете.
Аз ще се върна пак към въпроса от питането: как така се получава, че някои общини не получават, а други общини получават средства? Тук изцяло визирам ПУДООС, за Европейските програми е ясно. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КРИСТИАН ВИГЕНИН: Благодаря, уважаеми господин Бонев.
Имате думата за отговор, господин Министър.
МИНИСТЪР ЕМИЛ ДИМИТРОВ: Благодаря, уважаеми господин Председател.
Във въпроса Ви се съдържаше и отговорът.
Първо, всичките тези средства са извоювани години наред по програми от министрите преди мен, които са ръководили ведомството. Оперативна програма „Околна среда“, която е провеждала конкурси и които в момента ние продължаваме в движение. Някои от тях са почнати миналата година, някои тази година, някои ще са следващата година. Част от проектите, както Вие казвате, на общините, ние ги започваме, а после се оказва, че те се забавят с обществени поръчки, с процедури, с обжалвания, имат проблеми в самите проекти. Ами, ако за Вас е изненада, че сме 2020 г., за мен не е! Ако за Вас е изненада, че един министър, когато и да е постъпил, наследява всичко, свършено преди него, и дава възможност то да се продължи, за мен не е!
Цялата заслуга, която е по тези проекти, като започнем от чиста околна среда и свършим до Оперативна програма „Околна среда“, към която имаме сериозни ангажименти, е резултат на усилията на всичките дирекции през всичките години до момента, откакто действа Програмата. Моята заслуга е най-малка. По мое време са се сключили три-четири договора, които вече са били изготвени и одобрени.
Къде е проблемът? Така, както не могат всички да печелят от тотото, така всички не могат да си приготвят и обектите. Всички, които са спечелили, нямат проблем, но всички, които не са, твърдят, че проблемите са извън тях, дори и тези, които спечелват и започват обекти, после се оказва, че не могат да ги довършат. И сега става така: Вие дадохте на толкова общини проекти, а защо те не можаха да си ги изпълнят?! Може би проблемът не е в нас! Ние вече дадохме парите.
Ако дадем парите на град Перник – 105 милиона със собственото финансиране, и 120 милиона на Шумен, защото Вие сте от тези избирателни райони, но не успеете да усвоите парите предполагам, че пак аз трябва Ви бъда виновен! Ако обаче ги усвоите по неправомерен начин, трябва да наложим санкции и пак аз трябва да бъда виновен, но тогава ще кажете: защо на другата община е 5%, а на мен 7? Факт е, че общините изготвят проекти, факт е, че и законодателството се променя и вече изготвен проект се налага да търпи промени, факт е, че Европейският съюз променя правилата. Така или иначе, има общини, които изготвят, класирали са се, успели са. Може би искате на тях да забраним и да дадем на другите – некласиралите се?! Считам, че няма да е редно, те са положили усилия.
Има общини, които са спечелили проекти, и въпреки това не успяват да стигнат в съответните срокове докрай. Затова съм казал още в по-ранен период: имаме критична дата и всички, спечелили обекти, ако не ги започнат до тази дата, знам, че няма да свършат до края на годината. В края на годината обаче неусвоените пари отиват в Европейския съюз. Аз не искам да губим пари от Европейския съюз, след като министри преди мен са се борили за тези пари и са успели да ги докарат в България, да ги защитят като програма.
Така че и занапред, колкото и да Ви се струва странно, ще има общини, които успяват да си подготвят проектите и които не успяват. Разнообразие цяло! В цялата страна има такива обекти – такива, които са спечелили обектите, но по различен вид причини – някои от тях обективни, други субективни, не успяват да ги завършат в срок и загубват парите. И общини, които извършват известни злоупотреби или неверификация на разходите им и които търпят и санкции.
Това нещо ще продължава независимо как се казва министърът и коя политическа сила ще има управлението в държавата към конкретния момент. Това са общоприети правила. Недоволните винаги ще са недоволни, доволните винаги ще гледат да усвоят парите на макс. Но не може да поставяме под съмнение този административен капацитет, който се старае, първо, да ги докара в България тези пари, да ги осигури, след това да осигури преразпределението, след това ги даваме на други министерства и подизпълнителни фирми да ги правят, и накрая пак да се връща при нас отговорът: ама защо едни успяха, а други не?
Ние сме осигурили равни условия на всички, те са публикувани в сайта на Министерството на околната среда и водите. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КРИСТИАН ВИГЕНИН: Благодаря, уважаеми господин Димитров.
Имате възможност да изразите отношение.
Заповядайте, господин Иванов
ИВАН ВАЛЕНТИНОВ ИВАНОВ (БСП за България): Уважаеми господин Председател, уважаеми господин Министър, уважаеми колеги! Добре обяснихте начина как функционира Оперативна програма „Околна среда“ и за никого не е тайна, че тя наистина функционира така, защото това са критерии и изисквани условия, които са поставени от нашите европейски партньори. Ние волю-неволю трябва да ги изпълняваме, в противен случай ще търпи санкции не само бенефициентът, но и държавата, когато не се сертифицират разходите и не се върнат в нашата страна.
По-щекотлив, по-неполучил отговор е нашият въпрос, който касае разпределението на средствата, които генерира Министерството от национални средства, а именно програмите и средствата, които се отпускат през ПУДООС. Защото основните оплаквания на тези, които биха получили средства, са именно тези, които не получават средства от ПУДООС. Не обяснихте по какъв начин и по какви критерии там се определят бенефициентите – било за малка детска площадка, било за канализация за милиони, било за рекултивация на сметище или за нещо друго? Защото това е основният въпрос, господин Министър.
Ако Вие защитавате лоши практики, които са създадени през последните години, и ще продължавате да ги правите, това е меко казано наказуемо. Аз неслучайно започнах въпроса си, че Министерството има опасност да се превърне в трайно известно с лоши практики. И това е една от лошите практики, включително и Вие си позволихте в кулоарите на парламента да заплашвате народни представители и да кажете: „За този ще има, за този ще има, за този няма да има!“ Така ли беше, господин Министър? Направихте ли подобно нещо? Това означава, че Вие ръководите същото подобно нещо.
Ние искаме тук да разберем – не само ние, но и бенефициентите – включително тези, които внасят средства в този фонд, по какъв начин ще получат обратно тези средства? Кой ги разпределя? Какви са критериите? Защо има толкова недоволни? Програмата за околната среда я оставяме настрани. Говорим за тези средства, за които Вие и Вашите заместници сте пряко отговорни за това нещо, и трябва да се получи категоричен отговор в тази посока, а ние не го получаваме и мисля, че е ред на органите да се заровят в тази посока. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КРИСТИАН ВИГЕНИН: Благодаря, уважаеми господин Иванов.
Преминаваме към въпрос също от Вас относно водоподаването към община Шумен.
Имате думата отново, заповядайте.
ИВАН ВАЛЕНТИНОВ ИВАНОВ (БСП за България): Благодаря, господин Председател.
Ще минем сега към друга тема, която пак касае господин Димитров.
Уважаеми господин Председател, уважаеми господин Министър, уважаеми колеги! Настоящият въпрос е от изключителна важност, защото, въпреки че касае един регион, една община, той е част от един общ проблем, който засяга доста населени места в държавата.
Аз, както и всички жители на община Шумен, се интересуваме какво е състоянието на основния водоизточник за град Шумен, прилежащите населени места, а именно язовир „Тича“? Какъв е наличният обем, какви действия сте предприели за нормалното осигуряване на питейна вода и по каква методика разпределяте с Ваша заповед наличните водни количества в язовира за различни нужди?
До голяма степен моят въпрос беше провокиран и от едно писмо, което е подписано от Вас, с което разполагам и което казвате, че при хипотеза, цитирам: „при нулев поток е намалено водовземането. В края на 2020 г. обемът на язовира ще бъде около 100 милиона кубични метра, под санитарния минимум, под който водата не е годна за питейни цели, при което не може да бъде гарантирано приоритетното питейно-битово водоснабдяване“.
Това означава ли, че Шумен ще бъде вторият Перник и какви мерки се вземат от Министерството, какво се прави? Защото това, което виждам в последните дни, е прехвърляне на отговорността между Министерството, между местните власти, между различните оператори. Въпросът е: какво в крайна сметка се прави Шумен да не попадне в хипотезата на Перник? Защото проблемът на Шумен е още по-голям, там няма алтернативен водоизточник и няма кой да го осигури или поне не иска да го осигури.
Да, Вие казахте, че 120 милиона са дадени на ВиК дружеството. Ще се направи след две години този водопровод, ще се направи тази пречиствателна станция, но няма да има какво да тече по тях, уважаеми господин Министър. Това е проблемът! Ще има нов водопровод, но той ще седи празен, защото няма да има нищо в него. Оттам нататък какво се случва, какво се прави?
Тук госпожа Танева ни е отговаряла: язовирът е пълен, вода има! Вие казвате: няма вода! Трябва да се избира между вода за напояване и вода за питейно-битови нужди. Кое е приоритетното?! Така че много държим да чуем, защото всички шуменци гледат – аз днес имам десетки обаждания, какъв ще бъде Вашият отговор? Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КРИСТИАН ВИГЕНИН: Благодаря, уважаеми господин Иванов.
Имате думата за отговор, господин Министър.
МИНИСТЪР ЕМИЛ ДИМИТРОВ: Благодаря, уважаеми господин Председател.
Щом питате за Шумен, ще Ви дам отговор, а Вие си го публикувайте в местния вестник. Ще Ви го разкажа с нормални думи, за да разберат Вашите избиратели, които в момента много ги интересува.
Много години е разграбвана системата на Шумен и сондажите, които той е имал. Издал съм заповед да си ги възстановят, за да могат да имат собствени източници и да икономисват вода от язовира. Язовирът е за напоителни цели, напоителни цели за земеделие! Затова е построен! И след като са разрушени всичките собствени водоизточници, сега казвате: нямаме! Имали сте и съм дал подробен списък с всичките сондажи и съм изпратил заповед на кмета, на председателя на Общинския съвет, на областните управители. Имате собствени водоизточници, които не искате да ползвате, защото Ви е по-евтино да ползвате от язовира.
Какво се случва с язовира? Може би е суша и може би само Вие не сте разбрали? Това, което аз съм предприел, защото Вие много държите да казвам „аз“, нали, моята отговорност е следната: язовирът има 120 милиона, ползвате по 35 милиона на година. Със сигурност може да изкарате две години отсега нататък, без нищо да се случи, но това не трябва да става, защото никой не знае следващата година ще е суша ли, по-следващата може пак да е суша, може и да завали, да е пълен и този въпрос да не е актуален. Но ако го няма точно това, с което Вие се опитвате да спекулирате – не Ви интересува какво се е случвало до момента, но министър от три месеца трябва да Ви напълни язовира! Каквото мога, правя – пускам дъжд, но не винаги се случва!
Целта, която сме си поставили, е да ограничим ползването на вода, с изключение за питейно-битови цели. Как става? Първо е питейно-битовата, после минералната, после земеделците и накрая промишлеността. Земеделците ги ограничихме – четири пъти им намалихме количеството – от 36 милиона ще получат около 2 милиона в момента, следващите месеци има едно-две поливания. Освен да се пие вода, трябва и да се яде! А и язовирът е техен.
Какво прави обаче бизнесът, защото ВиК-та продават питейно битова вода на промишлеността? В тази връзка са заповедите, които дадохме, и указанията – да си направят собствени водоизточници, за да могат да разтоварят питейно-битовото потребление на вода за питейно-битови цели. Вие доскоро нямахте водомер на промишлената зона. И да остане не за една година, а да остане за три години. До три години би следвало система „Дунав“ да тръгне и тогава да имате вода, но тогава ще дойде следващият проблем.
Водата от система „Дунав“ ще Ви бъде примерно шест, седем, осем лева, а тази от язовира Ви е много по-евтина. За да бъде по евтина водата на гражданите, трябва да е останало вода и в язовира. Всичките ми усилия са водата, която е в язовира, да се използва за максимално дълго време, като остава предимно за питейно-битови, бизнесът да се отстрани, защото питейно-битова за земеделците не може, ама за промишлеността може?! Не, всички трябва да положат своите усилия! През това време имате 120 милиона да си възстановите мрежата и да работите.
Но къде Вие с тази острота поставихте въпроса: а кой разграби всичките сондажи, от които Шумен е имал достатъчно много вода за пиене?! Защото представете си, че четири-пет години е суша, нали трябва да имате собствени водоизточници? Защо Вие не поставихте въпроса в общината, пред Общинския съвет? Идвате тук и: защо министърът на три месеца не иска да ми напълни язовира? Той е такъв, какъвто съм го заварил!
Но ако аз сега седя и си мълча, в моя мандат има вода за навсякъде в България, но мисля за две три години, защото и след мен ще дойде друг човек, трябва и той да се справя. Ако сега не го започнем пътя, после ще бъде късно. Мислим и за Бургас, и за Варна, и за цялото Черноморие. Вода в момента има достатъчно, но ние искаме да има вода за много по-дълго време, докато се изградят всички други системи. Затова даваме пари и за водопровод, за канализация, за пречиствателна станция. Искаме да си направите сондажа, искаме питейно-битовата да остане само за тях, а другото – по възможност. И земеделците дадоха своя дан, извинявам се – и бизнесът също да положи своите усилия. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КРИСТИАН ВИГЕНИН: Благодаря, уважаеми господин Министър.
Имате думата за реплика, господин Иванов.
ИВАН ВАЛЕНТИНОВ ИВАНОВ (БСП за България): Уважаеми господин Председател, уважаеми господин Министър, уважаеми колеги! Уважаеми господин Министър, нито сте първият, нито сте последният министър, когото аз съм викал тук на трибуната да говорим по тази тема. Можете да погледнете стенограмите на Народното събрание – и Вие сте били народен представител и сте чували лично, защото този въпрос не касае персонално Вас или някой друг, касае политиката изобщо в този сектор, защото случващото се в Шумен е в резултат на една грешно водена политика. И в момента Вие сте отговорен, Вие сте министър.
Аз съм слушал много министри, които тук преди Вас са прехвърляли отговорността на предходните. Аз съм седма година народен представител и седем години дъвча тази тема. И накрая стигнахме дотам, че да получаваме от Вас писмо, че в края на годината няма да има вода.
Аз не казвам, че Вие сте виновен, но някой в крайна сметка трябва да свърши тази работа. Вие много правилно сте написали и аз държа да го изпълните. Написано е така, пак цитирам Вашето писмо: „В случая сме изправени пред избор, който не може да бъде взет еднолично и без координиране на становищата на всички заинтересовани страни в процеса дали да изберем да предоставим, макар и минимални количества от „Напоителни системи“ ЕАД за напояване, с които земеделските производители да могат да реализират продукцията си, и съответно повлияване на количеството за питейно-битовото снабдяване, да се откажем и да доведем невъзможността за оцеляване на този сектор.“
Това са Ваши думи, аз ги цитирам, господин Министър.
Тук официално още веднъж Ви моля и Ви каня на 4-ти да присъствате на извънредната сесия в град Шумен и да кажете тези неща пред местната власт, защото тя е глуха, аз го потвърждавам. Защото не знам дали знаете, но вчера на сесия на Общинския съвет именно тази промишлена зона, която Вие цитирахте, Общинският съвет, доминиран от ГЕРБ и от кмета, прехвърли собствеността на водопроводната мрежа на общината и оттам операторът вече ще се грижи за нея.
Разбирате ли какво се случва в Шумен? Искам да дойдете и да го кажете Вие там. Може Вас да Ви чуят, за да се случи нещо. В противен случай аз съм убеден, че написаното от Вас, което цитирах – в края на годината шуменци ще бъдат без вода, господин Министър. И затова не трябва да си прехвърляме отговорностите. Аз неслучайно Ви казах – нито сте първият, нито сте последният министър за тези седем години, които са идвали на тази трибуна тук да говорят по тази тема. И всеки прехвърля отговорността на предходния или на някоя друга институция. В крайна сметка ще страдат 100 хил. души. Над 100 хил. души ще страдат, ако се случи това нещо!
Моят призив е – не само моят, а и на всички шуменци, да се направи така, че максимално ускорено да се вземат всички необходими мерки да се осигури водоснабдяване. Защото в момента общинската администрация, Вие много добре знаете, се опита да саботира по всякакъв начин изграждането на алтернативни водоизточници. И Вие сте го казвали.
Но елате на сесията, приканвам Ви наистина, да го чуят от Вашата уста там, а не тук от трибуната аз да предавам през медиите в Шумен какво се е случило. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КРИСТИАН ВИГЕНИН: Благодаря, уважаеми господин Иванов.
Желаете ли думата за дуплика?
Заповядайте, господин Министър.
МИНИСТЪР ЕМИЛ ДИМИТРОВ: Благодаря, уважаеми господин Председател!
Може и да дойда, въпреки че не мога да ходя по всяко село и по всеки общински съвет. Вие сте си ги избрали тези кметове, Вие сте си избрали Общинския съвет, Вие сте си избрали председателя. Много често си избирате и председателя на ВиК-то. Аз да идвам да уреждам проблемите между Вас – мисля, че малко няма да е редно.
Но, Вие ще дойдете ли на тази сесия и ще кажете ли: откакто са разграбени тези собствени водоизточници, шефове на ВиК са били този, този, този, този. Тези са от моята политическа сила, тези не са, а тези пак са от моята. И всичкото това се е случило пред очите ни, ама ние сега не го виждаме, но от Вас, господин Министър, искаме да ни решите проблема.
Така че, ако ще водим така разговора, доведете ги всичките там и поискайте от тях отговорност, а не да ме викате за институция. Видях един общински съветник, който каза, че няма санитарно-охранителна зона. Ами тогава да го спрем изобщо язовира! Смятате ли, че е редно тези същите 100 хиляди да останат изобщо без вода, защото някой общински съветник е решил да си прави пиар?
Каква е моята отговорност и как я разбирам аз, лично, персонално като министър в момента, а не да се оправдавам с преди мен и след? Както съм заварил язовира, така се опитвам да го реша, не за една година, а за три години.
Мътна ли е водата в Шумен, да питам, в момента? Мътна ли е, кажете?
ИВАН ВАЛЕНТИНОВ ИВАНОВ (БСП за България, от място): Мътна е.
МИНИСТЪР ЕМИЛ ДИМИТРОВ: Мътна е. Такава е от пет години и такава ще бъде в следващите три години.
Водата в продължение на последните пет години се взима от едно и също място на язовира – втори таблен затвор, на минимум 40 млн. куб. м. Е, като го взимаш от санитарния минимум 40 милиона, нагоре имаш още 80 милиона вода, според Вас тази вода, докато дойде до 40, дали ще стане по-мътна или по-чиста?
Една и съща е водата, която пиете последните пет години, една и съща ще е водата, която ще пиете и в следващите три години. Всичките тези глупости за санитарни зони, за санитарни минимуми са измислици, които никъде не съществуват. Язовирът е мътен, защото е земеделски, когато дойде дъжд, вкарва кал. Ние затова я взимаме от най-долната възможност на кулата, която е за напоителни цели, за да може да пиете възможно най-чистата вода. Такава, каквато я пиете, ще я пиете в следващите три години.
Целта е да я ограничим и за земеделците, и за промишлеността, за да остане за питейно-битови, и като дойде система „Дунав“ да може всичко да функционира така, както е редно. Най-лесно е да Ви кажа – вода има. Тези 120 милиона, от тях 60 – 70 милиона може да ползваме. Ами това са за две години. Целта не е да мислим ей така за две години и да пуснем веднага водата навсякъде – и за земеделците, и за промишлеността, а да я пестим. Лошото е, че се налага със заповеди, с графици аз да налагам градът да пести вода, а той непрекъснато ме пита защо го правя. Ами тази вода няма аз да я пия, Вие ще я пиете. Тази вода я пестим за Вас, за да може да има дългосрочна стратегия.
Това е моята стратегия. Не се оправдавам с хората преди мен, защото те не са виновни за безводието и за сушата, но се опитвам това, което е налице, да го съхраним максимално дълго, докато тръгне. А Вие ме карате да решавам проблеми между Вас, Общинския съвет, една партия, друга, трета и собствеността. Това не е моя задача.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КРИСТИАН ВИГЕНИН: Благодаря, уважаеми господин Министър.
Преминаваме към последния въпрос от днешния парламентарен контрол от народния представител Джевдет Чакъров относно екологосъобразното обезвреждане на излезлите от употреба пестициди с изтекъл срок на годност в страната.
Заповядайте – имате думата, господин Чакъров.
ДЖЕВДЕТ ЧАКЪРОВ (ДПС): Уважаеми господин Председател, уважаеми господин Министър, уважаеми колеги, уважаеми господин Димитров! В началото на месец март настоящата година аз и мои колега от парламентарната група на ДПС Ви отправихме и писмен въпрос относно екологосъобразното обезвреждане на излезлите от употреба пестициди с изтекъл срок на годност от склада в село Звиница, община Кърджали, както и такива складове из цялата страна.
От Вашия отговор, даден на 20 март, става ясно, че се извършва анализ на състоянието, местоположението и количеството отпадъци в останалите складове, които не са почистени вследствие на реализацията на проект в рамките на приключилата Българско швейцарска програма за сътрудничество.
На базата на този анализ и разполагаемия финансов ресурс казахте, че ще бъдат определени складовете, които да попаднат в обхвата на бъдещата обществена поръчка за преопаковане, транспортиране и окончателно обезвреждане на пестициди и други препарати за растителна защита с изтекъл срок на годност.
От Вашия отговор става ясно също така, че на предстоящото заседание на Управителния съвет на ПУДООС ще бъде представен проект на плана за обществени поръчки за 2020 г., от който да станат ясни срокът и финансовите параметри на тази обществена поръчка. Впоследствие епидемичната обстановка, свързана с разпространението на COVID-19 на територията на страната и в Европа като цяло, се усложни и това доведе до затваряне на границите.
По време на първото четене на Законопроекта за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с Решение на Народното събрание на 13 март 2020 г., Вие информирахте, че част от пестицидите са преопаковани и са транспортирани до границата на страната ни, но заради затруднения транспорт между страните поради епидемията от коронавирус нито могат да бъдат изнесени от страната, нито могат да бъдат унищожавани, нито могат да бъдат върнати на местата, в които са били съхранявани.
Доколкото ми е известно, към момента България не разполага с инсталации, в които може да се извършва законосъобразно обезвреждане на пестициди и други препарати за растителна защита с изтекъл срок на годност съобразно изискванията на националното и общностното законодателство в тази насока.
Междувременно на 1 април се проведе заседание на Управителния съвет на ПУДООС, видно от протокола, на което е приет План-график на обществените поръчки за 2020 г.
Във връзка с това моят въпрос към Вас е: в приетия от Управителния съвет на ПУДООС План-график за обществените поръчки за 2020 г. предвидена ли е обществена поръчка за преопаковане, транспортиране и окончателно обезвреждане на останалите на територията на страната пестициди и други препарати за растителна защита с изтекъл срок на годност? Ако е така, кога се очаква да бъде проведена тя? (Председателят дава сигнал, че времето е изтекло.) Какъв е финансовият ѝ ресурс? Ако не е предвидена такава поръчка, кога и с какъв финансов ресурс планирате да се справите с окончателното обезвреждане на пестицидите и препаратите за растителна защита с изтекъл срок на годност на територията на България – подчертавам, на територията на България, не само определени... (Председателят дава сигнал, че времето е изтекло.)
Приключвам, господин Председател.
Също така, каква е и ситуацията към момента с блокираните по границата на страната преопаковани пестициди и други препарати за растителна защита с изтекъл срок на годност? Транспортирани ли са до крайната им точка за обезвреждане, или са предприети други мерки и действия по отношение на тях и, ако да, какви? Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КРИСТИАН ВИГЕНИН: Изчаках да си зададете всички въпроси, господин Чакъров, но много време употребихте. Ще трябва да компенсирам сега и министъра.
Заповядайте, господин Димитров, за отговор.
МИНИСТЪР ЕМИЛ ДИМИТРОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Председател.
Уважаеми господин Чакъров, Вие сте последователен в питанията. Личи си, бил сте министър. Много полезни практики от Вас ние унаследихме и с радост ще ги продължим. Същото е и от другите министри на екологията, които се намират в тази зала.
Ще Ви отговоря съвсем накратко – точно така е. Имахме един два камиона, които бяха подготвени да заминат за чужбина със съответните нотификации, но дойде коронавирусът и те не можаха да пристигнат. Върнахме си ги там, откъдето са тръгнали.
Това тежи на всички. Ясно е, че не можем да го направим за една година, ясно е, че не можем да го направим за миг и нямаме средствата, с които да се свърши. Имахме Швейцарска програма, тя приключи успешно. Тя е затворена страница. Но ние имаме ангажименти и по тази програма, а и такива, които сме поели поетапно да чистим.
Съгласен съм, че от 1986 г. тези пестициди седят в някои от населените места. Те са проблем на местните кметове. В момента всичките пестициди, които не са изнесени от тези въпросни складове, са преопаковани в нови контейнери и стоят по местата си. Проблем е, че някой може да отиде да го скъса, да го изсипе, да го хвърли в реката, да измие контейнера, за да продаде бидона – това ще създаде проблем. Голяма грижа ми е, затова идвах и Ви се молих по време на приемането на Закона за извънредните, да ни дадете възможност да ги обезвредим по-бързо. Не се случи. Такава беше волята тук на всички. Те си останаха там, където са. Това не е решение. Затова казвам, че Вашият въпрос е изключително правилен.
Миналата година декември месец е взето решение Програмата да е за пет милиона. Готов съм веднага да сключа договор, и то за много по голяма сума, само и само поетапно да започнем, защото това нещо трябва да се приключи.
По същество отговорът ми е: в отговор на Вашия въпрос на заседание на Управителния съвет на 1 април е приет План-график до 31 декември 2020 г. да се пристъпи към изпълнение на този договор от предишната година – преопаковане, почистване на склад, транспорт и предаденото за окончателно обезвреждане на пестициди.
Планираният финансов ресурс за обществената поръчка от 16 декември 2019 г. е в размер на 5 милиона с включено ДДС. Казах Ви, че ако Вие настоявате, съм готов и от икономии да увеличим този размер, за да компенсираме тези три месеца, през които не успяхме да работим.
Срокът за обявяването на обществена поръчка съгласно План графика е месец юли 2020 г. В момента нямаме блокирани по границата на страната преопаковани пестициди и други препарати за растителна защита с изтекъл срок. Не създаваме опасност, за когото и да е било.
По Договор № 12483/7 септември 2018 г. с Обособена позиция 3 – преопаковане, почистване, склад, транспорт, предаване и окончателно обезвреждане на опасни и неопасни отпадъци и други препарати за растителна защита в складовете на територията на РИОСВ – Враца, Плевен и Монтана, изпълняващ се в условията на забава до 30 юни 2020 г., са транспортирани общо 59 248 тона пестициди и други препарати за растителна защита до съоръжения за крайно обезвреждане в Швейцария и в Германия. Положихме всякакви усилия, обиколихме всички инсинератори на Европа, където ни приеха – обезвредихме ги.
Въпросът Ви е изключително актуален. Ако Комисията прецени, че наистина не търпи отлагане, съм готов и в условията на сегашното положение, в което сме, да сключа веднага договор и да пристъпим към процедура по обезвреждането им в чужбина съгласно европейските правила.
Забавихме се, не беше редно, но коронавирусът попречи на всички. Възстановили сме, нямаме опасни пестициди по границата. Всичко е под контрол, както преди да стане извънредното положение. Лично аз смятам, че поетапно България трябва едно по едно, едно по едно да извежда тези хранилища и да ги обезврежда в разрешените инсинератори на територията на Европа, колкото и да ни струва това. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КРИСТИАН ВИГЕНИН: Благодаря, уважаеми господин Министър.
Имате думата за реплика, господин Чакъров.
ДЖЕВДЕТ ЧАКЪРОВ (ДПС): Благодаря Ви, уважаеми господин Председател.
Уважаеми господин Министър, уважаеми колеги! Господин Министър, до голяма степен съм удовлетворен от отговора, и то в частта, където е ясна визията, разбирането Ви и позицията на Министерството на околната среда и водите, изразена от Вас, естествено.
Само че наистина е необходимо вече, след като се нормализира обстановката, доколкото е възможно, да бъдат предприети действия, така че да се финализира дейността по отношение на пестицидите и изтеклите препарати със срок на действие на препаратите за растителна защита с оглед на това – първо, е добре, че са прибрани отново по складовете и тези, които са били по границата, но това не решава въпроса. Имайки предвид начина на съхранение – не е в максимална степен обезопасен, и това е много сериозно основание за притеснение за обществеността, и за хората, които живеят по тези населени места. Въобще тревогата е – ако помислим, това е един изключително важен елемент на националната сигурност, тези препарати са много рискови. Не искам да влизам в подробности и да всяваме страх и напрежение у хората. Наистина трябва да бъде направено необходимото.
Виждам, че от страна на Министерството на околната среда и водите Вие изразявате готовност, но не виждам да е достатъчен финансовият ресурс, който Вие предвиждате в това отношение. Може би е добре да има и подкрепата на Министерския съвет, и на Министерството на финансите да има необходимия ресурс, в цяла България – навсякъде, където има такива препарати, да бъдат транспортирани и обезвредени. За съжаление, нямаме инсталации, които да извършват тази дейност в нашата страна там, където Вие посочихте, да не ги повтарям.
Така че трябва да продължим дейността и да се финализира тази дейност. От страна на Комисията виждам госпожа Ивелина Василева и другите колеги от Комисията по околната среда и водите, и от различните парламентарни групи, и бихме оказали необходимата подкрепа с оглед на чувствителността, значимостта и най-вече с оглед на рисковете, които крият тези пестициди. Най-накрая да приключим с тази тема и да има спокойствие най-вече за гражданите и нашите съграждани, които живеят по тези населени места. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КРИСТИАН ВИГЕНИН: Благодаря, уважаеми господин Чакъров.
Имате думата за дуплика – ако желаете, господин Министър?
МИНИСТЪР ЕМИЛ ДИМИТРОВ: Благодаря, уважаеми господин Председател.
Ще бъда съвсем кратък. Всички, които бяха подготвени и трябваше да излязат, са в складовете. За мен притеснението през тези три месеца беше всеки ден: някой да не отиде, да не открадне контейнер, да го изсипе в реката, за да измие бидона и да го продаде за два лева, да не замърси някой водоизточник, да не направи нещо, за което после всички да съжаляваме, че се е случило. Кметът ще е виновен, защото не е осигурил охраната, но нали това няма да е извинение, ако се случи нещо.
Моето искане е било този договор с вече опакованите да се случи. Не можа да бъде по време на коронавируса, не ми дадохте възможност – може би е за добре.
Но мога да направя следното: този договор да го сключа сега, да го прекратя и да го сключа отново, за да може експресно да заминат за чужбина, където, казах, има инсинератори за тази цел. И мога тези 5 милиона, примерно не повече от седем и половина, не знам повече дали ресурсът ще ни позволи да го увеличим на седем и половина, решението е от миналата година веднага да сключа договор и да дам максимално кратки срокове на тези фирми, които до момента са обезвреждали, защото вече имат опита, познанието, швейцарските правила – съобразяват се, знаят къде са инсинераторите, те да довършат поне това, което е планирано от миналата година, тази година да стане, и то в ускорен порядък. За сума, ако получа от Министерството на финансите, ще обявим поръчка, но това ще трае във времето и евентуално решението ще е догодина.
Както разбирам от Вашето питане, Вие искате всичко, което трябваше да се случи и коронавирусът го спря, да бъде изпълнено. Мога да ангажирам Съвета на ПУДООС, защото е колективен орган, да ги запозная и да кажа, че плануваните за миналата година 5 милиона могат да бъдат увеличени с някаква сума нагоре и веднага да пристъпим към договаряне и изнасяне както на вече опакованите, така и на предвидените миналата година складове. Поне с тях да приключим Програмата. Ще направя всичко възможно и ще информирам уважаемата председател на Комисията по околната среда и водите и Вас лично за предприетите действия.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КРИСТИАН ВИГЕНИН: Благодаря, уважаеми господин Димитров.
Благодаря за участието в днешния парламентарен контрол.
Това беше и последният въпрос за днес.
Следващото редовно заседание в сряда – 3 юни, 9,00 ч. Закривам заседанието. (Звъни.)

(Закрито в 11,17 ч.)

Заместник-председатели:
Емил Христов
Кристиан Вигенин

Секретари:
Станислав Иванов
Джейхан Ибрямов
Форма за търсене
Ключова дума
ЧЕТИРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект на Конституция на Република България

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на членове на Комисията за енергийно и водно регулиране

Избор на председател и членове на Комисията за защита на личните данни

Избор на председател на Комисията за енергийно и водно регулиране

Избор на член на Централната избирателна комисия

    Последни заседания