Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Стенограми от пленарни заседания
ДЕВЕТНАДЕСЕТО ЗАСЕДАНИЕ
София, четвъртък, 1 юни 2017 г.
Открито в 9,01 ч.
01/06/2017
Видео архив » Преглед на видео архив
Председателствали: председателят Димитър Главчев и заместник-председателят Цвета Караянчева

Секретари: Стоян Мирчев и Слави Нецов

ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Добро утро, уважаеми колеги!
Има кворум. (Звъни.) Откривам заседанието.
Уважаеми колеги народни представители, във връзка с внесения вчера, 31 май 2017 г., Проект за решение по искане за предсрочно освобождаване на Димитър Борисов Главчев от поста председател на Народното събрание на основание чл. 5, ал. 4 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание и приетата Програма за работа през тази седмица предлагам промени в Програмата, а именно: Проектът за решение по искане за предсрочно освобождаване на Димитър Борисов Главчев от поста председател на Народното събрание да стане точка трета за четвъртък, 1 юни 2017 г.
Има ли други становища по въпроса?
Заповядайте, господин Попов.
ФИЛИП ПОПОВ (БСП за България): Благодаря.
Уважаеми господин Председател, уважаеми народни представители! Предлагам току-що изчетената от Вас точка, а именно Решението за освобождаване на председателя на Народното събрание, да бъде точка първа от днешния дневен ред.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Това малко се разминава с мотивите Ви в исканата оставка, че трябва парламентът да работи по друг дневен ред, но няма значение.
Подлагам на гласуване направеното предложение от народния представител Филип Попов.
Гласували 221 народни представители: за 217, против 2, въздържали се 2.
Предложението е прието.
Процедура – заповядайте, господин Попов.
(Председателите се сменят.)
ФИЛИП ПОПОВ (БСП за България): Благодаря.
Предлагам дебатите по днешната точка и гласуването да бъдат пряко излъчвани по Българската национална телевизия и Българското национално радио.
Господин Главчев вече ме изпревари, второто ми предложение щеше да бъде той да не ръководи заседанието по точка първа от днешния дневен ред. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин Попов.
Режим на гласуване.
Гласували 217 народни представители: за 101, против 112, въздържали се 4.
Предложението не е прието.

Преминавам към първата точка за днес, както я приехме:
ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ ПО ИСКАНЕ ЗА ПРЕДСРОЧНО ОСВОБОЖДАВАНЕ НА ДИМИТЪР БОРИСОВ ГЛАВЧЕВ ОТ ПОСТА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ.
Давам думата на вносителя, за да мотивира искането си.
Заповядайте, госпожо Нинова.
КОРНЕЛИЯ НИНОВА (БСП за България): Госпожо Председател, дами и господа народни представители! Причините да поискаме оставката на председателя на Народното събрание са две.
Първата – Народното събрание не работи пълноценно вече шест седмици. Правителството и мнозинството нямат управленска и законодателна програма, която да изпълни със смисъл работата на Народното събрание. По-лошо – най-вероятно до края на тази сесия през юли няма да има такава.
Твърдим го, защото разполагаме с писмо от госпожа Бъчварова – началник на кабинета на министър-председателя, до всички министри и до администрацията, в което иска от тях да представят законодателни инициативи, които да послужат за изготвяне на управленска и законодателна програма. Срокът, който им поставя, е юни. Докато тези инициативи бъдат събрани, обработени и представени като законодателна програма, изтича срокът на тази сесия.
Разбира се, през това време, в което не взехме никакви съществени решения за тези, които са гласували за нас и са ни изпратили тук с някакви очаквания, Вие се занимавахте с други теми. Опитахте да решите проблеми на определени хора със Закона за собствеността върху земеделските земи. Слава Богу – спряхме Ви. (Оживление.)
От вчера се занимавате със Закона за концесиите – също лобистки, също Закон, който унищожава останалата малка държавна собственост. Оправдавате се с европейска директива. Ще Ви подкрепим за тези текстове, които са европейски, но не крийте зад това желанието си да раздадете на вечни концесии на приближени държавна и общинска собственост.
Ние от БСП за България внесохме Законопроект за изменение на Наказателния кодекс, за да отпадне маловажният случай при битовата престъпност; Законопроект за изменение на Закона за храните, за да помогнем на българските производители и земеделци; Законопроект за изменение на ГПК, за да прекратим със злоупотребите на частните съдебни изпълнители; Кодекс за социално осигуряване, за да се преизчислят всички пенсии; Закон за българския жестомимичен език, за да помогнем на хората с увреждания; и редица други законодателни инициативи. Тези законопроекти обаче не се разглеждат нито в комисии, нито в залата. Работим по 20 минути на ден. (Реплики от ГЕРБ.)
Вие нямате програма. Предлагаме нашата – тя не се гледа, за да се прикрие фактът, че имате алтернатива и че има партия, която е тук, за да изпълни предизборните си ангажименти, а не да отстъпва от тях, както направи управляващото мнозинство.

Състоянието, в което се намира парламентът, срива авторитета на институцията. Нека всеки от нас да си помисли: онова, което е обещавал в кампанията, и това, което прави вече шеста седмица тук, отговарят ли едно на друго?
Ние не желаем на институцията да се гледа като на място, където не се работи. Не желаем да даваме повод определението, което премиерът Борисов даде преди години, да се изпълни със съдържание, а то беше, че народните представители са безделници.
Или може би това е целта на днешното Ви поведение – върху парламента в парламентарна република да се сложи петното на безделници и на ненужен институт в конституционна България, изпълнителната власт да се фаворизира и да се внуши на обществото, че там е центърът, в който се вземат решенията. Не, не е там. Би трябвало да е тук. (Реплика от народния представител Пламен Манушев.)
И първа грижа, освен че е на всеки от нас – да издигнем авторитета на тази институция и да свършим работата, за която сме тук, е на председателя на Народното събрание.
Втората причина е, че тази управленска немощ се прикрива с прояви на агресия, омраза, заклеймяване на близо един милион българи. С четири декларации те бяха определяни като не-българи, убийци, пращани бяха в Сибир, в Северна Корея вчера. Липсата на политики и програми беше заменена с връщане в миналото, разделение между българите, обиди към хора с различни разбирания, убеждения и идеи.
Председателят на Народното събрание грубо нарушава Правилника, който по силата на решение на Конституционния съд, уважаеми колеги, е закон. И в този закон, в чл. 155, ал. 2 пише: „Народните представители нямат право да отправят лични нападки, оскърбителни думи, жестове или заплахи против когото и да било, да разгласяват данни, увреждащи доброто име на гражданите“.
Закон, който предвижда, ако това се случи, председателят да реагира така: „прави забележка към народен представител, който се е обърнал към свой колега или колеги с оскърбителни думи, жестове или заплаха“.
Вчера председателят на Народното събрание даде още един повод за исканата оставка след нейното внасяне, като определи изпълнението на този закон, което е негово задължение, като „мракобесие“! Да наложиш наказание за разпространяване на омраза, агресия и насилие според него е мракобесие! Да накажеш за такова нещо било посегателство върху свободата на словото! Това е абсурд: да изпълниш закон – определяш като мракобесие!
ПЛАМЕН МАНУШЕВ (ГЕРБ, от място): Вярва ли си тази жена?
КОРНЕЛИЯ НИНОВА: Ние очакваме от председателя на Народното събрание не такова поведение, а налагане на морал и ценности, които са необходими на обществото и които, колеги от ГЕРБ, са ценности и на европейската политика, която издигате като свое верую и носите в името на партията си – „Граждани за европейско развитие на България“.
На думи се обявявате против агресията по пътищата, агресията в училищата, домашното насилие – на практика тук, от това място, я стимулирате, показвате и налагате. (Реплики от ГЕРБ.)
Като заговорихме за Европа, днес тя и целият цивилизован свят се борят с омразата, агресията, разделението и крайностите. Вие правите обратното, и то точно в годината на председателството на Европейския съюз. (Реплика от народния представител Пламен Манушев.)
Нито дума за приоритети шеста седмица! Българският парламент не е обсъдил и едно изречение.
Какво България ще предложи в това председателство? Кои са важните за Европа и за нас, българите, теми, които трябва да се решат?
Вместо това – бездействие, нацистки символи, омраза, заклеймяване на различния и антикомунизъм. Когато Европа обсъжда бъдещето си, за което нямате идея – къде да бъде България в това бъдеще (реплики от ГЕРБ), или поне не предлагате тук да я обсъдим, Вие ни връщате в миналото – върнахте България в 90-те години. Ние няма да следим безучастно тази загуба на политическа и ценностна ориентация на България!
Ето това тук са Вашите декларации (показва ги), думи – стенограмите, преведени! Това тук е инициативата на Европейския съвет (показва я) „Не на езика на омразата!“. Ако не знаете, Вашите лидери на ЕНП са едни от водещите в тази кампания в Европа.
Нещо повече, миналия месец Германия прие закон, с който се глобяват до 50 милиона долара Facebook, Twitter, Google, Microsoft, ако до 24 часа не елиминират съобщения в социалните мрежи, които излъчват омраза. Какво правите Вие в този момент?
Ние с тези писма се обръщаме…
СНЕЖАНА ДУКОВА (ГЕРБ, от място): „Ние“ и „Вие“ – лични местоимения!
КОРНЕЛИЯ НИНОВА: Точно така – ние и Вие сме различни, и сме алтернатива. (Реплики от ГЕРБ.)
СТАНИСЛАВ ИВАНОВ (ГЕРБ, от място): Слава Богу!
КОРНЕЛИЯ НИНОВА: Това са нашите обръщения до лидерите на Европейската народна партия (показва ги) – Вашето политическо семейство, Жозеф Дол, Антонио Лопес, господин Таяни, господин Юнкер, с които питаме: подкрепят ли партия, която насажда омраза, отрицание и разделение? (Реплики от ГЕРБ.)
Питаме ги: на кои принципи залагат – на тези, които те определят за водещи в Европа и в света: „Единни в различието си“, или на принципа, на който залагат Бойко Борисов и партия ГЕРБ: „Разделяй и владей“?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Госпожо Нинова, ориентирайте се към приключване – десетте минути изтичат.
КОРНЕЛИЯ НИНОВА: Моля – от времето на групата. (Шум и реплики от ГЕРБ.)
СТАНИСЛАВ ИВАНОВ (ГЕРБ, от място): Какво време на групата?
КОРНЕЛИЯ НИНОВА: Моля – от времето на групата. Многократно сме го правили.
Предстои среща на госпожа Меркел с господин Борисов, от която очакваме…
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Ще имате възможност да се изкажете във времето на групата, госпожо Нинова.
КОРНЕЛИЯ НИНОВА: Добре, прекъсвам и моля да ми дадете думата за изказване от името на групата. (Ръкопляскания от „БСП за България“.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Имате думата, госпожо Нинова, за изказване от името на групата.
Заповядайте.
КОРНЕЛИЯ НИНОВА: Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Прощавайте, да съобщя времето, с което разполагат отделните парламентарни групи: ГЕРБ – 30 минути, „БСП за България“ – 26, „Обединени патриоти“ – 14, ДПС – 13, „Воля“ – 5, независими – 5 минути.
Заповядайте, госпожо Нинова.
ДАНАИЛ КИРИЛОВ (ГЕРБ, от място): И ако може, само по темата!
КОРНЕЛИЯ НИНОВА: Благодаря Ви.
Очакваме на срещата през юни между господин Борисов и госпожа Меркел да бъде обсъден този въпрос и тя да изрази мнение: подкрепя ли правителството на Политическа партия ГЕРБ, което върна на дневен ред нацистки символи?
Подкрепя ли изразено от трибуната на Народното събрание на България следното мнение: „След окупацията през 1944 г. комунистическата държава изгражда многократно повече концентрационни лагери за мъчения и убийства на достойни българи от самата нацистка Германия и нейния съюзник в началото на Втората световна война – болшевишкия Съветски съюз, взети заедно“?
Одобрява ли член на българското правителство и вицепремиер да връща темата за хитлеризма?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Госпожо Нинова, не сте по темата за господин Главчев.
КОРНЕЛИЯ НИНОВА: Който позволи всичко това да се случи от трибуната на парламента, като председател на Народното събрание? (Смях от ГЕРБ.)
Подкрепя ли хитлеристки символи и поведение?
Надяваме се това да бъде обсъдено по време на срещата й с господин Борисов.
Защото пред нас и пред Европа има два пътя, дами и господа – или сядаме и обсъждаме бъдещето на Европа и на България, каквото го виждаме, или връщаме разговора в миналото и го анализираме.
Ние избираме пътя на бъдещето! Затова сме против стила, с който налагате връщането в миналото и разговора там, защото той е непродуктивен!
Искаме разговор за бъдещето на Европа, за бъдещето на българския народ и тъй като Вие не го предлагате, ние го правим със своите позиции, законопроекти и последователно поведение в българския парламент!
Пред нас стоят и две задачи – да работим за това, за което сме тук, и да налагаме морал в обществото! Това е отговорност на всеки от нас, но най-висша отговорност – на председателя на Народното събрание. И с двете той не се справя.
В името на авторитета на институцията Народно събрание, в името на това да свършим работа за хората и да дадем път на България в европейското й бъдеще искаме оставката на господин Главчев и избиране на човек, който може да посочи този път и да се справи с тези задачи! Благодаря Ви. (Ръкопляскания от „БСП за България“.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаема госпожо Нинова.
Тъй като вече разискванията бяха открити, давам думата за изказвания.
Заповядайте. (Шум и реплики.)
Да, тъй като беше изказване, колегите ми подсказаха, че може да има и реплики.
Заповядайте за реплика, господин Кирилов.
ДАНАИЛ КИРИЛОВ (ГЕРБ): Уважаема госпожо Председател, уважаеми народни представители! Няма как да не репликирам всеки опит да се дерогира доверието в тази институция и да се смени тежестта на доказване за това. Всички опити за тази дерогация и подриване започнаха от Вас.
Какво ненормално има в това служител на Министерския съвет да изпълни Правилника за работа на Министерския съвет? Вие сте стигали максимума в йерархията – до заместник-министър, но знаете, че два пъти в годината Министерският съвет изготвя законодателната си програма. Това е изискване на Министерския съвет по неговия Правилник. Няма какво да развявате едно организационно писмо, което е естественият ход от работата на правителството.
Също така няма как да интерполирате и да проектирате от това извода, че правителството нямало управленска програма. Правителството има управленска програма отпреди да бъде конституирано, от изборите. Нашата управленска програма беше представена на избирателя и беше подкрепена от него. (Ръкопляскания от ГЕРБ.)
По-късно специално ще поискам думата, за да разкрия всички манипулации, които правите с интерпретации по законодателната активност на Четиридесет и четвъртото народно събрание. И никаква вина няма председателят на Народното събрание, затова използвате момента, за да подривате пак доверието към институцията. (Председателят дава сигнал, че времето е изтекло.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин Кирилов.
Втора реплика към госпожа Нинова? Няма.
Заповядайте, госпожо Нинова, за дуплика.
КОРНЕЛИЯ НИНОВА (БСП за България): Господин Кирилов, направо се чудя как така ми вдигате такава топка и ми давате две минути извън времето. (Шум и реплики.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Три!
КОРНЕЛИЯ НИНОВА (БСП за България): За да си поговорим по тази тема с програмите.
Казвате, че правителството имало предизборна програма! Не, Политическа партия ГЕРБ имаше предизборна и Обединени патриоти имаха предизборна програма. След като се събрахте, обявихте управленски приоритети, на базата на които казахте тук, че ще представите Програма. Нямате! (Реплики.) Кога ще я представите? Няма я!
Това не е административно отношение към администрацията, това е нещо по същество – тук пише. Колеги, ще цитирам: „Дайте предложения за конкретни законопроекти, които да послужат за изготвяне на управленска програма.“ Къде Ви е управленската програма, дето се я били имали, и народът я е одобрил преди изборите?! (Бурни ръкопляскания от „БСП за България“.)
След това – като ми дадохте тази възможност и тази топка, да си поговорим и за програмите. Къде са Ви 300 лв. пенсии? Къде Ви е 1000 души в МВР нови служители? (Реплики от ГЕРБ.) Във Вашата програма го пише. Къде са шестте хиляди в Министерството на отбраната, тъй като скоро имаше и Консултативен съвет за национална сигурност? Къде Ви е обещаната административна реформа, в която администрацията ще събира сама и по собствено задължение всички документи, за да облекчите бизнеса? (Шум и реплики.) Къде е всичко това, което обещахте преди изборите?
Отстъплението и от патриотите, и във Вашата програма е ясно. То беше изразено в тези управленски приоритети, на базата на които все още чакаме управленска програма два месеца по-късно. И очевидно тя няма да бъде готова до края на тази сесия. Ето, подпис: „до госпожа Бъчварова“.
Така че всички аргументи, които изложихте тук преди малко, са абсолютно несъстоятелни.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаема госпожо Нинова. (Ръкопляскания от „БСП за България“.)
Имате думата за изказвания.
Заповядайте, господин Велков.
СЛАВЧО ВЕЛКОВ (БСП за България): Благодаря, уважаема госпожо Председател.
Силно се надявам на Вашето търпение и личния Ви чар да не ми отнемете думата. (Шум и реплики.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Ако нарушавате Правилника, ще Ви я отнема.
СЛАВЧО ВЕЛКОВ: И да не нарушаваме правото на свободно слово.
Уважаеми дами и господа! Забележете, винаги се обръщам с това обръщение: „уважаеми“!
СТАНИСЛАВ ИВАНОВ (ГЕРБ, от място): Госпожи и господа, а не дами и господа!
СЛАВЧО ВЕЛКОВ: Въпреки че днес това обръщение не мога да го употребя към председателя господин Главчев, тъй като обръщението придоби съвсем друго значение.
Моля Ви – всички тези, които подвиквате, нека да бъдем възпитани. Аз Ви слушам много внимателно. Ако забелязахте вчера – всички бяхте тук, аз останах, слушах доклада и взех отношение.
Очевидно, че тези, които подвикват, имат богат душевен мир, който определя емоционалната им същност. (Реплики от народния представител Снежана Дукова.)
Госпожо Дукова, благодаря Ви, че ме слушате с внимание. (Смях, шум и реплики.) Казвам го съвсем сериозно.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Господин Велков, моля по темата.
СЛАВЧО ВЕЛКОВ: По темата, точно по темата. Какво бих искал да кажа във връзка с искането за оставка? Че благодарение на мълчаливото одобрение на председателя на Народното събрание господин Главчев, неусетно и много бързо в Парламентарната група на ГЕРБ се формира радикално крило, и това беше заявено по Национална телевизия неколкократно от присъстващия тук наш колега господин Антон Тодоров. Той каза: „Аз принадлежа към радикалното крило на ГЕРБ“, което едва ли ще зарадва европейските ни приятели, съюзници и съпартийци.
Да Ви кажа, господин Главчев, от радикализма и екстремизма до тероризма крачката е една! (Шум и реплики.) И да Ви запитам: може ли ние да се чувстваме сигурни тук (ръкопляскания от „БСП за България“), в залата на Народното събрание от посегателства, защото господин Тодоров пак по телевизия каза, че е „обещал на неговите избиратели да елиминира господин Зарков“. Как – физически или духовно?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Каква е връзката между изказванията по телевизията на господин Тодоров с господин Главчев?
СЛАВЧО ВЕЛКОВ: Аз говоря на господин Главчев във връзка с искането за неговата оставка.
Ако Вие тук толерирате езика на омразата, произнасянето на епитети на думи като „безродници“, „касапи“, „колачи“, „убийци“, „кръвопийци“ и прочие „-ийци“ и че господин Гърневски вчера продължи с изявленията на радикалното крило. (Шум и реплики от ГЕРБ.) Когато говорите за роднините и бащите на другите, огледайте се и вижте Вашите роднини и бащи!
Господин Тодоров, Вашият баща е предложен от Окръжния комитет на БКП – Стара Загора, за Герой на социалистическия труд, утвърден е от ЦК на БКП. (Възгласи „Браво!“ и бурни ръкопляскания от „БСП за България“.) Вашият баща, господин Тодоров, е осъден на девет години лишаване от свобода, заради посегателство – опит за убийство с мотика (оживление, шум и реплики), и е лежал в затвор, в който Вие след това сте поискали да бъдете надзирател. (Смях, шум и реплики.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Каква връзка има това, господин Велков?
СЛАВЧО ВЕЛКОВ: Искали сте да бъдете и офицер от РДВР – Стара Загора.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Господин Велков, моля да ме чуете за минутка. Спрете времето!
СЛАВЧО ВЕЛКОВ: Да, слушам Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Моля Ви към господин Главчев да бъдат отправени Вашите реплики. В момента не обсъждаме господин Тодоров.
СЛАВЧО ВЕЛКОВ: Да, аз обсъждам поведението на председателя на Народното събрание, който мълчи пред едно бих казал безобразно поведение на хора от неговата група.
Добре, господин Главчев, да Ви питам друго. Хайде да оставим настрана, че господин Тодоров е кандидатствал и за надзирател, и за служител в Националната разузнавателна служба, и че е основател на Дружество „Алианс за радикален капитализъм“, и че поддържа тесни контакти с един от тримата в ЦУМ-гейт, който не е главен прокурор, не е от Пловдив и не е от БСП. (Смях и ръкопляскания от „БСП за България“.) Да оставим настрана и друго – че той, господин Главчев, който постоянно говори за руски агентури и разузнавания, е в активни връзки с руски граждани, тъй като е учредител на Българската астрологична асоциация. С кого контактува там? И да питам господин Главчев…
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Каква е връзката не мога да разбера, господин Велков, с господин Главчев?
СЛАВЧО ВЕЛКОВ: Да, ето, говоря за господин Главчев. (Смях и оживление.)
Благодаря, господин Цветанов, за добрите жестове. Трябва да знаете кого сте приели в групата и че след като е бил главен готвач, той ще Ви сготви рано или късно. (Смях и ръкопляскания от ГЕРБ.)
Нека да Ви кажа, господин Главчев, че Вие в петък, в грубо нарушение на Правилника на Народното събрание и имиджа – личния, Вашия, бяхте извикан в Министерския съвет, за да се срещнете с чужд държавен глава на тайна среща, за което после казахте, че не го познавате, и да поддържате една политика, за която Турция би погледнала с много особен поглед.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Господин Главчев, може да искате лично обяснение.
СЛАВЧО ВЕЛКОВ: Става въпрос за Масуд Барзани. (Шум и реплики.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Господин Велков, каква връзка има по темата в момента?
СЛАВЧО ВЕЛКОВ: Председателят на Народното събрание, госпожо Караянчева, не може да приема чужд държавен глава в Министерския съвет. Има Народно събрание. Ако има нещо тайно, да каже за какво е.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Във връзка с мотивите, които сте изложили, няма посочени такива мотиви.
СЛАВЧО ВЕЛКОВ: Ето, давам Ви допълнителен мотив: бездействието, толерирането от страна на господин Главчев на езика на омразата.
Утре е Денят на Ботев, господин Главчев. Вие днес ще ходите на Околчица. И на Вола да отидете, не може да се извисите повече, в очите ми поне.
А на онези от радикалното крило ще кажа в стила на Ботев: „Защо не съм и аз писател, писател като Антон, втора „Шайка“ бих написал в парламентарния салон.“ (Смях и ръкопляскания от „БСП за България“.)
А на Вас, другарю Гърневски, понеже се обърнахте вчера към мен с другари и другарки, не Ви считам за другар. Моите деди, бащи и родственици са оставили костите си по бойните полета. Те лежат на завоя на Черна и в гробището в Марсилия. Господин Дуков ще Ви каже за кого става въпрос.
На Вас, на Вас, който сте написали, че сте завършили УНСС и че сте били директор на Пловдивската печатница…
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Господин Велков, много Ви моля, минахте през всички депутати. Моля Ви, по темата.
СЛАВЧО ВЕЛКОВ: ...ще кажа просто и по другарски: Спасе, оля се! Благодаря Ви! (Ръкопляскания от „БСП за България“.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Реплики към изказването на господин Велков?
Лично обяснение – заповядайте, господин Тодоров. Две минути за лично обяснение.
Само ще Ви помоля – без обидни квалификации, от всички парламентарни групи. Това е моят призив. (Възгласи: „Браво!“ от ДПС, ръкопляскания от ДПС и „БСП за България“.)
АНТОН ТОДОРОВ (ГЕРБ): Госпожо Председател, господа и госпожо заместник-председатели, колеги – уважаеми, госпожо Нинова, експертът касиер домакинът Славчо Велков! (Ръкопляскания от ГЕРБ.) Няма да повтарям глупости, които изговорихте. Те достатъчно добре говорят за Вас. Вероятно се нуждаете от специализирана помощ, такава каквато често препоръчвате на други хора. Аз мога да Ви я осигуря, ако Вие не си намерите подходящия лечител. (Реплики от „БСП за България“.)
По въпроса за това, което казахте. Къде съм кандидатствал, това е само моя работа, това не е Ваша работа. (Шум и реплики от „БСП за България“.) Какъв е бил баща ми, това не е нещо ново. Аз самият съм го написал преди две години: съгрешил е, понесъл си е наказанието и като всеки един от Вас със същите права е.
Нека да Ви кажа нещо, което Вашата небългарска партия, със сгрешено име, трябва да знае. (Силен шум и реплики от „БСП за България“. Реплика: „Направете му забележка!“.) Трябва да знаете, че всеки, всеки…
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Моля за тишина в залата. (Реплика от „БСП за България“: „Направете му забележка!“.)
АНТОН ТОДОРОВ: Трябва да знаете, че всеки светец има минало, и всеки грешник – бъдеще. Ние не сме престъпници, като онази партия, чиито наследник сте Вие – БКП. (Шум и реплики от „БСП за България“.)
Ние, за разлика от Вас, получаваме доверието на 1 милион и 140 хиляди българи. (Шум от „БСП за България“.) Къде е уважението към тези избиратели от Ваша страна? Има ли такова уважение? Няма. (Председателят дава сигнал, че времето е изтекло. Реплика от „БСП за България“: „Времето.“)
Ще завърша с нещо, което ми се струва важно.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Времето, господин Тодоров. Ще имате възможност на изказване да направите това завършване. (Силен шум и реплики, тропане по банките от „БСП за България“.)
Моля за тишина в залата! Виждате, че съм максимално коректна към всички. Ще спирам времето в момента, в който превиши двете минути.
Заповядайте, господин Гърневски, за лично обяснение – две минути.
СПАС ГЪРНЕВСКИ (ГЕРБ): Благодаря, госпожо Председател.
Уважаеми колеги, уважаеми другарю Велков! Работата на председателя няма да я обсъждам, защото той си я върши перфектно и няма нужда от такова обсъждане в тази зала. (Ръкопляскания от ГЕРБ.)
Що се отнася до моята декларация вчера. Ако Вие я бяхте прочели на спокойствие и проследили философията на тази декларация, щяхте да видите, че тя има два аспекта.
Първият аспект към господин Кутев – да спрете с демагогията и с разделението в този парламент. Това беше предизвикано от декларацията миналия петък, в която тук беше проявена най-груба политическа интрига – да се ровим в отношенията между членовете на една партия. Къде Ви стяга, господин Кутев, Вас чепикът, защо господин Тодоров е в тази партия, освен да направите груба политическа интрига?!
И като чух господин Велков, още веднъж се убеждавам, че след 10 ноември партията Ви трябваше да падне на колене и да се извини за престъпленията, нанесени на българския народ. Днес, господин Велков, го доказахте. Няма да продължавам тази тема никога повече от тази трибуна, но държах да Ви го кажа. (Възгласи: „Браво!“ и ръкопляскания от „БСП за България“.)
Да, в декларацията имаше, ако прочетохте внимателно и я чухте внимателно, продължение на призива на министър-председателя на България в тези сложни времена, в тези изпитания във вътрешен и във външен план, надвиснали над страната, да се обединим не в коалиция, а около национални приоритети за възраждане на страната. Вие категорично отказахте да работите за българския народ, за да продължавате да сеете тук интриги, разделения, да настройвате обществото. (Шум и реплики от „БСП за България“.) Сега в България хората долу чакат всички ние тук да седнем, да напишем тези приоритети, да се обединим и да ги изпълняваме. (Силен шум и тропане по банките от „БСП за България“.) И бяхте поканени да участвате, и тях отказахте, а сега питате къде са приоритетите.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря Ви, господин Гърневски. Времето изтече.
СПАС ГЪРНЕВСКИ: Когато бъдат изпълнени, Вие ще ги видите. (Тропане по банките от „БСП за България“.) И…
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря Ви, господин Гърневски. Ще имате възможност на изказване.
СПАС ГЪРНЕВСКИ: Моля Ви от групата, да върна отговора, литературния жест на господин Велков. (Силен шум и реплики от „БСП за България“.) Партията…
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Ще имате възможност, господин Гърневски, да направите изказване на по-късен етап. Двете минути за лично обяснение изтекоха.
СПАС ГЪРНЕВСКИ: Ще използвам тази възможност. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Лично обяснение – господин Главчев.
Заповядайте.
ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ (ГЕРБ): Само в името на истината, на която много държа и аз, и колегите ми от ГЕРБ.
Господин Велков, досега аз смятах, че сте добър експерт в областта си, но след това изказване, което направихте, само трябва да внеса уточнение: не съм стъпвал в Министерския съвет сигурно повече от година. Дано и другите информации, които сте изнасяли в качеството си на експерт, не са с такава достоверност. (Ръкопляскания от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Лично обяснение. (Народният представител Антон Кутев иска думата.)
Едно лично обяснение ще дам, за да не влезем в спирала. (Реплика от ГЕРБ: „На лично обяснение няма лично обяснение“.)
Заповядайте. (Реплики от ГЕРБ: „Той не е споменат.“)
АНТОН КУТЕВ (БСП за България): Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Ще Ви помоля – без обидни квалификации.
АНТОН КУТЕВ: Аз не мисля, че съм използвал обидни квалификации когато и да било, а от началото на този парламент – със сигурност.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Не съм сигурна.
АНТОН КУТЕВ: Ами, прегледайте го, факт е.
Господин Гърневски, във всяко едно от изказванията си – и в декларацията, и сега, се опитвах да насоча нещата към политики. Да, може би някъде съм говорил гранично, въпреки че ако съм казал каквото и да било по-грубо нещо, то е било цитат от Вашия човек, не са били моите думи. Не че не мога да кажа и по-лоши. Сигурно мога да съчиня ужасни неща. Ако ще се наддаваме с този начин на говорене, който се опитвате да вкарате Вие и господин Тодоров, повярвайте ми, мръснословци тук, в тази зала, има много.
Целта на този разговор е да избягаме от това сквернословие и аз затова всичко, което съм казал по-грубо, беше Ваш цитат. Не е била моя дума. А моите думи бяха насочени към политиките и това, което трябва да свършим.
За пореден път казвам – 1,5 млн. българи живеят под прага на бедността. За това трябва да говорим. И този разговор, който се опитвате да наложите, не е насочен натам и е недостоен за Вас.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, господин Кутев.
Имаме ли реплики към господин Велков?
Заповядайте.
ВЕСЕЛИН МАРЕШКИ (Воля): Благодаря Ви, уважаема госпожо Председателстващ.
Уважаеми колеги, явно е, че се събираме в пълен състав само когато трябва да си правим пиар акции.
Искам в интерес на истината да дам само две числа. Да, вярно е, че за политическа партия ГЕРБ са гласували 1 млн. 150 хил. –
1 млн. 200 хил. български избиратели, които са около 17-18% от българските избиратели. Така че нека да не се превъзбуждаме, защото може да го гледаме обратно и да кажем, че над 80% от българските избиратели не са подкрепили нито политическа партия ГЕРБ, нито управленската им програма.
Но репликата ми е следната. По повод: „Спасе, оля се!“ и така нататък, искам да Ви кажа, че на практика всички Вие се оливате. Ние от политическа партия „Воля“ ще напуснем този цирк и ще се върнем тук, когато Народното събрание спре с пиар акциите и започне да кове закони в интерес на българския народ и българската държава.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, господин Марешки.
Дуплика – господин Велков, надявам се, че ще бъдете
по-умерен. Добрият тон в залата се върна.
СЛАВЧО ВЕЛКОВ (БСП за България): Благодаря.
Уважаема госпожо Председателстващ, разбира се, че ще бъда по-умерен, тъй като става въпрос за дуплика.
Между другото господин Главчев току-що ми потвърди, че е участвал в такава среща. (Реплика от ГЕРБ: „Нали каза, че не е?“.)
Ако искате, ще покажа снимките на цялата зала. Ако желаете. Ако искате, ще извикаме тук, ще поканим и журналистката да Ви каже. Но това няма значение.
Аз бих искал, уважаеми колеги, да призова към друго. Също и, господин Велчев, с цялото си уважение – ние с Вас сме авиационни хора, казах Ви, че може и да ме дебнете. Може да ме дебнете, ако искате, и от самолет, и от дрон, и по телевизия, и по телепатия – ако искате! Няма значение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: По същество, господин Велков.
СЛАВЧО ВЕЛКОВ: По същество дупликата ми се състои в следното. Споделям това, което каза господин Марешки, и призовавам всички – нека този ден, денят, предшестващ Ботевите тържества, да бъде последният, в който тук се говори на езика на омразата.
А специално на господин Тодоров, няма да му казвам нищо – умерен съм. Спокойно, госпожо Караянчева!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Аз съм спокойна, господин Велков.
СЛАВЧО ВЕЛКОВ: Във връзка с подмятанията му следващия път ще му донеса два от четирите дипломатически паспорта, които съм ползвал по време на работата си, за да види длъжността ми. Ако сте чували, господин Тодоров, на френски какво означава „chargé d'affaires“, би трябвало да знаете, че това не е касиер-домакин. Да, имах такава длъжност, имах длъжност „аташе“. Това е за Ваше собствено успокоение. Но никога не съм имал длъжност „водопроводчик“. Благодаря Ви на всички.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин Велков.
Продължаваме с изказванията.
ДАНАИЛ КИРИЛОВ (ГЕРБ, от място): Процедура!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Заповядайте за процедура – предполагам, по начина на водене.
ДАНАИЛ КИРИЛОВ (ГЕРБ): Уважаема госпожо Председател, уважаеми народни представители! Въпреки усилията, които полагате, за да бъде настоящият дебат относително смислен и съдържателен, апелирам към Вас за следното. В момента, в който по каквато и да е причина чуете лични данни за който и да е народен представител, негов роднина, от страна на опозицията, моля да вземате думата и да отнемате думата. (Шум и реплики от „БСП за България“ и ДПС.)
Защо? Защото Вашата ръководителка госпожа Нинова правилно каза какви са задълженията на председателстващия, включително да се опазва доброто име и реномето на народните представители, а аз бих казал – на всички. (Реплика от ДПС: „По начина на водене!“.)
Ясно е, че Вие имате досиета. Ясно е, че искате да ги покажете. Ясно е, че искате да говорите кой какъв е бил през 1970 г. 1975 г., 1980 г. Но единственият, който има право в този дебат да говори лично, е председателят Димитър Главчев. Всички други сме длъжни да говорим принципно. Благодаря Ви. (Ръкопляскания от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин Кирилов.
Господин Хамид – по начина на водене.
ХАМИД ХАМИД (ДПС): Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги народни представители! Госпожо Председател, тъкмо с колегите мислехме да Ви похвалим, че давате сигнали да бъдете добър председател на Народното събрание, допуснахте от тази трибуна председател на Правна комисия да Ви призовава да отнемате думата, когато е извършено някакво нарушение само от депутати на опозицията.
Не допускайте, госпожо Караянчева, прокарването на двойните стандарти, които господин Главчев утвърди в този парламент! (Ръкопляскания от ДПС.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря Ви, господин Хамид. Мисля, че този парламент има председател – достоен председател, и той се казва Димитър Главчев.
Давам думата за следващи изказвания.
Госпожо Дукова, заповядайте. (Шум и реплики и възгласи: „Еее“ от „БСП за България“ и ДПС.)
Много Ви се радват!
СНЕЖАНА ДУКОВА (ГЕРБ): И аз.
Уважаема госпожо Председател, така както е по Правилник – а не Председателстващ! Нали ще спазваме правилата?
Уважаеми колеги народни представители, за да изместим дебата и отидем в темата, бих искала да направя едно отклонение. Днес е един прекрасен празник на всички български деца и аз им го честитя. (Ръкопляскания.)
Нека да бъдат поздравени всички, включително и тези в залата, които са съхранили в себе си всичко детско. А аз знам, че между нас има и такива.
Не станах за лично обяснение, господин Велков, по много причини, една от които е Вашето изречение – Вие бяхте тук, аз останах в зала. Защо го казвам? Защото днешният дебат е свързан с искането за една оставка поради тази причина, че парламентът не работи, че шест седмици вече нямаме законодателна инициатива и няма материали по тези заседания.
Мислех в края да кажа относно това, което е предложено да бъде включено в дневния ред на Народното събрание: входирани са пет законопроекта от парламентарната група на БСП и още пет от Политическа партия ГЕРБ. Организационните обструкции, които се тълкуват от тази трибуна, не са приятни, защото не са верни. И ако Вие имате кредо да не работите, има друг смисъл – върнете парите, които сте получили за тази седмица, защото не сте ги изработили. Аз съм ги изработила. Комисиите работят изключително активно, но саботирането на приемането на тези материали е Ваше, не наше. Така че бъдете по-търпеливи и изчакайте, за да видим какво ще направим с така наречената „Управленска програма“ и как ние ще я изпълним, защото я има. (Реплики от БСП).
Апострофите тук са излишни. Ще се върна към мотивите, защото опитът ми подсказа, прочитайки стенограмите в минали заседания на парламента, какво се случваше тогава. А тогава бяхте много активни в защита и аз няма персонално да цитирам, за да няма допълнителни изказвания и лични обяснения.
Много съм изненадана от мотивите, защото отдолу са се подписали хора, които за краткия период от време, в което работим, създадоха доста нелицеприятно отношение към себе си – като начин на комуникация, като изказ и като диалог в залата и по медиите. Днес в една ефирна медия, която гледам, няма да кажа коя е тя, казаха: „Искат вот на недоверие, но те са започнали работа само преди няма месец“. Ако това е начин да се опитате да промените дневния ред на Народното събрание, да покажете, че работите, то той не е най-добрият.
По мотивите. Тук са формулирани тези, например „Председателят грубо нарушава процедурните правила“. Кога и как, уважаеми колеги, председателят наруши правилата? Когато Вие дори не знаете, че в хода на изказването трябва да имате след това декларация, за да Ви се удължи времето, когато Вие дори не знаете, че човекът, който стои зад мен, е председател, а не председателстващ. Когато Вие самите не спазвате тези правила! Това, което Вие наричате „истеричен цитат“, което е заложено в мотивите, и искате обединение, но на каква база, колеги? На каква база можем да имаме обединение? Казвате, че сме разделени. Та ние никога не сме обединени! Нашата изконна идеология е различна, нашето отношение към нашите избиратели е различно. Цитирате това обединение, но на каква база? На база Скравена, на база Белене, на база възродителен процес?! Това ли са Вашите тези? Цензура. Уважаеми колеги, няма цензура. Народният представител трябва да има автоцензура, когато застане на тази трибуна.
Аз разбирам, че този дебат днес е много важен за опозицията и че това е опозиционен инструмент на парламентаризма и плурализма в тази зала.
Запознавайки се с мотивите, прочетох някои стенограми от миналите мандати. Те бяха асиметрични, заради което и аз искам да дам асиметричен отговор. Пледирате, че има груба сила. Към кого? Към една нежна опозиция? Говорите за откровени лъжи и манипулации. Към кого? Кой направи тези лъжи и манипулации от тази трибуна? Няма да връщам историята назад – как се изгражда един парламент, когато трябваше да защитава един Ваш заместник-председател – господин Курумбашев, заместник-председател на Народното събрание, и каза, че той е изграден.
Господин Главчев е четвърти мандат народен представител. Аз не смятам, че има по-изградени политически, професионално, хора с физиономия, които могат да заемат този пост и тази позиция. Юридически термин – нарича се „обективна невъзможност“. Отново цитирам. Един от Вашите колеги нарече това „неосъзната безпомощност“ и го сложи в скоби. Каза „шменди капели“. Това е Ваш израз и дано колегата да се сети кой е той и защо го казва. Чудех се на този пасквил, колеги. Много елементарно скалъпен. И се сетих, че искате да работите, обаче как? С един опозиционен екстаз, за да подменяте тезите, да подменяте словото, да правите партийна пропаганда, изградена върху опорни точки. Това е политически автогол. Процедурата е част от парламентарния разум, а не част от злоупотребата.
Искаме да налагаме стандарти на политическо поведение. Едно е да искаш, друго е да можеш, трето е да го направиш, четвърто е да го покажеш от тази трибуна. (Шум в „БСП за България“). Това са все качества. Има и млади, и нови колеги, които и днес в кулоарите казаха, че са отвратени от този стил на нашата работа и на политическо поведение. Когато липсват смислени аргументи и подменени политически тези, става интрига и оръжие, недобро оръжие.
Бих искала да излезете от оня унес, понеже много цитирате. Знаете, че съм литератор и мога много да цитирам: „Когато гръм удари, как ехото заглъхва“. Сигурно се сещате чий е този цитат.
Еуфорията от президенските избори отмина. Гърмът Ви удари на парламентарните избори. Нека не заглъхва толкова дълго ехото Ви. (Ръкопляскания от ГЕРБ). Да работим, колеги! За това сме тук. (Шум и реплики в „БСП за България“). Зад Вас и зад нас са избирателите. Не си позволявайте номенклатурни подвиквания, защото времето тече, но тече по-бързо за Вас, а ние ще управляваме четири години и ще докажем, че нашата Управленска програма може да бъде изпълнена и че народът ще ни избира дотогава, докато работим за него.
А днес Ви желая успех. И приключете с тази интрига. Разбира се, че ще подкрепим господин Главчев, защото аз го познавам от четири години. Вашата позиция е една измислена… (Реплика на народния представител Драгомир Стойнев). Четири мандата, господин Стойнев. Извинявайте за лапсуса. Вие ги правите по-често от мен, даже много често, бих казала. Ние ще го подкрепим, защото има смисъл да се работи и има смисъл опозицията да бъде такава, каквато трябва да бъде. Надявам се Вие да се превърнете в нея. Благодаря. (Ръкопляскания от ГЕРБ)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, госпожо Дукова.
Реплики?
Заповядайте, господин Стойнев.
ДРАГОМИР СТОЙНЕВ (БСП за България): Благодаря, госпожо Председател.
Уважаема госпожо Дукова, именно това е смисълът на този дебат, може би Вие не сте го разбрали, затова сега ще се опитам да повторя кратко и ясно.
Първо, искаме оставката на господир Главчев, защото парламентът не работи. Вие ни призовавате да работим и ние точно това искаме. Тук се обединихме.
Второ, езикът на омразата идва от Вас. Ние не искаме този език на омразата. Искаме да си вършим работата. Неслучайно Комисията по външна политика и Комисията по регионална политика са заседавали само веднъж. Ние искаме да работим. Това е! Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, господин Стойнев.
Втора реплика – господин Лазаров. Заповядайте.
ДИМИТЪР ЛАЗАРОВ (ГЕРБ): Уважаема госпожо Председател! Уважаема госпожо Дукова, слушах внимателно изказването. Пропуснахте обаче да споменете на обвиненията, че този парламент не работи, тъй като от две седмици са конституирани правно комисиите, в които трябва да минават законопроектите, че в Четиридесет и второто народно събрание, госпожо Дукова, беше направена една Временна правна комисия, която беше направена уж за да приеме Правилника, но която Временна правна комисия разгледа и днес, и в Четиридесет и втория парламент Закона за изменение на ДАНС, за да бъде избран председател на ДАНС, предложен и гласуван от тази част на залата (показва лявата част на залата), беше изменен Законът за Министерство на вътрешните работи. Бяха направени изменения в Наказателно процесуалния кодекс, касаещи срока на разследване, говореше се за определени хора. Тези законопроекти бяха внесени и бяха разгледани без изобщо да минат по другите комисии, то нямаше комисии. Тази практика ли искате да бъде възродена от тази част на залата? (Показва лявата част на залата). Но тогава вследствие на тези гласувания Законът за ДАНС, избиране на председателя, кой, ние знаем кой беше избран, кой го беше предложил (посочва лявата част в залата), хората излязоха на улицата. Пропуснахте това да кажете, госпожо Дукова. Не, ние няма да ползваме тези практики. Ние ще работим за България и за хората. Благодаря. (Ръкопляскания от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря Ви, уважаеми господин Лазаров.
Трета реплика. Не виждам.
За дуплика, госпожо Дукова, заповядайте.
СНЕЖАНА ДУКОВА: Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги!
Прав сте, господин Стойнев. Ние сме тук да работим, но знаете ли как искаме да работим? - така че да няма тези протести, които Вие добре помните. Да няма бели автобуси, в които да се крием и да няма отстъпления през задните входове и срам пред хората. (Ръкопляскания от ГЕРБ.) Ще кажа още нещо, уважаеми колеги. Част от Вас са работили в службите, знаят много информация, напира в тях да я споделят в залата – не е моята тема. Децата не отговарят за греховете на бащите си, господин Стойнев, защото ако трябваше да отговарят – един от Вас нямаше да го има в тази зала, защото баща му убиваше в концлагерите в Белене. Няма да кажа, защото ще стане да се обяснява. Вие имате толкова ченгета при Вас, че те ще Ви кажат за кой става въпрос. А и най-важното е, че той се разпознава. (Шум.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Моля за ред в залата.
СНЕЖАНА ДУКОВА: Господин Лазаров, ние помним законодателна програма, която не се изпълнява. Ние помним дневен ред, който изкара хората близо година на улицата. Не искаме този дневен ред. Да, ще работим за България.
ДРАГОМИР СТОЙНЕВ (Коалиция за България, от място): Браво!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря Ви, госпожо Дукова. (Ръкопляскания от ГЕРБ.)
Продължаваме с изказванията.
Заповядайте, господин Жаблянов, за изказване.
ВАЛЕРИ ЖАБЛЯНОВ (БСП за България): Уважаема госпожо Председател! Уважаеми колеги народни представители!
Аз се съгласявам с констатацията, че ние се намираме в необичайна ситуация – да искаме оставката на председателя на Народното събрание шест седмици след като парламентът е конституиран. И ние трябва да си дадем ясна сметка защо се намираме в тази ситуация, тъй като Българската социалистическа партия не е деструктивна опозиция, не пристъпва към емоционални действия и към действия, които биха застрашили по някакъв начин парламентаризма в страната и социалния мир. Но Българската социалистическа партия няма как да се съгласи с опита за „извикване на живот“ в българското обществено пространство на тежката историческа дискусия за XX век, която, както е известно на всички в тази зала, няма да бъде разрешена, защото и днес в българското общество и според нас има две версии за българската история през XX век. Не искам да ги очертавам, но националното съгласие, помирението, конструктивната работа за бъдещето – да се трудим, както призова нашата колежка, тази славна дума бих цитирал аз, тъй като започнахте с цитати от литературата, нека да приключим с този въпрос, ако имаме сили. Ние поставихме въпроса за оставката на господин Главчев, но аз тук искам да направя едно уточнение и се съгласявам с него, когато той каза, че става въпрос за декларации на парламентарни групи, а не за индивидуални изявления на народни представители. Но тук отговорността на Политическа партия ГЕРБ става още по-голяма, ако тези констатации в декларациите не са индивидуалното мнение на нашия колега Спас Гърневски и на нашия колега Антон Тодоров, а са мнение на цялата парламентарна група на ГЕРБ, изразител на политическите виждания на партия ГЕРБ.
Ако ние разсъждаваме по тази логика и влезем в тази логика, това означава, че не някакво радикално крило, ядро или каквото и да било там, или радикален облак фигурира в парламентарната зала, а това е общата оценка на партия ГЕРБ за БСП, за нашата история, за характера на нашата партия. Ние това нещо няма да го приемем никога. И поради тази причина поискахме оставката на господин Главчев, защото тези декларации означават, че няма никакво преосмисляне от определени среди, може би в партия ГЕРБ, аз не зная дали сред ръководството е така, на тези две радикално противоположни виждания за българската история през XX век.
Ние ще защитаваме и многократно сме го казвали социалистическия период в развитието на България като конструктивен, градивен, постигнал върхове в културата, историята, икономиката, науката и Българската социалистическа партия е партията, която е символ на този период. Ние няма да допуснем партията на българските работници, която през 1914 г. заедно с партията на земеделците се обяви срещу Първата световна война, да бъде квалифицирана по друг начин, която плати със скъпи жертви Деветоюнския фашистки преврат и партизанската война в България. Считам, че по тези въпроси или ще се приеме общо разбиране за нашата история, за нашите ценности и да се отиде към национално обединение и консолидация, което всички ние искаме, или то ще остане една кабинетна фразеология на една партия, която временно се озовава във властта.
СНЕЖАНА ДУКОВА (ГЕРБ, от място): Тя е на 11 години.
ВАЛЕРИ ЖАБЛЯНОВ: Поради тази причина днешният дебат е изключително сериозен. Той не е само за оставката на господин Главчев. Той е за позицията на Политическа партия ГЕРБ по отношение на миналото и, разбира се, по отношение на бъдещето.
Затова, уважаеми колеги, ние поставихме на дневен ред този въпрос. Затова не работи и парламентът, не защото няма написани законопроекти, не защото администрацията, на която някой е решил да изпрати писмо, за да си състави програмата, не си е свършила работата, а защото дневният ред – политическият на България, на нашето общество, на управлението на нашата държава го няма. И го няма не заради едно неуспешно партийно усилие, не заради извънредните избори, заради това, че някой си е написал прибързано предизборна програма, за да я има, а защото съдържателните въпроси на българското общество отсъстват от този дневен ред. И тук аз наистина изказвам моето съжаление към ситуацията, в която попадна господин Главчев, защото той не може да запълни със собствената си роля този политически, идеен, идеологически, кадрови и всякакъв друг дефицит. И ако ние сме наясно с проблемите, които стоят пред България, и ако ние сме наясно с нашите собствени, включително и на управляващото мнозинство недъзи – кадрови, политически, идейни и други недостатъци, то тогава ние ще намерим онзи път, в който авторитетът на българската институция Народно събрание да бъде такъв, че българските граждани да вярват, а не социологическите агенции да констатират някакви проценти през няколко месеца.
Нашият авторитет не може да се крепи върху социологическите агенции.
В основата на днешния проблем, на днешното стълкновение, на днешното неразбиране, и с това искам да приключа, е онзи неразрешен въпрос, онази наша двойствена, диаметрално противоположна оценка за нашата собствена история – кои сме ние и къде се намираме?
БСП няма да се примири с тази версия, с тези квалификации, с това, ще кажа, отклоняващо се поведение и във всеки един момент, в който се поставя под съмнение парламентарният характер на партията, във всеки един момент, в който се поставя под съмнение историята на Българската работническа, Социалдемократическа, Комунистическа и Българска социалистическа партия, Вие ще получавате съответния политически отговор дотогава, докато разберете, че българската история, историята на нашата партия, нашите политически виждания са същностен елемент на развитието на българското общество.
Затова поискахме оставката на господин Главчев. Надяваме се това да бъде разбрано. Няма да допуснем подобни декларации в бъдеще. (Ръкопляскания от „БСП за България“.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря Ви, господин Жаблянов.
Реплики?
Адмирал Манушев, заповядайте за реплика.
ПЛАМЕН МАНУШЕВ (ГЕРБ): Уважаема госпожо Председател, госпожи и господа народни представители, колеги! Взимам думата за реплика, тъй като господин Жаблянов се опита да изопачи българската история и да каже, че моят дядо е отишъл да води империалистическа война в 1915 г. и че усилието на целия български народ, и най-голямото усилие на българския народ в неговата история за освобождение на братята си и за обединението на отечеството е нещо империалистическо.
Не! Целият народ е отишъл да се бие, да освобождава братята си. И тази война – не знам каква декларация са приели неговата партия и земеделците – е нещо, което не е трябвало да започваме, че има някакви империалистически цели, да вземем на някой земите, не, не е било така! Сто и двадесет хиляди жертви дава народът с 250 хиляди ранени, за да освободи братята и да обедини Отечеството. Така че го дължим на тези мъже, загинали за Отечеството. Те не са водили империалистическа война, те са водили освободителна война за обединението на Отечеството. (Ръкопляскания от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря Ви, адмирал Манушев.
Други реплики? Няма.
Дуплика – заповядайте, господин Жаблянов.
ВАЛЕРИ ЖАБЛЯНОВ (БСП за България): Уважаема госпожо Председател, уважаеми господин Манушев, уважаеми госпожи и господа народни представители! Изключително съм доволен от репликата. Благодаря за нея – което само показва, че онзи път, за който говорим, минава през доброто познаване на историята.
Войната, за която Вие говорите, е Балканската война. Декларацията от българските земеделци и българските социалдемократи е приета по повод на Първата световна война – това са две отделни войни.
Вторият въпрос, който също е важен – названието на Първата световна война „империалистическа“ не е дадено от българските социалдемократи. Това е война, която има поредица от названия: голямата война, европейската война, Първа световна война, империалистическа война и всякаква война. Това са важни уточнения, защото думите, когато ги използваме, имат конкретно съдържание и означават нещо.
Благодаря за репликата. Уточнението е изключително важно!
За нас, социалистите, социалдемократите и комунистите въпросът за мира винаги е бил над въпроса за войната. Уважавам разбиранията на един адмирал от Българската армия, разбира се, той винаги има друго отношение по тази тема.
Ставаше въпрос обаче за ясен контекст, за конкретни квалификации, които бяха употребени в декларациите, и в този контекст използвах този пример. Благодаря Ви за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря Ви, господин Жаблянов.
Други изказвания – господин Биков? Отказвате се.
Господин Рашидов, заповядайте за изказване.
ВЕЖДИ РАШИДОВ (ГЕРБ): Уважаема госпожо Председател!
Колеги, доколкото виждам, Вие искахте оставката на председателя на Народното събрание, и то за всяване на омраза. Аз досега Ви виждам, че не садите лалета, а точно същият омразен език използвахте. (Ръкопляскания от ГЕРБ.)
Предлагам да прекратите този срамен дебат и наистина да гласуваме тази оставка. Председателят да си седне на мястото и да спрем да омърсяваме парламента.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Това процедура ли е, господин Рашидов?
ВЕЖДИ РАШИДОВ: Много Ви моля! Четири години ще стоя тук и не искам да се къпя в мръсна вода. Спрете се!
Моля да се гласува и най-накрая да се спре този срамен дебат. И Ви моля за това.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Процедура за прекъсване на дебата. (Шум, възгласи и реплики.)
Обратно предложение?
Заповядайте, господин Попов.
ФИЛИП ПОПОВ (БСП за България): Правя реплика, защото предложението на Вежди Рашидов е недопустимо, говорим за решение.
По отношение на репликата – Вашият призив, Вежди Рашидов, защо го правите сега, а не преди тези кървави декларации? Сега изведнъж се сетихте, че сте били омърсени. А когато от тази трибуна, под невъзмутимия поглед на господин Главчев, се всява разделение и омраза, тогава къде бяхте?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Реплики?
Заповядайте, господин Ерменков.
ТАСКО ЕРМЕНКОВ (БСП за България): Уважаема госпожо Председател, уважаеми дами и господа народни представители! Уважаеми господин Рашидов, един въпрос във връзка с Вашето изказване: заставате ли с лицето си, с интелекта си, с умението си да отразявате действителността, зад това, че правите живота по-красив с двете декларации? Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Дуплика – заповядайте, господин Рашидов.
ВЕЖДИ РАШИДОВ (БСП за България): Госпожо Председател, колеги, направих това изказване, за да се прекрати, не за друго.
Срамно е, когато в кулоарите на този парламент – днес е 1 юни, има толкова много малки дечица, които чакат да ни поздравят, ние да им показваме какви сме. (Реплика.) Не, не изглеждаме добре в техните очи.
Затова помолих да спрем омразата. В цялата зала цари омраза. Започнахте да искате оставка от омраза заради омраза и всявате омраза. Не се усещате отстрани. Затова помолих да гласуваме да се прекрати това нещо и каквото покажат гласовете, и да отидем пред децата с чисти лица. Това предложих. Наистина в кулоарите седят едни малки наши деца и трябва да ни е срам от това, разбира се. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря Ви, господин Рашидов.
За съжаление, няма как да гласуваме процедура за прекъсване на дебатите. По Правилника трябва да изчерпим времето.
Други изказвания?
Заповядайте, господин Хамид – надявам се, и Вие в добрия тон ще продължите.
ХАМИД ХАМИД (ДПС): Благодаря, госпожо Председател на Народното събрание – днес водите прекрасно заседанието.
Парламентарната група на Движението за права и свободи ще гласува за исканата оставка на председателя на Народното събрание, защото той системно и неведнъж при водене на заседания в своята дейност допуска езика на омразата в българския парламент.
Парламентарната група ще подкрепи исканата оставка, защото, допускайки езика на омразата, председателят на Народното събрание остава безучастен, и този език на омразата не получава своя достоен отговор от председателя на Народното събрание.
Езикът на омразата, уважаеми народни представители, не е ново явление в българския парламент, в българското общество. Непрестанна борба на Движението за права и свободи – повече от десет години, ежедневно, във всякакви формати водим борба срещу използването на езика на омразата. Днес в Европа най-голямото гражданско обединение, най-голямото движение е борбата срещу езика на омразата. Най-големият парламентарен форум – 47 държави, Съветът на Европа, повече от три години всяко заседание започва с призив срещу езика на омразата, всички вдигаме едни табелки „Но хейтспийч, но хейтспийч!“, включително и народните представители от ГЕРБ.
Колеги, допускането на езика на омразата от председателя на Народното събрание е недопустимо в българския парламент. Няма реакция срещу народните представители след това. Нещо повече, тези, които използват езика на омразата от трибуната, със същия тон, с който използват езика на омразата, призовават за обединение и единение. Никой не може да го разбере това, колеги.
Преди малко спорихте по исторически факти за балканските войни. Нека да се върнем към действителността, а тя не е лицеприятна. Днес езика на омразата, който председателят на Народното събрание допуска в българския парламент, е официален език и в Министерския съвет, и в българския парламент, и в българското общество.
Днес, колеги, езикът на омразата се е превърнал в основна ценност на това мнозинство. Докъде ще ни доведе това? Как Ви звучи този призив в много изказвания от народни представители: „България над всичко!“, в контекста на буквалния превод от немски? До какво е довел този призив целия свят? Всички знаем – събитията са трагични. Няма място за езика на омразата в този парламент, няма място за такова поведение.
Призоваваме Ви, господин Главчев, имахте шанс да избегнете този дебат и да се възползвате от т. 1 в ал. 1 на чл. 5. Вие не го направихте. Можехте да напуснете парламента с достойнство. Затова всеки ден, всеки ден и час Вашата оставка ще бъде на дневен ред в българското общество. Благодаря Ви. (Ръкопляскания от „БСП за България“ и ДПС.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин Хамид.
Реплики?
Господин Попов има изказване. Изчакайте, защото Вашата група имаше вече изказване.
Заповядайте, господин Станилов.
Нямаше реплика на изказването на господин Хамид.
СТАНИСЛАВ СТАНИЛОВ (ОП): Една малка бележка от „Обединени патриоти“. Тук терминът „език на омразата“, която слушам от 13 години в този парламент, се използва да се прикрива истината. Когато решиш да кажеш нещо, което е вярно, веднага ти казват: „език на омразата“. В Европа е същото – политическата коректност е закрила истинския европейски живот и те просто имитират нещо, което го няма.
Аз съм бил тук, когато народни представители от Движението за права и свободи са говорили с езика на омразата много пъти, форматиран в същия смисъл. (Реплика от ДПС: „Кога?“)
Ами, кога? Сега понеже ме предизвиквате, ще Ви кажа кога. Когато стана атентатът срещу Ахмед Доган, тук излезе Лютви Местан и обвини целия български народ за този атентат, с езика на омразата беше. Нали така беше? Аз си мълчах тогава, да не влизам в лични конфликти тук, да не стават скандали. Това беше истината.
Когато се говори истината, може да се употребяват, разбира се, и по-меки думи, но от това тя няма да пострада, нито ще стане език на омразата. Престанете с това „език на омразата“, защото езикът на омразата става Ваша мантра, Ваш девиз.
Освен това „България над всичко“ е девизът на „Обединени патриоти“. Никой няма право да променя този девиз. Никой няма право да ни обвинява и да сравнява този девиз с нацисткия: „Дойчланд, дойчланд юбер алес!“ Ние никога не сме призовавали да се унищожават други народи, не сме призовавали към насилия, не сме се занимавали с омраза към другите народи. Ние просто говорим истината в защита на българския народ. Това мога да го дискутирам както искате.
Понеже смятам, че дебатът, който тук правим, е несериозен, затова не се и обаждаме, и аз не се обаждам. Този дебат е несериозен – в началото на мандата да се иска на председателя на Народното събрание оставка, защото Народното събрание, видите ли, не работело. Това е, как да Ви кажа, преиграване, пресилване. Аз даже имам личното си мнение и ще го кажа на господа социалистите – ако не бяхте преиграли на изборите, може би щяхте да ги спечелите. (Ръкопляскания от ГЕРБ и ОП.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин Станилов.
Реплика – господин Жаблянов.
Искате ли удължаване на времето, господин Жаблянов?
ВАЛЕРИ ЖАБЛЯНОВ (БСП за България): Да, моля, удължете времето за сметка на групата.
Господин Станилов постави един изключително важен въпрос – въпроса за истината, политическото лицемерие, добрите парламентарни нрави и законодателния процес как да бъдат съвместени.
Въпросът за истината, господин Станилов, както е записано в българската Конституция, не може да бъде притежание на една политическа партия. Вие може да се стараете да говорите истината такава, каквато е според Вас, но в Конституцията пише, че нито една партийна идеология не може да бъде обявявана за изключителна, държавна и така нататък. Този член от Конституцията предпазва именно от това, от което Вие се притеснявате – да не бъде обявена една партийна истина за истина на всички българи и на всички български граждани. Затова има така наречения „плурализъм“ на мненията, на мисленето, на вижданията, на идеите. Не ни призовавайте, моля Ви, уважавам много констатациите и споделям много от вижданията на колегите от патриотичните партии, но не ни принуждавайте да възприемаме Вашето виждане за истината, тъй като политическата истина не съществува. Благодаря за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, господин Жаблянов.
Втора реплика? Не виждам.
Дуплика – господин Станилов.
Професор Станилов, заповядайте.
СТАНИСЛАВ СТАНИЛОВ (ОП): Нашата истина, както каза колегата, ще стане действително неполитическа, когато я припознае целият български народ. Никого не сме принуждавали към нищо. Ние твърдим това, което мислим, и е това, което вярваме. Конфронтациите, които настъпват след определени наши действия, са следствие от нашите виждания за нещата, за състоянието на българския народ. Самият факт, че няколко партии след известно време от създаването, от влизането на българска патриотична, националистическа и прочее партия в парламента, фактът, че в много програми нашите виждания намериха място, говори, че все пак някой се доближава до нашата истина.
Още веднъж казвам – не принуждаваме никого, не казваме нищо срещу никого, но казваме това, което ние мислим. Това е нашата истина. Затова с тази истина са ни пратили нашите избиратели в парламента, а не с друга.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря Ви, уважаеми проф. Станилов.
За изказване – господин Попов? Няма.
ФИЛИП ПОПОВ (БСП за България, от място): Преди мен има други изказвания.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Други изказвания? Не виждам.
Заповядайте, господин Веселинов.
ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ (ОП): Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Групата на „Обединени патриоти“ няма да подкрепи Проекта за решение, тъй като общо взето го оценяваме като едно усилиe на опозицията, което като цяло е безпомощно, инфантилно, безсмислено, изсмукано от пръстите. Просто ние не чухме в рамките на дебата нито едно персонално обвинение, нито едно явно нарушение от страна на Председателя, чийто пост се оспорва.
Честно казано, като слушах изказванията, се чудех всъщност какво искат колегите отляво – оставката на Председателя или заличаване на политическа партия ГЕРБ, заличаване на антикомунизма като начин на мислене. Това не е смислено като политическо поведение, поне според нас.
Непрекъснато, както и колегата каза, се говори за някакъв език на омразата, размахват се някакви общи фрази. Същото го виждаме и отляво – същото абсолютно клеймене, немотивирано обвиняване и като цяло желание за противопоставяне, като че ли това противопоставяне е единствената причина да се оправдае думичката „алтернатива“, която вляво сте си залепили. Не, не е противопоставянето това, което може да Ви направи алтернатива, конструктивизмът може да Ви направи и това е нашето пожелание към Вас. Стига циркове, стига празни шоу програми, по-добре да търсим ония тези, по които конструктивно да се дебатира. В случая, в първите дни на работата на Народното събрание да се иска оставката на Председателя за това, че правителството не правело нещо, друг не внасял законопроекти и така нататък, тоест нищо, което е свързано пряко с неговата работа, за мен и за нашата група е просто пореден пиарски ход на левицата и поради тази причина няма да го подкрепим.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря Ви, господин Веселинов.
Реплики към изказването на господин Веселинов? Не виждам.
Господин Попов, заповядайте за изказване.
ФИЛИП ПОПОВ (БСП за България): Благодаря, госпожо Председател.
Уважаема госпожо Председател, уважаеми народни представители! Казват, че мълчанието е знак на съгласие. Аз до този момент като че ли виждам от управляващото мнозинство гузно да мълчат по отношение на същината на поставения днес въпрос. В началото на това Народно събрание, след избирането му, господин Главчев ясно и категорично заяви и обеща обективно да ръководи заседанията на Народното събрание, да спазва Правилника, да работи за издигане авторитета, имиджа на Народното събрание. Само седмици след това обещание, след избирането му, господин Главчев наруши собственото си обещание, и то системно, нарушавайки Правилника. Между впрочем такова е и поведението на парламентарната група на ГЕРБ – от една страна говорят за обединение около национални приоритети, а от друга страна, декларират, повтарям, декларират тук, от тази трибуна, разделение и омраза. Аз разбирам тази тактика. Това се прави, защото се прикрива една управленска немощ, чрез кървави декларации. Разбирам я, но това не е управленско, това не е държавническо, не е и демократично.
Системно господин Главчев нарушава Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, а съгласно чл. 8, ал. 1, т. 10 – Председателят на Народното събрание осигурява и следи за спазване на този Правилник, същият Правилник, който Вие, уважаеми народни представители от ГЕРБ и „Обединени патриоти“, гласувахте тук само преди шест седмици. (Шум и реплики от ГЕРБ.)
Кога господин Главчев спази изискванията на чл. 158, който ясно гласи, че забележка се прави от председателя към народен представител, който се е обърнал към свой колега или колеги с оскърбителни думи, жестове или със заплаха? Питам господин Главчев: пращането в Сибир екскурзия ли е за него, или е заплаха?! (Реплики от ГЕРБ.)
По отношение на чл. 162, ал. 1, т. 1: Председателят може да отстрани за повече от едно заседание, но не повече от три – това е най-тежката мярка, между другото, народен представител, който оскърбява Народното събрание.
Какво е по съществото си Народното събрание, уважаеми народни представители? Не сме ли това тук всичките ние, включително и парламентарната група на „БСП за България“, която представлява в това Народно събрание 1 милион българи? Ние колко пъти бяхме наречени „убийци и безродници“, „клали българите“, „небългарска политическа партия“…
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Господин Попов, това го чухме от госпожа Нинова. Четохме и Правилника с нея.
ФИЛИП ПОПОВ (БСП за България): Включително и в днешното заседание под погледа на госпожа Караянчева, която също не взе каквито и да било мерки съгласно Правилника, два пъти от тук се повтори – небългарска партия ни нарекоха.
Как господин Главчев и защо господин Главчев не повдигна въпроса пред председателите на постоянните комисии защо не внасят в заседанията на съответните комисии внесените от нас законопроекти – важни законопроекти за нашето общество, още в началото на това Народно събрание. (Шум и реплики от ГЕРБ.)
Имаме комисии, но не се гледат. (Силен шум и реплики от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Моля Ви, не се обаждайте от залата.
ФИЛИП ПОПОВ: Гледаха се два законопроекта, и двата лобистки, единият, Слава Богу, го изтеглихте под натиск – обществен и от опозицията, вторият обаче си върви – говоря за Закона за концесиите. Защо господин Главчев не обърна внимание на председателите? Нямаме също отговор. Ето я системността в неговото поведение и в нарушаване на Правилника на Народното събрание.
Накрая, в навечерието на честванията на Ботевите празници, обръщам се към тези, които пишат тези кървави декларации, заклеймявайки парламентарната група на БСП и на БСП като партия – протечете творбите на Христо Ботев, прочетете „Символ-верую на българската комуна“ и после седнете и си напишете декларацията. Благодаря Ви. (Силен шум и реплики от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря Ви, уважаеми господин Попов.
Реплики? Не виждам реплики.
За изказване има думата господин Цонев.
Заповядайте, господин Цонев.
ЙОРДАН ЦОНЕВ (ДПС): Благодаря Ви, госпожо Председател.
Уважаеми колеги! Ние наистина ще подкрепим, взехме решение на заседание на парламентарната група, искането за оставка и основният мотив е наистина допускането на езика на омразата. Аз уважавам професор Станилов и като историк, и като човек, и като опонент, но езикът на опита с благ тон да обясним, че аргументите не са език на омразата, не отговаря на истината. От тази трибуна наистина има случаи, в които се лее сериозен език на омразата.
Изкушавам се, но няма да го направя, да цитирам Евангелието на Йоан, защото то започва с думи за словото…(Шум и реплики от ГЕРБ.)
Няма да го цитирам, казвам с какво започва и какво е значението на словото.
Всъщност, словото е изключително важно нещо, а казано от парламентарната трибуна, то поражда действие. Поражда действие на разделение, поражда действие на омраза между хората, между отделните партийни пристрастия, по-лошо – между отделни религиозни общности, по-лошо – между отделни етнически групи, и още по-лошо – това има пряко отношение към националната сигурност. И ако историците не знаят, че това има пряко отношение към националната сигурност, аз не знам кой трябва да знае. Реки от кръв са се лели, предизвикани от слово на омразата. Първо, от слово, а не от действие!
И тук от тази трибуна, почитаеми господин Главчев, нашето виждане, виждането на ДПС, е, че по никакъв начин не може да бъде позволявано това да се случва. И това е работа на първия между равни и затова ние имаме упрек към Вас. Не може да го позволявате това. Не че в други парламенти други председатели не са го позволявали, но сме реагирали и тогава по същия начин.
Независимо от това дали ще останете председател, или ще бъде избран нов, нашето изискване по тази точка ще бъде винаги едно и също, непреклонно. Хората слушат, хората се влияят. Колкото и нашите действия да са свалили рейтинга на тази институция, тази трибуна е много висока. Думите от тази трибуна се чуват, хората се влияят.
Затова не е шега този дебат днес, не е измислен и не е политизиран.
Ако трябва да подкрепя с примери, със сигурност ще дам много примери колко пъти от тази трибуна наистина имаше език на омразата и съответно език на разделението, и на насаждането на конфликт. Но не е нужно. Многократно ги изнасяхме в медиите, и от трибуната, и в декларации, просто няма нужда едно и също да си го напомняме непрекъснато. Напротив, трябва от тази трибуна да успокояваме онова, което се случва в обществото, трябва да водим точно такава политика със словото, защото словото е основното оръжие на политиката. Аз не мога да се съглася, че езикът на омразата представлява аргументи в една или друга патриотична или националистическа формация. Не може да наричаш майки „кучки“ и това да е партийна програма, не може религиозни дейци, които призовават молещите се, призовават Бог от името на молещите, да ги наричаш „виещи“ и така нататък и това да не предизвиква ответна реакция, ответно чувство в тази група хора, които и да са те.
Така че много сериозно трябва да се замислим след този дебат и този, който стои зад нас като пръв между равни, който и да е той, категорично не трябва да го прави. Това не е някакъв самоцелен призив. В това наше желание на ДПС – тук, от тази трибуна, наистина да няма такъв език, е вложена цялата ни философия и целият ни възглед за мирно съвместно съществуване между всички хора в България, между етносите, между различните религии и това е философията на нашето общество, на мира, който успяхме да опазим, когато съседите ни не успяха да го опазят. Примерът, който даваме оттук, разбира се, и от медиите, от другото ни говорене на публични места, е много важен, но днес говорим за говоренето ни тук, от тази трибуна.
Другата тема, която е изключително важна, когато става въпрос за първия между равни, е да се отнася еднакво към всички – и към своите, и към опонентите. Не може да прекъсваш точно на минутата, както изисква Правилникът, опонентите и опозицията, а да си благосклонен към своите, най-малкото не говори за добро възпитание. Аз ще кажа, че това изяжда духа на парламентаризма в залата. Правилникът трябва да се спазва, но освен буква на Закона, какъвто е Правилникът, има и дух на Закона и парламентаризмът е по-важното нещо от буквата на Правилника. Не бива да се говори дълго и много, но не бива и да се прекъсва формално, човек трябва да си завърши мисълта. Тук, на тази трибуна, не се качват роботи, които са програмирани на две минути и точно на секундата изключват. Това е абсолютно недопустимо, превръща Народното събрание в какво – в неговото отрицание, не в парламент.
Затова аз Ви предлагам, колеги от ГЕРБ, и към Вас се обръщам, господин Главчев, сериозно се отнесете към критиките, които получавате, независимо от това какъв ще е резултатът от гласуването. Ние наистина искаме българският парламент да е истински парламент и всеки да излага своите позиции с един тон, който не поражда разделения в обществото. Благодаря Ви. (Ръкопляскания от ДПС.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря Ви, господин Цонев.
Реплики? Не виждам. Други изказвания? Няма.
Давам думата на господин Биков. Заповядайте. (Възгласи „Еее!“ от „БСП за България“ и ДПС.)
ТОМА БИКОВ (ГЕРБ): Уважаема госпожо председателстващ, уважаеми колеги! Искането на тази оставка…
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Картата, господин Биков! (Възгласи „Еее!“ от „БСП за България“.)
Моля Ви за търпение и тишина в залата!
ТОМА БИКОВ: Съжалявам. Знам, че се твърде раними. Разбрах го днес.
Искането на тази оставка не е процедурен въпрос. Това е политически въпрос и е част от политически процес. Това е част от политически процес, който започна преди една година. От една година насам БСП и Вашият стратегически партньор от ДПС организирате конфронтация в обществото. Аз ще Ви припомня серия от дезинформации, които течаха в продължение на една година. Постановление 208, за което вече не говорите, което наричате „национално предателство“…
КОРНЕЛИЯ НИНОВА (БСП за България, от място): Което не е прието!
ТОМА БИКОВ: Точно, така, отменено и заменено с едно много по-либерално постановление от правителството, назначено от президента господин Радев. (Реплики от „БСП за България“: „То е отменено!“)
Говорихте, че на България няма да бъдат отпуснати 160 млн. евро, госпожо Нинова. (Реплики от „БСП за България“.) Не, аз искам да обясня защо се стига до тук. Заливате ни с лъжи цяла предизборна кампания. Ние Ви отговорихме по следния начин след изборите: предложихме на госпожа Нинова да стане председател на Народното събрание. Тя е в правото си да откаже, приемаме тази нейна позиция. Дадохме Ви председателството на три парламентарни комисии, подкрепихме Ви за две Ваши предложения за анкетни комисии. Това беше жест. Това беше политически жест за водене на цивилизован диалог в 44-то Народно събрание. На този жест Вие отговорихте, като ни нарекохте фашисти, крайни националисти, обвинихте ни в цензура, в погубване на демокрацията, а днес и в слово на омразата. Това беше Вашата политическа позиция.
Днес искате оставката на председателя на Народното събрание, за да дестабилизирате държавата. Това е стратегията, която вървеше през последната една година и която не успя благодарение на нас и благодарение на българския народ, който не Ви позволи да влезете в управлението и да се провалите за пореден път. Вие трябва да сте благодарни на този народ, защото този народ осъзна, че Вие се намирате в криза на идентичността (ръкопляскания от ГЕРБ), на идеологическата идентичност, на националната и на религиозната идентичност (ръкопляскания от ГЕРБ).
Вашата партия преди изборите беше крайно националистическа и антиевропейска. Днес виждам прелом, Вие сте станали крайни либерали!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Господин Биков, моля отношението да се насочи към господин Главчев!
ТОМА БИКОВ: Затова ние ще подкрепим господин Главчев и ще гласуваме за това той да остане председател на Народното събрание, защото като десница сме призвани да озаптяваме Вашия устрем към разрушение и към революция (ръкопляскания от ГЕРБ). Това пише във Вашите комунистически манифести…
ВАЛЕРИ ЖАБЛЯНОВ (БСП за България, от място): Какво пише? Какво пише, прочети го!
ТОМА БИКОВ: … и във Вашата идеология.
Благодаря Ви за вниманието и се надявам след този дебат това да спре, въпреки че не вярвам. Мисля, че ще продължите с Вашата деструктивна дейност и с това да се опитвате да дестабилизирате България. Благодаря Ви. (Ръкопляскания от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря Ви, господин Биков.
Реплика, господин Стойнев.
ДРАГОМИР СТОЙНЕВ (БСП за България): Уважаема госпожо председател уважаеми дами и господа народни представители! Уважаеми господин Биков! Точно за това говорим и явно Вие не можахте да се сдържите и показахте истинската си същност. Вие продължихте с този език на обиди за деструктивност и че, едва ли не, виждате ли, ние искаме да работим против стабилизацията на страната. Напротив, този дебат е точно обратният дебат – дебатът да работим, да се приемат закони, и разбира се, да има сблъсък между лявото и дясното, защото тук е именно мястото за този политически сблъсък! Не знам за каква деструктивност говорите и как Вие стабилизирате всичко, при положение че Политическа партия ГЕРБ нито един път досега не си е изкарала мандата! Вие не можете да изкарате един мандат и говорите как, виждате ли, правите голямата стабилизация! Обаче Вие не се стърпяхте и затова ние започнахме съвсем ясно и обяснихме какви са нашите доводи за тази оставка на председателя господин Главчев.
Искаме да работим и да се спре с тези обиди, но Вие де факто потвърждавате тази наша теза! Вие искате този сблъсък и искате тази омраза, Вие искате това разделение. Ако наистина седнем и изберем нов председател и се разберем наистина, че законите, които сте вкарали, защото – да, и Вие сте внесли закони, но и за нас е важно. Ние ги внесохме много по-отдавна и нищо не се случва!
Това е проблемът, а не е въпросът в самата бройка, но Вие де факто искате този политически сблъсък. Да, ще го получите. Вие ще го получите, но в крайна сметка Вие сте потвърждение за думите, които казахте, че омразата идва именно отдясно. Благодаря. (Ръкопляскания от „БСП за България“.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря Ви, господин Стойнев.
Реплики, други?
Първо, да видя от другите групи, за да може да редуваме.
Заповядайте, господин Симов.
АЛЕКСАНДЪР СИМОВ (БСП за България): Уважаема госпожо Председател, скъпи колеги!
Уважаеми господин Биков, радвам се да видя от Вас познание на Комунистическия манифест, други леви текстове, обаче искам да Ви препоръчам нещо друго. Знаете ли, че аз съм от Пловдив и ще Ви цитирам един пловдивски пролетарски поет, който е написал следното четиристишие: „Един войн от изток ще връхлети върху смъртта, положил исторически изпит, оценен с алена звезда!“.
Името му е Спас Гърневски. Да бяхте прочели и неговото творчество! (Бурни и продължителни ръкопляскания, реплики: „Браво, браво!“.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Дуплика?
Други реплики? (Продължителни ръкопляскания от „БСП за България“.)
Моля за тишина в залата! (Продължителни ръкопляскания от „БСП за България“.)
Не се намираме на представление! (Продължителни ръкопляскания от „БСП за България“, оживление.)
Моля за тишина в залата, колеги от ляво! (Ръкопляскания от „БСП за България“.)
Други реплики?
Дуплика?
Заповядайте, господин Биков. (Шум и реплики.)
Тук четем книги, цитираме стихове, много се одухотвори дискусията.
ТОМА БИКОВ (ГЕРБ): Господин Стойнев, двете декларации, които Ви възмутиха, бяха в отговор на две Ваши декларации: на госпожа Нинова, която обвини… (Реплики от „БСП за България“.) Не, лъжеш не приемам от тази част на залата, защото Вие с това сте известни.
Вие направихте първите изстрели в тази битка. Аз също не съм привърженик на това днес тук да стои и да се караме, и днес да губим време за нещо абсолютно излишно – на шестата седмица да искаме оставката на председателя на парламента!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Моля Ви за тишина в залата!
ТОМА БИКОВ: На господин Симов ще отговаря, че аз освен Комунистическия манифест съм чел и „Бесове“ на Фьодор Михайлович Достоевски. Съветвам всеки един от Вас да го прочете, защото той е посветен на Вашата идея (ръкопляскания) и прогнозира какво ще се случи, и то много точно, когато Вашата идея победи, или тази Ваша идея, чиято основа е на революционния принцип, повтарям на базата на унищожаването на религията и семейството, на базата на унищожаването на държавата и държавността – това е Комунистическият манифест, на база унищожаването на частната собственост. Явно е във Вашия генезис, въпреки че вероятно повечето от Вас не са го чели, но в генезиса на Вашата партия се проектира в сегашното време.
Съжалявам, че оценявате историята по друг начин от този, по който ние я оценяваме, и със сигурност ще имаме сблъсъци и занапред, но аз се надявам все пак да помним, че сме български депутати и трябва да защитаваме българския национален интерес в една много сложна международна среда вместо да се занимаваме с глупостите, с които ни занимавате в момента. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря Ви, господин Биков.
Други изказвания? (Шум и реплики от „БСП за България“.) Не, лично обяснение няма да давам, защото ще се заредят едни спирали от лични обяснения… (Шум и реплики от „БСП за България“.)
За изказвания, колеги? Няма ли повече изказвания?
Изказване ли имате, господин Гърневски? Отказвате се от изказване.
Господин Цветанов – за изказване. (Шум и реплики.) Моля за тишина в залата!
МУСТАФА КАРАДАЙЪ (ДПС, от място): Има Правилник, има Правилник! (Шум и реплики в залата.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Ще дам думата на когото аз преценя! (Реплики и възгласи: „Ееее!“)
Заповядайте, господин Цветанов.
ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ (ГЕРБ): Уважаема госпожо Председател, уважаеми дами и господа народни представители! Виждаме, че днешният ден е доста емоционален от гледна точка на това, че всички народни представители присъстват в залата. Защото по време на заседанията имаше парламентарни групи, които напускаха заседанията, за да правят своите събирания на парламентарните си групи.
Аз смятам, че мотивите за оставката са несъстоятелни и по начина, по който върви дебатът досега, за всички става ясно, че това беше само да може да има някаква дейност от парламентарната група на „БСП за България“, за да може действително да покажат, че имат някакъв характер.
Вчера, когато излязохте и напуснахте пленарната зала – да, действително остана само един народен представител от Вашата парламентарна група – Вие водихте дебати, доколкото се говореше в кулоарите, че сте искали да напускате парламента. Защо не го напуснахте? Защото знаете, че няма как да застанете пред избирателите и да кажете, че напуснахте парламента, за да можете да си задоволите политическия… (Реплики от „БСП за България“.)
Госпожо Председател, моля Ви, нека все пак да има уважение…
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Моля Ви за тишина в залата! Не се обаждайте от място!
ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ: Уважаеми колеги от БСП и от парламентарната Ви група, за разлика от предишните Ви парламентарни групи, които присъстваха в предишните парламенти, можеше действително да се говори много градивно по законопроектите, които постъпваха в Деловодството и, разбира се, дебатите, които се водят в комисиите и в пленарната зала.
Само да Ви кажа, че не количеството на внесените законопроекти е равно на качеството, което излиза от българския парламент. И това, което Вие казвате, че липсва законодателна инициатива от парламента – аз смятам, че все пак когато има законодателство, което пряко кореспондира с поетите ангажименти на една политическа партия или на управляващото мнозинство, сами разбирате, че някои от тях трябва да минат и през Министерския съвет. Точно тук мога да Ви кажа, че ако бяхме толкова активни, колкото бяхте в Четиридесет и втория парламент, може би щяхме да създадем много по-голямо напрежение.
Но това, което в момента прави българското правителство и дава за пример антикорупционното законодателство, което е готово, и ние можеше да го внесем още в първия ден, ние не го внесохме, защото Министерският съвет и респективно Министерството на правосъдието създаде работна група, за да може да мине на обществено обсъждане и да чуем и неправителствения сектор за всичко това, което ще правим като законодателство.
Защото ние никога не сме претендирали, че сме най-знаещите, най-можещите и винаги сме се съобразявали с неправителствения сектор, с обществените обсъждания и с гражданското общество.
Това, което в момента мога да заявя категорично, е, че Парламентарната група на ГЕРБ ще застане твърдо зад председателя Димитър Главчев, защото Димитър Главчев е един изключително ерудиран човек, добър професионалист. Мога да Ви кажа, че той е човекът, който винаги на Председателски съвет е давал възможността на всеки да изразява своето мнение. А проблемът е, че когато излезем от Председателски съвет, вътре, в залата, съответните представители от дадени парламентарни групи показват друго лице, друго поведение.
И понеже много се дебатира за разделенията, за омразата, аз мога да кажа едно: Вие дадохте този тон на поведение! Защото в първите декларации, които бяха на първия ден от Четиридесет и четвъртия парламент, всеки заявяваше, че ще има своята позиция, но никой не говореше за агресия и за омраза.
Ако Вие не бяхте дали този тон с първите си декларации, нямаше да има отговор с декларациите, които излизат от парламентарната група, от народни представители. Нека да си припомним седмицата преди 24 май, когато от нашата парламентарна група председателят на Комисията по образование Милена Дамянова и Галя Захариева бяха колегите, които подготвиха декларация, с която искаха да отдадат заслуженото на този светъл ден – 24 май. Тогава Вие дадохте друг тон. Тогава точно колегата Антон Тодоров стана от тази парламентарна трибуна и говори след Вас. (Шум и реплики.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Моля за тишина!
ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ: Уважаеми колеги от ляво – от БСП, нека все пак да знаем, че всичко, което правим в този парламент, се трупа на институцията български парламент.
Затова молбата ми е да затворим тази страница, ако приемем, че това е бил изпитателният срок на Четиридесет и четвъртия парламент, и да започнем да работим по същество. В днешния ден има вече законопроекти, които трябва да бъдат гледани в пленарната зала. Те могат да бъдат факт не само днес, но и в предстоящите дни, защото вече комисиите започнаха да гледат отчетите на дадени институции, над които трябва да се осъществява необходимият парламентарен контрол, и законодателството, което трябва да бъде приемано.
Правителството в сряда внесе Законопроект за изменение и допълнение на Наказателно-процесуалния кодекс, на Наказателния кодекс.
Има инициатива от народни представители, които внесоха съответните законопроекти. Готови сме и със Законопроекта за промени в Закона за движение по пътищата, защото разбрахме, че тук можем всички да се обединим и да направим така, че да ограничим смъртността по пътищата и да създадем някакви по-рестриктивни мерки, които ще доведат до резултат.
Има теми, по които може действително да се обединяваме и що се касае до Консултативния съвет при президента, мога да кажа, че тук има също много манипулации и внушения, които бяха направени след този Консултативен съвет. (Шум и реплики от „БСП за България.)
Не, това също е по темата, защото беше засегнато точно от Вас, от мотивите, които бяха представени от Вашия председател.
Забравихте ли преди два часа какви бяха мотивите и какво се говореше от тази парламентарна трибуна?! Говореше се за Консултативния съвет и се говореше точно за това, че нямало да бъдат назначени 1000 полицаи, защото това не било изпълнението на нашата предизборна кампания. (Шум и реплики от „БСП за България“.)
Не сте Вие тези, които можете да давате оценка за това, което ще се случи на края на годината. Нека да изтече календарната 2017 г. и тогава ще застанем точно тук на тази парламентарна трибуна и ще отчетем, че има назначени 1000 служители в сектора за сигурност.
Госпожо Нинова, Вие знаете, че на Консултативния съвет се обясни, че има вече стартирали процедури, проведени конкурси за над 470 кандидати за работа в системата на МВР. До края на годината ще бъдат проведени и останалите конкурси.
Защо не сте искрени, когато заставате и говорите, когато има камери? Когато сме на Консултативен съвет, се стремим действително да говорим градивно, да говорим с консенсус, когато излезе президентът на страната, който беше Ваша номинация и беше подкрепен най-много от Вас, той прочете декларацията и каза, че всичките парламентарни групи, които присъстваха на този Консултативен съвет, постигнаха пълен консенсус. Пет минути след това Вие застанахте пред камерите и говорихте съвсем диаметрално противоположни тези. Смятам, че трябва, заставайки от такава висока трибуна, каквато е българският парламент, да говорим смислено, да говорим обективно и преди всичко да намалим напрежението.
Да, действително колеги с декларациите определено са засегнали някои колеги от БСП. Вие с Вашите декларации определено сте засегнали и колеги от нашата парламентарна група, и правителството на България.
Колеги, ако вървим по този път: Вие – агресивна декларация, ние – агресивна декларация, повярвайте ми, че това нито ще бъде добре за Вас, нито ще бъде добре за нас. Преди всичко ще страдат България и българските граждани.
Понеже, когато представихте мотивите, Вие казахте: „ние и Вие“, смятам, че в българския парламент трябва да бъдем всички „ние“! Не трябва да бъдем на „ние“ и „Вие“! (Ръкопляскания от ГЕРБ.)
На „ние и Вие“ може да се делим, когато правим парламентарни кампании за Народно събрание, когато правим кампании за местна власт, за президент, и избори. Когато изборите приключат, влизайки тук, в българският парламент, всеки един от нас е равен и всеки един от нас е народен представител от многомандатен избирателен район.
Само преди два дни, когато бях в Горна Оряховица, присъстваше и Вашият народен представител, и нашите народни представители, заедно с мен, защото съм избран от Великотърновския многомандатен избирателен район. Когато ми дадоха думата, казах, че всички народни представители, независимо от коя политическа сила са избрани, трябва да работим за просперитета и развитието на регионите, от които сме избрани. Не виждам нищо лошо в това да си говорим по тази тема.
Искам да благодаря на колегите от опозицията за вчерашния много смислен, конструктивен диалог, който имахме във Вътрешната комисия. Стигаме да извода, че в съответните ресорни комисии, когато говорим за политики, действително можем да се обединим и да работим заедно. Бяха чути предложения за отчета на Комисията за защита на личните данни, говорихме толкова професионално и толкова отговорно. В интерес на истината господин Красимир Янков каза: „Похвали ме!“. Да, ще Ви похваля, господин Янков, защото действително зададохте много смислени въпроси. (Шум и реплики.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Господин Цветанов, нека по темата!
ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ: Те бяха критични, но така също и много конструктивни.
Колеги, когато нещо добро се прави, трябва да бъде оценявано. Затова искам да поздравя Вежди Рашидов а за начина, по който направи краткото си изказване, и Снежана Дукова, защото повярвайте, че в този парламент ние имаме още три години и девет месеца. Ако не сме толкова отговорни, това означава, че просто трябва да си заминаваме.
Ние искаме да изкараме целия четиригодишен мандат, защото България се нуждае от това – имаме предстоящо председателство. Отнасяме се с необходимата отговорност и съм убеден, че с Вас и Вашите различни мнения ще бъдат част от успеха, който ще постигнем всички ние – всички парламентарни групи в Четиридесет и четвъртия парламент. (Бурни ръкопляскания от ГЕРБ.)
Колеги, ако продължавате по този начин, мисля, че няма да е продуктивно, няма да е градивно, а ни предстоят важни решения, които трябва да вземаме! Благодаря Ви, поднасям извиненията от името на декларациите от Парламентарната група на ГЕРБ, ако някой се е почувствал засегнат.
Колеги, нека всеки един да направи подобно извинение. Уверявам Ви, че, ако имаме действително доблестта, отговорността да се водим само от обществен интерес, подобни декларации, с подобно съдържание няма да бъдат част от Четиридесет и четвъртия парламент. Ако Вие спазите този ангажимент, повярвайте, че ние никога няма да нарушим първи това правило. Благодаря Ви. (Ръкопляскания от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря Ви, господин Цветанов.
Реплики? Не виждам реплики.
Госпожа Нинова – заповядайте за лично обяснение. (Шум и реплики.)
Моля за тишина в залата!
КОРНЕЛИЯ НИНОВА (БСП за България): Госпожо Председател, дами и господа народни представители! Визирайки мен, господин Цветанов постави два големи политически въпроса. Единият: „ние и Вие“ до изборите сме различни, с различни платформи, с различни идеи за развитие и според неговите представи след изборите сме заедно. (Шум и реплики.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Мисля, че нямаше това предвид.
КОРНЕЛИЯ НИНОВА: Аз няма как да го приема това като обръщение към мен, защото това би било предателство и към Вашите, и към нашите избиратели.
За Вас са гласували хора, които смятат, че трябва да се запази данъчната система. За нас са гласували хора, които смятат, че трябва да се въведе семейното подоходно облагане, за да помогнем на младите семейства. Няма как политически и идеологически до изборите да сме различни, след това да сме заедно! Тази колаборация между различни идеологически платформи и партии в Европа доведе до много проблеми, до обезличаване и на лявото, и на дясното. Няма как да се съгласим с тази теза, дори тя да минава през предложението за пост „председател на Народното събрание“, през пост „член на Министерския съвет“ от БСП. Ние оставаме различни и сме алтернатива!
Тук ние трябва да сме заедно, когато става дума за България. Ние декларирахме, че сме готови да помогнем с всичко за председателството на Европейския съюз, при условие че нашите приоритети се изработят в тази зала и заедно ги одобрим. Господин Борисов се съгласи. Но да сте чули и видели приоритети досега? Не! Ние заявихме, че националната сигурност е висш приоритет на всички ни.
Господин Цветанов, никога няма да позволя да манипулирате информацията от Консултативния съвет…
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Госпожо Нинова, времето изтече. (Силен шум в „БСП за България“.)
КОРНЕЛИЯ НИНОВА: Вие знаехте за острия сблъсък между мен и господин Борисов.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Времето изтече, госпожо Нинова, благодаря Ви. Имахте възможност. (Председателят изключва микрофоните. Корнелия Нинова продължава да говори на изключени микрофони. Ръкопляскания от „БСП за България“.)
Заявих още в началото на заседанието, че ще следвам стриктно Правилника и ще регламентирам и ще прекъсвам в рамките на минутите, регламентирани в Правилника.
Други изказвания?
Заповядайте, господин Бойчев.
ЖЕЛЬО БОЙЧЕВ (БСП за България): Благодаря, госпожо Председател.
Уважаеми дами и господа народни представители! Наистина оставката на председателя на Народното събрание е един от най важните политически въпроси. Съвсем нормално е, господин Цветанов, цялата парламентарна група на БСП да бъде тук, в тази зала. Това е израз на отговорност и на уважение към обсъжданата тема.
Разбирам, че след завръщането на господин Марешки започвате да броите гласовете и изхода от това гласуване. Нормално е да сте притеснен.
От дебата досега стана ясно за очевидната липса на управленска законодателна програма от мнозинството…
Но аз искам да поговоря за другия аргумент – за отстраняването на господин Главчев. Той е допускането на арогантно поведение, на език на омразата от тази трибуна.
Бих искал да попитам представителите на парламентарната група на ГЕРБ, на БСП ги знам, но парламентарната група на ГЕРБ – кога са искрени? Когато твърдят, че подават ръка към БСП, когато отправят покана към Корнелия Нинова да стане председател на Народното събрание, когато отправят покани към представители на БСП да станат част от правителството на господин Борисов, или когато от името на парламентарната група четат декларации, в които ни квалифицират като убийци, като безродници…
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Господин Бойчев, това го чухме за трети и четвърти път.
ЖЕЛЬО БОЙЧЕВ: …клали българите, както и турците не са ги клали, като представители на небългарска политическа партия. Тези думи прозвучаха от тази трибуна.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Вече го чухме три четири пъти.
ЖЕЛЬО БОЙЧЕВ: Това е един от аргументите да искаме оставката на господин Главчев, тъй като едно от задълженията му като председател на Народното събрание е да не допуска обидни квалификации, да не допуска лични нападки към когото и да било. Защото чертаейки разделителни линии в тази зала, ние чертаем и разделителни линии в българското общество.
Няма как да приемем това изключително безотговорно поведение на ГЕРБ – да прикрива своята управленска немощ, липсата на законодателна програма, с непрестанни скандали в тази зала и с нападки и обвинения към опозицията.
И тъй като тук много се говори за деструктивно поведение, много се говори за консенсус, ми се иска и аз да кажа няколко думи по тази тема.
Няма как да приемем това Ви разбиране за консенсус – не защото не вярваме в консенсуса и обединението около важни национални проблеми и цели. Ние сме го доказвали не един и друг път, но няма как да приемем Вашето разбиране за консенсус, което отрича правото на друго мнение. Няма как да приемем Вашето разбиране за консенсус, което заобикаля основните проблеми и не обсъжда основните проблеми на българските граждани. Няма как да приемем Вашето разбиране за консенсус, зад което се прикрива разпределението на власт и на средства. Няма как да приемем това Ваше искане за консенсус, зад което се прикрива ширеща се корупция в страната. Ето, срещу това ще бъде БСП. Българската социалистическа партия ще бъде последователен защитник на българския парламентаризъм и ще продължим да отстояваме интересите на мнозинството български граждани. Благодаря. (Ръкопляскания от „БСР за България“.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин Бойчев.
Реплики? Няма.
Господин Марешки се е почувствал засегнат, защото името му е било употребено.
Заповядайте за лично обяснение.
ВЕСЕЛИН МАРЕШКИ (Воля): Благодаря Ви, госпожо Председател.
Определено се чувствам засегнат, защото някой ни подведе и каза, че циркът е приключил и преминаваме към гласуване.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Господин Марешки, моля Ви, без такива определения!
ВЕСЕЛИН МАРЕШКИ: Няколко пъти от различни места се употребяваше същата дума. Аз само я повтарям.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Аз правих забележки!
ВЕСЕЛИН МАРЕШКИ: Извинявам се.
Нашата парламентарна група е тук, защото мислехме, че сме пристъпили към гласуване.
Трябва да направим разграничаването, защото за едни – един милион и нещо, за другите – почти един милион, а за нас са гласували около 150 хиляди българи, които са гласували като израз на желанието за промяна на цялата политическа схема, за промяна в начина на работа на парламента във вида, в който и в момента работим.
Затова искам да Ви кажа, че „ние“ и „Вие“ за нас сте „Вие“ и „Вие“. Ние не сме чели никакви декларации, в които да има език на омразата към никой от Вас. Единственото, което правим, е да Ви призоваваме към прагматизъм, към реализъм и към работа в интерес на българския народ, българския бизнес и българската държава.
Призовавам Ви да прекратим. Ако все пак мислите да продължавате, ние пак ще излезем и ще се върнем за гласуването. Всички имаме право на един глас, и той е равен. Имаме право на „за“, „против“ и „въздържал се“. Няма нужда от три часа празни дебати, за които утре отново да пише по всички медии, че нищо не сме свършили, а сме се състезавали по празноговорене. Всеки може при гласуването да изрази своя вот, а после пред медиите да заяви становището си защо е гласувал така.
ДРАГОМИР СТОЙНЕВ (БСП за България, от място): А как ще гласувате?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, господин Марешки.
Други изказвания? Не виждам.
Давам думата на господин Главчев по чл. 5, ал. 4 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание за изказване.
Заповядайте.
ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ (ГЕРБ): Уважаеми колеги, още в началото на изказването си ще декларирам, че уважавам еднакво всички български избиратели. Такова е разбирането в Конституцията и деленето на „Ваши“ и „наши“ не е в съзвучие с Конституцията. Справете се с текстовете от Конституцията.
Няма да се спирам на мотивите за искането за оставка, тъй като те са абсолютно несъстоятелни. Не само че няма системно нарушаване, а няма въобще нарушаване на Правилника. Прочетете пак какви са задълженията на председателя на Народното събрание.
Освен всичко друго, мотивите са и противоречиви, защото казвате, че „превишава правомощията си“, а от друга страна казвате, че „не се упражняват правомощия“. Само че там, където цитирахте текста, господин Попов, трябваше да прочетете коректно целия текст – че може да налага наказания, но няма такова задължение. Нали правите юридическа разлика какво означава това? Може, но не е задължен. Има разлика! Какво искате всъщност – да налагам наказания или да не си превишавам правомощията? Преценете.
Колкото до това дали се осигурява работата на парламента, задължение на председателя на Народното събрание е да осигурява реда в пленарната зала. Много добре знаете и това. Оттам нататък, ако смятате, че не съм предложил законопроект в пленарната зала, Вашата група има абсолютното право всяка сряда по ал. 3 да предлага точка. (Реплика на народния представител Корнелия Нинова.)
Ето, сама си отговорихте – като не е минал в комисия, как да го предложа?!
Тогава да се върнем – как минават през комисиите. Кой определя дневния ред на комисиите? Съжалявам, че занимавам цялата публика, включително и медиите, с изясняване Правилника на Народното събрание, но очевидно има нужда. Кой определя дневния ред на комисиите? Кой? Ръководството на комисията е една трета от членовете на комисията. Вие имате една трета в комисиите. Защо не предложихте дневен ред на комисиите? (Ръкопляскания от ГЕРБ.)
Искрени ли сте в желанието си да се гледат тези законопроекти? Защо Вашите представители в комисиите не го предложиха?
И едва третата хипотеза е по разпореждане на председателя на Народното събрание. Е, няма ли да си превиши правата председателят на Народното събрание, който и да е той, няма ли да си превиши правомощията, ако се наложи, преди да са изпълнени предишните две хипотези? Задавам Ви юридически казус. Имате юристи в групата. Нека да Ви кажат кога ще има превишаване на правомощия.
Много Ви моля, усещам, че има неудобство в подписалите мотивите за оставка, така наречената „оставка“ на председателя на Народното събрание във Вашата група. Четете Правилника, преди да се подписвате под нещо. Казвам го най-добронамерено, за да не изпадате в неудобна ситуация.
Няма да се спирам на това дали всички от подписалите се са го направили. Това оставям на съвестта на този, който не се е подписал, а са го подписали, ако има такъв, разбира се. При това условие. (Силен шум в „БСП за България“.)
Иначе, всички заедно трябва да работим за председателството. Това е рядък шанс българският парламент да задава европейските теми в региона, не само в България, в Западните Балкани да се прокарват европейските конкретики. Рядък шанс е и си заслужава всички ние да го направим. Смятам, че ако Вие имате такова искрено желание, би трябвало да го подкрепите, който и да е председател на Народното събрание. Иначе театърът и политиката си приличат. Играят се роли, всеки обаче избира дали да играе положителна или отрицателна роля. Важно е като човек какъв остава. Благодаря Ви. (Ръкопляскания от групите на ГЕРБ и ОП.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря Ви, уважаеми господин Главчев. (Ръкопляскания от групите на ГЕРБ и ОП.) Благодаря, колеги.
Преминаваме към гласуване на Проект за решение.

„Проект!

РЕШЕНИЕ
по искане за предсрочно освобождаване на господин Димитър Борисов Главчев от поста председател на Народното събрание.

Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 5, ал. 1, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание

РЕШИ:
Освобождава предсрочно господин Димитър Борисов Главчев от поста председател на Четиридесет и четвъртото народно събрание на Република България.“
Моля, режим на гласуване. (Шум и реплики.)
Гласували 232 народни представители: за 114, против 118, въздържали се няма.
Предложението не е прието. (Ръкопляскания от групите на ГЕРБ и ОП.)
Господин Главчев, моля да заемете мястото на трибуната. (Продължаващи ръкопляскания от групите на ГЕРБ и ОП. Шум в залата.)
Моля по групи. Процедура по прегласуване. Мен от нищо не ме е страх.
МАНОЛ ГЕНОВ (БСП за България, от място): От името на парламентарната група на „БСП за България“ предлагаме прегласуване. (Шум.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Прегласуване – моля, колеги, процедура по прегласуване! Повторението е майка на знанието. (Шум.)
Гласували 232 народни представители: за 114, против 118, въздържали се няма.
Предложението не е прието. (Ръкопляскания от групите на ГЕРБ и ОП. Възгласи: „Браво!“)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Има ли отрицателни вотове?
Заповядайте, госпожо Атанасова.
ДЕСИСЛАВА АТАНАСОВА (ГЕРБ): Благодаря Ви, уважаеми господин Председател! Двукратно гласувах „против“, уважаеми дами и господа, защото за повече от два часа, освен лирически, исторически, идеологически и фактически демонстрации на политическа безпомощност и инертност, друго не чух. Показахте липса на всякаква реална оценка не само на политическата обстановка, но и на ангажимент към българските граждани. Отново демонстрация на езика на омразата, за който толкова говорехте. Какво спечелихте, колеги? Демонстрирахте, че сте две опозиционни сили – със стратегическия си партньор ли, или демонстрирахте отново провал на опозицията?
Госпожо Нинова, жалко за Вас в лично качество, като председател, но поздравления за управляващото мнозинство, за Коалицията, и за Вас, господин Председател – господин Главчев. (Ръкопляскания от групите на ГЕРБ и ОП.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря, госпожо Атанасова.
Има ли други отрицателни вотове?
Заповядайте – народният представител Николай Александров, имате думата.
НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВ (ОП): Благодаря Ви, господин Председател.
Уважаеми колеги, гласувах „против“ поради няколко причини. Първото, колегите от БСП успяха да стигнат до проблемите, които са описали в решението, чак накрая. Чак господин Попов и господин Бойчев бяха единствените, които засегнаха функциите, каквито са разписани в Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, именно функциите на председателя.
Гласувах „против“, защото не мога да призная това, че ние трябва действително да се делим на „ние“ и „вие“. Клетвата на всеки един народен представител при първото заседание: „и във всичките си действия да се ръководя от интересите на народа“. Тя не дели „ние“ и „вие“ да се ръководим от различни интереси, а напротив. Господин Томов на първото заседание на Народното събрание каза нещо много правилно: „Господин Захари Стоянов при встъпването си на първото учредително събрание казал: „Моите депутати са най-чистите – ангели“. И господин Томов призова ние техните наследници да си помислим какви сме.
Във финансовата теория има едно много хубаво описание, че когато един месар продава нещо на загуба, той обикновено фалира. Когато един политик го прави, него го избират. И ако го правим само с цел за да отлюспим някой друг глас, накрая фалира народът, не фалира тази зала, фалира народът. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Александров. (Ръкопляскания от групите на ГЕРБ и ОП.)
Няма трети отрицателен вот.
Преди да обявя почивка, уважаеми колеги, специални гости на Народното събрание днес са деца от вокална група „Бон-Бон“. По повод на Международния ден на детето те ще изпълнят популярни детски песни. Всички колеги народни представители са поканени в почивката в Клуба на народния представител да чуят техните музикални изпълнения.
Тридесет минути почивка. В 12,00 ч. продължаваме.
(След почивката.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Продължаваме със следващата точка, уважаеми колеги:

ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ЕНЕРГЕТИКАТА.
От името на парламентарна група – заповядайте.
НИНА МИТКОВА (Воля): Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Преди да представя темата на днешното ми изказване – изказване извън дневния ред, ще си позволя да споделя с Вас, че изказването си всъщност го бях подготвила за вчера, но някак си в края на деня бях доволна, че не се случи вчера, защото залата беше абсолютно празна, след като колегите от БСП напуснаха, сякаш са чули сигнал за евакуация.
Тъй като темата ми е много важна, тя е от обществена значимост и бих искала да я представям при пълна зала. За съжаление, днес положението е подобно на вчерашното.
Днес сутринта, като видях залата пълна, се зарадвах. Зарадвах се, че всички колеги тук ще чуят моето предложение, защото то се отнася до един от най-големите проблеми на нацията. За съжаление, днешният парламентарен ден – половината от него, премина в едно празно политическо говорене, в едно правене на шоу и ние сякаш участвахме в някакъв спектакъл. Стари навици се изкореняват трудно, но все пак, както всички заявяват, нямаме вече търпение и губим търпение за това, че парламентът не работи ефективно – казваме го вече всички политически партии.
Това, което искам да представя на Вашето внимание и да направя едно предложение, е тема от изминалата седмица. Тя е свързана със здравеопазването и състоянието на здравната система.
През изминалата седмица чухме за множество събития
– концентрация на негативни събития от сектор „Здравеопазване“. Чухме за поредните бити медици в „Спешна помощ“. Чухме говорителя на прокуратурата, който изнесе данни за доказани злоупотреби със закупуване на лекарства с изтекъл срок на годност, изтичащ срок на годност и друг род злоупотреби, които ощетяват ефективното и правилно лечение на онкоболните. Чухме здравния министър проф. Петров, който в ефира на националната телевизия съобщи, че най-вероятно болницата в Ловеч също е в риск да затвори, защото са констатирани и там злоупотреби на ръководството, свързани с разхищение на средства и недобро стопанисване, което пък поставя в риск и най-вероятно ще възпрепятства полагащия се достъп до качествено здравеопазване на живеещите в района. Дни по-рано чухме за болницата в Карлово, където също имаше риск редица отделения да затворят, защото
18 медицински сестри подадоха масово заявления за напускане поради изключително ниските възнаграждения и невъзможност да посрещнат дори базовите екзистенциални нужди на своите семейства. Чухме за чистка и кадрови промени в Пирогов. „Промени“ или „подмени“ е може би по-точната дума. Чухме и знаем и за проблема в ТЕЛК, където стотици хора стоят и чакат своята съдба – дали ще бъдат определени като трайно нетрудоспособни.
За никого от нас не е тайна, че държавните болници работят в изключително тежки условия. Болниците и медицинските центрове в цялата страна имат едни и същи проблеми. Проблемите са ниско заплащане, недостатъчен брой кадри, застаряваща средна възраст на кадрите, тъй като младите напускат и търсят своето спасение извън страната, амортизирана обстановка, амортизирана апаратура, липса на достатъчно консумативи за ежедневната работа. Всичко това води до спад на пациентите в системата, води до спад у мотивацията на персонала, а от там и цялостна влошена услуга.
Сигурна съм, че всеки от Вас е бил потресен, когато е чувал миналата седмица новината за злоупотребите в Софийска онкология, но за повечето от нас тази новина вече е отминала и ние може би я забравихме. Това обаче не трябва да се случва.
За хората, които са онкоболни, този проблем остава отворен. Ние трябва да им помогнем и аз съм тук, пред Вас, за да предложа нещо много нетрадиционно, а именно: през месец юни парламентът да работи ускорено само за реформи в здравеопазването. Предлагам Ви да обърнем внимание на най-важното за хората и за нацията
– именно тяхното здраве и полагащият им се достъп до качествено здравеопазване.
Предлагам, ако е необходимо, ние в Комисията по здравеопазване да се събираме всеки ден, да работим върху закони и законодателни инициативи, така че да може да ги предлагаме тук за обсъждане и за приемане, и хората в по-кратки срокове да започнат да чувстват сигурност, а лекарите и медиците в цялата ни страна да започнат да усещат, че техният труд е достоен и се отдава в достойна обстановка и среда.
Каква новина още трябва да чуем, свързана със здравето на нацията, за да се провокираме? Здравеопазването стигна дъното. Замислете се, колеги, че зад данните, изнесени от прокуратурата, стоят живи души. Това са хора, които и без това изживяват тежък период в живота си, и вместо държавата да им помогне и да им подаде ръка, вместо да им покаже своето достойно отношение, тя им удря шамар. Сетете се за Ваш близък онкоболен и сега си представете, че този човек няма да спечели борбата с рака, защото му се поставят лекарства с изтекъл срок на годност, или дори няма лекарства. Това, скъпи колеги, не трябва повече да го търпим, защото го знаем. Щом знаем за проблема, той трябва да бъде решен.
Ние тук работим в законодателния орган на държавата. Пред нас е отговорността за злоупотребите и корупцията в системата, които пречат за правилното разходване на бюджетите на болниците. Приканвам Ви за надпартийно отношение. Нека не се питаме сега каква ще бъде позицията на моята партия по предложението на Нина Миткова и как да гласувам. Позицията тук, колеги, е човешка. Гласувайте като хора. Подкрепете предложението ми и нека започнем концентрирано, гъвкаво и бързо да работим и подадем ръка на болните и на здравите също в България. Приканвам Ви!
Ние тук в този ерудиран орган би трябвало да се държим ерудирано и би трябвало да понесем отговорността, която сме поели пред нашите избиратели. Когато сме се срещали с тях в предизборните ни кампании, ние сме им обещавали много неща, а те със своите очи жадно са ни гледали и поглъщали нашите обещания. Сега е време да работим за тяхното изпълнение.
Ние от партия „Воля“ поставяме здравето на народа като национален приоритет и не искаме повече да си затваряме очите пред хаоса в държавата.
В края на моето изказване бих искала да честитя 1 юни на децата в България. Да им пожелая да бъдат здрави и щастливи, а ние да им обещаем, че ще работим в тази посока, за да им го осигурим. Благодаря Ви за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря, уважаема госпожо Миткова.
От името на парламентарна група – народният представител Весела Лечева.
Имате думата, уважаема госпожо Лечева.
ВЕСЕЛА ЛЕЧЕВА (БСП за България): Уважаеми господин Председател, уважаеми дами и господа народни представители! Нека днес на този ден, 1 юни – Денят на детето, да си припомним, че е наше задължение, че ние сме избрани и сме призвани да работим за бъдещето на нашите, българските деца. Нека не забравяме, че всичко онова, което правим в Народното събрание, което гласуваме като законопроекти, политики, ще остане не само в историята на Народното събрание, но ще остане и като наследство за българските деца.
Този ден, в който хиляди деца ще бъдат поздравени, ден, в който ще бъдат организирани много събития – спортни, културни, музикални, танцови и други прояви, ще бъдат раздадени подаръци, ще бъдат раздадени лакомства и торти, ние, възрастните, ще декларираме, че най-святото, най-ценното богатство на една държава, това са децата.
Този празник ще е повод още веднъж да си припомним Женевската конвенция за правата на детето. Гладното дете да бъде нахранено, болното – лекувано, недоразвитите да бъдат насърчени, заблудените деца да бъдат вразумени, сираците и изоставените да бъдат подпомогнати и прибрани, детето да бъде подготвено да може да изкара прехраната си.
Днес на този празник от трибуната на Народното събрание ние призоваваме да направим най-важното, да отговорим на въпроса: направихме ли всичко за българските деца? Фактите казват: все още не. Децата на България са изправени пред риск от социална изолация, бедност и неграмотност. Относителният дял на бедните български деца е 32% и това са 380 хиляди българчета, 50% от българските деца не ходят на почивка, 43% не спортуват, 33% от децата ни нямат подходящо място за учене, нито къде да пишат домашните си, за 35% българчета покупката на книга е невъзможна, 31% от българските деца не могат да си позволят ежедневно плод или пресен зеленчук.
В България има не само бедни, но и необразовани деца. Само през учебната 2015 – 2016 г. 16 хил. деца са отпаднали още в VIII клас от образователната система. Не сме успели да гарантираме адекватно здравеопазване на децата си, показателни са само два примера. За последните десет години дори не се води статистика колко деца са починали от употреба на наркотици, заболеваемостта от активна туберкулоза сред децата до 17-годишна възраст е 14,4 на сто хиляди. Тази тревожна статистика може дълго да продължи, защото тя е отражение на всичко, което не сме направили за децата си днес.
Ние, народните представители от парламентарната група на „БСП за България“, призоваваме – българските деца се нуждаят от нашите единни и упорити усилия, защото заслужават живот, различен от настоящата мрачна действителност. Обръщаме се към народните представители от всички парламентарни групи, към всеки български политик, да подкрепим въвеждането на детската гаранция, която ще гарантира правата на децата за адекватно здравеопазване, образование, достъпни грижи за тях и прехрана. Скандално е, че има деца, които си лягат гладни, деца, които не могат да отидат на детска градина и да получат достъпно здравеопазване. Детската гаранция означава европейски фонд като част от европейския интегриран план за борбата с детската бедност.
Днес на празника на децата се обръщаме към народните представители от управляващата коалиция. Покажете, че сте загрижени за всички деца на България. Когато обсъждате бюджета, когато взимате заеми, които ще връщат децата ни, когато раздавате богатствата на България на концесии, мислете не само за своите деца, а за българските, за всички деца на България. Нека всички покажем, че не само на 1 юни си спомняме за отговорността си пред децата и да гласуваме държавен бюджет 4% от брутния вътрешен продукт за тяхното образование, да въведем един учебник на предмет и така да освободим средствата от семейния бюджет за здравословна храна, спорт и култура на децата ни, да насочим средствата на държавата само към държавните и общинските училища и учебни заведения, за да гарантираме качествено образование за всяко дете, независимо от финансови възможности на неговите родители. Децата имат нужда от нашата грижа всеки ден от годината. Те трябва да са здрави, нахранени, облечени, да могат да играят, да спортуват, да се занимават с музика, да рисуват, да танцуват. Трябва да им гарантираме качествено образование, да им осигурим шанс за развитие и за работа в България. Те са най-ценният капитал на България. Нека да ги поздравим и да бъдем достойни за тях! (Ръкопляскания от „БСП за България“.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаема госпожо Лечева.
От името на парламентарната група на ГЕРБ – народният представител Милена Дамянова.
МИЛЕНА ДАМЯНОВА (ГЕРБ): Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги народни представители, уважаеми пораснали деца, честит празник! На този свят няма нищо по-ценно, нищо по-важно от чистотата, мечтите и надеждите на едно дете. Това, което на нас, колегите от парламентарната група на ГЕРБ и народните представители на ГЕРБ, ни се иска, е да не политизираме този ден. Само преди няма и двадесет минути в Клуба на народния представител бяха на гости по покана на Комисията по образованието и науката вокална група „Бон-Бон“. Много говорим за децата, но малко бяхме тези, които ги уважихме, а те ни чакаха повече от час.
Когато говорим за политики за децата, трябва да си даваме сметка, че те не се правят само на 1 юни. Това са последователни политики – последователни политики, по които трябва да има консенсус и които трябва да се реализират в годините последователно от всяко едно управляващо мнозинство.
На какво обаче ставаме свидетели? Мога да дам много примери, особено когато става въпрос за образование. Когато сте на власт, особено Вие, колеги в ляво, приемате програми, приемате стратегии, които след това, когато трябва да се превърнат в закон, Вие не подкрепяте.
Аз няма да припомням случаите, в които не сме обръщали достатъчно внимание и ние като народни представители на децата. Само ще дам малко факти. По време на управлението на ГЕРБ имаме построени пет нови училища. (Шум и реплики от „БСП за България“.)
Първото ново училище в България от 1989 г. насам се построи именно по време на управлението на ГЕРБ. Физкултурните салони не бяха обновявани години наред, за първи път такива зали започнаха да се строят в училищата по време на първия мандат на кабинета Борисов 1. Тази политика продължи и в мандата на кабинета на Борисов 2, тази политика продължава и в момента със заделените над 130 милиона лева за физкултурни салони, за спорта на децата, затова те да имат повече възможности тяхното свободно време да бъде оползотворено по най-добрия начин.
Няма да давам пример със средствата, които получиха и не бяха получавани години наред за извънкласни занимания, средствата за занимания по интереси, защото именно тези занимания ще повишат мотивацията на децата за учене. Няма да давам конкретни данни за допълнителните програми за работа с деца, именно които изпитват затруднение в обучението.
Мога да продължа много, но това, което ми се иска е – да, от днес например, тъй като сме първи юни, получават подкрепа и майките, които са взели решение предварително да се върнат на работа и съответно да могат да се грижат по-добре за своите деца.
Мога да продължа с тези политики, но колеги вляво, демагогията няма да ни помогне да направим нашите деца нито по-добри, нито да ги мотивираме да останат в България. Ще ги мотивират правилните политики, политиките на успешните образователни системи, политиките на системите по света, които имат адекватни закони за спазване правата на децата. Тук ще се върна отново на първия ни мандат, когато всички вкупом не бяха съгласни със Закона за детето, а той правеше точно това. Той синхронизираше правата на децата в България с всички приети световни и европейски документи. Все още не сме стигнали дотам, колеги, в тази зала ние да дискутираме този закон. Аз лично се надявам, че в този мандат ще успеем да го направим, защото – да, нашите деца имат нужда от това, имат нужда от нови правила, имат нужда от това не да говорим за това как живеят децата във Финландия, как живеят децата в Дания. Да, на всички ни харесва финландската образователна система, нали?! Но, когато стигаме до момента, в който да пренесем тези правила тук, и в България, за да бъдат и нашите деца конкурентоспособни, да бъдат образовани, да бъдат щастливи, защото това, което липсва, е щастието на нашите деца.
Вчера например с колегите бяхме на една благотворителна изложба, организирана от Светия Синод. Това, което каза едно дете там, беше: „Аз смених училището и вече съм много щастлив. За мен оценките не са важни. Важно е да бъда щастлив и да ми харесва да ходя на училище“. Това, уважаеми колеги, трябва да постигнем за нашите деца тук с промените, които правим в законите, а не да се стремим да удовлетворим едни или други интереси, въвеждайки един учебник или много учебници. Не, няма да спестим пари на семействата с единия учебник. Напротив, това ще бъде за сметка на семействата, защото единият учебник ограничава избора на учебници, ограничава правата на децата. Защото децата не са еднакви, уважаеми колеги.
Между другото каза го и синът на Вашия Председател на парламентарната група и на партията. Защото децата в едно софийско училище и децата в едно село, където например имаме голям процент деца от социално уязвими групи, не са еднакви, имат различни потребности. Но всички те имат право да получат равен достъп до образование, което да им гарантира успешна реализация. С един универсален учебник, колеги, не може да го направите. Но този дебат тепърва предстои.
Многото помагала, които ще компенсират разликите, всъщност ще се отразят именно върху бюджета на семействата. И те ще бъдат още по-натоварени, а децата ще бъдат още по-ощетени. Пак казвам: това е дебат, който тепърва предстои, но понеже беше засегнат, няма как и аз да не го отчета. В крайна сметка наистина това, за което Ви призовавам, е, когато приемаме законите в тази зала, да се водим не от партийните интереси, не да превръщаме правата на децата, образованието на децата в партийна дъвка или по някакъв начин да си помагаме да си възвърнем партийния имидж и ангажимент, а да мислим наистина за тях, да бъдем последователни в решенията си в годините, в идеите, така че наистина да защитим техния интерес. Честит празник, още веднъж, на всички пораснали деца!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаема госпожо Дамянова.
Други декларации? Няма.
Доклад на Комисията по енергетика относно Законопроект за допълнение на Закона за енергетиката, №754-01-8, внесен от Делян Александров Добрев и група народни представители.
Имате думата да представите доклада, уважаеми господин Добрев.
ДОКЛАДЧИК ДЕЛЯН ДОБРЕВ: Благодаря, господин Председател.
Уважаеми, господин Председател, уважаеми колеги!
„ДОКЛАД
за първо гласуване
относно Законопроект за допълнение на Закона за енергетиката, № 754-01-8, внесен от Делян Александров Добрев и група народни представители

На свое редовно заседание, проведено на 25 май 2017 г. Комисията по енергетика разгледа Законопроект за допълнение на Закона за енергетиката, № 754-01-8, внесен от Делян Александров Добрев и група народни представители. На заседанието присъстваха представители от Министерството на енергетиката: господин Жечо Станков – зам.министър, и господин Николай Налбантов – директор на дирекция „Енергийни стратегии и политики за устойчиво енергийно развитие“; от Комисията за енергийно и водно регулиране гости на заседанието бяха: господин Иван Иванов – председател, госпожа Евгения Харитонова – член, госпожа Росица Тоткова – главен секретар, господин Пламен Младеновски – директор на дирекция „Електро и топлоенергия“, госпожа Елена Маринова – директор на дирекция „Правна“.
Законопроектът беше представен от господин Делян Добрев. Целта е прецизирането на разпоредбата, която ясно и точно да определя обхвата на нейните адресати, изключвайки възможността от необосновано заобикаляне на съществуващата разпоредба, което би довело до допълнителни разходи за всички крайни битови и небитови потребители на електрическа енергия в страната.
Министерство на енергетиката, в лицето на заместник-министър Жечо Станков подкрепи така предложения Законопроект за допълнение на Закона за енергетиката като изрази становище, че предвижданата промяна създава възможност за недопускане на увеличаване на изкупуваните количества електрическа енергия от когенерации – производители на топлинна и електрическа енергия, използващи топлинна енергия за производство на растителна земеделска продукция извън определените критерии.
Законопроектът беше подкрепен и от Комисията за енергийно и водно регулиране. В своето становище КЕВР подкрепя въвеждането на такъв критерий, което ще прецизира нормата на чл. 30, ал. 4 от ЗЕ и ще създаде яснота при нейното прилагане. Въвеждането е мотивирано и от гледна точка на съдържанието на нормата, тъй като същата към момента дефинира ясни предпоставки по отношение на правилото, но не и по отношение на изключението от него.
След представянето на Законопроекта и становищата последва дебат, в който председателят на Комисията за енергийно и водно регулиране доц. Иван Иванов каза, че регулаторът е научил за казуса от декларацията на четирите национално представителни работодателски организации. В декларацията се казва, че две дружества създават неголяма оранжерия и неголям гъбарник с цел да им се признае 100% от произведената топлинна енергия и чрез съответния коефициент на преобразуване да им се признае много голямо количество електрическа енергия на преференциална цена, като в същото време се ползва минимална част от топлината. По този начин се създава бариера, за да не се злоупотреби с разпоредбите на закона.
Народният представител господин Таско Ерменков предложи да се помисли за повишаване на процента за използването на топлинната енергия, който дава право на преференциална цена за електрическата енергия до 85%. По думите на господин Ерменков 15% е един приемлив процент както за технологични разходи, така и за собствени нужди.
Народният представител господин Рамадан Аталай изказа становище относно заложените проценти в Законопроекта, като заяви, че за да бъде промяната полезна на обществото, би трябвало да има точен уред, който да укаже процента високоефективна енергия.
Председателят на Комисията господин Делян Добрев посочи, че притесненията на Комисията за енергийно и водно регулиране са, че сега действащият текст не прецизира никакви проценти. С внасянето на Законопроекта се прави опит за предотвратяване на случаите, в които се използва този неясен текст в Закона, за да се построи един гъбарник или една оранжерия, която ползва 5% от топлинната енергия, а претендира за 100% от електроенергията на преференциалната цена.
Народният представител господин Искрен Веселинов подкрепи предложената промяна в Закона за енергетика.
След проведените разисквания Комисията по енергетика с 13 гласа „за“, без „против“ и 6 гласа „въздържал се“ подкрепи Законопроекта и изразява следното становище: предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за допълнение на Закона за енергетиката, № 754-01-8, внесен от Делян Александров Добрев и група народни представители на 18 май 2017 г.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Добрев.
От името на вносителите? Няма.
Откривам разискванията, уважаеми колеги. Имате думата за изказвания.
Заповядайте, имате думата.
ИВАН ГЕНОВ (БСП за България): Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! От изказването на преждеговорившия въобще не разбрах какво е личното му обяснение. Дали той е писал тези цени и данни?
Уважаеми господин Добрев, така и не разбрах как е воден протоколът. Имаше и други предложения, и други забележки, които не бяха споменати. Имаше дискусии. Аз имах друго предложение.
За мен предложеният Закон е формално решение на въпроса. Няма да го реши качествено, но ще ни постави в неудобното положение да обясняваме защо са 70% или 80%, когато ни питат, но ние няма да можем да отговорим, защото кръглите цифри не означава аргументация. Когато има кръгли цифри, няма разчети.
Моето предложение – към него се присъединиха и други колеги в Комисията по енергетика – беше в същата посока. Не одобряваме предложението на Комисията, че трябва да се гарантира невъзможност за използване недостатъците на Закона, за да се печели от преференции от производството на електроенергия при нущожното количество топлина, което се изразходва.
Моето предложение беше да не се работи с цифри, защото те няма как да бъдат обяснени. Духът на Закона предвижда преференции за тези, които произвеждат и изразходват топлина за производството на зеленчукова продукция. Законът трябва да посочва и да указва, че преференциалните цени за електроенергия ще се отнасят само за процента от произведената електроенергия, който съответства на процента топлина, използвана за производството на зеленчукови продукти. Той може да бъде 7, 10, 20, 37% - няма значение, но колкото топлина е използвана за производството на зеленчукови продукти, такъв процент електроенергия ще се ползва от преференцията за допълнителна цена за електроенергията. Останалата отива на свободния пазар.
При това положение не ограничаваме производителите да произвеждат само зеленчукови продукти, за да получават преференции за електроенергията, а им даваме възможност сами да си диверсифицират производството. Може производството на зеленчуци да отнема 10% от топлината, а останалата да бъде за друго производство, за което те са решили, че им е полезно и имат пазар за него. Може след две години да решат, че производството на зеленчуци им е изгодно, тогава да увеличат капацитета на оранжериите. Това означава увеличение на разхода на топлина, съответно увеличение на количеството на електроенергията, която ще бъде с преференции. Така никой няма да има възможност да обяснява, че е дискриминиран или заставен да произвежда онова, което не иска, и че се решават някакви въпроси с фирми, на които се въздейства отрицателно, или се дават стимули за други фирми.
Това беше предложението. Ние ще го внесем между първо и второ четене. Не става въпрос за заяждане. Тук става въпрос за промяна на Закона, която да не се налага след 2-3 години пак да бъде променяна. Да бъде чист текстът, да бъде ясен – преференциални цени само за електроенергия, съответстваща на процента топлина, използвана за заленчукопроизводството. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря, уважаеми господин Генов.
Реплики?
Заповядайте, господин Николов.
ВАЛЕНТИН НИКОЛОВ (ГЕРБ): Благодаря, господин Председател.
Уважаеми колеги! Уважаеми господин Генов, по принцип Законът за енергетиката не е Закон, който да насърчава други производства, но има такива закони, като Закона за енергията от възобновяеми източници, който дава указания по какъв начин да бъдат давани преференциални цени, за да се насърчи производството от възобновяеми източници. Същото се отнася за високотехнологичното производство, което е част от директивите – Директива 72 от 2009 г. и така нататък.
Въпросът е следният. В предишното Народно събрание ние решихме да помогнем на зеленчукопроизводителите и хората, които отглеждат по този способ, чрез затопляне чрез когенерации, за да произвеждат тази топлина, с което да подпомогнат зеленчукопроизводството.
Предложението, което давате, е добро, но мисля, че нещата се обръщат. Тук не подпомагаме зеленчукопроизводителите, а всички производители на електрическа енергия, които чрез построяване на такова зеленчукопроизводство да може да подпомогнат финансите си, за да излязат на свободния пазар. Нещата съвсем се обръщат, тоест ние не подпомагаме зеленчукопроизводителите, а тези, на които се опитахме да отнемем нерегламентираните високи доходи, милионите, които години наред вземаха от НЕК, а сега на база на изменението на Закона за енергетиката се подпомагат по този начин, за да излязат на свободния пазар, да могат да съществуват и паразитизират. Въпросът се обръща. Въпросът е – ако ще подпомагаме, нека подпомагаме хората, които гледат зеленчуци по този способ. Благодаря. (Частични ръкопляскания от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря, уважаеми господин Николов.
Други реплики?
Няма.
Заповядайте за дуплика, господин Генов.
ИВАН ГЕНОВ (БСП за България): Уважаеми господин Николов, тази реплика я чух и в Комисията по енергетика. В Закона за енергетиката е написано в чл. 30, ал. 4: „зеленчукопроизводители“. Аз не говоря, че Комисията по енергетика е Комисията по земеделие. В Закона за енергетиката е написано и ние говорим за него.
Не искам да защитаваме или обвиняваме някои хора, които са построили нещо и са изкарали пари от него по-рано. Аз говоря за този Закон, за да се изпълнява правилно. По никакъв начин не предлагам да се защитават едни производители за сметка на други. Законът трябва да бъде прецизен. Използваната топлина за производство може да бъде 100%, но само използваната топлина за производство на зеленчуци и еквивалентното количество електроенергия да се плаща на преференциални цени. Това искам, а не да слагаме измислени цифри, които не можем да обясним. Зад всяка цифра трябва да стои разходът на топлина за произведената зеленчукова продукция. Това трябва да се контролира и в единия, и в другия случай. И да е ясно: 7% топлина за зеленчуците, 7% от електроенергията на преференциални цени. Какво ненормално има в това и кого защитавам по този начин? Какви бандити? Не знам как Ви се виждат онези, които са изкарали пари от някакви възможности, които им е дал Законът?! Аз не коментирам другите закони. Коментирам тази клауза в този Закон, която трябва да бъде коректна. 70% или 80% – това не е коректна цифра.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря, господин Генов.
Има думата за изказване народният представител Рамадан Аталай.
РАМАДАН АТАЛАЙ (ДПС): Благодаря, господин Председател. Поздравления за новия Ви мандат!
Уважаеми колеги, разглеждаме много сериозен проблем на енергетиката. Съжалявам, че изменението и допълнението на Закона за енергетиката става в първите дни на всяко следващо Народно събрание, защото този проблем можехме да го разгледаме в предишното Народно събрание. Идеята е да се направи така, че Националната електрическа компания или енергийната система да бъде стабилна и да не се източва. Няма политическа сила, която да не подкрепя такава идея.
И Движението за права и свободи сме за това. Последните изменения, които направихме тук заедно с господин Добрев и от лявата страна, бяха в тази насока.
Още сега искам да Ви кажа, че идеята, която в момента предлагате, не е балансирана. Няма, като колегата преди мен, да кажа кой е авторът на тази идея за балансирания подход, но това, което Ви предложихме по време на заседанието на Комисията и след това разговорът, който водих с председателя на Комисията по енергийно и водно регулиране, ме води до мисълта, че спорът между господин Генов и господин Николов е излишен в момента, защото за високоефективната електроенергия като такава имаме преференциални цени, които трябва да се платят – нищо повече.
Защо, ГЕРБ, Вие да не би да сте против земеделското производство да ползва топлинна енергия от високоефективно електропроизводство? Ами тогава защо отопляваме с високоефективна елекроенергия софиянци и всички, които ползват топлинна енергия от топлофикациите? Тогава не подпомагаме ли кръстосаното субсидиране към жителите, които ползват централното отопление?
Колеги, идеята, която предлагаме, е следната: против сме тези, които искат да източат Националната електрическа компания без да произвеждат растителна продукция, и до тук спираме. Обаче тези, които ползват топлинна енергия за производство – дали е 5%, или
20%, или 30% от произведената топлинна енергия, реципрочно електроенергия, която ще произведат, за тези 20% топлинна енергия, с поставяне на съответния уред, искаме ето тази част да се плати на производителите. Нищо повече.
Това, което Вие предлагате в момента, гледайки тавана – 80% от енергията, която се произвежда, да се ползва в производството на растителна продукция, не е балансирано. Това означава, че някъде, не искам да ползвам думата – кой е лобистът, кой, къде е хванал крадеца, защото сигурен съм, че някъде нещо сте забелязали и в стремежа си да съсипете този, който иска да краде, ще спрете цялостната верига от подпомагане на производството на високоефективна елекроенергия.
За по-накратко, колеги, ние няма да може да Ви подкрепим на първо четене, но на второ четене, ако намерим онзи подход, чрез който да намерим баланса между това да платим високоефективна електроенергия и баланса да се ползва онази топлинна енергия, която се ползва за производство на продукция – да се заплати с преференциални цени, ще сме си постигнали целта на изменението на Закона.
Делата, които се водят в момента, във връзка с приети определени закони. Добре, че Конституционният съд отмени определени решения и някои фотоволтаици не успяха да осъдят държавата. Като гледам големите производители, не дай си Боже някой ден да осъдят България. Ще излезе, че със законите, които приемаме, сме създали такава ситуация, че в последствие Националната електрическа компания или енергетиката допълнително с лихви трябва да плати определени суми.
Това е нашето предложение, колеги. Мисля, че е конструктивно и смятам, че и господин Добрев, и господин Николов ще приемат и ще обяснят на ГЕРБ за какво става въпрос и ще го приемем на второ четене. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Аталай.
Реплики? Няма.
За изказване – народният представител Филип Попов.
ФИЛИП ПОПОВ (БСП за България): Благодаря, господин Председател.
Уважаеми народни представители! Аз не мога да подкрепя този Законопроект, защото по същество един законопроект се прави, за да уреди принципно проблеми в някои обществени сфери, в случая касаещи енергетиката. В самия доклад, който докладчикът представи, каза, че на практика става дума за няколко предприятия.
Същевременно обаче има редица огромни проблеми в енергетиката, защото загубите в енергетиката от ВЕИ-тата, от топлоцентралите са в пъти повече. Нищо обаче не се прави за решаването на този проблем. Започва се отново с най-малките, защото едно от предприятията, за което става дума, е „Видахим“. Той на практика е единственият работодател в област Видин.
В предният мандат, предното Народно събрание, в предния кабинет на господин Борисов дойде министърката на енергетиката във Видин след приетия от Вас Закон и на практика около 400 човека останаха на улицата. Това е последното българско предприятие, което дава макар и в ограничен мащаб, но все още произвежда български гуми. Единственото в България, единственото!
Защо следва да се започне от най-беззащитния, от най-малкия? Да, принципен е проблемът, следва да има своето разрешение, но следва да има разрешение по отношение на всички. Не за едно, две, три или пет предприятия, защото загубите на НЕК от „Видахим“ са около 2-3 млн.лв. Какво говорим за загубите от ВЕИ-тата? За какво става въпрос от топлоцентралите, от Мариците – защо там не се взимат някакви мерки и решения? Нищо, нищо до този момент! Започва се отново с най-малките, за да се демонстрира някаква работа в борбата с такива явления.
Един закон, пак повтарям, е закон, за да уреди всичките обществени отношения – принципно, а не „кръпка до кръпка“. Затова не мога да подкрепя този Законопроект. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Попов.
Реплики?
Заповядайте, господин Добрев – първа реплика.
ДОКЛАДЧИК ДЕЛЯН ДОБРЕВ: Господин Попов, изненадахте ме – не очаквах да се изкажете по тема „енергетика“.
Бързам обаче да Ви отговоря, че не става въпрос въобще за „най-малкия“, с който сме се захванали. Това беше един от най-големите, с които се захванахме още преди две години, защото само сумата за „Видахим“ е 50 млн. лв.
Да Ви припомня дебата преди две години – 50 млн. лв. от ток за „Видахим“, срещу които 50 млн. лв. „Видахим“ произвежда гуми за 1 милион. Спомняте ли си отчетите? През последните две години заради реформата, която направихме още тогава, тези средства ги спестихме. Това позволи регулаторът да определя цени, които не шокират обществото с увеличение в двуцифрени проценти.
Тези реформи позволиха. Народното събрание издържа и имахме конструктивен дебат, бяхме обединени от ляво, и от дясно около това, че трябва да се направи реформа. Припомням Ви, съкратихме разходите с 400 милиона, увеличихме приходите с 400 милиона и затворихме годишен дефицит в енергетиката в размер на 800 млн. лв.
Тези 50 милиона, за които Вие говорите, за този „най-мъничкия“ уж дето бил, бяха част от реформите, които направихме.
Две години удържахме и сега какво наблюдавам от ляво – и от БСП, и от ДПС, вадят какви ли не аргументи, за да можем ние да върнем реформата назад и отново да дадем едни пари на два ТЕЦ-а. Става дума за ТЕЦ „Видахим“ и за ТЕЦ „Свищов“.
Колеги, казвам Ви в прав текст: можете да отхвърлите това предложение с каквито си искате мотиви, защото нямате реални аргументи. Тези два ТЕЦ-а се позовават на това, че Законът не бил достатъчно ясен. Единият казва: „аз ще направя гъбарник“, другият казва: „аз ще направя оранжерия“, за да произвеждат домати и гъби за 100-200 хил.лв., обаче да вземат 30 млн. лв. по заявление – тридесет милиона лева двата ТЕЦ-а по заявление към КЕВР! Тези
30 млн. лв. не са отчетени и ако направите така, че Законопроектът да падне днес в пленарна зала, тези 30 млн. лв. ще тежат на Вашата съвест. Благодаря Ви. (Ръкопляскания от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Добрев.
Други реплики? Няма.
Господин Попов, заповядайте за дуплика.
ФИЛИП ПОПОВ (БСП за България): Благодаря, господин Председател.
Загубите на НЕК от „Видахим“ са от порядъка на 2-3 милиона годишно – това е.
Нека да Ви попитам обаче колко са загубите от „Топлофикация София“, от „Мариците“? Колко милиона са? Много над 50 милиона? Защо нищо не правите там, защо? От ВЕИ-тата – защо нищо не правите там?
ДЕЛЯН ДОБРЕВ (ГЕРБ, от място): Как да не сме направили?
ФИЛИП ПОПОВ: Сега сте решили да промените Закона, да го измените – същият, който Вие приехте.
Заповядайте във Видин, колега Добрев, обяснете на гражданите и работниците там защо го правите точно с Видин. Обяснете им. Защо правите изменение в Законопроекта заради две предприятия само?
ДЕЛЯН ДОБРЕВ (ГЕРБ, от място): То е направено преди две години.
ФИЛИП ПОПОВ: Нека да направим изменения в Закона, но така че да обхване всички загуби – не да кърпите чувала на енергетиката тук и там, а изобщо да се смени концепцията. Концепцията следва да се смени за загубите от енергетиката. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Попов. (Народният представител Делян Добрев иска думата за лично обяснение.)
Нали си отправяте реплика и дуплика, какво лично обяснение?
Народният представител Таско Ерменков има думата.
ТАСКО ЕРМЕНКОВ (БСП за България): Уважаеми господин Председател, уважаеми дами и господа народни представители! Само малко история по това, за което в момента спорим.
Първо, дебело искам да подчертая, че парламентарната група на тогава „БСП Коалиция за България“, сега „БСП за България“, и във всичките си формати като парламентарна група, винаги е защитавала електроенергийната сигурност на държавата, в това число и опитите да нормализираме отношенията между съответните части на електроенергийния пазар. Нещо повече, знаете, че сме и поддържали, и винаги сме гласували тогава, когато националният интерес и интересите на сектор „Енергетика“ са го изисквали, независимо от това кой е направил предложенията в тази област.
Малко пресилено идват обвиненията за какъвто и да е било лобизъм от Ваша страна. Такъв няма – можете да бъдете сигурни в това отношение. Може да има социална чувствителност, но лобизъм няма да намерите при нас никога. (Реплики от ГЕРБ.)
Не разбрах, но след това, ако имате да ми направите реплика, направете я от трибуната, не е възпитано от място да го правите.
Искам на нещо да Ви обърна внимание и друго да Ви напомня. Помните, че оригиналният текст на този чл. 30, ал. 4 спираше до „топлинна енергия на битови клиенти.“. Нали така беше? „Не се плащат преференциални цени при приход за три години от 5 млн. лв., с приходи от продажба на електроенергия, които надвишават 35% от общите им годишни приходи, освен ако тези производители осъществяват пренос и снабдяване с топлинна енергия на битови клиенти.“ Тук спираше текстът.
Аз лично направих предложението тогава той да бъде продължен с „или използват произведената топлинна енергия за производство на растителна земеделска продукция“. Идеята беше и това, което тогава беше обяснено и Комисията го прие, и парламентът прие това предложение, че зеленчукопроизводството използва така нареченото „високоефективно комбинирано производство“ за производство на топлина. Много малко от произведената електроенергия отива за собствени нужди и се продава на пазар. Имайки предвид цената на зеленчуковото производство и електроенергията, за да можем да стимулираме високоефективно комбинирано производство и да стимулираме сектор „Земеделие“ в частта му „Оранжерии“, приехме това нещо. Идеята беше, че текстът „произведената топлинна енергия“ включва 100% от тази енергия. Това е смисълът на високоефективната енергия – топлинната енергия да бъде използвана на 100% или процентът на използвана топлинна енергия да съответства на процента на продадената на преференциални цени електроенергия. Тук вече започват нашите съмнения. Казвам го съвсем сериозно.
Аз считам, че Комисията за енергийно и водно регулиране в момента се опитва да си измие ръцете с нас, защото текстът изрично е написан, няма съмнения: ако някой иска да получава повече пари от това, което е нормално, и повече пари от произведена електроенергия по комбиниран цикъл без топлинната енергия да е използвана полезно, има всички основания да му бъде отказано.
Не е работа на парламента да въвежда проценти, защото си спомняте и онзи случай с кокошките и говедата като единица за производство на електроенергия, които също вкарахме тогава в Закона за възобновяеми енергийни източници.
Тук съм съгласен напълно с колегата Попов, че един закон трябва да урежда обществените отношения като цяло, а не да бъде изключение – да правим закон за „Свилоза“, да правим закон за Свищов. Ще Ви задам следващия ми въпрос.
Колеги, искам да ми отговорите логично, ако можете: ако ние сега въведем процент за произведена топлинна енергия за производство на растителна земеделска продукция – какъвто и да бъде той, няма значение какъв ще бъде, какъвто и да го приемете, означава ли това, че утре, ако някой от тези ТЕЦ-ове реши да присъедини и да пренесе топлинна енергия към един потребител, ще правим промени в Закона и ще напишем „освен ако тези производители осъществяват пренос и снабдяване с топлинна енергия на битови клиенти не по-малко от 100“ и по-нататък с процентите, за които говорим?
Колеги, вижте, нашата парламентарна група ще се въздържи от приемането на текста в този му вид. Ние искаме наистина този въпрос да бъде решен принципно. Този въпрос да бъде решен така, че да не предизвиква допълнително съмнения, спорове и недоразумения.
Колеги, ако отворите Закона за енергетиката, Вие ще видите отгоре пътя, по който е изменян. Ако го направим в нормален шрифт и го сложим на една страница, може би половината от този Закон ще бъде с датите, когато е приеман, изменян, допълван, разширяван, отново изменян, изменени измененията и така нататък. Може би е време за един нов Закон за енергетика, с който да се опитаме да решим въпроса както трябва, но това е вече тема, която не засяга сегашния ни дебат.
Убеден съм, че този Закон Вие ще го приемете на пълно четене, но Ви умолявам да проявим разум между първо и второ четене, за да не влизаме в хипотези, които утре ще се окаже, че 70% или моите 85%, които съм предложил, няма да съответстват на това, което правим и вместо да затворим една врата, я отваряме по-широко. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Ерменков.
Реплики? Няма.
За изказване – народният представител Делян Добрев.
ДЕЛЯН ДОБРЕВ (ГЕРБ): Уважаеми колеги, ще обясня още веднъж защо се налага тази промяна, защото някои от колегите – господин Филип Попов е нормално, той не участва в Енергийната комисия, не е работил по това законодателство – ние не правим нещо ново. Това, което направихме, да ограничим злоупотребите и източването на НЕК, го направихме още преди две години. Сега обаче има някои ТЕЦ-ове, които са забелязали неяснота в Закона, според регулатора, и се опитват след като не са работили две години, не са получавали тези пари през двете години, да се промушат с бъдещи планове за това, че ще направят един гъбарник, една оранжерия, отново да източат 30 – 40 милиона от НЕК. За това става въпрос. Спрели сме ги преди две години. Две години не са източвали НЕК и сега дават заявка как искат отново да източват НЕК с 30 милиона, с намерение да построят един гъбарник и една оранжерия.
Бих могъл да вляза в детайли колко ще струват доматите и гъбите, ако платим 30 милиона за ток. Със сигурност тази калкулация няма да бъде във Ваша полза и затова няма да го направя.
Господин Ерменков в неговото изказване беше най-коректен към казуса, защото даде ретроспекция за това какво се случи през годините. Законът за енергетика бе променян два пъти – през 2015 г. и 2016 г. и благодарение на промените в Закона, отново повтарям, свихме тарифен дефицит от 800 млн. лв. – НЕК губеше 800 милиона заради дисбалансите в енергетиката. Тези 800 милиона дефицит изчезнаха и за първите три месеца на тази година, както и за цялата минала година – за миналата година от оперативна дейност печалбата е 31 милиона, тоест има излишък от 31 милиона, а първите три месеца на тази година отново показват тарифен излишък в размер на над 10 млн. лв. – благодарение на реформите, които направихме.
На мен ми е изключително неприятно да чуя в тази пленарна зала, че вместо да се поздравим за това, че и от ляво и от дясно, и от централната част на залата, по един закон, по една тема в тази държава бяхме конструктивни през последните две години и свършихме работа, решихме проблема, не натоварихме обществото, не натоварихме бизнеса, а изключително неприятно ми е в момента да чувам аргументи как отново да направим така текста, че да могат да се промушат тези дружества, било то с аргументи, че ние плащаме само високоефективното производство и ще контролираме, ще сложим измервателни уреди и те няма да могат да лъжат държавата. Правят една оранжерия, пускат цялата топлоенергия под единия край на оранжерията, отварят вратите от другия край на оранжерията и съвсем спокойно с манипулиране на уредите и всякакви други измами ще видите как 100 мегавата електроенергия, вместо да задоволи с един мегават топлинна енергия тази оранжерия, ще я задоволи със 100 мегавата и изведнъж всички 30 милиона ще ги платим. Защо трябва да си го позволяваме, защо трябва да правим текстове в Закона, които да позволяват такива измами?
Отново ще се обърна към господин Ерменков. Вие сам казахте, че това зеленчукопроизводство го включихме по изключение. Аз дори не присъствах тогава на Комисия, а бях командировка в чужбина, но в Енергийната комисия на второ четене миналата година приехте допълнение, с което казахте, че правим изключение освен за топлофикациите, правим изключения и за зеленчукопроизводството в България. Енергетиката, един вид, да помага на зеленчукопроизводство. Това беше Ваше настояване. И по Ваше предложение беше, по Ваше предложение се включи, нали – да бъдат финансирани и тези дейности? Ако искате да не се занимаваме с проценти, Ви предлагам направо да изключим зеленчукопроизводството и да останат само топлофикациите. В такъв случай няма да се караме дали е със 70%, 80%, дали да е високоефективно комбинирано производство, или каквито и да са други критерии, но отново Ви казвам, аз ще се възпротивя на всякакви текстове, които да дадат възможност енергетиката в България да бъде източвана отново.
Пак ще Ви припомня – „Видахим“ до момента, в който ние не направихме заедно реформата, благодарение на всички, които сме от тази зала – и от ляво и от дясно, и от централната част на залата, вземаха 50 млн. лв. от ток и един милион лева от гуми. За да произведат един милион лева гуми, държавата даваше 50 млн. лв. за ток. Същият е казусът и с ТЕЦ – Свищов. И между другото не е „Свилоза“ – те са от 15 години сигурно разделени. „Свилоза“ с ТЕЦ – Свищов, няма нищо общо. Това е за протокола и за да бъдем по-коректни.
Така че, ако искате, и господин Попов каза, че почваме от най-малкия, що се хванахме с 50-те милиона, а не с нещо друго. Четиристотин милиона съкратихме разхода, 50-те милиона са от тези измами, останалите 350 милиона са от американските централи и ВЕИ-тата. Знаете, че ние тогава съкратихме от всички, от всеки кой каквото можеше. Създадохме фонд за енергийна сигурност, в който прехвърлихме приходи от 400 млн. лв. Така успяхме да балансираме системата. Защо сега се опитваме да я дебалансираме?
Добре, ще измислим един текст, който няма да работи, ще може да се злоупотребява с него и така нататък, ще изтекат 30 милиона. Къде е гаранцията, че няма да повторим това упражнение след един месец за някой друг, после за някой трети, после за някой пети, докато се окажем ситуация, в която енергетиката е отново на дефицит на 500 милиона, примерно? Нали, то така се почва – с 30 милиона да почнем, пък къде ще стигнем не се знае.
Вие чухте и в Комисията по енергетика, и Министерството на енергетиката, и Комисията за енергийно и водно регулиране подкрепиха текста и им казаха, че текстът е необходим. Прав сте, че нашето виждане е преди две години и вече текстът е достатъчно ясен. Казва се: цялата произведена топлинна енергия. Според регулатора обаче не се казва „цялата“ и наистина я няма думата „цялата“, казва се „топлинната енергия“, тоест може да се приеме или регулаторът го приема, че е цялата. Отхвърля претенциите за 30 милиона, обаче после дружествата, които са недоволни от това решение, подават жалба в съда и съдът казва – ми то се казва „топлинната енергия“, ама не се казва „цялата“, може да е един процент или два процента. Тоест съдът се произнася в полза на дружествата, които жалят и ние трябва да платим 30 милиона. Затова го правим, за да няма риск, след като регулаторът отхвърли претенциите за тези 30 милиона, някой да ни осъди и да се наложи да ги платим 30-те милиона. Благодаря. (Ръкопляскания от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Добрев.
Реплики?
Господин Аталай, господин Попов, господин Ерменков.
Заповядайте.
РАМАДАН АТАЛАЙ (ДПС): Благодаря Ви, господин Председател.
Господин Добрев, няма как да се съглася с Вашите аргументи. Аз енергетиката я следя близо, да кажа, 40 години. Имаше време, когато топлофикациите произвеждаха само топлинна енергия и наложихме чрез закони да започват да произвеждат електроенергия и да им я платим високоефективна.
Вашето съмнение в момента, което изказвате от тази трибуна, е едва ли не, че ние сме лобисти – ДПС и БСП, аз не искам да говоря, че ако тези хора не са Ви платили по време на изборите и Вие в момента искате да ги прецакате. Ни най-малко, нямам такова намерение. (Шум и реплики от ГЕРБ.) Ни най-малко! Обаче, питам Ви тогава, ако накрая на оранжерията си пуска парата и ще иска цената за високоефективна електроенергия, „Топлофикация“ не може ли да си пусне парата накрая на тръбата и да иска високоефективна електроенергия?
Дайте тогава да направим така, нека да предложим топлофикациите, електроенергията, кафявата енергия няма да е високоефективна, а софиянци и пловдивчани ще си плащат топлоенергията. Тогава обаче гласоподавателите Ви ще се намалят много. В момента обикновеният, най-дребният земеделски производител не ползва преференциалните цени на топлоенергията в София, за да се отоплява. От тази гледна точка Ви предлагаме баланса, а Вие излизате със съмнението едва ли не, че сме лобисти, а изборите минаха.
Казах още от началото – БСП, ДПС и ГЕРБ приехме измененията в Закона, където накарахме Националната електрическа компания да свие разходите си. Ако искате, да продължаваме. Няма да платим на топлофикациите електроенергията, Националната електрическа компания още ще свие разходите си. Обаче, ако искате балансирания подход, което ние Ви предлагаме, не ни обвинявайте в това, че искаме едно прогресивно и балансирано предложение и Вие в момента, защото не е Ваше, не искате да го приемете. Не сте прав. Достатъчно добре работим в Комисията, уважавам усилията Ви с господин Николов да угодите на групата си, но не сте прави. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, господин Аталай.
Втора реплика – народният представител Таско Ерменков, трета – народният представител Иван Генов.
ТАСКО ЕРМЕНКОВ (БСП за България): Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Уважаеми господин Добрев, ако тръгваме да изключваме от Закона, така на ангро казано, да заличим зеленчукопроизводството, дайте да заличим преноса на топлинна енергия и така нататък. Тук не става въпрос за това. Не става въпрос да отваряме врата. Напротив, става въпрос да регулираме така нещата, че да няма възможност тази врата утре да се отваря по друг начин, да се търсят варианти, по които да се заобиколи Законът. Никога и по никакъв начин не се правят в момента, или поне от моя гледна точка, неща, които трябва да доведат до дебалансиране на системата.
Тук и господин Рамадан Аталай го каза, че като Енергийна комисия винаги сме се стремили да решаваме нещата професионално. И това ще се опитам да Ви помоля да направим сега. Защото, пак казвам, какъвто и процент да въведем – има ли някакъв обективен критерий за този процент? Защо са 70, защо примерно аз имам 80, при някой друг – 85, а някой ще каже – 90, а друг ще каже – 30. Процентът не може да бъде критерий, разберете ме. Дайте тогава да запишем: „които използват цялата произведена топлинна енергия“. Дайте да го запишем това нещо и тогава вече да вървим напред.
Другото нещо, което ще Ви кажа – при това положение, ако Вие ми кажете, че някой ще надуе ТЕЦ-а и ще пусне всичко отдолу да тече, а от другата страна ще е отворена вратата, ами той с 80% и със 70 може да го направи. Не е задължително да го прави само със 100. Не съм много съгласен с това, което направихте като реплика. Мислете по-добре как да ограничаваме обективно да няма възможност за субективно тълкуване и нещата наистина да бъдат така, че да се затворят всякакви вратички за използване на високоефективното производство не за целите, за които е направено. Вие знаете какви са целите.
От една страна, това е увеличаване на енергийната сигурност чрез намаляване потреблението на природен газ, тъй като с един цикъл на горене произвеждаш два вида енергия. Казвам го за другите колеги, не за Вас, Вие го знаете много добре това. Това е начин, по който се намалява енергийната зависимост на държавата, тъй като по-малко количество газ произвежда повече енергия.
Много неща са свързани с това комбинирано производство, но трябва да предприемем онези мерки, които довеждат до това то да бъде наистина високоефективно и комбинирано, тоест само тогава, когато се използва топлинната енергия за полезни цели, а не някъде да бъде скрита или на нещо друго да бъде маскирана. Извинявайте, че прекалих малко с времето.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Ерменков.
Трета реплика – народният представител Иван Генов.
ИВАН ГЕНОВ (БСП за България): Уважаеми господин Председател, уважаеми господин Добрев! Смятам, че говоря на български. Тук никой не говори на китайски, на японски. Какво в моите думи Ви дава основание да смятате, че аз предлагам някой да харчи 200 киловата топлина за производство на зеленчуци и да получава 30 млн. лв. от държавата за електроенергия? Какво в моите думи Ви даде такова основание? Няма такова основание. Двеста киловата топлина за зеленчуци, 200 киловата на преференциални цени. Къде са тези 30 милиона, къде са тези 50 милиона? Просто предложението е да бъде всичко ясно и точно, да няма проценти, зад които някой да се крие.
Предложението, репликата, която направихте и в Комисията по енергетика – ами, абсурдно е това. Някой щял да направи оранжерия, да я отвори цялата, да изтича топлината и да доказва топлина. Ами като сложим 80% каква е гаранцията, че това няма да стане? Гаранцията е, когато има контрол, когато контролираме, че топлината се използва за производство на зеленчуци – топлина, какво количество топлина и какво количество зеленчуци е произведено. Наистина, ако искате, махнете ги и тези зеленчуци, но когато правим закон, той трябва да бъде коректен, а не с цифри измислени от тавана.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Генов.
Лично обяснение от народния представител Филип Попов. (Народният представител Делян Добрев иска думата за дуплика.)
Извинявайте, първо дуплика, господин Попов.
Заповядайте за дуплика, господин Добрев.
ДОКЛАДЧИК ДЕЛЯН ДОБРЕВ: Уважаеми колеги, нямам против както да отпаднат зеленчуците – вече Ви казах, така и да запишем цялата топлинна енергия. Ако искате, между първо и второ четене вместо „70%“, ще запишем „цялата топлинна енергия“. Тези 70%, ако кажете, ще бъдат 80, 85 или 90, каквото конструктивно предложение направи господин Ерменков по време на Комисията.
Самият процент бе предложен от Комисията по енергийно и водно регулиране, защото има няколко такива оранжерии в България, които са първо оранжерии, а към оранжериите са построили централа, която да ги снабдява с топлоенергия и имат така да се каже излишна електроенергия.
Принципът и злоупотребата, които се опитваме да предотвратим, е в това, че някой има централа и иска да направи оранжерия към тази централа, за да може излишната топлоенергия да пласира в оранжерията. В този случай господин Николов в неговото изказване беше съвсем прав, като каза: „Ние сега не се опитваме да подпомогнем тези, които произвеждат зеленчуци, както е в нормалния случай – строиш оранжерия, до нея строиш някакъв вид централа, която да я отоплява, а се опитваме да подпомогнем тези, които имат централа и да им дадем възможност те да направят оранжерия, за да помагаме на електропроизводителите с високата цена на електроенергията“.
Това е същината на въпроса: дали да позволим вратичка в Закона, или някакво двойствено третиране, неяснота, евентуално съдебни претенции и риск от увеличаване на разходите на Националната електрическа компания, казах Ви с 30 млн. лв. Тези 30 млн. лв., господин Генов, са от заявленията на две дружества. Тези две дружества – ТЕЦ „Свищов“ и „Видахим“, са поискали от регулатора 30 млн. лв. Затова Ви казвам 30 млн. лв., не са 2-3, както твърди господин Попов. Тридесет милиона лева по заявления е цената, която са поискали за високоефективното комбинирано производство на електрическа енергия.
За да стане ясно на всички в тази зала, понеже както господин Ерменков каза: „не всички са в Комисията по енергетика“, те представляват един лев върху задължението към обществото. Задължението към обществото, което в момента е тридесет и няколко лева, трябва да бъде увеличено с един лев от горе на тези осемнадесет стотинки, които регулаторът вече е предвидил, за да бъдат компенсирани, за да бъдат събрани тези 30 млн. лв.
Колеги, за това става въпрос. Такива са фактите. Решението е на пленарната зала. Предлагам Ви отново да приемем Законопроекта на първо четене, не обвинявам никого. Още веднъж искам да кажа, защото господин Аталай си помисли, че няколко пъти съм обвинил който и да е било в лобизъм – никого не обвинявам! Просто казвам какви са рисковете и какво се очаква от нас.
Та да подкрепим Законопроекта на първо четене, а между първо и второ четене ще разгледаме предложенията и ще подкрепим най-доброто. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Добрев.
Лично обяснение от народния представител Филип Попов.
ФИЛИП ПОПОВ (БСП за България): Благодаря, уважаеми господин Председател.
Поводът ми за искане на лично обяснение е изказването на господин Добрев – учудил се, че се изказвам по темата „енергетика“, едва ли не съм некомпетентен.
Отговарям Ви конкретно, но не исках да навлизам в тези конкретности. Спекулата, че за 50 милиона, както казахте Вие, после намалихте на 30, които струва работата на централата, са разходи, които се отразяват в цената на задълженията към обществото – това твърдите Вие. Това твърдение обаче е абсолютно невярно, тъй като елементарната сметка, която всеки би могъл да направи, разбира се и Вие, като човек, занимаващ се с тази материя, е като умножи заявеното средногодишно производство от 160 хил. 310 мегаватчаса с последната утвърдена цена на „Видахим“ от 134,08 лв. на мегаватчаса или това са общо 21 494 лв.
Невярно е твърдението, че тази сума се отразява автоматично в цената на задължението към обществото така, както твърдите, тъй като няма производител на електрическа енергия в България, който да представя безплатно енергия на НЕК, пък неговия разход да го плаща някой друг.
В този ред на изчисления, ако приложим изцяло правилата за образуване на електрическата енергия в България, ще установим, че цената, която ще плати всеки един български потребител за сигурна доставка на българска енергия, възлиза на 0,002 лв. на киловатчаса или общо за една година това прави около 0,59 лв. – 59 стотинки, при средногодишно потребление от 2400 киловатчаса. При годишна сметка на едно домакинство от 528 лв. това са именно 59 ст.
За сравнение, в тежките зимни месеци, ако направим едно ново изчисление, колко би струвало на едно домакинство липсата на електрическа енергия (председателят дава сигнал, че времето е изтекло) – приключвам, през есенно-зимния период, то минималната сума, която би следвало да плати всеки потребител за една година е около 1 лв. или близо два пъти повече, ако можеше да се разчита на заводските централи. (Председателят дава сигнал, че времето е изтекло.) Приключвам, господин Председател.
Това е простата сметка, за това говорех. Това не е никаква спекула. Спекулата идва от Ваша страна, господин Добрев. Призовавам всички народни представители от Видинска област да се обединят, защото това са фактите и да гласуват така, както намерят за добре, но да не подкрепят такъв тип законопроекти. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Заповядайте, господин Велчев.
Преди това има декларации от името на Парламентарната група на Обединените патриоти. (Народният представител Красимир Велчев иска думата по начина на водене.)
Заповядайте.
КРАСИМИР ВЕЛЧЕВ (ГЕРБ): Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Аз не разбрах какво е личното обяснение от преждеговорившия. Дали той е писал тези цени и данни и иска лично да се обясни? Да се спазва Правилникът! Когато се каже „лично обяснение“, да се каже точно с какво е засегнат. Злоупотребява се с Правилника!
Още от Четиридесет и първото народно събрание съм настоявал, когато се говори от тази трибуна, да се декларира конфликт на интереси. Какво имам предвид? Много интересно е, че когато се говори за производството на енергия, тук има хора, които са много активни. Когато се говореше за ВЕИ-та в Четиридесет и първото народно събрание, едни и същи хора защитаваха едни и същи интереси, след което забравиха, че са ги защитавали. Впоследствие се опитаха да изкарат, че ГЕРБ е виновен за повишаване цената на електроенергията.
Затова настоявам когато се говори от тази трибуна за такива въпроси, всеки да декларира има ли той или свързани с него лица нещо общо с производителите на електроенергия и по-точно на ВЕИ-тата, защото както каза преди малко господин Добрев, тук се касае точно за защита на интересите на производителите от когенерация на ток.
Затова много Ви моля, когато излизате, не да ми казвате „аз нямам водна централа“, а има ли свързани с него лица и той самия, с производители на електроенергия. Благодаря. (Частични ръкопляскания от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Такова задължение има не само по този въпрос всеки народен представител – да декларира, когато има конфликт на интереси.
Народният представител Филип Попов каза, че е засегнат, защото е усетил намек за некомпетентност.
Заповядайте, господин Ангелов.
ЮЛИАН АНГЕЛОВ (ОП): Благодаря, господин Председател.
Дами и господа, поискахме думата от името на „Обединените патриоти“ по повод нападението над един български общински съветник в Украйна – нападение, което ние, „Обединените патриоти“, осъждаме остро и искаме българската държава и българските институции да се намесят категорично и да защитят българското малцинство в Украйна.
Не за първи път българското малцинство в Украйна е подложено на терор от страна на крайно десни представители в украинската политика. Ние настояваме българското посолство в Украйна, Външното министерство, а предлагаме и на парламентарните групи в българския парламент ясно и категорично да осъдят това нападение над Василий Кащи, за да може българската държава да защити представителите на българската общност в Украйна. Мога да припомня, че те са между половин милион и 800 хил. души по различни статистики.
За съжаление в последните години наблюдаваме, че определени сили се мъчат да въвлекат българската общност в Украйна във вътрешни или външни конфликти на Украйна и българското малцинство да бъде изкупителната жертва на тези проблеми.
Ние като български политици и българската държава ясно и категорично трябва да заявим, че българското малцинство в Украйна може да разчита на подкрепата на България, на българското правителство и българския парламент. Ние като политици трябва да не позволяваме представителите на българската общност, където и да било по света, да бъдат нападани, бити, тормозени и обиждани за това, че са българи и че имат съответната позиция!
Ще припомня още един случай – обругаване на български паметник в Болград в навечерието на 3 март, а именно паметника на българските опълченци, където точно такива крайни елементи отново показаха, че не желаят на територията на Украйна да има представители на българското малцинство и да живеят там. Надписите призоваваха българите от Украйна да си хващат багажа и да заминават за България.
Време е да предложим начин, по който българските малцинства в Украйна и в други държави да бъдат защитени. Време е българската държава да покаже, че не може да се съгласи с подобно третиране на българите в чужбина.
Затова още веднъж призовавам всички парламентарни групи – дали от тази трибуна, дали под формата на декларация до медиите, но да осъдят този случай и да застанат зад българското малцинство в Украйна.
Благодаря на колегите от ГЕРБ, които вчера в Комисията по политики за българите в чужбина предложиха да изискаме цялата информация от нашите институции, за да се запознаем конкретно с всички случаи на нападение над българи или обругаване на български паметници. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря, уважаеми господин Ангелов.
Има ли други изказвания по Законопроекта, който обсъждахме? Няма.
Закривам разискванията и подлагам на първо гласуване Законопроекта за допълнение на Закона за енергетиката, № 754-01-8, внесен от Делян Александров Добрев и група народни представители на 18 май 2017 г.
Гласували 157 народни представители: за 91, против 6, въздържали се 60.
Законопроектът е приет на първо гласуване.

Продължаваме със следващата точка:
ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ ЗА 2016 Г.
Има доклад на Комисията по енергетика, който ще Ви бъде представен от заместник-председателя на Комисията по енергетика господин Валентин Николов.
ДОКЛАДЧИК ВАЛЕНТИН НИКОЛОВ: Благодаря, господин Председател.
Уважаеми колеги, правя процедура за допуск. Предлагам в залата да бъдат допуснати господин Иван Иванов, госпожа Евгения Харитонова, госпожа Светла Иванова, господин Ремзи Осман, господин Владко Владимиров, господин Александър Йорданов, господин Димитър Кочков, господин Валентин Петков и господин Георги Златев – всичките комисари от Комисията за енергийно и водно регулиране.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Моля да гласуваме направеното предложение.
Гласували 105 народни представители: за 100, против 5, въздържали се няма.
Предложението е прието.
Поканете лицата в пленарната зала.
ДОКЛАДЧИК ВАЛЕНТИН ИВАНОВ:
„ДОКЛАД
за дейността на Комисията за енергийно и водно регулиране за 2016 г., № 720-00-1, внесен на 24 април 2017 г.

На свое редовно заседание, проведено на 25 май 2017 г., Комисията по енергетика разгледа Доклад за дейността на Комисията за енергийно и водно регулиране за 2016 година, № 720 00-1 от 24 април 2017 г.
На заседанието присъстваха представители от Комисията за енергийно и водно регулиране: господин Иван Иванов – председател, госпожа Евгения Харитонова – член, госпожа Росица Тоткова – главен секретар, господин Пламен Младеновски – директор на Дирекция „Електро и топлоенергия“, госпожа Елена Маринова – директор на Дирекция „Правна“, господин Ивайло Касчиев – директор на Дирекция „ВиК“.
Докладът за дейността на Комисията за енергийно и водно регулиране в изпълнение на чл. 20, ал. 4 от Закона за енергетиката беше представен от председателя господин Иван Иванов.
Докладът проследява дейностите на Комисията и основните задачи, които Комисията решава през 2016 година.
Изключително важна задача, която Комисията решава за втора поредна година, е финансовото стабилизиране на електроенергийния сектор. През 2015 г. Националната електрическа компания беше в тежко финансово състояние – с текущ тарифен дефицит от 586 млн. лв. С промените в Закона за енергетиката и след ценовите решения, които КЕВР прие в рамките на двете години, се стигна до положение на оперативна печалба от текущи събирания на съответните тарифи.
Третата важна задача бяха действията на Комисията в продължаването и ускоряването на процеса на либерализация на енергийния пазар, както и на газовия пазар, макар че той е в по-изостаналата фаза. По отношение на тази либерализация още във втората половина на 2015 г. Комисията прие Правилата за търговия с електрическа енергия, съществено променени от 5 август 2015 г. Резултат от това е създаването на Българската независима енергийна борса, която започна да функционира на 19 януари 2016 г. в първия си сегмент „Търговията напред“. В средата на годината беше активиран вторият сегмент за сключване на двустранни договори през борсова платформа и се очаква в края на 2017 г., най-късно началото на 2018 г., да бъде функционален и третият сегмент за търговия с електрическа енергия „в рамките на деня“. Двата сегмента ще дадат възможност на Българската енергийна борса, както и на българския енергиен системен оператор да се включат в регионалната мрежа и регионална търговия на електрическа енергия. Освен функционирането на Борсата важен елемент за либерализацията на електроенергийния пазар е обстоятелството, че чрез Правилата за търговия в края на месец март 2016 г. трите дружества чрез EVN и „Енергопро“ и ЧЕЗ могат да предoставят на своите потребители така наречените „стандартизирани товарни профили“, които реално представляват възможността всички потребители, нямащи почасово измерване и използват електрическа енергия, да сменят своя доставчик и да излязат на свободния пазар. В изминалата година около 1000 битови и 85360 небитови потребители излязоха на свободния пазар. Комисията създаде инструкция за замяна на доставчика на електрическа енергия, важен акт, който позволява при много опростена процедура чрез директна заявка в дружеството или чрез нотариално заверено пълномощно всеки битов потребител да излезе на свободния пазар, нещо, което в малък брой европейски страни е разписано. Тоест ако след излизане, след смяната на доставчика потребителят се окаже измамен в своите очаквания, поради недобри условия от страна на новия доставчик, той има право без никаква финансова санкция да се върне на регулирания пазар, както и без финансови ангажименти, той напуска регулирания пазар.
В областта на природния газ е въведена практически цялата подзаконова нормативна база и подготвена нормативната база за либерализирация на газовия пазар, включително и под формата на неизползвана регионална платформа за резервния капацитет, която се използва при обмена с румънския газов оператор.
Във ВиК сектора се прилагат две важни наредби, едната – за регулиране на цените на питейна вода, а другата – за качеството на регулиране на питейната вода. Всичките ВиК оператори в страната бяха задължени до 30 юни миналата година да представят своите бизнес планове и има няколко ВиК оператори, чиито бизнес планове бяха приети от Комисията, и съответно утвърдени цените на ВиК услугите. Приети бяха от Комисията указания, които бяха дадени на ВиК операторите и се осъществява диалог с тези оператори, които не са изпълнили тези указания.
Следващото, което е важно за регулатора, е взаимодействието с крайните потребители. След определени структурни промени в своята администрация Комисията в много по-кратки срокове и много по-ангажирано разглежда жалбите на потребителите и се произнася по тях.
И още една дейност на Комисията, която не може да бъде отмината, е международната дейност на Комисията за енергийно и водно регулиране. През 2016 г. ежемесечно комисари от КЕВР участват в заседанията, респективно след това информират Комисията за приети решения и се поддържа непрекъснат контакт с останалите регулатори в Европейския съюз.
След проведените разисквания, Комисията по енергетика с
16 гласа „за“, 0 гласа „против“ и 0 гласа „въздържали се“ , подкрепи Доклад за дейността на Комисията за енергийно и водно регулиране за 2016 година и изразява следното становище: предлага на Народното събрание да приеме Доклад за дейността на Комисията за енергийно и водно регулиране за 2016 година № 720-00-1 от 24.04.2017 г.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Николов. От вносителите?
Откривам разискванията. Имате думата за изказвания, уважаеми колеги.
Заповядайте, господин Ерменков.
ТАСКО ЕРМЕНКОВ (БСП за България): Уважаеми господин Председател! Уважаеми дами и господа народни представители! Уважаеми членове на Комисията по енергийно и водно регулиране! Уважаеми господин Председател на тази Комисия.
Като имам предвид и напредналото време и това, че ни чакат комисии, ще се постарая да бъда максимално кратък.
Първо, искам да кажа, че ние като Народно събрание продължаваме да бъдем задължени към Комисията по енергийно и водно регулиране, имайки предвид това, че постоянно и с някои изменения и допълнения на Закона разширяваме функциите, но бюджетно не ги гарантираме, съвсем нормално. Да, тази година увеличихме малко бюджета на Комисията, но все ми се струва, че когато имаме Комисия, която регулира толкова важни обществени отношения, би трябвало да бъде по-добре финансово, кадрово, логистично обезпечена, за да може да си върши работата квалифицирано. Може би това е една от причините, поради която ще спомена и няколко от недостатъците, които виждам в този доклад, за да може все пак, както се казва да има стремеж за подобряване на дейността. Може и да не съм прав, разбира се, това ще стане ясно след това от изказването и на председателя на Комисията.
Първото нещо, което продължавам да твърдя от няколко години е, че Комисията за енергийно и водно регулиране в повечето случаи се изявява като регистратор на събитията, за съжаление в това число и неща, които касаят нейната дейност и които би трябвало тя да бъде инициатор да промени чрез нас. Депутатите в законите някак си се чувстваме малко срамежливи и свенливи да го правят, след което като настъпят някои събития, се оправдават, че Законът не им позволява да свършат тази работа. Така че ги съветвам в следващата си година и действия, които правят, да имат малко повече инициатива и да се борят повече за правата си, защото иначе тези недостатъци ще продължават.
Казвам и друго нещо – някой път Комисията се подава малко повече на конюнктурата, отколкото на обективните обстоятелства. Пример е в края на миналата година с цената на газа, която цена почти не беше мръднала, въпреки поисканото увеличение, знаейки, че предстои повишаване на тази цена и рязък скок, който настъпи през месец февруари с 30%. Някак си за два месеца трудно мога да си представя, че са настъпили такива промени в конюнктурата, които искат такъв рязък скок. Създаде се едно впечатление, надявам се това да е само впечатление, на едно такова съобразяване на решенията на Комисията с предизборната обстановка в държавата.
Убеден съм, че ще ми опонирате, но казвам какво впечатление се създаде. Никъде в Доклада, пък и не виждам и сега във вчерашния работен доклад, който излезе на работната група, за цените, които предприемате, не виждам никъде и не чух оценка на това как неправилното прогнозиране на цените на въглеродните емисии се отразява върху ценообразуването и до какво е довело и каква е политиката на регулатора за компенсиране на тези разлики, защото знаете, че миналата година бяха заложени едни цени на емисиите, те на практика бяха два пъти по-ниски, което доведе до една недосъбираемост във Фонда за гарантиране на електроенергийната сигурност. Същото нещо се отнася и за това дали осъществяват контрол, дали им е в правомощията и дали да не трябва да бъде по отношение на това кои от задължените лица плащат 5% във Фонда, защото имам информация, че не всички са си платили петте процента, които са вътре. Това също води до недостиг в този Фонд и до недокомпенсиране на НЕК и неговите разходи, което пък влиза в графата след това некомпенсирани разходи за предишни периоди, които все някога ще трябва да компенсираме всички ние от джоба си. Това ми се струва, че трябва да бъде част от подобряването на работата на Комисията, за да не достигаме до такива драстични числа, които биха могли да се случат.
Още нещо, което касае потребителите и последното, което искам да кажа е, че не прочетох в доклада, може би съм го пропуснал, но ми се струва, че не съм. Няколко пъти поставяме въпроса за общите условия – и като депутати, и на срещите ни с потребителски организации – тези общи условия на ЕРП-та, на топлофикационни дружества, на ВиК дружества да бъдат одобрявани от Вас, публикувани и дружествата да бъдат задължавани да ги публикуват на страницата си – последните, актуалните, с датата на тяхното приемане. Мисля, че това не го видях в доклада дали са предприети такива мерки и какви са последствията.
Много от нещата, които бяха прочетени в доклада на Комисията, която разглеждаше този доклад, са се случили, но предлагам на председателя на Комисията, ако сметне тези забележки, които сме направили за достатъчно сериозни, да се постарае в бъдещата си дейност от тази година да бъдат избегнати, защото в крайна сметка ние сме тук да защитаваме интересите на тези, които са ни избрали. Те всичките са потребители на енергия, вода и топло. Хубаво е, когато говорим за обществен регулатор, той наистина да бъде регулатор на отношенията, а не техен регистратор. Благодаря Ви за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Ерменков.
Има ли реплики към изказването на народния представител Ерменков? Няма.
Други изказвания? Няма.
За процедура – заповядайте, господин Николов.
ВАЛЕНТИН НИКОЛОВ (ГЕРБ): Господин Председател, уважаеми колеги! Правя процедура на база Правилника на Народното събрание. Тя е във връзка със скъсяване срока за предложения между първо и второ четене на Закона за енергетиката, предложен от Делян Добрев и група народни представители, на три дни. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря.
Обратно становище? Няма.
Подлагам на гласуване направеното предложение за съкращаване на срока между първо и второ гласуване на три дни на споменатия законопроект.
Гласували 94 народни представители: за 60, против 13, въздържали се 21.
Предложението е прието.
Други изказвания по доклада има ли?
Заповядайте, господин Николов.
ВАЛЕНТИН НИКОЛОВ (ГЕРБ): Благодаря, господин Председател.
Аз ще направя съвсем кратко изказване, предвид напредналото време. Просто се чувствах задължен да поздравя комисарите и Комисията за хармоничния подход. Благодарение на предишното Народно събрание и консенсуса, който имаше между политическите сили, успяхме да направим така, че Комисията за енергийно и водно регулиране да бъде избрана от Народното събрание, тоест ние направихме така, че тя наистина да бъде независима Комисия, да не зависи от изпълнителната власт и да може по-свободно да взема решенията. Разбира се, тогава предишното Народно събрание – Четиридесет и третото, свари нашата енергетика в един много драматичен момент – с огромни дефицити, с огромни дисбаланси, нереформирана, нелиберализирана и така нататък, и така нататък – не само енергийния, но и газовия сектор.
Благодарение на работата на Комисията, пак искам да благодаря, дай Боже, да работи в такава хармония и без съмнение, че има върху нея политически въздействия, мисля, че енергийният сектор вече не е главна тема на дебатите между политическите сили дори в предизборната кампания.
Исках това да изразя, когато го работим в конструктивен диалог и когато изваждаме основни приоритети, можем да създаваме, първо, авторитет на Народното събрание и, второ, да правим наистина едни такива регулатори, които са нужни на страната.
Дай Боже, напред на Комисията, да изкара един пълен, хубав мандат и да бъде лишена от всякакви съмнения за въздействие. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Николов.
Реплики? Няма.
Други изказвания? Няма.
Закривам разискванията.
Заповядайте, господин Иванов – председател на Комисията за енергийно и водно регулиране.
ИВАН ИВАНОВ: Уважаеми господин Председател, уважаеми госпожи и господа народни представители! Докладът за дейността на Комисията за енергийно и водно регулиране, който беше представен на Вашето внимание, е в съответствие с разпоредбите на чл. 20, ал. 4 от Закона за енергетиката. Тези разпоредби изискват до 30 март всяка година Комисията да представя доклад за своята дейност от предшестващата година.
Аз няма да се спирам върху съдържанието на Доклада, тъй като доста подробно в доклада на Комисията по енергетика бяха застъпени всичките приоритети, върху които работи Комисията през миналата и през тази 2017 г.
Ще си позволя само да кажа, че Комисията за енергийно и водно регулиране е един от трите стълба, които в продължение на втора, вече започва трета година, са активни участници в реформите, които се извършват в българския енергиен и воден сектор.
В рамките на тази реформа Комисията със своите решения, това са решения, свързани с подзаконовите нормативни актове, които служат за регулиране на дейностите в енергетиката и във ВиК сектора, със своите ценови решения и с всички останали актове, действително се явява важен участник в тази реформа. Ще спомена, че другите два стълба са именно Народното събрание на Република България, което чрез промените в Закона, които бяха направени през 2015 и 2016 г., дадоха хоризонт за извършване на тези реформи, и Министерството на енергетиката, които провеждат енергийната политика в страната и в това отношение са двигател в тази реформа.
Основните направления, в които работеше Комисията през изминалата 2016 г. – само ще ги изброя, са преди всичко създаване, както Ви казах, на целия пакет от подзаконови нормативни актове в областта на електроенергетиката, природния газ, като в природния газ реално ние изградихме цялата практическа и нормативна база за бъдещата либерализация в сектор „Природен газ“. Също работата, която беше извършена като подзаконови актове в областта на електроенергетиката с промените, които гласувани шест месеца по-рано в Правилата за търговия с електрическа енергия, създадоха възможност да заработи от 19 януари 2016 г. Българската независима енергийна борса в сегмента „Ден напред“, впоследствие борсата започна работа и в сегмента „Двустранни договори“, а очаквам в края на 2017, началото на 2018 г. да заработи и последният сегмент „Търговия в рамките на деня“.
Чрез указанията, които ние дадохме за смяна на доставчик на електрическа енергия, позволихме на малкия бизнес и на битовите потребители, които се намират на регулиран пазар, да сменят своя доставчик и това, което е една от водещите европейски практики, ако се окаже, че не са доволни от новия доставчик, да могат да се върнат на регулиран пазар без никакви финансови санкции.
Комисията в областта на ВиК сектора, въз основа на двете наредби за регулиране на цената, а другата – за регулиране на качеството…
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Моля да се ориентирате към приключване, господин Иванов, за да може да гласуваме Проекта за решение.
ИВАН ИВАНОВ: Разбира се, господин Председател.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви.
ИВАН ИВАНОВ: И въз основа на втората наредба за регулиране на качеството на ВиК услугите изиска и бяха представени бизнес плановете на над петдесет ВиК оператори. В активен диалог с тях Комисията вече одобрява за новия регулаторен период бизнес плановете на една съществена част от тях, другите са в процес на одобрение.
Преди да завърша, господин Председател, ако ми разрешите само да отговоря на господин Ерменков по един от конкретните въпроси, останалите аз съм си записал.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Опасявам се, че няма да ни остане време да гласуваме Проекта.
ИВАН ИВАНОВ: Добре.
В такъв случай, като благодаря на Народното събрание за подкрепата, която оказва за дейността на Комисията чрез промяна в Закона за енергетиката и в други съпътстващи закони, аз Ви уверявам, че Комисията и през тази година ще продължи да работи в защита на интересите на българските граждани и на българския бизнес. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Иванов.
Предлагам Ви служебен
„Проект!
РЕШЕНИЕ
по Доклад за дейността на Комисията за енергийно и водно регулиране за 2016 година

Народното събрание на основание чл. 84, т. 17 от Конституцията на Република България във връзка с чл. 10, ал. 3 от Закона за енергетиката

РЕШИ:
Приема Доклад за дейността на Комисията за енергийно и водно регулиране за 2016 година.“
Моля, гласувайте.
Гласували 127 народни представители: за 100, против 1, въздържали се 26.
Докладът е приет.
Моля, господин Ненков, за процедура.
АЛЕКСАНДЪР НЕНКОВ (ГЕРБ): Благодаря, господин Председател.
Уважаеми колеги, тъй като преди малко видяхме, че кворумът не беше необходимият, за да може да бъде прието намаляването на срока от седем на три дни, правя сега нова процедура – срокът за приемане на предложения между първо и второ гласуване в Закона за енергетиката да бъде намален от седем на четири дни. (Шум и реплики от „БСП за България“).
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Не се обаждайте от залата, съвсем друго предложение прави – за 4-дневен срок, а не за 3 дневен. (Шум.) И няма никаква връзка с неприетото преди това предложение.
Моля, гласувайте предложението.
Гласували 124 народни представители: за 90, против 27, въздържали се 7.
Предложението е прието.
Срокът е определен на четири дни.
Съобщения за парламентарен контрол на 2 юни 2017 г., петък, 9,00 ч.:
1. Заместник министър-председателят по обществения ред и сигурността и министър на отбраната Красимир Каракачанов ще отговори на пет въпроса от народните представители Васил Антонов; Иво Христов; Петър Витанов (два въпроса); и Димитър Бойчев.
2. Министърът на вътрешните работи Валентин Радев ще отговори на едно питане от народните представители Димитър Бойчев и Диана Саватева.
3. Министърът на труда и социалната политика Бисер Петков ще отговори на два въпроса от народните представители Георги Гьоков и Станислав Владимиров.
4. Заместник министър-председателят по правосъдната реформа и министър на външните работи Екатерина Захариева ще отговори на едно питане от народния представител Крум Зарков.
5. Министърът на здравеопазването Николай Петров ще отговори на шест въпроса от народните представители Иван Валентинов Иванов, Валентина Найденова, Георги Йорданов, Анелия Клисарова и Илиян Тимчев, Кристиан Вигенин и Николай Пенев, Нина Миткова с два въпроса; и Георги Михайлов и на две питания от народните представители Георги Йорданов и Георги Йорданов, Георги Михайлов, Валентина Найденова, Илиян Тимчев, Анелия Клисарова, Георги Гьоков и Иван Ибришимов.
6. Министърът на земеделието, храните и горите Румен Порожанов ще отговори на два въпроса от народните представители Светла Бъчварова; и Филип Попов и Цветан Топчиев.
7. Министърът на регионалното развитие и благоустройството Николай Нанков ще отговори на едно питане от народните представители Корнелия Нинова, Жельо Бойчев и Манол Генов.
На основание чл. 96, ал. 3 и чл. 99, ал. 2 от ПОДНС, отлагане на отговори със седем дни са поискали:
- министър-председателят на Република България Бойко Борисов – на един въпрос от народния представител Елена Йончева;
- заместник министър-председателят по икономическата и демографска политика Валери Симеонов – на два въпроса от народните представители Джейхан Ибрямов и Теодора Халачева;
- министърът на труда и социалната политика Бисер Петков – на едно питане от народните представители Михаил Христов, Антон Кутев и Георги Гьоков;
- министърът на туризма Николина Ангелкова – на един въпрос от народните представители Красимир Янков и Даниел Йорданов;
- министърът на околната среда и водите Нено Димов – на три въпроса от народните представители Миглена Александрова, Георги Стоилов, Пенчо Милков, Крум Зарков, Йордан Младенов и Надя Клисурска;
- министърът на регионалното развитие и благоустройството Николай Нанков – на пет въпроса от народните представители Манол Генов, Станислав Владимиров, Валентин Милушев, Станислав Иванов, Драгомир Стойнев, Никола Динков, Надя Клисурска и Йордан Младенов;
- министърът на образованието и науката Красимир Вълчев – на четири въпроса от народните представители Нина Миткова – два въпроса, Ирена Анастасова и Петър Витанов.
Поради отсъствие на народни представители по уважителни причини, се отлагат отговорите на:
- въпрос от народния представител Стоян Мирчев към министъра на културата Боил Банов;
- питане от народния представител Манол Генов към министъра на образованието и науката Красимир Вълчев.
Поради отсъствие от страната в заседанието за парламентарен контрол няма да участва министърът на енергетиката Теменужка Петкова.
Поради изчерпване на дневния ред, определен за днес, закривам заседанието.
Утре, 2 юни, петък – заседание от 9,00 ч., започваме с парламентарен контрол.

(Закрито в 14,02 ч.)
Председател:
Димитър Главчев


Заместник-председател:
Цвета Караянчева


Секретари:
Стоян Мирчев
Слави Нецов
Форма за търсене
Ключова дума
ЧЕТИРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ