Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Стенограми от пленарни заседания
ДВАДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТО ЗАСЕДАНИЕ
София, сряда, 14 юни 2017 г.
Открито в 9,00 ч.
14/06/2017
Видео архив » Преглед на видео архивВидео архив » Преглед на видео архив
Председателствали: председателят Димитър Главчев и заместник-председателите Цвета Караянчева и Валери Жаблянов

Секретари: Станислав Иванов и Джейхан Ибрямов

ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Добро утро, уважаеми колеги народни представители!
Откривам заседанието. (Звъни.) Има кворум.
Уважаеми колеги, позволете ми да Ви представя Проекта за програма за работата на Народното събрание за периода 14 – 16 юни 2017 г., след уточнения и приемане от Председателския съвет:
1. Първо гласуване на Законопроекта за изменение на Закона за движение по пътищата. Вносители: народният представител Цветан Цветанов и група народни представители на 2 юни 2017 г.
2. Второ гласуване на Законопроекта за допълнение на Закона за енергетиката. Вносители: народният представител Делян Добрев и група народни представители на 18 май 2017 г. Приет на първо гласуване на 1 юни 2017 г.
3. Проекти на решения за попълване съставите на постоянни комисии.
4. Отчет за дейността на Комисията за защита от дискриминация за 2016 г. Вносител: Комисията за защита от дискриминация на 30 май 2017 г.
5. Първо гласуване на Законопроекта за допълнение на Кодекса за социално осигуряване. Вносители: народният представител Корнелия Нинова и група народни представители на 20 април 2017 г.
6. Първо гласуване на законопроекти за изменение и допълнение на Изборния кодекс. Първият е с вносители: народният представител Цветан Цветанов и група народни представители на 10 май 2017 г.; вторият с вносители: народният представител Мустафа Карадайъ и група народни представители на 8 юни 2017 г.
Предлага се това да бъде точка първа за четвъртък, 15 юни 2017 г.
7. Отчет за осъществяване на процеса на приватизация и следприватизационен контрол за периода 1 януари – 30 юни 2016 г. и Отчет за осъществяване на процеса на приватизация и следприватизационен контрол за периода 1 януари – 31 декември 2016 г. Вносител: Надзорният съвет на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол на 16 май 2017 г.
8. Годишен доклад за дейността на Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси за 2016 г. Вносител: Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси на 1 юни 2017 г.
9. Парламентарен контрол.
В зависимост от това как приключим с останалите точки, ще решим утре дали да бъде от 9,00 ч. или от 11,00 ч. парламентарният контрол в петък.
Моля, гласувайте.
Гласували 203 народни представители: за 195, против 1, въздържали се 7.
Програмата ни за работа е приета.
Съобщения.
Постъпили законопроекти и проекторешения за периода от 7 юни до 13 юни включително 2017 г.:
На 7 юни 2017 г. е постъпил Законопроект за допълнение на Наказателния кодекс. Вносители: народният представител Иван Валентинов Иванов и група народни представители. Разпределен е на водеща Комисия по правни въпроси.
На 8 юни 2017 г. е постъпил Законопроект за изменение и допълнение на Изборния кодекс. Вносители: народният представител Мустафа Карадайъ и група народни представители. Отново разпределен на водеща Комисия по правни въпроси.
На 8 юни 2017 г. е постъпил Законопроект за допълнение на Закона за развитието на академичния състав в Република България. Вносители: народният представител Анелия Клисарова и група народни представители. Разпределен е на водеща Комисия по образованието и науката и на Комисията по бюджет и финанси.
На 9 юни 2017 г. е постъпил Законопроект за изменение на Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2017 г. Вносител: Министерският съвет. Разпределен е на водеща Комисия по бюджет и финанси, както и на Комисията по труда, социалната и демографската политика.
На 9 юни 2017 г. е постъпил Законопроект за ратифициране на Рамково споразумение за заем между Банката за развитие на Съвета на Европа и Република България, механизъм за съфинансиране на проекти, изпълнявани със средства от Европейския съюз по оперативните програми, съфинансирани от европейските структурни и инвестиционни фондове за програмния период 2014 – 2020 г. Вносител: Министерският съвет. Разпределен е на водеща Комисия по бюджет и финанси, на Комисията по правни въпроси и на Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове.
На 12 юни 2017 г. е постъпил Законопроект за изменение на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България. Вносител: Министерският съвет. Разпределен е на водеща Комисия по отбрана, както и на Комисията по труда, социалната и демографската политика.
На 13 юни 2017 г. е постъпил Законопроект за изменение и допълнение на Наказателно-процесуалния кодекс. Вносител: Министерският съвет. Предстои разпределение на Законопроекта.
На 13 юни 2017 г. е постъпил Проект на решение за попълване състава на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред. Вносител: народният представител Драгомир Стойнев.
На 13 юни 2017 г. е постъпил Проект на решение за попълване състава на Комисията за борба с корупцията, конфликт на интереси и парламентарна етика. Вносител: народният представител Драгомир Стойнев.
На 13 юни 2017 г. е постъпил Доклад относно прилагане и използване на специални разузнавателни средства и достъп до данните по Закона за електронните съобщения през 2016 г. Вносител: народният представител Димитър Лазаров – председател на Комисията.
На 13 юни 2017 г. е постъпил Проект на решение за определяне на Комисия за одитиране на годишните финансови отчети на Сметната палата за 2015 г. и 2016 г. Вносител: народният представител Менда Стоянова. Разпределен е на Комисията по бюджет и финанси.
На 8 юни 2017 г. с вх. № 724-00-6 от Сметната палата в Народното събрание е постъпил Доклад за резултатите от осъществения контрол за изпълнение на препоръките по Одитен доклад № 0800100214 за извършен одит на изпълнението на дейността по оказване на спешна медицинска помощ за периода от 1 януари 2010 г. до 30 юни 2014 г. С писмо на Председателя на Народното събрание Докладът е изпратен на Комисията по бюджет и финанси и на Комисията по здравеопазването и е на разположение в Библиотеката на Народното събрание.
Във връзка с получен окончателен Одитен доклад № 0400100817 за извършен финансов одит на Годишния финансов отчет на Комисията за финансов надзор за 2016 г. и одитно становище от Сметната палата в Народното събрание са постъпили:
1. Писмо на Сметната палата до Комисията за финансов надзор с техен вх. № 09-04-4 от 6 юни 2017 г.; Одитен доклад № 0400100817 и одитно становище за заверка на Годишния финансов отчет на Комисията за финансов надзор за 2016 г.
2. Заверен без резерви от Сметната палата, Годишен финансов отчет на Комисията за финансов надзор за 2016 г., част от който е и Отчетът за изпълнението на бюджета на Комисията за финансов надзор за 2016 г.
С писмо на председателя на Народното събрание материалите са изпратени на Комисията по бюджет и финанси, Комисията по икономическа политика и туризъм и Комисията по труда, социалната и демографската политика и са на разположение на народните представители в Библиотеката на Народното събрание.
В изпълнение на чл. 65, ал. 1 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България заместник министър-председателят по вътрешен ред и сигурност и министър на отбраната на Република България уведомява Народното събрание, че със своя заповед е разрешил изпращането на военен кораб с щатното си въоръжение и екипаж за провеждане на съвместна подготовка в състава на Постоянната противоминна група на НАТО № 2 в периода от 27 октомври до 6 декември 2017 г. В изпълнение на разпоредбите на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България са уведомени компетентните държавни органи. Уведомлението е постъпило на 9 юни 2017 г. с вх. № 703-09-14 и е представено на Комисията по отбрана.
От Националния статистически институт е постъпила информация за брутен вътрешен продукт през първото тримесечие на 2017 г.; производителност на труда; заети лица и отработено време за първото тримесечие на 2017 г.; индекси на оборота в Раздел „Търговия на дребно“ без търговията с автомобили и мотоциклети през април 2017 г.; индекси на промишленото производство през април 2017 г. и индекси на строителната продукция през април 2017 г. Материалите са на разположение на народните представители в Библиотеката на Народното събрание.
На 13 юни 2017 г. с вх. № 703-16-4 в Народното събрание е постъпила информация за служебно ползване относно разходите за държавни помощи за 2016 г. Информацията е постъпила от министъра на финансите в изпълнение на чл. 5 и 6 от Регламент № 794/2004 на Комисията и на основание чл. 6, ал. 3 от Закона за държавните помощи. С писмо на председателя на Народното събрание материалът е изпратен на Комисията по бюджет и финанси и е на разположение на народните представители в Деловодството на Народното събрание.

Преминаваме към първа точка от приетия дневен ред:
ПЪРВО ЧЕТЕНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ДВИЖЕНИЕ ПО ПЪТИЩАТА.
Заповядайте за процедура, господин Летифов.
ХАЛИЛ ЛЕТИФОВ (ДПС): Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! На основание чл. 49, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание правя процедура за допускане в пленарната зала на Стефан Балабанов – заместник-министър на вътрешните работи, и Бойко Рановски – началник на отдел „Пътна полиция“.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Моля, да гласуваме направеното процедурно предложение.
Гласували 197 народни представители: за 197, против и въздържали се няма.
Приема се единодушно.
Поканете лицата в пленарната зала.
С Доклада на Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения ще ни запознае председателят на Комисията господин Халил Летифов.
ДОКЛАДЧИК ХАЛИЛ ЛЕТИФОВ: Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги!
„ДОКЛАД
относно Законопроект за изменение на Закона за движение по пътищата, № 754-01-17, внесен от Цветан Цветанов и група народни представители на 2 юни 2017 г.
На заседание на Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения, проведено на 7 юни 2017 г., бе обсъден Законопроект за изменение на Закона за движението по пътищата, № 754-01-17, внесен от Цветан Цветанов и група народни представители на 2 юни 2017 г.
На заседанието присъстваха: господин Красимир Ципов – заместник-министър на вътрешните работи, и комисар Бойко Рановски – началник отдел „Пътна полиция“ в Главна дирекция „Национална полиция“.
Законопроектът бе представен от народния представител Станислав Иванов, който заяви, че основната цел на предложените промени е постигането на превантивен и възпиращ ефект върху всички водачи на моторни превозни средства, участващи в движението, по отношение спазване на ограниченията на скоростта. В тази посока е отпадането на т. 8 от член 165, ал. 2, което от своя страна води до премахването на пътен знак Е24, в случаите, когато се извършва контрол с автоматизирани технически средства или системи.
Според вносителите, когато водачите биват уведомявани чрез поставянето на знак пред полицейски автомобил, оборудван с автоматични технически средства или системи, те намаляват скоростта само в зоната на знака и след това продължават движението си с превишена скорост. По този начин се губи възпитателният ефект върху всички водачи на моторни превозни средства, като по този начин развиват чувство за безнаказаност. Бе отбелязан и фактът, че през последните години като основна причина за настъпване на тежки пътно-транспортни произшествия с пострадали и убити, според статистиката на МВР, е движението с несъобразена или превишена скорост.
С изменението на друга разпоредба от Закона се предвижда при изпълнение на функциите си, определените от министъра на вътрешните работи служби да имат право да извършват контрол по спазване на правилата за движението по пътищата с автомобили, оборудвани със средства за аудиозапис и видеозаснемане, като контролът ще се осъществява само в обхвата на средствата за видеозаснемане.
Предлага се по-тежка мярка за собствениците, чиито автомобили са управлявани от лица, които не притежават свидетелство за управление на моторно превозно средство да управляват такова, което не е тяхна собственост. Предложението в тази посока е свързано с прекратяване на регистрацията на пътното превозно средство на собственик, чието моторно превозно средство е управлявано от лице, непритежаващо съответното свидетелство за управление – за срок от 6 месеца до една година.
По време на дебатите по законопроекта членовете на комисията се обединиха около мнението за необходимостта от така предложените промени.
След проведените разисквания по Законопроекта и изказаните мнения, Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения единодушно с 21 гласа “за” предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за изменение на Закона за движението по пътищата, № 754-01-17, внесен от Цветан Цветанов и група народни представители на 2 юни 2017 г.“ Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря, уважаеми господин Летифов.
Има Доклад на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред, с който ще ни запознае госпожа Диана Саватева.
ДОКЛАДЧИК ДИАНА САВАТЕВА:
„ДОКЛАД
относно Законопроект за изменение на Закона на движение по пътищата, № 754-01-17, внесен от Цветан Цветанов и група народни представители на 2 юни 2017 г.
На свое редовно заседание, проведено на 7 юни 2017 г., Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред разгледа и обсъди Законопроект за изменение и допълнение на Закона за движение по пътищата, № 754-01-17, внесен от Цветан Цветанов и група народни представители на 2 юни 2017 г.
На заседанието присъства Красимир Ципов, заместник-министър на Министерство на вътрешните работи.
От името на вносителя Законопроектът беше представен от Цветан Цветанов. В изложението си той отбеляза, че основна цел на Законопроекта е да се отговори на обществените очаквания за ограничаване на пътните произшествия.
Цел на Законопроекта е и постигане на превантивен ефект върху водачите на моторни превозни средства, участващи в движението по отношение спазване ограниченията на скоростта. В тази посока е отпадането на т. 8 от чл. 165, ал. 2, което води до премахването на пътен знак Е24, в случаите, когато се извършва контрол с автоматизирани технически средства или системи. Поставянето на предупредителни знаци не оказва възпиращ ефект, защото те намаляват скоростта единствено в зоната на знака и след него рязко увеличават скоростта.
От анализа на данните през последните години е видно, че основна причина за тежките ПТП с пострадали и убити е движението с несъобразена или превишена скорост.
С друга промяна в Закона се предвижда при изпълнение на функциите си, определените от министъра на вътрешните работи служби да имат право да осъществяват контрол по спазване правилата за движение по пътищата с автомобили, оборудвани със средства за аудиозапис и видеозаснемане, при изрично условие това да се осъществява само в обхвата на видеозаснемането.
Предлага се и по-тежка мярка за собствениците, чиито автомобили се управляват от лица, които не притежават свидетелство за управление на МПС. Предложението в тази посока е свързано с прекратяване регистрацията на пътното превозно средство на собственик, чието моторно превозно средство е управлявано от лице, непритежаващо свидетелство за правоуправление, за срок от шест месеца до една година.
По данни на СДВР и областните дирекции на МВР от влизането в сила на последните промени в закона от 21 януари 2017 г. са установени 9040 водачи без съответно свидетелство за управление на моторно превозно средство, а собственици са били само 915 – около 10% за страната.
Заместник-министър Красимир Ципов изрази подкрепа на внесения Законопроект.
В разискванията взеха участие народните представители Иван Иванов, Георги Андреев и Димитър Стоянов.
Народният представител Цветан Цветанов изрази становище, че този Законопроект е важна стъпка в осъществяване на засилена превенция и контрол с цел намаляване на нарушенията и жертвите на пътя и обединява политическата воля на всички парламентарни групи.
Въз основа на проведеното обсъждане Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред с 16 гласа – „за“, без „против“ и „въздържали се“ предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за движение по пътищата, № 754-01-17, внесен от Цветан Цветанов и група народни представители на 2 юни 2017 г.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаема госпожо Саватева.
Откривам разискванията.
От името на вносителите – господин Павел Христов, заповядайте.
ПАВЕЛ ХРИСТОВ (ГЕРБ): Уважаеми господин Председател, дами и господа народни представители! С настоящото предложение за изменение на Закона за движение по пътищата целим да се справим с няколко основни проблема, касаещи редица ситуации сред всички участници в движението по пътищата, а именно създаване на условия за превенция и намаляване на жертвите и пострадалите вследствие на висока, превишена и несъобразена скорост.
В първата част на Законопроекта предлагаме премахване на пътен знак Е 24, който се поставя, когато се извършва контрол с автоматизирани технически средства или системи. Към настоящия момент поставянето на този знак обезсмисля превантивните действия на техническите средства, тъй като водачите намаляват скоростта в зоната или в обхвата действието на знака, а след това рязко увеличават скоростта.
В последните години статистиката ясно посочва, че всички произшествия, свързани с жертви или пострадали, са именно вследствие на несъобразена или превишена скорост.
Следващата промяна, която предлагаме, е свързана с разпоредба в Закона, където се предвижда при изпълнение на функциите си, определени от министъра на вътрешните работи служби да имат право да извършват контрол по спазване на правилата за движение по пътищата с автомобили, оборудвани със средства за аудио и видеозапис, като контролът ще се осъществява само в обхвата на средствата за виедозаснемане.
Не на последно място по важност, предлагаме промяна на санкциите, касаещи собственици, предоставили МПС за управление на водачи с липсващи свидетелства за управление на МПС.
Към днешна дата, за първите пет месеца на годината статистиката ни показва, че имаме над 9000 случаи на водачи, установени без свидетелство за управление, като само в по-малко от 10% от случаите водачът е и собственик на МПС. В област Варна, където съм избран за народен представител, за първите пет месеца случаите са 160, от тях няма и 19%, когато собственикът и водачът са едно и също лице. Това ясно ни показва, че трябва да бъде завишена санкцията за собственици, предоставили колите си на неправоспособни водачи. Именно с тази цел предлагаме санкцията да бъде прекратяване на регистрацията на МПС за срок от шест месеца до една година. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Христов.
Имате думата за изказвания, уважаеми колеги.
Заповядайте.
НИКОЛАЙ ТАШЕВ (БСП за България): Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! В момента разглеждаме промени в Закона за движение по пътищата. Стана ясно, че целта им е превантивен ефект върху водачите на МПС, и засягат основно два казуса: премахване на табелите пред камерите или така наречения „пътен знак Е 24“ в случаите, когато се извършва контрол с автоматизирани технически средства и по-тежки мерки за собствениците на автомобили, които се управляват от водач без свидетелство за управление на МПС или автомобилът не е собственост на неправоспособния шофьор.
Въпросът, който възниква, е следният: решават ли тези промени всички проблеми на водачите по пътищата – било републикански, или общински? Отговорът е – не! Нужна е промяна в пакет от закони и ще ги изредя: Наказателнопроцесуалния кодекс –засилване на мерките за процесуална принуда, Наказателен кодекс – по-крути мерки за нарушители, причинили телесна повреда, за рецидивисти на пътя, пък ако щете и за едро хулиганство на пътя.
В Преходните и заключителни разпоредби на Закона може да се допълни чл. 58 от Закона за административните нарушения и наказания и да се премахне изискването административно-наказващият орган да издирва последния адрес на нарушителя, когато последният не е открит на постоянния си адрес. Тоест това са само частични промени.
Вносителите признаха в Комисията, че промените не са пълни, не са съвършени, че по Закона има още много работа и дори в бъдеще ще се върви към съвършено нов Закон за движение по пътищата или към разделяне на настоящия Закон на две или три части. Въпреки тези несъвършенства, те ни призоваха да го подкрепим.
Знаете ли, това малко ми прилича на нещо, което играхме преди една седмица. Със същите аргументи, с които сега ни убеждават да приемем промените в Закона, беше отхвърлен Законът за жестомимичния език. Тогава аргументите бяха едно към едно: не е достатъчно изчерпателен, има какво да се доизкусурява, имало пропуски, тоест всичко, което между първо и второ четене може да бъде допълнено.
От БСП как да гласуваме? Само защото сме опозиция трябва да гласуваме против предлаганите промени, макар те да са непълни и несъвършени, но да са в правилната посока?
В Комисията ние подкрепихме Закона, тоест промените в Закона, ще ги подкрепим и в залата. Нашият апел обаче към мнозинството е в бъдеще, когато от опозицията внасяме нещо, моля Ви да не натискате първосигнално, директно червеното копче. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Ташев.
Реплики? Няма.
Други изказвания – заповядайте, господин Летифов.
ХАЛИЛ ЛЕТИФОВ (ДПС): Благодаря, уважаеми господин Председател.
Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Ние също подкрепихме така предложените промени в Закона за движение по пътищата в комисиите. След това проведохме сериозен дебат в заседанието на парламентарната група и на ръководството на Движение за права и свободи и отчитаме, че има доста разногласия по тези текстове – не от техния добронамерен характер, а от това решава ли всичките проблеми, които сме си поставили за цел – да намалим жертвите и пострадалите в катастрофи при движение по пътищата.
Не, не ги решава. Когато в Комисията изслушахме ръководството и представители на МВР, те дадоха статистика, която казва, че в цяла Европа има тенденция към увеличаване на жертвите по пътищата.
Да, България е на първо място по жертви в катастрофи и пострадали. Това е печална статистика. Факт е, че от 2009 г. насам, когато е имало контрол на движението по пътищата без камери, всъщност жертвите са били около 1300 на година.
Въпросът е, че липсва постоянната превенция. Въпросът е ние ще върнем ли стари или недобри практики на пътищата. Това са въпроси, които касаят обществото.
По-важният въпрос е ще успеем ли да решим генералния проблем, а именно, че ние водим класацията за жертви в катастрофи.
Още по-важният въпрос е какво се случва с превенцията, която ние не упражняваме в училищата с разпоредбите, заповедите и наредбите в Министерство на образованието и науката. Всъщност има една заповед, която решава този въпрос, като уточнява, че безопасност на движение по пътищата се изучава в рамките на 24 часа годишно, което ще рече на месец и половина по един час, който е сведен да бъде 15 минути в часа на класния. След това има изрична наредба, ако не се лъжа, е № 13, с Приложение № 5 в него, която е направена от специално разпределение на часовете за обучение за безопасно движение по пътищата в класовете, като, ако не се лъжа, в първи клас това са 16 часа, от втори до четвърти са 8 часа, от пети до осми това са 6 часа, което ще рече, че самото вътрешно законодателство или правната уредба в Министерство на образованието и науката сама по себе си си противоречи.
На нас ни липсва превенцията да обучаваме нашите деца, ние не създаваме от тях нормалната възпитана транспортна култура, ние не създаваме навиците, с които те да се предпазват и след това като станат водачи след време да бъдат адекватни на пътя, да бъдат внимателни и за себе си, и за своите близки, но и за всички участници в движението. Едно изследване, което специалистите цитираха, че при учениците при поставянето им на пешеходна пътека, при 10 ученика 9 от тях първо поглеждат надясно, а само един наляво. Това ще рече, че самата превенция, която се извършва в училищата, не е достатъчна. Говорим за това да увеличаваме часовете, самите курсове, които караме за правоспособност, а в същото време ги намаляваме във времето, когато ние трябва да обучаваме нашите деца или бъдещите участници в движението по пътищата.
Много са въпросите, които се касаят. Ние ще се въздържим не защото не желаем да се случват, статистиката да е по-добра или преведено на български да спасим човешки животи, но ще се въздържим, защото с тези промени всъщност не решаваме нито един основен проблем, който има – че сме водещи в класацията по жертви на пътищата, че всъщност нямаме добро обучение на нашите деца в учебните заведения и ефектът е този, че оставаме със съмнението, че в крайна сметка целта на тези промени е да напълним касата на управляващите, а не толкова да решим въпросите, които хората са ни поставили.
Затова ще се въздържим и се надявам в следващите няколко месеца наистина да подходим отговорно, да погледнем тази превенция в нейната цялост не само откъм Закона за движението по пътищата, и в обучението по безопасно движение по пътищата.
МИЛЕНА ДАМЯНОВА (ГЕРБ, от място): Това не е работа на Народното събрание.
ХАЛИЛ ЛЕТИФОВ: Разбира се, но е работа на народните представители да следят този процес. Имаме претенцията, че решаваме проблемите на хората. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Летифов.
Има ли реплики? Няма.
Други изказвания?
Заповядайте.
БОРЯНА ГЕОРГИЕВА (Воля): Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Забелязали ли сте колко често тук, в парламента, се отхвърлят добри идеи и практики само и само да се угоди на някого? Говорим за предотвратяване на войната по пътищата, а реално с тази промяна ние ще направим точно обратното. Предстоящият опит да бъдат премахнати знаците, указващи наличието на радари по пътя – чл. 165, ал. 2, т. 7 и 8 от Закона за движение по пътищата е точно такъв пример. Кому пречат тези знаци и каква полза, ако ги няма? Говорим си за жертвите на пътя и се чудим как да намалим броя, а забравяме хубавата чуждица „превенция“.
С премахването на знаците няма да променим нищо към по-добро, ще унищожим прекрасна превантивна мярка. От една страна, нарушителите ще карат с каквато си искат скорост, а това няма да намали, само ще увеличи риска от катастрофи. Да, ще има повече глоби и какво от това, господа вносители, като затваряте една вратичка, а отваряте друга? Защо не се оставят знаците?
Казвате, че България е на първо място по жертви по пътищата и се връщаме в години, където полицаи ще се крият по храстите. Какво пречат знаците? Вече е хвърлен ресурс за тях, защо да се хвърля нов такъв, за да бъдат премахнати? Защо не се концентрира този ресурс в посока събирането на неплатените глоби например? Ние от „Воля“ сме убедени, че предупредителните знаци за радари са добра мярка, която само ще принуждава шофьорите да карат по-внимателно. Нашето предложение чл. 165, ал. 2, т. 8 да остане в Закона със следния текст: „обозначават чрез поставяне на пътни знаци участъка от пътя, на който е възможно да се осъществява контрол по спазването на правилата за движение чрез автоматизирани технически средства или системи, но не задължително всеки участък, на който се осъществява такъв контрол“. Благодаря Ви. (Ръкопляскания от „Воля“.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаема госпожо Георгиева.
Заявеното от Вас желание за предложение между първо и второ четене означава, че Законът не може да мине на едно четене.
Има ли реплики?
Заповядайте, господин Свиленски.
ГЕОРГИ СВИЛЕНСКИ (БСП за България): Благодаря, господин Председател.
Уважаеми колеги, уважаеми колеги вносители! Аз очаквах Вие да направите репликата, защото Вие сте вносителите. Като народни представители нека да гледаме на безопасността за движение по пътищата като обща кауза.
Уважаеми колеги, има Закон за движение по пътищата, който всеки един български шофьор е чел, учил, явявал се е на изпит и знае къде трябва да го спазва. Има пътни знаци, които казват кога, къде и как, с каква скорост трябва да се кара. Предложените промени в момента не казват, че махаме табелите за предупреждение, напротив, те казват, че органите на КАТ могат да контролират даже и да няма такива табели. Тоест, давам Ви пример: една акция на МВР за проверка на наркотици в дадено заведение, искате да кажете по този начин, че трябва предния ден да бъде обявено, че в даденото заведение на следващия ден ще се извърши проверка? Това казвате Вие – за да има превенция срещу наркотици, примерно. Тук говорим за спазване на Закона за движение по пътищата, там, където има знак за ограничение на скоростта, всеки един шофьор знае, че трябва да намали до това ограничение и да го изпълнява, докъдето то е заложено с паспорта на пътя, с документацията на пътя.
Така че тук въобще не става въпрос нито за ограничаване на права на шофьори, нито за криене на служителите на КАТ в храстите. Говорим за техническо заснемане и хората, тоест служителите, които го извършат, няма да имат право да излязат, да Ви спрат, да Ви питат какво работиш, къде работиш, къде си тръгнал и защо бързаш. Тоест тук даваме една свобода на контролните органи да извършват контрола така, както те намерят за добре, да се спазва Законът за движение по пътищата. Ако има злоупотреби, ако има корупция, там вече знаете: проверка от ДАНС, 20 човека арестувани, след това 19 пуснати, но това е тема на друг разговор и не е тема на тази точка. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Свиленски.
Втора реплика - народният представител Павел Христов.
ПАВЕЛ ХРИСТОВ (ГЕРБ): Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Уважаема колежке Георгиева, не мога да се съглася, че целта на Законопроекта е пълнене на каса или заиграване на някакви подобни теми, а особено когато говорим за жертви и пострадали по пътищата, е несериозно. Ние и двамата сме от един и същи град и пътуваме по един и същи път – Варна-София, и има-няма седем места, на които има превантивен ефект тази табела или този знак Е 24. На всички други места всички водачи карат като бесни. Това е истината и двамата сме го виждали по един и същи път.
Премахвайки знаците, казваме на водачите на моторни превозни средства: „Законът е този, ограниченията са тези – спазвайте ги навсякъде, а не само на седемте места Варна-София“, или ако ползваме други пътища и други географски понятия. Така че не мога да се съглася с това, което казахте.
Много се радвам и на репликата, която колегата Свиленски Ви направи. Това показва, че сме в правилната посока, защото управляващи и опозиция очевидно гледаме към една и съща посока, а именно да намалим жертвите по пътя. Така че аз ще Ви помоля да си изговорите всички тези неща в парламентарната група. Всички тези неща, които изтъкнахте в зала, Вашият представител в Комисията ги постави, обсъдихме и разисквахме, и той, ако правилно си спомням, също подкрепи Законопроекта. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Христов.
Трета реплика – заповядайте.
ТОДОР БАЙЧЕВ (БСП за България): Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Позволете ми да изразя своето несъгласие с госпожа Георгиева.
Искам само да заявя от тази трибуна, че законът е императивен и действа на територията на цялата страна по отношение на всички граждани в страната, а е не само гражданите на Република България, но и за тези, които преминават транзитно през нея. Това, че законът е императивен, означава, че формата е заповедна и ние сме длъжни да я изпълняваме, независимо дали има табела, или няма табела.
Понеже Вие много се смущавате от това, че табелите ще бъдат премахнати и по този начин превантивното действие ще бъде заличено, аз бих Ви посъветвал да прочетете целия Наказателен кодекс, където има описани достатъчно други престъпления. Нима сте срещали някъде табела: „Убийството – забранено!“, „Употребата на наркотици – забранена!“, или нещо такова? Няма такова нещо!
Второто, на което искам да Ви обърна внимание, е, че в разговори с компетентни органи – говоря с полиция, всички от тях коментират, че е допуснат един толеранс при нагласяването на тези устройства, тоест не засичат абсолютно скоростта, с която се движи автомобилът, а дават 10 км в населеното място и до 20 км – извън населеното място. Така че дори и контролният орган е помислил в тази посока. Ще Ви помоля да си преразгледате решението. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Байчев.
Дуплика?
Заповядайте, госпожо Георгиева.
БОРЯНА ГЕОРГИЕВА (Воля): Благодаря, господин Председател.
Колеги, аз не скачам срещу това да бъдат или да не бъдат премахнати знаците. Тук става въпрос, че в България много голяма част от законите са направени така, че да бъдат нарушавани. Важното в случая е, че ние трябва да упражним контрол на движението по пътищата. Нали целта е да намалим войната по пътищата? Това ли е решението?
РЕПЛИКА ОТ ГЕРБ: Това е.
БОРЯНА ГЕОРГИЕВА: Това е решението, според Вас.
РЕПЛИКА ОТ ГЕРБ: Едно от решенията.
БОРЯНА ГЕОРГИЕВА: Едно от решенията.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Моля Ви, не се обаждайте от място.
БОРЯНА ГЕОРГИЕВА: Целта е да има контрол и това е най-важното. Може би там трябва да бъде насочен този ресурс. Или да удвоим знаците!
Вие сам казахте, че от Варна до София има седем или осем точки, и хората намаляват само на тези места. Така трябва да бъде навсякъде, където има ограничение на скоростта, а не само на тези седем или осем места. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаема госпожо Георгиева. (Реплики на народния представител Боряна Георгиева с народни представители от ДПС.)
За изказване – народният представител Веселин Марешки.
ВЕСЕЛИН МАРЕШКИ (Воля): Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Разбрахме, че има огромно единодушие между управляващите от ГЕРБ и опозицията от БСП. Предполагам, че със същото единодушие преди присъствието на нашата група от „Воля“ в залата, сте приели и този закон, който е в момента и на базата на такова единодушие.
Първо, България е най-корумпираната държава в Европа, второ, е най-бедната държава в Европа, а както сами казахте, имаме най-много смъртни случаи от произшествия по пътя, свързани с висока скорост, наркотици и алкохол.
Така че ще Ви помоля не само да търсим единодушието в непрактичните неща, а да се обединим около това да създадем работещи механизми. Защото скоростта е едно от нещата. Само че и аз живея в град Варна и още преди да изляза по пътя за София и да се сблъскам с тези седем точки, влизам в 20 дупки, които не са отбелязани по никакъв начин с никакви знаци, а те водят до не по-малко катастрофи, смъртни случаи и трошене на човешки съдби и живот.
Нека да видим и нашите кметове – Вашите, защото ние още нямаме, дали те си спазват законите, дали са обезопасили пътищата още преди да излезем по междуградския път, и тогава да правим такива козметични промени. Ако сте забелязали, че знакът намалява скоростта в обсега му, но много бързо след това не действа. Според мен логичното решение е да се слагат по-често знаци, а не да ги премахваме.
Така че да не вземаме прибързани решения. Ако трябва, да седнем, пак да обмислим нещата и да вземем решение, което наистина да работи, за да намалим жертвите по пътя. Благодаря. (Ръкопляскания от „Воля“.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Марешки.
Реплика?
Заповядайте, господин Свиленски.
ГЕОРГИ СВИЛЕНСКИ (БСП за България): Благодаря, господин Председател.
Уважаеми господин Марешки, съжалявам, че днес на Вашата група правя само реплики, въпреки че сте ми много симпатични като колеги. (Смях от ГЕРБ.)
Само да Ви кажа относно единодушието. Тази поправка е предлагана два или три пъти в предишни парламенти – в Четиридесет и втория и в Четиридесет и третия. Парламентарната група на БСП и колегите от Транспортната комисия във всички формати, и двата пъти са за това да няма такива табели. Тук колегите от ГЕРБ, и то не всички – редно е да бъда коректен, господин Иванов тогава не подкрепяше поставянето на тези табели, сме били за това да няма такива табели, но мнозинството тогава е решило, че трябва да има и това в моето изказване след това ще го констатирам, така че ще видите, че не е било единодушно прието това да има такива предупредителни табели пред камерите. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Свиленски.
Втора реплика – народният представител Павел Христов, трета – Нели Петрова.
ПАВЕЛ ХРИСТОВ (ГЕРБ): Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Колега Марешки, както започнаха дебатите, ще остане впечатление в българските граждани, че започваме с ъглошлайфа да изрязваме всички знаци и табели по българските пътища.
Нека върнем дебата там, където му е мястото – коментираме за един-единствен знак, а именно синьо-бялата табела с нарисувана камера, която предупреждава водачите, че някой ги снима. През цялото протежение на всеки път действат знаци, действат правила, действат ограничения за скорост, които всеки водач е длъжен да спазва. Не може на всеки знак да слагаме втори знак, с който да указваме, че има следващ знак. Това е безумно!
Сам казахте, че сме бедна държава, това означава, че ние нямаме нужда да харчим средства за повече знаци и табели, при положение че има предостатъчно по нашите пътища. Всъщност трябва да се върви в съвсем друга посока, а не да слагаме знак след знак, от който няма никакъв ефект.
Така че тук става въпрос само за една табела. Ние не махаме нито табелите за ограничение на скоростта, нито табелите за забранено изпреварване. Махаме единствено знак Е 24, който казва, че предстои контрол, където има автоматични технически средства или грубо казано, камера за превишена скорост.
Така че дайте да говорим нещата такива, каквито са и да върнем дебата там, където му е мястото – нито кметове, нито образователни системи, нито ред други неща дискутираме в момента. Да, и те трябва да бъдат дискутирани сигурно, това предстои на един по-следващ етап, когато започнат да се гледат други закони, свързани с темата. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Христов.
Трета реплика – народният представител Нели Петрова.
НЕЛИ ПЕТРОВА (ГЕРБ): Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Господин Марешки, искам да Ви попитам и да Ви кажа – добре е, че напоследък летите със самолет, защото е публична тайна по телевизионните екрани как се изказвате, че за 3 часа пътувате от Варна до София и обратно. Това за мен лично си е често нарушаван Закон за движение по пътищата. Вие сте просто един потенциален нарушител в нашата страна, така че наистина съветвам Ви – преосмислете Вашето гласуване, защото точно Вие, Вашата група и Вие в качеството си на техен ръководител доста често публично заявявате, че за време, които аз не мога да си помисля по нормален начин със спазване ограниченията на скоростта Вие да пристигнете в Народното събрание. Така че наистина преосмислете Вашето решение. Аз мисля, че тук няма значение кой от коя група е и кой от коя партия е, всички трябва да сме единни и да се борим точно за намаляване на жертвите по пътищата. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря, уважаема госпожо Петрова.
Господин Марешки – заповядайте, за дуплика.
ВЕСЕЛИН МАРЕШКИ (Воля): Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Първо, към господин Христов. Значи, сега явно ще мине тази поправка, ще минат няколко години и съм сигурен, че ще отчетете, че няма абсолютно никакъв ефект от тази поправка. Това имах предвид: да не правим поправки на поправките, а да помислим наистина върху неща, които да работят и да има ефект, за да намалим смъртността.
Към колежката от Варна – съжалявам. Няколко пъти я виждам наистина на летището, но точно заради това нещо ние ще подкрепим мажоритарните избори, за да може да се знае кой влиза в парламента. (Реплики и смях.) Вижте, аз съжалявам, че така бавно се движите, но явно и бавно мислите, затова не разбирате какво Ви говоря,… (Шум и реплики от „БСП за България“.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Моля Ви, без персонални обиди!
ВЕСЕЛИН МАРЕШКИ: …така че ще Ви помоля малко да наблегнете върху самообученията, за да бъдем по-ефективни и наистина полезни за България. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: За изказване – народния представител Искрен Веселинов, а след него – Таско Ерменков.
ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ (ОП): Уважаеми колеги, този дебат, които сме били в Четиридесет и третото народно събрание, вече го слушахме. Значи горе-долу винаги има една звезда, която поема защитата на шофьорите-нарушители, нека по този начин да го кажем, блясва по този начин и вероятно се чувства удовлетворен, ако изменението на Закона бъде провалено – нещо, което между другото в предишното Народно събрание, наистина се случи.
Истината е, че да слагаме табелка преди контролния орган е все едно да кажем, че Данъчният закон се спазва само в данъчните администрации, а нарушения извън данъчните администрации може да се правят спокойно, а пък данъчните нямат право да ги контролират.
Някак си нелепо звучи опитът да се оправдае с корупционни практики и всякакъв сорт доводи от този род простият принцип и проверката да може да бъде на всяко едно място, и наистина контролът да бъде на всяко едно място.
В предишния мандат също се говореше много, когато се правиха доста по-обхватни промени между другото в Закона за движение по пътищата: че е важно да има превенция, че е важно да се провери знаковото стопанство, че трябва наистина да има възможност шофьорите да спазват, да бъдат ограничавани минимум и този минимум да гарантира безопасността на всички участници в движението, и всички да го спазват, и в края на краищата да има дисциплина на пътя.
Тези теоретични разговори обаче можем да ги водим много дълго и принципът, че няма да променяме нищо, докато не променим всичко, е погрешен. Явно тази материя ще се променя поетапно – идея по идея, и ще се надграждат нещата, в което няма нищо лошо. Поради тази причина още веднъж казвам, че ние от „Обединени патриоти“ ще подкрепим този Законопроект. Той не решава радикални проблеми, а решава един или два проблема, но те са достатъчно важни, за да им обърнем внимание.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Веселинов.
Реплики? Няма.
За изказване думата има народният представител Таско Ерменков. След него – Николай Александров, а след него – Иван Генов.
ТАСКО ЕРМЕНКОВ (БСП за България): Уважаеми господин Председател, уважаеми дами и господа народни представители! Искам да Ви обърна внимание, че ние сме събрани в тази зала за това да приемаме закони, но не да приемаме закони и после да чакаме някой да ги изпълнява. Ако ние в тази зала с нашето поведение днес водим един диалог и правим внушения, че тези закони трябва да се спазват само там, където могат да те хванат и да предупреждаваме хората, че там, където могат да те хванат, само там трябва да спазваш закона, иначе този закон можеше да не го спазваш! Това нито ни отива като законотворци, нито ни отива като хора, които сме призвани да въвеждаме някакъв ред, да определяме някакви правила в държавата!
Навремето, когато табелите бяха въведени, бяха въведени, защото полицейските коли нямаха възможност да снимат, нямаха камери вътре, полицаите стояха с радари, някои от тях злоупотребяваха с това, криеха се по храстите и изскачаха – като начин за допълнителни доходи.
Сега в момента полицейските коли са снабдени с техника. Това, че ще ни заснемат, защото сме нарушили скоростта, не увеличава корупционния натиск. Защото те нито имат контакт с нас, нито имат някаква приказка, а просто тези снимки после се изпращат по съответния ред и си получаваме наказанието! Законът има универсално право, законът има универсални задължения за изпълнение. Законът няма допълнително изискване да предупреждава хората, че тук по-специално трябва да го спазват, а там по-специално могат да минат между капките.
Затова силно Ви моля: нека да прекратим този спор, който не ни прави чест като народни представители. Нека не внушаваме на хората в България, че законите се спазват само тогава, когато могат да те хванат, а в противни случаи може да си правиш каквото си искаш!
И Ви призовавам: нека подкрепим тази промяна! Тя не решава всички проблеми на безопасността на движението, но решава един проблем, който в крайна сметка, може да ни възпита да станем по законопослушни и спазващи изискванията, и редът в държавата! Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Ерменков.
Реплика.
СТАНИСЛАВ ИВАНОВ (ГЕРБ): Благодаря, уважаеми господин Председател.
Уважаеми колеги, уважаеми господин Ерменков, ще се възползвам от правото си на реплика, за да обясня точно това, което господин Ерменков преди малко спомена – за какво сме тук? Тук сме, за да угодим на едно тълкувателно решение на един съдия, който според мен, а и според колегите юристи – аз самият не съм юрист, неправилно се е позовал на един член – чл. 165, ал. 2, т. 7, за това да има пътен знак преди всяка камера.
В този член, тази алинея и тази точка става въпрос за камерите, които са в автомобилите и те трябва да бъдат обозначени. Това са камерите, които заснемат полицаите, да не се възползват от нерегламентирани практики, когато осъществяват контрол на движението по пътищата. Но в това тълкувателно решение този съдия е преценил, че става въпрос за всички камери по пътя. От тук следва изводът, че трябва да има знаци преди всички камери. Ние това нещо го променяме, съобразяваме се с това тълкувателно решение, разбира се, променяме го. Считам, че това е правилното.
Аз самият, както каза господин Свиленски, в отговор на изказването на господин Марешки, бях против тези знаци да бъдат поставени в предишното Народно събрание, да бъде приета тази промяна и не гласувах тогава. Така че нека да не слагаме всички под един общ знаменател, имахме мнение тогава, но мнозинството прие друго. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря.
Други реплики има ли?
Дуплика ще ползвате ли? Не.
Заповядайте, господин Александров. Имате думата за изказване, а след него думата има народният представител Иван Генов.
НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВ (ОП): Благодаря Ви, господин Председател.
Радвам се, че с последните двама колеги мислим по един и същи начин, а и с по-голямата част от залата, по предложените промени.
Първото – осъществяването на превенция с премахването на един знак няма как да го сложим на дневен ред поради простата причина, че Народното събрание не може да си позволява да прави закони, които да важат само в определени участъци, тоест само в някакви изключения. Един закон би трябвало да важи за всички.
Макар да ми е болно да го кажа, Законът за движението по пътищата може би е един от най-нарушаваните от българските граждани. Достатъчно лесно и просто е да застанем на едно голямо кръстовище в някой град, за да разберем колко нарушения могат да бъдат извършени в рамките на пет минути.
Като законодатели, като хора, които сме призвани да седим в тази зала и да бъдем еманация на нацията, ние трябва да даваме такава посока – законите да се спазват. Не може да правим изказвания, с които да призоваваме: виждате ли, ако махнете 14 пътни табели, които представляват 7 участъка – сини знаци, по този начин ще намалите превенцията. Напротив, колеги.
Има и друг подход. Много по-лесно е примерно, ако искаме да запазим знаците, да са в началото и в края на всеки път, тоест в двата края на пътя, на всяка синя табела да сложим отдолу малка бяла табела, на която да пише: „Важи за целия участък“, разбирайте – за целия път.
Въвеждането на тази, макар не дотолкова съвършена, поправка в пленарната зала – опитът ми поне показва, че българинът е достатъчно гениален да намира заобикаляния на всяка поправка, която ние приемем, но макар и това, е стъпка в правилната посока. Няма нормална държава може би в света, в която гражданите да се оставят свободно да се избиват по улиците, и, виждате ли, в парламента да се карат дали 7 или 14 лв. за табела са голям разход за държавата и дали представляват превенция.
Ще помоля и колегите, когато правят такива изказвания, да съобразяват, че освен пиара, който им е зададен, този подход, който им се дава, пиарът има нещо повече, което е над всички нас, независимо от цветовете на политическите партии – човешкият живот.
Това са теми, по които като политици не можем да застанем, с ръка на сърцето, и да си говорим голи приказки. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Александров.
Реплики?
Господин Дончев, заповядайте.
АНДОН ДОНЧЕВ (Воля): Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Може би това, което ще кажа, няма да бъде точно реплика, но мисля, че малко неправилно бе изтълкувано или може би не съвсем правилно бе формулирано изказването на нашата колежка от „Воля“.
Ние от „Воля“ не сме против премахването на знаците, както не сме и за тяхното оставане.
ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ (ГЕРБ, от място): Е, за какво сте? (Весело оживление.)
АНДОН ДОНЧЕВ: Нека да приемем, че има и друг възможен вариант – оставянето на знаците или тяхното премахване да не бъде задължително, защото всички тук признахме, че знаците все пак имат и някакъв превантивен ефект.
Така че ако има такива знаци, които да напомнят на места, и където няма камери, на хората да бъдат внимателни и да знаят, че те могат да бъдат снимани, мислим, че това би имало също превантивен и добър ефект за движението по пътищата.
Дори ще кажа, че в нашата група имаме идеи, които отиват дори малко по-крайно от самото премахване на знаците. Смятам, че ще доведат до по-съществено снижаване на нивото на пътнотранспортни произшествия, особено на тежките такива. Надявам се, че между първо и второ четене ще можем да вкараме тези идеи, които да бъдат одобрени и от другите групи.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, господин Дончев.
Господин Лазаров, заповядайте за втора реплика.
ДИМИТЪР ЛАЗАРОВ (ГЕРБ): Уважаеми господин Председател! Уважаеми колега, понеже дебатът по внесения Законопроект доста се отвори, Вие правилно се изказахте – да, трябва да се съсредоточим върху превенцията, може би пропуснахте това, че Законът за движението по пътищата е променян много пъти, но съгласно нашия Правилник предложенията между първо и второ четене могат да бъдат само в принципите и обхвата на този Законопроект. Не може един внесен законопроект, който на първо четене има два или три текста и касае премахването на знаците, че ще има контрол, заснемане, изведнъж на второ гласуване да се появят съвсем, съвсем други текстове, които касаят съвсем други отношения, регламентирани в Закона за движението по пътищата. Изрично го пише в Правилника.
Това е практика, между другото, която се получи и миналата година по един внесен Законопроект за изменение на Закона за движението по пътищата. Той обрасна с много, много, много други предложения, ама извън принципите и обхвата на внесения даже пό миналата година Законопроект.
Това пропуснахте и искам да Ви обърна внимание, да имате предвид.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Има ли трета реплика? Няма.
Господин Александров, заповядайте, въпреки че не знам каква дуплика ще направите на всичко това.
НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВ (ОП): Благодаря Ви, господин Председател.
Моята дуплика е следната. Ако има някаква процедура, даже господин Дончев – не мога да го видя къде седи в момента, ако може, точно да обясни какво имаше предвид, защото във физическия свят на мен са ми известни две положения – или нещо го има, или нещо го няма, но средният вариант не знам да съществува. (Единични ръкопляскания и смях от ГЕРБ.)
Затова нарочно Ви споменавам поименно – ако можете, да ни го обясните това нещо.
Другото. Колегата Лазаров е прав – между първо и второ четене могат да се правят промени, но тези промени са такива, каквито са в принципа на зададения първоначално текст. Това е част от Правилника.
Другото – да разясня може би за превенцията. Заплахата от превенция не трябва да съществува на местата, където има указателна табела поради една проста причина. Превенцията означава възпиране да извършиш дадено действие – аз не съм юрист, не знам дали съм максимално точен, но възпиране да извършиш дадено действие под заплахата от санкция.
И когато си упоменат само в местата, където можеш да търпиш такава санкция, където има такова наблюдение, респективно ти го правиш само там. На останалите места си позволяваш пό волно държание, което също ти е забранено от Закона.
Елиминирането на тези табели, или ако щете, дайте да ги оставим, просто ще ги закрием по някакъв начин – да не се виждат, за да могат да седят, не би нарушило превенцията, даже напротив. Защото в момента, в който Вие напуснете пътя и отидете на път примерно с ограничение от 80 км в час или 140 на магистрален път, тогава попадате под санкцията, ако нарушите тези 140 км, да Ви глобят. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, господин Александров.
Единственият начин, по който господин Дончев може да обясни, е като направи изказване, тъй като на реплика и дуплика няма да дам лично обяснение. Смисълът на репликата е точно да може да Ви зададе въпрос. Но ако иска да изпада в полето на квантовата физика господин Дончев и да обяснява как има трето състояние, освен нещо да го има или да го няма, може само в изказване да го направи.
Заповядайте за изказване.
НИНА МИТКОВА (Воля): Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Днес на трибуната излизат само колеги, които не са подкрепили преди две години този Закон.
Може ли да излязат колеги, които са го подкрепили, и да изложат своите аргументи: защо преди две години е било подкрепено да се поставят знаци, въведена е държавата в някакъв разход, за да ги постави, а сега трябва да я въведем в разход отново, за да ги премахнем? Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Това беше изказване.
Има ли реплики? Няма.
Господин Аталай, заповядайте за изказване.
РАМАДАН АТАЛАЙ (ДПС): Благодаря, господин Председател.
Уважаеми колеги, не знам дали да заявя конфликт на интереси, защото като гледам всички имаме шофьорски книжки.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Всички трябва да заявят.
РАМАДАН АТАЛАЙ: Щом участваме в приемането на Закона за движение по пътищата и имаме свидетелство за правоуправление, значи имаме конфликт на интереси.
В кръга на шегата още нещо. Колежке, тези, които сме подкрепили не само в предишния парламент, и преди това, вече сме на трибуната. И преди, и сега разбирам носталгията на БСП да подкрепят махането на табелите, защото скриването в горите и в храсталаците го разбирам от тяхна страна, но от ГЕРБ не можах да разбера… (Оживление и реплики от „БСП за България“.)
ДРАГОМИР СТОЙНЕВ (БСП за България, от място): Много си остроумен.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Моля Ви, господин Аталай.
РАМАДАН АТАЛАЙ: Но от ГЕРБ не можах да разбера защо в предишния парламент настояваха. Превенцията на Закона за движение по пътищата е най-сериозната част. Наказателната и неспазването на Закона е втората част на този Закон. И на всеки закон е така, колеги.
Чудя се защо ГЕРБ толкова прибързано вкарвате изменение и допълнение на един Закон, който трябва обстойно да се смени.
Къде е оценката за въздействието? Къде е дебатът в обществото? Какво правим, колеги? Кога и по коя телевизия, и кои неправителствени организации са дошли и са ни казали какво е въздействието на този Закон, махайки един указателен знак, една указателна табела? Ще Ви кажа. Мотивът Ви за намаляване на жертвите, да ни накарате от съжаление и с емоции да приемаме изменение на един закон, също не е правилно, колеги. Нито ще увеличите, нито ще намалите жертвите по пътищата с махането на табела Е24.
И тук Ви правя предложение още сега, на второ четене – чл. 162, ал. 1 да отпадне от този Закон. Да не би да направите така, че да искате да го приемете още днес и на второ четене.
Уважаеми колеги, допускам, че има някакви други идеи в махането на тази табела. Какво пречи табелата, ако шофьорът, който управлява моторното средство, като види табелата намалява, а след това увеличава? Вторият Ви мотив. Ами и при стационарните камери така правим, колеги. Махнете тогава и стационарните камери. Много е несериозно, колеги. Много е несериозно, защото ако не направим Закона за движение по пътищата така, че да създава безопасни условия за движение по пътищата, ако не направим така, че контролният орган да се чувства онзи, който може да контролира, без да има опасност собствено за него, защото ще видите колко коли ще има скрити в храсталаците сега, колко тайно ще ни снимат.
Идеята Ви, колеги, според мен, като гледам всичко това, е като че ли искате да увеличите постъпленията в онзи фонд и след това сигурно ще искате по някакъв начин да изразходвате тези средства.
В изменението на този Закон няма нищо друго. Превантивната дейност я махате, наказателната я въвеждате. Въвеждате – няма да казвам „партизанщината“ – скриването в храсталаците. Нямате оценка на въздействието на Закона.
СТАНИСЛАВ ИВАНОВ (ГЕРБ, от място): Как да нямаме? Има. Приложено е.
РАМАДАН АТАЛАЙ: Нямате дебат в обществото… Колега, имате възможност след това да излезете на трибуната.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Моля Ви, не се обаждайте от място.
РАМАДАН АТАЛАЙ: Даже ще прекратя изказването си, за да имам време и да мога да Ви отговоря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Моля Ви, не влизайте в диалог със залата и не се обаждайте от място!
РАМАДАН АТАЛАЙ: Уважаеми колеги, ако продължаваме по този начин: всеки закон в началото и в края на Народното събрание, когато някои колеги все още не са в час, да предлагате едни определени – не искам да казвам лобистки – закони, то днес не сте познали.
В останалата част, дори в момента за първи път чувам, че обвинявате някой си съдия, който не бил в час и не разбрал какво става. Уважаеми колеги, съдебната инстанция не търпи коментари. Съдията, който е взел това решение, сигурно си има аргументи.
Да се върнем към Закона. Няма да намалите жертвите. Няма да намалите онези шофьори, които ще намалят, когато има камера, и след това ще увеличат. Наблягайте за безопасни условия и комфортни условия за движение по пътищата. Оправете пътищата, създайте надлези, подлези за преминаване на пешеходците, създайте условия и изменения в законите – да няма знак, който определя да се кара с 60 км и след 100 м да имате знак за 90 км, и след 50 м да имате знак за движение с 50 км в час.
Този Закон, колеги, днес е безполезен. Този Закон е прибързан. Този Закон не решава обществените взаимоотношения. Този Закон какво решава – Вие би трябвало да ни кажете. Движението за права и свободи ще се въздържим да подкрепим този Закон в този му вид. И Ви предлагам още веднъж отпадането в чл. 165 на ал. 1. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Това може да стане между първо и второ четене.
В името на коректността: към Законопроекта е приложена предварителна оценка на въздействието. Не зная дали при Вас го няма това в комплекта от документи, но има такава оценка.
Освен това, колегите от „Воля“ също заявиха желание да правят предложения между първо и второ четене, така че това опасение, че ще минем на две четения в едно заседание няма как да се случи. Темата беше обсъдена на Председателски съвет, от групите заявиха желание за предложение и още там беше решено, че днес няма да се разглежда Законопроектът на две четения. Това опасение може да отпадне. Бъдете спокойни.
Има ли реплики?
Заповядайте, господин Велчев.
КРАСИМИР ВЕЛЧЕВ (ГЕРБ): Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Винаги съм уважавал чувството за хумор, но когато от тази трибуна се подхвърля нещо като подигравка върху някои процедури, като например конфликтът на интереси, бих се обърнал към господин Аталай да му кажа, че когато говорим за енергетиката и за ВЕИ-та, и когато от тази трибуна съм призовавал да се обявява конфликт на интереси, той мълчеше.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Няма връзка, господин Велчев.
КРАСИМИР ВЕЛЧЕВ: Що се отнася до самия Законопроект и това, което казвате, тук и преди мен колеги изказаха мнение – няма нищо лошо в това да има скрити камери. Напротив, аз мисля, че това ще дисциплинира допълнително всички водачи, а не само там, където знаят, че могат да ги снимат.
Когато говорим за конфликт на интереси, ако някой от нас тук защитава предишната форма, при която като спреш и се започва: „Какво работиш? А, ти си в Народното събрание, добре, продължавай!“, ето това е конфликт на интереси – когато защитаваме обратната теза на тази, която сега застъпваме в Закона. Няма значение какво работиш, ако ти си нарушител, значи следват глоби и санкции, а не по старата форма – който има някаква карта било от полиция, било от друга служба, било от Министерския съвет, от съдебната система да не плаща глобите.
Това, което Вие пропагандирате в момента, наистина е конфликт на интереси за тези, които имат книжки и не искат да бъдат снимани, а искат да се измъкват от тази форма на контрол. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, господин Велчев.
Господин Лазаров, заповядайте за втора реплика.
ДИМИТЪР ЛАЗАРОВ (ГЕРБ): Уважаеми господин Председател! Уважаеми господин Аталай, дебатът тръгна в плоскост превенция. Всички говорят за специалната превенция и едва ли не никой не говори за генералната превенция, или може би се споменава някъде.
Господин Аталай, тази табела, за която говорите, съвсем не Ви дава право да карате по един или друг начин. Ограничението на скоростта е определено или в Закона – 50–140 километра, или чрез указателни табели – 60. Всеки български водач е длъжен да го спазва.
Тези табели са сложени в Закона, беше променен по-миналата година вследствие на едно тълкувателно решение на Върховния административен съд, който каза, че не могат да приемат като доказателство заснетите в случай на превишаване на скоростта с камери. И след това да получите санкцията чрез фиш. Това казва решението на Върховния административен съд, поради което беше променен Законът, за да има възможност да има тази санкция чрез фиш.
Извинявайте, ама ако на всички останали необозначени участъци от пътя, ако стане едно пътнотранспортно произшествие и чрез експертиза се установи, че сте превишили скоростта, поради това, че сте причинили значителни имуществени щети, или средна телесна повреда, делото влезе в съда, това съвсем не означава, че Вие няма да бъдете санкциониран за това, че сте управлявали в превишаване на скоростта.
Това изменение, понеже този въпрос беше поставен, беше в отговор на това тълкувателно решение на Върховния административен съд, което беше и по повод още нещо – разликата между констатиране на превишаване на скоростта с камера и глоба с фиш и когато Ви констатират по предишния традиционен начин, той вече не се практикува, с радар на място да Ви направят акт, след което да Ви направят наказателно постановление. Това третираше решението, но сега вече говорим само и единствено за установяване на превишаване с камери и глоба чрез фиш.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Лазаров.
Има ли трета реплика? Няма.
Господин Аталай, заповядайте за дуплика.
РАМАДАН АТАЛАЙ (ДПС): Благодаря, господин Председател.
Уважаеми колеги, от репликите разбрах следното: ако премахнем всички табели, тогава сниманите с камери снимки ще минат в съда. Нещо много несериозно!
А доколкото до този Закон, колеги, още веднъж Ви казвам: предлагам Ви да направим едно сериозно обсъждане на Закона за движение по пътищата и в този Закон да направим така, че и обществото да е доволно, и институциите, които ще отговарят за изпълнението на Закона, да си изпълняват задълженията.
А доколкото до конфликта на интереси, осем години съм разследван от доноси, колеги, имам два документа от Комисията по конфликт на интереси, че нямам конфликт на интереси в Комисията. Продължавайте, ГЕРБ, да пишете още доноси! Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви.
Други изказвания? (Народният представител Нина Миткова иска думата.)
Опасявам се, че за втори път искате да се изкажете, което не е възможно според нашия Правилник. Ако искате друга процедура, но за още изказване – няма как да Ви дам думата.
Има ли други изказвания? Няма.
Закривам дебата. (Шум и реплики. Народният представител Цветан Цветанов иска думата.)
Моля, малко по-енергично да заявявате желанията за изказвания. (Възгласи: „Ееее!” от БСП за България.)
Заповядайте, господин Цветанов.
ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ (ГЕРБ): Уважаеми господин Председател, уважаеми дами и господа народни представители!
Колеги, дебатът, който водим днес, е много съществен и много смислен, защото всеки един от нас е информиран, че всяка година – до 2009 г., жертвите по пътищата бяха около 1000 човека. И когато излизат колеги да говорят по тази тема, бих препоръчал да се запознаят с Резолюцията на Европейския парламент относно пътната безопасност 2011-2020 г. Там ще прочетете абсолютно всичко, което сме имали предвид, във всички тези мерки, които се предприемат – било то законодателни, от парламента, подзаконови нормативни актове, които са свързани с нормативна уредба, която също подобрява тази координация и взаимодействие. Когато говорим за пътна безопасност, трябва все пак да имаме предвид, че към 2009 г. в държавите от Европейския съюз, загиналите по пътищата на Европа са 35 хиляди човека. Ранените по пътищата на Европа са 1 милион и 500 хиляди Обществената щета, която е за Европейския съюз, се изравнява на 1 млрд. и 300 млн. евро. Сами си направете равносметка дали действително не трябва да се предприемат мерки, които да могат да подобряват тази пътна безопасност.
Изключително не подхожда председател на една парламентарна група да обвинява колежката Нели Петрова в нейното изказване и начинът, по който тя изрази мнението си. Защото, за разлика от този председател, мога да кажа, че Нели Петрова беше част от точно тази кауза да намалим смъртността по пътищата, защото тя загуби дъщеря си. Точно на пешеходна пътека във Варна! И тя се бореше със съдебната система! И благодарение на законодателните промени по инициатива на неправителствения сектор в Четиридесет и първия парламент, направихме законодателни промени, за да може действително споразумението, което се постигаше между извършителя на даденото пътно-транспортно произшествие и прокуратурата, да бъде отменено, за да може жертвите или близките на жертвите, да участват в този съдебен процес. И Вие знаете какъв дебат се водеше в Четиридесет и първия парламент. Тогава дори бяхме обвинявани от някои парламентарни групи, че търсим политически дивидент от съдбата и тежките преживявания, които са имали тези роднини и близки, но не! Ние сме се стремели само и единствено да можем действително да отговорим на очакванията на хората, да положим максимални усилия да ангажираме всички институции да работят активно за намаляване на смъртността по пътищата.
Само ще кажа, че за периода 2009-2012 г. спасените човешки животи са – по данни, които са от докладите, които излизат за всички тези периоди, около 1180 човека. Защото, знаете, че жертвите по пътищата – 2011-2012 г., достигнаха 600. Като направите равносметката, в предишните години бяха около 1000. Проблемът е, че тендецията започна отново да се възстановява към увеличаване жертвите по пътищата и последните две години имаме 708 загинали. Ранените също не намаляват, а се увеличават, което означава, че ние имаме съществен проблем.
Що се касае до глобите и всичко, което е свързано с камерите, смятам, че тук има доста спекулативно поведение и начин да се направи внушение, че държавата иска да събира някакви пари. Не! Всички знаете, че 2010 г., когато гледахме тези законодателни промени, се стигна до политически консенсус и гласувахме точно в парламента Законопроекта, който беше внесен, 50% от глобите да отиват във Фонд „Пътна безопасност“. За голямо съжаление, този Фонд „Пътна безопасност“ през последните години не може да играе съществена роля, защото, когато приключи календарната година, Вие знаете, че тези средства не остават като преходен остатък, а те просто зануляват сметката, което означава, че отново започва да се набират средства, но не могат да се реализират сериозните проекти, които са подготвени от Министерството на вътрешните работи и Министерството на транспорта.
Аз смятам, че тук трябва да рестартираме този Фонд „Пътна безопасност“, за да може тези средства, които се събират от нарушителите, пак повтарям, от нарушителите, да бъдат инвестирани и за тази превантивна дейност, която казаха колегите от „Движението за права и свободи“, за да могат учениците да бъдат обучавани и да могат контролните органи да работят със своята превантивност, която е заложена на колегите от КАТ в Министерството на вътрешните работи. Това можем да го направим само и единствено, когато изпълняваме този интегриран подход за промяна на законодателството. Всички ние знаем, че съвършено законодателство няма. Но всички ние знаем, че в точно този Регламент на Европейския парламент е записано, че трябва да се подобряват мерките и дори трябва да се търсят регионални проекти, които да бъдат реализирани от държави, които са в съседство и могат действително да правят законодателство, което да бъде еднакво, за да може да бъде прилагано.
И тук мога да кажа, че страната ни активно участва в Залцбургския форум. Знаете, там има осем държави от Европейския съюз и пет държави от Западните Балкани. Те присъстват само като гости, когато има Залцбургски форум. Там също се обсъжда точно тази тема за пътната безопасност и тя през последните години е била изключително актуална.
За мен е изключително важно да знаем, че когато едно правителство подобрява пътната инфраструктура и когато залага да бъдат изградени повече магистрални участъци, това означава, че ние повишаваме пътната безопасност. Защото по данни на Европейския парламент, точно на този регламент и данните, които са имали към 2009 г., смъртността по пътищата – говорим за селските пътища, е 55%, смъртността по пътищата в градска среда e 36%, а смъртността по магистралите е 6%. Сами направете равносметка дали не трябва действително да подкрепим правителството за усилията за подобряването на пътната инфраструктура, защото имаше политически партии в тези години, които излизаха и казваха, че асфалт не се яде, а днес всеки говори за пътната безопасност и казва, че трябва да се оправят дупките или трябва да се оправят пътищата.
Уважаеми колеги, по-специално от ляво, знаем, че след малко ще трябва да гледаме един Законопроект, който е свързан със социалното осигуряване, нека да бъдем реалисти и прагматични, за да можем да постигнем ефекта, който всички ние желаем. И тук искам специално да благодаря на всички колеги от всички парламентарни групи, които участваха във Вътрешната комисия само преди една седмица, когато този Законопроект беше гледан и дори колегите от БСП, от ДПС и от „Воля“ подкрепиха Законопроекта на първо четене във Вътрешната комисия, за което им благодаря.
Днес, както каза и председателят Главчев на Председателски съвет, имахме разговори по тази тема и когато установихме, че ще има дебат и ще има предложения между първо и второ четене, няма да направим предложение днес да гледаме първо и второ четене в едно заседание, защото смятаме, че действително трябва да дадем възможност, ако има колеги, които могат да дадат нещо разумно, то да бъде прието. Но, повярвайте, че това, което е проблем за страната ни е, че тези камери, които в момента функционират – стационарни, или тези, които са мобилните, са камери, които не могат да осреднят скоростта, засечена в един пробег от 100 км или от 50 км. Проблемът в България е това, че манталитетът на българския водач трябва да бъде променен, но трябва да бъде променен не само с народните представители, но и с изпълнителната власт, с неправителствения сектор. Разбира се, в тази дейност тук основен партньор трябва да бъдат медиите, защото чрез тях можем да въведем тази превантивност и мероприятия, които действително са мерки, които подобряват безопасността на движение по пътищата на България.
Разбира се, че може да се говори още много, но смятам, че това, че днес ние гледаме мерки, които съм убеден, че ще бъдат приети на второ четене, може би след определени оптимизирания на текстовете между първо и второ четене. Мога да кажа, че и Министерският съвет също предприеха мерки. Знаете, че има подзаконова нормативна уредба, която е в правомощията на Министерския съвет, вървят съгласувателни процедури между съответните ведомства, за да може и подзаконовият нормативен акт също да бъде променен, за да може да има интегритет и за това, което говорихме преди малко.
Тук ще споделя, че имаше много неодобрение от гърбиците, които бяха изградени, или имаше в един период преди пет-шест години. Знаете, че тогава имаше подзаконови нормативни актове, които ограничаваха възможността местната власт да изгражда подобни гърбици, за да не затрудняваме движението по градската среда, но знаете, че тогава подзаконовата нормативна уредба, която, мисля, че беше от 1989 г., – Министерството на регионалното развитие и Министерството на вътрешните работи взехме принципно решение, то беше на база инициативата на неправителствения сектор и това бяха почернените майки, каквато е в момента и Нели Петрова от парламентарната група на ГЕРБ.
Колеги, присъствието на Нели Петрова в нашата парламентарна група е за да дадем повече възможност на неправителствения сектор да участва активно в законодателната дейност. И когато някой се отнася подигравателно и говори за мажоритарната система, мога да кажа, че Нели Петрова има много по-добър обществен рейтинг за нейната кауза и затова, което тя е правила досега и ще продължава да прави. (Ръкопляскания.)
Моля Ви, когато излизаме и говорим по този начин, нека да се отнасяме с уважение към всеки един народен представител, защото той представлява определени хора, представлява дадена парламентарна група.
Нека и колегите от Варна, защото тук видяхме, че имаше сериозен дебат, както от нашата група и на народния представител Георгиева – имаше сериозен сблъсък на идеи, но, давайте решения, защото решенията трябва да бъдат приемани от българския парламент, а ние сме си поставили цел, която трябва да бъде изпълнена, а знаете, че по Регламента на Европейската комисия и на Европейския парламент, че 2020 г. жертвите по пътищата трябва да бъдат наполовина от жертвите, които са били 2010 г. Точно затова мерките, които предприемаме, е да могат действително да бъдат постигнати тези високи цели и жертвите по пътищата да бъдат около 380–388, за да може да постигнем това, което и хората очакват, а и се надявам, че всеки един от нас ще вложи максимални усилия и с личния си пример да даваме правилния начин на шофиране и правилния начин за спазване на Закона за движението по пътищата.
Аз благодаря за този дебат, защото никой не предполагаше, че той ще отнеме близо два часа. Благодаря на всички тези, които днес се изказаха, взеха отношение. Надявам се, че ще бъдат така активни и във възможността, която имат между първо и второ четене, да направят законодателни промени, за да могат да бъдат обсъдени и във водещата комисия – Комисията по транспорта, и да влезем в пленарната зала с текстове, които да бъдат част от мерките, които предприемаме. Да, в месеците и годините напред, ще правим и допълнителни промени, ако те водят до ограничаване на смъртността по пътищата, защото не знам дали има някой народен представител, който може да защитава обратната теза. Аз искам да помоля всички колеги, които казаха, че ще се въздържат – това е първо четене, че това е много ясен политически знак на всички парламентарни групи в общите усилия на държавата и на всички народни представители, за да намалим смъртността по пътищата.
Благодаря на изразената позиция от представителите на БСП, защото представителят на „Воля“ – господин Марешки като председател, каза, че не му харесвало това, че имало законопроект, по който ГЕРБ, „Обединени патриоти“, и БСП ще се обединят.
Колеги, всеки един законопроект, който е добър за обществото, ще бъде подкрепен от парламентарната група на ГЕРБ, независимо дали е внесен от БСП, от „Воля“, от „Обединени патриоти“ или от ГЕРБ. (Ръкопляскания от ГЕРБ.) Защото смятаме, че това е наше задължение и начинът, по който трябва да работи Четиридесет и четвъртият парламент! Благодаря Ви, колеги от БСП. (Ръкопляскания от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Цветанов.
Три реплики – първо, народният представител Драгомир Стойнев, след това госпожа Георгиева и накрая – Рамадан Аталай.
ДРАГОМИР СТОЙНЕВ (БСП за България): Уважаеми господин Председател, уважаеми дами и господа народни представители! Уважаеми господин Цветанов, силата на „БСП за България“ е, че ние сме последователни и се радвам, че и Вие тръгвате по този път, защото за една година явно сте преживял вътрешен катарзис (ръкопляскания от „БСП за България“, оживление), защото тези предложения преди една година Вие не ги подкрепихте, освен господин Иванов. Хубаво сега е, че с този патос говорите на цялата парламентарна група и заставате зад тези предложения и ние ще ги подкрепим. (Реплики от ГЕРБ.)
Така че за нас не се притеснявайте. И се радвам за тази еволюция, която има при Вас, но остро възразявам по начина, по който изразихте своята теза, че едва ли не сте имали упрек към предложенията на госпожа Петрова, касаещи законодателството в Четиридесет и второто народно събрание. (Реплики от ГЕРБ.) Госпожа Петрова бе подкрепена от парламентарната група на БСП, застанахме зад тези предложения… (Реплики от ГЕРБ.)
Точно така е.
Искам да заявите кои са тези политически сили, които са Ви упреквали, че едва ли не сте искали от този инцидент да има политически дивидент, ние в Четиридесет и второто народно събрание, напротив, не сме имали упреци към Вас и сме подкрепили това законодателство. Благодаря Ви. (Ръкопляскания от „БСП за България“.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Втора реплика?
Заповядайте, госпожо Георгиева.
БОРЯНА ГЕОРГИЕВА (Воля): Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги, благодаря за изказването.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Това е реплика към народния представител Цветан Цветанов.
БОРЯНА ГЕОРГИЕВА: Да, точно така.
Искам да отбележа, че ние от политическата група на „Воля“ също ще подкрепяме законопроекти, които са в полза на обществото и в полза на народа, затова сме тук. Не искам да оставате с грешно впечатление, че ние не искаме камери. Напротив, ние искаме двойно повече камери, но не искаме да се премахват пътните знаци. Преди две години се приемат знаците. Кои са хората, които са подкрепили и защо са го направили? За да може две години по-късно да ги премахнем и след още две години пак да ги поставим. В цял свят има предупредителни знаци за видеонаблюдение, а ние ги премахваме. Казвате, че това е един от начините за предотвратяване на войната по пътищата. Ако е така, нека да се съберат експерти, нека да се обсъдят кои са останалите начини и да се направят пълни промени, а не да се правят на час по лъжичка. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаема госпожо Георгиева.
Заповядайте – господин Аталай, имате думата за трета реплика.
РАМАДАН АТАЛАЙ (ДПС): Благодаря, господин Председател.
Уважаеми колеги, господин Цветанов! Уважаеми колеги, не виждам нито един народен представител в тази зала, който да е против намаляване на жертвите. Не поставяйте въпроса така. Нашите съболезнования към колежката и нейните усилия, и ние я приветстваме. Не влизайте обаче в съжалителната схема и да накарате народните представители да гласуват за нещо, което абсолютно няма връзка с жертвите. Вие самият казахте, че сте намалили жертвите от 1000 на 600 с табелата. Без табелата колко ще бъдат?
Уважаеми колеги, много е несериозно! Много е несериозно! Обяснихте, че 56% от пътните транспортни произшествия са в селските пътища, 36% – в градските условия. И там ли има табели?
Колеги, обръщаме Ви внимание, че махането на табелата не решава въпроса с жертвите по пътищата. Махането на табелата е идеята да събирате средства в един фонд, който споменахте тук, и впоследствие по някакъв начин да ги изразходвате. Нямам нищо против този фонд дори да бъде захранен, ако е за превантивна дейност, и от държавните средства. Никой не е против превантивната дейност. Тази палиативна част – да излезете от тази трибуна и да обяснявате на обществото, че с махането на табела 24 ще намалите, господин Цветанов, жертвите по пътищата, е крайно неприятно. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Аталай.
Господин Цветанов, заповядайте за дуплика.
След него, изказване на народния представител Красимир Янков.
ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ (ГЕРБ): Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги народни представители! Убеден съм, че дори и тази законодателна инициатива, която бихме могли да реализираме в Четиридесет и четвъртия парламент, ще бъде недостатъчна за постигането на ефекта, към който всички се стремим, все пак трябва да имаме стъпки, които трябва да реализираме. Ако преценим, че тази стъпка води до тази ефективност, защо да не я приемем днес?
Искам специално да споделя пред Вас, че законодателният пакет, който се внася, не е решен от това, че народният представител се е събудил сутринта и е решил, че трябва да направи законодателна инициатива в тази посока. Това е работа, която е свършена от представители на Транспортната комисия, на Вътрешната комисия и представители от съответните институции, които са имали възможността да изразят своето мнение. Те също участват активно в идеите, които са предприели колегите, внесли този Законопроект.
Тук бих искал да призова, защото имаме допуск в залата на господин Рановски, който е от КАТ, да сподели как всъщност се стигна до Законопроекта, който внасяме днес за разглеждане в пленарната зала – на база на диалога с всички институции дори с неправителствения сектор.
Искам да споделя пред Вас, че Фонд „Пътна безопасност“ ще може действително да изгради тази инфраструктура за контрол, която ще даде по-голяма ефективност и това ще бъде реалната мярка, която ще бъде реализирана.
Също така искам да споделя, че колегите от другите парламентарни групи казаха, че е необходимо да влезем в училищата и да работим с учениците. Да, защото от Фонд „Пътна безопасност“, не знам дали сте запознати, но от години има междуведомствена работна група, която се ръководи от министъра на вътрешните работи. В нея участват абсолютно всички представители от заинтересованите институции, които имат пряко отношение към този интегриран подход и от тази гледна точка участва и неправителственият сектор. Там вече се разглеждат възможните средства, които да бъдат осигурени, по реализирането на определен проект, който е с превантивна дейност – дали ще бъде кампания за превенция, дали ще бъде обучение на учениците, заедно с контролните органи да презентират това, което трябва да научат децата и, разбира се, изграждането на инфраструктурата за камерите, които трябва да бъдат поставени.
Имаме удовлетвореност, че Министерството на регионалното развитие и благоустройството изградиха инфраструктура и знаете, че има камери, които контролират потока на автомобили. На тази инфраструктура могат само да се сложат камери, които да бъдат със съответната резолюция и със съответната софтуерна задача, за да може действително да изпълним това, за което днес говорим – повече камери, но не да се контролират гражданите и да им се ограничават правата. Това е, за да спасим човешки живот. Един човешки живот да спасим от тази законодателна мярка, смятам, че си заслужава. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Цветанов.
Преди изказването, лично обяснение на народния представител Нели Петрова.
НЕЛИ ПЕТРОВА (ГЕРБ): Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Тъй като колегите преди мен споменаха името ми, искам да се обърна към господин Аталай. Точно за този Фонд, за който Вие говорите, че незнайно къде ще бъдат изразходени тези средства, искам да Ви споделя, че преди пет години господин Цветанов беше човекът, който ни подаде ръка и ни помогна със сумата от 100 хил. лв. да бъдат изградени десет пешеходни пътеки в цяла България, където имаше загинали деца.
Вярвам, че този Фонд ще работи добре заедно с неправителствения сектор, от който и аз съм част, защото около мен са само такива родители и такива майки. Искрено се надявам, че господин Цветанов наистина пак ще ни окаже поредната помощ. Не мисля, че някой политик или колега може да си прави пиар на мой гръб или на гърба на някой друг почернен родител. Нека наистина да престанем с някакви квалификации. Редно е като законодатели и като хора, които сме в тази зала, да направим някаква промяна. Благодаря Ви. (Ръкопляскания от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаема госпожо Петрова.
Още повече, че фондовете обикновено са с целеви характер.
Заповядайте, господин Янков.
КРАСИМИР ЯНКОВ (БСП за България): Уважаеми господин Председател, уважаеми дами и господа народни представители! Понеже нямаше възможност да се включа в репликите към изказването на господин Цветанов, обръщам се към Вас, господин Цветанов. Това че говорите дълго и обстоятелствено не значи, че говорите аргументирано.
Промените, които се предлагат в Закона за движение по пътищата, са пожарникарски. Те са вследствие на акция, предприета по указание на премиера и това, което обяснявате, че има широк консенсус за конкретните промени в Закона, не е вярно. Необходим е анализ и за да има пресичане, превенция, по-малко нарушения на този Закон, трябва да бъде ангажирана изпълнителната власт в лицето на Министерството на вътрешните работи, конкретни действия и мероприятия, които се предприемат. Няма да стане само с тези две промени в Закона и Вие прекрасно го знаете.
Когато обяснявате, че има тенденция за повишаване на смъртните случаи, трябва да имате и смелостта да признаете, че в изпълнителната власт, в кабинетите, в които ГЕРБ е водеща политическа сила, точно в този период има увеличаване на пътните транспортни произшествия, включително и на смъртните случаи.
Едва ли тази тема трябва да предизвиква политически сблъсък. Трябва да се намери консенсус. Ние ще подкрепим тези промени, но искам да видя конкретни мерки, действия, мероприятия от Министерството на вътрешните работи с разбиране от министъра на вътрешните работи за проблемите, които има в самото ведомство, и начини, по които да се постигне намаляване на тези пътно-транспортни произшествия – поне това, което може да направи Министерството на вътрешните работи. Иначе комплексният подход по отношение на инвестиции в пътната инфраструктура, обучението на подрастващите, това е с дългосрочен хоризонт. Сега, утре, какво ще направите, гледат всички български граждани. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Янков.
Има ли реплики?
Господин Цветанов, заповядайте.
ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ (ГЕРБ): Уважаеми господин Председател, уважаеми дами и господа народни представители! Уважаеми господин Янков! Вие сте в правото си да използвате Вашата експертиза и да ползвате експертизата, на която залага БСП, защото виждаме, че ползвате експертизата на „България без цензура“. Може да ползвате господин Рановски, действително да Ви даде препоръки в тази посока.
Колеги, ние внасяме един Законопроект, който днес се гледа на първо четене и между първо и второ четене, господин Янков, имате пълните права като народен представител да внесете подобрение или Вашето виждате на базата на Вашата експертиза съответните законодателни промени, които могат да бъдат въведени на второ четене.
Що се отнася до това дали са пожарникарски, или не, ако една мярка води до ефект, аз съм „за“ да бъде приета. Защото бездействието ни дава възможност да толерираме или с мълчаливото си съгласие да има повече жертви по пътищата. Аз не искам да бъда участник в това, като народен представител.
Ние, народните представители от ГЕРБ, „Обединени патриоти“, разбира се, и Вашите народни представители, които ще подкрепят Законопроекта, сме точно тези, които искаме да подобрим тази тенденция, която да бъде към по-добре, а не към това, което Вие казахте за периода.
Ако започнем да си говорим за периоди, мисля, че няма да е много във Ваша полза, така че ще спра до тук. Защото в момента имаме добър диалог, получаваме политическата подкрепа от БСП за този Законопроект и това, което казах преди малко – ще получите и нашата подкрепа за всички тези законодателни инициативи – добри за България и за обществото. Благодаря. (Ръкопляскания от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Цветанов.
Заповядайте, госпожо Дукова, за втора реплика.
СНЕЖАНА ДУКОВА (ГЕРБ): Уважаеми господин Председател! Уважаеми колега Янков, пледирате от тази трибуна да не се политизира този въпрос и аз съм съгласна с Вас. Ако това, което казвате, че е поръчка на премиера и е мултиплицирано в изказването на господин Цветанов, аз ще кажа – да, ще гласувам. Ако това, че той поръча да се направят такива мерки, за да се спре с убийствата, с травмите по пътищата, каква е логиката Ви? А може би днес в Лондон, когато гори тази сграда, нямаше нужда от пожарникарски мерки! Благодаря. (Ръкопляскания от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Има ли трета реплика?
Заповядайте, господин Янков.
КРАСИМИР ЯНКОВ (БСП за България): Уважаеми господин Председател, колеги! Многоуважаема госпожо Дукова, аз не съм против пожарникарите да могат да реагират своевременно, когато има нужда от техните действия. Но те трябва да бъдат обучени, мотивирани, окомплектовани. Това е като отговор на Вашата реплика. Вие сама можете да си разтълкувате какво искам да Ви кажа.
Иначе на многоуважаемия господин Цветанов – господин Цветанов, слушайте какво говорят Вашите опоненти от тази парламентарна трибуна. Аз обявих, че ние ще подкрепим. Ние ще имаме и предложения между първо и второ четене, но Ви обърнах внимание, че само с промени в Закона за движение по пътищата няма да стане, а с конкретни действия, мерки, мероприятия от Министерството на вътрешните работи, повече пари за инфраструктура, повече възможности, за да бъдат обучени подрастващите, обществото ни да бъде толерантно по пътищата. Ние демонстрираме, че можем да чуем всеки експерт в Република България. Вие се затваряте във Вашата експертиза. Това, което се опитвате да внушите, говорейки дълго, не е убедително, Ви казах!
Иначе по отношение на самата програма на БСП, само ще Ви припомня факта, че ние като политическа партия за предсрочните парламентарни избори предложихме и обсъдихме с експертите Програмата си за вътрешна сигурност и обществен ред и Вие две седмици по-късно повторихте, преписахте нашата програма. (Шум и реплики, смях от ГЕРБ.)
Повтаряте тази лъжа за хилядата полицаи, които са необходими – БСП гледа от Вашата програма, запознайте се с програмите и на другите. Аз Ви апелирам – чувайте и аргументите, и това, което говорят всички. В експертизата на БСП и с експертите, които работим, и с това, което има и в парламентарната група като възможности, ние ще Ви даде добри идеи. Възползвайте се! Благодаря Ви. (Ръкопляскания от „БСП за България“.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Янков.
Други изказвания? Няма.
Заповядайте, господин Рановски, за да отговорите на поставените въпроси. (Реплики.)
Моля Ви, разговори – извън залата.
БОЙКО РАНОВСКИ: Уважаеми господин Председател, уважаеми дами и господа народни представители! Дебатът, който се води тук, още веднъж показва, че темата с пътната безопасност касае всички нас и само едни общи усилия могат да доведат до намаление на черната статистика, която всички виждаме и за която ни сочат с пръст навсякъде, където се провеждат международни конференции.
Дейността, която извършва „Пътна полиция“, основно за контрол на водачите е насочена за коригиране поведението на водачите, преосмисляне на поведението им на пътя и спазване на правилата за движение.
В Закона много ясно е казано, че всички, които участват на пътя – водачите, трябва да спазват правилата за движение. Превишаванията на скоростта са регламентирани в закона, че се заснемат с автоматизирани технически средства, водачите не се спират, не се проверяват и получават съответната глоба с електронен фиш на адреса на собственика на моторното превозно средство.
Процесът по въвеждане на автоматизирани технически средства е започнал много назад в годините – през 2008 г., с първите камери. През 2010 г. са въведени първите стационарни камери за контрол на скоростта. Броят на мобилните камери през годините се е увеличил, в момента са 148.
Но за да имаме ефективен и реален контрол, не би трябвало да поставяме съответните пътни знаци, предупреждаващи водача. Само за пример ще Ви дам, че през годините, когато броят на загиналите е бил най-нисък – 2011 г., 2012 г., 2013 г., тогава пред мобилните камери за контрол над скоростта не са се поставяли предупредителни пътни знаци. Те бяха въведени в началото на 2015 г. във връзка с Тълкувателно решение № 1 и за да може да заработи отново дейността с автоматизирани технически средства, тъй като през 2014 г. дейността с мобилните камери за контрол беше прекратена и беше върнат старият метод със спиране, със съставяне акт на място, което бавна и тромава процедура и тя не работи.
Махането на знаците преди мобилните камери е от изключително значение, за да има реален и ефективен контрол над водачите на моторни превозни средства. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Рановски.
Подлагам на първо гласуване Законопроект за изменение на Закона за движение по пътищата, № 754-01-17, внесен от народния представител Цветан Цветанов и група народни представители на 2 юни 2017 г.
Гласували 191 народни представители: за 165, против няма, въздържали се 26.
Законопроектът е приет на първо гласуване.
Процедура – заповядайте, господин Иванов.
СТАНИСЛАВ ИВАНОВ (ГЕРБ): Благодаря, уважаеми господин Председател.
Уважаеми колеги, предлагам процедура за съкращаване на срока за внасяне на предложения между първо и второ четене на пет дни. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Обратно становище? Няма.
Гласуваме направеното предложение.
Гласували 184 народни представители: за 161, против 5, въздържали се 18.
Предложението е прието.

Преминаваме към следващата точка от дневния ред:
ВТОРО ГЛАСУВАНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ЕНЕРГЕТИКАТА.
Доклад на Комисията по енергетика за второ гласуване. Председателят на Комисията Делян Добрев е на трибуната и ще Ви запознае с неговото съдържание.
ДОКЛАДЧИК ДЕЛЯН ДОБРЕВ: Благодаря, уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! (Шум, реплики и смях в залата).
„Доклад относно Законопроект за допълнение на Закона за енергетиката, № 754-01-2, внесен от Делян Добрев и група народни представители на 18 май 2017 г., приет на първо гласуване на 1 юни 2017 г.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Извинявайте, господин Добрев, само за момент.
Колеги, заемете местата си или напуснете залата, но това е второ гласуване и Ви напомням, че са необходими Вашите гласове – на тези, които искат да изразят някакво отношение по Законопроекта. Предстоят гласувания.
Имате думата, уважаеми господин Добрев.
ДОКЛАДЧИК ДЕЛЯН ДОБРЕВ: Благодаря.
„Закон за допълнение на Закона за енергетиката.“
Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на закона.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Изказвания? Няма изказвания.
Моля, гласувайте.
Гласуваме текста на вносителя за наименованието на Закона, изцяло подкрепен от Комисията.
Гласували 134 народни представители: за 124, против 2, въздържали се 8.
Наименованието на Закона е прието.
ДОКЛАДЧИК ДЕЛЯН ДОБРЕВ: Параграф единствен – предложение от народните представители Таско Ерменков, Иван Генов и Атанас Костадинов.
„Параграф единствен се изменя, както следва:
Параграф единствен. Чл. 30, ал. 4 се изменя така:
„(4) Комисията не регулира цените за продажба на топлинна енергия и не определя цени по чл. 33, ал. 1 на производители, които съгласно одитираните годишни финансови отчети за някоя от предходните три календарни години имат общи годишни приходи над 5 000 000 лв. и приходите им от продажба на електрическа енергия от комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия надвишават 35 на сто от общите им годишни приходи. Правилото по предходното изречение не се отнася за производители, които:
1. осъществяват пренос и снабдяване с топлинна енергия на битови клиенти;
2. използват произведената топлинна енергия за производство на растителна земеделска продукция за количествата топлинна енергия, действително използвани за производство на такава продукция и съответстващите им количества електроенергия.“
Комисията не подкрепя предложението.
Предложение от народния представител Таско Ерменков, направено по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за параграф единствен, който става § 1:
„§ 1. В чл. 30, ал. 4 след думата „използват“ се добавя „не по-малко от 100 на 100 от“.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви.
Имате думата за изказвания.
Заповядайте, господин Ерменков.
ТАСКО ЕРМЕНКОВ (БСП за България): Уважаеми господин Председател, уважаеми дами и господа народни представители! понеже става въпрос за едно предложение, което направихме с колегите от Парламентарната група на БСП, искам да обоснова това, което предложихме и Комисията не прие.
Става въпрос за това, че комбинирано високоефективно производство на електроенергия и топлинна енергия е само тогава, когато имаме полезно използване на топлинната енергия. Когато в миналия парламент внесохме предложението зеленчукопроизводителите, които имат парници, да имат възможност да изграждат своите когенерации, при които такива са оразмерени, че топлинната енергия да отива за производство на зеленчуци и тогава да се използва преференциална цена за електроенергията, имахме предвид, че този термин –„високоефективно комбинирано производство“, ще бъде използван и от Комисията за енергийно и водно регулиране.
Оказа се обаче, че Комисията за енергийно и водно регулиране на заседанието на Комисията по енергетика към парламента реши да ни докаже, че те от Комисия за енергийно и водно регулиране са се превърнали в Комисия за енергийно и водно регистриране! Те не искат да правят контрол, те не искат да се занимават с това да определят кое точно от производствата е високоефективно. Нещо повече – решават, че нещата могат да бъдат полезни, когато им се дадат много прости показатели и те само като регистратор ги вкарват. Когато обсъждахме доклада на тази Комисия, аз обявих, че по този начин е по-добре да въведем един мощен компютър, да въвеждаме вътре данните, ще излизат резултатите навън и всичко даже ще е по-евтино за държавата.
Не може общественият регулатор да използва термини в становищата си, които не отговарят на действителността и които биха нарушили доверието на хората в неговата регулираща дейност, и да се опитват да доказват, че неефективността на производството може да бъде причина за бездействието на Комисията.
Поради тази причина направихме това предложение. Нашето предложение отговаря по дух, по смисъл и по фактическо състояние на нещата. Какво е „високоефективно комбинирано производство“ – само за онази топлинна енергия, която е използвана в производството, да се отчита електрическата енергия. Комисията не прие това нещо с доводите, че Комисията за енергийно и водно регулиране обясни, че няма технологична възможност те да определят и да правят този контрол.
Изхождайки от това, че когато въвеждахме Закона в миналия парламент имахме предвид, че цялата енергия ще бъде използвана за топлинна енергия, затова направих и второто предложение, след като беше отхвърлено първото, но аз не го оттеглям и ще помоля то да бъде гласувано, въпреки всичко – за 100-те процента.
Само ще помоля, ако ще разглеждаме 100-те процента и Вие ще отхвърлите отново нашето предложение с господин Генов, нека да отпаднат думите „не по-малко“, защото „не по-малко от 100%“ предполага, че има и повече. И да остане само „100%“. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви.
Реплики? Няма.
Други изказвания?
Заповядайте, господин Добрев.
ДОКЛАДЧИК ДЕЛЯН ДОБРЕВ: Уважаеми колеги, предложението на колегите Таско Ерменков и група народни представители беше отхвърлено в Комисията не заради това, че Комисията за енергийно и водно регулиране не може или няма желание да следи и да контролира въпросните производители на топлинна енергия, а защото на всички членове на Комисията по енергетика стана ясно, че двама от конкретните производители се опитват да измамят системата така да се каже.
Дадохме примери, в които в ТЕЦ „Видахим“ се опитват да получат няколко десетки милиони на базата на сключен договор за 39,6 декара оранжерия. Показахме Ви също така и статистика, в която на всички девет съществуващи оранжерии в България, топлоснабдявани с когенерации, са необходими 4 – 5 мегавата за 500-декарова оранжерия.
Следователно самият „Видахим“ трябва да направи оранжерия от 20 000 декара, за да използва тези 157 мегавата за производство на топлинна електрическа енергия. Вместо 20 000 декара, те са приложили договорче за 39,6 декара.
Ако направим обратната калкулация, ще излезе, че за тази оранжерия от 39,6 декара им трябват 0,3 мегавата. 0,3 мегавата, а те кандидатстват за 157 мегавата! Разбирате ли каква е разликата? Петстотин пъти!
Да вземем примера с ТЕЦ „Свищов“. Според заявлението на ТЕЦ „Свищов“ в регулатора те имат сключен договор за 3,5 декара, дори нямат 39,6 декара, а имат десет пъти по-малко! 3,5 декара!
Основанието да не бъдат приети текстовете бе не само трудността от контрол, както сподели и регулаторът, но очевидната цел на тези производители!
Ако решите да излезете и да направите реплика, имайте предвид, че тези централи не могат да работят под определен минимален товар, който да задоволява собствените им нужди. Ако това не е схема, защо някой ще поиска да работи с 0,3 мегавата, при положение че не може да работи на по-малко от 12 мегавата?! Разбирате ли какво се получава? Дори да приемем тези текстове и кажем: „Да, ние ще платим за тези 0,3 мегавата“, след това той ще дойде в регулатора и ще каже: „Добре, ама аз не мога да работя на по-малко от 12“, или „Не мога да работя на по-малко от 20 мегавата“. При положение, че ми давате да работя, аз ще работя и ще си получавам парите.
РЕПЛИКА ОТ „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“: Какъв му е проблемът? Продава го на свободния пазар.
ДОКЛАДЧИК ДЕЛЯН ДОБРЕВ: Колеги, това предложение, включително корекцията, която направи колега Таско Ерменков – да се използва 100% от топлинния товар, бе приета единодушно от Комисията по енергетика. Надявам се да се обединим около това предложение. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Ще изразите ли отношение как може да бъде повече от 100%? Може би „не по-малко“ трябва да отпадне действително? (Реплики от народния представител Делян Добрев встрани от микрофоните.)
Заповядайте.
ДОКЛАДЧИК ДЕЛЯН ДОБРЕВ: Ще взема отношение и по предложението на колегата. Той даде такова редакционно предложение. Може би е прав. И в Комисия, и тук трябва да гласуваме, че думите „не по-малко от“ трябва да отпаднат, тоест да остане „100%“. Това обаче трябва да се гласува отделно като предложение, внесено в залата.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Реплика?
Заповядайте.
ПЛАМЕН ХРИСТОВ (Воля): Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Използвам правото си на реплика, от една страна, да се съглася с господин Добрев, а от друга страна, да го репликирам.
Ние отхвърлихме предложението на колегите от БСП не защото по някаква причина сме несъгласни с него, а именно защото господин Ерменков направи по-добро предложение – замяната на „70%“ с „100%“.
Аз лично бях много силно впечатлен в Комисията, че постигнахме абсолютно единодушие и всички парламентарни групи се обединихме около това гласуване и го подкрепихме.
Сега се надявам тенденцията наистина да не се обърне и да направим нещо по-различно. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Христов.
Втора реплика – народният представител Филип Попов.
ФИЛИП ПОПОВ (БСП за България): Благодаря.
Уважаеми господин Председател, уважаеми господин Добрев! На първо четене на този Законопроект аз ясно и категорично изложих мотивите, както и загубата на НЕК по отношение на тези две предприятия.
Вие говорите тук за заобикаляне на Закона и за далавера. Нека Ви попитам: колко струва електрическата енергия на топлофикациите за една година? Вие ясно знаете колко струва, защото се съдържа и в доклада на КЕВР за следващия ценови период. Това са близо 315 млн. лв. Тези дружества осигуряват около 2 млн. 100 хил. 214 мегаватчаса електрическа енергия при средна преференциална цена от 149,97 лв. Спомняте си колко беше преференциалната цена по отношение на „Видахим“ – доста по-малка. Тъй като тази цена е два пъти по-висока от пазарната, половината от общата стойност на разходите или около 168 млн. лв. се начисляват като задължения към обществото.
Тук отново е моят въпрос към Вас. Имам тук сравнителна таблица по отношение на „Топлофикация – София“ и общо разходи на НЕК за електрическа енергия, произвеждана от топлофикационните дружества – 105 милиона; от „Топлофикация“ – 41 милиона и така нататък, няма да изброявам всичките. Общо високоефективна енергия за топлофикациите – 314 млн. 966 хил.
Пак повтарям: нека да се мери с равен аршин! Казах го и на първо четене. Нека се спре източването на пари от енергетиката по този начин, но нека да бъде еднакво за всички, а не отново да се започва, както го направихте за втори път – с най-малкия и с най-ощетения – със Северозападна България. Защото каквото и да се случи в Северозападна България, то винаги е негативно, когато управлява ГЕРБ. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Попов.
Има ли други реплики? Няма.
Господин Добрев, заповядайте за дуплика.
ДОКЛАДЧИК ДЕЛЯН ДОБРЕВ: Благодаря на господин Христов за направената реплика. Пропуснах наистина да отбележа този факт.
Друго, което пропуснах да отбележа, е, че въпросното предложение на колегите от БСП получи негативни, изцяло негативни становища и от Министерството на енергетика, и от Комисията по енергийно и водно регулиране, и от четирите работодателски организации, които лично присъстваха на Комисията. Имаха официално внесени становища и си бяха направили труда да дойдат с ръководствата – ръководствата на работодателските организации, ръководството на Министерството, ръководството на Комисията по енергийно и водно регулиране, за да се противопоставят на текста на колегите.
Защо мислите го направиха? Ако не го бяха направили и ние приемем такъв текст, след това всички ние трябва да обясняваме защо сме позволили разходите в енергетиката да се увеличат с 30 – 40 млн. лв. на година.
По отношение репликата на господин Попов.
Господин Попов, когато преди две години правихме реформата в енергетиката, парите на топлофикациите ги намалихме с около 150 милиона. Около 150 милиона сме ги намалили! Триста и петнайсетте милиона, които цитирате в момента, е правилно число, но това число е след редукцията. Преди редукцията бяха 500 милиона. И по време на тази редукция отрязахме и въпросните 50 млн. лв., всъщност бяха около 60 млн. лв., за „Видахим“ и ТЕЦ „Свищов“. Ако си спомняте, „Видахим“ произвеждаше гуми за 2 млн. лв., но тежеше на енергетиката с 50 млн. лв. – тоест 52 милион лева общо приходи, от които 2 млн. лв. загуби, и 50 млн. лв. от тока. Подобна беше ситуацията и в ТЕЦ „Свищов“.
Сега не ощетяваме никого, не ощетяваме тези две предприятия. Това го направихме преди две години още. Всъщност още преди две години съкратихме тези 60 млн. лв. от това неефективно субсидиране на незнайно какви дейности. Защото, ако пресметнете пък тези 2 млн. лв. от производство на гуми, ще се окаже сигурно, че при един 24-часов работен ден, 365 дни в годината, ще се окаже, че всеки ден се правят по няколко чифта гуми. Това ще се окаже! Защото гумите, които се произвеждат, са големи и са скъпи. И тази калкулация сме правили. Така че тук не става въпрос да ощетим сега някого, става въпрос за това да предотвратим отново включване на десетки милиони лева в сметката за електроенергия. И пак повтарям – отрицателни становища и лично присъствие и на работодателски организации, и на Министерството на енергетиката, и на Комисията за енергийно и водно регулиране. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Добрев.
ТАСКО ЕРМЕНКОВ (БСП за България, от място): Ако обичате, искам лично обяснение понеже ме споменаха.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Заповядайте за лично обяснение.
ТАСКО ЕРМЕНКОВ (БСП за България): Извинявайте, че ще отнема малко повече време.
Уважаеми господин Председател, вземам думата за лично обяснение по повод изказването на колегата от „Воля“, който ме спомена за това нещо.
Искам да Ви кажа, че предложението, което направих, не беше направено преди, а след като беше отхвърлено нашето предложение, защото това предложение, което направихме ние с колегите от БСП, идеята беше да се затвори вратата, а не да се отваря. Това че „Видахим“ примерно не може да работи под 12 мегавата или 20 мегавата за собствени нужди, означава, че тя няма да работи като когенерация, няма да работи като възобновяемо производство. Затваряхме по този начин тази врата. Но понеже видяхме, че това няма да се получи по начина, по който предлагаме, направихме нашето предложение при отворената от вносителите вратичка 70%, защото оставаха 30%, които приблизително са равни на около 10 мегавата неконтролируемо високоефективно производство, да е затворена 100%. Това беше причината!
Само да Ви стане ясно защо сме направили това предложение.
Моето второ предложение беше в резултат на отхвърлянето на първото. А смисълът и на двете, според мен, е еднакъв. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Ерменков. Колегата с добро Ви спомена.
Заповядайте, господин Генов.
ИВАН ГЕНОВ (БСП за България): Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Някой може да ме обвини, че съм като Мирча Кришан и краставицата!
Аз оставам на своята позиция! Както обясних и предния път, така настоявам и сега, да се чуят аргументите. Седемдесет процента, сто процента, всички останали проценти са частен случай от нашето предложение. Частни случаи! Не може Агенцията за енергийно и водно регулиране да дава положително становище за 70%, което е частен случай на нашето предложение, и да дава отрицателно становище за предложението, което обхваща всички варианти! Това предложение е такова, че никой не може да ни обвини, че стимулираме или лобираме за някоя конкретна фирма, или се опитваме да накажем друга, или други конкретни фирми. Няма такова нещо! Това предложение е еднакво за всички и дава възможност на всеки, който използва когенерациите, сам да си преценява колко топлина ще използва за зеленчукопроизводство и за това еквивалентно количество електроенергия на тази топлина, за това количество електроенергия, той ще получи преференциална цена.
Това, което господин Добрев казва – не можели да работят под 12%. Ами, ако използват топлина 500 киловата, значи ще получат преференция за 500 киловата. Останалите произведени количества електроенергия – на свободния пазар! Какъв е проблемът? С какво това ще ощети НЕК? По какъв начин ще дойдат някакви претенции за 30, за 50, за 100 милиона от НЕК? Плаща се преференция само за еквивалентното количество електроенергия на топлината, която е използвана за производство на зеленчуци.
В това отношение за мен е абсурдно – съжалявам, че не бях на Комисията, абсурдно е становището на КЕВР! Последният абзац от това становище, ако го прочетете внимателно, ще видите, че то обяснява как не можем да вземем такова решение, защото големите ТЕЦ-ове при това положение, ако имат малко количество топлина за земеделска продукция, голяма част от електроенергията им ще се наложи да отиде на свободния пазар, където цените са по-ниски и те ще претърпят големи загуби. Ами, нали заради това тръгнахме да променяме Закона, за да не използват? Това не са големи загуби. Те просто няма да получат далаверата, която можеха да получат по този текст на Закона, който е несъвършен. Затова го променяме.
И нещо друго, което е много по-важно, и сега ще го кажа.
Нямало възможност за контрол!
Колеги, дали са 70%, дали са 100%, дали са 99% – това е норма, която поставя Законът. За да проверяваме, че тази норма се спазва – иначе Законът няма смисъл, ако не се контролира, ние трябва да имаме измервания за изразходваното количество топлина, че тя не е 98%, ако се приеме това предложение, а е 100%. Такъв контрол трябва да има! Дали са 70, дали са 100%, контролът за изразходваната топлина трябва да го има!
Второ, тази преференция е само за производство на зеленчуци!
Трябва да има контрол! Дали тази оранжерия произвежда зеленчуци? Тя може да произвежда гъби, може да произвежда карамфили, може да произвежда ягоди – за тези производства няма преференции. Значи, контролът за това какво се произвежда също е необходим, без значение дали са 100% или е другото, нашето предложение за обхващане на целия диапазон.
Третото, което също е много важно, трябва да има някаква норма какво количество се произвежда от декар. Извинявайте, ама някой може да направи 10 дка оранжерия, която, както господин Добрев каза, може да има само ограда отстрани, без покрив и топли околната среда, не произвежда нищо, но има претенции. Като няма норма на производство, той ще купи от село, от баба Пена, 10 кг краставици и 10 кг домати и ще каже: ето, това ми е производството. Няма повече производство, това е моето производство, 100% от топлината съм изразходвал…
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Времето, господин Генов.
ИВАН ГЕНОВ: …плащайте!
Така че контрол дали са 100%, дали…
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Господин Генов, времето Ви изтече! Няма как да компенсираме отсъствието Ви в Комисията с удължаване времето на изказване.
ИВАН ГЕНОВ: Добре.
Помислете си, колеги! Помислете си!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Генов.
Реплики?
Заповядайте, господин Добрев.
ДОКЛАДЧИК ДЕЛЯН ДОБРЕВ (ГЕРБ): Уважаеми господин Генов, слушах Ви внимателно.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: След гласуването ще има почивка.
ДОКЛАДЧИК ДЕЛЯН ДОБРЕВ: Вие почти предложихте да започнем да броим краставиците по оранжериите. Не е работа това На регулатора. Комисията по енергийно и водно регулиране не трябва да се занимава с това да ходи и да мери декари, да гледа сяти ли са краставици, колко са краставиците, колко килограма краставици са излезли от един декар оранжерии и така нататък, за да удостоверим някакво харчене на топлинна енергия.
Казвате, че те щели да ползват тази малка частичка топлинна енергия, пък другата да си я продават на свободния пазар. Ами, да си я продават и сега. Да си я продават и сега, Кой им пречи? Пречи им това, че не им излиза сметката и затова искат да се закачат на електромера на НЕК, да дадем 30 милиона от енергетиката, за да може да им излезе сметката?! С тези декари, които Ви казвам, те ще произведат 0,2%, която ще им се плати по високата цена и 99,8% на свободен пазар. Те, ако можеха да продават 99,8% от енергията си на свободен пазар, щяха да го правят и сега.
Казвате откъде дойдоха тези 30 млн. лв.? Вижте им заявлението. Защо не поискаха 10 000 лв., след като ще ползват 0,2% от мощността, а са поискали 30 млн. лв.? Кажете ми, те вече са го поискали. Това не е нещо, което ще се случи. Това е нещо, което вече се е случило. Затова е следващият параграф в нашия Законопроект, който казва, че регулаторът ще вземе предвид тази разпоредба, която ще приемем днес, защото в противен случай регулаторът с нашия неясен текст от преди – от миналата година, срещу който аз бях против, да включваме да финансираме оранжерии през цената на тока.
От една страна затваряме всички излишни разходи в енергетиката, от друга страна, липсвах тогава, за съжаление, в комисията и в пленарна зала – бях командировка в чужбина, сме допуснали да финансираме оранжериите през цената на тока. И това трябва да се махне, ако питате мен. (Председателят дава сигнал, че времето е изтекло.) Вече е факт – 30 милиона заявка, вече е факт. Ако не приемем този Законопроект, трябва да обясните на българското общество защо допуснахте заради две централи, пак държавната енергетика да се източи с 30 млн. лв.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Добрев.
Има ли други реплики? Няма.
Заповядайте за дуплика, господин Генов – имате още три минути.
ИВАН ГЕНОВ (БСП за България): Нищо не разбирам, господин Добрев. (Смях.) Какво в нашето предложение Ви дава основание да смятате, че, ако то бъде прието, ще дойдат тези ТЕЦ-ове и ще искат 30 милиона, след като то е колкото количество топлина, толкова електроенергия и на преференциални цени?
И другото, не зная в какво ще се превръщаме, но, ако приемаме закон, трябва да знаем как контролираме изпълнението на закона. Ако не контролираме изпълнението на закона, според това как са написани текстовете в него, няма смисъл да го приемаме, защото това ще означава, че този закон няма да се изпълнява, без значение в каква област е. Има си указания в Закона, преференции за земеделска продукция. Това е. Трябва да се контролира – и топлината е за земеделска продукция, трябва да се контролира, че се произвежда земеделска продукция и трябва да се контролира, че тя не се купува от пазара, а се произвежда като количество.
Ние не се превръщаме в броячи на краставици. Трябва да намерим схема да контролираме това, което сме дали като преференция. Ако не можем да го контролираме, просто… Нямам нищо против, този Закон е приет в предното Народно събрание, аз не съм бил там народен представител и не мога да Ви кажа защо е приет. След като сме го приели така, трябва да го направим така, че той да важи за всички производители, за всички – който каквото иска да си произвежда, ако има преференциален елемент в производството, има преференции за тока. Това е. Съжалявам. Не мога да разбера какво неясно има в това, което говоря, и непрекъснато ми пробутвате някакви 30 милиона.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Генов.
Има много желаещи за изказване, което ще стане след 30-минутно прекъсване. (Народният представител Делян Добрев иска думата за лично обяснение.) Ще имате лично обяснение след почивката. Ще започнем с лично обяснение на народния представител Делян Добрев.
Да Ви уведомя, уважаеми колеги, по време на почивката Народното събрание е домакин на благотворителна инициатива, посветена на хората с увреждания. По този повод в Клуба на народния представител ще бъде открита изложба на „Арт инвалидни колички“, изработени от художничката Нина Жишева от Центъра за независим живот. Всички народни представители са поканени да присъстват на събитието.
В 12,05 ч. продължаваме с личното обяснение на народния представител Делян Добрев и останалите, изказващи се.

(След почивката.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Уважаеми колеги, моля да заемете местата си. Продължаваме пленарното заседание.
Квесторите да поканят колегите народни представители в залата.
За да приключим с предишната процедура, господин Добрев, заповядайте за лично обяснение.
ДОКЛАДЧИК ДЕЛЯН ДОБРЕВ: Благодаря, господин Председател.
Господин Генов, няколко пъти споменахте, казахте, че не можете да ме разберете, затова искам да Ви прочета нещо от становището на регулатора. Надявам се, като Ви го прочета, да разберете какво имам предвид и аз. Дадох и примери, явно пак не сте ме разбрали.
Затова Ви цитирам становището на регулатора:
„Това предложение не следва да бъде приемано предвид аргументите“ – и се изброяват аргументи. По средата на този текст се казва: „Направеното предложение за изменение на Проекта на Закона за енергетиката създава възможност целта на Закона да бъде заобиколена чрез използване на големи енергийни мощности, от които минимални количества топлинна енергия са предназначени за производство на земеделска продукция.“
И становището на регулатора завършва със следното: „Предвид горното, предложение, с входящ номер еди-кой си, е неприемливо и необосновано.“ Касае се конкретно за Вашето предложение. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Добрев.
За изказване думата има народният представител Рамадан Аталай.
РАМАДАН АТАЛАЙ (ДПС): Благодаря, господин Председател.
Уважаеми колеги! По стечение на обстоятелствата изпуснахме срока да дадем предложения между първо и второ четене, защото срокът беше съкратен. Но в Комисията бяхме направили предложение по чл. 83, ал. 5. Не знам защо не е отбелязано, господин Добрев?
ДОКЛАДЧИК ДЕЛЯН ДОБРЕВ: Когато не се приема, не се отбелязва – пише го в Правилника.
РАМАДАН АТАЛАЙ: Значи не сте го приели, добре.
Колеги, с няколко изречения искам да Ви обясня какво се случва с този Закон – Закон, който е правен за „Видахим“, Закон за ТЕЦ „Свищов“. За двата ТЕЦ-а става въпрос, колеги. Но първоначално предисторията.
Когато преди една година беше приет Законът, за да се дадат преференции за производство на когенерационна електроенергия или високоефективна електроенергия при производство на зеленчуци от оранжерии, е пропуснато колко процента от топлинната енергия, която се ползва, да се заплати за тази произведена или ползвана топлинна енергия съответната електроенергия, и затова има определени искания. Разбрахме тук от Вас, че всички те искат за 100% от произведената топлинна енергия, реципрочно електроенергия, преференциална цена.
Отиваме на двете крайности. Досега 100% от произведената електроенергия сме я плащали. Сега им казваме: Вие ще ползвате 100% топлинната енергия. Колеги, това на прост език означава, че от тук нататък преференциални цени за производство в оранжерии няма да има, и за това нещо ще носи отговорност господин Таско Ерменков. Защо няма да има? Защото толкова хитро постъпиха ГЕРБ. Господин Делян Добрев тук от трибуната няколко пъти казва, заедно с господин Николов, че те няма да подкрепят зеленчукопроизводството в оранжериите. Не чух госпожа министър Танева дали е на това мнение?
Вие днес тръгвате в обратната стратегия с обратните предложения и затова възниква въпросът: какво правиха работодателите там? Те бяха извикани против другите работодатели, защото на тях не им беше обяснено, че трябва да се заплати онази част от електроенергията, произвела точно толкова топлинна енергия, която трябва да се използва за производство на зеленчуци. Ако това нещо им беше обяснено, те нямаше да имат претенции. Но тъй като им беше казано, че това е Закон, частичен за „Видахим“ и за „Свищов“, те бяха против.
И сега поставяме вече въпроса, колеги – от тук нататък преференции за високоефективна електроенергия при производство на зеленчуци в оранжерии няма да има. Аз тогава очаквам господин Делян Добрев от тук да предложи да отпадне в чл. 30 т. 4. Защото това, което Вие предложихте със 100%, тези хора няма да ползват част от топлинната енергия за отопляване на сградите си, загубите няма да им се отчетат. Те 100% по никакъв начин не могат да си ползват произведената топлинна енергия в оранжериите си. С този текст Вие решихте проблема с отпадането на преференциите.
Обаче работодателите, господин Добрев, бяха и повдигнаха въпроса: какво правим с преференциалните цени на топлофикациите? Както всички други поставиха тук на дневен ред въпроса.
Ако ще променим философията на Закона за енергетиката и стратегията в енергетиката, още сега Ви предлагам да гласуваме против този Закон за изменение и допълнение, да направим нов закон, където да премахнем всякакви преференциални цени на кафявата енергия, на зелената енергия, и по този начин вече ще сте постигнали Вашата цел. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Аталай.
Реплики? Няма.
Други изказвания?
Заповядайте, господин Тошев.
ВЛАДИМИР ТОШЕВ (ГЕРБ): Благодаря, господин Председател.
Уважаеми колеги, на първо четене се въздържах от изказване, защото считам, че малката промяна, която се предлага в Закона като текст, води до големи промени във философията на Закона. Но след приказките, които се изговориха на първо четене и сега на второ четене, не мога да не взема отношение. Все пак става въпрос за „Видахим“, като повод за тези промени.
Сега сме средата на 2017 г. Комбинатът е създаден през 1965 – 1969 г. – гордостта на Съвета за икономическа взаимопомощ. Тези от по-младите колеги, които не знаят какво означава това, това е конкуренцията на общия пазар, сега наречен „Европейски съюз“. И стигнахме от високотехнологични радиални гуми, да говорим за производство на краставици във „Видахим“. Истината е, че тези 40 дка оранжерии, които бяха споменати като повод за заобикаляне на Закона, съществуват от десетки години и са от другата страна на пътя на комбината. Те продължават да произвеждат домати и краставици и нямат нищо общо с „Видахим“. Най-вероятно формално щяха да бъдат използвани за повод.
Аз мога да предоставя, а те са достъпни, разбира се, отчетите за последните години от работата на комбината. Комбинатът е създаден като конгломерат от четири завода. Това е Заводът за гуми, Заводът за полиамидни влакна, Ремонтно-механичен завод и ТЕЦ-ът. В 1998 г. е обявен в несъстоятелност, фалирал е и така нататък. В средата на 2002 г. е приватизиран. От есента на 2002 г. работи елекрическата централа.
Първата произведена гума е в края на 2003 г. Тържествено с шествие, някъде около 4 километра, тя е търкаляна от завода до центъра на Видин с тържества, масови радости и така нататък. Оттогава насам заводът продължава да произвежда ток, а не гуми. А е приватизиран да произвежда гуми! Понеже съм участник в тези процеси, не ме гледайте учудено, но ще Ви кажа някои числа.
През 2013 г. по официални отчети приходите на завода са 54 милиона, от които 52 млн. лв. са от ток и 2 млн. лв. са от други дейности, но не само от гуми. Записано е „от други дейности“. В официалния отчет за 2015 г. и 2016 г., заверен от главния счетоводител, от изпълнителния директор и от член на Борда, няма нито едно число. Записани са дейности: косене на трева пред завода, почистване на цеха за смесителите, смяна на кран за водопровод и така нататък. Никаква друга дейност!
Сега ние искаме на тези хора да продължаваме да им пълним джобовете, защото в най-добрите си години – 2006 г. и 2007 г., в приватизирания „Видахим“ АД са работили около 700 човека, нормално малко над 500. Цитирайки отчетите, официално публикувани за завода, средната заплата е около 520-540 лв. Ако сметнем грубо, от тези петдесет и няколко милиона, които всяка година са вземани от държавата, малко по-малко от 3 млн. лв. са отивали за заплати. Всичко останало Вие кажете къде е отивало, защото дейност не е развивана!
Ако продължим по този начин, ще Ви кажа, че на 15 март 2015 г. министър Теменужка Петкова дойде във Видин, защото тогава се надигна голям вой, че ще бъде ликвидирано най-важното и най-структуроопределящо предприятие за Северозападна България. Като гледам, структурата на Северозапада не се е променила кой знае колко, че оттогава заводът не работи. Тогава НЕК на нас ни продаваше 1 мегават за 116 лв., а го изкупуваше от „Видахим“ по преференциална цена 140 лв. Казваме, че не натоварваме НЕК, а натоварваме себе си.
Затова искам от тази трибуна да кажа на работниците, че те са най-ощетените, защото това, което държавата е давала на завода, е десетки пъти повече от това, което е получавала.
Последно, 2007 г., 2011 г. и 2015 г. аз лично съм предлагал посредничество за работа на ишлеме на „Мишлин“, на „Барун“, на когото и да е да произвеждат гуми, а не да крадат от тока.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Приемаме, че сте се изказали по неприетия текст на колегите Ерменков, Генов и Костадинов.
Заповядайте за реплика, господин Попов.
ФИЛИП ПОПОВ (БСП за България): Уважаеми господин Председател! Уважаеми господин Тошев, няма как да не Ви направя реплика на това изказване. Помня какво се случи, когато госпожа Петкова дойде във Видин. Помня как 350-400 човека останаха на улицата барабар с техните семейства. Ето, това се случи, когато Теменужка Петкова дойде във Видин.
По отношение на цифрите считам, че се спекулира. 50 милиона били загубите на НЕК от „Видахим“. На първо четене, но ще го повторя отново на второ четене, това е абсурдна спекулация. Не е вярно, че цените на „Видахим“ са били 140 лв. за мегават час. Те са 134,08 лв. за 2015 г.
Твърдението, което правите Вие и господин Добрев, че от „Видахим“ са загубени 50 млн. лв., е невярно. Елементарната сметка, която всеки би могъл да направи, е, че средногодишното производство, което „Видахим“ е заявило и е отпуснато, е 160 310 мегаватчаса. С последното твърдение за цена на „Видахим“ – 134,08 лв. на мегаватчас, е 21 494 хил. лв.
Невярно е твърдението, че тази сума се отразява автоматично в цената на задълженията към обществото, както твърдите, тъй като няма производител на електроенергия в България, който да предоставя безплатно електроенергия на НЕК, пък неговите разходи да ги плаща някой друг.
По отношение на загубите за енергетиката от „Видахим“, за България ще установим, че цената, която ще плати всеки български потребител за сигурна доставка на българска енергия, повтарям – за сигурна доставка, възлиза на 0,002 лв. на киловатчас, или общо за 1 година това прави около 0,59 ст., при средно годишно потребление от 2400 киловатчаса. Или при годишна сметка на едно домакинство 528 лв., делът на произвежданата електрическа енергия от ТЕЦ „Видахим“ е 59 стотинки. Ето, това е на практика загубата за българската енергетика от предприятието „Видахим“, но същевременно това е единственото работещо предприятие в Северозападна България, осигуряващо доход и поминък на български граждани, за които ние сме длъжни да се грижим. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря.
Втора реплика – заповядайте, господин Добрев.
ДОКЛАДЧИК ДЕЛЯН ДОБРЕВ: Господин Тошев, благодаря Ви за коректните цифри – 54 милиона, от които 52 милиона от ток. Забравих да кажа, че „Видахим“ са взели още 2 млн. лв., или обърках цифрите. Като казахте, че тези 2 милиона са включително и от други дейности, които не можете да разберете – колко са от гуми, колко са от косенето на ливадата и така нататък. Дори да допуснем, че всички други дейности са производство на гуми, ако заводът работи 365 дни в годината, както би следвало да работи един завод, това означава, че на ден трябва да има 5500 лв. от гуми. Те са големи гуми. Едната гума струва 500 лв. Това означава, че този завод прави 10 гуми на ден. За да се произведат 10 гуми на ден, НЕК плаща 52 млн. лв. за произведена електроенергия.
Господин Попов цитира заявлението пред регулатора и казва „21 000 хиляди лева“. Господин Попов, 21 000 хиляди лв. са 21 млн. лв. Знам, че в хиляди звучи по-добре, но 21 000 хиляди лева са 21 млн. лв. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря, господин Добрев.
Заповядайте за трета реплика, господин Аталай.
РАМАДАН АТАЛАЙ (ДПС): Благодаря, господин Председател.
Мислех да взема думата по процедура, но от господин Тошев не чух нито едно изречение, свързано с чл. 30, ал. 4 от този Закон. Чух, че през комунистическо време е създаден завод, който по тяхно време искат да го затворят. Нищо друго не чух.
Колеги, става въпрос не за закон за „Видахим“. Става въпрос не за закон за „Свищов“. Става въпрос за Закон за преференциално плащане на високоефективна електроенергия при производство на зеленчуци. Вие подкрепяте ли този текст за производство на зеленчуци – колкото топлинна енергия е ползвана, за толкова електроенергия да се плати преференциална цена, или не го подкрепяте? Всичко друго ме навежда на мисълта, че някъде нещо не сте се разбрали.
Моята реплика, господин Тошев е: „Ще вземете ли отношение за плащане на високоефективната електроенергия при производството на топлинна енергия на „Видахим“? Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря, господин Аталай.
Заповядайте, господин Тошев, да вземете отношение по репликите.
ВЛАДИМИР ТОШЕВ (ГЕРБ): Благодаря, господин Председател. Точно затова вземам отношение, защото когато е приватизиран заводът, е гарантирано, че ще произвежда гуми и ток за поддържаща дейност само с цел да подкрепи производството по високотехнологичен или комбиниран начин.
Тук с тези приказки искам от тази трибуна да декларирам, че нямам никакъв конфликт на интереси и нямам свързани дейности с енергетиката, за разлика от някои преждеговоривши. Затова мога да бъда обективен.
Искам да подчертая, че не можем да допуснем сега тези хора, които и тогава бяха заблудени…
По отношение идването на госпожа Теменужка Петкова, господин Попов, тя тогава дойде и заради нея Дунав тече с 5 км в час, заради това има комари във Видин, слънцето изгрява откъм река Дунав и така нататък, включително за това затвориха завода.
Исках да Ви кажа, че след нейното идване, за да не бъдат веднага уволнени тези работници, та заради нейното идване на другия ден бяха приведени 2 млн. лв., за да бъдат изплатени заплатите на тези работници. Това – първо.
Второ, тогава тя предложи заводът да участва в конкурс, в тръжна процедура, за да спаси поне половината си работници, да бъде така нареченият „студен резерв“ на системата. Не го приеха. Тогава предложи да излязат на свободния пазар, защото самият господин Попов каза, че тогава се е изкупувала на 140 лв. от завода, а се е продавала на нас на 116 лв. и не е източван НЕК. (Шум и реплики.)
Аз не мога да разбера кой не може да смята?! Аз съм завършил висша математика, инженер съм, не съм юрист, съжалявам, но мога да смятам, това се учи във втори клас. Така че, уважаеми дами и господа, подкрепяме сигурно високотехнологичната производствена енергия, но не по този начин. Нищо високотехнологично няма във видинския ТЕЦ, работи по технология от 1965 г. с донбаски въглища, които се мелят и се хвърлят в пещите – това е високотехнологичното производство! И не можем да даваме по 50 милиона за производство на краставици, ще ни излязат златни тези краставици. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Тошев.
Заповядайте за лично обяснение, господин Попов. (Реплика от народния представител Владимир Тошев.)
Извинявайте, Вие направихте реплика. (Реплика от народния представител Филип Попов.)
Няма как да не се обърне към Вас, съжалявам.
Има ли други изказвания? (Шум и реплики.)
Моля Ви, ако имате нещо да си говорите, извън залата.
Има ли други изказвания? Няма.
Закривам разискванията.
Подлагам на гласуване предложение от народните представители Таско Ерменков, Иван Генов и Атанас Костадинов, което не се подкрепя от Комисията.
Моля, гласувайте.
Гласували 180 народни представители: за 68, против 84, въздържали се 28.
Предложението не е прието.
Подлагам на гласуване предложение, направено от народния представител Таско Ерменков, за редакционна поправка в текста на Комисията – да отпадне изразът „не по-малко от“, в § 1 по текста на Комисията. Предложението беше прието и от народния представител Делян Добрев.
Гласували 183 народни представители: за 157, против 5, въздържали се 21.
Предложението е прието.
Подлагам на гласуване подкрепения по принцип текст на вносителя от Комисията, редактиран от същата, заедно с току-що приетата редакционна поправка.
Моля, гласувайте.
Гласували 182 народни представители: за 144, против 14, въздържали се 24.
Параграф 1 по доклада на Комисията е приет.
ДОКЛАДЧИК ДЕЛЯН ДОБРЕВ: Предложение от народните представители Валентин Николов и Александър Ненков.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията предлага да се създаде подразделение „Преходна разпоредба“ с § 2:
„Преходна разпоредба
„§ 2. Започнатите до влизането в сила на този закон производства за регулиране на цените за продажба на топлинна енергия и за определяне на цени по чл. 33, ал. 1 се прекратяват при наличие на условията по чл. 30, ал. 4.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Изказвания? Няма изказвания.
Закривам разискванията.
Подлагам на гласуване предложението на Комисията за създаване на подразделение „Преходна разпоредба“ с § 2 и съдържанието на този параграф, съгласно доклада на Комисията.
Моля, гласувайте.
Гласували 178 народни представители: за 141, против 6, въздържали се 31.
Преходната разпоредба с § 2 и съдържание по доклада на Комисията е приета, а с това и Законопроекта на второ гласуване.

Преминаваме към следващата точка от дневния ред:
ПРОЕКТИ НА РЕШЕНИЯ ЗА ПОПЪЛВАНЕ СЪСТАВИТЕ НА ПОСТОЯННИ КОМИСИИ.
Първият Проект е за решение с вносител народният представител Драгомир Стойнев.
„Проект!
РЕШЕНИЕ
за попълване състава на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред
Народното събрание на основание чл. 79, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 21, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание
РЕШИ:
Избира Станислав Иванов Владимиров за член на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред.“
Имате думата за изказвания. Няма изказвания.
Закривам разискванията.
Подлагам на гласуване Проекта за решение.
Гласували 167 народни представители: за 164, против 1, въздържали се 2.
Решението е прието.
Следващият проект за решение е отново с вносител народният представител Драгомир Стойнев – заместник-председател на парламентарната група „БСП за България“.
„Проект!
РЕШЕНИЕ
за попълване състава на Комисията за борба с корупцията, конфликт на интереси и парламентарна етика
Народното събрание на основание чл. 79, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 21, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание
РЕШИ:
1. Избира Кристина Максимова Сидорова за член на Комисията за борба с корупцията, конфликт на интереси и парламентарна етика.
2. Избира Кристина Максимова Сидорова за заместник-председател на Комисията за борба с корупцията, конфликт на интереси и парламентарна етика.“
Имате ли изказвания? Няма.
Гласуваме в цялост Проекта, заедно с двете му точки.
Моля, гласувайте.
Гласували 173 народни представители: за 172, против няма, въздържал се 1.
Народният представител Кристина Сидорова е избрана за член и заместник-председател на Комисията за борба с корупцията, конфликт на интереси и парламентарна етика.
Още един Проект за решение с вносител народния представител Волен Сидеров – председател на парламентарната група на „Обединени патриоти“.
„Проект!
РЕШЕНИЕ
за промяна в състава на Комисията по земеделието и храните
Народното събрание на основание чл. 79, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 23, ал. 4 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание
РЕШИ:
Освобождава Павел Димитров Шопов като член на Комисията по земеделието и храните.“
Има ли изказвания? Няма.
Гласуваме Проекта за решение.
Гласували 163 народни представители: за 161, против няма, въздържали се 2.
Проектът за решение е приет.
И още един, последен Проект за решение по тази точка от дневния ред, отново с вносител народния представител Волен Сидеров – председател на парламентарната група на „Обединени патриоти“.
„Проект!
РЕШЕНИЕ
за попълване състава на Комисията по труда, социалната и демографската политика
Народното събрание на основание чл. 79, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 21, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание
РЕШИ:
Избира Павел Димитров Шопов за член на Комисията по труда, социалната и демографската политика.“
Имате ли изказвания, уважаеми колеги народни представители? Няма.
Подлагам на гласуване предложения Ви Проект за решение.
Гласували 166 народни представители: за 161, против 2, въздържали се 3.
Проектът за решение е приет.

Преминаваме към следващата точка от дневния ред:
ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА КОМИСИЯТА ЗА ЗАЩИТА ОТ ДИСКРИМИНАЦИЯ ЗА 2016 Г.
Доклад на Комисията по вероизповеданията и правата на човека.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Заповядайте, господин Александров.
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР АЛЕКСАНДРОВ: Уважаема госпожо Председател, уважаеми госпожи и господа народни представители! Преди да Ви представя доклада, правя процедурно предложение по чл. 49, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание да бъдат допуснати в пленарната зала: госпожа Ана Джумалиева – председател на Комисията за защита от дискриминация, и господин Баки Хюсеинов – заместник-председател на Комисията за защита от дискриминация.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Режим на гласуване.
Гласували 133 народни представители: за 129, против 2, въздържали се 2.
Предложението е прието.
Моля, квесторите, поканете гостите.
Заповядайте, господин Александров.
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР АЛЕКСАНДРОВ: Благодаря, госпожо Председател.
„ДОКЛАД
относно Отчет за дейността на Комисията за защита от дискриминация за 2016 г., № 720-00-8, внесен от Комисията
за защита от дискриминация на 30 май 2017 г.
На редовно заседание, проведено на 8 юни 2017 г., Комисията по вероизповеданията и правата на човека обсъди Отчет за дейността на Комисията за защита от дискриминация за 2016 г., № 720-00-8, внесен от Комисията за защита от дискриминация на 30 май 2017 г.
На заседанието присъстваха доц. д-р Ана Джумалиева – председател на Комисията за защита от дискриминация, господин Баки Хюсеинов – заместник-председател на Комисията, и представители на неправителствени организации.
Отчетът за дейността на Комисията за 2016 г. беше представен от председателя – доц. д-р Ана Джумалиева, която отбеляза в резюме най-важните акценти в него.
Отчетът отразява постигнатите резултати на Комисията през годината, като традиционно акцентира върху работата на заседателните състави, отчита дейността на специализираната и общата администрация и посочва някои от най-важните цели.
Госпожа Джумалиева подчерта, че през последните години расте броят на жалбите и сигналите – тенденция, която свидетелства за повишената чувствителност на българското общество към проявите на дискриминация и нетолерантност. През 2016 г. общият брой жалби, сигнали и запитвания е 1192, като в тази цифра не са включени консултациите в седалището на Комисията и в регионалните представителства. Постановени са 510 решения и това е най-високият брой решения от създаването на институцията.
От защитените признаци, преобладаващо срещани в образуваните преписки за 2016 г. са: лично положение, като този признак е комплексен и е съчетание на различни персонални характеристики на отделния човек – семейно положение, образование, местожителство и други, увреждане, възраст, обществено положение, етническа принадлежност.
В последните години нарастват жалбите за дискриминация по няколко признака. Анализът на практиката през годината потвърждава извода, че защитата от дискриминация при упражняване правото на труд заема значителна част от дейността на Комисията. Съществуват оплаквания и за различно отношение в сферата на здравеопазването, за диференциран подход при предоставянето на социални услуги, за дискриминация в сферата на образованието, за ограничаване достъпа на лица до определени стоки и услуги, за недостъпни архитектурни среди.
В Отчета на Комисията, съгласно чл. 40, ал. 5 от Закона за защита от дискриминация, е включена информация за дейността на всеки от постоянните й специализирани състави.
Към настоящия момент са разкрити 24 регионални офиса на областен принцип, но на практика активно работещи през 2016 г. са 21.
Важен акцент в дейността на Комисията е взаимодействието с национални и международни институции, органи и неправителствени организации, компетентни по въпросите за равенството.
В хода на дискусията, народните представители изразиха подкрепата си за Отчета и отправиха препоръки.
Председателят на Комисията Красимир Велчев напомни, че с цел подпомагане дейността на институцията и по-конкретно грижата за хората в неравностойно положение, бюджетът за 2017 г. е увеличен. Това би следвало да окаже положителен ефект върху работата в регионалните офиси.
Народният представител Васил Антонов констатира, че препоръките на Комисията по вероизповеданията и правата на човека по време на дебатите през миналата година са взети предвид.
Народният представител Тодор Байчев предложи да се организират изнесени приемни по общините с цел запознаване на експертите с проблеми на гражданите.
Народният представител Джейхан Ибрямов заяви удовлетворението си, че препоръките, които е направил предната година, са отразени в Отчета. Той сподели, че е необходимо Комисията да дава повече гласност на дейността си и да не позволява на други институции да изземват функциите й. С оглед регионалните особености и обстановката на Балканите, в Европа, дейността на Комисията за защита от дискриминация ще придобива все повече ключово значение.
Народният представител Евгения Алексиева изрази мнение относно проблемите с регионалните офиси, които не развиват дейност. Тя предложи част от финансовите средства на Комисията да бъдат насочени към разработване на информационни и медийни кампании с цел популяризиране на дейността на институцията.
Народният представител Валентина Найденова отправи препоръка за включване в отчета на повече статистически диаграми и графики, с цел анализ на тенденциите. Това би придало по-голяма тежест, яснота и възможност за бърза справка и информация.
По повод направените препоръки вносителят заяви, че медийното отразяване на дейността не е толкова голямо, колкото на други институции, но това е свързано с финансовите разчети на бюджета. Към момента Комисията популяризира дейността си, като използва различните оперативни програми. Предстои кандидатстване по проект за създаване на мобилно приложение, с което всеки гражданин от мобилното си устройство да сигнализира за наличие на дискриминация.
След проведените дебати, Комисията по вероизповеданията и правата на човека единодушно с 14 „за” предлага на Народното събрание да приеме Отчет за дейността на Комисията за защита от дискриминация, № 720-00-8, внесен от Комисията за защита от дискриминация на 30 май 2016 г.
„Проект!
РЕШЕНИЕ
по Отчет за дейността на Комисията за защита от дискриминация за 2016 г.
Народното събрание на основание чл. 84, т. 17 от Конституцията на Република България и във връзка с чл. 40, ал. 5 от Закона за защита от дискриминация
РЕШИ:
Приема Отчета за дейността на Комисията за защита от дискриминация за 2016 г.“ Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря Ви, уважаеми господин Александров.
Госпожо Джумалиева , имате думата за изказване. Не искате.
Преминаваме към разисквания.
Колеги, изказвания относно Отчета? Не виждам.
Преминаваме към гласуване.
Подлагам на гласуване Проекта за решение, който преди малко изчете господин Александров, относно Отчета за дейността на Комисията за защита от дискриминация за 2016 г.
Гласували 108 народни представители: за 106, против 1, въздържал се 1.
Предложението е прието, а с това и Годишният отчет на Комисията по дискриминация.

Преминаваме към следващата точка:
ПЪРВО ГЛАСУВАНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ НА КОДЕКСА ЗА СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ.
Имаме един доклад на Комисията по труда, социалната и демографската политика.
Заповядайте, д-р Адемов.
ДОКЛАДЧИК ХАСАН АДЕМОВ: Благодаря Ви, уважаема госпожо Председател.
Първо ми позволете да направя процедурно предложение в залата да бъдат допуснати: Ивайло Иванов – заместник-министър на труда и социалната политика, и госпожа Весела Караиванова – изпълняващ длъжността управител на Националния осигурителен институт.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ВАЛЕРИ ЖАБЛЯНОВ: Режим на гласуване за допускане в залата.
Гласували 106 народни представители: за 106, против и въздържали се няма.
Моля лицата да бъдат поканени в залата.
ДОКЛАДЧИК ХАСАН АДЕМОВ:
„ДОКЛАД
за първо гласуване на Законопроект за допълнение на Кодекса за социално осигуряване, № 754-01-1, внесен от Корнелия Нинова и група народни представители на 20 април 2017 г.
Комисията по труда, социалната и демографската политика на редовно заседание, проведено на 7 юни 2017 г., разгледа и обсъди Законопроекта за допълнение на Кодекса за социално осигуряване.
В заседанието участваха: господин Бисер Петков – министър на труда и социалната политика, госпожа Султанка Петрова – заместник-министър на труда и социалната политика, госпожа Весела Караиванова – подуправител на Националния осигурителен институт, Росица Спасова – началник-отдел в дирекция „Държавни разходи“ в Министерството на финансите, и представители на синдикални, работодателски и пенсионерски организации.
Законопроектът беше представен от народния представител Георги Гьоков.
Според мотивите на Законопроекта, предлаганото допълнение на Кодекса за социално осигуряване е насочено към гражданите, които са с доходи на границата на физическото оцеляване. Това се отнася най-вече до пенсионерите и хората над 65 години. В мотивите се посочва, че процентът на бедните възрастни хора е нараснал от 28 през 2014 г. на 33 през 2015 г.
Според вносителите на Законопроекта тригодишната бюджетна прогноза предвижда средно нарастване на пенсиите с около 2,5%, от което следва, че не се очертава никаква съществена промяна в размерите на пенсиите.
Вносителите са убедени, че ниските размери на пенсиите на повечето от българските пенсионери създават нетърпимо положение. Това налага да се вземат бързи мерки за увеличаването на пенсиите. Една такава мярка е преизчисляването на така наречените „стари пенсии“. Съгласно чл. 70 от Кодекса за социално осигуряване размерът на пенсията за осигурителен стаж и възраст зависи от средномесечния осигурителен доход на страната за последните 12 месеца преди датата на пенсиониране, съотношението между осигурителния доход на лицето и средния осигурителен доход на страната за определения период и от осигурителния стаж на лицето. При спазване на принципа на равнопоставеността, осигурените лица, имащи еднакъв осигурителен принос, би трябвало да получават близки по размер пенсии за осигурителен стаж и възраст. Поради това, че средният осигурителен доход през годините е различен, дори и при еднакъв осигурителен принос на лицата, в размерите на пенсиите се получава съществена разлика. За да се намалят тези различия, се налага периодично преизчисляване размера на старите пенсии за осигурителен стаж и възраст с актуалния среден осигурителен доход за страната.
Последното такова преизчисляване е извършено през 2008 г. със средния осигурителен доход за 2007 г. – 398,11 лв.
Средният осигурителен доход за 2016 г. е нараснал над два пъти, в сравнение с този за 2007 г. В резултат на това за последните 10 години различията между стари и нови пенсии, при еднакъв осигурителен принос на осигуреното лице, са станали значителни.
Според вносителите преизчисляването на пенсиите със средния осигурителен доход за 2016 г. би намалило проблемите с неравнопоставеността. Вносителите са наясно, че това преизчисление изисква значителен финансов ресурс. Затова тяхното предложение е това да стане на няколко етапа, като първият от тях е преизчисляване на пенсиите със средния осигурителен доход за 2013 г. Предложеният Законопроект е само една от необходимите стъпки за търсене на трайно решение с адекватността на размера на пенсиите.
Народните представители са направили предварителна оценка на въздействието на предлагания Законопроект, в която в различните параграфи са записали следното:
І. Основания за законодателна инициатива.
С пенсии до линията на бедността 314 лв. за 2017 г. са 1,3 млн. пенсионери, което представлява 60% от общия брой пенсионери.
ІІ. Заинтересовани групи.
При преизчисляване на пенсиите със средния осигурителен доход за 2013 г. увеличение на пенсиите биха получили пенсионерите с начална дата на пенсиониране преди 2013 г.
ІІІ. Анализ на разходи и ползи.
Преизчисляването на пенсиите със средния осигурителен доход за 2013 г. ще струва около 400 милиона за 2017 г.
ІV. Административна тежест и структурни промени.
С приемането на Законопроекта не се налагат административни промени или въвеждането на регулаторни режими и такси.
V. Въздействие върху нормативната уредба.
Приемането на предложените промени трябва да получи своето отразяване в държавния бюджет и бюджета на държавното обществено осигуряване за 2018 г.
В Комисията бяха получени и предоставени на вносителите на Законопроекта и членовете на Комисията становища на Министерството на финансите, Министерството на труда и социалната политика, Националния осигурителен институт, национално представените работодателски и синдикални организации. Конфедерацията на независимите синдикати в България представи становището си по Законопроекта по време на заседанието на Комисията.
В становището си по Законопроекта от Министерството на финансите обръщат внимание на това, че среден осигурителен доход от 618,06 лв. е за 2012 г. Отчетеният за 2013 г. и публикуван на интернет страницата на Националния осигурителен институт средномесечен осигурителен доход за 2013 г. е 648,73 лв. Освен това Законопроектът предвижда допълнителни разходи в размер на около 480 млн. лв. Трябва да се има предвид, че необходимите месечни допълнителни средства за преизчисляване на пенсиите за трудова дейност са в размер на около 80 млн. лв. месечно, при преизчисление със среден осигурителен доход за 2013 г. от 648,73 лв. Предложените промени водят до значителни допълнителни разходи за бюджета на държавното обществено осигуряване, а от там и по консолидираната фискална програма за 2017 г. и следващите години.
Целогодишният ефект за 2018 г. предполага допълнителни разходи в размер на около 1 млрд. лв. Направените предложения, за които не са посочени компенсиращи мерки със съответен източник на средства, биха довели до значително увеличаване на недостига от средства по бюджета на държавното обществено осигуряване и до допълнителни трансфери от държавния бюджет за покриването му, а също и до нарастващи дефицити за пенсионната система в бъдещ хоризонт. С тези и други аргументи от Министерството на финансите не подкрепят предложения Законопроект.
От Министерството на труда и социалната политика смятат, че направеното предложение относно това отпуснатите пенсии ежегодно да се преизчисляват със средния осигурителен доход за предходната година, периодично е поставяно на тяхното внимание. Експертите на Министерството винаги са изразявали становището, че липсва основание за това, тъй като този доход действително нараства, но това е в резултат от внесените осигурителни вноски на лицата, които упражняват трудова дейност, за която подлежат на осигуряване. В становището на МТСП се подчертава, че за да се избегне изоставането на размерите на пенсиите, отпуснати през предходни години, в сравнение с новоотпуснатите, в законодателството ни са предвидени други механизми: осъвременяването на пенсиите по чл. 100 от Кодекса за социално осигуряване, което се прилагаше до 2016 г., преизчисляването на пенсиите на основание § 53 от Преходните и заключителните разпоредби на КСО, което ще се приложи от 1 юли 2017 г., ежегодното повишаване на минималните размери на пенсиите за трудова дейност, ежегодното повишаване размерите на пенсиите, несвързани с трудова дейност.
В Кодекса за социално осигуряване и към настоящия момент съществува възможност за преизчисляване на пенсиите за трудова дейност, като при него се запазва средномесечният осигурителен доход, въз основа на който е определен размерът на пенсията при първоначалното ѝ отпускане. Лицата, на които е отпусната пенсия за осигурителен стаж и възраст, за инвалидност поради общо заболяване и за инвалидност поради трудова злополука или професионална болест, могат да поискат преизчисляване на пенсията за придобит осигурителен стаж и осигурителен доход след пенсионирането, ако това е по-благоприятно за тях. Преизчисляването на пенсиите се извършва по реда на чл. 70 от КСО, за осигурителен стаж, придобит след пенсионирането. Това е законовият механизъм, по който се отчита приносът на лицата към осигуряването и размерите на техните пенсии се повишават.
С тези и други мотиви Министерството на труда и социалната политика не подкрепя Законопроекта, внесен от госпожа Корнелия Нинова и група народни представители.
Становището на Националния осигурителен институт, в което се изказват подобни аргументи на становищата на МТСП и МФ, също е отрицателно.
В становищата на работодателските организации като цяло се споделя разбирането, че проблемът с размерите на така наречените „стари пенсии“ действително е голям, но не подкрепят начина, по който ще се извърши финансирането. Не подкрепят и промяната на пенсионно осигурителния модел да се извършва за сметка на финансовата устойчивост на системата.
В позицията на КНСБ ясно беше очертана неподкрепата за Законопроекта, поради разбирането, че всички контрабутивни системи, каквато е и българската, работят на принципи, свързани с личния принос, а не с еднакъв принос, че не може да се очаква да има равнопоставеност на пенсиите, когато личните коефициенти се изчисляват с различни параметри. Според тях е много спорно, че пенсиите ще увеличат размерите си по начина, който са предложили вносителите на Законопроекта.
Единственото подкрепящо становище е това на Конфедерацията на труда „Подкрепа“.
В проведената дискусия взеха участие народните представители Светлана Ангелова, Милко Недялков, Юлиян Папашимов, Ивайло Константинов, Георги Гьоков и Хасан Адемов. Народните представители коментираха факта, че не е станало ясно с кой средно осигурителен доход са работили вносителите – с този от 2012 г., или с този от 2013 г. Според повечето от тях това има голямо значение, защото, ако Законопроектът се приеме, ще трябва да се осигури различен по размер финансов ресурс. Този финансов ресурс не може да бъде осигурен без промяна на Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване и промяна на консолидираната рамка на държавния бюджет. Беше оспорена ефективността на подходите на направеното предложение за преизчисляване на така наречените „стари пенсии“.
В отговор вносителите на Законопроекта заявиха, че от създаването си пенсионно-осигурителната система е генерирала много дисбаланси и Законопроектът е само една стъпка за подобряването й, предложението е добро и справедливо и начинът, който предлагат за увеличението на пенсиите, е подходящ и навременен. Колкото до финансовия източник за покриване на разходите за увеличените пенсии, това може да бъде държавният бюджет, който и без друго е заложен с подценена приходна част.
След приключване на обсъждането и проведеното гласуване с резултати: 10 гласа „за“, без „против“ и 10 гласа „въздържали се“, Комисията по труда, социалната и демографската политика прие следното становище:
Предлага на Народното събрание да не подкрепи на първо гласуване Законопроект за допълнение на Кодекса за социално осигуряване, № 754-01-1, внесен от Корнелия Нинова и група народни представители.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ВАЛЕРИ ЖАБЛЯНОВ: Благодаря Ви, господин Адемов.
Доклади на други комисии няма, така че предоставям думата на вносителя за становище.
Заповядайте, другарко Нинова. Госпожо Нинова. (Реплики, смях и оживление.)
КОРНЕЛИЯ НИНОВА (БСП за България): Господин Председател, уважаеми колеги! Внесохме този Законопроект, на първо място, защото сме го обещали както в предизборната кампания за последните парламентарни избори, така и сме провеждали тази политика последователно и когато сме били в управление, и когато сме били в опозиция. По същия начин сме направили преизчисляване на пенсиите през 2008 г. – единственият случай, в който такова нещо е направено за българските пенсионери.
СТАНИСЛАВ ИВАНОВ (ГЕРБ, от място): И ние го изплащаме.
КОРНЕЛИЯ НИНОВА: Не Вие, колеги. Изплащат го те със собствените си вноски.
СТАНИСЛАВ ИВАНОВ (ГЕРБ, от място): Пенсионерите си внасят вноските?!
КОРНЕЛИЯ НИНОВА: Спрете с това да повтаряте, че Бойко Борисов плаща пенсиите. Не ги плаща той, а ги плащат българските граждани с вноските, които правят днес работещите хора.
И така, знаете всички, че немалка част от българските граждани са с доходи на границата на физическото оцеляване. В най-голяма степен това се отнася за пенсионерите, и то тези над 65-годишна възраст. Бедните възрастни са нараснали от 28% през 2014 г. на 33% през 2015 г. Границата на бедността за 2017 г. е 314 лв., а минималната пенсия, ако я увеличите от 1 юли, ще бъде 180 лв. Разликата я виждате. Над 1 милион 300 хиляди пенсионери, а това е 60% от общия брой на пенсионерите в България, са с пенсии под границата на бедност.
Според средносрочната прогноза на правителството при приемането на бюджета за 2017 г. в следващите три години пенсиите ще нарастват средно с около 2,5% на година, което сами разбирате, че е нищо за живота на тези хора. Положението наистина е тежко и нетърпимо, изисква бързи и неотложни мерки, но разположени така във времето, че да не нарушават и основните принципи на осигуряването, и да не демотивират младите българи въобще да се осигуряват.
Според нас трябва да започнем с преизчисляване на старите пенсии заради основни принципи в осигурителната система, а това е равнопоставеност и солидарност. Съгласно чл. 70 от Кодекса за социално осигуряване размерът на пенсията за осигурителен стаж и възраст зависи от средномесечния доход на страната за последните 12 месеца преди пенсионирането, съотношението между осигурителния доход на лицето и средния осигурителен доход за страната за определения период и от осигурителния стаж. При спазване на принципа на равнопоставеност, осигурени лица с един и същи принос, заради разликата в средноосигурителния доход получават коренно различни пенсии. Това нарушава принципа на равнопоставеност.
Както Ви казах, това не е правено от 2008 г., когато го направи, за пръв и последен път тогава, Българската социалистическа партия. Средният осигурителен доход за 2016 г. е нараснал над два пъти в сравнение с този за 2007 г. – годината, в която е направено за последно. В резултат на това за последните 10 години различията между стари и нови пенсии, при еднакъв осигурителен принос на осигуреното лице, станаха значителни. Това обрича немалка част от българските пенсионери, въпреки своя осигурителен принос тези хора са работили и са си правили вноските, да получават по-ниски пенсии и реално да мизерстват. Отделно, това противопоставя хората със стари пенсии на новите пенсионери и демотивира работещите.
Преизчисляването на пенсиите със средния осигурителен доход за 2016 г. би изчистило проблемите с неравнопоставеността, но ние разбираме разумно, че това изисква много голям финансов ресурс. Затова нашето предложение е да започнем стъпка по стъпка с преизчисляване със средния осигурителен доход за 2013-а, а не с този за 2016 г. Смятаме, че предложеният Законопроект е само една от необходимите стъпки за търсене на трайно решение с адекватността на размера на пенсиите. Тя е първа, но и най-важна, защото в противен случай ще задълбочим още повече проблема с един от основните принципи на осигуряването, какъвто е равнопоставеността.
Както също сме обещали, към всеки внесен от нас законопроект правим предварителна оценка на въздействието, то е задължително по Закона за нормативните актове, но масово в парламента това задължение се нарушава. От тук нататък от „БСП за България“ всеки законопроект ще бъде придружен с такава оценка.
Накратко ще Ви я представя. Хората, които засяга този Законопроект, са всички пенсионери с начална дата на пенсиониране преди 2013 г.
Анализ на разходите: преизчисляване на пенсиите със средния осигурителен доход на 2013 г. ще струва допълнително около 400 – 420 млн. лв. за 2017 г.
Административна тежест и структурни промени: с приемането на Законопроекта не се налагат административни промени или въвеждане на регулаторни режими и такси.
Въздействие върху нормативната уредба: налагат се промени. Това е предложението да бъде отразено в държавния бюджет и бюджета на държавното обществено осигуряване.
Уважаеми колеги, най-вече от управляващото мнозинство, господин Цветанов призова при един предишен Законопроект – този за Движение по пътищата, каза: „Предлагайте решения на проблеми“. Всички знаем, че има проблеми с ниските пенсии на възрастните хора и че е невъзможно да живеят с тези пари. Ето нашето предложение за решение. Нека чуем Вашето.
Под натиска на ГЕРБ „Обеднени патриоти“ се отказаха от обещанието да направят минималната пенсия 300 лв. – само минималната, без да пипат нито една ставка по другите пенсии! (Шум и реплики от ГЕРБ.) Да, имаше и обещания за преизчисляване.
Ние последователно – от 2008-а, когато сме го правили на практика, през времето, когато сме били опозиция, до сега отново повтаряме и правим едно и също – наш приоритет са хората с ниските доходи, бедността и невъзможността да продължават да живеят по този начин. За изпълнение на тези приоритети и задачи сме набелязали какво трябва да се направи.
Предложението ни днес е конкретно решение на един от проблемите с бедността и ниските доходи. Сега да чуем Вашите приоритети и Вашето предложение за решение на този проблем. Благодаря Ви. (Ръкопляскания от „БСП за България“.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ВАЛЕРИ ЖАБЛЯНОВ: Благодаря Ви, госпожо Нинова.
Уважаеми народни представители, имате думата за изказвания.
Заповядайте, госпожо Ангелова.
СВЕТЛАНА АНГЕЛОВА (ГЕРБ): Уважаеми господин Председател, уважаеми дами и господа народни представители! С настоящия Законопроект се предлага преизчисляване на всички пенсии, отпуснати до 31 декември 2012 г., от 1 юли 2017 г., като индивидуалният коефициент на лицето се умножи със средномесечния осигурителен доход за страната за 2013 г. като сте посочили 618 лв. и 6 ст. Ние от парламентарната група на ГЕРБ анализирахме внимателно предложението на колегите от БСП. В случая подходихме експертно с нужните актюерски разчети.
Ще започна с това, че има една важна грешка в предложения Законопроект по отношение на размера на средномесечния осигурителен доход за страната за 2013 г., както сте посочили Вие. Вие сте посочили, че средномесечният осигурителен доход за страната за 2013 г. е 618 лв. 6 ст. – това всъщност, уважаеми колеги, е средномесечният осигурителен доход за 2012 г. Отчетеният за 2013 г. и публикуван на интернет страниците на Националния осигурителния институт, както и във всички статистически справочници и годишници на Националния статистически институт и на НОИ – средномесечният осигурителен доход за 2013 г., уважаеми колеги от ляво, е 648 лв. 73 ст., а не визирания във Вашия Законопроект 618 лв. Именно с този доход са изчислени пенсиите, отпуснати през месец януари 2014 г.
Аз съм убедена, че Вие ще омаловажите тази важна грешка и сигурно ще кажете, че това са технически детайли. Но, уважаеми колеги, когато става въпрос за финансови параметри, трябва да бъдем много внимателни и да подходим експертно. Безспорно е, че трябва да се повишат доходите на българските пенсионери, тъй като са ниски, но това трябва да стане много внимателно, съобразно финансовите възможности на бюджета на държавното обществено осигуряване и най-вече с основните принципи и възприетата законодателна рамка в областта на социалното осигуряване.
Какво на практика предлагате Вие с този Законопроект? Осъвременяване на всички отпуснати пенсии до 2012 г., включително.
Уважаеми колеги, това е една безпринципна уравниловка с пенсиите от 2013 г., за които лицата нямат никакъв осигурителен принос и нямате предвид това, че тези, които са работили през 2013 г. и след това са се пенсионирали, имат много по-голям съществен принос от тези, които са се пенсионирали преди 2012 г.
Предлагате средномесечният осигурителен доход да бъде еднакъв за всички пенсионери, независимо кога са се пенсионирали, и то на нивото на 2013 г., както беше казано тук в мотивите на вносителя. Ще припомня пак, че през 2007 г. – по времето на правителството на Сергей Станишев, бе направено осъвременяване на пенсиите по същия безпринципен начин с нарушаването на пенсионния модел. От 1 октомври 2008 г. бяха осъвременени всички пенсии, отпуснати до 31 декември 2007 г., със средномесечния осигурителен доход за 2007 г., който тогава беше 398 лв. и 17 ст. И в двата случая – през 2008 г. и сега, пенсионният модел се опорочава и се изкривява. Лицата с по-малък принос в осигурителната система трябва да се изравнят с тези с по-голям принос. Това е нарушение на основния пенсионен модел у нас, а именно равнопоставеност и солидарност, за който принцип беше казано от вносителя.
Какво значи „солидарност“ в пенсионната система? Солидарността се изразява в това, че днешното поколение работещи покриват разходите за пенсия на предишното поколение работещи и осигурени лица, а равнопоставеността се изразява, уважаеми колеги, в относително еднакво прилагане на нормативните разпоредби на държавното обществено осигуряване за всички осигурени лица.
Много е важно да си припомним как се изчисляват пенсиите, кои са параметрите, които влияят върху техния размер и по-конкретно, че като база на изчисляване на пенсиите се взема средномесечният осигурителен доход на лицата от последните 12 месеца преди отпускане на пенсията. Това е заложено и в пенсионната формула, по която се изчисляват всички пенсии.
Възприетото правило да се вземе предвид средномесечният осигурителен доход за страната за 12 календарни месеца, преди месеца на отпускане на пенсията, е свързано с това, че до този момент лицето е участвало в осигуряването, внасяло е осигурителни вноски и неговият доход е отчетен при определянето на средномесечния осигурителен доход за страната. След пенсионирането си лицата, които не са работили, не подлежат на осигуряване и нямат принос в осигурителната система, нямат принос във формирането на средномесечния осигурителен доход. И най-важното, нямат основание техните пенсии да се определят и преизчисляват в зависимост от този доход. За да се избегне изоставането в размера на пенсиите, отпуснати през предходни години, в нашето законодателство са предвидени други механизми, като това да става по така нареченото „швейцарско правило“. Има си правила и принципи в социалното осигуряване, те трябва да се спазват и да бъдем изключително внимателни и най-вече експертни към това, което предлагаме.
На следващо място, трябва да се има предвид и друга слабост на Законопроекта. Според текста на предложението преизчисляването се извършва като индивидуалният коефициент на лицето се умножи по средномесечния осигурителен доход за страната за 2013 г., след което размерът на пенсията се определя при условията и по реда на членове 70, 75 и 79 от Кодекса за социално осигуряване. Това на практика означава, че дори и да се преизчислят всички пенсии за трудова дейност, отпуснати до края на 2012 г., няма да се постигне пълната равнопоставеност между тези пенсии и пенсиите, отпуснати в началото на 2013 г., тъй като не се предвижда след изчисляване на новия размер да бъдат взети предвид и осъвременяванията, които са получили по чл. 100 от Кодекса за социално осигуряване за 2015 г. и за 2016 г. Това е много важно.
Друг важен факт, който вносителите не са взели под внимание, е, че всички пенсии, отпуснати до края на 2013 г. са изчислени от по-нисък осигурителен доход, имайки предвид 2012 г. Аз всъщност не мога да разбера кой средномесечен осигурителен доход вземате – 2012-а ли, или 2013 г. с тази грешка? Ако искате преизчисляване на всички пенсии за трудова дейност със средномесечния осигурителен доход за 2013 г. би трябвало да бъдат подложени всички отпуснати пенсии до 31 декември 2013 г., а не тези, които Вие сте предложили – всички отпуснати пенсии до 31 декември 2012 г. Поради тази важна грешка Законопроектът, уважаеми колеги от ляво, е несправедлив за пенсионерите с отпуснати пенсии през 2013 г., защото те на практика няма да получат нищо. Получава се един вакуум. Индивидуалната пенсия отразява личния принос на лицето в осигурителната система в точно конкретен период и неговата релация с достигнато ниво на доходите, измерено посредством средноосигурителния доход.
Искам да припомня още веднъж, че най-важният елемент във формулата за определяне на размера на пенсията за осигурителен стаж и възраст е средномесечният осигурителен доход за страната за 12 календарни месеца, преди месеца на отпускане на пенсията. Произволното вземане на осигурителен доход от периода, към който лицето няма осигурителен принос в осигурителната система не само нарушава равнопоставеността, която е основен принцип, както казах и споменах в моето изказване, но създава една безпринципна уравниловка към тези лица, които са се пенсионирали през 2013 г. и 2014 г., които имат много по-голям принос в осигурителната система, и колкото периода на пенсиониране се отдалечава от 2013 г., толкова повече се увеличава тази несправедливост.
На практика, какво им казваме на всички работещи българи: осигурявайте се на какъвто искате осигурителен доход, може и на нереалния, нищо, че ще получите ниска пенсия, защото след време ще Ви преизчислим пенсията с един по-висок доход, формиран от други честни българи. Това е истината и затова трябва да бъдем много внимателни, когато предлагаме тези текстове. Да, хубаво звучи, популистко е, но, колеги, безпринципно е и нарушава най-вече стабилността на българската пенсионна система.
Друг важен фактор, който трябва да се има предвид, това е, че според Вашето предложение няма да получат увеличаване и преизчисляване на пенсията всички пенсионери, тъй като според Вашето предложение не подлежат на преизчисление със средния осигурителен доход за 2013 г. 335 хил. и 373 пенсии, отпуснати след 31 декември 2012 г.
Също така много важно е да подчертая, че съгласно това Ваше предложение няма да получат увеличаване инвалидните пенсии поради общо заболяване, инвалидните пенсии поради трудова злополука или професионална болест.
Ще се спра накратко и на разчетите, които бяха направени подробно от Националния осигурителен институт и намериха приложение в тяхното становище, като е важно да отбележа, че приемането на Законопроекта е свързан с осигуряването на един много висок финансов ресурс. В случай, че се осъществи планираното в управленската програма на правителството увеличаване на минималната пенсия от 1 юли – на 180 лв. и от 1 октомври – на 200 лв., необходимите допълнителни средства за периода от 1 юли до края на месец декември, за да се изпълни Вашето предложение, това са 570 млн. лв., а за следващата година необходимите средства са 1 млрд. и 220 млн. лв.
Аз зададох въпрос и на колегите от БСП по време на заседание на Комисията: откъде ще вземат тези 570 млн. лв. до края на годината, за да се обезпечи това финансово предложение? Отговор не получих. Без актуализация на бюджета на държавното обществено осигуряване и на държавния бюджет няма как това Ваше предложение да се реализира. Подобно решение не е в правомощията на народни представители като законодателна инициатива, ако искате да променяте бюджета на държавното обществено осигуряване. В този смисъл инициативата на БСП не е обвързана с правомощията на народни представители да променят държавния бюджет.
Уважаеми колеги, аз ще приключа дотук. Смятам, че бях доста обстоятелствена в моето изказване. Изложих достатъчно аргументи, подкрепени с факти, с разчети и затова ние от парламентарната група ще се въздържим да подкрепим този Законопроект. И нека да не се заблуждаваме, че с този Законопроект ще се постигне равенство и справедливост по отношение на размерите на пенсиите на българските пенсионери. Пенсиите наистина трябва да се повишат, защото, както споменах, особено на тези, които са отпуснати в предишни години, размерът е нисък, но към това трябва да се подходи експертно и внимателно, без да се нарушат устоите на пенсионния модел у нас. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ВАЛЕРИ ЖАБЛЯНОВ: Благодаря Ви, госпожо Найденова, за задълбоченото и пространно изказване.
Реплики?
Господин Георги Гьоков, първи по ред. Втора е репликата на господин Анастасов.
ГЕОРГИ ГЬОКОВ (БСП за България): Уважаеми господин Председател, уважаеми народни представители! Уважаема госпожо Ангелова, Вие казахте толкова неистини тук от тази трибуна, че аз не мога да сваря да ги записвам. (Шум и реплики от ГЕРБ. Възгласи: „Ееее!“) Казвате, че сте анализирали предложението на БСП. Защо не анализирахте пенсиите, госпожо Ангелова?! Защо не анализирахте пенсиите, за да видите, че са безобразно ниски и да направите нещо в тази посока? Защо не го направихте това, а анализирате нашето предложение, което се бори с това нещо?
Било важна грешка, че било 618,06 лв. за 2012 г., а не за 2013 г. Сумата е написана – всеки, който има очи ще види, всеки, който има уши, ще я чуе като я прочете.
Надали това някого интересува – от тези, които едва си купуват дърва и въглища: дали пише 2012 г. или 2013 г. Това било изключително важна грешка. Не знам какво значи това според Вас, но според мен не е никаква грешка, а нормално тълкуване на осигурителния доход за годините.
„Уравновиловка“. Не ползвайте тази дума въобще от тази трибуна днес, защото аз внимателно си записвам всичко и ще Ви я цитирам утре или още днес на заседанието на Комисията следобед, когато предложите решението си за увеличаване само на минималните пенсии – единствено и само на минималните пенсии! И Вие ще ми говорите за уравновиловка! (Ръкопляскания от „БСП за България“.)
През 2007 и 2008 г. – осъвременяване и преизчисляване. Какво трагично се е случило тогава?! Да не би да се взриви пенсионната система? Да не би хората да бяха недоволни? Да не би да не издържаха? Напротив, ако питаме хората, като излезем отвън пред Народното събрание, и попитаме всеки десет човека кои са били доволни и кои не са били доволни от това, всичките десет души ще Ви отговорят в прав текст, че тогава беше най-добре.
„Швейцарското правило“. Не говорете за Швейцарското правило. Нямате право! Три години замразихте това Швейцарско правило и лишихте близо 12% увеличение на пенсиите на тези хора.
„Несправедливо за 2013 г.“ Какво ми говорите за справедливост? 250 – 300 хиляди души поставяте в неравностойно положение, а ми говорите за неравностойност!
Приключвам и ще Ви обясня за финансовия ресурс – откъде ще дойде, откъде ще го вземем и какво ще направим – като отговоря в основното си изказване. Но и там не сте права, да знаете! (Ръкопляскания от „БСП за България“.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ВАЛЕРИ ЖАБЛЯНОВ: Благодаря, господин Гьоков.
Думата за реплика има господин Славчо Атанасов.
СЛАВЧО АТАНАСОВ (ОП): Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги народни представители!
Уважаема госпожо Ангелова, много внимателно слушах Вашето изказване. Беше логично построено, но Вие не засегнахте основния въпрос, който трябваше да засегнете. За първи път, госпожо Ангелова, в началото на определен мандат от 27 години насам, пенсии се вдигат на 806 хиляди човека, пет вида пенсии, пет вида пенсии, и то само в рамките до месец октомври ще се вдигнат 40 лв. Няма друг такъв случай през тези 27 години!
Колегите от ляво управляваха четири пъти държавата, но не направиха това.
И второ, госпожо Ангелова, Вие убедена ли сте, че колегите от ляво са последователни по този въпрос, както те постоянно говорят?! Аз ще Ви кажа, че не са. Старите народни представители много добре помнят как те гласуваха по предложението на „Обединените патриоти“ точно по този въпрос, по тази материя в миналия парламент. (Възгласи от „БСП за България“.) Ще Ви кажа, госпожо Ангелова. Вижте разпечатката на парламента. От тях са гласували само 11 човека. Другите не бяха в залата. От 39 човека само 11 гласуваха и това предложение на „Обединените патриоти“ не можа да мине в парламента с четири гласа!
ХАСАН АДЕМОВ (ДПС, от място): А от Вас?
ДРАГОМИР СТОЙНЕВ (БСП за България, от място): А от Вас колко?
СЛАВЧО АТАНАСОВ: Госпожо Ангелова, чакам Вашия отговор на моите въпроси.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ВАЛЕРИ ЖАБЛЯНОВ: Благодаря, господин Атанасов.
Думата за реплика има госпожа Надя Клисурска.
НАДЯ КЛИСУРСКА-ЖЕКОВА (БСП за България): Уважаеми господин Председател, уважаема госпожо Ангелова, уважаеми колеги! Кое е безпринципното в индексирането на пенсиите от 2007 г.? Безпринципно е да виждаме нашите учители, нашите лекари, нашите строители, които се пенсионираха преди 2007 г., да бъркат по кофите! Това е безпринципно! (Ръкопляскания от „БСП за България“.)
И ако трябва да се върнем към справедливостта в осигурителната система, ще Ви върна още през 2000 г., че системата не е била съвсем последователна и е имало периоди, в които индексирането е ставало без определено правило на база на финансовите възможности на бюджета на държавното обществено осигуряване за съответната година. През 2006 г. се въвеждаше Швейцарското правило, а в периода от 2010 до 2012 г. няма индексация, след което от април 2013 г. пенсиите са индексирани в диференциран размер според това кога са отпуснати. Последното преизчисляване на всички пенсии е от октомври 2008 г. с осигурителния доход за 2007 г. Осъвременяването през последните години се извършва всяка година от 1 юли по Швейцарското правило – за 2014 г. с 2,6%, за 2015 г. – 1,6%, а тази година – 2,4%. Тези 2,4% какво отражение имат върху пенсиите, като знаем, че над 520 хиляди пенсионери живеят със 160 лв.?! Със 160 лв.! Един милион и 490 хиляди пенсионери живеят под прага на бедността! И ако това ни успокоява, уважаеми народни представители, то нашето предложение е принципното! Защото ефектът, който ще окаже, е върху 62% от пенсионираните, а Вашето ще окаже влияние върху 38%. (Ръкопляскания от „БСП за България“. Народният представител Снежана Дукова иска думата за процедура по начина на водене.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ВАЛЕРИ ЖАБЛЯНОВ: Благодаря, госпожо Клисурска.
Госпожо Дукова, ще Ви дам думата за процедура след дупликата.
Заповядайте за дуплика, госпожо Ангелова.
СВЕТЛАНА АНГЕЛОВА (ГЕРБ): Уважаеми господин Председател, уважаеми дами и господа народни представители! Ще започна с последната реплика към госпожа Жекова.
Много емоции, малко експертност и професионализъм. Говорите като че ли на ангро. (Възгласи от „БСП за България“, ръкопляскания от ГЕРБ.) Ще Ви кажа защо беше безпринципно увеличаването на пенсиите през 2008 г. Помня, тогава бях в социалната система, голяма част от българските пенсионери върнаха тези два лева, които получиха от увеличаването на пенсиите от госпожа Масларова – в плик. Много добре си спомням това, но Вие явно сте го забравили.
По отношение на репликата на господин Гьоков. Господин Гьоков, Вие бързахте да вкарате този Законопроект, както Законопроекта за жестомимическия език предишната седмица, и допуснахте основни грешки. Явно демагогията и популизмът са изместили експертността, която е нужна в изработването на всеки законопроект и най-вече законопроектите, които касаят българските граждани. Бъдете прагматични, бъдете експертни! Недейте да търсите популистки ефект. Защото с това, което предлагате, не само че няма да решите проблемите на българските пенсионери, а напротив, ще ги задълбочите, защото ще разрушите пенсионната система!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ВАЛЕРИ ЖАБЛЯНОВ: Благодаря.
Има думата за процедура по начина на воденето госпожа Дукова.
СНЕЖАНА ДУКОВА (ГЕРБ): Уважаеми господин Председател, когато говорят колегите от БСП, Вие се разсейвате и не гледате как червеното часовниче тиктака и времето е свършило. Позволявате много агресивен тон, за който подозирам, че удовлетворението е пълно.
Ще ми позволите тогава да кажа, че когато се говори за пенсионни фондове, колегите от БСП позорно трябва да мълчат. Ще кажа защо. (Ръкопляскания от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ВАЛЕРИ ЖАБЛЯНОВ: Може ли по начина на водене!
СНЕЖАНА ДУКОВА: По начина на водене е, защото не ги спряхте! Когато тези фондове…
ПРЕДСЕДАТЕЛ ВАЛЕРИ ЖАБЛЯНОВ: Госпожо Дукова, кажете по начина на водене!
СНЕЖАНА ДУКОВА: Когато източиха фондовете през 1990 г. с червените куфарчета…
ПРЕДСЕДАТЕЛ ВАЛЕРИ ЖАБЛЯНОВ: Госпожо Дукова, ако обичате, това не е по начина на водене! Извинявайте! Приключете процедурата по начина на водене, за да бъде нормална дискусията в залата.
СНЕЖАНА ДУКОВА: Свалям тона. (Продължава да говори встрани от микрофона.) Къде ги изнесоха? Позорно трябва да мълчите.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ВАЛЕРИ ЖАБЛЯНОВ: Процедура по начина на водене – заповядайте, господин Стойнев.
ДРАГОМИР СТОЙНЕВ (БСП за България): Уважаеми дами и господа народни представители! Уважаеми господин Председател, възмутен съм, че позволявате тук от трибуната да се изричат лъжи, още повече от хора, които не познават системата.
Вие говорите за професионализъм, но в същото време не познавате системата. Тази система винаги е работила на разходно-покривен принцип.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ВАЛЕРИ ЖАБЛЯНОВ: Може ли по начина на водене, господин Стойнев!
ДРАГОМИР СТОЙНЕВ: Никога не е имало натрупване! Казвам това, за да обясня лъжата. Позволявате да се изричат лъжи. Никога не е имало натрупване, никога не е имало източване. Тя е на разходно-покривен принцип.
Колеги, забравете тези мантри от прехода, защото това е огромна лъжа!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ВАЛЕРИ ЖАБЛЯНОВ: Надявам се, че това са последните процедури по начина на водене.
Уважаеми колеги, заповядайте за изказвания по внесения Законопроект. Темата е прекалено сериозна, за да премине в обсъждания по начина на водене.
Има думата господин Георги Гьоков.
ГЕОРГИ ГЬОКОВ (БСП за България): Уважаеми господин Председател, уважаеми народни представители! Надявам се, че моят тон няма да се оцени като агресивен.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ВАЛЕРИ ЖАБЛЯНОВ: Аз също ще го оценя така.
ГЕОРГИ ГЬОКОВ: Мисля, че никой в тази зала не може да отрече очевидното, че пенсиите за осигурителен стаж и възраст в нашата страна са неоправдано ниски и че в пенсионната система са натрупани проблеми, несъответствия и деформации, които датират от началото на модела на пенсионно-осигурителната система. Никой в тази зала не може да отрече и факта, че най-малко 33% от българите изживяват тежки материални лишения. Странно е, че политическата класа, която има основна вина за това състояние на пенсионната система, и най-вече тези, които управляват вече трети мандат, се правят, че не забелязват проблема, по който всяка година Европейската комисия има констатации, забележки и препоръки към правителството, а именно – да разглежда и подобри адекватността на всички, подчертавам – на всички пенсии.
Ще Ви цитирам няколко кратки извадки от последния Доклад за 2017 г.: „Процентът на хората, изложени на риск от социално изключване, остава един от най-високите в Европейския съюз. Той достига 41% през 2015 г., което се дължи на влошаване както на паричната бедност, така и на сериозните материални лишения. Неравенствата в нивата на доходите също са много високи и нарастващи. Бедността сред възрастните хора рязко се е влошила. След продължителен спад през последните 5 г., процентът на риск от бедност на възрастните хора над 65 г. се увеличава рязко до 31,7% през 2015 г. Възрастните жени са изложени на особено висок риск от бедност и социално изключване предвид ниските им пенсионни вноски.“
Ако се задълбочим в този сериозен проблем, трябва да признаем, че около 33% от българите живеят в бедност, но има и една немалка част от тези хора, които живеят в екстремна бедност, която разрушава здравето и застрашава живота им. Хората, попадащи в категорията на екстремно бедни, не се хранят редовно, не могат да се грижат за здравето си, живеят в зле отоплени жилища и са перманентно под напрежение и стрес. Животът им е мизерия и бавна смърт.
На това ги обрекохте, като през цялото Ви управление от 2009 г. насам не предприехте нито едно адекватно действие, за да промените тази картина.
Задавам риторичен въпрос: нормално ли е да съществува такава картина в XXI в. в една държава – член на Европейския съюз, управлявана през последните осем години – с изключение на една година от една партия – която се нарича „Граждани за европейско развитие на България“? Какво гражданско, какво европейско и какво развитие има в това народът ти да тъне в дълбока бедност, която вместо да бъде преодолявана, се задълбочава?! Какво му е европейското – да си последен по доходи в Европейския съюз?! И като говоря за тази бедност, трябва да отбележа, че в най-голяма степен тя засяга възрастните хора над 65 г. Статистиката показва, че при граница на бедността за 2017 г. 314 лв., минимална пенсия за осигурителен стаж и възраст получават 1 млн. 300 хил. пенсионери – 60% от общия брой на пенсионерите в страната, тоест те са под границата на тази бедност.
Сигурно ще гласуваме и ще направим минималната пенсия 180, а после – 200 лв., въпреки щедрите предизборни обещания за 300 лв. минимална пенсия, които сигурно хората не са забравили, тъй като ги облъчвахте с тези послания. Това обаче ще породи редица други проблеми. Ще взриви пенсионната система, ако не обърнем внимание на останалите пенсии и няма да промени факта, че над 1 млн. 300 хил. пенсионери ще останат с пенсии под границата на бедността.
Според средносрочната прогноза на правителството при приемането на бюджета за 2017 г. се предвижда едва с 2,5% увеличение на пенсиите, тоест не се предвижда никаква съществена промяна в размера им, или нищо ново под слънцето! Сменяте си партньорите в управлението, но не сменяте политиката по отношение на доходите за пенсионерите.
Според нас от парламентарната група на „БСП за България“ е време да направим стъпки за решаване на този проблем и на това недопустимо отношение към пенсионерите, да кажем „стоп“ на тази пагубна за нацията ни статистика и политика в пенсионната система от 2000 г. насам, с малки изключения по време на управлението на тройната коалиция, когато имаше значително вдигане на размера на пенсиите, със строго отчитане на осигурителния принос. (Народният представител Юлиян Ангелов иска думата за реплика).
Каква реплика?! Не съм свършил с изказването си! (Смях в залата.)
Трябва да направим радикална промяна на законовата рамка.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ВАЛЕРИ ЖАБЛЯНОВ: Моля Ви за тишина в залата!
Господин Ангелов, видях Ви, ще имате реплика.
Господин Гьоков, заповядайте да завършите изказването си. Колегите са нетърпеливи.
ГЕОРГИ ГЬОКОВ: Благодаря.
Убедени сме, че положението е нетърпимо и се изискват бързи и неотложни мерки, но не бива в никакъв случай да се предприемат недомислени действия, които могат да нарушат основни принципи на осигуряването и да демотивират младите българи въобще да се осигуряват и да се взривява доверието в осигурителната система. Имаме предвид предложението за увеличаване само на минималната пенсия, без промяна на всички останали.
Според нас първо трябва да се направи преизчисление на по-старите пенсии със средноосигурителен доход някъде от по-близките години. Нашето предложение го знаете. То беше представено от Корнелия Нинова. Знаете как се определя пенсията по чл. 70 от Кодекса за социално осигуряване.
А сега искам да Ви дам един пример, за да разберете колко сме прави с нашето предложение. При спазване на принципа за равнопоставеност осигурените лица, имащи еднакъв осигурителен принос, една и съща продължителност на осигурителния стаж и едно съотношение между осигурителния доход на лицето и средноосигурителния доход на страната за определен период, би трябвало да получават близки по размер пенсии за осигурителен стаж и възраст. Поради това че средноосигурителният доход на страната през годините е различен – увеличава се, дори и при еднакъв осигурителен принос на лицата, размерът на пенсиите често се различава чувствително. Няма да Ви давам пример с един учител, пенсионирал се преди 2000 г., и един учител, пенсионирал се след 2015 г., че разликата е два пъти, а са се осигурявали приблизително на едни и същи осигурителни нива. За да се намалят тези различия, се налага периодично преизчисляване на размера на старите пенсии за осигурителен стаж и възраст, с актуален среден осигурителен доход за страната.
Нашето предложение го чухте – да преизчислим пенсиите със средноосигурителен доход за страната 618,06 лв. Разбира се, такова преизчисляване ще се извърши само ако това е по-благоприятно за лицето. Никой няма да бъде ощетен. Последното такова преизчисляване беше извършено 2008 г. със средноосигурителен доход за 2007 г. – 398,17 лв. Оттогава до момента средноосигурителният доход е нараснал над два пъти. В резултат на това за последните 10 години различията между старите и новите пенсии при еднакъв осигурителен принос на осигуреното лице станаха значителни. Това обрича не малка част от българските пенсионери, въпреки своя осигурителен принос, да получават по-ниски пенсии и реално да мизерстват. Отделно от това то противопоставя хората със стари пенсии на новите пенсионери и демотивира работещите хора да се осигуряват на реалните си доходи, защото и без това получават неадекватно ниски пенсии.
Преизчисляването на пенсиите с посочения средноосигурителен доход 618,06 лв. по наши изчисления ще струва допълнително на бюджета на държавното обществено осигуряване около 400 млн. лв., а за 2018 г. – 810 млн. лв. Разбира се, приемането на предложените от нас промени трябва да получи своето отражение в държавния бюджет и в бюджета на държавното обществено осигуряване за 2017 г. и съответно за годините напред. Тези допълнителни разходи на държавното обществено осигуряване ще бъдат за сметка на очакваните по-високи от планираните за 2017 г. приходи по бюджета на държавното обществено осигуряване, които само за първите 3-4 месеца са 104 млн. лв., с което може дори да не се променя бюджетното салдо за годината. Парите идват и от увеличената минимална работна заплата, за която Вие предвиждахте да няма промяна в средносрочната бюджетна програма, а сега ударно увеличавате, в което няма нищо лошо.
Приемаме, че нашите изчисления не са съвсем точни за периода юли-декември 2017 г. Ще са необходими 480 млн. лв., както се твърди в становището на Националния осигурителен институт. Нищо притеснително. Спокойно може да се трансферират от излишъка от държавния бюджет към бюджета на държавното обществено осигуряване необходимите около 100 милиона.
Нали премиерът Борисов твърди, че очаква бюджетен излишък от 1,5 млрд. лв. до 3 млрд. лв. и вместо тези пари да се харчат и преразпределят не през бюджета, а порочно и противоконституционно – с министерски постановления?… (Шум и реплики.)
КОРНЕЛИЯ НИНОВА (БСП за България, от място): Поискай удължаване на времето!
ГЕОРГИ ГЬОКОВ: Да, искам удължаване на времето, защото дебатът явно става по-сериозен.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ВАЛЕРИ ЖАБЛЯНОВ: Моля, удължете времето на групата.
ГЕОРГИ ГЬОКОВ: Ще повторя последното, което казах, че тези пари от излишъка трябва да се преразпределят не през бюджета, а порочно и противоконституционно – с министерски постановления. Може съвсем официално да се направи едно добро дело за пенсионерите.
Предложеният от нашата парламентарна група Законопроект е само една от необходимите стъпки. Това е ясно. Не можем да си затваряме очите и да не виждаме, че неравенствата водят до огромни проблеми в цялото ни общество – маргинализация, социално изключване, необразованост, изтласкване на цели слоеве от населението на ръба и извън участието в икономическия и социален живот.
Затова от нашата парламентарна група с внасянето на този Законопроект отправяме предизвикателство не само към всички народни представители да се извисят над тяснопартийните си интереси и да подкрепят нашия Законопроект, но и към всички, които имат отношение към пенсионната система, защото това е справедливо решение и с това ще покажем, че сме отговорни и загрижени за българите, дори и за тези в пенсионна възраст. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ВАЛЕРИ ЖАБЛЯНОВ: Благодаря Ви, господин Гьоков. (Шум и реплики.)
Какво искате?
За процедура, заповядайте. (Реплики, шум, провиквания.)
Процедурата веднага може да бъде дадена. (Силен шум.)
Заповядайте, господин Попов.
ФИЛИП ПОПОВ (БСП за България): Благодаря.
В нашия Правилник пише, че за процедурни въпроси думата се дава веднага. Не се притеснявайте, ще имате възможност и за реплика.
Моля на основание чл. 48, ал. 1 от нашия Правилник времето да бъде удължено на днешното пленарно заседание до приключването на дебатите и гласуването по настоящата точка от дневния ред. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ВАЛЕРИ ЖАБЛЯНОВ: Постъпило е предложение за удължаване на времето на днешното заседание, уважаеми колеги, до приключване на точката от дневния ред.
Моля, гласувайте.
Гласували 176 народни представители: за 84, против 86, въздържали се 6.
Предложението не е прието.
За процедура по прегласуване, заповядайте.
ФИЛИП ПОПОВ (БСП за България): Благодаря, уважаеми господин Председател.
Колеги, това е изключително важна тема. Моля Ви, по-сериозно! Нека всички да гласуват.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ВАЛЕРИ ЖАБЛЯНОВ: Само по процедурата за прегласуване. Без агитация от трибуната, моля Ви!
ФИЛИП ПОПОВ: Процедура по прегласуване, моля Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ВАЛЕРИ ЖАБЛЯНОВ: Моля, гласувайте.
Гласували 193 народни представители: за 89, против 97, въздържали се 7.
Предложението за удължаване на времето не е прието.
Продължаваме обсъжданията.
Реплики?
Заповядайте, господин Ангелов.
ЮЛИАН АНГЕЛОВ (ОП): Господин Председател, първо, допуснахте друга процедура помежду изказвания и реплики, което е недопустимо по принцип, защото не беше по начина на водене процедурата, а съвсем друго. Но, както и да е.
Господин Гьоков, Вашето изказване отново провокира в нас – „Обединените патриоти“, следното.
Репликата вече е към Вас: много е хубаво да се заигравате с желанията на хората с това да бъдат увеличени пенсиите, да бъдат индексирани пенсиите и всичко останало, но защо Вие миналата година не го подкрепихте? Ако Вие го бяхте подкрепили… (Шум и реплики от ляво.)
Ааа, не лъжете! Това, което правите е пълно безочие! Можете да проверите всички гласувания. В приходната част въобще не подкрепихте, след това Вашата председателка направи така, че да има 10-15 народни представители от БСП само в залата и то не мина. Ако Вие имахте желание минималната пенсия да бъде 300 лв. и всички останали пенсии да бъдат индексирани, щяхте да подкрепите миналата година по бюджета гласуванията и то с цялата си група, и щеше да мине. И от 1 януари 2017 г. българските пенсионери щяха да имат 300 лв. минимална пенсия и индексация на всички останали пенсии, но Вие безочливо манипулирате и лъжете непрекъснато!
Хубаво е, че крадете идеите на „Обединени патриоти“, внасяте законопроекти. Това ни радва. (Силен шум, реплики и провиквания от „БСП за България“.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ВАЛЕРИ ЖАБЛЯНОВ: Може ли без квалификации, господин Ангелов?
Господин Ангелов, без квалификации, ако обичате!
ЮЛИАН АНГЕЛОВ: Това ни радва за всяко нещо. Това ни радва!
Каква квалификация съм използвал?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ВАЛЕРИ ЖАБЛЯНОВ: Заповядайте, продължете си изказването.
ЮЛИАН АНГЕЛОВ: Господин Жаблянов, не е редно да ме прекъсвате, защото аз квалификации не съм използвал, така че не си превишавайте правомощията да ме прекъсвате.
Ако не можете да водите заседанието, просто се преместете и някой друг да седне. Благодаря Ви. (Ръкопляскания от ГЕРБ и ОП, шум, реплики и провиквания от ляво.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ВАЛЕРИ ЖАБЛЯНОВ: Предполагам, че от „Патриотичния фронт“ имате предвид някой.
Заповядайте, господин Гърневски, за реплика.
СПАС ГЪРНЕВСКИ (ГЕРБ): Благодаря, господин Председател.
Уважаеми колеги, преди десетина дни казах, че левицата винаги е рожба на нейната наглост, арогантност и популизъм. И днес го доказа категорично. (Шум и реплики от „БСП за България“.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ВАЛЕРИ ЖАБЛЯНОВ: Може ли, ако обичате, господин Гърневски, спомняте си от преди десетина дни резултата от Вашето изказване.
СПАС ГЪРНЕВСКИ: Да, по темата.
Само не предложихте от къде да дойдат тези 300 лв., за които всички сме съгласни. И аз ще Ви предложа. (Силен шум, реплики и провиквания от „БСП за България“.)
Аз ще Ви предложа!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ВАЛЕРИ ЖАБЛЯНОВ: Моля за тишина в залата – в лявата част, ако обичате!
СПАС ГЪРНЕВСКИ: Мобилизирайте бившата червена номенклатура и настояща червена олигархия да върне заграбеното от българския народ! И пенсиите ще скочат двойно!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ВАЛЕРИ ЖАБЛЯНОВ: Господин Гърневски, това не е реплика! (От „БСП за България“ – тропане по банките, освирквания, провиквания.)
СПАС ГЪРНЕВСКИ: По времето на госпожа Нинова един пловдивски олигарх отмъкна 500… (Председателят изключва микрофоните.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ВАЛЕРИ ЖАБЛЯНОВ: Това не е реплика, господин Гърневски! Това не е реплика! (Народният представител Спас Гърневски говори на изключени микрофони.)
Ще продължите ли репликата?
Ако обичате, продължете репликата.
СПАС ГЪРНЕВСКИ: Понеже имаше колеги на миналото ми изказване, които си служеха с поезия, ще позволите да им върна жеста. (Силен шум, реплики.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ВАЛЕРИ ЖАБЛЯНОВ: Разбира се.
СПАС ГЪРНЕВСКИ:
„Партията вее демагогски знамената,
че е честна, социална, справедлива,
но поразровиш ли й ти делата
ще я видиш, че е нагла, арогантна и особено крадлива!“
Благодаря. (Силен шум в залата, ръкопляскания от ГЕРБ, провиквания и реплики от „БСП за България“.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ВАЛЕРИ ЖАБЛЯНОВ: Господин Гърневски, не беше реплика!
По начина на водене – господин Манол Генов. (Шум и реплики.)
МАНОЛ ГЕНОВ (БСП за България): Господин Председател, не допускайте! Ние не сме на литературна вечеринка! Ако на някой артист му трябва такава сцена, за да си декламира стихотворенията, да си намери друго място, да покани колегите в кафето, в Клуба на народния представител и да…
ПРЕДСЕДАТЕЛ ВАЛЕРИ ЖАБЛЯНОВ: Да не ограничаваме творчеството на депутатите, господин Генов!
МАНОЛ ГЕНОВ: Така че предметът на дебата не е творчеството на господин Гърневски – преди 10 ноември или след 10 ноември, независимо, когато и да е. Тук говорим за социални въпроси. Говорим, че хората нямат пари да си купят дърва, нямат пари да се качат на автобуса, нямат пари за лекарства! (Силен шум, реплики и провиквания от дясно.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ВАЛЕРИ ЖАБЛЯНОВ: Господин Генов, ако обичате!
МАНОЛ ГЕНОВ: И тази част на залата Ви унищожава със смешните си решения. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ВАЛЕРИ ЖАБЛЯНОВ: С изказването и процедурата на господин Генов изтече времето на днешното заседание.
Часът е 14,00 и четиринадесет секунди.
Закривам заседанието.
Първа точка за утре е Изборният кодекс. (Звъни.)

(Закрито в 14,00 ч.)Председател:
Димитър Главчев


Заместник-председатели:
Цвета Караянчева
Валери Жаблянов


Секретари:
Станислав Иванов
Джейхан Ибрямов
Форма за търсене
Ключова дума
ЧЕТИРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ