Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Стенограми от пленарни заседания
ДВАДЕСЕТ И ДЕВЕТО ЗАСЕДАНИЕ
София, петък, 23 юни 2017 г.
Открито в 9,01 ч.
23/06/2017
Видео архив » Преглед на видео архив
Председателствали: председателят Димитър Главчев и заместник-председателят Цвета Караянчева

Секретари: Николай Александров и Слави Нецов

ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Добро утро, уважаеми колеги! Има кворум. (Звъни.)
Откривам заседанието.
Уважаеми колеги народни представители, на основание чл. 53, ал. 5 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание предлагам да бъде включена в седмичната Програма за работа на Народното събрание следната допълнителна точка – Проекти на решения за промени в постоянни и временни комисии на Народното събрание. Вносители са народният представител Волен Сидеров, на 22 юни 2017 г.; народният представител Цветан Цветанов, на 22 юни 2017 г. Предлагаме това да бъде точка първа за днес, 23 юни 2017 г.
Моля, гласувайте.
Гласували 167 народни представители: за 161, против 2, въздържали се 4.
Предложението е прието.
Съобщение:
Заместник министър-председателят по обществения ред и сигурността и министър на отбраната на Република България уведомява Народното събрание, че за времето от 22 юни до 26 юни 2017 г. в района на летище Пловдив ще се проведе съвместна българо-американска подготовка „Тракийско лято“ 2017 г. Подготовката се провежда в изпълнение на Плана за съвместна българо-американска подготовка и учение в страната и чужбина през 2017 г. и не е свързана с провеждането на военни операции и подготвителни действия за водене на предстоящи или предполагаеми военни операции, както и с извършването на дейности за предотвратяването на военни действия, водени от други, на друга държава или организация, Въоръжени сили.
Уведомлението е постъпило на 21 юни 2017г., вх. № 7030917, и е предоставено от Комисията по отбрана.

Преминаваме към:
ПРОЕКТИ ЗА РЕШЕНИЯ ЗА ПРОМЕНИ В СЪСТАВИ НА ПОСТОЯННИ И ВРЕМЕННИ КОМИСИИ
Първият Проект за решение е с вносител народният представител Волен Сидеров – председател на парламентарна група на „Обединени патриоти“.
„Проект!
РЕШЕНИЕ
за промяна в състава на Комисията по икономическа
политика и туризъм
Народното събрание на основание чл. 79, ал. 1 от Конституцията на Република България, чл. 23, ал. 4 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание
РЕШИ:
Освобождава Росен Живков Иванов като член на Комисията по икономическа политика и туризъм.“
Има ли изказвания? Няма.
Моля, гласувайте.
Гласували 163 народни представители: за 153, против 2, въздържали се 8.
Проектът за решение е приет.
Следващият Проект за решение също е с вносител народният представител Волен Сидеров – председател на парламентарна група на „Обединени патриоти“.
„Проект!
РЕШЕНИЕ
за попълване състава на
Комисията по земеделието и храните
Народното събрание, на основание чл. 79, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 21, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание
РЕШИ:

Избира Росен Живков Иванов за член на Комисията по земеделието и храните.“
Има ли изказвания?
Гласуваме предложения Ви Проект за решение.
Гласували 159 народни представители: за 153, против няма, въздържали се 6.
Проектът за решение е приет.
Последният Проект за решение с вносител народният представител Цветан Цветанов – председател на парламентарната група на Политическа партия ГЕРБ.
„Проект!
РЕШЕНИЕ
за попълване състава на Временната комисия за установяване на потенциално опасните и конкретни случаи на радиоактивно замърсяване на питейни води на територията на Република България, причините за тяхното възникване и последиците за здравето на гражданите
Народното събрание на чл. 79, ал. 1 и ал. 3 от Конституцията на Република България и чл. 37, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание
РЕШИ:
Избира Георги Тенев Станков за член на Временната комисия за установяване на потенциално опасните и конкретни случаи на радиоактивно замърсяване на питейни води на територията на Република България, причините за тяхното възникване и последствията за здравето на гражданите.“
Има ли изказвания, уважаеми колеги?
Няма.
Гласуваме така представения Ви Проект за решение.
Гласували 169 народни представители: за 164, против няма, въздържали се 5.
Проектът за решение е приет.

Новопостъпили питания за периода от 16 до 22 юни 2017 г. включително, няма.
Писмени отговори от:
- заместник министър-председателя по обществения ред и министър на отбраната Красимир Каракачанов – на два въпроса от народните представители Пламен Манушев, Христо Гаджев, Емил Христов и Константин Попов;
- министъра на културата Боил Банов на въпрос от народния представител Миглена Александрова;
- министъра на земеделието, храните и горите Румен Порожанов на въпрос от народния представител Светла Бъчварова;
- министъра на финансите Владислав Горанов на два въпроса от народните представители Светла Бъчварова и Георги Търновалийски;
- министъра на финансите Владислав Горанов на въпрос от народния представител Пенчо Милков;
- министъра на регионалното развитие, благоустройството Николай Нанков на въпрос от народния представител Николай Цонков;
- министъра на енергетиката Теменужка Петкова на въпрос от народния представител Георги Гьоков;
- министъра на земеделието, храните и горите Румен Порожанов, два въпроса от народния представител Стоян Мирчев.
За процедура – заповядайте, господин Кирилов.
ДАНАИЛ КИРИЛОВ (ГЕРБ): Благодаря, господин Председател.
Моля за процедура с оглед приетия във вчерашния ден на първо четене Законопроект за изменение и допълнение на Административно-процесуалния кодекс, № 754-01-16, предлагам и моля колегите да подкрепят удължаване на срока за предложения между първо и второ четене на максималния по Правилника.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Кирилов.
Има ли обратно становище? Няма.
Гласуваме направеното предложение.
Гласували 154 народни представители: за 151, против няма, въздържали се 3.
Предложението е прието.

Преминаваме към:
ПАРЛАМЕНТАРЕН КОНТРОЛ.
Първият въпрос от днешния парламентарен контрол е към заместник министър-председателя по обществения ред и сигурността и министър на отбраната Красимир Каракачанов и той е зададен от народния представител Васил Антонов относно възстановяване на Висшето военновъздушно училище в Долна Митрополия.
Заповядайте, господин Антонов, да развиете въпроса.
ВАСИЛ АНТОНОВ (БСП за България): Уважаеми господин Председател на Народното събрание, уважаеми колеги народни представители, уважаеми господин Вицепремиер и Министър на отбраната! Основният приоритет в управленската програма на новото правителство в частта „Отбрана“ е Българската армия да бъде надежден гарант за сигурността на страната с ускореното развитие на въоръжените сили, както и чрез модернизация, превъоръжаване и обучение на Българската армия. Като народен представител от Плевен винаги сте заявявали своята загриженост за бъдещото на Факултет „Авиационен“ и учебната авиационна група „Георги Бенковски“ в Долна Митрополия.
Днес отново искам да поставя на вниманието Ви въпроса, който през последните години многократно поставях на Вашите предшественици. С оглед на нарастващите потребности и изисквания на съвременната среда за подготовката на авиационни кадри е нужен нов по-ефективен модел на обучение. Факт е, че в Долна Митрополия съществуват всички необходими условия за едно висше учебно заведение: база, желание за обучение и хабилитирани преподаватели. В тази връзка е моят въпрос към Вас: какви конкретни действия ще предприемете за възстановяване на Висшето военно училище в Долна Митрополия? Благодаря Ви, очаквам Вашия отговор.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Антонов.
Господин Заместник министър-председател, заповядайте за отговор.
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ КРАСИМИР КАРАКАЧАНОВ: Уважаеми господин Председател, уважаеми дами и господа народни представители! Уважаеми господин Антонов, прав сте! Този въпрос отдавна се дискутира и той е въпрос, който вълнува цялата общественост в Плевенска област, а и в средите на българските авиатори. Това е въпрос, който всички народни представители от Плевенска област, са поставяли нееднократно на различни форуми, включително и с питане в Народното събрание.
От тази гледна точка ще Ви докладвам как стоят нещата към момента. Генерал-майор Цанко Стойков – командир на Военновъздушните сили, е изпратил до Министерството на отбраната докладна записка с регистрационен № 22-24-20 от 21 март 2017 г., с Проект за откриване на Висше военновъздушно училище в град Долна Митрополия до Националната агенция за оценяване и акредитация и е изготвен от командването на Военновъздушните сили.
Съгласно положителната резолюция на заместник министър-председателя по вътрешен ред и сигурност и министър на отбраната Проектът за откриване на Висшето военновъздушно училище е изпратен на основание чл. 26, т. 15 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България и чл. 15, ал. 1, ал. 2 и чл. 10, ал. 2 и т. 1 от Закона за висшето образование до Националната агенция за оценяване и акредитация, и до министъра на образованието и науката с молба за изпращане на становище до Националната агенция за оценяване и акредитация за стартиране на процедура за оценка на Проекта.
От Националната агенция за оценяване и акредитация беше получен отговор, че представената документация не отговаря на изискванията на разпоредбите на чл. 15 и чл. 81, ал. 1, т. 3 от Закона за висшето образование, и чл. 26, т. 15 от Закона за отбраната и въоръжените сили.
Господин Антонов, информирам Ви, че Министерството на отбраната се придържа към изпълнение на Програмата за развитие на отбранителните способности на въоръжените сили на Република България 2020 г. Съгласно същата военно-образователната система се развива в съответствие с националното и европейското законодателство и съобразно директивите на НАТО за организиране и провеждане на индивидуална подготовка на личния състав на въоръжените сили. Военно-образователната система се ориентира към изграждане на съвременни професионални умения и към лидерски качества и способности за заемане на отговорни и самостоятелни решения.
Необходимо е да се преразгледа структурата на военно-образователната система като ще търсим механизми за оценка на образователните способности и проекти за тяхното развитие, както и възможността за придобиване на комплексно авиационно образование в областта на военновъздушните сили, гражданското въздухоплаване и други граждански специалности. Тоест въпросът продължава да стои открит и не само желанието на военния състав на Военновъздушните сили, но и желанието на ръководството на Министерството на отбраната е да се намери един положителен отговор в посоката на въпроса, който Вие задавате. Благодаря Ви за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Каракачанов.
Заповядайте, господин Антонов – за реплика.
ВАСИЛ АНТОНОВ (БСП за България): Уважаеми господин Председател на Народното събрание, уважаеми колеги! Уважаеми господин Каракачанов, за съжаление, отговорът Ви е разочароващ. Няма никаква разлика от отговора на въпроса на господин Вашия предшественик – господин Ненчев, и това e, с което Вие ни вкарахте в процедури днес, по което разбирам, че патриотизмът е едно понятие, което има почва в България, но дотогава, докогато влезнем в управлението. Когато влезем в управлението, а след това… (Шум, реплики, смях от ГЕРБ.)
Благодаря Ви, благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Моля Ви по въпроса!
ВАСИЛ АНТОНОВ: …Не може да заключваме този въпрос и да го скриваме, и да го замитаме така в процедурите. Днес също имаме и гласувахме първата точка за ученията, имаме 80 самолета в страната, които се упражняват. Колко от тези самолети са български?
И сега, когато започваме процедура, закупихме хеликоптери, военна техника, а в същото време не решаваме въпроса с летците, с обучението на пилотите и поддържащите кадри. Тях кога ще ги закупим? Има ли ги в тези план сметки, в които Вие ги вкарвате в бъдеще, или подценявате обучението на армията ни в този момент? Още веднъж Ви предлагам да преразгледате този въпрос и да не влизаме в процедурата, а да подработите процедура, която следва да доведем до успешен край.
Все още има хабилитирани преподаватели, все още има техника. Сега се купуват самолети, с които може да се купят и транжори, което да позволи да развием темата докрай. Да имаме достойна армия и достойно образование и подготовка на нашите кадри!
Разчитам наистина много на Вашия патриотизъм, на Вашите възможности. Аз смятам и продължавам да смятам, че Вие сте един от хората, които могат да доведат този въпрос до края.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, господин Антонов.
ВАСИЛ АНТОНОВ: Нека не забравяме, че първите самолети, ползвани за военни бомбардировки, са от българските Военновъздушни сили. Сега ние поставяме кръста, и то точно в това управление. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви.
РЕПЛИКА ОТ ДЯСНО: Кой ли пише тези глупости?!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Господин Заместник министър-председател, заповядайте за дуплика.
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ КРАСИМИР КАРАКАЧАНОВ: Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги, уважаеми господин Антонов! За съжаление, не сме първите, които използваме самолета като бойно средство. Италианците го правят половин година преди нас през 1911 г. в Итало-турската война, а ние го използваме в Балканската война – 1912 – 1913 г. Това обаче са подробности.
По отношение на патриотизма. Моля Ви се, патриотизмът не е въпрос на декларации, когато си в опозиция или когато си на власт! Патриотизмът е въпрос на характер и на убеждения. Всеки го проявява и всеки би следвало да го проявява. Казвал съм го много пъти в тази зала: всички трябва да бъдем патриоти, а не да си играем само на тези теми!
Вие поставяте въпроса за зачеркване на авиацията. Няма такова нещо! Не само че никой няма намерение да зачерква авиацията, но както виждате, в програмата на управляващото мнозинство много амбициозно са поставени въпросите за модернизацията и превъоръжаването на нашите въоръжени сили.
Вчера съм внесъл в Министерския съвет предложение да включим и трети проект, който ще мине заедно с първите два отново през пленарната зала на Народното събрание. Там много ясно са разписани нещата: авиация, Военноморски сили, закупуване или изграждане на нова бронирана машина за нашите въоръжени сили.
Напълно съм наясно с това, което поставяте и сме си говорили с Вас и с много други хора многократно. Да не мислите, че с колегите от ГЕРБ, половината от които са бивши действащи офицери именно от авиацията, не говорим по този въпрос?! Истината е, че при това състояние на въоръжените сили – говоря специално за авиацията – факултетът изпълнява своите задължения. Точно с оглед обаче на модернизацията на българските въоръжени сили трябва да се направи необходимото. Има обаче законови изисквания, които Вие наричате „бюрократични процедури“. В една правова държава нещата се движат според действащите закони.
Моят апел към Вас е: нека търсим по този въпрос някаква консолидация, а не, как да кажа, евтини политически дивиденти. Повярвайте ми, тук не става въпрос за управляващи и опозиция. Този въпрос е многократно поставян и от страна на колегите от ГЕРБ, и от страна на Патриотичния фронт, и от други парламентарни групи.
Една от първите задачи, с които съм се заел, е точно разглеждането на този въпрос. Предстои той да бъде решен, но има обективни условия и възможности. При десет души бойна авиация, излизащи от випуск в момента, извинявайте, за какъв университет говорим в момента? Трябва да обмислим какво и как да променим, защото десет души не е университет! Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Заместник министър-председател.
Вторият въпрос е от народния представител Николай Цонков относно планиране и провеждане на обучение и подготовка на резервисти от Министерството на отбраната.
Заповядайте, господин Цонков.
НИКОЛАЙ ЦОНКОВ (БСП за България): Уважаеми господин Председател, дами и господа народни представители, уважаеми господин Заместник министър-председател! Моят въпрос е провокиран от гледна точка на изнесените данни в пресата и социалните мрежи с информация за военно обучение на българските граждани, както и предложените промени в Правилника за прилагане на Закона за резерва на въоръжените сили на Република България.
През последните години в българската армия тревожно стои въпросът с недокомплекта с личен състав, както и със сериозното застаряване на ресурсите от запасни, необходими за окомплектоването на военновременните формирования. Този въпрос тревожи всички ни и знаем, че Министерството на отбраната работи за подобряване на състоянието по окомплектоването.
Запознат съм, че на основание чл. 57, чл. 58 и чл. 59 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България Министерството на отбраната планира и провежда курсове с български граждани, изявили желание да получат военна подготовка. Само ще цитирам част от текстовете на трите члена.
В чл. 57 се казва, че: „Към граждански висши училища, военни академии и висши военни училища за студентите в тях се разкриват курсове по начална и/или специална военна подготовка от министъра на отбраната, съгласувано със съответните ръководства“.
В чл. 58 се регламентира съдържанието на подготовката, както и организацията на подготовката по обучение на тези кадри, включително и осигуряването на подготовката.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Десет секунди Ви остават.
НИКОЛАЙ ЦОНКОВ: Въпросите ми в тази връзка са: на каква основа се планира обучението? Колко души са обучени до момента? Къде и каква е военната подготовка, която са получили? Какви са финансовите средства, които са изразходвали? Считате ли, че така провежданата военна подготовка в Единния учебен център на българската армия допринася за подобряване на комплектуването на мирновременния състав на българската армия и резерва на въоръжените сили? Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Цонков.
Господин Заместник министър-председател, заповядайте за отговор.
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ КРАСИМИР КАРАКАЧАНОВ: Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги, уважаеми господин Цонков! Съгласно промените в Закона за резерва на въоръжените сили на Република България от 27 декември 2016 г. на основанията на членове 57, 58 и 59, които Вие изброихте, категориите български граждани, които могат да преминат военна подготовка, са:
„1. студенти във висшите военни училища и гражданските висши училища за обучение по начална и специална военна подготовка;
2. студенти във висшите военни училища за обучение придобиване на квалификация офицер от резерва;
3. завършили висши училища и преминали военна подготовка за обучение за придобиване на квалификация офицер от резерва, желаещи да получат начална и/или специална военна подготовка“.
На преминалите военна подготовка български граждани се присвоява военно звание и се вписват на военен отчет. Тези граждани са запасни и може да им бъде давано мобилизационно назначение за военновременните формирования.
Българските граждани, завършили начална военна подготовка, специалната военна подготовка в периода 2014 – 2016 г., са общо 649 души, подготвени в Националния военен университет „Васил Левски“ и в Висшето военноморско училище „Никола Йонков Вапцаров“ и Единния център за начална военна подготовка.
Изразходваните за целта средства, тъй като в зададения от Вас писмен въпрос имаше поставен такъв, възлизат на 219 727 лв.
Конкурсите за военна служба и служба в доброволния резерв се провеждат във военните формирования.
От студентите, завършили курсове по начална и/или специална военна подготовка, седем са получили мобилизационно назначение във военновременните формирования. Това прави 1%.
От българските граждани, завършили начална военна подготовка по чл. 59, четирима са получили мобилизационно назначение във военновременните формирования.
Българските граждани, приети на служба във въоръжените сили, преминават начална военна подготовка в учебните центрове на видовете въоръжени сили. Специалната военна подготовка се преминава след назначаване на първа длъжност в специализираните учебни центрове на видовете въоръжени сили.
Предвижда се създаване на Единен национален учебен център, в който да се провежда подготовката по членове 57, 58 и 59 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България.
Завършилите военна подготовка имат предимство при кандидатстване за служба в доброволната армия.
Считам, че проведената досега подготовка е недостатъчна главно поради недостига на финансиране. От ежегодно необходимите 10 – 12 млн. лв. са заделени, както посочих, тези 219 727 лв.
Подготовката на българските граждани за защита на Отечеството на доброволен принцип, а според мен впоследствие и връщането на наборната военна служба са единствените възможни начини за подобряване на комплектуването със запасни при действащата нормативна уредба.
За подобряване на подготовката на българските граждани за защита на Отечеството и съответно комплектуването на военните и военновременните формирования с резервисти и запасни Министерството на отбраната е предприело следните стъпки:
Първо, изготвен е Проект за постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за резерва. Създадена е работна група за изготвяне на Проект за наредба за подготовка на български граждани за защита на Отечеството.
Предстои създаване на работна група за изработване на визия за военно обучение и подготовка на българските граждани за защита на страната. Обучението на българските граждани за защита на Отечеството е въпрос от национално значение. Той може да се реши – задавате въпроса: как – с адекватно заплащане, разбира се, и предоставяне на стимули на хората, доброволно поели ангажимента към отбраната на страната.
В заключение, господин Цонков, за разрешаването на проблемите по окомплектоването с резервисти и запасни най-напред трябва да се постигне консенсус тук, в залата на Народното събрание, между всички отговорни български политически формации. Както вече няколко пъти подчертах, проблемът със сигурността и защитата на България е проблем, който касае всички нас, като български граждани и като хора отговорни да решават проблемите, в конкретния случай пред сигурността и въоръжените сили на България. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Заместник министър-председател.
Заповядайте, господин Цонков, за реплика.
НИКОЛАЙ ЦОНКОВ (БСП за България): Благодаря Ви, господин Председател.
Господин Заместник министър-председател, радвам се, че работите в посока решаване на тези проблеми. Съгласен съм с Вас, че трябва да има консенсус по въпросите на сигурността и отбраната, защото те касаят държавата, българското общество и гарантиране на суверенитета, независимостта, целостта на българската държава, функционирането на държавата.
Искам обаче да маркирам три проблема, върху които смятам, че трябва да помислите. Първият – провеждането на курсове чрез преминаване на начална и след една година на специализирана военна подготовка на гражданите смятам, че не е ефективно, защото те няма да се явят или не се явяват всички втората година за обучение по програмата за специална подготовка. Така остават без придобита военно-отчетна специалност.
Планирането на обучението по военните специалности също така не е съобразено с потребностите на Българската армия. Например военната подготовка на топографи в Шумен – в резерва сега има голям излишък от тях, а подготовката продължава. Или пък да дадем пример – алпинисти от НСА, а такива са нужни единствено в Смолян.
И на трето място, ми се струва, че е важно да отбележа, че успешно завършилите военна подготовка се зачисляват в резерва, но не се отчита тяхната подготовка и съответно не е съобразена с мобилизационните потребности на Българската армия.
И още нещо по отношение на…
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Десет секунди просрочвате времето вече.
НИКОЛАЙ ЦОНКОВ: …ефективността на планирането и обучението на резервисти. В момента, доколкото знам, 480 са назначени в доброволния резерв. Те получават годишна заплата, но всъщност не се викат дори веднъж годишно, за да си я заслужат.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, господин Цонков.
Господин Заместник министър-председател, заповядайте за дуплика.
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ КРАСИМИР КАРАКАЧАНОВ: Благодаря Ви, господин Цонков. Всички подобни въпроси, които касаят състоянието на армията и темите за сигурността, са полезен дебат в нашето общество. Аз Ви благодаря за въпроса.
Бележките, които направихте специално по отношение на придобиване на дадени специалности, имат своите основания и ще бъдат взети предвид. Благодаря Ви. Желая Ви приятна работа!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Заместник министър-председател.
Следва питане от народния представител Антон Кутев относно възстановяване на наборната военна служба.
Господин Кутев, заповядайте да развиете питането. Разполагате с три минути.
АНТОН КУТЕВ (БСП за България): Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги, уважаеми господин Министър! Ще започна това си питане с уговорката, че не съм най-запаленият привърженик на наборната военна служба. Дори бих казал обратното – имам опасения винаги, когато в ръцете на 19-годишни деца попадат автомати с патрони. Лично съм виждал по време на моята служба, че това може да доведе до трагични последствия. Така че това не е любимият ми начин на отбрана.
Ще започна питането си с това, че в Програмата на „Обединените патриоти“ много ясно беше записано:
„Възстановяването на наборната военна служба и трудовите войски, като място за придобиване на професия, отговорност и съпричастност към българското общество“ – това е част от Вашата Програма.
„Незабавно възстановяване на ракетните бази в Южна България и извеждане на всички български войски от чужди държави.“
Последното изречение ще бъде предмет на други питания вероятно, но от първото – за възстановяването, няма как да избягаме.
Съгласен съм, че след това вече в управленската Програма, която правите Вие – Патриотите и ГЕРБ заедно, не се посочва нищо за наборната служба. В Раздел VII, т. 5 от нея е записано единствено, че ще се работи за въвеждане на военно обучение в училище и увеличаване на възможностите за доброволна военна служба.
В нея не се посочва развиването на проекти, свързани с наборната военна служба.
Ясно ми е, че всъщност от Вашата Програма до Програмата на ГЕРБ очевидно има разминаване по отношение на наборната военна служба. То най-вероятно е обяснимо по някакъв начин. В края на краищата, като влизате в коалиция, правите компромиси. От известно време насам много държа да подчертавам тези компромиси, защото те очевидно се правят и от двете страни. Досега се занимавахме с компромисите, които е направил ГЕРБ, като е сложил някои хора от листите Ви – сега се занимаваме с компромисите, които правите Вие, за да бъдете във властта.
Въпреки тези компромиси и това, че сте отстъпили от предизборната си платформа, с която са Ви избрали хората, Вие все пак казвате, че сте привърженик на наборната военна служба и не смятате да сменяте убеждението си. Необходимо е българската младеж да бъде подготвена и възпитана в дух на патриотизъм и готовност да защитава Отечеството.
Тоест очевидно Вие не сте се отказали от наборната военна служба, още повече, всички знаем, че Вие още в миналия мандат сте внесли Законопроект за наборната военна служба, който има доста солидни мотиви. Измежду тях са: повишаване отбранителната способност на страната; социална интеграция на младите хора, произхождащи от различни имуществени, етнически, религиозни и културни групи на обществото; подобряване взаимодействието между институциите за споделяне на отговорността; участие на гражданите в осъществяването на демократичния контрол на въоръжените сили и така нататък. Мотивите са доста обширни. Подписани са от Вас, на първо място, заедно с още десетина Ваши колеги.
За това е моето питане: каква ще бъде политиката на правителството по отношение на наборната военна служба? Всъщност ще има ли наборна военна служба?
Като Патриот и като човек, който е внесъл този Законопроект преди по-малко от година, през юли месец миналата година е внесен Законопроектът: какво ще се случи с наборната военна служба и какви са Вашите намерения като вицепремиер по този въпрос?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Кутев.
Господин Заместник министър-председател, заповядайте за отговор. Разполагате с пет минути.
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ КРАСИМИР КАРАКАЧАНОВ: Господин Председател, уважаеми колеги! Уважаеми господин Кутев, знам, че не сте привърженик на наборната военна служба, както и цялата Ви парламентарна група.
Сега нека да не говорим за компромисите. Разбирам Вие да говорите за компромиси, които са постигнати между Патриотите и ГЕРБ, но сам разбирате, че компромисите са нещо необходимо. Сигурно с жена си правите компромиси по-често, отколкото ние в политически план, и това е нормално – когато трябва да работиш с някого, се съобразяваш с неговите виждания, а той се съобразява с твоите.
Разбирам да говорим за компромисите, които ние сме направили, ако Вие, два пъти управлявайки с ДПС, не бяхте правили никакви компромиси, а не е така. Така че нека да не спекулираме с темите и да говорим по същество и конкретно.
Между другото, абсолютно сте прав – аз и моите колеги от Патриотичния фронт сме вносители на Закона за наборната военна служба. И сега може би нямаше да се налага да задавате този въпрос и да ме питате дали сме се отказали от нашите идеи – не, не сме, ако в миналото Народно събрание колегите от БСП в Комисията и в пленарната зала го бяха подкрепили. Но Вие не го подкрепихте. Мотивите, които тогава съм изложил, са мотиви, които мога да Ви повторя и сега.
Преди малко Вашият колега ми зададе въпроса за недокомплекта – по-точно има такъв негов въпрос по-нататък.
Да, така е. Продължавам да смятам, че ние направихме ужасна грешка 2007 г., когато, променяйки Конституцията – а това, да не пропусна да отбележа, беше по време на тройната коалиция, когато БСП беше водеща политическа сила заедно с ДПС, подчертавам, тогава се промени Конституцията без нормален дебат в обществото, въпреки мнението на професионалните военни, които смятаха, че не трябва да бързаме с отменянето на наборната военна служба, а трябва да търсим вариант за смесена такава. Да въведем професионалния принцип, но да запазим наборната военна служба като форма на обучение на младите хора. Тогава прибързано Вие го направихте. Миналата година в парламента Вие не го подкрепихте. Ще Ви кажа – учудваше ме един Ваш колега, който е бил професионален военен, полковник. Той гласува „против“ и се изказа все едно, че се изказва – хайде, няма да споменавам военен от съседна нам държава, която няма интерес ние да имаме армия. Колегите от ГЕРБ тогава гласуваха „въздържали се“ и подчертаха нещо важно: темата трябва да се развива, вероятно ще стигнем дотам, но не сме готови с конкретните измерения, разчети и така нататък.
Недейте да се опитвате да създавате тази излишна конфронтация, такава, каквато няма!
Ако искате, това Вие много правилно го отбелязахте, в програмата ние сме отбелязали: военно обучение в училищата. Защо? Сега в момента има пет часа по военна подготовка, която военна подготовка е едно учебниче с пет урочета абсолютно теоретични. Ние смятаме, че работната група, която работи в Министерството на отбраната много тясно с Комисията по отбрана, включително с Вашите колеги от Комисията по отбрана, ние смятаме, че тези часове трябва да се увеличат. Дали 15, дали 20 – въпрос на разговор с Министерството на образованието и науката, за да видим какво е възможно да се вмести в учебната програма. Но там освен историята за славата на българската армия, уроците за славата на българската армия, трябва да се изучават и конкретни неща, включително и как се борави с оръжие. Има възможност чрез обезопасени подобни средства – и Вие, и аз сме го учили в училище, знаем как беше, чрез практически знания и умения как се реагира във военна ситуация, как се оказва първа помощ, как се реагира при терористични действия и така нататък, и така нататък.
Лично аз продължавам да смятам, че чрез подобно военно обучение в училищата, което трябва да има и своето практическо измерение – децата да се докоснат дори поне само визуално с армията и достойната служба на българските военнослужещи, това би запалило интерес в част от тези хора.
След това пристъпваме към други въпроси, по които с колегите от ГЕРБ имаме абсолютен консенсус. Въпросът за доброволния принцип. Доброволният принцип, въвеждането му, тоест онези млади български граждани младежи и девойки, които желаят доброволно да постъпят и да служат в редовете на българската армия, за да усвоят знания и умения, звания да получат и така нататък, за да можем да подготвим същия този резерв, за който Вашият колега преди малко ме пита. Това би било изключително полезно.
Темата с донаборната военна служба не е затворена. Не е затворена в нашето мнозинство в парламента, защото тази тема се налага от само себе си, наблюдавайки събитията около България, и най-вече наблюдавайки практиката на други европейски държави. Убеден съм, че няма нужда да изпиваме Черно море, за да разберем, че водата му е солена. Ще цитирам само къде съществува наборната военна служба в момента: в държави като Швеция, Австрия, Швейцария, Дания, Норвегия, Естония, Финландия. Между другото някои от тези държави… (Реплики.)
Гърция и Турция, разбира се. Някои от тези държави отменяха наборната военна служба, след това я възстановиха. Последната държава, която възстановява наборната си служба, е Швеция. Една държава, която, както виждате, живее в един доста по-сигурен регион.
Темата – никой не се е отказал! Това не е тема, която може да създаде проблем в нашите коалиционни отношения. Напротив, това е тема, която ще продължи да се обсъжда. В програмата е записано: „Обучение в училищата, доброволният принцип и разговорът за наборната военна служба остава да се води в хода на нашето взаимно сътрудничество“. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Заместник министър-председател.
Заповядайте, господин Кутев за до два уточняващи въпроса в рамките на две минути общо.
АНТОН КУТЕВ (БСП за България): Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги, уважаеми господин Каракачанов! Аз неслучайно говоря за компромисите и, ако обичате, не намесвайте жена ми, най-малкото по простата причина, че аз съм разведен от
15 години, за да не правя компромиси, което, преведено към Вашата коалиция, можете да си направите сами изводите, какво бихте могли да направите, ако решите. Затова личният живот и тази работа не се свързват, освен ако не решим, защото винаги води до лоши последствия.
От това, което ми казахте в момента, разбрах, че Вие не сте се отказали да въвеждате военната служба, ама ще я въведете друг път. Как ще го обясните точно на Вашите избиратели, си е Ваш проблем. Другото обаче, което ме впечатли във Вашия отговор, е, че очевидно военното обучение в училищата по някакъв начин за Вас се сравнява с наборната военна служба. Според мен те са абсолютно несъизмерими величини и няма как да са съизмерими, няма как да измерите едното с другото, и като въведете обучението в училищата по някакъв начин да се измъкнете от отговорността си за наборната военна служба.
Вие сте вицепремиер и министър на отбраната. Ако някой ще въвежда някога наборната военна служба, очевидно трябва да сте Вие. В смисъл, поне близките години, докато сте на власт, освен ако не мислите да я въведете, когато паднете от власт, което ще рече, че аз имам няколко конкретни въпроса към Вас: колко наборника трябва да има в тази наборна военна служба, защото Вие сте вкарвали законопроект, би трябвало да знаете? Хубавото е, че го набира държавата. Този личен състав колко наборника трябва да включи? Колко месеца ще е службата? Видях, че сте писали шест месеца, пък тук-там е 12 за някои, пък за други алтернативни и така нататък.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Имате право на
два въпроса само.
АНТОН КУТЕВ: Не, те са доста повече, пък той да си избере двата.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Съжалявам, по правилник са до два въпроса в рамките на две минути.
АНТОН КУТЕВ: Няма значение. Той да си избере двата.
Значи, има ли налично оръжие? Има ли някакво оръжие, с което те да боравят – в смисъл автомати, пушки, прашки, с какво ще ги въоръжаваме тези хора? Имаме ли, нямаме ли, предвидено ли е? Каква база е необходима? Базата на армията в момента отговаря ли на възможностите – примерно 300 – 500 хиляди, знам ли колко сте ги намислили? Тази база подготвена ли е?
И последно, даже аз имам един уточняващ въпрос, защото не вярвам да отговорите на другите, колко струва цялото това нещо на държавата и откъде ще вземете парите?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Кутев. (Шум и реплики.)
Заповядайте, господин Заместник министър-председател. Можете да си изберете два въпроса от всичките, а може и на всичките да отговорите. (Шум и реплики.)
Моля Ви за ред в залата. Моля Ви за ред в залата!
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ КРАСИМИР КАРАКАЧАНОВ: Уважаеми господин Председател, уважаеми господин Кутев! (Шум и реплики.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Не се обаждайте от място!
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ КРАСИМИР КАРАКАЧАНОВ: Съжалявам, ако съм Ви засегнал. Не знаех, че сте разведен от 15 години, за да не правите компромиси. Това Ви показва като мъж с характер. Но не очаквайте ние да се разведем с колегите, заради една тема, по която всъщност няма никакви проблеми и не се налага никой да прави компромиси.
Аз подчертавах: не да заменим наборната военна служба с военно обучение в училищата, а военното обучение в училище да бъде част от комплекта на звания и умения, които младите хора в България могат да получат по отношение на тяхното конституционно задължение. Защитата на Отечеството е въпрос на дълг на всеки български гражданин. Това е задължение на всеки български гражданин!
Защо се налага тази наборна военна служба? Защото, ако утре се случи нещо и се наложи да мобилизираме хората във възраст, способни да защитават Отечеството, те ще бъдат пратени като едно пушечно месо, без елементарна подготовка.
Отговарям Ви на въпроса – няма да ги въоръжаваме с прашки. Има достатъчно лично стрелково оръжие и друга техника, на която могат да бъдат обучени и въоръжени, въпреки опитите всичкото това нещо да бъде продавано в годините.
Вие ми задавате въпроса: къде ще ги настаним? Ами, има къде да бъдат настанени. А могат да бъдат изградени или възстановени някои от военните поделения, които съществуват.
По изчисления тогава, които бяха правени в Министерството на отбраната към 2016 г., ако не ме лъже паметта, това би струвало не повече от 100 млн. лв. Апропо по време на Вашето управление един от министрите беше закупил един завод за построяване на поделения или подобни бази. Така че, не се притеснявайте, има къде да ги настаним. (Реплики от народния представител Антон Кутев: „От НДСВ!“)
Въпросът е…
Няма значение, бяхте заедно.
Въпросът е дали ще пристъпим към този ход, а не колко ще струва или къде ще ги настаним. След като много по… Изброих Ви държавите, които възстановяват или не са прекратили наборната служба, някои от които не са по-богати от нас, след като те имат възможността да го направят, ние също трябва да го направим. Темата с цената според мен не е първостепенна, защото съществуването на България, сигурността и животът на българските граждани не могат да бъдат оценявани в хиляди или стотици, или в милиони лева. Те са въпрос на задължение на държавата България и нейните институции. Затова водим този дебат.
Колко души? За да Ви поясня, да нямате грам съмнение, че се налага да се правят компромиси – няма никакъв компромис. Ние сме заложили военно обучение в училищата – първо стъпало, при което младите хора получават някакви познания по темата.
Второ, въвеждане на доброволния принцип. Това е междинният период – онези млади хора, които по патриотични, семейни или други причини желаят да служат, а повярвайте ми, такива има достатъчно, те могат да го направят. Ще могат да го направят! Това обаче изисква законови промени, които всъщност се подготвят в тази работна група.
И трето, убеден съм, че ще стигнем – ако не тази, другата година – до темата да разработим вариант за връщане на донаборната военна служба. Освен, ако, разбира се, в света нещата не се променят в контекста, който всички желаем, и да настъпи онзи вечен мир и ред, който от времето на Адам и Ева всеки желае.
По отношение на: колко ще бъдат? Ами, около 50 хиляди са хората, които годишно навършват пълнолетие. Половината от тях са момичета. От останалите около 30% са хора, които физически или здравословно не отговарят. Ако разделим службата – това, което бях предложил в предишен закон – беше шест месеца. Точно от колегите от ГЕРБ имаше предложение, че шест месеца е малко и трябва да бъдат девет месеца. Това е въпрос дебат. Примерно една Швеция, която от 1 януари връща наборната военна служба…
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: С една минута просрочвате времето, уважаеми господин Вицепремиер.
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ КРАСИМИР КАРАКАЧАНОВ: Благодаря Ви.
...е предвидила три варианта: шест, девет или 12 месеца, според това къде служиш, в какъв вид въоръжени сили служиш и какви умения трябва да усвоиш. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Заместник-министър председател.
Господин Кутев, имате две минути, за да изразите отношението си по отговорите на господин заместник-министър председателя и министър на отбраната.
АНТОН КУТЕВ (БСП за България): Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги!
Уважаеми господин Вицепремиер, от това, което ми казахте, разбрах, че някой ден – след година или след две, може би ще се върнете на темата за наборната военна служба. Все пак е ясно, че Вие сте го обещавали на избирателите си не „някой ден“, а когато дойдете.
Казвате: „върви дебат“. Искам да Ви кажа, че Вие сте вицепремиер и министър на отбраната. Дебат можем да водим ние, от опозицията. Вие сте там, за да управлявате, а не за да дебатирате. Дебатите се водят преди да вземете властта.
Вие сте член на третото правителство на Борисов. Предишните две не изкараха мандата си. Тоест, логиката да очаквате, че Вие ще имате четири години, за да реализирате този „някой ден“, където ще направите военна служба, да знаете, че няма да го бъде. Поне историческо погледнато, нямате основание да го вярвате.
Ако смятате, че „някой ден“ ще го направите, да знаете, че няма да стане някой ден.
На този етап – вече няколко месеца след като сте министър, единственото, което аз виждам, е, че Вие всъщност предадохте Вашите избиратели, като им обещахте едно, а в момента правите друго.
При това Вие в тези избори бяхте от опозиционна сила, Вие бяхте онези, които работиха срещу статуквото, респективно срещу ГЕРБ. Сега изведнъж ги предадохте, не за да се съберете с друга такава сила, а го направихте за да се съберете с противника си, срещу когото Вашите избиратели гласуваха. Защото те гласуваха срещу ГЕРБ, когато гласуваха за Вас.
И сега Вие ми казвате: дали ще пристъпваме към това, колко ще струва? Вие ми задавате тези въпроси! (Реплики на заместник министър-председателя Красимир Каракачанов.)
Господин Каракачанов, сега, току-що го чух от Вас. Ама аз трябва да задавам въпросите, а Вие трябва да отговаряте. Вие сте вицепремиер, стоите от трибуната и ме питате: колко ще струва и дали ще пристъпваме към тази дейност?!
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ КРАСИМИР КАРАКАЧАНОВ (от място): Кога съм Ви питал? Аз Ви отговорих.
АНТОН КУТЕВ: Току-що. Чуйте си записа! Това Ви беше изказването преди малко.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Моля Ви, моля Ви!
АНТОН КУТЕВ: А отговорихте ли? (Реплики от заместник министър-председателя Красимир Каракачанов.)
На кого отговорихте?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Моля Ви!
АНТОН КУТЕВ: Кога ще пристъпваме към наборната военна служба и колко ще струва ли? Извинете, ако, отговорът Ви е това, което дадохте, че щяло да струват 100 милиона, извинявам се, отговаря точно на това, което сте написали в Законопроекта.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Господин Кутев, времето!
АНТОН КУТЕВ: Сега свършвам, господин Главчев.
В Законопроекта пише, че „професионалната армия щяла да струва 1200, пък наборната – 400“. Извинявам се, това е абсолютен болшевизъм!
Няма как да предадете по този начин избирателите си, без да бъдете наказани за това.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, господин Кутев.
Следващият въпрос е от народния представител Александър Симов относно статут на служител от Министерството на отбраната.
Имате думата, уважаеми господин Симов, разполагате с две минути.
АЛЕКСАНДЪР СИМОВ (БСП за България): Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Уважаеми господин Вицепремиер, още в края на 2014 г. стана ясно, че служителят от Министерството на отбраната господин Иво Антонов – тогава предложен за заместник-министър на отбраната, има снимки, на които прави хитлеристки поздрав, както и множество фейсбук прояви в подкрепа на нацизма и Адолф Хитлер.
Тази година същите снимки отново излязоха на бял свят и обществото с удивление научи, че Антонов още е на работа в Министерството на отбраната.
Тогава пред медиите тогава лично премиерът Бойко Борисов заяви, че той ще бъде уволнен от Министерството. Нещо повече, колегите от ГЕРБ преоткриха антинацистката вълна и излязоха с много остри декларации относно Пламен Узунов – секретар на президента. Тоест, приемаме, че имаме едно мощно нетърпение към всякакви прояви на антинацизъм.
Преди известно време обаче медиите гръмнаха, че Антонов не само не е уволнен, но дори е получил кабинета на първия заместник-военен министър – нещо безпрецедентно в историята на прехода.
В тази връзка Ви моля да ми отговорите на следния въпрос: продължава ли наистина Иво Антонов да бъде служител на Министерството на отбраната? Какви са мотивите Ви за неговото задържане? Не поощрявате ли по този начин изразяването на екстремистки възгледи в поверената Ви институция? Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Симов.
Господин Заместник-министър председател, имате думата за отговор.
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ КРАСИМИР КАРАКАЧАНОВ: Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги, уважаеми господин Симов! Ще започна с едно изречение към господин Кутев, който си прочете дежурния въпрос, видя го леля му по телевизията или там някой друг и си излезе
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Моля Ви, господин Каракачанов.
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ КРАСИМИР КАРАКАЧАНОВ: За разлика от Вас, уважаеми господа от БСП, не си сменям политическите убеждения и не правя завой в политиката.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Моля Ви за отговор към господин Симов.
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ КРАСИМИР КАРАКАЧАНОВ: Това, което съм отстоявал по отношение на наборната военна служба, ще го отстоявам. Очаквам Вие да ни подкрепите, когато отново внесем закона. Благодаря Ви.
Относно господин Симов – започвам. По време на мандата на служебното правителство със заповед на министъра на отбраната Стефан Янев – няма да Ви чета номера, но е от 6 март 2017 г., е обявен конкурс за длъжността „директор на дирекция „Социална политика“. След проведения конкурс и на основание чл. 10, ал. 4 от Закона за държавния служител, господин Иво Антонов е назначен на длъжността „директор на дирекция „Социална политика“. Заповедта също е на министър Янев.
Мотивите ми същият да продължи да бъде служител в подчиненото ми ведомство са следните. Господин Иво Антонов е служител на Министерството на отбраната от 18 години. Тоест преминал е поне две-три правителства на БСП. През този период е минал по стълбицата на кадровото развитие от старши експерт, главен експерт, началник на отдел и директор на дирекция.
Съгласно кадрова справка, извършена в дирекция „Управление на човешките ресурси“, същият няма налагани наказания за периода на тези 18 години – от 1 септември 1999 г., когато е постъпил, до ден-днешен.
Последната му годишна атестационна оценка от януари 2017 г. е „изключително изпълнение“.
За отлично изпълнение на служебните си задължения е награждаван с Награден знак „За вярна служба под знамената“ и „Щик-нож „Манлихер“.
Иво Антонов притежава актуално разрешение за достъп до класифицирана информация от Държавната агенция „Национална сигурност“ до ниво „строго секретно“. За въпросното лице е проведено специално проучване на основание искане за проучване на достъп до класифицирана информация от юли месец 2016 г.
Лицето притежава сертификат от Държавната комисия за сигурност на информацията „НАТО-сикрет“.
На следващо място, от правна гледна точка, съгласно разпоредбата на чл. 94, ал. 1 от Закона за държавния служител „дисциплинарните наказания се налагат не по-късно от два месеца от откриване на нарушението и не по-късно от една година от извършването му“. Предвид обстоятелствата, че се касае за действие извършено преди 10 години и станало обществено известно през 2014 г., тоест преди три години, законоустановените срокове за налагане на дисциплинарно наказание на служителя са изтекли.
Това означава, че ако той бъде отстранен, всеки един български съд ще го върне отново. Има си все пак закони в държавата България.
В тази връзка налагането на подобен вид наказание, би било незаконосъобразно.
На последно, но не и по значимост място, господин Иво Антонов в своята дейност, която развива в социалната политика, е спечелил доверието на всички военно-патриотични организации в България, които, както знаете, една не малка част от тях симпатизират и на Вас. Шестнадесет военно-патриотични съюзи застанаха зад неговата работа до момента!
Няма данни служителят да е изразявал или да изразява екстремистки възгледи в поверената ми администрация.
В заключение ще Ви кажа: не одобрявам всякакви прояви на подобна идеология, за която Вие говорите, било националсоциализъм, било комунизъм и така нататък. Не би следвало да правим въпроси от подобни неща, защото много активно започнахте с темата, да търсите компромати на хора, свързани и работещи в състава на това правителство. Не Ви чух обаче да кажете нищо за съветника на господин Президента. Не Ви чух Вас специално да кажете нещо.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Времето Ви изтече, господин Каракачанов. Благодаря Ви.
Господин Симов, заповядайте за реплика.
АЛЕКСАНДЪР СИМОВ (БСП за България): Господин Каракачанов, не съм доволен от Вашия отговор. Вие се оплитате като Бетина Жотева в сутрешен блок. (Смях в „БСП за България“, възгласи в ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Моля Ви, господин Симов!
АЛЕКСАНДЪР СИМОВ: Тук трябва да се кажат няколко неща. Първо, Вие не отговорихте по същество на въпроса. Това, че той има награди и перфектно поведение на служител, не кореспондира по никакъв начин с въпроса, който Ви задавам. А аз Ви питам: изразявал ли е Иво Антонов нацистки възгледи? Ако са двата други случая – за заместник-министър Пламен Тенев и за Пламен Узунов, там са само снимки, но при Иво Антонов са конкретно написани мнения във фейсбук, част от които мога да цитирам, тъй като има скрийншотинг, като например: „Ех, ако зимата на 1941 г. не беше толкова студена“ и много други неща. Написал ги е човекът много отдавна.
Това, че той е страхотен професионалист, не оправдава изразяването на такива позиции. И Гьоринг е бил добър пилот, вероятно и Хитлер е имал художнически талант, но това не означава, че ние приемаме тяхното поведение.
И последно, тъй като тук беше замесено, лично Бойко Борисов обяви, че той трябва да бъде уволнен. Призовавам и Вас, призовавам и колегите от ГЕРБ да бъдат последователни поне в това отношение. Премиерът настоя нацистът да бъде изхвърлен от Министерството на отбраната. Вие в момента ни казвате точно обратното.
А колкото до Пламен Узунов – разберете едно. Ако ГЕРБ сте кадрували пред Администрацията на президента, то БСП не си позволява подобно нещо. (Ръкопляскания от „БСП за България“.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря, господин Симов.
Господин Заместник министър-председател, заповядайте за дуплика.
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ КРАСИМИР КАРАКАЧАНОВ: Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Уважаеми господин Симов, не знам от кога помните Бетина Жотева и не знам кога се е объркала. Мисля, че аз не се обърках, а Ви прочетох много ясно и точно справката за въпросния господин Иво Антонов. На премиера съм обяснил това, което сега на Вас ми се налага да Ви го казвам от трибуната на Народното събрание. Премиерът като човек, уважаващ законите в държавата, информиран по този въпрос, е оставил решението да бъде движено в Министерството на отбраната, за което аз имам честта да отговарям. И аз Ви изложих аргументите.
По отношение кой какво е писал във фейсбук, не знам дали да прочета едно Ваше писание във фейсбук. Малко ми е неудобно. Да го прочета ли?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Моля Ви, господин Каракачанов! Въпросът е по повод…
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ КРАСИМИР КАРАКАЧАНОВ: Въпросът е следният. Не е хубаво да говорят за подобни неща, за писания във фейсбук хора, които цинично и отвратително са се отнасяли и се отнасят към жертвите на комунистическия режим и техните паметници. Няма да споменавам какво сте имали желание да правите върху този паметник, защото не е морално само да го прочета!
Човек, изповядващ подобна идеология, защитаващ подобни мракобеснически идеи на една структура, която унищожи десетки хиляди хора…
Между другото, на паметника, на който сте искали да вършите нещо от естествените си нужди, е името и на моя дядо. (Реплики в „БСП за България“.)
Отговарям Ви: крайно време е да спрете с тази демагогия! Защото в една или друга форма всеки човек, без значение дали е от Ваше правителство, каквото беше служебното, или от друго правителство, в живота си е възможно под формата на шега, какъвто е случаят и със заместник-министъра, който си отиде, най-вероятно и случая със съветника на президента, или Иво Антонов под формата на шега, под формата на заблуда или каквото и да е, да изрази нещо. Не спекулирайте с подобни неща. Човек като Иво Антонов или човек като съветника на президента, който има опит в полицията, или човекът, който си отиде като заместник-министър, това са хора, изграждали авторитет и име на базата на своя професионализъм. Не е нормално по политически причини някой тук да става и да ги охулва, търсейки елементарни политически дивиденти. (Силен шум и възгласи в „БСП за България“.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Времето, господин Каракачанов.
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ КРАСИМИР КАРАКАЧАНОВ: Затова Ви споменах, че нищо не казахте за съветника на президента. Не че аз искам той да си ходи. Просто случаят е аналогичен. Благодаря. (Ръкопляскания от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря, уважаеми господин Заместник министър-председател.
Следващият въпрос е от народните представители Константин Попов, Пламен Нунев, Владимир Тошев, Емил Христов и Запрян Янков относно инвестиционен проект на Сухопътни войски.
Заповядайте.
ЕМИЛ ХРИСТОВ (ГЕРБ): Ако не възразявате, отново да се върнем на военна тематика.
Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Уважаеми господин Заместник министър председател, през 2016 г. Народното събрание одобри два проекта за инвестиционен разход – придобиване на нов тип боен самолет и придобиване на многофункционален модулен патрулен кораб за ВМС. Наскоро Вие обявихте, че проектите за модернизация трябва да се движат успоредно и да се реализират според възможностите и приоритетите, включително и Проектът за придобиване и поддръжка на основна бойна техника за изграждане на батальонни бойни групи от състава на механизирана бригада.
За момента две компании публично са заявили намерението си да участват в бъдеща подобна обществена поръчка. През последните няколко месеца една от тях представи възможностите на своята бойна машина пред заинтересовани институции и медии, дори организира полеви изпитания.
В тази връзка въпросът ми към Вас е: по време на служебното правителство по Проект за придобиване и поддръжка на основна бойна техника за изграждане на батальонни бойни групи от състава на механизирана бригада за Сухопътните войски, изпращани ли са искания за информация към фирми, къде е тяхното седалище, какъв е ефектът от тези действия по отношение на сроковете за получаване на отговорите и като цяло за реализацията на Проекта? Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин Христов.
За отговор – заместник министър-председателят господин Каракачанов.
Заповядайте за отговор, господин Министър-председател, в рамките на три минути.
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ КРАСИМИР КАРАКАЧАНОВ: Уважаема госпожо Председател, уважаеми дами и господа народни представители! Уважаеми господин Христов, в изпълнение на решенията на Съвета по отбрана на 7 декември 2016 г., обявени със заповед от 9 декември 2016 г., документът „Искане за информация“, свързан с инвестиционен Проект „Придобиване и поддръжка на основна бойна техника за изграждане на батальонни бойни групи от състава на механизирана бригада“ е изпратен до: Дженерал Дайнамикс, Некстър груп, Патрия, Райметал, Текстрон, Ивеко Леонардно дифенс систъмс.
Между другото Вие казахте, че една от фирмите, но всъщност две от фирмите – няма да им казвам имената, правиха демонстрации през последните пет-шест месеца.
В края на месец януари 2017 г. по искане на фирмата Краус Мафай Вегман ГиЕмБиХа и на основание положителна резолюция на служебния министър на отбраната, „Искане за информация“ е изпратено и до нея.
Всички материали, свързани с получените отговори на искането за информация до настоящия момент, заедно с междинния доклад-анализ са били пратени за съхранение в командването на Сухопътни войски.
На заседание на Съвета по отбрана, проведено на 18 април 2017 г., по време на служебното правителство, е било взето решение документът „Искане за информация“, свързан с инвестиционен проект „Придобиване и поддръжка на основна бойна техника за изграждане на батальонни бойни групи от състава на механизирана бригада“, да бъде изпратен и до други производители, както следва: Отокар - Турция, ЕфЕнЕсЕс, Дженерал Дайнамикс, ВъЗетЕм, Рено трак дифенс, Систъмс Хъглъндс, Плейзън Израел дифенс.
Искането за информация е било изпратено по електронната поща от работния екип, назначен със заповед на министъра на отбраната на 25 август 2016 г., изменен със заповед за работния екип от 15 март 2017 г. в частта за ръководство на екипа за анализ на вариантите за изпълнение на инвестиционния проект.
Срокът за отговор на „Искане за информация“ на посочените по-горе допълнителни производители е до 28 юли 2017 г. При необходимост от допълнителна информация е било договорено работният екип да изпраща уточняващи въпроси до всички фирми, на които е изпратено искането за информация. Едва впоследствие е следвало да бъде изготвен окончателен доклад-анализ на възможните варианти за изпълнение на проекта.
В заключение, уверявам Ви, че Министерството на отбраната прави всичко необходимо, за да движи Проекта за сухопътната машина. Вчера е внесено в Деловодството на Министерския съвет предложение, в което Проектът е присъединен към предишните два – за Военноморския флот и за Авиацията. Следва да бъде обществено обсъден в рамките на две седмици, да бъде гласуван в Министерския съвет, да влезе в Комисията по отбрана и да бъде на разположение на Народното събрание. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин Вицепремиер.
За реплика – заповядайте, господин Христов.
ЕМИЛ ХРИСТОВ (ГЕРБ): Уважаеми господин Вицепремиер, твърди се, че техническите изисквания към бъдещия доставчик са претърпели известни промени в сравнение с първоначалния вариант. Ние се безпокоим, защото непрекъснатите изменения на техническите изисквания поставят под въпрос не толкова компетентността на изготвящите ги, колкото коректността и сериозността на заинтересованата страна. Това също обърква потенциалните участници, както и заинтересованите страни в процеса. Надяваме се, че повече няма да има промени в техническите изисквания и те ще бъдат такива, каквито най-после бъдат установени. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря Ви, уважаеми господин Христов.
За отговор – вицепремиерът Красимир Каракачанов.
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ КРАСИМИР КАРАКАЧАНОВ: Уважаема госпожо Председател! Уважаеми господин Христов, много са основателни Вашите притеснения. Защото не само по отношение на бронираната машина, но абсолютно в нарушение на решението на Министерския съвет е изпратено писмо по отношение на една фирма, няма да и споменавам името, която да бъде включена в Проекта за многофункционалните патрулни кораби. Така че тази практика по времето на служебното правителство създава съмненията, които Вие много ясно изразявате.
Мога да Ви уверя едно – имам намерението освен в работните групи, въпросът много детайлно да бъде обсъждан в Комисията по отбрана, да бъде ясен, прозрачен процес като виждането, което имаме и с колегите от Комисията по отбрана, предполагам и с всички народни представители, че в проектите за модернизация на българската армия трябва да се търси максимално включване на възможности българската икономика да участва в изграждането, поддръжката и ремонта на тези технически средства, които ние ще придобием чрез трите проекта – двата патрулни кораба, самолетите, изтребителите за авиацията, или машината за пехотата. Активно включване на българската икономика, за да може парите на българския данъкоплатец да подпомагат за развитието на българската икономика, да създават работни места, тук, а не някъде навън. На процесът ще бъде максимално прозрачен. В Комисията по отбрана тези неща ще бъдат дискутирани преди да бъдат внесени в залата на Народното събрание за гласуване. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря Ви, уважаеми господин Вицепремиер.
Преди да минем към следващия въпрос, моля да поздравим нашите гости – учениците и техните ръководители от Професионална гимназия „Пейо Яворов“ град Петрич. (Ръкопляскания.)
Преминаваме към следващия въпрос от народните представители: Константин Попов, Пламен Нунев, Владимир Тошев, Емил Христов и Запрян Янков, относно проверка на изготвяне на технически спецификации на Института по отбрана „Професор Цветан Лазаров“. Кой ще зададе въпроса?
Заповядайте, господин Янков.
ЗАПРЯН ЯНКОВ (ГЕРБ): Благодаря Ви, уважаема госпожо Председател. Уважаеми господин Заместник министър-председател и Министър на отбраната, госпожи и господа народни представители: На 21 април 2017 г., по време на изслушването в Народното събрание на председателя на служебното правителство господин Огнян Герджиков заяви, че в Института по отбрана „Професор Цветан Лазаров“ са освободени директорът и заместник-директорът заради доказани нарушения при изготвянето на технически спецификации и тактико-технически задания на инвестиционните проекти за бойните машини и Сухопътните войски и за многофункционалния изтребил на Военновъздушните сили. Преди това на 5 април 2017 г. в телевизионно интервю тогавашният служебен министър на отбраната, Стефан Янев сподели още, че господин Тагарев е уволнен и във връзка с отказ да бъде променена спецификацията на поръчка за доставка на компютри.
В тази връзка, господин Министър, въпросът ни към Вас е: има ли извършени одитни и други контролни проверки, които да потвърждават наличието на промени в спецификацията, тактико-технико техническите задания на инвестиционните проекти в Института по отбрана „Професор Цветан Лазаров“, цитирани като мотиви за уволнението на професор Тодор Тагарев от поста директор на Института и ако са доказани негови нарушения прокуратурата информирана ли е и какви са резултатите от този процес? Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря Ви, уважаеми господин Янков.
Господин Вицепремиер – три минути за отговор.
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ КРАСИМИР КАРАКАЧАНОВ: Уважаема госпожо Председател! Уважаеми господин Янков, в отговор на поставения от Вас въпрос Ви информирам, че с моя заповед възложих на главния инспектор на Министерството на отбраната да извърши проверка по случая. От резултатите от проверката на Инспектората на Министерството на отбраната е видно, че при освобождаването на директора и заместник-директора на Института не са констатирани нарушения, поради които те са освободени. Мотиви и факти за освобождението не са посочени. Повтарям мотиви за тяхното освобождение не са посочени, следователно цитираните от Вас изказвания на бившия министър или на бившия министър-председател не отговарят на действителността.
С друга моя заповед разпоредих на дирекция „Вътрешен одит“ на Министерство на отбраната да извърши проверка по направените твърдения за наличие на промени в техническите спецификации и технико-техническите задания на инвестиционните проекти. След приключването на одитната проверка, на 4 юли 2017 г., ще мога да отговаря и на въпроса по отношение на отговора от извършения одит, отнасящ се до наличието на нарушения. Към момента от така направените от мен проверки по отношение на господин Тагарев, казвам до момента, тъй като одитният доклад още не е готов но това което направи Инспекторатът по отношение на господин Тагарев, обвиненията, които бяха, или съмненията, които бяха хвърлени върху него от тези публични прояви, които Вие цитирате са неоснователни.
По отношение на въпроса, който ми задавате като цяло. По време на служебното правителство в Министерството на отбраната е кадрувано по един начин, който не може да се нарече професионален в много отношения. Конкретният случай – един от случаите – подмяна на кадри, освобождаване, назначаване в последния момент на хора. Така че с основание задавате този въпрос. Отговарям Ви – до момента от Инспектората тези неща, които са обявени не са потвърдени, а в заповедите за освобождение на господин Тагарев и неговия заместник не са посочени мотиви за освобождение, следователно това, което е казано публично, не отговаря на истината.
Ще видим одитния доклад и след 4 юли 2017 г., ще мога да Ви информирам и за неговите резултати.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря Ви, уважаеми господин Вицепремиер.
За реплика, господин Янков, заповядайте.
ЗАПРЯН ЯНКОВ (ГЕРБ): Благодаря Ви, госпожо Председател. Господин Каракачанов, благодаря Ви за точния и изчерпателен отговор и очакваме отговора по самия одит. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин Янков.
За дуплика, господин Вицепремиер?
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ КРАСИМИР КАРАКАЧАНОВ: Не.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Няма.
Преминаваме към следващия въпрос. Той е от народния представител Румен Георгиев, относно правото на свободен достъп на граждани до парковата територия на резиденция „Лозенец“.
Заповядайте, господин Георгиев.
РУМЕН ГЕОРГИЕВ (БСП за България): Уважаема госпожо Председател, уважаеми господин Вицепремиер и Министър на отбраната! Уважаеми колеги, народни представители, моят въпрос е свързан с правото на свободен достъп до парка на резиденция „Лозенец“, такъв какъвто през 2010 г., беше даден на парка на Военната академия „Раковски“. Ако трябва да сложа заглавие на моя въпрос, то е: „Секретността в България има цена.“ Това е един ден преди, Вие, господин Министър на отбраната, да станете министър на отбраната. Какво имам предвид?
На 4 август 2015 г. като общински съветник с инициативен комитет, заедно стартирахме подписка за отваряне на парка на резиденция „Лозенец“. Още същия ден бях поканен от един от Вашите предшественици – тогава министър Николай Ненчев, в кабинета на Борисов 2 и ми беше заявено, че резиденцията, че паркът е в секретна зона, обектът е секретен и само Народното събрание може да извади обекта от този секретен списък. В същото време на сайта на Изпълнителната агенция „Военни клубове“, която се разпорежда с обекта, имаше издадена и публикувана заповед с ценоразпис. (Показва документи.)
Само ще цитирам, че срещу 14 400 лв. можеше да се наеме за един ден целият обект включително и паркът, и можеха вътре да влязат над 500 човека, тоест излиза, че в един секретен обект, след като заплатиш, ти можеш да ползваш тази територия. В тази връзка отправих още един въпрос към служебния министър Стефан Янев и на 3 май, един ден преди Вие да станете министър на отбраната, ми беше отговорено, че тази заповед е отменена. В тази връзка моето питане е: какво е Вашето становище и кога смятате, че паркът на резиденция „Лозенец“ ще бъде отворен за свободен достъп на граждани в един от най-презастроените райони в София? Благодаря Ви, за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря Ви, господин Георгиев.
Господин Вицепремиер за отговор – три минути.
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ КРАСИМИР КАРАКАЧАНОВ: Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги!
Уважаеми господин Георгиев, прав сте – секретността има цена! Винаги има цена секретността! С това започвам.
За Наредбата. Съгласно Наредба, Н-10/18.03.2011 г., за организация и дейността на военните клубове и представителните обекти на Министерството на отбраната в резиденция „Лозенец“ се организират и провеждат представителни мероприятия на Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия, както и посрещане на чуждестранни делегации и гости. В резиденцията се провеждат и протоколни мероприятия и от други ведомства, организации, физически и юридически лица. Същите се провеждат по заявка и по цени, определени със заповед на изпълнителния директор на Агенция „Военни клубове и военно-почивно дело“.
При организирането на тези мероприятия достъпът в парковото пространство, включително на втория и на третия етаж от централната сграда, е строго ограничен.
Понастоящем към резиденция „Лозенец“ писмено е заявен интерес за предстоящи ангажименти, свързани с планирани протоколни събития на министър-председателя, заместник министър-председателя и така нататък до края на 2017 г. Интерес от подобни заявки има и във връзка с нашето предстоящо председателство.
Относно поставения от Вас въпрос: кога ще бъде променен статутът за правото на достъп на гражданите до територията на парка на резиденция „Лозенец“ Ви информирам, че с оглед статута, експлоатацията и предназначението на същата, Министерството на отбраната не възнамерява да дава достъп на граждани до територията й поради това, с което започнахте – секретност.
Същата няма статут на паркова територия – говоря за сградата, и тези около десетина декара площ. Добре известно е, че в полза на гражданите, достъп беше осигурен до парковата територия на Военна академия, но там няма тези теми, които Вие отворихте. Не искам да влизам в подробности какво и как точно поради секретността, която трябва да бъде спазвана.
На последно място, съгласно Конституцията на Република България, на Министерството на отбраната е вменено императивното задължение да опазва сигурността и обществения ред на страната, а не дейности по озеленяване или откриване на паркове и градини. За парковете и градините би следвало да се грижи общинската администрация.
На конкретния Ви въпрос: докато аз съм министър, такава заповед няма да издам поради простата причина, че в края на краищата желанията са хубаво нещо, но сигурността на държавата е нещо по-сериозно и по-важно и не може да бъде пренебрегвано от желанието на някой да влиза и да разглежда подобни обекти. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин Вицепремиер.
Господин Георгиев, заповядайте за реплика.
РУМЕН ГЕОРГИЕВ (БСП за България): Благодаря, госпожо Председател.
Уважаеми господин Каракачанов, не съм доволен от Вашия отговор. Казахте, че обектът е секретен. Нали се сещате, че Вие, както и Вашите предшественици, се разминавате с това – мога да Ви дам заповедта, която е отменена – че срещу заплащане могат да се вкарат доста хора в един секретен обект? За мен е учудващо как в секретен обект, след като заплатиш, можеш да вкараш такъв брой хора?
Все пак ще Ви помоля, тъй като има доста жалби от живеещите наоколо, затова че на събиранията през събота и неделя, когато се правеха и сватби, и се ползваше този ценоразпис, голяма част от хората се възмущаваха от шума, който се вдигаше до късно.
Ние ще продължим – ще Ви връча подписката от поредните в момента 150 подписа – да настояваме територията на парка да бъде отворена. Не става въпрос за девет, десет декара, а става въпрос за 46 декара парково пространство, пак казвам, в един от най-презастроените райони в столицата. Ние не искаме паркът да бъде стъпкан и унищожен. Става въпрос за контролиран достъп.
Не съм доволен от отговора Ви. Продължаваме нашата кауза. Благодаря за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря Ви, уважаеми господин Георгиев.
За дуплика – господин Вицепремиер, заповядайте.
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ КРАСИМИР КАРАКАЧАНОВ: Госпожо Председател, уважаеми колеги, уважаеми господин Георгиев! Каузите са хубаво нещо и те трябва да се преследват до края. Съгласен съм с Вас, но Ви казах: докато аз съм министър, това няма да се случи.
Вие ми цитирате мероприятия. Така е! Това са мероприятия на държавно ниво - предимно министерства, министър-председател, чуждестранни делегации, където има контрол, има охрана и гостите, които идват на тези официални служебни мероприятия, нямат достъп до цялото пространство.
Вие сте били общински съветник. Мисля, че функцията на общинския съвет е да се грижи за непрезастрояването на кварталите в София, какъвто е и кв. „Лозенец“. Трябваше по този въпрос да се мисли, когато се строи. Да се предвидят паркове, градинки, а не да се застрояват зелените площи и сега да говорим: понеже не останаха зелени площи, понеже ги презастроихме, дайте сега, отворете един обект на Министерството на отбраната, да компенсираме това, че някой печелеше пари за сметка на зелените площи в Столична община, и отворете военните обекти да направим паркове. Не го разбирам по този начин.
Както виждате, моите предшественици са постъпили правилно. Разрешили са парковото пространство на Академията „Георги Сава Раковски“ да бъде използвано, защото там няма подобен проблем, какъвто би възникнал от безконтролния достъп до това пространство, което се ползва за специални нужди от Министерството на отбраната.
Ако желаете, заповядайте в Министерството на отбраната, ще Ви информирам по-обстойно по този въпрос, тъй като има някои неща, които няма как и не трябва да се говорят толкова публично. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Заместник министър-председател.
Следващият въпрос е от народния представител Николай Цонков относно провежданата кадрова политика и осигуряването й със средства от бюджета на Министерството на отбраната.
Имате думата, уважаеми господин Цонков.
НИКОЛАЙ ЦОНКОВ (БСП за България): Благодаря, господин Председател.
Господин Заместник министър-председател, уважаеми колеги! Личният състав е най-важният елемент от способностите на въоръжените сили. Военните формирования, напълно окомплектовани, с добре подготвен и мотивиран личен състав, са гаранция за успешно изпълнение на поставените им задачи. Затова и политиката на всяко ръководство на Министерството на отбраната е насочена към привличане, подготовка и задържане на личния състав. В резултат обаче на грешни приоритети и лошо проведена политика по отношение на военнослужещите некомплектът от личен състав в Българската армия през 2016 г. достигна до 20%, за сравнение – през 2014 г. той беше 9%. Поради тази причина през месец юли 2016 г. Министерството на отбраната издава заповед на министъра на отбраната, с която се обявява план с мерки за преодоляване на този некомплект.
Независимо от предприетите мерки, проблемът продължава да се задълбочава като некомплектът вече достига 22% от щатния състав, а за някои формирования тази цифра вече е над 50%.
Освен това попълването на доброволния резерв, предвиден за допълване некомплекта от личен състав на военните формирования, също среща сериозни затруднения и към момента е попълнен едва на 20%.
От видовете въоръжени сили най-тежко засегнати от недостиг на личен състав са сухопътните войски, които дават най-големия принос към операциите и мисиите на НАТО и Европейския съюз, както и в операциите по охрана на границите.
Всичко това, съчетано с лошите условия на труд и с липсата на консумативи както за административна работа, така и за провеждане на нормален учебен процес, доведе до невъзможност да се изпълняват в пълен обем задачите по планиране и провеждане на операции по трите мисии на Въоръжените сили.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Време е за въпроса.
НИКОЛАЙ ЦОНКОВ: Неефективно се изпълняват и някои от основните задачи на военните формирования.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Двете минути Ви изтекоха. Задавайте въпросите си.
НИКОЛАЙ ЦОНКОВ: Каква е кадровата политика? Какви мерки предвижда Министерството на отбраната за преодоляване на некомплекта от личен състав и за повишаване мотивацията на военнослужещите за цялостно изпълнение на задачите по мисиите? Осигурени ли са средства в бюджета на Министерството на отбраната?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Цонков.
Заповядайте, господин Заместник министър-председател, за отговор.
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ КРАСИМИР КАРАКАЧАНОВ: Уважаеми господин Председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Цонков! Проблемът с некомплекта на военнослужещи продължава да се задълбочава. Това е сериозен проблем и той не е от година, две, за съжаление, от времето, когато преминахме към системата на професионална армия, без да обмислим този въпрос, който всички коментират и Вие сега задавате.
Общият брой незаети длъжности сред военнослужещите е около 5600 души и 2500 доброволни резервисти. Съвкупно броят на незаетите длъжности в единия комплект въоръжени сили е 8100 души офицери, сержанти, войници, като тенденцията за неговото нарастване се запазва.
Важността на въпроса е наложило в края на 2016 г. да се приеме план за преодоляване на некомплекта от личен състав във въоръжените сили. В него са заложени вътрешноведомствени и външноведомствени мерки, които да задържат отлива на военнослужещи и да повишат мотивацията за изпълнение на военната служба.
В продължение на плана вътрешноведомствените мерки, включват: промяна в начина на заплащане на войнския труд; подобряване условията на труд и повишаване качеството на подготовката; адаптиране към съвременните потребности на условията за прием и обучение на военнослужещи във висшите военни училища, разширяване на правомощията на командирите за преназначаване на военнослужещите, подобряване на договорния процес и така нататък. Няма да ги изброявам, планът е налице.
Сред външноведомствените мерки са: актуализиране на заплащането на военнослужещите, съобразено със заплащането в обществения сектор, отчитайки спецификата на военната професия; финансиране на базата на длъжност на разписание, а не на база списъчен състав; отпускане на допълнителни средства за осигуряване на военнослужещите с жилища или средства за наем и други.
Според плана на Министерството на отбраната за интегрирано развитие на сектор „Сигурност“ и разпределение на ресурсите по отделните държавни органи и структури за периода 2018 – 2020 г. в направление „Разходи за персонал“ е необходимо да се увеличат предвидените в средносрочната бюджетна прогноза средства, които са предназначени за:
Първо, осигуряване и назначаване на 1300 човека за 2018 г. и по 800 човека годишно до 2022 г.– за достигането на числеността на въоръжените сили, съгласно план 2020 г.; осигуряване на увеличаване на базата за определяне размера на основното месечно възнаграждение на военнослужещите за най-ниската длъжност; осигуряване на полагащите се обезщетения на военнослужещите при освобождаване от военна служба.
Проблемите всички ги знаем – финансирането по списъчен, а не по щатен състав, тоест завареното положение недокомплект се запазва. Идеята е това да бъде променено. Вие задавате въпроса: предвидено ли е? Да, но за 2017 г. не е предвидено. Във връзка с разговорите, които се водят или по-точно процесът на придобиване на нова бойна техника, това е един от въпроси, които ние сме поставили. Не искам да звуча голословно, затова Ви казвам, че сме в процес на разговори, обсъждания с Комисията по отбрана и Министерство на финансите, защото все пак всичко най-накрая опира до финансовите средства.
Въпросът е дали ще съумеем с разсрочването на тези инвестиционни проекти за по-дълъг период да освободим и достатъчни средства за допълнителна мотивация или за достойно възнаграждение е въпрос на отворен разговор, който продължава и не се съмнявайте, че не само аз като министър на отбраната, но и всичките ми колеги от Комисията по отбрана, без значение от коя политическа формация са, изключително адекватно работят и подкрепят една подобна инициатива. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Каракачанов.
Заповядайте, господин Цонков, за реплика.
НИКОЛАЙ ЦОНКОВ (БСП за България): Благодаря, господин Председател.
Господин вицепремиер, дами и господа народни представители! Радвам се, че разбирате сериозността на проблема и в разговорите, които сме имали в Комисията по отбрана, знаете, че имате и нашето разбиране и ние сме се консолидирали върху идеята, че трябва да има повишаване на бюджета на Министерство на отбраната, разбира се, и на Министерство на вътрешните работи.
Въпреки това, не мога да бъда толкова голям оптимист, защото ще дам някои факти. Проблемът се задълбочи от 2010 г. – колкото и да не си го признават, по времето на правителството на Борисов 1. Какво се случи тогава?
Бяха взети решения, необосновани за организационно щатните промени, с което се предизвика една голяма несигурност в системата на отбраната. Също така, бих искал да кажа, че точно по това време беше орязан с около 400 милиона и военния бюджет. Не на последно място социалните права бяха силно орязани точно 2010 г., а в резултат само през 2012 г. бяха принудени да напуснат 1270 военнослужещи, от които 22% подполковници и 18% майори.
Смятам, че фактите достатъчно говорят. Този кадрови погром, за съжаление, продължи и при второто управление на Борисов. Съмнявам се, че ще се вземат най-правилните адекватни решения, защото все още на висши ръководни длъжности има хора, които са участвали в предходните управления, което не ми дава голям оптимизъм, че ще се реши този въпрос. И само давам един пример с добре водена политика: 2013 г. – 2014 г. има само 36 човека напуснали за 14 месеца.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, господин Цонков.
Уважаеми господин Заместник министър-председател, заповядайте за отговор. Това всъщност е дуплика.
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ КРАСИМИР КАРАКАЧАНОВ: Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Уважаеми господин Цонков, ако трябва да се връщаме към грешките, които са правени, те не са само 2010 г., за съжаление, започната с така наречена „риформа“ в армията още след промените, за съжаление. И колкото и да се връщаме и да посочваме грешките на Вашите правителства, а Вие на наши, няма да решим проблема.
Аз не съм песимист като Вас, защото смятам, че и обществото вече е узряло, след като и лидерката на Вашата партия промени преди една седмица позицията си, че са необходими допълнителни средства за отбрана, след като на Консултативния съвет заяви точно обратното – че сте против повишаването на средствата за отбрана, мисля, че вече има консенсус в парламента и този въпрос може да бъде обсъждан. Това последното го казах с оглед на това да бъдем коректни към фактите. Не една партия само, или не едно правителство само е допуснало някакви грешки по отношение на отбраната.
Ситуацията е такава – в глобален мащаб и в регионите около нас, че ние трябва да мислим за Българската армия не като представители на управляващи или опозиция, а като отговорни български политици, които мислят за бъдещето на страната, която въпреки всички превратности на историята –1400 години тук в този регион, е оцеляла. Нашето задължение е да бъдем максимално отговорни и се радвам, че има колеги от опозицията като Вас, които са загрижени, задават подобни въпроси и се надявам, че заедно и с Вашите усилия ще намерим правилните решения за бъдещето на Българската армия. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Заместник министър-председател, за отговора на въпроса, както и за участието Ви в днешния парламентарен контрол.
Преминаваме към въпросите, зададени към Бисер Петков, министър на труда и социалната политика.
Започваме с питане от народните представители Михаил Христов, Антон Кутев, Георги Гьоков, относно политиките за решаване на проблемите на хората с увреждания и конкретните действия, свързани с тях.
Имате думата, господин Христов.
МИХАИЛ ХРИСТОВ (БСП за България): Уважаеми господин Председател, уважаеми министър Петков, уважаеми колеги народни представители! Във връзка със станалите вече традиционни протести на хората с увреждания и последният, който протече съвсем скоро, внесохме това питане към Вас по отношение на политиките на правителството към хората с увреждания.
Продължаващите протести очевидно показват, че проблемите на нас, хората с увреждания, не само не се решават, но се и задълбочават. Доколкото ни е известно, Вие сте правили среща с представителите на хората с увреждания и би трябвало да имате отговори на основните въпроси, а те касаят възможността за интеграция на хората с увреждания и в тяхна подкрепа и не толкова за увеличаване на средствата, колкото до регламентиране на дейността на държавните институции в тяхна полза.
В това отношение важен е планът за интеграция на хора с увреждания, който касае периода 2015 г. – 2020 г. Планът е подготвен до голяма степен формално и по нищо не личи да се изпълнява в момента. Кое е координиращото звено, което следи за неговото изпълнение и на какъв етап е то към настоящия момент? Достатъчно ли са средствата, които държавата отделя за изпълнение на ратифицираната конвенция за хора с увреждания към ООН и респективно за осигуряване на адекватна интеграция на тези хора? Защо досега не е ратифицира факултативния протокол към Конвенцията и какви още действия трябва да предприеме Вашето министерство и държавата за въвеждане на Конвенцията в действие и следователно за адекватна защита на хората с увреждания?
Възможно ли е услугата „личен асистент“ да бъде обърната повече в полза на хората с увреждания, а не толкова към намиране на работа на самите асистенти? Какви мерки е предприело Министерството за установяване на индивидуалните потребности в процеса на интеграция на хората с увреждания, като се има предвид, че тези хора имат разнообразни нужди, свързани не само с личния асистент? Тук говорим за необходимост от трудова реализация, преквалификация, адекватни помощни средства, преоборудване на автомобили и жилища, рехабилитация, промяна в градската среда и мобилност. Министерството има ли планове и координация с Министерството на финансите за промяна на гарантирания минимален доход, който от 11 години, както всички знаем, си стои на 65 лв.? На негова база се изчисляват и всички други социални плащания. Промяната на гарантирания минимален доход е от ключово значение за всички хора с увреждания и е в основата на решаване на техните проблеми.
Във връзка с изложеното, моля да ни осведомите за политиките, които се водят за решаване на проблемите на хората с увреждания. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Христов.
Уважаеми господин Министър, заповядайте за отговор.
МИНИСТЪР БИСЕР ПЕТКОВ: Уважаеми господин Председател, уважаеми госпожи и господа народни представители, уважаеми господин Христов, уважаеми господин Кутев, уважаеми господин Гьоков!
Министерството на труда и социалната политика провежда политики, насочени към създаване на правни гаранции за недопускане дискриминация на хората с увреждания и осигуряване на тяхната подкрепа. По Закона за интеграция на хората с увреждания те имат право на социално-икономическа защита. В Правилника за неговото прилагане са посочени редът и начинът за нейното реализиране.
Бих искал да обърна внимание, че в Закона разпределението по групи е според индивидуалните потребности на хората с увреждания, съобразно степента на намалената работоспособност или вида и степента на увреждането. Хората с трайни увреждания имат право на месечна добавка за социална интеграция, целеви помощи и един винетен стикер.
Позволете ми да отбележа, че чрез Агенцията за хората с увреждания се изпълняват и други интеграционни компенсаторни действия, като осигуряване на заетост, професионална рехабилитация и достъп, и рехабилитация за включване и изграждане на достъпна среда.
От 1 януари тази година са въведе нов вид месечна помощ за отглеждане на дете с трайно увреждане по Закона за семейните помощи за деца. Размерът на помощта е диференциран в зависимост от степента на увреждането и в съответствие с предназначението й. Акцентът в диференцирането на помощта е насочен към по-високите вид и степен на увреждане. По-високият размер на помощта за деца с най-тежки увреждания отчита, че техните родители имат много по-сериозни потребности и разходи в сравнение с другите семейства.
Социалните услуги са основен инструмент на политиката за социално включване. Средствата за финансиране на тези услуги, делегирани от държавата дейности за тази година бяха увеличени спрямо 2016 г. с 10 млн. 750 хил. лв. и общият им размер достигна 211 млн. 431 хил. лв.
За 2018 г. се прие допълнително увеличение с близо 17 млн. лв., като общият им размер ще е 228 млн. 416 хил. 420 лв. Това ясно показва, че средствата за социално включване нарастват.
Освен това средствата за финансиране на месечните помощи за отглеждане на деца с трайни увреждания за 2017 г. са увеличени с 49 млн. 800 хил. лв. Ключова роля за насърчаване социалното включване на децата и пълнолетните лица с увреждания имат социалните услуги в общността. Те, от една страна, предоставят професионална и специализирана помощ, а от друга – създават възможности на близките за съвместяване на личния и професионалния живот.
Към края на месец март тази година дневните центрове и центровете за социална рехабилитация и интеграция за деца и пълнолетни лица с увреждания в страната са 301 с капацитет 8908 места. Тези услуги се финансират със средства от държавния бюджет.
Важно е да отбележа, че в Националния план за действие по заетостта са регламентирани различни програми и насърчителни мерки за заетост и обучение, насочени към хората с трайни увреждания, които създават условия и възможности за достъп до пазара на труда и осигуряват подходящо обучение. Също така те могат да участват без ограничение във всички реализирани програми и мерки от Агенцията по заетостта за обучение и заетост, както и по схемите на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ при условие, че отговарят на изискванията за включване в съответната програма, насърчителна мярка или схема.
През настоящата година е предвидено да се осигури заетост на 2559 лица с увреждания по програми и мерки, предвидени за тях. Освен това по Национална програма „Асистенти на хора с увреждания“ ще бъде осигурена заетостта на 1889 безработни лица за осигуряване на грижа в семейна среда на хора с трайни увреждания.
След детайлен преглед на динамиката на натуралните показатели, касаещи изпълнението на мерките за хората с трайни увреждания през последните години, е установена необходимостта от увеличаване средствата за тяхната социално-икономическа защита.
По Програма „Интеграция на хората с увреждания“ и финансовите средства в Закона за държавния бюджет за 2016 г. са били 185 млн. 640 хил. лв.; по Бюджета за 2017 г. и Бюджетната програма 2018/2020 г. са заложени допълнителни средства в размер на 5 млн. лв., така че общият размер по Програмата нараства до 190 млн. 640 хил. лв.
След встъпването ми като министър на труда и социалната политика и в отговор на основателните искания, поставени от организациите на хората с увреждания и представителите на родителите на деца с увреждания, Министерството на труда и социалната политика отправи обосновано предложение до министъра на финансите за значително увеличаване през следващите години на размера на бюджетни средства за политики, насочени към хората с увреждания и за тяхното социално включване.
По отношение на въпросите, които господин Христов разви в своето питане, бих искал да отбележа, че – да, наистина има приет план за действие по Стратегията за интеграция на хората с увреждания и въвеждане на ратифицираната конвенция за хората с увреждания, като са разписани действия до 2020 г., като същевременно предстои действията в този план внимателно да бъдат още веднъж обсъдени с организациите на хората с увреждания и при необходимост да бъдат актуализирани.
По отношение на Факултативния протокол, за който постави въпросът господин Христов, в плана е предвидено неговото ратифициране да бъде извършено до 2020 г. Работим усилено и по финансирането на услугите „Личен“ и „Социален“ асистент, и тяхното обръщане повече в посока на нуждите на хората с увреждания, а не толкова като възможност за допълнителен доход съответно на лицата и на семействата.
Въпросът за актуализиране на размера на гарантирания минимален доход е поставен в разговори с Министерството на финансите, безспорно това е една ключова разчетна величина, чийто размер наистина не е осъвременяван до 2009 г. Той е в размер на 65 лв. Надявам се, че на база на разчетите, които Министерството на труда и социалната политика е направило, какво съответно произтича от актуализиране, увеличаване размера на гарантирания минимален доход, ще можем да постигнем стъпка в неговото нарастване.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Министър.
Заповядайте, господин Христов, за до два уточняващи въпроса в рамките на общо на две минути.
МИХАИЛ ХРИСТОВ (БСП за България): Уважаеми господин Председател, уважаеми министър Петков, уважаеми колеги народни представители!
Хората са казали „ситият на гладния не вярва“ и „болният на здравия – също“, така че докато си отговаряме чисто формално и само в цифри, още с встъпването си в длъжност като народен представител бях казал, че хората с увреждания не са цифри и трябва да се предприемат реални решения на реалните проблеми. Това всъщност е заложено и във Вашата предизборна кампания, слоган.
Двата ми уточняващи въпроса са: какъв брой лични асистенти е необходим за удовлетворяване на нуждите на хората с увреждания? Към 2017 г. са осигурени около 2 хиляди, като останалите са осигурени от Европейски програми.
През 2008 г. осигурените лични асистенти от държавата са били многократно повече, благодарение на Националния план за действие по заетостта. Какъв ресурс е необходим и предвиден? Предвиден ли е той в бюджета за следващата година при условие, че европейските средства, за голямо съжаление на хората с увреждания намаляват? Как се извършва индивидуалната социална оценка, предвидена в чл. 10 от Закона за интеграция на хората с увреждания и ефективна ли е всъщност оценката, която се извършва, и дава ли тя реална представа какви са индивидуалните нужди на хората с увреждания, гарантирани от тяхната интеграция, съобразно Конвенцията на ООН? Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Христов.
Уважаеми господин Министър, заповядайте за отговор на поставените въпроси.
МИНИСТЪР БИСЕР ПЕТКОВ: Уважаеми господин Председател, уважаеми госпожи и господа народни представители! Уважаеми господин Христов, в отговор на Вашите допълнително поставени въпроси мога да дам следната информация.
По отношение на необходимия брой лични асистенти е трудно да се отговори, но това, което мога да кажа, е, че през 2015 г. при старта на Програмата „Независим живот“ броят на заявилите желание за тази услуга е около 45 хиляди. По Програмата „Независим живот“ и съответно по Националната програма в момента съответно наетите лица като лични асистенти, като социални асистенти, домашни помощници, са около 16 хиляди, закръглявам съответно броят.
Както Вие отбелязахте, договорите с общините, сключени по Програмата „Независим живот“ предстои да изтекат техните срокове – част от тях до края на годината, част от тях през следващата 2018 г. Затова са отправени съответно искания за осигуряване на национално финансиране за продължаване и обезпечаване на тази важна за хората с увреждания социална услуга, като целта е да се запази поне нейния обхват, нейното покритие, като не мога да обещая, че би могло да се предостави такава услуга за всички нуждаещи се. Ще трябва да се приоритизират тези, които са най-нуждаещи се хора с увреждания. В обхвата на тази услуга, както Ви е известно, сега са включени и възрастни хора над 65 г., които не могат самостоятелна да се обслужват. Така че това е абсолютен приоритет в действията на Министерството. Проблемът е констатиран, поставен и търсим, буквално и днес, решаването му в рамките на кратки срокове, за да не се създаде социално напрежение.
По отношение на това как се извършва социалната оценка, тя е регламентирана в наредба. Предстои да разгледаме още веднъж положението в тази наредба и при необходимост тя да се промени, защото едно от основните искания на хората с увреждания, поставено при срещите, които проведох с техни представители, е тази социална оценка да държи сметка за индивидуалните потребности на всяко едно лице с увреждане. Така че промените, които ще обсъждаме, ще бъдат в тази посока.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Министър.
Уважаеми господин Гьоков, заповядайте за отношение по отговорите на господин министъра. Разполагате с две минути.
ГЕОРГИ ГЬОКОВ (БСП за България): Уважаеми господин Председател, уважаеми народни представители, уважаеми господин Министър! Питането ми е изцяло свързано с визията Ви за развитие на цялостната политика за интеграция на хората с увреждания, както и за конкретните политики и действия за решаване на проблемите им. Едно всеобхватно питане, в което Вие имахте възможност да очертаете един широк хоризонт намерения, дай Боже, и реални действия за в бъдеще.
Нашето разбиране за разрешаване на проблемите на тези хора коренно се различава от Вашето, а практиката показва, че водената политика за хората с увреждания от ГЕРБ, на която Вие сте своеобразен продължител, не е правилна и не води до видими резултати. В потвърждение на думите си ще Ви цитирам Доклада за България за 2017 г. на Европейската комисия. Две хиляди и седемнадесета година – това е след седем-осем години управление на ГЕРБ, и цитат: „Бедността и социалното изключване продължават да представляват сериозни предизвикателства. Хората с увреждания са изправени пред по-голям риск от бедност или социално изключване, отколкото навсякъде другаде в Европейския съюз“.
Надявам се да разбирате идеята за нашето питане, то е провокирано от неполитическо заяждане, а искаме да разберем като опозиция, заедно с всички заинтересовани страни, каква ще е политиката, която ще водите в социалната сфера и по-конкретно спрямо хората с увреждания, защото надали скоро ще видим управленска програма от това правителство.
Благодаря за Вашия отговор. Няма как да сме доволни от него, особено от обхватността му. За това време – толкова. И предполагам вече се досещате, че сме събрали – на основание Конституцията на Република България и нашия Правилник, необходимите подписи, с което предлагаме провеждане на разисквания на темата на нашето питане.
Господин Председател, позволете ми да връча 61 подписа с основание да насрочите разисквания по темата.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Гьоков.
ГЕОРГИ ГЬОКОВ: Очакваме дискусията да се съсредоточи върху проблемите с ограничения достъп на децата и останалите хора с увреждания до адекватна и достъпна асистентска помощ, проблемите с помощни средства и медицински изделия, липсата на подходяща социално-икономическа закрила, изпълнението и контрола на Националната стратегия на хората с увреждания 2016 – 2010 г. и Планът за действие на Република България за прилагане на Конвенцията за правата на хората с увреждания 2015 – 2020 г., системата на трудовата и медицинска експертиза в частта й за трудовата експертиза и така нататък.
Надявам се да се получи конструктивен дебат, а не заяждане, който да доведе до конкретни решения на проблемите на всички български граждани с увреждания в тяхна полза. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Гьоков.
С писмо, № 754-00-62, от 23 юни 2017 г., което е внесено в 10,42 ч., е постъпило искане за провеждане на разисквания по питане, № 754-05-17, от 25 май 2017 г. от народните представители Михаил Христов, Антон Кутев и Георги Гьоков към министъра на труда и социалната политика Бисер Петков относно политиките за решаване на проблемите на хората с увреждания и конкретните действия, свързани с тях, заедно с проект за решение.
Предложението за разискване по питането и Проектът за решение са подписани от 61 народни представители, както Ви запозна и господин Гьоков и ми връчи искането, тоест изпълнено е изискването за предложение на повече от една пета от народните представители.
На основание чл. 105, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, насрочвам разискванията по питането и гласуване на Проекта за решение за следващото заседание на парламентарен контрол. (Ръкопляскания от „БСП за България“.)
Вторият въпрос е от народните представители Николай Иванов и Иван Генов относно мерки за насърчаване заетостта в област Враца до края на 2017 г.
Заповядайте, господин Иванов.
НИКОЛАЙ ИВАНОВ (БСП за България): Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги народни представители, уважаеми господин Министър! Регионалните програми за заетост и обучение са важен инструмент на политиката по заетостта. Чрез него местните организации и общности могат да решават, както проблемите на местните пазари на труда, чрез разкриване на нови работни места за безработни лица от уязвимите групи, но също така и да подпомагат изпълнението на част от ежедневните публични услуги, свързани най-вече с благоустройствени дейности и подобряване на средата в населените места.
Механизмът на реализиране на регионалните програми на база предложния от областните и общинските администрации, предвиден в Закона за насърчаване на заетостта, дава възможност за съчетано решаване на проблема с осигуряване на заетост и намаляване на безработицата, както и на проблема с липсата на възможност на местната власт и особено в малките общини и кметствата, за наемане на хора за изпълнение на комунални дейности.
В приемният ми ден в община Роман на 13 юни кметове на населени места от общината изразиха разочарованието си от липса на достатъчно бюджет по стартиралата вече Регионална програма за заетост в област Враца и невъзможността да се осигури заетост по нея за безработни от техните населени места.
Уважаеми господин Министър, това е проблем не само в община Роман, а и във всички общини от област Враца и в малките общини. Предвиденият бюджет от 285 хил. лв. за област Враца за настоящата година е крайно недостатъчен. Една от най-важните мерки за спасяване на Северозапада е инвестицията в хората и осигуряването на заетост, особено на обезкуражените, продължително безработни наши съграждани и такива с ниска и нетърсена на пазара на труда квалификация.
Липсата на адекватен бюджет за региони като област Враца – за тази година той е съизмерим с този на Регионалната програма за заетост на област Пловдив например, където проблемите със заетостта едва ли са толкова тежки, лишава от ефективност един иначе добър инструмент за подкрепа на безработните в региони като нашите.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Моля Ви за въпроса.
НИКОЛАЙ ИВАНОВ: Моят въпрос към Вас е: предвиждат ли се до края на 2017 г. финансирани средства от държавния бюджет, мерки за заетост на социално слаби и продължително безработни граждани в област Враца? Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Иванов.
Уважаеми господин Министър, заповядайте за отговор.
МИНИСТЪР БИСЕР ПЕТКОВ: Уважаеми господин Председател, уважаеми госпожи и господа народни представители! Уважаеми господин Иванов, уважаеми господин Генов, развитието на регионалния подход в политиката на пазара на труда и намаляване на безработицата в икономически по-слабо развити региони, включително и чрез активната политика на пазара на труда, е сред приоритетите на Министерството на труда и социалната политика.
В края на месец май 2017 г. равнището на безработица в област Враца е 14,9 % при средно за страната от 7,1%, но намалява с 3,2 процентни пункта спрямо същия месец на предходната година. Средствата за активна политика на пазара на труда се разпределят според относителния дял на регистрираните лица от целевата група, относителен дял на заявените потребности в дирекции „Бюро по труда“ и равнището на безработица за всяка дирекция „Бюро по труда“. Съгласно утвърдения план за действие на Агенцията по заетостта за 2017 г. за безработните от област Враца са определени средства в размер на 3 млн. и 100 хил. лв. Средствата са за осигуряване на обучение на 221 лица и заетост на 1022 безработни лица, от които 492 в нова заетост. Програмите и мерките за заетост и обучение са насочени към безработни от целевите групи, включително към продължително безработни и социално слаби лица.
Към края на месец май 2017 г. по програми и мерки в областта са заети общо 957 безработни. За справяне със специфичните за регионите проблеми и за изпълнение на различни дейности с местно значение се изпълняват регионални програми за заетост. През месец май приключи регионалната програма на област Враца, стартирала през 2016 г., а през месец май стартира нова регионална програма в областта. В шестмесечна заетост ще бъдат включени 79 лица, включително и продължително безработни. Програмата, както и Вие споменахте, ще бъде финансирана с 285 000,31 лв. от държавния бюджет. В областта се изпълнява и програма за обучение и заетост на продължително безработни лица, както и насърчителна мярка за работодатели от частния сектор да наемат продължително безработни лица. Към края на месец май за заетост по тях са включени 118 лица.
По Национална програма „Асистенти на хора с увреждания“ в областта са заети 230 безработни, осигуряващи грижи на лица с увреждания. С инструментариума на активната политика на пазара на труда чрез включване в програми и мерки за обучение и заетост и в схеми и по Оперативната програма „Развитие на човешки ресурси“ бюрата по труда от областта се стремят да подобрят квалификационните характеристики на безработните лица съгласно потребностите на работодателите. В процеса активно са въвлечени и социалните партньори. По осъществяваните от тях проекти вече са обучени 174 безработни лица с цел преквалификации и мотивиране за намиране на подходящо работно място.
През месец юни и юли тази година ще стартира субсидирана заетост за 10% и несубсидирана заетост за най-малко 30% от успешно завършилите обучение лица. През месец юли ще се направи преразпределение на неусвоените средства по програми и мерки за заетост общо за страната. От неусвоените средства област Враца ще получи допълнителни средства за активна политика на пазара на труда за включване на безработни лица в заетост. Безработните лица от областта ще се включват и по схемите и проектите, финансирани по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ в периода 2014 - 2020.
В заключение бих искал да Ви уверя, че Министерството на труда и социалната политика ще продължи да работи за осигуряване на възможности за безработните лица да получат адекватна на техните потребности услуги за активиране, обучение и заетост приоритетно за по-слабо развитите икономически региони.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Министър.
Господин Иванов, заповядайте за реплика.
НИКОЛАЙ ИВАНОВ (БСП за България): Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги, уважаеми господин Министър! Благодаря Ви за отговора. Взимам повод от последното Ви изречение и информацията, която предоставихте, че от неусвоените средства област Враца може да разчита на преразпределение, което да даде възможност за увеличаване на ефективността на различните мерки за заетост, които се изпълняват на територията на региона и конкретно в област Враца, което ще даде един допълнителен шанс за точно тази част от целевите групи, за която говоря в моя въпрос и чието използване в мерки за заетост дава възможност, както казах, и за подкрепа на местните общности.
Искам да обърна внимание, това е мое мнение и на моите колеги, че по отношение на условията за наемане на лица по тези мерки за заетост, забраната в регионалните програми да се включват дейности, които се извършват и от лицата на социално подпомагане сериозно стесняват възможностите при предложенията на местните общности и власти. Предлагам Ви да вземете това предвид при следващата процедура по изготвяне на регионалните програми. Не виждам никакъв проблем в това заетите по програмата да поддържат например чистотата на публичните територии или зелени площи заедно с лица на социално подпомагане.
Като цяло ще настояваме с моите колеги от „БСП за България“ от нашия регион в следващия държавен бюджет в частта му за Министерството на труда и социалната политика да се предвидят повече средства за подобно субсидиране на мерки за заетост от регионално значение и конкретно за област Враца, за да може този наистина добър механизъм на регионалните програми за заетост да не бъде формален.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Иванов.
Няма да правите дуплика.
От името на парламентарната група „БСП за България“ – декларация, която ще Ви бъде представена от народния представител Иво Христов.
Имате думата, уважаеми господин Христов.
ИВО ХРИСТОВ (БСП за България): Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги, уважаеми колеги от ограниченото представителство на ГЕРБ днес, драги журналисти!
Миналата седмица на заседание на парламентарната Комисия по култура и медии се случи следният инцидент: член на Съвета за електронни медии е проявил недопустимо отношение към уважаван член на журналистическата гилдия. Затова има свидетели както от присъстващите на заседанието на Комисията, така и след това този случай беше максимално широко опубличностен в средствата за масова информация.
Парламентарната група на „БСП за България“ е длъжна да заяви и да вземе отношение по този въпрос. Съветът за електронни медии, колеги, не е случаен орган. Той е не просто независим, доколкото това въобще е възможно в този свят, но той е преди всичко стожер за гаранцията на независимостта на журналистическото слово в страната. Това е записано както в статута на въпросната институция, в Закона за радио и телевизия, така и в етичните правила на журналистическата гилдия. Те са нарушени грубо. Нарушени са както законовите регламенти, така и етичните правила от член на Съвета за електронни медии, който, освен всичко останало, е и журналист. Длъжни сме да заявим, че това е абсолютно недопустимо, това нарушава не просто етични и законови принципи, нарушава базовите принципи на демокрацията. Ако има нещо, което все пак сме извоювали за тези 25 години, така нареченият „преход“, това е поне свободата на словото. Член на Съвета за електронни медии си позволява не да защитава словото, а да го потъпква по възможно най-арогантния начин. Това, разбира се, смятаме че не е просто отделен прецедент, а поставя под въпрос работата, стила, атмосферата, по което всъщност работи тази институция, ако тя допусне такива членове в своята среда.
Длъжни сме да заявим, че подобно поведение на член на СЕМ е несъвместимо с мястото му в тази институция, затова вече има широк отзвук, и то крайно негативен, от преди всичко журналистическата гилдия. Проблемът е и политически. Проблемът е политически и тъй като ние сме политически орган, трябва да вземем политическо отношение по този въпрос.
Парламентарната група на „БСП за България“ ясно заявява, че ще подкрепи всяка една журналистическа инициатива, която е насочена към защитата на свободата на словото и остро ще се противопостави с всички парламентарни средства, срещу опитите те бъдат потъпкани по какъвто и да било начин! Държим ясно да подчертаем, че ще следим случая изкъсо, защото само свободата на словото ни остана. Благодаря Ви. (Ръкопляскания от „БСП за България“.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Христов.
Следващият въпрос към министър Петков е зададен от народния представител Георги Гьоков относно правото на лицата да прехвърлят пенсионното си осигуряване от частните пенсионни фондове във фондовете на Държавното обществено осигуряване – практика по прилагане на чл. 4б от Кодекса за социалното осигуряване.
Имате думата, уважаеми господин Гьоков.
ГЕОРГИ ГЬОКОВ (БСП за България): Благодаря Ви, господин Председател.
Уважаеми господин Председател, уважаеми народни представители, уважаеми господин Министър! Въпросът ми е за проблеми в упражняването на правото на осигурените лица да прехвърлят пенсионното си осигуряване от частни пенсионни фондове във фондовете на държавното обществено осигуряване.
Проблемът беше изложен, като такъв пред мен в приемната ми, като народен представител, а също и на парламентарната ми поща от няколко жени, предимно родени през 1960 – 1961 г. Знаете, че с промените на Кодекса за социално осигуряване от 15 август влезе в сила чл. 4б, с който беше уредена възможността лицата, на които не е отпусната пенсия за старост и осигурителен стаж, да променят пенсионното си осигуряване, като преминат от частните универсални пенсионни фондове към осигуряване във фонд „Пенсии“ на държавното обществено осигуряване.
Правото на прехвърляне беше записано ясно и категорично. Единственото условие, което нормата на чл. 4б постави, беше крайният срок, до който прехвърлянето може да бъде упражнено, а именно не по-късно от пет години преди лицето да навърши възрастта, на която придобива правото на пенсия.
За съжаление, практиката по прилагане на правото на прехвърляне отстъпва от неговата яснота и категоричност и е свързана със създаване на пречки и необосновани откази за неговото упражняване. Става въпрос за начина, по който НАП и НОИ тълкуват и прилагат условието не по-късно от пет години преди навършване на възрастта, на която лицето придобива правото на пенсия. Тълкуването на НАП е в следния смисъл: за отправна точка на пенсионирането се взема възрастта на пенсиониране за съответната календарна година, в която се упражнява правото на избор, подаването на молбата, а не годината, през която самото лице на практика навършва възрастта. Това води до объркване и до заблуда.
Поради липса на време, въпросът касае ограничен кръг хора, на които са нарушени обаче правата. Доста сложно е за обясняване, но аз предполагам, че Вие сте вникнали в проблема от писмения въпрос и ще се огранича да давам конкретни примери да развивам въпроса нататък, ще Ви задам въпросите конкретно.
Какво е Вашето отношение, господин Министър, към посоченото тълкуване на НАП и НОИ? Каква е логиката, която се следва при едно такова тълкуване? Виждате ли, и къде, в Кодекса за социално осигуряване да има основание за такова тълкуване? Ще предприемете ли необходимото за прекратяване на тази практика и какво се случва с хората, на които е отказано прехвърлянето на основание на това тълкуване? Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Гьоков.
Уважаеми господин Министър, заповядайте за отговор.
МИНИСТЪР БИСЕР ПЕТКОВ: Уважаеми господин Председател, уважаеми госпожи и господа народни представители! Уважаеми господин Гьоков, съгласно чл. 4б, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване в сила от 15 август 2015 г., осигурените в универсален пенсионен фонд лица имат право да изберат да променят осигуряването си от универсален пенсионен фонд във фонд „Пенсии“, съответно във фонд „Пенсии“ за лицата по чл. 69 на държавното обществено осигуряване с увеличена осигурителна вноска в размера на осигурителната вноска за универсален пенсионен фонд не по-късно от пет години преди възрастта по чл. 68, ал. 1 и, ако не им е отпусната пенсия за осигурителен стаж и възраст.
При приемането на Закона беше създадена и специална разпоредба – § 51, ал. 2 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на КСО, на основание на която лицата, на които към 1 януари 2016 г., остават по-малко от пет години до навършване на възрастта по чл. 68, ал. 1, можеха до 31 декември 2016 г. еднократно да упражнят правото по чл. 4б на избор за промяна на осигуряването им от универсален пенсионен фонд във фонд „Пенсии“, съответно фонд „Пенсии“ за лицата по чл. 69 на държавното обществено осигуряване.
На това основание преценката за възрастта по чл. 68, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване е за съответната календарна година, в която се упражнява правото на избор. За 2016 г. това беше 60 години и 10 месеца за жените и 63 години и 10 месеца за мъжете, а за настоящата година – 61 година за жените и 64 години за мъжете и така нататък, а не в зависимост от годината, през която лицето лично ще навърши възрастта по чл. 68, ал. 1 от КСО. Това означава, че до момента е приключила възможността за промяна на осигуряването за осигурените в универсален пенсионен фонд жени, навършили 56 годишна възраст, тоест родените от месец януари 1960 г. до месец юни 1961 г. Всички останали лица, които нямат отпуснати пенсии за осигурителен стаж и възраст, все още имат възможност да направят своя избор.
Действително в Кодекса за социално осигуряване има случаи, в които преценката на правата на лицата се поставя в зависимост от тяхната лична възраст за придобиване право на пенсия. Например преценката на правото на наследствена пенсия на преживелия съпруг, но в тези случаи в разпоредбата изрично се посочва, че правото на лицето възниква определен брой години по-рано от възрастта му по чл. 68 от КСО.
Предвид гореизложеното считам, че лицата не са били възпрепятствани да упражнят правото на избор на осигуряване, поради неточно тълкуване на Закона от служителите на Националната агенция за приходите, тъй като последните са прилагали действащата законова разпоредба.
Отчитайки значението на правото на избор за осигурените лица, считам, че следва да бъдат осигурени всички законови и административни предпоставки за неговото прилагане.
В тази връзка и предвид сигналите от граждани, които и Вие споменахте, че получавате, и аз съм запознат, бих искал да Ви уведомя, че Министерството на труда и социалната политика е подготвило необходимите промени в законодателството. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Министър.
Заповядайте, господин Гьоков, за реплика.
ГЕОРГИ ГЬОКОВ (БСП за България): Уважаеми господин Председател! Уважаеми господин Министър, изслушах внимателно отговора Ви, но само последно не разбрах, че сте подготвили законодателни промени, дано да е така.
Искам да започна с това, че е добре прокламирането при приемането право на свободен избор за прехвърляне на пенсионно осигуряване би било осмислено, практично и защитено единствено само, ако никой и по никакъв начин не препятства лицата да упражняват тази своя законово гарантирана възможност, какъвто бе и духът на приетата разпоредба от законодателя. Съвсем недопустимо е препятствието да е в резултат на тълкуване на текстовете по Кодекса за социално осигуряване. Тук въобще не става въпрос за незаконосъобразност. Нямам такива претенции – да обявявам за незаконосъобразност тълкуването, но някак си е несправедливо, и несправедливостта му е в частта му за ограничения, поставяни със сроковете за преместване на НОИ и по-скоро тълкуване на тези срокове.
Вие сте наясно, че, тълкувайки сроковете, родените през 1960 г., през 1961 г. и така нататък, но вече по-малко нататък във времето, са най-засегнати и имат много кратък период за информиран избор. Сигурно, когато стане въпрос за информиран избор, тогава се сблъскваме с още по-голяма несправедливост, защото тези хора не могат да се ориентират и се лутат между това каква пенсия ще получават, ако изберат държавното обществено осигуряване, само ако изберат друго – комбинираното. Защото хората, които са родени през тези години и не целият им осигурителен стаж е минал след пенсионната реформа, когато е започнало това осигуряване във втория стълб в допълнителното пенсионно осигуряване, се лутат и те не знаят какъв ще бъде резултатът от тяхното пенсиониране.
Надявам се, че Ви стана ясно, че не става дума за хората, които са изпуснали срока, а за това, че не им е защитено правото на информиран избор.
Господин Председател, само още три изречения.
Може би трябва да поискаме информация за броя на прехвърлените партиди в ДОО и колко от тях са жени, родени през 1960 г., а също и броят на отказите за прехвърляне, а също така родените през 1960 г., и ще видим проблема в пълна светлина.
Накрая, споменахте, че готвите някаква законодателна инициатива – за преодоляване на проблема ли е, не разбрах последното Ви изречение от това.
Благодаря Ви за отговора, но и аз и хората ще останат с впечатление за несправедливо или ограничено право на избор.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Гьоков.
Дуплика ще ползвате ли, господин Министър?
МИНИСТЪР БИСЕР ПЕТКОВ: Уважаеми господин Председател, уважаеми госпожи и господа народни представители! Уважаеми господин Гьоков, съгласен съм, че това е несправедливо към лицата, които пет години преди личната им възраст за пенсиониране, съответно за заявили желанието си за промяна на участие, но поради това, че срокът е по-къс от пет години до текущата възраст за пенсиониране, са получили отказ. Но, както казах в моя отговор, това е стриктно прилагане на Закона от правоприлагащия, в случая е Националната агенция за приходите. Защото заявленията за промяна на участие се депозират там и това е органът, който съответно извършва необходимите действия по промяна или прехвърляне съответно към държавното обществено осигуряване на тази част от осигурителната вноска.
По отношение на въпроса, който Вие поставихте, аз в момента не съм готов да Ви дам точни данни – за броя на лицата, които са упражнили правото си, още повече за тези от тях, които са получили отказ. На база на Вашия въпрос, ще поискам справка от Националната агенция за приходите, надявам се, че ще я получа и ще може съответно да Ви бъде отговорено в конкретика.
По отношение на това, което заявих в отговора, е, че решаването на проблема според нас би трябвало да стане чрез съответно промяна в Кодекса за социално осигуряване с посочване изрично, че става дума за личната възраст на лицето – пет години, тоест от възрастта му, или от възрастта им, така както в други разпоредби на Кодекса за социално осигуряване е направено. Посочих за пример правото на пенсия на съответно преживелия съпруг на починал пенсионер, че може да получи пет години преди възрастта им или възрастта му, тоест изрично това се подчертава при условие на нарастваща пенсионна възраст, каквато е зададена в Кодекса за социално осигуряване.
По този начин би трябвало да бъде нормата и в чл. 4б и считам, че с нейната промяна, с това прецизиране, няма да има проблем, въобще няма да има място за тълкуване и ще се реши по справедлив начин този въпрос за всички лица. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Министър, за отговора на въпроса, както и за участието Ви в днешния парламентарен контрол.
Следва въпрос към Екатерина Захариева – заместник министър-председател по правосъдната реформа и министър на външните работи.
След този въпрос ще направим прекъсване, по време на което ще бъдете запознати с ръководствата на групите за приятелства в Четиридесет и четвъртото Народно събрание.
Въпросът е от народния представител Николай Цонков относно констатации в Доклада на Центъра за превенция и противодействие на корупцията и организираната престъпност.
Имате думата, уважаеми господин Цонков.
НИКОЛАЙ ЦОНКОВ (БСП за България): Благодаря, господин Председател.
Уважаема госпожо Вицепремиер, според Центъра за изследване на демокрацията, корупцията в страната е изключително висока – около 18% от хората над 18 години признават, че са дали подкуп, а 28% съобщават, че са били обект на натиск за корупция. През 2016 г. нивото на податливост на корупционен натиск достига най-високото си равнище, а нивото на устойчивост от такъв натиск е по-ниско от 1999 г. насам.
По данни на ЦИД близо 1,3 милиона граждани са засегнати от корупцията годишно. Едва 120-150 дела стигат до повдигане на обвинение, което е едва 0,01% от всички случаи. Административната корупция нараства. При отчетеното високо равнище на разпространение на корупцията специализираните антикорупционни звена и органите на контролната система са неефективни. Тази констатация се потвърждава дори и от държавните институции в лицето на Центъра за превенции и противодействие на корупцията и организираната престъпност към Министерския съвет, в чийто доклад точно е записано, че „има липса на капацитет и координация на органите срещу корупцията, размити отговорности и недостатъчно независими“.
В тази връзка моля да ми отговорите: какви мерки ще предприемете във връзка с борбата с корупцията?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Цонков.
Госпожо Заместник министър-председател, заповядайте за отговор.
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕКАТЕРИНА ЗАХАРИЕВА: Уважаеми господин Председател, уважаеми господин Цонков, уважаеми дами и господа народни представители! Темата за борбата с корупцията е отговорност на всеки един от нас, на всеки от Вас и на всеки един служител в държавната администрация.
Наистина, аз като заместник министър-председател, който беше определен за координатор на стратегията за борба с корупцията, мога да говоря от името на правителството какво сме направили вече, какво предстои и за част от законите, които вече са в парламента в тази сфера.
Знаете, че в миналото Народно събрание няколко пъти се обсъждаше и прие на първо четене така наложилия се в публичното пространство Антикорупционен закон. В момента той е в работна група в Министерството на правосъдието, в което участват всички органи и институции, които имат отношение по случая. Точно с този Закон ще се преодолее фрагментирането и разпокъсаността между органите, за които Вие споменавате, които споменава всъщност и Докладът, който Вие цитирате.
Какво се случва? Пред една институция подаваш декларация, в друга се проверява конфликтът на интереси, трета прави проверките и четвърта, ако се стигне до отнемане на имуществото, го прави без кой знае в каква връзка с тях. Точно това ще се преодолее с този Закон – създаването на единния орган около най-добре работещи, по оценка и на нашите партньори, а именно Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество и въвежда института на гражданската конфискация.
Разбира се, само със създаването на един нов орган няма да се случи това. Най-важната корупционна мярка е тази, която правителството вече започна да прави по намаляване на тежестта. Колкото по-малък е досегът с администрацията, толкова по-малък е корупционният натиск. Когато ти трябва да отидеш и да вземеш документи от една администрация, да ги занесеш в друга, когато бързаш, тоест имаш кратки срокове за издаване на някакво разрешително и трябва да се наредиш на 10 опашки, сами разбирате, че понякога гражданите са принудени да търсят услуги само и само, за да се издаде документът в искания от тях срок.
Връзката между администрациите и отпадането на ненужните документи вече го правим – имаме задача до понеделник от премиера. Давам един пример – в Министерството на Външните работи до вчера се плащаше с таксови марки. Може ли да си представите това? От вчера се плаща вече с ПОС терминал.
Моят главен секретар има задача до две седмици да въведе такива плащания по банков път, тоест не чрез банки, а така, че да е без такси, с ПОС терминали във всичките ни задгранични посолства, като започнем с европейските, където са и най-много визовите услуги, изобщо консулските услуги.
Давам един пример. Представете си – в XXI век плащаме още с таксови марки. Можеше да се направи и се направи за една седмица. Въпросът е: защо не се е случило това досега?
Също така знаете, че в няколко от комисиите беше приет на първо четене Законът за изменение и допълнение на Наказателно-процесуалния кодекс. Много са измененията, които се предлагат там. Едно от най-съществените е, разбира се, това, което Вие казахте – преодоляването на това да се връща безкрайно, за да не се стига до съд. Ускоряване на процеса чрез едно разпоредително заседание, което ще избегне възможността да стигаме на втора инстанция, връщаме и започваме отново, отначало на първа, така че и съдът да бъде равно отдалечен от страните; прокурорите да носят своята отговорност тогава, когато допускат такива нарушения, които са отстранили, но водят до безкрайно връщане; адвокатите да бъдат дисциплинирани също, а не да използват тази вратичка в Закона за безкрайно връщане на процеса и също така преминаване на делата за корупцията по високите етажи на властта към Специализирания съд и прокуратура.
Защото, след като тези специализирани институции започнаха да се занимават с организираната престъпност в абсолютно всички доклади и в абсолютно всички справки виждаме сериозно намаляване и почти липса на такава. И нещо, което е много важно, създаденото от няколко години общо звено между органите, които разследват и повдигат обвинение в лицето на НАП, „Митници“, ДАНС, БОП и Прокуратурата на едно място – в борба с контрабандата и сивата икономика, и там резултатите са абсолютно показателни. Това се дава като добър пример във всички европейски държави като добър пример, как обединяването на тези хора на едно място и постоянната координация между тях, доведе до над 3 млрд. 200 млн. лв. повече приходи, ако не се лъжа, в държавния бюджет.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, госпожо Захариева.
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕКАТЕРИНА ЗАХАРИЕВА: Да, дълга е темата.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Аз затова Ви оставих близо 2 минути, даже над 2 минути. Надявам се, че не се сърдят колегите.
Господин Цонков, заповядайте с Вашата реплика.
НИКОЛАЙ ЦОНКОВ (БСП за България): Благодаря, господин Председател.
Уважаема госпожо Вицепремиер, дами и господа народни представители!
Благодаря за изчерпателния отговор.
Темата е много сериозна. Виждам, че вече признавате проблема и търсите решението му, което е крачка напред.
В момента това, което можем да кажем за България, е, че вместо Законът да е върховен имаме върховенство на корупцията, за съжаление. Този проблем е системен и, за съжаление, повечето публични услуги са едва ли не приватизирани на различни нива в администрацията, което също така води до корупционни практики.
Иска ми се след пет, шест месеца, когато пак Ви задам този въпрос, да чуя за сериозен напредък в борбата с корупцията. Нямайте съмнение, че ще Ви попитам отново. Надявам се тогава данните, които изнасят „Трансперънси интернешънъл“, за съжаление те са трагични – България е на първо място в целия Европейски съюз по корупция, че ще променим тази класация. На Балканите се оказва, че също сме на последно място.
Оказва се, че в момента липсва целенасочена политика за борба с корупцията. Ще Ви следя.
Готов съм заедно с колегите да помагаме. Бихме искали обаче да решим този проблем. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Цонков.
Заповядайте за кратка дуплика, госпожо Заместник министър-председател.
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕКАТЕРИНА ЗАХАРИЕВА: Благодаря Ви.
Целенасочена политика има и неслучайно цитирах някои данни. Факт е, че от началото на мандата на Борисов 2 е създадено такова координационно звено и е факт, че са събрани мисля 6 млрд. лв. повече приходи. Тоест това е реалната борба против корупцията.
Факт е, че усещането – нека да говорим за усещане, което е различно от фактическото ниво, идва от многото бюрокрация. Тук съм изцяло съгласна с Вас. Неслучайно премиерът ни е поставил такива кратки срокове. Те са изпълними.
Тук е големият отпор. През цялата си кариера съм била един от хората, който е радеел за това – в Съвета за административна реформа в първия си мандат като заместник-министър. Отпорът на администрацията е голям – факт! Когато се опитваш да махнеш някоя услуга, едва ли не светът ще се срути, ще стане страшно нещо, ако тя се премахне.
Затова призовавам и Вас, като опозиция: изслушвайте ни, да; следете ни, да. Когато обаче правим реални неща, бъдете конструктивна опозиция.
Ние сме направили не само това, за което Ви казах – организационното звено. Това са практическите, реалните неща. Нека да ги отчитаме все пак. Това дали усещането ще бъде такова, зависи от начина, по който ние говорим за това, от начина, по който се изправяме пред проблемите.
Ние си ги признаваме: да, имаме ги. Нито един от министрите, нито премиерът е казал, че няма такъв проблем. Това обаче са реалните действия. Те не са за изменения нонстоп в някой закон. Те са в координация между органите, с фокус от страна на всеки един от министрите, който отговаря, че това му е първи приоритет, първи приоритет! Те са и с много работа! Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаема госпожо Заместник министър-председател.
Прекъсваме за 30 минути. През това време ще бъдете запознати с ръководствата на групите за приятелство в Четиридесет и четвъртото народно събрание.

(След почивката.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Колеги, моля да заемете местата си – продължаваме с парламентарния контрол.
Моля да поканим министъра на околната среда и водите господин Нено Димов.
Първият въпрос е от госпожа Миглена Дойкова Александрова относно конкретни мерки за подобряване чистотата на въздуха в София.
Заповядайте, госпожо Александрова – две минути да развиете въпроса си.
МИГЛЕНА АЛЕКСАНДРОВА (ОП): Благодаря Ви, госпожо Председател.
Уважаеми господин Министър, въздухът в София става все по-мръсен, като в някои райони на столицата той е пет пъти над нормата. Въпреки мерките, които се вземат, той все още е далеч от нормите за чистота.
Поредно доказателство беше одит на Сметната палата, който показва, че средногодишните норми за концентрация на фини прахови частици в столицата са над допустимите. Наблюденията на Сметната палата обхващат периода от 2010-а до 2015 г. От резултатите става ясно, че спазването на средногодишните норми за концентрация на фини прахови частици е изключение. Всички информационни системи в София показват едно – въздухът в столицата е далеч от нормите за чистота и безопасност за здравето.
В тази връзка моля да ми отговорите: какви конкретни мерки ще се вземат за подобряване чистотата на въздуха в София и ще бъде ли разработена система за ранно предупреждение при замърсяване? Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря Ви, уважаема госпожо Александрова.
За отговор – министърът на околната среда и водите господин Нено Димов.
Заповядайте – три минути за отговор.
МИНИСТЪР НЕНО ДИМОВ: Благодаря Ви.
Уважаема госпожо Председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаема госпожо Александрова! Задължение на Министерството на околната среда и водите е да провежда държавната политика по управление на качеството на атмосферния въздух. На местно ниво основно задължение за поддържане качеството на въздуха, съгласно законодателството, отговорности имат общинските власти. В районите с нива на замърсяване над определените норми местните власти са задължени да разработват и изпълняват общински програми за качество на атмосферния въздух. Програмите следва да се разглеждат като основно средство за справяне с наднорменото замърсяване на атмосферния въздух. Именно в тях следва да бъдат идентифицирани мерките – сроковете за постигане на тези норми.
Столична община има изготвена Програма за управление на качеството на атмосферния въздух за периода 2015 – 2020 г. – намаляване на емисиите и достигане на установените норми за фини прахови частици. В нея са посочени комплекс от конкретни мерки за намаляване на това замърсяване и срокове за изпълнението им.
Предвид сериозността на проблема с наднорменото замърсяване на атмосферния въздух с фини прахови частици, Министерството на околната среда и водите предприема следните действия:
1. В края на 2016 г. Народното събрание ратифицира Споразумение за предоставяне на консултантски услуги между Министерството на околната среда и водите и Международната банка за възстановяване и развитие. В резултат на това предстои разработване и приемане на Национална програма за качеството на атмосферния въздух. Тя следва да идентифицира приложимите мерки, отговорните институции, сроковете за изпълнение, финансирането, възможностите за прилагане на финансови облекчения и прочее. Програмата ще идентифицира мерките на национално ниво, които общините не са в състояние да приложат сами, предвид факта, че проблемът с наднормените нива на фини прахови частици има социално-икономически корени. Срокът за изпълнение на този договор е март месец 2018 г.
2. Създадена е междуведомствена работна група със задача да изготви предложения за промяна в законодателството. Основната цел е ограничаване съдържанието на сяра и пепел във въглищата и брикетите за битово отопление.
3. Направена е междуведомствена работна група с цел идентифициране и предприемане на мерки срещу замърсяването на въздуха с фини прахови частици от автомобилния транспорт.
4. Създадена е Ос 5 на Оперативна програма „Околна среда“ – „Подобряване качеството на атмосферния въздух“, това е за периода 2014 – 2020 г., с финансов ресурс, насочен именно към фините прахови частици и подобряване качеството на въздуха в битовото отопление и транспорта.
Общата стойност на този финансов инструмент е 115 милиона инвестиционни лева, като в момента са отпуснати 3 млн. лв., за да могат общините, които искат да направят свои програми или актуализират текущите си, да се финансират с тези 3 млн. лв. Към днешна дата сме подписали договори с общините Асеновград, Пловдив, Враца, Гълъбово, Димитровград, Монтана, Несебър, Шумен – да не изброявам всичките. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря Ви, уважаеми господин Министър.
Госпожо Александрова, заповядайте за реплика.
МИГЛЕНА АЛЕКСАНДРОВА (ОП): Благодаря Ви, госпожо Председател.
Уважаеми господин Министър, благодаря Ви за отговора. Ще се радвам, ако периодично ни запознавате с напредъка по Програмата, която описахте току-що. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря Ви, уважаема госпожо Александрова.
Няма да ползвате дуплика.
Преминаваме към следващия въпрос от народните представители Георги Стоилов, Пенчо Милков и Крум Зарков относно замърсяване на атмосферния въздух в град Русе.
Заповядайте.
ГЕОРГИ СТОИЛОВ (БСП за България): Уважаема госпожо Председател, уважаеми господин Министър, уважаеми колеги народни представители! Георги Стоилов, от Русенския избирателен район съм.
В отговор на предния въпрос, господин Министър, казахте, че е задължение на Министерството да контролира качеството на въздуха. От години са известни проблемите на русенци със замърсяването на въздуха от промишлени предприятия, но, за съжаление, ситуацията не се подобрява. Провеждани са редица срещи с граждани, контролиращи институции и представители на ресорните министерства, но въпреки дадените обещания, резултат и до ден-днешен няма.
До този момент единственото, което усещат русенци и регионът, са познатите неприятни миризми. Ежедневни и многобройни са сигналите до компетентните органи и до Община Русе, както и в публичното пространство неведнъж са изразявали своето мнение.
Именно поради тези неотложни проблеми са и въпросите ни:
Господин Министър, отговаря ли качеството на въздуха в Русе на нормативните изисквания? Кои са основните промишлени замърсители на въздуха в Русе? Какви мерки ще предприеме повереното Ви ведомство, за да успокоите дългогодишните притеснения на русенци по отношение качеството на техния въздух? Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря Ви, господин Стоилов.
Господин Министър, заповядайте за отговор – три минути.
МИНИСТЪР НЕНО ДИМОВ: Уважаема госпожо Председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господа Стоилов, Милков, Зарков! На територията на община Русе в момента работят три станции за автоматично измерване на качеството на въздуха: една постоянна станция, която е във „Възраждане“, станцията на улица „Рига“ № 36, която работи от края на 2015 г., и станцията в двора на Университета „Ангел Кънчев“, която работи от септември 2016 г.
Анализът на данните от трите пункта за мониторинг показва, че няма регистрирани превишения на средночасовите или на средноденонощните норми на измерените показатели, освен на концентрацията на фини прахови частици.
С цел установяване източниците на неприятни миризми през месец септември 2016 г. със заповед на кмета на Община Русе е сформирана междуведомствена работна група с представители на РИОСВ, Общината, РЗИ и Инспекция по труда. За периода октомври – ноември 2016 г. тя извършва проверки, включително и емисионен контрол, на „Адванст Техник Композит”, „Монтюпе”, „Билбобул”, „Лубрика” и „Пиролиза Бг”.
Резултатите от проведените изследвания показват, че се спазват определените емисионни норми за вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух.
В района на „Монтюпе” е установено наличие на неприятни миризми и изпускане на неорганизирани емисии от покрива на хале № 3. С цел преустановяване на неорганизираното изпускане на емисии „Монтюпе“ е депозирало в Инспекцията инвестиционно предложение, с което е представена подробна информация за предвидените промени във вентилационните системи, включително и алтернативи на аспирационните и вентилационни системи в производствените халета.
Към настоящия момент в Районната инспекция по околна среда в Русе се провежда процедура по преценяване на необходимостта от оценка по въздействие върху околната среда, като получената от оператора информация е изпратена за становище на РЗИ, общината и Инспекцията по труда.
След приключване на тази процедура ще се премине към промяна на комплексното разрешително на „Монтюпе“ за включване на нови условия, гарантиращи прекратяване на неорганизираните емисии и неприятните миризми.
По отношение резултатите от контролната дейност и констатираното неспазване на действащото комплексно разрешително, е съставен акт на издадено наказателно постановление в размер на 500 хил. лв. Същото е потвърдено от Районния и административен съд в Русе, като стойността на санкцията в крайна сметка е останала 450 хил. лв.
За констатираното през месец ноември 2016 г. неспазване на условията по действащото комплексно разрешително, е съставен още един акт и е издадено ново наказателно постановление в размер на 300 хил. лв. Със заповед на директора на Инспекцията е преустановено ползването на димните люкове по покрива на хале № 3 и са пломбирани корпусите № 7 и № 8. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря Ви, господин Министър.
Заповядайте за реплика, господин Милков.
ПЕНЧО МИЛКОВ (БСП за България): Уважаеми министър Димов, от отговора Ви разбирам, че сте запознат с проблема на града, надявам се да бъдете и съпричастен.
Обръщам се към Вас като русенец и Ви казвам – искам да ме разберете и да разберете сериозността на този проблем, в Русе цари, меко казано, напрежение, да не кажа психоза в определени квартали, в които осезаемо, почти всяка вечер, се усеща миризмата на бакелит. Хората не смеят да отварят прозорците си, говорят за това, пишат в социалните медии, в статии в местната преса.
Според русенци въздухът не е замърсен, той е отровен! Част от проблема е, че институциите твърдят, че няма лицензиран уред, с който да се замерват тези замърсявания на въздуха. Зная за съставените актове и издадените наказателни постановления, зная за Вашата ангажираност след подаването на нашето питане, но въпреки това замърсяванията продължават и към настоящия момент, в който ние говорим.
Настояваме да се ангажирате да се осигури от държавата цялото необходимо оборудване за извършване на проверките и резултатите да бъдат предоставени на гражданите; да бъдете готов да разговаряте не само с представителите – нас и областния управител, но и с граждани, образували свои групи, и провеждащи срещи и протести, но до момента няма резултат; да се проведат и всички проверки на възможните и други промишлени замърсители – не само този, който посочихте Вие в отговора си, защото може да не е единствен.
Най-вероятно след месец-два, отново ще Ви питаме по този въпрос, защото проблемът е много сериозен, а отговори и въпроси гражданите са слушали и от други народни представители, и от други министри. Наистина се надявам задушливата миризма на бакелит в Русе да спре! Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря Ви, господин Милков.
За дуплика – господин Министър, заповядайте.
МИНИСТЪР НЕНО ДИМОВ: Уважаема госпожо Председател, уважаеми дами и господа народни представители!
Уважаеми господин Милков, напълно разбирам това, което ми казвате, и мисля, че го разбирам правилно! Факт е, че Русе има наследство може би от много дълъг период от време, в който има проблеми, започващи в далечните 80 години на миналия век, и че чувствителността е висока.
Това, което мога да поема в момента като ангажимент, е, че в най-скоро време – и под „най-скоро време“ разбирам в следващите няколко седмици, ще бъда в Русе именно по този повод.
Ние не разглеждаме „Монтюпе“ като отделен казус. Аз Ви казах пет предприятия, които са били обект на обследване. Специфичните проблеми, които има в Русе, са основният проблем, не общото замърсяване, което Министерството на околната среда и водите следи навсякъде. При всички положения едно от изискванията, които е много вероятно да залегнат в бъдещото комплексно разрешително, е собственият мониторинг и информация, която да се получава към гражданите на удобно за тях място. Все пак аз не искам да избързвам – текат процедури, нека оставим тези процедури да свършат и да Ви помоля за още малко търпение, но така или иначе мисля, че ще се видим в Русе в рамките на следващия месец. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, господин Министър.
Преминаваме към трети въпрос от народните представители Йордан Младенов и Надя Клисурска относно рекултивиране на сметищата в област Пазарджик.
Заповядайте, господин Младенов, да развиете въпроса.
ЙОРДАН МЛАДЕНОВ (БСП за България): Благодаря Ви, госпожо Председател.
Уважаеми колеги, уважаеми господин Министър! На територията на област Пазарджик съществуват 12 общински сметища. На финален етап е изграждането на Регионално депо за твърди битови отпадъци. Две от съществуващите стари сметища – на Пазарджик и Лесичево, често се самозапалват или биват умишлено запалвани и сериозно обгазяват намиращите се в близост на тях селища. Пазарджишкото сметище обгазява селата Капитан Димитриево, Алеко Константиново и Главиница, а сметището на Лесичево обгазява село Лесичево. Сметищата, които са строени преди десетки години, днес тровят населението с химичен дим, замърсяват подпочвените води и околната среда. Тревожна тенденция е значително по-голямата заболеваемост както на онкологични, също така и на остри и хронични заболявания и по-тежкото им протичане.
Вече осем години Европейската комисия очаква от страната ни да закрие 113 общински депа за отпадъци. В края на 2015 г. България е осъдена да построи съоръжения, които да отговарят на европейските изисквания. Тогава Министерството на околната среда и водите предлага схема за поетапно закриване на старите депа. Оказва се обаче, че изоставаме с този график.
Уважаеми господин Министър, кога ще бъде конкретният срок за стартиране работата на новото Регионално депо за твърди битови отпадъци? Какви мерки ще предприеме Министерството на околната среда и водите за рекултивацията на старите общински сметища в област Пазарджик? Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря Ви, господин Младенов.
За отговор – господин Министър, заповядайте.
МИНИСТЪР НЕНО ДИМОВ: Уважаема госпожо Председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаема госпожо Клисурска, уважаеми господин Младенов! На територията на област Пазарджик в Националния план за управление на отпадъците са определени два региона – Пазарджик и Панагюрище. Регионалното депо в Панагюрище, обслужващо общините Панагюрище и Стрелча, е изградено със средства по Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.“, и е въведено в експлоатация през 2015 г. На територията на региона не се експлоатират общинските депа. Общинското депо в Панагюрище е рекултивирано в рамките на Проекта за изграждане на регионално депо. В процес на съгласуване е изготвеният работен проект за рекултивацията на депото в община Стрелча.
За изграждането на регионалното депо в Пазарджик, което ще обслужва общините Пазарджик, Батак, Белово, Брацигово, Велинград, Лесичево, Пещера, Ракитово и Септември, е осигурено финансиране от Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда в размер на почти 16 млн. лв. Строително-монтажните работи са стартирали в края на 2015 г. Очаква се до края на месец юни 2017 г. да бъде завършено строителството и да стартира процедурата по избор на оператор на регионалното депо.
Конкретният срок за въвеждането на депото в експлоатация зависи от готовността на община Пазарджик да обяви процедура по Закона за обществените поръчки и за избор на оператор, и от хода на самата процедура. В случай, че тя не бъде обжалвана, депото се очаква да бъде въведено в експлоатация до края на 2017 г.
От Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.“ и от ПУДООС до момента са осигурени над 100 млн. лв. за проекти за рекултивация на депа, които не отговарят на нормативните изисквания. Министерството на околната среда и водите чрез ПУДООС осигурява поетапно по-голямата част от необходимите средства за изпълнение на проекти, като общините осигуряват и собствено съфинансиране от натрупаните обезпечения за рекултивация и следексплоатационни грижи по чл. 60 за управление на отпадъците.
Необходимите средства за изпълнение на проектите за рекултивация в регион Пазарджик са около 13 млн. лв. Вече е съгласуван проект за рекултивация на депото в община Ракитово. Реализацията на проектите за рекултивация ще стартират след въвеждането в експлоатация на регионалното депо.
В заключение, Министерството на околната среда и водите чрез Регионалната инспекция по околна среда и води – Пазарджик, упражнява непрекъснат контрол върху експлоатацията на общинските депа. За периода 2012 – 2017 г. са извършени общо 46 проверки на депото в Пазарджик. Издадени са три наказателни постановления и са наложени съответните санкции на оператора на депото и глоба на управителя на дружеството, отговорен за експлоатацията. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря Ви, уважаеми господин Министър.
За реплика – заповядайте, господин Младенов.
ЙОРДАН МЛАДЕНОВ (БСП за България): Благодаря, госпожо Председател.
Уважаеми господин Министър, това представляват сметищата, които преди малко Ви цитирах. (Показва документи и ги дава на министър Димов.) Ето, колегите могат да се запознаят – тези сметища ежедневно обгазяват стотици хиляди души.
Не съм доволен от отговора поради простата причина, че Вие ясно не казахте колко от тези 100 млн. лв. ще бъдат отделени за рекултивация на сметища в област Пазарджик и кога ще стане това.
Това, че 13 млн. лв. струва рекултивацията на пазарджишкото сметище, е окей. Кога тези средства ще бъдат отпуснати и хората ще имат по-добър начин на живот? Също така ме притеснява и фактът, че тези 100 млн. лв. няма да стигнат за рекултивация на всички сметища в нашата страна и какво следва оттук с процедурата на Европейския съюз? Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря Ви, уважаеми господин Младенов.
За дуплика – заповядайте, господин Министър.
МИНИСТЪР НЕНО ДИМОВ: Уважаема госпожо Председател, уважаеми дами и господа народни представители! Уважаеми господин Младенов, ако позволите – в обратен ред. Задължението, което има Република България към 31 декември 2017 г., е старите депа, старите сметища да престанат да работят. Това означава, че рекултивацията трябва да е завършила към този момент. Няма как толкова бързо да завърши рекултивацията.
Съгласен съм с Вас, че финансовият ресурс, с който разполагаме в момента, не е достатъчен за закриване на рекултивацията на всички сметища. То е лесно да се види, имайки предвид, че само за този район, за който днес говорим – Пазарджик, трябват над 13 млн. лв.
Трябва също така да си даваме сметка, че основно задължение в тази посока имат и общинските власти, които на конкурентна основа трябва да се борят за тези пари.
Казах Ви, че в момента вече се разглежда един от проектите на община Ракитово. При всички положения, когато има готови проекти и те влизат в Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда, се конкурират с другите готови проекти. Ние не можем да караме насила кметовете или общинските ръководства да предприемат определени действия, затова влиза другата функция на Министерството – контролната и санкциониращата.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря Ви, уважаеми господин Министър.
С това изчерпахме въпросите за днес към министъра на околната среда и водите господин Нено Димов. Да му благодарим за участието.
Преминаваме към въпроси към министъра на земеделието, храните и горите Румен Порожанов.
Въпрос от народния представител Светла Бъчварова относно структурни и финансови проблеми в Изпълнителна агенция „Борба с градушките“.
Заповядайте, госпожо Бъчварова.
СВЕТЛА БЪЧВАРОВА (БСП за България): Благодаря, уважаема госпожо Председател.
Господин Министър, колеги! Започвам с това, че противоградната защита е изключително важна дейност, която съответно най-вече защитава доходите на земеделските стопани.
По стечение на обстоятелствата в България Изпълнителната агенция „Борба с градушките“, която е структура към Министерството на земеделието, храните и горите, изпълнява тази функция.
Свидетели сме, че през последните три години има сериозен проблем. Този сериозен проблем е в няколко насоки.
Първо, числеността на персонала, който е зает с изпълнение на тази функция. По устройствен правилник заетите са 583, но на практика трябва да покриват дейността на 758 човека, като неведнъж се е казвало, че в съответните полигони са необходими по трима, а не по двама души, както е сега.
Освен това, заплащането, което получават хората, заети на терен, е изключително ниско. То е на равнището на минималната работна заплата. Между другото има един парадокс, че хората, които са заети с пряка производствена дейност на терен, са държавни служители. Не знам това как се е получило във времето, но все пак държавният служител не е зает с пряка производствена дейност?!
Така или иначе, трета година съществуващото напрежение води до ситуации, в които всеки един момент е възможно да се появят протестни действия именно заради тези лоши условия на труд.
Моят първи въпрос към Вас е свързан с това: как и какви възможности има Министерството на земеделието, храните и горите да реагира в тази обстановка и да създаде предпоставки за една нормална работа в този сезон с цел наистина Агенцията да изпълнява своята функция? Това е въпросът, който поставят и работещите в системата.
Вторият, може би по-важен въпрос е: какви реформи предвиждате да правите по отношение на противоградната защита?
Във второто правителство на ГЕРБ беше провъзгласена една реформа. Бях много учудена, че всички земеделски стопани я подкрепиха. Подкрепиха, че трябва да плащат за противоградна защита; подкрепиха, че трябва да се разширяват полигоните. Всичко това беше представено в медиите, като едно голямо постижение. (Председателят дава сигнал, че времето е изтекло.)
Факт е, че в момента имаме друга ситуация, която е точно обратната. Каква е политиката и каква е визията на Министерството в тази насока? Благодаря Ви.
Извинявам се за по-дългия въпрос.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря Ви, уважаема професор Бъчварова.
За отговор – министърът на земеделието, храните и горите господин Румен Порожанов.
Три минути за отговор, господин Порожанов.
МИНИСТЪР РУМЕН ПОРОЖАНОВ: Благодаря Ви.
Уважаеми господин Председател, уважаеми дами народни представители! Уважаема госпожо професор Бъчварова, въпросът, който зададохте от трибуната, беше доста по-конкретен от този, който е зададен в писмото. Затова може би ще си спестя всичко изписано, което ми е дадено в рамките на подготвения отговор.
Да, Агенцията за „Борба с градушките“ има своите проблеми и те не са от вчера. Проблемите са свързани с ежегодно осигуряване на ресурс за купуване на ракети, свързани са с осигуряването на възнагражденията на служителите.
В момента, както знаете, има допълнение към екипите – те вече не са по двама, а са по трима, макар и на допълнителни договори.
Една от темите, която обсъждаме в момента с ръководството и с двата основни синдиката към самата Агенция, е възнаграждението на служителите. Тези, които са на площадките, получават минималната работна заплата от 460 лв.
Това, което съм поел като ангажимент, е в рамките на възможностите на закона предвид статута на тези служители, да бъдат увеличени заплатите считано от 1 юли. Тук трябва да се има предвид, че статутът им на държавни служители и по трудови правоотношения е свързан с опцията за увеличаване на базата на атестиране, а не е както е в търговските дружества – на базата на финансови възможности. Тяхното искане е за 20-процентно увеличение и аз морално го подкрепям от гледна точка на това, че възможности за осигуряване на нормален начин на живот само от минимална работна заплата не са достатъчни за всеки един български гражданин. Съвсем отделен е въпросът, че тези хора имат възможност бидейки на смени, бидейки в рамките на условно казано, извинявам се за израза „мъртъв сезон“, в който не се борят с градушките, да изпълняват и други дейности и да имат допълнителни доходи. Така или иначе, темата относно възнагражденията е отворена. Ще направя всичко възможно то да бъде увеличено от 1 юли в рамките на законовите възможности, за което и в момента сме в разговори както с ръководството, така и със синдикатите.
По отношение на стратегията. Да, има разработена на пръв поглед много добра стратегия за преминаване на самата Агенция като държавно предприятие, което да се издържа от вноски от земеделски производители, които да осигурят пълноценно финансиране на всички дейности – самата същинска дейност, издръжка, работни заплати. Да, наистина най-добрата възможност е то да стане търговско дружество, в случая държавно предприятие, и да падне от тежестта на бюджета.
Къде е проблемът пред мен в момента? Доколкото тези вноски, така записани, са реализуеми?
В момента изготвяме анализ да видим в останалите държави около нас, пък и в Европа по какъв начин се издържат подобни агенции или предприятия, които не са на бюджетна издръжка. Да, едно държавно предприятие ще има и своето подпомагане. Нормално е да има своето подпомагане, но държавата – за частични дейности, като опция. Рискът да преминем изцяло към едно държавно предприятие от 1 януари следващата година, и това държавно предприятие да се откаже в един момент без приходи, защото едни или други сектори не желаят да правят вноски, ще бъде много по-голям проблем, отколкото проблемът, който има в момента. (Председателят дава сигнал, че времето е изтекло.)
По темата поемам ангажимент да обсъдим на заседание на Комисията по земеделие, което е насрочено за другата сряда, на така наречения „блицконтрол“, за да мога по-подробно да Ви запозная с анализа и предложенията, които ще има. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря Ви, уважаеми господин Министър.
Професор Бъчварова – за реплика.
СВЕТЛА БЪЧВАРОВА (БСП за България): Госпожо Председател, господин Министър, колеги! Благодаря за поетия ангажимент да се коригира това, което всички работещи в системата очакват, тоест коригиране на заплащането, колкото и да е минимално – 20% на фона на минималната работна заплата, но все пак е някаква стъпка в правилната посока.
Така или иначе една реформа изисква много повече усилия, изисква много премерени и точни разчети за това как ще се осигурят финансовите ресурси. Държавно предприятие поне в Министерството на земеделието има много негативен опит. Да вземем например „Напоителни системи“, в което, ако държавата по някакъв начин е финансирала определени дейности, в никакъв случай не може да изпълнява своите задължения. Това е регламентирано със закон. Тоест стъпката към държавно предприятие е доста рискова за заетите, а също така и за тези, които очакват тази услуга – изключително важна за земеделието. Защото в противен случай, ако няма противоградна защита, другият елемент, който се появява, е, че държавата трябва да плаща за напълно пропаднали площи, което става безсмислено упражнение от гледна точка на финансите на държавата. И аз наистина се надявам, когато имате готовност, да предложите пакет от предложения за реформи в Изпълнителната агенция, те да бъдат донякъде представени в парламента, за да могат да се вземат решения, с които да сме солидарни всички. Ние считаме, че тази дейност е важна за държавата и трябва да бъде подпомагана.
Що се отнася до опита на другите страни, за мен, като човек, който работи дълго в тази сфера, опитът на другите страни не винаги е най-добрият за нас. Ние имаме някакви дадености, някаква система. Тя работи. И когато става въпрос само за финансирането на тази система, би следвало да се върви в посока на плавни промени, а не на опит, който може да бъде за нас и в негативна посока. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря Ви, проф. Бъчварова.
Дуплика? Няма да има.
Преминаваме към втория въпрос към министъра на земеделието, храните и горите. Той е от народните представители Георги Стоилов и проф. Бъчварова относно политиката на Министерството на земеделието, храните и горите за развитие и подпомагане на биологичното пчеларство в България.
Заповядайте, господин Стоилов.
ГЕОРГИ СТОИЛОВ (БСП за България): Уважаема госпожо Председател, уважаеми господин Министър, уважаеми колеги народни представители! За значението на пчеларството за човека и природата е излишно да се говори.
Пчеларството се явява важен отрасъл в селското стопанство. През годините поради динамика на пчеларството са се осъществили редица промени в нормативните документи и последната е Наредба № 10 от 14 април 2015 г., с която са определени условията за регистрация на животновъдните обекти, конкретно пчели, редът и начинът за идентификация на кошерите и пчелните семейства. Промяната в тази наредба и в точност добавените в Раздел III, чл. 7а и 7б за специфични изисквания за средствата за официална идентификация на пчелните семейства, постави пчеларите под големи затруднения да изпълнят тези изисквания. Още по-фрапиращо е, че независимо от предварителните обещания – тези промени да се осъществят в края на 2016 г., тя е факт от 28 март тази година в хода на кампанията на директни плащания 2017 г.
Това, разбирате, е доста обезпокоително и доведе до невъзможността земеделските стопани пчелари да успеят да подадат навреме заявления за подпомагане по директни плащания за 2017 г. Допълнително напрежение доведе нефункционирането и даже към днешна дата на модул „Пчеларство“ в интегрираната информационна система на БАБХ – ВетИС.
От съществено значение за биологично пчеларство са и двете заповеди на министъра на земеделието и храните. Първата е заповед № РД-09-144 от февруари 2017 г., която утвърждава Методика за намаляване и отказване на плащанията по Мярка 11, която е в противовес с Европейския регламент за минималните срокове.
Втората заповед е № РС-09-278 от месец март 2017 г., с която се ограничават земеделските стопани, изпълнили ангажимента си по Мярка 214. Това поставя част от пчеларите в неблагоприятни условия спрямо други производители, поели вече нов ангажимент по Мярка 11. Може да се каже, че на практика това спира развитието на биологичното пчеларство и реализиране на биологична продукция в България, което е в противовес на цялостната политика на Европейския съюз за насърчаване и подкрепа на производството на биологични продукти.
С така изложеното бихме искали да зададем следните въпроси: какви мерки ще предприеме Министерството на земеделието, храните и горите за решаване на споменатите проблеми? Каква политика ще предприеме Министерството за подпомагане на биологичното пчеларство? Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря Ви, уважаеми господин Стоилов?
Заповядайте за отговор, господин Министър.
МИНИСТЪР РУМЕН ПОРОЖАНОВ: Благодаря Ви.
Уважаема госпожо Председател, дами и господа народни представители! Уважаема професор Бъчварова, уважаеми господин Стоилов, по текущи данни към 20 юни 2017 г. кандидатите по направление „Биологично пчеларство“ по Мярка 11 „Биологично земеделие“ са заявили за подпомагане 164 хиляди броя пчелни семейства, което е с 13% повече спрямо декларираните 145 хиляди броя пчелни семейства през кампания 2016 г. Така че не бих се съгласил с Вашата категорична констатация, че е имало възпрепятстване на възможностите те да заявяват в рамките на кампанията по заявленията своите нужди за подпомагане в текущата година.
Една от причините за промяна на Наредба № 10 от 2015 г. за условията за регистрация и реда за идентификация на пчелните семейства, е уеднаквяване на условията и добра проследимост на пчелните семейства, с които собствениците на същите кандидатстват по мерките „Агроекология и климат“, „Биологично земеделие“ – двете от Програмата за развитие на селските райони, и „Агроекологични плащания“ по старата програма.
Финансовата подкрепа за отглежданите по биологичен начин пчелни семейства е осигурена чрез Мярка 11 „Биологично земеделие“ от Програмата 2014 – 2020 г., като годишният размер на финансовата помощ за едно пчелно семейство е 25 евро на пчелно семейство.
Освен това Вие знаете, че пчелните семейства попадат в списъка на приоритетните животни, които подлежат на приоритетно подпомагане на всички частни мерки по Програмата за развитие на селските райони за настоящия програмен период, а това са мерките по 4.1 и 4.2 – за производство и преработка на земеделска продукция, и респективно 6.1 и 6.3 – за младите фермери и полупазарните стопанства. Благодаря Ви за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин Министър.
За реплика – професор Бъчварова, заповядайте.
СВЕТЛА БЪЧВАРОВА (БСП за България): Благодаря.
Уважаема госпожо Председател, господин Министър, колеги! Нашето мнение си остава, че тази промяна в Наредба № 10 беше поставена в последния момент. Освен това не е и необходимо. И досега имаше идентификация. Тази идентификация действа от 2010 г. с приемането на първите пчеларски програми, продължаваше и към настоящия момент. Добре че поне беше само за биологичното пчеларство, защото иначе не знам как щеше да работи система, в която нямате раздел „Пчелни семейства“ и пчелните семейства са приравнени както всеки един животновъден обект, трябва да се пренася с електронен билет, който трябва да има марки, номера и така нататък – неща, които са изключително тежки за земеделските стопани, и не виждам защо беше предприета тази стъпка. И добре, че остана само за биологичните.
В мотивите, когато се променяше Наредбата, пишеше: „Да се подобри здравният статус и да се преброи броят на пчелните семейства“. Нищо такова не може да се случи с идентификацията, защото контролът остава един и същ. Тоест при Вас няма промяна нито във Фонд „Земеделие“, нито в информационната система. И защо трябваше да причиняваме всичко това на земеделските стопани? Наистина не разбирам.
Така или иначе, тъй като въпросът е за темата „Пчеларство“, считам, че в този сектор има много проблеми. Най-малко те са три, свързани с прилагането на Закона за защита на растенията и опазването на пчелите, идентификацията и пазара.
За пазара, особено след решението за Украйна – да се разшири безмитният внос на пчелен мед, предполагам, че ще имаме още повече проблеми.
Молбата ми е: когато се предприемат такива наказателни мерки срещу земеделските стопани, да се осмисля дали са необходими и не затруднява ли това повече администрацията и земеделските стопански, отколкото да помага?! Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаема проф. Бъчварова.
Заповядайте за дуплика, господин Министър.
МИНИСТЪР РУМЕН ПОРОЖАНОВ: Благодаря.
Разбира се, няма как да се съглася с крайни мнения като наказателни мерки и други. Искам да обърна внимание, че и в сектор „Пчеларство“ имаме нередности, които се появяват. Тази идентификационна система в сектора трябва да бъде направена. Трябва да има контрол върху движението на кошерите и на пчелните семейства.
Предвид възможностите за кандидатстване по една или друга програма, бих казал, че деформации се получиха и по мерките 6.1 и 6.3 от гледна точка на регистрация на кошери, които са в непрекъснато движение.
В заключение, контрол трябва да има. Не съм съгласен с дискриминационните мерки.
По отношение на сектора, че трябва да бъде приоритетен и подпомаган, съм на Ваше разположение да обсъждаме всякакви мерки, които биха били в полза на сектора. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин Министър.
Трети въпрос от народния представител Йордан Младенов и проф. Светла Бъчварова относно сключване на договор за изпълнение на общинската мярка по Програма „Развитие на селските райони 2014 – 2020“.
Заповядайте, господин Младенов, да развитие въпроса.
ЙОРДАН МЛАДЕНОВ (БСП за България): Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Уважаеми господин Министър, през месец септември 2016 г. се приеха заявления от Държавен фонд „Земеделие“ по мярка 7.2 от Програмата за развитие на селските райони, която касае подобряване на общинската инфраструктура. След направения ранкинг по Държавен фонд „Земеделие“, срещу който имаше много възражения, към настоящия момент няма отговор на тях. В същото време няма обявени резултати и сключени договори с общините.
Уважаеми господин Министър, нашият въпрос е: какви са причините за сериозното забавяне, което поставя в риск изпълнението на проектите, и какви срокове ще поставите за сключване на договорите с общините? Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин Младенов.
За отговор – министърът на земеделието, храните и горите.
Господин Порожанов, заповядайте да развиете отговора си.
МИНИСТЪР РУМЕН ПОРОЖАНОВ: Уважаема госпожо Председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаема професор Бъчварова, уважаеми господин Младенов!
Отново няма да си чета написаното.
Благодаря Ви за този въпрос. Определено проблем има в рамките на разглеждането и неспазването на срока. Наредбите и изискванията по Програмата бяха доста комплицирани, сложни, включително от гледна точка на тълкуване, доста по-сложни от предходния програмен период. Това наложи допълнителни тълкувания по начина на ранкиране в рамките на ранкирането от Разплащателната агенция, които направиха ранкинга в края на миналата година и началото на тази година. Постъпиха много жалби. Те бяха принципни от гледна точка основно на два конкретни пункта и дали трябва да бъде по един или по друг начин.
Начинът, по който е ранкирано, е в рамките на Наредбата и на Закона. Тълкуванията, които бяха дадени, са съгласувани предварително със Сдружението на общините и впоследствие в рамките на приема, в рамките на указанията, които са дадени преди подаването на заявленията. Това, че много консултанти работиха по проектите и пуснаха възражения, по-скоро те бяха в рамките на един или два други принципни казуса.
Забавяне се получи от това, бих казал най-отговорно – в рамките на служебното правителство, мозъчният тръст около тогавашния министър не направи нищо, а по-скоро се занимаваше с неща, с които не би следвало да се занимава. След като стъпих отново в Министерството, направихме отново среща със Сдружението на общините. Уточнихме, че начинът, по който е ранкирано, няма да бъде променян. Официално са представени юридически и други аргументи от гледна точка на процеса, по който се е извършвало всичко това. В момента Фонд „Земеделие“ финализира разглеждането на проектите си по шестте лота, които са направени.
Срокът, който съм подал официално, както и по 4.1, госпожо Бъчварова, за да се финализира и този прием, е до края на месец юли. Успоредно с това този срок съвпада и с едно изискване, което знаете. То е свързано с критериите за провеждането на обществените поръчки от гледна точка, че Комисията в Програмата и в Споразумението за партньорство има изисквания към България – да се унифицират документите за провеждането на обществени поръчки, за да бъдат избегнати нередности в стария програмен период. Очаквам във втората половина на месец юли до края на месец август всички общински проекти да бъдат затворени.
Това, което се споразумяхме със Сдружението на общините, е да изтеглим втория прием, който бяхме заложили в началото на 2018 г., да бъде от 1 декември, за да могат общините да имат обозримост за какво могат да кандидатстват. Ние сме пуснали съобщение на нашата страница от тази или миналата седмица.
Всяко действие от втория прием, начинът, по който ще се разглеждат критериите, ще бъде публично оповестен, включително съгласувано със Сдружението на общините, които са единственият бенефициент по тази мярка, за да няма двусмислие в една или друга посока. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря Ви, уважаеми господин Министър.
За реплика – професор Бъчварова. Заповядайте.
СВЕТЛА БЪЧВАРОВА (БСП за България): Благодаря, госпожо Председател.
Господин Министър, колеги! Благодаря за отговора. Надявам се сроковете юли и август да се изпълнят, по причина, че общините в някакъв момент няма да имат достатъчно времеви възможности да изпълнят проектите, за да не изпадаме в ситуацията, която беше в първия програмен период.
При първия прием не бяха осигурени условия за публичност и прозрачност при подготовка на проектите, най-малко поради факта, че Наредбата, която беше по мярка 7.2, беше публикувана седем дни преди приема на документи. По време на самия прием имаше отново промяна в Наредбата. Тези, които са били запознати с тези промени или с предварителните условия, може би са си подготвили добре проектите, но голяма част от общините не можаха да се справят в рамките на един-два месеца да подготвят проекти за 3 млн. евро, които да отговарят на изискванията на Наредбата. Добре е навреме всички общини да имат еднаква информация, за да могат да си подготвят качествени проекти и да няма такива възражения, каквито се получиха. Възраженията бяха в пъти повече от проектите, които бяха ранкирани.
Имам два конкретни въпроса.
Първият е: възможно ли е като организация на работа, не че Ви давам съвет, но ранкингът да върви заедно с оценката на проектите? Защото губенето на време от октомври до декември за ранкиране, после възражения, разглеждане – това отнема три или четири месеца полезно време, през което могат да се разглеждат проекти. Виждаме, че отива една година в процедури.
Второ, как ще бъде решен въпросът с дължимото ДДС? Първият програмен период имаше решение. Нито една община не може да си позволи да плати ДДС. Ще има ли решение на този въпрос, защото общините ще се сблъскат с него при подписването на договорите? Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаема проф. Бъчварова.
Заповядайте за отговор, господин Министър.
МИНИСТЪР РУМЕН ПОРОЖАНОВ: Отзад напред. ДДС отново ще бъде покриван от централния бюджет. Има постановление. В момента сме заявили около 2, близо 3 милиона, тъй като тази година няма да имаме големи разходи. Те се залагат в централния бюджет, не са по бюджета на Фонд „Земеделие“. Това е практика от няколко години.
Не мога да се съглася с Вас, че е имало непрозрачност при разглеждането – както на Наредбата, така и на нейното тълкуване. За да се избегне всякакво съмнение, Вие може да видите и в момента на страницата на Министерството, а вероятно и на Фонда, какво представлява новият индикативен график. За новия индикативен график отзад напред сме дали прием, заповед четири седмици, след това кога се гледа наредбата, публично обсъждане, работни групи на публично обсъждане. Така че при обсъждането на всяка наредба има достатъчно публичност.
И в момента се разглеждат въпросните тематични работни групи, които са масово представени от бизнеса и бенефициентите, заинтересованите, всички наредби, които са в този индикативен график. Така че не бих се съгласил с това темата да се рамкира и разглежда едновременно. Ще помисля, но по-скоро смятам, че би било проблем, но не възразявам да го обсъдим с Вас. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря Ви, уважаеми господин Министър.
С това приключиха въпросите към министъра на земеделието, храните и горите, господин Румен Порожанов. Да му благодарим за участието в днешния парламентарен контрол.
Следват въпроси към министъра на икономиката – господин Емил Караниколов.
Въпрос от народния представител Миглена Александрова, относно проверки на всички язовири и съоръженията към тях.
Заповядайте, госпожо Александрова.
МИГЛЕНА АЛЕКСАНДРОВА (ОП): Благодаря, госпожо Председател.
Уважаеми господин Министър, последните години сме свидетели на инциденти с язовири и съоръжения някои от които доведоха до фатален край за живеещите около тях. Извършените последващи проверки в много от случаите установяват проблеми с водните съоръжения и липса на контрол върху тях. С встъпването си в длъжност Вие предприехте интензивни проверки на язовири и съоръжения. Очакват се нормативни промени относно категоризацията на язовирите, персонализирането на отговорността при поддръжката и безопасната експлоатация на водоемите, които в момента имат различни собственици. В тази връзка моля да ми отговорите: какво показа извършената проверка? Колко опасни съоръжения има и какви мерки ще се предприемат? Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаема госпожо Александрова.
За отговор – министърът на икономиката господин Емил Караниколов. Три минути за отговор, господин Министър.
МИНИСТЪР ЕМИЛ КАРАНИКОЛОВ: Уважаема госпожо Председател, дами и господа народни представители, уважаеми гости.
Госпожо Александрова, благодаря за въпроса. Той е изключително актуален и важен. В рамките на три минути ще се опитам да предоставя абсолютно пълната информация.
От 1 януари 2016 г., обръщам внимание, до момента Държавна агенция за метеорологичен и технически надзор, ще я наричам по-нататък Държавната агенция, извършва наблюдения на над 5400 броя язовири, водни обекти.
От началото на 2017 г. Държавната агенция е извършила самостоятелно проверки на 672 язовира плюс съвместните проверки, които са с областните управители и общини – общият брой е 798 броя.
Съставени са 175 акта за установяване на административни нарушения. Дадени са 917 предписания за отстраняване на констатирани технически неизправности по съоръженията на язовирите. Издадени са и 41 броя наказателни постановления на стойност около 60 хил. лв. Към момента са платени само 6000 лв. от тях. Установените неизправности са от различен характер и мащаб и се отнасят основно за неработещи затворени органи и основно изпусквателни преливници, слягания, свлачища, мокри петна и други по язовирите. Тези констатации за неизправност се отнасят основно за малките язовири със земно насипване. Такива са 90% от установените язовири като по-голямата част от тях са общинска собственост. За 59 язовира, които са в най-лошо техническо състояние са дадени предписания за пълното изпразване и поддържането на водното ниво на кота „мъртъв обем“. На практика тези язовири временно не се използват и се излизат от експлоатация докато не се вземе решение за тяхното бъдещо експлоатиране.
От всички проверени до настоящия момент – от 2016 г., обръщам пак внимание, изкуствени водни обекти, язовири и водоеми са установени технически неизправности от различен мащаб по общо 1153 язовира. За всичките тези 1153 язовира се извършват постоянни проверки, 205 от тях са язовири в по-тежко състояние, които имат технически нарушения и там има постоянен мониторинг върху тях.
Какви действия следва да предприемаме? Първо, към момента се подготвят изменения и допълнения на Закона за водите и Наредбата за условията и реда за осъществяване на техническа и безопасна експлоатация. Промените са относно определяне параметрите, характеризиращи изкуствените водни обекти, както и язовири, както и тяхната категоризация по степен на опасност.
Друго, което сме предприели – следващата седмица ще се срещнем с Национално сдружение на общините, на която това е една от основните теми, тъй като повтарям, още един път, основно язовирите са собственост на общините. Трябва да видим от къде могат да се намерят средства, тъй като издаването на наказателни постановления не решава този проблем. Съвместно с тях ще разговаряме по тази тема. Вече проведохме среща с представители на няколко ВУЗ-а, които могат да помогнат като научни среди... (Председателят дава сигнал, че времето е изтекло.)
Свършвам.
...относно това да се изгради система за мониторинг и превенция на язовирите, тоест система която да следи нивото на водата, както и евентуални деформации върху язовирните стени. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря Ви, уважаеми господин Министър.
За реплика, госпожо Александрова, заповядайте.
МИГЛЕНА АЛЕКСАНДРОВА (ОП): Благодаря Ви, госпожо Председател.
Уважаеми господин Министър, аз изключително много се радвам, че това е един от първите въпроси, с които се занимахте откакто сте министър и смятам, че този път ще имаме едно отговорно отношение и поведение в качеството Ви на министър към тези обекти, които са от значение за националната ни сигурност в крайна сметка. Така, че когато започнете да осъществявате този мониторинг, за който говорихте това би било изключително полезно за всички и бих искала отново да ни запознаете с резултатите и с информация за това което правите. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря Ви, уважаема госпожо Александрова.
За дуплика, господин Министър?
МИНИСТЪР ЕМИЛ КАРАНИКОЛОВ: Не.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Няма. Да благодарим на министъра на икономиката господин Емил Караниколов за участието в днешния парламентарен контрол.
Следват въпросите към министъра на образованието и науката господин Красимир Вълчев.
Първи въпрос – от Нина Миткова, относно повишаващото се ниво на детската агресия и нейните прояви по време на пребиваването на децата в учебните заведения.
Госпожо Миткова, заповядайте.
НИНА МИТКОВА (Воля): Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги, уважаеми господин Министър. Първият ми днешен въпрос към Вас е свързан с повишаващото се ниво на детска агресия и нейните прояви по време на пребиваване на децата в учебните заведения.
По време на управлението на служебното правителство временният министър господин Денков представи един документ на 10 април 2017 г., който се нарича „Междуинституционален план за действие, за превенция на агресията и засилване на сигурността в образователните институции“. В този План има разписани краткосрочни, средносрочни и дългосрочни мерки с хоризонт на изпълнение до края на 2018 г.
Една от мерките, която е засегната в този План е задължително въвеждане всъщност на видеонаблюдение в абсолютно всички учебни заведения като една от мерките, както знаем всички, видеонаблюдението има контролни функции върху всички нас и не случайно много от институциите въвеждат видеонаблюдение, защото това има превантивен характер. Също и темата с видеонаблюдението е актуална по тема „пътища“ така че безспорно, ако има видеонаблюдение и съответно регулация за правилното използване на данните от тези системи за сигурност това ще бъде една част от ефективните мерки, така че да направим училището една по-сигурна среда и да намалим лошите новини, идващи от тази сфера. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаема госпожо Миткова.
За отговор – министърът на образованието и науката господин Красимир Вълчев.
Заповядайте, господин Министър – три минути за отговор.
МИНИСТЪР КРАСИМИР ВЪЛЧЕВ: Уважаема госпожо Председател, госпожи и господа народни представители!
Уважаема госпожо Миткова, Министерството на образованието и науката чрез регионалните управления на образованието работи целенасочено за разрешаване на случаите на конфликти и агресивно поведение на лица и ученици както и за методическо подпомагане на ръководствата на училищата и на учителите за справяне с конфликтите и с проявите на агресия.
В случаите, в които е оказано съдействие на образователните институции и са набелязани конкретни мерки за преодоляване на тези негативни тенденции, са постигнати и съответните положителни резултати.
От месец април 2017 г. Министерството на образованието и науката във взаимодействие с други ведомствени институции и организации, свързани с политиките за децата, се ангажира с изпълнението на 22 мерки – краткосрочни и средносрочни, залегнали в междуинституционален план за действие за превенция на агресията и засилване на сигурността в образователните институции. Към момента са осъществени четири мерки: проведен е инструктаж на педагогическите специалисти в детските градини и училищата относно задължително консултиране и начини за взаимодействие с медицинско лице в случаите на инцидент в образователните институции; създадена е система за взаимодействие между учителите, учениците и техните лични лекари. Мерките са осъществени съвместно с регионалните управления на образованието, регионалните здравни инспекции и директорите на училища.
Като трета мярка е изготвена информация от Агенцията за социално подпомагане за доставчиците на социални услуги за деца, която е изпратена на всички регионални управления на образованието за предоставянето й на детските градини и училищата.
Следваща, четвърта мярка: чрез регионалните управления на образованието на всички училища са раздадени плакати, предоставени от Държавната агенция за закрила на детето в популяризиране на Национална телефонна линия за деца 116 111. Такива плакати са поставени и на информационните табла в регионалните управления.
До 30 юни 2017 г. Държавната агенция за закрила на детето ще подаде към Министерството на образованието и науката обобщена информация по други две точки, свързани с предоставянето на информация на детските градини и училищата за добри практики на взаимодействие с родители, които не сътрудничат на педагогическите специалисти за намиране на съвместни решения в най-добрия интерес на децата, изготвянето на информационен материал в електронен формат за действията, които учителите и учениците трябва да предприемат в случаите на инциденти и други критични ситуации.
Осигуряването и прилагането на система за охрана и видеонаблюдение в детските градини и училищата е залегнало в средносрочните мерки на плана до края на 2018 г. В тази връзка предстоят много допълнителни срещи и разговори по темата, както и оценки доколко тази мярка може да допринесе за понижаване на нивото на агресия в образователните институции. Мерките, разписани в плана, ще продължат да се изпълняват като ще бъде оценена ефективността им и ако е необходимо ще бъдат оптимизирани с цел преодоляване на тежките случаи на агресия.
Най-общо стъпихме на плана, изпълняваме мерките в него. Тези мерки са необходими, но сами по себе си не са достатъчни. Обществената училищна среща има множество фактори, които влияят на агресията. Надяваме се, че всички други политики и мерки, които предприемаме, също ще допринасят за понижаване на агресията в училищата. Образователните институции са само едната страна на проблема, другата е семейната и обществената среда. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря Ви, уважаеми господин Министър.
Госпожо Миткова, заповядайте за реплика.
НИНА МИТКОВА (Воля): Уважаеми господин Министър, радвам се да чуя, че има приемственост. Вие сте запознат, очевидно вече планът се изпълнява. Надявам се да не подложите на преразглеждане и коментар задължителното видеонаблюдение, тъй като безспорно видеонаблюдението е част от контрола и превенцията за това да не се случват лоши поведения или нарушаване на правилата. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря Ви, уважаема госпожо Миткова.
Дуплика, господин Министър?
Заповядайте.
МИНИСТЪР КРАСИМИР ВЪЛЧЕВ: По-скоро допълнение към това, което казах. Ние сме предприели мерки, както споменах, и за инструктиране на образователните институции. Както видеонаблюдението и действията на образователните институции, когато стане проблем в училището, са по-скоро последващи действия, които ние не предприемаме, тъй като случаите на агресия са множество, ние трябва да работим по-скоро за предотвратяването на тези случаи. Не подлагам под съмнение самото видеонаблюдение. То се разширява в множество образователни институции. Спор предизвика доколко камерите да бъдат включени в класните стаи и стаите в детските градини. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря Ви, уважаеми господин Министър.
Въпрос отново от госпожа Нина Миткова относно повишаване интереса на учениците към училището и учебния живот, и мотивираното им участие в него.
Заповядайте.
НИНА МИТКОВА (Воля): Уважаеми господин Министър, вторият ми въпрос към Вас днес е свързан с мерките, които Вие и Вашият екип ще предприемете за повишаване на интереса към училище на учениците и тяхното мотивирано участие в учебния живот. Свидетели сме на апатичност и незаинтересованост у голяма част от децата поради много фактори, част от които са неактуализиран и неосъвременен материал на преподаване, също така неактуализирани и неосъвременени методи на преподаване.
В тази връзка Ви моля да ми отговорите на следните конкретни въпроси: доколко е готова българската система на образование, която е от общообразователен характер, да бъде разчупена, гъвкава и да се адаптира към съвременните нужди, идващи от средата, в която живеем и светът изобщо около нас? Свързано е и с първия въпрос – темата за детската агресия. Предполагам, че ще се съгласите, че училищната среда до голяма степен всъщност формира манталитета и погледа към света у децата. Ако не започнем с правилните мерки от училищната среда, за да се справяме и с тяхното поведение, мисля, че няма как да очакваме само семейството или пък улицата да постигнат необходимото.
Първият ми конкретен въпрос: бихте ли приели и работили върху въвеждане на тематични часове, които да обучават децата на различни неща в съответствие с тяхната възраст и психофизическото им развитие, както и техните нужди и информацията, която могат и е необходимо да усвоят в съответната възраст? Допускате ли в началните класове да има часове по живот и комуникация в мултиетническа и мултикултурна среда, толерантност към различията и взаимопомощ? (Председателят дава сигнал, че времето е изтекло.) Да учим децата също така в начални класове на здравна култура, двигателна, хранителна култура, за да не говорим по-късно за затлъстяване сред децата и множество болести, с които трябва да се справяме вече като факт, а по-скоро да имаме превенцията и децата да имат висока култура и отношение към себе си. (Председателят дава сигнал, че времето е изтекло.)
Смятам, че би било удачно за горните класове да има…
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Госпожо Миткова, приключвайте!
НИНА МИТКОВА: Би било удачно да има часове като целеполагане, сексуална култура, да учим децата на емоционална интелигентност и на справяне с живота, който ги очаква.
Допускате ли въвеждането на електронни дъски в цялата система на образование във всички училища, така че да помогнем на учителите да преподават по-интересно материала си и да заинтригуват повече деца?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Нека да оставим да развиете въпроса и като реплика после.
Заповядайте, господин Министър.
МИНИСТЪР КРАСИМИР ВЪЛЧЕВ: Благодаря.
Госпожо Миткова, поставихте множество въпроси, които изискват да бъдат засегнати много теми, много политики в сферата на предучилищното и училищното образование.
Обучението в предучилищното и училищното образование се осъществява по нови държавни образователни стандарти. Съдържанието в новите учебни програми е актуализирано и осъвременено във връзка с придобиване на ключови компетентности, приети със Закона за предучилищното и училищното образование.
Относно уреждането на тематични часове Ви информирам, че в изпълнение на закона се предоставя обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие, което осигурява подходяща физическа, психологическа и социална среда за развитие на способности и уменията им в съответствие с индивидуалните образователни потребности и подпомага включването и участието им в общността и училището.
Различните видове дейности, включени в общата и допълнителната подкрепа се осъществяват при условията и по реда на Наредбата за приобщаващото образование. Освен в рамките на обща и допълнителна подкрепа различните тематични часове се провеждат в часа на класа и заниманията по интереси в рамките на целодневната организация на учебния ден.
Рамковите изисквания за провеждане на различни тематични часове в часа на класа са приети в държавния образователен стандарт за гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното образование.
Относно въпроса Ви за така нареченото „преподаване чрез преживяване“ Министерството на образованието и науката традиционно подкрепя иновациите в образователния процес. От 2009 г. досега изпълнява Национална програма в подкрепа на въвеждането на информационни и комуникационни технологии. През миналата учебна година са оборудвани 395 детски градини с цитираната от Вас техника. Също така са предоставени и много други иновативни и технологични компоненти, като оборудване за безжичен интернет достъп, терминални и компютърни решения, лаптопи и други преносими устройства и мултимедийни проектори във връзка с организирането и провеждането на модерен образователен процес. Министерството на образованието и науката прави всичко възможно за модернизиране на детските градини и училища с технологични средства.
Във връзка с третия Ви въпрос, Ви информирам, че покриването на тестове в часовете по физическо възпитание и спорт има за цел да установи степента на развитие на основните двигателни качества и постигането на необходимото ниво на физическа дееспособност на учениците. Нивото е точен показател за общия здравен статус на ученика по отношение на неговото физическо развитие и състояние. Обучението и постигането на очакваните резултати са хармонизирани с придобиването на умения за подкрепа на устойчиво развитие и за здравословен начин на живот и спорт, ключова компетентност приета с чл. 77, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищно образование.
Завеждането и прилагането на новите учебни програми по физическо възпитание и спорт, с които изрично се изисква прилагането на изученото учебно съдържание в игрова дейност, се надявам, че ще подпомогнем овладяването на описаните от Вас умения, необходими през целия живот.
В допълнение ще кажа, че новият Закон за предучилищното и училищното образование дава достатъчно възможности за иновации, за свобода на учители, по отношение на методите на преподаване. Може би са необходими промени, допълнителни корекции в подзаконовата нормативна уредба. Знаете, че има одобрени над 180 проекта на училищата за иновации. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин Министър.
Госпожо Миткова за реплика – една минута за реплика, защото превишихте времето.
НИНА МИТКОВА (Воля): Уважаеми господин Министър, предполагам, ще се съгласите с мен, че образованието е в основата на просперитета на една нация, и ако ние в днешно време отчитаме повишена неграмотност и повишена необразованост, просто Ви очаква изключително много работа и много гъвкавост, защото за каквито и инвестиции да говорим, че ще привлечем в България, за каквато и икономика да искаме да съживим, ако нямаме качествено образовани кадри, ако нямаме качествено образована работна ръка, просто ще се провалим.
Образованието е една огромна задача и трябва да се обърне сериозно внимание. Децата трябва да заобичат знанието и да ходят с желание на училище, а училището да ги прави такива единици на обществото, каквито всички искаме да бъдат те. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря Ви, уважаема госпожо Миткова.
Трети въпрос от народните представители Донка Симеонова, Ирена Атанасова и Веска Ненчева относно Наредбата за приобщаващото образование.
Заповядайте.
ДОНКА СИМЕОНОВА (БСП за България): Уважаема госпожо Председател, колеги народни представители, уважаеми господин Министър!
С постановление на Министерския съвет от 4 ноември 2016 г. беше приета Наредба за приобщаващо образование. Тя беше очаквана с много надежда, защото регламентираше уреждането на обществени отношения за даване приобщаващо образование на децата и учениците, като процес на приемане, осъзнаване и подкрепа на индивидуалността на всяко дете и съответно, разнообразието от неговите потребности. За съжаление, общата оценка за резултатите от нейната прилагане, далеч не е позитивна – родители, учители, представители на институции нееднократно, по различни начини и с разнообразни средства показват своето недоволство.
Тежки бюрократични процедури за създаване на екипи, за изработване на планове, оценки, анализи, доклади, писма, становища, допуснати пропуски, ненужни повторения, объркваща обстоятелственост и неточност, които затрудняват прилагането на текстовете от Наредбата, неосигурени финансови и човешки ресурси, нерегламентиран механизъм за взаимодействие между институциите, нерегламентирани права на учителите, затова пък, регламентирани задължения извън тяхната квалификация.
Най същественото, най-обезпокояващото – огромните бюрократични задължения не само лишават учителят от време и енергия за творчество, но те го отклоняват от основната му мисия – да бъде със своите ученици да им дарява внимание, знания и любов.
Затова моля да ни информирате: какви изводи си прави Министерството на образованието и науката относно (председателят дава сигнал, че времето е изтекло) постигането на целите заложени при създаването на Наредбата, свързани с осигуряването на приобщаващото образование на децата и учениците, както и на дейността на институциите в тази система за предоставяне на подкрепа за личностно развитие на децата и учениците. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря Ви, уважаема госпожо Симеонова.
Господин Министър, заповядайте за отговор.
МИНИСТЪР КРАСИМИР ВЪЛЧЕВ: Уважаема госпожо Симеонова, госпожо Анастасова, госпожо Ненчева! Приобщаващото образование е политика залегнала в Закона за предучилищното и училищното образование, която изисква нова организация на работа в система – точно и ясно определяне на функциите и отговорностите на всички участници.
За да се постигне цялостна институционална политика се изисква промяна в средата и начина на работа, подходите и методите на обучение. С Наредбата е приет държавният образователен стандарт по смисъла на чл. 22, ал. 2, т. 7 от Закона за предучилищното и училищното образование. В нея са разгърнати и процедурно определени текстове, отнасящи се до приобщаващото образование и подкрепата за личностно развитие на децата и учениците, като са уредени обществените отношение свързани с осигуряване на приобщаващото образование и дейността на образователната институция за предоставяне на подкрепа за личностно развитие на децата и учениците. Допълнителната подкрепа все още се осъществява предимно чрез специалистите на регионалните центрове за подкрепа на процеса на приобщаващото образование.
Общо в страната на над 16 805 деца и ученици със специални образователни потребности се предоставя допълнителна подкрепа.
Отчитайки новите реалности и трудностите, които съпътстват всяка промяна, и съобразявайки сменянето на Педагогическата колегия, в Министерството на образованието и науката беше създадена работна група, която анализира прилагането на Наредбата от влизането й в сила и постъпилите становища от регионалните управления на образованието, които обобщават мненията и предложенията на директорите и учителите, и другите педагогически специалисти. Те имаха за цел да се обсъди готовността на системата за прилагане на Наредбата и необходимостта от прецизиране на определени разпоредби.
Започна и провеждането на работни срещи с фокус-групи от директори и учители и други педагогически специалисти от страната, представители на неправителствените организации, експерти от регионалните управления на образованието.
Изразеното мнение от проведените срещи за промяна на Наредбата е свързано с намаляване на административната тежест на екипите и подкрепа за личностно развитие, определяне на ясни регламенти за участие и сътрудничество на родителите, точно регламентиране на междуинституционалното взаимодействие, определяне на функциите и отговорностите на педагогическите специалисти в процеса на приобщаващото образование.
Като основни затруднения за прилагане на Наредбата се посочват административната тежест, противоречащите на Закона за предучилищното и училищното образование текстове, липсващи механизми за прилагането на отделни разпоредби, недостигът на специалисти с различни професионални профили, недостатъчната промяна в организацията на работата на учебната и институционална среда, съответно обучението на децата и учениците с различни потребности.
Поради тази причина Министерството на образованието и науката започва процедура за написването на изцяло нова наредба. Предстои представяне в Министерството на годишните доклади на регионалните управления по образованието, както и регионалните центрове за подкрепа на процеса на приобщаващото образование, което ще бъде анализирано изпълнението на дейностите за подкрепа на личностното развитие на децата и учениците, залегнали в Наредбата.
В момента в Министерството се извършва и анализ на всички направени предложения за промени насочени към оптимизиране и усъвършенстване на Наредбата.
Ако трябва да обобщя накратко, съгласни сме и с Вашите изводи до голяма степен от така изложеното, като предприемем мерки за написването на изцяло нова наредба, както Ви казах. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря Ви, уважаеми господин Министър.
За реплика – заповядайте, госпожо Ненчева.
ВЕСКА НЕНЧЕВА (БСП за България): Уважаема госпожо Председател, господин Министър, колеги! Прибързаното законотворчество ни дари с един нов закон на 30 септември 2015 г., приет от Четиридесет и третото народно събрание. Този закон е Законът за предучилищно и училищно образование, който влезе в сила на 1 август 2016 г. – само месец преди да започне новата учебна година, без да е изготвен необходимият пълен набор наредби към него. Учебната година започна със Закона за предучилищно и училищно образование само с четири готови наредби от очакваните деветнадесет. Наредбата за приобщаващото образование, която коментираме сега, е приета с постановление на Министерския съвет чак на 4 ноември 2016 г. и е в сила от 11 ноември 2016 г., по средата на първия учебен срок, малко преди Коледната ваканция за учениците, а тя разписва и урежда възможностите за личностна подкрепа и развитие на учениците и децата.
Господин Министър, Вие и екипът Ви наблюдавате този процес, запознати сте, че всички, работещи в системата на образованието и пряко ангажирани с наредбата за приобщаващо образование съвестно попълваха документ след документ, справка след справка, доклад след доклад вече седем месеца и продължават. Трудът върху излишната бумащина и изгубените часове в подаване на поредната задължителна справка, поредния новосформиран екип, в който са включени учителите, отнемат и крадат от времето, което трябва да бъде посветено за развитието на детето и ученика. Работата по тази наредба превърна учителя в българското училище и детска градина от педагог и възпитател в администратор и деловодител. И всичко това след силно негативната реакция при общественото обсъждане на цитираната наредба. Ако не сте забелязали, в специализираните сайтове и учителски форуми (председателят дава сигнал, че времето е изтекло) имаше доста открити писма от цели учителски колективи. Приключвам.
Вече в края на първата трудна учебна година, след разговори с учители, директори и родители, ученици, твърдим, че целите на наредбата за приобщаващо образование не са изпълнени. Тя не само не оптимизира общата и достъпна подкрепа в детските градини и училища, но е откровено вредна за тази дейност, за нуждите на децата и учениците и в момента тя не изпълнява задължителната си ефективност поради административния хаос, който беше създаден. Благодарим Ви, че сте създали работни групи и фокус групи, които да направят нова наредба, но преди това искаме да я обсъждаме и разгледаме тук и тогава тя да влезе в сила. Благодаря. (Ръкопляскания от „БСП за България“.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря Ви, уважаема госпожо Ненчева.
Господин Министър, заповядайте за дуплика.
МИНИСТЪР КРАСИМИР ВЪЛЧЕВ: Всъщност ние нямаме противоречия по отношение на изводите. Единственото, което може би ще допълня, е, че след като имаме готов вариант – Проект на наредба, ще я представим на Комисията по образование и наука. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин Министър.
Последният въпрос към министъра на образованието и науката е от народния представител Стоян Мирчев относно оценка на въздействието на Закона за предучилищното и училищното образование.
Заповядайте, господин Мирчев.
СТОЯН МИРЧЕВ (БСП за България): Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги, уважаеми господин Министър!
Дотук въпросите, които Ви бяха зададени в сферата на средното образование – видяхме проблемите са много, но винаги като едни от основните проблеми се назовават подзаконовите нормативни актове, но те са следствие на това, че Законът е кух, в него има липси, които трябва да се урегулират точно по тези подзаконови нормативни актове.
Законът за предучилищното и училищното образование беше внесен за обсъждане в Народното събрание без предварителна оценка на въздействие и без предварително апробиране на неговите норми, което наложи редица прогнози за резултатите от неговото действие да се правят от народните представители по време на самото обсъждане в парламентарната Комисия по образование и наука. Сам си спомняте, че редица от проблемите, на които сега сме свидетели – ние предупреждавахме за тях още по време на приемането на Закона, че ще произлязат точно от тези подзаконови нормативни актове и проблемите, които те трябва да решават, не са част от Закона. Вече измина първата година, проблемите са много. Още не знаем реално до какво ще доведе новият Закон като негатив за системата.
Моят въпрос към Вас е: има ли намерение Министерството на образованието и науката да направи оценка на въздействие на Закона за предучилищното и училищното образование и кога ще го направи? Защото проблемите се трупат, разрешаването на голяма част от тях е под въпрос, включително подзаконовите нормативни актове, за които казаха и колегите в предишните въпроси. Законът започна да функционира само с четири от деветнадесетте стандарта, другите се правеха на крак. Стигна се дотам, че един Ваш предшественик министър да направи изказване, че „учителите да не се бунтуват, няма да проверяваме дали стриктно се спазват Законът и правилата“ – цитирам изказване на Ваш предшественик. Така че е много важно да се направи тази оценка на въздействие. Интересува ме започнало ли е обследването на този Закон и ако не, кога ще бъде направено?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря Ви, уважаеми господин Мирчев.
Господин Министър, заповядайте за отговор.
МИНИСТЪР КРАСИМИР ВЪЛЧЕВ: Уважаеми господин Мирчев, искам да изкажа благодарност за навременно зададения въпрос относно оценката на въздействието на Закона за предучилищното и училищното образование. Да, такава следва да бъде извършена в съответствие с наредбата за обхвата и методологията за извършване на оценка на въздействието. В този смисъл ние имаме и задължението, не само намерението. Законът за предучилищното и училищното образование влиза частично в сила от 1 август 2016 г., както и редица разпоредби от други дати. Цялата Глава шестнадесета, свързана с финансираното и имуществото е в сила от 1 януари 2017 г.
Съгласно § 24, ал. 1 от Предходните и заключителните разпоредби на Закона, учениците, които през учебната 2016/2017 г. постъпват в първи и в пети клас, учениците, които през учебната 2017/2018 г., учебната 2018/2019 г и 2019/2020 г. постъпват в първи, пети и в осми клас, както и учениците, които през учебната 2020/2021 г. постъпват в осми клас, се обучават по училищни и учебни планове и учебни програми, утвърдени при условията и по реда на този Закон.
Извършването на последващата оценка е свързано с приемането чрез наредби на редица от държавните образователни стандарти, резултатите от прилагането, на които също следва да бъдат оценени. Преобразуването и превеждането в съответствие на заварените институции с новите изисквания – за някои от тях също е отложено във времето с преходните разпоредби на Закона. В този смисъл в случая на практика, макар и в сила, много от важните разпоредби на Закона ще започнат да се прилагат поетапно в системата на предучилищното и училищното образование. В допълнение следва да отбележим, че съгласно чл. 34, ал. 1 от Наредбата за обхвата и методологията за извършване на оценка на въздействието, органът, в чиято компетентност е изпълнението на нормативния акт или който традиционно предлага промени в него и извършва последваща оценка на въздействието на новите закони, Кодекса и подзаконови нормативни актове на Министерския съвет в срок до пет години от влизането в сила.
В заключение, съгласно чл. 37 от Наредбата оценяването на въздействието от приемането и от изменението на нормативния акт включва следните етапи: определяне на обхвата и структуриране на оценката, събиране на данни, включително чрез консултации със заинтересованите страни, трето, анализ на събраните данни, четвърто, оценка и формулиране на изводи. Законът за предучилищното и училищното образование урежда сложни обществени отношения и към настоящ момент поради етапното му прилагане, както и поради поетапното влизане в сила на подзаконовите нормативни актове по прилагането му, работим по събирането на данни, които ще бъдат анализирани с цел цялостна и обективна оценка.
На основание на гореизложеното, оценката на въздействие ще бъде направена в цитирания срок, като се спазят посочените нормативни текстове и сътрудничество с всички страни, пряко ангажирани с изпълнение на законовите разпоредби. Всъщност Законът като съвкупност от отношения, процедури, ще бъде оценен изцяло съгласно наредбата за обхвата и методологията за извършване на оценка на въздействието, но по-важно е да бъдат оценени отделни негови политики и то неформално, а на базата на събрани данни с необходимия аналитичен инструментариум. Въобще засилването на политическата функция на Министерството е една от моите задачи.
Що се отнася до отношението – закон и наредби, голяма част от проблемите дойдоха от подзаконовата нормативна уредба дотолкова, доколкото тя не е в съответствие с духа на Закона.
А що се отнася до предварителна оценка, Законопроектът, който беше внесен от предходното Народно събрание, до голяма степен стъпи на Законопроекта, в който Министерството на образованието и науката работеше от 2010 г. Тогава най-напред през 2011 г. беше представена концепция, която беше основа за обсъждането на основните моменти и съдържанието на Закона като политики. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин Министър.
Господин Мирчев, заповядайте за реплика.
СТОЯН МИРЧЕВ (БСП за България): Уважаеми господин министър, благодаря Ви за отговора. Вие ми цитирахте как влиза реално поетапно Законът в действие. Ние всички, които сме в Комисията, го знаем, но това не дава отговор на въпроса защо нямаше той оценка на въздействието, когато беше приеман? Ние сме държавата с демографска катастрофа с най-остри размери в цяла Европа. Има държави в Европа, където закон без оценка върху демографското развитие дори не се приема.
Въпреки че Законът влиза поетапно, той създаде редица проблеми: ученици от първи клас започнаха училище без нови учебници, да припомня; за ученици от шести и седми клас отпаднаха цели периоди от българската история; децата със специални образователни потребности бяха върнати да бъдат интегрирани в училище, но има училища, които нямат възможност да участват в тази интеграция. Ние сме свидетели на това как има училища, където цели паралелки излизат от час поради факта, че има дете със специални образователни потребности, към което самото училище не може да се адаптира и да му осигури достатъчно помощ. Учителите и директорите вече са затрупани от бумащина.
Както казахме, всичко това идва от подзаконовите нормативни актове, които са към Закона, но реално Законът създава тези проблеми, тъй като това са дълготрайни обществени отношения, които не са разрешени в закон, където трябва да бъдат, а са прехвърлени към различни поднормативни актове, които могат да се променят сутрин, обед и вечер. Затова и атакуваме точно този с 19 стандарта в Конституционния съд и се надявам в скоро време той да се произнесе по темата, тъй като нашата образователна система повече не може да издържа на този хаос. Проблемът е в Закона и затова се надявам Вие наистина да направите оценка на въздействието и тя да не бъде формална, защото ние в най-кратки срокове трябва да отчетем негативите от новия Закон за предучилищно и училищно образование и да се извършат съответните корекции, тъй като системата е заплашена от колабиране. Сами сме свидетели какво се случва в новините всеки ден в образователната система.
И тук пак ще кажа (председателят дава сигнал, че времето е изтекло): освен тези проблеми, които са свързани с възпитанието, с интегрирането на деца със специални образователни потребности и така нататък, от учебното съдържание не могат да изпадат ключови периоди за българското съществуване, от българската история! И това всичко се поражда точно поради липсата на направена адекватна оценка на въздействието при приемането на Закона.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря Ви, господин Мирчев.
СТОЯН МИРЧЕВ: Приключвам, едно изречение.
Затова Ви моля наистина оценката на въздействието, която правите, да не е формална, за да можем по най-бързия начин да направим и промени в съответния Закон. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря Ви.
За дуплика, господин министър – заповядайте.
МИНИСТЪР КРАСИМИР ВЪЛЧЕВ: Господин Мирчев, Вие засегнахте множество въпроси, голямата част от които не са толкова и само свързани със Закона, дори и с подзаконовите нормативни актове. Те са едни постоянни въпроси пред Министерството, политики, които ние постоянно трябва да оценяваме и да подобряваме като такива. Не само политиките, но и дейностите, инструментите на политиката.
Да, сигурно Законът в периода на въвеждане е довел до някои проблеми, но сякаш всеки процес на промяна води до такива проблеми. От друга страна, самият Закон създава възможност за провеждането на редица политики, които на етап обсъждане бяха оценени като изключително полезни и ползотворни, защото още преди да бъде изготвен Законът, Министерството е участвало в множество дискусионни формати по различни теми, изводите от които са намерили проекция в една или друга разпоредба на Закона. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Министър, за отговора на въпроса, както и за участието в днешния парламентарен контрол.
Продължаваме с въпроси към министъра на вътрешните работи Валентин Радев, първият от които е от народните представители Иван Валентинов Иванов, Георги Свиленски, Стоян Мирчев относно закупени нови автомобили за нуждите на Министерството на вътрешните работи.
Заповядайте, господин Иванов.
ИВАН ВАЛЕНТИНОВ ИВАНОВ (БСП за България): Уважаеми господин Председател, уважаеми господин Министър, уважаеми колеги! Днешният въпрос, който задаваме, касае една тема, която беше разисквана преди известно време, недалечно, но до голяма степен кореспондираща с актуалната политика на ръководеното Вас министерство и съответно на Министерския съвет, а именно борбата с убийствата по пътищата, с войната по пътищата. Нас ни вълнува наличната техника дали е в необходимото състояние, дали може да изпълнява своите функции и информация, от която ние се нуждаем касае една проведена обществена поръчка, обявена от ръководеното от Вас ведомство през 2016 г., с която са закупени нови автомобили?
После, след наше проучване, се оказа, че тази поръчка е и рамково споразумение, не е еднократно, а касае определен период от време. От медиите стана ясно, че са възникнали определени пречки за тяхното пълноценно използване като автомобили, извършващи пътен контрол.
И в тази връзка, господин Министър, моля да ми отговорите пригодни ли са закупените от МВР нови автомобили за работа с наличните технически средства за контрол на скоростта на движение и ако не, кой е отговорен за подобно несъответствие, както и предвидена ли е подобна съвместимост в обявената тогава обществена поръчка за тяхното закупуване, съответно и за новите автомобили, които предстоят да се появят в парка на Министерството на вътрешните работи, защото това е много важно – какво ще се случи, тъй като е свързано с разходване на много сериозен обществен ресурс? Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Иванов.
Уважаеми господин Министър, заповядайте за отговор.
МИНИСТЪР ВАЛЕНТИН РАДЕВ: Уважаеми господин Председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Иванов, Свиленски и Мирчев! Благодаря за въпроса Ви, защото това ми дава възможност да изясня пред Вас и пред обществото една важна тема, която и самия Вие подчертахте, е приоритет за работата на Министерството на вътрешните работи – безопасността на пътя и то в частта й контрол, която се осъществява от „Пътна полиция“.
Още в началото искам да стане ясно за всички, че няма пречки в дейността на пътните полицаи и контролът не е занижен, напротив, виждате, че предприемаме необходимите действия на всички нива и като правителство, и като парламентарна група на ГЕРБ. Внесени бяха промени в Закона за пътищата, които вчера, колкото разбрах, Вие сте приели. Уверявам Ви, че всичките ни усилия са насочени към това да намалим жертвите и ранените по пътя. Тоест в момента всички държавни институции с оглед съответните им компетенции, с приоритет работят по линия пътна безопасност, като най-важната ни цел е по-малко жертви и ранени на пътя.
Конкретно по въпроса Ви. Разпоредил съм проверка, сигурно сте чули в медиите, на Дирекция „Инспекторат“, за да се установи как са протекли процедурите по обществените поръчки за леките автомобили, които споменахте, за интегрираната система за мобилно видеонаблюдение, което е вътре, както и за стационарно преносимите уреди за контрол на скоростта. Проверката все още не е завършила, днес проверих срока, между другото, написал съм го 7 юли. Така че няма да Ви кажа резултата от проверката, на седми юли ще стане готова проверката. Сега ми дадоха някаква справка само, която е на средата на проверката.
Контролът върху участниците в движението по пътищата продължава да се осъществява от служителите, както досега, защото разполагаме, само едни числа ще Ви припомня, със 148 оборудвани автомобила, които снимат и отчитат скоростта на водачите, монтирани на старите автомобили „Опел“.
Отделно от това имаме формирани екипи на „Пътна полиция“, които осъществяват проверки за участниците в движението. Тези екипи използват новите автомобили. Както знаете раздадохме последните съвсем скоро, и дейността на служителите се заснема с видеокамери, монтирани в автомобилите. Предстои да закупим още 84 броя преносими камери за скорост, за 28 процедурата е обявена, за останалите 56 предстои да бъде обявена, като тези технически средства няма да функционират в автомобилите, а извън тях, поставени на тринога близо до пътното платно. По този начин ще бъде осигурен контрол за скоростта на екипите, които ползват новите автомобили и преносимите камери. Не е необходимо да бъдат обвързани с автомобилите, ме уверяват експертите. Благодаря за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Министър.
Господин Свиленски, заповядайте за реплика.
ГЕОРГИ СВИЛЕНСКИ (БСП за България): Благодаря, господин Председател.
Уважаеми колеги народни представители, уважаеми господин Министър! Ще започна с това, с което Вие завършихте – че камерите, които ще бъдат закупени или контролът, който се извършва по контрола на скоростта на пътя, не трябва да бъдат обвързани с автомобилите. Може би е така, но доколкото знам аз и в Закона е записано как се извършва – с „автомобили, оборудвани с“. Не пише автомобили, които да превозват камерите, а пише оборудвани с тези средства за измерване на скоростта.
Но не това е важното и не е важното тази проверка, която сте разпоредили за това как е проведена самата поръчка. Ние, поставяйки въпроса, го поставяме от гледна точка на последователността на Министерството на вътрешните работи в борбата с жертвите по пътищата. Защото в рамките на две години 43-тото народно събрание Вашата предшественичка госпожа Бъчварова тогава заяви, че това е неин приоритет – че ще има нов Закон за движение по пътищата и ще предприеме всички мерки обективно, и камери, и автомобили, които да бъдат закупени, така че Вашите служители да си изпълняват коректно задълженията на пътя. И на какво ставаме свидетели само година и половина след това? Поръчани, закупени автомобили, които не могат да бъдат използвани за пътен контрол. И това вече стана ясно.
Когато задавахме въпроса, Вие казахте, че до два-три дена чакате отговор от Инспектората и затова го зададохме толкова бързо, иначе може би щяхме да чакаме до 7 юли. Факт е обаче, че автомобилите, които са закупени – 300 на брой, не могат и не отговарят на изискванията за пътен контрол. Факт е и това, че когато са закупувани, в Министерството на вътрешните работи въобще не е имало и идея да ги използва за пътен контрол.
Поставям този въпрос – за общата Ви визия, за общата Ви политика в борбата с жертвите по пътищата, която включва и материално-техническото осигуряване. Защото сега ще купите нови 300 автомобили, те вероятно също няма да стават за това нещо и ще използвате тези 300 автомобили да превозвате камерите на триноги. Нали разбирате, че това е абсолютно смешно положение в европейска България през 2017 г.! Хайде да седнете там, да помислите какво е необходимо – 100, 200, 300 автомобили, 100, 150, 200 камери, но така, че двете неща да си говорят едно с друго, така че да могат да мерят пътя, така че да не оставят впечатления в шофьорите за някаква манипулация и от там нататък, за да искаме от шофьорите да спазват правилата, защото тук вчера приехме закона – махнахме всичко, което поискахте…
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Времето, господин Свиленски.
ГЕОРГИ СВИЛЕНСКИ: Още 5 секунди!
Всичко, каквото поискахте, парламентът Ви го одобри. Дадохме Ви възможност да работите свободно. Хайде сега да направите така, че да работите и коректно, в смисъл да снимате, да издавате актове, да наказвате нарушители. Но за това нещо трябва действително последователна политика. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, господин Свиленски.
Господин Министър, заповядайте за дуплика.
МИНИСТЪР ВАЛЕНТИН РАДЕВ: Благодаря Ви, господин Председател.
Аз знам какво е обещавала Бъчварова като министър, аз бях тук също и много добре си спомням. Тези 278 автомобила тя ги започна по Рамковото споразумение, и те са факт.
Вие сега ме провокирате и може би аз ще формулирам по-точния въпрос или пък, ако не съм успял, нещо, което е смесица между Вашия и моя – вярно ли е това, което и Вие слушахте, и аз слушах, тези автомобили предвидени ли са в тях да има камери, които отвътре могат да си снимат нарушителите за скорост, или не са предвидени?
РЕПЛИКИ ОТ БСП ЗА БЪЛГАРИЯ: Това е въпросът.
МИНИСТЪР ВАЛЕНТИН РАДЕВ: Предполагам, че това е въпросът. Аз го зададох същия, след като слушах обясненията на колегите от КАТ.
След това, ако слушахте последните им изявления, бяха, че то изобщо не е предвидено това нещо в поръчката. Там има предвидено, което и аз видях от днешния доклад, говоря за междинния – на Инспектората, че е имало изход за такива камери. Това е било написано в техническата спецификация – изход. Вътре има камери, които снимат за евентуална корупция на полицаите. Има изход за външна камера – или външна, или вътрешна, или на покрива, няма значение. Но в техническата спецификация е написан „изход“. Всъщност с проверката, която аз възложих, исках да разбера къде е истината, както и Вие ме питате, и на 7-ми ще я чуем.
Но само да добавя още нещо към това. Да, важно е те да снимат може би отвътре, ама защо не и триногата? Казвате, че не е европейска практика, не е така. Може да се окаже, че е по-добрият вариант – те не возят само триногата, тя си е сложила багажник и така нататък. Може би е по-добрият вариант, нямам представа, затова не искам да го обсъждам повече. Но такъв изход има и те могат да бъдат използвани. Това е грешката, която остана в общественото пространство – могат или не могат тези автомобили. Могат и камерите ще бъдат отвън и аз Ви казах поръчката.
Но ще завърша с едни числа, които ми дадоха и които са важни, по-скоро. Сега какво става с мобилните камери за контрол, които се използват в момента? Тези, триногите, които ще сложим, са допълнително.
За първите четири месеца на тази година мобилните камери са заснели 68 415 нарушения. За същия период миналата година са засекли 59 728. Изчислил съм го, около 13% повече. Тоест въпреки този спор или, как да кажа, тази неяснота, която се появи, в момента съществуващите камери със същото видеонаблюдение води до малко по-добри резултати – 13% са, но малко повече. Така че аз започнах с това – не е намалял контролът върху пътя, ще Ви докладвам и Вие ще чуете от пресата или пък на въпроса точно какво са казали от Инспектората: има ли вина и кой има. Аз казах тогава и на премиера, че ще бъда безкомпромисен, ако някой е сбъркал техническата спецификация, примерно. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Министър.
Следва питане от народния представител Иван Валентинов Иванов относно актуални проблеми на Министерство на вътрешните работи и политика за оптимизиране на Министерството.
Имате думата, уважаеми господин Иванов, да развиете питането.
ИВАН ВАЛЕНТИНОВ ИВАНОВ (БСП за България): Благодаря, господин Председател.
Уважаеми господин Министър, уважаеми колеги! Днешното питане е породено от редица обстоятелства, най-вече нашата загриженост за надеждността на работата на служителите на МВР във връзка с възникнали сътресения, които ние чуваме в публичното пространство.
Най-общо ние сме преценили това, че след проведената реформа, така наречената реформа Бъчварова в МВР в периода 2015 – 2016 г., очевидно се натрупаха проблеми, водещи до нарушаване на нормалното функциониране на Министерството. Създадените диспропорции в разпределението на отговорностите на служителите и съответно заплащането на положения труд доведоха до сериозно напрежение сред служителите на ръководеното от Вас ведомство. Разбира се, всичко това е в противовес на заявеното от всички участници в последния Консултативен съвет за национална сигурност за необходимостта от още кадри в системата на сигурността и ръст на заплащането на работещите в Министерството на вътрешните работи и най-вече на тези, които изпълняват патрулно-постова дейност и разследваща дейност.
В същото време чухме и заявките на финансовия министър Горанов, който даде своята заявка за намаляване на бюджета на това Министерството с 300 млн. лв. за следващата 2018 г., а към днешна дата ние нямаме актуална Ваша позиция относно тези намерения на Финансовото министерство.
Също така липсата на кореспонденция между предизборните ангажименти на Вашата политическа партия, от която Вие сте излъчен като министър, и актуалната управленска програма на това мнозинство, която сега Вие изпълнявате, е допълнителен елемент от нашите притеснения за бъдещото Министерство на вътрешните работи и сектор „Сигурност“ като цяло.
В тази връзка питането ми към Вас е: каква политика Вие ще водите, господин Министър, за да се нормализират отношенията между политическото ръководство на Министерството и служителите? Как възприемате и изобщо възприемате ли проведените до този момент реформи в сектора, които вече цитирах и какви мерки най-вече ще предприемете за постигане на оптимално изпълнение на основните функции на МВР? Защото това е едно изключително важно звено от целия сегмент на сигурност, най-вече това касае сигурността на българските граждани. Вие сте поели един изключително важен пост с изключително отговорни функции, които, разбира се, ще бъдат много изкъсо следени от нас като опозиция. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, господин Иванов.
Уважаеми господин Министър, заповядайте за отговор.
МИНИСТЪР ВАЛЕНТИН РАДЕВ: Благодаря, господин Председател.
Уважаеми народни представители, уважаеми господин Иванов! Реформата, проведена от Министерство на вътрешните работи през периода 2015 – 2016 г. – предполагам нея визирате, беше дискутирано подробно във формат кръгли маси, включително тук в Народното събрание с различни специалисти, с представители на синдикалните организации в МВР, както и с ръководството на Министерството към онзи момент. След това в Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред, където и аз бях член, мнозинството от нас се обединихме около промените, които да помогнат на системата, за да работи по-ефективно в полза на по-добрата сигурност на обществото ни. Такъв беше замисълът, така го направихме тогава, спомням си много добре.
Позволете ми обаче да не се съглася с Вас, че „има натрупани проблеми“ – както Вие сте записали – водещи до нарушаване, цитирам дословно, нормалното функциониране на МВР“. Не са такива проблемите. „Част от системата не функционира добре“ – не съм съгласен. Да, проблеми има, но тяхното неглижиране би довело до напрежение. Аз и екипът ми имаме воля да не допуснем такова нещо. Имаме ангажимент за тяхното разрешаване. Политическото и професионалното ръководство на Министерство на вътрешните работи сме обединени около конкретни цели, които ще залегнат и в Програмата за управление на правителството и с общи усилия се надявам с тези мерки, които ще бъдат записани там, да реализираме и целите, които сме си поставили в Министерството на вътрешните работи.
Що се отнася до промените, които бяха направени през последните години – аз не разбрах точно кои имате предвид, затова ще посоча някои от тях и ще се спра може би на това, което аз си мисля, че ме попитахте. Бих подчертал следното.
На първо място, не мога да не припомня, че промените, внесени в Закона за Министерство на вътрешните работи от Политическа партия ГЕРБ върнаха Главната дирекция за борба с организираната престъпност там, където й е мястото. Защото Вие съвсем умишлено тогава пък, по време на Вашето управление спънахте работата на тази дирекция, като я прехвърлихте в ДАНС.
С последните законови промени разширихме обхвата на дейността на Главната дирекция за борба с организираната престъпност към противодействие на незаконното превеждане на отделни лица или група лица през границата. Също така се създаде възможност ГДБОП да работи по противодействие на корупционните престъпления в органите за държавната власт и по изпирането на пари самостоятелно и съвместно с други държавни органи.
На второ място, с реформата се създаде възможност за наемане на лица, работещи по трудовоправни отношения, на които се предоставят конкретни правомощия по осъществяване на охраната най-вече по пропускателния режим в райони на охраняваните обекти на МВР или по осъществяване на съдействие и наблюдение на държавната граница. Това помага и много помогна за намаляване на дефицита на кадри в системата.
На следващо място, другата структурна промяна, която бе реализирана, е преминаването на Дирекция „Специална куриерска служба“ от МВР към Държавната комисия по сигурност на информацията. Споменавам тази промяна, защото разтоварването на системата от недотам характерни за нея функции също помага за съсредоточаването на финансовия и кадрови ресурс в основните дейности, които са ни възложени по закон.
В питането си, господин Иванов, визирате и промяната в правоотношенията на част от служителите, на които не са възложени полицейски функции – предполагам, че това беше акцентът във Вашия въпрос. Те преминаха от Закона за МВР към Кодекса на труда и към Закона за държавния служител. Уверявам Ви, че диспропорции, както питате, в разпределението на отговорности не съществуват и служителите изпълняват пълноценно задълженията си, вменени им по закон.
В заключение, бих искал да припомня, че вече има проведено заседание на Съвета за социално партньорство, второ заседание. Всички въпроси, които вълнуват служителите – в третата част, за диспропорциите, и то най-вече в заплащането, всички теми се дискутират там заедно със синдикатите, докладват ми се и ще вземем съответните решения.
Със сигурност няма да избягам от това да кажа, че да, има такива проблеми точно в заплащането и точно след тези промени. Започнах с това, че в началото бяха направени добри стъпки. Дето се казва, намеренията бяха добри, изпълнението не беше докрай добро. Правим възможното да го променим. В скоро време това ще е факт. Има работна група, назначена с моя заповед. В момента не мога да кажа какъв е срокът, понеже вчера го подписах, но толкова неща подписвам. Предполагам, срокът е не повече от седмица, като ми докладват какви са предложенията, защото те няма да бъдат прости, няма да бъдат промени в закона, в законодателството, а ще бъдат други промени, за да изравнят или най-малкото да поправят този дисбаланс, отново казвам, не в отговорностите, а за заплащането на част от служителите. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, господин Радев.
Господин Иванов, заповядайте за два уточняващи въпроса в рамките общо на две минути.
ИВАН ВАЛЕНТИНОВ ИВАНОВ (БСП за България): Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Уважаеми господин Министър, аз наистина очаквах да чуя от Вас
по-изчерпателен отговор на зададения въпрос, и то най-вече Вашата оценка към така наречената „реформа Бъчварова“. Само да Ви припомня, че в момента се води конституционно дело по някои от приетите текстове с промените в Закона за МВР. Да Ви напомня, че тук при изслушване на Вашия предшественик служебния министър Узунов така наречената „реформа Бъчварова“ беше наречена „провал“.
Интересува ни как върви диалогът в момента между синдикатите и Министерството, защото излиза противоречива информация. От една страна, излиза информация, че на среща между Вашия заместник-министър със синдикатите е постигнато споразумение за определени неща. След това Вие излизате и ги опровергавате. Ние не знаем вече на кого да вярваме.
Не можах да разбера от Вашия отговор какво се случва и защо беше подходът, който наложи наемането на пенсионирани служители на Министерството. Те бяха освободени. Създаде се своеобразен хаос.
Какво е вещевото доволство на служителите също не знаем. Знаете, че от три години такова не е давано. Знаете в какви условия работят хората по границата, тези, които дават дежурства там. Знаете, че няма заплащане на извънредния труд. Вълнуват ни по-скоро тези неща, защото те до голяма степен създават условия за ненормално функциониране на Министерството.
Моите два допълнителни въпроса са: ще има ли увеличение на заплатите на служителите на МВР и кога?
Ще има ли нов Закон за МВР, както беше оповестено, че имало такова споразумение между синдикатите и политическото ръководство? Вие след това го опровергахте. Кога ще има такова нещо?
Изобщо какво е Вашето становище по всички въпроси, които допълнително сега Ви поставих? Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Иванов.
Господин Министър, заповядайте за отговор.
МИНИСТЪР ВАЛЕНТИН РАДЕВ: Благодаря, господин Председател.
Уважаеми господин Иванов, въпросите, които конкретно ми зададохте, както е по правилник, ще има ли увеличение на заплатите, отговорът е: да, конкретно.
РЕПЛИКА ОТ БСП ЗА БЪЛГАРИЯ: Кога?
МИНИСТЪР ВАЛЕНТИН РАДЕВ: Веднага ще ме питате кога и с колко. Няма да мога да Ви отговоря в момента.
Ще има ли нов Закон за МВР? – Не, ще има поправки в Закона за МВР.
Споменавате „реформата на Бъчварова“, не зная защо я наричате така – Вие с колегите Ви. Не знам дали не започвате да го наричате така, за да стане известно. По-скоро това е реформата на друг министър преди нея. От там започна. Ако не си спомняте, мога да Ви припомня.
Чакаме решението на съда – тук сте прав. Каквото е решението на съда, така ще постъпим след това.
Питате как върви диалогът със синдикатите. Според мен върви нормално, с леко неуважение от тяхна страна, защото вътре се разбираме едно, след това те излизат и пред пресата говорят неща, които не сме договаряли на Съвета за социално партньорство. Мисля, че ще намерим добрия тон. В началото се лутаме, докато се изясним. Аз чета правилата, чета какво пише в Закона. Има цяла глава за синдикалната дейност. Чета и Правилника. Там пише, че те са съвещателен орган на министъра на вътрешните работи. Това ги помолих: каквото се разберем вътре, ние сме от едната страна, всички в Министерството на вътрешните работи, включително синдикатите, от другата страна са лошите – тези, които нарушават правилата и законите, и няма защо да търсим вътре противоречия, преди да сме решили това, другото. Да направим така, че хората отвън да казват: „Да, много са добри вече, дайте да им повишим заплатите! Гледай как пазят, как изглеждат полицаите“. Тогава ще е лесно да повишим заплатите. Сигурен съм, че и Вие ще гласувате за това.
Вещевото доволствие. Първо обаче, да Ви благодаря: въпросите са много добри. По същите въпроси аз, дето се казва, с тях се събуждам и с тях си лягам. Вие споменахте вещевото доволствие – от три, четири години не им е давано. За първи път сега вече има. Аз казах, че складовете са пълни. Не, складовете не били пълни съвсем, били пълни със зимни дрехи. Ама летните не били за сега. Да, но когато четири години не е имало въобще дрехи, дали ще дойдат първо зимните, или летните, важното е, че дирекцията, която прави обществените поръчки, най-накрая работи добре и започват да постъпват в склада или в магазина в Симеоново дрехите, които хората чакат отдавна. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, господин Министър.
Господин Иванов, заповядайте за отношение към отговорите на господин министъра.
ИВАН ВАЛЕНТИНОВ ИВАНОВ (БСП за България): Благодаря, господин Председател.
Уважаеми колеги! Уважаеми господин Министър, отчитам Вашия отговор като някаква форма на желание от Ваша страна да подобрите условията за работа на служителите, особено на тези, както Вие се изразявате, че работят на терен. Със сигурност не получихме напълно удовлетворяващи и пълноценни отговори. Заявеното от синдикатите, защото в крайна сметка те са изразители на волята на работещите в системата, не дава необходимото удовлетворение на зададените отговори. Това ни навежда на опасения, че би могло да настъпи допълнително дестабилизиране на системата, което ще има до голяма степен непредвидими последици. Бихме нарекли подобно нещо „безотговорност“ и е меко казано рисково нещо и носещо всички белези на държавническо поведение. Това става още по-тревожно в момента, когато на България ѝ предстои председателството на Съвета на Европейския съюз, където едно дестабилизирано Министерство на вътрешните работи ще бъде лош атестат пред нашите европейски партньори.
Не по-малко тревожно е, че бездействието, макар да се надявам да няма такова и това, за което говорите, да стане в много кратки срокове – буквално преди началото на нашето председателство, защото въпроси от този тип няма да закъсняват от наша страна и ние няма да бъдем безучастни, ще доведе до липса на гаранции за осигуряване на потребността на гражданите да бъдат защитени. Ваша и на Министерството приоритетна задача е да осигурите нормалното функциониране на системата за вътрешна сигурност и обществен ред, която гарантира спазването на личните права и неприкосновеността на собствеността на гражданите. Сред такива мащаби на битовата престъпност, които обезлюдяват цели региони, ние не виждаме реално предлагане на политики, които да ни избавят от тази ситуация.
Господин Министър, вярвайте ни, ще бъдем изключително осторожни в тази посока. Ще следим много внимателно оттук нататък действията на политическото ръководство на Министерството на вътрешните работи. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Иванов.
Следва питане от народния представител Стефан Бурджев относно политиките на Министерството на вътрешните работи за превенция и противодействие на битова и конвенционална престъпност в област Плевен.
Господин Бурджев, заповядайте да развиете питането.
СТЕФАН БУРДЖЕВ (БСП за България): Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Господин Министър, моето питане е относно политиката на МВР за превенция и противодействие на битовата и конвенционалната престъпност в област Плевен.
След честите срещи в населените места от моя регион, едни от най-наболелите проблеми за местните хора с оглед на сезона и предстоящото прибиране на селскостопанска реколта са притесненията у земеделските производители за опазването и прибирането на тяхната продукция, домовите кражби и набези, в това число нападенията и обирите на възрастни хора, кражбите на животни и на вече прибраната селскостопанска продукция.
В контекста на горепосоченото моето питане към Вас е следното: каква е политиката на Министерството на вътрешните работи, какви мерки и мероприятия ще включва тя за опазване на движимата и недвижимата собственост на жителите от Плевенска област и реколтата на земеделските производители? Предвиждате ли действия по превенция и пресичане на битовата и конвенционална престъпност в този регион? Има ли стратегия за изграждане на системен подход в противодействието на битовата престъпност? Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, господин Бурджев.
Господин Министър, заповядайте за отговор.
МИНИСТЪР ВАЛЕНТИН РАДЕВ: Благодаря, господин Председател.
Уважаеми дами и господа народни представители! Уважаеми господин Бурджев, бих искал да подчертая, че за първите пет месеца на тази година са неутрализирани три групи от лица, трайно занимаващи се с извършване на кражби и грабежи в малките населени места в региона на Плевен. Трайно!
Конкретно по питането Ви – да, имаме изграден системен подход за противодействието на конвенционалната престъпност, както е известно, и то не само в област Плевен. Мерките, свързани с превенцията, отделно и с пресичането на този вид престъпна дейност, са част от системния подход, който прилагат полицейските служители.
За територията на област Плевен е изготвен функционален план с различни мероприятия. На основание този план, във всички районни управления на територията на Областната дирекция, са разработени планове по противодействие на престъпността, опазването на обществения ред и пожарната безопасност при прибиране на селскостопанската продукция – реколта 2017 г., също.
Плановете са съставени на база извършен анализ на оперативната обстановка от 2016 г. Така се прави винаги – анализира се предишната година, и включват причините и условията, създаващи предпоставки за извършване на престъпни посегателства.
Ще представя на Вашето внимание част от мерките, защото те са доста, които се включват в плана:
На първо място, засилено е полицейското присъствие на територията на населените места с повишени нива на престъпност, включително и чрез променено работно време на служителите от териториалните ни структури.
На второ място, служителите, определени да работят по конкретната линия на дейност, извършват непрекъснат и координиран анализ на престъпните посегателства и с оглед на направените изводи се организират разстановки на охранителния и оперативния състав.
На следващо място, осъществява се съвместна дейност на служителите от Областната дирекция заедно със служители на Зоналното жандармерийско управление Плевен, а в пограничните районни управления в региона и с Гранично полицейско управление – Сомовит.
Не подценяваме взаимодействието с местната власт и затова се провеждат периодични срещи с кметовете на населените места в област Плевен. Полицейските служители участват активно и в работата на местните комисии за обществен ред и сигурност в общините, съобразно подписани споразумения, свързани с противодействие на престъпността и опазване на обществения ред.
Допълнително от това се провеждат съвместни мероприятия в партньорство със служители на Дирекция „Социално подпомагане“, с фокус към най-уязвимите групи от населението.
Служители от координиращи структури при Областната дирекция МВР – Плевен, участват в заседания на Областния съвет за сътрудничество по етнически и интеграционни въпроси, където се обсъждат теми, касаещи съвместни действия по изпълнение на Стратегия на област Плевен за интегриране на ромите 2013 – 2020 г. Има такава стратегия.
Взаимодействието с представители на охранителните фирми в областта също е важна част от мерките, които се реализират. Провеждат се периодични срещи с оглед обмяна на информация относно състоянието на оперативната обстановка. В тази връзка са актуализирани плановете за 2017 г. за взаимодействие между районните управления и охранителните фирми, с изведени екипи за реагиране, изведени в населените места с високи нива на престъпност.
Що се отнася до престъпленията, извършени от малолетни и непълнолетни лица, Ви уведомявам, че е създадена организация за работа, която касае превантивната дейност на служителите от звената „Детска педагогическа стая“. Част от тях са точно тези, които правят такива престъпления и със селскостопанската продукция.
И в края на своето изложение, бих искал да припомня, че не само организацията на работата на полицейските служители влияе на нивата на конвенционалната или битова престъпност. Съществуват редица фактори, които биха могли да спомогнат за извършването на престъпление или обратното – да послужат за неговото предотвратяване. Разпоредбата на чл. 66, ал. 2 от Закона за МВР позволява служителите да сигнализират различните институции, които имат компетентност по отстраняване на даден проблем, за да може да се реагира за неговото отстраняване. Като пример мога да посоча липсата на осветеност на определени улици или паркове, което би могло да бъде предпоставка за извършване на престъпление. Поради това в допълнение на всичко казано дотук, при необходимост, полицейските служители изпращат сигнални писма до компетентните органи за предприемане на мерки за отстраняване на причини и условия, способстващи бъдещи престъпления.
В заключение, с цел повишаване чувството за сигурност сред населението, периодично и съвместно с органите на местната власт, полицейските и младшите полицейските инспектори провеждат срещи със самотно живеещи възрастни хора и лица пострадали от престъпления.
И не на последно място по важност, бих искал да подчертая, че се провеждат и регулярни работни срещи с прокуратурата с оглед набелязване на съвместни мерки за противодействие на конвенционалната и битовата престъпност. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря, уважаеми господин Радев.
Заповядайте за до два уточняващи въпроса, господин Бурджев.
СТЕФАН БУРДЖЕВ (БСП за България): Благодаря Ви, господин Председател.
Колеги! Уважаеми господин Министър, Вие отговорихте на някои от предварителните въпроси, които си бях поставил, но има неща, които бих искал да Ви запитам по-конкретно: има ли анализ на база фактическото състояние на криминогенната обстановка за планиране на конкретни мерки за 2017 г., защото това, което разбрах, е, че се взема само за база данни предходната година – 2016 г.? Необходимо ли е окомплектоване с технически средства на служителите и какъв е недокомплекта на Областна дирекция на МВР – Плевен? И последният уточняващ въпрос: запознат ли сте с порочната практика пострадали граждани да бъдат убеждавани да не подават заявителски материали? И Вие, като министър, какво ще предприемете за нейното прекратяване? Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, господин Бурджев.
Господин Министър, заповядайте за отговор на поставените въпроси.
МИНИСТЪР ВАЛЕНТИН РАДЕВ: Благодаря, господин Председател.
Уважаеми господин Бурджев, не само какво се е случвало в 2016 г., разбира се, взема се предвид криминогенната обстановка, и не само криминогенната, с престъпността и предишни години. Но последната е най-важна, ако има някакви промени в нея.
Какъв е недокомплекта – в момента не мога да Ви кажа, но със сигурност има за полицаи, които са на терен. Ние затова в програмата сме записали 1000 полицаи още тази година да бъдат назначени от този недокомплект или недопопълване на щата на Министерството на вътрешните работи, които под различна форма да бъдат по-видими и да посещават населените места, в които има нужда. Така бих Ви отговорил. Конкретно мога да проверя точно колко са в Областната дирекция на МВР.
Не можах да чуя втория въпрос, ако можете да ми кажете за какво беше?
КРУМ ЗАРКОВ (БСП за България, от място): Дали са убеждавани хора да оттеглят…
МИНИСТЪР ВАЛЕНТИН РАДЕВ: Заявителски материали.
СТЕФАН БУРДЖЕВ (БСП за България, от място): Пострадали граждани да бъдат убеждавани да не подават заявителски материали?
МИНИСТЪР ВАЛЕНТИН РАДЕВ: Да, разбрах. Благодаря. Дали ги убеждаваме – това беше, глаголът ми трябваше.
Аз нямам такава информация. Поне до мен няма такъв сигнал, дано няма и това да е някакъв слух – да убеждават някого полицаите. Дано няма! И аз, като Вас, съм гражданин и много ще се притесня, ако има такова нещо. И, вярвайте ми, отговарям Ви директно: ще взема много строги мерки, буквално с уволнение, ако има такова нещо. Ако има такива, Вие, ако имате сигнали, заповядайте, пратете ги, нека стигнат до Министерството на вътрешните работи и лично до мен.
И само един акцент, защото въпросът Ви е по-общ, днес ми задавате въпроси, които са актуални и мен ме вълнуват. Искам само да припомня, аз ще го припомням много често, ние няма да можем да опазим реколтата на Плевен, не само нея. Ние няма да можем да се справим и с престъпността. И никое правителство не се справя. Не само в България. Но трябва да го ограничим. И аз винаги моля, обръщам се и към Вас, казвам го и по микрофоните, гражданите трябва да се включат. Те трябва да дават сигнали. Трябва да се научим, че всички ние трябва да бъдем много внимателни с това, което се случва около нас, и да сезираме тези, от които очакваме да ни помогнат – Министерството на вътрешните работи, ако става въпрос за престъпления или нарушение на закона. Без това не 50 хиляди, и 100 хиляди да стане МВР, няма как да успеем да се справим навсякъде, камо ли всяка реколта да бъде пазена.
Сигналът и въпросът Ви е много добър. Казах, че правим каквото е възможно с тази численост, но отново се обръщам към всички, които могат да помогнат със сигнал, с информация, че някъде нещо става. Аз съм свидетел на такива сигнали. Давал съм примери от тази трибуна. Това много помага на служителите на Министерството на вътрешните работи. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, господин Министър.
Заповядайте за отношение, господин Бурджев, по отговорите на министъра.
СТЕФАН БУРДЖЕВ (БСП за България): Благодаря Ви, господин Председател.
Уважаеми колеги, господин Министър! Господин Министър, отчитам, че Вие отскоро управлявате Министерството на вътрешните работи и в дълбочина се запознавате с фактическата обстановка по области и по звена, но бих искал следващия път да сте малко по-прецизен.
Ясно е, че има недокомплект в Плевен, особено при тези служители на реда, които са на терен. Ясно е, че това е регион с икономически затихващи функции, в който безработицата расте, а паралелно с нея и престъпността.
Това за сигналите е добре, като теза, като изказване е хубаво. Не всеки гражданин може да подаде конкретен сигнал до Вас. И това няма как да го обясним на възрастни хора, които са обект на издевателства и на набези ежедневно. Примерно в община Долни Дъбник – това са Петърница, Бъркач, други чувствителни зони – Бохот, Търнене, Дисевица, Мечка – Плевенско, и така нататък. Много са, ще ги пропусна.
Снощи се запознах с информация за двойно, тежко, брутално убийство в село Гиген на територията на община Гулянци.
Съдействайте, обезпечете служителите на реда да работят. Предишният колега го каза – възмездяване на труда, окомплектоване на щата и по-ефективна работа.
Спрете с административните промени в закони и вътрешни правила, които само намаляват конкретната работа и резултатите на терен, както и чувството у хората, че имат сигурност, че имат безопасност и че могат да си вършат останалите ежедневни неща. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Бурджев.
Последният въпрос към министър Радев и въобще за днешния парламентарен контрол е от народния представител Николай Цонков – относно мерките за борба, които предприема Министерството на вътрешните работи, за справяне с нарасналата битова престъпност в район „Нови Искър“, Столична община.
Имате думата, уважаеми господин Цонков.
НИКОЛАЙ ЦОНКОВ (БСП за България): Благодаря Ви, господин Председател.
Уважаеми господин Министър, уважаеми колеги! Моят въпрос е свързан, между другото, с въпроса на колегата ми Стефан Бурджев. Жителите на район „Нови Искър“ са обезпокоени от случващото се през последния един месец в населените места, а именно зачестилите посегателства върху имуществото. Въпреки многобройните жалби на гражданите, няма никакви предприети адекватни мерки от органите на реда за залавяне на нарушителите, да не говорим за превенция.
Само на 17 км от центъра на София се намират във военно положение и са принудени сами да се организират, за да защитят своето имущество и да се отбраняват от крадците. Не смятам, че това е адекватно решение на проблемите. Твърдо са решени да отстояват тяхното право на спокоен живот и нормално съществуване. Решени са дори да предприемат и крайни мерки чрез протести, за да предизвикат вниманието и намесата на отговорните държавни органи, за да се справят с проблема. Дори имаше репортажи по телевизията – по bТV, по тези въпроси. Проведоха се вече няколко протеста.
Въпросът ми към Вас е: какви мерки ще се предприемат по-скоро, бързо да се разреши проблемът? Очевидно е, че там този проблем е със системен характер и не е от вчера и днес, а от по-рано. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, господин Цонков.
Уважаеми господин Министър, заповядайте за отговор.
МИНИСТЪР ВАЛЕНТИН РАДЕВ: Благодаря Ви, господин Председател.
Уважаеми дами и господа народни представители! Уважаеми господин Цонков, „няма никакви мерки от страна на МВР“ – много силно прозвуча това, което казахте.
Данните от полицейската статистика показват, че за първите пет месеца на годината няма увеличаване на броя на извършените престъпления в сравнение със същия период на миналата година на територията на „Нови Искър“ – Столична община. Едно от двете не е вярно, истината може да е по средата.
Състоянието на обществения ред – в района е спокойно. Това през Вашия поглед може да не е така. Сравнено с другите райони, сравнено с престъпността в държавата, е така.
Действията на полицейските служители в района са ефективни и за това говори фактът, че в началото на този месец има задържани извършители на най-честите кражби в района. Установено е и лицето, купувало от извършителите отнетите вещи на гражданите, като в дома му е извършен обиск. Тук не са ми отбелязали – разбрах, че даже живее в моя квартал. Къде краде – къде ги носи и ги продава. Този човек, който е тормозил дълготрайно очевидно гражданите в района, е заловен.
Мерките, които предприемат служителите, за противодействие на престъпността в района включват ежедневен мониторинг на средата на сигурност, засилено гъвкаво разпределение на силите. Съобразно данните от интерактивната карта, знаете, че има такава карта, са разпределени силите – усилват се евентуално в нашия, във Вашия или в друг район, ако там има някакво по-голямо стичане на обстоятелства, по-големи престъпления или по-чести поне.
Ежедневни срещи с кметовете на населените места, живеещи на територията – от тях получаваме информация и набелязваме допълнителни мерки.
Проверете го, Вие сте народен представител. Проверете дали се срещат полицаите с кмета например на района. Имате правомощия.
Провеждане на специални полицейски операции, обхващащи периода на активната част на денонощието.
Анализът на данните показва, че за петте месеца на тази година на територията на район „Нови Искър“ са извършени 84 престъпления, като приблизително 50% от тях – 48% са кражби на частни домове и на граждани. Особено уязвими са, по памет, 12 вилни зони – там са съсредоточени силите и там се опитваме да спрем тези, които крадат и тормозят населението.
Няма да добавя останалите мероприятия, които тук са ми написали. Преди малко Вие сам казахте, че въпросът Ви и моят отговор, разбира се, са свързани с предишния въпрос на Вашия колега. Всичко това се прави по методически план, по правилата на полицаите, които не действат по-различно от други райони. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Министър.
Заповядайте за дуплика, господин Цонков.
НИКОЛАЙ ЦОНКОВ (БСП за България): Благодаря Ви, господин Председател.
Господин Министър, колеги! Не мога да се съглася изцяло с казаното от Вас, че са намерени извършителите, защото и в последните дни разбрах, че има случаи на кражби, посегателство върху имуществото на хората.
Сега искам от тази трибуна да Ви връча и подписка с отворено писмо на жители на „Нови Искър“ – те са над 200 подписа, с молба да го заведете при Вас и спешно да предприемете бързи действия и решение на техния проблем.
По отношение на района, би трябвало да знаете, 34 хиляди души живеят в район „Нови Искър“ – това е най-големият по територия район в София. Те не са вилни зони, а са 12 села. И на тази голяма територия – 12 села, имаме четири полицая, които отговарят за разкриване на престъпленията, и една патрулка, а сега разбрах, че още две са изпратени. Дежурният в участъка в квартал „Курило“ на община Нови Искър може да бъде открит там два пъти седмично само, тоест няма постоянно дежурен на място в района, в полицейския участък.
Мисля, че има какво да направите и се надявам бързо да решите техния проблем. Важно е, искам да помогнем. Благодаря Ви. (Народният представител Николай Цонков връчва на министър Валентин Радев отвореното писмо с подписката.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, господин Цонков.
Господин Министър, ще се възползвате ли от правото си на дуплика?
Заповядайте.
МИНИСТЪР ВАЛЕНТИН РАДЕВ: Благодаря Ви, господин Председател.
Уважаеми колега, ще се възползвам от правото на дуплика само от уважение към Вас, защото прескочих доста данни, не Ви ги казах.
Разбира се, че знам, че има – и по справката са 12 села, 12 труднодостъпни зони, че са 230 хиляди декара площ, че има 30 хиляди души, както казах, и така нататък. Но това, което казвате, че има само двама или единият не присъства там, нали разбирате, че не е единственият район в София?
Тези 50 хиляди души, от които половината са полицаи, които са на терен, ние ги разпределяме там, където има най-много престъпления. Очевидно колегите са преценили така.
Вие ми давате подписка, ще я прегледам. Допълнително ще проверя да не би тази статистика, която са ми дали, да не е съвсем коректна на базата на това, което Вие ми давате – народен представител сте, вярвам Ви.
Но искам само на това да обърна внимание, и на всички, които в момента ни гледат – опитваме се и правим възможното с тези сили и средства на цялата територия на държавата. В момента има туристически сезон, пренасочихме сили към морето, в Бургас –значителни сили, защото там стават най-много нарушения на закона. Надявам се, няма да отслабим тук териториите. Това правим и така се прави – ако някъде сте видели някого, който не е бил там, сигурно е трябвало да бъде, но е пренасочен на друго място. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, господин Министър, за участието в днешния парламентарен контрол.
На Вас, колеги народни представители – също, на администрацията, на представителите на медиите, които отразиха днешния пленарен ден.
Изчерпахме програмата за днес.
Следващото пленарно заседание – на 28 юни 2017 г., сряда, от 9,00 ч.
Закривам пленарното заседание. (Звъни.)

(Закрито в 14,26 ч.)
Председател:

Димитър Главчев


Заместник-председател:
Цвета КараянчеваСекретари:
Николай Александров
Слави Нецов
Форма за търсене
Ключова дума
ЧЕТИРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

 Обявление за провеждане на процедура за подбор на кандидати за член на Европейския комитет за предотвратяване на изтезанията и нечовешкото или унизително отнасяне или наказание

Проект на Конституция на Република България

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на председател и членове на Комисията за защита на личните данни

Избор на член на Централната избирателна комисия

Избор на председател на Икономическия и социален съвет

Избор на генерален директор на Българската телеграфна агенция

    Последни заседания