Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Стенограми от пленарни заседания
ЧЕТИРИДЕСЕТ И ПЪРВО ЗАСЕДАНИЕ
София, петък, 21 юли 2017 г.
Открито в 9,00 ч.
21/07/2017
Видео архив » Преглед на видео архив
Председателствали: председателят Димитър Главчев и заместник-председателите Цвета Караянчева и Валери Жаблянов

Секретари: Александър Ненков и Стоян Мирчев

ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Има кворум, откривам заседанието. (Звъни.)

Започваме с включената вчера точка първа:
ГЛАСУВАНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ.
Вносители са народният представител Корнелия Нинова и група народни представители на 1 юни 2017 г.
Доклад на Комисията по образованието и науката.
ДИМИТЪР АЛЕКСАНДРОВ (ГЕРБ): Уважаеми господин Председател, уважаеми дами и господа народни представители! Моля да бъдат допуснати в залата следните лица: Таня Михайлова – заместник-министър на образованието и науката; Емилия Лазарова – съветник на министъра на образованието и науката; Калоян Дамянов – директор на регионален център за приобщаващо образование София – град. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Моля да гласуваме направеното предложение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ВАЛЕРИ ЖАБЛЯНОВ: Гласували 165 народни представители: за 161, против 3, въздържал се 1.
Моля, допуснете лицата в залата.
ДОКЛАДЧИК АСЯ ПЕЕВА:

„ДОКЛАД
относно Законопроект за изменение и допълнение на Закона за предучилищното и училищното образование, № 754-01-14, внесен от Корнелия Петрова Нинова и група народни представители на 1 юни 2017 г.

На свое редовно заседание, проведено на 19 юни 2017 г., Комисията по образованието и науката разгледа Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за предучилищното и училищното образование, № 754-01-14, внесен от Корнелия Петрова Нинова и група народни представители на 1 юни 2017 г.
В заседанието взеха участие: Красимир Вълчев – министър на образованието и науката, Таня Михайлова – заместник-министър на образованието и науката, Мария Семерджиева и Емилия Лазарова – съветници на министъра на образованието и науката, Йорданка Петрова – парламентарен секретар, Йоана Германова и Стефка Лиманска – началник-отдели в Министерството по труда и социалната политика, Янка Такева – председател на Синдиката на българските учители, Асен Александров и Диан Стаматов – представители на работодателски организации в средното образование, представители на неправителствени организации, издателства и медии.
Законопроектът бе представен от народния представител Анелия Клисарова, която подчерта, че предлаганите промени имат за цел да доведат до качествено образование и равен достъп до образование.
Със Законопроекта се предлага:
- част от Държавните образователни стандарти да се приемат от Народното събрание;
- да отпадне финансирането от държавния бюджет на частните училища, с което ще се преодолеят диспропорциите между държавните, общинските и частните училища;
- да се създадат различни видове училища, за постигане на по голямо многообразие от училища, като математически, художествени и други;
- въвеждане на един учебник по предмет за всеки клас като начин за избягване на корупционни практики за сметка на качеството на обучението;
- с цел да се намали риска от отпадане от образованието в пети клас, се предвижда ученикът да повтаря класовете и в начален етап;
- да се регламентира в закона минимален праг от 4% за финансиране на образованието.
Министърът на образованието и науката Красимир Вълчев представи становището на Министерството по внесения Законопроект. Той заяви, че Министерството има бележки от различно естество, част от тях са концептуални – по отношение на помощните училища, на повтарянето на клас, други са по-скоро от юридически характер – като приемането на държавните образователни стандарти от Народното събрание.
По отношение на предложението за отпадането на възможността за финансиране на частните училища министър Вълчев заяви, че тази концепция е разработвана от доста години, но в Законопроекта тя не е предложена последователно. В Закона за предучилищното и училищното образование частните училища имат възможност за избор да се включат в държавното финансиране, но е необходимо да изпълнят определени условия, а именно да осигурят равен достъп. Предложението държавните образователни стандарти да се приемат от Народното събрание противоречи на Закона за нормативните актове. Министерството на образованието и науката не приема предложението за връщане на помощните училища. Предложената промяна не кореспондира с философията на Закона за предучилищното и училищното образование за приобщаването на всяко дете и ученик. Тези училища вече са преобразувани в Центрове за специална образователна подкрепа, които могат да осигурят специализирана помощ в съответствие с конкретните нужди на детето.
Неповтарянето на клас в началния етап не е ново за образователната ни система, то е уредено и във вече отменения Закон за народната просвета, превърнато е в същностна концепция и в Закона за предучилищното и училищното образование. Предложението да бъде одобрен един учебник по учебен предмет противоречи на добрата европейска практика и би нарушило принципа за прозрачност и обективност. Регламентирането в Законопроекта на увеличаване на средствата за образование до 4% от БВП влиза в противоречие със Закона за публичните финанси.
Становището на Министерството на труда и социалната политика бе представено от Стефка Лиманска, началник на Дирекция „Политика на пазара на труда и трудова мобилност“, която заяви, че Министерство на труда и социалната политика не подкрепя внесения Законопроект, който е бил обсъден и от Националния съвет за хората с увреждания и също не е подкрепен.
Отношение по внесения Законопроект взеха представители на синдикални и неправителствени организации.
Госпожа Янка Такева – председател на Синдиката на българските учители, изрази мнение, че е рано да се внасят промени в Закона за предучилищното и училищното образование, тъй като има внесена жалба в Конституционния съд. Законът работи по-малко от година, за която не могат да се видят неговите съществени прояви. Тя предложи да се сформира работна група от представители на всички парламентарно представени партии и когато минат поне две години, тя да анализира ефекта от приложението на Закона и да се прецени кои текстове следва да се преформулират и да се допълнят. Госпожа Такева смята, че е необходимо да се преосмислят учебните програми и планове, а с предложението за приемане на държавните образователни стандарти от Народното събрание би се блокирала системата. Тя изрази мнение, че социалната политика следва да преминава през образователната система.
Дани Колева от Национална мрежа за децата подчерта, че в края на приемането на Закона за предучилищното и училищното образование се е постигнал консенсус, което не може да се каже за приемането на държавните образователни стандарти.
Законът прави съществена крачка към дългоочакваната от всички нас образователна реформа. Ясна визия и пътна карта как да бъде прилаган за следващите 3 – 5 години ще спомогне за влизането на системата в динамично равновесие. Промени трябва да бъдат направени след оценка на въздействието на Закона и изрази категорично несъгласие с промените, отнасящи се до социално – педагогическите интернати.
Цвета Брестничка от Асоциация „Родители“ изказа мнение, че в голямата си част предложените изменения са в противоречие с философията на Закона. Децата трябва да бъдат приобщавани и училищата да имат по-голяма автономия. Предложението за въвеждането на оценка в начален етап от образованието би довело до тяхното разделение и сегрегиране. Налагането на един учебник по учебен предмет показва недоверие към учителите, а те са тези, които най-добре могат да преценят нуждите на конкретните деца.
Мария Карабельова от Фондация „Просвета“ подчерта, че Законопроектът показва лоша законодателна техника, влиза в противоречие със Закона за нормативните актове и съдържа твърде спорни идеи, които са по-скоро вредни за образованието.
В последвалата дискусия взеха участие народните представители: Снежана Дукова, Станислав Станилов, Ирена Анастасова, Донка Стоянова, Милена Дамянова.
Проф. Станилов изрази позицията на „Обединените патриоти“ за диференцирано използване на един учебник по хуманитарните дисциплини и на няколко учебника по природните науки. Постигнатият консенсус по отношение на финансирането на частните училища не предполага нов дебат по въпроса.
Народният представител Ирена Анастасова каза, че апробирането се прави преди, а не след приемането на законите, а с приемането на Закона за предучилищното и училищното образование системата се хвърля в експеримент. Тя изрази позиция, че държавните образователни стандарти регулират важни обществени отношения и могат да бъдат приети от Народното събрание. Не отрича, че Законът е трябвало да се случи, че в него има много добри неща, които е трябвало да станат, но има редица разпоредби, които следва да бъдат променени.
Народният представител Донка Симеонова изрази подкрепа за приобщаващото образование като идея и философия, но и мнение за запазване на помощните училища.
Милена Дамянова изказа задоволство от подкрепата на философията за приобщаващото образование, защото тя е ключова за Закона и стои в неговата основа. Тя изрази увереността си, че Министерството на образованието и науката ще подпомогне и училищата, и детските градини в случването на приобщаващото образование, което не е лесен процес. По отношение на помощните училища са взети всички мнения и становища при изработването на Закона и е получен консенсус, на практика те не са закрити, те са преобразувани в Центрове за специална образователна подкрепа с цел да се даде възможност за връзка с училищата.
След проведено гласуване с резултати: „за” - 6 гласа, „против“ - 10 и „въздържали се“ – 5 , Комисията по образованието и науката предлага на Народното събрание да не приеме Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за предучилищното и училищното образование, № 754-01-14, внесен от Корнелия Петрова Нинова и група народни представители на 1 юни 2017 г.“ Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ВАЛЕРИ ЖАБЛЯНОВ: Благодаря Ви, госпожо Пеева.
Думата има Комисията по бюджет и финанси да си представи Доклада.
ДОКЛАДЧИК ДИАНА ЙОРДАНОВА: Благодаря, господин Председател.

„ДОКЛАД
по Законопроект за изменение и допълнение на Закона за предучилищното и училищното образование, № 754-01-14, внесен от Корнелия Нинова и група народни представители на 1 юни 2017 г.

На заседание, проведено на 20 юли 2017 г. Комисията по бюджет и финанси разгледа Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за предучилищното и училищното образование, внесен от Корнелия Нинова и група народни представители.
На заседанието присъстваше заместник-министърът на образованието и науката – Таня Михайлова.
От името на вносителите мотивите за внасянето на Законопроекта представи госпожа Светла Бъчварова, която заяви, че с приемането му ще се подобри организацията на дейността и стандартите в училищата. Основните промени са:
- държавните образователни стандарти да се приемат от Народното събрание;
- отпадане на държавното финансиране на частните училища;
- по-гъвкава образователна структура, създаваща условия за по-високи образователни резултати;
- предлага се възстановяване на техникумите, като специализирани държавни училища;
- въвеждане правилото един учебник по предмет за всеки клас;
- да има възможност за повтаряне до ІV клас, ако ученикът не е показал необходимите знания и умения;
- минимален праг от 4 на сто от БВП за финансиране на образованието.
Заместник-министър Михайлова мотивира неподкрепата на Законопроекта от страна на Министерството на образованието и науката, като заяви, че държавата и общините са задължени да осигурят условия за обхват на децата и предотвратяване на ранното им отпадане от училище. Относно предложението за отпадане на финансирането на дейностите по възпитание и обучение на децата и учениците, обучаващи се в частните детски градини и училища, Министерството е на мнение, че ангажимент на държавата е да насърчава образованието, независимо от това чия собственост е детската градина или училището.
Въвеждането на един учебник по предмет ще постави пред риск осигуряването на системата с одобрените познавателни книжки и учебни помагала.
След обсъждането се проведе гласуване, което приключи със следните резултати: „за” – 5 народни представители, „против” – 9 народни представители и „въздържали се” – 6 народни представители.
Въз основа на гореизложеното и резултатите от гласуването Комисията по бюджет и финанси предлага на Народното събрание да не приеме на първо гласуване Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за предучилищното и училищното образование, № 754-01-14, внесен от Корнелия Нинова и група народни представители на 1 юни 2017 г.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ВАЛЕРИ ЖАБЛЯНОВ: Благодаря Ви, госпожо Йорданова.
И докладът на Комисията по въпросите на децата, младежта и спорта.
Заповядайте, господин Атанасов.
ДОКЛАДЧИК СЛАВЧО АТАНАСОВ: Уважаеми господин Председател, колеги народни представители!

„ДОКЛАД
относно Първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за предучилищното и училищното образование, № 754-01-14 , внесен от г-жа Корнелия Нинова и група народни представители на 1 юни 2017 г.

На свое извънредно заседание, проведено на 20 юли 2017 година Комисията по въпросите на децата, младежта и спорта разгледа и обсъди Законопроект за изменение и допълнение на Закона за предучилищното и училищното образование, № 754-01-14, внесен от госпожа Корнелия Нинова и група народни представители.
На заседанието присъстваха Таня Михайлова – заместник-министър на образованието и науката, госпожа Соня Кръстанова директор Дирекция „Финанси“ в Министерство на образованието и науката, Теодора Иванова – главен секретар и Цветелина Георгиева –държавен експерт в Държавната агенция за закрила на детето.
От името на вносителите Законопроектът беше представен от госпожа Весела Лечева, която в своето изложение поясни, че предложените изменения и допълнения на Закона за предучилищно и училищно образование имат за цел да реализират ангажимента на държавата да гарантира по-високо ниво на масово образование, условия за качествено образование във всички училища, начална професионална подготовка за младите хора, както и бъдещо успешно развитие на завършващите училище.
В Законопроекта се предлага по-голямата част от основните Държавни образователни стандарти да се приемат от Народното събрание, да отпадне държавното финансиране за частните училища, предлага се възстановяването на техникумите като специализирани училища, въвеждането на правилото един учебник по предмет за всеки клас, също така - отмяната на текста в действащия закон -„децата до IV да не повтарят годината“. По отношение на педагогическите кадри се предлага провеждане на продължаващата квалификация на учителите.
Относно нормите, чието действие е в рамките на компетенцията на Комисията, вносителите предлагат в Социално-педагогическите интернати да не се настаняват учениците, които са извършили противообществени прояви, а само учениците, които нямат подходящи условия за живот в семейството или са лишени от родителски грижи и надзор, както и задължението за присъствие в състава на екипа за подкрепа за личностно развитие на представители на органите за закрила на детето.
В Комисията бяха представени писмени становища, в които Законопроектът в по-голямата му част не се подкрепя, като за някои текстове има конкретна или принципна подкрепа.
Относно предложените изменения и допълнения в нормите отнасящи се до деца в риск (чл. 44), всички представени становища ги отхвърлят с мотива, че по този начин се създават нови институции за деца, а това влиза в противоречие с политиката за деинституционализация на грижата за деца.
Измененията в чл. 188, свързани със задължението за присъствие на представители на органите за закрила на детето в състава на екипа за подкрепа за личностно развитие, не се подкрепя от Министерството на труда и социалната политика, Държавната агенция за закрила на детето и Института за социални дейности и практики.
Мотивите им са, че в действащите разпоредби на Закона за предучилищното и училищното образование е предвидено в екипите за подкрепа да се включват представители на органите за закрила на детето при необходимост.
Отделите „Закрила на детето“ се включват, когато е идентифицирано, че детето е в риск. Във всички останалите становища това предложение се подкрепя, тъй като се свързва с разширяването на мерките, насочени към дисциплиниране на учениците и ангажираност и отговорност на други държавни органи извън образователната система.
В обсъждането взеха участие народните представители Весела Лечева, Галя Захариева, Михаил Христов, Теодора Халачева, Христо Проданов, Иван Ченчев, Йордан Йорданов и Севим Али.
В хода на дискусията беше обърнато внимание на няколко важни акцента. Народният представител Михаил Христов постави въпроса за достъпа на децата с увреждания до материалната училищна база, за което държавата е длъжник.
Господин Йордан Йорданов обърна внимание на представителите на Министерството на образованието и науката в работните групи, които изготвят Държавните образователни стандарти, да бъдат включени педагогически специалисти, работещи в училищата, а не само експерти от неправителствени организации.
Народният представител Севим Али изрази подкрепа за предложението за отмяна на действащата разпоредба „децата до IV клас да не повтарят годината“, както и предложението за един учебник по учебен предмет, но сподели, че не намира за убедителни аргументите на вносителя за отпадане на държавното финансиране на частните училища.
Народният представител Галя Захариева заяви своето становище за отхвърляне на предложените изменения и допълнения с мотивите, че принципът за държавно финансиране на частните училища е заложен още през 2006г. в Националната програма за образование, приета с консенсус от Народното събрание. Освен това, според действащите в Закона разпоредби финансирането на частните училища е под строг контрол. Също така възможността за избор на повече от един учебник по един предмет създава условия за конкурентна среда и намалява риска от корупционни практики. Според госпожа Захариева една не малка част от предложените текстове в Законопроекта са юридически неиздържани и необосновани.
Народният представител Теодора Халачева поиска информация от Министерството на образованието и науката дали вече е изготвен Държавния образователен стандарт за физическа среда.
В резултат на дискусията и въз основа на проведеното гласуване, с 6 гласа „за“ гласа, 8 „против“ и 5 „въздържали се“, Комисията по въпросите на децата, младежта и спорта предлага на Народното събрание да не подкрепи на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за предучилищното и училищното образование, № 754-01-14, внесен от госпожа Корнелия Нинова и група народни представители на 1 юни 2017 г.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ВАЛЕРИ ЖАБЛЯНОВ: Благодаря Ви, господин Атанасов.
Сега предоставям думата на вносителите.
Заповядайте, проф. Клисарова, да представите Законопроекта.
АНЕЛИЯ КЛИСАРОВА (БСП за България): Уважаеми господин Председател, дами и господа народни представители! През 2016 г. стартираха образователните реформи, регламентирани от новия Закон за предучилищно и училищно образование. С добри намерения, но, за съжаление, обществената оценка за тях далеч не е позитивна. Законът влезе в сила на 1 август 2016 г. без налични основни стандарти, чрез които е предвидено да действа този Закон.
Към влизането в сила на Закона бяха утвърдени само четири стандарта, които трябваше да бъдат до 19. Късното приемане на стандартите доведе до голям хаос в системата на образованието. Те бяха приемани в движение. Дори имаше изявление на министъра на образованието, че няма да се извършват проверки в училищата по прилагането на новия Закон.
Към настоящия момент все още има стандарти, които не са изписани, а учениците още миналата година, учебната 2016 – 2017 г., започнаха в първи глас без буквари, в пети клас без учебници. Програмите на шести и седми клас трябваше да включат предмети и образователни изисквания, които са за осми клас, което доведе децата до възможността да учат по свитъци, учителите бяха изключително натоварени, затрупани от информация, от административна бумащина, от неизпълними претенции.
Какво доведе до това? Увеличаване ръста на отпадналите ученици. През 2015 г. те бяха 29 000, през 2016 г. вече са 37 500. Расте броят и на завършилите ученици, които нямат квалификация, нямат знания. Функционалната грамотност остава на критични равнища за огромна част от учениците.
На фона на дълбоките неравенства в обществото – материални, социални, регионални, се засилват и неравенствата в училищата, между училищата. Закриването пък на малките училища от своя страна води до увеличаване ръстът на преждевременно отпадащите от образование деца и до ново, все по-остро обезлюдяване на населените места.
Всички тези и още много аргументи ни накараха да направим и предложим промени в сега действащия Закон, които трябва да регламентират ангажимента на държавата за качествено образовани и равен достъп до образование на всички български деца.
Какво предлагаме със Законопроекта – основните държавни образователни стандарти да се приемат от Народното събрание, не всички колеги, подчертавам, и не че това противоречи на Закона. Защото това са едни трайни обществени отношения. Знаете, целта на Закона беше да направим нови учебни програми, така че да има ново учебно съдържание, от там един много качествен учебник. Има ли резултат? Не. Нямаме резултат, затова защото учебната програма по сега съществуващите правила може да се променя всяка година. Кой родител е съгласен или учител детето му всяка година да учи по нова учебна програма?
Отпадане на държавното финансиране на частните училища. Това създава допълнителни растящи неравенства по пътя на достъпа на материалната база, на заплащането на преподавателския труд, неравенство по местоживеене, неравенство по регионални особености. Не бива това да бъде допуснато, затова предлагаме да няма публично финансиране на частните училища. Не сме против Закона за частните детски градини и частните училища. Те трябва да бъдат подпомагани и развивани и такива форми се случват и сега. Има безплатни учебници и учебни помагала, за стипендии на учениците, за учебно-методическа подкрепа на учителите и учениците, достъп до национални европейски програми. Знаете, от 86 училища близо 50% са обявени за иновативни училища. Това доказва, че частните училища имат всички права с тези на държавните.
Какво предлагаме като трета точка? По-гъвкава образователна структура и създаване на условия за по-високи образователни резултати.
Какво включва това? Нека има многообразие на училищата. Както са многообразни интересите на нашите деца, и ние трябва да подкрепяме тяхното развитие. Не бива да оставим само такива училища в областта на изкуствата, културата и спорта. Ние предлагаме такива училища да има в областта на математиката, природните науки, технологиите, хуманитарните науки, националната сигурност. Това ще създаде условия да се запазят и развият децата с техните нужди, интереси и таланти.
Какво мислим за професионалното образование? Нашият Закон трябва да е в синхрон с този Закон за професионалното образование.
Колеги, за да можем да включим дуалната система в професионалното образование, то трябва да има и такива училища, които ще приемат ученици от десети клас. След обединените училища така ставаме в синхрон и с новия закон.
Въвеждането на правото за един учебник по един предмет. Много дискутирана тема. Казват, децата са различни, затова учителите трябва да могат да избират по кой учебник да работят. Сигурно! Правилно, да, но нека видим истината. Децата са различни и в класа, а в класа не може да се работи по различни учебници.
Предлагаме един базов учебник, основен учебник, който да гарантира знанията, които трябва да бъдат усвоени от учениците, и минимум три помагала към него. Ето, с тези помагала ще се изрази творчеството на учителя, а именно изоставащо дете с такова помагало да може да навакса процесите; дете, което се развива много добре по дадения предмет, с такова помагало, което да дава възможност за неговото развитие и изява по-напред. Така че философията за това, че се нарушава възможността и творчеството на учителите въобще е неправилна.
Проектът предвижда учениците от втори, трети и четвърти клас да повтарят, ако не са показали уменията и знанията, компетентностите, необходими за съответното ниво. И ще кажа защо! Те трябва да се научат на труд, на дисциплина, да получат нагласата, че напредъкът изисква постигане на определени критерии и през целия си живот така или иначе те ще бъдат оценявани.
Разбира се, много важно е във втори, трети и четвърти клас как ще поднесем на учениците информацията. Няма да заклеймим никое дете: „Не, ти не можеш да вървиш напред!“. Ще търсим начини да го мотивираме. Но ако не ограмотим децата до четвърти клас, в пети клас отпадането от училище е сигурно.
Много важен момент в нашите предложения са по-ефективна система за квалификация и кариерно развитие на учителите.
Колеги, изключително важно е нашите учители да могат, да знаят, непрекъснато да се развиват и да се квалифицират. В нашите промени предлагаме повече часове и по-гъвкави методи за провеждане на квалификацията и непрекъснатото развитие на учителя.
Последното, което искам да кажа това, е: сериозно е и трябва да въведем мерки и норми, насочени към дисциплината на учениците – норми, задължаващи държавните органи, които са извън образователната система, да участват в дейността за приобщаващо образование и за борба с агресията.
И накрая, за да се случи всичко това, трябва когато определяме бюджета за следваща учебна година и бюджета на държавата, то минимум 4% от брутния вътрешен продукт да бъде за образование. Благодаря за вниманието. (Ръкопляскания от „БСП за България“.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ВАЛЕРИ ЖАБЛЯНОВ: Благодаря Ви, госпожо Клисарова.
Имате думата за изказвания по представения Законопроект, уважаеми народни представители.
Заповядайте за изказване, госпожо Симеонова.
ДОНКА СИМЕОНОВА (БСП за България): Уважаеми господин Председател, уважаеми народни представители! Законът за предучилищно и училищно образование влезе в сила на 1 август 2016 г., месец и половина преди новата учебна година и постави на изпитание цялата образователна система. В основата на неговата философия е заложено приобщаващото образование. Несъмнено приобщаващото образование е приоритет на много от държавите в света и затова ние подкрепяме идеята за него.
Приобщаващото образование обаче поставя в центъра на вниманието детето с неговите индивидуални потребности и разнообразието от неговите изисквания. Приобщаващото образование също така изисква значителен обществен консенсус и време, за да бъде реализирано.
Какво се случва в нашата образователна система? Родители, учители, представители на институции по различни начини с разнообразни средства нееднократно изразяват неодобрението на новата нормативна уредба. Несъмнено Законът има своите достойнства, но със сигурност едно от тях не е, че е качествен нормативен документ за системата на образованието, което касае всяко едно от семействата.
Какви са резултатите една година след приемането на Закона?
Първо, Законът е голям по обем, има повече от 400 текста. В същото време обаче той не дава конкретни отговори на значими въпроси, а само декларира желание, като по какъв начин ще бъде изпълнението – трябва да бъде дадено в стандартите. За съжаление, обаче при влизането в сила на Закона имаше само четири стандарта. Късното приемане на стандартите е пореден пример за липса на координация при изработването на новата нормативна уредба.
Какво се случи в учебните заведения? Хаос, неясни нормативни изисквания, отговорност за учители и директори без ясна определеност на права и задължения, пренебрегване на традицията в българското образование, учебният план и учебните програми да са държавни документи. Нерегламентиран ясен механизъм за сътрудничество между институциите, неосигурен необходим финансов и човешки ресурс. Агресията в училище не е овладяна. Броят на отпадащите ученици продължава да се увеличава. Разтревожени родители на деца със специални образователни потребности заради неясна перспектива. Угрижени, уплашени, унижени, изтощени до краен предел учители. Болка, гняв и безсилие! А това се случва с повечето учители, защото са вплетени в една безмилостна система на административни изисквания. Не са регламентирани правата им. Затова пък се изискват несвойствени за квалификацията им задължения и отговорности.
Бюрокрацията и огромната документация измества фокуса от най-главното – детето да бъде в центъра на вниманието. Най-тъжният виц, който в момента е актуален сред учителите, е, че тази нормативна уредба е довела до това, че учениците и децата ни пречат да си вършим работата.
Големият български революционер Христо Ботев в своето произведение „Калъп за учители“ с тъга казва: „Учителят трябва да бъде търпелив като вол, добър като агне и телесно здрав като битолски просяк“. (Реплики от ГЕРБ.)
Това ли искаме от нашите учители? Няма как да създаваш хора с позиция, когато непрекъснато си претоварен и подтиснат! Не можеш да възпитаваш хора без да бъдеш свободен!
Промените, които предлагаме, са свързани с отговорността на държавата. Те произтичат от продължаваща дискусия и са провокирани от мнението на хората, които изпълняват Закона. Целите на промените, които предлагаме са за качеството на образованието, равен достъп на всички деца, повишаване квалификацията и мотивацията на учителите. По-добра образователна среда и устойчивост на образователната система.
Темата на българското образование трябва винаги да бъде в центъра на обществения дебат. Философията на Закона трябва да бъде, че всяко дете, учител и родител се чувстват добре приети и ценени в обществото, което разбира и уважава различното.
Накрая завършвам с благодарност към колегите, учители. Благодаря Ви, колеги, за това, че въпреки проблемите в системата на образованието Вие приемате Вашата работа, като кауза за бъдещето на България! Благодаря. (Ръкопляскания от „БСП за България“.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ВАЛЕРИ ЖАБЛЯНОВ: Благодаря Ви, госпожо Симеонова.
Думата е поискала заместник-министър Таня Михайлова.
Имате думата, госпожо Михайлова, заповядайте.
ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР ТАНЯ МИХАЙЛОВА: Благодаря.
Уважаеми господин Председател, уважаеми госпожи и господа народни представители! Във връзка с представения Законопроект за изменение и допълнение на Закона за предучилищното и училищното образование, № 754-01-14, Министерството на образованието и науката изразява следното становище:
В Законопроекта се предлага част от държавните образователни стандарти да се приемат от Народното събрание по предложение на министъра на образованието и науката. Предложените разпореди поставят следните юридически проблеми. Въпреки, че в Законопроекта не е посочен актът, с който Народното събрание ще приеме посочените стандарти, единствената възможност, според чл. 86 от Конституцията на Република България, е това да стане със Закон.
Считаме, че предложението не съответства на чл. 10 от Закона за нормативните актове, според който обществени отношения от една и съща област се уреждат с един, а не с няколко нормативни акта от същата степен.
Законите, с които Народното събрание би приело стандартите, не биха могли да се квалифицират като специални закони спрямо общия, а биха доразвили на ниво закон материя, чиято уредба към момента законодателят е делегирал на органите на изпълнителната власт. Направените предложения в голямата си част не се явяват изменения по отношение на сега действащата нормативна уредба в чл. 22, алинеи 3, 4, 6, 7, 9 и 10.
Предложението за разширяване обхвата на специализираните училища чрез въвеждане на нови видове – по математика и природни науки, хуманитарни и обществени науки, технология и национална сигурност, и техникуми, не се подкрепя от Министерството на образованието и науката. Добавянето на училища, които осъществяват подготовка в областта на природните науки, математическите науки, хуманитарните и обществените науки, технологията и сигурността, и на техникумите към групата на специализираните училища, които осъществяват подготовка в областта на спорта, изкуствата, културата и за нуждите на вероизповеданията, на практика изчерпва всички области, в които се осъществява подготовка в училищното образование. Наред с това добавя област, по която не се осъществява общообразователна подготовка – сигурността. Извън посоченото, следва да се прецизира използването на математически науки дотолкова, доколкото в научна област такава не съществува.
Следва да се отбележи също, че предложението техникумите да извършват обучение след завършен XII клас е в противоречие с легалната дефиниция за училище по чл. 25 от Закона, според която определящата характеристика на тази институция е, че в нея се осигуряват условия за завършване на клас и етап, или за придобиване на степен на образование.
Предложената възможност обучението в училищата по култура и в училищата по изкуства да започва от IX клас не е съобразена с концепцията, вложена в Закона, както и с останалите разпоредби. Липсата на специални разпоредби в тази посока би довело до невъзможност за прилагане на действащите разпоредби в Закона за тези ученици.
Министерството на образованието и науката не подкрепя направеното предложение за добавяне към специалните училища на училища за ученици със специални образователни потребности, които не им позволяват интеграция в общообразователното училище. На практика това означава да върнем в системата на предучилищното и училищното образование помощните училища. Тези промени не кореспондират с философията на Закона за приобщаващо образование на всяко дете и всеки ученик в обикновената детска градина или училище, съвместно с неговите връстници в подходяща подкрепа за личностно развитие. Възможност за такава подкрепа е осигурена в центрове за специална образователна подкрепа на деца и ученици.
Към момента социално-педагогическите интернати са специални училища, в които се обучават ученици с девиантно поведение, спрямо които съответният районен съд е наложил възпитателна мярка „настаняване в социално-педагогически интернати“. В социално-педагогическите интернати се настаняват малолетни над 8-годишна възраст и непълнолетни, извършили противообществени прояви, към които възпитателните мерки не са се оказали достатъчни за нормалното им възпитание и няма подходяща социална среща. Разпределянето на малолетни и непълнолетни в социално-педагогическите интернати действително се извършва от Министерството на образованието и науката, но то е в зависимост от броя на влезлите в сила решения на съответните районни съдилища.
Неповтарянето на класове от началния етап не е ново за образователната ни система. То е уредено и във вече отменения Закон за народната просвета. Превърнато е в същностна концепция и в Закона за предучилищното и училищното образование, с която са свързани и от която произтичат редица други елементи: идеята за ученика, който е в центъра на образователния процес; идеята за индивидуализирането на учебния процес при отчитане на различните интереси, възможности и темпове за личностно развитие; идеята за приобщаващото образование, ориентирано към предлагането на адекватна обща и допълнителна подкрепа и опиращо се на постиженията, а не на неуспехите на учениците. В този смисъл оставянето на ученик да повтаря още в началните класове противоречи на духа на Закона.
Министерството на образованието и науката не подкрепя направените предложения за един учебник или учебен комплект, защото един учебник по предмет крие корупционен риск и не гарантира обективен и прозрачен избор. Министърът на образованието и науката одобрява проектите на учебници и учебни комплекти, за които въз основа на оценяването е установено, че отговарят на държавния образователен стандарт за познавателните книжки, учебниците и учебните помагала и са разработени въз основа на утвърдените програми и са приложими в практиката. На учителя се предоставя възможност за избор. Одобряването само на един учебник за всеки клас, за всеки учебен предмет ще отдалечи страната ни от европейските практики. Съществуването на няколко учебника по даден учебен предмет няма да затрудни проверката и оценката на знанията и уменията на учениците, тъй като има задължително изискване учебниците да имат обща структура и последователност на темите, в съответствие с учебната програма.
Разпространението на учебници от министъра по Закона за обществените поръчки ще затрудни процеса на издаване и разпространяване на одобрените познавателни книжки, учебници и учебни помагала, които се предоставят за безвъзмездно ползване. Към настоящия момент с ПМС № 79 от 13 април 2016 г. за осигуряване на безвъзмездно ползване на познавателни книжки, учебници и учебни помагала са определени нормативите на средствата за закупуването им, независимо от автора или издателя. Конкуренцията между издателствата и авторските колективи води до по-добро качество на учебниците и до по-ниски цени. В един конкурентен пазар на учебници всички издатели ще се стремят да предложат най-доброто.
В същото време неограниченият брой помагала ще има косвен ефект и върху още един проблем в основното училище – тежестта на раниците. Учителят участва в оценяването на пригодността на учебниците и учебните комплекти. Всеки учител избира учебници и учебни помагала, които се предоставят за безвъзмездно ползване, в зависимост от равнището на знания на учениците в класа и от спецификата на конкретната образователна среда. Изборът се съгласува с Обществения съвет, в който има най-малко трима представители на родителите.
По отношение на включването в екипите за личностно развитие Министерството на образованието и науката счита, че представители на други институции, които не са наети по трудови правоотношения от директора на детската градина или училището, ще затрудни работата на екипите, които се създават в самото училище. Освен това тяхното участие зависи и от възникнала специфична потребност при извършване на оценката, което не налага да са в постоянния състав на екипа за подкрепа за личностно развитие на детето или ученика, а да се включат при необходимост.
Задължителната квалификация от 48 часа за периода на атестиране в съществуващия текст в Закона се въвежда за първи път. Все още не е измерен ефектът и не е оценено въздействието на прилагането на този текст от Закона. Предложените 100 часа задължителна квалификация за периода на атестирането противоречи на текста в мотивите към Закона за изменение и допълнение на Закона за предучилищното и училищното образование, а именно: въвеждат се нови и широки обществени промени, без необходимата за това подготовка. В приложената предварителна оценка на въздействието не са посочени всички ресурси и нормативни промени, необходими за обезпечаване на предложението. Предложението за промяна не е в интерес и на учениците, не кореспондира със съвременните тенденции за провеждане на продължаваща квалификация и само по себе си не е гарант за качество и ефективност на провежданата квалификация.
В предложението не е отчетено какъв финансов, организационен и човешки ресурс е необходим за осигуряване на заместващи учители. Могат да бъдат използвани множество възможности за повишаване на квалификациите и компетентностите на училището, без да е необходимо използването само на присъствена форма на обучение. Могат да бъдат използвани вече наличните в голям обем отворени ресурси и възможностите на дигиталните технологии, електронните платформи, участието в мрежи.
Министерството на образованието и науката счита, че настоящата формулировка за планиране на средствата от държавния бюджет следва да се запази, тъй като е съобразена с политиката за увеличаване на средствата за образование. Освен това същата не създава предпоставки за нарушаване принципите за разпределение на публичните ресурси в съответствие с приоритетите за развитието на страната. Следва да се има предвид, че предложението не отговаря на фискалните правила, регламентирани в Закона за публичните финанси, в това число и относно размера на бюджетния дефицит, който следва да бъде спазван при разработване на Проекта за Закона за държавния бюджет в Република България за съответната година, в качеството й на страна – членка на Европейския съюз.
Предвид всичко изложено, Министерството на образованието и науката не подкрепя внесения от Корнелия Нинова и група народни представители Законопроект за изменение и допълнение на Закона за предучилищното и училищното образование. (Ръкопляскания от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ВАЛЕРИ ЖАБЛЯНОВ: Благодаря Ви, госпожо Заместник-министър, за подробното изложение. То в някаква степен допълни докладите, които чухме преди това.
Имате думата за изказвания, уважаеми народни представители.
Заповядайте, господин Мехмед.
ЕРОЛ МЕХМЕД (ДПС): Благодаря, господин Председател.
Уважаеми колеги, Законът за предучилищното и училищното образование беше един от най-дискутираните в предишния парламент и един от най-обсъжданите в обществото. Още при приемането му имаше най-разнопосочни мнения, които бяха и достатъчно противоречиви. Сигурен съм, че той ще изтърпи изменения и допълнения, но надали това ще се случи днес. Очаквахме внесеният Законопроект да породи дискусия, която да е полезна за системата, но както винаги в бързината може би не налучкахме и верния път.
Законът е нов, не е изтърколил още една година, и негативните мнения са повече предварителни, а не извлечени от реалната му функция и въздействия.
Аз няма да влизам в дълбочина и детайли. Колегите вече го направиха. Запазваме си това право, ако изненадващо Законопроектът днес мине на първо гласуване, да изразим нашата подкрепа за определени предложения, в същото време да изкажем и резерви по отношение на някои други от допълнително внесените предложения.
Всички знаем, че в сферата на образованието проблеми има, и всички ние започваме с финансовите средства, най-вече техния недостиг. Това е напълно разбираемо, но в същото време ще е доказана отговорност, ако държавата предвижда в годините напред не 4% от брутния вътрешен продукт, а да ги направи 5 – 6 предвид заявения приоритет. Но никога проблемите не са само финансови.
Учителската професия, колеги, изисква всеотдайност, изисква отговорност пред бъдещето. Учениците и новото поколение искат стандарти, които да отговарят на времето, в което живеят. Все още е силно дискусионен въпросът за единия учебник, но знаете ли – ние сме съгласни с мнението, че не е толкова важно по колко учебника се обучават учениците, а какво всъщност се изучава днес в българското училище. Друг е въпросът, че това се е превърнало вече и в бизнес. Още по-различен е въпросът дали това наше българско училище е все още желана територия – както за ученика, така и за учителя.
Получавайки качествени или цифрови оценки, израстват ли те пред очите ни с онези базови знания, с които продължават подготовката си за утрешния ден, или просто защото Законът е такъв – едни деца растат неграмотни, въпреки положения труд и вложената енергия?! Израстват ли те като знаещи и можещи, уверени в своята бъдеща реализация? А този въпрос изисква и аналитичен отговор. Без някой от нас да го приеме лично, уважаеми колеги, надали всички тук сме толкова компетентни в сферата на образованието, че Народното събрание да определя едни от най-важните стандарти – държавно-образователни, извън противоречието в нормативната уредба.
Има едно друго интересно предложение – Министерският съвет да определя с наредба стандарта за приобщаващо образование. Това обаче е зона на професионализъм, на богат опит и експертиза и изисква много разбиране. Тук действително има проблеми и Министерството на образованието и науката трябва задължително да реагира с изцяло нова наредба, съобразявайки се с широкия спектър от различни мнения и препоръки.
Силно противоречиви са мненията за исканите допълнително 30 работни дни отпуск за квалификация в рамките на атестационния период. Освен позитивната страна на въпроса, а всички знаем как, с чии и с какви проекти се осъществява повишаването на квалификацията на учителите, и този намек, мисля, че ще е достатъчен.
Уважаеми колеги, в сферата на предучилищното и училищното образование има и други проблеми, неспоменати в този Проектозакон и оставащи извън дискусията днес. Някои от тях все още се идентифицират, и ако искаме умни поколения в силна държава, трябва днес да осъзнаем отговорността си и да вземем правилните решения. Човек се учи цял живот, и това усилие всъщност трябва да е държавна политика.
Отчитайки с еднаква степен и добрите, и лошите страни на внесените предложения, ние с колегите от “Движението за права и свободи“ ще се въздържим при гласуването. Благодаря много. (Ръкопляскания от ДПС и ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ВАЛЕРИ ЖАБЛЯНОВ: Благодаря Ви, господин Мехмед.
Заповядайте, уважаеми народни представители, за изказвания.
Думата за изказване има Веска Ненчева.
Заповядайте, госпожо Ненчева.
ВЕСКА НЕНЧЕВА (БСП за България): Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги народни представители! Разгръщайки страниците на книгите на един от невероятните български автори Чудомир, в един от разказите ще прочетете думите на стар учител по история, който цитира Сократ и казва: „Когато Бог реши да накаже някого, прави го учител.“ – колеги, Вие го знаете – и продължава разказа си нататък.
Колеги, аз няма да Ви разказвам, но ще споделя с Вас онова, което споделиха с мен българските учители, българските деца и българските родители от септември миналата година, когато ги сполетя наказанието на Закона за предучилищното и училищното образование. Да, съгласни сме, че трябва да има промяна и реформа в българското образование. И дълбоко съсредоточени в разбирането на философията и мащабността на предлаганото в новия Закон, възникват множество въпроси. Отговорите са трудни, а за някои въпроси новият Закон още няма отговори.
В началото на учебната 2016/2017 г. учителите само за няколко дни трябваше да се запознаят с близо 2 хил. страници нови документи – Сизифов труд, но те се справят, защото трябва. На кого беше нужно това бързо четене и спешно прилагане на Закона?!
Първокласниците трябваше да са „щастливи“ със старите буквари, които да си представят, че са нови.
Родителите все още формално присъстват в обществените съвети, без ясна представа за значимостта на дейността им.
Педагогическите съвети трябваше седмици след започване на новата учебна година да решат как да преструктурират часовете за седмокласниците, за да могат да предадат учебния материал по история, география и биология за сметка на часове по други предмети, а знаете, че след VII клас се полагат изпити за национално външно оценяване.
Някъде във философията на новия Закон се размиват и основни методически изисквания, като междупредметните връзки, които са основополагащи за усвояване на трайни знания. Вписаното в новия Закон е само фраза, която е празна от съдържание, без задълбоченост и изчерпателност. Учебните планове, програми и съдържание продължават да дават обхватна представа за познанието на света, но познанието за българската идентичност чрез български литературни произведения, български фолклор, българска история остава тема, която е пренебрегвана и незастъпена. Родолюбивото образование и възпитание липсва в смисъла на онова национално самочувствие, в което трябва да бъде възпитавано всяко българско дете и всеки български ученик.
В Закона се вижда кратка мисъл за българчетата в чужбина – раздел VI, чл. 113, и с това се изчерпва грижата на държавата към тях.
Хаосът, който създаде Законът, води и своите последствия. Почти всяка седмица само констатираме поредните случаи на агресия в българското училище. Децата ни загубиха ориентири в мярката и справедливостта, защото законовите норми са неясни. Българският учител е подложен на напрежение и стрес, губи своето самочувствие, губи респекта си, губи силата. А как слабият да възпитава в сила?! Как унизеният да възпитава в самочувствие?!
Това са малка част от примерите, превърнали се в пробойни в новия Закон, затова нашите констатации наложиха да предложим изменения и допълнения, които са на Вашето внимание.
Наложително е да припомня и една максима, която гласи, че когато една нация е здрава и образована, тя сама намира пътя си, а лайтмотивът, опорните точки на сегашното управление на държавата, са пътища.
Колеги, имате възможността, чрез приемането на нашите предложения, да помогнете на нацията да върви здрава по пътя на образованието. (Ръкопляскания от „БСП за България“. Реплики от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ВАЛЕРИ ЖАБЛЯНОВ: Благодаря Ви, госпожо Ненчева.
Реплики към изказването? Няма.
Думата за изказване има госпожа Снежана Дукова.
Заповядайте.
СНЕЖАНА ДУКОВА (ГЕРБ): Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги народни представители, уважаема госпожо Заместник-министър, уважаеми гости, днес в залата!
Колеги, не знам дали Ви стана ясно какво гледаме днес? Във всеки случай, едно стана ясно – не гледаме Закона на Корнелия Нинова. Гледаме Закона, който от 11 години се готвеше и беше приет. Гледаме Закона, който единствено и само за този Закон, имаше стачка в негова подкрепа и за неговото по-бързо приемане.
Много съм изненадана, колеги от „Лява България“ най-малкото от колегите, които тук се изказаха. (Реплики от „БСП за България“.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ВАЛЕРИ ЖАБЛЯНОВ: „Лява България“ не съществува в названието, извинявам се.
СНЕЖАНА ДУКОВА: Те очертаха такава апокалиптична картина, че аз се чудя какво правя тук, и те български учители ли са, и дали работят в българско училище? Сравнението по Ботевски с хомота на волове, най-малко не Ви прилича на Вас нито да ми цитирате Чудомир с прекрасния български език, който той притежава в неговата публицистика.
Апропо, искам да кажа, че вчера, когато говорихме за един закон от господин Търновалийски, когото аз не виждам тук, беше казано…
ГЕОРГИ ТЪРНОВАЛИЙСКИ (БСП за България, от място): Тук съм.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ВАЛЕРИ ЖАБЛЯНОВ: Покажете се, господин Търновалийски.
СНЕЖАНА ДУКОВА: Да, тук сте, господин Търновалийски.
… че Законът ни, видите ли, нарушавал Закона за нормативните актове.
Днес и сега ние гледаме един Закон, който не само нарушава Закона за нормативните актове, който грубо погазва норми от Конституцията на Република България – досега не е имало такъв случай. Бих разбрала всичко – и идеологически пристрастия, и носталгичен привкус и жалба по минало и младост, но когато те са структурирани на професионален признак и принцип, на експертен анализ, на добри практики, на адекватни изисквания на времето, в този случай, с този ЗИД, това не е така.
Моята тема е частна, по отношение на всеобхватните неща, които, бих искала да кажа за този Закон и за това, което Вие говорите. Моите колеги ще направят основни изказвания и моята тема няма да е пунктуална. Тя е тема, която съм обяснявала многократно, за финансирането на частните училища, защото в този Закон няма норма, която да отговаря юридически и да кореспондира с нормите, които са в българското законодателство. Нещо повече, този Закон противоречи не само на юридическите норми, той противоречи на философията на Закона за предучилищното и училищното образование. И ако вчера или онзи ден беше бях изненадана и попитах колежката в Комисията дали е чела Закона, сега съм убедена – чела го е, колеги, но не го е разбрала! Не е разбрала, защото философията на този Закон носи нещо различно. Носи промяна на Закон, който има един куп проблеми и носеше несправедливи упреци и дефекти на системата на българското образование. Законът, който беше приет, е тежко предизвикателство – с това съм съгласна, към системата на българското образование и към образованието на нашите деца.
Ще разделя аргументите си на две: нормативни и такива, които са политически. За да е ясно, ще уточня: говорим, колеги, за финансиране на деца и ученици, които се обучават в частни училища и частни детски градини. Не говорим за финансиране на частни училища и частни детски градини, първо.
Второ, защо, колеги, Вие не изпълнихте Националната програма от 2006 г., която трябваше да бъде изпълнена още в 2009 г. и да бъде приложен този принцип, който, апропо, не е нов за България. Вие добре знаете, че той е функционирал далеч преди това. Това е норма, която Вие сте приели и така не намерихте сили или пък възможност, или пък разбиране, за да я изпълните, но това трябваше да започне, както казах 2009 г. Това не е нова тема за България и аз казвам, че тя е действала от 1909 г. до 1948 г.
Втори сериозен аргумент. Колеги, много добре знаете, че Комисията за защита от дискриминация със своите решения: Решение 234 от 2008 г. има еднозначно решение, че всяко дете и ученик трябва да получава единния разходен стандарт за обучение, независимо от статута на училището. Това е утвърдена държавна политика в много европейски страни. Сред тях са държави, които имат изключително високи резултати от своите ученици.
Ще цитирам само някои от тях, без да цитирам процента, който те, апропо, в една публикация, която, в миналия парламент спорихме с днешния председател, само доказва, че тя се увеличава, а не намалява. Тези страни са Финландия, Швеция, Холандия, Дания, Германия, Норвегия, Испания, Унгария, Чехия, Полша, като в голяма част от тях, в една от най-социалните държави – Франция например – Вие добре знаете, тя е 100%.
Наличието на конституционно установени норми в контекста на Конституцията на Република България в чл. 53, ал. 6, не дефинира училищата според това дали са държавни, общински и частни, правата на детето са гарантирани по безспорен начин, без оглед на собствеността на съответното училище и в съответствие с принципите, заложени в Конвенцията за борба с дискриминацията в областта на образованието.
Колеги, частните училища са реален сектор в системата на средното образование. Ще отворя скоба и ще направя кратка справка, защото има спекулации по отношение на тях. Ще Ви кажа няколко числа, за да бъда убедителна, така или иначе го правя.
През 2010 г. частните училища в България са 162, а частните детски градини са 54, в 2014 г., колеги, частните училища са 99, детските градини са 72, скоба – капка в морето.
На фона на близо 3 000 български държавни и общински училища или средно изчислено в сума около 13-15 млн. годишно от бюджета, който би трябвало да бъде заделен за тях, апропо, той си е заделен, защото никой не може да гарантира това дете къде ще бъде записано – дали в частно, общинско или държавно училище.
Две думи за механизма на финансирането на частните училища и детски градини, който е съгласуван – много държа да го отбележа, с правилата за държавните помощи съгласно разпоредбата на чл. 10, ал. 3, тоест обучение по учебен план и нищо друго.
Няколко политически аргумента. Първо, всяко дете ще получава единен разходен стандарт за обучение, независимо от статута на училището. Това е справедливо, това е равно отношение към децата ни и не знам защо Вие го саботирате. Частните училища ще получават средства само за обучение, повтарям. Държавната субсидия за образование се полага на всяко дете. Частните училища и детски градини изпълняват държавните образователни стандарти и тяхната дейност ще бъде контролирана и мониторирана, което към момента трудно се прави.
Държавното финансиране се спира, когато бъдат установени нарушения, с изрични норми в Закона, както и при ниски образователни резултати. Това, за Ваше сведение, става с решение на министъра на финансите по предложение на министъра на образованието.
Последен аргумент – конкуренцията, колеги, ражда високо качество и високи резултати. Няма конспирация, няма задкулисни действия, които Вие отляво винаги съзирате, когато говорим за частния сектор както в здравеопазването, така и в образованието.
Генералният въпрос според мен е дават ли шанс на българските деца правата, които изработва държавата, или не дават такъв? Има ли опасност тази конкурентна среда, която рязко да се смени в полза на частните училища и там да отиде елитът на нацията, като под елит винаги разбираме богатите хора – доста остарял възглед, съвсем неадекватен на времето. Времето, колеги, позволява на знаещите и можещите, независимо от коя страна са на социалната стълбица и на социалното имане, да могат и да успяват в едно общество. Може да си много богат, но училището да не те направи по-умен, ще си останеш глупав, където и в което училище да се учиш.
Смятам, че най-после трябва да разберете, че заложените и кодираните принципи няма да дадат резултати нито за една, нито за две години. Важното е, че започнахме. Важното е, че дори и Вие приехте някои неща.
Ще завърша с това, че съжалявам, че в това финансиране се подведохме по част от колегите от Реформаторския блок и приехме норма, която сега частните училища, мисля, че по никакъв начин няма да искат публични финанси, за да вършат своята образователна дейност, и ще бъдат прави.
Желая младите и нови колеги, които са тук, които работят на тази нива, ама не като волове, а с много морал, съзнание и с отношение към българското образование и към българските деца, да разбират това. Иначе е жалко. А ние ще работим за българските деца и за българската нация. Тя ни трябва образована и конкурентна на световния пазар! Благодаря. (Частични ръкопляскания от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ВАЛЕРИ ЖАБЛЯНОВ: Благодаря Ви, госпожо Дукова.
Има ли реплики към изказването на госпожа Дукова? (Реплика от народния представител Стоян Мирчев.)
Господин Мирчев, Вие? Не можете …, да.
Няма реплики.
Предоставям думата за изказвания.
Заповядайте, господин Богданов.
КРАСИМИР БОГДАНОВ (ОП): Уважаеми господин Председател, уважаеми госпожи и господа народни представители!
Измина една година от влизане в сила на Закона за предучилищното и училищното образование и, разбира се, с многото промени, които се случиха в сферата на образованието, ние виждаме и ефекта от тези промени. Определено, залагайки за десетилетия напред показатели, по които ще определяме и с които ще се стремим да повишим качеството на образованието, видяхме и някои моменти, които, разбира се, търпят критика и които заслужават да бъдат променени.
Всички Вие, уважаеми госпожи и господа, си спомняте, че когато беше внесен този Закон за разглеждане преди няколко години, имаше изключително задълбочена, професионална и обществена дискусия и в крайна сметка тя доведе до там, че вносителите възприеха доста от разумните предложения, които бяха направени. Сега имаме Закон, който се ползва с относително обществено доверие и най-вече в професионалните среди в сферата на образованието.
Какво предлагате Вие, уважаеми колеги от „БСП за България“? Предлагате, по познатия маниер от Четиридесет и четвъртото народно събрание, Законопроект, който е на парче, който не е свързан с никакви дебати, с никакви дискусии, още по-малко с вземане на мнението на останалите политически формации. Вие дори не ни попитахте дали имаме някакви промени в този смисъл и дали не е редно, когато ще се прави реконструкция на Закона за предучилищното и училищното образование, все пак тя да бъде цялостна и да решава някакви важни, фундаментални въпроси.
Бих попитал: Вашият Законопроект какви въпроси решава на образованието? Решава ли въпроса със справедливото разпределение на делегираните бюджети например? Решава ли въпросите, свързани с ранната социализация на децата – важни проблеми, които засягат обществото и които ние вече виждаме, че носят определени негативи? Решава ли проблемите с качеството на образованието? Решава ли въпроса с авторитета и достойнството на учителя, ако щете и достойното заплащане на учителската професия? Всичко това са въпроси, които за Вас явно не са чак толкова важни и за сметка на това Вие сте акцентирали върху някои козметични промени. Например промяна в наименованието на професионалните гимназии. Какъв проблем решава това дали професионалната гимназия ще се казва така, или ще се казва техникум? Същностно променя ли се фундаментът на тази част от българската образователна система? Не, променя се само наименованието.
Що се касае до частните училища. Бих поставил въпроса и на Министерството на образованието и науката: колко частни училища са се възползвали до момента от публичното държавно финансиране. Доколкото знам, към момента няма заявени… (Реплика от народния представител Стоян Мирчев.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ВАЛЕРИ ЖАБЛЯНОВ: Господин Мирчев, моля Ви!
КРАСИМИР БОГДАНОВ: … към момента няма заявени, господин Мирчев, никакви желания от страна на частните училища да се възползват. Вие знаете, че в Закона има клауза, която не създава условия и възможности частните училища да имат интерес да ползват публични средства.
Всички Ваши предложения, които изтъквате, разбира се, без да влизам в патетичния тон, който преди малко слушахме и, с който описахме една трагична обстановка в системата на българското образование, смятам, че, макар и да има разумни предложения в част от това, което ни предлагате, да речем, ние също сме защитавали при приемането на Закона тезата за единен учебник само че няма как да Ви подкрепим в този смисъл, тъй като нашето предложение беше да има един учебник по предметите от историческия цикъл, по география на България, по музика. Това именно са учебните предмети, по които обикновено се правят тълкувания, които ние смятаме, че в обучението на нашите деца не са правилни и авторските колективи определено трябва да имат единно становище поне що се касае до тези части от българската история.
В този смисъл мога да заявя от името на групата „Обединени патриоти“, че ние няма как да застанем в подкрепа на Вашия Законопроект. Ще гласуваме „въздържали се“ и така ще се обърнем с призив към Вас: дайте да задълбочим малко повече дискусията. Смятам, че нищо няма да загубим, ако след няколко месеца, след обществени дебати и след съвместна работа между парламентарните групи стигнем до единни предложения и когато правим реконструкция на Закона, тя наистина да бъде стойностна, качествена и смислена, а не само да преследваме политически дивиденти от едно такова предложение. Вече се нагледахме на доста такива Ваши. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ВАЛЕРИ ЖАБЛЯНОВ: Благодаря Ви, господин Богданов.
Думата за реплика има господин Стоян Мирчев.
Заповядайте, господин Мирчев.
СТОЯН МИРЧЕВ (БСП за България): Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Уважаеми господин Богданов, дискусията по този Законопроект и по промените, които в момента ние предлагаме, се води вече над две години. Така че да ми казвате, че тепърва ще предстои някаква дискусия е смехотворно. Другото, което е смехотворно, е да говорите за Закон, който никога не сте чел, и ще Ви кажа защо мисля така. Извинявайте, но така звучите.
Този Закон, ако сте го чел, знаете, че влиза поетапно и финансирането на частните училища се активира чак от 2018 г. Така че ние в момента не можем да говорим за лавинообразно покачване на желания от страна на частните училища с държавно финансиране, поради простата причина, че тази поправка в Закона, тоест този текст в Закона още не се е активирал на практика. Той влиза в сила от 2018 г.
Господин Богданов, ще Ви върна тук в момента, в който в здравната система парите започнаха да изтичат към частните болници. Тогава те също не бяха толкова много, а в момента са с такива размери, че се чудим какво да правим с държавните, защото средства за тях не достигат. Така че, господин Богданов, и дискусията я има от много време, и финансирането – обясних Ви точно каква е реалността с финансирането.
Това, което предлагаме, са конкретни решения. В изказването си ще говоря по-конкретно и по тях, но те са свързани с проблеми, на които ние сме свидетели вече над една година. Проблеми, за които говорихме при първоначалното приемане на Закона, че ще станат реалност, и те стават реалност. И в момента, това което предлагаме, единствено е да предотвратим колапса на системата.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ВАЛЕРИ ЖАБЛЯНОВ: Благодаря Ви, господин Мирчев.
Други реплики?
Реплика ли, господин Витанов? Заповядайте.
ПЕТЪР ВИТАНОВ (БСП за България): Благодаря Ви, господин Председател.
Провокиран съм от ракурса на разговора и бих искал да акцентирам върху един друг аспект.
Първо, по отношение на самото наименование. Може да Ви се стори маловажно, но за мен е показателно. Как може въобще да бъде предучилищно образование, при положение че в българския език „образование“ означава, първо, процес на обучение и целенасочено получаване на някакви знания и, второ, система от различни по степен училища, които дават определена квалификация? И двете определения говорят, че предучилищното образование е един нонсенс.
Второ, обучението предполага такава личностна зрялост, при която детето може да отложи своите мотиви или цели. Тоест водеща роля при едни шест-седемгодишни по възраст деца винаги има играта, а не обучението. И във възрастта, всъщност до шест-седем години личността е неспособна да участва в учебната дейност. Разбира се това може да се учи под формата на игра или спонтанно.
МИЛЕНА ДАМЯНОВА (ГЕРБ, от място): То така го пише в Закона.
ПЕТЪР ВИТАНОВ: Апропо, апропо!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ВАЛЕРИ ЖАБЛЯНОВ: Може ли без реплики от залата? Господин Витанов не влизайте в диалог.
ПЕТЪР ВИТАНОВ: Този механичен превод и преписването на Закона е атестация и за качеството на част от текстовете.
Искам да кажа още нещо по отношение на ефекта, тъй като господин Богданов говори за ефекта и за равносметката. През 2016 г. и 2017 г. се наблюдава рязко увеличаване на агресията в училището. Само за няколко месеца две деца бяха убити от свои съученици при, наглед ежедневни, елементарни и конфликтни ситуации. Една от ефективните мерки за регулиране на агресията с насилие е насищането в училище с представители на помагащите професии. Е, как да стане това, когато практикуващите тези професии са наречени „педагогически специалисти“ – говоря за психолозите, логопедите и педагозите.
МИЛЕНА ДАМЯНОВА (ГЕРБ, от място): За да им се води педагогически стаж и …
ПЕТЪР ВИТАНОВ: И последно. Прибавете към това по-ниското заплащане и мотивацията, респективно на тези хора, е нула. Благодаря Ви. (Единични ръкопляскания.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ВАЛЕРИ ЖАБЛЯНОВ: Благодаря Ви, Господин Витанов.
Има ли други реплики към изказването на господин Богданов?
Заповядайте, госпожо Дамянова.
МИЛЕНА ДАМЯНОВА (ГЕРБ): Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги народни представители, ще спазя процедурата, тъй като трябва да правим реплика на изказването на господин Богданов, а не по принцип да говорим за Закона, макар че, колеги, много ясно е записано в Закона, че образованието е процес на обучение, възпитание и социализация, и това винаги е било така, независимо дали говорим за детска градина или за училище. В детската градина обучението се случва чрез игра и това е записано, но както и да е.
Благодаря Ви, господин Богданов, че обърнахте внимание на факта, че текстовете по чл. 10, касаещи финансирането на децата в частните училища и детски градини, влиза от 2018 г. Хубаво е, че и колегите вляво са го разбрали, защото по време на предизборната кампания се лееха едни изречения и факти как, видите ли, ние сме прехвърлили парите от общинските детски градини и държавните към частните, как заради това сме закрили общинските и държавните детски градини и училища и така нататък. Бих попитала колегите, и бих ги призовала да посочат едно такова училище, от което сме прехвърлили пари – от общинско, съответно в частно. Хубаво е, че сте го прочели, колеги в ляво.
Господин Богданов, тези неща трябва да се припомнят, за което Ви благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ВАЛЕРИ ЖАБЛЯНОВ: Благодаря Ви, госпожо Дамянова.
Да Ви припомня, че процедурата е реплика, а процедура „благодарност“ все още нямаме. Ако приемем процедура „благодарност“ в Правилника, напълно може да се вместите в нея.
Заповядайте за дуплика, господин Богданов.
КРАСИМИР БОГДАНОВ (ОП): Уважаеми господин Мирчев, дали съм прочел Закона или не, Вие поне сте свидетел в рамките на миналия парламент по нощните часове, в които заседаваше Комисията по образованието и науката, били сме заедно и предполагайки, че присъствайки на тези заседания, поне съм имал възможността да дискутирам и да дебатирам по тези въпроси. За съжаление, тогава Вие не бяхте толкова експанзивен, колкото сте в момента, което ме навежда на мисълта, че Вашата постановка към момента е да търсите политически дивидент от тези предложения.
Затова ще повторя още веднъж: подготвяме предложения, които са стойностни и смислени и които ще решат голямата част от проблемите, които видяхме, че предизвикаха някои неточности в Закона. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ВАЛЕРИ ЖАБЛЯНОВ: Благодаря Ви, господин Богданов.
За изказвания? Процедура?
Заповядайте, госпожо Йотова.
НОНА ЙОТОВА (БСП за България): Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги, предлагам процедура по удължаване на времето до изчерпване на дебата по темата и гласуването.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ВАЛЕРИ ЖАБЛЯНОВ: Благодаря Ви, госпожо Йотова.
Други предложения? Обратно предложение? Няма.
Подлагам на гласуване направеното предложение от госпожа Йотова за удължаване на времето по дебатите на Закона до изчерпване на дебата.
Гласували 144 народни представители: за 139, против 4, въздържал се 1.
Предложението за удължаване на времето е прието.
Продължаваме с обсъждането на Законопроекта.
Заповядайте за следващи изказвания.
ТАНЯ ПЕТРОВА (ГЕРБ): Уважаеми господин Председател, уважаеми народни представители, действащият от 1 август 2016 г. Закон за предучилищното и училищно образование в най-голяма степен изразява настъпилите промени в общественото развитие в регулираната от него област и отговаря на очакванията на участниците в системата, на обществото за по-качествен и пълноценен образователно-възпитателен процес. Благодарение…
ПРЕДСЕДАТЕЛ ВАЛЕРИ ЖАБЛЯНОВ: Може ли за тишина в залата. Извинявайте! Прекалено шумно е.
ТАНЯ ПЕТРОВА: Благодарение опита на директорите на училища и учителите, училищната образователна система е в динамично равновесие и въвеждането на нови промени преди началото на новата учебна година, които нямат доказан положителен ефект, ще предизвикат хаос и липса на стабилност, което не е в интерес нито на учителите, нито на децата, нито на родителите.
Някои от предложенията за промяна в Законопроекта:
„Децата от I до IV клас да повтарят клас“ – норма, която не отговаря на идеята и духа на Закона. Не е мярка срещу отпадане от училище, особено при децата от уязвимите групи. Началната училищна възраст е времето, в което децата изграждат своите базови умения за учене. Поставянето на количествени оценки и повтарянето на клас насочват отговорността за успеха или неуспеха на ученика върху самият нещо.
Във Финландия, която е лидер по образователни резултати в Европа, когато някой има проблем или изостава, училището не го изключва, а получава подкрепа от ученици, учители, от цялата училищна общност. Училището е основната среда на детското развитие.
„Отмяна на правото на учителя да избира учебника, по който да работи със своите ученици и въвеждане на неограничено количество учебни помагала“. Децата са различни и учат, използвайки много източници и всичките си сетива. И в момента децата учат по един учебник – този, който е избран от техния учител.
Предложението в Законопроекта отнема свободата на избор на учебник от учителя, което показва липса на доверие към учителите, в частност към родителите, тъй като изборът на учебници се съгласува с Обществения съвет. Възприема напълно погрешна логика, че децата са еднакви и че спрямо тях може да се прилагат универсални инструменти. Крие огромен корупционен риск и липса на всякакви гаранции за обективен и прозрачен избор.
Големият брой помагала, който се предлага, ще има косвен ефект и върху още един проблем в основното училище – тежестта на раниците. И сега ученическите чанти са достатъчно тежки, а подобна идея със сигурност ще ги натовари допълнително, особено ако учителите в съответното училище не са доволни от одобреният по съответният учебник и разчитат на допълнителни сборници.
Същевременно трябва да отбележа, че е необходимо да се изискват от нас, работещите в системата, разработени електронни учебници, помагала и платформи, които да предоставят избор за алтернативно обучение по различните предмети.
„Най-малко 30 работни дни за един атестационен период платен отпуск по чл. 161 от Кодекса на труда за повишаване на учителската квалификация“ – норма, която е недопустима за училищен бюджет. Училището трябва да стимулира по-високата квалификация, да я обвързва с резултатите, да създава условия за прилагане на инструменти за привлекателно образование в училището, което означава по-високо заплащане на учителския труд.
В предложението не е отчетен необходимият финансов, човешки и организационен ресурс за осигуряване на заместващи на отсъстващите учители и как това ще се отрази на учениците, как ще се обясни на техните родители. Няма нормативна пречка и в момента броят на часовете за квалификация на учителите да е по голям от 48 – 100, 200. Това е решение на всяко училище и е само в неговите възможности.
В каквото и състояние да се намира днешното ни основно и средно образование има един огромен знак плюс, заради който си струва понасянето на всички минуси – свободният избор. Свободата да избираш отдалечава децата от абсолютно сбъркания и неприложим модел в миналото, който трябваше да обучава всестранно развити личности. Повече от две десетилетия е налице една от най-важните предпоставки за успешно и градивно образование в ученическите години – възможността да избираш какво да учиш. Въпрос на избор, понякога и на средства е детето да изучава само това, към което проявява интерес.
Предложението да се възстановят техникумите, като нов вид специализирани училища, е дублиране на професионалните училища. Те, заедно с профилираните гимназии, съставят едно ядро от учебни заведения, които предлагат качествено и конкурентно образование. Много от тях далновидно и мъдро излязоха от рамките на институции, чието единствено задължение е преподаването и функционират като изпитни центрове за получаване на международно признати дипломи за средно образование и езикови сертификати. Успешно работят в сътрудничество с бизнеса. Поддържайки тесни контакти с наши и чужди университети, те улесняват приема на възпитаниците си в тях.
Отпадането на държавното финансиране на частните училища би било сериозно отстъпление на държавата от ангажимента за насърчаване на образованието, което е обществено и солидарно дело. Необходимо е време да се развие частното образование в повече населени места, не само в столицата; да се анализира и оцени процесът на въздействие – колко частни училища ще се възползват от тази възможност, която влиза в сила от 2018 г.; какъв ще е ефектът от това върху достъпността на тези училища за децата и родителите; колко от училищата са кандидатствали за такова финансиране и защо; какъв обществен ресурс е насочен към частните училища и какъв е ефектът от това върху осигуряването на равен достъп и качествено образование за всяко дете. Едва след такъв анализ би следвало да се вземе решение за продължаване или за прекратяване на държавното финансиране, или за промяна на условията за допустимост.
Относно въвеждането на норми, насочени към дисциплиниране на учениците. Решаването на проблемите преминава през подобряване на доверието и взаимодействието между семейство, училище и държавни органи, които са извън образователната система. Съгласуваност, координация и взаимодействие между участниците в образователния процес е успешният път за намаляване на агресията. Добри резултати се постигат, ако е налице работещо интегриране между образователната и социалната среда.
Училищното образование трябва да бъде съсредоточено в създаването на среда, която мотивира всеки ученик да усъвършенства знанията си през целият си живот, да усвоява новите технологии, да развива предприемачески дух и умението да поема социална отговорност.
Убедена съм, че децата са готови за промените, трябва само да бъдат убедени възрастните.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ВАЛЕРИ ЖАБЛЯНОВ: Благодаря Ви, госпожо Петрова. (Единични ръкопляскания от ГЕРБ.)
Имате дума за реплики към изказването на госпожа Таня Петрова.
Госпожа Ирена Атанасова. Заповядайте.
ИРЕНА АНАСТАСОВА (БСП за България): Господин Председател! Госпожо Петрова, три неща. Въвеждането на нововъведение в началото на учебната година ще наруши динамичното равновесие на системата. Вие нима мислите, че тя сега е в динамично равновесие?! Нима мислите, че миналата година, когато от 1 август влезе в сила новият Закон и започнахме учебната година с четири от 19 стандарта, и до Нова година по лъжичка се подаваше стандарт след стандарт, системата беше в страхотно равновесие, динамична?!
Другата ми реплика е относно това, че при един учебник, естествено, че ще са необходими доста помагала, в зависимост от нивото на децата в паралелката, според преценката на учителя – и това е хубавото. Вие мислите, че сега те не носят помагала и раниците им са леки?! Знаете ли кога ще са леки раниците им? Когато държавата отдели достатъчно ресурс и както в някои други държави децата имат комплекти учебници вкъщи и комплекти учебници в училище. (Реплика от народния представител Снежана Дукова.) Не, те сега нямат. Сега оставяме, госпожо Дукова, старите учебници по един комплект в класните стаи, за да могат да се ползват.
Свободата да избират. Дадена е страхотна свобода в момента на децата. Свободата да избират. От какво? Те избират от това, което им се предлага. Нима мислите, че имат такъв богат избор в момента? Поинтересувайте се какво избират за часовете от задължително избираемите и факултативните – това, с което разполага училището. Това избират. Ако това наричате свобода…?! Свободата е да се осигури ресурс, така че училищата да могат да си позволят да привличат външни кадри, според желанията на децата. (Частични ръкопляскания от „БСП за България“.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ВАЛЕРИ ЖАБЛЯНОВ: Благодаря Ви, госпожо Анастасова.
Следваща реплика – Теодора Халачева, заповядайте.
ТЕОДОРА ХАЛАЧЕВА (БСП за България): Благодаря Ви, господин Председател.
Уважаеми колеги народни представители, уважаема госпожо Петрова! В своите изказвания Вие говорихте за средата в училищата. Ами, да поговорим за това.
Става въпрос за един от основните проблеми в училище, а именно растящата агресия. Господин Витанов също засегна този проблем: растящите нива на агресия и шокиращите прояви на насилие. (Реплика от народния представител Снежана Дукова.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ВАЛЕРИ ЖАБЛЯНОВ: Може ли без реплики от място, госпожо Дукова. Вие имахте възможност да говорите 12 минути необезпокоявана. (Шум и реплики в залата.)
Продължете, госпожо Халачева.
ТЕОДОРА ХАЛАЧЕВА: Изследванията на българските психолози по проблема с агресията доказват, че една от основните причини е и физическата среда в българските училища. Това беше споменато също и на кръгла маса, организирана от Комисията по въпросите на децата, младежта и спорта, а също и от Държавната агенция за закрила на детето.
Използвам възможността да Ви попитам защо не е приет стандарта за физическата среда в българските училища? Не е ли съобразно той да бъде приет от Народното събрание, а не от министъра? За да не се получава случаят, както в първото правителство на ГЕРБ, когато с решение на министъра на здравеопазването площта за едно дете в детска градина беше намалена от 8 на 4 кв.м. Благодаря Ви. (Ръкопляскания от „БСП за България“.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ВАЛЕРИ ЖАБЛЯНОВ: Благодаря Ви, госпожо Халачева, за репликата.
За следваща реплика – господин Мирчев, заповядайте. (Реплика от народния представител Снежана Дукова.)
СНЕЖАНА ДУКОВА (ГЕРБ, от място): Все наляво гледате.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ВАЛЕРИ ЖАБЛЯНОВ: За реплика ли? (Реплика от народния представител Снежана Дукова.)
Ще Ви дам възможност.
СТОЯН МИРЧЕВ (БСП за България): Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги, уважаема госпожо Петрова! Вие в изказването си казахте за сбъркания модел преди 1989 г., в миналото. Само ще Ви припомня, че тогава България беше на едно от челните места по образование. (Шум и реплики от ГЕРБ.) Неграмотността беше сведена до минимум. В момента функционалната неграмотност е 40%.
И защото сте дясна партия ще завърша с така наречения „сбъркан модел“. През 1971 г. в България идва Маргарет Тачър – един от най-десните политици в историята на човечеството, и тя е напълно впечатлена от българското образование и това го казва по радио „Би Би Си“ Лондон. И английската образователна система заимства редица модели от нашата образователна система тогава. (Реплики от ГЕРБ.)
Така че не ми говорете за „сбъркан модел“, при положение че преждеговорящият колега от „Патриотичния фронт“ каза, че се подготвят промени в чисто новият Ви „мерцедес закон“, който се оказва, че за нищо не става. Благодаря. (Реплика от народния представител Снежана Дукова.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ВАЛЕРИ ЖАБЛЯНОВ: Благодаря Ви, господин Мирчев.
Процедура ли искате, госпожо Дукова?
Заповядайте по начина на водене. (Реплики от ГЕРБ.)
СНЕЖАНА ДУКОВА (ГЕРБ): Трябваше, първо, дупликата, разбира се, но то трябва да се чете и Правилникът.
Уважаеми господин Председател, към Вас ми е репликата и тя е категорична! Всички председатели, които водят заседанията на парламента, обикновено пропорционално разпределят думата във всички сектори на залата. Вие през цялото време гледате само вляво. Не знам защо? Всъщност знам! Това, първо. (Силен шум.)
Искам да запазя динамично равновесие в себе си и в колегите си, и да кажа, че образованието, господин Председателю, е консенсусна територия.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ВАЛЕРИ ЖАБЛЯНОВ: Това по начина на водене ли е?
СНЕЖАНА ДУКОВА: Да, да.
…направете я такава и когато Вие водите, защото иначе ще Ви упрекна в специална дискриминация по отношение на моите колеги. (Силен шум.) Много моля! Иначе, бих казала много неща. Господин Председател, нека от тази трибуна се говори изключително и само по темата! А иначе, дали в Лондон българското образование е въведено…? Не си спомням…
ПРЕДСЕДАТЕЛ ВАЛЕРИ ЖАБЛЯНОВ: И Вие не сте по темата в момента, госпожо Дукова.
СНЕЖАНА ДУКОВА: Не си спомням. (Ръкопляскания от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ВАЛЕРИ ЖАБЛЯНОВ: Благодаря Ви за процедурата.
Наистина по-често гледам в ляво. (Реплики от ГЕРБ.)
Ще се коригирам в погледа си, но имам и уставни задължения. (Оживление. Шум и реплики.)
Дуплика – заповядайте, госпожо Петрова.
Имахте остри реплики, очакваме Вашата дуплика.
ТАНЯ ПЕТРОВА (ГЕРБ): Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги народни представители отляво! Само госпожа Ирена Анастасова е човек, който работи дълги години в системата на средното образование и бих казала, че разбира от средно образование. Безспорно с нея обаче не разбираме по един и същи начин понятието „свобода“. Аз смятам, че и сега българските учители имат свобода в избора си на учебници, на учебни помагала, на методи на преподаване и обучение в училище.
По отношение на колегата Мирчев. Колега Мирчев, Вие сте значително по-млад човек, но този императивен тон, с който говорите от трибуната, не е достоен тон. Говорим за миналото, свързано с предложението в Законопроекта да се възстанови наименованието – техникуми на специализирани училища. Това беше препратка към миналото, а сегашните професионални училища имат същото съдържание, както това, за което говорите Вие.
По отношение на другата – младата колежка, бих казала, че мерки срещу агресията няма във Вашия Законопроект.
Защо не е приет стандартът за физическа среда? Естествено, аз като народен представител няма как да отговоря на този въпрос. На този въпрос отговаря Министерството на образованието и науката. (Ръкопляскания от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ВАЛЕРИ ЖАБЛЯНОВ: Благодаря Ви, госпожо Петрова. (Реплика от народния представител Станислав Иванов.)
По начина на водене?
Заповядайте.
СТАНИСЛАВ ИВАНОВ (ГЕРБ): Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Надявам се, че не съм разбрал, но се консултирах с колеги, които също са Ви чули преди малко какво сте казали.
От високата трибуна, на която седите в момента, уважаеми господин Председател, Вие казахте преди малко, ако греша ме поправете, че гледате наляво, защото се водите от уставни задължения. Вие сте председател на Народното събрание – пръв сред равни, и нямате право на политически пристрастия от тази висока трибуна. (Ръкопляскания от ГЕРБ.)
Питам: ако сте го казали, не само трябва да се извините, а според мен трябва да понесете и по-голяма санкция, защото нямате право по никакъв начин да политизирате тази трибуна, на която седите в момента и този висок стол, на който сте. (Шум и реплики от „БСП за България“.)
Така че, помислете си. Пак казвам – дано да не сте го казали, ще изискаме стенограмата и ще проверим. Ако сте го казали, ще има последствия. Благодаря. (Шум и реплики от „БСП за България“. Възгласи: „Еееее!“. Ръкопляскания от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ВАЛЕРИ ЖАБЛЯНОВ: Господин Иванов, Правилникът на Народното събрание е и устав. (Силен шум.)
СТАНИСЛАВ ИВАНОВ (ГЕРБ, от място): Няма такова нещо… (Силен шум и реплики.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ВАЛЕРИ ЖАБЛЯНОВ: Заповядайте.
Вие по каква процедура, извинете?
По начина на водене.
Заповядайте.
ГЕОРГИ СВИЛЕНСКИ (БСП за България): Благодаря, господин Председател.
Уважаеми колеги народни представители, правя процедура по начина на водене.
Господин Председател, Вие в момента изпълнявате функцията на председател, Вие сте представител на Българската социалистическа партия, която е политическа партия и като такъв може да говорите каквото искате от тази трибуна.
Защото, колеги, тук ние сме политици и това го разберете веднъж завинаги. Политиците говорят политически, а експертите говорят експертно, където му е мястото. Тук, това Народно събрание, е парламент. Това значи да се говори от политици, а не да се говори от експерти.
И не може да правите забележки, когато даден човек говори политически, защото всеки един от Вас тук е представител на политическа партия и като такива бъдете честни към Вашите избиратели. Благодаря Ви. (Ръкопляскания от „БСП за България“.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ВАЛЕРИ ЖАБЛЯНОВ: Благодаря Ви, господин Свиленски.
Други процедури по начина на водене има ли? Няма. Изчерпаха се.
Продължаваме с изказванията по Закона.
Заповядайте, уважаеми народни представители.
Гледам само надясно, заповядайте. (Оживление. Шум.)
Госпожо Ирена Анастасова, заповядайте. (Реплики.)
Има и обективни дадености.
ИРЕНА АНАСТАСОВА (БСП за България): Моля за удължаване на времето.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ВАЛЕРИ ЖАБЛЯНОВ: Удължете времето на парламентарната група с пет минути.
Заповядайте, госпожо Анастасова.
ИРЕНА АНАСТАСОВА: Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги!
Действащият Закон за предучилищното и училищно образование, както вече многократно стана ясно и в тази зала, е такъв от август миналата година. Това е почти една година. Много детайлно съм се запознала със становищата по този наш Законопроект за изменение на Закона. Включително и в залата, тук, сега бяха изказани становища, че е твърде рано да се правят промени. Трябва да дадем време да се откроят проблемите, трябва да видим кои разпоредби на Закона не работят, или работят не както ни се иска и така нататък.
Затова ще направя малка ретроспекция. Преди действащият Закон за народната просвета действа от 1991 г. От 1999 г. действа Законът за степента на образование, учебния план и общообразователния минимум. Всъщност този Закон, колеги, нанесе най-големи щети на образованието, защото благодарение на него бяха въведени нови учебни планове, нови учебни програми, следователно учебно съдържание и учебници. Тук проф. Станилов на заседанието на Комисията беше прав като каза, че неща, които преди влизането в сила на този Закон от 1999 г. се изучаваха например в седми клас, сега се изучават в четвърти клас. Е, няма как да искаме да се постигнат значителни успехи, да се овладяват знания и умения с абстрактни понятия и със съдържание, несъобразено с възрастта на децата.
Защо казвам всичко това? Че има проблеми вече беше ясно и през 2002, 2003, 2004 и 2005 г. и до ден-днешен. И ние продължихме – едно правителство щеше да приема Закона, второ щеше да приема, трето, то бяха обществени обсъждания, но беше ясно, че системата буксува, резултатите ги видяхме. Това е по отношение на учебното съдържание.
По отношение на финансирането. Преди 10 години бяха въведени делегираните бюджети. Досега тяхната философия действа без корекции, въпреки многократни обсъждания, коментари, че делегираните бюджети по начина, по който бяха въведени, направиха добрите училища още по-добри и затъващите още по-затъващи. И въпреки всичко, Вие виждате, това е вече 10 години.
Защо го казвам това? Защото според мен – да, твърде рано е да правим промени в един Закон, който действа от 1 август миналата година, но след като се налага, трябва да ги направим. Жалко е, че се налага да правим промени в един Закон една година след неговото действие, но така се получава. Другият вариант е да чакаме – година, две, три, пет, както чакахме с действието на предишните закони.
Аз съм убедена, че Вие, колеги, сами ще предложите промени в Закона, дори знам, че се работи по това от експертите на Министерството. Това също е признание за качествата на Закона. Когато при обсъждането в Комисията се говореше, че, видите ли, в момента Законът се апробира, аз честно да Ви кажа първоначално онемях. Как може да говорим, че апробираме нещо в рамките на една цяла система, каквато е образованието? Излиза, че ние подложихме системата на този експеримент, за да видим какво ще се случи. Е, виждаме какво ще се случи. (Реплика от народния представител Милена Дамянова.)
Не, госпожо Дамянова, вижте стенограмите, не е наша теза това! (Реплика от народния представител Вежди Рашидов.)
Искам да говоря по същество по нашите предложения. Прав сте, господин Рашидов.
Стандартите. Защо стандартите – част от тях и то определени стандарти, трябва да бъдат приемани според нас от Народното събрание? Разбира се, тук не съм съгласна с мотивите, че, видите ли, това щяло да бъде груб политически натиск. Тогава Законът за какво е – нали Законът го приема Народното събрание, груб политически натиск?! Разбира се, че се разработват от експертите в МОН, разбира се, че се предлагат и от Министерския съвет и Народното събрание ги приема или не, но не приемам тезата, че стандартите трябва да се разработват в Министерството, защото това е експертният поглед.
Колеги, и сегашните стандарти бяха разработени от експертите в Министерството. Страшно експертно разработени! Ние виждаме какво се случва. Да не говорим, че за някои от стандартите – сега отиваме на вариант, за да не ги променяме изцяло, ще кажем, че само някои корекции правим, а те са важни и съществени корекциите, които ще бъдат направени. Така че не приемам тезата Ви, че стандартите, някои от тях, дори мога да кажа кои, за да видим колко са маловажни според Вас, за учебния план, за общообразователната подготовка, за придобиването на квалификация по професии, за статута и професионалното развитие на учителите, за финансирането на институциите – нашата теза е, че тъй като по този начин, чрез стандартите се уреждат важни обществени отношения, затова те трябва да бъдат приети от Народното събрание. Аз не виждам това да са маловажни обществени отношения. Това, което Ви прочетох.
По въпроса за единния учебник, колеги. Тезите, които бяха изложени на заседанията на Комисията – аз съм участвала в телевизионни дебати, включително с господин Кицевски като представител на „Просвета“, включително с други представители на частните издатели и тази теза не ми беше нова, знаех я. По-скоро бяха нови останалите тези на някои от останалите представители, но в крайна сметка те бяха в един хор – колко е ужасно предложението да се учи по един учебник, как това било изключително ретроградно, как по този начин работила образователната система само в Гърция – от времето на полковниците, тоест на военната хунта, как това нещо било валидно само в Мозамбик, освен в България.
Колеги, не знам Вие, почти всички сте родители и някои от Вас и баби, и дядовци. Не знам дали Вие сте отваряли учебниците на Вашите деца? И ако сте ги отваряли, доволни ли сте от това, което видяхте? Как на едно дете…
МИЛЕНА ДАМЯНОВА (ГЕРБ, от място): Това е друга тема!
ИРЕНА АНАСТАСОВА: Не е друга тема и не апострофирайте, ако обичате! Как на едно дете в трети клас, колеги, ще му обясните какво е маса и обем на телата? Как на едно дете в шести клас, тук мога да Ви подложа на тест, дали и Вие ще отговорите на въпроса, кои са принципите на Търновската конституция, и кои десет либерални и десет демократически партии по време на приемането на Търновската конституция са функционирали в България?
МИЛЕНА ДАМЯНОВА (ГЕРБ, от място): В Закона не ги пише тези неща!
ИРЕНА АНАСТАСОВА: Защо го казвам всичкото това? Защото тези учебници, за които Ви говоря, колеги, бяха създадени в рамките на законова нормативно уредена разпоредба за много учебници.
Имаше един период с три броя учебници, след това имаше един период с „n“ броя учебници. Ето такива учебници създадохме. Защо мислите, че когато децата ни ще учат по един учебник, ще е нещо много страшно?
Оценяването на един учебник ще бъде извършено от българските учители, по начина, по който се извършва оценяването на три учебника или на „n“ броя учебници. И така ще победи най-добрият.
С допълнителните помагала, всеки един учител ще може да оценява нивото на децата в паралелката, в която преподава и да използва съответното за това помагало. Ниско, средно или по-високо равнище.
Другите институции. Нашето предложение е, че когато има идентифицирани проблеми, другите институции, които имат задължението да работят с проблемните деца, трябва в 15-дневен срок да ни върнат писмен отговор в училищата за предприети мерки. Какво лошо видяхте в това? Да, ще ми кажете, че те и сега са задължени. Задължени са по Закона за Административнопроцесуалния кодекс, но мислите ли, че го правят? Защо да не запишем това тяхно задължение в наш закон? Лично аз съм се сблъсквала с абсолютно безхаберни социални служби и отдели за „Закрила на детето“, които по никакъв начин не са откликвали на нашите, включително и писмени сигнали.
Така че аз не виждам нищо лошо в това, колеги! А иначе много добре, пожелателно, много добре звучи, че „интегрираната политика за работа с децата ще е успешна“. Само че някак не ни се получава.
По въпроса за частните училища. Член 10, ал. 3, чиято отмяна ние искаме, гласи така: „Когато частните детски градини и частните училища получават държавна субсидия, те могат да извършват дейности срещу заплащане, само извън финансираните от държавата“.
Като директор на училище многократно съм задавала въпроса в Министерството да ми кажат: единният разходен стандарт какво включва? То е ясно, че включва разходите за заплати, за режийни на сградите, но да ми кажат в проценти, колко процента за това, колко процента за другото. Така и не съм получавала отговор.
В тази връзка е интересно как ще се идентифицират точно за кои дейности ще се финансира частното училище? Имаше един вариант – работен, в който се казваше „по обучение“.
Госпожа Дукова, също го употреби това. Разходите „по обучението“. Кои са разходите „по обучението“? Разходите за заплати? Разходите за осъществяване на техническите средства? Кои са разходите „по обучение“?
И тогава, за какво трябва да плащат родителите? Няма нищо лошо в това, че искаме и считаме, че всички деца са деца на България. Това е така. Срещу това никой не спори. След като всички са деца на България, защо детските надбавки са с праг? Нима тези родители, които са с високи доходи, не са родили деца на България? Защо не даваме детски надбавки и на тях?
Когато един човек решава, че ще пътува с градски транспорт, той си плаща билетчето. Общината е осигурила транспорт, но когато реши, че пътува с такси, държавата не дотира с 1,60 лв. таксиметровия шофьор, защото той превозва някой, който е решил, че иска да ползва други условия и си плаща. (Ръкопляскания от „БСП за България“.)
Уважаеми колеги, аз не казвам, че всички наши предложения не подлежат на коментар. Така е. И можеха да бъдат направени промени, и можеха да бъдат взети предвид Ваши предложения между първо и второ четене. Вие просто решихте, че този Закон, този Проектозакон и тези промени няма как да бъдат направени. Може би така сте решили към настоящия момент. Силно се надявам, че наесен ще е друго.
Ще ви кажа следното. Ще цитирам становище от документ на работодателските организации на директорите, които вчера незнайно защо в зала изразиха друго становище или по-скоро знайно защо.
„Когато изготвянето на справка или доклад стане по-важно от споделянето, диалога и съпричастието към детето и младия човек, значи е време да променим нещата“. Становище на работодателските организации на директорите.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ВАЛЕРИ ЖАБЛЯНОВ: Времето Ви, госпожо Анастасова, изтече.
ИРЕНА АНАСТАСОВА: Отдавна знаем, че е време да променим нещата, само че не ги променихме по най-правилния начин. Затова нека сега да го направим. (Ръкопляскания от „БСП за България“.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ВАЛЕРИ ЖАБЛЯНОВ: Благодаря, госпожо Анастасова.
Има ли реплики към изказването на госпожа Анастасова? Не виждам реплики.
Други изказвания?
Заповядайте, госпожо Захариева.
ГАЛЯ ЗАХАРИЕВА (ГЕРБ): Благодаря, господин Председател.
Уважаеми колеги! Интересен, сериозен дебат в комисиите, такъв е и в зала. Дебат, който е провокиран от внесен Законопроект от колегите от БСП, но дебат, който върна дебата и върху приетия и влязъл в сила почти преди година нов Закон за предучилищното и училищното образование. Нов Закон, който влезе, казах, в сила няма още една година и то за много малка част от учениците, и всякакви предсказания, гадания за неговия провал, за разрухата, за апокалипсиса, който очаква, за съжаление са само в сферата на опорните точки на нашите колеги вляво.
Законът, който приехме в Четиридесет и третото народно събрание, стана факт, благодарение на усилието и постоянството на Политическа партия ГЕРБ, но той, уважаеми колеги, не е Законът на ГЕРБ. Той е за Законът, в който се вложи трудът и мисълта, идеите, опитът на стотици учители, експерти, практици, синдикалисти и родители. Това е Закон, който мина през десетки обсъждания, с всички заинтересовани страни и всички мнения бяха отчетени.
Нещо повече, над 80 предложения на колегите отляво намериха място в Закона.
Ако някой днес иска да го руши и да променя, само за да печели някакъв предполагаем политически дивидент от самия факт на противопоставяне, ние няма да го допуснем.
Искам да припомня, че последният Мониторингов доклад на Европейската комисия даде висока оценка на България за реформите в тази сфера.
Това колеги, е единствената област, от която всички критики вече са свалени заради приемането на Закона за предучилищното и училищно образование.
Няма да пропусна също да напомня, че по времето на кабинета Орешарски, при управлението на БСП, внесеният от нас Законопроект така и не стигна до обсъждане. Нещо повече тогава и Вие, господа управляващи, не внесохте своята визия за развитието на системата.
Абсолютно лицемерие е да се твърди, че подкрепяте издигането на образованието като национален приоритет, а в същото време да се пречи съзнателно и с всички усилия на промяната.
И днес сме свидетели на поредната проява потвърждаваща думите ми. Днес, когато се усъвършенстват държавните образователни стандарти, когато всеки ден Министерството на образованието и науката и Министерският съвет предлагат и обсъждат мерки, гарантиращи обхващането и задържането на децата в училище, мерки за мотивиране на учителите, подготвя се промяна във финансирането, гарантираща и подкрепяща запазването на повече училища, и качествено образование в класните стаи, в тези училища, Вие предлагате да се връщаме назад, да отваряме старите опорни точки. Днес уважаеми колеги, Вие проявявате поведение не на национално отговорни политици, а за пореден път разчитате на партиен пиар.
Важно е да се знае, да се отбележи, да се повтори за пореден път, че всички мерки, които днес политическа партия ГЕРБ предприема в сферата на образование са логично надграждане върху основите на постигнатото от нашата партия през годините. Те логически произтичат от последователните действия на партията в тази насока по време и на двата ни мандата. Нещо повече, те стъпват на приетата през 2006 г. с мнозинство от политическите сили Национална програма, внесена, уважаеми колеги отляво, от Вашия министър-председател господин Станишев, подкрепена, уважаеми колеги, от Вашите колеги народни представители! Там, междувпрочем, както вече беше казано, е заложено и частичното финансиране на частните училища, което е трябвало да започне 2009 г., но днес Вие продължавате да го приписвате като аргумент на нас и да създавате настроения сред хората.
Финансирането в системата, казвате, е недостатъчно, искаме повече. През първия мандат на ГЕРБ постигнахме 20% увеличение на учителските заплати. В Бюджет 2016 г. бяха заложени 140 милиона за средно образование, от които 80 милиона за заплати. В Бюджет 2017 г. средствата за образование са над 223 млн. лв., което е най-високият ръст на средства в този сектор. През 2018 г. има предвидени над 330 млн. лв. само за заплати. Отделно са предвидени всички национални програми, които извън единните разходни стандарти, ще финансират и подпомагат българското образование.
Уважаеми колеги, от 2009 г. до 2017 г. единствено в бюджета за 2014 г. няма предложение за увеличаване на парите на учителите и заплатите им. Кой прави този бюджет? Правителството на господин Орешарски!
Темата за един учебник. Няма да я коментирам, колегите изключително подробно я разясниха, но държа да припомня нещо. В предложения между първо и второ четене на колегите от БСП по отношение на темата с учебника, Вие имахте много интересно предложение, което категорично гарантираше възникване на монопол. Там бяхте записали, че учебникът ще се избира по процедура, по договаряне, без обявление. Единственото, което липсваше във Вашето предложение, беше името на издателството.
Много интересна тема предизвика Вашето предложение за СПИ-тата – социално-педагогическите интернати. Изключително непонятно, непрофесионално, без доза на каквато и да е експертиза е появата на това предложение във Вашия Законопроект. Категорично срещу него се дефинираха всички институции, които имат отношение.
С това предложение Вие се обявявате срещу политиката на държавата в последните 10 г. за провеждане на най-сериозната реформа за деинституционализацията на децата. С това предложение Вие се намесвате в една система, която отдавна чака реформирането и това е системата за детското правосъдие. Нещо повече, бих искала да попитам в лично качество колегите ми от Сливенски многомандатен избирателен район от БСП – как два дни преди да се подпишат като вносители на това предложение, подкрепиха закриването на СПИ „Драгоданово“ и търсеха методи и начини, и се съгласиха с нас (Възгласи: „Браво, браво!“ и ръкопляскания от ПГ на ГЕРБ.), че трябва да се предприеме реформа там? Но само след два дни те са подписани като вносители на текст, който иска СПИ-то да бъде като една нова институция за деца.
Сигурно мога да говоря още, разбира се, и за помощните училища, защото две години… (Реплики от „БСП за България“). Не Ви е хубаво, знам. Не Ви е хубаво! Но помощните училища две години заливахте с негативна емоция и всявахте смут сред колеги, учители и родители, че тези училища ще бъдат унищожени; че учителите ще останат на улицата; че за децата няма кой да се погрижи. Днес, когато всички те се убедиха, че това не е вярно, и това няма да се случи, Вие отново отваряте темата и връщате, и се опитвате на гърба на болката на хиляди родители и на хиляди семейства да се заигравате с темата за подкрепата на децата със специални образователни потребности. Нито едно училище няма да бъде закрито. Нито един учител няма да е на улицата. Нито едно дете няма да остане без грижа. Напротив, всички заедно – институции и специализирани звена, ще работят с една-единствена цел – грижа за всяко дете и всеки ученик, съобразена с неговите индивидуални способности.
Да, знам, уважаеми колеги от опозицията, че за Вас със сигурност е партийно оправдано да предвещавате крах, хаос и неуспех, но е политически безотговорно да всяваш неоправдан и лъжлив смут за провал в образователната система.
Истината е, че Законът, който толкова изнервя БСП, защото явно им напомня за собствените им неуспехи и за времето, когато Европейската комисия оцени България със „слаб 2“ за реформи в образованието, дава възможности да се решат натрупани през годините проблеми и да се отговори на съвременните предизвикателства.
Ние, уважаеми колеги, депутатите от парламентарната група на ГЕРБ, категорично ще гласуваме „против“ Вашите предложения, не защото са предложения на БСП, а защото не приемаме политическо заиграване с темата „Образование“. Това е опасно и ще има дълготрайни и вредни последици за цялото общество и държавата. Ще гласуваме „против“, защото обсъждането на необмислени, непрофесионални и недалновидни предложения води единствено и само до създаване на трайно недоверие в системата. Ще гласуваме „против“, защото всички организации в сферата – професионални, синдикални, неправителствени, са „против“ концепцията и философията на Вашия Законопроект.
И понеже тук няколко пъти ни се цитираха текстове от различни класици, аз ще Ви прочета едно-единствено изречение от едно любимо есеистично произведение на всеки учител. То се казва „Аз съм учител“: „Аз съм войн! Всекидневно водя битки срещу надзъртащото насилие, страха, предразсъдъците, невежеството и апатията, но аз имам велики съюзници: интелигентността, любопитството, родителската подкрепа, индивидуалността, творчеството, вярата, любовта и смеха. Всички те се стичат под моите знамена и с тяхната подкрепа съм непобедим!“.
Вярвам, уважаеми колеги, че един ден България ще има само политици, които искрено и с отговорност ще бъдат част от великите съюзници на българския учител. Благодаря. (Възгласи: „Браво, браво!“, продължителни ръкопляскания от ПГ на ГЕРБ).
ПРЕДСЕДАТЕЛ ВАЛЕРИ ЖАБЛЯНОВ: Благодаря Ви, госпожо Захариева.
Уважаеми народни представители, на гости в Народното събрание са младежи от Ямбол, затова Ви предлагам да ги приветстваме. (Ръкопляскания.)
Продължаваме с изказванията.
Има ли реплики? Няма реплики.
В такъв случай, след като няма заявени изказвания, предлагам да преминем към гласуване на предложения Законопроект, № 754-01-14, внесен от Корнелия Петрова Нинова и група народни представители на 1 юни 2017 г.
Моля да гласуваме.
Гласували 187 народни представители: за 67, против 82, въздържали се 38.
Проектозаконът не е приет.
Процедура ли искате?
Заповядайте, госпожо Дамянова.
МИЛЕНА ДАМЯНОВА (ГЕРБ): Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги народни представители! Тъй като имаше технически проблем в залата с гласуването на господин Рашидов, много моля за прегласуване.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ВАЛЕРИ ЖАБЛЯНОВ: Максимално изчакахме господин Рашидов да гласува.
Решен ли е техническият проблемът? Не е решен?
Режим на прегласуване.
Гласували 188 народни представители: за 66, против, 84 въздържали се 38.
Проектозаконът не е приет.

Преминаваме към следващата точка от дневния ред за днес:
ПАРЛАМЕНТАРЕН КОНТРОЛ.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Колеги, обявявам почивка до 11,30 часа.
В 11,30 ч. започва парламентарният контрол.

(След почивката.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Уважаеми колеги, продължаваме с предвидения за днес:
ПАРЛАМЕНТАРЕН КОНТРОЛ.
Тъй като започваме в 11,30 ч., той ще бъде до 14,30 ч., удължен с евентуалните декларации от парламентарни групи.
Новопостъпили питания за периода от 14 до 20 юли 2017 г. от:
- народните представители Филип Попов, Цветан Топчиев, Иван Генов и Николай Иванов към Николай Нанков – министър на регионалното развитие и благоустройството, относно Северозападен район на България, политиката относно пътната инфраструктура. Следва да се отговори в пленарното заседание на 28 юли 2017 г.;
- народния представител Бюрхан Абазов към Румен Порожанов – министър на земеделието, храните и горите, относно липсата на анализи, визии и позиции на Министерството на земеделието, храните и горите за новата Обща селскостопанска политика (ОСП) след 2020 г. Следва да се отговори в пленарното заседание на 28 юли 2017 г.;
- народния представител Бюрхан Абазов към Румен Порожанов – министър на земеделието, храните и горите, относно забавяне на процедурите по мярка 72 от Програмата за развитие на селските райони. Следва да се отговори в пленарното заседание на 28 юли 2017 г.;
- народните представители Иван Валентинов Иванов и Георги Свиленски към Ивайло Московски – министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията, относно политиката на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията относно сигурността на летище София по време на председателството на Съвета на Европейския съюз през 2018 г. Следва да се отговори в пленарното заседание на 28 юли 2017 г.
Писмени отговори за връчване от:
- заместник министър-председателя Томислав Дончев на два въпроса от народния представител Димитър Данчев;
- министъра на околната среда и водите Нено Димов на въпроси от народния представител Георги Стоилов;
- министъра на земеделието, храните и горите Румен Порожанов на въпрос от народните представители Даниел Йорданов и Светла Бъчварова;
- министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията Ивайло Московски на въпрос от народния представител Даниел Йорданов;
- министъра на регионалното развитие и благоустройството Николай Нанков на въпрос от народния представител Николай Цонков;
- министъра на младежта и спорта Красен Кралев на въпрос от народните представители Весела Лечева и Христо Проданов;
- министъра на земеделието, храните и горите Румен Порожанов на въпрос от народния представител Ахмед Ахмедов;
- министъра на земеделието, храните и горите Румен Порожанов на въпрос от народните представители Хайри Садъков, Сергей Кичиков, Ерол Мехмед, Халил Летифов и Севим Али;
- министъра на образованието и науката Красимир Вълчев на въпрос от народния представител Таня Петрова;
- министъра на финансите Владислав Горанов на въпрос от народния представител Филип Попов;
- министъра на енергетиката Теменужка Петкова на въпрос от народния представител Красимир Богданов;
- министъра на земеделието, храните и горите Румен Порожанов на въпрос от народния представител Георги Стоилов;
- министъра на образованието и науката Красимир Вълчев на въпрос от народния представител Донка Симеонова;
- министъра на регионалното развитие и благоустройството Николай Нанков на въпрос от народния представител Виолета Желева;
- министъра на вътрешните работи Валентин Радев на въпрос от народния представител Надя Клисурска;
- министъра на вътрешните работи Валентин Радев на въпрос от народния представител Йордан Младенов;
- министъра на вътрешните работи Валентин Радев на въпрос от народния представител Йордан Йорданов.
Заповядайте, господин Свиленски – процедура.
ГЕОРГИ СВИЛЕНСКИ (БСП за България): Благодаря Ви, господин Председател.
Уважаеми колеги народни представители, уважаеми господин вицепремиер Каракачанов! Това е процедура по начина на водене, за да спазим Правилника.
Господин Председател, в рамките на законния срок, в който трябва да внесем нашите въпроси и питания, с проф. Румен Гечев сме внесли въпрос към министър Горанов. Въпрос, касаещ задължение към българската държавна хазна за над 50 млн. лв., и оставаме учудени, че в днешния парламентарен контрол министър Горанов го няма. Тоест ние си спазваме Правилника, който е закон в Република България, да внесем въпросите в съответните срокове, а министрите с лека ръка си пускат до Вас извинителни бележки, че отсъстват, че ги няма. Ще дам пример с господин Каракачанов, който всеки петък е тук и отговоря, виждам и госпожа Цачева идва. Тоест колеги, които са били народни представители и председател на българския парламент, знаят как се уважава тази институция, а министри, които за малко са влизали в тази зала – само докато ги изберат за министри, си позволяват да неглижират българския парламент.
Моля Ви, господин Председател, да влезете във функциите си на такъв и повече да не позволявате министри да подминават българския парламент, ходейки на почивка, ходейки на екскурзии, ходейки в командировки, а в програмата си всеки петък да си го зачеркнат като ден за българския парламент, и да бъдат тук на разположение на българските народни представители. Иначе, освен че се подиграват с нас като опозиция, с нас като народни представители, те се подиграват и с Вас като председател на Народното събрание, че не може да ги осигурите.
Надявам се за следващия петък всички тези министри, които са отсъствали, да се явят и да отговарят, докато отговорят на всички въпроси, да не казвам друга дума. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Свиленски.
Посоченият от Вас министър на финансите Владислав Горанов е поискал отлагане със седем дни на отговора по чл. 96, ал. 3.
Тя гласи следното: „Министър-председателят, заместник министър-председателят или министърът, до когото е отправен въпросът, може да поиска отлагане на отговора, но с не повече от седем дни от срока, определен по ал. 1“.
Абсолютно по нашия Правилник е действал. Няма как всички министри да са по едно и също време тук, но е ползвал основание за отлагане, което го има записано в нашия Правилник. Нищо не мога да направя.
Заповядайте, проф. Гечев, и Вие ли за процедура?
РУМЕН ГЕЧЕВ (БСП за България): Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Аналогичен дори по-тежък е случаят с колегата Ивайло Московски.
Вие обявихте от трибуната вчера, че той ще дойде днес и ще отговаря на въпроса, който сме му задали с колегата Свиленски. Два часа по-късно той си позволи да отмени Вашето решение и да поиска отлагане.
Искам да предупредя народните представители, колеги, и ръководството на парламента, че специално колегата Московски въобще не се е явявал през цялата сесия. Това е уникален български министър, който въобще не е идвал в парламента.
Искам да обърна внимание и да изискам, господин Председател, ако си мислят въпросните министри, че ще се разболеят следващия петък, предупредете ги да не се разболяват, защото ще ги очакваме да си изпълнят задълженията съгласно Конституцията на Република България.
Могат да отлагат, разбирам, че е спазен Правилникът. Нека обаче да се разбере, че министър може да отсъства от парламентарен контрол, първо, ако веднъж се наложи да има неотложен международен ангажимент. Неотложен международен ангажимент! Ние ще проверим следващия петък дали има такива ангажименти, защото наистина министрите са длъжни да се съобразяват с работата на парламента, а не ние с тяхната. Всички знаем, че дори и да има, в повечето международни ангажименти може да изпрати заместника си. По Конституция министрите са длъжни да отговарят тук на нашите въпроси.
Моля Ви да предупредите двамата министри да не шикалкавят, а следващия петък да се явят и да отговарят на въпросите ни, тъй като става дума общо за 60 млн. лв. народна пара, която може да бъде загубена.
Второ, това може да доведе и до загуби в стотици милиони, ако бъдат приведени наказания от Европейския съюз, така че въпросите са ни много сериозни. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаеми проф. Гечев.
Министър Московски е използвал същото основание, абсолютно съгласно нашия Правилник: чл. 96, ал. 3 всеки един министър има право да отложи със седем дни отговора си.
Другото са спекулации. Следващия петък ще видим. Нека да не предполагаме особено такива тежки предположения да се разболяват, не дай Боже. Има и други основания, ако въобще се стигне до отлагане.
Преминаваме към отговорите.
Започваме с Красимир Каракачанов – заместник министър-председател по обществения ред и сигурността и министър на отбраната, който ще отговори на въпрос от народния представител Петър Витанов относно разпродажба на военни клубове в страната.
Господин Витанов, заповядайте за въпроса.
ПЕТЪР ВИТАНОВ (БСП за България): Благодаря Ви, господин Председател.
Уважаеми господин Вицепремиер, госпожо Министър, колеги! По времето на земеделеца – министър на отбраната Николай Ненчев се взема решение за продажба на военни клубове в редица български градове, като Министерството на отбраната провежда усилена подготовка за тяхната продажба. Това например са градовете Крумовград, Момчилград, Разград, Средец, Самоков, Телиш, Симеоновград, Сливница, Белене.
Преди известно време е продаден и клубът в Нова Загора, като продажбата е извършена от Изпълнителна агенция „Военни клубове и военно-почивно дело“.
В началото на мандата си Бойко Борисов обяви, че спира приватизацията. Вие, в отговор на мой въпрос за проблемите във Военно издателство, заявихте в пленарната зала, че няма да допуснете продажба на държавно имущество.
Въпросът ми към Вас, господин Министър, е: защо се продават единствените места, които са със социално значение за военнослужещите от запаса и резерва? Какво ще предприеме Министерството, за да преустанови тази практика? Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря Ви, уважаеми господин Витанов.
За отговор – заместник министър-председателят по обществения ред и сигурността и министър на отбраната господин Каракачанов.
Заповядайте, господин Каракачанов – три минути за отговор.
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ КРАСИМИР КАРАКАЧАНОВ: Госпожо Председател, уважаеми колеги, уважаеми господин Витанов! Във въпроса си до мен, Вие започвате така: „Министерството на отбраната започва усилена разпродажба на военни клубове“ и ги изброявате.
В отговор на Вашия въпрос съм длъжен да Ви уведомя за следното. Информирам Ви, че в подчиненото ми ведомство – Министерството на отбраната, има практика от много време за планиране и осъществяване на разпоредителни действия на имоти със статут на частна и публично-държавна собственост с отпаднала за Министерството на отбраната и Българската армия необходимост.
В част от имотите, обект на Вашето запитване, са извършени разпоредителни действия както следва: на основание заповед на служебния министър на отбраната господин Стефан Янев от 6 април 2017 г. е била открита процедура за продажба на недвижим имот – частна държавна собственост в управление на Министерството на отбраната, представляващ самостоятелен обект – военен клуб – в сграда с номер – няма да го изброявам, със застроена площ 231 кв.м., находящ се в община Нова Загора, област Сливен. На 17 май е проведен търг с тайно наддаване за продажбата на този имот.
На основание на горепосочената министерска заповед за стартиране на процедурата, заедно с протокол на тръжната комисия, съм издал заповед от 25 май за определяне на купувач на имота – частна държавна собственост, управление на Министерството на отбраната. Въз основа на влязлата в сила заповед и извършеното плащане на дължимите суми от спечелилия търга участник в размер на 49 500 лв. е сключен договор за покупко-продажба на въпросния имот.
На следващо място: с Решение на Министерския съвет, имам предвид служебното правителство, от 15 април 2016 г. имот, представляващ гарнизонен военен клуб в град Сливница, находящ се на ул. „Паисий Хилендарски“ е бил прехвърлен безвъзмездно, собственост на община Сливница, Софийска област.
С Решение на Министерския съвет от 26 януари имот, представляващ гарнизонен военен клуб в град Средец, находящ се на ул. „Димитър Благоев“ е бил прехвърлен безвъзмездно в собственост на община „Средец“, област Бургас.
В обобщение към днешната дата е продаден един имот, а на общини са предоставени безвъзмездно два имота. Всички останали имоти, обект на въпроса Ви, не са извършени разпоредителни действия. Същите са в управление на Министерството на отбраната и Изпълнителна агенция „Военни клубове и военно-почивно дело“.
В заключение желая да допълня, че, както е известно, средствата, получени от продажба на подобни имоти, влизат в държавния бюджет.
Моята визия за нещата е следната. Не на всяка цена да бъде продавана собственост на Министерството на отбраната. Там, където има интерес от общини, а има подобни интереси примерно община София е заявила желание да й бъде прехвърлен един имот за разширяване на гробищен парк. Това са неща, които, след като са с отпаднала необходимост и е нещо, което касае обществен интерес, аз ще го подкрепя.
На други места, където става въпрос за подобни клубове, за които Вие споменавате – „Средец“ и „Нова Загора“, ако има възможност да бъдат дадени под наем, а не прехвърлени безвъзмездно на общината, мисля, че това е по-добре за интересите на Министерството. Всичко е въпрос на един, как да кажа, конкретен проблем в дадено, конкретно населено място.
Моето предпочитание е да използваме тези имоти за генериране на допълнителни приходи, които, макар и влизащи в Министерството на финансите, са приходи, които и аз като министър на отбраната, ще искам впоследствие средства за увеличаване на заплатите на военнослужещите, ремонт и възстановяване на бойна техника и така нататък. Благодаря Ви за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря Ви, уважаеми господин Вицепремиер.
За реплика, господин Витанов, заповядайте.
ПЕТЪР ВИТАНОВ (БСП за България): Благодаря Ви, госпожо Председател.
Уважаеми господин Каракачанов, благодаря Ви за отговора. Той за мен е удовлетворяващ, тъй като Вашите предпочитания според мен оправдават първо обществените очаквания, както и тези на представителите на военните и военно-патриотичните съюзи. Моето мнение също е, че част, особено клубове в невралгичните райони, като Крумовград, Момчилград, Разград, представляват и средища на българщината. Според мен темата с тяхното преотстъпване или продажба е твърде деликатна.
Ваше задължение като патриот най-малкото е да провеждате военно-патриотично възпитание и да съхранявате българщината. Благодаря Ви за отговора.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин Витанов.
За дуплика, господин Вицепремиер.
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ КРАСИМИР КАРАКАЧАНОВ: Благодаря Ви за разбирането.
Наистина има много хубави имоти, които са военни клубове и могат да бъдат използвани по предназначени, ако обаче бъдат ремонтирани. Такъв е случаят във Видин, Пловдив – ценен имот, такъв е случаят и в Разград, а има и други такива имоти, които поради състоянието, в което се намират не могат да бъдат използвани за нищо. Затова неслучайно казах, че предпочитам подобни имоти, вместо да стоят и да се рушат или вместо да бъдат продавани на частни интереси, да бъдат предоставяни за ползване или под наем на общините, които след възстановяване, да бъдат имоти, в които и военните съюзи, запасното войнство, пък и гражданите да се ползват. Действително има сгради, които са уникални и са паметници на културата, но поради липсата на средствата и, поради факта че към тях не е проявяван интерес за развиване на някаква дейност, с годините са западнали до такава степен, че са опасни за използване.
Това е моето предпочитание: общините, под наем или пък някоя военно-патриотична организация под наем. Може да е символичен наемът, но да има ангажимент, а не безвъзмездно прехвърляне, защото има случаи във времето, когато подобни имоти, прехвърляни на една или друга община, след това са ставали обект на продажба. Това е моето разбиране на нещата. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин Вицепремиер.
Преминаваме към следващия въпрос от народния представител Николай Цонков относно финансовото състояние на „ТЕРЕМ – Летец“ ЕООД и сключвани договори от дружеството.
Заповядайте, господин Цонков.
НИКОЛАЙ ЦОНКОВ (БСП за България): Благодаря Ви, госпожо Председател.
Уважаеми колеги народни представители, господин Вицепремиер! Както знаем ТЕРЕМ, е 100% собственост на Министерството на отбраната. В него влизат шест дъщерни дружества, от което едното е „ТЕРЕМ – Летец“ в София. Прави впечатление, че през последните месеци има много голяма смяна, няколко пъти на управители на дружества – дъщерни, както и смяна на Съвета на директорите, което определено не помага за развитието на ТЕРЕМ и неговото стабилизиране.
През месец януари тази години е сменен за поред път управителят на „ТЕРЕМ – Летец“. По това време в дружеството са оставени 504 хил. лв. печалба и 800 хил. лв. налични средства. Април месец е направена нова кадрова смяна. Оказва се, че наличните средства вече са 350 хиляди. Една фирма „Ковелит“ се оказва, че е сключила 25 анекса от януари до април месец, тоест имаме една голяма злоупотреба със средства и умишлено източване на средства от дружеството.
Въпросът ми към Вас е: Вие знаете ли за тази злоупотреба във военно-ремонтните дружества ТЕРЕМ и какви мерки ще предприемете за наказване на отговорните лица и подвеждането им под отговорност? Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин Цонков.
Господин Вицепремиер, три минути за отговор.
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ КРАСИМИР КАРАКАЧАНОВ: Уважаема госпожо Председател, уважаеми дами и господа народни представители! Уважаеми господин Цонков, за първото тримесечие на 2017 г. „ТЕРЕМ – Летец“ приключва с печалба 293 хил. лв. и собствени парични средства в размер на 799 хил. лв. Взиманията от компанията майка възлизат на 303 хил. лв. По указания на министъра на отбраната, в рамките на служебното правителство, считано от 24 април 2017 г., инж. Николай Пенев Загорски е бил освободен и за управител е назначен инж. Лука Луканов.
Към тази дата собствените финансови средства на предприятието са 322 хил. лв. Взиманията от компанията майка са същите – 303 хил. лв. За второто тримесечие на 2017 г. „ТЕРЕМ – Летец“ ЕООД отчита отрицателен финансов резултат – загуба от 250 хил. лв. Към 30 юни 2017 г. собствените финансови средства са 460 хил. лв., тъй като на 26 юни компанията майка е платила 356 хил. лв. Новите вземания от компанията майка са в размер на 382 хил. лв.
В свой писмен отговор на парламентарен въпрос от 19 юни, относно сключвани договори с юридически лица от търговски дружества с принципал министъра на отбраната, поставен от група народни представители от парламентарната група на ГЕРБ, с който може да се запознаете в Деловодството или от сайта на Народното събрание, изчерпателно съм посочил какви договори, тъй като няма време да бъдат изброявани, с кого и на каква стойност е сключвало в дружеството в този период, който Вие визирате.
По отношение на въпроса дали ще търсим отговорност от виновниците на умишления грабеж на „ТЕРЕМ – Летец“, считам че следва да имаме налице достатъчно данни за извършено престъпление и такива мерки ще бъдат предприети.
В тази връзка, ако разполагате с данни за злоупотреба с държавен капитал, моля, същите да ми бъдат предоставени, за да улеснят едно подобно действие. Уверявам Ви, че при наличие на извършено престъпление, виновните за това лица ще бъдат подведени под съответната отговорност. Казвам го без капка популизъм.
Практиката да се източват държавните предприятия към Министерството на отбраната е дългогодишна, за съжаление. Една част от тях отдават съоръжения, складова база, територия и се занимават предимно с вземане на наеми, а не с производствена дейност. За сметка на тази дейност, която е собственост на съответното дружество ТЕРЕМ, частни фирми реализират огромни печалби, срещу мижавите наеми, които получава съответната фирма на ТЕРЕМ. Това е, според мен, изключително порочна практика. Тя по никакъв начин не повишава способността на тези предприятия към Министерството на отбраната и трябва много внимателно предприятие по предприятие тези неща да бъдат коригирани, защото преди малко го казах на Вашия колега, моята цел е максимално повече средства като резерви от Министерството на отбраната да бъдат вкарани в националния бюджет, за да можем ние, аз като министър, Вие като народни представители, Комисията по отбрана, с основание да потърсим допълнителни средства за заплати на нашите военнослужещи, за закупуване на нова техника, за да е ясно, че Министерството на отбраната не е само един ползвател на обществени средства, а прави всичко възможно да затегне пробойните, от които изтичат средства, да реализира печалби, благодарение на които да имаме и моралното основание да претендираме за повече средства в националния бюджет. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря Ви, уважаеми господин Вицепремиер.
Господин Цонков – за реплика.
НИКОЛАЙ ЦОНКОВ (БСП за България): Благодаря, госпожо Председател.
Колеги! Господин Вицепремиер, частично съм удовлетворен от Вашия отговор и съм съгласен с Вас, че трябва да се работи целенасочено, да се оздравяват Военноремонтните заводи ТЕРЕМ, още повече, че могат да бъдат използвани в предстоящата модернизация, най-малко за ремонт на налична техника, която може да бъде използвана за в бъдеще.
За съжаление, лошото управление през последните години дава своите резултати в ТЕРЕМ по отношение на злоупотреби, финансово състояние и всякакъв вид нарушения.
Бих си позволил да Ви предложа да направите един много детайлен анализ – проверка, не само на централата на ТЕРЕМ тук, в София, но и на дъщерните дружества. Да Ви представят една производствена програма, каква е визията им за бъдещето, за да може съвместно с тях да вземете най-правилните решения. Смятам, че са налице достатъчно обстоятелства и факти, които говорят, че има злоупотреби в „ТЕРЕМ – Летец“.
Струва ми се нелогично, след като въпросният управител Загорски е направил такова голямо източване на средства от една и съща фирма, което е позволил, вместо подведен под отговорност да бъде награден и сега, не знам дали знаете, но в момента е служител на ТЕРЕМ, на централата. Това не смятам, че е правилно, най-малкото е несериозно. Затова Ви моля да направите една пълна проверка и отговорните да си понесат не само отговорност, а и по сериозни мерки да има към тях. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Цонков.
Уважаеми господин Заместник министър-председател, заповядайте за дуплика.
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ КРАСИМИР КАРАКАЧАНОВ: Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Уважаеми господин Цонков, това се прави под ръководството на заместник-министъра на отбраната Анатолий Величков. Структурите, дъщерните дружества на ТЕРЕМ се обикалят, правят се ревизии. Проблемът е, че дълго време голяма част от тези предприятия са разчитали на активността на централата на ТЕРЕМ в София или ако, по някаква междудържавна линия, някой от министрите, или съответно министъра на отбраната им осигури работа. За съжаление, често са назначавани – говоря в годините назад, хора, които малко или много са назначавани по партийна линия, а не по професионализъм и не се държат като мениджъри, а като чиновници – чакат някой от София да им спусне работа.
Пак подчертавам, практиката, материалната база на ТЕРЕМ да се ползва само за лични интереси, срещу смешни, повтарям, смешни, обидно малки наеми, това не е добра практика. Логичната практика е да се развиват тези предприятия, защото това е тяхното предназначение – ремонт на наличната ни техника. И когато говорим за предприятията в отбранителната структура, за това, което, разбира се, не е към нас, а към Министерството на икономиката, „Авионамс“ – пловдивското предприятие, възможностите на това предприятие, след като стана собственост отново на държавата по отношение на ремонтиране и поддържка на нашата изтребителна авиация, а и не само на изтребителната ни авиация, говоря за другата налична летателна техника, са изключително големи и с министъра на икономиката точно в тази посока разработваме получаване на лицензиите от руската страна, за да може това предприятие, разбира се, и другите, и „Хан Крум“ – Търговище, и „Ивайло“ – Велико Търново, и в Провадия и така нататък, действително да работят по предназначение, а не да бъдат структури, отдаващи свои мощности и територии под наем. Защото в края на краищата не са комисионерски и наемодателски структури, а са структури, които трябва да развиват производствена дейност. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Каракачанов.
Преминаваме към въпросите към Цецка Цачева – министър на правосъдието.
Първо, ще отговори на въпрос от народния представител Павел Шопов, относно строителството и въвеждане в експлоатация на нови места за изтърпяване на наказанията.
Уважаеми господин Шопов, заповядайте за въпроса.
ПАВЕЛ ШОПОВ (ОП): Уважаема госпожо Председател, понастоящем министър на правосъдието, уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Когато говорим за места за лишаване от свобода, всички ние разбираме, че говорим за затворите в България. Затворите в България са стари, много стари, всички го знаем. Строени преди повече от 70-80 години по тогавашните стандарти, по тогавашните изисквания и въпреки, че са строени много здраво, те са амортизирани материално и морално, тъй като не отговарят на съвременните понятия, на съвременните норми, по които лишените от свобода изтърпяват своите наказания. Това е общоизвестен факт.
Една от критиките, които ние непрекъснато търпим от Европейския съюз и от други страни, е за правата на лишените от свобода, за начина, по който те изтърпяват наказанията и за ужасните условия, при които изтърпяват лишаването от свобода. А липсата на адекватни съоръжения, да ги наречем така – затвори, пречат и на генералната превенция. Според мен липсата на места за лишените от свобода до голяма степен представлява причината за занижената наказателна санкция и репресия в България – тема, която е много сериозна, тя е дълбинна тема в правото, тъй като тя води периодически до необходимостта да се правят амнистии, за да се намалява броят на лишените от свобода за изтърпяване на наказанията.
Моят въпрос към Вас е: какво се прави, за да се построят нови затвори според съвременните изисквания? До какъв етап са достигнали съответните политики в тази насока, отделени ли са, предвиждат ли се средства? И всичко това го задавам като въпрос с надеждата това правителство, и Вие в частност – министърът на правосъдието, да бъдете тези, които най-после ще построят поне първият в страната нов затвор.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Шопов.
Уважаема госпожо Цачева, заповядайте за отговор.
МИНИСТЪР ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Уважаеми господин Председател, уважаеми господин Шопов, дами и господа народни представители! Съгласна съм с констатацията Ви, господин Шопов, че в преимуществото си местата за изтърпяване на наказанието, на лишаване от свобода, са със сгради, които са строени назад във времето.
Министерството на правосъдието, в частност Главна дирекция „Изпълнения на наказанията“, през последните три години последователно провежда политика за реновиране на съществуващите затворнически сгради и помещения и в този смисъл вече имаме своите постижения – затворническо общежитие от закрит тип в Дебелт към затвора в град Бургас с капацитет 450 лишени от свобода. Този обект е изграждан със средства по Норвежкия финансов механизъм. Със средства от държавния бюджет – изграждане на затворническо общежитие от открит тип – Белене, към затвора в град Белене, с капацитет 60 души лишаване от свобода, нов арест в град Бургас с капацитет 36. Нови арести, но тъй като Вие питате само за местата за лишаване от свобода, няма да се спирам подробно и на местата, където се държат арестантите, тъй като в по-голямата си част те вече са към затворите, а не както беше доскоро – към Министерството на вътрешните работи.
В момента със средства по Норвежкия финансов механизъм вървят ремонтни работи на корпуса на затвора в град Стара Загора. Това включва изграждането на санитарни възли във всяко помещение за настаняване на лишените от свобода и ремонтиране на всички общи помещения – ремонтни работи в затвора в Ловеч, ремонт, обзавеждане и оборудване на кухненски блок в Ловеч, затворническо общежитие от закрит тип „Атлант“ – град Троян, към затвора в Ловеч, изграждане на нов кухненски бокс в корпуса на затвора в град Бургас, ремонт и обзавеждане на затворническо общежитие от открит тип – Разделна, към затвора в град Варна, ремонт, обзавеждане и оборудване на медицински център и детска ясла към затвора в Сливен.
Тъй като безспорно само с реновиране на съществуващите места не бихме изпълнили ангажиментите си по отношение на европейските норми за създаване на такива условия, каквито сме длъжни да изпълняваме спрямо затворниците, а те включват 4 кв. м площ за всеки един от затворниците, пряка светлина, санитарни възли в съответните килии – явно, че е наложително и изграждане и на нов такъв обект. Да, има предвидени средства по Норвежкия механизъм за изграждането на пилотен проект с център за обучение на персонала. Това, което се предвижда да бъде изградено на територията на Кремиковци – 200 ключа или 200 килии за 400 лишени от свобода, ще бъде обемът на този обект. Във всички случаи успоредно с подобряване условията за изтърпяване на наказанието „лишаване от свобода“ мой приоритет е, да се подобряват и условията на работещите в затворите. Става дума за администрацията на затворите, хората, които са ангажирани със стриктното прилагане на закона и спазване на правилата в тези заведения.
По отношение на втория Ви въпрос, който задавате: кога се очаква стартирането на изграждането на този нов обект? В началото на 2018 г. Средствата, които са отпускани във всички случаи се усвояват след провеждане на обществени поръчки по Закона за обществените поръчки, като информацията за процедурите е публикувана на сайта на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ и сайта на Агенцията за обществени поръчки.
Разполагам с подробна информация не само за степента на ремонтните дейности във всеки един от затворите, но така също и за арестите. При желание от Ваша страна съм готова да Ви я предоставя, тъй като в противен случай отговорът ми трябва да се превърне в едно поименно изброяване на конкретни ремонтни дейности, които вървят към отделните затвори и арести на територията на страната.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаема госпожо Цачева.
Реплика – господин Шопов.
ПАВЕЛ ШОПОВ (ОП): Благодаря, госпожо Цачева.
Някои от тези данни излизаха в средствата за масова информация, но откъслечно, оттук-оттам. За първи път Вие дадохте картина за това, което се прави по отношение на затворното дело. Вижда се, че затворното дело се развива най-вече чрез реновации и чрез саниране на досега съществуващите обекти и тези 400 места, които ще представляват новите места, в новия затвор в Кремиковци.
Всичко това е положително, защото години наред нищо не се правеше в тази насока. И въпреки тези 400 места, и въпреки този нов затвор, аз считам, че и те няма да бъдат достатъчни, тъй като за борбата с отрицателните явления, с разхищенията, с кражбата, безстопанствеността, включително и с тези явления, които засягат управляващата класа и изобщо политическия елит на страната, са нужни нови места за изтърпяване на наказанията.
За да бъде ефективна съдебната система, за да може тя да дава своята продукция, трябва в очакване да има и места за изтърпяване на наказанията, които ще бъдат наложени. Този въпрос е генерален и той е част от въпроса за съдебната реформа, за бъдещето на съдебната власт, за нейното развитие. Материалната база в това отношение е нещо изключително важно.
Аз обещавам да следя тази тема, този въпрос и да съдействам с всички мои сили, включително и моите колеги, да бъде финансирана тази дейност, тъй като тя не е евтина. И да бъде предпазено обществото от едни тези, които от време на време избуяват от страна на либералстващите в България – за частни затвори, частна намеса в това отношение. Това е дейност на държавата, изключително на държавата, на правосъдната власт и не бива тук да правим нововъведения, действия, несвойствени за България, за нашите условия, за нашата традиция, така че по-бързо да стане този нов затвор в Кремиковци и да се помисли и за други. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Шопов.
Дуплика – заповядайте, уважаема госпожо Цачева.
МИНИСТЪР ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Уважаеми господин Шопов, дами и господа народни представители! Не бих се съгласила с Вас, че до момента държавните институции не са полагали усилия за ремонтиране на съществуващия сграден фонд и по отношение на изграждане на съвременни места за изтърпяване наказанието „лишаване от свобода“. Аз заявих в отговора си, че има пълна приемственост между политиките в последните три години, които са провеждани от различните екипи на Министерството. Моята амбиция обаче е да се ускорят ремонтните дейности и подобряване условията на живот на лишените от свобода, но, пак казвам, успоредно, едновременно с подобряване на условията за работа на администрациите на затворите.
Що се отнася до това дали трябва изцяло да се насочим към изграждане на съвсем нови обекти, това трябва да върви паралелно с превенцията, с други средства, които могат да се използват, с други видове наказания като пробация и така нататък. Защото, съгласете се, че не може да бъде цел на едно управление насищане на картата на България с такива обекти, в които да се излежава такова наказание.
Приемам да следите този процес. Готова съм и ако при следващ Ваш въпрос поискате в писмен отговор, който отново ще бъде достояние – качен на сайта на Народното събрание, бих могла да бъда много по-конкретна с информацията, с която разполагам и в момента, но регламента за провеждане на устния контрол в пленарната зала не ми дава възможност, с оглед времето, да Ви отговоря по-подробно. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаема госпожо Цачева.
Вторият въпрос към министъра на правосъдието е от народния представител Васил Антонов относно конкретни действия срещу практиката за назначаване на изтърпяващи наказание „лишаване от свобода“ на длъжности в българските затвори.
Имате думата, уважаеми господин Антонов, да развиете въпроса.
ВАСИЛ АНТОНОВ (БСП за България): Уважаеми господин Председател на Народното събрание, дами и господа, колеги, уважаеми дами и господа министри! Уважаема госпожо министър Цачева, на 10 юли 2017 г. в 19,25 ч. в град Белене превозно средство със специален режим извършва ПТП и блъска велосипедист. При регистрацията на нарушението в РПУ-то по-късно, забележете, има известен промеждутък от време, се установява, че моторното превозно средство със специален режим не е пуснало своята звукова сигнализация и съответните други, които са, а лицето, което е управлявало – длъжността „шофьор“, това е лице, лишено от свобода.
Действащата наредба в затворите позволява такова нещо – да се извършват такива длъжности и съответно определя режима, по който трябва да се извършват тези длъжности. Но видимо, без да се извършва проверка, е ясно, че има редица нарушения, които са извършени. Първо, лицето, което извършва длъжността „шофьор“, не е съпровождано от никого в превозното средство, а наред с това съществува и съмнение дали пък не е имало и съответно лице, което в този момент да не е присъствало – при последващата проверка, която е извършена от служителя на РПУ.
Моят въпрос към Вас: какви конкретни действия ще предприемете, за да прецизирате наредбата, която решава въпросите за работа на лицата, лишени от свобода; какво ще предприемете за подобряване на контрола по изпълняването на съответната наредба? Благодаря Ви, очаквам Вашият отговор.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Антонов.
Уважаема, госпожо Цачева, заповядайте за отговор.
МИНИСТЪР ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Уважаеми господин Председател, уважаеми господин Антонов, дами и господа народни представители! Преди да отговоря на конкретно поставения въпрос, искам категорично да заявя, че обрисуваната от Вас фактическа обстановка по случая от 10 юли, тази година, със затворник – лице, което е лишено от свобода и управлявало служебен автомобил, не съответства на фактите и данните, които са установени по категоричен начин от възложената от мен своевременна проверка на Инспектората по чл. 46 от Закона към Министерството на правосъдието.
Ясна е картината. Действително лице, което изтърпява наказание „лишаване от свобода“ е управлявало служебен автомобил на затвора в Белене, но липсват каквито и да било доказателства за това да има пътнотранспортно произшествие, тоест досег, някакъв контакт между автомобила, управляван от лицето, лишено от свобода и съответния гражданин. Разполагаме и с документация от страна на Спешна помощ в Белене, където изрично е записано, че лицето е паднало само и че е отказало каквато и да е била медицинска помощ поради липса на нужда от такава.
За мен е важен въпросът, който Вие поставяте, а той е свързан със законовата възможност на лица, лишени от свобода, да работят на щат към затворите. Това е визирано в Закона за изтърпяване на наказанията и задържане под стража. Законът е приет още през 2009 г. и неговите разпоредби са детайлно развити в Правилника за прилагане на Закона. Съгласно изричен текст, министърът на правосъдието може с нарочна своя заповед, по предложение на главния директор на Дирекция „Изтърпяване на наказания“, да определи определен брой длъжности от всяко едно място за изтърпяване на наказание „лишаване от свобода“, които да бъдат заети от такива лица.
Законът е този, Правилникът по-точно, който ограничава до какъв размер могат да бъдат тези места, които се заемат. Нормата е до 12%. В конкретния случай за тази календарна година с нарочна заповед от началото на календарната 2017 г. на министъра на правосъдието са определени длъжностите, за които такива лица могат да бъдат назначавани на работа. В болшинството от случаите става дума за обслужващ персонал, който полага труд във връзка с поддържане хигиената, оборудването, в смисъл кухненски дейности, там има и длъжности за шофьори.
Аз считам, че спрямо тези длъжности трябва да бъде по-завишен критерият, контролът. Заради това непосредствено след инцидента има издадено такова разпореждане от главния директор на Главна дирекция „Изтърпяване на наказанията“, който е изискал и разпоредил по-стриктна отчетност спрямо служебните автомобили и проследяването на движението на тези автомобили. Във всички тях се предвижда да има GPS устройство, но няма законово изискване лицето, лишено от свобода, което управлява автомобила, да бъде придружено от друг служител, защото това обезсмисля идеята определени длъжности да се заемат не от лица по щат, който да е с лица, назначени по трудово правоотношение извън тези, които изтърпяват наказанието. Повтарям: до 12% от общосписъчния състав на лицата, които изтърпяват наказание във всяко едно място за изтърпяване на наказание, е допустимо по Закона и в този смисъл не бих могла да се съглася с квалификацията Ви, че това е порочна практика. Това е практика в изпълнение на Закона.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, госпожо Цачева.
Господин Антонов, заповядайте за реплика.
ВАСИЛ АНТОНОВ (БСП за България): Уважаеми господин Председател, дами и господа, колеги народни представители, уважаеми дами и господа министри! Госпожо Цачева, действително имаме един частен случай, който в голяма степен ни фокусира съответно към Наредбата и като принцип по полагането на труд от лишените от свобода. И безспорно тава е много важно, защото е стъпка към социализиране на тези хора и дава възможности, които желаят, да полагат труд.
Процентът, за който говорите, наистина е 12% по Наредбата и Правилника, но от тези, които са в закрития тип, които полагат труд, те са много по-малко, те са някъде в рамките на 2-3%, за съжаление, го казвам това, защото от едната страна няма достатъчно възможности за полагане на труд, от друга страна, явно няма амбиции за полагане на труд. Това е нещо, което се явява особено при тези, които излежават по-малките присъди – лишените от свобода с по-малки присъди. Тези, които са с по-големи присъди, както в случая и с по-тежки присъди, както е в конкретния случай – става въпрос за шофьор, който е лишен и то по тежко нарушение, извършено убийство. Случаят заслужава внимание. Няма да влизам в детайли в него, но няма звукова сигнализация, няма светлинна сигнализация. Извършено е пътнотранспортно произшествие – аз говорих със самото лице, което е велосипедиста – Марин Савов се казва, мога да Ви предоставя телефоните. Имаме такъв удар. Как е свършена докрай работата, това е друг въпрос.
Но безспорно важното, което трябва да отбележим, и това, което трябва да се случи като перспектива, е задължително да се опитаме – и в частност Вие като министър, и самата дирекция, да се рационализира още веднъж Наредбата, да се дадат възможности икономическите субекти, които желаят и биха могли в случая да свършат такава максимална работа по привличане на повече лишени от свобода на работа, да им се даде и по-добър режим на работа и по-добър достъп на тях.
А от друга страна, Наредбата, която коментираме, следва да бъде стриктно изпълнявана, защото нямаме такива наблюдения в частност в този случай и не само в него, а на това място, за което коментираме. Има и други подобни случаи, но това се надявам, че няма да го коментираме впоследствие.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Антонов.
Уважаема госпожо Цачева, заповядайте за дуплика.
МИНИСТЪР ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Уважаеми господин Председател, господин Антонов, дами и господа народни представители! Действително става дума за един частен случай, който има доста особености. Лицето действително е осъдено за тежко умишлено престъпление, но в същото време имаме и акт на помилване, частично е намалена присъдата. Така или иначе към момента то е в място от открит тип.
Аз обаче споделям Вашите разсъждения за необходимостта от създаване на възможност за полагане на труд от страна на лицата, лишени от свобода, защото основно задължение е тези хора да бъдат превъзпитани в местата за лишаване от свобода, а чрез труда е по-лесна последващата им социализация отново в обществото.
В този смисъл след като поемам пред Вас ангажимент стриктно да се следят конкретните длъжности, които се определят за работа от такива лица, в същото време да се търси възможност тези проценти, които Вие споделихте за местата от закрит тип, при възможност при изпълнение на нормите в Закона и в частност Правилника за приложението му, да се търси възможност те да се увеличават. В противен случай много по-трудна ще бъде превъзпитателната роля и отново социализирането на едно лице в обществото ни, след като излезе от такъв тип заведение. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаема госпожо Цачева за участието в рамките на днешния парламентарен контрол.
Преминаваме към въпроси към Николай Нанков – министър на регионалното развитие и благоустройството. Той ще отговори първо на въпрос от народния представител Васил Антонов, Стефан Бурджев и Чавдар Велинов относно състоянието на държавната и общинската пътна инфраструктура на територията на област Плевен.
ЧАВДАР ВЕЛИНОВ (БСП за България): Благодаря Ви, госпожо Председател.
Уважаеми колеги народни представители, уважаеми господин Министър! Безспорно е, че състоянието на пътната инфраструктура на една страна има определящо влияние върху нейното икономическо развитие, икономическия растеж, наличието на чужди инвестиции и така нататък. В област Плевен пътната инфраструктура е сравнително добре развита, но що се отнася до значителна част от пътните участъци, тя е сериозно разрушена и компрометирана, което оказва негативно влияние върху живеещите в областта и развитието на бизнеса.
Съгласно Закона за пътищата, републиканските се управляват от Агенция „Пътна инфраструктура“, а общинските от кметовете. Общините съгласуват с Агенцията „Пътна инфраструктура“ проектите за изграждане и свързване на тези пътища с републиканските пътища.
В тази връзка, господин Министър, моля да ни предоставите актуални данни за състоянието на държавната и общинска пътна инфраструктура, състоянието на пътната настилка на територията на цялата област Плевен и да ни отговорите на следните въпроси: какви мерки и решения за рехабилитация, ново строителство и подобряване на състоянието й сте предвидили до края на 2017 г.?
Кои участъци от държавната и общинска пътна инфраструктура на територията на областта са в крайно лошо състояние и кои от тях планирате да рехабилитирате до края на 2017 г.? Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин Велинов.
За отговор – министърът на регионалното развитие и благоустройството господин Николай Нанков.
Заповядайте, господин Министър.
МИНИСТЪР НИКОЛАЙ НАНКОВ: Уважаема госпожо Председател, дами и господа народни представители, уважаеми господин Велинов! Аз и факир да бъда в бързото говорене, трудно бих могъл в рамките на 3 минути да отговоря в детайли на поставените от Вас въпроси.
Много набързо. Съгласно Закона за пътищата, Агенция „Пътна инфраструктура“ стопанисва, управлява републиканските пътища, изключително държавна собственост – републиканските пътища, автомагистралите, скоростните пътища, пътища I, II, III клас. Пътищата от републиканската пътна мрежа на територията на област Плевен са с обща дължина 794 км и 110 м, включваща пътните връзки. След приравнение към път с две ленти общата дължина е 820 км 930 м. От тях 321 км са в добро състояние, 104 км – в средно състояние, и 368 км от републиканските пътища в област Плевен са в лошо състояние.
Ремонтните дейности, предприемани от Агенция „Пътна инфраструктура“, се финансират по линия на Програмата „Текущи ремонти и поддържане“, програми за основен ремонт и програми, съфинансирани с европейски средства. Одобреният годишен бюджет по линия на текущия ремонт и поддръжка за 2017 г. за област Плевен е 1 млн. 588 хил. 224 лв. с ДДС.
Към настоящия момент е изпълнено следното. През месеците април и май са извършени ремонтни работи на стойност 720 хил. лв. с ДДС. Към момента са в процес на изпълнение ремонтни работи по пътните настилки на стойност 522 хил. лв. с ДДС. През м. юли предстои изпълнение на задание по същата програма на стойност около 60 хил. лв. с ДДС. Съгласно допълнителното задание към договора за текущ ремонт и поддръжка са предприети ремонт за републикански път III-304, гара Бяла, област Плевен, Изгрев, Трънчовица, Баново, Бацова махала, Новачене, Дебово на стойност почти 600 хил. лв. с ДДС с цел да се подобри общото състояние на настилката чрез извършване на машинно изкърпване на най-засегнатите участъци.
В Оперативна програма „Региони в растеж“ през 2014 г. са включени два участъка, попадащи на територията на област Плевен: лот 7, път II-35 Плевен-Ловеч на територията на Плевенска област с обща дължина 11 км 784 м и лот 17, път III-306, Червен бряг-Чомаковци с дължина почти 10 км, попадащи изцяло на територията на област Плевен. За двата обекта има изготвени технически проекти за рехабилитация. За лот 7 са проведени обществени поръчки за строителство и строителен надзор. Има сключен договор с избрания изпълнител за осъществяване на строителен надзор. Решението за избор на изпълнител обаче се обжалва на строително-монтажните работи.
За лот 17 в момента се провеждат процедурите за избор на изпълнител и консултант по строителния надзор. Рехабилитацията на път II-11, Милковица-Черковица и път III-118, Гулянци-Долна Митрополия, АПИ кандидатства съвместно с румънски партньори за финансиране по Програма „ИНТЕРРЕГ – 5а“, Румъния-България, 2014-2020 г. през м. май 2017 г. Преди това и друг път съм отговарял на парламентарни въпроси, е двустепенна, двуфазна. Една добра новина, малко дори извън процедурите – днес разбрах, че и двата пътя ще бъдат одобрени на първа фаза, така че ще кандидатстваме и на втората, за да получим финансиране за двата пътя по „ИНТЕРРЕГ – 5а“, Румъния-България.
На територията на област Плевен за пътните участъци лошо състояние се полагат грижи, съобразно бюджетните средства. За подобряване на пътните участъци, чието състояние се оценява като лошо, е с дължина 368 км и са необходими над 100 млн. лв. по експертни прогнози.
В дупликата може би ще успея да дам повече информация. Благодаря Ви за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря Ви, уважаеми господин Министър.
За реплика?
Заповядайте, господин Велинов.
ЧАВДАР ВЕЛИНОВ (БСП за България): Благодаря Ви, госпожо Председател.
Уважаеми колеги! Уважаеми господин Министър, нямам основание да се съмнявам, че в отговора на нашите въпроси, Вие ни предоставяте всичката налична информация във Вашата администрация.
Към пътищата, които са в крайно лошо състояние, и Вие планирате да рехабилитирате до края на 2017 г., бихме могли да добавим още доста пътища, но те са регистрирани в нашите приемни, така че ще спестя време, за да ги изреждам. Така или иначе това са фактите, а те няма как да не бъдат приети.
Има нещо във Вашия отговор, господин Министър, което мен лично ме притеснява. То ме притеснява и отговорите, които дадохте на колеги в предидущите дни за парламентарен контрол. Ние с Вас сме постоянни участници в тези дни.
Става дума за следното. Вие представяте положението, състоянието на пътната инфраструктура в Плевенска област и перспективите за нейното развитие като смес от факти плюс планове, предположения, идеи и в известен смисъл, фикции. При това тези фикции не са обобщения на фактите, според мен, а са по-скоро техен заместител. Как в тази пъстра среда да видим пътя, по който ще изведете тези изостанали региони на магистралата на устойчивото икономическо развитие и каква социална перспектива да очертаем пред тези забравени от Бога хора? (Председателят дава сигнал, че времето е изтекло.) Но това е друг въпрос, това е политически въпрос. Това е смесица от реалност и действителност, от факти и измислици. Ето защо искам от Вас и ще Ви помоля да ни представите линеен график на изпълнението на планираните от Вас мерки за рехабилитация, ново строителство и прочие до края на 1917 г. (Председателят дава сигнал, че времето е изтекло.) За да може хората, които живеят в този регион, да разберат, че живеят в държавата, която им описваме ние, а не в която те живеят всъщност.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря Ви, уважаеми господин Велинов.
ЧАВДАР ВЕЛИНОВ: И аз Ви благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Господин Министър, заповядайте за дуплика.
МИНИСТЪР НИКОЛАЙ НАНКОВ: Благодаря Ви, госпожо Председател.
Дами и господа народни представители, уважаеми господин Велинов! Не видях какви фикции, абстракции и други понятия видяхте в моя отговор, усетихте по-скоро в моя отговор, тъй като аз споменах конкретни стъпки.
Два пътя от всички 26 лота, които се рехабилитират по Програма „Региони в растеж“ са в област Плевен. Два от 26, споменах кои са и лотовете – Ловеч-Плевен и съответно Червен бряг-Чомаковци.
Отделно от това, в отговор на други въпроси от народни представители от област Плевен говорихме, че до края на годината, не остана просто време в отговора на въпроса, ще рехабилитираме отсечката от третокласния път от общинския център в гр. Левски до Градище.
Отделно от това, пътят от гр. Левски към границата с област Ловеч, община Летница, на територията на населеното място Асеновци също ще бъде рехабилитиран в рамките на 2017 г. На фона наистина на изключително и рестриктивен, и консервативен, и недостатъчен дори бюджет на Агенция „Пътна инфраструктура“, оценявайки необходимостта и приоритизирайки пътните отсечки в други области, не само от Северозападна, а и от цяла България, това, което ще направим през 2017 г. в област Плевен на фона на всички останали области е в пъти повече. В пъти повече! Така че бъдете спокойни.
Аз ще предоставя в пълнота отговора на Вашия въпрос в писмен вид, мисля, че това беше по-удачният вариант, между другото, тъй като и 20 минути няма да ми стигнат, за да изброя пътните отсечки в лошо състояние и какво предвиждаме да извършим по тях по график не само през 2017 г., а и през 2018 г., а, дай Боже, и през 2019 г. и през 2020 г. Така че ще отговоря на Вашия въпрос, ще предоставя пълна справка, включително линеен график на ремонтните дейности и през тази, и през следващата година на територията на област Плевен. Благодаря Ви за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря Ви, уважаеми господин Министър.
Преминаваме към следващия въпрос, той е от народния представител Алтимир Емилов Адамов относно проблемен участък на водопроводната мрежа в град Тутракан, област Силистра.
Заповядайте, господин Адамов.
АЛТИМИР АДАМОВ (ГЕРБ): Благодаря Ви, госпожо Председател.
Уважаеми колеги, уважаеми господин Министър! Аз ще Ви запозная с един проблемен участък на водопроводната мрежа в град Тутракан, област Силистра. Този проблем съществува от години и достигна своя връх, което значително притеснява засегнатите граждани на град Тутракан. Водопровод на улица „Стефан Караджа“ е силно амортизиран и предизвиква множество аварии в района, който водоснабдява. Жителите са силно притеснени за качеството на водата и честото и спиране поради множеството аварии.
Подмяна през последните 53 години не е имало. Водопроводът се намира в 700 м активна свлачищна зона, обслужва 75 жилищни сгради или около 500 жители, както и детска градина.
Проблемът с всеки изминал ден нараства, тъй като по улицата преминават училищни автобуси и авариите все повече зачестяват.
Във връзка с гореизложените факти, моят въпрос към Вас е: какви мерки ще предприемете за подобряване качеството на водата и благосъстоянието на засегнатите жители в град Тутракан?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря Ви, уважаеми господин Адамов.
За отговор – министърът на регионалното развитие.
Министър Нанков, заповядайте.
МИНИСТЪР НИКОЛАЙ НАНКОВ: Благодаря, госпожо Председател.
Дами и господа народни представители! Уважаеми господин Адамов, Министерството на регионалното развитие и благоустройството изпълнява ежегодно инвестиционна програма, насочена към подобряване на ВиК инфраструктурата в страната. Това е програмата с национално финансиране, а не по линия на Оперативна програма „Околна среда“ или Програма за развитие на селските райони.
За целта дирекция „Водоснабдяване и канализация“ си поддържа база данни, в която се вписват представените от общини и областни администрации обосновани предложения за финансиране на ВиК обекти от държавния бюджет. Обектите се оценяват и приоритизират в съответствие с утвърдени критерии за избор на ВиК обекти и дейности за финансиране от Инвестиционната програма на нашето Министерство.
С писмо, постъпило в Министерството, от 5 юни 2017 г. община Тутракан ни информира за проведена процедура и избран изпълнител на обект „Реконструкция на съществуващ водопровод и благоустрояване на улица „Стефан Караджа“ и търси съдействие за осигуряване на средства за строителство и строителен надзор в размер на почти 300 хил. лв. за решаването на проблема, който Вие резюмирахте в поставения въпрос. Внесеното искане е включено в базата данни и е оценено в съответствие с критериите за оценка като допустимо за финансиране, и в рамките на 2017 г. ще бъде осигурен и финансовият ресурс за неговата реализация.
Министерството е сключило споразумение през 2017 г. с общини, в които ще се изпълняват ВиК обекти с финансиране от държавния бюджет, като очакваме спестяване на доста по-значителна сума от посочената от мен, от проведените обществени поръчки понастоящем от общинските администрации, така че финансов ресурс ще бъде наличен.
Същевременно, нещо в допълнение, Министерството на регионалното развитие и благоустройството с финансовата подкрепа по Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020“ изпълнява и Проект „Подпомагане на регионалното инвестиционно планиране за отрасъл ВиК“, в рамките на който се разработват регионални прединвестиционни проучвания, включващи комплексни прединвестиционни инициативи и формулярите за кандидатстване за безвъзмездно финансиране по линия на Оперативна програма „Околна среда“.
Целите на тези прединвестиционни проучвания са свързани с набелязване на мерки за постигане на съответствие с националното и с европейското законодателство в областта на питейните води, отвеждането и пречистването на отпадните води, ефективното усвояване на средства от Европейския съюз и, разбира се, развитието на ВиК инфраструктурата и подобряване на услугата на социално поносима цена.
Мерките за община Тутракан включват реконструкция на участъци по прединвестиционното проучване. Мерките, които ще получат европейско финансиране по линия на ОПОС, включват реконструкция на участъци от магистралните водопроводи с наличие на множество аварии на обща стойност без ДДС около 2,5 милиона. Септември месец ще имаме детайлни количествено-стойностни сметки, реконструкция на вътрешната водопроводна мрежа на град Тутракан на обща стойност без ДДС около 4,5 млн. лв. и реконструкция на канализационната система на агломерациите на Тутракан на обща стойност без ДДС около 5,7 млн. лв. Благодаря Ви за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин Министър.
Реплика?
Заповядайте, господин Адамов
АЛТИМИР АДАМОВ (ГЕРБ): Уважаеми господин Министър, аз съм удовлетворен от Вашия отговор. Поемам ангажимента да следя това, което казахте за края на 2017 г. Още веднъж Ви благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин Адамов.
За дуплика – господин Министър? Няма.
Декларация от името на парламентарна група.
Заповядайте, господин Жаблянов, от името на „БСП за България“.
ВАЛЕРИ ЖАБЛЯНОВ (БСП): Уважаеми народни представители, уважаема госпожо Председател, уважаеми господин Министър!
На 23 юли 2017 г. се навършват 75 години, откакто на същата дата през 1942 г. на гарнизонното стрелбище в София са разстреляни Антон Иванов, Петър Богданов, Никола Вапцаров, Антон Попов и Атанас Романов. Според обвинителния акт престъплението на обвиняемите се състои в организирането на бойни групи и подривна дейност срещу установения от Конституцията обществен и държавен строй.
Трябва да отбележим, че през 1942 г. Търновската конституция не действа, монархическият режим на Борис III е приел Закона за защита на държавата, с чиято помощ се осъществяват репресии и убийства на български граждани с нефашистки и антифашистки политически убеждения. Година по-рано България се е присъединила чрез договор към държавите от фашистката ос, напълно доброволно и осъзнато, а в българското общество действат политически организации, които проповядват новия световен ред на фюрера.
Петимата обвиняеми са обвинени в разрушаване на конституционния държавен строй на Царство България. Сред тях е и поетът Никола Йонков Вапцаров, доказал с жизнения си път и с творчеството си своята вяра в красотата и в хуманното бъдеще на обществото. Обвинението в тероризъм на Софийския военно-полеви съд и произнесената присъда изглеждат абсурдни на фона на стиховете за любовта, родината, простора на морето и романтиката.
От полицейските протоколи става ясно, че „към 19,50 ч. на 23 юли дойде комендантският адютант със свещеника и съобщи, че е разрешено осъденият Антон Николов Попов преди екзекуцията да се венчае с Росица Манолова – дъщеря на бившия министър Христо Манолов, бременна от него. След малко пристигна и автомобилът с младоженката, братът на Петър Богданов, а именно Стефан Богданов, жената на Никола Вапцаров и жената на Петър Богданов“.
Несъмнено този момент съдържа изключителен личен и политически драматизъм. Семействата на обвинените в подривна дейност срещу държавата на Борис III се прощават преди преминаването им в Пантеона на най-светлите български герои.
В последния момент пред прокурора Антон Попов заявява: „Ще дойде денят на свободата, когато един български Емил Зола ще каже: „Аз обвинявам!“, и този Емил Зола ще бъде народът!“
Протоколът на полицията от този 23 юли завършва по следния начин: „Лицата, които бяха поставили вече книжните качулки, се оттеглиха веднага, и веднага осъдените групово запяха: „Тоз, който падне в бой за свобода…“.
Това е краят на жизнения път на гения на българската поезия Никола Вапцаров – поетът, преведен на 93 езика в 64 държави, поетът, чиято поезия се превърна в символ на съпротивата срещу мракобесието, диктатурата и фашизма. Но също така поезията на Вапцаров стана олицетворение на стремежа към романтиката на бъдещия справедлив и хуманен свят.
„За него, живота, направил бих всичко“ – това са думите на един непоправим оптимист, на човек с вяра и непоколебимост в победата на жизнеутвърждаващите общочовешки ценности.
Присъдата на Военно-полевия съд срещу Вапцаров и другарите му е синтезиран израз на най-грозното и уродливо явление в българската политика – фашизма, на който беше сложен край с героичните усилия на десетки и стотици загинали поети.
През 1999 г. главният прокурор предлага на Върховния касационен съд да отмени присъдата на Софийския военно-полеви съд и да оправдае Никола Йонков Вапцаров. Предложението на главния прокурор е оставено без разглеждане. Според Върховния касационен съд предложението е недопустимо, защото не може да се приложи за съдебни актове, станали окончателни преди 1 април 1998 г.
Юридическата и правна казуистика са само едно от обясненията защо Вапцаров и другарите му не бяха оправдани. Истинското обяснение е друго – че идеалът, на който Вапцаров и другарите му бяха посветили живота си, беше подложен на системно унищожение от „строителите“ на съвременната българска демокрация.
Вторият разстрел на Вапцаров от независимото българско правосъдие прилича по удивителен начин на присъдата на Военно-полевия съд от 1942 г. И както е редно да се каже: тук приликата не е случайна.
Днес България се е устремила към нови идеали, свързани с безбрежните атлантически простори, над които обаче не светят звездите на Фамагуста. Но следващите поколения на нашата Родина ще четат поезията на Вапцаров, а не присъдите на военно-полевите съдилища на Негово царско Величество Борис III – цар на българите.
Разстреляните поети са универсалният човешки критерий за свободата на духа, творчеството и съпротивата. Тяхната смърт дава силата на идеала, за който „бронебойни куршуми няма открити“. (Продължителни ръкопляскания от „БСП за България“ и „Воля“.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин Жаблянов.
Преминаваме към следващия въпрос от днешния парламентарен контрол, който е от народните представители Манол Генов и Иван Ченчев относно състоянието на пътни участъци от републикански път I-8 София – Пазарджик.
Заповядайте, господин Ченчев.
ИВАН ЧЕНЧЕВ (БСП за България): Уважаема госпожо Председател, уважаеми господин Министър, уважаеми колеги! Използвам възможността да благодаря, господин Министър, че сте редовен в парламентарния контрол за разлика от доста от Вашите колеги и се присъединявам към недоволството на групата на „БСП за България“ по отношение на това, че наистина много от Вашите колеги от Министерския съвет, са нередовни и народните представители нямат възможност да задават своите въпроси своевременно.
Уважаеми господин Министър, поради увеличения автомобилен трафик през летния сезон по автомагистрала „Тракия“ много често сме свидетели на тежки ПТП, заради които се налага много често движението да се затваря или ограничава часове наред.
Това създава големи неудобства за пътуващите. Всички сме свидетели – чакаме с часове, огромни задръствания, загуба на работно време, закъснения за самолети, влакове и неосъществяване на други транспортни връзки. Много често се прибягва до използването на обходни маршрути, като се използват участъци от републикански път I-8 София – Пазарджик.
Участъци от този път са в изключително окаяно положение, осеян e с дупки, характерни за „лунен пейзаж“. Красноречив пример за това е участъкът между Нови Хан и Ихтиман.
Господин Министър, уверявам Ви, че не е имало среща или приемна в региона, на която съм присъствал, да не е поставян този въпрос и то много остро. Знам, че мои колеги в предишни народни събрания също са го поставяли на дневен ред, но към този момент резултат няма.
Господин Министър, планира ли Министерството на регионалното развитие и благоустройството като принципал на АПИ да бъде извършена скорошна рехабилитация на посочения участък и в какви срокове?
Отново използвам възможността да Ви поканя в удобно за Вас време заедно да обследваме този маршрут, за да видите наистина в какво окаяно състояние е. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин Ченчев.
Господин Министър, заповядайте за отговор.
МИНИСТЪР НИКОЛАЙ НАНКОВ: Благодаря, госпожо Председател.
Дами и господа народни представители! Уважаеми господин Ченчев! Първокласен път I-8 “Калотина – Драгоман – околовръстен път София – Нови Хан – Вакарел – Ихтиман – Пазарджик – Пловдив – Хасково – Харманли, та чак до Капитан Андреево“, се намира на териториите на областите София – Пазарджик – Пловдив и Хасково.
Конкретно по отношение на участъка от първокласния път между Нови Хан и Ихтиман, отсечката от километър 110 край на село Вакарел, до километър 118, кръстовище с третокласен републикански III-8223 за село Веринско, от 2015 г., знаете, не само от приемните, че официално е затворена за движение на всички МПС в двете посоки поради лошо технико-експлоатационно състояние.
Участъкът е сигнализиран, като на посочените локации е поставен пътен знак В2 „Забранено е влизането на МПС в двете посоки“. Пътят в тази му част не подлежи на дейности по текущ ремонт и поддържане. Невъзможно е, тъй като не знам дали е точно определението, което поставихте „лунен пейзаж“, но пътят е в изключително лошо състояние дори в някои участъци път няма.
Цитираната отсечка от км 110 до км 118 попада в обхвата на път I-8, за който през 2016 г. е изработен технически проект за основен ремонт и рехабилитация и частична реконструкция в по-добрите участъци. Затова споменах, че не може да бъде рехабилитиран по линия на текущ ремонт и поддръжка и през 2016 г. беше възложен технически проект.
Отсечката е част от обект „София – Пловдив“, път I-8, от 89 км до 124 км, с обща дължина от 34, 83 км., който участък, целият – почти 35 км, е включен в Програма „Основен ремонт“ за настоящата година – 2017 г. на Агенция „Пътна инфраструктура“.
В тази връзка, както Вие ме уверявате за сериозността на проблема, аз Ви уверявам, че на 7 юли тази година, преди две седмици, АПИ обяви обществена поръчка за избор на изпълнител на строително-монтажните работи за рехабилитацията на целите 35 км, споменах от км 89 до км 124.
Предстои обявяване на обществената поръчка следващата седмица за избор на консултант за строителен надзор. Ремонтите и дейностите ще стартират непосредствено веднага след сключването на двата договора – за строително-монтажни, ремонтни дейности и за строителен надзор.
Споменах защо не може да бъде възложен скоропостижно, бързо ремонта и поддръжката. Вие сам го квалифицирахте като път „лунен пейзаж“. Там имаме места, където и основата е компрометирана, така че беше наложително изготвянето на технически проект и възлагането на основен ремонт, подчертавам, основен, което се случи вече на 7 юли.
Предстои класирането на участниците и след подписване на договора, веднага да стартират и ремонтните дейности. Бюджетът за пътя е осигурен. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря Ви, уважаеми господин Министър.
Господин Ченчев – реплика.
ИВАН ЧЕНЧЕВ (БСП за България): Благодаря, госпожо Председател.
Колеги, господин Министър, звучи добре. Естествено, че ще следим какво се случва и как ще протече цялостното действие по отношение на този път. Все пак държа да посетим с Вас път I-8.
Четох едно интервю днес с Вас или може би днес е публикувано, в което давате идея за магистрала „Тракия“ и за нейното разширение в отсечката София – Пловдив, което е добре и сам потвърждавате статистиката, че за миналата година са минавали в натоварени дни като петъците по 32-33 хиляди коли. Тази година броят на автомобилния трафик се е увеличил и това число е увеличено с до 6-7 хиляди автомобила или 40 хиляди в петъците минават по този участък на автомагистралата.
Тази статистика, естествено, показва колко е важен обходният маршрут, защото освен български граждани, разбира се, минават и чуждестранни такива. При наличието на тежки произшествия, дано да няма, разбира се, тази отсечка става основен обходен маршрут. Надявам се, заедно с Вас да минем по този път и след това, разбира се, да има и конкретни резултати от въпроса, от действията, за да може, когато отидем при хората, да покажем, че всички сме свършили работа. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин Ченчев.
За дуплика – заповядайте, господин Министър.
МИНИСТЪР НИКОЛАЙ НАНКОВ: Благодаря, госпожо Председател.
Дами и господа народни представители, уважаеми господин Ченчев! Вие държите да отидем двамата. Нищо лошо, с удоволствие. Не знам кога последно сте ходил, аз вчера минах оттам, между другото, тъй като все пак предстои стартирането на самото строителство – споменахме 7 юли, възложихме обществената поръчка за избор на изпълнител.
Няма нужда, както се казва, да се доказваме от трибуната. Ще отидем на място, пътят наистина е в трагично състояние, затова сме предприели и мисля, че Вие си давате сметка за плановата и проучвателна политика, която водим, въпреки ограничения финансов ресурс.
Неслучайно засегнахме и темата с „Тракия“, тъй като не само сравнено с 2016 г. настоящият трафик не само на леки автомобили, както казахте, а на всички МПС – и леки, и товарни автомобили, отчита нарастване на годишна база 2016 г. спрямо 2015 г. около 15%, 2017 г. спрямо 2016 г. – около 20%, тоест тенденцията към нарастване на трафика – било транзитен, било трафик на български превозвачи, собственици на леки автомобили нараства. Наистина „Тракия“ отеснява и именно, поради факта че трябва да водим последователна политика, а и поради факта, който изложихте във Вашия въпрос, състоянието на пътя е ясно и на Агенцията, и на предишни нейни ръководства. Хубаво е, че поставихме началото през 2016 г. с проектирането. Тази година възлагаме, осигурихме ресурса и ще завършим рехабилитацията, тези 35 км след подписването на договора в срок не по-голям от шест месеца. Благодаря Ви за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин Министър.
Преминаваме към следващия въпрос. Той е от народния представител Георги Търновалийски и народния представител Манол Генов, относно извършване на спешни ремонтно-възстановителни дейности на пътно съоръжение, мост над река Мечка, на автомобилен път Е-80.
Заповядайте, господин Търновалийски.
ГЕОРГИ ТЪРНОВАЛИЙСКИ (БСП за България): Благодаря, госпожо Председател.
Колеги! Уважаеми господин Министър, един от най-важните трансевропейски международни пътища – автомобилен път Е-80, преминава през община Първомай. При нарочна среща по проблемите на общината, не бе поставен въпросът относно състоянието на мостово съоръжение на река Мечка на автомобилен път Е-80. Необходимостта от ремонтно-възстановителни дейности на пътното съоръжение е видна с просто око. Дори човек, без необходимата експертност, може да види разрушените подпори на моста, увисналите дървени конструкции.
При спешен ремонт преди повече от 10 г. са поставени дървени подпори, чиято устойчивост днес е под въпрос. Трафикът на тежкотоварни камиони, автомобили и други превозни средства е изключително натоварен, а съществуващите конструктивни изменения са от особена опасност за преминаващите. На моста има единствено мантинели, а всички прегради и парапети липсват, което го прави опасен за преминаващите.
Ето защо, уважаеми господин Министър, нашите въпроси към Вас са следните: правена ли е експертна оценка на състоянието на мостовото съоръжение, имайки предвид настоящото състояние на моста? Планирате ли да извършите съответните спешни действия, касаещи привеждането му в нормално експлоатационно състояние и, ако планирате, в какъв срок те ще бъдат извършени? Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин Търновалийски.
Господин Министър – за отговор. Заповядайте.
МИНИСТЪР НИКОЛАЙ НАНКОВ: Благодаря, госпожо Председател.
Уважаеми дами и господа народни представители! Уважаеми господин Търновалийски, бетоновите сводове на съоръжението над река Мечка на път Е-80, са изпълнени през 1943 г. – едни мракобесни времена според Вас, а гредовата част – в периода 1951 1953 г . От тогава основен ремонт на съоръжението, за съжаление, не е извършван, с изключение на укрепване с дървени подпори, както сам подчертахте, през 1982 г. През годините са изпълнявани работи по текущи ремонти – поддържане, които по никакъв начин не подобрят експлоатационното състояние на фундамента на основата на моста, а само на асфалтовата настилка.
Състоянието на моста се следи системно. Съоръжението е обследвано многократно от специалисти на Института по пътища и мостове, като последно подробно изследване с ревизионна машина е извършвано през далечната 2007 г. – преди 10 г. Ежегодно специалисти от Областно пътно управление – Пловдив, извършват технически оглед на съоръжението с цел установяване на текущото му състояние. През тази година оглед на съоръжението над р. Мечка е извършен през месец април. Състоянието на съоръжението е оценено като предаварийно. Елементите на моста са силно компрометирани. Дейности, поне на текущо поддържане, вече са нецелесъобразни.
Предвид изминалия значителен период от последното обследване, споменах – 10 г., през настоящата, през 2017 г., ще бъде планирано ново обследване на съоръжението от специалист от Института по пътища и мостове с цел оценка на актуалното му състояние и изразяване на становище относно мерките, които следва да се предприемат за неговото възстановяване в дългосрочен план. В краткосрочен план – с цел осигуряване на безопасно движение на съоръжението, Областно пътно управление – Пловдив, и специалистите респективно, ще изпратят в Агенция „Пътна инфраструктура“ заявка за подмяна на съществуващите ограничителни системи с нови, отговарящи на съвременните изисквания и стандарти, разбира се, за качество. След извършване на обследването в рамките на календарната 2017 г., в бюджета за 2018 г. задължително ще включим средства, за които респективно ще знаем какъв ще бъде техният размер, в бюджета и бюджетната прогноза през 2018 г. за неговото пълно укрепване и дългосрочното решаване на този проблем, който съществува повече от 30 г. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин Министър.
Заповядайте за реплика, господин Търновалийски.
ГЕОРГИ ТЪРНОВАЛИЙСКИ (БСП за България): Уважаеми господин Министър, няма как да бъде удовлетворен от Вашия отговор, още повече няма да бъдат удовлетворени и жителите на община Първомай. Направихте ретроспекция на изпълнението на моста, на неговите основни ремонти, които са извършвани, и годините, в които не са извършвани, правени са ревизии и най-срамното е, че неговото състояние е предаварийно, но ще бъдат предвидени средства 2018 г. – „ще“. Ясно, че в 2018 г. няма нищо да се случи. Това означава ли, че трябва да имаме авария и да стане авариен мостът, за да бъдат предприети спешни мерки и да се укрепи този мост, защото Вие сам казахте, че състоянието му никак не е добро, а там трафикът е много натоварен? Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин Търновалийски.
За дуплика – господин Министър.
МИНИСТЪР НИКОЛАЙ НАНКОВ: Благодаря, госпожо Председател.
Уважаеми господин Търновалийски, кметът и жителите на Първомай вчера бяха достатъчно удовлетворени от факта, че открихме пътен възел „Плодовитово“, изграден за по-малко от 45 дни. Мисля, че всеки си дава ясна сметка за факта, че при липса на достатъчно финансов ресурс, понякога дори и бездействие в годините назад – споменах кога е извършено последното обследване. И други министри и заместник-министри е имало, между другото,– и 2008 г., и 2013 г., 2014 г., господин Търновалийски. Факт е, че 2017 г. – да не искате за два месеца да свършим всички проблеми в държавата и да ги решим, сме предвидили извършването на цялостно конструктивно обследване на моста, което ще ни даде ясна представа не за палеативни ремонти, за които Вие настоявате, и които по никакъв начин.., те може би биха успокоили краткосрочно жителите на община Първомай. Ние искаме да решим дългосрочно проблема. Затова споменах.
Ще актуализираме обследването от 2007 г., ще го допълним, разбира се, с 10-годишният период на динамични промени – на натоварване на моста, са оказали, убеден съм и други конструктивни дефекти по него след експлоатацията му. Ще набележим, в рамката на тази година мерките, ще ги остойностим с това обследване и 2018 г. ще направим пълна реконструкция и основен ремонт на мостовото съоръжение, за да решим дългосрочно и трайно проблема. Споменах, че и по линия на политиката, която Агенцията провежда, с оглед гарантиране на сигурността в максимална степен на премиващите през Републиканската пътна мрежа и съоръженията по нея, в краткосрочен план ще обезопасим – споменах с какви мерки, безопасното преминаване през съоръжението. Но повтарям още веднъж – неговата пълна реконструкция ще бъде факт през 2018 г. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря Ви, уважаеми господин Министър.
Следващият въпрос е от народния представител Павел Шопов относно строителство на пътя Бургас – Несебър – Слънчев бряг.
Заповядайте, господин Шопов.
ПАВЕЛ ШОПОВ (ОП): Благодаря Ви, госпожо Председател.
Уважаеми господин Министър, този въпрос съм го задавал три пъти в предишни издания на българския парламент като депутат от партия „Атака“, а сега това е първият въпрос, който задавам в настоящия парламент като народен представител от „Обединени патриоти“. С триста зора в последните 10-ина години, откакто следя темата, бяха осъществени две реконструкции, представляващи удвояване на пътното платно, с две ленти за движение откъм посока Сарафово – четири километра и нещо, както съм го засичал на километраж, и около километър и половина-два до кръстовището на Равда. И този въпрос го зададох преди да излязат последните изявления от страна на министър-председателя, посещавайки Бургас и околностите му, и отразеното в тази връзка по медиите, с които изявления и информации се дава светла перспектива на този обект. Не без преувеличение трябва да считаме, че удвояването на пътя в цялост между Бургас и Несебър е един от най-големите, най-важните приоритети за държавата.
Имаше момент, когато бяха отделени едни 70 милиона, които отидоха за укрепване на мостовете, след земетресението в Пернишко, и възникналата опасност. Тогава нещата не станаха, не се получиха, а възникват непрекъснато проблеми с отчуждаването на обхода около село Ахелой, това също е причина нещата да не се забързат и да не получат финализиране.
Пътят добива все по-голямо значение, след като не се осъществява автомагистрала „Черно море“. Това е предпочитаният вече за варненци и хората от Добрич маршрут за пътуване от София до родните им места, и то с пълно основание, тоест трафикът се увеличава.
Какви са перспективите и особено по въпроса за отклонението от Лукойл-Нефтохим, за да не влиза пътят в Бургас? Тази тема по-малко се третира и коментира, и там нещата съвсем не са ясни. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин Шопов.
Заповядайте за отговор, господин Министър.
МИНИСТЪР НИКОЛАЙ НАНКОВ: Благодаря Ви, госпожо Председател.
Дами и господа народни представители, уважаеми господин Шопов! Аз не просто се надявам, аз съм оптимист, че това ще бъде последният Ви въпрос в рамките на настоящото Народно събрание относно довършването на пътя, превръщането му в четирилентов между Бургас и Несебър.
Работата по неговата реализация не е прекъсвала. Потвърждение за това е наличието на технически проекти за отделните пътни отсечки, съставляващи трасето на републиканския път в разглеждания участък и стартирани или в много от случаите приключили процедури, необходими за теренното обезпечаване на Проекта, както и за избор на изпълнители на строителството на самия обект.
Причините, поради които модернизацията на участъка в цялост не е завършила към днешна дата, могат да бъдат обобщени следните групи: трудоемки отчуждителни процедури, правилно споменахте, обжалване на процедурата за избор на изпълнител на строителство и строителен надзор на второ място, имаше моменти свързани със законодателни промени, настъпили в процеса на одобряване на инвестиционните проекти, трябваше тяхната преработка да бъде надлежно извършвана.
Актуалната информация, относно статута, много накратко. От пътното кръстовище Кушарите към пътно кръстовище Несебър с изграждането на второ пътно платно има готов технически проект от 2012 г. Изработен е подробен устройствен парцеларен план, който е върнат за корекции от Националния експертен съвет по устройство на територията към Министерството, поради проблеми, засягащи с проекта инженерна инфраструктура.
Коригиран парцеларен план ще бъде отново представен за одобрение в Министерството през месец август тази година.
В другия участък от Несебър през Равда до село Ахелой строителството е приключило през 2008 г. Изградения път е четирилентов, по две ленти за движение в посока.
Обходът на село Ахелой. Имаме готов технически проект от 2013 г., одобрен подробен устройствен парцеларен план от 2013 г. и най-радващото в случая, че има приключили отчуждителни процедури.
Към момента обществената поръчка за избор на изпълнител за извършване на строително-монтажните ремонтни дейности се обжалва. Имахме и тема в Бургас преди 10 дни по случая. Имаме уверението, че в рамките на следващите няколко седмици ще бъде оттеглена жалбата, за да може да стартира – тук има и финансиране за обхода и пълна проектна готовност за извършване на отчуждителни процедури за обхода на Ахелой.
Участъкът Ахелой – Поморие също има готов технически проект от 2012 г. Трасето на пътя попада в имоти публично държавна собственост за транспортни нужди, поради което не се налага извършването на отчуждителни процедури.
Процедурата за избор на строител е обжалвана, като с решение на ВАС се връща преписката на възложителя за продължаване на процедурата за възлагане на обществена поръчка при спазване на изложените в решението на ВАС мотиви, тоест там се довършва обществената поръчка и отново започваме строителството на участъка от Ахелой до Поморие.
По-проблемният участък пети е обходът на град Поморие. Там имаме изработен технически проект от 2013 г. и подробен устройствен парцеларен план, който ще бъде одобрен след представяне на Проекта за изменение на кадастралните карти, кадастралните регистри, действащи в землището на град Поморие.
Същественият проблем е, че се бави отчуждителна процедура. Имаме и археология в обхода на Поморие, ще чакаме да приключат и двете процедури по археология и по отчуждителните такива, за да стартираме и реалните действия. Там имаме окончателно избран изпълнител по строителството, имаме подписан договор, но все пак чакаме да приключат и отчуждителните процедури и археологията.
Реконструкцията на отсечката от началото на входа на град Поморие до квартал „Сарафово“ с дължина 2,7 км, през 2013 г. отсечката е завършена, движението е пуснато в двете платна.
По отношение на поставения въпрос за извеждането на трафика от град Бургас, примерно с начало в разположената в района в близост до сегашния вход на града бензиностанция „Лукойл“, правя следното уточнение. По възлагане на Агенция „Пътна инфраструктура“ е изготвен технически проект за обходен път на град Бургас, първи етап на пътя І-9 Сарафово-Бургас и на път І-6 от Ветрен към Бургас. Новата пътна връзка ще бъде реализирана като първи етап от предвидения с общ устройствен план на града обходен път и ще представлява четирилентов път, свързващ път І-6 София – Бургас и път І-9 Бургас – Варна, изнесен в територията, разположена северно от ж.к. „Изгрев“. За теренното осигуряване на обекта е избран парцеларен план, който е одобрен със Заповед от 31 август 2016 г. Тя обаче се обжалва пред Административния съд. Това в момента ни бави. Първа инстанция в полза на възложителя, на втора инстанция – октомври месец е насрочено заседанието. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин Министър.
За реплика, господин Шопов?
ПАВЕЛ ШОПОВ (ОП): Благодаря Ви, Господин Министър.
За първи път чухме нещата от първа ръка, а не чрез медиите, не интерпретирани по страниците на вестниците или по телевизионните екрани.
В това, което отговорихте, има и оптимизъм, има и песимистични нотки с тези обжалвания. Оставаме обаче с надеждата това да е последният въпрос, във връзка с тази сага, която продължава повече от десетилетие. Изяснихме си, че етапите са четири, че всеки един от тези четири етапи трябва да се разглежда отделно. Дано поетапно догодина, на следващия туристически сезон, да можем да кажем, че са отметнати един или дори два от тези етапа, които ще ни приближат към заветната цел, това е голям успех, защото това е една от най-важните строителни задачи в държавата, която влияе и има значение в туризма, трафика. До голяма степен ще реши и ще изнесе трафика за Варна и Добрич през автомагистрала „Тракия“, както става, защото хората правилно постъпват, пътувайки по този маршрут вече. Благодаря Ви и оставам оптимистично настроен.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря Ви, уважаеми господин Шопов.
За дуплика, Господин Министър? Няма.
Продължаваме към следващия въпрос. Той е от народния представител Тодор Байчев, относно наложителен ремонт на път ІІІ 539 Трояново – Аспарухово – Карнобат.
Заповядайте, господин Байчев.
ТОДОР БАЙЧЕВ (БСП за България): Благодаря Ви, госпожо Председател.
Господин Министър, уважаеми колеги народни представители!
Община Карнобат и община Камено са две съседни общини. Имаме обща граница. Дотук с географските особености. Нямаме пътна връзка помежду си. Настоящият път, който е част от републиканската пътна мрежа, а именно ІІІ 539, силно казано, може да бъде наречен път, тъй като за разлика от другите пътища, където има много дупки, пукнатини, коловози, неравности по платното за движение, тук пирамидата е обърната и, господин Министър, смело мога да кажа, че някои участъци има дори и асфалт вече.
Какво имам предвид? По този път на места е изронена дори и подложката на асфалта, тоест чакълът. Кара се по като нещо по черен път, има множество дупки, спира се, заобикаля се, транспортните фирми го избягват, вече и гражданите не минават по този път, което е разбираемо. Много ентусиасти граждани са направили клипове, качили са ги по социалните мрежи, изпращани са в различни телевизионни предавания, но не това е целта в момента.
При срещи с граждани се повдига тази тема и искат съответните длъжностни лица да си свършат работата.
Обръщам се към Вас като министър: предвижда ли се ремонт на този път и кога? Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря Ви, уважаеми господин Байчев.
Господин Министър, заповядайте.
МИНИСТЪР НИКОЛАЙ НАНКОВ: Благодаря Ви, госпожо Председател.
Дами и господа народни представители! Уважаеми господин Байчев, Вие сега се обръщате към мен, аз след няколко месеца ще се обърна към Вас с молба бюджетът на Агенция „Пътна инфраструктура“ в консолидираната годишна финансова рамка да бъде увеличен, тъй като зададените над 40 въпроса в рамките на месец и половина – два месеца в петъчния парламентарен контрол, касаещи рехабилитация на пътна инфраструктура и републиканска такава, отремонтиране, изграждане на нови отсечки, надхвърлиха бюджета за две години и половина Агенция „Пътна инфраструктура“. Ако ми помогнете за увеличаване на бюджета…
Иначе да се върна към конкретния път. Републиканският път плюс населените места с. Трояново, с. Аспарухово и гр. Карнобат е път III-5391, Трояново, Аспарухово, Крушево, Детелина, Драганци, Карнобат, пътят се намира на територията на област Бургас. Състоянието на участъците от километър нула до 6-ти км в момента е 1321-ви км с обща дължина от 14 км е незадоволително, поради това че ремонт на пътя не е правен повече от 40 години. Необходимо е изграждане на нова конструкция, а на определени места, поради наличие на големи деформации е наложително полагането на нови асфалтови пластове.
Агенция „Пътна инфраструктура“ полага грижа за републиканския път с цел обезопасяване на най-опасните места. При бюджета, с който разполагаме, дори и това е невъзможно.
През тази година извършваме изкърпване на студена асфалтова смес на някои участъци. През м. юли е предвидено изсичане на храсти – 6500 кв. м. Към настоящия момент, споменах и в началото на отговора си, поради ограничената финансова рамка на Агенция „Пътна инфраструктура“ третокласният път не може да бъде включен в проектната и ремонтна програма на Агенцията за 2017 г. Ще им бъде дадена възможността, разбира се, рамките на бюджетната процедура през тази година и ще се търсят варианти за неговото ресурсно обезпечаване за следващата календарна година. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин министър.
Господин Байчев, за реплика.
ТОДОР БАЙЧЕВ (БСП за България): Както сам казахте, господин Министър, наистина бюджетът на Агенция „Пътна инфраструктура“ е недостатъчен, не виждам защо да не Ви подкрепим за едно увеличение. Естествено, първо Вие обаче ще трябва да си го поискате в Министерския съвет. Тоест, Вие първо да си свършите работата, а ние и аз в качеството си на народен представител с удоволствие бих Ви подкрепил.
Искам да Ви кажа, че не този отговор очакват жителите на двете общини, тъй като пътят наистина има нужда от реновиране и именно Министерският съвет и в частност Вие трябва да задоволите обществените потребности на населението и бизнеса. Не виждам смисъл, не виждам и повод за оправдание, това Ви е работата, просто трябва да си я вършите.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин Байчев.
Господин Министър, за дуплика? Няма.
Продължаваме със следващия въпрос. Той отново е от народния представител господин Байчев относно ремонт на път Карнобат – Средец.
Заповядайте, господин Байчев.
ТОДОР БАЙЧЕВ (БСП за България): Благодаря, госпожо Председател.
Господин Министър, колеги народни представители! Отново ще Ви занимавам с път, който е между две съседни общини Карнобат и община Средец. Това е най-прекият път между двата общински центъра. Към настоящия момент е в много лошо състояние – гражданите и фирмите избягват да пътуват по него. За целта се минава през Бургас, което увеличава пътя с около 70 км, съответно губи се време, правят се разходи и така нататък.
В разговорите, които сме провели с гражданите на общините и особено с фермерите, съществува един проблем, че именно фермерите протестират най-вече за този път, тъй като фирмите, които изкупуват мляко, отказват да им го изкупуват, тъй като достъпът е много лош до съответната ферма. Това затруднява бизнеса и съответното населено място все повече се обезлюдява, тъй като и малкото хора, които са в работоспособна възраст, го напускат.
Стар принцип още от римско време е там, където има път и вода, да има населено място. Мисля, че с реновирането на пътя Вие освен с пътя, ще може да помогнете и на бизнеса, а бих казал и на социалната сфера. В областта на отбраната също бихте се намесили, тъй като ще спрете обезлюдяването на този район. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря Ви, господин Байчев.
За отговор – господин Министър, заповядайте.
МИНИСТЪР НИКОЛАЙ НАНКОВ: Уважаема госпожо Председател, дами и господа народни представители, уважаеми господин Байчев! Транспортната връзка между Карнобат и община Средец се осъществява по безопасен път 3795, Болярово, Средец, Драка, Малина, Житосвят, Драганци, Карнобат и второкласния път II-53, границата област Ямбол, Средец.
За поддържането Агенция „Пътна инфраструктура“ полага необходимите грижи, макар и недостатъчни на база на финансовия ресурс, с който разполага по програма „Текущ ремонт и поддържане“.
През 2015 и 2016 г. на второкласен път 3795 са извършени ремонти, включващи асфалтови работи, ландшафтно оформяне на обща стойност почти 100 хил. лв. с ДДС. През тази година до момента са изпълнени земни работи, асфалт и ландшафтно оформяне на стойност 60 хил. лв. с ДДС, а през м. август допълнително ще се извърши ландшафтно оформяне на пътя.
На второкласния път II-53 по програма за текущи реформи и поддръжка през 2015 г. и 2016 г. са изпълнени ремонти, включващи отводнителни мероприятия, асфалтови работи и ландшафтно оформяне на обща стойност от 76 хил. 599 лв. През тази година са извършени наземни работи, асфалтови работи, ландшафтно оформяне на стойност 76 хил. 148 лв.
За подобряване на технико-експлоатационното състояние на път III-795 от км 22+600 до км 32+625, почти 10 км, малко повече даже, е необходима рехабилитация и реконструкция, а от км 32+625 до км 54+800 превантивен ремонт и рехабилитация. А за второкласния път II-53 от км 184+800 на км 214+779 трябва да се извърши рехабилитация и реконструкция. Поради ограничената финансова рамка към момента Агенция „Пътна инфраструктура“ не разполага с необходимите средства за тези ремонтни дейности.
Независимо от това предвид значението на пътищата за осъществяване на нормална комуникация на жителите на общините Карнобат и Средец ще продължаваме да търсим възможности за осигуряване на финансиране чрез включване на приоритет на второкласния път и приоритизиране съгласно класът второкласният път II-53, впоследствие третокласният път – III-3695 в някои от бюджетните програми на АПИ, както и чрез целево финансиране чрез нарочни постановления на Министерския съвет. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря Ви, уважаеми господин Министър.
Господин Байчев, реплика? Нямате.
Преминаваме към следващия въпрос. Той е от народните представители Илиян Тимчев и Атанас Костадинов относно замърсяване на питейна вода с арсен в три малки населени места в област Монтана, община Бойчиновци.
Заповядайте, господин Тимчев.
ИЛИЯН ТИМЧЕВ (БСП за България): Благодаря, госпожо Председател.
Уважаеми колеги! Уважаеми господин Министър, аз ще Ви запозная с един проблем, който засяга около 2000 жители на три малки населени места в община Бойчиновци, област Монтана. Касае се за следното. С народния представител Атанас Костадинов на 10 юли 2017 г. посетихме в приемния си ден община Бойчиновци. Там разбрахме от притеснени хора, от жители на общината и от самия кмет на общината, че от седмица на жители от три малки населени места – Бели брег, Громшин и Кобиляк, се доставя вода за пиене с водоноски, по една за всяко от населените места. Причината е установеното завишено количество арсен във водата. По данни на РЗИ – Монтана съдържанието на арсен е между 12 – 15 мг/л при норма – 10 мг/л. Водоснабдяването и за трите села е от язовир близо до село Кобиляк.
Нашите въпроси към Вас са следните: Кога са регистрирани завишените стойности на арсен в питейната вода? Какви действия са предприети от местните институции? Има ли установена причина за замърсяването на водата с арсен и какви мерки ще предприеме Вашето министерство за бързото справяне с проблема? Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин Тимчев.
За отговор – господин Министър, три минути.
МИНИСТЪР НИКОЛАЙ НАНКОВ: Уважаема госпожо Председател, дами и господа народни представители! Господин Тимчев, с Наредба № 9 от 16 март 2011 г. са определени изискванията към качеството на водата, предназначена за питейно-битови нужди, като органите на Държавния здравен контрол и регионалните здравни инспекции проверяват чрез постоянен и периодичен мониторинг съответствието на подаваната към консуматорите питейна вода по показателите за качество, отговарящи на изискванията на цитираната Наредба.
Завишеното съдържание на арсен в питейната вода на територията, обслужвана от „ВиК“ ООД – град Монтана, е констатирано от Регионалната здравна инспекция при извършения анализ на взети водни проби на 19 април 2017 г. от водоснабдителната система на село Кобиляк. Установена е концентрация в размер на 11 микрограма на литър, при гранична допустима стойност от 10, споменахте Вие, микрограма на литър.
На 27 април 2017 г. във връзка с тези констатации Регионалната здравна инспекция изпраща до „ВиК“ ООД – град Монтана, предписание за провеждане на задължителни хигиенни и противоепидемични мерки, което предписание включва: почистване, дезинфекция на водоемите и водопроводната мрежа на трите цитирани от Вас села: Кобиляк, Бели Брег и Громшин; извършване на ежеседмичен мониторинг на водата от централната водоснабдителна мрежа на трите населени места; изпращане на ежеседмична информация на Регионалната здравна инспекция – Монтана, за извършване анализ на водата. В изпълнение на направените предписания ВиК дружеството извършва външна и вътрешна дезинфекция на водопроводната мрежа и стартира провеждането на регулярен мониторинг на питейната вода в трите населени места в техническия район Бойчиновци.
След получаване на данните от мониторинга, Регионалната здравна инспекция издава нови предписания, които включват следните дейности: ограничаване на ползването на питейна вода от населението на трите села за питейни нужди и за приготвяне на храна. На второ място – организира доставянето и осигуряването на вода за питейни нужди с водоноски, и на трето място – извършване на проучване с цел установяване на причините за завишените стойности на арсен в питейната вода.
Експлоатационното ВиК дружество извършва дейности в съответствие с направените предписания, като уведомява кмета на община Бойчиновци, кметовете на селата Кобиляк, Бели Брег и Громшин и разпорежда разгласяване сред населението на необходимите ограничения в ползването на водата за питейно-битови нужди, осигурява, Вие сам споменахте, водоноски с определен режим и маршрут в засегнатите от ограничението райони.
Във връзка с предписанията за обследване на причината за замърсяването е поискано от ръководителя на катедра „Водоснабдяване, канализация и пречистване на водите“ към Университета по архитектура, строителство и геодезия и директора на Геологическия институт към Българската академия на науките да изготвят нарочно специално експертно становище по възникналия проблем. До момента представители на посочените институции са посетили засегнатите райони, направили са необходимите огледи, запознали са се с направените анализи на взетите водни проби и са в процес на изготвяне на становище. Резултатите от направените обследвания ще бъдат предоставени на заинтересованите лица и оповестени съгласно българското законодателство.
В зависимост от становището, за което споменах, на експертите, ще бъдат предприети съответните мерки и действия за справяне с проблема – може да коментираме в дупликата – действия, които бихме могли да предприемем и относно някои кадрови промени в мениджърския състав на дружеството, допуснало тези отклонения. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин Министър.
Заповядайте, господин Костадинов.
АТАНАС КОСТАДИНОВ (БСП за България): Уважаема госпожо Председател, уважаеми господин Министър, уважаеми колеги! Не мога да се въздържа и да не кажа, че за пореден път Северозапада среща пренебрежение от страна на изпълнителната власт. Това мое твърдение, отвъд разпоредбите на Наредба № 9, Наредба № 1 и Наредба М4, може да бъде доказано най-вече с факта, че от 70 те години на миналия век се знае, че този водоизточник при Кобиляк е контаминиран и не са взети никакви мерки.
В чл. 3 на Наредба № 9 правилно забелязахте и казахте, че водоснабдителните организации са длъжни да предприемат всички необходими мерки да осигурят качествена вода. Очевидно аз не съм запознат, но трябва да е разработена съвместна програма, заедно с органите на РЗИ, за извеждането на този проблем и в тази връзка имам три уточняващи въпроса.
Колко на брой са пунктовете във връзка с този проблем, които заедно с РЗИ сте заложили за контролиране по време на постоянния мониторинг, защото те по Наредба № 9 не могат да бъдат по-малко от два за населено място?
Втори въпрос: кога информирахте органите на Държавния здравен контрол? Тъй като още от началото на януари, господин Министър, в подземните води, за които Вие не отговаряте, има съдържание на арсен и по смисъла на чл. 10 за незабавната реакция, която Ви вменява Наредба № 9, чак месец юли са взети мерки. Ако е вярно, че на 19 април сте запознати с тези данни.
Не на последно място, по една водоноска на ден се осигурява за населено място при 40-градусова температура. Аз разбирам, че това са високи разходи за ВиК дружеството. Смятате ли Вие, тъй като Кобиляк – източникът, който е възходящ карстов извор, осигурява между 150 и 500 литра на секунда, с огромен капацитет, че това е достатъчно за здравния санитарен и битов риск, в който може да изпадне населението?
В заключение искам да кажа, че съществуват официални данни от Изпълнителната агенция по околна среда за замърсяването с арсен, но за пореден път и експертно, и кадрово, и институционално, а в крайна сметка и ценностно, никой не проявява отношение към важни за хората въпроси. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин Костадинов.
Господин Министър, за дуплика.
МИНИСТЪР НИКОЛАЙ НАНКОВ: Благодаря, госпожо Председател.
Уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Костадинов!
Процедурата не беше ли по въпрос реплика и дуплика? Защото имахме уточняващи въпроси, но мисля, че това е процедура относно питане на народен представител.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Сега сме дуплика.
МИНИСТЪР НИКОЛАЙ НАНКОВ: Първо да поясня – на 19 ти не съм бил запознат и няма как аз лично да бъда запознат с данните, както Вие цитирахте в репликата. Аз съм запознат на 4 май, даже на 5 май, прощавайте, в момента, в който встъпих на поста министър на регионалното развитие и благоустройството.
На второ място, много благодаря за направената реплика от Ваша страна, тъй като в момента осъзнавам и оценявам изключително сериозни пропуски не от държавата на централно ниво, а от ръководството на местното ВиК дружество с принципал Министерството на регионалното развитие и благоустройството. В тази връзка гарантирам, че ще предприема много бързи кадрови промени в ръководството на ВиК – Монтана, поради неизпълнение на ред дори законоустановени в наредбите, които цитирахте, действия, вменени на ръководството на едно ВиК дружество.
Относно необходимостта от повече водоноски. Прав сте, не е достатъчен броят на водоноските, но ще решим въпроса малко по-глобално във ВиК – Монтана, с наистина фокус към водоснабдителната система на трите населени места, за да решим дълготрайно проблема с арсена. Да, той не е нов, както правилно споменахте. Превишенията наистина не са големи – 11 милиграма на литър при норма от 10. Бъдете убедени, че с един по-добър мениджмънт на дружеството ще имаме и по-добри технико-експлоатационни резултати и ще гарантираме в още по-голяма степен здравето и сигурността на българските граждани. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин Министър.
Следват въпросите на господин Търновалийски – той ще ги обедини. Въпрос от Георги Търновалийски и Манол Генов относно извършване на спешни ремонтно-възстановителни дейности на пътно съоръжение – мост на третокласен път III-667 Първомай – Поройна – Асеновград.
Господин Министър, имате ли нещо против заедно да ги отговаряте? Не.
Следващият въпрос пак е от господин Търновалийски и господин Генов относно извършване на спешни ремонтно-възстановителни дейности за пътно съоръжение – мост над река Марица по републикански път III-667 Плодовитово – Първомай – Асеновград.
Две минути да развиете въпроса.
ГЕОРГИ ТЪРНОВАЛИЙСКИ (БСП за България): Благодаря, госпожо Председател.
Колеги! Уважаеми господин Министър, за да спестим време, за да могат всички колеги да си зададат въпросите, моите два въпроса касаят мостови съоръжения в района на община Първомай. Това са проблеми, които вълнуват живеещите в общината, а и не само в тази община. Аз съм изложил в моя въпрос, че това касае и няколко общини.
Мостовото съоръжение на Поройна е на затворен път, но въпреки това то се използва, и тук поемаме риска да имаме проблем от преминаването. Според администрацията на община Първомай в началото на 2017 г. имат уверение, че ще бъдат извършени ремонти на това мостово съоръжение. До момента няма такива и нашият въпрос е именно в тази връзка: има ли обществена поръчка, кой ще я изпълнява и кога ще започне тя, за да може това мостово съоръжение на село Поройна да бъде използвано и да не бъде повече опасно?
Мостът на село Градина, община Първомай, с който община Първомай се свърза с няколко общини – Чирпан, Садово, Брезово и, разбира се, с двете магистрали – Тракия и Марица, е много стар. Задаван е въпрос на госпожа Павлова в качеството й на регионален министър още през 2015 г. Отговорът е бил, че има отделени средства само за ремонт на моста, за да може да се поддържат 12 тона при преминаващи тежкотоварни автомобили. За съжаление, такъв ремонт не е извършен. В момента по този мост е забранено да се движат автомобили над 5 тона, което затруднява много живущите и, разбира се, бизнеса в региона.
Въпросът е: какво ще предприеме Министерството? Има ли осигурени средства за изграждане на ново мостово съоръжение, каквото е било обещанието от 2015 г. за ремонт на съществуващото, така че то да може да поема поне до 12 тона? Кога ще бъде изпълнено обещанието? Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин Търновалийски.
За отговор, господин Министър, заповядайте.
Ще отпусна малко повече време и на господин Търновалийски, и на господин Министъра, ако решат да пресрочат времето, защото са два въпроса в един.
Заповядайте.
МИНИСТЪР НИКОЛАЙ НАНКОВ: Благодаря Ви, госпожо Председател.
Уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Търновалийски! Мостовото съоръжение, обект на Вашия въпрос, вторият въпрос по-скоро на III-667 $Първомай – Поройна – Асеновград$, се намира на републикански път Плодовитово – Първомай – Асеновград, между град Първомай и село Градина. Той е построен през 1930-та година на миналия век. Последният значителен ремонт на съоръжението е извършен през 1992 г., когато е ремонтирана пътната плоча.
През 2015 г. са изпълнени ремонтни дейности по настилките на съоръжението на стойност 41 хил. лв. Към момента обаче вследствие на интензивния трафик нейното състояние отново е влошено и се наблюдават пропадания.
През 2016 – 2017 г. средствата за поддържане позволиха изпълнение само на изкърпвания на компрометирани места по настилката на стойност под 1000 лв.
Съществуващото съоръжение няма необходимата носимоспособност и това наложи през месец април тази година да се въведе ограничение на движението, както Вие сам споменахте, по моста на МПС над 5 т.
Предвид състоянието на съществуващото съоръжение и значимостта на направлението за пътуващите в района и за местния бизнес е взето решение за изграждане на ново съоръжение, изцяло ново съоръжение, успоредно на съществуващото.
За обекта има проектна готовност, като в момента се процедира ПУП – парцеларен план, за новия обект. Парцеларният план засяга поземлени имоти – земеделски, горски и урбанизирани територии в землището на село Градина на град Първомай, община Първомай. Налице са съгласувателни становища от заинтересованите държавни дружества и администрации – положителни.
Предстои да се входира и ПУП – парцеларният план в Комисията за земеделските земи към Министерство на земеделието и храните, каквато е и процедурата за утвърждаване на трасе за проектиране в земеделски земи.
След постановяване на решение на Комисията по земеделските земи, Проектът ще бъде представен за разглеждане и приемане от Националния експертен съвет за устройство на територията и регионална политика към министъра на регионалното развитие и благоустройството.
Предвидено е обектът да бъде включен в програма „Ново строителство“ на Агенция „Пътна инфраструктура“ за 2018 г. Така е изложен, между другото, и в бюджетната прогноза, така ще бъде заложен и в проектобюджета, който ще изготвим за 2018 г.
След извършване на необходимите отчуждения – нямаме отчуждения, безсмислено е в момента да залагаме средства през 2017 г., нито ПУП – парцеларен план, приет на експертен съвет.
След извършване на необходимите отчуждения, Агенцията ще стартира процедурата за избор на изпълнител на строителство и за надзора. Самата процедура, за да спестим и време, може да бъде паралелно с отчуждаванията, както сме правили неколкократно назад във времето. По експертна оценка индикативната стойност на строително-монтажните работи е около 5 млн. лв. Наистина индикативна стойност, тъй като тя ще стане ясна след издаване на строително разрешение на база на инвестиционния проект.
До изграждането на ново съоръжение, съобразно бюджетните средства, Агенция „Пътна инфраструктура“ ще полага необходимите грижи за обезопасяване движението по съществуващия мост.
Няколко думи за другия мост. Мостовото съоръжение, обект на другия Ви въпрос, се намира на републикански път III-5802 – Тополово – Еленово – Поройна, в началото на село Поройна над река Чинар дере, а не на път III – 667 Първомай – Асеновград, както беше посочено, между другото, в запитването – фактическа грешка, не е проблем.
Предвид компрометираното състояние на съществуващия мост е взето решение за изграждане на ново съоръжение. Тук сме доста по-напреднали назад във времето с процедурите и по отчуждаване, и по проектиране, и по одобряване на подробните устройствени парцеларни планове. Следствие изграждането на новото съоръжение заради това, което споменах – доста по-напреднали сме с проектната готовност, са осигурени за бюджета на програма „Ново строителство“ на АПИ за 2017 г., стойността на строително-монтажните и ремонтни дейности е над 1 млн. лв. с ДДС, а за строителния надзор – 48 хил. лв., без ДДС. Проведени са тръжните процедури по реда на Закона за обществените поръчки за избор на изпълнител, на строителство и на надзора и договорите с тях са подписани.
Предвиждаме обектът да бъде завършен в рамките на календарната година и да усвоим целия ресурс, заложен в рамките на бюджетната 2017 г. с изграждането на нов мост над река Чинар дере. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин Министър.
Господин Търновалийски – за реплика.
ГЕОРГИ ТЪРНОВАЛИЙСКИ (БСП за България): Уважаеми господин Министър! Отговорът, който дадохте за пътя и за моста на село Поройна – до края на 2017 г. ще бъде приключена процедурата и мостът ще функционира, ще успокои жителите и това е добра новина, за което Ви благодаря. Разчитам, че това наистина ще се случи и ние ще го следим, разбира се, и жителите на общината.
По отношение на моста на село Градина. Не съм удовлетворен от Вашия отговор, защото явно за 2018 г. са осигурени средства. Не е ясно дали това ще се случи преди процедурите за 2018 г. А сериозни ремонти, доколкото разбирам, на това мостово съоръжение не са предвидени.
Виждаме, че в 2015 г., въпреки вложените сериозни средства, това мостово съоръжение и ремонта – или не е бил качествен, или не е планиран добре, отново не може да поема трафик на автомобили над 12 т, а е намалено на не повече от 5 т, което е проблем. Вие го казахте и аз не разбрах, предвижда се ремонт, но този ремонт ще позволи ли да се движат през мостовото съоръжение транспортни средства над 5 т, поне до 12 такива? Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин Търновалийски.
За дуплика – господин Министър, заповядайте.
МИНИСТЪР НИКОЛАЙ НАНКОВ: Уважаеми господин Търновалийски, да, в рамките на 2017 г. ще завършим първото мостово съоръжение, както споменахте. Аз също държа да бъда контролиран и да бъда следен. Така че, с удоволствие ще отидем заедно на инспекция как вървят строително-монтажните и ремонтни дейности по изграждането на нов мост.
Относно първата част на въпроса – за моста над Градина, явно не съм бил добре разбран.
Много точно споменах, убеден съм, ще видим и стенограмата, че става въпрос не за реконструкция на несъществуващо мостово съоръжение, това, което в момента е затворено за моторни превозни средства над 5 т, а за изграждане на път с вариант на ново мостово съоръжение.
Проблемът в случая е, че назад във времето са забуксували самите процедури по изреждане, най-образно казано, на земеделски и на горски фонд. В момента на база на ПУП – парцеларен план престои внасяне в Комисията по земеделски земи. Споменах, след нейното решение ще процедираме издаване на строително разрешение, разглеждането, разбира се, на проект на Националния експертен съвет по устройство на територията, издаване строително разрешение. Паралелно да спестим време, да бъдете успокоен, както да успокоите и жителите на района, ще върви тръжната процедура за избор на изпълнител, за издаването на строителното разрешение и отчуждителните процедури. Тъй като там също сме на кота нула – нямаме отчуждителни процедури, така че и през 2017 г. да има ресурс – фактически не бихме могли да се възползваме от него. Съществуващият мост няма да бъде реконструиран, ще бъде изграден през 2018 г., повтарям, ново мостово съоръжение с път на варианта алтернативен на сегашния, успоредно на него. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря Ви, уважаеми господин Министър.
Преминаваме към следващия въпрос от народния представител Богдан Боцев относно преустановена процедура за съгласуване и реализиране на хидровъзел „Брезница“, община Гоце Делчев, област Благоевград.
Заповядайте, господин Боцев.
БОГДАН БОЦЕВ (БСП за България): Благодаря Ви, госпожо Председател
Уважаеми господин Министър, уважаеми колеги! Моят въпрос е относно преустановена процедура за съгласуване и реализиране на Хидровъзел „Брезница“ в община Гоце Делчев, област Благоевград.
Съвременното развитие на град Гоце Делчев и целия регион, включващ останалите три общини: Хаджидимово, Гърмен и Сатовча, изисква да се отдаде специално внимание на наличните водни ресурси и тяхното рационално и екосъобразно използване.
В тази връзка през 2004 г. бе започната проучвателна и проектантска работа по изготвяне на Проект за изграждане на Хидровъзел „Брезница“ в землището на село Брезница, община Гоце Делчев. През 2004 и 2005 г. „Хидроват“ АД, съвместно с община Гоце Делчев, извършиха технико-икономически проучвания и съгласувания с Министерството на околната среда и водите (МОСВ) и Министерството на земеделието за възможността да се изгради комплексния язовир „Брезница“ за задоволяване недостига на вода за водоснабдяване и напояване в региона. Основното предназначение на хидровъзела е да осигури трайно, за много години напред, питейна вода първа категория за региона, да осигури също вода за напояване на площите от „Напоителни системи“ – Гоце Делчев, и поливните площи в землищата на селата Брезница, Корница и Лъжница, както и да извърши регулиране на пролетния отток на три реки чрез комплексния язовир „Брезница“.
„ВиК“ – Благоевград, заявява писмено, че средногодишният недостиг на вода в региона възлиза на 3,2 млн. куб. метра.
С изграждането на язовира се гарантира обем от 8 млн. куб. метра, който ще осигури необходимите количества за в бъдеще както за питейна вода, така и за поливна. Освен това, с реализирането на язовира, ще се даде възможност за изграждане на 4 броя ВЕЦ-а с обща мощност 12 мегавата. С изграждането на обекта ще се открият около 30 временни работни места при строителството на язовира, за не по-малко от 2 години и 10 постоянни работни места.
В края на 2005 г., във връзка със земите по чл.19, които попадат в зоната на Проекта, бе преустановена по-нататъшната работа по реализацията му. В настоящия момент този проблем не съществува.
Моят въпрос, господин Министър, към Вас е: какви са вижданията на Министерството за бъдеща реализация на Хидровъзел „Брезница“ и в какви срокове? Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря Ви, уважаеми господин Боцев.
За отговор – министъра на регионалното развитие и благоустройство, господин Нанков.
МИНИСТЪР НИКОЛАЙ НАНКОВ: Благодаря Ви, госпожо Председател.
Дами и господа народни представители, уважаеми господин Боцев, нашите виждания за района винаги са били доста позитивни – на Министерството в предишното му и в настоящето ръководство. Специални поздрави на кмета Москов. Какво винаги сме му помагали, ще му помагаме и за в бъдеще. Сега ще представя и отговора на конкретния въпрос.
Основната цел пред отрасъл ВиК, знаете, е да се постигне качество на ВиК услугите, в съответствие с изискванията на европейското законодателство при социално поносими цени – много важен компонент са социално поносимите цени на водната услуга.
Водещ приоритет при изпълнението е да поддържа общо достъпно качествено водоснабдяване, като се осигури непрекъснатост на водоснабдяването с необходимото количество и качество на питейната вода.
В Проекта на 21 ноември 2012 г. на Национална стратегия за управление и развитие на водния сектор е направено проучване за необходимостта от изграждане на нови язовири за задоволяване на нуждите от питейна вода. Представен е анализ на водопотреблението, водостопанската инфраструктура и бъдещите нужди от вода за питейно битово водоснабдяване в България за периода 2013 – 2037 г., който е сравнен с общия заверен обем на личните язовири.
Регистрирано е, че в страната има високо покритие на изградени язовири, но и недостиг на вода в някои територии, което води до сезонни или целогодишни режими на водоснабдяването.
За трайното преодоляване на недостиг на вода, имайки предвид и климатичните промени, дефинира необходимост от изграждане на язовири. Знаете, в момента, след повече от 25 години, се изграждат два изцяло нови язовира, за питейно битово снабдяване – язовир Пловдивци, в района на Рудозем и язовира „Луда Яна“ в района на Панагюрище, по проект, финансиран със заем от Световната банка.
По отношение на поставеният конкретно за реализацията Хидровъзел „Брезница“, Министерство на регионалното развитие и благоустройство, за съжаление, не разполага с документация относно проучване за проектиране и изграждане на комплексния язовир.
Ще Ви помоля, ако Вие разполагате с такава, местната управа, Администрацията на Благоевград също не разполага. Контактували сме да ни бъде предоставена. По данни на Националния статистически институт към 2011 г., в момента на последното преброяване, населението на община Гоце Делчев е 32 169 жители, в община Гърмен – 14 981 жители, община Хаджидимово – 10 069 жители.
В Министерството обаче няма подадена информация за недостиг на вода за питейно битово водоснабдяване и наложени режими в горе цитираните общини, поради което не е направено проучване относно възможностите за изграждане на нови водоизточници, включително и на язовири, изключая общинския център на община Гърмен, а именно село Гърмен, там има проблеми. Може да дебатираме и в нарочна среща, в дупликата, какъв е проблема за водоснабдяването на общинския център на община Гърмен.
Преди да се пристъпи към изграждането на комплексен язовир „Брезница“, освен че е необходимо да се разработи прединвестиционно проучване, с което да се потърсят подходящи източни на финансиране и хидротехническия обект да бъде остойностен и да бъде оценена неговата и финансово-икономическата, и социална, разбира се, екологична логика, трябва да се направи аргументирана обосновка относно ефективността и бъдещата възвръщаемост на вложената инвестиция. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин Министър.
Господин Боцев, заповядайте за реплика.
БОГДАН БОЦЕВ (БСП за България): Благодаря Ви, за отговора уважаеми господин Министър. Ще предам поздравите на господин Москов. Благодаря и за поканата за среща, надявам се да я осъществим в най-скоро време и също така се надявам, че в лицето както на Вашето Министерство, така и в лицето на Министерството на земеделието и храните, и Министерството на околната среда и водите, съвместно с усилията на община Гоце Делчев и нашите съседни общини, ще успеем да реализираме Проекта за язовира в село Брезница, защото той наистина е важен за нашия регион. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин Боцев.
Господин Министър, няма да има дуплика?
Преминаваме към следващият въпрос – предпоследен за министър Нанков.
Въпрос от Любомир Бонев относно финансиране на ремонтни дейности от бюджета на Агенция „Пътна инфраструктура“ на автомагистрала „Люлин“ за периода 2012 – 2017 г.
Заповядайте, господин Бонев.
ЛЮБОМИР БОНЕВ (БСП за България): Уважаема госпожо Председател, уважаеми господин Министър, уважаеми дами и господа народни представители! За обекта автомагистрала „Люлин“, софийски околовръстен път, пътен възел „Даскалово“ от километър 0 до километър 19 е издадено разрешение за ползване на № СТ 05 491 от 2011 г. на ДНСК, на основание съответните разпоредби в ЗУТ и въз основа на Протокол, Образец 16 от 2011 г. за установяване годността за ползване на строежа, съставен от държавна Приемателна комисия назначена със Заповед на заместник-началника на ДНСК.
В периода 2012 г. до месец април 2017 г. разплатените средства по договори за поддържане на автомагистрала „Люлин“ възлизат на 8 млн. 115 хил. 317 лв. с ДДС, от които за съоръженията, и 339 хил. 352 лв. финансирането на ремонтните действия от бюджета на Агенция „Пътна инфраструктура“. Ремонтът на съоръженията включва: ремонт на асфалтовата настилка, отводняването, ремонта и поддържането на тунелите.
Господин Министър, съгласно Наредба № 2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минималните гаранционни срокове за изпълните строително-монтажни работи, издадена от Министерството на регионалното развитие и благоустройство, гаранционните срокове се определят с договор между възложителя и изпълнителя за съответните видове работи. За съоръжения, за автомагистрали, пътища и улици, при ново строителство те са десет години, а при основен ремонт и рехабилитация – четири.
В тази връзка моят въпрос към Вас е: на какво основание за ремонтите на съоръженията на автомагистрала „Люлин“ са извършвани плащания със средства от бюджета на Агенция „Пътна инфраструктура“?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря Ви, господин Бонев.
Господин Министър – за отговор.
МИНИСТЪР НИКОЛАЙ НАНКОВ: Уважаема госпожо Председател, дами и господа народни представители, уважаеми господин Бонев!
Между Европейската комисия и Република България е подписан Финансов меморандум и ИСПА Мярка № 2001/БГ/Р/РТ/004, с който се гарантира съфинансиране на проекта на строителство на автомагистрала „Люлин“, Софийски околовръстен път, пътен възел „Даскалово“ от километър 0 до километър 19 плюс 135. Национален ИСПА координатор е Министерството на финансите.
В Разпоредбите на чл. 8, специални условия, отнасящи се до мярката т. 4б, подмерките „а“ и „б“ от Финансовия меморандум е предвидено представяне на Програма за поддържане за автомагистралата от страна на бенефициента, обхващаща 10 годишен период, считано от година на завършването и съответстваща на всички релевантни стандарти, включително тези на Директива 96/53 на Съвета на Европа.
За обект „Автомагистрала Люлин“, Софийски околовръстен път, пътен възел Даскалово от километър 0 до километър 19 + 135 е издадено разрешение за ползване с номер СТ-05-491 от 13 май 2011 г. Обектът включва значителен брой съоръжения – три броя тунели по открит способ с обща дължина 1224 м мостови съоръжения; три броя пътни възли – това са пътен възел „Софийски околовръстен път“, пътен възел „Мало Бучино“ и пътен възел „Даскалово“.
В съответствие с чл. 8, т. 4б, подточки „а“ и „б“ от Финансовия меморандум, Агенция „Пътна инфраструктура“ е подготвила програма за ремонт и поддръжка на автомагистрала „Люлин“ за периода 2011/2021 г. Предвидените дейности са съобразени с изискванията на Националната нормативна база и действащите технически правила и норми, както и със стандартите на Директива № 96/53 на Съвета на Европа. Дейностите по поддържането включват текущо поддържане; зимно поддържане; ремонтно възстановителни работи при аварийни ситуации; почистване след пътнотранспортни произшествия; възстановяване на стоманени предпазни огради; възстановяване на вертикална сигнализация и хоризонтална маркировка; дейности, подобрения и други дейности, целящи осигуряване нормалната експлоатация на автомагистралата.
Агенция „Пътна инфраструктура“ започва да изпълнява програмата си за ремонт и поддръжка на автомагистрала „Люлин“ от момента на завършване на обекта и издаване на разрешението за ползване, което цитирах преди малко.
Финансовото обезпечаване на дейности по текущ ремонт и поддържане – подчертавам, по текущ ремонт и поддържане, на Републиканската пътна мрежа в страната се осигурява от държавния бюджет.
Допълнително Ви информираме, че договорът за строителство на автомагистрала „Люлин“ е сключен със сдружение „Мапа Ченгиз“ – Турция. Срокът на договора е 53 месеца – 36 месеца строителство, 12 месеца период за съобщаване на дефекти.
Договорът и правилата на ФИДИК – Международната организация на инженерите-консултанти, която въвежда стандарти и определя договорените условия на строителството, приложими за строителните и инженерните работи.
По време на изпълнението, на което са подписани два адендума, съгласно които крайният срок за приключване на строително-монтажните работи е удължен до 15 май 2011 г.
Важно е да се отбележи, че ремонтите на съоръженията на автомагистрала „Люлин“, след издаване на разрешение за ползване на обекта, са извършени поради настъпили събития от експлоатационен характер. Всички установени дефекти в гаранционния срок, свързани със строителството на автомагистралата, са отстранени за сметка на изпълнителя. Благодаря Ви за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря Ви, уважаеми Министър.
За реплика – заповядайте, господин Бонев.
ЛЮБОМИР БОНЕВ (БСП за България): Благодаря Ви, госпожо Председател.
Господин Министър, и двамата сме наясно, че сключените договори за строителство на автомагистрала „Люлин“ не отменят българското законодателство. Моят въпрос към Вас беше: защо съоръжения, които са в гаранционни срокове, ремонтите им се плащат, аз всеки ден пътувам по това трасе, включително и в момента се плащат от бюджета, като същите са гаранционни. Това ми е въпросът. Не е ли най-нормално да се изиска от фирмата-строител възможността да отстрани всичките дефекти по магистралата, които са много, включително и в момента има действащо свлачище.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин Бонев.
Заповядайте, за дуплика – господин Министър.
МИНИСТЪР НИКОЛАЙ НАНКОВ: Уважаема госпожо Председател, уважаеми господин Бонев! Отново ще повторя. Дейностите, съгласно Директива № 96/53 на Съвета на Европа, съобразени изцяло с нея, със своето законодателство, свързани с експлоатацията, най-общо ще кажа – текущи ремонти и поддръжка, които включват „n“ на брой дейности – текущо поддържане; зимно поддържане; ремонт на възстановителни работи при аварийни ситуации, включително и свлачища – при аварийни ситуации, споменах; почистване след пътнотранспортни произшествия; възстановяване на стоманени, предпазни огради; възстановяване вертикална сигнализация, хоризонтална маркировка, са за сметка на бюджета на Агенция „Пътна инфраструктура“ не само по настоящия договор, а по всички останали договори. Изключая тях, гаранционните срокове, които споменахте, са наистина заложени в максимална степен и, разбира се, се изпълняват тогава, когато са установени дефекти в качеството, и всички дейности по отстраняване на тези дефекти, са били за сметка на изпълнителя по сключения договор и, разбира се, по спазване на регламентите и разпределителя в него. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря Ви, уважаеми господин Министър.
Преминаваме към последния въпрос към министър Нанков.
Въпросът е от народния представител Иван Иванов относно завършване на Републикански път I-7 Върбишки проход.
Заповядайте.
ИВАН ВАЛЕНТИНОВ ИВАНОВ (БСП за България): Уважаема госпожо Председател, уважаеми господин Министър, уважаеми колеги! Настоящият въпрос, уважаеми господин Нанков, е продиктуван от няколко обстоятелства.
На първо място, знаете, че Републикански път I-7 в тази му част – Върбишки проход, от тази пътна инфраструктура, е най-прекият път между Северна и Южна България. Само да припомня и Вие знаете, може би, в своето изложение ще го кажете, че през 2014/2015 г. този път в участъка му Шумен – Велики Преслав – Върбица, беше рехабилитиран. Сериозна сума беше инвестирана и съответно, не само аз, но и жителите на община Върбица, а и тези, които пътуват в посока Северна-Южна България, се интересуват дали този път ще бъде завършен някога, дали влиза в плановете на Министерството на регионалното развитие и в частност Агенция „Пътна инфраструктура“, която изпълнява тези строително-ремонтни дейности. Да отговорите дали са предвидени – дали за тази година, дали за следващата, или изобщо: дали влиза в плановете на ръководеното от Вас ведомство, този маршрут да бъде завършен, да бъде пуснат в експлоатация, така че безпроблемно трафикът, който преминава през Ришки проход, да бъде облекчен и съответно да могат да бъдат използвана и двата прохода? Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин Иванов.
Господин Министър – за отговор.
МИНИСТЪР НИКОЛАЙ НАНКОВ: Уважаема госпожо Председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Иванов. Спорен е въпросът дали е най-пряката връзка. Според някои експерти е Дюлинският проход, но със сигурност най-пряката връзка между Северна и Южна България ще бъде тунелът под Шипка. Само една вметка да кажа, че аз не заговорих по моя собствена инициатива тогава на почивка, просто отговарях на парламентарен въпрос – визирам други изказвания на Ваши съпартийци.
Относно Върбишкия проход. В периода 2013 г./2016 г. в рамките на лот 4 и лот 5 от проект „Транзитни пътища“ са извършили рехабилитация на участъци с обща дължина от 173,7 км от път I-7 Силистра-Шумен-Ямбол на територията на Северна България, както следва: от километър 0-180 от град Силистра до километър 108-540 връзка с пътя I-2 Русе-Варна, и от километър 115 – връзката с пътя I-2 Русе-Варна до километър 180+232 до края на изградения път след село Върбица.
С рехабилитацията се осигури трайно подобряване на експлоатационните характеристики на пътя, както и безопасни условия на движение. Отсечката до Върбишкия проход, която е стара и не ремонтирана, е между километър 180+232 на път I-7, приблизително след Върбица и кръстовището на първокласния път с път II-48 Омуртаг-Котел към Мокренския проход. Габаритът и техническите елементи на посочения участък не отговарят на нормативните изисквания за първокласен път, габаритът и елементите на посочения участък. За привеждането на път I-7 в съответствие с нормите, ще се наложи изменение и изместване на съществуващото трасе по нова следа, от което следва, че освен изработването на инвестиционен проект във фази идейни, технически, ще трябва да се проведат процедури по оценка на въздействие върху околната среда, предстоят и важни промени в тази връзка. Дай Боже, да минат! И оценка на съвместимостта. Предвид преминаването през защитена зона от „Натура 2000“.
Предстоят и процедури по изработване на ПУП парцеларен план и придобиване на земя за държавна нужда, тоест отчуждителни процедури. Необходимо е да се спазят изискванията на Закона за културното наследство за извършване на предварителни археологически проучвания. Всички тези дейности са свързани с осигуряване на значителен финансов ресурс и съответното планиране на обекта в Инвестиционната програма на Агенция „Пътна инфраструктура“.
На този етап ремонтът и реконструкцията на Републикански пътен възел в частта му Върбишки проход, не са предвидени за изпълнение в рамките на Бюджетната 2017 г. Тъй като споменах и по линия текущи ремонти и поддръжката тази дейност е невъзможна. Споменах какви са и причините. Габаритът на пътя и техническите елементи не отговарят на нормативните изисквания и какви процедури трябва да извършим, за да гарантираме и проектната готовност. Едва след този етап, след тези действия, ще се засегне темата с осигуряването на финансов ресурс за самото строителство.
В този регион, преминават, разбира се, други Републикански пътища, които осигуряват връзка на населеното място към северната и южната част на страната. Целогодишно отворени са Ришкия проход, знаете, път 273 Шумен-Смядово, както и Котленския проход 248 Омуртаг-Котел, по които са осигурени комфортни и безопасни по настоящем условия за пътуване. Благодаря Ви за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин Министър.
Господин Иванов – реплика.
ИВАН ВАЛЕНТИНОВ ИВАНОВ (БСП за България): Уважаема госпожо Председател, уважаеми господин Министър, уважаеми колеги! Да, разбира се, така описаното състояние на Върбишкия проход, позволява ползването му, и най-вероятно ще се наложи неговото препроектиране и провесване на трасето му. Нас, по-скоро ни интересува действително, влиза ли в плановете на ръководеното от Вас ведомство – поне някакъв срок да определите до края на мандата ли било, следваща година ли, по-следващата ли – дали ще започнат тези процедури по проектирането, съответно процедурите по отчуждаване, и започването на строежа? Не веднъж, не два пъти е дискутирана тази тема, включително на форуми, които са били по инициатива на бизнеса, и беше изразено желание от тяхна страна, този път да бъде пуснат в експлоатация, и съответно да може да се ползва с цел улесняване на търговските пътища.
В добавка към това, което казах, и надявам се пак тук от Вас да чуем някакъв срок, тъй като скоро имах приема в този район и от местните жители бях информиран, че има още незавършени елементи от този ремонт, който е бил извършен в периода 2013 – 2016 г. Ще Ви помоля, да поемете като ангажимент да се направи проверка на място, и ако действително има незавършени елементи от този пъти, говоря в края му за подпорни стени, за тротоари и така нататък, своевременно да бъдат изпълнени тези строително-монтажни работи, защото от изявленията на местните жители, стана ясно, че те представляват опасност за живота, включително на преминаване на малки деца.
Надявам се в най-скоро време от Вас да чуем, включително от тази трибуна, че това нещо ще бъде извършено и да ни дадете една добра новина за завършване на този път.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря Ви, уважаеми господин Иванов.
Министър Нанков – за дуплика.
МИНИСТЪР НИКОЛАЙ НАНКОВ: Благодаря, госпожо Председател, уважаеми народни представители! Уважаеми господин Иванов, оценявам факта, че разбрахте, каква е процедурната нужда, и какви стъпки трябва да бъдат извървени, затова аз поемам ангажимента, и поради факта, че, първо, е изключително важен, като една от бързите и преки връзки между Северна и Южна България. Споменахте не само за бизнеса, а разбира се и с оглед подобряване на сигурността и безопасността на преминаване.
Още през 2018 г., ще стартираме с изготвянето на идейния проект, и паралелно с това процедурата по ОВОС. След като, разбира се, идейният проект даде вариант за трасето.
През 2018 г. стартираме с техническата подготовка за привеждането на Върбишкия проход. Благодаря Ви вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Министър, за отговора, както и за участието Ви в днешния парламентарен контрол.
Съобщение:
На 21 юли 2017 г. в Народното събрание е постъпило искане от главния прокурор на Република България, господин Сотир Цацаров с вх. № 727-00-12, за даване на разрешение за възбуждане на наказателно преследване срещу народния представител Живко Мартинов, по преписка № 10019/2017 по описа на Софийска градска прокуратура за извършени престъпления по членове 143, ал. 1 във връзка с чл. 18, ал. 1 от Наказателния кодекс, чл. 213а, ал. 3, т. 2 във връзка с ал. 1 от Наказателния кодекс, чл. 213а, ал. 3, т. 2 във връзка с ал. 1, във връзка с чл. 26, ал. 1 от Наказателния кодекс, чл. 269, ал. 1 във връзка с чл. 26, ал. 1 от Наказателния кодекс и чл. 294, ал. 1 във връзка с чл. 18, ал. 1 във връзка с чл. 26, ал. 1 от Наказателния кодекс.
С писмо от 21 юли 2017 г. председателят на Народното събрание е уведомил народния представител за постъпилото искане, и възможността да се запознае с него и приложените материали.
Със заявление от същия ден, народният представител Живко Мартинов е информирал председателя на Народното събрание, че дава съгласие за възбуждане на наказателно преследване по постъпилото искане от главния прокурор на Република България.
С писмо, председателят на Народното събрание е уведомил главния прокурор на Република България за даденото от народния представител писмено съгласие за възбуждане на наказателно преследване по направеното искане, като е приложен заверен препис от заявлението.
Продължаваме с въпроси към Бисер Петков – министър на труда и социалната политика, който ще отговори, първо, на въпрос от народния представител Веска Ненчева, относно информация за нередности в Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи в град Карлово.
Имате думата, уважаема госпожо Ненчева.
Уважаеми колеги, министър Петков ще отговори на всички въпроси, отправени към него.
ВЕСКА НЕНЧЕВА (БСП за България): Уважаеми господин Председател, господин Министър, колеги народни представители! Преди няколко седмици в социалните мрежи, бе публикувана информация за злоупотреби и нередности в Центъра за настаняване от семеен тип за деца – „Къща като вкъщи“.
Коментираният случай стана повод за напрежение в центъра. Атмосферата за общуване създаде стрес както сред децата, така и сред работещите там, и оказва влияние на нормалния психоклимат в центъра.
Към настоящия момент, нормативната уредба в областта на социалните услуги се съдържа в Закона за закрила на детето, и Правилника за неговото прилагане.
Наредбата за критериите и стандартите за социални услуги за деца, както и други нормативни актове, които определят реда за предоставяне на социалните услуги. Организацията на дейността в услугите, начина на финансиране, както и спазване на определени критерии и стандарти за предоставянето им. Липсва точна и конкретна рамка за взаимодействие на институциите, както и отговорностите на всяка една от тях.
В зависимост от конкретиката и спешните ситуации се търси помощ от районното управление на полицията, спешна медицинска помощ, местната Комисия за борба с противообществени прояви на малолетни и непълнолетни, както и на училищата.
Децата са настанени в центровете, но родителските права се запазват от родителите. Много често родителите не могат да бъдат открити, или отказват съдействие, а служителите на резистентната услуга са само лица, полагащи грижи и имат ограничени правомощия.
Конкретният случай дава основание да задам въпросите: отговаря ли на истината изнесената информация в социалните мрежи? Направена ли е проверка по случая, от компетентните институции? Колко са центровете в страната, и как се гарантира грижата за живота и здравето на настанените деца и младежи?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаема госпожо Ненчева.
За отговор – господин Бисер Петков – министър на труда и социалната политика.
Заповядайте, господин Петков.
МИНИСТЪР БИСЕР ПЕТКОВ: Уважаема госпожо Председател, уважаеми госпожи и господа народни представители, уважаема госпожо Ненчева! Центърът за настаняване от семеен тип е място за живот в среда, близка до семейната, като целта е осигуряване на индивидуализирана грижа, и подкрепа за личностно развитие и социално включване в живота на общността.
Към 31 май 2017 г. в България функционират 285 центъра за деца, с капацитет – 3605 места. С оглед гарантиране качеството на грижата, е приета спомената от Вас Наредба за критерии и стандарти за социални услуги за деца, където нормативно са регламентирани стандартите, определящи изискванията за качество и показателите за тяхното изпълнение.
Социалната услуга Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи без увреждания – град Карлово е разкрита на 29 май 2012 г. и е с капацитет 15 места.
На 23 октомври 2013 г. община Карлово е предоставила управлението на социалната услуга, съгласно Регламента на чл. 18а, ал. 3 от Закона за социалното подпомагане на фирма „Соник старт“ ООД – град София.
В Центъра в град Карлово, към настоящия момент работи екип, включващ ръководител, старши социален работник, педагог и пет възпитатели. Настанените деца в момента са 13 на брой, на възраст между 7 и 17 г.
На 18 юни 2017 г. постъпва устен сигнал в отдел „Закрила на детето“ към дирекция „Социално подпомагане“ – Карлово, от ръководители на социалната услуга за възникнал предишния ден конфликт между две от настанените деца, който е прераснал във физическа саморазправа. Проведени са разговори с двете деца, като е установено, че е имало конфликт между тях. По време на инцидента е присъствала дежурната възпитателка и други деца от Центъра.
В тази връзка, още на следващия ден – 19 юни, е проведена среща по координационен механизъм за взаимодействие при работа в случай на деца, жертва на насилие или в риск от насилие и взаимодействие при кризисна интервенция, в която са участвали представители на дирекция „Социално подпомагане“, органите на МВР, представител на община Карлово и ръководители на социалната услуга.
На 20 юни 2017 г. постъпва информация за възникнал друг конфликт между други две момичета – на 13 и 15 години, които са сестри. Провокацията е предизвикана от проведен разговор между едно от момичетата и журналист от печатна медия, по думите на момичето, който се е състоял извън социалната услуга, без знанието на ръководителя на Центъра. Дирекция „Социално подпомагане“ отново е извършила незабавно посещение в социалната услуга и е проведен разговор с част от децата.
На 21 юни 2017 г. е организирана нова мултидисциплинарна среща, с цел изготвяне на междуинституционален план за действие, гарантиращ правата и сигурността на настанените деца.
Извършена е проверка от Държавната агенция за закрила на детето, в хода на която се констатирани пропуски, свързани с овладяването на агресивното поведение на настанените деца, спазването на правилата и дисциплината, с оглед на което на ръководители на Центъра е дадено задължително предписание за преодоляване на пропуските и препоръки за гарантиране правата на настанените деца и подобряване на междуинституционалното взаимодействие.
По този въпрос има и въпрос от друг народен представител, така че с неговия отговор ще продължа и ще предоставя допълнителна информация, ако, разбира се, тази не удовлетворява, но стремежът е бил да отговоря точно на поставения от Вас въпрос. Благодаря Ви за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин Министър.
Госпожо Ненчева, заповядайте за реплика.
ВЕСКА НЕНЧЕВА (БСП за България): Уважаема госпожо Председател, уважаеми господин Министър! Стана видно, че от 285 центъра, които действат към този момент и настанените над три хиляди деца и младежи в тях, случаят с Центъра в град Карлово е показателен за онова, което се случва като дейност в тези центрове.
От доклада, предоставен ни от Държавна агенция за закрила на детето става видно, че от анкетата, която е проведена, сред единадесетте отговори деца, настанени в Центъра, изводът е, че те не се чувстват добре, тъжни са и нещастни, а служителите определят атмосферата в Центъра като напрегната.
Нека този частен случай да е обобщаващ за дейността в останалите центрове, за да не стане така, че това да не е поредният доклад и случай, който ще заглъхне в медийния поток и информация, защото и децата, и работещите в Центъра заслужават достоен и спокоен начин на живот. А отношението ни към децата, всъщност е отношение на цялата ни общественост и от това личи степента на цивилизованост на обществеността. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря Ви, уважаеми господин Ненчева.
За дуплика, господин Министър? Няма.
Продължаваме със следващия въпрос към министър Петков. Той е от народния представител Ивелина Василева, Димитър Петров Бойчев и Диана Саватева относно физическа агресия срещу служител на Агенцията за социално подпомагане в град Бургас.
Заповядайте, госпожо Василева.
ИВЕЛИНА ВАСИЛЕВА (ГЕРБ): Благодаря, уважаема госпожо Председател.
Уважаеми колеги, уважаеми господин Министър! В последно време имаше поредица от случаи на посегателство върху хора, чиято професия и мисия е да се грижат за другите. Обяснимо това предизвиква сериозна реакция на възмущение и осъждане от обществото. Това е сериозна и болезнена тема, която за жалост в конкретния и случай касае и служител на Агенцията за социално подпомагане в град Бургас – агенция, която е подопечна на Министерство на труда и социалната политика.
На 25 май 2017 г. социална работничка беше нападната по време на работа в офиса на Агенцията за социално подпомагане в бургаския квартал „Победа“. Случката се разиграва през деня, извършител е майка на шест деца, живуща в района. Агресията е заради еднократна помощ от 250 лв. за първокласник, която тя трябвало да върне на държавата, защото детето не ходи редовно на училище. Нападнатата служителка има над 13 години стаж в системата за социално подпомагане, тя е била подложена на агресия – получила е удари по главата и тялото. От медицинското свидетелство става ясно, че жената има и разместена става.
Загриженост по този повод изразиха и общинските съветници от Бургас, които приеха декларация с осъждане на инцидента. Фактът е, че служителите на Агенцията за социално подпомагане в бургаския квартал „Победа“ работят под стрес от физическа разправа, скандалите и заплахите са всекидневие в работния им процес. В същото време обществото изисква тези служители да си вършат задълженията съвестно и да упражняват строг контрол в сферата на социалното подпомагане.
Всяка форма на насилие е осъдителна. Затова ние изразяваме своята загриженост и във връзка с това, смятаме, че е необходимо да бъдат предприети мерки за подобряване условията на работа на служителите, като преди всички бъде осигурена тяхната безопасност.
Затова нашият въпрос към Вас, уважаеми господин Министър, е: какви мерки са предприети или предстоят да бъдат предприети, за да бъде гарантирана безопасността по време на работа на служителите в Агенцията за социално подпомагане в бургаския квартал „Победа“? Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря Ви, уважаема госпожо Василева.
Господин Министър, заповядайте за отговор.
МИНИСТЪР БИСЕР ПЕТКОВ: Уважаема госпожо Председател, уважаеми госпожи и господа народни представители, уважаема госпожо Василева! Наистина нерядко в работата си служителите в териториалните поделения на Агенцията за социално подпомагане са обект на агресия от страна на гражданите, като в не малка част от случаите се налага търсене на съдействие от органите на реда както със справяне с критичната ситуация, така и за защита на здравето и живота на работещите. Най-чести са случаите в работата на отдели „Закрила на детето“, когато спрямо деца е предприета мярка за закрила по Закона за закрила на детето и необходимо извеждане от биологичното семейство. Регистрирани са случаи на нападение с хладно и огнестрелно оръжие. В част от случаите са образувани досъдебни производства, в други са предприемани мерки по Закона за Министерството на вътрешните работи.
През годините неколкократно е инициирана промяна в Наказателния кодекс, с цел криминализиране на нападение над социални работници при и по време на изпълнение на служебните им задължения, но тъй като текстовете на чл. 116 и чл. 131 от Кодекса визира „длъжностни лица“, каквото качество имат и работещите в Агенцията служители, изрично включване на социалните работници в цитираните разпоредби не е било предприето.
Във връзка с конкретния случай на нападение над социален работник в град Бургас, извършено на 25 май 2017 г., всички отговорни длъжностни лица са предприели необходимите действия за справяне с възникналата ситуация. На социалния работник е оказана нужната подкрепа от колегите, ръководството на дирекция „Социално подпомагане“ и Регионална дирекция „Социално подпомагане“ – Бургас. Независимо от преживяната психологическа травма, от три седмици тя се е върнала на работа.
От тази висока трибуна бих искал на благодаря на колегата, както и на всички други служители от Агенцията за социално подпомагане за доблестната и професионална работа.
На 9 юни 2017 г. по искане на дирекция „Социално подпомагане“ е проведена среща в полицейския участък в кв. „Победа“ към Първо районно управление на МВР – Бургас, на която са присъствали и лидерите на ромската общност от квартала.
На 15 юни е назначен служител, който да осигурява охраната на социалните работници в приемната на дирекцията в кв. „Победа“, а в дните, когато те са там на прием по график, се осигурява транспортирането им до и от Бюрото със служебен автомобил. Междувременно община Бургас е извършила за своя сметка спешен ремонт на помещението, като са създадени много добри условия за работа на служителите.
На 21 юни 2017 г. по инициатива на кмета на община Бургас е проведена среща в дирекция „Социално подпомагане“ – Бургас, съвместно с директора на Областната дирекция на МВР – Бургас, и целия екип на дирекцията. Постигната е договореност за съвместно посещение на адреси от социални работници и полицаи в случаите, когато е идентифицирана възможността от създаване на конфликтна ситуация или се посещават райони с компактно ромско население.
На 30 юни е проведена нова среща в дирекция „Социално подпомагане“ – Бургас, на която са присъствали началниците на районните управления на МВР на територията на град Бургас, директори и началниците на отдели в дирекцията и председателят на местната синдикална структура на КТ „Подкрепа“. Взето е решение за осигуряване на представител на МВР при посещение на социалните работници в кварталите с преобладаващо ромско население, като за целта директорът на дирекцията ще заявява предварително необходимостта.
В заключение бих искал да Ви уверя, че Министерството на труда и социалната политика е пряко ангажирано с въпросите на сигурността на служителите в Агенцията за социално подпомагане и ще продължи да работи в посока подобряването й при спазване на законовите разпоредби и в рамките на възможностите на държавния бюджет да покрие необходимите за това допълнителни разходи.
Благодаря за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин Министър.
За реплика, госпожо Саватева, заповядайте.
ДИАНА САВАТЕВА (ГЕРБ): Уважаема госпожо Председател, господин Министър, колеги! Благодаря за отговора, аз съм впечатлена, честно казано не очаквах да изброите шест мерки, които са предприети след този неприятен инцидент, който стана в края на май. Може би затова ще кажете: случаят отшумя и какъв е смисълът вече да говорим за него? Всъщност не е точно така, защото случаят е отшумял може би от гледна точка на медийния интерес, но той не е отшумял от гледна точка на жената, която е пострадала, както и на нейните колеги. Още повече, че не става въпрос за единичен инцидент, а за тенденция. Нямам предвид Бургас, а имам предвид въобще работата на социалните работници, на хората, които, както каза моят колега Ивелина Василева, са призвани да помагат, а не да понасят удари за това. Трябват много често месеци, дори години, за да се преодолее един такъв шок и е важно, че тази жена се е върнала и отново работи.
Аз искам да Ви кажа и нещо друго, ние проследихме с моите колеги какво се е случило с другата жена – с Иванка Филипова, 26 годишната ромка, която си е позволила това грубо и арогантно поведение. Тя е осъдена, но всъщност е наложено административно наказание вместо присъда – 3 хил. лв. глоба. Няма да коментирам присъдата, защото не касае въпроса, но ще поставя един реторичен въпрос – трябва ли да се налагат наказания, които на практика са неприложими. Да припомним, че всъщност тя е проявила тази агресия затова, е не може да извади от джоба си и да плати 250 лв. – санкция за това, че детето й не ходи на училище.
Може и трябва да се помисли и върху промяна на процедурата, за да се събират тези дължими суми. Но както видях, мерките, които са взети, са доста адекватни, въпреки че по-важно е да се отстранят причините, които са довели до този сблъсък между една социална служителка и една многодетна майка. Този процес обаче е доста дълъг и сложен и той е свързан с проблемите за интеграцията, за които скоро говорихме, както и с механизма за привличане на децата в училище. Дотогава се надявам мерките, които сте предприели да не бъдат кампанийни и тези срещи, от една страна с ромските лидери, от друга страна със служителите на МВР, да бъдат регулярни и те да дадат траен резултат. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаема госпожо Саватева.
Господин Министър – за дуплика? Няма.
Минаваме към следващия въпрос. Той е от народния представител Петър Витанов относно тенденцията за рязко намаляване на броя на осиновяванията.
Заповядайте, господин Витанов.
ПЕТЪР ВИТАНОВ (БСП за България): Уважаема госпожо Председател, уважаеми господин Министър, колеги! Модерната българска държава има забележителна, но и противоречива практика за обгрижване на деца в риск. Пораженията в три войни в първата половина на миналия век поставят много български деца в категорията на рисковите групи – сираци, бежанци, безпризорни и така нататък. Въпреки тежкото си икономическо състояние държавата и обществото създават изключителна за времето си система за техните грижи – може би най-модерната в Европа. Достатъчно е да погледнем, че сиропиталищата и домовете за деца лишени от родителски грижи, са строени в центровете на българските градове и селища. След промените през 1944 г. се налага друг модел, но и при него няма необгрижени и изоставени деца. Всъщност и при двата подхода едно от най-добрите решения за децата останали без родители, беше осиновяването. То най-точно отговаря на българската национална традиция и особеностите на българската психика.
Отчитайки недостатъците на предходния модел нашата държава положи големи усилия и постигна забележими резултати в деинституционализацията на децата в риск. Затова, господин Министър, въпросът ми към Вас е: кои обстоятелства и причини предизвикаха хроничната тенденция за рязък спад в броя на осиновяванията през последните пет години – от 750 през 2012 г. до 555 през миналата година? Благодаря Ви за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин Витанов.
Заповядайте за отговор, господин Министър.
МИНИСТЪР БИСЕР ПЕТКОВ: Уважаема госпожо Председател, уважаеми госпожи и господа народни представители, уважаеми господин Витанов! Осиновяването е една от най-важните мерки за закрила на детето, която се предприема след като са изчерпани възможностите за отглеждане в биологичното семейство и за настаняване в семейство на роднини и близки. Осиновяването е лично решение на кандидат-осиновителите. Поради това един от критериите при определянето на подходящи осиновяващи е свързан с изразените предпочитания от тях.
Другите водещи принципи са поредността на вписването на осиновяващите в регистъра и обстоятелствата от значение за интереса на детето.
Значителна част от вписаните кандидати в регистъра на осиновяващите имат специфични изисквания и предпочитания за детето, което биха искали да осиновят, а именно: ниска възраст, включително добро здравословно състояние и липса на фамилна обремененост, както и български или смесен произход, но без ясно изразени черти на ромския етнос. Изброените изисквания на кандидат-осиновителите за детето затрудняват избора на подходящо семейство за всяко вписано в регистъра дете и са една от предпоставките за удължаване на осиновителната процедура. Това се потвърждава и от данните относно заявените предпочитания и данните относно вписаните в регистъра деца.
По данни на Агенцията за социално подпомагане към 30 юни тази година от общо 2230 деца, вписани в регистъра, здрави са малко повече от половината и от тях само 516 са от български произход.
Същевременно към същия период от общо 1504 кандидат осиновители с предпочитания за добро здравословно състояние на детето са 1429, с предпочитания за български произход са 639.
Друг пример за очакванията на осиновяващите са данните относно техните предпочитания за възраст. С предпочитания за ниска възраст – от 0 до 2 години са 606 кандидат-осиновители при положение, че децата до 2-годишна възраст, вписани в регистъра, са само 235.
Същевременно се предприемат и предвидените в законодателството специални мерки за осиновяване на деца със здравословен проблем, специални нужди или на възраст над 7 години.
Въпреки полаганите усилия от съветите по осиновяване за определяне на подходящи осиновители за тези деца, не се отчитат съществени резултати.
Както вече отбелязах, решението за осиновяване зависи от личната убеденост на осиновителите. Държавните институции обаче са длъжни да осигурят ефективна и облекчена процедура. Поради това Министерството на труда и социалната политика ще продължи усилията си за реформа в областта на националното осиновяване чрез създаване на Съвет по национално осиновяване като орган на национално ниво. Създаването на този съвет ще ускори определянето на подходящи осиновяващи за децата, тъй като няма да има дублиране на дейности от различни съвети по осиновяване, които към момента са 28 на областно ниво, а подборът ще се извършва измежду всички подходящи осиновяващи, а не само измежду тези, вписани в един регионален регистър.
Същевременно чрез промени в нормативната уредба ще се разширят и възможностите за подкрепа на кандидат-осиновителите, осиновителите и децата преди, по време и след осиновяването, като се гарантира по-лесен достъп до информация, обучение, социални услуги и други. Благодаря за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин Министър.
Господин Витанов – за реплика.
ПЕТЪР ВИТАНОВ (БСП за България): Благодаря Ви, госпожо Председател.
Господин Министър, честно казано, не приемам отговора Ви за удовлетворяващ, защото тези изисквания както за етнос, така и за възраст, са били константни през последните 20 години. Те по нищо не са се променили. Предполагам и преди няколко години кандидат-осиновителите са имали сходни изисквания. Тъй като тази тенденция обаче е трайна, по-скоро ние трябва да потърсим причините за нея, а статистиката показва, че на ниво родилен дом броят на изоставените деца е почти един и същ. Вие го споменахте – между 2 000 и 2 200 души. Това показва, че причината може би е в системата за последващи грижи.
Всъщност, господин Министър, не намалява ли броят на осиновените деца заради многото открити услуги? Например центровете за настаняване от семеен тип са 285, над 300 са професионалните приемни семейства. Може би превръщането на грижата за децата в търговска дейност създава нездравия интерес децата да не намират най-добрата и дълготрайна грижа за тях – осиновяването, а да са просто бройка, носеща съответния бюджет на услугата. В крайна сметка имаме вече професия „приемно семейство“. Благодаря Ви за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря Ви, уважаеми господин Витанов.
Господин Министър, заповядайте за дуплика.
МИНИСТЪР БИСЕР ПЕТКОВ: Уважаема госпожо Председател, уважаеми госпожи и господа народни представители! Уважаеми господин Витанов, аз мисля, че политиката по отношение на децата без родители трябва да съчетава всички възможни мерки по най-добрия начин. Вече казах в своя отговор, че най-доброто за едно дете е то да бъде в своето биологично семейство или да израсне в семейството на близки роднини, които да поемат грижата за него.
По отношение на намаляващия брой на осиновяванията, в отговора изтъкнах, че една от основните причини е разминаването, което става все по-съществено, между очакванията, съответно на това, което заявяват осиновяващите като предпочитание и профила на децата, които са записани в регистъра на тези, които чакат осиновяване.
По отношение на изказаното предположение от Вас, че една от причините съответно за тази тенденция, за която Вие споменахте, е предлагането на много социални услуги, не бих могъл да се съглася с това. Социалните услуги от типа на Център за настаняване от семеен тип съответно обхваща деца на по-висока възраст и те допълват всички тези мерки, които на практика представляват грижата за децата, които държавата съответно заедно с помощта на приемните семейства, на осиновителите полага за тези деца, останали без родителска грижа.
Още веднъж ще подчертая това, което казах в отговора, че Министерството на труда и социалната политика е направило конкретни предложения за промени в Семейния кодекс в посоката, в която представих, тоест за промяна на организацията на съответно работата по осиновяване на деца, които, надявам се, скоро ще бъдат разгледани от Министерски съвет и ще бъдат представени на Вашето внимание. Благодаря за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин Министър.
Преминаваме към последния въпрос към министър Петков и за днешния парламентарен контрол. Той е от народния представител госпожа Теодора Халачева относно професионална квалификация на служителите в Центъра за настаняване от семеен тип за деца и младежи без увреждания – град Карлово.
Заповядайте, госпожо Халачева.
ТЕОДОРА ХАЛАЧЕВА (БСП за България): Благодаря Ви, госпожо Председател.
Уважаеми господин Министър, уважаеми дами и господа народни представители! Преди месец в медиите се публикува информация, която разтърси обществото със съдържание за живота на деца в Център за настаняване от семеен тип в град Карлово. Имам предвид разкритията на момиче, чиято сестра живее в посочената институция. Описаните от нея условия за начина на живот извеждат на преден план шокиращи нередности, към които нито едно хуманно общество не може да остане безучастно и безразлично.
В годините периодично ставаме свидетели на подобни случаи. Възмущаваме се, гневим се, после ги забравяме. Съдбата на децата, които са настанени в тези центрове е достатъчно тежка, за да бъде поставена обаче в графа „инциденти“.
От Ваш отговор на предходен мой въпрос по темата относно нередностите в Центъра стана ясно, че управлението на социалната услуга е предоставена на фирма „Соник старт“ ООД – град София. Центърът се обслужва от екип, включващ ръководител, старши социален работник, педагог и петима възпитатели.
Качеството на предоставената услуга е от изключителна важност за възпитанието на децата, тяхното личностно развитие и социалното им включване в живота на общността. Професионалните качества на персонала са от решаващо значение за качеството на предоставената услуга, както и за качеството на живота на децата.
Това ми дава основание да попитам: каква е професионалната квалификация на персонала, който работи в Центъра? Какви образователни степени притежават служителите и по кои специалности? Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря Ви, уважаема госпожо Халачева.
За отговор – министър Петков, заповядайте.
МИНИСТЪР БИСЕР ПЕТКОВ: Уважаема госпожо Председател, уважаеми госпожи и господа народни представители! Уважаема госпожо Халачева, наистина това е третият въпрос, свързан с този случай, който Вие представихте, писменият отговор, който представих към Вас и като продължение на който разбирам и приемам Въпроса Ви, така и отговора, който преди малко изложих.
Това, което бих желал да подчертая в отговор на въпроса Ви, е, че в съответствие с действащото законодателство в областта на социалните услуги от 2003 г. същите са децентрализирани и се управляват от кметовете на общините, на чиято територия се намират. Кметът на общината се явява орган по назначаване, управление и е работодател на ръководителите на социалните услуги, които са държавно делегирана дейност и общинска дейност.
Съгласно разпоредбите на чл. 18, ал. 1 и 2 от Закона за социално подпомагане, всички дейности, касаещи организацията на работа в социалната услуга, са в компетентностите на кмета на общината и общинската администрация в качеството им на доставчик на социални услуги.
Във връзка с регламента на чл. 18, ал. 3 от Закона за социално подпомагане кметът на общината може след проведен конкурс да възложи управлението на социалните услуги на външен доставчик какъвто е конкретния случай със „Соник старт“ ОД – град София.
Критериите и стандартите за социалните услуги за деца и контролът по тяхното спазване се уреждат с Наредбата за критериите и стандартите за социални услуги за деца. Стандартите и социалните услуги за деца определят изискванията за качество на социалната услуга. Според изискванията на споменатата Наредба доставчикът е длъжен да проведе внимателен подбор на персонала и доброволците, работещи с децата в услугата от резидентен тип. Доставчикът осигурява професионална и методическа подкрепа на персонала и възможност за повишаване на квалификацията. Числеността, опитът и квалификацията на персонала следва да бъдат съобразени с необходимостта от осигуряване на качествена грижа за децата.
От проверката, извършена от Държавна агенция за закрила на детето, в края на месец юни тази година в Центъра за настаняване от семеен тип за деца „Къща като вкъщи“ – град Карлово, е видно, че са определени 10 щата за служители. Към момента на проверката там работят седем служители, има три незаети щатни бройки на старши възпитател, възпитател и медицинска сестра. Ръководителят на Центъра е с придобито висше образование, специалност „Икономика“; педагогът е с висше образование, специалност „Българска филология“; социалният работник е с придобита специалност „Политология и международни отношения“ като специализация; трима от възпитателите имат средно образование, а един от тях – основно.
От прегледа на трудовите досиета е установено, че част от персонала няма дългогодишен опит в работата с деца, като за тази цел са им осигурени обучения. Няма служител, който да не е преминал въвеждащо обучение. Провеждани са и допълнителни обучения за работа с деца, за които се води регистър. Благодаря за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин Министър.
За реплика – госпожо Халачева, заповядайте.
ТЕОДОРА ХАЛАЧЕВА (БСП за България): Уважаеми господин Министър, уважаеми колеги народни представители! През последните 20 години българската държава и обществото ни положиха големи усилия за деинституционализацията на децата в риск. Утвърдиха се форми за грижа с тях, които отчитат индивидуалните им потребности и създават по-благоприятна среда за тяхното развитие.
Предоставянето на услугите на деца в риск на търговски дружества обаче означава, че тази услуга вече се превръща в бизнес. Това противоречи не само на нормите на морала, на Конвенцията за правата на детето, но и на законите на република България.
Целта на едно търговско дружество е, разбира се, по-малко разходи. Тоест, нормално е да се наемат хора с по-ниска професионална квалификация или такива, които нямат особен опит в работата си с деца.
Целта на държавата обаче трябва да бъде възможно най-добрата грижа за децата, особено за нашите деца, за децата в риск. Професионалните качества на персонала са от решаващо значение за качеството на предоставените услуги, както споменах по-рано. Затова се обръщам към Вас.
Уважаеми господин Министър, моля чрез промяна в нормативната уредба да допускаме в тези центрове хора с висока професионална квалификация. Все пак те се грижат за нашите деца. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря Ви, уважаема госпожо Халачева.
Господин Министър, за дуплика? Не.
Това беше последният въпрос към министър Петков. Да му благодарим за участието в днешния парламентарен контрол.
Това беше и последният въпрос за днешния парламентарен контрол.
Следващото редовно пленарно заседание е в сряда, 26 юли 2017 г. от 9,00 ч.
Закривам заседанието. (Звъни.)


(Закрито в 14,50 ч.)Председател:
Димитър Главчев


Заместник-председатели:
Цвета Караянчева
Валери Жаблянов

Секретари:
Александър Ненков
Стоян Мирчев
Форма за търсене
Ключова дума
ЧЕТИРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект на Конституция на Република България

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на председател и членове на Комисията за защита на личните данни

Избор на член на Централната избирателна комисия

Избор на председател на Икономическия и социален съвет

    Последни заседания