Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Стенограми от пленарни заседания
ПЪРВО ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ
София, вторник, 19 септември 2017 г.
Открито в 13,01 ч.
19/09/2017
Видео архив » Преглед на видео архив
Председателствали: председателят Димитър Главчев и заместник-председателите Цвета Караянчева, Явор Нотев и Нигяр Джафер

Секретари: Станислав Иванов и Джейхан Ибрямов

ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Има кворум – откривам пленарното заседание. (Звъни.)
Имаме приета Програма за работа на Народното събрание за днес, 19 септември 2017 г., вторник, от 13,00 ч. до 18,00 ч.:
1. Избор на управител на Националния осигурителен институт. (Процедурата по избор е съгласно правила, приети с Решение на Народното събрание от 20 юли 2017 г.)
2. Парламентарен контрол, включващ:
2.1. Разисквания по питане № 754-05-33 от 13 юли 2017 г. от народните представители Светла Бъчварова и Георги Гьоков към министъра на земеделието, храните и горите Румен Порожанов относно политиката на Министерството на земеделието, храните и горите за създаване на ред в поземлените отношения.
2.2. Отговори на въпроси и питания.
Съобщения:
Първо, на 14 септември 2017 г. с писмо вх. № 702-00-40 от министър-председателя на Република България в Народното събрание е постъпил Доклад за касовото изпълнение на консолидираната фискална програма за първото полугодие на 2017 г., приет с Решение № 524 на Министерския съвет от 2017 г. Със свое писмо председателят на Народното събрание е изпратил Доклада на Комисията по бюджет и финанси, като същият е на разположение на народните представители в Библиотеката на Народното събрание.
Второ, от Националния статистически институт е постъпила информация за индексите на потребителските цени за август 2017 г. Материалът е на разположение на народните представители в Библиотеката на Народното събрание.

Преминаваме към първа точка от днешната ни програма:
ИЗБОР НА УПРАВИТЕЛ НА НАЦИОНАЛНИЯ ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ.
Да Ви припомня какви са правилата.
1. Заседанието се излъчва в реално време в интернет чрез интернет страницата на Народното събрание. С решение на Народното събрание на заседанието присъстват предложените кандидати.
2. Народното събрание изслушва Доклада на Комисията по труда, социалната и демографската политика.
3. Вносителите на предложение представят кандидатите за управител до две минути за всеки кандидат.
4. Провеждат се разисквания по реда на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.
5. Народното събрание избира управител на Националния осигурителен институт.
6. Гласуването е явно чрез компютризираната система за гласуване. Ако има няколко кандидати за длъжността, гласуването се извършва по азбучен ред на собствените имена на кандидатите, освен ако Народното събрание реши друго.
7. За избран се смята кандидатът, получил повече от половината от гласовете на присъстващите народни представители. Ако няколко кандидати за длъжността са получили повече от половината от гласовете на присъстващите народни представители, избран е кандидатът, получил най-много гласове „за“.
8. Когато никой от кандидатите за длъжността не получи необходимите гласове, се провежда повторно гласуване, в което участват двамата кандидати, получили най-много гласове „за“.
9. Ако и при повторното гласуване никой от кандидатите за длъжността не получи необходимите гласове, Народното събрание приема решение за откриване на нова процедура за избор.
10. Когато някой от кандидатите за длъжността се откаже от участие в избора преди гласуването на кандидатурата му от Народното събрание, той е единствен кандидат. Народното събрание приема решение за откриване на нова процедура за избор за тази длъжност.
11. Ако няма кандидат за длъжността, Народното събрание приема решение за откриване на нова процедура за избор.
Има Доклад на Комисията по труда, социалната и демографската политика. С него ще Ви запознае председателят на Комисията, народният представител д-р Хасан Адемов.
Имате думата, уважаеми господин Адемов.
ДОКЛАДЧИК ХАСАН АДЕМОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Председател.
Първо ми позволете да направя процедурно предложение за допускане в залата на кандидата за управител на Националния осигурителен институт господин Ивайло Иванов.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Гласуваме направеното предложение.
Гласували 170 народни представители: за 170, против и въздържали се няма.
Поканете господин Иванов в залата.
ДОКЛАДЧИК ХАСАН АДЕМОВ: Уважаеми господин Председател, уважаеми господа министри!
„ДОКЛАД
относно представянето и изслушването на кандидат за управител на Националния осигурителен институт
Комисията по труда, социалната и демографската политика на заседание, проведено на 13 септември 2017 г., проведе изслушване на предложения кандидат за управител на Националния осигурителен институт по реда на Раздел IV от Процедурните правила за условията и реда за предлагане на кандидати за управител на Националния осигурителен институт, представяне и публично оповестяване на документите и изслушването на кандидатите в Комисията по труда, социалната и демографската политика, както и процедурата за избор от Народното събрание, наричани по-надолу „Процедурни правила“.
След откриване на заседанието председателят на Комисията -народният представител Хасан Адемов, припомни основните точки от Процедурните правила за провеждане на изслушването. Той отбеляза, че има постъпила една кандидатура за длъжността управител на Националния осигурителен институт, че са спазени изискванията на глави първа, втора и трета от Процедурните правила, проверени са представените документи – кандидатът да отговаря на съответните изисквания за заемане на длъжността, за която е предложен.
Във връзка с Глава трета от Процедурните правила, с писмо от председателя на Комисията по труда, социалната и демографската политика е поискана предварителна проверка на кандидата по Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия. В отговор е получено писмо от Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия, подписано от нейния председател господин Евтим Костадинов, от което е видно, че към настоящия момент за кандидата не са открити данни, установяващи принадлежност по чл. 1 от специалния Закон. Беше направен извод, че кандидатът за управител на Националния осигурителен институт отговаря на изискванията на Кодекса за социално осигуряване и Процедурните правила за заемане на съответната позиция, за която е предложен. Във връзка с това кандидатът следва да бъде допуснат до изслушване.
Във връзка с т. 2 от Глава четвърта на Процедурните правила Комисията по труда, социалната и демографската политика проведе изслушването в открито заседание. То се излъчи в реално време на интернет страницата на Народното събрание.
За управител на Националния осигурителен институт е издигната кандидатурата на Ивайло Цветанов Иванов.
Кандидатурата е предложена от народните представители Цветан Цветанов, Волен Сидеров, Светлана Ангелова, Клавдия Ганчева, Румен Генов, Ирена Димова и Димитър Гечев.
Кандидатурата на господин Ивайло Иванов бе представена от народния представител от парламентарната група на ГЕРБ госпожа Светлана Ангелова.
Ивайло Иванов е завършил висше икономическо образование във ВФСИ „Димитър Ценов“ – Свищов, специалност „Финанси и кредит“ през 1993 г. и висше юридическо образование в ЮЗУ „Неофит Рилски“ – Благоевград, през 2008 г.
Професионалният си път започва през 1993 г. като счетоводител в Общински съвет – град Тетевен. През периода 1995 –1998 г. е директор „Имуществено застраховане“ и член на Съвета на директорите на ЗПК „Български имоти“ АД.
От 1998 г. до 2002 г. работи в Застрахователна компания „Орел“, като заема различни ръководни длъжности и е бил член на УС на Гаранционен фонд – задължително застраховане, и на Съвета на директорите на Застрахователна компания „Орел“ АД и Застрахователна компания „Орел – живот“ АД.
От 2003 г. работи в Агенцията за социално подпомагане, като в периода 2003 – 2009 г. е заместник изпълнителен директор, а от 1 септември 2009 г. до 2 юни 2016 г. е изпълнителен директор на Агенцията.
През времето, в което работи в Агенцията за социално подпомагане, Ивайло Иванов осъществява успешни реформи, довели до оптимизация на организационно управленската структура на Агенцията и повишаване на ефективността на системата за социално подпомагане.
От 3 юни 2016 г. е заместник-министър на труда и социалната политика.
Професионалните му качества и компетентности, доказани като ръководител на Агенцията за социално подпомагане, му дават предимство и като заместник-министър на труда и социалната политика.
Ивайло Иванов успешно разработва и реализира политиките за защита при безработица, насърчаване на заетостта, пазара на труда, трудовата миграция и свободното движение на работници, трудово право, обществено осигуряване, безопасност и здраве при работа и социалната сигурност. Наблюдава и координира дейността на Агенцията по заетостта, Изпълнителната агенция „Главна инспекция по труда“, Агенцията за социално подпомагане, Националния институт за помирения и арбитраж и успешно съчетава задълженията си на заместник-министър с управител на Фонд „Условия на труд“. Осъществява координация при изпълнението и администрирането на държавната политика по държавното обществено осигуряване. Утвърждава се като професионалист, който познава структурата и дейността на социалноосигурителната система, работи за усъвършенстването на междуинституционалните отношения, като търси консенсусни подходи за промяна.
Професионалната подготовка, притежаваните умения, личните достойнства и авторитетът в експертните среди му позволяват да поддържа добра и конструктивна комуникация с народните представители от всички парламентарни групи, социалните партньори, пенсионерските организации, организациите на и за хората с увреждания, органите на местната власт и други неправителствени организации.
Ивайло Иванов е бил член на Надзорния съвет на Националния осигурителен институт през 2012 г., а от 2009 г. до момента е член на Управителния съвет на Държавния фонд за гарантиране устойчивост на държавната пенсионна система.
Съобразно Процедурните правила кандидатът за управител на Националния осигурителен институт – господин Ивайло Иванов, представи своята концепция за управление на Националния осигурителен институт през предстоящия мандат.
Своята концепция за управление на Националния осигурителен институт за периода 2017 – 2021 г. господин Ивайло Иванов изложи в три части.
В първата част той представи основните резултати от управлението на Националния осигурителен институт през настоящия мандат.
На първо място, бяха изложени основните финансови показатели при изпълнението на консолидирания бюджет на държавното обществено осигуряване за периода 2015 – 2017 г. Бяха коментирани и разходите за издръжка на дейността на Националния осигурителен институт през 2017 г. като заложени параметри в Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване и отчета им към 30 юни 2017 г. Изводът, който кандидатът за управител направи, е, че Институтът изпълнява заложените в Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване политики, които са в рамките на съпътстващите ги финансови параметри. Като цяло в Националния осигурителен институт отчитат повече приходи от осигурителни вноски, намаляване на разходите за пенсии заради намалелия брой на пенсионерите и увеличение на трансферите.
Във втората част от концепцията господин Иванов запозна народните представители с основите цели, които си поставя и залага за изпълнение през периода 2017 – 2021 г.
Първа цел: Разкриване на нови и усъвършенстване на съществуващи услуги. Тя може да бъде реализирана чрез:
- активиране на достъп до регистри на други администрации през единната среда за обмен на данни между администрациите;
- осъществяване на електронно плащане на административни услуги на НОИ чрез портала на електронното правителство;
- проверка на осигурителен стаж и доход на самоосигуряващо се лице за периода след 1 януари 2007 г.;
- използване на алтернативни канали за доставяне на писма.
Втора цел: Изграждане на ефективни взаимоотношения с партньорите. Тя ще се постигне чрез:
- функциониращи регистри;
- създаване на процедури за документиране на взаимодействията;
- ясно дефинирани отговорности;
- подобряване на основни бизнес процеси в Националния осигурителен институт;
- разработване на единни за института стандарти за качество на административното обслужване.
Трета цел: Развитие на човешките ресурси – силата в една организация.
За нейното реализиране трябва да се изпълнят следните задачи:
- разработване на цялостна политика за развитие на човешките ресурси за постигане на целите и поддържането на интегритет;
- стремеж към високо обществено доверие, изгражда и поддържа организационна култура на основата на следните принципи: законност, равнопоставеност и справедливост; отговорност, честност и прозрачност; ефективност, ефикасност, достъпност, надеждност;
- спазване високи стандарти на поведение и ценности, за които ръководството и служителите са лично отговорни и това поведение влияе върху общественото доверие и имиджа на институцията.
Четвърта цел: Ефективно управление на финансите.
За тази цел ще се работи върху:
- Добре развита система за финансова отчетност и контрол на разходите;
- Засилване на превенцията и последващия контрол за недопускане на неправомерни осигурителни плащания;
- Преодоляване на слабости в процеса на анализ и планиране на потребностите;
- Обвързване на потребностите чрез анализ разходи - ползи и въвеждане на система от показатели за ефективност;
- Анализ на ефективността на процеса за управление на риска и повишаване на методическата роля на звеното, което отговаря за координирането на действията по прилагането на процеса.
Пета цел: Постигане на висока информационна сигурност.
За тази цел ще се изработят:
- Анализ на съответствията с изискванията на Закона за защита на личните данни и изискванията на Регламент (ЕС)201б/679;
- Мерки за увеличаване на отговорността и отчетността на администраторите на лични данни;
- Периодична оценка на риска;
- Обособяване на функция в организацията, отговаряща за защита на личните данни.
В третата част на концепцията господин Ивайло Иванов представи визията си за ефектите на управление в края на мандата си на управител на Националния осигурителен институт. Резултатите, към които ще се стремят той и целият екип на НОИ и ползите, които ще постигнат са:
- Високо обществено доверие;
- Подаване на заявленията за краткосрочните и дългосрочни обезщетения и изплащането им изцяло по електронен път;
- Предвидим и желан работодател;
-Развита корпоративна социална отговорност.
След приключване на представянето на управленската концепция председателят на Комисията д-р Хасан Адемов откри дискусията за обсъждане на представената кандидатура за управител на Националния осигурителен институт и представената от кандидата концепция за управление.
В проведената дискусия бяха зададени въпроси от народните представители Павел Шопов, Георги Гьоков, Хасан Адемов и Ралица Добрева. Въпросите се отнасяха до: разходите за службите за социално осигуряване, щатната численост на персонала и дали предстои оптимизация на състава чрез административна реформа и намаляване на разходите за издръжка на състава на Националния осигурителен институт; какво е отражението на осигурителната реформа от 2016 г. върху бюджета на държавното обществено осигуряване, който се изпълнява от Националния осигурителен институт; какви действия ще бъдат предприети по отношение на нарастващия брой на лицата, които се възползват от правата си за краткосрочно осигуряване; има ли установени случаи на лечебни заведения, които издават болничните листове в завишени размери; с колко е намалял броят на пенсионерите и какви икономии са били реализирани.
Кандидатът за управител на Национално осигурителния институт господин Ивайло Иванов отговори изчерпателно на всички въпроси в рамките на определеното от процедурните правила време.
След приключването на обсъждането от народните представители председателят на Комисията – д-р Хасан Адемов, обяви, че до него, в качеството му на председател на Комисията е получено писмо от КТ „Подкрепа“, в което те изразяват желанието си да участват в изслушването и да поискат отговорите на следните въпроси към господин Ивайло Иванов:
„1. Напоследък в общественото пространство се забелязва нарушаване на координацията между отделните институции, в работата на които често осигурителните лица не могат своевременно да се възползват от осигурителни права, КТ „Подкрепа“ като представител на осигурените лица иска да знае какво бихте направили, какви мерки бихте предприели за безпрепятствен достъп до осигурителната система?
2. КТ „Подкрепа“ е притеснена от нарушаването на социалния диалог, нещо повече – напоследък се забелязва дори отказ от социален диалог в определени сфери, КТ „Подкрепа“ като национално представителна организация на работниците и служителите иска да знае ще развивате ли социалния диалог в Националния осигурителен институт и какво е Вашето отношение към колективното трудово договаряне като част от индустриалните отношения?“
Писмото е подписано от инженер Йоанис Партениотис, вицепрезидент на КТ „Подкрепа“.
В отговор господин Иванов заяви, че има намерение да извърши всичко необходимо, за да не се стига до загуба на осигурителни права от български граждани.
Що се отнася до развитието на социалния диалог, господин Иванов изрази убеждението си, че социалните партньори са важни в работата на Надзорния съвет на Националния осигурителен институт, а социалният диалог е надежден инструмент за правене на реалистична социална политика.
В съответствие с чл. 90, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание и т. 6 на Глава ІV от Процедурните правила председателят на Комисията по труда, социалната и демографската политика обяви, че няма други писмено постъпили въпроси, констатации и предложения и прикани народните представители към приключване на изслушването. Той запозна присъстващите, че докладът на Комисията ще завърши с предложение за разглеждане, обсъждане и гласуване на кандидатурата на господин Ивайло Иванов в пленарната зала и ще бъде изготвено приложение, в което ще се оформи Решението за избор на новия управител на Националния осигурителен институт.
След приключване на дискусията и въз основа на изслушването Комисията по труда, социалната и демографската политика предлага на Народното събрание да разгледа, обсъди и гласува по реда на Раздел V от Процедурните правила за условията и реда за предлагане на кандидати за управител на Националния осигурителен институт, представяне и публично оповестяване на документите и изслушването на кандидатите в Комисията по труда, социалната и демографската политика, както и процедурата за избор от Народното събрание кандидатурата на господин Ивайло Цветанов Иванов за управител на Националния осигурителен институт.“
Господин Председател, към този доклад сме изготвили и приложение
„Проект!
РЕШЕНИЕ
за избиране на управител на Националния осигурителен институт
Народното събрание на основание чл. 84, т. 8 и чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България, във връзка с чл. 37, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване
РЕШИ:
1. Избира Ивайло Цветанов Иванов за управител на Националния осигурителен институт за срок от 4 години.
2. Решението влиза в сила от приемането му.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаеми д-р Адемов.
От вносителите кой ще представи кандидатурата?
Заповядайте, госпожо Ангелова, имате две минути.
СВЕТЛАНА АНГЕЛОВА (ГЕРБ): Уважаеми господин Председател, уважаеми господа министри, уважаеми дами и господа народни представители! Имам удоволствието да Ви представя кандидатурата за управител на Националния осигурителен институт Ивайло Цветанов Иванов, внесена от парламентарната група на Политическа партия ГЕРБ и „Обединени патриоти“.
Ивайло Иванов е завършил висше икономическо образование във Висшия финансов стопански институт „Димитър Ценов“ – Свищов, специалност „Финанси и кредит“ през 1993 г. и висше юридическо образование в Югозападния университет „Неофит Рилски“ – Благоевград, през 2008 г.
Професионалният си път започва през 1993 г. като счетоводител в Общинския съвет – град Тетевен, а в последствие като инспектор в Застрахователно и презастрахователно акционерно дружество „България“.
През периода 1995 – 1998 г. е директор на „Имуществено застраховане“ и член на Съвета на директорите на ЗПК „Български имоти“.
От 1998 г. до 2002 г. работи в Застрахователна компания „Орел“, като заема последователно следните ръководни длъжности: директор „Маркетинг и продажби“, изпълнителен директор и член на Съвета на директорите.
От 2003 г. работи в Агенцията за социално подпомагане, като в периода 2003 – 2009 г. е заместник-изпълнителен директор, а от 1 септември 2009 г. до 2 юни 2016 г. е изпълнителен директор на Агенцията.
През времето, в което работи в Агенцията за социално подпомагане, господин Иванов осъществи успешни реформи, довели до оптимизация на организационно-управленската структура на Агенцията.
От 3 юни 2016 г. е заместник-министър на труда и социалната политика, с ресор: „Наблюдава и координира дейността на Агенцията по заетостта“, Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“, Агенция за социално подпомагане, Националния институт за помирение и арбитраж и успешно съчетава задълженията си като заместник-министър с управител на Фонд „Условия на труд“.
Осъществява координация при изпълнението и администрирането на държавната политика по държавното обществено осигуряване. Утвърждава се като професионалист, който познава структурата и дейността на социално-осигурителната система. Работи за усъвършенстването на междуинституционалните отношения, като търси консенсусни подходи за промяна.
Ивайло Иванов е бил член на Надзорния съвет на Националния осигурителен институт през 2012 г., а от 2009 г. до момента е член на Управителния съвет на Държавния фонд за гарантиране устойчивост на държавната пенсионна система. Видно от представената автобиография и предвид резултатите, постигнати в работата му до момента, считаме, че Ивайло Цветанов Иванов притежава необходимите професионални и нравствени качества за заемане позицията „управител на Националния осигурителен институт“. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаема госпожо Ангелова!
Откривам разискванията. Имате думата за изказвания, уважаеми колеги.
Заповядайте, господин Шопов.
ПАВЕЛ ШОПОВ (ОП): Уважаеми господин Председателю, уважаеми колеги! Много странна ситуация – имаме опозиция, която за щяло и нещяло вдига врява до небето, търси си поводи да опонира, да ни критикува, а сега, когато трябваше съвсем конструктивно и градивно да използва правото си и функцията си, и задължението си на опозиция я няма никаква.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Господин Гьоков прояви желание за изказване, така че нека…
ГЕОРГИ ГЬОКОВ (БСП за България, от място): Чакай, не бързай!
ПАВЕЛ ШОПОВ: Нещо друго имам предвид. Сега ще чуете.
Това мое учудване е свързано, не че никой не взима думата и не иска думата, а с това, че ще избираме между по-малко от двама кандидати. Може ли опозицията да няма свой кандидат? Толкова ли е къса кадровата скамейка и възможностите да излъчат човек, който да бъде достоен за този пост?
Може ли 2017 г., двадесет и колко, близо тридесет години от началото на демокрацията, да не се подчиняваме и да не изпълняваме основни начала на демокрацията? Тук трябваше да има поне още един кандидат, да стане една дискусия, един дебат, един сблъсък на концепции. А сега за какво да дебатираме? Наистина няма интерес към този дебат. Затова никой не вдига ръка и никой не желае да дойде тук, да говори от тази трибуна.
Нещо, което поставих и на парламентарната комисия като въпрос към кандидата, и на което не ми се отговори удовлетворително. То е предвид на материалите, които бяха раздадени и видяхме, че някъде 0,74% – може би греша някъде в части от процента, от всичките средства, които получава НОИ, отиват за поддръжка на апарата. Някъде около 3500 – 3600 души е тази институция.
Въпросът ми е: ще направи ли кандидатът нещо за съкращаване на този раздут апарат?
Той отговори, че преди една, две, три години са направени някакви съкращения, но такива съкращения трябва непрекъснато да се правят.
Забравихме, от няколко години, всички политически партии, ако не сме ние от нашата коалиция, от „Патриотите“, съвсем ще се забрави темата за съкращаване на административната тежест на административния състав. Говори се винаги за едни нови технологии, за използване на повече компютри, за съвременни средства и начини за управление, което означава, че се освобождава нуждата от работна ръка. Затова въпросът и забележката ми са тези: ще бъдат ли направени някакви съкращения на тези доста хора и има ли такива визии и такива виждания от страна на кандидата?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Шопов?
Има ли реплики? Няма.
Заповядайте за изказване, господин Гьоков.
ГЕОРГИ ГЬОКОВ (БСП за България): Уважаеми господин Председател, уважаеми господа министри, уважаеми народни представители, уважаеми господин Иванов! Наистина господин Иванов е единствената кандидатура за управител на Националния осигурителен институт. При издигането и обсъждането на кандидатурата му, както се чува и от доклада на Постоянната комисия по труда, социалната и демографската политика, са спазени процедурните правила за предлагане и избор на управител на НОИ, приети от това Народно събрание.
Господин Иванов, когото познавам от 2007 г. като вече изграден експерт и професионалист в социалната сфера, отговаря на изискванията за заемане на длъжността – управител на Националния осигурителен институт. Той е с висше образование – икономическо и юридическо, работи като заместник-изпълнителен директор, изпълнителен директор на Агенцията за социално подпомагане по времето на три-четири правителства. Това, че се задържа там, на това място, и при леви, и при десни правителства, го прави да изглежда в моите очи като професионалист и експерт в социалната сфера.
Професионалните и експертните му качества и компетентности са безспорни и доказани на практика в работата му според мен. Той представи концепцията си за управление на Националния осигурителен институт пред Комисията по труда, социалната и демографската политика, която си поставя за изпълнение през мандата. Тя е свързана основно с разкриване или по-скоро с усъвършенстване на съществуващите услуги, които предоставя Националният осигурителен институт, и с разкриване на нови, в това число и електронни услуги за клиентите на Националния осигурителен институт, които, смея да твърдя, са почти целият български народ.
Изграждане на ефективни взаимоотношения с партньорите, развитие на човешките ресурси, които той смята за силата в една организация и в много правилна посока. Тук съм далеч от това, което колегата Павел Шопов спомена за едно механично съкращаване на служители в Националния осигурителен институт, и за която и да е била администрация и неоснователно наричане на „раздута“ администрацията. Администрацията трябва да бъде точно толкова голяма, колкото да обслужва ефективно клиентите си.
Следващата цел, която си поставя той, е постигане на висока информираност и сигурност. Аз мисля, че към момента на Националния осигурителен институт му липсва тази информираност, най-малкото заради последните изменения, от които става ясно, че хората не знаят как да правят информиран избор.
В парламентарната група на „БСП за България“ също обсъдихме кандидатурата на господин Иванов, претеглихме всички „за“ и „против“ тази кандидатура. Приемаме и одобряваме записаните в концепцията цели. Наясно сме, че от управителя на Националния осигурителен институт в голяма степен зависят споменатите цели за управление на НОИ, но в никакъв случай и по никакъв начин не зависи следваната политика в пенсионноосигурителната система, което, за съжаление, при сега управляващите се изразява единствено в увеличаване на пенсионната възраст и стаж, с което като партия и парламентарна група в никакъв случай не сме съгласни и ще продължим да критикуваме и да предлагаме алтернативни решения на това, което предлагат сега управляващите – това правителство.
Искам да кажа и на господин Шопов, че ние като конструктивна опозиция, може би малко в кръга на шегата – Вие вземате наготово изградени кадри, които са работили по времето и на тройната коалиция, която Вие така и не одобрявате и така нататък. Така че смятайте, че конструктивността на опозицията се изразява и в следното, което ще кажа и което казах досега: въпреки че аз опредено смятам, че кандидатурата на господин Ивайло Иванов не е издигната от подходящите политически сили. Сега на това гласуване парламентарната група на „БСП за България“ ще подкрепи кандидатурата му за управител на Националния осигурителен институт, което е един много сериозен кредит на доверие и едно доказателство срещу това, което Вие постоянно говорите за някакви конфронтации, за някаква агресия от страна на опозицията, което би било логично да го има сега, защото наистина Вие издигате тази кандидатура.
Искам да Ви кажа, че ние ще подкрепим експертните и професионалните качества на господин Ивайло Иванов, а не затова че е издигнат от неподходящите партии и ще следва неподходяща политика.
Пожелаваме му да успее да осъществява целите, заложени в концепцията, които си е заложил да следва. Да има сили и нерви да смекчава последствията от недотам разчетените и правилни действия на управляващите в осигурителната система.
Мисля, че с този си акт парламентарната група на „БСП за България“ ще покаже още веднъж конструктивността си като опозиция. Когато има за какво да бъдат подкрепяни управляващите, ще ги подкрепяме, но когато няма такова, ще бъдат сериозно критикувани от наша страна. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Гьоков.
Реплики? Няма.
За изказване – народният представител Хасан Адемов.
Имате думата, д-р Адемов.
ХАСАН АДЕМОВ (ДПС): Благодаря Ви, уважаеми господин Председател.
Уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господа министри, уважаеми господин Иванов! Народното събрание днес е изправено пред важен и отговорен избор за управител на Националния осигурителен институт.
Ние от Движението за права и свободи сме убедени, че изборът на управител на Националния осигурителен институт трябва да предложи кандидатура, която да бъде подкрепена консенсусно. Защо казвам това? Защото става въпрос за публична институция с трипартитно управление. В управлението на Националния осигурителен институт участват социални партньори, участват представители на държавата, така че нямаме основание да не търсим възможности за постигане на консенсус. Ръководени сме от убеждението и разбирането, че такава една публична институция, като Националната здравноосигурителна каса, като Националния осигурителен институт, задължително при управлението на тези институции трябва да се търси и да се постигне консенсус и затова даваме нашето доверие в аванс на господин Ивайло Иванов.
Националният осигурител институт е институцията, която управлява близо една трета от публичните разходи на държавата – 10 млрд. 368 млн. лв. са разходите на държавното обществено осигуряване, предвидени в Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване. От тези близо 10 милиарда и половина, девет милиарда са за пенсии.
Огромното предизвикателство пред управлението на Националния осигурителен институт се състои в това да реализира прозрачни процедури на управление на Института, защото в тези 10 точки, които са изброени в чл. 37 на Кодекса за социално осигуряване, най-важните правомощия на управителя на Националния осигурителен институт, са оперативното ръководство и възможността на управителя на Националния осигурителен институт да представя след съгласуване с министъра на финансите и проекти за бюджет на държавното обществено осигуряване, респективно проекти за отчети на бюджетите на държавното обществено осигуряване.
Искам да се спра на един много важен въпрос, който търси своя отговор. Може би в рамките на бюджета за следващата година трябва да намери този отговор.
Уважаеми дами и господа народни представители, няма никъде в Европа публична институция, която да управлява своите структури с 0,79% от разходите. Тези осемдесет и няколко, три-четири милиона, с които разполага Националният осигурителен институт за управление на службите за социално осигуряване, в никакъв случай не могат да гарантират качествено управление на системата на държавното обществено осигуряване.
Молбата ми е всички ние тук, в пленарната зала, за следващата година да подкрепим предложения, които да минат поне 1% от разходите, за да може структурите на Националния осигурителен институт да изпълняват адекватно своите задължения.
В заключение искам да кажа, че управителят на Националния осигурителен институт е фигурата, която ще се занимава с административното управление, оперативното ръководство на Националния осигурителен институт и политиките, които изпълнява Националният осигурителен институт, и които ръководи управителят на Националния осигурителен институт, са свързани предимно с осигуряване на прозрачност, осигуряване на електронни услуги и с гарантиране на осигурителните плащания и осигурителните права на българските граждани съгласно законите, които приемаме в това Народно събрание. Ако искаме политиките, които управителят на Националния осигурителен институт управлява, да бъдат достатъчно ефективни и ефикасни, трябва да държим сметка за законите, които предлагаме в Народното събрание, които приемаме тук, в тази зала, и най-вече финансовият инструмент, с който се прави политика в Националния осигурителен институт, а именно бюджетът на държавното обществено осигуряване.
Нашата парламентарна група ще подкрепи кандидатурата на Ивайло Иванов.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаеми д-р Адемов.
Има ли реплики? Няма.
Други изказвания? Няма.
Господин Иванов, искате ли да вземете отношение? Не.
Закривам разискванията.
Още веднъж ще Ви запозная с Проекта за решение, който предстои да гласуваме.
„Проект!
РЕШЕНИЕ
за избиране на управител на Националния осигурителен институт
Народното събрание на основание чл. 84, т. 8 и чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България, във връзка с чл. 37, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване
РЕШИ:
1. Избира Ивайло Цветанов Иванов за управител на Националния осигурителен институт, за срок от четири години.
2. Решението влиза в сила от приемането му.“
Моля, уважаеми колеги, гласуваме Проекта за решение.
Гласували 184 народни представители: за 183, против няма, въздържал се 1.
Проектът за решение е приет.
Ивайло Цветанов Иванов е избран за управител на Националния осигурителен институт за срок от четири години.
Да му честитим! (Ръкопляскания.)
Процедура.
Заповядайте, госпожо Стоянова.
МЕНДА СТОЯНОВА (ГЕРБ): Благодаря, господин Председател.
Моля за процедура за удължаване на срока между първо и второ четене на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за местните данъци и такси, № 702-01-8, от 14 юли 2017 г. и на Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване, № 754-01-9, от 18 юли 2017 г. до 29 септември 2017 г. включително.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Има ли обратно становище? Няма.
Гласуваме направеното предложение от госпожа Стоянова.
Гласували 183 народни представители: за 182, против няма, въздържал се 1.
Предложението е прието.
Срокът за предложения по законопроектите е 29 септември
2017 г.

Преминаваме към:
ПАРЛАМЕНТАРЕН КОНТРОЛ.
Новопостъпили питания за периода от 11 септември 2017 г. до 19 септември 2017 г. от:
- народните представители Димитър Бойчев, Диана Саватева към Валентин Радев – министър на вътрешните работи, относно сигурността на българската граница. Следва да се отговори в пленарното заседание на 29 септември 2017 г.;
- народните представители Ивелина Василева и Димитър Бойчев към Румен Порожанов – министър на земеделието, храните и горите относно спазване на разпоредбите, имащи отношение към риболовния капацитет и възможностите за риболов и коректно прилагане на процедурите от страна на Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури. Следва да се отговори в пленарното заседание на 29 септември 2017 г.
Писмени отговори от:
- министъра на вътрешните работи Валентин Радев на въпрос от народните представители Станислав Владимиров и Любомир Бонев;
- министъра на земеделието, храните и горите Румен Порожанов на въпрос от народния представител Светла Бъчварова;
- заместник министър-председателя по обществения ред и сигурност и министър на отбраната Красимир Каракачанов на въпрос от народния представител Юлиан Папашимов;
- заместник министър-председателя по обществения ред и сигурност и министър на отбраната Красимир Каракачанов на въпрос от народния представител Тодор Байчев;
- министъра на икономиката Емил Караниколов на въпрос от народния представител Кристина Сидорова;
- заместник министър-председателя по правосъдната реформа и министър на външните работи Екатерина Захариева на въпрос от народния представител Георги Гьоков;
- министъра на регионалното развитие и благоустройството Николай Нанков на въпрос от народния представител Георги Гьоков;
- министъра на здравеопазването Николай Петров на въпрос от народния представител Валентина Найденова;
- министъра на туризма Николина Ангелкова на въпрос от народния представител Миглена Александрова;
- министъра на образованието и науката Красимир Вълчев на два въпроса от народния представител Миглена Александрова;
- министъра на земеделието, храните и горите Румен Порожанов на въпрос от народния представител Иван Валентинов Иванов.
Декларация от името на парламентарна група.
Имате думата – председателят на парламентарната група на „Движението за права и свободи“, народният представител Мустафа Карадайъ.
МУСТАФА КАРАДАЙЪ (ДПС): Благодаря Ви, господин Председател.
Уважаеми господин Председател, уважаеми госпожи и господа народни представители! На 15 септември, една от най-важните дати от националния ни календар, в медиите се появи информация за множество разрушени надгробни плочи в еврейското гробище в София. На фона на радостните емоции, свързани с първия учебен ден, отдавна превърнал се в обединяващ нацията празник на познанието, ден, в който осмисляме силата на знанието и науката като ценности, фундаментални за развитието и просперитета на нацията, когато обръщаме поглед към бъдещето и изпитваме по-голяма увереност с успешното ни общо бъдеще, тази новина ни приземи в реалността. Не просто ни напомни, че обществото е разединено, като че ни показа жестоката истина, че демокрацията е в опасност.
Този вандалски акт, погазващ общочовешки принципи, за съжаление, не е изолиран случай. Това е само пореден случай и премълчаването на тези факти няма как да промени истината.
Съвсем наскоро беше изрисувана и осквернена с неприлични надписи и пречупени кръстове Братската могила. Ние от ДПС осъждаме категорично поредния акт на омразата и призоваваме за обща позиция на Народното събрание по този повод. Призоваваме за актове на обединение, а не на разединение. Призоваваме категорично да осъдим всяка форма на омраза и агресия. Да осъдим антисемитизма, да осъдим национализмите, да се разграничим от онова, което ни отдалечава от надписа на сградата, в която се намираме – на обединението като условие за успех. Призоваваме за обективност и безпристрастност при оценката на състоянието на демокрацията у нас, за анализ и извличане на поуките, за търсене на обединението и отричане на противопоставянето. Думата ни е за езика и символите на омразата и агресията, за носителите, за причините и следствието. Трябва да помним и знаем как обществото разчита участието на националистите във властта – носители на разединението и омразата, на противопоставянето, на агресията.
Как се тълкува не просто толерирането на противопоставяне, а осъществяването на власт и управление под този знак, наред с внушението, че това е нормално и няма нищо опасно в това. Ще пропусна за съпътстващото внушение за лошите.
На този фон ще припомня възгласите: „България да покаже на Европа, че участието на националисти не било никак лошо“. Нещо повече – то дори било нормално и полезно за една държава, защо не и за останалите европейски държави. За пореден път алармираме за липсата на нормалност в държавата. Призоваваме всички национално отговорни партии да преосмислят своето отношение към участието на националисти в управлението на страната и категорично да го осъдят и се разграничат. Не можем да изнесем такъв деструктивен модел в Европа и в Европейския съюз, създаден именно като отговор на най-чудовищната част от историята на човечеството.
Като положителен и градивен модел обаче бихме могли да предложим българския етнически модел, успешно реализиран в нашата страна и получил признанието на международни политически изследователи и коментатори. В основата на този модел стои идеята за единна нация от всички граждани на държавата – мир, толерантност, стабилност и сигурност.
Уважаеми господин Председател, уважаеми госпожи и господа народни представители! На прага на председателството България няма право да се отдалечава от европейските модели и ценности. Българският етнически модел е емблемата на българския преход, независимо от познаването и признаването му. Днес все повече недоумение буди не непознаването и неразбирането на модела, дори непризнаването, а по-скоро огромното нежелание за разбиране. Реална интеграция и обединение, мир, баланс, толерантност, диалог, съгласие, равнопоставеност и партньорство – това са основни характеристики на българския етнически модел.
Недопустимо е в европейска България да се толерират подобни актове и поведение, мълчаливо да се подминават и ненаказани да остават нацистки знаци и символи, посегателство върху паметни плочи, разрушаване на гробища, за нормално да се приеме речникът на омразата, включително действеното проявление на тази омраза. И този акт трябваше да бъде осъден от управляващите. Днес трябваше да има декларация от най-голямата политическа партия. Въпросите – „Защо всички тези неща се случват?“ имат отговор. Защото се толерират националистите. Защо властта мълчи също? Защото националистите са във властта. Европредседателството не може да бъде алиби за това.
Уважаеми господин Председател, уважаеми госпожи и господа народни представители! Ние от „Движението за права и свободи“ не мълчим, когато се сблъскваме с прояви на нацизъм и екстремизъм. Винаги ясно и категорично осъждаме популизма, радикализмите и национализмите. И винаги ще бъде така, когато демокрацията е застрашена. Вместо неадекватните опити на някои за прочит на годишната реч на председателя на Европейската комисия Жан Клод Юнкер за състоянието на Съюза, трябва много внимателно да разчетем неговото предложение за прекратяване на еврофинансирането за евроскептични, екстремистки и националистически партии. Днес е време всеки да заеме правилната позиция. Утре може да бъде късно. И никой, за който европейските ценности имат значение, няма право да мълчи. В противен случай е част от евроскептицизма, екстремизма и националпопулизма. Така приемаме завета на Мартин Нимьолер от неговото знамението стихотворение „Когато нацистите дойдоха за мен“:
Когато нацистите дойдоха за комунистите,
аз мълчах;
не бях комунист.
Когато затвориха социалдемократите,
аз мълчах;
не бях социалдемократ.
Когато дойдоха за профсъюзите,
аз мълчах;
не членувах в профсъюз.
Когато дойдоха за евреите,
аз мълчах;
не бях евреин.
Когато дойдоха за мен
– вече не бяха останали хора,
които да ме защитят.“ (Ръкопляскания от ДПС.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Карадайъ.
Други декларации? Няма към момента.

Преминаваме към:
РАЗИСКВАНИЯ ПО ПИТАНЕТО ОТ НАРОДНИТЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ СВЕТЛА БЪЧВАРОВА И ГЕОРГИ ГЬОКОВ КЪМ МИНИСТЪРА НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ РУМЕН ПОРОЖАНОВ ОТНОСНО ПОЛИТИКАТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА РЕД В ПОЗЕМЛЕНИТЕ ОТНОШЕНИЯ.
На питането от народните представители Светла Бъчварова и Георги Гьоков е отговорено в заседанието на 8 септември 2017 г., петък. На същото заседание 61 народни представители от парламентарната група на „БСП за България“ са внесли предложение за разисквания по питането, заедно с проект за решение. Разискванията са насрочени от председателя на Народното събрание за следващото заседание за парламентарен контрол. Предложението за разискване по питането и проектът за решение са изпратени на народните представители в електронен вид на 8 септември 2017 г., петък. Внесен е втори проект за решение от народен представител от парламентарната група на Политическа партия ГЕРБ на 18 септември 2017 г., понеделник и е изпратен същия ден на народните представители в електронен вид.
Внесени проекти за решения, които следва да се гласуват.
Първо, Проект за решение, внесен от 61 народни представители от парламентарната група на „БСП за България“ с вх. № 754-00-96 от 8 септември 2017 г., регистриран е в 11,08 ч.
Втори проект за решение, внесен от народен представител от парламентарната група на Политическа партия ГЕРБ, № 754-02-74 от 18 септември 2017 г., регистриран е в 13,35 ч.
За представяне на Проекта за решение има думата господин Гьоков. Разполагате с 10 минути.
ГЕОРГИ ГЬОКОВ (БСП за България): Уважаеми господин Председател, уважаеми господин Министър, уважаеми народни представители! Темата е толкова огромна, че се чудя откъде да я започвам.
Най-напред обаче ще Ви цитирам три алинеи от Конституцията на Република България. Това са чл. 17, ал. 1, който гласи: „Правото на собственост и на наследяване се гарантира и защитава от закона“. Алинея 3 на същия член гласи: „Частната собственост е неприкосновена. И чл. 21, ал. 1 от Конституцията на Република България: „Земята е основно национално богатство, което се ползва от особена закрила на държавата и обществото“.
Ако още не Ви е станало ясно защо цитирам Конституцията, ще Ви се изясни по-нататък. В България в условията на свободна неолиберална пазарна икономика по време на прехода и след недообмисленото възстановяване на собствеността върху земеделските земи се изгради и установи арендно земеделие. Към момента то вече обхваща около 75% от обработваемата земя в България. Собствениците на наследената земеделска земя, които са се превърнали по принуда в арендодатели, чиято земя им бе възстановена по Закона за собствеността и ползването на земеделски земи и която те по силата на редица обстоятелства, едно от които е, че те не могат сами да я обработват, са принудени да я отдават, за да я ползват други, без да претендират за кой знае каква точност, са не по-малко от два милиона български граждани. Тоест почти всеки трети българин по един или друг начин го касаят днешните разисквания.
Същите тези 2 милиона българи, притежаващи по-малко или повече земеделски земи, са влезли в почти феодални зависимости от арендаторите и най-вече от агроолигарсите. Тъй като те са тотално лишени от информация, неспособни са да защитават елементарните си права и интереси и са цакани с дългосрочни арендни договори с хитро измислени каузи, които ги ощетяват, при това с възможност за неограничено продължаване на договорите. Всичко това през ХХI век в една държава, наричаща гордо себе си „член на Европейския съюз“.
Едрите арендатори, пък и по-дребните, с мълчаливото съгласие и крещящото бездействие на държавата се разпореждат със земята им като със собствена земя. Даже нещо повече от собствена, защото нямат мисъл за опазването и съхраняването й – обработват я, прибират реколтата, и това им е малко, че прибират и европейска и национална субсидия. Ако въобще благоволят да платят някаква рента на собственика на земята, то това са жълти стотинки и в повечето случаи е по-малка дори от субсидията на декар.
За десетина-петнадесет години отново с мълчаливото съгласие и бездействие на държавата или може би с умишленото нейно съдействие на фона на бедност и задълбочаващи се неравенства се формира една богата, силна и организирана прослойка от арендатори, която диктува условията в договорите на истинските собственици на земя, в това число размерът на рентата. Коректните арендатори изнемогват при тази нелоялна конкуренция и са принудени да прилагат същите хватки и похвати като некоректните. Арендаторите диктуват всички условия и се държат като господари, а собственикът на земята се подчинява, защото в противен случай земите му ще попаднат в така наречените „бели“ петна и арендаторът отново ще ги вземе и ще ги обработва, само че ще му плаща индиректно чрез общината, и то по-малко, а много често и нищо.
Господа народни представители, господин Министър! Абсолютен факт са едни сериозни проблеми в отношенията между собствениците на земята и арендаторите. Плащането и получаването на рента по договора се е превърнало в битка между тях – в жестока битка с предизвестен край, винаги в полза на арендатора. А на държавата не й пука за тази несправедливост и в момента тя е оставила тези отношения неуправляеми, въпреки че трябва да се решават и регулират от нея. Защото българинът остава с усещането, че държавата е на страната на некоректните арендатори, които го лъжат и мамят.
На гърба на собствениците на земята много арендатори станаха милионери – бръмчат с луксозни джипове и се подиграват със собствениците, като забравят плащане или въобще не плащат. На всичко отгоре държавата ги толерира с това несъвършено законодателство. Питам се кога хората ще получат справедлива рента за земята си, основаваща се на добива от нея, а не на изкривения монополен пазар, диктуван от арендаторите и от агроолигарсите. Не може да отречете, господин Министър и Вие, господа народни представители, това, защото всеки един народен представител може да заведе министъра в изборния си район, да се срещне очи в очи с тези хора, лъгани и мамени от арендаторите, на които са дали собствените си земи. Въобще всеобщо е незнанието за права и задължения, липсва информация за размера на справедливи плащания на рентата.
Ние от БСП нееднократно сме предлагали да има някакъв ред, по който да се предоставя информация за размера на справедливите плащания по селскостопански райони, публична информация, която да се публикува ежегодно.
Министерството на земеделието, храните и горите и областните служби „Земеделие“ публикуват по общини рентните плащания на базата на действително сключени договори и на тази база се плащат и „белите“ петна. Това може да е ориентир за пазарната цена на рентата и собственикът на тази база да търси под някаква форма актуалност на рентните плащания и да може в известна степен да определя цената на това, което притежава. Това обаче не е достатъчно, защото собствениците на земята нямат законови основания да искат тази реална и справедлива цена за собствената си земя.
Собственикът на земята е в неизгодна ситуация. В сегашната законова рамка, законна ситуация собственикът на земята е по-малко важен от арендатора. А принцип трябва да е, че всеки, който има собственост – в случая земеделска земя, трябва да получи икономическа реализация на тази собственост, а това става единствено и само чрез справедлив размер на рентата.
Друг проблем е преарендоването. Нароиха се цели групи посредници. Един човек от едно населено място сключва договори, след това преарендува цялата земя и кой е получил субсидиите, не е ясно, кой е платил рентата, кой не я е платил, пълна каша. В крайна сметка собственикът е потърпевш и въобще не е наясно къде е неговата земя – в кооперация ли е, в някое неизвестно лице ли е, или е в някой незнаен арендатор, и не знае от кого да си търси рентата, най-често в такива ситуации не получава никакво плащане за земята си, за която е сключил първоначалния договор.
Ние от БСП предлагаме в договора за арендата изискванията, свързани със земята при преарендоване, да са предварително уточнени и собствениците да са информирани за всяка промяна.
Интересни са и въпросите, свързани с развалянето на договора за аренда. И там нещата не са ясни, и там бъркотията е пълна.
Арендаторите се изучиха и сключват чрез пълномощни наивно подписани от реалните собственици договори сами със себе си за срокове, включително и над 10 години, а развалянето става по общия съдебен ред. Практиката показва, че съдебният ред е дълъг и през това време собствениците са ощетени. Основният мотив, с който хората искат разваляне на арендните договори, е, че не е платена рентата в уговорените срокове в рамките на селскостопанската година.
Може да се разпише текст, с който да се управлява този процес и както е в другите договори, ако едната от страните не изпълнява договорените отношения, другата да може да развали договора по общия ред на Закона за задълженията и договорите.
Не е ли крайно време Народното събрание да изработи и приеме нов Закон на арендата в земеделието, в който да залегнат принципите за определяне на арендното плащане като процент от добива на земята, каквито са традициите от миналото ни? Да се гарантира равнопоставеност между арендатора и собственика на земята, като например правото на собственика да прекратява договора незабавно, ако са нарушени клаузите му от арендатора, например неплащане на рентата, и предсрочното прекратяване с предизвестие, ако се появи друг арендатор, който предлага по-добри условия, да се гарантира също и контролът за опазване на земята.
Не е ли крайно време да се определи минимална рента или рента, над която да се дава пазарна добавка? Не се извинявайте, че това не може да стане, защото за минималната рента може да се определи размерът на субсидията на декар земя. Защото сега рентата се определя единствено и само от изкривения монополен пазар.
Не е ли крайно време да се опростят процедурите по издаване на необходимите документи и по сключване и узаконяване на арендните договори? Трябва да върнем на българите възможността да се разпореждат свободно със земята си и да получават като рента справедлив дял от реколтата. Трябва да създадем законови възможности държавата да се намеси, за да създаде ред и устойчивост в поземлените отношения. Трябва да направим промени, които в по-голяма степен да регулират отношенията между собствениците и арендаторите и да ги направим по-справедливи.
Затова, уважаеми народни представители, затова господин Министър, предизвикахме разискванията по нашето питане за политиката на Министерството на земеделието, храните и горите за създаване на ред в поземлените отношения.
Затова сега предлагаме на Народното събрание да вземе в кратки срокове – до 31 октомври 2017 г., следните решения:
На първо място, да задължи министъра на земеделието, храните и горите да представи в Комисията по земеделието и храните на Народното събрание анализ на нормативната рамка и актуалното състояние в поземлените отношения в България в контекста на защита на собствеността – проблеми и порочни практики при сключване на договори за наем и аренда, контрол от страна на структурите от страна на Министерството на земеделието, храните и горите.
На второ място, визия за развитие на поземлените отношения и за необходимите промени в нормативната уредба за повишаване на защитата и стабилността на отношенията по повод собствеността и ползването на земеделските земи.
След това, от своя страна, Комисията по земеделието и храните да проведе нарочно заседание по тези въпроси и да излезе с доклад и предложения за законови промени за подобряване уредбата на поземлените отношения и преодоляване на проблемите. Благодаря Ви за вниманието.
Считам, че Народното събрание ще се отнесе изключително сериозно по тези въпроси, защото отново ще спомена само че, първо, нарушаваме Конституцията със сегашното законодателство и, на второ място, това касае всеки трети българин. Благодаря Ви за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Благодаря, господин Гьоков.
Това беше представянето на внесеното предложение за разискване и Проект за решение.
Има постъпил втори Проект за решение. Давам думата на госпожа Караянчева да го представи от името на вносителя.
Заповядайте!
ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА (ГЕРБ): Уважаеми господин Министър, уважаеми господин Председател, дами и господа народни представители! От изложението на колегата чух много „трябва“, но не чух „как“.
Във всички страни с пазарна икономика земята е особено важна и фундаментално значима част. Това е така поради важната роля, която има за развитието на обществото. Тя има многофункционална роля – територия, жизнено пространство, възможности, хранилище за природни ресурси, безусловно необходим ресурс за жизнения и продоволствен комплекс.
Поземлените отношения са отношения…
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Госпожо Караянчева…
ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Да.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Има някаква грешка с Вашата карта вероятно. (Шум и реплики.) Проверете моля. (Реплика от народния представител Петър Кънев.)
Ще съобразим тази грешка, а представянето е извън разпределеното време на групите, господин Кънев. Моля Ви, не се вълнувайте излишно.
Продължете моля, извинете за прекъсването.
ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Поземлените отношения са отношения за собствеността и ползването на земята, те са сложни по природа и поради това трябва да бъдем особено внимателни, когато вземаме решения, когато правим предложения, защото това, което е направено през годините, е ясно. Но ние оттук нататък трябва изключително отговорно, като отговорни политици, да направим всичко възможно, за да променим начина, по който се използва българската земя.
Въпросите за устойчивото развитие на земеползването са тясно свързани с рационалното ползване на земята. Рационалното ползване е възможността да се осигури максимален обем на продукцията от единица площ при запазване на естествените ресурси. Земеползването трябва да се осъществява при съгласие между или с директното участие на заинтересованите страни – собственици, ползватели, общинска и държавна администрация, неправителствени организации, които имат право да решат какъв да е начинът на ползване на земята.
Следва да се има предвид обаче, че земеделската земя е особена вещ, и договорните отношения за ползването й – по предназначение и следващите я ползи и задължения, засягат голяма част от гражданите в качеството им на собственици или съсобственици. В настоящия момент по-голямата част от собствениците на земята са възрастни хора, които нямат възможност да обработват земята или да я стопанисват. В редица случаи собствениците на земеделска земя живеят в големите градове или на значителни разстояния от землищата си и оттук нататък да се дава по-голяма възможност на сключването на аренда. Това положение определя и създава затруднения при управлението на общата вещ от собствениците, като не трябва да се подминава и фактът, че има много незаинтересовани собственици, които не подават нито декларация за собственост, нито заявление за ползване и така се образуват така наречените „бели петна“.
В тази връзка е налице тенденция за сключване на договори за наем на земеделски земи между лица, които нямат съответните права, както и наличието на неуредени отношения между собственици, в резултат на което за един имот се сключва повече от един договор за наем от различни собственици. Трудно бихме могли да говорим за устойчивост на поземлените отношения, при положение че процесът на възстановяване правото на собственост все още не е приключил.
В общинските служби по земеделие в страната са налични хиляди преписки с признато право на собственост, но собствениците не са ги потърсили. С течение на времето расте броят на наследниците, голяма част от които не живеят в страната. Значителна част пък се затрудняват да идентифицират границите на имотите, подлежащи на възстановяване, тъй като не знаят местоположението им.
Налице е проблем и в общинските администрации, които често отказват да предоставят поисканите от общинските служби по земеделие имоти въпреки наложения петгодишен мораториум на земите по чл. 19 – така наречения „остатъчен фонд“. Умишлено се бавят преписки и не се внасят за разглеждане в общинските съвети. Необходимо е да се установи обемът на работа и обхватът на действие, да се изготви задълбочен анализ, въз основа на който да се предложи вариант за довършване на възстановяването и да се осигури нужното финансиране.
Възстановената частна собственост възлиза на около 47 милиона декара. Успоредно с това обаче размерите на земята са много малки, особено в планинските и полупланинските райони. Това на практика затруднява арендоването, защото парчетата земя са прекалено малки, много трудно достъпни, там не може да отиде модерна техника, за да ги обработва и се използва изцяло ръчен труд. Много често арендаторите са земеделски кооперации, които не са укрепнали, които са съвсем нови и не дават необходимата по размер рента, която трябва да се плати на собственика на земята. В практиката често възникват конфликти между собствениците и ползвателите на земеделски земи по договори, сключени по различни правни основания. Налице са трудности за реализиране в цялост на политиката на държавата. Какво трябва да се направи? Аз ще нахвърлям много кратко и много малко, а моите колеги ще продължат в изказването си.
Основното заключение е, че проведената реформа и нормативната база създават фрагментация на земеделската земя. Увеличаването на степента на разпокъсаност на земеделската земя прави неформалните арендни отношения преобладаваща форма. Фрагментацията на земята прави земеделските производители по силната страна при договарянето отколкото собствениците. Причините за това са, че земеделските производители са основните бенефициенти при ползването на земята и с увеличаване на фрагментацията намалява интересът на собствениците към поземлената собственост.
Поземлената собственост е изключително раздробена. Необходимо е преодоляване на структурните промени чрез така наречената „комасация“ на поземлената собственост и рационализиране на земеползването.
На първо място, това означава формиране на рационална аграрна структура, тоест структура на стопанствата, която позволява ефективна стопанска дейност. Структурната политика в земеделието трябва да бъде насочена към създаване на достатъчно на брой окрупнени и пазарно ориентирани стопанства в определени направления, като производството на зеленчуци, плодове, месо, мляко и други.
Освен укрепване правото на собственост, българското земеделие се нуждае и от законови гаранции за определена стабилност на земеползването. Нормативната уредба на земеползването следва не само да дава възможност за формиране на рационални по размера си стопанства, за да се реализира икономия от мащаба, но да гарантира достатъчно продължителни във времето права на арендаторите. Повече от ясно е, че се нуждаем от единно законодателство в областта на поземлените отношения.
По тази причина ние, от парламентарната група на ГЕРБ, сме внесли Проект за решение, който се различава от този на парламентарната група на „БСП за България“, където сроковете за анализа и изготвянето на нормативната уредба са удължени, защото, колеги, това е изключително обширна материя и трябва много задълбочено да се направи анализ, за да може да излезем с едно качествено законодателство.
„Проект!
РЕШЕНИЕ
във връзка с разискванията по питане № 754-05-33/13.07.2017 г. от народните представители проф. Светла Бъчварова и Георги Гьоков към министъра на земеделието, храните и горите Румен Порожанов относно политиката на Министерството на земеделието, храните и горите за създаване на ред в поземлените отношения
Народното събрание на основание чл. 90, ал. 2 от Конституцията на Република България и чл. 105, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание
РЕШИ:
I. В срок до 31 декември 2017 г. министърът на земеделието, храните и горите да внесе Доклад в Народното събрание, включващ:
1. Анализ на нормативната регулация на обществените отношения в земеползването – относно собствеността, ползването, опазването и управлението на земеделските земи в България.
2. Стратегия за управление и развитие на поземлената собственост в България.
II. В срок от 10 месеца след приемане на Доклада по т. 1 министърът на земеделието, храните и горите, след необходимото обществено обсъждане, да внесе в Народното събрание проект на единен законодателен акт, уреждащ обществените отношения в земеползването – относно собствеността, ползването, опазването и управлението на земеделските земи в България. Целта е да се гарантира защита на земеделската земя като национално богатство и да създаде основа за устойчиво развитие на земеделието.“ Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Благодаря Ви, госпожо Караянчева.
Уважаеми народни представители, преминаваме към разисквания на проектите за решения, представени от вносителите им. Времето, което е разпределено за отделните групи, съобразно Правилника за дейността на Народното събрание, е следното: парламентарната група на партия ГЕРБ – 19 минути, „БСП за България“ – 16 минути, „Обединени патриоти“ – 8 минути, „Движение за права и свободи“ – 7 минути, „Воля“ – 5 минути, и нечленуващи в парламентарни групи народни представители – 5 минути.
По Правилник общото време на обсъжданията е 60 минути, а във времето на групите влизат и репликите, и процедурните въпроси – с изключение на тези, които се отнасят до начина на водене на заседанието. Във времето на групите не влизат дупликите и времето за лични обяснения. Изказванията на присъстващия министър – господин Порожанов, не влизат в общото време от 60 минути. Заявил е вече желание за изказване господин Порожанов.
Имате думата, господин Министър, можете да взимате отношение по всяко време на разискванията. Заповядайте.
МИНИСТЪР РУМЕН ПОРОЖАНОВ: Благодаря Ви.
Уважаеми господин Председател, дами и господа народни представители! Първо, искам да благодаря за дебата, който е отворен на темата „Поземлени отношения“. Бих казал, че това е безкрайна тема. В момента в изказването на господин Гьоков, по-точно в представянето на мотивите за Решението, беше засегната темата за взаимоотношенията по арендните договори.
Аз не споделям мнението, че е толкова драматично, но има и такива случаи. Това не е масов случай.
Смея да твърдя, че поземлените отношения имат своя ред и своята регламентация в момента. Разбира се, има и много неща, които трябва да се оправят както по арендните договори, така по предоставянето на пасищата, по предоставянето на въпросните „бели петна“. Знаем и бяхме свидетели на проблеми, които се появиха в рамките на месеците юли – август, които успяхме като Министерство в момента да ги прекратим като последващи действия. В тази връзка са подготвени не само от нас, а съвместно с депутати от залата два законопроекта, които да разгледат този въпрос.
Имам подготвена информация във връзка с управлението на държавния поземлен фонд, във връзка с договорите – как те се сключват, какви са правата и задълженията, но не смятам, че е най-важно в момента да Ви натоваря с тази информация. Предполагам, че повечето от Вас я знаят.
Господин Председател, бих предпочел след като чуем изказванията, тогава да взема отношение по въпроса. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Ще имате тази възможност, господин Министър. Благодаря и аз.
Уважаеми народни представители, пристъпваме към разискванията.
Желаещи за изказвания?
Заповядайте.
СВЕТЛА БЪЧВАРОВА (БСП за България): Уважаеми господин Председател, уважаеми господин Министър, уважаеми колеги! Ще започна с това, че проблемите в поземлените отношения не са от вчера. Те се натрупват в продължение на доста години. Тяхното подценяване, тяхното неглижиране води до проблеми не само в сектор „Земеделие“, но също така и създава предпоставки за редица социални проблеми и напрежение, особено в малките населени места. Създава освен това и проблеми от гледна точка на демографската картина на страната.
Проблемът, който беше поставен от госпожа Караянчева – фрагментацията, интересно как се използва този термин и в какъв контекст, но фрагментация имаше при възстановяване на собствеността. Поземлената реформа, проведена в България, може би е една от най-лошите известни досега в срещащите се учебници. Анализаторите я определят като най-лошо проведената.
В момента проблемът в България…
ДАНАИЛ КИРИЛОВ (ГЕРБ, от място): Най-лоша е в…
СВЕТЛА БЪЧВАРОВА: Можем да спорим за това. Може да видите, не искам да влизам в дебат по нещо, което знам със сигурност как е тръгнало и как е приключило.
В момента проблем на България е концентрацията на земята.
Цифрите, числата: около 3% от земеделските стопани в страните от Европейския съюз контролират 50 на сто от използваемата земеделска площ, а 80 на сто от стопанствата разполагат само с 12% от земеделската земя. Обхватът и темповете на концентрация на земя са тревожни и това се отнася особено тревожно за държави като Румъния, България и Унгария. Посочените данни не са от аграрния доклад на Министерството на земеделието, храните и горите, а от доклад, представен в Европейската комисия през месец март 2017 г. Този доклад е гласуван и в него се дават препоръки и насоки как да бъде преодоляна концентрацията на земята и как да се осигури достъп до земята, особено на млади земеделски стопани. Проблемът в момента е, че те нямат възможност да наемат, да арендуват земя именно поради тази концентрация.
Ако се вслушаме в тези препоръки, гласувани с огромно мнозинство, ще направим съответните изводи и ще можем да променяме законодателството така, че наистина да работим в полза на земеделските стопани, които имат бъдеще, могат да развиват отрасъла и да променят неговата структура.
В същия този доклад се казва, че почти всички системи имат изградена интегрирана система за администриране и контрол. Събира се разнообразна информация, но тя не се публикува и не е достатъчна за вземане на каквито и да било решения. Съгласна съм с това. Опитайте се да намерите в България актуална информация към настоящия момент колко арендодатели имаме, колко земя предоставят. Не можете да намерите. До 2011 – 2012 г. такава информация се събираше. След това информацията започна да се събира от Националния статистически институт, но там след извадки и системи, в които цялата информация се размива, Вие просто нямате идея за какво става въпрос. Информация, събирана съответно до 2013 г., показва, че тези, които предоставят земя под аренда, са около 1 млн. 200 хил. души. Всяка година се сключват между 150 до 160 хил. договора за наем или аренда.
Какво се оказва? Оказва се, че злоупотребите при сключването на договори за наем и аренда имат вече внушителни размери. Просто всеки един от тези, които наемат земя, независимо под каква форма, изпробва такива системи, включително и законови, че арендодателят няма никаква възможност да реагира, да се защити, ако договорът за него е неприемлив. Единственият начин, по който може да го направи, е в съда. Това за малките, за дребните собственици се оказва почти непосилна задача.
За нас проблемите в това направление са два. Първо, неравнопоставеност на дребните собственици и ползватели при сключването, изпълнението, изменението и прекратяването на наемните, арендните договори. И втори проблем, неефективни механизми за недопускане и защита при неправомерно ползване на земята.
Като основание за получаване на субсидии се изисква договорите да бъдат регистрирани правно, но оттук нататък връзката се къса. Правното основание за съответния договор само се регистрира в общинските служби, но по същество никой и под никаква форма не следи дали съответните клаузи в тези договори се изпълняват. И какво се получава? Договор за наем или аренда – 60 години! С очите си съм го виждала – 60 години! Клауза: може и да не се плаща рента, зависи от доходите на стопанството. Аз питам: как така независимо от доходите се получават субсидии, а рента не се плаща, независимо от доходите?
Други примери: масово в Южна България съсобственици на земя в идеална част. Единият съсобственик сключва или дарява договор, при което част от рентата на другия се спестява. Ползва се много повече земя от това, което арендаторът е наел, или това, което арендодателят е получил като дарение.
Преарендуването на земята също е един сериозен проблем – моят колега го каза. Въпреки че в Закона е разписано кой и как плаща, се получава така, че собствениците на земя, при които е преарендувана земята, едва ли не трябва да издирват този, който обработва земята към настоящия момент. Посредниците са много добре действащи и организирани. Те продават всички договори за наем или аренда на някой, който ги обработва, при което собствениците в края на краищата нямат никаква възможност под някаква форма да се защитят и получат рентните си плащания. Смея да кажа, че тази практика е масова и доста сериозно се разраства.
Господин Министър, във Вашето кратко експозе обърнахте внимание за фалшивите договори и реакцията на общинските служби. Това е проблем, който се явява поради тълкуване на законодателството, вратичка, възможност, начин да се реализира. Когато обаче има фалшиви договори и арендаторите са поставили този въпрос, общинските служби реагират. Когато отидат собствениците на земя и си поставят въпросите, никой под никаква форма не реагира на техните нужди: да им се обърне внимание за неизпълнението на договорите.
Оттук нататък, поне за мен, е необяснимо как при милион и двеста хиляди собственици ние нямаме никакъв механизъм, никаква комисия, никаква структура, която да обръща внимание на тези договори. Имаме Комисия за защита на потребителите – тя се занимава с проблемите на потребителите. Това не е потребител. Но при милион и двеста хиляди да нямате никаква възможност да се справите с проблема, освен чрез съда, струва ми се, че ние наистина създаваме предпоставки някой да се възползва от слабата възможност за реакция от собствениците и наистина по места да създава проблеми, които в противен случай не биха се появили, ако има по-сериозен контрол.
Въпросът с белите петна вероятно и други мои колеги ще го поставят. Там също има тълкувания, казуси, системи, в които всеки един може да се възползва от белите петна. Даже ако вземе един декар, участвайки в търговете за Държавния поземлен фонд, вече участва в разпределението на белите петна. Това също съм го виждала като процедури.
Искам да обърна внимание върху полските пътища. Вярно е, ние дадохме възможност полските пътища, които са отразени в Картата за възстановена собственост, на базата на сключени договори да бъдат като основание за плащане на субсидии, тоест те имат правно основание. Но какво се получава? В същото време в Закона е записано, че на дребните собственици обаче трябва да се осигури достъп в пътищата, тоест те също да могат да осъществяват своята дейност. Това е проблем, който го решава законът, но администрирането му не води до решения, които да защитят собствениците именно в тази посока.
Ние предлагаме да се направи анализ, но в сравнително по-кратък период от време, и да се обсъдят законодателните идеи: как виждаме промяната в поземлените отношения; как искаме да въведем ред, сигурност и устойчивост? Колегите от ГЕРБ правят друго предложение, което лично мен ме шокира. Значи ние ще разсъждаваме четиринадесет месеца, докато имаме някакъв акт. Това означава, че ако следим по този график, евентуално ще имаме законодателство, което да създава предпоставки и ред в поземлените отношения 2019 – 2020 г. Това е абсолютно неприемливо.
Само един аргумент ще кажа: приветствам министър Порожанов, че направиха обсъждане от гледна точка на бъдещата обща селскостопанска политика. Браншът като цяло се обедини върху искането, че директните плащания трябва да продължат да бъдат като един от елементите за подкрепа на доходите – мисля, че така прочетох в медиите. Тоест браншът каза: директните плащания са ни необходими. Но ако нямаме промяна в поземлените отношения, сега нямаме мотиви да оборим този доклад на Европейския парламент, който Ви казва, че концентрацията застрашава социалната стабилност на селата, застрашава въобще структурата на земеделието в много от страните.
В доклада се цитират три страни, но почти всички страни от Европейския съюз – в резултат именно на общата селскостопанска политика, единствената им цел е да концентрират в себе си все повече и повече територии, защото това е основание да получават съответно европейски субсидии. Така че четиринадесет месеца законодателство, което трябва да започне и да покаже усилия в посока как управляваме поземлените отношения, няма да ни позволят да се защитим и да поискаме точно тази мотивация, която Европейската комисия изисква винаги когато дадена държава дава едно или друго предложение.
Малко ще се върна в изказването на госпожа Караянчева, която, доколкото разбрах, каза: „поземлените отношения са собственост и стопанисване“, само че в Проекта за решение влиза думата „управление“. Управлението е нещо много хубаво и аз съм първият човек, който ще Ви приветства, ако се управляват поземлените отношения, тоест собствеността да е защитена. А тези, които стопанисват, които са читавите арендатори – наематели, да имат сигурност в земеползването, но когато има подходи, които водят до изкривяване на тези поземлени отношения, когато тарикати могат по всяко време, благодарение включително на администрацията, да преправят договори – фалшиви, полуфалшиви, собственикът да не знае и да не може по никакъв начин да реагира на това, което се предлага, за мен това е проблем. И тъй като лавината от подобни жалби расте, тъй като проблемите навсякъде са едни и същи и те вече могат да бъдат откроени, задача именно на законодателството е да постави тези въпроси и да ги реши. За нас като цяло държавата трябва да се намеси. Това го казва и докладът на Европейския парламент, това ще бъде и в основата на бъдещата обща селскостопанска политика. Изискват се драстични законодателни решения и много силен административен контрол.
Трябваше да говоря десет минути, извинявам се за отнетото време. Благодаря за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Госпожо Бъчварова, благодаря.
Професор Бъчварова, ползвате времето на групата, така че съвсем спокойно се изказахте в рамките на полагащото се време, затова не Ви прекъснах.
Има ли желаещи народни представители за реплика? Не виждам желаещи.
Заповядайте за изказване.
БЮРХАН АБАЗОВ (ДПС): Уважаеми господин Председател, уважаеми господин Министър, уважаеми колеги! Поземлените отношения в България са дълга и сложна тема. Те възникнаха с възстановяване на собствеността върху земеделските земи и появата на субектите „собственик“ и „наемател“ на земеделски земи. От 1991 г. до днес тези отношения се развиваха в различна посока – главно насочвани от управляващите партии в периода. Поземлените отношения са производна на реституцията на земеделски земи в България. Те са толкова сбъркани, колкото сбъркан беше начинът за възстановяване на земеделските земи.
Днес, от дистанцията на времето, смело мога да кажа, че това не беше най-правилният начин за възстановяване на земеделските земи. С една дума, каквато ни е реституцията – такива са ни и поземлените отношения.
Възстановяването в така наречените „реални граници“ доведе до наличието на стотици хиляди наследници с няколко милиона на брой малки парчета земя. В същото време бяха съборени производствените структури от така наречените „ликвидационни съвети“. От такова начало – такива поземлени отношения.
Поземлените отношения са сложна смесица от правни, административни, социални, икономически и дори чисто човешки норми. Участниците тук са с различна степен на подготвеност и познания. Тук участват малки собственици и ползватели на земеделски земи, от една страна, а от друга страна – крупни фирми, акционерни дружества със специална инвестиционна цел, самата държава, общините и така нататък. Интересите на тези участници са различни, но отговорността да има ред, правила и спазване на законите в поземлените отношения, това определено е ангажимент на държавата.
Държавата, след като успя успешно да надроби земята на малки парчета и разруши тогавашното ТКЗС, се зае с друга грандиозна задача – да стартира обратния процес на раздробяването – комасацията. Породиха се несъществуващи до тогава феномени – феноменът на липсващия собственик, на незаинтересования собственик. Появиха се така наречените „пустеещи земи“, изкорениха се възстановените трайни насаждения, разрушиха се наличните хидромелиоративни съоръжения. Усилията на държавата бяха плахи, партиите не постигаха консенсус за развитието на сектора.
Тогава, едно време, се разработиха идеи за Закон за комасацията, Закон за поземлените отношения, Национална компания Земя, Агенция по поземлените отношения и всичко остана само на книга. Собствениците, ползвателите сами налучкваха пътя на принципа „проба – грешка“ и на базата на тогавашното законодателство. Европейски фондове нямаше, национално подпомагане – почти, банките не даваха кредити на земеделците, а самите земеделски производителите мощно искаха държавата да фиксира изкупни цени, едва ли не и да изкупува земеделската им продукция.
Нова ера в поземлените отношения настъпи с влизането ни в Европейския съюз. Логиката на поземлените отношения коренно се промени, след като се разбра, че директните плащания ще се базират само на обработваемата площ. Това предизвика бум на цените и започна процес на концентрация на земеделските земи.
Повратен момент в развитието на поземлените отношения беше през 2002 г., когато „Движението за права и свободи“ разработи и предложи приемането на нова Глава пета, наречена „Ползване“, в Закона за собствеността и ползването на земеделските земи. Поради трудностите на комасацията на база собственост се пое пътят на комасиране на земята чрез ползване с план за ползване на земеделските земи за съответната стопанска година. В периода 2002 – 2009 г. с различни изменения и подобрения на законите, касаещи поземлените отношения, тези отношения са балансирани, за което говорят фактите за уедрени стопанства и високият процент усвояемост на средствата от директните плащания.
В последните години всички партии в предизборните си платформи извеждат като основен приоритет развитието на поземлените отношения. Даже толкова ги приоритизират, че се появяват приоритетни сектори. В периода 2009 – 2013 г. тогава управляващите дотолкова облекчиха поземлените отношения, че стотина зърнопроизводители обработваха 80% от земеделската земя и съответно получаваха 80% от директните плащания.
През 2013 г. за първи път „Движението за права и свободи“ предложи и отстоя пред Европейската комисия за приоритети да се обявят малките и средни стопанства и чувствителните сектори – зеленчукопроизводство, овощарство, животновъдство, тютюнопроизводство, биоземеделие. Съответно бяха предложени промени в законите, касаещи поземлените отношения за облекчен достъп до земя за трайни насаждения, и животновъди да ползват с предимство мери и пасища. За първи път бяха въведени нови схеми за директните плащания за малки земеделски стопанства, за млади фермери, за преразпределително плащане, таван на плащанията и така нататък.
След 2015 г. досега поземлените отношения зациклиха. Имаше стремеж да се решат глобално проблемите с нов кодекс на поземлените отношения. Нищо не се случи. Имаше идея цялата база данни да се обедини в национален единен регистър – пак нищо не се случи. За комасация дори и не се споменаваше. Вместо да решават сложните обществени отношения законопроектите по-скоро решаваха индивидуални корпоративни интереси на някои крупни арендатори. Дебатът по поземлените отношения се активизира едва след сигнал на Европейския съюз за санкции за правото на чужденци да купуват земеделска земя и отново забравихме. Събудихте се, след като група измамници намериха пролуки в законодателството и измислиха измамна схема как да мамят истинските собственици с фалшиви договори, и то след поредния ЗИД на ГЕРБ.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Господин Абазов, имате още 20 секунди. Ориентирайте се към приключване.
БЮРХАН АБАЗОВ: Приключвам, господин Председател, за 10 секунди.
Пак заспивате, когато други измамници открият други бели петна и черни дупки в земеделските закони. А в това време вървят делата срещу Вашия директор на дирекция „Поземлени отношения“ в Министерството.
Ето това са поземлените отношения днес в България. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Благодаря Ви и аз.
Има ли реплики към изказването на господин Абазов? Не виждам желаещи за реплики.
За изказвания?
Заповядайте.
ЗАПРЯН ЯНКОВ (ГЕРБ): Благодаря, господин Председател.
Уважаеми господин Министър, уважаеми колеги народни представители! Земеделието е отрасъл на българската икономика с възможност за растеж и профилиране в подсектори с по-висока себестойност и пазарен потенциал.
Днес сме изправени пред ново предизвикателство – да опазим природните ресурси и съхраним биоразнообразието, да изградим конкурентоспособно земеделие, да осигурим инструментариум за прилагане на подкрепата от европейски и национални фондове, гарантиращ конкурентоспособността на българските фермери. Основният фактор за изпълнението на тези цели са адекватните на съвременния стопански оборот поземлени отношения.
С присъединяването ни към Европейския съюз бе провокирано и развитието на земеделието и постепенно страната ни възстановява добрите земеделски постижения. Договореното в сравнение с периода преди това европейско подпомагане чувствително мотивира засилване на интереса към земеделието и най-вече към неговия фундамент – земеделската земя.
Засиленият инвеститорски интерес превърна земеделската земя в една оборотна стока и актив, който не се амортизира от времето, а само увеличава своята стойност. За да защитим обществения интерес, е наложителна промяна във философията на управление на земеделския ресурс. Изцяло в изпълнение на Конституцията на страната ни е необходим нов правен ред за управление на поземления фонд, приоритизиране на управлението като природен ресурс с изисквания за опазването, развитието и съхранението на плодородието по начин и форма, гарантиращи конкурентоспособността на ползвателите и генериране на брутния вътрешен продукт на страната.
Наложителна е промяна в условията за изграждане и съхранение на хидромелиоративната инфраструктура. Без нейното развитие, независимо от разпокъсаността на поземлената собственост, няма как да постигнем ефективно използване на почвените ресурси, както и конкурентоспособност в сектора. Този нов правен ред за управление на поземлената собственост трябва да гарантира: националния интерес – при собствеността на земята и при земеползването да не се създава концентриране, създаване на монопол и нарушаване на принципите на равнопоставеност на пазара. Този правен ред трябва да е с ограничения, съотносими към ограничителните режими в останалите страни – членки на Европейския съюз, както и с трети страни с най-ефективно работещо земеделие.
Националният интерес е максимален брутен вътрешен продукт за страната ни от този отрасъл, опазването на земеделската земя като природен ресурс, правата на собствениците.
Държавата следва да поеме отговорността и управлението на този ресурс като:
- защити рентното им плащане;
- равнопоставеност на фермерите на пазара на разпорежданията и управлението на поземлените ресурси;
- условия за недопускане на значително влияние на който и да е от двата пазара;
- условията за собственост и ползване на земеделските земи;
- създаване на единен електронен имотен регистър на земеделски земи;
-развитието на хидромелиорациите, ремонта, модернизацията и изграждането, където е необходимо, на нова хидромелиоративна инфраструктура;
- осигуряване на опазването на селскостопанската продукция като разработвания в момента модел за опазване от градушки, а също и осигурявано ползване на реколтата от кражби;
- справедливост и прозрачност в разпределението на средствата за подпомагане в земеделието;
- използване на целия публичен фонд на държава и общини от постоянно затревени площи за развитието на животновъдството в страната ни;
- осъвременяване на всички форми на собственост и управление на поземления фонд с ясна конкуренция между различните форми, като това следва да осигурява устойчиво и дългосрочно управление, гарантиращо спазването на агротехническите изисквания за опазване на почвените ресурси, както и възможността за дългосрочни инвестиции в тези процеси;
- подпомагане на комасацията на собственост и управление на земеделските ресурси.
След извършения анализ на нормативната уредба конкретните институти и практическите проблеми по приложението й, предвид съдебната практика, считаме, че е наложително създаване на единен законодателен акт, който да уреди съвременните отношения, както и съвместимостта на действащите нормативни актове с европейското право. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Благодаря, господин Янков.
Има ли реплики към изказването на народния представител господин Янков? Не виждам.
Заявено изказване от господин Петров. Заповядайте, имате думата.
ПЕТЪР ПЕТРОВ (ОП): Благодаря.
Уважаеми господин Председателстващ, уважаеми господин Министър, уважаеми колеги! Искам да изкажа моето задоволство от решението, което ни се предлага да приемем като финал на този дебат. Смятам, че тези три точки, които формулира госпожа Караянчева, дават ясна перспектива какво трябва да бъде направено за решаването на този сложен въпрос.
Искам да Ви уверя, че депутатите от парламентарната група на „Обединените патриоти“ ще бъдем в състояние да дадем добри предложения, за да се стигне най-накрая до решаването на този сложен възел от взаимоотношения, в които е изпаднало нашето, така да се каже, цяло селско стопанство.
Ние сме уникални с два закона, които уреждат тези отношения на собственост, и на ползване, и на обработване на земята. Един Закон за отношения, които са над пет години. Миналата година го променихме – те бяха до четири, направихме го пет, за арендата и друг Закон, който урежда тези отношения до пет години. Във втория произлизат всичките тези несъответствия, с които се борим.
Това, което искам да предложа на народните представители и може би да бъде записано и гласувано, са сроковете, в които трябва да бъде приет общият закон – така нареченият от някои „кодекс“, от други „общ закон“, за ползването и за отношенията на собственост в сферата на земеделието.
Искам да информирам народните представители, които не знаят, че такъв Закон беше готвен от Министерството на земеделието и храните и той беше почти готов – така нареченият „кодекс“. Смятам, че срокът, който е заложен в това решение, е прекалено дълъг. Както каза уважаваната от мен проф. Бъчварова, ние ще отидем в 2019 г. – наредби, 2020 г. – прилагане. В краен случай ще стане 2019 г., от есента.
В тази връзка предлагам десетмесечният срок за изготвяне на този Закон да започне и така да го впишем – „считано от 1 октомври 2017 г. (Реплика) по т. 3, да, от 1 октомври 2017 г.“ да тече десетмесечният срок, в който ще бъде изготвен този общ закон или кодекс, как ще го наречем. Аз съм уверен, че Министерството на земеделието и храните ще се справи с това, защото миналия петък имах среща при началник кабинета на министъра – един човек, на когото е напълно ясно как се правят анализи, как се правят планове, как се вземат решения, много ерудиран човек – финансист. Смятам, че промените, които се гласят да правят в Министерството на земеделието и храните, а именно да направят ефективна, най важното ефективна дейността в сферата на земеделието е много правилна и мисля, че там се крие ключът за решаване на много от проблемите в земеделието. Затова ще подкрепя тези решения.
Този дебат е много важен, но трябва в по-кратки срокове, повтарям отново, да искаме да направим така, че още от следващата стопанска година да може да заработи този общ закон. Благодаря за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Благодаря, господин Петров.
Има ли реплики?
Реплики към изказването на народния представител Петър Петров? Не виждам желаещи.
Има ли желаещи народни представители за изказване?
Заповядайте, господин Иванов.
ИВАН ВАЛЕНТИНОВ ИВАНОВ (БСП за България): Уважаеми господин Председател, уважаеми господин Министър, уважаеми колеги! Наличието на днешния дебат показва, че действително сме напипали тема, която е изключително важна и болна. Предлаганото от нас решение за анализ на правната нормативна рамка, за актуалното състояние на поземлените отношения и съответно предлагането на законодателно решение, в тази посока, е продиктувано именно от проблема на взаимоотношението между собствениците на земеделски земи и ползвателите на земеделски земи.
За съжаление, до голяма степен дебатът беше изместен в някои от изказванията, но това, което на нас ни предстои днес, е да вземем важно решение, в правилната посока, а именно тези отношения да бъдат преразгледани. В голяма част от тях, тук ще цитирам един от отговорите на министър Порожанов, който получих като писмен отговор на актуален въпрос, където казва, че: „Съответните служби по земеделие нямат нормативно вменени задължения да уведомяват по различни казуси заинтересованите лица“.
Именно целта на този дебат е да предизвика такава промяна в законодателството, която да направи активни службите по земеделие и Министерството на земеделието.
В много случаи има нарушения по отношение било то чрез договори за аренда, било чрез кражба на земеделски земи, фалшиви договори и така нататък.
Сроковете, които поставяме в предложението за нашето решение до края на годината това нещо да се случи и да бъде представен такъв анализ, такава правна рамка, са най-реалистичните и най-важните. Очакванията, които имат собствениците на земеделски земи, са изключително големи.
За да сме днес тук, ножът е опрял до кокала. Всички тези въпроси, които ние представихме тук в залата, са продиктувани именно от срещите със собствениците на такива земеделски земи, защото болката, която те изплакват пред нас - народните представители – единственият вариант да бъде претворена в дела е тук в тази зала, и се надяваме, господа управляващите и съответно Министерството на земеделието да вземат най-бързите, адекватни мерки в тази посока. Практиките, на които ние сме били свидетели по време на срещите, са изключително тревожни и опасни.
Надявам се, дами и господа, това решение да бъде подкрепено. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Благодаря, господин Иванов.
Има ли реплики към изказването на народния представител Иван Иванов? Не виждам.
Желаещи народни представители за изказване по обсъжданите проекти за решения? Няма желаещи.
Господин Министър, заповядайте, имате думата за отношение.
МИНИСТЪР РУМЕН ПОРОЖАНОВ: Благодаря Ви.
Уважаеми господин Председател, дами и господа народни представители! Още веднъж искам да благодаря за всички изразени тези и поставени проблеми.
Първо, бих искал да Ви кажа, че има конкретни проблеми по отношение прилагане на наеми и арендни договори.
Те са по-конкретното прилагане и взаимоотношение между арендодател и арендополучател. Да, сигурно има изкривявания. Позволява го нормативната уредба. Имаме различни тълкувания и процедури, които са в Закона за наемите и Закона за арендите.
Когато говорим за цялостно регулиране на поземлените отношения, говорим за изцяло нов закон. Не говорим за това как ще уредим в момента темата да защитим правата на арендодателя затова, че той не получава нормална рента, за това че в един или в друг случай не се изпълнява Законът.
Да, в момента всичко е дадено на съда. Това, което произлезе в част от изказванията – темата дали да има минимална рента, или минимален наем, да, тя е интересна. Тя не е много пазарна, но наистина си заслужава да се помисли и не само затова, а може би за някои задължителни условия, които да фигурират в тези взаимоотношения в договорите, които да бъдат рестриктивни по отношение на ползвателите на земите.
Искам да благодаря на господин Петров за това, че смята, че ние можем да се справим много бързо. Искам да Ви поправя обаче.
Беше стартирана работата по Кодекс на труда. Беше представен един материал, който е с 400 забележки и след което служебното правителство прекрати договора, и прекратиха взаимоотношенията. Самият договор се намира някъде за обследване, така да го кажем.
Така че работата по един нов Законопроект трябва да започне отново. Ние сме я стартирали преди около два месеца и половина, не в много интензивен план.
Именно затова сроковете, които бихме считали, че са приемливи за нас да се направи анализ до началото на следващия месец – и в момента имам анализа, той е при мен, по кои закони имаме проблеми по прилагането и какво може да се направи? Не смятам, че това е нещо изчерпателно, което можем да предложим на Земеделската комисия. Затова нашата визия е да можем да погледнем много по-внимателно нещата, ако трябва да ги комуникираме. Неслучайно каня Земеделската комисия непрекъснато в Министерството, както се казва, „на кафе“, да дебатираме актуалните въпроси. Когато поставяме срока за десетмесечен, говорим за въпросния Кодекс или Закон, който да урежда, който да замени четирите специални закона, които са свързани с поземлените отношения.
Нещата не са толкова елементарни! Затова не бихме искали да работим под натиск. Не искам да казвам, че някакво оправдание е председателството, което имаме в началото на следващата година. Никога не бихме казали и не бихме направили председателството да загърби взаимоотношенията с нашите земеделци. Никога! Но трябва да сме наясно, че самата тема е много сериозна и трябва да я направим както трябва.
Много трудно Министерството на земеделието би регулирало взаимоотношенията в арендите и наемните договори. На 1 млн. 200 хил. собственици нашите служители от общинските служби да бъдат арбитри в една или в друга насока, мисля, че е хубаво да поговорим по тази тема, защото едни подобни законодателни записи, залагащи подобен ангажимент на тези служби, които и в момента са претоварени, знаете какви са и възнагражденията – там служителите са опитни, но не са и с най-големите възможности от гледна точка на юридически или други отношения.
Да, повтарям много неща от това, което сме казвали в комисии, и когато съм отговарял тук на Ваши въпроси. В момента правим обследване, за да направим възлагане на единна IT система. В момента имаме няколко некореспондиращи помежду си системи и това е неразделна част от управлението на този процес на поземлените отношения.
Много са нещата.
В заключение, искам да Ви уверя, че сектор „Земеделие” въобще не е в лошо национално състояние. Сектор „Земеделие” се обедини в темата на общата селскостопанска политика. Днес на премиера беше връчена тази позиция, която се излъчи от целия бранш с декларация, която е свързана с желанието да се запази един относително стабилен, или на същите нива, бюджет за общата селскостопанска политика за следващата година.
Да, това е много дълъг дебат. Аз имах възможността миналата седмица да говоря по него пред Вас. Затова моят апел е да приложим разумни срокове както за анализа, така и за единното законодателство на поземлените отношения. Ако нещо трябва по предложението, което беше направено от ляво – да помислим по арендните договори, да направим нещо за текущо урегулиране, нека да го направим, но не да бъде в нашата визия за големия Законопроект в края на април догодина.
Това са няколкото неща, за които е моят апел към Народното събрание, преди да вземе решението.
Още веднъж искам да благодаря за този дебат, който имахме възможност да проведем. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Благодаря, господин Министър.
Ако има желаещи народни представители да вземат отношение по разискванията в оставащото на групите им време? Няма.
Специално към господин Петров гледам, защото неговото предложение получи отговор и обяснение. Ако го поддържате, ще трябва да го подложим на отделно гласуване? Остава.
Има ли желаещи народни представители? Няма.
Закривам разискванията.
Преминаваме към гласуване на предложените проекти за решения.
Гласуваме първия постъпил по време Законопроект от името на Корнелия Нинова и група народни представители.
„Проект!
РЕШЕНИЕ
във връзка с разисквания по питане, № 754-05-33, от 13 юли 2017 г. от народните представители проф. Светла Бъчварова и Георги Гьоков към министъра на земеделието, храните и горите Румен Порожанов относно политиката на Министерството на земеделието, храните и горите за създаване на ред в поземлените отношения
Народното събрание на основание чл. 90, ал. 2 от Конституцията на Република България и чл. 105, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание
РЕШИ:
I. В срок до 31 октомври 2017 г. министърът на земеделието, храните и горите да представи в Комисията по земеделието и храните на Народното събрание:
1. Анализ на нормативната рамка и актуалното състояние в
поземлените отношения в България в контекста на защита на собствеността – проблеми и порочни практики при сключване на договори за наем и аренда, контрол от страна на структурите на Министерството на земеделието, храните и горите.
2. Визия за развитие на поземлените отношения и за необходимите промени в нормативната уредба за повишаване защитата и стабилността на отношенията по повод собствеността и ползването на земеделските земи.
II. След изпълнението на т. I, Комисията по земеделието и храните да проведе нарочно заседание по тези въпроси и да излезе с доклад и предложение за законодателни промени за подобряване на уредбата на поземлените отношения и преодоляване на проблемите.“
Гласували 175 народни представители: за 75, против 84, въздържали се 16.
Предложението не е прието.
Уважаеми народни представители, ще Ви запозная с втория Проект за решение, внесен от народния представител Цвета Караянчева.
„Проект!
РЕШЕНИЕ
във връзка с разисквания по питане, № 754-05-33, от 13 юли 2017 г. от народните представители проф. Светла Бъчварова и Георги Гьоков към министъра на земеделието, храните и горите Румен Порожанов относно политиката на Министерството на земеделието, храните и горите за създаване на ред в поземлените отношения
Народното събрание на основание чл. 90, ал. 2 от Конституцията на Република България и чл. 105, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание
РЕШИ:
I. В срок до 31 декември 2017 г. Министърът на земеделието, храните и горите да внесе Доклад в Народното събрание, включващ:
1. Анализ на нормативната регулация на обществените отношения в земеползването – относно собствеността, ползването, опазването и управлението на земеделските земи в България;
2. Стратегия за управление и развитие на поземлената собственост в България.
II. В срок от 10 месеца след приемане на Доклада по т. I, Министърът на земеделието, храните и горите, след необходимото обществено обсъждане, да внесе в Народното събрание проект на единен законодателен акт, уреждащ обществените отношения в земеползването – относно собствеността, ползването, опазването и управлението на земеделските земи в България. Целта е да се гарантира защита на земеделската земя като национално богатство и да се създаде основа за устойчиво развитие на земеделието.”

Постъпило е предложение за редакционна промяна, отнасяща се до срока, който е записан от вносителите в точка втора по следния начин: „В срок от десет месеца след приемане на доклада по т. 1“.
Предложението на народния представител Петър Петров е за промяна в този текст, като той ще звучи: „В срок от 1 октомври 2017 г.“, тоест променя се началната дата, от която ще започне да тече този срок.
Първо ще гласуваме предложението за редакционна поправка в съответствие с нашия Правилник.
Моля да гласуваме предложението от Цвета Караянчева с редакционната поправка, предложена от господин Петър Петров… (Шум и реплики.)
Гласуваме първо редакционната поправка, а основният текст ще бъде гласуван на следващо място. (Шум и реплики.)
Гласували 175 народни представители: за 36, против 35, въздържали се 104.
Предложението не е прието.
Предложение за прегласуване ли?
Заповядайте, господин Попов.
ФИЛИП ПОПОВ (БСП за България): Благодаря, уважаеми господин Председател.
Моля за процедура по прегласуване.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Благодаря Ви.
Моля да прегласуваме… (Шум и реплики.)
Уточнявам, господин Попов ме подсеща, че гласуваме предложението на народния представител Цвета Караянчева с предложената в него редакционна поправка от народния представител Петър Петров. Тя се отнася до друго начало на отброяване на 10-месечния срок, тоест от 1 октомври.
Има ли някой, който да не разбира за какво гласуваме? Редакционната поправка гласуваме.
Моля за повторно гласуване на предложението на Караянчева с предложението на Петър Петров.
Гласували 175 народни представители: за 27, против 52, въздържали се 96.
Предложението не е прието.
Сега гласуваме основния текст на постъпилия втори по време Проект за решение на народния представител Цвета Караянчева.
Моля, гласувайте.
Гласували 180 народни представители: за 101, против 70, въздържали се 9.
Предложението е прието, а с това и Проекта за решение с вносител Цвета Караянчева става Решение на Народно събрание по точка първа. Благодаря Ви.
Заповядайте за отрицателен вот.
Още малко търпение, колеги, по тази точка. Не сме я приключили.
АТАНАС КОСТАДИНОВ (БСП за България): Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги, уважаеми господин Министър!
С цялото ми уважение смятам, че ние тук си разменяме купешки приказки по жълтите павета за важни въпроси, които нямат нищо общо с реалните проблеми на хората.
На 16 януари 2017 г. народният представител от ГЕРБ Мария Белоева внася поправка, която отваря такава врата в проблема с поземлените отношения, че в момента хората са на протести, за да защитят земите си.
Категорично възразявам срещу 10-месечния срок. Това означава, че в стопанската година 2019 - 2020 ние ще регулираме нещо, за което сега хората страдат. Смятам, че е изключително некоректно да оставяме такъв мегдан, такъв въздух за проблем в поземлените отношения и да си мислим ние тук, че ходейки по жълтите павета и говорейки за общата стопанска политика, за целите за председателството, ние имаме отношение към проблемите на хората.
Заради това е моят отрицателен вот. Благодаря. (Ръкопляскания от „БСП за България“.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Благодаря Ви, господин Костадинов.
Продължаваме с парламентарния контрол.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Уважаеми колеги, моля, заемете местата си!
Започва днешният парламентарен контрол – отговори на въпроси и питания, с първи въпрос към Красимир Каракачанов, заместник министър-председател по обществения ред и сигурността и министър на отбраната.
Той ще отговори на въпрос от народния представител Елена Йончева, Никола Динков и Виолета Желева относно крайно тежкото финансово и организационно състояние на Диагностично-консултативен център „Св. Георги“, Хасково, търговско дружество към Министерството на отбраната.
Кой ще зададе въпроса, колеги?
Заповядайте, господин Динков.
НИКОЛА ДИНКОВ (БСП за България): Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги народни представители! Уважаеми господин Вицепремиер и Министър на отбраната!
Въпросът ни е относно тежкото финансово и организационно състояние на Диагностично-консултативен център „Св. Георги“ в град Хасково.
ДКЦ „Св. Георги“, град Хасково, е специализирано заведение за медицинска помощ и услуги в град Хасково и за област Хасково.
В сградата на ДКЦ „Св. Георги“, Хасково, има наематели и това са Многопрофилна болница за активно лечение „Хигия“ и общопрактикуващи лекари. През изминалите години те са натрупали задължения. Освен това финансовото състояние на дружеството по докладите, които са изготвени, е лошо. Миналата година ДКЦ „Св. Георги“ е приключило на загуба с 56 хил. лв., за полугодието на 2017 г. загубата е около 22 хил. лв.
Освен това прави впечатление от финансовите отчети, че приходите от специализираната медицинска дейност, която Центърът извършва, са по-малки отколкото разходите за заплати на лекари, служители и персонал.
В тази връзка е нашият въпрос: какво е становището на Министерството на отбраната, тъй като ДКЦ „Св. Георги“, Хасково, е търговско дружество към Министерството на отбраната, какво е становището на Министерството на отбраната за укрепване и развитие на дейността на ДКЦ „Св. Георги“, град Хасково? Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин Динков.
За отговор – заместник министър-председателят по обществения ред и сигурността и министър на отбраната господин Каракачанов.
Заповядайте.
МИНИСТЪР КРАСИМИР КАРАКАЧАНОВ: Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги, уважаеми господин Динков, госпожо Йончева, госпожо Желева! Правилно каза господин Динков – ДКЦ „Св. Георги“ приключва първото шестмесечие на 2017 г. със счетоводна загуба в размер 22 хил. лв. Към момента в дружеството работят 23 човека медицински и немедицински персонал. Получените общи приходи през периода възлизат на 299 хил. лв., от които приходите по основна дейност са в размер на 186 хиляди, или те са около 65% от общите приходи.
ДКЦ „Св. Георги“ – град Хасково, реализира приходи и от отдадени под наем помещения в болничната сграда, собственост на дружеството. Наематели са общопрактикуващи лекари и МБАЛ „Хигия“ ООД. Между ДКЦ „Св. Георги“ и МБАЛ „Хигия“ ООД има сключени два договора за наем за извършване на лабораторно-химични, микробиологични и рентгенологични изследвания. По цитираните договори са натрупани задължения от МБАЛ „Хигия“ към ДКЦ „Св. Георги“ в общ размер на 549 237, 45 лв. За събирането на дължимите от „Хигия“ ООД суми, възлизащи на този размер, който споменах, е заведен съдебен иск от ДКЦ „Св. Георги“ и образувано търговско дело № 131 от 2016 г. по описа на Окръжния съд в Хасково. Управителите на двете дружества подписаха и представиха в Министерството на отбраната Спогодба за размера на дължимите суми и начина на тяхното погасяване, която предстои да бъде внесена в съда по Търговско дело № 131 от 2016 г. по описа на Окръжен съд – Хасково, за одобрение.
По отношение на развитието на лечебното заведение на управителя на ДКЦ „Св. Георги“ ЕООД – Хасково, господин Емил Боботанов, е дадена възможност до края на 2017 г. да подобри дейността и финансовото състояние на дружеството. По Споразумението, за което говорих – то е в размер на 549 237 лв. Срокът, за който е договорено да бъде погасена сумата, е около 7 години, но това Споразумение не е утвърдено от съда. Това е състоянието към момента на ДКЦ „Св. Георги“ – град Хасково.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин Вицепремиер.
За реплика – заповядайте, госпожо Йончева.
ЕЛЕНА ЙОНЧЕВА (БСП за България): Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Уважаеми господин Министър, ДКЦ „Св. Георги“ не спазва Закона за държавната собственост. През 2016 г. без конкурс, без тръжни процедури е намален наемът на „Хигия“ с приблизително две трети – от 11 хил. лв. на 4 хил. лв. Само задълженията на „Хигия“, както Вие казахте, към началото на 2017 г. е 427 хил. лв. Дружеството е било на печалба между 2010-а и 2015 г.
Какви мерки ще предприемете спрямо това нарушаване на Закона за държавната собственост и дали лечебното заведение не се води целенасочено към фалит?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаема госпожо Йончева.
Господин Вицепремиер, заповядайте за дуплика.
МИНИСТЪР КРАСИМИР КАРАКАЧАНОВ: Уважаема госпожо Йончева, от данните, които изнесох, става видно, че сумата е по-голяма от тази, за която Вие сте информирана, и е 549 хил. лв. Не може да се каже, че дружеството е ръководено през годините по най-добрия начин. Затова са предприети мерки за неговото оздравяване от страна на ръководството на Министерството на отбраната. Това, което казвате специално за този договор и мотивите за намаление на стойността от 11 хиляди на 4 хил. лв., ще проверя допълнително. Мисля, че при сключване на Споразумението с „Хигия“, които дължат тези пари на ДКЦ „Св. Георги“, опасност това дружество да фалира няма, макар че загубите за първото шестмесечие са 22 хил. лв., което не е сериозна сума. Не казвам, че не трябва да се вземат мерки. Напротив, случаят, който споменахте, ще го проверя, за да видим причината за намаляването на договора, как е станало това и дали това действие е извършено законосъобразно.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин Вицепремиер.
Да благодарим на вицепремиера господин Каракачанов за участието му в днешния парламентарен контрол.
Преминаваме с въпроси към министъра на вътрешните работи Валентин Радев. Той ще отговори на въпрос от народния представител Виолета Желева относно засилено полицейско присъствие в малките населени места със значително ромско население и повишена битова престъпност.
Заповядайте, госпожо Желева.
ВИОЛЕТА ЖЕЛЕВА (БСП за България): Благодаря, госпожо Председател.
Уважаеми колеги, уважаеми господин Министър! Няма да цитирам поредните заглавия от новинарските емисии на основните телевизионни канали за поредно пребит и ограбен възрастен човек. Битовата престъпност е непосилен бич за хората от малките населени места, особено със значително ромско присъствие. Проблемът с престъпността зае основно място в предизборните обещания под заглавието „Полицейско присъствие във всяко населено място и хиляда допълнително униформени – полиция и жандармерия“.
Да, това е основно послание в предизборната кампания на Политическа партия ГЕРБ.
Малко след назначаването Ви лично го опровергахте. Няма да Ви държа отговорен за тези популистки обещания. На всички ни е ясно, че това няма как да стане, защото ще са нужни не хиляда, а повече от 15 хиляди допълнителни служители на реда.
Инициативата „Засилено полицейско присъствие“ следва да е съобразена със спецификите на отделните региони, броя на населените места и потенциално застрашените обекти.
Селищната мрежа в община Димитровград се състои от два града – Димитровград и Меричлери, и 25 села. Населението на Меричлери е 1800 души и няма постоянно полицейско присъствие. Има районен инспектор, който има приемен ден един път в седмицата, и забележете – с един час на ден, защото отговаря за още един квартал и още едно село. За цялата община с население около 60 хиляди души вечер няма на смяна достатъчно полицаи. Ще Ви кажа колко са брой, сигурно сте добре запознат – двама от „Охранителна полиция“ и двама от „Пътна полиция“.
В град Меричлери трябва да има постоянен полицейски пункт и във всички зони, в които престъпността е с високи нива.
В тази връзка, уважаеми господин Министър, въпросът ми е: кога ще бъде осигурено такова в град Меричлери и какви са мерките на МВР за допълнително и постоянно полицейско присъствие в населени места със значително ромско присъствие? Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаема госпожо Желева.
За отговор има думата господин министър Радев.
Заповядайте, имате три минути.
МИНИСТЪР ВАЛЕНТИН РАДЕВ: Благодаря, госпожо Председател.
Уважаеми дами и господа народни представители! Уважаема госпожо Желева, какви мерки ще предприемем за осигуряване на допълнително и постоянно присъствие на полицейски екипи в населените места с повишена битова престъпност и значително ромско население – това е първата част от Вашия въпрос. За овладяването на криминалната престъпност в страната са предприети комплекси мерки по превенция и противодействие, целящи опазването на обществения ред.
На база на оценка на оперативната обстановка и анализ на извършените криминални престъпления и в съответствие с наличните ресурси, в това число и кадрово обезпечаване, се прилага гъвкава организация при работата на полицейските органи чрез извеждане на допълнителни сили и средства от Дирекция „Жандармерия“ в отдалечени и малки населени места. Така се цели подобряване на работата по линия на престъпленията против собствеността и осигуряване на оптимално полицейско присъствие.
С цел превенция и недопускане на ескалация в рисковите райони с компактно ромско население е създадена организация за оценка на оперативната обстановка и идентификация на проблемите на местната сигурност.
На второ място, получаване на изпреварваща информация за планирани публични прояви и за подготовка на провокационни действия за предизвикване на саморазправа и масови безредици. Идентифицират се техните организатори, цел, място, време за провеждане и броя на участниците.
На следващо място, наблюдение на виртуалното пространство – форуми, социални мрежи и така нататък, с цел привеждане в известност на инициаторите по места, които декларират намерения за нарушаване на обществения ред.
На следващо място, засилено наблюдение над лица, представляващи интерес за полицията, особено склонни към извършване на екстремни прояви.
На следващо място, провеждане на специализирани полицейски операции в районите с преобладаващо ромско население, работни срещи с органите на местно самоуправление и сътрудничество с неправителствени организации, включително и местни лидери.
С министерска заповед от месец юни тази година са утвърдени правила за организация по опазване на обществения ред и противодействие на конвенционалната престъпност в населените места, в които няма постоянно полицейско присъствие. В допълнение на това е изготвен План за противодействие на конвенционалната престъпност за периода 2017 – 2018 г.
На второ място, ще бъде ли осигурена такава в град Меричлери, както питате конкретно? Във връзка с постъпилата молба от кмета на град Меричлери за откриване на полицейско управление на Областна дирекция на МВР – Хасково, са предоставени следните данни.
Към 31 декември 2016 г. населението на Меричлери е 1541 души, регистрираните престъпления за периода са общо 112, от които 54 са разкрити – 57,44% разкриваемост.
През първото шестмесечие на 2017 г. са регистрирани 10 престъпления, от които едно срещу личността, четири срещу собствеността и четири други. Мога да Ви предоставя и други информации.
Град Меричлери и неговото землище са част от седми микрорайон, който се обслужва на териториален принцип от Димитровград посредством един инспектор, един младши експерт по линия на криминалната полиция, както и един младши полицейски инспектор по линия на охранителната полиция. В града е изградено видеонаблюдение с пет камери, като сигналите от тези системи са изведени в оперативна дежурна част в Районното управление – Димитровград.
За горепосочения период се наблюдава запазване на броя на регистрираните престъпления, като средно е около 25 на година. Разкриваемостта също запазва относително високия си ръст. Въпреки недокомплекта, след назначаване на служители на свободните щатни бройки в секторите „Криминална полиция“ и „Охранителна полиция“ при Районно управление – Димитровград, предвижда се от 1 ноември да бъдат назначени четирима разузнавачи към сектор „Криминална полиция“, се очаква подобряване на превантивната дейност, което ще доведе до намаляване на престъпността на обслужваната територия. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин Министър.
Реплика – заповядайте, госпожо Желева.
ВИОЛЕТА ЖЕЛЕВА (БСП за България): Уважаеми господин Министър, благодаря Ви за програмата, която в началото споделихте с нас. За мен обаче това звучи малко като хубава програма, но с добри пожелания.
По същество, за град Меричлери. Дано да намалеят престъпленията с допълнително назначените четирима души, за които преди малко споменахте.
За статистиката, която преди малко изчетохте пред нас, мога да Ви кажа защо броят на престъпленията се запазва и може би защо според Вас това е нормален брой. Неколкократно съм била на приемни там и от тази трибуна ще Ви спестя разказите на хората, които споделят с мен за болката им, за страха им, затова че трябва да продават родните си къщи, защото да се живее под страх не е нормално. Затова и броят на престъпленията се е запазил. Ако по-нататък няма конкретни мерки и проблемът продължава да съществува, защото той е от много години, ще Ви поканя на една приемна лично да изслушате хората от град Меричлери. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаема госпожо Желева.
Дуплика – заповядайте, господин Министър.
МИНИСТЪР ВАЛЕНТИН РАДЕВ: Благодаря, госпожо Председател.
Уважаеми народни представители, уважаема госпожо Желева! Изчетох малко бързо суха статистика – такова е времето, с което разполага един министър да отговаря.
Искам да Ви кажа за тези 1000 души, за които казахте. Права сте! Едно може да се говори от тази трибуна, всички можем да говорим, които сме в администрацията или в управлението, Министерството на вътрешните работи също.
Статистиката каква е? Мога да Ви докажа, че тя е по-малка, престъпленията са по-малко, но същите не са такива. Съгласен съм с Вас. Много хора страдат от тази престъпност, особено в места, където има общности на едно място. Знаете какво направихме в Асеновград, само ще посоча едни примери.
Забележете, от програмата ни – 187 страници, от 32 страница започва Управленската програма на правителството 2017 – 2021 г., има едно нещо и Вие го споменахте: назначаване поне, пише, 1000 полицейски служители с униформа – полицаи, полиция, жандармерия, гранична полиция. Ние вече назначихме 1021, сигурно са вече повече. Тези хора са с направление точно натам, и ние го изпълнихме. От многото задачи и цели, които сме си поставили в програмата, това е едно от първите неща. Срокът е краят на годината, ние го направихме сега. Да, може да е малко, може да е много, аз споменах – колкото са средствата, каквито са възможностите, това правим. Но това сме го изпълнили и то е насочено точно натам.
Няколко пъти подчертах и Ви моля да го чуете, става въпрос за превенция. Много по-важно е да превентираме, а не да намираме вече станали на 17-18 години, пък и по-малките, вече престъпници. Затова нашето правителство направи друго – избута напред и каза: най-важният приоритет ще бъде образованието. Тези хора да отидат в образованието още от малки, преди първи клас дори. Да влязат вътре, да се ограмотят, а не да идват в Министерството на вътрешните работи или ние да отиваме при тях – вече утвърдени престъпници или поне по един път, или ако не и рецидивисти. Това правим и мисля, че мерките са добри. Не може да се усетят веднага. Изчакайте! Готов съм да дойда във всяка приемна. Разпоредил съм, има приемни в Министерството на вътрешните работи – министърът и всички заместник министри всеки вторник по ред приемаме граждани. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин Министър.
Следващият въпрос е от народния представител Христо Грудев относно ситуацията в Асеновград.
Заповядайте, господин Грудев.
ХРИСТО ГРУДЕВ (ГЕРБ): Благодаря, госпожо Председател.
Уважаеми колеги, уважаеми господин Министър! На 27 юни 2017 г. в следобеда по време на тренировка на лицата от Спортен клуб по кану-каяк „Асеновец“ възниква свада с групи роми, които плажуват на брега на язовир „40-те извора“.
Свадата прераства в саморазправа, която впоследствие продължава и в Асеновград пред болницата. Две лица са пострадали със средна телесна повреда. Това неминуемо доведе до ескалиране на напрежението на съгражданите ми в Асеновград. Възникнаха спонтанни протести, многолюдни. Благодарение на адекватните действия на полицията, на жандармерията напрежението постепенно се успокои, намаля. Благодарение основно на действията на държавата, в последствие и на общината, нещата сега са под контрол.
Във връзка с това въпросът ми към Вас е следният: има ли информация ръководеното от Вас Министерство за ситуацията и какви мерки се предприемат за нормализиране на положението в Асеновград?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин Грудев.
Господин Министър, заповядайте за отговор.
МИНИСТЪР ВАЛЕНТИН РАДЕВ: Благодаря, госпожо Председател.
Уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Грудев! Във връзка с възникналото напрежение в град Асеновград – Вие разказахте накратко какво се случи месец юни, на 10 юни 2017 г. от 18,00 ч. в община Асеновград бе проведена разширена среща с участието на представители на изпълнителната, местната, законодателната власт, както и представители на Инициативен комитет за протестиращите, гражданите, журналисти и общественици.
На срещата бяха обявени предприетите допълнителни мерки, а именно гарантиране засилено полицейско присъствие и обезпечаване на обществения ред, сигурността в района и недопускане на етническо напрежение в града.
По отношение на тренировките на Спортен клуб „Асеновец“ ръководството на Областна дирекция на МВР – Пловдив, е предприело допълнителни мерки за обезпечаване ежедневната им охрана. На следващо място, със съдействие на кмета на община Асеновград и след проведена извънредна сесия на общинския съвет, бе обособен полицейски пункт. Той даде мястото, изградиха го, ние дадохме служителите за изпълнение на патрулно-постова дейност и успешно приключи изграждането на полицейската приемна за граждани в ромската махала в кв. „Лозница“.
За времето от 24 август 2017 г. до настоящия момент в изнесената приемна на Асеновград в кв. „Лозница“ е извършена следната дейност. По линия на противодействие на криминалната престъпност са профилактирани пет лица и са проведени беседи с 27.
На второ място, по линия на териториална полиция са приети 45 лица и са приети 11 сигнала за нарушаване на нощната и дневната тишина.
На трето място, по линия на график периодично е използвана приемната стая за вземане на административно отношение и отношение съгласно Закона за МВР – пътно-транспортните произшествия.
Извършват се ежедневни полицейски проверки в кв. „Лозница“ за установяване на лица на територията на ромската махала, пребиваващи в нарушение на Закона за гражданската регистрация.
Съвместно с „Напоителни системи“, на следващо място, в Министерството на земеделието, храните и горите е създадена организация за ежедневен контрол по спазване забраната за къпане в язовир „40-те извора“. Полицейските органи изпълняват задълженията си по отношение контрола върху наложените забрани за нерегламентирано движение на каруци в града в нарушение на наредбата на общинския съвет и отредените заповеди на кмета на общината. Ежедневно служители на Районно управление – Асеновград, оказват съдействие на общинските служители за изпълнение на мероприятия по описването и премахването на незаконни постройки в квартала.
Ръководството на Министерството на вътрешните работи и ръководството на Областната дирекция на МВР – Пловдив, предприеха комплекс от мерки относно кадровото обезпечаване на Районното управление в Асеновград – подробна информация мога да Ви дам в справка. В резултат от предприетите административни и наказателни мерки за периода от 10 до 28 юли е извършена мащабна дейност по проверяване на адреси, санкциониране на правонарушители, съставяне на актове за установяване на административни нарушения и издаване на разпореждания по Закона за МВР – също има подробна справка.
Ръководството на Областната дирекция на МВР – Пловдив, на база на анализите на оперативната обстановка в района на град Асеновград, извършва ежедневна разстановка на силите и средствата, включително при дадените от Дирекция „Жандармерия“, с цел оптимално насищане на обслужващата територия.
Областната дирекция на МВР – Пловдив, поддържа готовност за изпълнение на допълнително възникнали задачи на територията и, ако се усложни, разбира се, обстановката, е готова да приложи и други сили, и да покани отново или аз да разпоредя да отиде и жандармерията. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Благодаря Ви, министър Радев.
Заповядайте за реплика, д-р Грудев – две минути.
ХРИСТО ГРУДЕВ (ГЕРБ): Благодаря, госпожо Председател.
Уважаеми колеги, уважаеми господин Министър! Да така е, предприеха се множество адекватни действия както от държавната, така и от местната власт. Аз неколкократно посещавах язовира и спортната база на Клуба по кану-каяк на „40-те извора“. Наистина, ежедневно имаше охрана от страна на жандармерията. Нещата в момента са значително по-спокойни, особено след разкриването и на приемната, която е в съответния наш ромски квартал. Това се посреща добре даже и от жителите на местната общност в ромския квартал, понеже периодично ескалират саморазправи, напрежение и когато има полицейско присъствие на място, те търсят помощ там, намират адекватна помощ и нещата се решават.
Обявени са конкурси за назначаване на служители в Районното управление на Полицията, доколкото имам информация – осем сержантски позиции и четири офицерски. Нашето предложение и виждане е по възможност, след съответните проведени конкурси, хората, които бъдат назначавани на тези позиции, да са от Асеновград, тъй като те са местни, познават обстановката, ще си останат да служат там – естествено в кариерното развитие, който се развива нагоре, това е друга тема. Това е нашето предложение. Целта е да останат по места хората, които познават обстановката, познават живота и местните хора ще имат и по-добър контакт с тях.
Това е нашето предложение, уважаеми господин Министър. Благодаря за отговора.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Благодаря Ви, д-р Грудев.
Това беше реплика.
Заповядайте за дуплика, господин Министър, разполагате с две минути.
МИНИСТЪР ВАЛЕНТИН РАДЕВ: Благодаря Ви, госпожо Председател.
Не ми трябват две минути. Само искам да добавя, че аз бях там. Сега се сещам, и Вие бяхте там, разбира се, и много други колеги в Асеновград. Там казах, че по-добре да откриваме някакви други обекти вместо полицейски управления. Радвам се, че все пак това дава отражение – присъствието на полицаи и хората се поуспокоиха. Всъщност това беше и последното ми изречение, което не успях да прочета, че обстановката в доклада на колегите е нормална, всичко се е нормализирало и продължава профилактиката. Това е най-важното нещо. Там, когато бях с Вас и с другите колеги, видях много разумни хора измежду тези, които бяха там – ромите. Много се надявам работата на нашите колеги, които са на място, които Вие споменавате – част чакаме да дойдат и есента. Едни са част от тези 1021, които сме назначили, а две момчета, които ще завършат и Школата на МВР, те ще бъдат от там. Може би е добра идея. Ще проверя дали са местни. Но работата на тези хора е точно това – да работят с местните лидери, да видят кои са там по така грамотните да могат да разберат всъщност защо го направихме това и кога ще успеем, все пак, да махнем Районното управление. Това е моята цел – там да се успокои обстановката и да няма нужда от това. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Благодаря Ви, уважаеми господин Министър.
Следващият въпрос към Вас ще зададе народният представител Миглена Александрова относно изграждане на полицейски участъци в ромските махали.
Заповядайте, госпожо Александрова.
МИГЛЕНА АЛЕКСАНДРОВА (ОП): Благодаря, госпожо Председател.
Колеги, уважаеми господин Министър! Моят въпрос е по повод на ситуацията, която се създаде в Асеновград. След възникналото напрежение в Асеновград, вследствие на побоя на роми над деца от Гребната база, беше взето решение в ромската махала да се изгради полицейски участък. Отбелязвам само, че в тази ромска махала се установи, че има много роми без адресна регистрация, както и незаконни постройки и не е ясно защо досега не са били взети мерки. Роми без адресна регистрация, незаконни постройки и престъпност има не само в Асеновград, а и в най големите ромски махали: „Столипиново“ в Пловдив, „Максуда“ във Варна, „Филиповци“ в София и други. А в Пазарджик ромската махала се е превърнала в територия за проповядване на радикален ислям, за демократична идеология и законите на Шариата. Циганският терор се проявява почти навсякъде под различна форма – от звуков тормоз, през кражби, до посегателства над хора, които завършват понякога фатално.
В тази връзка, моля да ми отговорите предвижда ли се изграждане на полицейски участъци в други големи ромски махали? Какви превантивни мерки взима МВР, за да не се стига до възникване на напрежение между роми и българи, където има концентрация на по-големи ромски общности? Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Заповядайте за отговор, министър Радев. Разполагате с три минути.
МИНИСТЪР ВАЛЕНТИН РАДЕВ: Уважаема госпожо Председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаема госпожо Александрова! Предвижда ли се изграждане на полицейски участъци в други големи ромски махали? Полицейските участъци се създават по предложение на директора на съответната областната дирекция на Министерството на вътрешните работи до ръководството на Министерството на вътрешните работи след анализ и оперативна обстановка, криминогенни факти, население и така нататък. Имаме една интерактивна карта, показал съм я, където са най-големите престъпления и ние съответно вземаме решение.
Съгласно Закона за МВР, чл. 42, ал. 3, в областните дирекции на МВР може да се създават отдели, сектори, районни управления, както преди малко докладвах за Районното управление в Асеновград, участъци и други звена с по-нисък ранг в зависимост от задачите и дейността им.
Съгласно същия Закон, чл. 42, ал. 6, министърът на вътрешните работи, при условие на ал. 3, може със заповед да създаде и закрива участъци в отделни населени места, обслужвани от районни управления територии в рамките на утвърдения числен състав и средства за работна заплата. Така правим.
Какви превантивни мерки взема МВР, за да не се стигне до възникване на напрежение между роми и българи? Креативна концентрация на по-големи общности.
Част от нещата казах в отговор по друг въпрос, някои ще допълня. С цел превенция на правонарушенията и недопускане на ескалирането на напрежение в рискови райони, каквито са те, в компактно ромско население особено, и създадена организация за системна оценка на оперативната обстановка. Това се прави постоянно – идентификация на проблемите на местната сигурност, получаването на изпреварваща информация, за планирани публични прояви, както и подготовка на провокационни действия за предизвикване на саморазправа и масови безредици, техни празници и така нататък; идентифицират се техни организатори, целта, мястото и времето за провеждането на тези събития, както и броят на участниците; наблюдение на виртуалното пространство – споменах преди малко, форуми, мрежи. Всичко това се гледа. Засилено наблюдение на лица, представляващи интерес за полицията от криминогенните среди, склонни към извършване на такива екстремни прояви; провеждане на специализирани полицейски операции в районите с преобладаващо ромско население; работни срещи с органите, с неправителствените организации, с местните лидери, за които казах, също е мярка, която се използва масово от нас.
На база оценка на оперативната обстановка и анализ на тези извършени криминални престъпления преди това се прилага гъвкава организация на работата. С тази мярка се гарантира и оптимално полицейско присъствие за противодействие на престъпленията против собствеността, в съответствие с наличните ресурси, в това число кадровото обезпечаване в отдалечените и малки населени места се извеждат допълнителни сили, включително средства на Дирекция „Жандармерия“.
С министерска заповед от средата на 2017 г. са утвърдени правила, за които преди малко споменах, има такъв план за противодействие, това са документи. Аз ги споменавам и леко усетих, че има, ако не присмех, поне някаква несигурност или неяснота. Да, без документи, без такива документи нашите хора не могат да бъдат спокойни за това, което вършат, и не само там, във всички населени места, но включително в ромската общност. Там са разписани точно правилата какво се прави и този план е една гаранция, че през годината ще бъде обърнато внимание, включително на случаи, каквито Вие посочвате.
Със заповед на главния секретар на Министерството на вътрешните работи е създаден постоянен екип за организиране, координиране и контролиране на полицейската дейност. (Председателят дава сигнал, че времето е изтекло.) Планират се ефективно взаимодействие на структурите по линия на противодействие на битовата престъпност, реагиране на получените сигнали за групови нарушения на обществения ред, особено ако има извършено тежко криминално престъпление. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Заповядайте за реплика, госпожо Александрова.
МИГЛЕНА АЛЕКСАНДРОВА (ОП): Благодаря Ви, госпожо Председател.
Уважаеми господин министър, много Ви благодаря за отговора. Това, което искам да кажа е, че аз виждам, че Вие полагате усилия, защото така наречената „битова престъпност“ всъщност е престъпност, която предимно тръгва от ромските гета. В отговора, който Вие ми дадохте, аз така и не разбрах: ще има ли изградени полицейски участъци в „Столипиново“, в „Максуда“, във „Филиповци“ – конкретно в ромските гета, а не само за случая, за който говорихме преди това? Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Имате думата за дуплика, уважаеми господин Министър.
МИНИСТЪР ВАЛЕНТИН РАДЕВ: Благодаря, госпожо Председател.
Уважаеми народни представители, уважаема госпожо Александрова! Аз се конкретизирах, колкото можах. Казах Ви каква е процедурата, как става – с доклад до мен и ние решаваме. Няма как да има навсякъде. Тук някой го спомена от колегите, които ми зададоха въпрос. Ако не бъркам, при 5156 населени места, няма как да има навсякъде полицаи, в тези населени места в държавата. Ние затова казваме, че увеличаваме поне с 1000 души и ги слагаме там и аз затова показах тази карта, където е наситено и има в много повече тъмен цвят червен с криминални престъпления и аз тук Ви показах една карта чрез журналистите, сигурно сте забелязали, че това става в гр. Бургас. Ако там има такива и има доклад, разбира се, го правим.
Вярвайте ми, няма как да стане, ако там има повече криминогенни елементи, повече престъпления, това да остане незабелязано и ние да не насочим сили. Веднага го правим, но не го правим целенасочено. Не може да открием едно РПУ. Случи се нещо за седмица, две, месеци и ние ще го махаме. Няма как да стане. Трябва да има нещо. Данните, които ние получаваме да бъдат такива, че има нужда от постоянно присъствие, защото става въпрос за сграда, за назначаване на хора, те трябва да пътуват отнякъде и така нататък, така че това правим.
Очевидно, трети въпрос имам по тази тема и това е много важно. Благодаря, че Вие насочихте вниманието натам, но както и Вие отбелязахте, правим възможното със средствата, които аз се надявам, че ще гласувате и повече средства тази година за Министерството за вътрешните работи. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Благодаря Ви, господин министър.
Следващият въпрос е зададен отново от народния представител Миглена Александрова относно противодействие на „Ало-измамите“.
Заповядайте, госпожо Александрова.
МИГЛЕНА АЛЕКСАНДРОВА (ОП): Благодаря, госпожо Председател.
Уважаеми господин министър! Всеки ден ставаме свидетели как предимно възрастни хора дават десетки хиляди левове на така наречените „Ало-измамници“. За съжаление „Ало-измамниците“ стават все по-изобретателни, а сумите, които им се дават все по-големи. Често тези измамници са агресивни и заплашват жертвите си със саморазправа, ако не дадат исканата сума. В новите схеми на измама те дори се представят за полицейски инспектори и полицаи. МВР е предприемало различни инициативи и кампании за борба с това тревожно явление, но измамите продължават.
В тази връзка, моля да ми отговорите: колко са заловените „Ало- измамници“ от началото на годината и колко пари са успели да присвоят? В сравнение с миналата година каква е тенденцията, каква тенденция наблюдаваме и какви мерки ще вземе МВР, за да противодейства на все по-изобретателните „Ало-измамници“? Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Благодаря Ви, госпожо Александрова.
Господин Министър, имате думата за отговор.
МИНИСТЪР ВАЛЕНТИН РАДЕВ: Уважаема госпожо Председател, уважаеми госпожи и господа народни представители, уважаема госпожо Александрова! Измамата е на второ място по разпространение след кражбата при престъпление против собствеността. През последните години особена актуалност придобиха телефонните измами – права сте. Тези престъпления представляват около 30% от общорегистрираните измами. Това са престъпления с висока финансова, морална и социална цена за жертвите, които са предимно възрастни хора – права сте.
Статистически данни за регистрирани телефонни измами в периода до края на шести месец, тази година. По данни на централната полицейска статистика, регистрираните телефонни измами през шести месец на 2017 г. са 406, спрямо 380 за същия период на 2016 г., или около 7%, ако смятам добре, със 7% е повишението.
Разкрити са 61 престъпления, или 15,2% от регистрираните през периода спрямо 27 за миналата година, което представлява 7%. Тоест, налице е увеличение при разкриваемостта – малко над 7 - 8%.
Установени са 47 лица, извършители на такива престъпления спрямо 19 за същия период на миналата година.
През 2016 г. на телефон 112 са получени общо 18 409 сигнала за извършени телефонни измами и опити за телефонни измами, а за периода до 11 май тази година, постъпилите са 7734. Ако ги умножим по месеците и през втората половина, може би, ще се изравни, но малко под 18 хиляди ще бъдат сигурно.
Министерството на вътрешните работи не води официална статистика за инкриминираните суми, за които питахте, но по приблизителни данни, причинените имуществени вреди за 2017 г. надхвърлят 2 млн. и 800 хил. – 3 млн. лв. Единични суми, с които са ощетени гражданите, варират в диапазона от няколкостотин до няколко десетки хиляди лева.
Тенденции. Като цяло основната тенденция при телефонните измами е миграцията на контингента на територията на Република Румъния, както при извършване на престъпления, за които използват, знаете, СИМ картите от Румъния.
Регистрирани са и случаи на телефонни измами, извършени на територията на Република Сърбия, със СИМ карти обаче от български мобилни оператори.
Към момента в МВР е налична информация и за движение на лицата от активния криминален контингент по линия на българското Черноморие, откъдето извършват престъпната си дейност, възползвайки се от натовареността на курортите с туристи. Политиката в тази посока на МВР е формиране на самостоятелен сектор със заповед на министъра – „Измами“ се казва към Отдел 02 – „Криминална полиция“.
В областните дирекции на МВР, на чиято територия е концентриран криминалният контингент по линия на „Телефонни измами“, са обособени самостоятелни звена за противодействие на тази нова престъпна дейност.
До средата на месец юли 2017 г. съвместно с 10 областни дирекции на СДВР са организирани и са проведени общо 13 полицейски операции за противодействие на телефонните измами.
През 2017 г. от сектор „Измами“ са проведени работни срещи с представители на Върховна касационна прокуратура, Софийски градски съд, както и с представители на ДАТО, на Националната следствена служба и Бюрото за контрол на СРС-та.
На територията на Република България МВР пряко сътрудничи с мобилните оператори, с НАП, с Дирекция „Национална система 112“. Разбира се, във връзка сме, с колегите от Румъния за тези прословути карти техните, ако е възможно, работим и там да бъдат намалени. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Благодаря Ви, господин Министър.
Заповядайте за реплика, госпожо Александрова.
МИГЛЕНА АЛЕКСАНДРОВА (ОП): Благодаря, госпожо Председател!
Благодаря Ви, господин министър, за отговора. Всъщност, става ясно, че нямаме особено подобрение в тази област, което е доста притеснително и доста плашещо. Оценяваме усилията Ви и ще продължаваме от „Обединени патриоти“ да следим ситуацията и да Ви питаме за това. Много се надяваме да успеете да намалите тези престъпления, защото те наистина са насочени към нашите родители, баби и дядовци и е толкова недопустимо да се случва това с тях. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Желаете ли дуплика, господин министър? Да.
Заповядайте, имате думата. Разполагате с 2 минути, от които може да се възползвате.
МИНИСТЪР ВАЛЕНТИН РАДЕВ: Благодаря.
Уважаеми народни представители, уважаема госпожо Александрова! Взех думата само едно нещо да кажа. Не мога да разбера как нашите родители, възрастни хора, пък и по-млади, успяват да бъдат излъгани и да хвърлят такива средства. Аз се обръщам към тях и от тази трибуна – да спрат да дават пари на такива измамници, които използват, говоря само за тези, които използват Министерство на вътрешните работи, на което искат да помогнат. Измамата е такава – „Моля Ви се във връзка с полицейска операция, хвърлете пари“ и така нататък.
Нека знаят, че полицията не работи с такива средства по този начин. Най-малко двама души ще дойдат при Вас, ако има случай, когато не ползваме собствени пари – говоря на държавата. Обикновено те са на държавата, те са белязани и така нататък. Разказвам малко подробности, но това е много важно тези хора да го чуят. Защото те благородно, от сърце да помогнат на Министерството на вътрешните работи, и на органите, които пазят всички ни, дават тези пари. Нека не го правят! Ние работим със собствени средства. Там, където ние работим – да не давам пример, с отвличане и така нататък – обикновено, никой не Ви говори по телефона, идват поне двама, трима, те ги виждат. Работят дълго време и тогава се дават пари. В никой случай да не го правят! Продължаваме битката. Съгласен съм с Вас, леко се увеличават. Какво ли не правим, включително с румънските, и със сръбските колеги. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Благодаря Ви, господин Министър.
Следва въпрос от народния представител Джейхан Ибрямов относно физическа агресия и нацистки поздрав от страна на ученик към учител.
Заповядайте, господин Ибрямов.
ДЖЕЙХАН ИБРЯМОВ (ДПС): Благодаря, госпожо Председател!
Господин Министър, колеги! Моят въпрос към Вас е относно проявена физическа агресия и нацистки поздрав от страна на ученик към учител. На 20 юни госпожа Богомилка Николова, която е учител по етика и право в Столичната професионална гимназия по туризъм, е нападната и брутално ударена от 16-годишния Мартин в учителската стая пред погледите на нейни колеги. По думите на директора на училището госпожа Антоанета Джонева в изявление пред медиите, няколко дни преди самия инцидент Мартин е бил малко неспокоен, след което тя се разпорежда за среща с Педагогическия съвет.
Господин министър, направих проучване на случилото се и установих следните обстоятелства. Четири-пет дни преди нападението Мартин проявява агресия, рита кафе-машината в коридора на училището, вика и буйства в знак на несъгласие с поставената му слаба оценка. Дори нещо повече, връхлита да бие дежурния учител на училището.
След проведена среща и разговор с Педагогическия съветник се констатира, че той е добре, дори му позволяват и го изпращат на практика по готварство.
Дни по-късно при провеждане на разговор с Мартин, един от родителите му, класния ръководител и педагогическия съветник, той отново проявява изключителна агресия, бяга от срещата, викайки: „Отивам да избия всички“, започва да удря по стените на училището, чупи преградна стена и си прорязва ръката. След това нахлува в класната стая и виждайки госпожа Богомилка Николова, я удря жестоко с крак, крещейки „Умри!“. Грабва стол и отново посяга към нея. Нанася удар по крака на госпожа Николова, както и по главата на друга учителка, като крещи: „Не искам да бъда толерантен“.
След появата на районния инспектор Мартин е озаптен, но преди да му бъдат поставени белезници, излизайки от учителската стая, забележете, той отправя поздрав с вдигната ръка „Хайл Хитлер!“. Два дни по-късно се провежда педагогически съвет за определяне на наказанието на Мартин в присъствието на заместник-министър Таня Михайлова и началника на Районното управление по образование – София-град, госпожа Ваня Кастрева.
В тази връзка моят въпрос към Вас е: Министерството на вътрешните работи разполага ли с информация за съществуването на скинхедс или неонацистки организации на територията на Република България и дали Вие сте запознат със съществуването и съдържанието на Парижкия мирен договор от 1948 г., по специално с клаузите му, касаещи България?
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Благодаря Ви, господин Ибрямов.
Господин Министър, заповядайте за отговор на поставения въпрос.
МИНИСТЪР ВАЛЕНТИН РАДЕВ: Благодаря Ви, госпожо Председател.
Уважаеми дами и господа народни представители! Уважаеми господин Ибрямов, на 20 юли 2017 г., както Вие казахте, няма да разказвам случая, само ще обърна внимание, че в хода на разследването е установено, че по време на плануваната среща, за която казахте, ученикът е избухнал и се е насочил към учителската стая, където е хвърлил стол, изритал е една от своите учителки.
Сигналът до органите на реда е подаден броени минути преди инцидента, вследствие на което ученикът е задържан в Пето районно управление – СДВР, с полицейска заповед за срок до 24 часа.
По отношение на твърдението, че преди поставянето на белезниците, ученикът е отправил поздрав с вдигната ръка „Хайл Хитлер“, също не отговаря на обективната истина, тъй като доброволно е поставил ръцете си зад гърба след команда от страна на полицейския служител. На 21 юни 2017 г. материалите са докладвани в Софийска районна прокуратура и срещу лицето е повдигнато обвинение.
Министерството на вътрешните работи няма данни за съществуването на неонацистки организации на територията на Република България и към момента не събира статистически данни за такива деяния. Процесите на образование и възпитание са ключов фактор за откъсване на подрастващите от различни нетрадиционни и примамливи внушения, свързани с радикализация, тероризъм и други идеологически, в какъвто влиза и този случай вероятно.
От 2000-та година специализираните полицейски служители за работа с деца в Министерство на вътрешните работи, инспекторите от детските педагогически стаи, водят активна и целенасочена профилактична работа в учебните заведения, като изпълняват Националната програма „Работа на полицията в училищата“.
Заложените цели са изграждане на модели за безопасно поведение на подрастващите, създаване на положително отношение към полицията и нейната дейност и запознаване на учениците съобразно възрастта им с първоначалните елементарни правни понятия. В Програмата са включени теми, касаещи безопасността на децата вкъщи, на улицата, опасни непознати – какво правят с тях, пътна безопасност, наркотици, трафик на хора, проституция и така нататък.
При актуализиране на Програмата през 2015 г. едни от новите теми, включени в нея, са превенция на прояви на екстремизъм и толерантност в мултикултурна среда. Министерство на вътрешните работи съвместно с Държавна агенция „Национална сигурност“ и Централната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни са провели обучение на специализираните полицейски служители за работа с деца за идентификация и корекционно-възпитателна работа с ненавършилите пълнолетие деца, споделящи идеи или принадлежащи към организации с екстремистки или радикален характер, или съмнение за това. Макар че българското общество не приема под никаква форма екстремните идеологии – така е записано там, където посочихте, в документа, не може да се изключи вероятността отделни членове на това общество или чужди граждани, пребиваващи на територията на Република България, да станат съпричастни към подготовката и същината на подобна дейност.
При конкретни прояви на подобни явления, така наречените „престъпления от омраза“, свързани с проява на екстремизъм, Министерство на вътрешните работи осъществява бърз и навременен обмен на информация със служителите от Държавната агенция „Национална сигурност“ на основание Глава втора, чл. 4, ал. 1, т. 13 от Закона за Държавната агенция, тъй като една от функциите й е свързана с дейности на групи и лица, подпомагащи чужди служби, терористични и екстремни организации, затова работим заедно с тях. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Благодаря Ви, господин Министър.
Господин Ибрямов, имате думата за реплика.
Заповядайте.
ДЖЕЙХАН ИБРЯМОВ (ДПС): Госпожо Председател, господин Министър, колеги! Учуден съм от факта, че са Ви дали подвеждаща информация, господин Министър. Самият ученик признава, че членува в такава организация. Дори нещо повече, директорът и заместник-директорът на училището знаят за това. При провеждане на час - занятие, където се говори за толерантност, самият той излага една лекция, в която одобрява действията на неонацистките организация от времето на Хитлер. Затова беше моят въпрос.
Преди два месеца в Европарламента, господин Министър, се прие нова декларация срещу расизма и нетолерантността, хубаво е да се запознаете с нея, срещу антисемитски действия на база Парижкия мирен договор, в който България като страна приема следните политически клаузи, една от която гласи: „България, която в съответствие със Споразумението за примирие е предприела мерки за разпускане на всички организация от фашистки тип на българска територия, било то политически, военни или паравоенни, както и други организации, които водят враждебна пропаганда спрямо Обединените нации, не ще позволи за в бъдеще съществуването дейността на организации от такова естество, които имат за своя цел да отнемат и да не позволяват упражняването от хората на демократичните права“.
Нещо повече, господин Министър, преди няколко дни – на 15 септември, имаше погром върху еврейските гробища в България. Имаше само извинителна нота от Външно министерство. Вие като министър на вътрешните работи сте длъжен да разкриете извършителите. Защото, ако досега сме били свидетели на единични индивидуални актове, това говори за организираност. Според мен и според нашите колеги от „Движение за права и свободи“ тези актове няма да намаляват, а ще се увеличават. Това е тревожен факт за България, предвид председателството ни на Съвета на Европейския парламент.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Това беше репликата на Джейхан Ибрямов.
Заповядайте за дуплика, господин Министър.
МИНИСТЪР ВАЛЕНТИН РАДЕВ: Благодаря, госпожо Председател.
Уважаеми колеги народни представители! Господин Ибрямов, прав сте. Благодаря Ви, че прочетохте и чл. 11 от Парижкия договор – 1947 г. Така е, ние сме го казали това, разпуснати са фашистките организации. Аз казах статистиката, дори не събираме такава. Считаме, че няма, това са нашите сведения.
Може би за случая Вие имате някаква друга информация. Ако имате, дайте ми я, но това, което ние сме проверили, аз го докладвах точно и казах, че веднага, броени минути след това, е отишъл полицейски инспектор и така нататък.
Слушах и декларацията на „Движението за права и свободи“ от лидера й днес. Съгласен съм. Опитваме се, и то основно с превантивна дейност, защото това е процес, който може да ескалира. Ако ние не го следим, ако обществото не го следи, чрез нас и други институции, много лоши неща могат да се случат. Така че разбирам посоката на въпроса Ви, притеснението Ви. Съгласен съм с тезите Ви, правим възможното и най-вече по случая това, което Ви докладвах. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Благодаря Ви, уважаеми господин Министър.
Следва въпрос от народните представители Славчо Велков, Кольо Милев, Елена Йончева и Спас Панчев относно състоянието на инженерно-преградното съоръжение на българо-турската граница към месец август 2017 г.
Заповядайте, уважаеми господин Велков.
СЛАВЧО ВЕЛКОВ (БСП за България): Благодаря, госпожо Председател.
Уважаеми колеги! Уважаеми господин Министър, инженерно-преградно съоръжение по протежение на българо-турската граница е важна част от националната система за сигурност, независимо от спекулациите от вчера и през последните дни в съседна Турция, че това е стена на срама и че е неприемливо в XXI век да бъдат изграждани подобни съоръжения, още повече че то се приема като средство за потисничество от страните от Европейския съюз.
Аз бих искал да кажа, че с необходимо чувство на уважение към високоотговорната Ви мисия и съпричастност към умората, която изпитвате, силно се надявам да отговорите на въпроса, който задаваме с моите колеги, и по този начин най-после да се сложи край на разискванията по отношение на така наречената „ограда на българо-турската граница“, още повече че председателят на парламентарната група на ГЕРБ един път заяви, че сухопътната граница е 242 км, след това, че съоръжението е 234 км, че то е непробиваемо, че натискът на мигрантски потоци е нулев, ние сме свидетели на факта, че постоянно биват задържани хора, които са преминали границата, а броят на тези, които са задържани на българо-сръбската граница многократно, в пъти, надвишава този на задържаните на турско-българската граница.
Във връзка с това Ви моля да отговорите на нашия въпрос, който, разбира се, е производно на динамичните промени в средата за сигурност и особено в предстоящото европредседателство на Република България и сигурността на външната граница на Европейския съюз, какво е състоянието на инженерно-преградното съоръжение към края на месец август – степен на завършеност в километри, качество, охрана, обслужваща го специална техника и интегрираната информационна система? Ако има участъци, които не са изградени, не ги посочвайте къде са, но кажете има ли ги. По този начин няма да насочваме онези, които искат да ги преминават. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Благодаря Ви, господин Велков.
Уважаеми господин Министър, заповядайте за отговор в рамките на три минути.
МИНИСТЪР ВАЛЕНТИН РАДЕВ: Благодаря.
Госпожо Председател, уважаеми дами и господа народни представители! Уважаема госпожо Йончева, господин Велков, господин Милев и господин Панчев! Ето ги данните: за територията на област Хасково напълно готови участъци от инженерно-възпрепятстващи съоръжения или оградата, както Вие казвате, са 42 км 753 м, от които 31 213 м са по сухоземна граница и 11 540 м по речната граница. Към момента в строеж са точно 1 км 700 м, ще го кажа къде, там усилваме в момента и охраняваме. Ако искате, но добре, ще го премълча.
За територията на област Ямбол – напълно готови участъци от инженерно възпрепятстващи съоръжения са 65 км, 30 от тях са изградени и 30 допълнително от тези са изградени, знаете, от Министерството на отбраната.
На територията на област Бургас напълно готови участъци са 126 км 208 м, от които 66 км 808 м сухоземна граница и 59 км 400 м речна граница. Общата дължина на изграденото съоръжение, точното число е 233 км 961 м или 234 км за по-лесно.
По отношение качеството на инженерно-възпрепятстващите съоръжения следва да се отбележи, че съгласно предварително изготвените задания от Главна дирекция „Гранична полиция“, на основа на които са разработени проектите за съответните областни управители съгласно Постановление № 55 от 12 март 2015 г., областните управители имат ангажимента за петгодишна гаранция за поддръжка на инженерно- възпрепятстващото съоръжение, но тя не включва поддръжката от вреди, нанесени вследствие опит за неговото преодоляване – срязване и така нататък.
За обслужване на изграденото съоръжение са осигурени 10 броя преносими моторни пръскачки, подвижна пръскачка, която се прикачва към автотракторна техника и специализиран препарат за третиране на треви и леки храсти. Също така е осигурен шредер, така се казва, предвиден за използване зоната на отговорност на Гранично управление в Малко Търново, който унищожава храсти с дебелина до 8 см, както и осем броя преносими моторни триони.
Във всички главни полицейски управления около Елхово ежедневно се планират и излъчват гранични полицейски наряди за проверка целостта на оградното съоръжение и обособените към него портали, знаете, че има такива.
Инженерното възпрепятстващо съоръжение по българо турската граница е изградено така, че в по-голямата си част да попада в обхвата на изградената, Вие споменахте интегрирана система за наблюдение, през която се осъществява и допълнителен контрол освен излъчваните гранично полицейски отряди по неговото състояние. Знаете какъв е проблемът с тази интегрирана система. В момента текат още конкурси и от тези 320 млн. лв. европейска солидарност допълнително ще бъде наситено съоръжението. Механичното вече е изградено, остава да го наситим с допълнителна техника. Засега имаме и термовизии, и неща, знаете от част от тази система, която поради прекъсване на поддръжката не работеше. Но на много места работи, някъде, да не ги казвам, както и Вие казахте и сте прав, не работи системата и там минаваме с патрули, включително 68-ма бригада в момента от Министерство на отбраната, които помагат на Гранична полиция. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Благодаря Ви, господин Министър.
Заповядайте за реплика, уважаеми колеги, задали въпроса.
Заповядайте господин Милев.
КОЛЬО МИЛЕВ (БСП за България): Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Уважаеми господин Министър, както разбираме от Вашия отговор, оградата още не е доизградена и затова не трябва да се правят прибързани изказвания, че на 100% съоръжението е изградено и изпълнява предназначението си.
Аз искам да отбележа тук, че в началото на изграждането на оградата започна с формирования от Българската армия и тези 30 33 км, които бяха изградени за цена по 250 хиляди на километър показват, че Армията тогава се справи, и то много успешно с изпълнение на тази задача и при много ниски цени. Искам да кажа тук пред всички и пред българския народ, че ние дължим извинение на Българската армия и на военнослужещите, които участваха при изграждането на оградата, дори и на колегите от инженерните формирования, и най-вече на тези висши офицери и двама генерали, които бяха упрекнати, че едва ли не са забавили умишлено или пък са оскъпили оградата. При една елементарна сметка се вижда, че следващите километри, с които е довършена, или това, което е направено, струва, не по-малко от 950, точно 956 хил. лв. Правете сметка, почти четири пъти е оскъпено изграждането.
Аз като инженерен офицер мога да кажа, че това инженерно съоръжение, за да си изпълнява предназначението, е необходимо към него да се предвидят и изпълнят комплекс от мероприятия и те са залегнали, но за тази цел са необходими много средства. Именно поради това постоянно се получават брешове или такива участъци, през които мигрантите могат да минават и ние виждаме, че над 2 хил. 600 души от началото на годината досега са поискали убежище в България и те няма откъде да минат. Същата работа е и от сръбската граница. (Председателят дава сигнал, че времето е изтекло.)
Така че, уважаеми господин Министър, считате ли Вие, че ние все пак дължим някакво извинение на военнослужещите от Българската армия, които участваха в изграждането на това съоръжение, и имаме ли сили в бъдеще да го поддържаме на 100% с доизграждане на тази интегрирана система за…
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Благодаря Ви, господин Милев.
Заповядайте господин Министър, за дуплика.
МИНИСТЪР ВАЛЕНТИН РАДЕВ: Благодаря, госпожо Председател.
Уважаеми колеги народни представители, уважаеми колега Милев, и другите колеги – Велков. Точно мен не трябваше да ме питате дали трябва да се извиняваме на Българската армия. Защото веднага ще Ви отговоря, че БСП трябва да се извини на Българската армия и тези, които измислиха тази схема армия в този си вид професионална армия да строи инженерно съоръжение. И не трябваше да ме питате за цената. Вие сте генерал, аз съм икономист, цената на оградата или на инженерното съоръжение, построено от Българската армия, 30-те километра, на километър е по-скъпа от сега строената ограда. Четири пъти казвате, че е по-скъпа сега строената – не е вярно.
Отново се обръщам към Вас като бивш военнослужещ, ако сметнем пропуските на Армията, която е отишла там, няма да навлизам защо е отишла там и кой ги принуди тези хора да отидат да строят оградата, какво са пропуснали те, ако калкулирате всичко това, а то много трудно може да се калкулира, но може, аз все някога ще го направя сигурно, защото ме попитахте и така емоционално Ви говоря по темата. Така че им се извиняваме на тях, че ги накарахме да извършват нещо несвойствено, вместо да си вършат свойствената дейност.
Нещо друго, на което не отговорих одеве. Казахте, господин Велков мисля, че Вие, че има повече хванати на сръбската граница отколкото на турската, които влизат. Да, това е постоянен проблем, постоянно стои на бюрото ми и постоянно го гледаме – сутрин справките и аз гледам това. Да, но повечето от тях, за Ваша информация и за зрителите и слушателите, голяма част от тях са регистрирани в AFIS, те просто не искат да стоят в държавата и напускат. Разбира се, има и такива, които не успяваме да ги хванем. В никоя държава не може 100% да ги спрем, знаете и преди това е било, когато не е имало такова инженерно съоръжение. Това е малкият нюанс, който исках да подчертая – внимаваме много върху това, защото в Европа, предвид председателството, ни питат постоянно и мен като член на този Съвет по правосъдие и вътрешни работи: „Какво правите с трафика, справяте ли се добре?“ И ние постоянно доказваме с информация, не от нас, а от Фронтекс, че се справяме добре. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Благодаря Ви, господин министър.
Следва въпрос от народния представител Теодора Халачева относно мерки на Министерството на вътрешните работи срещу опасното разпространение на интернет играта „Син кит“.
Заповядайте, госпожо Халачева.
ТЕОДОРА ХАЛАЧЕВА (БСП за България): Благодаря Ви, госпожо Председател.
Уважаеми колеги народни представители, уважаеми господин Министър! От началото на годината в средствата за масова информация има множество новини и коментари за разпространението на интернет играта „Син кит“ на територията на Република България. Специалистите наричат играта „Новата руска рулетка“, тя е изключително опасна и се разпространява скоростно сред тинейджърите не само в България, а и в останалите европейски страни. Включването става в социалните мрежи, децата получават задачи под формата на предизвикателства, а последното такова е подтик към самоубийство.
В обществото съществуват две противоположни тези. Първата е, че играта не съществува; че това е маркетингов трик или масова психоза.
Втората е, че играта е реална и вече взима много жертви. Коя от двете е вярна, могат да кажат само службите. Факт е, за жалост, че на моята приемна в навечерието на новата учебна година дойдоха много развълнувани и стресирани родители за сигурността на своите деца. Те са обезпокоени от трагедията със самоубилото се на 4 септември 2017 г. 11-годишно момче в гр. Стрелча. За него се твърди, че е мотивирало фаталната постъпка именно от играта „Син кит“.
Уважаеми господин Министър, уважаеми колеги народни представители! Темата е от изключителна важност, защото поражда един много по-сериозен проблем, а именно проблемът със сигурността на децата ни в интернет пространството. За родените през новия век онлайн пространството е реалност. То мотивира техните действия, техните постъпки. Съгласете се с мен, загубата на контрола над процесите там може да доведе бързо до фатални последици.
Затова поставям следните въпроси: има ли данни Министерството на вътрешните работи на Република България за съществуването на игра „Син кит“ на територията на страната ни? Следи ли се разпространението й и какви мерки се вземат за предотвратяване на опасните последици от нея за здравето и живота на българските деца? Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Благодаря Ви, госпожо Халачева.
Заповядайте за отговор, уважаеми господин Министър.
МИНИСТЪР ВАЛЕНТИН РАДЕВ: Благодаря, госпожо Председател.
Уважаеми дами и господа народни представители, уважаема госпожо Халачева! В началото на 2017 г. в български сайтове, печелещи от привличане на потребители чрез сензационни заглавия, публикуват темата за съществуването на онлайн играта, под името, както и Вие казахте, „Син кит“. Според авторите играта принуждава тинейджърите да изпълняват възложените им задачи, като последиците са склоняване към самоубийство.
Информацията не е подплатена от журналистически разследвания, конкретни случаи и факти. Единствената цел е търсене на сензации от публикувани материали в интернет, предимно от руски сайтове.
Първите данни за наличие на такава игра датира от края на 2015 г., когато в руски електронни медии започва да се спекулира с убийството на 16-годишно момиче. В този период в руската социална мрежа „В контакте“ – така се казва, възникват групи с название на хаджтагове „Син кит“, „Море китов“, „Тихий дом“ и други. Публикуват се снимки с изрязан на ръката кит, дори видеоклип с цел превенция на самоубийства, които така и не са се случили.
С оглед осъществяване на основните дейности на Министерството на вътрешните работи, Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“ продължи установената практика за провеждане на ефективна превенция по противодействие на киберпрестъпността с всички заинтересовани институции и организации.
На 21 февруари 2017 г. от Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“ на интернет страницата www.sibercrime.bg е публикувана обща позиция по темата „Син кит“. Който иска, може да се запознае с текста, където е опровергана изнесената в интернет пространството информация и са предложени конкретни съвети към родители и потребители.
Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“ осъществява публично-частно партньорство с неправителствени организации с цел подобряване сигурността на гражданите в интернет.
Изразената позиция по темата „Син кит“ е споделена и разпространена в Националния център за безопасен интернет – safenet.bg, и гореща линия за безопасен интернет – web112.net, чрез които се извършва обмен на информация. По проблема многократно са давани интервюта и изявления пред български медии от експерти на Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“. Служители на тази дирекция продължават установената практика за провеждане на беседи и лекции сред подрастващите в учебните заведения из цялата страна по теми, касаещи безопасното използване на интернет.
Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“ осъществява част от превантивната си дейност както на официалния си сайт за борба с компютърните престъпления – споменах Ви, www.sibercrime.bg, така и във Фейсбук-страницата си, www.sibercrime.bg. Към настоящия момент в Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“ и от партньорските служби от Европейския съюз, от Русия, от САЩ не са постъпили конкретни сигнали за наличие и разпространение чрез социалните мрежи на тази игра „Син кит“.
В заключение ще обобщя, че темата „Син кит“ е преекспонирана в опит да бъде привлечено вниманието на потребителите с чисто комерсиална цел, без да е подплатена с каквито и да е конкретни доказателства и факти. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Благодаря Ви, Министър Радев.
Заповядайте за реплика, госпожо Халачева.
ТЕОДОРА ХАЛАЧЕВА (БСП за България): Благодаря Ви, госпожо Председател.
Уважаеми господин Министър, приветствам действията Ви, свързани с разрешаването на проблема и това, че успокоихте обществото и родителите, чиито притеснения съществуват.
Смятам, че при заплаха за живота на децата ни службите трябва да реагират адекватно на тази заплаха. Затова Ви поздравявам за взетите мерки. Днес над 75% от четвъртокласниците в България имат регистрации и в социалните мрежи. По изследване на УНИЦЕФ това са 220 хиляди деца на територията на Република България. Те са 10-11-годишни. Въпреки правилата за регистрация, които не позволяват те да имат профили в социалните мрежи, оказва се, че не се спазва.
Питам: кой може да контролира това и на базата на каква нормативна основа? Има ли пропуски в нашето законодателство? Съгласете се с мен, заплахите в интернет бързо могат да излязат извън релси, особено днес, когато много български родители по причини, известни на всички ни, са далече от децата си, не могат да осъществяват наблюдение и контрол над тяхното поведение в интернет пространството.
Справянето с проблема за сигурността на децата ни в киберпространството изисква реална представа и сериозен диалог. Именно затова предлагам в заседание на Комисията по въпросите на децата, младежта и спорта, на която съм член, да направим изслушване на Вас и Ваши експерти по въпроса за киберсигурността. Също така смятам, че можем да се възползваме от компетенцията на нашия еврокомисар, чийто ресор е именно киберсигурността. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Благодаря Ви, госпожо Халачева.
Имаше предложение, господин Министър – желаете ли дуплика?
МИНИСТЪР ВАЛЕНТИН РАДЕВ: Благодаря Ви за поканата. Сигурно, ако ни поканите, ще се отзовем или ще дойдем – аз споменах какво правим ние, но не очаквайте от нас да успяваме да следим всички тези регистрации на децата.
Извинете ме, че ще го кажа, няколко пъти го споменавам, но имат задължение и семействата, и учители, и възпитатели, и всички по веригата преди да се стигне до Министерството на вътрешните работи. А това, което ние конкретно правим, аз го изложих коректно пред Вас. Винаги мога да добавя, разбира се, и подробности с колегите си и ако ни поканите, с удоволствие ще дойдем да обсъждаме тази особено важна тема. Въпреки че тя не е приоритет, и това да допълня, на председателството. Там имаме други две, всъщност три теми. Едната от тях е тероризмът, другата е миграцията, а третата – сигурността на границата, но киберпрестъпността и борбата с нея е международна битка. Тя ще се води и на европейския терен, и у нас ще трябва да направим необходимото, свързани по всякакъв начин с тези системи. Така че благодаря Ви за насочеността. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Да благодарим на господин Валентин Радев – министър на вътрешните работи, за участието му в този парламентарен контрол.
Продължаваме с въпроси към Николай Нанков – министър на регионалното развитие и благоустройството. Той ще отговори на въпрос на народния представител Дора Янкова относно управление на ВиК Асоциация – Смолян.
Заповядайте, госпожо Янкова, за да зададете Вашия въпрос.
ДОРА ЯНКОВА (БСП за България): Уважаема госпожо Председател, уважаеми господин Министър, госпожи и господа народни представители! Господин Министър, моят въпрос е относно управление на ВиК Асоциация – Смолян.
На 1 май 2017 г. Комисията по енергийно и водно регулиране увеличава цената на доставката на питейната вода от 0,99 лв. без ДДС на 1,26 лв. без ДДС или 1,51 лв. с ДДС. На нас ни е известна процедурата, по която трябва да стане това. Пет месеца в избирателния ми район върви дискусия законна ли е тази такса, или не е. На всички е ясно, че законовото решение, за да се вземе решение да бъде утвърден бизнес плана от 1 януари 2017 г. до 31 декември 2021 г., е взето на 10 септември. Тоест четири месеца по-късно. А за да се увеличи цената, инициативата трябва да дойде от оператора, като преди това с местните власти се направи публичен дебат, както вчера го казахте на публично място, и както министърът изрази мнение като упълномощи, съгласно чл. 198, областния управител, който Ви представлява в тази Асоциация.
Въпросът неслучайно го зададох така: има ли нарушениe на Закона за водите? Защото в Комисията по енергийно и водно регулиране отива един протокол, който казва, че има решение за утвърждаване на бизнес плана преди месец май, а август месец е утвърден самият бизнес план.
Искам Вашия компетентен отговор, като разчитам, че тук говорим в законодателния орган, в Народното събрание. Спазва ли се Законът и как се спазва? Има ли нарушения?
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Благодаря Ви, госпожо Янкова.
Заповядайте за отговор, уважаеми господин Нанков.
МИНИСТЪР НИКОЛАЙ НАНКОВ: Уважаема госпожо Председател, дами и господа народни представители! Уважаема госпожо Янкова, бизнес планът на оператора е разгледан и подложен на гласуване на заседание на общото събрание на Асоциацията по ВиК, както Вие добре знаете, на 20 октомври 2016 г. Поради неточното отразяване в протокола на начина, по който са гласували и взели решение представителите, членовете на Асоциацията, Вие правилно споменахте, на 10 август 2017 г. се проведе ново заседание на Асоциацията за съгласуване на бизнес плана за регулаторния период от 1 януари 2017 г. до 31 декември 2021 г.
Бизнес планът на „ВиК ЕООД“ – Смолян, е одобрен от Комисията по енергийно и водно регулиране. Общо инвестициите, предвидени за периода, са на стойност 10,744 млн. лв., като от тях над 4,3 млн. лв. са за водоснабдяване, 5,1 млн. лв. за канализация и около 233 хил. лв. са за пречистване.
Утвърдените от Комисията по енергийно и водно регулиране цени за предоставянето на услуги от „ВиК ЕООД“ – Смолян, на 1 май 2017 г., без ДДС, са за доставяне на вода. Вие споменахте 1,259 лв. на куб. м.
За потребителите, които са присъединени към канализационната мрежа, цената за отвеждане на отпадъчните води е в рамките на 0,094 лв. на куб. м. За населените места с пречиствателни станции за отпадъчни води, цената за присъединяване за битови потребители е 0,527 лв. на куб. м. За промишлени и други стопански потребители – в зависимост от степента на замърсяване, е от 0,738 лв. на куб. м. до 0,319 лв., тоест 32 ст. на кубичен метър.
За доизграждане на ВиК инфраструктурата в Смолян ще се реализира Проект – дългоочакван според мен, пък и от контактите ми с жителите на област Смолян и специално на община Смолян, финансиран от Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“ С него Проект ще се постигне съответствие с директивите на Европейския съюз в областта на питейните води, отвеждането и пречистването на отпадъчните води и осигуряване на устойчивост на ВиК оператора при стопанисването и експлоатацията на ВиК системите и съоръженията, и разбира се, при предоставянето на адекватни ВиК услуги.
През месец декември 2016 г. е подписано предварително споразумение с бенефициента на Оперативната програма, а именно „ВиК – Смолян“ ЕООД и Министерството на околната среда и водите, като управляващ орган на Програмата за проекта и в момента се подготвя проектното предложение за финансиране.
През 2017 г. се очаква да се обяви процедурата за регионален инвестиционен ВиК проект за обособената територия на „ВиК“ Смолян и ВиК оператора „Водоснабдяване и канализация" ЕООД – Смолян, който да подаде проектно предложение, което ще е на стойност над 60 млн. лв. без ДДС. Съфинансирането на Проекта е включено в бизнес плана на ВиК оператора, който е съгласуван с Асоциацията по ВиК Смолян. До края на 2017 г. Асоциацията по ВиК – Смолян, следва да излезе с решение, че е съгласна ВиК операторът да кандидатства и изпълнява проекта.
И ще завърша – знам, че пресрочвам времето, така че ще отговоря по същество: Министерството не е съд, за да отговори има ли закононарушение, или не? Със сигурност в случая има административно нарушение: административно нарушение по процедурата, разписана за приемане на тези решения, за утвърждаване на бизнес плановете и заявленията за цената към тях. Да, факт е, че има административно нарушение, коригирано на заседание и с протоколирано решение на Асоциацията от месец август 2017 г. Благодаря Ви за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Благодаря Ви, министър Нанков.
Заповядайте за реплика, госпожо Янкова.
ДОРА ЯНКОВА (БСП за България): Уважаема госпожо Председател, господин Министър! Да, има нарушение, което струва много скъпо на жителите на Смолянска област – пет месеца плащат незаконно увеличена цена.
И сега аз разбирам, че сте в много деликатна ситуация, тъй като имаше преход на един министър – служебен, и сега сте Вие. Искам да разбера философията: толерира ли Министерството на регионалното развитие с фалшиви протоколи? Ще продължи ли това да подвежда КЕВР-а, Комисията по енергийно и водно регулиране, и върху цяла голяма група – 127 хиляди човека от Смолянския избирателен район, да дойдат допълнителни тежести? Ако ще идват, да идват по правилата. Тоест местните общности, към тях се обръщам, да бъдат събудени, когато се обсъждат бизнес плановете на ВиК, защото те са работодателите на ВиК.
Второ, в Закона много ясно е разписано, че преди да започне заседанието на Асоциацията – 35%, областният управител трябва да бъде надлежно упълномощен от Вас за държавната политика, която ще проведе. И след това, като приключи заседанието, областният управител трябва да Ви информира с доклад, като представител на държавата, какви решения са взети. Тоест Вие имате достатъчно голяма тежест не като съд, а да кажете с този бизнес план не да се пришпорва КЕВР с фалшиви документи, не може да се влезе в КЕВР.
Още повече че самият КЕВР прави обществено обсъждане, на което шефът на ВиК, главният секретар и секретарят на Асоциацията присъстват и казват, че всичко е окей. Подвежда се от хора, назначени от Вас – на ВиК оператора е назначен от министъра, а секретарят на Асоциацията е назначен от упълномощеното от Вас лице.
Искам да Ви помоля като министър, който спазва законите, институцията в случая да се намесите. Да се намесите и да решите с КЕВР въпроса – или да се прихванат парите, или да се върнат на хората, ако ще имаме законова държава с ред и правила. Ако ще има увеличение, да стане всичко това. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Благодаря Ви, госпожо Янкова.
Заповядайте за дуплика, министър Нанков.
МИНИСТЪР НИКОЛАЙ НАНКОВ: Благодаря, госпожо Председател.
Дами и господа народни представители, уважаема госпожо Янкова! Именно за това с промените в Закона за водите още от 2009 г., като минем през 2015 г. и стигнем до последните изменения в Закона, е създаден именно редът, за който споменахте. Вие цитирахте във вчерашния или онзи ден мои изявления каква е философията на съгласуването на бизнес плановете, изявленията за повишаване на цената на водата към тях или промяна на цената, като не винаги е със знак плюс, а понякога е със знак минус.
Асоциациите по ВиК – отварям скоба, са онзи балансьор между двата вида интерес – държавния и общинския. Държавният като глобална политика, общинското представителство на местната власт и на местната общност – по линия не само на инфрастрактурата, която се стопанисва, експлоатира, управлява от ВиК – операторите, а и по линия на договорите, които с тях се сключват с ВиК – операторите и, разбира се, на заявленията за цената към бизнес плановете.
В тази връзка аз ще се консултирам с Вас, тъй като Вие споменахте за процедура, която не е разписана в нито един норматив, между другото. Аз ще се консултирам. Предполагам, че Вие имате експертиза, с която бихте могли да ни помогнете, тъй като нормативно тя не е разписана.
Предлагам да направим същото с Комисията за енергийното и водно регулиране, за да преценим каква е тяхната позиция по случая, тъй като, ако Вие считате, че тук има не административно, а законово нарушение, бихме могли да сезираме и други органи.
Аз ще се върна малко назад във времето – преди 9 – 10 години в област Смолян…
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Нямате много време.
МИНИСТЪР НИКОЛАЙ НАНКОВ: Ако може, само две изречения, госпожо Председател?
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Добре, заповядайте.
МИНИСТЪР НИКОЛАЙ НАНКОВ: Цената на водата е на същите нива отпреди девет години. По никакъв начин в нея не са отчетени експлоатационните разходи, повишаването на минимална, на средна работна заплата в този 9-годишен период. Трябва да си дадем много добра и ясна сметка, че цената на водата в тези условия не се повишава драстично, а с индексации в рамките на 5, 6, 10 години с по 5 – 10%, с доказаните нужди от инвестиции в инфраструктурата в областта е процес, за който трябва да обясняваме на всички в българското общество, че това е дългосрочен ефект, който води единствено и само към подобряване на услугата, респективно към подобряване на инфраструктурата и ВиК системите и съоръженията. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Благодаря Ви, Министър Нанков.
Следва въпрос от народния представител Петър Кънев относно път Царево – Малко Търново от км 56+860 до км 114+0,60 с обща дължина 57 километра.
Заповядайте, уважаеми господин Кънев.
ПЕТЪР КЪНЕВ (БСП за България): Благодаря.
Уважаеми господин Министър, уважаеми колеги народни представители, уважаема госпожо Председател! Въпросът ми не е нов.
Уважаеми господин Нанков, на 17 февруари 2016 г. зададох въпрос относно лошото експлоатационно състояние на пътя Царево – Малко Търново. Оттогава, с изключение на някои много дребни изкърпвания, не са предприети никакви други сериозни мерки за подобряването му.
Пътната инфраструктура се влошава с всеки изминал ден и това създава предпоставки за пътнотранспортни произшествия. Към настоящия момент в този участък асфалтовата покривка е износена, с дупки, пукнатини, деформации и свличания. Затова отново за пореден път задавам въпроса за пътя Царево – Малко Търново, който минава през най-красивата местност Парория край Странджа. Този път е и най-пряката връзка между КПП Малко Търново и населените места по Южното Черноморие. Подобряването на инфраструктурата ще даде много сериозен тласък на туризма в съставните селища на двете общини.
С оглед гореизложеното, моля за пореден път да се отговори на следния въпрос: Предвиждате ли през 2017 – 2018 г. извършването на ремонтно-възстановителни дейности, рехабилитация или основен ремонт на пътя Царево – Малко Търново?
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Благодаря Ви, господин Кънев.
Заповядайте за отговор, господин Министър.
МИНИСТЪР НИКОЛАЙ НАНКОВ: Уважаема госпожо Председател, дами и господа народни представители, уважаеми господин Кънев! Второкласен път 2-99 Бургас – Маринка – Созопол – Приморско – Царево – Малко Търново, с дължина 111.1 км е част от републиканската пътна мрежа на територията единствено и само на Бургаска област. В участъка Царево – Граматиково – Малко Търново от км 58 до 114.1 основен ремонт не е правен повече от 40 години, поради което асфалтовата настилка е не просто износена, а е силно амортизирана и в много лошо състояние.
Трайно подобрение на технико-експлоатационното състояние на пътя може да се постигне с неговата пълна рехабилитация – не с текущ ремонт и поддръжка, затова правилно формулирахте въпроса, за която е необходима предварителна експертна оценка, понеже няма наличен технически проект. Следил съм и прегледах всички отговори на Ваши въпроси дотук – понастоящем няма наличен технически или работен проект, тоест инвестиционен проект. Необходимите средства в размер на 19,6 млн. лв. са индикативни, но са реалистични.
Споменах, че към момента за обекта няма изработен инвестиционен проект. За успокоение обаче Агенцията, а и след разговори, защото преди два месеца бях в Бургас с народните представители Бойчев, Василева, също и с Вас, през 2017 г. включихме и предложихме за проектиране участъка от 58 до 114 км, за да имаме необходимата техническа документация. Това е първата стъпка за цялостното завършване на обекта.
Предвид значението на пътя за осигуряването на удобен транспорт за жителите на района, но в по-голяма степен за осигуряване на удобен и улеснен транспорт за туристите по нашето Южно Черноморие, тоест един уникален от природо-географска и историко-географска гледна точка край – Странджанския, ще се търсят възможности за финансирането чрез включването му в ремонтната програма през 2018 г., след като набавим всички необходими разрешителни и се изготви техническият проект, за който споменах.
Междувременно, с оглед осигуряване проходимостта на пътя и безопасността на движението, за пътната отсечка се полагат грижи в рамките на разполагаемия финансов ресурс – програмата „Текущ ремонт и поддържане“ на Агенция „Пътна инфраструктура“, като през последните две години са извършвани ремонтни дейности на обща стойност малко над 100 хил. лв. с ДДС.
Няма да ги изчитам, но те са: земни работи, почистване на земни окопи, палиативни мерки, колкото да поддържат пътя в годно експлоатационно състояние. Аз споменах за това – текущ ремонт и поддръжка на път, неремонтиран повече от 40 години, е палиативно решение. Глобалното решение ще се случи след изготвянето на проекта, след детайлни количествено-стойностни сметки, след издаването на строително разрешение и след реализацията му – в рамките на 2018 г. Благодаря Ви за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Благодаря Ви, министър Нанков.
Уважаеми господин Кънев, заповядайте за реплика.
ПЕТЪР КЪНЕВ (БСП за България): Господин Министър, доста оптимистично звучите. Дано не се наложи догодина по същото време да задавам същия въпрос!
Мисля, че спокойно една година е достатъчно време не само да се направи предпроектното проектиране и самото проектиране, да се извадят разрешителните, но и да се започне работа по пътя.
Това, че пътят бил в годно експлоатационно състояние, като минете там, ако имате пломби, ще останете без тях.
Сега искам малко по-различно да подходя в рамките на оставащите минута и 30 секунди. Чудя се как да Ви мотивирам действително да намерите възможности и средства най-красивата планина бих казал, така наречената „свещена гръко-тракийска планина Странджа“, с обща площ от над 10 хил. кв. км, имам предвид и в българската, и в турската част, да я отворим за туристите по нашето Черноморие.
Малко нестандартно сега ще подходя, но, първо, това е единствената европейска планина, от която извират реки, които се вливат в три морета – Черно, Мраморно и Егейско.
Второ, това е планина с изключително, невероятно геоложко и биологично разнообразие. Древни медно-рудни находища, първата металургия в света.
Трето, тя е много сложна като релеф. На пръв поглед релефът е полиграф, но с много трудно проходими местности, много речни долини, със 120 извора, 74 пещери.
Прочутият парк „Странджа“, прочул се не само покрай „Корал“ и покрай строителствата, но и че това са 1 млн. 160 хил. дка невероятна планина с над 200-годишна гора, с над 1300 вида растения, от които 70 виреят само там.
Честно да Ви кажа, като добавим и културно-историческото наследство, прочутата местност Мишкова нива, добавим нестинарството, добавим най-голямото струпване на долмени в България, чудя се как да Ви мотивирам – пак казвам, че подхождам нестандартно, да положите усилия за него, защото този път е изключително важен. Той е важен не само за местното население, за всички е важен. Този път не е партиен. Поставям въпрос, Вие сте третият министър. Дано не стигнем до там, че догодина на четвърти министър да поставям този въпрос!
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Съжалявам, но Времето Ви се изчерпи.
ПЕТЪР КЪНЕВ: И още един път: разчитам!
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Това беше репликата и аргументите на господин Кънев.
Заповядайте, уважаеми министър Нанков.
МИНИСТЪР НИКОЛАЙ НАНКОВ: Благодаря, госпожо Председател.
Дами и господа народни представители, уважаеми господин Кънев! Запознат съм, че сте народен представител от Бургаски избирателен район.
Ако попитаме господин Гьоков, господин Ерменков и всички народни представители от Коалиция „БСП за България“, всеки един от Вас би могъл да изброи уникални и природо-географски, и социално-икономически характеристики на своя избирателен район, като условия за развитие на туризма, условия понякога за правене на бизнес.
Да, разбирам патоса, с който говорите. Споменах каква е необходимата сума за ремонта. Споменах, че поне през 2017 г. реално стартираха дейности, не предпроектни проучвания, а техническо проектиране.
Ако караме по логиката на текущия ремонт, споменах какви средства са влагани към момента. Там не е необходимо проектиране, не са необходими процедурите съгласно Закона за устройство на територията, но няма да решим отново проблема.
ПЕТЪР КЪНЕВ (БСП за България, от място): Кажете 2018 г.!
МИНИСТЪР НИКОЛАЙ НАНКОВ: Останете с надеждата си! (Реплики от народния представител Петър Кънев.) Останете! Аз съм убеден, че ще удовлетворим и ще изпълним очакванията Ви.
А дали догодина ще задавате въпроса на следващ министър, 2018 г. пътят няма да стане. Пътят ще стартира с реализацията си. Другото са предположения и хипотези. Да сме живи и здрави! Всичко най-хубаво! Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин Министър!
Следващият въпрос е от народния представител Георги Гьоков относно неотложна необходимост от извършване на основен ремонт на част от Републикански път III-5031 Опан – Гълъбово, в регулацията на град Гълъбово.
Заповядайте, господин Гьоков.
ГЕОРГИ ГЬОКОВ (БСП за България): Уважаема госпожо Председател, уважаеми господин Министър, уважаеми народни представители! Продължаваме със серията въпроси, господин Министър, за пътищата. При тази пътна мрежа няма как да бъде друг начин. Този път въпросът е за Старозагорска област, не от Бургаска област. Питам Ви за един път, за който, откакто вече четвърта година съм народен представител, задавам въпроса за ремонта му за пети пореден път на трети пореден министър. Досега не съм получил адекватен отговор, а единственият адекватен отговор е: ще направим ремонт на пътя.
Оставете отговорите на въпросите, но хората, които живеят там, са отчаяни. Става въпрос за Републикански път III-5031, който е третокласен път, част от Републиканската пътна мрежа на България, преминава изцяло на територията на Старозагорска област. Дължината му е 17 километра. Няма да обяснявам къде е пътят, хората го знаят, знаете го и Вие.
През 2009 г. на този път Опан – Гълъбово е започната рехабилитация, но тя остава недовършена, тъй като не е положен износноустойчивият асфалтов слой. Днес пътят се руши и в най-скоро време ще се наложи отново да му се прави скъпоструващ ремонт. Както е ясно от въпроса ми, вече не питам за ремонт на целия път, който, както казах, е 17 километра, а само за ремонт на част от него, която преминава в регулацията на град Гълъбово, по част от бул. „Република“, ул. „Детелина“ и ул. „Цар Симеон Велики“, чиято обща дължина е километър и шестстотин метра.
През 2011 г. със собствени средства община Гълъбово извършва част от необходимия ремонт по трасето на бул. „Република“ с дължина около триста метра, но останалите километър и триста метра са в окаяно състояние и експлоатационното му състояние е толкова лошо, че има дори участъци, на които липсва каквато и да е настилка. Някои от тези участъци не се различават по нищо от полски път. Ремонт там не е правен повече от двадесет и пет години. Това е причината на практика да няма връзка между двата републикански пътя: Гълъбово – Опан – Стара Загора, и Симеоновград – Гълъбово – Раднево – Стара Загора.
Кога предвиждате да бъде извършен така необходимият неотложен, основен ремонт на този участък от Републиканския път в регулацията на град Гълъбово? Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря Ви, господин Гьоков.
Господин Министър, заповядайте за отговор.
МИНИСТЪР НИКОЛАЙ НАНКОВ: Уважаема госпожо Председател, дами и господа народни представители! Уважаеми господин Гьоков, поредният въпрос от Ваша страна за пътна инфраструктура в Стара Загора. Още на предишни такива уточнихме, че Стара Загора все пак от гледна точка на републиканската пътна инфраструктура стои, доста от нейното качество, разбира се, изградено с поддръжка е доста по-добре в сравнение дори със съседни области, но пък в сравнение с всички области от Северна България…
Ще отговоря на конкретния въпрос, който Вие от четири години задавате като народен представител. Аз може би, като се върна и на предишния отговор на господин Кънев, четири години като министър пък ще Ви отговоря малко по-конкретно и настина с изпълнени ангажименти относно настоящия път, но няколко думи и за него.
Агенцията, разбира се, отчита неговото незадоволително състояние, най-вече на отсечката с дължина километър и шестстотин метра в регулацията на град Гълъбово.
Участъците от път III-5031 в чертите на град Гълъбово, нуждаещи се от ремонт, са от км 16+100 до км 16+200 и от км 16+600 до км 18+300.
Агенция „Пътна инфраструктура“ полага грижи за пътната мрежа на територията на област Стара Загора в рамките на одобрения бюджет. През 2017 г. на третокласния път са вложени общо 65 168 лева, от които 49 312 лева за частичен ремонт на настилката и за косене в най-критичните участъци и 15 856 лева са за полагане на маркировка в този участък, който споменах.
Републиканските пътища на територията на област Стара Загора са с обща дължина от над 880 километра. През тази година на територията на областта за пътищата I-ви, II-ри и III-ти клас за дейности по текущ ремонт и поддръжка са изразходвани 1 549 000 лв. с ДДС, което е два пъти повече в сравнение с отпуснатите средства през 2016 г. За полагане на хоризонтална маркировка са вложени още 255 хиляди лева с ДДС. Изпълнени са дейности за възстановяване и подмяна на пътни знаци на стойност 123 хиляди лева.
Особено внимание се обръща на пътната безопасност. За първите осем месеца на 2017 г. по договор за доставка и монтаж на ограничителни системи по Републиканската пътна мрежа, така наречените „мантинели“ на пътищата I-ви, II-ри и III-ти клас, автомагистрала „Тракия“, автомагистрала „Марица“, на територията на област Стара Загора, са вложени почти 500 хиляди лева с ДДС, от които 231 хиляди лева са за възстановяване на ограничителни системи, деформирани от ПТП-та, и 248 хиляди лева са за обезопасяване на портални рамки и указателни табели на автомагистрала „Тракия“.
Не трябва да забравяме, че бяха изградени в рамките на тази година за четиридесет и пет дни две допълнителни връзки на пътен възел „Плодовитово“, с които се осигурява връзката на автомагистрали „Тракия“ и „Марица“ от Бургас, Свиленград и общините Първомай, Чирпан и Братя Даскалови. Съоръжението улеснява значително шофьорите и спестява над четиридесет километра на пътуващите.
След приключване на активния летен сезон се предвижда извършване на основен ремонт на най-компрометираните участъци от автомагистрала „Тракия“. Надяваме се да започне в рамките на няколко дни.
С цел подобряване експлоатационното състояние на участък от път II-55 Велико Търново – Гурково в регулацията на гр. Гурково, Агенцията е включила обекта в списъка с отсечки за целево финансиране, това е така нареченият „обход“ на Гурково. По експертна оценка са нужни около 4 милиона лева, така че в рамките на разполагаемия ресурс, с който Агенцията разполага, което за Стара Загора в рамките на 2017 г. не е достатъчно, но е изключително на фона на разпределения ресурс по останалите области. За път III-5031 ще се търсят възможности за включването им в строителната програма през 2018 –2019 г. след въвеждането на тол таксите. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря Ви, уважаеми господин Министър!
Господин Гьоков – за реплика.
ГЕОРГИ ГЬОКОВ (БСП за България): Благодаря госпожо Председател!
Уважаема госпожо Председател, уважаеми господин Министър! Аз съм наясно с всичко, което казахте. Този отговор, който ми дадохте, спокойно можете да го кажете и за следващия ми въпрос, защото той пак е за такъв път, само че при този въпрос е смешно, че се води кореспонденция, задават се парламентарни въпроси и прочие вече четири – пет години за един километър и триста метра в регулацията на един български град, който е в едно изключително окаяно състояние, ремонт не му е правен повече от двадесет и пет години.
Знаете ли господин Министър, хората в град Гълъбово, който е един малък, но кокетен и уреден град, като цяло не знаят, че тези части от бул. „Република“, ул. „Детелина“, ул. „Цар Симеон Велики“ са собственост на държавата, а не на общината и корят и псуват кмета и общинското ръководство, а те дори нямат право да харчат общински пари за ремонта му, защото той не е тяхна собственост. Кметът и общинското ръководство са читави и устойчиви и хората ги избират вече четвърти мандат. Така че господин министър, започвам да си мисля, че умишлено не се извършва този ремонт, за да се руши доверието в кмета и общинското ръководство на община Гълъбово, които определено не са от управляващата политическа сила. Дано не съм прав, но какво друго да мисля, когато става въпрос за километър и триста метра път. Даже мога да Ви кажа, че госпожа Павлова, в качеството си на кандидат за народен представител от Двадесет и седми многомандатен избирателен район – Стара Загора, на Парламентарните избори през 2014 г. обеща ремонта и хората дълго време бяха в очакване, но уви, обещанието не е като изпълняването на обещанията. Нали я знаете приказката „Никой не може да ти даде това, което мога да ти обещая аз“.
Така стоят нещата господин Министър, с този път. Километър и триста метра няма да спра да го повтарям, защото това е смешна дължина на път, години наред, молби, обещания, неизпълняване на обещанията и не знам, сега сигурно хората гледат и пак няма да разберат кога този път ще бъде направен. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин Гьоков!
Господин Министър, заповядайте за дуплика.
МИНИСТЪР НИКОЛАЙ НАНКОВ: Благодаря Ви, госпожо Председател.
Дами и господа народни представители! Уважаеми господин Гьоков, един път е километър и 300 метра, друг е 30 километра, трети е 40. Какво да Ви кажа? Говорейки за обход и малко на брой линейни километри, приоритизирахме през 2017 г. в рамките на тези четири месеца и на база на ресурса, с който разполагаме, ще направим обхода на Гурково. Нали не очаквате да сблъскаме приоритетите и нуждите на отделните общини в областта и на отделните републикански пътища в областта? Тъй като тук и Вие трябва да си признаете за трафика, който преминава през обхода на Гурково, все пак второкласен път, свързващ Северна с Южна България през прохода Хаинбоаз като изключително важна и неотложна задача, която стои пред Агенция „Пътна инфраструктура“.
Аз няма да връщам времето назад относно въпроси и отговори. Един километър и 300 м и ресурсът, който е необходим, не са в онези милиони, за които коментираме, с които се извършва рехабилитацията на останалите пътни отсечки в област Стара Загора. Имате все пак и три пътя по „Региони в растеж“, включени във Вашата област. Както и Вие казвате, читавите кметове, без значение от коя политическа сила, имат възможност, нормативно регламентирана, чрез споразумение с Агенция „Пътна инфраструктура“ да осъществяват текущия ремонт и поддръжка на републиканските пътища в рамките на населените места. Така че не знам читавият кмет на община Гълъбово защо не се е възползвал от тази си възможност. Ще му препоръчаме, ще го информираме, ще му дадем указания, както правят други, може би не толкова читави кметове, но пък те са доста по-добри стопани в рамките на землището на своите общини – било то на републикански или на общински пътища. Факт е, че недостигът на финансиране в пътния сектор и дефицитът на годишна база са в рамките на три пъти повече от разполагаемия бюджет на Агенцията.
Мисля, че следващата година, след внедряването на тол таксата, тези въпроси, по-скоро тези теми, ще се задават и ще се преекспонират по съвсем друг начин. Аз няма да имам въобще и моралното право тогава да Ви отговарям, че ресурс, че средства няма налични. Напротив, тогава ще си говорим за други приоритети в областта на пътната поддръжка и на пътното строителство. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин Министър.
Следващият въпрос е отново от народния представител Георги Гьоков относно необходимост от основен ремонт на третокласен път III-5504 – част от републиканската пътна мрежа, преминаващ изцяло по територията на Старозагорска област, община Гълъбово.
Заповядайте, господин Гьоков.
ГЕОРГИ ГЬОКОВ (БСП за България): Уважаема госпожо Председател, уважаеми господин Министър, уважаеми народни представители! Това е пак път от Старозагорска област, пак от Гълъбовска община, може би да препоръчаме на кмета и този път да оправи, защото държавата явно не си върши работа.
Пътят е III-5504 – третокласен, част от републиканската пътна мрежа, а не от общинската пътна мрежа, преминаващ изцяло на територията на Старозагорска област, община Гълъбово, 16 км и 800 м. Засяга Искрица, Медникарово, Обручище и в източната част на град Гълъбово, в непосредствена близост до ТЕЦ „Марица изток 1“, „Брикел“ се свързва с републиканския път III-5504.
Този път е в изключително лошо експлоатационно състояние, най-вече с множество неравности и напуквания на отделни места и пропадане в асфалтовата настилка, и с влошено и нарушено отводняване. През месец февруари тази година е извършено частично изкърпване със студена асфалтова смес на най-опасните дупки от настилката от село Медникарово до път III 5504. През месец май са изкърпени още 1300 кв. м с горещ асфалт.
Многократно е извършвано изкърпване на настилката и въпреки че това вече е технологично невъзможно, предвид появилите се деформации, продължава да се извършва и да се хвърлят пари на вятъра. Необходим е основен ремонт. Този път е единствената връзка на хората от изброените села с общинския и областния центрове и назрява сериозно недоволство, има опасност от гражданско неподчинение.
Излишно е да казвам, че пътят е от изключителна важност за комуникациите между мините и тецовете в комплекса „Мини Марица изток“, защото по тези пътища се превозва работната ръка.
Уважаеми господин Министър, в тази връзка да ми предоставите актуална информация за състоянието на този третокласен път и да ми отговорите на въпроса: кога предвиждате да бъде извършен необходимият неотложен основен ремонт на този път? Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин Гьоков.
Господин Министър, заповядайте за отговор.
МИНИСТЪР НИКОЛАЙ НАНКОВ: Уважаема госпожо Председател, дами и господа народни представители! Уважаеми господин Гьоков, не преиначавайте думите ми. Не карам общинските власти да рехабилитират. (Реплика от народния представител Георги Гьоков.) В рамките на населените места има такава възможност, за която Агенция „Пътна инфраструктура“ заплаща съответните суми по поддръжката. Вие знаете процедурата. Ако не я знаете, да я обясня и на Вас по-подробно, и на представители на местната власт. Ще им изпратя един ангажимент, указателно писмо как да процедират, ако искат съответно да сключат такъв споразумителен протокол с Агенция „Пътна инфраструктура“ за републикански пътища – подчертавам – само в рамките на населените места.
Конкретно по този въпрос. Републикански път III-5504 Искрица – Медникарово – Обручище, с дължина 15,7 километра е в незадоволително експлоатационно състояние, поради това че не е направен ремонт от изграждането му през 1976 г. Тук мога да засегнем и друга тема, но може би в дупликата.
Агенция „Пътна инфраструктура“ полага грижи за пътната мрежа на територията на област Стара Загора в рамките на одобрения бюджет. През 2017 г. по линия на програмата за текущ ремонт и поддържане са вложени 41 хил. лв. за частичен ремонт на настилката и за косене в най-критичните участъци, а за полагане на маркировка – 11 хил. лв. Общо до този момент, споменах и в отговора на предния въпрос, в област Стара Загора по всичките дейности, свързани с текущия ремонт и поддръжка – почти 2 млн. лв. с ДДС.
Състоянието на пътната инфраструктура ще се подобри със стартирането на двата проекта по Оперативна програма „Региони в растеж“: лот 1 „Път II-57 Стара Загора – Раднево с обща дължина 38,919 км“ и лот 19 „Път III-663 Чирпан – Зетьово – Димитровград – Сунгурларе с обща дължина 15,220 км в област Стара Загора“.
Средствата, с които разполага Агенция „Пътна инфраструктура“ за поддържане на републиканските пътища в добро експлоатационно състояние и за изпълнението на основен ремонт и съпътстващите го дейности, са многократно по-малко от необходимите средства и това ограничава броя на обектите, които Агенцията би могла да включва в инвестиционната си програма за изпълнение в рамките на една календарна година. Хроничният недостиг на средства налага приоритизиране на пътните отсечки, разумно разходване на средствата и максимален ефект при реализацията на ремонтната ни програма.
Разбира се, за да решим проблемите, които Вие задавате през парламентарните си въпроси в рамките няколко месеца, в рамките на тези четири години, в които сте народен представител, мисля, че дават резултат. Дават резултат, доколкото основната и глобална цел като приоритет в пътния сектор вече се вижда финалната права от процедурна гледна точка, а именно въвеждането на тол системата. Колкото и пъти да съм отговарял от тази трибуна, пък и не само от нея, но това е най-високата трибуна в страната, тя няма да е панацея на всички проблеми в пътния сектор, но пък през средствата, които ще се генерират от смесената тол система за тежкотоварни и електронни винетки за леки автомобили, ще се генерира необходимият ресурс, който ще отговаря на потребностите в почти 100% измерение на пътния сектор и като ремонт, поддръжка, и като строителство на нови пътни отсечки. (Председателят дава сигнал, че времето е изтекло.) Така че спокойно след въвеждането на тол системата през 2018 г. тези пътни отсечки, а и десетки други, ще бъдат включени в инвестиционната програма на Агенция „Пътна инфраструктура“ и тогава няма да чакаме нито европейско, нито заемно финансиране, нито целево финансиране от републиканския бюджет през постановление на Министерския съвет. Да, ето конкретният отговор: след въвеждане на тол системата, и мисля, че с това изчерпвам отговора си. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин Министър.
Господин Гьоков – за реплика, заповядайте.
ГЕОРГИ ГЬОКОВ (БСП за България): Уважаема госпожо Председател, уважаеми господин Министър, уважаеми народни представители! Господин Министър, пак с тези тол такси, вярно, че очаквате един милиард лева приходи от тях, ама като гледам, че за всички пътища обяснявате с тях ремонта им, вече започва да ми става смешно, защото едва ли за ремонтите на тези третокласни пътища, дето са Ви задали всички народни представители от началото на мандата досега, ще имат фирмите изпълнителки капацитет да ги изпълнят за една, че даже и за две години. Да не забравяте обаче обещанията, защото предполагам, че от догодина, като въведат тол таксите, ще трябва да изпълняваме обещанията. Виждам, че правителството се готви да ни управлява четири години – един дълъг период, така че ще има време и да видим дали ще имате воля да ремонтирате тези пътища след въвеждане на тол таксите и постъпленията от тях.
Впрочем от началото на мандата съм Ви задал въпроси в парламентарния контрол пет пъти за Старозагорска област, въпреки че имам подготвени въпроси за още поне 10 от община Гурково, Раднево, Опан и Николаево, и къде ли още не. Обаче си задавам въпроса: какъв е смисълът да Ви задавам тези въпроси за пътищата, когато отговорът е все един и същ и даже не ги приоритизирате кой е по-напред и кой е по-назад във Вашата класация?
Между другото, казахте, че сега ремонтирате пътя Гурково. Там също има недоволства, защото го ремонтирате до един участък, а нататък не го ремонтирате, аз ще Ви задам и този въпрос. Говорите за Стара Загора – Раднево, един път, който вече за втора година влиза в плановете на Агенция „Пътна инфраструктура“, но не се случва. За Чирпан – Зетьово – Димитровград – също.
Имате ли статистика колко от отправените към Вас въпроси в парламентарния контрол са за пътища и колко метра от републиканската мрежа представляват? И колко километра са тези, които изискват незабавен ремонт?
Искам да Ви кажа, че хората, които дойдоха в приемната и ме питаха за този път, казват, че вече ремонтите на последния път, за който говорим, се извършват от двама човека с една „Лада“ с ремарке, от което разсипват асфалт и го трамбоват с лопатите. (Председателят дава сигнал, че времето е изтекло.) Свършвам, госпожо Председател. Толкова ефективни са тези ремонти, че няма смисъл да се хвърлят пари за тях.
Ще ми позволите едно последно изречение. Тъй като Ви обещах всеки път, когато Ви задавам въпрос за ремонт на пътища да Ви казвам по една приказка, която си говорят българите. Този път приказката е: пътищата в България не били лоши, а умни, имали способността да регулират скоростта, а това никъде в света и в Европа още не е постигнато. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, господин Гьоков.
Господин Министър, заповядайте за дуплика.
МИНИСТЪР НИКОЛАЙ НАНКОВ: Благодаря, госпожо Председател.
Дами и господа народни представители, многоуважаеми господин Гьоков! Да бяхте взели да измислите и Вие вариант за генериране на достатъчен ресурс от държавата по справедлив модел, за да може наистина да се поддържа в добро задоволително състояние републиканската пътна мрежа. А не четири години да задавате въпрос. В рамките на тези четири години и управлявахте, и бавехте процеса за внедряване на тол таксата, и не намерихте нито едно дългосрочно решение. Приказки, приказки и приказки!
В рамките на тези 40 години откакто пътят е построен, той нито веднъж не е рехабилитиран основно. Не очаквате за два месеца да рехабилитираме всичките пътища в Стара Загора, камо ли с наличния ресурс. Не слушате какво отговарям на Вашите въпроси. Преди малко споменах за приоритизация на пътната инфраструктура, специално в област Стара Загора. Преди малко отговорих – приоритетен обход град Гурково, че е приоритетен като пътна отсечка в сравнение с пътя, който споменахте в рамките на населеното място – град Гълъбово, от един километър и триста метра. Така че разбирам патоса, тъй като Вашите избиратели идват във Вашите приемни и Ви гледат, но поне слушайте какво Ви отговарям.
Аз знам, че имате подготвени, заучени реплики, което е нормално, но наистина опитвам се, Вие сте интелигентен човек, осъзнайте това, че с 300 млн. лв. на годишна база, колкото и качествено и ефективно да се разходва, каквито и приоритети да води държавата, пътищата, няма да се оправят още 40 години, за които ми задавате въпроси, затова нашият основен приоритет в рамките на стартирането на този мандат – ние ще го въведем като инструмент, утре ще дойдете и Вие на власт, ще имате един готов инструмент с необходимите средства, които Вие ще разходвате за тези пътища. Така малко, както се казва, осъзнавайте, че нито с магическа пръчка може да се подобри винетният модел. Винаги сме споменавали, че е порочен. Винетният модел не е справедлив и затова винаги в европейските държави, не само в европейските, дори в източноевропейските, не само в западноевропейските е разглеждан като един преходен модел за преминаването към обективното, адекватното, справедливото таксуване за преминаваме през републиканските пътища, именно тол таксите. Така че може да се подигравате, че говоря за тол такси, но след година, година и половина...
А между другото, относно капацитета на строителните фирми, благодаря Ви, че ме подсещате, днес имахме среща с ръководството на Камарата на строителите по този въпрос. Тъй като вече правим разчети за генериране на ресурс от 2018 г., 2019 г. нататък. Да не стане като с други инфраструктурни инвестиционни програми в наши правителства да не изпитат съответно колегите строители дефицит и на кадри, и на техника, тъй като предстои в пътния сектор особено строителство от 2019 г. нататък. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин Нанков.
Следващ въпрос от народния представител Красимир Янков относно ВиК Добрич АД.
Заповядайте, господин Янков.
КРАСИМИР ЯНКОВ (БСП за България): Уважаема госпожо Председател, дами и господа народни представители, уважаеми господин Министър! Въпросът ми за състоянието на ВиК Добрич – Акционерно дружество е от 19 юли. В периода от тези два месеца до Вашия отговор разбирам че е сменен управителят на дружеството. Това, което искам да отговорите на този парламентарен контрол, е изключително важно и смятам, че гражданите на Добрич – тези, които ползват услугата на ВиК Добрич АД, се интересуват, а то е: какво е финансовото състояние на дружеството и какви мерки предприема ръководството на дружеството и Министерството на регионалното развитие и благоустройството за подобряване услугите, предоставени на клиентите на ВиК Добрич?
Очаквам от Вас да направите паралел и сравнение с предходни години, като Ви акцентирам върху задълженията на дружеството към НАП, НОИ, Здравноосигурителната каса, Басейнова дирекция и доставчици, включително и за електрическа енергия от 2014 г. до днешен ден. Като по моя информация в сравнение с 2014 г. средносписъчният състав на заетите в дружеството се е увеличил. Какво е наложило увеличаването на персонала и това довело ли е до по-качествена услуга, която се предоставя на ползвателите на ВиК - Добрич?
Смятам, че е необходимо да уточните в отговора дали се увеличават задълженията на дружеството за този период от три години и каква е причината, и дали е осъществяван контрол от собственика, в лицето на принципала – ВиК – Бургас, и Министерството на регионалното развитие и благоустройството? Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин Янков.
Господин Министър, заповядайте за отговор.
МИНИСТЪР НИКОЛАЙ НАНКОВ: Благодаря Ви, госпожо Председател.
Уважаеми дами и господа народни представители! Уважаеми господин Янков, аз се ангажирам в писмена форма да Ви предоставя много по-подробна информация, тъй като не три часа и тридесет и три минути, може би три часа и тридесет и три минути няма да ми стигнат да отговоря на половината от Вашите въпроси.
ВиК – Добрич, е търговско дружество от 75,4%. Тя продължава да участва и в капитала и 24,6 на ВиК Бургас. Вие знаете от страна на Министерството, дружеството е обект на постоянни наблюдения по отношение на производствено-техническите и финансово-икономическото му състояние. Същото е сред най-проблемните в сектора – най-проблемното не сред, а най-проблемното в сектора, като затрудненията в дейността му са с целогодишен характер. Стартираме от далечната 1998 г.
След тяхното спиране през 80-те години на миналия век Дружеството разчита на държавни дотации, знаете, при самото създаване и функциониране на инфраструктурата, помпажна вода, помпи. След тяхното спиране на държавните дотации в началото на 90-те години задълженията постепенно нарастват по обективен факт.
В средносрочен план за последните пет години може да се обоснове снижаване в нормата на загубите, като счетоводно Дружеството е отчело нулев оперативен резултат само за финансовата 2015 г. При анализа на причините, обясняващи това състояние, следва да се вземат под внимание няколко обстоятелства: добивът на вода, споменах изцяло, чрез помпажен способ със значителен разход на електроенергия.
На второ място загубите на вода са от порядъка на 85%. В това отношение дружеството е рекордьор в негативен аспект. Те се дължат на лошото състояние на прилежащата инфраструктура – най-вече водопроводната мрежа, която е публично държавна и общинска собственост.
На следващо място, коефициентът на събираемост на вземанията е нисък – от порядъка на 70% до 86% средно за сектора. Без значение кой мениджърски състав, управленски е поел дружеството през последните 15 години, задълженията и към физически лица, жители на общината или на общините в областта, и към юридически лица и вземанията са били наистина много по-трагични от тези в сектора. Дружеството е било със слаб мениджмънт, изключая всички онези обстоятелства, които споменах в последните наистина повече от 10 години.
Мога да Ви уверя, че от страна на ръководството на Министерството е налице необходимата инициатива да се подкрепят всички мерки, предприемани във ВиК - Добрич, чиято цел е генериране на необходимите приходи, собствен паричен поток за ритмичното обслужване на задълженията към кредитори и доставчици и подобряване на предоставяните услуги.
Част от мерките включват:
Отписване на дълг от 11,5 млн. лв. през 2015 г., като е увеличено държавното участие в капитала и е приет нов съдружник – в случая с ВиК Бургас.
През 2016 г. е откупен и просрочен дълг на дружеството за ел. енергия към „Енергийна финансова група" АД чрез договор за цесия в размер на 7,5 млн. лв. Мога да кажа някои неща – легализирахме пазара на дружеството, не само то купува и то на доста по-скъпи цени, но ще спомена и за този парадокс.
Също през 2016 г. е подписан 15-годишен договор между Асоциацията по ВиК и ВиК -Добрич. Той включва поддържане, стопанисване и експлоатация на ВиК системите и съоръженията, както и предоставяне на услуги за населението на обособената територия с обхват общини Добрич, Балчик, Каварна, Шабла, Генерал Тошево, Тервел и Крушари.
Разработен и представен за одобряване в КЕВР е бизнес планът на ВиК оператора за новия регулаторен период.
Въпреки посочените мерки и предвидения минимален ръст на цените на ВиК услугата следва да е ясно, че те няма да осигурят на дружеството пълно покритие на разходите и обезпечаване на значими средства за инвестиции и подмяна на амортизираната инфраструктура. Причината за това е прагът на социалната поносимост на цените, с който всяко дружество от сектора следва да се съобразява – 2,5% спрямо гласуваните промени в Закона за водите от 2015 г.
Ще продължа наистина, ако позволите, в дупликата да дам още няколко факти и цифри – за персонала трябва да кажа как се е движил в годините, и за някои от действията, които сме предприели с новите договори на новото ръководство на дружеството. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, господин Министър.
Господин Янков, заповядайте за реплика.
КРАСИМИР ЯНКОВ (БСП за България): Уважаема госпожо Председател, господин Министър! Очаквам да кажете подробно в какъв срок ще предоставите чрез мен на обществеността в Добрич състоянието като констатация и развитие в последните години? Вие сам заявихте от трибуната, че загубите на самото дружество са изключително големи. Очаквам в дупликата да развиете дали тези загуби не са компенсирани с увеличение на персонала, тъй като моята информация е, че средносписъчният състав е увеличен. Вероятно слабият мениджмънт на Дружеството – такъв, какъвто Вие го оценявате за предишни периоди, ще компенсирате с Вашето решение за нов мениджмънт. Заставайки зад промяната в ръководството на Дружеството, с оглед на това, че сте назначили и човек, който е от бранша, с натрупан опит, то Вие гарантирате ли на гражданите, които ползват услугата на ВиК – Добрич, че занапред дружеството ще се стабилизира, ще се предприемат конкретни мерки за намаляване на загубите, включително и намаляване на цената на водата, предоставена от него? Знаете ли каква е цената на водата? Знаете ли, че е най-високата? Сравнете я с цената, която плащат други граждани на Република България от други оператори. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин Янков.
За дуплика – господин Министър, заповядайте.
МИНИСТЪР НИКОЛАЙ НАНКОВ: Благодаря, госпожо Председател.
Дами и господа народни представители, уважаеми господин Янков. Проблемите сме ги наследили още от 80-те години, но с лошия мениджмънт в последните 15 години сме стигнали до това наистина трагично състояние – с над 30 милиона задължение на Дружеството. Средносписъчният брой на персонала в последните десет години спрямо 2007 г. е нараснал без да сме подобрили по никакъв начин качеството на услугата. Факт. Именно в унисон с Вашите съждения, не сте ми бил консултант, между другото, в договорите с новото ръководство сме изложили, именно за първи път във ВиК сектора, постигането на оперативни цели, и то в много кратък период – шестмесечен такъв. Тоест, ако ръководството на дружеството не изпълнява поетите ангажименти като оперативни резултати в рамките на шестмесечен срок, ще се търсят други варианти и други решения за мениджърския състав на дружеството.
Мисля, че това е една добра стъпка.
Говорейки специално да намаляване цената на водата, досега всички експерти, занимавали се по темата „ВиК – Добрич“, специално външни, тъй като вътрешните, тоест хората от региона, занимавали се с ВиК – Добрич в една или друга степен са целели други интереси, споменах преди малко една интересна цифра, да кажем, по интереси, тези огромни несъбираеми вземания, което ВиК – Добрич, е отново рекордьор в негативната класация на страната – има.
През дружеството спокойно мога да заявя, че се е правило немалко политика, а малко експертиза. В последните двадесет години – тогава се смениха много правителства, и мисля, че е крайно време ВиК – Добрич, по пътя на добрия мениджмънт да започне да оздравява и финансовото, и функционалното си състояние. Все пак говорим и за реализирането на немалък обем от проекти – и в абсолютни измерения, и като покритие на територията от областта, които в малка или по-голяма степен, ще решат проблемите на ВиК дружеството, големият воден цикъл на Добрич.
Предстои и реализирането на втори проект с бенефициент ВиК – Добрич, който ще насочим и към енергийна ефективност.
За помпажната вода, а именно това – цената на водата, която споменахте, е най-скъпа в страната, жителите на Добричка област консумират най-скъпата вода, мерките за решаването на този проблем и за нас, като ръководство на Министерството, минават през одобряване на енергийната ефективност, на енергийните характеристики на помпажната станция, на помпените станции.
Другият глобален проблем – водозагубата, която споменах, всички тези параметри са заложени в договорите за управление на новия мениджърски състав. В рамките на една седмица е обозримо време да Ви предоставя информацията. Тя не е крита никога, тя е публична, и сега чрез Вас да бъде осветлена и пред обществеността на Добрич. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин Министър
Следващият въпрос е от народния представител Елхан Кълков относно бедствено състояние на свлачището на кв. 33, кв. 34, с. Плетена, община Сатовча.
Заповядайте, господин Кълков.
ЕЛХАН КЪЛКОВ (ДПС): Благодаря, уважаема госпожо Председател.
Уважаеми народни представители, уважаеми господин Министър! На територията на община Сатовча до този момент има регистрирани 19 свлачища, съгласно списъка на критичната инфраструктура, изготвена от Вашето Министерство. Всички те са в различен стадии на активизиране и особено важно, предвид силно изразения свлачищен процес и засягане на важна инфраструктура, включително и жилищни сгради, е свлачището в кв. 33 в с. Плетена.
Свлачищният процес възниква през 2013 г., като засяга основно жилищните сгради на хората. През 2015 г. се активизира отново и с по-голям мащаб и обхваща площ около пет декара, като освен жилищни сгради, засяга и канализационен колектор, ВиК мрежа, стопански постройки и единствената улица, която е пътят до училището и детската градина. От направените на 10 май 2017 г. инженерно-геоложки обследвания за проследяване процеса на развитие на свлачището, от „Геозащита” – Перник, е установено, че то е в ефективен стадий и има потенциал да разшири обхвата си. Свлачището е включено в приоритетния списък на Министерския списък за финансиране, изготвен през 2015 г.
На 17 февруари 2017 г. община Сатовча е подновила и искането си за финансиране, но към настоящия момент не са представени средства за извършване на укрепителни мероприятия.
Поради гореизложеното моят въпрос към Вас, господин Министър, е: има ли предвидени средства в бюджета за 2017 г. на оглавяваното от Вас Министерство за укрепителни дейности на свлачище кв. 33, с. Плетена, и предвиждате ли предприемане на действия за финансиране на укрепителни дейности по отношение на това свлачище до края на календарната 2017 г., тъй като всяко едно отлагане във времето носи потенциален риск за живота и здравето на населението?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин Кълков.
Господин Министър, заповядайте за отговор.
МИНИСТЪР НИКОЛАЙ НАНКОВ: Уважаема госпожо Председател, уважаеми господа народни представители, уважаеми господин Кълков! Съгласно разпоредбите на чл. 96, ал. 1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) геозащитните мерки и дейности за ограничаване на свлачищата, ерозионните и абразионните процеси и за предотвратяване на аварии и щети, се осъществяват както от Министерството на регионалното развитие и благоустройството, така и от централните и териториалните органи на изпълнителната власт и от собствениците и ползвателите на имоти при условията и по ред, определени с наредба на министъра на регионалното развитие и благоустройството.
В съответствие с Наредба № 1 за геозащитната дейност, финансирането на геозащитната дейност се осъществява от собствениците и ползвателите на недвижими имоти – за изгражданите в техните имоти и за техни нужди на геозащитни съоръжения и изпълняването на геозащитни мероприятия. Общините осигуряват финансови средства за застрашените и засегнатите територии и акватории с местно значение.
Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) изпълнява геозащитни дейности по Бюджетна програма „Устройствено планиране, благоустройство, геозащита, водоснабдяване и канализация" с финансови средства от държавния бюджет. В рамките на ограничения бюджет през 2017 г. са предвидени финансови средства за извършване на превантивна дейност, свързана с регистриране на свлачищните процеси, мониторинг на най-активните от тях и продължаване на строителство на обекти със сключени договори от предходни години – ако Ви кажа от кои години, няма да се учудите: 2007 – 2008 г. Все още извършваме дейности и финансираме проекти от тези години. Като знам какви са бюджетните разчети на министерствата – в рамките на 2016 г. бяха 3 млн. и 200 хил. по тези пера за цялата дейност, свързана с геозащитните свлачищни дейности и тяхното предотвратяване и мониторинг. Тази година са малко повече – 4 млн. и 200 хил. лв. за 2017 г.
През настоящата година, както и в средносрочната бюджетна прогноза за 2018 – 2020 г., не се предвижда финансиране на обект „Аварийно укрепване на свлачище в кв. 33” по плана на с. Плетена, община Сатовча.
От бюджета на МРРБ не се финансират аварийни обекти, мероприятия и действия от ресурса, който споменах.
От първостепенно значение е инициативата на община Сатовча предвид компетенциите и предоставените й правомощия съгласно Закона за местното самоуправление и местната администрация, Закона за общинската собственост и други.
За случаите на аварийни ситуации и неотложни възстановителни работи се прилагат изискванията на Закона за защита при бедствия, Правилника за организацията и дейността на Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерския съвет.
Следва да се има и предвид, че ежегодно по Закона за държавния бюджет на Република България, в случая за 2017 г., чл. 50, на общините се предоставя целева субсидия за капиталови разходи.
Разчетите за финансиране на капиталните разходи на общините, одобрени с решение на общинския съвет, се предоставят от Министерството на финансите при условията и по ред, определен от министъра на финансите, Вие знаете.
С голяма загриженост отчитаме необходимостта от предприемане на мерки за ограничаване на свлачищните процеси и трайно стабилизиране на територията на община Сатовча. Следва да се търсят и други финансови източници, в това число и да кандидатства за осигуряване на средства за изпълнение на обекта „Аварийно укрепване на свлачище в кв. 33 на с. Плетена, община Сатовча“ и най-адекватният източник на финансов ресурс, освен общинския бюджет, би могъл да бъде бюджетът на Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане. Благодаря Ви за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин Министър.
Господин Кълков за реплика.
ЕЛХАН КЪЛКОВ (ДПС): Благодаря, уважаема госпожо Председател.
Уважаеми господин Министър, аз не съм доволен от отговора. Предполагам, че и Вие не сте. (Смее се.)
И на Вас не Ви се иска да бъде такъв отговорът, но аз се надявам, че наистина с общи усилия ще потърсим начин, за да се намери решение на проблема, защото от направените, както казах, през 2017 г., май месец, от „Геозащита“ - Перник, инженерно-геоложки обследвания специалисти, с оглед установения геоложки риск считат за наложително в най-кратък срок да се изпълнят предвидените с проектното решение силови укрепителни съоръжения, за да се избегне разширяването на обхвата на свлачището и възникването на опасност за живота и здравето на населението.
И още нещо. Нека не забравяме, че към момента свлачището е засегнало единствения път към училището и детската градина, а това непосредствено застрашава живота и здравето на децата, които ежедневно преминават през там.
Наистина, потърсиха се, има внесени, има искания за Междуведомствената комисия, но няма средства, за което се надявам още един път на Вашето разбиране, защото Вие знаете, наистина, че това са проблемни съоръжения и да съдействате за въпроса. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря Ви, уважаеми господин Кълков.
Продължаваме със следващия въпрос от народния представител Георги Гьоков относно резултати от назначената проверка по изпълнението на Националната програма за енергийна ефективност за качество на строителството и работа на надзорните фирми, за използвани за санирането материали и пожаробезопасност на същите.
Заповядайте, господин Гьоков.
ГЕОРГИ ГЬОКОВ (БСП за България): Благодаря, госпожо Председател.
Уважаема госпожо Председател, уважаеми господин Министър, уважаеми народни представители!
Господин Министър, в края на тази година възложихте на Дирекция „Национален строителен контрол“ да направи инспекция на санирани вече сгради в България за качеството на строителството и за работата на надзорните фирми за това какви материали се използват за санирането на сградите и дали използваните от тях материали за изолация са пожаробезопасни.
Аз няма да пропусна да вмъкна по тази болна за обществото ни тема и при този си въпрос, че при така нареченото „безплатно саниране“ няма яснота за вече направените от изпълнителите разходи, че системите за контрол не са достатъчно ефективни, че три фирми са взели най-много пари от това безплатно саниране, че безплатното саниране излиза над 17 хил. лв. на апартамент и така нататък.
И на фона на тези данни и цифри, които звучат като организиран пладнешки грабеж, нещо което като че ли обществото ни вече го преглътна, остана да виси във въздуха въпроса: като е толкова скъпо това саниране, поне качествено да се извършва. Качествени ли са материалите, които се ползват? Отговарят ли на изискванията за пожаробезопастност?
Господин Министър, по медиите, малко преди да тръгнете с проверката, се появиха съобщения, коментари и оплаквания, че въпреки че по нормативните изисквания за високи сгради трябва да се слага изолационен материал със слаба реакция на огън от клас „А“, това са негорими материали като минерална или стъклена вата, се използват материали клас „В“ и дори и клас „С“, които, разбира се, са по-евтини и те затова се използват.
Затова Ви задавам следните въпроси: каква е причината, която предизвика тези проверки? Колко сгради са проверени и на какъв принцип са подбрани те за проверка? Констатирано ли е използването на изолационни материали, които не отговарят на стандартите за пожаробезопасност и ако проверката е установила, че има такива сгради, как ще процедирате занапред и с фирмите, които са го направили това нещо, и с условията за обществените поръчки? И най-важният въпрос: има ли в България санирани сгради със запалима изолация? Кои са фирмите, които са извършили санирането с такава пожароопасна изолация и как ще отговарят за това си деяние? Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря Ви, господин Гьоков.
Господин Министър, заповядайте за отговор.
Днес на господин Гьоков сте любимият министър!
МИНИСТЪР НИКОЛАЙ НАНКОВ: Лоша любов! (Оживление.)
Уважаема госпожо Председател, уважаеми дами и господа народни представители! Уважаеми господин Гьоков, отдавна не сте задавали въпрос, който не е за пътища, но това е важна и деликатна тема.
Във връзка с изпълнение на Националната програма за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради в Дирекция „Жилищна политика“ към момента са получени 37 сигнала и жалби. Част от тях бяха проверени в рамките на компетентността на дирекцията и бе даден отговор.
За капацитета на дирекцията и мониторинга ще отговоря в дупликата. Създадохме изцяло нов отдел за мониторинг и контрол.
Проверката на другата част от тях, заедно с проверката на 56 сгради от Програмата, в процес на реализация на строително-монтажните работи, беше възложена на ДНСК, съгласно правомощията на дирекцията по Закона за устройство на територията.
От проверените от ДНСК общо 72 строежа на територията на страната, на 64 от тях не са констатирани нарушения по Закона за устройство на територията и подзаконовите нормативни актове по прилагането му. На шест строежа, пет от които трета, а един – четвърта категория, са констатирани отклонения при извършване на строителните и монтажни работи. За строежите от трета категория органите на ДНСК са предприели действия по образуване на административно-наказателни производства срещу виновните лица, участници в строителния процес.
За допуснатите нарушения на строежа от четвърта категория, от началника на РДНСК СЦР до лицето, упражняващо строителен надзор, е отправена покана за съставяне на акт по Закона за административните нарушения и наказания и е указано на строителния надзор да бъдат отстранени допуснатите нарушения в съответния срок.
Извършената от ДНСК проверка не включва проверка на клас по реакция на огън, подчертавам…
По отношение на запитването Ви в частта за „запалима“ топлоизолация следва да се направят следните уточнения.
Съгласно изискванията на Наредба Із-1971 г. от 29 октомври 2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар по фасадите на сгради с височина над 28 м се разрешава полагане на топлоизолационен продукт с минимален клас по реакция на огън „В“ или „С“: клас „В“ – за продукти с много ограничен принос за неконтролирано горене; клас „С“ – за продукти с ограничен принос за неконтролирано горене.
При влагането в даден строеж на топлоизолационен продукт, той следва да бъде придружен от декларация за експлоатационни показатели, която да демонстрира класа по реакция на огън.
От месец юни 2016 г. се води кореспонденция и се провеждат работни срещи по отношение на възможността при високите сгради, над 28 м, да има несъответствие между декларирания от производителите на тези изолационни продукти клас по реакция на огън и реалния такъв на полагания топлоизолационен продукт.
След проведената среща по инициатива на членове на Българска асоциация за изолации в строителството са проведени изпитвания в словашка лаборатория на проби от топлоизолационния продукт от експандиран полистирен, така наречения ЕРS, произвеждан от румънски производители S.C. ADEPLAST, Румъния и S.C. EPS THERMOPOR, Румъния, които се влагат при обновяването на сгради по Програмата.
За резултатите от извършените изпитвания на пробите Българска асоциация за изолации в строителството информира МРРБ през месец ноември 2016 г., че анализите и за двата продукта показват, че класът на реакция по огън е клас „Е“, а не декларираният клас „В“.
Експерти от дирекция ТПН към МРРБ и от Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ съвместно прегледаха предоставените протоколи от изпитванията и установиха, че проведените изпитвания доказват постигане на клас по реакция на огън „Е“ от двата продукта, но не удостоверяват, че е извършена проверка за съответствие на продуктите с декларирания клас „В“, тъй като не са приложени методите и времетраенето на изпитването за определяне на клас „В“.
За установеното МРРБ информира Българска асоциация за изолации в строителството и всички адресати, включени от асоциацията в кореспонденцията.
Държавна агенция за метрологичен и технически надзор също провежда изпитвания в нотифицирана лаборатория в Италия на образци от два продукта на румънските производители, за което информира Министерството. Пробите са взети от две сгради, които се обновяват по Програмата. Установените резултати от изпитванията покриват изискванията за клас по реакция на огън „В“ за производствената партида от първия продукт и съответно „С“ за другия.
В резултат на казаното до тук, с цел изясняване разпространението и употребата на тези топлоизолационни продукти в обектите, през месец юни 2017 г., Министерството изиска от общините за всички сгради, изпълнявани по Програмата с височина над 28 м, информация за използвания топлоизолационен продукт при обновяване на сградите, неговата търговска марка и клас по реакция на огън.
Проверени бяха 109 сгради в процес на СМР и 40 с изпълнени дейности по обновяване. Според предоставените от общинските администрации справки към 28 юни 2017 г., за сгради с височина над 28 м от описаните класове по реакция на огън се вижда, че съответстват на действащите норми за безопасност при пожар, към момента на одобряване на инвестиционните проекти от общинските администрации с приложени сертификати за произход и декларации за съответствие на продукта от фирмата производител.
Независимо обаче от горното, след провеждане на междуведомствена работна среща по въпроса, беше взето решение да бъдат направени нови изпитвания за сметка на бюджета на Министерството за установяване на класа на реакция на огън от три броя проби от топлоизолационен материал, подготвен за влагане в строителния процес.
Съвместно с експерти на ДАМТН бяха взети проби от тези три обекта, в които се влагат горецитираните продукти на румънския производител S.C. ADEPLAST S.A., изпратени в Центъра за изпитване и европейска сертификация в град Стара Загора. Центърът извършва изпитванията и предоставя резултатите в протокол от изпитване и протокол за класификация по реакция на огън в срок от 20 работни дни, като този срок включва и кондициониране на пробите в контролирана среда в продължение на 14 календарни дни. След две седмици ще имам пълна информация относно тези проби. Благодаря Ви за вниманието.
Много просрочих времето, извинявам се за това.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Господин Гьоков, заповядайте за реплика.
ГЕОРГИ ГЬОКОВ (БСП за България): Уважаема госпожо Председател, уважаеми господин Министър, уважаеми народни представители!
Благодаря за изчерпателния отговор. Не намирайте моя въпрос за някакво заяждане, а като сигнал към Вас да проявите в пълна степен сериозност, защото Националната програма за енергийна ефективност е безспорно полезна. Доколкото знам, към 21 юли или към края на юли има ресурси за 2022 сгради, такава е информацията в медиите, като 527 са въведени в експлоатация и на 586 продължава изпълнението на строително-монтажните работи. За 2022 ще има други договори. Внимателно слушах и смятах – около 150 сгради сте проверили. Искам да Ви обърна внимание, че може би трябва, както казахте, че от общините се изисква сертификат – това да обхване 100% всички сгради, защото това не е шега работа.
Програмата е добра, дефектите са липса на контрол и недопустими разходи. Няма да коментирам разходите. Да не се окаже, че липсата на технически контрол е довело и до други проблеми. Не казвам, че в момента липсва контрол, а да не се окаже накрая, че е липсвал такъв контрол и това да доведе до други проблеми, например, че тези санирани блокове са пожароопасни, и да не дава Господ да станат инциденти с последствие пожар – като в Лондон, като при тютюневите складове в Пловдив или като в Кресненското дефиле, където общ работник или чистачката на фирмата не са направили нещо, когато са санирали блока, а фирмата междувременно да е фалирала и да няма отговорник.
Вие ми изглеждате интелигентен и отговорен човек. Затова Ви моля да затегнете контрола и да сте безкомпромисен, що се касае до качеството на вложените материали и до качеството на изпълнението, защото изпълнителите при тези цени са длъжни да дадат това качество на материалите и на извършената работа.
Темата е огромна и няма да се побере в рамките на парламентарния контрол и на един парламентарен въпрос. Моля Ви, след като сте напълно готови с резултатите от проверката, да го направите обществено достояние, защото хората се вълнуват от това нещо. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря Ви, уважаеми господин Гьоков.
За дуплика, господин Министър, заповядайте.
МИНИСТЪР НИКОЛАЙ НАНКОВ: Уважаема госпожо Председател, господа народни представители, уважаеми господин Гьоков! Темата е изключително сериозна. Ние не сме се крили от информация. Споменах, след две седмици, когато приключат лабораторните изследвания, които изискват необходимото време, ще предоставим резултати.
Споменах в отговора на въпроса, тук става въпрос за декларирани обстоятелства и факти от тримата производители, които не отговарят на истината, ако това го докажат и резултатите. Нито строителят, нито общината, нито който и да е въвлечен в инвестиционния процес, може да бъде застрахован, дори ако собственикът сам санира сградата, от търговска измама. Не дай си Боже да се докаже, че в случая имаме налична търговска измама, ако са декларирани неверни факти и обстоятелства в декларацията за съответствие в сертификата за произход на продукта.
Може би в отговора на Вашия въпрос се оплетоха двете проверки. Проверените сгради са определен процент относно проверката на ДНСК. Всички сгради с жалби бяха при нас плюс извадков принцип на 10% от останалите, които са на етап строителство или въведени в експлоатации. Но всички са проверени по темата, за която зададохте въпроса – относно вложените материали. Изискахме информация от кметовете, строителните фирми, за да направим лабораторните изследвания и да установим какво ще правим по-нататък, след като получим резултатите от проверката.
Темата е много чувствителна. Сам го осъзнавате – не само като програма, а и като настроения в обществото. Преди да предприемем необходимите действия, мисля че не трябва да внасяме излишни страхове и да спекулираме с темата, дори индиректно. Опасно е. Не искам да давам съвети, но нека независима лаборатория, трета поред – тази в Стара Загора, да даде резултатите, да представим информацията и да предприемем необходимите действия.
А относно Програмата, нейното бъдеще, контрол – аз имах ангажимент да предоставям два вида информация. В момента предоставихме трета – за визията, за бъдещо продължение. Предполагам, че ще има нови дебати по темата на политическо и експертно равнище.
Радвам се, че констатирате, че Програмата е полезна, ценна и трябва да продължи. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, господин Министър.
Предвид това, че темата е много сериозна и интересна, затова Ви оставих да говорите повече.
Има още три въпроса. Предлагам да ги изчерпим и да приключим заседанието.
Следва въпрос от народния представител Иван Иванов относно водната криза в град Плиска.
Заповядайте, господин Иванов.
ИВАН ВАЛЕНТИНОВ ИВАНОВ (БСП за България): Уважаема госпожо Председател, уважаеми господин Министър, уважаеми колеги! Както знаете, град Плиска е първата българска столица. В продължение на няколко години правителството инвестира милиони левове за възстановяване на старопрестолния град и най-вече за Базиликата. За съжаление в противовес на целта, която преследва инвестицията, а именно привличането на по-голям туристически поток и популяризирането на тази българска столица, през юли и август в резултат на непрекъснати аварии на довеждащ водопровод град Плиска беше почти с непрестанно нарушено водоснабдяване, което с известно прекъсване продължава до ден днешен. Това се отрази негативно на домакинствата и на многобройните туристически обекти в района.
Господин Министър, сам знаете, че община Каспичан, част от която е и град Плиска, не е инвестирала средства във ВиК сектора от години. По една или друга причина общината не е успяла да се възползва и от програми като бенефициент, за да подобри водоснабдяването в региона. По тази тема бихме могли да дискутираме на друг парламентарен контрол.
Във връзка със случилото се в град Плиска, моля да ми отговорите: взети ли са мерки от ВиК – Шумен, за преодоляване на създадената криза и за нейното неповтаряне повече? Защото ако това се повтори в следващия туристически сезон, то ще се отрази крайно негативно. Предвидени ли са в инвестиционната програма на дружеството средства за град Плиска? Говоря за тази, която беше одобрена съвсем скоро и мина през КЕВР. Вие по-добре от мен знаете какво има в нейното съдържание. Все пак нека да го чуят и зрителите, които наблюдават парламентарния контрол, както и колегите.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин Иванов.
Заповядайте за отговор, господин Министър.
МИНИСТЪР НИКОЛАЙ НАНКОВ: Уважаема госпожо Председател, уважаеми дами и господа народни представители! Уважаеми господин Иванов, водоснабдяването на град Плиска се осъществява от дълбок сондаж „Плиска“. Водата от водоизточника чрез почти четири хиляди метра водопровод – 3910 метра водопровод с диаметър 150 милиметра, се довежда до напорен водоем 160 кубически метра. През 2008 г. е подменен участък от 300 метра с размер на тръбата 160 милиметра. През последните три години на довеждащия водопровод са възникнали пет аварии, едната от които е през 2016 г. През периода юли – август 2017 г. са възникнали шест аварии, като пет от тях са настъпили на 24 и 25 август 2017 г. От ВиК – Шумен, ООД веднага са предприети мерки и авариите са отстранени своевременно. Водоподаването е прекъснало само в деня на възникване на аварията за времето на отстраняването им за не повече от 12 часа с оглед на туристическия сезон. През август тази година има добра тенденция на нарастване на туризма в сравнение спрямо 2015 г. и 2016 г. Такава е била целта на ръководството на ВиК и на местното дружество, на местното поделение в Каспичан.
Отстраняването на авариите е затруднено поради възникнали проблеми с допускане на аварийната група до мястото на аварията от арендатор на земеделска земя, през която преминава участъкът, засегнат от авариите.
Факт, обективиран в протокол – в периода от 27 август до 1 септември тази година е извършена подмяна на 380 м от довеждащия водопровод с тръби РЕ ф160 мм, включващ участък от 30 м с голяма честота на авариите. Не е налагано прекъсване на водоснабдяването за времето на изпълнение на ремонтните дейности.
За периода юли – август 2017 г., както и към момента, не е налаган режим на водоподаването за град Плиска.
В инвестиционната програма към разработения бизнес план за който попитахте – регулаторния период 2017 – 2021 г., на ВиК – Шумен, гр. Шумен са предвидени средства в размер на 790 хил. лв. за целия петгодишен период, от които 80 хил. лв. за 2017 г., за най-неотложните мерки за подобряване ефективността на съществуващите водоснабдителни мрежи и съоръжения за постигане показателите за качеството на предоставените ВиК услуги.
Извършената подмяна на участъци от общо 700 м в най-ниската част на довеждащия водопровод, подложен на най-високи напори и провеждане на необходимата профилактика на арматурите по трасето на водопровода, ще осигури, макар и не в пълнота, надеждна работа на съоръжението за безпроблемно водоподаване за град Плиска.
Нещо, което колегите не са знаели и не са ми написали в отговора – неколкократни срещи с кметицата на Каспичан, между другото, в рамките на последните три седмици, едната от тях е при министър-председателя. Имали сме проблем по-скоро в община Каспичан, специално за Плиска и другите населени места, с проект, който е отхвърлен за селските райони заради наистина недопустими дейности – да не изпадаме в подробности, и ред други причини.
Ангажиментът, който сме поели в момента, специално за Плиска, е от бюджета на Министерството да финансираме разработването на технически, на работни проекти в размер на 250 хил. лв., които община Каспичан да възложи в рамките на следващия месец, в максимална степен месец, за да може в 2018 г. да осигурим необходим ресурс за частична подмяна на вътрешната водопроводна мрежа не само довеждащия водопровод в Плиска за решаване именно на проблемите, които споменахте. (Председателят дава сигнал, че времето е изтекло.) Факт е, че бюджетът е ограничен.
Приключвам с отговора на въпроса, но действия са предприети понастоящем не само от ВиК, по-скоро дори от Министерството на регионалното развитие и благоустройството.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин Министър.
Господин Иванов – реплика.
ИВАН ВАЛЕНТИНОВ ИВАНОВ (БСП за България): Уважаема госпожо Председател, уважаеми господин Министър, уважаеми колеги! Вие описахте случилото се в град Плиска това лято. Според мен информацията, която Ви е подадена от ВиК оператора, до голяма степен не отговаря на истината.
Аз лично присъствах на гражданско неподчинение, където се беше събрало цялото население на град Плиска. Изнесените факти от потърпевшите бяха доста по-различни от изнесеното от трибуната. Най-големият куриоз беше, че представители на ВиК дружеството, воглаве с директора на това дружество, бяха тръгнали да събират средства от бизнесмените, от жителите на град Плиска, за да възстановят този водопровод. Буквално се стигна до линчуване, едва беше спасен от линчуване господинът, защото не можа да даде категоричен отговор кой ще плати подмяната на този водопровод.
Действително се надявам информацията, която изнесохте пред нас, че тези 400 м са подновени, защото по сметки, грубо да кажа „бакалски“, авариите, които те отстраняваха всеки ден, струваха много повече, отколкото струваше самата тръба, която трябваше да бъде възстановена.
Пак да се върна, недопустимо беше да се тръгне, да се обикаля от къща на къща и да се търсят пари от хората, за да платят този ремонт, за услуга, която по договор им се дължи от ВиК дружеството. Според мен подобни действия от страна на мениджмънта на това дружество са крайно недопустими.
Разчитам на Вас, това, което поехте като ангажимент тук – да се осигури финансиране за подобни дейности от Министерството, да бъде подменена магистралната мрежа, която често аварира, но и градската мрежа, за да бъдат хората спокойни както за домакинствата, така и за туристическите обекти – да бъде изпълнен. Ще Ви моля това да бъде извършено под много сериозен надзор от ръководеното от Вас ведомство, за да не се допускат подобни безобразия и утре да чуем пак от хората, че им се искат пари за едно, за друго, което влиза в сферата на комичното. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, господин Иванов.
Господин Министър, заповядайте за дуплика.
МИНИСТЪР НИКОЛАЙ НАНКОВ: Уважаема госпожо Председател, дами и господа народни представители! Уважаеми господин Иванов, неслучайно преди две седмици, когато бях запознат в дълбочина с проблема, изпратих директора на дирекция ВиК в Плиска, между другото, директор на дирекция ВиК в повереното ми ведомство – МРРБ.
Още веднъж ще се сезирам по изнесената от Вас информация. Ангажиментите, които сме поели, ще ги изпълним не само за проектиране, тъй като цялостната подмяна на ВиК инфраструктурата, по-скоро водопреносната ВиК, тъй като за канализация малко е пресилено да говорим в Плиска, на водопроводната и водопреносната мрежа, по първоначални данни е над 10 млн. лв. Толкова е на годишна база инвестиционният бюджет на Министерството, тоест 265 общини. Малки проблеми решава Министерството, трябва да ги насочим в рамките на една бюджетна година за Плиска. Поетапно около милион можем да предвидим на база на нуждите, които има общината – все пак говорим за Плиска, в рамките на бюджетната година.
Нека първо да направим проектирането, нека и общината да възложи дейностите след проведена обществена поръка, ще осигурим ресурса, за който сме поели ангажимент. Тук една скоба като цяло да стане ясно, може би в рамките на 30 секунди трудно ще стане ясно, но да използвам високата трибуна – неслучайно коментираме тол таксата не с патос, а с такава надежда, тъй като в пътния сектор ще създадем устойчив механизъм, генериран от устойчив ресурс за адекватната и качествена поддръжка на тази инфраструктура. Да не разчитаме на привнесени средства – било от бюджетни програми, през ПМС от излишъка на бюджета, през заемни инструменти, европейско финансиране и така нататък. Във водния сектор обаче сме много далеч от тази логика.
В момента се разработва и анализ, финансиран по Оперативна програма „Околна среда“, дългосрочната визия за финансиране и устойчивост на сектора, тъй като палеативните мерки със средства от бюджета на Министерството, на ПУДООС в дългосрочен план трябва да бъдат преустановени, тъй като рехабилитацията на инфраструктура на повече от 40-50-60 години, особено в малките населени места, след пет-десет години ще е огромен проблем за обществото. Това че тази инфраструктура е подземна, не се вижда всеки ден от хората, не означава, че за нея трябва да се полагат по-малко грижи от например пътната. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин Министър.
Следващият въпрос е от народния представител Кристина Сидорова относно етап на реализиране на проекти за справяне с безводието в община Севлиево.
Заповядайте, госпожо Сидорова.
КРИСТИНА СИДОРОВА (БСП за България): Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги народни представители! Уважаеми министър Нанков, проблемите с водоснабдяването на община Севлиево са Ви добре познати, датират от много дълъг период. От години лятото за севлиевци е истинско бедствие. Това лято не прави изключение.
От три седмици Севлиево е на режим, има села, които нямат вода от 16 дни, има села, които нямат вода от 10 дни, пет села са на режим и не се знае кога ще имат вода. Там живеят 1700 човека. Община Севлиево, град Севлиево – 30 000 човека, режим на водата всеки ден. Вода има по три часа вечер. Мисля, че фактите говорят колко е тежко положението в тази община.
Има два начина за решаване на проблема. Единият е построяване на язовир „Мокра Бяла“, и Вие го знаете добре, защото миналата година подписите на над 10 хиляди жители на община Севлиево бяха внесени във Вашето ведомство.
Другият начин е чрез реконструкция на водопровода – довеждащия водопровод от Априлци до пречиствателната станция в село Стоките. За там бяха отпуснати 400 хил. лв., реконструирани са 600 метра от 22 км водопровод. Печалбата от тази реконструкция са допълнителни литри в секунда към водата, която постъпва към водопровода, захранващ общината. Категорично това не е решение на въпроса!
Във връзка с това Ви питам: на какъв етап е строителството на язовир „Мокра Бяла“ и проектът, предвиждащ цялостна реконструкция на довеждащия водопровод от Априлци до пречиствателна станция в село Стоките? Предвижда ли се финансиране за доизграждане на язовира, защото въпреки обещанията в началото на годината и това лято, както преди малко Ви казах, севлиевци са без вода.
За Ваша информация – гражданите на Севлиево планират протест в неделя, защото наистина положението там е отчайващо. Очаквам Вашия отговор.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаема госпожо Сидорова.
Заповядайте, господин Министър, за отговор.
МИНИСТЪР НИКОЛАЙ НАНКОВ: Уважаема госпожо Председател, уважаеми дами и господа народни представители! Уважаема госпожо Сидорова, язовир „Мокра Бяла“, за който споменахте, е мащабно хидротехническо съоръжение, което изисква значителни инвестиции и продължителен период на обследване, проектиране и изпълнение на строителните дейности. В този смисъл той следва да се разглежда в контекста на дългосрочно планиране, след детайлна обосновка относно необходимостта и ефективността от изграждането му.
Проектирането на язовир „Мокра Бяла“ в землището на село Стоките, община Севлиево, е започнало преди повече от 45 години и е извършено при различни от настоящите базисни данни и нормативна уредба, които са остарели и към момента не могат да бъдат използвани. Строителството на язовира е стартирало през 1989 г., но поради липса на финансиране е прекратено през 1996 г. и са извършени едва около 2% от общите строителни дейности.
Язовирът е проектиран да задоволи нуждите от питейна вода на 74 населени места с население около 100 000 жители на територията на областите Габрово, Ловеч и Велико Търново. Към момента община Велико Търново получава питейна вода основно от язовир „Йовковци“, а община Габрово – от язовир „Христо Смирненски“, тоест язовир „Мокра Бяла“ би водоснабдявал само населените места в община Севлиево и няколко села от община Габрово, с общо население около 35 000 жители.
За идентифициране на инвестиционните нужди за изпълнение на българското законодателство и европейските директиви в областта на водоснабдяването и канализацията на регионално ниво, през 2014 г. беше одобрен регионален генерален план за обособената територия, обслужвана от ВиК „Бяла“ – град Севлиево.
Установени са значителни загуби на питейна вода, генерирани в довеждащите водопроводи и във вътрешната водопроводна мрежа на населените места, които надвишават 62% от общото количество на подадената вода. Също така е определена и явна тенденция към намаляване на населението, както и на ползваната вода за нуждите на промишлеността. При тези предпоставки, като основен приоритет за гарантиране на нормалното водоснабдяване на потребителите в краткосрочен план е определено намаляването на загубите на вода чрез поетапна рехабилитация на съществуващите водопроводни системи, като се стартира с тези водопроводи, които генерират най-големи загуби на вода, обслужват най-голям брой потребители на инвестициите, които ще доведат до най-голям ефект. Едва след гарантиране ефективността на преносните водопроводни мрежи и недопускане на такива големи загуби на вода, може да се направи анализ на необходимостта и ефекта от акумулиране на воден обем в язовира.
Пътят за решаване на проблемите с водоснабдяването на община Севлиево в краткосрочен план е именно рехабилитация на съществуващите водопроводни системи. Именно тя ще даде видими резултати в кратък срок, докато изграждането на язовир при остарели водопреносни мрежи, водата от язовира ще изтича по тези остарели водопроводни мрежи и в града, довеждащи водопроводи, само ще увеличи разхищението на вода, без да има голям ефект за подобряване на нормалното водоподаване към потребителите.
В тази посока, за предприемането на дейности за подобряване водоснабдяването на община Севлиево в краткосрочен план, споменахте за средствата, които са отпуснати за рехабилитация на водопровода от април, запознат съм с целия проект, с промените, които има в инвестиционно отношение на територията на община Априлци, с парцеларния план, отчуждаване и така нататък, но това е друга тема. Средствата са крайно недостатъчни за и без това лимитирания бюджет на Министерството. Затова бяха и срещите миналата година в община Севлиево, за да се пристъпи към консолидация, беше се взело решение, за което благодарим на обществеността и на Общинския съвет в Севлиево, за консолидация, за да може в началото на 2018 г. да възложим предпроектно проучване с глобалната цел генериране на европейския ресурс за трайното глобално решаване на проблемите с ВиК в системата на Севлиево.
Какво може да се направи до този момент до президента на големите инвестиции с европейски средства по Оперативна програма „Околна среда“? (Председателят дава сигнал, че времето е изтекло.)
Отчитайки дългия период, необходим за изграждането по … на нов язовир, както споменах „Мокра Бяла“, без да го изключваме като възможност, разбира се, е полезно да се направи проучване на регионално ниво, например такова за водоснабдяването на град Севлиево. Това споменахме на тези срещи, имаме подобни инженерни проучвания на Севлиево и част от селата около него от язовир „Христо Смирненски“, където ще има рехабилитация на стената, което ще приключи в рамките на календарната 2017 г. и с изграждането на водопровод от „Христо Смирненски“ с инвестицията, която правим за подобряване на стената и нейните характеристики, предвиждаме да се увеличи обемът на язовира с над 10 млн. куб. метра. Тоест необходими количества, които биха могли да решат, ако не на 100, на 90% от проблема с водоснабдяването на община Севлиево и поетапната рехабилитация водопровод Априлци – Стоките, разбира се, и на вътрешна водопроводна мрежа с общински средства и с държавни такива актуализирането на големия европейски проект, за който карт бланш дадоха общински съветници с решението от миналата година. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин Министър.
За реплика – госпожо Сидорова, заповядайте.
КРИСТИНА СИДОРОВА (БСП за България): Колеги, министър Нанков, докато чакаме на язовир „Христо Смирненски“ стената да бъде узаконена, ремонтирана, това го слушаме всяка година – в началото на годината, в края отново. Част от габровските села също са към водоснабдяване от ВиК „Бяла“. Те в момента също са с водоноски. Докато чакаме това жителите на Севлиево ще стоят без вода, ще стоят с вода по три часа на ден и смятате ли, че това са решения, които могат да сработят в скорошно време? Говоря, другото лято хората на Севлиево да не бъдат подложени на този геноцид, на който са подложени в момента. Защото това не е от вчера, не е от миналия ден, това е проблем, който съществува години и за който всяка година се обещават едни пари за едни проекти – да бъдат рехабилитирани 200 - 300 метра, да бъдат оправени няколко тръби в центъра на града и следващата година отново имаме режим.
Не смятате ли, че трябва по-сериозно и по-отговорно да се подходи към проблема на цяла община и нека да не забравяме, че това е един от най-добрите в икономическо отношение градове в България и там има много добре развита индустрия, която също се нуждае от вода?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаема госпожо Сидорова.
Господин Министър – за дуплика.
МИНИСТЪР НИКОЛАЙ НЕНКОВ: Благодаря, госпожо Председател.
Уважаема госпожо Сидорова, освен че сме привързани към района, мисля, че усилията, които са положени в рамките на миналата и на тази година, не са полагани повече от 30 години за община Севлиево. И проблемът не е от днес и от вчера. Не се учудвайте! Проблемът, ако е тръгнал да се решава, макар и поетапно в рамките на тези 25 - 30 години, въобще нямаше да коментираме темата с питейната вода на община Севлиево. Проблемът не е решен 30 години, ще го решим за два часа?! Стига, политиканстването невинаги е полезно.
За „Христо Смирненски“ само да кажа две думи: десет избора в Габрово са правени с обещанието – и парламентарни, и местни, и други може би, че се рехабилитира стената. Тя в момента се рехабилитира. Средства осигурихме миналата година, в рамките на тази календарна 2017 г., се завършва и язовир „Смирненски“, освен с безопасна експлоатация се характеризира и с наистина повишени обеми, които биха могли с малка инвестиция да ги докараме до селата в протежение на линията и на пътя Севлиево – Габрово, да не ги изброявам, Яворица и така нататък, да захрани община Севлиево. Фактът, че трябва да предвидим, ще предвидим, поемам ангажимент за следващата бюджетна година още по-голям ресурс от бюджета на Министерството, което споменах преди малко какъв е, ако слушахте отговора ми – 10 милиона, общо за всички общини, които съответно имат проблеми с питейното водоснабдяване. Има и други източници обаче.
Факт е обаче, че Вие сама доказвате правилността в решението на общинските съветници за консолидацията с ВиК – Габрово, на община Севлиево и преминаването в обособената територия, тъй като ако община Севлиево със собствения си финансов ресурс и инвестиционната програма на ВиК „Бяла“ – Севлиево, имаха възможност досега да са решили тези проблеми. Аз споменах – не наши изисквания, винаги съм го заявявал – искане за финансиране по линия на европейските инвестиционни фондове за този програмен период беше консолидацията. Накрая след година политиканстване в общинския съвет и в местната общност се взе правилното решение миналата година, колкото по-рано беше взето, толкова вече да сме напреднали в процедурата в изготвяне на прединвестиционното проучване и реализиране на големия инвестиционен проект. С подмяна на всички водопроводни системи в града и с цялостната подмяна на водопровода от Априлци през Стоките за Севлиево. Така че изгубеното време – година и половина, го задайте към Вашите съпартийци на местно ниво. Макар че многоуважаваният от мен бивш кмет и народен представител господин Стойков много добре осъзнаваше темата и тезата, която и в момента развиваме от трибуната. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря Ви, уважаеми господин Министър.
Преминаваме към последния въпрос към министър Нанков, той е от народния представител Стефан Бурджев относно стопанисване на общински път PVN1080. Път II-13 село Долни Луковит, път III-137, участък път II-13 село Долни Луковит.
Заповядайте, господин Бурджев.
СТЕФАН БУРДЖЕВ (БСП за България): Уважаема госпожо Председател, уважаеми господин Министър, колеги! Имам следния въпрос: на срещата ми в община Искър няколко пъти ми беше поставен въпроса за общински път PVN1080. Проблемът е с многогодишна давност и се изразява в следното: през 2006 г. собствеността върху посочения участък е прехвърлена от община Искър на община Кнежа с мотива и разбирането, че географски попада на територията на община Кнежа.
Проблемът е, че функционално пътят не обслужва нито едно от населените места в община Кнежа. Обслужва само село Долни Луковит, прилежащо към община Искър. Нещо повече, то е единствената връзка на село Долни Луковит с общинския и областния центрове и евентуално неговото неподдържане би означавало селото да остане откъснато. Това разбираемо води до ситуацията, в която собственикът – Кнежа, не е заинтересована, което, предвид финансовото състояние на общините, на практика означава неполагане на достатъчна грижа за състоянието на същия път. В същото време заинтересованата община Искър няма как да допусне откъсването на село Долни Луковит. Принудена е именно тя да продължава да поддържа този пътен участък. В една такава ситуация няма нищо позитивно и рационално за нито една от страните – както за двете общини, така и още по-малко за жителите на село Долни Луковит.
От друга страна, оставянето на решението на проблема на времето, въпреки предприеманите през годините от община Искър стъпки и поеманите от Министерството ангажименти досега не дават никакъв резултат.
Уважаеми господин Министър, отварям една скоба, в случая се касае за един въпрос, който е на принципа на параграф 22 – не изисква някакъв финансов, европейски или държавен ресурс. Въпросът ми е следният: какво е решението на Министерството на проблема? Има ли предвидени и какви мерки ще бъдат предприети в този случай? Ще бъде ли обезпечена необходимата транспортна връзка на жителите на село Долни Луковит? Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин Бурджев.
Господин Министър, заповядайте за отговор.
МИНИСТЪР НИКОЛАЙ НАНКОВ: Благодаря Ви, госпожо Председател.
Дами и господа народни представители, уважаеми господин Бурджев! В последното изречение, при задаването на въпроса, аз промених концепцията си да изчитам отговора, който ми бяха подготвили колегите от Агенция „Пътна инфраструктура“, тъй като там ставаше въпрос за финансиране на пътни отсечки, отговорности на общинските администрации, тук малко щях да премина като преди малко колегата Гьоков – общински път да се финансира от държавата и обратно. Разбрах какъв е проблемът обаче от последното изречение.
Проблемът наистина не е просто в § 22, а проблемът е относно стопанисването, собствеността на общински път. Да Ви кажа как би могъл да се реши проблемът, тъй като държавата – не само държавата, публичният орган, без значение кой, трудно би могъл да навлезе във владението, но би могъл да упражни права в чужда собственост – било то публична или частна такава, както в случая. За това има предвидена процедура по Закона за пътищата, тя е стандартна, лесна. Аз ще имам ангажимента да я изпратя, съответно трябва да направим среща в Агенцията с двете общини. Разбрах, че едната е доста заинтересована в случая, другата – не чак толкова, но мисля, че уреждането на статута на пътя, по-скоро собствеността, респективно и поддръжката, с нашата медиаторска роля би могло да се разреши, тъй като има процедура. Пак казвам, тя задължително преминава през решение на принципала на общинската собственост, а именно общинските съвети. От там стартираме със заявяване промяна на собствеността, номерация, така става съответно и промяна на статута на пътя от общински в републикански, но там завършваме с решение на Министерския съвет и утвърждаването с акт.
Подробно ще разпиша каква е процедурата, по-скоро ще предоставя разписаната процедура и предлагам за практичното решаване на въпроса, и не съдържа толкова политическо измерение, колкото практичен проблем. Ще съдействаме за неговото решаване в Агенция „Пътна инфраструктура“. Последният акт, между другото, е именно на една междуведомствена комисия с ръководната роля на Министерството и Агенция „Пътна инфраструктура“ за утвърждаването на новия списък и новия собственик в случая на пътя. Трябва да се мине през решение на двата общински съвета – на двете заинтересовани страни. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин Министър.
Заповядайте за реплика, господин Бурджев.
СТЕФАН БУРДЖЕВ (БСП за България): Уважаема госпожо Председател, уважаеми господин Министър, колеги! Уважаеми господин Министър, благодаря Ви много, че разбрахте проблематиката и това, което има нужда да се случи, за да се разреши този проблем. Запознат съм на регионална почва с въпроса и мисля, че няма да има проблем и двата общински съвета, тъй като заинтересованата община може да поддържа пътя, а община Кнежа в случая има правото и в нейната… тя пък не е заинтересована. Благодаря Ви.
Считам това за един поет ангажимент, който чрез подробно предписание – технологичният път, по който може да се случи, аз ще го сведа до… Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин Бурджев.
Дуплика? Няма да ползвате, господин Министър.
Благодарим за участието в днешния парламентарен контрол на министъра на регионалното развитие и благоустройството господин Николай Нанков. С това приключиха въпросите в днешния парламентарен контрол.
Утре, сряда, редовно пленарно заседание от 9,00 ч. (Звъни.)

(Закрито в 18,14 ч.)


Председател:
Димитър Главчев


Заместник-председатели:
Цвета Караянчева
Явор Нотев
Нигяр Джафер

Секретари:
Станислав Иванов
Джейхан Ибрямов
Форма за търсене
Ключова дума
ЧЕТИРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

 Обявление за провеждане на процедура за подбор на кандидати за член на Европейския комитет за предотвратяване на изтезанията и нечовешкото или унизително отнасяне или наказание

Проект на Конституция на Република България

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на председател и членове на Комисията за защита на личните данни

Избор на член на Централната избирателна комисия

Избор на председател на Икономическия и социален съвет

Избор на генерален директор на Българската телеграфна агенция

    Последни заседания