Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Стенограми от пленарни заседания
ПЕТДЕСЕТ И ПЕТО ЗАСЕДАНИЕ
София, сряда, 4 октомври 2017 г.
Открито в 9,04 ч.
04/10/2017
Видео архив » Преглед на видео архив
Председателствали: председателят Димитър Главчев и заместник-председателите Цвета Караянчева и Явор Нотев

Секретари: Филип Попов и Слави Нецов

ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Добро утро, уважаеми колеги.
Има кворум. Откривам заседанието. (Звъни.)
Уважаеми колеги, представям на вниманието Ви Проект за програма за работа на Народното събрание за периода от 4 до 6 октомври 2017 г. включително, обсъдена на Председателския съвет:
1. Прекратяване пълномощията на народен представител. Подадена е оставка от народния представител Делян Добрев на 3 октомври 2017 г.
2. Доклад на Временната комисия за проучване изпълнението на процедурата по избор на нов тип боен самолет и проект за решение по доклада. Вносител е Временната комисия на 27 септември 2017 г.
3. Годишен доклад за състоянието на националната сигурност на Република България през 2016 г. Вносител е Министерският съвет на 29 август 2017 г.
4. Първо гласуване на Законопроект за електронните съобщителни мрежи и физическа инфраструктура. Вносители са Волен Сидеров и група народни представители на 28 юли 2017 г.
5. Първо гласуване на Законопроект за мерките срещу изпирането на пари. Вносител е Министерският съвет на 22 август 2017 г.
6. Първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за младежта. Вносители са народният представител Весела Лечева и група народни представители на 5 юли 2017 г.
7. Парламентарен контрол.
Моля, гласувайте.
Гласували 208 народни представители: за 188, против няма, въздържали се 20.
Програмата е приета.
Уважаеми народни представители, на основание чл. 53, ал. 5 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание предлагам да се включи като точка в седмичната Програма следната допълнителна точка, която ще бъде точка седма, а парламентарният контрол – съответно точка осма – Проект на решение за прекратяване на процедурата за избор на председател, заместник-председател, секретар и членове на Комисията за разкриване на документи и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия. Вносители са народните представители Цветан Цветанов и Маноил Манев, на 3 октомври 2017 г.
Предложението беше обсъдено на Председателския съвет и прието. Правим уточнението, че след заседание на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред, което ще се проведе в почивката, ще определим вече точното място на точката с ново гласуване, което да се случи в рамките на днешния ден, тъй като днес изтича срокът.
Моля, гласувайте предложението.
Гласували 213 народни представители: за 197, против 7, въздържали се 9.
Предложението е прието.
Съобщения:
Постъпили законопроекти и проекторешения за периода от 27 септември до 3 октомври 2017 г.:
На 27 септември 2017 г. е постъпил Законопроект за архива на документите на Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия. Вносители са народният представител Корнелия Нинова и група народни представители. Водеща е Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред. Разпределен е и на Комисията по правни въпроси и Комисията по отбрана.
На 27 септември 2017 г. е постъпил Законопроект за изменение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи. Вносители са народният представител Запрян Янков и група народни представители. Водеща е Комисията по земеделието и храните. Разпределен е и на Комисията по правни въпроси.
На 27 септември 2017 г. е постъпил Законопроект за изменение на Закона за физическото възпитание и спорта. Вносители са народните представители Весела Лечева, Иван Ченчев, Христо Проданов, Боряна Георгиева и група народни представители. Разпределен е на водещата Комисия по въпросите на децата, младежта и спорта.
На 28 септември 2017 г. е постъпил Законопроект за изменение и допълнение на Закона за физическото възпитание и спорта. Вносители са народният представител Боряна Георгиева и група народни представители. Разпределен на Комисията по въпросите на децата, младежта и спорта.
На 28 септември 2017 г. е постъпил Законопроект за изменение и допълнение на Закона за интеграция на хората с увреждания. Вносител е Министерският съвет. Разпределен е на Комисията по труда, социалната и демографската политика.
На 29 септември 2017 г. е постъпил Законопроект за изменение и допълнение на Закона за електронните съобщения. Вносител е Министерският съвет. Разпределен е на Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения.
На 29 септември 2017 г. е постъпил Законопроект за изменение и допълнение на Закона за публичните финанси. Вносител е Министерският съвет. Водеща е Комисията по бюджет и финанси. Разпределен е и на Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление, Комисията по труда, социалната и демографската политика и Комисията по европейските въпроси и контрол над европейските фондове.
На 29 септември 2017 г. е постъпил Законопроект за изменение и допълнение на Закона за посевния и посадъчен материал. Вносител е Министерският съвет. Разпределен е на Комисията по земеделието и храните.
На 29 септември 2017 г. са постъпили Отчет за изпълнението на Държавния бюджет на Република България за 2016 г., Доклад по Отчета за изпълнението на Държавния бюджет на Република България за 2016 г., Годишен доклад и Отчет за дейността на Държавния фонд за гарантиране устойчивост на държавната пенсионна система за 2016 г. и Годишен отчет за състоянието на държавния дълг за 2016 г. Вносител е Министерският съвет. Разпределен е на Комисията по бюджет и финанси и Комисията по труда, социалната и демографската политика.
На 2 октомври 2017 г. е постъпил Законопроект за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс. Вносител е Министерският съвет. Водещата е Комисията по бюджет и финанси. Разпределен е на Комисията за наблюдение на приходните агенции и борба със сивата икономика и контрабандата, Комисията по регионалната политика, благоустройството и местното самоуправление и Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове.
На 2 октомври 2017 г. е постъпил Доклад за изпълнението на Закона за експортния контрол на продукти, свързани с отбраната, и на изделия и технологии с двойна употреба през 2016 г. от Междуведомствения съвет по отбранителна индустрия и сигурност на доставките към Министерския съвет. Вносител е Министерският съвет. Разпределен е на Комисията по икономическа политика и туризъм.
На 3 октомври 2017 г. е постъпил Законопроект за изменение и допълнение на Закона за автомобилните превози. Вносител е Министерският съвет. Разпределен е на Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения.
На 3 октомври 2017 г. е постъпил Проект на решение за прекратяване на процедурата за избор на председател, заместник-председател, секретар и членове на Комисията за разкриване на документи и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия. Вносители са народните представители Цветан Цветанов и Маноил Манев. Разпределен е на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред.
На 2 октомври 2017 г. е постъпила информация от министъра на труда и социалната политика Бисер Петков във връзка с разискванията по питанията от народните представители Михаил Христов, Антон Кутев и Георги Гьоков относно политиките за решаване на проблемите на хората с увреждания и конкретните действия, свързани с тях.
Горепосочената информация е в изпълнение на точка втора и точка трета от Решение на Народното събрание от 4 юли 2017 г.
По точка втора – информация за предприетите мерки от страна на Министерството на труда и социалната политика за осигуряване на устойчивост на социалните услуги: личен асистент, социален асистент и домашен помощник, след приключване на финансирането по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014 – 2020 г.“
По точка трета – информация за предприетите действия от страна на Министерството на труда и социалната политика относно съобразяване на социалната оценка на хората с увреждания с отчитане на техните индивидуални потребности. Информацията е изпратена на народните представители на електронните им адреси и е на разположение в Библиотеката на Народното събрание.
На 2 октомври 2017 г. в Народното събрание е постъпил Отчет на председателя на Управителния съвет на Фонда за гарантиране на влоговете в банките относно изпълненията на функциите му по Закона за банковата несъстоятелност за периода от 25 август 2017 г. до 24 септември 2017 г. и Протокол № 40 от заседание на Управителния съвет на Фонда за гарантиране на влоговете в банките. С писмо на председателя на Народното събрание Отчетът и Протоколът са изпратени на Комисията по бюджет и финанси и са на разположение на народните представители и в Библиотеката на Народното събрание.
На 29 септември 2017 г. от Националния статистически институт в Народното събрание е постъпила информация за общия индекс на цените на производител в промишлеността и индекси на цени на производител на вътрешния и международния пазар в промишлеността за август 2017 г., бизнес климата в промишлеността, строителството, търговията на дребно и услугите през септември 2017 г. Материалите са на разположение на народните представители в Библиотеката на Народното събрание.
Процедура? Заповядайте, господин Попов.
ФИЛИП ПОПОВ (БСП за България): Благодаря, уважаеми господин Председател.
Уважаеми народни представители, поради високия обществен интерес предлагаме точки първа, втора и трета от седмичната програма да бъдат пряко излъчвани от БНТ – както дебатите така и гласуването (ръкопляскания от „БСП за България“). Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Има ли обратно становище? Няма.
Подлагам на гласуване направените предложения. Всъщност – то е едно, но касае три точки.
Моля, гласувайте.
Гласували 214 народни представители: за 104, против 86, въздържали се 24.
Предложението не е прието.

Преминаваме към първа точка от дневния ред:
ПРЕКРАТЯВАНЕ ПЪЛНОМОЩИЯТА НА НАРОДЕН ПРЕДСТАВИТЕЛ.
Заявление от Делян Александров Добрев, народен представител от Двадесет и девети изборен район – Хасковски. „Уважаеми господин Председател, на основание чл. 72, ал. 1, т. 1 от Конституцията на Република България подавам оставка като народен представител, избран в мандата на Четиридесет и четвъртото народно събрание.
Желая да бъдат прекратени пълномощията ми като народен представител с Решение на Народното събрание. Подпис: Делян Добрев“.
Във връзка с това Ви предлагам служебен:

„Проект!
РЕШЕНИЕ
за прекратяване пълномощията на народен представител

Народното събрание на основание чл. 72, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от Конституцията на Република България
РЕШИ:
Прекратява пълномощията на Делян Александров Добрев като народен представител от Двадесет и девети изборен район – Хасковски.“
Имате думата за изказвания.
Народният представител Спас Гърневски. (Оживление от „БСП за България“).
СПАС ГЪРНЕВСКИ (ГЕРБ): Благодаря! (Оживление и реплики от „БСП за България“.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Моля Ви, колеги!
Голяма радост предизвикахте, господин Гърневски, у колегите.
СПАС ГЪРНЕВСКИ: Благодаря, господин Председател.
Уважаеми колеги, всички сте свидетели, че от първия ден на това Народно събрание и на съставянето на българското правителство опозицията започна непримирима битка за дестабилизация на страната, на парламента (смях и реплики от „БСП за България“), като отказа да се включи в подготовката и защита на националните интереси в предстоящите изпитания на България – и като европредседателство, и във вътрешен, и във външен план. Нещо повече – започнаха се много груби, в последно време много низки, много недостойни атаки срещу достойни парламентаристи в тази зала.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Моля Ви по оставката, господин Гърневски.
СПАС ГЪРНЕВСКИ: Госпожа Йончева избяга от големите теми, от големите схеми на прехода, от фалита на България, от ограбването на страната от външнотърговските дружества; избяга от схемите при фалита на банките – две дузини фалирали банки по времето на Ваш министър, който е във Вашата група; избяга от въпросите и от фалита по време на Жанвиденовата зима; избяга от схемата за кражбата на пловдивски имоти (реплики от „БСП за България“) за 150 милиона, след което още половин милиард в Международния панаир бяха отмъкнати от тази държава под благосклонния поглед на тогавашния заместник-министър на икономиката и председател на Борда на Международния панаир в Пловдив – народен представител, който е в тази зала и е във Вашата група. (Частични ръкопляскания от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Моля Ви по оставката, господин Гърневски.
СПАС ГЪРНЕВСКИ: В последно време тя мина на едни дребни и недостойни схеми в пряка атака към народни представители, и то изявени парламентаристи, които всички познавате.
Журналистическата етика изисква, когато правиш такива изявления по случая Хасково, да поднесеш сравнителен анализ поне с още една друга българска община, или две, за да кажеш: там е така, пък тук е така.
Снощи Ваш сериозен, изявен народен представител каза: по случая Каварна ние тепърва ще проверяваме, както тепърва още изясняват къде и как се купуват гласове за изборите.
Не заради Вас, Вие сте наясно, а заради зрителите ще Ви припомня все пак Каварна. Кметицата е от БСП – Нина Ставрева. Председател на БСП – Каварна, и председател на Бюджетната комисия в Общинския съвет е братовчедката Виктория Керчева.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Господин Гърневски!
СПАС ГЪРНЕВСКИ: Другият братовчед – Ивайло Керчев, е технически ръководител на почистваща Каварна фирма. Той прави протоколите, с които узаконява изчистената смет, а кметицата разплаща фактурите. (Реплики и тропане по банките от „БСП за България“.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Господин Гърневски, моля Ви по оставката на Делян Добрев.
СПАС ГЪРНЕВСКИ: Братът на кметицата Ивайло Иванов извършва озеленяване на различни обекти в Каварна и така нататък, и така нататък.
Има българска приказка, която казва: „Преди да погледнеш сламката на другия в окото, виж гредата в своето око.“
СНЕЖАНА ДУКОВА (ГЕРБ, от място): А тя е голяма.
СПАС ГЪРНЕВСКИ: И защо атакуват Хасково? Защо Делян Добрев? Защото, първо, Делян Добрев е един достоен български политик и парламентарист. (Ръкопляскания от ГЕРБ.) Второ, на местно ниво Делян Добрев, сплотявайки организацията в Хасково, разгроми комунистическата партия в област Хасково. (Ръкопляскания от ГЕРБ.) Нямате нито един кмет в нито едно населено място. Би ги така, както Германия би Бразилия на Световното в Бразилия! (Ръкопляскания от ГЕРБ, възгласи „Браво!“.) Защото Делян Добрев, освен че е уважаван човек в Хасково, той е и високоотговорен и достоен човек. С акта на подаването на своята оставка той показа това.
Делян Добрев е високо уважаван като професионалист, като експерт в своята област и всички Вие, които работите по въпросите на енергетиката, го признавате и гласувате неговите проекти, които предлага тук в законите.
Вчера, завчера звънят хора от цялата страна – експерти…
АЛЕКСАНДЪР ПАУНОВ (БСП за България, от място): Организирано.
СПАС ГЪРНЕВСКИ: Лично имам няколко SMS-а, които казват: „Направете така, че Делян да остане парламентарист, защото е изключително важен за реформата в енергетиката!“ (Ръкопляскания от ГЕРБ.)
Деляне, приятелю, аз те моля да не се хващаш на тези низки комунистически уловки и номера. (Смях и оживление в „БСП за България“.) Тяхната цел е да те елиминират, защото една от големите им цели е домогване до енергетиката, където потънаха онези милиони в гьоловете в Белене. Те за това мечтаят, затова искат да те отстранят. (Ръкопляскания от ГЕРБ, смях и реплики от „БСП за България“.) И ти нямаш право да им отстъпиш това място.
Аз веднъж отстъпих точно като теб – омерзен от атаки срещу мен, отстъпих мястото си, дойде тяхната мафия в Пловдив. За четири години подариха града на Гергов – на олигарха Гергов, член на комунистическата партия и на нейното ръководство и областен лидер в Пловдив.
Моля те, твоите деца, твоето семейство ще те разберат само когато останеш. Ти си нужен на този парламент – не на парламентарната ни група, на целия парламент, ти си нужен на България. Моля те, не скачай от борда на кораба – кораба, който води България към обетования бряг на цивилизована Европа. (Ръкопляскания от ГЕРБ.) Ако скочиш от този борд, знаеш ли какво те чака? Няма да можеш да стигнеш до водата! Червените акули ще те разкъсат още във въздуха! (Смях в „БСП за България“, ръкопляскания от ГЕРБ.) Така ще им се услади твоята кръв, че глутницата ще продължи да клати този кораб с надеждата още да падат от този борд. Ние нямаме право да отстъпваме. (Оживление и реплики от „БСП за България“.)
Затова те моля – моля те, ако имаш сили, в името на България, в името и на своите деца, своето семейство и своите съграждани, които всички застанаха зад теб, оттегли тази оставка! Ако не, призовавам всички достойни парламентаристи да не приемат тази оставка и този достоен парламентарист да остане на своето място не във ваше, наше и друго име, а в името на България! Благодаря Ви. (Бурни ръкопляскания от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, господин Гърневски.
Реплика или по начина на водене?
АНТОН КУТЕВ (БСП за България): Процедура по начина на водене.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Заповядайте, господин Кутев.
АНТОН КУТЕВ: Господин Председател, ако допуснете по този начин да се води диалогът оттук нататък, той вече се превърна в комедия, но малкият останал авторитет на Народното събрание, който имаме, окончателно ще замине. Вие сте председателят на Народното събрание и Вие го олицетворявате в момента.
Вие няколко пъти направихте тихичко забележка да се придържа към темата. Плах бяхте, бъдете по-смел, защото това е авторитетът, който Вие трябва да защитавате. Ако не успеете сега да въведете ред…
РЕПЛИКА ОТ ГЕРБ: Каква процедура е това?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: По начина на водене. Процедура.
АНТОН КУТЕВ: Ако не успеете сега да въведете ред, това ще се превърне в комедия. А господин Гърневски ние си го знаем, той няма да ни изненада с нищо. (Ръкопляскания от „БСП за България“.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, господин Кутев.
Когато седнете на това място, имате възможност да водите по начин, по който предлагате. (Ръкопляскания от ГЕРБ.)
Процедура – заповядайте.
ДАНАИЛ КИРИЛОВ (ГЕРБ): Уважаеми господин Председател, уважаеми народни представители! Взимам процедура в обратния смисъл, в който пледира колегата Кутев, защото в този дебат ние трябва да разкрием истината, ние трябва да защитим наш колега, ние трябва да говорим за парламентаризма.
Комедия е, колега Кутев, това, което Вие правите повече от седмица.
РЕПЛИКИ ОТ БСП ЗА БЪЛГАРИЯ: Каква е тази процедура?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Слушаме процедурата в момента.
ДАНАИЛ КИРИЛОВ: Моля, господин Председател, да спазваме Правилника, да има възможност всеки народен представител да изрази позициите си. Да, това е емоционален дебат, но тази емоция беше подбудена с една недобросъвестна атака, с една долна атака. (Оживление и възгласи: „Еее“ от „БСП за България“, ръкопляскания от ГЕРБ.) Затова, колеги, ще чуете нашата позиция. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря, господин Кирилов.
Изказвания?
Заповядайте – народният представител Антон Тодоров. (Смях, оживление и реплики от „БСП за България“.)
Моля Ви за ред в залата!
АНТОН ТОДОРОВ (ГЕРБ): Върнах се. (Смях и реплики от „БСП за България“.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Имате думата, господин Тодоров.
Моля за ред в залата.
АНТОН ТОДОРОВ: За да разведря малко обстановката, трябва да знаете, че аз съм като мумията – не се храня, не спя, не съм от този свят и винаги се връщам. (Смях и реплики от „БСП за България“.) За ужас на червените.
Преди малко се изказа един човек, който е един от най-наглите и нахални хора, които съм виждал през живота си. (Силен шум и реплики от „БСП за България“.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Моля Ви, господин Тодоров!
АНТОН ТОДОРОВ: Когато той беше бордовак в ЕОН, тогава Вие не крякахте срещу това, че получава четирицифрени заплати. (Частични ръкопляскания от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Момент, господин Тодоров.
АНТОН ТОДОРОВ: От година и половина се опитвам да накарам госпожа Корнелия Нинова да отговори за сделката за „Техноимпекс“. (Силен шум и реплики от „БСП за България“.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Моля Ви, господин Тодоров! По оставката на Делян Добрев.
АНТОН ТОДОРОВ: Тя участвала ли е в РМД-приватизация?
Госпожо Корнела Нинова (бурна реакция от „БСП за България“), участвахте ли в приватизацията на РМД „Техноимпекс“? (Силен шум и реплики от „БСП за България“.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Господин Тодоров!
АНТОН ТОДОРОВ: Ето къде е договорът! Това е договорът, с който Корнелия Нинова купува цяла външнотърговска фирма за сумата от 70 хил. долара.
Имаме два въпроса: откъде са тези пари в ония бедни времена? И морално ли е да приватизирате външнотърговски фирми за жълти стотинки? (Шум и реплики от „БСП за България“.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Господин Тодоров!
АНТОН ТОДОРОВ: Това е доклад на Агенцията за следприватизационен контрол, депозиран в съдебна зала 2002 г., при което в съдебно заседание…
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Господин Тодоров, моля Ви по оставката на Делян Добрев.
АНТОН ТОДОРОВ: …Корнелия Нинова е съдена. (Реплики от „БСП за България“.)
В този доклад има много сериозни обвинения за нарушаване на закона. Ако си част от проблема, може ли да бъдеш част от решаването на проблема?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Господин Тодоров, ще Ви отнема думата, ако не говорите по темата.
АНТОН ТОДОРОВ: Ако си част от разбойническо-мениджърската приватизация, имаш ли морално право да бъдеш там? Благодаря. (Частични ръкопляскания от ГЕРБ, реплики от „БСП за България“.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Реплика?
Други изказвания?
Заповядайте.
ВЛАДИМИР ВЪЛЕВ (ГЕРБ): Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Уважаеми господин Добрев, искам да Ви дам един пример с моята спортна кариера. Навремето навлязох в професионалния кикбокс с много тежка загуба. Това не ми попречи аз да повярвам в себе си и да продължа напред, защото знаех какво мога да направя. Знаех какво мога да дам на спорта, дадох го и успях да взема три световни титли при аматьорите и една световна титла при професионалистите. (Ръкопляскания от ГЕРБ.)
Аз знам какво можете да направите Вие за България и какво можете да направите Вие за нашия отбор. Затова, моля Ви, недейте да напускате нашия отбор, защото всеки един човек от този отбор подкрепя останалите и така ще вървим напред. (Ръкопляскания от ГЕРБ.)
Няма да подкрепя Вашата оставка, защото Ви познавам отскоро, но това, което видях, ми е достатъчно. Благодаря Ви. (Ръкопляскания от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, господин Вълев.
Господин Маноил Манев – реплика. Да видим с какво не сте съгласен.
МАНОИЛ МАНЕВ (ГЕРБ): Уважаеми господин Председател, колеги! Колега, искам да Ви направя една реплика. Кажете на уважаемия наш колега, че в нашите спортове никой не си тръгва, когато хвърли в нокаут противника, никой не си тръгва от ринга, не слиза от ринга и не хвърля хавлията на ринга, когато ги е хвърлил в нокаут и когато те нямат никакъв друг шанс! (Частични ръкопляскания от ГЕРБ.) Кажете му го, защото така е в нашите спортове.
Далавераджии не влизат в битка. В битка влизат само истински шампиони и истински мъже. Той влезе в битка, хвърли ги в нокаут и всичко това стана след това. Няма такъв номер. (Ръкопляскания от ГЕРБ, оживление и реплики от „БСП за България“.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Заповядайте.
ВЛАДИМИР ВЪЛЕВ (ГЕРБ): Най-трудното в спорта е да се изправиш, след като си паднал. Мисля, че Делян ще успее да се изправи, за разлика от много от тези хора, които, ако паднат, няма да станат. Така че, Деляне, ставай и продължавай напред! (Частични ръкопляскания от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Има ли други изказвания?
Думата има народният представител Валентин Николов.
ВАЛЕНТИН НИКОЛОВ (ГЕРБ): Господин Председател, уважаеми колеги! Искам малко да намаля страстите, и бих искал да припомня една история, написана от Платон в „Държавата“. Тя е алегория. Сократ създава тази алегория, разговаряйки с Главкон. Тя е алегория за пещерата, където хора в ранна възраст са били привързвани с лице към стената на една пещера, а в другия край са горели огньове. Когато са минавали хората, които са ги вързали, са изглеждали като огромни великани, и ако е минело някое кученце, се е създавало впечатление, че това е някакво чудовище. Това е било години наред и тези хора, които са били привързани към стената, са почвали да вярват, че живеят в свят на великани, в свят на чудовища. Ако случайно някой се развърже и излезе навън, ако не ослепее от слънцето, в този случай той ще мисли, че този свят, който вижда, не е реален, а реалният е другият – в пещерата. Ако погледне във водата собствения си образ, няма да се познае.
Това е същото: ако имаш една братовчедка в общината, да се каже, че общината е пълна с роднини. Това е същото: да кажеш, че има паралелна държава, но всъщност тази паралелна държава да я създаваш ти – с говорене, с образ, и да накараш хората да вярват в това нещо.
Откъде идва изначалието на всичките тези проблеми? Още древните религии, като зороастризъм, като павликянството, се основават на дуализма, тоест на една творческа сила и на една деструктивна сила. Творческата сила, която може да създава, която може да ражда идеи, която може да управлява, да поема отговорности, и другата, която винаги се е стремяла да бъде творческа, но не може, се опитва по всякакъв начин деструктивно да разваля всичко това, което се създава от творческата сила, да създава други образи, други паралелни държави.
Творческата сила, която Делян винаги е можел да създава като идеи, да решава проблемите, натрупани години наред в енергетиката, която, бих казал, че беше фалирала, когато дойдохме. Заедно с Вас, разбира се, направихме така, че тя вече е стабилна.
Така, както той успя с неговото име, с неговия авторитет да спечели изборите в Хасково, когато създаде модел, който можеше да работи в Хасково много по-добре, и в един момент идва деструктивната сила, която трябва да разруши. Тя не може да създаде нови идеи, нови политики, които да кажат: това е по-доброто. Тя може само да разваля, да разрушава и да казва: „Вие сте като нас!“. Не, не сме като Вас! Ние сме тези, които създаваме, на които хората са дали доверието си. (Ръкопляскания от ГЕРБ.) Когато създаваш екип и когато показваш какво си направил, другата сила просто гледа да омаловажи това нещо, да го разруши.
Деляне, приятелю, ние се нуждаем от теб – всички. Аз се надявам много, много, много ти да останеш тук, защото се нуждаем от теб. Не само ние, и те се нуждаят от теб. Затова казаха, че не ти искат оставката от парламента, а искали да покажат модел. Какъв модел? Че имаш една братовчедка в някоя община, която не ти си назначил?! Която не ти си назначил! (Шум и реплики от БСП за България.)
Да не казвам за Закона за конфликт на интереси, който Вие много дълго бавихте. Трябваше да бъде приет, и в крайна сметка беше приет. Защо не включихте: „кум“, „кумец“ в изброените категории на конфликт на интереси? Защото доста „кумове“ и „кумци“ управляваха. Не че нямаха качества, нищо не съм казал, но защо не го включихте, а сега говорите за конфликт на интереси? Няма такова нещо като конфликт на интереси, когато не е вписано в Закона.
Аз мисля, Деляне, че трябва да размислиш, и всички сме зад теб. Благодаря Ви. (Ръкопляскания от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, господин Николов.
Реплики?
Други изказвания?
Заповядайте.
НИКОЛАЙ СИРАКОВ (ГЕРБ): Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Вземам думата не за да защитавам господин Делян Добрев. В този момент той има подкрепата на българските граждани, на хората. А тя е много по-важна за теб от моя глас „против“ твоята оставка – между другото, който ти не желаеш.
Искам да се обърна към всички Вас, към всички нас, които сме заедно в тази зала. Всички нас гледат – всички онези, които са извън тази зала, и очакват нещо от нас, за което са ни пратили тук.
Ще се опитам да разкажа много кратка история. Надявам се да я разкажа добре. Ако не, извинете ме, че съм Ви загубил времето. Представете си, че държа една ябълка. По своята същност тази ябълка е един сочен, вкусен плод. Ако не харесвам ябълки или поради някаква друга причина, например гняв или завист, смачкам тази ябълка, тя по своята същност, Деляне, остава сочна, вкусна ябълка, особено за тези, които са я познали.
Уважаеми дами и господа, когато вървите по пътя си и срещнете ябълки, дори и да не харесвате ябълки, просто можете да ги подминете. А ако допуснете грешката и въпреки това ги смачкате, моля Ви, не си ги носете в джобовете. Не ги дръжте прекалено дълго в себе си. Не ги показвайте на хората, защото хората винаги ще виждат истинската същност на ябълката – сочен и вкусен плод, но има риск да започнат да възприемат Вас като смачкани хора. Нашето общество няма нужда от смачкани политици, независимо от коя политическа партия са те. А най-доброто в случая е: когато намерим ябълки, дори да не ги обичаме, да намерим някой гладен и да го нахраним с тях. Благодаря Ви. (Ръкопляскания от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, господин Сираков.
Имате ли реплики, колеги? Няма.
Други изказвания?
Заповядайте, господин Биков.
ТОМА БИКОВ (ГЕРБ): Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Актът на днешната оставка е политически. Той е важен политически акт, защото е стандарт на поведение за всички. Би трябвало да бъде за всички, такива са стандартите. Може би мълчите, защото осъзнавате какво се случва днес. Вие също трябва да подлежите на този стандарт оттук нататък.
Преди няколко месеца друг депутат от ГЕРБ подаде оставка – след подозрения, не осъдителна присъда. (Шум и реплики от „БСП за България“.) Подозрения!
През последните няколко дни Вие изсипахте помия, черен пиар. За съжаление, госпожа Йончева се превърна в инструмент на този черен пиар. В името на това може би си мислите да спечелите някакви политически дивиденти. Нищо не сте спечелили, бъдете сигурни. Никой не е спечелил от черен пиар. Никой не е спечелил от омаскаряване. Тръгнали сте в тази посока, но искам да Ви кажа, че се движите срещу влак, а се намирате в москвич. ((Шум и реплики от „БСП за България“.) И този сблъсък няма да е лек. Ние няма да Ви се дадем.
Това, което прави днес господин Добрев, лично аз мисля, че е по-скоро емоционален акт. Той има обаче право на свое мнение. Но оттук нататък очаквам оставки и от Вашата парламентарна група. Там има хора, които не са за този парламент. Там има хора, свързани по роднински начин с членове на Политбюро, с родове във Вашата партия. Вие ли намерихте да говорите за родове, като цялата Ви партия е 15 – 20 рода: Луканови, Пирински, Бокови?! (Ръкопляскания от ГЕРБ.)
Преди 20 дни всичките Вие обяснявахте, че госпожа Бокова няма нищо общо с мъжа си. (Ръкопляскания от ГЕРБ.) Същите Вие обяснявахте това нещо и сега казвате: „Не е морално!“. Да, законно е, но не е морално.
Нека да приемем закон, в който братовчедите да нямат право нищо да правят. Нали моралът трябва да бъде със закона? Какво означава морално, неморално? Аз съм чувал и съм Ви влизал в положение, между другото, когато казвате: „Ама не, ние заради качествата си, не защото сме внуци на някой. Заради качествата си сме станали такива“, и съм бил съгласен по някакъв начин с това. Но Вие да излизате и да казвате: някаква братовчедка, назначена само защото е Делян Добрев, без да я познавате. Не чух, че тя е корумпирана, че е некадърна, че е лоша, че не става за тази работа. Ако ще задаваме такъв стандарт, аз се надявам първо Вие да зададете стандарт в тази посока, защото ние очевидно сме си го създали вече.
Но не го виждам при Вас. Виждам, че се радвате – постигнали сте политическа победа, унищожили сте публичния образ на един почтен и компетентен човек. Това е Ваша традиция. Така сте правили и на 9-и септември, като унищожавахте кадърните и компетентните. (Ръкопляскания от ГЕРБ.) Това е стар Ваш обичай, и Вие винаги се радвате, когато това се случва, но този ден не е хубав за българската демокрация. Не е хубаво да се омаскаряват почтени хора. Всички губят от това – и хората губят, и ние губим, и Вие губите. Благодаря Ви за вниманието. (Ръкопляскания от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, господин Биков.
Имате ли реплики, колеги?
Други изказвания?
Заповядайте, господин Жаблянов.
ВАЛЕРИ ЖАБЛЯНОВ (БСП за България): Уважаеми господин Председател, уважаеми народни представители! Като избрани от българския народ, ние го представляваме в цялото му многообразие – на роднински връзки, на политически принадлежности, на идейни убеждения. Както е известно на всички ни, българската държава е започнала с рода Дуло, така че родът не може да бъде източник на негативна конотация или на негативни оценки.
Ние имаме сложна история като народ. Известните български родове от Възраждането са възстановявали държавността, подпомагали са църквата, крепили са се помежду си, населявали са близки имоти в селото и в града. Строили са огради с вратички помежду си, наричали са се комшулуци, за да могат да се събират помежду си, да общуват и да се уважават.
Искам, независимо от остротата на политическия момент, да намерим онази мярка между политическото и личното, между политическия дълг, обществения интерес, широките рамки на обществения морал и, разбира се, нашето партийно противопоставяне, за да можем по достойнство, съхранявайки личното достойнство на хората, да излезем от създалата се ситуация. Оставката на господин Добрев е индивидуален акт, негова лична воля и изява. Струва ми се, че той е преценил така, и е най-добре, след като е преценил, това да бъде оставено самият той да се отнесе така, както преценява за добре.
Ние сме наследници в момента на един тежък период от нашата история – периода на прехода, който създаде много противопоставяния, много конфликти, много остри раздели – идейни, политически, исторически и във времето, етнически, и мисля, че трябва да направим така, че този период лека-полека, лека-полека да отиде в страниците на учебниците, когато нашето общество помъдрее достатъчно.
Мисля, че днес най-мъдрото нещо, което можем да направим, е да се придържаме към процедурата. Да изоставим неуместните исторически сравнения на хора, които разсъждават метафизически върху българската история и никога няма да стигнат до друго ниво на анализ и да се опитаме да излезем като парламент, като политически партии по достойнство от създалата се ситуация.
Какви са особеностите на конкретния случай? Ще се спра с няколко изречения – струва ми се, това, което е мнението на Българската социалистическа партия и на което се основава нашата политическа позиция. Преди повече от две десетилетия Българската социалистическа партия тогава, наричайки се „комунистическа“, се отказа от модела на партията държава. Ние бяхме партията, която инициира сегашната Конституция и създаде многопартийното управление.
Тук искам да се обърна към нашите колеги от ГЕРБ. Когато започнахте да създавате Вашата партия, Вие използвахте държавата, за да изградите партията си. (Реплики от ГЕРБ.) Вие направихте груба историческа грешка и сляхте партията с държавата. Използвахте държавния ресурс, за да изградите партийни структури. Това е историческо връщане и грешка от стратегически характер.
Българската социалистическа партия може да има родови, може да има най-различни отношения – в това няма нищо, както казах в началото, осъдително.
Това, което би следвало да направи ГЕРБ, е да пристъпи към най-решаващата стъпка от гледна точка на бъдещото си партийно развитие – да се раздели от държавата, да започне да гледа на политическия процес в България и на Конституцията като на автентичните документи, които утвърждават съвременната българска конституционна либерална държава. Това са фундаменталните различия.
Това не е въпросът за братовчеда, братовчедката, сестрата или кумата. Това е въпросът за устройството на политическата организация.
БСП извървя този дълъг път на столетие и повече, за да се реформира и да стигне до състоянието, в което може да присъства в българската политика седем, осем или десет години в опозиция и да остане идейна политическа сила, която отстоява конкретни политически идеи и цели. Нашите членове на партията са в тази партия не защото заемат определени длъжности в общината, и не защото са получили някаква облага за това. Често пъти… (реплики и възгласи от ГЕРБ)… напротив, те са преследвани заради това. И затова смятам, че Българската социалистическа партия днес е в правото си да постави въпроса за модела, който се утвърждава в България от десет години насам.
СНЕЖАНА ДУКОВА (ГЕРБ, от място): След като го създадохте.
ВАЛЕРИ ЖАБЛЯНОВ: Уважаеми български спортисти! Считам, че постиженията в спорта, с най-голямото ми уважение, са изява на индивидуалната воля, сила и дух. Наистина човек трябва да воюва за победата и смятам, че ние като народ, като държава и като политици от различни партии воюваме всички за победата. Всеки иска доброто за България.
Молбата ми е следната: да не превръщаме политиката в спорт по този начин, по който често пъти ние го разбираме. Спортът е благородна кауза. Спортът служи на благородната кауза. Спортът е олимпийско движение. Спортът е и благородство. Спортът е и аристократичен поглед върху съревнованието и усъвършенстването на човека и затова смятам, че няма място по този начин да го интерпретираме в нашия съвременен български политически живот. Благодаря Ви за вниманието. (Продължителни ръкопляскания от „БСП за България“, възгласи: „Браво! Браво“!)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Жаблянов.
Заповядайте, госпожо Дукова, за реплика.
СНЕЖАНА ДУКОВА (ГЕРБ): Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Изненадващо смирение!… Дълбока политическа лекция. Само че в залата… Защо държите телефони? Имате ли право да снимате, когато сте в залата? За фалшиви новини ли работите?! (Оживление в „БСП за България“.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Госпожо Дукова!
СНЕЖАНА ДУКОВА: Председателю, моля Ви!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Реплика към господин Жаблянов, моля.
СНЕЖАНА ДУКОВА: Смяна на позиция ли беше това, господин Жаблянов, или усмирителна ризница, която искате днес да си сложите? Не е нито едното, нито – другото!
Питам две неща! Господин Жаблянов, Вие като политик и като лектор с диплома за такъв, дайте ми дефиниция за морал и съотнесете към Вашата партия.
Вие, господин Жаблянов, не се ли срамувате за целия преход, за всичкото време, в което управлявате Вие и ние поотделно, че Вашата съпруга изработва на граждански договори и източва средства от Министерството на образованието и науката?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Моля Ви! Моля Ви, госпожо Дукова!
СНЕЖАНА ДУКОВА: Не се ли срамувате за това, господин Жаблянов?!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Моля Ви, госпожо Дукова! Източва, какви…
СНЕЖАНА ДУКОВА: Колеги, ще приема Вашето смирение по две причини.
Първо, защото ние оставихме кадърни Ваши хора да управляват и в момента дори като заместник-министри.
Второ, защото смятам, че неправилно си го позволихме! Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Втора реплика?
Господин Антон Тодоров. (Оживление в „БСП за България“, възгласи.)
АНТОН ТОДОРОВ (ГЕРБ): Благодаря, господин Председател.
Само ще допълня информацията на Снежи с една друга информация. (Възгласи и реплики от „БСП за България“.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Господин Тодоров, реплика към господин Жаблянов.
АНТОН ТОДОРОВ: Да, реплика към господин Жаблянов. Една година и половина след постъпването си в Министерството на икономиката и енергетиката Ивет Жаблянова – ръководител на Дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“, все още е била управляваща на свои частни фирми. Това каза Нина Радева, бивш заместник-министър. Тя коментира, че госпожа Жаблянова е попълнила невярна декларация за конфликт на интереси. (Реплики от „БСП за България“.)
Това, което госпожа Дукова каза, е абсолютно вярно. Договорът е за 7200 хил. лв., и то по времето на ГЕРБ.
С какво основание, с какви очи, с какво дебелоочие имате изобщо наглост да говорите за конфликт на интереси?!
РЕПЛИКА ОТ БСП ЗА БЪЛГАРИЯ: Мумията няма очи.
АНТОН ТОДОРОВ: Не! Мумията няма очи, но взема очите на безочливците като Вас.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Моля Ви, господин Тодоров! Моля Ви, не се обаждайте от залата!
Има ли трета реплика?
Господин Жаблянов, ще отговорите ли?
Има ли други изказвания?
Господин Кутев, заповядайте.
АНТОН КУТЕВ (БСП за България): Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Както Ви казах, има опасност това да се превърне в комедия, то прилича вече на водевил. Водевилът, честно казано, не е започнал отсега, започнал е от доста време насам.
Затова ще се опитам да върна малко нещата там, където според мен би трябвало да стоят, защото тези призиви: как, на кого ни оставяш, друже, приятелю, върни се и така нататък – това е водевил.
Господин Добрев, съжалявам, дано никога не попадна в тази ситуация – по този начин тези хора да ме защитават, защото това не е във Ваша полза.
Оттам нататък да видим за какво става дума, господин Добрев. С цялото разбиране, защото, вярвайте ми, аз имам разбиране за начина, по който Вие се чувствате в момента, добре го знам. Огромна част от тази зала са минавали през възходи и падения и сме били в ситуация, в която са хвърляли камъни по нас. Бил съм в ситуация, в която дъщеря ми не можеше да отиде на училище, защото отпред стояха едни хора – нейни съученици и викаха, че е червен боклук. Били сме и в много други ситуации, да не ги изброявам. Аз знам как се чувства човек в тази ситуация.
Затова, честно казано, досега се въздържах да правя резки изказвания просто защото на мен чисто човешката ситуация ми е ясна. Но ако все пак тук се води този разговор е, защото тя е отвъд човешката ситуация. После ще се върнем пак на човешката ситуация – какво трябва да кажете на децата си, защото аз мога да Ви дам съвет какво да кажете. Аз съм го говорил пред моята дъщеря и тя въпреки всичко, което е преживяла, пак се занимава с политика в момента, в БСП. (Оживление в ГЕРБ.) Ето, направете така, че синът Ви, с когото имате проблеми, да продължи да се занимава с политика след това. Ако можете. Ако имате силата и морала.
Оттам нататък, за какво става дума в случая и за какво сме се събрали? Събрали сме се за това, че един човек – Вие казвате, че нямате сестра, но ние знаем, че имате братовчедка. Тази братовчедка, през фирмата на мъжа й, отделно, че тя е шеф на Финансов отдел в общината, пък той е общински съветник и председател на Финансова комисия, да речем, че по някакъв начин те правят това, защото много са кадърни. Това е Вашият, как беше, „дрийм тийм“ – отборът, който Вие по някакъв начин сте събрали. Как сте го събрали, друг въпрос. Защо пък точно Вие и защо точно около Вас, това е отделен въпрос? Него ще го мислим по-късно.
Приемаме, че тази жена, абсолютно почтено си е стигнала там барабар с мъжа си, но е факт, че за последните 19 месеца само в Хасково, само фирмата на мъжа й е усвоила около 40 милиона. Тридесет и шест милиона лева само там, в региона на Хасково е усвоила фирмата на този човек, с когото Вие пряко сте свързани, не е да не го познавате. Не е вярно, че Вие… нещо си работи там. И аз имам братовчеди, но моите не правят това. Може би моите са по-некадърни от Вашите – сигурно това ще бъде отговорът. Така или иначе, там става дума за 36 милиона. Трябва ли да се занимава с това Народното събрание? Според мен, когато имаш тази връзка, трябва ли някой да потърси отговор дали тази връзка е контролирана, дали тази връзка по някакъв начин вреди на обществения интерес? Според мен трябва и това прави колежката Йончева. Само че Вие в момента се опитвате да изкарате Елена Йончева някакъв черен адепт на оплюването. Защо? Защото Ви задава резонните въпроси. Въпросът е: познавате ли този човек? А той влязъл ли е на Ваша място във фирмата на съпругата си? Тоест Вие имате ли с него преки отношения, при положение че Вие сте депутат от региона, а той в това време, за последните 19 месеца, казах, е усвоил над 36 милиона в региона на Хасково?
Оттам нататък, имаме ли кадруване в общината, което е в нарушение на Закона за държавния служител? И Вие имате ли връзка с това? Има ли смисъл този въпрос да се изяснява? Нека да оставим да се отговори на въпроса, но Вие ни казвате, че не бива да го повдигаме. Всички тези, които викахте: „Не ни оставяйте, защото той е почтен“. Почтен е.
Господин Гърневски, най-вероятно той има пряко отношение към просперитета на „Белене“, ама той е със свален имунитет – господин Добрев, заради „Белене“. Той е със свален имунитет, привлечен в качеството си на обвиняем за извършено престъпление по чл. 219, ал. 4, временна ал. 3, временна ал. 2 от Наказателния кодекс. Това е нещото, което… ако говорим за изключително почтения човек.
Аз не искам да подложа почтеността на господин Добрев под съмнение сега. Аз искам да кажа, че за това, което говорим, трябва да се говори, то трябва да се обсъжда. Гражданите трябва да го знаят, те трябва да имат мнение и не ние с Вас трябва да дадем присъдата, защото има органи, които трябва да го направят. Трябва да го направи съдът и гражданите, а някой е длъжен да разкаже на тези граждани какво се е случило. Госпожа Йончева направи точно това. Цялата тази кампания, която направихте срещу Елена Йончева, е, извинявам се за израза, е свин-щи-на! Извинявам се за израза! Всичко това, което виждам в ежедневното повтаряне, заклеймяване и очерняне на образа на Елена Йончева.
Господин Добрев, Вие трябва да се чувствате виновен за това, че Вие лидирахте кампанията, която оплеска Елена Йончева.
Сега да се върнем на това какво да обясните на децата си. Да Ви кажа, тази ситуация е много тежка. Аз Ви казвам, изпадал съм в нея. Искам да Ви кажа, че докато Вие бяхте министър, на Борислав Гуцанов му влязоха в спалнята над децата с пушки. И го арестуваха. Ако не знаете какво да обясните на децата си – той след това осъди България в Страсбург. Господин Цветанов знае, защото той беше причината. Ако не знаете, звъннете на Божидар Гуцанов и го питайте, господин Добрев.
Вие сега ли разбрахте, че в политиката, за съжаление, става и така? Вие не бяхте ли във властта и в тази партия, когато на Николай Цонев го свалиха на колене пред цяла България и му беше заявено: „Ти си пълен престъпник“, и така нататък? Вие не знаехте ли, че това се прави от същата партия, която сега Ви вика: „На кого ни оставяте?“ Къде беше моралният императив тогава, когато това се случваше? Какво обясниха те на децата си?! Ако не знаете какво да обясните на Вашите, ами питайте ги!
Между другото, за Вас не знам как ще свършат делата, надявам се да свършат във Ваша полза. Но техните дела свършиха в тяхна полза. Всичко, което им се случи тогава, се случи пред собствените им деца, пред собствените им роднини! Случи се пред камерите със сваляне на колене на бивш министър. Вие не бяхте ли тогава част от ГЕРБ? Вие не знаехте ли, че това се случва и с Вашето благоволение? Бяхте министър според мен по същото време.
И тук минаваме към следващото. Към фона на всичко това излизате и казвате, че кметът е ужасен неблагодарник, защото Вие сте го направили кмет, пък той тръгнал срещу Вас.
Вие нямате нито конституционно, нито законовото право да правите някого кмет. Изобщо цялата тази теза как, видите ли, ами аз там си седя един депутат и всички са ми били съученици, защото аз съм от елитната хасковска гимназия. Извинете, но в тази зала има хора от елитната класическа гимназия, от елитната немска, от елитната английска, от елитната руска. Какво, ние да не би да нямаме съученици? Съучениците ли ще си мерим? Защо за нашите съученици не излиза същият проблем като за Вашите? (Шум и реплики от ГЕРБ.) Ами като излиза, направете го! И защо на фона на всичкото това… (Шум и реплики от ГЕРБ.) Хайде да си премерим съучениците. Аз примерно твърдя, че имам по-известни съученици от Вашите. (Шум и реплики от ГЕРБ.) Най-вероятно?! Дайте да ги мерим! Ако искате, да направим списък? Защо мен не ме свързват с моите съученици? Защото никога не съм си позволил по някакъв начин мой съученик да бъде толериран от мен. Не съм си го позволявал. Няма такъв! (Шум и реплики от ГЕРБ.)
Да се върнем на това – изведнъж Вие в този случай сам заявявате, че Вие сте го направили кмет. Извинявам се, защото Вие сте били в това време и депутат, и областен председател. Чакайте, тази ситуация не е само с Вас. Аз също съм бил… (Реплики от народния представител Делян Добрев.)
Не, не, Вие не говорехте това, Вие говорехте друго, аз Ви слушах внимателно онзи ден в бТВ.
Аз също съм бил като Вас депутат в момент, в който ние сме имали кмет в Силистра, имали сме областен управител в Силистра, били сме в управлението, по това време съм бил областен председател на структурата в Силистра. Тук имате двама депутати от Силистра, единият - от „Патриотите“, другият - от ГЕРБ. Защо някой от тях не покаже мой роднина, мой съученик, някой, свързан с мен и назначен в Силистра? Защото има принципи!
ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ (ГЕРБ, от място): Защото не сте от Силистра.
АНТОН КУТЕВ: Какво като не съм от Силистра? Аз мога и да не съм, но мога да го назнача в Министерството на икономиката. (Шум и реплики в ГЕРБ.)
Когато ми кажете, че, видите ли, всичко това е нормалният ход на историята, аз Ви казвам, че не е. Всъщност истината е, че ние затова губим изборите в Силистра, господине. Затова ги губим! Защото Вие назначавате, а ние – не. Защото аз не че не знам как се назначава общинар, не че не знам как може да се въздейства на един кмет, когато ти си управляващ, само че аз не бих си го позволил. Аз в това нещо няма да вляза, докато Вие в този случай влизате. Затова всъщност това е въпрос на Народното събрание. Защото това е въпрос на модел, а не Добрев е този модел. Това е моделът ГЕРБ, това е начинът, по който упражнявате властта. Затова този проблем е на този разговор в Народното събрание, затова този проблем е важен, защото Вие не може да назначавате кмет. Кмет се избира, независимо от това каква е Вашата роля в процеса на избирането.
Последно, нямаше да си позволя да правя всички тези изказвания и да говоря по тази тема, ако не беше цялото оплюване срещу Елена Йончева. Това, което си позволихте да направите – задвижихте цялата машина на държавата доколкото Ви е възможно, не казвам, че можете много, не сте хора с неограничени възможности, но това, което можахте, направихте. Това е некоректно, това е в пълен противовес на интересите на гражданите на държавата, защото Елена Йончева зададе резонните въпроси. Тези въпроси трябва да се задават и на тях трябва да има отговор.
Пожелавам Ви да дадете добрия отговор. Пожелавам Ви съдът да застане зад Вас. Пожелавам Ви да стигнете до края на делата си. Много хора в тази зала са минавали по този път – минавали са през делата, карали са ги по 7 - 8 години, за да стигнат накрая до това да ги оправдаят тогава, когато вече окончателно са оплюти и изхвърлени от политиката. Това е моделът, който не признавам, и това също е моделът ГЕРБ. (Ръкопляскания от „БСП за България“.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря, господин Кутев.
Реплика – господин Марешки.
ВЕСЕЛИН МАРЕШКИ (Воля): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Уважаеми господин Кутев, ще направя тази реплика, защото споменахте в изказването си, че освен съдебното решение по всеки един казус, всеки един човек ще получи и оценката на нашите съграждани. Искам да Ви напомня и пожелавам на всеки един от Вас да има смелостта, първо, да се яви мажоритарно на каквито и да е избори и да се представи толкова добре пред сънародниците си, че да получи подкрепата на 430 хил. българи като независим, а не като подкрепа на определени политически формации.
Защо казвам това? Защото споменахте едно име, което нямате право да давате като пример в тази зала, защото вреди на Вашата партия, на парламентаризма, въобще на политическия живот в България. Споменахте името Борислав Гуцанов.
Да, той спечели съдебната битка, но загуби битката със съгражданите си. (Единични ръкопляскания от ГЕРБ.) Да Ви напомня само, че той, като кандидат за народен представител от Вашата политическа сила, загуби в собствения си град, където беше областен, градски председател, загуби битката с преференциите от свои, явно по-добри политически колеги.
Да не можеш да получиш подкрепата не на варненци, на членовете на собствената си партия, да получиш подкрепа на не повече от хиляда човека, това е падението и не това е съдебният казус. Това е отношението на българския народ към политическите представители.
Затова, когато давате примери, имайте предвид не само завършилите съдебни битки на определен човек, а и каква подкрепа получава той в обществото след дългогодишната си политическа дейност. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, господин Марешки.
Други реплики? Няма.
Заповядайте за дуплика господин Кутев.
АНТОН КУТЕВ (БСП за България): Господин Марешки, нито за момент не съм се опитвал да защитавам Борислав Гуцанов, не за друго, защото не е моя работа. Гуцанов си има своята история, той си има своите възходи и падения, но политическите резултати не са довод в този разговор. Защото Вие засега още сте по възходящата линия и сте от тези, които, очаквано или не, влязоха в парламента. Аз, като човек, който е влизал – излизал от парламенти, от ръководства и от куп други места, искам да Ви кажа, че колкото по-високо се качиш, толкова по-отвисоко падаш. Това е нещо, което един политик винаги трябва да има в съзнанието си. Щом си се качил, ще паднеш.
Казах го, защото това, че Борислав Гуцанов е паднал, това се случва с всички в политиката. За мое съжаление, най-вероятно ще Ви се случи и на Вас, със сигурност ще ми се случи и на мен. Така че доводът, че, видите ли, той бил загубил някакви избори и че там не го били подкрепяли, не е доводът, който казва: „Могат да минат с автомати през главите на децата му.“ Не е! С автоматите се минава след съдебно решение, а тогава минаха преди съдебното решение и, общо взето, цялото това беше наистина драматично за много хора и това не е единственият. Аз споменах два примера, мога да спомена още десетки, ако това е разговорът. Тоест тук въпросът е да нямаме двойния морал. Да знаем, че когато много дълбоко го изживяваме лично – пак Ви казвам, господин Добрев, аз съм го правил и знам как се преживява лично, но да знаем, че нашите действия в много случаи са водели до същото и да си даваме сметка, че не сме само за един ден тук, или ако поне искаме да сме така.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Господин Кутев, лично засегнат е, първо, господин Гърневски.
Заповядайте за лично обяснение, господин Гърневски.
СПАС ГЪРНЕВСКИ (ГЕРБ): Благодаря, господин председател.
Неморално е точно колегата, който преди малко се изказа, да говори за своите съученици, за своите приятели. Ами 50 години много от Вашите съученици може да не са стигнали до позиции, но до позиции стигаха само децата на онези, които бяха привилегировани от чл. 1 от Конституцията. (Шум и реплики от „БСП за България“, ръкопляскания от ГЕРБ.)
Говорите, че имало арестувани хора. Арестувани, минали са през съд и са получили своите дълбоко справедливи присъди. Имаше арестувани и нагли убийци, крадци, наркотрафиканти, които са в затвора. Това е работа на властта. Но Вие да говорите за съд и присъда, когато избихте 30 хил. достойни българи без съд и присъда е грубо нарушение на българския морал.
АЛЕКСАНДЪР ПАУНОВ (БСП за България, от място): Фашист, абсолютен фашист си1 (Шум и реплики от „БСП за България“.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Моля Ви за ред в залата!
Заповядайте, господин Добрев.
ДЕЛЯН ДОБРЕВ (ГЕРБ): Господин Кутев, опитахте се да внушите, че съм казал нещо за госпожа Йончева и че едва ли не ние се замерваме с компромати. Не е вярно! Една дума не съм казал срещу госпожа Йончева просто защото няма нужда. Няма нужда, защото аз считам, че моята роля в парламента и в политиката е в правенето на политики. Не само срещу госпожа Йончева, срещу нито един от Вашите народни представители или от които и да са народни представители не съм казал дума, за да ги оклеветя, защото това не е правилното.
Ако имате съмнение за морала на някой, ако имате съмнение за законосъобразността на действията, има си институции в тази държава. Ако – не, сигурен съм, че поне на мен, ако парламентът се превърне в това, което беше през последната една седмица – да се замерваме с кал и с компромати, няма да ми липсва. Това исках да Ви кажа. Благодаря. (Ръкопляскания от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря, уважаеми господин Добрев.
Процедура – господин Свиленски.
ГЕОРГИ СВИЛЕНСКИ (БСП за България): Благодаря Ви, господин председател!
Уважаеми колеги народни представители, взимам процедура по начина на водене.
Господин Председател, за пореден път Ви призоваваме от парламентарната група на БСП да се придържате към Правилника. Дадохте думата на господин Гърневски за лично обяснение. Вие чухте ли с какво беше засегнат?
Да, този човек е засегнат, той има някакви проблеми, но тези проблеми не са причинени от изказването на Антон Кутев или от който и да било. Тук не е трибуна за изповядване на някакви свои бивши, незадоволени страсти. Това е парламент, тук човек става и се защитава, ако е лично обиден, и така е по Правилник.
РЕПЛИКИ ОТ БСП ЗА БЪЛАРИЯ: Той е засегнат по рождение.
ГЕОРГИ СВИЛЕНСКИ: Вие давате думата на кой, където, каквото иска да си каже, да излезе тук и да говори глупости.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Моля Ви, без квалификации какво говорят народните представители.
ГЕОРГИ СВИЛЕНСКИ: Така ги квалифицирам аз, според мен. Защото, когато говориш неща, несвързани с темата, са всичко друго, но не и истина. Тоест глупости. Оттам нататък, моля Ви, когато говори господин Гърневски, да следите стриктно дали спазва Правилника. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Не само господин Гърневски, а всеки един народен представител как е бил засегнат лично аз няма как да знам предварително. Нека да чуем и тогава може да го…
Заповядайте за процедура, господин Станилов.
СТАНИСЛАВ СТАНИЛОВ (ОП): Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги, знам, че по Правилника на Народното събрание нямам право да поискам прекратяване на дебата, затова се обръщам към Вас със следния призив: да престанем да превръщаме Народното събрание в място, където се замеряме с мръсно бельо.
Ако някои от Вас са се интересували от историята на българската политика и я познават сравнително, ще знаят много добре, че патронимичният принцип на управление на българското общество и държава съществува от Освобождението насам. От Освобождението насам, дори и при комунизма, когато управляваше чл. 1, патронимичният принцип, наричан в българската политика „шуробаджанащина“, винаги е владял обществото. Така че тези неща, с които се занимаваме, не смятам, че с такива дебати можем да ги прекратим, да ги унищожим, да ги спрем, защото те са много сложни, много тежки. Това го е решила историята, не съм го решавал аз, нито Вие.
Призовавам Ви пак да прекратим този дебат, защото с тези проблеми, за които се обвиняваме един друг, има орган, който се занимава, той се казва прокуратура. Вместо да държим речи от тук, правим сигнали до прокуратурата, да видим тя какво ще свърши.
Моля Ви, нивото на нашия дебат е паднало толкова ниско, че няма повече накъде да пада! Моля Ви, прекратете тази гавра! (Единични ръкопляскания от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Няма как да я прекратя аз, така че оставям…
Господин Филип Попов – по начина на водене.
ФИЛИП ПОПОВ (БСП за България): Благодаря, уважаеми господин Председател.
Мисля, че има как да прекратите тази гавра, ако спазвахте Правилника, а именно чл. 57 от него, и да отнемате думата, когато не се касае за настоящата тема.
Разбирам, че Вие волю-неволю следва да участвате в организирания от Вашата партия ГЕРБ бенефис на господин Добрев, но моля Ви, все пак придържайте се към Правилника. Благодаря Ви. (Единични ръкопляскания от „БСП за България“.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Дали ще е бенефис, предстои да видим.
Други изказвания?
Заповядайте, господин Велков.
СЛАВЧО ВЕЛКОВ (БСП за България): Благодаря, господин Председател.
Уважаеми колеги! Много Ви моля, точката от дневния ред е „прекратяване на пълномощията на народния представител Делян Добрев“.
Бих искал да кажа, че не искам да съм в неговото положение! Защо не зачитате заявената от него воля? Той сам заяви, че ще си подаде оставката. Защо се опитвате да спорите не със силата на аргументите, а с аргументите на силата? И стигнахте от мрачното комунистическо минало чак до египетските гробници? Един от Вас дори заяви, че е извънземен?! (Смях от „БСП за България“.) Бихме могли да го проверим, бихме могли, с една обикновена остра игла.
Нека да Ви кажа следното, колеги. Господин Добрев е млад човек, аз му съчувствам за положението, в което се намира, но той заяви в национална медия, че ще подаде оставка (реплика от ГЕРБ.). Заяви и нещо друго…
Моля Ви, господин Председател, кажете на този господин да не вика! Ако иска тук да дойде да си премерим силите, аз също съм бивш спортист като колегите.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Моля Ви, не се обаждайте от залата, моля Ви!
СЛАВЧО ВЕЛКОВ: Благодаря Ви, господин Председател.
Ако желае, да дойде!
Искам да Ви кажа нещо друго. Така ме разсейвате, но аз не съм толкова мек, колкото си мислите. Господин Добрев в медията каза, че „идвам от среща с господин Борисов“.
Преди малко господин Борисов, пак по национална медия, обяви, че оставката е морален акт и следва да се зачита желанието. Сега театър ли правим ние тук, господин Председател, или обсъждаме точка от дневния ред? Ако аз бях на мястото на господин Добрев, щях да стана тук, на трибуната, и със силата на аргументите да оборя онова, което госпожа Йончева твърди за мен. За съжаление, това не е така.
Моля Ви, господин Цветанов присъства тук. Той преди една седмица… Маха хубаво с ръката – имате хубав замах.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Моля Ви, господин Велков!
СЛАВЧО ВЕЛКОВ: Преди една седмица заяви, че той призовава към парламентарно говорене, да няма език на омразата. А ние сме свидетели на нещо, което говори точно и единствено за това.
Затова призовавам господин Добрев, ако има силата, доблестта на млад мъж…
РЕПЛИКА ОТ ГЕРБ: Има я!
СЛАВЧО ВЕЛКОВ: Сигурно я има, сигурен съм в това, да излезе тук и да каже: „всичко онова, което се твърди за мен, не е вярно и че нито един от тези хора не е назначен, след като аз съм тръгнал в стъпалата на властта“. Благодаря. (Ръкопляскания от „БСП за България“.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, господин Велков.
Имате възможности за реплики.
Заповядайте, господин Касабов.
ВАЛЕНТИН КАСАБОВ (ОП): Аз ще бъда кратък, ще кажа две изречения и те са следните: предлагам да разстреляме господин Добрев (смях в ГЕРБ) в унисон с практиката на БСП (ръкопляскания от ГЕРБ). Изкарайте автоматите, начело с Йончева, давайте – кръв, нали кръв искате? Това е историята. Благодаря Ви. (Ръкопляскания от ГЕРБ и ОП.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Моля Ви, господин Касабов, ще ме принудите да Ви накажа за призиви към насилие. Има такъв текст. Някой няма да разбере чувството Ви за хумор.
Втора реплика – господин Таско Ерменков, и трета – Цвета Караянчева.
ТАСКО ЕРМЕНКОВ (БСП за България): Уважаеми господин Председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Велков! Не сте прав, като правите оценка, че колегите от ГЕРБ се оттеглят или се отклоняват от дебата. Напротив, те водят точно онзи дебат, който им е присъщ – да защитават една политика на шуробаджанащина и това мога да Ви го докажа не само с Хасково. Ще Ви дам пример и с Габрово. Братът на Томислав Дончев е шеф на общинска фирма „Озеленяване“.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Господин Ерменков…
ТАСКО ЕРМЕНКОВ: Братът на бившия депутат Михов е в борда на директорите на болницата. Заместник-кмет и началник-отдел „Проекти и икономическо развитие“ в общината са брат и сестра. Областната на Габрово – съпругът ѝ е заместник-директор на МВР – Габрово…
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Господин Ерменков…
ТАСКО ЕРМЕНКОВ: А свекърът ѝ е съветник от ГЕРБ.
Така че те това правят, защитават не господин Добрев, а тяхната политика. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Господин Ерменков, не Ви отнех думата само, защото имате рожден ден.
Честит рожден ден!
ТАСКО ЕРМЕНКОВ (БСП за България, от място): Благодаря!
Трета реплика – госпожа Цвета Караянчева.
ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА (ГЕРБ): Уважаеми господин Велков, аз мога да бъда много остра, мога да говоря много, но днес ще се въздържа. Ще Ви кажа защо господин Добрев подаде оставка. Защото е един морален човек. Защото, когато излеят толкова много помия върху теб, той няма какво друго да направи. Той ще бъде упрекнат, че не е постъпил както трябва. Само че аз ще кажа следното: Деляне, от името на моята структура в Кърджали, от името на твоята структура в Хасково, ти нямаш право да излезеш от този парламент!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Госпожо Караянчева, към господин Велков!
ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: …защото, господин Велков, Делян е качествен човек. Защото на тези избори, знаейки всичките тези обстоятелства, които госпожа Йончева каза, за него са гласували 37 830 човека (ръкопляскания от ГЕРБ) и той няма право да ги предаде, за да угоди на Йончева, на Нинова или на някой друг. Защото не се знае кой ще бъде следващият по начина, по който Вие работите. Вие сте тръгнали като пълчища по общините да търсите…
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Моля Ви, госпожо Караянчева!
ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: ... кирливите ризи на този и на онзи. Това ли ще бъде следващ… А кой ще бъде следващият, ако дадем Делян? Ние не даваме Делян! Ние ще гласуваме „против“, аз ще гласувам „против“!
Колеги, призовавам Ви да гласувате „против“ оставката на Делян (ръкопляскания от ГЕРБ), защото това не е негов личен акт, той е притиснат в момента и е залят с помия. Ние трябва да му измием лицето и да покажем на тези хора, че те не управляват страната, защото те правят всичко възможно да не се видят добрите практики, които се случват след тези 640 милиона, които се дадоха за образователна инфраструктура! Нима им е хубаво да го чуят това нещо (ръкопляскания от ГЕРБ)? Или всички добри политики, които прави нашето правителство? Затова не бива да позволим този човек, този качествен човек да си отиде от парламента! (Ръкопляскания от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаема госпожо Караянчева.
За дуплика – народният представител Славчо Велков. Имате думата.
СЛАВЧО ВЕЛКОВ (БСП за България): Благодаря, уважаеми господин Председател.
Аз не зная с какво предизвиках реакцията на очарователната госпожа Караянчева? Не се шегувах, но тя отиде към „белканто“, което не е характерно за „бек вокал“ (смях и ръкопляскания от „БСП за България“).
Не съм казал, уважаема госпожо, че господин Добрев не е качествен човек. Нищо подобно! Просто казах, че ако е мъж на място и е направил морален акт, ще излезе тук и ще се защити, а няма да стои на банката.
СНЕЖАНА ДУКОВА (ГЕРБ, от място): Ние не сме съд!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Моля Ви, госпожо Дукова!
СЛАВЧО ВЕЛКОВ: Не зная какъв друг „бек вокал“ се обади, малко ми звучи така… Но председателят вероятно ще му направи забележка.
Така че нека да бъдем точни и отново да се придържаме към точката от дневния ред. Ако няма, ако не желае господин Добрев да се защити – да отиваме към гласуване!
Още един път ще кажа, че не дадох с нищо повод на госпожа Караянчева за такава мощна нападка и ще бъда принуден да се защитавам, уважаема госпожо, със силата на аргументите. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: И аз Ви благодаря, господин Велков, и Ви правя забележка за обида на народни представители с терминология, която е неуважителна към колеги!
Имате думата за лично обяснение.
ДЕЛЯН ДОБРЕВ (ГЕРБ): Господин Велков ще направя изказване.
Взимам думата обаче за лично обяснение, защото Вие се опитвате да внушите на Народното събрание и на българското общество, че тъй като не се обяснявам на госпожа Йончева по всички, как да Ви кажа, клевети, които тя изнесе срещу мен, едва ли не признавам вина.
Не признавам никаква вина. Заявих многократно, че с госпожа Йончева ще се видим в съда, и то не само за клевета, а и за набеждаване (ръкопляскания от ГЕРБ), защото в последните няколко дни тя стигна до там, че да ме набеждава в бизнес интереси, във фирми, които усвоявали средства, пък някой им помагал, без да разкрива цялата схема. Надявам се да го разкрие в прокуратурата, в съда и така нататък. Госпожа Йончева ще я съдя и за набеждаване, но ако си мислите, че ще занимавам Народното събрание да отговаряме на клеветите на Йончева и да губим ценно пленарно време – това ми е под достойнството. Благодаря Ви. (Ръкопляскания от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, господин Добрев.
Господин Божанков, заповядайте.
ЯВОР БОЖАНКОВ (БСП за България): Моля да бъде удължено времето.
Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Искам да внеса единствено фактологично уточнение в дебата, тъй като той заприлича на сблъсък между управляващи и опозиция. Опозицията, която иска да омаскари, да нападне, естествено да извлече политически дивидент от ситуацията. Но нека все пак обърнем внимание какви са фактите, а фактите са много ясни.
Госпожа Йончева, с цялото ми уважение към нея, не е изнесла някакви факти. Те са в публичното пространство, мисля, че от март месец. Две медии – „Бивол“ и „Медиапул“, ги изнесоха, а тях можем да ги обвиним във всичко, но не и в симпатии към БСП.
Самият вицепремиер Симеонов заговори първи за партийни, дори по негови думи „партизански“ назначения във властта и мисля, че това е достатъчен повод за дебат в Народното събрание. Не БСП е започнала тази дискусия, така че колеги, моля Ви да се придържаме към фактите.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Божанков. (Ръкопляскания от БСП за България.)
Има ли реплики? Няма.
За изказване – народният представител Кръстина Таскова.
КРЪСТИНА ТАСКОВА (Воля): Благодаря Ви, уважаеми господин Председател.
Уважаеми колеги! Много пъти сме чували от политици: „Бог да пази България!“ Шест месеца по-рано се чудех защо разчитаме на Бог, след като това са нашите политици? Днес с този дебат за пореден път доказвате защо трябва само на Бог да се молим!
Когато излезе скандал, за каквото и да е, никой от Вас – партиите на системата, на статуквото, тези, които докарахте държавата до това състояние, което е в момента, не излиза да говори с факти и не излиза да защити себе си, а единствените аргументи, които използва в своя подкрепа, са: „И Вие сте същите!“, „А Вие сте още по лоши!“.
Така че наистина явно трябва само на Господ да се молим и сега вече искам да разберете защо „Воля“ беше през цялото време против празното политическо говорене на статуквото. Защо, благодарение на чия братовчедка, врачанската болница е пред фалит? Благодарение на чий кум ще затваря старозагорската болница? Ето това са темите, които трябва да разглеждаме, а не човека Делян Добрев. Защото Делян Добрев е част от една партия, а тук не говорим за хората. Нали заради хората сме в този парламент? Пострадаха ли хората в Хасково? Нека това да разгледаме – какво се случва в Хасково, какво се случва в Габрово? А не Вие колко сте лоши и Вие колко сте лоши. Ние това го знаем, няма нужда ежедневно да ни го доказвате. Благодаря Ви. (Ръкопляскания от „Воля“.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаема госпожо Таскова.
Реплики? Няма.
За изказване – народният представител Вежди Рашидов.
ВЕЖДИ РАШИДОВ (ГЕРБ): Уважаеми господин Председател, колеги! Първо, моля да удължите времето на дебата.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: То вече е удължено.
ВЕЖДИ РАШИДОВ: Второ, ще си позволя и аз да кажа няколко думи.
Днес за пореден път гледаме поредния ни лош спектакъл. Поредният лош спектакъл! Много повече се ръкопляска тук, отколкото в театрите в България! И всичкото това, ако не приличаше на фабрика за кал и помия, сигурно нямаше да се обадя. Подведе ме професор Станилов, като се обади.
Колеги, прекратете този дебат по една проста причина.
Първо, не зная дали знаете, че съм роден в Димитровград. Родът ми е от Хасковско и Хасково не ми е безразличен град.
Второ, познавам добре Делян Добрев.
Питам: кое доказателство го кара да се чувства виновен?! Какво престъпление той е извършил, че днес му търсите такава сметка?! (Шум и реплики.) Не е ли работа на прокуратурата, или всичко тук трябва да превърнем в машина за омърсяване на хората?!
Той е млад човек.
Да Ви разказвам ли днес защо моите внуци напуснаха България при успешен бизнес на сина ми и са данъкоплатци на друга държава – заради същата кал! Заради същата кал!
Колеги, това ли е българският парламент?! Това ли са проблемите на българския народ?! Един млад човек, който трябва да има перспектива да се развива, днес да го намачкаме, защото имаме чисто политически пристрастия.
Днес някои от Вас се изказват като хигиенисти едва ли не на същата фабрика за кал.
Колеги, Вие толкова ли къса памет имате, че забравихте Моника – не Люински, а Станишева, която разпределяше рекламните порции на България (ръкопляскания от ГЕРБ) и създаваше медийни групи, които дори мен не оставиха на мира?!
Вие забравихте ли за шуробаджанащината, че Дивизиева дори си назначи министър, а министърът си назначи една телевизионна ръководителка за началник на кабинета, а накрая се размножиха?! (Ръкопляскания от ГЕРБ, смях, оживление.) Днес Хохегер е в затвора, а Моника и Дивизиева са в Брюксел!
За какво го обвинявате?! За какво обвинявате този млад и перспективен човек?!
Хайде, аз съм на 66 години, утре си отивам. Четири мандата съм депутат, както и да Ви се струва, седем години съм български министър. Малко ли ме нападаха и за Ларгото, и за Националния ни музей, и за десетте театъра, които ремонтирах?! Мълчите. Нямате ли достойнство да кажете, че нещо се свърши в тази държава?!
Навремето Ви казах една реплика, и то на човек, който е в залата: четири обвинения срещу Цветанов. Какво е това място, в което напомняме кой за какво е обвинен? В затвора ли е? Оправдан ли е? Казах Ви обаче, че ако имахте един Цветанов, нямаше да загубите изборите и да гледате толкова празно. (Силни ръкопляскания от ГЕРБ.)
Затова, господин Председателю, днес апелирам да минем към завършек на този дебат. Нека спрем да се превръщаме на артисти и шутове пред българския народ. Достатъчно шоу програми текат в България, които деморализираха обществото.
Деляне, сега ще отговоря на един от хората, които те упрекваха да имаш морал да се откажеш сам, защото било личен акт. Не е личен акт – ти си народен избраник! Аз бях в Хасково, хората те обичат и нямаш правото да си подаваш оставката! Народът ще ти поиска оставката, когато трябва! (Ръкопляскания от ГЕРБ.) Твоите избраници ще я поискат.
Хасково те обича, гледай си работата. Това е битка, а на война – като на война. Не хващай като мен рак от емоционалност. Благодаря. (Ръкопляскания от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Рашидов.
За реплика – народният представител Веселин Марешки.
ВЕСЕЛИН МАРЕШКИ (Воля): Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги, уважаеми господин Рашидов! Правя тази реплика, защото ние от Политическа партия „Воля“ не можем да си позволим да ни вкарвате в този театър.
Вие споменахте в изказването си: „Да прекратим този театър!“ Театъра обаче не го правим ние, театъра го правите Вие, ние сме публика, както и целият български народ е публика в този театър.
Смея да Ви кажа, че като малка част от българския народ ние сме отвратени от това, което виждаме. Ние не знаем въобще защо се води този дебат и очаквахме отдавна той да бъде прекратен. Само да кажа, че на практика той започна с депутати от Вашата парламентарна група. Ако те не се бяха изказвали, нямаше да има реплики от тук (сочи лявата част от залата), дуплики и щяхме да изразим мнението си по въпроса с гласуване – както е по Конституция, както сме го правили винаги.
Просто ние Ви призоваваме да спрете този театър! Не Вие да ни призовавате нас, защото ние сме публика в този театър.
РЕПЛИКА ОТ ГЕРБ: И ще си останете публика!
ВЕСЕЛИН МАРЕШКИ: Призовавам Ви наистина да спрете този театър и да пристъпим към гласуване!
Понеже тук има една девойка, за която няколко пъти исках думата по начина на водене, ще използвам изказването си.
Госпожо Дукова, ако правилно съм запомнил името Ви… (Шум, смях и реплики.) Не беше отдавна времето, когато всички парламентарни групи се бяхме събрали за едно благородно дело – да помогнем на деца инвалиди да имат по-достойно бъдеще. Но Вие абдикирахте и не купихте една от количките, които трябваше да купи Вашата парламентарна група. По този начин всъщност не помогнахте. Нямате морално право, по принцип нямате право по закон да репликирате от място, да не говорим за същността на репликите, а нямате и морал да се обаждате, защото за едно такова морално мероприятие Вие абдикирахте, не участвахте и нямаше помощ от Вашата парламентарна група.
СНЕЖАНА ДУКОВА (ГЕРБ, от място): Лъжа, лъжа!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, господин Марешки.
Други реплики? Има ли други реплики?
Дуплика – господин Рашидов, заповядайте.
СНЕЖАНА ДУКОВА (ГЕРБ, от място): Не само купихме, аз дадох пари лично.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Ще имате възможност да се изкажете, госпожо Дукова. (Шум и реплики.)
Моля Ви, не от място.
ВЕЖДИ РАШИДОВ (ГЕРБ): Господин Председател, колеги! Аз казах думите: „театър, много се ръкопляска и целият народ ни гледа“. Тук са всички медии. Този дебат е под достойнството на българския парламент, да не говорим, че е страхотно обидно за всички българи. Пак Ви питам: с какво се занимаваме – с личността Делян Добрев, със законите на тази държава или с хляба на българските граждани – това питах.
А колкото до даренията, недейте, не Ви прави чест!
Тогава нека аз да Ви обясня.
Аз лично, като се върнах от Германия, продадох една цяла изложба и я дадох за децата, болни от рак – 50 хил. лв., ако Ви интересува сумата, на Детската онкология.
Аз лично помогнах на Велко Кънев един месец да се лекува в Германия от същата тази болест.
Аз помогнах на Гого от „Тоника“ да отиде в Израел един месец.
Аз помогнах на Коко Азарян да се оперира в Турция. (Ръкопляскания от ГЕРБ.)
На Петър Гюзелев от „Щурците“ му помогнах един месец да се лекува в Америка.
На бесепара Николай Петев – светла му памет, помогнах да отиде един месец в Америка.
Аз помогнах на Рангел Вълчанов.
Тези помощи, когато се правят от сърце, аз не съм ги декларирал. Мълчал съм, така съм решил.
Вие имате толкова аптеки, че мисля, че можете да помогнете на целия български народ. Защо не вземете да раздадете лекарства?! (Ръкопляскания от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря, господин Рашидов.
Госпожо Дукова, заповядайте да обясните за даренията и Вие, лично обяснение (Шум и реплики.)
Моля Ви, не се обаждайте от място, за да не давате поводи за такива реплики.
СНЕЖАНА ДУКОВА (ГЕРБ): Уважаеми господин Председател, уважаеми господин Марешки! Много бих искала да извикам тук, до мен, господин Кутев и се надявам той за пръв път в живота си да каже истината. (Шум и реплики.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Е, не така, госпожо Дукова!
СНЕЖАНА ДУКОВА: Господин Кутев, тази инициатива – господин Марешки визира конкретен случай. Тази инициатива започна от нашето съвместно желание с господин Кутев да я направим. Тя беше съвместна. Ние всички бяхме пред хората с количките. Там първа Политическа партия ГЕРБ откупи количката.
Второ, единствено Снежана Дукова даде лично дарение в подкрепа на тази организация. След това, господин Марешки, бяхте Вие, но бяхте след мен.
И на тази трибуна, ако започвате с лъжи, ще свършите извън тази трибуна и никога няма да бъдете на нея. Не лъжете! (Ръкопляскания от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Има ли други изказвания?
Делян Добрев, заповядайте.
ДЕЛЯН ДОБРЕВ (ГЕРБ): Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Подавам молба да бъдат прекратени пълномощията ми като народен представител заради клеветите и внушенията, които се направиха от нашите опоненти в последните десет дни по мой адрес. С типични ченгеджийски похвати те събраха разнообразни малки истини, от които се опитаха да сглобят зловеща на външен вид картина. Успяха.
Политиката никога не е била самоцел за мен, нито пък властта! Отказвал съм да бъда номиниран за различни изборни длъжности, включително министър. Водел съм се от собственото ми разбиране къде съм най-полезен за обществото.
Поглеждайки назад, за тези десет години има много неща, които съм горд, че съм свършил и мога да споделя с Вас.
Мои са предложенията в Закона за акцизите и данъчните складове заедно с колеги. Господин Главчев беше сред вносителите. От предложенията се направи Наредба № 30 и се сложиха измервателните уреди в страната.
Ограничихме заедно с колеги и от БСП, и от ДПС развитието на ВиК сектора, който заплашваше финансовата стабилност на енергетиката.
Направихме множество промени в Закона за енергетиката, избрахме независим състав на Комисията за енергийно и водно регулиране, създадохме нов модел за ценообразуване, с който премахнахме 800 млн. годишен хроничен дефицит в енергетиката.
Напреднахме в посока либерализация на пазара отново всички заедно. Тези промени се гласуваха от 100 % от пленарната зала, с което аз съм изключително горд! Ние не спорехме, защото всички знаехме, че това е правилното решение. Всички заедно го направихме.
Същото се отнася и до Закона за публичното предлагане на ценни книжа, за да стимулираме развитието на капиталовия пазар. Отново Законопроект, който се прие от цялата зала заедно.
Законът за инвестициите, Законът за подземните богатства, Законът за защита на конкуренцията.
Бях един от инициаторите на създаването на Съвета за развитие на капиталовия пазар.
Бях инициатор за цялостна реформа, касаеща намаляване на административната тежест.
В периода ми като като министър се гордея, че стартирахме проучванията на дълбоко Черно море. Това беше лична моя кауза. Привлякохме най-големите фирми в света: „Тотал“, OMV, „Репсол“, „Шел“, които проучват дълбоко Черно море и не само го проучват. „Тотал“ са в последната фаза на проучвателните дейности, доказаха наличието на нефт още миналата година. Ако не до края на тази година, в началото на януари 2018 г. съм убеден, че ще съобщят и за наличие на газ. Това дава бъдеще на България.
И аз съм горд, че с мой подпис – като министър, по моя инициатива се стартира проучване на дълбоко Черно море.
Прекратихме проекта „Белене“, който беше финансово непоносим за държавата, все още е такъв!
Договорихме по-добри условия по проекта „Южен поток“.
Подписахме нов договор за газа без посредници и при 22% по-ниска цена от стария договор. Никога в историята на България не сме подписвали нов договор за газа, който да е на по-ниска цена. Винаги са ни вдигали цената! (Ръкопляскания от ГЕРБ.) Това е първият договор, който намали цената. Финансовият ефект от тогава до сега е 300 млн. долара на година в полза на българската индустрия и на българския бизнес.
Само последната година получих награди за личност, допринесла за ограничаване и превенция на неформалната икономика от Асоциацията на индустриалния капитал в България.
Получих и награда отново – само в последната година – за личност с най-голям принос в развитието на капиталовия пазар през 2016 г.
Получих голяма подкрепа в последните три дни и съм изключително благодарен на всички, които ми изпратиха есемеси, създадоха фейсбук групи, излязоха с декларации в моя подкрепа, направиха пресконференции. Това е истинската оценка за моята работа. Аз се гордея с това, което съм постигнал! Благодаря на всички за тази безпрецедентна подкрепа за един обикновен политик като мен в България.
Госпожо Йончева, аз ще се запомня в политиката с всичко, което съм свършил през тези години – част от нещата ги казах от тази трибуна, с уважението и подкрепата на хората, които получих в последните дни.
А Вие ще се запомните като мой палач и убиец в политиката (ръкопляскания от ГЕРБ), без съд и присъда, така, както Вие от Комунистическата партия си знаете.
Питали сте, госпожо Йончева, с какво ще се занимавам оттук нататък. Ще Ви кажа, понеже Ви касае. Първото нещо, което ще направя, е да си потърся правата в съда за всичко, което причинихте на мен и на мои близки (ръкопляскания от ГЕРБ), за да разберете, госпожо Йончева, че не е 1945 г. и не можете безнаказано да заличавате неудобните. Благодаря. (Продължителни ръкопляскания от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаеми господин народен представител Делян Добрев!
Има ли други изказвания?
Заповядайте, господин Цонев.
ЙОРДАН ЦОНЕВ (ДПС): Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Парламентарната група на „Движението за права и свободи“ ще подкрепи подадената от колегата Делян Добрев оставка по много причини. Ще кажа само някои от тях. Първо, защото оставките, подадени от народни представители, се гласуват в повечето случаи дори без дебат. За да подаде един народен представител оставка, той има своите мотиви. Те понякога са публични, друг път – не. Негово е и правото, правото е и на народните представители да правят, или да не правят дебат.
Аз ще Ви припомня, тъй като тук се подготвя втори прецедент, че в историята на българския парламент за целия преход има само един случай на негласувана оставка, на неприета. Мисля, че това беше в Тридесет и шестото народно събрание, на народния представител от ДПС Реджеб Чинар.
РЕПЛИКА ОТ ГЕРБ: Валери Петров.
ЙОРДАН ЦОНЕВ: Не помня за Валери Петров, възможно е и този случай да е така, но ние знаем за този случай. Тогава всички парламентарни групи извън ДПС не гласуваха тази оставка по други политически причини. По-късно той пак си подаде оставката и всъщност напусна парламента.
Подаването на оставката наистина е морален акт, когато това прецени народният представител или когато има други мотиви. Днес чухме в пресконференция премиерът да казва точно това. Ние ще подкрепим тази оставка, защото я приемаме като морален акт.
Господин Добрев, имаме добри колегиални отношения с Вас, и Вашите качества като специалист никой не оспори дори от опозицията, но нашите избиратели не харесват в българските политици – и през всичките години след Освобождението, както тук казаха колеги, макар това да е станало традиция – никога не са харесвали „шуробаджанащината“, както те я наричат. (Ръкопляскания от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Моля Ви за ред в залата!
ЙОРДАН ЦОНЕВ: Така че няма никакво значение човек какво прави като специалист, какво прави като народен представител. Когато има такива факти, а очевидно има такива, актът, който Вие сте предприел, е правилен според нас и затова ще го подкрепим.
Смятам, че този дебат днес беше излишен, той нанесе поредния удар върху рейтинга на българския парламент. Ако ми позволите дори да употребя и по-тежки думи, макар че не бих искал от тази трибуна. Това, което днес се случи тук, превърна заседанието във водевил и тон дадоха, за най-голямо съжаление, Вашите колеги от ГЕРБ. Парламентът все пак не е кабаре, за да се играят тук водевили и всякакви други спектакли.
По тази причина „Движението за права и свободи“ не взе участие в дебата, но аз, като народен представител от Хасково, съм длъжен да изразя позицията на нашата парламентарна група, че приемаме тази оставка като морален акт и ще я гласуваме. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Цонев. (Ръкопляскания.)
Реплики? Няма.
Други изказвания?
Заповядайте, господин Марешки.
ВЕСЕЛИН МАРЕШКИ (Воля): Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Ние, както забелязахте, също не взехме участие в този дебат, който някои Ваши колеги определиха като театър.
В личен план аз наистина съжалявам господин Добрев, че именно на негов гръб се разигра целият този цирк и се изляха всичките тези помии в различни посоки. Да, наистина, това е един личен акт. Лични актове са и когато правителства подават оставки – въпрос на народните представители е дали да го приемат, или не.
В този смисъл ще кажа, че ние, парламентарната група на „Воля“, няма да подкрепим оставката Ви не лично като отношение към Вас, а като принцип, защото, считаме, че не Делян Добрев е лицето на шуробаджанащината в България. Даже може би е един много малък пример за много по-тежките проблеми, които Вие в самия дебат ни разказахте какво се случва в различни общини, в различни държавни учреждения и така нататък.
Ние обаче, бихме подкрепили примерно един законопроект, в който Министерството на вътрешните работи, Държавната агенция „Национална сигурност“ или някой друг правоохранителен орган – не така на порции, а да определим групата народни представители, кметове, общински съветници, за които просто по най-бързия начин – всички ги има в масивите, да излязат и всеки един от тези хора във властта, министри, да си кажат връзките – до кое коляно, ще решим пак тук в парламента.
Затова ние няма да подкрепим оставката на господин Добрев, но ще подкрепим такъв законопроект, който да осветли веднъж завинаги всички шуробаджанашки връзки на всеки един от хората, който в момента е във властта и който съответно в бъдеще – няма да искаме да се връщаме отново в миналото, но тези, които се надяват и в бъдеще, да бъдат.
Още един път искам само да изразя своето съжаление за този дебат и това, което се случва на гърба на господин Добрев от гледна точка и на другата подкрепа, която получава, примерно от госпожа Дукова. Няма как, ще Ви спомена името, защото, госпожо Дукова, имаше пет колички – две от петте колички седяха в моя кабинет. Ние сме закупили две. Ако Вие също сте закупили, някой друг не е закупил. Аз мисля, че Вие тук откровено лъжете, но по-лошото е, че ме наричате „лъжец“.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Господин Марешки! Господин Марешки!
ВЕСЕЛИН МАРЕШКИ: Затова аз ще потърся правата си в съда (смях от „БСП за България“) за тази обида – за „лъжец“, за да докажа, че всъщност Вие излъгахте тук пред целия български народ и народните представители. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: И аз Ви благодаря!
Надявам се да не изяснявате казуса на трибуната. Да, благодаря Ви, госпожо Дукова.
Има ли други изказвания?
Заповядайте, господин Цветанов.
ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ (ГЕРБ): Уважаеми господин Председател, уважаеми дами и господа народни представители! Искам да пожелая на всеки политик, който си подаде оставката, да получи такава обществена и парламентарна подкрепа. Искам да Ви кажа, колеги от БСП, че трябва да имаме историческа памет, защото, когато се учреди ГЕРБ – ГЕРБ започна в 2006 г. от нищото.
През 2007 г. и 2008 г. създадохте кризисни щабове само и единствено, за да дискредитирате тогавашния кмет Борисов и бъдещото управление, което се задаваше за ГЕРБ. Не успяхте, но включихте компроматния си стил на поведение.
Аз ще защитя Делян Добрев, защото минах през този път, който да искате да очертаете и за него. Защото през 2013 г. в предизборния период, когато бяхме за парламентарни избори, Вашият тогавашен лидер внесе анонимен сигнал срещу мен за това, че „кетчърите“ подслушвали и са подслушвани политици и бизнесмени. Единственото вярно беше, че имаше сходство на имената, които бяха написани и нищо друго от това, което беше изложено.
Аз преминах през този труден път, но няма да допусна Делян Добрев да премине по същия. (Ръкопляскания от ГЕРБ). Защото това, което Вие целите, е да омаскарите един млад, почтен, знаещ и можещ човек. България се нуждае от такива депутати! България се нуждае от такива хора, защото и Вие самите признавате, че той има такива качества. Вие влязохте в тази компроматна война. Преди седмици, преди месеци, когато конструирахме Четиридесет и четвъртия парламент, се обърнах към всички парламентарни групи: „Нека да правим политики и да спорим за политиките, които може всеки един да предложи, да защитава и да отстоява от съответния негов политически небосклон.“
Но, уважаеми колеги, това, което в момента Вие целите, е да се отклоним от успехите, които прави днешното правителство. Някой от Вас излезе ли да каже това, което се случи във Варна? Знакова среща! Трима премиери – на Гърция, на Румъния, на България и президент на Сърбия! Това не е ли целта, която трябва да правим ние политиците и да целим мир, разбирателство и да можем действително да вървим към обединение за общи политики, които можем да направим в региона? Защо не искате да правим общи политики? Защото Вие нямате такава съзнателност!
Госпожо Йончева, уважавам Ви като журналист в миналото, когато съм гледал Ваши репортажи. Не прави чест на един журналист да влиза в тази компроматна война, защото Делян Добрев е един достоен човек, има прекрасно семейство. Майка му, само да Ви кажа, е преподавала в Математическата гимназия – физика, на президента Румен Радев. Това укоримо ли е?! Не! И виждате ли каква е разликата между Вас и нас?! Мога да Ви кажа, че понеже говорите за всички тези злини, които са се случили и които се случват, уважаеми колеги, нали разбирате, че много повече са нещата, които могат да бъдат извадени за Вас? Не смятам, че това е начин за правене на политика. Всеки, който има своите качества, трябва да ги доказва тук, в пленарна зала, участвайки в законодателната дейност.
Ние ще защитим Делян Добрев и няма да позволим да напусне парламента, защото знаем (ръкопляскания от ГЕРБ), че точно тази парламентарна група заедно с „Обединени патриоти“ и с тези народни представители, които ще защитят днес Делян Добрев, ще трябва да защитаваме каузата „България“, министър-председателя Бойко Борисов и кабинета „Борисов“, защото той е успешният кабинет, който ще изведе страната напред и политиката, която прави за добросъседство, уважение и да не се прави нито една държава на велика, защото всички сме тук заедно. Точно затова трябва да бъдем и ние като политици – не да се правим на велики, а да знаем, че трябва да работим само и единствено водени от интереса на България и на регионите, които представляваме.
Аз ще гласувам „против“ оставката на Делян Добрев (ръкопляскания от ГЕРБ) и призовавам колегите да гласуват по съвест!
Призовавам обаче и тези колеги от БСП, с които съм разговарял и казаха, че Делян Добрев е достоен човек и не трябва да излиза от Парламента, да го направят и те по съвест! (Ръкопляскания от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, господин Цветанов.
Има ли реплики?
Реплика от народния представител Кръстина Таскова. Заповядайте, госпожо Таскова.
КРЪСТИНА ТАСКОВА (Воля): Уважаеми господин Цветанов, никой не оспорва, както казахте, професионалните качества на господин Добрев, но тук се поставиха много тежки въпроси. Това „модел ГЕРБ“ ли е, или не е? И точно Вие, като председател на парламентарната група на ГЕРБ и като заместник-председател на партията, би следвало да дадете този отговор. Всъщност наистина защитаваме човека Делян Добрев или модела, който е шуробаджанащина? Има ли го, или не?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря, госпожо Таскова.
Други реплики?
Заповядайте, госпожо Кръстева.
ВЕЛИСЛАВА КРЪСТЕВА (ДПС): Благодаря, господин Председател.
Господин Цветанов, хубаво и похвално би било да се помни историята, хубаво и похвално би било всеки да носи отговорност за действията си, за политиката си последователно през цялото време, защото никой не е забравил времето, в което Вие лепяхте етикети, господин Цветанов, времето на показните акции, времето на обвиненията, оборвани едно след друго. Така че, когато избирате този тон на Кашпировски, с който се опитвате да успивате народното представителство, и правите впрочем едно доста опасно внушение – внушението за партията-държава, припомнете си, че все пак България е европейска държава, демократична. Народът избира, впрочем пак от Вашето изказване, а не Вие конструирате Народното събрание – слава Богу!
Що се отнася до акта на оставката, питам се от онзи ден: къде бяхте Вие с тази бурна емоция, когато Вашият лидер подаваше оставка? Но очевидно всички обичат Делян, така че благодаря. (Ръкопляскания от ДПС и „БСП за България“.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Заповядайте.
Трета реплика – Атанас Костадинов.
АТАНАС КОСТАДИНОВ (БСП за България): Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Уважаеми господин Цветанов, правя реплика не защото през 2007 г. бяхте предвидили лично Вие такъв път като на Делян Добрев за мен, представяйки на главния прокурор, тогава Борис Велчев, изфабрикувани доказателства и аз обещах да потърся правата си в съда, но махнах с ръка. Не Ви правя реплика, защото бяхте предвидили такова нещо за мен, а Ви правя реплика, защото се намираме в много тежък момент и принципно смятам, че вероятно не разбирате част от нашите доводи, вероятно някои от тях не са поднесени като хората.
Според мен в момента ГЕРБ постъпва нечестно с Делян Добрев, наистина базирайки се на експертността му. Според мен във Вашите доводи проличава това, че Вие искате да спечелите някакъв политически дивидент от моралния акт, който прави той.
Искам да Ви уверя, че има нещо, за което трябва да благодарите на Делян Добрев. Повярвайте ми – в по-големите градове, а вече и в по-малките, има феодални общини, има феодални системи, има феодални мрежи. (Реплики от ГЕРБ.) Вероятно и при наши кметове има. Колкото по-бързо ние се разделим с този модел, особено сега – в началото на председателството на Съвета на Европа, толкова по-бързо България ще тръгне напред. Затова смятам, че нещото, заради което трябва да благодарите на Делян Добрев, е това, че той показа по морален начин как трябва това да престане. Благодаря Ви за вниманието. (Ръкопляскания от „БСП за България“.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Костадинов.
Заповядайте за дуплика, господин Цветанов.
ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ (ГЕРБ): Уважаеми господин Председател, уважаеми дами и господа народни представители! Кое е укоримото от това, което отправихте като обвинения към Делян Добрев? Той няма сестра, Вие през цялото време говорихте за неговия зет. Разбирате ли, че всичко това, което казвате, и за този феодализъм, това явно ще бъде Вашето мото в предстоящите избори 2019 г.
Само да Ви кажа, че и преди парламентарните избори Вие също говорехте много небивалици.
Премиерът Борисов подаде оставка, защото това беше политическото решение, което взехме. Трябва да Ви кажа, че през цялата кампания, тук са колегите народни представители, хората ни питаха: „Защо подадохте оставка, при положение че ние сме Ви избрали и ние сме гласували за Вас, а не тези, които искат да подадете оставката?“ (Частични ръкопляскания от ГЕРБ.) Защото вчера, когато бях в Хасково, Вие не можете да направите такава зала с такава спонтанност, която да има вътре като енергия. (Смях и реплики в „БСП за България“.) Всички казаха: „Господин Добрев, гласовете, които са гласували за Вас, са тук. Нека да видим как е гласувала Елена Йончева, защото тя си има своя електорат и те си гласуват за нея“. Затова, уважаеми колеги, изборите са тези, които решават.
А що се касае до феодализма и до етикетите, които искате да лепите, само да Ви кажа: отидете в Провадия, отидете в Болярово, където ги давате като емблема на Вашето управление, да видите действително страх от феодализъм. (Частични ръкопляскания от ГЕРБ.) Ще спра дотук, защото не смятам, че е коректно. Изборите ще са тези, които ще определят кой да управлява по демократичен начин, а не по начина на компромати и на заливане с помия, която Вие можете да я правите най-добре.
Що се касае до колежката от ДПС – уважение към Вашето мнение, това е Ваше виждане и Вие го изразявате в парламента. Аз ще се въздържа от отговор. (Ръкопляскания от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Цветанов.
За изказване – народният представител Корнелия Нинова. (Оживление в ГЕРБ.)
Имате думата, уважаема госпожо Нинова.
КОРНЕЛИЯ НИНОВА (БСП за България): Господин Председател, дами и господа народни представители! Появиха се много тези в днешната дискусия, една от които беше, че този дебат е излишен, че сме си загубили времето и сме показали лошото лице на парламента. Аз не мисля, че този дебат е излишен, ако го бяхме провели както трябва.
Казвате: защо се занимаваме с битовизми, а не с проблемите на хората? Защото това, което наричате „битовизми“, са едни от най-големите проблеми на хората. Как?
Кой от нас не знае, че народът ни мрази политиците си от всички политически сили? Кой от нас не знае, че народът отхвърля статуквото и улицата ще роди нещо друго? Защо? Защото народът ни е убеден, че ние идваме в политиката не за да работим за него, а да се облагодетелстваме лично или да облагодетелстваме семействата си. Случаят с назначенията, с роднините, с „калинките“, с бордовете е още едно доказателство за този народ, който мрази политиците си, защото си праща роднините в бордовете, от които да богатеят. Това проблем ли е на народа ни и защо не коментираме този модел на управление?
Защо това е проблем? Защото младите грамотни, образовани хора отиват на конкурс, не го печелят, тъй като той вече е нагласен за някой роднина, и този човек хваща самолета и заминава за Европа. После казваме: защо имаме демографски проблем, защо губим младите?
Защо е проблем на народа? Защото, докато един член на борд роднина взима 5000 лева заплата и се вози в мерцедес за едно заседание на борд на месец, една жена – Илияна от Вълчи дол със седем деца, няма с какво да ги храни. (Реплики от ГЕРБ.)
Защо това е проблем? Защото ражда послушна администрация, която на избори ходи под строй и се самовъзпроизвежда в същата политическа класа. И така 27 години на прехода!
Втора теза – да казваш истината, да сочиш факти, да сочиш недъзи на управлението се оказа мракобесие, компроматна война, ченгеджийница, тоест ако имаш различно мнение от това на управляващите, ще усетиш цялата сила на държавната машина – „Не се обаждай!“, или „Слушай и изпълнявай!“, или „Ако имаш друго мнение – ти си мракобесник!“. Проблем ли е това на народа? Кой от Вас не е бил по селата, където хората казват: „Страх ни е да си кажем мнението, защото ще изгонят сина ми от работа“? Във Вълчи дол, понеже ще имаме избори, спират да им носят храна от Социалната служба, ако имат различно мнение. (Реплики от ГЕРБ.) Това съм го чула и видяла с ушите и очите си онзи ден. Е, проблем ли е това на България и на държавността? – Послушание, мълчание и страх, иначе властта ще ти каже, че си мракобесник, полицейщина и така нататък.
Значи не можем да имаме и разследваща журналистика, така ли? Ще ми кажете Вие, че Елена Йончева е направена журналист на мотор?! Кой от Вас, бе, уважаеми мъже, е бил в Ирак, в Афганистан, в Судан, в Сомалия, като сте толкова смели? Тази жена ли е правила журналистика на мотор? (Бурни ръкопляскания от „БСП за България“.) Значи народът ще мълчи, а журналистите ще са послушни?! И който журналист смее да прави разследваща журналистика, то той значи не е журналист! Това проблем ли е на държавността ни? Проблем е.
Трето, казвате, а това беше най-страшно, което произнесохте: ако дадем Делян сега, кой е следващият? Следователно Вие сте много такива в система и в модел и дайте да се държим здраво, защото, ако падне един, се разплита целият чувал и всички заминаваме! (Ръкопляскания от „БСП за България“ и ДПС.) Това го каза човек от ГЕРБ: не гласувайте оставката, защото ако той падне тръгваме всички. Значи всички сме като него. Тази теза не е ли страшна за държавността в България? Значи една група е овладяла цялата държавна система и се държи здраво с цялата държавна машина, защото ако един си тръгне – всички падате. Проблем е на народа това, а не е битовизъм.
Следващо – като отхвърлите днес оставката на Делян Добрев, ще защитите Бойко Борисов. Не, уважаеми – ще бламирате Бойко Борисов. И като лидер на лидер му казвам днес, ако ни слуша (реплики от ГЕРБ), като лидер, който е получавал удари в гърба от свои: господин Борисов, днес на Вас ще Ви се случи за първи път, Вашите днес Ви свалят! (Ръкопляскания от „БСП за България“, реплики от ГЕРБ.) Не буквално, но преносно днес ГЕРБ Ви сваля от пиедестала, на който стоите! И Ви казвам като лидер: от днес нататък Вие имате сериозен проблем не само в партията си, а с общественото доверие във Вас! (Реплики от ГЕРБ.)
Следваща теза, може би най-тежката – така е било 27 години, всички партии преди нас са правили така, затова и ние правим така. (Реплики от ГЕРБ.) Тоест: народе, тези 27 години, дето всички политически партии те доиха, ние продължаваме по същия начин.
И по-лошо, прочетохме следното изказване: „Ако пак ми се наложи, пак ще предложа своите роднини за тези постове“. Тоест и да продължим да управляваме, ние ще продължаваме по същия начин.
Ето това е разликата, уважаеми колеги. Призовахте да правим общи политики, но ние няма как да ги правим, ако не изчистим базисната основа, на която вече 27 години съществува тази държава. Това е разликата! Вие казвате: така е било през целия преход, така ще правим и занапред и не ни винете, защото и Вие сте същите. Да, всички политически партии от целия преход по някакъв начин са се държали така и затова народът отрича цялата политическа система и статуквото, и търси нещо ново. Разликата между нас е, че новото ръководство на БСП и новата парламентарна група на БСП иска да сложи край на този модел на прехода (реплики от ГЕРБ), който нарекохме „паралелна държава“ и борбата с паралелната държава не е мракобесие, а достойнство на политическа сила. Благодаря Ви. (Бурни ръкопляскания от „БСП за България“.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаема госпожо Нинова.
Реплики? Няма.
Други изказвания? Няма.
Закривам заседанието. (Оживление.)
РЕПЛИКИ ОТ ГЕРБ: Не заседанието, дебата.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Разбира се, че дебата. Спокойно. (Оживление.)
Процедура ли имате?
РАМАДАН АТАЛАЙ (ДПС, от място): Изказване.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Късно е за изказване.
Заповядайте за процедура, ако искате.
РАМАДАН АТАЛАЙ (ДПС, от място): Изказване искам.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Искате, но вече закрих разискванията. (Оживление.)
РАМАДАН АТАЛАЙ (ДПС, от място): Вие закрихте заседанието, не разискванията.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Ако съм закрил заседанието, съвсем не можете да се изкажете. (Смях.)
Ако искате, дайте процедура по начина на водене.
РАМАДАН АТАЛАЙ (ДПС): Благодаря Ви.
Уважаеми колеги, нямаше да вземам думата. Но след като се водят дебати вече близо два часа, господин Добрев, чувствам лично задължение да се обърна към Вас, защото може би бях първият човек, който Ви звънна по телефона и Ви казах, че изгаряте в политиката. И то изгаряш, защото Вашите лидери днес те употребиха. Ти си употребен! (Шум и реплики от ГЕРБ.)
Защо, колеги? Употребен си поради три причини.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Дайте към мен, господин Аталай.
РАМАДАН АТАЛАЙ: Първо – днес стана ясно, че има сливане на партията с държавата. (Шум и реплики от ГЕРБ.) Единственият проблем, който днес става ясен тук.
Вторият проблем, който днес излиза на ясно, и трябва да бъде като обеца на всички политици, е, че при управлението на всички институции ние трябва да спазваме закона. Върховенството на закона! Всички политици не го спазваме, господин Добрев, затова ти беше употребен. (Шум и реплики от ГЕРБ.)
Третият проблем, който възникна, колеги, е разпределението. Става въпрос за разпределението на порциите. (Силен шум и реплики от ГЕРБ.) Именно за тези порции, които Вие разпределяте в момента, и то във всички етажи на институциите, като започнете от Силистра и стигнете до Кърджали.
Господин Добрев, днес с подаването на оставката, Вие не решавате нито проблема за сливането на партията с държавата, нито решавате проблема с неспазването на закона, затова Вашето подаване на оставката не разрешава и Вашия проблем. Но както казват големите политици, и оставането Ви в политиката не решава проблемите, за които Ви казах. Моето уважение към Вас! Благодаря Ви. (Ръкопляскания от ДПС.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, господин Аталай.
Нека преди това аз да кажа нещо, тъй като е по начина на водене. (Народният представител Юлиан Ангелов говори встрани от микрофоните.) Нали ще мога и аз да се изкажа по начина на водене преди това, ако ми дадете, разбира се? Разрешавате ли ми? (Смях и оживление.) Благодаря.
Обръщението би трябвало да бъде към мен, но ще си позволя да кажа, че в ГЕРБ нямат опит в разпределяне на порции. Те се разпределят някъде другаде. (Възгласи: „Ееее!“ от „БСП за България“.)
Заповядайте по начина на водене.
ЮЛИАН АНГЕЛОВ (ОП): Господин Председател, процедурата ми по начина на водене, която поисках, е, защото допуснахте представител на ДПС да използва процедурата по начина на водене, за да направи изказване и да внушава неща, свързани с феодализъм, шуробаджанащина и порции, към останалите политически партии в парламента, при положение че това е патент и откриватели на това са ДПС – на шуробаджанащината, феодализма и порциите, още от началото на 90-те години. (Ръкопляскания от ОП.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, господин Ангелов.
Още една процедура по начина на водене.
Моля, заявете следващи процедури по начина на водене, за да се ориентираме дали да гласуваме, или да дам почивка.
ВЕЖДИ РАШИДОВ (ГЕРБ): Господин Председател, искам да Ви кажа, че не водите правилно, защото позволявате много опорни точки да влизат в дневния ред, а сега говорим за Делян Пеевски.
Новата опорна точка е сливането на властта. Някои хора не са разбрали, че ГЕРБ е управляваща партия и властта е в ГЕРБ. Кое с кого сливате?! Реалната власт в момента е на партия ГЕРБ, спечелила е изборите. Те носят отговорността, те държат властта. (Ръкопляскания от ГЕРБ.) Не Ви разбирам опорната точка?! Властта е на ГЕРБ в момента, до следващите избори. Като дойдат другите избори, отново ГЕРБ като спечели, пак ще е във властта. Това е положението. (Ръкопляскания от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Тъй като пак процедурата е по начина на водене, само да уточним, че има управляващо мнозинство, не е само ГЕРБ. (Шум, смях и оживление.)
Има ли други процедури по начина на водене? Няма.
Закривам разискванията и преминаваме към гласуване.
Подлагам на гласуване Проекта за решение, който Ви представих преди разискванията.
Гласували 216 народни представители: за 98, против 95, въздържали се 23.
Проектът за решение не се приема. (Ръкопляскания от ГЕРБ и ОП.)
Прегласуване?
ДЕЛЯН ДОБРЕВ (ГЕРБ): Уважаеми колеги! Уважаеми господин Председател, моля за процедура по прегласуване. Една част от колегите от „БСП за България“ видях, че не можаха да гласуват, защото са само 77. (Смях и ръкопляскания от ГЕРБ.) Колегите от ГЕРБ не искат да подкрепят моята оставка и моля за прегласуване.
Колегите от „БСП за България“, ако могат, да бъдат по-организирани, за да се приеме моята оставка, която е личен акт, и аз наистина го желая. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, господин Добрев.
Прегласуване.
Гласували 215 народни представители: за 97, против 99, въздържали се 19. (Ръкопляскания от ГЕРБ.)
Проектът за решение не е приет. Делян Добрев продължава да бъде народен представител. (Ръкопляскания от ГЕРБ.)
Почивка 30 минути.


(След почивката.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Уважаеми колеги, продължаваме днешното заседание.
С оглед на това, което Ви съобщих в началото му, и с оглед решението на Председателския съвет, предлагам точка седма, която включихме в Програмата, да я разгледаме сега – да стане точка втора.
Предлагам разместване на точки в дневния ред – сега да преминем към разглеждане на прекратяване на Процедурните правила – точката, която в началото на заседанието беше гласувана като седма, с оглед на това, че днес изтича срокът.
Гласуваме направеното предложение.
Няма кворум.
Поименна проверка:
Адлен Шукри Шевкед - тук
Албена Владимирова Найденова - отсъства
Александър Димитров Паунов - отсъства
Александър Иванов Мацурев - отсъства
Александър Койчев Иванов - отсъства
Александър Маиров Сиди - отсъства
Александър Николаев Сабанов - тук
Александър Петров Александров - отсъства
Александър Руменов Ненков - отсъства
Александър Тихомиров Симов - тук
Алтимир Емилов Адамов - отсъства
Ангел Илиев Исаев - отсъства
Андон Димов Дончев - отсъства
Андриан Иванов Райков - тук
Анелия Димитрова Клисарова - тук
Анна Василева Александрова - отсъства
Антон Динев Тодоров - тук
Антон Константинов Кутев - отсъства
Ася Атанасова Пеева - тук
Атанас Иванов Ташков - отсъства
Атанас Петров Костадинов - тук
Атанас Славчев Стоянов - тук
Ахмед Реджебов Ахмедов - тук
Богдан Емилов Боцев - тук
Борис Вангелов Борисов - тук
Борис Петков Кърчев - тук
Борис Янков Ячев - отсъства
Борислав Иванов Борисов - тук
Боряна Любенова Георгиева - отсъства
Бюрхан Илиязов Абазов - тук
Валентин Алексиев Николов - тук
Валентин Георгиев Ламбев - тук
Валентин Кирилов Касабов - отсъства
Валентин Мирчов Милушев - тук
Валентина Александрова Найденова - отсъства
Валери Мирчев Жаблянов - тук
Васил Миланов Антонов - тук
Васил Цветков Цветков - тук
Вежди Летиф Рашидов - отсъства
Велислава Иванова Кръстева - тук
Венка Костадинова Стоянова - отсъства
Весела Николаева Лечева - тук
Веселин Найденов Марешки - отсъства
Веска Маринова Ненчева - тук
Виолета Русева Желева - тук
Владимир Славчев Вълев - тук
Владимир Цветанов Тошев - тук
Владислав Тошков Николов - отсъства
Волен Николов Сидеров - отсъства
Галя Енева Захариева - тук
Галя Стоянова Василева - тук
Георги Георгиев Михайлов - тук
Георги Георгиев Стоилов - тук
Георги Димитров Андреев - тук
Георги Евдокиев Марков - тук
Георги Запрев Динев - тук
Георги Йорданов Йорданов - тук
Георги Колев Колев - отсъства
Георги Страхилов Свиленски - тук
Георги Тенев Станков - тук
Георги Ченков Търновалийски - отсъства
Георги Янчев Гьоков - тук
Гергана Желязкова Стефанова - тук
Данаил Димитров Кирилов - тук
Даниел Петков Йорданов - тук
Даниела Анастасова Дариткова-Проданова - отсъства
Даниела Владимирова Савеклиева - тук
Даниела Димитрова Малешкова - тук
Даниела Добрева Димитрова - тук
Делян Александров Добрев - отсъства
Делян Славчев Пеевски - отсъства
Денчо Стоянов Бояджиев - отсъства
Десислав Славов Чуколов - тук
Десислава Ангелова Тодорова - тук
Десислава Вълчева Атанасова - отсъства
Десислава Жекова Танева - отсъства
Десислава Йорданова Костадинова-Гушева - тук
Джевдет Ибрям Чакъров - отсъства
Джейхан Хасанов Ибрямов - отсъства
Джема Маринова Грозданова - тук
Диана Димова Саватева - тук
Диана Иванова Йорданова - тук
Дилян Станимиров Димитров - тук
Димитър Бойчев Петров - тук
Димитър Борисов Главчев - тук
Димитър Величков Георгиев - тук
Димитър Иванов Аврамов - отсъства
Димитър Иванов Гечев - тук
Димитър Иванов Данчев - тук
Димитър Крумов Александров - тук
Димитър Николов Гамишев - тук
Димитър Николов Лазаров - тук
Димитър Стоянов Стоянов - тук
Донка Димова Симеонова - тук
Дора Илиева Янкова - тук
Дора Стоянова Христова - тук
Драгомир Велков Стойнев - тук
Евгения Бисерова Алексиева - отсъства
Евгения Даниелова Ангелова - отсъства
Елена Николова Йончева - тук
Елхан Мехмедов Кълков - тук
Емил Димитров Симеонов - тук
Емил Маринов Христов - тук
Емилия Веселинова Станева-Милкова - тук
Ерджан Себайтин Ебатин - тук
Ерол Осман Мехмед - тук
Жельо Иванов Бойчев - тук
Запрян Василев Янков - отсъства
Ивайло Любенов Константинов - тук
Иван Валентинов Иванов - отсъства
Иван Димов Иванов - отсъства
Иван Ивайлов Ченчев - тук
Иван Киров Генов - тук
Иван Николов Миховски - тук
Иван Тодоров Ибришимов - тук
Ивелина Веселинова Василева - отсъства
Иво Ангелов Христов - тук
Иглика Иванова Иванова-Събева - тук
Илиян Ангелов Тимчев - тук
Имрен Исметова Мехмедова - отсъства
Ирена Методиева Димова - тук
Ирена Тодорова Анастасова - тук
Искрен Василев Веселинов - тук
Ихсан Халил Хаккъ - тук
Йордан Апостолов Апостолов - отсъства
Йордан Илиев Йорданов - тук
Йордан Кирилов Цонев - отсъства
Йордан Стоянов Младенов - тук
Йорданка Иванова Фикирлийска - тук
Калин Димитров Василев - тук
Калин Николов Поповски - тук
Кирил Боянов Калфин - тук
Клавдия Георгиева Григорова-Ганчева - тук
Кольо Йорданов Милев - тук
Константин Веселинов Попов - тук
Корнелия Петрова Нинова - тук
Красен Георгиев Кръстев - тук
Красимир Илиев Богданов - отсъства
Красимир Любомиров Велчев - тук
Красимир Митков Събев - тук
Красимир Христов Янков - отсъства
Кристиан Иванов Вигенин - отсъства
Кристина Максимова Сидорова - тук
Крум Костадинов Зарков - тук
Кръстина Николова Таскова - тук
Лало Георгиев Кирилов - тук
Лъчезар Богомилов Иванов - тук
Любомир Бойков Бонев - тук
Маноил Минчев Манев - тук
Манол Трифонов Генов - тук
Маргарита Николаева Николова - отсъства
Мария Йорданова Илиева - тук
Мартин Владимиров Тинчев - тук
Менда Кирилова Стоянова - отсъства
Миглена Дойкова Александрова - тук
Милен Василев Михов - тук
Милена Цветанова Дамянова - тук
Милко Недялков Недялков - тук
Михаил Ивайлов Христов - отсъства
Младен Николов Шишков - тук
Мустафа Сали Карадайъ - отсъства
Надя Спасова Клисурска-Жекова - тук
Нели Рускова Петрова - тук
Нигяр Сахлим Джафер - отсътва
Никола Илиев Динков - тук
Николай Асенов Тишев - отсъства
Николай Веселинов Александров - отсъства
Николай Георгиев Иванов - тук
Николай Димитров Пенев - тук
Николай Иванов Цонков - тук
Николай Кръстев Бошкилов - тук
Николай Цветанов Сираков - тук
Нина Пейчева Миткова - отсъства
Нона Кръстева Йотова - тук
Павел Алексеев Христов - отсъства
Павел Димитров Шопов - отсъства
Пенчо Пламенов Милков - тук
Петър Бойков Витанов - тук
Петър Георгиев Кънев - отсъства
Петър Христов Петров - отсъства
Петя Цветанова Аврамова - тук
Пламен Дулчев Нунев - тук
Пламен Иванов Манушев - тук
Пламен Тачев Петров - тук
Пламен Трифонов Христов - тук
Полина Цветославова Цанкова-Христова - отсъства
Радослав Любчов Стойчев - тук
Радостин Радославов Танев - тук
Ралица Трилкова Добрева - тук
Рамадан Байрам Аталай - тук
Росен Живков Иванов - тук
Румен Василев Гечев - тук
Румен Николов Георгиев - тук
Румен Петров Генов - тук
Руслан Здравков Тошев - тук
Светла Маринова Бъчварова-Пиралкова - тук
Светлана Ангелова Найденова - тук

Имаме кворум.
Допълнително записани: Александър Ненков, Александър Паунов, Анна Александрова, Александър Александров, Антон Кутев, Атанас Ташков, Андон Дончев, Валентина Найденова, Александър Мацурев, Александър Сиди, Владислав Николов, Венка Стоянова, Вежди Рашидов, Валентин Касабов, Запрян Янков, Джейхан Ибрямов, Мустафа Карадайъ, Николай Александров, Даниела Дариткова, Милен Михов, Джевдет Чакъров.
Продължаваме.
Гласуваме точката – Проект на решение за прекратяване на процедура за избор на председател, заместник-председател, секретар и членове на Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия, с вносители народните представители Цветан Цветанов и Маноил Манев – да стане точка втора, тоест да преминем сега към нейното разглеждане.
Гласували 158 народни представители: за 152, против няма, въздържали се 6.
Предложението е прието.
Тази точка става точка втора, а останалите точки се преномерират съгласно нашата Програма.

Преминаваме към:
ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗБОР НА ПРЕДСЕДАТЕЛ, ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ, СЕКРЕТАР И ЧЛЕНОВЕ НА КОМИСИЯТА ЗА РАЗКРИВАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ И ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА ПРИНАДЛЕЖНОСТ НА БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ КЪМ ДЪРЖАВНА СИГУРНОСТ И РАЗУЗНАВАТЕЛНИТЕ СЛУЖБИ НА БЪЛГАРСКАТА НАРОДНА АРМИЯ.
Със становището на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред ще Ви запознае председателят на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред народният представител Цветан Цветанов.
Имате думата, уважаеми господин Цветанов.
ДОКЛАДЧИК ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ: Уважаеми господин Председател, уважаеми дами ми господа народни представители, искам да благодаря на колегите от Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред за това, че се събрахме на извънредно заседание и днес, това, което беше направено като предложение от страна на Движението за права и свободи, за да се приключи нормално процедурата, трябваше да има заседание, като извънредно, на Комисията, за да може в днешния дневен ред да намери място точно това решение, което трябва да бъде гласувано. Защото, ако процедурата не бъде отменена, днес трябва да приключи и може да влезем в други хипотези.
„СТАНОВИЩЕ
относно Проект на решение за решение за прекратяване на процедурата за избор на председател, заместник председател, секретар и членове на Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия, № 754-02-75, внесен от народните представители Цветан Цветанов и Маноил Манев на 3 октомври 2017 г.
На извънредно заседание, проведено на 4 октомври 2017 г., Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред разгледа и обсъди Проект на решение за прекратяване на процедурата за избор на председател, заместник- председател, секретар и членове на Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия внесен от народните представители Цветан Цветанов и Маноил Манев, № 754 02-75 на 3 октомври 2017 г.
Според вносителя целта на предложения Проект за решение е за прекратяване процедурата за избор на председател, заместник-председател, секретар и членове на Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия, започнала с Решение на Народното събрание за приемане на процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидати за председател, заместник-председател, секретар и членове на Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия, представяне и публично оповестяване на документите и изслушването на кандидатите в Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред, както и процедурата за избор от Народното събрание, прието на 20 септември 2017 г. (Обн., ДВ, бр. 77 от 2017 г.)
В своето изложение вносителят подчерта необходимостта от обществен дебат, свързан със Закон за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия, включително и регламентиране на нови и адекватни на очакванията функции на колективния орган – Комисията.
В резултат на проведените разисквания Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред подкрепи с единодушие – 18 гласа „за”, внесения Проект на решение за прекратяване на процедурата за избор на председател, заместник-председател, секретар и членове на Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия, № 754-02-75, внесен от народните представители Цветан Цветанов и Маноил Манев на 3 октомври 2017 г., и предлага на Народното събрание да приеме следното:
„РЕШЕНИЕ
за прекратяване на процедурата за избор на председател, заместник-председател, секретар и членове на Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия
Народното събрание на основание чл. 86, ал.1 от Конституцията на Република България
РЕШИ:
Прекратява процедурата за избор на председател, заместник- председател, секретар и членове на Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия, започнала с Решение на Народното събрание за приемане на процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидати за председател, заместник-председател, секретар и членове на Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия, представяне и публично оповестяване на документите и изслушването на кандидатите в Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред, както и процедурата за избор от Народното събрание, прието на 20 септември 2017 г. (Обн., ДВ, бр. 77 от 2017 г.)”
Решението е прието от 44-то Народно събрание на… 2017 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин Цветанов.
Откривам разискванията.
Има ли изказвания?
Заповядайте, господин Велков
СЛАВЧО ВЕЛКОВ (БСП за България): Благодаря, госпожо Председател.
Искрено се надявам този път да не ме нахокате.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Няма, господин Велков. Вие сте много чувствителен.
СЛАВЧО ВЕЛКОВ: Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги, бих искал да изразя моето отношение към предложението за прекратяване на процедурата, като се основавам на онова, което виждаме като мотиви от вносителя. Той казва така: подчертава необходимостта от обществен дебат, свързан със съответния закон, и включително регламентиране на нови и адекватни на очакванията функции на колективния орган, тоест Комисията.
В тази връзка бих искал да запитам вносителите кога те узряха за необходимостта от обществен дебат – нима досега не го знаеха, и дали до сегашния момент действащата Комисия е изпълнявала функции, които не са адекватни, та трябва да се променят?
Ще Ви кажа защо ще гласувам „против“, независимо от това как ще ме посъветва моята парламентарна група. Защото България се лишава от уникалната възможност за първи път начело на Комисията да застане председател, който идва от друг свят, извънземен, мумия, при това деноминиран. (Смях и ръкопляскания в „БСП за България“.) Забележете, това е втората деноминация в България след деноминацията на българския лев преди 20 години. Благодаря. (Ръкопляскания в „БСП за България“.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин Велков.
Реплики?
Заповядайте за реплика, господин Тодоров
АНТОН ТОДОРОВ (ГЕРБ): Благодаря, госпожо Председател на Народното събрание.
Няма да говоря дълго. Вероятно Комисията щеше да спечели от моето председателстване. Абсолютно убеден съм в това, но от преждеговорившия разбрах, че БСП, освен че е вършила престъпления, е лишена от елементарно чувство за хумор. Ако не схващате иронията в това, което казах в началото, толкова по-жалко. Предполагам, че голяма част от Вас за това са изнервени, защото ги гонят жените им от къщите и другите - заради липса на елементарно чувство за хумор, а някои са изгонени от армията за неизпълнение на заповед.
Сега внимателно гледайте ей тази физиономия (показва копие на снимка) и защо реве като саранска мечка против Комисията по досиетата?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Господин Тодоров, моля Ви, не използвайте такива изрази.
АНТОН ТОДОРОВ: Саранските мечки реват.
Добре, вие като карпатски вълк.
Тук отдолу са подписът и печатът на Комисията по досиета. Това личице, което виждате, е агент Пеев на ВКР на ДС.
СЛАВЧО ВЕЛКОВ: Този е в униформа.
АНТОН ТОДОРОВ: Той е в униформа после. Преди това е бил агент на ВКР. Така ли е?
СЛАВЧО ВЕЛКОВ: Не.
АНТОН ТОДОРОВ: Окей! Това е твое мнение.
Този човек е бил агент на ВКР. Тези, които познаваме добре документите, знаем, че ВКР-ейците правят едно много неприятно нещо в казармата – донасяха. Нищо друго не правеха! Но по-важното е нещо, което съм донесъл от личното кадрово дело на личицето, което влиза в МВР по едно време – от армията 1983 г. отива в МВР, откъдето го гонят за неизпълнение на заповед. Лицето Славчо Велков, агентът на омразната ДС – тук не знам защо ДПС не реагира срещу такива елементи, е изгонен, забележете за какво, за неизпълнение на заповед, а 1974 г. в служебна характеристика на лейтенант Славчо Георгиев Велков – началник-щаб на Втора мотострелкова бригада от 78-ми мотострелкови полк пише следното, за тези, които обичат да казват кой не си бил пил хапчетата.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Господин Тодоров, приключвайте, времето изтече.
АНТОН ТОДОРОВ: „Понякога проявява необузданост на нервите, които го довеждат до сложни ситуации с лоши последици.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Господин Тодоров, времето Ви изтече.
АНТОН ТОДОРОВ: „Ако на същия се оказва помощ и върху него се осъществява контрол, би могъл да се изяви като… (Председателят изключва микрофоните.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря Ви.
Следваща реплика? Няма.
Заповядайте за дуплика, господин Велков.
СЛАВЧО ВЕЛКОВ (БСП за България): Уважаема госпожо Председател, изключително съм благодарен на господин Тодоров, че ми направи такава реклама – на 22 години съм бил началник-щаб на бригада. Едва ли има във военната история такъв случай, с изключение на Сръбско-българската война.
Не съм бил такъв. На 24 години бях командир на мотострелкови батальон, Първа ешелонна дивизия.
Сега да кажа за другото на този господин. (Народният представител Антон Тодоров излиза от пленарната зала.)
Господин Тодоров излиза, напуска, забележете, той бяга.
Ако някой тук или господин Тодоров успее да донесе мое досие тук от Държавна сигурност, да донесе досие, не картончета и протоколчета – картонче съм забивал и аз на някой и съвестта ме гризе дори и сега, ще го възнаградя с 10 хил. лв. и ще напусна парламента. Това исках да Ви кажа.
Друго. Аз не съм против Комисията. Напротив, аз съм за прекратяване на процедурата, за прекратяване на процедурата, против прекратяване на процедурата, тоест да има комисия, само че начело с, както Ви казах, с извънземно. Вече не може да говорим за човек тук. (Смях в „БСП за България“.) Тук става въпрос за някакво създание от друг свят. Тоест тази Комисия, господин Цветанов, вероятно ще има божествен характер (смях и ръкопляскания в „БСП за България“) и аз ще Ви кажа защо Вие прекратявате процедурата – не заради нуждата от обществен дебат, а защото усетихте обществените настроения че няма да мине кандидатурата на извънземното. Благодаря. (Ръкопляскания в „БСП за България“)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, господин Велков.
Вие, ако напуснете парламента, ще се изгуби колоритността на този парламент, така че…
ДРАГОМИР СТОЙНЕВ (БСП за България, от място): Народната любов ще го върне.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Други изказвания?
Заповядайте, господин Симов.
АЛЕКСАНДЪР СИМОВ (БСП за България): Уважаема госпожо председател, скъпи колеги! Взимам думата, защото сега и изказването на господин Тодоров ме вдъхнови като стихосбирката на младия Спас Гърневски, на която навремето случайно попаднах.
Взимам тази дума донякъде и по странен повод, понеже съм притеснен от партийната кондиция на ГЕРБ в този парламент. Не знам какво става! Само преди половин час ГЕРБ бламира премиера и техния лидер Бойко Борисов…
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Не опитвайте да правите внушения, господин Симов!
АЛЕКСАНДЪР СИМОВ: …като канонизира господин Делян Добрев за светец, а сега виждаме как бламират свой кандидат за Комисията по досиетата, без да ни дадат някакви причини!
Нека да цитирам едно заглавие, което много ми хареса миналата седмица, понеже проследих, така, с вдъхновение, какво говорят ГЕРБ за своя кандидат. Заглавието е извадено от думи на господин Цветан Цветанов, който казва: „Антон Тодоров е изключителна личност с перфектна аналитичност – даже и рима има – и пунктуалност.“
И какво се случи сега, че „перфектният аналитик и пунктуалист“ изведнъж бе отстранен от този дебат и стигаме до някаква ситуация, в която да отлагаме Правилата, да отлагаме решението за Комисията? Аз наистина не разбирам! Не ми е ясно каква е политическата причина за това! Единствено обяснение е, че ГЕРБ вече са се разцепили на няколко лъча и всеки прави каквото си иска.
Започвам да имам наистина притеснение за това какво е състоянието на мнозинството. И като го казва депутат от опозицията, то трябва да тежи още повече като мнение.
Имаме кандидат, който се самообяви за холивудско чудовище, тъй като мумията – нека да припомним – винаги я убиват накрая, тя винаги се разпада на прах, но това е холивудско чудовище.
И започвам да се питам нещо друго, което е много важно. Сега говорим тук за мумии, премиерът говори за късане на месо и започвам да се чудя – ГЕРБ партия ли е, или е епизод от сериала „Живите мъртви“? Благодаря. (Ръкопляскания от „БСП за България“.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин Симов.
Господин Манев, заповядайте тогава Вие за реплика.
МАНОИЛ МАНЕВ (ГЕРБ): Уважаеми колега, много ми е интересно, че най-голямата болка и страдание за един български народен представител в момента е какво се случвало в ГЕРБ. И то от БСП?!
АЛЕКСАНДЪР СИМОВ (БСП за България, от място): Вие управлявате, как няма…
МАНОИЛ МАНЕВ: Аз не Ви подвиквах от място, но няма нищо.
Ще Ви кажа и другото. ГЕРБ затова Ви бие на всеки избор, на който Ви набара (реплики от „БСП за България“), защото когато се наложи, ГЕРБ иска да чуе хората и отваря всички възможни парламентарни и извънпарламентарни процедури, за да чуе хората! За нас това е важно! Ние не се вълнуваме от това Вие колко лъча имате и колко направления и движения. За нас са важни политиките, и това Ви го казваме днес не знам колко пъти. Господин Цветанов Ви го каза поне три пъти днес, а пък във времето назад – много повече.
Погрижете се за Вашите избиратели в гр. Кърджали, ако ги познавате. Погрижете се за хората, които са Ви пратили тук да правите политики и закони. Не се грижете за нас. Пак ще Ви бием на следващите избори. (Ръкопляскания от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря Ви, уважаеми господин Манев.
Втора реплика? Не виждам втора реплика.
Господин Симов, заповядайте за дуплика.
АЛЕКСАРНДЪР СИМОВ (БСП за България): Господин Манев, благодаря Ви за всички политически съвети.
Не берете грижа за моите избиратели в гр. Кърджали. Тъй като Вие казахте „биете, където ни набарате“. Интересен избор на глагол.
Аз се явих за първи път в гр. Кърджали и БСП не казвам, че ги спечели, но вкара депутат оттам. Така че недейте да ми пишете сметка, недейте да ни гледате какво правим. Ние постигнахме своя успех! По-спокойно го давайте. (Смях в ГЕРБ.)
Колкото до това, аз продължавам да поставям въпроса. Вие ми говорите за това колко пъти ГЕРБ са били победили, какво били направили. Питам основния въпрос. Като чухте хората, като имахте такова мнение за Антон Тодоров, защо го подлагате на тази процедура по унижение и по деноминация? Все пак имаме кандидат, който, трябва да кажем, се самообяви за мумия. Трябваше не само да го издигнете, а и да влезете в Книгата на рекордите на Гинес. (Ръкопляскания от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин Симов.
Имаше лично обяснение от господин Гърневски, и господин Тодоров след това.
СПАС ГЪРНЕВСКИ (ГЕРБ): Днес стана ясно, че най-успяват да ни разсмеят журналистите от БСП. Господин Симов и той е журналист. Препоръчвам му да ми донесе първата стихосбирка и да му се разпиша на което стихотворение покаже, и ще го прочета оттук – за заблудите, които витаят в главата му.
Господин Симов, аз и днес, и до днес продължавам да пиша за Партията. Вие предадохте тази Партия! Вие осъзнахте, че висшият стадий на комунизма е капитализмът и вече сте капиталисти. Карате БМВ-та, мерцедеси, аудита. Стоите там в... Климатика си пускате, стоите в автоматика (смях в „БСП за България“), обаче хвалите руската политика.
И за да Ви докажа, че продължавам да пиша за Вас, за разлика от Вас, аз продължавам, и редовно ще чувате по един отговор така.
ВАЛЕРИ ЖАБЛЯНОВ (БСП за България, от място): И телевизора си пускаме!
СПАС ГЪРНЕВСКИ: Да, за Партията: „Ах, моя Партийо любима“.
РЕПЛИКА ОТ ГЕРБ: Утре всички с лади!
ДРАГОМИР СТОЙНЕВ (БСП за България, от място): Между другото Вашият премиер Борисов обеща за ладата…
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Моля за тишина в залата!
Продължете, господин Гърневски.
СПАС ГЪРНЕВСКИ: „Ах, моя Партийо…“ (Реплики от „БСП за България“.) Господин Стойнев, за Партията чета! Вие вместо прав да станете, говорите. (Смях и ръкопляскания от ГЕРБ.)
„Ах моя Партийо, любима!
Макар проклета й устата,
затова, че още теб те има, си карам тук и аз мандата.
Дитирамби нежни ще ти пиша,
ще те възпявам, ще ти се обричам,
но щом престанеш окончателно да дишаш,
пред пътя ти към ада, с кеф ще коленича“. (Ръкопляскания от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин Гърневски.
Второ лично обяснение искаше господин Тодоров.
ГЕОРГИ СВИЛЕНСКИ (БСП за България): Благодаря, госпожо Председател.
Преди половин час казах, че този човек е засегнат. Видимо му личи. Рецитира стихотворения за Партията от тази трибуна. Моля Ви се, вземете мерки или повече не му давайте думата. Има Спешен кабинет… (Смях в „БСП за България“.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Моля Ви, господин Свиленски!
ГЕОРГИ СВИЛЕНСКИ: Има „Правителствена болница“.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Аз мисля, че господин Гърневски е в кондиция, преценила съм и съм му дала думата!
ГЕОРГИ СВИЛЕНСКИ: Ние сме парламент и моля да се спазват процедурите! Затова, когато за трети път излезе да рецитира някакво стихотворение, му отнемете думата! (Ръкопляскания от „БСП за България“.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: А Вие не го споменавайте и той няма да излиза. (Оживление.)
Заповядайте, господин Тодоров.
АНТОН ТОДОРОВ (ГЕРБ): Не знам какви творци има вляво, които използват това, което ние им подаваме като топка. Измислете нещо Ваше! Направете малко „дженг“ така, да стане интересно. Умрели сте Вие като мумии. Погледнете се на какво приличате! (Смях в ГЕРБ.)
Да обясня защо се отказах от номинацията. Никой не ме е заточил там и си уточнете опорните точки. Надявам се да ги консултирате с Румен – Грипена Радев, който е майстор на опорните точки, едни и същи опорни точки да правите. Защо? (Реплики от „БСП за България“.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Господин Тодоров, моля Ви, не така към президента!
АНТОН ТОДОРОВ: Защо? Защото говорите абсолютни дивотии. Веднъж, че ГЕРБ ме е заточил, веднъж, че аз съм се заточил. Втори път, че някой ме е издърпал и ме е унижавал. Няма такова нещо. Истината е следната в две изречения.
Аз поисках от Борисов и от Цветанов да отида в тази Комисия. Да, мечта ми е. Да, щях да извадя не само за ей това личице, което го представят за антитерорист и подобни неща, щях да му намеря сигурно и работното дело като „Агент Пеев“. И тогава да видим какви ги е вършил. Защото това личице (показва снимка), то не е антитерорист (Смях в ГЕРБ.) Антитерористите, ако го хванат, ще го „обичат“ през гащите! (Смях в ГЕРБ, реплики от „БСП за България“.) Ако ме разбира какво му казвам.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Господин Тодоров, ще Ви отнема думата! Налага се да Ви озаптя! Налага се да Ви озаптя, господин Тодоров!
Отнех думата на господин Тодоров. Той не Ви каза по име, но Вие се разпознахте. (Реплики от „БСП за България“.)
Заповядайте, господин Велков. Заповядайте.
Господин Стойнев, отнех думата на господин Тодоров, ако забелязахте. Спрях микрофоните. Моля Ви!
СЛАВЧО ВЕЛКОВ (БСП за България): Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Искам да Ви кажа следното. Аз няма да вляза в тона на този индивид, но все пак нека да Ви кажа. Един български полковник не може да кореспондира с един редник от „Строителни войски“. (Смях в „БСП за България“, възгласи „Еее!“ от ГЕРБ.)
Колкото до заигравките, цитирам го – „през гащите“, той е служил в строително поделение трудовак в с. Герман. Там без гащите ги преминаваха, господин Тодоров!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Господин Велков, моля Ви и Вас, не говорете по този начин! (Шум и реплики от ГЕРБ.)
Колеги, продължаваме с дебатите по темата.
Изказвания?
Господин Цветанов, заповядайте за изказване.
ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ (ГЕРБ): Уважаема госпожо Председател, уважаеми господа народни представители! Много е смешно, когато някой се изказва. Обаче погледнете, че ние се намираме в българския парламент! Имаше предложение, с което да се отмени стартирана процедура.
Искам само да поясня. В тази процедура до настоящия момент преди това гласуване, което ще направим след минути, няма нито една подадена номинация – нито за председател, нито за секретар или за членове. Всичко това, което някой иска да изложи тук, е несъстоятелно. То не се базира на факти, които да са внесени като съответните документи в Деловодството на българския парламент.
Колеги, имахме много емоционално начало в днешния парламентарен ден. Знам, че всички са напрегнати. Знам, че всички имат малко повече емоции, отколкото е необходимо. Но все пак нека да се приземим и да знаем, че ние сме в българския парламент и в момента всичко това, което правим, не смятайте, че остава незабелязано. Нека да не рушим институцията Народно събрание и нека действително и от нашите колеги, и от колегите отляво, все пак да се придържаме към това, което на всеки един от нас може би му се иска – да говорим по същество, по докладите и по темите, които ни предстоят да гласуваме днес и за в бъдеще.
Предложението е да бъде прекратена тази процедура. Да, действително необходимо е да има и обществено обсъждане. Защото имаше представители от БСП, които искат закриването на тази Комисия. Това е тема, която е била представена в няколко парламента поред и тук ще цитирам малко Евтим Костадинов, който каза, че може би Комисията е имала девет вота на недоверие, защото всяко едно предложение, когато е внасяно, е било отхвърляно.
Аз смятам, че трябва действително да се отнасяме с уважение към Комисията, да се отнасяме с уважение и към тези жертви на комунизма, но това в никакъв случай не трябва да бъде под общ знаменател за всички тези, които са членове на дадена партия. Затова, колеги, нека да преминем към гласуване, ако няма някакви смислени обяснения или Доклада, който беше внесен и който се предлага за гласуване. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря Ви, уважаеми господин Цветанов.
Реплики към изказването на господин Цветанов? Няма.
Заповядайте, господин Жаблянов.
ВАЛЕРИ ЖАБЛЯНОВ (БСП за България): Уважаема госпожо Председател! Взимам процедура по начина на водене. Наистина Вие отнехте думата на народния представител от ГЕРБ Антон Тодоров след квалификациите, които направи от трибуната, но става въпрос за две квалификации. Едната е по отношение на президента на Републиката…
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Аз направих забележка.
ВАЛЕРИ ЖАБЛЯНОВ: Разбрах Ви.
Което е недопустимо, и втората е груба обида към народен представител. Мисля, че има достатъчно основание да му бъде наложено най-тежкото наказание. То е напълно в правомощията Ви и смятам, че предложението ми не влиза в разрез с Правилника на Народното събрание. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин Жаблянов.
Процедура по начина на водене?
Заповядайте.
ФИЛИП ПОПОВ (БСП за България): Благодаря, уважаема госпожо Председател.
Вие действително направихте забележка на колегата, но забележка се прави съгласно нашия Правилник от Председателя към народен представител, който се е обърнал към свой колега или колеги с оскърбителни думи, жестове или със заплаха. Господин Тодоров обаче се обърна към президента на Република България, в чл. 162 от нашия Правилник, това е най-тежкото наказание. Той гласи: „Председателят може да отстрани за повече от едно заседание – забележете, това е най-тежката мярка – но не повече от три заседания, народен представител, който оскърбява Народното събрание – това се случи тук – членове на Министерския съвет, президента или вицепрезидента на Република България“. Мисля, че имате пълното основание съгласно чл. 162, ал. 1 от нашия Правилник да отстраните господин Тодоров от пленарното заседание. Благодаря. (Ръкопляскания от БСП за България.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин Попов.
Благодаря Ви за забележките, но аз своевременно реагирах. Имало е и други ситуации, в които е бил по непристоен начин нападан министър-председателят. Не сме стигали до отстраняване на колега от зала. По тази причина аз съм направила забележка на колегите. Така че считам, че съм взела необходимите мерки. (Реплики от „БСП за България“.)
Заповядайте, господин Рашидов, за изказване.
ВЕЖДИ РАШИДОВ (ГЕРБ): Уважаема госпожо Председател, колеги! Господин Велков, при пълното ми уважение към Вас, безкрайно уважение към Вас, но квалификацията, която Вие направихте за Строителни войски, мен лично ме засегна. Аз съм бил войник в Строителни войски и за разлика от някои от паразитите, които са във войската, аз съм построил град Правец. И съм работил на бетона и на мотела. Така че е много обидно по къси гащи да ме сравнявате, че в Правец, докато аз строя, а други ядат от бакара, аз съм вреден човек.
Относно господин Антон Тодоров, няма какво да му искате наказанието, защото и Вие му отвърнахте по неподобаващ начин.
Няколко пъти направихте квалификация за премиера Борисов. Искате да внушите тук, че едва ли не има конфликт между Борисов и партия ГЕРБ. Няма, колеги, колкото и да Ви се иска това да е така! Аз съм работил седем години като министър на господин Борисов и мога да Ви уверя: по-лесно не съм работил с никой в живота си, дори с жена си вкъщи. Диалогичен, има диалог и за разлика от хора, които като шпицкоманда непрекъснато действат, при Борисов има разговор. Не внушавайте на хората, че Борисов е някакъв тип диктатор. Не е диктатор – казвам Ви го аз лично.
Разговаряно е с Борисов, имало е диалог. Да, крачки се правят в политиката – ту напред, ту назад, но това е политиката, какво да направим, не сме на манифестация. Това е политика. В живия организъм така се прави – един път се тръгва, мисли се, взима се решение, така че недейте да давате квалификации, а по-скоро, както каза господин Цветанов, давайте по темата. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин Рашидов.
Реплики?
Заповядайте, господин Велков.
ХАМИД ХАМИД (ДПС, от място): Само Транспортни войски не закачай, защото там съм служил.
СЛАВЧО ВЕЛКОВ (БСП за България): Не се притеснявайте.
Може ли, госпожо Председател, да кажете на колегата отсреща, ако може да говори чрез Вас?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Колега Хамид, моля Ви, правя Ви забележка, не се обаждайте от място!
СЛАВЧО ВЕЛКОВ: Уважаеми колеги, бих искал да кажа на господин Рашидов, който е още по-уважаван от мен, че аз ценя това, което са правили Строителни войски, те изградиха голяма част от съвременна България и се прекланям пред тези хора. Ако по някакъв начин съм го обидил – моля да ме извини, но аз цитирах конкретно поделение, което беше известно с извращенията си. Нищо друго не съм казал.
А това, което каза господин Цветанов – да, съгласен съм да се върнем на същността на точката, на въпроса. Нека да бъдем точни и да не продължаваме да говорим с езика на омразата.
Разбирам, някой има богат душевен вътрешен мир. Когато един човек ходи постоянно с моята снимка в джоба, той или ме обича, или ме боготвори. (Смях, частични ръкопляскания от „БСП за България“.) Мерси.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин Велков.
Дуплика, господин Рашидов, ще използвате ли?
ВЕЖДИ РАШИДОВ (ГЕРБ, от място): Не, аз приемам извинението.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря.
Господин Рашидов е приел извинението.
Други изказвания? Не виждам.
Закривам разискванията.
Моля, квесторите, поканете народните представители в залата.
Преминаваме към гласуване на Проект за решение, който преди малко господин Цветанов изчете, относно прекратяване на процедурата за избор на председател, заместник-председател, секретар и членове на Комисията за разкриване на документи и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия.
Моля, гласувайте.
Гласували 181 народни представители: за 165, против 3, въздържали се 13.
Предложението е прието.

Колеги, преминаваме към следващата точка от дневния ред:
ДОКЛАД НА ВРЕМЕННАТА КОМИСИЯ ЗА ПРОУЧВАНЕ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЦЕДУРАТА ПО ИЗБОР НА НОВ ТИП БОЕН САМОЛЕТ И ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ ПО ДОКЛАДА.
Докладът ще бъде представен от господин Христов.
Процедура – заповядайте, госпожо Ангелова.
ЕВГЕНИЯ АНГЕЛОВА (ГЕРБ): Уважаема госпожо Председател, моля да подложите на гласуване процедура за удължаване на срока между първо и второ четене на Кодекса за социално осигуряване със седем дни – до 11 октомври 2017 г., включително.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаема госпожо Ангелова.
Моля, гласувайте процедурата, направена от госпожа Ангелова.
Гласували 160 народни представители: за 158, против няма, въздържали се 2.
Предложението за удължаване на срока е прието.
Заповядайте, господин Христов, да изчетете Доклада на Комисията.
ДОКЛАДЧИК ЕМИЛ ХРИСТОВ: Уважаема госпожо Председател, уважаеми госпожи и господа народни представители!
„Със свое решение от 28 юни 2017 г. Четиридесет и четвъртото народно събрание на основание чл. 79, ал. 1 и 3 от Конституцията на Република България и чл. 37 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание създаде Временна комисия за проучване изпълнението на процедурата по избор на нов тип боен самолет. Съгласно решението, Временната комисия следва да се запознае с всички факти и обстоятелства относно проведената процедура по избор на нов тип боен самолет; извършените действия от длъжностни лица по разглеждане на постъпилите предложения от страните доставчици; отговорностите по управлението на процеса и реда за вземане на решение за завършване на процедурата по избора от Министерския съвет.
Представеният доклад отразява фактите и обстоятелствата относно проведената процедура за избор на нов тип боен самолет в периода 2010 – 2017 г., представя произлизащите изводи и препоръки и е в изпълнение на по-горе цитираното решение на Народното събрание.
В работата си членовете на комисия се ръководеха от Вътрешни правила за работа на Времената комисия за проучване изпълнението на процедурата по избор на нов тип боен самолет, приети на заседанието на комисията на 5 юли 2017 г. При изготвянето на Доклада членовете на Времената комисия имаха на разположение:
- документацията и становища по реализация на Проекта, обхващащи периода 2010 – 2017 година (повече от 320 явни документа и 56 класифицирани), предоставени от Министерския съвет, Министерството на отбраната, Министерството на външните работи и Министерството на финансите по искане на председателя на Времената комисия. Те са изложени в Приложения 1 и 2;
- доклад с анализ и сравняване на „Методика за избор на оптимален вариант за реализация на инвестиционен проект „Придобиване на нов тип основен многофункционален самолет“ с математически модел за оценка на вариантите за реализация, разработена от Института по отбрана на Министерството на отбраната, Министерството на отбраната и Военновъздушните сили на основание Заповед на министъра на отбраната № Р 249 от 1 август 2012 г. и прецизирана от външни независими експерти по договор с Министерството на отбраната № РД-27932 от 22 април 2013 г., както и „Методика за избор на оптимален вариант за реализация на проект „Придобиване на нов тип боен самолет“, с № 400-6198 от 27 юни 2016 г., изготвен от външния експерт проф. д-р Венелин Ангелов Георгиев в съответствие с договор № 19 от 24 юли 2017 г.;
- резултатите от проведените изслушвания в комисията на петима министри на отбраната – Аню Ангелов, Ангел Найденов, Николай Ненчев, Тодор Тагарев и Велизар Шаламанов, един заместник-министър на отбраната – Иван Иванов, и настоящия председател на Борда за управление на проекта – генерал-майор Цанко Стойков.
Времената комисия проведе шест заседания, всичките открити и на тях, освен акредитираните журналисти, присъстваха представители на различни държавни органи и неправителствени организации.
Основание за стартиране на Проекта.
Официално основание за стартиране на Проекта за придобиване на нов тип боен самолет е Визията за развитие на Военновъздушните сили, заложена в Бялата книга за отбраната и Въоръжените сили на Република България, приета с решение на Четиридесет и първото народно събрание на 28 октомври 2010 г.
Впоследствие Проектът е включен в „Дългосрочния инвестиционен План-програма на Министерството на отбраната до 2020“ в категорията приоритетни инвестиционни проекти под наименованието: „Придобиване на нов тип основен боен самолет и осигуряване на интегрирана логистична поддръжка“.
Нормативна база за подготовка и реализация на Проекта.
Проектът стартира в съответствие с разпоредбите на „Правилник за придобиване, поддържане и снемане от употреба на отбранителни продукти“ № П-3.
През 2011 г. правилник П-3 е отменен и заменен с „Правилник за управление на жизнения цикъл на отбранителните продукти“ № П-7. По-нататъшната реализация на проекта се осъществява в съответствие с разпоредбите на правилник П-7.
В последствие на 19 юли 2013 г. правилник П-7 е отменен и се създава нормативен вакуум при изпълнението на Проекта.
През 2014 г., с въвеждане на проектно управление в Министерство на отбраната, се прави опит за създаване на нормативна регулация при изпълнението на проектите за модернизация. Най-съществената промяна по отношение на Проекта за придобиване на нов тип боен самолет е, че Направляващият комитет като орган за управление на проекта на стратегическо ниво се закрива и функциите му се поемат отчасти от Борд за управление на портфолио от проекти. На практика Бордът за управление на портфолио от проекти не заработва като пълноценен орган за управление и вакуумът при управлението на Проекта на стратегическо ниво, получил се със закриването на Направляващия комитет, не се запълва.
От самото начало на реализация на Проекта за придобиване на нов тип боен самолет се предвижда договорът за придобиване да се подпише съгласно Закона за международните договори на Република България.
Етапи на реализация и по-важни дейности по години.
Проектът стартира през 2010 г. и към настоящия момент все още не е завършил. В утвърдения от министъра на отбраната през 2011 г. „Алгоритъм за реализация на инвестиционен проект „Придобиване на нов модел основен боен самолет“ се дефинират три основни етапа по реализацията на инвестиционния проект: подготовка, тръжна процедура и изпълнение. Първият етап условно завършва с утвърждаването от Четиридесет и третото народно събрание на Проекта за инвестиционен разход.
По-важните дейности, извършени до момента, условно разделени на няколко периода в зависимост от постигнатите резултати са:
Период 2010 – 2013 г.:
- на свое заседание на 9 февруари 2010 г. Съветът по необходимите оперативни способности към министъра на отбраната на Република България взема решение за стартиране на проект „Придобиване на нов тип многоцелеви самолет“;
- на 21 септември 2010 г. министърът на отбраната утвърждава „Оперативни и тактико-технически изисквания към новия модел основен боен самолет за българските ВВС и изисквания към подготовката на личния състав“, разработени в изпълнение на заповед на министъра на отбраната № ОХ-435 от 12 юли 2010 г.;
- на 24 ноември 2010 г. е изготвена Заявка за придобиване на отбранителен продукт „Нов модел основен боен самолет“;
- в периода от 21 януари до 24 януари 2011 г. са изпратени писма с искане на информация до САЩ – за F-16 и F-18, Германия и Италия – за Eurofighter, Франция – за Rafale и Mirage 2000-5, и Швеция – за Gripen.
В периода от март до април 2011 г. са получени отговорите на Искането за информация:
- в периода август – септември 2011 г. е проведен преглед на инфраструктурата на авиобаза Граф Игнатиево от Швеция, Португалия, САЩ и Германия, съответно за самолети Gripen, F-16 и нови Юрофайтер Транш 3;
- на 3 септември 2012 г. е изготвен Конфигурационен пакет на Проекта. Конфигурационният пакет е основен документ по Проекта и представлява списък с количествата на стоките и услугите, които Министерството на отбраната има изискване за придобиване по Проекта. С него минималната бройка на изтребителите за придобиване е определена на 9 – с един повече от заложения в RFI;
- на 20 септември 2012 г. са разработени Задължителни основни изисквания за анализ и съответствие на възможните варианти за реализация на Проект „Придобиване на нов тип основен боен самолет и осигуряване на интегрирана логистична поддръжка“ и Основополагащи критерии и коефициенти за разработване на математически модел за оценка на вариантите за реализация на Проекта;
- на 28 септември 2012 г. е изготвена Методика за избор на оптимален вариант за реализация на Проект „Придобиване на нов тип основен боен самолет и осигуряване на интегрирана логистична поддръжка“;
- на 28 септември 2012 г. е изготвен Математически модел за оценка на вариантите за реализация на Проект „Придобиване на нов тип основен боен самолет и осигуряване на интегрирана логистична поддръжка“;
- на 22 октомври 2012 г. е изготвен Анализ и оценка на риска на вариантите за реализация на Проект „Придобиване на нов тип основен боен самолет и осигуряване на интегрирана логистична поддръжка;
- на 26 октомври 2012 г. е изготвена и Концепция за изграждане на отбранителна способност по Инвестиционен проект № 3 от инвестиционния План-програма на Министерството на отбраната на Република България до 2020 г. „Придобиване на нов тип основен боен самолет и осигуряване на интегрирана логистична поддръжка“. Концепцията включва така наречения „кратък списък“ на кандидатите, които покриват военните изисквания и се приближават, макар и в различна степен, до финансовите възможности на Министерството на отбраната в средносрочен план. От предоставената първоначална информация с отговорите на RFI единствено вариантът за придобиване на F-16 се е влагал във финансовата рамка от 700 млн. лв., но поради изискванията на чл. 27 от ПУЖЦОП за разглеждане на минимум два варианта за преодоляване на дефицита от отбранителни способности са разгледани три варианта за реализация на Проекта, отговарящи най пълно на утвърдените изисквания, детайлно описани в утвърдената от министъра на отбраната Концепция;
- на 19 декември 2012 г. Министерският съвет упълномощава министъра на отбраната да проведе преговори за уточняване на всички параметри по придобиване на нов боен самолет за българските ВВС. На база на постигнатите резултати следва да се подготви „Проект на инвестиционен разход“, който да бъде предложен на Народното събрание;
- на 29 януари 2013 г. са изпратени писма до страните от така наречения „кратък списък“ с информация, осигуряваща водене на открити и равнопоставени преговори по Проекта. C писмата страните са поканени да подобрят предложенията си, дадени с отговорите на RFI;
- в периода 14 февруари – 1 март 2013 г. са проведени преговори със страните от така наречения „кратък списък“;
- през месец април 2013 г. е проведен преглед на инфраструктурата на авиобаза Граф Игнатиево от Италия за самолети Юрофайтер Транш 1;
- през 2013 г. е разработена Методика за технико икономическа оценка на вариантите за реализация на проект „Придобиване на нов тип основен боен самолет и осигуряване на интегрирана логистична поддръжка“.
Период 2014 – 2016 г.:
- през 2014 г. и 2015 г. се изпращат в Министерския съвет и Министерството на финансите два проекта на Инвестиционен проект „Придобиване на нов тип основен боен самолет и осигуряване на интегрирана логистична поддръжка“ за финансиране с държавен заем, или със заем с осигурена държавна гаранция за 2015 и 2016 г. съответно, съгласно изискванията на „Наредба за условията, на които трябва да отговарят инвестиционните проекти, финансирани с държавен заем, или проектите, кандидатстващи за финансиране с държавна гаранция, и за реда за тяхното разглеждане“. Същите не са одобрени.
Период 2016 – 2017 г.:
- на 19 януари 2016 г. в Министерството на финансите е проведена среща между работна група по заповед на министъра на отбраната № ОХ-045 и екип от финансови експерти, на която са уточнени финансовите параметри на Проекта;
- в опит да се осигурят възможности за придобиване на употребявани самолети F-16 (след закупуване от Румъния през 2013 г. на предлаганите от Португалия), работната група по Заповед № ОХ-045 провежда редица срещи: на 25 януари 2016 г. в Министерството на отбраната с представители на Военновъздушните сили на САЩ; на 1 февруари 2016 г. в Министерството на националната отбрана на Португалия с представители на Министерството на отбраната и Военновъздушните сили на Португалия и представители на Военновъздушните сили на САЩ; на 2 и 3 февруари 2016 г. в Департамента по отбрана на САЩ със заместник-помощник секретаря по отбраната на САЩ, отговарящ за политиката за Европа и НАТО. В резултат на срещите се създават условия за рестартиране на възможностите за придобиване на самолети от Португалия съвместно с правителството на САЩ;
- на 2 юни 2016 г. 43-то народно събрание приема Проект на инвестиционен разход „Придобиване на нов тип боен самолет“;
- на 27 юни 2016 г. е актуализирана Методика за избор на оптимален вариант за реализация на Проекта;
- през месец юли 2016 г. е разработена „Дървовидна йерархична структура от критерии, подкритерии и показатели за сравняване на алтернативите“;
- през месец юли 2016 г. е актуализиран Анализ и оценка на риска на вариантите за реализация на Проект „Придобиване на нов тип основен боен самолет и осигуряване на интегрирана логистична поддръжка“;
- на 1 август 2016 г. са разработени „Ограничения, допускания и базови данни за реализиране на „Методика за избор на оптимален вариант за реализация на Проект „Придобиване на нов тип боен самолет“;
- на 12 декември 2016 г. е изпратено Искане за предоставяне на предложения;
- на 10 март 2017 г. е назначена междуведомствена работна група за обобщаване, анализиране и оценка на отговорите на Искане за предоставяне на предложение;
- на 13 март 2017 г. са приети предложения по RFP от Португалия/САЩ, Италия и Швеция, като на 5 април 2017 г. междуведомствената работна група завършва работа и изготвя протокол с резултатите от анализа и оценката на отговорите, както и класиране на кандидатите с мотиви и съображения;
- на 26 април 2017 г. Министерският съвет разглежда Доклада на министъра на отбраната и министъра на икономиката, с който внасят Протокол за резултатите от анализа и оценката на отговорите, както и класиране на кандидатите с мотиви и съображения.
Управление и организация на процеса по избор на нов тип боен самолет
Първоначалната организация за изпълнение на основните мероприятия по подготовката, разработването и реализацията на Инвестиционен проект „Придобиване на нов модел основен боен самолет“ е създадена със заповед на министъра на отбраната № ОХ 704 от 12 ноември 2010 г. С тази заповед и с утвърдените от министъра на отбраната през същия месец „Алгоритъм за реализация на Инвестиционен проект „Придобиване на нов модел основен боен самолет“ и „Пътна карта за изпълнение на основните дейности, свързани с подготовката и реализирането на Инвестиционен проект „Придобиване на нов модел основен боен самолет“ за въоръжените сили на Република България“ се създава следната организация:
- на стратегическо ниво е назначен Направляващ комитет за общо управление и координация на процеса и на дейностите по подготовката, разработването и реализацията на Проекта с председател заместник-министър на отбраната;
- на оперативно-тактическо ниво е назначен Интегриран Проектен Екип за непосредствена подготовка, разработване и реализация на Проекта с ръководител заместник-началника на Военновъздушните сили; и
- Екип за разработване на математически модел за оценка на офертите на кандидатите за изпълнители по обществената поръчка за реализация на Инвестиционния проект, с ръководител директор на дирекция „Въоръжение, техника и тилово имущество“ в Института по отбрана на Министерството на отбраната.
Със Заповед на министъра на отбраната № ОХ-704 и утвърдените от него Алгоритъм и Пътна карта за реализация на Проекта се създава реално работеща организация за подготовка за стартиране и реализация на Проекта с ясно дефинирани отговорности, правомощия, дейности и срокове за тяхното изпълнение от всички структури от Министерството на отбраната, Българската армия и структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната. С известни изменения, наложени от промяната на позициите на определени длъжностни лица от ръководните органи, организацията, създадена със Заповед № ОХ-704 се запазва до въвеждането на проектното управление в Министерството на отбраната през 2014 г. Независимо че със Заповед ОХ 310/27 май 2011 г. се създава организация за изпълнение на всички проекти от Дългосрочния инвестиционен План-програма на Министерството на отбраната до 2020 г., организацията за изпълнение на Проекта за избор на нов тип боен самолет, създадена със Заповед № ОХ-704, се запазва.
Важен елемент от създадената организация по реализацията на Проекта е ясното разграничаване на нивата на управление: стратегическо, оперативно и тактическо и дефинирането на отговорностите и правомощията им. По отношение на утвърждаването на разработените ръководни документи само министърът на отбраната или изрично упълномощено от него лице може да извършва това. Така например на Интегрирания проектен екип се възлага задача да разработи Методика за избор на оптимален вариант, а отделна Работна група да разработи Математически модел за оценка на вариантите за реализация на Проекта. На председателя на Направляващия комитет се делегират правомощия да утвърди по-горе цитираните документи. Министърът на отбраната си запазва правомощията да утвърждава Задължителните основни изисквания за анализ на съответствието на възможните варианти и Основополагащите критерии и коефициенти за разработването на Математическия модел. План-графиците/Пътните карти за изпълнение на основните дейности и за разработване на необходимите документи до въвеждане на проектното управление се разработват от Интегрирания проектен екип и се утвърждават от министъра на отбраната.
Със Заповед № ОХ-744/14 октомври 2014 г. относно въвеждане на проектно управление в Министерството на отбраната се създава Борд за управление на портфолио от проекти, като висш орган за стратегическо ръководство на проектното управление в Министерството на отбраната. Съгласно заповедта, стартиралите към онзи момент проекти следва да бъдат преформатирани към правилата за проектно управление, въведени със същата. С последващи заповеди на министъра на отбраната организацията на проектното управление, органите за управление и правилата за работа се доразвиват.
Със Заповед № ОХ-876/16 декември 2015 г. се назначава Борд за управление на Проекта, проектен ръководител и ръководител на екипа и се отменя заповед ОХ-216 за Интегрираните проектни екипи.
Със Заповед № ОХ-947/9 декември 2016 г. се утвърждава „Ръководството за проектно управление в Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия“.
Временната комисия констатира със съжаление, че начинът на въвеждане на проектното управление в Министерството на отбраната не създава нужната яснота и нееднозначност по отношение на отговорностите и правомощията на структурите, ангажирани в процеса, както ще бъде дискутирано в Раздел IX от настоящия доклад.
Успоредно с процесите, протичащи по линия на проектното управление, министърът на отбраната отдава нова заповед, която има отношение към изпълнението на Проекта за придобиване на нов тип боен самолет. Със Заповед № ОХ-045/2 ноември 2015 г. се създава Работна група за подготовка и провеждане на консултации с държави, предлагащи многоцелеви самолети. Основна цел на заповедта е да се завърши и се изпрати за одобрение в Министерския съвет и Народното събрание на Инвестиционния проект за придобиване на нов тип боен самолет. Странното е, че със заповедта се поставят задачи на проектния екип за актуализация на Инвестиционния проект, а в същото време се отменя заповедта, с която този проектен екип е назначен! Със Заповед ОХ-045 се отменя Заповед ОХ-440/26 юни 2013 г., с което официално се отменя създадената организация по управление на Проекта за придобиване на нов тип боен самолет, включваща Направляващ комитет, Интегриран проектен екип и Екип за разработване на математически модел за оценка на офертите. За съжаление, на мястото на отменената организация не се създава нова. Заповед ОХ-045 е отменена със Заповед № ОХ-027/18 април 2016 г., но това не възстановява предишната организация.
Финансова рамка за реализация на Проекта
Както беше посочено по-рано в доклада, формалното основание за стартиране на Проекта е включването му в Дългосрочния инвестиционен План-програма на Министерството на отбраната до 2020 г., утвърден със Заповед № РД 85 5/7 април 2011 г. на министъра на отбраната. Направените първоначални анализи говорят, че средствата, необходими за реализация на Проекта, могат да бъдат осигурени изцяло в рамките на бюджета на Министерството на отбраната, като пакетът за придобиване трябва да включва закупуването на самолета, придобиване на необходимата логистика и въоръжение и обучението на пилотите и техническия състав. Приетата от Народното събрание Бяла книга за отбраната предвижда осигуряване на бюджет за отбрана на средногодишна основа от 1,5% от БВП. Съгласно План-програма на Министерството на отбраната до 2020 г., за периода 2014 – 2020 г., при прогнозен бюджет за Министерството на отбраната в размер на 1,50% от БВП и 15% от прогнозния бюджет, предвидени за капиталови разходи, средствата за капиталови разходи са изчислени в размер на 2 091 744 млн. лв. Средствата, които реално остават за изпълнение на новите приоритетни проекти за периода до 2020 г., са в размер до 1 787,983 млн. лв. На базата на тези допускания, финансовата рамка на Проекта за избор на нов тип боен самолет е изчислена в размер на 1.43 млрд. лв.
При обсъждане на проекта на бюджетната рамка на Министерството на отбраната за 2012 г. се взема решение да не се започва процедурата за закупуване на многоцелеви изтребител поради липса на финансова обезпеченост за календарната година.
Съгласно Решение на Министерския съвет, № 820 от 11 октомври 2012 г. бюджетът на Министерството на отбраната за 2013 г. е в размер на 1,36% от БВП. Разчетите на Министерството на отбраната към месец октомври 2012 г. показват, че ако в средносрочен план до 2020 г. бюджетът за отбрана достигне средно 1,45% от БВП за периода 2014 – 2020 г., то средствата, които Министерството на отбраната ще е в състояние да задели за този проект, са в рамките на около 700 млн. лв.
За стартиране на конкурсната процедура и преминаване към фаза „Тръжна процедура“ на инвестиционния проект е необходимо осигуряване на по-горе цитирания бюджет за проекта.
През 2014 г. и 2015 г. се правят опити за осигуряване на финансиране с държавен заем или със заем с осигурена държавна гаранция за периода съответно през 2015 и 2016 г. В тази връзка е изготвен Инвестиционен проект „Придобиване на нов тип основен боен самолет и осигуряване на интегрирана логистична поддръжка“ съгласно изискванията на Наредба за условията, на които трябва да отговарят инвестиционните проекти, финансирани с държавен заем или проектите, кандидатстващи за финансиране с държавна гаранция, и за реда за тяхното разглеждане .
С Инвестиционния проект за финансиране през 2015 г. се предвижда реализацията на Проекта да стане на два етапа:
Първи етап – закупуване на 8 или 9 самолета, и втори етап – закупуване на 8 или 7 самолета. Инвестиционният проект е за реализация на първия етап. На базата на получената в Министерството на отбраната информация в периода 2011 – 2013 г. и с отговорите на Искането на информация (RFI), стойността на първия етап от 8 или 9 самолета е разчетена ориентировъчно на 800 млн. лв. Като възможни начини на плащане се обсъждат авансово плащане при подписване на договора или три отделни варианта на разсрочено плащане.
С Инвестиционния проект за финансиране през 2016 г. се предвижда реализацията на Проекта да стане на един етап – закупуване на 16 самолета на ориентировъчна стойност 1,84 млрд. лв.
И двата инвестиционни проекта, цитирани по-горе, не са получили одобрение.
През 2015 г. усилията за финансово осигуряване на Проекта се ускоряват. През месец март и юни са разработени два проекта на инвестиционен разход. Проектът за инвестиционен разход за месец март 2015 г. предвижда придобиване на 16 самолета на цена от 1,84 млрд. лв., а Проектът за инвестиционен разход от месец юни 2015 г. предвижда придобиване на 16 самолета на цена от 1,84 до 2,3 млрд. лв.
През месец юли 2015 г. Министерският съвет на Република България дава мандат на министъра на отбраната за провеждане на консултации с държави, предлагащи многоцелеви самолети. На 19 януари 2016 г. в Министерство на финансите е проведена среща между работна група по заповед, № ОХ-045, на министъра на отбраната и екип от финансови експерти, на която са уточнени финансовите параметри на проекта. В крайна сметка се стига до разработване на Проект за инвестиционен разход, който впоследствие е утвърден с решение на Четиридесет и третото народно събрание на 2 юни 2016 г. Утвърденият Проект на инвестиционен разход от Народното събрание предвижда придобиване на 8 или 9 броя самолети на цена до 1,5 млрд. лв.
Методика за избор на оптимален вариант за реализация на Проекта
На външен независим оценител проф. д-р Венелин Георгиев беше възложено да извърши анализ и сравняване на „Методика за избор на оптимален вариант за реализация на Инвестиционен проект „Придобиване на нов тип основен многофункционален самолет““ с математически модел за оценка на вариантите за реализация, разработена от Института по отбрана на Министерството на отбраната, Министерството на отбраната и ВВС на основание Заповед на министъра на отбраната, № Р-249 от 1 август 2012 г., и прецизирана от външни независими експерти по договор с Министерството на отбраната, № РД-27932, от 22 април 2013 г., както и „Методика за избор на оптимален вариант за реализация на проект „Придобиване на нов тип боен самолет““, № 400-6198, от 27 юни 2016 г.
Докладът на проф. д-р Георгиев с резултатите от анализа и сравняването на посочените методики бяха приети от Времената комисия за проучване изпълнението на процедурата по избор на нов тип боен самолет на заседание, проведено на 7 септември 2017 г. и се намират в Приложение 3 към доклада.
Междуведомствена работна група за обобщаване, анализиране и оценка на отговорите на Искане за предоставяне на предложения (RFP)
Със Заповед № Р-53 от 10 март 2017 г. на министър-председателя Огнян Герджиков е назначена Междуведомствена работна група (МВРГ) за обобщаване, анализиране и оценка на отговорите на Искане за предоставяне на предложение (Request for proposals – RFP) по Проект за инвестиционен разход „Придобиване на нов тип боен самолет“. Съгласно заповедта Междуведомствената работна група след завършването на работа следва да представи за утвърждаване на министъра на отбраната и на министъра на икономиката протокол за работата си, съдържащ резултатите от анализа и от оценката на отговорите, както и класирането на кандидатите според подадените оферти с подробни мотиви и съображения за тези решения. В срок три дни от утвърждаване на протокола министърът на икономиката и министърът на отбраната следва да представят на министър-председателя доклад с приложен протокол от работата на Междуведомствената работна група и предложения за последващи действия.
Междуведомствената работна група обобщава, анализира и оценява отговорите на Искане за предоставяне на предложение по проекта в периода 13 март – 5 април 2017 г. и съгласно по-горе цитираната заповед представя за утвърждаване на министъра на отбраната и на министъра на икономиката протокол за работата си, съдържащ резултатите от анализа и от оценката на отговорите, както и класирането на кандидатите.
На свое заседание, проведено на 26 април 2017 г., Министерският съвет разглежда „Доклад за одобряване на резултатите от работата на Междуведомствената работна група за обобщаване, анализиране и оценка на отговорите на Искане за предоставяне на предложение по Проект за инвестиционен разход „Придобиване на нов тип боен самолет“.
Изводи на Времената комисия
Усъвършенстването на своевременното и ефективно изграждане на отбранителните способности следва да бъде постоянна и приоритетна задача пред Министерството на отбраната. Бързината на промените в стратегическата среда (сигурност, икономическа и технологична) и времето, необходимо за развиване на способности, налагат непрекъснати подобрения в начина, по който се развиват и осигуряват способностите на Въоръжените сили. Съвременните финансови ограничения налагат необходимост наличните ресурси да се използват по най-ефективния начин.
Сложността на всички направления на работа, свързани с изграждането на отбранителните способности, както и взаимозависимостта между всички фази и линии на развитие през целия жизнен цикъл, правят процесът на изграждане на отбранителни способности изключително комплексен и предизвикателен. От съществено значение за успеха е прилагането на всеобхватни действия, координация между различните участници и процеси и способност за своевременно идентифициране на проблемите и предприемане на коригиращи действия, когато е необходимо.
Създадената организация и извършените дейности по реализацията на Проекта за избор на нов тип боен самолет са уникални за най-новата история на Министерството на отбраната. В голяма степен организацията е била повлияна от политиката на НАТО в областта на управление на жизнения цикъл на отбранителните продукти, адаптирана за нашите условия с Правилника за придобиване, поддържане и снемане от употреба на отбранителните продукти и най-вече с Правилника за управление на жизнения цикъл на отбранителните продукти.
Обстойно са били изучени и приложени и добрите практики на водещи страни при придобиване на сложни системи въоръжение. По много въпроси работните екипи са намирали интуитивно най-вярното решение. Натрупаният опит при реализацията на Проекта следва да се анализира задълбочено и да се използва при разработването на необходимата нормативна база за реализация на бъдещи модернизационни проекти на Министерството на отбраната.
В същото време Временната комисия констатира и редица недостатъци при организацията и изпълнението на процедурата по избор на нов тип боен самолет, които са описани в следващите параграфи.
По Концепция за изграждане на отбранителна способност (КИОС)
Според Временната комисия много от проблемите, свързани с реализацията на Проекта, произтичат от неясноти в Концепцията за изграждане на отбранителната способност. Тези проблеми бяха дискутирани подробно на заседанието на Временната комисия на 27 юли 2017 г.
Концепцията за изграждане на отбранителна способност (КИОС) по проект „Придобиване на нов тип основен боен самолет и осигуряване на интегрирана логистична поддръжка“ от 2012 г. е разработена при финансова рамка от 700 млн. лв. Утвърденият от Народното събрание Проект на инвестиционен разход от 2016 г. е в размер на 1,5 млрд. лв. Промяната на първоначално заложената финансова рамка е налагала актуализация на КИОС. Неизвършването на актуализация на КИОС след промяната на финансовата рамка за реализация на проекта от 700 млн. лв. на 1,5 млрд. лв. прави така наречения „кратък списък“ (Short list) на кандидатите, които покриват военните изисквания и се приближават, макар и в различна степен, до финансовите възможности на Министерството на отбраната в средносрочен план нелегитимен.
Друг въпрос, който се задава постоянно в хода на реализация на Проекта, е за типа на самолета – многоцелеви, или само за въздушно патрулиране. Този въпрос е поставен и в доклад на Института по отбрана на МО във връзка с разглеждане на проект на Искането на предложения (RFP). Категоричен отговор на този въпрос все още не е даден.
Със съжаление трябва да констатираме, че въпреки че има заповед за актуализация на КИОС, то такава не е извършена.
По нормативната база
Както беше посочено в Раздел III, в голям период от изпълнението си Проектът се реализира при нормативен вакуум и липса на ясни регламентиращи правила.
Първоначално създадената организация в периода 2010 – 2013 г. е в съответствие с разпоредбите на Правилника за придобиване, поддържане и снемане от употреба на отбранителни продукти (ПППСУОП), № П-3/28 юли 2008 г. и Правилника за управление на жизнения цикъл на отбранителните продукти (ПУЖЦОП), № П-7/19 август 2011 г. На базата на тези правилници са разработени основните регламентиращи документи за реализацията на Проекта (заповеди на министъра на отбраната, указания, графици, концепции и други.).
С отмяната на правилник П-7 на 19 юли 2013 г. се създава нормативен вакуум при изпълнението на Проекта. Извършваните дейности по Проекта продължават да следват по инерция създадената от предходния период организация. Заповедите на министрите на отбраната запазват духа на първоначално създадената организация като само актуализират поименния състав на работните органи. Това продължава до месец октомври 2014 г.
През месец октомври 2014 г. с въвеждане на проектно управление в Министерство на отбраната се прави опит за създаване на нормативна база за реализация на проектите за модернизация. Най-съществената промяна по отношение на Проекта за придобиване на нов тип боен самолет е, че Направляващият комитет като орган за управление на Проекта на стратегическо ниво се закрива и се предвижда функциите му да се поемат от Борд за управление на портфолио от проекти (П2Б).
На практика регламентиращите документи по отношение на проектното управление не създават необходимите правила с ясно дефиниране на отговорности, правомощия, дейности и срокове за тяхното изпълнение по отношение на участниците и органите в процеса. П2Б не заработва като пълноценен орган за управление на Проекта на стратегическо ниво и вакуума при управлението на проекта, получил се със закриването на Направляващия комитет се чувства осезателно. За последствията относно управлението на Проекта за придобиване на нов тип боен самолет от липсата на ясна нормативна база ще говорим по-подробно в следващия параграф.
По управлението на процеса
С въвеждането на проектното управление на практика се закрива досегашното управление чрез Направляващ комитет (НК). С неговото закриване функциите му като орган на стратегическо ниво да ръководи и контролира дейността на Интегрирания проектен екип (ИПЕ) и Екипа за разработване на математическия модел за оценка (ЕРММО) като осигурява и подпомага тяхната дейност по въпроси извън правомощията и компетенциите на съответните ръководители, би следвало да се поемат от Борда за управление на портфолио проекта (П2Б). На практика това не се реализира. Както беше подчертано на заседанието на Временната комисия на 14 септември 2017 г. и от предоставените ни документи, свързани с организацията и работата на П2Борда, същият не изпълнява функциите си като орган за стратегическо ръководство на процеса, а остава на нивото на „пощенска кутия", която прехвърля едни документи от една структура на друга.
Със заповед № ОХ-876/16 декември 2015 г. се създава Борд за управление на проекта (БУП), проектен ръководител (ПрР) и ръководител на екип/и. При липсата на реално работещ орган за стратегическо ръководство на процеса, създадените двусмислия и неясноти при регламентиране на задълженията и отговорностите на П2Борда и Борда за управление на проекта и липсата на политически контрол се появяват стремежи Борда за управление на проекта да поеме функциите на орган за стратегическо ръководство. Много ясна представа за липсата на политически контрол дават думите на един от изслушаните на заседанието на Временната комисия на 19 юли 2017 г.: „Разчитал съм преди всичко на експертизата и съм се доверявал на нея. Изцяло съм приемал, ако щете – и на доверие констатациите, които са ми докладвали, като завършен процес". За стремежите на председателя на Борда за управление на проекта да придобие по големи правомощия говори негова докладна записка до министъра на отбраната – тя е с № 400 10-777 от 16 декември 2015 г. В нея, описвайки проблемите по реализация на проекта, председателят на Борда за управление на проекта иска по големи правомощия.
Наблюдава се и тенденция за ограничаване на състава на Борда за управление на проекта „Придобиване на нов тип боен самолет" и снижаване на нивото на неговата представителност. Това води до структура, доминирана от нейния председател. Срещу тази тенденция реагират директорите на дирекции „Планиране и бюджетиране“ (ППБ), „Правно-нормативна дейност“ (ПНД) и „Финанси" от Министерството на отбраната, които с писмо до заместник-министъра на отбраната настояват в Борда за управление на проекта да се назначават длъжностни лица от ръководния състав на съответната структура или такива упълномощени да дават становище по отношение на реализацията на проекта. С писмото се настоява, също така, в Борда за управление на проекта да се включат и представители на ключови дирекции в Министерството на отбраната, като дирекция „Отбранителна аквизиция", „Отбранителна политика" и „Стратегическо планиране". В резултат на това писмо са направени незначителни промени в състава на Борда за управление на проекта.
Както беше посочено в Раздел V и в т. 2 на Раздел IX, след отмяната на Правилника П-7 (ПУЖЦОП) и особено след въвеждане на проектното управление по въпроса за правомощията за утвърждаване на разработените при изпълнението на проекта документи настава нормативен хаос. Редица документи, които до този момент са утвърждавани от министъра на отбраната или от упълномощено от него лице, започват да се утвърждават от председателя на Борда за управление на проекта без да има изрично упълномощаване за това. Самият ръководител на Борда за управление на проекта на заседание на П2Борда на 17 юни 2016 г. поставя въпроса от кого се утвърждават актуализираната Методика и Анализ и ранжирането на получените резултати? Редица документи, които са били утвърдени от министъра на отбраната, след тяхната промяна или актуализация се утвърждават от председателя на Борда за управление на проекта без надлежно упълномощаване.
Може би тук е момента да покажем таблицата. (Показва на слайд.)
Колеги, виждате в таблицата са дадени кой разработва определените документи и кой ги утвърждава в различните периоди. Например Методиката за избор от 2012 г. се разработва от интегрирания проектен екип и се утвърждава от председателя на Направляващия комитет, който е упълномощен да я утвърди със заповед на министъра на отбраната.
Методиката за избор от 2016 г. се разработва от Борда за управление на проекта и се утвърждава от председателя на Борда за управление на проекта.
Математическият модел от 2012 г. се разработва от Екипа за разработване на математическия модел за оценка и се утвърждава от председателя на Направляващия комитет, който има, отново посочвам, оторизация от министъра на отбраната, обаче математическият модел, който се разработва през 2016 г. и се разработва от Борда за управление на проекта, се утвърждава от председателя на Борда за управление на проекта. (Показва на слайд.)
Относно пътните карти Ви моля да запомните тази таблица, защото за нея ще стане въпрос малко по-нататък, когато разглеждаме и Проекта за инвестиционен разход. План-график или Пътна карта за 2012 г. се разработва от Направляващия комитет, но се утвърждава от министъра на отбраната на стратегическо ниво, докато План-графика или Пътната карта от 2016 г. се разработва от Борда за управление на проекта и се утвърждава от председателя на Борда за управление на проекта. (Показва на слайд.)
Между другото, и План-графикът от 2013 г. е разработен от интегрирания проектен екип и е утвърден от министъра на отбраната тогава Ангел Найденов.
Задължителните изисквания и основополагащите критерии, които са с министерска заповед от 2012 г., са разработени от Направляващия комитет, но са утвърдени от министъра на отбраната, а критериите, подкритериите и показателите за сравняването на алтернативи от 2016 г. се разработват от Борда за управление на проекта и се утвърждават от председателя на Борда за управление на проекта.
Казаното до тук поставя под сериозно съмнение тяхната легитимност. Така например, по време на заседанието на Временната комисия на 7 септември 2017 г. един от членовете на комисията постави риторичен въпрос по отношение на легитимността на Методиката: „Ако нямаме заповед на министъра – затова питам в крайна сметка кой е органът, който трябва да определи Методиката, защото това опорочава каквото и да е класиране, ако ти имаш различни органи, които са утвърждавали една методика или промените в нея“.
Със заповед на министъра на отбраната, № ОХ-443 от 8 юни 2016 г. дейностите по разработване на математическия модел се разпорежда да се извършват от един и същи екип с тези по разработване на модела за оценка, а не от специално назначена работна група. Това е екипът за разработване на математическия модел за оценка (ЕРММО). С този акт на практика екипът се слива с работните екипи и се подчинява на ръководителя на проекта и председателя на Борда за управление на проекта, което противоречи на първоначалния замисъл при стартиране на проекта, който предвижда, че при разработването на концепцията, модела и методиката екипът да изпълнява указанията единствено на Направляващия комитет и на министъра на отбраната.
Начинът на практическо прилагане на проектното управление в Министерството на отбраната води до размиване на отговорностите, правомощията, дейностите и сроковете за тяхното изпълнение по отношение на проекта за придобиване на нов тип боен самолет. Липсата на ясни правила поставя под съмнение легитимността на редица ключови документи. Видно е и от таблицата, че приносът на Борда за управление на портфолио проекти за реализацията на проекта е незначителна, а хаосът, който се създава, е огромен. Бордът за управление на проекта и неговият председател се стремят да придобият по-големи правомощия и при липсата на ефективен политически контрол се създават реални условия за изкривяване на крайните резултати при избора на нов тип боен самолет.
Няма да разглеждаме таблицата, защото това беше достатъчно.
Преминаваме към Методиката за избор на оптимален вариант за реализация на проекта
Изводите от направения анализ и сравняване на вариантите на Методика за избор на оптимален вариант за реализация на инвестиционен проект „Придобиване на нов тип основен многофункционален самолет“, направени в доклада на външния независим оценител проф. д-р Венелин Георгиев, са разделени в две части – изводи, свързани с направените изменения и допълнения в съдържанието и инструментариума на методиката, и изводи, свързани с условията или логиката, средата за прилагане на методиката.
По отношение на съдържанието и инструментариума на методиката може да се обобщи, че всеки от нейните варианти развива тези два компонента и повишава степента на приспособеност на методиката за целите, за които е разработена. Като краен продукт методиката се доближава до изискванията на теоретичните концепции и добрите практики в тази област, като постепенно добива вид на обективен инструмент за нуждите на изследванията. Направени са предложения за доусъвършенстване на Методиката, като се препоръчва вниманието да се насочи основно върху четири компонента: пренасочване на базата на методиката от подхода „анализ на алтернативи“ към подхода „икономическо оценяване на алтернативи“; категорично въвеждане и използване на параметъра „разходи за жизнения цикъл на отбранителния продукт“; усъвършенстване на инструментариума за така наречения „анализ на чувствителността“ или създаване на условия за измерване и оценяване на допълнителните възможности (ефекти, способности).
По мнение на проф. д-р Венелин Георгиев повечето проблеми и слабости във връзка с анализа и оценяването на алтернативите за реализиране на проекта за придобиване на нов тип основен боен самолет са свързани с условията (логиката, средата) за прилагане на методиката, тоест в основата им стои човешкият фактор. Тези слабости, които по-подробно са описани в отделните точки на отчета, могат да бъдат обобщени по следния начин: липса на логичност, аргументираност и системност при извършване на промени в условията за прилагане на методиката и ограничаване на използваната експертиза и източниците на информация.
При обсъждане на доклада на професор Георгиев на заседанието на Временната комисия на 7 септември 2017 г. бе посочено, че в Методиката – вариант 2 от 2016 г., един от досегашните основополагащи критерии, а именно „схема за плащане", е трансформиран в задължително изискване, като посочените аргументи за това са некоректни. При положение че „схемата за плащане“ изпълнява роля на задължително изискване за проекта, ако една от изследваните алтернативи не отговаря на зададената схема за плащане, същата алтернатива автоматично ще отпадне от списъка на алтернативите, които ще бъдат задълбочено анализирани и подредени и сред които ще бъде направен избор за реализиране на проекта. На практика, умишлено или не, описаната по-горе промяна в задължителните условия и основополагащите критерии, направена в Методиката от 2016 г., автоматично води до отпадане на една от алтернативите (F16), които до момента са обсъждани.
В крайна сметка като обобщаващ извод от проведеното изследване се констатира, че вследствие на направените изменения и допълнения в периода 2010 – 2017 г. Проектът за придобиване на нов тип основен боен самолет разполага с методика, която се доближава до добрите примери в областта и която с минимални допълнения би изиграла ролята на обективно средство (инструмент) за извършване на изследвания и получаване на резултати, позволяващи използването им при взимане на окончателното решение. Налице са факти, които сочат, че субективният фактор въвежда изменения в условията за прилагане на методиката, които в повечето случаи не са в достатъчна степен аргументирани и не следват курс на приемственост. По този начин резултатите от изследването, получени с помощта на обективно средство, каквото е изследователската методика, могат в значителна степен и по достатъчно субективен начин да бъдат повлияни с отражение върху взимане на окончателното решение за реализиране на проекта.
В доклад на Института по отбрана (ИО) на Министерството на отбраната, представен пред заседание на Съвета по отбрана на 22 август 2016 г., във връзка с разглеждането на Искането за предложение) е посочено по отношение на Методиката, че Моделът за оценяване на алтернативи в RFP съдържа технически неточности, които са свързани с нормирането на оценките по критерии, които задължително трябва да бъдат отстранени. Институтът по отбрана посочва, че моделът за изчисляване на крайната оценка включва три критерия на първо ниво: 1. Оперативна ефективност, с тегло 0.4; 2. Ценова ефективност, с тегло 0.35; 3. Очакван живот (календарен и в летателни часове), с тегло 0.25. С въвеждането на третия критерий се дублират съображенията за остатъчния живот на самолета, които вече са отчетени във втория критерий чрез така наречената „остатъчна стойност“. По този начин се създават преференциални условия за ново произведени самолети От методическа гледна точка, аналогични съображения трябва да се отчитат в един „клон“ на дървото от критерии. Утвърдена практика е при сравняване на алтернативи да се отчита „остатъчната стойност“ след изтичане на времето, за което се оценява стойността на жизнения цикъл. На основание на доклада на Института по отбрана, Съветът по отбрана взема решение по т. 2 от дневния ред на по-горе цитираното заседание от оценката да отпадне критерий 3 или да се прецизира. В свой доклад до министъра на отбраната командирът на Военно въздушните сили докладва за изпълнението на решението.
По финансовата рамка
Както беше посочено в Раздел VI, необходимо условие за стартиране на конкурсната процедура и преминаване към фаза „Тръжна процедура“ на инвестиционния проект е осигуряване на необходимия за реализация на проекта бюджет. В зависимост от броя на самолетите наличната информация за цените и прогнозните данни за възможностите на бюджета на Министерството на отбраната, разчетите за необходимите финансови средства варират през годините от 1 млрд. 430 млн. лв. през 700 или 800 млн. лв. до 1 млрд. 840 млн. лв. или 2 млрд. 300 млн. лв. Логично е да се предположи, че осигуряването на такава сума от държавния бюджет и още повече от бюджета на Министерството на отбраната не е лека задача. Затова и утвърждаването на бюджет за реализацията на проекта в размер на 1,5 млрд. лв. с решението на Народното събрание за приемане на Проекта за инвестиционен разход на 2 юни 2016 г. отнема повече от шест години.
В Концепцията за изграждане на отбранителна способност по Проект „Придобиване на нов тип основен боен самолет“ е записано, че финансовата рамка за придобиване на 9 самолета е 700 млн. лв. На база на отговорите на Исканията за предоставяне на информация (RFI) 15 варианта от 9 държави са подложени на анализ на съответствието при изготвянето на концепцията. Преценено е, че само 3 от представените варианти отговарят на утвърдените от министъра на отбраната Задължителни основни изисквания за анализ и съответствие на възможните варианти за реализация на проекта и са подложени на същински анализ при разработването на Концепцията за изграждане на отбранителна способност. Преценено е още, че единствено варианта за придобиване на Ф-16 се влага във финансовата рамка от 700 млн. лв., но поради изискванията на чл. 27 на правилник П-7 за разглеждане на минимум два варианта за преодоляване на дефицита от отбранителни способности се допускат 3 варианта, отговарящи най-пълно на утвърдените изисквания.
При тази ситуация възникват поне два въпроса, които биха били обект на по-обстоен анализ при наличие на повече време:
1. Защо и как беше завишена финансовата рамка от 700 млн. лв. на 1,5 млрд. лв.?
2. Защо не беше преработена Концепцията за изграждане на отбранителна способност така, че да съответства на новата финансова рамка?
За съжаление, времевата рамка, заложена с мандата на Временната комисия, не позволява по-сериозен анализ на тези въпроси.
По работата на Междуведомствената работна група
Както беше посочено в Раздел VIII , със заповед № Р 53 от 10 март 2017 г. на министър-председателя се назначава междуведомствена работна група (МВРГ) за обобщаване, анализиране и оценка на отговорите на Искане за предоставяне на предложение по Проект за инвестиционен разход „Придобиване на нов тип боен самолет“. За съжаление, както беше констатирано многократно по отношение на работните органи по проекта за избор на нов тип боен самолет, и този орган е лишен от представителност. В съставът на Междуведомствената работна група е включен само един експерт от външна структура – Министерство на икономиката и един представител на ДАНС. Важни структури като Министерството на външните работи и Министерството на финансите не са представени в Междуведомствената работна група.
От протокола от заседанието на Министерския съвет на 26 април 2017 г. относно „Доклад за одобряване на резултатите от работата на Междуведомствената работна група за обобщаване, анализиране и оценка на отговорите на Искане за предоставяне на предложение по Проект за инвестиционен разход „Придобиване на нов тип боен самолет“ е видно, че на практика Министерският съвет взима двусмислено решение, което не предполага нито изпълнение, нито продължаване на процедурата, като същевременно не дава основание за започването й отново.
В потвърждение на това е и отговорът на Министерството на външните работи, получен в резултат на запитване от председателя на Временната комисия. В него Министерството на външните работи потвърждава, че към момента няма решение на Министерския съвет относно „Доклад за одобряване на резултатите от работата на междуведомствената работна група за обобщаване, анализиране и оценка на отговорите на Искане за предоставяне на предложение по Проект за инвестиционен разход „Придобиване на нов тип боен самолет“.“
По създаване на конкурентни условия за избор на нов тип боен самолет и равнопоставеност на потенциалните изпълнители
Едни от основните правила за осигуряване на ефективност при разходването на публичните средства са осигуряване на равнопоставеност, свободна конкуренция и недопускане на дискриминация. Независимо че договорът за придобиване на нов тип боен самолет се предвижда да се подпише съгласно Закона за международните договори на Република България, а не по ЗОП, то според Временната комисия, тъй като става въпрос за разходване на значителни публични средства, по-горе изброените правила следва да се прилагат и при реализацията на Проекта за избор на нов тип боен самолет.
Констатацията на Временната комисия е, че по-горе посочените правила са били заложени при първоначалната организация по реализацията на проекта. За спазване на тези правила говори и председателят на Борда за управление на проекта в докладна записка до министъра на отбраната с рег. № 400-10779/16 декември 2015 г.
Впоследствие обаче Временната комисия констатира, че в резултат от извеждането на схемата за плащане, при актуализацията на Методиката за оценка през 2016 г., от основополагащ и залагането й като задължителен критерий се създават условия за необосновано отстраняване на една от офертите. От оставащите две оферти, които продължават да се съревновават, едната е практически неконкурентноспособна. За съжаление, Временната комисия не намери разумни основания за тази промяна на Методиката. Обяснението, дадено от председателят на Борда по време на заседанието на 14 септември 2017 г., че това е записано като изискване в ПИР не издържа на проверка – в т. 5.2 на Проект на инвестиционен разход е записано, че схемата за плащане е примерна.
За несъстоятелността на взетото решение за отстраняване на една от офертите на база несъответствия със схемата за плащане говорят и следните два факта.
Готовност за преодоляване на правни и финансови проблеми при придобиване на отбранителни продукти по Програмата за задгранични военни доставки на САЩ е декларирана от представители на САЩ при провеждане на двустранна среща в Министерството на отбраната на 25 януари 2016 г. с работна група, назначена със заповед МЗ ОХ-045. На срещата, представителите на САЩ са предложили разделяне на проекта на фази в съответствие със схемата за разсрочено плащане.
Като отговор на уточняващите въпроси от страна на председателя на Борда за управление на проекта се получава положителен отговор от САЩ и Португалия на изискването за съобразяване със схемата за плащане.
Беше установено също така, че в края на месец февруари на България е направена оферта за новопроизведен самолет, която се е включвала в утвърдената финансова рамка за проекта. На заседанието на Временната комисия на 14 септември 2017 г. председателят на Борда за управление на проекта потвърди за тази оферта и изказа положително мнение за нейните характеристики. Аргументите му, с които обясни защо офертата не е била разгледана бяха, че същата не е включвала въоръжението на самолета. Това обяснение буди недоумение като се има предвид, че и офертите на другите кандидати са без въоръжение.
Заключение
Временната комисия констатира, че при подготовката и в хода на реализацията на проект „Придобиване на нов тип боен самолет“ е извършена огромна по обем работа, която по своята същност е уникална за най-новата история на Министерството на отбраната.
В същото време Временната комисия констатира, че липсата на политическо ръководство и контрол на процеса, създаденият нормативен вакуум, липсата на ясни правила за утвърждаване на разработените документи, ограничаването на участието и нивото на представителност на външни за ВВС експерти в органите за управление на проекта през по-голяма част от неговата реализация, са създали възможност за промяната в задължителните условия и основополагащите критерии, направена в Методиката от 2016 г., която автоматично води до отпадане на един от вариантите за реализация, изкривяване на крайния резултат и сериозни съмнения за ефективността на изразходване на значителните публични средства.
Въз основа на констатираното в доклада, и на факта, че към момента няма решение на Министерския съвет по Доклада за одобряване на резултатите от работата на междуведомствената работна група, Временната комисия за проучване изпълнението на процедурата по избор на нов тип боен самолет предлага на Министерството на отбраната:
1. Във връзка с постигнатия политически консенсус от заседанието на Консултативния съвет по национална сигурност на 30 май 2017 г. за ускорена реализация на проектите за модернизация, Министерството на отбраната да изготви и след съгласуване с Министерство на финансите да внесе за приемане от Министерския съвет и от Народното събрание на промяна на приетия от Народното събрание Проект за инвестиционен разход по проект „Придобиване на нов тип боен самолет“.
Промяната, като минимум следва да включва ново примерно разпределение (схема) на плащането, която следва да осигурява реализацията на трите приоритетни проекта за превъоръжаване на Въоръжените сили. В същото време, в Проекта за инвестиционен разход следва да се отстранят неяснотите и съмненията за ограничителни изисквания към основните варианти за реализация, свързани със схемата за плащане.
2. Да актуализира основните варианти за реализация на проекта на база на офертите, постъпили след изпращането през месец декември 2016 г. на Искане за предложение. Актуализираните основни варианти за реализация на проекта да бъдат внесени за приемане от Народното събрание заедно със схемата на плащане.
3. Да изпрати отново Искане за предложение до държавите от актуализираните основни варианти, след приемане от Народното събрание на предложенията по точки 1 и 2.
4. След получаване на отговорите на Искането за предложение да оцени подадените оферти по предвидения ред и да предложи на Министерския съвет предложение за избор.
5. Да набележи мерки и проведе преглед на процесите и структурите, ангажирани с изграждане на отбранителни способности в Министерството на отбраната с цел подобряване на тяхната съгласуваност и ефективност чрез повишаване на контрола, координацията и управлението.
Приложенията съдържат списък с явни документи, изискани от Временната комисия за проучване и изпълнение по избор на нов тип боен самолет, списък на класифицираните документи, изискани от Временната комисия и отчета на проф. д-р Венелин Георгиев за изпълнените дейности по договора на тема „Анализ и сравняване на вариантите за методика за избор на оптимален вариант за реализация на инвестиционния проект.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Благодаря Ви, господин Христов.
Уважаеми народни представители, обсъжданията на поднесения от Временната комисия Доклад за проучване и изпълнение по избор на нов тип боен самолет за фактите и обстоятелствата относно проведената процедура и направените изводи ще проведем в рамките на утрешния пленарен ден предвид напредналото време. Разискванията ще открием тогава.
Следващото заседание на парламента ще бъде на 5 октомври от 9,00 ч.
Закривам заседанието. (Звъни.)
(Закрито в 13,58 ч.)


Председател:
Димитър Главчев

Заместник-председатели:
Цвета Караянчева
Явор Нотев

Секретари:
Филип Попов
Слави Нецов
Форма за търсене
Ключова дума
ЧЕТИРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект на Конституция на Република България

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на членове на Комисията за енергийно и водно регулиране

Избор на председател и членове на Комисията за защита на личните данни

Избор на председател на Комисията за енергийно и водно регулиране

Избор на председател на Централната избирателна комисия

    Последни заседания