Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Стенограми от пленарни заседания
ПЕТДЕСЕТ И ДЕВЕТО ЗАСЕДАНИЕ
София, четвъртък, 12 октомври 2017 г.
Открито в 9,02 ч.
12/10/2017
Видео архив » Преглед на видео архив
Председателствали: председателят Димитър Главчев и заместник-председателите Цвета Караянчева и Нигяр Джафер

Секретари: Юлиан Ангелов и Симеон Найденов

ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Добро утро, уважаеми колеги!
Има кворум, откривам заседанието. (Звъни.)
Започваме с обещаната от вчера клетва на заместник-председателите на Комисията по финансов надзор.
Моля да поканите госпожа Диана Йорданова и господин Бойко Атанасов в пленарната зала за полагане на клетвата.
Госпожо Йорданова, господин Атанасов, заповядайте на трибуната и повтаряйте след мен. (Всички стават.)
ДИАНА ЙОРДАНОВА, БОЙКО АТАНАСОВ:
„Заклевам се в името на Република България да спазвам Конституцията и законите на страната, да работя за целите на осъществяване на Комисията за финансов надзор, като се ръководя от принципите на независимост, обективност, добросъвестност при изпълнението на задълженията, възложени ми от Закона. Заклех се!“ (Ръкопляскания.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря.
Уважаеми народни представители, на основание чл. 53, ал. 5 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание предлагам да бъде включена в седмичната ни Програма за работа на Народното събрание следната допълнителна точка – Проекти на решения за промени в постоянни комисии. Вносител е Красимир Велчев на 11 октомври 2017 г. и това да бъде първата ни точка за днес. Имаме и два проекта за решения.
Моля, гласувайте.
Гласуват 181 народни представители: за 130, против 10, въздържали се 41.
Предложението е прието.

Преминаваме към:
ПРОЕКТИ НА РЕШЕНИЯ ЗА ПРОМЕНИ В ПОСТОЯННИ КОМИСИИ.
„Уважаеми господин Председател, на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 85, ал. 1 от Правилника за организация и дейността на Народното събрание внасяме проект за Решение за промяна в състава на Комисията по политиките на българите в чужбина.
Моля Проектът за решение да бъде предоставен за разглеждане и гласуване съгласно установения ред.“
Вносител е Красимир Велчев, подпис, във връзка с което предлага и следния:
„Проект!
РЕШЕНИЕ
за промяна в състава на Комисията по политиките за българите в чужбина:
Народното събрание на основание чл. 79, ал. 1 от Конституцията на Република България, чл. 21, ал. 3 и чл. 23, ал. 4 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание
РЕШИ:
Освобождава Галя Стоянова Василева като член на Комисията по политиките за българите в чужбина.“
Моля, гласувайте.
Гласуват 178 народни представители: за 172, против няма, въздържали се 6.
Предложението е прието.
И следващият Проект за решение:
„Уважаеми господин Председател, на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 85, ал. 1 от Правилника за организация и дейността на Народното събрание внасяме Проект за решение за промяна в състава и ръководството на Комисията по бюджет и финанси.
Моля Проектът за решение да бъде предоставен за разглеждане и гласуване съгласно установения ред.“
Вносител е народният представител Красимир Велчев.
„Проект!
РЕШЕНИЕ
за попълване на състава и ръководството на Комисията по бюджет и финанси е следният
Народното събрание на основание чл. 79, ал. 1 от Конституцията на Република България, чл. 21, ал. 3 и чл. 23, ал. 4 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание
РЕШИ:
1. Избира Евгения Даниелова Ангелова за заместник-председател на Комисията по бюджет и финанси, и
2. Избира Галя Стоянова Василева за член на Комисията по бюджет и финанси.“
Моля, гласувайте.
Гласуват 179 народни представители: за 173, против няма, въздържали се 6.
Проектът за решение е приет.

Преминаваме към:
ПЪРВО ГЛАСУВАНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА ЕЛЕКТРОННИТЕ СЪОБЩИТЕЛНИ МРЕЖИ И ФИЗИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА.
Докладите на комисиите ни запознаха със Законопроекта за съобщителните мрежи и физическата инфраструктура № 745-01-50, внесен от народния представител Волен Сидеров и група народни представители на 28 юли 2017 г.
Остана само докладът на Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове.
С доклада на Комисията ще ни запознае председателят на Комисията -народният представител Кристиан Вигенин.
Имате думата, уважаеми господин Вигенин.
КРИСТИАН ВИГЕНИН (БСП за България): Благодаря, господин Председател!
Уважаеми колеги народни представители!
„ДОКЛАД
на Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове относно Законопроект за електронните съобщителни мрежи и физическата инфраструктура № 754-01-50, внесен от Волен Николов Сидеров и група народни представители на 28 юли 2017 г.
На свое редовно заседание, проведено на 13 септември
2017 г., Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове разгледа Законопроект за електронните съобщителни мрежи и физическата инфраструктура № 754-01-50, внесен от Волен Николов Сидеров и група народни представители.
Законопроектът беше представен от господин Димитър Геновски – заместник-министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията, господин Петър Петров – народен представител, вносител на Законопроекта, госпожа Красимира Стоянова – изпълняващ длъжността началник на кабинета на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и директор на Дирекция „Правна“ в Министерството на транспорта, информационните технология и съобщенията, и госпожа Жанета Рогова – началник отдел в Дирекция „Правна“ в същото министерство.
Настоящият Законопроект цели въвеждането в националното законодателство разпоредбите на Директива 2014/61/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 г. относно мерките за намаляване на разходите за разгръщане на високоскоростни електронни съобщителни мрежи по отношение на намаляването на разходите за бързо разгръщане на електронни съобщителни мрежи и осъвременяването на нормативни актове, с които се определят изисквания към разгръщане на електронни съобщителни мрежи и изграждане на прилежащата им инфраструктура. Законопроектът е разделен на девет глави, както следва: „Общи разпоредби“; „Цели и принципи“; „Достъп до и съвместно ползване на физическата инфраструктура“; „Координиране на дейности“; „Разполагане на електронни съобщителни мрежи и изграждане на прилежащата им физическа инфраструктура“; „Електронни съобщителни мрежа и инфраструктура в сгради“; „Решаване на спорове“; „Контрол и административнонаказателни разпоредби“.
Вносителят посочва, че на 24 март 2016 г. Европейската комисия (ЕК) е изпратила официално уведомително писмо № C (2016) 2005/3 относно процедура за нарушение 2016/0167 във връзка с неизпълнение на задължението на Република България да нотифицира националните мерки, транспониращи Директива 2014/61/ЕС. На 29 септември 2016 г. Европейската комисия е взела решение за изпращане на мотивирано становище, което е наложено от продължаващото неизпълнение на задълженията за пълното транспониране на Директивата.
Въпреки приемането на Законопроекта на първо гласуване на 28 септември 2016 г. от 43-тото Народно събрание неизпълнението на задълженията за пълно транспониране на Директивата продължава и съществува реална опасност Европейската комисия да сезира Съда на ЕС и да поиска налагането на значителни финансови санкции за България, считано от 15 август 2015 г.
С цел привеждане в съответствие с националното законодателство с въвежданата Директива в Законопроекта се предвиждат редица мерки, сред които необходимостта от целенасочени политики за намаляване на разходите за разгръщане на електронни съобщителни мрежи, осигуряване на достъпна информация за налична подходяща (съществуваща или бъдеща инфраструктура), координация на дейностите по изграждането и поддържането на такава инфраструктура и насърчаването на съвместното използване на физическа инфраструктура от повече оператори на мрежи. Посредством гореизложеното се очаква да бъде постигнат растеж, конкурентоспособност и производителност по отношение на широколентовия достъп.
Вносителите посочват, че в Директивата са създадени редица правила на ниво Европейски съюз, свързани с достъпа до информация, достъпа до изградена или в процес на изграждане физическа инфраструктура, различна от тази, предназначена изрично за разполагането на електронни съобщителни мрежи. В допълнение се въвеждат правила за координация между операторите, правила при строежа на нови сгради или основен ремонт на съществуващи да се включи физическа инфраструктура, готова за разполагането на мрежи. Поради това че действащото законодателство на Република България не съдържа такива правила и без те да бъдат създадени не могат да бъдат решени посочените въпроси, е необходимо надлежното въвеждане на изискванията на Директивата чрез предлагания Законопроект.
Не на последно място следва да се има предвид, че с цел осигуряването на практическото изпълнение на изискванията на Директива 2014/61/ЕС е необходимо да се създаде и осигури реално функциониране на Единна информационна точка (ЕИТ), чийто функции следва да се изпълняват от Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията. Единната информационна точка ще има съществено значение за постигането на целите на закона и дейността й ще включва поддържането на единна база данни с актуална информация, която да улесни координирането на съвместното изграждане и ползване на физическата инфраструктура, както и разполагането на електронни съобщителни мрежи. В тази връзка се предвижда за разработването на софтуер и за активите за стартиране на ЕИТ да се използват средства по Оперативна програма „Добро управление“ на база сключен договор с прогнозна стойност 2 млн. лева.
В последвалата дискусия господин Кристиан Вигенин зададе въпрос относно различията между настоящия Законопроект за електронните съобщителни мрежи и физическата инфраструктура и този, приет на първо гласуване в Четиридесет и третото народно събрание.
Заместник-министър Геновски увери председателя на КЕВКЕФ, че измененията са несъществени, и подчерта, че приемането му е важно както за изискванията на бизнеса, така и за тези на потребителите.
На заседанието бяха изложени и становищата по Законопроекта от господин Славчо Нейков – председател на Управителния съвет на Института за енергиен мениджмънт, и на госпожа Галя Маринова – председател на Управителния съвет на Българска асоциация на кабелните и комуникационните оператори (БАККО).
С оглед на гореизложеното и в резултат на проведеното след дискусията гласуване Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове единодушно предлага с 9 гласа „за” на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за електронните съобщителни мрежи и физическата инфраструктура № 754-01-50, внесен от Волен Николов Сидеров и група народни представители на 28 юли
2017 г.“ Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин Вигенин.
Мотиви ще ни представи ли някой от вносителите?
Заповядайте, господин Иванов.
РОСЕН ИВАНОВ (ОП): Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Ще Ви представя мотивите към Законопроекта за електронните съобщителни мрежи и физическа инфраструктура.
Предложеният Законопроект за електронните съобщителни мрежи и физическа инфраструктура е изготвен във връзка с въвеждането в националното законодателство на разпоредби на Директива 2014/61 на Европейския съюз за намаляване на разходите и за бързо разгръщане на електронни съобщителни мрежи и осъвременяване на нормативните актове, с които се определят изискванията за разгръщане на електронни съобщителни мрежи и изграждане на прилежащата им инфраструктура.
Законопроектът се подкрепя от Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, от Министерството на регионалното развитие и благоустройството и от Националното сдружение на общините в Република България.
Законопроектът е структуриран в девет глави.
„Глава първа – Общи положения“, и в „Глава втора – Цели и принципи“ са регламентирани приложното поле на Закона и са заложени за постигане стратегическите цели в светлината на въвежданата Директива.
В „Глава трета – Достъп до информация по отношение на физическата инфраструктура“ е предвидено създаване на Единна информационна точка. Предвижда се функциите на Единна информационна точка да се изпълняват от Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията. Също така се предлага да се осигури попълване и подаване по електронен път на заявления и други документи, необходими за изграждането на съобщителните мрежи и прилежащата им физическа инфраструктура, както и за получаване на информация за хода на разглеждането им от съответните компетентни органи. Това ще облекчи чувствително инвестиционния процес в съответствие с концепцията за обслужване на едно гише, характерна за модерното комплексно административно обслужване.
„Глава четвърта – Предоставяне на достъп до и съвместно ползване на физическата инфраструктура“, е посветена на предоставянето на права и сервитути, свързани с изграждането на физическата инфраструктура и разполагане на мрежи. Законът предвижда задължение на мрежовите оператори да предоставят достъп за съвместно използване на съществуващата инфраструктура и предварително оповестени на интернет страницата им условия, включително цена, като сключват договор в писмена форма с оператора на електронната съобщителна мрежа.
В допълнение, предвиденото за преминаване и по-специално ползване на пътищата да се урежда въз основа на еднократно обезщетение, докато правото на достъп и съвместно ползване – срещу възнаграждение.
Предложени са ясни правила за разграничаване на отговорността между лицата, ползващи съвместно една и съща инфраструктура за осъществяване на различни стопански дейности. Чрез достъпа и до съвместно ползване на вече изградената инфраструктура се очаква да се понижат разходите, да се облекчи инвестиционният процес и да се ускори разполагането на високоскоростни електронни съобщителни мрежи, за да се спомогне преодоляването на трудностите при разполагане на електронни съобщителни мрежи в трудно достъпни райони, както и в райони, където нови инженерно-строителни дейности биха имали неблагоприятно въздействие върху околната среда или биха изисквали сериозни инвестиции.
В „Глава пета – Координиране на дейности“ е създадена процедура за достъп до информация относно планираните дейности по разполагане на елементи на електронни съобщителни мрежи или изграждане на физическа инфраструктура. Освен по-ниската цена на строежите и ремонтите и разполагането на мрежи координирането на дейността има значение за обществеността, защото се избягват ремонти на обществени пространства и съоръжения, а също така и свързаните с тях ремонтни дейности – запрашаване, замърсяване, шум и общо понижаване качеството на живот в близост до ремонтираните обекти.
В „Глава шеста – Разполагане на електронни съобщителни мрежи и изграждане на прилежащата им физическа инфраструктура“ в два отделни раздела, са разграничени дейностите, които ще се извършват по реда на Закона за устройство на територията, свързани с „Изграждане на физическата инфраструктура за разполагане на електронни съобщителни мрежи – Раздел I, и Общи правила за дейностите по разполагане на електронни съобщителни мрежи и изграждането на прилежащата й физическа инфраструктура – Раздел II.
В Раздел I е определен 30-дневен срок за произнасяне на мрежовите оператори, стопанисващи физическата инфраструктура в съответния район, при съгласуване с възложителя на инвестиционния проект за изграждане на линейната физическа инфраструктура за разполагане на електронни съобщителни мрежи.
Предвидени са и правила за незабавно отстраняване на повреди, правила за изместване на електронни съобщителни мрежи и физическа инфраструктура. Предвидена е и специална уредба за премахване на незаконните електронни съобщителни мрежи, за да се гарантира сигурността и качеството на предоставяните чрез енергийните обекти услуги от обществен интерес.
В „Глава седма – Електронни съобщителни мрежи и инфраструктура в сгради“. В Раздел I се поставя изискване още при проектирането на новите сгради да се предвижда изграждане на физическа инфраструктура, подходяща за разполагането на високоскоростни електронни съобщителни мрежи, а също и при извършване на основен ремонт на сградата, да бъде изградена такава физическа инфраструктура.
С цел избягване на създаването на дублиращи се инфраструктури, намаляване на строителните разходи и нова физическа инфраструктура, за разполагането на елементи на съобщителни мрежи се допуска при техническа невъзможност да се използва съществуващата мрежа.
В Глава осма се предлага Комисията за регулиране на съобщенията да изпълнява ролята на орган за решаване на спорове, свързани с предоставянето на достъп до съществуващата инфраструктура, включително и определяне на цени за достъп, координиране на дейностите по разполагане, поддържане или подобряване на елементи от електронни съобщителни мрежи или съвместно изграждане на прилежащата физическа инфраструктура.
Контролът върху дейностите е регламентиран в Раздел I на Глава девета, като са конкретизирани органите с конкретни дейности – Комисията за регулиране на съобщенията, министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията и кметовете на общини.
В Раздел II са предложени размери на съответните глоби, имуществени санкции за неспазване изискванията на Закона, като на база са използвани административнонаказателни разпоредби за Закона за електронните съобщения и Закона за устройство на територията при сходни състави.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин Иванов.
Колеги, откривам разискванията.
Изказвания?
Заповядайте, господин Данчев.
ДИМИТЪР ДАНЧЕВ (БСП за България): Благодаря Ви, госпожо Председател.
Уважаеми дами и господа народни представители! Като народен представител от София, разбира се, искам София, но и останалите градове в страната да имат европейски вид, да бъдат подредени и да няма висящи кабели, опънати понякога направо на височината на човешки бой.
Не искам нашият град и останалите градове в страната да се сравняват с градове от страните от третия свят. Сигурно Ви е направило впечатление, че има оператори, които стриктно спазват правилата и прокарват кабелните трасета подземно, и други, които решават, че могат да опъват кабелите както им е най-удобно на тях. Разбира се, всички искаме да имаме евтин достъп до високоскоростен интернет, но съгласете се, колеги, че често окабеляването е изпълнено по начин, по който не са спазени елементарни технически изисквания, което със сигурност нарушава и качеството на услугата, и безопасността. Всеки от нас знае какво се случва, когато се развали времето, появи се гръмотевична буря, какво става с достъпа до интернет и до кабелната телевизия. Не само че изчезва, но често горят телевизори, рутери, приемници и така нататък.
При обсъждането в Транспортната комисия споделих с колегите своето притеснение, че някои от предложените текстове не само не решават тези проблеми, но вероятно ще ги узаконят. Към тези аргументи, уважаеми колеги, бих искал да добавя и още един, който не само буди недоумение у мен, но смятам, че е типичен пример за абсолютно незачитане на субординацията на институциите в страната.
Обърнете внимание, днес разглеждаме предложения Законопроект, чисто нов закон на първо четене, макар вече да стана ясно от докладите, които бяха изнесени, че той е гласуван на първо четене и в предишното Народно събрание, но за нас все пак той е чисто нов. Този Законопроект е внесен в Деловодството на Народното събрание на 28 юли тази година. Обърнете внимание, на 30 август тази година министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията господин Ивайло Московски изпраща писмо до предприятията, осъществяващи обществени електронни съобщения, с което ги уведомява, че съгласно чл. 3, ал. 4, т. 3 от Законопроекта има задължение за предоставяне на актуална информация на Единна информационна точка и иска от тях да дефинират начините и сроковете за предоставяне на гореспоменатата информация.
Колеги, Народното събрание още не е приело духа на Закона, за който говорим, но министърът вече прилага отделни негови разпоредби.
У мен, а сигурен съм и у Вас, се създава впечатление, че някой откровено си мисли, че Народното събрание е изпълнителен орган на правителството. Първо, Законопроектът очевидно е на Министерския съвет и за пореден път се внася като Законопроект на група народни представители с обяснението, че трябва да се транспонира час по-скоро една европейска директива, което, разбира се, приемаме. Все пак нека да Ви помоля да изчакаме първо да бъде приет поне духът на Закона.
В този смисъл аз ще гласувам „въздържал се“. Ще предложа и на нашата парламентарна група също да гласува с „въздържал се“. В случай че Законопроектът бъде приет на първо четене – несъмнено това е важен законопроект, който касае много лица в страната, предлагам да се направи работна група към Транспортната комисия, която внимателно да разгледа и да изчисти всички проблеми, за които стана въпрос. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря Ви, уважаеми господин Данчев.
Реплики към изказването на господин Данчев? Не виждам реплики.
Други изказвания?
Заповядайте.
НИКОЛАЙ ТИШЕВ (БСП за България): Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Приемането на Закона е необходимо от гледна точка на транспонирането на Директива 2014/61 от месец май 2014 г., приета от Европейския парламент. Тя касае естествено намаляване на разходи за разгръщане на високоскоростни електронни съобщителни мрежи. Според експерти обаче, и сред част от гилдията, се споделя мнението, че предложеният Законопроект не транспонира Директивата в нейната цялост и цел. Не се намаляват разходите, не се облекчава административната тежест за разполагане на СМ, а напротив – въвеждат се административни усложнения и бюрократични процедури.
Също така се коментира мнението, че духът на Законопроекта е в полза основно на електроразпределителните дружества, като за тях са създадени изрични, даже специфични условия, а именно, цитирам: „чл. 53, ал. 1, чл. 65, ал. 5 и § 4 на ал. 7, т. 1“.
В предложения Законопроект има отстъпление, като се въвеждат неясни, донякъде противоречиви и лишени от практическа насоченост разпоредби за определяне на цена за достъп и разполагане, като при спор се допуска търг – и сега, забележете – който ще бъде спечелен, естествено от предложилия най-висока цена.
Съгласно чл. 3, ал. 4 на Проекта цените на мрежовите оператори отразяват всички разходи, които са свързани със съответната дейност, като едновременно с това ще има и методика за определяне на цената за достъп.
Друг основен проблем, който се посочва и остава нерешен с предложения Проект, е, че има много мрежи, които към днешна дата имат издадени строителни книжа – проекти, заснемане, разрешителни, паспорти. Всичко това не е взето под внимание и същите мрежи ще се третират наравно с незаконните мрежи, които са разположени без всякакви разрешения и проекти. Това поставя в неравностойно положение коректните и некоректните субекти и противоречи на обичайните законови практики.
Друго – предоставянето на предимство на националните оператори пред регионалните и местните при удовлетворяване на искания за разполагане на мрежи в ограничена инфраструктура е неправилно, тъй като, първо, искането ще касае определено населено място или район, а не цялата територия на страната. И, второ, с предложената разпоредба се дава предимство на големите оператори пред малките и средните, като така се нарушава конкурентността в сектора.
Трябва да отбележим, че справедливо се въвежда изискването за размер на местни такси за административни услуги, които да не надвишават съответната държавна такса за същата услуга, която е определена или със закон, или с акт на Министерския съвет. По този начин се премахва порочната практика, която съществува в някои общини, за невъзможни по размер такси. Но като цяло, ако трябва да обобщим, основно се толерират монополните организации като енергоразпределителните дружества и се дава пазарно предимство на монополиста на физическата инфраструктура за електронни съобщения, задължавайки останалите телекомуникационни предприятия да плащат непосилни цени за наем за подземните тръби на БТК. И затова това, което каза и колегата Данчев, ние на първо четене ще се въздържим. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин Тишев.
Имаме ли реплики към господин Тишев? Не виждам.
Други изказвания?
Заповядайте, господин Митев.
ХРИСТИЯН МИТЕВ (ОП): Благодаря, уважаема госпожо Председател.
Уважаеми народни представители, аз ще Ви призова да подкрепите този Законопроект. И от докладите на комисиите, и от становищата на вносителя стана ясно, че този Законопроект е внасян в предходния състав на Народното събрание. Беше разгледан не само на първо, а и разгледан на второ четене в специализираната Комисия по транспорт, информационни технологии и съобщения и имаше само, доколкото си спомням, няколко текста, по които имаше спорове. По-голямата част от спорните моменти бяха изчистени и по-голямата част от становищата на заинтересованите страни бяха взети предвид в този Законопроект. Не само че сме пред прага на наказателна процедура и пред опасността да заплащаме огромни суми за невъвеждането на европейската Директива, но и защото този Законопроект касае една качествена промяна по отношение на разглежданата от него материя за електронни съобщителни мрежи, считам, че този Законопроект следва да бъде приет. Действително няма никаква пречка, разбира се, между първо и второ четене да се прави работна група в специализираната Комисия по транспорт, информационни технологии и съобщения, но не виждам нищо лошо в това, че този Законопроект се движи по така наречената „бърза писта“, още повече, че той на практика преминава едно второ обсъждане, след като вече преди една година е минал. Така че аз вярвам, че след като бъде разгледан и от специалната Комисия, ще бъде изработен един текст, който ще бъде максимално добър, затова Ви призовавам да го подкрепите.
По отношение на изказването на колегите, само ще обърна внимание, че ние чухме само едно от становищата, представено от колегата Тишев, на „Сдружение на кабелните оператори 2000“. Всъщност имаме и други становища, които са изцяло положителни и изцяло в подкрепа на Законопроекта, както от ресорните Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията, Министерство на регионалното развитие, Българска асоциация на кабелните оператори, да не изреждам всички неправителствени организации, които са дали подкрепата си за този Законопроект.
На финала ще си позволя да благодаря на колегите от ГЕРБ – Станислав Иванов, Анна Александрова и Йорданка Фикирлийска, които видяха положителните моменти в Законопроекта и го подкрепиха, като станаха негови съвносители. Призовавам Ви да подкрепите този Законопроект!
Всичко останало, което може да бъде направено между първо и второ четене за подобряване на отделните текстове и за решаване на останалите нерешени при първото разглеждане на този Законопроект проблеми, ще го направи Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения максимално компетентно, вярвам в това. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин Митев.
Реплики? Не виждам.
Други изказвания? Не виждам други изказвания.
Преминаваме към гласуване.
Подлагам на първо гласуване Законопроект за електронните съобщителни мрежи и физическата инфраструктура № 754-01-50, внесен от Волен Николов Сидеров и група народни представители на 28 юли 2017 г.
Гласували 155 народни представители: за 99, против няма, въздържали се 56.
Предложението е прието.

Преминаваме към следваща точка от дневния ред:
ВТОРО ГЛАСУВАНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА АДМИНИСТРАЦИЯТА.
Заповядайте за доклада, господин Кирилов.
ДОКЛАДЧИК ДАНАИЛ КИРИЛОВ: Уважаеми господин Председател, уважаеми народни представители!
„Доклад относно Законопроект за изменение и допълнение на Закона за администрацията № 702-01-15, внесен от Министерския съвет на 29 август 2017 г., приет на първо гласуване на 21 септември 2017 г.
Закон за изменение и допълнение на Закона за администрацията“.
Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на Закона.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Има ли изказвания? Няма.
Гласуваме текста на вносителя за наименование на Закона, подкрепен от Комисията.
Гласували 122 народни представители: за 117, против няма, въздържали се 5.
Наименованието на Закона е прието.
ДОКЛАДЧИК ДАНАИЛ КИРИЛОВ: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 1.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Изказвания? Няма.
Гласуваме § 1 по доклада на Комисията.
Гласували 118 народни представители: за 113, против няма, въздържали се 5.
Параграф 1 по доклада на Комисията е приет.
ДОКЛАДЧИК ДАНАИЛ КИРИЛОВ: Комисията текста на вносителя за
§ 2.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Има ли изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване текста на вносителя за § 2. Текстът е подкрепен от Комисията.
Гласували 109 народни представители: за 105, против няма, въздържали се 4.
Параграф 2 по доклада на Комисията е приет.
ДОКЛАДЧИК ДАНАИЛ КИРИЛОВ: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 3.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Има ли изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване § 3 по доклада на Комисията.
Гласували 106 народни представители: за 103, против няма, въздържали се 3.
Параграф 3 по доклада на Комисията е приет.
ДОКЛАДЧИК ДАНАИЛ КИРИЛОВ: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 4.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Има ли изказвания, уважаеми колеги? Няма.
Подлагам на гласуване текста на вносителя за § 4, подкрепен от Комисията.
Гласували 105 народни представители: за 102, против няма, въздържали се 3.
Параграф 4 по доклада на Комисията е приет.
ДОКЛАДЧИК ДАНАИЛ КИРИЛОВ: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 5.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Имате ли изказвания, уважаеми колеги? Няма.
Подлагам на гласуване § 5 по доклада на Комисията.
Гласували 114 народни представители: за 110, против няма, въздържали се 4.
Параграф 5 по доклада на Комисията е приет.
ДОКЛАДЧИК ДАНАИЛ КИРИЛОВ: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 6.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Има ли изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване текста на вносителя за § 6, изцяло подкрепен от Комисията.
Гласували 111 народни представители: за 105, против няма, въздържали се 6.
Параграф 6 по доклада на Комисията е приет.
ДОКЛАДЧИК ДАНАИЛ КИРИЛОВ: Параграф 7.
Текст на вносител – предложение от народния представител Анна Александрова по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 7:
„§ 7. В Закона за изменение и допълнение на Закона за администрацията (обн., ДВ, бр. …) в § 16 от Преходните и заключителните разпоредби се правят следните изменения:
1. В ал. 2 думите „съгласувано със Съвета за административната реформа към Министерския съвет“ се заменят със „след предварително съгласуване с администрацията на Министерския съвет“.
2. В ал. 5 думите „заместник министър-председателя по координация на европейските политики и институционалните въпроси“ се заменят с „министъра за Българското председателство на Съвета на Европейския съюз 2018“.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Има ли изказвания, уважаеми колеги? Няма.
Подлагам на гласуване § 7 по доклада на Комисията.
Гласували 122 народни представители: за 114, против няма, въздържали се 8.
Параграф 7 по доклада на Комисията е приет.
ДОКЛАДЧИК ДАНАИЛ КИРИЛОВ: „Заключителни разпоредби“.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за наименованието на подразделението „Заключителна разпоредба“:
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Имате ли изказвания, уважаеми колеги? Няма.
Подлагам на гласуване подкрепеното по принцип заглавие на вносителя с редакция от страна на Комисията „Заключителна разпоредба“.
Гласуваме наименованието на подразделението, предложено от Комисията – „Заключителна разпоредба“.
Гласували 125 народни представители: за 122, против няма, въздържали се 3.
Наименованието „Заключителна разпоредба“ е прието.
ДОКЛАДЧИК ДАНАИЛ КИРИЛОВ: Параграф 8.
Текст на вносител и предложение от народния представител Анна Александрова по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.
Очевидно, господин Председател, в доклада не е отразено, че Комисията е подкрепила това предложение на госпожа Александрова.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 8:
„§ 8. В 5-месечен срок от влизането в сила на този закон Министерският съвет приема наредбата по чл. 46б, ал. 2.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Има ли изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване § 8 по доклада на Комисията.
Гласували 128 народни представители: за 123, против няма, въздържали се 5.
Параграф 8 по доклада на Комисията е приет, а с това и Законопроектът на второ гласуване.

Следващата точка от дневния ред е:
ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ИНТЕГРАЦИЯ НА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ № 702-01-19, ВНЕСЕН ОТ МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА 28 СЕПТЕМВРИ 2017 Г.
С доклада на Комисията по труда, социалната и демографската политика ще ни запознае председателят на Комисията доктор Адемов.
Имате думата.
ДОКЛАДЧИК ХАСАН АДЕМОВ: Госпожо Председател, преди това ми позволете да направя процедурно предложение във връзка с обсъждане на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за интеграция на хората с увреждания – в залата да бъде поканена заместник-министърът на труда и социалната политика госпожа Султанка Петрова.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Гласуваме процедурното предложение.
Гласували 134 народни представители: за 132, против няма, въздържали се 2.
Моля квесторите да поканят допуснатите лица в залата.
ДОКЛАДЧИК ХАСАН АДЕМОВ:
„ДОКЛАД
за първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за интеграция на хората с увреждания № 702-01-19, внесен от Министерски съвет на 28 септември 2017 г.
Комисията по труда, социалната и демографската политика на редовно заседание, проведено на 4 октомври 2017 г., разгледа и обсъди Законопроект за изменение и допълнение на Закона за интеграция на хората с увреждания № 702-01-19, внесен от Министерски съвет.
В заседанието участваха госпожа Росица Димитрова – заместник-министър на труда и социалната политика, господин Минчо Коралски – изпълнителен директор на Агенцията за хората с увреждания, госпожа Румяна Георгиева – главен директор на Главна дирекция „Социално подпомагане в Агенцията за социално подпомагане, госпожа Адриана Стоименова – заместник-председател на Националния съвет за интеграция на хората с увреждания, и други представители на държавни институции и на национално представени неправителствени организации.
Законопроектът беше представен от госпожа Росица Димитрова – заместник-министър на труда и социалната политика.
Акцент в представянето на Законопроекта бяха целите, които се поставят с предложените промени, а именно: по-добро регулиране на изискванията за осигуряване на социална интеграция на хората с увреждания и за упражняване на техните права, както и намаляването на административната и регулаторната тежест за гражданите и бизнеса чрез:
- намаляване на изискуемите от заявителите документи и въвеждане на задължение за административните органи служебно да събират информация от други институции;
- обединяване на част от декларациите в една - изискваните до три декларации, с които се доказват определени обстоятелства, могат да бъдат обединени в една;
- служебно събиране на необходимата информация от Национална база данни „Население“, Търговския регистър и Националната агенция по приходите.
На Агенцията за социално подпомагане се осигурява безплатен достъп до Национална база „Население“ и при необходимост да се изисква по служебен път информация от държавни и общински органи, както и от физически и юридически лица.
По този начин ще се намали броят на изискваните от гражданите документи, ще се създаде правна сигурност и ще се намали възможността за дублиране на социални плащания и за злоупотреби със социални права, съответно многократно упражняване на социални права без правно основание.
С предложените промени на Националната агенция за приходите се дава възможността да предоставя информация на Агенцията за хората с увреждания относно възстановяването на определен процент от внесените осигурителни вноски от работодатели, което ще облекчи чувствително административната тежест. За сравнение – към момента тази информация се предоставя от заинтересованите лица чрез документ, попълван от лицата и заверен в териториалните поделения на Националната агенция по приходите.
Друга цел на Законопроекта е синхронизиране и подобряване на нормативната уредба в областта на хората с увреждания, като се извърши прецизиране на някои от действащите текстове.
В Законопроекта се предлага в социалната оценка да бъде отменено изискването за отмяна на мотивираното предложение за отпускане на целева помощ за изработване и/или покупка на помощни средства, приспособления и съоръжения за хората с увреждания и медицински изделия, посочени в списъците по чл. 35г, ал. 1 от Закона за интеграция на хората с увреждания.
Назначаването на помощни средства, приспособления и съоръжения за хората с увреждания и медицински изделия се извършва от органите на медицинската експертиза – ЛКК, ТЕЛК/НЕЛК, а условията и редът са уредени в Правилника за прилагане на Закона за интеграция на хората с увреждания. Мотивираното предложение от страна на Консултативната комисия е без правни последици.
Със Законопроекта се предоставя възможност на хората с увреждания подаването на искането за извършване на социалната оценка да се извършва както от тях самите, така и от упълномощено лице и от директора на специализирана институция или социална услуга, резидентен тип, в които са настанени децата с увреждания.
В представянето на Законопроекта заместник-министър Димитрова очерта заинтересованите страни, а именно: на първо място – 529 973 лица с увреждания и техните семейства; на второ – Агенцията за социално подпомагане чрез 147 дирекции „Социално подпомагане“; на трето – Агенцията за хората с увреждания; и на последно място – 328 лица, осъществяващи дейности по предоставяне и ремонт на помощни средства приспособления и съоръжения и медицински изделия, предназначени за хора с увреждания.
За намаляване на административната тежест за гражданите се предлага изменение на текста в чл. 42ж от Закона за интеграция на хората с увреждания, като така ще бъде отменена и Наредба № 35 от 2006 г. за условията и реда за предоставяне на месечна добавка за диетично хранене и лекарствени продукти на лица с трайни увреждания със 71 и над 71 на сто намалена работоспособност и на деца с намалена възможност за социална адаптация и ще отпадне изискването лицата да представят удостоверение от общопрактикуващия лекар.
Отпада изискването при подаване на заявление за вписване в регистъра на лицата, осъществяващи дейности по предоставяне и ремонт на помощни средства, приспособления и съоръжения и медицински заявления да представят единен идентификационен код на лицето и декларация за липса на задължения към Националната агенция за приходите. Данните за тези обстоятелства ще се вписват при подаване на заявлението.
Наред с това отпада изискването за представяне на списък на медицинските изделия и помощни средства, приспособления и съоръжения, предназначени за хора с увреждания, на хартиен носител и се въвежда само на електронен носител.
С предложените промени се дава възможност на Националната агенция по приходите да предоставя данъчно-осигурителни данни за работодатели и физически лица в съответствие с разпоредбите на Закона за националната агенция за приходите, тоест НАП ще може да предоставя информация относно възстановяването на определен процент от внесените осигурителни вноски от работодатели. Към момента тази информация се предоставя от заинтересованите лица чрез документ, попълван от лицата и заверен в териториалните поделения на Националната агенция за приходите. Това изменението ще облекчи чувствително административната тежест.
Заместник-министър Димитрова подчерта, че очакван резултат от предложените промени е оптимизирането и повишаването на качеството на предоставяните услуги от Агенцията за социално подпомагане и от Агенцията за хората с увреждания, също така, че Законопроектът няма да доведе до пряко или косвено въздействие върху държавния бюджет.
В проведената дискусия взеха участие народните представители Хасан Адемов, Светлана Ангелова и Калин Поповски, както и представители на институциите и неправителствените организации.
Изпълнителният директор на Агенцията за хората с увреждания изтъкна едно от преимуществата на предложените промени, а именно отпадането на изискванията необходимата информация да се предоставя от заинтересованите лица чрез документ, попълван от лицата и заверен в териториалните поделения на Националната агенция за приходите, като се дава възможност на Агенцията за хората с увреждания да събира тази информация по служебен ред.
Господин Минчо Коралски подчерта, че в България този режим е най-либералният, тъй като това е единствената услуга без никаква държавна такса за фирми, които предоставят помощни средства, приспособления и съоръжения и медицински изделия, предназначени за хора с увреждания.
В допълнение изпълнителният директор на Агенцията за хората с увреждания изрази резерви относно разписаните в § 6 в нова т. 5 твърде общи постановки или изисквания, които впоследствие не се спазват.
Председателят на Комисията Хасан Адемов насочи дискусията към отговор на въпроси относно прецизиране на текстовете в Законопроекта относно разписаните права на дирекциите „Социално подпомагане“ за служебно събиране на информация, като подчерта, че е необходимо да бъдат отстранени известни неясноти в разпоредбите.
Народният представител Светлана Ангелова изрази становището на парламентарната група на ГЕРБ, които ще подкрепят Законопроекта, като подчерта, че текстът на чл. 5, ал. 5 от Закона за изменение и допълнение на Закона за интеграция на хората с увреждания е неясен и създава условия за двузначно тълкуване и противоречия. Госпожа Ангелова изрази убеденост, че народните представители могат да се обединят около един прецизиран текст на посочената разпоредба.
Народният представител Калин Поповски заяви, че парламентарната група на „Обединените патриоти“ ще подкрепи Законопроекта с известни поправки на текстовете между първо и второ гласуване.
В дискусията взе участие и заместник-председателят на Националния съвет за интеграция на хората с увреждания госпожа Адриана Стоименова, която изрази подкрепата на представляваните от нея неправителствени организации за Законопроекта, с препоръката за прецизиране на текстовете на чл. 5, ал. 5 на Закона за изменение и допълнение на Закона за интеграция на хората с увреждания.
След приключване на обсъждането и проведеното гласуване с резултати: 19 гласа „за“, без гласове „против“ и „въздържал се“, Комисията по труда, социалната и демографската политика прие следното становище:
Предлага на Народното събрание да подкрепи на първо гласуване Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за интеграция на хората с увреждания, внесен от Министерски съвет на 28 септември 2017 г.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Благодаря Ви, д р Адемов.
Има ли желание от страна на вносителите да аргументират внесените промени? Не виждам.
Откривам разискванията. Имате думата за изказвания.
Заповядайте, госпожо Ангелова.
СВЕТЛАНА АНГЕЛОВА (ГЕРБ): Уважаема госпожо Председател, уважаеми дами и господа народни представители! Ние от парламентарната група на Политическа партия ГЕРБ ще подкрепим този Законопроект за изменение и допълнение на Закона за интеграция на хората с увреждания. Искам да кажа, че по време на заседанието на Комисията по труда, социалната и демографската политика Законопроектът беше подкрепен от всички членове на Комисията от петте парламентарно представени групи.
Тъй като се предлагат промени, които са в подкрепа на лицата с увреждания, намалява се регулаторната и административната тежест за лицата с увреждания и лицата, които осъществяват дейност по предоставяне на помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия, на практика тази административна тежест ще се извърши чрез намаляване на изискуемите документи, които трябва да предоставят лицата в дирекциите „Социално подпомагане“ по този Закон, и се въвежда задължението административният орган служебно да събира информация от институциите. Тези промени ще доведат до оптимизиране и повишаване качеството на услугите, които предоставя Агенцията за социално подпомагане.
Предложението ще окаже положителен ефект върху около 530 хиляди лица с увреждания, които имат право на помощи, на обезщетение по Закона за интеграция на хората с увреждания. Също така ще окаже положителен ефект и върху 328 лица, които осъществяват дейност по предоставяне на медицински изделия, помощни средства, приспособления и съоръжения.
На заседание на Комисията от всички парламентарни групи ние изказахме притеснение по § 1, че се дава възможност прекалено разширяване правомощията на дирекциите „Социално подпомагане“, а именно да могат да изискват необходимата информация и от физически, и юридически лица. Така, както е записан текстът в § 1, че дирекциите могат да изземат всякаква информация от публичен и частен субект, прекалено разширява правомощията. Този текст според нас е непрецизен и може да създаде условия за злоупотреби от страна на служителите на дирекциите „Социално подпомагане“.
В Националния съвет за интеграция на хората с увреждания този текст е разгледан. Те също имат забележки по отношение на необходимостта дирекциите „Социално подпомагане“ да изискват такава информация от всеки публичен и частен субект. Имам уверението от заместник-министър Димитрова, вчера разговарях и с представители на Агенцията за социално подпомагане, този текст да бъде прецизиран, за да не създаде проблеми и се надявам между първо и второ четене да бъде коригиран. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Благодаря Ви, госпожо Ангелова.
Уважаеми колеги, искам да Ви уведомя, че на балкона на пленарната зала наш гост е господин Ханс ван Баален – председател на Партията на европейските либерали. (Народните представители приветстват гостите с ръкопляскания.) Добре дошъл! (Народните представители от парламентарната група на ДПС стават, ръкопляскания.)
Продължаваме с процедурата.
Има ли реплики към изказването на госпожа Ангелова? Не виждам.
Други изказвания?
Заповядайте.
МИХАИЛ ХРИСТОВ (БСП за България): Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги народни представители, уважаеми гости! БСП ще подкрепи така предложения Законопроект. Да, наистина – намалява се административната тежест, но всъщност това ли е най-важното за хората с уврежданията? Предполагате, че ще чуете от мен критика. Не, няма да бъде критика, а ще говоря с факти.
Десет процента от населението на България са хора с увреждания. Осемдесет процента от тези хора живеят под прага на бедността. Осемдесет и два процента от децата с увреждания не посещават редовно училище. В Инструкцията за помощните средства продължава да присъства думата „дървена протеза“ и други технически помощни средства, излезли от употреба.
С подобни законопроекти ние не намаляваме тежестта към хората с увреждания, единствено спестяваме на дирекция „Социално подпомагане“ малко повече работата.
Госпожо Ангелова, Вие казахте, че този Законопроект ще помогне на 500 хиляди души с увреждания и на около триста и няколко фирми. Нали знаете, че за помощни средства се дават около 50 млн. лв. на година. Много интересен факт е с тези триста и няколко фирми, които предлагат помощни средства. Единственото, което ще се случи, е, че ще улесним тези фирми да продължават да източват Социалното министерство. И ще Ви дам пример: количка за хора с увреждания – не казвам „инвалидна количка“, защото най-малкото тази дума е обидна, обидна е в мое присъствие – се препродава през фирми около десет пъти. Една протеза за горен крайник струва около 15 хил. лв., Министерството дава 3 хил. лв. и парите се усвояват.
Много интересно как тя струва 15 хил. лв., Министерството дава 3 хил. лв. и кой получава протезата? Никой не получава протеза. Протезите в България не струват нищо. Извинявам се за израза, но е така. На мен са ми се обаждали да ми казват: „Протезата седи в гардероба.“
Госпожо Ангелова, на никой не помагаме. На мен не помагате. Ето този Законопроект на мен по никакъв начин не ми помага. Как ми помага? Благодаря Ви. (Ръкопляскания от „БСП за България“.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Благодаря на народния представител Михаил Христов.
Има ли реплики към неговото изказване?
Заповядайте, госпожо Ангелова – първа реплика.
СВЕТЛАНА АНГЕЛОВА (ГЕРБ): Уважаема госпожо Председател! Уважаеми господин Христов, не съм съгласна с Вашето изказване, защото в момента ние разглеждаме промени в Закона за интеграция на хората с увреждания, които действително намаляват административната тежест. Премахват се някои декларации, премахва се възможността да се предоставят куп документи и хората с увреждания да се разкарват по няколко пъти в различни държавни институции за предоставянето на тези документи, които са необходими за отпускане на социална оценка за интеграционни добавки. Недейте да изкривявате по този начин с Вашето изказване духа на Законопроекта, който в момента разглеждаме.
Прав сте донякъде, че има нужда от преразглеждане на цените по отношение начина на отпускане на медицинските изделия, помощните средства, приспособления, съоръжения. Затова съм съгласна, защото част от този списък, и особено ценовият списък, е остарял. Да, абсолютно съм права. Но в момента ние имаме като тема на дискусия конкретни текстове, които след малко трябва да гласуваме. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Това беше първа реплика.
Има ли друга реплика към изказването на господин Христов? Не виждам.
Заповядайте за дуплика, господин Христов.
МИХАИЛ ХРИСТОВ (БСП за България): Госпожо Ангелова, абсолютно сте права – разглеждаме този Законопроект. Но пак Ви питам: това ли е най-важното нещо – да се намалят хартийките и декларацийките от десет на пет? Как улесняваме хората? Казвате: „ще се разкарват по-малко“. Вие виждали ли сте скоро човек с количка някъде по улицата? Не, защото няма инфраструктура. Това са важните и наболелите теми, а не дали ще се намали административната тежест или не. Не е това най-важното.
И точно тук, в този парламент, трябва да се решават важните въпроси, не административната тежест. Важните въпроси са, че тези хора не излизат, живеят под прага на бедността. Разбирам, че живеем в едно общество, което до голяма степен е икономически ограничено, и за хората с увреждания остават най-малко ресурси. В същото време обаче живеем в едно солидарно общество и трябва да се подкрепяме.
Пак повтарям – ние ще подкрепим Законопроекта, но не това е нещото, което интересува хората с увреждания. Ето, пред Вас стои един човек с увреждания и Ви казва: „Този Законопроект на мен не ми помага по никакъв начин. Ще ми помогне, ако се промени инструкцията за помощните средства и се актуализират цените.“ Това са важните неща. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Благодаря Ви, господин Христов. (Ръкопляскания от „БСП за България“.)
Има ли други изказвания?
Заповядайте, д-р Адемов.
ХАСАН АДЕМОВ (ДПС): Благодаря, уважаема госпожо Председател.
Дами и господа народни представители, уважаема госпожо заместник-министър! След това откровено емоционално изказване на господин Христов е трудно човек да се изкаже по този Законопроект, защото действително проблемите, които той посочи, са важните в политиката за хората с увреждания.
Но така или иначе този Законопроект има съвършено различна цел и тя е свързана с намаляване на административната и регулаторната тежест, защото част от регулациите за хората с увреждания действително предизвиква проблеми и този Законопроект се опитва да реши част от тях, а не всички. Важните проблеми действително са тези, за които говори господин Христов.
Този Законопроект има за цел да намали регулаторната тежест. Как се постига това за хората с увреждания например? Хората с увреждания, които не могат да подадат самостоятелно заявление по причините, за които говори преди малко господин Христов, сега вече упълномощени лица или директори на съответните институции, на съответните институции от резидентен тип, ще могат да подават вместо тях заявление за социална оценка. Това е облекчение за хората с увреждания. За това никой няма основание да се притеснява.
За регулаторните и лицензионните режими нашата парламентарна група в предизборната си платформа има много ясно очертани и заявени намерения да намали административната и регулаторната тежест както за бизнеса, така и за лицата, които имат интерес от намаляването на тези режими. Така че в този смисъл ние подкрепяме идеята за намаляване на административната и регулаторната тежест във всички сфери.
Когато ние бяхме в управлението, господин Стойнев е пред мен и той знае, бяха идентифицирани стотици такива режими, с които още тогава започнахме да решаваме част от проблемите. Сега затова подкрепяме идеята за намаляването на тези режими, които са в интерес както на подопечните лица, така и на бизнеса като цяло.
Тук обаче има един текст, който притесни абсолютно всички членове на Комисията. Той дава възможност на Дирекция „Социално подпомагане“ да изиска информация, забележете, става въпрос за всякаква информация, от Главна инспекция по труда, от Националната агенция за приходите. Вижте какъв е точно текстът! Искам да го изчета, за да видите за какъв абсурд става въпрос и неслучайно, включително управляващите, оспорваха този текст.
Става въпрос за следното: „За изпълнение на функциите по социална интеграция и упражняване правата на хората с увреждания Дирекция „Социално подпомагане“ – 147 дирекции! Кой от дирекцията? Само този, който има достъп до лични данни, само този, който е администратор на лични данни, или всички? Тук този текст не казва за какво става въпрос.
„…имат право на безплатен достъп до Националната база данни на населението и при необходимост изискват по служебен път нужната им информация от Общинска администрация, Министерството на регионалното развитие и благоустройството, териториалните структури на Министерството на здравеопазването, Министерството на образованието и науката, Агенцията по заетостта, Националния осигурителен институт и други държавни и общински органи“, и сега забележете,“ както и от физически и юридически лица?
Каква информация ще изискват? Някъде да е казано? Дали ще изискват информация, примерно, за партийна принадлежност? Този текст не казва, не дава отговор на тези въпроси. Затова всички се обединихме около това този текст да бъде пренаписан, защото в момента Главната прокуратура и следствените органи нямат право да изискват такава информация, уважаеми дами и господа! Каква информация – не е казано. Ние сега от тези структури ще изискаме информация!
Този текст е оспорван и в Националния съвет за интеграция на хората с увреждания, беше оспорен и в Комисията. За съжаление той влиза в залата във вида, в който предварително е разписан. Затова ние в Комисията по труда, социалната и демографска политика заедно с представители на неправителствените организации се обединихме около това да го редактираме наново, за да може да не допуска произвол. Нямам основание да се съмнявам в колегите, които работят в Агенция „Социално подпомагане“, но така или иначе законът в този вид им дава права, които надвишават далеч това, което е допустимо по съответните нормативни документи. Нашата парламентарна група ще подкрепи предложения Законопроект с бележката, за която Ви казах, за промени този в § 1.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Благодаря Ви, д-р Адемов.
Има ли реплики към неговото изказване? Не виждам.
Има ли други изказвания, уважаеми колеги? Няма заявени други изказвания.
Закривам разискванията.
Пристъпваме към гласуване.
Първо гласуване за Законопроект за изменение и допълнение на Закона за интеграция на хората с увреждания. Вносител – Министерският съвет, внесен на 28 септември 2017 г.
Моля, гласувайте.
Гласували 141 народни представители: за 141, против и въздържали се няма.
Предложението и Законопроектът са приети. (Ръкопляскания.)

Пристъпваме към следващата точка от дневния ред:
ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА ДЪРЖАВНИТЕ ПОМОЩИ.
Заповядайте, уважаема госпожо Стоянова.
ДОКЛАДЧИК МЕНДА СТОЯНОВА: Благодаря госпожо Председател.
Моля за процедура – в залата да бъде допусната госпожа Лидия Атима – директор на дирекция „Държавни помощи“ в Министерството на финансите.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Гласуваме допуск в залата, уважаеми колеги.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Гласували 127 народни представители: за 126, против няма, въздържал се 1.
Моля, поканете в залата.
ДОКЛАДЧИК МЕНДА СТОЯНОВА: „Доклад относно Законопроект за държавните помощи № 702-01-6, внесен от Министерския съвет на 3 юли 2017 г. и приет на първо гласуване на 26 юли
2017 г.
„Закон за държавните помощи“
Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на Закона.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Има ли изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване текста на вносителя за наименованието на Закона, подкрепен от Комисията.
Гласуват 122 народни представители: за 122, против и въздържали се няма.
Наименованието на Закона е единодушно прието.
ДОКЛАДЧИК МЕНДА СТОЯНОВА: „Глава първа – Общи положения“.
Комисията подкрепя текста на вносителя за наименование на Глава първа.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване наименованието на Глава първа по предложение на вносителя, подкрепено от Комисията.
Гласуват 126 народни представители: за 125, против няма, въздържал се 1.
Наименованието на „Глава първа – Общи положения“ е прието.
ДОКЛАДЧИК МЕНДА СТОЯНОВА: Комисията подкрепя текста на вносителя за членове 1, 2, 3 и 4.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване членове от 1 до 4 включително, по доклада на Комисията.
Гласували 128 народни представители: за 127, против 1, въздържал се 1.
Членове от 1 до 4 включително по доклада на Комисията са приети.
ДОКЛАДЧИК МЕНДА СТОЯНОВА: По чл. 5 – предложение от народния представител Менда Стоянова.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 5:
„Принципи
Чл. 5. (1) При предоставянето на държавна помощ се прилагат следните принципи:
1. необходимост – насочване на държавната помощ към сфери на дейност, за които е нужно съществено подобрение или развитие, което не може да се осъществи при нормални пазарни условия;
2. целесъобразност – подпомагане постигането на цел от общ интерес за Европейския съюз, включително при съпоставяне на действителните и очакваните резултати;
3. пропорционалност и ефективност – изискванията трябва да са подходящи за постигане на преследваната цел и не трябва да надхвърлят необходимото за нейното постигане, като се целят максимални резултати с най-малък размер на държавната помощ;
4. прозрачност – осигуряване на правила за публичност при предоставянето и разходването на публични средства по начин, който позволява достъп, използване и анализ на информация за финансовите взаимоотношения и който дава възможност за извършване на наблюдение, координация и контрол;
5. балансираност – достигане на положителен резултат при отчитане на отрицателните ефекти върху конкуренцията;
6. съпоставимост – избор на подходящ начин за предоставяне на държавна помощ, влияещ в най-малка степен върху конкуренцията, при постигане на целта й;
7. стимулиращ ефект – положителна промяна в поведението и дейността на получателя на помощта, така че той да осъществи съответната дейност, която не би предприел без помощ или би я предприел, но в ограничен обем и по различен начин.
(2) Стимулиращият ефект по ал. 1, т. 7 се определя въз основа на критериите, определени в акта на Европейския съюз, с който се предоставя държавната помощ.
(3) Когато в акта по ал. 2 не са определени критерии, но се изисква държавната помощ да има стимулиращ ефект, същият се определя най-малко чрез сравнителен анализ на вариант при предоставяне на помощта и на вариант без предоставяне на помощта.
(4) Администраторът на помощ мотивира писмено прилагането на принципите по ал. 1, когато това е приложимо, въз основа на акта на Европейския съюз, с който се предоставя държавната помощ. Мотивите са неразделна част от документите по предоставяне на държавната помощ.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване чл. 5 по доклада на Комисията.
Гласували 116 народни представители: за 115, против няма, въздържал се 1.
Член 5 по Доклада на Комисията е приет.
ДОКЛАДЧИК МЕНДА СТОЯНОВА: Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 6.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Гласуваме чл. 6 по доклада на Комисията.
Гласували 117 народни представители: за 117, против и въздържали се няма.
Член 6 по доклада на Комисията е единодушно приет.
Преди да преминем към разглеждане на Глава втора от Законопроекта, на балкона имаме гости от Разград, както и от Клуб „Интеракт“ – град Петрич.
Моля да ги поздравим. (Ръкопляскания.)
Имате думата, уважаема госпожо Стоянова.
ДОКЛАДЧИК МЕНДА СТОЯНОВА:
Глава втора – „Органи на изпълнителната власт, отговарящи за държавните помощи“.
Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на Глава втора.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Има ли изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване текста на вносителя за наименованието на Глава втора, който се подкрепя от Комисията.
Гласували 119 народни представители: за 119, против и въздържали се няма.
Наименованието на Глава втора е единодушно прието.
ДОКЛАДЧИК ЕВГЕНИЯ АНГЕЛОВА: Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 7.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 8.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване членове 7 и 8 по доклада на Комисията.
Гласували 118 народни представители: за 118, против и въздържали се няма.
Членове 7 и 8 по Доклада на Комисията са приети.
ДОКЛАДЧИК ЕВГЕНИЯ АНГЕЛОВА: Глава трета – „Администратор на помощ“.
Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на Глава трета.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Гласуваме текста на вносителя за наименованието на Глава трета, подкрепен от Комисията.
Гласували 113 народни представители: за 113, против и въздържали се няма.
Наименованието на Глава трета е прието.
ДОКЛАДЧИК ЕВГЕНИЯ АНГЕЛОВА: Комисията подкрепя текстовете на вносителя за членове 9, 10, 11 и 12.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Има ли изказвания? Не виждам.
Подлагам на гласуване текстовете на вносителя за членове от 9 до 12 включително.
Гласували 109 народни представители: за 109, против и въздържали се няма.
Членове от 9 до 12 включително по доклада на Комисията са единодушно приети.
ДОКЛАДЧИК ЕВГЕНИЯ АНГЕЛОВА: По чл. 13 – предложение от народния представител Диана Йорданова, направено по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от Правилника.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 13:
„Чл. 13. (1) Администраторът на помощ определя предварително целите и разработва съдържанието, параметрите и механизмите за предоставяне и контрол на всяка нова държавна помощ, която възнамерява да предостави, както и оценява нейното въздействие, когато това се изисква.
(2) Администраторът на помощ е длъжен да изготви и план за оценка на въздействието на мерките за помощта и доклад към него за представяне пред Европейската комисия, когато това се изисква въз основа на акт на Европейския съюз или по искане на Европейската комисия.
(3) При схема за държавна помощ или при минимална помощ администраторът на помощ е длъжен да осигури съответствието с правилата в областта на държавните помощи за всеки отделен случай в обхвата на схемата.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Има ли изказвания? Няма.
Моля да гласуваме чл. 13 по доклада на Комисията.
Гласували 107 народни представители: за 107, против и въздържали се няма.
Член 13 по доклада на Комисията е единодушно приет.
ДОКЛАДЧИК ЕВГЕНИЯ АЛЕКСИЕВА: Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 14.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Гласуваме чл. 14 по доклада на Комисията.
Гласували 112 народни представители: за 111, против няма и въздържал се 1.
Член 14 по доклада на Комисията е приет.
ДОКЛАДЧИК ЕВГЕНИЯ АНГЕЛОВА: По чл. 15 има предложение на народния представител Менда Стоянова.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 15:
„Уведомяване
Чл. 15. (1) Администраторът на помощ е длъжен преди предоставяне на нова държавна помощ да уведоми министъра на финансите.
(2) Условията и редът за уведомяване по ал. 1 се определят с наредба на министъра на финансите.
(3) Предоставянето на нова държавна помощ в областта на земеделието, развитието на селските райони, горското и ловното стопанство и рибарството се извършва по решение или по предложение на министъра на земеделието, храните и горите.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Има ли изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване чл. 15 по доклада на Комисията.
Гласували 113 народни представители: за 113, против и въздържали се няма.
Член 15 по доклада на Комисията е приет.
Преди чл. 16 – уважаеми колеги, наши гости са студенти от специалност „Политология“ от Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“. Моля да ги поздравим. (Ръкопляскания.)
Имате думата – уважаема, госпожо Ангелова.
ДОКЛАДЧИК ЕВГЕНИЯ АНГЕЛОВА: Комисията подкрепя текста на вносителя за членове 16 и 17.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Гласуваме членове 16 и 17 по доклада на Комисията.
Гласували 117 народни представители: за 116, против няма, въздържал се 1.
Членове 16 и 17 по доклада на Комисията са приети.
ДОКЛАДЧИК ЕВГЕНИЯ АНГЕЛОВА: По чл. 18 има предложение от народния представител Менда Стоянова.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 18:
„Капацитет
Чл. 18. (1) Администраторът на помощ е длъжен да осигури и поддържа достатъчен капацитет за осъществяване на дейностите по планиране, разработване, уведомяване, документиране, предоставяне и управление, докладване и контрол на предоставянето на държавни помощи и минимални помощи.
(2) Администраторът на помощ е длъжен да определи необходимите мерки за изпълнение на дейностите по ал. 1 съобразно обема и спецификата на администрираните помощи, като включва най-малко техническа, кадрова обезпеченост и мерки за съхранение на информация.
(3) За всяка държавна помощ и минимална помощ администраторът на помощ може да определи лица, които да отговарят за изпълнение на дейностите по ал. 1.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Има ли изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване чл. 18 по доклада на Комисията.
Гласували 112 народни представители: за 112, против и въздържали се няма.
Член 18 по доклада на Комисията е приет единодушно.
ДОКЛАДЧИК ЕВГЕНИЯ АНГЕЛОВА: Има предложение от народния представител Диана Йорданова, направено по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от ПОДНС.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 19:
„Поддържане и съхраняване на информация
Чл. 19. (1) Администраторът на помощ е длъжен да поддържа и съхранява информацията за извършените от него действия, свързани с предоставените държавни помощи и минимални помощи, като отговаря за нейната достоверност.
(2) Всички документи, които администраторите на помощ представят в Министерството на финансите, се съставят на български език, а когато са съставени на чужд език – придружени с превод на български език.
(3) Срокът за съхранение на информацията по ал. 1 е не по кратък от 10 години, считано от датата на последното предоставяне на помощ по схема за държавна помощ или минимална помощ, или от датата на предоставяне на индивидуална държавна помощ или минимална помощ.
(4) В случаите на помощ, предоставяна на части, срокът по ал. 3 започва да тече от датата на последно предоставената част.
(5) При поискване достъп до информацията по ал. 1, или до част от нея, се предоставя на лица, определени от министъра на финансите или от Европейската комисия, във вида и в срока, указани в искането.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Има ли изказвания, уважаеми колеги? Няма.
Подлагам на гласуване чл. 19 от доклада на Комисията.
Гласували 108 народни представители: за 108, против и въздържали се няма.
Член 19 по доклада на Комисията е приет единодушно.
ДОКЛАДЧИК ЕВГЕНИЯ АНГЕЛОВА: „Глава четвърта – Получател на помощ“.
Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на Глава четвърта.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Гласуваме текста на вносителя за наименованието на Глава четвърта, подкрепено от Комисията.
Гласували 107 народни представители: за 107, против и въздържали се няма.
Наименованието на Глава четвърта – „Получател на помощ“ е прието единодушно.
ДОКЛАДЧИК ЕВГЕНИЯ АНГЕЛОВА: Комисията подкрепа текста на вносителя за чл. 20.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Гласуваме чл. 20 по доклада на Комисията.
Гласували 105 народни представители: за 105, против и въздържали се няма.
Член 20 по доклада на Комисията е приет единодушно.
ДОКЛАДЧИК ЕВГЕНИЯ АНГЕЛОВА: „Глава пета – Видове държавни помощи и ред за предоставяне“.
Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на Глава пета.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Гласуваме текста на вносителя за наименованието на Глава пета, подкрепен от Комисията.
Гласували 104 народни представители: за 104, против и въздържали се няма.
Наименованието на Глава пета – „Видове държавни помощи и ред за предоставяне“ е прието.
ДОКЛАДЧИК ЕВГЕНИЯ АНГЕЛОВА: Членове 21, 22, 23, 24 и 25 – Комисията подкрепя текста на вносителя.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЕЧВ: Гласуваме членове от 21 до 25 включително по доклада на Комисията.
Гласували 105 народни представители: за 105, против и въздържали се няма.
Членове от 21 до 25 включително по доклада на Комисията са приети.
ДОКЛАДЧИК ЕВГЕНИЯ АНГЕЛОВА: Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага чл. 26 да бъде отхвърлен, тъй като е отразен на систематичното му място като § 4, ал. 1, т. 1.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Гласуваме предложението на Комисията за чл. 26 по вносител.
Гласували 97 народни представители: за 90, против 3, въздържали се 4.
Предложението на Комисията за отхвърляне на чл. 26 по вносител е прието.
Процедура – заповядайте.
АЛЕКСАНДЪР ИВАНОВ (ГЕРБ): Господин Главчев, моля за процедура по прегласуване – не успях да гласувам.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Лошо е, че сте пропуснали това фундаментално гласуване.
Процедура по прегласуване.
Гласуваме предложение на Комисията по бюджет и финанси.
Гласували 105 народни представители: за 102, против 1, въздържали се 2.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ЕВГЕНИЯ АНГЕЛОВА: Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 27, който става чл. 26.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 28, който става чл. 27.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Гласуваме членове 26 и 27 по доклада на Комисията.
Гласували 97 народни представители: за 97, против и въздържали се няма.
Членове 26 и 27 по доклада на Комисията са единодушно приети.
ДОКЛАДЧИК ЕВГЕНИЯ АНГЕЛОВА: По чл. 29 има предложение от народния представител Менда Стоянова.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 29, който става чл. 28:
„Разглеждане
Чл. 28. (1) Министърът на финансите разглежда информацията по чл. 27 по реда, по който е постъпила, и изготвя оценка за съответствието на държавната помощ с правилата за групово освобождаване. Оценката се изготвя в едномесечен срок от получаване на информацията.
(2) Когато за изготвяне на оценката е необходима допълнителна информация, министърът на финансите уведомява администратора на помощ. В този случай срокът по ал. 1 започва да тече от получаване на допълнителната информация. При всяко следващо предоставяне на допълнителна информация започва да тече нов срок.
(3) В случаите на несъответствие, министърът на финансите предлага на администратора на помощ да приведе мярката за помощ в съответствие с правилата на общ регламент за групово освобождаване или с приложимите актове на Европейския съюз.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Има ли изказвания? Няма
Подлагам на гласуване чл. 28 по доклада на Комисията.
Гласували 95 народни представители: за 95, против и въздържали се няма.
Член 28 по доклада на Комисията е единодушно приет.
ДОКЛАДЧИК ЕВГЕНИЯ АНГЕЛОВА: Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 30, който става чл. 29.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Гласуваме чл. 29 по доклада на Комисията.
Гласували 96 народни представители: за 96, против и въздържали се няма.
Член 29 по доклада на Комисията е единодушно приет.
ДОКЛАДЧИК ЕВГЕНИЯ АНГЕЛОВА: Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 31, който става чл. 30, като предлага в т. 2 думите „чл. 29“ да се заменят с „чл. 28“.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Има ли изказвания? Няма.
Гласуваме член 30, както е предложен в доклада на Комисията по бюджет и финанси.
Гласували 88 народни представители: за 88, против и въздържали се няма.
Член 30 по доклада на Комисията е единодушно приет.
ДОКЛАДЧИК ЕВГЕНИЯ АНГЕЛОВА: Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 32, който става чл. 31.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Гласуваме чл. 31 по доклада на Комисията.
Гласували 91 народни представители: за 91, против и въздържали се няма.
Член 31 по доклада на Комисията е единодушно приет.
ДОКЛАДЧИК ЕВГЕНИЯ АНГЕЛОВА: Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 33, който става чл. 32, като предлага в
ал. 1 думите „чл. 29“ да се заменят с „чл. 28“.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Има ли изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване чл. 32, както е представен в доклада на Комисията по бюджет и финанси.
Гласували 87 народни представители: за 87, против и въздържали се няма.
Член 32 по доклада на Комисията е приет единодушно.
ДОКЛАДЧИК ЕВГЕНИЯ АНГЕЛОВА: Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 34, който става чл. 33.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Гласуваме чл. 33 по доклада на Комисията.
Гласували 88 народни представители: за 88, против и въздържали се няма.
Член 33 по доклада на Комисията е единодушно приет.
ДОКЛАДЧИК ЕВГЕНИЯ АНГЕЛОВА: По чл. 35 има предложение от народния представител Диана Йорданова, направено по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от ПОДНС.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 35, който става чл. 34:
„Информация от администратора
Чл. 34. (1) В срок до три работни дни от предоставянето на помощ, попадаща в обхвата на регламент за минимална помощ, администраторът на помощ информира министъра на финансите, съответно министъра на земеделието, храните и горите.
(2) Алинея 1 не се прилага, когато с акт на Европейския съюз е предвидено друго.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Има ли изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване чл. 34 по доклада на Комисията.
Гласували 94 народни представители: за 94, против и въздържали се няма.
Член 34 е приет единодушно.
ДОКЛАДЧИК ЕВГЕНИЯ АНГЕЛОВА: Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 36, който става чл. 35.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 37, който става чл. 36.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Гласуваме членове 35 и 36 по Доклада на Комисията.
Гласували 95 народни представители: за 95, против и въздържали се няма.
Параграфи 35 и 36 са единодушно приети.
ДОКЛАДЧИК ЕВГЕНИЯ АНГЕЛОВА: По чл. 38 има предложение от народния представител Диана Йорданова, направено по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от Правилника.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 38, който става чл. 37:
„Вземания за неправомерно получена минимална помощ
Чл. 37. (1) Неправомерно получената минимална помощ или помощ, освободена от задължението за уведомяване с акт на Съвета на Европейския съюз или на Европейската комисия, представлява публично вземане, което се установява от администратора на помощ чрез издаване на акт за установяване на публичното вземане по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
(2) Вземанията по издадените актове по ал. 1 подлежат на събиране по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс от органите на Националната агенция за приходите.
(3) Администраторът на помощ, издал акт по ал. 1, е длъжен в срок до три работни дни от издаването на акта да информира министъра на финансите, съответно министъра на земеделието, храните и горите, освен когато издател на акта е съответният министър.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Има ли изказвания, уважаеми колеги? Няма.
Подлагам на гласуване чл. 37 по доклада на Комисията.
Гласували 97 народни представители: за 97, против и въздържали се няма.
Член 37 по Доклада на Комисията е единодушно приет.
ДОКЛАДЧИК ЕВГЕНИЯ АНГЕЛОВА: „Глава шеста – Възстановяване на неправомерна и несъвместима държавна помощ по решение на Европейската комисия. Възстановяване на неправилно използвана държавна помощ“.
Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на Глава шеста.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Гласуваме текста на вносителя за наименованието на Глава шеста, подкрепен от Комисията.
Гласували 97 народни представители: за 97, против и въздържали се няма.
Наименованието на Глава шеста е прието.
ДОКЛАДЧИК ЕВГЕНИЯ АНГЕЛОВА: Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 39, който става чл. 38.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Гласуваме чл. 38 по Доклада на Комисията.
Гласували 94 народни представители: за 94, против и въздържали се няма.
Член 38 по Доклада на Комисията е приет единодушно.
ДОКЛАДЧИК ЕВГЕНИЯ АНГЕЛОВА: Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 40, който става чл. 39, като предлага в
ал. 2, т. 1 думите „чл. 38“ да се заменят с „чл. 37“, и навсякъде в текста думите „чл. 39“ да се заменят с „38“.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Имате ли изказвания, уважаеми колеги? Няма.
Подлагам на гласуване чл. 39, както е предложение от Комисията по бюджет и финанси в нейния доклад.
Гласували 89 народни представители: за 89, против и въздържали се няма.
Член 39 по доклада на Комисията е приет единодушно.
ДОКЛАДЧИК ЕВГЕНИЯ АНГЕЛОВА: Комисията подкрепя текста на вносителя за 41, който става чл. 40.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Гласуваме чл. 40 по доклада на Комисията.
Гласували 91 народни представители: за 91, против и въздържали се няма.
Член 40 по доклада на Комисията е единодушно приет.
Ще направим прекъсване за 30 минути. Продължаваме в 11,55 ч.

(След почивката.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Уважаеми колеги, продължаваме заседанието.
Моля, квесторите, поканете народните представители в залата.
Имате думата, госпожо Савеклиева.
ДОКЛАДЧИК ДАНИЕЛА САВЕКЛИЕВА: По чл. 42 – „Регистър на решенията за възстановяване“, има предложение от народния представител Диана Йорданова, направено по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от ПОДНС.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 42, който става чл. 41:
„Регистър на решенията за възстановяване
Чл. 41. (1) Националната агенция за приходите, съответно администраторът на помощ, уведомява министъра на финансите за всяко погасено задължение за възстановяване на неправомерна и несъвместима държавна помощ или на неправилно използвана държавна помощ в срок до 7 работни дни от датата на погасяването.
(2) Министърът на финансите води регистър на решенията на Европейската комисия по чл. 38, ал. 1, в който вписва и тяхното изпълнение.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване чл. 42, който става чл. 41 в доклада на Комисията. (Шум и реплики.)
Започнахме точно в 11,55 ч., колкото беше обявено.
Прекратете гласуването. Няма кворум.
Поименна проверка – заседание 59 на 12 октомври 2017 г.
Адлен Шукри Шевкед - отсъства
Албена Владимирова Найденова - тук
Александър Димитров Паунов - отсъства
Александър Иванов Мацурев - отсъства
Александър Койчев Иванов - отсъства
Александър Маиров Сиди - отсъства
Александър Николаев Сабанов - отсъства
Александър Петров Александров - тук
Александър Руменов Ненков - отсъства
Александър Тихомиров Симов - отсъства
Алтимир Емилов Адамов - отсъства
Ангел Илиев Исаев - тук
Андон Димов Дончев - отсъства
Андриан Иванов Райков - тук
Анелия Димитрова Клисарова - отсъства
Анна Василева Александрова - тук
Антон Константинов Кутев - отсъства
Ася Атанасова Пеева - отсъства
Атанас Иванов Ташков - отсъства
Атанас Петров Костадинов - отсъства
Атанас Славчев Стоянов - тук
Ахмед Реджебов Ахмедов - отсъства
Богдан Емилов Боцев - тук
Борис Вангелов Борисов - отсъства
Борис Петков Кърчев - тук
Борис Янков Ячев - отсъства
Борислав Иванов Борисов - отсъства
Боряна Любенова Георгиева - тук
Бюрхан Илиязов Абазов - отсъства
Валентин Алексиев Николов - отсъства
Валентин Георгиев Ламбев - отсъства
Валентин Кирилов Касабов - тук
Валентин Мирчов Милушев - тук
Валентина Александрова Найденова - тук
Валери Мирчев Жаблянов - отсъства
Васил Миланов Антонов - отсъства
Васил Цветков Цветков - тук
Вежди Летиф Рашидов - отсъства
Велислава Иванова Кръстева - отсъства
Венка Костадинова Стоянова - тук
Весела Николаева Лечева - тук
Веселин Найденов Марешки - тук
Веска Маринова Ненчева - тук
Виолета Русева Желева - тук
Владимир Славчев Вълев - тук
Владимир Цветанов Тошев - тук
Владислав Тошков Николов - тук
Волен Николов Сидеров - отсъства
Галя Енева Захариева - отсъства
Галя Стоянова Василева - тук
Георги Георгиев Михайлов - тук
Георги Георгиев Стоилов - тук
Георги Димитров Андреев - отсъства
Георги Евдокиев Марков - отсъства
Георги Запрев Динев - отсъства
Георги Йорданов Йорданов - отсъства
Георги Колев Колев - тук
Георги Страхилов Свиленски - тук
Георги Тенев Станков - отсъства
Георги Ченков Търновалийски - тук
Георги Янчев Гьоков - тук
Гергана Желязкова Стефанова - тук
Данаил Димитров Кирилов - тук
Даниел Петков Йорданов - тук
Даниела Анастасова Дариткова-Проданова - отсъства
Даниела Владимирова Савеклиева - тук
Даниела Димитрова Малешкова - тук
Даниела Добрева Димитрова - тук
Делян Александров Добрев - отсъства
Делян Славчев Пеевски - отсъства
Денчо Стоянов Бояджиев - отсъства
Десислав Славов Чуколов - отсъства
Десислава Ангелова Тодорова - отсъства
Десислава Вълчева Атанасова - отсъства
Десислава Жекова Танева - отсъства
Десислава Йорданова Костадинова-Гушева - тук
Джевдет Ибрям Чакъров - отсъства
Джейхан Хасанов Ибрямов - отсъства
Джема Маринова Грозданова - отсъства
Диана Димова Саватева - тук
Дилян Станимиров Димитров - тук
Димитър Бойчев Петров - тук
Димитър Борисов Главчев - тук
Димитър Величков Георгиев - тук
Димитър Иванов Аврамов - отсъства
Димитър Иванов Гечев - тук
Димитър Иванов Данчев - отсъства
Димитър Крумов Александров - тук
Димитър Николов Гамишев - тук
Димитър Николов Лазаров - тук
Димитър Стоянов Стоянов - тук
Донка Димова Симеонова - тук
Дора Илиева Янкова - отсъства
Дора Стоянова Христова - тук
Драгомир Велков Стойнев - тук
Евгения Бисерова Алексиева - отсъства
Евгения Даниелова Ангелова - отсъства
Елена Николова Йончева - тук
Елхан Мехмедов Кълков - отсъства
Емил Димитров Симеонов - тук
Емил Маринов Христов - тук
Емилия Веселинова Станева-Милкова - тук
Ерджан Себайтин Ебатин - отсъства
Ерол Осман Мехмед - отсъства
Жельо Иванов Бойчев - тук
Запрян Василев Янков - тук
Ивайло Любенов Константинов - тук
Иван Валентинов Иванов - тук
Иван Димов Иванов - тук
Иван Ивайлов Ченчев - тук
Иван Киров Генов - отсъства
Иван Николов Миховски - тук
Иван Тодоров Ибришимов - отсъства
Ивелина Веселинова Василева - отсъства
Иво Ангелов Христов - тук
Иглика Иванова Иванова-Събева - тук
Илиян Ангелов Тимчев - тук
Имрен Исметова Мехмедова - отсъства
Ирена Методиева Димова - тук
Ирена Тодорова Анастасова - тук
Искрен Василев Веселинов - тук
Ихсан Халил Хаккъ - отсъства
Йордан Апостолов Апостолов - отсъства
Йордан Илиев Йорданов - тук
Йордан Кирилов Цонев - тук
Йордан Стоянов Младенов - тук
Йорданка Иванова Фикирлийска - тук
Калин Димитров Василев - отсъства
Калин Николов Поповски - отсъства
Кирил Боянов Калфин - тук
Клавдия Георгиева Григорова-Ганчева - тук
Кольо Йорданов Милев - тук
Константин Веселинов Попов - тук
Корнелия Петрова Нинова - отсъства
Красен Георгиев Кръстев - тук
Красимир Илиев Богданов - тук
Красимир Любомиров Велчев - тук
Красимир Митков Събев - тук
Красимир Христов Янков - отсъства
Кристиан Иванов Вигенин - тук
Кристина Максимова Сидорова - тук
Крум Костадинов Зарков - тук
Кръстина Николова Таскова - тук
Лало Георгиев Кирилов - тук
Лъчезар Богомилов Иванов - тук
Любомир Бойков Бонев - тук
Маноил Минчев Манев - тук
Манол Трифонов Генов - тук
Маргарита Николаева Николова - тук
Мария Йорданова Илиева - тук
Мартин Владимиров Тинчев - отсъства
Менда Кирилова Стоянова - отсъства
Миглена Дойкова Александрова - тук
Милен Василев Михов - тук
Милена Цветанова Дамянова - отсъства
Милко Недялков Недялков - тук
Михаил Ивайлов Христов - отсъства
Младен Николов Шишков - отсъства
Мустафа Сали Карадайъ - отсъства
Надя Спасова Клисурска-Жекова - тук
Нели Рускова Петрова - тук
Нигяр Сахлим Джафер - тук
Никола Илиев Динков - тук
Николай Асенов Тишев - тук
Николай Веселинов Александров - отсъства
Николай Георгиев Иванов - тук
Николай Димитров Пенев - тук
Николай Иванов Цонков - тук
Николай Кръстев Бошкилов - тук
Николай Цветанов Сираков - тук
Нона Кръстева Йотова - тук
Павел Алексеев Христов - тук
Павел Димитров Шопов - тук
Пенчо Пламенов Милков - тук
Петър Бойков Витанов - тук
Петър Георгиев Кънев - отсъства
Петър Христов Петров - тук
Петя Цветанова Аврамова - отсъства
Пламен Дулчев Нунев - отсъства
Пламен Иванов Манушев - тук
Пламен Тачев Петров - тук
Пламен Трифонов Христов - отсъства
Полина Цветославова Цанкова-Христова - тук
Радослав Любчов Стойчев - тук
Радостин Радославов Танев - тук
Ралица Трилкова Добрева - тук
Рамадан Байрам Аталай - тук
Росен Живков Иванов - тук
Румен Василев Гечев - отсъства
Румен Николов Георгиев - тук
Румен Петров Генов - тук
Руслан Здравков Тошев - тук
Светла Маринова Бъчварова-Пиралкова - тук
Светлана Ангелова Найденова - отсъства
Севим Исмаил Али - отсъства
Сергей Манушов Кичиков - тук
Симеон Георгиев Найденов - тук
Симеон Христов Симеонов - отсъства
Слави Дичев Нецов - тук
Славчо Георгиев Велков - тук
Славчо Стоев Атанасов - отсъства
Снежана Георгиева Дукова - тук
Спас Георгиев Гърневски - тук
Спас Янев Панчев - тук
Станислав Иванов Владимиров - тук
Станислав Стоянов Иванов - тук
Станислава Красимирова Стоянова - тук
Стефан Апостолов Апостолов - отсъства
Стефан Иванов Бурджев - отсъства
Стефан Ламбов Данаилов - тук
Стоян Михайлов Мирчев - тук
Танер Мехмед Али - отсъства
Таня Тодорова Петрова - тук
Таско Михайлов Ерменков - тук
Теодора Атанасова Халачева - отсъства
Теодора Радкова Георгиева - отсъства
Тодор Байчев Байчев - тук
Тома Любомиров Биков - тук
Тома Николов Томов - тук
Филип Стефанов Попов - отсъства
Хайри Реджебов Садъков - тук
Халил Реджепов Летифов - отсъства
Хамид Бари Хамид - отсъства
Хасан Ахмед Адемов - тук
Христиан Радев Митев - отсъства
Христо Георгиев Гаджев - отсъства
Христо Грудев Грудев - тук
Христо Танчев Проданов - тук
Цвета Вълчева Караянчева - тук
Цветан Борисов Топчиев - тук
Цветан Генчев Цветанов - отсъства
Чавдар Йорданов Велинов - тук
Юлиан Кръстев Ангелов - отсъства
Юлиян Михайлов Папашимов - отсъства
Явор Божилов Нотев - отсъства
Явор Руменов Божанков - тук.
Има кворум.
Допълнително записани: Адлен Шевкет, Александър Мацурев, Ася Пеева, Андон Дончев, Бюрхан Абазов, Александър Сабанов, Борис Вангелов, Борислав Борисов, Валентин Ламбов, Георги Станков, Александър Ненков, Борис Ячев, Александър Иванов, Валентин Николов, Георги Йорданов, Йордан Апостолов, Ерол Мехмед, Ихсан Хакъ, Елхан Кълков, Ивелина Василева, Емре Мехмедова, Галя Захариева, Александър Паунов, Анелия Клисарова, Ахмед Ахмедов, Велислава Кръстева, Пламен Нунев, Георги Динев, Симеон Симеонов, Танер Али.
Можем да продължим.
Гласуваме чл. 41 по доклада на Комисията.
Гласували 121 народни представители: за 119, против няма, въздържали се 2.
Член 41 по доклада на Комисията е приет.
ДОКЛАДЧИК ДАНИЕЛА САВЕКЛИЕВА: По чл. 43 – „Изпълнение на решение за възстановяване“, има предложение от народния представител Менда Стоянова.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 43, който става чл. 42:
„Изпълнение на решение за възстановяване
Чл. 42. (1) В срока определен в решението на Европейската комисия по чл. 38, ал. 1, а когато такъв не е определен, в срок до два месеца от датата на решението на Европейската комисия, на министъра на финансите, съответно на министъра на земеделието, храните и горите се предоставя информация от:
1. администратора на помощ за:
а) лицата, получатели на помощта, с тяхната данъчна идентификация;
б) размера на помощта за възстановяване, включително главница и лихви;
в) предприетите и планирани мерки за изпълнение на решението на Европейската комисия (описание, анализ, план за действие);
г) издадените актове за установяване на вземанията, както и изпълнението по тях;
д) обжалваните актове за установяване на вземанията;
2. Националната агенция за приходите за:
а) предприетите действия при производства по несъстоятелност за събиране на вземанията;
б) други предприети мерки за изпълнение на решението на Европейската комисия, включително правното им основание.
(2) В срока определен в решението на Европейската комисия по чл. 38, ал. 1, а когато такъв не е определен, в срок до 6 месеца от датата на решението на Европейската комисия, Националната агенция за приходите уведомява министъра на финансите, съответно министъра на земеделието, храните и горите за изпълнението на решението.
(3) Министърът на финансите, съответно министърът на земеделието, храните и горите, може да изиска от Националната агенция за приходите, съответно от администратора на помощ, предоставянето на допълнителна информация и доказателства за окончателното изпълнение на решението.
(4) Информацията по ал. 1 - 3 се предава на Европейската комисия при определените от нея условия и срокове чрез министъра на финансите.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Има ли изказвания? Няма.
Гласуваме чл. 42 по доклада на Комисията.
Гласували 110 народни представители: за 110, против и въздържали се няма.
Член 42 по доклада на Комисията е единодушно приет.
ДОКЛАДЧИК ДАНИЕЛА САВЕКЛИЕВА: По чл. 44 – „Невъзможност за възстановяване“ има предложение от народния представител Диана Йорданова, направено по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от ПОДНС.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 44, който става чл. 43:
„Невъзможност за възстановяване
Чл. 43. При наличие на доказателства за невъзможност за пълно или частично възстановяване на неправомерна и несъвместима държавна помощ или на неправилно използвана държавна помощ Националната агенция за приходите, съответно администраторът на помощ, незабавно уведомява Европейската комисия чрез министъра на финансите за възможността нейното решение за възстановяване на помощта да остане изцяло или частично неизпълнено.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Изказвания? Няма.
Гласуваме чл. 43 по доклада на Комисията.
Гласували 106 народни представители: за 106, против и въздържали се няма.
Член 43 по доклада на Комисията е приет.
ДОКЛАДЧИК ДАНИЕЛА САВЕКЛИЕВА: Член 45 – „Забрана за предоставяне на нова помощ“.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 45, който става чл. 44, като предлага думите „чл. 39, ал. 1“ да се заменят с „чл. 38, ал. 1“.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Има ли изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване чл. 44, както е предложен по доклада на Комисията.
Гласували 107 народни представители: за 107, против и въздържали се няма.
Член 44 по доклада на Комисията е приет.
ДОКЛАДЧИК ДАНИЕЛА САВЕКЛИЕВА: Член 46 – „Субсидиарно прилагане“.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 46, който става чл. 45.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Гласуваме чл. 45 по доклада на Комисията.
Гласували 99 народни представители: за 99, против и въздържали се няма.
Член 45 по доклада на Комисията е приет.
ДОКЛАДЧИК ДАНИЕЛА САВЕКЛИЕВА: „Глава седма – Информация и координация“.
Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на Глава седма.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Гласуваме предложението на вносителя за наименование на Глава седма, подкрепено изцяло от Комисията.
Гласували 101 народни представители: за 100, против няма, въздържал се 1.
Наименованието на Глава седма е прието.
ДОКЛАДЧИК ДАНИЕЛА САВЕКЛИЕВА: По чл. 47 – „Обмен на информация“.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 47, който става чл. 46.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Гласуваме чл. 46 по доклада на Комисията.
Гласували 104 народни представители: за 104, против и въздържали се няма.
Член 46 по доклада на Комисията е единодушно приет.
ДОКЛАДЧИК ДАНИЕЛА САВЕКЛИЕВА: По чл. 48 – „Предоставяне на информация“.
Предложение от народния представител Диана Йорданова направено по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 48, който става чл. 47:
„Чл. 47. Администраторът на помощ, публичните органи и Държавен фонд „Земеделие“ са длъжни да предоставят на министъра на финансите, съответно на министъра на земеделието, храните и горите информация за администрираните от тях държавни помощи и минимални помощи.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Изказвания? Няма.
Гласуваме чл. 47 по доклада на Комисията.
Гласували 104 народни представители: за 104, против и въздържали се няма.
Член 47 по доклада на Комисията е единодушно приет.
ДОКЛАДЧИК ДАНИЕЛА САВЕКЛИЕВА: По чл. 49 – „Годишни доклади“.
Предложение от народния представител Диана Йорданова, направено по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 49, който става чл. 48:
„Годишни доклади
Чл. 48 (1) Ежегодно до 31 март администраторите на помощ публичните органи, са длъжни да предоставят на министъра на финансите годишен доклад за администрираните от тях държавни помощи по отчетни данни за предходната година. Докладът не се смята за уведомяване по чл. 15, ал. 1.
(2) Ежегодно до 31 януари Държавен фонд „Земеделие” и администраторите на помощ в областта на земеделието, развитието на селските райони, горското и ловното стопанство и рибарството предоставят на министъра на земеделието, храните и горите годишен доклад за администрираните от тях държавни помощи по отчетни данни за предходната година.
(3) Докладите по ал. 1 и 2 за държавни помощи, свързани с прилагане на данъчни мерки, изискващи обработка на декларации на данъчно задължените лица, се предоставят не по-късно от 10 юни на текущата година по предварителни данни, като окончателните данни се предоставят не по-късно от 10 юли.
(4) Администраторите на помощ, публичните органи и Държавен фонд „Земеделие“, са длъжни да публикуват на интернет страниците си докладите по ал. 1 и 2 във вида и в сроковете, в които са изпратени до съответния министър.
(5) Въз основа на получените доклади по ал. 1 министърът на финансите изготвя годишен доклад за предоставените държавни помощи за предходната година и го представя на Европейската комисия в срок до 30 юни на текущата година.
(6) Въз основа на получените доклади по ал. 2 министърът на земеделието, храните и горите изготвя годишен доклад за предоставените държавни помощи за предходната година в областта на земеделието, развитието на селските райони, горското и ловното стопанство, и рибарството и го представя на Европейската комисия в срок до 30 юни на текущата година.
(7) Когато окончателните данни по ал. 3 се различават от предварителните данни в докладите по ал. 1 и 2, министърът на финансите, съответно министърът на земеделието, храните и горите изпраща на Европейската комисия информация за необходимите корекции към докладите по ал. 5 или 6.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Има ли изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване чл. 48 по доклада на Комисията.
Гласували 112 народни представители: за 112, против и въздържали се няма.
Член 48 по доклада на Комисията е единодушно приет.
ДОКЛАДЧИК ДАНИЕЛА САВЕКЛИЕВА: По чл. 50 –„Координация“.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 50, който става чл. 49.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Гласуваме чл. 49 по доклада на Комисията.
Гласували 106 народни представители: за 106, против и въздържали се няма.
Член 49 по доклада на Комисията е приет.
ДОКЛАДЧИК ДАНИЕЛА САВЕКЛИЕВА: По чл. 51 – „Съдействие“.
Предложение от народния представител Менда Стоянова.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 51, който става чл. 50:
„Съдействие
Чл. 50. (1) Когато Европейската комисия поиска информация или съдействие от Република България по мярка за помощ, министърът на финансите, съответно министърът на земеделието, храните и горите изпраща на администратора на помощ или на съответния компетентен орган и на получателя на помощта искане за предоставяне на информация, като определя условията и срока за нейното предоставяне.
(2) Администраторът на помощ или съответният компетентен орган е длъжен в определения от министъра на финансите или от министъра на земеделието, храните и горите срок да предостави исканата информация и да окаже необходимото съдействие.
(3) Получателят на помощ е длъжен да оказва необходимото съдействие на администратора на помощ, на министъра на финансите, съответно на министъра на земеделието, храните и горите и на Европейската комисия, включително чрез осигуряване на достъп, предоставяне на информация или на декларация и изразяване на становище по всеки конкретен случай, при условията и в срока, определени в искането по ал. 1.
(4) Искането за предоставяне на информация по ал. 1 може да се направи и по електронен път.
(5) Министърът на финансите, съответно министърът на земеделието, храните и горите в срок седем работни дни от получаване на решение на Европейската комисия за прекратяване предоставянето на помощ изисква от администратора на помощ да предприеме действия за изпълнение на това решение. Когато администратор на помощта е съответният министър, той предприема действия за изпълнение на решението. Решението се публикува на интернет страницата на съответното министерство.
(6) С решение на Министерския съвет може да се определят мерки за помощи по чл. 21, които да се разгледат от Европейската комисия с приоритет. Министърът на финансите информира Европейската комисия за решението.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Има ли изказвания? Не.
Подлагам на гласуване чл. 50 по доклада на Комисията.
Гласували 112 народни представители: за 111, против няма, въздържал се 1.
Член 50 по доклада на Комисията е приет.
ДОКЛАДЧИК ДАНИЕЛА САВЕКЛИЕВА: По чл. 52 – „Условия и ред за обмен на информация“.
Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага чл. 52 да бъде отхвърлен, тъй като е отразен на систематичното му място – като § 4, ал. 1, т. 1.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Гласуваме предложението на Комисията за чл. 52 по вносител.
Гласували 108 народни представители: за 107, против 1, въздържали се няма.
Предложението на Комисията за отхвърляне на чл. 52 по вносител е прието.
ДОКЛАДЧИК ДАНИЕЛА САВЕКЛИЕВА: По чл. 53 – „Информационна система за държавните помощи“, има предложение на народния представител Диана Йорданова, направено по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание:
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 53, който става чл. 51:
„Информационна система за държавните помощи
Чл. 51. (1) Министърът на финансите изгражда и поддържа информационна система за наблюдение и координация на държавните помощи на централно, областно и общинско ниво в съответствие с компетентността му по чл. 7, ал. 1.
(2) Системата по ал. 1 е комплекс от мерки за обмен на информация, изграждане и поддържане на административен капацитет, която включва най-малко: специализирана интернет страница, регистър на минималните помощи, стандартизирани формуляри и друга информация, осигуряваща прозрачността на държавните помощи.
(3) Министърът на земеделието, храните и горите поддържа информация за предоставяните държавни помощи и минимални помощи в областта на земеделието, развитието на селските райони, горското и ловното стопанство и рибарството, както и осигурява тяхната прозрачност.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване чл. 51 по доклада на Комисията.
Гласували 105 народни представители: за 105, против и въздържали се няма.
Член 51 по доклада на Комисията единодушно е приет.
ДОКЛАДЧИК ДАНИЕЛА САВЕКЛИЕВА: Чл. 54 – „Архиви и регистри“, има предложение от народния представител Диана Йорданова, направено по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 54, който става чл. 52:
„Архиви и регистри
Чл. 52. (1) Въз основа на информацията от администраторите на помощ, министърът на финансите, съответно министърът на земеделието, храните и горите, обработва и съхранява обобщена информация за предоставените държавни помощи и минимални помощи.
(2) За осигуряване на прозрачност и докладване на държавните помощи и минималните помощи министърът на финансите, съответно министърът на земеделието, храните и горите, поддържа архиви и регистри с информация за:
1. уведомленията за помощ, включително изпратените до Европейската комисия;
2. решенията на Европейската комисия за схемите за държавна помощ и индивидуалните държавни помощи;
3. предоставените минимални помощи;
4. решенията за възстановяване на неправомерна и несъвместима държавна помощ или на неправилно използвана държавна помощ, както и за получателите на помощ, която трябва да се възстанови;
5. други данни, когато това е необходимо.
(3) За осигуряване на прозрачност на държавните помощи администраторите на помощ предоставят информация за обявяване в регистъра, поддържан от Европейската комисия.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Има ли изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване чл. 52 по доклада на Комисията.
Гласували 105 народни представители: за 105, против и въздържали се няма.
Член 52 по доклада на Комисията е приет.
ДОКЛАДЧИК ДАНИЕЛА САВЕКЛИЕВА: Член 55 – „Прозрачност“.
Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага чл. 55 да бъде отхвърлен, тъй като е отразен на систематичното му място като § 4, ал. 1, т. 1.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Гласуваме предложението на Комисията за чл. 55 по вносител.
Гласували 108 народни представители: за 108, против и въздържали се няма.
Член 55 по вносител е отхвърлен по предложение на Комисията.
ДОКЛАДЧИК ДАНИЕЛА САВЕКЛИЕВА: „Глава осма – Оспорване по съдебен ред“.
Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на Глава осма.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Гласуваме текста на вносителя за наименованието на Глава осма, подкрепен от Комисията.
Гласували 105 народни представители: за 105, против и въздържали се няма.
Наименованието на Глава осма е прието.
ДОКЛАДЧИК ДАНИЕЛА САВЕКЛИЕВА: По чл. 56 – „Предмет и обхват“, Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 56, който става чл. 53.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Гласуваме чл. 53 по доклада на Комисията.
Гласували 106 народни представители: за 105, против няма, въздържал се 1.
Член 53 по доклада на Комисията е приет.
ДОКЛАДЧИК ДАНИЕЛА САВЕКЛИЕВА: По чл. 57 – „Право на оспорване и право на иск“, Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 57, който става чл. 54, като предлага в ал. 4, т. 5 думите „чл. 38“ да се заменят с „чл. 37“.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Има ли изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване чл. 54, както е предложен по доклада на Комисията.
Гласували 101 народни представители: за 101, против и въздържали се няма.
Член 54 по доклада на Комисията е приет единодушно.
Процедура? Заповядайте, господин Иванов.
СТАНИСЛАВ ИВАНОВ (ГЕРБ): Господин Председател, уважаеми колеги!
Уважаеми господин Председател, моля от името на парламентарната група на ГЕРБ да дадете 30-минутна почивка. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Петнадесет минути почивка. (Оживление.)

(След почивката)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Моля, квесторите, поканете народните представители.
ДОКЛАДЧИК ЕВГЕНИЯ АНГЕЛОВА: Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 58, който става чл. 55, като предлага в ал. 1 навсякъде и в ал. 2 думите „чл. 57“ да се заменят с
„чл. 54“.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Има ли изказвания? Няма.
Гласуваме чл. 55, така както е предложен в доклада на Комисията по бюджет и финанси.
Гласували 81 народни представители: за 81, против и въздържали се няма.
Член 55 по доклада на Комисията по бюджет и финанси е приет.
ДОКЛАДЧИК ЕВГЕНИЯ АНГЕЛОВА: Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 59, който става чл. 56.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 60, който става чл. 57.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Гласуваме членове 56 и 57 по доклада на Комисията.
Гласували 89 народни представители: за 87, против няма, въздържали се 2.
Членове 56 и 57 по доклада на Комисията са приети.
ДОКЛАДЧИК ЕВГЕНИЯ АНГЕЛОВА: Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 61, който става чл. 58, като предлага думите „чл. 60“ да се заменят с „чл. 57“.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Гласуваме чл. 58, така както е предложен по доклада на Комисията.
Гласували 93 народни представители: за 90, против няма, въздържали се 3.
Член 58 по доклада на Комисията е приет.
ДОКЛАДЧИК ЕВГЕНИЯ АНГЕЛОВА: Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 62, който става чл. 59, като предлага думите „чл. 60 и 61“ да се заменят с „чл. 57 и 58“.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Гласуваме чл. 59, така както ни е предложен по доклада на Комисията.
Гласували 101 народни представители: за 98, против 1, въздържали се 2.
Член 59 по доклада на Комисията е приет.
ДОКЛАДЧИК ЕВГЕНИЯ АНГЕЛОВА: Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 63, който става чл. 60, като предлага в т. 6 думите „чл. 38“ да се заменят с „чл. 37“.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Гласуваме чл. 60, така както ни е предложен по доклада на Комисията.
Гласували 99 народни представители: за 98, против няма, въздържал се 1.
Член 60 по доклада на Комисията е приет.
ДОКЛАДЧИК ЕВГЕНИЯ АНГЕЛОВА: Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 64, който става чл. 61.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Гласуваме чл. 61 по доклада на Комисията.
Гласували 105 народни представители: за 103, против няма, въздържали се 2.
Член 61 по доклада на Комисията е приет.
ДОКЛАДЧИК ЕВГЕНИЯ АНГЕЛОВА: Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 65, който става чл. 62, като предлага в ал. 1 и 2 думите „чл. 63“ да се заменят с „чл. 60“.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Гласуваме чл. 62, така както ни е предложен по доклада на Комисията.
Гласуват 107 народни представители: за 105, против няма, въздържали се 2.
Член 62 по доклада на Комисията е приет.
ДОКЛАДЧИК ЕВГЕНИЯ АНГЕЛОВА: Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 66, който става чл. 63, като предлага думите „чл. 63“ да се заменят с „чл. 60“.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Гласуваме чл. 63 по доклада на Комисията, така както ни е предложен.
Гласували 100 народни представители: за 100, против и въздържали се няма.
Член 63 по доклада на Комисията е приет.
ДОКЛАДЧИК ЕВГЕНИЯ АНГЕЛОВА: Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 67, който става чл. 64.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Гласуваме чл. 64 по доклада на Комисията.
Гласували 106 народни представители: за 106, против и въздържали се няма.
Член 64 по доклада на Комисията е приет.
ДОКЛАДЧИК ЕВГЕНИЯ АНГЕЛОВА: „Глава девета – Административно-наказателни разпоредби“.
Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на Глава девета.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Гласуваме текста на вносителя за наименованието на Глава девета, който се подкрепя от Комисията.
Гласували 105 народни представители: за 104, против няма, въздържал се 1.
Наименованието на Глава девета е прието.
ДОКЛАДЧИК ЕВГЕНИЯ АНГЕЛОВА: По чл. 68 има предложение от народния представител Менда Стоянова.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 68, който става чл. 65:
„Неопределяне на администратора
Чл. 65. (1) На лице, което наруши изискванията на чл. 11, се налага глоба или имуществена санкция в размер от 1000 до 5000 лв.
(2) Длъжностно лице, което извърши нарушение по ал. 1, се наказва с глоба в размер от 100 до 500 лв.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Гласуваме чл. 65 по доклада на Комисията.
Гласували 109 народни представители: за 107, против няма, въздържали се 2.
Член 65 по доклада на Комисията е приет.
ДОКЛАДЧИК ЕВГЕНИЯ АНГЕЛОВА: По чл. 69 има предложение от народния представители Менда Стоянова.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 69, който става чл. 66:
„Обща отговорност
Чл. 66. (1) На администратор на помощ, който предостави или разходи държавни помощи или минимални помощи в нарушение на правото на Европейския съюз или на българското законодателство, се налага глоба или имуществена санкция в размер от 2000 до 5000 лв.
(2) Длъжностно лице, което извърши нарушение по ал. 1, се наказва с глоба в размер от 200 до 500 лв.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Гласуваме чл. 66 по доклада на Комисията.
Гласували 105 народни представители: за 103, против няма, въздържали се 2.
Член 66 по доклада на Комисията е приет.
ДОКЛАДЧИК ЕВГЕНИЯ АНГЕЛОВА: По чл. 70 има предложение от народния представител Менда Стоянова.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 70, който става чл. 67:
„Отговорност при неспазване на процедури
Чл. 67. (1) На администратор на помощ, който не изпълни задължение по чл. 13, 14 или чл. 15, ал. 1, се налага глоба или имуществена санкция в размер от 1000 до 4000 лв.
(2) Длъжностно лице, което извърши нарушение по ал. 1, се наказва с глоба в размер от 100 до 400 лв.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Гласуваме чл. 67 по доклада на Комисията.
Гласували 102 народни представители: за 101, против няма, въздържал се 1.
Член 67 по Доклада на Комисията е приет.
ДОКЛАДЧИК ЕВГЕНИЯ АНГЕЛОВА: По чл. 71 има предложение от народния представител Диана Йорданова, направено по реда на чл. 83, ал. 3, т. 2 от Правилника.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 71, който става чл. 68:
„Неизпълнение по документиране, информиране и съгласуване
Чл. 68. (1) На администратор на помощ, който не изпълни задължение по чл. 17, чл. 24, ал. 3, чл. 27 или чл. 50, ал. 2, се налага глоба или имуществена санкция в размер от 500 до 3000 лв.
(2) Длъжностно лице, което допусне нарушение по ал. 1, се наказва с глоба в размер от 50 до 300 лв.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Гласуваме чл. 68 по Доклада на Комисията.
Гласували 102 народни представители: за 100, против няма, въздържали се 2.
Член 68 по Доклада на Комисията е приет.
ДОКЛАДЧИК ЕВГЕНИЯ АНГЕЛОВА: Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 72, който става чл. 69.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Гласуваме чл. 69 по Доклада на Комисията.
Гласували 110 народни представители: за 107, против няма, въздържали се трима.
Член 69 по Доклада на Комисията е приет.
ДОКЛАДЧИК ЕВГЕНИЯ АНГЕЛОВА: Комисията подкрепя текста на вносителя чл. 73, който става чл. 70, като предлага в ал. 1 думите „чл. 35“ да се заменят с „чл. 34“.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 74, който става чл. 71, като предлага в ал. 1 думите „чл. 29“ да се заменят с „чл. 28“.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 75, който става чл. 72, като предлага в ал. 1 думите „чл. 33“ да се заменят с „чл. 32“.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 76, който става чл. 73, като предлага в ал. 1 думите „чл. 37“ да се заменят с „чл. 36“.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Гласуваме членове 70, 71, 72 и 73 както са ни представени в Доклада на Комисията.
Гласували 106 народни представители: за 103, против няма, въздържали се 3.
Членове 70, 71, 72 и 73 включително по Доклада на Комисията са приети.
ДОКЛАДЧИК ЕВГЕНИЯ АНГЕЛОВА: По чл. 77 има предложение от народния представител Диана Йорданова, направено по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя предложението на вносителя и предлага следната редакция на чл. 77, който става чл. 74:
„Неиздаване на акт
Чл. 74. (1) На администратор на помощ, който не издаде акт за установяване на публично вземане по чл. 37, ал. 1 или чл. 38, ал. 3, се налага глоба или имуществена санкция в размер от 4000 до 10 000 лв.
(2) Длъжностно лице, което допусне нарушение по ал. 1, се наказва с глоба в размер от 400 до 1000 лв.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Гласуваме чл. 74 по доклада на Комисията.
Гласували 110 народни представители: за 108, против няма, въздържали се 2.
Член 74 по доклада на Комисията е приет.
ДОКЛАДЧИК ЕВГЕНИЯ АНГЕЛОВА: Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 78, който става чл. 75, като предлага в ал. 1 думите „чл. 45“ да се заменят с „чл. 44“.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 79, който става чл. 76, като предлага в ал. 1 думите „чл. 49“ да се заменят с „чл. 48“.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Подлагам на гласуване чл. 75 и 76, както са ни представени в доклада на Комисията.
Гласували 112 народни представители: за 111, против няма, въздържал се 1.
Членове 75 и 76 по доклада на Комисията са приети.
ДОКЛАДЧИК ЕВГЕНИЯ АНГЕЛОВА: По чл. 80 има предложение от народния представител Менда Стоянова.
Предложението е оттеглено.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 80, който става чл. 77 и предлага в ал. 1 думите „чл. 51“ да се заменят с „чл. 50“.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 81, който става чл. 78, като предлага думите „чл. 68-80“ да се заменят с „чл. 65-77“.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Гласуваме членове 77 и 78, както са ни предложени в доклада на Комисията.
Гласували 115 народни представители: за 114, против няма, въздържал се 1.
Членове 77 и 78 по Доклада на Комисията са приети.
ДОКЛАДЧИК ЕВГЕНИЯ АНГЕЛОВА: По чл. 82 има предложение от народния представител Менда Стоянова.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 82, който става чл. 79:
„Съставяне на актове
Чл. 79. (1) Актовете за установяване на нарушения по този Закон се съставят от длъжностни лица, оправомощени от директора на Агенцията за държавна финансова инспекция, в срок 6 месеца от откриване на нарушителя, но не по-късно от 4 години от извършване на нарушението.
(2) Наказателните постановления се издават от директора на Агенцията за държавна финансова инспекция или от оправомощени от него длъжностни лица.
(3) Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления се извършват по реда на Закона за административните нарушения и наказания.“
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 83 който става чл. 80.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Гласуваме чл. 78 и 80 по Доклада на Комисията.
Гласували 107 народни представители: за 106, против няма, въздържал се 1.
Членове 79 и 80 по доклада на Комисията са приети.
ДОКЛАДЧИК ЕВГЕНИЯ АНГЕЛОВА: „Допълнителна разпоредба“.
Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на подразделението.
По § 1 има предложение от народния представител Менда Стоянова.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 1:
„§ 1. По смисъла на този Закон:
1. „Акт за предоставяне“ е всяка нормативна разпоредба, писмен акт, действия или бездействия, с които се предоставя или възниква право за получаване на държавна помощ или на минимална помощ.
2. „Възстановяване на неправомерна и несъвместима държавна помощ“ е изпълнение на комплекс от мерки с цел получателят на помощ да върне полученото обратно съобразно определени условия, така че да се установи съществувалото положение на пазара преди предоставянето на помощта, все едно същата не е била предоставяна.
3. „Вътрешен пазар“ е понятие по смисъла на чл. 26 от Договора за функционирането на Европейския съюз.
4. „Горско стопанство“ са дейности, свързани с поддържането, развитието, опазването и защитата на горските територии и добива, и ползване на дървесина и недървесни горски продукти.
5. „Дата на предоставяне на помощта“ е датата на влизане в сила на акта, въз основа на който помощта се предоставя на получателя.
6. „Доминиращо влияние“ е налице, когато публичен орган:
а) притежава над 50 на сто от капитала на предприятието или от гласовете в общото събрание на съдружниците, или
б) притежава блокираща квота в капитала на предприятието, или
в) може да назначава повече от половината от членовете на управителните или контролните органи на предприятието, или
г) може да влияе самостоятелно върху вземането на решенията по управление на предприятието.
7. „Държавна помощ“ е всяка помощ, попадаща в обхвата на чл. 107, § 1 от Договора за функционирането на Европейския съюз, предоставена от държавата или от общината, или за сметка на държавни или общински ресурси, пряко или чрез други лица, под каквато и да е форма, която нарушава или застрашава да наруши свободната конкуренция чрез поставяне в по-благоприятно положение на определени предприятия, производството или търговията на определени стоки, или предоставянето на определени услуги, доколкото се засяга търговията между държавите-членки на Европейския съюз.
8. „Задължение за отлагане“ е изискване за въздържане от въвеждане в действие на предвидена мярка за държавна помощ преди надлежното уведомяване и произнасянето на решение на Европейската комисия по тази мярка.
9. „Заинтересовано лице“ е понятие по смисъла на член 1, буква „з“ от Регламент (ЕС) 2015/1589 на Съвета от 13 юли 2015 г. за установяване на подробни правила за прилагането на член 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ОВ, L 248/9 от 24 септември 2015 г.), наричан по-нататък „Регламент (ЕС) 2015/1589“.
10. „Земеделие” са дейности, свързани с производството, преработката, подготовката за предлагане на пазара и търговията на селскостопански продукти, посочени в приложение I към чл. 38 от Договора за функционирането на Европейския съюз.
11. „Индивидуална държавна помощ“ е всяка помощ, която не е предоставена въз основа на схема, или помощ, която е предоставена въз основа на схема, но подлежи на индивидуално уведомяване.
12. „Извънредни събития“ са събития, предизвикани с настъпването на непредвидени или непредотвратими обстоятелства от извънреден характер, които не са следствие на природни бедствия, а са следствие на форсмажорни обстоятелства като блокади, локаут, аварии, въстания, революции, войни, пожари, големи производствени аварии и други обстоятелства, в резултат на които е нарушено съществувалото до тяхното настъпване развитие на обществените отношения.
13. „Икономическа дейност“ е всяка дейност по предлагане на стоки и услуги на пазара, както и всяка дейност, резултатите от която са предназначени за размяна на пазара, независимо дали от това се формира и разпределя печалба или друг доход. За икономическа дейност се смята и предоставянето за ползване на материално и нематериално имущество и права.
14. „Лихва за неправомерност“ е размерът на лихвения процент, компенсиращ остойностеното предимство на получателя на неправомерна държавна помощ за периода от датата, на която помощта е на разположение при получателя, до датата на нейното напълно възстановяване, определена с натрупване по реда на глава V от Регламент (EO) № 794/2004 на Комисията от 21 април 2004 г. за прилагането на Регламент (ЕС) 2015/1589 на Съвета за установяване на подробни правила за прилагането на член 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз.
15. „Минимална помощ“ е помощта de minimis, която не нарушава и не застрашава конкуренцията или има незначително въздействие върху нея поради своя минимален размер, както е определена в действащите регламенти за минимална помощ, приети от Европейската комисия по прилагането на чл. 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз.
16. „Мярка за помощ“ е всяка разработена или предоставена в съответствие с правото на Европейския съюз и българското законодателство държавна помощ или минимална помощ, независимо от нейния характер и дали се предоставя под формата на схема за помощ или като индивидуална помощ.
17. „Неправилно използвана държавна помощ“ е такава държавна помощ, която се използва от получателя в нарушение на решение, взето съгласно чл. 4, параграф 3 от Регламент (ЕС) 2015/1589, включително неговите изменения и допълнения.
18. „Неправомерна държавна помощ” е държавна помощ, която е предоставена в нарушение на чл. 108, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз.
19. „Неправомерно получена минимална помощ“ е минимална помощ, предоставена в нарушение на регламент за минимална помощ.
20. „Нова държавна помощ“ е помощ, включително схема за държавна помощ и индивидуална държавна помощ, която не е съществуваща, включително изменение на съществуваща държавна помощ по т. 34.
21. „Общ регламент за групово освобождаване" е освобождаването от задължение за предварително уведомяване по чл. 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз при предоставяне на определени категории държавни помощи в съответствие с регламенти на Европейската комисия, приети на основание чл. 1 от Регламент (ЕС) 2015/1588 на Съвета от 13 юли 2015 г. относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз към определени категории хоризонтална държавна помощ (OB, L 248/1 от 24 септември 2015 г.), включително техните изменения и допълнения, с изключение на регламент за минимална помощ и регламентите в областта на земеделието, развитието на селските райони, горското и ловното стопанство и рибарството.
22. „Отчетни данни” са данните, които по силата на акта за предоставяне на държавна помощ се отнасят за средствата, които са:
а) действително изплатени, и/или
б) подлежащи на изплащане.
23. „Официална процедура по разследване” е процедура по чл. 6 от Регламент (ЕС) 2015/1589.
24. „Повторно нарушение” е нарушението, извършено в срок до една година от влизането в сила на акт, с който на нарушителя е наложено наказание за същото по вид нарушение.
25. „Помощ, освободена от задължението за уведомяване с акт на Съвета на Европейския съюз или на Европейската комисия“ е помощ, спрямо която не се прилага задължението за предварително уведомяване по чл. 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз на основание, различно от общ регламент за групово освобождаване и от регламент за минимална помощ.
26. „Предоставяне и управляване“ на държавна помощ или на минимална помощ е създаването под каквато и да е форма на възможност за използване на публичен ресурс и свързаните с това действия по въвеждането на изпълнение и контрол върху изпълнението на условията и реда за усвояване на помощта, съобразно правилата за държавните помощи, регламентирани в правото на Европейския съюз и българското законодателство.
27. „Публичен орган“ е eдноличен или колегиален орган, който е носител на властнически правомощия в сферата на държавното и местното обществено и/или икономическо устройство, управление и контрол, и се финансира от държавния или от общинския бюджет.
28. „Публичноправна организация“ е юридическо лице, за което са изпълнени следните условия:
а) повече от половината от членовете на неговия управителен или контролен орган се определят от възложители по чл. 5, ал. 2, т. 1 – 14 от Закона за обществените поръчки или повече от половината от приходите му за предходната бюджетна година се финансират от държавния бюджет, от бюджетите на държавното обществено осигуряване, от общинските бюджети или от възложители по чл. 5, ал. 2, т. 1 – 14 от Закона за обществените поръчки;
б) обект е на управленски контрол от страна на възложители по чл. 5, ал. 2, т. 1 – 14 от Закона за обществените поръчки; управленски контрол е налице, когато едно лице може по какъвто и да е начин да упражнява доминиращо влияние върху дейността на друго лице.
29. „Публично предприятие“ е всяко предприятие, върху което публични органи могат да упражняват, пряко или косвено, доминиращо влияние. За публично предприятие се смята и всяко юридически обособено лице, което се финансира, изцяло или частично, със средства от държавния или от общинския бюджет или има право да разходва такива средства.
30. „Разработване“ е дейността по определяне на условията, реда и механизма за предоставяне на държавна помощ или на минимална помощ в полза на конкретен получател, както и определяне на мерки за осъществяване на контрол за съответствие на нейното предоставяне с правилата за държавните помощи, регламентирани в правото на Европейския съюз и българското законодателство.
31. „Регионална помощ” е държавна помощ за насърчаване на икономическото развитие на региони в неравностойно положение в Европейския съюз, която може да бъде приета за съвместима на основание чл. 107, параграф 3, букви „а” и „в” от Договора за функционирането на Европейския съюз.
32. „Решение за разрешаване на планираната държавна помощ” е акт на Европейската комисия за неповдигане на възражения, положително решение и положително решение под определени условия.
33. „Рибарство” са дейности на юридически лица, еднолични търговци и физически лица, обхващащи стопански риболов и аквакултури.
34. „Съществуваща държавна помощ“ е понятие по смисъла на чл. 1, буква „б“ от Регламент (ЕС) 2015/1589.
35. „Схема за държавна помощ“ е всеки акт, въз основа на който, без да се изискват допълнителни мерки за изпълнение, може да се предоставят индивидуално държавни помощи на едно или повече предприятия, определени в акта по общ и абстрактен начин, и всеки акт, въз основа на който помощ, която не е свързана с определен проект, може да се предостави на едно или няколко предприятия за неопределен период и/или в неопределен размер.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Имате думата за изказвания. Няма изказвания.
Подлагам на гласуване текста на вносителя за наименованието на подразделението, както и § 1, представен Ви току-що от парламентарната трибуна.
Гласували 107 народни представители: за 104, против 1, въздържали се 2.
Наименованието на подразделението „Допълнителна разпоредба“ и § 1 от това подразделение са приети.
„Преходни и заключителни разпоредби“ – представете цялото подразделение, ако обичате, госпожо Ангелова.
ДОКЛАДЧИК ЕВГЕНИЯ АНГЕЛОВА: „Преходни и заключителни разпоредби“.
Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на подразделението.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 2.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 3.
Параграф 4 – предложение от народния представител Диана Йорданова, направено по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 4:
„§ 4.(1) В срок до една година от влизането в сила на закона:
1. Министерският съвет приема правилник за прилагането на закона.
2. Министърът на финансите приема наредбата по чл. 15,
ал. 2.
(2) До приемането, съответно издаването на актовете по ал. 1 се прилагат действащите подзаконови нормативни актове, доколкото не противоречат на закона.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 5.
По параграф 6 има предложение от народния представител Диана Йорданова, направено по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 6:
§ 6. В Закона за държавната финансова инспекция (обн., ДВ, бр. …) се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 4, т. 7 в началото се добавя „администраторите на помощ“, а след думата „държавни“ се добавя „или минимални“.
2. в чл. 5, ал. 1, т. 3 думите „усвояването на държавни“ се заменят с „правомерното предоставяне и усвояване на държавни или минимални“.“
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 7, като предлага в т. 2 думите „чл. 29“ да се заменят с „чл. 28“.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 8, като предлага думите „чл. 29“ да се заменят с „чл. 28“.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 9, като предлага думите „чл. 29“ да се заменят с „чл. 28“.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 10.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 11.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 12.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Имате думата за изказвания. Няма изказвания.
Подлагам на гласуване текста на вносителя за наименованието на подразделението „Преходни и заключителни разпоредби“, както и параграфи от 2 до 12 включително по доклада на Комисията.
Гласували 107 народни представители: за 107, против и въздържали се няма.
Наименованието „Преходни и заключителни разпоредби“, както и параграфи от 2 до 12 включително по доклада на Комисията, са единодушно приети, а с това и Законопроектът на второ гласуване.
Да благодарим на докладчиците от парламентарната трибуна, както и на всички колеги за участието по Законопроекта.
Съобщения за парламентарен контрол на 13 октомври 2017 г., петък:
1. Министърът на образованието и науката Красимир Вълчев ще отговори на пет въпроса от народните представители Михаил Христов, Ирена Анастасова, Александър Симов, Николай Тишев и Николай Бошкилов.
2. Министърът на вътрешните работи Валентин Радев ще отговори на два въпроса от народните представители Дора Янкова и Радослав Стойчев и Виолета Желева и Никола Динков.
3. Министърът на здравеопазването Николай Петров ще отговори на един въпрос от народния представител Георги Михайлов.
4. Министърът на културата Боил Банов ще отговори на един въпрос от народния представител Николай Тишев и на едно питане от народния представител Нона Йотова.
5. Министърът на енергетиката Теменужка Петкова ще отговори на един въпрос от народния представител Дора Янкова.
На основание чл. 96, ал. 3 и чл. 99, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание отлагане на отговори със седем дни са поискали:
- заместник министър-председателят по правосъдната реформа и министърът на външните работи Екатерина Захариева – на един въпрос от народния представител Иво Христов;
- министърът на правосъдието Цецка Цачева – на два въпроса от народните представители Елхан Кълков и Сергей Кичиков, и Теодора Халачева;
- министърът на околната среда и водите Нено Димов – на два въпроса от народните представители Стефан Бурджев и Надя Клисурска;
- министърът на образованието и науката Красимир Вълчев – на един въпрос от народния представител Миглена Александрова;
- министърът на труда и социалната политика Бисер Петков – на един въпрос от народния представител Димитър Данчев;
- министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Ивайло Московски – на един въпрос от народния представител Георги Търновалийски;
- министърът на земеделието, храните и горите Румен Порожанов – на два въпроса от народните представители Кристина Сидорова и Георги Търновалийски.
Поради отсъствие на народни представители по уважителни причини се отлагат отговорите на:
- въпрос и питане от народния представител Иво Христов към заместник министър-председателя по правосъдната реформа и министъра на външните работи Екатерина Захариева;
- пет въпроса от народните представители Йордан Младенов; Борис Ячев; Станислав Владимиров, Любомир Бонев и Георги Стоилов; Станислав Владимиров; Крум Зарков, Георги Стоилов и Пенчо Милков към министъра на околната среда и водите Нено Димов;
- въпрос от народния представител Борис Ячев към министъра на земеделието, храните и горите Румен Порожанов.
Поради ползване на отпуск в заседанието за парламентарен контрол няма да участва министърът на регионалното развитие и благоустройството Николай Нанков.
Поради отсъствие от страната в заседанието за парламентарен контрол няма да участват заместник министър председателят по обществения ред и сигурността и министър на отбраната Красимир Каракачанов и министърът на младежта и спорта Красен Кралев.
Поради изчерпване на времето, предвидено за днешното пленарно заседание, го закривам.
Утре – заседание от 9,00 ч. със законодателна дейност, след това парламентарен контрол.
Закривам заседанието. (Звъни.)

(Закрито в 14,02 ч.)

Председател:
Димитър Главчев

Заместник-председатели:
Цвета Караянчева
Нигяр Джафер

Секретари:
Юлиан Ангелов
Симеон Найденов
Форма за търсене
Ключова дума
ЧЕТИРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на заместник-председател и двама членове на Комисията за регулиране на съобщенията

Избор на омбудсман

    Последни заседания