Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Стенограми от пленарни заседания
ШЕСТДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТО ЗАСЕДАНИЕ
София, сряда, 25 октомври 2017 г.
Открито в 9,02 ч.
25/10/2017
Видео архив » Преглед на видео архив
Председателствали: председателят Димитър Главчев и заместник-председателят Цвета Караянчева

Секретари: Станислав Иванов и Сергей Кичиков

ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Добро утро, уважаеми колеги!
Има кворум. Откривам заседанието. (Звъни.)
Уважаеми колеги, позволете да Ви представя Проекта за програма за работата на Народното събрание за периода 25 – 27 октомври 2017 г. включително, разгледана днес на Председателския съвет:
1. Първо гласуване на Законопроекта за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество и Законопроект за противодействие на корупцията сред лица, заемащи висши публични длъжности. Вносители: Министерският съвет на 6 октомври 2017 г. на единия Законопроект, и на втория – народният представител Корнелия Нинова и група народни представители на 6 октомври 2017 г.
2. Доклад на Временната комисия за установяване на потенциално опасните и конкретни случаи на радиоактивно замърсяване на питейни води на територията на Република България, причините за тяхното възникване и последиците за здравето на гражданите и проект за решение по доклада. Вносител на доклада е Временната комисия на 29 септември 2017 г., а на Проекта за решение – народните представители Георги Колев, Йордан Апостолов, Манол Генов, Полина Цанкова, Андон Дончев и Георги Станков на 4 октомври 2017 г.
3. Първо гласуване на Законопроекта за храните. Вносител: Министерският съвет на 26 септември 2017 г.
4. Проекти на решения за промени в постоянни комисии. Вносител: народният представител Красимир Велчев на 20 октомври 2017 г.
5. Първо гласуване на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за посевния и посадъчния материал. Вносител: Министерският съвет на 29 септември 2017 г.
6. Първо гласуване на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за електронните съобщения. Вносител: Министерският съвет на 29 септември 2017 г.
7. Първо гласуване на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за автомобилните превози. Вносител: Министерският съвет на 3 октомври 2017 г.
8. Първо гласуване на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за движението по пътищата. Вносители: народният представител Станислав Иванов и група народни представители на 4 октомври 2017 г.
9. Първо гласуване на Законопроекта за изменение на Закона за пътищата. Вносители: народният представител Александър Ненков и група народни представители на 13 октомври 2017 г.
10. Първо гласуване на законопроекти за изменение и допълнение на Закона за гражданската регистрация. Вносители: народният представител Мустафа Карадайъ и група народни представители на 6 юли 2017 г. на единия Законопроект, а на втория – народният представител Искрен Веселинов и група народни представители на 26 юли 2017 г.
11. Първо гласуване на Законопроекта за допълнение на Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност. Вносител: Министерският съвет на 10 октомври 2017 г.
Предлагаме това да бъде точка първа за четвъртък, 26 октомври 2017 г.
12. Второ гласуване на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт. Вносители: народните представители Хамид Хамид, Данаил Кирилов, Симеон Найденов, Емил Димитров, Христиан Митев, Димитър Лазаров и Анна Александрова, внесен на 5 октомври 2017 г. Приет на първо гласуване на 13 октомври 2017 г.
Предлагаме това да е точка първа за петък, 27 октомври 2017 г.
13. Парламентарен контрол.
Моля, гласувайте.
Гласували 186 народни представители: за 132, против няма, въздържали се 54.
Програмата ни за работа е приета.
Предложение за включване в дневния ред по реда на чл. 53, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание – имаме постъпило такова от народните представители Анелия Клисарова и Георги Йорданов:
„На основание чл. 53, ал. 3 предлагам от името на парламентарната група „БСП за България“, като точка в Програмата на Народното събрание за периода 25 – 27 октомври 2017 г. да бъде включен за първо гласуване Законопроект за допълнение на Закона за лечебните заведения, № 754-01-51, от 1 септември 2017 г., внесен от народния представител Анелия Клисарова и група народни представители.“
Заповядайте, господин Йорданов.
ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ (БСП за България): Уважаеми господин Председател, уважаеми народни представители, първо, искам да направя едно предложение: устройството, което е за картата, да се сложи малко по-удобно, защото има хора със силна лява ръка.
Колеги, предлаганият от нас Законопроект за изменение на Закона за лечебните заведения касае едно допълнение на разпоредбата по чл. 106а, която реже субсидирането на лечебните заведения от Министерството на здравеопазването за извършваните от тях медицински дейности, за които е предвидено да се финансират от Държавния бюджет.
В резултат на това, лечебните заведения по чл. 5, ал. 1 от Закона за лечебните заведения, това са тези, които се субсидират от държавата, а не са търговски дружества, като Военно-медицинска академия, като Транспортна болница, като болницата на Министерството на вътрешните работи, са лишени от право да получават субсидия за извършвани от тях важни дейности.
Преди всичко се касае за интервенционалното лечение на мозъчни аневризми и артеровенозни малформации по клинична пътека № 206, краниотомии, индицирани от травма чрез съвременни технологии, в резултат на което пациентите, които минават по тези пътеки, плащат между 24 и 30 хил. лв.
Предлагаме това да бъде променено, като и тези лечебни заведения – по чл. 5, имат възможност да получават субсидиране за дейността, която е извършена от тях. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаеми доц. Йорданов.
Единственото съображение да не е в предложението за програма, е, че Законопроектът не е разгледан от Комисията по бюджет и финанси, което не е задължително, разбира се.
Моля, гласувайте предложението, направено от народните представители Анелия Клисарова и Георги Йорданов, за включване на точка в дневния ред.
Гласували 183 народни представители: за 167, против 2, въздържали се 14.
Предложението е прието.
Процедура – заповядайте.
ДАНИЕЛА ДАРИТКОВА (ГЕРБ): Уважаеми господин Председател, уважаеми госпожи и господа народни представители, в доказателство на това, че сме конструктивни и приемаме добрите предложения на опозицията искам да предложа Законопроектът да бъде точка трета от нашия дневен ред, защото това категорично е в интерес на българските пациенти и на техния достъп до всички лечебни заведения, които оказват висококвалифицирана медицинска помощ.
Призоваваме опозицията наистина да включва в дневния ред такива законопроекти, защото винаги ще срещнат разбиране от управляващите.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаема д-р Дариткова.
Винаги е добре, когато управляващите са конструктивни. (Смях.)
Гласували 192 народни представители: за 185, против няма, въздържали се 7.
Предложението е прието.
Всички точки от трета нататък се пренареждат съответно с една назад.
Процедура? Заповядайте.
НИКОЛАЙ ЦОНКОВ (БСП за България): Уважаеми господин Председател, дами и господа народни представители! Вчера станахме свидетели на безпрецедентен протест на военнослужещи в България. (Шум и реплики от ГЕРБ.) Военните пилоти не издържаха на условията, при които са принудени да изпълняват своя дълг, а именно (шум, възгласи от ГЕРБ) да служат на България.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Моля Ви за ред в залата!
НИКОЛАЙ ЦОНКОВ: Водената до момента политика на отказ и отлагане решаването на проблемите в сектора за сигурност доведоха до сегашната ситуация.
Ние следим внимателно този процес. Солидарни сме с исканията на военнослужещите и смятаме, че хората в системата и техните потребности са основата за стабилизиране на сектора за сигурност. (Реплики от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Моля Ви за ред в залата!
НИКОЛАЙ ЦОНКОВ: Съгласно чл. 113 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание бихме искали включване на точка: Изслушване на заместник-министър председателя по обществен ред и сигурност и министър на отбраната господин Красимир Каракачанов. Благодаря Ви. (Ръкопляскания от „БСП за България“.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Обратно становище? Няма.
Подлагам на гласуване направеното предложение.
Гласували 191 народни представители: за 82, против 28, въздържали се 81.
Предложението не е прието.
Процедура – заповядайте, господин Попов.
ФИЛИП ПОПОВ (БСП за България): Благодаря, уважаеми господин Председател.
Моля за процедура, първо, по прегласуване.
Моля да уведомите господин Каракачанов за направеното наше предложение да се яви в Народното събрание да дебатираме и да отговаря на поставените от народните представители въпроси. Нека да не се крие зад гласуването, което току-що се направи.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Господин Попов, Вие поискахте това гласуване. Уведомен е господин Вицепремиерът. Бъдете спокойни!
Процедурата, която Вие искате, е друга. Вие поискахте това гласуване.
Уведомен е – поех ангажимент на Председателския съвет. Уведомен е заместник министър-председателят и министър на отбраната Красимир Каракачанов.
Сега гласуваме друго – което поиска господин Цонков.
Гласували 189 народни представители: за 79, против 48, въздържали се 62.
Предложението не е прието.
Съобщения.
Постъпили законопроекти и проекторешения от 18 октомври 2017 г. до 24 октомври 2017 г.:
На 19 октомври 2017 г. е постъпил Законопроект за изменение и допълнение на Закона за кръвта, кръводаряването и кръвопреливането. Вносители: народните представители Георги Михайлов и група народни представители. Водеща е Комисията по здравеопазването. Разпределен е и на Комисията по бюджет и финанси.
На 19 октомври 2017 г. е постъпил Законопроект за изменение и допълнение на Закона за насърчаване на заетостта. Вносител: Министерският съвет. Разпределен е на Комисията по труда, социалната и демографката политика.
На 20 октомври 2017 г. е постъпил Законопроект за ратифициране на Споразумението за асоцииране между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Централна Америка, от друга страна. Вносител: Министерският съвет. Водеща е Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове. Разпределен е и на Комисията по икономическа политика и туризъм, Комисията по правни въпроси и Комисията по външна политика.
На 20 октомври 2017 г. е постъпил Проект за решение за попълване състава на Комисията по политиките на българите в чужбина. Вносител: народният представител Красимир Велчев.
На 20 октомври 2017 г. са постъпили и: Проект за решение за промяна в състава на Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения, вносител: народният представител Красимир Велчев; Проект за решение за промяна в състава на Комисията по културата и медиите, вносител: народният представител Красимир Велчев; Проект за решение за попълване състава и ръководството на Комисията за борба с корупцията, конфликт на интереси и парламентарна етика, вносител: народният представител Красимир Велчев.
На 20 октомври 2017 г. Проект за решение за попълване състава на Комисията по отбрана. Вносител: народният представител Красимир Велчев.
На 23 октомври 2017 г. са постъпили Законопроект за изменение и допълнение на Закона за техническите изисквания към продуктите. Вносител: Министерският съвет. Водеща е Комисията по икономическа политика и туризъм; Законопроект за изменение на Закона за измерванията. Вносител: Министерският съвет. Водеща е Комисията по икономическа политика и туризъм.
На 24 октомври 2017 г. е постъпил Законопроект за пазарите на финансови инструменти. Вносител: Министерският съвет. Предстои разпределение на комисии.
На 24 октомври 2017 г. е постъпил Законопроект за изменение и допълнение на Закона за Комисията за финансов надзор. Вносител: Министерският съвет. Водеща е Комисията по бюджет и финанси. Разпределен е и на Комисията по икономическа политика и туризъм, Комисията по труда, социалната и демографската политика и на Комисията по правни въпроси.
Заместник-министър председателят по обществен ред и сигурността и министър на отбраната на Република България уведомява Народното събрание, че:
Първо, в изпълнение на чл. 65. ал. 1 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България и чл. 18 от Закона за преминаването през и пребиваването на територията на Република България на съюзнически и чужди въоръжени сили със свои заповеди е разрешил в периода от 24 октомври до 2 ноември 2017 г. изпращането до четири самолета с техните екипажи и при необходимост военнослужещи, инженерно-технически състав от Военновъздушните сили на Република България с транспорт, екипировка, оборудване и без въоръжение за оказване на техническа помощ и отстраняване на откази на въздухоплавателни средства на българските Военновъздушни сили на територията на Република Гърция за участие в съвместното българо-гръцко учение.
Преминаването през и пребиваването на територията на Република България на сили и средства от Военновъздушните сили на Република Гърция за участие в същото учение. Учението не е свързано с провеждането на военни операции и подготвителни действия за водене на предстоящи или предполагаеми военни операции, както с извършването на дейности за предотвратяването на военни действия, водени от други, на друга държава или организация въоръжени сили.
Второ, в изпълнение на чл. 17 от Закона за преминаването през и пребиваването на територията на Република България на съюзнически и на чужди въоръжени сили със своя заповед е разрешил преминаването през териториалното море, пребиваването с невоенен характер във вътрешните морски води на Република България и посещение на пристанище Бургас на кораби от Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия, Република Турция, Италианската република и Румъния от състава на втората постоянна морска противоминна група на НАТО в периода от 27 октомври 2017 г до 30 октомври 2017 г. включително. Посещението на корабите в град Бургас е във връзка с изпълнението на утвърдения график на групата.
Постъпилите в Народното събрание уведомления за посочените учения и посещения на чужди кораби са предоставени на Комисията по отбрана.
От Сметната палата в Народното събрание са постъпили: Актуализирана годишна програма за одитната дейност на Сметната палата за 2017 г. Програмата е внесена на 24 октомври 2017 г. с писмо, вх. № 724-00-15, от председателя на Сметната палата; Окончателен доклад, № 066-200-317, със становище по бюджетните разходи на Българската народна банка и тяхното управление от 1 януари до 31 декември 2016 г. Докладът е внесен на 24 октомври 2017 г. с писмо, вх. № 724-00-16, от председателя на Сметната палата, съдържащо молба за анализ и преценка на необходимостта от изменение и/или допълнение на Закона за обществените поръчки във връзка с констатации, направени при извършване на одит.
С писма на председателя на Народното събрание материалите са изпратени на Комисията по бюджет и финанси и на Комисията по правни въпроси и са на разположение в Библиотеката на Народното събрание.

Преминаваме към първа точка от нашата програма:
ПЪРВО ГЛАСУВАНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТОТО ИМУЩЕСТВО И ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА СРЕД ЛИЦА, ЗАЕМАЩИ ВИСШИ ПУБЛИЧНИ ДЛЪЖНОСТИ.
Доклад на Комисията по правни въпроси.
Имате думата, уважаеми господин Кирилов.
ДОКЛАДЧИК ДАНАИЛ КИРИЛОВ: Уважаеми господин Председател, уважаеми народни представители!
Уважаеми господин Председател, ако може преди да представя доклада да поискам процедура за допуск на заместник-министъра на правосъдието господин Евгени Стоянов.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Гласуваме направеното предложение.
Гласували 140 народни представители: за 138, против няма, въздържали се 2.
Моля, поканете господин заместник-министъра.
ДОКЛАДЧИК ДАНАИЛ КИРИЛОВ: Уважаеми господин Председател, уважаеми народни представители!

„ДОКЛАД
за първо гласуване относно Законопроект за противодействия на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, № 702-01-26, внесен от Министерския съвет на 6 октомври 2017 г. и Законопроект за противодействие на корупцията сред лица, заемащи висши публични длъжности, № 754-01-71, внесен от Корнелия Петрова Нинова и група народни представители

На свое заседание, проведено на 19 октомври 2017 г., Комисията по правни въпроси обсъди Законопроект за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, № 702-01-26, внесен от Министерския съвет на 6 октомври 2017 г. и Законопроект за противодействие на корупцията сред лица, заемащи висши публични длъжности, № 754-01-71, внесен от Корнелия Петрова Нинова и група народни представители на 6 октомври 2017 г.
На заседанието присъстваха: от Министерството на правосъдието – госпожа Цецка Цачева – министър, госпожа Десислава Ахладова и господин Евгени Стоянов – заместник-министри; от Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество – господин Пламен Георгиев – председател, господин Иво Иванов – заместник-председател и госпожа Антоанета Цонкова – член; от Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси – господин Николай Николов – временно изпълняващ длъжността председател, госпожа Катя Станева и господин Паскал Бояджийски – членове.
Законопроектът за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, № 702-01-26, беше представен от госпожа Цачева, която посочи, че с него се отговаря на необходимостта от създаване на ефективен орган за противодействие на организираната престъпност, като се определят механизмите за борба с корупцията сред лицата, заемащи висши публични длъжности.
Предвижда се единен независим антикорупционен орган – Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, наричана Комисията, да се създаде на основата на сега действащата Комисия за отнемане на незаконно придобито имущество, като се предлага в нея да се влеят Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси, Центърът за превенция и противодействие на корупцията и организираната престъпност към Министерския съвет, звеното от Сметната палата, свързано с дейността по Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни и други длъжности, както и съответната специализирана дирекция от Държавна агенция „Национална сигурност” за противодействие на корупцията сред лицата, заемащи висши държавни длъжности.
Вменява се задължение на Комисията да приема и проверява декларациите за имущество и интереси и за несъвместимост на лицата, заемащи висши публични длъжности, да осъществява проверки на имущественото състояние и да образува производства за установяване на конфликт на интереси и за отнемане на незаконно придобито имущество. По отношение на магистратите се запазва редът за подаване и проверка на декларациите им от Инспектората към Висшия съдебен съвет, като при установено несъответствие между декларирани и установени факти в размер на не по-малко от 20 000 лв. е предвидено Инспекторатът да уведомява Комисията, която извършва цялостна проверка на имущественото състояние.
Разширява се кръгът на лицата, задължени да подават декларации, както и кръгът на декларираните обстоятелства. Предвижда се подаване на една декларация за имущество и интереси на мястото на подаваните досега две отделни декларации, като производството за отнемане на незаконно придобито имущество се образува, когато проверката приключи с доклад за несъответствие от над 150 000 лв. между имуществото и нетния доход на проверявания.
Създава се възможност при сигнали за корупция и конфликт на интереси, Комисията да може да извършва проверки по сигнал на граждани и да се самосезира по публикация в медиите, когато те са достатъчно конкретни и при изключване на анонимността на подателя.
Предвижда се Комисията да се състои от петима членове – председател, заместник-председател и трима членове с мандат 6 г., без право на повторно избиране. Въвежда се възможност председателят да се избира от Народното събрание с обикновено мнозинство по предложение на народните представители, а заместник-председателят и другите членове на Комисията да се избират от Народното събрание по предложение на председателя на Комисията. Предвидено е широко обществено участие в избора на членове на Комисията при спазване принципите на прозрачност, публичност и състезателност.
Предлага се в производствата по отнемане на незаконно придобито имущество, Комисията да може да иска от съда разкриване на банкова, застрахователна и търговска тайна.
Законопроектът за противодействие на корупцията сред лица, заемащи висши публични длъжности, № 754-01-71, беше представен от господин Крум Зарков, който посочи, че основната цел на Законопроекта е създаването на ефективен орган за борба с корупцията съгласно препоръката на Европейската комисия.
Със Законопроекта се създава Национална служба „Антикорупция“, която да осъществява дейност в две основни направления: събиране, оповестяване и проверка на имуществените декларации на лица, заемащи висши публични длъжности, и разследване на корупционни престъпления, като длъжностно присвояване, умишлена безстопанственост, сключване на неизгодна сделка, подкуп, търговия с влияние и други.
Предлага се цялостното ръководство на Службата да се осъществява от директор, назначен с указ на президента за срок от пет години, който да бъде подпомаган от трима заместник директори, избрани от Народното събрание с квалифицирано мнозинство. Предвижда се и контрол върху дейността на Национална служба „Антикорупция“, който да бъде осъществяван от постоянна комисия в Народното събрание.
Законопроектът предвижда оперативно-издирвателната дейност да се осъществява от „разследващи агенти“ чрез специфични способи и средства, чрез специални разузнавателни средства, както и посредством граждани, приели доброволно сътрудничество с органите на службата.
В дискусията взеха участие народните представители: Димитър Лазаров, Крум Зарков, Пенчо Милков, Явор Божанков, Филип Попов, Христиан Митев, Хамид Хамид, Десислава Атанасова, Данаил Кирилов и Йордан Цонев.
В хода на дискусията народният представител Христиан Митев посочи, че ще подкрепи внесения от Министерския съвет Законопроект, като отбеляза, че е необходимо да се увеличи числения състав на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.
Господин Попов заяви, че предложението на Министерския съвет за обединяване на няколко структури в свръх орган не би довело до добри резултати.
Господин Хамид подчерта, че ще подкрепи внесения от Министерския съвет Законопроект, като изрази резерви по отношение на определени разпоредби и заяви, че ще направи предложение за прецизиране между първо и второ четене.
Господин Божанков и господин Зарков изразиха опасение, че предложените от Министерския съвет промени биха довели до злоупотреба с власт.
Господин Кирилов отбеляза, че не споделя разбирането за фрагментираност и за твърдян механичен сбор на Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество с Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси, като посочи, че в обединяването им има функционален смисъл и кодификационен елемент.
Господин Лазаров отбеляза, че Законопроектът, внесен от Корнелия Нинова и група народни представители, не отговаря на изискванията на чл. 28 от Закона за нормативните актове, тъй като не съдържа финансова обосновка относно създаването на нова служба с разследващи функции.
Господин Митев посочи, че със Законопроекта се създават органи с разследващи функции, извън посочените в Конституцията на Република България и в Наказателно-процесуалния кодекс, както и че е по-целесъобразно този орган да се избира от Народното събрание, а не да се назначава от президента.
Господин Хамид отбеляза, че не одобрява предложения начин за избиране на органа, поради което няма да подкрепи Законопроекта, внесен от Корнелия Нинова и група народни представители.
Господин Кирилов заяви, че няма да подкрепи така предложения от „БСП за България“ Законопроект, тъй като същият създава възможност за злоупотреби и репресии срещу определени лица.
След проведената дискусия, Комисията по правни въпроси с 14 гласа „за”, 7 гласа „против“ и без „въздържали се”, предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, № 702-01-26, внесен от Министерския съвет на 6 октомври 2017 г.; и със 7 гласа „за”, без „против“ и 14 гласа „въздържали се” предлага на Народното събрание да не приеме на първо гласуване Законопроект за противодействие на корупцията сред лица, заемащи висши публични длъжности, № 754 01-71, внесен от Корнелия Петрова Нинова и група народни представители на 6 октомври 2017 г. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин Кирилов.
Следва Доклад на Комисията за борба с корупцията, конфликт на интереси и парламентарна етика.
Господин Ячев, заповядайте.
ДОКЛАДЧИК БОРИС ЯЧЕВ: Благодаря, госпожо Председател.
Ще прочета два доклада, които са поотделно за всеки от внесените законопроекти.

„ДОКЛАД
за първо гласуване на Законопроект за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, № 702-01-26, внесен от Министерския съвет на 6 октомври 2017 г.

Комисията за борба с корупцията, конфликт на интереси и парламентарна етика на свое заседание, проведено на 12 октомври 2017 г. разгледа и обсъди на първо гласуване Законопроект за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество, № 702-01-26, внесен от Министерския съвет на 6 октомври 2017 г.
На заседанието присъстваха от Министерството на правосъдието: господин Евгени Стоянов – заместник-министър; от Комисия за установяване и предотвратяване на конфликт на интереси господин Николай Николов – временно изпълняващ длъжността председател, и госпожа Катя Станева – член; от Комисията за отнемане на незаконно придобитото имущество: господин Пламен Георгиев – председател, госпожа Антоанета Цонкова и господин Иво Иванов – членове.
Мотивите на Законопроекта бяха представени от господин Евгени Стоянов. Той посочи, че направените предложения следва да съдействат за преодоляване на проблемите, произтичащи от действието на сегашната фрагментирана нормативна уредба и са в отговор на необходимостта от създаване на по-ефективен механизъм в сферата на противодействието на корупцията по високите етажи на властта. Беше изтъкнато, че Законопроектът има за цел защита интересите на обществото в две насоки: чрез създаване на гаранции, че лицата, заемащи висши публични длъжности изпълняват правомощията или задълженията си честно и почтено при спазване на Конституцията и законите на страната, и чрез предотвратяване на възможностите за незаконно придобиване на имущество и разпореждане с него.
Вносителите посочиха, че в настоящото законодателство, което се съдържа в редица нормативни и поднормативни актове, основен проблем е липсата на единен антикорупционен орган. В тази връзка се пораждат проблеми, свързани с изработването на единна стратегия в сектора, липса на общ подход, ясни процедури, координация и ефективно междуинституционално взаимодействие. Настоящият Законопроект на закона цели постигане на сериозни резултати в преодоляването на посочените слабости.
Най-важните положения на Законопроекта включват: разширяване на кръга на лицата, задължени да подават декларации, с добавяне на изцяло нови категории лица, имащи публични функции или правомощия по разходване на публични средства; създаване на нов, постоянно действащ, колективен и независим антикорупционен орган, със стриктно разписани: структура, правила по избора, функции и правомощия, в който да се влеят част от действащите държавни органи и структурни звена, функциониращи в сферата на борбата с корупцията и отнемане на незаконно придобито имущество.
Предвидена е възможността всеки, който разполага с данни за корупция и за конфликт на интереси за лице, заемащо висша публична длъжност, да може да подаде сигнал до антикорупционния орган, защита за подаващите данни за извършени закононарушения, като и императивна разпоредба за не разглеждането на подадени анонимни сигнали.
За засилване на ефективността на антикорупционния орган се въвежда правомощие за извършване на проверки, с прецизиране на основанията за започването им, сроковете и резултатите от тях.
Посочено бе, че се цели усъвършенстване и по отношение на уредбата в частта за конфликта на интереси, чрез по-ефективно разкриване на корупционни прояви, както и прецизиране на разпоредбите, свързани с отговорността по закона, включително: съставите на административните нарушения и предвидените наказания.
Отношение по Законопроекта взеха следните народни представители: Борис Ячев, Спас Гърневски, Милко Недялков, Кристина Сидорова.
След проведената дискусия, Комисията за борба с корупцията, конфликт на интереси и парламентарна етика с 6 гласа „за“; без „въздържали се“ и 2 гласа „против“ предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество, №702-01-26, внесен от Министерския съвет на 6 октомври 2017 г.“

„ДОКЛАД
за първо гласуване на Законопроект за противодействие на корупцията сред лица, заемащи висши публични длъжности, № 754-01-71, внесе от Корнелия Нинова и група народни представители на 6 октомври 2017 г.

На свое заседание, проведено на 12 октомври 2017 г., Комисията за борба с корупцията, конфликт на интереси и парламентарна етика разгледа и обсъди за първо гласуване Законопроект за противодействие на корупцията сред лица, заемащи висши публични длъжности, № 754-01-71, внесен от Корнелия Нинова и група народни представители на 6 октомври 2017 г.
На заседанието присъстваха: от Министерството на правосъдието: господин Евгени Стоянов – заместник-министър, от Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси: господин Николай Николов – изпълняващ длъжността председател, госпожа Катя Станева – член; от Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество: господин Пламен Георгиев – председател, господин Иво Иванов и госпожа Антоанета Цонкова – членове.
Мотивите на Законопроекта бяха представени от народния представител Крум Зарков. Той акцентира върху основните насоки на направените предложения в него. Създаването на нов „ефективен орган за борба с корупцията“ е основна цел на законодателната инициатива.
Предлага се запазване действието на двете функциониращи в момента държавни комисии – Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество и Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси и, независимо от тях, създаване на Национална служба „Антикорупция“, в която да се влеят всички останали звена, работещи в сферата на борбата с корупцията и конфликта на интереси. Посочено бе, че новият орган ще се ръководи от директор, който следва да се назначава с указ на президента за срок от пет години.
Основните направления на новата структура ще са да събира, оповестява и проверява имуществените декларации на лицата, заемащи висши държавни длъжности, и да разследва престъпления по определени членове от Наказателния кодекс.
Разследванията ще се извършват от специализирани служители, назначени от директора на длъжност „разследващи агенти“.
Не се предвижда разглеждане на анонимни сигнали.
В последвалата дискусия взеха участие народните представители Борис Ячев, Спас Гърневски, Милко Недялков, Кристина Сидорова, Симеон Найденов и Ихсан Хаккъ. Поставени бяха въпроси относно осъществяването на институционален контрол върху новосформирания орган и предложената процедура за избор на ръководство.
След проведената дискусия Комисията за борба с корупцията, конфликт на интереси и парламентарна етика с 6 гласа „за“, 1 „против“ и 2 гласа „въздържал се“ предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за противодействие на корупцията сред лица, заемащи висши публични длъжности, № 754-01-71, внесен от Корнелия Нинова и група народни представители на 6 октомври 2017 г.“ Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря Ви, уважаеми господин Ячев.
И докладите на Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление.
Заповядайте, господин Веселинов.
ДОКЛАДЧИК ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ: Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги!

„ДОКЛАД
относно Законопроект за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, № 702-01-26, внесен от Министерския съвет на 6 октомври 2017 г.

На редовно заседание, проведено на 12 октомври 2017 г., Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление обсъди Законопроект за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, № 702-01-26, внесен от Министерския съвет на 6 октомври 2017 г.
От името на вносителите Законопроектът бе представен от господин Евгени Стоянов – заместник-министър на правосъдието.
Основната цел на Законопроекта е да създаде механизми за противодействие на корупционно поведение, да гарантира, че лицата, заемащи висши публични длъжности, изпълняват задълженията си честно и почтено, и да защити интересите на обществото чрез предотвратяване и ограничаване на възможностите за незаконно придобиване на имущество и разпореждането с него.
Законопроектът се основава на три действащи закона – Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни и други длъжности, Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси и Закона за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество. Предложените решения се основават както на извършения анализ на действащата институционална рамка за противодействие на корупцията, така и на проучен чужд опит и препоръки на български и чуждестранни организации, работещи задълбочено по проблемите на борбата с корупцията.
Предвидено е създаването на единен антикорупционен орган – Комисия за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество.
Законопроектът урежда принципите и механизмите за противодействие на корупционното поведение на лицата, заемащи висши публични длъжности; условията и реда за деклариране, проверка и анализ на имущественото състояние и правните основания за отнемане на незаконно придобито имущество; условията и реда за установяване на конфликт на интереси; както и статута и функционирането на Комисията за предотвратяване на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество.
Разширява се кръгът на лицата, задължени да подават декларации, като към тези, включени в приложното поле на Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни и други длъжности, са добавени и изцяло нови категории лица, имащи публични функции или правомощия по разходване на публични средства. За осигуряване на по-пълна информация за имущественото състояние на лицата, заемащи висши публични длъжности, е разширен кръгът на обстоятелствата, които те са длъжни да декларират.
Променени са и правилата за деклариране. Подробно са уредени и въпросите относно производството за проверка на имущественото състояние на лицата, попадащи в обхвата на Закона, както и хипотезите, при които то може да бъде образувано. Предвидени са и специални правила за проверка на магистратите.
Въз основа на дискусията и в резултат на проведеното гласуване Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление с 9 гласа „за”, без „против” и 6 гласа „въздържал се” предлага на Народното събрание Законопроект за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, № 702-01-26, внесен от Министерския съвет, да бъде приет на първо гласуване.“
И:

„ДОКЛАД
относно Законопроект за противодействие на корупцията сред лица, заемащи висши публични длъжности, № 754-01-71, внесен от Корнелия Нинова и група народни представители на 6 октомври 2017 г.

На редовно заседание, проведено на 12 октомври 2017 г., Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление обсъди Законопроект за противодействие на корупцията сред лица, заемащи висши публични длъжности, № 754-01-71, внесен от Корнелия Нинова и група народни представители на 6 октомври 2017 г.
От името на вносителите Законопроектът бе представен от народния представител Дора Янкова.
Основната цел на Законопроекта е създаването на ефективен орган за борба с корупцията. Предвидено е създаването на Национална служба „Антикорупция“ чрез обединяване на функциите на съответното звено от Сметната палата, свързано с дейността по Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни и други длъжности, и специализираната дирекция от Държавна агенция „Национална сигурност“, свързана с противодействие на корупционни прояви сред лицата, заемащи висши държавни длъжности.
Законопроектът предвижда две основни направления в дейността на новия антикорупционен орган – събиране, оповестяване и проверка на имуществените декларации на лицата, заемащи висши държавни длъжности, и разследване на определени престъпления по Наказателния кодекс. За изпълнение на дейностите е предвидено органите на националната служба да разполагат със съответните оперативно-издирвателни и разследващи правомощия.
Предлага се директорът на службата да се назначава с указ на президента на Републиката и да се подпомага от трима заместник-директори, които да се избират с квалифицирано мнозинство от две трети от Народното събрание.
Въз основа на дискусията и в резултат на проведеното гласуване Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление с 6 гласа „за”, без „против” и 9 гласа „въздържал се” предлага на Народното събрание Законопроект за противодействие на корупцията сред лица, заемащи висши публични длъжности, № 754-01-71, внесен от Корнелия Нинова и група народни представители на 6 октомври 2017 г., да не бъде приет на първо гласуване.“ Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Веселинов.
От името на вносителя – министърът на правосъдието.
Имате думата, уважаема госпожо Цачева.
МИНИСТЪР ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Уважаеми господин Председател, уважаеми дами и господа народни представители! В изпълнение на Програмата за управление на правителството на Република България за периода 2017 – 2021 г. и съгласно задължението в сектор „Правосъдие“ да бъде изработен и предложен на народните представители нов Антикорупционен закон в Министерството на правосъдието в широк състав на работна група бе изготвен Законопроектът, който обсъждаме в момента, приет от правителството и внесен в Народното събрание за дебати и гласуване.
При изготвяне на Законопроекта сме се съобразили с Националната стратегия за превенция и противодействие на корупцията за периода 2015 – 2020 г., с Актуализираната стратегия за продължаване на реформата в съдебната система, както и с препоръките в Доклада на Европейската комисия по механизма за сътрудничество и проверка за 2017 г., където се сочи, цитирам, че „Цялостната институционална структура за борба срещу корупцията в България продължава да е разпокъсана и поради тази причина до голяма степен – неефективна“.
Като препоръка е заложено приемането на нова нормативна уредба, с която да се създаде ефективен орган за борба с корупцията. При изготвянето на Законопроекта сме държали сметка и за вече натрупания опит в предходното Народно събрание по дебатите от внесените в мандата на Четиридесет и третото народно събрание два проекта на Антикорупционен закон.
Ще се спра на някои пό основни моменти в настоящия Законопроект – докладите на комисиите, които са го обсъждали, бяха много подробни и изчерпателни.
Законопроектът има за цел да се защитят интересите на обществото, на първо място, чрез ефективно противодействие на корупцията; на второ място, чрез създаване на гаранции, че лицата, заемащи публични длъжности, изпълняват правомощията и задълженията си честно и почтено, при спазване на Конституцията и законите на страната; и на трето място, предотвратяване на възможностите за незаконно придобиване на имущество и разпореждането с него.
Целите на Закона се осъществяват чрез принципите, които са въведени в него – принципите на законност, прозрачност, независимост, обективност и безпристрастност, които се изразяват в повишена отговорност на лицата, заемащи висши публични длъжности, публичност на имуществото на тези лица, зачитане и гарантиране на правата и свободите на гражданите, пропорционалност на намесата в личния и семеен живот, защита на информацията и източниците за придобиването, и защита на лицата, подали сигнал за нарушение, координация и взаимодействие между държавните органи.
В Законопроекта подробно е посочен кръгът на лицата, които заемат висши публични длъжности. Предлага се създаването на нов единен, независим антикорупционен орган, който в Законопроекта се нарича „Комисия за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество“ – по-нататък в изложението за краткост ще наричам този орган само „Комисията“.
В Комисията за противодействие на корупцията се вливат Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси, Центърът за превенция и противодействие на корупцията и организираната престъпност към Министерския съвет, съответното звено от Сметната палата, свързано с дейността по отменения Закон за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни и други длъжности, както и съответната специализирана дирекция от Държавна агенция „Национална сигурност“ за противодействие на корупцията сред лицата, заемащи висши държавни длъжности.
Отчетена е водещата роля на Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество. По този начин се цели да се създаде необходимата връзка между функциите по превенция на корупцията, проверка на имуществените декларации, установяване на конфликт на интереси и отнемане на незаконно придобито имущество, като дейностите за противодействие на корупцията се засилват чрез събиране, анализиране и проверки на сведения при и по повод информация за прояви на корупция на лица, заемащи висши публични длъжности.
Комисията е колективен орган, състои се от петима членове. Председателят се избира от Народното събрание, по негово предложение се избира заместник-председателят и останалите трима членове. Независимостта на Комисията е осигурена чрез предложените принципи и процедури за нейното структуриране, като в същото време са налице гаранции за прозрачност, отчетност, публичност на нейната дейност.
Считаме, че така предвидената процедура гарантира максимална прозрачност на избора, информираност и участие на гражданското общество при решаване на въпроси от значителен обществен интерес, каквито безспорно са формирането и съставът на единния антикорупционен орган.
Народното събрание ще осъществява контрол върху дейността на Комисията, като членовете й ще бъдат длъжни при покана да се явят в Народното събрание и да предоставят исканата информация.
Комисията ще представя ежегодно в парламента доклад за дейността си. По този начин се гарантира и публичният контрол върху дейността на Комисията.
В Законопроекта подробно са разписани функциите на Комисията, нейните органи и упражняването на правомощията й. Функциите се свеждат до оперативни такива – приемане и проверка на декларации, проверка по постъпили сигнали от граждани чрез медии, осъществяване на проверки за имуществено състояние, производство по отнемане на незаконно придобито имущество.
Комисията ще разполага и с аналитични функции – изготвяне на анализи и методологии, разработване на антикорупционни мерки, които се предоставят на компетентни органи за задължително произнасяне по тях и за информиране на Комисията за предприетите мерки след това.
Функциите на проверка на имуществените декларации по отнемане на незаконно придобито имущество също ще бъдат и са разписани в съответните текстове на Законопроекта.
Органите на Комисията биха могли най-общо да се разделят на две групи. Първата – това са директорите на териториалните дирекции и инспекторатите в тях, или това са органите по чл. 16, ал. 1. Органите по чл. 16, ал. 2 – това са директорът на дирекцията и инспекторите в нея, която извършва дейности за противодействие на корупцията чрез събиране, анализиране и проверка на сведения при и по повод информация за прояви на корупция на лица, заемащи висши публични длъжности. В тези органи ще бъде включена специализираната дирекция на ДАНС, която се предлага да премине функционално към новия орган, заедно с лицата, които работят в нея. В нашия Законопроект те се наричат „инспектори“, като подробно са уредени статутът и правомощията на органите по чл. 16, ал. 2.
Със Закона се разширява кръгът на декларираните обстоятелства; променят се правилата за деклариране; въвежда се проверка на имущественото състояние на лицата, заемащи висши публични длъжности; усъвършенства се уредбата в частта за конфликт на интереси; противодействието на корупцията чрез разкриване на прояви на лица, заемащи висши публични длъжности се осъществява чрез различни функции и текстове, които се предвиждат в Закона.
Искам специално да обърна внимание на предвиденото Комисията да извършва действия за противодействие на корупцията чрез събиране, анализиране, проверки на сведения при и по повод информация за проява на корупционни практики. Именно за тази цел в нейния състав се включва съответната дирекция от Държавна агенция „Национална сигурност“. Тази дирекция притежава необходимия административен капацитет да разглежда сигнали с данни за проява на корупция и да разкрива такива прояви.
Основните цели на оперативно-издирвателната дейност на дирекцията ще бъдат: превенция; предотвратяване; санкциониране на нарушения в дейността на лицата, заемащи висши публични длъжности, свързани с проява на корупция; придобиване на сведения и информация, както и разкриване на съответни корупционни практики; изготвяне и съхраняване на веществени доказателства, средства и предоставянето им на съответните органи на съдебната власт. По-надолу в изложението ще се спра къде и на кого предлагаме да извършва разследването по събраната и разкрита информация.
Създават се условия за проверка на интегритета на всички лица, заемащи публични длъжности. В Законопроекта има обвързване на проверката на имуществените декларации в производството по отнемане на незаконно придобито имущество. Прецизират се разпоредбите свързани с отговорността по Закона. Засилва се ефективността в дейността по отнемане на незаконно придобито имущество. Запазва се значително несъответствие – да бъде онзи размер на несъответствие между имуществото и нетния доход, който надвишава 150 хил. лв., както е прието в Народното събрание в края на 2016 г. с измененията на Закона за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество.
Предвижда се комисията да приеме решение за извършване на проверка за имущественото състояние на лицата тогава, когато между декларираните факти и действителното положение има несъответствие не по-малко от 20 хил. лв. Ако това несъответствие е до 5 хил. лв., тогава се предлага на Националната агенция за приходите (НАП) по реда на Данъчно-осигурителният процесуален кодекс (ДОПК) да се извършат съответните действия.
В Законопроекта подробно е разписан редът, по който ще се извършва отнемане на незаконно придобитото имущество, като явно са разписани и правила, които защитават лицата, подали сигнал за нарушение.
Резултатите от приемането на Закона за борба и противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество виждам в три направления.
На първо място, постига се интегрирано решение за противодействие на корупцията; установяване и отнемане на незаконно придобито имущество, като приоритет в усилията на държавата за гарантиране на равенството пред закона и отговорността на лицата, заемащи висши държавни длъжности.
На второ място, изгражда се ефективна система за противодействие и превенция на корупцията.
На трето място, създават се гаранции, че лицата, заемащи висши публични длъжности, ще изпълняват правомощията си честно и почтено при спазване на Конституцията и законите на страната им в интерес на българските граждани.
В Преходните и заключителните разпоредби се предлагат промени в Наказателно-процесуалния кодекс като корупционните престъпления по Наказателния кодекс, свързани с извършването им от лица по високите етажи на властта, да се разследват от следователи, които са част от независимата съдебна власт, като считаме, че по този начин най-пълно ще се гарантират правата и интересите на гражданите.
Успоредно с предложения Ви и представен от мен Антикорупционен закон, в Министерството на правосъдието е изготвен и Проект за изменение и допълнение на Наказателния кодекс, с който са осъвременени съставите на голяма част от корупционните престъпления, в това число е разширен кръга на лицата по чл. 93 – за длъжностни лица по смисъла на Наказателния кодекс. Предвижда се не само в публичния, но и в частния сектор да се носи наказателна отговорност за извършени корупционни престъпления. За първи път се инкриминира търговията с влияние, както и се предвижда наказателна не отговорност за лица, които са били принудени да обещаят или да дадат дар, който не се следва, но тогава, когато те своевременно информират органите на разследването и на обвинението, да не носят наказателна отговорност.
Готова съм в хода на дебата да отговоря на поставени от Вас въпроси. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаема госпожо Министър.
Правосъдният министър Цецка Цачева Ви представи Законопроекта на Министерския съвет.
Следва другият законопроект.
Уважаеми господин Зарков, имате думата да представите втория законопроект с вносители народния представител Корнелия Нинова и група народни представители.
КРУМ ЗАРКОВ (БСП за България): Уважаеми господин Председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаема госпожо Министър! Борбата с корупцията по висшите и средните етажи на властта в България не дава нужните резултати. Това е общо споделена констатация на цялото ни общество, както и на международните наблюдатели. Една от главните причини за това според нас, а и според повечето наблюдатели, е неубедителните и недостатъчно на брой разследвания на това сложно престъпление, както и съществуващите, за съжаление, казвам, възможности за нерегламентирана намеса в работата на разследващите органи.
През месец януари, в началото на тази година, Европейската комисия изнесе своя пореден Мониторингов доклад. Тогава всички политически сили, без изключение, се съгласиха, че трябва да бъдат изпълнени нейните препоръки. Една от тях е създаването на нов ефективен орган за борба с корупцията. За съжаление, в хода на работата по нов закон и в хода на дебата, вместо ефективен, повече започнахме да говорим за единен. Единността невинаги осигурява ефективност, както беше напомнено и разисквано и в Правната комисия. Именно, защото преценихме, че се губи фокусът на този нов законопроект, от парламентарната група на БСП решихме да изготвим друг вариант и да го представим на Вашето внимание.
В нашия вариант основната цел е постигане на ефективност. Ефективността в тази материя може да се измери само по един начин – брой и резултат от наказателните преследвания.
За да постигне ефективност новият Антикорупционен орган трябва да съсредоточи в себе си само и единствено онези правомощия, които пряко засягат противодействието на корупционните престъпления, а в това противодействие се съдържа и основната, в крайна сметка и най-ефективна превенция. Това означава, че в този орган трябва да се концентрира оперативен и разследващ потенциал.
В момента по отношение на лицата, заемащи висши държавни длъжности, елементите са разпилени между няколко институции, които бяха споменати и в предишния доклад. Това са Сметната палата, свързана с дейността по Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни и други длъжности, и специализираната дирекция от Държавна агенция „Национална сигурност“, която противодейства на корупционните прояви сред тези лица.
С нашия Законопроект предлагаме тези отделни звена да се слеят, но по качествено нов начин и при пълна хармония като се осигури действието на нова национална служба „Антикорупция“. Тази нова национална служба ще има две основни направления на работа: ще събира, оповестява и проверява имуществените декларации на лицата и ще разследва престъпления по Наказателния кодекс. Точно определени и изчерпателно изброени престъпни състави.
За изпълнение на тези си дейности органите на службата следва да разполагат както с оперативно-издирвателни, така и с разследващи правомощия. Служителите, които ще бъдат пряко натоварени с тези особени компетенции, ще бъдат обединени в специализирани дирекции, а техният статут трябва да се приравни на този на агентите на Държавна агенция „Национална сигурност“. Според нас естеството на тази работа не предполага колективно взимане на решение, още по-малко конституиране на орган, на какъвто и да е квотно политически принцип. Трябва ясна отговорност, оперативна самостоятелност и строга конфиденциалност. Тази конфиденциалност гарантира както ефикасността на работата, а именно, че разследваният обект няма да бъде предупреден, така и защита от евентуални нападки срещу висши публични лица, за които репутацията е нещо много важно. Самият факт, че Комисията или Службата проверява не би трябвало да е основание за скандал. Затова тази информация не трябва да изтича. Тези органи трябва да работят спокойно, ясно и да стигат до крайните резултати, които да бъдат внесени в съда. Затова и натоварваме директора на тази служба с цялостното ръководство на службата по всичките й дейности и да я представлява в необходимите отношения с други държавни органи и институции.
За да се гарантира неговата независимост и самостоятелност предлагаме той да се назначава с указ на президента на Републиката за срок от 5 години и с възможност само за едно последователно подновяване.
Честа практика в България е със специални закони на основание чл. 98, т. 7 от Конституцията на Република България президентът да бъде натоварен с отговорност по ключови назначения именно в Сектор „Сигурност“. Това е така, защото конституционната позиция на президента, неговата пряка демократична легитимност и обединителната му по Конституция функция извеждат назначаваните от него фигури от арената на политическите противопоставяния. Това е гаранция, че съответната институция няма да бъде подчинена на една партия или на едно мнозинство. В случая това е от особено значение.
От друга страна, директорът разполага със собствен мандат, а ограниченията за неговото подновяване, както и изчерпателно изброените основания за прекратяване на неговите пълномощия са гаранция за неговата независимост, включително от органа по неговото назначение.
Предлагаме директорът да бъде подпомаган от трима заместник-директори, които да поемат функциите по определените в Закона глави четвърта, пета и шеста, а именно превенция, проверка на декларациите и разследване. С оглед техните функции и за да се осигури баланс и участие на всички власти, предлагаме заместник-директорите да бъдат избирани от Народното събрание. Тук претърпяхме еволюция в хода на нашите срещи. Отначало предлагахме това да става с две трети от народните представители. Поради съображения за конституционосъобразност предлагаме това да бъде с обикновено мнозинство.
Заместник-директорите ще бъдат обвързани с мандата на председателя и веднъж избрани ще работят в екип с него.
Предвидихме, пак вследствие на многобройните дискусии, начин на отчетност пред Народното събрание и пред заинтересованите институции.
Дейността по разследване е ключовият елемент, който различава нашия Законопроект от този, представен от правителството. Тази дейност е концентрирана върху определени престъпления, които в наказателноправната теория и практика се характеризират като корупционни. Това са: длъжностното присвояване; умишлената безстопанственост, сключване на неизгодна сделка; подкуп, включително в стопанската сфера; търговия с влияние; посредничество към подкуп; отделни престъпления по служба, както и посегателства, свързани с осуетяването на наказателното преследване.
Критериите за определянето им като такива сме изписали ясно и в мотивите за Законопроекта, и са общо приети. Те са залегнали и в специална заповед на главния прокурор, с която той определя кои престъпления трябва да бъдат отчитани като корупционни.
Разследваните по визираните от Законопроекта престъпления според нас трябва да се извършват от специално определени от директора на службата служители на длъжност „разследващ агент“. Разследващите агенти са задължително с висше юридическо образование и не могат да осъществяват други дейности.
В хода на дебатите по Законопроекта много пъти се постави въпросът за това как ще се осъществява връзката между тях и други органи, основно тези на прокуратурата. Ясно сме записали в Законопроекта, че разследването се извършва по реда на Наказателно-процесуалния кодекс и това е достатъчно, за да определи взаимодействие и начина на работа, както и мястото на българската прокуратура при методическото ръководство на разследването.
Вследствие на дискусиите изписахме и ние, както и вносителите от правителството, ясна разпоредба, която забранява на службата да работи само и единствено сезирана от анонимен сигнал. Но службата има достатъчно правомощия да започне да работи по собствен почин и да се сезира, така че всяко едно корупционно съмнение да бъде поставено на обективен анализ, разследване и там, където има материал, той да бъде оформен като веществено доказателство, внесен в съда.
Отново се вслушахме в експертното становище и предвидихме службата да не разполага със собствени специални разузнавателни средства, а да използва този оперативен способ чрез Закона за специалните разузнавателни средства, тоест, минавайки по нормалната процедура.
Уважаеми дами и господа народни представители, уважаема госпожо Министър! Предстои ни отговорен дебат или по-точно продължение на темата, която разискваме заедно и поотделно в медии и на експертни срещи вече няколко месеца. Хубаво е, че двете основни политически сили в България идентифицират проблема по висшите етажи на властта и имат воля да се справят с него. Различно е обаче разбирането ни по отношение на това какво е корупция, какъв е нейният характер и как ефективно да й се противостои.
Дълбоко съм убеден и моите колеги също, че именно Законът, внесен от БСП, дава по-ясни и категорични отговори точно на тези въпроси и затова той заслужава в по-голяма степен доверието на народните представители. Благодаря. (Ръкопляскания от „БСП за България“.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Зарков.
Откривам разискванията.
Имате думата за изказвания.
Думата има народният представител Филип Попов – заповядайте.
ФИЛИП ПОПОВ (БСП за България): Благодаря, уважаеми господин Председател!
Уважаема госпожо Министър, уважаеми народни представители! Корупцията е световен проблем. За това свидетелства и първата международна конференция по проблемите на борбата с корупцията, проведена през далечната 1983 г. във Вашингтон. Следващи такива конференции са проведени: в Ню Йорк – 1985 г., в Хонконг – 1987 г., в Сидни – 1989 г., в Амстердам – 1992 г.
В българското законодателство няма правна, легална дефиниция на понятието „корупция“. То е по-скоро политическо, а не юридическо. Имаме цяла глава за престъплението „подкуп“ и дефиниция за него, но понятието „корупция“ е по-широко от това за подкупа.
В изготвената от Съвета на Европа Гражданска конвенция за корупцията, открита за подписване през 1999 г., се дава определение на термина „корупция“: „Искането, предлагането, даването или приемането пряко или косвено на подкуп или всяка друга неследваща се облага или обещаването на такава, което засяга надлежното изпълнение на някои задължения или поведението, което се изисква от приемащия подкупа, не полагаща се облага или обещаването на такава.“
В Законопроекта на Министерския съвет е направен опит в едно изречение да се дефинира това твърде сложно и широко понятие „корупция“. Естествено, че такъв опит е обречен на провал, но то е показателно за липсата на разбиране и търсене на реална възможност за ограничаване на това явление. След като изначално, още в предмета на Закона има такава липса, последващите надолу законодателна конструкция се обезсмисля и се явява просто една бутафория.
В нашия Законопроект сме избрали друг подход, като не сме дали дефиниция на корупцията, но сме описали точно и ясно кои престъпления, съгласно действащия Наказателен кодекс, ще се преследват от антикорупционния орган изчерпателно и ясно.
Преди да сравним двата законопроекта, основните, принципните им разлики, първо, следва да отговорим поне на три въпроса, а именно: кои са условията за възникване на корупцията? Кой е отговорен за тези условия? Кой от тези два законопроекта би се преборил по-ефикасно с тези условия?
Условия, благоприятни за корупцията:
Първо, липса на прозрачност при решенията на правителството. Примери в тази насока – много. Като пример мога да дам постановленията за финансиране на определени общини по незнайно какъв критерий.
Второ, големи по размер обществени средства – и тук примери много за даден проект – магистрали, НДК. Да не ги изброявам.
Трето, наличие на затворени клики и мрежи от наши хора. Тук също има много примери, уважаеми народни представители, много гейтове – „Бирагейт“, „Кумгейт“. Тук гейтовете по нашенски портите са широко отворени.
Четвърто, ограничена свобода на словото или свобода на печата. Тук примерите също са много – скандалите, на които бяхме свидетели в „Нова телевизия“, в СЕМ, последното Решение на Министерски съвет за защитното съоръжение, тоест, оградата по границата с Турция – да не се заснема, да не се филмира, но след като се похвалихме с показната част. Тоест, преди да се изровят тунелите под оградата, конкурентни с тези на „Витиня“ например.
Световната класация на „Репортери без граници“ ни определя на 109 място по свобода на словото, като малко след нас е Джибути.
Нископлатени държавни служители. Тук вече дори няма да коментирам. Това е ноторно, общоизвестно е на всички Ви. За справка – вижте протестите в МВР.
Всички тези условия очевидно са налице и сега ние следва да се справим с резултатите от тези условия, тоест, с корупцията. Въпросът обаче е, кой е създал тези условия? Кой е имал възможност да ги създаде или е бездействал, докато са се създавали в една или друга сфера на обществените правоотношения? Не е ли отговорно за тези условия правителството? Къде е съсредоточена тази възможност – възможността за корупция? Дори според опита за дефиниция на Министерския съвет, тя е концентрирана във властта – в изпълнителната власт, в Министерския съвет, там, където се разпределят националните блага, там, където образно казано е и ножът, и хлябът – в правителството. Ето сега същото това правителство, което по дефиниция е отговорно за условията за възникване на корупция, където е съсредоточена най-вече възможността за корупция, ни предлага Закон, с който казва „Ние ще си изберем органа, който да ни контролира, но не и да ни преследва, а само да събира и анализира. Създадените от нас органи – агенции, комисии – са неефективни и, за да бъдат по-ефикасни и по-ефективни, ние ще ги обединим в един орган. Няма никакво значение, че тези органи са с различни функции и задачи, с различни правомощия. Важното е, че ръководството ние ще го изберем, а те заедно ще събират и ще анализират, и веднъж годишно ще се отчитат пред Народното събрание за това какво количество информация са събрали и как са я предали на прокуратурата“.
Корупцията, уважаеми народни представители, подкопава ефективността на държавата, тъй като приетите процедури се заобикалят, ресурсите се разхищават, а служителите са наемани и повишавани без връзка с работата, която извършват. Корупцията идва от латинското „корумпо“ – покварявам, развращавам, развалям. В най-общия смисъл „злоупотреба с обществената служба за лично облагодетелстване“ или по-конкретно „поведение на длъжностни лица, чрез които те или техни близки се облагодетелстват неправомерно и незаконно, като злоупотребяват с поверената им власт“.
Ето защо, органът, който ще се бори с това явление, следва да е максимално откъснат, защитен, независим от тази власт, от изпълнителната власт. Законът на властимащите, на Министерския съвет, това не е така, защото те на практика предлагат мнозинството, което ги е избрало и ги поддържа, да им избере и контрольора. Резултатите от тази работа мога да обобщя с аферата „Тефтерчето Златанов“. Предвид мащабите на планувания нов орган, „тефтерчето“ ще порасне тихо и полека за няколко дена на мащабите на „Под игото“.
Нещо повече – Законопроектът на Министерския съвет предлага връщане на отречени и неработещи практики по отношение на установяването на конфликт на интереси. От 2011 г. в България действа централизирана система за установяване и санкциониране на конфликт на интереси, при която един орган установява административното нарушение за лицата, заемащи публична длъжност. По отношение на магистратите от 1 януари тази година, функциите бяха поети от Инспектората към Висшия съдебен съвет.
По отношение на държавни служители от законодателната и изпълнителната власт, Проектът предвижда вместо един орган, функцията по установяване и санкциониране на конфликт на интереси да се възложи на няколко стотин. Това са: Централният антикорупционен орган за високите етажи на властта и съответните органи по избор и назначаване за ниските и средни етажи.
Според действащата система Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси има правомощие да установи конфликт за всички изборни и назначаеми длъжности в системата на законодателната и изпълнителната власт, както и за органите на местно самоуправление.
Според Проекта на управляващите за лицата, заемащи висши публични длъжности, производството за установяване и санкциониране на конфликт на интереси ще се провежда от новия антикорупционен орган, а за останалите лица, заемащи публична длъжност от ниските и средни етажи на властта – от няколко стотин органа по избор или назначаване. Така министърът ще установява и санкционира конфликт на интереси за служител в министерството, кметът на общината – за общинския служител, кметът на кметството, ако го назначава за служител в селото и така нататък.
Тази прекомерна децентрализация създава поне три конкретни риска: липса или недостатъчна експертиза при по-малките администрации да провеждат законосъобразно тези производства; разнородна практика в национален мащаб по идентични казуси; и използване на правната уредба за политически цели.
През изминалите шест години централизираната система се наложи и показа своите предимства в сравнение с действащата през 2009-2011 г. децентрализирана, към която сега Министерски съвет предлага да се върнем.
Следва да се запази тази централизирана система, при която един орган установява конфликт на интереси за над 115 хиляди лица, заемащи публична длъжност от всички нива. Тъй като възлагането на тези функции на новия орган по отношение на лицата по § 2 от Законопроекта би довел до допълнителното му натоварване, най-добрият вариант би бил запазване на сега съществуващата институционална система.
Условията на нашия Законопроект са коренно различни от тази на Министерски съвет. Търсили сме максимална отдалеченост на този орган от изпълнителната власт и същевременно, представителност, отчетност и възможност за контрол от страна на Народното събрание.
В рамките на държавното устройство на България тази максимална отдалеченост от властта, от центъра на условията за корупцията, е именно президентската институция, която същевременно предвид начина на избора на президента и конституционните му правомощия, включва и широко обществена подкрепа, и представителност, но и липса на условия на корупция, съизмерими с тази в изпълнителната власт. Ние сме предложили този орган да има и разследващи функции, защото само с анализи и събиране на информация корупция не се бори. А тя следва да бъде преследвана с цялата държавна мощ от един независим орган.
Същевременно, предлагаме заместник-председателите да бъдат избрани от Народното събрание и този орган да се отчита за дейността си и пред Народното събрание.
В Законопроекта, предложен от нас, сме намерили баланса между ефикасност на борбата с корупцията, независимост на антикорупционния орган, отчетност и контрол от Народното събрание.
Уважаеми народни представители, въпреки моето усещане, че за България преломният момент от демокрация е преминал към клептокрация, аз се надявам, че ще бъда опроверган и че може би сега е този момент, в който Народното събрание ще заяви иска ли реално да се бори с корупцията или алтернативата остава, а тя е клептокрацията.
Ние от „БСП за България“ оставаме на барикадата и ще продължим борбата, независимо от днешния резултат от предстоящото гласуване.
Ще завърша изказването си с една мисъл на Ницше: „Корупцията е другото име за есенното време на един народ“. Приемайки Закона на Министерски съвет, Вие ще пристъпите направо към „зимата“ за народа ни. Благодаря. (Ръкопляскания от „БСП за България“.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Попов.
Реплики? Няма.
За изказване – народният представител Хамид Хамид.
ХАМИД ХАМИД (ДПС): Благодаря, господин Председател.
Уважаема госпожо Министър, уважаеми колеги народни представители! Всички знаем предисторията на Законопроекта против корупцията – трети опит. Първите два се провалиха. Надяваме се днес да няма провал и за всичко това, колеги, трябва да благодарим на ГЕРБ.
Уважаеми колеги от ГЕРБ, благодарим Ви. Благодарим Ви, защото, госпожо Министър, в третия опит Вие най-после се върнахте на позицията на ДПС по време на първия законопроект. Върнахте се на позицията на ДПС и затова Законопроектът ще мине. Ние ще подкрепим Законопроекта.
Аз Ви благодаря и на Вас лично, защото по време на финала на общественото обсъждане на Законопроекта ние изразихме ясна позиция и по други спорни моменти и Вие ги оттеглихте, и сега ги няма в Законопроекта. Останаха сравнително малко спорни моменти, госпожо Министър. Надявам се между първо и второ четене да отстраним и тях.
Не мога обаче да не кажа – за трети или за четвърти път вече имам тази възможност, че недоумявам как в този Законопроект сте допуснали в чл. 49 така наречената „криворазбрана защита на лицето, което подава сигнала“? Как така, госпожо Министър, хората във Вашето ведомство, юристите там не са видели, че този текст не просто си противоречи с чл. 45 от Закона за задълженията и договорите. Член 45 от ЗЗД не е обикновен текст. Това е стълбът, това е смисълът на правосъдието.
Всеки, който виновно причини другиму вреди, е длъжен да ги поправи – основен генерален принцип. На това са ни учили в университета и продължаваме да го учим тук.
Как така текстът на чл. 49 в във Вашия проект ще казва, че някой ще напише сигнал – възможно е да причини другиму такива непоправими вреди, да унищожи нечии съдби и да не носи ама никаква, никаква отговорност?! Как е възможно това? Дали има юристи в Министерство на правосъдието или пък, госпожо Министър, умишлено е поставен този текст? По-добре би било да е от незнание и да го поправим между първо и второ четене. Обаче, ако е умишлено, почваме да си задаваме въпроса: кой се е подготвил със сигналисти, които да подават безнаказано всякакви доноси срещу всякакви лица? Има ли вече такава подготовка? Защото това е един от малкото текстове, които предполагат, че Законът може да бъде използват като „политическа бухалка“, както се изразяват колеги от други политически сили.
Колеги, връщайки се в позицията на ДПС, ще получите нашата подкрепа, ще получите нашите предложения между първо и второ четене и нека да направим един добър Закон.
Колеги от ГЕРБ, това е добра крачка към връщане на нормалността, обаче от Вас се очаква да направите по-голямата, за да върнете България в европейския път, просто изхвърлете националистите от властта. (Ръкопляскания от ДПС.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, господин Хамид.
Реплики? Няма.
Заповядайте, госпожо Министър.
МИНИСТЪР ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Уважаеми господин Председател, уважаеми народни представители! Уважаеми господин Хамид, текстът на чл. 49, ал. 1 дословно гласи следното: „Лице, което е подало сигнал за корупция или за конфликт на интереси на лице, заемащо висша публична длъжност, не може да носи отговорност и да търпи други неблагоприятни последици само на това основание.“
Ако обаче се окаже, че информацията, която подава това лице е невярна, че има умисъл за клевета, за обида, тогава то на общо основание може да бъде преследвано по предвидения в държавата наказателен път. Ако от това произтекат неблагоприятни последици, налице е обедняване на онзи, срещу когото е сигналът, общите принципи и на гражданското законодателство, общият ред – чл. 45 в ЗЗД, както и текстовете от Наказателния кодекс, естествено, че ще се прилагат. Изрично е записано в ал. 1, че не може да носи неблагоприятни последици само на това основание, защото ние сме длъжни да създадем възможност на хората – тези, които разполагат с факти и информация, обективно, вярно, неумишлено по начина, по който Вие споделихте. Действително има такава опасност от заливане на органите с каква ли не информация, но в същото време трябва да се намери паритета между защита на лицето, което подава информацията и затова сме предвидили само на основание на информацията, без обаче да се пренебрегва общият ред, който се преследва и по наказателен и по граждански път.
Разбира се, Вие сте тези, които между първо и второ гласуване сте в правото си да подобрите, ако считате, че така предложената редакция не е достатъчно добра, така че окачваме Вашите действия, господа и дами народни представители.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаема госпожо Цачева.
Други изказвания?
Заповядайте, господин Лазаров.
ДИМИТЪР ЛАЗАРОВ (ГЕРБ): Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! В тази зала се разглеждат закони, законопроекти или законопроекти за изменение на закони. Аз и в Правна комисия казах, че предложеното от колегите е един идеен проект – от колегите от БСП, но не бих го нарекъл Законопроект, макар че има такова заглавие. Въпреки всичко, аз ще взема отношение по съдържанието на този идеен проект.
Какво имам предвид? Съществено противоречие по една основна част от съдържанието на Законопроекта и мотивите в Законопроекта.
В мотивите, уважаеми колеги, на Законопроекта на колегите от БСП е записано, че директорът се подпомага от трима заместник-директори, които се избират с квалифицирано мнозинство от две трети от Народното събрание. Противоконституционна норма. Това и колегите, разработващи идеята на по-ранен етап, преди да я внесат в Народното събрание, заявиха, че се отказват от тази идея.
В Законопроекта е записано, че се избират с обикновено мнозинство. Сериозни противоречия между мотивите и съдържанието на Законопроекта. И то противоречие в мотивите, където е посочено нещо, което е противоконституционно. Всички знаем, Конституцията определя квалифицираното мнозинство на избор – определени хипотези, няма да ги изброявам.
Второ, Законът за нормативните актове в чл. 28 има една ал. 4, в която се казва, че проект на нормативен акт, в който не са приложени мотиви, съответно доклад, съгласно изискванията на ал. 2 или предварителната оценка за въздействието, съгласно Глава II, а за Проект на Закон или кодекс и справка по ал. 3, не се обсъжда от компетентния орган. Компетентният орган е Народното събрание. Какво казва ал. 2, т. 3? Какво трябва да съдържат мотивите и предварителната оценка за въздействието – финансовите и други средства, необходими за прилагането на новата уредба.
Какво четем в мотивите и в оценката за въздействието? Да, колегите са казали в Анализ на разходи и ползи, че Законопроектът предвижда създаването на един нов орган и закриването на дублиращи функциите му структури. Разходите по неговото начално конституиране, сграден фонд и обезпечаване няма да натоварят прекомерно държавния бюджет, тъй като последващите текущи разходи са съизмерими с тези, ангажирани и до сега за поддържане на звената, които ще бъдат закрити.
Да де, ама тази идея, която колегите имат право да защитават, те я защитават, убеждават ни – да се създаде разследващ орган, става въпрос за нов разследващ орган – не за тези, които ще се закрият. Впрочем, в Законопроекта е записано „ще се влеят в“. Няма как да се влеят в един несъществуващ орган, който още не е конституиран, но това е чисто юридически термин.
Какви са, уважаеми колеги, средствата, които ще бъдат необходими за този нов орган – по разследването, говоря? Не говоря за там, където структурите от ДАНС, от Сметната палата ще преминат в този орган. Естествено е, че не може да бъде точно казано. Поне да бяхте записали: значителни, незначителни ще бъдат средствата за този орган, предвиждат се в бюджета. Ето Ви второто основание, поради което предписанията на Закона за нормативните актове, който ние приемахме предходното Народно събрание в края, не са изпълнени и е категорична ал. 3, ама не се разглеждат от компетентния орган.
Да продължим по съдържанието. Кои са корупционните престъпления, които колегите са предвидили да се разследват? Тук фигурира чл. 306 от Наказателния кодекс. Член 306 знаете ли какво гласи? Не се наказва онзи, който е предложил, обещал или дал подкуп, ако е бил принуден от – изброява се. Това ли ще разследва този високо специализиран орган? Предвиден е чл. 225в, че се наказва този, който предложи материална облага на лице, което изпълнява работа при едноличен търговец или юридическо лице, тоест и втората алинея обърната обратно. Това ли са високите етажи на властта? – Който предложи на едно лице, което изпълнява работа в юридическо лице или при едноличен търговец? Ама нали по високите етажи на властта всички са длъжностни лица? Да, има подкуп – чл. 301, чл. 302 и така нататък. Е, та чл. 225в ли е за високите етажи на властта, което ще разследва този орган? Но за сметка на това няма чл. 212, документните престъпления, които са свързани с придобиване на средства чрез документна измама! За сметка на това ги няма предвидени за разследване от този Ваш орган престъпленията, свързани със злоупотреба с еврофондове! Няма ги, колеги! Ще кажете, че ще ги добавим – да, между първо и второ четене.
Какво е предвидено, уважаеми колеги, в Правилника? Президентът номинира лице, едномесечен срок, на сайта на Народното събрание неправителствени организации могат да задават въпроси, да вземат становище. Президентът издава указ. Така е записано, макар че това означава, че може и да не издаде указ, ако прецени, че има достатъчно негативно отношение за това лице.
Но по-нататък какво е предвидено? По предложение на директора на службата Народното събрание би следвало да избере трима заместник-директори – тук в текста е, с обикновено мнозинство. Да, по същия ред в сайта на Народното събрание – публикуват се мнения, становища, но няма последващо, което е практика в това Народно събрание, а го има и в Правилника, изслушване на тези кандидати. Ама никъде го няма! Ще бъдат ли изслушани в комисия, ще бъдат ли задавани въпроси в комисия, ще вземе ли тази комисия отношение, ще прецени ли, ще предложи ли на Народното събрание да бъдат или да не бъдат, кой ще прецени дали изискванията отговарят по стаж, по ценз и така нататък? Няма такова нещо! Никаква прозрачност, никаква публичност.
Продължаваме нататък. Четвъртата алинея. Народното събрание разглежда кандидатурите за заместник-директори не по-рано от 14 дни след изтичане на срока по ал. 3. Но кога, уважаеми колеги?! Ще ги разглежда – в профил, в анфас – как ще ги разглежда?! Ще направи сгляда ли, какво?! Не по-рано от четиринадесет дни. А кога ще ги приеме? Погледнете Закона на Министерския съвет, Преходни и заключителни разпоредби. Директорът се избира не по-късно от един месец, заместник-директорите и членовете от Народното събрание не по-късно от два месеца, президента издава указ, назначава директор, но няма срок Народното събрание да избира, само ще ги разглежда. Няма срок. Не по-рано от четиринадесет дни. Е, конституиран ли е органът, или не е конституиран, макар че е едноличен? Не е ясно. След два, три, четири, пет, шест, осем, десет месеца?!
Какво е предвидено в Законопроекта на Министерския съвет? Органът се конституира – комисията, когато бъдат едновременно избрани всички членове на комисията – председател, заместник-председател и членове. Няма как да бъде по друг начин. Тук няма предвидено нищо такова, тоест президентът може да издаде указ, да назначи директор на службата и да приключим до тук. Законът не задължава Народното събрание в срок да произведе избора. Да не говорим, че може да бъде произведен избор за двама, за трети може да не бъде произведен. Е, ще функционира ли органът?
Кой е органът по назначаването в Законопроекта от колегите? Да, така го наричам, защото в крайна сметка го разглеждаме в Народното събрание. Директорът на службата назначава директорите на специализираните дирекции. По-нататък е казано, че органи на службата са държавните служители в специализираните дирекции. Да де, но тук е предвидено и самостоятелни специализирани отдели. Е, тези служители в тези специализирани самостоятелни отдели, са ли органи? Изключая, разбира се, агенти по разследването – там е записано.
В правителствения законопроект изрично е записано кой е орган по назначаването – комисията. Тук няма такова нещо. За останалите служители? Административният ли секретар, директорите на дирекции или надолу? Няма нищо такова, уважаеми колеги! Но погледнете Закона за ДАНС, орган по назначаването е директорът на ДАНС. Погледнете Закона за Министерството на вътрешните работи – там е разписано, министърът на вътрешните работи за кои позиции, надолу останалите директори на дирекции за кои позиции. Тук е записано, че директорът на службата назначава само директорите на специализираните дирекции.
Записано е още, че общата численост на служителите в Правилника се определя с Правилника за прилагане на Закона по предложение на службата – чл. 22, ал. 2. Но никъде в този Законопроект, нито в Проекта, нито в Заключителните разпоредби не е записано, че се издава Правилник. Кой го издава този Правилник? Министерският съвет ли? Директорът ли?
Няма нищо такова, уважаеми колеги, вижте „Преходните и заключителни разпоредби“ на Законопроекта на Министерския съвет – в срок от един месец от приемане на Закона се издава Правилник, в срок от два месеца се издават наредби, в срок от толкова месеци се издава еди какво си. Тук няма нищо такова, уважаеми колеги!
Какво още е записано в този Законопроект? Когато се установи, че несъответствието не се дължи на извършено престъпление, службата предоставя данните на Националната агенция по приходите и на Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество. Службата, колеги – кой? Деловодителката от втория етаж, от третия етаж, от първия етаж? Деловодителката от териториалното звено? Кой? Да не говорим как службата може да установи, че няма извършено престъпление, но това е работа на прокуратурата – има или няма извършено престъпление.
Още нещо уважаеми колеги, оставям го не най-накрая. Вие не сте предвидили за разследващите агенти, така както е предвидено в другите законопроекти и Закона за МВР, че разпределението на делата става по случаен принцип. Основно задължение на разследващите органи. И в съда, и в прокуратурата. Кой ще разпределя делата? Така както горе-долу е структурирано, директорът може би, може би началниците на отдели. Това какво означава? Знаете – 2011 г., 2012 г. и в Доклада за сътрудничеството – за механизма, изрично се настояваше да има прозрачност при разпределение на делата и да стават на случаен принцип. Е не, Вие сте предвидили друго – да няма такова разпределение на делата на разследващи агенции.
Уважаеми колеги, от всички това, което казах, аз не бих гласувал за внесения идеен проект или Законопроект от колегите, защото, ще повторя: мотивите съществено противоречат на съдържанието – първо.
Второ, не отговаря на съдържанието на Закона, на чл. 28, ал. 4 от Закона за нормативните актове. И в самия Законопроект – да, като идея може би е много добър, има страшно много пропуски. Всеки сам по себе си, ще кажат колегите, е незначителен, но в съвкупност, в организацията, в дейността, няма и Правилник, аз го повторих. Никъде не е предвидено. Директорът си издава някакви заповеди. А Правилникът, като подзаконов акт е публичен. Не бих гласувал поради този причина за този Законопроект. Благодаря Ви. (Ръкопляскания от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Лазаров.
Реплики?
Първа реплика – народният представител Божанков, втора Данаил Кирилов и трета – Крум Зарков.
ЯВОР БОЖАНКОВ (БСП за България): Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги!
Уважаеми господин Лазаров, наистина не вярвах, че ще направите изказването за оценката на въздействието, надминахте ми очакванията.
Моля Ви да отворите Изборния кодекс, който вкарахте. Няма да Ви отнеме много време да прочетете петте реда оценка на въздействие, трите думи за финансовата обосновка. Отворете промените в НПК. В Комисията говорихме, че няма оценка на въздействие и сега приемаме спешни промени в законодателството, за да уреждаме последиците. Отворете Ваши десет законопроекта назад.
Защото, ако целта на изказването Ви беше да повишим стандартите, нивото на законодателния процес и да правим оценка на въздействието, защото е основателно и такива пропуски имаме, и аз не го отричам, но ако целта беше тази, бихте казали: колеги, имате такива пропуски. Да, имаме. И щяхте да кажете: имаме с още по-голямо основание такива пропуски при нас. Дайте занапред да го уредим това, за да повишим нивото на законодателния процес, но идеята не е такава. Защото ако направим такъв анализ и малкото достойнство и доверие, ако изобщо такова е останало в Четиридесет и четвъртия парламент, ще бъде смазано пред хората. Ако направим такъв анализ – законопроект по законопроект. Ако сте съгласни за всеки следващ може да го правим. Резултатите ще бъдат неприятни и от двете страни.
Така, че колега, целта на Вашето изказване съвсем не е такава. (Ръкопляскания от „БСП за България“.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Втора реплика, господин Кирилов – заповядайте.
ДАНАИЛ КИРИЛОВ (ГЕРБ): Уважаеми господин Председател, уважаеми народни представители! Уважаеми господин Лазаров, аз съм съгласен с Вашето изказване, но не съм съгласен с това, че не изяснихте защо, въпреки всички недостатъци на Законопроекта на колегите от БСП, той беше допуснат за разглеждане.
Против съм тези демонстрации, но това е правителственият Законопроект, който е над 210 страници. Това е Проектът на колегите, който коментираме, с вносител Корнелия Нинова – 24 страници. (Реплики от „БСП за България.“)
Имахме всички формални основания за недопускане. Моля, изяснете, защо въпреки всичко, ние обсъдихме и Законопроекта на колегите от БСП. Благодаря Ви. (Ръкопляскания от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Господин Зарков, заповядайте за трета реплика.
КРУМ ЗАРКОВ (БСП за България): Уважаеми господин Председател, уважаеми дами и господа народни представители!
Уважаеми господин Лазаров, аз Ви благодаря, че сте влезли в анализа и по същество на текстовете, и се надявам да прием Закона на първо чете, тъй като има какво да си кажем – текст по текст. А резултатът може да е ясен. Ще се опитам да взема отношение по Вашето изказване, конкретно.
Критикувате нашия списък с корупционни престъпления. Аз се опитах да обясня, че той не е взет от тавана, а е взет от правната ни литература и от заповедите, които съществуват за отчетност на този вид престъпления. За сметка на това в Законопроекта на правителството – чл. 108, новият „Антикорупция“ – уж-орган, се занимава с противодействие на тероризма. Ще се занимава с убийства с користна цел; ще се занимава с отвличания; ще се занимава със сводничество (ръкопляскания от „БСП за България“); ще се занимава с незаконна търговия, без лиценз, на оръжие. Тежки престъпления, но които нямат нищо общо с корупцията.
Друга разлика. Нашият Законопроект е изброил един брой лица, които ще бъдат контингент, възможно разследвани от този орган толкова, колкото са в този Законопроект.
Според Вашия Законопроект или този на представения от Правителството, всеки български гражданин, всеки, без никакво значение от поста, който заема, може да бъде обект на работа на тази Комисия, посредством процедурата за конфискация и отнемане на незаконното имущество.
И последното – не сме разписали сроковете. В сега действащия Закон за конфликт за предотвратяване на конфликт на интереси, има ясно разписан срок. Ако някой член на органа или председателят бъде предсрочно отстранен, той трябва да бъде заместван от съответния орган в рамките на един месец. Три години и половина Комисията е без председател, след напускането на господин Златанов. От година и половина е изтекъл нейният мандат.
Така че не сме написали срокове. Ще напишем, но по-важно е да ги спазваме. (Ръкопляскания от „БСП за България“.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, господин Зарков.
Господин Лазаров, заповядайте за дуплика.
Преди това – по покана на народния представител Иглика Събева наши гости на балкона са ученици от 12 клас на средно училище „Васил Левски“ – Севлиево.
Моля да ги поздравим. (Ръкопляскания.)
ДИМИТЪР ЛАЗАРОВ (ГЕРБ): Благодаря Ви, господин Председател.
Колега Божанков, не сте слушали внимателно. Аз казах, не беше необходимо да се запише конкретна цифра. Достатъчно беше да запишете „значителни“ или „съществени“ финансови разходи, които допълнително ще бъдат преценявани, или „незначителни“. Това го няма. Да, в Изборния кодекс е записано „значителни“ и няма как да бъде сметнато. Вие създавате един нов орган по разследването, поне да бяхте записали, че ще има значителни, незначителни, някакви финансови разходи. Това не сте записали. Дори тази думичка.
Що се касае до репликата Ви по отношение на Закона за съдебната власт …
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Времето Ви, изтече.
ДИМИТЪР ЛАЗАРОВ: Ама там е друг орган. Там си има бюджет. Не се създават други органи с тези закони. Разберете го! Вие създавате изцяло един нов орган, който орган, между другото, като ще говорим за качеството на Законопроекта, не исках дълго да говоря, ами Вие дори не сте предвидили какво става сега като минат тези разследвания към Вашия орган със забавените случаи? По кой ред ще се довършват? Как ще се довършат? Няма ли да се довършват?
Затова казах: да, това е една идея, тя е Ваша идея. Вие трябва да я отстоявате. Отстоявате я, имате си Вашите доводи, но като Законопроект, това не е Законопроект, колеги, който утре да започне да работи.
Що се касае за репликата на господин Зарков. Ама тук, в този Законопроект за създаването на новия орган, няма предвиден срок, в който да бъдат избирани. Записано е: „Народното събрание разглежда кандидатурите“! „Разглежда“, ама не ги изслушва! Не им задава въпроси. Разглежда ги. Прет а порте ли ще правим? Ще ги разглеждаме? Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Господин Лазаров, защо сте допуснали за разглеждане Законопроекта, имаше реплика от господин Кирилов, при положение че няма оценка за въздействие? Това се прави във водещата Комисия.
ДИМИТЪР ЛАЗАРОВ: Уважаеми господин Председател, на тази реплика аз в Правна комисия не направих предложение да не се разглежда Законопроектът. Изложих доводи защо няма да гласувам въз основа на тези противоречия.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Други изказвания?
Заповядайте.
ПЕНЧО МИЛКОВ (БСП за България): Уважаеми господин Председател, колеги, уважаема госпожо Министър!
Аз ще се опитам да върна дебата на първо четене по философията на двата законопроекта, тъй като Вие присъствахте на заседанието на Правната комисия. Споровете с господин Лазаров ние ги водихме и там.
Днес обаче ние сме изправени на един кръстопът и можем да поемем по два пътя. Не си правя илюзии, че този път и двата законопроекта ще бъдат приети на първо четене, защото това беше ясно и от говоренето предните три месеца, и от резултата на Консултативния съвет за национална сигурност, и от обсъжданията в Правната комисия, които проведохме.
Предлагат Ви се две различни философии на антикорупционни закони. Две различни отношения към един и същи обществен феномен, вреден за българското общество, а именно политическата корупция. Тя е един резултат от натрупването на властови ресурс в партийно-политическите елити, които използват този ресурс не съобразно целите за растеж и добро управление на обществото, а за трупане на лични изгоди, които не във всеки случай имат паричен еквивалент. Предпоставките за политическата корупция са много, но важно, е че тя в последно време започва да възпроизвежда политически елити. Започва да произвежда себе си чрез нови и нови длъжностни лица, които я провеждат във времето.
И днес ние сме изправени пред важна задача – не само да приемем един добър нормативен текст и да си дадем оценките, не да дадем едно добро начало на действия на бъдещия орган, не само. Днес ние трябва да дадем един сигнал и увереност на гражданите, които, повярвайте ми, проявяват интерес към дебата за Антикорупционния закон.
Увереност, че политическият елит днес действително желае да адресира към себе си един реално работещ механизъм, който да спомогне за намаляване на политическата корупция. Защото хората в България доста добре вече по една или друга причина, десет години се запознаха с механизма за оценка на Европейския съюз, и много чувствителни биха били, ако ние се отнесем формално, ако приемем по пътя на най-малкото съпротивление и с най-малко промени един механизъм, който няма да е ефективен. Според мен, разочарованието от гражданите ще е голямо и обезверяването силно.
Въпросите в момента са в два законопроекта. По отношение Законопроекта на Министерския съвет, отговорът е ясен – почти нищо ново! Няколко вече съществуващи органи се обединяват. Неслучайно в обществото съществува въпросът: какво могат да направят тези органи, което прокуратурата и разследващите органи до момента не направиха?
В нашия Законопроект – говорим за философията на Законопроекта, ние се опитваме центростремително да работи новият антикорупционен орган по два критерия. Единият е по субект, точно изредени длъжностни лица. Втори – по конкретен вид престъпления. Сега няма да черпя своите доводи защо ще подкрепя нашия Законопроект от това какво ми се иска или какво ми се струва, а ще Ви цитирам три международни конвенции, които по силата на чл. 5, ал. 4 имат действие в нашата страна и ние трябва да ги съобразим.
Наказателната Конвенция относно корупцията на Съвета на Европа. Там няма дефиниция, но посочва състави на престъпления. Също така се посочват различни категории лица, които Конвенцията визира за субекти на потенциалните корупционни действия.
Конвенцията на ООН за транснационалната организирана престъпност. В чл. 8 се говори за криминализиране на корупцията, тоест за състави на престъпления. Говори се, че всяка държава – страна по Конвенцията, следва да предприеме мерки за гарантиране на ефективното функциониране на органите си за разкриване и наказване на корупцията. Отново се говори за наказателна принуда. Органът трябва да бъде самостоятелен.
И стигаме до Конвенцията на ООН срещу корупцията, която е в сила за нашата страна от 2006 г. В този международен документ, още в чл. 3 – който иска, да го погледне, става дума за това, че корупцията е извършване на определен вид престъпления, които са хронологично посочени в документа. Предвижда се създаване на специализирани органи. Специализирани органи! Те ще разследват и правоприлагат за тези конкретни състави на престъпления. Мога да продължавам още и още.
От изложеното се основава по най-добър начин философията на нашия Законопроект, а именно, че корупцията е необходимо да бъде разпозната като престъпление, като група престъпления, необходимо е да бъде разследвана. Но и не само това. Необходимо е органът, който ще извършва тази дейност, който гражданите очакват да наложи някаква промяна, да бъде равно отдалечен от всички власти, съгласно чл. 8 от Конституцията. Такъв равно отдалечен орган, харесва ли ни или не ни харесва – равноотдалечен от трите власти, е президентът.
Освен всичко друго ще завърша с това, че всяка борба, която ние водим – лична или групова, винаги трябва да бъде персонализирана. Новият орган трябва да има своите водачи. Да има, които и да носят отговорността и да се увенчаят с успеха евентуално в борбата с това вредно за нас явление – политическата корупция. Благодаря Ви и Ви приканвам да подкрепите нашия Законопроект.
А процедурно, Ви моля да удължим времето на парламентарната група пропорционално. (Ръкопляскания от „БСП за България“.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Моля, удължете времето.
Благодаря Ви, уважаеми господин Милков.
Реплики? Няма.
Изказвания?
Заповядайте, господин Нотев.
ЯВОР НОТЕВ (ОП): Благодаря, господин Председател.
Уважаеми господин Председател, уважаеми народни представители! Излизам пред Вас, за да изразя становището на парламентарната група на „Обединени патриоти“ по повод разглежданите два законопроекта.
Безспорно е, че и двата имат за предмет важен от обществено-политическа гледна точка въпрос – отношението към корупцията като явление, което дълго и многократно осъждаме и към което като че ли не е намерен все още рационален подход, а и не е определено ясно отношението на лицата, които и в двата законопроекта се визират като рисков контингент, като фактори, които участват, пораждат или дори които упражняват по дефиниция корупционни действия.
Всъщност при обсъждането на законопроектите отново влязоха в употреба познати вече постановки и клишета.
Искам да подчертая, че от думите на представителите на „Обединени патриоти“ няма да чуете ругателство по отношение това, което се случва в България, както оценявам класираните класации за това, че България е една от водещите страни по показател „корупция“ в обществено-икономическия живот.
Аз не намирам, че това е така и цитираните току-що международни актове говорят, че корупцията е проблем от световно значение и е от световен мащаб. Едва ли бихме се наредили на предните места по количествените измерения на това явление. Но в същото време работи и шаблонът, клишето и рефлексът, че който не подкрепи двата законопроекта или поне единия от тях, той е „за“ корупцията, той е срещу борбата с корупцията, поради което ми се струва наложително аналитичното разглеждане на тези проекти, което вероятно ще стане по-подробно, по-ясно и по-обосновано на второ четене на законопроектите и подкрепата на текстовете, които биха могли да формират орган, институция, която да даде вече реални резултати в борбата с корупцията.
Съзирам и второ риск, освен от всеругателството, за което вече споменах, и което няма да чуете от оратори от „Обединени патриоти“, то е говорене, което би демотивирало служителите на органите, които досега бяха призвани и натоварени в борбата с корупцията. Аз мисля, че не дължим такова отношение, напротив трябва да се отчете достигнатото от тях към настоящия момент и да се използва опитът им, доколкото в законопроектите се съдържа предложение за тяхното обединяване в един общ орган. Същите тези хора със същия този опит ще бъдат водещи в борбата с явлението „корупция“.
Но конкретно по двата законопроекта.
Уважаеми колеги от БСП, във Вашия Законопроект се заявяват амбициозни задачи с формули, които смущават и които аз бих определил като формули, противоречащи на принципи, заложени в Конституцията на Република България – принципи на наказателния процес, така както са отразени в Наказателно-процесуалния кодекс. За някои смущаващи моменти в Законопроекта вече стана дума, но аз бих илюстрирал мисълта си с цитат на чл. 48 от Вашия Законопроект, който дава конкретни права при упражняване на оперативно-издирвателна дейност на новия орган, които се свеждат до следното: извършване на справки по информационни фондове за лица, заемащи висша длъжност, вземане на образци за сравнително изследване. Забележете, т. 3 – белязане на обекти и предмети, изследване на предмети и документи, извършване на наблюдение. Наблюдение! Идентифициране на лица и обекти. Вижте т. 7 от чл. 48 – събиране на информация от технически канали за комуникация! Оперативно внедряване, колеги! Оперативно внедряване! Вземане на обяснение от граждани. Като оперативно-издирвателната дейност се осъществява от специфични способи и средства чрез специални разузнавателни средства, както и посредством граждани, приели доброволното сътрудничество с органите на службата при изпълнението на функциите. Извинете, като достойнство на Вашия Законопроект съобщавате това, че сте се отказали от анонимния сигнал. Само че без анонимен сигнал, а с внедрени лица, със събиране на информация по технически канали се готвите да разследвате дейност, за която има само данни и евентуално подозрение, че съществува. Изпреварвайки и погазвайки разбирането, че с разследване на престъпления в България се занимават органите на прокуратурата, че всеки български гражданин – чл. 31, ал. 1 от Конституцията, има правото да бъде изправен пред съдебната власт в предвидените за това срокове.
Къде отиват сроковете? Къде отиват гаранциите? Къде отиват процесуалните гаранции за регистрация на тези процесуални действия, за които Вие говорите във Вашия Законопроект?
В крайна сметка Конституцията забранява създаването на извънредни съдилища. От тук нататък това важи и за другите органи и институции, включени в системата на съдебната власт. Прокуратурата не може да бъде лишена от отговорността и задължението да разследва престъпленията. А че става дума за разследване на престъпления се става съвсем видно, когато двата законопроекта прибягват към определяне предмета на корупция, на предмета на Закона за борба с корупцията чрез изброяване на състави от Наказателния кодекс. Говорим за престъпления, чиста проба престъпления! Не за друго!
От тук нататък моите притеснения, разбира се, са свързани с начина на прилагане на този закон от тези специални агенти или разследващи агенти. Както и да ги наречем, това ще бъдат хора, снабдени с правомощия, които са непознати в момента на разследващите органи от съдебната система, които са с мандат да разследват престъпленията.
Наред с тези бележки, имаме и бележки, отнасящи се и до двата законопроекта. Основна грижа и основен ангажимент на народните представители от парламентарната група на „Обединени патриоти“ ще бъде внимателният прочит и участие при разглеждането на текстовете за второ четене. Струва ни се, че рискът от засягане на права на български граждани по неправомерен, незаконен и противоконституционен начин е налице и следва да бъде избегнат именно в процедурата между първо и второ четене, за която ще следим и ще положим своите усилия със съответните предложения за промени и изменения.
Ще подкрепим Законопроекта, внесен от Министерския съвет, по силата на убеждението ни, че така или иначе моментът да се заяви воля за борба с корупцията е настъпил. Само че едното зло не може да бъде преодоляно с въвеждане на рискове за сигурността, за правата на българските граждани, което само по себе си може би дори е по-голямо зло.
Всичко трябва да бъде решено между първо и второ четене и трябва, за което ще се постараем да направим своите предложения, да бъде направено така, че да създаде чувство за гаранции, чувство за сигурност, чувство за равнопоставеност на гражданите пред закона и пред съдебната система.
Ще гласуваме „за“ приемането на Законопроекта, предложен от Министерския съвет, с бележките, които направих. Благодаря Ви. (Единични ръкопляскания от ГЕРБ и ОП.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Нотев.
Реплики?
Заповядайте за реплика, господин Зарков.
КРУМ ЗАРКОВ (БСП за България): Формата на реплика използвам по-скоро за отговор на въпросите, които поставихте, които са съществени.
Действително чл. 48 предвижда важни оперативно-издирвателни функции на предвидения от нас орган. Тези функции са необходими. За съжаление, корупцията, както Вие знаете, е едно от престъпленията, които се доказва най-трудно. Елементарна причина за това е, че замесените в нея – и даващият, и взимащият, имат целия интерес на света, за да запазят това тяхно взаимоотношение тайна. Жертвата на корупцията – обществото, бизнесът, страната като цяло, е трета страна. Тя остава невидима в един процес. Затова трябват определени способи на инфилтрацията. Това, което сме предложили тук, е това, което се използва и към момента от службите, които извършват разследващи и оперативно-издирвателни дейности. Тоест, това не е нещо ново.
По отношение на специалните разузнавателни средства, защото обърнахте внимание, изрично подчертавам, че в ал. 3 на същия чл. 48 от Закона, сме заявили, че службата ще използва тези специални разузнавателни средства при условия и по ред, определени със Закона за специалните разузнавателни средства.
И накрая, когато казвате – къде отиват сроковете, къде отиват гаранциите? В Наказателно-процесуалния кодекс! Цялото разследване не извършва по сроковете, гаранциите, процедурите, методическото ръководство и определените защити на обвиняемите и разследвани лица, предвидени в нашия български Наказателно-процесуален кодекс. За разлика от другия Законопроект, който Вие заявявате, че ще подкрепите, където гаранция фактически няма, където всички процесуални кодекси се прилагат един след друг, а може и едновременно и където се скача от една процедура в друга, без Вие – обследвано лице, някога да разберете за това.
РЕПЛИКИ ОТ ГЕРБ: Напротив, напротив!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Зарков.
Има ли други реплики? Няма.
Заповядайте за дуплика, господин Нотев.
ЯВОР НОТЕВ (ОП): Уважаеми господин Председател! Уважаеми господин Зарков, прав сте, че извършителят на корупционно престъпление ще положи усилие да остане скрит за обществото и за органите на правосъдието. Само че аз не се сещам за престъпление, при което извършителят да не се води също така от такива съображения. Това е част от играта. Не е необходимо тогава да извеждаме по вид престъпление отделни лица, които извършват съставомерно деяние и да ги подлагаме на отделна процедура и специално разследване по отношение на тяхната дейност по този признак, по който Вие се приели във Вашия Законопроект.
Вижте, когато изразявам притеснение за спазване на правилата на Наказателно-процесуалния кодекс, какво имам предвид и каква илюстрация виждам във Вашия Законопроект – чл. 59 казва така: „За всяко действие по този Закон органите на службата съставят протокол, освен когато извършеното действие е удостоверено с друг документ.“
Как като на юрист Ви звучи този текст? Ако са приложими правилата на Наказателно-процесуалния кодекс, то документирането на всяко едно действие и съставянето на протокол е безусловно необходимо. Какво е мястото и ролята? Как да разбирам, че в този Ваш Закон се казва, че се съставя протокол, освен когато това е удостоверено по друг ред?
Очевидно вносителите, авторите на този текст нямат съзнанието, че действията ще се извършват по реда на НПК. Ако това е така, този текст се явява напълно излишен и несъстоятелен. Ето това са моите притеснения, които мисля, че ще намерят основание в практическата дейност на органите. Те също ще четат така Закона, щом самите вносители не са наясно или не са с пълното съзнание, че НПК е приложимият текст.
И още нещо. Ако това е така, както Вие заявявате и това са намеренията, то нека да оставим органите на прокуратурата, които да бъдат сезирани по реда, предвиден в другия Законопроект, да свършат цялата работа по разследване. Това е тяхната функция. Това е възложената от Конституцията тяхна мисия в борбата с престъпленията. Нямаме основание да не се доверим на прокуратурата и на реда, създаден в Конституцията и Наказателно-процесуалния кодекс. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Нотев.
Други изказвания?
Заповядайте – народният представител Явор Божанков.
ЯВОР БОЖАНКОВ (БСП за България): Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Беше засегната темата за отговорността за подалия сигнала, но най-важното е за отговорността на членовете и органите на Комисията, която предлагате, защото Вие им давате и специален имунитет.
Важно е да си представим в каква среда ще работят тези хора с оглед на отговорността им, защото това заплашва с непоправимо увреждане личните и имуществените интереси на много широк кръг граждани. Тъй като в Законопроекта Ви са залегнали понятия като „корупционна проява“, „основателно предположение за корупция“, „информация за корупция“, без да са им дадени ясни понятия, това изясняване ще настъпи в практиката и тълкувателният процес ще бъде за сметка на гражданите, които ще платят много висока цена за това. Това го дискутирахме още на първо четене в Комисията и до момента не е изяснено и няма отговор на този въпрос. По тази причина разбирам, че го неглижирате.
Също така няма дефиниция кои средства за придобиване на имущество са законни и кои не. Тук има правен вакуум. В такава среда ще работят неотговорните служители със специалния имунитет.
По чл. 108 се предвижда, че проверката започва с акт на директора на съответната териториална дирекция, но няма дефиниция, няма изясняване на правното естество от този акт, от което следва, че не е ясен и редът за защита от страна на гражданите. Тоест тук се дава почти служебна победа на държавата и този орган за сметка на правата и интересите на гражданите. И в контекста на последните промени и в ЗСВ, и по отношение на специализирания съд, мисля, че гражданите ще попаднат на една бърза и доста опасна писта, в която средствата им за защита на правата и интересите ще бъдат значително слаби. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Божанков.
Реплики? Няма.
Други изказвания?
Заповядайте, господин Марешки.
ВЕСЕЛИН МАРЕШКИ (Воля): Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Картели, корупция, контрабанда – борбата срещу тези явления, създадени през годините от всички тези, които са управлявали през прехода, беше нашата теза и нашата борба, заради която ние в момента сме представени в българския парламент.
Но как си представяте борбата с корупцията, картелите и контрабандата, когато искаме да създадем поредния орган, в който тези, които са управлявали, докато е създавана корупцията, ще назначат поредните си братовчеди, шуралейки, стринки или всякакви други? Как ще борим контрабандата, когато за шефове на борбата с контрабандата сме назначили хора, които са уволнени за лоши резултати за борбата с контрабандата? Как ще се борим с картелите, когато се оказва, че някои са на заплати при същите тези картели?
Говоренето – така усиленото и с апломб говорене от всички Вас по тези теми за корупция по високите етажи на властта, означава, че всички сме убедени, че по най-високите етажи на властта има корупция. Сега остана, след като сме убедени, някой да излезе и да каже кои са тези, срещу които сега ще дадем сигналите и те са корумпираните, за да може после евентуално безплодният, яловият орган, който отново се опитваме да създадем, да не ги разкрие? Просто да ги прикрие с поредните тефтерчета, които трябва да покажат кой да бъде наказан, а кой да бъде покрит. Това, от една страна.
Значи, твърдим в момента, че по най-високите етажи, а кои са най-високите етажи? Естествено министър-председателят, Министерският съвет – това не са високи етажи, те са други етажи. Значи, търсим корупцията някъде на друго място, защото в Министерския съвет корупция няма! Съответно шефът на Министерския съвет – министър-председателят, не е корумпиран. Тогава този орган за какво го създаваме? Дайте да кажем първо и да решим този проблем.
Но ако все пак сме абсолютно твърди в това, че има корупция в най-високите етажи на властта, съответно и в Министерския съвет, като един от най-високите етажи на властта, тогава вече влизаме във втория проблем. Ние всички тук обявяваме, че хората, избрани пак от тези, които са управлявали докато е създавана корупцията, са създали органи и са назначили хора, които са абсолютно некадърни.
В момента Вие обяснявате, че главният прокурор не си върши работата, с което аз абсолютно не мога да се съглася. Обяснявате, че всички други органи, които Вие сте създали – БОРКОР, КОНПИ-„МОМПИ“, ДАНС и така нататък, тези хора, а също и самите органи и хората не си вършат работата. За това аз също не съм съгласен и тези ръководители на тези органи, които присъстваха на Консултативния съвет по национална сигурност, те също не бяха съгласни с това и също направиха на пух и прах така наречените „два законопроекта“, като главният прокурор най-широко обясни, че разследването в България се прави от прокуратурата, а разкриването се прави от останалите правоохранителни органи.
След като ние не искаме да признаем къде е корупцията – дали я има в Министерския съвет, примерно, или я няма, дали я има в парламента, дали я има в агенциите, след като явно не искаме да убедим шефа на ДАНС, главния прокурор и другите, че не са си свършили работата, не виждам защо толкова много настоявате да бъде измислен някакъв нов орган, който, виждате ли, вече ще е със същите звена, които ще вземем от същите органи, които преди това сте създавали, ще вземем кадрите от тези звена? Защо не излезете и кажете кого предлагате за шеф на този орган, който не трябва да си върши следващата работа?
Ние няма да подкрепим създаването на поредния ялов, безплоден орган без значение от кого е назначен шефът му.
Ние ще подкрепим Закон за борба с корупцията, борба с контрабандата и борба с картелите, защото това са основни тези от нашата предизборна програма, която ние следваме плътно.
Няма да разрешим поредните братовчеди и роднини да застанат начело на един орган, само и само да бъде смазан поредният неудобен политически противник.
Тук Ви нося и аз видях, че се размахва, явно е модерно – това е Законопроектът на Министерския съвет (показва ксерокопие в дясната си ръка), а това е Законопроектът, внесен от БСП (в лявата ръка, сочи наляво). Всъщност може би съм се объркал (разменя екземплярите) – това е на БСП, а това е на Министерския съвет, но всъщност нито единият, защото единият е Закон за изменение и допълнение на Закона за отпадъците. Това е едно и също – и двата законопроекта са абсолютно безсмислени, и двата законопроекта няма да донесат, те са едно и също, както е едно и също ГЕРБ и БСП. Един и същи е животът в България, едни и същи са пенсиите на хората, една и съща е корупцията, едни и същи са проблемите в здравеопазването, в образованието, в полицията и в армията. Нищо не се променя, независимо колко пъти още ще се извъртите като управляващи с подкрепа на едни или други политически формации.
Затова ще Ви помоля да се концентрирате, ако наистина искате работа да бъде свършена, това, което мисля, че се стигна до консенсус при президента, нека да създадем правилата, да създадем този Законопроект, да създадем тези норми, които да развържат ръцете, ако някой пречи на прокуратурата, на ДАНС и на МВР и на другите органи да си вършат работата, да им дадем инструментариума, после да им търсим отговорност за резултатите, които ще свършат или не, а не да създаваме поредния безплоден, безрезултатен орган, за който след две-три години всички ще констатираме, че отново не си върши работата, само че на поредния Консултативен съвет при президента ще присъства още един шеф на една служба, която не знам даже как мислите да я наречете. Благодаря Ви за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Марешки.
Има ли реплики? Няма реплики.
ВЕСЕЛИН МАРЕШКИ (извън микрофоните): Няма реплики!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Има реплика.
Заповядайте, госпожо Таскова – не сте съгласна с нещо, което е казал господин Марешки?
КРЪСТИНА ТАСКОВА (Воля): Да.
Благодаря Ви, уважаеми господин Председател.
Господин Марешки, много трудно може да Ви отговорят на всички тези въпроси присъстващите хора в тази зала или поне техните лидери и началници, които определят правилата, защото когато си създал една система, вярваш, че тя работи добре. Дори и да не виждаш, че не работи добре за всички останали, които те избират, тя работи добре за теб и за твоите роднини. Така че, Вие ги призовавате да дадат стимули и да направят така, че институциите в България да работят, но това ако някой въобще го искаше, можеше да се случи и преди двадесет и седем години.
Господин Марешки, Вие сте първият, който заговори за корупция, картели и монополи (силен шум, смях, ръкопляскания от ГЕРБ и ОП) и хората, които двадесет и седем години са ни управлявали, независимо отляво или отдясно, не са използвали тези думи преди Европа да ги накара да направят закон. Така че, няма как да очакваме той да е ефективен, независимо кой от двата закона ще приемем. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, госпожо Таскова.
Господин Данаил Кирилов – втора реплика.
ДАНАИЛ КИРИЛОВ (ГЕРБ): Уважаеми господин Председател, уважаеми народни представители, уважаеми господин Марешки! Първо, искам да Ви поздравя с разцеплението – вижда се, че при Вас има плурализъм, има двубой на мнения. Да пристъпя към репликата.
Категорично не съм съгласен, господин Марешки, с Вашата интерпретация по отношение на органите и по Вашата склонност да повторите посочването, което БСП прави. БСП ни развяваше тук как корупцията е само в Министерския съвет и Вие подхващате тази теза. Корупцията е навсякъде. Вие сам казвате – тя или я няма, или е навсякъде.
Моля Ви да съобразите и следното при Вашия анализ, а то е, че ние не правим, нашият стремеж не е да кумулираме администрации, не е да правим изкуствени органи. Ние опитваме да стъпим на нещо, което съществува и което има опит, което е доказало, че работи. Затова залагаме като основа да бъде Комисията за отнемане на незаконно придобитото имущество. Сигурен съм, че Вие, за разлика от колегите от БСП, разграничавате всички производства, които касаят корупционното поведение и техните последици. Моля да отчетете тези обстоятелства във Вашата позиция. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, господин Кирилов.
Има ли трета реплика? Няма.
Заповядайте, господин Марешки, за дуплика.
ВЕСЕЛИН МАРЕШКИ (Воля): Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги, уважаеми господин Кирилов, уважаема госпожо Таскова!
Ще започна с господин Кирилов. Абсолютно възразявам! По-скоро, ако сте останали с грешното впечатление, че съм се фокусирал в Министерския съвет, това абсолютно не е така. Ако БСП – аз отсъствах от залата – са говорили по тази тема, ние в никакъв случай не повтаряме тезите на БСП. Ние само казваме, че ако говорим за корупция по най-високите етажи на властта, най-високите етажи на властта са парламентът, агенциите, министерствата, областни управи може би. Трябва да ги кажем къде са, но не да ги търсим примерно в някоя общинска болница. Там може да има корупция.
Ясно е, че корупция има навсякъде. Въпросът е, че в момента искаме да създадем орган, който е за най-високите етажи на властта, затова се фокусирах. В момента сме премиерска република. Имах предвид Министерския съвет, но не е само Министерският съвет. Ако не сте ме разбрали правилно, говоря абсолютно за всички, включително и за парламента дори дадох примери за борбата с контрабандата.
Уважаема госпожо Таскова, виждам, относно плурализма ние сме демократи родолюбци. Това е Политическа партия „Воля“ – събирателен образ на демократите в България, на свободата на словото, на свободата на волеизявление и на родолюбието, на истинското родолюбие, а не на псевдо патриотизма. Това сте забелязали правилно.
Никога не може да достигнем нивото и искам като реплика към госпожа Таскова: ако искате да достигнете нивото на най-големите в тази област, на хората в ГЕРБ към лидера, трябва да казвате: „Вие, господин Марешки, сте най-великият! Вие сте единственият, който се преборвате с контрабандата! (Оживление, смях, реплики.) Вие сте единственият, който се борите с картелите! Единствено Вие, ако народът Ви гласува доверие, може да се преборите и с корупцията“. Така би звучало, ако не аз бях тук, а тук беше Бойко Борисов и някой от ГЕРБ трябваше да го възхвалява.
Ще Ви помоля да си вземете пример и следващия път – с по-голям апломб: Аз съм най-великият! Вие сте около мен. Аз никога няма да Ви нарека бек вокали.
Вие много добре знаете, че в нашата парламентарна група сме абсолютно равнопоставени. В нашата партия всеки, до най-ниското ниво, може да се изкаже, стига това да има стойност и да е полезно за България, за българския народ и за българския бизнес. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, господин Марешки.
Много неща смесихте, формата на управление на държавата сменихте. Бек вокалите беше реплика на друг.
Има ли други изказвания?
Господин Байчев, след почивката от 30 минути.

(След почивката.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Уважаеми колеги, продължаваме с разискванията по антикорупционното законодателство.
Преди почивката думата поиска народният представител Байчев.
Заповядайте, имате думата, уважаеми господин Байчев.
ТОДОР БАЙЧЕВ (БСП за България): Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги народни представители! В момента разглеждаме два законопроекта – на Българската социалистическа партия и на ГЕРБ – по отношение на антикорупцията.
Смея да твърдя, че корупцията като явление съществува откакто е налице първата държавност и първите държави, откакто са се появили. Още римските летописци са описали такива явления.
За съжаление, българите не сме оставили това явление в древността. Напротив, пренесли сме го в наше време и сме станали своеобразен рекордьор, като ние сме на първо място в Европейския съюз по корупция и на 75 място в света, което лично на мен не ми говори добре за нас като нация.
Защо се получава така, защо това явление е налице? Корупционна среда е налице, когато в държавата няма ясни норми, определящи работата на длъжностните лица и техните отношения с гражданите. При нас е налице спазването на закона и неговото върховенство, неефективна наказателна политика – за това говорят множеството промени в НК и НПК, и липса на санкциониране на корупцията по високите етажи на властта. Тук бих искал да Ви дам още малко статистическа информация, а именно в наказателната практика не съществува все още осъден за корупционна практика. Напротив, има само оправдателна присъда, което говори, че или няма корупция в България, или законодателството ни е лошо, или разследващите органи не работят добре. Лично аз, като слушам всички преждеговоривши, се убеждавам, че явно корупцията е налице. Смятам, че разследващите органи си вършат работата и остава третото – че имаме лошо законодателство.
Искам да обърна внимание и на още нещо – борбата с корупцията трябва да се води с прозрачно управление, подобряване управлението в публичния сектор, строги и ясни закони. Считам, че предложеният Законопроект от Българската социалистическа партия е именно такъв – строг и ясен, с ясно дефинирани и кодифицирани правни норми. Предвижда се този Законопроект да бъде лесно приложим и синхронизиран със сега действащото законодателство, да бъде ефективен и именно тази ефективност да постигне резултати – осъдителни присъди по отношение на виновните лица.
Считам, че борбата с корупцията може да бъде проведена със способите и мерките, които предлагаме в нашия Законопроект и той да действа превантивно, възпитателно и възпиращо по отношение на всички членове на обществото. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Байчев.
Има ли реплики, уважаеми колеги? Няма.
Други изказвания?
Заповядайте, госпожо Нинова.
Думата има народният представител Корнелия Нинова.
КОРНЕЛИЯ НИНОВА (БСП за България): Уважаеми господин Председател, уважаеми дами и господа народни представители! Изслушах целия дебат по тема: „Корупция и борба с това явление“ и този дебат изглежда странно.
Очевидно, колеги управляващи, не сте узрели за мисълта, че корупцията е до такава степен разпространена в българското общество, че вече е заплаха за националната сигурност и че трябва малко да свалим партийните противоборства, и да намерим начин общо да се преборим с този проблем. Уви! Отново сведохте дебата до: нашият закон е единственият възможен и най-добър и този на БСП – не става. Стигнахте до равнище да ги мерите и по страници, и по грамаж. Не е това истинският дебат за корупцията.
Ще Ви кажа и защо е много странен. През месец март на 2015 г. правителството на Борисов 2 прие „Национална стратегия за превенции и противодействие на корупцията в Република България 2015 – 2020 г.“ Много добър документ! Много смислен и много съдържателен. Тогава той получи нашата подкрепа.
Този документ тогава отразяваше препоръките в докладите на Европейската комисия, оценка за въздействие на интегрираната система за превенция, планът за действие за изпълнение на препоръките по докладите на Европейската комисия и така нататък. Отново казвам: много смислен и съдържателен документ. Тогава всички постигнахме съгласие, че трябва да го изпълняваме.
Какво пише в този документ по двата въпроса, по които ние спорим с Вас? Над подписа на господин Борисов стои следното: „Противодействието на корупцията сред лицата, заемащи висши държавни длъжности, страда от липса на обособена структура с ясен фокус на работата върху разследването на корупционни престъпления на лица, заемащи висши длъжности“. Тук се казва, че „ни липсва обособена структура, която да разследва“. Подпис: Бойко Борисов.
И БСП в своя Законопроект предлага обособена структура, която да разследва. Вие казвате – не, и го отхвърляте. Не ставало и било противоконституционно.
На второ място, в Стратегията над подписа на господин Борисов пише: „Необходимо е да се създаде такава антикорупционна система, която да гарантира, че усилията на органите за противодействие на корупцията няма да зависят от проверяваните и разследваните лица.
И БСП предлага в своя Законопроект система, която да гарантира, че хората, които ще работят в този орган, няма да зависят от нас. Вие – обратно – предлагате ние, народните представители, да излъчим хората, които ще ни проверяват, тоест да зависят от нас.
Не Ви ли изглежда много странно, колеги, че Българската социалистическа партия в изпълнение на Стратегия на ГЕРБ и премиер Борисов внася Законопроект, който я следва дума по дума. И ГЕРБ, които тогава са подкрепили Стратегията на премиера си, днес пламенно разбиват този Законопроект на пух и прах. Що за поведение е това?! Най-малкото не е последователно.
Според мен има и нещо по-голямо. Когато се пишат ето такива документи за пред Брюксел и преди доклад, те са много красиви, напудрени и показват политическа воля за борба с корупцията. Когато обаче нещата опрат до истинската борба с корупцията, тези документи се загърбват от собствените им автори, отричат се от собствените автори. Още по-интересното тук е, че опозицията предлага техният документ да бъде изпълнен, а авторите го отхвърлят.
За нас изводът е един: искате борба с корупцията само на книга. Когато стане въпрос за реална такава – бягате от тази борба. Вашият Законопроект не е борба с корупцията, а прикриване на корупцията. (Ръкопляскания от „БСП за България“.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря, госпожо Нинова.
Реплики?
Заповядайте, господин Кирилов.
ДАНАИЛ КИРИЛОВ (ГЕРБ): Уважаеми господин Председател! Уважаеми народни представители, уважаема госпожо Нинова, със съжаление ще дам допълнително три минути на Вашата парламентарна група. Категорично не съм съгласен с Вашето изказване и с Вашия прочит, който направихте! С колеги дебатирахме, докато Ви слушахме, коментирахме – неправилно и закъсняло четете Стратегията. Припомням Ви, че такива органи и структури, като разследващи, бяха създадени точно в изпълнение на Стратегията. Това са: Специализираният наказателен съд и Специализираната прокуратура.
Не искам да се връщам в анализ на Вашето поведение при обсъждането на тези законопроекти, включително, спомняте си, че само преди няколко месеца променихме Наказателно-процесуалния кодекс. Вие тогава не подкрепихте изрично включването на корупционните престъпления в обхвата и подсъдността на Специализирания наказателен съд.
По отношение на „мерките и теглилките“. Аз направих резервата, че не обичам този вид сравнение. Контекстът беше такъв, госпожо Нинова, защото колеги тръгнаха в изследване и в ретроспекция на анализ на оценки на въздействията. Забележете, че правителственият Законопроект е подкрепен с повече от петдесет страници анализ на основанията на този Закон и на данните, които са по отношение на корупцията. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Кирилов.
Има ли други реплики? Няма.
Госпожо Нинова, заповядайте за дуплика.
КОРНЕЛИЯ НИНОВА (БСП за България): Колега Кирилов, според Вас Специализираният съд представлява ли самостоятелно обособена структура, или е част от цялата система на съда?
ДАНАИЛ КИРИЛОВ (ГЕРБ, от място): Част от конституционен орган.
КОРНЕЛИЯ НИНОВА: В Стратегия, приета от правителството на Борисов 2, пише: самостоятелно обособена структура с фокус върху разследването. Специализираният съд, който цитирате, такава структура ли е, или не е?
Не коментирате втората част – решението Ви, хората, които участват в този орган, да не зависят от проверяваните и разследваните лица, а ние ще бъдем проверявани и разследвани по Вашия Закон. Как така, след като решавате, че този орган не трябва да зависи от проверяваните лица, предлагате проверяваните лица да го излъчват и да го избират? За такова противоречие говоря.
Ако искате, извън юридическите аргументи, един политически. Този разговор го водихме на Консултативния съвет по национална сигурност. Когато го поставихме в контекста на Стратегията: „Защо, колеги, предлагате нещо, което се бие със Стратегията приета от самите Вас“, знаете ли какъв беше отговорът от премиера? „Ми грешка е, ще я отменим тази Стратегия, ако трябва. Ще внесем промяна и това ще го махнем“. Това е политически аргумент, който изтъквам – една напред, две назад стъпки. Приемате един документ, после ще си го отречете, после ще си приемете друг закон. Какво е това?! Имитация, а не последователност в борбата с корупцията. (Ръкопляскания от „БСП за България“.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаема госпожо Нинова!
Заповядайте, министър Цачева.
МИНИСТЪР ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Уважаеми господин Председател, уважаеми дами и господа народни представители! Няма противоречие между Националната стратегия за противодействие на корупцията и внесения Законопроект от името на Министерския съвет.
Подбрани цитати от Стратегията няма как да вкарат съмнение, че това, което правителството в момента предлага като Законопроект, противоречи на самата Стратегия. Това беше достатъчно дълго и продължително обект на дебат в Консултативния съвет за национална сигурност.
Да, безспорно, след като са събрани данни, когато има информация, когато е разкрито наличието на схема, която води до корупционно престъпление, фокусът безспорно е срещу и върху разследването. Точно заради това предлагаме, това разследване да се осъществява от магистрати, каквито са следователите и които са част от независимата съдебна власт. Искате да кажете, че следователите могат да се влияят от политиците – било то от парламента, от Министерския съвет, или по другите висши етажи на властта? Категорично липсва такова противоречие. В нашия Законопроект фокусът е върху разследването, но докато се стигне до разследването, трябва да бъде извървян немалък път – да се събере информация, да се проверят декларациите, да се установят факти и обстоятелства, взаимовръзки, да се разкрият наличието на факти и данни за потенциални такива престъпни дейности. Бих казала корупционни не, а точно специфични корупционни и едва тогава частта от съдебната власт, която се занимава с независимо разследване, да осъществят без влияние на политически лица едно действително обективно, вярно разследване, което да даде годни доказателства на обвинението, за да може това обвинение да издържи в съдебен процес и да се стигне до осъдителна присъда.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаема госпожо Цачева!
Други изказвания?
Заповядайте, госпожо Таскова.
КРЪСТИНА ТАСКОВА (Воля): Благодаря Ви, уважаеми господин Председател.
Уважаема госпожо Министър, уважаеми колеги, за да не оставате с впечатление, че във „Воля“ просто има усещане, че липсва желание за реална борба с корупцията, искам да Ви кажа нашите аргументи защо няма да подкрепим законопроектите и на двете партии.
За нас политиката и законопроектите не са просто точки от дневния ред в програмата на Народното събрание, не са просто теми в телевизионните студиа. Ние гледаме на законопроектите като една цялостна, последователна дейност, която определя и очертава общата рамка на държавната политика.
В тази връзка тези дни беше публикуван Бюджетът на държавата от Министерския съвет. Беше ни представен също така и алтернативен бюджет на БСП.
До какво води корупцията? Корупцията увеличава неоснователно и неефективно разходите на държавата, също така намалява възможността за събиране на приходите. Корупцията поражда сивата икономика и намалява приходите в Държавния бюджет. Колеги, и в двата бюджета напълно обосновано и аргументирано никой от Вас не показва желание за борба с тази корупция и за намаляване на сивата икономика. Приходите, които залагате, са само на база ръст на икономиката спрямо миналата година. (Реплики.) Не е въпрос на усещания – въпрос на доказани факти от Вас самите, от Вашите бюджети.
„Воля“ не счита, че тези законопроекти ще бъдат работещи, затова „Воля“ не счита, че и двата законопроекта присъединявайки, обединявайки структури от различни съществуващи органи, могат да допринесат за борбата с корупцията, защото Вие го признавате в бюджетите си. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаема госпожо Таскова.
Има ли реплики? Няма.
Други изказвания?
Заповядайте, господин Цветанов.
ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ (ГЕРБ): Господин Председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаема госпожо Министър! Искам да благодаря на всички колеги за днешния дебат! Може би в днешния ден всеки очакваше, че тук ще започнем и отново ще се придържаме към противопоставяне, което е абсолютно непродуктивно.
Имаше възможност да бъдат представени двата законопроекта и както имаше позиция на Консултативния съвет при президента Румен Радев – окончателното решение се взема в българския парламент.
Днес всеки един от народните представители ще може да си направи съответното гласуване по начин, по който смята, че трябва да бъде подкрепен един Законопроект или трябва да бъде отхвърлен. Аз съм убеден, че днешният дебат ще даде възможност между първо и второ четене, ако действително се прецени, някои от текстовете да бъдат прецизирани. За мен по-важно е, че държавата се движи в правилната посока. В Четиридесет и първия парламент, когато се дискутираше възможността за създаването на Специализиран съд и Специализирана прокуратура, които да разследват организираната престъпност и корупцията, тогава взехме политическо решение, парламентът се произнесе и се създадоха Специализиран съд и Специализирана прокуратура. Поради притесненията, че капацитетът надали ще може да отговори и за организираната престъпност, и за корупцията, се взе политическото решение само за организираната престъпност.
Докладите, които излизат от Европейската комисия през последните години, дават определен положителен знак, че Специализираният съд и Специализираната прокуратура изградиха необходимия капацитет и имат вече резултати, които се отчитат и от Европейската комисия.
Само преди месец ние взехме решение в българския парламент да може действително да се разшири тази компетентност и вече Специализираният съд и Специализираната прокуратура да могат да разследват и корупцията по висшите етажи на властта.
За мен е изключително важно, че Законопроектът, внесен от Министерския съвет, кореспондира с очакванията на обществото. Всички ние тук искаме да подкрепим госпожа Цачева като министър на правосъдието, защото тя извървя цялата процедура – с работна група, с много обсъждания, разбира се, с вземане на всяко различно мнение предвид, се стигна до внасянето на Законопроекта в българския парламент. Много по-лесно щеше да бъде, ако група народни представители от парламентарното мнозинство бяха внесли този Законопроект, но ние искахме действително да спазим процедура по един изключително важен Законопроект, за да може политическите спекулации и внушения да бъдат оставени на заден ред.
Това, което е изключително важно – тук също така трябва да отчетем заслуженото и на президентската институция за проведения Консултативен съвет. Консултативният съвет беше проведен точно в навечерието преди да гласуваме днешния Закон, който е внесен от Министерския съвет и Законопроекта на БСП.
Да, действително имаше много различни мнения и действително съм солидарен с казаното от министър Цачева, за дебата, който се водеше по Стратегията, на Консултативния съвет. Тогава всеки изваждаше определени абзаци от Стратегията и казваше, че това противоречи на всичко, което говорим или правим като политика. Изцяло заставам зад думите на госпожа Цачева. Дебатът, който се водеше при президента, смятам, че беше много продуктивен, защото ние действително излязохме с единно становище по решенията, по проблемите и по ясната политическа воля, която дадоха всички участници в Консултативния съвет.
От тук нататък смятам, че това, което ще направим днес, е изключително полезно и важно, защото то ще бъде отчетено както от българското общество, така и от Европейската комисия. Убеден съм, че със Законопроекта, който днес ще приемем на първо четене, ще дадем възможност на парламентарното мнозинство, което ще подкрепи текстовете в този Законопроект, до края на годината да имаме антикорупционно законодателство и да можем да сме изпълнили препоръките на Консултативния съвет, които бяха взети само преди една седмица.
Точно препоръките, взети на Консултативния съвет ние днес започваме тяхното изпълнение. Убеден съм, че така ще покажем друг начин на поведение и уважение на институциите, и, разбира се, парламентът да има водещата роля, когато се гледат законопроекти. Разбира се, парламентът е този, който би трябвало да назначава и този орган, а това беше мнението и становището в Четиридесет и третия парламент, когато и БСП също подкрепиха Законопроекта и в тази посока се движехме всички, когато обсъждахме възможните варианти.
Знаете, че първоначалният вариант беше Министерският съвет да назначава председателя. При дебататите, които се водиха в Четиридесет и третия парламент, се направи компромис и стигнахме до политически консенсус от всички, без изключение. Нека да си припомним, че Законопроектът щеше да бъде приет в Четиридесет и третия парламент, ако не бяха препъни камъчетата, свързани с анонимните сигнали, които обаче вече са изчистени и в Законопроекта на БСП, и в Законопроекта на парламентарното мнозинство, респективно на Министерския съвет.
Благодаря на всички колеги, които днес не минаха границата на добрия тон, защото това е начинът, по който трябва да спорим – с аргументи, нека преобладаващи да бъдат юридическите. Убеден съм, че по този начин ще имаме успех и в законодателството, което приемаме тук. Благодаря Ви. (Ръкопляскания от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Цветанов.
Реплика – заповядайте, господин Зарков.
КРУМ ЗАРКОВ (БСП за България): Уважаеми господин Председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаема госпожо Министър! Уважаеми господин Цветанов, Вие благодарихте на опозицията, на всички участници, на Консултативния съвет на парламента, но в крайна сметка няма да приемете нищо от това, което казахме. Взимам реплика по повод Вашето изказване: окончателното решение се взима от българския парламент. Това без съмнение е така, но на практика това значи: окончателното решение се взима от мнозинството. Окончателното решение се взима от нас, от Вас и това е със Законопроекта на правителството, което се случва всъщност. Вие предлагате началникът на структурата да се избира от българския парламент, което значи от Вас самите. Това всъщност е демонстрация на сила, с която заявявате, че силата е във Вас, че Вие контролирате и ще контролирате и новия орган. Тази демонстрация на сила е контрапродуктивна и няма да доведе до нищо добро. (Ръкопляскания от „БСП за България“.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, господин Зарков.
Има ли други реплики? Няма.
Заповядайте, господин Цветанов, за дуплика.
ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ (ГЕРБ): Уважаеми господин Председател, уважаеми колега Зарков! Да, действително парламентарното мнозинство е това, което приема законите в българския парламент и точно затова има провеждане на парламентарни избори, формиране на мнозинства, формиране на парламентарни групи и от тази гледна точка това са демократичните способи. Ние се придържаме към демократичните правила. Ако Вие предлагате нещо друго, с удоволствие бихме чули и Вашето мнение, но не бихме се отклонили от единствения възможен път – това е европейският, демократичният и правовият, и смятам, че българският парламент с мнозинство приема всеки един закон. От тази гледна точка никога досега, поне не съм чул, няма такава практика – да има парламенти по света, където малцинствата да формират законодателство, което да се приема по начина, по който би могъл да не кореспондира с формиращите се мнозинства. Ние сме с протегната ръка да чуем и Вашите допълнителни предложения, които може да направите между първо и второ четене и те ще бъдат взети предвид. Така че Вие сте в правото си, като народен представител имате такава законодателна инициатива, направете го и ние сме с протегната ръка да чуем всичко, което би могло да оптимизира един закон, но в никакъв случай не бих се съгласил с Вас, че трябва да нарушаваме демократичния принцип. Благодаря Ви. (Ръкопляскания от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Цветанов.
Има ли други изказвания? Няма.
Закривам разискванията.
Подлагам на първо гласуване Законопроект за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, № 702-01-26, внесен от Министерския съвет.
Гласували 212 народни представители: за 133, против 70, въздържали се 9.
Законопроектът е приет на първо гласуване.
Подлагам на първо гласуване Законопроект за противодействие на корупцията сред лица, заемащи висши публични длъжности, № 754-01-71, внесен от Корнелия Нинова и група народни представители.
Гласували 210 народни представители: за 69, против 73, въздържали се 68.
Законопроектът не е приет на първо гласуване.

Преминаваме към следващата точка от дневния ред:
ДОКЛАД НА ВРЕМЕННАТА КОМИСИЯ ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА ПОТЕНЦИАЛНО ОПАСНИТЕ И КОНКРЕТНИ СЛУЧАИ НА РАДИОАКТИВНО ЗАМЪРСЯВАНЕ НА ПИТЕЙНИ ВОДИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, ПРИЧИНИТЕ ЗА ТЯХНОТО ВЪЗНИКВАНЕ И ПОСЛЕДИЦИТЕ ЗА ЗДРАВЕТО НА ГРАЖДАНИТЕ И ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ ПО ДОКЛАДА.
С Доклада на Комисията ще Ви запознае председателя й – народният представител Георги Колев.
ДОКЛАДЧИК ГЕОРГИ КОЛЕВ: Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги!

„ОКОНЧАТЕЛЕН ДОКЛАД
за извършената дейност на Временната комисия за установяване на потенциално опасните и конкретни случаи на радиоактивно замърсяване на питейните води на територията на Република България, причините за тяхното възникване и последиците за здравето на гражданите

Във връзка с установените отклонения в качеството на питейните води в някои райони на страната и опасенията от радиоактивното й замърсяване, с решение на Народното събрание на 28 април 2017 г., бе създадена Временната комисия за установяване на потенциално опасните и конкретни случай на радиоакативно замърсяване на питейните води на територията на Република България, причините за тяхното възникване и последиците за здравето на гражданите.
Поради изключителната обществена значимост на въпроса, свързан със здравето на хората и широкия обществен интерес, Комисията започна незабавна работа почти всекидневно, привличайки специалисти в областта на водите, водоснабдяването на населението и анализирането на риска за човешкото здраве.
На 3 май 2017 г. единодушно бяха приети вътрешните правила за работа и дейността на Временната комисия, необходими за законовото основание на последвалите заседания, изслушвания на министри и компетентни представители на различни ведомства и научни среди в тази област, както и за последвалата работна среща в гр. Хасково – един от проблемните райони. Бяха докладвани водоизточници, неотговарящи на нормативната уредба, същите бяха спрени, а някои от тях ограничени за ползване.
На няколко свои заседания Комисията подробно анализира наличните данни, изиска становища от всички ангажирани министерства, ведомства, научни организации и отделни експерти. Преобладаващото мнение на експертите е, че се касае за естествени геоложки процеси, в резултат на които е формиран водоносен хоризонт с повишено съдържание на естествен уран, което от своя страна води до завишени стойности на обща алфа и бета активност във водите на ползваните за питейно-битови нужди.
По отношение на закриването на уранодобива в Република България през 90-те години, е необходим задълбочен анализ, оценка и съответстващи мерки до каква степен ефективно, комплексно и екологосъобразно е изпълнена програмата за рекултивация на уранодобивните находища. Какво влияние е оказал този процес върху статуса на водните тела и водоносни хоризонти, върху цялостната система на питейно-битовото водоснабдяване.
На заседанието на Комисията, проведено на 13 септември 2017 г., се докладва за постъпването на допълнителни данни, анализи, резултати от тях, както и предприети в периода конкретни мерки от различни инстанции. Обсъдено беше съдържанието на окончателния доклад, като в резултат на предложенията, направени от народните представители и от председателя на Временната комисия, народните представители Йордан Апостолов, Атанас Костадинов, Александър Ненков, Андон Дончев и Манол Генов, членовете на Комисията се обединиха около следното становище: Докладът да се оформи в три основни части и приложенията: едната констативна част по отношение на фактическата обстановката; втората – съдържателна част с анализ на това, което се случва, включително предприетите действия; и третата част – предложенията на Временната комисия за оптимизиране на базата на фактическата обстановка, на анализа и съдържанието с конкретни предложения към институциите и приложения – всички поискани и постъпили материали, свързани с дейността на комисията.
Констативна част:
В отделни райони на страната отклоненията в нормите за вода, ползвани за питейни нужди, са чести и периодично се отчитат временни и трайни завишения в някои от показателите. На много места наличните водоизточници черпят вода от един и същ водоносен хоризонт (едно и също подземно водно тяло), която силно намалява възможностите за намиране на водоизточник с подходящи за консумация от човека води, дори при допълнително изграждане на нови водовземни съоръжения. Според експертите, представили становища по въпроса, съществуват различни възможности за разрешаване на проблема, като: пречистване на сега използваните подземни водни тела; търсене на нови такива в близост до населеното място; изграждане, монтиране на различни пречиствателни съоръжения или изграждане на водопроводи, довеждащи вода с отговарящо на изискванията качество, от отдалечени водоизточници. Всички посочени начини изискват сериозни конкретни технически задания, предпроектни проучвания и сериозни инвестиции, които често не са по силите на съответните ВиК дружества и общини.
Предприети действия:
По повод на проблема създадената междуведомствена работна група със заповед на тримата министри – на здравеопазването, на регионалното развитие и благоустройството и на околната среда и водите, по искане на Временната комисия при Народното събрание, представи периодично резултати от извършените пробовземания и анализи, както и информация за незабавно предприетите мерки при установени отклонения от нормативните изисквания за качеството на водата и изключването им от водоснабдителните системи на съответните населени места. Тези водоизточници, които не отговарят по Наредбата за водоползване и са в населени места, където икономически е невъзможно изграждането на нов водоизточник, да бъде „решен“ въпросът с питейната вода, както и за останалите нужди на хората.
Във Временната комисия, по време на заседания и с писмена информация, категорично беше декларирано от здравните органи, управители на ВиК дружества и кметове на съответните населени места, че в резултат на предприетите мерки няма питейна вода, доставяна до крайния консуматор с отклонения в изискванията за качество по здравно значими радиологични показатели и представляваща реална или потенциална опасност за здравето на хората. Разбира се, в отделни населени места с изключени от водопреносната мрежа водоизточници съществуваше опасност от недостиг на вода и налагане на режим на водоползване, ако последващите резултати от анализи от акредитирани лаборатории потвърдят отклонения в качеството на водата в тези водоизточници. При такива обстоятелства ще се наложи спешно търсене на алтернативни водоизточници или възможност за пречистване чрез съоръжения за пречистване на питейните води.
Резултатът от направените препоръки е налице – със заповед на тримата министри – на здравеопазването, на регионалното развитие и благоустройството и на околната среда и водите, № РД-583 от 24 август 2017 г., на основание чл. 45, ал. 1 от Закона за администрацията във връзка с чл. 9, ал. 1, чл. 10а, ал. 4, т. 1 и чл. 189, т. 1 от Закона за водите и чл. 31, ал. 1 и чл. 32, ал. 1 от Закона за здравето, бе създадена работна група в състав:
Съпредседатели:
Малина Крумова – заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството;
Атанаска Николова – заместник-министър на околната среда и водите;
Светлана Йорданова – заместник-министър на здравеопазването.
Членове:
инж. Иванка Виденова – директор на дирекция „Водоснабдяване и канализация“, Министерство на регионалното развитие и благоустройството;
инж. Ивета Маринова – началник на отдел „Стратегическо управление“, дирекция „Водоснабдяване и канализация“, Министерство на регионалното развитие и благоустройството;
инж. Светла Христова – главен експерт в отдел „Стратегическо управление“, дирекция „Водоснабдяване и канализация“, Министерство на регионалното развитие и благоустройството;
Валентин Гетов – държавен експерт в дирекция „Концесии и търговски дружества“, Министерство на регионалното развитие и благоустройството;
Красимира Бръмчева – изпълняващ длъжността „директор“ на дирекция „Управление на водите“, Министерство на околната среда и водите;
Росица Петрова – държавен експерт в дирекция „Управление на водите“, Министерство на околната среда и водите;
Камелия Радева – изпълнителен директор на Изпълнителна агенция по водите;
д-р Ангел Кунчев – главен държавен здравен инспектор, Министерство на здравеопазването;
д-р Теодора Тодорова – директор на дирекция „Държавен здравен контрол“, Министерство на здравеопазването;
д-р Каталина Вълкова – държавен експерт в дирекция „Държавен здравен контрол“, Министерство на здравеопазването;
проф. д-р Здравка Валерианова – ръководител на Националния раков регистър;
проф. д-р Валерия Хаджидекова – директор на Националния център по радиобиология и радиационна защита;
Орлин Стоянов – заместник-директор на Националния център по радиобиология и радиационна защита;
доц. д-р Веселка Камбурова – директор на дирекция „Обществено здраве и здравен риск“, Национален център по обществено здраве и анализи;
д-р Соня Димитрова – директор на РЗИ – Хасково;
проф. Александър Стрезов – Институт за ядрени изследвания и ядрена енергетика, Българска академия на науките;
проф. д-р Камен Канев – национален консултант по клинична токсикология, Военномедицинска академия;
проф. Божидар Гуцалов – Софийски университет;
Димитър Маргаритов – председател на Комисията за защита на потребителите;
доц. д-р Тодорка Янковска-Стефанова – заместник-директор на Българска агенция по безопасност на храните.
Междуведомствената работна група:
1. Да предложи предприемането на организационни мерки за взаимодействие и обмен на информация между компетентните органи и извърши анализ на законодателството в областта на водите, с цел подобряване на контрола върху качествата на водата, предназначена за питейно-битови нужди и предотвратяване на възможен риск за здравето на населението.
2. Да обсъди и предложи варианти за трайно решаване на проблема с качеството на питейната вода в област Хасково и другите населени места с доказани отклонения от нормите, с цел недопускане възникване на здравен риск за населението.
3. При необходимост в състава на работната група могат да бъдат привличани и други експерти.
Извършени действия по министерства и ведомства до момента:
Министерството на регионалното развитие и благоустройството представи информация, че към настоящия момент, в изпълнение на заповеди за спиране експлоатация на обекти от РЗИ – Хасково, ВиК операторът е изключил съответно в ПС (помпена станция) № 1 пет кладенеца, в ПС Болярово № 1 един кладенец (Редки метали) и в ПС № 2 всичките четири кладенеца.
Населението на Хасково е уведомено да ограничи ползването на питейната вода за питейни нужди и приготвяне на храна. Продължава съвместният мониторинг от ВиК и Министерството на здравеопазването на качеството на водата във водоснабдителната мрежа и от МОСВ – на качеството на водата в подземните водоизточници.
На 11 май 2017 г. Министерският съвет прие Постановление № 91 за одобряване на допълнителни трансфери чрез бюджета на МРРБ за 2017 г. в размер на 1 930 000 лева за община Хасково за финансиране на обект „Допълнително аварийно водоснабдяване на град Хасково“.
В изпълнение на ПМС № 91, на 11 юли 2017 г. е подписано Споразумение между Министерството на регионалното развитие и благоустройството и Община Хасково за трансфер на средствата, като в него се изисква дейностите по обекта да бъдат съобразени с Наредба № 1 от 10 октомври 2007 г. за проучване, ползване и опазване на подземните води, с решенията на Временната парламентарна комисия за установяване на потенциално опасните и конкретни случаи на регистрирани повишени (наднормативни) стойности на съдържанието на естествени радионуклиди (естествен уран, обща алфа и бета активност) в питейните води на територията на Република България и последиците за здравето на гражданите, както и с решенията на междуведомствената работна група, в случай че бъде създадена такава.
След проведена от Община Хасково процедура по договаряне без предварително обявление, на 25 юли 2017 г. е сключен договор за обект „Изпълнение на инженеринг – проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на СМР на обект „Допълнително аварийно водоснабдяване на град Хасково“, подобект „Дублиране на кладенци“ – дублиране на 4 броя кладенци в обсега на санитарно-охранителна зона „Северна зона“. Сключен е договор и за изготвяне на оценка на съответствието и осъществяване на строителен надзор на обекта.
Към настоящия момент са изготвени работни проекти, които са предадени на надзорната фирма за изготвяне на доклад за оценка на съответствието. Същевременно текат съгласувателни процедури. Изпратено е уведомление за инвестиционното намерение до РИОСВ – Хасково, в отговор на което са получени указания за представяне на искане за необходимостта от ОВОС и плащане на такса.
От „Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Хасково, са внесени заявления в Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ за изменение на разрешение за водовземане от подземни води и за учредяване на санитарно-охранителни зони около 8 броя кладенци.
На 17 август 2017 г. е обявена обществена поръчка за изпълнение на обект „Изпълнение на инженеринг – проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на СМР на обект „Допълнително аварийно водоснабдяване на град Хасково“, подобект „Дублиране на кладенци“ с две обособени позиции: Обособена позиция № 1: строеж „Дублиране на 1 бр. тръбен кладенец в района на вододайна зона „Узунджово ІІ“ и Обособена позиция № 2: строеж „Дублиране на 3 бр. тръбни кладенци в района на вододайна зона „Източна зона“.
Оферти се приемат до 25 септември 2017 г.
На 18 август 2017 г. е обявена обществена поръчка за избор на изпълнител за изготвяне на оценка на съответствието и осъществяване на строителен надзор на обект „Допълнително аварийно водоснабдяване на град Хасково“, подобект „Дублиране на кладенци“ по обособени позиции.
Оферти се приемат до 27 септември 2017 г.
Предстои изготвяне на документация и обявяване на обществена поръчка – към момента, когато сме внасяли Доклада, за проектиране и изграждане на допълнителни водопроводи. С цел подготовка на документи за изместване на водопровод в „Източна зона“ поради пропадане, с „ВиК“ ЕООД – Хасково, се обсъжда ново трасе.
Министерството на околната среда и водите
В периода след установяване на проблемите в питейно-битовото водоснабдяване в района на град Хасково (месец април –месец септември 2017 г.) Министерството на околната среда и водите (МОСВ) в рамките на своята компетентност за управление на природните води:
- участва активно при установяване на фактическите обстоятелства и отклоненията в качеството на природната вода, използвана за питейно-битово водоснабдяване, и разпространение на замърсяването в района на Хасковската котловина, включително чрез оказване на съдействие на органите на здравния контрол и анализиране на проби от водата, използвана за питейни цели;
- установи, със заповед на министъра на околната среда и водите, процедура за ефективно взаимодействие между структурните звена на МОСВ за бързо уведомяване на компетентните органи – Министерството на здравеопазването и Българската агенция по безопасност на храните, при установяване на нехарактерни замърсявания при изпълнение на регулярния мониторинг на водите или при собствения мониторинг на водите, изпълняван от титуляри на разрешителни;
- извърши анализ на всички възможности за осигуряване на вода за питейно-битово водоснабдяване в района на град Хасково от други източници на подземни или повърхностни води и го предостави на междуведомствената работна група (МРГ), създадена със заповед на министъра на здравеопазването, министъра на регионалното развитие и благоустройството и министъра на околната среда и водите, за установяване и разрешаване на проблемите в района на град Хасково;
- събира и анализира наличните до момента данни от мониторинг в района на находища на редки метали и ги предостави на Временната комисия и на МРГ;
- извърши проверка за издадени разрешителни за водовземане за осигуряване на вода за питейно-битово водоснабдяване в района на всички регистрирани в Националния геоложки фонд находища, проявления и участъци с установени повишени съдържания на уран в скалите. Тези райони са разположени на територията на области Благоевград, Бургас, Видин, Враца, Кърджали, Кюстендил, Ловеч, Монтана, Пазарджик, Плевен, Пловдив, Сливен, Смолян, София, Стара Загора, Хасково и Ямбол. Информация за районите, в които е установено наличието на съоръжения за питейно водоснабдяване, са предоставени на междуведомствената работна група. В момента МОСВ разработва програма за мониторинг на водите в рисковите райони, която ще бъде изпълнявана до края на 2017 и през 2018 г.;
- извърши проверка за издадени разрешителни за водовземане за осигуряване на вода за питейно-битово водоснабдяване в района на всички регистрирани в Националния геоложки фонд находища, проявления и участъци с установени повишени съдържания на уран в скалите. Тези райони са разположени на територията на области Благоевград, Бургас, Видин, Враца, Кърджали, Кюстендил, Ловеч, Монтана, Пазарджик, Перник, Плевен, Пловдив, Сливен, Смолян, София, София-град, Стара Загора, Хасково и Ямбол. Информация за районите, в които е установено наличието на съоръжения за питейно водоснабдяване, е предоставена на междуведомствената работна група. В момента МОСВ разработва програма за мониторинг на водите в тези райони, която ще бъде изпълнявана до края на 2017 и през 2018 г.;
- извърши анализ на законодателството по водите и подготви предложения за нормативни и практически мерки за подобряване на координацията и обмена на информация между отговорните ведомства и за подобряване на информираността на гражданите, които в момента се разглеждат в рамките на МРГ.
Министерството на здравеопазването, извършващо контролен мониторинг за качеството на питейната вода при крайния потребител – „на кран“, извърши целенасочена проверка по отношение качеството на питейната вода, която показа, че макар и ограничено, проблеми с наличие на естествен уран и повишена алфа активност в питейната вода са установявани в редица населени места в Хасковска област, Пловдивско, Пернишко, районите на Велинград и в отделни малки населени места в Благоевградска, Бургаска и други области.
Националният център по радиобиология и радиационна защита извърши експертни оценки на индикативната доза от поглъщане на радионуклиди с питейна вода, която показва стойности в границите на нормата.
При установяване на несъответствие с нормативните изисквания при контролния мониторинг, както и при получаване на информация от други органи, имащи задължение да извършват мониторинг на водите (ВиК операторите, Министерството на околната среда чрез съответните басейнови дирекции), са предприети навременни и адекватни мерки, които са в правомощията на здравните власти, с цел защита на здравето на населението.
В допълнение здравните власти обърнаха внимание, че трайните отклонения в качеството на питейната вода има и по други химични показатели: нитрати, манган, желязо, хром и други като най-голям и обхващащ голяма част от територията на България е проблемът със замърсяване на питейните води с нитрати. За установяваните несъответствия многократно са информирани компетентните ведомства (Министерството на земеделието, храните и горите, Министерството на регионалното развитите и благоустройството, водоснабдителните дружества, Министерството на околната среда и водите) за необходимостта от предприемане на най-подходящите технически решения за подобряване качеството на питейната вода.
Предприетите от органите на държавния здравен контрол мерки са: издаване на предписания до ВиК операторите за извършване на проучване на причините за отклоненията, провеждане на допълнителни анализи на водите, предприемане на адекватни мерки от страна на ВиК операторите за отстраняване причините за констатираните отклонения; издаване на заповеди и предписания за налагане на ограничения в ползването и подаването на вода, своевременно информиране на населението за наложените забрани и ограничения.
С тези мерки е постигнато недопускане ползването на питейна вода, създаваща риск за здравето на населението, но проблемът по своята сложност и обхват излиза извън правомощията, компетенциите и възможностите на Министерството на здравеопазването.
Необходими са координираните действия на няколко министерства:
– Министерството на регионалното развитие и благоустройството – в чийто ресор са водоснабдителните дружества – „ВиК“ операторите, които са задължени да извършват мониторинг на водите, подавани към потребителите, и да предлагат и реализират необходимите технически решения за подобряване качеството на питейната вода;
– Министерството на околната среда и водите и регионалните му структури, които осъществяват наблюдението и мониторинга на подземните и повърхностните водни тела, използвани за питейни нужди и чрез анализ на данните от получените резултати, следва да подпомагат Министерството на регионалното развитите и благоустройството и водоснабдителните дружества при избора за най-правилните технически решения и да предлагат некомпрометирани източници за добиване на вода за питейно-битови цели;
– Министерството на здравеопазването и регионалните му структури да продължат редовния контролен мониторинг на качествата на питейната вода на крана при потребителя и своевременно да предприемат необходимите действия за недопускане на риск за здравето на населението, включително като прекратяват включването във водоснабдителните системи на води от водоизточници с отклонения от нормите за качество на питейната вода;
– Министерството на икономиката и дружество „Екоинженеринг-РМ“ ЕООД, създадено с ПМС 74 от 27 март 1998 г., което изпълнява всички дейности по премахване на последствията от добива и преработка на уранова суровина в Република България техническа ликвидация, техническа и биологическа рекултивация, пречистване на води и мониторинг на околната среда в закритите уранодобивни обекти;
– Министерството на енергетиката – във връзка с информация за подземните богатства и геофонда;
– Министерството на земеделието, храните и горите да извърши анализ, при необходимост и с други ведомства, на хранителните продукти, произведени в райони, където водата не отговаря на нормите върху здравето на населението; на качеството на животновъдна продукция – месо и мляко от животни, консумирали вода в отклонение на нормите, както и растениевъдна продукция, напоявана с вода в отклонение на нормите.
Министерството и неговите регионални структури да въведат задължителното прилагане на добрите земеделски практики при обработването на земеделските земи и да следят за неговото изпълнение, особено засилено върху обработваемите площи, попадащи в санитарно-охранителните зони на водовземните съоръжения за питейно-битово водоснабдяване, включително и за спазването на определените забрани за използване на торове и препарати за растителна защита.
Селскостопанската академия да извърши проучване относно районите, разположени в близост до обектите с ликвидиран уранодобив, с цел идентифициране на потенциално замърсени територии, използвани за пашуване на селскостопански животни и да предприеме необходимите мерки за недопускане радиоактивно замърсяване на продукцията от тези животни.
В координираните действия на посочените ведомства, при необходимост трябва да се включват още Българската агенция по безопасност на храните; Институтът „Никола Пушкаров“, София; научните институти на Българската академия на науките, университетите и научните организации, работещи в тази сфера, които могат и следва да посочат икономически изгодни решения като конкретни технологии и съоръжения за пречистване, нови сондажи, пренос на вода от други източници и други.
По информация на проф. дхн. Александър Стрезов – ИЯИЯЕ-БАН бе направена среща в кабинета на председателя на БАН между прокурори – областен на Пловдив, районен от Хасково и следовател от Хасково и експерти от Институт за ядрени изследвания и ядрена енергетика – БАН и Геологически институт – БАН. На срещата бяха формулирани въпроси от прокуратурата към експертите и бе осигурен достъп до получаваните данни за състоянието на питейната вода в град Хасково. Уточнено бе ново вземане на проби от водата в Хасково и последващо детайлно определяне на състава им – наличие на уран, торий, радон, дъщерни продукти на урана – полоний и олово. Пробовземането бе извършено от експерти в края на месец юли и след това пробите бяха транспортирани в ИЯИЯЕ – БАН за извършване на радиохимичен анализ. Междувременно бе извършен преглед на наличните данни за количествата уран в различни проби, взимани от Национален геофонд при Министерството на енергетиката, Изпълнителната агенция на Околната среда и водите при МОСВ, „Екоинженеринг“ РВ-ЕООД, Басейнова дирекция
„Източнобеломорски район“ – Пловдив и Национален център по радиобиология и радиационна защита при МНЗ. Направена е експертиза за геоложката структура на земните маси в околността на град Хасково, за да се оцени наличието на естествени радиоактивни изотопи – главно алфа лъчители в геоложката структура на землището около Хасково и влиянието на извършвания добив на уранова руда там.
Всички получени данни ще бъдат обобщени и изпратени до прокуратурата като експертиза на вещите лица в за установяване причината за повишените съдържания на уран и обща алфа активност в подземните води, възможни източници и пътища за тяхното проникване.
Комисията препоръчва на всяко от ангажираните ведомства по-добра координация, подобряване на взаимната информираност, включването на необходимите експерти в тази сфера и подобряване на контрола, включително задължително извършване на законодателно предвидения мониторинг за качеството на водата, а не заплащане на глоби за не извършената дейност. Резултатът от направените препоръки е налице – с нова заповед на тримата министри (МЗ, МРРБ и МОСВ) се възобнови работата на междуведомствената работна група по качеството на питейните води с актуализиран и допълнен експертен състав ( 23 експерти).
На базата на многостранната информация и анализи, които бяха представени на Временната комисия, отново посочваме, че най-ефективната мярка за дългосрочното решаване на проблема ще бъде ангажирането на посочените министерства и ведомства.
Временната комисия за установяване на потенциално опасните и конкретни случаи на радиоактивно замърсяване на питейни води на територията на Република България, причините за тяхното възникване и последиците за здравето на гражданите предлага:
I. Междуведомствената работна група, създадена със заповед на тримата министри, по настояване на временната комисия да има постоянно действие и да:
1. уточни в шестмесечен срок – до 31 март 2018 г., изискванията в различните нормативни документи: кои са индикативни, кои са препоръчителни и кои са задължителни, с оглед уеднаквяване подхода при вземане на решения и обявяване отклонения от изискванията за качеството на водите;
2. уреди трайно регламентирания в нормативните актове обмен на информация относно качеството на водите, включително самосезиране, санкции и предприемане на координирани действия при сигнали за отклонения от нормите за качество на водите (в природни водни тела, водоизточници за питейно-битово водоснабдяване, „на кран“ при крайния потребител) със срок шест месеца до 31 март 2018 г.;
3. предложи организационни мерки за взаимодействие и обмен на информация между компетентните органи, с цел подобряване на контрола върху качествата на водата, предназначена за питейно-битови цели, и предотвратяване на възможен риск за здравето на населението. Препоръчваме да се разработи единен механизъм за обмен на информация между компетентните органи, взаимодействие и взимане на съвместни решения при възникване на подобни ситуации с качеството на питейната вода в бъдеще;
4. да бъде предупредено население при ограничаването на ползването на водата в съответния район, като едновременно с това се информира за последиците за здравето при употребата й;
5. насочваме вниманието на междуведомствената работна група към предложението на кмета на град Велинград, за наличието на водоизточник, който отговаря на нуждите и нормите за питейно водоползване (извор Клептуза) с който е възможно бързо да бъде решен проблемът за недостига на вода във Велинград с минимални средства. (Приложение № 11) – в доклада.
II. В населените места с проблеми в качеството на подаваната за консумация вода с питейно-битови качества да се създаде механизъм за солидарно финансиране на такива обекти, тогава когато изграждането им е икономически нецелесъобразно и не може да бъде осъществено чрез цената на водата.
III. Предложения за законодателни промени, свързани с качеството на водите във водопроводната мрежа, следва да бъдат внасяни в Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление, където попадат и „ВиК“ дружествата.
IV. Да бъдат завишени санкциите за ВиК операторите при неспазване на изискванията за мониторинг на питейните води.
V. При получаване на данни за повишено и за наднормативно съдържание на естествени радионуклиди и тежки метали във водите, независимо от източника на информация и технологията на изследванията, незабавно да бъдат уведомявани съответните министерства и междуведомствената работна група и населението.
VI. Министерството на икономиката да извърши актуална оценка и анализ на състоянието на закритите уранодобивни обекти в Република България, включващи експертно проучване на място и да докладва резултатите на междуведомствената работна група.
На базата на такава оценка и анализ да се изготви адекватна към момента програма за трайно опазване на околната среда от последствията от добива и преработка на уранова суровина.
На обекти от бившия уранодобив, на които при обследването е констатиран масивен водоизлив на руднични води, замърсени с естествен уран, създаващи предпоставки за възникването на здравно-екологичен риск за населението и околната среда, да се предприемат мерки за изграждането на пречиствателни съоръжения.
VII. Междуведомствената работна група и органите на местното самоуправление да възложат изготвянето на оценка за необходимите финансови средства, касаещи предприемането на необходимите конкретни практически мерки, свързани с изграждането на съответни пречиствателни съоръжения за намаляване съдържанието на естествен уран и тежки метали във водите ползвани за питейно-битови нужди от водоизточници с над нормативни съдържания на същите.
VIII. Институциите и ведомства, свързани с водовземане, водопроводни системи, водоподаване и контрол за качеството на водите предназначени за питейно-битова консумация да предложат решение на въпроса с обезпечеността на лабораторните изследвания за наличието на естествен уран.
IX. Здравните институции и ведомства, да извършват анализ на данните за водите за питейно-битови нужди и при установени несъответствия по радиологични показатели и при необходимост да извършват оценка на здравно-радиационния риск и здравния статус на населението.
X. Министерството на земеделието, храните и горите: Селскостопанската академия да извърши проучване относно районите, разположени в близост до закритите уранодобивни обекти, с цел идентифициране на потенциално замърсени територии, използвани за пашуване на селскостопански животни, и да предприеме необходимите мерки за недопускане на замърсяване на продукцията от тези животни с естествени радионуклиди, тежки метали, както и замърсяване с нитрати, фосфати при употребата на азотни, фосфорни и калиеви торове.
XI. Междуведомствената работна група на шестмесечие да уведомява за резултатите от дейността си Народното събрание.
На базата на многостранната информация и анализи, които бяха представени на Временната комисия, най-ефективната мярка за дългосрочното решаване на проблема ще бъде ангажирането на посочените министерства, като за целта беше възстановена дейността на създадената междуведомствена работна група. (Следват приложения.)
В тази част, моля да Ви прочета предложението за решение:

„РЕШЕНИЕ
по Доклада на Временната комисия за установяване на потенциално опасните и конкретни случаи на радиоактивно замърсяване на питейни води на територията на Република България, причините за тяхното възникване и последиците за здравето на гражданите

Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 37 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание

РЕШИ:
1. Приема Доклада на Временната комисия за установяване на потенциално опасните и конкретни случаи на радиоактивно замърсяване на питейни води на територията на Република България, причините за тяхното възникване и последиците за здравето на гражданите.
2. Докладът да се изпрати на Министерството на здравеопазването, Министерството на регионалното развитие и благоустройството и Министерството на околната среда и водите“. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря Ви, уважаеми господин Колев.
Колеги, откривам разискванията.
Изказвания?
Заповядайте, госпожо Йончева.
ЕЛЕНА ЙОНЧЕВА (БСП за България): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Първо, бих искала да благодаря на всички, особено на управляващото мнозинство, че подкрепи нашето искане, нашето настояване – това на парламентарната група на „БСП за България“, и тази Временна комисия беше създадена.
Препоръките, с които излиза Комисията, са от изключителна важност за здравето на българите. Надяваме се, че изводите, до които стига Комисията, ще помогнат в бъдеще да не бъде укривана или забавяна информация по констатирани замърсявания на питейната вода не само в гр. Хасково.
Ще напомня и защо беше създадена Комисията. Още през януари 2017 г. отговорните български институции разполагаха с информация за замърсяването на подземните води на гр. Хасково. Бяха взети мерки едва месец април. Ще бъда и по-конкретна, защото това е важно.
Докладът с анализите за наличието на високо съдържание на уран и обща алфа активност на водата в гр. Хасково е бил готов в края на 2016 г. и публикуван на сайта на Министерството на околната среда и водите още месец януари 2017 г. Министерството на здравеопазването обаче дава гласност през април същата година. Едва месец април жителите на гр. Хасково разбират от Министерството на здравеопазването, че водата не трябва да бъде ползвана за пиене и готвене.
И така, Комисията свърши една изключително важна работа. Тя стигна до заключението, че: „Пряко ангажираните ведомства трябва да подобрят взаимната си информираност. Препоръчва да има обмен на информация между компетентните органи с цел подобряване на контрола върху качеството на водата“. С други думи, уважаеми дами ми господа, Комисията препоръчва да не се укрива информация от гражданите, когато водата е заразена, и това представлява риск за гражданите, какъвто е случая в Хасково.
Но, уважаеми дами ми господа, Временната комисия трябваше да установи и какви са последиците за здравето на гражданите на Хасково. Това не е направено. В Доклада на Комисията липсва един важен документ, който може да даде отговор на този въпрос. Това са направените изследвания на Българската академия на науките (БАН), на Института по ядрени изследвания, който направи анализ на състоянието на питейната вода в гр. Хасково. Анализ, готов към месец юни тази година. Този резултат е от изключително важно значение, защото дава отговор каква е индикативната база на радиоактивното замърсяване на водата. С други думи, представлява ли опасност за здравето на жителите на Хасково водата в града? Анализът на Института за ядрени изследвания на БАН обаче не е приложен в документа на Временната комисия. Защо този анализ не е приложен?
Като народен представител от Хасково поисках от Българската академия на науките да предостави копие на това изследване. Беше ми отказано учтиво. Причината: изследването е направено по искане на Министерството на здравеопазването. Поисках от Министерството на здравеопазването – засега нямаме отговор.
Затова питам от тази трибуна: защо Временната комисия, която трябва да даде отговор на гражданите на Хасково опасна ли е водата за тяхното здраве, не предостави изследванията на Българската академия на науките? Къде е анализът на Ядрения институт на БАН? Има ли какво да криете от гражданите на Хасково?
Накрая, за да обобщя, от Доклада на Временната комисия не става ясно кой носи отговорност. Защо в продължение на месеци информацията е укривана за това, че гражданите на Хасково са ползвали радиоактивна замърсена вода?
Второ, кой носи отговорност за това, че жителите на Хасково и днес – и днес, уважаеми дами и господа – не знаят дали тази радиоактивна замърсена вода представлява опасност за тяхното здраве. Благодаря Ви. (Ръкопляскания от „БСП за България“.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаема госпожо Йончева.
Реплики?
Заповядайте, господин Ненков.
АЛЕКСАНДЪР НЕНКОВ (ГЕРБ): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Уважаема госпожо Йончева, ще се опитам да съм максимално спокоен в своето изказване, предвид опита да внушавате някои неща, но Вие сте царе в това нещо. Видяхме го в последните месеци, свидетели сме на Вашия начин на работа и Вашето разбиране за що е то политика? Но ще се опитам да се придържам към това, което Вие казахте.
Първо, Вие казахте, че в началото на годината бил изготвен доклад, с който се казва, че има замърсяване в подземните води, нали така? Цитирам това, което казахте преди малко. Само че никъде не казахте кога всъщност е наложена забраната и заповедта на Регионалната здравна инспекция да спре водоснабдяването към хората, когато тази вода вече стигна така нареченото „на кран“, когато тя се използва за битови и питейни нужди. Това че в подземното ядро, в подземната вода има отклонения, това е нормално. Все пак, колкото и да ни се иска, ние живеем в една природа, тя е по-силна от нас. Въпросът е, че когато Регионалната здравна инспекция – това може да го проверите и то стана ясно в Комисията, в момента, в който се установява, че има превишаване на нормите на естествен уран във водата, когато вече е на кран, когато хората я употребяват за битово-питейни нужди, тогава Регионалната здравна инспекция, на същия ден, забранява използването на тези кладенци. Така че, моля Ви, не подвеждайте хората и нека да не остава усещането в обществото, че, видите ли, тук има едни лоши институции, които крият информация от тях. Това не е вярно.
Втората ми реплика към Вас е и за този Доклад, който цитирате, който уж е таен. Извинявайте, но в крайна сметка Вие сте депутат от район Хасково. Да бяхте дошли в тази Комисия поне веднъж да поискате този доклад, щяхте да се запознаете и съм сигурен, че и председателят господин Колев щеше да Ви даде тази информация. Смея да твърдя, че в Комисията имаше много добър тон през цялото време. Всички документи, които сме поискали и колеги от опозиция, от ДПС, отвсякъде, от „Воля“, всяка една информация, която беше поискана, беше предоставена. Да бяхте дошли един път поне.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин Ненков.
Заповядайте за втора реплика, господин Колев.
ГЕОРГИ КОЛЕВ (ОП): Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Уважаема госпожо Йончева, първо, искам да благодаря на всички членове на Комисията, като искам да подчертая, че нямаше взети решения с различно мнение. Това не е наша комисия и това не е бащиния, ние да решаваме по тясно партийно му един национален въпрос, който е наистина значим не само за региона на Хасково.
Много съм благодарен на всички членове, че бяха абсолютно отговорни. Докладът беше консенсусно изработен.
Има един голям въпрос, който всички Вие, колеги, трябва да знаете. За тези анализи се изисква време, особено тези за алфа нивото.
Госпожо Йончева, ще отговоря на въпроса относно БАН. Ние също поискахме информация от Българската академия на науките. Дойде писмо, че в момента върви проверка на главния прокурор и към момента тази информация все още се анализира, защото има нови пробовземания, за които се изисква времеви срок, за да бъдат извършени и затова и ние ги нямаме. Тоест не е тенденциозно това, че не са предоставили тази информация. Напротив, имахме чудесна комуникация с главния прокурор. Всички институции без изключение работят съвестно и търсят начини как да решат проблема на Хасково. Търсят причините, които биха могли да доведат до спирането на следващи кладенци.
Още един много важен въпрос. Първо, още в първите дни се установи, че има нови кладенци, неотговарящи на условията в Хасково. (Председателят дава сигнал, че времето е изтекло.)
Веднага се изнесохме цялата Комисия и направихме открито заседание пред медиите в Хасково. Веднага бяха спрени тези, неотговарящи на условията и ограничени за ползване кладенци, и до този момент и благодарение на нашата Комисия, и на новата Междуведомствена работна група, и благодарение на ведомствата към момента няма кладенец, водоизточник, неотговарящ на нормите, който в момента да е пуснат за консумация или със съответните предписания за водоползване.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Господин Колев, може би ще продължите в изказване. Времето Ви изтече.
Трета реплика? Няма.
Заповядайте за дуплика, госпожо Йончева.
ЕЛЕНА ЙОНЧЕВА (БСП за България): Уважаеми господин Колев, Българската академия на науките, Институтът за ядрени изследвания има две изследвания за водата в Хасково. Вие говорите за това, което е във връзка с водено досъдебно производство за укриване на информация за наличието на високо съдържание на уран и обща алфа активност на водата в гр. Хасково. Вие говорите за това изследване.
Но аз Ви питам: къде е изследването на Института за ядрени изследвания, къде са анализите, които са излезли месец юни? Защото аз имам информация, че колегите от „БСП за България“ са искали тази информация, настоявали са Вие да я поискате от Българската академия на науките. Къде е тя?
Аз се обърнах пак към Българската академия на науките. Те казаха, че имат, разполагат с такъв анализ, но не може да ми бъде предоставен. Къде е този анализ? Защо не е даден нито на Комисията, защо не се дава и на опозицията, на депутатите от „БСП за България“?
По отношение репликата на господин Ненков трябва да кажа следното. Още януари Министерството на околната среда и водите установява замърсени подземни води с уран и алфа активност над допустимите норми, над допустимите както по стандартите на Европейския съюз, така и над допустимите по стандартите преди да влезем в Европейския съюз. И чак когато април месец „Басейнова дирекция“ изпраща писмо, за да напомни за тези изследвания, дами и господа, тогава се взимат мерки и водата в Хасково се обявява, че не може да бъде използвана за питейни и битови нужди. Затова има документи. Благодаря Ви.
АЛЕКСАНДЪР НЕНКОВ (ГЕРБ, от място): Това не е вярно.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаема госпожо Йончева.
За изказване има думата господин Колев.
Заповядайте.
ГЕОРГИ КОЛЕВ (ОП): Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги, уважаема госпожо Йончева! Изследванията на Българска академия на науките не са две, а са множество. В момента пред мен – множество изследвания, които текат и в момента се изследват.
ЕЛЕНА ЙОНЧЕВА (БСП за България, от място): Къде са изследванията от месец юни?
ГЕОРГИ КОЛЕВ: Показвам: писмо на главния прокурор на Република България. (Показва писмото.)
Това е тяхно писмо, в което казват, че не може да ни бъде предоставена тази информация, тъй като върви производство и не могат да я предоставят. Следователно, за това не успяхме да я приложим. Искаме да го направим.
ЕЛЕНА ЙОНЧЕВА (БСП за България, от място): Изследването от юни месец къде е?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Не влизайте в диалог. Изказвайте се по същество.
ГЕОРГИ КОЛЕВ: Това е първият въпрос.
Вторият въпрос, който исках да подчертая: колеги, не вярвам в тази зала и не само тази зала, която и да е държавна институция, да има съвестта да пусне вода за ползване от населението, която драстично да се отклонява от нормите. Всички тези, които са идвали при нас – и шефове на ВиК дружества, и министерства, виждаме състоянието и на тези хора, които, знаейки, че имат проблем, първо спират достъпа до вода и след това ни уведомяват. Те не чакат само наше разпореждане. Ние отидохме да проверим това така ли е.
Вижте, много добре работим в Комисията. Аз предлагам да обединим пак усилия, за да решим този проблем. Да обединим усилия да помогнем на Междуведомствената група да направи тези анализи, за които се изисква време.
Благодаря на колегите за настояването да има такава Междуведомствена група, която да отговаря пред Вас, пред нас, да носи отговорност за информацията, за нормативните документи, които са били несинхронизирани, да ги синхронизират. Да направим така, че населението да знае, че има група, която носи отговорност, която наблюдава процеса, която няма да допусне отклонения от кладенци с отклонена вода да влезнат за водоползване, та ако ще да има ограничение на водата в съответния регион.
Това се надявам и аз смятам, и виждам, и по действията на всички парламентарни групи, единство по тези въпроси. Ще бъда много благодарен, ако можем да запазим добрия тон до последно. Да се надяваме в края на срока на Междуведомствената група Народното събрание да получи ясни, точни резултати и от Българската академия на науките. Да получи ясни и точни предложения за решаването проблема на съответните общини и затова апелирам и към съответните общини. Както видяхте кметът на Велинград дойде с ясно предложение как да му се реши проблемът. Добро решение! По същия начин, моля активност да има и от съответните общини. Това е общ проблем, той е проблем на всички ни. Там са нашите бащи и майки, те консумират тази вода. Няма как да я оставим в такова състояние, но изисква време, изисква анализи и да не допуснем грешки. Знаете колко е вредно да се консумира такава вода, знаете, колко е вредно да подадем непроверена информация, неуточнена информация, да създадем излишни очаквания на хората. Не бива! Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин Колев.
Реплика – заповядайте, госпожо Йончева.
Втора реплика – господин Попов.
ЕЛЕНА ЙОНЧЕВА (БСП за България): Уважаеми господин Колев, въпросът беше много конкретен и много ясен – къде е докладът на Института за ядрени изследвания от месец юни за водите на Хасково? Вие говорите за съвършено друго изследване, свързано с досъдебно производство за укриване на информация за наличието на високо съдържание на уран и алфа активност на водата в град Хасково, от което са произлезли немаловажни вреди. Вие говорите за това изследване, а аз за друго. Питам: къде е приложено това изследване на Българската академия на науките? То е много важно, защото дава референтните стойности на радиоактивното замърсяване. Този доклад може да успокои хората в Хасково и да каже, че действително радиоактивното замърсяване не е опасно за тяхното здраве.
Къде са резултатите от този доклад от юни месец? (Реплики.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, госпожо Йончева.
ЕЛЕНА ЙОНЧЕВА: Извинявам се. Защо резултатите от този доклад ги няма в анализа на Вашия доклад? Не чухме в анализа на Вашия доклад. (Шум и реплики.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, госпожо Йончева.
Втора реплика – господин Попов.
ФИЛИП ПОПОВ (БСП за България): Благодаря, уважаема госпожо Председател.
Уважаеми господин Колев, Вие говорите за консенсус по една наистина национална тема – по отношение здравето и живота на български граждани.
Господин Колев, от тази трибуна колежката Йончева Ви зададе ясен въпрос: защо в анализите, в доклада, който Вие представихте пред нас така обширно, цитирайки редицата договори, просто направихте една констатация? В изводите на този доклад, който Вие представихте, липсва същественият документ – анализът на БАН от юни месец. Вие говорите тук за един съвсем друг доклад. Вие казвате, че е необходимо време. Времето е минало, докладът е готов от юни месец. Защо той не съществува във Вашия доклад, не е взет предвид, не е взет предвид в изводите, което поставя под съмнение самите изводи на този доклад, който Вие представихте? Благодаря Ви. (Ръкопляскания от „БСП за България“.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин Попов.
Трета реплика? Няма.
Заповядайте, господин Колев, за дуплика.
ГЕОРГИ КОЛЕВ (ОП): Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Уважаема госпожо Йончева, много е обемна информацията, която сме получавали до последния момент. Това са огромни папки от всички институции. Всичко, което сме получили, е включено като приложения към доклада. Това, което искахме допълнително за най-новите изследвания, ни се отговори, че след като приключи съответното производство.
Можете да се запознаете с обема данни… (Реплика от народния представител Филип Попов.) Господин Попов, което сме имали, всичко сме предоставили, тоест това сме имали, това сме предоставили. Всичко, което имаше, сме го предоставили – има го там. Моля Ви се, вижте го, надявам се да Ви даде определената информация. Това, което предстои БАН да отговори, ще трябва време за анализ. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин Колев.
Други изказвания?
Заповядайте, господин Костадинов.
АТАНАС КОСТАДИНОВ (БСП за България): Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Рискуваме малко като в „оскарите“ и аз за пореден път да благодаря на всички, които са участвали, но тъй като въпросът е изключително сериозен, ще мина директно на него.
Благодаря за това, че всички колеги от залата уважиха нашето желание да има такава анкетна комисия и нещо повече, смятам, че всички доста съвестно свършиха своята работа през и удължения период на време.
Искам да Ви разкажа с по-прости думи това, с което се сблъскахме и какви са основните изводи. Ще внеса и някои пояснения, защото смятам, че има някакво неразбиране. Не знам да има две изследвания. Нашата колежка Йончева каза за второ изследване. Ще поясня за радионуклидното изследване как стои въпросът.
Трябва да Ви кажа, че основната причина според мен е на експертно ниво, а и повечето колеги са на това мнение, пише го в доклада, основните причини са две, колеги.
Първата е, закриването през 90-те години на уранодобива и на уранодобивната индустрия е трябвало да има сериозна рекултивационна програма. Тази рекултивационна програма е обвита в летаргия от всяко едно правителство след 1990-а година и по този начин този процес, този рекултивационен процес, който е бил на три нива, е замрял на институционално ниво, буквално обвит в летаргия.
По-лошото е друго, че тази летаргия по отношение на рекултивацията на уранодобива се е пренесла странно и в държавната администрация по отношение на реакцията, оповестяването, действието, противодействието на всички норми, които забелязваме като превишение.
Искам да кажа, че, когато ние установихме тази летаргия, която според мен е във вреда на българските граждани, и когато имахме данни, по които работи прокуратурата, че има възможност за прикриване на данни – умишлено и не съобщаването им, тогава помолихме, и Вие уважихте нашето искане да има такава Анкетна комисия. Това са въпроси, по които работи в момента българската прокуратура и аз няма да се спирам на тях, защото след като излязат данните от нейната работа, ние ще имаме автентични данни и доказателства дали тази хипотеза е била вярна.
Продължавайки по-нататък искам да Ви уверя, че вторият голям проблем не е за подценяване. Както сме казали в доклада на Временната комисия основното оръжие оттук нататък, с което можем да преборим този проблем и да бъдем в полза на гражданите, е създаването на изключително добра координация между отговорните институции.
Искам да Ви кажа, че материалите наистина са много, сега минавам на конкретната фактология. Ние имаме писмо от главния прокурор по отношение на така нареченото „радионуклидно изследване“. Аз специално, като член на Комисията, не съм запознат, колежке Йончева, да има второ или друго изследване, което да не ни е било представено. Има една тънка разлика – вредното действие на урана има два аспекта. Едното е токсичното, като химичен елемент, което е изключително вредно за здравето и там фиксираната норма от 0,1 микрограма, ако се превиши, има пряко вредно действие за организма. Второ действие има уранът, което е лъчевото, но то е обект, там правят 10 микросиверта, то е обект на калкулация и изследване на това колко едно физическо тяло на дадения момент от околната среда ще поеме лъчение. Ето това радионуклидно изследване се очаква, вероятно данните са готови, те са в прокуратурата и ще ни бъдат съобщени. Трябва да се прави разлика между тези два типа канцерогенност на урана като елемент.
Не на последно място, искам да Ви кажа следното: може да има много забележки към нашата работа и ние ще приемем всичко и всичко това, което Вие сега решите, ще го запишем като препоръка или допълване. Имайки предвид, че сме дали и преклузивни срокове по отношение на властта да изкараме процеса от тази летаргия, това е най-силната услуга и сериозна крачка напред, които правим в полза на гражданите, които живеят не само в Хасково, а и във всички тези области, които, ако сте слушали внимателно, председателят на Комисията съобщи –над 15 области в България. Повод за паника няма! Повод за безпокойство няма! Наистина след намесата на Комисията всяка една от институциите своевременно информира другата и се взимат мерки.
Второто, което искам да Ви кажа, и да завърша: битката продължава. Ние ще продължаваме да следим дали Междуведомствената работна група е взела предвид това, което сме й препоръчали. Ще продължаваме да следим дали са на добро ниво мерките и административно-нормативните документи, които на ново ниво изкарват взаимодействието на институциите, защото, ако реално ни е грижа за хората в Хасково, ние не можем да затворим тук въпроса.
Трето, не е работа на Комисията да издава оценки, присъди, квалификации или да върши работата на изпълнителната власт. Смятам, че до голяма степен оценката е Ваша. Ние препоръчахме на базата на това, което сме видели, съвсем откровено, аз Ви се подписвам, че няма нито един документ, който да е постъпил в Комисията и да не е обект на Вашето внимание. Тоест ние – и с това завършвам вече наистина, понеже Ви го обещах три пъти – ние смятам, че оценявайки отговорността на момента, огромната предистория на този значим проблем, сме посочили доста критично от какво се нуждае чисто като органиграма, като наредби, като ново законодателство, като препоръки и като санкции едно бъдещо противодействие на този проблем. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин Костадинов.
Реплики? Не виждам реплики.
Следващо изказване – господин Ибрямов, заповядайте.
ДЖЕЙХАН ИБРЯМОВ (ДПС): Госпожо Председател, колеги! Позволете ми да взема отношение по доклада на Временната комисия за установяването на опасните и конкретни случаи на радиоактивно замърсяване.
Да започна оттам, откъдето завърши колегата Костадинов, когато: „Ние не сме длъжни да вършим работата на изпълнителната власт“, което е така. Защо Комисията, която разследваше дали има пропуски в процедурата за нов боен изтребител, вършеше работата на изпълнителната власт?!
Когато създаваме Временна анкетна комисия, за да видим дали има пропуски в работата на изпълнителната власт, е именно, за да установи причините. Председателят на Комисията изчете в продължение на четиридесет минути един обстоен Доклад, добра свършена работа с констатации. С голямо усилие накарахме, повтарям, с голямо усилие накарахме министрите да създадат тази Междуведомствена работна комисия. Поздравления за тях и за работата на Комисията. Но, колеги, някой да ми посочи в този Доклад причините, поради които тази Комисия беше създадена – да установи кой стои в основата на замърсяването, което беше установено март месец. Имахме нарочно заседание – питания с разискване към служебните министри, и този отговор в този Доклад липсва. Отговорът защо, кой е в основата на това водата в Хасково да бъде замърсена, в този Доклад липсва. А това беше именно задачата на тази Комисия, така беше предложено в началото.
Господин Председател, господин Колев, тук госпожа Йончева е права. Комисията не получи този доклад от БАН. Ние имахме много стриктни заседания и причината да бъде удължена работата на Комисията беше именно това – да получим надеждните доклади, за да се установи дали има риск за здравето на хората.
Ние от „Движение за права и свободи“ няма да подкрепим този Доклад, ще се въздържим в гласуването. Искам да заявя това, което в началото, когато се създаваше тази Временна комисия, наш колега заяви, че когато искаме да потушим напрежението в обществото, създайте временна комисия, за да се уталожи проблемът. Аз искрено се надявам тази Междуведомствена комисия, която в момента вече работи, наистина на всяко шестмесечие да дава обективните анализи от направените проучвания на водните кладенци, но в същото време трябва да предприеме и мерки за законодателни промени, защото по време на изслушването на експерти от различните ведомства ние установихме, че една част от ведомствата се ръководят по Европейска наредба № 7 примерно, докато едно друго ведомство се ръководи от европейска наредба, която касае състоянието на водите, и то на подземните, по друга наредба. Всички тези недоразумения довеждат до непълни данни в изследванията.
Основната задача, която си постави тази Комисия, когато беше създадена, да се установи, повтарям отново, да се установи кой стои в основата на замърсяването на водохранилищата, на кладенците в Хасково, в този Доклад не се посочва. Ние в Комисията такова нещо не сме установили, а проблеми най-вероятно има на други места, това тепърва ще се установява.
Затова може би в решенията, които са предложени, освен да приеме Доклада на Временната комисия, Междуведомствената работна група трябва да продължи, както със законодателните инициативи, които трябва да се предприемат, така и с ежемесечното обследване най-вече на водохранилищата, водохващащите хранилища към ВиК дружествата и най-вероятно разковничето е там. Затова, както преди малко казах, парламентарната група на „Движение за права и свободи“ ще се въздържи от подкрепата на този Доклад. Благодаря Ви. (Ръкопляскания от ДПС.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря Ви, уважаеми господин Ибрямов.
Реплика?
АТАНАС КОСТАДИНОВ (БСП): Госпожо Председател, уважаеми колеги! Мята реплика е следната. Ние с колегата сме в една Комисия, но имаме очевидно различни интерпретации, защото стигаме до различни изводи, а това донякъде не е лошо.
Уважаеми колеги, неприемането на Доклада, не говоря за оценка за нашата работа – тя може да е най-лошата в момента, неприемането на заключенията и препоръките на този Доклад на Временната комисия, която беше предложена от нашата парламентарна група и подкрепена от Вас, ще означава, че не правим решителна крачка към подобряване състоянието, изясняване на причините и преодоляването на проблема за жителите на Хасково и в цялата страна. Казвам Ви го най-отговорно. Неподкрепата на заключенията и изводите на този Доклад означава, че ние не правим тази малка крачка. Тъй като закриването на уранодобива е от 1993 г., близо 24 години държавата не е правила нищо по този въпрос. Ние Ви предлагаме с нашия Доклад да направим една малка крачка, колкото и некачествено да сме си свършили работата. Благодаря за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин Костадинов.
Други реплики? Не виждам.
Дуплика ще има ли, господин Ибрямов? Няма да има.
Изказвания?
Заповядайте, господин Ненков.
АЛЕКСАНДЪР НЕНКОВ (ГЕРБ): Благодаря, госпожо Председател.
Преди да се изкажа, моля за процедура.
Моля да подложите на гласуване предложението да удължим работното време днес до приемане на Окончателния доклад и Проекта за решение до самото гласуване.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, господин Ненков.
Моля, режим на гласуване по така направената процедура от народния представител Александър Ненков.
Гласували 147 народни представители: за 103, против 5, въздържали се 39.
Предложението е прието.
Заповядайте, господин Ненков.
АЛЕКСАНДЪР НЕНКОВ: Благодаря, госпожо Председател.
Уважаеми колеги, ще започна от там, че Комисията свърши наистина своята основна функция, за която беше избрана. Дали всяка една парламентарна група ще го подкрепи, или не – по-скоро го отдавам на политическо желание, отколкото на обективната работа на Комисията. Защото през последните няколко месеца всички колеги от опозиционните партии, които преди малко се изказаха, в крайна сметка са се подписали под този Доклад. Ако имаха толкова съображения спрямо работата, или не им харесва констатациите на Комисията, в крайна сметка тогава не трябваше да го подкрепят в самата Комисия, но това, разбира се, е част от парламентарната игра, от това да има опозиция и управляващи.
Ще се върна обаче на проблема всъщност откъде започна тази Комисия и какви са нейните констатации? Когато се създаде тази Комисия – това госпожа Йончева го подчерта, за което й благодаря, безспорно наистина беше създадена с волята на всички политически групи и беше на паритетен принцип, а не беше с участието на ГЕРБ или на „Обединени патриоти“ като мнозинство в нея, всяка една парламентарна група имаше по двама представители, което гарантираше и беше с цел да има максимална обективност на заключенията, които Комисията ще направи. Аз смятам, че те до този момент наистина са такива.
Първата и най-важна задача беше да установим имало ли е риск за обществото, имало ли е риск за хората в Хасково, които живеят и използват тази вода за тяхното здраве. Това, което се установи, заявявам много категорично, може да се провери това нещо – има данни, че в момента, в който Регионалната здравна инспекция е установила завишени норми на естествен уран във водата, предвидена за питейно-битови нужди – има предвид там където пускате кранчето и пиете вода, в момента, в който РЗИ установява такова разминаване – веднага, на същия ден препоръчва на ВиК оператора да спре водоснабдяването от някои от тези кладенци.
Тук много категорично искам да кажа и да успокоя хората в други региони – не само в Хасково, а и в други градове, където има подобни проблеми, свързани все пак с естественото развитие на природата, че до този момент вода, която не е годна за пиене за битови и питейни нужди, не е била пускана в употреба и хората могат да бъдат спокойни. Според мен всякакви такива внушения – не знам как да ги квалифицирам, но при всички положения не са в полза на обществото, защото, някак си хората, заблуждавайки ги, остават с впечатление, че някакви институции крият от тях някаква информация, че здравето им е застрашено и така нататък.
Това, което и преди малко някой от колегите каза, е напълно вярно. Нали не вярвате, че някой народен представител или някой директор на Регионална здравна инспекция, или Басейнова дирекция – всичките тези институции, които имат отношение към този проблем, ще крият такава информация, с цел по някакъв начин да застрашат живота на хората. Извинявам се, но това като народни представители не ни отива. Напротив, ние трябва да убеждаваме гражданите, че институциите си вършат работата, а ако има пропуск, разбира се, нашата задача е да търсим начина на тяхното решаване. Това е първата точка.
Втората точка беше наистина да установим какви са причините. Господин Костадинов, тук нито един колега не може да каже какви са причините. В крайна сметка – да, едната хипотеза е, че сигурно заради уранодобива навремето, безспорно сигурно дава някакво отражение, не може да си кривим душата. Вие чухте, че повечето специалисти, които бяха в Комисията, всеки има различно мнение. Всяко едно мнение противоречеше на предишното, което означава, че дори и най-големите специалисти – професори, хора, които се занимават с този бранш, не могат на сто процента да кажат откъде идва това замърсяване. Моят отговор на въпроса е по-скоро, че в крайна сметка природата е нещо по-силно от нас и ние колкото й да имаме желание да влияем върху нея, по някой път тя е по-силна и няма как да избягаме от него.
Ще Ви дам един пример. В Хасково първите няколко кладенци, които бяха затворени, вече работят, защото водата в тях се е изчистила и показателите, които са изчислени, в момента отговарят на изискванията по Наредба № 9 за здравето на хората. Следователно това е един нескончаем процес в годините. Това че някак си тук покрай случая с Хасково, нали, някаква психоза, която се опитахме да създадем, някак си темата стана популярна. Тя е тема с десетилетия назад и хората, институциите постоянно наблюдават този процес на замърсяване, след това на изчистване, но това е нещо, което ние колкото и да искаме, няма как да контролираме.
Третата тема, която беше важна и констатирана в Доклада, са препоръките на тази Комисия. Безспорно, няма как да не го споменем това нещо, има и пропуски основно не в начина на взимането на проби или нещо подобно, а в комуникацията между „Басейнова дирекция“, между институцията, която де факто гледа подземните води, между ВиК операторите и между Регионалната здравна инспекция, която пък следи за водата, която ние консумираме всеки ден. Там със сигурност се установиха пропуски, които Комисията със своите препоръки постави определен срок и Междуведомствената работна група ще трябва да ни предложи на нас като народни представители и изобщо по принцип на другите институции в изпълнителната власт какви мерки трябва да бъдат набелязани, така че тази комуникация да бъде подобрена, мониторингът на водите да бъде по-зачестен, за да може да гарантираме, че никога няма да има такъв междуинституционален пропуск, който да поставя под съмнение дали хората пият качествена или некачествена вода.
Смятам, че трите важни теми, които си беше поставила Комисията, ги изпълни. Много е важно, това е моето разбиране – не трябва, водейки се от своите тесни партийни интереси, да поставяме обществото в едно усещане, че хората, депутатите, всичките институции са лоши и никой не си върши работата, защото това не е полезно. Неслучайно парламентът има толкова нисък рейтинг точно поради тази причина. Някак си липсата на уважение – и междуинституционално, и между колегите народни представители, води до такова усещане. Смятам, че не е правилно, независимо кой е управляващ и кой е опозиция.
Искам да завърша с това, че благодаря все пак на всички колеги. В Комисията нито един път не сме имали някакво разногласие. Всяко едно решение, повтарям, всяко едно решение, идея е била с абсолютен консенсус. Специално поздравление за господин Колев, който положи максимални усилия всеки един народен представител да бъде удовлетворен за своите искания.
Искам последно да кажа, че хората, гражданите не само в Хасково, гражданите на Република България могат да бъдат спокойни, че водата, която консумират е годна за употреба, а там където не е – институциите си вършат работата и своевременно са взимали, взимат и съм сигурен, че ще взимат под внимание, ще имат съответните реакции, защото не вярвам някой да застане срещу здравето на хората. Това е престъпление. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин Ненков.
Реплики? Не виждам.
Заповядайте, господин Костадинов, за лично обяснение.
АТАНАС КОСТАДИНОВ (БСП за България): Госпожо Председател, уважаеми колеги!
Ползвам формата на лично обяснение, не правя реплика, защото с господин Ненков сме на едно и също мнение по въпросите, които цитираме.
Личното обяснение е във връзка с това: господин Ненков, вероятно не съм бил разбран правилно. Основната причина – обективна, материална като субстрат – е закриването на уранодобива, но, за съжаление, през всичките тези 24 години има и субективна причина. Комплексът от обективната и субективната причина дават сегашния резултат и състояние. А субективната причина е една – занемаряването, пренебрегването, нихилирането на важността на този проблем от всяко едно правителство, което от 1990 г. досега се е занимавало с този въпрос.
И в заключение в частта на лично обяснение: затова аз твърдя, че приемането сега на този наш доклад е стъпка напред към разомагьосването, или разобличаването, или изкарването на светло на цялостния проблем. Битката не спира. Битката продължава. Има още много да бъде свършено и ние сме гарант за това да изясним истинските причини и истинските средства, с които ще решаваме въпросите. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин Костадинов.
Други изказвания? Не виждам.
Закривам разискванията.
Колеги, преминаваме към гласуване.

„Проект
РЕШЕНИЕ
по Доклада на Временната комисия за установяване на потенциално опасните и конкретни случаи на радиоактивно замърсяване на питейни води на територията на Република България, причините за тяхното възникване и последиците за здравето на гражданите
Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 37 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание

РЕШИ:
1. Приема Доклада на Временната комисия за установяване на потенциално опасните и конкретни случаи на радиоактивно замърсяване на питейни води на територията на Република България, причините за тяхното възникване и последиците за здравето на гражданите.
2. Докладът да се изпрати на Министерството на здравеопазването, Министерството на регионалното развитие и благоустройството и Министерството на околната среда и водите.“
Моля, гласувайте.
Гласували 175 народни представители: за 137, против 16, въздържали се 22.
Предложението е прието. (Ръкопляскания от ГЕРБ.)
Уважаеми колеги, с това времето за днешния пленарен ден приключи.
Утре редовно пленарно заседание в 9,00 ч.
Закривам заседанието. (Звъни.)

(Закрито в 14,04 ч.)


Председател:
Димитър Главчев

Заместник-председател:
Цвета Караянчева

Секретари:
Станислав Иванов
Сергей Кичиков
Форма за търсене
Ключова дума
ЧЕТИРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на заместник-председател и двама членове на Комисията за регулиране на съобщенията

Избор на омбудсман

    Последни заседания