Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Стенограми от пленарни заседания
СТО ШЕСТДЕСЕТ И ШЕСТО ЗАСЕДАНИЕ
София, петък, 20 юли 2018 г.
Открито в 9,02 ч.
20/07/2018
Видео архив » Преглед на видео архив
Председателствали: председателят Цвета Караянчева и заместник-председателите Емил Христов и Явор Нотев

Секретари: Филип Попов и Николай Александров

ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Уважаеми колеги, има кворум. (Звъни.)
Откривам заседанието.
Уважаеми народни представители, на основание чл. 53, ал. 5 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание предлагам да бъде включена в седмичната програма за работата на Народното събрание следната допълнителна точка – Първо гласуване на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за опазване на обществения ред и провеждане на спортни мероприятия, с вносител Славчо Атанасов и група народни представители, като предлагам да стане точка трета за днешното заседание, а досегашната точка трета – Законопроектът за изменение и допълнение на Закона за пътищата, с вносител народният представител Александър Ненков и група народни представители, да отпадне от Програмата за работа на Народното събрание. Мотивите за отпадането на точката са проведен разговор с министър Нанков, който е възпрепятстван и не може да присъства на обсъждането, и неизпълнение на част от процедурите съгласно Правилника.
Моля, режим на гласуване.
Гласували 170 народни представители: за 104, против 11, въздържали се 55.
Предложението се приема.
Имате думата за процедура.
ДРАГОМИР СТОЙНЕВ (БСП за България): Уважаеми господин Председател, уважаеми дами и господа народни представители! Вчера публично бе обявено пред цялата страна, че министърът на вътрешните работи и министърът на земеделието, храните и горите ще дойдат днес тук, за да обяснят на българската общественост какво се случва и какви мерки евентуално ще предприеме правителството.
Считам, че е необходимо също така и да регламентираме този дебат как трябва да бъде, защото нормално е от опозицията да има въпроси, за да ни убедят и най-вече не толкова да убедят нас, колкото българската общественост, че наистина могат да се справят с тази ситуация, която – факт е, че излиза извън контрол.
Днес разбираме обаче, че двамата министри няма да дойдат. Проблемът, уважаеми господин Председател, е, че вчера министър Радев просто излъга цялата страна, като заяви, че едва ли не той бил получил подкрепа от всички политически сили – нещо, което не е вярно. Затова поискахме и стенограмата от двете заседания, в която и „Движението за права и свободи“, и Българската социалистическа партия ясно заявяват, че правителството трябва да свърши своя ангажимент, че това не е работа на българския парламент. Ако те искат подкрепа, да внесат нужния законопроект, така че да получат тази подкрепа, но да подкрепяме министъра – да го подкрепяме, че сутрин става и отива на работа, това не влиза в нашите задължения. Затова искаме този министър, който излъга всички български граждани, че е получил подкрепа вчера, в 8,00 ч. сутринта по всички медии, да дойде тук и да обясни какво точно е имал предвид. Защото, ако той не дойде, то тогава ние, като народни представители, ще бъдем принудени да публикуваме тази стенограма и да я дадем изцяло на медиите.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Господин Стойнев, каква е процедурата, не Ви разбирам? Вече почти две минути говорите и не разбирам процедурата.
ДРАГОМИР СТОЙНЕВ: Процедурата е да поканите двамата министри да дойдат и да регламентираме дебата как да се проведе това изслушване – ние настояваме, както е по чл. 113, да бъде с въпроси и отношение от страна на всичките сили. Благодаря Ви. (Частични ръкопляскания от „БСП за България“. )
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, господин Стойнев.
Ще разговаряме с министрите, но знаете, че е изключително сложно положението в района и тяхното присъствие там вероятно ще се окаже много по-полезно и целесъобразно, отколкото присъствието им тук.
Господин Цветанов, процедура.
ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ (ГЕРБ): Уважаеми господин Председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Стойнев! Парламентарният ден днес започва в 9,00 ч. и завършва в 14,00 ч. Никой по никакъв повод не е казал, че министър Порожанов и министър Радев няма да дойдат днес в пленарна зала. Така че, ако Вие работите до 9,30 ч. и смятате, че който е дошъл, дошъл и следващите теми няма как да бъдат коментирани (ръкопляскания от ГЕРБ и възгласи от „БСП за България“), смятам, че е несериозно и е неглижиране на парламентарната дейност.
Само да Ви кажа, министър Радев и министър Порожанов ще бъдат тук, ще бъдат днес тук, в парламента както на дебата, който ще се води с министър-председателя, така също и след това ще вземат отношение по темите, които Вие поставихте само преди минути. Благодаря.(Ръкопляскания и възгласи „Браво!“ от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря.
Госпожо Нинова?
КОРНЕЛИЯ НИНОВА (БСП за България): Уважаеми господин Председател и уважаеми господин Цветанов! Имам въпрос към Вас: Вие двамата говорите ли си? С председателстващия в момента? Току-що председателстващият заседанието ме информира, че днес двамата министри няма да дойдат в парламента и няма да има изслушване. (Шум, реплики и възгласи „Ооо!“ от „БСП за България“.) Може ли двамата да си поговорите и да се разберем какво правим днес?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, госпожо Нинова.
Госпожо Нинова, ако те бъдат възпрепятствани, как да дойдат? (Шум и реплики от „БСП за България“.)

Продължаваме с първа точка от дневния ред:
ПЪРВО ГЛАСУВАНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА КОДЕКСА ЗА СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ.
Внесен е от народния представител Светлана Ангелова и група народни представители.
Докладът на Комисията по труда, социалната и демографската политика ще представи господин Адемов.
Заповядайте.
ДОКЛАДЧИК ХАСАН АДЕМОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Председател.
„ДОКЛАД
за първо гласуване на Законопроект за изменение на Кодекса за социално осигуряване, № 854-01-49, внесен от Светлана Ангелова и група народни представители на 13 юни 2018 г.
Комисията по труда, социалната и демографската политика на редовно заседание, проведено на 18 юли 2018 г., разгледа и обсъди Законопроект за изменение на Кодекса за социално осигуряване, № 854-01-49, внесен от Светлана Ангелова и група народни представители.
В заседанието участваха: Весела Караиванова – подуправител на Националния осигурителен институт, госпожа Петя Малакова – началник отдел в дирекция „Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд“ в Министерството на труда и социалната политика, Ася Гонева – национален секретар на КНСБ, Валентин Вълчев – председател на независимите синдикати на миньорите към КНСБ, Любомир Стефанов – председател на синдикалната организация на КНСБ в „Мини Бобов дол“, Владимир Топалов – представител на синдикалната миньорска федерация на КТ „Подкрепа“, Мая Манолова – Омбудсман на Република България, миньори от „Мини Бобов дол“, и други.
Законопроектът беше представен от народния представител Светлана Ангелова. В мотивите на Законопроекта вносителите са записали, че разпоредбата на чл. 69б, ал. 4 от Кодекса за социално осигуряване, изменена със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2018 г., засяга социалните нрава на миньори от закрити подземни рудници и такива, чието закриване предстои. При прилагането й няма да могат да придобият право на ранно пенсиониране, считано от 1 януари 2018 г., работещите с дългогодишен подземен стаж, чиито правоотношения са прекратени на основание чл. 328, ал. 1, т. 1 и 2 от Кодекса на труда.
Това са: работници, инженерно-технически специалисти и ръководни служители до ръководител на участък включително, заети на работа под земята в подземните рудници, в подземните геологопроучвателни и хидротехнически обекти, в тунелното и подземното минно строителство без предупреждение и в противоречие с принципа за социална предвидимост, миньори с дългогодишен стаж под земята, които са с прекратени на горните основания правоотношения или предстои прекратяването им поради закриване на подземния рудник, са оставени без възможност да се пенсионират дори при навършване на изискуемата възраст по чл. 69б, ал. 4 от Кодекса за социално осигуряване, ако не са я навършили към момента на прекратяването. Така те трябва да чакат поне 10 години – според вносителите, за да придобият право на пенсия.
Според вносителите не е случаен фактът, че техният труд е от първа категория, доколкото се касае за изключително тежки и опасни за здравето и живота условия на труд. В същото време тяхното заплащане е недостатъчно и несъобразено с работата им, и често е забавено. За да бъде защитено правото на ранна пенсия на посочените лица, е наложително да се отчетат тези фактори, които дават отражение на необходимостта от социална закрила на работещите под земята. Също така е важно, че освен ниските възнаграждения, работата им под земята е основно на смени, миньорите живеят и при неособено добри социални и битови условия.
Предлаганата възможност за пенсиониране по чл. 69б, ал. 4 от Кодекса за социално осигуряване обхваща лицата, които работят или са работили при условията на чл. 104, ал. 3 от Кодекса за социално осигуряване и които вече са с прекратени правоотношения поради една или друга причина, независеща от тяхната воля, включително и несъстоятелност на техния работодател, ако имат сбор от осигурителен стаж и възраст 90 точки, от които – 10 години осигурителен стаж, положен при условията на чл. 104, ал. 3, и навършена възраст 45 години и 4 месеца към 31 декември 2017 г. Тази възможност за ранно пенсиониране е израз на социална справедливост и предвидимост, която трябва да се прилага занапред, и да обхване и работещите в рудниците, които предстои да бъдат закрити.
Народните представители са направили предварителна оценка на въздействието на предлагания законопроект, в която посочват, че Законопроектът цели регулиране на обществените отношения по повод придобиване право на пенсия от някои от лицата, работещи при условията на първа категория труд, за да бъдат защитени най-пълно социалните им права.
Необходими са спешни законодателни промени, тъй като с изменението на чл. 69б, ал. 4 от Кодекса за социално осигуряване със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2018 г., в сила от 1 януари 2018г., е отпаднала възможността да се пенсионират съкратени миньори от ликвидирани или ликвидиращи се подземни рудници на основание горепосочената норма.
Законопроектът не би натоварил в прекомерна степен бюджета на държавното обществено осигуряване, тъй като лицата, които промяната засяга, не са многобройни, а и изменението съответства на справедлива социална закрила, тъй като предвижда възможността да се пенсионират миньори с прекратени правоотношения поради една или друга причина, независеща от тяхната воля, включително и несъстоятелност на техния работодател. В тази връзка госпожа Светлана Ангелова допълни, че ще бъдат необходими около 16 000 лв. месечно, за да бъдат изплатени пенсиите на миньорите, които ще се пенсионират, ако Законопроектът бъде приет. В заключение, тя предложи предвид спешността на Законопроекта той да бъде приет на две четения в едно пленарно заседание, като се отрази в него направеното предложение от Министерството на труда и социалната политика за замяна на думите „след 31 декември 2017 г.“ с думите „от 31 декември 2017 г.“
В Комисията бяха получени и предоставени на вносителите на Законопроекта и членовете на Комисията становища на Министерството на труда и социалната политика, Националния осигурителен институт, Българската търговско-промишлена палата, Асоциацията на индустриалния капитал в България, Конфедерацията на независимите синдикати в България, Конфедерацията на труда „Подкрепа“.
На 28 юни 2018 г. в Комисията бяха получени доклад и протокол от проведеното на 25 юни 2018 г. заседание на Комисията по осигурителни отношения към Националния съвет за тристранно сътрудничество. От тях е видно, че няма постигнато единодушие по Законопроекта.
От Министерството на труда и социалната политика подкрепят по принцип внесения Законопроект и обръщат внимание на това, че чрез предложената промяна не се реализира изцяло целта, с която е създадена разпоредбата на § 4, ал. 3 от Преходните и заключителните разпоредби на Кодекса за социално осигуряване -от 1 януари 2016 г. за чл. 69б, ал. 4 от КСО, а именно да се отпуска пенсия на лица, съкратени поради преструктурирането на въгледобивния отрасъл, които към този момент имат продължителен стаж, включително подземен и са навършили възраст, която ограничава възможностите им за преквалификация.
В становището на Националния осигурителен институт се обръща внимание на финансовите средства, които биха били необходими за обезпечаване прилагането на Законопроекта. Според НОИ следва да се има предвид, че по данни от тяхната информационната система към месец април 2018 г. в добивната промишленост, в това число добив на въглища, на метални руди, на декоративни скални материали и на други неметални материали и суровини, на задължително осигуряване за работа при условията на първа категория труд подлежат около 2400 лица. Около 15 на сто от тях вече са упражнили правото си на пенсия и получават такава, като средният основен размер на пенсията за тази съвкупност от лица е 633 лв. Около 96 на сто от тях получават пенсия за осигурителен стаж и възраст.
При влизане в сила на обсъждания Законопроект, в кръга на правоимащите лица попадат осигурените при условията на първа категория труд в посочените дейности от добивната промишленост, на които към настоящия момент не е отпусната пенсия от държавното обществено осигуряване. Това са около 2000 лица, като от тях 1110 през 2018 г. са навършили или ще навършат 45-годишна възраст, т.е. биха удовлетворили заложеното в Законопроекта възрастово изискване.
От Националния осигурителен институт акцентират и върху обстоятелството, че предложената със Законопроекта редакция на чл. 69б, ал. 4 от Кодекса за социално осигуряване не обвързва придобиването правото на пенсия с кумулативното наличие на изискванията за навършена възраст, осигурителен стаж, точки – сбор от възрастта и стажа, и прекратяване на трудовото правоотношение на някое от специалните основания по чл. 328, ал. l, т. 1 или т. 2 от Кодекса на труда. Поради това, освен тези лица, от разпоредбата ще могат да се възползват и други, неосигурени към момента лица, на които трудовите договори са прекратени поради преструктурирането на съответния отрасъл в някакъв по-ранен момент, когато не са изпълнявали условията за навършена възраст и/или точки.
При консервативните оценки, които прави Националният осигурителен институт, допълнителният разход за изплащане на пенсиите на лицата, които ще се възползват от правото си на пенсия по новия ред, уреждан с предлагания законопроект, е между 350 и 600 хиляди лева месечно или между 4 и 7 милиона лева годишно. Разходът варира в зависимост от броя на лицата, за които са изпълнени кумулативно следните условия: първо, не им е отпусната пенсия; второ, трудовите им договори са прекратени на посоченото основание и към дата на прекратяване не са отговаряли на нормативно установените условия за възраст и/или точки; трето, към момента не са осигурени при условията на първа категория труд в посочените дейности от добивната промишленост.
Становищата на синдикалните организации са противоположни. От КНСБ не подкрепят Законопроекта. Още в мотивите към него те намират, че има неоснователни твърдения, като това, че със Законопроекта се решават правата на миньори, които към момента са на работа в посочените от вносителите условия, и че без тази законодателна поправка те губят права. Според КНСБ съществуващият текст на чл. 69 б, ал. 4 от КСО решава поставения от Законопроекта казус. Правото на пенсиониране по реда на същата разпоредба се отнася за лица, които към датата на прекратяване на договора на съответните основания работят под земята на предвидените длъжности и към същия момент отговарят на предвидените в нормата условия за стаж и възраст. Това е общо правило и принцип на осигуряването за всички осигурени лица и няма никакви основания само за определена група лица, какъвто и да е техният брой, да се правят изключения, които да ги облагодетелстват.
От Конфедерацията на труда „Подкрепа“ го подкрепят с мотива, че с него ще се възстанови принципът на социална предвидимост.
В становището си Българската търговско-промишлена палата не възразява срещу Законопроекта, но изрично отбелязва, че в предварителната оценка липсва конкретна информация за необходимите годишни средства, които ще бъдат евентуално разходвани за ранно пенсиониралите се посочени лица. Тази информация е необходима независимо от направените в мотивите констатации, че броят на посочените лица не е голям, тъй като предоставянето на подобни данни се изисква при извършваната предварителна оценка на въздействието.
От Асоциацията на индустриалния капитал в България също споделят съблюдаването на принципите на социална справедливост и предвидимост, но изразяват опасения за наложителността на 132-то изменение в КСО. Те настояват за по-убедителна финансова обосновка на Законопроекта. Според тях не е приемливо да се извършват допълнителните разходи, следващи от предложения Законопроект, тъй като консолидираният бюджет на държавното обществено осигуряване не просто е натоварен прекомерно, а е в постоянен дефицит. От Асоциацията на индустриалния капитал в България не приемат ежегодното покриване на този дефицит с допълнителни, значителни по размер трансфери от централния или държавния бюджет.
В проведената дискусия взеха участие народните представители Светлана Ангелова, Георги Гьоков и Хасан Адемов. В нея се включиха и представителите на синдикалните организации, представителите на миньорите и представители на поканените институции.
След приключване на обсъждането и проведеното гласуване с резултати: 15 гласа „за“, без гласове „против“ и 2 гласа „въздържал се“, Комисията по труда, социалната и демографската политика прие следното становище:
Предлага на Народното събрание да подкрепи на първо гласуване Законопроект за изменение на Кодекса за социално осигуряване, № 854-01-49, внесен от Светлана Ангелова и група народни представители на 13 юни 2018 г.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, господин Адемов.
Госпожо Ангелова – становище на вносител.
СВЕТЛАНА АНГЕЛОВА (ГЕРБ): Уважаеми господин Председател, уважаеми дами и господа народни представители! Със Законопроекта предлагаме редакция на чл. 69б, ал. 4 от Кодекса за социално осигуряване, която дава възможност за ранно пенсиониране на лицата, чиито трудови договори са прекратени на основание чл. 328, ал. 1, т. 1 и 2 от Кодекса на труда, които работят или са работили при условията на чл. 104, ал. 3 от Кодекса за социално осигуряване, ако имат сбор от осигурителен стаж и възраст 90, от които 10 години осигурителен стаж, положен при условията на чл. 104, ал. 3, и навършена възраст 45 години и 4 месеца към 31 декември 2017 г.
Сегашната разпоредба на чл. 69б, ал. 4 от Кодекса за социално осигуряване, изменена със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2018 г., засяга социалните права на миньорите от закрити подземни рудници и такива, които предстоят да бъдат закрити. При прилагането й няма да могат да добият право на ранно пенсиониране, считано от 1 януари 2018 г., работещите с дългогодишен подземен стаж, чиито правоотношения са прекратени поради ликвидация на рудника, и такива, чието закриване предстои. Това са работници, инженерно-технически специалисти и ръководни служители до ръководител на участък включително, заети на работа под земята в подземните рудници, в подземните геологопроучвателни и хидротехнически обекти, в тунелното и подземното минно строителство. Миньори с дългогодишен стаж под земята, които са с прекратени правоотношения, или предстои прекратяването им поради закриването на подземния рудник, са оставени без възможност да се пенсионират дори при навършване на изискуемата възраст по чл. 69б, ал. 4 от Кодекса за социално осигуряване, ако не са я навършили към момента на прекратяване на трудовото правоотношение. Така те трябва да чакат поне 10 години, за да придобият право на пенсия.
Неслучайно миньорският труд е от първа категория, доколкото се касае за изключително тежки и опасни за здравето и живота условия на труд, а в същото време с недостатъчно и несъобразено с работата им заплащане, което често е и забавено.
Не на последно място, тези лица са с прекратени правоотношения поради една или друга причина, независеща от тяхната воля, включително и несъстоятелност на работодателя. Поради продължителността на трудовия си стаж под земята тези хора разчитат, че ще могат да се пенсионират при закриване на рудниците.
Лицата, които промяната засяга, не са многобройни и пенсионирането им не би натоварило в прекомерна степен бюджета на държавното обществено осигуряване, а същевременно ще се защитят в пълна степен пенсионните им права и то ще доведе до установяване на социална справедливост, съответстваща на полагания от тях труд.
По данни на Националния осигурителен институт и мини „Бобов дол“ ЕАД става въпрос за 80 лица, които ще изпълнят условията за ранно пенсиониране, ако бъде приета промяната в Кодекса за социално осигуряване.
Разходът не е толкова голям, той може да се преодолее, без да се увеличи дефицитът на държавното обществено осигуряване.
За да бъде защитено правото на ранна пенсия на горепосочените лица, е наложително да се отчетат тези фактори, които дават отражение върху необходимостта от социална закрила на работещите под земята.
Господин Председател, аз имам една редакционна поправка в § 1, изречение второ на чл. 69б, ал. 4, а именно думите „след 31 декември 2017 г.“ да се заменят с „от 31 декември 2017 г.“. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, госпожо Ангелова.
Имате думата за изказвания, уважаеми колеги.
Господин Гьоков.
ГЕОРГИ ГЬОКОВ (БСП за България): Благодаря.
Уважаеми господин Председател, уважаеми народни представители! Ясно е, че Законопроектът е консенсусен и има нагласа да бъде приет. Затова още в началото, за да няма отново спекулации по темата, ще заявя, че твърдо подкрепям тази промяна в Кодекса за социално осигуряване, подкрепя я и парламентарната група на „БСП за България“.
Въпреки това аз вземам думата заради истината и заради някои опити за спекулации, появили се в процеса на решаване на проблема, защото с тази промяна в Кодекса за социално осигуряване решаваме възникнал след необмислени действия на мнозинството проблем с пенсионирането на хора – миньори, работили при условията на първа категория труд в подземни мини, които подлежат на ликвидация.
Правя това изказване не за да се заяждам или да Ви трия сол на главата, както се казва, а с желанието по някакъв начин да Ви обърна внимание, че така не се прави, че отношението към опозицията не трябва да е пренебрежително и всичко, каквото предложим, да го отхвърляте, без да вникнете по същество.
Правя това изказване, за да Ви обърна внимание в бъдеще, когато Ви се предложи нещо в полза на хората, да вниквате по същество и да не го отхвърляте с лека ръка само защото е предложено от опозицията.
Сега ще Ви кажа точно как и защо се стигна дотук. Хронологията може да започне още от 2000 г., когато се въведе този модел на пенсионната система, че даже от по-рано – от 1990 г., когато на практика започна преструктурирането на минната промишленост в България под напора на променящи се икономически принципи и трудови отношения, но няма да го правя. Няма да се връщам толкова назад.
Ще напомня обаче, че през 2014 г., когато отново управляваше ГЕРБ и отново имаше напрежение около ранното пенсиониране на миньорите, и § 4 от Преходните и заключителни разпоредби на Кодекса за социално осигуряване, чието действие изтичаше, тогава на 29 октомври 2014 г., група народни представители от тогавашната парламентарна група на „БСП лява България“ – Мая Манолова, Георги Гьоков, Атанас Мерджанов, Дора Янкова, Корнелия Нинова, Драгомир Стойнев, внесоха Законопроект за изменение на Кодекса за социално осигуряване в защита правата на миньорите в контекста на необходимостта да се гарантира правото на лицата, работещи при условията на първа и втора категория труд, да получават пенсия от държавното обществено осигуряване при облекчени условия. Това наше предложение бе следствие от отчетената от нас необходимост от нормативно уреждане на правото на пенсия на лицата, чиито осигурителен стаж е положен изцяло или частично при условията на първа и втора категория труд, преди въвеждането от 1 януари 2000 г. на допълнителното задължително пенсионно осигуряване в професионален пенсионен фонд, но пряко свързано с професията миньор. Защото рискът за живота и здравето на миньорите са обосновани от реалните възможности за множество аварии, събития от извънреден и инцидентен характер, които събития са външен за човешката воля фактор, и настъпват въпреки нея. Тогава Вие от ГЕРБ, в рамките на едно друго мнозинство с „Реформаторски блок“, проявихте неразбиране. Забавихте изключително дълго нашия законопроект, така отмина бюджетната процедура за 2015 г., и когато беше внесен Законопроектът в залата за първо гласуване – чак на 2 юли 2015 г., го отхвърлихте с познатите мотиви.
Напомних всичко това, за да сме наясно, че БСП винаги е проявявала разбиране към хората на тежкия физически труд първа категория и винаги е била съпричастна към проблемите им.
Без да давам други примери, стигам до миналата година при бюджетната процедура, когато действахте по абсолютно същия начин – с неразбиране. Няма да пропусна да напомня, че точно тогава и точно Вие, мнозинството от ГЕРБ и „Обединени патриоти“, създадохте проблема, който сега се втурвате да решавате с присъщия Ви безсмислен ентусиазъм, все едно че някой друг е забъркал кашата, а Вие се явявате като спасители. Ще спасявате миньорите, които Вие поставихте в това положение!?
При приемане на бюджета за държавното обществено осигуряване за 2018 г. с мотиви точно противоположни на сегашните, с които искате отмяната, чрез Преходните и заключителни разпоредби на Бюджета, внесохте промяна в Кодекса за социално осигуряване, с която лишихте миньорите от една придобивка, а именно, че преди промените в Кодекса за социално осигуряване – чл. 69б, т. 4, влезли в сила от 1 януари 2018 г., беше възможно същите тези миньори да се пенсионират след като са набрали необходимия брой от 90 точки, били са съкратени като миньори и имат навършени 45 години. Стигна се дотам, че след тези Ваши промени, ако миньор бъде съкратен, защото мината се закрива и той не може да намери работа като миньор първа категория труд, ще трябва да търси друга работа, друга категория труд, въпреки че няма квалификация за тази друга работа и да чака да навърши 54 години, за да излезе в пенсия. Тогава Ви предупредихме, че това е една недообмислена промяна в пенсионното законодателство, която по недопустим начин ще засегне работата и живота на тези хора, въпреки че вносителите, тогава НОИ и Министерството на труда и социалната политика, не представиха анализ и разчети колко хора ще бъдат засегнати от нея и колко ще спести държавата на гърба на миньорите. Още тогава Ви обърнахме внимание, че става въпрос за хора с дългогодишен подземен стаж, в повечето случаи 25 и повече години, които ще трябва да се пенсионират по общия ред, че по този начин една голяма част от хората, които са започнали да работят при тежки условия на труд първа категория и са се трудили дълги години, разчитайки, че техните специални права ще бъдат защитени, ще се окажат излъгани и ощетени, защото законодателят, тоест Вие, променяте правилата.
За да не пропусна, ще отбележа кой как гласува тогава – на 8 ноември 2017 г. на първо гласуване и на 29 ноември 2017 г. на второ гласуване. При приемането на тази промяна § 3 от Преходните и заключителни разпоредби, който между другото съдържа в себе си 35 точки, с които се променят най-малко 35 разпоредби на Кодекса за социално осигуряване, включително промяната на чл. 69б, т. 4, групата на ГЕРБ, „Обединени патриоти“ и „Воля“ гласуват „за“, групата на ДПС „въздържали се“ и групата на „БСП за България“ „против“. Хайде сега, кажете не създавате ли проблеми на хората, на българите – в случая на миньорите, които впоследствие да решавате Вие като парламентарно мнозинство и еднолично Борисов като благодетел, или ако мине – да спестим някой и друг лев на хазната? Е, не мина! И все по-малко ще минават дребните тарикатлъци. То не минава, защото още в началото се създаде проблем с миньорите от ликвидираната мина „Бабино“. Не мина и защото сега един работодател, няма да коментирам неговата коректност, решава поетапно да бъде закрит последният рудник за подземен въгледобив в страната – „Бобов дол“. Ръководството на мината твърди, че ще спазва процедурите по трудовото законодателство, но аз все пак се обръщам към компетентните органи да проверят как се спазва трудовото законодателство в случая. Дори и да е спазено законодателството в сегашния му вид, тези хора, съкратените от мина „Бобов дол“ миньори, ще се окажат потърпевши и ще бъдат ощетени. И вместо да започнете да решавате проблема веднага, Вие се ослушвахте, докато тези хора започнат да протестират, да се обръщат към институциите, докато омбудсманът не вдигна много шум и докато миньорите не заплашиха с протестни действия, и докато министър-председателят не Ви нареди да предприемете мерки. После, внесохте предложението на омбудсмана за промени в Кодекса за социалното осигуряване и тръгнахте да обяснявате как бързо сте внесли Законопроекта, а БСП не се били сетили. Нали ако се бяхме сетили и го внесли ние, това щеше да бъде гаранция, че ще бъде отхвърлен или тотално забавен.
Още нещо. Положението нямаше да е толкова трагично, ако държавата, която управлявате от девет години, имаше адекватни действия в случаи на такива ликвидации на цели производства и добиви, когато остават без работа хора с неподходящи за други отрасли и производства професии и квалификации. Излизат на пазара на труда неподготвени за предизвикателствата му, а държавата не им предлага решения. Да Ви предупредя! С дигитализацията на труда все повече традиционни професии ще отпадат и ще остават без работа хора с неподходяща квалификация – затова ще са необходими адекватни действия, които Вие едва ли ще предприемете. „На всеки ще бъде предложена подходяща квалификация и работа, а за миньорите, отговарящи на условията за пенсиониране, вероятно ще могат да упражнят правото си на пенсия“ – това заяви министърът на труда и социалната политика, а конкретика и перспективност никаква.
Миньорите не повярваха на думи – че те един път ли са лъгани – и тръгнаха да търсят справедливост та чак до министър-председателя, който в тази държава, уж парламентарна, е призван да решава всички проблеми и то от висотата на своето положение, реши след обща среща между омбудсмана, миньорите и финансовия министър за всички заварени случаи, чрез указания на Националния осигурителен институт, проблемът да бъде решен каквото и да означава това, и сега всички сме готови да решаваме проблема, който забъркахте преди осем – девет месеца.
Спирам дотук! Само ще поздравя миньорите, че не се отказаха да търсят правата си до последно!
Сега нека всички подкрепим предложените промени. Ще потвърдя готовността на парламентарната група на „БСП за България“ след първото гласуване на Законопроекта, ако няма категорично заявени желания за промени в предложените текстове, още днес да го подложим и на второ гласуване. Ако това Ви се струва неприемливо, ще предложа, отново казвам, при условие че бъде приет Законопроектът консенсусно на първо гласуване, срокът до второ гласуване да бъде три дни и той да влезе на второ гласуване като точка първа за четвъртък от седмичната програма за 25 –27 юли 2018 г. Всичко друго е неприемливо – нито за миньорите от Бобовдол, нито за нас от парламентарната група на „БСП за България“, които ги подкрепяме. Благодаря Ви, очаквам да подкрепим Законопроекта.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря, господин Гьоков.
Има ли реплики?
Първа реплика. Има думата госпожа Ангелова.
СВЕТЛАНА АНГЕЛОВА (ГЕРБ): Уважаеми господин Председател, уважаеми дами и господа народни представители! Господин Гьоков, дебатът тръгна в погрешна посока тъй като имаше някои спекулации във Вашето изказване. Вие казахте, че ще подкрепите Законопроекта и ще гласувате заедно с парламентарната група на ГЕРБ, „Обединени патриоти“ и „Воля“, които го подкрепиха. Вместо бързо да решим проблема на тези хора, които са вече с връчени предизвестия, те са тук на балкона и чакат бързо решение на проблема, Вие отново превърнахте дебата в политически панаир с цел да изведете някакви дивиденти от този законопроект (реплики от „БСП за България“), защото проспахте времето да внесете първи тази законодателна промяна и сега Ви е яд. (Ръкопляскания от ГЕРБ.)
Аз си направих труда да се върна назад във времето през 2014 г. и 2015 г. за този законопроект, за който Вие говорите, внесен от Мая Манолова, и Вие сте се подписали. Прочетох и стенограмата от 2 юли 2015 г. Ето я! (Показва листове.) Разпечатала съм и Вашето изказване. (Възгласи от „БСП за България“.) В него, въпреки че Вие сте вносител, няма нито една дума, нито едно изречение в защита на ранното пенсиониране на миньорите от закритите рудници. Нито едно! Има само общи приказки от рода – пенсионната система е в окаяно състояние, геноцид за българските пенсионери. Така че Вие искате да омаловажите законодателната промяна, която внесохме ние, народните представители от парламентарната група на ГЕРБ и на „Обединени патриоти“. Ако искате, господин Гьоков, да бъдете отговорен политик, предлагайте реални решения, а не грешни внушения. (Ръкопляскания от ГЕРБ).
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря, госпожо Ангелова.
Има ли други реплики? Няма.
Заповядайте, господин Гьоков – имате възможност за дуплика.
ГЕОРГИ ГЬОКОВ (БСП за България): Благодаря Ви, господин Председател.
Уважаеми господин Председател, уважаеми народни представители! Уважаема госпожо Ангелова, колегите ме призовават да бъда великодушен. Ще го направя. (Реплики от ГЕРБ.) Няколко неща много ги объркахте. Тези хора са горе, те слушаха моето изказване от първата до последната дума. Аз просто исках да направя хронология на това какво правите Вие. Отново Ви казвам, че Вие забъркахте този проблем. Някой ще го отрече ли от залата? Това го направихте с приемане на бюджетната процедура за 2018 г. Тогава Вие с Вашите гласове – прочетох Ви как сте гласували, въведохте тази мярка и сега, когато омбудсманът направи предложение, Вие го припознахте толкова бързо, че аз с тази скорост няма как да реагирам, госпожо Ангелова. То просто… Вкарахте го още веднага, само че пак забравихте и докато не дойдоха тези хора, които и днес са тук, наистина, докато не се срещнаха с парламентарната група на „БСП за България“, Вие не го разглеждахте. Сигурно има някаква причина, но чакахте указания от министър-председателя и сега с тази си реплика само потвърдихте колко бях прав в основното си изказване, че Вие не си вземате бележка от нищо. Вместо да си посипете главата с пепел, да кажете: „да, объркахме се, сега искаме да поправим нещата, защото ощетяваме тези хора“, Вие тръгвате по някаква плоскост отново кой бил първи, кой бил… Това да не е състезание, госпожо Ангелова? Ако искате Вие да изглеждате велики в очите на хората, в случая на миньорите, забъркайте им още един проблем и тогава пак го решете, и ще сте спасители. (Ръкопляскания от „БСП за България“.)
Само че, извинявайте, не знам това ли е политиката, затова ли е Народното събрание? Аз не омаловажавам на никой заслугите. Аз, как да кажа, радвам се за това, че сте осъзнали какво сте направили и бързате да го поправите. Само че си признайте, че сте го направили, че сте забъркали нещата. Защо трябва да вървим в посока на това винаги да сме ние, другите да нямат думата, опозицията да е винаги неглижирана? Е, Вие имате инициативата, ние ще Ви подкрепим – ето, само че хората трябва да знаят истината. Кой забърка проблема с миньорите? Свършваме дотук. Да, кой?! (Възгласи от ГЕРБ.) Аз мога да кажа кой – групата на ГЕРБ и „Обединени патриоти“, които гласуваха това предложение миналата година по време на бюджетната процедура. Така че отговорът на въпроса „Кой?“ е еднозначен! (Ръкопляскания и възгласи от „БСП за България“.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Има ли други изказвания?
Заповядайте, доктор Адемов.
ХАСАН АДЕМОВ (ДПС): Благодаря Ви.
Уважаеми господин Председател, уважаеми дами и господа народни представители! Ние от „Движението за права и свободи“ няма да влезем в надпреварата между управляващите и „БСП за България“, защото на нас не ни харесва надпреварата „Кой е по-, по-, най-“. Защото миньорите, които имат претенцията да бъде уреден техният проблем, не заслужават такова отношение.
Искам да се върнем малко назад във времето и да Ви кажа, че тази дискусия възникна около Нова година. Колегите от ГЕРБ и от „Обединени патриоти“ припознаха предложението на Мая Манолова миналия месец, месец юни, тоест шест месеца след като беше идентифициран проблемът.
На следващо място, колегите от БСП след това се присъединиха и заявиха, че подкрепят този законопроект. Разбира се, че предложеният проект има своите достойнства, но това е само едната бляскава страна на проблема.
За честта на пагона аз искам да разгледам и другата страна на проблема, защото всички знаете, че има и друга страна този изключително важен проблем. Ако трябва да се върна малко назад във времето, около 2000-та година бяха зачестили случаите на масови съкращения в мините и в рудодобива, бяха зачестили случаите на ликвидация на мини, които наложиха законодателят да предвиди в § 4 от Преходните и заключителните разпоредби на Кодекса за социално осигуряване възможността за ранно пенсиониране.
Всъщност това, което разглеждаме в момента, е разположено в полето на така нареченото ранно пенсиониране. Фигурата на ранното пенсиониране в българското законодателство съществува от 2000-та година. Тогава беше даден преференциален режим, възможност за облекчено пенсиониране на тези, които работят под земята, на тези, които работят на небето, и тези, които работят под водата, така наречените категорийни работници.
Какво се оказа? Оказа се, че тази възможност, дадена на тези сектори от икономиката, които трябва да се преструктурират, не беше използвана в пълен обем от съответните секторни министерства. Какво имам предвид? Беше дадена възможност чрез ранното пенсиониране в сектора на земеделието, в сектора на отбраната и сигурността, в сектора на рудодобива, въгледобива и на всички, работещи под земята, да могат да се пенсионират рано с надеждата, понеже нямаше възможност да се реализират на пазара на труда, да получават необходимите доходи от заместващи доходи на труд, от техните пенсии.
Какво се случи по-нататък? Тези реформи в секторите на земеделието на вътрешните работи, отбраната и сигурността, рудодобива, за съжаление, все още не са приключили. Не е приключила и реформата в системата на рудодобива и въгледобива. Затова се налагат тези промени. Ако тези сектори бяха реформирани, нямаше да стигнем до ситуацията в момента.
Естественият въпрос, който възниква, е: възможно ли е със средствата на държавното обществено осигуряване да се решават проблемите на пазара на труда? При този дефицит на бюджета на държавното обществено осигуряване, при тези политически решения, които водят до увеличаване на дефицита на държавното обществено осигуряване, възможно ли е държавното обществено осигуряване да решава други проблеми, извън тези, които има в пенсионната система? Естествено, че това не е възможно и прогресивно увеличаващият се дефицит в бюджета на държавното обществено осигуряване е категорично свидетелство.
Аз съм последният човек, който ще противопоставя отделните категории – било трета, втора или първа, защото осигурените лица имат своите права, имат правото на социална справедливост. Но трета категория през годините се превърна в универсален дарител, в нещо като кръвна група нула, а универсалният приемател е дефицитът на бюджета на държавното обществено осигуряване – нещо като кръвна група АБ-нула. Защо правя тези сравнения? Защото те са изключително важни.
С тези политически решения се стигна до приватизиране на ползите под звуците на фанфарите и до национализиране на дефицита. Какво имам предвид? Позитивите бяха отчетени като приоритет на отделните политически сили, които предлагат, а дефицитът оставаше за сметка на този състав и на всички следващи състави на Народното събрание.
Искам да кажа и няколко думи за това, което реформата от 2015 г. предложи. Преходната разпоредба от 2000-та година влезе в основното тяло на Закона. Неслучайно законодателят през 2000-та година я е предвидил да бъде Преходна разпоредба с надеждата да се преструктурират секторите на икономиката – нещо, което не се случи, и пенсионната система стана заложник на нерешените проблеми в икономиката на България. Затова стигаме до решения, около които трудно постигаме консенсус.
За такъв тип решение, каквото е днешното, лесно се постига консенсус, но такъв тип политическо поведение води след това до увеличаването на възрастта, до увеличаването на стажа, когато не може да се намери съгласие.
Ето това искам да кажа – това е много важно, изключително важно, на тези, които са вносители, и на тези, които от кумова срама, както се казва, подкрепят този проект!
Аз искам да кажа и още нещо. Реформата от 2015 г. заложи възрастта да расте по два месеца до 55 години на тези, които работят под земята. Има и една друга група, които са в хипотезата на чл. 328, ал. 1, т. 1 и 2 от Кодекса на труда, които при съкращение, при ликвидация, при намаляване на обема на работа на съответните мини, имат правото да се възползват от възможността да се пенсионират на 45 години тогава – към приемането на Закона. Какво се случи обаче? Националният осигурителен институт регистрира злоупотреби, регистрира включително корупционни практики – по информация от тяхната информационна система. Затова през 2018 г. беше предложен текстът, който казваше, че към момента на съкращаване или ликвидация на мината и прекратяване на трудовото правоотношение тези, които трябва да се пенсионират по облекчения режим, трябва да отговарят кумулативно и на трите условия – стаж, възраст и сбор от възраст и стаж, така наречените 90 точки.
Сега възниква следният казус. Това, което се предлага в момента, е всъщност да няма връзка между прекратяването на трудовото правоотношение, от една страна, и началната дата на пенсията, от друга. Ако си упражнявал дейност по реда на чл. 104, ал. 3 от Кодекса за социално осигуряване, тоест ако си работил под земята някога във времето и имаш 10 години осигурителен стаж, сега обаче не си в мината, тогава не си отговарял на условията за възраст и точки примерно, сега може обратно да се върнеш и да се пенсионираш по облекчения ред. Ето това беше идеята на вносителите в началото на 2018 г.
Сега ситуацията е съвършено различна. В момента предложението е всеки, който отговаря на условието да има 10 години стаж, да има 90 точки и да има възраст – в момента 45 години и 6 месеца, да може да се пенсионира независимо от това кога е прекратено трудовото правоотношение.
Националният осигурителен институт в своето официално становище заявява, че в регистъра на Националния осигурителен институт в момента има 2400 подземни миньори, като 1110 от тях през 2018 г. навършват възрастта, необходима за пенсиониране по облекчения ред, 15%, или 360 човека, от тях вече са пенсионери със среден размер на пенсията 633 лв., тоест 360 човека от тези 2450 пенсионери, работещи под земята, са с право на пенсия, получават пенсия, вероятно получават и заплата. За тази група има и още една допълнителна възможност за увеличаване на стажа – при тях една година се признава за три години, тоест може и да си на възраст 40 години и ако имаш 20 години стаж под земята, имаш 60 години осигурителен стаж по силата на нашето законодателство. Искам да кажа тези неща, за да има яснота по въпроса.
Отделно законодателят е предвидил възможността за получаване на така наречената срочна професионална пенсия за ранно пенсиониране, защото ние сме задължили работодателя на тази първа категория да внася средства в размер на 12%, а 12% е осигурителната вноска за професионалните пенсионни фондове. Идеята на професионалните пенсионни фондове не е тези пари от индивидуалните партиди да се прехвърлят в бюджета на държавното обществено осигуряване, а да дадат възможност за ранно пенсиониране по силата на така наречения Втори стълб на пенсионното осигуряване. За съжаление, по различни причини тези възможности не са използвани.
Заявяваме, че в мината, за която се отнася – в Бобов дол, там са около 80 човека, вероятно това е така – никой нито в НОИ, нито някой друг може да каже колко други човека отговарят на тези условия и които са съкратени, при положение че имат 10 години осигурителен стаж. Така че това число може и да набъбне. Но това не е проблем, не е най-големият проблем. Вероятно и финансовите средства са поносими за бюджета на Националния осигурителен институт.
Но големият въпрос, който остава все още неразрешен, е, че с политически решения, намесвайки се в осигурителното законодателство, ние натоварваме следващи мнозинства и следващи управления с решения, които вземаме днес. Ето това е големият проблем, а не е проблем, че сега 80 човека ще се възползват от възможността за ранно пенсиониране.
Бях длъжен да кажа тези неща, за да има яснота по това, което приемаме в момента. Аз виждам, че има съгласие по това – няма нищо лошо в това да има съгласие, но нека народните представители и всички да знаят, че е лесно да влезеш под знамето и под звуците на фанфарите, по-трудното е да защитаваш негативни позиции. Негативните позиции, за съжаление, натоварват бюджети, натоварват дефицити, натоварват всички български граждани. (Председателят дава сигнал, че времето е изтекло.)
Приключвам, господин Председател – моля, удължете времето. (Председателят дава указание за удължаване на времето.)
Ще стигнем до ситуация, в която не само заради това, а и заради много други решения, за които ни предупреждават през 2013 г. и през 2014 г. в Препоръките на Европейската комисия към Националната програма за реформи. До 2016 г., всъщност във всяка една година, във всяка една годишна препоръка, ние имахме задължението да ограничим ранното пенсиониране. От 2016 г., след като се прие новото законодателство, тази препоръка отпадна. Надявам се, от тук нататък решенията, които вземаме в това Народно събрание, да бъдат съобразени, от една страна, с потребностите на българските граждани, от друга страна, с принципите на социалното осигуряване и да не ги бъркаме с емоционални аргументи, защото най-устойчивите аргументи са рационалните аргументи. Благодаря. (Ръкопляскания от ДПС.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, господин Адемов.
Реплики? Няма.
Други изказвания?
Господин Шопов!
ПАВЕЛ ШОПОВ (ОП): Благодаря Ви, господин Председателю.
Уважаеми колеги, когато готвихме това предложение за този законопроект и когато го подписвах, не считах, че той ще срещне обструкции и някой ще се обяви „против“. С госпожа Светлана Ангелова считахме, че той ще мине без каквито и да е обструкции на едно четене, второто веднага след това в залата, което може да се случи, но няма да се вдигне толкова шум. Защото с чисто сърце мислехме, че правим нещо добро за българските граждани и не кой знае за колко български граждани – 80 души са, които ще се възползват от тази поправка, която внасяме днес, но виждам, че под формата на експертни становища, така дълбокомислени изказвания, висши съображения за системно мислене и подход по тази тема има явно несъгласие.
Искам да изразя трайната и постоянна политика на „Атака“ от 2005 г. – тук се касае до сериозни действия и политика за защита на правата на българските граждани, конституционно и законово закрепени. Тези права на българските граждани бяха атакувани и се работеше срещу тях много години, за да се стигне до тази пенсионна реформа, по която явно има консенсус, но ние продължаваме да бъдем несъгласни с всичко това, което представлява покачване на възрастта, макар и плавно – по два месеца на година, с тази възраст, която достигна за мъжете, за жените – 60, 65 години. Не сме съгласни с аргументите за застаряващото население, с целия този пенсионен модел, който се налага и продължава да се налага. Затова тук някои хора, да си го кажем, са много притеснени. Тази политика явно се торпилира с една такава поправка, която засяга много малък брой граждани. Точно пък затова ние с две ръце я подкрепяме и желаем това да се случи, за да се торпилира тази политика, която засяга социалните права на българските граждани.
Какво друго е това? Това е част от жизненото равнище, част от социалните права на българските граждани, конституционно закрепени – ранното или по-късното им пенсиониране. Е, тук е явно притеснението.
Завършвам с това – не споделяме тези притеснения, които бяха изказани тук, и всичко, което се прави, за да се торпилира това пълзящо увеличаване на възрастта на българските граждани, които не живеят при условията на други европейски граждани, като качество на живот, като възможности – материални възможности. Знаете за какво говоря. Не можем да следваме модели, които не са в интерес на българите.
Затова ние с две ръце подкрепяме и ще гласуваме за тази поправка. Дано по-често и повече такива поправки бъдат внасяни, за да се торпилира това пълзящо покачване на възрастта за пенсиониране на българите. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, господин Шопов.
Има ли реплики?
А други изказвания? Няма.
Ще преминем към гласуване.
Подлагам на гласуване Законопроект за изменение на Кодекса за социално осигуряване, № 854-01-49, внесен от народния представител Светлана Ангелова и група народни представители, с поправката, която вносителите предлагат – „От 31 декември 2017 г.“.
Гласували 166 народни представители: за 161, против няма, въздържали се 5.
Предложението се приема.
Госпожо Ангелова, имате думата за процедура.
СВЕТЛАНА АНГЕЛОВА (ГЕРБ): Уважаеми господин Председател, уважаеми дами и господа народни представители! Правя процедурно предложение на основание чл. 80, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание Законопроектът за изменение на Кодекса за социално осигуряване, който току-що гласувахме на първо четене, да бъде подложен и на второ гласуване в рамките на днешното заседание. Не са направени предложения за изменение и допълнение на Законопроекта. Чухме само отрицателни становища.
Господин Председател, искам още един път да обявя редакционната поправка в § 1, чл. 69б, ал. 4, изречение второ – думите „След 31 декември 2017 г.“ да се заменят с „От 31 декември 2017 г.“. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, госпожо Ангелова.
Подлагам на гласуване процедурното предложение за разглеждане на Законопроекта на второ четене.
Гласували 167 народни представители: за 167, против и въздържали се няма.
Предложението се приема.
Заповядайте, господин Адемов.
ДОКЛАДЧИК ХАСАН АДЕМОВ: Благодаря Ви, господин Председател.
Ще прочета окончателната редакция за второ четене на Законопроекта за изменение на Кодекса за социално осигуряване.
Доклад относно Законопроект за изменение на Кодекса за социално осигуряване, № 854-01-49, внесен от Светлана Ангелова и група народни представители:
„ЗАКОН
за изменение на Кодекса за социално осигуряване
§ 1. В чл. 69б ал. 4 се изменя така:
„(4) Ако трудовият договор на лицата, които работят при условията на чл. 104, ал. 3, бъде прекратен на основание чл. 328, ал. 1, т. 1 и 2 от Кодекса на труда, те могат да се пенсионират не по-рано от навършване на 45 години и 4 месеца към 31 декември 2017 г. и ако имат сбор от осигурителен стаж и възраст 90 и 10 години осигурителен стаж, положен при условията на чл. 104, ал. 3. От 31 декември 2017 г. възрастта се увеличава от първия ден на всяка следваща календарна година с по 2 месеца до достигане на 50-годишна възраст за мъжете и жените.“
Заключителна разпоредба
§ 2. Законът влиза в сила от 1 януари 2018 г.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, господин Адемов.
Изказвания? Няма.
Преминаваме към гласуване.
Подлагам на гласуване следните текстове: наименованието на Закона по вносител – то се подкрепя от Комисията; § 1 съгласно вносителя с редакционната поправка, предложена от Комисията; наименованието на подразделението „Заключителна разпоредба“, което се подкрепя от Комисията по вносител; и § 2 по вносител.
Гласували 168 народни представители: за 162, против няма, въздържали се 6.
Предложението се приема, с това приехме и Законопроекта.

Преминаваме към втора точка от Програмата за днес:
ИЗБОР НА УПРАВИТЕЛ НА НАЦИОНАЛНАТА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА.
Следва Докладът на Комисията по здравеопазването.
Заповядайте, госпожо Дариткова.
ДОКЛАДЧИК ДАНИЕЛА ДАРИТКОВА-ПРОДАНОВА: Уважаеми господин Председател, уважаеми госпожи и господа народни представители! На основание чл. 49, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание моля да бъде допуснат в пленарната зала доктор Дечо Дечев – кандидат за управител на Националната здравноосигурителна каса.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви.
Подлагам на гласуване процедурното предложение за допуск в залата.
Гласували 134 народни представители: за 132, против няма, въздържали се 2.
Предложението се приема.
Моля, поканете доктор Дечев в залата.
Моля, продължете с Доклада, госпожо Дариткова.
ДОКЛАДЧИК ДАНИЕЛА ДАРИТКОВА-ПРОДАНОВА:
„ДОКЛАД
относно изслушване на предложения кандидат за управител на Националната здравноосигурителна каса по реда на Раздел V от Процедурните правила за условията и реда за предлагане на кандидати за управител на Националната здравноосигурителна каса, представянето и публичното оповестяване на документите и изслушването на кандидатите в Комисията по здравеопазването, както и на процедурата за избор от Народното събрание, приети с Решение на Народното събрание на 27 юни 2018 г. (обн., ДВ, бр. 54 от 2018 г.).
На свое извънредно заседание, проведено на 18 юли 2018 г., Комисията по здравеопазването проведе изслушване на предложения кандидат за управител на Националната здравноосигурителна каса по реда на Раздел V от Процедурните правила за условията и реда за предлагане на кандидати за управител на Националната здравноосигурителна каса, представянето и публичното оповестяване на документите и изслушването на кандидатите в Комисията по здравеопазването, както и на процедурата за избор от Народното събрание, приети с Решение на Народното събрание на 27 юни 2018 г. (обн., ДВ, бр. 54 от 2018 г.).
На заседанието присъстваха заместник-министърът на здравеопазването и председател на Надзорния съвет на Националната здравноосигурителна каса госпожа Жени Начева, представители на съсловните организации в сферата на здравеопазването, синдикатите и на пациентските организации.
Председателят на Комисията по здравеопазването доктор Даниела Дариткова информира народните представители, че за периода от 28 юни 2018 г. до изтичането на определения срок на 2 юли 2018 г. в Деловодството на Народното събрание е постъпило едно предложение за кандидат за управител на Националната здравноосигурителна каса, внесено от парламентарната група на Политическа партия ГЕРБ и парламентарната група „Обединени патриоти“, с вх. № 852-00-8/2 юли 2018 г., за кандидатурата на доктор Дечо Петров Дечев.
Съгласно изискванията на Раздел I, т. 2 от Процедурните правила за условията и реда за предлагане на кандидати за управител на Националната здравноосигурителна каса, представянето и публичното оповестяване на документите и изслушването на кандидатите в Комисията по здравеопазването, както и на процедурата за избор от Народното събрание, приети с Решение на Народното събрание на 27 юни 2018 г., наричани по-нататък „Процедурни правила“, предложението е придружено с всички изисквани документи.
На основание Раздел IV, т. 1 от Процедурните правила е изпратено писмено искане до главния директор на Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване“ към Министерството на регионалното развитие и благоустройството за проверка на гражданството, съгласно изискването на чл. 21, ал. 1, т. 1 от Закона за здравното осигуряване (330), и за отсъствие на правното ограничение по чл. 21, ал. 1, т. 2 от 330. В резултат на извършената проверка е установено, че кандидатът отговаря на изискването на чл. 21, ал. 1, т. 1 от 330 относно наличието на българско гражданство и отсъства правното ограничение по чл. 21, ал. 1, т. 2 от Закона за здравното осигуряване.
На основание чл. 21, ал. 3 от Закона за здравното осигуряване и на Раздел IV, т. 1 от Процедурните правила е изпратено писмено искане до дирекция „Управление на човешките ресурси“ на Народното събрание за извършване на проверка на обстоятелствата по чл. 21, ал. 1, т. 3 от 330. След извършване на проверката на Комисията по здравеопазването е предоставено електронно служебно свидетелство за съдимост, с което се удостоверява, че кандидатът за управител на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) не е осъждан и не е освобождаван от наказателна отговорност по чл. 78а от Наказателния кодекс.
На основание Раздел III, т. 1 от Процедурните правила е изпратено писмено искане до председателя на Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българката народна армия за извършване на предварителна проверка на кандидата за управител на НЗОК за установяване на принадлежност към органите на Държавна сигурност и на разузнавателните служби на Българската народна армия, включително и на техните предшественици и правоприемници, за периода от 9 септември 1944 г. до 16 юли 1991 г. При извършване на предварителната проверка е установено, че кандидатът за управител на НЗОК е с неустановена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия.
Доктор Дариткова поясни, че постъпилото предложение и всички документи на предложения кандидат за управител на Националната здравноосигурителна каса са публикувани в установения срок на специализирания тематичен сайт на интернет страницата на Народното събрание.
Въз основа на извършената проверка и на основание Раздел IV, т. 5 от Процедурните правила бе взето единодушно решение до изслушване в Комисията по здравеопазването да бъде допуснат предложеният кандидат за управител на Националната здравноосигурителна каса доктор Дечо Петров Дечев, тъй като представените с предложението документи отговарят на изискванията на Раздел I, т. 2 от Процедурните правила и кандидатът отговаря на изискванията на чл. 19, ал. 3 и чл. 21, ал. 1, т. 1 – 5 от Закона за здравното осигуряване.
Изслушването на предложения кандидат се проведе по реда на Раздел V от Процедурните правила, като с цел осигуряването на пълна публичност и прозрачност при избора на управител на Националната здравноосигурителна каса, на специализирания тематичен сайт на интернет страницата на Народното събрание се публикува пълният стенографски протокол от заседанието.
Кандидатурата на доктор Дечо Дечев за управител на Националната здравноосигурителна каса, предложена от парламентарната група на Политическа партия ГЕРБ и парламентарната група „Обединени патриоти“, беше представена от един от вносителите – доктор Даниела Дариткова. Тя информира народните представители, че доктор Дечо Петров Дечев има над 37 години професионален опит в системата на здравеопазването, включително в управлението на Националната здравноосигурителна каса и в сферата на управлението на лечебни заведения за болнична помощ.
Доктор Дариткова посочи, че кандидатът отговаря на изискванията за заемане на длъжността управител на НЗОК, определени в чл. 19, ал. 3 от Закона за здравното осигуряване за придобито висше образование с образователно-квалификационна степен „Магистър“ и за професионален опит в областта на управлението на здравеопазването. Доктор Дечев е завършил висше образование с образователно квалификационна степен „Магистър“ в Медицинска академия – София, и е с придобита медицинска специалност „Ушно-носно-гърлени болести“. През 2010 г. е придобил и магистърска степен по специалност „Мениджмънт на здравните грижи“.
Неговата професионална кариера започва като завеждащ УНГ кабинет в общинската болница в град Ихтиман, след което продължава като лекар в Окръжна болница – София, и в МВР болница. От 1995 г. до 1997 г. е заемал длъжността началник на отдел „Лекарствена политика“ в Министерството на здравеопазването, а в периода 2004 г. до 2008 г. е бил последователно заместник-директор на НЗОК и член на Управителния съвет на НЗОК. От месец август 2008 г. до настоящия момент, с кратко прекъсване, е изпълнителен директор на УМБАЛ „Св. Иван Рилски“ – град София, която е една от държавните болници без просрочени задължения и с положителен финансов резултат. През годините доктор Дечев преминава редица обучения в сферата на управление на болничната система и формиране на здравна политика.
В заключение доктор Дариткова посочи, че парламентарната група на Политическа партия ГЕРБ и парламентарната група „Обединени патриоти“ считат, че доктор Дечо Петров Дечев притежава необходимите качества да бъде успешен управител на Националната здравноосигурителна каса, който ще работи за повишаването на общественото доверие към Здравноосигурителния фонд и в полза на всички граждани на Република България.
В своето изложение доктор Дечев акцентира върху необходимостта от сериозни промени в дейността и политиката на Националната здравноосигурителна каса в областта на лекарствените продукти, медицинските изделия, лечението на български граждани в чужбина и контролната дейност на Фонда.
Като основни приоритети в управлението на Националната здравноосигурителна каса доктор Дечев посочи провеждането на политика, която да доведе до баланс между интереса на здравноосигурените лица, изпълнителите на медицинска помощ и индустрията, стриктно спазване на принципа ефективност –ефикасност при отпускането и заплащането на лекарствени продукти, промяна в реда и организацията при изпращане на български граждани за лечение в чужбина и оптимизиране и подобряване на контролната дейност на Фонда. Той допълни, че основен фактор за опазване финансовата стабилност на НЗОК е гарантирането на солидарност в приходната част на бюджета и равнопоставеност при финансирането на медицинските дейности в разходната част.
В заключение доктор Дечев подчерта, че ако получи подкрепа за предлаганите от него промени и бъде избран за управител на Националната здравноосигурителна каса, той се ангажира в срок до три месеца да изготви и представи на Комисията по здравеопазването и на Надзорния съвет на НЗОК концепция за развитие на дейността на НЗОК, включваща конкретни мерки за промяна в лекарствената политика, лечението на български граждани в чужбина и в контролната дейност на Фонда.
Предвид изключителната обществена значимост и ключовата роля на управителя на НЗОК в системата на здравеопазването беше предоставена възможност на съсловните и пациентските организации да изразят своите становища за предложения кандидат. Представителите на Българския лекарски съюз, Българския зъболекарски съюз и Българския фармацевтичен съюз изразиха своята подкрепа за кандидатурата на доктор Дечо Дечев, като изтъкнаха, че той е доказан професионалист и експерт в системата на здравеопазването.
По време на обсъждането народните представители поставиха конкретни въпроси във връзка с представените от кандидата приоритети за промени в дейността на НЗОК, на които доктор Дечев отговори изчерпателно, като посочи, че конкретният пакет от мерки и предложения за законодателни инициативи ще бъдат детайлно разписани в изготвената от него концепция за развитие дейността на Националната здравноосигурителна каса.
В хода на дискусията членовете на Комисията по здравеопазването се обединиха около становището, че доктор Дечо Дечев притежава необходимата професионална подготовка, лична мотивация, управленски и административен опит, публична репутация и обществена подкрепа. Народните представители смятат, че наличието на всички тези фактори ще бъде гарант за балансиране интересите и отношенията между всички заинтересовани страни в здравноосигурителната система, за осигуряване финансовата стабилност на фонда и за успешното реализиране на важните политики за подобряване дейността на Националната здравноосигурителна каса, като ключов компонент в системата на здравеопазването.
Въз основа на проведеното изслушване и извършеното гласуване при следните резултати: „за“ – 14, без „против“ и „въздържали се“, Комисията по здравеопазването предлага на Народното събрание да обсъди и гласува по реда на Раздел VI от Процедурните правила за условията и реда за предлагане на кандидати за управител на Националната здравноосигурителна каса, представянето и публичното оповестяване на документите и изслушването на кандидатите в Комисията по здравеопазването, както и на процедурата за избор от Народното събрание, приети с Решение на Народното събрание на 27 юни 2018 г. (обн., ДВ, бр. 54 от 2018 г.) предложения кандидат за управител на Националната здравноосигурителна каса и прилага съответен проект на решение за избор на управител на Националната здравноосигурителна каса, както следва:
„Проект!
РЕШЕНИЕ
за избор на управител на Националната здравноосигурителна каса
Народното събрание на основание чл. 84, т. 8 и чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 19, ал. 1 и 5 от Закона за здравното осигуряване
РЕШИ:
Избира Дечо Петров Дечев за управител на Националната здравноосигурителна каса с мандат до 12 март 2020 г.“
Решението е прието от 44-тото Народно събрание, подпечатано с официалния печат на Народното събрание.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, доктор Дариткова.
Следва представяне, но Вие всъщност по същество представихте кандидата.
Искате ли нещо допълнително?
Това беше Докладът на Комисията, с който по същество беше представен и кандидатът за управител на Касата.
Имате думата за изказвания, колеги.
Господин Велков, заповядайте.
СЛАВЧО ВЕЛКОВ (БСП за България): Благодаря Ви, уважаеми господин Председател.
Уважаеми колеги, уважаеми господин Министър, уважаеми доктор Дечев! Аз ще направя, разбира се, изказване с уверението, че в него няма да има и дума, която да е насочена против кандидата за управител на НЗОК, тоест нищо лично няма да има в това. Но съм провокиран от онова, което виждам в медиите, от резултатите, от представянето в Комисията, че кандидатът за управител на Националната здравноосигурителна каса има сериозното намерение да провежда политики, да прави промени, в това число промяна в лекарствената политика, промяна в подходите в политиките на лечение на български граждани в чужбина и смяна на способа на практика, и някои други намерения, които със статута, който притежава в момента управителят на НЗОК, на практика ще бъдат невъзможни или до голяма степен ще бъдат затруднени.
Ще задам и няколко въпроса на доктор Дечев, затова го моля внимателно да слуша, и затова се изказвам пръв, за да има време да се подготви за отговор. Отговорите, разбира се, до голяма степен ще определят и моето отношение към кандидатурата. Тук чухме от доктор Дариткова, че в срок от три месеца ще бъде представена концепцията на новия управител на НЗОК. Същото в началото на тази година го чухме от министъра от тази трибуна, че до месец март ще представят, цитирам го пред парламента: „Стройна програма, така, така, за развитие на здравеопазването“. Не знам дали се случи до месец март, вероятно може да съм отсъствал в това време?
Бих искал да задам следните въпроси, за да бъде българската общественост и всички наясно за това какво се случва в НЗОК. Въпросите ми са конкретни и точни, на които държа доктор Дечев да отговори. Не чух на Комисия някой да му е задавал тези въпроси.
Първият въпрос към Вас, доктор Дечев е следният: знаете ли Вие точния размер на задълженията на Националната здравноосигурителна каса в това число, подчертавам – в това число, просрочени задължения към чужди социални системи, доставчици на медицински услуги, доставчици на лекарства, както и графика за плащането на тези задължения по години? И към този въпрос: Колко са изплатени от тези задължения през тази година? Би трябвало, ако кандидатствате за …
ДАНИЕЛА ДАРИТКОВА-ПРОДАНОВА (ГЕРБ, от място): Той не е председател.
СЛАВЧО ВЕЛКОВ: Моля Ви, господин Председател, направете забележка на доктор Дариткова да не ме прекъсва, за да не влизам в диалог с нея.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Продължавайте, господин Велков, тя не Ви прекъсва!
СЛАВЧО ВЕЛКОВ: Да, (реплики) ето, продължава да говори. Във всички случаи диалогът с нея ще бъде в нейна вреда.
По график дали знаете какво е изплатено и как ще се изплаща? Тъй като налице има протоколи, подписани от сегашния министър на здравеопазването, тогава като председател на Надзорния съвет, където точно и ясно е написано кога какво се изплаща и че приоритетно ще се изплаща на една държава, ако има такива задължения, Вие би трябвало да ги знаете. Иначе как бихте се съгласили да се кандидатирате да станете управител на структура, която има огромни задължения? Защото министърът и доктор Дариткова твърдяха, че такива задължения няма. Ако знаете, държим да ги кажете тук, в залата.
Вторият въпрос, тук вече доктор Дариткова не може да ме упрекне, че доктор Дечев няма отношение относно новите молекули, тъй като Вие ръководите в момента болнично заведение, което има отделения, ползващи нови молекули.
В това отношение ще посоча и онкохематологичното отделение. Знаете и за кои молекули става въпрос, включително за новото лекарство за хепатит С от американската фирма, която няма да я казвам, за да не правим реклама.
И да Ви кажа, доктор Дечев, сигурно знаете, че вече започна изписването на новите лекарства и прилагането им на пациенти съгласно договорите с фирми – месец май започна. Тоест най-късно до края на този месец, август е по-нататък, следващият, Вие ще получите в НЗОК вече като управител фактури за изплащане.
Аз питам: от къде ще вземете пари за тези плащания? При положение, че в бюджета на НЗОК няма графа за нови молекули, няма такъв параграф. Ако е от общия кюп, това означава, че ще ощетите други болни, а вече и в медиите включително се прокрадва, не твърдя, че е достоверна – непотвърдена информация, че НЗОК е на минус 100 милиона за лекарства към момента.
Едва ли някой тук, в тази зала, включително и министърът, знае колко са парите за новите молекули, които не са лимитирани. Сигурно Ви е известно, че там има два параграфа – параграф А и параграф Б. В параграф А няма лимит, там се отнасят редица заболявания, в това число детски, недоносени, онкохематологични и други, а другият параграф Б е под регулация. Това е вторият ми въпрос: от къде ще вземете тези пари?
Третият въпрос – относно резерва на Националната здравноосигурителна каса. Този резерв за 2018 г. е или би трябвало да е 3%. Въпросът ми е: известно ли Ви е, наличен ли е този резерв? И ако е наличен, как е разпределен по отделни параграфи – доболнична помощ, болнична, медицински изделия и така нататък?
Ако от този резерв ще плащате за новите молекули, каква част от него ще остане на разположение за основното му предназначение, да кажем, по вече посочения параграф на нелимитирани средства?
Вие ръководите голяма болница, сигурно Ви е известно, че резервът е предназначен за непредвидени случаи, включително и за условията на природни бедствия и епидемии. Доктор Дечев, ще Ви дам само един пример. Ако например възникне епидемия на особено опасно заболяване, допустимо е това, да кажем, комарно предавано, както е западнонилският енцефалит. За пример ще Ви посоча, че в съседна Румъния и в Украйна вече има епидемични огнища на това заболяване. В Румъния случаите са над 1000, а както е известно, за комарите няма инженерно-преградни съоръжения по границите. Или да кажем БИРС – близкоизточния респираторен синдром.
Моля Ви, господин Генов, да не ми правите знаци от залата. Зная колко време имам и зная какво питам. По мое убеждение това е особено важно за българската общественост в момента. Такива случаи на БИРС има в Гърция вече, той се пренася и чрез туристи. Въпросът беше относим към резерва.
Към момента Вие ръководите, както казах, тази болница и не знам как ще осъществите Вашата концепция, ако не е срязана пъпната връв на Касата със Здравното министерство, тъй като Вие смятате да привлечете медицинския одит при Вас, да промените коренно нещата.
Последно, искам да Ви питам: знаете ли в тази зала да има депутати, с чието пряко или косвено участие, участват във фирми, с които Касата работи активно? Ако има такива, как те ще участват в гласуването за Вашия избор, без да изпаднат в конфликт на интереси? Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря, господин Велков.
Ще си позволя да отбележа, че въпросите Ви бяха към действащ управител, а господин Дечев все още не е избран. Така че той може да реши на кой от въпросите да отговори.
А последният въпрос просто нямаше…
СЛАВЧО ВЕЛКОВ (БСП за България, от място): Питахме Плочев и той отговаря…
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Доктор Адемов, Вие заявихте изказване.
ХАСАН АДЕМОВ (ДПС): Благодаря Ви, уважаеми господин Председател.
Уважаеми господин Министър, уважаеми доктор Дечев! Започвам с това, че нашата парламентарна група за пореден път ще подкрепи кандидатурата за нов управител на Националната здравноосигурителна каса. В случая ние ще подкрепим убедено кандидатурата на доктор Дечев, защото неговият профил е свързан със сериозна експертиза, със сериозно познаване на здравното осигуряване, със сериозно познаване на мениджмънта на лечебните заведения, със сериозно познаване и на проблемите на индустрията.
Бързам да отбележа обаче, че това доверие е доверие в аванс, защото ние все още не сме убедени, че концепцията, която изложи доктор Дечев по време на изслушването в Комисията по здравеопазването, може да бъде реализирана от сега управляващото мнозинство.
Защо казвам това? Защото там са заложени доста сериозни идеи за промени в системата, които изискват промяна в законодателството. Една част от тях са в групата на така наречените непопулярни мерки, а управляващото мнозинство е показало, че трудно подкрепя непопулярни мерки, защото те са тези, които водят до политически негативи. Затова аз заявявам, че нашето доверие е в аванс, и призовавам новия управител на Националната здравноосигурителна каса, заедно с Надзорния съвет и с ръководството на Министерството, да търсят надпартиен консенсус, защото това е изключително важно. Всички, които се опитаха на базата на индивидуални партийни акции да променят системата, се провалиха с гръм и трясък. Затова призовавам към търсене и намиране на прилични нива на съгласие чрез постигане на надпартиен консенсус.
Искам да кажа няколко неща, които са интересни от гледна точка на правомощията на управителя на Националната здравноосигурителна каса.
Уважаеми доктор Дечев, вероятно на вратата на кабинета на управителя на Националната здравноосигурителна каса Вие ще намерите виртуална табела с надпис: „Управителите – с вързани ръце“. Защо казвам това? Защото законодателството, което действа в момента, отдавна е прехвърлило правата, които да дадат възможност за разгръщане на мениджърските умения от управителя на касата към Надзорния съвет на Националната здравноосигурителна каса.
От друга страна, през 2012 г. господин Дянков направи така, че по-голямата част от служителите в Централното управление на Националната здравноосигурителна каса да бъдат бетонирани като държавни служители, разбира се, има и такива, които са по трудови правоотношения. Вие в качеството си на орган по назначение по Закона за държавния служител и на работодател по Кодекса на труда няма да имате никаква възможност да подберете екип, с който да реализирате Вашите идеи.
И още нещо: изключително странен е фактът, че през последните два дни от тази седмица незнайно защо ръководството на Касата избърза да извърши така наречената атестация, въпреки че срокът за междинната атестация е до края на месец юли. Още по-странно е, че по-голямата част от служителите в Националната каса и тези в регионалните дирекции са получили максимални оценки. Затова казвам, че сте с вързани ръце, защото Вие не можете да направите нищо по въпроса за това да подберете човешките ресурси, които да Ви помогнат за реализиране на Вашите идеи.
Нещо безпрецедентно в историята на Националната здравноосигурителна каса – сигурно регионалните директори са постигнали добри резултати, каквото е условието да получат допълнително материално стимулиране. Сигурно те заслужават такава допълнителна награда в размер на брутна заплата, но най странното в цялата тази ситуация е, че не се изчакаха поне два дни, три дни, да може и новият управител да има някакво отношение към това по какъв начин се оценяват кадрите.
Аз не казвам, че това, което е направено, не е законно, но казвам, че би било справедливо и новият управител, който ще работи с този екип, който ще работи и с онези десет човека, които управляват Касата, според писмото на бившия управител професор Плочев, трябва да бъдат оценени коректно.
Казвам всички тези неща, защото никак не ми се иска доктор Дечев да бъде поредният управител, който да бъде жертва на законодателството, жертва на корумпирани решения, които не са в интерес на осигурените лица в България.
Уважаеми доктор Дечев, искам да Ви поздравя с избора на Народното събрание, защото Вие ще бъдете избран, това е ясно, но искам да Ви предупредя: ако до един месец не започнете да управлявате Националната здравноосигурителна каса, бъдете сигурен, че следващия месец тя ще започне да Ви управлява. При такава ситуация резултатите никога не са добри.
С най-добри чувства и с най-добри намерения желая в рамките на консенсуса, който винаги сте търсили като мениджър и управленец, да намерите онзи баланс между изпълнителите на медицинска помощ, между администрацията на Националната здравноосигурителна каса, между Надзорния съвет и Министерството на здравеопазването, и заедно с Комисията по здравеопазване на Народното събрание да направим така, че да променим системата на здравеопазването в интерес на българските граждани. (Частични ръкопляскания от ДПС.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря, доктор Адемов.
Доцент Йорданов, имате думата.
ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ (БСП за България): Уважаеми господин Председател, уважаеми господин Министър, уважаеми колеги, уважаеми доктор Дечев! Доктор Дечев, искам да Ви кажа, че днес ние няма да подкрепим Вашата кандидатура. Ние няма да подкрепим Вашата кандидатура не защото се съмняваме във Вашите лични качества. Вие сте един от малкото значими български здравни мениджъри. Причината е, че постът на управител на Националната здравноосигурителна каса е обезвластен. Вие няма да имате достатъчно административни възможности да влияете на процесите в Националната здравна каса. Преди да изберем управител на Здравната каса, ние имахме предложение да променим статута на управленските органи в Касата и след това да изберем управителя. Това предложение, за съжаление, не беше прието. Ние ще направим необходимото нашите предложения да ги заявим по съответния законодателен път.
Уважаеми доктор Дечев, има два въпроса, на които искам да Ви обърна внимание днес, преди да сте влезли във Вашия кабинет.
Първият – Вие много добре знаете, че има една вълна от уважени искове на болници за изплащане на така наречената надлимитна дейност.
Господин Ананиев, нашият здравен министър каза, че в Касата няма пари да се изплащат тези искове и те няма да бъдат платени.
Доктор Дечев, тази година в бюджета на страната бяха върнати над 10 млн. лв. излишък от бюджета на Здравната каса, като беше казано, че нямало достатъчно време да бъдат усвоени. Това е нонсенс ситуация. Не могат 10 млн. лв. да бъдат върнати, когато явно здравната система се нуждае от всяка стотинка, която може да използва.
Второто нещо – моята молба е, когато утре влезете във Вашия кабинет, първият въпрос, с който да се занимаете, е въпросът за отказания договор на Карловската болница за родилна помощ. Доктор Дечев, там стохилядно население от Карлово и околните седем общини, е лишено от родилна дейност и родилките трябва да пътуват между 60 и 100 км до Пловдив, за да раждат там. Моля Ви, занимайте се с този проблем и вземете справедливо решение.
Накрая, вече в лично качество, искам да Ви пожелая здраве и да прекъснете тази лоша традиция – вече втори управител на Здравната каса да напуска поста си поради здравословни причини. Желая Ви здраве!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, доцент Йорданов.
Процедура – господин Кирилов.
ДАНАИЛ КИРИЛОВ (ГЕРБ): Уважаеми господин Председател, уважаеми народни представители! Тъй като времето напредва, правя процедурно предложение за удължаване на законодателната част от днешното петъчно парламентарно заседание до изчерпване на дебатите, включително и гласуване по фиксираната трета точка за днешния ден.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря, господин Кирилов.
Не виждам други мнения.
Подлагам на гласуване направеното процедурно предложение от народния представител Данаил Кирилов.
Гласували 86 народни представители: за 65, против 2, въздържали се 19.
Предложението се приема. (Шум и реплики: „Прегласуване! Прегласуване!“)
Заповядайте за процедура за прегласуване.
СТАНИСЛАВ ИВАНОВ (ГЕРБ): Уважаеми господин Председател, искам процедура на прегласуване, тъй като много колеги не успяха да гласуват.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Разбирам Ви.
Режим на гласуване, моля.
Гласували 118 народни представители: за 95, против 3, въздържали се 20.
Предложението за удължаване на законодателната част се приема.
Продължаваме с изказвания.
Господин Поповски, заповядайте.
КАЛИН ПОПОВСКИ (ОП): Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Уважаеми доктор Дечев, групата на „Обединени патриоти“ ще подкрепи направеното предложение за нов управител на Националната здравноосигурителна каса.
Ситуацията в Националната каса от гледна точка на финансиране отделните пера е много сериозна, като, освен всичко друго, до края на септември Министерството трябва да представи за разглеждане в залата и новия здравноосигурителен модел, който трябва да допринесе за по-рационално финансиране на всички пера. Знаем, че при гласуване на бюджета още миналата година се изтъкнаха тежки недостатъци във финансирането по отделните пера, които се надявам тази година много по-рационално да изправим.
Имаме тежко, ако мога така да кажа, префинансиране на фармаполитиката за сметка на болничната дейност и за сметка на първичната извънболнична медицинска помощ и специализираната извънболнична медицинска помощ.
Вие трябва да бъдете инициативен пред Надзора на Касата, където, като поглеждам състава, има само двама лекари от девет човека. Вие сте клиничен специалист с достатъчно добър опит и Ваша трябва да бъде инициативата за много от нещата. Финансистите няма да имат нищо против, когато клиницистите в Надзора на Касата и Вие, като нов управител на Здравноосигурителната каса, с Вашите инициативи трябва да допринесете за това нещо.
Предполагам, че и министър Ананиев с новия модел до края на месец септември, Министерството ще бъде готово и ще влезем да обсъждаме новия бюджет при друга ситуация, много по-равноправна от гледна точка на финансирането.
Пожелавам Ви успех още веднъж. Ще имате цялостната наша парламентарна подкрепа за всички разумни инициативи, които ние чухме в двата дни – онзи ден на изслушване пред Комисията и вчера на изслушване пред групата на „Обединени патриоти“. Пожелавам Ви успех.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Благодаря, господин Поповски.
Има ли реплики? Не виждам.
Други изказвания?
Заповядайте, професор Михайлов.
ГЕОРГИ МИХАЙЛОВ (БСП за България): Благодаря.
Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги, уважаеми господин Министър, уважаеми доктор Дечев! В началото ще направя едно уточнение – парламентарната група ще уточни своето право да не гласува, а не да не Ви подкрепи, тъй като нашият кредит на доверие към този екип в здравеопазването вече е изчерпан след година и половина. Съзнавам много добре, няма да се присъединя към страховитите предсказания да Ви пожелая здраве, защото предишните двама ръководители са си отишли по болест, надявам се това да не се случи с Вас, няма да Ви пожелая успех, тъй като успехът Ви е изключително труден в ситуацията, в която се намирате и влизате, това вече се спомена тук от колегите преди мен. Действително нямате реална възможност за управление нито на състава на Касата, нито на политиката на Надзора на Касата и този въпрос ще бъде законодателно иницииран в следващите месеци разумно, с търсене на консенсус.
Бих искал, без да Ви задавам въпроси, тъй като Ви познавам от 38 години и сме в един курс, да Ви помоля като колега да представите и да обясните някои от внимателно прочетените от мен Ваши заявления при представянето на Вашата визия пред Здравната комисия, на която аз съжалявам, но не можах да присъствам по обективни причини. Има няколко неща, които Вие много добре познавате като член на Надзора на Касата и като оперативен служител на Касата, които се издигат като мантра последните няколко години. Едното от тези неща е непрекъснатото посочване на лекарствата за онкологично и онкохематологично лечение като причина за дефицита на Здравноосигурителната каса.
Искам да Ви споделя, че ако сравните абсолютното количество на средства, които се разходват в това направление, с всички останали страни в Европейския съюз, съобразно човешкия контингент и болестността, то тези цифри не са в полза на Република България.
Второто нещо – изявлението, че ще бъде въведен един стандарт за лечение, който е утвърден в света, а който иска иновативно лечение, ще трябва да го заплати лично, според мен е сериозно подвеждане и не бива в него да се влиза, тъй като ще се влезе в много голям конфликт с българските пациенти. Вие не сте длъжен да познавате тази технология на лечение, но тя е строго ешалонирана в световен мащаб и по никой начин с един стандартен подход на лечение, тя в днешно време – в 2018 г., не може да бъде изчерпана.
За да не бъда многословен, основният въпрос… Съжалявам, аз предимно към Вас се обръщам, доктор Дечев, ще изчакам да завършите Вашия разговор. (Доктор Дечев разговаря с народния представител Джевдет Чакъров.) Съжалявам много.
Понеже Вие заявихте няколко основни идеи за промяна в управлението на Касата, позволете ни да споделим с Вас мнението ни за някои от тях.
Първата идея – за привличане на Комисията за лечение в чужбина и Фонда за лечение в чужбина, тяхното обединение, ние приветстваме и такава идея имаме от много време. Аз самият съм бил дълго време член на Комисията за лечение в чужбина, но нейното отиване в Касата за нас е неуместно по много причини, които не е нужно да изтъквам пред уважаемата зала. Това е един фрагмент от политическото ни виждане за управлението на тази структура, която е изключително важна, който трябва да бъде обсъден с ръководството и на Министерството, и на Надзора на Касата.
На второ място, ние вече осми месец чакаме от уважаемия господин Ананиев, сега получихме обещание за месец септември, но това, по мое скромно мнение, е твърде късно за планиране на мерките за новата бюджетна година, да получим визия за финансиране и управление на здравеопазването.
Деветдесет процента от средствата в здравеопазването се оперират от Националната здравноосигурителна каса. Тоест от Вас, като бъдещ управител, се очаква много бързо влизане в екипа, който подготвя в момента тази визия от страна на управляващите, защото ние имаме своя визия и скоро ще я представим, за да видим наистина и тя да бъде консенсусно обсъдена от всички страни, тъй като сегашното финансиране на здравеопазването чрез модела на клиничните пътеки за мен, за цялата ни парламентарна група, и смея да кажа – за огромната част от медицинската колегия на България, е дълбоко порочна. В това Ви пожелавам успех, но бих искал в следващите минути, ако е възможно, да чуем и Вашето мнение по този въпрос. Благодаря Ви, господин Председател. (Единични ръкопляскания от „БСП за България“.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Благодаря, професор Михайлов.
Има ли реплики?
Следващо изказване – доктор Найденова, заповядайте.
ВАЛЕНТИНА НАЙДЕНОВА (БСП за България): Уважаеми господин Председател, уважаеми господин Министър, колеги народни представители! Моят въпрос е твърде скромен, но той не е намерил решение вече с години.
Уважаеми господин Дечев, Националната здравноосигурителна каса е ситуирана в няколко сгради: на улица „Кричим“ се помещава ръководството на Касата и счетоводството й; на улица „Бигла“ се намира представителството на извънболничната и болничната медицинска помощ; на улица „Любата“ са разположени бюджетът, финансите и лекарствените продукти; а „Медицински одит“, за който възнамерявате да инициирате включване в структурата на Националната здравноосигурителна каса, се помещава още по-далеч – в двора на Военна болница.
Моят въпрос е: ще предприемете ли и кога, ако бъдете избран за управител, събирането на всичките тези структури на Националната здравноосигурителна каса в една сграда, за да се създадат необходимите нормални условия за нейната работа? – Нещо, което ние, като народни представители, държим да бъде извършено. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Благодаря, доктор Найденова.
Реплики? Не виждам.
За следващо изказване е заявил желание народният представител господин Чакъров.
Заповядайте, господин Чакъров.
ДЖЕВДЕТ ЧАКЪРОВ (ДПС): Благодаря Ви.
Уважаеми господин Председател, уважаеми господин Министър, уважаеми колеги! Както вече беше посочено, ние не само ще подкрепим кандидатурата на доктор Дечо Дечев за директор на Националната здравноосигурителна каса, но ние я и приветстваме с оглед на това, че доктор Дечев е безспорно компетентен и доказал се специалист, професионалист и администратор – на всички позиции, които той е заемал досега, се е справял изключително компетентно, професионално и успешно. Освен това ние изслушахме неговата визия, концепцията му за развитието на дейността на Националната здравноосигурителна каса, която той представи пред Комисията по здравеопазване и определено можем да считаме, че това би било едно много добро начало не само с оглед на изпълнението на неговите функции като директор, а въобще за дейността на Националната здравноосигурителна каса.
Доктор Дечев, тук бих искал да се обърна към Вас директно и към уважаемите народни представители, към цялата ни общественост – вече беше посочена диспропорцията по отношение на компетенциите, които има директорът на Националната здравноосигурителна каса и Надзорния съвет. И не само това. Аз съм убеден, че Вие с уменията, които имате, с познанията, с опита бихте се справили успешно в това отношение, но има и друго – казах и пред Комисията по здравеопазване, ще повторя и в пленарната зала, че Националната здравноосигурителна каса е една от важните компоненти в системата на функциониране на здравеопазването, но тя не е единствена, колкото и да е важна, със сериозни възможности и компетенции. Много е важна в това отношение дейността на Министерството на здравеопазването, което формира политиките, следи за тяхното изпълнение, контролира тяхното изпълнение. Естествено, чрез Националната здравноосигурителна каса, Вие също имате такива компетенции. Освен това трябва да се има предвид основно и законодателният орган, визирам Народното събрание, Комисията по здравеопазване, също така съсловните организации, пациентските организации и всички, които трябва да имат активна позиция и роля, така че в диалогична, в консенсусна среда трябва да се предприемат най-после необходимите стъпки и действия, така че да стартира една сериозна и да се надяваме успешна реформа.
В това отношение бих искал да кажа, че днес може би беше мястото за пореден път, с оглед на възможностите, които има дискусията и дебатът, да се представи позицията на управляващите и на управляващото мнозинство, защото те са поели отговорността това да бъде представено, така че с оглед на състоянието, в което се намира здравеопазването, въпреки огромните усилия, които се полагат, нито пациентите, които се лекуват, са доволни, нито лекарите и въобще целият медицински персонал бил той в сферата на стоматологичното лечение, в различните сфери няма доволни. Явно е повече от необходима такава реформа.
Приветстваме Вашето виждане за въвеждането на електронизация на информационната система на Националната здравноосигурителна каса, имаме такива уверения от страна на Министерството. Надяваме се, че това ще се случи, защото най-накрая трябва да има действаща информационна система – нещо, за което ние от ДПС настояваме изключително много.
Освен това трябва да се създаде конкурентна среда за осигурителните механизми и по този начин да се подобри ефективността. Защо казвам: ефективността? С оглед на това, че самият министър-председател, когато се откриваше обновената Клиника по анестезиология, реанимация и интензивно лечение в болницата „Свети Георги“ в Пловдив, каза, че средствата в здравеопазването не се разходват ефективно. След това самият министър на финансите посочи същото.
Министърът на здравеопазването е изключителен финансист. Той също вижда, че ефективността не е такава, каквато всички бихме желали да бъде. Пред всички нас има огромно предизвикателство в това отношение – да се подобри функционирането на системата на здравеопазването, така че българският народ, цялата ни нация да получава добра здравна услуга.
В това отношение, естествено, ние не бягаме от нашите отговорности. От „Движението за права и свободи“ винаги сме били конструктивни и бихме продължили да бъдем определено, уверявам Ви, конструктивна опозиция. Всички добри предложения, които биха се давали, бихме ги подкрепяли, но няма да се спрем с това и до тук – да чакаме някой друг да предлага. Самите ние също бихме предлагали конструктивни решения и предложения в името на подобряването на функционирането.
Споделям това, което каза професор Михайлов, защото това е и наше виждане. Въобще трябва да се замислим много сериозно и отговорно за модела на функциониране на здравеопазването, защото се вижда, че това не е модусът, по който можем да постигнем необходимите реформи с оглед подобряването на дейността и функционирането на системата на здравеопазването.
Накрая ще кажа, че управляващото мнозинство трябва да поеме отговорността и да представи убедителна позиция относно управлението, реформите на системата на здравеопазването. В това отношение се присъединявам към това, което каза и доктор Адемов, че трябва да имаме надпартиен консенсус за реформите в здравеопазването. Това го дължим всички ние, политиците, на целия български народ. Благодаря за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Благодаря, господин Чакъров.
Има ли реплики? Не виждам.
Изказване е заявила и народният представител от парламентарната група на „Воля“ госпожа Кръстина Таскова.
Заповядайте, госпожо Таскова, имате думата.
КРЪСТИНА ТАСКОВА (Воля): Уважаеми господин Председател, уважаеми господин Министър, уважаеми колеги! Господин Дечев, нашата парламентарна група ще подкрепи Вашата кандидатура, защото на първо място, в днешно време, както и Вие отбелязахте във Вашето изказване, здравеопазването е доведено до такава степен, че да си министър на здравеопазването и да си управител на Националната здравноосигурителна каса трябва определено да имаш кураж, характер и смелост, но не това е основното.
Какво ни направи най-силно впечатление във Вашето изказване? Вие заложихте на три думи, които много рядко се чуват в българските държавни институции и в Народното събрание въобще. Това бяха ефективност, ефикасност и контрол. Пожелаваме Ви успех, и дано наистина имате подкрепата на управляващите да успеете да направите едно ефективно и ефикасно здравеопазване в България.
Също така казахте, че до три месеца ще имате законодателни предложения как да свършите целия този обем от работа. Ние Ви съветваме да включите в своите предложения и така очакваното електронно здравеопазване. Не възлагаме на Вас да извършите тази реформа, но използвам възможността, че министърът присъства, защото нито бюджет може да се планира правилно, нито контролът може да се извърши правилно, ако нямаме електронното здравеопазване, а Вие също така подчертахте, че искате да включите всяко здравноосигурено лице в своята дейност и то да бъде част от контрола на изразходването на средствата. За нас това може да се случи само през електронното здравеопазване.
Успех от нашата група! Дано, след като този път управителят няма да е единодушно подкрепен от Народното събрание, да изкара целия си мандат. Разбрахме от колегите от БСП, че няма да Ви подкрепят, защото досега колкото по-подкрепен е един управител, толкова по-бързо си отива. (Ръкопляскания от ГЕРБ и от „Воля“.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Благодаря Ви, госпожо Таскова.
Има ли реплики? Не виждам.
Няма записани желаещи за изказване народни представители.
Има ли желаещи? Не виждам знак от залата.
Закривам разискванията.
Уважаеми народни представители, съгласно т. 5 от Правилата за избор на управител на Националната здравноосигурителна каса след закриване на разискванията, кандидатът има възможност да направи изявление и да отговори на зададените въпроси в рамките на 10 минути.
Доктор Дечев, приканвам Ви да се възползвате от тази възможност. Заповядайте на трибуната.
Имате думата, доктор Дечев.
ДЕЧО ДЕЧЕВ: Уважаеми господин Председател, уважаеми дами и господа народни представители, господин Министър! Като човек, който държи да отговоря на това, което са го питали, детайлно, правилно и точно, бих искал да Ви кажа, че ако трябва да отговоря в този дух на това, което ме попитахте, може би ще трябва да Ви отнема не по-малко от два – три часа. Затова ще отговоря съвсем конкретно.
Господин Велков, отговорите на въпросите, които ми зададохте, се съдържат почти изцяло в критериите за концепция, които изложих преди два дни. Изключвам последния въпрос, който ме попитахте за бедствена ситуация, която евентуално би се разразила, защото тя не е в кръга от политики, които провежда Националната каса, а трябва да се обърнете към Министерството на здравеопазването. Така че ще си позволя да Ви отговоря само на два от въпросите, защото ми се сториха много важни.
Първият от тях на професор Михайлов – позволявам си да отговоря на тезата, която той изложи, че се предвижда плащане на отделни лекарства, като се изключат иновативните такива. Съжалявам много, че ще го кажа, но ако има някакъв контекст в тази негова теза, тя е дълбоко погрешна, защото такова нещо не е казвано никога, твърдя да подчертая. Когато се намеква дори за такава теза, тя може да предизвика определени негативни реакции в много голяма част от пациентите. Повтарям, такова нещо никога не е предлагано и ако имате достъп до това, което съм предложил, ще видите, че по съвсем различен начин Вие го тълкувате.
Благодаря на госпожа Костова, която много кратко и ясно Ви каза принципите, върху които ще се гради новата лекарствена политика в България. Ефикасност и ефективност – никъде не се говори за изключване на определени медикаменти, били те иновативни или не. Тази ефикасност и ефективност – принцип, който сега не се прилага, знам, че работи в полза на много хора. Работи в полза на много лобита, между другото, и на някои професионалисти в дадени области.
Ако искаме да поставим в позиция на равнопоставеност всички потребители на системата, всички потребители на системата в един осигурителен фонд получават еднакво финансиране. Подчертавам, финансиране, а не конкретни лекарства. В рамките на това финансиране, което покрива лечение, установено на база международни критерии, всеки един е в правото си да избере дали ще получи покритото по международни критерии и правила лечение, или ще използва тази сума, към която да може да си доплати за терапия, която той предпочита. Това е отговорът. Никога не е говорено, че ще се изваждат едни препарати, ще се вкарват други, ще се създава политика на някакво, да кажем, отношение към една или друга фирма. Дълбоко погрешно сте го разбрали.
Благодаря на доктор Адемов за това, че постави тук въпрос, за който не съм подготвен да му отговоря, обаче не съм изненадан за това, че в последните дни са направени едни опити да се бетонират някои позиции в Националната каса. Искам да отговоря на доктор Адемов, че не съм изненадан. Винаги съм очаквал, че има кръг от хора, които живеят в тази ситуация много добре, че те ще предприемат мерки. Това са може би първите мерки, искайки да бетонират някои от хората, които им помагат, за да продължава тази система.
Накрая, за да не Ви отегчавам, искам да кажа, че ще спазя срока от три месеца, в който ще Ви предложа детайлни мерки в направленията, в които понастоящем бюджетът е провален, да кажа. Това са именно лекарствената политика, лекарствената политика в частта скъпоструващи медикаменти, включително и за онкологията, професор Михайлов, в частта контрол основно, в частта медицински изделия, където до три месеца, повтарям, ще имате детайлни предложения.
Ако тези предложения бъдат подкрепени от Вас, ако те бъдат приети от Надзора, аз се наемам да ги проведа и 2019 г. да бъде първата от финансова гледна точка, в която Националната каса ще завърши без дефицит. Благодаря Ви за вниманието. (Ръкопляскания.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Благодаря Ви, доктор Дечев.
Уважаеми народни представители, преминаваме към гласуване на Решение за избор на управител на Националната здравноосигурителна каса.
Моля, квесторите, поканете народните представители от кулоарите.
За избран се смята кандидатът, който получи повече от половината от гласовете на присъстващите народни представители.
Припомням Ви:
„Проект!
РЕШЕНИЕ
за избор на управител на Националната здравноосигурителна каса
Народното събрание на основание чл. 84, т. 8 и чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 19, ал. 1 и 5 от Закона за здравното осигуряване
РЕШИ:
Избира Дечо Петров Дечев за управител на Националната здравноосигурителна каса с мандат до 12 март 2020 г.“
Моля, гласувайте.
Гласували 125 народни представители: за 124, против няма, въздържал се 1. (Ръкопляскания от ГЕРБ, ОП и „Воля“.)
Решението е прието.
Благодаря на народните представители, благодаря на доктор Дечев.
Министърът може да поиска думата по всяко време.
Министър Ананиев иска да вземе отношение или той ще ни каже точно какво.
Заповядайте, господин Министър.
МИНИСТЪР КИРИЛ АНАНИЕВ: Благодаря, господин Председател.
Уважаеми господин Председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми доктор Дечев! Нека да започна с поздравленията за избора на доктор Дечев и да му пожелая успех в нелеката работа! Той може да разчита на моята пълна подкрепа и на подкрепата на моя екип в Министерството на здравеопазването. (Ръкопляскания от ГЕРБ и ОП.)
Познавам доктор Дечев много отдавна. Работили сме и в Здравната каса, работили сме заедно и когато беше управител на една от най-добрите държавни болници „Свети Иван Рилски“. Беше казано и преди мен, че това е една добре управлявана болница, с много добри финансови резултати и най-вече с много добро позитивно отношение на българските граждани и на българските пациенти, които са се лекували в тази болница. Познавам също така неговите професионални и управленчески качества. Това ми дава основание, че той ще отговори на огромните очаквания на българското население – да се справи с една изключително сложна система в един толкова труден момент.
Доктор Дечев познава и добрите, и лошите неща в нашата система. Точно това му дава шанс да намери правилния път и правилните решения, за да подобри системата по отношение и на ефективност, и на ефикасност, и на контрол в Националната здравноосигурителна каса. Той познава проблемите и тези проблеми той ще ги реши, убеден съм, в рамките на неговите компетенции.
Системата се намира в трудно положение. Системата има нужда от промяна. Това, което Вие ми възложихте, аз ще го изпълня и ще представя новия здравноосигурителен модел. Аз съм готов вече с него, но ми е необходим определен период от време, през който да го съгласувам с партньорите в правителството. Подготвил съм едно социологическо изследване, в което искам да видя какво е отношението на българските граждани с въпроси, които ще ни насочат накъде трябва да върви моделът. Освен това, както и много депутати пожелаха, а аз съм го заявил още в самото начало – този модел ще бъде съгласуван и обсъждан с всички Вас, парламентарно представените партии, даже и извън парламентарно представените партии. Моето задължение ще бъде изпълнено.
Надявам се заедно с доктор Дечев, всеки в своите компетенции, да реализираме този нов модел, и то в името на българските граждани и на българските пациенти. Успех, доктор Дечев! Благодаря. (Ръкопляскания от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Министър.

Продължаваме със следващата точка от програмата:
ПЪРВО ГЛАСУВАНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД ПРИ ПРОВЕЖДАНЕ НА СПОРТНИ МЕРОПРИЯТИЯ.
Уважаеми господин Цветанов, имате думата за представяне на доклада на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред.
ДОКЛАДЧИК ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ: Уважаеми господин Председател, преди да започнем с докладите на основание чл. 83, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, предлагам за допуск Красимир Ципов и Ваня Колева.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Подлагам на гласуване процедурното предложение за допуск в залата.
Гласували 121 народни представители: за 116, против 2, въздържали се 3.
Предложението се приема.
Моля, поканете заместник-министър Ципов и госпожа Колева.
ДОКЛАДЧИК ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ:
„ДОКЛАД
относно Законопроект за изменение и допълнение на Закона за опазване на обществения ред при провеждане на спортни мероприятия, № 854-01-67 , внесен от Славчо Атанасов и група народни представители на 6 юли 2018 г.
На свое заседание, проведено на 18 юли 2018 г., Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред обсъди Законопроект за изменение и допълнение на Закона за опазване на обществения ред при провеждане на спортни мероприятия, № 854-01-67, внесен от Славчо Атанасов и група народни представители на 6 юли 2018 г.
На заседанието присъстваха: от Министерството на вътрешните работи – заместник-министър Красимир Ципов, старши комисар Антон Златанов – заместник-директор на Столичната дирекция на вътрешните работи, а от Министерството на младежта и спорта – Асен Марков – главен секретар, и Ралица Мутафчиева – парламентарен секретар.
От името на вносителите Законопроектът бе представен от Славчо Атанасов. В изложението си отбеляза, че предлаганите изменения и допълнения в Закона за опазване на обществения ред при провеждането на спортни мероприятия са свързани с необходимостта от предприемане на адекватни и ефективни мерки за превенция на противообществените прояви.
Законопроектът предлага няколко основни изменения в досега действащата правна уредба, които целят прецизиране на функциите на организаторите на спортни мероприятия, отговорника по сигурността на спортния обект и ръководителя по сигурността и безопасността на спортното мероприятие.
Въвежда се режим на достъп на посетителите до спортното мероприятие. Предвидено е достъпът да се осъществява чрез предоставянето на документ/знак, персонализиращ посетителите или след разчитане на лична карта на посетителя от скенер за лични документи.
Предлага се условията и редът за достъп до спортно мероприятие и документите/знаците да се уреждат с наредба на Министерския съвет, която да влезе в сила една година след обнародването на този закон.
Разширяват се правомощията на ръководителя по сигурността и безопасността на спортното мероприятие, свързани с недопускането на лица с наложени принудителни административни мерки и на малолетни и непълнолетни без придружител в спортната зала и спортния обект. Въведено е изискването съгласието на дееспособен придружител на малолетни и непълнолетни да се удостоверява с декларация.
Регламентирана е прецизно дефиницията за „спортно хулиганство“, като по този начин понятието се конкретизира и се разширява приложното поле на Закона по отношение на противоправното поведение и местата, на които е възникнало.
Съществена гаранция за опазване на обществения ред при провеждането на спортни мероприятия е системата от наказания, допълнена с принудителни административни мерки, които за определени противообществени прояви да бъдат налагани от районното управление на МВР по местоизвършване на деянието. Предвидено е за някои от проявите на спортно хулиганство въз основа на съставен акт и приложен доказателствен материал, началникът на РУ на Министерството на вътрешните работи по местоизвършване на деянието да издава наказателно постановление и налага глоба и принудителна административна мярка.
Предвижда се промяна и в процедурата по налагане на принудителна административна мярка по чл. 41, т. 2 от Закона – „спиране използването на спортния обект за провеждане на спортни мероприятия“, като се въвежда изискване налагането на мярката от министъра на младежта и спорта да бъде предварително съгласувано с министъра на вътрешните работи.
Въвеждат се допълнителни изисквания относно разполагането и използването на видеокамери с цел документирането на събрания доказателствен материал.
Собствениците или ползвателите на спортни обекти и съоръжения, както и организаторите на спортни мероприятия, ще трябва да извършат разходи, свързани с техническо оборудване, необходимо за осигуряване на безопасността и сигурността на посетителите на спортни мероприятия.
Приемането на Законопроекта за опазване на обществения ред при провеждането на спортни мероприятия не създава административна тежест и не води до нуждата от структурни промени.
Министерството на младежта и спорта и Министерството на вътрешните работи подкрепят Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за опазване на обществения ред при провеждането на спортни мероприятия.
В разискванията взеха участие народните представители Иван Иванов и Пламен Нунев, които се обединиха в становището, че Законопроектът е важен, но е необходимо да се направят някои редакционно-технически поправки, което ще допринесе за яснота и ефективност при прилагането им.
Въз основа на проведеното гласуване Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред с 10 гласа „за“, без „против“ и 4 гласа „въздържали се“ предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за опазване на обществения ред при провеждането на спортни мероприятия, № 854-01-67, внесен от Славчо Атанасов и група народни представители на 6 юли 2018 г.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря, господин Цветанов.
Има доклад на Комисията по въпросите на децата, младежта и спорта.
Господин Атанасов, имате думата за представяне на доклада.
ДОКЛАДЧИК СЛАВЧО АТАНАСОВ: Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги народни представители!
„ДОКЛАД
на Комисията по въпросите на децата, младежта и спорта
На свое редовно заседание, проведено на 11 юли 2018 г., Комисията разгледа и обсъди Законопроект за изменение и допълнение на Закона за опазване на обществения ред при провеждането на спортни мероприятия, № 854-01-67, внесен от Славчо Атанасов и група народни представители на 6 юли 2018 г.
На заседанието присъстваха господин Красимир Ципов – заместник-министър на вътрешните работи, старши комисар Антон Златанов – заместник-директор на Столичната дирекция на вътрешните работи, господин Асен Марков – главен секретар на Министерство на младежта и спорта.
От името на вносителите Законопроектът беше представен от Славчо Атанасов, които посочи, че основната цел на този законопроект е предприемане на адекватни мерки за превенция на противообществените прояви при провеждане на спортни мероприятия. С предложените изменения и допълнения се прецизират функциите на организаторите на спортни мероприятия, отговорника по сигурността на спортния обект и на ръководителя по отговорността и сигурността на спортното мероприятие. Законопроектът въвежда режим на достъп до спортните обекти при гарантиране на персонализацията и извеждането от анонимност на посетителите. Въвеждат се нови критерии и условия при допускане на малолетни и непълнолетни лица до 16 години до спортните мероприятия, като придружителят декларира отговорността си с декларация по образец, предложена от Държавната агенция на децата.
Предлага се нова редакция на понятието „спортно хулиганство“, завишават се налаганите санкции, като се предвижда диференциация на наказанията в зависимост от тежестта на противообществената проява. Законопроектът съдържа и промени, свързани с възможността за определени прояви на спортни хулиганства началникът на районното управление на Министерството на вътрешните работи да налага глоба и принудителна административна мярка – забрана за посещение на спортни мероприятия в страната и чужбина.
След съгласуване с министъра на вътрешните работи, министърът на младежта и спорта може да наложи принудителна административна мярка – спиране използването на спортния обект за провеждане на спортни мероприятия.
Завишават се санкциите при нарушения на организаторите на спортни мероприятия и собствениците или на ползвателите на спортни обекти. Въвеждат се допълнителни изисквания относно разполагането и използването на видеокамерите в спортния обект с цел документиране на събития и доказателствен материал.
В Комисията постъпиха становища по Законопроекта на Министерството на младежта и спорта и на шест от футболните клубове от Първа професионална футболна лига. В становищата принципно се изразява подкрепа относно необходимостта от тези промени, като в някои от тях са направени и предложения.
В последвалата дискусия взеха участие народните представители Весела Лечева, Елхан Кълков, Славчо Атанасов и Стефан Апостолов.
Народните представители се обединиха принципно около становището за необходимостта от нова законодателна уредба във връзка с предприемане на адекватни мерки за превенция на противообществените прояви по време на спортни мероприятия.
Господин Стефан Апостолов подчерта, че предложените промени, предмет на дебати от много време, са необходими и ще се превърнат във фактор, ограничаващ противообществените прояви по време на спортните мероприятия.
Народните представители Весела Лечева и Елхан Кълков изразиха резерви относно Законопроекта и отбелязаха необходимостта от прецизиране на предложените текстове.
От страна на представителите на Министерството на вътрешните работи беше изразена подкрепа на предложените промени, като беше подчертано, че са необходими за постигане на общата цел – безопасност и сигурност на посетителите на спортни прояви.
В резултат на дискусията и въз основа на проведеното гласуване с 11 гласа „за“, без „против“ и 7 гласа „въздържали се“ Комисията по въпросите на децата, младежта и спорта, предлага на Народното събрание да подкрепи на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за опазване на обществения ред при провеждането на спортни мероприятия, № 854-01-67, внесен на 6 юли 2018 г.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, господин Атанасов.
Следва доклад на Комисията по правни въпроси.
Имате думата, госпожо Александрова.
ДОКЛАДЧИК АННА АЛЕКСАНДРОВА: Благодаря, уважаеми господин Председател!
„ДОКЛАД
относно Законопроект за изменение и допълнение на Закона за опазване на обществения ред при провеждането на спортни мероприятия, № 854-01-67, внесен от Славчо Стоев Атанасов и група народни представители на 6 юли 2018 г.
На свое заседание, проведено на 11 юли 2018 г., Комисията по правни въпроси обсъди Законопроект за изменение и допълнение на Закона за опазване на обществения ред при провеждането на спортни мероприятия, № 854-01-67, внесен от Славчо Стоев Атанасов и група народни представители на 6 юли 2018 г.
На заседанието присъстваха: от Министерството на вътрешните работи – господин Красимир Ципов – заместник-министър, от Столичната дирекция на вътрешните работи – господин Антон Златанов – заместник-директор, и от Министерството на младежта и спорта – господин Асен Марков – главен секретар, и госпожа Ралица Мутафчиева – парламентарен секретар.
Законопроектът беше представен от народния представител Славчо Атанасов, който посочи, че целта му е предприемане на мерки за превенция на противообществените прояви при провеждането на спортни мероприятия, прецизиране на функциите на собственика на спортния обект, на отговорностите на организатора на спортното мероприятие, гарантиране персонализацията на посетителите и създаване на превантивен механизъм и по-бързо разкриване на извършителите на противообществените прояви.
Със Законопроекта се въвеждат допълнителни изисквания относно разполагането и използването на видеокамери, променят се условията и редът за достъп на посетителите до спортното мероприятие, включително недопускане на лица с наложени принудителни административни мерки, както и на малолетни и непълнолетни лица без придружител.
Господин Атанасов отбеляза, че се предлага диференциация на наказанията в зависимост от тежестта на противообществените прояви, като се въвежда и наказанието „безвъзмезден труд в полза на обществото“. Предвижда се възможност при повторно нарушаване на принудителната административна мярка „забрана за посещение на спортни мероприятия в страната и чужбина“ да се прилага специалната разпоредба на Наказателния кодекс. Завишават се санкциите за нарушенията на организаторите на спортни мероприятия и собствениците или ползвателите на спортни обекти.
В проведеното обсъждане взеха участие народните представители Христиан Митев и Данаил Кирилов, които заявиха, че ще подкрепят Законопроекта. Господин Митев отбеляза, че мерките са навременни и резултат от работата на народните представители от различни парламентарни групи.
След проведената дискусия Комисията по правни въпроси с 10 гласа „за”, без „против“ и 6 гласа „въздържали се” предлага на Народното събрание да приеме Законопроект за изменение и допълнение на Закона за опазване на обществения ред при провеждането на спортни мероприятия, № 854-01-67, внесен от Славчо Стоев Атанасов и група народни представители на 6 юли 2018 г.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, госпожо Александрова.
От името на вносителите Законопроектът ще бъде представен от народния представител Славчо Атанасов.
Имате думата.
СЛАВЧО АТАНАСОВ (ОП): Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги народни представители! Няма да направя дълго изказване, защото в доклада на водещата Комисия бяха представени основните неща, които предлагаме в спешните мерки в Закона за футболното хулиганство, също така и за хулиганството на други спортни мероприятия.
И тъй като повечето лично Ви познавам, с много малки изключения, в този парламент, аз твърдя, че всеки от Вас е интелигентен човек и няма смисъл да обяснявам защо този закон трябва да влезе в нашето законодателство, и то по най-бързия начин.
Само ще кажа, че това го дължим на стотиците, повтарям, на стотиците осакатени по българските футболни стадиони, дължим го на момчето от Дупница, пред което беше удушен собственият му баща – на стадион „Бончук“ в Дупница, дължим го на полицайката Боряна, която беше обезобразена преди няколко месеца.
Колеги, много се радвам, че всички партии се обединихме по този проблем. Трябва да Ви кажа, че от първия до последния момент в продължение на шест месеца по този законопроект работиха и петте партии в парламента. Тук искам да благодаря лично на господин Лазаров от ГЕРБ, на господин Ченчев от БСП, на господин Цветанов от ГЕРБ, на госпожа Боряна Георгиева от „Воля“ и на господин Севим Али от ДПС. Също искам да благодаря и на експертите от Министерството на вътрешните работи и Министерството на регионалното развитие и благоустройството, а така също и на експертите от спорта, на Българския футболен съюз и на Главна прокуратура, на министър Радев и на министър Кралев, защото тази работна група работи близо шест месеца по този законопроект.
В края на краищата, колеги, молбата ми е да гласуваме днес Законопроекта, защото от утре започва футболното първенство. Затова, колеги, работната група взе решение… (Шум.) Чуйте ме внимателно, колеги, работната група взе следното решение: да въведем веднага спешните мерки, защото започва първо футболно първенство. Ние и в момента работим по новия Закон за футболното хулиганство, който по чисто технически причини ще е готов в края на годината. Неслучайно в неделя пристига и представителят на Европейския съвет и експертната група по въпросите на футбола Дейвид Боуън, който създаде в Европа прословутата Конвенция за спортното и футболното хулиганство – един огромен документ, който, колеги, е просто наръчник как трябва да се направи съвременен закон за футболното хулиганство.
Преди четири години руснаците имаха огромен проблем, взаимстваха този западен опит и видяхте, че направиха може би едно от най-добрите световни първенства по футбол – без нито един инцидент, без нито едно сбиване, без нито един осакатен или убит по стадионите. Наш ред е по най-бързия начин в момента да гласуваме спешните мерки, а големият закон – той е новият закон, но както в работната група го наричаме – големият закон за футболното хулиганство, ще е готов по наши прогнози някъде в края на месец декември, началото на месец януари, защото там имаме чисто технологични проблеми. Той трябва да бъде обсъждан публично близо два месеца и по наши разчети ще е готов през месец декември.
Колеги, моля Ви, нека подкрепим този толкова, ама толкова важен закон за нашето общество, още повече че цялото ни общество иска да има такъв закон и затягане мерките за сигурност по нашите стадиони. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Атанасов.
Имате думата за изказвания, колеги.
Заповядайте.
ТОДОР БАЙЧЕВ (БСП за България): Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги народни представители! За съжаление, футболното, въобще спортното хулиганство е един отрицателен социален феномен, който набира все по-голяма популярност и скорост не само в България, въобще във всички страни по света.
С предложения Законопроект за опазване на обществения ред при провеждането на спортни мероприятия обаче се прави опит да се регулират част от тези отношения и признавам, че това е стъпка в положителна посока. Безспорно е, че политическите сили се обединиха около Законопроекта – всяка една направи своите предложения, както господин Атанасов правилно изтъкна, но мисля, че има още малко неща, които трябва да се детайлизират и прецизират.
Няма да се впускам в подробен анализ на нещата сега само искам да кажа, че по отношение на предложения Законопроект липсват мерки по отношение на превенцията на малолетните и непълнолетните, които според Асоциацията на прокурорите, са основните извършители на такива деяния по спортни мероприятия. Мисля, че трябва да се обърне особено внимание на превенцията и постигането на нейните цели, а именно на генералната, индивидуалната превенция, да действат възпитателно и възпиращо по отношение на останалите членове на обществото.
Също така има и малка неточност по отношение на чл. 13, § 8 по отношение на декларацията, която трябва да носят със себе си непълнолетните и техният придружител. Считаме, че тя има чисто бланкетна и формална форма. Няма кой да удостовери, че наистина родителят, настойникът или упражняващият родителските права попечител е подписал тази декларация и лицето е със съответен придружител със знанието на този човек.
Ето защо ние си запазваме правото да направим предложения между първо и второ четене на Законопроекта, а на първо четене ще се въздържим от подкрепа. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря, господин Байчев.
Има ли реплики?
Заповядайте.
БОРЯНА ГЕОРГИЕВА (Воля): Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Уважаеми господин Байчев, Вие казвате: „Ние мислим, че има какво да се детайлизира още по този законопроект.“ Понякога мисленето е излишно, особено когато е имало няколко месеца работна група и в нея имаше Ваш представител. Имаше представител от всяка една парламентарна група и всеки можеше да даде предложенията, които иска да бъдат внесени. Не е сега моментът да мислим. Имаше месеци, в които трябваше да работим. Благодаря. (Ръкопляскания от ГЕРБ, ОП и „Воля“.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, госпожо Георгиева.
Друга реплика?
Имате думата за реплика, господин Атанасов.
СЛАВЧО АТАНАСОВ (ОП): Уважаеми господин Председател, уважаеми дами и господа народни представители! Колеги, мисля, че всички мислим по еднакъв начин. Да, има леки нюанси, но нека заради бълхата да не изгаряме юргана. Истината е, както каза колежката от „Воля“, че по този законопроект наистина е работено шест месеца заедно с експерти, повтарям, на четири министерства. Да, наистина има някои неща, които не са уточнени, но неслучайно подчертах, че в момента продължаваме да готвим големия закон, където всички тези неща ще влязат.
Категорично предлагам пак да го работим всички парламентарни групи. Аз ще Ви кажа, господин Ченчев например направи много добри предложения в работната група, тъй като той е специалист в тези области. Дори когато след ваканцията продължим да работим по големия закон, нека да бъде така, че отново всичките партии да го работим. Разберете, тук не бива да се делим – нито на леви, нито на десни; нито на националисти, нито на колеги от ДПС и така нататък.
Призовавам Ви да намерим общ език и в края на краищата да поднесем на обществото закон, който се чака години наред. Години! И сега има закон – от 2004 г., но той има изключително големи слабости според всички експерти.
Колеги, дайте най-после да развържем ръцете и на Министерството на вътрешните работи. Мога да говоря с часове как в момента нашата полиция хваща злосторника и в един момент нищо не може да му направи. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, господин Атанасов.
Трета реплика?
Господин Лазаров, имате думата.
ДИМИТЪР ЛАЗАРОВ (ГЕРБ): Уважаеми господин Председател, уважаеми колега Байчев! Разбирам ситуацията, в която в момента изпадат колегите от БСП.
Два месеца работна група работи по измененията. Те не са чак толкова много по обем – има едно, две, три съществени изменения. Да, имаше и представители на Министерството на вътрешните работи, на Агенцията за закрила на детето, които разработиха тази декларация, защото досега в Закона нямаше разработена такава. Нямаше!
Да, в този законопроект отделихме 16-годишните, защото и те са непълнолетни, да подлежат на съответните санкции, съответно и декларацията за придружаващите малолетните.
Разбирам Вашето неудобство. Много добре всички знаете – политиците, че този закон е необходим, тези изменения са необходими, за да може наистина да се върви напред.
Не мога да проумея, защото нищо конкретно не казахте тук, просто само и само нещо да се каже, да не мине Законопроектът на две гласувания. След като първият вариант на този законопроект беше представен на Вас, на Вашата парламентарна група, нямаше абсолютно никакви мнения, становища, забележки. Гледан е на парламентарна група преди да бъде внесен за подпис. Вие не направихте никакви предложения. Още веднъж беше представен окончателният вариант, за да може да се запознаят съответните парламентаристи и да се направят съответните изменения преди да бъде внесен. Не, нямаше такова нещо.
Разбирам, да, тъй като сте били опозиция не следва да подкрепяте нещо, което бива внесено от други парламентарни групи не само от управляващите. Това е Ваш подход.
Първенството започва, очевидно Вие желаете да продължава това състояние, което е в момента, въпреки декларираните добри намерения и много активното участие наистина на представители на БСП в тази работна група – господин Ченчев. Съжалявам, наистина едно е да се говори, друго е да се действа. Е, при Вас са само приказките.
Скоро имаше един призив: „Време е да се действа.“ Е, не действате! Действието е чрез законодателство, активна работа и приемане на закон. Поне послушайте призива, който беше отправен към Вас.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, господин Лазаров.
Заповядайте за дуплика, господин Байчев.
ТОДОР БАЙЧЕВ (БСП за България): Ще започна отзад напред. Уважаеми господин Лазаров, в сряда Вие не знаехте ли, че Законът е важен и жизнено необходим? Защо тогава го внесохте като извънредна точка сега? В дневния ред въобще нямаше друго. Ако беше толкова важен, защо не го внесохте? (Ръкопляскания от „БСП за България“. Реплика от народния представител Димитър Лазаров.)
Няма такова нещо!
По отношение репликата на господин Атанасов. Да, прав сте, господин Атанасов, но както Вие самият казахте, години наред нищо не се е правило в тази посока и сега, в момента, не виждам кое е толкова жизнено спешното да се направи веднага, след като, както казахте, декември месец ще предложите новия законопроект, който ще обхване в цялост цялата проблематика? Не виждам кое го прави толкова спешно?!
От друга страна, за сроковете. Има двуседмичен срок. Не искаме допълнително удължаване или нещо такова. Просто в двуседмичния срок да се направят промените, които желаем. Ще ги внесем, не се случва нищо толкова фатално.
По отношение на госпожа Георгиева за мисленето. Изглежда сте привърженичка на тезата, че „мисълта спира действието“ и затова успешно изпълнявате всяка една заповед? (Ръкопляскания от „БСП за България“.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, господин Байчев.
Други изказвания?
Заповядайте, господин Лазаров.
ДИМИТЪР ЛАЗАРОВ (ГЕРБ): Уважаеми господин Председател! Ще помоля колегите от нашата и от другите парламентарни групи да подкрепят този законопроект за изменение на Закона. Ние го наричаме „футболното хулиганство“, но той е за всякакви други спортни мероприятия.
Поводът. Поводът беше един инцидент, нещастен случай с една служителка на Министерството на вътрешните работи и тогава всички политически сили декларираха, декларирахте и Вие (обръща се към парламентарната група на „БСП за България“), че спешно трябва да се предприемат някакви мерки. Типично за Вашата партия – останахте само в декларации, декларации, декларации, декларации, и нищо реално не желаете да предприемете, след като и два месеца работи работната група.
Кое е спешното? Ако бяхте прочели Законопроекта, ако се бяхте запознали с него, ще видите, че даваме възможност на Министерството на вътрешните работи да налага принудителните административни мерки и съответните глоби веднага, а не както досега – една малко по-дълга процедура в съда. Кое е другото спешно?
И в момента действащият Закон – много добре знаете, колега Байчев, Вие сте юрист, тези актове на съда не подлежат на съдебен контрол – така както е по Указа за борба с дребното хулиганство. Така са противоконституционни. И това е спешно, и това променяме. Но разбирам, Вие желаете само да говорим и говорим, без да предприемате нищо реално.
Наистина има някои законодателни инициативи, дори и конкретно не можахте да кажете какви законодателни инициативи. Конкретно нещо – искаме това да променим или това да отпадне. Това е Вашата цел – да саботирате. Но не забравяйте, това е с цената на евентуално неблагоприятни инциденти, от които намалява публиката, от които могат да пострадат посетителите на спортните мероприятия. Очевидно това целите – напрежението да продължава?!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, господин Лазаров.
Реплики? – Не виждам.
Изказвания?
Заповядайте, господин Шопов.
ПАВЕЛ ШОПОВ (ОП): Уважаеми господин Председателю, уважаеми колеги, седя, слушам и недоумявам. Такива бурни страсти по този закон, и то Закон, който се приема, имам чувството, по извънредния способ, като извънредно законодателство, което е присъщо на други общества, при други ситуации, имам чувството, че се е случило нещо много страшно и драматично в държавата, вместо да се борим да приемем закони срещу циганската престъпност, срещу онази престъпност, която тормози наистина българите.
Изказвам това мое мнение и се чудя от гледна точка на абсолютната безпристрастност като български гражданин, който е далеч от спортните мероприятия и футбола изобщо и който разсъждава общо – политически, и като юрист, за мен това, което правим в момента, и целият този апломб, с който се говори, и цялата тази драма са твърде изкуствени. И сега съществуват мерки в Наказателния кодекс, в българското законодателство, които са ефективни.
Вие видяхте как, предвид този инцидент, правителството, МВР много бързо се справиха. Намериха веднага извършителя и той се движи по процедурата на търсенето на отговорност по Наказателния кодекс, по Наказателно-процесуалния кодекс. Тоест това е един типичен пример за това, че има закони, те са добри, но трябва да се спазват така, както другите закони, които регламентират цялата тази дейност. Защо ни е да осъществяваме и да правим такива извънредни мерки и способи, които ни вкарват в съмнението за полицейска държава?!
Уважаеми колеги, моето мнение е било винаги, че проблемите в тази сфера, да го наречем, в спортното законодателство и в борбата с футболното хулиганство и другите подобни изяви, са в модела на либералното мислене, което прави хората такива, за да извършат тези деяния. Никакви извънредни, специални, крути закони няма да ги вкарат в пътя, какъвто е този закон.
Някои ще кажат: „Да, в Европа има подобни закони, ние копираме тях.“ Но и там нещата не са по-добри, не са по-различни, защото съвременното мислене е такова, че предполага хора, необуздани, хора, които правят всичко възможно за своето его, за своята изява. Такава е нагласата и оттук произтича всичко.
Затова аз съм съвсем скептично настроен. Нека вкараме в действие цялото наше досегашно законодателство такова, каквото е, но да се прилага така, както виждаме, че се прилага в последните няколко месеца и една година и така ще бъдат решени проблемите и въпросите. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, господин Шопов.
Има ли реплики?
Заповядайте, господин Атанасов.
СЛАВЧО АТАНАСОВ (ОП): Уважаеми господин Председателю, уважаеми дами и господа народни представители, ето и то огромен документ – Европейската конвенция за футболното и спортното хулиганство, която е подписана от нашия министър Кралев, подписана е от всички министри на Европейския съюз и ние месец септември или октомври, заедно с всички европейски парламенти ще трябва да я ратифицираме. (Показва Европейската конвенция.) Тази конвенция, в основата на която е този човек, който в неделя ще дойде в България, на практика е един наръчник как трябва да се направи съвременен закон срещу футболното хулиганство. Уверявам Ви, че нашата сегашна нормативна база, въпреки че господин Шопов е бил бивш съдия, няма нищо общо, повтарям, няма нищо общо с тези съвременни мерки срещу футболното хулиганство.
Затова, колеги, не приемам това изказване на моя колега, който говори преди малко. Може би не се е запознал достатъчно с материалите, но в момента това се прилага вече в цяла Западна Европа.
Ние проучихме законодателството на Англия, на Испания и на Италия – държави, където си решиха проблема. Що се отнася до чрезвичайното законодателство, има го в много по-демократични държави от нашата. Типичен пример е Великобритания, когато стана трагедията в Хейзел през 1985 г. и загинаха 87 запалянковци на стадиона. Тогава цялото английско общество, начело с Тачър и начело с всички партии – няма либерали, няма консерватори, създадоха извънредно законодателство и в момента е удоволствие да отидеш на…
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Времето Ви изтича, господин Атанасов.
СЛАВЧО АТАНАСОВ: Удоволствие е да гледаш мач в Англия.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, времето Ви изтече. (Народният представител Славчо Атанасов разговаря с народни представители от „БСП за България“.)
Моля Ви, не влизайте в разговор.
Заповядайте, господин Шопов.
ПАВЕЛ ШОПОВ (ОП): Господин Атанасов, легенда и мит е, че със закони в Европа и по света тези явления са туширани и е приключено с тази драма. Не е така, те продължават. Видяхте и на Световното първенство в Русия, че се приложиха мерки, но те не бяха по извънредни закони. Тези закони в Русия не бяха по директиви, каквито Вие посочихте, и по инструкции. Там нещата излязоха в крайна сметка образцови като провеждане на Световно първенство, предвид на това, че там законите се спазват и има ред, за който ние можем да мечтаем и който може да бъде пример как да бъде осъществяван и тук. Това е проблемът.
Господин Атанасов, всички в тази зала знаем, че докато не се промени мисленето на хората, няма да се промени и тяхното поведение и тези явления ще продължат да се ширят.
РЕПЛИКИ ОТ БСП ЗА БЪЛГАРИЯ: Браво, браво!
ПАВЕЛ ШОПОВ: А мисленето на хората се променя с модела, мисленето на хората може да се промени, ако хората започнат да бъдат възпитавани от малки, от деца, в смисъла, в традицията на ценности, на християнските ценности, за което е необходимо да се въведе вероучение, за което толкова отдавна ние от „Атака“ говорим, за което пледираме, за което молим, заклинаме вече години наред. Такива хора ще бъдат адекватни, те ще бъдат нормални, добри граждани и няма да вършат онова, което ще се опитаме с извънредно законодателство, с полицейски мерки да въведем.
Защо направихме тази революция? Цяла революция направихме в името на демокрацията, на свободата на хората, които да се изявяват, да се веселят, които да могат да живеят по един нормален и приятен начин. Това със стотици, дори хиляди, както се случва, полицейски служители, изведени по улиците, няма да стане и няма да се получи, докато не се промени мисленето на човека. Това е залогът, това е обяснението, това е причината и към това трябва да се стремим.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, господин Шопов.
Други изказвания?
Заповядайте, госпожо Георгиева.
БОРЯНА ГЕОРГИЕВА (Воля): Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Аз ще кажа малко факти, защото разбирам, че някои от колегите в залата не са запознати. Върху Закона за хулиганството се работи повече от шест, седем месеца. Работната група е създадена преди четири месеца – може да бъркам, плюс минус няколко дни.
Определение като „извънредно законодателство“ и „спешните мерки“ – явно има хора, които не са запознати особено добре с това, което е вършено до момента и кое е спешното.
Интересно ми е колегите от БСП дали ще имат възможността и смелостта да кажат пред полицайката Гергана Зашева, примерно, защо те не биха подкрепили тези спешни мерки? (Ръкопляскания от ГЕРБ.) Ако Вие наистина до момента не сте разбрали кое е спешното, значи наистина сте объркали законодателната дейност. Благодаря. (Ръкопляскания от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря, госпожо Георгиева.
Има ли реплики? Няма.
Други изказвания? Не виждам.
Подлагам на гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за опазване на обществения ред при провеждането на спортни мероприятия, № 854-01-67, внесен от народния представител Славчо Атанасов и група народни представители на 6 юли 2018 г.
Гласували 149 народни представители: за 99, против няма, въздържали се 50.
Предложението се приема.
Продължаваме с процедура.
Господин Атанасов, заповядайте.
СЛАВЧО АТАНАСОВ (ОП): Уважаеми дами и господа, уважаеми господин Председател! Поради това че в събота започва самият футболен шампионат, предлагам между първо и второ четене дните да бъдат три поради извънредната ситуация. Няма да го скрия. Започва футболният шампионат.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, господин Атанасов.
Подлагам на гласуване процедурното предложение, направено от народния представител Славчо Атанасов, за намаляване на срока между двете четения на три дни.
Гласували 154 народни представители: за 99, против 36, въздържали се 19.
Предложението се приема.

Продължаваме с:
ПАРЛАМЕНТАРЕН КОНТРОЛ.
Първата точка от него е:
РАЗИСКВАНИЯ ПО ПИТАНЕТО НА НАРОДНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛ КОРНЕЛИЯ НИНОВА КЪМ МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ БОЙКО БОРИСОВ ОТНОСНО ПОЛИТИКАТА НА ПРАВИТЕЛСТВОТО ПО ВЪПРОСИТЕ НА МИГРАЦИЯТА В БЪЛГАРИЯ И ЕВРОПА.
Имате думата, госпожо Нинова.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Само секунда, госпожо Нинова, да изчета процедурата. Само за секунда.
Във връзка с разисквания по питането на народния представител Корнелия Нинова към министър-председателя на Република България Бойко Борисов относно политиката на правителството на въпросите на миграцията в България и Европа.
На питането на народния представител Корнелия Нинова е отговорено в заседанието на 13 юли 2018 г., петък. На същото заседание 68 народни представители от парламентарната група на „БСП за България“ са внесли предложение за разисквания по питането заедно с Проект за решение. Разискванията са насрочени от председателя на Народното събрание за следващо заседание на парламентарен контрол. Предложението за разисквания по питането и Проектът за решение са изпратени на народните представители в електронен вид на 13 юли 2018 г., петък.
Внесен е и втори Проект за решение от 9 народни представители от парламентарната група на Политическа партия ГЕРБ и парламентарната група на „Обединени патриоти“, НФСБ, „Атака“ и ВМРО на 19 юли 2018 г., четвъртък, и е изпратен в същия ден на народните представители в електронен вид.
Внесени проекти за решения, както следва да се гласуват:
1. Проект за решение, внесен от 68 народни представители от парламентарната група на „БСП за България“, № 854-00-51 от 13 юли 2018 г., регистриран в 11,21 ч.
2. Проект за решение, внесен от 9 народни представители от парламентарната група на Политическа партия ГЕРБ и от парламентарната група на „Обединени патриоти“, № 854-02-43, регистриран в 11,33 ч.
Заповядайте, първо, госпожо Нинова, да ни запознаете с предложението за Решение. (Реплики.)
Процедура?
Заповядайте за процедура.
ДИЛЯН ДИМИТРОВ (ГЕРБ): Уважаема госпожо Председател, уважаеми господин Министър-председател, господа министри, колеги народни представители! Правя процедурно предложение за допуск в залата на госпожа Петя Първанова – председател на Държавната агенция за бежанците към Министерския съвет на Република България. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Гласуваме така направеното предложение.
Гласували 146 народни представители: за 133, против 8, въздържали се 5.
Предложението е прието.
Моля, поканете госпожа Първанова в залата.
И сега, госпожо Нинова, заповядайте.
КОРНЕЛИЯ НИНОВА (БСП за България, от място): Сигурна ли сте?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Абсолютно сигурна съм.
КОРНЕЛИЯ НИНОВА (БСП за България): Уважаема госпожо Председател, господин Министър-председател, господа министри, колеги! Предизвикахме този дебат, защото мигрантският въпрос стои с пълна сила пред Европа и България. Той внесе сериозни противоречия и разнобой между европейските държави и лидерите и е риск за бъдещето на Европа – по думите на някои от тях, както и, разбира се, е важен за националната сигурност на България.
Направиха се грешки в годините назад и, ако наистина сме загрижени за бъдещето на Европа и за България, трябва да се поучим от тези грешки. Уви, те се повтарят и като че ли задълбочават и в момента.
Как започна всичко?
Госпожа Меркел през 2015 г. покани мигрантите и отвори вратите на Европа.
Господин Министър-председател, помните ли тогава – през 2015 г., посещението си във Валета – Малта, и какво правехте там? Аз мога да Ви припомня!
Темата на срещата и на разговорите Ви беше: „Подобряване на работата за насърчаване и организиране на канали за законна миграция и подобряване закрилата на мигрантите и търсещите убежище.“
Така започна всичко, за да стигнем до тук сега.
Само преди няколко дни, господин Премиер, казахте, че: „големият проблем на България е законната и легална миграция“ – цитирам Ви.
През 2015 г. се събрахте, за да търсите начини как да я организирате и насърчите. През 2018 г. установявате, че това е големият ни проблем.
Сега се строят огради между европейски държави в разрез с основната ценност на Европейския съюз за свободно движение на хора. Сега има много крайни и полярни мнения, и то на водещи лидери в Европа – аз ще се спра само на някои от тях.
Госпожа Меркел и Германия – като държава, като позиция, след като ги покани през 2015 г., днес твърди: „Искам да опазим хуманността на Европа в отношенията към мигрантите.“
Другата крайна позиция – на Унгария, изразена от господин Орбан: „Мигрантите застрашават идентичността на Европейския съюз.“
Германия държи държавите от Европейския съюз да приемат част от мигрантите. Вишеградската четворка и Унгария казват: „Няма да приемаме квоти. Това е срещу суверенитета на нашите държави. Отговорността за тях е на правителствата на други страни, през които са минали преди това.“
България, уважаеми колеги, е такава страна!
Лидери в Европа призовават: „Трябва да се премахнат стимулите да идват мигрантите в Европа.“ Уви, Европа днес продължава със стимулите за тяхното пристигане, защото в бъдещия Европейски бюджет, в бюджета за следващия програмен период, парите за интеграция на мигранти, колеги – не за опазване на границата, не за Фронтекс, не за допълнителна охрана, а за интеграция на мигранти се увеличават от 6,9 млрд. евро на 10,4 млрд. евро. При това тези пари се вземат от кохезия, селскостопанска политика и социалния стълб на изконните европейски граждани!
Вашето правителство, господин Борисов, също създава стимули за идване на нови мигранти в България. Ето как: с приетата Стратегия на правителството, в която е записано, че на тях се гледа като на работна ръка, която ще помогне на икономиката, и не знам точно като на какво, което ще реши демографската криза в България. Официален документ на България!
По-лошото обаче е, че стимулирате идването с Постановление № 144, в което сте записали, че: „чужденец с предоставено убежище или с предоставен статут на бежанец има правата и задълженията на български гражданин, с изключение на политическите – да участва в референдум“ и така нататък.
Добре, но прехвърляте границата на българската Конституция и правата на българските граждани, и на националния интерес на държавата. Ето как: „Осигуряване заплащането на оказаната болнична медицинска помощ за диагностика и лечение в лечебните заведения на лицата, които нямат доход.“
България не осигурява това на собствените си граждани!
Българите, които нямат доход, и бедните българи не получават това заплащане от държавата!
С тези актове – официални и държавни, не само че им давате повече права, отколкото на собствения си народ, но ги приканвате: Елате, ще Ви осигурим социални помощи например за издаване на лична карта, помощ за жилищно настаняване и така нататък – да не изреждам всичко.
Отгоре на всичко това, господин Борисов, Вие излагате две противоречащи си позиции постоянно. Тук, пред българския народ говорите едно, там, пред европейските си колеги – съвсем друго. Ето как – с цитати:
Тук: „Ние сме най-сигурно пазената граница на Европа.“
Там, в Брюксел: „Трябва да си признаем, че пропуснахме 60 000 мигранти и сега да понесем отговорността си за това.“
Тук, в България: „В Брюксел ме нарекоха циничен и брутален, защото не подписах споразумението за мигрантите.“
Там, на Съвета: „Има общо решение, прието с пълно съгласие“, за което господин Туск, председателят на Европейския съвет казва: „Постигнахме пълно съгласие, това е най-лесната част от задачата в сравнение с това, което ни очаква на място, когато започнем да прилагаме това, за което се споразумяхме.“
И сега – за какво се споразумяхте, господин Борисов?
Тук ни заявихте: „Всичко, което България предложи, се прие.“
Разбрахме от унгарския външен министър обратното: „Не приемаме предложението на България. Същата грешка идва отново с това предложение, каквото и в предишното – да поканим отново мигранти в Европа.“
Тук в България заявихте: „Казах на Себастиан – това е Себастиан Курц, канцлерът на Австрия – не ги искам, няма да пусна самолетите.“
Там – какво разбрахме отново от Ваши колеги?
Унгарският външен министър: „Не приемаме предложението на България за разделяне на мигранти сред страните в Европа според брутния вътрешен продукт, населението и получените молби за убежище.“
Значи, пред нас казвате, че сте заявили: „Няма да ги пускаме“, там сте предложили да ги приемем – всяка държава според това какъв брутен вътрешен продукт има, колко население и какви получени молби има.
Уважаеми господин Премиер и колеги! Време е да поговорим сериозно по тази тема и да вземем отговорни решения. Имаме две предложения за Проект за решение, Вие ще прецените кое ще подкрепите. Но в резултат на тази непоследователна, двойствена политика, в резултат на липсата на ясни решения на държавните органи и институции в България се ширят всякакви страхове, манипулации, инсинуации и внушения, включително и във връзка с последните събития, за които са тук двамата министри. (Реплики от ГЕРБ.)
Като започнем от това, че кацат нощем самолети на Безмер (оживление) и стигнем до това (силен шум и реплики от ГЕРБ), че случващото се в Странджа… (Възгласи: „Кой го говори?“)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Моля за тишина в залата, колеги!
КОРНЕЛИЯ НИНОВА: …е резултат на желание да се настаняват мигранти в пояса на границата с Турция – това го говори българският народ.
Имаме два подхода: или нашето предложение – държавните институции взимат решения и дават яснота на народа си, или реакцията на ГЕРБ – за тези внушения са виновни лидерът на опозицията и президентът на Републиката, които клатят националната сигурност. Едното е това, другото е държавническото. (Силен шум и реплики от ГЕРБ.)
Уважаеми колеги, имаме две предложения за решения. Разбира се, нашите слушатели и зрители не ги знаят какви са. Само преди малко чухме, че БСП никога не предлага нищо конкретно и ясно. Нека да видим сега. Предлагаме решение на българския парламент в две точки.
В едната се казва: „Възлага на Министерския съвет да приеме решение срещу обратното приемане на мигранти в България, в това число срещу сключването на двустранни споразумения с други държави – членки на Европейския съюз.“ Ясно ли е? Конкретно ли е?
Второ, в срок до 30 септември 2018 г. Министерският съвет да представи пред Народното събрание предложенията на България за реформа на така наречената Дъблинска система за прием на бежанци и конкретно на регламент, номер и така нататък. (Председателят дава сигнал, че времето е изтекло.)
Моля за време от групата!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: От групата засечете времето.
КОРНЕЛИЯ НИНОВА: Уважаеми българи, имаме и предложение от ГЕРБ и, господин Премиер, към Вас лично. То гласи следното…
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: ГЕРБ ще си го изчетат, госпожо Нинова.
КОРНЕЛИЯ НИНОВА: Искам да представя нашето предложение в сравнение с това на ГЕРБ и никой не може да ме ограничи да го направя.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Правите изказване в момента. (Силен шум.)
Продължете с изказване.
КОРНЕЛИЯ НИНОВА: ГЕРБ предлага днес парламентът да реши следното, тоест да отхвърли нашите предложения да няма двустранно споразумение за връщане на мигранти, да няма промяна в Дъблин и да приемем следното, уважаеми българи: „Подкрепя позицията, изразена от Република България на заседанието на Европейския съвет на 28 и 29 юни 2018 г. по въпроса на миграцията.“
Колеги, готова съм да Ви отстъпя две минути от моето време, ако един от Вас стане и каже каква е била позицията на Република България на заседанието на Европейския съвет. Има ли такъв, който да я знае? (Реплики от „БСП за България“: „Не!“)
Какво подкрепяте, като не знаете каква е била позицията?! (Ръкопляскания от „БСП за България“.)
Знаете ли защо не знаете?! Не знаете, защото позиция на Република България няма – няма приета такава в Народното събрание, няма приета такава от Министерския съвет, а има личните емоции и намерения на господин Борисов според ситуацията, в която се намира. В България няма да ги пуска, но пред госпожа Меркел май ще ги пуска! Затова настояваме да има държавническо отношение, решение на българския парламент и на българския Министерски съвет. (Ръкопляскания от „БСП за България“.)
Приемаме това Ваше предложение да подкрепите позицията, изразена от Република България, единствено ако за Вас Република България е лицето Бойко Методиев Борисов, защото там той е изразил само личната си позиция.
Второ, ГЕРБ предлага: „Възлага на Министерския съвет да отстоява националните позиции по всички законодателни предложения, свързани с Реформата на общата европейска система за убежище“ – последният да затвори вратата.
Уважаеми колеги, като предлагате България да отстоява национални позиции – пак Ви давам две минути от моето време, един да стане и да каже кои са националните позиции на България и кой орган на България ги е приел – парламент, Министерски съвет, Президентство, кой? То няма такива национални позиции, а отново има волята на един човек, която не отразява решенията на българските държавни институции и не защитава българския национален интерес.
Господин Борисов, предупреждавам Ви ли да кажа, обръщам Ви внимание ли да кажа, не знам! (Шум.) Това решение на ГЕРБ е капан за Вас. Това са общи приказки за подкрепа на позиции, които България не е взела в органите си и дава основания оттук нататък всеки ден, по всеки повод и при всяка Ваша дума и позиция да получавате упреци и удари. Чия позиция изразявате, като отидете в Европа – на България и на българския народ ли, на българския национален интерес ли, или партийната позиция на ГЕРБ и личната Ви – според ситуацията, в която се намирате? (Шум и реплики от ГЕРБ.)
Призовавам да се подкрепи нашето решение, което освен че дава конкретни параметри българското правителство да не подписва двустранно споразумение за връщане на мигранти и да предостави предложение за реформа в Дъблин, освен че е конкретно и ясно, де факто е в подкрепа на Министерския съвет и на премиера на България от българския парламент, дава му основания, когато отиде, да каже: „Ето това иска българският парламент от мен.“
Ваш е изборът, разбира се, дали ще подкрепите това на БСП, което е държавнически и отговорно, или ще приемете Вашето, което са общи приказки за подкрепа на национални позиции, които не съществуват нито в правния, нито в политическия мир! Благодаря Ви. (Ръкопляскания от „БСП за България“.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, госпожо Нинова.
Да мотивира своя Проект за решение има думата господин Цветанов.
Заповядайте.
ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ (ГЕРБ): Уважаема госпожо Председател, уважаеми господин Министър-председател, уважаеми господа министри, уважаеми народни представители! Темата „Миграция“, всичко това, което се случи през последните години след „Арабската пролет“, е тема, която се дискутира на всеки един съвет на министрите на вътрешните работи и, разбира се, между лидерите на Европейския съюз.
Две хиляди и единадесета година – всички ние бяхме свидетели на „Арабската пролет“ и последствията, които имаше за Европейския съюз. Тогава най-потърпевши бяха Малта, Италия, но всички проявихме солидарност и реагирахме адекватно, за да може да се неутрализират последствията от този миграционен поток. Това, което се случи след събитията в Близкия изток – от 2013 г. ситуацията стана много тежка. През втората половина на 2013 г. България беше една от засегнатите страни с бежанския поток, който имаше към страната. Тогава определено страната ни не беше готова с необходимия капацитет и всички ние бяхме свидетели как влизаха в страната ни бежанци, които не минаваха през филтрационни центрове, не се правеха съответните проверки и не се въвеждаха в Евродак системата.
Това, което имаше тогава – един пълен хаос, едно неразбиране от сложността и как трябва да бъдат решени проблемите. Тогава ние в качеството си на опозиция алармирахме и давахме съответните препоръки. Някои от тях бяха възприети, но също така мога да кажа, че след периода Орешарски правителството продължи политика, която в общи линии тези неща, които бяха добри, бяха възприемани.
Госпожо Нинова, имахте възможност да кажете относно изказването на премиера Борисов и приетата Национална стратегия в областта на миграцията, убежището и интеграцията 2015 – 2020 г.
Да, действително, за това, което цитирахте, сте абсолютно права. Тези изрази ги има вътре, но мога да кажа, че силата на управлението днес и управлението на Министерския съвет, ръководено от премиера Борисов – когато има добри неща, които са приети, те трябва да бъдат продължени като ангажимент и като устойчивост на системата и работата на българското правителство.
Госпожо Нинова, Вие обаче пропускате да кажете, че 2014 г., когато всъщност има Стратегия, която е приета от кабинета Орешарски – ще Ви прочета някои абзаци, които Вие цитирате умело, като ги вменявате на сегашното правителство. И мога да кажа: „Миграцията е и ще продължи да бъде глобален феномен. Когато е добре управлявана, тя може да донесе ползи не само за националните трудови пазари и икономическия растеж на Европейския съюз, но и за имигрантите и държавите на произход. Имиграционният процес има дългосрочен ефект върху възпроизводството на населението, неговите демографски характеристики и пазара на труда. Имиграцията е начин за преодоляване на макроикономическите последици от застаряването на населението и е средство за балансиране на съотношението между търсенето и предлагането на работна сила, като по този начин допринася за равновесие на пазара на труда.“
Госпожо Нинова, защо винаги цитирате това, което прави днешното правителство, а никога не казвате това, което направи Вашето правителство? Защото в тези политики трябва да има приемственост, в тези политики трябва да има политическо, националноотговорно поведение, а не популизъм, фалшиви новини и манипулиране на общественото мнение.
Аз бих искал да припомня това, което се случи през 2013 г. Вие спомняте ли си за доклада, който беше приет от тогавашния кабинет Орешарски? Този доклад, госпожо Нинова, е: Миграционната обстановка и предприетите мерки от Националния оперативен щаб за овладяване на кризата с незаконни имигранти към 16 октомври 2013 г.
Госпожо Нинова, с тези страхове, с които Вие се заигравахте 2016 г. на президентската кампания – това бяха Вашите решения, които взимахте тук, без да съгласувате с местната власт. Спомняте ли си за това?! Тук е записано в този Доклад – дори мога да Ви кажа, че е на девета страница, където пише, че сте определили и има готовност Самоков, Казанлък, Момчилград да приемат бежанци, защото това е проблем, който трябва да бъде решен и държавата трябва да положи максимални усилия.
В тогавашния момент ние като опозиция не сме се заигравали със страховете на хората по тази тема, защото знаем, че това е националноотговорна политика за националноотговорни партии и партии, които са системни и които могат да отговорят на очакванията на хората. И понеже имаше много спекулации по така нареченото Постановление № 208, уважаема госпожо Нинова, да Ви кажа, че Постановление № 208 – аз си направих труда да извадя стенограмата от заседанието на кабинета Орешарски от 31 март 2017 година… (Шум и реплики.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Герджиков. (Шум и реплики.)
ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ: За кабинета Герджиков говоря.
Трябва да Ви кажа, че в това заседание, което е проведено в петък, 31 март 2017 г. – пет дни след проведени парламентарни избори с ясен резултат и знаейки кой ще управлява, ако си направите труда да прочетете тази стенограма и позицията на всеки един министър, който се е изказал на това заседание, ще видите, че всеки един е с учудване защо това се прави извънредно, защо се прави в този момент и защо не е направено преди това. Всеки един от министрите казва каква е процедурата по Закона за нормативните актове, че трябва да има обществено обсъждане и когато искаш да отмениш нещо, трябва да предложиш вариант, който трябва да запълни този правен вакуум.
Ще Ви кажа само едно нещо, което смятам, че е важно и трябва да бъде оценено по достойнство. Огнян Герджиков, след като чува всички тези неща, се обръща към своите министри и казва: „Съвсем коректно поставяте въпроса. Не мога нищо да кажа срещу тази коректност. Желанието на президента на Републиката е това да бъде направено по този начин, по който аз докладвам.“ Това е! Няма въпроси, няма отговори, има много ясно питане защо това се случва пет дни след проведените парламентарни избори с ясен победител и с ясно парламентарно мнозинство, което ще поеме управлението на страната.
Искам специално да благодаря на българското правителство, защото ние сме горди с това, което постигна България за първи път като председателстваща Европейския съюз. Защото, уважаеми колеги, нека да си припомним какви бяха приоритетите и ще стигна до решението, което предлагаме днес да бъде гласувано в българския парламент.
Ще Ви заявя следното: България има изготвена рамкова позиция по реформата за „Регламент Дъблин“ като част от общата реформа на европейската система за убежище; подкрепяме реформата на „Регламент Дъблин“ в посока по-справедливо разпределение на отговорностите и солидарност между държавите членки.
Това, което залагаме в Българското председателство, е постигането на съгласие между държавите членки за създаването на работеща и устойчива европейска система за убежище и управление на миграцията със следните елементи:
Първо, силни външни граници на Европейския съюз, в това число обща защита на външната граница.
Второ, активна работа по външното измерение на миграцията, сключване на споразумения с трети страни на транзит и произход на реадмисия, по-силна ангажираност на тези страни за управление на миграцията на тяхна територия, в това число изнесени центрове за прием на бежанци и финансова помощ за вече съществуващи бежански лагери. И точно затова Европейският съюз предвижда в новия финансов програмен период повече средства за миграция, сигурност и точно за такива центрове, които да бъдат изведени извън Европейския съюз.
Трето, осигуряване на международна закрила за нуждаещите се от това лица, предвиждане на възможности за доброволна релокация, в извънредни ситуации, когато държавите членки са подложени на много силен натиск – задължителна релокация, която е ограничена по време и размер, както и да се търсят възможности за по-широко използване на временна закрила.
Уважаеми колеги от БСП, ние подкрепяме нашето предложение за решение, защото в нашето предложение за решение има последователност и всичко това, което сме направили до настоящия момент, дава много ясен отговор защо го правим сега и защо то е по-добро от Вашето. Защото в нашето ние казваме: първо, подкрепя позицията, изразена от Република България на заседанието на Европейския съвет на 28 и 29 юни 2018 г. по въпросите на миграцията, защото министър-председателят не подписа споразумението и не водеше разговори…
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Времето, господин Цветанов.
ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ: …по тази тема.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Вземете от времето на групата за изказвания.
ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ: Втора точка – възлага на Министерския съвет да устоява националните позиции по всички законодателни предложения, свързани с реформата за обща европейска система за убежище.
Госпожо Нинова, това е Българското председателство, което започна много силно, Австрийското, което в момента поема Европейското председателство, и ние ще отстояваме принципната позиция това, което беше Българското председателство, да бъде реализирано в триото България – Австрия – Румъния.
Така че ние ще подкрепим решението, което внася парламентарната група на ГЕРБ заедно с „Обединени патриоти“, и смятаме, че това е правилното, това е устойчивото предложение и решение за този въпрос. Благодаря Ви. (Ръкопляскания от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, господин Цветанов.
Има ли реплики към изказването на господин Цветанов? Не виждам.
Лично обяснение – госпожа Нинова, заповядайте.
КОРНЕЛИЯ НИНОВА (БСП за България): Уважаеми колеги, от днес се намираме в качествено нова ситуация. До днес за всички беди в държавата, за всички неудачи в управлението на ГЕРБ виновно беше правителството на Орешарски.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Лично обяснение, госпожо Нинова.
КОРНЕЛИЯ НИНОВА: От днес разбрахме, че правителството на Орешарски е водило правилна политика…
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Какво е личното обяснение?
КОРНЕЛИЯ НИНОВА: …и ГЕРБ имат приемственост спрямо нея, и искат да я продължат по същия начин. (Ръкопляскания от „БСП за България“.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Лично обяснение не чух, госпожо Нинова.
Господин Цветанов, Вие изчетохте ли Проекта за решение? Представихте го.
Преминаваме към разискванията.
Парламентарната група на ГЕРБ…
Винаги, когато пожелаете, можете да вземете думата, господин Премиер. Вие имате право винаги, когато пожелаете, да вземете думата в тази процедура, както прецените.
Ще изчета времето на парламентарните групи, докато господин премиерът дойде до трибуната.
На ГЕРБ – 19 минути, на БСП – 16 минути, като на двете парламентарни групи времето беше използвано и малко за изказвания, „Обединени патриоти“ – 8 минути, “Движение за права и свободи“ – 7 минути, Партия „Воля“ – 5 минути, и нечленуващи в парламентарни групи – 5 минути.
Заповядайте, господин Премиер.
МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ БОЙКО БОРИСОВ: Уважаема госпожо Председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми колеги от БСП, госпожо Нинова! От начина, по който тръгна да работи днес парламентът, като знам мнозинството, горе-долу ми е ясно и как ще завърши – с приемането на решението. Това надали е добре, надали е добре и да си прехвърляме толкова много вини! Има един безспорен факт, че към днешна дата, към този момент, България е единствената държава в Европейския съюз, която се е справила с мигрантите и има почти нулев натиск, и е давана за пример. (Ръкопляскания от ГЕРБ и ОП.)
Да приемем, че и едните, и другите са имали вина, когато сме били неподготвени – то затова се казва „мигрантска криза“, затова се казва „мигрантска вълна“. Това неслучайно разцепи Европа. Никой не е бил подготвен, това е и нашето оправдание за тези години на различни видове управления.
Факт е, че държавата като такава, с всички свои, включително и в парламента, промени на закона, за да може армия, граничари, допълнителни сили, 320 млн. лв. от Европейската комисия за осигуряване на границата, Споразумението с Турция в най-труден момент за Европейския съюз, когато никой не искаше да си говори с тях, ние успяхме да ги докараме, да подпишем Споразумението, за да спихне напрежението. Защото няма експерт, който да Ви каже, че без това споразумение, каквито и да са ни отношенията с Турция – добри или лоши, можем да се справим сами с миграционната вълна. Колкото да се правят на герои много хора, когато дойдат десетки хиляди, включително и на предпазното съоръжение, ще го съборят. Кой ще даде заповед да се стреля или да се бият? Няма такъв, директно отива в Хага, да отговаря.
Удивително ми напомня канцлерът Меркел на Вас. (Шум и възгласи.) Удивително! И със същите трикове я вкараха в тази процедура, както Вас с козичките. (Ръкопляскания и смях в ГЕРБ.)
Момент, то не е смешно. Много мощна хибридна атака, ако си спомняте, даваха Средиземно море – трупове, издавени хора, едно малко детенце, удавено, което стоеше на брега. Хванаха медиите канцлера Меркел и тя каза: „Трябва да Ви спасим, елате.“. По същия начин Ваши депутати Ви заведоха в едно село, където има карантина, има чума, Вие да галите козичката. (Ръкопляскания и смях в ГЕРБ.) Много умилително! Много хубаво! Човешко! Аз, понеже обичам много животните, Ви завидях, че отидохте и й се порадвахте! Аз бих направил същото.
Просто искам да Ви кажа, че ситуацията, в която тя изпадна тогава, и съм сигурен, че до ден-днешен няма друго, което така да я съсипва и политически, от това едно изречение, защото германците не са случайна нация, четири пъти си я избират за канцлер, явно има качества, това изречение й се закичи като брошка до ден-днешен. И това не е най-важното в днешното заседание.
Аз винаги подхождам първо добронамерено, докато разбера, че и към мен са добронамерени. Ако приемем, че Вашето разискване днес, което искате, е с цел този парламент, като най-висш орган, да гарантира на българските граждани това, което имаме към ден днешен, центровете са едва до 10 – 11% пълни, няма мигранти, почти нулев натиск, строили сме се както трябва. Къде е рискът, и Вие правилно го забелязвате? Рискът е, завчера имам писмо от премиера на Италия – Конти: „Моля ти се, вземи от еди-кой си кораб хикс броя мигранти, няма значение, важно е да вземеш.“ Официално писмо.
РЕПЛИКА ОТ БСП ЗА БЪЛГАРИЯ: Колко?
МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ БОЙКО БОРИСОВ: Не пише, но той го е писал на всички премиери – Ирландия са взели, Испания са взели, сега да не изброявам държави, утре някой посланик да се изкаже по тази тема. Аз му отговорих, че няма да вземем.
Но, натискът, както вчера Европейската комисия започна процедура по Унгария, заради закона, който приеха – че всеки, който помага на бежанец, дава му храна, вода или нещо такова беше – не го приемайте буквално, започва процедура за това законодателство от май месец, мисля, че беше – нека Радев да го провери, за да бъдем точни.
За да не се вкараме и ние в такава процедура, аз съм склонен – ще искам една-две минути почивка, ще говоря с моята партия, стига после да не кажете, защото аз освен, че съм премиер, съм си и председател на партията, няма как да не мога да им кажа, поне да ме чуят като председател, предполагам и Вие като съберете групата, те Ви слушат.
Ако нашият парламент днес вземе решение – две са уязвимите места, където би могло да се оказва натиск, до този момент нито сме подписвали, нито сме поемали ангажимент за подписване на двустранни каквито и да е споразумения. Но нищо лошо няма парламентът да вземе решение правителството да не подписва еди какви си двустранни или каквито искате споразумения – това е, което чух от Вашите точки.
Повтарям, защото сме парламентарна република, депутатите имат право на собствен глас, ще ми трябват една-две минути да споделя с моите колеги, стига после да не кажете, че са сменили становището! (Реплики от „БСП за България“.) Ако така се приема, става!
Това е едното, което, повтарям, след консултации с председателя на нашата парламентарна група бихме могли да се опитаме да променим. (Частични ръкопляскания, възгласи „Браво!“ от „БСП за България“.)
Естествено! (Оживление.)
Второ, защото предполагам по темата, че сме се опазили към мигрантите, това го признават всички, няма смисъл нито да се хвалим, нито да го приказваме дори, защото има много, които ни гледат, слушат и викат: „Ама чакай сега, как те нямат, а ние толкова много имаме. Дай да им дадем малко.“ По тази тема малко да сме по внимателни в изказа.
Второто, казвате за Дъблинското споразумение, казвате и за Съвета за консенсус, цитирате унгарския външен министър. Унгарският министър го е казал това, но неговият премиер, щом имаме консенсус от Съвета, е гласувал „за“. Това е точно като санкциите срещу Русия – преди да влязат, всички се изказват, че санкциите трябва да паднат и горе с пълно… без нито един „против“, гласуват за санкциите. (Реплика от „БСП за България“: „Лицемерие!“)
Това е консенсус, нарича се консенсус. (Смях в „БСП за България“.)
Вигенин се смее, но… Защо е смешно и е толкова искрено? (Смях.) Това се нарича консенсус, както напредъкът по мониторинговия механизъм за контрол и сътрудничество, напредък, то и самото име е много хубаво, напредък.
Второто по Дъблинското споразумение е да вземем едно решение, че правителството може да подписва, да се договаря – защото днес премиерът на Италия прави друго предложение, след като видя, че има държави, които отказват – Европейската комисия да създаде такъв орган, който автоматично при такава ситуация да налага решения. Тогава правителството става много подветрено, защото Вие самите споделихте – едното е намаляване парите за кохезия, другото – за земеделие, третото… и различни други инструменти. За да не влезем в подобна ситуация, спокойно може да се вземе и решение за правителството да не може да подписва, да взема, да прави каквото и да е било по тази тема, без да има мандат на парламента. И това бих говорил с колегите да приемат, защото с това, без да искате, Вие много ми помагате.
Ако това е целта – добронамерената, ако парламентът приеме тези две изречения, аз мисля, че всички ще са удовлетворени, ще са спокойни и ще можем да продължим този път. Ние не можем да променим Дъблинското споразумение.
Това, за което унгарският външен министър реагира, просто да Ви го кажа, но премиерът му го разбра, седеше до мен и затова гласува. И му казах: „Добре, Викторе, представи си, че утре се счупят отношенията с Турция и дойдат един милион – два, в България.“ При тази екстремна ситуация ние как трябва да реагираме? Трябва ли да има релокация към Вас, или ние ще станем?!... Как?
И вика: „Тука си прав. Трябва да има, да ги пуснете, както беше и в началото.“ И затова той гласува. Това ни беше предложението. Ние ги бяхме направили така, че да има автоматизъм, на три нива: първо ниво, което е сега; второ ниво – идват половин милион; трето ниво – масово, отвсякъде, от Африка, от Азия започват да пристигат. Тогава се задейства този механизъм, за да може всички държави да поемат тежестта, защото ние ще сме първите, които ще бъдем залети!
Това ни е била логиката. Тя не е двусмислие. Тя не е едно – тук, друго – там. Това мое изказване аз съм го правил, за което говорите, не в България, а в кулоарите на Съвета пред българските журналисти, в самия Брюксел. И всичко е записано в протоколи.
Накрая, когато трябваше през нощта да се вземе с консенсус, всички се съгласиха, просто за да се излезе с консенсус. Никой не е мислил, че това е решението, което сме взели там. И затова то продължава сега с тази сила в Испания, в Италия. Вече виждате, че от Африка заляха повече Испания, отколкото Италия. Най-много мигранти сега има в Испания. И натискът е огромен.
Вчера или онзи ден излезе официалната информация. Радев може да Ви я покаже (шум и реплики в „БСП за България“), така че ако идеята на това действително много важно мероприятие, с това свършвам, е била да защитите държавата, ние сме готови също да я защитим, да приемем тези две изречения, да не се впускаме в нападки за това кой е виновен – дали Орешарски, дали ние. Всички сме виновни. Бяхме неподготвени – 20 хиляди са влезли по времето на Вашето правителство, 43 хиляди са по време на нашето правителство. Сиреч, можете да кажете, 2 към 1 е при Вас, по-виновни сте Вие… (Реплики от „БСП за България“.)
Това казвам! Но ако Вие бяхте останали още малко, щяхте да имате 60 хиляди (весело оживление, смях), и щяхте само Вие да сте виновни! Така че, предлагам, ако искате, една минута да направим почивка, да се съберете на Председателски съвет, да формулираме две такива решения, ако целта е добронамереност.
Ако – не, виждате, подготвени сме. Можем да си говорим още два часа и нищо да не постигнем.
Предлагам, а решението е воля на парламента, ние ще изпълним като правителство това решение. Важното е да има консенсус и като тръгваме там да казвам: по тези две точки нямам мандат, искам, но не мога, защото парламентът е казал, че това трябва да мине по този и този начин. Ако прецените! Благодаря. (Ръкопляскания.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, господин Премиер.
Имаме ли съгласие на председателите на парламентарни групи да направим 15 минути, за да уточним…
МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ БОЙКО БОРИСОВ: Пет! Пет минути!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Ами, ние за пет минути не можем да се изтеглим от залата… Или направо тук, в залата? (Шум и реплики. Весело оживление. Смях.)
Добре, колеги, пет минути ще Ви стигнат ли? (Реплики.)
Добре, пет минути почивка.


(След почивката.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Колеги, продължаваме заседанието.
Господин Кирилов има процедура.
Заповядайте.
ДАНАИЛ КИРИЛОВ (ГЕРБ): Правя предложение по процедура, което е в хармония с предходното процедурно предложение, за удължаване на пленарното време на днешното заседание до приключване на изслушването на информацията от министрите на вътрешните работи и на земеделието, храните и горите. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Моля, гласувайте.
Гласували 171 народни представители: за 167, против 1, въздържали се 3.
Предложението е прието.
Колеги, закривам разискванията по тази точка.
Госпожо Нинова, заповядайте да прочетете общия проект за решение от всички парламентарни групи.
КОРНЕЛИЯ НИНОВА (БСП за България): Уважаема госпожо Председател, господин Министър-председател, колеги! След разговорите, които проведохме на Председателски съвет, Ви предлагаме с подписите на всички председатели на парламентарни групи следното Решение на Народното събрание:
„РЕШЕНИЕ
във връзка с разискванията по питане, № 854-05-41, от 20 юни 2018 г. от народния представител Корнелия Нинова към министър-председателя на Република България Бойко Борисов относно политиката на правителството по въпросите на миграцията в България и Европа
Народното събрание на основание чл. 90, ал. 2 от Конституцията на Република България и чл. 105, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, като отчита заключенията на Европейския съюз от 28 юни 2018 г.,
РЕШИ:
1. Задължава Министерския съвет да не подписва двустранни споразумения за обратно приемане на мигранти.
2. Задължава Министерския съвет да внесе в Народното събрание позиция за общо решение на Европейския съюз по въпросите на миграцията.
3. В срок до 30 септември 2018 г., Министерският съвет да представи пред Народното събрание предложения на България за реформа на т. нар. Дъблинска система за прием на бежанци и конкретно на Регламент (ЕС) № 604/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 г.“
Следват подписите: Корнелия Нинова и председателите на всички парламентарни групи. (Шум и реплики. Весело оживление.)
Цветан Цветанов, господин Карадайъ… (Ръкопляскания.)
Волен Сидеров, на всички групи. (Шум и реплики.)
Уважаеми колеги, искам да Ви благодаря за разума, който проявихме, за това, че подкрепихте нашите предложения, че с разумни предложения дори ги допълнихме и засилихме, отчитайки позицията на Европейския съюз – е първото, второто – вместо да възложим на Министерския съвет да приеме решение срещу обратно връщане, направо задължихме Министерския съвет да не подписва двустранни споразумения, както и да внесе в Народното събрание позиция на Министерския съвет за общо решение на Европейския съюз и третата точка я знаете, тя е също наша, за ревизията на Дъблинския регламент. Благодаря на всички. (Ръкопляскания.)
Благодаря и на колегите, и на премиера. Мисля, че достойно защитихме националния интерес на България и общия европейски интерес. Благодаря Ви още веднъж. (Ръкопляскания.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Колеги, подлагам на гласуване току-що изчетения от госпожа Нинова Проект за решение.
Моля, гласувайте.
Гласували 177 народни представители: за 177, против и въздържали се няма.
Предложението е прието. (Ръкопляскания.)
Да благодарим на премиера господин Борисов за участието в днешните разисквания.
Колеги, тук са министърът на вътрешните работи – господин Радев, и министърът на земеделието, храните и горите – господин Порожанов, които поискаха да дойдат и да дадат информация във връзка с епидемията от чума в общините Ямбол и Бургас.
Има декларация от името на парламентарната група на „Обединени патриоти“.
Заповядайте.
КРАСИМИР БОГДАНОВ (ОП): Уважаема госпожо Председател, уважаеми господа министри, уважаеми госпожи и господа народни представители! На днешния ден през 1903 г. избухва най-голямото въстание на българите от Македония и Одринска Тракия срещу Османската империя.
Днес всички ние, съвременните българи, дължим почит и уважение към подвига и саможертвата на илинденци и преображенци.
Отбелязвайки този ден обаче, ние от „Обединени патриоти“ сме длъжни да вземем отношение към още един въпрос, засягащ съвременните отношения с Република Турция.
С писмо до посланика на Република Турция в София ние, народните представители от парламентарната група на „Обединени патриоти“, остро се противопоставяме на отправеното от турската държава искане за екстрадиция на българските граничари, разследвани за смъртта на турски бракониер. Намираме същото за неоснователно, намеса във вътрешните работи на Република България и рушащо добросъседските отношения между нашите страни.
Нашето възражение е във връзка със случая от 17 април 2008 г., когато турска лодка навлиза в български териториални води. При опит за арест на рибари-бракониери един от тях е прострелян от българския граничен полицай Михаил Цонков и той, заедно с трима негови колеги, са обвинени за смъртта му.
В град Сливен е водено разследване, което установи, че българските гранични полицаи са действали законосъобразно, а смъртта е следствие от така нареченото случайно деяние. С присъдите на българския съд бракониерите са осъдени за незаконно преминаване на границата и за нанасяне на телесни повреди на граничарите.
След сезиране от наследниците на починалия турски гражданин, Европейският съд по правата на човека се произнесе с решение, че българската държава е провела цялостно, обективно и ритмично разследване, като изводът й е за липса на престъпност и на извършено престъпно деяние.
България е подписала Европейската конвенция за екстрадиция с резерва, според която страната ни не екстрадира свои граждани. Освен това, според Конвенцията, има взаимно признаване на присъди и не може за едно и също нещо човек да получи наказание, след като в друга страна е било производството срещу него, поради липса на престъпление.
На базата на гореизложеното, уважаеми госпожи и господа, смятаме за недопустимо искането за екстрадиция, което пренебрегва решението на българския съд и Европейския съд по правата на човека. Считаме, че по този начин турската държава не спомага за развитието на добросъседските отношения между България и Република Турция.
В заключение – ние, от „Обединени патриоти“, потвърждаваме, че винаги ще браним честта на всеки един достоен и честен български гражданин и няма да допуснем нарушаване на решенията на българския съд и на Европейския съд по правата на човека.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин Богданов. (Ръкопляскания.)
Колеги, пропуснах да раздам писмените отговори от:
- заместник министър-председателя по правосъдната реформа и министър на външните работи Екатерина Захариева към народния представител Стоян Мирчев;
- министъра на културата Боил Банов на два въпроса от народния представител Стоян Мирчев;
- министъра на земеделието, храните и горите господин Румен Порожанов на народния представител Стоян Мирчев;
- заместник министър-председателя на правосъдната реформа и министър на външните работи Екатерина Захариева на народния представител Атанас Стоянов;
- министъра на вътрешните работи Валентин Радев на въпрос от народния представител Атанас Стоянов;
- министъра на туризма Николина Ангелкова към народния представител Атанас Стоянов;
- министъра на младежта и спорта Красен Кралев на въпрос от народния представител Атанас Стоянов;
- министъра на регионалното развитие и благоустройството Николай Нанков на въпрос от народния представител Васил Цветков;
- министъра на здравеопазването Кирил Ананиев на въпрос от народните представители Георги Стоилов и Георги Йорданов;
- министъра на здравеопазването Кирил Ананиев на два въпроса от народните представители Валентин Ламбев, Илиян Тимчев, Георги Йорданов и Анелия Клисарова;
- министъра на земеделието, храните и горите Румен Порожанов на въпрос от народния представител Иван Валентинов Иванов;
- министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията Ивайло Московски на въпрос от народния представител Георги Гьоков;
- министъра на земеделието, храните и горите Румен Порожанов на въпрос от народния представител Георги Гьоков;
- министъра на труда и социалната политика Бисер Петков на въпрос от народния представител Надя Клисурска – Жекова;
- министъра на здравеопазването Кирил Ананиев на въпрос от народните представители Богдан Боцев, Елхан Кълков и Николай Бошкилов и Тома Томов;
- министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията Ивайло Московски на питане от народните представители Георги Свиленски и Димитър Данчев;
- министъра на културата Боил Банов на въпрос от народния представител Кристина Сидорова.
Господин Порожанов, заповядайте.
МИНИСТЪР РУМЕН ПОРОЖАНОВ: Благодаря Ви.
Уважаема госпожо Председател, уважаеми дами и господа народни представители! Бихме искали да Ви запознаем със ситуацията относно чумата по дребните преживни животни в България. Дали имам поне пет минути?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Имате, да, разбира се. Имате време колкото искате.
МИНИСТЪР РУМЕН ПОРОЖАНОВ: Заболяването чума по дребните преживни животни се причинява от вирус, който засяга овцете и козите, но не е опасно за хората. Източник на инфекция са болните животни. Предаването на болестта става с директен контакт между болни и здрави животни, както и със заразени с вируса фуражи, оборудване, превозни средства, постеля.
Наличие на заболяването в определена територия рязко ограничава възможността за търговия с животни, както и със животинска продукция. От изключителна важност е стриктно да се спазват всички наложени ограничения и да се изпълняват мерките за ликвидиране на заболяването.
При проява на клинични признаци на заболяването със съмнения за контакт със заразени животни, следва незабавно да се уведомява официалният ветеринарен лекар.
Бих искал да дам хронология на заболяването през последните два месеца:
На 4 юни, по време на доене – тук ще влязат някои детайли, предварително искам да се извиня, но е важно да се разбере – собственикът е забелязал изтичане на кръв от едно място на едно животно. То е лекувано няколко дни с антибиотици, но безуспешно. При други две овце от същото стадо по-късно е установено влошено състояние с характеристиките на PPR – това е чума, съкращението на чумата. Клинични признаци: подута глава, изтечение от очите, ноздрите, повишена температура. Изпратени са проби от вътрешни органи – цяла кръв, кръв от антикаугулант за изследване в Националния диагностичен научноизследователски ветеринарно-медицински институт.
Взети са кръвни проби за изследване както от този животински обект, така и от още два съседни на него, тъй като животните ползват общ водопой.
На 19 юни 2018 г. е излязъл лабораторният положителен резултат за заболяването PPR – това е чумата, и са изпратени проби за потвърждаване на положителния резултат в референтна лаборатория във Франция.
На 23 юни 2018 г. са получава писмото от референтната лаборатория с данните за положителен резултат.
На 26-и е издадена Заповед № РД-11/1065 на изпълнителния директор на БАБХ след обявяване на диагнозата от Института за предприемане на необходимите дейности и мерки.
На 25 юни, след резултата вече на референтната лаборатория, с потвърждението се издава заповед пак от изпълнителния директор на БАБХ № РД-11/1089 за евтаназиране на 1408 бр. дребни преживни животни в 21 животински обекта в село Воден. Взети са общо 1337 кръвни проби от ОДБХ – Ямбол.
Искам да кажа, че продължават и клиничните прегледи на животните от съседни населени места на надзорната зона. В село Кости – за да не влизам в подробни детайли, това е вторият случай, това е в община Малко Търново, област Бургас. Там картината е подобна.
Бих искал обаче да се спра за развитието на епизоотичната ситуация в село Крайново, Странджа и Шарково, в област Ямбол. Селата попадат в 10-километровата зона на село Воден. От тях са взети кръвни проби за изследване на чумата с протоколи – три протокола, няма да ги изчитам всичките – и са изпратени в европейската референтна лаборатория „Сират“, град Монпелие във Франция. Лабораторията е една и съща. Тя е в Монпелие и това е наименованието на лабораторията. Резултатите от тези проби са потвърдени с Протокол № 6518075/1 от 9 юли 2018 г.
На база на получените 22 положителни резултата, на 10 юли, със Заповед № 11-1245 на изпълнителния директор на БАБХ са обявени три нови огнища на заболяването чума по дребните преживни животни в животновъдни обекти, намиращи се в селата Крайново, Странджа и Шарково – всички, намиращи се в област Ямбол.
На 12 юли е осъществена евтаназия в селата Странджа – на 227 животни, в Крайново – 117.
Направени са аутопсии на две евтаназирани овце в село Странджа и на две в село Крайново. Резултатите от направената аутопсия показаха: цианоза в целия гастроинстинален тракт, силно уголемен мрамориран далак, лимфни възли с казеозна маса. В белия дроб се намериха пневматични огнища.
От аутопсираните овце са взети следните тъканни проби – да не ги изброявам, но те включват и бял дроб, далак, лимфни възли и така нататък. Същите са изпратени по надлежния ред до Лабораторията по епизоотични и особено опасни болести в нашия институт, който споменах, те са изпратени и за вирус изолация и вирус типизация във френската лаборатория
От гледна точка на типизиране на вируса, отварям една скоба, вирусът е тривалентен по други експертизи и четиривалентен, като генотипът на този вирус е в различната степен на проявление. Едните са с бърза висока смъртност, средна и по-ниска.
Вирусът, който е в Република Турция, е именно от третия – с много по-бавно проявяване на клинична пътека и по-бавна смъртност, но като цяло всички са еднакво опасни и завършват по един и същ начин.
На 12 юли са взети 10 кръвни проби – с протоколи номера еди-кои си, от неидентифицирани 10 овце преди тяхното евтаназиране в село Странджа и Крайново с искане отново за изследване на PPR и на шап.
На 13 юли е осъществена евтаназия на овце в село Шарково в два обекта – номерата са при мен. При извършване на клиничен преглед на животните преди евтаназия се установиха типични признаци на заболяването. Във втория обект имаше една овца, която беше във видимо угнетено състояние и при подканяне не можеше да се задържи дълго време на крака след ставане. По време на евтаназията беше открита една умряла овца в първия обект и две умрели овце във втория обект. От тях не са взети проби за изследване поради напреднали постмортални процеси.
На 16 други овце преди тяхната евтаназия са взети кръвни проби с протоколи – номера еди-кои си – от село Шарково, с искане за изследване на чума.
Тук са ми описали още много други проби и така нататък.
На 18 юли 2018 г. в рамките на надзора е потвърдено и заболяване на друг животновъден обект в град Болярово.
Искам да Ви кажа, че в село Воден и трите населени места в Болярово – другите, те са с потвърждение на френската лаборатория. Единствено в село Кости нямаме потвърждение от френската лаборатория, но изискването е, след като имаме едно потвърждение, което потвърждава начина и метода – той е един метод PCR, който се използва – не е необходимо.
Взети са над 6000 проби, 400 от тях са изпратени, дори, ако щете, заради интерес от френската лаборатория, защото това е ново заболяване, което е на територията на Европейския съюз в гранична България с Турция. Неслучайно и в момента ние имаме мисия, която днес приключва своята работа от гледна точка на запознаване с това как се справят българските власти с борбата срещу това заболяване.
Към момента единствено в село Шарково имаме едно стадо, което не е евтаназирано и още две по-малки в същото село от по 10 – 12 кози.
Преустановихме при много стриктно спазване на дезинфекционна политика и строг контрол от гледна точка на допускане на хора за неразпространение на болестта, разбира се, и контрол върху гледането на животните.
Отварям скобата за град Болярово. В град Болярово вчера бях и създадохме няколко съвета. Ще се върна на съветите, може би ще оставя министър Радев да каже за тези съвети. Направихме и Областен съвет, в който председател е областният, служителите на МВР и „Гранична полиция“, ръководителите на БАБХ и Министерство на земеделието – нашата областна служба. Проведохме този съвет. В Болярово самата ферма е от около двеста и няколко овце, тя е изолирана, на 15 км е от Воден. Няма никакъв достъп до останалите стада, които са в село Шарково и поради това че няма клинични признаци на животните в момента, се разбрахме със собствениците, че ще вземем втори проби под много строг карантинен контрол, за да може да се потвърди поне с още една проба да се види дали има заболяване, въпреки това отложихме за днес да се вземат пробите. Днес се направи всичко възможно да не бъдат допуснати нашите лекари да вземат тези проби.
Определено сме обезпокоени от ситуацията, защото в момента имаме няколко стада – едното е на леля Дора. Искам отново да кажа: на леля Дора или на баба Дора, там няма открит позитивен резултат. Стадото обаче е в село Воден, където Ви казах колко резултати има – в две стада общо 22. Така че в контекста на това, че животните там са на едно място, те са контактни. С едно пашуване няма как да се направи различен подход от гледна точка на справяне с болестта. Това се потвърждава и от съветите на вирусолозите, които бяха в кризата. Клер е един от водещите вирусолози, вчера имахме съвсем случайно възможността да се засечем в Болярово и го поканих на нашия съвет, на нашия общински съвет, който беше там, и именно коментирахме случая в град Болярово – поради това, че няма клинична пътека, поради това, че е отделено, да вземем втори проби. Това е само като информация.
Отварям веднага скобата: на никой не е приятно, включително на мен, не смятайте, че ветеринарните лекари, които извършват тази евтаназия на животните или умъртвяване по хуманен начин, не се прави без съответната съпричастност към процеса. Това е, което можем и правим.
Разбира се, имахме определени комуникационни проблеми в първите дни със стопаните. Това сме го отчели и смятам, че от гледна точка на комуникация и информация за заболяването – неслучайно направихме и Централен щаб, неслучайно направихме и областните щабове, нямаше как и аз, и мои служители да не отидем на място да разговаряме с хората. Да, трябва да имат ясна информация за това каква е опасността от заболяването.
Искам да кажа, потвърждава се, включително сте видели от изказването на комисаря Андрюкайтис, който даде и интервю пред кореспондент на Българска национална телевизия и вчера в изказване, че това са правилните мерки.
Отварям скобата само за обезщетенията. Обезщетенията в село Воден и в село Кости вече са изплатени – още през тази седмица, вече забравих дните. На тези, които нямат сметки – на ръка в кметството, на останалите земеделски производители вече са наредени по сметка. Днес се изплащат в кметствата и би следвало вече да са изплатени между 12,00 и 14,00 ч. на село Крайново и на село Странджа. В понеделник на всички скотовъди от Шарково, чиито стада са унищожени, също ще бъдат изплатени обезщетенията.
Обезщетенията са – казвали сме го много пъти, раздали сме информации в кметствата и в нашите областни общински служби: за една овца или коза даваме не по-малко от 190 лв. Това е доста над пазарната цена в момента, като това е минималната цена. За тези под селекционен контрол цената е най-малко 250 лв. за овца или коза. Искам да кажа, че средното плащане, което получиха тези стопани за трите стада под селекционен контрол, мисля, че бяха във Воден, на първото плащане, е около 327 – 329 лв.
Освен това има гласувано компенсиране по Програма „Де минимис“. Отварям скоба – седем от общините са затворени от гледна точка за възможност за движение на животни и търговия с продукти, затворени със заповед на Европейската комисия, тъй като още в момента на появата на заболяването сме длъжни да информираме Европейската комисия. Първоначално при така нареченото регионализиране забраната беше върху целите области Ямбол и Бургас. Вследствие на комуникация, която Агенцията по храните направи, регионализацията беше намалена, за да могат да бъдат търгувани продуктите на още три общини от Ямбол и други общини от Бургас. В седемте общини, в които лактацията на овцете и на козите в момента е в последните си месеци – юли и началото на август, ние ще направим компенсиране до 40 лв. на овца плюс други 15 лв., плюс още едни 7 лв. Три са схемите, които се натрупват, за да могат да бъдат покрити на едно животно разходите за оборното гледане, което правят в момента, и за това, че не могат да предадат млякото си.
Тези схеми са по Програмата „Де минимис“, по която от вчера тече приемът. Всеки може да кандидатства, като нашият ангажимент е между пет и десет дни след подаването на документите да бъдат обработени тези плащания и да бъдат изпратени. Приемът продължава от 19 този месец до края на месец август. Ние обаче няма да чакаме обобщаване, плащането ще бъде извършвано своевременно.
Такава е ситуацията в момента. Има още много проби, както казах. Ще продължи и продължава непрекъснато през 20 дни изследването на тези места в 10-километровата зона, или това са седемте общини, условно казано, и, разбира се, ще се разшири, за да имаме гаранции в още 10-километрова зона. Хубавото е, че броят на отрицателните проби е преобладаващ, масов и така нататък, но при излизане на положителни проби това означава, че имаме заболяване в съответните населени места.
Това бих искал да дам като първоначална информация. Разбира се, ако се наложи, ще дам и допълнителна. Благодаря за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин Министър.
Сега давам думата на министър Радев.
Господин Министър, заповядайте.
МИНИСТЪР ВАЛЕНТИН РАДЕВ: Благодаря, госпожо Председател.
Уважаеми дами и господа народни представители, аз ще съм допълващият оратор. Ще кажа само по-важните неща и каква е задачата на Министерство на вътрешните работи.
Първото нещо – защо сме тук? Тук сме, уважаеми дами и господа, защото няма достатъчно доверие в институциите. Сигурен съм, че всеки един от Вас си го мисли и вярва в това.
Тук сме и по една друга причина. След като направихме така наречения кризисен щаб, направихме едно заседание и решихме, че трябва да уведомим поне Председателския съвет. Дойдохме и два пъти бяхме тук – във вторник и сряда сутринта. Изложихме това, което чухте, само че в много по-кратък вариант нещата, които тогава знаехме, пред народните представители, които представляват и ръководят парламентарните групи. Поискахме доверие, доверие и подкрепа в това, което правим. Те ни казаха забележки, повтарям за тези, които не са в залата, или пък тези, които не са чули, включително и за гражданите: имаше забележки, комуникацията за това, което бяхме направили, не беше добра. Искаха от нас още доказателства, заповеди и така нататък, да не отивам в подробности, но всичко това обещахме и казахме: „Да, каквото ни кажете, това ще направим, но искаме от Вас доверие“.
Искам още тук да благодаря на опозицията. Това е искрено, защото в такава ситуация със сигурност се правят грешки. Нашите колеги може да не ни направят забележка, защото ни вярват повече от Вас, но Вие буквално посочихте някои от нещата, които, струва ми се, че се поправиха. И сега сме тук, пред Вас, пред народните представители, за да кажем освен какво е развитието на това, което се случи от двете срещи в Народното събрание само пред шефовете на парламентарните групи, да добавим тази информация, и да помолим отново за разбиране и за доверие чрез Вас, защото на Вас много хора Ви вярват и така трябва да бъде. Това е третият ни опит.
Още няколко неща, за да е пълна картината. Поискаха от нас заповеди, поискаха от нас документи има ли чума, или няма – мисля, че го направихме. Според нас всичко, което сме направили и досега, е законно. Направихме и това, което ни беше казано, и там един съвет, и допълнителни заповеди. Две заповеди, които и аз съм подписал, са важни според мен. Едната е за създаване на Междуведомствения кризисен щаб, което съподписваме с Порожанов, Радев – двамата министри, и вътре са изброени пет членове от двете ведомства.
Втората заповед е с мерките, които ще вземем за ограничаване огнищата на зараза – говоря още за понеделник, в началото, когато започвахме. Тези заповеди касаят три неща – искам да го кажа тук, за да е ясно. Ние не се занимаваме само с чумата по дребните преживни животни, както им казват, овце и кози, включително и сърни, освен това и с чумата по свинете, която идва от север –африканската, и с птичия грип. Кризисният щаб ще се занимава с тези въпроси. Направихме вече четири заседания – буквално пред ден и едно нощно заседание.
Мерките, които трябва да вземем, са описани във втората заповед. Те са осем мерки, няма да Ви занимавам с тях. Само ще подчертая, че във втората точка от тази заповед пише така: „При изпълнение на мерките по т. 1 органите на МВР да оказват съдействие на служителите на Българската агенция за безопасност на храните“, всякакво съдействие. Ще подчертая какви мерки досега сме взели, за да ги чуете.
Първата мярка е границата. Отнякъде е влязла заразата. Как е влязла изучаваме още, не знаем, чухте и министър Порожанов, но трябва да я открием. Това е една от задачите на Щаба – да намерим причината, защото ако успеем да се справим със заразата, пак може да ни се случи същото, ако тази зараза е минала през границата или по някакъв друг начин – с храна. Така че първо – границата, всички граници – освен сухопътните, морската, фериботи, всичко, каквото се сетите, всички ТИР-ове се проверяват, включително железопътният транспорт, който влиза, проверяваме включително и ТИР-овете, които влизат в държавата, и хората, ако идват от Турция примерно си носят нещо и се хранят там. Знаете, тяхната храна е близка. В това, с което се хранят, може да имат овче месо, може да имат мляко. Всичко това се изземва на границата и се хвърля в хладилници и контейнери, и се изгаря. Същото е по цялата граница. Особено внимание е на северната граница – 140 км с Румъния, където може да влезе свинският грип. В момента колегите опъват бодлива тел, така решиха. Нашата задача е да охраняваме и нея. По Дунава също – прасетата плували по Дунава. Каквото можем, и това ще спрем. Направили сме необходимото с Европейската комисия да предупредят колегите и от Турция, и от Румъния.
След това: 10 км е периметърът, влизаме в държавата. За този 10-километров периметър те ни дават заповед и ние – МВР, го наблюдаваме навсякъде. Сега, ако си отидете оттук по родните места, ще забележите полиция денонощно – 24 часа. Сутрин на пътищата има КПП, но там само наблюдаваме – те ни казват къде са тези райони. Сега увеличиха със Смолян.
След това: има един трикилометров периметър, където проверяваме абсолютно всичко. Сваляме всичко от автомобилите, което е овче месо – говоря за района за овчия, козия грип, или ако има някое друго животно – всичко това се изземва. С нас са ветеринарните доктори, те ни разпореждат и ние правим тези неща.
Освен това съдействаме на ветеринарите вътре, когато евтаназират или правят някакви операции с животните.
И тук е големият проблем – аз затова поисках с колегата тази среща и с Вас, и преди това – с Председателския съвет, да помолим народното представителство, защото считаме, че е най-лесно да убедим Вас, като Ви дадем каквото Ви е необходимо, а чрез Вас да убедим тези, които са ни избрали надолу, разбира се, гражданите и в момента слушат, да ги убедим в правилността на действията си. Когато ние отидем там, говоря особено за моите отговорности в Министерството на вътрешните работи, да е ясно, че ще има строги мерки. Никой не трябва да престъпва указанията на полицията. Точно сме ги прочели, буквално всички полицаи са запознати докъде са им разпорежданията. Аз Ви моля да ги уважите. Ако имате въпроси, се отнасяйте и към Щаба. На народен представител, разбира се, всякаква информация ще дадем, но не само на Вас.
Молбата ми е: на всички, до които имате достъп и в избирателните си райони, всякаква информация даваме – документи, заповеди, това, което не сме правили. Те го посочиха – и опозицията, струва ми се, и други колеги, когато бяха председателските съвети. Господин Сидеров и други казаха там какво сме сбъркали. Да, поправихме си комуникациите – нямаше документи. Всичко, струва ми се, сме го направили. Ако някъде видите недостатък, готови сме да го изправим.
И след това: опазването на обществения ред. Всички, които отиват из тези райони, не съзнават, че разнасят заразата. Ние също не го знаем това. Нас ни обучават ветеринарите, които са в Комисията – доктор Илиев и другите. Хората, които са там – с камери, без камери, всички, които се движат в тези райони и от други райони идват да помагат на баба Дора, или на който искат, не съзнават. Ако не съзнават, ето казваме им го: това е пренасяне на заразата. Ще бъдем строги не защото не трябва да знаете какво става там, а защото разнасяме зарази. И ако искаме да се опазим, това е начинът.
Днес очакваме от Вас разбиране и подкрепа. Създадохме Местен координационен щаб, той сега е на място – в Борино. Там министрите ще ходим също, искаме на място хората да ни виждат, а и ние включително да съдействаме за разбиране на ситуацията. Ако има нещо, което не е предоставено, да бъде предоставено и да бъде обявено.
Ситуацията наистина е кризисна. Затова създадохме и Кризисен щаб. Опасността е реална. Мисля, че всички са убедени.
Тук искам да кажа и друго. Сигурен съм, че и Вие, както и ние сме съпричастни към болката на тези хора. Много добре съзнаваме, няма да отивам в милозливи изречения. Всеки съзнава, всеки има родители и знае какво означава животното за тях. И ветеринарите – аз го чувам от тях, и те го казват същото. Те са доктори, може би са виждали малко повече от нас такива неща. Никой не иска да посегне на ничие животно, ако то е здраво. Но всички трябва да им вярваме. Аз затова започнах с доверие в институциите най-вече – Българската агенция за храните е институция, Министерството на земеделието е институция, Министерството на вътрешните работи е институция, парламентът е най-върховната институция. Затова започваме с Вас.
Молбата ни е всички ние така да направим, че да повишим доверието на гражданите и те да разберат колко е голяма опасността.
Накрая моля за дисциплинираност – с това ще завърша: всички да изпълняват указанията на Министерство на вътрешните работи, защото усещам как само след някой и друг ден може би ще ни обвините, че не сме взели твърди мерки, аз вече чувам такива гласове. За да ги вземем обаче, имаме нужда от Вашата и на гражданите подкрепа – да знаем, че правим правилни неща. Ние предлагаме само този вариант, няма друг, Европа ни подкрепя – включително експертите от Европа бяха тук. Ако някой още не е убеден, моля Ви се, каквото трябва, ще Ви предоставим, но всички да застанем зад една позиция и да се справим с тази чума по животните в България. Благодаря Ви. Готови сме с колегата да отговорим, ако има въпроси.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Благодаря Ви, министър Радев.
Заповядайте, господин Цветанов, за процедура.
ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ (ГЕРБ): Господин Председател, уважаеми дами и господа народни представители! Темата е изключително важна и днес сме в хипотеза, където министрите трябва само да ни запознаят, след което трябва да си тръгнат да си вършат своята работа. Понеже днес имахме разговори с всички колеги – представители от всички парламентарни групи, и темата е изключително важна за обществото, в тази връзка, ако позволите, да се консолидираме около възможността всяка една парламентарна група да има възможността в рамките на пет минути да направи обобщение от изказванията, направени от министрите, и да зададат по един или два въпроса, за да може действително да няма съмнения, че министрите идват, само информират и си заминават.
Ако позволите да приемем тази хипотеза и тази процедура, мисля, че ще бъде добре, защото в днешния ден показахме, че действително в парламента можем да постигаме консенсус по дадени национални теми, а темата с чумата е действително отговорност на цялата държава, на всички политици и на всички парламентарни групи, и на изпълнителната власт. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Благодаря, господин Цветанов. Виждам одобрението на залата. Няма да гласуваме процедура. Ще действаме така, както Вие предложихте.
Има ли готов въпрос към министрите? Становище?
Господин Вигенин.
КРИСТИАН ВИГЕНИН (БСП за България): Благодаря, господин Председател.
Уважаеми колеги народни представители, уважаеми господа министри! Ще започна с това, че вчера, вероятно заради стреса и объркаността, казахте някои неща, които не внесоха допълнително успокоение – напротив, мои колеги ги квалифицираха като лъжа и трябва да уточним, разбира се, в самото начало.
Първо, господин Радев заяви, че е получил политическа подкрепа на заседание на Председателския съвет. Ние, в отговор на това неговото твърдение, поискахме разсекретяване, тоест публикуване на стенограмите. Би трябвало вече да се публични и там е ясно какво е коментирано, кой какво е казал и дали може да се каже, че са получили подкрепа за действията си.
Позволихте си, господин Радев, в телевизионно предаване вчера, също така да твърдите, че едва ли не не можете да си вършите работата, защото народният представител Вигенин дежури в Шарково и полицията не може да го изнесе на ръце от зоната, за да може полицията съответно да си свърши работата. Аз съм в Народното събрание от сряда сутринта. Това може да се провери – имахме заседание на Комисията, изслушахме министър Павлова. Да Ви кажа честно, оценявайки Председателството и организацията по него, мога само да съжалявам, че не тя е председател на този щаб, а Вие.
Трето, в нито един момент БСП не е твърдяла, и наши представители, че няма чума. Това, което искахме, беше да се публикуват доказателства за това – протоколите с резултатите. Интересното е, че в края на краищата и заради този натиск те бяха публикувани, но вчера незнайно поради какви причини отново бяха свалени от сайта на Българската агенция по безопасност на храните, защото видимо има известни противоречия – това бяха протоколите стопанство по стопанство. Изглежда има противоречия в бройките, и то съществени, между това какво декларират стопаните и какви данни за умъртвените овце и кози има във Вашите протоколи, съответно и в пробите. Това се надявам да се изясни, но разбирате, че това няма как да внесе допълнително доверие, когато качената информация се сваля, защото има различни числа за бройките.
Господин Порожанов, Вие също така направихте вчера сутринта внушение по телевизията, че стадото на всеизвестната вече, ще я цитирам така: „баба Дора има болни овце“ – това излезе по медиите. Болни кози – извинете! По-късно стана ясно, че това не е така. Тук са и резултатите от пробите и доклада, който Вие сте изпратили до Световната организация за здраве на животните. Между другото, там изрично е написано: „16 проби на кози, 16-те са отрицателни, няма умъртвени от тези 16.“ Очевидно става въпрос за това стадо, но интересно, че в доклада казахте, че при евтаназията са били установени мъртви овце.
В доклада, който сте изпратили в Световната организация, това не е отбелязано. Също така в този доклад Вие сте отбелязали, че всички животни в огнищата на зараза са унищожени, а пък днес казахте, че не са. Ние всички знаем, че има едно стадо плюс още две малки, които не са унищожени. Това са детайли, аз просто казвам, че тези разминавания допълнително създават едно усещане за това, че някак си нещата все още не могат да бъдат вкарани в начина, по който би следвало да бъдат при такава сериозна заплаха.
Буквално телеграфно ще кажа какви бяха нашите възражения и какви са до момента, защото ние неслучайно поставихме тези въпроси и се опитахме да подкрепим и обществения натиск чрез политически мерки. Първо, мерките, които бяха предприети от самото начало, противоречат на предвидените в Закона за ветеринарномедицинската дейност и съответно в Оперативния план за ликвидиране на болести по животните действия. С две думи, тъй като времето все пак е малко, никъде не е предвидено унищожаване на всички стада в 3-километровата предпазна зона. Има предвидено унищожаване на стадо или стопанство, в което са установени такива заразени животни, а за останалите – поставяне под карантина. Струва ми се, че фактът, че близо месец след взимането на първите проби – стадото на баба Дора с козите, които по принцип са по-неустойчиви на този вирус, продължава да е живо и във видимо добро здраве и не се забелязват болни животни, доказва, че този подход вероятно трябваше да се приложи, бил е правилен и аз се надявам той да бъде коригиран в случая със сегашния в Болярово.
Това преосмисляне на ситуацията се надяваме да доведе до стриктно прилагане на мерките, които бяха изначално предвидени в предприетия със заповед на директора План от началото на тази година.
Второ, не бяха предприети предвидените в Закона и съответния план, който вече цитирах, мерки за дезинфекция. Става въпрос за дезинфекция на стопанствата с животните, които вече са ликвидирани. Това е по думите на стопаните, с които аз разговарях, и смея да твърдя, че на тях вярвам повече, отколкото на официалната информация, която идва и от институциите. Извинете, но ситуацията е такава.
След това, ограничаване движението в предпазната зона – такова просто нямаше и аз го видях лично – едва във вторник бяха предприети тези мерки. Хубаво е, че го правите, само че доста време мина оттогава.
Неправилно е извършено загробването на животните. В Закона изрично е предвидено, че трябва да са на поне два метра под земята, така да се каже. В село Воден това категорично не беше така, тъй като с очите си видях разнесени кости и вълна от животни, които са успели да изровят трупове. Ако това е така, извинете, това е допълнителна възможност да се разширява заразата. Надявам се, това да го отчетете и в други случаи, ако това се наложи.
Това всъщност е предпоставка – тези три неща, които изброих за допълнително разнасяне на заразата, а не толкова на хората, които пристигат там, в подкрепа на баба Дора. Друг е въпросът защо всъщност те изобщо се допускат до това място?
Начинът, по който бяха предприети умъртвяванията, това се надявам господин Радев да го разследва, беше недопустим. Не може полицията да нахлува по тъмно, без заповед и да започва избиването на животните. Има случай даже когато това е правено в отсъствието на собствениците.
Последно – обезщетенията. Първоначалната информация за равнището на обезщетенията създаде допълнително напрежение, защото бяха обявени доста ниски равнища. Впоследствие в някакви преговори малко като на битпазар, както се изразиха собствениците на място, но се надявам това да намери подходящата форма и в съответни решения, бяха предвидени по-високи стойности, но тези равнища също считаме, че не са приемливи, тъй като те на практика по никакъв начин не обезщетяват хората за пропуснатите ползи. Няма да навлизам тук, защото и времето не е достатъчно, но става дума за хора, които заради това, че нямат животните и не могат да възстановят стадата най-малкото още една година, да не говорим, че реално ще бъдат нужни две години, за да могат да възстановят такива стада, които да възстановят икономическата им дейност, са взели заеми, имат пасища и така нататък, няма да навлизам в детайли. Надявам се Комисията по земеделие да се занимае по-подробно с този въпрос. Оценяваме това, че са предвидени повече средства, но трябва да направите още по този въпрос и нашият натиск тук ще продължи.
Накрая, господин Радев, Вие споменахте, че се търси начинът, по който е влязло евентуално заразеното животно, начинът по който заразата е проникнала. Комисар Андрюкайтис заяви, че това може да стане само със заразено животно – два пъти го каза. Това е неговото становище. (Председателят дава сигнал, че времето е изтекло.) Свършвам. Как се оказва, че такова животно може да влезе? Има ли други версии затова?
Въпросът ми към господин Порожанов е, установен ли е вече щамът, което да даде възможност да се ориентираме в общи линии, откъде вероятно е районът откъдето е влезнало заразеното животно? И най-важно! Ще промените ли издадените вече заповеди, чието прилагане временно е спряно, но ще ги промените ли? Ще промените ли подхода си, ще направите ли усилия оттук нататък здрави стада да не бъдат унищожавани, а да се приложат мерките, които са предвидени в собствените Ви правила? Благодаря за търпението, господин Председател.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Благодаря, господин Вигенин.
Уважаеми министри, всички въпроси и след това ще отговорите на тях?
МИНИСТЪР РУМЕН ПОРОЖАНОВ: След въпросите.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Да, нека така да бъде.
Господин Колев, заповядайте за въпрос.
ГЕОРГИ КОЛЕВ (ОП): Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги, уважаеми господа министри! Искам да започна така – когато има проблем като този, дори съмненията, а не доказаната болест, налагат такива предохранителни мерки, такъв тип защита – все едно проблемът съществува. В самото начало, самият факт, че на толкова малко огнище е дислоциран проблемът, показва добрата работа, която са свършили съответните институции, за да може да бъде ограничен проблемът. Тези защитни мерки в определен период от време създадоха едно голямо напрежение в обществото, като целия генезис на проблема се крие в: неинформираността на хората, на обществото за правилността на действията; за необходимостта на действията; за обезщетенията, които ще се получат; за предпазването на цялата страна от разрастването на този проблем, защото знаете какво би се получило ако го изпуснем.
Много съм благодарен на всички Вас, че се обединихме около решаването на проблема, а не се обединихме около говореното и надприказването и всички сме единни в решаването му.
Накрая искам да завърша с това – нека този проблем ни бъде поука за предстоящия такъв, който се задава от Румъния. Надявам се, да не стигне до България, моля се да не стигне до България, но би било добре да си изведем поука сега – Министерствата и ведомствата – така, че ако се случи такъв проблем той да бъде локализиран и обществото да бъде запознато. Не пречи още сега обществото да бъде запознато какво ги чака, ако изпуснем чумата по свинете от Румъния. По този начин хората ще бъдат наясно и всички ние бързо ще можем да се справим със съответния проблем. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Благодаря Ви, господин Колев.
Заповядайте за въпрос от името на парламентарната група на ДПС, господин Абазов.
БЮРХАН АБАЗОВ (ДПС): Уважаеми господин Председател, уважаеми народни представители, уважаеми господа министри! Тъй като разполагам само с пет минути, по-скоро моето отношение ще бъде в един телеграфен стил, тъй като няма време да се впускам в излишни обяснения.
Отношението на нашата парламентарна група по казуса с чумата по дребните преживни животни, е, че чумата, колеги, за пореден път ни хвана неподготвени. Не може, когато такива болести се появяват периодично и то с много голяма честота напоследък, при следващата болест, която се появи – въпросната чума, нашите власти да са неподготвени. Неподготвени от гледна точка на това, първо, че Кризисният щаб не сработи. Ако трябва да сме точни, Кризисният щаб сработи буквално вчера – онзи ден. От онзи ден насам, да, упрек нямаме никакъв, но откакто болестта върлува от 23 ти ли казахте, господин Министър, юни до буквално онзи ден са три седмици. За три седмици Кризисният щаб не сработи, мерките, които трябваше да се приложат не сработиха и в резултат на което наблюдаваме този екшън.
Напоследък сме свидетели на един екшън по време на чума, който на нас ни е излишен, тъй като при всяко едно заболяване има План за действие, господата министри знаят, той е предварително разписан, в който задачите и ангажиментите на всички институции, които са свързани, в Кризисния щаб са предварително разписани и просто се прилагат автоматично – като в армията. Така е за всяко заболяване. Така беше и за шапа, така беше и за синия език, така беше и за дерматита, така беше и за птичия грип, който в момента хиляди животни се избиват в Добруджа, но екшън няма. В този случай екшън има.
Екшънът се породи от това, че Кризисният щаб не сработи, действията на управляващите бяха хаотични, некоординирани помежду си, в резултат на което, наблюдаваме тази ситуация. В целия този едномесечен период, откакто върлува болестта, сигналите, които се получаваха от управляващите бяха твърде разнородни. Разнородни от гледна точка на организацията – един ден ще ги убиваме, другия ден няма да ги убиваме. Разнородни от гледна точка на плащанията – единият ден ще им плащаме по 100 лв., на другия ден по 150 лв., на другия ден по 200 лв.
И най-фаталното беше сигналът, който подадохте, че слагаме КПП-та на Старопланинските проходи, който сигнал за едно трето лице или за наблюдаващата Европейска комисия говори само едно: българите изтърваха заразата от областите Ямбол и Бургас, тя е в Южна България и сега неистово взимат мерки да ограничат преминаването ѝ в Северна България. Този сигнал, колеги, е пагубен и не бива да се прави. Дори да не е така. (Реплики.) Пресата, Вие.
По време на тази криза с чумата управляващите се представиха в типично тяхната си светлина, която мога да обобщя с две думи: арогантни с дребните животновъди в странджанските села и отстъпчиви пред протестиращите пред Министерския съвет.
Второ, защо търсите, господа министри, доверие в парламента? Така обявихте: ще потърсим доверие в парламентарните групи, в парламента.
Уважаеми господа министри, уважаеми управляващи, Вие сте загубили доверието в дребните животновъди, Вие сте загубили доверието в селяните в странджанските села. Там ще го търсите доверието с всички мерки, които изброихте дотук и от които все още някои не са предприети. И защо трябва да го политизираме този въпрос и да стигаме до парламента, когато тези действия са толкова рутинни и автоматични при всяко едно възникване на такова подобно заболяване, че няма нужда да занимавате нито парламента, нито да го политизираме въпроса така, както досега бяха действията Ви, свързани с предните болести, които възникнаха?
Именно затова се получава този ефект, защото специално тази болест прекалено много я драматизирахме, политизирахме я, вкарахме емоция в случая, което не бива, което вреди и на управляващите, вреди и на земеделските производители, вреди и на страната като цяло.
Протестите пред Министерския съвет нямаха нищо общо с болестта. Протестите пред Министерския съвет и оставката на заместник-министъра и на тримата чиновници са една отделна история. Тук става въпрос, че управляващите с този ход признаха провала на политиката си в сектора „Животновъдство“ с освобождаването на политическо лице – заместник-министър, и трима директори на дирекции.
Така че в края на краищата, господа министри, моят въпрос към Вас е следният: на 23 юни се потвърждава от френската лаборатория наличието на вируса. Истинските мерки, които се взимат при подобна ситуация, са от онзи ден. Питам, господин Министър на вътрешните работи, защо три седмици, които са едно изключително много време в тази ситуация, три седмици преди това защо не бяха взети мерки към 23 – 25 юни? Говоря за пълна блокада, говоря за пълна дезинфекция, говоря за това, което в момента се случва. Това, което в момента се случва, уважаеми колеги, трябваше да се случи на 25 юни и тогава нямаше да има никакъв проблем.
Следващият ми въпрос: защо и как изтървахме 100 броя овце? На всеки от Вас е ясно, че едни 100 овце изчезнаха. Бройката на наличните животни към момента на заразата и бройката на унищожените живот се разминава със 100 броя. Тези 100 броя овце изчезнаха, докато се вземат тези мерки, които са сега, те се пренесоха в багажници във вътрешността на страната и ето това, което e в Болярово – гърми вторична инфекция, е първият случай. Не дай си боже, от въпросните разселени 100 овце нелегално изнесени от района, да се разпространи болестта и в други краища на страната.
И най-накрая все още към днешна дата нямаме отговор откъде дойде заразата. Разпространяват се всякакви небивали версии как един животновъд купил заболяла овца от Турция и с това бил пренесъл заразата. За Ваша информация, колеги, агнетата и овцете в Турция струват 50 лв. на кг, а в България струват 5 лв. на кг. Няма логика някой да купува овца за 50 лв. от Турция и да я пренася в България, чисто икономически. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Благодаря, господин Абазов.
Заповядайте – госпожо Таскова, от името на парламентарната група на партия „Воля“.
КРЪСТИНА ТАСКОВА (Воля): Благодаря Ви, уважаеми господин Председател.
Уважаеми господа министри, уважаеми колеги! Няма да правя ретроспекция какво до момента се е случило, каква е била комуникацията. Вие сами признахте, че не е била достатъчно правилна, осъзнали сте своите грешки и явно предприемате всичко вече оттук нататък да е комуникирано с хората, те да се осъзнали всичко, каквото се случва. Обаче в мен, нормално e като човек, който не е вирусолог, не е ветеринарен лекар, а съм се консултирала с доста хора по въпроса, не може да не възникне въпросът: защо, ако всичко до момента, което е извършено и то е категорично правилно, в същия периметър, където е стадото на баба Дора, то защо стои тогава? Тоест, наистина ли всичко, което до момента е извършено, е правилно? Защото, ако това стадо може да остане, значи може би и някакви други стада могат да останат?
Също така, какво ще се случи с това стадо е моят друг въпрос? По същия начин като господин Абазов искам да разбера има ли разлика в регистрираните животни, в умъртвените? Имате ли отговор на въпроса, ако има такава разлика, къде са тези животни? Защото при обезщетението, което постоянно се повишаваше и накрая, както и Вие сам казвате, то достигна размери над пазарните цени, аз съм обезпокоена, че тази зараза може и умишлено да бъде разпространена и да се открият нови огнища, колкото и неприятно да звучи. Знаем, че е възможно да се получат такива спекулации. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Благодаря, госпожо Таскова.
От парламентарната група на ГЕРБ – заповядайте. Това е последното становище, съгласно договорената процедура.
Заповядайте, госпожо Танева.
ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА (ГЕРБ): Уважаеми господин Председател, уважаеми народни представители, уважаеми министри! Искам да взема отношение като първо кажа, че въпросите, които бяха зададени от колегите, които взеха отношение преди мен, със сигурност ще допълнят картината. Аз няма да повтарям никои от тях.
Второ, искам да изразя едно впечатление от днешния до момента дебат на тази тема в Народното събрание, че тя е значително по-професионална и ползвайки наистина професионални аргументи в различни тези, които бяха казани от колегите преди мен, както и аргументи за защитата им от едната или другата страна. Категорично е така, както каза преди няколко дни министърът на земеделието, така и министърът на вътрешните работи, при възникване на това заболяване може би в началния етап се признаха грешки от комуникационен характер, които бяха направени и които бяха поправени. В този смисъл дори да се връщаме назад, това е безпредметно. Факт е, че ги е имало. Надявам се, че те наистина в пълнота са отстранени и това няма да се прояви.
Искам да взема отношение обаче по една друга тема, която е свързана по-скоро с комуникацията между нас в политически план, ако щете и в друга зала. Затова започнах и в друго време. Затова започнах с това, че към момента все пак сме надградили едно ниво на комуникацията и звучи много по-професионално.
Уважаеми колеги, такива епизоотии се получават, за съжаление, все по-често при нас. От 2012 г. досега тя е трета такава. За съжаление, мерките, които се вземат по Директива 92/119 на ЕИО, която бе цитирана преди няколко дни и тълкувана в различен аспект, мерките не са приятни, но те са такива, каквито взе Министерството на земеделието и Агенцията по храните. Детайлите във Вашите въпроси ще бъдат изчистени във въпросите. Мога да цитирам и чл. 4 по отношение на крайната мярка за евтаназиране, когато има установено заболяване, заболяло животно в самото стадо. И чл. 5, § 1 и следващите, по отношение на тогава, когато мярката се предприема, когато в съответно стадо няма открито животно, но то е контактно с други такива, в други стада.
Това е безспорно, такива мерки са прилагани в предишни години при подобни случаи. Какво искам да кажа с това? В предишните епизоотии наистина България се е справяла много добре, ветеринарните власти се ползват с уважението и експертизата на колегите в целия Европейски съюз, и извън него. Нещо повече – да, ние сме гранична страна с Турция, където от Африка идват много заболявания. За някои от тях, които са нови за страната, България беше страната, която направи и пътна карта за справяне с това заболяване в други европейски страни, в които настъпиха… Давам веднага пример: заразен нодуларен дерматит, има подписани документи за това и срещи, които бяха проведени навремето. За справянето с това и подобряването на експертизата, включително и на европейските ветеринарни власти, за болести, които за първи път стъпват в България, е нужно съответно да си осигурят необходимите условия за това.
В момента, както и Вие казахте, колеги, в задаваните въпроси, тази обаче епизоотия бе използвана така не съвсем добросъвестно. Не обвинявам никой за това, но както и колегата от основната опозиционна сила каза или друг беше, съжалявам, ако бъркам: не е нормално в такава епизоотия, с такива мерки, с начина, по който трябва да се вземат, да не може да се ограничи достъпът до трети лица, до тези населени места. Мярка, която изрично е описана, а и всичко да се преекспонира за това какво може и какво не може. Ние не можем – всеки гражданин да бъде по-добър от ветеринарните власти, които имат, ако щете и съответното образование, практика, професионална експертиза, в част от заболяванията и пътна карта, която вече е мината.
Затова отношението, което вземаме, е по-скоро към всички нас – да направим нивото на дебата достатъчно професионален, достатъчно непопулистки, защото темата е изключително неприятна, за да може наистина тези действия да бъдат извършени по най-бързия начин, за да са ограничени щетите минимално.
Господин Абазов беше прав с примерите, които даде. При тези заболявания всеки ден закъснение, за съжаление, носи все по-големи щети. Бях пряк свидетел на предната епизоотия, знам с всеки ден какво се получава. Това е нещо страшно. И ако ние сега го ползваме за други цели този случай, който, разбира се, прави така, че да забави процеса със справянето им, той може да стане с много по-големи щети.
В този смисъл, в този случай апелирам за изключително държавническо поведение, защото обратното означава по-големи щети и много по-сърцераздирателни истории, от които бяха досега. Нека да не ги използваме за това. Радвам се, че в днешния ден дебатът наистина е на друго ниво от този, който беше преди три, четири дни.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Благодаря, госпожо Танева.
Уважаеми господа министри, в какъв ред ще отговорите на въпросите?
Министър Порожанов пръв ще вземе думата.
Заповядайте, имате думата.
МИНИСТЪР РУМЕН ПОРОЖАНОВ: Благодаря Ви.
Уважаеми господин Председател, уважаеми дами и господа народни представители! Първо, по отношение на дезинфекцията и контрола, господин Абазов е прав. БАБХ има своя контингенс план, при който действа при подобни заболявания. Той беше задействан още при Воден и Кости. Тогава нямаше някакъв проблем, който да възпрепятства работата на ветеринарните лекари, след което бяха обеззаразени самите обори, така да го кажем.
Проблемът се появи най-вече в Шарково, след като ескалира напрежението и Вие знаете поради какви причини. Дали късно е създаден щабът? Щабът са създаде, явно той ще си действа и за африканската чума, където темата също е много сериозна. При африканската чума всички знаете или тези, които са запознати, че там клиниката е много бърза. Там няма да има съмнения за едно или друго, там резултатът е много бърз от гледна точка на заболялото животно.
В контекста на мерките за спазване: дезинфекцията, която в момента се извършва, и това, което поехме като ангажимент – знаете, че не всеки от тези стопани ще направи дезинфекция съгласно изискванията, правилата, така че да може, след като падне карантината, да има изчистен, дезинфекциран двор след изследванията.
Поехме ангажимент в момента – както казах, ще го направим на две стъпки: първа – бърза процедура по Закона, след това – една по-дълга, за да можем да наемем лицензирана фирма, има си специална инструкция как се извършва дезинфекция, така че да помогнем на тези стопани да изчистят дворовете.
Към господин Вигенин, на темата загробване – знаете, самото загробване е извършено след решение на кметската епизоотична комисия, където не във вододайни зони и така нататък.
Знаете, че първо вървя темата, че едва ли не са отравяни, изнасяно е месо – не искам да коментирам. Вчера разговарях и с кмета на Болярово – да, при едно от загробените места е имало пропадане поради големия трап, след което е засипан.
Информация за това, че някой е разнасял месо – не искам да споря с Вас дали е имало кости, дали е имало нещо друго. Самото място се засипва с препарат – не помня точно какъв беше, който да отблъсква включително и животните.
Безспорно обезщетенията се извършват по наредба, която е една за животните под селекция – един метод, другият е за тези, които не са под селекция.
Не сме променяли три пъти – да, първоначалните изчисления показаха, по наредбата, някъде средни цени около 140 – 150 лв. След това, разбира се, добавихме и разходи, които са допустими от гледна точка на пропуснати ползи, за да можем да направим това обезщетение защитимо, но не можем, каквито призиви имаше – по 300 евро на овца, по 300 евро на такова животно и така нататък.
Това, което в момента правим, дори вчера в Болярово имаше стопани от другите райони, които са получили, да не звучи някак си, но те благодариха за това, което е направено.
По отношение на щама – той в момента е изпратен в лабораторията. Крис Деклер, с когото вчера се видяхме, той е от тази лаборатория, пое ангажимент – трудно се идентифицира щамът, неслучайно са изпратени най-различни проби, от различни вътрешности на животните – да направи максимално бързо връщането на тази информация. Това е нова болест за Европейския съюз. Първо се изпращат там – ако не, трябва да се търси друга лаборатория извън Европейския съюз. Такива има в Израел и на други места. В Израел тази болест е минала от Африка, от Мароко, не знам дали в Израел е имало, но това е съвсем отделна тема.
Не искам да коментирам – безспорно, господин Абазов е прав, че цената в европейската част на Турция на агнетата, на овцете е по-висока от тази в азиатската. Малко по-висока е и тази, която е в България. Десет пъти не е – това го знаете.
Не мога да не отворя темата обаче, че когато в разговорите – Вие знаете, ние възобновихме доста износ, включително и на говеждо месо, включително и когато дойдоха да търгуваме преди два месеца, два месеца и половина – шилета. Знаете каква цена ни обявиха – определено обидна, поради което българските овцевъди се отказаха да реагират.
По никакъв начин, господин Вигенин – мисля, че донякъде ме познавате, не бих си позволил да правя внушения. Да, изречението ми е малко сложно, обясних Ви го. Не искам да Ви изчитам – написал съм си го тук – това, което съм казал, но по никакъв начин внушение. Да, то е сложно, че положителната проба е там, да не го повтарям – повтарях го на журналистите, не знам дали го казах, но то е в контекста, че в населеното място – изброих Ви колко положителни проби има във Воден.
Сигурно ще пропусна нещо. Протоколите и разминаванията в данните – ще Ви дам пример. При въпросното стадо с кози в Шарково, което не е все още евтаназирано, но там подходът не може да бъде различен, няма как да бъде различен. Този подход е потвърден. Просто се радвам, че Крис Деклер вчера дойде в нашия щаб съвсем случайно, бях поел ангажимент да съдействам за среща, даже сега в 14,00 ч. беше заключителната, пропуснах – исках да чуя заключителните му думи, но подходът е един – той е подкрепен. Подкрепен е и от органите на „Ди Джи Санте”.
Така че има ли допир – ние не можем да изследваме как са се допрели животните, но те пашуват на едно място, ходят заедно, минават по едни и същи пътища в населеното място.
Това, което бих искал да кажа на госпожа Таскова – Вие предположихте умишлено разпространение – явно имате нещо предвид, за да кажете подобно нещо. Бих Ви посъветвал да го предадете – дали ще е на министър Радев, дали на други органи, така че темата – ако някой разпространява умишлено заболяване, трябва много внимателно да я комуникираме и, разбира се, в момента, в който има информация, тя да бъде предадена по съответния ред. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Благодаря Ви, господин Министър.
Министър Радев, заповядайте за Вашия отговор на поставените въпроси.
МИНИСТЪР ВАЛЕНТИН РАДЕВ: Благодаря Ви, господин Председател.
Уважаеми дами и господа народни представители!
Господин Вигенин, лошо започнахте според мен – няма да използвам думата „лъжа“.
Сутринта слушах господин Стойнев от тази трибуна как министърът лъже.
Да сте ме чули аз да говоря такива работи? Няма да го направя и сега. Имате право каквото искате да кажете. Просто това е моето въведение в темата.
ДРАГОМИР СТОЙНЕВ (БСП за България, от място): По телевизията Ви гледах.
МИНИСТЪР ВАЛЕНТИН РАДЕВ: По телевизията ме гледа.
И аз, като Вас, както Вие ги показвате, добре, че публикувахте стенограмите – ето ги стенограмите. (Показва ги.) Не съм казал нищо различно от това, което чух там. Може би малко по-наивно съм си мислел, че Вие сте малко пό съгласни с това, което чухте. Но ако прочетете, ето тук с червено съм си отбелязал, и госпожа Нинова беше там – и в средата, и накрая Ви питах изрично всички, които бяхте там: „Все пак, уважаеми народни представители, като сме се събрали тук, кажете ни: одобрявате ли мерките или не?“ Не искам от Вас законотворчество, както Вие тогава попитахте или не знам кой. Но точно мога да Ви кажа какво е казала госпожа Нинова. Не искам да го цитирам, не искам да влизам в този филм. (Реплика от народния представител Корнелия Нинова.)
Ако искате, ще го прочета, но гражданите ще го прочетат – тези, които се интересуват. Нали сте го публикували?
И ми казахте, госпожо Нинова: „Като изпълните заповедта, като направите другите неща, вероятно ще станат законни нещата.“ Това беше и аз го използвах. И казах: „Добре, каквото кажете, това ще изпълним, ако виждате някакви нередности.“ Не съм казал никога, че имаме пълно политическо доверие. Ние очаквахме всички да кажете „да“, защото ситуацията е критична, тя е кризисна, но чак да съм излъгал! От уважение към Вас няма да чета текстовете – сигурно можете да ги прочетете Вие.
Да уважа, понеже зададохте въпроси, ще се опитам накратко.
Ако искате Вие да четете, госпожо Нинова, стенограмата, да прочета моите, Вие прочетете Вашите текстове след това – те са едни и същи, но може би ще акцентираме на различни неща. Виждам, че се готвите.
И аз Ви питам: „Може ли да обобщите ние за какво сме тук? Какво предлагате всъщност?“ – три-четири неща. „Искаме съдействие да направим какво – да продължим евтаназията“, никаква ваксинация. Това предлага БАБХ. И аз питам: „Това така ли е?“
И госпожа Нинова казва: „Като си узаконите действията“ – цитирам дословно. Аз отговарям: „Добре, това ще удостоверим днес – правим го и Вие ни подкрепяте в това, което предлагаме.“ Така разбирам аз, като казвате: „узаконете си“, ние – „добре“.
Корнелия Нинова казва – говоря за първото заседание: „Не предприемайте нищо, докато няма заповед на двамата министри.“ Ние ги направихме тези работи, затова действаме натам.
На второто заседание пак Ви питам, след като говорим, има изложение – вътре се разказаха много неща, Вие ни разпитвахте и ние докладвахме. Министър Порожанов каза: „Искам да Ви уверя, че действията са законосъобразни“ – имаше спор дали са законосъобразни. И Вие казахте: „Ще продължите натам.“
Аз пак питам: „Евтаназия и продължаваме проверките – строги, да не се разшири…“, на страница 24 от протокола от второто заседание, това същото, което гледате.
Тук наистина, господин Стойнев, Вие казвате: „Това е Ваша грешка, че не сте затворили режима. Вие не сте си изпълнили ангажимента, после някой друг е виновен. Ние не можем да кажем, че подкрепяме действията, като не знаем какви действия ще предприемете.“
Съгласен съм и това е така. Нашата задача там беше да Ви разкажем всичко – и на първото заседание, това е второто, каквото не е ясно, и да го направим, ако нещо сме пропуснали. Няколко пъти казахме, че сме сбъркали с комуникацията, може би не всички документи са така. Казах Ви какво казва Министерството – не забравяйте, че не е само господин Порожанов, там има армия чиновници. Ние на тях ли не вярваме? Те са подготвили, юристи са казали: „Законно е това.“
Ето, това са текстовете и аз Ви питах тогава, и сега не казвам нищо друго. Просто искам да повишим доверието и разбирането чрез Вас. Нищо друго не искаме. Ще си изпълним нашата задача – ние сме правителство, не отиваме на работа, както казахте сутринта тук, няма да използвам никакви цветущи изрази – въздържам се. Опитваме се да направим най-доброто за държавата си в момента.
Да отбележа, защото питахте – „Полицията умъртвява животни“. Ние не ги умъртвяваме, господин Вигенин, само присъстваме там и помагаме – има си ветеринари. Така казахте: „Нощно време полицията…“ (Реплика от народния представител Кристиан Вигенин.)
Ние изпълняваме, само подчертавам за яснота, да защитя служителите – само изпълняваме това, което казах. Понеже казахте „Полицията“, уточнявам.
Как е влязла заразата? Заразеното животно – да Ви успокоя, освен това, което правят колегите, защото те са ветеринари, уверявам Ви, уважаеми народни представители от всички парламентарни групи, всички служби работят по това. Одеве го споменах, сега само ще го подчертая – много е важно, след като успеем да се справим със ситуацията, в което не се съмнявам, да намерим причината, за да не ни изненада след някой друг ден или месец.
Благодаря на господин Колев – обединени сме, да, да решим проблемите.
Господин Абазов от ДПС, казахте: „КПП по проходите“ – извинявайте, но Вие от тази трибуна слухове разнасяте сега. Аз не съм казал „Оперативният щаб“, където сме ние, такова нещо не е излизало от нас, никакви проходи не затваряме. Вие сам казахте, че това е от пресата. Благодаря Ви. Подчертавам го само, защото и други слухове има.
Нека уважаемите граждани да слушат какво казваме ние – както ни насочвате натам, ние вземаме решенията, ние сме държавата, ние сме правителството, да слушат информацията от нас и да не се поддават на никакви слухове – никакви проходи, нищо не затваряме.
Казвате: защо да политизираме темата? Мога да Ви дам много примери за политизиране на темата от опозицията, но няма да го направя. Тук съм за друго. Благодаря Ви за това, че го подчертавате. В случая който политизира, работи срещу гражданите.
Ако Вие, народните представители, отивате, няма да кажа кой трябва да ме смени в Комисията и да кажа: намерете друг народен представител, вместо господин Вигенин. Това казахте одеве. Вие сте си най-добрите за местата – убедете хората! Казвам го, защото имаше една реплика към мен в началото. (Реплика от народния представител Кристиан Вигенин.)
Предполагам, аз не съм казал, че Вие не сте за там, сигурно сте си точно за там – правете, каквото решите.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Господин Радев, нека не влизаме в диалог.
МИНИСТЪР ВАЛЕНТИН РАДЕВ: Само, моля Ви се, малко повече доверие! Това искам да подчертая. И никакво политизиране! Грижата е обща, това е криза – чухте и госпожа Танева какво каза. Не ни поставяйте в ъгъла, и то точно Вие, народните представители, от които очакваме подкрепа, най-малкото защото и аз съм бил Ваш колега – хайде, така да го кажа. Разчитаме на Вашето разбиране. Пред Вас разказахме всичко първи. При Вас дойдохме два пъти, сега е третият път.
Госпожа Таскова – може и да е умишлена заразата, вече казах: службите работят, включително и по тази хипотеза. Дано не се окаже, че пък е умишлено.
Накрая ще кажа само това: надявам се, че и след днешното ни появяване тук, след това, което разказахме, сме осветлили и онова, което не е било казано досега, и ще получим ако не подкрепа, поне по-голямо разбиране от тези, които ни слушахте, и от гражданите, които ни чуха чрез микрофоните, защото ние трябва да направим действията, които са разписани в правилата – говоря за МВР, и които ни възлагат от Българската агенция по безопасност на храните. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Благодаря Ви, господин Министър. (Реплики от народните представители Корнелия Нинова и Драгомир Стойнев: „Лично обяснение!“)
Ние сме извън всякакви процедури, господин Стойнев. (Реплики от „БСП за България“.) Това не е изказване, много Ви моля.
Нека да уточним. Изслушваме министрите – очевидна е липсата на кворум в залата. Получаваме информация, която вероятно и е редно да послужи за бъдещи позиции на парламентарните групи, които имаха възможност да зададат въпроси – чухме техните отговори. Нека да не превръщаме заседанието в диалог, не е редно и не е коректно това да направим. Беше предложена процедура, която включваше само тяхното изслушване.
Мисля, че може да продължи и ще продължи разговорът с други парламентарни средства.
КОРНЕЛИЯ НИНОВА (БСП за България, от място): Лично обяснение след една седмица с други парламентарни средства няма как…
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Госпожо Нинова, говорим за съвсем друга процедура – личното обяснение няма място в нея. Това е моето становище, съжалявам. Диалогът ще продължи.
Времето напредна. Мисля, че всички народни представители са уведомени, че парламентарният контрол днес няма да продължи, доколкото изразходвахме времето за законодателна дейност и за изслушване на поканените от нас министри.
Поради изтичане на парламентарното време съобразно решението закривам заседанието.
Следващото редовно заседание – на 25 юли 2018 г., сряда, от 9,00 часа. Благодаря Ви. (Звъни.)

(Закрито в 15,15 ч.)Председател:
Цвета Караянчева


Заместник-председатели:
Емил Христов
Явор Нотев


Секретари:
Филип Попов
Николай Александров
Форма за търсене
Ключова дума
ЧЕТИРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на заместник-председател и двама членове на Комисията за регулиране на съобщенията

Избор на омбудсман

    Последни заседания