Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Стенограми от пленарни заседания
СТО ШЕСТДЕСЕТ И ВТОРО ЗАСЕДАНИЕ
София, четвъртък, 12 юли 2018 г.
Открито в 9,01 ч.
12/07/2018
Видео архив » Преглед на видео архив
Председателствали: председателят Цвета Караянчева и заместник-председателите Явор Нотев и Нигяр Джафер

Секретари: Стоян Мирчев и Юлиан Ангелов

ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА (звъни): Има кворум. Откривам заседанието.
Господин Велчев, заповядайте за процедура.
КРАСИМИР ВЕЛЧЕВ (ГЕРБ): Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Моята процедура е по дневния ред за тази седмица. За днес първа точка е второ гласуване на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за интеграция на хора с увреждания. Моята молба към Вас е да продължим и да завършим вчерашната трета точка от дневния ред за горивата – второ гласуване на Законопроекта за административното регулиране на икономически дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход. Идеята ми е – остана малко от този законопроект, да го завършим и след това да минем към точка първа от днешния дневен ред. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин Велчев.
Обратно предложение – заповядайте, господин Стойнев.
ДРАГОМИР СТОЙНЕВ (БСП за България): Благодаря Ви, госпожо Председател.
Колеги, всяка сряда приемаме дневен ред. Нека поне от сряда до четвъртък този дневен ред да го спазваме, защото в петък винаги стават големите скандали. Като имаме такъв дневен ред, днес точка първа е за хората с увреждания. Нека да приключим точката, очакван законопроект е и след това да продължим със Закона за горивата. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря Ви, уважаеми господин Стойнев.
Подлагам на гласуване предложението на господин Велчев за разместване на точките.
Гласували 155 народни представители: за 86, против 52, въздържали се 17.
Предложението е прието.

Продължаваме с:
ВТОРО ГЛАСУВАНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА АДМИНИСТРАТИВНОТО РЕГУЛИРАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ, СВЪРЗАНИ С НЕФТ И ПРОДУКТИ ОТ НЕФТЕН ПРОИЗХОД.
Заповядайте, господин Димитров.
ДОКЛАДЧИК ЕМИЛ ДИМИТРОВ: Благодаря, уважаема госпожо Председател.
Позволете ми да припомня на уважаемите дами и господа народни представители, че вчера по искане на народния представител Валентин Николов беше възприета тезата регистърното производство и специализираната структура, която ще подпомага министъра при упражняването на този закон, да бъде в „Министерството на икономиката“. В тази връзка Народното събрание се произнесе и навсякъде в текстовете, където беше заложено „Министерство на икономиката“ или „Министерство на финансите“, както беше решението на Комисията за второ четене, се възприе текстът от цялото Народно събрание с гласуване да бъде „министъра на икономиката“. Във всички текстове аз чета „министъра на икономиката“, така както Вие вече се произнесохте да бъде. Благодаря Ви.
Позволете да пристъпя към четене.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря. Господин Димитров, заповядайте.
ДОКЛАДЧИК ЕМИЛ ДИМИТРОВ: „Глава пета – Принудителни административни мерки и административнонаказателни разпоредби“.
Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на Глава пета.
„Раздел I – Принудителни административни мерки“.
Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на Раздел I.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Изказвания? Не виждам.
Подлагам на гласуване наименованието на Раздел I, който Комисията подкрепя и наименованието на Глава пета.
Гласували 137 народни представители: за 117, против 8, въздържали се 12.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ЕМИЛ ДИМИТРОВ: По чл. 28 Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция:
„Чл. 28. (1) В случай че лице извършва дейност по чл. 2, ал. 1 в нарушение на условие, установено в Глава втора или без регистрация, министърът на финансите или министърът на вътрешните работи, съответно оправомощени от всеки от тях длъжностни лица, издава заповед за преустановяване на дейността на съответното лице и запечатване на предприятието му до изпълнение на съответното условие за извършване на дейността, съответно до регистрацията на лицето за извършване на дейността.
(2) Когато нарушението е за отделна дейност по чл. 2, ал. 1 или отделен обект на контролираното лице, преустановява се само съответната дейност, съответно се запечатва само съответният обект.
(3) Заповедта по ал. 1 се издава и обжалва по реда на Административнопроцесуалния кодекс. Обжалването не спира изпълнението, освен ако съдът разпореди друго.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Изказвания? Не виждам.
Подлагам на гласуване редакцията на чл. 28 по доклада на Комисията.
Гласували 127 народни представители: за 111, против 7, въздържали се 9.
Предложението е прието.
„Раздел II – Административнонаказателна отговорност“.
Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на Раздел ІІ.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Изказвания? Не виждам.
Подлагам на гласуване наименованието на Раздел ІІ, подкрепен от Комисията.
Гласували 131 народни представители: за 114, против 7, въздържали се 10.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ЕМИЛ ДИМИТРОВ: По чл. 29 има предложение от народния представител Тодор Байчев.
„В чл. 29 се правят следните изменения:
1. ал. 2 – отпада.
2. ал. 3 – 5 стават съответно ал. 2 – 4.“
Комисията не подкрепя предложението.
Има предложение от народния представител Христиан Митев, направено по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от Правилника:
В чл. 29 се правят следните изменения:
„В ал. 1 размерът на глобата се изменя и става от 1000 до 10 000 лева.
Алинея 3 да отпадне.
Алинея 4 да отпадне.
„В ал. 5 размерът на глобата се изменя и става от 2000 до 20 000 лева.“
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 29:
„Чл. 29. (1) Лице, което осъществява дейност по чл. 2, ал. 1 без регистрация, извън нейния обхват, или в нарушение на условие, установено в Глава втора, Раздел I и II, се наказва с глоба, съответно с имуществена санкция в размер от 25 000 до 250 000 лв.
(2) Превозваните нефт и/или продукти от нефтен произход, превозните средства и други съоръжения, използвани за осъществяване на дейност по чл. 2, ал. 1, т. 4 без регистрация, се отнемат в полза на държавата, независимо от това чия собственост са.
(3) В случай че отнетите в полза на държавата нефт и/или продукти от нефтен произход представляват запаси за извънредни ситуации, техният статут остава непроменен до изтичане на срока, в който същите следва да се поддържат и съхраняват като запаси за извънредни ситуации.
(4) Лице, което като законен представител на юридическо лице или едноличен търговец е допуснало извършване на нарушение по ал. 1, се наказва с глоба в размер от 1000 до 10 000 лв.
(5) За повторно нарушение по ал. 1, глобата, съответно имуществената санкция, е в размер от 50 000 до 500 000 лв.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Изказвания?
Заповядайте, господин Байчев.
ТОДОР БАЙЧЕВ (БСП за България): Благодаря Ви, госпожо Председател.
Уважаеми колеги народни представители, предложението, което правя и следващите в чл. 30 и 31 са аналогични, тъй като и в нашето законодателство в различните закони като принудителна административна мярка и към момента съществува отнемането на средството, чрез което е извършено деянието или престъплението. Тук се предлага това да бъде автомобилът, чрез който се извършва транспорт и включително горивото.
Считам, че този текст не е прецизен и не отговаря на действителната фактическа обстановка, както и на икономическите отношения, които съществуват към момента, тъй като търговецът, транспортната фирма, производителят или другият търговец, които на едро са продали горивото, няма как да изследват помежду си, нямат нужната компетентност да изследват разрешителните, лицензионните режими – дали е платен акцизът, ДДС и други дължими данъци и ставки, и така нататък. Поради тази причина ще се затрудни и гражданското съдопроизводство с доказване на извършване на престъплението и вината на транспортната фирма или на съответния търговец.
Ето защо аз предлагам тази алинея да отпадне и да се изтеглят с по една алинея напред, както я прочете председателят. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря Ви, уважаеми господин Байчев.
Реплики? Не виждам.
Други изказвания?
Заповядайте, господин Митев.
ХРИСТИАН МИТЕВ (ОП): Благодаря, уважаема госпожо Председател.
Уважаеми народни представители, в допълнение към казаното от колегата Байчев, аз съм направил предложение за отпадане и на ал. 3, тъй като, ако неговото предложение се приеме, ал. 3 става безпредметна.
Аз ще спра вниманието Ви върху странния подход, в който в целия раздел за административнонаказателните разпоредби ще видите, че имаме абсолютно еднакви санкции по отношение на физическите и юридическите лица. Интересен, бих казал, необичаен законодателен подход. В повечето закони, където имаме административнонаказателни разпоредби, глобата е в различни размери от имуществената санкция. Нещо повече – специално в разпоредбата на чл. 29 ще забележим и една опасност от нарушаване на принципа „ne bis in idem“ по отношение на ал. 1 и на ал. 4.
В ал. 1 ние обхващаме случаите на физически лица, които осъществяват дейност по чл. 2, ал. 1 без регистрация, извън нейния обхват или в нарушение на условие, установено в Глава втора, Раздел I и II.
В ал. 4 пак имаме наказание вече за лице като законен представител на юридическо лице или едноличен търговец, който е допуснал нарушение по ал. 1. На практика и в двата случая можем да попаднем и ще попаднем в хипотезата на физическо лице, което е извършило нарушението, и, честно казано, за мен не е много ясно по коя от двете норми следва да бъде наказано, тъй като и в двата случая то ще е извършило административното нарушение, което е описано в техните състави. Смятам, че това не е удачно законодателно решение. Ще създаде повече трудности в прилагането на тези санкции, отколкото да произведе реалния ефект, който би следвало да има такава административнонаказателна правна норма. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин Митев.
Реплики към изказването на господин Митев? Не виждам изказвания.
Други изказвания, колеги? Не виждам.
Преминаваме към гласуване.
Първо подлагам на гласуване неподкрепеното предложение от Комисията от народния представител Тодор Байчев.
Гласували 137 народни представители: за 51, против 38, въздържали се 48.
Предложението не е прието.
Сега подлагам на гласуване второто предложение – на народния представител Христиан Митев, което Комисията не подкрепя.
Гласували 120 народни представители: за 19, против 39, въздържали се 62.
Предложението не е прието.
Сега подлагам на гласуване редакцията на чл. 29 по Доклада на Комисията.
Гласували 128 народни представители: за 101, против 10, въздържали се 17.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ЕМИЛ ДИМИТРОВ: Благодаря, уважаема госпожо Председател.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 30:
„Чл. 30. Лице, осъществяващо дейност по чл. 2, ал. 1, което представи документ с невярна, неточна или непълна информация или не предостави документ, удостоверяващ направеното обезпечение, в указания по чл. 10, ал. 4 и/или чл. 12 срок, ако деянието не съставлява престъпление, се наказва с глоба в размер от 2000 до 5000 лв., съответно с имуществена санкция от 5000 до 10 000 лв. За повторно нарушение глобата, съответно имуществената санкция е в размер от 5000 до 20 000 лв.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Изказвания? Не виждам изказвания.
Подлагам на гласуване редакцията на чл. 30 по Доклада на Комисията.
Гласували 131 народни представители: за 112, против 4, въздържали се 15.
Предложението не е прието.
ДОКЛАДЧИК ЕМИЛ ДИМИТРОВ: По чл. 31 има предложение от народния представител Тодор Байчев:
„В чл. 31 се правят следните изменения:
1. Алинея 2 – отпада.
2. Алинея 1 става съдържание на чл. 31.“
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 31:
„Чл. 31. (1) Който наруши забраната на чл. 24, ал. 1 и/или ал. 2, се наказва с глоба, съответно с имуществена санкция в размер от 25 000 до 250 000 лв.
(2) Нефтът и/или продуктите от нефтен произход, превозните средства, съоръженията и недвижимите имоти, предмет или използвани за извършване на нарушението по ал. 1, се отнемат в полза на държавата, независимо от това чия собственост са.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Изказвания? Не виждам.
Подлагам на гласуване неподкрепеното предложение на народния представител Тодор Байчев.
Гласували 135 народни представители: за 48, против 29, въздържали се 58.
Предложението не е прието.
Подлагам на гласуване редакцията на чл. 31 по Доклада на Комисията.
Гласували 128 народни представители: за 105, против 6, въздържали се 17.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ЕМИЛ ДИМИТРОВ: По чл. 32 има предложение от народния представител Тодор Байчев:
„В чл. 32 се правят следните изменения:
1. Алинея 2 – отпада.
2. Алинея 1 става съдържание на чл. 32.“
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 32:
„Чл. 32. (1) Който наруши забраната на чл. 25, ал. 1 се наказва с глоба, съответно с имуществена санкция в размер от 20 000 до 200 000 лв.
(2) Нефтът и/или продуктите от нефтен произход, превозните средства и съоръженията, предмет или използвани за извършване на нарушението по ал. 1, се отнемат в полза на държавата, независимо от това чия собственост са.
(3) Който наруши забраната на чл. 25, ал. 2 се наказва с глоба, съответно с имуществена санкция в размер от 10 000 лв. до 20 000 лв.
(4) При повторно нарушение по ал. 3, се налага двойният размер на глобата или санкцията и се заличава регистрацията за дейността. Лицето няма право да подава заявление за нова регистрация за същата дейност в шестмесечен срок от заличаването.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Изказвания? Не виждам изказвания.
Подлагам на гласуване неприетото предложение на народния представител Тодор Байчев, което Комисията не подкрепя.
Гласували 137 народни представители: за 44, против 35, въздържали се 58.
Предложението не е прието.
Сега подлагам на гласуване редакцията на чл. 32 по Доклада на Комисията.
Гласували 133 народни представители: за 111, против 13, въздържали се 9.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ЕМИЛ ДИМИТРОВ: Има предложение от народния представител Емил Димитров за създаване на чл. 32а.
Комисията подкрепя по принцип предложението, което е отразено в чл. 32, ал. 3 и 4 и вече е гласувано.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 33.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 34.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 35.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Изказвания? Не виждам изказвания.
Подлагам на гласуване текстовете на вносителя за членове 33, 34 и 35, които Комисията подкрепя.
Гласували 137 народни представители: за 118, против 9, въздържали се 10.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ЕМИЛ ДИМИТРОВ: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 36:
„Чл. 36. (1) Актовете за установяване на административните нарушения по чл. 29, 31, 32, ал. 1 и чл. 33 се съставят от оправомощените от министъра на финансите или министъра на вътрешните работи длъжностни лица, а наказателните постановления се издават от ръководителя на ведомството или от оправомощено от него длъжностно лице, чийто служител е съставил акта за установяване на административното нарушение.
(2) Актовете за установяване на административните нарушения по чл. 30 и чл. 34 се съставят от оправомощените от министъра на икономиката длъжностни лица, а наказателните постановления се издават от ръководителя на ведомството или от оправомощено от него длъжностно лице, чийто служител е съставил акта за установяване на административното нарушение.
(3) Актовете за установяване на административните нарушения по чл. 32, ал. 3 и 35 се съставят от оправомощените от министъра на вътрешните работи длъжностни лица, а наказателните постановления се издават от министъра на вътрешните работи или от оправомощено от него длъжностно лице.
(4) Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления се извършват по реда на Закона за административните нарушения и наказания.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Изказвания? Не виждам изказвания.
Подлагам на гласуване редакцията на чл. 36 по Доклада на Комисията.
Гласували 126 народни представители: за 110, против 9, въздържали се 7.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ЕМИЛ ДИМИТРОВ: „Допълнителна разпоредба“.
Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на подразделението.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Изказвания? Не виждам.
Подлагам на гласуване наименованието на подразделението, което Комисията подкрепя.
Гласували 127 народни представители: за 111, против 7, въздържали се 9.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ЕМИЛ ДИМИТРОВ: По § 1 има предложение от народния представител Емил Димитров.
Комисията подкрепя по принцип предложението.
Има предложение от народния представител Десислава Танева и група народни представители.
Комисията подкрепя по принцип предложението.
Има предложение от народния представител Драгомир Стойнев, направено по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от ПОДНС.
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 1:
„§ 1. По смисъла на този закон:
1. „Продукти от нефтен произход“ са нефтопродуктите бензин, газьол (дизелово гориво), керосин, тежки горива, втечнен нефтен газ (LPG), както и всички други или смесени нефтопродукти, които са предназначени за употреба като гориво за отопление или за моторно гориво.
2. „Нефт“ е понятие по смисъла на определението съгласно § 1, т. 32 от допълнителните разпоредби на Закона за запасите от нефт и нефтопродукти.
3. „Съхраняване на нефт и продукти от нефтен произход“ са дейности, свързани с приемане, претоварване, физическо съхранение и предаване на нефт и продукти от нефтен произход в петролни бази, митнически складове или други резервоари, които не са регистрирани като данъчни складове по Закона за акцизите и данъчните складове, както и в цистерни и други съдови вместимости, освен ако те са на крайни промишлени потребители или са предназначени за задоволяване на битови нужди.
4. „Търговия на едро“ е разпространение, безвъзмездно или възмездно, на нефт и/или продукт от нефтен произход на територията на страната, придобити, включително от внос и вътрешнообщностни пристигания, произведени, преработени или добити от разпространителя, с изключение на търговията на дребно.
5. „Търговия на дребно“ е:
а) продажба на нефт и продукти от нефтен произход на крайни потребители чрез бензиностанции и/или
б) зареждане на резервоари на пътни превозни средства, извънпътна техника и механизация, използвани за собствени нужди, чрез вътрешен обект с изключение на зареждане от земеделски стопанин, регистриран по реда на Закона за подпомагане на земеделските производители.
6. „Бензиностанция“ е трайно прикрепен към недвижим имот обект, отговарящ на изискванията на Закона за устройство на територията, предназначен за непосредствено зареждане на пътни превозни средства на територията на обекта.
7. „Вътрешен обект“ е трайно прикрепен към недвижим имот обект, отговарящ на изискванията на Закона за устройство на територията, предназначен за зареждане на пътни превозни средства, извънпътна техника и механизация, използвани за собствени нужди.
8. „Представителна браншова организация“ е сдружение с нестопанска цел, в което членуват икономически оператори, осъществяващи не по-малко от 35 на сто от търговията с нефт и продукти от нефтен произход общо на едро и дребно в страната, съгласно официалните данни на Националния статистически институт.
9. „Транспорт на продукти от нефтен произход“ е дейност по превози на продукти от нефтен произход, извършвана чрез автомобилен и/или железопътен превоз, съгласно изискванията на Закона за автомобилните превози и/или Закона за железопътния транспорт.
10. „Пълнене на втечнени нефтени газове“ е пълнене на транспортируеми съдове за съхранение (бутилки) с втечнен нефтен газ (LPG) до 5 кг, собственост на физически лица. Пълнене на транспортируеми съдове за съхранение над 5 кг се извършва единствено в данъчни складове, съгласно изискванията на Закона за акцизите и данъчните складове.
11. „Дистрибуция на бутилирани втечнени нефтени газове“ е дейност по пренос, доставка и продажба на бутилки с втечнен нефтен газ (LPG) до други търговци и крайни клиенти.
12. „Трайно прикрепен обект“ е изградена конструкция, която е закрепена/фиксирана към недвижим имот и не може да бъде отстранена без това да наруши целостта й.
13. „Временно съхранение и/или зареждане от земеделски стопанин, регистриран по реда на Закона за подпомагане на земеделските производители“, е дейност по съхранение на нефт и продукти от нефтен произход, които са собственост на земеделския стопанин, който ги съхранява в собствени, наети или ползвани на друго правно основание съдове за съхранение, с цел да използва продуктите само за зареждане на собствена, наета или ползвана на друго правно основание земеделска техника.
14. „Земеделска техника“ са машини, съоръжения и транспортни средства, използвани от земеделския стопанин за земеделската му дейност.
15. „Повторно“ е нарушението, извършено в срок една година от влизането в сила на наказателното постановление, с което лицето е било наказано за същото по вид нарушение.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря Ви, господин Димитров.
Изказвания?
Заповядайте, госпожо Танева.
ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА (ГЕРБ): Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги народни представители! Имам предложение за редакция на т. 7 на § 1, а именно: „Вътрешен обект“ е трайно прикрепен към недвижим имот обект, предназначен за зареждане на пътни превозни средства, извънпътна техника и механизация, използвани за собствени нужди, който отговаря на Закона за устройство на територията, освен в случаите на извършване на дейност по чл. 2, ал. 2, т. 7.“
Накратко искам да изложа мотивите. Предложената редакция е синхронизирана с чл. 8, където изчерпателно са предвидени изискванията за обектите, от които се извършва дейността по чл. 2, ал. 1, т. 2 – 6. Редакцията е предложена във вчерашния пленарен ден. Нямаме повече предложения за редакция по работния доклад.
Използвам повода да благодаря на Комисията и на колегите за разбирането.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря Ви, уважаема госпожо Танева.
Заповядайте за реплика, господин Димитров.
ДОКЛАДЧИК ЕМИЛ ДИМИТРОВ: Госпожо Танева, използвам случая да благодаря на Вас и цялата земеделска общност. Пътят беше труден, но се надявам, че изпълнихме всички поети ангажименти, които премиерът пое към земеделските производители и стопани. (Шум, оживление.)
Благодаря на всички останали и на опозицията, които направиха предложения и които също бяха възприети.
Напълно споделям изразеното от Вас становище и апелирам към колегите да го подкрепят.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря Ви, уважаеми господин Димитров.
Дуплика ще има ли, госпожо Танева? Няма.
Колеги, първо, подлагам на гласуване неподкрепеното предложение на господин Стойнев.
Гласували 125 народни представители: за 36, против 45, въздържали се 44.
Предложението не е прието.
Подлагам на гласуване редакционната поправка на госпожа Танева в т. 7, която тя изчете преди малко.
Гласували 125 народни представители: за 121, против 2, въздържали се 2.
Предложението е прието.
Сега подлагам на гласуване редакцията на § 1 по доклада на Комисията със съответната редакционна поправка, направена от госпожа Танева и гласувана преди малко.
Гласували 124 народни представители: за 112, против 6, въздържали се 6.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ЕМИЛ ДИМИТРОВ: „Преходни и заключителни разпоредби“.
Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на подразделението.
Има предложение от народния представител Емил Димитров.
Комисията подкрепя по принцип предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за § 2:
„§ 2. В Закона за акцизите и данъчните складове (обн., ДВ, бр. ..., последна редакция бр. 24 от 2018 г.) в чл. 47 се създава ал. 4:
„(4) Складодържател на нефт и продукти от нефтен произход трябва да разполага с трайно прикрепени към земята собствени или наети съдове за съхранение на втечнен нефтен газ (LPG) с минимален капацитет на склада от 50 м3, или наети съдове за съхранение на нефт, и/или продукти от нефтен произход с минимална проектна вместимост на всеки съд от 50 м3, с изключение на съдовете за съхранение на биокомпоненти и добавки за подобряване на качеството на горивата, за които минималният капацитет на склада е 1000 м3. Изискването не се прилага за лица, осъществяващи дейности, свързани с производство на горива от преработка на употребявани автомобилни гуми и пластмасови изделия.“
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 3.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 4.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря Ви.
Колеги, има ли изказвания? Не виждам.
Подлагам на гласуване наименованието на подразделението, подкрепено от Комисията; редакцията на § 2 по доклада на Комисията; и съответно текста на вносителя за § 3 и § 4, подкрепен от Комисията.
Гласували 131 народни представители: за 116, против 6, въздържали се 9.
Предложението е прието.
Отрицателен вот – заповядайте, господин Колев.
ГЕОРГИ КОЛЕВ (ОП): Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Току-що гласувахме един параграф, който би ни създал много проблеми. Представете си всички – аз съм закъсвал два пъти на пътя – всички ще станем престъпници, нарушаващи закона, ако закъсали на пътя отиваме с пластмасова бутилка да си налеем гориво, за да си подкараме автомобила. Ако това е целта, постигнали сме я.
Представете си още нещо: малки верижни машинки, малки булдозерчета – те трябва да отидат на бензиностанцията. Как ще стане това? В момента забранихме на хората да закъсват по пътищата.
Когато последния път закъсах, отидох до бензиностанцията с бутилка от литър и половина. Вървях километри. След като си налях в голяма верига бензиностанции, се установи, че в бутилка от литър и половина са ми сипали литър и 800. Това ли е целта – да прикрием, че се извършват съответни нарушения в съответни бензиностанции?
В случая ще ощетим тези, които закъсват по пътищата; ще ощетим тези, които имат малки машинки – трябва тях да извлечем до бензиностанцията, за да ги зареждаме и си създаваме излишни проблеми. (Председателят дава сигнал, че времето е изтекло.) Какво пречеше да има възможност да се зарежда при аварийни ситуации за малки превозни средства не от бензиностанции?!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Времето, господин Колев!
ГЕОРГИ КОЛЕВ: Завършвам.
Или да имаме възможността със съдове от съответната бензиностанция. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря Ви, уважаеми господин Колев.
Заповядайте, господин Димитров.
ДОКЛАДЧИК ЕМИЛ ДИМИТРОВ: Ще се обърна към госпожа Танева, тъй като тя е много наясно с този законопроект. Най-малкото допреди малко седеше до изказалия се преди мен.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Това реплика ли е или изказване?
ДОКЛАДЧИК ЕМИЛ ДИМИТРОВ: Отговарям.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Това беше отрицателен вот, значи е изказване, господин Димитров.
Направете изказване.
ДОКЛАДЧИК ЕМИЛ ДИМИТРОВ: Никъде в този закон не се прави каквото и да е ограничение да зареждате от търговски обект „бензиностанция“ – било земеделска техника, било до 1000 л резервоар, било в леката кола, било в каквато и да е туба, стига да отговаря на противопожарните изисквания. Никъде няма такова ограничение!
Това, което разрешихме допълнително, е, когато имате вътрешен земеделски обект и се случи пристигащата или отиваща земеделска техника да закъса, да заредите 20 л. По предложение на госпожа Танева, което беше възприето от Комисията, това беше увеличено на 80 л. Или: Вие имате вътрешен земеделски обект, там си зареждате комбайни, трактори, всякаква техника; отивате на полето да работите, можете от вътрешния обект да си откарате 1000 л, няколко пъти по 1000 или колкото искате на земеделския обект в землището, да зареждате колкото искате Вашата техника. Когато някой от тези трактори се връща, случва се – свършва горивото, разрешаваме да се върнете с една туба да си заредите от вътрешния обект – за другите изобщо няма ограничения, и това да не се счита за престъпление.
Преценихме, че земеделската техника гори малко повече от 20 л, разрешихме да бъде 80 л. Направихме всичко, което се поиска.
В този закон ограничение за търговските обекти как да зареждат, извън всичко допустимо до момента, не е налагано и не е имало потребност. Разрешихме, ако някой зарежда по 80 л в туби за земеделски обект от вътрешния обект, да не се брои за престъпление, тъй като се касае за случай, когато наистина може да е свършило горивото по пътя на отиване или връщане с трактор, или друга земеделска техника. Въпросът е изчистен.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря Ви, уважаеми господин Димитров.
Реплика – господин Колев. (Шум и реплики.)
Има заявена реплика – заповядайте.
ГЕОРГИ КОЛЕВ (ОП): Уважаеми колеги, чета чл. 106а: „Водачите са длъжни да зареждат с гориво управляваните от тях пътни превозни средства и/или самоходни машини само на бензиностанции, които разполагат с резервоари, които са трайно прикрепени към недвижимия имот“. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, господин Колев.
Преминаваме към § 5.
Заповядайте, господин Димитров.
ДОКЛАДЧИК ЕМИЛ ДИМИТРОВ: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 5, като заменя в т. 3 думите „чл. 23, ал. 5“ с думите „чл. 23, ал. 4“.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Изказвания? Не виждам изказвания.
Подлагам на гласуване текста на вносителя за § 5, който се подкрепя от Комисията, със съответните замени в т. 3.
Гласували 124 народни представители: за 108, против 9, въздържали се 7.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ЕМИЛ ДИМИТРОВ: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 6, като заменя думите „Министерство на финансите“ с „Министерство на икономиката“.
Използвам случая да напомня, че по предложение, направено от народния представител Валентин Николов, текстът остана по вносител.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Текстът си е такъв, господин Димитров. (Реплики.)
Подлагам на гласуване § 6 по вносител.
Гласували 116 народни представители: за 105, против 6, въздържали се 5.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ЕМИЛ ДИМИТРОВ: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за § 7:
„§ 7. (1) Лицата, които до влизане в сила на този закон са осъществявали икономически дейности по чл. 2, ал. 1, подават заявление за регистрация в тримесечен срок от влизането в сила на наредбата по чл. 4, ал. 4.
(2) До приключване на регистърното производство с удостоверение за регистрация или с влязъл в сила отказ за регистрация, лицата по ал. 1 имат право да извършват съответните дейности по чл. 2, ал. 1 и имат статут на регистрирани лица, ако отговарят на общите и специални условия на закона за съответния вид дейност с изключение на предвиденото от закона обезпечение.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Изказвания? Не виждам изказвания.
Подлагам на гласуване редакцията на § 7 по доклада на Комисията.
Гласували 119 народни представители: за 106, против 11, въздържали се 2.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ЕМИЛ ДИМИТРОВ: Има предложение от народния представител Валентин Николов, направено по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от Правилника, което е оттеглено и не подлежи на гласуване.
Параграф 9 при преномерирането става § 8.
„§ 8. В едномесечен срок от влизането на закона в сила министърът на икономиката издава наредбата по чл. 4, ал. 4.“ – съобразяваме се с направената вече промяна.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Изказвания? Не виждам.
Подлагам на гласуване новия § 9 със съответната промяна – „министърът на финансите“ става „министърът на икономиката“, както беше прието по-преди, а преномерацията ще се направи служебно.
Гласували 119 народни представители: за 106, против 9, въздържали се 4.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ЕМИЛ ДИМИТРОВ: По § 8 – предложение от народния представител Емил Димитров.
Комисията подкрепя предложението.
Предложение от народния представител Христиан Митев, направено по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от Правилника:
„В § 8 думата „шестмесечен“ се заменя с „едногодишен“ и след думите „влиза в сила“ се добавят думите „след нотификация“.“
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за § 8, който става съответно § 10:
„§ 10. Законът влиза в сила в шестмесечен срок от обнародването му в „Държавен вестник“, с изключение на:
1. член 4, ал. 4, § 6 и § 9, които влизат в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“;
2. параграф 2 относно минималния складов капацитет на данъчните складове за съхранение на втечнен нефтен газ (LPG), който влиза в сила две години от обнародването му в „Държавен вестник“.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Изказвания?
Заповядайте, господин Митев.
ХРИСТИАН МИТЕВ (ОП): Благодаря, уважаема госпожо Председател.
Уважаеми народни представители, аз ще обоснова нашето предложение по отношение на влизането в сила на този закон.
Ние предлагаме това да стане след положителна нотификация от Европейската комисия. Предложението е съобразено с изразено становище на министъра на финансите господин Владислав Горанов, цитирам: „Необходимо е да се прецени дали предлаганата нормативна уредба е в съответствие с правото на Европейския съюз и с основополагащите принципи, залегнали в Договора за функционирането на Европейския съюз и Хартата на основните права на Европейския съюз.“
Аналогично имаме подобно становище и от министъра на икономиката, господин Емил Караниколов, който… (Шум и реплики.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Колеги, моля за тишина.
ХРИСТИАН МИТЕВ: …в своето становище казва следното: „Следва да се прецени съответствието на разпоредбите на Законопроекта с правото на ЕС, изключително предвид задължението за нотификация по силата на Директива ЕС/2015/1535 на Европейския парламент и на Съвета от 2015 г., установяваща процедура за предоставянето на информация в сферата на техническите регламенти и правила относно услугите на информационното общество“.
Смятам, че с подобно предложение имаме макар и някакъв минимален шанс да избегнем наказателната процедура, която иначе неминуемо ще се стовари върху нашата страна и българските данъкоплатци за огромно съжаление ще се наложи да плащат отново заради грешки, които допускаме тук. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин Митев.
Реплика ще има ли?
Заповядайте, господин Димитров.
ДОКЛАДЧИК ЕМИЛ ДИМИТРОВ: Благодаря, уважаема госпожо Председател.
Колеги, опитваме се да блокираме Закона за бюджета за следващата година, защото всяка година в Закона за държавния бюджет правим някакви промени в уредите с фискална памет и с всякакви други разпоредби. Нито един уред на пристанищата, където се въвеждат горива, нито един уред на рафинериите, нито един уред в данъчните складове, нито един уред на бензиностанциите, нито един уред в цигарени фабрики, фабрики за алкохол, бирени фабрики, тютюневи фабрики не е нотифициран. Много е лесно да се заиграем с огъня, много лесно е да кажем, че всички тези уреди може да не функционират, докато не дойде нотификация. Нека да не се занимаваме с тази тема, след като Министерството на икономиката, което подготви този закон, който ние се наложи да преработваме много, до този момент не се появи да си го защити, но то, докато го е изготвило, не е направило нотификацията, а ние в момента не можем да я направим. След като то в момента е и орган по прилагането на Закона, ще има възможност – ние даваме шест месеца до Нова година, а както виждате, за някои складови наличности – още две години срок. Нека да не намесваме темата „Нотификация“, която стои от години, защото в противен случай може целия едър бизнес, който е вложил около 300 милиона за уреди, да каже, че е вложил пари за уреди, които е могъл да вложи за нещо друго, по правила, които не са нотифицирани. Нека да не се заиграваме с чувствата на хората излишно.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, господин Димитров.
Дуплика ще има ли?
Заповядайте, господин Митев, за дуплика.
ХРИСТИАН МИТЕВ (ОП): Благодаря, уважаема госпожо Председател.
Уважаеми колега Димитров, аз няма да се съглася с Вас, защото това изявление, което Вие правите, на практика означава директно да не се съобразим с европейското законодателство, с Директива, която е подписана и която трябва да изпълняваме съгласно Договора за функциониране на Европейския съюз. Обратното би означавало да мислим за излизане от Европейския съюз или евентуално пък изобщо да не съобразяваме с неговите директиви и регламенти.
Няма заиграване – има прилагане и спазване на тези европейски директиви и правила, които нашата страна е поела ангажимент да прилага и да спазва. Който не ги прилага и не ги спазва, носи съответната отговорност под формата на наказателна процедура. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин Митев.
Други изказвания? Не виждам.
Първо, подлагам на гласуване неподкрепеното предложение на народния представител Христиан Митев.
Гласували 100 народни представители: за 15, против 28, въздържали се 57.
Предложението не е прието.
Сега подлагам на гласуване редакцията на § 8, който става § 10, по доклада на Комисията.
Тези параграфи ще бъдат преномерирани предвид на това, че отпадна един параграф преди това.
Моля, режим на гласуване.
Гласували 108 народни представители: за 94, против 9, въздържали се 5.
Предложението е прието.
Господин Димитров, имате ли нещо да кажете?
ДОКЛАДЧИК ЕМИЛ ДИМИТРОВ: Уважаема госпожо Председател, едно съобщение, ако позволите.
Напомням на народните представители, че вчера беше гласуван чл. 25а, който Комисията е подкрепила и е отразен на систематичното му място на чл. 25, ал. 2. Правя го заради стенограмата.
Използвам случая да благодаря на всички, които помогнаха за този закон.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря Ви.
Колеги, пропуснах в началото да прочета две съобщения и преминаваме към следващата точка.
Съобщения:
Заместник министър-председателят по обществения ред и сигурността и министър на отбраната на Република България информира народните представители, че в изпълнение на План за съвместна българо-американска подготовка и учение в страната и чужбина за 2018 г. в периода от 13 юли до 30 юли 2018 г. ще се проведе съвместна летателна тренировка „Тракийска звезда 2018“, в която ще участват самолети и военнослужещи, офицери за координация и връзка и инженерно-технически състав със съответната екипировка и оборудване от състава на Въздушните сили на САЩ, Военновъздушните сили на Румъния, Военновъздушните сили на Република Гърция и от Кралските военновъздушни сили на Обединеното Кралство Великобритания и Северна Ирландия.
Уведомлението е постъпило на 10 юли 2018 г. с вх. № 803 09 41 и е предоставено на Комисията по отбрана.
И още едно съобщение:
Съгласно Закона за Фискалния съвет и автоматичните корективни механизми в Народното събрание е постъпило становище на Фискалния съвет по Годишен отчет за изпълнението на бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2017 г.
С писмо на председателя на Народното събрание материалът е изпратен на Комисията по бюджет и финанси и Комисията по здравеопазването и е на разположение в Библиотеката на Народното събрание.

Преминаваме към:
ВТОРО ГЛАСУВАНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ИНТЕГРАЦИЯ НА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ.
Заповядайте, доктор Адемов.
ДОКЛАДЧИК ХАСАН АДЕМОВ: Благодаря Ви, уважаема госпожо Председател.
Доклад относно Законопроект за изменение и допълнение на Закона за интеграция на хората с увреждания, № 854-01-59, внесен от Светлана Ангелова и група народни представители, приет на първо гласуване на 6 юли 2018 г.
„Закон за изменение и допълнение на Закона за интеграция на хората с увреждания“.
Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на Закона.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Има ли изказвания? Няма.
Гласуваме наименованието на Закона.
Гласували 96 народни представители: за 96, против и въздържали се няма.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ХАСАН АДЕМОВ: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 1:
„§ 1. В чл. 42 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 думите „според индивидуалните им потребности съобразно“ се заменят със „след индивидуална социална оценка на потребностите и възможностите им, определени според“.
2. В ал. 2 в текста преди т. 1 думите „е диференцирана и“ се заличават.
3. Алинея 3 се отменя.
4. Създава се нова ал. 4:
„(4) База за определяне на размера на месечната добавка за социална интеграция е гарантираният минимален доход, който се определя от Министерския съвет съгласно чл. 12, ал. 3 от Закона за социално подпомагане.“
5. Досегашната ал. 4 става ал. 5.
6. Досегашната ал. 5 става ал. 6 и в нея думите „въз основа на социалната оценка“ се заличават.
7. Досегашните ал. 6, 7, 8 и 9 стават съответно ал. 7, 8, 9 и 10.
8. Досегашната ал. 10 става ал. 11 и в нея думите „ал. 7“ се зaменят с „ал. 8“.
9. Досегашната ал. 11 става ал. 12 и в нея след думата „институции“ се добавя „или социалните услуги – резидентен тип“.
10. Досегашната ал. 12 става ал. 13.
11. Досегашната ал. 13 става ал. 14 и се изменя така:
„(14) Условията и редът за отпускане, изменяне, спиране, прекратяване и възобновяване на добавката по ал. 1 се определят с правилника за прилагане на закона.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Благодаря Ви.
Има ли изказвания? Няма.
Гласуваме редакцията на Комисията за § 1.
Гласували 113 народни представители: за 112, против няма, въздържал се 1.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ХАСАН АДЕМОВ: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 2:
„§ 2. В чл. 42а се правят следните изменения и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1 и в нея в т. 1 числото „70“ се заменя със „70,99“.
2. Създава се ал. 2:
„(2) Месечната добавка за социална интеграция по ал. 1 е в размер 15 на сто от гарантирания минимален доход.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Благодаря Ви.
Има ли изказвания? Няма.
Гласуваме текста в редакция на Комисията за § 2.
Гласували 109 народни представители: за 93, против няма, въздържали се 16.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ХАСАН АДЕМОВ: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 3:
„§ 3. В чл. 42б се правят следните изменения и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1.
2. Създават се ал. 2 и 3:
„(2) Добавката по ал. 1, т. 1 се отпуска след представяне на документ, удостоверяващ продължителността на обучението.
(3) Месечната добавка за социална интеграция по ал. 1, т. 1 и 3 е в размер 20 на сто от гарантирания минимален доход, а по т. 2 е в размер 15 на сто от гарантирания минимален доход.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Има ли изказвания, уважаеми народни представители? Няма.
Гласуваме текста на § 3 в редакция на Комисията.
Гласували 116 народни представители: за 115, против няма, въздържал се 1.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ХАСАН АДЕМОВ: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 4:
„§ 4. В чл. 42г се правят следните изменения и допълнения:
1. Създава се нова ал. 2:
„(2) Добавката по ал. 1 е в размер до трикратния размер на гарантирания минимален доход, но не повече от действително направения разход съгласно представените документи.“
2. Досегашната ал. 2 става ал. 3 и се изменя така:
„(3) Лицата по ал. 1 с определена чужда помощ имат право на добавка за покриване на разходите за един придружител, ако ползват такъв в размер до трикратния размер на гарантирания минимален доход, но не повече от действително направения разход съгласно представените документи.“
3. Създава се ал. 4:
„(4) Добавката се отпуска, когато за същия период услугите по ал. 1 не са ползвани на друго правно основание.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Благодаря Ви.
Има ли изказвания? Няма.
Пристъпваме към гласуване на текста на § 4 в редакция на Комисията.
Гласували 116 народни представители: за 115, против няма, въздържал се 1.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ХАСАН АДЕМОВ: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 5:
„§ 5. В чл. 42ж се правят следните изменения и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1.
2. Създава се ал. 2:
„(2) Месечната добавка за диетично хранене и лекарствени продукти е в размер 15 на сто от гарантирания минимален доход.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Благодаря Ви, доктор Адемов.
Има ли изказвания? Няма.
Гласуваме текста на § 5 по вносител в редакция на Комисията.
Гласували 116 народни представители: за 115, против няма, въздържал се 1.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ХАСАН АДЕМОВ: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 6:
„§ 6. В чл. 44 ал. 3 се изменя така:
„(3) Максималният размер на целевите помощи по ал. 2 се определя и актуализира със заповед на министъра на труда и социалната политика съгласувано с министъра на финансите, министъра на икономиката и министъра на здравеопазването.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Благодаря Ви.
Има ли желаещи за изказвания? Няма.
Гласуваме текста на § 6 в редакция на Комисията.
Гласували 126 народни представители: за 124, против няма, въздържали се 2.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ХАСАН АДЕМОВ: „Преходни и заключителни разпоредби“.
Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на подразделението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 7:
„§ 7. Започналите и неприключили до влизането в сила на този закон производства по чл. 42 се довършват по новия ред.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Има ли изказвания? Няма.
Гласуваме наименованието на подразделението, както и § 7 в редакция на Комисията.
Гласували 130 народни представители: за 129, против няма, въздържал се 1.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ХАСАН АДЕМОВ: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага § 8 да бъде отхвърлен, тъй като е отразен на систематичното му място в нов § 8.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Има ли изказвания и съображения? Няма.
Гласуваме предложението да се отхвърли § 8, тъй като вече е отразен на систематичното му място.
Гласували 128 народни представители: за 128, против и въздържали се няма.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ХАСАН АДЕМОВ: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 9, който става § 8:
„§ 8. Месечните добавки за обучение, отпуснати от 15 юни 2018 г. до влизането в сила на този закон без документ, удостоверяващ продължителността на обучението, се спират и добавката се възобновява след представяне на документа по чл. 42б, ал. 2.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Благодаря Ви.
Има ли изказвания? Няма.
Гласуваме текста в редакция на Комисията за § 9, който става § 8.
Гласували 127 народни представители: за 126, против няма, въздържал се 1.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ХАСАН АДЕМОВ: Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 10 да бъде отхвърлен.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Има ли изказвания? Няма.
Гласуваме предложението § 10 да бъде отхвърлен.
Гласували 131 народни представители: за 131, против и въздържали се няма.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ХАСАН АДЕМОВ: Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 11 да бъде отхвърлен.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Има ли изказвания? Няма.
Гласуваме предложението на Комисията § 11 да бъде отхвърлен.
Гласували 118 народни представители: за 118, против и въздържали се няма.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ХАСАН АДЕМОВ: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 12, който става § 9:
„§ 9. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Има ли изказвания?
Заповядайте, госпожо Клисурска.
НАДЯ КЛИСУРСКА-ЖЕКОВА (БСП за България): Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Взимам отношение по така направеното предложение по § 12, който става § 10, във връзка с това кога влиза в сила това предложение, за да напомня на всички народни представители в тази зала, че в момента всички тези промени, които гласуваме, са свързани с това да не бъдат спрени интеграционните добавки на хората, които са подали заявление след влизането в сила на решението на Върховния административен съд и да напомня, че цялото решение на Върховния административен съд говори, първо, за нарушение на принципите, заложени в Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания, която сме ратифицирали, отбелязвам – 2012 г. и това, че Министерският съвет и Министерството на труда и социалната политика са страни по административното дело, № 10020 от 2016 г. на ВАС.
Още тогава правителството добива представа защо издадените от него нормативни актове възпрепятстват пълноценното интегриране на хората с увреждания.
Тази политика по отношение на хората с увреждания противоречи на принципите, подчертавам, на Конвенцията на ООН. Миналата година, когато направихме едни промени по Закона за интеграция на хората с увреждания, нима тогава не можехме да предприемем стъпка за по-равноправното, по-пълноценно изпълнение на препоръките от Конвенцията? Не, напротив, затворихме си очите. Искам да призова всички народни представители, че гарантираният минимален доход не може да бъде справедлива база за хората с увреждания. Да спомена, че в крайна сметка индивидуалните потребности на тази уязвима група не са уравниловка и това го казва Върховният административен съд.
Още нещо, което искам да подчертая. Хората с увреждания и страните по делото, които са оспорили тези интеграционни добавки дават едно по-добро предложение и то е прагът на бедността, и смятам, че това е по-подходящият жизнен стандарт.
Не правим това предложение от нашата парламентарна група сега, защото сме в средата на бюджетната година, но се надяваме през месец октомври, както декларира министърът на труда и социалната политика, да бъдат готови в комплект двата законопроекта. Единият – Законът за хората с увреждания, а другият – Законът за социалните услуги, където да видим тази справедливост решена, защото това е временна мярка, която взимаме сега в Народното събрание и ние я подкрепяме. Надяваме през месец октомври да видим реалността от друга страна, реалността, такава, каквато ще възстанови справедливостта за тази уязвима група. Думи като „вакуум“, като „невъзможност за получаване на интеграционни добавки“ никога повече да не звучат от тази зала и от тази трибуна.
Другото нещо, което ще подчертая, ако народните представители не видим като факт двата нови закона, за които говоря сега, които Министерството декларира, че ще ни предложи, нашата парламентарна група, с приемането на бюджета за следващата календарна година, ще направим редакционните предложения, които са по-добра база и те да бъдат на прага на бедността, а не на гарантирания минимален доход. Благодаря. (Ръкопляскания от „БСП за България“.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Благодаря Ви, госпожо Клисурска.
Има ли реплики? Няма.
Има ли други изказвания? Няма.
Пристъпваме към гласуване на последния параграф, като предложението е да се подкрепи по принцип текста на вносителя в редакцията на Комисията и § 12 да стане § 9.
Гласували 126 народни представители: за 125, против няма, въздържал се 1.
Предложението е прието, с което приключихме на второ гласуване Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за интеграция на хората с увреждания.
Заповядайте за процедура, господин Хамид.
ХАМИД ХАМИД (ДПС): Благодаря, госпожо Председател.
Уважаеми колеги народни представители, процедурата ми е по предложение за разместване на точките в дневния ред: предлагам точка 6 – Второ гласуване на Законопроекта за изменение и допълнение на Административнопроцесуалния кодекс да стане точка 4 от дневния ред. Аргументите ми са, че вече трета седмица отлагаме този много важен законопроект, който се очаква не само в България, а цяла Европа гледа Законопроекта. Трета седмица го отлагаме. В Комисия почти всички спорни въпроси са изчистени, на 95% е постигнат консенсус, така че моля да подкрепите това мое предложение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Благодаря Ви, господин Хамид.
Има ли други предложения?
Заповядайте, господин Митев.
ХРИСТИАН МИТЕВ (ОП): Благодаря, уважаема госпожо Председател.
Аз ще изразя несъгласие с колегата Хамид. Не по-малко важна е точка 4 – Законът за защита от вредното въздействие на шума в околната среда, който също чака доста от дълго време, така че предлагам дневният ред да остане във вида, в който е. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Благодаря Ви, господин Митев.
Гласуваме предложението, направено от господин Хамид Хамид за разместване в дневния ред – точка 4 да стане Законът за АПК.
Гласували 102 народни представители: за 39, против 13, въздържали се 50.
Предложението не е прието.
Заповядайте, господин Божанков.
ЯВОР БОЖАНКОВ (БСП за България): Уважаема госпожо Председател, моля за прегласуване, тъй като някои от колегите, включително и аз не успяхме да гласуваме.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Благодаря Ви, господин Божанков.
Прегласуваме процедурното предложение за разместване в дневния ред.
Моля, режим на гласуване.
Гласували 112 народни представители: за 48, против 14, въздържали се 50.
Предложението не е прието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Уважаеми народни представители!

Преминаваме към следваща точка по предварително обявената седмична програма:
ПЪРВО ГЛАСУВАНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА ОТ ШУМА И ОКОЛНАТА СРЕДА.
Доклад на Комисията по здравеопазването – доктор Дариткова, заповядайте.
ДОКЛАДЧИК ДАНИЕЛА ДАРИТКОВА-ПРОДАНОВА: Уважаеми господин Председател, уважаеми госпожи и господа народни представители! Предоставям на Вашето внимание
„ДОКЛАД
за първо гласуване относно Законопроект за изменение и допълнение на Закона за защита от шума в околната среда, № 802-01-16, внесен от Министерския съвет на 21 май 2018 г.
На свое редовно заседание, проведено на 7 юни 2018 г., Комисията по здравеопазването разгледа и обсъди Законопроект за изменение и допълнение на Закона за защита от шума в околната среда, № 802-01-16, внесен от Министерския съвет на 21 май 2018 г.
На заседанието присъстваха заместник министър-председателят по икономическата и демографската политика господин Валери Симеонов, заместник-министърът на здравеопазването госпожа Светлана Йорданова, представители на синдикатите, съсловните организации в сферата на здравеопазването, на туристическата, хотелиерската и ресторантьорската индустрия и на пациентските организации.
Законопроектът и мотивите към него бяха представени от господин Валери Симеонов. Той информира народните представители, че с обсъжданите нормативни промени се цели опазване здравето на населението от вредното въздействие на шума, предизвикан от дейността на търговски и производствени обекти, разкрити в жилищни сгради и сгради със смесено предназначение, зони и територии, предназначени за жилищно строителство, рекреационни зони и територии и зони със смесено предназначение.
Прецизират се разпоредбите, свързани с правомощията, задълженията и отговорностите на контролните компетентни органи по прилагането на закона, като се предлага издаване на становище от регионалните здравни инспекции като част от процедурата по заявяване на работното време пред общинските и районните администрации относно осигуряването на акустичен комфорт на живущите само за търговски и производствени обекти, разкрити в жилищни сгради и/или в сгради със смесено предназначение, в които част от сградата е предвидена за жилищно строителство.
Със Законопроекта се създава правно основание за издаване от Министерския съвет на наредба, която да определя изискванията за осигуряване на нормална акустична обстановка в жилищни и обществени сгради и в зони и територии, предназначени за жилищно строителство, рекреационни зони и територии и зони и територии със смесено предназначение, както и изискванията към използването на озвучителни средства и която да регламентира ясно условията за осигуряване на нормална акустична среда в урбанизираните територии, подлежащи на здравна защита, през различните части на денонощието.
С предлаганите нормативни промени се въвеждат ограничения в определени часови пояси за озвучаване на открити площи в зони и територии, предназначени за жилищно строителство, рекреационни зони и територии и зони със смесено предназначение, озвучаването на открити площи от пътни превозни средства и плавателни средства, предназначени за спорт, туризъм и развлечения и водно-атракционни услуги, като са предвидени и съответните изключения. Въвежда се и изискване озвучаването на горепосочените открити площи да става само с озвучителни средства с монтирани автоматични регулатори, контролиращи нивото на звука така, че да не се допуска еквивалентно ниво на шум над нормативно определените гранични стойности.
Допълват се контролните правомощия на министъра на вътрешните работи и определени от него длъжностни лица по отношение на озвучаването на открити площи в зони и територии, предназначени за жилищно строителство, рекреационни зони и територии и зони със смесено предназначение, озвучаването на открити площи от пътни превозни средства и работа и зареждане на обекти за производство, съхраняване и търговия, разположени в жилищни сгради и сгради със смесено предназначение.
При осъществяване на контролните си правомощия определените от министъра на вътрешните работи лица ще могат да издават разпореждания по чл. 64 от Закона за Министерството на вътрешните работи и да налагат административни наказания по реда на този закон.
В заключение, господин Симеонов поясни, че с цел засилване на административния контрол се въвеждат и по-строги административно-наказателни разпоредби при нарушение на изискванията на Закона.
Заместник-министърът на здравеопазването – госпожа Светлана Йорданова посочи, че шумът е един от факторите с най-неблагоприятно въздействие върху здравето на населението. Вредата от шума се превръща в една от характеристиките на съвременния интензивен начин на живот с все по-голямо значение за психическото и физическото здраве на човека. Научни проучвания доказват, че шумът оказва негативно влияние върху централната и вегетативната нервна система, сърдечно-съдовата, храносмилателната и ендокринната система. В Зелената книга на Европейския съюз, определяща политика за шума, се посочва, че около 20% от населението на Европейския съюз страда от нива на шум, които здравните специалисти считат за неприемливи и могат да доведат до сериозни последици за здравето.
Госпожа Йорданова допълни, че динамиката на развитието на обществените отношения изисква промяна на нормативната уредба, свързана с осигуряването на здравословни условия за живот на населението и опазване на околната и жизнената среда от шум чрез разработването и прилагането на интегриран подход и мерки за неговото избягване, предотвратяване или намаляване.
Становища по Законопроекта представиха Бизнес асоциация Слънчев бряг и Българска хотелиерска и ресторантьорска асоциация. Представителите на двете асоциации заявиха, че подкрепят волята на правителството за въвеждане на по-строги мерки за контрол върху шума в околната среда, като конкретните предложения по отделните текстове на разпоредбите са подробно изложени и мотивирани в писмените становища, изпратени в Комисията по здравеопазването.
В писмените становища на Министерството на икономиката и на Министерството на туризма се изразява принципна подкрепа за предлаганите изменения и допълнения, като се обръща внимание, че при второ гласуване на Законопроекта текстовете на предлаганите разпоредби следва да бъдат прецизирани с цел постигане на кореспонденция с действащото законодателство.
В хода на дискусията членовете на Комисията по здравеопазването изразиха подкрепа за предлагания Законопроект и се обединиха около становището, че предприемането на законодателни мерки с цел опазване здравето на гражданите чрез ограничаване на шума в околната среда е необходимо и навременно. Народните представители подчертаха, че за да бъдат постигнати целите, заложени в мотивите на Законопроекта, при второ гласуване следва да се преразгледат и прецизират текстовете на някои от предложените разпоредби.
Въз основа на проведеното обсъждане и извършеното гласуване с 14 гласа „за“, без „против“ и 2 гласа „въздържали се” Комисията по здравеопазването предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за защита от шума в околната среда, № 802-01-16, внесен от Министерския съвет на 21 май 2018 г.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Благодаря Ви, доктор Дариткова.
Постъпил е доклад и от Комисията по околната среда и водите.
Заповядайте, господин Мацурев, да ни запознаете с доклада.
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР МАЦУРЕВ: Благодаря, господин Председател.
Уважаеми господин Председател, уважаеми госпожи и господа народни представители! Представям на Вашето внимание:
„ДОКЛАД
за първо гласуване относно Законопроект за изменение и допълнение на Закона за защита от шума в околната среда, № 802-01-16, внесен от Министерския съвет на 21 май 2018 г.
На заседание, проведено на 7 юни 2018 г., Комисията по околната среда и водите разгледа Законопроект за изменение и допълнение на Закона за защита от шума в околната среда, № 802 01-16, внесен от Министерския съвет на 21 май 2018 г.
На заседанието присъстваха господин Валери Симеонов – вицепремиер по икономическата и демографската политика; от Министерството на здравеопазването: доктор Светлана Йорданова – заместник-министър и от Министерството на околната среда и водите – господин Красимир Живков заместник-министър, господин Иван Ангелов – директор „Опазване чистотата на въздуха и предотвратяване на замърсяването, госпожа Мария Ченкова от същата дирекция, госпожа Росица Карамфилова – началник-отдел „Стратегии и програми за околната среда“, госпожа Стела Тодорова – началник отдел „Натура 2000 и защитени територии“.
От името на вносителите господин Валери Симеонов представи Законопроекта и мотивите към него, като посочи, че най-общо промените са в три основни групи:
1. Определя се редът за издаване на разрешителни за работното време от общините, проверката на място за нивото на шума и сроковете за проверки, съобразени с нуждите на бизнеса, както и сроковете за отстраняване на нарушенията. Уредени са и правомощията на РЗИ и общините, като е предвидена и конкретна наредба за параметри и нива на шума.
2. Регламентират се забраните за шумни дейности при зареждане на търговски обекти и озвучаване на открити площи, като забраната за озвучаване е за периода 23,00 – 08,00 ч., с изключение на гари, автогари, аерогари и системи за предупреждение при бедствия.
3. Въвеждат се промени относно контрола, които са най-съществена част от законопроекта. В периода 23,00 – 8,00 ч. правомощията се възлагат на Министерството на вътрешните работи с възможност в този период нарушенията да се прекратяват от полицията.
Господин Симеонов посочи още, че се правят и някои чисто редакционни поправки и се въвеждат липсващи определения в Закона. Обърна внимание и на това, че размерът на санкциите се увеличава почти двойно, като подчерта, че голяма част от постъпилите предложения са взети предвид, като общински мероприятия са освободени от въведените ограничения. Той обърна внимание, че не се въвеждат нови регулаторни режими.
Председателят на комисията госпожа Василева даде думата на представителите на Министерството на здравеопазването и на Министерството на околната среда и водите преди разискванията.
Госпожа Йорданова обяви, че поддържат внесения Законопроект, целящ създаване на здравословни условия за живот чрез интегриран подход.
Подчертавайки безспорно вредните въздействия от шума, тя обърна внимание на предвидения контрол и превантивни мерки. Доктор Йорданова даде и пример със Зелената книга на Европейския съюз, според която 20% от населението на Съюза е засегнато здравословно от шумовото въздействие, както и с голямата част от сигналите на тел. 112, свързани с шумово въздействие.
Заместник-министър Красимир Живков изрази цялостната подкрепа на Законопроекта от Министерството на околната среда и водите.
Отношение взеха народния представител Манол Генов с въпрос относно съгласуването с общините и възможностите на полицията за реакция и получи отговор от господин Симеонов; народният представител Борис Ячев, който обяви подкрепата на „Обединените патриоти“ на Законопроекта, с който запълва ниша в българското законодателство с прилагане на по-строги мерки към нарушителите и важната роля на предвидената превенция; народният представител Атанас Костадинов с въпрос относно наличието на зони с по-либерален режим в периода 23,00 ч. – 08,00 ч. и получи отговор от господин Симеонов с пример за шумоизолирани дискотеки; народният представител Христо Грудев, който подчерта, че включването на органите на Министерството на вътрешните работи ще допринесе за подобряване на контрола с цел опазване здравето на хората от вредното шумово въздействие и народният представител Ерджан Ебатин относно дебат и необходимост от съгласие от страна на бизнеса и получи отговор от господин Симеонов, че инициативата за този законопроект стартира от туристическия бранш.
След приключване на дискусията и проведеното гласуване Комисията по околната среда и водите с 13 гласа „за“, без „против“ и 7 „въздържали се“ подкрепи Законопроекта и предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за защита от шума в околната среда, № 802-01-16, внесен от Министерския съвет на 21 май 2018 г.“ Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Благодаря Ви, господин Мацурев.
Следващият доклад е постъпил от Комисията по икономическа политика и туризъм.
Заповядайте, господин Кънев.
ДОКЛАДЧИК ПЕТЪР КЪНЕВ: Благодаря, господин Председател.
„ДОКЛАД
относно Законопроект за изменение и допълнение на Закона за защита от шума в околната среда, № 802-01-16, внесен от Министерския съвет на 21 май 2018 г.
На свое редовно заседание, проведено на 13 юни 2018 г., Комисията по икономическа политика и туризъм разгледа Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за защита от шума в околната среда.
На заседанието присъстваха Валери Симеонов – заместник министър-председател по икономическата и демографската политика, Светлана Йорданова – заместник-министър на здравеопазването и Ирена Георгиева – заместник-министър на туризма.
Със Законопроекта, представен от вицепремиера Валери Симеонов, се цели опазване на здравето на населението от вредното въздействие на шума, предизвикан от дейността на търговски и производствени обекти, разкрити в жилищни сгради и сгради със смесено предназначение, зони и територии, предназначени за жилищно строителство, рекреационни зони и територии и зони със смесено предназначение.
Прецизирани са разпоредбите, свързани с правомощията, задълженията и отговорностите на органите, осъществяващи контрол по прилагането на Закона, като са разширени правомощията на министъра на вътрешните работи.
Предвижда се регионалните здравни инспекции да издават становища като част от процедурата по заявяване на работното време пред общинските и районните администрации относно осигуряването комфорт на живущите по отношение на шума. Въвеждат се ограничения за озвучаване в определени часови пояси, като са посочени съответните изключения – провеждането на обществени мероприятия на открито, например предвижда се издаването на наредба от Министерския съвет, с която ще се определят изискванията за създаване на нормална акустична обстановка, както и изискванията към средствата за озвучаване. С цел превенция са завишени определените в Закона глоби и имуществени санкции.
От Министерството на туризма изразиха становище, че разпоредбите, касаещи изискванията към дейността на територията на националните курорти, трябва да са уредят със Закона за туризма.
След представяне и обсъждане на Законопроекта се проведе гласуване, което приключи при следните резултати: „за“ – 13, без „против“ и „въздържал се“ – 1.
Въз основа на гореизложеното Комисията по икономическа политика и туризъм предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за защита от шума в околната среда, № 802-01-16, внесен от Министерския съвет на 21 май 2018 г.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Благодаря Ви, господин Кънев.
Докладът на Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление ще ни представи господин Динев.
Заповядайте, господин Динев.
ДОКЛАДЧИК ГЕОРГИ ДИНЕВ: Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги!
„ДОКЛАД
относно Законопроект за изменение и допълнение на Закона за защита от шума в околната среда, № 802-01-16, внесен от Министерския съвет на 21 май 2018 г.
На редовно заседание, проведено на 14 юни 2018 г., Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление обсъди Законопроект за изменение и допълнение на Закона за защита от шума в околната среда, № 802-01-16, внесен от Министерския съвет на 21 май 2018 г.
В заседанието на Комисията взеха участие господин Валери Симеонов – заместник министър-председател по икономическата и демографската политика, госпожа Светлана Йорданова – заместник-министър на здравеопазването, и господин Благой Станчев – парламентарен секретар на Националното сдружение на общините в Република България.
От името на вносителите Законопроектът бе представен от господин Валери Симеонов.
С внесения законопроект се цели опазването на здравето на населението от вредното въздействие на шума, предизвикан от дейността на търговски и производствени обекти в жилищни сгради, сгради със смесени функции, територии, предназначени за жилищно строителство, рекреационни зони и такива със смесено предназначение. Предвидените промени са в няколко основни направления:
На първо място се предлага прецизиране на нормативната база за администриране, издаване на разрешителни за работно време, замерване на място на нивата на шума, сроковете за извършване на проверки и отстраняване на нарушенията.
С предложените промени се въвежда забрана за дейности, създаващи шум в обекти, разположени в жилищни сгради и сгради със смесено предназначение, за времето от 23,00 до 8,00 ч.; забрана за озвучаване на открити площи в територии, предназначени за жилищно строителство, рекреационни зони и такива със смесено предназначение, включително от пътни транспортни средства и плавателни средства, за времето от 14,00 до 16,00 ч. и между 23,00 и 8,00 ч., с изключение на териториите на обектите за масов транспорт и при използването на системи за предупреждение и оповестяване на населението.
С приемането на Законопроекта се създава правно основание за изготвяне на наредба от Министерския съвет, с която ще се регламентират и прецизират изискванията за осигуряване на оптимална акустична среда в урбанизираните територии, както и техническото осигуряване на контрола за изпълнението им.
Предвижда се осъществяването на контрол от страна на служители на Министерството на вътрешните работи за спазване изискванията на Закона, особено в тихите часове на денонощието.
Заложено е значително завишаване на санкциите, като при съставяне на акт за административно нарушение се предвижда изземване на доказателствата по нарушението, а след издаването на наказателно постановление същите ще се отнемат в полза на държавата.
Чрез направените предложения за изменение и допълнение на Закона за защита от шума в околната среда се цели осигуряване на акустичен комфорт, подобряване качеството на жизнената среда и повишаване ефективността и качеството на контрола.
В Комисията са постъпили становища от Камарата на архитектите и от Националното сдружение на общините, в които е изразена принципна подкрепа на предложените промени, като са направени конкретни предложения за прецизиране на отделни разпоредби.
В хода на дискусията народните представители подкрепиха необходимостта от предложените промени в Закона. Господин Валери Симеонов отговори на конкретни въпроси, зададени от членовете на Комисията, свързани с практическото прилагане на Законопроекта.
Въз основа на дискусията и в резултат на проведеното гласуване Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление със 17 гласа „за“, без гласове „против“ и 2 гласа „въздържал се“ предлага на Народното събрание Законопроект за изменение и допълнение на Закона за защита от шума в околната среда, № 802-01-16, внесен от Министерския съвет, да бъде приет на първо гласуване.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Благодаря Ви, господин Динев.
Ще чуем още един доклад – на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред.
Кой от членовете на Комисията ще ни запознае с него?
Заповядайте, господин Нунев.
ДОКЛАДЧИК ПЛАМЕН НУНЕВ:
„ДОКЛАД
за първо гласуване относно Законопроект за изменение и допълнение на
Закона за защита от шума в околната среда, № 802-01-16, внесен от Министерския съвет на 21 май 2018 г.
На свое редовно заседание, проведено на 13 юни 2018 г., Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред разгледа и обсъди Законопроект за изменение и допълнение на Закона за защита от шума в околната среда, № 802-01-16, внесен от Министерския съвет на 21 май 2018 г.
На заседанието присъстваха заместник министър-председателят Валери Симеонов и Георги Николчев – съветник към кабинета на заместник министър-председателя. От Министерството на здравеопазването – заместник-министър Светлана Йорданова. От Министерството на вътрешните работи – Райна Димова, главен юрисконсулт в дирекция „Правнонормативна дейност“, и Любомир Чанков – полицейски инспектор в сектор „Териториално обслужване“ към отдел „Охранителна полиция“ – Главна дирекция „Национална полиция“.
От името на вносителя Законопроектът беше представен от господин Валери Симеонов. В изложението си отбеляза, че основна цел на Законопроекта е да осигури опазването на здравето на населението и опазването на околната среда от вредното въздействие на шума, предизвикан от дейността на търговски и производствени обекти, разкрити в жилищни сгради и сгради със смесено предназначение, зони и територии, предназначени за жилищно строителство, рекреационни зони и територии, и зони със смесено предназначение.
Със Законопроекта се въвеждат ограничения в определени часови пояси за озвучаване. Законопроектът създава правно основание за издаване от Министерския съвет на наредба, която да определи изискванията за осигуряване на нормална акустична обстановка в жилищни и обществени сгради и в зони и територии, предназначени за жилищно строителство, рекреационни зони, както и към използването на озвучителни средства.
Въвежда се изискването озвучаването на откритите площи да става само с озвучителни средства с монтирани автоматични регулатори за регулиране на шума.
Запазва се действащият режим за обектите, които са получили разрешения до влизане в сила на този законопроект.
В Законопроекта се прецизират разпоредбите, свързани със задълженията и отговорностите на контролните компетентни органи по прилагането на Закона и подобряване на координацията между тях, за постигане на по-голяма ефективност в дейността им.
Съществено важни са предложените разпоредби, допълващи контролните правомощия на министъра на вътрешните работи и определените от него длъжностни лица, като те ще могат да налагат административни наказания по реда на този закон.
Завишени са размерите на глобите и имуществените санкции с цел постигане на превенция и ефективна санкция спрямо лицата, които не спазват ограниченията и забраните в Закона за защита от шума в околната среда. Целта е превенция, възпиране на нарушителите и създаване на условия за живот без шум над допустимите граници.
Предвидено е при установяване на нарушения на забраната за озвучаване и със съставянето на акта за установяване на административно нарушение да се изземват и задържат веществените доказателства, свързани с нарушението, а след влизане в сила на наказателното постановление да се отнемат в полза на държавата вещите, принадлежащи на нарушителя физическо лице, юридическо лице или едноличен търговец, послужили за извършването му. Това е в съответствие с нормите на чл. 20 и 41 от Закона за административните нарушения и наказания.
Предложеният законопроект няма да доведе до пряко и/или косвено въздействие върху държавния бюджет. Засиленият контрол от страна на Министерството на вътрешните работи и Министерството на здравеопазването, съответно от регионалните здравни инспекции, ще са в рамките на утвърдения за съответните ведомства бюджет.
Заместник-министърът на здравеопазването госпожа Светлана Йорданова изрази подкрепа за Законопроекта.
Представителите на Министерството на вътрешните работи заявиха, че подкрепят Законопроекта и че нормите, отнасящи се до правомощията на МВР, са съгласувани и синхронизирани.
Проектът на Закон за изменение и допълнение на Закона за защита от шума в околната среда не съдържа разпоредби, транспониращи актове на Европейския съюз, поради което не е приложена таблица за съответствие с правото на Европейския съюз.
В дискусията взеха участие народните представители Веселин Марешки, Георги Андреев и Цветан Цветанов, които подкрепиха Законопроекта.
Въз основа на проведеното обсъждане Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред със 17 гласа „за“, без гласове „против“ и 1 глас „въздържал се“ предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за защита от шума в околната среда, № 802-01-16, внесен от Министерския съвет на 21 май 2018 г.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Благодаря Ви, господин Нунев.
Това бяха докладите от парламентарните комисии.
Господин Вицепремиер, ще вземете ли отношение?
Становище на вносител.
Заповядайте.
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ: Добър ден! Уважаема госпожо Караянчева, уважаеми господин Председател, уважаеми дами и господа народни представители! Предложеният на Вашето внимание законопроект е свързан с изключително наболял проблем, както всички знаете – проблема за въздействието на шума, по-специално неговото вредно въздействие върху човешкия организъм.
За съжаление, десетилетия на този въпрос не се обръщаше достатъчно внимание. За съжаление, нормативната база беше несъвършена, включително и Законът за вредите от шума в околната среда волно или неволно практически нямаше възможност да бъде прилаган с резултат, а иначе всички нужни за такъв закон компоненти присъстват в него. В крайна сметка той беше неприложим, в смисъл – не даваше резултат. Това наложи промените, които предлагаме на Вашето внимание.
Излязоха доста нови данни за вредата от шума върху човешкия организъм. Буквално последния месец има изследване на Световната здравна организация, която установява, че освен стрес, безпокойство, тревожност, психически увреждания, шумът се оказва, че има и много сериозно влияние върху сърдечносъдовата система, като предизвиква хипертония, тежки болести на сърдечносъдовата система, включително инфаркти и инсулти!
Не Ви го казвам, за да пресиля или да създам още пό катастрофична картина на въздействието на шума, но в България, за съжаление, положението е по-тежко, отколкото в останалите държави в Европа – това го показват изследванията на авторитетни институции, лаборатории, които установяват, че например над 40% от децата в България са с увреждане на слуховия апарат, за съжаление, кои по-малки, кои по-големи. За необходимостта от коригиране на Закона за шума повече не е нужно да се аргументирам.
Накратко ще Ви запозная в каква посока са промените.
На първо място, в чл. 16а е заложен механизъм за откриване на нови търговски обекти в сгради с жилищно предназначение, със смесено предназначение. Там се изисква, когато се подава искане за определяне на работно време до съответната общинска или районна администрация, едно допълнително становище от Регионалната здравна инспекция, като с това становище се установява доколко тези търговски, производствени или други обекти, които по един или друг начин генерират шум, влияят върху околната среда, както и върху съседните помещения. Има определен ред за това, определена процедура, която задължава при подаване на съответното искане за такова становище Регионалната здравна инспекция в 20-дневен срок да извърши замерване, съответно в 10-дневен срок да даде предписание или да даде съгласие. С това становище, което ще даде, обектът, най-общо казано, който предстои да започне работа в жилищната сграда или в сграда със смесено предназначение, получава правото да му бъде определено работно време. Това е най-общо.
Предвидена е промяна и в чл. 16б, с който се определят часовете, в които не може да се извършват шумни дейности или пък озвучаване на открито. И в досега действащия закон имаше такива ограничения в интервала между 23,00 и 7,00 ч. сутринта. Тук единствената промяна е, че удължаваме с един час – от 23,00 до 8,00 ч. сутринта – периода, през който са забранени всякакви шумни действия.
В чл. 31 се определят правомощията на институциите, които да упражняват контрол. Тук има една малко по-значителна промяна, като контролът в периода от 23,00 до 8,00 ч. се възлага изцяло на Министерството на вътрешните работи. Промените в нормативната база са изготвени със съдействие на Правната дирекция на Министерството на вътрешните работи. Там се дава правото за предприемане на съответните действия с предписания, с писмени разпореждания за прекратяване на озвучаването, свързани със съответните разпореждания до 7 дни, при повторно – до 30 дни и така нататък.
Последната промяна е свързана с увеличаването на санкциите при нарушаване на този закон както при първото, така и при повторно нарушаване на Закона. Най-общо казано, те са удвоени.
Ако имате някакви мнения, въпроси – в общи линии това е.
Искам да подчертая, че по никакъв начин не се увеличава административната тежест към едноличните търговци, физически лица или фирми по отношение на тези становища, тъй като те така или иначе подават документи в общината за работно време. Няма увеличение на административната тежест. Няма някакви допълнителни утежнения, с изключение на това, че малко се втвърдява, както казах, контролът, от една страна, и от друга – санкциите.
Искам да благодаря на колегите от комисиите, на които беше разпределен Законопроектът, за мащабната поддръжка, за този висок резултат, който показва, че Законът се подкрепя и е актуален към настоящия момент. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Благодаря Ви, господин Вицепремиер.
Това беше становището на вносителя.
Откривам разискванията.
Има ли изказвания?
Заповядайте.
ВАЛЕНТИНА НАЙДЕНОВА (БСП за България): Уважаеми господин Председател, уважаеми господин Вицепремиер! Нека си кажем нещата такива, каквито са.
Безспорно предложеният законопроект за изменение и допълнение на Закона за защита от шума в околната среда е транспониране във вътрешното право на Директива 2002/49 на Европейския парламент и на Съвета относно оценката и управлението на шума в околната среда – нещо, което държавите членки са заявили, че са приключили в определения срок – 18 юли 2004 г. и в момента са в процес на прилагане на Директивата поетапно. Поради това в Здравната комисия подкрепихме внесените предложения за изменение и допълнение, но пред нас остава открит въпросът: как и кой ще контролира шума в националните ни курорти? Уважаеми колеги, чл. 16а от сега действащия закон се трансформира в чл. 16б в Проекта и изчезва заедно с думата „курорти“. Очакваме отговор на този въпрос, господин Вицепремиер.
И още нещо. Мисля, че трябва да се съобразим и с някои становища, постъпили в комисиите, но не са намерили място в предложения текст на Проекта за изменение и допълнение на Закона за шума в околната среда. Ето защо ще се въздържим, запазвайки правото си, между първо и второ четене да внесем изменения, допълнения, както и някои редакционни поправки, за да се получи действително един хубав закон, с който всички да се гордеем. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Благодаря, доктор Найденова.
Има ли реплики? Не виждам.
Други изказвания?
Заповядайте.
ТАНЕР АЛИ (ДПС): Благодаря Ви, господин Председател.
Уважаеми Вицепремиер на Република България, уважаеми колеги! Този въпрос го разгледахме в Комисията по регионално развитие. Не знам как са написали, че има двама „въздържали се“. Например, аз гласувах „против“, явно квесторите не са наблюдавали самото гласуване. Гласувах „против“ тези изменения, въпреки че в някои има логика и естествено са добри като предложения, но в някои предложения пак централизираме всичко, което е под решенията на общинските съвети по места, по общини.
Уважаеми Вицепремиер, уважаеми колеги! Продължаваме да централизираме властта в Република България. Не знам каква е идеята, но във всички общини в България има наредби, отнасящи се точно за такива проблеми – отнасящи се за шума, децибелите, а в същото време и периода на спокойствие на гражданите от 23,00 ч. до до 7,00 ч. сутринта, както беше досега, и повечето общини бяха приели тези наредби. Сега въвеждаме контрола изцяло на Министерството на вътрешните работи.
Досега РЗИ чрез свои уреди успяваше да измери децибелите и когато има жалби или нарушения, тези лица, които нарушават наредбите на самата община и решенията на общинските съвети, биваха глобявани или се затваряха заведения при повторни нарушения. Какво целим точно с тези предложения в момента, които предлагаме като централизирано решение в Република България?
Тук започвам да си мисля, че всяка седмица, приемайки такива закони, отнемайки правата на кметовете на общини, които са избрани от гражданите на съответните общини, отнемайки правата на общинските съветници, които са пряко избрани, в един момент го централизираме и им налагаме нещо, което напълно и реалистично зависи от техните решения. Кметовете на общини и общинските съветници най-добре познават спецификите на своите си общини. Те най-добре познават хората, най-добре знаят кога и откъде има най-много жалби за определени заведения, да речем, или при провеждане на мероприятия, сватби и други.
Кметовете на общини преценяват на място спрямо ситуацията, издавайки заповеди, спрямо наредбите и, разрешавайки определено часово време – до кога могат да бъдат провеждани тези увеселителни мероприятия, които се провеждат по места. Говоря не само за дискотеки, тук говоря за сватби, кънии, за обществени мероприятия, които, разбира се, в Закона са упоменати, че там може да има разрешение.
Но ние пак от тук, от София, ще наблюдаваме как се реагира по места при определени жалби. Защо? Защо го правим? Аз не знам защо в доклада не се упомена, че предложението на Националното сдружение на общините в Република България е тези решения да бъдат вземани с решение на общинските съвети и издавани заповеди от кмета на общината.
Вече от последните няколко месеца при предложение на такива законопроекти ние отнемане правата на местните власти. Какво целим, господин Премиер, с това? Защо го правим? Разбирам, от 14,00 до 16,00 ч. на такива места, общини, където наистина шумът пречи на населението – да, съгласни сме с тези предложения, но специално за провеждане на мероприятия, които са в определено часово време и кметът – примерно, ако определени заведения са на отдалечено място от живущите в определени квартали или населени места и дори в населени места като села, тогава да се преценява на място от местните власти и по този начин да бъдат издавани разрешения. Явно целта е съвсем друга. Тук целта е ние да контролираме от София тези процеси или с две думи: да подчиним бизнеса. Аз така го разбирам.
Нека в тази насока да дадете някакъв отговор, за да може наесен да решим как да гласуваме по тези Ваши предложения и предложението на Министерския съвет като изменение и допълнение в този законопроект. Ние като „Движение за права и свободи“ на първо четене ще гласуваме „против“ и между първо и второ четене ще имаме наши предложения, които да съответстват и да не се отнемат наистина правата на местните власти. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Благодаря, господин Али.
Има ли реплики към изказването?
Вицепремиерът би искал да вземе отношение. (Реплика от народния представител Славчо Атанасов.)
Заповядайте, а репликите от място са си наш проблем.
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ: Уважаеми господин Председател, уважаеми дами и господа народни представители!
Уважаеми господин Али, не мога да приема едни такива категорични определения, че се цели някакво централизиране на процеса на контрол някак си, въпреки че много пъти го повторихте във Вашето изказване. Не виждам аргументи за това. Още по-малко, най-меко казано, мога да приема разумно една фраза, че от София искат да се управлява целият бизнес. Не знам как стигнахте до този извод? Някак си не мога да направя връзката.
Става въпрос обаче за прилагането на Закона, който до този момент не се е прилагал пълноценно по тази причина, че е бил несъвършен. Например, ако внимателно прочетете, ще видите, че правомощията на общините се регламентират в чл. 22, а правата за издаване на констативните протоколи и актове са на институциите –от чл. 17 до 21. С други думи този закон умишлено е направен да не работи. В детайли мога да оспоря някои твърдения по Вашето изказване и затова вземам думата.
На първо място, не виждам каква специфика се търси в общините? Каква специфика може да има в различните общини по отношение на спазването на времето за почивка и спазването на едни чисто здравни изисквания по отношение въздействието на шума върху човешката психика и човешкото здраве? Мисля, че българските граждани в малкото населено място и в големия град са едни и същи. Те имат нужда нощно време да спят, всички те имат нужда да не бъдат подлагани на шумов терор и през светлата част на деня. Аз не виждам разлики! Не виждам спецификата.
Вие даже казахте: „Защо в селата трябва да има такова ограничение?“ Защото в селата живее български гражданин, който на другия ден също отива на работа – много е просто обяснението. Ние сме длъжни да предложим една обща мярка и тази обща мярка най-добре може да се предложи със Закона, с едни съвсем елементарни... Между другото, в момента действащият закон прилага такава обща мярка, той не разделя населените места. Тук в това отношение не правим никаква промяна и само един час променяме сутринта – от 7 до 8 ч., който, ако Вие примерно решите, може пак да го върнете до 7 ч., като тих час. Не мога да приема едни такива твърдения.
Също така Вие внушихте, че едва ли не няма да могат да се правят сватби. Могат да се правят, има го заложено в отделна клауза в Закона, където обществените мероприятия се разрешават от местната администрация, както и досега. Няма никакви ограничения да си подадат предварително молба, да си получат разрешението, да си направят своето мероприятие. В никакъв случай никой не иска да попречи на това, но нека местната администрация да си поеме отговорността. В никакъв случай тези шумни, масови, бих казал, агресивни действия по отношение на останалите, които не празнуват, не трябва да остават без контрол, както е към настоящия момент на много места. Не казвам, че е навсякъде. В края на краищата, няма как да „наблюдаваме от София“ – цитирам Ви, или пък да „контролираме от София“ – не е това целта на занятието, не е това целта на промяната в Закона.
Знаете ли, мога да направя сравнение със Закона за движение по пътищата. Там се регламентират всъщност правилата на движение, изискванията към участниците в движението, а знаците и съответно коя улица ще е затворена или отворена се определя от кмета. По същата логика в този закон по аналогия кметът определя работното време, но правилата трябва да са еднакви за всички и трябва да бъдат еднакви за цяла България и за всяко населено място, и за всеки български гражданин.
В заключение, само едно изречение по първото изказване. Не си позволих да взема реплика, но прилагането на Закона в националните курорти трябва да бъде подчинено на същата логика. Националните курорти са курорти, в които почиват хора. Акцентирам върху думата почиват. Когато не им се дава възможност да почиват, това означава, че по някакъв начин посягаме на тяхната независимост, тяхното право на нормална почивка, на здраве даже, така че не мисля, че националните курорти трябва да бъдат при някакъв по-особен режим.
Така или иначе, между първо и второ четене сме отворени за обсъждане и промени във всяка посока. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Благодаря, господин Симеонов.
Заявено е изказване от господин Славчо Атанасов, а после ще редуваме групите.
Заповядайте, господин Атанасов, за изказване.
СЛАВЧО АТАНАСОВ (ОП): Уважаеми господин Председател, уважаеми господин Вицепремиер, колеги народни представители! Винаги съм защитавал местната власт, поради причината че осем години съм бил и кмет. Много се радвам, че в тази зала има мои бивши колеги – кметове. Мисля, че те ще ме подкрепят в това, което ще кажа.
Истината е, че един от най-големите проблеми на кметовете по места са точно тези – много шумни увеселителни заведения, които ги има във всяка една община, само че кметовете имат най-много проблеми, и аз самият съм имал много проблеми по този въпрос. Тези увеселителни заведения с високите децибели вечерно време създаваха огромни проблеми, създават и сега огромни проблеми на хората, които живеят в населеното място.
В България има 265 общини. Аз затова не съм съгласен, че всичко трябва да се решава на местно ниво в тези 265 общини. Напротив, трябва кметовете и общините да си сътрудничат много добре с централната власт, с парламента. Защо го казвам това нещо?
Обикновено тези собственици на заведения, от личен опит Ви го казвам, са доста влиятелни в населените места. Те имат свои местни лобита, имат свои местни лобита в общинските съвети на съответната община. И си спомням мой случай, когато въвеждах точно тези ограничителни мерки в моята община, в Пловдив. Тогава си спомням какво сериозно лоби се заформи в Пловдивския общински съвет за защита на тези шумове, които тормозеха много голяма част от населението на град Пловдив.
Поради тази причина аз не съм съгласен с преждеговорившия, че абсолютно всичко трябва да бъде решавано от кметовете по места, поради една много проста причина. Както казах, тези хора са доста влиятелни по места и няма да скрия, че една част от кметовете си правят много добре сметката, че след това идват избори, и не искат да влизат в конфликти с тези хора, които са доста влиятелни по места. Поради тази причина аз смятам, че този закон, който в момента го предлага за разглеждане в парламента вицепремиерът, и не затова защото ми е и партиен шеф, и вицепремиер, ще помогне! Ще помогне на кметовете! (Шум и реплики.)
Ще помогне на кметовете да решат един от най-сериозните проблеми, които имат в своите общини, така че в това отношение категорично не съм съгласен, че едва ли не, по места за толкова важни проблеми трябва единствено и само да се опираме на местното решение. В края на краищата, ние за това сме парламент. В края на краищата ние и затова имаме правителство, когато тези толкова обществено значими проблеми са в цялата страна, не само в курортите. Аз твърдя, че във всички големи градове, а и в по-малки селища, ги има тези проблеми. Редно е по този начин ние да помогнем точно на тези кметове, за да излязат те от този затворен кръг на местни влияния и на местни въздействия върху тяхната дейност.
И аз съм убеден, че голяма част от колегите кметове в момента в страната ще подкрепят тези мерки. Аз съм убеден в това нещо, така че нека, колеги, добре да се замислим и поне аз, не само че ще се съобразя с решението на нашата парламентарна група, но с пълна съвест ще гласувам тези промени. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Благодаря, господин Атанасов.
Реплики?
Господин Али, заповядайте. Имате думата за реплика.
ТАНЕР АЛИ (ДПС): Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Вземам реплика към господин Атанасов: Вие сте били кмет и съм сигурен, че тогава, ако все още бяхте кмет, щяхте да разсъждавате по друг начин, но тук вицепремиерът намекна, а и Вие, за лобизъм и за „силни фирми“, така наречени, собственици на такива заведения, които явно чрез общинските си съвети или съветници, лобират за определени дейности, които те извършват.
Аз тук мога да кажа точно обратното. Ние в момента с този закон ще убием туризма и това е ясно, защото, уважаеми колеги, в тези открити заведения, които са на морето, за които става на въпрос и за които е цялата тази процедура, именно за тези заведения, които са по морето, аз съм убеден, и заради Бургас или заради Варна, ще изгорят и всички други общини в България.
Всичко се прави именно в тази насока, за да сломят явно този бизнес, който дава прехрана на толкова много работещи в тези заведения. Аз съм убеден, че повечето от тях са отдалечени от жилищните квартали и този звук надали пречи точно на тези почиващи, защото тези почиващи, които отиват точно в тези курорти, където е шумно, тези туристи идват именно заради това, че има такива открити заведения и че има такива дискотеки.
Примерно, аз, когато искам да ми е спокойно и не искам шум, отивам в други курорти, където няма такива дискотеки. Или пък искаме от тези открити заведения да вкараме клиентите в закрити заведения? Това ли е, или има някакво такова лоби може би? (Шум и реплики.)
Уважаеми колеги, не съм съгласен с нещата, които се изказаха тук. Пак казвам, разбира се, че…
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Свърши Ви времето, моля Ви се!
ТАНЕР АЛИ: Здравето на хората е най-важното и най-ценното. (Реплики.) Има си начини! Има си начини това да го определят местните съвети.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Изтече Ви времето! Извинявайте. (Народният представител Танер Али говори при изключени микрофони.)
Благодаря.
Извинявайте, но трябваше да интервенирам!
Други реплики има ли?
Заповядайте за реплика към изказването на господин Атанасов.
ЕРДЖАН ЕБАТИН (ДПС): Господин Атанасов, сигурно са Ви благородни подбудите, за да говорите по този начин, но има едно нещо – да знаете, че всеки един закон, който по комунистически начин се опитва да всява ред, той няма да получи това признание от цялото българско общество. Това е абсолютно сигурно и Ви го казвам, че след известно време този закон ще търпи корекция.
Не знам дали са Ви толкова благородни подбудите, но начинът, по който тръгна този закон в обществото да се прокарва, имаше вид именно на саморазправа с определен тип бизнес по Черноморието. И Вие каквото и да направите, няма да можете да изчистите това петно!
Защото този закон тръгна от тази стартова позиция! Това е положението, колеги.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Благодаря Ви, господин Ебатин.
Господин Атанасов, заповядайте за дуплика.
СЛАВЧО АТАНАСОВ (ОП): Благодаря, господин Председателю.
Уважаеми колеги, категорично не съм съгласен, че тези заведения са в покрайнините на града. Да, една част от тях, може. Говоря специално за моя град, който съм управлявал. Да, една част от тях са там, но ние не сме стигнали нивото на някои западноевропейски градове, където имат обособени увеселителни зони.
Аз твърдя, че специално в големите градове и специално в моя град – Пловдив, голяма част от тези увеселителни заведения са точно в жилищни квартали, а една немалка част са в центъра на града. Това, първо.
На второ място, от личен опит Ви го казвам – като кмет имах приемен ден за граждани, всеки ден. Една голяма част от оплакванията на тези граждани към мен, като кмет, бяха именно за този недопустим шум. Хората не можеха да почиват. Това го твърдя също!
По времето на управлението ми и като районен кмет, и после като кмет на града, имаше поне няколко десетки протеста пред общината именно заради тези шумове, които се създаваха в кварталите, където хората живеят и искат да почиват, така че този закон е абсолютно наложителен и належащ.
Тук категорично не съм съгласен, че това ще фалира бизнеса, ще съсипе бизнеса. Напротив, има си достатъчно мерки, които могат да се вземат и едно заведение да бъде обезшумено. Много от заведенията в Пловдив, след като издадохме наредбата за града за ограничаване на тези шумове, предприеха мерки, за да ограничат шумовете в своите заведения. В момента има толкова сериозни технически възможности за това, така че продължавам да отстоявам позицията си.
С тези аргументи, които ги дадохте в дуплика, не съм съгласен с тях. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Благодаря, господин Атанасов.
Господин Божанков беше заявил изказване.
ЯВОР БОЖАНКОВ (БСП за България): Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги, уважаеми господин Симеонов! Аз като човек, който не разбира от тази материя – признавам си, следих с интерес дебата, за да се ориентирам как ще гласувам и не можах да получа отговор на въпроса, който зададе колежката Найденова: влизат ли или не курортите в обхвата на този закон?
Чух от господин Симеонов, че те трябва да се регулират, но Законът не е пожелание – или се регулират, или не. И тук са надеждите на много български граждани, и тук е големият въпрос, защото всеки, който е пътувал в Европа и по света знае, че в 22,00 ч. във всяка цивилизована държава купонът свършва, ние, всеки един от нас, нашите права и де юре, и ако щете, чисто морално, свършват там, където започват правата на другите. Този баланс в България определено е нарушен и точно в тази посока трябва да гледаме в развитието на нашите курорти, защото именно ние и всички тук, в тази зала, както и тези преди нас, носят отговорност в България туризмът да бъде ориентиран по възможно най-евтиния начин и много от платежоспособните туристи, които търсят спокойствие, семействата, които търсят спокойствие, да бъдат изгонени от България и да потърсят почивка, както го и правят, в съседни на нас държави, и да загубим тези хора.
Затова моля да получим ясен отговор: влизат ли курортите в този обхват, или всичко е само пушек? Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Благодаря, господин Божанков.
Има ли реплики към изказването? Няма.
Господин Вицепремиер, заповядайте да вземете отношение към изказването на народния представител Явор Божанков.
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ: Уважаеми господин Председател, уважаеми господин Божанков, уважаеми дами и господа народни представители! Курортите влизат на общо основание. Законът не отделя различните зони, различните населени места. Законът важи за всички, навсякъде. Няма никакво съмнение.
Имаше други предложения, но ако този закон действа избирателно, това означава, че най-вероятно ще има упреци, че ще бъде лобистки.
От друга страна, благодаря за пояснението, с което допълнихте картината за Европа. Аз бих добавил още нещо – от 1 януари 2017 г. трябва да Ви кажа, че в Ибиса и всички курорти на Испания е въведен часът 23,00 ч., след което не може да има никакво озвучаване. Има и много други примери, които мога да Ви дам.
Само за информация за държавата, която в най-голяма степен се опитваме да копираме, ограниченията за шум и за озвучаване на открито са 20,00 ч. – есенно и зимно време, и 21,00 ч. в целия останал период от годината. Нито сме първите, нито ще бъдем последните. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Благодаря, господин Вицепремиер.
Уважаеми народни представители, едно съобщение.
Уважаеми колеги, на днешния ден преди 27 години Седмото велико народно събрание приема Конституцията на Република България. Тя урежда отношенията в нашето съвременно общество и постановява, че България е република с парламентарно управление, демократична, социална и правова държава, в която цялата власт произтича от народа.
Конституцията установява нов модел на държавно устройство и управление и определя основните права, свободи и задължения на гражданите.
По този повод в Северното фоайе е изложен оригиналът на новата българска Конституция и изложба, която е запечатала моменти от нейното приемане.
Всички народни представители сме поканени да присъстваме на откриването й.
Почивка до 12,00 ч.
(След почивката.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Уважаеми народни представители, заемете местата си, моля, продължаваме работата си.
Квесторите, поканете народните представители от кулоарите.
Преди почивката има заявено изказване от господин Севим Али.
Заповядайте.
СЕВИМ АЛИ (ДПС): Моля да удължите времето на групата.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Удължете времето на групата. На всички групи, да.
СЕВИМ АЛИ: Благодаря Ви, господин Председател.
Уважаеми господин Вицепремиер, уважаеми дами и господа народни представители! Законопроектът за изменение и допълнение на Закона за защита от шума в околната среда предизвика голям обществен отзвук. Смея да твърдя, че е един от най-шумно обсъжданите законопроекти през последните години, като се имат предвид шумните зрелищни акции, които бяха проведени миналото лято в курортен комплекс „Слънчев бряг“, това лято в курортен комплекс „Слънчев бряг“.
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ: В Созопол и в София също.
СЕВИМ АЛИ: Виждаме, че тези акции се прехвърлиха и в Созопол. Да, напомняте ми, благодаря Ви. (Реплика от заместник министър-председателя Валери Симеонов.)
Точно това щях да кажа, че тези акции се прехвърлиха в Столична община.
Причината, за да има такъв голям обществен отзвук, е, че този законопроект, уважаеми колеги, засяга голяма част от българското общество, и най-вече бизнеса. Трябва да се знае, че туристическият бизнес не е само собственикът на съответното търговско заведение, а и хората, които работят в това заведение, техните семейства. Това само по себе си показва мащабите, тоест хората, които ще бъдат засегнати именно от този законопроект.
Уважаеми колеги, и досега действащият закон налага забрана на шума след 23,00 ч., дори и повече. С риск да повторя колегата Али, който взе отношение преди мен, във всяка община има Наредба за опазване на обществения ред. Те стигат и по-далеч – през зимата тази забрана важи след 22,00 ч., а през летния период тази забрана важи след 23,00 ч. Сега с предложенията за изменение и допълнение в Закона тези правомощия се изземват от ръцете на местните власти – на общинския кмет, на общинските съвети, които са избрани законно, за които са гласували хората, като се има предвид, че те могат най-добре да отразят техните интереси, и не само техните интереси, но и интереса на бизнеса. Това, първо, е недоверие към кметовете на общини, и, второ, разбира се, обида към техните избиратели, които са им гласували доверие да представляват техните интереси.
Ние от парламентарната група на „Движението за права и свободи“ осъзнаваме факта, че туризмът е един от националните приоритети в немалко общини. Именно в тези общини туристите, които ги посещават, през летния сезон предпочитат, и то разбираемо, да посещават заведения от открит тип.
Разбира се, че отчитаме и нуждата туристите, които посещават тези общини, жителите на тези общини имат право на спокоен отдих именно в тях. Именно затова ние от парламентарната група на „Движението за права и свободи“ казваме, че тези правомощия са от компетенциите на местните власти и те най-добре знаят спецификата на всяко едно населено място, най-добре знаят потребностите както на населението, така и на бизнеса в съответното населено място.
Тук е мястото, понеже бях провокиран, един от докладчиците каза, че Националното сдружение на общините изразява положително становище. Не, аз ще Ви изчета последния абзац, становището, предложението на Националното сдружение на общините, което е входирано в Деловодството на Народното събрание на 14 юни тази година. И то гласи следното: „В тази връзка предлагаме Общинският съвет, като орган на местното самоуправление, самостоятелно да определя часови диапазон, в който да е разрешено озвучаването в заведенията за хранене и развлечение, както и да налага ограничения относно интензивността му.“
Смея да твърдя, уважаеми колеги, че нито едно от предложенията и възраженията на бизнеса, както и на кметовете, не е взето под внимание по време на разглеждането именно на този законопроект. Този законопроект, пак казвам, премина под знака на тези зрелищни и шумни акции, които бяха проведени миналото лято в Слънчев бряг, това лято в Слънчев бряг, и това, което ме подсети вицепремиерът, тези акции се прехвърлиха в Столична община.
Ние считаме, че тези правомощия, пак казвам, са от компетенциите на местните власти, и предложенията, които се внасят, не отразяват интересите нито на местните жители, които са в съответните общини, нито на бизнеса, а внасят единствено и само рестрикции.
Този законопроект, уважаеми колеги, господин Вицепремиер, не е универсален и не може да бъде приложен по еднакъв начин във всички общини. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Благодаря, господин Али.
Има ли реплики към изказването?
Господин Вицепремиер, заповядайте. Всъщност Вие незабавно отговаряте на всички въпроси, може би така е добре.
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ: Уважаеми господин Председател, уважаеми господин Али, уважаеми дами и господа народни представители! Няма как да се съглася с тезата, която явно упорито от Вашата политическа сила се опитвате да наложите – че има изземване на някакви функции, че има ограничения на правомощията.
Мога да Ви кажа съвсем чистосърдечно, че с тази тема, както се досещате, се занимавам от миналата година доста детайлно и съм вътре в нещата. Най-доволни от промените в Закона са кметовете. Да, мога да Ви цитирам поне десетина кметове, които са доволни от това, че тези неприятни дейности, които трябва да извършват по чл. 16а, както беше до момента, вече трябва да ги извършват органите на Министерството на вътрешните работи. Те просто се освобождават от този ангажимент, а иначе законът си е закон затова, за да бъде еднакъв за всички. Тук явно се разминаваме във виждането си по въпроса как трябва да се прилагат законите, но когато в закона има прекалено много вратички, знаете, че се създават условия той да бъде нарушаван и да не бъде спазван. В това отношение Ви уверявам, защото сега нямам това време, нито пък имам тези писмени одобрения от страна на кметовете, но кметовете са най-доволни от този закон. Те са най-доволни, защото им намалява работата, най малко заради това. И действително е така.
По отношение на отнемането на правомощията – кои правомощия отнемаме? Всъщност Законът регламентира от 23,00 ч. до 7,00 ч. по сега действащия закон и вменява контрола върху това върху общинските власти, но ограничението го има, то е за всички градове, за всички села. Там няма алтернатива, няма възможност за промяна от страна на общинските съвети или на общините, с изключение на обществени мероприятия или пък заявени предварително. Това си го запазваме в този закон. Ние не отменяме тези правомощия на местните власти.
От друга страна, те всъщност по никакъв начин не могат да направят някаква промяна в законовия текст и до момента е така. Те просто трябва да го изпълняват. Когато закон разпорежда обща норма, редно е една институция да го изпълнява, защото в противен случай практиката показва невъзможност от спиране на шумни заведения.
Уверявам Ви, че това е просто невъзможно. Отива се, първото нещо, общинските органи не могат по Закона за шума да правят констативни актове. Много интересно е направен Законът.
Второ, когато се търси лицето собственик, се влиза в една процедура – мудна, бавна, едномесечно призоваване, връчване на съответния акт, ако се направи такъв. Обикновено се прави едно предупреждение, предварително указание за вземане на мерки, втора проверка дали са взети мерките и така нататък, което за един потърпевш от шумовата агресия просто е недействащ закон – все едно, че няма закон.
Ако Вашият дом е срещу един такъв ресторант в някой жилищен комплекс, сигурен съм, че по друг начин ще коментирате този въпрос.
Пак само една цифра от статистиката – от 204 000 сигнала за шум за миналата година, 204 000 само на телефон 112, повече от две трети са от жилищни комплекси, не са от курортите.
По отношение на шумните акции, очаквах да изразите лично мнение. Доволен ли сте, или не сте доволен от тези шумни акции, дават ли ефект, или не дават? В кръга на шегата, естествено. Благодаря.
СЕВИМ АЛИ (ДПС, от място): Трябва хората да кажат.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Благодаря, господин Вицепремиер.
Има ли други изказвания?
Очаквам знак за желаещи народни представители за изказване, преди да закрия разискванията.
Декларация от името на група – имате думата, господин Бояджиев.
ДЕНЧО БОЯДЖИЕВ (БСП за България): Благодаря, господин Председател.
Уважаеми господин Председател, уважаеми господин Заместник-председател на Министерския съвет, уважаеми дами и господа народни представители! Днес отбелязваме 27-ата годишнина от приемането на новата българска Конституция – четвъртата в нашата история след възстановяването на българската държавност. Имах честта да бъда един от тези 313 депутати, които преди 27 години гласуваха за нейното приемане и положих подписа си под този за мен исторически документ.
Този ден винаги ще бъде свързан с равносметка за нейната ефективност. Отново и отново ще осмисляме основните правила, разписани в Конституцията. Днес от разстоянието на времето можем да кажем със сигурност следното.
На първо място, с приемането на основния закон бе възстановена парламентарната система на управление в България. Смяната на обществената система бе поставена на конституционни и законни основи.
Второ, избрано със специализираните задачи и функции на Учредително събрание, тъй като беше необходимо да се изработи и приеме Конституция, Седмото велико народно събрание по силата на представените политически сили и на доминиращото разбиране за важността на историческия момент се превърна в реално народно представителство. В него бяха представени не само основните и идейни течения, но и най-значимите обществени сили, както и популярни с гражданската си позиция български интелектуалци.
В този смисъл може да се каже, че Седмото велико народно събрание беше най-близко до идеала за парламента като форум на нацията, като отражение на доминиращите в обществото дух и стремления. За съжаление, това повече не се случи в последвалите 27 години.
Трето, разделението на властите е едно от най-сериозните достойнства на българската Конституция – законодателна, изпълнителна, съдебна. Основният закон създаде нова институция – Президент на Републиката, определен като държавен глава, който олицетворява единството на нацията. В качеството си на държавен глава той е надпартийна фигура, която трябва да гарантира държавността, да стабилизира конституционния строй и да балансира политическите сили и институциите.
Четвърто, новата ни Конституция е първата от действащите досега конституции, която въведе и нова за България институция – Конституционния съд, като орган независим от парламента, Президента и Министерския съвет.
Изминалите 27 години доказаха стабилизиращата роля на нашата Конституция, доказаха се и включените в нея решения на парламентарни и конституционни кризи. И още нещо, което невинаги се обмисля добре – на практика Конституцията даде път на интеграцията на България в Европейския съюз. Присъединяването стана възможно поради безусловната съвместимост на нашата конституционна рамка с тази на останалите членове на Европейския съюз.
Уважаеми народни представители, добре е в днешния ден да си припомним още веднъж, че в четвъртата българска Конституция са вградени правно-политическите основи на парламентарната демокрация. Тя гарантира мирния преход, основните свободи и социални права на българските граждани. Конституцията постановява, че България трябва да се развива като социална и правова държава.
За съжаление, тези добри и справедливи постановки в основния закон днес се разминават драстично с българските реалности. Искам още веднъж да Ви припомня, че там бе разписано гарантирано право на труд, безплатно здравеопазване, достъпност до качествено медицинско обслужване и качествено образование, и още много правилни и добри неща, които за съжаление не бяха реализирани.
В Конституцията е заложен социален модел на обществени отношения, който трябваше да се изгради и развива от съответстващата нормативна база, гарантираща правата на българските граждани, включително правото им на труд и достойно заплащане. Този модел съответства в пълна степен на българската народопсихология, на острото чувство за справедливост, традиционно за българската общност.
Като участник в събитията преди 27 години ще ми позволите и нещо лично. Четвъртата българска конституция бе изработена и приета в съдбоносен за България период. Острата политическа конфронтация разпалваше страстите, както на улицата, така и в парламента. Ние водихме люти спорове в залата, в комисиите, в кулоарите на Народното събрание. Бяхме опоненти, но не бяхме врагове. Ние, по-младите, се отнасяхме с огромно уважение и респект към възрастните народни представители, към тяхната изстрадана житейска мъдрост и благородство. Работата във Великото народно събрание за всички нас бе безценна школа. В пленарната зала звучаха истински образци на ораторско изкуство. Ярката полемика в него е много далеч от днешното слово на парламентарната реалност.
Преди 27 години всички ние, представителите на различните поколения, имахме волята и мъдростта да преодолеем своите идеологически различия и тесни партийни интереси, за да изпълним възложената от народа историческа мисия. Дори тези, които до края отричаха новата Конституция и протестираха срещу нейното приемане, по късно се наложи да полагат клетва пред нея, за да заемат важни държавни и дипломатически постове. Такива са парадоксите на времето.
Парламентарната група на „Българската социалистическа партия“ декларира отново, че е изцяло съпричастна към духа на българската Конституция и заложения в нея справедлив социален модел на обществени отношения. Ние сме готови да работим с всички парламентарни групи при изработването и приемането на качествени и адекватни закони, гарантиращи конституционните права на българските граждани. Благодаря Ви. (Ръкопляскания от „БСП за България“.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Благодаря, господин Бояджиев.
Продължаваме с обсъждането на разглеждания Законопроект за изменение и допълнение на Закона за защита от шума в околната среда.
Има ли желаещи за изказване?
Доктор Дариткова, заповядайте, имате думата.
ДАНИЕЛА ДАРИТКОВА-ПРОДАНОВА (ГЕРБ): Благодаря, уважаеми господин Председател.
Уважаеми господин Вицепремиер, уважаеми госпожи и господа народни представители! Аз бих искала да поздравя вносителите на Законопроекта, а и Министерството на здравеопазването, което в колаборация с вицепремиера Валери Симеонов успя да подготви текстове, които гарантират въздействие върху един от модифицируемите фактори на риска за човешкото здраве, защото въздействайки на тези фактори, ние можем наистина да подобрим показателите на общественото здраве.
Много важно е да приемаме законодателни мерки с цел опазване здравето на гражданите чрез ограничаване на шума в околната среда – тема, която е особено актуална в последните години. Аз смятам, че с общи усилия, въпреки заявените възражения, предложения и някои мнения, ние ще можем да намерим необходимата законодателна форма, за да облечем това добро намерение в добра законодателна норма, която да позволи прилагането на мерките, които гарантират опазване здравето на гражданите от шума в околната среда, да се прилагат нееднозначно.
Аз благодаря на вицепремиера Валери Симеонов за разбирането, че се налага да прецизираме някои от текстовете между първо и второ четене, защото някои от разпоредбите могат да бъдат двусмислено тълкувани, а в същото време и в някои от предложенията и мненията, които сме получили от много организации, се съдържат технически предложения и правни поправки, които според мен ще допринесат за по-доброто състояние на законодателния продукт, който трябва да се произведе след разглеждането на второ четене.
Смятам, че с общи усилия ще намерим тези добри решения, затова ние от нашата парламентарна група ще подкрепим Законопроекта на първо четене и се надявам при второ гласуване да направим необходимите промени в текстовете на предлаганите разпоредби и да приемем закон, който ще ползва цялото българско общество.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Благодаря Ви, доктор Дариткова.
Има ли реплики? Не виждам.
Други изказвания?
Заповядайте.
ДИМИТЪР БОЙЧЕВ (ГЕРБ): Уважаеми господин Председател, уважаеми господин Вицепремиер, уважаеми колеги! Аз, мисля че имаше нужда от този дебат и наистина се получи един добър дебат по промените в този законопроект, за да се получи един работещ закон.
Какъв е проблемът на сега действащия закон? Има разминаване между компетентните органи, които трябва да го прилагат, и всички сигнали за нарушение на шума – дали през телефон 112 или по някакъв друг начин – се концентрират при кметовете в общинската администрация, а за да докажат, че има или няма нарушение по тези сигнали, кметовете трябва да сезират районните здравни организации, които са компетентният орган, и трябва да отидат да направят това замерване. Много често в този процес се получаваше разминаване, защото ако е след работно време или ако е в събота и неделя нямаше възможност РЗИ-тата да направят това замерване и съответно да се наложат санкции. Оттам идваше най-големият проблем при прилагането на този законопроект.
Какви са новите предложения?
Те са, от една страна, завишаване на финансовите санкции, което аз категорично подкрепям, защото това е един от механизмите да накараме един закон да има своята тежест и да работи.
Има и доста крайни предложения. Например при делегиране правата и компетентността на МВР – при първо нарушение на работа при шум в тези обекти извън регламентираното работно време – 7 дни затваряне на заведението, при второ нарушение – 30 дни. За мен тази мярка е твърде крайна от гледна точка на това, че когато има такива крайни мерки, според мен има и благоприятна почва за корупция.
От друга страна, повечето проблеми според мен са в летния туристически сезон, където са и повечето открити заведения. При затварянето на едно заведение за 7 дни, респективно 30 дни, нашият сезон е толкова къс, че според мен това заведение е безсмислено повече да работи. Това според мен е много крайна мярка.
Както каза и нашият колега, ние ще подкрепим на първо четене Законопроекта, но мисля, че текстовете трябва да се прецизират между първо и второ четене.
Според мен трябва да се търси баланс между, на първо място – здравето на хората, и на второ място – да създадем условия на бизнеса да работи, защото при добри условия, при добри туристически сезони част от парите влизат и в здравноосигурителната система, която се разпределя при нужда и върху хората.
Аз също съм на мнение, че трябва да се делегират малко повече права на местните власти, които най-добре си познават региона, та те да са по-компетентни и малко по-гъвкави при определянето на зоните, където евентуално може да има заведения с по-дълго работно време, и зоните, където заведенията ще пречат на населението, та там да са с по-късо работно време.
Аз бих обърнал внимание и на туристическите градове. Аз съм от такъв град. Мога да Ви кажа, че там през летния туристически сезон има много голяма концентрация на хора, което предполага някакво напрежение, но пак казвам, ние трябва отговорно да подходим и да намерим баланса между здравето на хората и интересите на бизнеса. Благодаря Ви за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Благодаря Ви, господин Бойчев.
Има ли реплики към изказването? Не виждам.
Господин Вицепремиер имате думата за отношение.
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ: Уважаеми господин Председател, уважаеми господин Бойчев, уважаеми дами и господа народни представители! Категорично не мога да се съглася с предложенията за промяна, което евентуално може да стане между първо и второ четене. Мога да Ви заявя защо. Защото тогава ще изпаднем в същата ситуация, в която сме и в момента – с констативни протоколи, с препращане до община или докъдето трябва, а нощно време това няма да доведе до спиране на шума в заведението. Не виждам нищо драматично в това да се въведе една по-крайна мярка.
Това е въпрос на политическо решение, което ще вземе или няма да вземе парламентът. Искам да Ви припомня, че към настоящия момент, вече втора година, действат разпоредби, свързани с дейността на Националната агенция по приходите, съгласно които при констатиране на неиздаване на касов бон заведението се запечатва. Уверявам Ви, че това има изключително дисциплиниращ ефект. Това доведе до много сериозни допълнителни приходи в бюджета.
Не мога да разбера кое е по-страшно – ако вляза в едно лъскаво кафене, поръчам си едно кафе за 2,50 лв. и не ми издадат бон, а като следствие от това се запечатва заведението, то това ли е по страшно за обществото, или една необезшумена дискотека с отворени обеми, която дъни и побърква целия Несебърски залив?! Аз мисля, че второто е много по-опасно и от тази гледна точка такава мярка е много по-належаща във втория случай. Не отричам и основателността и ефективността от мерките, които налага НАП. Така че точно затова сме предложили тези ограничения.
Освен това за силен шум, за шумова агресия и за шумов терор ние залагаме в Закона затваряне на заведението до седем дни. До седем! За един касов бон, който може да бъде за един лев, може да бъде за 80 стотинки, се налага затваряне на заведението до 30 дни. Съобразили сме се също с необходимостта в туристическия сезон заведенията да работят. Добре би било всеки, който излиза тук да се изказва, да декларира конфликт на интереси.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Благодаря, господин Вицепремиер.
Има ли желаещи за изказване? Няма.
Закривам разискванията.
Преминаваме към гласуване.
Първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за защита от шума в околната среда, № 802-01-16, внесен от Министерския съвет на 21 май 2018 г.
Гласували 154 народни представители: за 127, против 17, въздържали се 10.
Предложението е прието, а с това и на първо гласуване разглежданият Законопроект.
Благодаря Ви, господин Вицепремиер, за участието днес.

Следващата точка от седмичната ни програма е:
ВТОРО ГЛАСУВАНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА МАРКИТЕ И ГЕОРГРАФСКИТЕ ОЗНАЧЕНИЯ.
Господин Кънев ще представи доклада. (Шум и реплики.)
Господин Кънев, да уточним: Законът е кратък, но има някакво неразбиране ли?
ДОКЛАДЧИК ПЕТЪР КЪНЕВ: Не, просто благодарих на Данаил Кирилов, че се отказа да иска пренареждане на точките, тъй като този закон... Молбата ми е да работим по него експедитивно. (Шум и реплики.)
Законът е изключително важен. В наказателна процедура сме по него и молбата ми е – на второ четене мина абсолютно на 100% подкрепен от Комисията.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Заповядайте, господин Кънев.
ДОКЛАДЧИК ПЕТЪР КЪНЕВ: „Доклад относно Законопроект за изменение и допълнение на Закона за марките и географските означения, № 702-01-44, внесен от Министерския съвет на 9 ноември 2017 г., приет на първо гласуване на 23 май 2018 г.“
„Закон за изменение и допълнение на Закона за марките и географските означения.“
Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на Закона.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Благодаря Ви.
Има ли изказвания? Няма.
Гласуваме наименованието на Закона.
Гласували 105 народни представители: за 105, против и въздържали се няма.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ПЕТЪР КЪНЕВ: Колеги, едно междинно гласуване за допуск в залата на Лъчезар Борисов – заместник министър на икономиката.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Гласуваме предложение за допуск в залата на заместник-министъра на икономиката.
Гласували 104 народни представители: за 104, против и въздържали се няма.
Предложението е прието.
Моля, квесторите, поканете заместник-министъра в залата.
ДОКЛАДЧИК ПЕТЪР КЪНЕВ: Има предложение от народните представители Жельо Бойчев и Христо Проданов.
Комисията подкрепя предложението.
Има предложение от народния представител Даниела Савеклиева.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията предлага да се създаде нов § 1:
„§ 1. В чл. 23а т. 1 и 2 се отменят.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Има ли изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване предложението на Комисията да се създаде нов § 1.
Гласували 99 народни представители: за 99, против и въздържали се няма.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ПЕТЪР КЪНЕВ: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за § 1, който става § 2:
„§ 2. Създава се чл. 51а:
„Изключения от регистрация
Чл. 51а. Не се регистрират по реда на този закон географски означения за земеделски продукти и храни, които попадат в обхвата на Регламент (ЕС) № 1151/2012 г. на Европейския парламент и на Съвета от 21 ноември 2012 г. относно схемите за качество на земеделските продукти и храни (OB, L 343/1 от 14 декември 2012 г.), наричан по-нататък „Регламент (ЕС) № 1151/2012 г.“.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Изказвания? Няма.
Гласуваме § 1, който става § 2 в редакция, предложена от доклада на Комисията.
Гласували 99 народни представители: за 99, против и въздържали се няма.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ПЕТЪР КЪНЕВ: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 2, който става § 3, като предлага в т. 2 накрая да се добави „без правоприемство“.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Изказвания? Няма.
Гласуваме § 2, който става § 3 в редакция, предложена от Комисията.
Гласували 87 народни представители: за 87, против и въздържали се няма.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ПЕТЪР КЪНЕВ: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 3, който става § 4.
„Преходни и заключителни разпоредби“
Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на подразделението.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Благодаря Ви, господин Кънев.
Изказвания? Няма.
Гласуваме предложения от Комисията текст за § 3, който става § 4, и заглавието на подразделението „Преходни и заключителни разпоредби“ – едновременно.
Гласували 93 народни представители: за 93, против и въздържали се няма.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ПЕТЪР КЪНЕВ: По § 4 има предложение на народните представители Жельо Бойчев и Христо Проданов – § 4 да отпадне.
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за § 4, който става § 5:
„§ 5. Регистрациите на географски означения за земеделски продукти и храни, които попадат в обхвата на Регламент (ЕС) № 1151/2012 г., извършени до влизането в сила на този закон, се заличават от деня на вписване на съответното наименование в регистъра по чл. 11 или чл. 22 от същия регламент, но не по-късно от една година от влизането в сила на този закон.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Изказвания по предложените текстове? Няма.
Гласуваме, първо, предложението на народните представители Жельо Бойчев и Христо Проданов § 4 да отпадне, което не е подкрепено от Комисията.
Гласували 107 народни представители: за 28, против 24, въздържали се 55.
Предложението не е прието.
Преминаваме към гласуване на предложението за § 5 в редакция, предложена в доклада на Комисията.
Гласували 100 народни представители: за 99, против няма, въздържал се 1.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ПЕТЪР КЪНЕВ: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 5, който става § 6, като предлага думата „закона“ да се замени с „този закон“.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Изказвания? Няма.
Гласуваме предложението на Комисията за текст на § 5, който става § 6.
Гласували 98 народни представители: за 98, против и въздържали се няма.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ПЕТЪР КЪНЕВ: Има предложение от народните представители Жельо Бойчев и Христо Проданов. Предложението е оттеглено.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 6, който става § 7:
„§ 7. Патентното ведомство уведомява незабавно Международното бюро за заличените съгласно § 5 национални регистрации на географски означения за земеделски продукти и храни, въз основа на които са направени международни регистрации.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Благодаря.
Има ли изказвания? Не виждам.
Гласуваме предложението на Комисията за текст на § 6, който става § 7.
Гласували 99 народни представители: за 99, против и въздържали се няма.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ПЕТЪР КЪНЕВ: Колеги, последно гласуване.
Има предложение от народния представител Даниела Савеклиева.
Комисията подкрепя по принцип предложението.
Има предложение от народния представител Даниела Савеклиева, направено по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2.
Комисията подкрепя това предложение.
Комисията предлага да се създаде нов § 8:
„§ 8. (1) Притежателите на права върху регистрирани географски означения за земеделски продукти или храни, които попадат в обхвата на Регламент (ЕС) № 1151/2012 г. не могат да предявяват искове за нарушения, извършени до влизането в сила на този закон. Не се образуват административнонаказателни производства за извършени преди влизането в сила на този закон нарушения на права върху регистрирани географски означения за земеделски продукти или храни, които попадат в обхвата на Регламент (ЕС) № 1151/2012 г.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Благодаря, господин Кънев.
Има ли изказвания? Няма.
Преминаваме към гласуване на § 8 в редакция на Комисията по текст, който е предложен в доклада на Комисията.
Гласували 107 народни представители: за 106, против 1, въздържали се няма.
Предложението е прието, а с това и на второ четене Законопроектът за изменение и допълнение на Закона за марките и географските означения, № 702-01-44, внесен от Министерски съвет на 9 ноември 2017 г.
ДОКЛАДЧИК ПЕТЪР КЪНЕВ: Колеги, благодаря Ви за участието, за изключително бурните и активни дебати.
Искам да обърна внимание на народния представител Данаил Кирилов, че Правна комисия се опита да ме пререди, но впоследствие си взе правилното решение. Благодаря Ви. (Смях, оживление.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Процедура – заповядайте.
ДАНИЕЛА ДАРИТКОВА-ПРОДАНОВА (ГЕРБ): Уважаеми господин Председател, уважаеми госпожи и господа народни представители! На основание чл. 83, ал. 1, изречение трето от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание правя предложение срокът за писмени предложения по приетия на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за защита от шума в околната среда № 802-01-16, внесен от Министерски съвет на 21 май 2018 г., да бъде четири седмици, тоест максималният предвиден в Правилника.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Благодаря Ви.
Обратно предложение има ли? Няма.
Моля, режим на гласуване за предложението на доктор Дариткова за удължаване на срока между двете четения.
Гласували 108 народни представители: за 106, против 2, въздържали се няма.
Предложението е прието.
Господин Хамид – за процедура.
ХАМИД ХАМИД (ДПС): Благодаря Ви, господин Председател.
Уважаеми колеги народни представители, моята процедура е удължаване на днешното пленарно заседание до 17,00 ч. Аргументът ми е, че отлагаме вече трета седмица АПК – отстъпваме, правим ред на всякакви закони, всеки излиза, казва: „много е важно, наказателна процедура“, а това АПК ще го гледаме в Четиридесет и осмото народно събрание ли?
Другото ми предложение е срокът по предходния закон, който току-що гласувахме на четири седмици, да е четири години.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Господин Хамид, да разбирам ли, че има две процедури, които предлагате, и да подложа ли на гласуване второто предложение? Извинете, не беше сериозно.
Има ли обратно предложение по отношение на удължаване на работното време на днешното заседание? Няма.
Подлагам на гласуване предложението на народния представител Хамид Хамид за удължаване на времето на днешното пленарно заседание.
Гласували 123 народни представители: за 45, против 54, въздържали се 24.
Предложението не е прието.
Заповядайте, господин Кирилов.
ДАНАИЛ КИРИЛОВ (ГЕРБ): Уважаеми колеги, правя предложение за прегласуване, като молбата ми към Вас е да конкретизираме поне до приключване на Част втора. Имаме и Част трета. Ако работим така, както работехме по предния законопроект, бих казал, че имаме възможност да приключим много по-рано от 17,00 ч., но подкрепям аргументите на колегата Хамид Хамид. Ние имахме осем извънредни заседания, работихме много по този законопроект и вече трета седмица му отделяме по няколко минути от време на време.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Благодаря, господин Кирилов.
Моля, режим на прегласуване на предложението на народния представител Хамид Хамид.
Гласували 119 народни представители: за 44, против 45, въздържали се 30.
Предложението не е прието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Преминаваме към:
ВТОРО ГЛАСУВАНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА АДМИНИСТРАТИВНОПРОЦЕСУАЛНИЯ КОДЕКС.
Господин Кирилов, заповядайте за доклада.
ДОКЛАДЧИК ДАНАИЛ КИРИЛОВ: Уважаема госпожо Председател, уважаеми народни представители! На предходното последно обсъждане по този законопроект бяхме стигнали до гласуване за прекратяване на дебата, след което гласувахме предложението на Комисията за § 50 по отношение на новосъздаващия се чл. 227а. Имаше дебати под формата на процедури, дали, след като гласуването е било няколко минути след 14,00 ч., това е редовно гласуване. По тази причина започвам с искане на процедура за прегласуване на § 50 по отношение на предложението на Комисията за създаване на нов чл. 227а.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Господин Кирилов, само да попитам: тези предложения гласувани ли са?
ДОКЛАДЧИК ДАНАИЛ КИРИЛОВ: Според мен всичко беше гласувано. Тук завършихме гласуването изцяло. Въпросът е, че колегите от опозицията спореха дали може в 14 часа и няколко минути…
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Гласуваме редакцията на § 74, който става § 50 и се създава чл. 227а.
Гласували 102 народни представители: за 89, против 10, въздържали се 3.
Предложението е прието.
Заповядайте, господин Кирилов.
ДОКЛАДЧИК ДАНАИЛ КИРИЛОВ: Благодаря, госпожо Председател.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 75, който става § 51.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 76, който става § 52.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 77, който става § 53.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Изказвания?
Подлагам на гласуване § 75, който става § 51, § 76, който става § 52, § 77, който става § 53 по вносител, подкрепени от Комисията.
Гласували 92 народни представители: за 81, против няма, въздържали се 11.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДАНАИЛ КИРИЛОВ: По § 78 има предложение от народните представители Христиан Митев и Емил Димитров.
Предложението е оттеглено.
Предложение от народния представител Крум Зарков и група народни представители – § 78 отпада.
Комисията не подкрепя предложението.
Предложение на народния представител Данаил Кирилов по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 78, който става § 54:
„§ 54. Създава се чл. 235а:
„Такса за частна жалба
Чл. 235а. За производство, образувано по частна жалба, се събира такса в размер 30 лева за граждани и 150 лева за организации. Не се дължи такса от граждани за частна жалба по дела за пенсионно, здравно и социално осигуряване.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Изказвания? Не виждам.
Подлагам на гласуване неподкрепения текст на народния представител Крум Зарков.
Гласували 100 народни представители: за 22, против 42, въздържали се 36.
Предложението не е прието.
Подлагам на гласуване редакцията на § 78, който става § 54 по доклада на Комисията – това е създаването на чл. 235а.
Гласували 83 народни представители: за 72, против 10, въздържал се 1.
Предложението е прието. (Реплики от ГЕРБ: „Не можахме да гласуваме.“)
Добре, ще задържам малко повече.
Процедура? Заповядайте.
ФИЛИП ПОПОВ (БСП за България): Благодаря.
Уважаема госпожо Председател, моля за процедура по прегласуване. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, господин Попов.
Процедура по прегласуване на редакцията на § 78, който става § 54 по доклада на Комисия.
Моля, режим на прегласуване.
Гласували 106 народни представители: за 88, против 18, въздържали се няма.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДАНАИЛ КИРИЛОВ: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 79, който става § 55.
По § 80 има предложение от народния представител Крум Зарков и група народни представители – § 80 отпада.
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 80, който става § 56:
„§ 56. В чл. 237 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 2 думите „седемчленен състав на същия съд, с изключение на решенията, постановени по оспорване на подзаконов нормативен акт“ се заменят с „друг петчленен състав на същия съд“.
2. В ал. 3 думата „седемчленен“ се заменят с „тричленен и петчленен“ и накрая се добавя „в производство по отмяна“.
3. Създава се ал. 4:
„(4) Не подлежат на отмяна влезлите в сила решения, постановени по оспорване на общ или подзаконов нормативен акт.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Изказвания?
Заповядайте, господин Милков.
ПЕНЧО МИЛКОВ (БСП за България): Уважаема госпожо Председател, колеги! По отношение на § 56 и чл. 237 обръщам вниманието Ви на новата ал. 4. Както и в предходните заседания по обсъждане на АПК, ние говорим, че се ограничават правата на гражданите, на физическите, на юридическите лица, особено възможността им да обжалват административните актове.
В административния процес, както във всеки друг – казвам това изречение, за да Ви е понятно какво се предлага за гласуване – след като съдебното решение влезе в сила, има определен в закона период, в който страните, които са заинтересовани, могат да искат отмяна на влязлото в сила решение. Според последната алинея, която ни се отлага, се отменя вече тази възможност по отношение на два от трите вида административни актове. В АПК има три вида административни актове – индивидуални, общи и подзаконови нормативни. С този текст ние вече препятстваме възможността по отношение на общите и подзаконовите нормативни актове да се иска отмяна на влезли в сила решения, което за нас отново е форма на рестрикция, ограничаване правата на гражданите и лицата. Няма как да подкрепим този текст.
По отношение на другите текстове в този член ги подкрепяме и затова аз предлагам разделно гласуване на ал. 4 – новата т. 3 в § 56. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, господин Милков.
Реплики?
Заповядайте за реплика, господин Кирилов.
ДОКЛАДЧИК ДАНАИЛ КИРИЛОВ: Уважаема госпожо Председател, уважаеми народни представители! Уважаеми колега Милков, съвсем кратко бих искал да изразя несъгласие с Вашата теза и да подчертая, че според мен и според преобладаващото становище на колегите от Правната комисия това предложение е напълно обосновано, защото то касае производството по отмяна на влезли в сила съдебни актове. Подчертавам, че това са производства, по които вече имаме постановен съдебен акт, и то в особената процедура по обжалване на общите и на подзаконовите нормативни актове.
В производството по отмяна има стриктно определени основания, които могат да предизвикват, да обосноват искането за отмяна, които не са типични, не са обичайни, когато иде реч за оспорване на подзаконов нормативен акт или на общ административен акт. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин Кирилов.
Други изказвания? Не виждам.
ФИЛИП ПОПОВ (БСП за България, от място): Това изказване ли беше или реплика?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Извинявайте. Дуплика – разбира се.
ПЕНЧО МИЛКОВ (БСП за България): Уважаема госпожо Председател! Господин Кирилов, очаквана реплика – два текста след този ще промените основанията за искане на отмяна. И там в основанията на няколко пъти ще започне да се появява думата „могло“. Тоест този текст в момента е свързан с основанията за промяна, които също се променят.
Да, влязло е в сила решението, но това право да се иска отмяна на влязло в сила решение съществува към момента. Вие го отнемате за два от трите вида административни актове.
Освен това след два текста ще предвидите тези витиевати фрази „могло“, които допълнително ще затруднят и ще ограничат възможността да се иска отмяна на влезлите в сила решения. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, господин Милков.
Други изказвания? Не виждам.
Преминаваме към гласуване.
Първо подлагам на гласуване текста на вносителя за § 79, който става § 55 по доклада на Комисията.
ФИЛИП ПОПОВ (БСП за България, от място): Първо има предложение на Крум Зарков за отпадане.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Преди това ние не сме гласували § 79, който става § 55, и аз него подложих на гласуване, преди да стигнем § 80. Отменете гласуването.
Отново гласуваме § 79 по вносител, който става § 55, подкрепен от Комисията.
Гласували 87 народни представители: за 86, против няма, въздържал се 1.
Предложението е прието.
Сега отиваме на § 80.
Първо гласуваме неподкрепеното от Комисията предложение на народния представител Крум Зарков и група народни представители.
Гласували 98 народни представители: за 27, против 35, въздържали се 36.
Предложението не е прието.
Подлагам на гласуване предложението на господин Милков да гласуваме разделно § 80, който става § 56, като т. 3 – създаване на ал. 4, да се гласува разделно от останалия текст.
Гласували 93 народни представители: за 88, против няма, въздържали се 5.
Предложението е прието.
Подлагам на гласуване редакцията на § 80, който става § 56 по доклада на Комисията до т. 2 включително.
Гласували 98 народни представители: за 97, против няма, въздържал се 1.
Предложението е прието.
Гласуваме т. 3, с която се създава ал. 4 към същия параграф.
Гласували 83 народни представители: за 70, против 13, въздържали се няма.
Предложението е прието.
Колеги, за всеки случай ще направим гласуване на редакцията на целия § 80, който става § 56 по доклада на Комисията.
Гласували 97 народни представители: за 75, против 1, въздържали се 21.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДАНАИЛ КИРИЛОВ: Параграф 81 – текст на вносител.
Предложение от народния представител Крум Зарков и група народни представители.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията не подкрепя текста на вносителя за § 81 и предлага да бъде отхвърлен.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване предложението за отхвърляне на § 81.
Гласували 98 народни представители: за 88, против 7, въздържали се 3.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДАНАИЛ КИРИЛОВ: Параграф 82 – текст на вносител.
Предложение от народния представител Крум Зарков и група народни представители:
„Параграф 82 – отпада.“
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 82, който става § 57:
„§ 57. Чл. 240 се изменя така:
„Срокове за подаване на искането
Чл. 240. (1) Искането за отмяна се подава в тримесечен срок от деня:
1. в който на подателя на искането е могло да стане известно новото обстоятелство или от деня, в който молителят е могъл да се снабди с новото писмено доказателство - в случаите по чл. 239, т. 1, но не по-късно от една година от влизане в сила на акта, чиято отмяна се иска;
2. на узнаване на решението или присъдата, но не по-късно от една година от влизането на решението или присъдата в сила - в случаите по чл. 239, т. 2;
3. на узнаване на решението или на акта за отмяна, но не по-късно от една година от влизането на решението или на акта за отмяна в сила - в случаите по чл. 239, т. 3;
4. на влизане в сила на последното решение - в случаите по чл. 239, т. 4;
5. на съобщаването на решението - в случаите по чл. 239, т. 6.
(2) Сроковете по ал. 1 започват да текат от влизане в сила на акта, чиято отмяна се иска, ако основанието за отмяна е възникнало, или е било узнато, преди този момент.
(3) В случаите на чл. 239, т. 5 и чл. 246, ал. 1 искането за отмяна се подава в едногодишен срок от влизане в сила на акта, чиято отмяна се иска.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Изказвания?
Заповядайте, господин Милков.
ПЕНЧО МИЛКОВ (БСП за България): Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Това е текстът, за който говорихме преди малко, в който основанията за искане на отмяна на влязло в сила решение се променят съществено и се въвеждат категории, които според мен отново ще подействат ограничително върху възможността за обжалване.
Какво означава на подателя на искането да е могло да стане известно новото обстоятелство? Не да му е станало известно – да е могло да му стане известно.
Кой ще установи деня, в който молителят е могъл да се снабди с новото писмено доказателство? Това, освен трудности в преценката на правоприложителя, дава ясна възможност за ограничаване правото за искане на отмяна.
Няма как да подкрепим такъв текст.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря Ви, уважаеми господин Милков.
Реплики?
Господин Кирилов, заповядайте за реплика.
ДОКЛАДЧИК ДАНАИЛ КИРИЛОВ: Уважаема госпожо Председател, уважаеми народни представители! Правя реплика на колегата Милков по причина, свързана с предходното негово изказване и моя реплика. Първо искам да подчертая, че той въведе проблема „могло“, появявало се едно „могло“, и то било ново основание за отмяна. Категорично подчертавам, че разпоредбата, която коментираме в момента, касае срокове за подаване на исковете. Тоест както и да четем и да тълкуваме думата „могло“ или израза „да би могло“, или „е могло да стане известно“, то това касае определянето на сроковете.
Възражението ми по същество е следното. Ако колегата Милков направи справка с общото ни производство по отмяна на влезли в сила решения, ще види, че изразът „е могло“ или „би могло“ се използва в тези институти, защото той визира обективната възможност, която е възникнала, за пръв път лицето да узнае за възникването на някое от основанията, които са предвидени в нормата на чл. 239, които впрочем основания са сходни, да не кажа – абсолютно симетрични, с общите ни основания за отмяна в гражданското ни съдопроизводство. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря Ви, уважаеми господин Кирилов.
Дуплика ще има ли, господин Милков?
Заповядайте.
ПЕНЧО МИЛКОВ (БСП за България): Уважаема госпожо Председател, дупликата ми ще е кратка.
В общото гражданско производство думата „могло“ я няма. Така че не само съм си направил справка, а съм го работил това.
Затова, когато се съдят граждански субекти, думата „могло“ я няма – когато става дума за административен акт, се появява. Да, свързана е със срока, но именно срокът е определящ за това дали да бъде допуснато искането за отмяна. Ако е изтърван срокът, ако се прецени, че искането е след срока, то е недопустимо.
Затова обяснявам, че е свързано с правото на лицето да иска отмяна на влязло в сила решение в административното производство. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря Ви, уважаеми господин Милков.
Други изказвания? Няма.
Преминаваме към гласуване.
Първо подлагам на гласуване неподкрепеното предложение от народния представител Крум Зарков и група народни представители.
Гласували 108 народни представители: за 33, против 46, въздържали се 29.
Предложението не е прието.
Подлагам на гласуване редакцията на § 82, който става § 57.
Гласували 103 народни представители: за 76, против 22, въздържали се 5.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДАНАИЛ КИРИЛОВ: Параграф 83 – текст на вносител.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 83, който става § 58:
„§ 58. В чл. 241 думите „ал. 1“ се заличават.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване редакцията на § 83, който става § 58 по Доклада на Комисията.
Гласували 100 народни представители: за 75, против няма, въздържали се 25.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДАНАИЛ КИРИЛОВ: Параграф 84 – текст на вносител.
Предложение от народния представител Крум Зарков и група народни представители:
„Параграф 84 – отпада.“
Комисията не подкрепя предложението.
Предложение от народния представител Данаил Кирилов по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 84, който става § 59:
„§ 59. В чл. 242 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 изречение второ се изменя така: „Ако не отговаря на изискванията на чл. 241, се прилага чл. 213б.“
2. Създава се нова ал. 2:
„(2) По реда на ал. 1 се оставя без разглеждане и всяко последвало искане за отмяна на влезли в сила съдебни актове по чл. 237, ал. 1, а образуваното производство се прекратява, когато съдът се е произнесъл на същото правно основание по чл. 239.“
3. Досегашната ал. 2 става ал. 3.
4. Създава се ал. 4:
„(4) Искането за отмяна се приподписва от адвокат или юрисконсулт, с изключение на дела за пенсионно, здравно и социално осигуряване, дела, по които жалбоподателят е освободен от държавна такса или е лице, лишено от свобода с влязла в сила присъда, или когато жалбоподателят или неговият представител има юридическа правоспособност. Към искането се прилага пълномощно за приподписването, а в случая когато жалбоподателят или неговият представител има юридическа правоспособност, се прилага удостоверение за юридическа правоспособност.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Изказвания? Няма.
Преминаваме към гласуване.
Първо подлагам на гласуване предложението от народния представител Крум Зарков и група народни представители, което Комисията не подкрепя.
Гласували 102 народни представители: за 40, против 44, въздържали се 18.
Предложението не е прието.
Подлагам на гласуване редакцията на § 84, който става § 59 по Доклада на Комисията.
Гласували 91 народни представители: за 70, против 18, въздържали се 3.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДАНАИЛ КИРИЛОВ: Параграф 85 – текст на вносител.
Предложение от народния представител Данаил Кирилов в две алтернативни възможности по отношение на § 85.
Предложението е оттеглено.
Предложение от народните представители Христиан Митев и Емил Димитров.
Предложението е оттеглено.
Предложение от народния представител Крум Зарков и група народни представители:
„Параграф 85 – отпада.“
Комисията не подкрепя предложението.
Предложение от народния представител Данаил Кирилов по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 85, който става § 60:
„§ 60. Създава се чл. 242а:
„Такса в производството по отмяна на влезли в сила съдебни актове
Чл. 242а. За производство по отмяна на влезли в сила съдебни актове се събира такса в размер 30 лева за граждани и 150 лева за организации. Не се дължи такса от граждани по искане за отмяна по дела за пенсионно, здравно и социално осигуряване.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Благодаря Ви, господин Кирилов.
Има ли изказвания?
Заповядайте, господин Зарков.
КРУМ ЗАРКОВ (БСП за България): Благодаря Ви, уважаема госпожо Председател.
Уважаеми дами и господа народни представители! Аз няма да връщам дебата за таксите, който се проведе вече, и мнозинството, за съжаление, се произнесе. Искам само да Ви обърна внимание… (Шум и реплики.)
Търпение, колеги! Искам само да Ви обърна внимание върху начина, по който се правят и се пипат таксите, тъй като спорът ни беше – има ли обективни критерии по начина, по който се изграждат таксите и дали трябва да бъдат в закон, или всичко това е ставало в някакъв пазарлък, според зависи, гледайки в тавана?
Погледнете, ако не вярвате! Прави се предложение по вносител, следват две огромни предложения – алтернативни, следва трето предложение, което променя стойностите на колега от „Патриотичния фронт“, за да стигнем на края до един текст от един ред, който заковава: 30 лева и 150 лева – просто така. Това е начинът, по който се изградиха таксите!
Дължа да отбележа все пак, че постигнахме добър резултат, слава богу! За определена категория дела, където хората по дефиниция не са от най-платежоспособните, сме изключили дължимостта на таксите. Това обаче е начинът, по който бяха изградени таксите в АПК – който има очи, да го погледне! (Ръкопляскания от „БСП за България“.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Благодаря Ви, господин Зарков.
Има ли реплики? Няма.
Пристъпваме към гласуване.
Първо, гласуваме предложението на народния представител Крум Зарков и група народни представители, неподкрепено от Комисията.
Гласували 102 народни представители: за 30, против 58, въздържали се 14.
Предложението не е прието.
Подлагам на гласуване редакцията на § 85, който става § 60, така, както е предложен от Комисията.
Гласували 97 народни представители: за 80, против 17, въздържали се няма.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК АННА АЛЕКСАНДРОВА: Параграф 86 – текст на вносител.
Има предложение от народния представител Пенчо Милков по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 86, който става § 61:
„§ 61. Член 243 се изменя така:
„Разглеждане на искането
Чл. 243. Искането за отмяна, ако е допустимо, се разглежда в открито заседание от тричленен състав на Върховния административен съд, когато актът е постановен от административен съд, от петчленен състав на Върховния административен съд, когато актът е постановен от тричленен състав на Върховния административен съд и от друг петчленен състав на Върховния административен съд, когато актът е постановен от петчленен състав на Върховния административен съд.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Има ли изказвания? Няма.
Гласуваме редакцията на § 86, който става § 61.
Гласували 108 народни представители: за 108, против и въздържали се няма.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК АННА АЛЕКСАНДРОВА: Параграф 87 – текст на вносител.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 87, който става § 62:
„§ 62. В чл. 244, ал. 3 накрая се добавя „и отмяна“.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Има ли изказвания? Няма.
Гласуваме редакцията на Комисията за § 87, който става § 62.
Гласували 108 народни представители: за 82, против няма, въздържали се 26.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК АННА АЛЕКСАНДРОВА: Параграф 88 – текст на вносител.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 88, който става § 63:
„§ 63. В чл. 245 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 2 думата „седемчленен“ се заменя с „друг петчленен“.
2. В ал. 3 думата „седемчленен“ се заменя с „тричленен или
петчленен“ и накрая се добавя „постановени в производство по отмяна“.
3. Създава се ал. 4:
„(4) Не подлежат на отмяна влезлите в сила решения, постановени по оспорване на общ или подзаконов нормативен акт.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Има ли изказвания? Няма.
Гласуваме редакцията на § 88 по доклада, който става § 63.
Гласували 101 народни представители: за 79, против 22, въздържали се няма.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК АННА АЛЕКСАНДРОВА: Комисията не подкрепя текста на вносителя за § 89 и предлага да бъде отхвърлен.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Има ли изказвания? Няма.
Пристъпваме към гласуване на § 89 по вносител и предложението на Комисията да бъде отхвърлен.
Гласували 112 народни представители: за 112, против и въздържали се няма.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК АННА АЛЕКСАНДРОВА: Параграф 90 – текст на вносител.
Има предложение от народните представители Христиан Митев и Емил Димитров.
Предложението е оттеглено.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 90, който става § 64:
„§ 64. Член 256 се изменя така:
„Предмет и ред за оспорване
Чл. 256. (1) Бездействието на административния орган по задължение, произтичащо пряко от нормативен акт, може да се оспори безсрочно, като се прилагат съответно разпоредбите за оспорване на индивидуалните административни актове.
(2) Неизвършването на фактически действия, които административният орган е длъжен да извърши по силата на закона, подлежи на оспорване в 14-дневен срок от подаването на искане до органа за извършването му.
(3) С решението си съдът осъжда административния орган да извърши действието, като определя срок за това или отхвърля искането.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Има ли изказвания? Няма.
Гласуваме текста на § 90, в редакция на Комисията, който става § 64.
Гласували 115 народни представители: за 114, против няма, въздържал се 1.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК АННА АЛЕКСАНДРОВА: Параграф 91 – текст на вносител.
Има предложение от народните представители Христиан Митев и Емил Димитров.
Предложението е оттеглено.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 91, който става § 65.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Има ли изказвания? Няма.
Гласуваме текста на вносителя за § 91, който става § 65.
Гласували 103 народни представители: за 103, против и въздържали се няма.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК АННА АЛЕКСАНДРОВА: Комисията не подкрепя текста на вносителя за § 92 и предлага да бъде отхвърлен.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Има ли изказвания? Няма.
Гласуваме текста на вносителя за § 92 и предложението на Комисията да бъде отхвърлен.
Гласували 104 народни представители: за 77, против няма, въздържали се 27.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК АННА АЛЕКСАНДРОВА: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 93, който става § 66.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Има ли изказвания? Няма.
Гласуваме текста на вносителя за § 93, който става § 66.
Гласували 106 народни представители: за 106, против и въздържали се няма.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК АННА АЛЕКСАНДРОВА: Параграф 94 – текст на вносител.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 94, който става § 67:
„§ 67. Създава се чл. 273а:
„Съобщения
Чл. 273а. (1) Съобщенията се извършват по реда на чл. 18а.
(2) Писмените и подлежащи на съобщаване актове на органа по изпълнението се връчват по реда на чл. 61, ал. 1 и се публикуват на интернет страницата на органа по изпълнението.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Има ли изказвания? Няма.
Гласуваме текста на вносителя в редакция на Комисията за § 94, който става § 67.
Гласували 96 народни представители: за 71, против 1, въздържали се 24.
Предложението е прието, с което и параграфът.
ДОКЛАДЧИК АННА АЛЕКСАНДРОВА: По текста на вносителя за § 95 има предложение от народния представител Данаил Кирилов.
Комисията подкрепя предложението.
Има предложение от народните представители Христиан Митев и Емил Димитров – предложението е оттеглено.
Комисията не подкрепя текста на вносителя за § 95 и предлага да бъде отхвърлен.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Има ли изказвания? Няма.
Гласуваме предложението § 95 да бъде отхвърлен.
Гласували 108 народни представители: за 108, против и въздържали се няма.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК АННА АЛЕКСАНДРОВА: Комисията не подкрепя текста на вносителя за § 96 и предлага да бъде отхвърлен.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Има ли изказвания? Няма.
Гласуваме текста на вносителя за § 96 и предложението на Комисията да бъде отхвърлен.
Гласували 102 народни представители: за 101, против няма, въздържал се 1.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК АННА АЛЕКСАНДРОВА: По текста на вносителя за § 97 има предложение от народния представител Христиан Митев по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 97, който става § 68:
„§ 68. В чл. 293 се създава ал. 4:
„(4) Подаването на иска не спира изпълнението, но съдът може да го спре до разрешаване на спора, ако то би могло да причини на ищеца значителна и трудно поправима вреда. Определението за спиране подлежи на обжалване по реда на глава тринадесета.“.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Има ли изказвания? Няма.
Гласуваме редакцията на § 97, който става § 68.
Гласували 105 народни представители: за 80, против 1, въздържали се 24.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК АННА АЛЕКСАНДРОВА: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 98, който става § 69:
„§ 69. В чл. 297, ал. 4 думите „разрешаването й“ се заменят с „разрешаване на спора, ако то би могло да причини на оспорващия значителна и трудно поправима вреда“ и се създава изречение второ: „Определението за спиране не подлежи на обжалване.“.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Има ли изказвания? Няма.
Гласуваме редакцията на § 98, който става § 69.
Гласували 109 народни представители: за 80, против 29, въздържали се няма.
Предложението е прието.
Госпожо Александрова, да дадем възможност на господин Кирилов за процедура.
ДАНАИЛ КИРИЛОВ (ГЕРБ): Уважаема госпожо Председател, уважаеми народни представители! С оглед движението по настоящия законопроект бях склонен да предложа на Вашето внимание предложение за удължаване на пленарното заседание с един час, но на основание чл. 48, ал. 3 от Правилника отправям предложение към Вас, като представител на председателството на Народното събрание, заместник-председател на Народното събрание, който ръководи пленарното заседание, Народното събрание да проведе извънредно заседание с дневен ред: Закон за изменение и допълнение на Административнопроцесуалния кодекс – трета част, във вторник от 9,00 ч. сутринта. (Шум и реплики.)
Моля да обсъдите това предложение на Председателския съвет, в случай че не стигнете до консенсус.
Тъй като Правилникът ми дава основание и възможност, утре ще направя предложение в пленарната зала за гласуване.
Сега моля да продължим дебатите до приключване на част втора, за което вероятно ще са необходими не повече от 10 минути. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Господин Кирилов, ще обсъдим направеното предложение.
Ако бяхте по-кратък, със сигурност до 14,00 ч. щяхме да приключим текстовете. (Реплики от народния представител Данаил Кирилов. Смях, оживление.) Благодаря Ви.
Има ли изказвания? Няма.
Да гласуваме процедурата за удължаване на пленарното заседание до приключване на останалите няколко параграфа и приемане на втората част.
Гласували 90 народни представители: за 81, против 5, въздържали се 4.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК АННА АЛЕКСАНДРОВА: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 99, но предлага § 99 да бъде отхвърлен, тъй като е отразен на систематичното му място в чл. 174.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Благодаря Ви, госпожо Александрова.
Има ли изказвания? Няма.
Гласуваме предложението на Комисията за отхвърляне на § 99, тъй като е отразен на систематичното му място.
Гласували 111 народни представители: за 111, против и въздържали се няма.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК АННА АЛЕКСАНДРОВА: По текста на вносителя за § 100 има предложение от народния представител Данаил Кирилов:
„В § 100 се правят следните изменения:
1. Предлагаме думите „имуществената санкция“ и „санкция“ в чл. 2 на чл. 302а, нов – предложен със 100 от законопроекта, да се заменят с думата „глобата“.
2. Предлагаме ал. 5 на чл. 302а, нов – предложен със 100 от законопроекта, да се измени както следва:
„(5) Доколкото в настоящия кодекс няма изрични правила, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления става по реда на Закона за административните нарушения и наказания.“.“
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията не подкрепя текста на вносителя за § 100 и предлага да бъде отхвърлен.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Благодаря Ви.
Има ли изказвания? Няма.
Първо, гласуваме предложението на господин Данаил Кирилов, което не е подкрепено от Комисията.
ДАНАИЛ КИРИЛОВ (ГЕРБ, от място): Оттеглям го!
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Правилно го оттегляте.
Предложението е оттеглено и няма да го гласуваме.
Сега гласуваме предложението на Комисията § 100 да бъде отхвърлен.
Гласували 103 народни представители: за 103, против и въздържали се няма.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК АННА АЛЕКСАНДРОВА: Комисията не подкрепя текста на вносителя за § 101 и предлага да бъде отхвърлен.
Има предложение на народния представител Данаил Кирилов по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията предлага да се създаде нов § 70:
„§ 70. В чл. 307 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) В случаите по чл. 302, 303 и 305 актовете за установяване на нарушенията се съставят от инспектори от съответния инспекторат по Закона за администрацията. Когато към орган на изпълнителната власт няма създаден инспекторат, актовете за установяване на нарушения се издават от овластени от него длъжностни лица. Наказателните постановления се издават от органа на изпълнителната власт или от овластени от него длъжностни лица.“
2. Създават се нови ал. 2 и 3:
„(2) В случаите когато нарушенията са извършени от изпълнителни директори на изпълнителни агенции или ръководители на държавни институции по чл. 19, ал. 4, т. 4 от Закона за администрацията, създадени към министър, или от длъжностни лица в администрацията на тези структури, актовете за установяване на нарушенията се съставят от инспектората по Закона за администрацията към съответния министър, а наказателните постановления се издават от министъра или от овластени от него длъжностни лица.
(3) Когато нарушенията по чл. 302, 303 и 305 са извършени от министри, областни управители, председатели на държавни агенции, председатели на държавни комисии към Министерски съвет, ръководителите на административните структури по чл. 19, ал. 4, т. 4 от Закона за администрацията, създадени към Министерски съвет, актовете за установяване на нарушения се съставят от инспектори от Главния инспекторат, а наказателните постановления се издават от министър-председателя или овластено от него длъжностно лице. Актовете за установяване на административни нарушения се издават от инспектори от Главния инспекторат и в случаите когато органите на власт по тази алинея са делегирали своите правомощия на свои заместници или на други длъжностни лица от администрацията.“
3. Досегашната ал. 2 става ал. 4.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Благодаря Ви, госпожо Александрова.
Има ли изказвания? Няма.
Първо, гласуваме предложението за отхвърляне на § 101.
Гласували 107 народни представители: за 107, против и въздържали се няма.
Предложението е прието.
Гласуваме създаването на нов § 70.
Гласували 98 народни представители: за 95, против няма, въздържали се 3.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК АННА АЛЕКСАНДРОВА: По § 102 – текст на вносител, и предложение от народния представител Данаил Кирилов.
Комисията подкрепя предложението по т. 1, а по т. 2 е оттеглено.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 102, който става § 71:
„§ 71. В § 1 от допълнителната разпоредба се правят следните допълнения:
1. В т. 1 накрая се добавя „включително лицата, осъществяващи публични функции и организациите, предоставящи обществени услуги“.
2. Създава се т. 6:
„6. „Поемане на разноски от административен орган“ е поемане на разноските от юридическото лице, в структурата на което е административният орган“.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Благодаря Ви, уважаема госпожо Александрова.
Има ли изказвания? Няма.
Гласуваме редакцията на § 102, който става § 71.
Гласували 103 народни представители: за 75, против няма, въздържали се 28.
Предложението е прието, с което и всички параграфи от тази част на промените в Административнопроцесуалния кодекс.
Приключваме работата си днес.
Съобщения за парламентарен контрол.
Първи ще отговаря министър-председателят на Република България Бойко Борисов, който ще отговори на едно питане от народния представител Корнелия Нинова.
Министърът на вътрешните работи Валентин Радев ще отговори на два въпроса от народните представители Валентин Ламбев; и Филип Попов и Цветан Топчиев.
Министърът на образованието и науката Красимир Вълчев ще отговори на два въпроса от народните представители Анелия Клисарова и Йордан Младенов; и Анелия Клисарова и Ирена Анастасова.
Министърът на земеделието, храните и горите Румен Порожанов ще отговори на седем въпроса: от народните представители Йордан Младенов; Румен Георгиев; Светла Бъчварова; Димитър Стоянов и Тодор Байчев; Светла Бъчварова и Николай Пенев; Ивелина Василева, Димитър Бойчев, Иван Вълков, Ася Пеева, Галя Василева и Диана Саватева; и Николай Тишев.
Министърът на енергетиката Теменужка Петкова ще отговори на едно питане от народния представител Таско Ерменков.
Министърът на икономиката Емил Караниколов ще отговори на два въпроса: от народните представители Димитър Данчев; и Иван Ченчев и Димитър Данчев.
Министърът на регионалното развитие и благоустройството Николай Нанков ще отговори на 15 въпроса: от народните представители Никола Динков и Виолета Желева; Николай Цонков, Славчо Велков и Манол Генов; Кристина Сидорова; Иван Миховски; Иван Валентинов Иванов – 3 въпроса; Хайри Садъков; Севим Али; Филип Попов и Цветан Топчиев; Николай Иванов; Георги Гьоков; Манол Генов; Донка Симеонова и Кристина Сидорова; и Васил Антонов; и на едно питане от народните представители Любомир Бонев и Николай Бошкилов.
На основание чл. 96, ал. 3 и чл. 99, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, отлагане на отговори със седем дни са поискали:
- заместник министър-председателят по икономическата и демографската политика Валери Симеонов – на един въпрос от народния представител Волен Сидеров;
- заместник министър-председателят по обществения ред и сигурността и министър на отбраната Красимир Каракачанов – на един въпрос от народния представител Петър Витанов;
- заместник министър-председателят по правосъдната реформа и министър на външните работи Екатерина Захариева – на един въпрос от народния представител Волен Сидеров; и на два въпроса с писмен отговор от народния представител Атанас Стоянов; и Стоян Мирчев;
- министърът на регионалното развитие и благоустройството Николай Нанков – на два въпроса от народните представители Иван Валентинов Иванов; и Хайри Садъков;
- министърът на образованието и науката Красимир Вълчев – на два въпроса от народните представители Веска Ненчева, Донка Симеонова, Ирена Анастасова и Стоян Мирчев; и Донка Симеонова;
- министърът за Българското председателство на Съвета на Европейския съюз 2018 г. Лиляна Павлова – на един въпрос с писмен отговор от народния представител Атанас Стоянов;
- министърът на културата Боил Банов – на един въпрос от народния представител Стоян Мирчев;
- министърът на околната среда и водите Нено Димов – на два въпроса от народните представители Елена Аксиева; и Иван Валентинов Иванов;
- министърът на енергетиката Теменужка Петкова – на един въпрос от народния представител Елена Аксиева.
Поради отсъствие на народния представител по уважителни причини се отлагат отговорите на един въпрос от народния представител Дора Янкова и на едно питане от народния представител Таня Петрова до министъра на образованието и науката Красимир Вълчев.
Поради отсъствие от страната в заседанието за парламентарен контрол няма да участват министърът на здравеопазването Кирил Ананиев и министърът на финансите Владислав Горанов.
Закривам заседанието. (Звъни.)

(Закрито в 14,06 ч.)

Председател:
Цвета Караянчева


Заместник-председатели:
Явор Нотев
Нигяр Джафер

Секретари:
Стоян Мирчев
Юлиан Ангелов
Форма за търсене
Ключова дума
ЧЕТИРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект на Конституция на Република България

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на членове на Комисията за енергийно и водно регулиране

Избор на председател и членове на Комисията за защита на личните данни

Избор на председател на Комисията за енергийно и водно регулиране

Избор на председател на Централната избирателна комисия

    Последни заседания