Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Стенограми от пленарни заседания
ДВЕСТА ТРИДЕСЕТ И ВТОРО ЗАСЕДАНИЕ
София, петък, 22 февруари 2019 г.
Открито в 9,01 ч.
22/02/2019
Видео архив » Преглед на видео архив
Председателствали: председателят Цвета Караянчева и заместник-председателят Eмил Христов

Секретари: Станислав Иванов и Симеон Найденов

ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА (звъни): Колеги, добър ден!
Има кворум. Откривам заседанието.
Уважаеми народни представители, ще направя две процедурни предложения по дневния ред.
Предлагам след приключване на точка първа за днешното заседание – Законопроект за ратифициране на Допълнителното споразумение към Меморандума за разбирателство за поддръжка и експлоатация на CMS детектора между Министерството на образованието и науката на Република България и Европейската организация за ядрени изследвания (ЦЕРН) – Addendum № 10, подписано на 28 ноември 2018 г. в София, вносител е Министерският съвет на 31 януари 2019 г. – да продължим с точка, която започнахме по време на вчерашното си заседание, а именно Второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за железопътния транспорт. Вносител е Министерският съвет, на 22 януари 2019 г., приет на първо гласуване на 7 февруари 2019 г., която да стане точка втора за днешното пленарно заседание на 22 февруари 2019 г.
Моля, режим на гласуване.
Гласували 128 народни представители: за 123, против няма, въздържали се 5.
Предложението е прието.
Също така на основание чл. 53, ал. 5 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание предлагам да бъде включена в седмичната Програма за работа на Народното събрание и следната допълнителна точка – Изслушване на министъра на вътрешните работи, на основание чл. 113 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, относно дейността на Министерството за разкриване и разследване на престъпления, свързани с дейността на териториалните експертни лекарски комисии в страната. Вносители са народните представители Маноил Манев и Пламен Нунев, на 21 февруари 2019 г., като предлагам да стане точка трета за днешното пленарно заседание.
Моля, режим на гласуване.
Гласували 127 народни представители: за 126, против 1, въздържали се няма.
Предложението е прието.
Колеги, ще направя едно съобщение.
Във връзка с точка десета от седмичната Програма – Парламентарен контрол, Ви уведомявам, че предвидените за днешното заседание въпроси и питания с устен отговор са трансформирани във въпроси и питания с писмен отговор – отложени и оттеглени, поради което парламентарният контрол няма да се реализира днес. Промяната на вида на отговорите на въпросите и питанията са отразени в интернет страницата на Народното събрание.
Постъпилите писмени отговори на въпроси и питания със срок до вчера, 21 февруари 2019 г., са качени на интернет страницата на Народното събрание в Раздел „Парламентарен контрол“ и техният брой е 100.
Предстои да се отговори писмено на 47 въпроса и пет питания.

Продължаваме с първа точка за днес:
ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА РАТИФИЦИРАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНОТО СПОРАЗУМЕНИЕ КЪМ МЕМОРАНДУМА ЗА РАЗБИРАТЕЛСТВО ЗА ПОДДРЪЖКА И ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА CMS ДЕТЕКТОРА МЕЖДУ МИНИСТЕРСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И ЕВРОПЕЙСКАТА ОРГАНИЗАЦИЯ ЗА ЯДРЕНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ (ЦЕРН) – ADDENDUM № 10, ПОДПИСАНО НА 28 НОЕМВРИ 2018 Г. В СОФИЯ.
Заповядайте, госпожо Дамянова, да ни запознаете с Доклада на Комисията по образованието и науката.
ДОКЛАДЧИК МИЛЕНА ДАМЯНОВА: Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги народни представители! Преди да Ви запозная с Доклада, моля за допуск в залата на госпожа Карина Ангелиева – заместник-министър на образованието и науката.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Моля, режим на гласуване по така направената процедура.
Гласували 118 народни представители: за 113, против 3, въздържали се 2.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК МИЛЕНА ДАМЯНОВА:
„ДОКЛАД
относно Законопроект за ратифициране на Допълнителното споразумение към Меморандума за разбирателство за поддръжка и експлоатация на CMS детектора между Министерството на образованието и науката на Република България и Европейската организация за ядрени изследвания (ЦЕРН) – Addendum № 10, подписано на 28 ноември 2018 г. в София, № 902-02-3, внесен от Министерския съвет на 31 януари 2019 г.
На свое редовно заседание, проведено на 20 февруари 2019 г., Комисията по образованието и науката разгледа горепосочения законопроект.
На заседанието присъстваха: Петър Николов – заместник министър на образованието и науката, доктор Милена Дамянова – директор на дирекция „Наука“ в Министерството на образованието и науката, професор Димитър Тонев – директор на Института за ядрени изследвания и ядрена енергетика към Българската академия на науките.
От името на вносителите Законопроектът бе представен от заместник-министър Петър Николов. С настоящия законопроект се предлага ратифициране на Допълнителното споразумение към Меморандума за разбирателство за поддръжка и експлоатация на CMS детектора за периода 2018 – 2026 г. Това цели да се определят правилата за управление на вноските и изпълнението на общия фонд в съответствие с Меморандума за разбирателство за поддръжка и експлоатация на CMS детектора заедно с неговите изменения и допълнения. Допълнителното споразумение към Меморандума за разбирателство за поддръжка и експлоатация на CMS детектора – Addendum № 10, ще осигури пълноценно участие на колективи от учени, инженери и специалисти от българските научни организации и висши училища във фундаменталните изследвания и технологични разработки, извършвани в ЦЕРН, както и ще улесни достъпа на български научни, инженерни и други кадри до работните места в ЦЕРН. Дейността на ЦЕРН може да се разглежда като най-голямото съвместно научно усилие в света и за страната ни е важно да бъде част от този процес.
След проведено гласуване с 14 гласа „за“, без „против“ и „въздържал се“ Комисията по образованието и науката предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за ратифициране на Допълнителното споразумение към Меморандума за разбирателство за поддръжка и експлоатация на CMS детектора между Министерството на образованието и науката на Република България и Европейската организация за ядрени изследвания (ЦЕРН) – Addendum № 10, подписано на 28 ноември 2018 г. в София, № 902-02-3, внесен от Министерския съвет на 31 януари 2019 г.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря, уважаема госпожо Дамянова.
Доклад на Комисията по бюджет и финанси.
Имате думата, уважаема госпожо Ангелова.
ДОКЛАДЧИК ЕВГЕНИЯ АНГЕЛОВА: Уважаеми господин Председател!
Колеги!
„ДОКЛАД
относно Законопроект за ратифициране на Допълнителното споразумение към Меморандума за разбирателство за поддръжка и експлоатация на CMS детектора между Министерството на образованието и науката на Република България и Европейската организация за ядрени изследвания (ЦЕРН) – Addendum № 10, подписано на 28 ноември 2018 г. в София, № 902-02-3, внесен от Министерския съвет на 31 януари 2019 г.
На редовно заседание, проведено на 20 февруари 2019 г., Комисията по бюджет и финанси разгледа Законопроект за ратифициране на Допълнителното споразумение към Меморандума за разбирателство за поддръжка и експлоатация на CMS детектора между Министерството на образованието и науката на Република България и Европейската организация за ядрени изследвания (ЦЕРН) – Addendum № 10, подписано на 28 ноември 2018 г. в София, № 902-02-3, внесен от Министерския съвет на 31 януари 2019 г.
Законопроектът беше представен от Петър Николов – заместник-министър на образованието и науката.
Целта на документа е да ратифицира Допълнителното споразумение към Меморандума за разбирателство за поддръжка и експлоатация на CMS детектора за периода 2018 – 2026 г. Това ще определи правилата за управляване на вноските и изпълнението на общия фонд в съответствие с Меморандума за разбирателство за поддръжка и експлоатация на CMS детектора заедно с неговите изменения и допълнения.
Приемането на Законопроекта няма да доведе до пряко и/или косвено въздействие върху държавния бюджет, тъй като разходите по изпълнението на Допълнителното споразумение ще бъдат осигурени в рамките на утвърдения бюджет на Министерството на образованието и науката за съответната година.
Налице са основанията по чл. 85, ал. 1, т. 4 и 5 от Конституцията на Република България за ратифициране от Народното събрание със закон на Допълнителното споразумение към Меморандума за разбирателство за поддръжка и експлоатация на CMS детектора между Министерството на образованието и науката на Република България и Европейската организация за ядрени изследвания (ЦЕРН) – Addendum № 10, подписано на 28 ноември 2018 г. в София.
След представяне и обсъждане на Законопроекта се проведе гласуване, което приключи при следните резултати: с 14 гласа „за“, без „против“ и „въздържал се“, Комисията по бюджет и финанси предлага на Народното събрание да подкрепи на първо гласуване Законопроект за ратифициране на Допълнителното споразумение към Меморандума за разбирателство за поддръжка и експлоатация на CMS детектора между Министерството на образованието и науката на Република България и Европейската организация за ядрени изследвания (ЦЕРН) – Addendum № 10, подписано на 28 ноември 2018 г. в София, № 902-02-3, внесен от Министерския съвет на 31 януари 2019 г.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря, уважаема госпожо Ангелова.
Уважаеми народни представители, откривам разискванията, имате думата за изказвания. Не виждам изказвания.
Подлагам на гласуване Законопроекта за ратифициране на Допълнителното споразумение към Меморандума за разбирателство за поддръжка и експлоатация на CMS детектора между Министерството на образованието и науката на Република България и Европейската организация за ядрени изследвания (ЦЕРН) – Addendum № 10, подписано на 28 ноември 2018 г. в София, № 902-02-3, внесен от Министерския съвет.
Гласували 113 народни представители: за 113, против и въздържали се няма.
Предложението е прието.
Имате думата, уважаема госпожо Дамянова.
ДОКЛАДЧИК МИЛЕНА ДАМЯНОВА: Уважаеми господин Председател, на основание чл. 80, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание предлагам Законопроектът да бъде подложен и на второ гласуване.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря.
Подлагам на гласуване направеното процедурно предложение.
Гласували 112 народни представители: за 111, против няма, въздържал се 1.
Предложението е прието.
Моля, продължете, уважаема госпожо Дамянова.
ДОКЛАДЧИК МИЛЕНА ДАМЯНОВА:
„ЗАКОН
за ратифициране на Допълнителното споразумение към Меморандума за разбирателство за поддръжка и експлоатация на СMS детектора между Министерството на образованието и науката на Република България и Европейската организация за ядрени изследвания (ЦЕРН) – Addendum № 10, подписано на 28 ноември 2018 г. в София
Член единствен. Ратифицира Допълнителното споразумение към Меморандума за разбирателство за поддръжка и експлоатация на СMS детектора между Министерството на образованието и науката на Република България и Европейската организация за ядрени изследвания (ЦЕРН) – Addendum № 10, подписано на 28 ноември 2018 г. в София.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Има ли изказвания?
Заповядайте, уважаеми господин Кирилов.
ДАНАИЛ КИРИЛОВ (ГЕРБ): Уважаеми господин Председател, уважаеми народни представители! Аз искам да помоля представителя на Министерството на образованието и науката да представи на вниманието на народните представители спецификацията, характеристиката и взаимодействието по отношение на СMS детектора. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Кирилов.
Имате ли готовност?
Заповядайте.
ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР КАРИНА АНГЕЛИЕВА: Добро утро, уважаеми народни представители! Благодаря за въпроса. Всъщност този проект на Меморандум и това допълнително споразумение е изключително важно и благодаря, че днес беше ратифицирано с мнозинство, защото СMS детекторът е основополагащият основен технически компонент на ЦЕРН, на изследванията в Организацията. Както всяко едно техническо високотехнологично съоръжение, животът на този детектор изтича. За да има застъпване, изключително важно е държавите, членувайки в ЦЕРН, да вземат съвместно решение и да започнат изграждането на нов детектор, който да позволи експериментите и изследванията в ЦЕРН да продължат. Очакваме новият детектор всъщност да бъде изграден изцяло до 2026 г., но трябва да започне отсега, защото животът на стария ще изтече след две години. Какво друго мога да добавя? Надяваме се България да има още по-голямо участие с изследователи и фирми в изграждането на този нов детектор. Още веднъж благодаря. Успех! (Ръкопляскания от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви.
Други изказвания? Не виждам.
Надявам се, уважаеми господин Кирилов, да сте удовлетворен от отговора.
Преминаваме към гласуване.
Ще подложа на гласуване два текста – първият е наименованието на Закона по вносител, вторият е съдържанието на Член единствен по вносител.
Гласували 105 народни представители: за 105, против и въздържали се няма.
Предложенията са приети.

Уважаеми колеги, продължаваме със следващата точка за днес:
ВТОРО ГЛАСУВАНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ЖЕЛЕЗОПЪТНИЯ ТРАНСПОРТ.
Приехме до § 31 включително и продължаваме.
Заповядайте, уважаеми господин Летифов, да представите § 32 по вносител.
ДОКЛАДЧИК ХАЛИЛ ЛЕТИФОВ: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 32, който става § 34.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване текста на вносителя за § 32, който става § 34, подкрепен от Комисията.
Гласували 91 народни представители: за 90, против 1, въздържал се 1.
Приема се.
ДОКЛАДЧИК ХАЛИЛ ЛЕТИФОВ: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 33, който става § 35.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване текста на вносителя за § 33, който става § 35, подкрепен от Комисията.
Гласували 88 народни представители: за 87, против 1, въздържали се няма.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ХАЛИЛ ЛЕТИФОВ: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за § 34, който става § 36:
„§ 36. В чл. 128 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 и 2 навсякъде думата „сертификат“ се заменя с „единен сертификат“.
2. В ал. 3 след думата „глоба“ се добавя „в размер 500 лв.“, а думите „или с имуществена санкция в размер от 100 до 1000 лв.“ се заличават и се създава изречение второ: „На юридическо лице, което чрез действия на свои служители наруши или не спази разпоредба на издадените въз основа на този закон наредби или други нормативни актове, се налага имуществена санкция в размер 1000 лв.“.
3. В ал. 4 числото „500“ се заменя с „200“.
4. В ал. 5 числото „1000“ се заменя с „30 000“.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Изказвания? Не виждам.
Подлагам на гласуване редакцията, предложена от Комисията за текста на § 34 по вносител, който става § 36.
Гласували 88 народни представители: за 88, против и въздържали се няма.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ХАЛИЛ ЛЕТИФОВ: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 35, който става § 37.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване текста на вносителя за § 35, който става § 37, подкрепен от Комисията.
Гласували 80 народни представители: за 80, против и въздържали се няма.
Приема се.
ДОКЛАДЧИК ХАЛИЛ ЛЕТИФОВ: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 36, който става § 38.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Изказвания? Не виждам.
Подлагам на гласуване текста на вносителя за § 36, който става § 38, подкрепен от Комисията.
Гласували 86 народни представители: за 86, против и въздържали се няма.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ХАЛИЛ ЛЕТИФОВ: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 37, който става § 39.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване текста на вносителя за § 37, който става § 39, подкрепен от Комисията.
Гласували 84 народни представители: за 84, против и въздържали се няма.
Приема се.
ДОКЛАДЧИК ХАЛИЛ ЛЕТИФОВ: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 38, който става § 40.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване текста на вносителя за § 38, който става § 40, подкрепен от Комисията.
Гласували 88 народни представители: за 88, против и въздържали се няма.
Приема се.
ДОКЛАДЧИК ХАЛИЛ ЛЕТИФОВ: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 39, който става § 41.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване текста на вносителя за § 39, който става § 41 и се подкрепя от Комисията.
Гласували 86 народни представители: за 86, против и въздържали се няма.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ХАЛИЛ ЛЕТИФОВ: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 40, който става § 42.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Изказвания? Не виждам.
Подлагам на гласуване текста на вносителя за § 40, който става § 42.
Гласували 81 народни представители: за 81, против и въздържали се няма.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ХАЛИЛ ЛЕТИФОВ: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за § 41, който става § 43:
„§ 43. В чл. 135 се правят следните изменения:
1. В ал. 2 числото „10 000“ се заменя с „50 000“.
2. В ал. 3 думите „от 30 000 до“ се заменят с „на“.
3. В ал. 4 думите „ал. 6“ се заменят с „ал. 10“.
4. В ал. 5 думите „чл. 115з, ал. 1 и 3“ се заличават, а числото „10 000“ се заменя с „5000“.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване редакцията, която Комисията предлага за текста на § 41 по вносител, който става § 43.
Гласували 81 народни представители: за 81, против и въздържали се няма.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ХАЛИЛ ЛЕТИФОВ: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 42, който става § 44.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Има ли изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване текста на вносителя за § 42, който става § 44.
Гласували 80 народни представители: за 80, против и въздържали се няма.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ХАЛИЛ ЛЕТИФОВ: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 43, който става § 45.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Има ли изказвания, колеги? Няма.
Подлагам на гласуване текста на вносителя за § 43, който става § 45.
Гласували 78 народни представители: за 77, против няма, въздържал се 1.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ХАЛИЛ ЛЕТИФОВ: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 44, който става § 46.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Има ли изказвания? Не виждам.
Подлагам на гласуване текста на вносителя за § 44, който става § 46.
Гласували 73 народни представители: за 73, против и въздържали се няма.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ХАЛИЛ ЛЕТИФОВ: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 45, който става § 47.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Изказвания? Не виждам.
Подлагам на гласуване текста на вносителя за § 45, който става § 47.
Гласували 78 народни представители: за 78, против и въздържали се няма.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ХАЛИЛ ЛЕТИФОВ: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 46, който става § 48.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване текста на вносителя за § 46, който става § 48.
Гласували 82 народни представители: за 82, против и въздържали се няма.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ХАЛИЛ ЛЕТИФОВ: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 47, който става § 49.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Изказвания? Не виждам.
Подлагам на гласуване текста на вносителя за § 47, който става § 49 и се подкрепя от Комисията.
Гласували 82 народни представители: за 82, против и въздържали се няма.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ХАЛИЛ ЛЕТИФОВ: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за § 48, който става § 50:
„§ 50. В § 1 от допълнителните разпоредби се правят следните изменения и допълнения:
1. Точка 2 се изменя така:
„2. „Управител на железопътна инфраструктура“ е всяко държавно предприятие или дружество по Търговския закон, отговарящо за експлоатацията, поддържането и обновяването на железопътната инфраструктура в мрежа, както и отговарящо за участието в нейното развитие, съгласно разпоредбите на този закон, в рамките на общата политика на Република България за развитие и финансиране на инфраструктурата.“
2. Точка 6 се изменя така:
„6. „Поддържане на железопътната инфраструктура“ са дейностите, предназначени да поддържат състоянието и възможностите на съществуващата инфраструктура.“
3. Точка 7 се изменя така:
„7. „Експлоатация на железопътната инфраструктура“ е разпределяне на влакови маршрути, управление на движението и събиране на таксите за ползване на инфраструктурата (инфраструктурните такси).“
4. Създават се т. 7а – 7г:
„7а. „Развитие на железопътната инфраструктура“ е планиране на мрежата, финансово и инвестиционно планиране, както и изграждане и модернизиране на железопътната инфраструктура.
7б. „Обновяване на железопътната инфраструктура“ са дейности по основна подмяна на съществуващата железопътна инфраструктура, които не променят цялостните ѝ експлоатационни възможности.
7в. „Модернизация на железопътната инфраструктура“ са дейности по основни изменения на железопътната инфраструктура, които подобряват цялостните ѝ експлоатационни възможности.
7г. „Основни функции“ на управлението на железопътната инфраструктура са вземането на решения относно разпределяне на влаковите маршрути, включващо както определяне и оценка на наличието, и разпределяне на отделните влакови маршрути, така и вземане на решения относно таксуването за ползването на железопътната инфраструктура, включително определяне и събиране на инфраструктурните такси в съответствие с тарифната рамка и рамката за разпределяне на капацитет.“
5. В т. 12 думите „или части от такива подсистеми“ се заличават.
6. В т. 22 след думите „митническото законодателство“ се поставя запетая и се добавя „не са били осъждани за престъпления във връзка със задължения, произтичащи от колективни споразумения“ и се поставя запетая.
7. В т. 27 думата „Сертификат“ се заменя с „Единен сертификат“.
8. Създават се т. 27а и 27б:
„27а. „Област на дейност“ е мрежа или мрежи в рамките на една или повече държави – членки на Европейския съюз, в които дадено железопътно предприятие възнамерява да извършва дейността си.
27б. „Област на употреба на превозно средство“ е мрежа или мрежи в рамките на държава членка или група държави членки, в които се предвижда да се използва превозното средство.“
9. Точка 39 се изменя така:
„39. „Лице за оценяване на съответствието“ е орган, който е нотифициран или е определен да отговаря за извършването на дейности по оценяване на съответствието, включително калибриране, изпитване, сертифициране и проверки; органите за оценяване на съответствието се класифицират като „нотифицирани органи“ след нотифициране от Република България; органите за оценяване на съответствието се класифицират като „определени органи“ след определяне от Република България.“
10. В т. 40 думите „по чл. 115а, ал. 7“ се заменят с „на превозните средства по чл. 7, ал. 3, т. 1“.
11. Създава се т. 47а:
„47а. „Референтен документ за железопътната мрежа“ е документ, в който са определени детайлно общите правила, сроковете, процедурите и критериите относно схемата, отчитаща функционирането, схемите за налагане на такси и за разпределяне на капацитета, включително всякаква допълнителна информация, необходима за подаването на заявки за инфраструктурен капацитет.“
12. Създава се т. 49а:
„49а. „Директен билет“ е билет или билети, представляващ/представляващи договор за превоз за последователни железопътни услуги, предоставяни от един или няколко железопътни превозвачи.“
13. Създават се т. 52 и 53:
„52. „Повторно нарушение“ е нарушение, извършено в едногодишен срок от влизането в сила на наказателно постановление, с което нарушителят е наказан за нарушение от същия вид.
53. „Системно нарушение“ е когато в едногодишен срок лице извърши три или повече пъти едно и също по вид административно нарушение, установено с влязло в сила наказателно постановление.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Изказвания, колеги? Няма.
Подлагам на гласуване редакцията, която Комисията предлага за текста на § 48 по вносител, който става § 50.
Гласували 65 народни представители: за 65, против и въздържали се няма.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ХАЛИЛ ЛЕТИФОВ: „Допълнителна разпоредба“.
Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на подразделението.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване текста на вносителя за наименованието на подразделението.
Гласували 74 народни представители: за 74, против и въздържали се няма.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ХАЛИЛ ЛЕТИФОВ: По § 49 има предложение от народните представители Георги Свиленски, Димитър Данчев, Иван Иванов, Йордан Младенов, Лало Кирилов и Александър Паунов:
„В Допълнителната разпоредба, § 49, след думите „изискванията на“ се добавя „Регламент (ЕС) 2016/2338 на Европейския парламент и на Съвета от 14 декември 2016 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1370/2007 относно отварянето на пазара на вътрешни услуги за пътнически превози с железопътен транспорт,“.
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 49, който става § 51.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Изказвания, колеги? Не виждам.
Подлагам на гласуване предложението от народните представители Георги Свиленски, Димитър Данчев, Иван Иванов, Йордан Младенов, Лало Кирилов и Александър Паунов, което не се подкрепя от Комисията.
Гласували 84 народни представители: за 10, против 64, въздържали се 10.
Предложението не се приема.
Моля да гласуваме текста на вносителя за § 49, който става § 51.
Гласували 83 народни представители: за 81, против няма, въздържали се 2.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ХАЛИЛ ЛЕТИФОВ: „Преходни и заключителни разпоредби“.
Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на подразделението.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Има ли изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване текста на вносителя за наименованието на подразделението.
Гласували 86 народни представители: за 86, против и въздържали се няма.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ХАЛИЛ ЛЕТИФОВ: По § 50 – предложение от народните представители Халил Летифов, Станислав Иванов, Иван Вълков и Клавдия Ганчева по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията предлага § 50 да бъде отхвърлен, тъй като е отразен на систематичното му място като § 55.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване предложението на Комисията за отхвърляне на § 50 по вносител.
Гласували 84 народни представители: за 82, против няма, въздържали се 2.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ХАЛИЛ ЛЕТИФОВ: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 51, който става § 52.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване текста на вносителя за § 51, който става § 52 и се подкрепя от Комисията.
Гласували 86 народни представители: за 84, против няма, въздържали се 2.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ХАЛИЛ ЛЕТИФОВ: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 52, който става § 53.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Има ли изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване текста на вносителя за § 52, който става § 53.
Гласували 83 народни представители: за 82, против няма, въздържал се 1.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ХАЛИЛ ЛЕТИФОВ: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 53, който става § 54.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Има ли изказвания? Няма.
Гласуваме текста на вносителя за § 53, който става § 54.
Гласували 83 народни представители: за 82, против 1, въздържали се няма.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ХАЛИЛ ЛЕТИФОВ: Предложение от народните представители Халил Летифов, Станислав Иванов, Иван Вълков и Клавдия Ганчева по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията предлага да се създаде § 55:
„§ 55. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“ с изключение на § 8, т. 1, § 9, т. 1 и 3, относно ал. 6, § 11, т. 1, § 12, § 18, относно думите „единния сертификат“, § 21, т. 5, § 23, § 24, § 25, § 26, § 27, § 36, т. 1 и § 50, т. 7, които влизат в сила от 16 юни 2019 г.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Има ли изказвания? Не виждам.
Подлагам на гласуване предложението на Комисията за създаване на нов § 55 с текст съгласно Доклада на Комисията.
Гласували 83 народни представители: за 82, против няма, въздържал се 1.
Предложението е прието.
Това беше и последният гласуван текст от Законопроекта.
Благодаря Ви, уважаеми господин Летифов.
Уважаеми народни представители, изслушването на министъра на вътрешните работи на основание чл. 113 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание относно дейността на Министерството за разкриване и разследване на престъпления, свързани с дейността на териториалните експертни лекарски комисии в страната, с вносители народните представители Маноил Манев и Пламен Нунев, ще започне в 11,00 ч. (Реплика от ГЕРБ: „В частта за парламентарен контрол“.) Да, в частта за парламентарен контрол.
Обявявам прекъсване на работата на Народното събрание до 11,00 ч.

(След почивката.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Колеги, продължаваме с:
ИЗСЛУШВАНЕ НА МИНИСТЪРА НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 113 ОТ ПРАВИЛНИКА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ ОТНОСНО ДЕЙНОСТТА НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА РАЗКРИВАНЕ И РАЗСЛЕДВАНЕ НА ПРЕСТЪПЛЕНИЯ, СВЪРЗАНИ С ДЕЙНОСТТА НА ТЕРИТОРИАЛНИТЕ ЕКСПЕРТНИ ЛЕКАРСКИ КОМИСИИ В СТРАНАТА.
Процедура?
Заповядайте, господин Манев.
МАНОИЛ МАНЕВ (ГЕРБ): Госпожо Председател, уважаеми колеги, господин Министър! Правя процедурно предложение за допуск в залата по чл. 49, ал. 2 на Ивайло Спиридонов – директор на Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“, и Ивайло Иванов – главен секретар на Министерството на вътрешните работи.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин Манев.
Моля, режим на гласуване за допуск.
Гласували 78 народни представители: за 78, против и въздържали се няма.
Предложението е прието.
Втора процедура – заповядайте, господин Иванов.
СТАНИСЛАВ ИВАНОВ (ГЕРБ): Благодаря, уважаема госпожо Председател.
Уважаеми господин Министър, уважаеми колеги! Правя процедура за пряко излъчване по Българска национална телевизия 2 и Българско национално радио на настоящото изслушване. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Моля, режим на гласуване.
Гласували 79 народни представители: за 78, против 1, въздържали се няма.
Предложението е прието.
Моля, включете камерите на Българска национална телевизия 2 и Българско национално радио.
Преминаваме към изслушване.
Господин Манев има пет минути, за да ни запознае с темата на изслушването.
Заповядайте, господин Манев.
МАНОИЛ МАНЕВ (ГЕРБ): Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Господин Министър на вътрешните работи, през последните седмици в медийното пространство, сред гражданите и политическите лица започнаха да се коментират операциите на Министерството на вътрешните работи, свързани с тема, която е дебатирана не една и не две години, по която са правени проверки и анализи, по чиято реална реализация и борба с това явление Вие, като министър, Вашият екип и Министерството, започнахте и показахте, че имате силите и средствата, с които да се справите с този тумор на обществото ни.
Днешната причина да поискаме това изслушване е, че в крайна сметка единственият и най-добрият начин да се информират гражданите на Република България, да се информират народните представители, обществото, Вие да ни кажете и да ни обясните как и какво предприема Министерството на вътрешните работи, какви са резултатите от тези действия, за да няма спекулации и възможност никой да създава фалшиви новини – така модерните, така обичани от някои политици напоследък фалшиви тези и фалшиви новини по тези наболели проблеми.
Да, става въпрос за операциите, които извършва Министерството във връзка с дейността на териториалните експертни лекарски комисии в страната, и всички онези порочни практики – престъпления, които се извършват и бяха разкрити при последните операции, проведени от Министерството.
Да, става въпрос за това, че сборното престъпление, тези престъпни действия, които се извършват, са достигнали до много високо професионално ниво. Ние се надяваме да чуем от Вас не само резултатите, анализите и всичко онова, което Министерството е извадило като изводи вследствие на тези успешни операции, но аз имам и друга молба към Вас, господин Министър: говорете днес високо и ясно от тази трибуна, ама много високо и много ясно, за да може в крайна сметка и онези народни представители от парламентарната група на БСП, които са тръгнали по поляни и гори, да могат да Ви чуят, да Ви разберат и когато ходят по медии, защото явно само там са решили да работят, да са информирани правилно от правилния човек, от правилната структура и да не създават фалшиви напрежения нито в лекарските среди, нито сред гражданите, да разберат истината за целта на операциите, които провежда МВР. А тя според мен – и се надявам да го чуя от Вашите отговори тук, е борба с престъпността, борба за запазване на истински нуждаещите се от това да бъдат обирани фондовете на България, на бюджета, и когато се разпределят средствата за социални помощи, за социални ангажименти на държавата, които са толкова трудно отвоювани – да бъдат защитени между другото и с помощта на Министерството на вътрешните работи. Надявам се колегите, които си го позволяват, да не си измислят нищо повече и да не фалшифицират, след като Ви чуят тук от най-високата трибуна в Република България. Затова ще повторя молбата ми: ако може много високо, много ясно. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря Ви, уважаеми господин Манев.
Има думата министърът на вътрешните работи господин Младенов – 10 минути, да ни запознае със ситуацията.
Заповядайте, господин Министър.
МИНИСТЪР МЛАДЕН МАРИНОВ: Уважаема госпожо Председател на Народното събрание, уважаеми дами и господа народни представители! Ще Ви запозная с дейността на МВР по разкриване и разследване на престъпления, свързани с териториалните експертни лекарски комисии.
В резултат на анализ на ежемесечно постъпваща в Главна дирекция „Национална полиция“ информация по линия здравеопазване е установено, че на територията на страната масово са регистрирани преписки, които очертават контурите на вид закононарушения, свързани не толкова с потреблението на здравни услуги, колкото с упражняването на осигурителни права, като трайна неработоспособност – експертни решения, издадени от ТЕЛК, и временна неработоспособност – болнични листове.
На база на този анализ е установена и следната фактическа обстановка. Общопрактикуващи лекари и съответните специалисти изготвят документи с невярно съдържание – истински, но обективизиращи несъществуващи заболявания, които документи впоследствие се представят пред съответните териториални експертни лекарски комисии с цел издаване на експертни решения. Същите се регистрират в съответната териториална дирекция на НОИ и на лицето се изплаща незаконосъобразно определената му инвалидна пенсия.
Извършват се основно престъпления по смисъла на чл. 312, ал. 1 от Наказателния кодекс на Република България – общопрактикуващи лекари и/или специалисти издават документи с невярно съдържание, и престъпления по чл. 212, ал. 1 от Наказателния кодекс – използват се неистински експертни решения от ТЕЛК с цел получаване на чуждо движимо имущество – парични средства от държавния бюджет под формата на пенсия за инвалидност, социални помощи и добавки.
С цел изясняване на фактическата обстановка и ефективно взаимодействие са проведени и съответните срещи с представители на Националния осигурителен институт, тъй като там са експертите и специалистите, които могат да бъдат в помощ при очертаване ясно на характера на престъпната дейност.
Извършен е експертен анализ на риска въз основа на получената в Главна дирекция „Национална полиция“ информация, съдържаща процентно съотношение на лица, получаващи пенсия за инвалидност, на база брой население за всяка област. Констатирано е, че десетте области с най-голям процент лица, ползващи пенсия за инвалидност, са съответно: на първо място Силистра – 28,61% от населението; Враца – 19,29%; Габрово – 19,04%; Разград – 18,31%; Монтана – 17,54%; Перник – 16,97%; Плевен – 15,96%; Кюстендил – 14,89%; София област – 14,75%; и Ловеч – 14,52%.
В тази връзка са изпратени нарочни разпоредителни писма до съответните областни дирекции на Министерството на вътрешните работи и е създадена организация за анализ на оперативната обстановка, разкриване на извършените престъпления и противодействие на същите в посочените областни дирекции, съвместно със служителите на Главна дирекция „Национална полиция“. За целта са проведени общо 384 беседи с лица, на които са отпуснати пенсии за инвалидност. От Националния осигурителен институт е извършен преглед на медицинската документация за всички тези лица.
През 2018 г. на територията на страната са били извършени проверки по общо 27 броя преписки, както следва: Областна дирекция Кърджали – 3, Областна дирекция Пловдив – 3, Областна дирекция Разград – 3, Благоевград – 2, Видин – 2, Търговище – 2, Хасково – 2, Шумен – 2, Бургас – 1, Габрово, Пазарджик, Плевен, Силистра, Сливен – по 1.
Образуваните досъдебни производства за същия отчетен период са общо 36, както следва: най-много са в Областна дирекция на МВР – Разград, 30 на брой досъдебни производства по чл. 212 от Наказателния кодекс; Областна дирекция Кърджали – 2 досъдебни производства по чл. 209 от Наказателния кодекс; СДВР – 1 досъдебно производство по чл. 316, Областна дирекция на МВР Ловеч – 1 досъдебно производство по чл. 212; Областна дирекция на МВР Търговище – 1 досъдебно производство по чл. 312; и Областна дирекция Сливен – 1 досъдебно производство по чл. 311 от Наказателния кодекс.
От представените данни ясно се очертава, че през периода най-много досъдебни производства от цитираната категория са образувани и разследвани в Областна дирекция на МВР – Разград. От общо 36 досъдебни производства, водени през 2018 г. в СДВР и областните дирекции на Министерството, за съд са изпратени 15 досъдебни производства, за прекратяване – 2, за спиране – 1, 1 досъдебно производство е изпратено за разследване от друг орган, а на производство при разследващи полицаи към момента са останали 17 досъдебни производства.
Разследваните дела са водени за престъпления, както следва: по чл. 212 от НК – 31 досъдебни производства, по чл. 209 от НК – 2, по чл. 316 от НК – 1, по чл. 311 от НК – 2 досъдебни производства.
През месец януари 2019 г. на територията на страната са били извършени проверки на общо 41 преписки, както следва: най-много такива преписки са проверени в Столична дирекция на вътрешните работи – 11 на брой, следват Монтана – 6, Кюстендил – 4, Ловеч – 3, Разград – 3, Ямбол – 3, Търговище – 2, Бургас, Търново, Габрово, Перник, Пловдив, Силистра, Сливен, Стара Загора, Хасково – по 1.
През 2019 г. на територията на страната са образувани общо 29 досъдебни производства, както следва: отново най-много са в Областна дирекция Разград – 16 на брой, Главна дирекция „Национална полиция“ – 1 досъдебно производство, следват Враца, Кърджали – съответно 3 и 2 досъдебни производства, СДВР, Ловеч, Сливен, Габрово, Силистра, Пазарджик – по 1 досъдебно производство.
От представените данни е видно, че през периода най-много досъдебни производства от цитираната категория – 16, както посочих, са образувани в Разград. Всичките 29 досъдебни производства, разследвани през януари 2019 г. в Главна дирекция „Национална полиция“, СДВР и областните дирекции, са на производство и към момента при разследващ полицай. Пак се повтарят членовете от Наказателния кодекс, които съм посочил и за периода 2018 г.
Ще Ви запозная с пό характерни случаи вследствие на всичките тези действия.
Две лица от област Плевен са освидетелствани от ТЕЛК – Плевен, и придобили право на пенсия за инвалидност с определен процент на трайно намалена работоспособност 100%, с чужда помощ. Поставена е диагноза на лицата – очни заболявания, които не им дават възможност да работят и следва да ползват чужда помощ. Двете лица са извършили нарушения на разпоредбите на Закона за движението по пътищата – реално те са управлявали моторно превозно средство, в период, когато вече са с издадени експертни решения от ТЕЛК поради слепота. Здравословното състояние на лицата не отговаря на обективизираното такова в издадената им медицинска документация. Получената сума от първото лице, като пенсия за инвалидност, е в общ размер на 26 хил. 260 лв. Второто лице е получило пенсия за инвалидност в размер на 41 хил. 407 лв.
По случая е образувано досъдебно производство за извършено престъпление по чл. 212, ал. 2 във връзка с ал. 1 от Наказателния кодекс за това, че в периода 2008 – 2018 г. в град Плевен чрез съставяне на документи с невярно съдържание на двете лица съзнателно им е дадена възможност да получат без правно основание чуждо движимо имущество – пенсия за инвалидност, получена от Националния осигурителен институт.
Вторият случай е в област Силистра. Силистра е градът с най-голям процент трудоустроени. Лица, получаващи пенсия за инвалидност – при работа с тези лица се установява, че същите не знаят какви заболявания са им диагностицирани, не могат да обяснят какви симптоми имат, не могат да посочат къде, как и от кой лекар са били лекувани. Не предоставят информация по какъв начин са получили документите, представени пред ТЕЛК. Съответно в Областна дирекция Силистра е образувано досъдебно производство за извършено престъпление по чл. 312, ал. 1 от НК през 2018 г. за това, че лекари са издали на 76 лица медицински документи с невярно съдържание относно здравословното състояние на същите.
Трети случай. В Областна дирекция на МВР – Търговище, е получен сигнал за лекар – член на ТЕЛК към болница в Търговище, който е поискал от лице сума в размер на 200 лв., за да му определи процент трайно намалена работоспособност. По случая е образувано досъдебно производство за престъпление по чл. 301, ал. 1 от НК – подкуп. Към настоящия момент това лице вече има постановена присъда.
Четвърти случай. В края на месец януари 2019 г. от Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“ е проведена операция на територията на област Ловеч. В резултат на проведената операция е привлечен към наказателна отговорност председателят на ТЕЛК – Ловеч, за това, че е приел дар – парична сума в размер на 200 лв., която не му се следва, за да извърши действия по служба, да издаде решение на ТЕЛК – общи заболявания, престъпление по чл. 301, ал. 1 от НК. Към момента обвиняемото лице е с мярка за процесуална принуда задържане под стража. Към наказателна отговорност е привлечено и второ лице, установено в престъпната схема като посредник, за това, че за периода от средата на месец май 2018-а до 22 януари 2019 г. при условията на продължавано престъпление е предложил, обещал и дал дар на длъжностно лице – председателя на ТЕЛК – Ловеч, за да извърши действия по служба – издаване на експертни решения на ТЕЛК, което е в състава на престъпление по чл. 304 във връзка с чл. 26 от Наказателния кодекс. По отношение на посредника също е наложена мярка за процесуална принуда задържане под стража.
Предвид факта, че тази незаконосъобразна дейност е латентна и води до нанасяне щети на държавния бюджет в Министерството на вътрешните работи е създадена организация за провеждане на активни оперативно-издирвателни мероприятия по придобиване на информация и провеждане на разследвания за сигнали, свързани с тази престъпна дейност. Съответно информацията се обобщава и анализира непрекъснато при постъпване на сигнали и се предприемат действия.
Показателен е случаят за сигнал, получен през месец май 2018 г. в сектор „Борба с организираната престъпност“ – това е териториалното звено на ГДБОП във Варна. Първоначално е касаел информация за група лица, извършващи престъпна дейност по смисъла на чл. 321 и чл. 301 от НК. Извършени са общо 44 действия по разследването във връзка с разследване на този сигнал, от които 30 претърсвания, изземвания, 40 лични обиска, разпитани са множество свидетели, от които 15 пред съдия. На два от адресите са иззети суми по около 20 хил. лв. – от посредника лекар и от един от лекарите в ТЕЛК, множество документи, свързани с издадените ТЕЛК решения, компютърни конфигурации, флаш памет и мобилни телефони. Претърсени са две банкови касети, собственост на двама от посредниците, в които са намерени суми на обща стойност около 1 млн. 650 хил. лв. в различни валути.
Повдигнати са обвинения на 6 лица. В хода на проведените оперативно-издирвателни мероприятия е установено, че се касае за престъпна дейност с цел да набират пациенти, заплащащи сумата от 1500 до 2500 лв., независимо за първоначално освидетелстване или за преосвидетелстване пред Териториална експертна лекарска комисия, с цел повишаване – по-висок процент трудова неработоспособност, респективно на база на тези решения – получаване на парични средства и други следващи се видове подпомагане от държавата. Материалите са докладвани на Специализираната прокуратура, разследването продължава.
Накратко ще очертая основните процедури и начини, при които се изважда такова експертно решение от ТЕЛК.
На първи етап, първата стъпка се предприема най-често от някой от посредниците, който звъни на пациента и му напомня, че експертното му решение изтича след определен период от време. Предлага се услуга за ново преосвидетелстване, като в немалка част от случаите се споменава и цената, която трябва да бъде заплатена. В друга част от случаите пациентите сами търсят посредниците, като казват, че са получили писмо за явяване пред ТЕЛК и търсят съдействие това да стане контролирано.
Вторият етап е характерен с това, че се изпращат пациентите при конкретни медицински кадри, с които работят, да им издадат документи, без да са се явявали. Прави впечатление, че посредниците работят с определени лекари, които при необходимост използват специалисти: ортопед, кардиолог, нефролог, невролог, съдов хирург, рентгенолог и други в зависимост от заболяванията, като лично той посещава в повечето случаи кабинетите и отговаря за поставянето на диагнозата.
В някои от случаите предварително се взимат парите от пациентите, които след това само се явяват на преглед. Установени са и извършени прегледи в лечебни заведения, които пациентите не са посещавали. Така например изследванията на кръв и урина са правени единствено след обаждане на служител на медицинския център, след диктуване на имената на пациента и какви показатели следва да бъдат вписани в медицинската документация.
Идентична е ситуацията при ортопеда-травматолог и невролога, на които са оставени документи с указания каква диагноза да пишат. Пациентите, посещавали други специалисти – кардиолог например, тъй като трябва да бъдат направени изследвания с медицинска техника, в тези случаи им се обяснява как да си натоварват тялото, за да могат да манипулират резултатите, които следва да бъдат представени пред Лекарската комисия.
Третата стъпка е при подаване на самите документи. При извършените оперативно-издирвателни мероприятия са установени редица контакти на посредниците със служители на институцията, които трябва да съдействат на пациентите при подаването на документи, а вероятно и при разпределянето им към конкретна комисия. Две лица са ползвали услугите на трето лице, което да предава в плик парите или с имената на пациентите, които ще се явяват за освидетелстване пред председателя на ТЕЛК състава, като вечерта преди явяването задължително се прави и среща с пациента, на който се казва каква е паролата, която трябва да съобщи на следващия ден – как да се държи и какви лекарства е вписано, че използва.
Следващият етап – при явяване пред ТЕЛК състава пациентите влизат в конкретните кабинети и казват паролата на лекарите, с които работят посредниците. Естествено, тук има установени случаи, когато не са запомнили паролата, казват грешна парола и решението е отрицателно, след което се прави поправка и се казва правилната парола.
Безспорно прави впечатление, че след промените в нормативната база в масовия случай клиентите на посредниците получават от месец септември 2018 г. 50% трайна неработоспособност, за да могат да получат парични средства и допълнителни облаги от държавата, но и достатъчно нисък процент, за да не прави впечатление и да не бъде обжалвано пред НЕЛК. Работата по този случай продължава, както продължава и работата по други сигнали, свързани със същите схеми за организирана престъпна дейност.
Това са в най-общ план нещата, които към момента сме установили. Извадих няколко фрапиращи случая, за да стане ясно на обществото в какъв проблем се е превърнало това нещо, тъй като тук вече се забелязва активна работа от посредници, които търсят кандидати да се явят пред ТЕЛК. Нормалният ред е хора със заболявания да търсят явяване пред ТЕЛК, но тук явно вече става въпрос за престъпна бизнес схема. Благодаря за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин Министър.
Колеги, не прекъснах министъра, защото темата е с широк обществен интерес и мисля, че беше интересно на всички да чуем неговото изложение.
Преминаваме към въпросите.
Първо, въпрос от парламентарната група на ГЕРБ.
Заповядайте, господин Кърчев.
БОРИС КЪРЧЕВ (ГЕРБ): Уважаема госпожо Председател, уважаеми дами и господа народни представители! Уважаеми господин Министър, моят въпрос е: какви видове престъпления включват в себе си престъпните схеми по неправомерно издаване на решения на ТЕЛК? Моля да обобщите. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин Кърчев.
Господин Министър, заповядайте.
МИНИСТЪР МЛАДЕН МАРИНОВ: Уважаема госпожо Председател на Народното събрание, уважаеми дами и господа народни представители! Предлагам, тъй като в залата е директорът на Главна дирекция „Организирана престъпност“ – главен комисар Ивайло Спиридонов, той да Ви запознае конкретно с видовете престъпни деяния, които се осъществяват при тези престъпни схеми.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, господин Министър.
Господин Спиридонов, заповядайте.
Имате думата.
ИВАЙЛО СПИРИДОНОВ: Уважаема госпожо Председател на Народното събрание, уважаеми госпожи и господа народни представители!
От предоставените данни е видно, че през периода най-много досъдебни производства от цитираната категория, а именно 16 такива, отново са образувани и водени в Областната дирекция на МВР – Разград. Всичките 29 досъдебни производства, разследвани през януари 2019 г. в Главна дирекция „Национална полиция“, Столична дирекция на вътрешните работи и областните дирекции на МВР, са на производство при разследващ полицай.
Разследваните дела са водени за престъпления, както следва: по чл. 212 от Наказателния кодекс – 18 досъдебни производства; по чл. 312 от Наказателния кодекс – 4 досъдебни производства; по чл. 209 – две досъдебни производства; по чл. 309 от Наказателния кодекс – едно досъдебно производство, и по чл. 301 – едно досъдебно производство. Благодаря за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин Спиридонов.
Преминаваме към въпрос от групата на „Обединени патриоти“.
Заповядайте, господин Поповски.
КАЛИН ПОПОВСКИ (ОП): Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги, уважаеми господин Министър! Съжалявам, че на такъв важен въпрос опозицията отсъства. В този мандат на Четиридесет и четвъртото народно събрание ние бяхме първите като група, естествено, които го повдигнахме още през месец май 2017 г., че в България съществуват немалък процент фалшиви ТЕЛК-ове изобщо.
Какви са били схемите тогава, не сме коментирали. Сега обаче виждате, като се намесиха специалните служби, каква истина лъсна буквално за няколко дни. Тогава, ако си спомняте, и от двете групи на опозицията – и ДПС, и БСП, колеги излязоха много остро срещу мен, че аз едва ли не си измислям някакви неща и използвам трибуната за лични цели.
Преди да дойда като народен представител, бях председател на Съвета на директорите на Университетска болница – Плевен, която има ТЕЛК състав. Буквално един или два месеца преди мандата на това Народно събрание събрах тримата председатели на плевенските ТЕЛК-ове и ги предупредих, че се чуват из града неща, които, ако се разкрият, ще изложат себе си, името на болницата, на съсловието изобщо. Тогава беше разлепена из града листовка на един човек, който беше набеден за медиатор. Така ли е или не – има специални служби, те могат да преценят.
Въпросът ми към министъра е следният: освен във Варна, разкрити ли са и други такива медиатори из страната? Защото виждаме, че те са сериозна брънка в тази верига. Те осъществяват контакта между широката популация и тези 360 колеги, които са членове на ТЕЛК-овете в страната. Около 400 са всичките колеги лекари в страната, които се занимават с такъв модел дейност, 40 са в НЕЛК – Националната експертна лекарска комисия. Може би ще трябват занапред сериозни законодателни промени във връзка с тяхното възнаграждение, с техния статут, защото, пак казвам, те са оставени на 700 – 800 лв. заплати на щат на областните болници. Това също е обидно и трябва да бъде променено, колкото може по-скоро! Те трябва да имат друг статут и други отговорности, естествено.
Въпросът ми е: има ли други медиатори освен тези сирийци? Даже ми става обидно, че си нямаме престъпници, та дойдоха от Сирия да измислят как да стане схемата! Благодаря. (Шум, реплики, смях.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, господин Поповски.
Господин Министър, заповядайте за отговор.
МИНИСТЪР МЛАДЕН МАРИНОВ: Уважаема госпожо Председател на Народното събрание, дами и господа народни представители! Изложих конкретни случаи от нашата работа. Сами виждате обаче, че в работата по тях се очертава почти една и съща схема с определени нюанси. В тази връзка моето изложение завърши с това, че продължаваме работата и по други сигнали.
На този етап мога да кажа, че имаме информация и установени други подобни случаи, но в интерес на оперативно-издирвателната работа няма да бъда изчерпателен и конкретен. Достатъчно ясен става начинът, по който се извършва тази престъпна дейност – почти във всеки един случай се ползват посредници между заинтересованите лица. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин Министър.
Въпрос от парламентарната група на „ВОЛЯ – Българските Родолюбци“.
Заповядайте, госпожо Христова.
ДОРА ХРИСТОВА (ВОЛЯ – Българските Родолюбци): Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Уважаеми господин Министър, можете ли да посочите в парично изражение какви са финансовите щети вследствие на разкритите от МВР схеми за източване на бюджета на Националния осигурителен институт чрез фалшиви ТЕЛК-ове? И ако в момента нямате такава информация, в какви срокове се ангажирате Министерството на вътрешните работи да предостави такава информация на нас, народните представители, които пък представляваме българските граждани в парламента? Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаема госпожо Христова.
Господин Министър, заповядайте за отговор.
МИНИСТЪР МЛАДЕН МАРИНОВ: Уважаема госпожо Председател на Народното събрание, дами и господа народни представители! По отношение финансовото изражение на щетите, които се нанасят на държавния бюджет, Министерството на вътрешните работи, съответно и прокуратурата, можем да бъдем точни, след като излязат съответните експертизи по отношение на всеки конкретен случай и всеки един установен случай на неправомерно получаване на такива възнаграждения.
В по-глобален план на този етап ние, като Министерство на вътрешните работи, не можем да дадем реална оценка, но можем да си правим извод от това, което сме установили в конкретните случаи като престъпна схема и съответните цифри в проценти за населени места, където има много ясно очертаван пик на процентите по отношение на нетрудоспособността на част от населението.
В същото време знаем, че за 2018 г. – ако бъркам, ме поправете, мисля, че около милиард и 500 милиона са отделени за такива обезщетения. Смятам, че това, което ние установяваме в нашата работа по разследване и разкриване на престъпления, би трябвало да е една добра база и за съответните законодателни промени за регулиране на тази дейност, така че да не допуска такива престъпни схеми. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин Министър.
Преминаваме към втория въпрос от парламентарната група на ГЕРБ.
Госпожо Саватева, заповядайте.
ДИАНА САВАТЕВА (ГЕРБ): Уважаема госпожо Председател, уважаеми господин Министър, уважаеми колеги! Господин Министър, аз Ви благодаря за конкретните данни, които изнесохте, за проверките, които са извършени не само през последните месеци, но и миналата година, както и за образуваните досъдебни производства след това.
През последните месеци ние видяхме и реализации на МВР, които станаха обект на коментари в обществото. За мен е важно, че хората могат да чуят такава конкретика. Заедно с това е важно да излъчим днес от трибуната, че тези проверки, които се извършват, са в интерес на хората, които наистина имат увреждания, както и в интерес на цялото общество, защото не бива средства, които трябва да отиват при хора, които имат дефицити, да отиват в джобовете на измамници.
Вие споменахте две важни неща, че престъплението – то въобще не е едно престъпление, престъпленията, които са свързани със злоупотребата с решенията от ТЕЛК-ове, са латентни. Още в началото казахте, че МВР работи на базата на извършени анализи. Моля Ви в по-голяма конкретика да ни информирате за спорадични, епизодични операции и акции ли става въпрос, или за системна работа? Как ще продължи работата на Министерството на вътрешните работи по отношение на превенцията, за да бъдат хората убедени, че това не е някаква кампания, която ще се изчерпа в рамките на няколко седмици, а ще продължи да има сериозен контрол? Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаема госпожо Саватева.
Господин Министър, заповядайте.
МИНИСТЪР МЛАДЕН МАРИНОВ: Уважаема госпожо Председател на Народното събрание, уважаема госпожо Саватева, дами и господа народни представители! Това не са епизодични акции на Министерството на вътрешните работи, това е един от приоритетите, по които работим. Основният приоритет е да гарантираме държавния бюджет и да гарантираме, че средствата, които са предвидени за хора, които имат нужда, наистина да отиват при хората, които имат нужда. В противен случай се изкривява въобще цялата идея за помощ на хората, които са в неравностойно положение.
Съобщавайки конкретните случаи, в никакъв случай не искам да слагам лош маркер върху лекарите, върху лекарското съсловие, тъй като все пак тук става въпрос за конкретни деяния на конкретни лица. В никакъв случай това не засяга основната част от лекарите, лекарската професия като цяло, която е една благородна професия. Тук става въпрос за конкретни престъпни деяния на конкретни лица.
Поели сме твърд ангажимент и посока да работим до разкриване на всички възможни схеми и начини за неправилно насочване на средствата, предвидени за помощ на хората в нужда, така че те да стигнат до тези хора. Има установени случаи, когато човек, който наистина има нужда, се сблъсква с административни тежести при получаване на тази пенсия. Нашата работа би следвало да се погледне като един дълбок анализ на възможните схеми и да даде възможност вече на законодателството да се построи така, че да не позволява развитието на такива схеми. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин Министър.
От парламентарната група на „Обединени патриоти“ – заповядайте, господин Сиди.
АЛЕКСАНДЪР СИДИ (ОП): Уважаема госпожо Председател, господин Министър, колеги! С оглед на изнесените до момента данни, бихте ли могъл да ни отговорите на въпроса: какви са средните суми, които се заплащат на посредниците, и директното участие за издаване на тези фалшиви решения? Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин Сиди.
Заповядайте, господин Министър.
МИНИСТЪР МЛАДЕН МАРИНОВ: Уважаема госпожо Председател на Народното събрание, дами и господа народни представители! Предлагам главният секретар на Министерството на вътрешните работи да направи изложение по поставения въпрос, тъй като той е координирал дейността на всички служби в работата по тези случаи.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, господин Министър.
Господин Иванов, заповядайте.
ИВАЙЛО ИВАНОВ: Уважаема госпожо Председател, уважаеми господин Министър, уважаеми дами и господа народни представители! В процеса на работата по тези случаи бяха установени различни суми, които са давани на посредниците. Най ниската констатирана сума – даже по този случай в една област вече има и осъдителна присъда, е 200 лв., която е дадена за подкуп. Основните суми варират от 600 до 2500 лв. Сумата е била определяна в зависимост от това колко човека участват в дадената верига и за кого са предназначени сумите – от 600 до 2500 лв. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин Иванов.
От парламентарната група на „ВОЛЯ“ – заповядайте, господин Нецов.
СЛАВИ НЕЦОВ (ВОЛЯ – Българските Родолюбци): Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Уважаеми господин Министър, благодаря Ви за изнесената информация. От нея става ясно, че Министерството на вътрешните работи върви в правилната посока и тези разкрития, които Вие изнесохте тук, са едно добро начало. Мисля, че има още, както споменахте, но те не са разкрити и са в ход на разкриване. От мен и Политическа партия „ВОЛЯ“ имаме един такъв въпрос: има ли политици и политически партии или лица, свързани с политическите партии, замесени в схемите за фалшиви ТЕЛК-ови решения? Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин Нецов.
За отговор – заповядайте, господин Министър.
МИНИСТЪР МЛАДЕН МАРИНОВ: Уважаема госпожо Председател на Народното събрание, дами и господа народни представители! До този момент в МВР не са получавани и няма данни тази престъпна дейност да е свързана с политически сили и с действащи политици. До момента става въпрос за чисто криминални случаи на организирани престъпни групи, които извършват тези престъпления с цел имотни облаги и облаги, които не им се следват. До момента няма връзка между тези престъпления с политически сили и действащи политици. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин Министър.
С това изчерпахме въпросите към министъра.
Колеги, парламентарните групи имат пет минути, за да изразят отношение, след като сме приключили процедурата по изслушването.
Господин Цветанов – заповядайте, от парламентарната група на ГЕРБ.
ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ (ГЕРБ): Уважаема госпожо Председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Министър и представители от професионалното ръководство на Министерството на вътрешните работи! Искам да благодаря за днешната изключително актуална тема.
Имахме възможност в парламента да изслушаме ръководството на Министерството на вътрешните работи за предприетите действия и изпълнения на целите от управленската програма за ограничаване злоупотребите с ТЕЛК-ове. Действително тези разходи, които прави държавата през последните години, нека да кажем, че в тази система на ТЕЛК има 700 хиляди български граждани. Само да кажа, че това като процентно съотношение е някъде около 10, а вече то нараства, когато говорим за трудоспособна възраст, което означава, че като съпоставка към 1989 г., тогава процентно хората, които са били с ТЕЛК, са били някъде от порядъка на не повече от 2% – 2,5%, което, между другото, е средното и за страните от Европейския съюз.
Затова искам да благодаря не само на Министерството на вътрешните работи, но тук няма как да не споменем и добрата координация и работа, която има с Министерството на здравеопазването, със Социалното министерство, защото, за да може Министерството на вътрешните работи да си свърши своята работа, те трябва да разполагат с необходимия анализ на зоните и местата, където действително има най-много освидетелствани и хора, които ползват ТЕЛК решенията, за да могат да ползват и допълнителни свои привилегии.
Това, което бих искал да споделя и което е изключително важно, може би сумата, която ежегодно осигурява републиканският бюджет за тези 700 хиляди български граждани, е някъде от порядъка на около милиард и половина. Но още по-важно е, че с подобни ТЕЛК решения, когато едно лице е злоупотребило, то започва системно да злоупотребява и с другите възможности, които дават тези решения. Това са данъчни облекчения, ползване на енергийни помощи, защита при освобождаване от работа, повече платен годишен отпуск, мисля, че беше 26 дни, което означава, че ние всъщност…
ДИМИТЪР ЛАЗАРОВ (ГЕРБ, от място): Винетки!
ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ: Винетки – безплатно, и куп други неща, които са от така наречения „социален пакет“, който републиканският бюджет осигурява, за да може правителството да изпълни и своя ангажимент към хора, които действително се нуждаят и отговарят на тези обективни изисквания.
Точно тук смятам, че голяма част от тези операции, господин Министър, и това, което правите заедно с прокуратурата, защото без прокуратурата няма как и Вие да си свършите Вашата работа, мога да кажа, че този системен подход и това, което правите през последните няколко месеца, аз съм убеден, че ще има и сериозен превантивен ефект. Защото надали някои от тези, които до настоящия момент може би са ползвали и са участвали в подобни схеми, сега вече всеки един ще си направи своята равносметка. Убеден съм, че това ще има и превантивен ефект за всеки един, който би могъл да предложи или да въвлече определен човек в подобна схема, за да може действително да ощети хем републиканския бюджет и да се облагодетелства този, който издава това удостоверение и това решение, и същевременно пък да натоварим допълнително бюджета.
Ние трябва да сме наясно, че при този системен подход и при тези резултати, които се очакват да бъдат направени, анализирали сме тази ситуация, когато подписахме и нашето коалиционно споразумение и когато изработвахме Управленската програма с „Обединени патриоти“. Защото знаехме, че това е възможен ресурс, както да увеличим получаването на пари при освидетелстване и получаване на удостоверения за ТЕЛК, но когато то действително е обективно, когато този човек се нуждае, той трябва да получава и повече пари. Ние знаем какъв беше дебатът, когато гласувахме и законите както за социалната помощ, така също и законите, които бяха свързани с хората с увреждания. Точно затова смятам, че ако тук продължим по този начин, аз мога да Ви уверя, че що се касае от парламентарното мнозинство и от депутатите, които присъстват и в сегашния момент в залата, защото не бих могъл да поема същия ангажимент за колегите от Българската социалистическа партия, защото те отсъстват и може би за тях действително парламентаризмът и парламентарният контрол или подобни важни изслушвания, по важни теми за българското общество те просто решават, че няма да участват в този вид дейност. За тях е по-добре не да подкрепят фалшивите ТЕЛК-ове, защото не бих могъл да хвърля такова обвинение, но категорично мога да заявя, че те участват и могат да генерират достатъчно фалшиви новини във всяка една посока и във всяка една секторна политика.
Господин Министър, ще получите пълната подкрепа от парламентарната група и от всички народни представители от всички парламентарни групи, които днес се възползваха от възможността да зададат съществени и важни въпроси, които вълнуват българското общество.
Аз искам да Ви уверя, че ако имаме действително едно намаляване и отсяване на фалшивите от истинските, реалните, които трябва да получават хората, аз съм убеден, че така ще можем да намерим и допълнителен финансов ресурс, който ще може да подпомогне и пенсионната система. Това е възможният финансов ресурс, който може да бъде пренасочен при гледането на бюджета за 2020 г., където действително вече да мислим и за едно достойно увеличаване на пенсиите на българските пенсионери, но да намерим легитимните източници както в борбата срещу контрабандата, така също и в борбата срещу подобни злоупотреби, когато има, в определени посоки от някои лица, които участват в организирането на подобни престъпни схеми.
Аз искам да благодаря и на колегите за активната работа днес. Тази тема е изключително важна за обществото. Тя представлява голям интерес за всички народни представители от тези парламентарни групи, които предпочетоха днес да са на работа, да бъдат тук и да участват активно в този дебат.
Пожелаваме Ви успех и повече професионални успехи, защото знам, че по този начин можем да дисциплинираме тези недобросъвестни граждани, но същевременно да дадем едни правила, които са задължителни за всички, а пред закона всички сме равни. Благодаря Ви. (Ръкопляскания.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин Цветанов.
Заповядайте, господин Веселинов, за отношение от името на парламентарната група на „Обединени патриоти“.
ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ (ОП): Уважаема госпожо Председател, уважаеми господин Министър, уважаеми колеги! Мога да кажа, че сме доволни. Доволни сме, защото по темата за фалшифицираните инвалидни пенсии ние говорим може би вече две години и половина или три. Както господин Цветанов отбеляза – неслучайно тя е залегнала в коалиционното споразумение, защото един ресурс между 300 и 500 милиона всяка година по наши експертни оценки всъщност отива у хора, които не се нуждаят, които са намерили като подходящ начин за препитание да източват българската социална система.
В това отношение Вашите усилия заслужават адмирация и ние не крием тази адмирация, защото това трябваше да се случи. Действително не е въпрос само на този, който е намерил слабото място в системата. Това слабо място трябва да бъде атакувано и именно Вашата роля е, като правоохранителни органи, да атакувате това слабо място.
Трябва да направим следващите стъпки, разбира се, и те да са за изграждане на една сериозна система за вътрешен контрол на системата, която дава ТЕЛК-овите решения, не само в сферата на здравеопазването, където тя в момента стои. Във всеки случай ние трябва да помислим по въпроса НОИ като орган, който плаща, да има своите контролни механизми и да може да проверява съмнителните, да кажем, решения още в момента на тяхното издаване – преди да започнат да се издават инвалидните пенсии. Защото Вие сега разкрихте няколко десетки случаи, но хорицата, които са се възползвали от тези решения, ще продължат да си получават пенсиите до момента, в който влиза осъдителната присъда по съответното углавно дело.
Между другото, доктор Поповски може би преди две години пръв разкри в неговия избирателен район две или три села, където по един и същи начин дечицата от определен етнос – над 70%, са болни от астма или от епилепсия. Говорихме го, говорихме го, радваме се, че мерки има, обаче тези примерно съмнителни случаи не подлежат на вътрешен контрол, не подлежат на административно преразглеждане.
Така че нашият апел към колегите от ГЕРБ е да намерим воля да потърсим този контролен механизъм, който да създаде автокорекция на системата, а не да вървим след събитията, след извършване на престъпленията, а още на ниво преди издаване на съответната пенсия, всеки съмнителен документ да подлежи на проверка, евентуално на отмяна. Когато видим едно-второ-трето дете или какъв да е случай от едно населено място при едно джипи с една и съща диагноза, лесно можем да се досетим примерно на двадесетия или на тридесетия случай, че нещо нередно се случва.
Така че адмирации още веднъж за МВР. Подкрепяме Вашите усилия и ще продължим да ги подкрепяме. На ход сме ние като законодатели и останалите ведомства, свързани с темата. Благодаря. (Ръкопляскания.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин Веселинов.
Други колеги? Не виждам.
Колеги, да благодарим на министър Маринов за участието в днешното изслушване.
Следващото редовно пленарно заседание е на 27 февруари 2019 г. от 9,00 ч.
Закривам заседанието. (Звъни.)

(Закрито в 12,00 ч.)

Председател:
Цвета Караянчева

Заместник-председател:
Емил Христов

Секретари:
Станислав Иванов
Симеон Найденов
Форма за търсене
Ключова дума
ЧЕТИРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на заместник-председател и двама членове на Комисията за регулиране на съобщенията

Избор на омбудсман

    Последни заседания