Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Стенограми от пленарни заседания
СТО ОСЕМДЕСЕТ И ДЕВЕТО ЗАСЕДАНИЕ
София, петък, 21 януари 2011 г.
Открито в 9,02 ч.
21/01/2011
Видео архив » Преглед на видео архив
Председателствали: заместник-председателите Анастас Анастасов и Павел Шопов
Секретари: Пламен Нунев и Милена Христова

ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Налице е кворум. Откривам заседанието. (Звъни.)

Започваме с:
ПАРЛАМЕНТАРЕН КОНТРОЛ.
Уважаеми колеги, ще ви информирам за новопостъпилите питания за периода от 14 до 20 януари 2011 г. от:
- народния представител Лъчезар Тошев към министъра на околната среда и водите Нона Караджова относно контрола на Министерството на околната среда и водите върху хвостохранилищата в България. Следва да се отговори писмено до 31 януари 2011 г.;
- народните представители Мая Манолова и Янаки Стоилов към Стефан Константинов – министър на здравеопазването, относно опасността от фалити на общински болници. Следва да се отговори в пленарното заседание на 28 януари 2011 г.;
- народните представители Драгомир Стойнев и Емилия Масларова към Тотю Младенов – министър на труда и социалната политика, относно компенсиране на ръста на цените чрез системата за социално подпомагане. Следва да се отговори в пленарното заседание на 28 януари 2011 г.;
- народните представители Сергей Станишев и Михаил Миков към Симеон Дянков – заместник министър-председател и министър на финансите, относно мерки за ограничаване на контрабандата на цигари. Следва да се отговори в пленарното заседание на 28 януари 2011 г.;
- народния представител Кирил Гумнеров към Мирослав Найденов – министър на земеделието и храните, относно политиката на Министерството на земеделието и храните по отношение на Програмата за развитие на селските райони и финансовата обезпеченост на отделните мерки по тази програма през 2011 г. Следва да се отговори в пленарното заседание на 28 януари 2011 г.
Писмени отговори от:
- заместник министър-председателя и министър на вътрешните работи Цветан Цветанов на въпрос от народния представител Любомир Иванов;
- заместник министър-председателя и министър на вътрешните работи Цветан Цветанов на питане от народния представител Петър Димитров;
- заместник министър-председателя и министър на финансите Симеон Дянков на питане от народния представител Иван Костов;
- министъра на регионалното развитие и благоустройството Росен Плевнелиев на въпрос от народните представители Сергей Станишев и Димчо Михалевски;
- министъра на регионалното развитие и благоустройството Росен Плевнелиев на въпрос от народните представители Сергей Станишев и Димчо Михалевски;
- министъра на образованието, младежта и науката Сергей Игнатов на въпрос от народния представител Милена Христова;
- министъра на здравеопазването Стефан Константинов на въпрос от народния представител Меглена Плугчиева.
Едно съобщение.
Писмен отговор от заместник министър-председателя и министър на вътрешните работи Цветан Цветанов на въпрос от народния представител Иван Костов е депозиран в Регистратурата за национална класифицирана информация на Народното събрание. Народният представител може да се запознае с отговора в удобно за него време.
Започваме с въпрос на народния представител Асен Агов относно дейността на Агенцията по вписванията към министъра на правосъдието госпожа Маргарита Попова.
Господин Агов, заповядайте да развиете въпроса си.
АСЕН АГОВ (СК): Благодаря, господин председателю.
Госпожо министър, този въпрос има едномесечна давност. Разбираемо е защо едва сега излиза в контрола. Имаше много напрегнат дневен ред в края на миналата година и аз проявявам разбиране. Разбирам също така от вчерашното Ви изложение при вота на доверие, че заявявате много сериозно участие в това България да се изчисти от корупцията, да се махне наложилото се в обществото и в партньорите ни убеждение, че има корупция в съдебната система. Можете да бъдете уверена, че ние от Синята коалиция ще подкрепим всички Ваши усилия в тази посока.
Въпреки това аз се връщам към въпроса, който Ви задавам. В края на ноември и началото на декември в средствата за масово осведомяване се появиха публикации във връзка с един корпоративен скандал. Публикациите, първо, пораждат въпроси за действията на две съдилища – едното е варненското, другото е Софийският градски съд, за паралелни действия, които будят недоумение у редица наблюдатели. Това не отмина вниманието на журналистите.
На базата на тези действия, госпожо министър, бяха извършени действия от Агенцията по вписванията, които най-малкото пораждат съмнения дали правомерно са извършени тези действия. Беше споменавано името на госпожа Виолета Николова, която е директор на Агенцията по вписванията.
Аз Ви питам сега: какви мерки сте предприели, за да се възстанови доверието в Търговския регистър, който се води от Агенцията по вписванията, което е необходимо за здравословния делови климат в България?
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Благодаря.
За отговор – госпожо министър, заповядайте.
МИНИСТЪР МАРГАРИТА ПОПОВА: Уважаеми господин председателстващ, уважаеми дами и господа народни представители, уважаема госпожо министър! Уважаеми господин Агов, благодаря Ви най-напред сърдечно за подкрепата, която заявихте, и за оценката, която давате за действията и работата на Министерството на правосъдието в предстоящите ни действия напред в борбата с корупцията и за всички останали инициативи.
На отговора на Вашия въпрос, който макар че е с едномесечна давност, аз ще отговоря с подобаваща ангажираност и уважение. Затова казвам накратко следното: да, действително преди повече от два месеца имаше публикации в медиите, които оповестиха за действия на две съдилища, с по две инстанции, и за действия на Агенцията по вписванията. Агенцията по вписванията извършва действия във връзка с тези изнесени медийни публикации в три форми: вписвания, заличавания и обявявания.
От направената проверка от Министерството на правосъдието във връзка с тези скандали в медиите се установи, господин Агов, че Агенцията по вписванията не е извършила нито едно вписване, а се е произнесла след произнасяне на съдилищата с откази, които подлежат на обжалване. В тази връзка аз отговарям директно и конкретно на една част от Вашия въпрос за извършени фиктивни вписвания или вписвания, които да противоречат на закона. Няма такива вписвания.
По втората част от Вашия въпрос. Да, действително, ако в медиите се изнасят съобщения, че някой упражнява неправомерно своята професия, това би могло да урони престижа на която и да било държавна институция. На този въпрос и на това твърдение ще Ви отговоря по следния начин: да, така е, ако се окаже, че е истина. Директорът на Агенцията по вписванията е взела с ръководството на Министерството на правосъдието комплекс от мерки, в които ние като проверяващи не сме констатирали тя да е нарушила своите служебни задължения. Като нов директор, който ние сме избрали и назначили след отстраняване на един и след като констатирахме, че временно изпълняващият длъжността не може да се справи добре със задълженията си, госпожа Николова е взела серия от мерки, за да предотврати и отстрани забавянията в произнасянията на длъжностните лица по регистрацията, които са самостоятелни длъжностни лица. Никой не може да се намесва в тяхната работа, никой не може да им предписва как да се произнасят по партиди и различни заявления, които идват от съдилищата или от различни лица. Нейното задължение е да следи сроковете, определени в закона. Това тя е направила заедно с нас и с ресорния заместник-министър от нашето министерство. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: И аз благодаря.
Господин Агов, заповядайте за реплика.
АСЕН АГОВ (СК): Госпожо министър, Вие знаете, че десетки служители – съдии по вписванията, се бяха оплакали, включително и в Комисията за борба с корупцията тук, че е бил оказван натиск върху тях. Не мога да оспоря мерките и оценката ви за работата, която сте извършили с госпожа Виолета Николова.
Ще ми простите недискретността, но в телефонен разговор с Вас във връзка с този въпрос, Вие ме уверихте в почтеността на госпожа Николова. Но много често почтени хора попадат под огъня на корупционни скандали или на схващанията за корупция в страната.
От тази гледна точка мисля, че независимо от Вашите впечатления, ако тази практика продължи, ако се установят нарушения, редно е такива хора да бъдат освобождавани - не за друго, а за да могат да бъдат защитени всички почтени хора, за да може покварата, която се е настанила в България, да не „изгаря” повече хора, които си вършат честно работата. Затова казвам, че чувствата и доверието са нещо много относително в политиката. Поради това, дори когато има съмнения, би трябвало такива хора да бъдат отстранявани. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Благодаря.
Заповядайте за дуплика, госпожо Попова.
МИНИСТЪР МАРГАРИТА ПОПОВА: Уважаеми господин председателстващ! Уважаеми господин Агов, така е. Абсолютно съм съгласна с Вашите констатации. Искам да кажа, че сигналите на тези служители бяха проверени от Инспектората към Министерския съвет относно контрола, който Министерството на правосъдието и ресорният министър упражняват върху действията на директора на Агенцията по вписванията. Искам да Ви заявя, че Инспекторатът към Министерския съвет, напротив, установи, че ресорният заместник-министър си върши добре работата, добре упражнява контрол.
Относно това, че Агенцията по вписванията се ръководи единствено и само от закона, аз бих могла да поема ангажимент като министър на правосъдието, че ние не се впечатляваме и ръководим от това кои са спорещите страни, които идват при нас в Агенцията по вписванията. Това не ни интересува. За нас е важно да се произнесем по закон, в срок, като поддържаме добър ритъм и добро качество на работата на Агенцията по вписванията. Останалото не е за Министерството на правосъдието и за Агенцията по вписванията. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: И аз благодаря.
Следва питане от народния представител Лъчезар Тошев относно изпълнението на решенията на Европейския съд по правата на човека от Република България и възможността за регресен иск от страна на държавата спрямо лица, отговорни за осъдителните присъди срещу Република България.
Заповядайте, господин Тошев, да развиете питането.
ЛЪЧЕЗАР ТОШЕВ (СК): Благодаря, господин председателю.
Уважаема госпожо министър, Република България е една от страните, срещу която постъпват голям брой жалби до Европейския съд по правата на човека. Изпълнението на решенията на съда се контролира от Комитета на министрите на Съвета на Европа. Парламентарната асамблея на Съвета на Европа от своя страна също наблюдава този процес. Следващата седмица в Страсбург по време на предстоящата сесия на ПАСЕ ще се разглежда доклад на председателя на Комисията по правни въпроси Христос Пургуридес, в който има част за България – две страници по три проблема. Ние ще трябва да отговаряме на въпросите, поставени в този доклад.
Осъдителните присъди срещу Република България често са свързани с изплащане на компенсации от нашата страна на засегнатите лица поради нарушение на човешките права, извършени от един или друг държавен функционер. Това ощетява държавния бюджет със значителни суми.
Моето питане към Вас е: взема ли мерки Република България за промени в своята правна система или административна дейност след осъдителните решения на Европейския съд по правата на човека и прилага ли се възможността за регресен иск от страна на държавата спрямо лица, отговорни за тези осъдителни присъди? Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Госпожо Попова, заповядайте за отговор.
МИНИСТЪР МАРГАРИТА ПОПОВА: Уважаеми господин председателстващ, уважаеми народни представители, уважаема госпожо министър! Уважаеми господин Тошев, съгласно поетите международни задължения като страна по Европейската конвенция за защита правата на човека и основните свободи, Република България изпълнява в съответствие с приетите процедури на Съвета на Европа, произтичащи за всяко конкретно решение, индивидуални и общи мерки. Тези мерки са предмет на редовен мониторинг от страна на Комитета на министрите, както казахте, в който участват представители на всички страни членки.
Във връзка с общите и индивидуалните мерки България е в постоянен диалог – и това е наше задължение – с Отдела по изпълнение на решенията към Съвета на Европа и полага усилия, предприема адекватни действия за отстраняване на структурни или законови проблеми, които се констатират в решенията на Европейския съд по правата на човека.
За изпълнението на индивидуалните мерки, отнасящи се до изплащане на справедливо обезщетение на жалбоподателите, е създаден нормативен ред и стриктна процедура за обмен на документация и информация между Министерския съвет, Министерството на правосъдието и Министерството на финансите. По този начин плащанията се извършват своевременно, без забавяния, в тримесечен срок от влизане на решението в сила, освен при извънредни обстоятелства. Жалбоподателите коректно получават присъдените им обезщетения.
Като индивидуална мярка по решенията, където е възможно, се пристъпва и към възобновяване на делата пред националните съдилища или към конкретни действия на административните органи.
Освен индивидуалните мерки предприемаме и редица тъй наречени общи мерки. Разбира се, те имат по-широк обхват, като включват законодателни и административни действия и решения. Министърът на правосъдието чрез правителствените агенции, които представляват страната ни, извършва анализ на решенията и при необходимост предлага законови промени. Решенията се разпространяват до всички заинтересовани институции, включително съдебната власт и администрацията, с цел съобразяване на практиките и недопускане на последващи решения.
Тук, господин Тошев, искам да Ви уверя, че е нужна още работа за по-голям ангажимент от страна на администрацията и на съдилищата в хоризонтален ред за запознаване с практиката на Европейския съд по правата на човека за недопускане на такива нарушения, от които да следват плащания. Вие знаете, че като Мярка 9 в Плана за действие в нашата Стратегия за продължаване на реформата в съдебната система в условията на пълноправно членство е залегнала много важна инициатива, а именно създаване на работна група (ние вече направихме това с участието на неправителствени организации), която да подготви и предложи изменения в Закона за отговорността на държавата и общините за вреди, а също и да изградим контролен механизъм, който да бъде национален филтър за недопускане на толкова много жалби, които отиват до Европейския съд по правата на човека, тоест прегледът да бъде направен предварително тук, на национална основа, като там отиват по-малко жалби. Макар че като юрист аз Ви казвам, че всеки има право да се обърне към който съд желае, така че ние не можем да инициираме определен брой жалби, които да отиват или да не отиват до Европейския съд по правата на човека.
В тази връзка бих искала да кажа, че другата категория мерки от групата на общите, са редица законодателни промени, които се приемат в кодексите, в законите, най-вече, разбира се, в подзаконовите нормативни актове, с които законодателството се хармонизира и се полагат мерки, за да съответства на европейското законодателство, с гаранции за правата на човека, така че да не последват осъдителни решения от Европейския съд по правата на човека.
Вие знаете, че нашето правителство и в частност Министерството на правосъдието, положихме усилия, за да установим един много по-добър, по-надежден контакт и диалог с Венецианската комисия. По проекти на закони, в които се вижда и е ясно, че има опасност да бъдат засегнати права на гражданите, ние се обръщаме към тази на високо ниво институция, която е гарант за спазване правата на човека и нейните авторитетни мнения и становища за нас са важни и непреодолими.
По отношение на втората част от въпроса Ви, възможността от регресен иск, бих искала да кажа само две неща. Само по себе си решението, което и да е, на Европейския съд по правата на човека, не е основание за регресен иск. Ние обаче имаме възможност в рамките на процедурите по Закона за отговорността на държавата и общините за вреди да претендираме регресно към различни държавни органи за изплащане на обезщетения на хора, засегнати от неправилно прилагане на закона или от проблеми в самата законодателна разпоредба, които са констатирани от нас, констатирани са и от Европейския съюз.
Зная какво още Вие искате да чуете в моя отговор: дали само този закон е достатъчен за регресната възможност на пострадали при неправилно приложение на закона или от самия закон като недобре структуриран и не даващ възможност за защита правата на човека.
Бих искала да Ви кажа, че има възможности за отговорност на отделната личност, на отделното лице, което работи в системата на структурите на държавните органи или на общинските органи. Това е съответната административна или при умишлени нарушения съответна наказателна отговорност.
Друг тип отговорност извън тази не зная да е по-подходяща с оглед правилата на пропорционалността. Към момента това, което имаме при добър законодателен процес, при добро правоприлагане, при добри закони, мисля, че е достатъчно за обезщетяване, разбира се, с мярката, която казах, да намерим националния инструмент за филтър и за еднакво изплащане на хората, които са пострадали от закона. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Благодаря.
За два уточняващи въпроса – господин Тошев,заповядайте.
ЛЪЧЕЗАР ТОШЕВ (СК): Благодаря, господин председател.
Уважаема госпожо министър, в доклада, за който споменах, и който ще се разглежда следващата седмица, има няколко поставени въпроса. Бих искал да ги поставя и на Вас.
Единият от тях е за препоръчаните мерките в Междинна резолюция на Комитета на министрите от 2007 г., включително за обучаване на полицаи и за предотвратяване на полицейско насилие и т.н. Какво сме изпълнили от 2007 г. досега? Това е много преди Вашия мандат, но въпросът за Съвета на Европа стои по този начин.
Вторият въпрос, който бих искал да поставя, е за голямото забавяне на дела, гледането на дела в съда. Констатира се и е така, че има много голямо забавяне. Самият Европейски съд също забавя много делата си. Това е пък повод ние да критикуваме Европейския съд за това. Как обаче ще отговорим на критиките по отношение на нашата съдебна система?
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Заповядайте за отговор, госпожо Попова.
МИНИСТЪР МАРГАРИТА ПОПОВА: Уважаеми господин председателстващ, уважаеми господин Тошев! На мен този доклад ми е известен. Разбира се, ние сме работили по него и сме направили нашите бележки. Зная, че България ще се представи добре следващата седмица, когато разглеждате тези препоръки и правите преглед на всичко това, което е констатирано като недобра съдебна практика преди днешна дата.
Разбира се, че са взети мерки като обучителни мероприятия от 2007 г. досега. Това се прави в рамките на Министерството на вътрешните работи, прави се и в рамките на съдебната система чрез нашия Национален институт на правосъдието, за което със сигурност зная, че в период от две години назад се работи и се правят съвместни обучения между магистрати и представители на нашата национална полиция, за да се уеднаквят практиките, за да се четат решенията на Европейския съд по правата на човека, за да се говори на едно място между магистрати и служители на Министерство на вътрешните работи по правилното прилагане на закона, за да се избягват нарушения, които водят до изплащане на обезщетения с решения на Европейския съд по правата на човека.
Относно процедурите, които продължават по граждански административни и наказателни дела в българските съдилища, това е основно въпрос, който се решава по два начина: законодателен – чрез добри процесуални процедури, които да дават възможност, от една страна, за пълноценно разглеждане на делата, и от друга страна, те да бъдат гледани в разумен срок, за да не се накърняват правата на гражданите.
От друга страна, това е въпрос на организация на работа в рамките на съдебната система, в рамките на всеки съдебен състав, в рамките на организация на работа на всеки съдия. В Стратегията за продължаване на реформата в съдебната система вие ще намерите акценти по всеки един от тези въпроси, за който аз сега с удоволствие разговарям и дебатирам с вас в нашия парламент. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Благодаря.
За отношение – заповядайте, господин Тошев.
ЛЪЧЕЗАР ТОШЕВ (СК): Благодаря Ви, господин председател.
Давам си сметка, че това е един процес, който продължава от много време насам и ще продължи още доста дълго, и той вероятно никога няма да приключи. За пример мога да ви дам Швеция, която по повод осъдително решение срещу България, коригира своето собствено законодателство, защото намери, че има някъде пропуск, разглеждайки случая срещу България.
В България също би трябвало да имаме законодателна инициатива, за да можем да коригираме нашето законодателство там, където от безпристрастен съд се вижда, че са допуснати пропуски. По този начин ще покажем, че наистина се стремим пълно и искрено да сближим нашето законодателство с европейските стандарти, които сме приели като свои. Надявам се по този въпрос да обединим усилията си, за да можем да постигнем добри резултати. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Благодаря.
Благодаря за участието на госпожа Попова в днешния контрол.
Продължаваме с питане на народния представител Георги Божинов относно изграждане на регионални депа за твърди битови отпадъци и отправената покана към 13 групи общини за представяне на проекти по Оперативна програма „Околна среда”.
Питането е към министъра на околната среда и водите госпожа Нона Караджова.
Господин Божинов, заповядайте да развиете питането си.
ГЕОРГИ БОЖИНОВ (КБ): Уважаеми господин председател, уважаема госпожо министър! Безспорно е, че нашата страна изостава с изпълнението на Националната програма за управление на отпадъците и с поетите ангажименти в предприсъединителния договор с Европейския съюз. Това може да стане повод за сериозни санкции спрямо нашата страна.
В свое интервю, дадено на 4 ноември м.г. на в. „Труд”, Вие посочвате, цитирам: „... че сега просто трябва да се действа”. Не става дума за липса на пари. По една или друга причина общините се бавят. „Затова, казвате Вие, направихме механизъм, с който да ги накараме да побързат. Този механизъм включва още една такса депониране и една двойна такса за общините, които изхвърлят в депа, неотговарящи на изискванията. С тези икономически лостове безспорно се цели общините да депонират по-малко и да побързат с изграждането на депа”.
Уважаема госпожо министър, наскоро Министерството на околната среда и водите обяви, че общините, които ще изграждат 13 депа с регионално значение, са поканени да представят своите проекти, за да бъдат одобрени и финансирани по оперативна програма. Моят въпрос е: как виждате във времето реализирането на проектите на поканените общини и времето на функциониране, експлоатация на тези съоръжения? По какви критерии поканихте тези 13 групи общини и какво съдържа заданието на проекта, който очаквате да Ви представят? Това е текстът, който съм Ви написал в моя въпрос.
Искам още сега да кажа, че предлагам този публичен дебат, за да се опитаме с Вас – един безспорно много компетентен в тази област човек, да отговорим на въпроса: можем ли да превърнем изоставането на страната в предимство за гражданите, за общините и за България? Това ще бъде и допълнителният ми въпрос, около който ще коментирам Вашия отговор. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Благодаря.
За отговор – госпожо министър, заповядайте.
МИНИСТЪР НОНА КАРАДЖОВА: Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Божинов! Само да припомня, че страната ни трябваше да изгради регионалните съоръжения за управление на отпадъци до средата на 2009 г. За съжаление има това огромно изоставане, което Вие констатирате. Истината е, че и аз имах очакването, че ще са доста по-напреднали проектите за сдруженията на общините и ще има поне сключени договори за безвъзмездна помощ между Министерството на околната среда и водите и съответните сдружения още през 2009 г., но, така или иначе, това не е факт. Действително Вие имате конкретен въпрос към пакета от 13 региона. Ще се концентрирам върху него в моя отговор.
Ние обявихме през 2010 г. процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, тоест поканихме конкретни региони според степента на тяхната готовност. Това са регионите: Борово, Варна, Велико Търново, Габрово, Добрич, Костенец, Левски, Луковит, Панагюрище, Плевен, Разлог, Стара Загора и Ямбол. Всеки от тези региони включва по три, четири до седем, осем, десет общини. Проектите на горепосочените региони, надяваме се, според графика, който ние следим ежемесечно, ще започнат през 2011 г. и поетапно до 2013-2014 г., ще бъдат доведени в експлоатация. Срокът на тези съоръжения, които ще се изграждат, се предвиждат в общия случай, въпреки че има различия между отделните региони да е между пет и седем години. Имам предвид за изградените първи клетки на регионалните депа, като определените терени за изграждане на депата обикновено предвиждат минимум 20-годишен период на експлоатация, а при последващо изграждане на клетките – през следващите периоди. Разбира се, има големи различия, тъй като във всеки регион има особености. Много важно е какви терени могат да осигурят общините. Знаете, че това беше един от сериозните проблеми за изоставане на процеса.
Основните критерии, по които бяха поканени общините от тези региони, са: степен на готовност на бенефициентите за кандидатстване по Оперативна програма „Околна среда”, изготвени прединвестиционни проучвания, финансови анализи, доклади по оценка на въздействие върху околната среда, други документи и изисквания съгласно екологичното законодателство, Закона за устройство на територията и т.н.
Проектите, които очакваме да ни бъдат представени, трябва да съдържат изготвено аргументирано прединвестиционно проучване, даващо достатъчна информация за възможните алтернативи при определяне на площадките за изграждане на регионални депа, техния капацитет, предлаганите съоръжения за третиране на отпадъците, които могат да включват сепариращи инсталации, съоръжения за компостиране на зелени отпадъци, за механично-биологично третиране на отпадъци, съдове и транспортна техника, допринасяща за разделно събиране с необходимия им капацитет, определяне на необходимостта от претоварни станции с основна цел намаляване на транспортните разходи, изготвен анализ на разходите и ползите, определящ категорично социалната поносимост на изгражданите съоръжения.
Анализът, който направихме още през 2009 г., ни даде основание да считаме, че са необходими още законови промени, така че да подпомогнем общините или да ги подтикнем към ускоряване на този процес. Знаете, че подготвихме тези текстове. Благодаря на парламента, че одобри тези промени в Закона за управление на отпадъците, които наистина дадоха тласък на процеса.
Да припомня какво одобрихте и какво в момента прилагат общините в помощ на ускоряване на целия този процес.
Първо, въведе се законовата рамка за сдружаване на общините. Въведоха се основните правила на работа на общините, които са справедливи и които общините следват в момента. Доста региони, в които общините имаха големи противоречия, съответно направиха тези сдружения, което е първоначалната крачка, за да придвижват своите проекти.
Второто, което въведохме със закона, е финансовият интерес, който кара общините да предприемат по-бързи действия. Знаете, въведохме отчисления за депониране на отпадъците. Тези общини обаче, които успеят да се справят бързо със своята задача за изграждане на регионалните съоръжения, включително сепариращи и компостиращи инсталации, ще бъдат освобождавани от тези отчисления и мисля, че това е един добър стимул в разговорите с общините. Така става ясно, че наистина имат този ангажимент и тревога съответно да бъдат освободени от тази такса, тоест да бързат.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Времето Ви изтече, госпожо министър.
МИНИСТЪР НОНА КАРАДЖОВА: Другото, което министерството прави, са ежемесечни срещи с кметовете на общини. На много от тези срещи присъствам лично аз, присъстват областни управители, каним колеги от други министерства, от които зависят различни процедури. Всеки месец актуализираме графика, господин Божинов. Ако желаете повече информация, заповядайте, ще Ви информираме докъде е стигнал всеки регион, съответно къде има проблем и какви мерки сме набелязали, за да бъдат преодолени проблемите.
В крайна сметка всичко зависи основно от общините. Мисля, че всичко възможно, което направихме, съответно да подпомогнем процеса, е направено. Силно вярвам, че вие депутатите сте най-често в своите региони и съответно ще подпомогнете този процес във вашите контакти с кметовете и със съответните власти на място.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Благодаря.
За два доуточняващи въпроса – господин Божинов, заповядайте.
ГЕОРГИ БОЖИНОВ (КБ): Уважаема госпожо министър, благодаря Ви за информацията, но аз наистина желая в оставащите по регламент минути да разсъждаваме можем ли това изоставане да го превърнем в предимство на страната.
Днес ние реализираме една стратегия, която е много по-назад от най-развитите страни. Тези първи 13 общини реализират план, според който ние ще депонираме в тези съоръжения в близките 10-20 години, а най-развитите страни в света – Швейцария, Швеция, Холандия, Норвегия, Япония, вече не изграждат депа и не познават такива практики и усилия.
Признавам, аз самият съм откривал съоръжение, направено с пари по предприсъединителните програми, и тогава бях горд, когато говорех, че ако към това депо се изгради сепарираща инсталация, ще можем 50 години да депонираме. Това днес, в новия век, изглежда непродуктивно и да не кажа други думи.
Следователно дали трябва да продължим тази стратегия, да носим санкции от Европейския съюз, че се забавяме, правейки нещо ретроградно, или трябва да положим усилия да довършим най-рационално този период със средства по тази оперативна програма и в новия планов период, който в момента се кове в Европейския съюз, да заложим нов тип инвестиции за следващия период 2013-2018 г., с който вместо да вървим в тази посока, в която се засилва нашето изоставане, да тръгнем с нова стратегия и по известните технологии, организация и йерархия на управление на отпадъците направо към стандартите на водещите страни?
Това е моят допълнителен въпрос: има ли виждане, има ли концепция, има ли реформаторска воля за такава дълбока промяна, за диалог с Европейския съюз и за нова платформа, която да отстоим? Това наистина е нещо, което е качествено различно.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Благодаря.
За отговор – заповядайте, госпожо министър.
МИНИСТЪР НОНА КАРАДЖОВА: Уважаеми господин Божинов, както преди малко чухте, депата, които се предвижда да се изграждат със средствата по оперативната програма, по-скоро за първите клетки, са за 5-7 г.
Оттук нататък и аз нееднократно, включително пред средствата за масово осведомяване, съм призовавала общините едновременно с процеса, който тече в момента, да започнат подготовката на своите следващи съоръжения за следващия период. Всички ние видяхме, че по всички програми, не само по Програма „Околна среда”, най-големият ни проблем е липсата на готови качествени проекти.
Ето защо се обръщам още отсега към общините – те вече, слава Богу, на много места се сдружиха, и това е бъдещето – няма как всеки град да си направи завод, да мислят за своите бъдещи съоръжения за след 5-6 г. Подготовката на един такъв проект за по-модерни съоръжения наистина изисква поне 3-4 г. Аз смятам, че общините също се поучиха от този процес. В някои общини, между другото, вече имам информация, че започват да гледат към бъдещето. Знаете, че процесът е децентрализиран, няма как предишно, сегашно или следващо правителство да подготвят проектите на общините и за следващите съоръжения.
В момента подготвяме новия Закон за управление на отпадъците, в който ще се заложат целите от рамковата директива за отпадъците, приета още през 2008 г. Знаете какви сериозни цели се поставят в тази закон пред общините за достигане през 2020 г. на 50% най-малко рециклиране на битовите отпадъци и поне 70% – на строителните.
Ние ще ви предложим решения по този въпрос. Ясно е, че без съответните механизми, които да се заложат отсега и постепенно да се следват от общините през годините, няма как през 2020 г. да се окажем подготвени и изпълняващи целите. Това е бъдещето. В момента се концентрираме наистина, за да решим предстоящите краткосрочни проблеми.
От тази трибуна се обръщам към вас, контактувайки с местните власти, да подчертавате непрекъснато тази необходимост и още отсега да започнат проучванията за следващите съоръжения.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Благодаря.
Заповядайте, господин Божинов.
ГЕОРГИ БОЖИНОВ (КБ): Уважаема госпожо министър, първо няколко много важни констатации и уточнения.
Старото противоречие: правителството договаря отношенията с Европейския съюз, а бенефициентите, които получават парите, са независими. За да се преодолее това противоречие, трябва единна стратегия на страната, която да се материализира в договореността с Европейския съюз и единодействие от страна на бенефициентите за нейното реализиране.
Старото правителство – господин Чакъров не ме чува – направи една много положителна крачка. Последното издание на Националната програма за управление на отпадъците и механизма за оперативната програма премина от тези грандомански депа към стратегия за изграждане на една клетка и сепарираща инсталация. Това мисля, че може да бъде Вашия повод да преговаряте с Европейската комисия за едно трансформирано реализиране на договореностите при усвояване на всички средства, стратегия за поне 5-6 модерни инсталации, които да зададат бъдещето, и общини, които, получавайки тези средства, ще решат много по-икономично и прагматично в интерес на своите граждани, и екологосъобразно и когато има такова реформаторско мислене и приобщаване на хора и общини към него, България няма да продължи да изостава, а ще се доближава до водещите технологии и стратегии, които гледаме, че реализират страни, които с нищо не ни превишават. Тези инсталации не са по-сложни от „Видахим”, от „Химко” – Враца, от „Плама” – Плевен, от десетки заводи, които ние сме правили, правили са ги българските инженери.
Още само две думи. Като знаете, че имаме стари, изоставени горивни инсталации и това може да поевтини реализирането на тези модерни технологии, дайте да направим наистина реформаторска крачка. Тук непрекъснато се говори: „реформатори”, „реформатори”, но абстрактно. Ето ви една област, в която новото виждане би дало много значими резултати.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Продължаваме с питането от народния представител Николай Рашев относно открита процедура за възлагане на малка обществена поръчка – открит конкурс с предмет „Изграждане канализация на гр. Роман”.
Заповядайте, господин Рашев.
НИКОЛАЙ РАШЕВ (ГЕРБ): Благодаря, господин председател.
Уважаеми господин председател! Уважаема госпожо министър, с Решение № 470 от 8 май 2006 г. на кмета на община Роман е открита процедура за възлагане на малка обществена поръчка – открит конкурс с предмет „Изграждане канализация на гр. Роман – първи етап”. Договор за изпълнение на обществената поръчка на стойност 1 млн. 912 хил. 334 лв. е сключен с ЕТ ”Румен Цинцаров” със седалище и адрес на управление в гр. Перник.
До момента първият етап на канализацията на гр. Роман не е изграден. От средата на 2006 г. уличното платно е разкопано и не е възстановено. Със заповеди № 616 и № 812 на кмета на община Роман е забранена експлоатацията на заустените отклонения. Новоизграждащата се канализация на Главен колектор № 1 на гр. Роман след провеждането на обществена поръчка е променена, като етернитовите тръби са заменени с пластмасови. При изграждането на канализацията е сгрешен наклона на част от тръбите, поради което дъждовните и фекални води преливат през най-ниската шахта и заливат улицата. Освен пряката хигиенна опасност, хората от „ВиК” ООД – Враца, са изправени пред невъзможност да отстранят авариите по водопроводната мрежа.
Госпожо министър, моля с оглед на Вашите правомощия да извършите проверка по случая, за да може гражданите на община Роман да имат изградена канализация – първи етап, и бъде възстановена ул. „Александър Стамболийски”.
Въпросите, които произтичат от казаното до тук, са: кой е изпълнил обекта за изграждане на канализацията на гр. Роман, на кого е платено, какво е наложило промяната на първоначалния проект и защо са подменени тръбите от етернитови с пластмасови? Кой е осъществил контрола?
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Благодаря.
Заповядайте за отговор, госпожо министър.
МИНИСТЪР НОНА КАРАДЖОВА: Уважаеми господин председател, уважаеми народни представители, уважаеми господин Рашев! В отговор на Вашето питане и в резултат на проверката, която направихме по случая, Ви информирам за следното.
По предложение на община Роман и на Министерството на околната среда и водите обектът „Канализация на община Роман” е бил включен за финансиране чрез Закона за държавния бюджет на Република България за 2006 г. със сумата 1 млн. 956 хил. лв. Проведена е процедура за избор на строител по Закона за обществените поръчки с възложител – кметът на община Роман. При провеждане на процедурата са допуснати нарушения на Закона за обществените поръчки. Въпреки това за изпълнител е избрана фирма ЕТ „Румен Цинцов”, гр. Перник. Сигналите за нарушения са подадени още в течение на самата процедура.
С писмо от м. юни 2006 г. на Министерството на околната среда и водите е уведомена Агенцията за обществени поръчки за допуснати нарушения при провеждане на процедурата. От представената документация е видно, че са отстранени фирми с квалификация и опит в предмета на обществената поръчка.
С писмо от 24 ноември 2006 г. на директора на Предприятието за управление на дейностите по опазването на околна среда кметът на община Роман е уведомен, че поради обжалване на процедурата за избор на изпълнител по Закона за обществените поръчки и предстоящото приключване на бюджета за 2006 г., средствата ще бъдат пренасочени към друг обект. Още на същия ден с писмо от същата дата – 24 ноември 2006 г., получено по факс, община Роман уведомява Министерството на околната среда и водите, че процедурата по обжалване е приключила и на същия 24 ноември общината е сключила договор за изпълнението на обекта с избрания изпълнител.
На 21 декември 2006 г. е извършена проверка на място на дейностите по проекта от експерти на Предприятието за управление на дейностите по опазването на околната среда. Установено е, че на обекта се извършват строително-монтажни работи от подизпълнител „Видапътстрой” ЕАД, гр. Видин. В ПУДООС няма представени документи, от които да е видно, че фирма „Видапътстрой” ЕАД, Видин, е включена като подизпълнител в документите по проведената обществена поръчка през 2006 г. Констатирано е, че на обекта се работи по изграждане на канализационната мрежа и до съответния момент на проверката – декември 2006 г., не е изготвен акт за Образец 19. Също така е установено, че изпълнението на обекта се извършва по промяна в работния проект на основание протокол за подмяна на бетонните тръби и части с такива от полиетилен и изменения на някои от диаметрите на тръбите, частите и котите на трасето.
В заповедната книга на обекта са записани заповеди 1, 2 и 3, подписани от проектанта, касаещи разпореждания относно промяна на използваните тръби и заповед на кмета на община Роман за одобрение на промените. За извършените промени в проекта министерството не е уведомено.
През 2007 г. по искане на Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда община Роман е представила протокол от 31 май 2007 г. От протокола е видно, че има съществени проектантски грешки, несъобразени със специфичния терен на населеното място, които трябва да бъдат отстранени. Направена е експертиза на проекта от екип на Университета по архитектура, строителство и геодезия с възложител община Роман. Дадени са препоръки за реализацията на обекта със съответните корекции, за чието изпълнение е необходимо пълно преработване на работния проект от страна на проектанта.
Към настоящия момент на отправеното питане от Ваша страна в Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда има постъпил за разглеждане частичен актуализиран проект, в който са установени несъответствия между проектантската част и приложената количествено-стойностна сметка. Същите не са отстранени от страна на община Роман.
Тъй като Вашият въпрос е относно контрола, Ви отговарям следното. Тъй като средствата се превеждат на общината директно от Министерството на финансите, отговорността по усвояване на средствата, предназначени за законосъобразно изпълнение и извършване на обекта по одобрения проект, е изцяло на кмета на община Роман, явяващ се възложител по смисъла на Закона за обществените поръчки. Съгласно законите на страната проверки на общините при сключване на обществените поръчки могат да правят Сметната палата и Държавната финансова инспекция към Министерството на финансите.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Благодаря.
Господин Рашев, заповядайте за допълнителни въпроси.
НИКОЛАЙ РАШЕВ (ГЕРБ): Уважаема госпожо министър, първо, искам да Ви благодаря за отлично подготвения и изчерпателен отговор. Ясно за всички ни е, че виновните ще бъдат дадени на прокуратурата и нека тя да съди за вината им. Най-важното обаче е да отговорим на гражданите на гр. Роман кога ще имат изградена канализация и нормално проходима и възстановена улица „Александър Стамболийски”.
Имайки предвид, че въпросът е задаван четири пъти и е занимаван и предходният парламент, и Вашият предшественик, съм сигурен, че във Ваше лице той най-накрая ще намери своето решение. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Благодаря.
Заповядайте, госпожо министър.
МИНИСТЪР НОНА КАРАДЖОВА: Уважаеми господин Рашев! Този проблем, който наистина създава много неудобства и проблеми на гражданите на гр. Роман, може да бъде решен, първо, след като кметът на общината подготви необходимите проекти, отговарящи на изискванията както като технически параметри, така и като финансови параметри.
По отношение финансирането на проекта, той би могъл да се довърши с финансиране от Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда, ако обаче бъдат спазени всички изисквания, за които споменах: да бъде проведена нова процедура, тъй като проектът е изцяло променен и не може да продължи старата обществена поръчка, защото се променя изцяло обхватът на дейностите, които трябва да бъдат извършени.
Втора възможност за общината е кандидатстване по Оперативна програма „Околна среда”, тъй като община Роман няма изградена пречиствателна станция за отпадъчни води. За Ваша информация през следващата година ще обявим процедура и поканим общините между 2 и 10 хил. еквивалентни жители – знаете, че срокът за изграждане на тези съоръжения е до 2015 г. и този процес трябва да започне. Общината трябва да вземе решение по кой път ще върви. При положение че общината трябва да кандидатства за изграждане на пречиствателната станция, проектът би могъл да е и комплексен – с канализацията. Предвид обаче спешността на проекта за тази улица, за която споменахте, това би могло да се финансира и от екологичния фонд към министерството, но при спазване на всички правила.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: За отношение? Не желаете, благодаря.
Преминаваме към въпрос от народния представител Георги Божинов относно замърсяването на повърхностните води в района на с. Лютаджик, община Враца.
Заповядайте, господин Божинов.
ГЕОРГИ БОЖИНОВ (КБ): Уважаеми господин председател, уважаема госпожо министър, уважаеми колеги народни представители! Преди да задам конкретния си въпрос, искам да Ви благодаря за писмения отговор, който ми дадохте по въпрос за същия обект, за който пита и колегата Рашев. В този отговор Вие сте също така изчерпателна и с малки уточнения описвате картината. Аз съм този, който е питал миналия парламент четирима министри за безобразията, за които днес говорим.
Едно уточнение – става дума за предишния кмет от предишния мандат на община Роман. Довършването наистина трябва да стане по някакъв начин със средства от ПУДООС, защото интегрираният проект на община Роман ще върви най-рано след две години, а тези 300 м са непреодолими, както казва колегата Рашев, не само за хората, живеещи на тази улица. Това е втората улица, която действа в този град.
Въпросът ми е следният. Един от проблемите, които сериозно тормозят и затрудняват жителите на с. Лютаджик, е проблемът със замърсяването от двете малки реки, които минават през селото. Река Черна периодично се замърсява залпово при самия извор на реката. И за парадокс, името й е Черна, а нещо бяло я замърсява системно. Замърсено е и коритото на реката при селата след Лютаджик, няма да изреждам всички техни имена.
В последно време се наблюдава и замърсяване на водите, които водят началото си от района на утайника на някогашната мина „Плакалница”.
Уважаема госпожо министър, сигналите, протестите и въпросите на жителите на с. Лютаджик са настоятелни и основателни. Вие не сте първият министър, на който се поставят тези въпроси. Моят въпрос към Вас е: какво показват резултатите от направените проверки, измерванията и наблюдението на компетентните органи, какви са източниците и вида на замърсяването и какво може да се направи за отстраняване на това замърсяване? Как ще се почисти коритото на р. Черна и какво системно наблюдение и контрол предвиждате за състоянието на утайника над с. Лютаджик? Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Заповядайте за отговор, госпожо министър.
МИНИСТЪР НОНА КАРАДЖОВА: Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители!
Уважаеми господин Божинов, този въпрос, който Вие поставяте, от дълги години тревожи хората и още при първото ми посещение във Враца знаех, че този въпрос ще бъде зададен, тъй като е дългогодишен.
Малко предистория. От м. април 2004 г. до момента регионалните поделения на Министерство на околната среда и водите извършват ежемесечен мониторинг на качеството на водите на р. Черна и сухия извор в района на с. Лютаджик. Анализите на водите от изворите показват наличие на замърсявания от органичен произход, като, слава Богу, водните проби от 2010 г. показват подобряване състоянието на водите на изворите.
През м. ноември 2009 г. Регионална инспекция по околна среда и водите – Враца, извърши проверка на вероятни замърсители от различни почивни бази и други обекти. Проверени са 9 обекта, като е констатирано, че отпадъчните води от обектите се пречистват в септични ями и се заустват в попивни кладенци. Дадени са предписания за извеждане от експлоатация на попивните кладенци. През м. юни 2010 г. е осъществен последващ контрол по изпълнение на дадените предписания. При проверките е констатирано, че по-големите почивни бази са предприели действия за изграждане на локални пречиствателни станции за отпадъчни води. По-малките обекти са извели от експлоатация попивните кладенци, като са преустроили септичните ями в изгребни ями. За неизпълнение на дадените предписания на два от хотелските комплекса са съставени актове. Единият е предприел действия за преустройване на септичната яма в изгребна, а на другия е удължен срокът за даденото предписание до м. май 2011 г. и са предприети действия за доставка и монтаж на пречиствателни съоръжения.
Друг възможен основен източник на замърсяването е млекопреработвателно предприятие „Пършевица” - с. Миланово. При проверки на обекта, направени през 2010 г. от Регионална инспекция по околна среда и водите в София, е констатирано, че производствените отпадъчни води се събират в два броя стационарни цистерни, откъдето се извозват до канализацията на гр. Враца.
Битово-фекалните отпадъчни води се събират във водоплътна изгребна шахта, като връзката между нея и съществуващия от преди това попивен кладенец е прекъсната и няма заустване. За това предприятие е изготвен проект за пречиствателна станция за отпадъчни води още през 2009 г., който все още не е реализиран и към момента предприятието осъществява предпазването на замърсяването по начина, по който Вие описахте преди малко.
Регионалната инспекция по околна среда и водите – Враца, извършва мониторинг и на отпадъчните води от изхода на рекултивираното хвостохранилище в с. Лютаджик, които се вливат в р. Глухарка. При извършения до момента мониторинг не са констатирани превишения на нормите за изследваните показатели, поради които водите отговарят на нормите за категорията водоприемник, както е постановено.
В заключение бих искала да Ви уверя, че органите на Министерството на околната среда и водите ще продължат да следят за качеството на водите на реките Черна и Глухарка в района на Лютаджик и съответно за изпълнение на дадените предписания за изграждане на локални пречиствателни съоръжения, за изгребни ями, които да заменят попивните ями.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: За реплика – заповядайте, господин Божинов.
ГЕОРГИ БОЖИНОВ (КБ): Уважаеми господин председател, уважаема госпожо министър! Моето скромно мнение е, че Вие характеризирахте точно ситуацията и аз смятам, че това изключително модерно предприятие, за което споменахте последно, ще направи пречиствателната станция. Ако искаме да бъдат прекратени замърсяванията, трябва контрол на неговия договор с ВиК -Враца – колкото е технологическото количество на отпадъка, толкова е количеството, което са зауства в канализацията на ВиК Враца. Ако това се контролира и стане, смятам, че замърсяването на р. Черна ще изчезне.
Второто замърсяване е по-деликатно и контролът, който Вие обещавате, нека бъде повод за по-сериозни решения.
Поставих този въпрос, защото жителите на с. Лютаджик печелят години наред съревнованието за най-почистено, най-добре управляващо отпадъците и най-, най-, най село в природен парк „Врачански Балкан”. Тези сърцати хора и техния кмет, който ги води, заслужават и по-голямо внимание, както и жителите на другите села по поречието на тази река – Долно, Горно Озировци, Стояновци и т.н. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Благодаря Ви.
Желаете ли дуплика, госпожо министър? Не.
Благодаря за участието на министър Караджова в днешния контрол.
Продължаваме с въпроси към министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията господин Александър Цветков.
Първият въпрос е от народния представител Петър Мутафчиев относно политиката на правителството по концесиониране на важни за страната инфраструктурни обекти.
Господин Мутафчиев, заповядайте да развиете въпроса си.
ПЕТЪР МУТАФЧИЕВ (КБ): Уважаеми господин председател, дами и господа народни представители, господин Цветков! В самата предизборна кампания партия ГЕРБ, включително в частта си за транспорта, поставиха като приоритет изграждането на инфраструктурата и една от формите за изграждане на инфраструктурата – концесията.
Мина година и половина от вашето управление и затова си позволих да Ви задам въпроса колко концесионни сделки до момента е осъществило Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията с цел привличане на частния бизнес при изграждане на инфраструктурата –инфраструктурата в железниците, инфраструктурата в авиацията, инфраструктурата в морския транспорт.
Знам, че не е лесно. Знам, че когато е криза, също е по-трудно, но аз Ви питам, защото още при управлението на предишното правителство имаше ясно заявени намерения от страна на инвеститори за съответно концесиониране на обекти. И единият от инвеститорите е „Лукойл” и концесиониране на пристанището „Росенец”. Там договорът почти беше готов и оставаше да бъде подписан. Защо тази концесия не е придвижена? За концесия на карготерминал на летище Пловдив от страна на азербайджанските авиолинии със сериозни намерения в тази посока, доколкото знам среща също е правена с Вас, но там не е обявен конкурс за частична концесия на карготерминала. Такъв интерес имаше и от американската страна по отношение на летище София. Ние подготвихме в последните месеци закон, с който дадохме възможност на вашето правителство да може частично да извършва тези концесии на летищата.
И още нещо, ще Ви задам само още един въпрос, който е свързан с концесиите на бъдещите терминали, които трябваше да бъдат изградени за контейнери на пристанищата във Варна и Бургас. Досега трябваше да има концепцията за концесионирането им, за да започне строителството и финансирането. Но вероятно това не е приоритет за правителството на ГЕРБ в този момент и сегашното правителство няма намерение да изгражда тези терминали, тъй като по Ваше искане непрекъснато се отлагат консултациите и подготовката на тези процедури.
Моят въпрос към Вас е колко процедури до този момент сте осъществили чрез концесиониране? Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Заповядайте за отговор, господин министър.
МИНИСТЪР АЛЕКСАНДЪР ЦВЕТКОВ: Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители! Господин Мутафчиев, за строителството на модерна транспортна инфраструктура е необходимо време, дългосрочен подход и осигуряване на стабилни финансови потоци. Реализирането на инфраструктурни проекти чрез най-важния инструмент на публично-частното партньорство, а именно концесията, е възможност за създаване на условия за използване на опита на частния сектор в прилагането на иновации за развитието на транспортната инфраструктура.
Още в началото на 2010 г. Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията изготви проект на Стратегия за развитие на гражданските летища за обществено ползване, пристанищата за обществен транспорт с национално значение и железопътните гари на Република България до 2013 г. чрез механизмите на концесията. Стратегията очерта намеренията на българското правителство да привлече частния сектор към изграждането и експлоатацията на още значими обекти от национално значение в областта на транспортната инфраструктура.
Конкретните цели са: чрез привличане на финансово стабилни концесионери да се подобри качеството на обслужване, да се повиши ефективността на предоставяните услуги, да се увеличи пътнико- и товаропотока, както и да се осигури трансфер на управленско ноу-хау.
Постигането на всичко това изисква изпълнението на набор от мерки. От една страна, това са мерки, свързани с продължаването на процеса на концесиониране на граждански летища за обществено ползване или обособени части от тях, на терминали от пристанища, на приемни здания в железопътни гари като обекти на железопътната инфраструктура.
В министерството едновременно са стартирани подготвителните действия по предоставяне на концесия на 11 обекта, а именно: гражданско летище за обществено ползване – Горна Оряховица, карго терминал на територията на гражданско летище за обществено ползване – Пловдив, и гражданско летище за обществено ползване – Русе; пристанищен терминал 2А и пристанищен терминал за насипни товари „Запад”, части от пристанище за обществен транспорт с национално значение – Бургас, пристанищни терминали на Варна-запад и Фериботен комплекс – Варна, пристанищен терминал Русе-запад, както и пристанищен терминал Видин-юг; Централна жп гара – Пловдив, Централна жп гара – София, и жп гара „Подуяне”.
От друга страна, и не на последно място по важност, мерките са насочени към успешното приключване на започнати процедури за предоставяне на концесии на обекти от транспортната инфраструктура.
През 2010 г. успешно приключи процедурата за предоставяне на концесия на пристанищен терминал Видин-север и пристанищен терминал Фериботен комплекс – Видин.
На 20 август м.г. бе подписан концесионен договор с определения концесионер Параходство „Българско речно плаване”.
В ход е процедура за предоставяне на концесия на пристанищен терминал „Росенец”, част от пристанище за обществен транспорт с национално значение – Бургас. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Благодаря.
Господин Мутафчиев, заповядайте за реплика.
ПЕТЪР МУТАФЧИЕВ (КБ): Господин министър, от Вашия отговор аз разбрах, че има само подготовка, но реално – нито една концесия, която е започната от вашето правителство. Да, довършили сте във връзка с приключването на съдебната процедура една от концесионните сделки, която беше започната от нас, и сте подписали договор. Добре, поне това е свършено. Но нито една концесионна процедура не е осъществена! Нито една, включително там, където сме имали готовност.
За пристанище „Росенец” беше подготвен договорът, тъй като тази концесия се полагаше по право и тя е единствената концесия, за която съдът доказа, че ние трябва да я дадем по право. Но този договор не е подписан година и половина! Виждам във вашите отчети и се гордея с тях, че приходът от концесии се е увеличил с 20 милиона.
КОСТАДИН ЯЗОВ (ГЕРБ, от място): Не е вярно!
ПЕТЪР МУТАФЧИЕВ: Господин министър, това са от концесиите, които сключи предишното правителство.
По същия начин казвате, че и в железниците се е увеличила усвояемостта по европейските фондове, но там вие нямате нито един подписан договор по Оперативна програма „Транспорт”. Това са по договорите, които по принцип бяха подписани от предишното правителство.
Господин министър, ако за Вас концесионирането е приоритет, то наистина мислете стратегически.
Аз смятам, че има възможности за частичното концесиониране на летищата и в определена степен на определени терминали в пристанищата. Но концесиите на цялостните летища – приемете тази практика, която имахме ние: на два пъти обявявахме Летище Русе.
Трудно става, ако няма ясно изявен концесионер и инвеститор. Тогава държавата трябва да си поеме ангажимента едно такова летище да бъде развито. Аз мисля, че бъдещето на Летище Русе, вероятно и на Горна Оряховица, няма да бъде концесията, тъй като няма да има инвеститори, но българската държава трябва да изпълни своя ангажимент и да инвестира там, тъй като това са важни както товарни, така и пътнически летища за България. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Господин министър, желаете ли дуплика?
Следващият въпрос е от народния представител Румен Такоров относно освобождаването на младши инспектор от Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация”.
Заповядайте, господин Такоров, да развиете въпроса.
РУМЕН ТАКОРОВ (КБ): Благодаря Ви, уважаеми господин председател.
Уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин министър! Може би този въпрос да изглежда маловажен – какво от това, че е уволнен един младши инспектор, независимо че той е единственият работещ в това семейство с деца на 2 и на 4 години, и в разрез на всякакви законови основания?
Уважаеми господин министър, на 8 октомври 2010 г. Вие заявихте на мое питане, че господин Кръстев по преценка на ръководителя си в администрацията е повишен в ранг около един месец след подаването на сигнала. В бъдеще поради високата си квалификация и недобро здравословно състояние той ще изпълнява длъжност, различна от заеманата досега, а именно „изпитващ”.
За съжаление, вече шести месец господин Кръстев отсъства по здравословни причини и не е могъл да бъде изслушан и назначен на новата си длъжност. Не знаех, че новата длъжност е дисциплинарното уволнение, господин министър. Вместо да бъде назначен на новата длъжност, Иво Кръстев получава по пощата на 25 октомври заповед за дисциплинарно уволнение от 21 октомври 2010 г.!
Моят въпрос е: какви са мотивите за дисциплинарното му уволнение? Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Заповядайте за отговор, господин министър.
МИНИСТЪР АЛЕКСАНДЪР ЦВЕТКОВ: Уважаеми господин председател, дами и господа народни представители! Уважаеми господин Такоров, впечатлен съм от загрижеността, която проявявате към кадровата политика на администрацията в Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията и в частност – професионалното развитие на господин Иво Кръстев. Явно в последните месеци в областта на транспорта това е единственият въпрос от актуален характер, който според Вас представлява обществен интерес.
Господин Иво Кръстев е освободен от изпълнителния директор на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация” със заповед от 21 октомври м.г. Накратко мотивите за това са: нарушаване установения ред на работа, и по-точно – нарушаване забраната за достъп до кабинет, в който се съхранява информацията от камерите от служебните автомобили на агенцията (това са камерите, които записват антикорупционната дейност, превантивната дейност, която те осъществяват); нарушаване принципа на лоялност, каквато всеки служител в държавната администрация дължи на държавната служба и съответно на органа по назначаване; и не на последно място – накърняване на достойнството и нарушаване правата на своите колеги чрез оказван върху тях натиск за удостоверяване на определени факти като истина, без същите да отговарят на действителността.
На основание чл. 205 от Наказателно-процесуалния кодекс за това поведение на Кръстев са уведомени Районната прокуратура и Районния съд – гр. София, за предприемане на съответните действия по компетентност. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Господин Такоров, заповядайте за реплика.
РУМЕН ТАКОРОВ (КБ): Благодаря Ви, уважаеми господин председател.
Господин министър, мисля, че тези, които са Ви написали въпроса, не са се постарали поне да Ви кажат истината. Аз сега ще Ви я кажа, за да я знаете. Иво Кръстев е в болнични до 20 октомври. На 21 октомври е издадена заповед за дисциплинарното му уволнение. След като забелязват, че са направили пропуски в уволнението и не са изискали писмените му обяснения, веднага написват писмо, което е от дата 6 октомври и е изпратено на господин Иво Кръстев. Той го получава на 25 октомври заедно със заповедта за освобождаване.
Другото, което е още по-куриозно – вашите хора в „Автомобилна инспекция” много са бързали, защото той е уволнен на 21-и, а на 22-и е пуснат в отпуск с подпис също на изпълнителния директор.
Питам Ви: на 21-и уволнен, на 22-и пуснат в отпуск, защо бързате, господин министър? Защото именно това е човекът, който даде сигнали за корупция в изпълнителната агенция. Защото Вие четири месеца не пожелахте да се срещнете с него. Защото всичките институции, включително и от вашия Инспекторат, когато са го викали да дава обяснения, са му казали: „Ами, щом не сте съгласни, идете си гледайте малките деца, жена Ви да започне работа.”
Това ли е борбата Ви с корупцията, господин министър? Или най-вероятно борбата Ви с корупцията е Вие да я овладеете? Вие сте я овладели вече. Това ли Ви е борбата с корупцията?
Аз мисля, че такива хора като Иво Кръстев са необходими, за да дават информация. Вие не искахте да го допуснете в момента, защото наистина внедрявате камерите и може би той щеше да продължи да показва новите корупционни схеми, които ще се извършват в „Автомобилна администрация”. Не мога да разбера кой лъже: Инспекторатът или Вие? Вие казвате, че на година 15 хиляди книжки се продават. Инспекторатът казва, че няма корупция. Коя от двете институции лъже? Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: За дуплика – господин министър, заповядайте.
МИНИСТЪР АЛЕКСАНДЪР ЦВЕТКОВ: Уважаеми господин Такоров, много интересно откъде Вие знаете коя е точно истината? Вероятно от господин Кръстев я знаете.
Със случая на господин Кръстев се занимава Инспекторатът на министерството, Инспекторатът на „Автомобилната администрация” и всички материали са пратени в прокуратурата. Ако той смята, че има нарушение във връзка с неговото уволнение, разбира се, той може да обжалва пред съответните компетентни власти. Достатъчно хора са се занимали с този случай и могат да преценят каква е обективната истина, така че много Ви моля, при такива крайни изявления да бъдем по-коректни.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Благодаря.
Продължаваме с въпроса от народния представител Петър Мутафчиев относно осъществяване на проекта по „Реконструкция и електрификация на железопътната линия Пловдив-Свиленград”.
Заповядайте, господин Мутафчиев, да развиете въпроса.
ПЕТЪР МУТАФЧИЕВ (КБ): Уважаеми господин председател, дами и господа народни представители, най-вече тези от Пловдив от ГЕРБ, които досега не сте показали най-малка заинтересованост по този проект! (Реплика от народния представител Костадин Язов.)
Говоря за Вас, господин Язов, специално.
Господин министър, надявам се, че за разлика от народните представители от ГЕРБ Вие сериозно ще приемете въпроса, който Ви задавам. Става дума за един от големите обекти с много премеждия по програма ИСПА. Това е строителството на първата скоростна железница в България със 160 км в час Пловдив-Свиленград – проект, по който, включително по оперативна програма, предишното правителство сключи договор за последния участък от Свиленград до турската граница. Това е един от договорите, който в момента върви добре. Първият ЛОТ беше сключен с фирмата „Терма”. Все още не е приключен, а трябваше да бъде приключен най-късно до м. декември 2010 г. Вторият ЛОТ – с фирма „Асталди”. Договорът е сключен в началото на 2008 г., като в края на 2010 г. също трябваше да приключи проектът.
Обективни и субективни причини бавеха проекта, включително и по наше време. Но учудващо е, че година и половина по този проект не се работеше. Най-вече по ЛОТ 1 и, разбира се, и по ЛОТ 2. Защо? Защото нямаше ясна политика на сегашното правителство и на министерството, включително на ръководството на Национална компания „Железопътна инфраструктура” по отношение необходимостта от административен капацитет. Там бяха освободени хора, които в момента движеха проекта. Този проект именно затова, честно казано, закъса – там не се работеше въобще.
Същевременно от страна на министерството беше казано, че проектът няма да бъде довършен по ИСПА, а ще бъде финансиран от Оперативна програма „Транспорт”. Затова изпълнителят спря работа и м. май поиска от министерството прекъсване на работата по проекта, поради това че Министерството на транспорта като възложител не може да им осигури финансирането. На база на това трябваше да бъде подписан адендум, за да се довърши поне частта до Димитровград.
Моят въпрос е: какви са условията, които сте подписали в този адендум за довършване на участъка до Димитровград с „Асталди”, който е изпълнителят по този проект? Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Благодаря.
Заповядайте за отговор, господин министър.
МИНИСТЪР АЛЕКСАНДЪР ЦВЕТКОВ: Уважаеми господин председател, уважаеми народни представители! Господин Мутафчиев, още от започването на този проект на 2 октомври 2007 г. и по време на самото изпълнение на проекта е допуснато голямо изоставане. Това голямо изоставане, господин Мутафчиев, е благодарение на добрата организация, която Вие сте създали. Тази организация толкова фатално забави този проект, че дори теоретично той не можеше да бъде завършен и парите по ИСПА да бъдат спасени. Това щеше да бъде проект, който трябваше да се финансира от националния бюджет при това положение. Благодарение на намесата и на това, че успяхме да договорим този проект да има функционално завършен участък и останалата част да бъде финансирана по програма „Транспорт”, проектът беше спасен и ще бъде завършен.
След многобройни разговори от наша страна с Европейската комисия и Европейската инвестиционна банка получихме принципно съгласие за финансиране на проекта до успешното му завършване. Европейската комисия има готовност да предостави безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Транспорт”, която да замести и дори да надхвърли първоначално определената помощ по ИСПА, а Европейската инвестиционна банка вече удължи сроковете за ползване на кредитите до завършването на проекта. Бе изготвен и формуляр за кандидатстване за финансиране от Оперативна програма „Транспорт”, който бе одобрен на национално ниво на 29 ноември м.г. и в момента се разглежда от службите на Европейската комисия.
На 1 декември м.г. Министерският съвет одобри подписването на изменение и допълнение, така нареченият адендум, на договора между министерството и италианската фирма „Асталди” за строителството на железен път и електрификация на фаза-2 Първомай-Свиленград-турска-гръцка граница от Проект „Реконструкция и електрификация на жп линията Пловдив-Свиленград” по програмата ИСПА и упълномощи управляващия орган да подпише изменението към договора.
Този адендум, който трябваше да бъде подписан с италианската фирма „Асталди”, господин Мутафчиев, която вие сте избрали, и организацията на работа, която изключително забави реализацията на проекта, вие сте я създали, беше подписан и цената от 162 млн. евро беше редуцирана на 68 млн. евро. Като краен срок за завършване е фиксиран м. юли 2011 г. С адендума се дава възможност в сравнително кратки срокове да бъде завършено вече започнатото строителство на жп участъка Първомай-Димитровград. До 15 март т.г. изпълнителят няма право да иска от възложителя потвърждаване на доказателства за способността му да плати договорената цена. Този срок дава възможност на българската страна да продължи процедурите за удължаване на финансовите споразумения с Европейската инвестиционна банка, които са вече подписани и предстои ратификация, и да осигури необходимото българско финансиране съгласно изискванията на финансовия меморандум по ИСПА и заемните споразумения на проекта.
Финансирането на предложения адендум бе обсъдено с Европейската инвестиционна банка и на 26 ноември 2010 г. тя даде принципното одобрение за подписването и финансирането му. Така че, господин Мутафчиев, този проект ще бъде завършен – до Димитровград със средствата по ИСПА, независимо че тази предприсъединителна програма вече е приключила в края на 2010 г. Благодарение на усилията, които положихме, средствата ще бъдат удължени и съответно останалата част ще бъде завършена с европейски средства по Оперативна програма „Транспорт”. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Господин Мутафчиев, имате думата за реплика в рамките на две минути.
ПЕТЪР МУТАФЧИЕВ (КБ): Господин министър, в момента Вие или не знаехте, или се опитахте да заблудите Народното събрание. Ще кажа защо. Добре, че има предишно правителство, с което да се оправдавате. Попитах Ви защо една година и половина не работите, защо при предишното правителство тази фирма не спря работа, а спря през месец май м.г. и Ви постави условие, че трябва да подпишете адендум и да осигурите парите?
Какво става? Договорът е за 162 милиона. Добре, че го подписахте, иначе нямаше да има какво да строите в момента. Вие сте подписали адендум за 68 млн. евро. От тези 68 милиона базовата цена за работи е 55 милиона. Значи с 13 милиона Вие сте дали повече и сте признали неустойка 8 милиона. Защото няма къде да ходите, защото бездействахте и не осигурихте достатъчно работи и възможности чрез отчужденията. Това направихте Вие!
И обърнете внимание на друго. Говорите ми, че парите ще дойдат от ИСПА. Не от ИСПА, господин министър. Тези пари в адендума – не знам нарочно ли ме излъгахте – ще бъдат изплатени от Европейската инвестиционна банка, което означава, че България ще загуби минимум 70 милиона за това, че вие приехте решение – вместо първо да усвоите парите от ИСПА до края на 2010 г., да разсрочите меморандумите с останалите финансови институции (можехте да направите това) и да изпълните проекта по Програма ИСПА, вие отидохте към Оперативна програма „Транспорт”. Знаете ли колко пари остават до края за строителството? Сто милиона лева, даже по-малко. А знаете ли колко пари искате по оперативната програма за довършването на този обект от Димитровград до Свиленград? Двеста милиона. Толкова им е сумата, която са заложили. Как така първо увеличихте за участъка Първомай-Димитровград с 13 милиона, признавайки неустойка, а след това за останалите 100 милиона, за които ние сме сключили договора, искате 200 милиона от Оперативна програма „Транспорт”, за сметка на ремонта на други железни пътища?! Това направихте! И ще ми говорите за ефективност от ваша страна! Пълен абсурд!
Моля Ви, когато правите нещо, поне се запознавайте за какво става дума. Ако Вие сте този, който знае за какво става дума, значи Вие носите лична отговорност специално за провала на този проект. Казвам Ви още веднъж: винаги е имало причини. Да, и при нас е имало закъснение, но до такъв хаос никога не се е достигало, господин министър!
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Времето изтече.
ПЕТЪР МУТАФЧИЕВ: Приключвам.
В момента първият ЛОТ – от Първомай до Пловдив, се руши. Няма кой да се грижи за него, защото няма кой да го приключи. По наше време беше изпълнен 90% за година и половина, а вие за година и половина не можахте да изпълните 10%! Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Заповядайте за дуплика, господин министър.
МИНИСТЪР АЛЕКСАНДЪР ЦВЕТКОВ: Господин Мутафчиев, Вие може би забравяте, че тази фирма, която не работи с достатъчна скорост, сте я избрали вие?! Освен това забравяте, че Програма ИСПА изтича в края на 2010 г. и никой изпълнител, без да му е гарантирано разплащането на свършените работи, не продължава да работи, докато не му се гарантира. (Реплика на Петър Мутафчиев.) Точно за това беше преустановена дейността в края на лятото на 2010 г. до намиране на решение. Ние намерихме такова решение. Обособихме функционалния участък до Димитровград, а Европейската комисия одобри останалата част от проекта да бъде изпълнена по Оперативна програма „Транспорт”. Така че, господин Мутафчиев, този проект реално е спасен. И този хаос, който Вие създадохте с тази фирма и с тази организация на работата в последния момент на Програма ИСПА, този въпрос е решен! Благодаря. (Реплика на Петър Мутафчиев.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: И аз благодаря.
Продължаваме с въпрос от народния представител Иван Николаев Иванов относно мерките за осигуряване безопасността на пътниците в маршрутните таксита и на контрола върху тези превози.
ИВАН Н. ИВАНОВ (СК): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Уважаеми господин министър, маршрутните таксита в големите български градове се явяват част от обществения градски транспорт. Нещо повече, без да дублират линиите на автобусния, тролейбусния и трамвайния транспорт, те минават по маршрути, по които има голям пътникопоток, което ги прави изключително полезни. Това е тяхно предимство.
За съжаление много често се получават основателни оплаквания от граждани, предимно от София и другите два големи града с районно деление, че във функционирането на маршрутните таксита има сериозни недостатъци, свързани преди всичко с това, че не се издават билети на всички пътуващи, че често пъти тези маршрутни таксита са претоварени, че спират на непозволени места, преди всичко с включени аварийни светлини на спирките на градския транспорт.
Господин министър, всичко това ме кара да отправя към Вас въпроси, като ясно съзнавам, че част от отговорностите за организацията на движението на маршрутните таксита и контролът върху тяхната дейност са възложени на общински съвети и кметове, както и на КАТ – Пътна полиция, която е към Министерството на вътрешните работи.
Съгласно Закона за движение по пътищата, специално чл. 166, ал. 1, Вие имате отговорности, разписани по следния начин: „Определени от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията служби контролират спазването на правилата за извършването на обществен транспорт на пътници и товари и всички документи, свързани с тези превози.”
По този повод отправям към Вас следните въпроси: към кой клас моторни превозни средства спадат маршрутните таксита? Кои контролни органи и по какъв начин контролират дали маршрутните таксита спазват съответните разпоредби от Закона за движение по пътищата относно товароносимостта? Спазват ли се изискванията за безопасност съгласно закона? Колко са санкционираните маршрутни таксита през 2009 и 2010 г.? И накрая, какви мерки ще предприемете, за да осигурите безопасността на пътниците в маршрутните таксита? Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Заповядайте за отговор, господин министър.
МИНИСТЪР АЛЕКСАНДЪР ЦВЕТКОВ: Уважаеми господин председател, дами и господа народни представители! Господин Иванов, автомобилите, с които се извършват превози на пътници по допълнителни автобусни линии, тъй наречените маршрутни таксита, са от категория М-2 – моторни превозни средства за превоз на пътници, в които броят на местата за сядане без мястото на водача е повече от 8, с технически допустима максимална маса не повече от 5 тона, тоест автобуси. Контролът по спазване на правилата за движение е възложен на службите, определени от министъра на вътрешните работи, а контролът за спазване на правилата за извършване на обществен превоз на пътници – на Изпълнителната агенция „Автомобилна администрация”.
Контролът по отношение спазване на задълженията за товароносимост на превозното средство е по чл. 132, т. 1 от Закона за движение по пътищата и се осъществява чрез проверка на съответствието на броя на превозваните пътници с броя на пътниците, определени в свидетелството за регистрация. Проверката се осъществява както от контролните органи на „Автомобилна администрация”, така и от службите за контрол, определени от министъра на вътрешните работи. Контролът по спазването на разпоредбата за осигуряване на необходимите условия за безопасност по чл. 132, т. 2 от Закона за движение по пътищата се осъществява от службите за контрол, определени от министъра на вътрешните работи.
През 2009 г. контролните органи на „Автомобилна администрация” са съставили 64 акта за нарушение на водачи на моторни превозни средства, извършващи превоз по допълнителни линии, за които са наложени глоби в размер на 16 хил. 660 лв. През 2010 г. броят на съставените актове е 23, а размерът на наложените глоби е 5 хил. 590 лв. Освен това не бива да забравяме, че общините са тези, които в качеството на възложители определят изискванията по договорите за извършване на превози по допълнителни линии. Само те в качеството си на такива могат да преценят дали съставените актове и констатираните нарушения са достатъчно основание за прекратяване на така сключените договори. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Благодаря.
За реплика – заповядайте, господин Иванов.
ИВАН Н. ИВАНОВ (СК): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, уважаеми господин министър! Да, действително моторните превозни средства, които осъществяват превоз по така наречените допълнителни автобусни линии, Вие ги назовахте, така e и по закон, са от категория М-2.
Категория М-2 обаче има два класа. Първият клас позволява да има както места за седящи пътници, така и за правостоящи. Вторият клас предвижда само седящи пътници. Очевидно е, че маршрутните таксита се отнасят към първия – към клас А. Ако те обаче се отнасят към клас А, задължително е да имат необходимата височина, защото, ако хора с моята височина пътуват в едно маршрутно такси, те не могат да се изправят, а господин Мутафчиев не може и да влезе в маршрутно такси. Мисълта ми е, че има технически характеристики.
За да бъдат от клас А на категория М-2, маршрутните таксита трябва да минават през контрол, който, господин министър, трябва да се извършва от служителите на „Автомобилна администрация”.
Едновременно с това, отчитайки, че действително общинските съвети имат основна отговорност, в Наредба № 2, по която се осъществява движението и контролът на тези допълнителни линии, е записано, че в комисиите към общинските съвети, които извършват всичко това, се включват представители на Изпълнителната агенция „Автомобилна администрация”.
Не на последно място, в Глава четвърта на същата наредба: „По време на работа водачът представя при поискване от контролните органи следните документи” – изброени са и на десето място се представят „и издадените билети”. Това за беда не се спазва и това е причината към мен периодично да постъпват оплаквания от граждани за качеството на тази транспортна услуга. За да бъде тя действително в съответствие с изискванията и да бъде по закона, трябва да се засили контролът, по който отговорност имат общините, Министерството на вътрешните работи и Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията. Затова апелирам към Вас: засилете контрола, осъществяван чрез Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация”.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Желаете ли дуплика, господин министър?
Благодаря за участието на министър Цветков в днешния парламентарен контрол.
Почивка до 11,15 ч.
След почивката, продължаваме с въпросите към заместник министър-председателя и министър на финансите господин Симеон Дянков.
По повод втория въпрос от народния представител Емилия Масларова, е постъпило писмено искане, с което тя иска същият да бъде върнат в писмен вид.
Колеги, почивка до 11,15 ч.
(След почивката.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Моля, народните представители да заповядат в залата.
Продължаваме с парламентарен контрол.
Питане от народния представител Корнелия Нинова относно политиката на правителството за приватизация и следприватизационен контрол. Отговаря заместник министър-председателят и министър на финансите Симеон Дянков.
Госпожо Нинова, заповядайте да развиете питането.
КОРНЕЛИЯ НИНОВА (КБ): Господин Дянков, питането ми е за стратегията на правителството за приватизацията през тази година. Вие имахте една стратегия през миналата, имахте антикризисни мерки, в които бяхте предвидили приватизация на държавни активи, за да осигурите приходи в бюджета в условия на криза. Питам Ви за тази година, защото излъчвате противоречиви сигнали – институциите, имам предвид - Министерският съвет и Агенцията за приватизация. Ще се аргументирам защо.
В Закона за бюджета за 2011 г. сте записали, че за тази година от приватизация ще осигурите 450 млн. лв. В Плана за приватизация на Агенцията за приватизация, която е органът по приватизация, пише, че ще се приватизират активи за 250 млн. лв. Това е първото разминаване, което ме навежда на мисълта, че главата не знае какво правят ръцете и обратно.
Освен това искам да се аргументирам, че нарушавате два закона с някои ваши решения.
На първо място, нарушавате чл. 6, ал. 1 от Закона за приватизацията, в който се казва, че Агенцията за приватизация приема план за работата си, предоставя го на Министерския съвет, Министерският съвет го одобрява с решение, преди да приеме Закона за бюджета. Такова действие Министерският съвет не е извършил и вероятно оттам идват разминаванията в цифрите.
На второ място, смятам, че нарушавате Закона за Сребърния фонд. Да ви припомня, колеги, често ни обвинявате за наследството, което сте получили, предишното правителство създаде Сребърния фонд. Натрупа и остави в него на вас 1 млрд. 600 млн. лв., за да се гарантира пенсионната система и пенсионната реформа. В Закона за Сребърния фонд пише, че приходите от приватизация отиват там именно за да се гарантират пенсионерите. В Закона за бюджета за 2011 г., господин Дянков, Вие сте записали, че 450 милиона приходи от приватизация за 2011 г. ще отидат за попълване на дупката в бюджета, за попълване на дефицита и нито един лев няма да отиде в Сребърния фонд. Не само че нарушавате закона, някак си си противоречите с пенсионната ви реформа, с идеите ви за осигуряване на пенсии и т.н.
Затова Ви питам: какви са Ви намеренията за тази година, откъде идват тези противоречия, какво смятате да правите на тема „Приватизация” и колко пари от приватизирани български активи ще заделите в Сребърния фонд? Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Благодаря.
Господин министър, заповядайте за отговор.
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИМЕОН ДЯНКОВ: Уважаеми господин председател, уважаеми народни представители! Уважаема госпожо Нинова, всяка година Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол изготвя План за приватизацията. Агенцията е приела план за 2011 г. за осъществяване на определени приватизационни сделки и прогноза за очакваните парични постъпления от тях. Прогнозата е отразена в приетия на 1 октомври 2010 г. от Министерския съвет Закон за държавния бюджет за 2011 г. В списъка за продажба са следните дружества: „Булгартабак – Холдинг”, Вазовски машиностроителни заводи – гр. Сопот, миноритарното държавно участие в капитала на „E.ON – България, продажби” и „E.ON – България, мрежи”, чрез Българската фондова борса, също „Монтажи” – гр. София, „Промишлено строителство – Холдинг” – гр. София, Свободна зона – Свиленград, Свободна безмитна зона – Бургас, „Стандартизация Принт”, Център за външноикономическа подготовка на кадри, „Арсенал”. В плана за 2011 г. агенцията предвижда да осъществи продажбата на десет пакета от акции или дялове от капитала на търговски дружества с над 50 на сто държавно участие, включително такива с опосредствено държавно участие, и на 30 пакета от акции и дялове с по под 50% държавно участие. Благодаря за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Госпожо Нинова, заповядайте за два допълнителни въпроса.
КОРНЕЛИЯ НИНОВА (КБ): Господин Дянков, не ми отговорихте на въпроса. Потвърдихте едно мое съмнение – че имате разминаване с Агенцията за приватизация, че не сте изпълнили изискването на закона Министерският съвет да приеме плана, а не да включи тяхното предложение в Закона за бюджета.
Не ми стана ясно по отношение на цифрите защо Вие предвиждате 450 милиона, а техният план е 250. Най-много ме изненадахте с този списък, който извадихте. Очевидно не знаете какво се случва в парламента. Миналата седмица в парламента Икономическата комисия прие един друг списък за приватизация по предложение на Агенцията за приватизация и на няколко министерства. Знаете ли, че ще приватизирате „Техноекспорстрой” тази година? Знаете ли, че ще приватизирате туристическата компания „Орбита”, че ще приватизирате „Българска роза”? Как може вицепремиер, който отговаря за приватизацията, да не знае, че тези дружества отиват в списъка за 2011 г.?!
Имам и друг въпрос: как точно смятате, че от тези – Вие изредихте десет, с допълнителните, вече над петнадесет дружества, едни от златните дружества на българската икономика, да вземем само „Техноекспорстрой” и „Булгартабак – Холдинг”, ще вземете 450 млн. лв.?! Ще продавате златни дружества толкова евтино?! Не ми казвате защо парите не ги давате в Сребърния фонд. Така пише в закона. Защо ги предвиждате да си запълвате дупката в бюджета, която не можете да осигурите поради контрабандата?
Питам Ви в допълнителния въпрос, който имам право да задам: знаете ли какво се случва със създаването на така наречената Национална консолидационна компания, която предвиждахте да създадете, в нея да вкарате активите на всички държавни предприятия и чрез нея да се прави приватизацията? Докъде стигна този процес?
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Заповядайте за отговор, господин Дянков.
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИМЕОН ДЯНКОВ: Уважаеми господин председател, уважаеми народни представители! Уважаема госпожо Нинова, да, знам какво става с консолидационната компания. Ако ми зададете въпрос, в следващия парламентарен контрол ще мога да Ви отговоря в подробности. Благодаря (Единични ръкопляскания и възгласи в КБ: „Браво! Браво!”)
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Госпожо Нинова, заповядайте, за да изразите Вашето отношение.
КОРНЕЛИЯ НИНОВА (КБ): Господин Дянков, аз Ви правя питане за приватизационната Ви стратегия, а в нея влиза, част е от тази стратегия, създаването на Националната консолидационна компания. Така че, ако знаехте, можехте да ми отговорите. Очевидно не знаете. Затова ще го кажа и на Вас, а питам и колегите: знаете ли коя е Националната консолидационна компания, която ще приватизира тези златни останали държавни предприятия? Национален технологичен център по климатичните промени – ЕАД. Какво общо има едното с другото? Щяхте да създавате нова компания, ползвате някаква компания по климатичните промени, която ще приватизира „Булгартабак – Холдинг” и „Техноекспортстрой”. Понеже отказвате да ми отговаряте на конкретните въпроси, да Ви кажа какво заключение си правя аз.
Потвърждавате с днешната си изява, тоест с отказа си да ми дадете информация, че в стратегията ви за приватизация е пълен хаос, че в главите ви е пълен хаос – Министерският съвет иска едно, Агенцията за приватизация иска друго. Приватизирате наистина златни предприятия за жълти стотинки. Правите го, защото не можете да си осигурите приходите в бюджета от нормална икономическа дейност в страната, защото бизнесът е съсипан от вашето правителство, защото нямате приходи от акцизи и ДДС, защото крадете от контрабанда и за това, за да си допълните дупката, дайте да продадем най-хубавите останали български предприятия за жълти стотинки.
Позволете ми да изразя съмнение, че това ще се прави непрозрачно, под масата и да се аргументирам защо. След малко ще Ви връча писмо, с което съм поискала от Агенцията за приватизация в началото на м. октомври да ми предоставят договора с консултанта за приватизацията на „Булгартабак”. Аз съм народен представител и имам право на достъп до този договор. Три месеца по-късно Агенцията за приватизация отказва да ми даде този договор, защото вътре пише нелицеприятни неща. Ще Ви дам това писмо и Ви моля като вицепремиер, който отговаря за приватизацията, да задължите тези хора да ми предоставят информация. Иначе категорично оттук нататък ще твърдя, че ще правите непрозрачна приватизация за малко пари, на свои хора, с което ще ощетите държавата. (Ръкопляскания от КБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Благодаря.
Вторият въпрос отпадна.
Следващият въпрос е от народния представител Михаил Рашков Михайлов относно приложението на държавните таксови марки.
Господин Михайлов, заповядайте да развиете въпроса.
МИХАИЛ МИХАЙЛОВ (СК): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Уважаеми господин министър, м. септември зададох въпрос до министър Цветанов за използването на държавните таксови марки като платежни документи при издаване на лични документи от МВР. Искам да Ви напомня само няколко текста, а именно, че в Закона за държавните такси – чл. 2, ал. 1 е записано: „Държавните такси са прости и пропорционални, те се заплащат с държавна таксова марка или в брой.”
Питането ми беше по повод на това, че на гишетата за заявления на лични документи не се приемат като платежно средство държавните таксови марки, както е по закон.
Искам да Ви задам няколко въпроса, свързани с приложението на държавните таксови марки, а именно:
Какви са разходите, свързани с отпечатване, разпространение и обслужване на държавните таксови марки през 2009-2010 г.?
Какви са приходите от приложението на държавните таксови марки и колко служители са ангажирани с тази дейност? Съвсем ясни и точни въпроси.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Благодаря.
Господин Дянков, заповядайте за отговор.
МИНИСТЪР СИМЕОН ДЯНКОВ: Уважаеми господин председател, уважаеми народни представители! Уважаеми господин Михайлов, за периода 2009-2010 г. са реализирани продажби на 2 млн. 46 хил. 794 броя държавни таксови марки с различни номинали, от които 1 млн. 51 хил. 438 броя от 2009 г. и 995 хил. 356 броя през 2010 г. Разходите по отпечатването им са в размер на 3154 лв. за 2009 г. и 2986 лв. за 2010 г. Разпространението и обслужването на държавните таксови марки се осъществява от „Български пощи” въз основа на договор за консигнация. Възнаграждението, което „Български пощи” получава по договора е в размер на 2% от номиналната стойност на продадените държавни таксови марки. За 2009 г. разходите за разпространение и обслужване на държавните таксови марки са в размер на 94 хил.964 лв., а за 2010 г. – 91 хил. 904 лв. Общо разходите за отпечатване, разпространение и обслужване на държавните таксови марки за периода 1 януари 2009 – 31 декември 2010 г. са в размер на 193 хил. 8 лв. За 2009 г. приходите от продадените държавни таксови марки възлизат на 4 млн. 653 хил. 234 лв. след удържане на двупроцентовата комисионна от разпространителя „Български пощи”. За 2010 г. приходите възлизат на 4 млн. 503 хил. 294 лв. също след комисионната от 2% на „Български пощи”. Общо приходите от продажбата на държавните таксови марки за посочения период възлизат на около 9 млн. 200 хил. лв.
Също искам да информирам, че трима служители от звеното по контрола при отпечатването на ценни книжа в Министерството на финансите са ангажирани с дейностите, свързани с държавните таксови марки. Благодаря за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Заповядайте за реплика, господин Михайлов.
МИХАИЛ МИКАЙЛОВ (СК): Аз съм удовлетворен от отговора, особено от цифрите, които изнесохте, защото следващата седмица, най-късно до две седмици, с мои колеги ще внесем предложение за промяна в закона, а именно на всички места, където става обслужване, плащане по банков път да може да става и с държавни таксови марки. Защото това, което стана предмет на дискусия преди няколко месеца, беше именно най-простия пример за едно талонче в КАТ, където талончето струва 1,00 лв., а таксата, която взима банката за издаването на този талон, е 3,50 лв.
Всъщност с цифрите и финансовите резултати, които дадохте, ще предложим навсякъде, където – било то за издаване на лични документи, навсякъде заплащането да може да става именно чрез държавни таксови марки и то да бъде приложимо, а не да е записано и след някакво постановление или в случая, както е с Министерството на вътрешните работи с Наредба № 4 и т.н., всъщност да не се допуска нещо, което законът позволява.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Желаете ли дуплика, министър Дянков? Не.
Следващият въпрос е от народния представител Корнелия Нинова относно резултатите от проверката на НАП за имотното състояние на вицепремиера Цветан Цветанов.
Заповядайте, госпожо Нинова, да развиете въпроса.
КОРНЕЛИЯ НИНОВА (КБ): Уважаеми господин вицепремиер, знаете, че през м. октомври миналата година бяха изнесени данни, според които господин Цветанов и семейството му притежават имоти и парични средства, които не съответстват на декларираното от него в данъчната му декларация и декларацията пред Сметната палата и не съответстват на възможните парични постъпления на семейството му – имам предвид дадената от него информация какви приходи имат със съпругата си.
Според изнесеното, което се основава на официална или публична информация и на анализа, се пораждат основателни съмнения в законността на средствата, в начина на придобиване и деклариране на тези имоти. Колеги, да ви припомня, че семейство Цветанови нямат деклариран нито бизнес, нито реституирани имоти, а за няколко години е придобило недвижимо имущество на стойност около половин милион лева. Шокиращото повишаване на благосъстоянието на семейство Цветанови съвпада с влизането на Цветанов в политиката и по-точните факти:
Като заместник-кмет Цветанов е попълнил две декларации пред Сметната палата. От тях става ясно, че имотното му състояние в този период не е претърпяло никакви промени и на влизане, и на излизане от длъжността. Когато става министър вече декларира пет пъти по-голямо състояние.
Декларира банков влог от 102 хил. 950 лв.; два апартамента, закупени през 2008 г., единият от които само на стойност 146 хил. лв., платени кеш. Тоест за този период е имал общо сума в размер на 249 хил. 386 лв.
Тази сума не съответства на декларираното от него и той се опита пред нас да обясни, да се измъкне от ситуацията като каже, че е осъществявал консултантска дейност. И до ден-днешен отказва да каже на кои фирми е осъществявал такава консултантска дейност и по какви въпроси. Ако обаче се вгледаме в информацията, която изтече, въпросите, по които е давал консултации, противоречат с изискването на закона да не се дават консултации в същата сфера, в която работи.
По същия начин стои и въпросът с декларираното от него в декларацията му за конфликт на интереси, защото там е посочил, че е получил от стопанска дейност 14 хил. 250 лв., а той няма право на такава дейност.
Започна проверка по този случай. Първоначалният срок за проверката изтече.
Моля да ми кажете докъде стигна Националната агенция по приходите в тази проверка?
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Заповядайте за отговор, господин Дянков.
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИМЕОН ДЯНКОВ: Уважаеми господин председател, уважаеми народни представители, уважаема госпожо Нинова! Проверката на Националната агенция за приходите на министър Цветан Цветанов е възложена на Териториалната дирекция на НАП, гр. София. Указано е да се извърши съпоставка между притежаваното имущество и направените разходи от лицето с декларираните и/или получени от него доходи. Към момента проверката не е приключила. За установените в хода на проверката факти и обстоятелства, ще бъдете уведомени по реда на чл. 74, ал. 2 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс. Благодаря за вниманието. (Реплики и възгласи: „Браво!”)
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: За реплика – госпожо Нинова, заповядайте.
КОРНЕЛИЯ НИНОВА (КБ): Господин Дянков, нещо не изпълнявате указанията на премиера, ще Ви дърпат ушите! От предпоследната стенограма на Министерския съвет е видно, че Ви дава указание, персонално за мен, да ми отговаряте по-остро, агресивно, веднага, цялата информация да ми давате, да не се държите така страхливо. Защо не ми отговорите? Какво е това нещо – три месеца тече проверка на едно физическо лице?! При това на третия ден от изнесените факти Красимир Стефанов – директор на Националната агенция за приходи, излезе и каза: „Направихме проверка и няма никакъв проблем.” Сега след три месеца, няма резултат. Да не би пък да е възникнал някакъв проблем и да се чудите вече три месеца как да го покриете?
Това противоречи на декларацията ви за прозрачност и публичност – декларирана от вас политика. Очевидно прикривате или се търси начин по кой начин да се измъкнете от ситуацията, за да оневините Цветан Цветанов.
А персонално за Вас – направо ми е мъчно. Вие да сте принуден тук, пред парламента и пред обществото, да търсите начин да измиете очите на основния си враг в правителството, с който се борите кой, как и какво да вземе от контрабанда. Съжалявам Ви! Благодаря ви. (Ръкопляскания от КБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Дуплика? Не, благодаря.
Следващият въпрос е от народния представител Георги Тодоров Божинов относно пренасочване на неусвоени средства по Приложение № 7 към чл. 12, ал. 1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2010 г.
Господин Божинов, заповядайте, да развиете въпроса си.
ГЕОРГИ БОЖИНОВ (КБ): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги народни представители, уважаеми господин вицепремиер! На 17 ноември 2010 г. Министерският съвет прие Постановление за пренасочване на неусвоени средства по Приложение № 7 към чл. 12, ал. 1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2010 г. В писмено отправеното ми запитване коректно съм написал имената на обектите и сроковете. Тук само ще кажа, че става дума за два обекта с изключително значение за община Враца и община Мездра.
Планирано беше с бюджета за 2010 г. по 2 милиона за всеки един от двата обекта. По причини, които не искам тук да коментирам, община Враца не успя да завърши процедурите и практически за 2010 г. няма и не може да има усвоени средства. Министерството на околната среда и водите в съответствие със закона ви предложи и Министерският съвет реши, че пренасочва 1 млн. 230 хил. лв. – от единия обект, и 1 млн. 709 хил. лв. – от другия обект, или общо 2 млн. 939 хил. лв. към общините Гоце Делчев, Шумен и Смолян.
Уважаеми господин министър, ценовата субсидия беше около 4 млн. лв. Пренасочена е сумата 2 млн. 900 хил. лв. Моят въпрос към Вас е: къде са насочени останалите около 1 млн. лв. и ще може ли общините Враца и Мездра да разполагат с тях през 2011 г., за завършването на цитираните по-горе в писмения ми въпрос обекти?
Защо това е важно? Защото в бюджета за тази година отново са предвидени 2 млн. лв. и 2 млн. 83 хил. лв. за двата обекта. Те обаче няма да стигнат. Ако този милион и нещо не се върне на община Враца, обектите стават преходни и оттам вече следват усложнения поради техния технологичен характер и значение.
Понеже обичате кратките отговори, ако отговорът Ви е „да”, за мен като народен представител от Враца това ще бъде удовлетворително. Но този кратък отговор има законови проблеми, защото този 1 милион не може да отиде по закон на друго място, освен за обекти по Приложение № 7, и ако Вие сте планирали средства за такива обекти и това преизпълнение се върне във Враца – това е законно, ако отговорът е друг – то е незаконно. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Благодаря.
За отговор – господин Дянков, заповядайте.
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИМЕОН ДЯНКОВ: Уважаеми господин председател, уважаеми народни представители, уважаеми господин Божинов! Разчетените средства за финансиране на двата екологични обекта на община Враца в Закона за държавния бюджет за 2010 г. са в размер 3 млн. 300 хил. лв. Съгласно същия закон неусвоените средства за екологични обекти могат да се пренасочват с акт на Министерския съвет за други екологични обекти по предложение на министъра на околната среда и водите. С Постановление на Министерския съвет от 19 ноември 2010 г. част от средствата за финансиране на екологичните обекти на община Враца са пренасочени за общините Гоце Делчев, Шумен и Смолян.
В Закона за държавния бюджет на Република България за 2011 г. е включено предложението на министъра на околната среда и водите за финансиране на двата екологични обекта на община Враца, със срок за завършване 2011 г. За сепариращата инсталация са разчетени 2 млн. лв., а за изграждането на клетка към регионалното депо за твърди битови отпадъци на общините Враца и Мездра – 2 млн. 83 хил. лв. Благодаря за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Господин Божинов, за реплика – заповядайте.
ГЕОРГИ БОЖИНОВ (КБ): Уважаеми господин министър, Вашият отговор мот-а-мо повтаря това, което аз казах. Аз питам: ако са били по Закона за бюджета 4 милиона, ако с това решение на Министерския съвет сте насочили към трите общини 2 млн. 939 хил. лв. – къде е този 1 млн. 100 хил. лв.? Къде е той? Ако бяхте го насочили към един обект, който ще завърши през следващата година, затова, че сте му дали тези средства от миналата година и са планирани за следващата, и ги върнете във Враца – това е законно. Но когато Вие не ми казвате къде в момента е този 1 млн. 100 хил. лв., аз се тревожа, че няма законен път да се върне в община Враца. И това е проблем. И Вие не ми отговаряте това, а ми казвате това, което аз казах от трибуната. Това е.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Дуплика, господин Дянков? Няма.
Уважаеми колеги, преди да продължим с въпросите и питанията – имам удоволствието да ви съобщя, че на балкона на пленарната зала са ученици от гимназия „Академик Иван Гюзелев” от гр. Габрово и гости от София област. Нека да ги приветстваме с „Добре дошли!” в българския парламент! (Ръкопляскания.)
Следващият въпрос е от народните представители Петър Димитров и Корнелия Нинова относно приходи за бюджета от контрабандни китайски цигари „Джин Линг”, заловени в пристанище Варна-запад през 2010 г.
Господин Димитров, заповядайте, за да развиете въпроса.
ПЕТЪР ДИМИТРОВ (КБ): Благодаря Ви, господин председател.
Уважаеми господин вицепремиер, председателят прочете въпроса, няма да го повтарям.
В този казус, благодарение на Вашия голям приятел и съратник Цветан Цветанов, извинявам се за израза, но той буквално Ви направи за смях, да не използвам онзи израз от СРС-тата.
Какъв е казусът? Корабът „Капитан Коваленко” на 22 май 2010 г. плува край бреговете на България, счупва вал, моли за ремонт във Варна, получава разрешение и разтоварва 35 милиона къса цигари в митнически склад, и влиза за ремонт в завод „Терем”. На 6 юни министър Дянков се изправя и обявява: „Хванахме най-голямата контрабанда в историята на България”, и казва: „Ако корабът беше успял да разтовари контрабандната си стока и тя се реализира на българския пазар, загубите от акциз за бюджета щяха да са 12 млн. евро. И контрабандата е разкрита с помощта на ОЛАФ.” Естествено има снимки пред заловените цигари, огромен успех! И три месеца прокуратурата троши грешни пари на данъкоплатците, за да установи, че това е пълна глупотевина и катастрофа.
Прокуратурата казва: „Няма данни за престъпление. Цигарите са предназначени за продажба в Египет. Цигарите са истински и имат всички разрешения и лицензи.” В резултат ставате за смях, става за смях Танов, става за смях Българската митница и България.
Но в любимите на целия народ СРС-та Вие съветвате Танов да каже на премиера за големия кораб. Вие му казвате, че вече сте казали да му обърне внимание.
В тази връзка Ви питам: какво сте разказали на премиера, господин Дянков? Какво е трябвало да му разкаже Танов? Каква е ролята на ОЛАФ в цялата тази схема? Да не се окаже, че действително е било контрабанда, но понеже количеството е много голямо и МВР се е намесило, за да бъде скрита тази контрабанда. При това Ви предупреждавам, че същият въпрос сме задали на министър Цветанов и ако се разминете, ще питаме и премиера. Ако и той се размине с това, което казвате, ще сезираме отново прокуратурата.
Така че е страшно важно какво ще отговорите днес на българския народ за това геройство, което сте извършили във Варна. Благодаря ви. (Реплики от народни представители на ГЕРБ към народния представител Петър Димитров.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: За отговор – господин Дянков, заповядайте.
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИМЕОН ДЯНКОВ: Уважаеми господин председател, уважаеми народни представители, уважаема госпожо Нинова, уважаеми господин Димитров! На 18 май 2010 г. корабът „Капитан Коваленко” влиза в български териториални води с цел извършване на ремонт. По отношение на товара, намиращ се на кораба, е предоставен коносамент за 3500 мастербокса цигари, марка „Джин Линг”. На 22 май 2010 г. цигарите са разтоварени в Митница – Варна.
От страна на компанията „Юропиан енд Американ Табако” – Кралство Испания, е подадено заявление в Митническата администрация на Испания за предприемане на действия от страна на митническите органи на територията на Европейската общност по отношение на търговската марка „Джин Линг”. С оглед на това и по искане на представителя по интелектуалната собственост на „Юропиан енд Американ Табако” митническите органи са предприели действия по задържане на стоката – 3500 мастербокса цигари. За осъщественото задържане на стоките Митница – Варна, е уведомила с писмо маркодържателя „Юропиан енд Американ Табако”, както и агента на кораба. Заявителят в определен срок има право да идентифицира задържаните стоки и в случай че претендира, че действително е налице нарушение на права, да подаде иск до съда за установяване на нарушение и налагане на обезпечителна мярка запор до приключване на съдебното производство. През целия период, от налагането на запора върху стоките до евентуалното им унищожаване или до вдигането на запора и освобождаването на стоките, митницата се явява трето лице – пазач на тези стоки. За осъщественото задържане Митница – Варна, е сезирала с писмо Окръжна прокуратура – Варна, с оглед евентуално образуване на наказателно производство.
Доколкото в случая се касае за акцизна стока – цигари, без български акцизен бандерол, реализацията им чрез продажба на вътрешния пазар е незаконна. Благодаря за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Заповядайте за реплика, госпожо Нинова.
КОРНЕЛИЯ НИНОВА (КБ): Господин Дянков, днес имате някаква много странна тактика – ние да Ви питаме едно, Вие да говорите друго по всички въпроси, които Ви задаваме.
Да Ви припомня все пак малко факти покрай този случай. Вие казахте, че е контрабанда, най-големият удар на българските митници заедно с Европейската митническа служба. Цветан Цветанов казва: „Това не е контрабанда. Заявявам го аз, вътрешният министър, и ОЛАФ, заедно със служба ОЛАФ – които следяхме този кораб. Митниците избързаха и ни опорочиха акцията.” Вие отговорихте: „МВР да не говорят много, защото нищо не разбират. Който много говори, значи няма достатъчно работа!” Ето го конфликтът!
И сега не получихме никакъв отговор – е ли е контрабанда тази стока, или не е контрабанда? Тези факти, които ни говорите, са ни ясни – писаха ги по всички вестници.
Няма отговор как приключи тази история, освен един, колеги – когато се случи това събитие, все още българското общество не беше наясно за вътрешния конфликт в правителството между Симеон Дянков и Цветан Цветанов на тема „Контрабанда”. Само се досещахме и гадаехме какво става.
Сега, след като излязоха СРС-тата, в които – прочетете ги внимателно – господин Дянков и господин Танов се жалват от господин Цветанов на тема „този кораб” и се чудят как да кажат на господин Борисов за коя истина иде реч. Това сега, след като имаме информацията за битката между тях на тема „Контрабанда”, този случай е най-сигурното доказателство, че двамата вицепремиери на България са във война за контрабандата на цигари в България, а това означава във война за 2 млрд. лв., които ви липсват в бюджета за миналата година. Това са 2 млрд. лв. – откраднати от всички българи! Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: За дуплика? Няма. (Реплики от КБ.)
ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ (КБ, от място): Министърът трябва да отговори.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Госпожо Нинова, само бих обърнал внимание, мисля, че за трети път правите някакви индикации и навявате съмнение, че двамата вицепремиери на България в момента се борят контрабанда да осъществяват. Това не е сериозно и не е допустимо за този парламент. (Шум и реплики от КБ.) Съжалявам! Благодаря.
Господин Дянков, благодаря Ви за участието в днешния парламентарен контрол.
Продължаваме с въпросите към министъра на икономиката, енергетиката и туризма господин Трайчо Трайков.
По повод тези въпроси постъпи писмено искане от народните представители Яне Янев и Кристияна Петрова тяхното питане относно правителствената политика в лозаро-винарския сектор, и специално във връзка със спазването на законовите изисквания от страна на крупните производители на спиртни напитки, да бъде оттеглено и отговорът му да бъде отложен.
Първият въпрос е от народния представител Иван Николаев Иванов относно преките приходи от транзитни такси за България при реализацията на „Южен поток”.
Заповядайте, господин Иванов.
ИВАН Н. ИВАНОВ (СК): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Уважаеми господин министър, на 13 ноември м.г., тоест преди около два месеца, в София беше подписано акционерното споразумение между Българския енергиен холдинг и дружеството „Газпром” – Русия, за създаване на смесената компания „Южен поток – България” АД. През следващите месеци предстои извършването на предпроектното проучване, което трябва да завърши към края на м. март 2011 г.
Независимо от това какви действия до момента се осъществяват, няма съмнение, че големите интереси на българската страна към евентуална бъдеща реализация на подобен проект могат да бъдат продиктувани от очевидно направени предварителни разчети за ползите, които България би имала от реализацията на този проект. Това би било всъщност и основният смисъл и основание българската страна да даде съгласие и да бъде участничка в този проект.
По този повод ще отбележа, че сред най-важните ползи очевидно са финансовите ползи, да не кажа, че те може би излизат на първо място като финансови потоци – приходи, които България може да получи в резултат на тази реализация, като не говоря, разбира се, за периода на строителството, който е преходен период, който ще завърши при евентуална реализация в рамките на година и половина-две за участъка на българска територия.
Интересува ме по време на експлоатацията на този проект каква е приблизителната оценка на българската страна за преките приходи от транзитните такси за страната ни в долари за година, става дума за времето на реализацията и експлоатацията на „Южен поток” при условия на максимално проектно количество природен газ, което ще бъде транзитирано през този тръбопровод? Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ПАВЕЛ ШОПОВ: Заповядайте за отговор, министър Трайков.
МИНИСТЪР ТРАЙЧО ТРАЙКОВ: Добър ден, уважаеми господин председател, уважаеми госпожи и господа народни представители, уважаеми господин Иванов! Проектът е в такъв етап на развитието си, когато, както и Вие посочихте – тези въпроси предстои да намерят отговор.
Предстоящото за извършване прединвестиционно проучване ще разгледа няколко варианта на технологични схеми за трасе и разпределението на потоците природен газ по различните направления. Същевременно се предвижда да се извърши предварителна оценка на очакваните инвестиционни и експлоатационни разходи в порядъка плюс-минус 25% и да се предложи модел за определяне на транспортната тарифа, респективно ориентировъчно ниво на тарифата, което би направило инвестицията ефективна.
Към момента – на ранния етап, на който се намира проектът, за българската територия предварителните експертни оценки очертават приходи за съвместната компания от порядъка на 400 млн. щатски долара на година. Размерът на приходите от преноса на газ трябва да гарантира възвръщането на инвестициите, покриването на експлоатационните разходи и да осигурява нормална за този бизнес печалба. Посочените приходи за проекта „Южен поток” са прогнозни. Те биха се получавали извън тези по действащия до 2030 г. транзитен договор, приходите от който през 2010 г. бяха 107 млн. щатски долара, а за 2011 г. се очакват около 112 млн. щатски долара.
Следва да се отчете, че влияние върху стойността на проекта оказват много фактори като цена на стоманата за изработване на тръби към момента на закупуване, цени на оборудването – газокомпресорно, газова арматура и фитинги, комуникационно, и други. Отражение върху приходите ще окаже избраният вариант на схема на газопровода, който зависи от окончателното разпределение по региони в Европа на пазара за реализация на пренасяния по газопровода газ. Размерът на приходите ще бъде определен с по-голяма достоверност през следващите етапи от развитието на проекта.
Трябва да се отбележи, че в подписаното акционерно споразумение между Българския енергиен холдинг и „Газпром” е заложено спазването на българското и европейското законодателство. Договорените принципи за определянето на тарифата и оттам и на приходите гарантират реализацията на проекта без загуби и с разумна норма на печалба, аналогично на утвърдените съотношения в добрата европейска практика.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ПАВЕЛ ШОПОВ: Господин Иванов, заповядайте за реплика в рамките на две минути.
ИВАН Н. ИВАНОВ (СК): Благодаря Ви, господин председател.
Уважаеми колеги, уважаеми господин министър! Не мога да не отбележа,че Вашият отговор беше точен, компетентен и честен, в пълно противоречие с изявлението, което направи руският министър-председател Владимир Путин на същата тази дата – 11 ноември, когато смайващо каза, че българската страна ще има 2,5 млрд. долара приход на година от газопровода „Южен поток”, след това се коригира и каза: „По-точното е 2,4 млрд. Долара.” Вие всъщност казахте точните стойности и Ви поздравявам за това. В момента България транзитира 17 млрд. куб. м природен газ към Македония, Гърция и Турция и получава – съобщихте го – 107 млн. щатски долара за изтеклата година. За 2011 г. се очаква съвсем малко повишаване.
По „Южен поток” могат да бъдат транзитирани не повече от 3,5 пъти повече природен газ от този, който е по досегашните тръбопроводи. Това прави точно около 400 млн. щатски долара на година. Нека обаче не забравяме, че това са 400 млн. щатски долара за смесената компания „Южен поток-България” АД, в която 50% е българското и 50% е руското участие. Това означава, че за България чистата печалба от транзитни такси ще бъде два пъти по-малка – от порядъка на 200 млн. долара. Разбира се, правя и уточнението, че това почива на хипотезата, че стойността на транзитните такси за преминаване на природен газ през българската територия ще са в рамките на тези, които съществуват. Дори и да бъдат променени – в смисъл увеличени, аз не очаквам сериозно увеличение.
Още веднъж заявявам, че Вие действително компетентно отговорихте на въпроса ми и разсеяхте един мит, какъвто се беше създал. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ПАВЕЛ ШОПОВ: Господин Трайков? Няма да вземете отношение.
Преминаваме по-нататък – към следващия въпрос, който е от Лъчезар Благовестов Тошев относно позицията на правителството по искането за промяна на първоначално завишената цена за изграждането на АЕЦ „Белене”.
Заповядайте, господин Тошев.
ЛЪЧЕЗАР ТОШЕВ (СК): Благодаря Ви, господин председателю. Това е въпрос, който съм задал още през м. ноември м.г.
На 31 октомври 2006 г. руската фирма „Атомстройекспорт” АД спечели търга, обявен от Националната електрическа компания за изграждане на АЕЦ „Белене”. Един от важните фактори за предпочитането на руската фирма пред други фирми е била предложената цена от малко под 4 млрд. евро за двата реактора.
В своето изявление от 26 ноември 2010 г. Сергей Кириенко от името на компанията „Росатом” обяви, че цената за изграждането на АЕЦ „Белене” ще бъде най-малко 6,4 млрд. евро и под тази цена те не са съгласни да участват в проекта, което е в повече с 2,5 млрд. евро, отколкото е заявената, когато са участвали в търга през 2006 г.
Затова моят въпрос към Вас е: каква е позицията Ви относно драстичната промяна в обявената нова цена за изграждането на АЕЦ „Белене”? Според Вас това достатъчен аргумент ли е за анулиране на проведения през 2006 г. търг и подписаното на негова база споразумение? Ще предприемете ли стъпки за анулирането му? Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ПАВЕЛ ШОПОВ: Имате думата за отговор, господин министре.
МИНИСТЪР ТРАЙЧО ТРАЙКОВ: Благодаря, господин председател.
Уважаеми колеги, уважаеми господин Тошев! Отношението си към тази цифра – 6 милиарда и 300 милиона евро, обявих още в момента на съобщаването й пред обществеността в България. Той е, че за нас тя е неприемлива. Това е цена, която „Росатом” даде като фиксирана цена, всъщност подписаното споразумение фиксира цена от 3 млрд. 997 милиона и е неизвестна ескалацията, която предстои да бъде договорена допълнително. По тази ескалация съгласие няма, така че тя не е договорена. Само по себе си предложението на „Росатом” не е основание за анулиране на договора. Такива основания биха могли да се търсят, ако се стигне до етап на остро противопоставяне, когато двете страни ще защитават интересите си по съдебен ред, до каквото се надяваме, че няма да се стигне. Тогава аргументи за защита на нашата позиция има достатъчно много.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ПАВЕЛ ШОПОВ: Господин Тошев, заповядайте за реплика.
ЛЪЧЕЗАР ТОШЕВ (СК): Благодаря Ви, господин председател.
За мен този отговор е съвсем неясен и не е категоричен, защото смятам, че когато става въпрос за нашата страна, ние трябва да имаме категорична позиция и да защитаваме нашия интерес без колебания. Според мен това е проект, който не е в интерес на България и не смятам, че трябва да се колебаем да казваме нещата такива, каквито са. Когато се предлага такава драстична промяна, да заявим категорично нашата позиция и да кажем, че този период, когато това е можело да стане, е отдавна минал в България и повече това не може да се случва. (Шум и реплики от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ПАВЕЛ ШОПОВ: Желаете ли дуплика, господин министър?
Заповядайте.
МИНИСТЪР ТРАЙЧО ТРАЙКОВ: Нямах намерения да правя дуплика, но не разбрах каква част от отговора ми остана неясна за Вас. (Шум и реплики от ГЕРБ.) Тази цена не е приемлива, ескалацията не е договорена.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ПАВЕЛ ШОПОВ: Благодарим Ви, господин министър.
Преминаваме към следващия въпрос от народния представител Иван Николаев Иванов относно изграждането на депо за съхраняване на радиоактивни отпадъци от отработено ядрено гориво.
Заповядайте, господин Иванов.
ИВАН Н. ИВАНОВ (СК): Благодаря Ви, господин председател.
Уважаеми колеги, уважаеми господин министър! Продължаваме темата, свързана с използването на ядрената енергия за производство в България, и един въпрос, който е от изключителна важност за Европейския съюз. Ако ядрената енергия не се признава като енергия за устойчиво развитие на една страна, то се дължи на два фактора. Едното, че източникът се явява фосилен от земните ядра, това е уранът, но вторият фактор, който е изключително важен и свързан със сигурността на бъдните поколения, това е съхранението и погребването на високорадиоактивните отпадъци и отработеното ядрено гориво.
Именно поради важността на този проблем в Европейския съюз се води разискване за приемането на нова директива. Мога да съобщя това, което до момента е сторено, че беше приета на 3 ноември 2010 г. от Европейската комисия Директива относно радиоактивните отпадъци, като беше поет ангажимент до края на годината да се установи легалната рамка за управление на радиоактивните отпадъци в страните членки. Това към момента не е направено. Предстои да се приеме официално директивата, която трябва да бъде директива на Европейския парламент и на Съвета. И безспорно се водят преговори в това направление.
Но като изхожда от нас, засилващите се настроения в страните – членки на Европейския съюз, а те са, че всяка страна, която е страна с инсталирани ядрени мощности за производство на електроенергия, трябва да съхранява на собствена територия отработеното ядрено гориво и радиоактивните отпадъци, понеже това, няма съмнение, е свързано с риска при транспортиране и други фактори, но нямам време да ги изброя, аз отправям към Вас, господин министър, следния въпрос – какви мерки ще предприеме България, като страна – членка на Европейския съюз, за проектиране и изпълнение на депо за трайно съхранение на отработеното гориво и високорадиоактивните отпадъци, ако такава директива бъде приета в този вид? И в какви срокове такъв проект може да бъде реализиран? Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ПАВЕЛ ШОПОВ: Господин министър, заповядайте в рамките на три минути да отговорите на поставения въпрос.
МИНИСТЪР ТРАЙЧО ТРАЙКОВ: Благодаря, господин председател.
Уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Иванов, в последния доклад на Съвета на Европейския съюз за състоянието на управлението на радиоактивни отпадъци и отработено гориво се отбелязва необходимостта всяка държава членка да разработи и въведе в действие национален план за управление. В изпълнение на тези препоръки Министерството на икономиката, енергетиката и туризма разработи Стратегия за управление на отработеното ядрено гориво и радиоактивните отпадъци до 2030 г. Една от основните мерки, заложени в документа, предвижда изграждане на два етапа на площадката на АЕЦ „Козлодуй” и на хранилище за сухо съхранение на отработено ядрено гориво. Двата етапа на изпълнение на проекта, предвиждащи съхранение на 2800 и 2456 касети от реактори ВВЕР 440, се очаква да е приключил съответно през 2012 и 2014 г.
Съгласно стратегията, България приема отработеното ядрено гориво за енергийни ресурси и е ориентирана към затворен ядрено-горивен цикъл. Без да се отхвърлят всички варианти на възможни технически решения за управлението на високоактивни отпадъци, за целта на защита на политическия и икономическия суверенитет на страната на този етап за оптимално се приема решението за изграждането на надземно дълговременно хранилище с период на административен контрол не по-малко от 100 години. Стратегията планира разработване на Национална програма за геоложко погребване на високо активни отпадъци в срок до 2013 г., както и проучването на възможностите и консултациите за погребване на високо активни отпадъци от преработката на отработено ядрено гориво в страната и в международни хранилища.
По отношение погребването на ниско- и средноактивни отпадъци в стратегическия документ е разработен и утвърден актуализираният линеен график за изграждане на национално хранилище за радиоактивни отпадъци. Съгласно графика, националното хранилище следва да бъде въведено в експлоатация през 2015 г. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ПАВЕЛ ШОПОВ: Заповядайте за реплика, господин Иванов в рамките на две минути.
ИВАН Н. ИВАНОВ (СК): Благодаря Ви, господин председател.
Уважаеми колеги, уважаеми господин министър! Да, това, което България е направила, е това, което тя е задължена да стори, а това именно е Националният план. Като страна – членка на Европейския съюз, това е изработено.
Едновременно с това искам да отбележа, че след като обсъждането на тази директива, за която говоря, вече е в действие, три от страните – членки на Европейския съюз, са в процес на реализация на техните хранилища за погребване на отработено радиоактивно гориво. А то е във Финландия на дълбочина 290 м, в Швеция е на 450 м дълбочина и във Франция, които ще бъдат завършени в периода между 2020 и 2025 г.
Няма съмнение, че в България, която все пак няма излишен финансов ресурс, ще започне реализирането тогава, когато това стане задължителна норма в Евросъюза. Но моята истинска, сериозна препоръка към Вас, е да има екип в министерството, който да разработи тази опция, защото това тепърва означава проучване геологията на терените, избор на терен и съответно проект за такава реализация.
За мен няма никакво съмнение, че Европейският съюз ще достигне до това решение, защото дори и Русия, която е страна, приемаща отработено гориво, заявява, че е необходимо да се създаде някакво трайно хранилище, защото никога в една страна не може да се гарантира какво ще бъде нейното политическо развитие в бъдеще и дали няма да се злоупотреби със съхраненото гориво.
Отделно при транспортирането едно високо радиоактивно гориво, високо реактивни отпадъци от отработено гориво могат да бъдат лесна плячка и на тероризъм, какъвто все повече се разпространява по света.
Моят апел към Вас е работна група в министерството да разработи тази опция България да има готовност за съхраняване на собствена територия на това гориво на достатъчна дълбочина, за да предпази бъдните поколения от евентуални инциденти. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ПАВЕЛ ШОПОВ: Дуплика желаете ли, господин министър? Заповядайте.
МИНИСТЪР ТРАЙЧО ТРАЙКОВ: Както посочих в отговора си, господин Иванов, стратегията предвижда до 2013 г. да бъде разработена програма за геоложко погребване. Все пак лично аз смятам, че тъй като това в момента са пионерски разработки на страните, които Вие изброихте, и още една – това е в световен мащаб, е добре, докато не сме притиснати, да изчакаме да видим най-добрата практика. Вече бяха направени няколко много скъпо струващи грешки, за пример: в САЩ се върнаха на кота нула, след като похарчиха 10 млрд. долара по тази тема. Следим процесите. Създадена е група, предвидена в стратегията.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ПАВЕЛ ШОПОВ: Следващият въпрос е отново от народния представител Лъчезар Благовестов Тошев и е относно възможността за конверсия на площадката на АЕЦ „Белене”.
Заповядайте, господин Тошев.
ЛЪЧЕЗАР ТОШЕВ (СК): Благодаря Ви, господин председател.
Уважаеми господин министър, в проекта за нова енергийна стратегия Вие давате възможността и да не се строи АЕЦ „Белене”. При това положение следва да си зададем въпроса какво ще се случи с тази площадка. На нея бяха изградени разни неща, които после бяха разрушени. И в крайна сметка, както каза и премиерът, там има един гьол, в който дори шарани не могат да бъдат развъждани. Въпросът е, че след като са изхарчени толкова пари, е редно от тази площадка да бъде направено нещо, което да носи приходи на България и да си върнем част от тези пари, които иначе се смятат за загубени.
През 1989 г., в началото на протестите срещу АЕЦ „Белене”, медиите и екологичните организации коментираха интереса за изграждане на тази площадка на един японски автомобилен завод, защото имало такъв интерес, имайки предвид и трите големи пристанища в района – това на АЕЦ „Белене”, това на Химическия комбинат „Свилоза” и това на гр. Свищов, и жп връзката на тези пристанища и друга транспортна инфраструктура, както и транспортните възможности на р. Дунав. От 2010 г. вече има и ферибот през Свищов, което е допълнителен аргумент. Лансирани бяха и други идеи като създаване на търговско-икономическа зона на тази площадка със същите аргументи, също и изграждане на парогазова централа, особено като имаме предвид, че газопроводът „Набуко” ще премине съвсем близо до Белене, защото при Никопол той ще пресече р. Дунав.
Всички тези идеи биха допринесли в голяма степен за икономическото развитие на региона, при това в степен много по-голяма от тази на евентуална атомна централа, а, от друга страна, няма да донесат негативите, каквито всяка АЕЦ носи на местната икономика. Сигурно има и други идеи, които биха допринесли за бързото възвръщане на загубените средства в този проект.
Моят въпрос към Вас е: разглеждало ли е, или ако не е, смята ли да разгледа Министерството на икономиката, енергетиката и туризма възможностите за конверсия на площадката на АЕЦ „Белене” в друг проект, който да доведе до бързо възвръщане на загубените в проекта АЕЦ „Белене” средства, във връзка с новата концепция, залегнала в Енергийната стратегия, която предлагате? Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ПАВЕЛ ШОПОВ: Господин Трайков, заповядайте за отговор в рамките на три минути.
МИНИСТЪР ТРАЙЧО ТРАЙКОВ: Благодаря, господин председател.
Уважаеми дами и господа народни представители! Уважаеми господин Тошев, Министерството на икономиката, енергетиката и туризма не разполага и съответно не е разглеждало предложения за промяна на предназначението на площадка АЕЦ „Белене” по начина, по който, предполагам, Вие го разбирате – достатъчно сериозно и аргументирано.
Бих искал да насоча Вашето внимание към факта, че, считано от 1981 г. до днес, са извършвани различни геоложки, геофизични и сеизмични проучвания за потвърждаване на избора на площадка за строителство на атомна централа в конкретния район. В продължение на 30 години са осъществявани редица оценки – на ядрената безопасност и радиационната защита, оценка на въздействието върху околната среда и физическата защита на социално-икономическата значимост от изграждането на ядрена централа, оценка на радиоактивните отпадъци, отработеното ядрено гориво и тяхното управление.
На площадката е изградена транспортна инфраструктура, включително железопътна, водопроводни системи, бетонов възел, включващ два блока – всеки от тях с капацитет до 100 куб.м в час, строителна лаборатория, промишлени халета, сгради за работещите и т.н.
От изложеното е видно, че за тези почти 30 години в площадката вече са инвестирани значителни средства от порядъка на повече от 1,5 млрд. лв. Площадката е осигурена нормативно и технически е подготвена за начало на строителните дейности.
В този смисъл и предвид изградената инфраструктура за строителството на АЕЦ, предназначението на площадката трудно може да бъде такова, че инвестираните вече средства да бъдат бързо възвърнати. Това, разбира се, не означава, че ако стомната се счупи, няма да се мисли за възможно най-добро оползотворяване на това, което има. Аз също не съм голям оптимист, че може да се използва по начин, по който да се възвърнат вече похарчените средства на този обект.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ПАВЕЛ ШОПОВ: Господин Тошев, желаете ли реплика?
Заповядайте.
ЛЪЧЕЗАР ТОШЕВ (СК): Благодаря, господин председателю.
Аз съм разочарован – след като Вие казвате, че може и да няма АЕЦ „Белене”, не разглеждате какво ще стане по-нататък с площадката. Това означава, че тази хипотеза по-нататък не е разработена от вашето министерство. Ако искате наистина да повярваме, че вие сериозно разглеждате и тази възможност, трябва да продължите и по-нататък с идеи за конверсия на тази площадка.
Това, между другото, със сигурност ще бъде погледнато с интерес от местното население, което очаква чрез конверсията да се намерят нови работни места, стопанска инициатива в този район и т.н.
Иначе това ще бъде само като една теоретична възможност, която Вие поставяте, и ние няма как да повярваме, че наистина вярвате, че това може да бъде реална възможност пред България.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ПАВЕЛ ШОПОВ: Господин Трайков, желаете ли дуплика? Не желаете.
Преминаваме към питане от Румен Стоянов Овчаров относно политиката на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма и правителството за недопускане на сривове в електроснабдяването.
Заповядайте, господин Овчаров.
РУМЕН ОВЧАРОВ (КБ): Уважаеми господин председател, уважаеми господин министър, колеги! През лятото на тази година стотици хиляди туристи и български граждани многократно оставаха без електроенергия за различни периоди от време.
Най-тежка беше ситуацията в периода 22-24 юли в резултат на две последователни аварии – първо, на 110-киловолтовия далекопровод „Галатея”, собственост на НЕК, на територията на област Варна, който прекъсна снабдяването на електроенергия. Прекъсна тока, подаван от ЕVN, северно от Бургас – 56 хил. клиенти на компанията и над 500 хил. туристи от Обзор до Ахелой останаха без ток.
Аварията е във Варненска област между подстанциите „Старо Оряхово” и „Лазур”. Изключено е за кратко време захранването на подстанции „Хоризонт”, „Каблешково”, „Слънчев бряг”, „Кошарите”, „Преселци”, собственост на EVN, и към подстанция „Старо Оряхово” и „Бяла”, собственост на E.ON. Причината, обявена официално – фабрична, недозаварен стоманен фазов проводник. Въведен е тежък ограничителен режим.
Поради втора авария, на друг електропровод – 110 киловолта, електропровода „Ахелой”, обслужван от Електроенергийния системен оператор, без ток остават община Бяла и останалите селища от община Долен Чифлик. Сто и двадесет души са блокирани в мина „Черно море”. За повече от час миньорите са без кислород, под екстремни условия – без водоотлив и без подем, тоест без необходимия въздух и без възможност да излязат на повърхността, тоест на косъм от смъртта.
Подобни аварии с по-малък мащаб се повтарят и по-късно.
На 7 август в мрак отново потъва курортът „Св. Влас”. Това се случва за трети път след аварията през м. юли. Курортът е без ток за шест часа. Без ток за няколко часа остава и част от „Слънчев бряг” – заради претоварване на мрежата вследствие на свръхконсумация.
На 13 август след авария остават без ток туристи и хотелиери от „Слънчев бряг” и Поморие. Особено тежка е ситуацията в Поморие, където потърпевши се оказват десетки хора с увреждания – на лечение. Там отново причината е свръхнатоварване, комбинирана с аварии и рекордно потребление.
Тези случаи и нарасналата консумация в региона показват нуждата от инвестиции както в електроразпределителната мрежа, така и в електропреносната мрежа на НЕК. Така и не стават ясни конкретните причини за претоварването на мрежата.
Въпросът ми към Вас е: какви са причините и каква е политиката на правителството и на министерството, разбира се, за недопускане на повторение на авариите през следващия туристически сезон?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ПАВЕЛ ШОПОВ: Заповядайте за отговор на питането, господин министър. Според нашия правилник отговор на питане се прави в рамките на 5 минути.
МИНИСТЪР ТРАЙЧО ТРАЙКОВ: Благодаря, господин председател.
Уважаеми дами и господа народни представители! Уважаеми господин Овчаров, ще подмина очевидната ирония в това Вие да ме питате защо е такова състоянието на електропреносната мрежа. Приемам, че искрено и експертно се интересувате, затова ще Ви дам необходимата информация.
Поддържането на сигурна и надеждна енергийна система е основен приоритет на правителството, в частност – на министерството. Тъй като мрежите са естествени монополи, тяхното опериране и инвестициите в развитието и поддръжката им са предмет на дългосрочно планиране. Електропроводните линии, които станаха причина за възникване на прекъсване на електроснабдяването на големи курортни комплекси в разгара на туристическия сезон през миналата година, са изградени още преди годините на прехода и през изтеклите десетилетия са функционирали добре. Разликата от началото на изграждането им е, че техният преносен капацитет постепенно се запълваше в резултат на възникналия строителен бум в развитието на градската, селската и курортна инфраструктури.
Друга съществена разлика отпреди прехода е връщането на земеделските земи и гори на старите им собственици, което значително затрудни, оскъпи, дори на места направи невъзможно отчуждаването на сервитути за стъпки на нови електропроводни линии. Това предизвикателство бе усилено и от благоприятните условия и тласъка, който бе даден за изграждане на възобновяеми енергийни източници в съответствие с изискванията на европейските директиви.
Работата на преносната мрежа на границата на капацитета и липсата на надеждно резервиране – това, както на всички ни е добре известно, обаче е проблем, който не датира нито от 2010 г., нито дори от 2009 г. Предишните управляващи са имали инвестиционни намерения в преносната мрежа, но факт е, че едва сега отчитаме тяхната недостатъчност и подценяване, както и неизпълнение. За сметка на това пък приоритет са били други инвестиционни проекти, като АЕЦ „Белене”, ВЕЦ „Цанков камък” и др. Тоест акцентирано е повече върху инвестиции в генериращи мощности.
Наследените от предишни правителства дългосрочни договори за изкупуване на електроенергия от ТЕЦ „Енел Марица-изток 3” и AЕS „Гълъбово” на завишени цени също са причина за ограничение на инвестициите на НЕК и ЕСО като оператор на преносната мрежа.
Конкретно за авариралите електропроводи. През миналия курортен сезон са взети следните мерки за избягване на пореден срив в електроснабдяването. За електропровод „Галатея”, електропровод „Ахелой”, електропровод „Ветрен” НЕК ЕАД проведе процедура и има избрани изпълнители за основната им реконструкция, удвояване сечението на преносните проводници, която ще бъде завършена до започване на следващия курортен сезон.
На последното заседание на Министерския съвет тези електропроводи бяха обявени за обекти с национално значение, така че да могат да се използват новите разпоредби на закона с учредяването на сервитутите. НЕК са се ангажирали пред мен и отговарят с работата на мениджърите си това да се случи до юни месец.
Националната електрическа компания, респективно Министерството на икономиката, енергетиката и туризма, предвижда в периода 2011 – 2015 г. да вложи общо 761,7 млн. лв., разпределени както следва: 328,3 млн. лв. за рехабилитация на съществуващи и изграждане на нови електропроводи, общо 1282 км; 226,1 млн. лв. за рехабилитация на отделни елементи от електропреносната мрежа – подстанции, релейни защити, автоматична система за диспечерско управление и телекомуникация, търговско мерене и др.; 167,3 млн. лв. за изграждане на нови и реконструкция на съществуващи подстанции; 18 млн. лв. за доставки на нови автотрансформатори; 24 млн. лв. за изграждане на центрове за управление на група подстанции.
Конкретно за 2011 г. – за първи път 80% от инвестиционната програма на НЕК е насочена към преносната мрежа. От 220 млн. лв. над 175 милиона ще отидат за далекопроводи и подстанции, за да не остават на тъмно летните или зимните курорти в пика на сезона. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ПАВЕЛ ШОПОВ: Имате право на два въпроса, господин Овчаров, към министъра.
РУМЕН ОВЧАРОВ (КБ): Благодаря, господин министър, за експертната информация. Но Вие и днес, както много пъти по време на аварията, а и след нея, и в отговор на мой въпрос тук, и в едно интервю, което дадохте съвсем наскоро, повтаряте тезата си, че основната причина за авариите са недостатъчните инвестиции предимно в електропреносната мрежа и преди всичко инвестициите при предишните управления на Националната електрическа компания и въобще на правителството.
Разбира се, няма никаква новина. Съвсем разбираемо Вие като бивш прокурист на ЕВН неглижирате и отхвърляте какъвто и да било намек за отговорността на електроразпределителната компания за това, което се случи. Макар че нейната отговорност беше много ясно посочена от ръководството на НЕК – заради безкрайните нови договори на ЕВН за присъединяване на нови хотели, без мрежата да има достатъчно капацитет за това.
От друга страна, НЕК и сегашното ръководство вече заяви необходимостта от повишаване на цената на електроенергията с около 5%, за да си осигурят тези така наречени инвестиции в електропреносната мрежа. Тази наглост идва едновременно с манипулирания търг за рехабилитацията и подмяната на 110 км електропроводи в Североизточна България, където, за да открадне 8 млн. лв., част от ръководството на НЕК отстранява с измама всички конкурентни оферти, за да остане единствената правилна, ощетяваща държавата с 16 млн. лв. и повишаваща цената 3 пъти, при грубо неизпълнение на техническите изисквания, на икономическите параметри и нарушение на нормативните документи. Преди 3 месеца Ви предупредих, че за това се носи отговорност по Наказателния кодекс – престъпление по служба.
Сега двата ми допълнителни въпроса: какви са инвестициите в мрежата на НЕК през последните 5 години?
И вторият: Какво показа проверката на министерството за допуснатото необезпечено присъединяване към мрежата на ЕВН, какви санкции са наложени на компанията и какви мерки сте предприели за недопускане на подобни действия в бъдеще?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ПАВЕЛ ШОПОВ: Господин министър, заповядайте за отговор на двата новопоставени въпроса.
МИНИСТЪР ТРАЙЧО ТРАЙКОВ: Благодаря, господин председател.
Уважаеми дами и господа народни представители! Уважаеми господин Овчаров, за последните 5 години Вие трябва да знаете по-добре от мен какви са цифрите. Аз ги нямам в себе си, но при всички положения отговорът е един – те са недостатъчни. За първи път през 2011 г. достатъчно съществена част от инвестициите на НЕК ще бъдат в рехабилитация и изграждане на нови елементи на преносната мрежа.
Що се отнася до намека Ви, че по някакъв начин е възможно да се защити една или друга мрежова компания, която носи вина, знаете много добре, че това е невъзможно. Ясно е къде е станала аварията и кой носи отговорност за това – дали е в мрежата на НЕК, или на някое от разпределителните предприятия. Има случаи и в единия, и в другия вариант, и това се знае. Специално за случая, за който Вие ме питахте през лятото, това беше в мрежата на НЕК и причината беше, че проводникът не е сменян от 35 години. Няма нищо повече, което тук да се дискутира.
Господин Овчаров, поставихте и въпроса за търга за високо проводимите проводници. Наистина след като предишния път дискутирахме с Вас, направихме още една проверка на цялата процедура. В нея не открихме незаконосъобразни моменти. С оглед на това, че при неизпълнението на изграждането на този проводник се трупат неустойки, които НЕК трябва да плати, решихме тя да бъде приключена и изградена възможно най-скоро.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ПАВЕЛ ШОПОВ: Заповядайте, господин Овчаров, за отношение.
РУМЕН ОВЧАРОВ (КБ): Решението си е Ваше, господин Трайков. Само Ви казвам, че тези електропроводи могат да бъдат изградени за 7 милиона. Вие допускате за там да бъдат похарчени 23 милиона – абсолютно в нарушение на техническите изисквания за изграждане на подобни електропроводи. Но това е друга тема, за нея ще говорим пак.
Аз, разбира се, мога да Ви изброя всички нови подстанции и електропроводи, които са изградени през миналите години. Искам да Ви кажа числата за инвестициите в електромрежата: 2005 г. – 86,5 милиона; 2006 г. – 120 милиона; 2007 г. – 143 милиона; 2008 г. – 168 милиона; 2009 г. – 97 милиона. Сумарно за времето на управление на тройната коалиция – 565 милиона.
Какво инвестирате вие, откакто сте на власт? Да приемем, че половината от средствата за 2009 г. са ваши, тоест 47-48 милиона. За 9-те месеца на 2010 г. сте инвестирали 40 млн. лв. Първанов твърди, че до края на годината са станали 60. Очевидно отчита тези 23 милиона, които ще вложите абсолютно необосновано в мрежата в Североизточна България. Сравнете тези 40 милиона със 170-те милиона, инвестирани в мрежата през 2008 г., и сам си направете извода кое е правителството, кое е управлението, което е подценило необходимите инвестиции в електропреносната мрежа на България.
Няма да върви оправданието, че, видите ли, НЕК е бил в лошо финансово положение. През 2010 г. НЕК е инвестирала допълнителни 220 млн. лв. Кой е бил приоритетът на НЕК? Знаете ли къде са инвестирани най-много средства? В „Цанков камък”. За 9-те месеца на 2010 г. НЕК е платила за „Цанков камък” 206 млн. лв., плюс 120 милиона, които сте поели като ангажимент да изплатите за следващите 9 месеца, плюс 80 милиона, които сте платили за 2009 г. Вие, господин Трайков, сте имали основен приоритет изплащането на парите по „Цанков камък”. Той е бил ваш приоритет. При това най-тъжното е, че изплатихте всички претенции на строителите и на практика вие увеличихте двойно цената на този обект. По-голямата част от парите са платени при вас, а не при предишното правителство за целите 4 години.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ПАВЕЛ ШОПОВ: Благодаря Ви, господин Овчаров.
Преминаваме към въпрос на народния представител Иван Николаев Иванов относно въведена от „Българска служба за акредитация” промяна в процедурата за проследимост.
ИВАН Н. ИВАНОВ (СК): Благодаря Ви, господин председателю.
Уважаеми колеги, уважаеми господин министър! На една друга тема, доста различна от енергетиката. Преди малко повече от 4 месеца, от 1 септември 2010 г. Изпълнителната агенция „Българска служба за акредитация” чрез нарочен документ въведе в действие промяна в своята процедура за проследимост на измерванията. Това доведе до непризнаване на документи, най-вече сертификати за калибриране, издавани както от лаборатории, дотогава акредитирани от самата „Българска служба за акредитация”, така и документи, които са издадени от орган, акредитиран от националния орган за акредитация на страна - член на Европейския съюз.
В резултат на това беше спряна дейността на българските лаборатории, акредитирани от Българската служба за акредитация, но – и това е обектът на моя въпрос – и на лаборатории, които са акредитирани от чуждестранен признат орган. Това предизвика жалба до Европейската асоциация за акредитация и чрез своя заместник-председател Европейската асоциация за акредитация изиска от Българската служба за акредитация да измени документа, който беше приела на 1 септември м.г.
По този повод отправям към Вас следния въпрос: кои са лабораториите в България, засегнати от текста на документа, който Българската служба за акредитация прие на 1 септември 2010 г.? Колко са те и как е действано спрямо тях?
На второ място, Българската служба за акредитация изпълнила ли е изричното искане на Европейската асоциация за акредитация в писмото, изпратено до изпълнителния директор на БСА? И ако не го е изпълнила, какви мерки ще предприемете, господин министър, за изпълнение на тези искания? Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ПАВЕЛ ШОПОВ: Заповядайте за отговор, господин министър.
МИНИСТЪР ТРАЙЧО ТРАЙКОВ: Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители! Уважаеми господин Иванов, конкретният отговор на отправеното от Вас питане е, че текстът на т. 3.4 от процедура „BAS QR 27” на Изпълнителната агенция „Българската служба за акредитация” въвежда изискване към всички акредитирани и кандидати за акредитация органи за оценяване на съответствието, не само лаборатории. Следователно всичките около 700 на брой са засегнати от посочения от Вас текст по процедурата. Ако Вашият въпрос визира само промяната от 1 септември 2010 г., то в този случай е засегната една единствена лаборатория – тази на „Си тестинг” ООД. С промяната от септември 2010 г. е поставено изискване – признаването на свидетелство за калибриране, издавано от чужди лаборатории, да става при спазване на Регламент 765/2008. То цели елиминиране на ситуации, при които чужди органи акредитират на територията на България, без да уведомяват и правят без тях оценките си, както се изисква по регламент. Елиминирането на такива ситуации е от особено значение, когато лаборатория или орган неуспешно е кандидатствал за акредитация пред националния ни орган, а в последствие е получил такава от чужд орган.
Такъв е случаят с лабораторията – обект на Вашето запитване. Безспорно към 15 септември 2010 г. Европейската организация за акредитация е изискала, при това под заплаха, признаването на лабораторията от българска страна, въпреки потвърденото от БСА неспазване на правилата от страна на Словашкия орган по акредитация и съмнения в компетентността на лабораторията. Съмненията произтичат от обстоятелството, че лабораторията е кандидатствала за акредитация пред БСА, но в хода на процедурата не е допускала екип от оценители да извърши проверка на място. Последният опит на агенцията да извърши такава отново е провален от лабораторията през декември 2010 г. и към днешна дата процедурата е приключила с отказ от акредитация.
Тук трябва да се отбележи, че при наличие на неспазени правила и съмнения в компетентността на лабораторията, автоматично съгласие с поставеното искане от Европейската организация за акредитация не може и не следва да бъде приемливо.
В тази връзка Ви уведомявам, че предприетите мерки от националния ни орган по акредитация се изразяват в активна комуникация на всички нива в европейската организация за акредитация – Европейската комисия, с цел предоставяне на информация за мотивите за непризнаване на лабораторията. Вследствие на аргументирано изложената позиция на българската страна е постигната договореност – случаят да бъде решен след обмяна на информация между двата органа по акредитация по конкретното досие. Към момента процесите по изпълнение на договореностите са приключили. За БСА няма никакви негативни последици, каквито бяха първоначалните заплахи, а на дейността на лабораторията е осигурено признаване до извършване на първи планов надзор с участието на оценители от агенцията през месец март т.г.
Първата позиция на националния ни орган по акредитация в този случай доведе до ревизия на императивния тон на европейската агенция до поставяне на условия към неспазилия правилата орган по акредитация и в крайна сметка спомага за поддържане и повишаване на доверието в системата по акредитацията предвид осигуреното бъдещо спазване на правилата.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ПАВЕЛ ШОПОВ: Заповядайте за реплика, господин Иванов.
ИВАН Н. ИВАНОВ (СК): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Уважаеми господин министър, имам следните коментари по повод Вашия отговор – без съмнение това е и практиката – подготвен от Българската служба за акредитация. Аз запитах: Българската служба за акредитация изпълнила ли е изричното искане на Европейската асоциация за акредитация в писмото, което е изпратено до нея? И какво иска Европейската асоциация за акредитация? Казано е: „От името на цялото европейско общество по акредитация настоятелно искаме от вас да измените вашия документ, като заличите третия параграф”. Отговорът е: „Българската служба за акредитация не е изпълнила искането на Европейската асоциация за акредитация”. Нещо повече, в писмото е записано: „Да докладвате за горепосочените коригиращи действия, които трябва да предприемете незабавно.” Думата „незабавно” е подчертана, в болд. Това не е извършено.
На следващо място, въпросът, свързан с тази жалба, е бил разглеждан включително от Общо събрание на Европейската асоциация за акредитация през месец ноември в гр. Будва – Черна гора. Името на българската служба е споменавано в изключително негативен аспект, включително с оплакване от Словашката национална служба. Това хвърля петно не само върху Българската служба за акредитация, която и без това поради липса на компетентност и административен капацитет и до момента не може да получи признание в областите „изпитване” и „калибриране” – двете основни, стоящи най-долу в пирамидата от дейности от седемте области, в които трябва да има съответни права.
Господин министър, Вие казахте, че само една лаборатория е засегната от това разпореждане. Не. Лабораториите са две. Втората лаборатория е в Бургас и се казва „Марибенц”, но към нея не са предприети никакви действия. Няма логика. Но когато няма логика, господин министър, има друга логика, която е силно разпространена в българската държавна администрация.
И накрая, господин министър, като приемам, че Вие трябва да имате доверие към Вашите служители, не забравяйте максимата, че проверката е висша форма на доверие. Проверете дейността на Българската служба за акредитация и нейното общуване с лабораториите, както и крайното недоволство, което съществува в тази общност в страната. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ПАВЕЛ ШОПОВ: Желаете ли думата за дуплика, господин министър? Не желаете.
В такъв случай преминаваме към въпрос на господин Михаил Рашков Михайлов относно потребителските цени на горивата.
Заповядайте, господин Михайлов, в рамките на две минути да развиете Вашия въпрос.
МИХАИЛ МИХАЙЛОВ (СК): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Уважаеми господин министър, моят въпрос е свързан с потребителските цени на горивата, а именно: какъв е механизмът, по който се формират потребителските цени на горивата в България? Кой е органът, който определя техните стойности?
Поводът за това е едно мое изследване, което направих в страните – членки на Европейския съюз. България е единствената страна, в която дизелът през изминалата година е между осем и десет стотинки по-скъп от бензина. В държавите от Европейския съюз разликата в цените на бензина и дизела е между седем и единадесет евроцента в полза на бензина. Ние сме единствената държава, в която дизелът е по-скъп с десет стотинки през цялата 2010 г.
Да не говорим за нещо друго. Аз разгледах цените за 2010, дори за 2009 г. Различията в световната борса варират от 60, а като се махне пикът, който беше 150, сега стигна почти до 100, върна се малко назад, но в двете години, за които аз говоря, средната цена е от 67 до 84, 85, с колебание в различните години. Съпоставих цените на международния и българския пазар. Вие и Вашите колеги ще потвърдите, че цените на българския пазар намират отражение един-два месеца по-късно.
Ще Ви предам тези диаграми.
Няма никаква логика цените на българския пазар да се различават от цените на световния пазар.
Има цени на европейския пазар – 72-73 долара за барел, в България е 2,27 - 2,28 лв. Минават два месеца и цените са 65-67, а в България е с още 3 ст. по-скъпо и т.н. А това е основен въпрос за дизела, тъй като дизелът все пак се получава след преработката на петрола. Защо през последната цяла година цената му е с 10 ст. по-висока, за разлика от цяла Европа?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ПАВЕЛ ШОПОВ: За отговор – заповядайте, господин министър.
МИНИСТЪР ТРАЙЧО ТРАЙКОВ: Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Михайлов! След като стана ясно вече, че имате предвид течните горива, защото въпросът Ви не беше експлицитен, известно е, че компанията-лидер в търговията и дистрибуцията на течни горива в страната, е „Лукойл България” ЕООД. Цените на продукцията на „Нефтохим” – Бургас, се определят от „Лукойл” като по изявление от тяхна страна основният фактор при определянето им е цената на петрола на средиземноморския пазар, както и валутният курс лев към щатски долар.
При промяна на тези фактори в една или друга посока – увеличение или намаление, компанията публикува на интернет сайта си информация за продуктовата си листа. Цената на евро за всяко гориво включва цена на горивото, акциз, съгласно установените ставки със Закона за акцизите, екотакса за горивата, за които има установена такава, като например за котелното гориво, и ДДС.
Повече от 15 г. цените на дребно на тези продукти, в това число и на бензина, не се регулират, а се определят на пазарен принцип чрез търговски договори между контрагентите. Така че не можем да говорим за орган, който да определя или контролира техните стойности, в частност нашето министерство.
Аз обаче също като Вас съм притеснен и обърнах внимание на компаниите, които продават течни горива на българския пазар, за очевидни несъответствия в цените на петрола на международните пазари и цените на дребно на горивата в България. Поръчал съм да се направи един анализ по въпроса. За тази цел ще се радвам да получа и вашите графики.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ПАВЕЛ ШОПОВ: За реплика – заповядайте, господин Михайлов.
МИХАИЛ МИХАЙЛОВ (СК): Вашият отговор потвърждава моите догадки, защото вчера по време на вота имаше един минимален протест в смисъл като количество хора. Това беше именно за цените на мобилните услуги.
Едни от най-големите пазари в момента в целия свят са именно пазарите на мобилните услуги, петрола и т.н. В нашата страна крайният потребител – потребителят на мобилни услуги, е изправен пред невероятни неща, където никъде ги няма. Интересувал съм се за цената на двугодишните договори на мобилните оператори – със скъпия роуминг, никъде в съседна страна няма роуминг, примерно 4 лв., каквито са цените в България. Това са невероятни неща.
Все пак Вие имате отговорност като министър на икономиката, който трябва да има поглед върху нещата. А това, което се случва с мобилните оператори, това, което се случва с петрола, няма как да отразява европейската действителност. Аз Ви казвам, в цяла Европа, проверете, направих си труда, няма държава, която някой да ми покаже, в която дизелът... Дизелът е с 10 ст. по-евтин навсякъде! Да не говорим, че дизелът влиза в селскостопанския отрасъл, а България все пак е държава, която в огромната си част разчита на приходите в земеделието. Да не говорим и всички знаете, че преди то се дотираше. Всички знаете, че имаше дотации за дизела, а сега няма дори и това нещо.
Просто наистина молбата ми към Вас, съвсем добронамерена, е наистина да се заинтересовате как става това нещо. Веднага мога да Ви кажа и цената на долара – Вие много по-добре я знаете в какви рамки се е движила през цялата 2010 г. – с едно изключение, където стигна 1,63-1,64 спрямо лева, което беше в рамките на 18-20 дни. А останалото си беше между 1,32-1,44. Тоест, нямаме нито резки колебания в долара, нямаме резки колебания в цената на петрола – между 15 долара е цялата. Да не говорим какво се случва с цената на дизела, който от 1,97, в момента е 2,35. Четиридесет стотинки на два лева – това са 20%.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ПАВЕЛ ШОПОВ: За дуплика – заповядайте, господин министър.
МИНИСТЪР ТРАЙЧО ТРАЙКОВ: Уважаеми господин Михайлов, няма никакво основание тези притеснения да са насочени към мен, въпреки че аз ги споделям. Ще Ви поправя: нямам отговорност и нямам право да се бъркам директно в тази тематика.
Въпреки това като фактор, който пряко касае конкурентоспособността на българските фирми и бюджетите на българските домакинства, смятам, че е важно да се наблюдава и да се акцентира на този въпрос. Ако се забележат видими несъответствия, да се потърси каква е причината за това.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ПАВЕЛ ШОПОВ: Благодаря Ви, господин министър.
Следващият въпрос е от народния представител Иван Николаев Иванов относно привличане на чуждестранни инвеститори в проекта АЕЦ „Белене”.
ИВАН Н. ИВАНОВ (СК): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, уважаеми господин министър! На 30 ноември 2010 г. в България се проведе енергийна конференция, която съвпадна и с посещението на ръководителите на „Росатом” в страната. В края на деня беше обявено публикуването на нарочен меморандум за бъдещото изграждане на АЕЦ „Белене”.
Макар че меморандумът няма правно обвързваща стойност, това което прави впечатление, че съгласно меморандума България, към датата на подписването на меморандума, запазва 51% собственост, 47% за „Росатом”, и изведнъж се оказа, че „Росатом” е довел така очакваните чуждестранни инвеститори. Оказа се, че са две фирми с по един процент. Едната фирма е финландската „Фортум”, втората е „Алтран технолоджис” от Франция.
Докато „Алтран технолоджис” няма и капацитет да участва с по-голям дял, представителите на „Фортум” заявиха в прав текст, че могат да увеличат своето дялово участие до 25 процента.
В същото време, господин министър, има нещо, което беше потвърдено и от Вас: че руската държавна компания за ядрена енергия, имам предвид „Росатом”, заедно с „Фортум” съвместно управляват изградена от „Росатом” централа във Финландия, което реално означава, че те са свързани лица. Когато говорим за привличане на чуждестранни инвеститори, веднага се поставя въпросът дали може да събираме аритметично проценти на чуждестранни инвеститори, които помежду си са свързани лица и дали това не води до рязка промяна както на характера на участие, така и на начина, по който се взимат решения, ако изобщо бъде построена централата.
По този повод отправям към Вас въпрос: допустимо ли е в проектната компания АЕЦ „Белене” да бъдат привлечени акционери, евентуално бъдещи инвеститори, които да са свързани лица с основните акционери НЕК и „Росатом”? Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ПАВЕЛ ШОПОВ: Господин министър, заповядайте за отговор.
МИНИСТЪР ТРАЙЧО ТРАЙКОВ: Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители! Уважаеми господин Иванов, отговорът зависи от трактовката на дефиницията на това какво са свързани лица, защото знаете, че за различни цели тя може да бъде различна. Независимо от това отговорът ми е: да, допустимо е, стига финансовите и икономически условия да са изгодни за нас.
Все пак, тъй като цитирахте директно „Фортум”, трябва да Ви кажа, че това е компания, в която 51% принадлежат на финландската държава и дори ме уведомиха, че тяхното участие, евентуално в проекта АЕЦ „Белене”, ще мине през финландския парламент. Така че излишно е тук да търсим точно под тоя вол теле. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ПАВЕЛ ШОПОВ: Заповядайте за реплика, господин Иванов.
ИВАН Н. ИВАНОВ (СК): Уважаеми господин председател, колеги! Уважаеми господин министър, Вашият отговор, макар и кратък, беше вътрешно непротиворечив, но той не отговори на моите основни опасения, а те са следните. Многократно министър-председателят Бойко Борисов и Вие, като ресорен министър, заявявахте, че АЕЦ „Белене” ще бъде изградена само при условие, ако в проекта влезе стратегически – първо, и, второ – европейски инвеститор. „Фортум” не отговаря на изискването за стратегически инвеститор, отговаря на това, че наистина е компания от страна – членка на Европейския съюз.
На второ място, това което беше записано в Меморандума, а именно, че процентът, който държи в момента НЕК – 51%, може впоследствие да бъде променян – едва ли има някой в залата, който не мисли, че ще бъде увеличен, касае се за намаляване на процента на НЕК, евентуално в бъдеще, и може да се окаже, че тогава „Фортум”, заедно с „Росатом”, ще имат мажоритарния пакет в компанията АЕЦ „Белене”. За мен, това е неприемливо. Естествено, в момента аз изразявам мое лично мнение, но сериозните ми опасения са повече от очевидни.
Ние търсим – под европейски се разбира действително инвеститор, който е напълно независим във взимането на решенията си, когато се управлява АЕЦ „Белене”, ако евентуално тя бъде изградена. Съвместното участие на „Фортум” с „Росатом” ангажира тази компания и в съвместни действия, и в разбирателство между двете, които могат далеч да надхвърлят рамките, в които ние искаме да действат външните инвеститори и акционери на компанията.
Много Ви моля, когато по-нататък продължават тези преговори, такива съображения също така да бъдат взети предвид. Самото включване единствено на „Фортум” и на „Алтрам” показа безсилието, импотентността да се намерят наистина големи европейски инвеститори, които поначало още в 2007 г. се оказаха накрая само двама. Вие знаете, че единият от двата инвеститора „RWE” се включи, след това излезе и не проявява повече интерес, независимо от това, което се пише във вестниците. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ПАВЕЛ ШОПОВ: Заповядайте за дуплика, господин министър. Желаете ли?
МИНИСТЪР ТРАЙЧО ТРАЙКОВ: Уважаеми господин Иванов, „Фортум” отговаря на всички изисквания, които имаме към един инвеститор в Белене. Това е парекселанс стратегически инвеститор, западна компания, дори в случая с преобладаващо държавно участие на страна – членка на Европейския съюз, оператор с опит в експлоатацията на ядрени централи.
Не мога да се съглася с Вас, че това, че имат общ проект с „Росатом”, ги прави по такъв категоричен начин, който мислите, зависими във взимането на решенията си. Наивно е да се смята така. Това е все едно да кажете, че примерно „Бритиш Петролеум” са зависими от „Роснефт”, които притежават техни акции. В съвременния свят тези обвързаности и взаимни връзки са абсолютно навсякъде, така че е несериозно.
Има много по-сериозни въпроси с АЕЦ „Белене”. Този не е един от тях. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ПАВЕЛ ШОПОВ: Благодаря Ви.
Следва питане от народните представители Сергей Дмитриевич Станишев и Евгений Желев Желев относно присъединяване на ТЕЦ „Гълъбово” към енергийната система.
Заповядайте да развиете Вашето питане в рамките на три минути, господин Желев.
ЕВГЕНИЙ ЖЕЛЕВ (КБ): Благодаря Ви, господин председател.
Уважаеми господин министър, новата ТЕЦ „AES – Гълъбово”, с мощност 670 мегавата, която се изгражда на територията на община Гълъбово, се очаква в най-скоро време да бъде готова и въдена в експлоатация. Всъщност това е най-голямата инвестиция в България през последните 20 години и възлиза на милиард и 400 млн. евро. НЕК ЕАД като страна по Договора за изкупуване на електрическата енергия, е задължена в качеството си на собственик на електропреносната мрежа да присъедини централата към нея. Присъединяването е предвидено да се осъществи чрез изграждане от НЕК на два електропровода – „Розовец” и „Соколец”, до подстанция „Марица-изток”. За да се осъществи това, е необходима реконструкция на други съществуващи електропроводи в района на гр. Гълъбово.
През м. октомври 2008 г. НЕК започва строителство на двата основни електропровода и реконструкция на още един. Строителството започва в земи на частни собственици, на юридически лица, също така на общински и държавни имоти без съгласието на собствениците. За нито един от тези обекти, които се изграждат, не е издадено тогава строително разрешение. Строителството на трите обекта е спряно по реда на Закона за устройството на територията от община Гълъбово и преписката е предадена на ДНСК за последващи действия. ДНСК потвърждава констатацията на община Гълъбово и продължава процедурата като издава заповед за премахване на трите обекта. Към момента НЕК ЕАД е демонтирала стълбовете и проводниците от констатираните незаконни обекти и строежи, като остава да премахне бетонните фундаменти на незаконното строителство.
За да не търпят неустойки по договора за присъединяване на AES, през м. януари 2010 г. НЕК изгражда временен електропровод, който все още не е въведен в експлоатация и до момента. Освен това е построен в прекалена близост до сгради. Има жалби от жителите, че нарушава нормалния им живот в определено време от денонощието. Предстоящото въвеждане в експлоатация на електроцентралата AES ще постави пред НЕК няколко проблема.
Един от тях е, че при приемане на обекта на AES от Държавната приемателна комисия, назначена от ДНСК, всички временни съоръжения съгласно Закона за устройство на територията е необходимо да се премахнат и обектът трябва да функционира по нормалната схема съгласно договора между НЕК и AES. Това означава, че ако се забави присъединяването по нормалния начин, както е по договора, по вина на държавната фирма и бездействието й, това може да доведе до възпрепятстване за въвеждане в експлоатация на този голям обект.
Вторият проблем естествено е, че при невъзможност да се осигури своевременно присъединяване на централата към преносната мрежа, предварителните оценки са за санкция в размер на около 23 млн. евро месечно от страна на държавата.
В тази връзка нашето питане към Вас е: кога е крайният срок, в който НЕК ЕАД трябва да изгради електропроводите по Договора за присъединяване на AES? Има ли издадени строителни разрешения за тези обекти и уредени ли са имотните отношения със собствениците на имоти, през които евентуално ще минават тези съоръжения? Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ПАВЕЛ ШОПОВ: Заповядайте, господин министър за отговор в рамките на пет минути.
МИНИСТЪР ТРАЙЧО ТРАЙКОВ: Благодаря, господин председател.
Уважаеми дами и господа народни представители! Уважаеми господин Станишев, уважаеми господин Желев, години наред проблемът с присъединяването на ТЕЦ „AES – Гълъбово” към енергийната система е стоял на дневен ред. Ако до този момент не е намерено трайно решение, то причината е изцяло в администрацията на община Гълъбово, начело с кмета и общинските съветници, които правят всичко възможно, за да подчинят работата по изграждането на новата централа и съответстващата инфраструктура на собствените си интереси и разбиранията за начините, по които следва да се осъществява местната политика, което вие знаете много добре, защото и вие сте им сърбали попарата.
Присъединяването на централата към преносната мрежа – 400 киловолта, е предвидено да се осъществи чрез нова уредба 400 киловолта в подстанция „Марица-изток” и два електропровода 400 киловолта между площадката на централата и подстанция „Марица-изток”, чието изграждане налага изместване на съществуващ електропровод 110 киловолта – „Бояново”. Новата уредба 400 киловолта е вече изградена. Два от линейните обекта са разположени на териториите на общините Гълъбово и Симеоновград. По договора за присъединяване се предвиждаше съоръженията да бъдат изградени до м. юни 2008 г., тоест по време на вашия мандат, но поради административни пречки това се е оказало невъзможно.
НЕК ЕАД е предприела всички възможности за извършване на процедурите по узаконяване на горецитираните преносни съоръжения и започване на строителството им на територията на общините Симеоновград и Гълъбово. Оказано е пълно съдействие от страна на местната администрация в община Симеоновград, както и от многобройните частни собственици. Не такова се оказва отношението на общинския съвет на Гълъбово, който не е пожелал да разгледа изготвения и внесен от НЕК ЕАД проект за подробен устройствен план за изграждане на новите електропроводи. За сметка на това съветът е одобрил възложената от кмета на Гълъбово оценка на стойността на сервитутните права и стига до заключението, че за учредяване на право на преминаване на два далекопровода с обща дължина под 8 км през общински ливади и земеделски земи, както и за няколко броя стъпки се дължи впечатляващата сума от 27,5 млн. лв.
С цел преодоляване на административните пречки, създадени от местната власт, въпросът бе отнесен за разглеждане от Министерския съвет. Същият на свое заседание, проведено на 16 октомври 2008 г., с решение определя енергийните обекти – електропроводи 400 киловолта – „Розовец” и „Соколец”, и електропровод 110 киловолта – „Бояново”, до разпределителната уредба на новоизгражданата топлоелектрическа централа като обекти с национално значение.
На основание решението на Министерския съвет и в приложение на разработения специален режим на администриране, строителството на обекти с национално значение НЕК ЕАД е внесло искане до Министерството на регионалното развитие и благоустройството за одобряване на ПУП-ове за цитираните обекти и за издаване на разрешение за строеж на обектите. За да се избегне евентуално плащане на неустойки на ТЕЦ „Ей И Ес Гълъбово” и да се обезпечи присъединяването на централата към енергийната система, НЕК ЕАД съвместно с AES разработват Проект за изграждане на заместваща връзка 400 киловолта, за което има издадено разрешение от министъра на регионалното развитие и благоустройството за извършване на строеж – временно елзахранване на собствени нужди на ТЕЦ „AES Гълъбово” с отклонение от 110 киловолта „Бояново”. Администрацията на община Гълъбово обжалва това разрешение пред съда.
Последват одобрения от МРРБ на заповеди за ПУП и НЕК ЕАД предприема изграждане на стъпки на електропроводите. По жалба на община Гълъбово Административен съд – София, отменя заповедите за ПУП, поради липса на съгласуване с Общинския съвет. Решението е окончателно. „Национална електрическа компания” ЕАД е направила искане за повторно одобряване на ПУП, но същото е отхвърлено от МРРБ. След констатиране на незаконно строителство, при това положение извършено при изграждането на стъпките на горецитираните електропроводи по реда на Закона за устройство на територията, са издадени три заповеди за премахването им. Подадена е касационна жалба от НЕК. Заседанието по делото е насрочено за 9 март т.г. Към днешна дата частта от проектните електропроводи, разположени в землището на община Симеоновград, са изградени.
От страна на НЕК ЕАД са инвестирани 34 млн. лв. за изграждането на подстанцията „Марица изток – Гълъбово”, която вече е приета с държавна приемателна комисия. Очаква се като краен срок за изграждане на електропровода м. юли 2011 г., но разрешение за строеж на обекта все още няма, докато са налице неуредени отношения, свързани единствено с имоти общинска собственост на община Гълъбово.
Налага се изводът, че ангажираността на върховния орган на изпълнителната власт в държавата с изграждането на новата електрическа централа не респектира местната администрация. Действащото законодателство позволява това административно бездействие да остане несанкционирано. Общинската администрация добре познава възможностите си за възпрепятстване на административните процедури по изобретателен, но недобросъвестен начин. Правото квалифицира това поведение като злоупотреба с права.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ПАВЕЛ ШОПОВ: Господин Станишев, имате и Вие, и господин Желев, един от двамата, право на два допълнителни въпроса в рамките на 2 минути, заповядайте.
СЕРГЕЙ СТАНИШЕВ (КБ): Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Трайков! От Вашия отговор стана ясно, че кашата е пълна. Проблемът е сериозен. Става дума за частна инвестиция от 1 млрд. 400 млн. евро. Става ясно, че това, което е извършено от НЕК досега, е в противоречие със закона.
Става ясно, че тези връзки между почти завършената ТЕЦ и националната мрежа по същество са незаконни – вложени са пари, след това се разрушава на основата на решение на съда, които отиват на вятъра, строи се нещо временно, което също не е ясно колко е законно, а в крайна сметка съществува много сериозен риск – след приключване на изграждането на ТЕЦ-а, НЕК да е закъсняло и по този начин да се получи плащане, по някои информации, около над 20 млн. евро на месец, през първите шест месеца. Това са много големи пари от страна на НЕК, съответно и на българската държава по същество.
Моят въпрос е: законно ли е строителството, извършено от НЕК, за основните връзки и за тези, които са временни?
Второ, на какъв етап е изграждането на електроцентралата и има ли реална опасност заради несвършена работа от страна на НЕК, заради нарушаване на закона и заради липса на диалог с общината, която естествено брани местните интереси на хората, които живеят в община Гълъбово, да се плащат неустойки, санкции?
Това са двата уточняващи въпроса. Моля да отговорите конкретно.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ПАВЕЛ ШОПОВ: Заповядайте, господин министър, за отговор на двата уточняващи въпроса.
МИНИСТЪР ТРАЙЧО ТРАЙКОВ: Става ясно, господин Станишев, че във времето на Вашия мандат, за пет години не сте успели да намерите разрешение на този въпрос. Става ясно и друго нещо, че ние въпреки същото безобразно обструкционно поведение на общината не в защита на населението, а в защита на няколко частни интереса, въпреки това намерихме решение със заместващия електропровод.
Това са нещата, които са ясни.
СЕРГЕЙ СТАНИШЕВ (КБ, от място): Законно ли е?
МИНИСТЪР ТРАЙЧО ТРАЙКОВ: Законен е.
Що се отнася до възможностите за неустойки – вече влизаме в дълбока вода. Там има различни възможности, включително и от наша страна, защото те не са изрядни в изпълнението си. Но това, което можеше да се направи и което направи НЕК, е направено. Бъдете спокоен! Сега, дали сте спокоен за интересите на местната клика, това вече не знам.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ПАВЕЛ ШОПОВ: Заповядайте, за отношение в рамките на 2 минути.
Заповядайте, господин Станишев.
СЕРГЕЙ СТАНИШЕВ (КБ): Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители! Уважаеми господин Трайков, не съм удовлетворен от Вашия отговор и от пояснението. Защо? Защото Вие се оправдавате за пореден път с предишното правителство.
Да, винаги има търкания между интереси, често случаи на държавата, НЕК при изграждане на големи инфраструктурни проекти и местната общност. Става дума за голяма инвестиция от 1 млрд. 400 млн. евро. И е справедливо при такава инвестиция хората на място, община Гълъбово, също да получи част от ползите. Имаше проблеми между AES и община Гълъбово. Мога да Ви кажа, че по време на моето управление имах срещи с кмета на общината, изпращах мои съветници, които да посредничат в диалога между AES и общината и се постигна споразумение. И нямаше вече проблем.
Същото би трябвало да бъде извършено и от НЕК и от Вас лично, и от министър-председателя, защото знам, че и той се е занимавал с този въпрос. Трябва да се търсят разумни решения, и разбира се, при спазване на закона.
Извинявайте, Вие нарекохте община Гълъбово, по-точно Общинския съвет, изпълнителната власт там – клика. Вие разбирате ли, че ако не бяха изпълнили по Закона за устройство на територията своите задължения и не бяха спрели незаконни обекти, те вече трябваше да бъдат в затвора?
Какъв път избра вашето правителство, Вие лично, предполагам и министър-председателят? Вместо да се намери решение взаимно приемливо, за да потръгнат нещата, действате с натиск. Това е вашата власт. Където има проблем, вместо да намерите разумно решение – натиск, полицейщина, прокуратура, всичко по ваше изпълнение, по ваше указание, а реално в крайна сметка ще се получи закъснение от страна на НЕК, няма навреме да присъединят към националната мрежа построената електроцентрала и държавата ще плаща по над 20 млн. евро месечно за закъснението. Само за шест месеца това са 120 млн. евро. Чия е отговорността? Ваша, господин министър! (Ръкопляскания от КБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ПАВЕЛ ШОПОВ: Да благодарим на министър Трайков за отговорите, които даде.
Преминаваме към въпрос към Свилен Нейков, министър на физическото възпитание и спорта. Този въпрос е на народната представителка Валентина Василева Богданова относно кадровата политика на Министерството на физическото възпитание и спорта.
Заповядайте, госпожо Богданова, в рамките на 2 минути да развиете Вашия въпрос.
ВАЛЕНТИНА БОГДАНОВА (КБ): Благодаря Ви, господин председател.
Уважаеми госпожи и господа, господин министър! През м. ноември 2010 г. при връчване на оценка по индивидуалното изпълнение на длъжността на двама служители от отдел „Международна дейност и протокол” към дирекция „Национален информационен център” на Министерството на физическото възпитание и спорта е поставена най-ниската оценка 5, тоест „неприемливо изпълнение”, което, на основание чл. 110, ал. 2 от Закона за държавния служител, води до прекратяване на служебните отношения. Единият от тях – главен експерт Данаил Кънев, възразява срещу получената оценка в законоустановения срок. На следващия ден със свое становище контролиращият ръководител госпожа Десислава Теодосиева – директор на дирекция „Национален информационен център”, потвърждава поставената оценка.
Господин Кънев е започнал работа в Държавната агенция за младежта и спорта след спечелен конкурс през м. март 2006 г. Оттогава до 2010 г. е получавал следните годишни оценки: през 2006 г. – 2, тоест „изпълнение над изискванията”, през 2007 г. – 2, тоест „изпълнението е над изискванията”, през 2008 г. – 1, тоест „изключително изпълнение”, през 2009 г. – отново 2, тоест „изпълнението е над изискванията”. Всички тези оценки са поставени от същата госпожа Теодосиева като оценяващ ръководител, тогава на длъжност „началник-отдел”.
Оценката за 2010 г. включва в себе си, според мен, не съвсем разбираеми и спорни заключения. Поради това Ви моля, господин министър, да ми отговорите на следния въпрос: какво се случи в рамките на тази една година и какви са основанията за тази оценка за работата на господин Кънев през 2010 г.? Какъв е конкретният повод да бъде освободен един човек с опит и безспорни познания в сферата на европейски ориентираната спортна политика, каквато би трябвало да води Република България? Благодаря Ви предварително.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ПАВЕЛ ШОПОВ: Заповядайте за отговор, господин Нейков.
МИНИСТЪР СВИЛЕН НЕЙКОВ: Уважаеми господин председател, уважаеми господин министър! Уважаема госпожо Богданова, искам да започна с това, че действително ние работим с този господин година и половина.
Във връзка с постъпилия въпрос: Законът за държавния служител предвижда служителите ежегодно да бъдат атестирани чрез оценка на изпълнението на длъжността. Целта на атестирането е да се установи равнището на професионална квалификация на служителите, изпълнението на задълженията и развитието на личната компетентност. За оценявания период 1 декември 2009 г. – 30 ноември 2010 г. оценката на изпълнение на длъжността е извършена от компетентно лице – началник на отдел, под наблюдението и контрола на контролиращия ръководител, директор на съответната дирекция.
Оценката е мотивирана, основана на обективно установени факти и обстоятелства, и тя е поставена при стриктно спазване на предвидената в Наредбата за атестирането процедура. Получените от господин Кънев оценки 2 – „изпълнението е над изискванията”, и 1 – „изключително изпълнение”, показват степента на изпълнение на задължението през изминали оценявани периоди и нямат отношение към изпълнението на задълженията през последната година.
Общата оценка се формира не само от познанията и опита в сферата на европейски ориентираната спортна политика в Република България, а отразява степента на реализиране на целите в работния план, изпълнение на задълженията, определени в длъжностната характеристика, и показатели за компетентност, определени в Наредбата за атестиране.
Поводът за прекратяване на служебните правоотношения с господин Кънев не е конкретен, а е вследствие от системни наблюдения и трайни впечатления от работата му както от страна на оценяващия ръководител, така и от страна на контролиращия ръководител. Липса на мотивация, интерес, самостоятелност и самоинициатива в работата, посредствени резултати, неспазване на административните правила в дирекцията и нарушаване на трудовата дисциплина, демонстриране на незаинтересованост, неприемливо поведение на работното място са достатъчно основание на органа по назначаване да прекрати служебното правоотношение със служител.
Мисля, че това, което си мислите, не е точно така, тъй като година и половина действително ние работихме с този служител, но впоследствие се наблюдаваше съответната промяна. Благодаря ви за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ПАВЕЛ ШОПОВ: Госпожо Богданова, заповядайте за реплика.
ВАЛЕНТИНА БОГДАНОВА (КБ): Благодаря Ви.
Господин министър, за мен Вашият отговор беше важен не защото аз или господин Кънев очакваме преразглеждане на взето вече решение и различна оценка, а защото за мен този отговор всъщност е доказателство за нещо друго – как и по какъв начин могат да бъдат мотивирани, ангажирани и организирани хора, които имат потенциал да работят в една сфера, от която разбират. Казвам това, за да е ясно.
Господин Кънев е завършил своето висше образование във Хюрън, в Лондон, специалност „Бизнес администрация” и втора специалност „Международни отношения”. През 2005 г. е придобил магистърска степен по Спортна администрация от Университета на Южен Ню Хемпшир – Манчестър, в Съединените щати. Това, че владее отлично писмено и говоримо английски език е безспорно. Цялата му професионална кариера е в сферата на спорта.
Вярно е, че през периода 1993-2000 г. е работил като спортен журналист във в. „Дума”. Това вероятно е проблем в неговата биография. Но заедно с това той дълго време е бил спортен кореспондент и на авторитетния английски всекидневник „Гардиън”, в който има редица публикации. Бил е редовен кореспондент на шотландския седмичник „Скотланд опън дей”, което е безспорно.
По време на своето следване в Съединените щати е работил в системата на Националната колежанска спортна асоциация, която се счита, вероятно Вие знаете, за най-престижната аматьорска спортна организация в света. Явно, че е човек с твърде много контакти със спортни хора от цял свят, които няма как да не ни бъдат полезни.
Аз се питам: колко подобни кадри с възможности, с опит и с подобна квалификация има в системата на Министерството на физическото възпитание и спорта?
След като година и половина сте работили с него – добре, аз неслучайно Ви питах какво се случи в рамките на тази една година, което промени тотално мотивите на господин Кънев да работи с възможностите, с квалификацията и моженето, което безспорно е показал.
Приключвам – опасявам се, че целият ни разговор всъщност не би трябвало да бъде воден по този начин, тъй като хора с можене са нужни на Вашето министерство, особено на фона на появилите се коментари за роднинство и твърде спорни като назначения в системата на едно министерство, на което ние определено разчитаме и то е важно за България.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ПАВЕЛ ШОПОВ: Желаете ли думата за дуплика, господин Нейков?
Заповядайте.
МИНИСТЪР СВИЛЕН НЕЙКОВ: Уважаеми господин председател, уважаеми господин министър! Госпожо Богданова, искам да Ви кажа, че сме спазили абсолютно законовия ред и имаме наистина основателни причини съответният служител да бъде освободен.
Що се отнася до роднинските назначения и т.н., искам да Ви кажа, че този, който не си изпълнява задълженията, какъвто и да е той – мисля си, че нямаме такива, но какъвто и да е той, ще бъде освободен – този, който не си спазва задълженията и не отговаря на законовите изисквания. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ПАВЕЛ ШОПОВ: И ние Ви благодарим, господин Нейков.
Преминаваме към въпросите и питанията към Росен Плевнелиев – министър на регионалното развитие и благоустройството, който първо ще отговори на питане от народния представител Калина Венелинова Крумова относно събаряне на незаконни постройки на територията на страната.
Заповядайте, госпожо Крумова.
КАЛИНА КРУМОВА (Атака): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Уважаеми господин министър, днешното ми питане е свързано с един въпрос, който стана особено актуален през последните месеци.
И кабинетът, и правителството, и няколко кметове – за съжаление много малко на брой, показаха воля да докажат, че държавността в България я има и част от незаконните постройки бяха съборени. Нагледен пример за това имаме в края на миналата година в гр. Несебър. Естествено, имаше много недоволни – някои от засегнатите, по-голямата част от гражданите обаче бяха изключително удовлетворени от факта, че законите на страната ни се спазват.
За съжаление обаче, има още доста такива постройки на територията на цялата страна, които продължават да съществуват, и то абсолютно безпроблемно. Ние с Вас, господин Плевнелиев, сме си говорили за наличието на такива в гр. Сливен. Тук не става въпрос дали са постройки на българи, на цигани или на някаква друга националност, пребиваваща на територията на Република България, а дали една постройка е законна или не.
Какво се случва и ще има ли още подобни случаи като в гр. Несебър, а именно законите на държавата да се спазват, незаконните постройки да се събарят и хората, които имат такива, да се опитват или да ги узаконят, или сами да предприемат съответните действия? Благодаря ви.
МИНИСТЪР РОСЕН ПЛЕВНЕЛИЕВ: Благодаря, господин председател.
Уважаеми дами и господа народни представители, уважаема госпожо Крумова! Дирекция „Национален строителен контрол” се придържа към ясни правила и действия, предсказуеми, в съответствие със Закона за устройство на територията. Това на практика означава, че нарушителите предварително знаят какви са последствията – те са написани много ясно в закона.
Измененията в закона от м. юли 2003 г. премахнаха възможностите за узаконяване на незаконно строителство, направено след тази дата. Ефектът от тези изменения очаквано се оказа възпиращ, тъй като е отчетено драстично намаляване на нарушенията от големи инвеститори. В тази връзка е ясно, че основно проблемите са за постройки, направени преди м. юли 2003 г., говорим за големи сгради.
Следва да се отбележи, че изпълнението на заповедите за премахване е възможно след влизането им в сила като решенията на съда са задължителни за изпълнение както за собствениците на незаконни строежи, така и за ДНСК. В тази връзка ДНСК може и предприема действия по премахване на незаконни строежи с влезли в сила заповеди за премахване без значение на вида, размера на строежа и без значение от имотното състояние на собственика. Броят, видът и предназначението на незаконните строежи в цялата страна с влезли в сила заповеди за премахване, които задължително подлежат на премахване, са отразени в изготвения от ДНСК Публичен регистър на влезлите в сила заповеди за премахване на незаконни строежи. Публичният регистър на влезлите в сила заповеди за премахване вече е публикуван, достъпен е за всички граждани на тази държава на интернет страницата на ДНСК. За първи път, никой досега не е правил това нещо – пълна публичност, всички заповеди са на сайта. Ние се стремим преди всичко към тази публичност и прозрачност. Това е най-сигурната гаранция, че системата ще заработи и вече работи по правилата и се подрежда. Това означава, че всеки един гражданин може да следи дали влезлите в сила заповеди се изпълняват и при това в заложените срокове и ако някой не ги изпълнява – кой е той.
По отношение на настоящите и бъдещи действия по предотвратяването на негативните последици от незаконното строителство и премахването на установените незаконни постройки, следва да се отбележи, че всичко, посочено в концепцията на ДНСК, знаете, тя също беше публично представена, се изпълнява и ще продължи да се изпълнява. До момента дори се изпреварват посочените срокове.
Аз се чудя, разбира се, защо досега никой не е имал смелостта и желанието да подреди тази система и защо има толкова много неизпълнени заповеди за премахване, които ние наследихме?!
Искам да посоча конкретни примери. До края на м. април 2011 г. от ДНСК ще бъдат предприети действия за изпълнение на 300 влезли в сила заповеди за премахване. Това обещахме преди шест месеца. През м. ноември 2010 г. в местността „Ченгене кале” бяха премахнати 26 постройки и то месец преди предвиденото. До края на м. април т.г. предстои премахването на още 25 строежа.
След премахването на седемте незаконни постройки в старинния Несебър ДНСК се зае и с обекти на Южния плаж на Несебър, където предстои изпълнението на девет заповеди за премахване, в т. ч. строежи на техническата инфраструктура. В изпълнение на влезлите в сила заповеди за премахване на незаконни строежи на територията на морските плажове в Бургаска област през м. ноември са премахнати три строежа на Централния плаж на Бургас, в т. ч. комплекс „Черно море”, комплекс „Корал” – масивни двуетажни големи сгради.
До края на м. април 2011 г. ще бъдат изпълнени още 30 заповеди за премахване на незаконни строежи по плажовете.
На 13 декември 2010 г. започна премахването на 26 незаконни строежа край яз. „Искър”, констатирани като незаконни през 2007 г., за които има подписани договори за събаряне. В момента ние извършваме и нова проверка за извършеното строителство на яз. „Искър” след проверката през 2007 г.
Вече започна и през този месец да бъдат премахнати 26-те незаконни сгради на голф игрището в Долна баня.
Ръководството на ДНСК си е поставило цел до края на м. април 2011 г. да намери изпълнител и реализира принудително премахването на още над 20 от установените при проверката през 2010 г. незаконни строежи в прилежащите територии на яз. „Ивайловград”, за които към момента има данни за влизане в сила на издадени заповеди за тяхното премахване. Останалите заповеди за премахване на незаконни строежи на територията на яз. „Ивайловград” ще бъдат изпълнени след влизане в сила. Знаете, че в момента те са в процедура на обжалване, чакаме решението на съда.
Вече приключиха извършените съвместно с Министерството на околната среда и водите проверки. Тук посланието от нас е: не само, че имаме над 1400 заповеди, но от първата до последната са на сайта, 300 – до април, останалите също ще бъдат премахнати, но ние продължаваме да проверяваме. Има 53 големи язовира, които проверихме със стотици експерти, намерени са 1400 строежа, от тях половината са констатирани като незаконни.
Предстои да бъдат издадени заповеди и още през м. май 2011 г. ще бъдат предприети действия по ефективното изпълнение на тези заповеди за забрана.
Окончателният доклад за издадените заповеди и наказателни постановления ще бъде през м. май т.г., но още в началото на м. февруари ще дадем пресконференция и ще обявим публично кои са тези 700 обекта и какви ще са следващите стъпки. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ПАВЕЛ ШОПОВ: Госпожо Крумова, можете да развиете два допълнителни въпроса. Заповядайте.
КАЛИНА КРУМОВА (Атака): Уважаеми господин Плевнелиев, няма как да не съм доволна и много Ви благодаря за добрите новини, които съобщихте.
Поздравявам Ви и съм сигурна, че цялата българска общественост ще оцени факта, че вече има налице такава прозрачност, за която Вие казахте. Когато една информация е обществено достъпна и когато някой проявява достатъчно гражданска отговорност да се интересува какво се случва и какво се предприема реално, нещата вече стоят по коренно различен начин.
Във Вашия отговор обаче Вие зададохте началото на въпроса, който аз имам като следващ въпрос към Вас, а именно: ако до момента едно предписание не е било изпълнено и е ясно, че има незаконна постройка, защо тя не е била съборена? Когато се установи виновникът за това, ще бъде ли наказан с някакви санкции и какви ще бъдат те?
Другото, което искам да Ви попитам: в крайна сметка в целия този процес основна роля играят кметовете на населените места. По една или друга причина някои от тях явно не са се съобразявали до момента със съответните предписания. Възможно ли е това да се случи и сега? Какво ще се предприеме, за да бъде предотвратена такава практика? Благодаря много.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ПАВЕЛ ШОПОВ: Господин министър, заповядайте за отговор на тези два допълнителни въпроса.
МИНИСТЪР РОСЕН ПЛЕВНЕЛИЕВ: Благодаря, господин председател.
Уважаеми дами и господа народни представители, уважаема госпожо Крумова! Да, ние констатираме, че влезли в сила заповеди от 2007-2008 г. не са били изпълнени. Защо не са събаряни? Защо не е имало тогава политическата воля? Обяснение винаги може да се намери. Знаете ли колко е дълъг и сложен процесът, когато започнете да събаряте една сграда?!
Едно от обясненията, които чух, е примерно, че строителните компании нямали интерес да събарят сградите, защото събарянето на една сграда струва примерно 2-4-5-10 хил. лв., а през това време те са били толкова затрупани от работа, че не са имали интерес да събарят сгради – и това чух.
Чух, разбира се, и обяснение, свързано с това, че е създадена възможност по закон собствениците сами да ги премахнат. Но защо чакаме години наред те сами да ги премахнат?
На всичко това в момента слагаме край, защото всички заповеди са в интернет страницата на ДНСК, с конкретните срокове – за пръв път от 20 години – кое, кога, защо и ако някой го подпре, ако го спре по пътя – първа инстанция, втора инстанция, кмет, държава – да се знае кой го бави.
Надявам се да имаме повече демокрация, повече граждански контрол!
От тази гледна точка благодаря за подкрепата, която получаваме за тези действия. Ще очакваме от вас подкрепа за промените в Закона за устройството на територията, които подготвяме, адресирайки темата с ролята на кметовете и други институции. Къде бяха кметовете, когато строиха в Ивайловград?! Къде бяха главните архитекти?! Къде беше държавата, която е позволила с пари по ФАР да се построи пътят на тези незаконни обекти – с еврофондове?! Къде бяха хората от Министерството на околната среда и водите, които уж охраняват тези язовири?! Къде са тези, които ползват язовирите и трябва да ги обособят като санитарна зона?! Къде са мрежите, къде са оградите, къде е охраната?! Всички по веригата само си прехвърлят топката и Вие виждате накрая докъде я докарваме!
Имаме нужда от повече държавност! Имаме нужда от ясни правила!
Ще променим ЗУТ. Разчитаме на вашата подкрепа. Искаме кметовете да си носят отговорността за незаконното строителство за категории от четвърта нататък и от първа до трета категория държавата да бъде така добра да си носи кръста. Промените са на финална фаза на съгласуване. В скоро време ще разчитам да ни подкрепите и в парламента и да добавите смисъл към това, което искаме да направим, а именно: българите да спят спокойно. Най-доброто строителство, единствено възможното строителство в Европа и в България е законното строителство! Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ПАВЕЛ ШОПОВ: Следващият въпрос е от народните представители Лютви Ахмед Местан и Неджми Ниязи Али и то е относно основен ремонт на пътна отсечка от път ІІІ 8673 (Златоград-Бенковски)-Добринци-Генерал Гешево-Устрен-Мрежичко–Припек, пътна отсечка между селата Генерал Гешево и Жълъдово, община Джебел.
НЕДЖМИ АЛИ (ДПС): Благодаря, господин председател.
Уважаеми господин министър, уважаеми колеги! Уважаеми господин министър, позволяваме си да Ви занимаем с един проблем, който датира от далечната 1998 г. Проблем, който, за съжаление най-вече на жителите на засегнатите населени места – с. Генерал Гешево и с. Добринци от община Джебел, не намери своето разрешение по време на управлението на цели три поредни правителства както по обективни, така и по субективни обстоятелства и причини.
Каква е действителната обстановка? Участъкът от път ІІІ 8673-Златоград-Бенковски-Добринци-Генерал Гешево-Устрен във времето от 2000 г. насам претърпя сериозни деформации, които се дължат на тектонски процеси – разместване вертикално и хоризонтално на земните пластове, пропадане на настилка на пътя, поява на арсен. Практически за известно време пътят беше непроходим. С усилията на общинското ръководство и с подкрепата на областната управа, общината е провеждала минимални мероприятия за подравняване на основата с оглед осигуряване на проходимост при неотложни случаи – спешна медицинска помощ, противопожарна готовност и др. При зимни условия пътят е практически непроходим и особено опасен за движение.
Пътната отсечка е част от път, който осигурява достъп на близо 500 души до общинската пътна мрежа в гр. Джебел. При сегашните условия общественото обслужване на засегнатите населени места, а именно села Генерал Гешево и Добринци, става в гр. Джебел чрез единствения горепосочен път, който удължава практически с над 60 км в двете посоки обслужването на населението. В момента компрометирания участък от пътя е пречка движението на моторните превозни средства да бъде целогодишно и безопасно. Следва да се акцентира върху факта, че от няколко години насам тези процеси са консолидирани, което дава възможност с минимални капиталови разходи да се извърши отремонтиране на пътния участък.
С оглед гореизложеното нашият въпрос към Вас е: какви мерки ще предприемете за възстановяване на участъка, който е част от Републиканската пътна мрежа с оглед възстановяването на нормалното движение на моторни превозни средства и осигуряване обслужването на жителите на тези населени места. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ПАВЕЛ ШОПОВ: Заповядайте за отговор, господин министър.
МИНИСТЪР РОСЕН ПЛЕВНЕЛИЕВ: Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Али! Няма да изчитам отново пътя, той е ясен, Вие го посочихте. Проблемът е от края на 1999 г., стар. Възложените инженерно-геоложки проучвателни работи е трябвало да установят обхвата, дълбочината и активността на свлачището, което напълно е разрушило приблизително 600 м от пътя.
Установени са следните детайли: площта, засегната от свлачищните процеси е 1,4 кв. км, като дължината на свлачището достига 1,5 линейни км. Деформациите в активните зони достигат до 1 см на ден, които се увеличават от пролетното снеготопене. Поради значителните размери и практическата невъзможност за укрепване на свлачището е предложен изграждане на нова варианта извън активната зона на свлачището. Изградената варианта е оставена на трошено-каменна настилка, като междувременно е изпълнена мониторингова система, която да следи развитието на свлачището.
В периода 1999-2009 – това са десет години, са провеждани наблюдения на свлачищния процес с цел потвърждаването на теорията, че същият няма да засегне изградената варианта. За съжаление, поради липсата на цялостна система за отводняване, за реализирани деформации, тоест слягания на пътя, на изградените насипи, които силно затрудняват преминаването на моторни превозни средства, данните не са били толкова точни.
В обяснителната записка обаче, все пак е представен технически проект за ремонта на пътя, там проектантите отбелязват, че са необходими възстановителни дейности и за участъците от километър 0 до 7 и от километър 8 до 11. Проектната документация е разгледана в техническия съвет в Национална агенция „Пътна инфраструктура” като в заключение е констатирано, че същата е разработена в необходимия обем и съдържание и може да се ползва за изпълнение на ремонтно-възстановителни работи.
И така стигаме до 2009 г., когато, поради силно ограничения бюджет на Национална агенция „Пътна инфраструктура”, това е в първата половина на 2009 г., е потърсено финансиране и включване в годишния план по чл. 18, ал. 3 от Закона за защита при бедствия на Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерския съвет, ръководена от госпожа Емел Етем. Комисията обаче е отказала проекта.
С цел осигуряване максимално допустимо експлоатационно състояние на пътя за зимния сезон 2010-2011 г. от Областно пътно управление – Кърджали, е изготвено извънредно задание към пътно поддържащата фирма. Дейностите са свързани с подравняване на пътното платно, проверка и подобряване на отводняването. Планирано е през пролетта на 2011 г. да се извърши подробен оглед на новото трасе. При установена необходимост от актуализиране или допълване на съществуващия проект за възстановяване, същият ще бъде коригиран своевременно, така че участъкът да бъде възстановен напълно до края на 2011 г.
Очакваната стойност на възстановителните работи е около 1 млн. лв. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ПАВЕЛ ШОПОВ: Заповядайте за реплика.
НЕДЖМИ АЛИ (ДПС): Благодаря Ви, господин председател.
Уважаеми господин министър, наистина в своята хронология всичко това, което изброихте, е така. Фактическата обстановка беше такава, каквато Ви е предоставена като информация. Само с едно малко уточнение че когато, поради недостига на средства наистина беше направено искане от Националната агенция „Пътна инфраструктура” към Комисията по бедствия и аварии, такова последно заседание, за съжаление, не се проведе. Най-вероятно има разминаване в информацията, която Ви е подадена. Не мисля, че един вицепремиер от управляваща политическа партия, която ръководи такова ведомство, би позволил това да се случи, разбира се, когато всичко е в законовите рамки. Но, за съжаление, това заседание не можа да се проведе.
Аз съм удовлетворен от отговора и от предприетите мерки, които са направени. Мисля, че нашият въпрос и проверката, която Вие сте възложили, са провокирали действие от страна на областната управителка, която е отишла на място, заедно с представители от Агенция „Пътна инфраструктура”. Мисля, че затова има решение на Областния съвет за развитие на област Кърджали от м. октомври 2009 г., където областната управителка е поела ангажимента, съвместно с представителя на „Пътната агенция”, да се разработи проектът и да бъде установено финансиране през изтеклата 2010 г.
В крайна сметка за нас и жителите на населеното място е важно въпросът да бъде решен и аз благодаря за отношението, което проявихте, и ангажимента, който поемате, че до края на 2011 г. този въпрос наистина ще бъде решен, макар и от четвъртото поредно правителство. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ПАВЕЛ ШОПОВ: Желаете ли думата за дуплика, господин министър? Не.
Преминаваме към следващия въпрос от народния представител Георги Тодоров Божинов и народния представител Янаки Боянов Стоилов относно неотложен ремонт на мостово съоръжение на границата между областите Враца и Монтана.
Заповядайте, господин Божинов.
ГЕОРГИ БОЖИНОВ (КБ): Уважаеми господин председател, уважаеми господин министър, уважаеми колеги народни представители. Мостът в местността „Сопово” при с. Стояново, община Вършец, повече от една година е затворен за преминаване на автомобилни превозни средства. Няма никак да е преувеличено ако кажем, че съоръжението е с ключово значение за жителите на населените места от област Монтана и област Враца.
След поставяне на въпрос от народния представител Янаки Стоилов, получихме уверение, че до м. ноември т.г. ще бъдат осигурени средства и ремонтът ще бъде направен. До днешна дата, когато сме поставили въпроса – в началото на м. декември, работи по това съоръжение не бяха започнати.
Нашият въпрос вече не е какво ще се прави, кога ще се приемат планове и т.н., а кога това съоръжение ще започне да работи.
На 20 януари 2010 г. е заповедта за спиране. На 10 май Янаки Стоилов пита писмено. Вие отговаряте, че са нужни три месеца за утвърждаване на проекта. На 30 юли от тази трибуна Вие водите дебат с господин Стоилов. Пред мен е стенограмата – Вие казвате: „Правим, каквото правим, през м. ноември ще го пуснем”. Разбирам, че има трудности, но при такава изключителна важност на съоръжението днес очаквам да кажете след колко дни, седмици това съоръжение ще бъде пуснато. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ПАВЕЛ ШОПОВ: Господин министър, заповядайте за отговор в рамките на три минути.
МИНИСТЪР РОСЕН ПЛЕВНЕЛИЕВ: Благодаря, господин председател.
Уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господа Божинов и Стоилов! Така е – всичко, което казвате, са факти. Нито един от тях не може да бъде оспорен, нито смятам да опровергавам това, което категорично съм казал.
Каква е ситуацията към момента на обекта? След обследването, което е извършено на 4 май, това е най-важното нещо, в Агенция „Пътна инфраструктура” е представен подробен доклад, който описва състоянието на конструкцията. С писмо до Министерството на регионалното развитие и благоустройството веднага след това, на 17 май 2010 г., в съответствие с чл. 20, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерския съвет, АПИ е изпратила информационна форма, снимков материал – пълната документация, които да бъдат депозирани в междуведомствената комисия.
Моментално е проведена и обществена поръчка за избор на проектант за проектиране на аварийно-възстановителни работи за моста на р. Ботуня. Избран е изпълнител на проучвателно проектантските работи – това фирма „Якимов проджект”. Дотук нещата са били в срока, с който аз съм се ангажирал.
Ето го и забавянето. То е в изпълнението на проектантските работи, защото се оказва, че мостът по време на проектирането и по време на изследванията, които са направени, освен че е деформиран, е и усукан. Това означава, че трябва да бъде изцяло демонтиран и заменен с ново съоръжение. Дори са търсили такъв вариант. В процеса на работата обаче тези алтернативни решения на проблема се оказва, че са свързани със значителни отчуждителни процедури и още по-дълги периоди на проектиране и изграждане. За това, че мостът е и усукан, трябва да бъде изчистен, тоест означава много по дълъг срок за проектиране, защото този технически проект вече е за много по-сложно съоръжение. Забележете, това е метална конструкция, която, освен че е деформирана, е и усукана.
В крайна сметка след забавянето по отношение на подготовката на проекта имаме технически проект. Той е разгледан от експертния съвет към Пътната агенция и е приет. След окончателното приемане на разработката са извършени предварителни калкулации и остойностяване на строителните работи и се оказва, че трябват около 500 хил. лв.
Тази седмица АПИ е внесла в Министерството на регионалното развитие и благоустройството необходимите документи и формуляри, за да се кандидатства пред Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерския съвет. Очаква се през м. февруари да бъде проведено първото заседание за 2011 г. на тази комисия. Ние се надяваме, че ще бъдем одобрени. При одобрение на проекта за финансиране чрез комисията за възстановяване и предоставянето на тези 500 хил. лв. АПИ ще трябва моментално да обяви обществена поръчка за определяне пък на фирма – изпълнител на строителството, на тези ремонтно-възстановителни работи.
Отговарям конкретно: имаме вече проект. Оказало се е, че е много по-сложна конструкцията – усукана, деформирана. Вкарали сме всичко в комисията – тя ще заседава през м. февруари. Трябват ни 500 хил. лв. Сигурен съм, че ще ни ги дадат. След това ще ни трябват два до три месеца да намерим изпълнителя и оттам нататък да се прави самият ремонт. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ПАВЕЛ ШОПОВ: Господин Божинов, заповядайте за реплика.
ГЕОРГИ БОЖИНОВ (КБ): Уважаеми господин министър, две неща. Първото, пред мен е документацията, веднага я отворих и погледнах. Тези хора, които още през 2009 г. са започнали анализа, дали са оценка и въз основа на нея на 20 януари е заповедта, явно че не са си свършили работата докрай, щом в хода на ремонта се е установило нещо различно от онова, което е констатирано. Но това не е толкова важно. По-важно е, че Вие давате дума, че всичко, което е необходимо, е направено и най-после това съоръжение ще бъде реализирано.
Всеки ден повече от 100 автомобила обхождат 28 километра, за да се върнат от работа в центъра Враца и да отидат в Лютаджик, Стояново; и от Вършец, който е център на общината, да отидат в селата, които са съставни. Вие разбирате – за тези хора това е много.
Затова ще Ви моля да контролирате как ще се реализират думите, които казахте. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ПАВЕЛ ШОПОВ: Желаете ли да вземете отношение?
Да преминем към следващия въпрос, който е от Михаил Рашков Михайлов, относно проблемите с отводняването на южната дъга на околовръстния път. Предполагам, че имате предвид Софийския околовръстен път.
МИХАИЛ МИХАЙЛОВ (СК): Да.
Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, уважаеми господин министър! Във връзка с получилото се изкуствено езеро, или както колегите от общината се шегуваха – южният канал на южната дъга на околовръстния път, искам да Ви задам няколко конкретни въпроса:
Първо, изпълнен ли е оригиналният проект на мястото?
Второ, има ли грешка в проектирането?
Трето, променен ли е проектът по време на строителството, по чия инициатива и с чие одобрение? Ако има промени, как са се отразили на цената?
Големият проблем, който се яви при пороя, който беше в началото на м. декември, е свързан с отводняването на водите. Знаете, че преди години, когато го нямаше околовръстното, тези води директно отиваха към „Манастирски ливади” и оттам – към южното езеро, над и под пътя.
Сега всъщност изграждането на околовръстния път, по-специално на южната дъга, се явява едно препятствие. Беше повдигнат въпросът с канализацията на „Симеоново” и „Драгалевци”.
Първо, защо не е изградена канализацията на „Симеоново” и „Драгалевци” – да се отведат водите, да се коригират коритата на реките и след това да се прави този голям проект? Аз и друг път съм казвал – това е може би най-скъпият километър в историята на Република България като строеж. Два километра и 486 метра, доколкото не ме лъже паметта, струват 78 млн. лв. Значи средно един километър струва 34 млн. лв.
Доста триумфално беше открита тази южна дъга – едва ли не като някаква много голяма придобивка. Всъщност се оказа, че при първия по-сериозен порой стана такова чудо, каквото София не помни в последните си 100 години. Даваха и кадри по телевизията – придвижваха се с лодки по южния канал.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ПАВЕЛ ШОПОВ: Заповядайте, господин министър, да отговорите на поставения въпрос.
МИНИСТЪР РОСЕН ПЛЕВНЕЛИЕВ: Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители! Уважаеми господин Михайлов, поради наводнения участък, знаете много добре, беше сформирана 16-членна комисия от експерти на Агенция „Пътна инфраструктура”, Централния институт по пътни технологии, национални европейски норми и стандарти към агенцията. Извършена беше пълна проверка – направени са следните констатации.
Първо, проектът решава транспортния проблем в тази част на града, включващ необходимите съоръжения, като за отвеждането на дъждовните води от пътните платна, както и повърхностните води от територията над южната дъга чрез изграждането на водостоци всички строително-монтажни работи по отделните подобекти са изпълнени съгласно одобрените технически проекти. Работите са изпълнени качествено и отговарят на всички изисквания на нормативната уредба в Република България.
Второ, комисията констатира: основните причини за настъпилите проблеми на околовръстния път са деретата в района, които вместо да са естествени отточни пътища на водата, през последните години са използвани за депа, от които са довлечени значителни количества земни маси, баластра, клони, строителни и битови отпадъци, включително лично видях с очите си как в този огромен водосток имаше и гуми – зимни, летни, каквито се сетите. Българите няма да си направят труда да ги сложат където трябва.
Всичкото това нещо, пометено от силните води, задръсти този водосток. Те са стеснени вследствие насипването със земни маси от собствениците на имотите. Говорим вече за естествените водостоци по деретата. Същевременно необичайно обилните дъждове на 3 и 4 декември 2010 г. предизвикват излизане от коритата на всички реки, изтичащи от Витоша.
Трето – за да бъдат избегнати последващи наводнения, комисията е предписала спешни и дългосрочни мерки. Спешните мероприятия включват почистване на всички дъждоотвеждащи канали, шахти, водостоци; проектиране и изграждане на баластоукрепващи съоръжения за успокояване на водите на критичните реки, а също така и облицоване на коритото на оттока с дължина около 40 м при водосток на еди-кой си километър до темето на гравитачния водопровод, дългосрочни отводнителни мероприятия. Препоръчва се Столична община с максимално кратки срокове да възложи обследване, проектиране и изпълнение корекция на коритата на реките, почистване и възстановяване на запушените дерета, а също така и изграждане на канализация в кварталите Симеоново, Драгалевци и Бояна.
Сега съвсем конкретно на Вашите въпроси.
Първо – изпълнен ли е оригиналният проект на мястото?
Отговорът е: обектът от километър 44+720 до километър 49+291 – и тук отговарям и на Вашия въпрос за цената – това са 4,5 км, а не 2,7.
Второ, има издаден Акт 15, установяващ годността за приемането на обекта, както е съответствието на изпълненото строителство с проекта. По тази клауза няма установени различия, няма бележки.
Изпълнен ли е оригиналният проект? Да.
Втори въпрос: Има ли грешки в препроектирането? Препроектирането е направено при спазване на всички нормативни изисквания и норми за препроектиране и е спазена техническата спецификация на Агенция „Пътна инфраструктура”. Проектът е съгласуван от всички заинтересовани и компетентни институции, одобрен от Министерството на регионалното развитие и благоустройството. На това основание МРРБ е издало разрешение за строеж.
Трети въпрос: Променен ли е проктът по време на строителството? Краткият и ясен отговор е: не, проектът не е променян.
И накрая за цената: 4,5 км – 80 млн. лв., дори 2 млн. лв. отгоре от тази цена, която Вие казахте, платихме накрая. Все пак това е една разумна цена от малко под 10 млн. евро на линеен километър. Имайте предвид, че това е двойно по-широк път и с огромно количество тръби отдолу, които на „Тракия” просто липсват. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ПАВЕЛ ШОПОВ: Заповядайте, господин Михайлов, за реплика.
МИХАИЛ МИХАЙЛОВ (СК): Благодаря Ви, първо, господин председател, затова че отнемам вече 2 минути от времето извънредно. Благодаря Ви за това, че продължихте заседанието.
Просто само за минута да кажа: съгласен съм с Вас, но нека да не забравяме все пак, че това е един абсолютно лесен участък за изпълнение. Знаем, че там имаше път. Това е един участък, в който няма никакви надземни строежи, нито мостови конструкции и т.н. Цената просто е една огромна цена. Вие сам казахте, че 80 милиона си е наистина една огромна цена.
Въпросът е друг. Всички знаят – тези, които са проектирали, също знаят, че всъщност Симеоново и Драгалевци нямат канализация. Всички проектанти знаят какво може да се случи при евентуално по-силни валежи. Защо това не е предвидено в този страшно скъп участък, където се прави тази огромна инвестиция от 80 милиона? Защо трябва нещо да се случи, за да кажем пак същото. Ето, Вие казвате, че там е имало гуми, не са били санирани каналите и т.н. Нали точно затова се тези проектанти? Нали те затова са взели пари, за да видят, както и изпълнителите да видят, че това нещо ще се случи? Естествено, че ще случи. Ясно е, че има огромно строителство. Там не се строи в последната една година.
Вие много добре знаете като човек, който се занимава с това, че тази цялата яка – Подвитошката яка, там се строи в последните 10-12 години. Съвсем нормално е, че това нещо ще се случи.
И просто оттук нататък това трябва да е като обеца и на Софийската община, въобще на хората, които се занимават с тези неща. Това просто никога не трябва да се случва. Защо винаги в българското строителство, както беше и случаят с „Индиго”, и този случай, нещо трябва да стане, някой да загине, да се получат такива катаклизми като наводнения, за да се хванем за главата и след това да казваме защо се е получило така.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ПАВЕЛ ШОПОВ: Искате ли думата за дуплика?
Заповядайте, господин министър.
МИНИСТЪР РОСЕН ПЛЕВНЕЛИЕВ: Уважаеми господин Михайлов, още малко информация, защото аз твърдя, че проектът е изпълнен по проект, проектът е изпълнен качествено. Проектът е изпълнен на разумна цена.
Имайте предвид също така, че е много сложно съоръжението. Вие казвате, че е право, равно, не е така. Имаме 1600 линейни метра пилоти, имаме мостове, имаме кръстовища, има огромно количество бетон под земята. И като го разделите – 10 млн. евро на линеен километър, малко по-малко, делено на двойно по-широко и много по-дълбоко, с пилоти, с чудесии, цената не е драматична.
Проблемът обаче тук е малко по-различен и аз искам да кажа много категорично: българите трябва да си пазят придобивките. Държавата не е удобното извинение на тези, които си изхвърлят зимните гуми, на тези богаташи на България, които не са свикнали дори да си плащат. Те строят къщи от по 1000 квадрата в Симеоново, в Драгалевци, но не плащат, за да бъдат изнесени строителните отпадъци до съответните депа.
Нека да започнем оттам – най-богатите квартали на София не могат да се разберат откъде да им мине канализацията, не си плащат, за да си изнасят боклуците. Нека да бъдат за пример и да започнем от това.
Водостокът го видях с очите си – пълен с нещо, което нито един проектант не може да си представи. Огромен водосток: 2,50 м широк, който е пълен със зимни гуми, който е пълен с боклуци, който е пълен с бутилки – всичко, което българите е крайно време да разберат, че не на Околовръстното, а на най-елементарния паркинг, на най-задръстеното и най-крайното селце в най-дълбоката провинция на тази държава, трябва да имаме гражданско съзнание и да пазим!
Аз съм абсолютно убеден, че трябва да продължим със строителството на Околовръстното шосе. Ние го правим. Знаем, че няма канализация. Знаем, че отново ще дойде водата, но няма да чакаме още 4-5 години някой да се накуми и до тогава да се задръсти целият град.
Проектът е съобразен, изпълнен, очакваме по-коректно отношение от всички по веригата, включително и от българските граждани. Благодаря ви още веднъж. (Ръкопляскания.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ПАВЕЛ ШОПОВ: Колеги, да благодарим на министър Плевнелиев за отговорите. Макар, че не можахме да зададем всички въпроси към него и да получим отговорите, това ще го направим на друго заседание.
Поради изтичане на времето, което е предвидено в нашия правилник, ви обявявам, както е постановено в Правилника, че следващото заседание ще бъде на 26 януари т.г., ден – сряда, от 9,00 ч.
Сега закривам заседанието. (Звъни.)

(Закрито в 14,08 ч.)

Заместник-председатели:
Анастас Анастасов
Павел Шопов

Секретари:

Пламен Нунев


Милена Христова
Форма за търсене
Ключова дума
ЧЕТИРИДЕСЕТ И ПЪРВО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на председател на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

Избор на заместник-председател и двама членове на Комисията за регулиране на съобщенията

    Последни заседания