Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Стенограми от пленарни заседания
СТО ОСЕМДЕСЕТ И ОСМО ЗАСЕДАНИЕ
София, четвъртък, 20 януари 2011 г.
Открито в 9,02 ч.
20/01/2011
Видео архив » Преглед на видео архив
Председателствали: председателят Цецка Цачева, заместник-председателите Анастас Анастасов, Павел Шопов и Екатерина Михайлова

Секретари: Петър Хлебаров и Митхат Метин

ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА (Звъни.): Налице е кворум – откривам пленарното заседание.
Процедура – господин Димитров.
ТОДОР ДИМИТРОВ (ГЕРБ): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Правя процедурно предложение на формално основание вотът на доверие на правителството на ГЕРБ да бъде т. 1 от дневния ред.
Второто ми предложение е за пряко предаване по БНТ и БНР. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Уважаеми дами и господа народни представители, чл. 95, ал. 2 от нашия правилник казва, че разискванията по поискан от Министерския съвет вот на доверие започват на следващото заседание след постъпване на искането. Днес е следващото заседание след постъпването му, което е с входящ № 154 02-7 от 19 януари 2011 г. на предложението с внесен проект на Решение от министър-председателя Бойко Борисов за гласуване на доверие по цялостната политика на Министерския съвет. Тъй като нашият правилник не казва категорично в поредността на приетия ни вече дневен ред как трябва да бъде ситуирана тази точка, затова за правна яснота и прецизност, е коректно процедурното предложение.
Подлагам на гласуване направеното процедурно предложение т. 1 от нашата пленарна програма за днешния ден да бъде именно Разисквания по проекта на Решение за гласуване на доверие по цялостната политика на Министерския съвет с министър председател Бойко Борисов.
Моля, гласувайте.
Гласували 179 народни представители: за 177, против няма, въздържали се 2.
Предложението е прието.
Сега ще подложа на гласуване второто процедурно предложение – за пряко излъчване по Българската национална телевизия и Българското национално радио, на разискванията и гласуването по искания вот на доверие.
Гласуваме!
Гласували 187 народни представители: за 183, против 3, въздържал се 1.
Предложението е прието. (Шум и реплики от КБ.)
Отляво ми се даде знак – процедура или? ...
Процедура!
КОРНЕЛИЯ НИНОВА (КБ): Уважаема госпожо председател, уважаеми господин министър-председател, уважаеми министри и колеги! Вчера в Гоцеделчевско бяха организирани протести на тютюнопроизводители. (Шум и реплики отдясно.)
Изслушайте ме!
За съжаление напрежението ескалира и на мястото на събитията почина един млад мъж – 47-годишен.
Госпожо председател, моля с едноминутно мълчание да почетем паметта на Мехмед Метуш. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Животът на всеки български гражданин и начинът, по който този млад човек, както казвате Вие, е починал, заслужава отношение.
Да почетем с мълчание паметта му! (Всички стават. Едноминутно мълчание.)

Преминаваме към първа точка:
ВОТ НА ДОВЕРИЕ ОТ МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ БОЙКО БОРИСОВ С ВНЕСЕН ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ЦЯЛОСТНАТА ПОЛИТИКА НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ.
Както вече знаете, вчера в 14,25 ч. в Деловодството на Народното събрание е постъпило заявление от министър председателя с внесен проект за Решение относно гласуване на доверие по цялостната политика на Министерския съвет с министър-председател Бойко Борисов.
Към искането и проекта за решение са представени и мотиви.
Давам думата на министър-председателя Бойко Борисов, за да ни запознае с мотивите по искания вот на доверие.
МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ БОЙКО БОРИСОВ: Уважаема госпожо председател, уважаеми госпожи и господа народни представители! Правителството на европейското развитие на България прие предизвикателството чрез непопулярни мерки и със силна воля да промени управлението на страната. Нито едно правителство през последните 20 години не е предприемало едновременно такъв широк кръг реформи в различни сфери.
Проблемите, които правителството решава днес са натрупани години назад. Страхът или липсата на достатъчно отговорност да се поемат техните негативни последици са блокирали действията на предишни правителства за тяхното осъществяване. Това днес ги прави по-бавни, по-трудни за осъществяване и много по-болезнени за гражданите и всички засегнати от тях.
Мерките, които прилагаме, за да разрушим тези кръгове от интереси, които години наред живяха и забогатяваха чрез източване на основни ресурси на държавата, днес пораждат съпротива и реакция срещу правителството и министър-председателя. Създаде се ситуация, в която неясно политически субекти през анонимни източници и медии с неясни собственици разпространяват незаконни материали, стенограми, записи от разговори, с които целят да компрометират правителството, неговите усилия и политика и да трупат напрежение в обществото. Целта е да се възстанови статуквото от последните години, да се разчисти пътя на нови формации, които с ново лице и под различно име да се върнат на власт.
Основната цел на атаката от последните седмици е да дискредитират политиката на управлението на Парламентарната група на ГЕРБ и на правителството, да я представи като еднаква с тази на предишните управления и да разруши доверието.
Правителството реши да внесе в Народното събрание искане да се гласува вот на доверие за цялостната политика на борба с корупцията, престъпността, за модернизиране на българската икономика и финанси, за провеждане на реформи в сферите на правосъдието, сигурността, външната политика, отбраната, здравеопазването, образованието, социалната политика, транспорта, земеделието, опазването на околната среда, културата, усвояването на средствата от европейските фондове и спорта.
За да продължи да реализира своята политика правителството се нуждае от подкрепата на българските народни представители, които да потвърдят с вота си политиката за реализирането на която гласуваха преди година и седем месеца българските избиратели. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря на министър-председателя.
Ще ви изчета и предложения проект за
„РЕШЕНИЕ
за гласуване на доверие по цялостната политика на
Министерския съвет с министър-председател Бойко Борисов
Народното събрание на основание чл. 112, ал. 1 от Конституцията на Република България
РЕШИ:
Гласува доверие по цялостната политика на Министерския съвет с министър-председател Бойко Борисов.”
Разискванията са открити.
Вчера обявих времето, с което разполагат парламентарните групи, ще го припомня. Същото е съгласно чл. 48, ал. 2, или така нареченото удължено време: ПГ на ГЕРБ разполага с 40 мин., ПГ на Коалиция за България – 25 мин., ПГ на Движението за права и свободи – 24 мин., ПГ на „Атака” – 21 мин., ПГ на Синята коалиция – 15 мин., независимите народни представители – общо 15 мин., от които трима максимум по 5 мин.
До момента е постъпило заявление за изказване от независимия народен представител Тодор Великов.
Поправям се – погледнала съм съседната колона и съм обявила времето на ПГ на Синята коалиция като 15 мин. Вярно е удълженото време – 20 мин. Грешка на езика и това ме отклони, за да погледна съседна колона.
Има още две заявени изказвания от независими народни представители – господин Тагарински и господин Чукарски (силен шум и смях от КБ), с което независимите народни представители...
Уважаеми дами и господа, всичко се случва пред вас. (Силен шум и реплики от КБ.)
Постъпило е предложение от група народни представители – съгласно чл. 56, ал. 2, т. 3 и по реда на чл. 57 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание да гласуваме начина, по който ще се осъществи гласуването на проекторешението. Това да стане чрез явно гласуване по способа ставане от място при поименно извикване по азбучен ред и отговаряне със „за”, „против” и „въздържал се”.
Съгласно правилника съм длъжна да дам думата на представител на парламентарна група, който има обратно становище. Не виждам желаещи.
Подлагам на гласуване постъпилото предложение – начинът на гласуване да бъде по реда на чл. 56, ал. 2, т. 3, във връзка с чл. 57 от правилника, а именно чрез ставане от място при поименно извикване по азбучен ред и отговаряне със „за”, „против” и „въздържал се”.
Моля, гласувайте.
Гласували 205 народни представители: за 150, против 37, въздържали се 18.
Предложението е прието.
Процедура – заповядайте, господин Василев.
ЕМИЛ ВАСИЛЕВ (независим): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Вотът на доверие, който премиерът Бойко Борисов поиска сам от себе си, за да може и сам да си ръкопляска, започва с един уникален фарс – току-що дясноконсервативната опозиция в лицето на „Ред, законност и справедливост” беше лишена от правото да вземе участие в дебата. (Шум и реплики.) Искам да кажа, че това е срам и позор за парламентаризма и за българската демокрация.
И тъй като повече няма да ми бъде дадена думата, искам да кажа, госпожо председател, че Вие ме разсмивате и още отсега ще кажа защо ще гласувам против вота на доверие на Бойко Борисов. (Силен шум и реплики от ГЕРБ.) Защото това правителство и това управление ме разсмива! Този министър-председател ме разсмива! (Силен шум и реплики от ГЕРБ.) Аз не искам държавата да бъде управлявана от хора, които са лъжци и смешници. (Силен шум и реплики от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Господин Василев, Вие имате ли желание да се изкажете?
ЕМИЛ ВАСИЛЕВ (встрани от микрофоните): Да.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Уважаеми дами и господа народни представители, тъй като нашият правилник не съдържа разпоредби за това, когато независимите народни представители изповядват различни идеи относно управлението или имат различни виждания по законопроектите, които тук гласуваме, аз говорих само общо, че трима независими народни представители могат да бъдат чути в подобен род разисквания. Считам, че е коректно да бъде дадена възможност, условно казано, на двете групи, вътрешно обособени между независимите народни представители, затова ще помоля независимите народни представители Тодор Великов, господин Тагарински и господин Чукарски да определят двама измежду себе си. Зачитам правото на първия – първи по време, пръв по право, и на господин Василев ще му бъде дадена възможност да се изкаже. Той направи такова заявление в пленарната зала. (Шум и реплики.)
Разискванията са открити.
Думата има вицепремиерът и министър на финансите господин Дянков.
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИМЕОН ДЯНКОВ: Уважаема госпожо председател, уважаеми народни представители, уважаеми колеги! Днес няма да се впускам в обяснения, ще оставя фактите да говорят сами.
През миналата година бяхме подложени на непрекъснати атаки и критики относно финансовата политика на държавата и ограниченията, към които трябваше да прибегнем, заради най-тежката икономическа криза в Европа и в света за последните 60 години. Ние направихме това, което е необходимо, и резултатите се виждат – нека да говорят фактите. Вече разполагаме с предварителни данни за изпълнението на Бюджет 2010 г. Постигнахме по-добри параметри от заложеното в този бюджет. По предварителни оценки дефицитът на касова основа за 2010 г. е 2,8 млрд. лв. Това е 3,9% от прогнозирания брутен вътрешен продукт на касова основа и 3,6% на начислена основа. И двата резултата са по-добри от това, което беше заложено в Бюджет 2010 г.
Фискалният резерв към края на декември м.г. е над 6 млрд. лв. при заложен минимум в Бюджет 2010 г. от 4,5 млрд. лв., тоест във фискалния резерв към днешна дата има с 1 млрд. 500 млн. лв. повече от заложеното в Бюджет 2010 г. Приходните агенции свършиха своята работа. Изпълнението на приходите за 2010 г. е над 100%.
Изплатихме също над 1,5 млрд. лв. от задълженията по договори, подписани от предишното правителство на тройната коалиция и на господин Станишев. Ние го направихме това! (Оживление в блока на КБ.) Успяхме да го направим, без да надхвърлим нито един от рестриктивните параметри, заложени в Бюджет 2010 г. Започнахме да въвеждаме правила, които да се спазват от всички и да извеждат икономиката на светло, да няма скрити практики, както ги имаше при правителството на тройната коалиция, и да няма толериране на такива. Не е лесно, но го правим.
В Агенция „Митници” проведохме драстична реформа. Всички служители минаха през тестове и бяха оценявани обективно. Направиха се сериозни съкращения. Ръководителите на големите регионални митници бяха назначени след конкурси за първи път в историята на Агенция „Митници” и те бяха проведени по обективни критерии. Няма нито едно политическо назначение от нито една партия.
Започнахме серия от поправки в закони и поднормативни актове, които да гарантират обективен контрол. Направихме тези промени. С промените в Закона за акцизите и данъчните складове всички обекти със статут на данъчен склад бяха прелицензирани. Въведохме задължението всяка цистерна, която превозва горива с намалена акцизна ставка, да бъде с джипиес-система и движението й да се следи постоянно. Наредба № 3 е реалност и действа. Получаването, производството и складирането на акцизни стоки се измерва обективно. Това можеше да бъде направено и преди – нали така, господин Станишев? – но не беше направено. Ние го направихме за първи път. Изградена е връзката между фискалните системи на бензиностанциите и НАП и тя вече действа. Това можеше да бъде направено и преди – нали така, господин Станишев? – но не го направихте. (Оживление в блока на КБ.) Ние го направихме. Вече сме предложили законодателни промени, които да задължат влагането на датчици и върху резервоарите на бензиностанциите. Най-късно до края на м. септември тази година всяка регистрирана по ДДС фирма, не само бензиностанциите, трябва да свърже касовия си апарат с НАП, а до края на м. март следващата година това ще бъде направено с всяко фискално устройство в цялата страна. И това ще стане. А не стана преди – нали така, господин Станишев? (Реплики в блока на КБ.)
Законът за ограничаване на плащанията в брой е тук, в парламента, и вече мина на първо четене. В сила е вече новият Закон за възстановяване на надвнесен акциз за употребявани автомобили. Тази година ще имаме нов Закон за акцизите и данъчните складове и правилник за неговото прилагане. Подготвяме и Закон за петролните и газови продукти.
Няма да изброявам повече. Промените, които направихме, са много и много други предстоят. Принципът е един – прозрачност, контрол и ясни правила, които се спазват от всички, при единни обективни критерии за всички.
Усвояването на евросредствата върви с непознат преди темп и при условия на пълна прозрачност и контрол. Общата стойност на европейските средства, разплатени през 2010 г. от Националния фонд към Министерството на финансите по седемте оперативни програми, предприсъединителните фондове, инструментите Шенген и Европейското икономическо пространство, възлизат на над 2,2 млрд. лв. Имаме рекорден ръст на плащанията по програмата ОПАК към Министерството на финансите.
Дали излизаме от кризата? Нека отново отговорят фактите. През второто тримесечие на 2010 г. беше регистриран ръст в брутния вътрешен продукт. През третото тримесечие на 2010 г. отново имаше растеж и за първи път от две години се регистрира и ръст на годишна основа. Износът вече е на нивата отпреди кризата. Индикаторът на икономическата активност бележи подобрение за пето поредно тримесечие. Реалният сектор се съживява и тази тенденция е трайна.
През първата половина на тази година започва възстановяване и на вътрешното потребление. Постигнахме това без да увеличаваме данъците и без да режем пенсии и заплати. Постигнахме го, без да изхарчим фискалния резерв и без да трупаме дълг. В началото на тази година България вече е страната с най-ниски данъци в Европа и сме втори по най-нисък дълг спрямо брутния вътрешен продукт в целия Европейския съюз. Ето ги резултатите!
Планираме също да емитираме по-малко държавни ценни книжа през тази година в сравнение с миналата, защото запазихме фискалния си резерв. Преди по-малко от месец кредитът на Агенция „Муудис” потвърди кредитния ни рейтинг ВАА 3 с положителна перспектива. Тази положителна перспектива беше дадена на нашето правителство, а беше свалена от правителството на господин Станишев. „Стендътен пуас” потвърди рейтинга ни на ВВВА 3 със стабилна перспектива. Тази стабилна перспектива беше дадена на нашето правителство и беше свалена в правителството на господин Станишев. Това са независими външни оценки.
Дами и господа, поддържането на финансовата дисциплина не е самоцел. Това е средство за гарантиране на вътрешната икономическа стабилност, за доверието пред външните партньори и за устойчивото развитие на България. Ние не мислим от днес за утре. Ние мислим в перспектива. Затова предстои да предложим законодателни мерки, които да гарантират, че:
Първо. След възстановяването на икономиката правителствата на България няма да се изкушават да харчат повече отколкото събират. Това означава, че бюджетният дефицит не трябва да надхвърля определена граница. Тази граница ще бъде наложена законодателно по законови промени, предложени от партия ГЕРБ.
Второ. Промяната на основните преки данъци за физическите и юридическите лица да се прави само при национален консенсус, с референдум, чрез пряко допитване, което не зависи от приумиците на момента и на конкретното политическо представителство. Това предложение ще дойде от Парламентарната група на ГЕРБ. По него вече се работи.
Трето. Преразпределителната роля на държавата да се сведе до оптимален минимум и да не надхвърля определен процент от брутния вътрешен продукт. Това също да се регламентира със закон.
Говоря за пакет от закони и законови промени, които да гарантират ненарушимост на финансовата дисциплина и като следствие на икономическата стабилност в дългосрочен план – за строги и ясни принципи, които отиват много по-далеч от наричаното на професионален жаргон фискален борд.
Искаме онова, което започнахме, да се превърне в трайна политика и да не се променя в отрицателна посока, независимо кои политически партии са на власт и кое правителство управлява.
Дами и господа, лесно е да се критикува, трудно е да се поема отговорност и нещата да се правят така, както трябва. Трудно е да се рушат тъмните схеми, работили през последните години. Трудно е да работиш при условия на прозрачност и да отстояваш принципни позиции, които неизбежно ти печелят и много врагове. Но нашето правителство го прави. И заставаме с имената си зад това, което правим. Като финансов министър на България, който носи отговорност за парите на данъкоплатците и за макроикономическата политика на България, заставам с името си зад всичко, което правя. Правим това, което трябва, и гледаме напред! Благодаря за вниманието. (Ръкопляскания от ГЕРБ и „Атака”.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Лично обяснение. (Смях и възгласи в мнозинството.) Поименно споменат в изказването на преждеговорившия.
СЕРГЕЙ СТАНИШЕВ (КБ): Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин министър-председател, господа министри! Няколко пъти господин Дянков ме спомена и трябва да му отговоря, разбира се, лично, само че от всички тези статистики, които изнесе министърът на финансите, кой му вярва? Никой не му вярва, защото когато дойдоха на власт, господин Дянков лично обясни, че ще събират с 2 млрд. лв. повече приходи от крадливата тройна коалиция.
За 2010 г. правителството на ГЕРБ събира с два милиарда по малко приходи, отколкото през 2009 г. Разликата е четири милиарда. Нали така, господин Дянков?!
Господин Дянков заяви, че са платени милиард и половина необезпечени митични договори на предишното правителство. До края на ноември, според отчета на правителството, правителството е платило общо за 2010 г. 821 млн. лв. капиталови разходи, което е двойно по-малко от заявеното от господин Дянков. Искате да кажете, че не сте платили нито един договор, сключен от Вас? Така ли е, господин Дянков?!
През 2008 г. брутният вътрешен продукт на България беше 69 млрд. лв. Събираха се 27 млрд. лв. приходи. За тази година, когато правителството и мнозинството в парламента планираха брутния вътрешен продукт да бъде 77 млрд. лв., планирате да събирате с 2 млрд. 700 млн. лв. по-малко приходи, отколкото през 2008 г. Нали така, господин Дянков?!
В крайна сметка, на какво се дължи това? Дължи се на растежа на сивата икономика, на покровителство на контрабандата, на неплащане на акцизи, а оттам няма пари нито за пенсии, нито за увеличаване на заплати. Нали така, господин Дянков?! Това е правителствената политика и политиката на министъра на финансите. (Ръкопляскания от КБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Министърът иска думата. Господин Дянков, надявам се да не споменете отново поименно господин Станишев.
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИМЕОН ДЯНКОВ: Уважаема госпожо председател, уважаеми народни представители, уважаеми колеги! Защо тройната коалиция не изплати 800 млн. лв., които бяха оставени необезпечени в Министерството на отбраната? (Реплики от КБ).
Защо тройната коалиция не изплати 288 млн. лв. необезпечени договори, оставени в Министерството на регионалното развитие и благоустройството?
Защо тройната коалиция не изплати необезпечени договори на стойност около 150 млн. лв. в Министерството на околната среда и водите?
Защо тройната коалиция не изплати около 300 млн. лв. акцизи, оставени в Агенция „Митници”? Мога да продължа с тези данни.
Около 2 млрд. лв. необезпечени договори ни бяха оставени от правителството на тройната коалиция, при все това, че уж те имаха голям фискален резерв. Вместо да си плащат всичките тези необезпечени договори те претендираха, че има голям фискален резерв. В момента фискалният резерв е по-голям нетно от това, което ни беше оставено от правителството на тройната коалиция. (Възгласи и шум от КБ. Ръкопляскания от мнозинството.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Уважаеми дами и господа! Преди да дам възможност на следващ министър или народен представител за участие в разискванията, искам да ви уведомя и да подложа на гласуване мое предложение, подкрепено от заместник-председателите на Народното събрание, които днес участват в ръководството на това заседание. Предлагаме ви, за да не бъдем обвинявани в некоректни неща, да дадем възможност, въпреки изричното правило, на шестима народни представители от независимите народните представители, заявили желание да се изкажат. Ще ви моля да подкрепите това предложение, за да няма обвинение в некоректност – даваме им думата да се изкажат. (Реплики от ГЕРБ.)
Гласували 182 народни представители: за 98, против 32, въздържали се 52.
Предложението е прието.
Има ли желаещи за изказване?
Господин Трайков, заповядайте.
МИНИСТЪР ТРАЙЧО ТРАЙКОВ: Уважаема госпожо председател, дами и господа народни представители! Уважаеми господин премиер, уважаеми колеги! Вярно е, че когато напрежението и емоциите ескалират, аргументите остават на заден план. Предстои ни да вземаме изключително сериозни решения в икономика и енергетиката и аз искам да зная, че можем да разчитаме на вашето доверие.
Какви са фактите? В областта на икономика за първи път изготвихме секторен анализ и стратегия за развитие на икономиката, която се основава на сериозен анализ, а не на пожелания. Разработваме инструменти за прилагането на тази стратегия. Тя се основава на широкото прилагане на иновации, за които по Оперативна програма „Конкурентноспособност” сме предвидили 250 млн. евро. По оперативната програма към днешна дата са изплатени над 20% от средствата, като 97% от всички плащания са извършени от август 2009 г. досега.
Искам вашето доверие за това, че тези 20% до края на годината ще станат 50%, 10% от които за грантове на фирмите, а 20 за инструменти за финансов инженеринг и подпомагане във времена, когато дяловото и кредитното финансиране са трудни. Административната тежест вече е намалена с около 15% от плана, който сме приели за 20% до края на 2012 г.
Печалбите на държавните фирми в системата на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма са с 300 милиона повече през 2010 г., отколкото през 2009 г.
Законът за насърчаване на инвестициите е променен по начин, който стимулира желаещите да инвестират в продуктивни производства, в сектори, които са важни за нашата икономика. Българската агенция за инвестиции и Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средни предприятия работят по проекти за десетки милиона лева за подпомагане и стимулиране на българските фирми при представянето им в чужбина, както и при промотирането на България като инвестиционна дестинация.
В сферата на приватизацията искам вашето доверие за това до средата на тази година „Булгартабак” най-накрая да бъде приватизиран по прозрачен и честен начин, на добра цена – нещо, което три правителства преди нас не успяха да направят.
За първи път започва работа единен орган за концесии и за подземни богатства – нещо, което бизнесът очакваше от предишните три правителства, лутайки се между три министерства, уплитайки се в административния хаос и корупционните им схеми.
Службите за търговски и икономически въпроси в чужбина за първи път стават част от единна външноикономическа политика с възможности за кариерно развитие, а не място за политически назначения на приближени хора.
В областта на енергетиката, уважаеми народни представители, искам доверието ви затова, ако големите проекти бъдат договорени по начин, който е изгоден за България, те да бъдат продължени. Искам вашето доверие и за това, ако по тях не бъдат постигнати изгодни за България условия, те да не бъдат продължени.
Аз искам вашето доверие започнатата вече политика България да не е зависима от един доставчик или един продавач на енергия. Всички възможни опции за разнообразяване, за увеличаването на избора на българския потребител на българската енергетика са започнати.
Връзките с газопреносните системи на съседните страни. За първи път е обявен конкурс за добив на български шистов газ. За първи път е обявен конкурс за дълбоко сондиране в черноморския ни шелф. За първи път имаме двуцифрен процент местен добив на газ от годишната ни консумация.
Приоритетният европейски проект „Набуко” получава пълна институционална подкрепа от българското правителство. Предстои да бъде предоставена държавна гаранция за участието на Българския енергиен холдинг в него.
Уважаеми дами и господа, за първи път при нашето правителство беше постигнато намаляване цената на газа по действащ договор. Досега сме виждали само увеличаване, пак по действащи договори.
Но секторът, който успя все пак да премине достойно тежката 2010 г., е този на туризма. Работим за устойчиво целогодишно развитие на туристическия продукт, повишаване на неговото качество и конкурентоспособност. Поели сме ангажимент за диверсификацията му с акценти върху алтернативните форми на туризъм – културно-исторически, спа, балнео и т.н. За първи път туристическият сектор разполага с над 60 млн. лв. за инвестиране в туристическа реклама през тази и следващите две години.
Всичко това, разбира се, е свързано с подобряване и на публичната инфраструктура, законодателството и публично-частното партньорство. Отрасълът приключва за икономиката на страната и добавя значително за състоянието на платежния баланс и ръста на брутния вътрешен продукт.
Уважаеми дами и господа, вчера мина последното заключително обсъждане на енергийната стратегия, която ще бъде представена и пред вас. Искам вашето доверие за това, че нещата в икономиката и енергетиката на България могат да бъдат поставени на здрава основа, по прозрачен начин, както вече направихме първите стъпки с продажбата на електроенергия на либерализирания пазар чрез търгове – нещо, което можеше да бъде направено, разбира се, и по-рано. Благодаря ви за вниманието. (Ръкопляскания от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: И аз благодаря.
Има ли други изказвания? (Реплики от залата: „Няма, няма”.)
Заповядайте, господин Игнатов.
МИНИСТЪР СЕРГЕЙ ИГНАТОВ: Уважаеми господин председател, уважаеми господин министър-председател, госпожи и господа народни представители, колеги министри! Правителството изгражда своята концепция за развитието на образованието в Република България, водено от разбирането, че образованието е инвестиция в развитието на човешкия ресурс и основата, върху която се гради една успешна икономика.
През 2009 г. нашият екип пое отговорност да провежда интегрирана политика, в която водеща роля имат образованието, възпитанието и личностното развитие на децата и младите хора в България. Екипът ни се ангажира да изгради при пълна прозрачност и отчетност на управлението конкурентна европейска образователна и научноизследователска среда в България, която насърчава и подкрепя всяка отделна личност в нейния стремеж към творческо и професионално развитие.
По отношение на политиките в областта на образованието, младежта и науката бяха предвидени и започнати голям набор от дейности. Постигнахме забележителни резултати, а в обществото има създадени нагласи и очаквания тези дейности да се развият и да бъдат доведени докрай.
Изключително важно е да ни подкрепите в работата, която предстои, за постигане на стратегическите ни цели – за европейско качество в образованието, за осигуряване на равен достъп до образование на българските граждани и отваряне на образователната система за развиване на условия и среда за реализиране на концепцията „Учене през целия живот”, за превръщането в средносрочен план на България в страна, в която знанието и иновациите са двигател на икономиката.
Какво успяхме да постигнем за този съвършено кратък период?
Първо, едно от най-важните постижения в областта е изключително високата усвояемост на средства от европейските програми.
На второ място, Министерството на образованието, младежта и науката сключи най-добрия колективен трудов договор в сферата на средното образование досега, и то точно в условията на криза.
На следващо място, можем да се похвалим с изключително добър социален диалог. В този ред на мисли ние сме първите, включили българските ученици от горен курс в работни групи на министерството. Тези млади български граждани работят наравно с възрастните за изготвянето на Закона за училищното образование. По този начин ние също така подпомагаме процесиите на формиране на гражданско самосъзнание у младите хора и ги доближаваме до европейските ценности.
На следващо място, въведохме двугодишна задължителна предучилищна подготовка, с което държавата пое разходите за образованието и на 5-годишните деца, като допълнително осигури учебни помагала и транспорт. Учебните помагала са осигурени за всички 5-годишни деца в България, независимо от готовността на общините.
Инвестициите в предучилищното образование като ефективно средство за създаване на основа за по-нататъшно учене допринасят за осигуряване на равен старт при постъпване в първи клас, за превенция както от отпадането от училище, така и на агресията. Тази мярка ясно показва ангажимента на правителството към ранното детско развитие и към образованието на децата.
На следващо място, осигурихме целодневна организация на учебния ден за учениците от първи клас в държавните и общинските училища. Това е първият етап от поетапното въвеждане на целодневна организация на учебния ден във всички училища от първи до четвърти клас. Реализирането на мярката стартира с първи клас през 2010 г. Около 75% обхванати деца в момента са по желание на родителите, докато 100% от училищата осигуряват условията.
На следващо място, направена е още една крачка напред, което показва отношението на правителството към образованието и децата, а именно обединяване на външното оценяване след седми клас с приемния изпит за кандидатстване в профилираните и професионалните училища и паралелки и доближаване на външното оценяване до методологията на международните изследвания.
На седмо място, за повишаване качеството на професионалното образование предприехме стъпки към децентрализиране на системата, към развитие на система за кариерно ориентиране, повишаване атрактивността на обучението и активизиране включването на социалните партньори в процеса на практическото обучение. Заедно с всички заинтересовани страни взехме решение за въвеждане на система за валидиране на резултатите от предходно обучение – системата за кредити в професионалното образование и обучение, с което ще се осигури възможност за по-бърза проходимост от образователната система към пазара на труда.
Осмо, въведохме системата на кариерното развитие на учителите през есента на 2009 г., която създава дългосрочен стимул за упражняване на учителската професия.
Девето, най-после стартира и студентското кредитиране. Мярката фигурира в управленската програма на ГЕРБ и в краткосрочната антикризисна програма на правителството. Програмата подобрява достъпа до висше образование като създава възможност за финансиране на обучението от страна на студентите.
Десето, разработена беше рейтингова система на висшите училища. Това е европейски пилотен проект. Системата обобщава данни по голям брой показатели и което може би е най-ценното, дава информация за реализацията на студентите, завършили дадено професионално направление в съответното висше училище. По мнение на експертите рейтинговата система, която предложи нашето министерство, е най-добрият иновационен проект за последното десетилетие и те казват: „А сега, нека пазарът заработи!”.
На единадесето място, Законът за развитие на академичния състав в Република България. Този закон премахна изключително остарялата нормативна уредба, която не отговаря на динамиката на обществените отношения към настоящия момент, установява рамката за развитие на академичния състав в Република България като от централизирано управление се преминава към система на управление чрез конкурентоспособност.
Повече от 20 години се обсъжда този закон. Имаше различни намерения през изминалите години той да бъде променян и т.н., но ние свършихме тази работа. Чрез този закон се премахва патриархалната зависимост на младите в науката – това е много важно. С приетия нов закон се очаква по-бързото децентрализиране на системата за придобиване на научна степен и за заемане на научна длъжност, за повишаване на качеството на преподаване във висшите училища и на научните изследвания. Като резултат се очаква преди всичко появата на научни школи от съвременен тип.
Чрез Закона за изменение и допълнение на Закона за насърчаване на научните изследвания се актуализира нормативната уредба за научната дейност и съответствието й със Стратегията за развитие на европейското научно пространство. Стимулира се участието на научни организации и университети в международни научни програми и проекти, укрепва се взаимодействието на връзките между образование, наука и икономика – триъгълникът на знанието.
Ние действително сме отличници при усвояването на средства от еврофондовете. Министерството на образованието, младежта и науката администрира обща сума по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” над 854 млн. лв. От тях към 31декември 2010 г. от Комитета за наблюдение на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” имаме одобрени операции за над 811 млн. лв., с което постигнахме 95% одобрение. По сключените договори до момента са разплатени 55,8% от договорените средства.
Средствата по Програма „Учене през целия живот” за 2010 г. бяха спрени в началото на същата година поради пропуски в управлението на програмата през 2007-2008 г., констатирани от страна на Европейската комисия при разглеждане на Декларацията за увереност за 2009 г. След серия от проведени срещи между представители на Европейската комисия и на министерството, както и три мониторингови проверки на 27 април 2010 г. беше подписано споразумение между Европейската комисия и Националната агенция по прилагане на програмата – Центърът за развитие на човешките ресурси към Министерството на образованието, младежта и науката, за отпускането на 13 млн. 25 хил. евро. На 30 септември 2010 г., няколко месеца след това с оглед на доброто ни представяне Европейската комисия предложи допълнителни 1 млн. 484 хил. евро към предварително договорените през м. април.
Програма „Младежта в действие”, администрирана от Националния център „Европейски младежки програми и инициативи” към Министерството на образованието, младежта и науката, е с бюджет за България около 2 млн. 500 хил. евро за 2010 г. като към края на годината се очаква да има над 99% усвояване на средствата по нея. Центърът администрира и две национални програми: „Младежки дейности” и „Младежки консултантски информационни центрове” с общ бюджет 800 хил. лв. Очакваното изпълнение в края на годината е над 95%.
Какво ни предстои?
Основните приоритети в областта на средното образование и предстоящата ни работа отново са насочени към решаване на новите задачи пред образователната система днес, а именно да подпомогне изграждането на ключови компетентности, ориентирани към личностно развитие на индивида през целия му живот, да се насочи към актуализиране и повишаване на знанията и уменията, както и към измерването и сертифицирането им по подходящ начин с цел реализиране на пазара на труда в национален, европейски и световен мащаб. Ключова цел е осигуряване на равнопоставен достъп до качествено образование за всяко дете.
В момента се подготвят за широко обсъждане новите държавни образователни изисквания за учебно съдържание, които ще бъдат префокусирани към резултатите от ученето, казано на прост език, искаме да преминем от възпроизвеждане, от зубрачество към функционално, прагматично, практически насочено образование.
Предстои разработване на Стратегия за мониторинг, анализ и оценяване на резултатите в средното образование, подготовка за преминаване към модулна система и въвеждане на кредити в професионалното образование. Продължава превенцията за отпадане на ученици с Националната програма „Грижа за всеки ученик”; усъвършенстване на системата за кариерно развитие и диференцирано заплащане, обвързано с резултатите от учителския труд; приемане на национална квалификационна рамка, признаване на знания, умения и компетентности, придобити чрез неформално и самостоятелно учене.
За постигането на тези приоритети ни предстои приемането на Закон за предучилищното и училищното образование и стандартите към него, като ключовата стъпка към промяната, която ще се въведе чрез този нормативен акт, е промяна на модела на българската образователни институция – от централизирано институционална към модел на делегирани права и отговорности на детските градини и училищата, фокусиран върху нуждите на децата, родителите и местните общности.
Предстои ни също така и Закон за изменение и допълнение на Закона за професионалното образование и обучение.
Уважаеми колеги, през 2011 г. предстои въвеждането на целодневната организация на учебния ден за учениците от І-ви клас в държавните и общински училища, които тази година ще бъдат І-ви клас, т.е. вече ще имаме целодневно обучение в І-ви и ІІ ри клас.
Непосредствено пред нас стои работата за създаване на условия за успешно и ефективно усвояване на одобрените средства за образование в размер на над 520 млн. лв., които от средата на 2011 г. ще постъпят в разпореждане на системата – пари, които успяхме да договорим по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”.
Приоритет в областта на образованието и науката е да се създадат условия България да стане конкурентоспособна държава и да се създадат условия за средно европейско равнище на живот на гражданите, защото в момента за голямо мое съжаление и за съжаление на правителството, но това е наследено, България е на последно място по конкурентоспособност. Това поставя въпроса за модернизиране на системата за провеждане на научните изследвания в страната, за промяна на цялата организация и синхронизиране на всички процеси в тази сфера с процесите, протичащи в европейските страни.
Предстои предлагането на вниманието на парламента на Закон за развитие на науката и висшето образование.
Подготвена е също така стратегия, която очакваме от 2003 2004 г. – за научните изследвания, днес-утре ще приключи съгласувателната процедура и в понеделник предстои първото й обсъждане с научната общност.
Законът за изменение и допълнение на Закона за Българската академия на науките предвижда Българската академия на науките да влезе в режим на работа според съвременните световни изисквания. Обусловен е от необходимостта от адекватни мерки на държавата в подкрепа на научните изследвания, развитието на научния потенциал и повишаването авторитета на научните общности. Няма да скрия, с болка на сърцето ще призная, че настоящата система, структурата, организацията и управлението ще доведат до скорошен разпад, до самозакриване на Българската академия на науките. (Реплики от КБ.) Тя е доведена до това положение през годините, това не може да се случи за няколко месеца.
Предложеният законопроект гарантира оперативна самостоятелност на научните институти, подобряване на материалните условия и условията за проектно финансиране, много по-добро управление на финансовия ресурс и оптимизиране на дейността на научните институти. Българската академия на науките ще продължи да съществува като национална автономна организация за сътрудничество в областта на научните изследвания, която ще обединява научните среди в страната, а също така и чуждестранните й членове.
В областта на висшето образование, вече казах, предстои да се приеме общ Закон за науката и висшето образование, който трябва да разгледа следните основни пунктове.
Първо, свързване на науката с университетското образование.
На второ място – промяна във финансирането. В този закон трябва да бъдат заложени стъпките за бъдеща поетапна промяна във финансирането. Тоест държавата трябва да финансира инфраструктурата. Това са лабораториите, университетските сгради и т.н.
Научната и творческата дейност трябва да минат на програмен принцип, което означава, че ще се преформулират и ще се даде по-голяма тежест на фонд „Научни изследвания”.
Очевидно е, че трябва да се усъвършенства системата „Парите следват студента”. Наистина да го следват, а не по прогнозен принцип. Следва да се предложи промяна в управлението на науката и висшите училища, като напълно е възможно това, което обсъждаме в колегията – да създадем възможност на няколко режима на управление според желанието на съответната академична общност.
Но това, което е важно и което ние сме поели като ангажимент, е разделението на академичната власт от финансово-стопанското управление. Тоест този, който финансира, трябва да има поглед върху това, което се върши, което се случва с публичните средства, които се наливат там.
Също така в този закон е необходимо да се даде право на висшите училища да се сливат, ако желаят това. Естествено, и въпросът за мобилността трябва да бъде разрешен.
В заключение, противно на това, което чуваме цяла година, ще кажа, че образоването, младежта и науката са приоритет на нашето правителство. В бюджета, както беше приет, са заложени 2 млрд. 575 млн. лв., което го поставя на трето място след социалната сфера и здравеопазването. Паралелно с това обаче след 1 декември 2010 г. в разпореждане на тази сфера са още 520 млн. лв., които договорихме по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”. От тях, ще ви кажа наизуст – 75 млн. допълнително за квалификация на учителите с предимство на младите учители – до 35-годишна възраст, като имаме пари, с които да платим и на заместващите учители, докато съответният колега е някъде на курсове. Около 170 млн. лв. отиват допълнително за целодневна форма на организация на учебния процес от 1 до 8 клас в средищните училища, за да могат нашите деца да бъдат транспортирани, хранени и снабдени с всички необходими учебни материали. Около 100 млн. лв. влизат в системата допълнително към бюджетите за практическо обучение и стажове и т.н., и т.н.
Затова, уважаеми колеги, моля да ни подкрепите да доведем докрай всички тези планирани действия, защото имаме шанс след около 3-4 г. да кажем, да, България вече е една средна европейска страна. Благодаря. (Ръкопляскания от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря на министър Игнатов.
Има ли желаещи за изказване?
Има думата народният представител Снежана Дукова.
СНЕЖАНА ДУКОВА (ГЕРБ): Уважаема госпожо председател, уважаеми господин министър-председател на Република България, уважаеми госпожи и господа министри, уважаеми колеги народни представители! Поисках думата с оглед на корелацията, която правим ние, като народни представители и на Министерството на образованието, и нашата съвместна работа. Зная, че тук и сега е мястото да споделя тези неща, които правим.
Позволете ми обаче преди да направя своето изказване, да Ви поздравя, господин министър-председател – Вас и Вашия кабинет, за изключителното политическо мнозинство, характер и воля, рядко разпознаваеми в нашите политически среди, да заявите своята непоколебимост (оживление, ръкопляскания и възгласи в КБ) за ясно дефинирани цели, да продължи реформаторското и европейско управление на България без мимикрия, без политически инсинуации и страхове от извиване на ръце и компромати на изчезващи политически видове и субекти, да заявите и препотвърдите по един изключително почтен и достоен начин акцентите на управленската политика на Политическа партия „ГЕРБ”, дадени с високото доверие на българските избиратели. Да ползвате този тъй непопулярен сред българските политици високорефлективен демократичен инструмент – вот на доверие, за което се иска сериозен кураж и безпрекословна увереност в правотата на действията. Да заявя от тази висока трибуна, че народните представители от Политическа партия ГЕРБ не ще позволят да се сложи стопер в общия ни стремеж и желание да управляваме своето бъдеще.
И тъй като ще говоря като народен представител от постоянната Комисия по образование, ще споделя и няколко действия в тази секторна политика в контекста на политическата програма на Политическа партия ГЕРБ за европейско образование в акцентите на свършената законодателна продуктивност и предстоящите политики в българското образование.
Водени от разбирането, че образованието е инвестиция в развитието на човешкия ресурс и основата, върху която се гради проспериращата икономика, работим за осъществяване на цели, общи за цялата образователна сфера със следните основни приоритети:
- провеждане на интегрирана образователна политика между всички сектори и институции, свързващи образованието и развитието на децата и младите хора в Република България;
- хармонизиране на нашето законодателство и образование с европейските образователни практики;
- подобряване качеството и осигуряването качеството на равен достъп на предучилищно и училищно образование;
- постигане целите на Лисабонската стратегия в сферата на науката;
- модернизиране на научния процес и въвеждане на ефективни европейски модели и практики;
- подобряване на образователните дейности и постигане на измерими резултати от качествено обучение, обусловени от внимателно балансиране инструментите на образователните политики;
- автономност, мониторинг, оценка, ефективна образователна дейност и среда;
- трансформиране на ресурсите в по-добри резултати на обучението, повишена прозрачност и ясна концептуална рамка, висока компетентност и реализация;
- реалистична философия на образователните политики;
- обучение, ориентирано към пазара на труда;
- модерно, интегрално, конкурентноспособно образование;
- стимулиране и въвличане на младите хора в разработване и осъществяване на сериозни секторни политики.
Изхождайки от ясната позиция затова, че образованието и реформите в него правим в една динамична глобална среда с увеличена мобилност и динамично функционираща пазарна икономика, очертаваните предизвикателства пред образователната система работим за такива законодателни промени, които гарантират подходящо за актуалните социални системи и взаимоотношения образование, сертифицирано в национален, европейски и световен мащаб.
Вярно е, че промените не стават толкова бързо, колкото би ни се искало, защото средата е консервативна, съпротивата е къде по-явна, къде по-скрита, че тази територия е изключително отговорна. Процесите са дългосрочни и не дават бърз и видим резултат, но важно, че ги правим и имаме политическата отговорност и умение да продължим.
Народното събрание прие два важни законопроекта – Закона за изменение и допълнение на Закона за народната просвета, който регламентира задължително двегодишно предучилищно обучение и подготовка, Закона за академичния състав, който прие европейските стандарти и правила за защита на академичните длъжности и научни степени, Закона за изменение и допълнение на Закона за научните изследвания в обществения и граждански сектор. Тече обсъждане на концепцията на Закона за предучилищно и училищно образование, където ще правим нови актуални модели на образование, ще променим структурите и съдържанието на училищното образование.
Предстои Закон за изменение и допълнение на Закона за професионалното образование и Закона за висшето образование. Започнатите законови реформи са насочени към повишаване качеството и приложимостта на знанията, компетентности и умения, стимулиращи индивида за развитие и реализация. Предстои широко обсъждане, анализ и приемане на Закона за Българската академия на науките, който ще осигури законодателно развитие на еманацията на българската наука.
Всичко това е една добра основа за постигане целите на реформата – достъпно, качествено образование, релевантно на европейския и световен пазар.
Уважаеми господин министър-председател, днес, повече от когато и да било, искам да заявя – ще успеем, обречени сме да успеем. (Реплики: „Браво!” и смях от КБ.)
Генезисът на този успех се крие във вярната посока, в правилните стъпки, в хармонията с времето на европейските ценности. В тази посока колебания няма. (Шум от КБ.)
Управлението на промяната иска партньорски диалог и подкрепа – не фриволно празнодумство и високомерна еклектика! Новите цели и реформи не могат да се постигат така, както иска опозицията – с идеологическа обремененост, ерго опорни точки в миналото. (Шум от КБ.)
Още повече, когато става въпрос за образование като дългосрочен проект и инвестиция в бъдещето.
Ще завърша така: можеш да направиш две грешки по пътя към истината, да не извървиш пътя, по който си тръгнал, или въобще да не тръгнеш по него.
Ние сме тръгнали и днес заявяваме – продължаваме! Желая успех на Вас и вашия кабинет и Бог да ви благослови в името на България! (Продължителни ръкопляскания от мнозинството. Шум и смях от КБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Реплики?
Заповядайте, господин Курумбашев – първа реплика.
ПЕТЪР КУРУМБАШЕВ (КБ): Уважаема госпожо председател, уважаеми господин премиер, уважаеми господа министри, дами и господа народни представители! Аз не очаквах, че ГЕРБ ще открие дискусията по вота с този кинопреглед от началото на 70-те години. Имайте уважение – просто ние не сме попаднали тук на семинар за детски учителки.
Става дума за това, че шефът на митниците обвинява вътрешния министър за това, че прикрива контрабанда. Вътрешният министър няма време, около един месец, да каже дали това е истина или не. В противен случай...
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Господин Курумбашев, отклонявате се от репликата, която поискахте.
ПЕТЪР КУРУМБАШЕВ: Не се отклонявам изобщо!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Минете на тема образование.
ПЕТЪР КУРУМБАШЕВ: Изобщо не се отклонявам от тази реплика.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Ще имате възможност по-нататък.
РЕПЛИКИ ОТ ГЕРБ: Картата!
ПЕТЪР КУРУМБАШЕВ: Картата ще си сложа, като спре да говори госпожа Цачева.
След това премиер-министърът казва, че се е обадил по нареждане на Президента или по молба на Президента.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Господин Курумбашев, ще Ви отнема думата.
ПЕТЪР КУРУМБАШЕВ: В същото време тук слушаме госпожа Дукова, която успява да ни каже какво е светлото бъдеще и как ние Ви вярваме, господин премиер, с партийни реплики от типа на това „Ти вярна си, дори когато съгрешиш”.
Имайте уважение към този дебат. Това е моята реплика към госпожа Дукова. Аз толкова се впечатлих от нещата, които каза, че ще се радвам да излезе за дуплика.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Втора реплика?
Дуплика?
Госпожа Дукова има възможност за дуплика.
Припомням, че времето за изказвания и реплики влиза във времето, разпределено по парламентарни групи. Времето за дуплики не влиза в това време.
СНЕЖАНА ДУКОВА (ГЕРБ): Уважаеми колеги, господин министър-председател! Аз съм много удовлетворена – изпълних това, което исках.
Господин Курумбашев, защо мълчите, защо не станете да кажете колко провали? Само че еклектиката на вашето движение е различна и трудно бихте могли да го кажете. Защо не станете да кажете колко провали, колко неуспехи, колко несръчности, колко липса на ангажименти и колко пари? Вярно, оставихте ни тръни, оставихте ни много сериозни проблеми.
Пак ще завърша – има път и той е наш, и ние ще го направим. (Ръкопляскания от мнозинството.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря.
Други народни представители? (Реплика.)
Съжалявам, по реплика – лични обяснения, такива процедури няма да допускам.
Има ли желание за изказвания от народните представители или от министрите?
Министърът на културата господин Вежди Рашидов.
МИНИСТЪР ВЕЖДИ РАШИДОВ: Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин министър-председател, уважаеми колеги министри! Като следва приоритетите на правителството на ГЕРБ, Министерството на културата си постави три основни цели: достъп на българските граждани до качествен културен продукт, създаване на условия за реализация на българските творци, ефективно управление на културното богатство с цел развитие на културния туризъм като водеща част от туристическата индустрия.
В изпълнение на предизборните обещания на ГЕРБ и с ясното съзнание, че през последните 15-20 години реформите в културата са отлагани, системно са пренебрегвани наболелите проблеми, Министерството на културата се зае с нещо, което никой досега не искаше да направи – това е реформата в сценичните изкуства, която успешно приключва.
Въведохме делегираните бюджети – нещо, което българските артисти искат от години. Целта на тази така важна реформа е зрителите в цялата страна да могат да гледат качествени представления и талантливи творци. Така ще имаме по-щастливи артисти, по-доволни зрители и препълнени зали.
Вече всички можете да видите резултатите – салоните са пълни. Ако вземете данните за 2010 г., ще видите, че, въпреки черните прогнози, че убиваме театъра и музиката, цифрите говорят за възход, категоричен ръст на зрителите, качество на творческия процес и реализирани приходи.
Решихме основни проблеми в българското балетно изкуство, като например пенсионирането на балетните и танцовите артисти. Близо 10 години продължиха неуспешните опити за преодоляване на този проблем, но ние намерихме сили и механизми – категорично решихме този въпрос.
Министерството на културата възстанови нормалния диалог с кинодейците, започна конкретна екипна работа с широк кръг експерти и с професионалните сдружения за преодоляване на натрупаните от години проблеми в тази сфера.
За първи път в новата ни история разработихме и приехме цялостна концепция за развитие на водещите музеи. Никой досега не го е правил. През тази година, въпреки финансовата криза, ще отворим два нови музея – Музеят на съвременното изкуство и Музеят за произведения на изкуството от тоталитарния период.
Проведохме успешно международен конкурс за проект на съвременен музеен комплекс в центъра на София, какъвто страната ни заслужава. Този музей ще се превърне в лицето на България и ще привлича хора от всички краища на страната и света, които да видят на едно място уникалното ни наследство и изключителния български талант.
Основен приоритет на Министерството на културата е развитието на културния туризъм като водеща част от туристическата индустрия. На базата на приетия от правителството Стратегически план за развитие на културния туризъм – уникален по своя характер документ, какъвто няма в нито една от държавите в Югоизточна Европа, за определени най-важни обекти се създават условия за тяхното социализиране. Това означава повече туристи, повече приходи в хазната и преди всичко отразяване на България като водеща дестинация в културния туризъм.
Министерството на културата разви една модерна археологическа дейност за възстановяване социализацията на някои от най-значимите културни исторически обекти, които десетилетия наред бяха занемарени и почти забравени.
Това означава, уважаеми дами и господа народни представители, че когато вие един ден заведете своите деца на светини, като Трапезица, Плиска, Преслав, на Ларгото в центъра на София или в Долината на царете, те ще се почувстват горди, че са граждани на Република България!
За година и половина десетки обекти, които не съществуваха в правния мир, бяха документирани и беше осигурено гарантирано финансиране за тяхното развитие.
Дами и господа, искам да ви кажа, че дори един от символите на България – Царевец, нямаше акт за собственост и се водеше горски фонд! Министерството на културата осигури по линия на европейски фондове над 60 млн. лв. за развитието и поддържането на материалната база в сферата на културата.
В условията на тежка финансова криза започваме ремонт на Националната галерия за чуждестранно изкуство, на Националната художествена галерия, на сградите на театрите, оперите във Варна, Русе, Бургас и Сатиричния театър, на пет училища по изкуствата, както и реставрация и възстановяване на ключови културни исторически обекти, като Плиска, Трапезица, Сердика, Средец, Александровска гробница „Ески джамия” и др.
Нека ви дам още един пример с европейски пари – емблематичната концертна зала „България” ще придобие истински европейски блясък.
Специално внимание отделяме за разширяване възможностите и реформите на равноправно културно общуване с европейските страни. Министерството на културата дейно подпомага българските градове достойно да се представят и един от тях да бъде избран за Европейска столица на културата през 2019 г.
Подписахме споразумение с ЮНЕСКО за създаване в България на Регионален център за опазване нематериалното културно наследство. (Шум и реплики.) Това е признание за България като стратегически партньор на европейските и световни организации в областта на наследството – нещо, с което всички може само да се гордеем. (Силен шум в залата.)
Освен това, въпреки опитите ... (Шум и реплики.)
Може ли малко по-тихичко, като говорим поне за култура, а не за кебапчета?!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ПАВЕЛ ШОПОВ: Да, колеги! Правя забележка!
МИНИСТЪР ВЕЖДИ РАШИДОВ: Съжалявам, но чета неща, които...
ПРЕДСЕДАТЕЛ ПАВЕЛ ШОПОВ: Един момент, господин Рашидов!
Извинявайте, колеги! Призовавам за ред в залата! Без подвиквания!
Седнете и вие от Синята коалиция по местата си! (Оживление, провиквания от СК.)
Нашият правилник задължава народните представители да седят на местата си, оттам да искат думата, да им се дава думата от място и да говорят от трибуната! (Силен шум в залата.)
Да, колеги. Заповядайте, седнете на местата си! Става дума и за другите в залата!
Господин Цонев, заповядайте – по местата си! Седнете по местата си!
Продължете, господин Рашидов.
МИНИСТЪР ВЕЖДИ РАШИДОВ: Освен това, въпреки опитите на отделните политици системно да отклоняват вниманието на обществото от значимите теми, ние дадохме два и половина милиона лева за финансиране на проекти на народните читалища. Успешно продължихме изпълнението на Проекта „Глобални библиотеки”, в който са обхванати вече над 450 читалищни и малки библиотеки във всички краища на България.
Това са само част от нещата, които свършихме за година и половина и времето не ми стига да изброя всичко.
Уважаеми дами и господа народни представители, това са основните цели и приоритети, конкретни дейности, които реализираме в последната година и половина, за които имаме широка обществена подкрепа. Тези цели можем да постигнем успешно както с усилията на Министерството на културата, така и с вашата подкрепа за приемането и изменението на няколко стратегически важни за културата закони, като Закона за сценичните изкуства, Закона за културното наследство, Закона за народните читалища, Закона за алтернативни източници на финансиране на филмопроизводството.
Уважаеми дами и господа, през последната година и половина се наслушах на много незаслужени упреци, на много черни сценарии. Не им отговаряхме, защото по-важно беше да си вършим работата – тази, заради която ГЕРБ получи доверието на българския избирател.
Сега заставам пред вас с резултати, които никой не може да оспори и които се виждат, господа! Те са за цяла България!
Аз ви благодаря за вниманието. (Ръкопляскания от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ПАВЕЛ ШОПОВ: И ние Ви благодарим, господин Рашидов.
Колеги, има ли изказвания? Има ли желаещи за изказвания? Не виждам.
Господин Младенов, заповядайте.
МИНИСТЪР ТОТЮ МЛАДЕНОВ: Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители, господин министър-председател, уважаеми колеги! Мандатът на правителството започна в условията на световна финансова и икономическа криза. Тя имаше много сериозни последствия върху икономиката в нашата страна, заетостта и доходите на домакинствата. Въпреки кризата обаче правителството не намали работните заплати и пенсиите и направи възможното България да остане една от страните – членки на Европейския съюз, с най-ниска данъчна тежест.
За да отговорим на кризата, ние предприехме амбициозна антикризисна програма. Първата стъпка от нея бе възстановяването на диалога със социалните партньори, с гражданското общество на всички нива. Предприети бяха редица мерки, включително и чрез промени в нормативни актове, за актуализирането на социалния диалог, за активизирането му в рамките на Националния съвет за тристранно сътрудничество, на отрасловите, на браншовите, областните и общински съвети за тристранно сътрудничество и превръщането му в постоянна и неизменна част от социалната и икономическа политика на българското правителство.
Възстановяването на работата на Националния съвет за тристранно сътрудничество заедно с представителите на бизнеса и на синдикатите е само един от примерите за добра работа със социалните партньори. Истински успех беше акта за разпростирането от моя страна на действието на четири отраслови и браншови колективни трудови договори. Това е нещо, което до момента беше немислимо за предишните правителства. По този начин помагаме на хората като в максимална степен бъдат защитени техните права, а от друга страна подкрепяме усилията на бизнеса за борбата му с нелоялната конкуренция.
Приети са с участието на социалните партньори пакети от антикризисни мерки, мерки за подкрепа на икономиката и домакинствата и Тристранното споразумение относно параметрите за пенсионната реформа с една визия за следващите 25 години, което ще даде възможност за една устойчивост на пенсионната система в Република България и възможност за получаването на адекватни пенсии. Най-важното – това беше постигнато с абсолютен консенсус между тези, които са основните участници в социалния диалог, именно представителите на бизнеса и на синдикатите. И аз смятам, въпреки че бяхме свидетели на това, че в половин Европа, когато ставаше въпрос за пенсионна реформа, имаше митинги, протести, манифестации, стачки, палежи, тук – в Република България, благодарение усилията, на добрия социален диалог, ние постигнахме нещо, което е изключително важно за нашата страна и за бъдещето на нашите деца – гарантиране на една стабилна социална защита.
Искам да кажа, че сключеното споразумение между работодателите и синдикатите, с цел регламентирането на надомната и на дистанционната работа, е един пример за това как правителството делегира права на социалните партньори да правят договаряне по основни въпроси, които касаят социално-икономическата област и след това да ги претвори в закони.
Волята за реформи и изградената среда на партньорство позволиха да бъдат формулирани и приложени ефективни мерки за противодействие на кризата. Те ни позволиха да удържим ръста на безработицата, да се ограничат масовите съкращения, да предпазим съществуващите работни места. Затова неслучайно през миналата година равнището на безработица е 9,47-процентни пункта – с 2 процентни пункта, уважаеми дами и господа, по-малко от заложеното в бюджета за миналата година. И това е благодарение на усилията на социалните партньори, на синдикатите, на работодателите, на цялото правителство и на парламента.
Например, броят на наетите на работа безработни лица по програми и мерки, финансирани със средства от държавния бюджет за 2009 г. и 2010 г., е общо 170 хиляди. В допълнение ще кажа, че за същия период още 226 хил. лица са устроени на работа на първичния пазар на труда благодарение на посредническите услуги на Агенцията по заетостта.
Повишаването на квалификацията на работната сила по време на криза е от значение за осигуряване на работници, притежаващи необходимите знания и умения, съгласно потребностите на пазара на труда. За целта беше приет механизъм за предоставянето на ваучери за обучение. Бих казал, че това е един патент на България сред страните на Европейския съюз за заети и за безработни лица по Оперативната програма „Развитие на човешките ресурси”. В резултат на това по схемата „Аз мога” 40 129 заети лица са включени в обучение за ключови умения или за професионална квалификация, а от тях 19 417 вече успешно са го завършили.
По схемата „Развитие” – 8 971 безработни лица са включени в обучение. От тях 4 114 вече са го завършили успешно и предстои да бъдат наети.
Важна подкрепа за фирмите и за лицата се оказва и в рамките на схемите „Създаване на заетост” за младежите чрез осигуряване на възможност за стаж – над 13 500 млади хора до 29 години ще имат възможност да се възползват от тази програма. Също така „И отново на работа”, „Адаптивност” и др.
Министерството на труда и социалната политика предприе активни мерки за защита на трудовите и социалните права на работниците и на служителите. Считано от 1 юли миналата година беше премахнат тавана за обезщетението за безработицата и вече то се изчислява като 60% от осигурителния доход преди загуба на работа. Увеличен беше и максималният размер на обезщетението при несъстоятелност на работодателя от 720 лв. през миналата година до 1000 лв. през тази година.
Като мярка срещу сивата икономика трудовите инспекции от Главна инспекция по труда стартираха мащабна кампания за проверки. От началото на управлението са извършени общо 99 891 проверки, като са проверени 71 781 предприятия. В резултат от проверките са установени 3 647 случая за работа без сключени писмени трудови договори. Изплатени са близо над 86 млн. лв. забавени трудови възнаграждения, благодарение на намесата на Инспекцията по труда. Искам да ви уверя, че в тази посока ще продължи стриктният контрол на Главна инспекция по труда.
Правителството изпълнява своите ангажименти в социалната закрила на най-уязвимите групи от населението.
В областта на социалното подпомагане отпадна 12-месечният срок за непрекъснато подпомагане на безработните лица в трудоспособна възраст с месечни социални помощи, което беше посочено от Европейския комитет по социални права като ограничителна мярка. Направиха се промени, касаещи получаването на месечни социални помощи от безработни лица в трудоспособна възраст, при условие че полагат общественополезен труд от 14 дни по 4 часа в програми за благоустрояване и подобряване на околната среда, почистване, озеленяване, организирани от общинските администрации за предоставянето на социални услуги. Който не изпълнява тази разпоредба, е лишаван от получаването на социални помощи.
В областта на интеграцията на хората с увреждания бяха направени промени в националната програма „Асистенти на хора с увреждания”, които позволиха да се обгрижват по-голям брой нуждаещи се от тази услуга лица. През миналата година общо е предоставена услуга на 11 954 лица, спрямо 9450 през 2009 г., или увеличението е с 26,5%. Към днешна дата с проекти, финансирани от Оперативната програма „Развитие на човешките ресурси”, още близо 14 хиляди лица с увреждания получават услуги в среда, близка до семейната.
В областта на политиката за децата и семейството получаването на семейни помощи за деца беше обвързано освен със задължителното посещаване на учебни занятия, но и със задължителни имунизации за децата. Стартира реална реформа за грижа за деца, насочена към деинституционализацията и закриването на специализирани институции за деца в следващите 15 години. Министерският съвет прие Национална стратегия за визия за деинституционализация на деца в Република България и подробен план за нейното изпълнение. Първият проект в изпълнение на реформата „Детство за всички” вече се реализира. За първи път именно правителството на Република България, с подкрепата на Европейската комисия, прилага модел за синергизъм във финансирането от три оперативни програми. Бих казал това е един модел и в Европейския съюз.
Стартира изпълнението на нов подход за превенция на социално изключване на децата и семействата в риск чрез реализацията на Проект за социално включване, който се финансира със заеми от Световната банка в размер на 40 млн. евро. Проектът дава възможност на общините да развият услуги за ранно детско развитие, за превенция на рисковете в ранна детска възраст, за по-добро обхващане в образователната система и за подобряване на семейната среда.
В областта на социалните услуги бе променен моделът на планирането на социалните услуги в съответствие с принципите на децентрализацията чрез въвеждането на областно и общинско планиране на социалните услуги, което се прави за първи път с активното участие на местната власт. В 28-те области на страната вече има разработени и приети областни стратегии за развитие на социалните услуги. Увеличи се с около 20% броят на социалните услуги в общността, финансирани от държавния бюджет, спрямо бюджета за 2009 г. Тези услуги са едно от основните средства за подкрепа на уязвимите групи, особено в условията на криза.
Постигнат бе съществен напредък при управлението на средствата от Европейския социален фонд. При общ бюджет на Оперативната програма „Развитие на човешките ресурси” от 2,37 млрд. лв., в момента са програмирани операции на обща стойност около 2,31 млрд. лв. На практика в средата на програмния период Министерството на труда и социалната политика успя да зададе точна времева и финансова рамка как ще се усвояват 98% от бюджета на програмата. На бенефициентите и на изпълнителите са изплатени 212 млн. лв. към края на миналата година. Това означава, че само за една година са платени над два пъти повече средства, отколкото за целия тригодишен период от старта на оперативната програма до края на 2009 г.
Министерството на труда и социалната политика се ангажира с подобряването на достъпа до социални права на българските граждани, пребиваващи и работещи в Европейския съюз, в Европейското икономическо пространство и Швейцария. По отношение на Европейския съюз през миналата година Министерството на труда и социалната политика работи за въвеждането на пълен електронен обмен на данни с Европейската комисия и всички държави – членки на Европейския съюз, относно социалната сигурност и задълженията към социалните системи, с което ще гарантираме максимално бързо ползване на права на българите, работещи или живеещи в други държави – членки на Европейския съюз.
По отношение на правата на българите, работещи извън Европейския съюз, Министерството на труда и социалната политика работи за максимално разширяване на мрежата от международни договори в областта на социалната сигурност. Само през миналата година влезе в сила договорът с Руската федерация за социална сигурност и държавата Израел. Приключихме преговорите за нова спогодба със Сърбия за социална сигурност. Извънредно важно за хилядите ни сънародници, живеещи в Канада, е, че успяхме да стартираме преговорите за спогодба с Канада. Инициираме и стартираме преговори за спогодби с държави от Северна Африка и Съединените американски щати.
През 2011 г. развитието на пазара на труда и деинституционализацията ще бъдат ключовите приоритети в Министерството на труда и социалната политика.
Първият приоритет – политиката по заетостта, цели ограничаването на безработицата чрез обезпечаването на търсенето на труд с качествена работна сила, включване в заетост на неравнопоставените групи на пазара на труда в рамките на параметрите на Националния план за действие по заетостта за 2011 г. Основните приоритети на националната политика по заетостта през 2011 г. ще подкрепят постигането на националните цели на Стратегията Европа 2020 и ще бъдат включени в Националния план за реформи, които включват осигуряването на по-висока заетост чрез бързо и ефективно устройване на работа на безработни както на първичния пазар на труда, така и по програми и мерки, включително активизиране на неактивните и обезкуражени лица, повишаване на качеството на работната сила чрез придобиването на нова квалификация, повишаване квалификацията и уменията на заетите и безработните за по-висока производителност на труда, по-добро съответствие с потребностите на пазара на труда, повишаването на конкурентоспособността на българската икономика и оттам възможност за повишаване на доходите.
Развитие на социалния диалог – чрез социалния диалог ще продължим да работим със синдикатите и с работодателите, с неправителствения сектор и с местната власт за успешно реализиране на тези основни политики.
Сред основните законодателни инициативи в сферата на пазара на труда през настоящата година ще бъде транспонирането в националното законодателство на директивата на Европейския съюз, регламентираща работата чрез агенциите за временна заетост и въвеждането на така наречената синя карта за професионалисти от трети страни, извън Европейския съюз. По този начин ще стане възможно в българското законодателство да бъдат въведени нови, гъвкави форми на заетост, от една страна, и да бъдат привлечени висококвалифицирани професионалисти за покриването на евентуален недостиг от квалифицирана работна сила в секторите със стратегическо значение за нашата икономика.
През 2011 г. са увеличени три пъти средствата по мерките по Закона за насърчаването на заетостта, които осигуряват устойчива заетост в частния сектор: 15 млн. лв. за 2011 г., при 5 млн. лв. през 2009 г. Два пъти са се увеличили местата за програмата „Старт на кариерата” за работа на млади хора в публичната администрация. Със 17,3% са увеличени местата за субсидирана заетост: 34 597, при 29 495 за 2010 г., ръст на регионалните програми за заетост – от 80 на 153 през 2011 г.
В допълнение – по някои от схемите, финансирани със средства по оперативната програма „Развитие на човешките ресурси”: около 40 хил. безработни ще получат възможност за включването в квалификация и последваща заетост; около 50 хил. заети лица ще получат възможност за придобиването на квалификация или ключови компетенции; над 13 500 млади хора ще получат възможност за стажуване в предприятията, които за първи път попадат на пазара на труда; около 350 предприятия ще бъдат подпомогнати за въвеждането на адекватни, здравословни и безопасни условия на труд, както ще бъдат подкрепени и около 100 предприятия за реализиране на социални инвестиции и въвеждането на гъвкави форми на заетост.
По отношение на втория приоритет – през 2011 г. ще продължат усилията в посока деинституционализация и грижата за деца. През следващите три години предстои закриването на всички специализирани институции за деца с увреждания, създаването на 149 центрове за настаняване от семеен тип и други социални услуги в общността – в около 90 общини. В резултат очакваме увеличаване броя на социалните услуги в общността поне с 20%.
Ще работим и за осигуряването на трудова заетост на хората с увреждания чрез изпълнението на схема „Шанс за всички” по оперативната програма „Развитие на човешките ресурси”; за подкрепа на специализирани предприятия и кооперации на хора с увреждания – по оперативната програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика”; за финансиране на технологична модернизация на тези предприятия – общият размер на финансиране е 40 млн. лв.
Приоритет в дейността на Министерството на труда и социалната политика ще остане развитието на социалните услуги, като ще се фокусираме върху укрепването на капацитета на услугите в общността. В тази връзка ще продължим действието и мерките по посока надграждането на Националната програма „Асистенти за хора с увреждания”. През 2011 г. стартира нова процедура по оперативната програма „Развитие на човешките ресурси” за дейностите социален асистент и домашен помощник. Бюджетът на програмата е 22,1 млн. лв., като по прогнозни данни ще бъдат обхванати около 8300 лица.
Отделно към това предвиждаме и подобряване на системата за подкрепа на децата и семействата чрез законодателна реформа. Това са само част от нещата, които исках да споделя с вас. Благодаря за вниманието. (Частични ръкопляскания от мнозинството.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Уважаеми дами и господа народни представители, обръщам се и към членовете на Министерския съвет – съгласно чл. 55 от нашия правилник всеки от тях има възможност да се изкаже, когато пожелае думата, но тъй като има едно изречение, съгласно което председателят на Народното събрание може да определя времето, през което министрите да говорят по определен въпрос, нека да се ориентираме около 10 минути, защото 20 минути е прекалено дълго изложение. Притеснявам се, че няма да остане време за дебати от народните представители.
МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ БОЙКО БОРИСОВ: Ами хайде, започвайте дебатите.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Има ли народни представители, които желаят да се изкажат?
Заповядайте, господин Стойнев.
ДРАГОМИР СТОЙНЕВ (КБ): Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин министър-председател, уважаеми дами и господа министри! На всички е ясно от какво е продиктуван този вот на доверие. Основната цел е да се прикрие контрабандата в България и да се защити лобизмът към отделни фирми.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Господин Стойнев, по същество! Ще Ви отнема думата. (Реплики и възгласи от КБ.)
ДРАГОМИР СТОЙНЕВ: Как ще ми отнемете думата?! Аз говоря по същество. Изказвам се. Това е истинската причина за тази паника.
Виждам, тук сте много, събрали сте се, а когато трябваше да се гласуват важните закони, вас ви няма. Когато се гласува бюджетът – вас ви няма. Дори когато имаше вот на недоверие по една изключително важна тема – темата за здравеопазването, подходихте изключително мъжки – оставихте тук единствено новоизбрания министър на здравеопазването, та да се чуди какво да ни отговаря.
Вотът на доверие е за цялостната политика. Явно и контрабандата е част от тази политика. Но в тази частна политика влиза ли грижата ви за отделния човек? Какво направихте вие за него? Аз ще ви кажа: абсолютно нищо!
Тъй като министърът говори преди малко 20 минути, ще ви кажа съвсем кратко какво направихме ние само за две години. Господин министър, Вие изпуснахте най-важното – доходите.
Ние за две години направихме следното: увеличаване на средната заплата с 30%, увеличаване на минималната пенсия с 43%, увеличаване на детските добавки с 50%, безработицата намаля двойно, разкрихме близо 300 хил. нови работни места (говоря за две години).
А вие какво направихте? Вие сте първото правителство, което забрави, че има хора в България. Вие сте първото правителство от началото на прехода, което не води конкретна политика за увеличаване на доходите. Вие говорите единствено за замразяване на доходи, на пенсии и детски добавки. Какво направихте за младите семейства? Абсолютно нищо. Нещо повече, вие увеличихте периода, върху който се изчислява обезщетението за майчинство, така че майките в България да получават по-малко пари. Изпълнихте ли си обещанията към пенсионерите? Имахте две обещания. Не изпълнихте и двете. Излъгахте, че ще им дадете добавки за старост, излъгахте, че ще увеличите и вдовишките им добавки. Обричате на мизерия сегашните пенсионери и с тази антинародна, антисоциална реформа, която направихте, подкрепена единствено от „Атака” и от вас, вие де факто обричате на мизерия и бъдещите пенсионери. За година и половина увеличихте безработицата със 100 хил. човека, а намалихте заетостта с над 200 хил. човека.
Господин министър, защо не говорите за покупателната способност на българина? Знаете ли, че през 2009 г. с детските добавки можеше да се купят 20 л мляко, а сега – наполовина. Знаете ли, че с една минимална пенсия можеше да се купят 29 кг сирене, а сега – наполовина. С минимална работна заплата можеше да се купят 230 л бензин, а сега – наполовина. Как ще обясните на хората увеличението на парното с над 30% за м. декември?! Как ще подпомогнете тези домакинства?
Вие сте реформаторското правителство. За какви реформи говорите?! Та вие не можахте да напишете една антикризисна програма! Викнахте синдикати и работодатели да ви напишат домашното. Имахте две национални цели, и в двете се провалихте. ЕRM 2 – какво? Последиците – България е в процедура по свръхдефицит от Европейската комисия и отново актуализирахме бюджета. Шенген – за какъв Шенген говорите?! Един колега каза: „Вие едни биволи не можете да спрете на турско-българската граница, за Шенген кандидатстваме!” (Ръкопляскания и възгласи „Браво!” в блока на КБ.) Добре че дойдоха хеликоптерите на Румен Петков, белким ни помогнат в борбата за Шенген.
Господа управляващи, върнете парите от контрабандата! Тези пари не са ваши. (Възгласи: „Е-е-е!” в мнозинството.) Тези пари не са за купуване на избори. Това са парите на българския народ. Тези 2 милиарда лева са необходими за пенсии, за детски добавки и за увеличаване доходите на хората. Благодаря. (Ръкопляскания и възгласи „Браво!” в опозицията.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Реплики?
Заповядайте, господин Кутев.
АНТОН КУТЕВ (КБ): Уважаема госпожо председател, уважаеми господин министър-председател, господа министри, колеги! Уважаеми господин Стойнев, искам да ви обърна внимание, че Вие хубаво казахте за бензина. Сигурно добре казахте и за сиренето, но не е само това. Според мен трябваше да кажете и за олиото, защото ако в момента с една минимална работна заплата могат да се купят 65 л олио, през миналата година са били 120. Според мен трябваше след като чухме тук излиянието на културните министри, да кажем, че потреблението на културните стойности в България за последните години е спаднало с 20%.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Моля, без обиди към останалите членове на кабинета!
АНТОН КУТЕВ: Така че моля Ви да стигнете до края в своето изказване.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Втора реплика? Няма.
Заповядайте за дуплика, господин Стойнев.
ДРАГОМИР СТОЙНЕВ (КБ): Благодаря, господин Кутев. То не е само за олиото. Става въпрос и за любимата напитка на управляващите – за бирата. И там се намалява покупателната способност (оживление в блока на опозицията).
Другото, което е важно, е относно заетостта и пазара на труда. Близо три пъти са намалени средствата за активна политика на пазара на труда. Над 8 пъти са намалени средствата, предназначени за финансиране на проекти по „Красива България”. Броят на обезкуражените лица, които са безработни и не търсят работа, достигна 220 хил. души. Намален е с 10% размерът на обезщетенията за временна неработоспособност...
ИСКРА ФИДОСОВА (ГЕРБ, от място): Кой ти го написа?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Господин Стойнев, в дупликата можете да отговорите на репликата, а не да говорите за хеликоптерите.
ДРАГОМИР СТОЙНЕВ: Не ме прекъсвайте, госпожо председател.
Двойно се намалиха средствата за профилактика и рехабилитация. Очаква се обедняването на малката потребителска кошница да надхвърли 20%. Драстично и непосилно се увеличи минималният осигурителен доход за самоосигуряващите се лица. Въведе се данък „колиба”. За три години средствата за социална закрила...
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Господин Стойнев...
ДРАГОМИР СТОЙНЕВ: Не ме прекъсвайте!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: За това, което в момента вършите, ще Ви отнема думата.
ДРАГОМИР СТОЙНЕВ: Имам дуплика. Трябва да кажа какво се случи за година и половина в социалната сфера. Тук слушаме министър, който говори 20 минути. Ще предам на уважаемия министър-председател всичко, което е станало. Затова ми позволете да продължа.
За децата и семейството...
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Господин Стойнев, за неизпълнение на предупреждение ще Ви отнема думата. Спазвайте правилника.
ДРАГОМИР СТОЙНЕВ: Госпожо председател, Вие не можете да ми отнемате думата! Трябва да продължа.
Отнема се правото на хората с намалена работоспособност...
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Господин Стойнев, отнемам Ви думата! (Госпожа Цецка Цачева изключва микрофоните. Възгласи и освирквания от опозицията. Народният представител Драгомир Стойнев продължава да говори на изключени микрофони.)
Други народни представители? (Шум и възгласи „У-у-у” от опозицията.)
Има правила в нашия правилник.
ДРАГОМИР СТОЙНЕВ: Не съм казал всичко...
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Имахте възможност да говорите по същество! Дайте го!
(Народният представител Драгомир Стойнев говори встрани от микрофона и подава листовете с информация на министър-председателя Бойко Борисов.)
Предупреждавам парламентарните групи да не използват по повод изказвания и реплики към свои съпартийци възможността да се вземат дуплики, в които да се продължава изказването по същество! Моля ви, елементарно е, нека да не си правим номера с времето! (Шум, възгласи от опозицията.)
Думата има Светлана Найденова.
(Народният представител Михаил Миков от КБ иска думата.)
Преди това обявих името.
Господин Миков, добре тогава, имате възможност за процедура.
МИХАИЛ МИКОВ (КБ): Благодаря Ви, уважаема госпожо председател.
Уважаеми господин министър-председател, дами и господа министри! Уважаема госпожо председател, процедурата ми е по начина на водене.
Кабинетът е събрал някакъв кураж, за да поиска вот на доверие. С ограниченията, които налагате за изказванията на опозицията, по такъв начин да подценявате, че кабинетът може да защити политиката си, мисля, че е обидно и за кабинета.
Моля Ви да спазвате стриктно правилника и да не ограничавате народните представители от опозицията да кажат това, което мислят, които и без това са ограничени. Министрите говорят колкото искат. Мнозинството има много повече време. Иначе, Вие сте един пристрастен председател, който се е хвърлил да брани кабинета, защото той не може сам да се защити. Моля Ви, спазвайте правилника! (Шум, възгласи и реплики от мнозинството.)
РЕПЛИКА ОТ ГЕРБ: Вие не сте ли за регламента?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Господин Миков, призовавам в подкрепа на Вашия призив към мен взаимно да се уважаваме и да спазваме приетите от нас правила.
ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ (КБ, от място): Вие не ги спазвате!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Казано е: в изказване по същество. Има реплика и има дуплика. Дупликата не влиза във времето.
Продължаване на изказванията в дуплика, процедура по същество няма да допусна и това не е в нарушение на правилника! (Шум и възгласи от Коалиция за България.)
Госпожо Найденова, имате думата.
СВЕТЛАНА АНГЕЛОВА НАЙДЕНОВА (ГЕРБ): Уважаема госпожо председател, уважаеми господин министър-председател, министри, колеги! Вземам думата провокирана от факта, че за пореден път арогантно, безотговорно и неаргументирано се критикува социалната политика на това правителство. (Шум и реплики от Коалиция за България.) За пореден път вие от ляво се мъчите да внушите на хората, че за 18 месеца това правителство нищо не е направило в социалната сфера.
РЕПЛИКА ОТ КБ: Точно така, нищо не е направило. (Шум и реплики от опозицията.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Моля за ред в залата!
СВЕТЛАНА АНГЕЛОВА НАЙДЕНОВА: Преди малко в продължение на 20 минути министър Младенов обстойно изложи какво е постигнато за тези 18 месеца по отношение намаляване на безработицата, разкриването на нови работни места и социалната закрила на най-уязвимите групи от хората.
Искам да Ви припомня, господин председател на Комисията по труда и социалната политика, защото Вие сигурно сте забравили колко важни промени в трудовото, осигурителното и социалното законодателство сме приели в защита и подкрепа на най-уязвимите групи от обществото и в подкрепа на хората в условията на криза.
Ще ви припомня накратко някои от тях: въвеждане на гъвкави мерки за запазване на заетостта; отпуск в случай на икономическа необходимост. Беше премахнат таванът на обезщетението при безработица, увеличен бе максималният размер на обезщетението, което се изплаща на работника при несъстоятелност на работодателите. Всичко, което е направено в социалната политика дотук, показва, че това правителство е отговорно; мисли за българския народ, за разлика от вас. (Шум, реплики и възгласи от Коалиция за България.) И всякакви спекулации и лъжи, с които вие си служите, са безпочвени. (Ръкопляскания от ГЕРБ. Възгласи: „Браво!”)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Реплики?
Господин Стойнев – лично обяснение.
ДРАГОМИР СТОЙНЕВ (КБ): Това, което свършихте, и промените, които направихте, основно са хаос. Вижте какво направихте с отпуските?! Побъркахме народа и продължавате да създавате хаос!
Какво направихте с безработицата?! Безработицата се увеличава с над 100 000 души; с над 200 000 са намалели заетите места. Има 220 000 обезкуражени лица.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Господин Стойнев, Вие поискахте процедура.
ДРАГОМИР СТОЙНЕВ: Вие не можете една пенсия, една заплата да вдигнете, а говорите за социална политика! Как може да лъжете с такава наглост?!
МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ БОЙКО БОРИСОВ: Високите пенсии, кой ги вдигна?!
ДРАГОМИР СТОЙНЕВ: Кой ги вдигна?! Вие ли ги вдигнахте?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Господин Стойнев, заемете мястото си! Няма да се надвиквам с Вас! (Шум и възгласи „У-у-у!”от блока на мнозинството.)
Господин Стойнев, ще Ви отстраня от залата.
ДРАГОМИР СТОЙНЕВ: Кажете, излезте и кажете. Кое е това решение?
(Драгомир Стойнев говори при изключен микрофон и влиза в пререкание с министър-председателя Бойко Борисов.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Господин Стойнев, официално Ви предупреждавам!
Господин Стойнев, отстранявам Ви от заседанието, за да се успокоите!
Обявявам 30 минути почивка.

(След почивката.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Моля народните представители да заемат местата си. Заседанието продължава.
За да приключим процедурата по изказване на народния представител Светлана Ангелова, реплики? Няма.
Думата за изказване има народният представител Сергей Станишев. Заповядайте, господин Станишев.
СЕРГЕЙ СТАНИШЕВ (КБ): Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа министри, уважаеми дами и господа народни представители! След като изслушахме отчети и статистики от министрите – своеобразна Ода на радостта към правителството и това, което прави, действително е необходимо да се започне същинският дебат, сериозният.
Каква е ситуацията в страната? Според последните проучвания, 55% от българите смятат, че има криза в управлението, 54% от хората смятат, че действията на управляващите са непредсказуеми и не водят до резултати. Днешният повод е доказателство и за едното, и за другото. Досега повечето българи бяха склонни да прощават на ГЕРБ, специално на премиера и некомпетентността, и хаоса, и дори скандалите.
Кое е обаче новото през последните дни? Прословутите записи. Защо те създадоха нова ситуация в страната? Защото разкриват начина, по който се управлява България, технологията на днешната власт, нейната система, пълното разминаване между думи за прозрачност, почтенност, ред и това, което се върши задкулисно. Затова се създаде криза на доверието, почтеността на ГЕРБ, на правителството и лично на министър-председателя. Трябва наистина да си гьонсурат да искаш доверие точно за такъв тип водене на политика.
Вече няма никакво значение кой и как е направил тези записи, въпреки че вчера стана ясно, след 2 седмици необяснимо мълчание, че е имало досъдебно производство по отношение на Ваньо Танов. А прокуратурата също вчера, много услужливо излезе с едни мъгляви заключения за записите.
Потоци от думи се изляха напоследък, но липсва отговорът на един прост въпрос: водени ли са тези разговори? Това ли е темата? Никой досега от управляващите, които са замесени, не е отрекъл, че са водени. Това се прави много лесно – за 1 минута. Някои от участниците потвърдиха вече за съдържанието на разговорите, другите все още увъртат. Един интересен момент – постоянният герой в тези разговори Ваньо Танов изчезна от публичното пространство. Някой да знае къде е той?
Какво се прави в Европа в такива ситуации? Замесените в подобен скандал подават оставки. Премиерът избра друг път – вот на доверие. Вече се чуха услужливи коментари колко мъдро е това, изпреварващо, как ще потопи скандала, как ще даде дисциплина на мнозинството. Сигурно целта е да се осигури комфорт на управляващите за известно време, ако може до президентските и до местните избори да има потулване на нещата, замитане под килима. Но министър-председателят трябва да знае едно нещо: искайки вот на доверие, той поема лична отговорност за всичко, което е станало за последните 18 месеца, и за това, което ще става оттук нататък. Бойко Борисов застава зад скандалното поведение на вътрешния министър и изнасянето на СРС-та пред парламента в нарушение на закона по случая Горна Оряховица; застава зад имотите на министъра на вътрешните работи и на Андрей Иванов; застава зад тоталната намеса на специалните служби и МВР в живота на гражданите; застава зад лобистките закони, прокарани от депутати от ГЕРБ, и за фалшификацията на „Държавен вестник”; застава зад бирата, милионера, пианиста, литератора и пр., защото в мотивите на Министерския съвет няма нито една думичка самокритичност – всичко е безпогрешно, всичко е честно. Така и трябвало да бъде. Тази отговорност е огромна. Оттук нататък няма бушони. Няма лоши министри и добрия цар – министър-председател.
От кого министър-председателят иска вот на доверие – от парламента, за който не крие че го презира? Защото нарече вас, народните представители, безделници.
РЕПЛИКИ ОТ ГЕРБ: Вас, вас, вас!
СЕРГЕЙ СТАНИШЕВ: Вас, вас!
Ясно е, че не иска вот на доверие от опозицията, защото няма да го получи.
Господин Борисов иска доверие от ГЕРБ. За какво? Тези народни представители правят всичко, което поиска премиерът – по команда. Значи иска вот за доверие от себе си, от самия себе си и още – от Волен Сидеров. Очевидно той ще подкрепи премиера. Но, правейки това, господин Борисов трябва да е наясно, че и във вътрешен план, и във външен план по този начин той се поставя в ясна зависимост и става заложник на партията „Атака”.
Искате доверие за цялостна политика. Кажете ми коя е тя? Няма да правя сега анализ на предизборните и следизборните обещания и заклинания на ГЕРБ, защото ще бъде смешно и тъжно. Коя е тази политика, където по 3-4 пъти направихте остри завои? Не се отмятахте от обещания, които поемате за сваляне на данъци, за вдигане на данъци, за сваляне на ДДС, за вдигане на ДДС, за едно, друго и трето. Няма никаква последователност и никаква цялостна политика, като изключим 20 хиляди СРС-та и 100 милиона за подслушване, докато за култура – 94 милиона, докато за Българската академия на науките предишното правителство даваше 95 милиона, сегашното – 59, и планира ликвидацията на БАН. Къде е последователната политика?
Имаме няколко ясни, конкретни резултати:
Първо, обедняване на хората, защото замразяването на заплати, пенсии в условия на покачваща се инфлация означава реално обедняване. По основните хранителни стоки инфлацията е почти 20 % - и хлябът, и олиото, и сиренето и други продукти нараснаха много повече от средната инфлация.
Вторият ясен резултат – срив на приходите в бюджета с 2 млрд. лв. по-малко отколкото за 2009 г., когато беше острата фаза на кризата. Нали 4 пъти вече господин Дянков обяви, че тя е приключила? Защо тогава приходите са с 2 милиарда по-малко? Заради сивата икономика, заради контрабандата, заради неплащането на ДДС и акцизи и заради покровителство от политическо ниво на тези уродливи явления.
Кой плаща сметката? Ами хората, бедните.
Обяснението на министър-председателя е ясно: има тъмни сили, заговори, провокации, агенти на Държавна сигурност.
Да, имало е, има и сигурно ще има в България сенчести центрове, сили, които се опитват да влияят и да подкопават, за да прокарват свои интереси. Но да припомня тези методи за правене на политика, за дискредитиране на опоненти чрез компромати, СРС-та, лъжи, кой ги внедри – внедриха ги днешните управляващи. Кой извади тапата от тази бутилка, кой отвори тази Пандора със зли духове? Ами вие. Кой беше героят на скандалите през 2008 г.? Същият този Ваньо Танов. Тогава казахте, че той е достоен български офицер, генерал и т.н., и Синята коалиция пригласяше. Сега плачете за държавността, че страдала. Смешен става този плач.
Аз винаги съм бил за открита политика – ясна и прозрачна, с аргументи. Бил съм и жертва на задкулисни машинации, което с късна дата призна и министър-председателят. Не съм използвал и няма да използвам такива методи. Няма нужда да отправяте към мен този призив, господин Борисов, защото подобни сценарии никога не са излизали от мен и от БСП.
Обратно към същността. Искате доверие, но вотът ще помогне ли, ще спре ли скандалите, които се произвеждат от самите управляващи, от арогантност? Ще спре ли обедняването на българите, ще върне ли цената на хляба, на сиренето, на олиото? Ще спре ли разпадането на общинското здравеопазване? Ще направи ли кабинетът по-сговорчив един екип от хора, които не се мразят? Ще премахне ли страха от подслушване? И най-сетне, господин министър-председател, ще възстанови ли международния авторитет на България?
Миналата седмица имахме дебати по Шенген. Оказва се, по думите на господин Цветанов, че сме усвоили 100% от средствата. Резултатът е нула или по-скоро отрицателен, защото очевидно ни отлагат. Стана ясно, че технически България е по-изостанала от Румъния. Сега трябва да се молим да не ни разделят с Румъния, въпреки направеното и от господин Петков като министър на вътрешните работи, и от господин Миков. (Възгласи от ГЕРБ: „Е, е, е!”)
Господин министър-председател, не си правете илюзия, че с този вот може да захлупите недоволството от вашата политика и да възстановите доверието на хората. В момента слагате похлупак на едно врящо гърне, което рано или късно ще гръмне, защото Вие подклаждате, вашето правителство подклажда огъня под него всеки ден. По-рано, в предишния мандат, протестиращите бяха справедливи, по думите на днес управляващите. Днес са провокатори. Коя провокация, кой провокатор може да накара 6000 тютюнопроизводители да излязат на пътищата и да ги блокират? Само отчаянието. Ако отчаянието е този провокатор, как ще се справите с него?
По-добрият и по-нормален изход от тази криза на доверието е оставка на правителството и извънредни избори.
Защо? Защото можете да потушите един протест, може да потулите един скандал, може да натиснете една медия или журналист, може да смачкате един човек, да го дискредитирате, може да заблудите и част от хората за известно време, но не можете дълго да заблуждавате и да лъжете всички. Има, разбира се, и друг изход от тази ситуация, от уличната, но не го пожелавам нито на вас, още по-малко на страната. Благодаря ви за вниманието. (Ръкопляскания отляво.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Реплики? Няма.
Други народни представители? Господин Местан.
ЛЮТВИ МЕСТАН (ДПС): Благодаря Ви, уважаема госпожо председател.
Уважаеми господин министър-председател, уважаеми госпожи и господа министри, уважаеми колеги! Господин премиер, първо да Ви приветствам за формата на този диалог. Това е форматът на общуване между кабинета на Република България и българския парламент, когато разискваме вотове. Надявам се обаче същият формат да бъде осигурен и когато разискваме вотове на недоверие, внесени от опозицията. А инак за Парламентарната група на Движението за права и свободи поисканият от премиера на страната господин Бойко Борисов вот на доверие не е изненада. По време на разискванията на първия вот на недоверие към кабинета му ние вече бяхме прогнозирали подобен ход. Позволете един цитат:
„Познавайки маниера на министър-председателя – сме казали тогава – и неговият натурел на политик, и с оглед на особения характер на кабинета на ГЕРБ, със своите само 117 народни представители, ако щете с особения характер на формата на мнозинството, днес подкрепа, утре – не, третия ден – условна, бихме очаквали премиерът да поиска вот на доверие, разбира се, не за да загуби властта, а за да се изясни профилът на управляващото мнозинство.”
Уважаеми господин премиер, от тази гледна точка несъмнено днешният вот на доверие, който искате от българския парламент, има своята вътрешна политическа логика, но Парламентарната група на Движението за права и свободи ще го отхвърли категорично.
Преди да представя мотивите, правя една много важна уговорка – понеже българските правителства не падат с вотове на недоверие, а има пример за загуба на властта с вот на доверие, спонтанната реакция, която отключва новината за поискания от министър-председателя вот, е на смел, едва ли не на аристократичен акт. Филип Димитров неслучайно побърза със своето грузинско приветствие, но това е само на пръв поглед. По-внимателният и прецизен прочит на мотивите и най-вече отговорите на въпросите кой иска вота, кога, защо и, забележете, от кого, ни изправят пред една тактически добре пресметната, може би дори хитра и умна, но далеч не смела, още по-малко аристократична процедура, защото няма съмнение – ситуацията днес няма нищо общо с тази от 1992 г., и кабинетът на господин Бойко Борисов днес няма да падне заради вота на доверие.
Обяснението на същинските цели на вота, вече казах, е в отговорите на няколко въпроса и най-вече на три: кога се иска този вот, защо и от кого?
Във връзка с първия въпрос: кой иска вота? Вотовете са опозиционен инструмент, но този се иска от самия премиер. В това няма нищо укоримо, още повече че процедурата е конституционно уредена. Но понеже чувам от видни конституционалисти, че тази процедура блокира възможността за следващите шест месеца да се искат вотове на недоверие, с уговорката, че само, ако това е вярно, казвам: какво би се получило, ако и след шест месеца поискате още един вот на доверие и блокирате тази опозиционна инициатива за още шест месеца? Надявам се, ще подходите отговорно и ще прибягвате до вотовете на доверие с осъзната отговорност само при крайна необходимост.
Много по-интересен е въпросът: от кога се иска този вот на доверие? Няма съмнение, че това неслучайно следва скандалите, които изправят властта пред морален казус. Това е изключително важно, защото Вие с присъщия Ви усет вече сте наясно, че има необходимост от превенция на риска, усещането за морална криза да не се трансформира в криза на доверието на българските граждани, а оттам – в политическа, парламентарна и управленска криза. Защото събитията от последните дни атакуват сърцевината на мотивацията на вота на българските граждани.
Защото, уважаеми господин премиер, вотът на народа, който Ви делегира властта през м. юли 2009 г., имаше цената именно на морал. Властта на кабинета беше конституирана в името на морала в политиката и от тази гледна точка – на санкции, заради недостатъчен морал през последните 20 години. Българските граждани притихнаха от 2009 г. насам и чакаха гласа Бойко Борисов като глас Божи да въздаде справедливост, нов морал и нови бъднини. Но гласът, който се чу от СРС-тата в името единствено на мъжката дума, пряко реда и закона на държавата, най-малкото заради съмненията, че е пряко реда и закона в държавата, трябва да бъде обяснен от Ваша страна.
Само ако намерите убедителни отговори на всички тези открити въпроси, Вие можете да спрете този процес на трансформиране на усещането за морални проблеми пред властта в политическа и правителствена криза. Искам да бъда откровен и да се обърна към Вас, за да кажа, че не Ви го пожелавам.
Тук е особеният нюанс в позицията на Парламентарната група на Движението за права и свободи, защото ние имаме съзнанието, че все още го няма очертан форматът на евентуално следващо управление. Вие много добре знаете, че това е така и експлоатирате успешно, това трябва да Ви се признае, този дефицит на политически процес. Но той не е безкраен.
Ще повторя, че политиката не търпи дълго състояние на безалтернативността и затова въпросът: има ли парламентарна подкрепа ГЕРБ днес, ще получи утвърдителен отговор. Но той няма да замести, защото не е тъждествен на него, въпроса: все още ли има достатъчно подкрепа на българския избирател ГЕРБ, собствено господин Бойко Борисов, за да води – колеги, обърнете внимание – същата политика? Или това доверие вече е разколебано и българските граждани дават ясен знак, отново обръщам внимание, на този етап за необходимост от спешна корекция на откровено грешни политики. Ще посоча няколко. Особено чувствителен е проблемът със субсидирането на земеделски производители. Няма да се повтарям, но положението на тютюнопроизводителите наистина е трагично. Онова, което ги изкарва по улиците, не е провокацията от опозицията. Господин премиер, причината е гладът – нещо, което не би трябвало да се чува през 21 век в европейска България.
Аз знам, че Вие можете без гласовете на тези хора, но България не може без тях. Готов съм да понеса упреците Ви, че изказването ми е популистко,...
РЕПЛИКА ОТ ГЕРБ: И какво направихте за тях?
ЛЮТВИ МЕСТАН: ...ако не бях син на тютюнопроизводители и ако днес по-голямата част от моя род не се занимаваха именно с това производство.
РЕПЛИКА ОТ ГЕРБ: Какво направихте за тях?
ЛЮТВИ МЕСТАН: Госпожо председател, ще Ви моля да осигурите реда, защото мисля, че правя едно достатъчно отговорно изказване, за да заслужавам некоректни реплики.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Обръщам се към народните представители с предупреждение да спазват реда в залата.
ЛЮТВИ МЕСТАН: Разбира се, няма да спестя и проблемите в духовната сфера, въпреки високопарния, с един откровено неподходящ за реалното състояние на проблемите на културата, на образованието и особено на науката, апломб, с който ни бяха представени огромните успехи на вашите министри.
Убедени сме, че само силно и дълбоко коригирано управление може да забави ускорения спад на доверието на българските граждани, пред който риск, според нас, сте изправени.
Много по-интересен е въпросът: от кого се иска днешният вот на доверие? Задавам го със съзнанието, че всъщност по-коректният въпрос е: от кого днес не се иска днешният вот на недоверие? Ще се поясня. Тази власт осмисли управлението преобладаващо не с оглед на перспективата, а като отношение към миналото. Но тук концептите на ГЕРБ и на „Атака” коренно се различават. Господин Бойко Борисов громи основно тройната коалиция – Станишев, Доган, Сакскобургготски; БСП – ДПС – НДСВ.
Волен Сидеров има далеч по-широка идея като отношение към миналото – той дърпа господин премиера заедно да се осмислят като бича Божий не на предишната тройна коалиция, а на целия 20-годишен преход, на всичко, що се е случвало преди тях. И тук на нас ни се струва, че господин Иван Костов и Мартин Димитров сякаш малко им пречат.
Нека да ви попитам: дотежа ли ви условната, в името на реформите подкрепа на Синята коалиция? Тежи ли ви условната подкрепа на сините повече от неподкрепата на БСП и на Движението за права и свободи? Това е много важен въпрос. (Шум и реплики от ГЕРБ.)
Имам чувството, че днес поискахте да не получите подкрепа и затова според мен няма да я получите, тоест вие ще получите онази подкрепа, която ви е необходима – редуцираната подкрепа – само на „Атака”.
Тук ние съвършено отговорно заявяваме своето притеснение, защото не знаем и не ни е работа да се бъркаме във вътрешнопартийните работи на другите политически партии. Ако обаче под една или друга форма сините не ви дадат подкрепата си, това означава да расте относителната тежест на „Атака” в управлението на страната. Това би бил опасен сценарий за България, особено ако цената не е просто аритметическа зависимост от гласовете на „Атака”, а прерасне и в идейна зависимост. (Шум от ГЕРБ.) Струва ми се, че конфронтационният манталитет на „Атака” крие риска да се превърне в стил на управлението. Ако се допусне това, струва ми се, че парламентарната подкрепа няма да осигури обществената.
Очакваме друго: диалогичност вместо усещане за самодостатъчност, съгласие вместо конфронтация и най-вече убедителни отговори на всички тежки въпроси, които висят в публичното пространство. Инак няма как да не ви припомня съдбата и на други партии, които са изгрявали ярко, овладявали са властта и са се изправяли пред въпроса: не дали биха оцелели във властта, а дали биха останали трайно в българската политика. Не ви го пожелавам. Благодаря ви за вниманието. (Единични ръкопляскания от ДПС.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Реплики?
Господин Великов – първа реплика.
ТОДОР ВЕЛИКОВ (независим): Благодаря Ви, госпожо председател.
Мислех да се изказвам и репликата ще ми отнеме сега тези 2 минути, но не мога да не направя тази реплика на колегата. Смятам, че той е един от добрите оратори в Народното събрание. Твърде дълго време е престоял тук и се е научил много добре и аргументирано да защитава тезите си.
Като народен представител обаче смятам, че днес ясно и категорично ще заявим следното. Господин Местан, в цяла Европа се носи отговорност не само за законосъобразност, но и за целесъобразност на изразходваните средства.
Завършил съм в Кърджали. Много добре ми е понятно и знайно как живеят хората в Кърджалийския край. И когато трябва да отговорим на нашите майки и бащи защо получават такива малки пенсии и възнаграждения, защо за тютюнопроизводителите няма средства, къде остана това Ваше красноречие в тази 2008 г., когато имаше толкова голям бюджетен излишък?! Тогава можехте да кажете на министър-председателя на тройната коалиция, който според мен не може да различи Том Джонс от Дау Джоунс (шум, оживление, ръкопляскания от ГЕРБ), че средствата от бюджетния излишък трябва да се вложат в оперативните програми, защото всяко едно вложено евро ще донесе на България 6 евра. Ако бяхме вложили 1 млрд. евро в тези оперативни програми, днес България щеше да има възможност да оперира с 6 милиарда – тоест с 50% от всички средства на оперативната програма. А вие едва оцеляхте с мижави 2-3%. Къде бяхте тогава, когато трябваше да отговорите на вашите гласоподаватели за неправилната политика, която водеше Сергей Станишев?! В момента сте силни, защото сте намерили в някои наши бивши колеги пощенска кутия, с която ви вършат мръсната работа. (Ръкопляскания от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Времето Ви изтече, господин Великов. Благодаря Ви.
Втора реплика? Няма желаещи.
Право на дуплика – господин Местан.
ЛЮТВИ МЕСТАН (ДПС): Благодаря Ви, уважаема госпожо председател.
Уважаеми колеги, уважаеми господин Великов! Единственото, което може да компенсира недостатъчната Ви подготвеност по темата за политиките на предишния кабинет спрямо тютюнопроизводителите, е онази искрена ангажираност, с която ми отправихте репликата. Затова ще се въздържа само да кажа, че по време на предишното управление нямаше протести на тютюнопроизводителите. За период от 8 години при наследени премии между 60 и 80 стотинки на килограм тютюн, забележете, ние успяхме да достигнем стойности от 4,20 лв., тоест увеличение с 5-6 пъти.
Ако Вашата реплика към мен се чуе от тютюнопроизводителите, убеден съм, че те ще изпаднат в истинско удивление – как е възможно въобще да се обвинява предишното управление поне за политиките си в този сектор. Ще Ви моля: това наистина не беше сериозно. Извинявам се.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Други желаещи за изказване – народни представители, министри?
Господин Василев поиска думата от народните представители.
След това – министър Константинов.
Заповядайте, господин Василев.
ЕМИЛ ВАСИЛЕВ (независим): Благодаря, госпожо председател.
„Ред, законност и справедливост” е дясна консервативна опозиция, член на Съюза на европейските консерватори и реформисти и не може по никакъв начин да приеме общата политика на сегашното правителство на Република България, защото тази обща политика противоречи на ценностите на консерватизма и реформизма.
Тези ценности се свеждат до няколко простички неща: едното са правата на личността, другото е върховенството на закона, третото са ценностите на българския народ – морални, традиционни, семейни.
Сегашното българско правителство води политика, която е срещу гражданските и политическите права на българския народ и затова ние сме категорично против. Не е нормално, не е редно в страна – членка на Европейския съюз, 20 години след началото на демократичните промени агенти на специалните служби да посещават домовете на българските граждани, включително да прескачат огради, за да им задават въпроси с политически характер, да ги карат да подписват писмени декларации дали подкрепят или не подкрепят подписката на „Ред, законност и справедливост” за нова Конституция.
Тази подписка за нова Конституция се опира на няколко простички неща. Първото е този парламент да не е 240, а да е 100 души. Второ, избирателите да могат да отзовават всеки един от нас, когато преценят, че той не се справя с работата си и не става за политик. И третото – изборност на магистратите като средство за пресичане на корупцията.
Какво мога да кажа по отношение върховенството на закона? Това правителство провежда политика срещу върховенството на закона, най-малкото защото си позволява да изрича от телевизионния екран публични присъди на български граждани, за които няма влязла в сила присъда. Едно правителство, което наложи чрез мнозинството си в парламента поправка в НПК, които доведоха дотам, че подслушването стана основно доказателствено средство в наказателния процес. И сега това се връща като бумерангов ефект.
За какви морални ценности можем да говорим, когато премиерът застана след скандала с подслушването и публично се закле в децата си за това, че не бил оказвал натиск, не бил взимал пари от контрабанда?!
Затова аз смятам, че цялостната политика на правителството е насочена, първо, срещу гражданските и политическите права на българския народ, второ, срещу върховенството на закона и правовата държава. И трето, срещу моралните, традиционните и семейните ценности на българския народ. Затова аз, като народен представител от „Ред, законност и справедливост”, ще гласувам „против” вота на доверие, който е поискал премиерът Бойко Борисов.
Знам, че може би този вот ще получи одобрението на мнозинството, но, повярвайте ми, оттук нататък предстоят да се случват още по-страшни за премиера Бойко Борисов неща. Защото, забележете, той и досега не е разбрал кой подслушваше телефонните му разговори. В ДАНС, където от РЗС заявихме, че има шуробаджанащина, сексуални оргии и запои, където началниците на дирекции падат по стълбите, чупят си главите и се вика „Бърза помощ” и стоят по 20 дена в болницата, има една цяла дирекция за защита средствата за връзка, господин премиер. Там имате няколкостотин човека със заплати от порядъка на 3-4 хил. лв., които трябва да Ви пазят телефона. Те не можаха да Ви опазят телефона. И досега не могат да Ви обяснят кой Ви е подслушвал.
На Вас може би не Ви идва през ума, че Ви е подслушвало Външното разузнаване на една приятелска държава. Тъй като източникът не Ви е ясен, аз сега Ви го пояснявам. И тепърва на Вас предстоят да Ви се случват страшни неща, с тази разлика, че не знаете в кой момент гилотината ще падне.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря, господин Василев.
Реплики?
Думата за изказване поиска министърът на здравеопазването.
Преди това – господин Великов, заповядайте.
ТОДОР ВЕЛИКОВ (независим): Уважаема госпожо председател, уважаеми господин министър-председател, уважаеми дами и господа министри, колеги! Наистина има добри оратори тук, когато застанат да говорят, но като че ли понякога думите и делата им не се припокриват. Когато говорим за алтернатива, съвсем естествено е това, което казват, че наистина в настоящия момент няма алтернатива, която можем да представим на нашето общество.
Но аз искам да ви прочета част от...
РЕПЛИКА ОТ КБ: Това реплика ли е или изказване?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказване е.
ТОДОР ВЕЛИКОВ: Искам да ви прочета част от едно писмо, което е отправено до лидера на „Ред, законност и справедливост”. Ще кажа най-накрая от кого. (Реплики от КБ.)
Може ли, госпожо председател, да говоря спокойно, без да бъда прекъсван?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Много моля, аз не мога да чуя за какво иде реч в залата. Пояснявам на всички народни представители, тъй като виждам недоумение. Господин Великов до момента е използвал право на реплика. Времето му е отчетено, поради което от 5-те минути, на които има право като независим народен представител, ще бъде приспаднато времето му за реплики. В момента прави изказване. (Реплики от залата.)
Имате думата, господин Великов.
ТОДОР ВЕЛИКОВ: Благодаря, госпожо председател.
Писмото е отправено от един човек до лидера на „Ред, законност и справедливост”. Когато говорим за алтернатива и когато става въпрос за кармични връзки и кармичен брак, редно е да си кажем нещата такива, каквито са. Защото кармичната форма на протест и на „против” е „въздържал се”. Днес трябва да се реши въпросът кой ще управлява държавата занапред и кой е за хаос и за размирици.
„Получих от Вас предложение да ми предоставите 100 хил. лв. за финансиране на кампанията ми, от които 50 хил. лв. под формата на личен заем, за което да подпиша съответните документи, задължаващи ме да върна сумата. Само напълно луд или авантюрист би приел такава оферта. Предложената ми схема намерих за опит да бъда поставен в пълна финансова и лична зависимост, незнайно от кого, някаква абсурдна гаранция за лоялност, която не съответства на позицията ми в партията и на дългогодишните ми заслуги.
Жалко, че потенциалът, жертван заради интересите на външни хора, някои от които доскоро публично настоявахте да се прегледат и при психиатър. Как говорим срещу агентите...”
(Народният представител Емил Василев се приближава до трибуната, взема чашата с вода и я плиска в говорещия народен представител Тодор Великов. Шум в залата.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Господин Василев! (Шум и реплики.)
Моля, квесторите, изведете господин Василев от залата. (Силен шум, свиркания и реплики в залата.)
Господин Василев е отстранен от три заседания.
ТОДОР ВЕЛИКОВ: Добре, че имам бързи реакции. (Силен шум и реплики в залата.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Господин Василев, напуснете залата! (Шум и реплики.)
Обявявам 5 минути почивка, за да бъде изведен господин Василев от залата. (Шум в залата.)

(След почивката.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Моля народните представители да заемат местата си – продължаваме.
Господин Великов, остана Ви една минута – моля, продължете.
ТОДОР ВЕЛИКОВ (независим): Искам да кажа, че не съм споменавал имена. Това, че някои се припознаха в тази посока, си е за тяхна сметка.
Писмото завършва – искам да завърша с това, за да се види – там, където са трите милиона, които аз имам като кредит (само че истинността на това, защото носи печата на „Ред, законност и справедливост”, носи и подписа на господина, който се освети по този начин):
„Приканвам да си подадете оставката като председател на Политическа партия „Ред, законност и справедливост” и да упълномощите някого от заместниците си да изпълнява функциите Ви до насрочване на нов конгрес”.
Това е бегла част от онова, което се разиграва, от този театър във формацията, наречена „Ред, законност и справедливост”.
Искам нещо друго да кажа, което вчера сподели един съратник на тази партия от дълго време – Атанас Железчев, един уважаван юрист, който каза:... (Реплики от КБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Обявил съм колко време има – спокойно.
ТОДОР ВЕЛИКОВ: ...„Делегирам Ви права, господин Великов, да кажете на всички довчерашни наши колеги...
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Времето изтече, господин Великов.
ТОДОР ВЕЛИКОВ: ...да подкрепят правителството, защото това е единствената алтернатива в момента пред управлението на държавата. Другото е хаос и безредици.” Благодаря ви. (Ръкопляскания от мнозинството.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: И аз благодаря.
Реплики? (Реплики между народни представители от КБ и ГЕРБ.) Не е вярно.
Има ли реплики на изказването на господин Великов? Няма.
Министър Константинов, заповядайте. (Шум и реплики.)
Моля да седнете по местата си! (Шум и реплики.) Моля за ред в залата! Моля за ред в залата, господин Коцев!
Заповядайте, д-р Константинов.
МИНИСТЪР СТЕФАН КОНСТАНТИНОВ: Уважаеми дами и господа народни представители, моля ви, не гладувайте! Гладът води до ниско ниво на кръвната захар. (Весело оживление и ръкопляскания от ГЕРБ.) Това прави хората зли, а ако се повтаря, води до затъпяване! (Смях и ръкопляскания от ГЕРБ.)
Приемете го с чувство за хумор и да започна да ви говоря за здравеопазването. (Реплики от народните представители Петър Мутафчиев и Румен Петков.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Господин Мутафчиев, предупреждавам Ви!
ПЕТЪР МУТАФЧИЕВ (КБ, от място): Предупредете си министъра!
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Това не е Ваша работа в момента. Правя Ви забележка.
Господин Михалевски, Вас Ви предупреждавам също! Моля Ви, седнете на мястото си. Ако не Ви е интересно, излезте от залата.
ПЕТЪР МУТАФЧИЕВ (КБ, от място): Ако на Вас не Ви е интересно, Вие излезте!
МИНИСТЪР СТЕФАН КОНСТАНТИНОВ: На един ден служба като министър имах „привилегията” да претърпя вот на недоверие. Там бяха казани някои истини, имаше и много празно политическо говорене. Тъй като това вече отмина, за мен фактът е затворена страница. Ще се съсредоточа само върху това, което стана в последните три месеца и това, което трябва да правим занапред.
Какво се случи от 6 октомври, откакто съм министър на здравеопазването? Първото нещо, което е явно за всички – вижда се, че напрежението в системата на здравеопазването значително намаля. От два месеца никой вече не говори за протести. Колегите са спокойни, пациентите – сравнително, също. Това стана благодарение на ритмичните плащания и спазените ангажименти. Това, което обещахме на хората, се случва. Те си получават парите, знае се какво се случва, знае се при какви условия.
Въпреки тежката криза, въпреки икономическите проблеми, които имаше страната на базата на световни проблеми, виждате, че ние се мъчим и възвръщаме реда в системата.
Практически приключи процесът по пререгистрация на болниците. Знаете, че има нов Закон за лечебните заведения. Многократно тук се изразяваха притеснения и се казваше: „Да отложим срока, да удължим, няма да можете да се справите”.
Ето, Министерството на здравеопазването положи максимални усилия и имаме вече резултати. Знаем колко болници са подали заявленията си. Те могат вече да подадат заявленията си за сключване на договор със Здравната каса. Въпрос на седмица-две е да е готова и Здравната карта.
Здравната каса от м. февруари, както повелява законът, ще може да сключва договори. Зад това нещо се крие работата на министерството и, разбира се, на народните представители, които взеха мъдро решение – да не удължават сроковете.
Беше приет бюджет за здравеопазване, който – съжалявам, че ще се повторя – по абсолютни числа е най-големият в историята на страната до момента. Разбира се, има какво да се желае.
Аз не познавам държава, където да се каже: „Парите за здравеопазване са ни достатъчно”, но факт е, че над 3 млрд. лв. ще бъдат дадени за здравеопазване през тази година. Към тези пари ако прибавим средствата за ведомствените болници и парите по европейски програми, за които имаме зелена светлина, сумата набъбва още повече.
Средносрочната рамкова инвестиционна програма на Министерството на здравеопазването получи положителна оценка, което значи: 147 милиона, средства от Евросъюза, ще се използват за модернизация на онкологичната диагностика и лечение, както и за преструктуриране на домовете до три години. Това са държавни болници, но няма да бъдат забравени и общинските от най-различен калибър – големи и по-малки. За тях ще има още 147 млн. лв. европари.
Двадесет и девет милиона лева са по други, по-малки програми. Нещо, което го нямаше през последните три години. Вече две години поред имаме Национален рамков договор – тази година за първи път с лекарите и със зъболекарите отделно.
Успешно приключиха тези преговори, а казвате, че нищо не се случва и всички обедняват. Не е вярно! От 294 клинични пътеки – 185 са с нови, повишени цени. Това, за което имаше упреци, че остойностяването ще се прави в Министерството на финансите – смея да твърдя, че съотношението между цените на клиничните пътеки тази година е най-справедливо в 10-годишната им история, и това е заслуга на Министерство на финансите. А дали е абсолютно справедливо – не, ясно е, защото клиничните пътеки не са инструмента, който търсим, който е правилният за разпределяне на средствата в болничното лечение.
Въведени бяха нови профилактични прегледи, но не само това. Жените ще имат право, вече имат право да правят мамографии на две години, мъжете – за рак на простата, могат да се изследват. Беше оптимизиран целият пакет. Имаше дейности, които само хабяха пари и не бяха нужни. Те са елиминирани от пакета за профилактика.
Предложен беше механизъм, чрез който реално да се гарантира достъпът на здравноосигурени лица до лекарска помощ извън работното време на общопрактикуващите лекари, с което за първи път от 10 години се поставя начало на решаването на този проблем. Той е проблем за лекарите, но това е проблем и за пациентите.
Дали всичко е решено? Не, има още какво да се прави и ще го направим заедно с народните представители от всички политически сили, надявам се.
Ясно беше демонстрирана решимостта на министерството за въвеждане правила в здравеопазването и зачитане правата на пациента. Това стана с промените в Наредбата за право на достъп до медицинска дейност, където се регламентира избора на лекар и екип. Вместо неяснота и четирицифрени суми, често граничещи с принудата, днес имаме ясен регламент и таван на цените, а пациентите могат да се възползват от това в зависимост от желанието им.
Накратко какво искам да кажа: да, парите за здравеопазване се увеличават. Увеличаваме цените на прегледите, но успоредно с това слагаме правила и защитаваме правата на пациентите. Това трябва да е политиката, която е необходимо да се следва.
В ход са промени при снабдяването с лекарства за онкоболни, чрез които последните ще ги получават значително по-бързо по места, а процедурите, поради децентрализацията им, са значително по-ниско рискови по отношение на корупцията. Част от лекарствата вече са прехвърлени към Касата. Работна група и други промени ще има при плащането и в Реймбурсния списък.
През м. декември м.г. Министерският съвет прие концепция за по-добро здравеопазване, очертаваща конкретните стъпки и намерения за подобряване на здравеопазването. Някои от тези действия вече са в ход. Част от концепцията е голямото предизвикателство, което ни чака – смяна на модела на финансиране на болниците от клинични пътеки към диагностично свързани групи, което трябва да започне от 2012 г. Ние вече работим усилено по този въпрос.
Електронното здравеопазване е друг голям приоритет на министерството. Запитвали ли сте се колко пари досега са дадени за информационни системи на Касата от всички политически партии досега и какво имаме. Имаме фрагментираност и системи, които не си говорят едни с други на практика.
Това, което трябва да се направи и което е предизвикателство за години наред, е интегрирана информационна система. По тази причина тук вече имаме 10 млн. лв., с които ще работим, но поради тази причина пък на 10 февруари т.г. идва и еврокомисарят по здравеопазване и защита на потребителите Джон Дали.
Всичко за това, за което ви говоря, се случваше през последните три месеца, въпреки ежедневните скандали. Някои от тях се дължаха на проблеми, наслоявани през годините, други бяха въпрос на лични грешки или индивидуални пропуски. През цялото това време, смея да твърдя, че реакцията на Министерството на здравеопазването винаги беше бърза и адекватна.
Заради груби грешки довели до смъртта на дете, лекар беше лишен от права не от съда, а от Регионална инспекция по здравеопазване. Аз, да ви кажа честно, не се сещам в последните години да е имало такова ясно и категорично действие. Разбира се, такива случаи ще бъдат разглеждани оттук-насетне от съда, но министерството показа своята воля да защитава правата на пациентите.
Адекватни ли са наказанията, не са ли, ще бъдат ли отменени, това е суверенно право на българския съд, но ние показахме, че така не може и застанахме зад една общо-взето непопулярна мярка. За такава, извинявайте, но аз не се сещам през миналите години, и за някой, който да е посмял така да постави нещата на мястото им.
И накрая, за да не ви отегчавам, искам да ви кажа за големите предизвикателства пред нас. Ние си имаме Здравна карта, но трябва да променим Закона за здравното осигуряване. Там ще ограничим лечебните заведения, те ще фигурират там, но ще се появяват и нови. Голямото предизвикателство е как да съчетаем регулацията, точният брой лечебни заведения, които ни трябват, с конкуренцията. Ще се появяват нови лечебни заведения, а има други, които не отговарят на критериите. Как едните да влизат в картата, а другите да излизат? Ето това е нещо, по което ще работим.
Имал съм възможността да кажа и друг път, че здравеопазването не е проблем на една партия. Това е нещо, по което трябва да се търси консенсус в обществото, защото мерките изискват ...
ПЕТЪР МУТАФЧИЕВ (КБ, от място): Това го разбрахме!
МИНИСТЪР СТЕФАН КОНСТАНТИНОВ: Много хубаво, че сте го разбрали! И ще Ви кажа, като сте го разбрали – отговорете на моята покана за диалог, както направи Партия „Атака”. Отидох и им благодаря за подкрепата. Както направи Движението за права и свободи. Благодаря им. Имахме много откровен диалог. Те казаха с кое не са съгласни, аз казах своето мнение, но се получи диалог.
Срещнахме се със Синята коалиция. Съжалявам, че тогава един конкретен случай измести въпроса, но те имаха 30 въпроса зададени към мен, на които аз имах отговорите. Надявам се и с Вас да се срещнем и да изговорим всичките тези неща, защото резултатът от това, което се прави, ще се види след 3-4-5 години. Кой ще управлява тогава, ще реши българският народ! Благодаря. (Ръкопляскания отдясно.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: И аз благодаря.
Изказване – госпожа Мая Манолова.
Заповядайте!
МАЯ МАНОЛОВА (КБ): Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа министри, уважаеми колеги! Честно казано, последният човек, който очаквах да се изкаже в този дебат, е здравният министър. Провалите на правителството в редица публични сектори са очевидни, но най-драматично е положението в здравеопазването.
Аз няма да изреждам всичко, което успяхте да сътворите през миналата година, за да докарате здравеопазването до колапс, предвид липсата на време. Ще кажа само, че 2011-та започва много лошо за общинските болници. За част от тях тази година ще бъде последна за съществуването им. В този смисъл господин Константинов успешно ще приключи това, което започнаха неговите предшественици, а именно да ликвидира общинското здравеопазване, поради новите, необосновано високи изисквания на Здравната каса за сключване на договори на Касата с болниците. В резултат на това те ще фалират в близките няколко месеца, а хората от цели региони ще останат без медицинска помощ.
Ето това трябваше да кажете, господин Константинов, вместо да се хвалите, че тази година има много пари за здравеопазване. Или да замълчите, защото в политиката един политик трябва да знае кога да замълчи! (Ръкопляскания от КБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Реплики? Няма.
Заповядайте за отговор, господин министър.
МИНИСТЪР СТЕФАН КОНСТАНТИНОВ: Единственото нещо, в което държавата не се намеси, беше договарянето на Приложение № 18, в което се правят алгоритмите на клиничните пътеки. То се прави между Здравна каса и Лекарски съюз. И аз това приложение още не съм го разписал. Моят подпис не седи там. Всичко, което сте видели, е въпрос на някакви чернови, но ако има проблеми – ето, казвам го пред залата – ще се намесим. Няма цел да се ликвидира нито общинското...
Между другото, аз никога не съм мислил, че здравеопазването е общинско, частно, държавно, столично и провинциално. То е национално и се нарича здравеопазване. Точка. (Ръкопляскания от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Други народни представители за изказване?
Заповядайте, госпожо Атанасова.
ДЕСИСЛАВА АТАНАСОВА (ГЕРБ): Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа министри, дами и господа народни представители! Днес отново е поставен въпросът за здравната политика на държавата в контекста на вота на доверие на правителството на България.
За всички е ясно, че здравеопазването е тема, свързана във висока степен на обществена чувствителност. Темата е изключително деликатна. Темата е винаги актуална за обществото, но и тема, която е много добра почва за популистко говорене.
От всичко казано досега, макар и кратко, прозира единствено популизъм, защото вие не успяхте в продължение на доста години да предложите алтернативна политика, да предложите нови решения. Дори и в днешните изказвания не стои идеята ви за решаване на реалните проблеми на българското здравеопазване. И въпреки, че чертаете драматична обстановка, ние ще ви кажем какво сме направили.
Днес нашето правителство е заявило категорична воля за решаване на проблемите на българското здравеопазване. Нашето правителство успя да осигури 3,5 млрд. лв. за здраве – най-големият бюджет досега като абсолютна стойност, което не може да се отрече. Нашето правителство успя да възстанови ритмичността при плащанията от Националната здравноосигурителна каса на договорните партньори.
При вас как беше, помните ли? Колко финансово стабилна беше системата? Вие наливахте предизборно пари за покриване на задължения на ваши приближени болници, което обаче не правеше нито пациентите, нито лекарите по-доволни, нито здравеопазването по-качествено.
Нашето правителство успя да върне на масата на преговорите съсловните организации и бяха подписани национални рамкови договори за 2010 и за 2011 г. Надявам се, господа, не сте забравили, че бяхте унищожили договорното начало, а национален рамков договор не беше подписван от 2006 г.
Нашето правителство успя да създаде ясни и адекватни правила за работа на лечебните заведения, бяха изработени медицинските стандарти.
На вас колко време ви беше нужно за тези медицински стандарти, с които да контролирате качеството на здравеопазването? Колко стандарти бяха изготвени? Бяха изготвени осем стандарта до 2009 г., когато дойде новият кабинет, когато дойде нашето правителство и само за 12 месеца бяха изработени и публикувани в „Държавен вестник” всичките 58 стандарта по медицински специалности.
Нашето правителство защити и изготви проекти за 295 млн. лв. пред Европейския съюз по Оперативна програма „Регионално развитие” за медицинска апаратура за диагностика и лечение на онкологични заболявания, както и за деинституционализация на домове за медико-социални грижи.
Надявам се, че помните как България беше лишена от европейски средства и колко европейски пари усвоихте вие. Надявам се, помните какви бяха условията в тези домове за медико-социални грижи за деца и как България стана известна с филма на Би Би Cи.
Нашето правителство представи концепция за по-добро здравеопазване, която е част от управленската ни визия и програма. Вие дори нямахте такава. Нямахте обща управленска визия. Нямахте общи приоритети през целия мандат на тройната коалиция.
И на последно място ще кажа, но не по важност, разбира се, нашето правителство пое отговорността за държавната политика в този сектор и да осъществи реформите. Нещо, което вие не направихте, защото реформите са винаги болезнени, защото е антипопулистко действие, защото е тежък обществен процес, защото се иска много воля и решителност, господа, която на вас ви липсваше. Днес обаче правителството на ГЕРБ има тази воля, има тази решителност, затова има и нашето доверие. Благодаря. (Ръкопляскания от мнозинството.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Реплики?
Първа реплика – заповядайте, д-р Желев.
ЕВГЕНИЙ ЖЕЛЕВ (КБ): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, дами и господа! Здравеопазването е тежка тема. Не знам дали имате право точно за нея да говорите.
Само искам да кажа, че всички онези обекти, които премиерът и министрите откриваха последните две години и предстоят да бъдат откривани, са подготвени, планирани, търгувани и финансирани от нас. Благодаря ви. (Ръкопляскания от КБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Втора реплика? Няма.
Други изказвания от народни представители или министри?
Министър Нейков, заповядайте.
МИНИСТЪР СВИЛЕН НЕЙКОВ: Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа министри, уважаеми дами и господа народни представители! С решение на Четиридесет и първото Народно събрание от 27 юли 2009 г. беше приета новата структура на Министерския съвет, в която беше възстановено Министерството на физическото възпитание и спорта.
Основните цели и приоритети, които стояха пред нас, са свързани с реализиране на нова политика в областта на спорта за високи спортни постижения и детско-юношеския спорт; реализиране на нова политика в областта на физическото възпитание и спорта в свободното време и спорта за всички; реализиране на политика в областта на физическото възпитание и спорта за участие, научно и медицинско осигуряване на състезателите от олимпийските и националните отбори; инвестиционна политика и управление на собствеността; насърчаване на публично-частното партньорство в областта на физическото възпитание и спорта; подобряване и обновяване на нормативната база в областта на физическото възпитание и спорта; осигуряване на публичност и политика на отворени врати.
Реформите, които стартирахме успешно по основните приоритети, бихме могли да ги разграничим условно на няколко пункта:
Първо, преустройство и усъвършенстване на системата за физическо възпитание и спорт у нас като задължителен компонент на политическите, икономическите и социалните промени в обществото.
Второ, ново ефективно разпределение на бюджетните средства за финансиране на отделните спортове и програми за подготовка на българските спортисти за участие в олимпийски игри, световни и европейски първенства в съответствие с постиженията в отделните спортове.
За осъществяването на тези реформи Министерството на физическото възпитание и спорта разработи Национална стратегия за развитието на физическото възпитание и спорта на Република България 2010-2020 г., като основополагащ документ на правителството за ролята и мястото на физическото възпитание и спорта в Република България, съобразена с традициите в българския спорт, с членството ни в Европейския съюз, с новите социално-икономически условия и тенденции за развитието на спорта в света.
Конкретните механизми и реализирането на тази стратегия се доразвиват в Националната програма за развитие на физическото възпитание и спорта. За периода юли 2009 г. – до края на 2010 г. за постигане на основните приоритети и цели беше изменен и допълнен Законът за физическото възпитание и спорта. Беше приет правилник и подзаконовите нормативни актове бяха актуализирани. В процес на съгласуване е и Националната програма за развитие на физическото възпитание и спорта.
В изпълнение на Решение на Министерския съвет № 560 от 29 юли 2010 г. за приемане на план за изпълнение на мерките за оптимизация на държавната администрация беше открита процедура за създаване на антидопингов център. Прие се и правилник за устройството и дейността му. Антидопинговият център ще осъществява дейности по организирането и провеждането на антидопингов контрол на спортисти по време на подготовка и по време на състезания, включени в държавния спортен календар на територията на Република България, и на спортистите от страните, подписали допълнителния протокол към Конвенцията срещу употребата на допинг към Съвета на Европа. Разработена е нова наредба за антидопингов контрол, която ще бъде предоставена за обществено обсъждане.
Резултатите в областта на олимпийската подготовка и спорта за високи постижения, както и детско-юношеският спорт – основен приоритет е да се създадат максимално добри условия за пълноценна подготовка и максимална реализация на възможностите на състезателите по олимпийските видове спорт с цел максимално добро представяне на Олимпийските игри в Лондон 2012 г. За повишаване на качеството и ефективността на тренировъчния процес се изгради за много кратки срокове и продължава да се изгражда съвременна спортна база и да се внедряват съвременните технологии за научна приложна дейност.
За осигуряване на приемственост в националните отбори е поставено началото на подготовката на перспективни състезатели – олимпийски резерв, с потенциал за постигане на призови класирания в Зимните олимпийски игри в Сочи 2014 г. и Олимпийските игри в Рио де Жанейро 2016 г.
През 2010 г. финансово са подпомогнати спортисти от 36 олимпийски спорта, 31 неолимпийски спорта, както и спортисти с увреждания, като беше оптимизирано финансирането на федерациите. Финансово се подпомогна подготовката и участието на спортистите от националните отбори на световните и европейските първенства и на международни състезания.
Спортистите по олимпийски спортове са спечелили от световни и европейски първенства общо 33 медала, от които 9 златни, 14 сребърни и 10 бронзови. Спортистите в неолимпийските спортове са спечелили 93 медала, от които 24 златни, 19 сребърни и 50 бронзови. Осигурено бе участието на български делегации в Зимните олимпийски игри Ванкувър 2010 г. и Параолимпийските игри Ванкувър 2010 г. Българската делегация се представи отлично – застана на едно добро място в Младежките летни олимпийски игри в Сингапур 2010 г., като спечели 2 златни, 1 бронзов и 5 призови класирания.
Две хиляди и единадесета година е особено важна за българския спорт поради факта, че състезателите от проектоолимпийския отбор започват участието си на олимпийските квалификации за Олимпийските игри Лондон`2012 г.
Резултати в областта на реализираната нова политика по отношение на физическото възпитание и спорта в свободното време, както и спорта за всички. Стратегическата ни цел в тази област бе подобряване на условията за практикуване на спорт в свободното време, осигуряване на възможности за изява и реализиране на лични спортни резултати, укрепване здравето на хората чрез здравословна двигателна дейност през свободното им време.
За изпълнението на дейностите и проектите по програмите през 2010 г. Министерството на спорта предостави средства общо в размер на 2 млн. 862 хил. лв. Общият брой на участниците е около 175 000 по 50 вида спорт.
Разширена е програмата за развитие на детския футбол на Българския футболен съюз – включени бяха общо 41 турнира в страната, в което бе планирано участието на 330 отбора с 9000 деца на възраст 10-14 години, както и проекта „Научи се да караш ски” на Българската федерация по ски с участието на над 2000 деца на възраст от 8 до 12 години от училищата в София.
За 2011 и 2012 г. сме планирали разширяване на възможностите за пълноценно използване на наличните ресурси с оглед увеличаване на участниците и времето за спортни занимания.
Резултати в областта на физическото възпитание и спорта сред учащите. Съвместно с Министерството на образованието, младежта и науката, с Министерството на финансите, Министерството на здравеопазването и Националната спортна академия „В. Левски” през 2010 г. бяха оптимизирани дейностите, свързани с образователния процес в спортните училища в страната и тяхното финансиране. Разработени са критерии за оптимизиране на училищната мрежа на спортните училища чрез преобразуването им от общински в държавни. Разработена и утвърдена е Концепция за развитие на спортните училища в Република България. Създадени са условия за увеличаване обхвата на учениците в организационни форми за спортуване в училищата.
Открит е Национален координационен спортен център за хора с увреждания с основна цел утвърждаване на спорта като средство за интеграция и социално включване на хората с увреждания, осигуряване информация за възможностите за достъп до спортни обекти и съоръжения на хората с увреждания.
Реализирана е програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби през 2010 г., като са изплатени стипендии на деца с изявени дарби в областта на спорта – ученици в Спортното училище „Ген. Владимир Стойчев” и ученици с физически и сензорни увреждания от специалните училища.
Резултати в областта на инвестиционната политика и управление на собствеността. Реконструкция и модернизация на спортни обекти и съоръжения. Въпреки финансовата и икономическа криза, в началото на мандата на нашето правителство започна изграждането на Многофункционална спортна зала в София за 16 500 места, което е изключително важно за развитието на българския спорт и престижа на България, която ще даде възможност за осигуряване на домакинство на големи спортни състезания. Това вече е факт. На този етап строежът изпреварва начертаните в проекта срокове. Изграждането на нова зала е съгласувано с ръководствата на 25 български спортни федерации и получи както тяхното одобрение и висока оценка, така и даде конкретни предложения за по-голямата функционалност на обекта. Спортната общественост очаква откриването на залата на 1 август 2011 г. В момента е открита тренировъчната зала, в която се води регламентиран тренировъчен процес.
Въпреки заварените проблеми в „Национална спортна база” ЕАД, свързани с липсата на съществени документи за доказване правото на собственост на обектите, които са в капитала на дружеството, и силно амортизираното състояние на голяма част от обектите и съоръженията, ние успяхме с огромни усилия да бъдат предприети строително-ремонтни дейности на редица спортни зали и закупено оборудване на същите с необходимите професионални спортни уреди и съоръжения.
Като пример бих могъл да посоча също Високопланински спортен комплекс „Белмекен”, който е изцяло ремонтиран, оборудван и обновен. Пряка последица от това е повишената посещаемост – от около 20% заетост при предходното ръководство до около 80% при настоящото. ВСК „Белмекен” е изцяло ремонтиран и са доставени необходимите оборудвания и спортни пособия, включително за зала за борба, джудо, изцяло е сменено подовото отопление, изградена е ел инсталация и ново оборудване, общо в размер на 1 млн. 200 хил. лв.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Господин министър, съгласно приетия регламент за времето моля да се ориентирате към приключване.
МИНИСТЪР СВИЛЕН НЕЙКОВ: Приключвам.
Тук е моментът да отбележа работата на „Академика спорт” и „Академика 2000” – с 42% са повишени приходите от наема на Националната спортна база. Само за 2010 г. търговското дружество е вложило 260 хил. лв. за подобряване, а в същото време има приход от 1 млн. 361 хил. 464 лв. Благодаря за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря, господин министър.
Има ли народни представители или министри, които желаят да вземат отношение в разискванията?
Има думата господин Мартин Димитров.
МАРТИН ДИМИТРОВ (СК): Уважаема госпожо председател, господа и дами министри, уважаеми дами и господа! През цялото време целта на Синята коалиция е била и ще бъде да имаме добро управление на България, защото не можем да чакаме поредното правителство да не се справи, с надеждата да дойде по-добро след това. Затова в началото дадохме кредит на доверие, когато този кабинет беше гласуван, независимо че беше създаден по формула, която ГЕРБ искаше и която ГЕРБ наложи.
Сега, година и половина по-късно, с този вот на доверие трябва да бъдат направени оценки на проведените политики. Съжалявам, че в досегашния дебат имаше всичко друго – от анекдоти до странно поведение на народни представители, но нямаше сериозен дебат за политиките.
Вчера ние, групата на Синята коалиция, се опитахме да насочим дебата в правилна насока – кои са политиките, от които има нужда България. Понеже самият вот на доверие е ориентиран към оценка на свършената работа, за нас е важно да кажем какво беше направено досега и какви перспективи има оттук нататък, тъй като самият кабинет не предложи с този вот на доверие политики за бъдещето, не каза какво ще прави оттук нататък, не предложи такъв програмен документ, което би било по-добър вариант за тях, а поискаха оценка за направеното досега.
При това положение ние от Синята коалиция виждаме няколко много сериозни проблема.
Виждаме, че ориентацията на България, която създадохме ние – към Европейския съюз и НАТО, е поставена под въпрос. Тя беше поставена под въпрос от Първанов и тройната коалиция. Този проблем продължава да стои със страшна сила.
Целта на „големия шлем” на Първанов и Станишев беше България да бъде отклонена от европейския курс. Ние вярвахме, че това правителство категорично ще реши този проблем, ще спре проекта „Белене”, ще даде приоритет на „Набуко”, ще спре другия опасен за българския туризъм и за България проект „Бургас-Александруполис”.
За съжаление до момента виждаме обещания, намерения, но в тази посока не можем да видим конкретни, стабилни и сериозни резултати. Даже виждаме обратното – има развити спогодби по проекта „Южен поток” и забавяне по „Набуко”. Намеренията могат да бъдат различни. Ето, днес чухме финансовия министър. Аз много се радвам на ангажимента, който той пое – че по „Набуко” всичко ще бъде придвижено, но фактите показват обратното – че е даден приоритет до момента на „Южен поток”. До днешна дата така изглеждат нещата. Другото са намерения. Въпросът е защо е така? Защо се постъпва по този начин? Защо се продължава планът на Първанов? Това е нещото, което много сериозно ни притеснява.
На следващо място – агентите от Държавна сигурност сутрин са лоши, а следобед ги назначават на определени постове. Тук Народното събрание видя – когато в Комисията за регулиране на съобщенията имаше предложение от ГЕРБ да бъдат назначени агенти на Държавна сигурност, от Синята коалиция попитахме колегите и казахме: „Дайте нови хора, спрете с тази практика”, но не бяхме послушани. ГЕРБ и „Атака” без сериозни аргументи си ги назначиха. Това е положението!
В началото казахме: „Не назначавайте Божидар Димитров за министър. Той е от същата Държавна сигурност. Не му е там мястото. Сложете нови хора.” Не ме послушахте и Божидар Димитров дълго време беше и още е министър в това правителство. Може би днес трябваше да бъде тук. Какво се оказа? Година и половина по-късно се стигна до изказването на господин Цветан Цветанов, че Държавна сигурност са най-големият им опонент. За нас, колеги, не изглежда, че казват истината, защото за този период тези хора бяха за съжаление толерирани. Чак накрая дойдоха сериозните действия. Прави чест на онова, което направи като декларация с посланиците и консулите министър Николай Младенов, но то дойде година и половина по-късно.
Не видяхме също така министър Цветанов да предприема тези действия за своето собствено министерство. Не са предприети по съвсем категоричен начин. Ако Държавна сигурност е основният опонент и са нещо, което е толерирано от БСП с години, то те поне са искрени в това отношение – винаги когато става въпрос за Държавна сигурност, БСП ги подкрепя. Това е ясно. Те поне са искрени хората.
И Първанов също е искрен. Той пък ги праща за посланици, където не успее да намери такъв кадър. ГЕРБ обаче има една двулика и бих казал нечестна политика в това отношение. Не може да продължава по този начин!
Другата важна и принципна идея е за фискалния борд – нещо, което с министър Дянков коментираме от септември. Днес аз го поздравявам, че излезе пред парламента и каза, че той ще предложи това да стане в България. Това му прави чест. Лошото обаче е, че от септември аз разговарям с него и той е пак на тази позиция. Между септември и януари идеята за фискален борд не е реализирана. Ние сме съгласни текстът да бъде предложен от ГЕРБ с вашата редакция, да не бъде законопроект, внесен от нас, и ние да го подкрепим за целия този период – една идея, която ще донесе огромни ползи на България, а именно стабилност, намаляване на лихвените проценти, по-добра инвестиционна среда. Това не се случва и не знаем защо. Винаги, когато се видя с министър Дянков, той е „за”. Направи анализ на целия Европейския съюз, видя Добри практики, неговият анализ е от много европейски страни. Като опрем обаче до гласуване в парламента – нещата не се случват. И ние не можем да разберем защо.
При това положение, колеги, разбирате защо Синята коалиция има сериозни забележки за тази година и половина. Ние дадохме подкрепа, за да видим реформите като цяло – да видим едно здравеопазване, което е излекувано най-накрая; да видим реформи в администрацията; да видим реформи в съдебната система. Бяхме готови да подкрепим една конституционна реформа в самото начало, дори направихме срещи с ГЕРБ по този въпрос. За съжаление обаче година и половина по-късно сериозни резултати в тези области не могат да бъдат видяни. Това е нашата оценка – няма ги резултатите!
Практиката показа, че ако за първата година и половина не направиш тези неща, обикновено не ги правиш до края. Защото винаги идват избори, винаги започват подобни скандали, макар че си признавам, не съм очаквал толкова тежки скандали, колкото се случиха в последните седмици. В крайна сметка не правиш реформите, което е големият проблем.
На следващо място Синята коалиция – СДС, ДСБ и останалите партии – сме убедени демократи. Когато видим случай на масово подслушване в държавата, това е нашето впечатление, и случаи на изтичане по подобен начин на информация, сме ужасени, защото за нас специалните разузнавателни средства, и на министър Цветанов съм казал, трябва да бъдат насочени срещу мафията и организираната престъпност. Тогава ще имате нашата подкрепа денонощно. Използвайте тези средства срещу мафията! Тогава и да изтече информация, излизате гордо и казвате: „Станала е белята, обаче – вижте – ние използваме срещу организираната престъпност тези средства.”
Когато се използват срещу хора, за които аз не съм убеден, че са престъпници, не съм убеден за министър Дянков и господин Танов в никакъв случай – вижте, това изглежда странно и показва погазване на права и неконтролируемост. Затова хора, които сме убедени демократи, не можем да толерираме такива неща.
Спомнете си колко пъти ние от Синята коалиция спирахме идеи на Румен Петков, който в Закона за електронните съобщения искаше да направи подобни неща – да има масово подслушване, масово следене. Това бяха негови идеи. Не можем да разберем защо партия ГЕРБ, която е от Европейската народна партия, сега продължава такива практики. Това е типично за тях (сочи блока на Коалиция за България), това е типично за БСП – масовото следене, Държавна сигурност, масово подслушване – това е БСП! Това не е вашия мач. Не можем да разберем защо следвате техните практики?
Само че като убедени демократи, колеги, не очаквайте да получите нашата подкрепа за тези неща.
Колеги, в крайна сметка, днес депутатите от Синята коалиция ще гласуват „въздържали се”. (Реплики от Коалиция за България.) Това е нашето решение! Моля БСП да успокоите своите страсти, колеги.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Призовавам към ред в залата!
МАРТИН ДИМИТРОВ: Ние ще гласуваме „въздържали се”, защото това е нашата оценка за тази година и половина. За всяко добро решение, за всяка добра политика оттук-нататък, за всяка битка с мафията, можете да получите нашата принципна подкрепа. Така изглеждат нещата. За всяка добра идея ние ще бъдем тук, ще бъдем партньор, независимо че за тази година и половина, през цялото време ГЕРБ се държаха като хора, които нямат нужда от партньори. Те не подадоха ръка нито веднъж. Независимо от това ние сме готови и ще бъдем партньор и за всяка добра идея сме готови да поемем своята отговорност. Така че зависи от вас. Всичко вече е във вашите ръце – от успеха до провала! Ако успеете да предложите добри политики, ние ще ги подкрепим.
И накрая, тъй като не виждам господин Борисов, ще дам на господин Цветанов Обществен договор, който предполага да не се издигат агенти от Държавна сигурност за президент, за кметове и за съветници, и се надявам Вие да подкрепите този обществен договор, господин министър! Заповядайте.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Реплики?
Поименно Румен Петков беше споменат в изказването на народния представител.
РУМЕН ПЕТКОВ (КБ): Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа, бих искал да внеса няколко уточнения специално за политиката, свързана с експлоатацията на специалните разузнавателни средства и спекулациите, които прозвучаха в изказването на господин Димитров.
През 2007 г. използваните специални средства са около 6500. Вие, господин Димитров, сте млад човек и може би поради това направихте и грешката да ме споменете.
Тогава в пленарната зала имаше много тежък скандал, че прекомерно много се използват специални разузнавателни средства. Тази година прогнозите на авторитети в сферата показват, че те вероятно ще отидат на 18-20 000. Аз не коментирам поправките, за които Вие говорите: че те бяха съгласувани с Европейската комисия, че след поредица разговори, такава практика има в други страни - членки на Европейския съюз – това не го коментираме, говоря за политиката. Така че, когато подкрепяте подобен род действия, трябва да сте със съзнанието, че говорим за политика. Вие подкрепихте тези предложения в бюджета – усилването на средствата със 100 милиона за подслушване.
Добре че в крайна сметка се дръпнахте за Специализирания съд, който впрочем няма и да сработи, и който Специализиран съд също го товарим с огромни очаквания, и от който Специализиран съд, в крайна сметка няма да излезе нищо. Така че, когато се говори за политиката в сектора на сигурността и специално в режима на заявяването и ползването на специални разузнавателни средства, трябва да бъдем малко по-обективни. Аз нееднократно поставих въпроса в конкретния случай и с господин Танов, който е един от поводите за вота днес. Кой е заявителят, как е информирана прокуратурата? Ами ако днес се окаже, че заявителят не е бил информиран за унищожаването на специалните разузнавателни средства?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Господин Петков, времето изтече. Благодаря Ви.
РУМЕН ПЕТКОВ: Какво правим тогава и кого подкрепяме? Благодаря Ви, госпожо Цачева.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Други народни представители?
Лично обяснение на господин Станишев.
СЕРГЕЙ СТАНИШЕВ (КБ): Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господа министри! Господин Мартин Димитров ми даде повод да уточня позиции на БСП по отношение на енергийните проекти.
Действително, когато говорим за цялостна политика една от слабостите на правителството е, че няма последователност в реализацията на енергийните проекти.
Припомням „Белене” – не е нужно, ще се отказваме, държавата не застава зад него. Стигна се до нови условия, които обаче са много рискови, защото за реализацията на този стратегически важен за България проект е важно държавата да има 51% участие, гарантирано в целия период на изграждане и експлоатация на „Белене”. Това е под въпрос. Не можем да приемем и оскъпяване на цената с близо 2 млрд. 300 млн. евро. Искам да припомня на господин Мартин Димитров, че споразумението за „Набуко” между правителствата, участващи в проекти, го подписах аз. Бяхме много последователни в реализацията на този проект, както и на „Южен поток”. Само че по „Южен поток” е важно да има гаранция, че транзита, който договорихме – предишното правителство, господин Овчаров – до 2030 г. 17 млрд.куб. м газ да минава транзитно през националната мрежа на България, да бъде запазен, а не „Южен поток” да го замести. По тези въпроси действително няма яснота в политиката на сегашното българско правителство.
Сега се размахва една друга заплаха – Държавна сигурност. Искам да припомня: предишното правителство и предишното мнозинство за първи път отвориха досиетата на Държавна сигурност със закон, с цел да се знае истината, да няма зависимости, да не бъдат шантажирани хората, но не с цел лустрация, господин Димитров, защото това противоречи на европейските принципи и практики.
На финала, действително за СРС-та да припомня: Синята коалиция, за съжаление,...
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Времето изтече, господин Станишев.
СЕРГЕЙ СТАНИШЕВ: ... подкрепи разширяване възможностите за използване на СРС от тази власт в Закона за електронните съобщения. Това е вашата позиция – разкрачена, въздържана. (Ръкопляскания от КБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Реплики към изказването на народния представител Мартин Димитров.
Господин Лазаров, имате думата – първа реплика.
ДИМИТЪР ЛАЗАРОВ (ГЕРБ): Уважаема госпожо председател, уважаеми господа зам.-председатели на Министерския съвет, господа министри, уважаеми колеги! Отново продължаваме да чуваме неистини – Законът за електронните съобщения и СРС-та. Едното няма нищо общо с другото. Очевидно някои продължават да не знаят, да не познават законите или може би много добре знаят какво гласят законите, но просто така им отърва да нагнетяват това напрежение.
По отношение на казаното тук за СРС-та. Миналата година Подкомисията за контрол на специалните разузнавателни средства за първи път изнесе данни в тази зала – очевидно някой не е искал да ги чуе – че се касае за 3400 лица. Тук продължава да се говори за такива искания – 6000, 5000, 20 000. Говорят се едни необосновани цифри. Аз мисля, че това Народно събрание, със създаването на тази подкомисия, в която участват представители на всички парламентарни сили, показа, че има достъп и контрол върху специалните разузнавателни средства. А иначе да се връщаме назад да говорим, че става ...Да, злоупотребявано е с тези специални разузнавателни средства, но за контрол на политическите опоненти.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Втора реплика? Няма желаещи. (Министър Трайчо Трайков иска думата.)
Трябва да приключа процедурата по реплики и дуплика. След това ще Ви дам думата, господин Трайков.
Заповядайте за дуплика, господин Димитров.
ПЕТЪР МУТАФЧИЕВ (КБ, от място): Давате думата за лично обяснение, а след това за реплики и дуплики?!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Защото господин Румен Петков беше много напорист в личното обяснение и затова нямах възможност да дам думата за право на реплики и дуплика.
МАРТИН ДИМИТРОВ (СК): Госпожо председател, благодаря, че дадохте възможност на двама видни социалисти за лични обяснения.
Искам да кажа следното нещо. Господин Станишев очевидно не е запознат с нашата позиция по Закона за електронните съобщения. Ние бяхме против и тогава, когато вие го предлагахте, и сега, когато ГЕРБ предлагаха разширяване, на практика, на разпечатките, аз го наричам на подслушването. Така че, господин Станишев, препоръчвам Ви по този въпрос да се запознаете много добре.
Иначе господин Станишев призна и то няма как да не признае това, че така нареченият Голям шлем е политика на БСП и на тройната коалиция. Това е ясно за всички нас. На нас обаче не е ясно защо за целия този период от време не бяха поставени приоритетите на България, защо не бяха поставени приоритетите на Европейската народна партия във всичко това. Това за нас е необяснимият въпрос и тези приоритети са различни от приоритетите на Първанов, Станишев и БСП или поне би трябвало да бъдат различни. Но до момента това не личи от нищо и по никакъв начин. Дори и по „Южен поток” в момента е направено повече отколкото по „Набуко”, който е европейският приоритет, и би трябвало да бъде приоритет на ГЕРБ, на Синята коалиция и на всички демократи в България. Би трябвало да бъде приоритет! А защо не е приоритет, не мога да разбера. Мисля, че и от Европейската народна партия няма да имат логичен отговор на този въпрос.
Накрая, колеги, искам да ви кажа следното нещо: не трябва да се спекулира. ГЕРБ, заедно с няколко независими народни представители, в момента имат самостоятелно мнозинство в това Народно събрание. Имате самостоятелно мнозинство от 120 и няколко народни представители. Така че независимо как би гласувала „Атака” или как би гласувала Синята коалиция, ГЕРБ има самостоятелно мнозинство.
Оттук нататък, колеги, ние сме готови да подкрепим всички непопулярни мерки, реформи и борба с организираната престъпност, и борба с мафията. Готови сме на всякаква цена, но това трябва да стане през убеденост и през действия на министър-председателя и на министрите и тогава ще получите необходимата подкрепа от Синята коалиция. Ние сме готови да бъдем партньор в тези трудни мерки. В момента е време разделно за това правителство, ако се продължи в сегашната игра на подхвърляне на СРС-та, която замества сериозната политика. Нарастват цените на стоките, нараства безработицата, която в момента минава 10%, в малкия и среден бизнес хората са пред тежки фалити, а българският парламент днес и българското правителство се занимават основно да отговаря на обвинения по изтекли СРС-та. Ако това продължава по този начин, разбирате, че самото общество ще се оттегли от този начин на правене на политика. Необходима е веднага промяна, която трябва да започне от утре, и тази промяна означава действия, насочени към хората и решаване на техните проблеми. Тук ние ще бъдем ваш партньор.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря.
Министър Трайков поиска думата.
МИНИСТЪР ТРАЙЧО ТРАЙКОВ: Благодаря, госпожо председател.
Поисках думата единствено, защото според мен не е допустимо да се изговарят неистини, а те прозвучаха и отляво, и отдясно. Ще трябва да си въртя главата, затова ще гледам към моите съмишленици отсреща.
„Набуко” е приоритет на България. Не само че е приоритет, България е промотор на този проект с инициативата за изграждане на българо-турска връзка. По спецификациите ние заслужихме похвалата и уважението, специално отбелязано и от Европейската комисия, и от Международната компания „Набуко”. Няма нито един момент и стъпка, която ние да не сме предприели, за да придвижим проекта напред.
Ние, господа от БСП, празни чекове не подписваме – каквито вие сте подписали за „Белене”. Вие сте последните, които трябва да имате претенции към цената на АЕЦ „Белене”, защото вие сте се договорили за цена от 4 милиарда, която вероятно ще струва повече, но не сте се разбрали колко повече. Междувременно сте поръчали оборудване за една четвърт от цената. Така че носете си отговорността и се надявайте ние да свършим вашата работа. (Ръкопляскания от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Други народни представители или министри, които желаят да вземат отношение?
Министър Найденов.
МИНИСТЪР МИРОСЛАВ НАЙДЕНОВ: Да сменим малко темата от енергетика на земеделие.
Уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми колеги, господин министър-председател! Отчитайки натрупаните проблеми и стратегическото значение на аграрния сектор за икономиката на страната, правителството още в началото на мандата си постави за цел извършването на мащабни реформи в ключови за земеделието сфери като качеството и безопасността на храните; поземлените отношения; публичните фондове; опазване и управление на горите; развитие на хидромелиорациите; съхранение на генетичните ресурси и подобряване работата на администрацията в услуга на земеделските стопани. Наясно сме, че за година и половина – сравнително кратък срок за осъществяване на започнатото, но положихме успешно началото на тези реформи. Амбицията ни е да доведем докрай поставените в началото на мандата основни цели за възраждане на българското земеделие, възстановяване на българската гора и осигуряване на достоен начин на живот на българските земеделски производители. Реално с работата ни до момента е създадена необходимата нормативна база това да се осъществи. Изработени са основни закони като нов Закон за горите и Закон за създаване на Българската агенция по безопасност на храните. Настоящата година е изключително важна за довеждане на реформите до тяхната успешна реализация. Същевременно в условията на криза, когато е трудно стартирането на такива големи реформи, ние успяхме да осигурим стабилен и икономически, жизненоспособен земеделски сектор.
За извършеното до момента са показателни следните данни за състоянието на земеделието. През 2010 г. е преодолян спадът в сектора и е генериран ръст на брутната добавена стойност, създадена в отрасъла. За деветмесечието на 2010 г. е регистрирано нарастване с 6,4% на брутната добавена стойност спрямо същия период на предходната година. Темпът на прираста на брутната добавена стойност в аграрния сектор е най-висок в сравнение с другите отрасли, определящи структурата на икономиката в страната.
Земеделието е един от малкото сектори в българската икономика, който формира положително търговско салдо. През 2009 г. то е в размер на 385 млн. щатски долара, а само за деветмесечието на 2010 г. търговското салдо в сектора е достигнало 537 млн. щатски долара.
България е една от държавите – членки на Европейския съюз, с най-голямо нарастване на средния доход от земеделска дейност, като през 2010 г. е с 37% по-висок спрямо 2005 г., например. За сравнение, средно за Европейския съюз през 2009 г. доходите на земеделските производители са намалели с 0,2%, а в България, виждате, че има ръст. Намалява размерът на необработваемата земя. През 2010 г. той е с 15,1% по-малък в сравнение с 2006 г., например, както и нейният относителен дял в общата площ със селскостопанско предназначение от 9,1% през 2006 г. е 8% –през 2010 г.
Промени се пазарната ситуация. Проактивната експортна политика на страната доведе до нарастване на експортния потенциал на българските земеделски продукти. През 2010 г. износът на селскостопански стоки възлиза на 2 млрд. 795 млн. щатска долара, а само за деветмесечието на 2010 г. той е 2 млрд. 334 млн. щатски долара. Около 72% от износа ни е насочен за европейския пазар, което е потвърждение, че българските земеделски продукти отговарят на изискванията на единния пазар на Европейския съюз. Отворени бяха за тази година и пазарите ни в Русия, Украйна, Турция и арабските държави.
С приемането на Наредбата за директните доставки дадохме възможност на българския фермер да продава продукцията си направо от фермата без посредници.
През 2011-2012 г. основните приоритети, за реализацията на които е необходима широка обществена подкрепа, за да превърнем аграрния сектор в привлекателен бизнес, осигуряващ висок жизнен стандарт на заетите, на първо място, са увеличаване на темпа и гарантиране максимално усвояване на средствата от европейските фондове по Програмата за развитие на селските райони и по Оперативната програма за развитието на сектор „Рибарство”.
През последната година темпът по обработка на проектите по Програмата за развитие на селските райони е ускорен, като договорените до момента средства са 31%, а реално изплатените от бюджета на програмата – 18%. Само за сравнение, преди година и половина средствата бяха под 4%. Предложили сме на Европейската комисия промени в програмата, които ще доведат до осезаем ефект при животновъдните стопанства, така че те да станат конкурентноспособни на европейския пазар, като отговорят на неговите стандарти. Ще бъде подпомогнато и производството на българските плодове и зеленчуци, така че качествените продукти отново да заемат мястото си на нашата трапеза. Компенсирано е 4-годишното изоставане по прилагане на Програмата за развитие на сектор „Рибарство”.
Наскоро получихме многократно отказваната оценка за съответствие и стартира реалното усвояване на 107 милиона по тази програма за изграждане на рибни пристанища и подпомагане на сектора като цяло. Около 80% е усвояемостта на програмите за подпомагане на Лозаро-винарския сектор и пчеларството през 2010 г., по които финансирането е 50 млн. лв. на година.
Отблокирахме спрените средства по предприсъединителната програма САПАРД и до края на 2009 г. изплатихме всички коректно изпълнени и реализирани в определения срок, отговарящи на заложените изисквания и процедури, проекти. Изключително успешно се усвояват средствата за директните плащания. Забележете, че за кампания 2010 г. са усвоени почти 100% от предвидените за България финансови ресурси. В тази насока успяхме да актуализираме и 60% от територията на страната върху нова ортофото цифрова карта, благодарение на която страната не претърпя санкции от Европейската комисия. Предстои активна работа за осигуряване на по-добра организация и облекчаване на процедурите за кандидатстване по разплащателните мерки и увеличаване на компесаторните плащания.
На второ място, ефективен контрол върху качеството и безопасността на храните. Правителството постави особен акцент върху безопасността и качеството на храните и техния контрол от обора до масата. През изтеклата година и половина бяха наложени български държавни стандарти за млечните и месни продукти. Готви се стандарт за хляба, който дава възможност на потребителя да избере гарантирани качествени продукти, защото, уважаеми дами и господа, 20 години ние и нашите деца ядем боклуци.
От ключово значение за завършване на реформата в тази област е създаването на Българската агенция по безопасност на храните. С нея се цели осъществяването на единен координиран контрол на храните по цялата верига. Това ще възвърне доверието в компетентността на държавните контролни служби и ще подобри информираността на потребителите при избора на хранителни продукти. Същевременно ще намали администрацията като ще елиминира излишните звена и дублиращи функции.
Цялостно преструктуриране на системата на горите. Когато в началото на този мандат се заговореше за гори, много от нас ги свързваха с прословутите и станали нарицателни заменки. Затова в началото на мандата министерството не само спря замените на гори, но и не допусна строителството в заменените вече.
С приемането от Народното събрание на внесения за разглеждане през м. октомври 2010 г. проект за нов Закон за горите ще се постави началото на генерална реформа в Горския сектор. С нея ще се въведе принципът на разделяне на стопанските от контролните функции при управлението на горите, ще се засили децентрализацията и координацията на управлението им, ще станат ясни правилата и задълженията на собствениците на стопанисването на горите. Гарантират се дългосрочни инвестиции на бизнеса от горския отрасъл.
Опазването на околната среда и внимателното използване на природните ресурси са задължителни елементи на прилаганата политика за постигане на устойчив растеж. Именно в тази насока са предприетите нормативни промени, целящи постигането на правилно управление на Горския фонд при опазване на биологичното разнообразие и предотвратяване на последиците от изменението на климата.
Устойчивото управление на Поземления фонд. Също станали нарицателни многобройни замени на земи и разпоредителни сделки, давани на безценица, унищожавани помощни стопанства на училища. Всичко това вече е забравено!
Отговорната политика по отношение на управлението на Държавния поземлен фонд донесе двойно, забележите, увеличение от приходите от отдаване под наем и аренда на държавните земеделски земи, ливади и пасища – от 12 милиона, например, през 2009 г. до 22 милиона през 2010 г. За да се стабилизира тази тенденция, приоритет през следващите години ще е ускоряването на процеса по комасацията.
Проактивната национална политика, с това завършвам, в рамките на дебата за бъдещата селскостопанска политика – това, което винаги сме пропускали до момента и никога не сме се възползвали от тези възможности, тази година ще бъде изключително важна за облика на общата селскостопанска политика през новия програмен период 2014-2020 г. Ще бъде разработено цялото европейско законодателство, което ще се прилага след 2013 г. В този смисъл предстоящата работа на екипа на Министерството на земеделието и храните ще бъде изключително интензивна и изцяло насочена към защита националните интереси и отстояване на позиции, съобразени с националната специфика и потребности на сектора. За първи път ние отворихме въпроса и имаме голямата амбиция, която смятаме, че е достижима цел, да изравним субсидиите на българските земеделски производители с тези от старите страни членки. Смятаме, че това ще се случи и това ще донесе около половин милиард лева до 2016 г. допълнително средства на нашите земеделски производители.
Завършвам с една тема, тъй като виждам много малко депутати от ДПС, но трябва да я спомена, тъй като тя беше спомената в тяхната декларация преди малко.
Моля ви, господа от ДПС най-вече, но виждам и някои от БСП – няма да ги споменавам поименно, за да не се възползват от правото на реплика – не обикаляйте и не подбуждайте хората към протести, защото видяхте, че това доведе и до смъртен случай. (Силен шум и реплики от КБ.)
Това, което направи нашето правителство в този сектор (реплики на народния представител Корнелия Нинова), вие трябваше да го направите години назад. (Шум и реплики.)
Във вашата декларация, на ДПС, се каза, че това са най-бедните хора. И те са бедни в 21 век! (Реплики на народния представител Корнелия Нинова.) Искам да ви кажа, че 21 век не започва отпреди година и половина, откогато правителството на ГЕРБ е на власт. Двадесет и първи век започна преди 11 г. (Шум и реплики.) Точно вие, господа от ДПС, управлявахте този сектор през последните 8 г. преди нашата година и половина.
Миналата година ние направихме и невъзможното, за да осигурим 116 млн. лв., които изплатихме на българските тютюнопроизводители през м. август. Никога досега те не са получавали средства през м. януари! Никой ни ги е изкарвал на бунтове, защото това вчера беше организиран бунт! Никой не го е правил през м. януари, и то ден преди този вот на доверие. Не го правете! Седнете заедно с нас, ние ви подаваме ръка.
Защото дори и днес, в почивката, която беше дадена, ние с премиера и депутатите от ГЕРБ от тези региони, обсъждахме политиката по отношение на българските тютюнопроизводители. Ще направим всичко възможно, искам ясно да прозвучи от тази трибуна, че тогава, когато можем, тогава, когато бюджетът има възможност, тогава, когато вие не го правихте години наред и наистина направихте тази прослойка от най-бедното българско съсловие – но не ние! – а вие ги направихте, затова ние сега трябва да го оправим. Вие вместо да гледате сеир и да ги будите, заповядайте на масата с нас, още през следващата седмица ще поканим хората. Фирмите, които в момента отказват да изкупуват тютюна на цени, каквито трябва, вие им дадохте разрешителните и вие ги създадохте. Не ние!
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Времето изтича!
МИНИСТЪР МИРОСЛАВ НАЙДЕНОВ: Когато ние поискахме да либерализираме пазара и да ги отстраним като посредници от целия процес, тогава те решиха, че ще изкупуват тютюна по 2 лв. А не преди! Така, че дайте да сложим точка, защото това наистина е въпрос, който касае тези хора и това е наша амбиция ние да им помогнем. Но помогнете ни и вие, а не правете сеири! Благодаря ви. (Ръкопляскания от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Други изказвания на народни представители, на министри?
Господин Сидеров, заповядайте.
ВОЛЕН СИДЕРОВ (Атака): Господин председател, господин премиер, дами и господа министри, драги журналисти и гости! Моята работа като писач на статии дълги години ме е научила на мисловна дисциплина: винаги да си задавам въпроса какво става, защо става и какво следва?
Искам да върна към тази мисловна дисциплина всички в залата. Какво правим днес? Гласуваме вот на доверие. Как се стигна до този вот на доверие? Какво е доверието в този вот на доверие, което правителството поиска по един бърз, но навременен начин, защото бяхме потънали в плетеница от интриги.
Тук искам да кажа много ясно, че до момента опозицията не излезе с аргументи, за съжаление, защото в българския парламент трябва да има опозиция с много ясна позиция и с аргументи. Тя да бъде опонент така, както ние бяхме опонент миналия парламент. Сега не виждам това.
Виждам сега вот на недоверие, тук не греша – не доверие, който готвехте в резултат на една задкулисна интрига. Забележете: скандалите, занимаващи няколко седмици българското общество и главно медиите, не са родени от опозицията, не са политически скандали, а скандали в резултат на нелегитимни действия на нелегитимни фактори, които са извън политиката, които са в някакво подмолие, които са в ъндърграунда, които са в задкулисие.
Станишев иска вот на недоверие, за да се отговаря на някакви записи, които се носят в пространството неясно откъде, но е ясно, че са в резултат на криминално действие. Дори това да са записи, изнесени от МВР и манипулирани, както се оказа – чрез експертиза, то това е криминално деяние. И да са частно подслушване, това също е криминално деяние.
Значи, какво излиза? БСП застава на основата на криминално деяние, за да посочва, да вади морални поуки и да иска да извлече дивидент от това. Ако си стъпил на криминално деяние, няма как да претендираш за морал! Това е категорично! Върху този въпрос трябва да мислите, защото ви беше дадена, подхвърлена интрига, за която се хванахте и я превърнахте във въпрос за вот на недоверие.
Вие не искахте вот на недоверие, щяхте да го искате, сега вече той се обезсмисля, не го искахте по политически, по идейни теми, защото политиката е поле на идеи, а не на интриги – казвал съм го много пъти.
Къде са вашите алтернативни идеи? Казвал съм от тази трибуна много пъти, една година вече повтарям, че е нужно да се преосмисли икономическата философия, че трябва да се преосмисли и държавно да се регулира повече икономиката, че трябва да се помисли за повече социална справедливост – това са все политически идеи – хубави, лоши, спорете по тях, но те са идеи. Аз ги слагам на масата открито и казвам: „Това са моите идеи”. Така и през 2005 г. излязох и казах: „Това са моите идеи, с тях излизам на избори и печеля – не печеля, влизам в парламента, ето ме тук”.
Сега в момента не виждам сблъсък на идеи. Виждам желание една задкулисна интрига – пак го казвам – направена от мафиоти, защото всеки мафиот, който бъде вкаран в затвора, вече започва да прави партия, и тази интрига се превръща в политическа тема. Този вот на доверие, който сега ще гласуваме успешно, ще сложи край на това смесване между мафиотщина, нечисти удари и политическото говорене и действие.
Тук министрите един по един обясняваха какво са правили като министри, не какво са правили в телефонните си разговори, в личния или в любовния си живот, а какво са правили като министри. Те са там като министри и трябва да свършат определени неща. Аз не чух опониране на тези техни аргументи. Няма и да чуя, защото няма, ясно е, че няма такава алтернатива, която да предложи по-добро управление или по-добри неща, които да се направят в сегашния момент. Казвам това със съжаление, защото аз лично смятам, че могат да се направят по-добри неща, но обстоятелствата не го позволяват. Вероятно ще го позволяват след година-две-три. За да стане това обаче след година-две-три, трябва да дадем спокойствие на този кабинет, да го свърши. Ако непрекъснато го занимаваме с интриги и криминални деяния, и такива записи, той няма да може да го свърши адекватно.
Това отговаря на ясния въпрос защо „Атака” подкрепя този вот на доверие, защо подкрепя кабинета, защо ще гласува „за”. Аз казах това още веднага – точно 30 секунди ми трябваха, когато разбрах, че ще има вот на доверие, за да кажа: „Да, „Атака” ще бъде „за”.
Какво е другото?! Служебен кабинет на Първанов, размътване на водата, връщане на тази мътна вода, в която някои ловиха риба. Това не можем да допуснем, няма как да го допуснем, не трябва да стане! Ако го направим по този начин, ще излъжем по този начин и избирателите си. Това е моето задължение към тях, това е моята обвързаност към тях, това е, което ме движи.
Забравете тук всички подмятания какво щяла да осребри „Атака”. През тези 20 години, когато пишех статии, водех предавания и беседи с хората за българския национален интерес, осребрих единствено косите си. Това мога да ви кажа: това осребрих.
Сега продължавам по тази линия, защото съм дал клетва пред хората, за които работя – българските избиратели, гласували за мен, че ще бъда зад техните интереси. Не мога да изкривя тази клетва така, както дадоха обещание Синята коалиция и РЗС още в началото на този парламент. Припомням го много ясно, защото се забравят някои неща. Те казаха ясно: „Ще подкрепим правителството на ГЕРБ, което е правителство малцинствено” – това беше ясно още от самото начало, защото ГЕРБ казаха: „Ще управляваме сами, който иска, да ни подкрепя”.
Подписаха се три отделни декларации. Имаше идея за общ меморандум, те бягаха от нея, намираха някакви поводи – нека всеки да подпише. Добре, всеки подписа своя отделен меморандум, „всеки” – имам предвид Партия „Атака”, РЗС и Синята коалиция подписаха, че ще подкрепят кабинета.
Още в първите месеци РЗС се отметна от това, няма да припомням как и защо – помните го. Сега всички виждаме другото отмятане, защото вотът на доверие е разделна линия – тук гласуваш или „за” управлението, или си опозиция. „Въздържал се” на практика също е гласуване „против”. Знаете го много добре.
Господин Костов е парламентарист и в изпълнителната власт вече от 20 години, от Великото Народно събрание непрекъснато е във властта – законодателната или изпълнителната, и знае много добре, че при вот на доверие, когато гласуваш „въздържал се”, това е „против”.
Защо обаче сините гласуват „против”?! – Това е въпрос, на който Мартин Димитров не успя да отговори. Той приведе някакви аргументи, които не са истински.
Много съжалявам, но България и да иска, не може да бави неговия любим проект „Набуко”. Няма как да го бави, защото България се отнася към този проект толкова нищожно, че просто няма никаква възможност да го бави, дори правителството да е най-големият враг на проекта „Набуко”, каквото то не е, защото министър Трайков преди малко каза, че е за него, т.е. не можем да бавим „Набуко”. Следователно този аргумент отпада.
Отдалечавали сме се от Европейския съюз, нашето членство там стояло под въпрос, нашата обвързаност там стояла под въпрос – каза Мартин Димитров – друг аргумент, който също не е верен. По какъв начин е под въпрос членството ни в Евросъюза? Напротив, България се показа като една от най-дисциплинираните финансово страни на фона на Гърция, Португалия, Испания и Ирландия. България е с много добри показатели, което, между другото, коства затягане на колана тук във вътрешен план. Това е за разлика от гърците, които направиха една финансова пачанга и след това ги наградиха и допълнително. Но това поведение не е поведение за образец, то е за осъждане. България води поведение, което в момента се сочи като добро поведение. Тогава къде е отдалечаването от Евросъюза? Няма го! Тоест Мартин Димитров си измисля още един аргумент.
Третият му аргумент беше за ДС. Също любима тема на Синята коалиция – ДС трябва да се отреже от управлението, политиката, агенциите на ДС и т.н. Добре, съгласни сме. Аз лично съм патил от ДС, защото през 1988-1989 г., за разлика от Костов и Мартин Димитров, участвах в дисидентски движения, срещу мен е било заведено, аз после го разбрах, следствие, щял съм да бъда осъден като враг на социалистическата държава. Но вече дойде Десети ноември и това е отпаднало. Така че ДС е работило срещу мен и аз винаги съм бил убеден, че тази структура наистина трябваше да се преформира и хората, които са участвали там, да не заемат нито дипломатически, нито министерски постове. Само че по времето на Иван Костов в апарата на дипломатите има 61 агенти на ДС. Шестдесет и един! Като половината от тях са назначени лично от Костов и неговото правителство. Значи говорим пак за демагогия, говорим пак за измислени аргументи. Да не повтарям известната теза, че ако искаше, Костов можеше да приеме и Закон за досиетата, който – о, парадокс! – изведнъж беше приет от правителството на Станишев.
Костов, който имаше пълно мнозинство в парламента, имаше и съдебната власт, и президента беше на СДС, не посмя и не направи тази стъпка. Тази стъпка беше приета законодателно от миналия парламент, но реално сега става прочистването, всъщност изпълнението, да не използвам думата „прочистване”. Изпълнението на Закона за досиетата, казано накратко, става сега. И, разбира се, че има реакция от тези засегнати кръгове, защото те са били навсякъде. Няма какво да си правим илюзии. България беше политически тоталитарна държава, с политическа полиция буквално във всяко ведомство и във всяка институция. Това нещо се преодолява трудно. В България най-трудно, защото бяхме и най близкият сателит до Москва.
Припомням всичко това като контра аргумент, или като разобличаване на псевдоаргумента на сините. Защото те на практика показват, че нямат аргумент да гласуват „въздържал се”, което значи „против”.
И аз пледирам към тях да гласуват „за”, защото само по този начин ще покажат, че наистина ще си изпълнят това обещание от началото на парламента.
Аз пледирам и към независимите депутати, аз пледирам, ако щете и към левицата, към ДПС – защо да не дадете подкрепата си „за”? Защото вие досега не сложихте аргументи „против”. Реално вие нямате аргументи „против”.
От Лютви Местан какво чухме? Че е лошо, че „Атака” подкрепя този кабинет. Ами, „Атака” го заяви, господин Местан, още в началото на парламента. „Атака” просто следва честно и коректно. Аз съм такъв човек, че като кажа нещо го следвам честно и коректно. Нищо ново няма в поведението на „Атака” и нищо учудващо.
Да, „Атака” подкрепя кабинета, защото алтернативата, казвал съм го десетки пъти, е реванш на тези, които са управлявали и които са показали лошо управление. Това е факт и хората го оцениха и посочиха на изборите. Така че всъщност няма аргументи и сред опозицията, и сред сините да отхвърлите този вот и да го гласувате „против”. Освен един политически инат, в който казвате: ами, ние напук ще гласуваме. Нямаме какво да кажем реално, обаче ще гласуваме „против”.
Апелирам към вас да гласувате „за” и ще покажете национално отговорно поведение, ще покажете, че сте загрижени за пътя на България. Ще покажете, че въпреки политическата битка може да има моменти, когато народните представители да се обединят и да кажат: да, даваме мандат на това правителство. Защото вие сами признавате, че не можете да поемете управлението. Ако сега има избори можете ли да го приемете? Няма. Ще вкарате пак толкова, нали, господин Найденов – 40, 50, максимум 45 депутати. Ще има един блокиран парламент (реплики от КБ) ще има едно размътване, ще влязат брокерски политически групи, които още ще объркват нещата. ДПС е в същото положение. Сините – също. Какво биха направили, ако има сега избори? Даже стои под въпрос дали ще прескочат летвата. Ами тогава?
ЧЕТИН КАЗАК (ДПС, от място): А „Атака” колко ще вкара?
ВОЛЕН СИДЕРОВ: Ами „Атака” ще вкара толкова, колкото каже народът. Но нито една партия няма да има такова мнозинство, което да вземе управлението и да управлява. Коалиционно сглобяване също ще е много трудно да се направи. Дайте да мислим реално, практически, разумно и национално отговорно. Дайте подкрепата си сега и ще останете в историята като национално отговорни хора. Звучи парадоксално аз да призовавам за това. Знам, но го правя.
Искам да ви кажа само нещо по отношение на ченгесарските сюжети. Гледал съм ги от 1990 г. Бях свидел 1990 г., когато с ченгесарска интрига събориха тогава председателя на СДС. Ноември 1990 г. с изиграна брилянтно ченгесарска интрига беше свален. Каква беше целта? Тогава СДС щеше да спечели изборите. Присъствах на Консултативния съвет при тогавашния президент Жельо Желев, на който всички партии се събраха и решиха този политически хермафродит – правителството на Попов, с който на практика тогавашните ръководители на СДС предадоха идеята. Те направиха коалиция с БКП. Костов стана финансов министър, Пушкаров – икономически, Луджев – вицепремиер. И хората казаха: „И какво става? Вместо избори, които да отидем и да спечелим, стана шарена коалиция”. Последва инфлация 400%, последва ограбване на парите на българите и изкупване на шанса да се създаде средна класа. Това беше в резултат на ченгесарската интрига тогава.
След това още една ченгесарска интрига събори следващия кабинет на СДС. Тогава бяхте партньори вие от ДПС и тогава бихте депесарския шут. Тъй като „Атака” се различава по страшно много неща от ДПС, няма смисъл да ги изреждам, това сега не става. Затова имаме стабилност. И затова призовавам в момента към единно мислене, защото не трябва да се повтарят тези сюжети от 1990, 1992 и нататък през годините, защото те доведоха до мафиотизация, те доведоха до ограбване, те доведоха до това състояние в момента, в което нямаме средна класа, нямаме нормални европейски пенсии и здравеопазване и сега се борим с реформи да ги направим. Да, те ще се получат, сигурно ще се нормализират нещата след три, четири, пет години, но за тази цел трябва спокойствие, трябва последователна политика. И в момента ако кажем, че „Атака” е гарант на това, аз не претендирам, аз казвам: нека се присъединят и други гаранти, нека да има национално съгласие по въпроса и тогава ще видим, че нещата наистина ще вървят по-добре за България. Това е грижата ни на нас като партия. Нищо не осребряваме и за нищо не извиваме ръце. Защото, когато извиваш ръце и ти ще попаднеш в следващия момент в такава ситуация. Това е, което знам от живота и от наблюденията си.
Колкото до поведението на тези, които в момента използват ченгесарските интриги, апелирам също и към тях да ги осмислят, защото те стават оръдие в ръцете на Първанов, който иска, вече е амбициран да се върне на политическата сцена чрез тези инструменти. Инструментите обаче обикновено биват използвани, захабени и после хвърлени. Така че дайте да се вземем в ръце, да мислим за България, да мислим за страната си и да работим за нея. Да направим каквото трябва, за да станем нормална, средноевропейска по стандарт и равнище държава, каквато заслужаваме да бъдем.
Това е засега, което исках да ви кажа. Ако се наложи, пак ще се върна. Благодаря. (Ръкопляскания от ГЕРБ и „Атака”.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Реплики? Има ли реплики? Няма.
Имате думата за лично обяснение, господин Димитров.
МАРТИН ДИМИТРОВ (СК): Уважаеми господин Сидеров, никога не съм имал намерение да Ви отговарям на Вас, но използвахте толкова пъти моето име, че, както се казва, няма как. La noblesse oblige – както казват хората с повече парламентарен опит.
От Вашето изказване 16 минути аз се убедих защо от ГЕРБ се притесняват да останат само с Вас. Преди това имах някои съмнения, но Вие ме убедихте напълно и разбирам тяхното безпокойство. В тези 16 минути, господин Сидеров, имаше една единствена измъчена конструктивна идея, но тя е лява идеята. Даже не конструктивна, простете за това, което казах. Вие казвате така: „Искаме по-голямо регулиране на държавата”. Иначе други идеи нямаше. Имаше разбори на минали неща, бъдещи неща – случили се, не случили се. Конкретни политики Вие не можахте да родите, както и „Атака” никога не може да ражда конкретни политики.
Това по-голямо държавно регулиране, господин Сидеров, трябва да бъде теза на хора от лявата страна на залата. Това са типично леви политики. И когато ги предлагате на ГЕРБ, затова те се притесняват и затова разбирам цялото безпокойство на кабинета да останат с вашата подкрепа.
Имаше една голяма манипулация. Вие казахте: „Много съм страдал от Държавна сигурност”, обаче във Вашата група има такива представители. И когато имате представители на Държавна сигурност във Вашата група, а те са Ви всъщност основен опонент, няма кой да Ви повярва, господин Сидеров. Личи си, че това е една теза, съшита с бели конци.
И третото нещо, ако е имало избори ние едва ли сме щели да влезем, но мощната група на „Атака” щяла да влезе в същия си вид. Господин Сидеров, погледнете се в огледалото и погледнете внимателно социологическите проучвания и ще видите, че ситуацията май е обратната – май Вие не се знае дали ще влезете, докато ние ще имаме повече народни представители.
И накрая, господин Сидеров, ние ще подкрепяме всяка добра идея на това правителство, всяка конструктивна реформаторска идея, колкото и трудна да е тя, всяка битка с организираната престъпност и мафията. Това е по-ценно, отколкото подписването на празен лист – това, което правите в момента.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Времето, господин Димитров, изтече. Благодаря Ви.
МАРТИН ДИМИТРОВ: По-ценен е конкретният ангажимент за политики.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Господин Ангел Найденов – лично обяснение.
РЕПЛИКИ ОТ ГЕРБ: Лично обяснение за какво?
АНГЕЛ НАЙДЕНОВ (КБ): Проявете търпение – ще чуете.
Вземам думата за лично обяснение, за да кажа: господин Сидеров, колко депутати ще има при евентуални нови избори Парламентарната група на Коалиция за България, може да го каже само един – това е българският избирател.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Личното обяснение, господин Найденов.
АНГЕЛ НАЙДЕНОВ: Да, да, това е личното ми обяснение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: По лично обяснение говорите като...
АНГЕЛ НАЙДЕНОВ: Затова не е необходимо да ми казвате дали ще имаме повече, или ще имаме по-малко.
Единствените, уважаеми дами и господа народни представители, господа министри, които заявиха готовност да отидат на предсрочни избори и заявиха липса на притеснение от предсрочни избори, бяха Българската социалистическа партия и Парламентарната група на Коалиция за България! (Шум и смях от ГЕРБ.)
Този вот на доверие, който искате и който вие заявихте, че подкрепяте, ще кажа личното си мнение, не е нито особена изненада, нито особено смел ход, защото той е с предизвестен резултат. Почтеното поведение на фона на всичко онова, което излезе като информация от СРС-тата, беше да се подаде оставка и по този начин да се отвори пътят към предсрочни избори.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Господин Найденов, злоупотребявате с правото на лично обяснение.
АНГЕЛ НАЙДЕНОВ: Това е почтеното поведение. Тествайте доверието на народа не тук,...
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Разбрахме тезата Ви.
АНГЕЛ НАЙДЕНОВ: ...в пленарната зала, с вашите гласове и гласовете на мнозинството, а на избори и тогава нека да говорим кой колко депутати ще има.
МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ БОЙКО БОРИСОВ: След пет месеца.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Процедура – народният представител Тодор Димитров.
ТОДОР ДИМИТРОВ (ГЕРБ): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Правя процедурно предложение за удължаване на работното време до гласуване на вота на доверие. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Подлагам на гласуване направеното процедурно предложение.
Гласували 163 народни представители: за 151, против 5, въздържали се 7.
Предложението е прието.
Думата има господин Тасим.
ЮНАЛ ТАСИМ (ДПС): Уважаема госпожо председател, уважаеми господин министър-председател, дами и господа министри, колеги! Трябва да си призная, че нямах намерение да изразя мнение от тази трибуна. Още повече, когато говоря, колегите изпитват някакви неудобства. Ако е възможно, ще помоля председателката докато говоря, да вървят субтитри по двата монитора и да има още два монитора – пред министър-председателя и най-вече пред министъра на земеделието. Белким когато се изказвам от тази трибуна, да се разбере и да се прочете най-малкото. Може да се мине под знака, че говори, говори човекът, ама нищо не разбрахме. (Весело оживление от ГЕРБ.) Затова предложих субтитри на тези монитори, ако не ме разбират.
Вчера, като взех отношение от тази трибуна по една много актуална земеделска тема, мислех, че днес няма да ми се налага да говоря, но съм провокиран от изказването на министъра на земеделието и храните.
Преди това искрено се забавлявах от самочувствието на министър-председателя – „Така трябва да се ръководи държавата”. За искания вот на доверие трябва преди всичко самочувствие.
Снощи гледах по телевизията как всички министри минаваха поред и декларираха бодро, че имат дела, които да свършат. Говореха за реформи, говореха в бъдеще време. В готовността им вече вярвам, защото в миналото нямаше нищо. В миналото – имам предвид последните 18 месеца.
Няма да казвам за цирка, с който започнахте. Но това, което господин министърът на земеделието каза, е толкова невярно, ужасно и подло, че съм провокиран да кажа следните неща.
Аз бих простил на всеки министър. Не съм прощавал такива неща на наши министри, от ДПС – да не разбират и да не четат. Бих простил, избирателят – не знам, че министърът на земеделието не разбира, че под неговото ръководство България вече няма земеделие! България има зърнопроизводство и винопроизводство! Имаше и тютюнопроизводство – от тази година, вследствие на „добрата” политика, няма да има такова производство.
Очевидно земеделският министър не разбира, аз го разбирам, че няма земеделие. Няма зеленчукопроизводство, защото няма такава политика. Няма овощарство – няма такава политика.
Говори се за животновъдство. Аз поне имах някакви надежди, че под ръководството на министъра – човек от бранша, ще има някаква чувствителност към животновъдството, ще прочете нещичко поне. Ако се върне, ще види в списъка, че поголовието намалява и няма как да не намалее. И там, и там бих му простил, но няма да простя клеветите, които каза по отношение на тютюнопроизводството. И това, с което завърши: прикани всички нас да седнем и да не пречим, да помогнем на тези най-бедни хора в България.
Още повече, направи една квалификация, че предишни правителства не са направили нищо и това, което е в момента като социална политика при тютюнопроизводителите, е най-доброто през изминалия период.
Как така, господин министър? Вие някога учили ли сте математика? Аз мога да твърдя със сигурност и моите думи могат да бъдат проверени, колкото и бързо да говоря. Това ми е манталитетът. Още повече – като има грубости, говоря още по-бързичко, но, надявам се, ще ме разберете.
През 2001 г. тютюнопроизводителите имаха една цена. Тютюнопроизводството, господин министър, има две съставки като цена – цената на търговеца и държавната подкрепа, която до миналата година се наричаше премия. Тази година Вие казвате неща, които не съм сигурен, че разбирате. Аз ще напомня на колегите и нека се разбере от всички в България.
Държавната помощ има няколко форми и от 2001 г. до 2009 г. от 0,40 лв. порасна на 4,00 лв. И не защото ние управлявахме! Ние просто следвахме една линия, която е линия на поведение на всички европейски държави.
Имайте предвид, колеги, че в Европа 17 държави произвеждат тютюн. В 17 държави тютюнопроизводството вкарва във фиска, в бюджета има огромни средства. До миналата година тютюнопроизводството, тютюнопреработката, цигаропроизводст-вото в България вкарваше над 2 милиарда в бюджета!
Тази година вследствие „много добрата” работа на министъра на вътрешните работи и на митниците това ще падне на милиард и половина. Факт ли е, господин вицепремиер?
Министърът на финансите би трябвало да го знае. Вашите очаквания са, че приходите от акцизи на тютюневи изделия ще бъдат милиард и половина.
А какво е настоящето на тютюнопроизводството, на тютюнопроизводителите?
Тютюнопроизводителите към днешна дата, уважаеми дами и господа, за труда си получават между 3,10 лв. и 3,70 лв. на килограм. Нищо повече! Миналата година за същото количество труд и качество получаваха между 8,00 и 10,00 лв. Това е разликата – три пъти по-ниски доходи ще имат тютюнопроизводителите.
Още по-лошото – догодина няма да има такова производство, защото вие се отказахте от актове на Министерския съвет, където казахте за един референтен период от три години с какви средства на тези хора ще им се дава възможност да се преориентират.
Със Закона за държавния бюджет официално заявихте, че няма да изпълните тази наредба.
Това е много подло, господин министър: да го заявите официално като член на кабинета и след това да не го запишете в Закона за държавния бюджет, да дойдете в тази зала днес и да кажете, че вие имате, че полагате някакви грижи за тютюнопроизводителите, като намалявате съзнателно три пъти приходите на тези хора!
Господин министър, ако не сте чели Бог знае колко през тези 18 месеца, много ми се ще да четете това, което се случва в Европа. В Европа на земеделските производители се гледа не само като на хора, които черпят от средствата на данъкоплатците. В Европа вече на земеделските производители се гледа като на хора, които имат и други ангажименти – ангажименти по отношение на околната среда, ангажименти по отношение на вашата любима тема за храните. Много ми се иска да говоря по тази тема, ама ми се ще да говорим като професионалисти, ако е възможно.
Вашата идея за храните е съвсем друга. Вашата идея е да се появите в някой хипермаркет и да обясните кое трябва да ядем, кое – да не ядем. Това е много, много далеч от контрола по качеството на храните.
На Запад днес коментарът е дали земеделските производители ще имат отношение към ландшафта, към чистотата на водите, чистотата на храните. Вие нямате и една дума по това. (Шум в залата.)
На Запад държавите заявиха, че тютюнопроизводството не е проблем сам по себе си. Европа произвежда 250 хил. т, а консумира 500 хил. т, тоест всички държави печелят от това, но пък възлагат на тези хора да изпълняват големи обществени функции.
Запомнете тези неща и ако можете да впишете новите функции, които се очакват от тютюнопроизводителите, за тези хора ще има грижа. Кажете им ясно и точно: те ще получават ли държавна помощ? Не, няма да получават. Вие го казахте с държавния бюджет.
Тези хора ще имат ли бъдеще? Вие казвате: „Не знаем. Европа мисли по този въпрос и говорят”. Даже една голяма държава като Полша казва: „Ние продължаваме и след 2004 г. да подпомагаме тези земеделски производители, защото имаме полза от тях”.
Правили ли сте сметка, уважаеми господин министър, ако тези 100 хиляди или 200 хиляди човека излязат на борсата при Тотю Младенов, министър Младенов, дали ще имате тези средства? (Сигнал от председателя за изтичане на времето.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Господин Тасим, времето на групата изтече.
ЮНАЛ ТАСИМ: Съжалявам, много емоционално говорих, но не бива, още по-малко министър от българското правителство да говори неистини и клевети по отношение на най-честния и почтен труд в тази държава. Благодаря ви. (Ръкопляскания от КБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Реплики? (Реплика.)
Ще имате думата, преди това трябва да приключи процедурата по реплики и дуплики.
Много желаещи за реплики – няма възможност, по Правилника – до три. Останалите ще се изкажат.
Първа реплика – Десислава Танева.
ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА (ГЕРБ): Господин Тасим, ще се опитам в малкото време, което имам за реплика, да използвам Вашите думи. Всичко това, което казахте тук по отношение на оценката на министъра на земеделието и храните за водената политика, е невярно, както и по отношение на ефектите в отделните подсектори. Вие го знаете много добре.
Какво е останало да се развива? Какво се развива като сектори – много добре знаете, че произлиза основно от Присъединитения договор от 2007 г., и начина, по който се плащат субсидиите и директните плащания. Всички сектори, които имат най-малко разходи и себестойност в единица площ, са чувствително най-добре.
И министърът на земеделието и храните завърши изказването си с нещо много важно – нашата най-важна задача, която ни предстои. Това е дебатът и защитата на националния интерес в общата селскостопанска политика за новия програмен период. Ако ние „защитим” по същия начин интереса на сектор „Земеделие”, както е направено през 2007 г., след още няколко години ще отчитаме същите негативи. Зеленчукопроизводството, овощарството го няма в обема, в който го е имало, не заради министър Найденов, а заради начина, по който се извършват директните плащания и несъпоставимостта на българския земеделски производител в този сектор спрямо европейския. Затова и на еврокомисаря по земеделието, който беше тук това, което първо му казахме и което трябва да отстояваме, е равнопоставеността в начините, по които се плаща.
И по отношение на тютюна мога да допълня: защо в други европейски страни можеше да се договори да не се субсидира от националните бюджети, а да се използват мерки дори от програмите за селските райони, както е нашата, а само за нашата държава е било субсидиите да са от държавния бюджет чрез лицензирани фирми, които определят достъпа до пазара на тютюн? Благодаря. (Ръкопляскания отдясно.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: За втора реплика – Цвета Караянчева.
ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА (ГЕРБ): Уважаема госпожо председател, уважаеми господин министър-председател, уважаеми господа министри, колеги!
Уважаеми господин Тасим, не плачете за хора, които вие умишлено докарахте до просешка тояга. (Реплики отляво.) Защото това е смешен плач!
В продължение на години тези хора са държани в умишлена изолация, в умишлена бедност, за да бъдат лесно манипулирани, за да могат да гласуват чрез тоягата за този, който им даде моркова! Това е скандално, колеги! Нямате право да говорите по този начин.
Тютюнопроизводителите също са умни хора. Те мислят и искат да живеят по-добре. Децата им не са по-прости от вас. Има много умни хора, които искат да пратят децата си там, където учат вашите деца. За съжаление не могат и това е резултат на вашето управление.
Вие имахте министър на земеделието от ДПС. Защо той не помисли за тях, като сте толкова социални и толкова отворени към техните нужди?
Колеги от БСП, защо вие, когато толкова много разбирате мъките на хората, толкова сте социални, защо не направихте нищо? Защото си разделихте електората! За ГЕРБ обаче няма електорат. За ГЕРБ има български граждани – хора, които трябва да живеят по европейски. Защото в продължение на години нито едно правителство не направи това, а ние сме твърдо убедени, че тези български граждани ще живеят по-добре и това ще бъде в резултат на управлението на партия ГЕРБ. (Шум и реплики.)
И другото, което искам да ви кажа е, че вие имахте възможността да направите реформите. Имахте много пари, комфорт и всичко останало, но не го направихте. Много е лесно да вървиш по повърхността, да събираш каймака, а батакът отдолу оставихте за нас. Затова трябва да мълчите в ъгъла! (Провиквания от КБ, оживление, викове: „У-у-у!”. Ръкопляскания от ГЕРБ и „Атака”.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Трета реплика – господин Венцеслав Върбанов.
ВЕНЦИСЛАВ ВЪРБАНОВ (независим): Уважаема госпожо председател, уважаеми господин министър-председател, дами и господа министри, уважаеми колеги!
Драги ми господин Тасим, чудесна реч, само че, ако я беше направил някой колега, който за първи път е в парламента. Просто ме провокирате да Ви питам къде бяхте в последните осем години Вие? Не помните ли, че имахте няколко министри на земеделието? Нима сте забравили, че вашият министър на земеделието Мехмед Дикме подписа споразумението с Европейския съюз и предопредели бъдещето на земеделието в България за следващите 20 години? Нима не помните, че в Комисията по земеделие тогава господин Дикме не знаеше, че е подписал споразумението с Европейския съюз и че ще се подпомагат българските земеделски производители на хектар обработваема земя, а не на количество произведена продукция, така както си мислеше той? Нима сте забравили, че тук, в тази зала, приехме няколко стратегии? Всъщност, вие ги приемахте и аз, въпреки че тогава бях в опозиция, ви подкрепях, защото мислех, че ще се получи нещо добро. Коя стратегия изпълнихте – тази за развитие на горското стопанство ли, тази за развитие на животновъдството ли или тази за преструктуриране на тютюнопроизводството?
И понеже няма време, ще се спра на тютюнопроизводството. Вие носите отговорността, вашата партия и вашите две управления на това министерство, носите отговорността за състоянието на българските тютюнопроизводители – 2001 г. аз внесох предложение и то беше подкрепено от тогавашния Министерски съвет, не 10, а 30% от акцизите да влизат във Фонд „Тютюн”. И през тези два мандата трябваше да се получи преструктуриране, да се даде алтернатива, да бъдат обучени тези хора, а не сега тук да ги оплаквате живи и да обяснявате колко им е тежко положението. Защото ние сме в Общия пазар и сме в Европейския съюз! И ние нищо повече не можем да направим!
Аз не искам да ставам адвокат на никой обаче, колега, следващия път, когато някой трябва да дава критика на управляващите, нека да бъде човек, който не е бил тук през последните два мандата! На него по-ще му прилича! Благодаря ви. (Ръкопляскания от мнозинството.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Господин Тасим, имате право на дуплика.
ЮНАЛ ТАСИМ (ДПС): Уважаеми колеги, друго е да ти говорят колеги от комисията, които все пак са малко в темата. И аз вече съм малко по-спокоен, дано да говоря по-разбираемо за всички.
Госпожо Танева, много сте права. Договорът от 2007 г. определи не само правилата в земеделието, но въобще в България, но и там Вие вероятно сте чели, защото Вие сте човек, който чете, там вероятно сте прочели и една цифра от 49 хил. тона. Това е една производствена квота за тютюни в България. Такава квота имат всички новоприети държави в Европа. Ако сте пропуснали, аз знам, че ще го направите за сметка на всички други, които познавам и които са изкушени от тази материя – земеделието.
Вярно е това, че България имаше два избора за подпомагане на земеделието – дали ще бъде директно плащане на площ или на ферма, но не е вярно това, което твърдите, че България можеше да иска от Европейския съюз субсидиите за тютюна да бъдат от Фонда за солидарност на Европейския съюз. Не можеше това да стане, защото Европа е разделена на две – нова Европа и стара Европа. В стара Европа (от 15 държави) субсидиите за тютюна се получават директно от Брюксел, така е в съседна Гърция, които за миналата година получиха 500 млн. евро помощ, а ние не получихме. В новоприетите страни като нашата, Румъния, Полша и т.н. тази субсидия е от бюджета, нашият бюджет, тоест дадена е възможност по този начин да го приемем.
Аз го казвам това, за да има малко чуваемост в Министерство на земеделието и храните и да се разбере най-накрая за какво иде реч. Все пак трябва да говорим на професионален език и аз ви благодаря за този език, така че нека не изместваме проблема съвсем популистки. Старите страни – членки на Европейския съюз, имат все още възможностите и правата, които са различни от тези на новите страни – членки на Европейския съюз. Ние не сме равнопоставени с Гърция по никакъв начин и този пример не е сериозен.
Уважаема колежке Караянчева, „смешен плач”… В края на краищата е много вярно. Вероятно децата на тютюнопроизводителите са по-умни от моите деца. Аз много се гордея с моите деца, но имайки предвид точно това или може би несъзнателно ние направихме така, че доходите на тютюнопроизводителите в последните 8 години да се увеличат два пъти. Вие за година и половина направихте те да се намалят три пъти, защото от 4,00 лв. помощта се качи на 8,00 лв., е увеличение от два пъти, вие от 9,00 лв. за миналата година намалявате на 3,00 лв. Три пъти намалявате възможността децата на тютюнопроизводителите да се образоват! Кой се грижи за тях? Вие, които намалявате три пъти доходите на тези хора ли?
И друго не разбирате, което е още много важно – България е малка държава, прекрасна природа, и ако днес се радваме на Родопите, то е, защото там има хора, които работят земеделие. Ако пет години там не се работи земеделие, там ще бъде пустиня. Същото ще бъде и в Добруджа. Ако след 100 години, ако не се работи Добруджа, тя ще бъде друга.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Времето изтече, господин Тасим! Съжалявам, нямате възможност да отговорите на господин Върбанов. В кулоарите ще свършите това.
Министър Найденов иска думата – в рамките на 5 минути, господин Найденов.
МИНИСТЪР МИРОСЛАВ НАЙДЕНОВ: Уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Тасим! Ще започна с това, че не се срамувам, че България е държава на зърнопроизводители и производители на вино, защото България е наричана от векове житницата на Европа и, разбира се, избата на Европа. Няма нищо срамно от това (шум и реплики от КБ и ДПС), че в България се произвеждат зърно и вино.
Сега обаче да Ви отговаря защо не се произвеждат зеленчуци и плодове – тези зеленчуци и плодове, които липсват от нашата трапеза. По време на вашето управление вие давахте субсидии за тютюнопроизводството – през субсидия или премия за килограм тютюн, равни на 400-450 лв. на декар. Няма друга такава култура.
Същото зърнопроизводство, което ми давате за пример, в момента се подпомага като европейски плащания на единица площ и национално съфинансиране с 28 лв., а вие давахте години наред по 450 лв. на декар за тютюнопроизводството и затова няма зеленчукопроизводство. Точно заради това!
Понеже споменахте животновъдството. Вие не дадохте една стотинка въпреки излишъка. За първи път през 2009 г. по схемата за глава добитък, която, отбелязвам, вие пропуснахте да вкарате в европейските плащания, ние намерихме въпреки изтънелия Бюджет 2009 г. и платихме 60 милиона на глава добитък на българските животновъди. А вие предната година при излишък 4 милиарда им дадохте нула. Толкова им дадохте и предните години. Само преди няколко седмици ние платихме на българските животновъди 79 милиона за 2010 г.
В началото на нашия мандат изкупната цена на 1 литър мляко беше 30 стотинки, в момента е 70-75. Една овца нямаше и 100 лв., в момента струва 300, защото ние подпомагаме българското животновъдство. Подпомагаме и българското зеленчукопроизводство чрез схемите за подпомагане.
А по отношение на тютюнопроизводството, това не е разговор, защото това не е вот за тютюнопроизводството в момента. Не използвайте трибуната отново, за да подбуждате тези хора и да им обяснявате, че ще получат. Няма възможност – ясно да прозвучи от тази трибуна, да получават премии на килограм тютюн!
Вие знаете като експерт каква е възможността. Затова заповядайте на масата, а не се упражнявайте от тази трибуна. Благодаря ви. (Ръкопляскания от мнозинството.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Уважаеми дами и господа, преди да дам почивка до… (Реплика от народния представител Юнал Тасим.)
Моля ви, не злоупотребявайте! (Силен шум и реплики от КБ и ДПС.)
ЮНАЛ ТАСИМ (ДПС, от място): Обърна се лично към мен.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Естествено че ще се обърне по повод на Вашето изказване.
Преди да обявя почивката, искам да ви информирам за минутите, които остават на парламентарните групи: ГЕРБ разполага с 23 минути и 40 секунди, Коалиция за България – 5 минути и 13 секунди, Движението за права и свободи изчерпа времето си, „Атака” разполага с 4 минути и 3 секунди, Синята коалиция – 9 минути и 44 секунди, остават четирима независими народни представители. (Шум и реплики от КБ и ДПС.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Обявявам почивка до 14,30 ч. След почивката думата има вицепремиерът и министър на вътрешните работи господин Цветан Цветанов.

(След почивката)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Заседанието продължава.
Заповядайте, господин Тасим – процедура.
ЮНАЛ ТАСИМ (ДПС): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Вземам думата по начина на водене на заседанието.
Уважаема госпожо председател, все пак ние сме в българския парламент и като се каже нещо тук от рода, че България е житницата на Европа или винарската изба на Европа, трябва да се намери някой, който да каже, че за съжаление това не е вярно, макар да е казано от министъра на земеделието и храните, поради простия факт, че България няма такава територия, да не говорим, че няма и добри министри. Добре е обаче да се каже и да се чуе от всички, че България се намира в един регион, наречен Черноморски зърнопроизводителен район, където най-големите производители са Русия, Казахстан, Украйна, Турция и България. Това прави между 6 и 8% от зърнопроизводството в света и в никакъв случай не определя цената на зърното в света. Това трябваше да се каже. Иначе от изказването на министъра ще останем с чувството, че България е нещо уникално. Догодина може би ще чуем, че това е вследствие на доброто управление на министъра на земеделието и храните, което за съжаление не е вярно.
Уважаема госпожо председател, твърдение от рода, че управляващата тройна коалиция от предишния мандат е съсипала гората, изказано от бивш министър, също ще остане без отговор, защото всички добре знаят, че тъй наречената либерализация на дейностите в българската гора от 1997 г. тотално измести държавата от българската гора. Тогава се получиха най-големите изкривявания. Всички добре знаете, че след това трябваха десет години, за да върнем държавата в гората. Това го каза един бивш министър. И ако не давате възможност на народните представители да обяснят тези неща, много хора няма да го знаят. Нямаше да се чуе. Нямам нищо лично към Вас, но моля Ви се, все пак се намираме в парламента и нека говорим истината. Ако не излезе оттук, нека го кажат тези, които слушат и чуват. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря, господин Тасим.
Както обявих преди почивката, думата има вицепремиерът и министър на вътрешните работи господин Цветан Цветанов.
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ: Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители! Днешният вот на доверие към българското правителство е за цялостната политика, която реализира. Разбира се, част от тази цялостна политика са сигурността, общественият ред и всичко, което направи българското правителство, за да я има желаната и очаквана справедливост в продължение на двадесет години. Може би някои не са съгласни с подобни изводи, но аз ще кажа няколко факта, станали в доста дълъг период в този преход от двадесет години.
Може би някои публикации, които излизат в публичното пространство за назначаването на бъдещите милионери в началото на прехода, доведе до формирането на банков сектор, който в управлението на БСП беше катастрофа за всички вложители в банковия сектор. Къде бяха виновните за този хаос, който се случи? Къде бяха разследванията след 1997 г. за всичко, което беше свързано с фалитите и загубата на парите на българския данъкоплатец и българския спестител?
РЕПЛИКА ОТ КБ: Става въпрос за вашето правителство, а не за предишното.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Моля за ред в залата! Не се репликирайте от място. Имате възможност да вземете думата.
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ: Ще ви помоля, нека да се уважаваме взаимно, а и надявам се, че никой няма да тръгне да хвърли тази чаша за това, което се говори. Но за да избегнем подобни инциденти, аз ще сложа чашата тук, долу. (Поставя чашата на масата на стенографите. Ръкопляскания от мнозинството.)
Казвам това нещо за банковата система, защото част от една група, наречена килърите, убийствата, които бяха извършени през 2005 г. и впоследствие убийствата, които бяха направени в 2009 г. – м. март и м. юни, бяха за неуредените финансови взаимоотношения между това, което всъщност вие генерирахте като възможност за престъпност и възможност да се прикриват капитали. Онова, което направи това правителство, е да задържи тази група и да започне разследване за поръчковите убийства в България. Това, което все пак трябва да имаме предвид, са отвличанията, които ви съпътстваха във вашия мандат, без да имате абсолютно никаква реална политика, воля и дебат в българския парламент по тези проблеми.
Ще си позволя да ви прочета някои заглавия от вестниците през вашето управление: „Бизнесмен, убит с три куршума пред очите на детето му”, „Куршум за трета по ранг в митниците”, „Мафията поздрави (няма да споменавам министъра, който е бил тогава) с шести разстрел за един месец”, „Трето показно убийство от началото на месеца”.
„Усещам отчаянието ви от престъпността” – това е в доклад на един посланик, който публично изразява своята позиция. И това става във вашия мандат.
Позицията на Брюксел: „Имате сериозен проблем”, „Европейският съюз и САЩ са проверили вчера България – да се пребори с организираната престъпност след убийствата, които стават”, „Отвличанията – заплаха за националната сигурност”, „МВР стана невидим”, „Ювелирният крах на МВР”, „Заложници на безсилието”, „Бандити вилнеят. Няма държава”, „Бизнесмени се страхуват от отвличания”.
Точно в този период, уважаеми дами и господа, бизнесът не искаше да си декларира финансовите баланси в Търговския регистър. По-добре беше да плаща глобите, отколкото да има публичност на това, което те са изкарали.
Това, което имаме като позиция: „Един министър защити МВР от критиките за бездействие при отвличанията”, „Министърът на вътрешните работи нарече критиките към ведомството си от последните дни „разговори в кръчми и седенки”.” Може би това е вашето управление, което вие правехте по този начин?
Това, което се случи в управлението на политическа партия ГЕРБ. Ще продължа с леки заглавия: „МВР отвлече „Наглите”, „МВР разчисти сметки с мафията в операция „Октопод”, „Двадесет и пет акции смениха имиджа на МВР”, „Полицията трябва да бъде похвалена, че наруши комфорта на бандитите”, „МВР разби схемите”, „Разбиха фабрики за убийства”, „Белезници за Килърите”. Това, дами и господа, са от явните източници, които бяха като констатация от управлението.
Това, което беше важно в началото на мандата на българското правителство, е на базата на този анализ, на база докладите, които идваха от Европейската комисия, да извлечем поуки и да начертаем краткосрочна и дългосрочна стратегия. Затова в началото на мандата бяха направени и внесени законодателни промени.
Министерството на вътрешните работи внесе законодателни промени и в Закона за ДАНС. Знаете, няма да се повтарям, изчисти се профилът и системата заработи в пълни обороти, за да може действително в очакваните междинен и летен доклад за 2010 г., да има политическа воля и реални резултати в борбата срещу организираната престъпност.
Това може би не ви прави впечатление, но на българското общество това направи впечатление, направи впечатление и на Европейската комисия, и на Съединените щати също.
Уважаеми дами и господа, понеже в последните няколко седмици се говореше за всичко това, което можем да наречем скандал.
В Министерството на вътрешните работи и право охранителната система през годините на преход – да, имало е изтичане на информация и то доказана. При положение че не беше доказана, а от неясен източник бяха публикувани дадени разговори, вие веднага започнахте да говорите и вече със заключения за това, което се случва.
Уважаеми представители от левицата и от бившето управление! Документи с класифицирана информация –ще ви прочета само някои от справките като имена: справка от НАТО относно потенциалната заплаха за използване на енергийната карта като политическо оръжие от Русия; информация от НАТО относно рискове и заплахи за сигурността, произтичащи от имиграцията; докладна записка относно възможните мерки от страна на Министерството на САЩ по отношение на банковата система; справка относно дейността на лица, участващи в контрабандни канали; справка относно действия на лица и кръгове, оказващи деструктивно влияние върху функционирането на министерства и структури в държавната администрация; справка относно получена информация за получените от 2007 г. до момента сигнали от Окръжна прокуратура в Плевен, касаещи противоправни действия на длъжностни лица от областната администрация в гр. Плевен.
Документи от Министерството на финансите: писмо на заместник-министъра на финансите Ивановски до Плугчиева относно изпълнение на плана за действие по програма САПАРД; информация относно участие на български физически и юридически лица в сделки с иракски петрол по програмата „Петрол срещу храни”; информация за установено участие на служители от Агенция „Митници” и други държавни ведомства в контрабандна дейност.
Казвам тези неща, защото това бяха справките, които са с класифициран гриф, които изчезнаха точно от вас; тук се знае кой е източникът, който ги открадна и не ги върна. Това е премиерът във вашето управление. Знаете, че част от тези справки излязоха във вашия официоз – в. „Галерия”. Естествено, че записите, които сега наблюдавахме, вие видяхте каква чистоплътност в политиката има, при положение че беше прочетено писмо, което беше на човек, който може би е вярвал в някаква кауза РЗС; видя се какъв е митът на тази хамелеонщина и политика, която те реализират.
Уважаеми дами и господа! Имаше много говорене за това, че в Министерството на вътрешните работи и в сектор „Сигурност” няма реформи. Не, реформи има! Аз ще ви прочета какви са реформите, които сме направили и ще го направя като съпоставка на цифри от това, което е през последните 20 години.
В Министерство на вътрешните работи: с промените, които бяха направени в законодателството в края на 2010 г. беше поетапното реформиране на системата, бяха преструктурирани определени дирекции. В момента Министерството на вътрешните работи е изпълнило ангажимента си към българските избиратели по предизборната си кампания и предизборната си програма до 85 % .
Численият състав на министерството, който провокира много дебати – ще ви кажа колко е бил той към 1996 г. в края на мандата на БСП – 64 хиляди. Колко е бил в края на мандата на СДС през 2001 г. – 62 хиляди. Колко е бил в мандата на 2005 г. на НДСВ и ДПС – 66 хиляди. Колко е бил през 2009 г. в края на мандата – 63 хиляди. В момента Министерството на вътрешните работи е с численост 58 хиляди, от които реално заети са 54 хиляди.
Уважаеми дами и господа, когато говорите за финансовите възможности на министерството и за това, което то е получавало в годините назад, когато се гледаше бюджетът, и когато спекулирате с това: цифрите са съвсем различни. Знаете, че със закриването на Министерството на извънредните ситуации бюджетът на министерството мина към Министерството на вътрешните работи и затова ще ви дам колко е била сумата, която е разходвана от Министерството на вътрешните работи и „Гражданска защита”.
През 2007 г. – 1 млрд. 147 млн. лв.; през 2008 г. – 1 млрд. 131 млн. лв.; през 2009 г. – 1 млрд. 124 млн. лв.; през 2010 г. – под 1 милиард; през 2011 г. – предвиденият бюджет е 1 млрд. 6 млн. Разходите и парите, които се дават за сектор „Сигурност”, не са повече, а това е във връзка със съобразяването с тежката икономическа криза, с последствията от нея. Най-важното е, че ние трябваше да акцентираме върху най-важния сектор, който трябваше да върне доверието на Брюксел, за пускането на еврофондовете, за да могат да отидат по оперативните програми на всички колеги, които днес са тук. Това обаче не можеше да се случи във вашето правителство. Критиките от Брюксел за корупция, за организирана престъпност бяха постоянно маркирани в доклада „Механизма за оценка и сътрудничество” за България като страна – членка на Европейския съюз.
Уважаеми дами и господа! Когато говорите за Шенген, смятам, че в дебата миналия петък ви обясних какво сте усвоили и то нагледно със съответните презентации.
Имахте годишни индикативни програми за усвояване на средствата от Европейската комисия от 2007 г.
Какво усвоихте вие: през 2007 г. – 0; през 2008 г. – 1 млн. 300 хил. и общо сумарно като процент – 26% от това, което трябваше да бъде усвоено. Това е за три години.
За осем месеца усвоихме 100% от парите на Европейската комисия и това, което беше дадено нагледно – презентацията е качена на сайта на Министерството на вътрешните работи. Имате възможност да я прочетете и да я видите.
Това, което говорите и за специалните разузнавателни средства, само да ви уверя, че тези глупости, които се изговориха и за бюджет, и за слушане, въобще не кореспондират на истината. Защото вие се стараете да спекулирате с най-чувствителната тема – запазване правата на гражданите и реална борба срещу организираната престъпност. Това, което мога да ви кажа, е, че всичко, което се прилага като специални разузнавателни средства, е спазването на българското законодателство и отваряне възможностите за контрол, който да бъде осъществяван от българския парламент.
Кажете ми, господа, какво направихте по така наречената операция „Галерия”, която беше във вашето правителство? Защо нямаше комисия, която до края на мандата не създадохте, и тя да бъде пък и на ротационен принцип? Нямаше такова желание. Но това, което направиха това правителство и този парламент, е в Правилника за организацията и дейността на Народното събрание – да бъде одобрена и да има подкомисия, която да бъде на паритетен принцип и да не бъде оглавявана от управляващите, което се случи и което е факт. Тази комисия и тези експерти, които работят в нея, имат осигурен допуск до Министерството на вътрешните работи. Прилаганите специални разузнавателни средства се прилагат само и единствено, когато има заявител, когато има предполагаемо извършване на престъпление или извършено престъпление за над пет години от Наказателния кодекс.
Това, което е изключително важно да знаете, е, че има и съответният ...(Реплики от КБ.)
Нали искате да дебатираме и да ви кажа някои неща, които вие изговорихте? (Шум и реплики в КБ.)
Това, което мога да ви кажа, е, че всичко това, което се предприема, и това, което имаме като анализ, не отговаря на истината за тези прословути 100 милиона. Сто милиона, реално погледнато, може би сте изхарчили във вашия цял мандат за 4 години, защото парите, които се харчат за боравенето и експлоатирането на подобни специални разузнавателни средства, съвсем отговорно мога да ви кажа, че е под 20 млн. лв.
Това, което се говори в публичното пространство за слушане на милиони граждани, не отговаря на истината. Прилагането на специални разузнавателни средства спрямо физически лица, спрямо граждани, варира от 3 до 5 хил. граждани в страната. Само да ви кажа, че за 2010 г. има 150 хиляди до 200 хиляди досъдебни производства, които са решавани в процеса на работата, което означава, че това е един допълнителен способ, но не основен при събирането на доказателства за извършени престъпления.
Това, което всички знаят – тези, които са били в министерството, и тези, които знаят как се осъществява контрола – има възможност за реален контрол, който да бъде осъществен при използването на тези специални разузнавателни средства. Много добре знаете, че всичко това, което говорите, е продукт повече на политически популизъм и спекулация, за да заблудите българските граждани, че ние ще нарушаваме техните права. Не, аз искам след 20 години нарушаване правата на българските граждани да съхраним и да запазим правата на честните и трудолюбиви трудови български граждани. Това може да стане само и единствено, когато има контрол и когато има воля да се бориш срещу организираната престъпност.
Това, което ще предложим на база анализа, който имаме към настоящия момент, е да има междуведомствена работна група, да бъдат поканени представители от парламента, да има реална дискусия с факти, обстоятелства, перспективи и това, което трябва да се засили като допълнителен контрол, въпреки предприетите мерки до настоящия момент.
Това, което се говори за съпричастността към бившата Държавна сигурност, уважаеми дами и господа, и по-специално господин Димитров, който се изказа от трибуната, понеже се каза, че трябва един път завинаги да затворим тази страница. Защо не беше затворена точно тази ценност, която беше най-важна в началото на демокрацията – досиетата, разсекретяването и затваряне на тази страница? Това не беше направено в най-важния момент, когато можеше да бъде реализирано – изпълнителна власт, законодателна власт, съдебна власт и всичко, което би могло да създаде условията за реализирането на тази идея.
Уважаеми господин Мартин Димитров, който зададе този въпрос към мен! Съжалявам, че го няма. Към дата 2007 г. – дата 2001 г., за мандата на СДС ръководителите в областните дирекции на Министерството на вътрешните работи на ръководните постове – директори, които са били съпричастни към бившата Държавна сигурност, са били 27. Защо тогава не го направихте? Защо не го направихте? Сега, в момента, това, което направи това правителство, е действително да променим съотношението и в момента има реално не повече от пет.
Това, което направи това правителство по изпълнението на Закона за разсекретяването на досиетата и предаването им, за който беше казано. Да, действително 2006 г. беше приет закона за създаването на комисията и нейното функциониране. Но, господа, вие, както винаги, създавате закона, но той не е подплатен с реални действия. Вие всъщност не изпълнихте закона в рамките на вашето управление от 2006 до 2009 г., когато дойде точно това правителство на Политическа партия ГЕРБ. Защото разговорите, които проведохме с Държавна агенция „Архиви”, с Комисията по досиетата, направихме това, което всъщност българското общество очаква. Тази година, в началото, тези досиета вече ще бъдат предадени и те в момента се предават по график, с което изпълняваме реална политика. Така че, когато се говорят тези неща от трибуната на Народното събрание, нека да ги говорим с факти и с това кой какво е направил, докато има възможност да го реализира. Защото най-лесно е да кажеш какво можеш да направиш, но ти си имал възможност да го реализираш.
Подкрепата, която получи Политическа партия ГЕРБ и управлението на България в борбата срещу организираната престъпност, беше от Парламентарната група на ГЕРБ, от депутати, които са и от други парламентарни групи като „Атака”, на моменти от Синята коалиция и други независими депутати, защото тази парламентарна подкрепа е необходима и е нужна. Защото изваждането на информация, изваждането на компромати се е случвало 20 години. Всеки се е стремил да приведе в зависимост всеки един субект, който помисли да прави нещо реално в борбата срещу организираната престъпност.
Да, българското правителство днес е мишена на организираната престъпност. Българското правителство, министър-председателят, министърът на вътрешните работи и колегите министри са обект и са цел за организираната престъпност. Припокриват се целите и с политическия популизъм, който вие правите, и с политическото говорене, което реализирате. Защото никой не излезе и никой не каза: какво направихте за отвличанията, какво направихте за килърите, какво направихте за всички тези операции, които върнаха доверието на хората и те вече вярват в правоохранителната система.
Това, което можем да направим днес, за да спре тази спекулация с тези компромати, има два варианта. Единият вариант можеше въобще да не започне. Това означаваше, че трябваше да се договорим точно с тези, които генерират тези компромати. Това правителство няма зависимост и ще продължи докрай.
Вторият вариант, това е да продължим докрай, въпреки всичко това, което може би ще излиза още в публичното пространство. Защото този дебат, този вот на доверие, който беше поискан от министър-председателя на страната, е точно този дебат, който водим днес тук. Защото ние нямаме притеснения от вот на недоверие. Ние сме уверени в това, което правим, чисти сме пред съвестта за всеки един, който е гласувал за ГЕРБ, и въпреки трудностите, въпреки дефицита на доверие, който може да се получи в тази тежка ситуация, това правителство и партията ще продължат по същия път. Защото крайно време е да затворим тази страница и да очертаем реалната перспектива за държавата си в борбата срещу организираната престъпност, корупцията и всичко свързано със законността и върховенството на закона.
Това, което беше казано за подписката. Уважаеми господа народни представители, когато има конкретен сигнал за злоупотреби, за събирането и боравенето с личните данни на гражданите, правоохранителната система е длъжна да го провери, защото трябва да запазим личните данни на българските граждани. Така че нека да извършим проверката, нека тя да приключи и да видим кой е виновен и дали има сценарий за организирането на тази подписка с определени лица, които са писали и са боравили с данните на българските граждани.
Това, което беше казано от страна на господин Мартин Димитров. Старая се, освен в моята позиция като секторна политика, да отговоря и на всичко това, което беше казано от преждеговорящите. Господин Мартин Димитров, Вие казахте, че трябва да не назначаваме подобни служители във висшите ешелони на властта, но това ние го правим и това е факт.
Това, което мога да Ви кажа, е за бъдещата политика. Нека да се върнем на частичните избори, които бяха в Разлог. Когато водих разговор с Вас и Ви казах: „Господин Димитров, подкрепете кандидата на ГЕРБ – образован, човек, който има потенциал и може да развива община Разлог”, Вие заложихте точно на човек, който е – Държавна сигурност, и публично беше оповестено. (Ръкопляскания от ГЕРБ.)
Стараем се да реализираме и да наваксаме това, което всички вие не успяхте, които управлявате страната през последните 20 години. Да, действително този процес ще бъде труден, тази съпротива ще бъде голяма, но ние трябва да продължим по същия път, защото това е бъдещето не на вас като депутати, а това е бъдещето на децата на България и на българските граждани, които искат да живеят тук! Благодаря ви. (Ръкопляскания от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Благодаря.
Има ли изказвания?
Господин Цветков, заповядайте – за изказване.
МИНИСТЪР АЛЕКСАНДЪР ЦВЕТКОВ: Уважаема госпожо председател, дами и господа народни представители! Понеже тук говорим за политики, малко да се прехвърлим към темите на транспорта. Преди година и половина, когато аз и екипът ми встъпихме в длъжност, заварихме една разсипана и корумпирана транспортна система – железница, която практически беше фалирала с дълговете си от близо 800 млн. лв.; предприятия и дружества в системата на министерството, генериращи предимно загуби; търговия с шофьорски книжки, достигаща според бранша до 15 хиляди годишно; под процент и половина усвояемост на средствата по Оперативна програма „Транспорт”; десетки милиони лева похарчени безрезултатно за изграждане на електронното управление. За съжаление, освен парите, е прахосан и един невъзстановим ресурс – времето, през което е можело да се направят реформи и да се европеизира транспортът на България.
Какво правим ние? Най-трудното! На първо място, спасяваме железниците в годината, която е най-трудна за бюджета, за данъкоплатците и за работещите в сектора. Успяхме само за една година да намалим загубите в железницата с над 50 млн. лв. В системата на железопътния транспорт работят над 26 хил. души и за първи път от много години те редовно и без закъснение получават възнагражденията си. Нещо повече, предприятията и дружествата в системата на транспорта вече са на печалба през кризисната 2010 г. от основната си дейност, като общият финансов резултат е подобрение с над 25 млн. лв.
Тук е мястото да отбележа, че в администрацията, предприятията и дружествата към министерството в страната работят над 50 хил. души и всички през последната година и половина получават редовно възнагражденията си, въпреки условията на икономическа криза.
Една от най-ефективните антикризисни мерки, освен строгата финансова дисциплина, е и изпълнението на Оперативна програма „Транспорт”. Към края на миналата година одобрените проекти са 50 с обща стойност на безвъзмездната финансова помощ над 1 млрд. и 200 млн. лв. или около 30% от бюджета на програмата.
Предизвикателство беше и спасяването на средствата по ИСПА, с които строим Дунав мост – 2. Мостът догодина ще бъде готов, а не – 2017 г., както беше с предишното темпо.
Със средства на Оперативна програма „Транспорт” се изгражда метрото на София, както и магистралите на страната.
Инвестициите по Оперативната програма са най-мащабните в държавата. Чрез тях не само ще се подобри транспортът, а ще се осигури работа и допълнителна заетост във време на криза.
Безспорен приоритет в работата ни е противодействието на сивата икономика и корупцията в сектора. След разговори с бранша и неофициално обществено проучване се оказа, че между 10 и 15 хиляди шофьорски книжки годишно са били незаконно придобивани, което означава, че годишно са произвеждани по 15 хиляди потенциални убийци.
С промени в Закона за движението по пътищата направихме изпитите анонимни, наблюдавани чрез видеокамери и сложихме край на тази схема. В резултат на мерките успеваемостта на курсистите намаля между 20 и 25% – изводите можем да направим сами.
Засилихме и вътрешния контрол върху служителите на ДАИ на пътя – всеки автомобил е оборудван с камера.
Силно ограничихме възможността за извършване на фиктивни технически прегледи на автомобилите. Въпреки фиктивните прегледи за десет години не е отнето нито едно разрешение на пункт, който е извършвал такива фиктивни прегледи. Само за последните месеци пет пункта в страната загубиха право да упражняват дейността си за такива извършени нарушения.
Предстои ни приемане на Закона за автомобилните превози, който ще регламентира пределни цени за таксиметровите услуги и нова организация на автомобилния транспорт в страната.
Предприетите мерки веднага дадоха отражение и върху повишаване безопасността на пътя. Резултатите за миналата година показват сериозен спад на жертвите при пътно-транспортни произшествия. С общите усилия на министерството и на МВР успяхме да постигнем почти 20-процентно намаление на броя им през миналата година в сравнение с 2009 г., с което обърнахме тенденцията за последните 50 години.
Бяха проведени поредица от кампании по пътна безопасност, свързани с проверка на училищните автобуси, гумите, емисиите вредни газове на автомобилите, извършващи обществен превоз. В резултат на засилената превантивна дейност през изминалата година „Автомобилна администрация” е съставила над 21 хиляди акта, като приходите от глоби в бюджета са близо 8,5 млн. лв., което е с около 1 млн. 100 хил. лв. повече в сравнение със същия период на 2009 г.
В областта на морския транспорт приехме промени в Кодекса за търговско корабоплаване, с което обърнахме тенденцията – корабите ни вече се връщат под български флаг. През м. февруари ще бъде готов Проектът на Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България.
През миналата година правителството прие доклада ни относно стартиране на подготвителни действия за предоставяне на концесия на 11 транспортни обекта. Целта е да бъдат привлечени частни капитали за осъществяване на дейност от обществен интерес.
Както в транспортния сектор, и в областта на информационните технологии заварихме необезпечени договори и липса на визия за развитието. Въпреки това порталът на електронно управление вече е факт. Той представлява единна входна точка за достъп до електронните услуги. На този завършен първи етап сме осигурили необходимите условия, за да могат администрациите да предоставят своите електронни услуги. В приетата антикризисна програма на правителството една от мерките за подобряване на бизнес средата, намаляване на разходите и корупцията, увеличаване на прозрачността и ефективността на публичните разходи е ускореното внедряване на електронното управление. Целта ни е и догодина потребителите да могат да получат по електронен път най-използваните административни услуги.
В заключение искам да подчертая и добрата ни работа с браншовите организации, като екипът на министерството подчертано следва политиката на прозрачност и взаимодействие с отрасъла при взимане на решения. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: И аз благодаря.
Има ли изказвания от името на народни представители, от министрите?
Заповядайте, госпожо Караджова.
МИНИСТЪР НОНА КАРАДЖОВА: Уважаеми дами и господа! В програмата на Политическа партия ГЕРБ има ясно изведен приоритет – опазване на околната среда и защита на природата. Това е европейски приоритет. В пълно съответствие с областите на тази програма, осъществявана още от първия ден с помощта на моите колеги в Министерски съвет, е една ясна и последователна политика.
Още в първия месец на моята работа променихме изцяло начина на изразходване на огромния обем средства както от европейски, така и от национални източници за инвестиционни проекти в областта на околната среда. Само да припомня, че при заварени само 300 хил. лв. в екологичния фонд към министерството заварихме и 87 милиона задължения към общини, съответно към строителни фирми. Слава Богу, вече почти сме разплатили тези средства и имаме възможността да финансираме обекти в съответствие с приоритетите.
По Оперативна програма „Околна среда”, знаете, че тя изцяло е зависима от подготовката на проекти от страна на общините.
Това, в което концентрираме нашите усилия, е ежедневна помощ, методически указания така, че да имаме едни качествени проекти, както в областта на Водния сектор, така и в областта на отпадъците. В момента подготвяме и мобилни групи, които на място ще подпомагат общините за подготовка на техните проекти.
Искаме да не се случи това, което се е случило в началото на м. юли 2009 г., когато Министерството на околната среда и водите е отменило само проекти в процес на оценка на стойност 1 млрд. лв., поради констатациите на Европейската комисия, че това са некачествени, неефективни и неприоритетни проекти. Важното е не да харчим пари, а да ги харчим добросъвестно за целите, за които са предоставени както от националния бюджет, така и от Европейския съюз.
Програма ИСПА. Ускорихме многократно строителството на над 30 строителни обекта с големи договори. Цифричките сами говорят. За периода от 2005 г. до средата на 2009 г., тоест за четири години и половина, са били разплатени 350 млн. лв. Ние успяхме в резултат на много добра организация, на непрекъснати срещи с всички в процеса – строители, общини и областни управители, да ускорим многократно този процес и само за тази година и половина ние осигурихме и разплатихме 320 милиона. Тоест, почти толкова, колкото за предишните четири години и половина.
Но не само това. В резултат на доверието, което имаме от нашите европейски партньори, ние успяхме и очакваме всеки момент официално одобрение от Европейската комисия за удължаване на срока за още седем проекта, което ще спести средства от националния бюджет в размер на 231 млн. лв. Смятам, че това са едни много добри постижения, защото много забатачени проекти вече в голяма степен са готови и пред приключване.
В областта на изменение на климата, на практика такава последователна политика като че ли преди не е провеждана. Може би си спомняте, казахме, че 2-3 човека в дирекция „Обществени поръчки” отговаряха за политиката по климата. Естествено, административният капацитет е най-важното нещо. Веднага създадохме дирекция, привлякохме високо квалифицирани специалисти. Разработихме национален план за квоти в търговията и емисии по европейската схема, което е трябвало, между другото, да се случи през 2007 г. В резултат на това този план беше одобрен и през изминалата година в резултат на участието на българските фирми в европейската схема в тях постъпиха над 100 млн. лв. Ясно е колко е важно това за предприятията в условията на икономическа криза.
В областта на управлението на отпадъците. В момента с наша помощ се подготвят проектите на общините. Надяваме се, поетапно до 2014 г. всички обекти да бъдат въведени в експлоатация. Същото се отнася и до пречиствателните станции за отпадъчни води и канализации. Все пак на ход са общините и очакваме представянето на проекти от тяхна страна.
Нещо важно, което направихме в областта на водите и което ще продължим, е, че приехме разпоредби, отнасящи се до защита от наводнения. Поетапно до 2015 г. в съответствие с европейските политики ще направим съответните планове и мерки. Това е една много важна област.
Въведохме и забрани за строителство на вецове в зоните „Натура”, тъй като нашите реки вече не издържат на огромния натиск както от замърсяване, така и от черпене на ресурси.
В областта на отпадъците освен строителството на интегрирани системи за управление на отпадъците, знаете, съвсем скоро ще влезе в парламента – съвместно с моите колеги от МВР и от Министерството на икономиката и енергетиката се захванахме да решим този тежък проблем години наред за България във връзка с кражбите на черни и цветни метали за отпадъци, едновременно с което разработихме законодателна рамка, която да помогне на общините да се сдружат и да ползват по-ефективно европейските средства.
Не само това! Ние гледаме и в бъдещето. Знаете колко тежки цели има не само България, а и целият Европейския съюз. До 2020 г. ние трябва да построим 50% от оползотворяване на битовите отпадъци, 70% - на строителните. За да не се чудят какво да правят следващите правителства в последната година преди 2020 г., още отсега ние разработваме закон със съответните механизми, който до няколко месеца ще внесем в Народното събрание.
Нещо, което също е важно, е, че въведохме задължение за собствениците на пътища да се грижат за чистотата по сервитутите. Съвсем скоро ще започнат да се забелязват промените в тази област. Тоест, от боклукчарника, в който сме се превърнали от затлачените реки, пълни със сметища, ние последователно работим в посока този проблем да се преодолее и от последна, най-изостанала държава в Европа да станем една европейска модерна държава.
Подобрихме многократно контролната дейност. Създадохме унифицирани правила на всички обекти на територията на страната. Тъй като при проверките, които направихме в нашите регионални звена, се оказа, че има един интересен избирателен подход – някои обекти за няколко години не са проверявани нито веднъж, а други – по десет пъти. Тоест, можете да си направите съответните изводи. Така че направихме регистри във всички регионални инспекции за всички обекти и съответно въведохме правила, тоест еднакви правила за абсолютно всички.
През изминалата година сме проконтролирали над 13 хил. обекта, съответно почти за половината са дадени предписания. Така пак преодоляхме тази дълго прилагана практика да се дават предписания, които след това не се контролират. Така че имаме пълен контрол над обектите, които съответно са възможни източници за замърсяване на околната среда.
Защо искаме доверието от вас, а чрез вас от хората, гласували за вас? – За да продължим тази политика, за да се преустанови това презастрояване на нашето Черноморие, за да провеждаме устойчива дългосрочна, прогнозируема, открита политика в тази област. Защото всички действия изискват продължителни и трайни усилия.
И нещо, което не исках да пропусна, а това, разбира се, е една от най-важните области в тази политика – „Защитените територии”. Само за миналата година ние увеличихме площта на защитените територии в съответствие с програмата, за която в началото споменах, с 5500 дка. Приехме пет плана за управление на защитените територии и отлаганите пет години, по едни или други причини, планове за природни паркове, „Странджа”, „Златни пясъци”, „Сините камъни” и т.н., съответно ще бъдат приети през тази година. Благодаря ви. (Ръкопляскания от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: И аз благодаря.
Политическа партия ГЕРБ разполага с 19 мин., Коалиция за България – 5 мин., Движението за права и свободи е изчерпало времето си, „Атака” – 4 мин., Синята коалиция – 9,40 мин., независимите народни представители – 17 мин.
Има ли изказвания?
Господин Чукарски, заповядайте.
ДИМИТЪР ЧУКАРСКИ (независим): Уважаеми господин председател, дами и господа народни представители, дами и господа министри! Днес наистина сме изправени пред един изключително отговорен дебат. Днес е време, в което всеки един трябва ясно и категорично да заяви позицията си. Позицията може да бъде в подкрепа на искания вот на доверие от страна на правителството за цялостната политика, която води, може да бъде и различна от това.
Аз смятам, че когато се иска вот на доверие за цялостната политика, която води правителството, е нелепо да се споменават дребни неща, които един или друг от изказалите се преди мен народни представители смятат, че са пропуснати като възможности за свършване на работа, като други дейности, които биха могли да бъдат извършени по по-добър начин.
Днес ние трябва да кажем защо и аз казвам от свое има: „Подкрепям и ще подкрепя искания вот на доверие от страна на правителството”. Това е.
Ще върна цялата зала към изборите през 2009 г. През м. юни, в началото на м. юни много малко български граждани отидоха пред урните и гласуваха за изпращането на представители на България в Европейския парламент. В следващите четири седмици до националните избори в страната се случиха толкова много неща, хората разбраха толкова много истини, че пожелаха да отидат и с гласа си да заявят ясната си воля, че в страната трябва да се случи промяна. Ние всички – говоря за дясното пространство – ходейки по тази предизборна кампания, водехме пред избирателите си ясна и категорична предизборна кампания. Заявявахме на първо място, че искаме в България да бъде сложен край на порочната практика, наследена от тройната коалиция; на второ място, да се даде шанс за дясноцентристко управление. Какво стана? Формира се правителство на най-голямата партия – член на Европейската народна партия. Защо искам да поговоря за това членство на ГЕРБ в Европейската народна партия? Смятам, че когато една партия, каквато е ГЕРБ, е член на Европейската народна партия, останалите нейни, така наречени сестрински партии по европейските стандарти, също следва да я подкрепят, особено в толкова важен момент, когато се иска вот на доверие.
Трябва да си дадем ясна сметка какво очакваха българските граждани. Българските граждани очакваха, че ще има воля нещата да се променят, че ще има ясно демонстрирана политическа воля да бъде преустановена грешната практика на много хора да се пускат държавни залци, залци от държавния бюджет, от държавната трапеза така, че медиите да бъдат добронамерени и благосклонни към управляващите. Това се случваше и можеше да продължава да се случва, ако не беше световната икономическа криза. Точно заради това БСП, Коалиция за България и ДПС разчитаха, че тежестта на тази икономическа криза ще успее да разклати управлението на ГЕРБ и под напора на недоволството на гражданите правителството ще бъде принудено да подаде оставка. Разбраха обаче, че пророкуваното от тях не се случи.
Миналата година направихме корекция в бюджета. Спомнете си дебатите в тази зала. Бяхме заплашвани, че до края на годината ще има още една корекция в бюджета. Това не се случи, напротив, икономическите показатели показаха, че страната бавно, но сигурно излиза от кризата.
За тази година беше приет един обезпечен бюджет. Точно това притесни големите сценаристи в държавата – тези сценаристи, които не харесваха възможността в България да се каже ясно и категорично, че е крайно време да се сложи край на зависимостите – зависимостите по отношение на икономически групировки, зависимостите по отношение на различни политически централи и в крайна сметка, зависимостта по отношение на комунистическите служби на Държавна сигурност.
Точно за да не се случва това, аз ще използвам тази трибуна и ще призова цялата зала да даде ясната си и категорична позиция в подкрепа на водената от правителството политика. (Реплики от ГЕРБ: „Времето!”) Завършвам, господин председател.
Защо днес ние говорихме толкова много за тютюнопроизводителите? (Реплики от ГЕРБ: „Времето!”) Казах, приключвам. Ако не ме прекъсвате, още по-бързо ще свърша. Говорейки за тютюнопроизводителите, искам да ви кажа нещо. Ако беше изпълнена стратегията на ДПС за алтернативна заетост в Източните Родопи, нямаше сега да се чудим тези биволи дали са дошли от Турция, или идват биволите на Ахмед Доган от Индия, които чакаме. Благодаря. (Ръкопляскания от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Реплики? Няма.
Господин Дончев, заповядайте за изказване.
МИНИСТЪР ТОМИСЛАВ ДОНЧЕВ: Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми колеги! Някои от колегите министри засегнаха с доста подробности темата за европейските пари, така че аз няма да се вплитам в детайлите.
Повече ме вълнува тази стара болка или травма на политическия живот в България – честото разминаване между нуждите, между исканията, изобщо между дневния ред на политиците и на гражданите.
Аз за разлика от някои политици добре знам какво вълнува българските граждани и то е не защото съм надарен с небесна мъдрост, или не защото често се виждам с тях, а по простата причина, че съм един от тях. Хората се интересуват сутрин, когато излязат от вкъщи, по какъв път си карат колата, по какъв тротоар се движат, в каква детска градина си водят децата, каква заплата получават, какви данъци плащат и най-сетне – в каква държава живеят. Дали живеят в държава, която не само се грижи, а съществува заради своите граждани, или държава, в която политиците се занимават със синтетични политически сензации.
Не може основната ос на дебата в българската политика да е кой кого е слушал, подслушвал, преподслушвал, кой на кого какво е казал или нашепнал. Това е прелъстителен опит за подмяна на дневния ред на хората.
Аз работя за по-бърза европеизация на България. Българското правителство работи за по-бърза европеизация на България. България има достъп до над 15 млрд. лв., финансирани от всички оперативни програми. До момента сме успели да платим над 1,6 милиарда само по оперативните програми. Само за една година успяхме да постигнем трикратен ръст на плащанията, сравнено с предишни периоди.
Две хиляди и десета година е първата година, в която всяка стотинка, всеки лев, даден от републиканския бюджет за инвестиции, води след себе си един лев европейски пари за инвестиции. Едно към едно е чудесен резултат, който мисля в скоро време да бъде удвоен като минимум.
По-важно е обаче това, което стои зад цифрите, а зад тях стоят поне 133 км общинска пътна мрежа, близо 100 публични сгради – читалища, училища, детски градини, социални институции, които са изцяло ремонтирани, почти 167 км изградени и реконструирани водопроводи и канали. Над половин милион души са включени по различни начини в проекти от Оперативната програма „Човешки ресурси”. Седемстотин тридесет и девет фирми до момента са получили финансиране от Оперативната програма „Конкурентноспособност”. За 2011 г. имаме намерения да удвоим плащанията и в най-лошия случай да удвоим резултатите.
За следващите няколко месеца аз имам ясни и конкретни задачи, сред които не се включва да обяснявам на хора, които не представляват никого, и да отговарям на теми и въпроси, които не интересуват никого.
За 2011 г. ние трябва да платим толкова, колкото е платено за всички предишни 4 години – 2007, 2008, 2009 и 2010 г.
Заедно с вас имаме задачата да направим нов Закон за обществените поръчки, който ще позволи по-лесно, по-ясно и по-прозрачно да се харчат не само европейските, но и бюджетните пари.
След това специален, нарочен Закон за управление на средствата от Европейския съюз.
Две хиляди и единадесета година трябва да е годината, в която масово да започне деинституционализацията, тоест извеждането на децата от специализираните институции.
Освен всички останали задачи през тази година имаме грижата да започнем да подготвяме следващия програмен период като документи и като институции, за да не се случи в началото на 2014 г. да бъдем в същото положение, в което бяхме в началото на 2007 г. – да се наложи да загубим година и половина-две години без договори и плащания.
Вярвам, че това, което говоря, има значение и не сте го чели предварително в някоя разпечатка. Говоря за милиарди, които ще променят България. Това правя аз, това прави българското правителство. Убеден съм, че това вълнува и българските граждани. Ако това не вълнува някого от вас, това е ваш, а не наш проблем.
Уважаеми дами и господа, моля ви за мандат да продължа усилията си за европеизацията на България. Ако ли нечий дневен ред е свързан само с клевети и компромати, ние живеем вероятно в други държави. Не, боя се, че живеем в различни светове, като единият от тях е излишен. Благодаря ви. (Ръкопляскания от ГЕРБ.)
ПЕТЪР МУТАФЧИЕВ (КБ, от място): Не, живеете в държавата на ГЕРБ.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Народни представители или министри, които желаят да участват в разискванията?
Има думата господин Костов.
ИВАН КОСТОВ (СК): Благодаря Ви, госпожо председател.
Уважаеми министри, уважаеми колеги народни представители! Аз мисля, че е редно министрите да говорят повече, защото те искат вот на доверие и една очевидна полза е, че те са били принудени, говорейки тук пред нас, да кажат своите намерения, да формулират по-ясно това, което считат за ценно от направеното, да заявят какво ще правят за в бъдеще. Това е добрият вариант.
От друга страна, искам да фокусирам вниманието на Народното събрание върху самия вот на доверие. Два пъти е искан в тази зала вот на доверие. Двата пъти след разколебаване на мнозинството в правителството. Веднъж Филип Димитров, който беше упрекнат с гласовете на ДПС за това, че е накърнил интересите на националната сигурност. И втори път – господин Беров, на когото не му беше гласувано предложеното изменение на структурата и състава на кабинета. То влезе във втория случай с искане на вот на доверие, за да заяви програма, която поиска да изпълни. И след като я изпълни си подаде сам оставката и прекрати мандата си.
Имаме ли разколебано доверие тук, в Народното събрание? Нямаме разколебано доверие. Има едно стабилно мнозинство. То е конструирано. Видяхме го буквално преди няколко седмици, когато гласува бюджета на страната. В този смисъл няма непосредствен подтик да бъде търсено доверието на правителството. Затова, вглеждайки се внимателно в мотивите на вота на доверие, там прочитаме, че той е вот на доверие за водената политика. Тази, която е водена досега, да може да бъде продължена занапред, може би с намеренията, които заявиха министрите. Но се иска доверие за това, което се е направило досега.
От тази гледна точка позицията на Синята коалиция е лесна. И ако някой мисли, че ние сме изправени пред някаква голяма трудност, много се лъже, наистина неразбирайки от политически значи, тъй като основния знак ние сме дали при гласуването за бюджета. И тогава за цялостната политика на правителството ние сме гласували „въздържали се”. Затова, тъй като ние сме последователни, за разлика от някои други политически формации в Народното събрание, да си поставим въпроса така: случило ли се е нещо, което да върне нашето доверие от равнище „въздържали се” до равнище „доверие” в кабинета?
Има неща, има направено от министри, които ние силно приветстваме. Последното нещо, което силно ни зарадва и ни насърчи, беше декларацията, която видимо с лидерството на министъра на външните работи беше внесена в Народното събрание и която дава възможност да се изчисти едно петно в българската дипломация. Има много други такива. Има такива факти, това е вярно. Но има и неща, които ни карат да бъдем силно въздържани от това да твърдим, че нашето отношение към направеното от правителството следва да се промени от въздържали се към подкрепа.
Защо не можем очевидно да гласуваме против вота на доверие? Защото това правителство е много по-добро, отколкото правителството на тройната коалиция. И в това не може да има никакво съмнение. Много от нещата, дори последното изказване за това какъв напредък например има в усвояването на европейските фондове, е едно красноречиво доказателство. Тоест, ние никога няма да имаме същото отношение, каквото имаме към управлението на тройната коалиция, към правителството на ГЕРБ. Това, според мен, трябва да бъде подчертано, за да стане ясно какво означава вот „въздържали се”.
Обаче вот „въздържали се” означава, че не можем да дадем подкрепата си за свършената политика дотук. Защото ние вече веднъж сме заявили сериозни резерви. Ние сме заявили нещата, които обобщихме набързо, притиснати от обстоятелствата, и ги пледираме пред правителството в продължение на месеци наред. Например въпроса за фискалния борд, както го наричате. Това е договорна от септември. Това е договорка отпреди гласуването на бюджета. Имаше проект, който ние тук внесохме и той беше отхвърлен от мнозинството на ГЕРБ. Тоест неща, които веднъж уж са договорени, на нас ни бяха спрени, отказани, въпреки че ние не претендираме да бъдем автори, непременно да бъдем записани някъде. Но тези неща са много важни за страната и не са се случили.
Ние няма да спрем да казваме, че не може да се управлява с кадрите на тройната коалиция. Не може, не бива, това е опасно. Това, което сега се случва, е красноречиво потвърждение за това как се продънва администрацията, как се продънван информационните канали и как това саботира управлението на ГЕРБ.
Ще дам само един пример – ситуацията с пазара на зърното, за която говоря и все се надявам някой да ме чуе. Ситуацията с пазара на зърното се случва, защото през 2005 г. по предложение на Българската социалистическа партия, на господин Папаризов, се демонтира стратегическият резерв на зърното. Защото не бил детайлно уреден начинът, по който се интервенира. Защо не се уреди с една наредба? Маха се всичко. (Реплики от КБ.) Моля ви се! Оттогава се създава възможност да се монополизира пазарът и да се вдигнат цените. Днес цените са се качили три пъти – от 122 лв. на 375 лв. и никой не реагира. Кой трябва да реагира? Комисията за защита на конкуренцията. Ами, тя е преизбрана. Същите тези хора, които бяха в Комисията за защита на конкуренцията на тройната коалиция, сега трябва да бранят пазара от покачване на цената, с която се ощетява българският производител.
Можем ли да се съгласим с такъв подход? Не можем да се съгласим. Ние искаме наистина радикална промяна.
По въпроса за СРС-тата. Някой да не помисли, че бягам от въпроса. Този вот очевидно не е в състояние да реши проблема с тези СРС-та. Специалните разузнавателни средства – казаха го от Европейския съюз, казаха го от Американското посолство, този въпрос се решава не от законодатели, а от съдебната власт с върховенство на закона. Това означава, че ние не можем да се произнасяме по него. Това означа, че това не може да е тема на Народното събрание. Защото какво можем да кажем ние? – Това е вярно, това не е вярно. Нито сме експерти, нито сме специалисти монтирани ли са, подслушвано ли е, какво е направено. Тези неща са въпрос на обследване от прокуратурата. Ние имаме една комисия, ще чакаме нейните резултати. Но вотът не може да реши този въпрос. Това е повече от очевидно.
Това обаче не ми пречи тук да кажа още един път – силна и категорична подкрепа даваме на ГЕРБ, за да се справи с този престъпен конгломерат, от който страда страната – конгломерат, в който има забъркана организирана престъпност, бивша Държавна сигурност, който е отровил атмосферата в страната! Има пълната подкрепа!
Точно заради това ние не можем да не виждаме, че е отнета инициативата – поне това, което се случва в публичното пространство: битката на пиарите, ако можем да кажем така, защото ако правителството е един голям пиар, отсреща има друг пиар и другият пиар насити публичното пространство със СРС-та. Всички четат СРС-тата и се занимават с тях.
А кога трябва да се занимават с основните въпроси на управлението на страната – не става ясно. Това означава, че е отнета възможността, инициативата на правителството да слага темите на дневния ред на българските граждани!
Можем ли да сме спокойни от това нещо и да кажем: „Заради това, че ви отнеха инициативата, ние променяме отношението си от „въздържали се” и сега ще ви подкрепим”?
Това означава обаче друго – че вот „въздържали се” ни дава възможност да върнем доверието си в правителството всеки път, когато започне политиката, която очакваме от него! Не обещания, които да не бъдат изпълнени. Тръгнете ли в тази посока, задължително, сигурно е, че ние ще споделим отговорността, ще ви подкрепим, ще застанем зад вас, ще ви браним.
Ние можем да ви браним, за разлика от много хора, които могат само да аплодират и не могат да го сторят. Ние можем да направим тези неща – можем да се справим с атаки и прочие, но трябва да видим как вие тръгвате в тази посока.
Тръгнали ли сте? (Шум и реплики от ГЕРБ.) Тръгнете и ще ви подкрепим! Това означава нашият вот „въздържали се”. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Реплики?
Заповядайте, господин Върбанов.
ВЕНЦИСЛАВ ВЪРБАНОВ (независим): Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа министри, уважаеми колеги! Ползвам възможността да взема реплика. Искам да се обърна към господин Костов. Няма да коментирам изобщо решението за това как ще гласува Синята коалиция. Нека всеки сам да си направи извода.
Вземам думата, само за да коментирам въпроса с цената на зърното. От няколко дни насам по тази тема имаше мнение, което беше излязло в медиите първо от името на Синята коалиция, след това лично от името на господин Костов. Виждам, че министърът дори поддаде на тази теза, която според мен не е вярна.
Цената на зърното в момента в България не е функция на някакво картелно споразумение, а е функция на цените на зърното на международните пазари. За справка може да се види каква е борсовата цена в Черноморския басейн, каква е борсовата цена на Стоковата борса в Будапеща. Ако погледнем, ще видим, че цената на зърното в България все още не е достигнала тези борсови цени.
Цената при един свободен пазар се определя от търсенето и от предлагането. Тъй като в момента има голямо търсене на международния пазар, отново казвам, цените зависят от международния пазар. Има голямо търсене на международния пазар, защото имаше провал в реколтите на някои големи консуматори.
Всички знаете, че в Русия беше забранен износът на зърно. Има голям внос, има недостиг на световните запаси, затова и цената се покачи. Не ни е виновен никой.
Затова и тезата, че някои тук, в България, са се събрали, пили са по ракия и са разбрали каква ще е цената, не отговаря на истината. От високата цена България нищо не е загубила, защото износът на зърно даде възможност в България да влезе огромен финансов ресурс, който поетапно влезе в джобовете на много български земеделски производители, както и на много собственици на земеделски земи, защото влезе под формата на рента.
Нека да не спекулираме с тази тема. Знаем, че цената на хляба е доста чувствителна и доста спекулативна тема. Не е необходимо сега да я отваряме, защото в момента тезата е грешна. Благодаря ви. (Ръкопляскания от ГЕРБ и независимите народни представители.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Втора реплика – Павел Шопов.
ПАВЕЛ ШОПОВ (Атака): Благодаря Ви, госпожо председател.
Понеже господин Костов върна лентата назад, спомни си времето от 1992 г. – той си спомни някои неща, но не каза някои истини.
Аз много добре си спомням и бях във всичко това – участвах активно в онези събития. Винаги съм казвал, че господин Костов беше човекът, който набута Филип Димитров, той инспирира, той беше силният човек тогава в правителството на СДС! Той го накара да поиска вота, който знаете как завърши! Тогава той беше агент провокатор за разбиването на СДС! С този вот СДС слезе и тръгна натам. После години наред той участва в СДС – за разбиването на СДС!
Това, което прави от известно време, е за разбиването на дясното пространство, където играе същата роля като проходна пешка на някога починалия, Бог да го прости, Андрей Луканов и продължител на неговото дело. Един от хората, които осъществиха „перестройката” в България, тоест да превърнат бившата властимаща комунистическа номенклатура в новата икономическа богата класа, прослойка на България.
Страшно съжалявам за партията, която някога създадохме. Той нямаше участие в това създаване – в първите години. Той я яхна през 2005 г., защото беше назначен като председател, без да бъде член на СДС! Тогава той казваше: „Вие седесарите сте мазохистични хора!”. „Вие, седесарите” – когато беше председател на СДС!
Днешният вот на доверие е елемент от тази нишка, която той осъществява две десетилетия – от преподавател по политикономия в българските висши учебни заведения,...
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Времето, господин Шопов, изтече.
ПАВЕЛ ШОПОВ: ...сътрудник на в. „Работническо дело”, та до днес! (Сигнал от председателя за изтичане на времето.)
Няма аргументи, с които да не бъде подкрепено правителството!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Господин Шопов, благодаря Ви.
ПАВЕЛ ШОПОВ: Единственото обяснение е, че той продължава тази своя...
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Господин Шопов, ще Ви отнема думата! Нека да се уважаваме.
ПАВЕЛ ШОПОВ: ...двадесетгодишна последователна роля за разбиване на дясното политическо пространство!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Трета реплика? Няма.
Господин Костов, имате възможност да отговорите.
ИВАН КОСТОВ (СК): Аз много се радвам на последното изказване – да гледат хубаво депутатите и да се учат.
ЮНАЛ ТАСИМ (ДПС, от място): От кого?
ИВАН КОСТОВ: От когото искат. (Весело оживление.) Ето, вижте колко много учители има тук – да гледат, да се учат, да внимават.
Искам да се обърна към отсъстващия министър-председател и да предупредя ГЕРБ за нещо. „Ако не сте с нас, сте срещу нас” е болшевишка реплика. Болшевишка е – никога не прегръщайте това нещо, то няма нищо общо с европейския светоглед.
Европейският светоглед е: „Правиш правилни неща – аз съм с теб. Не правиш правилните неща – аз съм първият, който ти го казва. Давам ти възможност да се поправиш и да правиш правилните неща”.
Ние ви предлагаме да правите правилните неща – не бързайте да лепите етикети, защото ще се върне именно този болшевишки рикошет, който току-що видяхте.
Що се отнася до господин Венцислав Върбанов. На световния пазар, господин Венцислав Върбанов, колко процента се е увеличила цената на хлебната пшеница? Знаете ли? Колко?
Защото той става и пледира. Сега го хващам неподготвен. Щеше да каже веднага. (Реплика от народния представител Венцислав Върбанов.)
Двадесет процента! Средно 20%. Три пъти е в България! Три пъти! (Реплики.) Повече от три пъти! Не 20% – с 5% се качи онзи ден допълнително, след данните за лошата реколта, очаквана в Канада! Пет процента на борсата в Чикаго! Това са увеличенията!
Тук става три пъти! Откъде се черпят аргументи, че цената на един голям продавач на зърно трябва да се определя от международния пазар?
Ние продаваме зърно, господин Върбанов – не купуваме! Продаваме! (Реплика от народния представител Венцислав Върбанов.) Ние продаваме – не купуваме! Ако купуваме, тогава ще гледаме каква е цената на зърното на Будапещенската борса. Но ние сме голям износител и на слънчоглед.
Съжалявам, че на Вас трябва да напомня тези неща. Вие бяхте автор на Закона за търговията и съхранение на зърно и знаете точно за какво говоря. Затова аз се радвам, обаче искам да кажа нещо положително пред народните представители.
Говорихме с министър Найденов точно по тази тема. Аз му казах, че имам намерение да възстановя премахнатите текстове за създаване на стратегически резерв от зърно и той каза, че ще подкрепи текста. Надявам се, че неговото обещание за подкрепа ще бъде изпълнено този път от Парламентарната група на ГЕРБ, защото това ще сложи край и ще отговори на въпроса (сигнал от председателя за изтичане на времето): дали е монополно покачването на цената, или, ако имаше крупен стратегически резерв, който да гарантира балансите,...
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Времето изтече, господин Костов.
ИВАН КОСТОВ: ...щеше да се увеличи три пъти цената на зърното! И ви уверявам, че аз ще съм прав. Абсолютно сигурно е, че ще съм прав.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря Ви, за този отговор на репликите. (Реплики.)
Съжалявам, господин Върбанов, когато има реплики няма как, заради споменаването Ви в тях, да искате лично обяснение.
Други министри?
Господин Младенов!
МИНИСТЪР НИКОЛАЙ МЛАДЕНОВ: Уважаема госпожо председател, уважаеми народни представители, уважаеми колеги!
Уважаеми български граждани, които имате все още нервите да следите хода на този дебат в Народното събрание! Обръщам се, на първо място към вас, защото смятам, че когато българското правителство поиска вот на доверие от Народното събрание, е важно всички български граждани, без значение какво мнение имат за правителството и за неговата политика, да бъдат категорично наясно със ситуацията, в която е поставена българската държава, българското правителство и истинските, фундаментални причини за вота, който днес българският министър-председател поиска.
Първо, искам да обясня аз, като министър на външните работи, за какво искам доверието на българското Народно събрание.
Първо, искам доверието на българското Народно събрание, за да свалим сянката от сивите шлифери, чадърите, които убиват хора, сянката на Държавна сигурност, легнала върху българската дипломация! (Ръкопляскания от Синята коалиция.)
Искам подкрепата на Народното събрание, за да може българският глас да се чува тук – на Балканите, в Европа и в света около нас; не да се изолираме от региона, в който живеем; не да правим едни - приятели, а други - неприятели, а да бъдем активни и да имаме какво да кажем, и да има кой да го чуе!
Искам доверието на Народното събрание, за да можем да помогнем на българския бизнес да открива нови работни места и да създава нови пазари по света, в региона около нас! Смятам, че работа на държавата, на всяко правителство, е да подкрепя своите производители не само в страната, но да помага да се премахват всички пречки пред тяхното развитие в чужбина, за да могат те наистина да създават работни места.
Искам подкрепата на Народното събрание, за да свалим стъкления похлупак, който в продължение на 20 години не позволява на ново поколение млади български дипломати да израснат!
Искам подкрепата на българското Народно събрание, за да станем част от Шенгенското пространство достойно, а не по милост!
Искам подкрепата на българското Народно събрание, за да имаме модерна съдебна система, която да съди справедливо и достойно да партнира със своите колеги в Европейския съюз!
Днес вотът в Народното събрание е именно за доверието на народните представители по тези въпроси. Дали българските народни представители ще застанат в подкрепа на тези желания, искания и политики на българското правителство, или не – всеки ще реши сам, всяка партия ще определи сама своето решение, но в крайна сметка има моменти в българската история, когато, както в историята на всяко едно общество, изборът остава в крайна сметка „за”, или „против”.
Така през 1991 г. българският министър-председател Филип Димитров и Съюзът на демократичните сили поставиха тук въпроса: създаваме ли свободна България, демократична, която сама може да избира своя път, или не? Тогава на този избор се противопоставиха същите тези агенти, провокатори, сенки от миналото, които в последните 20 години не искат да видят напредъка на нашата страна.
По същия начин и през 1997 г., когато след края на Виденовата зима и краха на българската икономика, Обединените демократични сили поискаха от българските граждани и от Народното събрание, разбира се, подкрепа за това в страната ни да има европейски правила, да има свободна икономика, и тогава изборът беше „за” или „против”. Изборът не беше „въздържал се”.
Така и днес, уважаеми дами и господа, продължава битката, започната преди 20 години, но днес тя се казва: ще успеем ли ние в България заедно да наложим правила – правила, които са базирани върху европейските норми, които гарантират, че в нашата страна нещата ще се случват почтено; че в нашата страна институциите ще работят в интерес на гражданите; че в нашата страна конспирациите, сенките, страховете, съмненията, подхвърлените папки, метнатите листчета, хората с каскетите, няма да бъдат хората, които управляват България!
Именно затова днес българското правителство иска подкрепата на Народното събрание. И аз смятам, че всеки един народен представител днес, когато решава как ще гласува, как ще даде своя глас – в подкрепа на правилата или в подкрепа на хаоса, трябва после да може да обясни достойно на своите избиратели, на хората, които са го изпратили в тази свещена зала за българската демокрация, как той или тя са гласували: дали са застанали на страната на хаоса или са избрали страната на правилата. Това е изборът, пред който сме поставени днес.
Тази битка няма да е лесна и ако си позволя да перифразирам един цитат – българското правителство избра битката да наложи правила в държавата именно защото е трудна, а не защото е лесна.
И мога да уверя всички български граждани, че нито интригите, нито конспирациите, нито съмненията, нито провокациите ще ни отклонят от пътя, който сме избрали, защото този път ни е даден с вота на българските граждани, които изпратиха управляващата партия в момента – Политическа партия ГЕРБ, в българския парламент.
Този вот не е разколебан. Този вот иска в нашата страна да нямаме страх от миналото, да гледаме напред и да живеем по ясни правила. Затова моля всички български граждани след днешния вот да потърсят от своите избраници, от своите народни представители, обяснения за това дали те са застанали на страната на хаоса или са избрали страната на правилата, подкрепяйки вота на доверие към българското правителство днес.
Такъв е моментът, в който живеем. Този момент не го избрахме ние. Този момент се наложи от факта, че в продължение на 20 години много, много нерешени и натрупани въпроси бяха стоварени в нашата страна. И най-големият от тях, който днес веднъж завинаги ние трябва да решим, това е съмнението, че не институциите, а агентите; че не избраните, а скритите; че не тези, които са под светлините на прожекторите, а тези, които седят в сенките, управляват нашата страна. Не може тези съмнения да продължат да съществуват в европейска България в началото на ХХІ век! Днес няма избор, който да бъде „въздържал се”.
Това е исторически въпрос пред българската държава, формулиран от правителството, което иска да знае дали подкрепата на народните избраници, на българския народ е на страната на правилата или не. И аз съм сигурен, че днес този избор българското Народно събрание ще направи в правилната посока, както неведнъж, когато с колективна мъдрост парламентът се е произнасял и е вземал правилните решения относно бъдещето на България. Благодаря ви. (Ръкопляскания от мнозинството.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказване?
Господин Петър Димитров.
ПЕТЪР ДИМИТРОВ (КБ): Госпожо председател, господа министри, уважаеми колеги! След всичко, което чухме, ми се иска да започна драматично, дори мелодраматично: Българи, на колене! Общественото мнение разстреля поредното правителство на България. За съжаление, това не е вярно. Поредното правителство на България се самоуби, а общественото мнение само го констатира, и го констатира с омерзение.
Слушах господин Младенов, слушах вътрешния министър. Аз не разбирам от какво се оплаквате?! Вие сте се следили! Вие сте се слушали! От специалните служби са изтекли съответните СРС-та, така че това наистина е самоубийство и проблемът не е само морален.
Както казва един известен наш писател: „В България моралът няма дъно.” Става дума за държавността и за българската държава, а те имат дъно и затова често сме ги губили. В своя титаничен порив Бойко Борисов омаскари всичко и всички – партии, институции, личности, за да остане в бяло само ГЕРБ и Бойко Борисов. Сега, когато бялата тога падна и лъсна мръсното бельо на ГЕРБ, нормалният българин си задава въпроса: какво му остана и струва ли си да живее в държава, в която всички достойни са покойници?!
В тази ситуация, когато всички чакат оставка на правителството, чакат извинение, чакат прошка и изкупление, в един бирен вот на доверие чуваме дружния хвалебствен хор на министри и депутати колко велики неща е свършил ГЕРБ и Бойко Борисов. Как вашите решителни реформи са мобилизирали организираната престъпност, Държавна сигурност и дори дългата ръка на КГБ.
Какви реформи, какви пет лева?! Намалихте приходите с милиарди и ги отстъпихте на организираната престъпност. Увеличихте контрабандата на цигарите с 60% и се хвалите, че хващате повече. Ако докарате контрабандата до 100%, ще хващате още повече. (Частични ръкопляскания от КБ и ДПС.) Обещахте средноевропейски доходи за три години, а замразихте заплати и пенсии. Обещахте европейско здравеопазване, а закривате болници. Вдигнахте възрастта и стажа за пенсиониране, за да умираме на работните си места. Мачкате културата (силен шум и реплики от ГЕРБ), мачкате науката и образованието. На всички искания давате един отговор: строим магистрали. Но както сполучливо се изрази един българин: босият не ще магистрали, босият иска цървули. (Шум и реплики от ГЕРБ.)
Ще припомня, че на миналия вот премиерът се появи в парламента в края на дебата, само за да нарече народните представители безделници. Сега същият премиер чинно е докарал всички министри с надеждата да получи вот на доверие от същите безделници от ГЕРБ и „Атака”, които като оловни войничета трябва да лягат и стават по силата на волята му.
Искате вот на доверие. Доверие в какво?! Доверие в това, че има СРС-та?! Има ли някой да се съмнява, че има СРС-та? Доверие в уличените министри чрез СРС-тата?! Доверие в подкрепата, която те дават за сивата икономика, за контрабандата, за безпардонното лобиране, за организираната престъпност, която се е домогнала до върховете на властта, за двойния морал на премиер и правителство: „Не ме слушай какво говоря по медиите, слушай какво говоря в СРС-тата.”?
Понеже много ни размахвате Европа, искам да ви прочета вестник „Ди Велт” от днес: „Бойко Борисов упражнява властта си с машинации, които трябва да бъдат сравнени с методите на мафията.” Днес, „Ди Велт”, Германия, която ще ни отреже за Шенген.
Един наш политолог каза, че нашият народ иска да го управлява някой, на когото да вярва, и някой, от когото да се страхува. Бойко Борисов му даде и двете неща. Но днес вярата рухна. Можеш да обичаш бирата, но не можеш да й вярваш. Научихме, че премиерът на България има цена. Все още не знаем самата цена, но вероятно ще я научим.
Страхът рухна. Не можеш да се страхуваш от премиер, когото подслушват, премиер, който твърди, че записите са манипулирани (председателят дава сигнал, че времето е изтекло), но не може да го докаже в България и ще ги праща в чужбина. (Силен шум и реплики от ГЕРБ.) Премиер, който при всяка сложна ситуация иска помощ от чужбина.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Господин Димитров, времето Ви изтича. (Силен шум и реплики от ГЕРБ.)
ПЕТЪР ДИМИТРОВ: Ма моля Ви се, госпожо председател!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Моля за ред в залата! Подала съм звуков сигнал, моля ви.
ПЕТЪР ДИМИТРОВ: Един ваш министър говори 25 минути (силен шум и реплики от ГЕРБ), колкото има една парламентарна група. Това, което правите, действително е позорно. Просто се опитвате да затворите устата на опозицията.
Вот на доверие се прави в зала „Изток”. Там трябваше да се качите мнозинството, да се разберете имате ли доверие на управляващите или нямате.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Господин Димитров, просрочихте времето. Ще Ви отнема думата.
ПЕТЪР ДИМИТРОВ: Приключвам. Затова и моето предложение е: дайте да вървим на избори (възгласи от ГЕРБ: „Е-е-е!”, смях и реплики), а там „Глас народен – глас Божий!”. (Ръкопляскания от КБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Реплики? Няма.
Думата за изказване иска министър Попова.
МИНИСТЪР МАРГАРИТА ПОПОВА: Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми колеги министри! За да има справедливост и гарантирани правила, ние, управляващите, трябва да бъдем ограничавани. Как става това в демократичната правова държава? Това става по един-единствен начин и той е правила в Конституцията. Навсякъде под слънцето във всички демократични правови държави правилата и част от правилата в Конституцията са вот на доверие или вот на недоверие.
Днес аз и моите колеги министри заставаме пред вас, за да поискаме от вас подкрепа, за да поискаме вот на доверие. Защо? За да продължим, уважаеми дами и господа народни представители!
Аз съм тук, за да споделя с вас накратко и занапред важните политики в сектор „Правосъдие”, които ни задължават да обединим, да консолидираме позитивната национална енергия, за да направим така желаните и очаквани от нас, от обществото, от българските магистрати, от цялата съдебна система реформи в съдебната система.
Аз съм тук, за да споделя с вас политики за напред, а не за да правя статистики или отчети за онова, което се е случило и което сме направили досега за сектор „Правосъдие”, защото всичко, което се случи в продължение на година и половина, аз съм го направила с вас – всички заедно, без значение дали някой от вас гласувал „против”, дали е гласувал „въздържал се” или е гласувал „за” тези политики. Благодаря на всички вас затова, без значение какъв израз е намерила вашата подкрепа или неподкрепа.
Уважаеми колеги, днес ние трябва да продължим. След доклада на Европейската комисия 2010 г. ние като национално отговорни държавници и политици нямаме право да махнем с ръка, да спрем и да кажем: „До тук. Оттук насетне – връщане назад, колебание или лъкатушене”. Нямаме право на отказ. Трябва да продължим да осъществяваме занапред важни политики. Кои са важни политики в сектора „Правосъдие”? В програмата на нашето правителство 2009-2013 между другите приоритети са отбелязани и два, свързани със сектор „Правосъдие”. Това са гарантиране на правовия ред, справедливост и надеждни и ефективни мерки за по-добра работа на съдебната система. В тази връзка ние с вас трябва да продължим след приемане на този значим, важен и оценен позитивно от всички вас политически документ, а именно Стратегия за продължаване на съдебната реформа – изключително важен за всички нас, не само за Политическа партия „ГЕРБ”, а и за всички колеги от опозицията, ние трябва да продължим да работим за устойчив и необратим ход на реформите в съдебната система. Това е изключително важно след подкрепата, която ни оказват всички наши европейски съюзници, без изключение, включително и правителството на Съединените щати, защото колеги, международната подкрепа е много важен капитал. Той се добива трудно. За него се работи дълго време, а е нужно съвсем малко, за да бъде лесно пропилян.
Аз искам да работим с вас заедно, за да не пропилеем този капитал. Затова искам вашата подкрепа и вашия вот на доверие, за да продължим с реформите за устойчив и необратим ход в съдебна та система, да направим съдебна система, която нашите граждани и всички ние заслужаваме.
Бих искала убедено и без излишна емоция да добавя: моите колеги в съдебната система заслужават нашето уважение, заслужават упоритата наша работа и упорития наш труд, за да дадем политическата мярка, политическата визия, добрата управленческа визия, за да работят те по-добре, независимо да утвърдят модерни европейски практики в контекста на нашето европейско членство. Това е визията, това е насоката, за която аз убедено ще продължавам да работя, ако вие дадете вашия вот, за да продължим да правим реформи напред.
Колеги, не случайно изведох на преден план първата и най-важна политика, повтарям отново – устойчив и необратим ход на съдебната система и реформи в съдебната система.
Непосредствено след това, на второ място искам да изведа така важната тема, която е непосредствено органически и генетически свързана с първата тема, за която говорих кратко и емоционално. Това, колеги, е темата за правата и основните свободи на европейския гражданин. Защото всички ние искаме и сме европейски граждани.
В тази връзка искам да спомена втората политика и второто направление, заради което си струва и заради което съм днес пред вас да поискам вот на доверие – това е темата за правата и сродните свободи на европейския гражданин. Стъпвайки на изработеното преди мен от моите колеги в Министерството на правосъдието, заедно с авторитетни неправителствени организации, които изработиха концепция за осъдителните решения в Страсбург и за преодоляване на тази практика, ние предлагаме важна и значима политика. Направили сме работна група и работим по концепция за изграждане на важен национален вътрешен компесаторен механизъм, чрез който жалбите до Страсбург да бъдат по-малко и да има адекватен механизъм, чрез който нашите български граждани на българска основа, тук, в нашата държава да получават адекватно обезщетение, когато държавата или други органи са нарушили техни основни права или свободи. Това е важна политика, която не може да се работи парцелирано само с подкрепата на една политическа сила. Затова днес, уважаеми народни представители, аз като министър на правосъдието съм тук, пред вас, та открито да заявя и да кажа, че имам нужда от вашата подкрепа за осъществяването на тази политика, повече отколкото за всички останали политики. За мен тя е изключително важна, защото е част от авторитета на държавата. Тя е част от стабилността и авторитета на държавните институции. Тя е част от авторитета, спокойствието на българските граждани, от тяхното самочувствие в рамките на Европейското пространство, по отношение на което ние имаме задължение да работим, за да осигуряваме европейско пространство на свобода, сигурност и правосъдие.
За коя трета политика с удоволствие и с ангажимент на държавник съм застанала да говоря днес пред вас? Уважаеми колеги, дами и господа народни представители, важна е политиката за модернизиране на наказателното правосъдие в нашата държава. Ние започнахме с вас миналата година и направихме важни стъпки, трудно, с дебати, с моменти на взаимни обвинения за нарушения на човешки права, за нарушения на Конституцията. В тази връзка и в тази атмосфера, в професионални и не толкова професионални дебати ние направихме много важни крачки за промяна на Наказателно-процесуалния кодекс. Това е много важно, но не е достатъчно. В момента в Министерството на правосъдието заедно с мои колеги – преподаватели от юридически факултети, ние работим по изработването на нов Наказателен кодекс в рамките на тази важна политика – модернизиране на наказателното правосъдие. Изработването на нов Наказателен кодекс е важно. Уважаеми колеги народни представители, вие знаете, че в момента работим с Наказателен кодекс, изработен през 1968 г. През годините той е съпътстван с много изменения и допълнения. В този законодателен инструмент има класически понятия, класически инструменти, които няма да променим. Те ще останат, защото много други демократични държави само биха могли да мечтаят за разработените важни понятия и инструменти в сегашния Наказателен кодекс. В особената част на Наказателния кодекс обаче има инструменти, които се нуждаят от модернизиране и поправяне. Затова искам да работя с вас и затова моля за вашата подкрепа.
Бих искала на всяка цена да назова още една политика – политиката „Младежко правосъдие”.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Госпожо Попова, нека да се придържаме към регламента, който приехме.
МИНИСТЪР МАРГАРИТА ПОПОВА: Благодаря за подкрепата, която имам от много мои колеги министри, за да работим в рамките на тази политика, но без вашата подкрепа политиката „Младежко правосъдие” няма как да стане. Затова искам вашия вот. Искам да работя с вас заедно за осъществяването на тази политика.
Колеги, това е достатъчно, за да кажа и да докажа защо този вот на доверие е добра крачка, добър инструмент. От моя страна той поставя няколко важни неща, които могат да се обобщят по следния начин: искам да работя с вас за промяна на правилата, което означава промяна на статуквото, в ясна европейска насока. Благодаря ви за това и моля за вашата подкрепа. (Ръкопляскания от мнозинството.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Да благодарим на министър Попова.
Думата има министър Плевнелиев.
МИНИСТЪР РОСЕН ПЛЕВНЕЛИЕВ (Посрещнат с ръкопляскания): Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители, ще бъда кратък – само няколко минути. Но нека поговорим за истинския бизнес, а не за сенчестия. Нека поговорим за икономиката, а не за подмолните политики на тайни зависимости. Нека поговорим за магистрали, а не за СРС-та, защото тук от тази трибуна бившият министър на икономиката от тройната коалиция господин Петър Димитров каза, че българите имат нужда от цървули, а ние ще им дадем магистрали! (Ръкопляскания от мнозинството).
Направих си една елементарна табличка – прагматично и ясно, за да знаят всички. В нея пише къде сме били, когато започнахме, къде сме сега, какво свършихме и къде искаме да отидем.
Първо, ускоряване на еврофондовете. Какво наследихме по програма ФАР? – Агенция с отнета акредитация от Брюксел, замразени пари, крайно критични писма от Брюксел от 28 февруари и 8 май от 2008 г., които говорят за, цитирам: „Спиране на финансирането с незабавен ефект и в крайна сметка пълно суспендиране на всички дългове”.
Какво направихме ние по тази програма? – наваксахме година и половина бездействие. Успяхме да направим обективна оценка на пропуските и проектите, размразихме 34,5 млн. евро.
По Програма ИСПА. Какво наследихме? – петдесет и един процента усвоени за 8,5 години.
По водните проекти на МРРБ – 33% изпълнение по магистрала „Люлин”, завещано оскъпяване на магистралата до минимум – 229 млн. евро по думите на представители на Европейската комисия от вчера, те бяха на магистралата.
Перспективата да загубим минимум 50 млн. евро беше сигурна. Цитирам: „През 2008 г. този проект ни изпълваше с отчаяние, защото беше доникъде. Преживяхме какво ли не през тези години. Всичко, което можеше да се обърка, се беше объркало, но важното е, че сега сме на успешния финал”.
Какво направихме? Осемдесет и четири процента са усвоени или трикратно по-ефективни сме във водните проекти. Спасихме еврофинансирането за пречиствателни станции на големи градове като Бургас, Русе, Стара Загора, Хасково, Димитровград.
Ускорихме изпълнението на магистрала „Люлин”. Намалихме цената на магистралата с 44 млн. евро минимум. Спасихме магистралата и нейното европейско финансиране. Отново цитирам представител на Европейската комисия: „Ако ме бяхте попитали през 2008 г. колко пари щеше да се загубят в този проект, щях да кажа минимум 50 млн. евро. Сега виждаме, че няма да загубите нищо. Радвам се, че понякога животът ме опровергава”. (Частични ръкопляскания от ГЕРБ.)
По Оперативна програма „Регионално развитие”. Почти никакво изпълнение, само 28 млн. лв. бяха платени за две години и половина. Петстотин и петдесет милиона бяха договорени. Липсваше оценка на съответствието, имахме тромави процедури – 42 подписа, за да извършим едно плащане към бенефициент.
Какво направихме по тази програма? От последно място по усвояване на средства от Европейския фонд за регионално развитие това правителство изстреля България на 18-о място. Ние сме европейски играч – за година и половина от последно, винаги резервираното за българите, на 18-о място.
Получихме положителна оценка на съответствие. Пуснахме парите за пътища – 510 милиона. Пълна реформа на системата за управление и контрол. Осигурихме прозрачност на процесите на договаряне. Платихме 378 милиона към днешна дата – това е 23 пъти по-ефективни в изпълнението. Договорихме 1,7 милиарда – тук сме пет пъти по-ефективни.
Какво искаме да постигнем по оперативната програма? До края на 2011 г. ще отворим всички схеми, които са 96% от бюджета на програмата. Ще разплатим 1 милиард до края на 2011 г., ясен ангажимент, защото ние така работим. Това означава, че ако разпределим 1 милиард за две години и половина, – предишното правителство разплати 27 милиона за две години и половина, – ние ще бъдем 40 пъти по-ефективни. Ще договорим 2,5 милиарда до края на 2011 г. Категорично заявявам, че Оперативна програма „Регионално развитие” е и ще бъде една много добре работеща европейска програма.
По Дунавската стратегия. България е водеща от 14 европейски държави, заявявам го отговорно от тази трибуна. Гласуваха ни доверие да водим не да сме последни 14 европейски държави и то по най-стратегическата за нас ос – туризъм и културен диалог. Ние сме водещи, не Германия, не Австрия – България!
Двата моста Силистра-Калараш и Оряхово-Бекет са включени като флагшип проджект.в Дунавската стратегия. Това е голям успех!
Какво искаме да постигнем? Искаме да защитим магистрала „Хемус” като приоритет по Дунавската стратегия и като приоритетен проект на държавата и на Европа, и да го вкараме в разширена тенти мрежа на Европа, която сега се актуализира. Това е предизвикателство. Ще дадем всички от себе си и ще го направим.
По отношение на регионалното развитие – само два акцента. Въпреки дълбоката криза днес, досега като че ли не споменахме думичката криза. Никой не иска да признае, че това правителство, но аз го заявявам най-отговорно, прекарва и управлява държавата по възможно най-коректния и точен начин в най-дълбоката криза в света от 80 години насам. И аз се гордея, че това правителство прави именно това. България е символ на достойно минаване през най-тежка криза, в която държави падат.
Какво правим? Насочихме предоставянето на значителен ресурс за подобряване живота на хората по всички нива – градска среда, културна, обществена и социална среда, пътна среда, интегрирани градски транспортни проекти и др., все проекти на регионите. В най-тежката криза дадохме от малкото, което имаме, за приоритетни регионални проекти. Дали е мостът убиец на Бяла, дали е пътен възел „Меден рудник” с тестване за цялото Южно Черноморие, дали е бул. „Брюксел” – лицето на България, дали е пътен възел в Разград, на който се убиваха не знам колко човека на година, дали е Софийски околовръстен път - Южна дъга – ние подкрепяме икономическия потенциал и приоритетните проекти на регионите в най-голямото нямане.
По отношение на пътищата като приоритет какво наследихме? Отново табличката. Молих се на Господ през зимата на 2009 г. да не вали сняг, защото бях оставен за две трети от територията на държавата без договори за поддръжка.
Какво направихме? Пълна реформа и промяна на философията, нови принципи, нови правила, нови системи на контрол, нови дългосрочни договори в интерес на икономиката и на бизнеса, за да могат те да имат мотивация да инвестират и да чистят качествено. Надяваме се да получим и съответния резултат.
Какво искаме да направим? Искаме добре поддържана и почиствана републиканска мрежа и по-малко жертви на пътя. Тази година трендът от 50 години е обърнат. За първи път България има под 800 човека убити по пътищата – през 2008 г. бяха 1100, защото това правителство работи синхронизирано по всички нива за сигурността на българските граждани.
По Оперативна програма „Регионално развитие”. Какво имахме? Преустановено договаряне на пътните проекти заради скандала „Батко-Братко”. Писмо от 28 януари 2008 г. на Европейската комисия, цитирам: „Забрана да се сключват нови договори”. Забрана!
Къде сме днес? Същите тези забранени отсечки вече се строят. Четиринадесет от тях са в строеж, 10 са в процес на изпълнение, на тръжна процедура и старт, 80 милиона са спестени, още толкова ще икономисаме – около 150 милиона, и ще ги насочим към допълнителни регионални проекти по възможно най-прозрачния начин. Поне 650 километра, – това е, което гоним, – да бъдат рехабилитирани пътища от ІІ и ІІІ клас на територията на страната и 100% усвояване на еврофондовете по Оперативна програма „Регионално развитие” за пътища. – ясен ангажимент. Не 0,36 – 100!
По Оперативна програма „Транспорт”. Откъде тръгнахме? Спрени тръжни процедури заради дискриминационни условия. Нула процента договорени, нула процента изпълнени за две години и половина.
Къде сме в момента? Договорени са 250 млн. евро. Стартирани са процедури за още 500 млн. евро. Провели сме прозрачен и честен търг с икономия от 100 млн. евро за българите на магистрала „Тракия”. Най-бързо одобрената апликационна форма на България за голям инфраструктурен проект – шест месеца. Най-бързо одобрена апликационна формула. Вече полагаме асфалта на магистрала „Тракия”.
Къде искаме да отидем? Три готови магистрали, ускорена работа по още две. И по магистралите, за да сме наясно: вече сме завършили 32 км, строим 138 в момента, ще стартираме още 108. Общо 288 км магистрали за четири години. По времето на социализма са построени 250 за 35 години. Всички правителства на демократичния преход са направили 180 за 19 години.
Ще мина през много неща, които исках да кажа, но няма да кажа. Накрая само две думи за реформите, защото толкова много говорим за реформи.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Господин Плевнелиев, призовавам да се придържаме към времето, което уточнихме.
МИНИСТЪР РОСЕН ПЛЕВНЕЛИЕВ: Само три примера: първата секторна реформа с пътищата – още септември; проведена е реформа по Оперативна програма „Регионално развитие” – опростени и ясни процедури, бързи разплащания, деполитизация на решенията, типизиране. Резултат – ускоряване ...
Последно, действието от институционализацията, и с това приключвам. Това е тотално преосмисляне на модела, който ще цели в дългосрочен план да намалим броя на изостаналите деца до минимум. За първи път прилагаме тук модела на кръстосано финансиране, при който две или повече оперативни програми и институции координират един проект. Тук за първи път България не е последна, а първа в Европа. Никой друг досега, ние сме първи. Това е нашата цел – каквото и да правим, както и да го правим, да го правим по един достоен европейски начин и смисъл. Благодаря ви. (Ръкопляскания от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Други народни представители?
РЕПЛИКИ ОТ КБ: За лично обяснение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Разсеях се и не чух името Ви.
ПЕТЪР ДИМИТРОВ (КБ): Господин министър, признавам си, че Вие имате физиономия, която вдъхва доверие – начина, по който говорите, начина, по който работите. (Шум и реплики от ГЕРБ.)
Не ви викам.
Това, което ми направи впечатление, когато отговаряхте на един въпрос на Янаки Стоилов. Той искаше да направите един път в региона му. Тогава ми направихте силно впечатление с честността си. Вие казахте: „Господин Стоилов, за да се стигне до полагането на асфалт на един път, трябва да минат поне три години. Толкова е подготвителният процес”. Асфалтът, който Вие сега полагате на магистралите – нали разбирате кога са проектирани, кога са подготвени за полагане на асфалт? (Шум и реплики в ГЕРБ.) И всички лентички, които режете, ги режете за това, че някой е създал условия, за да ги режете.
В същото време има факти, които са потискащи. – Писмото на Барозу.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: С какво лично сте засегнат, господин Димитров?
ПЕТЪР ДИМИТРОВ: През м. юли 2009 г. сме били четиринадесети в Европа по усвояване на еврофондовете. През м. декември 2010 г. сме на двадесет и пето място.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Господин Димитров, правя Ви последно предупреждение! Ще Ви отнема думата. Това не е лично обяснение. Не злоупотребявайте с процедурни правила!
ПЕТЪР ДИМИТРОВ: Така че с честните си сини очи и начина на говорене не бива да лъжете българите. Това няма да им помогне, още повече, ... (Председателят изключва микрофоните. Народният представител Петър Димитров продължава да говори на изключени микрофони.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Други народни представители, които желаят да участват в разискванията?
Заповядайте, господин Плевнелиев.
МИНИСТЪР РОСЕН ПЛЕВНЕЛИЕВ: Уважаеми господин Димитров, за Ваша информация все пак: крайно време е след толкова години да направите разлика между еврофондове – генерално, и Европейския фонд за регионално развитие. (Ръкопляскания от ГЕРБ.) Аз казах, че ние сме осемнадесети в получаване в Европейския фонд за регионално развитие. За справка – сайтът на Европейската комисия. Моля, влезте и си проверете данните. Благодаря ви. (Възгласи от ГЕРБ: „Браво! Браво!”, ръкопляскания в ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Господин Тагарински, имате думата.
МАРИО ТАГАРИНСКИ (независим): Уважаема госпожо председател, уважаеми господин министър-председател, господа министри и дами и господа, колеги! За да бъдем коректни, аз и моите колеги направихме една справка, за да отговорим на господин Костов за манипулираната информация. Надявам се, че господин Костов ме гледа, тъй като не е в залата. Справката е на Националната служба по зърното и е следната.
В момента цената на зърното от Франция е 258 евро за тон. Миналата година по това време цената е била 119 евро или в момента разликата от миналата година до тази година – има се предвид края на 2010 г., е 139 евро за тон, което прави повече от два пъти.
Цената в момента в България е под 500 лв. Още 500 хил. т могат да бъдат изнесени без да се наруши зърненият баланс. Така че, господин Костов, ние направихме една справка. Направете и Вие справка в Интернет и ще получите данните. Ето, има и справка, която можете да получите от Националната служба по зърното.
Ще бъда много кратък, защото всички се отегчихме от този дълъг дебат. Не чух нищо съществено от страна на опозицията по това, което предварително се говореше, поне в медиите се разпространяваше. То е ясно и има своето обяснение. (Реплики от КБ.)
Просто загубихте.
РЕПЛИКИ ОТ ГЕРБ: Толкова си могат.
МАРИО ТАГАРИНСКИ: Бъдете поне спортсмени и приемете загубата си. С един брилянтен ход в европейски стил премиерът – шах с пешката, предстои скоро да видите и мат. (Ръкопляскания от ГЕРБ.) Дълги години сме в този парламент с някои от вас и смятам, че трябва да се държим малко по по европейски. Това, което демонстрира премиерът, е европейският стил. В нашата история има само два случая, които бяха цитирани преди мен, затова няма да губя времето. Преждеговорившите ги казаха.
Това е начинът, мъжкият начин, така да се каже, да поискаш доверие: Имам доверие – управлявам, нямам доверие – не управлявам. А това непрекъснато мрънкане и изнудване трябва да престане. Аз ще се обърна към премиера да продължава все така и да не се поддава на никакъв натиск, независимо от коя посока идва. Още повече не мога да си обясня поведението на моите колеги от Синята коалиция.
Има една специфика в европейската политика и там няма такива знаци, говори се ясно: водоразделът между управляващи и опозиция е начинът, по който гласуваш и подкрепяш управлението. При искане на вот на доверие няма „въздържал се”. „Въздържал се” значи аз не давам доверието си. Не, аз не давам за цялостната политика, но по някои въпроси можем да си говорим. Да, разбира се, може, разбира се, тази зала е за това, ние сме парламент. Така че това не е европейски стил. Аз се радвам и бих използвал да цитирам един мой бивш колега – Александър Йорданов. Той един ден каза така: „Днес е хубав ден за българската демокрация”. Да, днес е хубав ден за българската демокрация. (Ръкопляскания от ГЕРБ.)
Знаете ли защо? Защото за първи път от двадесет години – аз имам право да кажа това нещо, имаме шанс да се измъкнем от лапите на скритата власт – тази власт, която шантажира, натиска и борави със скритата информация. И точно заради това тези хора, които са засегнати, и определени кръгове – икономически и политически, подземни и надземни, на всяка цена искат да спрат влака на прогреса. Този път няма да стане. Благодаря ви. (Ръкопляскания от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Думата има министър Ангелов.
МИНИСТЪР АНЮ АНГЕЛОВ: Уважаема госпожо председател, уважаеми господин премиер, колеги, уважаеми дами и господа народни представители! Няма да чета това, което съм написал. Достатъчно се наслушахме. Искам да кажа само няколко неща.
На първо място, че заварихме сектора „Отбрана” в ужасно състояние с идването ни на власт. Нашата оценка за това състояние – вие всички, приемайки Доклада за състоянието на отбраната и въоръжените сили през 2009 г. без нито един глас „против”.
На второ място, над 200 договора сега са в прокуратурата – договори, необезпечени с кредити, с финансови средства. Това пък ни доведе до финансов колапс. В края на 2009 г. Министерството на отбраната дължеше 567 млн. лв. В този момент, началото на 2011 г., министерството дължи 132 млн. лв. – четири пъти по-малко, благодарение на ангажираността на правителството и благодарение на строгата финансова дисциплина. (Ръкопляскания от ГЕРБ.)
Няма да ви занимавам кой знае колко с това какво сме заварили и ще спра дотук. Все пак трябва да знаем и аз искам да отбележа един факт – нашият предшественик, министърът на отбраната, не е негов личен срам, че има седем досъдебни производства, че има шест обвинения. Това е срам за институцията министър на отбраната, господа. (Ръкопляскания от ГЕРБ.)
Ние имаме много точна и ясна управленска програма, вървим по своите стъпки така, както трябва. Приехте Бяла книга за отбраната, имаме резултати от стратегическия преглед на структурата, имаме План за развитие, приет от Министерския съвет. Мога да ви гарантирам едно: ще вървим по този план през мандата си, независимо от подмолните камъни, независимо от всичко онова, за което стана дума тук.
Точно за изпълнението на нашата програма и на нашите цели и планове аз разчитам на вота на доверие не на всички, абсолютно не на всички. Аз разчитам на вота на доверие на отговорните, на разумните народни представители, на хората, които не се поддават на натиск. Аз разчитам на вашия вот на доверие, господа. Благодаря ви за вниманието. (Ръкопляскания от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Други народни представители?
Господин Красимир Велчев.
КРАСИМИР ВЕЛЧЕВ (ГЕРБ): Уважаема госпожо председател, уважаеми господин премиер, вицепремиер, господа министри, уважаеми колеги! Парламентарната група на ГЕРБ застава категорично зад политиката, водена от правителството. Поредната целенасочена атака срещу управлението на ГЕРБ цели дестабилизиране на държавата и да върне порочните практики от близкото минало. Това се прави от хора със съмнителна обществена репутация и показва слаба политическа стратегия и нелеп опит да се легитимират в обществения и политическия живот.
В дните, когато министрите от кабинета на Борисов продължават една тежка за всички политика на стабилизиране на страната и на острото противопоставяне с организираната престъпност, слаби политици и политически марионетки се опитват да жонглират с измислени компромати. Това показва единствено страх и зависимост. Страх, зависимост по-точно от минало и настояще и страх за тяхното бъдеще! Зад действията на РЗС и на БСП ясно прозира техният политически ментор Алексей Петров и още по-ясно се вижда личната им политическа корист.
Искам да се обърна към депутатите от РЗС и да им напомня, че те са народни представители, подчертавам – народни представители. Въпросът е на кой? Те трябва да си изяснят това! На бившата Държавна сигурност, или ако се върнем към списъка, който беше направен за референдум, може би на хората, лишени от свобода или под домашен арест, или на хора, които не са между живите, или може би на тези хора, които отдавна не са в България, и нещо по-интересно е, че те никога не са чували за РЗС. Затова всеки един от вас трябва да си отговори на най-важния въпрос – на кой е представител?
Парламентарната група на ГЕРБ не може да остави този факт без остра политическа реакция и да не призове за ясна позиция от страна на всички отговорни демократични сили. Колеги, нека всеки един от нас с явния си глас да се определи къде се намира и какво представлява. На всички, които се опитват да ни разцепят явно, тайно, с доноси, с клевети, искам да кажа, че това няма да стане.
В ГЕРБ не се делим на лобита, господа от БСП. В ГЕРБ няма и хора, които да страдат от комплекси за лидерство, обръщам се към господата от Синята коалиция. За ГЕРБ всеки глас е важен, това го казвам за хората от ДПС.
Уважаеми колеги отляво, няма да ни разколебаете чрез вашите интриги, нелегална и партизанска борба, колкото и голям опит – 100-годишен, да имате. Крайно време е да разберете, че живеем в други времена. Нашата сила винаги е била в това, че ясно, открито и честно сме заявявали нашите намерения и истините в очите на хората. Затова и хората ни разбраха. Затова и в условията на финансова и икономическа криза продължаваме да сме най-силната партия, въпреки непопулярните мерки.
За тази година и половина ние поехме една държава в тежка криза – финансова, икономическа, но не забравяйте, в пъти по-тежка по отношение на организираната престъпност и корупцията.
Кое е по-различното днес? Тогава, когато поехме властта, ние нямахме мнозинство, както и в момента го нямаме, но тогава всички политически партии, воглаве с президента Първанов, обясняваха на обществото колко е важно за България в тази ситуация да има правителство. И Борисов пое тази отговорност.
Кое е по-различното? Аз ще ви отговоря. Вас ви е страх, господа, от опозицията. Страх ви е от собствената ви немощ и понеже нямате полезен ход, който да кажете и вместо да произвеждате идеи – произвеждате компромати и клевети. Страх ви е, че има стабилен кабинет, страх ви е, че имаме силен премиер и силен лидер. И какво правите? Ругаете и замервате яростно с лъжи, изнудвате, търгувате със собствените си гласове и същевременно някои от вас тайно и подмолно се умилкват около Борисов и ГЕРБ. Това ние наричаме политически тероризъм. (Шум и реплики отляво.)
РЕПЛИКА ОТ КБ: Кои са те?
КРАСИМИР ВЕЛЧЕВ: Вие си ги изяснете! (Ръкопляскания от ГЕРБ.)
Всички се чудите защо ГЕРБ успява? Успява, защото прави политика и се бори с нищетата на безалтернативния преход, до който вие доведохте България.
Премиерът Борисов ви пречи години наред. Дразни ви с неговия силен нюх да предусеща ритъма на общественото мнение и болки. Това не само ви дразни, но ви изнервя, а както видях днес тук в залата – и ви озлобява.
ГЕРБ се яви самостоятелно на всички избори със свои кандидати, за да е ясно, ние сме го казвали неведнъж, кой носи отговорност. Нима това не ви подразни? Ние звучно зашлевихме шамар на партийното статукво досега и показахме, че може и без договорки и коалиции да се управлява страната. Е, всичко това обяснява защо всички вие се включихте в този сценарий. Но проумейте – няма да ни отмените, няма и да ни съборите, това само ни амбицира; няма да успеете да предизвикате криза нито в партията, нито в правителството; няма да се поддадем по опитите ви за задкулисна борба, игри, скандали, нито ще допуснем търговия с нашите принципи, за да получим подкрепата на когото и да било!
Колеги от Синята коалиция, искам да ви кажа, че едно ДПС в тези 20 години стига. Ще ни дойде много още едно ДПС, да не говорим и за още един Доган. (Ръкопляскания от ГЕРБ.)
На всички вас на финал ще кажа: в политическата битка, освен победители и победени има и жертви. Затова не правете българския народ жертва на вашите егоистични политически амбиции.
Говорихме и за политическата воля в Европа. Не в един доклад се спомена, че има политическа воля. Обаче искам да ви кажа, че политическата воля не се изразява в това само управляващите да имат политическа воля. Те искат да виждат, че има политическа воля във всички политици. И затова дръжте се като политици и бъдете политици на България! Благодаря ви. (Ръкопляскания от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Други народни представители?
Господин Янев.
ЯНЕ ЯНЕВ (независим): По всичко личи, че цялостната политика на ГЕРБ е цялостно сбъркана от основи – от създаването на правителството до рутинните политики, които осъществява всеки ден. (Шум и реплики от ГЕРБ.) Толкова е сбъркана и толкова е оплетена в политическата немощ на ГЕРБ, че не е в състояние да излезе от нея. Затова и днес тук, в залата, пролича, че в нито едно направление на държавното управление вие нямате ясна политическа визия – нито в Здравеопазване, нито в Правосъдие, нито в Земеделие, нито в Екология, да не говорим за държавната администрация.
РЕПЛИКА ОТ ГЕРБ: Ти къде беше?
ЯНЕ ЯНЕВ: Превърнахте държавната администрация в чиновници-сенки, които като излизат от кабинетите си, отиват и палят свещи за това, че този ден не са арестувани или не са уволнени. (Шум, реплики и викове: „Еее!”.) Цялата държавна администрация е напълно блокирана.
Дойдохте на власт, благодарение на българските полицаи и на техните семейства. За сметка на това ги ударихте толкова тежко, че никога повече те няма и да помислят за абревиатурата ГЕРБ.
Сбъркано е това правителство, защото още в самото начало, ако Бойко Борисов беше държавник, ако имаше капка отговорност към отечеството, нямаше да се захваща с непосилна за него задача да оглавява изпълнителната власт на България. Той знае сам, че няма тази компетентност и не може да осъществи едно европейско управление. (Смях, шум, викове: „Еее!”.) Щеше да повери властта на компетентен министър-председател, който можеше да създаде екип (подвиквания от ГЕРБ), който може да управлява държавата в условията на криза. Уви, той предпочете властта! Защото го е страх! Страх го е от миналото, страх го е от тези сенки, от тази тъмнина, в която той е обитавал в качеството си на друг индивид в други години.
И какво се случи след година и половина? Ясно! – България е на път да бъде първата държава – член на Европейския съюз, която ще банкрутира икономически. (Силен шум, викове, реплики и смях от ГЕРБ.) Запомнете ми думата!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Моля за ред в залата!
ЯНЕ ЯНЕВ: Вие ударихте толкова тежко българския бизнес, че на практика той не работи. И сега какво? Бойко Борисов разбра това нещо – разбра, че е загубил доверието на българския народ и дойде ред да иска доверието на личните народни представители на Цветан Цветанов. Това се случва днес в тази зала! Когато човек изгуби доверието на обществото, започва апаратни хватки. Днес ние сме свидетели на този апаратен сценарий. (Реплики и смях от ГЕРБ.)
Затова искам да кажа на Бойко Борисов, че чрез неговия Йозеф Дитрих няма нищо да спечели. Така, както Хитлер нищо не е спечелил от него, защото той е бил най-обикновен касапин и е стигнал на втора позиция в германския Райх; така, както един физкултурник стигна на втората позиция в държавната власт, без дори да я е сънувал. Това показва политическа немощ. Това показва, че в България всичко, което се прави през последната година и половина, е само проба-грешка.
Затова министър-председателят Бойко Борисов има един-единствен ход. Ако се страхува за бъдещето, ние можем да му гарантираме, че ако си подаде оставката (викове от ГЕРБ: „Еее!”) и си отиде с мир, а не да предизвиква улични протести, които ще свалят това правителство, така както го свалят в много други европейски държави, ние ще му гарантираме и аз лично му предлагам да го назначим за шеф на Националната служба за охрана. С това горе-долу може да се справи. (Смях в ГЕРБ.)
Аз съм убеден, че той беше добър телохранител на Тодор Живков и на Сакскобургготски.
РЕПЛИКИ ОТ ГЕРБ: Времето, времето!
ЯНЕ ЯНЕВ: И може да се справи да охранява следващата власт. Така ще му бъде гарантиран и личния живот (реплики от ГЕРБ), но няма смисъл повече това правителство да тормози българските граждани.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Времето, господин Янев!
ЯНЕ ЯНЕВ: От това по-голям провал за тези 20 години не е имало. И няма да има. Запомнете ми думата! (Реплики на народни представители от ГЕРБ към народния представител Яне Янев.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря, господин Янев.
Има ли други народни представители, които желаят да се изкажат?
Ориентираме се към приключване.
Господин Терзийски, 30-те минути – време за независимите народни представители, вече е оползотворено.
РЕПЛИКИ ОТ ЗАЛАТА: Изтече, изтече!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Аз мисля, че с изказването, което направи господин Янев, в общи линии няма възможност.
Разискванията продължават.
Има думата министър-председателят на Република България господин Бойко Борисов.
МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ БОЙКО БОРИСОВ: Уважаема госпожо председател, дами и господа народни представители, колеги! Господин Янев, аз Ви чух от коридора какво говорите. Трябваше, когато идвахте в Банкя да се пазарите с мен след изборите, тогава да ми кажете тези неща.
ЯНЕ ЯНЕВ (независим, от място): Какво съм се пазарил? (Силен шум и реплики от ГЕРБ.)
МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ БОЙКО БОРИСОВ: Да влезете във властта, в какво?!
ЯНЕ ЯНЕВ (независим, от място): Няма такова нещо! (Силен шум, реплики и викове от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Моля за ред в залата, не се репликирайте от място.
МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ БОЙКО БОРИСОВ: Аз във вас не съм бил никога. (Реплика на народния представител Яне Янев.) А Вие в моя дом, какво дирите?
ЯНЕ ЯНЕВ (независим, от място): По твоя покана.
МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ БОЙКО БОРИСОВ: Моля? Моля?!
ЯНЕ ЯНЕВ (независим, от място): По твоя покана, в присъствието на депутати.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Много моля, не се обаждайте от място. Господин Янев!
МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ БОЙКО БОРИСОВ: Последното, което мисля да направя, е да споря с Вас. Само Ви давам пример. И то не е само един път, доста пъти сте идвали и в Министерския съвет, и на други места. (Реплика на народния представител Яне Янев.) Вие сте идвали при мен. Само това казвам. Аз при Вас – не съм.
Уважаеми дами и господа, алтернативата я чухте, така че (смях и ръкопляскания от ГЕРБ) не искам да споря.
Искам да благодаря първо на бившия премиер господин Станишев за това, че не се подведе и води един действително европейски дебат в днешния ден. Да, в политиката има несъгласия, има различия, но той беше воден по един европейски модел, за което благодаря.
По същия начин благодаря и на колегите от ДПС за това, което спориха, казаха и чухме различни тези, но мисля, че така трябва да се постъпва в Европа.
Разбира се, искам да благодаря на господин Сидеров за подкрепата, която има към нас.
Искам да се обърна към колегите от Синята коалиция! Когато трябваше да направим правителството, ние поехме риска със 117 депутати, тогава 116, да направим правителство на малцинство във време на финансова икономическа криза. Вярно, тогава от БСП и ДПС казаха, че няма криза, макар цял свят да знаеше, че има криза, и ние поехме този риск. Да, много по-лесно за нас беше да останем в опозиция и никой не можеше да ни задължи да направим правителство в най-тежкото време в света, от 1934 г., както всички анализатори казват. Никой! Аз самият имах още две години да съм кмет на София – не лоша позиция.
Защо тогава решихме да правим правителство? Тогава и президентът Първанов каза – на всяка цена трябва да се влезе с правителство в тази идваща зима. Ако не бяхме ние, тройната коалиция, а тогава на изборите май стана двойна, нямаше да има мощност да събере болшинство, за да направи правителство.
Сините! – Мисля, че е ясно.
Тогава, какво ни оставаше? – Служебен кабинет – хубаво, но за няколко месеца! А после? – Насипно правителство. Видяхме резултатите. Това, за което дойдохме, за тази година и половина – да пуснем еврофондовете, в пъти да увеличим усвояването на европейските пари, ние това го направихме! Във времето, повтарям, на тази финансова икономическа криза ние запазихме и данъците, запазихте и заплатите, и пенсиите.
Тук искам да отговаря на колегата от БСП, който много емоционално говореше срещу мен. Някой от Вашите близки трябва да Ви каже: „По-внимателно, когато крещите, защото има пръски”. (Смях от ГЕРБ.)
Вие вдигнахте пенсиите и си тръгнахте. Ние започнахме да ги изплащаме. Не е важно кой колега ги е вдигнал, важно е кой ги плаща! (Смях, оживление в ГЕРБ.)
РЕПЛИКА: Данъкоплатците ги плащат.
МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ БОЙКО БОРИСОВ: Моля? Да, но данъкоплатците ли ги вдигнаха, щом ме репликирате така? Вашият колега казва, че вие сте ги вдигнали. Значи, не вие, а данъкоплатците. (Шум и реплики от КБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Моля, не се обаждайте от място и не се репликирайте, без да ви е дадена думата!
МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ БОЙКО БОРИСОВ: Повтарям, вие като опозиция друга алтернатива и друг начин на водене на дебат нямате, така че го приемам. Повтарям: благодаря, че го водихте по европейски правила.
По медиите прочетох за така наречените условия от страна на Синята коалиция, за да бъдем подкрепени.
Уважаеми господа от Синята коалиция, ако вие в деня, в който трябваше да направим правителство, бяхте казали: „Ние ще се въздържим и няма да ви подкрепяме”, аз нямаше да направя правителство, гарантирам ви. И днес, когато излизате и казвате това нещо, трябва да знаете ясно, че аз се чувствам подведен от вас. Още повече, да ме извинят колегите от лявата страна, но с вас аз имам приказка, с вас имам какво да споделя.
От прочетеното в пресата, защото на мен лично нито колегата Костов, нито Мартин Димитров са ми казвали какви са им претенциите, но чета, че сред условията за спиране, които ни се поставят, е спирането на проекта „Белене”.
Много пъти казвах, поисках да чуя какъв е този инфлационен индекс. На министър Трайков му излязоха мазоли на езика да пита за същото. Нашата държава обаче вече е платила първата вноска по високия инфлационен индекс, защото да, договорът е за около 3 млрд. 998 млн. евро. От руската страна обаче дойдоха и поискаха 6 млрд. 300 млн. евро. Тогава започнах да питам за какво става въпрос. До този момент ние по никакъв начин не сме приели този индекс и затова не сме подписали и платили по така нареченото Споразумение 12. По „Белене” всъщност ние и договор нямаме в истинския смисъл на договора, имаме меморандум, споразумение с 12 анекса дотук. Знаете обаче, че дяволът винаги е в анекса! Следователно ние по никакъв начин, наши приятели от Синята коалиция, не сме нарушили или създали проблем относно това, по което сме се разбрали по Атомната централа в Белене. Неслучайно и много посланици отчетоха усилията, които направихме за истинска диверсификация по темите за газа.
Няма мое изказване където и да било, което да извадите, в което аз да не соча „Набуко” като приоритетен проект за България. Поставял съм го включително на Европейския съвет – за гаранцията, която държавата трябва да даде по този проект, ако може да не влиза в дефицит. Да, с министър Дянков, със счетоводителите, с вас самите говорихме и казахме: „Към края на м. януари трябва да се платят 8 млн. евро такса”. До този момент всичко, свързано с проекта „Набуко”, най-чинно, надлежно и в срок сме платили. Кое ви притеснява? Заявено е, че това е приоритетен проект.
Не само това. На срещата с премиера на Турция Ердоган, на среща с тогавашния английски премиер – Гордън Браун, България, Турция и Великобритания се явиха моторът на проекта „Набуко”. Кое ви притеснява там? Ето, две неща, които сме казали и изпълняваме.
Въвеждане на фискален борд и освобождаване от фискален борд – това, което министър Дянков предлага, и вие предлагате. Ние много по-тежко от фискален борд предлагаме: да приемем закон, според който всяко следващо правителство – няма значение кое, да трябва да спазва тази фискална дисциплина. Сиреч, на вашето мнение сме и още отгоре.
Освобождаване на сътрудниците от Държавна сигурност на всички нива. Аз се разделих и с министър Божидар Димитров, и с Павлин Димитров, които бяха членове на кабинета. Неслучайно министър Цветанов даде пример, че по време на вашето управление 27 от директорите са били бивши служители на Държавна сигурност, а сега са 5. Сиреч пет пъти сме ги намалили.
След като поемаме този курс, ако имаме вашата подкрепа, завчера мина на заседание на Министерския съвет за генералните консули да бъде чрез конкурси, разбира се, без лустрация, това да бъде един от основните параметри, с който да се съобразяват при назначаването.
Виждате, че много бързо и уверено вървим в тази посока, много повече, отколкото вашето правителство, когато сте били на власт. Защо тогава ни извивате по този начин ръцете, като в пъти сме с по-малко от вас?
Продължаване на реформите. Ами, в пенсионната система, в здравеопазването, във външните работи, във финансите, в отбраната, в еврофондовете, в правосъдието, да не изброявам всички области. С една дума – да, зная, вие сте приели пред вашите структури да гласувате „въздържали се”. Аз не съм убеден, че вашите структури и вашите симпатизанти, защото действително „въздържал се” е позиция, която за мен не е много приемлива, но ще се съобразя. За мен, ако не сте с мен, а сте против мен, не важи. Ваша работа.
Не може обаче вие да казвате: „Води войната, воювай всеки ден, ние ще се въздържим да ти помагаме, но както каза господин Мартин Димитров, ако нощно време по дадена политика ми потрябвате, аз съм готов да дойда”. Може и така да е, но сега ни трябвате, сега ни трябвате да кажете „да”. Поне един знаков човек от вас да каже: „О'кей, нашите структури искат да се въздържим, но ние имаме един глас, за да ви покажем, че сме готови да работим с вас”. Ваша работа, няма да ви убеждавам повече.
Искам обаче поне вашите избиратели, както и нашите по места да знаят, че всъщност от условията, които сте ни казали, всичките са изпълнени. (Реплики от ГЕРБ.) Както и да е.
Уважаеми дами и господа народни представители! Ние поискахме този вот на доверие, защото много ясно и точно искаме да знаем дали имаме парламент, в който да продължат нашите реформи.
След 5-6 месеца има избори. Ако не бяха тези избори, бъдете убедени, че още днес и аз щях да искам предсрочни избори, а не вот тук. След 5 месеца ще имаме местни и президентски избори.
РЕПЛИКА ОТ ГЕРБ: След 10 месеца.
МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ БОЙКО БОРИСОВ: Да, месец октомври, сега е краят на януари. Не знам дали държавата има нужда и възможност да правим след 5-6 месеца нови избори.
Понеже виждам, че господин Гяуров е усмихнат и иска да правим избори, да дадем на Президента три месеца да управлява. Тогава излезте и го кажете ясно и точно!
Желая ви приятна вечер! Надявам се при гласуването да отчетете това, което би било важно за нас.
Предварително благодаря на всеки, който ни подкрепи, за подкрепата. (Силни ръкопляскания от ГЕРБ и „Атака”.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Дебатите са закрити.
Процедура.
АНТОН КУТЕВ (КБ): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги, уважаеми господин министър-председател! Според мен вариантът, в който досега сме го мислили като гласуване със ставане от място и със заявяване на вота, първо, е достатъчно грозен и нелицеприятен. (Реплики от ГЕРБ.) Грозно е наистина. Като ученици сме, значи не е добре.
Моето предложение е това да се извършва с идване и изказване на вота тук, от трибуната в качеството ни на народни представители. Още повече, че по този начин има голяма част от нашите колеги, които за първи път ще застанат зад трибуната, да ги види министър-председателят. (Оживление.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Господин Кутев, няма как да подложа на гласуване това процедурно предложение, защото няма такъв начин, предвиден в правилника. Освен това имаме двама парламентарни секретари, които аз, съгласно чл. 11 ...
АНТОН КУТЕВ (встрани от микрофоните): Да, но не се чува какво са заявили. Докато, като дойде тук и каже „против” ли е или е „за”…
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Тук ще стои парламентарен секретар, който ще обявява. Има и петима членове на ръководството.
Докато дойдат всички народни представители в пленарната зала, две съобщения.
До председателя на Народното събрание от председателя на Парламентарната група на Движението за права и свободи постъпи изявление, че на 18 януари 2011 г. на проведено заседание на Парламентарната група на Движението за права и свободи е взето решение за изключването на народния представител Касим Исмаил Дал.
Съгласно чл. 14, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание се иска да бъде вписана промяната в Специалния регистър на Народното събрание. Приложени са решението на Парламентарната група на Движението за права и свободи от 18 януари и списък с актуалния състав на Парламентарната група в състав от 36 народни представители.
С вх. № 154-00-37 от 20 януари 2010 г. на основание чл. 133, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание е постъпило искане от народния представител Драгомир Стойнев, на който по време на дебата му бе наложена санкция с отстраняване от пленарна зала, в което оспорва решението на председателя и желае санкцията да бъде отменена, за да участва в гласуването на вота на доверие.
Като отчитам обстоятелството, че вотът на доверие е акт, в който правителството цели консолидация и стабилизиране на парламентарното мнозинство, както и че приемането на решение по искането на вот на доверие е един от най-важните актове, вид решение в работата на Народното събрание, като отчитам емоциите в дебата и това, че тук, в пленарната зала трябва да се случва пленарната публичност, в която да бъдат изяснени идеите и вижданията за начина на управление на страната, отменям наложената санкция и давам възможност на Драгомир Стойнев да участва в гласуването. (Оживление.)
Съгласно чл. 11, т. 7 от нашия правилник, когато се извършва поименно гласуване със ставане от място и заявяване вота на отделния народен представител „за”, „против” или „въздържал се” Парламентарните секретари имат задължението от трибуната да изчитат имената на народните представители:
„Секретарите на Народното събрание:
7. четат имената на народните представители при поименно гласуване”.
Парламентарни секретари за днешното пленарно заседание са господин Петър Хлебаров от Парламентарната група на „Атака” и господин Митхат Метин от Парламентарната група на Движението за права и свободи.
Моля господин Хлебаров да чете първите 120 имена, след което ще продължи господин Митхат Метин.
Призовавам по време на гласуването всички народни представители да останат по места и когато имената им бъдат прочетени от парламентарния секретар, ясно, отчетливо, по начин, който да не оставя съмнение, да обосноват своя вот.
Успоредно с отбелязванията за стенограмата всеки един от заместник-председателите, така също и аз, ще си водим бележки върху списъка за начина на гласуване, за да не остават съмнения по начина на гласуването. В списъка е отбелязано, че господин Касим Дал под № 123 се явява независим народен представител.
Господин Хлебаров, имате думата.
ПЕТЪР ХЛЕБАРОВ („Атака”): Уважаеми колеги, започваме гласуване:
Александър Владимиров Радославов - против
Александър Руменов Ненков - за
Александър Стойчев Стойков - за
Алиосман Ибраим Имамов - против Анастас Василев Анастасов - за
Анатолий Великов Йорданов - за
Ангел Георгиев Даскалов - за
Ангел Петров Найденов - против
Андрей Лазаров Пантев - отсъства
Анна Георгиева Янева - отсъства
Антон Константинов Кутев - против Антоний Йорданов Йорданов - за
Ариф Сами Агуш - против
Асен Димитров Гагаузов - против
Асен Йорданов Агов - въздържал се
Аспарух Бочев Стаменов - за
Атанас Станкев Камбитов - за
Атанас Тодоров Мерджанов - против
Ахмед Демир Доган - отсъства Белгин Фикри Шукри - против
Бисерка Борова Петрова - против Бойко Стефанов Великов - против
Борис Крумов Грозданов - за
Борислав Тодоров Стоянов - за
Валентин Алексиев Николов - за
Валентин Николов Иванов - за
Валентин Тончев Микев - за
Валентина Василева Богданова - против
Ваньо Евгениев Шарков - въздържал се
Ваня Донева Георгиева - за
Величка Николова Шопова - за
Венцислав Асенов Лаков - за
Венцислав Василев Върбанов - за
Веселин Методиев Петров - въздържал се
Владимир Цветанов Тошев - за
Владислав Евгениев Димитров - за
Волен Николов Сидеров - за
Вяра Димитрова Петрова - за
Галина Димитрова Банковска - за Галина Стефанова Милева-Георгиева - за
Геновева Иванова Алексиева - за
Георги Велков Колев - против
Георги Георгиев Пирински - против
Георги Георгиев Плачков - за
Георги Данаилов Петърнейчев - против
Георги Иванов Андонов - за
Георги Иванов Икономов - за
Георги Тодоров Божинов - против
Георги Цвятков Терзийски - против
Георги Чавдаров Анастасов - против
Гинче Димитрова Караминова - за
Гюнай Хасан Сефер - отсъства
Гюнер Фариз Сербест - против
Даниел Георгиев Георгиев - за
Даниела Анастасова Дариткова-Проданова - за
Даниела Димитрова Миткова - за
Даниела Маринова Петрова - за
Дарин Величков Матов - за
(Ръкопляскания от ГЕРБ и „Атака”.)
Делян Александров Добрев - за
Делян Славчев Пеевски - отсъства
Деница Стоилова Гаджева - за
Десислав Славов Чуколов - за
Десислава Вълчева Атанасова - за
Десислава Жекова Танева - за
Джевдет Ибрям Чакъров - против
Джема Маринова Грозданова - за
Диан Тодоров Червенкондев - за
Димитър Анастасов Карбов - за
Димитър Ангелов Горов - против
Димитър Асенов Колев - за
(Бурни ръкопляскания от ГЕРБ и „Атака”.)
Димитър Бойчев Петров - за
Димитър Борисов Главчев - за
Димитър Иванов Аврамов - за
Димитър Йорданов Атанасов - за
Димитър Йорданов Чукарски - за
Димитър Николов Лазаров - за
Димитър Стоянов Дъбов - против
Димо Георгиев Гяуров - въздържал се
Димчо Димитров Михалевски - против
Доброслав Дилянов Димитров - за
Драгомир Велков Стойнев - против
Дурхан Мехмед Мустафа - против
Евгени Димитров Стоев - за
Евгений Желев Желев - против
Екатерина Иванова Михайлова - въздържал се
Елин Елинов Андреев - против
Емануела Здравкова Спасова - за
Емел Етем Тошкова - отсъства
Eмил Генов Василев - няма право
да гласува
Емил Делчев Димитров - за
Емил Димитров Гущеров - за
Емил Димитров Караниколов - за
Емил Йорданов Радев - за
Емил Кирилов Иванов - отсъства
Емилия Радкова Масларова - против
Ердоан Мустафов Ахмедов - против
Живко Веселинов Тодоров - за
Захари Димитров Георгиев - против
Зоя Янева Георгиева - за
Ивайло Георгиев Тошев - за
Иван Атанасов Алексиев - за
Иван Дечков Колев - за
Иван Димитров Иванов - за
Иван Йорданов Божилов - за
Иван Йорданов Костов - въздържал се
Иван Николаев Иванов - въздържал се
Иван Петров Иванов - за
Иван Стефанов Вълков - за
Иван Тодоров Иванов - за
Ивелин Николаев Николов - за
Ивелин Николов Николов - против
Иво Тенев Димов - за
Илия Иванов Пашев - за
Ирена Любенова Соколова - отсъства
Искра Димитрова Михайлова-Копарова - отсъства
Искра Фидосова Искренова - за
Йоана Милчева Кирова - за
Йордан Иванов Бакалов - въздържал се
Йордан Кирилов Цонев - против
Калина Венелинова Крумова - за
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Дотук, господин Хлебаров.
Продължава господин Митхат Метин.
МИТХАТ МЕТИН (ДПС):
Камен Костов Костадинов - против
Камен Маринов Петков - отсъства
Касим Исмаил Дал - отсъства
Кирил Боянов Калфин - за
Кирил Владимиров Гумнеров - за
Кирил Николаев Добрев - против
Кирчо Димитров Димитров - отсъства
Корман Якубов Исмаилов - против
Корнелия Петрова Нинова - против
Костадин Василев Язов - за
Красимир Георгиев Ципов - за
Красимир Любомиров Велчев - за
Красимир Неделчев Минчев - за
Красимир Петров Петров - за
Красимира Щерева Симеонова - за
Кристияна Методиева Петрова - против
Лили Боянова Иванова - за
Лъчезар Благовестов Тошев - въздържал се
Лъчезар Богомилов Иванов - за
Любен Андонов Корнезов - против
Любен Петров Татарски - за
Любомила Станиславова Станиславова - за
Любомир Владимиров Владимиров - за
Любомир Тодоров Иванов - въздържал се
Лютви Ахмед Местан - против
Марио Иванов Тагарински - за
Мартин Димитров Димитров - въздържал се
Мая Божидарова Манолова - против
Меглена Иванова Плугчиева-Александрова - против
Менда Кирилова Стоянова - за
Милена Иванова Христова - против
Мирослав Николов Петков - за
Митко Живков Захов - за
Митхат Мехмед Табаков - против
Митхат Сабри Метин - против
Михаил Ненов Николовски - за
Михаил Райков Миков - против
Михаил Рашков Михайлов - въздържал се
Моника Ханс Панайотова - за
Муса Джемал Палев - против
Неджми Ниязи Али - против
Недялко Тенев Недялков - за
Нели Иванова Калнева-Митева - за
Нигяр Сахлим Джафер - против
Никола Иванов Белишки - за
Николай Горанов Коцев - за
Николай Димитров Костадинов - за
Николай Петков Петков - за
Николай Тодоров Мелемов - за
Николай Хинков Рашев - за
Николай Янков Пехливанов - отсъства
Огнян Андонов Пейчев - за
Огнян Димитров Тетимов - за
Огнян Стоичков Янакиев - за
Павел Димитров Шопов - за
Павел Илиев Димитров - за
Пенко Атанасов Атанасов - против
Петър Атанасов Курумбашев - против
Петър Василев Мутафчиев - против
Петър Владимиров Димитров - против
Петър Иванов Хлебаров - за
Петър Методиев Петров - за
Петя Николова Раева - против
Пламен Василев Орешарски - против
Пламен Георгиев Цеков - за
Пламен Дулчев Нунев - за
Пламен Тачев Петров - за
Рамадан Байрам Аталай - против
Ремзи Дурмуш Осман - против
Румен Иванов Иванов - за
Румен Иванов Такоров - против
Румен Йорданов Петков - против
Румен Стефанов Стоилов - за
Румен Стоянов Овчаров - против
Светлана Ангелова Найденова - за
Светлин Димитров Танчев - за
Светомир Константинов Михайлов - за
Светослав Неделчев Неделчев - за
Светослав Тончев Тончев - за
Свилен Николов Крайчев - за
Сергей Дмитриевич Станишев - против
Силвия Анастасова Хубенова - за
Снежана Георгиева Дукова - за
Спас Янев Панчев - против
Станислав Стоянов Иванов - за
Станислав Тодоров Станилов - за
Станка Лалева Шайлекова - за
Стефан Господинов Господинов - за
Стефан Иванов Дедев - за
Стефан Ламбов Данаилов - против
Стефани Михнева Михайлова - за
Стоян Иванов Иванов - за
Стоян Янков Гюзелев - за
Таня Димитрова Въжарова - за
Теодора Радкова Георгиева - за
Тодор Атанасов Димитров - за
Тодор Димитров Великов - за
Тунджай Османов Наимов - против
Тунчер Мехмедов Кърджалиев - против
Фани Иванова Христова - за
Хасан Ахмед Адемов - против
Хасан Илияз Хаджихасан - отсъства
Христина Иванова Янчева - за
Христо Дамянов Бисеров - против
Христо Димитров Христов - за
Цвета Алипиева Георгиева - за
Цвета Вълчева Караянчева - за
Цветан Емилов Сичанов - за
Цветан Костов Костов - въздържал се
Цветомир Цвятков Михов - за
Цецка Цачева Данговска - за
Четин Хюсеин Казак - против
Юлиана Генчева Колева - за
Юнал Саид Лютфи - против
Юнал Тасим Тасим - против
Явор Божилов Нотев - за
Янаки Боянов Стоилов - против
Яне Георгиев Янев - против
Янко Александров Янков - против
Янко Иванов Здравков - за

ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Уважаеми господа народни представители, докато секретарите направят преброяването, ще помоля заместник-председателите да обобщят данните, ще направя традиционното за този момент съобщение за утрешния парламентарен контрол, след което ще обявим резултата и ще дам възможност за три отрицателни вота. Записани до момента са господин Камен Костадинов, Георги Божинов и Корнелия Нинова.
Съобщения за парламентарен контрол на 21 януари 2011 г., петък, 9,00 ч. Началният час е 9,00 ч., съгласно нашето решение.
Първи ще отговаря заместник министър-председателят и министър на финансите Симеон Дянков – на пет въпроса от народните представители Корнелия Нинова, Емилия Масларова, Михаил Михайлов, Георги Божинов и Петър Димитров и Корнелия Нинова, и на питане от народния представител Корнелия Нинова. (Министър-председателят Бойко Борисов напуска парламентарната зала изпратен от ръкопляскания от Парламентарната група на ГЕРБ и „Атака”.)
Втори ще отговаря министърът на правосъдието Маргарита Попова – на въпрос на народния представител Асен Агов, и на питане от народния представител Лъчезар Тошев.
Трети поред ще отговаря министърът на околната среда и водите Нона Караджова на въпрос от народния представител Георги Божинов и на две питания от народните представители Николай Рашев и Георги Божинов.
Четвърти поред ще отговаря министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Александър Цветков на пет въпроса от народните представители Петър Мутафчиев – два въпроса, Румен Такоров, Георги Анастасов и Иван Николаев Иванов.
Пети поред ще отговаря министърът на икономиката, енергетиката и туризма Трайчо Трайков на седем въпроса от народните представители Иван Николаев Иванов – четири въпроса, Михаил Михайлов и Лъчезар Тошев – два въпроса, и на три питания от народните представители Румен Овчаров, Яне Янев и Кристияна Петрова и Сергей Станишев и Евгений Желев.
Шести поред участие в парламентарния контрол ще вземе министърът на физическото възпитание и спорта, като ще отговори на въпрос от народния представител Валентина Богданова.
Министърът на регионалното развитие и благоустройството Росен Плевнелиев ще отговори на пет въпроса от народните представители Лютви Местан и Неджми Али, Георги Божинов и Янаки Стоилов, Георги Петърнейчев, Михаил Михайлов и Ангел Найденов и Меглена Плугчиева, и на осем питания от народните представители Калина Крумова, Яне Янев и Димитър Колев, Сергей Станишев и Димчо Михалевски – две питания, Сергей Станишев и Корнелия Нинова, Румен Петков и Димчо Михалевски, Асен Гагаузов и Димчо Михалевски, и Асен Гагаузов и Емилия Масларова.
Осми поред ще отговаря министърът на отбраната Аню Ангелов на въпрос от народния представител Ангел Найденов.
Министърът на външните работи Николай Младенов ще отговори на питане от народния представител Иван Иванов.
Министърът на образованието, младежта и науката Сергей Игнатов ще отговори на три въпроса от народните представители Ангел Найденов и Антон Кутев – два въпроса.
Последен поред ще отговаря министърът на земеделието и храните Мирослав Найденов на 11 въпроса от народните представители Михаил Миков, Антон Кутев, Корнелия Нинова, Меглена Плугчиева – два въпроса, Пенко Атанасов – три въпроса, Лютви Местан и Неджми Али, Дурхан Мустафа и Гюнер Сербес, Юнал Тасим, и на шест питания от народните представители Деница Гаджева, Корнелия Нинова, Яне Янев и Емил Василев – две питания, Яне Янев – две питания.
На основание чл. 83, ал. 3 и чл. 86, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание отлагане на отговори със седем дни са поискали:
- заместник министър-председателят и министър на финансите Симеон Дянков на въпрос от народния представител Михаил Миков;
- министърът на околната среда и водите Нона Караджова на въпрос от народния представител Георги Божинов;
- министърът на здравеопазването Стефан Константинов – на въпрос с писмен отговор от народния представител Ваньо Шарков;
- министърът на земеделието и храните Мирослав Найденов – на въпрос с писмен отговор от народния представител Цвета Георгиева;
- министърът на регионалното развитие и благоустройството Росен Плевнелиев – на четири питания от народните представители Яне Янев, Сергей Станишев и Асен Гагаузов, и Сергей Станишев и Димчо Михалевски – две питания.
На основание чл. 83, ал. 4 и чл. 88, ал. 4 от правилника се отлагат отговорите на министър-председателя на Република България Бойко Борисов – на два въпроса от народните представители Петър Курумбашев и Корнелия Нинова, и на две питания от народните представители Сергей Станишев и Антон Кутев и самостоятелно питане на народния представител Антон Кутев.
Поради отсъствие от страната в заседанието за парламентарен контрол не могат да участват заместник министър-председателят и министър на вътрешните работи Цветан Цветанов и министърът на труда и социалната политика Тотю Младенов.
Едно уточнение – заместник министър-председателят и министър на финансите Симеон Дянков, ще отговаря след приключване на среща от 9,00 ч. в Министерския съвет с директора на Европейската инвестиционна банка.
И още едно съобщение: министърът на здравеопазването Стефан Константинов няма да отговори на поставените пет въпроса, тъй като ангажиментът, предварително поет за днешния ден, се отлага за утре, което прави невъзможно явяването му на този парламентарен контрол.
Процедура – господин Миков.
МИХАИЛ МИКОВ (КБ): Благодаря Ви, уважаема госпожо председател!
Молбата ми е да насрочите заседанието утре за часа, в който министър Дянков ще може да дойде, защото утре в 9,00 ч. започва заседанието, Вие казвате, че той ще дойде след като му приключи срещата. Нека да го насрочим в 9,15 ч., в 9,30 ч., той да каже кога.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Приемам бележката Ви, господин Миков.
МИХАИЛ МИКОВ: И другото, което е също към Вас – предайте на министрите, че всякакви ангажименти извън правилника, закона и Конституцията, не могат да бъдат основание за отлагане на парламентарен контрол. Научиха се напоследък всеки да си мести някакви срещи, така че да не дойде в парламента. (Оживление.)
Моля ви, срещите да са след като приключи заседанието. Три пъти седмично заседава парламентът, веднъж има парламентарен контрол. Каквото е отложено – отложено! Моля Ви да предупредите министрите да спазват стриктно Конституцията и закона.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Съгласно гласуваната програма знаете предварително за ангажимента в 9,00 ч. Спомняте си, че бяхме решили министър-председателят да отговаря в 11,00 ч.
Предлагам вицепремиерът Симеон Дянков да започне отговорите си в 11,00 ч. В такъв случай първи ще отговаря министърът на правосъдието Маргарита Попова.
Имате ли възражение, госпожо Попова?
МИНИСТЪР МАРГАРИТА ПОПОВА: Не.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Освен това подкрепям заявеното от господин Миков по отношение на ангажиментите на министрите за парламентарен контрол. Направих уговорката, господин Миков, че ангажиментите на министъра на здравеопазването просто трябваше да се случат в днешния ден следобед, но поради гласуването на вота са отложени за утре. Това е изключение.
Очаквам от шест преброители да се получат поне два еднакви резултата. (Оживление, смях.)
Тъй като някои народни представители влязоха допълнително и вотът им беше зачетен, ще повтаря само народните представители, които отсъстват и не са гласували. (Реплики от КБ: „Прегласуване! Прегласуване!”. Смях.)
Отсъстват народните представители: Андрей Пантев, Анна Янева, Ахмед Доган, Гюнай Сафер, Делян Пеевски, Емел Етем, Емил Иванов… Емил Василев, Емил Кирилов Иванов, Ирена Соколова, Искра Михайлова, Камен Петков, Касим Дал, Кирчо Димитров, Николай Пехливанов, Хасан Хаджихасан. Това са колегите, които отсъстват.
Отсъстват 14 народни представители. (Шум и реплики.)
Отсъстват 15 народни представители. Последно – 15 народни представители, чета ги поименно за стенограмата: Андрей Пантев, Анна Янева, Ахмед Доган, Гюнай Сафер, Делян Пеевски, Емел Етем, Емил Василев, Емил Кирилов Иванов, Хасан Хаджихасан, Ирена Соколова, Искра Михайлова, Камен Петков, Касим Дал и Кирчо Димитров. (Шум и реплики.)
Явно тази система на гласуване не е от най-съвършените. (Оживление.)
Аз твърдя, че са 15! Категорична съм – 15 отсъстват!
Въздържалите се… (Шум и реплики.)
Колеги, 5 минути почивка. По-скоро – 6 минути. (Шум и реплики, провиквания: „Е-е-е!”.)
Добре, тогава останете на място, но имайте търпение.
(След прекъсването.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Моля народните представители да заемат местата си.
Резултатите от гласуването са:
Гласували 226 народни представители: за 141 (ръкопляскания от ГЕРБ и „Атака”), против 72, въздържали се 13.
Решението е прието. (Народните представители от ГЕРБ и „Атака” стават и ръкопляскат.)
По правилник следват три отрицателни вота. (Силен шум и реплики.)
Преди това процедура.
Моля народните представители да останат по местата си, заседанието продължава.
АТАНАС МЕРДЖАНОВ (КБ): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги народни представители! След целодневен дебат ние станахме свидетели и съучастници на едно безпрецедентно гласуване и процедура, в която имаме достатъчно основания да се съмняваме (силен шум и реплики от ГЕРБ), тъй като има разминаване между обявените отсъстващи и гласувалите „за”, „против” и „въздържали се”.
Тъй като ни наблюдават българските граждани и те станаха свидетели през почивката, която направихме, на цялата суматоха по гласуването, правя процедура за прегласуване. (Смях, възгласи: „У-у-у!” и ръкопляскания.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Моля народните представители да заемат местата си.
ЛЪЧЕЗАР ИВАНОВ (ГЕРБ, от място): Никъде в правилника не го пише.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Както се очакваше, имаме процедура за прегласуване.
Заемете местата си, започваме прегласуване. (Силен шум и реплики.) Не трябва да има никакво съмнение относно начина, по който...
Обратно становище – заповядайте.
КИРИЛ ГУМНЕРОВ (Атака): Уважаеми колеги, мисля, че е несериозно в момента да искаме прегласуване. Затова правя обратно предложение – да няма прегласуване. (Реплики: „Браво!”, силен шум и ръкопляскания от ГЕРБ. Шум и реплики от КБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Процедура.
КАМЕН КОСТАДИНОВ (ДПС): Уважаема госпожо председател, аз не съм толкова вещ с разпоредбите на правилника, както стоящите зад мен. Ако правилникът все пак задължава прегласуване, когато е направено гласуване чрез явно ставане и изчитане на имената, то моля прегласуването да се извърши чрез електронната система. (Ръкопляскания от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря за разумното предложение.
Тъй като от начина, по който поименно, явно, със ставане от място гласувахме, се усъмниха народни представители от Парламентарната група на Коалиция за България, считам, че няма нищо по-сигурно от електронната система, поради което ще гласуваме чрез нея.
Призовавам народните представители да заемат местата си. (Силен шум и реплики.)
От името на Парламентарната група на ГЕРБ искат почивка.
Обявявам почивка до 18,30 ч. (Шум и реплики.)

(След почивката.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Заседанието продължава.
Госпожа Мая Манолова иска процедура.
МАЯ МАНОЛОВА (КБ): Уважаема госпожо председател, възражението ми е по начина, по който водите пленарното заседание. (Възгласи и реплики в мнозинството.) Би следвало поради директното предаване на заседанието по Българското национално радио и Българската национална телевизия и предвид, че става дума за гласуване на вот на доверие, да се придържате стриктно към правилника. Само през последните няколко минути Вие го нарушихте три пъти. Ще Ви кажа точно в кои Ваши решения.
На първо място, дадохте възможност на депутат да обосновава обратно процедурно предложение при направено предложение за прегласуване.
Второ, самоволно и против изискванията на правилника променихте вида на гласуване при искането за прегласуване.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Няма такова нещо!
МАЯ МАНОЛОВА: И трето, дадохте почивка в процедура за гласуване при положение, че изискването е тя да може да бъде дадена най-късно един час преди прекратяване на пленарното заседание и в интервал не по-дълъг от един час между две почивки, дадени от Вас по време на едно пленарно заседание.
Това са на пръв поглед само три от многобройните нарушения, които извършихте на парламентарния правилник.
Оставам настрана цирка с броенето на вота, който беше поискан от политическа партия ГЕРБ, а именно чрез ставане от място и поименно обявяване на вида на гласуването. Това компрометира и начина, по който Вие редовно броите кворума, когато на око преценявате колко присъстват и колко отсъстват от пленарната зала.
Моля Ви, поне коригирайте онези грешки, които е възможно да бъдат коригирани, защото е недопустимо при гласуване на вот на доверие да се нарушава парламентарният правилник.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря, госпожо Манолова.
На основание чл. 61, ал. 2 от правилника, когато процедурата по гласуване или резултатът от него бъдат оспорени веднага след приключването му, както е в конкретния случай, председателят разпорежда то да бъде повторено. Резултатът от повторното гласуване е окончателен. Тъй като имаме решение гласуването да бъде поименно чрез ставане от място, повтаряме гласуването. (Възгласи на неодобрение от мнозинството. Кирил Гумнеров иска да направи процедурно предложение.)
Не мога да дам процедура. Сега сме в режим на гласуване. Видът на гласуването сме го заявили с наше решение.
Моля секретарите да заемат местата си.
Господин Хлебаров, заповядайте.
ПЕТЪР ХЛЕБАРОВ:
Александър Владимиров Радославов - против
Александър Руменов Ненков - за
Александър Стойчев Стойков - за
Алиосман Ибраим Имамов - против Анастас Василев Анастасов - за
Анатолий Великов Йорданов - за
Ангел Георгиев Даскалов - за
Ангел Петров Найденов - против
Андрей Лазаров Пантев - отсъства
Анна Георгиева Янева - отсъства
Антон Константинов Кутев - против Антоний Йорданов Йорданов - за
Ариф Сами Агуш - отсъства
Асен Димитров Гагаузов - отсъства
Асен Йорданов Агов - въздържал се
Аспарух Бочев Стаменов - за
Атанас Станкев Камбитов - за
Атанас Тодоров Мерджанов - против
Ахмед Демир Доган - отсъства Белгин Фикри Шукри - против
Бисерка Борова Петрова - отсъства Бойко Стефанов Великов - против
Борис Крумов Грозданов - за
Борислав Тодоров Стоянов - за
Валентин Алексиев Николов - за
Валентин Николов Иванов - за
Валентин Тончев Микев - за
Валентина Василева Богданова - против
Ваньо Евгениев Шарков - въздържал се
Ваня Донева Георгиева - за
Величка Николова Шопова - за
Венцислав Асенов Лаков - за
Венцислав Василев Върбанов - за
Веселин Методиев Петров - въздържал се
Владимир Цветанов Тошев - за
Владислав Евгениев Димитров - за
Волен Николов Сидеров - за
Вяра Димитрова Петрова - за
Галина Димитрова Банковска - за Галина Стефанова Милева-Георгиева - за
Геновева Иванова Алексиева - за
Георги Велков Колев - отсъства
Георги Георгиев Пирински - против
Георги Георгиев Плачков - за
Георги Данаилов Петърнейчев - отсъства
Георги Иванов Андонов - за
Георги Иванов Икономов - за
Георги Тодоров Божинов - против
Георги Цвятков Терзийски - отсъства
Георги Чавдаров Анастасов - отсъства
Гинче Димитрова Караминова - за
Гюнай Хасан Сефер - отсъства
Гюнер Фариз Сербест - против
Даниел Георгиев Георгиев - за
Даниела Анастасова Дариткова-Проданова - за
Даниела Димитрова Миткова - за
Даниела Маринова Петрова - за
Дарин Величков Матов - за
Делян Александров Добрев - за
Делян Славчев Пеевски - отсъства
Деница Стоилова Гаджева - за
Десислав Славов Чуколов - за
Десислава Вълчева Атанасова - за
Десислава Жекова Танева - за
Джевдет Ибрям Чакъров - против
Джема Маринова Грозданова - за
Диан Тодоров Червенкондев - за
Димитър Анастасов Карбов - за
Димитър Ангелов Горов - против
Димитър Асенов Колев - за
Димитър Бойчев Петров - за
Димитър Борисов Главчев - за
Димитър Иванов Аврамов - за
Димитър Йорданов Атанасов - за
Димитър Йорданов Чукарски - за
Димитър Николов Лазаров - за
Димитър Стоянов Дъбов - против
Димо Георгиев Гяуров - въздържал се
Димчо Димитров Михалевски - против
Доброслав Дилянов Димитров - за
Драгомир Велков Стойнев - против
Дурхан Мехмед Мустафа - против
Евгени Димитров Стоев - за
Евгений Желев Желев - против
Екатерина Иванова Михайлова - въздържал се
Елин Елинов Андреев - против
Емануела Здравкова Спасова - за
Емел Етем Тошкова - отсъства
Eмил Генов Василев - отсъства
Емил Делчев Димитров - за
Емил Димитров Гущеров - за
Емил Димитров Караниколов - за
Емил Йорданов Радев - за
Емил Кирилов Иванов - отсъства
Емилия Радкова Масларова - отсъства
Ердоан Мустафов Ахмедов - против
Живко Веселинов Тодоров - за
Захари Димитров Георгиев - против
Зоя Янева Георгиева - за
Ивайло Георгиев Тошев - за
Иван Атанасов Алексиев - за
Иван Дечков Колев - за
Иван Димитров Иванов - за
Иван Йорданов Божилов - за
Иван Йорданов Костов - въздържал се
Иван Николаев Иванов - въздържал се
Иван Петров Иванов - за
Иван Стефанов Вълков - за
Иван Тодоров Иванов - за
Ивелин Николаев Николов - за
Ивелин Николов Николов - отсъства
Иво Тенев Димов - за
Илия Иванов Пашев - за
Ирена Любенова Соколова - отсъства
Искра Димитрова Михайлова-Копарова - отсъства
Искра Фидосова Искренова - за
Йоана Милчева Кирова - за
Йордан Иванов Бакалов - въздържал се
Йордан Кирилов Цонев - против
Калина Венелинова Крумова - за
Камен Костов Костадинов - против
Камен Маринов Петков - въздържал се
Касим Исмаил Дал - отсъства
Кирил Боянов Калфин - за
Кирил Владимиров Гумнеров - за
Кирил Николаев Добрев - против
Кирчо Димитров Димитров - отсъства
Корман Якубов Исмаилов - против
Корнелия Петрова Нинова - против
Костадин Василев Язов - за
Красимир Георгиев Ципов - за
Красимир Любомиров Велчев - за
Красимир Неделчев Минчев - за
Красимир Петров Петров - за
Красимира Щерева Симеонова - за
Кристияна Методиева Петрова - отсъства
Лили Боянова Иванова - за
Лъчезар Благовестов Тошев - въздържал се
Лъчезар Богомилов Иванов - за
Любен Андонов Корнезов - против
Любен Петров Татарски - за
Любомила Станиславова Станиславова - за
Любомир Владимиров Владимиров - за
Любомир Тодоров Иванов - въздържал се
Лютви Ахмед Местан - против
Марио Иванов Тагарински - за
Мартин Димитров Димитров - въздържал се
Мая Божидарова Манолова - против
Меглена Иванова Плугчиева-Александрова - против
Менда Кирилова Стоянова - за
Милена Иванова Христова - против
Мирослав Николов Петков - за
Митко Живков Захов - за
Митхат Мехмед Табаков - отсъства
Митхат Сабри Метин - против
Михаил Ненов Николовски - за
Михаил Райков Миков - против
Михаил Рашков Михайлов - въздържал се
Моника Ханс Панайотова - за
Муса Джемал Палев - против
Неджми Ниязи Али - против
Недялко Тенев Недялков - за
Нели Иванова Калнева-Митева - за
Нигяр Сахлим Джафер - против
Никола Иванов Белишки - за
Николай Горанов Коцев - за
Николай Димитров Костадинов - за
Николай Петков Петков - за
Николай Тодоров Мелемов - за
Николай Хинков Рашев - за
Николай Янков Пехливанов - отсъства
Огнян Андонов Пейчев - за
Огнян Димитров Тетимов - за
Огнян Стоичков Янакиев - за
Павел Димитров Шопов - за
Павел Илиев Димитров - за
Пенко Атанасов Атанасов - против
Петър Атанасов Курумбашев - против
Петър Василев Мутафчиев - против
Петър Владимиров Димитров - против
Петър Иванов Хлебаров - за
Петър Методиев Петров - отсъства
Петя Николова Раева - против
Пламен Василев Орешарски - отсъства
Пламен Георгиев Цеков - за
Пламен Дулчев Нунев - за
Пламен Тачев Петров - за
Рамадан Байрам Аталай - против
Ремзи Дурмуш Осман - против
Румен Иванов Иванов - за
Румен Иванов Такоров - против
Румен Йорданов Петков - отсъства
Румен Стефанов Стоилов - за
Румен Стоянов Овчаров - против
Светлана Ангелова Найденова - за
Светлин Димитров Танчев - за
Светомир Константинов Михайлов - за
Светослав Неделчев Неделчев - за
Светослав Тончев Тончев - за
Свилен Николов Крайчев - за
Сергей Дмитриевич Станишев - против
Силвия Анастасова Хубенова - за
Снежана Георгиева Дукова - за
Спас Янев Панчев - против
Станислав Стоянов Иванов - за
Станислав Тодоров Станилов - за
Станка Лалева Шайлекова - за
Стефан Господинов Господинов - за
Стефан Иванов Дедев - за
Стефан Ламбов Данаилов - против
Стефани Михнева Михайлова - за
Стоян Иванов Иванов - за
Стоян Янков Гюзелев - за
Таня Димитрова Въжарова - за
Теодора Радкова Георгиева - за
Тодор Атанасов Димитров - за
Тодор Димитров Великов - за
Тунджай Османов Наимов - против
Тунчер Мехмедов Кърджалиев - против
Фани Иванова Христова - за
Хасан Ахмед Адемов - против
Хасан Илияз Хаджихасан - отсъства
Христина Иванова Янчева - за
Христо Дамянов Бисеров - против
Христо Димитров Христов - за
Цвета Алипиева Георгиева - за
Цвета Вълчева Караянчева - за
Цветан Емилов Сичанов - за
Цветан Костов Костов - въздържал се
Цветомир Цвятков Михов - за
Цецка Цачева Данговска - за
Четин Хюсеин Казак - против
Юлиана Генчева Колева - за
Юнал Саид Лютфи - отсъства
Юнал Тасим Тасим - против
Явор Божилов Нотев - за
Янаки Боянов Стоилов - против
Яне Георгиев Янев - отсъства
Янко Александров Янков - против
Янко Иванов Здравков - за

ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Уважаеми дами и господа народни представители! По време на гласуването, при поименното извикване в зала като отсъстващи са записани народните представители Георги Колев, Ивелин Николов, Пламен Орешарски и Юнал Лютфи.
Тъй като в нашия правилник няма изрична разпоредба, която да забранява на народни представители, които се намират в залата да нямат възможност да упражнят правото си на глас, допускам до гласуване тези четирима народни представители, които допълнително влязоха в пленарната зала.
Моля секретарят, прочетете им имената и обявете публично вота им.
ПЕТЪР ХЛЕБАРОВ (Атака):
Георги Велков Колев против
Ивелин Николов против
Пламен Орешарски против
Юнал Лютфи против
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Резултатите от гласуването, проведено по реда на чл. 61, ал. 2, при оспорен вот веднага след приключване на обявяване на резултатите от първото гласуване и проведеното повторно гласуване, е както следва:
Гласували 214 народни представители: за 140, против 60, въздържали се 14.
Решението е прието. (Народните представители от мнозинството стават прави, ръкопляскания. Голяма част от тях напускат пленарната зала.)
Моля ви пленарното заседание не е закрито.
Имаме процедура на три отрицателни вота.
Първи отрицателен вот – Камен Костадинов.
КАМЕН КОСТАДИНОВ (ДПС): Уважаеми колеги, ще ви помоля за 30 секунди търпение. Мисля, че това, което ще ви кажа, е добре да го чуете, защото е важно.
Уважаема госпожо председател, уважаеми министри! Гласувах против искания вот на доверие защото смятам, че в европейска България трябва да има ясна граница между управляващо мнозинство с неговите отговорности и нормалната, макар и конструктивна, парламентарна опозиция. Защото диалогът между управляващи и опозиция е необходим, важен, бих казал и задължителен, но той в никакъв случай не бива да заличава границата между управляващи и опозиция.
Разбира се, не на последно място присъствието на Партия „Атака” в управляващото мнозинство формира донякъде моето поведение.
Политиката, която правителството провежда, има пропуски и доста слабости. Мястото, където тези проблеми следва да се дискутират, е именно Народното събрание. Това не означава неглижиране на гражданското общество. Напротив, като либерал аз изповядвам разбирането за парламента като за сграда, чиито стени следва да се стъклени, ще рече прозрачни и открити за гражданското общество, като необходим непреодолим елемент от демократичния политически дискурс.
Същевременно обаче няма как да не възразя срещу неясните, често анонимни и поради тази причина нелегитимни – по точно е да ги определим като тъмни сили, стоящи извън гражданското общество. Те априори са от другата страна на барикадата. Те са разположени в полето на анонимните компромати, в полето на сенчестия бизнес, в полето на организираната престъпност и корупцията. Противодействието срещу тях е наша обща грижа – и на управляващи, и на опозиция. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря, господин Костадинов.
Втори отрицателен вот – господин Михалевски.
Господин Михалевски, Вие не взехте отношение по същество.
ДИМЧО МИХАЛЕВСКИ (КБ): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги, които уважихте докрай процедурата, защото видимо от мнозинството не приемат законовите процедури, такива каквито са, и показват колко ги е грижа.
Днес след девет часа работа и час и половина мъчително гласуване в обществото останаха да висят страхотни въпроси. Кой кого и защо подслушва? Кой кого и защо преследва? Кой кого и защо рекетира?
Защо нашият министър-председател нарушава законната си клетва пред Конституцията на Република България и нарежда по телефона да се нарушават същите тези закони? На кого служи властта? На народа, както трябва да е по Конституция или на някои други бизнесмени? На целия този фон уважаемото, отсъстващо вече в по-голямата си част българско правителство, поиска доверие.
Всичко това, уважаеми колеги, става в една ужасяваща среда. Народът е потресен, защото все повече се натрапва мисълта: да не би в цялостната политика на това правителство да се включва контрабандата, източването на приходи и чадъра над бизнесмени?! А Европа просто е онемяла! За първи път в най-новата история на Европейския съюз едновременно министър-председател, двама вицепремиери и шеф на „Митниците” са замесени в потресаващи далавери.
Вие българското правителство днес получихте доверие. Колеги, това е партийно доверие, стегнато във все по-тясната примка на самодоволството, което обхваща както народните представители от управляващото мнозинство, така и вас самите. Доверието на хората, доверието на обществото е друга бира. То се крепи на истината и почтеността, на солидарността и загрижеността. За истината – явно нямате сили. За почтеността – не ми се говори. Всичко е ясно! А солидарността и загрижеността ви към тези същите български граждани днес получи един много циничен отговор: „Ще стоите в ъгъла и ще мълчите!”. Ето затова аз нямам доверие в българския премиер.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Господин Михалевски, времето изтече. Благодаря Ви.
(Народният представител Димчо Михалевски продължава да говори при изключен микрофон.)
Трети отрицателен вот – госпожа Корнелия Нинова.
КОРНЕЛИЯ НИНОВА (КБ): Уважаеми колеги, язък че господин Борисов говори тук за европейски дебат и даде ярък личен пример как не се постъпва по европейски, последван от министрите и колегите депутати от ГЕРБ, които се изнизаха преди да приключи процедурата.
Съжалявам, че не е тук, за да го гледам в очите, когато му казвам защо гласувах против него.
Гласувах против него, защото не държи на думата си и лъже! Даде дума пред българските граждани да се бори с контрабандата и с организираната престъпност, и да им осигури средноевропейско равнище на живот.
От контрабанда за една година по време на управлението на господин Борисов, откраднахте 2 млрд. лв. Това най-ясно личи от изпълнението на Закона за бюджета. Два милиарда лева откраднати от българските граждани! Нещо повече, по време на това управление кражбата от контрабанда се превърна в държавна политика на това правителство. Затова няма пари за увеличаване на пенсии, за индексиране на минимална и средна работна заплата, за финансиране на здравна реформа, за финансиране на наука и образование.
Днес българите се отдалечават от средноевропейското равнище на живот по време на управлението на ГЕРБ. Днес те живеят по-зле от преди, защото много от тях загубиха работните си места при вашето управление. Тези, които работят, са със замразени доходи. Това управление ги обложи с нови данъци: нов данък върху застрахователната премия, нов данък колиба, увеличи съществуващите данъци, акциза на горивата, от което поскъпнаха всички стоки и услуги, акциза на тютюна, акциза на цигарите.
Днес българите живеят по-зле при управлението на ГЕРБ и обедняват, животът им оскъпява. За това не са ви виновни никакви тъмни и подземни сили, каквито днес се опитвахте да внушите от тази трибуна. За това е виновно управлението.
И вместо да предложите решение на тези въпроси, вие ги покрихте с политическа агресия, с полицейщина, омраза и страх. Вкарахте ги не само в нашия политически език, вкарахте ги не само в политическата култура помежду ни, вкарахте ги в дома на всички български граждани. По този начин им казахте: „Може да няма пари за хляб, ще ви храним със зрелища, ще ядете СРС-та”!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Времето Ви изтече, госпожо Нинова. Благодаря Ви. (Председателката Цецка Цачева изключва микрофона на народния представител Корнелия Нинова.)
Поради изчерпване на дневния ред, утре, начален час 9,00 ч.
Закривам пленарното заседание. (Звъни.)


(Закрито в 19,12 ч.)


Председател: Цецка Цачева

Заместник-председатели: Анастас Анастасов
Павел Шопов

Екатерина Михайлова


Секретари: Петър Хлебаров

Митхат Метин
Форма за търсене
Ключова дума
ЧЕТИРИДЕСЕТ И ПЪРВО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на заместник-председател и двама членове на Комисията за регулиране на съобщенията

Избор на омбудсман

    Последни заседания