Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Стенограми от пленарни заседания
СТО ДЕВЕТДЕСЕТ И ВТОРО ЗАСЕДАНИЕ
София, петък, 28 януари 2011 г.
Открито в 9,02 ч.
28/01/2011
Видео архив » Преглед на видео архив
Председателствали: председателят Цецка Цачева и заместник-председателите Павел Шопов и Екатерина Михайлова

Секретари: Петър Хлебаров и Митхат Метин

ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Налице е кворум. Откривам пленарното заседание. (Звъни.)

Дами и господа народни представители, съгласно приетата ни работна програма, продължаваме с:
ВТОРО ЧЕТЕНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА ГОРИТЕ – продължение от пленарното заседание в сряда.
От името на Комисията по земеделието и горите – докладчик госпожа Христина Янчева.
ДОКЛАДЧИК ХРИСТИНА ЯНЧЕВА: Благодаря, госпожо председател.
Продължаваме закона с чл. 33.
По чл. 33 е постъпило предложение на народния представител Николай Пехливанов.
Комисията не подкрепя предложението.
Предложението е следното:
„В чл. 33, ал. 2, т. 2 да се заличи точката в края, след думата „територии” се поставя запетая и се добавя „след вече осъществена промяна на предназначението”.
Предложение на народния представител Петър Курумбашев, което същият е оттеглил.
Постъпило е още едно предложение от народния представител Михаил Михайлов, което комисията не подкрепя.
В чл. 33 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 2 т. 2 се изменя така:
„2. Когато изключително за жилищни нужди с влязъл в сила общ устройствен план на общината е предвидена промяна на предназначението на горската територия за разширяване на строителните граници на съществуващи населени места, извън защитени зони и защитени територии.”
2. Създават се ал. 6 и 7:
„(6) В случаите по ал. 2, т. 2 продажбата се извършва само на физически лица, които имат постоянна регистрация в съответното населено място и в размер на имота до един декар на домакинство. Забранява се извършване на разпоредителни сделки с продадените имоти по ал. 2, т. 2 за 30 години от датата на продажбата.
(7) Продажбите по ал. 1 и 2 може да се извършват само между имоти в едно и също землище.”
Постъпило е и още едно предложение от народните представители Десислава Танева, Христина Янчева, Стоян Гюзелев и Юлиана Колева.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 33:
„Чл. 33. (1) Държавата може да продава горски територии – частна държавна собственост:
1. за прекратяване на съсобственост върху горски територии между държавата и други съсобственици;
2. когато с влязъл в сила общ устройствен план е предвидена промяна на предназначението на горската територия за създаване на нови или разширяване строителните граници на съществуващи урбанизирани територии.
(2) Продажбата на горски територии – частна държавна собственост по ал. 1, т. 2, се извършва след провеждане на търг по реда на Закона за държавната собственост.
(3) В случаите по ал. 1, т. 2 не подлежат на продажба поземлени имоти в горски територии – частна държавна собственост, попадащи в Европейската екологична мрежа Натура 2000.
(4) Обособяването на поземлени имоти в горски територии, включени в общия устройствен план по ал. 1, т. 2 се извършва след влизане в сила на подробен устройствен план за съответната територия.
(5) Въз основа на влезлия в сила подробен устройствен план по ал. 4, министърът на земеделието и храните или оправомощено от него длъжностно лице, предприема действия за отразяването на имотите в кадастралната карта или в картата на възстановената собственост.
(6) Продажбата на горски територии – частна държавна собственост по ал. 1, т. 1 се извършва без провеждане на търг, когато другите съсобственици са приели предложението за продажба по реда на Закона за собствеността.
(7) В случаите на прекратяване на съсобственост върху горски територии, когато съсобствеността е между държавата и собственици, обединени в горско сдружение, продажбата се извършва без провеждане на търг, като съгласието за закупуване на горските територии се дава от ръководния орган на съответното сдружение.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА: Изказвания? Няма.
Първо, подлагам на гласуване предложението на народния представител Николай Пехливанов, което не се подкрепя от комисията.
Гласували 100 народни представители: за 23, против 48, въздържали се 29.
Предложението не е прието.
Подлагам на гласуване предложението на народния представител Михаил Михайлов, неподкрепено от комисията.
Гласували 98 народни представители: за 15, против 62, въздържали се 21.
Предложението не е прието.
Подлагам на гласуване редакцията на чл. 33 така, както ни се предлага от комисията.
Гласували 89 народни представители: за 77, против няма, въздържали се 12.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ХРИСТИНА ЯНЧЕВА: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 34:
„Чл. 34. (1) Търгът за продажба на поземлени имоти в горски територии се открива със заповед на министъра на земеделието и храните.
(2) Когато началната цена за провеждане на търга е над 500 000 лв., същият се провежда след решение на Министерския съвет по предложение на министъра на земеделието и храните.
(3) Обявлението за провеждане на търга се публикува в един централен и един местен ежедневник и се оповестява публично на интернет страницата на Министерството на земеделието и храните и Изпълнителната агенция по горите.
(4) В обявлението по ал. 3 се посочват общината, землището, номерата на имотите, площта, координатите на граничните точки, вида на търга, началната цена, времето и мястото за провеждане на търга и за закупуване на тръжната документация.
(5) Когато определената по реда на наредбата по чл. 86, ал. 2 цена за продажба на горските територии – предмет на търга, е по-ниска от тяхната данъчна оценка, търгът се провежда при начална цена, равна на данъчната оценка.
(6) Приходите от продажбата на горски територии постъпват в бюджета на Изпълнителната агенция по горите и се разходват само за закупуване на горски и земеделски територии, както и за създаване на нови гори.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА: Изказвания? Няма.
Поставям на гласуване чл. 34 в редакцията на комисията.
Гласували 94 народни представители: за 82, против няма, въздържали се 12.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ХРИСТИНА ЯНЧЕВА: По чл. 35 е постъпило предложение на народния представител Любен Татарски.
Комисията подкрепя предложението.
Постъпило е предложение от народния представител Петър Курумбашев, което комисията не подкрепя. Предложението е следното:
В чл. 35 се създава нова ал. 7 със следното съдържание:
„(7) Продажбите по ал. 1 и 2 може да се извършват само между имоти в едно и също землище.”
Постъпило е предложение от народните представители Петя Раева и Искра Михайлова, което комисията не подкрепя.
Предложението е чл. 35 да отпадне.
Постъпило е предложение от народния представител Михаил Михайлов, което комисията не подкрепя. То е следното:
В чл. 35 се създава нова ал. 7 със следното съдържание:
„(7) Замяната по ал. 1 и 2 може да се извърши само между имоти в едно и също землище.”
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 35:
„Чл. 35. (1) Замяна на поземлени имоти в горски територии – частна държавна собственост, с поземлени имоти в горски територии – собственост на физически, юридически лица и общини, се извършва със заповед на министъра на земеделието и храните.
(2) Замяната на поземлени имоти в горски територии – частна държавна собственост, чиято оценка, определена по реда на наредбата по чл. 86, ал. 2, е над 100 000 лв., с поземлен имот в горски територии – собственост на физически или юридически лица, се извършва с решение на Министерския съвет по предложение на министъра на земеделието и храните.
(3) Замяна на поземлени имоти в горски територии – частна държавна и общинска собственост, може да се извърши само в случай че тя е:
1. способ за прекратяване на съсобственост върху горски територии между държавата, съответно общината и други съсобственици;
2. начин за изпълнение на задължения, произтичащи от международен договор;
3. необходима във връзка със строителството на обекти с национално значение по смисъла на Закона за устройство на територията или на национални обекти по смисъла на Закона за държавната собственост;
4. необходима във връзка със строителството на общински обекти от първостепенно значение по смисъла на Закона за устройство на територията, които са публична общинска собственост;
5. способ за промяна на собствеността върху съществуващи горски автомобилни пътища или части от тях между държавата, общини и горски сдружения;
6. между държавата и община или между общини.
(4) В случаите по ал. 3, т. 1 придобиваните от държавата или общината поземлени имоти вследствие на замяната трябва да граничат с горски територии – държавна, съответно общинска собственост.
(5) Не се допуска замяна на поземлени имоти в горски територии – частна държавна и общинска собственост, когато:
1. върху имотите – собственост на трети лица, са учредени ипотека или други вещни права;
2. разликата в стойността на имотите – предмет на замяна, определени по реда на наредбата по чл. 86, ал. 2, е по-голяма от 5 на сто;
3. имотите – предмет на замяна, са отдадени под наем или под аренда;
4. в резултат на замяната се разделят имоти – държавна или общинска собственост.
(6) В случаите по ал. 3, т. 2-5 с договора за замяна се определя и срокът за изграждане на обекта или съоръжението. При неспазване на условията по договора, същият се разваля по съдебен ред.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА: Изказвания?
Заповядайте, господин Курумбашев.
ПЕТЪР КУРУМБАШЕВ (КБ): Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители! Както се казва, дойдохме си на думата по този закон. Става въпрос за чл. 35, в който се коментира популярната дума, както обича да казва господин премиерът, „заменки”.
Предложението, което съм внесъл, ще ви го прочета – то е много кратко: „Продажбите по ал. 1 и ал. 2 могат да се извършват само между имоти в едно и също землище.” Условно казано, за да го обясня съвсем просто, имаше едни случаи, когато купуваш гора във Видин и в Ловеч и по някаква случайност успяваш да я смениш с много по-некачествена гора във Варна или в Бургас. Тези случаи се прочуха много преди две-три години.
Затова аз предлагам повече да не може да се прави това. Ако купиш гора във Видин, да можеш да си я замениш в същото землище във Видин, но да не можеш да я смениш с гората на морето. Изведнъж обаче се оказва, че ако управлява БСП, такива заменки от Видин за Варна, е много грозно да се правят, обаче ако управлява ГЕРБ, това е прекрасно и такива заменки могат да се правят.
Кога бяхте искрени – когато критикувахте тези заменки, или сега с този закон, когато искате да ги допуснете? Искам да чуя отговора на този въпрос от вносителите също. Аз си спомням една дискусия през топлото лято на 2009 г., господин Костов, когато вие защитавахте тези позиции и сега в законопроекта виждам, че вече някак си не ги защитавате. Питам се защо вие дойдохте на нашата позиция, а ние на вашата – ние да казваме, че не е редно да се правят такива заменки, а вие смятате, че е добре да се правят, или когато управлява ГЕРБ, е добре да се правят? Моля, за вашия отговор и коментар.
Моля да подкрепите предложението, което съм направил аз и колегата Михаил Михайлов.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА: Реплики? Няма.
За изказване – народният представител Юнал Тасим.
ЮНАЛ ТАСИМ (ДПС): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! По този член след колегата Петър Курумбашев трудно някой може да се изкаже по същество. Но все пак хубаво е, колеги, че се събудихме.
Нека да ви напомня за какво иде реч. Член 35 урежда онова ужасно понятие „замяна”, срещу което вие, когато бяхте в опозиция, създадохте много интересна обстановка в България. Тук, на площада, имаше много народ и ние, при все че бяхме убедени, че това е един сериозен инструмент за управление на горските активи, наложихме забраната на понятието „замяна”.
Днес вие отново въвеждате тази замяна. Вижте какво се предлага! Колегата Курумбашев вече каза какво е предложено. Но вижте моите колеги какво предлагат – чл. 35, тоест замяната на поземлени имоти в горските територии да отпадне. Нали с това дойдохте на власт? Аз смея да твърдя, че вие добавихте към вашия изборен резултат поне 30% с това понятие: „Не на замяната на гори!”, да не говорим, че колегата отива в един твърде малък сегмент, където замените трябва да бъдат само в един район.
Колеги, предлагаме нещо, за което сте скачали по площадите, дошли сте на власт с тази идея, а сега убеждавате и в наредба обяснявате как трябва да се извърши замяната. По-нататък към края на закона ще видите, че замените, които са били до вашето управление са несправедливи и незаконни, а оттук нататък започваме честно и прозрачно да заменяме гори. Кога сте искрени? Ако смятате, че вашите избиратели няма да разберат какво правите към настоящия момент, много се лъжете. Те сега ще мълчат, но след време ще ви напомнят. Така че по-добре ние да ви напомним и да приемете нашето предложение чл. 35 да отпадне.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА: Има ли реплики? Няма.
Заместник-министър Георги Костов иска да вземе отношение към дискусията.
Заповядайте, господин Костов.
ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР ГЕОРГИ КОСТОВ: Уважаема госпожо председател, уважаеми народни представители! Искам да обърна внимание, че думата „замяна” беше превърната в мръсна дума не от сегашното управление.
Това не означава обаче, че един от малкото възможни способи за икономически отношения между субектите е нелегитимен. Замяната е един от малкото способи за разпоредбата със собственост. Другите два начина са продажба и дарение.
Това, че едно управление е спекулирало или е извършило нещо нерегламентирано и уроците, които имаме от предишни законопроекти и предишни прилагания, в сегашния законопроект са изцяло отчетени.
Искам да кажа следното: замяната за физически и юридически лица в момента по смисъла на предложението в законопроекта се разрешава само за изчистване на съсобственост, само в тази хипотеза. В останалата част замяната между държавата и общината, когато горските пътища фактически се водят държавна собственост, цялата гора е общинска, тогава фактически общината не може да вложи инвестиции в тези горски пътища, или между общини, тогава замяната е за изчистване на съсобственост. Хипотезата на замяната между физически и юридически лица и държавата е само за изчистване на съсобственост.
Държавата също така може по смисъла на Закона за държавната собственост да обезщетява собственици със съответни равностойни територии и това е записано в закона. Затова и тази хипотеза е записана тук – за изграждане на инфраструктурни обекти от важно общинско или национално значение.
Нещо повече, искам да кажа, че има достатъчно много рестрикции върху начина, по който ще се извърши замяната, така че да няма разлика в цената на имотите, да не бъде кон за кокошка.
Уважаеми господин Курумбашев, замените през 2003 г. бяха предложени в този парламент и бяха въведени с идеята за комасация. Тази идея не беше лоша, но след това беше изпълнена с лошо съдържание, беше използвана по лош начин. В момента тази идея не съществува дори теоретически като възможност. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА: Благодаря.
Лично обяснение, заповядайте.
ПЕТЪР КУРУМБАШЕВ (КБ): Благодаря Ви, госпожо председател.
Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин заместник-министър! Става дума за нещо много просто – с предложението замени да се случват само в едно землище изчистваме всякакви възможности нещата да се движат по някакъв нерегламентиран начин. Защо се притеснявате да запишем това в закона?
Това, което се е случвало през 2007 или 2009 г., просто да бъде законово забранено. Защо ви е страх това да се запише в закона?!
Аз вярвам в това, че вие няма да злоупотребявате, и, да речем, ще бъдат с равностойна стойност. Но оттук нататък, когато в закона запишем, че това се случва само в рамките на едно землище, ще се прекратят апетитите и това да се случва чрез прекратяване на съсобственост.
Трябва да ви кажа обаче, че и чрез прекратяване на съсобственост пак може да се осъществи такава замяна. Просто ще си купите земя, гора в съседен парцел и ще отидете към процедура за прекратяване на съсобственост и пак ще осъществите замяната, и пак ще успеете да замените по този начин – купувате си земя там, където ви интересува и където искате да си добавите още гора. Следователно процедурата за прекратяване на собственост, бил съм общински съветник в София, виждал съм как се работи с прекратяване на съсобственост – това е елегантен начин да не кажеш, че правиш замяна. Нещо ново й трябва да общината, ти купуваш нещо до това, което й трябва на общината, в един момент общината пожелава да прекрати съсобствеността. Пак е замяна, само че се нарича прекратяване на съсобственост. Това, че ще го наречете с друго име, не означава, че няма да го правите. Напротив, вие оставяте тази врата отворена.
Затова ви питам: кога бяхте принципни? Когато критикувахте тези заменки или сега, когато оставяте вратата отворена за същата възможност?!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА: Има ли други изказвания? Не виждам желаещи.
Първото предложение, което ще подложа на гласуване, е на народния представител Петър Курумбашев, което не се подкрепя от комисията.
Гласували 87 народни представители: за 17, против 61, въздържали се 9.
Предложението не се приема.
Сега подлагам на гласуване предложението на народните представители Петя Раева и Искра Михайлова, което не се подкрепя от комисията.
Гласували 90 народни представители: за 15, против 66, въздържали се 9.
И това предложение не се подкрепя.
Гласуваме предложението на народния представител Михаил Михайлов, което също не се подкрепя от комисията.
Гласували 88 народни представители: за 16, против 60, въздържали се 12.
Не се приема и това предложение.
Сега поставям на гласуване чл. 35 в редакцията, която ни се предлага от комисията.
Гласували 87 народни представители: за 71, против 12, въздържали се 4.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ХРИСТИНА ЯНЧЕВА: По чл. 36 има предложение от народния представител Любен Татарски.
Комисията подкрепя по принцип предложението.
Постъпило е предложение от народните представители Петя Раева и Искра Михайлова чл. 36 да отпадне.
Комисията не подкрепя предложението.
Постъпило е предложение от народните представители Танева, Янчева, Гюзелев и Колева.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 36:
„Чл. 36. (1) Замяната на поземлени имоти в горски територии - частна държавна собственост, се извършва по писмено заявление на заинтересованото лице.
(2) Към заявлението по ал. 1 се прилага:
1. оценка на предлаганите от него поземлени имоти;
2. документ за собственост на имотите по т. 1;
3. скици на имотите от кадастралната карта и извадка от кадастралния регистър с данни за имотите или скици на имотите от картата на възстановената собственост и партиди за тях;
4. доказателства, че искането попада в хипотезата на чл. 35, ал. 3;
5. доказателства, че няма пречки по чл. 35, ал. 5, т. 1 и 3.
(3) Заявлението се подава в съответната регионална дирекция по горите по местонахождение на имота – собственост на заинтересованото лице.
(4) По всяко заявление регионалната дирекция по горите комплектува преписка, към която прилага документите по ал. 2, както и оценка на имотите – държавна собственост, и я изпраща със становище в Изпълнителната агенция по горите.
(5) Изпълнителният директор на Изпълнителната агенция по горите дава становище по заявлението за замяна в едномесечен срок от постъпване на преписката по ал. 4, за което уведомява заявителя.
(6) При положително становище по заявлението изпълнителният директор на Изпълнителната агенция по горите предлага на министъра на земеделието и храните да издаде заповед за замяна.
(7) В тримесечен срок от постъпване на предложението по ал. 6 министърът на земеделието и храните се произнася по него като издава или отказва да издаде заповед за замяна. Заповедта за замяна съдържа:
1. цената на всеки от имотите – предмет на замяната;
2. описание на имотите и документите, удостоверяващи правото на собственост;
3. размерът на режийните разноски, държавната такса и дължимия данък, които са за сметка на заявителя.
(8) Заповедта по ал. 7 се връчва на заявителя и се публикува на интернет страницата на Изпълнителната агенция по горите.
(9) В едномесечен срок от връчването на заповедта заявителят заплаща дължимите данъци, такси и разноски.
(10) Въз основа на влязлата в сила заповед и извършените плащания министърът на земеделието и храните сключва договор, който се вписва от заявителя в службите по вписване по местонахождението на имотите, за негова сметка.
(11) Замяната на поземлени имоти в горски територии – частна общинска собственост, се извършва при спазване изискванията на чл. 35, ал. 3 и по реда на Закона за общинската собственост.
(12) Отказът по ал. 7 се съобщава и може да се обжалва по реда на Административнопроцесуалния кодекс.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА: Желания за изказвания от народните представители? Не виждам.
Поставям на гласуване предложението на народните представители Петя Раева и Искра Михайлова, което не се подкрепя от комисията.
Гласували 85 народни представители: за 9, против 74, въздържали се 2.
Предложението не е прието.
Сега гласуваме чл. 36 в редакцията на комисията.
Гласували 82 народни представители: за 73, против 5, въздържали се 4.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ХРИСТИНА ЯНЧЕВА: Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 37.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА: Подлагам на гласуване чл. 37 по вносител.
Гласували 83 народни представители: за 74, против няма, въздържали се 9.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ХРИСТИНА ЯНЧЕВА: По чл. 38 е постъпило предложение на народния представител Стоян Иванов.
Комисията подкрепя предложението.
Постъпило е предложение от народния представител Петър Курумбашев.
Комисията подкрепя по принцип предложението.
Постъпило е предложение от народния представител Меглена Плугчиева – в чл. 38 да отпадне ал. 12, което комисията не подкрепя.
Постъпило е предложение от народния представител Иван Иванов.
Комисията подкрепя по принцип предложението.
Постъпило е предложение от народния представител Михаил Михайлов.
Комисията подкрепя по принцип предложението.
Постъпило е предложение от народните представители Танева, Янчева, Гюзелев и Колева, което комисията подкрепя.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 38:
„Чл. 38. (1) Собственици на поземлени имоти в горски територии, намиращи се в границите на едно землище, които са се обединили в горско сдружение, могат да предлагат уедряване на своите имоти.
(2) Предложение за уедряване на поземлени имоти в горски територии могат да подават и държавните горски стопанства, държавните ловни стопанства и общините.
(3) Предложението по ал. 1 и 2 се подава от заинтересованите лица до министъра на земеделието и храните, придружено с писмено съгласие на собствениците на засегнатите имоти, което съдържа данни за собствениците и за имотите, които се предвижда да се включат в плана за уедряване. Към заявлението се прилага копие от картата на възстановената собственост или от кадастралната карта, върху която собствениците са отразили предложението си за уедряване (схема на желанията).
(4) Министърът на земеделието и храните се произнася писмено по предложението в двумесечен срок от получаването му. Когато становището е положително, заинтересованите лица изработват за собствена сметка план за уедряване на горските територии.
(5) Планът за уедряване може да включва горски територии – частна държавна и/или частна общинска собственост, и/или горски територии – собственост на физически или юридически лица. Горски територии – частна държавна и частна общинска собственост, могат да се включват в плана за уедряване, при условие че не се допуска разпокъсване на целостта им.
(6) Имотите на всеки участник в плана за уедряване се проектират така, че да съответстват по парична равностойност на имотите му преди уедряването. Оценките се изготвят по реда на наредбата по чл. 86, ал. 2. Разходите по изготвяне на оценките са за сметка на заинтересованите лица.
(7) Уедряването на горски територии се подпомага чрез:
1. оказване на методическо ръководство от Изпълнителната агенция по горите;
2. безвъзмездно предоставяне на актуални материали и данни, съхранявани от органите по поземлената собственост и от агенцията и службите по геодезия, картография и кадастър;
3. оказване на експертна помощ при съставяне на техническото задание за изработване на плана за уедряване.
(8) Планът за уедряване се изработва от физическо или юридическо лице, притежаващо удостоверение за регистрация за дейностите по чл. 233, ал. 1, т. 3 или за „изработване на задания и лесоустройствени проекти, планове и програми за гори и земи от горския фонд” по отменения Закон за горите, като задължително участва и лице, правоспособно да извършва дейности по кадастъра, вписано в съответния регистър по чл. 12, т. 8 от Закона за кадастъра и имотния регистър.
(9) При изработването на плана за уедряване може да се ползват графични данни и от системата за идентификация на земеделските парцели.
(10) Включването на горски територии – държавна и общинска собственост, в плана за уедряване се извършва след предварително писмено съгласие от министъра на земеделието и храните, съответно от общинския съвет. За включване в плана за уедряване на горски територии, собственост на физически и юридически лица, съгласието на собствениците се представя с нотариално заверена декларация.
(11) В плана за уедряване не се включват имоти – държавна и общинска собственост в защитени територии; имоти, върху които е наложена възбрана, обременени са с други вещни тежести или ограничени вещни права; за които се извършва делба; предмет са на съдебен спор за правото на собственост или са предмет на процедура по отчуждаване.
(12) Имоти с наложени ограничения на ползването, включително произтичащи от разположението им в нарушени територии, се включват в плана за уедряване със съгласието на собствениците.
(13) Имоти, за които са сключени договори за наем или за аренда със срок 5 и повече години, се включват в плана за уедряване със съгласието на наемателя или на арендатора. Ползването по договорите за наем или за аренда преминава върху уедрения имот.
(14) Министърът на земеделието и храните издава заповед за назначаване на постоянна комисия, която:
1. извършва проверка на данните и обстоятелствата по заявлението;
2. одобрява техническото задание за изработване на плана за уедряване;
3. приема проекта на плана за уедряване.
(15) В състава на комисията по ал. 14 се включват представители на Изпълнителната агенция по горите, на общинската служба по земеделие, на службата по геодезия, картография и кадастър, на общината, както и представител на заявителя/заявителите. При необходимост в състава на комисията могат да се привличат и други експерти.
(16) Комисията се запознава на място с всички данни и обстоятелства, извършва и служебни проверки по документи в общинската служба по земеделие и съставя протокол за резултатите от проверката.
(17) Въз основа на протокола на комисията министърът на земеделието и храните издава заповед за одобряване на плана за уедряване.
(18) Заповедта по ал. 17 подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
(19) Въз основа на влязлата в сила заповед министърът на земеделието и храните издава заповед за промяна на картата на възстановената собственост. Когато за землището е одобрена кадастрална карта, изменението на границите на горските територии се извършва по реда на Закона за кадастъра и имотния регистър.
(20) Общинската служба по земеделие издава на собствениците решения и скици на уедрените имоти, които имат силата на констативен нотариален акт за правото на собственост. Когато за територията е одобрена кадастрална карта, скиците се издават по реда на Закона за кадастъра и имотния регистър.
(21) Забранява се промяна на предназначението на поземлени имоти в горски територии за срок 20 години след уедряването им. Забраната не се прилага, когато промяната на предназначението е свързана с:
1. националната сигурност и отбраната на страната;
2. изпълнението на инвестиционни проекти, одобрени с решение на Министерски съвет;
3. изпълнението на инвестиционни проекти за нужди на общината, одобрени с решение на общинския съвет.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА: Има ли желаещи народни представители да вземат отношение по този текст? Няма.
Поставям на гласуване предложението на народния представител Меглена Плугчиева, което не се подкрепя от комисията.
Гласували 74 народни представители: за 6, против 64, въздържали се 4.
Предложението не се приема.
Подлагам на гласуване редакцията на чл. 38 по комисия.
Гласували 75 народни представители: за 67, против няма, въздържали се 8.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ХРИСТИНА ЯНЧЕВА: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 39:
„Чл. 39. Министърът на земеделието и храните се разпорежда безвъзмездно с движими вещи и недвижими имоти – държавна собственост, които не са горски територии, когато разпореждането е между Изпълнителната агенция по горите, нейните структури и специализирани териториални звена.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА: Подлагам на гласуване чл. 39 в редакцията на комисията.
Гласували 75 народни представители: за 69, против няма, въздържали се 6.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ХРИСТИНА ЯНЧЕВА: Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 40.
„Раздел ІІІ – Управление на поземлени имоти в горски територии”.
Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на Раздел ІІІ.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА: Подлагам на гласуване чл. 40 по вносител и наименованието на Раздел ІІІ по вносител.
Гласували 76 народни представители: за 71, против няма, въздържали се 5.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ХРИСТИНА ЯНЧЕВА: По чл. 41 е постъпило предложение на народните представители Десислава Танева, Христина Янчева, Стоян Гюзелев и Юлиана Колева.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 41:
„Чл. 41. (1) Поземлени имоти в горски територии – държавна и общинска собственост, могат да бъдат предоставени за временно ползване под наем или под аренда.
(2) Поземлени имоти в горски територии – държавна и общинска собственост, могат да се отдават под наем или под аренда, при условие че не се променят функциите на територията, не се възпрепятства осъществяването на други дейности в нея и не се увреждат почвите.
(3) Поземлени имоти в горски територии – държавна и общинска собственост, предоставени под наем или под аренда, не могат да се пренаемат или преарендуват, както и да се ползват съвместно по договор с трети лица.
(4) Министърът на земеделието и храните по предложение на директорите на държавните предприятия по чл. 163 ежегодно утвърждава начални цени за провеждане на търгове за отдаване под наем и под аренда на поземлени имоти в горските територии – държавна собственост.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА: Да гласуваме чл. 41 в редакцията на комисията.
Гласували 85 народни представители: за 74, против няма, въздържали се 11.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ХРИСТИНА ЯНЧЕВА: Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 42.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА: Сега гласуваме чл. 42 по вносител.
Гласували 83 народни представители: за 77, против няма, въздържали се 6.
Предложението се приема.
ДОКЛАДЧИК ХРИСТИНА ЯНЧЕВА: По чл. 43 е постъпило предложение на народния представител Любен Татарски, което комисията подкрепя по принцип.
Постъпило е предложение от народните представители Танева, Янчева, Гюзелев и Колева, което предложение по ал. 3, точки 2 и 3 беше оттеглено, а в останалата му част комисията го подкрепя.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 43:
„Чл. 43. (1) Поземлените имоти в горски територии – държавна и общинска собственост, се отдават под наем в случаите, когато за ползването на имота не е необходимо да се променя начинът на трайно ползване на територията.
(2) Отдаването под наем на поземлени имоти в горски територии – държавна собственост, се извършва след провеждане на търг от директора на съответното предприятие или от оправомощено от него длъжностно лице по реда на Закона за държавната собственост. Заповедите за откриване на търга, както и за определяне на лицето, спечелило търга, се издават от директора на предприятието. Въз основа на резултатите от търга се сключва договор за наем.
(3) Поземлени имоти в горски територии – държавна и общинска собственост, могат да се отдават под наем от органа по ал. 2, съответно от кмета на общината, след решение на общинския съвет, без провеждане на търг в случаите, когато:
1. на юридически лица с нестопанска цел, определени за осъществяване на общественополезна дейност – за осъществяване на техните нестопански дейности;
2. когато територията се отдава под наем за срок, по-кратък от една година;
3. за поставяне на преместваеми обекти, необходими за изпълнение на дейностите по сключени дългосрочни договори по чл. 100 и чл. 116.
(4) Отдаването под наем на поземлени имоти в горски територии – държавна собственост, по реда на ал. 3 се извършва по цени, не по-ниски от утвърдените по реда на чл. 41, ал. 4.
(5) Срокът за отдаване под наем на поземлените имоти в горски територии - държавна и общинска собственост, не може да бъде по-дълъг от 10 години.
(6) Средствата от наеми на поземлени имоти в горски територии – държавна собственост, постъпват в съответното държавно предприятие по чл. 163, а за горски територии – общинска собственост, в съответната община.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА: Желаещи за изказване няма.
Поставям на гласуване чл. 43 в редакцията на комисията.
Гласували 85 народни представители: за 74, против няма, въздържали се 11.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ХРИСТИНА ЯНЧЕВА: По чл. 44 е постъпило предложение от народните представители Танева, Янчева, Гюзелев и Колева.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 44:
„Чл. 44. (1) Отдаването под наем на недвижими имоти, които не са горски територии и се управляват от Изпълнителната агенция по горите и от нейните структури и териториални звена, се извършва от министъра на земеделието и храните или от оправомощено от него длъжностно лице по реда на Закона за държавната собственост.
(2) Отдаването под наем на недвижими имоти, които не са горски територии и са предоставени за управление на държавните предприятия по чл. 163, се извършва от директора на предприятието по реда на Закона за държавната собственост, след съгласуване с министъра на земеделието и храните.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА: Изказвания? Няма.
Поставям на гласуване чл. 44 в редакцията на комисията.
Гласували 82 народни представители: за 72, против няма, въздържали се 10.
Предложението се приема.
ДОКЛАДЧИК ХРИСТИНА ЯНЧЕВА: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 45:
„Чл. 45. (1) При сключване на договор за наем на поземлен имот в горска територия – държавна или общинска собственост, за срок, по-дълъг от три години, наемодателят писмено уведомява съответната регионална дирекция по горите.
(2) Изискването по ал. 1 се прилага и в случаите на прекратяване на договора.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА: Гласуваме чл. 45 в редакцията на комисията.
Гласували 81 народни представители: за 71, против няма, въздържали се 10.
Предложението се приема.
ДОКЛАДЧИК ХРИСТИНА ЯНЧЕВА: Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 46.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА: Гласуваме чл. 46 по вносител.
Гласували 83 народни представители: за 73, против няма, въздържали се 10.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ХРИСТИНА ЯНЧЕВА: По чл. 47 – предложение на народния представител Стоян Иванов Иванов:
В чл. 47 се създава нова ал. 8 със следното съдържание:
„(8) На отдаване под аренда не подлежат горските територии, включени в защитените територии и зони”.
Комисията не подкрепя предложението.
Предложение на народния представител Петър Курумбашев – чл. 47 да отпадне.
Комисията не подкрепя предложението.
Предложение на народния представител Иван Иванов:
В чл. 47, ал. 6 думите „30 години” се заменят „15 години”.
Комисията не подкрепя предложението.
Предложение на народния представител Михаил Михайлов – чл. 47 да отпадне.
Комисията не подкрепя предложението.
Предложение на народните представители Танева, Янчева, Гюзелев и Колева.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 47:
„Чл. 47. (1) Поземлените имоти в горските територии – държавна и общинска собственост, могат да бъдат предоставени за временно ползване чрез аренда, когато ползването е свързано с промяна на начина на трайно ползване на територията.
(2) Обект на договора за аренда могат да бъдат и съществуващите в съответния имот сгради, машини и съоръжения, обслужващи дейностите по договора.
(3) Поземлените имоти в горските територии – държавна собственост, се предоставят под аренда след провеждане на търг от директора на съответното държавно предприятие по чл. 163 или от оправомощено от него длъжностно лице по реда на Закона за държавната собственост. Заповедите за откриване на търга, както и за определяне на лицето, спечелило търга, се издават от директора на предприятието.
(4) Арендните отношения за горските територии – държавна собственост, се уреждат с договор за аренда, сключен от директора на съответното държавно предприятие по чл. 163 или от оправомощено от него длъжностно лице. С договора за аренда арендодателят се задължава да предостави на арендатора за временно ползване обекта на договора, а арендаторът – да извърши определено арендно плащане.
(5) Сроковете и начинът на плащане се уреждат в договора. За всяка календарна година размерът на арендното плащане за горските територии – държавна собственост, не може да бъде по-малък от утвърдените по реда на чл. 41, ал. 4 цени.
(6) Поземлени имоти в горски територии – общинска собственост, могат да бъдат предоставени за временно ползване чрез аренда след провеждане на търг. Заповедта за откриване на търга се издава от кмета на общината след решение на общинския съвет.
(7) Срокът на договора за аренда на горски територии – държавна и общинска собственост, не може да бъде по дълъг от 30 години.
(8) Средствата от арендното плащане постъпват в съответното държавно предприятие по чл. 163, а за горски територии – общинска собственост, в съответната община.
(9) Арендодателят предприема действия за отразяване на промяната на начина на трайно ползване на територията в кадастралната карта, съответно в картата на възстановената собственост, след сключване на договора, съответно след неговото прекратяване.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА: Има ли изказвания на народни представители? Не виждам заявки.
Започваме да гласуваме!
Първо гласуваме предложението на народния представител Стоян Иванов, което не се подкрепя от комисията.
Гласували 83 народни представители: за 18, против 51, въздържали се 14.
Предложението не е прието.
Сега гласуваме предложението на народния представител Петър Курумбашев, което не се подкрепя от комисията.
Гласували 83 народни представители: за 17, против 63, въздържали се 3.
Не се приема и това предложение.
Гласуваме предложението на народния представител Иван Николаев Иванов, което също не се подкрепя от комисията.
Гласували 82 народни представители: за 7, против 69, въздържали се 6.
Не се приема и това предложение.
Гласуваме предложението на народния представител Михаил Михайлов, също неподкрепено от комисията.
Гласували 79 народни представители: за 10, против 62, въздържали се 7.
Не се приема и това предложение.
Сега вече подлагам на гласуване чл. 47, в редакцията на комисията.
Гласували 82 народни представители: за 74, против няма, въздържали се 8.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ХРИСТИНА ЯНЧЕВА: Предложение на народния представител Петър Курумбашев – чл. 48 да отпадне.
Комисията не подкрепя предложението.
Предложение на народния представител Михаил Михайлов – чл. 48 да отпадне.
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 48.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване предложенията на народните представители Петър Курумбашев и Михаил Михайлов, които са идентични, за отпадане на чл. 48. Комисията не подкрепя тези предложения.
Гласували 87 народни представители: за 13, против 63, въздържали се 11.
Предложенията не са приети.
Сега подлагам на гласуване предложението на комисията, която подкрепя текста на вносителя за чл. 48.
Гласували 86 народни представители: за 76, против няма, въздържали се 10.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ХРИСТИНА ЯНЧЕВА: Постъпило е предложение от народния представител Петър Курумбашев – чл. 49 да отпадне.
Комисията не подкрепя предложението.
Постъпило е предложение от народния представител Михаил Михайлов – чл. 49 да отпадне.
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 49:
„Чл. 49. (1) В едномесечен срок от сключването на договора за аренда на горски територии – държавна собственост, държавното предприятие по чл. 163 писмено уведомява съответната регионална дирекция по горите.
(2) Изискването по ал. 1 се прилага и в случаите на прекратяване на договора.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване предложенията на Петър Курумбашев и Михаил Михайлов за отпадане на чл. 49, които комисията не подкрепя.
Гласували 83 народни представители: за 10, против 70, въздържали се 3.
Предложенията не са приети.
Сега гласуваме предложението на комисията за редакцията на чл. 49. Гласуваме чл. 49 по доклада на комисията.
Гласували 78 народни представители: за 69, против няма, въздържали се 9.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ХРИСТИНА ЯНЧЕВА: Постъпило е предложение от народния представител Петър Курумбашев – чл. 50 да отпадне.
Комисията не подкрепя предложението.
Постъпило е предложение от народния представител Михаил Михайлов – чл. 50 да отпадне.
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 50:
„Чл. 50. (1) Текущото поддържане на обекта на договора, включително на жилищните и стопанските постройки, пътищата, канавките, напоителните и отводнителните системи и на другите обслужващи обекта на договора съоръжения и ограждения, е за сметка на арендатора.
(2) Арендаторът е длъжен да застрахова съществуващите в съответния имот сгради, машини и съоръжения, обслужващи горскостопанските дейности, които са обект на договора.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване предложението за отпадане на чл. 50 на народните представители Петър Курумбашев и Михаил Михайлов, което комисията не подкрепя.
Гласували 91 народни представители: за 16, против 74, въздържал се 1.
Предложението не е прието.
Подлагам на гласуване чл. 50 в редакцията по доклада на комисията.
Гласували 86 народни представители: за 73, против няма, въздържали се 13.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ХРИСТИНА ЯНЧЕВА: По чл. 51 са постъпили предложения на народните представители Курумбашев и Михайлов за отпадане на този член, които предложения комисията не подкрепя.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 51:
„Чл. 51. Предоставянето под наем или под аренда на поземлени имоти в горски територии – общинска собственост, се извършва по ред, определен с наредба от съответния общински съвет.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Има ли изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване предложенията за отпадане на чл. 51 на Петър Курумбашев и Михаил Михайлов, които комисията не подкрепя.
Гласували 91 народни представители: за 10, против 78, въздържали се 3.
Предложенията не са приети.
Подлагам на гласуване чл. 51 съгласно доклада на комисията.
Гласували 83 народни представители: за 77, против няма, въздържали се 6.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ХРИСТИНА ЯНЧЕВА: По чл. 52 са постъпили предложения от народните представители Курумбашев и Михайлов за отпадане на този член.
Комисията не подкрепя предложенията.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 52:
„Чл. 52. (1) При сключване на договор за аренда на поземлен имот в горска територия – общинска собственост, общината писмено уведомява съответната регионална дирекция по горите.
(2) Изискването по ал. 1 се прилага и в случаите на прекратяване на договора.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване предложенията на Петър Курумбашев и Михаил Михайлов за отпадане на чл. 52, които комисията не подкрепя.
Гласували 86 народни представители: за 14, против 71, въздържал се 1.
Предложението не е прието.
Гласуваме чл. 52 в редакцията му по доклада на комисията.
Гласували 79 народни представители: за 73, против няма, въздържали се 6.
Предложенията не са приети.
ДОКЛАДЧИК ХРИСТИНА ЯНЧЕВА: По чл. 53 комисията подкрепя текста на вносителя.
„Раздел ІV – Учредяване на ограничени вещни права върху поземлени имоти в горски територии”.
Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на Раздел ІV.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Гласуваме предложението на комисията в подкрепа текста на вносителя за наименованието на Раздел ІV и преди това текста на чл. 53.
Гласували 87 народни представители: за 81, против няма, въздържали се 6.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ХРИСТИНА ЯНЧЕВА: По чл. 54 е постъпило предложение на народния представител Николай Пехливанов.
Комисията подкрепя предложението.
Постъпило е предложение от народния представител Петър Курумбашев.
Комисията подкрепя предложението по т. 1, 2, 4 и 5, а по т. 3 беше оттеглено.
Предложение на народните представители Петя Раева и Искра Михайлова.
Комисията подкрепя предложението.
Предложение на народния представител Меглена Плугчиева.
Комисията подкрепя предложението.
Предложение на народния представител Михаил Михайлов.
Комисията подкрепя предложението по т. 1, 3 и 4 и не подкрепя предложението по т. 2:
„2. Алинея 2 се изменя както следва:
„(2) Правото на строеж се учредява за определен срок, не по-голям от 50 години.”
Има предложение от народния представител Иван Иванов.
Комисията подкрепя предложението по т. 1, 3 и 4 и не го подкрепя в частта му по т. 2:
„2. Алинея 2 се изменя както следва:
„(2) Правото на строеж се учредява за определен срок, не по-голям от 50 години.”
Постъпило е предложение от народните представители Танева, Янчева, Гюзелев и Колева.
Комисията подкрепя по принцип предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 54:
„Чл. 54. (1). Право на строеж върху поземлени имоти в горски територии без промяна на предназначението на територията се учредява за изграждане на:
1. стълбове за въздушни електропроводи;
2. стълбове за телекомуникационно оборудване, радио- и телевизионно разпространение, съобщителни линии, безжичен интернет и други съоръжения на техническата инфраструктура;
3. сгради и съоръжения, свързани с управлението, възпроизводството, ползването и опазването на горите и дивеча, независимо от тяхната собственост:
а) автомобилни горски пътища;
б) заслони за обществено ползване;
в) ферми за отглеждане на дивеч, риболюпилни и рибарници;
г) посетителски и информационни центрове, които не включват помещения за постоянно или временно обитаване;
д) горски и ловни кантони, които не включват помещения за постоянно или временно обитаване;
е) контролни горски пунктове, които не включват помещения за постоянно или временно обитаване;
4. подземни електропроводи, надземни и подземни проводи за хидротехнически съоръжения, нефтопроводи, топлопроводи газопроводи, нефтопродуктопроводи, водопроводи, канализации, кабели и други елементи на техническата инфраструктура.
(2) Правото на строеж се учредява безсрочно или за определен срок:
1. от Министерския съвет – за горски територии – публична държавна собственост, с изключение на случаите, когато правото на строеж се учредява за изграждане на обекти по ал. 1 т. 3;
2. от министъра на земеделието и храните – за поземлени имоти в горски територии – частна държавна собственост:
а) за стълбовете на въздушни електропроводи над 20 киловолта;
б) за обектите по ал. 1, т. 4;
3. от изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по горите – за поземлените имоти в горските територии – частна държавна собственост, извън посочените в т. 1 и 2, както и за изграждане в горски територии – публична държавна собственост, на обекти по ал. 1, т. 3;
4. от кмета на общината след решение на общинския съвет – за поземлени имоти в горски територии – общинска собственост;
5. от други собственици или обединения на собственици на поземлени имоти в горски територии – за собствените им имоти.
(3) Не се разрешава изграждането на обекти по ал. 1, т. 3, букви „б”- „е”, когато това не е предвидено в приетите за съответната територия горскостопански планове, програми или планове за управление на защитени територии.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ПАВЕЛ ШОПОВ: Има ли изказвания?
Заповядайте, господин Пехливанов.
НИКОЛАЙ ПЕХЛИВАНОВ (Атака): Господин председател, колеги! Направил съм предложение да отпадне условието да се дава право на строеж, без да се прави преотреждане на терени горски фонд, за основи на съоръжения от ветрогенератори и фотоволтаични паркове. Това ми предложение е във връзка с очакваната цялостна стратегия за възобновяемите енергийни източници, която трябва да бъде приета от Народното събрание, и въз основа на нея с цялостен пакет от законови промени трябва да решим казуса по какъв начин ще се застрояват нашите планини, къде ще има право да се изграждат ветропаркове и фотоволтаични паркове. Това е по моето предложение.
Това, което забелязах тук и малко ме смущава, е, че вносителите се отказват от едно доста разумно тяхно предложение, а именно, без да се прави преотреждане на горски терени, директно с право на строеж да се дава разрешение за изграждане на стълбове за лифтове и влекове.
Това, което се предлага в момента от комисията, е този облекчен режим да отпадне, което според мен е голямо недоразумение. По какъв начин ще се сменя предназначението за стълбове за лифтове и влекове? Какво ще се прави за тях? Ще се правят отделни имоти, ще се правят отделни транспортни схеми? Не мога да си обясня как това ще стане като процедура и как ще бъде отработено като механизъм. Според мен в защита на цялото общество, в защита на природозащитниците е наистина тези терени да не се преотреждат, да си останат горски фонд. По този начин наистина ще запазим горите - само с право на строеж за монтаж само на стълбове, не говорим за лифтови станции и за влекове, по този начин да се реши казусът и по този режим да се даде начин на застрояване за ски съоръжения и за лифтове.
Затова моля: подкрепете моето предложение. Не подкрепяйте предложението на Петър Курумбашев и на Меглена Плугчиева, които искат да отпадне облекчението за изграждане на стълбове за лифтове и влекове. Първо, че това технически няма как да стане, познавайки Закона за устройство на територията. Второ, според мен това е единственият начин, по който можем да развиваме тези проекти. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ПАВЕЛ ШОПОВ: Има ли реплики към господин Пехливанов? Не виждам.
Други изказвания?
Заповядайте, госпожо Плугчиева.
МЕГЛЕНА ПЛУГЧИЕВА (КБ): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Господин Пехливанов явно не познава достатъчно материята и заради това прави този коментар. Чест прави на комисията, че е приела предложенията, които сме направили.
Става дума за следното. Естествено е, че лифтове и влекове –това не са отделни стъпки, това е цяла просека, която се налага да бъде направена. Естествено е, че тази територия, тази площ се губи завинаги от горския фонд и не може да остава и да принадлежи към горския фонд. Колегата не слуша в момента, така че след това отново няма да знае за какво става дума, за което съжалявам.
Това, което комисията след дебата е приела, е коректно. Редно е тези територии да бъдат изключени, защото те са загубени веднъж завинаги от горския фонд. В това да бъдат включени и в предложението, което правите, прозират лобистки интереси на фирми, които искат да застроят наистина територии, без дори да бъдат изключени площите и без да се заплащат териториите. Много моля, призовавам наистина за разум. Направените в комисията и подкрепени от нея предложения да останат в този вид. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ПАВЕЛ ШОПОВ: Има ли реплики към госпожа Плугчиева?
МЕГЛЕНА ПЛУГЧИЕВА (КБ, от място): Аз правя реплика на господин Пехливанов.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ПАВЕЛ ШОПОВ: Извинявайте. Това беше изказване. Вие подадохте заявка за изказване.
МЕГЛЕНА ПЛУГЧИЕВА (КБ, от място): Подадох сигнал за реплика.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ПАВЕЛ ШОПОВ: Добре, нека се счита за реплика.
Други изказвания има ли?
Господин Костов желае.
ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР ГЕОРГИ КОСТОВ: Благодаря Ви, господин председател.
Уважаеми дами и господа народни представители, смятам, че е редно да се подкрепи предложението на комисията по две причини.
Първо, защото построяването на лифтови и влекови съоръжения винаги върви със ски писти. Ако нямаме процедура на учредяване на право на строеж, каквато по-нататък се разрешава, то тогава във всички недържавни – частни гори, може да се тръгне към безконтролно строене – изсичане на горите и строене на ски писти, лифтове и влекове.
Поради тази причина, за да може държавата да оказва контрол върху този процес, заедно с общината и местните органи, след дълги дебати комисията прие текста, който е в предложението й.
Смятам, че той трябва да бъде подкрепен. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ПАВЕЛ ШОПОВ: Други изказвания има ли? Не виждам.
Първо ще гласуваме предложенията на Михаил Михайлов в частта, която не се подкрепя – т. 2. (Уточнение между народния представител Христина Янчева и председателя Павел Шопов.) И предложението на господин Иван Иванов, също по т.2.
По текстовете на т. 2 предложенията на Михаил Михайлов и Иван Иванов, които са идентични, не се подкрепят от комисията.
Гласували 85 народни представители: за 13, против 62, въздържали се 10.
Предложенията не са приети.
Има още едно предложение – на народните представители Десислава Танева, Христина Янчева и Стоян Гюзелев, което е подкрепено ...
Тук е дадено, че не се подкрепя по т. 2, госпожо Янчева.
Подлагам на гласуване предложението на народните представители Танева, Янчева, Желева и Колев по отношение на т. 2, която не се подкрепя от комисията.(Уточнение между народния представител Христина Янчева и председателя Павел Шопов.)
След това пояснение, преминаваме към гласуване на основния текст – чл.54, по редакцията на комисията.
НИКОЛАЙ ПЕХЛИВАНОВ (Атака, от място): Искам гласуване на моето предложение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ПАВЕЛ ШОПОВ: Господин Пехливанов, Вашето предложение е прието и е формулирано в тази редакция. Включено е.
Гласували 89 народни представители: за 62, против 9, въздържали се 18.
Предложението е прието.
Господин Пехливанов, какво имате предвид? Заповядайте?
НИКОЛАЙ ПЕХЛИВАНОВ (Атака): Господин председател, моля процедура по прегласуване, тъй като моето предложение не беше поставено за гласуване, първо. Второ – това, което беше в контекста на моето изказване, е желанието по първоначалния вариант, който в закона е приет на първо четене: т. 5 в ал. 1 да остане. Затова моля по това мое предложение да има отделно гласуване. Благодаря.
ИСКРА ФИДОСОВА (ГЕРБ, от място): То свърши. Подкрепено е от комисията
НИКОЛАЙ ПЕХЛИВАНОВ (Атака, от място): Как е свършило? Моето предложение въобще не се гласува.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ПАВЕЛ ШОПОВ: В такъв случай, господин Пехливанов, подлагам на гласуване предложението, което направихте, след което ще преминем към прегласуване.
ДОКЛАДЧИК ХРИСТИНА ЯНЧЕВА: Господин Пехливанов направи процедурно предложение да се включи т. 5, както е в първата редакция на закона.(Реплики от залата.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ПАВЕЛ ШОПОВ: Обявявам прегласуване на целия текст.(Реплики от залата.)
По искане на господин Пехливанов прегласуваме целия текст, основния текст, който беше гласуван първия път.
ИСКРА ФИДОСОВА (ГЕРБ, от място): Това трябваше да стане преди гласуването. Тогава трябваше да каже, че иска прегласуване.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ПАВЕЛ ШОПОВ: Гласували 87 народни представители: за 58, против 13, въздържали се 16.
Предложението е прието. (Шум и реплики от залата.)
ДОКЛАДЧИК ХРИСТИНА ЯНЧЕВА: По чл.55 ... (Шум и реплики от залата.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ПАВЕЛ ШОПОВ: Анулирайте резултата и прекратете гласуването!
Предложението не е прието.
Обявявам почивка.

(След почивката.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Заседанието продължава с предвидения за петък:
ПАРЛАМЕНТАРЕН КОНТРОЛ.
Новопостъпили питания за периода от 21 до 27 януари 2011 г.:
Постъпило е питане от народния представител Георги Пирински към Симеон Дянков – заместник министър-председател и министър на финансите, относно антиевропейската финансово-икономическа политика на правителството. Следва да се отговори в пленарното заседание на 4 февруари 2011 г.
Постъпило е питане от народните представители Ангел Найденов, Димитър Горов и Пенко Атанасов към Мирослав Найденов – министър на земеделието и храните, относно политиката на правителството по отношение на наличните количества зърно, ежемесечните консумации и движението на цените на пшеницата, брашното и хляба. Следва да се отговори в пленарното заседание на 4 февруари 2011 г.
Писмени отговори за връчване от:
- заместник министър-председателя и министър на вътрешните работи Цветан Цветанов на въпрос от народния представител Димитър Дъбов;
- заместник министър-председателя и министър на вътрешните работи Цветан Цветанов на въпрос от народния представител Димчо Михалевски;
- заместник министър-председателя и министър на финансите Симеон Дянков на въпрос от народния представител Емилия Масларова;
- министъра на околната среда и водите Нона Караджова на въпрос от народния представител Лъчезар Тошев;
- министъра на отбраната Аню Ангелов на въпрос от народния представител Ангел Найденов;
- министъра на здравеопазването Стефан Константинов на питане от народния представител Ваньо Шарков;
- министъра на здравеопазването Стефан Константинов на въпрос от народния представител Ваньо Шарков;
- министъра на труда и социалната политика Тотю Младенов на въпрос от народния представител Мая Манолова;
- министъра на земеделието и храните Мирослав Найденов на питане от народния представител Цвета Георгиева.
Първи ще отговаря министър-председателят на Република България Бойко Борисов на питане от народните представители Сергей Станишев и Антон Кутев относно кадровата политика на правителството.
Господин Станишев, заповядайте да развиете питането.
СЕРГЕЙ СТАНИШЕВ (КБ): Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители! Уважаеми господин министър-председател, предвид поредните записи от разговорите на Ваньо Танов с Вас сигурно има очаквания това питане за кадровата Ви политика да се фокусира около последния разговор, но няма да го правя. Има си хумористични предавания по телевизиите, има фейлетонисти във вестниците, те сигурно ще се занимават със смешната страна, въпреки че този разговор е доста показателен. Не е проблемът, че министър-председателят звъни по конкретен повод за назначение в митниците. Проблемът са мотивите – не личните качества на съответния митничар, а факта, че играе футбол с Вас. Изобщо цялата поредица от скандали, които се случиха през последните седмици, са опасни и страшни за държавата, защото приповдигат завесата за това как се вземат решенията, какви са мотивите им, в това число по отношение на кадровата политика.
Ясно е, че всяко едно управление се основава на няколко принципа:
- формулиране на политика;
- приоритети;
- цели;
- секторни управленски програми и кадрите, които реализират съответните програми.
Характерът на властта на ГЕРБ и Вашата лична е едноличен, защото всички добре разбираме, че без Вашата фигура ГЕРБ като партия е нещо много по-абстрактно и мъгляво. Затова е изключително важен примерът, тонът, начинът, по който Вие осъществявате кадровата политика.
Какви са принципите на Вашата кадрова политика? Може да се съди за тях по Вашите публични заявления. Преди време казахте, че е лесно да си министър-председател, защото има телефон с копчета, по който се обаждате на министрите, давате им разпореждания и те решават проблемите. Тоест те са просто изпълнители на Вашата воля и Вашите решения. Също така заявихте наскоро, че министрите не трябва да се обичат. Очевидно с целта да не заговорничат, да не влизат в съгласие. Но въпросът е: могат ли тогава да бъдат екип? Могат ли, ако нямат взаимното елементарно уважение, да работят за обща цел? Не е тайна, че между министрите се водят открити войни. Те бяха дълго време скривани зад завеса, но наскоро станаха публични – специално между вицепремиера Цветанов, от една страна, и вицепремиера и министър на финансите Дянков, от друга страна, и Ваньо Танов. Защото, честно казано, това, което беше ...
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Времето изтече, господин Станишев. Поставете питането си, няма време за повече.
СЕРГЕЙ СТАНИШЕВ: Приключвам. (Шум и реплики в ГЕРБ.)
Това, което стана ясно, е, че те не са екип.
Затова питането ми е: какви са принципите на Вашата кадрова политика?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: За отговор – министър-председателят на Република България Бойко Борисов.
МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ БОЙКО БОРИСОВ: Уважаема госпожо председател, дами и господа народни представители! Уважаеми господин Станишев, много е трудно човек да отговори на питане на хора, които най-малко биха имали право да зададат такива въпроси.
Дали ГЕРБ е мъгляво понятие, не знам, но вече 5-6 години поред побеждава на всички избори вашата над 100-годишна партия. Това са фактите и тези хора, които са тук, си имат лица, физиономии. И макар че и Менда Стоянова беше омаскарена умишлено и никой не иска да се извини до този момент, не Ви дава право и не Ви прави чест да го цитирате. А за въпросния Вучков – той е назначен много преди мен на работа. Аз не се обаждам да го назначат на работа, аз питам защо точно него са сменили. Вие сте го назначили или предишното правителство. Не знам от колко години е там. Тук има един много сериозен ... Надявам се след направените проверки цялата истина накрая да излезе, така както и за Менда Стоянова – докрай.
РЕПЛИКА ОТ КБ: Каква е кадровата Ви политика?
МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ БОЙКО БОРИСОВ: Кадровата ни политика е такава, че да отговаря на изискванията, които хората са имали към нас.
Безспорно вие като партия БСП, за толкова много години човек би могъл да ви пита за много неща. Вие безгрешна партия ли сте? Понеже питате ние за 4-5 години дали сме допуснали кадрови грешки. Да, допуснали сме кадрови грешки. Ние нямаме политическа академия АОНСУ, не сме учили по школите в Москва или на други места, за да се подготвяме за политици. Ние събрахме, на базата на волята на народа, хора, с които управляваме днес – български граждани. Да, естествено, в статистическата грешка го има. Естествено е да допускаме и грешки. Това е нормално, но ние нито сме взривявали църкви, нито сме трепали хора по лагери. (Шум, реплики, ръкопляскания и възгласи: „Браво, браво!” в ГЕРБ.)
Да, аз с цялото си право мога да Ви питам Вас, като лидер: след като имате четиридесет и кой конгрес, защо сте утрепали дядо ми? Кое е по-тежко? (Реплики от КБ.)
БКП, която се правеше в БСП. (Шум и реплики в КБ.)
Така че вие си признайте вашите грешки, аз моите съм си признал. Тези, които са сгрешили или не са били добри, сме ги отстранили.
Да, след като кандидатурата ни за еврокомисар не беше одобрена, дадохме такъв, който стана еврокомисар на годината. (Ръкопляскания от ГЕРБ.) Сиреч, нормално е да сгрешиш. Толкова много хора сме назначили, толкова много хора са дошли в ГЕРБ, нормално е сред тях да има и подобни. Ами нима не помните как се караха вашите вицепремиери? Не помните, примерно, ето госпожа Нинова е тук, защо я махнахте от заместник-министър, без да кажете защо? Такава прекрасна жена и сега толкова добър депутат. (Смях, весело оживление и ръкопляскания в ГЕРБ.) Тогава никой не ни каза. И нас ни интересуваше това. На мен ми беше мъчно за нея. Толкова добре се справяше и никой не каза защо я отстранихте. Може би и нея някой я употреби или злепостави, но така или иначе не излезе на бял свят.
Така че кадровата ни политика е такава, че на изборите хората ще ни оценяват за нея и не е ваша грижа. Там, където сме сгрешили, сме поставили такива хора, че да станат европеец на годината, еврокомисар на годината. Какво повече да направим? (Реплики от КБ.)
Да, и Калина също я сменихме и вследствие на това, за радост, никакви проблеми там.
Така че разбирам желанието ви да влизате в този дебат по този начин. Нито е смешно, нито е много интересно, защото същите тези хора ви направиха на вас навремето скандала с вестник, тогава „Галерия” – операцията, същите тези хора донесоха Вашите доклади, които нямаше, по същите теми. (Председателят подава сигнал, че времето е изтекло.)
Благодаря ви. (Ръкопляскания от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Заповядайте за два уточняващи въпроса.
СЕРГЕЙ СТАНИШЕВ (КБ): Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители! Уважаеми господин министър-председател! Първо, правото ми да задавам въпроси е определено от българската Конституция и от избора на българските избиратели, защото съм народен представител и част от моите задължения като лидер на опозиционна политическа сила е да контролирам правителството и да Ви задавам въпроси.
Второ, Вие говорихте много за историята. Историята винаги е противоречива, сложна и драматична. Нека от нея извличаме поуки, не да търсим основания за конфронтации.
Моето питане не е шеговито, а действително е свързано с кадровата политика, с нейните принципи. И тук в партия, която е лидерска, в която Вие задавате тона за всичко, Вашият пример и Вашият подход са изключително важни. Защото кадровата политика на ГЕРБ през последните 18 месеца заложи на поголовни чистки в администрацията. (Шум, реплики и възгласи в ГЕРБ: „Еее!”)
Мога да дам примери. Достатъчно е да се каже какво се прави в област Монтана например. Няма една изнесена структура на ведомства, където да не е направена смяна. Запълнихте администрацията с неизвестни, предани на ГЕРБ, политически предани хора, напълнихте администрацията с калинки, като Калина Илиева.
Затова моите уточняващи въпроси са свързани с това:
По отношение на Калина Илиева кой в крайна сметка носи отговорност за нейното назначение? Защото не е вярно, че не са произтекли последици. Нейните решения лишиха стотици български фермери от субсидии по САПАРД и сега те съдят държавата, и ще я осъдят за десетки милиони левове.
Кой носи отговорност за нереализирани цели, заявени от правителството? Господин Дянков беше заявил за първи приоритет спешното влизане в IRM-2. То не е реализирано. Носи ли отговорност?
През м. март трябваше да влязат в Шенген. (Председателят подава сигнал, че времето е изтекло.)
Ако не приключи, кой ще носи отговорност?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изтече времето, господин Станишев.
Отговор на уточняващите въпроси.
МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ БОЙКО БОРИСОВ: Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители! За радост, вчера Европейската комисия отговори на въпросите на господин Станишев. Надявам се и Съветът на финансовите министри след няколко дни да го одобри, така че заради фискалната си и добра финансова политика България е от четирите държави, на които им отпадна процедурата и ще им отпадне. (Ръкопляскания от ГЕРБ.)
Бяха дадени за пример и пенсионната реформа, и начинът, по който работим. Разбирам, това е мъка, това е много тежко усещане. Повярвайте ми, не може да ме направите гузен, че за едно момче, което е назначено много преди мен, съм се обадил да питам защо точно него са махнали. Така че, съжалявам! (Ръкопляскания от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: За отношение – господин Станишев.
СЕРГЕЙ СТАНИШЕВ (КБ): Уважаема госпожо председател, уважаеми господин министър-председател, уважаеми дами и господа народни представители! Хубаво е, че България няма да бъде разследвана за свръхдефицит. Този въпрос изобщо нямаше да стои, ако миналата година беше изпълнен първоначалният план за приходите. Той трябваше да бъде с 2 милиарда лева повече, отколкото се събраха. И ако реализирахте бюджета за приходите ...
Тук опираме до въпроса за контрабанда, но моето питане не е за митничаря, за който сте се обаждали. Казах Ви: не е драма министър-председателят да звънне и да провери по такъв въпрос. Драмата са принципите и цялостната кадрова политика, защото Калина Илиева е вече нарицателно в българското общество.
Искам да Ви припомня, че нейното назначение е взето с решение на Управителния съвет на Фонд „Земеделие”. Там са министърът на земеделието, половината заместник-министри.
КРАСИМИР ВЕЛЧЕВ (ГЕРБ, от място): Вие я назначихте.
СЕРГЕЙ СТАНИШЕВ: Тя не е назначавана от нас за шеф на Фонд „Земеделие”. Нещо повече, министър-председателят е заявявал нееднократно, че той лично я е назначил. Ще ви прочета цитат от вестник на УНСС от 7 октомври 2009 г. с хубавото заглавие „Ведро начало на новата учебна година”, в който Вие, обръщайки се към студентите, казвате: „Пожелавам ви да се учите добре. Пак да ви напомня: отлични оценки, отличници искам. Учете много, защото знанията ще ви трябват. Имате шанс след десет години да влезете на най-високите позиции в държавата.
На Фонд „САПАРД” колежката, която назначих, е на 28 години. Става въпрос за шефката на Държавен фонд „Земеделие”, през който минават парите от САПАРД – 3 милиарда евро в банка с пари. Това са нови лица, това са неопетнени млади хора, на които трябва да им се дава шанс.”, и т.н.
Тя ли е отличникът? Това ли е критерият за назначение?
Казвам Ви, защото оттук нататък е изключително важно каква ще бъде Вашата политика.
Вие поискахте вот на доверие от парламента, получихте го. С този вот Вие обаче поемате лична отговорност за всички назначения, които са извършени, за всички практики за последните 18 месеца. От тази отговорност не можете да се скриете.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Лично обяснение – Корнелия Нинова.
КОРНЕЛИЯ НИНОВА (КБ): Тук господин Борисов ме посреща с думите: „Нищо лошо не съм казал!” Да, казахте верни неща по мой адрес. Само че, господин Борисов, ако доживях Вие да ме хвалите, значи трябва да напускам политиката! (Възгласи от ГЕРБ: „Еее!”.) Няма да Ви мине номерът! И ще Ви кажа защо.
Няма да Ви позволя да намесвате моето име и случая през 2007 г. с това, което се случва сега! (Силен шум и реплики от ГЕРБ.) Ще Ви кажа каква е разликата. Разликата е огромна! Тогава върху мен беше упражняван натиск от лица извън изпълнителната власт. Сега натискът върху институциите се упражнява от правителството. Тогава аз не се поддадох и фирмата, за която ме натискаха, не получи лиценз, сега Агенция „Митници” се поддава на Вашия натиск и фирмата си работи, и там се прекратяват проверки. Тогава аз понесох политическа отговорност, само заради обществено напрежение, без никакви факти и доказателства, че съм престъпник и бях освободена от поста. Сега всички засегнати си седите на постовете и се правите, че нищо не е станало. (Ръкопляскания от КБ.) Тогава аз понесох наказателна отговорност, срещу мен беше образувано наказателно дело. Две години ме разследваха. Сега срещу никой от замесените лица не се образува предварително производство, за да се търси истината. Тогава, след две години, аз получих документ от правораздавателните органи на България, които казват, че не съм извършила престъпление. Затова днес смело и отговорно заявявам пред всички вас, че не съм корумпирана. Вие в момента не можете да го кажете, защото не сте минал през всичките тези процедури, за да изчистите името си. (Силен шум и реплики от ГЕРБ.)
Така че, ако обичате, не сравнявайте онзи случай с този. Много е различен. (Ръкопляскания от КБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Народният представител Петър Курумбашев е подал писмено искане да му бъде отложен отговорът на въпроса.
Следва въпрос от народния представител Корнелия Нинова към министър-председателя Бойко Борисов относно докладна записка до министър-председателя на заместник-директора на Агенция „Митници”.
Госпожо Нинова, имате възможност да развиете въпроса.
КОРНЕЛИЯ НИНОВА (КБ): Господин Борисов, в последните седмици институциите и обществото се занимават с информацията, излязла от подслушаните и записани разговори. Вие заемате защитна теза, че тези разговори са манипулирани. Да приемем, че това е така, но в целия този скандал има един документ, който не е оспорен от никого, включително и от Вас. И няма как да бъде оспорен, защото е написан черно на бяло и на него стои Вашият подпис, че Вие сте се запознал със съдържанието му.
В този документ се твърдят страховити неща за начина на управление в България. Става въпрос за доклада на господин Странджев до Вас, изпратен през март миналата година. В него Вие сте информиран, че МВР овладява митници и основни стратегически места, като входни и изходни пунктове през границата с Турция и основен пункт на вътрешна граница – Русе и Дунав мост. Там се казва, че се овладява, за да се сложат кадрово верни и послушни хора на позиции, даващи им възможност да облагодетелстват политическата сила, която ги поставя на поста. Там се казва, че депутати първи мандат и министри, които са поели финансови ангажименти към фирми, са изнервени и притискат митниците, за да могат да получат парите и да върнат тези пари към фирмите. Твърди се, че МВР прави сериозен опит да постави под контрол цялата митница и Вие сте информиран за всичко това.
Моят въпрос е: какво предприехте след тази информация? Защото публично това, което се знае от участниците в тези разговори е, че Вие сте върнал доклада или сте наредил, да бъде унищожен и че Антоний Странджев напуска поста?
Вие сте информиран за това тежко състояние вече в момент, в който през м. март виждате, че бюджетът ви се срива. Предстоеше актуализация на бюджета. Липсваха ви 2 млрд. лв. от контрабанда от акцизни стоки. Тоест Вие като държавник виждате, че ви се срива приходната част на бюджета, че не можете да осигурите пенсии, заплати, земеделски производители, образование (силен шум и реплики от ГЕРБ), здравна реформа.
Какво предприехте като, от една страна, знаете, че носите отговорност за държавното управление, а от друга, сте информиран какво правят Вашите подчинени? Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: За отговор министър-председателят на Република България, господин Бойко Борисов.
МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ БОЙКО БОРИСОВ: Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа, уважаема госпожо Нинова! Неслучайно това писмо е изпратено не по надлежния ред. Господин Странджев си има директор на митниците, той трябва да го прати на директора на митниците си или чрез него, чрез финансовия министър и ресорен вицепремиер и тогава да дойде при мен. Той неслучайно го даде. Неслучайно! Съгласно и начина на работа на администрацията, аз дори не съм длъжен да му върна това писмо. Въпреки всичко съм му го върнал, вследствие на което съм направил поне три съвещания, и то разширени, големи съвещания по всички тези теми – с МВР, с митниците, между вицепремиерите. Вследствие на което ние в пъти, в пъти повече контрабандни цигари и алкохол задържахме, включително и граничари преди няколко дни – десет, или колко бяха на брой, на Дунав мост. Само тази нощ имаме близо хиляда мастербокса, 13 тона нелегален алкохол и какво ли не още – в пъти, в пъти повече. Неслучайно това писмо е пратено тогава.
Но задавам един риторичен въпрос: то е изпратено и на главния прокурор!? Главният прокурор по това писмо, госпожо Нинова, ако е имал нещо, което да разпореди, а може би е разпоредил, то би трябвало да е направено. Когато дойде да се отчита в парламента, можете да го попитате.
Така че не мога да кажа повече за съдържанието на това писмо. То е пратено, за мен, умишлено, за да дойде ден, в който Вие да ме питате за него. (Шум и реплики отляво.) Благодаря ви. (Ръкопляскания от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Реплики?
КОРНЕЛИЯ НИНОВА (КБ): Господин Борисов, и разговорът за Мишо Бирата не е бил по надлежния ред, ама се е състоял.
МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ БОЙКО БОРИСОВ: Вследствие на искането на вашия президент.
КОРНЕЛИЯ НИНОВА: Няма да ми изяждате времето, като ме прекъсвате, защото след малко госпожа Цачева ще ми изключи микрофона! (Силен шум и реплики от ГЕРБ.)
Демонстрирате две характерни черти на Вашия стил.
Първата е винаги да прехвърляте вината върху някой друг. Сега Ви е виновен пък главният прокурор, че не сте си свършили работата. В докладната се говори за Ваши подчинени. Какво отношение има главният прокурор към това какво се случва между МВР и митниците? Защо Вие не вземате мерки за това? Защо не гледаме съдържанието на този доклад, а формата – как сте го получили, как сте го върнали?
Втората характеристика на Вашия стил e винаги да бягате от отговорност за съществото на нещата и да гледате за техническата страна на нещата. Щом не искате да ми кажете какво сте направили, аз ще Ви кажа...
РЕПЛИКА ОТ ГЕРБ: Какво е направил?
КОРНЕЛИЯ НИНОВА: ...не мое мнение, знам го от участниците в събитията при изслушването им във Вътрешната комисия. (Реплики от ГЕРБ.) За съжаление, мога да си позволя да кажа само това, което не е класифицирана информация.
След това писмо сте ги извикали при Вас – всички, без Дянков, който се е изхлузил (шум и реплики, смях от ГЕРБ). Цветанов Ви е представил доклад на ДАНС, в който е прехвърлил цялата отговорност за контрабандата върху митниците. За този доклад Ваньо Танов казва: „Отврат е, повръща ми се!” Вие по време на този спор сте взели страната на лошите в този екшън филм – на тези, които се опитват да овладеят митниците и да овладеят контрабандата.
РЕПЛИКИ ОТ ГЕРБ: Недейте така!
КОРНЕЛИЯ НИНОВА: Оттам последва освобождаването на Антоний Странджев и поставянето под режим на контрол на Ваньо Танов. След тази среща започвате да го подслушвате, започвате да тормозите семейството му, започвате да търсите начин да се отървете от хората, които ви казват истината и искат да спрат кражбата на контрабанда.
Вчера господин Танов и в Комисията по бюджет и финанси, където изслушването вече беше публично и официално, потвърди тревогата си, че контрабандата в България се дължи на увеличението на акциза, че е в чудовищни размери и че държавата не се справя с контрабандата на цигари.
Господин Борисов, приемете го не като политическо противопоставяне!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Времето изтече, госпожо Нинова.
КОРНЕЛИЯ НИНОВА: Заради това ви няма 2 милиарда и заради това пенсионери, земеделски производители, образование и здравеопазване страдат.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Госпожо Нинова, времето!
КОРНЕЛИЯ НИНОВА: Разберете! Положете усилия да решите проблемите на хората.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Ще ползвате ли дуплика, господин Борисов? Не желаете.
Да благодарим на министър-председателя за участието му в днешния парламентарен контрол. (Ръкопляскания.)
МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ БОЙКО БОРИСОВ: Само на Курумбашев: Честит рожден ден!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Преминаваме към изслушване на Цветан Цветанов – заместник министър-председател и министър на вътрешните работи, който ще отговори първо на питане от народните представители Емилия Масларова и Меглена Плугчиева относно намерения на правителството за предоставяне на по-големи възможности за мобилност на хората с увреждания.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Заповядайте, госпожо Плугчиева.
МЕГЛЕНА ПЛУГЧИЕВА (КБ): Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители! Уважаеми господин вицепремиер, питането, което отправяме към Вас с госпожа Масларова, е на база на един много сериозен апел и жалба, изпратени ни от Инициативен комитет на хората с увреждания. Този комитет се оглавява от господин Диян Господинов и в него участват още 52 души, представители на различни организации на хора с увреждания от цяла България – от Варна, от Русе, от Плевен, от Хасково, от Елена, от Севлиево, няма да мога да изброя всички.
Законът за интеграция на хората с увреждания явно и ясно формулира задълженията на държавата и на различните институции за осигуряване на пълен достъп до учреждения, детски градини, училища, спортни съоръжения и най-вече – осигуряване на необходимата мобилност. За съжаление, в последната година¬ – година и половина, няма ясна информация и след политиката, която води правителството, за съжаление хората с увреждания се чувстват пренебрегнати, изолирани и по дискриминационен път отстранени или недопуснати за активно и нормално участие в целия обществен живот на страната. За съжаление изпратените многократни жалби до различните институции и най-вече до министъра на транспорта са останали без отговор или са с незадоволителни отговори.
На тази база, господин вицепремиер, тъй като Вие имате отговорността към всички тези министерства, имащи отношение по темата, нашето питане към Вас е: какво е направено през последната година и половина, какви средства са предвидени, специално по Бюджет 2011 г., за да се осигурят максимално условия за достъп за мобилност и интегриране на хората с увреждания?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ПАВЕЛ ШОПОВ: Заповядайте за отговор, господин Цветанов.
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ: Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители! Уважаема госпожо Масларова и госпожо Плугчиева, съгласно чл. 5, ал. 2 от Закона за интеграция на хората с увреждания държавната политика за интеграция на хората с увреждания се провежда от Министерския съвет, министъра на труда и социалната политика, областните управители и органите на местно самоуправление. В закона са визирани конкретните задължения на Министерството на труда и социалната политика, органите на местно самоуправление, Министерството на здравеопазването, Министерството на образованието, младежта и науката, Агенцията по заетостта, Агенцията за хората с уврежданията, Министерството на регионалното развитие и благоустройството, Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, Министерството на физическото възпитание и спорта, Министерството на културата.
От своя страна Министерството на вътрешните работи участва в комисиите към съответните общини, които заседават по въпросите, свързани с подобряване средата за мобилност на хората с увреждания. Органите на местно самоуправление, съвместно с експертите от МВР, определят необходимостта от допълнителните паркоместа, реконструкцията на пътното платно, понижаването на бордюрите, изграждането на естакадите, асансьорите и пешеходните пътеки.
Министерството на вътрешните работи осъществява непрекъснат контрол по престоя и паркирането на моторни превозни средства на местата, определени за престой и на паркиране за инвалиди. С оглед неравностойното финансово състояние на лицата с трайна намалена работоспособност, вид и степен на увреждане с 50 и над 50%, дори сме предприели политика от страна на държавата за издаването на свидетелство за управление на МПС, като се събира такса от 3 лв., за паспорт – 3 лв., за лична карта – 2 лв., като същевременно бе осигурено предимството на тези категории лица при административното обслужване.
През последната година и половина Министерството на вътрешните работи е осигурило достъпна архитектурна среда за хората с увреждания на новоизградените сгради на Второ, Трето и Седмо районно управление на МВР в София, както и в новите сгради на Главна дирекция „Криминална полиция”, Първо РПУ – Варна, РПУ – Перник, и в Стара Загора.
Инвестиционната строителна програма на министерството за 2011 г. е съобразена с възможностите на бюджета, като е предвидено изграждането на достъпна архитектурна среда в средите на МВР за хората с увреждания. В МВР е изготвен и утвърден работен план за Постоянната комисия по правата на човека и полицейската етика през 2010 г. Същевременно във всички сгради и всички нови инфраструктурни проекти, които се изграждат – това е заложено в проектната готовност, да бъдат изграждани в удобна среда, която да дава по-добра мобилност и възможност на хората с увреждания действително да могат да посещават и да могат да бъдат обслужвани от съответните институции по места. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ПАВЕЛ ШОПОВ: Заповядайте, госпожо Масларова, за да зададете до два въпроса, както е по правилник.
ЕМИЛИЯ МАСЛАРОВА (КБ): Уважаеми господин председател, уважаеми господин заместник-председател на Министерския съвет, уважаеми колеги! Даваме си сметка, че на фона на всички други ангажименти, които имате като министър на вътрешните работи и вицепремиер, това, за което Ви задаваме въпрос, едва ли не е нещо допълнително. Но така или иначе, лутайки се между Министерския съвет и кой трябва да отговори, в крайна сметка се стигна до Вас.
Господин Цветанов, политиката за хората с увреждания е нещо, което се предава от правителство на правителство и ние в никакъв случай не трябва да считаме, че това започва днес или че има несвършени неща отпреди, това е факт.
Истината обаче е, че още през 2005 г., когато прегледахме ресурсите за хората с увреждания и тяхната интеграция, се оказа, че те са недостатъчни и бяха дофинансирани близо 41 милиона до края на 2005 г. През следващата година, 2006 г., се увеличиха средствата и стигнаха 121 милиона. През 2008 г. те вече бяха близо 180 милиона, а за първите три месеца на 2009 г. в тази насока бяха насочени и реализирани над 54 милиона, което говори за една сума близо, малко над 200 милиона.
Освен това, нещо, което е изключително важно, е, че всички ресорни министри, разбира се под ръководството на премиера и ресорните вицепремиери, наблюдаваха държавните институции как провеждат политиката, именно за създаване на достъпна среда за хората с увреждания. Аз лично мога да Ви кажа, че от 710 сгради в Министерството на труда и социалната политика, близо 640 бяха по някакъв начин приведени към достъп за хора с увреждания.
Освен това, още през 2005-2007 г. беше съставен план за действие за реализиране на благоприятни условия за хората с увреждания, а през 2007-2008 г. се прие Стратегия на България до 2015 г. за създаване на благоприятни условия за интеграция на хората с увреждания. Естествено, тази стратегия е започнала през 2008 2009 г., но тя ще продължи и по време на вашия мандат.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ПАВЕЛ ШОПОВ: Моля да конкретизирате двата си въпроса.
ЕМИЛИЯ МАСЛАРОВА: Да, ще ги конкретизирам, господин председателю, сега, веднага. Тогава беше прието, че всяко едно министерство, всеки първостепенен разпоредител с бюджетни средства, трябва да задели не по-малко от 150 хил. лв. от капиталните вложения за всяка година, за да може да реализира тази програма.
Така че моите два уточняващи въпроса са: как се реализира Стратегията за осигуряване на равни възможности за хората с увреждания от капиталовите вложения на съответните министерства и ведомства и правителството сега предвидило ли е средства за 2011 г.? Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ПАВЕЛ ШОПОВ: Благодаря Ви, госпожо Масларова.
Заповядайте, господин Цветанов.
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ: Уважаеми господин председател, уважаема госпожо Масларова! Вие изброихте сумите, отделяни от републиканския бюджет, но всички ние сме свидетели как усвоявахте парите – тях българският данъкоплатец даваше чрез данъците си, за да се формира бюджетът, който да бъде разпределян.
Показателен е фактът и Вие сте нагледен пример за начина, по който усвоихте парите за сградата в Стара Загора. Мисля, че в момента се води дори досъдебно производство в тази посока. Там говорим за отклонени средства, отишли не по предназначение.
Аз ви уверявам, че контролът, който осъществява днес изпълнителната власт, е тези пари да отиват по предназначение. Работи се всеки един инфраструктурен проект, всеки проект, свързан с подобряване на инфраструктурата по места, да създава по-добра среда точно за хората в неравностойно положение.
Уверявам ви, че както Министерството на вътрешните работи, така и всички министерства изпълняват тази стратегия в обема и възможностите, които има днес държавата. Стремим се обаче преди всичко с разблокираните средства, които бяха блокирани по ваше време по оперативните програми за инфраструктурни проекти, действително да можем да реализираме политики.
РЕПЛИКА ОТ КБ: Не е вярно това.
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ: Там по всеки един такъв проект има изисквания за подобряване именно на тази среда.
Много са и местните власти по места, които оказват също необходимото въздействие върху съответните компетентности, за да могат да реализират подобни политики, които да кореспондират със Стратегията за подобряване средата на хората в неравностойно положение. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ПАВЕЛ ШОПОВ: Госпожо Плугчиева, заповядайте да вземете отношение.
МЕГЛЕНА ПЛУГЧИЕВА (КБ): Господин Цветанов, грозен и недостоен е начинът, по който използвате трибуната и отговаряте на това изключително важно питане.
Първо, крайно време е да спрете с тази некоректна лъжа за спиране на средства по оперативните програми. (Шум и реплики от ГЕРБ.) Добре е да правите разлика между предприсъединителни програми и оперативни следприсъединителни програми – това, първо.
Второ, трябва да Ви припомня, че средствата, които бяха спрени, благодарение на усилията ни бяха пуснати още във времето на бившето правителство – през м. май средствата по ИСПА, през м. юли бяха обявени и средствата по САПАРД и официално пуснати през м. септември. Наистина е желателно да спрете с тази крайна некоректност, която продължавате да насаждате в общественото пространство.
На следващо място, темата е прекалено важна, за да си позволявате такъв недопустим начин на отношение – не към мен и към госпожа Масларова, а към цялото българско общество и особено към хората в неравностойно положение. Вие изнасяте данни за МВР, но аз Ви питам за цялостната политика на правителството. Беше редно и коректно днес, когато се предава този отговор по всички медии, да дадете отговор на тези хора – дискриминирани и засегнати, които да знаят освен достъпа до МВР, защото надали търсят точно този достъп, имат ли необходимия достъп до съответните останали учреждения, болници, училища, детски градини и т.н. Какво конкретно се прави, и то с цифри, за да знаят и да потърсят съответно възможностите и правата си. Това се очакваше от Вас.
Освен това Вие много добре знаете, че от тази година отнехте безплатните карти за двукратно пътуване на тези хора. Това са граждани на България и те имат нужда от отношение, от политика, но не дискриминационна, а подпомагаща. (Председателят Павел Шопов дава сигнал за изтичане на времето.) Няма как да съм доволна.
Благодаря за сигнала, който ми се дава.
Ще си позволя да Ви предам апела на хората. Надявам се, че Вие лично ще им отговорите. (Предава на заместник-министър председателя Цветан Цветанов папка.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ПАВЕЛ ШОПОВ: Благодаря на госпожа Плугчиева.
Минаваме към въпрос от народния представител Калина Венелинова Крумова относно бедственото положение в Перник и Дупница и затварянето на пътя София-Кулата поради усложнена метеорологична обстановка.
Заповядайте, госпожо Крумова.
КАЛИНА КРУМОВА (Атака): Уважаеми господин председател, уважаеми господин вицепремиер, уважаеми колеги! Радвам се, че питането ми се забави с няколко седмици, защото времето даде отговор на част от него, и то, за щастие, положителен.
Връщам вашето внимание към началото на м. декември м.г., когато вследствие на няколко часа проливен дъжд бе затворена една от основните пътни артерии – София-Кулата. Също така бе обявено бедствено положение в Перник и в Дупница. Имайки предвид какви бяха последствията от това и за хората като цяло, но и не само това, искам да Ви попитам: имаме ли готовност да се справим с по-сериозни зимни метеорологични условия? До момента за щастие такива не е имало, но това е един от големите проблеми на хората. Не би било приятно обаче и икономически, и за всички, които са част от този трафик, да станем свидетели отново на това, на което станахме свидетели в началото на м. декември. Мерси.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ПАВЕЛ ШОПОВ: Благодаря Ви, госпожо Крумова.
Господин Цветанов, заповядайте за отговор.
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ: Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаема госпожо Крумова! Както е известно, поради усложняване на обстановката в резултат на интензивните валежи точно в периода, за който казахте, беше нарушена инфраструктурата по пътя за Гърция – магистралата Е-79.
Това, което беше предприето и предприема българското правителство, е да имаме готовност да реагираме при подобни тежки метеорологични условия.
Трябва да ви уверя, че от м. септември, както и от м. септември 2009 г. правихме междуведомствени работни съвещания между съответните институции, които имат отношение – представители от Министерството на регионалното развитие и благоустройството, Пътната инфраструктура и представители на охранителна и „Гражданска защита”, които имат отношение и компетентности при възникване на подобни тежки ситуации.
Паралелно с това са изпратени указания към всички областни управители и съответните местни власти заедно с институциите да се предприемат действия във връзка с есенно-зимния сезон 2010-2011 г.
Изключително важно нещо и проблем, който смятам, че никой не си е задавал, е защо възникват толкова тежки последствия, и то специално с нарушаване на инфраструктурата, минаваща в близост с речни корита? Това, което имаме като анализ от заседанията на Междуведомствената комисия по бедствия и аварии, отчита, че има безразборно и безконтролно даване на концесии в минал период от време. При тях се правят изкопни дейности в самите корита на реките, с което се променя движението и течението на съответните водни маси. Естествено, при обилни валежи се подкопава инфраструктурата. Такъв беше и случаят в конкретния казус със Симитли.
В момента сме предприели да сформираме междуведомствена работна група между Министерството на вътрешните работи и по-специално представители на „Гражданска защита”, областните управители и Министерството на околната среда и водите, за да се направи цялостен анализ. Там, където има подобни тежки проблеми, да се прекратяват концесиите, които създават условия за печалба на част от бизнеса, но паралелно с това пък довеждат до големи разходи за държавата по ликвидирането и неутрализирането на подобни тежки последствия от проливните дъждове.
Това, което мога да ви кажа за начина на организация и показаното в този конкретен случай, видяхте, че веднага бяха изградени алтернативни пътни трасета, за да има необходимата комуникация и движение на българските граждани, а също и на чуждите граждани, които минават през територията на страната. В кратки срокове чрез добра организация от областната управа, Министерството на вътрешните работи, от Министерството на регионалното развитие и благоустройството бяха създадени съответни процедури и в рамките на 10 дни или по-малко от 10 дни беше възстановен пътният участък, за който Вие казахте.
Има дадени много указания с конкретни разпореждания. Убеден съм, че страната е готова и за по-влошени обстоятелства при предизвикването на подобни бедствия и ще може да реагира по адекватен начин за предотвратяването и преодоляването на последиците от подобни тежки ситуации. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ПАВЕЛ ШОПОВ: Госпожо Крумова, заповядайте за два допълнителни въпроса.
КАЛИНА КРУМОВА (Атака): Господин вицепремиер, благодаря Ви много за отговора. Явно чисто технически са взети нужните мерки и се надявам, както аз, така и всички български граждани, че такава ситуация няма да се повтори.
Вие казахте обаче нещо много интересно. Това е последният ми въпрос към Вас. Потърсихте ли отговорност кой в крайна сметка е дал тези безразборни концесии, за които стана въпрос? Какви ще бъдат последствията? Явно това е в основата на проблема. Обществеността трябва да знае, след като има такива безразборни концесии, кой ги е дал и какво следва за нарушителите. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ПАВЕЛ ШОПОВ: Господин Цветанов, заповядайте да отговорите на поставения въпрос.
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ: Уважаеми господин председателстващ, уважаеми дами и господа народни представители, уважаема госпожо Крумова! Аз казвам за констатациите, които имаме към настоящия момент от експертизата, която се прави от специалистите в съответните ведомства. Това, което в момента сме възложили, е създаването на междуведомствена работна група. След като бъде направен цялостният анализ, ще има и конкретните случаи, за които аз Ви уверявам, че ще ви информирам своевременно от резултатите от тази междуведомствена работна група. Така че към настоящия момент не бих могъл да конкретизирам конкретни случаи, а това ще бъде функция на междуведомствената работна група и за резултатите ще Ви информирам своевременно.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ПАВЕЛ ШОПОВ: Госпожо Крумова, ще вземете ли думата за отношение? Не желаете.
Преминаваме към въпрос на народните представители Корнелия Петрова Нинова и Петър Владимиров Димитров относно контрабандни китайски цигари „Джин Линг”, заловени в пристанище Варна-запад в началото на юни 2010 г.
Заповядайте, господин Димитров.
ПЕТЪР ДИМИТРОВ (КБ): Господин председател, аз предлагам да свърши аудиенцията при министъра на вътрешните работи, тъй като имам въпрос към него.
Уважаеми господин министър, нашият въпрос към Вас е какъв е резултатът от съвместната акция с ОЛАФ по разбиване на нелегален канал на контрабандни китайски цигари „Джин Линг”, заловени в пристанище Варна-запад в началото на юни 2010 г.
С този казус МВР и Вие лично, господин министър, направихте така, че господин Танов и господин Дянков – извинявам се за израза, но – да изглеждат като двама глупаци. Казусът е безкрайно прост. Плува си един кораб край български териториални води, без да навлиза, счупва му се валът, той моли за разрешение да влезе за ремонт в България. Разрешава му се, тоест, разтоварва товара си, това са 35 млн. къса цигари, в склад под митническо наблюдение. След няколко дни министър Дянков се изпъчи пред медиите и заяви: „Хванахме най-голямата контрабанда, откак в България има митници – 35 млн. Къса.” Понеже МВР заяви, че няма контрабанда и нищо не е хванато, министър Дянков каза: „Абе, работете!” Призова ви директно да си гледате работата, да не се занимавате с глупости.
Ако това е така, най-нормалното беше Вие лично да поискате оставката на господата Танов и Дянков, тъй като случаят е скандален – хвалба с нещо, което в действителност не е вярно. Вторият вариант е по-тежък, че наистина това са били контрабандни цигари, че наистина е имало сигнал от ОЛАФ, че върху тях е поставен чадър, тъй като само акцизът, по думите на министър Дянков, е за около 12 млн. евро, тоест, смятайте колко струват цигарите, че е спуснат чадър и в резултат на този чадър прокуратурата заяви, че няма контрабанда и цигарите трябва да бъдат освободени.
Затова ми се ще в отговора си да обясните какъв е сигналът от ОЛАФ. Ако не отговорите, ще пишем на ОЛАФ, знаете, че сме настойчиви в това отношение, да ни отговори. Защо корабът е бил следен в продължение на три седмици? От кого е следен? Защо е следен и какви са резултатите? Защо на кораба са намерени военни карти на българското крайбрежие, а не на египетското, примерно. Явно е имало някаква причина. Защо Дянков и Танов в прословутите СРС-та, които изтекоха, са искали специално съгласието на премиера, за да огласят случая? Кое не е било натамън, кое не е било наред? Тъй като с тези изказвания на Танов и Дянков директно се прави внушението, че Вие сте чадърът на тази контрабанда и Вие сте попречили за залавянето на това огромно контрабандно количество цигари. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ПАВЕЛ ШОПОВ: Заповядайте, господин заместник министър-председател, за отговор в рамките на три минути.
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ: Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Димитров! Аз се извинявам, че миналия петък нямах възможност, поради задгранична командировка, да присъствам на парламентарните питания от българските депутати, защото същият въпрос беше зададен и към вицепремиера и министър Дянков. Във връзка с това той е направил изчерпателен отговор и моят отговор всъщност припокрива неговия отговор, който мога да ви прочета пак, но не смятам, че е необходимо и важно да губим парламентарно време за повторение на отговор, който ви е дал господин Дянков.
Що се касае точно по този случай, МВР не е участвал по него. По него участваха само и единствено митниците и оттам нататък имаше процедури, които са в съответната прокуратура във Варна и МВР не е страна по този случай.
Това, което мога да ви уверя, е, че няма нито прикриване, нито някакво вмешателство в компетентностите на съответните ведомства. Вие знаете, че има много случаи, които митниците реализираха по техни сигнали и по техни данни, които имат за контрабандни канали и цигари, които задържат. Също така Министерството на вътрешните работи има своята оперативност и своята самостоятелност, за да реализира подобни канали, които са свързани с контрабандни цигари. Самият факт, че само в рамките на последните 12 часа бяха задържани количества – близо около 1000 мастербокса от два различни случая. Единият беше в Шумен, където бяха задържани 310 мастербокса снощи късно сутринта и 13 т спирт. И на сутринта количествата, които бяха над 570 мастербокса във Велико Търново в хлебозавода, където бяха складирани тези количества.
В тази посока това е отговорът, който мога да ви дам, който всъщност се припокрива с отговора, който е дал господин Дянков миналия петък. Ако искате мога да ви го прочета или да ви го предам, но той е същият, който той е прочел миналата седмица. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ПАВЕЛ ШОПОВ: Кой ще вземе думата за реплика?
Заповядайте, госпожо Нинова.
КОРНЕЛИЯ НИНОВА (КБ): Господин Цветанов, има някакво противоречие в отговора Ви. Първо, казахте, че МВР нямало отношение към тази акция, тя е била единствено и само на митниците. Да Ви припомня, че тогава Вие направихте няколко публични изяви, в които казахте, че МВР се занимава с тази акция, че заедно със служба ОЛАФ от няколко месеца следите кораба и че митниците не е трябвало да избързват със задържането на товара. Сега твърдите, че МВР не е имало отношение. Това е първото противоречие.
Второто, което аз виждам – Вие тогава твърдяхте, обратно на Дянков, че това не е контрабанда. Както Вие сте си извадили отговора на Симеон Дянков от миналия петък, така и аз. И той продължава да твърди, че това е контрабанда, само че в едно много по-меко изречение казва: „Доколкото в случая се касае за акцизна стока – цигари без български акцизен бандерол, реализацията им чрез продажба на българския пазар е незаконна. Тоест, ако те биха били реализирани в България, щяха да са контрабанда. И Вие сега казвате: „Аз съм абсолютно съгласен с отговора на Дянков. Преди няколко месеца казвахте: „Това не е контрабанда”, сега казвате: „Съгласен съм с Дянков – е контрабанда”.
Какво става? Първо, по същество този отговор не изяснява случая е ли или не е контрабанда. А второ, навежда на някакви съмнения, че нещо се случва между вас. В смисъл отмятате се от думата си, подкрепяте се един друг обратно на наслоеното вече обществено мнение, че между вас има противоречие на тема контрабанда. И се питам дали пък днешното Ви поведение не е в зависимост от това, че Симеон Дянков в момента Ви проверява имотите. Благодаря. (Възгласи: „Ееей!” от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ПАВЕЛ ШОПОВ: Дуплика желаете ли?
Заповядайте, господин Цветанов.
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ: Уважаеми господин председател, уважаема госпожо Нинова, дами и господа народни представители! Това, което пак ще препотвърдя, да го чуете внимателно – МВР няма отношение по реализацията, която прави Агенция „Митници” по този случай. Министерството на вътрешните работи – АФКОС – е контактната точка за контакт с ОЛАФ. Всичко, което е искано от страна на митницата, е минало по каналния ред и, естествено, тази информация е предоставена в реално време на Агенция „Митници”. За предприемането на тази реализация МВР няма отношение и ви го повтарям за трети път.
Що се касае за това, което е като противоречие, аз се съгласявам с казаното от вицепремиера Дянков, защото по този случай той е компетентен да отговори – за реализацията, за последствията и за всичко това, което е направил. А компетентни са съдебните органи да преценят дали има контрабанда или не. Аз смятам, че живеем в правова държава. Ако е бил някакъв ваш манталитет в минал период от време, вие да се произнасяте, това е вече друг момент. Аз мога да говоря за контрабанда с иззети количества, с конкретни факти, които Вие казахте преди малко за последните 12 часа, което направи Министерството на вътрешните работи.
Що се касае до евентуално провокиране на някакво несъгласие или нещо, което има като противоречие между вицепремиера Дянков и вицепремиера Цветанов, това не съответства на тиражираното в публичното пространство. Това че имаме различни мнения и че спорим по определени теми, аз смятам, че е нормално за всяко едно демократично правителство и във всеки един колективен орган, какъвто е Министерският съвет.
Що се касае до това пък – да правите аналогия с моите имоти, аз мога да Ви кажа, че когато коментирате темата за моите имоти, искам все пак да бъдем равнопоставени в един такъв подобен спор. Аз съм единственият политик, който е допуснал да бъдат проверявани всичките тайни на личния му живот и на семейството му. Всичко, което съм добил като имоти и всичко, което съм получил като финансово възнаграждение, всичко това е предмет на проверката на НАП. Аз не бих могъл да кажа дали има нещо, което забавя тази проверка. Доколкото разбирам има много писма, които са изпратени както до банки, така и до институции, които трябва да дадат съответните отговори. В тази посока въпросът Ви е много несъстоятелен.
Аз мога да поканя лично Вас, за да Ви запозная с това, което успях да събера за всичките си имоти в хронологията на тяхното събиране от 1955 г., 1964 г., за да видите предисторията на всеки един имот, и всичко, което съм получил като възнаграждение от съответните институции и от местата, от които съм получавал финансови възнаграждения.
Каня Ви в удобно за Вас време, ако прецените, може и в понеделник в 9,00 ч., да дойдете в министерството. Ще Ви запозная лично с всичко това, за да не изпадате в това положение да се позовавате на тези хорски приказки, които са не само политически необосновани, но в тях няма нищо, което да отговаря на това, което лансирате в публичното пространство.
Каня Ви съвсем официално да дойдете и да Ви запозная лично с всичко, което имам. Когато прецените, аз съм на Ваше разположение. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ПАВЕЛ ШОПОВ: Благодаря на господин Цветанов.
Преминаваме към въпрос от народния представител Михаил Райков Миков относно образувано досъдебно производство по отношение на господин Ваньо Танов.
Заповядайте, господин Миков.
МИХАИЛ МИКОВ (КБ): Благодаря Ви, уважаеми господин председател.
Уважаеми господин вицепремиер, уважаеми дами и господа! Уважаеми господин вицепремиер, само в кръга на шегата ще кажа, че не сте само Вие политикът, в чийто личен и семеен живот доста се наднича. В последните дни доста факти се посъбират за тази работа, има и други...
Въпросът ми е в този контекст, във връзка и със скандалите, които тръгнаха този месец: вярно е, че специализираните органи на Народното събрание вече като че ли поизчистиха този въпрос, но все пак аз съм го задал. Искам да чуя неговия отговор: има ли образувано досъдебно производство по отношение на господин Ваньо Танов или негови ближни? Кога е образувано то?
Смятам, че ще оцените, господин председател, колко кратичко зададох този въпрос.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ПАВЕЛ ШОПОВ: Благодаря Ви, господин Миков.
Заповядайте, господин Цветанов, да отговорите на така кратко зададения въпрос.
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ: Уважаеми господин председателстващ, уважаеми дами и господа народни представители! Уважаеми господин Миков, спазвайки краткостта на зададения от Вас въпрос, аз ще бъда максимално кратък и с моя отговор.
След направената справка във връзка с Вашия въпрос и питане относно това дали има образувано досъдебно производство срещу Ваньо Танов и най-близките членове от семейството му, аз Ви казвам, че няма! Това е моят отговор, който мога да Ви дам съвсем накратко.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ПАВЕЛ ШОПОВ: За реплика, господин Миков, имате две минути.
МИХАИЛ МИКОВ (КБ): Благодаря, уважаеми господин председател.
Благодаря Ви за краткия отговор, господин вицепремиер.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ПАВЕЛ ШОПОВ: А Вие, господин Цветанов? Имате възможност за дуплика, заповядайте.
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ: Уважаеми господин председателстващ, уважаеми господин Миков, уважаеми дами и господа народни представители! Аз искам да благодаря на господин Миков, че разбра какво му казах. Всъщност това, което имах предвид, той го е разбрал. Аз му благодаря затова, че нямаше развитие на този въпрос и последващи питания относно начина, по който му отговорих.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ПАВЕЛ ШОПОВ: Преминаваме към въпрос от народния представител Стоян Иванов Иванов относно възстановяване на загражденията по границата на Република България с Република Турция. Важен въпрос!
СТОЯН ИВАНОВ (Атака): Уважаеми господин вицепремиер, уважаеми господин председател, уважаеми колеги! През 90-те години съществуващите заграждения по границата на Република България и Република Турция бяха премахнати въпреки предупрежденията на специалистите, че те са не толкова и не само срещу контрабандисти и нелегални емигранти, колкото са реална преграда срещу проникването от Република Турция на заболявания по животните.
Неколкократните случаи през тази години с пренасянето на зараза като чума по свинете, особено последният случай със заразяването на животни с шап, доказаха че такива заграждения са необходими. Според директора на Националната ветеринарно-медицинска служба в съседна Турция в момента има 1100 огнища на шап.
Припомням, че при последното огнище в Резово беше доказано, че заразата е пренесена от болни животни – биволи от Турция. В тази връзка бяха направени изявления, че Република България предвижда възстановяването на тези заграждения.
Въпросът ми към Вас е: ще бъдат ли възстановени граничните заграждения между Република България и Република Турция? В какъв вид ще бъдат възстановени те и в какви срокове?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ПАВЕЛ ШОПОВ: Заповядайте за отговор, господин Цветанов.
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ: Уважаеми господин председателстващ, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Иванов! Аз ще изложа хронологията на всичко свързано с тези електронно-сигнализационни системи, които са функционирали през 60-те години на миналия век. Тогава същите са представлявали оградни съоръжения за контролиране на периметър и функционират чрез използването на управляем нисковолтов електрически импулс.
Системите са били предназначени за хора, нарушители на държавната граница, като за онзи период нарушенията са били насочени от територията на Република България към Република Турция. С оглед на прилаганите тогава тактически способи за охрана, системите са изградени на сравнително голямо отдалечение от линията на държавната граница – средно от 3 до 5 км, като в отделни направления, поради характера на местността, тази дълбочина надвишава това разстояние и стига до 7-10 км.
В момента, при новите реалности на движение на миграционните потоци към Централна и Западна Европа, тези системи загубиха своето функционално предназначение. По тази причина и поради физическата и морална амортизация на изградените съоръжения, чието поддържане в работно състояние е свързано с големи финансови разходи, необходимо е ежегодно да се подменят отделни елементи от тази линейна мрежа.
С оглед голямото отдалечение на електросигнализационните системи на Гранична полиция от държавната граница и наличието на населени места, разположени между съоръженията и държавната граница – селата Резово, Сливарово, Белеврен, Крайново и Маточина, съществуващите съоръжения не са могли и не могат да бъдат реално преграда за преминаването на животни през държавната граница.
Като е отчетено това обстоятелство през 2000-2001 г. е взето решение на отделни направления от границата да бъдат изградени допълнителни оградни съоръжения с конкретно предназначение – недопускане преминаването на и от българска територия на диви и домашни животни и пренасянето на епизоотични зарази. Такива съоръжения по проекта на тогавашното Министерство на земеделието и горите са изградени в районите на селата Крайново и Странджа с дължина около 18 км и в района на с. Маточина – 6 км. Същите са разположени успоредно на държавната граница на отстояние средно около 6 м от нея и възпрепятстват движението на животни, които преминават границата.
Това, което искам да кажа обаче, е във връзка с изпълнение на ангажимента на страната за влизане в Шенгенското пространство. Знаете, че ние получихме една финансова помощ от Европейската комисия, за да можем действително да изградим нови технически съоръжения.
За голямо съжаление, господин Миков излезе, а тук не присъства и господин Румен Петков, но знаете, че с парите, които бяха осигурени от Европейската комисия, българското правителство от 2007 г. изготвя годишна индикативна програма, в която влиза и изграждането на интегрирана система за българо-гръцката граница. За голямо съжаление обаче през 2007, 2008, 2009 г. проектът за изграждането на тази интегрирана система не може да бъде финализиран.
Това, което аз мога да ви кажа, е, че на 8 септември 2010 г. българското правителство подписа договор за изпълнение на тази интегрирана система. Тя е на стойност 10 млн. евро – европейско финансиране. То не е загубено. Убеден съм, че до края на годината тази система трябва да влезе в експлоатация и да бъде предадена на Гранична полиция. Това е част от модернизацията и възможността действително да се осъществява един контрол, който да съответства на потребностите на държавата и да гарантираме външната граница на Европейския съюз. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ПАВЕЛ ШОПОВ: Господин Иванов, заповядайте за реплика.
СТОЯН ИВАНОВ (Атака): Аз Ви благодаря, господин вицепремиер.
Давам си сметка, че смисълът на тези заграждения е в две посоки. Но Ви моля да уточните: има ли вече яснота в правителството за евентуални срокове, хайде да не е за възстановяване, а за изграждане на такива заграждения срещу епизоотии? Така се наричат тези заболявания по животните в Турция. Защото проблемът наистина може да се окаже много сериозен за българската икономика – ако не тази година, догодина. Знаете какви щети имаше в Англия.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ПАВЕЛ ШОПОВ: Ще вземете ли думата за дуплика?
Заповядайте, господин Цветанов.
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ: Уважаеми господин председателстващ, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Иванов! Това, което казах като изградени съоръжения през последните години – към настоящия момент Ви казах, че се реализира Проектът за интегрирана система на българо-турската граница, който трябва да приключи до м. декември 2011 г. Това ще бъде една действително надеждна възможност да гарантираме и да контролираме преминаването както на животни, така също и на миграционни потоци, които биха могли да се очакват с влизането на страната ни в Шенгенското пространство.
Паралелно с това имаме оборудване на „Гранична полиция” и с термовизионна система. Надявам се, че за контрола, който може да бъде осъществяван с изградената интегрирана система към края на годината, не е необходимо да се отделят допълнителни финансови средства, които да бъдат в тежест на българския данъкоплатец. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ПАВЕЛ ШОПОВ: Благодаря Ви.
Преминаваме към последния въпрос към вицепремиера Цветанов.
Той е от народния представител Огнян Димитров Тетимов относно възстановяване на мост в община Сандански, свързващ селата Вълково, Струма, Лебница и 7 по-малки села, с жители около 4 хил. човека.
Заповядайте, господин Тетимов, да развиете Вашия въпрос.
ОГНЯН ТЕТИМОВ (Атака): Уважаеми господин председател, уважаеми господин вицепремиер, уважаеми колеги, уважаеми гости! В община Сандански преди около месец в резултат на придошлите води на р. Струма е пропаднал мост, свързващ селата Вълково, Струма, Лебница и още 7 малки села. Над 4 хил. човека са принудени да заобикалят повече от 20 км, за да стигнат домовете си. Между тях има хора, които са на хемодиализа, за които пътуването е някакъв кошмар.
Въпросът ми е: възможно ли е да бъдат поети разноските по възстановяването на моста от бюджета на „Бедствия и аварии” и в какъв срок могат да се извършат възстановителните дейности?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря, господин Тетимов.
За отговор – вицепремиерът и министър на вътрешните работи господин Цветанов.
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ: Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Тетимов! В резултат на падналите проливни дъждове през м. декември 2010 г., причинили драстично покачване на водите на р. Струма, бяха нанесени големи щети на територията на Благоевградска област. Един от увредените обекти е мостът над р. Струма, свързващ селата Вълково, Струма, Лебница, както и други по-малки села в община Сандански.
Министерството на вътрешните работи участва активно в преодоляването на последствията от това бедствие. С цел установяване на нанесените щети обектът е посетен, като в резултат на извършения оглед са констатирани нередности по обезпечаването проводимостта на речното корито, лоша текуща поддръжка на съоръженията през годините и др. Установено е, че са правени опити за укрепване на някои елементи от конструкцията, но без видим ефект.
Непосредствено след проверката е проведена работна среща с ръководството на общината, на която са дадени указания за предприемане на превантивни мерки и кандидатстване пред Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане за предоставяне на средства за неотложни възстановителни работи. При проведените разговори кметът на общината е декларирал, че е възложено предпроектно проучване и проектиране на съоръжението и че след приключване на проектирането, ще внесе искане за целево финансиране в Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане. Сроковете, в които могат да се извършат възстановителни мероприятия, са предмет на договорни и съгласувателни процедури и взаимоотношението е от компетентността на община Сандански и съответните изпълнители както на проектите, така и на строителните работи.
Уверявам Ви, че след като постъпи искане от община Сандански със съответната проектна готовност, то ще бъде включено и разгледано на Междуведомствения съвет. Тогава ще мога да Ви информирам за резултата от решението, което е взето, за формата и начина, по който ще бъде възстановено и ще се предприемат действия за възстановяването на това съоръжение, което действително да даде по-добрата подвижност на всички граждани, живеещи в тази община. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря, господин Цветанов.
Реплика?
ОГНЯН ТЕТИМОВ (Атака): Уважаеми господин вицепремиер, искам да благодаря от името на жителите на община Сандански, че в 3-дневния срок след падането на дъжда вашата агенция е реагирала адекватно и са взети всички мерки. Това го чухме и от Вас. Надявам се в най-бързи срокове да бъде извършен ремонтът на моста. Хората наистина въпреки всички глупости, които се изговаряха по Ваш адрес тук от някои колеги, твърдо застават зад Вас и Ви вярват, че мостът, свързващ тези села, ще бъде ремонтиран. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Дуплика?
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ: Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Тетимов! Искам да благодаря за подкрепата, която са изразили гражданите. Аз съм убеден, че не вярват на всички спекулации, които се тиражират в публичното пространство, защото те имат определени цели и мишена е българското правителство – да бъде спряно от пътя, по който тръгна преди 15 месеца.
Аз Ви уверявам, че от всичко, което е предприето по този обект, ще Ви информирам своевременно, за да може да информирате Вашите избиратели, които са се обърнали към Вас за подобно питане, което отправихте днес в българския парламент. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря.
Има въпрос от народния представител Ангел Найденов относно специални разузнавателни средства, използвани по реда на чл. 18, ал. 1 от Закона за специалните разузнавателни средства. По предложение на вицепремиера и министър на вътрешните работи времето за отговор се удължава с една седмица. Има разбиране от страна на народния представител господин Найденов.
Да благодарим на господин Цветанов за участието му в днешния парламентарен контрол и да преминем към изслушване на господин Плевнелиев – министър на регионалното развитие и благоустройството.
Той ще отговори на въпрос от народния представител Георги Петърнейчев относно спечелен търг за обект ЛОТ 22Б от проекта „България – Транзитни пътища V” за рехабилитация на пътната инфраструктура.
Заповядайте, господин Петърнейчев, да развиете въпроса си.
ГЕОРГИ ПЕТЪРНЕЙЧЕВ (КБ): Уважаема госпожо председател, уважаеми народни представители, уважаеми господин министър! Господин министър, на 23 юли 2009 г. в Агенция „Пътна инфраструктура” са отворени оферти за провеждане на процедура за избор на изпълнител на обект ЛОТ 22Б от проект „България – Транзитни пътища V” за рехабилитация на пътната инфраструктура. С Решение № 26 от 29 януари 2010 г. на председателя на Управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура” са подредени офертите на участниците по най-ниски цени, определен е изпълнител на обекта и е подписана поръчка, както следва.
На първо място с най-ниска цена е определено сдружение „Пътища юг” с цена 20 млн. 297 хил. 653 евро без ДДС.
На второ място – смесено дружество „Родопи” с цена 21 млн. 792 хил. 824 евро без ДДС.
На трето място – сдружение „Лена Галчев” с цена 23 млн. 341 хил. 480 евро без ДДС.
При извършване на оценката комисията предлага да бъде избран за изпълнител на обекта и договорът да бъде възложен на сдружение „Лена Галчев”.
Уважаеми господин министър, смятате ли, че подписването на договора с третата фирма по цена е законно и морално, тъй като обектът се оскъпява с 15%?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря, господин Петърнейчев.
За отговор – министър Плевнелиев.
МИНИСТЪР РОСЕН ПЛЕВНЕЛИЕВ: Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители! Уважаеми господин Петърнейчев, исканата от Вас информация бе предоставена в писмен отговор на народния представител Иван Иванов през м. юни 2010 г. В отговора са изложени подробните мотиви на комисията, която е оценявала посочения от Вас конкурс. Аз ще Ви предоставя същата информация в писмен вид и Вие ще можете подробно да се запознаете с нея.
Отделно ще цитирам и тази конкретна информация в отговор на въпроса, който Вие задавате.
Процедурата е проведена по правилата на Европейската инвестиционна банка. Подадени са оферти от петима кандидати. Комисията е приела, че всички оферти покриват изискванията на тържищните документи. Въз основа на тези констатации комисията е пристъпила към оценяване и сравняване на офертите, което е извършено с аритметична проверка и техническа оценка. Цитирам ви решението на комисията:
„Офертата на сдружение „Пътища юг” е най-ниската предложена цена с отбив 10% и крайната цена възлиза на 20,2 млн. евро без ДДС. Тази цена е значително по-ниска от предварителните разчети за бюджет на обекта и от предлаганите цени на останалите участници. Комисията е счела, че евентуалното възлагане на договора на този оферент би създало риск за възложителя относно успешната реализация на проекта.
Цената на смесено сдружение „Родопи” е втора поред. Заявеният от оферента отбив от 15% не е бил върху цялата офертна цена, а само за някои отделни сметки от количествено-стойностната сметка. Това не съответства на инструкциите към оферентите, съгласно които отбивът следва да бъде предложен като процент от офертната цена и се прилага върху всички единични цени и глобални суми.
С оглед на това комисията е счела, че предложеният отбив е условен и не го е приела.
Офертата за следващата най-ниска цена и отговаряща на изискванията за пълнота и съответствие е на сдружение „Лена Галчев”. Предложената от сдружението офертна цена е 23,2 млн. евро.
Разликата в цените на двете оферти – на сдружение „Пътища юг” и на сдружение „Лена Галчев” е в размер на почти 3 млн. евро – 2 млн. 979 хил. евро. Комисията е приела, че при евентуално възлагане на договора на сдружение „Пътища юг” и неизпълнение на договора или забавено изпълнение на сдружението по него, щетите, които възложителят би претърпял, биха надхвърлили разликата в офертните цени.
С Решение от 29 януари 2010 г. председателят на Управителния съвет на АПИ избира за изпълнител на обекта сдружение „Лена Галчев”. Управителният съвет го избира. Решението на комисията е съгласувано с константа на Европейската инвестиционна банка „Мот Макдоналд”, който представлява банката. „Мот Макдоналд” е изпратил доклад с информация за проведената процедура в банката. Няма постъпили жалби и възражения срещу решението за избор на изпълнител.
Искам да бъда искрен с Вас. Не разбирам причината този въпрос да бъде зададен към един министър. Работата на един министър не е да следи за обществените поръчки и да се бърка в това кой да печели и кой не, а да прави политиката в сектора. В комисията работят експерти. Не сме аз, не сте вие хората, които имаме познания, за да кажем дали едно предложение е добро или не, още повече да мотивираме подобни решения. Всички участници, готвили и подали оферти, са имали право да обжалват. Никой не е обжалвал. На този етап, след като всички възможности за оспорване на решението са изчерпани и при наличие на съмнение за Вас, мога единствено да предполагам, че Вие имате допълнителна информация, с която аз не разполагам, но съм длъжен да Ви запозная с документите, да Ви предоставя и писмения отговор, който беше изготвен преди време. Заповядайте.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Реплика.
ГЕОРГИ ПЕТЪРНЕЙЧЕВ (КБ): Уважаеми господин министър, не съм доволен от отговора, който дадохте, като постоянно се оправдавахте с комисията. Мотивите са неточни и неверни, като аргументите не могат да бъдат изброени - фирмата с най-висока цена, която няма никакъв опит в пътно строителство, тя да спечели поръчката и да я изпълнява.
Мотивирахте също така, че няма да се побере – фирмата дава 20 милиона в цената. Тя е дала тези 20 милиона и е дала по-ниската цена, господин министър, защото цялата й база – асфалтови бази, бетонови центрове, цялата материална база е там, на място, и няма да направи стотинка разходи, за разлика от тази фирма, която печели и тепърва ще се стационира и ще иска от тях да работят като подизпълнител. Затова дава тази цена. Преди всичко тя се занимава само с пътно строителство.
Господин министър, Вие винаги сте говорили и провеждате една PR-кампания, че за Вас основното и най-важното е цената на даден обект. Казвате също колко много милиони са спечелили от отделните поръчки, които са проведени досега за магистрала „Тракия”, най-вече, а в същото време казвате тук, даже казахте, че не е работа на един министър да се занимава дали комисията, която определя или не, е взела правилно решение. Мисля, че това е изцяло в ангажиментите на министъра, който наблюдава дадената агенция. Не знам кое е вярно – това, което говорите, или това, което правите. Или Вие като свещениците - те казват: „Не ме гледай какво правя, а ме слушай какво говоря.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря, господин Петърнейчев.
Дуплика.
МИНИСТЪР РОСЕН ПЛЕВНЕЛИЕВ: Благодаря, госпожо председател.
Господин Петърнейчев, казахте доста неверни и неточни неща. Първо, чудя се защо смятате, че компанията „Лена Галчев” няма опит, при положение че Вие искахте да подпишете милиарден договор с тях за магистрала „Тракия” и го подкрепяхте години наред.
Второ, винаги съм казвал, че не най-важното е цената на един пътен проект, а най-важното е това, което пише в книгите на първа страница: „Проектът да стане качествено, в срок и в бюджет.”
И трето, още по-важно – категорично заявявам от тази трибуна, както винаги съм казвал, докато аз съм министър на регионалното развитие и благоустройството, няма да се набърквам в работата на нито една комисия, на нито една обществена поръчка. Считам, че това е съществено и важно – не само за министрите, но и за депутатите, защото единствено хората в комисиите имат правото (и затова са сложени там по закон) да преценят със собствените си аргументи кой и защо трябва да получи поръчката. Така че не само че не съм си променял мнението, но и винаги ще го отстоявам ясно и категорично. Министрите правят политики, експертите вършат работата, и дай Боже, както е в книгите – качествено, в бюджет и в срок. Благодаря. (Единични ръкопляскания от мнозинството.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря, господин Плевнелиев.
Питането на народния представител Яне Янев относно политиката на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за превенции и възстановяване на прекъсването на важни пътища от националната пътна мрежа е оттеглено.
Следва питане от народните представители Сергей Станишев и Димчо Михалевски относно политиката на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за гарантиране на необходимия капацитет за подготовка, изпълнение и мониторинг на големите пътни проекти с национално значение.
СЕРГЕЙ СТАНИШЕВ (КБ): Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители! Уважаеми господин министър, организацията на национално значимата пътна инфраструктура е от голямо значение за гражданите. Естествено, за да стане, е много важно като предпоставка навременното и пълното използване на наличните ресурси по Оперативна програма „Транспорт”, по Оперативна програма „Регионално развитие” и възможностите на държавните инвестиционни заеми – от Европейската инвестиционна банка, от Международната банка за възстановяване и развитие.
На 13 декември 2010 г. председателят на Европейската комисия отправя писмо до българския министър-председател, в което с голяма загриженост сочи, че: „Най-сериозните проблеми са свързани с подготовката и изпълнението на големи инфраструктурни проекти в секторите пътища, железопътен транспорт и води, в които финансовото усвояване е под 1%.” Това е цитат на председателя на Европейската комисия.
Казва се също така, че: ”В пътния сектор основният бенефициент АПИ до този момент не успява да преодолее основните си проблеми.”
Какви са фактите? За периода от 18 месеца от Вашето управление не е възложено за изпълнение нито едно проектиране на стратегически пътен проект от магистралния пръстен и първокласната пътна мрежа. Всички процедури, които са стартирали, или в момента стартират за изграждане на участъците от „Тракия” – 3 ЛОТ-а, автомагистрала „Марица” – 2 ЛОТ-а, „Струма” – 2 ЛОТ-а, и всички лотове за участъците от републиканската пътна мрежа – 23 ЛОТ-а по „Транзитни пътища 5” и 9 ЛОТ-а по заема за пътища от Световната банка, са извършени от предното правителство с проектиране, доклади по ОВОС, отчуждения.
За периода от 18 месеца от Вашето управление е подготвена и одобрена само апликационната формула на магистрала „Тракия”, при положение че същата беше в готовност за подаване в Европейската комисия още през м. юли 2009 г. Останалите форми или не са подадени, както за „Марица”, или не са одобрени от управляващия орган на Оперативна програма „Транспорт”. Става дума за автомагистрала „Струма”, Кърджали-Маказа, със СОП- гара Яна от автомагистрала „Хемус”.
В тази връзка Ви моля за Вашите актуални виждания и отговори на следните въпроси.
Каква е личната Ви оценка за капацитета на Агенция „Пътна инфраструктура” да подготвя, изпълнява и наблюдава едновременно изпълнението на голям брой значими проекти за изграждане? Каква е актуалната оценка за капацитета на Агенция „Пътна инфраструктура” на органите на Европейската комисия, които наблюдават изпълнението на всички проекти, финансирани с европейски пари, на европейските данъкоплатци? Предвиждате ли промени в институционалното изграждане на система от органи в България, отговорни за състоянието и развитието на републиканската пътна мрежа? Каква е целта и посоката на тези планирани промени?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ПАВЕЛ ШОПОВ: Благодаря Ви, господин Станишев.
Господин Плевнелиев, заповядайте за отговор в рамките на пет минути.
МИНИСТЪР РОСЕН ПЛЕВНЕЛИЕВ: Благодаря, господин председател.
Уважаеми дами и господа народни представители! Уважаеми господин Станишев и господин Михалевски! С този въпрос отново поставихте много въпроси. Днес, в рамките на този час, със сигурност ще отговорим на всеки един от тях. През тези пет минути едва ли ще успея, защото Вашият въпрос беше за капацитета, а поставихте и доста други неща.
Нито една процедура не е подготвена от нас, казахте; нито една процедура не е стартирана от нас, а просто вие сте подготвили всичко. А аз се чудя какво правя от 18 месеца, честно да ви кажа!
Знаете ли с какво се занимаваме? С ПУП-ове, с парцеларни планове, с отчуждения, с оценка на въздействие на околната среда, с археология. Мога да Ви ги обясня проект по проект, но няма да влизам в подробности. Всъщност, това е голямата разлика, категорично!
Като политик Вие със сигурност отгоре сте получавали доста ясна информация. Като експерт аз се опитвам да вляза в детайл и виждам колко много неща не са направени. В рамките на този час със сигурност доста от тези неща ще излязат на дневен ред.
По отношение на конкретния въпрос, извън широката му рамка, за капацитета. Знаете къде сме били по време на Вашето управление! Знаете, че през 2006 г. се правят промени в Закона за пътищата; министърът на финансите става председател на управителен съвет; агенцията става фонд. Има още двама министри в борда. Практически тогава агенцията е имала 2 хил. 582 човека. Много добре знаете поредицата от писма от Европейската комисия, които звучаха що-годе така: „Да се спре сертифицирането на разходите”, „Пътната агенция да не подписва никакви договори по стартирали процедури”, „Да се спре финансирането от „Пътни проекти” по Програма ФАР. Така пише в писмата, които Вие получавахте. В писмото от Барозу, което ние получихме, не пише такива неща.
На тези проблеми отговорът на Вашето правителство е нова законова промяна, която се случва през 2007 г. Тогава фондът е преобразуван в Национална агенция „Пътна инфраструктура”, която се управлява от надзорен съвет, който се назначава от правителството по предложение на премиера. Изпълнителният директор се назначава със заповед на министър-председателя. Общата численост пада от тези 2572 човека на 2272 човека.
Разбира се, Вие си спомняте историята между 2006 и 2009 г., знаете много добре. Виждате една агенция, която е преструктурирана, с постоянно сменящи се правила и всичко друго. По моя преценка обаче не е благоприятна среда за изграждане на институционален и експертен капацитет. За мен този период е характерен и с липсата на отговорност и неспазване на елементарни строителни процедури. Резултатът е налице навсякъде: незаконни „Хаинбоаз”, дискриминационни процедури на „Тракия”. Какво ли още не ни се случи?!
Какво направихме? С изменение на Закона за пътищата ние прехвърлихме пътната агенция според нас там където й е мястото. Мястото й е в Министерството на регионалното развитие и благоустройството, защото там са отчужденията, там са всички необходими механизми, за да може една агенция да работи бързо – като Пуп-ове, като устройство на територията, като визия и като приоритет. Агенцията се ръководи от управителен съвет с председател, двама членове нарочно, за да използваме широко използвания в Европа принцип за „четирите очи”. Тоест винаги има взаимен контрол между двама от членовете на управителния съвет. Създаваме условия за устойчивост на институция, създаваме институционална памет. Започваме с регистри на договорите, с архиви, каквито липсваха и много други важни детайли, които са убягвали на предишното управление. Намалихме числеността на персонала на 1678 човека – това е драматично – с 600 човека надолу.
Междувременно за година и половина бе постигнато много, но тепърва ще бъдат предприети още по-сериозни стъпки към засилване на мениджмънта и капацитета – продължаваме в тази посока.
Как изглежда ситуацията при нас към момента? Търговете за магистрала „Тракия” преминаха успешно след едно наистина честно и прозрачно състезание. Такава е оценката на Брюксел и на световния лидер „Прозрачност без граници”.
На 13 декември получихме и писмото от Европейската комисия, от президента Барозу с констатации, че: „Липсва достатъчно усвояване. Нито един от проектите, съгласувани от началото на 2007 г., не е стартирал, например „Струма”. Поставя се под съмнение нейната реализация”.
Същевременно господин Барозу ни препоръчва да поемем и да съставим алтернативни изпълнителни процедури и структури, които да подпомогнат реализацията на проектите. За мен писмото е приятелско, партньорско и за разлика от писмата преди година и половина, няма остри критики и заплахи за спиране на европейските средства. Това е промяната, която постигаме с реформите, които текат и ще продължават да се случват. Съвсем конкретно е институционалното изграждане.
Вече е факт, че засилваме капацитета на министерството да подпомага пътната агенция, като създаваме дирекция „Пътни проекти” – тя е факт.
Второ, ще създадем държавно предприятие „Национални стратегически инфраструктурни проекти”. Измененията в закона са вече в ход и ще бъдат внесени в Министерския съвет през м. февруари. Целта е да създадем проектова компания за магистралите „Струма”, „Хемус” и „Черно море”, която да е напълно работеща към м. юни 2011 г.
Искам да отбележа, че двете нововъведения се правят в абсолютно тясно сътрудничество по всички нива в Европейската комисия, Европейската инвестиционна банка и Световната банка, и нито едно от тях не изземва от функциите и ангажимента на пътната агенция. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ПАВЕЛ ШОПОВ: Благодаря.
Господин Михалевски, заповядайте.
ДИМЧО МИХАЛЕВСКИ (КБ): Уважаеми господин председателстващ, уважаеми колеги, уважаеми господин министър! Ще Ви цитирам доклад на проверяваща организация, провела одит в средата на миналата година, обхващащ периода от началото на Вашето управление до м. юни м.г.:
„Агенция „Пътна инфраструктура” в качеството си на бенефициент по Оперативна програма „Транспорт” не притежава адекватна система за управление на дейностите по Оперативна програма „Транспорт”. АПИ като техническа институция следва да постави акцент върху инженерно-техническите умения на персонала, защото има само десетина пътни инженери и под 10% от персонала има необходимата квалификация.
Агенция „Пътна инфраструктура” няма експертен технически съвет. Липсва практика за делегиране на права за вземане на оперативни решения без изричното им разглеждане през управителен съвет – един от основните демократични принципи на управление”.
Дори само това показва, че имаме огромен проблем. И писмото на Барозу, което Вие наричате партньорско и донякъде бих се съгласил, е точно в това. Той е обобщил всичко в думата „капацитет”.
Имаме тежък проблем. И въпросът към Вас – нашият и на обществото, е: какво правим сега с АПИ, за да решим очевидно невъзможността му да управлява едновременно десетки проекти – липсата на качествен, мотивиран, правилно ситуиран персонал, което, разбира се, е във Вашите задължения.
Отговорът, който Вие давате в момента и мощните презентации през последната седмица, е, че ще правим държавна компания, която обаче, забележете, е фокусирана върху три проекта, които, забележете, ще се финансират в следващ планов период.
Аз мисля, че и ние, и обществото, а сигурно и Вие, трябва да се концентрираме сега, днес, утре – как решаваме проблема с капацитета. Защото всичко друго е отлагане в едно далечно бъдеще, което не ни решава днешния проблем и съответно думите са хубаво нещо, но аз смятам, че делата могат да говорят много повече сами по себе си. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ПАВЕЛ ШОПОВ: Имате възможност за отговор на допълнителните въпроси.
Заповядайте, господин министър.
МИНИСТЪР РОСЕН ПЛЕВНЕЛИЕВ: Благодаря, господин председател.
Уважаеми господин Станишев, уважаеми господин Михалевски, обектовата компания – само да ви поправя – Държавната компания за стратегически инфраструктурни проекти няма да се занимава само с проекти от следващия планов период, а тя се занимава със „Струма”, която е в този планов период и тя вече работи по „Струма”, заедно с Европейската инвестиционна банка, заедно с Европейската комисия, заедно с „Джаспърс”.
Второ, докладът, който Вие цитирате, все пак не е от Европейската комисия, а е от българска компания. Аз имам много забележки към тоя доклад. Това е тема на друг разговор, защото има ясни противоречия между констатациите на този доклад и констатациите, примерно, на парламентарната комисия, която също се занимаваше с казуса „Тракия”.
Трето, по отношение на капацитета. Знаете ли откъде почваме? Някои хора започнаха да ми се смеят, че аз говоря за Библията – Библията, Библията, Библията! Библията за мен е формулирането на елементарни и ясни правила, които да се спазват оттук нататък, независимо кой е на власт. Аз тук искам да ви покажа съвсем набързо (показва на слайд). Тези писма няма да ги цитирам. Вие ги знаете много добре и си спомняте, защото там пише съспеншън. Това е писмото, което вие сте получавали. (Показва на слайд.) Там пише, че някакви хора са арестувани. Но това е по-важното – тук имаме първа копка.
Какъв е проблемът с тази първа копка? Че когато правим първи копки, без да имаме готовност със строителни разрешения, с всички процедури, това струва пари на българските данъкоплатци. В Библията, която аз въвеждам в Пътната агенция, им казах: „Не такива първи копки, които струват – виждате, че 4,6 милиона, плюс 300 хиляди, плюс 200 хиляди – 5 милиона, защото строителното разрешение е за пет месеца по-късно. Бъдете добри – първа Божа заповед: никаква първа копка, без да знаете кога ще имате строително разрешение!
Второто нещо, вижте какво се случва с ето тази прекрасна снимка – електропровод там, където трябва да има тунел. (Показва на слайд.) Две години и половина по-късно, след като магистралата започва да се строи, какво става? Вижте какво ни струва това нещо – 943 дни удължаване на срока.
Второ златно правило на Пътната агенция, независимо който и да е на власт: съпътстващите съоръжения са изключително важна тема – отчуждения, процедури, правила.
От тази гледна точка какво направихме на „Тракия”? Ето го прословутият курник, ето го прословутото блато. Така е сега. (Показва на слайд.) И не два месеца и половина, а две години и половина по-късно, а няколко месеца по-късно. (Ръкопляскания от ГЕРБ.)
Молбата ми е към всички партии, към всички политици: нека да научим Пътната агенция заедно. Тя не е перфектна. Напротив, има много какво да учи, но нейното основно упражнение е – в едно изречение: да проектира, изпълнява и поддържа пътната мрежа на територията на Република България качествено, в бюджет и в срок, което означава правила, правила и ясни процедури, които тепърва, разбира се, ще усъвършенстваме. Благодаря ви. (Ръкопляскания от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ПАВЕЛ ШОПОВ: Благодаря Ви, господин Плевнелиев.
Заповядайте, господин Станишев, да изразите отношение към отговора.
СЕРГЕЙ СТАНИШЕВ (КБ): Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители! Уважаеми господин Плевнелиев, Вие обичате да играете ролята на техническия експерт, на неполитик, а се държите точно като политик, което е нормално – Вие сте министър, носите политическа отговорност.
Искам да Ви припомня, първо, че когато говорите за писма от Европейската комисия, пропуснахте едно писмо от м. май 2009 г., с което беше възстановено финансирането по автомагистрала „Люлин” в обем 115 млн. евро.
Тук показахте един електропровод, който бил проблем. Сигурно е проблем, но искам да Ви попитам: неговата корекция струва ли 120 млн. лв., с колкото е оскъпено строителството на автомагистрала „Люлин”? Ако за такава сметка говорим, действително няма какво да си говорим.
Конкретно по въпроса, който Ви зададохме. Очевидно е, че има проблем с капацитета на Агенция „Пътна инфраструктура” по проектиране, контрол на обекти. Това го пише председателят на Европейската комисия. Очевидно е, че на АПИ й трябват две години, за да проведе всички търгове по подготвените от нас проекти по Оперативна програма „Регионално развитие”. Очевидно е, че на АПИ са й необходими минимум две години, а може би да се окаже и повече, за да възложи проектиране и готови ЛОТ-ове на автомагистралите „Тракия”, „Марица” и „Струма”.
Възниква обаче въпросът: защо става така, това случайност ли е, просто некадърност или умишлено се разтягат търговете в интерес на определена група от големи фирми, които очевидно в последната година и половина са все печеливши – едни и същи фирми на различни ЛОТ-ове? Еманацията на безпомощност на АПИ и на Министерството на регионалното развитие и благоустройството е фактът, че условията за всеки от търговете на ЛОТ-овете на автомагистрала „Тракия” и автомагистрала „Марица” са коренно различни един от друг.
За какви единни стандарти говорите, след като практиката е различна?
Говорите за нова държавна компания. Наясно ли сте, че новата държавна компания може да изпълнява такива крупни инвестиции, за които Вие говорите, само ако се събират такси от бъдещите магистрали и първокласни скоростни трасета? (Председателят подава сигнал, че времето е изтекло.) Иначе разходите влизат в обсега на контрола на „Евростат” и в крайна сметка кой ще плаща? Данъкоплатците, хората. (Председателят подава сигнал, че времето е изтекло.)
Приключвам.
Затова изходът е: укрепете спешно капацитета на АПИ, изградете проектни екипи около АПИ с конкретна цел – един обект, една група; облечете ги в институционална власт, за да могат да функционират ефективно, а не както е сега.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ПАВЕЛ ШОПОВ: Благодаря Ви, господин Станишев.
Преминаваме към питане от Сергей Дмитриевич Станишев и Димчо Димитров Михалевски относно политиката на Министерството на регионалното развитие и благоустройството и Агенция „Пътна инфраструктура” за обезпечаване на достъпа до планираното европейско съфинансиране по значимите пътни проекти, финансирани от Оперативна програма „Транспорт 2007-2013 г.”.
Заповядайте, господин Станишев.
СЕРГЕЙ СТАНИШЕВ (КБ): Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители! Уважаеми господин министър, успешното изпълнение на значимите пътни проекти от Републиканската пътна инфраструктура се базира на три необходими условия:
1. налично и качествено проектно обезпечаване;
2. осигурено и достъпно финансиране;
3. ритмичен строителен процес.
В края на мандата на предходното правителство бяха подготвени варианти на апликационни форми на основните пътни проекти, включени в обхвата на Оперативна програма „Транспорт 2007-2013 г.”, а именно ...
СТАНИСЛАВ ИВАНОВ (ГЕРБ, от място): На кои, на кои проекти, че не разбрах? (Шум и реплики в ГЕРБ.)
СЕРГЕЙ СТАНИШЕВ: Ще въведете ли ред, господин председател?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ПАВЕЛ ШОПОВ: Колеги, моля да не се обаждате от място!
СЕРГЕЙ СТАНИШЕВ: А именно:
- трите ЛОТ-а на автомагистрала „Тракия”;
- двата ЛОТ-а на автомагистрала „Марица”;
- пътя Кърджали–Подкова;
- връзката към автомагистрала „Хемус” от СОП до възел „Гара Яна” и така нататък.
Консултантите и експертите, работили по тези апликационни форми, работиха в тясна връзка и координация с експертите от инструмента „Джаспърс”. Степента на готовност към м. юли 2009 г. предполагаше един сценарий на одобрение на всички апликационни форми не по-късно от края на 2010 г., за да може безпроблемно да се стартират всички проекти за изпълнение. Още повече те бяха и с необходимата проектна готовност.
Поради факта, че 18 месеца след поемането на отговорност за управлението от вас, имаме одобрение само на апликационната форма на „Тракия”, и то едва преди един месец, се нуждаем от Вашите виждания и отговори на следните въпроси:
1. Как е организиран и контролиран процесът в Агенция „Пътна инфраструктура” по подготовката на апликационните форми за кандидатстване за финансиране по Оперативна програма „Транспорт”?
2. Доколко ритмична и резултатна е съвместната работа между АПИ и инструмента „Джаспърс” по изготвяне на апликационните форми?
3. Какви са резултатите по гарантиране на финансирането на заложените пътни проекти по Оперативна програма „Транспорт” към момента?
4. Какъв е актуализираният график за изготвяне и одобрение на апликационните форми за пътните проекти, включени в Оперативна програма „Транспорт”?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ПАВЕЛ ШОПОВ: Заповядайте, господин Плевнелиев, за отговор на въпроса в рамките на 5 минути.
МИНИСТЪР РОСЕН ПЛЕВНЕЛИЕВ: Благодаря Ви, господин председател.
Уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господа Станишев и Михалевски! Аз искам да Ви кажа, че за „Тракия” – апликационна форма, подготвена от предишното правителство – дали не си спомняте случайно колко години се борехте тя да стане на концесия? Тази същата концесия, която щеше да струва милиарди на българите. Дали не си спомняте, че в последния момент „Тракия” стана част от Оперативна програма „Транспорт”? Аз категорично заявявам, че по „Тракия” апликационна форма не сте ни завещавали в какъвто и да е формат, или поне не съм информиран за това нещо.
По-важното е друго. Отново, за да бъда честен към вас, към всички членове на парламента и към българските граждани, ще ви дам таблица. Имаме ясни ангажименти, с ясни срокове какво ще постигнем по апликационните форми.
Няколко думи преди това по отношение на организацията. Знаете, че дирекция „Изпълнение на проекти” по Оперативна програма „Транспорт” в АПИ е отговорна за подготовката на апликационните форми. Тези апликационни форми изискват анализирането и обобщаването на доста най-различни данни, включително за трафика, приходи, ползи, социално-икономически, финансови и всякакви други анализи. Изработването обикновено се извършва чрез възлагане на консултанти. Възложителят представя предадените от консултанта апликационни форми и предварителни данни на експерти от „Джаспърс” за преглед и становище, след това отиват в Управляващия съвет на Оперативна програма „Транспорт”. След получаване на коментари същите се предават вече от „Джаспърс” официално за отразяване и във финалния вариант влизат в управляващия орган. След това апликационната форма, след като има така наречената Къмплишънъл Джаспърс, отива в управляващия орган на Оперативна програма „Транспорт” за всички проекти, които са над 50 млн. евро. Всичко това се контролира и подпомага от МРРБ в момента чрез новосъздадената дирекция „Пътни проекти”.
Колко ритмична е съвместната работа между АПИ и „Джаспърс”? Координацията с „Джаспърс” е ежедневна, като се правят регулярни срещи. „Джаспърс” предоставя техническа помощ – експерти, които предоставят своите коментари и забележки. Ние много се гордеем с апликационната форма на „Тракия”, която за шест месеца беше одобрена. Това е един страхотен резултат.
Питате, какви са резултати по гарантиране финансирането на заложените пътни проекти по Оперативна програма „Транспорт”. На 14 юни 2010 г. бе представена за преглед и одобрение апликационната форма на „Тракия”, на 21 декември беше одобрена – 6 месеца по-късно. Това е един конкретен пример за това как ние си спазваме обещанията.
Същевременно за преглед и становища на „Джаспърс” са подадени варианти на апликационни форми за следните проекти – „Марица” от километър 5-и до 72-ри, СОП гара Яна, Кърджали–Подкова и Мездра–Ботевград.
Какъв е актуализираният график за изготвяне, одобрение на апликационните форми? Ето, съвсем конкретно Ви отговарям, дори мога да Ви го предоставя: имаме строителство на магистрала „Тракия”, е ясно, имаме „Марица” – до юни 2011 г. искаме да предадем апликационната форма за одобрение на Европейската комисия, а да влезе в Управляващия орган през м. май тази година, искаме през август 2011 г. „Струма” да влезе в одобряващия орган, за СОП–гара Яна – искаме през м. май 2011 г. да влезе, за Кърджали–Подкова – м. май 2011 г., и за Мездра–Ботевград – м. юни 2011 година. Апликационните форми са разписани по графици: какво прави „Джаспърс”, какво прави Управляващият орган, какво прави Европейската комисия, кога получаваме трафик, прогнози, приходи, разходи?
Искам да допълня, че правителството, за да ускори подготовката на апликационните форми, Министерството на транспорта и Министерството на регионалното развитие и благоустройството, възложиха на фирмата изпълнител на генералния транспортен план – знаете колко години се бавеше този генерален транспортен план – подготвяне на необходимите данни за апликационните форми, освен по тези горепосочени обекти, които са част от Оперативна програма „Транспорт” 2007–2013 г., но и за бъдещи обекти по бъдещата Оперативна програма „Транспорт” 2014 – 2020 г. Тоест ние започваме работата 3 години по-рано, за да сме сигурни, че ще завещаем на следващото правителство готовност за работа. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ПАВЕЛ ШОПОВ: Благодаря.
Господин Михалевски, Вие ли ще зададете допълнителните въпроси?
Заповядайте.
ДИМЧО МИХАЛЕВСКИ (КБ): Уважаеми господин министър, преди всичко искам да Ви кажа да не се отнасяте с неглижирано отношение към това, че българска фирма е правила одита. Защото ще Ви припомня, ако не знаете, защото видимо има неща, които не достигат до Вас, че оценките за съответствие на оперативните програми, които между другото бяха готови още лятото през 2009 г., са отказани като външен одит от външен експерт – да валидира одитните организации, а са валидирани от български експерти. Така че българските експерти са достатъчно качествени.
По отношение на апликационните форми. Неслучайно ни е притеснението, защото още веднъж се потвърждава, че действително имаме институционален проблем с институционалната памет. Вие коректно казахте накрая: „А може би не съм информиран?” Да, господин министър, Вие не сте информиран, защото още 2008 г. е взето решение да се финансира с 350 млн. евро „Тракия”. Тогава е стартирана с възлагане върху консултантска група, да се правят всички апликационни форми с изключение на двата ЛОТ-а на „Струма”. И това, че днес АПИ не знае, съответно Вие не знаете, е проблем на Вас и на АПИ, а не на другите хора. Това още веднъж трябва да Ви напомня, че животът не започва от един мандат. Колкото по-добре разберем това, толкова по-хубаво за всички.
Господин министър, има друг голям проблем. След като е изработен общият генерален план на транспорта, възложен през 2007 г., да не би някой пак да си помисли, че Вие сте го възложил за 4 млн. евро и е санкциониран накрая заради забавяне – с 10% санкция, и в този план трябва да има всички трафични данни. Аз питам защо Вие възлагате спешно, погазвайки всички процедури по ЗОП в момента с понятието „тестваме моделите”, и странно защо вкарания вътре е и „Марица”; как може „Уик Интернешънъл” да работи по „Струма” с данните, които има за ЛОТ 1, 2 и 4, а пък за „Марица” ще чакате данните, които ще Ви даде новият, всъщност стар консултант АЕКОМ?
Вие знаете ли, господин министър, че в момента Европейската комисия е възложила също да се тества този общ генерален план като качество на фирмата „Екорис”? Едни пари се движат, никой не обяснява защо, а моят голям въпрос е: реално при тези обстоятелства, когато сега започвате тестовете, което означава нови трафични данни, нови анализи, разходи-ползи, въобще нова апликационна форма, как ще изпълните датите от „Библията”? Това е голям въпрос.
И второ, защо не продължи работа Агенция „Пътна инфраструктура” с тези, на пръсти се броят, експерти в България, които разбират от трафични прогнози и трафични данни през 2009 г., когато имаше драфт на вариантите на апликационните форми и имаше коментари на „Джаспърс”.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ПАВЕЛ ШОПОВ: Заповядайте, господин министър, за отговор на двата допълнителни въпроса.
МИНИСТЪР РОСЕН ПЛЕВНЕЛИЕВ: Благодаря, господин председател.
Уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Станишев, уважаеми господин Михалевски! Понеже очевидно говорим на различни езици, аз съм абсолютно сигурен в едни цифри, които идват от счетоводството на Агенция „Пътна инфраструктура”, които съм си направил труда, в тези месеци работа, да запомня.
Знаете ли колко е платило предишното правителство на тези прословути консултанти, които Вие считате, че щяха да направят качествени апликационни форми по тези три проекта – там „Тракия” не е вътре, категорично – по 20 хиляди лева?!
Агенция „Пътна инфраструктура” е разплатила през 2008 г. на три някакви субекта по 20 хил. лева, за да направят апликационни форми. В резултат от 2008 г. до сега всичките се мотаят и балтавят напред-назад, чудят се всъщност какво е било в договора, какво е трябвало да стане.
Генералната картинка е много по-различна, господин Михалевски. Тя е, че най-големият риск за България е именно, ако се окаже, че някой си прави генерален план, а някой си прави апликационни форми и те не си говорят – едното с другото; че някой плаща на някакви консултанти за данни, които впоследствие срещу малко от тези 20 хил. лв., се очаква, че следващото правителство ще плати стандартните за тези цени от по 300 хил. лв. и нагоре.
Всъщност истината е, че това правителство отново икономисва средства. Защото когато се възложи даването на данните, които са част от апликационните форми, на тази световна компания, беше повече от ясно, че е направен анализ от куп експерти и повече от ясно, че бяха питани: Агенцията по обществени поръчки, Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, Министерството на регионалното развитие и благоустройството и всички компетентни институции, които обосноваха ясно, че ние отново икономисваме време и пари.
Накрая само с едно изречение. Вие отново се съмнявате дали аз ще спазя сроковете. Затова ви давам тази таблица – вземете я и ме контролирайте на базата на това, което давам тук, отново като конкретен ангажимент. Считам, че досега доста казуси от това, което сме казали, са били под графата: „Обещано-изпълнено!” Надявам се и това да бъде така. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ПАВЕЛ ШОПОВ: Господин Михалевски, заповядайте да вземете отношение по отговора на министъра.
ДИМЧО МИХАЛЕВСКИ (КБ): Уважаеми господин министър, и аз като Вас обичам да се занимавам с математика, но не можах да разбера как, ако платим 20 хил. евро или 20 хил. лв. на консултантите, правим повече разходи, отколкото като платим 2 млн. 340 хиляди на АЕКОМ? Още повече, че АЕКОМ са работили вероятно със същите експерти. Аз подробно съм запознат с данните – с генералния план на транспорта, и с Вашите данни от Вашата презентация за въздействието на ниво общини за подобряване на транспортния достъп.
Тук големият въпрос е: защо се дават спешно тези два милиона, ако всичко това, което казвате – че има график по вашата „Библия”, вие в момента трябва да сте на финала на консултация на трафичните прогнози с „Джаспърс”, съответно анализите – ползи и разходи, съответно всички други детайли, да не ги изреждам, в апликационните форми, добре ги знаете, Вие, както и аз, след като сега се появява една нова задача, чийто обхват би предполагал работа при много напрегнат график не по малко от пет месеца? Ние имаме неофициална информация, че те са обещали да дадат данните до края на следващия месец, което много ме озадачава, защото това означава, че те ги имат. Тук възниква големият въпрос. Ваше е правото да кажете какво е било състоянието през тази година и половина, Вие сте били досега министър, Вие носите отговорността – това е Ваше право. Какво правиха досега тези екипи на АПИ през тези осемнадесет месеца при подготовката на апликационните форми? Аз ще Ви кажа какво – питаха бившата Централна лаборатория за пътища и мостове, сега да не й изреждам името, че е по-дълго – и месеци наред Централната лаборатория се чуди какво да каже, защото там вече няма експерти, които да се занимават с трафичните прогнози. Това е проблемът! Когато ние Ви го поставяме, не го възприемайте, че го правим, за да търсим кусур.
Ние искаме да кажем: ако не се ускорят нещата за апликационните форми – то е ясно, защото знаем как се работи с „Джаспърс”, а вече е загубена година и половина в тази посока, в един момент ще стигнем дотам, че няма да има осигурено финансиране. Неслучайно в доклада на одитната група се казва, че вече има риск да не се договорят и да не се усвоят части от Оперативна програма „Транспорт”. Това е проблемът, господин министър!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ПАВЕЛ ШОПОВ: Благодаря Ви.
Преминаваме към следващото питане. То е от народния представител Сергей Дмитриевич Станишев и народния представител Корнелия Петрова Нинова относно политиката на Министерството на регионалното развитие и благоустройството и Агенция „Пътна инфраструктура” по подготовката и стартирането на изпълнението на най-големия пътен инфраструктурен проект, съфинансиран от Европейската комисия, автомагистрала „Струма”.
Заповядайте, господин Станишев – Вие ще развиете въпроса.
СЕРГЕЙ СТАНИШЕВ (КБ): Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители! Уважаеми господин министър, без съмнение Оперативната програма „Транспорт” е една от най-значимите за модернизация на инфраструктурата на България и най-значимият и като големина, и като важност проект за изграждането на автомагистрала „Струма” – от Долна Диканя до Кулата. Посоченият участък е с най-натоварен трафик от републиканската пътна мрежа, което е важно, и част от приоритетния европейски транспортен коридор 4.
За строителството на автомагистрала „Струма” за 2007-2013 г. са предвидени 250 млн. евро. Първоначално бяха 600 млн. евро, но след пренасочване на 350 млн. евро към автомагистрала „Тракия” намаляха на 250 милиона. Строителството на „Струма” ще бъде разделено на четири лота. В настоящия планов период се предвижда да се строят три лота – ЛОТ 1, ЛОТ 2 и ЛОТ 4, прескачайки, разбира се, най трудната част от трасето.
Работното проектиране на ЛОТ 1 и ЛОТ 2 беше изпълнено в периода 2007-2008 г. През 2007 г. се възложи и изработи доклад по ОВОС и се проведоха обществените обсъждания. В началото на 2008 г. докладът беше одобрен от Висшия експертен екологичен съвет към Министерството на околната среда и водите и бяха направени съответните препоръки. Следващите стъпки, след приключилото проектиране и оценка на доклада на ОВОС, бяха изработени парцеларни планове, необходими за провеждането на учредителните процедури по трасето на „Струма”.
Във връзка с това искам да попитам за Вашите виждания и отговори на следните въпроси:
Първо, каква е конкретната готовност на отделните участъци от „Струма” – Долна Диканя-Дупница, Дупница-Благоевград, Благоевград-Сандански и Сандански-Кулата, за стартиране на изпълнението на проекта?
Второ, какви конкретни действия и дейности са извършили МРРБ и Агенция „Пътна инфраструктура” за последните 18 месеца от м. юли 2009 г. до 15 декември 2010 г. за подготовката на гореописаните участъци за стартиране на изпълнението?
Трето, каква е политиката на МРРБ за финансирането на автомагистрала „Струма” – цялостно или по ЛОТ-ове? Каква част се предвижда за периода до 2013 г. и каква – за следващия планов период 2014-2020 г.?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ПАВЕЛ ШОПОВ: Благодаря на господин Станишев.
Заповядайте за отговор, господин министър.
МИНИСТЪР РОСЕН ПЛЕВНЕЛИЕВ: Благодаря, господин председател.
Уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Станишев? За мен изграждането на „Струма” е ясен приоритет. Заявявал съм го не веднъж и ще продължавам да го правя, защото това е един от най-важните транспортни коридори с особено натоварен трафик и връзката на пристанищата на Средиземноморието.
Вие също твърдите, че магистрала „Струма” е била най важната и значима за Вас и се радвам, че имаме консенсус по този въпрос.
Има една основна разлика обаче. Силните думи сами по себе си не трябва да бъдат хаотично, а много ясно подплатени с конкретни, систематични и ясни действия, които да бутат тези проекти напред, за да се случи най-важното: пърформънс, действия резултати.
Това, което виждаме по магистрала „Струма”, извън силните думи, извън приоритезирането? – Виждаме много ясно хаотично разпокъсани и частични действия в миналото. За да бъда съвсем конкретен, освен че липсват парцеларни планове толкова много години, не говоря само за предишното правителство, а за много предишни правителства, липсват елементарните парцеларни планове, липсват ПУП-овете, липсват отчуждителните процедури. Не е отчужден нито един имот, има над 15 археологически обекта – за всичко това вие много добре знаете, че форсираме по оперативните програми и трябва да го направим, а това струва време.
По-важно и по-интересно е друго, което не знам дали си давате сметка. Но аз ще ви го посоча тук, в тази презентация. (Показва слайда.) Това е решението за въздействие на околната среда на проекта „Струма”, с който толкова много се гордее предишното правителство. Вижте какво пише в него! В него пише категорично следното: „Да се проектира с приоритет трасето в подучастъка.” Виждате ли го, в прав текст? Да се приоритизира, да се проектира с приоритет трасето в подучастъка. Какво правите шест месеца по-късно? – Вземате решение да извадите този участък, ЛОТ 3. Дали осъзнавате, че в момент, в който вадите ЛОТ 3 и го програмирате за 2014-2020 г...
РЕПЛИКА ОТ КБ: Какво правим?
МИНИСТЪР РОСЕН ПЛЕВНЕЛИЕВ: Магистрала „Струма” пада, защото нейният ОВОС пада. Защото в нейния ОВОС пише, че приоритетно трябва да се гледа ЛОТ 3, а всъщност вие вадите ЛОТ 3.
На мен ми е много трудно през последните няколко месеца да обясня на Европейската комисия, да обясня на „Джаспърс”, да обясня на експертите от „Ди джи енвайрмънт”, да обясня на експертите от Европейската инвестиционна банка, че всъщност България е извадила нещо, което е обещала да разглежда приоритетно, защото иначе няма одобрена апликационна форма! Защото апликационната форма казва нещо много елементарно: дайте кост бенефит анализис! Този кост бенефит анализис, от месеци наред ни питат: „Колко ще струва тази магистрала?” –„Да, но ние извадихме ЛОТ 3.” След като извадихме ЛОТ 3, магистралата просто няма как да се случи.
Затова какво правим ние? Първо си говорим с всички тези институции по веригата, включително по всички необходими инстанции, за да я концепираме правилно. Разбрахме ясно и категорично, че тази магистрала няма да получи европейско финансиране, ако се гледа на парче. Затова в момента с Европейската инвестиционна банка и „Джаспърс” работим, за да можем да я концепираме правилно и всички участъци в магистралата да ги докажем – не на парче, а на куп. С решението от 2007 г. категорично е създаден огромен проблем на магистралата.
В момента имаме международен екип от експерти по автомагистрала „Струма” с участието на експерти от „Джаспърс” ЕИБ под мониторинга на Европейската комисия. Проверява се статутът на цялата документация, финализира се цялостната стратегия. Както казах вече – в цялост, а не на парче. Координира се също изработването на апликационната форма за финансирането на „Струма”.
Създаден е мониторингов комитет на „Струма” с участието на заинтересовани национални и международни институции и неправителствени организации, за да се работи в диалог и в координация.
През м. май-юни 2011 г. ще имаме готова цялостна стратегия за изграждането и финансирането на четирите ЛОТ-а на „Струма”, включително и всички необходими документи за изработването на една апликационна форма за финансиране – трафик, прогнози, анализи, разходи, ползи, анализи на възможни опции, технически анализи и предпроектни проучвания.
Ето ви и конкретни срокове. Апликационната форма трябва да е готова за м. август 2011 г. Искаме да подпишем договорите за строителство на ЛОТ 1 през втората половина на 2011 г., процедурата върви. Краят на строителството е планиран за втората половина на 2013 г. За ЛОТ 4 – подписване на договор за строителство и надзор – втората половина на 2011 г. Край на строителството – втората половина на 2013 г.
ЛОТ 2 и ЛОТ 3 – срок за завършване на строителството в края на 2015 г., тоест в рамките на текущата Оперативна програма „Транспорт”. Това е голямата разлика.
Имаме ясна стратегия как да финансираме проекта. Получихме преди дни пълната подкрепа на Европейската инвестиционна банка, която ще осигури съфинансирането. Основният финансов ресурс ще дойде по ОП „Транспорт”, но всички тези действия трябва да се доведат докрай.
Ако имам още минутка, бих обяснил съвсем конкретно още нещо, което сме направили през този период. Подписани са договори за безвъзмездна финансова помощ за техническия проект на ЛОТ 2. Извадено е решение на МОСВ за ОВОС на жп линията Генерал Тодоров-Кулата. Изготвени са технически задания за проектиране на ЛОТ 2 и ЛОТ 3 и тръжната документация за проектиране на ЛОТ 2, за ЛОТ 2 е подадена тръжна документация.
Процедират се учредителни процедури за двата ЛОТ-а – ЛОТ 1 и ЛОТ 4. Парцеларният план за ЛОТ 1 вече е проверен, утвърден и процедиран по ЗУТ. Парцеларният план за ЛОТ 4 е частично утвърден и процедиран по ЗУТ. На 19 октомври м.г. е изпратен за одобрение в Управителния съвет на Оперативна програма „Транспорт” формуляр за кандидатстване за финансиране и изработване на технически проект за ЛОТ 3, забележете! На 15 декември 2010 г. е внесена в Управителния съвет за предварителен контрол тръжната документация за избор на изпълнител на ЛОТ 1. Предстои вкарването и на ЛОТ 4. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ПАВЕЛ ШОПОВ: Благодарим Ви, господин министър.
Господин Станишев, заповядайте за два допълнителни въпроса.
СЕРГЕЙ СТАНИШЕВ (КБ): Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин министър! Когато сочите решение на Министерския съвет, е добре действително да обяснявате какви са причините за едно или друго решение.
Първо, много добре знаете или би трябвало да знаете, че в резултат на становище на Висшия експертен съвет към Министерството на околната среда и водите по отношение на ЛОТ 3, който без съмнение е най-сложен, защото минава през Кресненското дефиле, беше поставено условието да се изместят тунелите, иначе щеше да се случи огромно оскъпяване на магистралата – това е неизбежно, в рамките на фиксирани пари. Бяха фиксирани 600 млн. евро за цялата автомагистрала „Струма”. За да се продължи проектирането и работата по останалите ЛОТ-ове, този ЛОТ беше изваден и беше договорено с Европейската комисия да се продължи с останалите – първи, втори и четвърти ЛОТ, без да се спира каквото и да е финансиране в тази област. Знаете, че ако беше запазено така, цялостното строителство щеше да бъде 1 млрд. 200 млн. – това е реален проблем.
Все пак, конкретно да Ви попитам: защо Ви бяха необходими цели 15 месеца за избор на консултант, който да изготви апликационната форма на автомагистрала „Струма”, при положение че процедурата беше подготвена в Пътната агенция и трябваше само да бъде стартирана? Вие сключихте ли все пак нов договор с „Уик Интернешънъл”? Кога ще са готови апликационните форми? От това зависи фактическото финансиране на проекта от Европейската комисия. Защо 18 месеца не Ви бяха достатъчни, за да възложите изготвянето и на технически проект за ЛОТ 3 на автомагистрала „Струма”? Бяха оставени три възможни варианта точно за този ЛОТ и трябваше да се избере и да започне конкретната техническа работа.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ПАВЕЛ ШОПОВ: Министър Плевнелиев, разполагате с три минути за отговор на допълнителните въпроси.
МИНИСТЪР РОСЕН ПЛЕВНЕЛИЕВ: Уважаеми господин Станишев! Обясних много ясно, че в тези 15 месеца сме свършили огромен обем работа в детайли.
Още веднъж искам да кажа и категорично да заявя, че за съжаление ние много можем да говорим за милиарди и за магистрали, но ако там някъде стотици хора по веригата не се занимават с отчуждаване, с парцеларни планове, с археология и с всичко останало по веригата, можем да си ги правим само с държавния бюджет! С еврофондовете просто няма как да се случи.
Очевидно виждам, че сте доста убедени в изключителната готовност на предишното правителство да направи апликационни форми, искам да кажа, че всъщност досега вие не сте ни завещали нито една готова. Тепърва ние се блъскаме. Отново казвам: имаме пълен план-график, който предоставих пред вас, имаме библия, имаме и план за апликационните форми. Направили сме си много добре разчетите, така че тези обекти да имат апликационни форми в срок.
И понеже отново ме питахте кога ще бъдат готови тези апликационни форми, аз ви оставих тук една таблица, в нея пише. Искам още веднъж да разберете големия проблем по отношение на ЛОТ 3. Големият проблем на ЛОТ 3 е, че той държи ключа към цялата магистрала и нейното европейско финансиране. Брюксел не дава пари просто на база на уговорки. Брюксел дава пари на база сметки, на база доказателства, че този проект освен приоритетен, има и икономически смисъл. И ние не можем да докажем пред Брюксел без ЛОТ 3 какъв е икономическият смисъл на тази магистрала. Нямайки проект, не можем да я сметнем, следователно нямаме апликационна форма, нямаме европейско финансиране.
Изключително сме благодарни на нашите колеги от Брюксел, на колегите от DG Environment, на неправителствените организации и специално на Европейската инвестиционна банка, защото те ни водят през този път. Целта, която си поставяме, е очевидно още по-амбициозна: не да бъде отложен ЛОТ 3 за 2014 г., а в идеалния вариант през 2015 г. да бъде готов. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ПАВЕЛ ШОПОВ: За отношение – господин Станишев.
СЕРГЕЙ СТАНИШЕВ (КБ): Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин министър! Важни са фактите, без съмнение. Вие говорите, че са необходими конкретни сметки. Конкретните сметки няма как да станат, без да се направи проектирането –това добре го разбирате, особено по отношение на ЛОТ 2, който е в рамките на този оперативен период.
Минаха 18 месеца от вашето управление. Предишното правителство извърши проектиране на ЛОТ 1 и на ЛОТ 4. Трябваше досега да сте стартирали спешно проектирането на ЛОТ 2 и да започне работата по ЛОТ 3, който без съмнение е ключът и е най- сложната част от автомагистрала „Струма”.
Да Ви кажа фактите. За 24 месеца предишното правителство свърши следните дейности по автомагистрала „Струма”.
Първо, възложи и изпълни проектиране на ЛОТ 1 и ЛОТ 4 във фаза технически проект. Изготви доклад по ОВОС и проведе обществените обсъждания за цялата автомагистрала „Струма”. Получи одобрение на доклада на ОВОС от Върховния екологичен експертен съвет към МОСВ. Изготви парцеларните планове на имотите, подлежащи на отчуждаване. Осигури финансирането на ЛОТ 1, ЛОТ 2 и ЛОТ 4 с 250 млн. евро по Оперативна програма „Транспорт” със съгласието на Европейската комисия.
Недейте да представяте нещата, все едно че с „Джаспърс” не се е работило досега. Ако Вие не знаете, попитайте ги дали през 2008 и 2009 г. не се е работило с тогавашната НАПИ конкретно по автомагистрала „Струма”, по ЛОТ-овете, залегнали в този планов период! Те ще ви кажат истината.
Има очевидно забавяне. Затова апелирам към Вас: необходима е спешна, фокусирана работа за ускоряване на нещата. В писмото на председателя на Европейската комисия ясно и тревожно е казано, че има риск да не се усвоят пари по автомагистрала „Струма”, по планираното за периода до 2013 г. Вече сме 2011 г. Призовавам Ви да ускорите максимално работата, защото отговорността за това е Ваша.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря, господин Станишев.
Преминаваме към питането на народните представители Асен Гагаузов и Емилия Масларова относно политиката на Министерството на регионалното развитие и благоустройството при изпълнение на автомагистрални участъци чрез използване на съществуващи договори и сключване на нови.
Въпросът ще бъде развит от госпожа Масларова.
ЕМИЛИЯ МАСЛАРОВА (КБ): Благодаря Ви.
Уважаема госпожо председател, уважаеми господин министър, уважаеми колеги! Изграждането на нови участъци по трасето на автомагистрала „Марица” е от голямо значение както за развитието на нашата икономика, така и за приходите от транзитния трафик по този Европейски коридор 10.
Доизграждането на участъците от магистралата беше включено като възможност по Оперативна програма „Транспорт”. В края на управлението на предходното правителство имаше изработен проект в работна фаза за участък от километър 5 до километър 73. Имаше извършени строителни дейности по изменението на инфраструктурата, които попадат в района на трасето на магистралата. През 2007 г. се въведе в експлоатация 31-километров участък като четирилентов път, с който да се облекчи трафикът по това толкова натоварено трасе.
Във връзка с това аз Ви моля, господин Плевнелиев, да отговорите на следните въпроси. Участъкът от магистралата от километър 73 до 104 бяха въведени в експлоатация. Как бяха завършени тези 31 километра от магистралата – с нов анекс към договора от 1992 г., или чрез възлагане на нова обществена поръчка? Участъкът от новото строителство в тези рамки от 31 километра е изпълнен чрез анекс към стария договор и чрез възлагане на нова обществена поръчка. Какви видове работи и на каква стойност са извършени по тези посочени 31 километра от участъка на автомагистрала „Марица”? И приспаднати ли са ангажиментите на главния изпълнител по ремонта на изградения участък вследствие недопустими деформации по трасето и на каква стойност са те? Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: За отговор – министър Плевнелиев.
Имате думата, господин министър.
МИНИСТЪР РОСЕН ПЛЕВНЕЛИЕВ: Благодаря, госпожо председател.
Уважаеми дами и господа народни представители, уважаема госпожо Масларова! Съвсем конкретно и в интерес на фактите и на истината е, че през 2007 г. не са въведени 31 километра магистрала като четирилентов път, защото аз разполагам с документа, ще го оставя тук, за да се запознаете с него. В него пише: „от километър 73 до 89”, което са 16 километра, и „от километър 108 до 114”, което са още 6 километра. Следователно са 22. Тоест, не са 31, а са 22. И второ, искам да отбележа, че те са на ниво не плътен асфалтобетон – биндер. Само, за да сме ясни как са се откривали магистрални участъци в Българя – като четирилентови пътища на биндер, през 2007 г.
Сега, съвсем конкретно да Ви отговоря на въпроса.
По първия въпрос Вие казахте съвсем конкретно – в този участък от 73 до 104, които са 31 километра магистрала, там има анекс от 1992 г., възлагана ли е нова обществена поръчка? Участъците, които са въведени в експлоатация, не са точно както Вие сте ги посочили и затова Ви ги казвам конкретно. Вие казвате – те са от километър 73 до 104, а това, което аз ще Ви предоставя, разрешението за ползване на участъците, които са въведени в експлоатация, и то като магистрала на датата 1 октомври 2010 г. и това са километрите от 73 до 99 плюс 108 до 111. Това са точно 31 километра магистрала, а не 20 километра четирилентов път на биндер.
Ползван е, разбира се, този договор от 1992 г. Знаете много добре, че този договор се прочу с това, че той има дълбока предистория.
Съвсем конкретно, понеже Вие питате има ли 7 километра ново строителство в рамките на общите 31 километра, аз Ви казвам, че в рамките на пуснатите 31 километра в експлоатация, няма 7-километров участък ново строителство.
На другия Ви въпрос – Вие питате какви видове работи и на каква стойност са завършени? И това е много важно, ще Ви го оставя, за да го видите, но искам само да обясня на Вас и на българските граждани какво е свършено в рамките на тези 6 месеца и за тези 35 млн. лева, от които бяха изразходвани 30 млн. лева: асфалтови работи – 242 хил. квадратни метра, плътен асфалтов бетон – 13 хил. тона, битумизирана основа – 3 хил. тона, големи съоръжения – 4 броя. Да не говоря за маркировки, знаци, огради. Етапни връзки – 16 хил. тона асфалтови работи, пътни основи – 76 хил. кубика, мост над р. Марица – пътна плоча, мост; мост на километър 80, пътна плоча, преходни плочи, тротоарни конзоли, хидроизолации; мост на километър 83, плочи, преходни плочи, изолации; мост на километър 86, мост на километър 87.
Мостове, асфалт стотици хиляди тонове – това сме свършили. Нещо, което Вие открихте не го бяхте довършили.
Участъкът от километър 89 до километър 108, дясно платно, еластични огради, асфалтови работи на цялата площ на участъка от 19 хил. кв. м, отводнителни изкопи, маркировки и по участъка от 108 до 112 пътни работи, асфалтобетони и много други неща, които аз Ви оставям, за да се запознаете.
И последният въпрос който задавате – по отношение на парите, които са разплатени. Знаете много добре, че са разплатени 32 млн. лева за периода от юли 2009 до септември 2010 г., като са завършени тези 32 километра. Оставям Ви да видите количествата.
От 2005 до 2009 г. да бъдат въведени в експлоатация, вече разбрахте, около 20 километра четирилентов път и са разплатени 87 млн. лв. като сума.
Последният въпрос – приспаднати ли са ангажиментите на главния изпълнител по ремонта на изградения участък? На каква стойност са те за недопустими деформации по трасето? Отговорът е: няма такъв термин като визирания във въпроса Ви „главен изпълнител”. Съгласно сключения анекс от 2009 г. към договора всички дейности по преработване и ремонт на установени некачествени строителни дейности се извършват от изпълнителя за своя сметка. Той възстановява компрометираните участъци, като качеството на строително-монтажните и ремонтни работи се проследява и утвърждава и от фирмата консултант и е на база на българските стандарти. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: За два уточняващи въпроса – господин Гагаузов.
АСЕН ГАГАУЗОВ (КБ): Благодаря Ви, уважаема госпожо председател.
Уважаеми господин министър, да, така е – не са 31 километра, които бяха въведени в експлоатация, по-малко са. По памет си мисля, че бяха около 24, но може би информацията, която Вие дадохте, е по-точна.Така е.
Въпросът, който Ви беше зададен в първата си част, предполагам сте се усетили, че искаше да кажете как така за 6 месеца построихте 31 километра магистрала, което е невъзможно, и то за 30 млн. лева. Въпросът беше такъв. Вие не сте я построили, защото 24 километра от нея е била готова. Това, което беше направено, беше 6 километра в едната посока – ново строителство. И разликата между биндер и магистрала, както Вие казвате, е това, което в момента се ползва на магистрала „Люлин” – също е на биндер. Един износващ пласт, оградите, водостоците и готова магистрала.
Но не отговорихте на въпроса дали има нов търг за договаряне, или е ползван старият и съответно с анекс към него.
И второ, през 2007 г. беше определена твърда и непроменяема цена за изграждане и въвеждане в експлоатация на целия участък на магистрала „Марица” от километър 73 до 104. Очевидно Вие сте променили това с анекс към договора.
Условията за стартиралия търг за лотовете, които в момента обявявате за магистрала „Марица”, при положение че все още няма утвърдена апликационна форма, излиза, че най-вероятно към юли Вие ще ги предоставите за изпълнение от определени изпълнители, а няма да има осигурено финансиране. Това говори ли за договори, които се сключват с необезпечено финансиране?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Времето изтече, господин Гагаузов. Въпросите Ви.
АСЕН ГАГАУЗОВ: И друго – едно от условията, които са поставени в новите договори, буди недоумение, като се изисква изпълнителите да са изпълнявали обекти с товароносимост от 11,5 тона на ос, при положение че разликата между досега изпълняваните и тази е в дебелината на леглото на самия път. Това условие ли е? Защо при всеки един от търговете се променя условието?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря Ви, господин Гагаузов.
За отговорите на въпросите, които бяха поставени допълнително – министър Плевнелиев.
МИНИСТЪР РОСЕН ПЛЕВНЕЛИЕВ: Благодаря, госпожо председател.
Уважаеми дами и господа народни представители! Уважаеми господин Гагаузов, Вие знаете много добре историята на тази магистрала. Аз бях много ясен, че е използван договорът от 1992 г., написан е анекс и това е един от 45-те анекса, които има в историята си тази магистрала: 31 километра магистрала, 31 години се строи, 45 анекса по нея – по километър на година, и по анекс и половина на километър. Това е историята на българското магистралостроене!
Също така нека да сме наясно, че няма никакви, никакви съмнения за финансово необезпечен договор, след като това правителство за първи път от десет години е успяло да докара нещата така, че Пътната агенция да си плати всичко, което е поръчала. Същото се отнася и за магистрала „Марица” – 100% поръчано, 100% изпълнено, 100% разплатено! Изпълнителят може също да потвърди това нещо.
Не разбирам защо не приемате фактите. Оставате впечатлението у всички слушатели тук в залата, че вие сте свършили всичко, а правителството накрая метнало едни 31 млн. лв. отгоре за шест месеца. Извинявайте, оставих Ви конкретни данни – стотици хиляди квадратни метра плътен асфалтобетон, 242 хиляди основи, мостови съоръжения, още повече километри... Оставих Ви го. Заповядайте, запознайте се със справката, за да разберете, че това не е единственото, което ние сме направили. Аз не оспорвам, че Вие сте започнали една магистрала, която ние сме довършили, така трябва и да бъде!
Единственото, което се опитвам да кажа, е какво не е довършено и защо ние сме платили 31 млн. лв., за да го довършим. И Ви давам съответно справката. Това, че успяхме да го направим за шест месеца, е страхотен резултат от усилието на това правителство – като хване нещо, може да е едно, но да го направи бързо и да го направи както трябва!
И на това отгоре само искам още веднъж да изчистя една заблуда, в която Вие ни вкарахте от трибуната. Много Ви моля, бъдете конкретни и коректни. Аз не съм казал, че „Люлин” е завършена магистрала. Аз съм казал, че „Люлин” е завършена на 94%. Нормално е на биндер, защото никой не полага асфалт през м. януари! Недейте да оставяте впечатлението у българските граждани, че „Люлин” е на 100% завършена, защото не съм го казвал. Не е така.
И като капак на всичко е съвсем нормално тя да е на биндер. Бъдете сигурен, че магистрала „Люлин” на 15 май т.г., за разлика от всичко, което виждаме в историята на магистралостроенето в миналото, ще бъде оборудвана с всички документи и ще бъде направена както трябва.
Нека веднъж завинаги да приключим с излишното и лошо боравене с факти. Забележете, че магистрала „Марица” – нещо, с което ние толкова се гордеем, за шест месеца освен че я построихме, вкарахме я в експлоатация, изготвихме всички документи. Спомняте ли си онази магистрала „Струма”, която вие въведохте в експлоатация м. януари 2007 г.? От м. януари 2007 г. – рязане на лента, чак в края на 2007 г. някой се сеща да направи Акт 15.
Спомняте ли си, че от м. май 2008 г. същата тази магистрала „Струма” е тотално незаконна, защото тя е въведена в експлоатация една година по-късно с Акт 15, с временно разрешение, отново четирилентов път, и три години и половина по-късно вече ние нямаме никакво разрешение за тази магистрала. Надявам се преди всичко Пътната агенция да не допуска повече подобни неща. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря, господин министър.
За отношение – господин Гагаузов.
АСЕН ГАГАУЗОВ (КБ): Уважаема госпожо председател, уважаеми господин министър! Този въпрос, това питане всъщност беше отправено към Вас, за да си спомните, че наистина една огромна част от работата по магистрала „Марица” е свършена преди това. С фразата „ние много и денонощно работихме шест месеца и построихме магистралата”, разбирате сам, че това не е истина, не е вярно и няма как да стане.
Исках от тази трибуна да кажете, че не сте я завършили вие магистралата, тоест Вие я завършихте, но тя беше в огромна степен построена преди това. Тоест да се върнем на това, че не започва от това правителство магистрала „Марица” и няма как това нещо да го кажете. От това правителство започват новите лотове на магистралата. Дали ще я завърши? Дай Боже, нека да стане това нещо! Но манталитетът, начинът на изказ, с който тръгвате: „От мен започва света!”, мисля, че не е правилен и няма как да бъде приет. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря, господин Гагаузов.
Преминаваме към следващото питане на народните представители Асен Гагаузов и Димчо Михалевски относно политиката на Министерството на регионалното развитие и благоустройството при изграждане на автомагистрални участъци на база съществуващи договори.
Господин Гагаузов, имате възможност да развиете питането.
АСЕН ГАГАУЗОВ (КБ): Уважаема госпожо председател, уважаеми господин министър, уважаеми колеги! Изграждането на нови участъци от републиканската пътна мрежа е от голямо значение за страната. С още по-голяма сила това е валидно за изграждането на автомагистралите.
Работата по изграждането на автомагистралите е концентрирано в последните години повече в Южна България. Това е разбираемо поради факта, че възможното европейско финансиране налага условието да се работи по трансевропейски коридори.
Трябва да се отбележи фактът, че след изграждането на най тежкия участък на автомагистрала „Хемус” – първите около 100 км от София в посока Варна, които са уникални по своята трудност и технология на изграждане, и участъкът Варна Каспичан през 80-те години, практически темпът спада драстично. През 90 те години се пускат в експлоатация няколко километра около Ябланица. За периода 2000-2005 г. се въведе в експлоатация и участък от 9 км – Каспичан-Шумен.
През 2008 г. Министерството на регионалното развитие и благоустройството възложи на Европейската банка за възстановяване и развитие да извърши проучване и изготви доклад за възможни модели за доизграждане на останалите около 250 км от трасето на автомагистрала „Хемус”.
През 2009 г. банката представи своя доклад, в който се очертаха различни сценарии и възможности за осигуряване на финансиране като публично частно партньорство и евентуални ангажименти на публичния партньор. На тази база Вие, господин Плевнелиев, през 2009 г. заявихте, че ще се работи за изграждането на останалия участък по модела на публично-частното партньорство. Последваха много месеци мълчание и сега имаме нова тема: ще строим автомагистрала „Хемус” по Дунавската стратегия.
Междувременно обаче Вашият колега господин Дянков при посещението си в област Шумен заяви през 2011 г.: „Продължаваме строителството на автомагистрала „Хемус” в участък от 13 км Шумен-Белокопитово”.
В тази връзка Ви моля да ни предоставите информация по следните въпроси: взето ли е решение за продължаване на строителството на автомагистрала „Хемус” и по-конкретно на участъка от Шумен до Белокопитово? В какъв размер, срокове и източник е обезпечено финансирането на този участък от 13 км? Проведена ли е нова обществена поръчка за възлагане изпълнението, или то е възложено на досегашния изпълнител „Автомагистрали” – Шумен? Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря, господин Гагаузов.
За отговор – министър Плевнелиев.
МИНИСТЪР РОСЕН ПЛЕВНЕЛИЕВ: Благодаря, госпожо председател.
Уважаеми дами и господа народни представители! Уважаеми господин Гагаузов, за участъка от магистрала „Хемус” от Белокопитово до Варна има сключен договор от 1995 г. Строителството на участъка от Шумен до Белокопитово не е започвало.
Правителството има намерение за продължаване на строителството на автомагистрала „Хемус” и по конкретно на тази 7-километрова отсечка от Шумен до Белокопитово. Тя е от километър 342+200 до километър 350. За тези 7 км има актуализиран проект и са започнали отчуждителни процедури.
Заради несвоевременно разплащане на земите за отчуждаване обаче е необходимо оценката да се актуализира и да се разплати на собствениците.
Строителството ще се реализира със средства от държавния бюджет. Говорим за тези 7 км. Това са спестени средства след провеждането на тръжни процедури от други обекти. Давам пример с пътен възел Бургас-Средец-Созопол. Ние ясно показваме, че изразходваме всеки един лев от парите на данъкоплатеца приоритетно за национално значими обекти. В момента, в който реализираме икономия от около 18 млн. лв. по тръжната процедура на този пътен възел, моментално ще пренасочим този ресурс към този 7-километров участък.
Предстои да бъде докладвано предложението за изготвяне на решение на Министерския съвет за финансиране на проекта.
Експертното становище в Агенция „Пътна инфраструктура” е, че с оглед оптималното разходване на средства, постигане на най добро съотношение между цени и качество на строителството при конкурентна среда, трябва да се обяви нова обществена поръчка.
Отговарям съвсем конкретно на Вашия въпрос: ще има нова обществена поръчка, няма да се ползва съществуващият договор.
В изпълнението на този проект до края на мандата ние трябва да сме пуснали в експлоатация общо 15,5 км от автомагистрала „Хемус”. Този участък от малко повече от 7 км, който виждаме и коментираме тук, заедно с участъка от 8,5 км от софийския Околовръстен път до гара Яна, е предмет вече на тръжна процедура, която се осъществява от управляващия орган по Оперативна програма „Транспорт”. Това е съвсем конкретно.
Две думи за публично-частното партньорство, понеже повдигнахте и този въпрос, за магистрала „Хемус”. Твърдя, че национално отговорната политика по отношение на магистрала „Хемус” е да се опитаме да я защитим като национален приоритет и да търсим европейско финансиране за нея. Може би някой ден в тази парламентарна зала ще си говорим за това какъв е бил сценарият за магистрала „Тракия” по време на концесионния договор и какъв е сценарият сега – с европейско финансиране. Вие знаете много добре: ще видим голямата разлика.
Считам, че е национално отговорно да се опитаме да дадем всичко от себе си „Хемус” да получи шанс чрез еврофондовете и ще се борим за това. До края на м. февруари т.г. в Европейската комисия се събират експертните предложения, а до края на м. юни т.г. се взема политическото решение. Даваме всичко от себе си на всички нива нагоре и надолу по веригата.
Понеже имаме още малко време, за да не се упражнява в бъдеще никой по темата кой какво е построил по магистралите, аз предлагам много елементарна дефиниция, за да сме наясно. За мен един изграден участък от магистрала е този, който има Акт 15, защото иначе някой може да работи на магистрала и един ден и да каже: „Аз построих тази магистрала.” За да бъдем честни към българите, лично аз ще подготвя такава справка, за да видим кой, кога, с Акт 15 какво е въвел, за да сме наясно и никой повече да не си приписва неща, с които никой, по никакъв начин не иска да заблуждава българите. Но когато нямаме дефиниция и започваме всички да си говорим: аз построих това, аз построих онова, в крайна сметка като че ли се разминаваме с понятието „какво означава построено”. За мен е построена, когато има Акт 15. Който е направил Акт 15, той е построил този участък. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: За отношение.
ДИМЧО МИХАЛЕВСКИ (КБ): Уважаеми господин министър, не възприемайте толкова лично нещата. Вие сам се вкарахте в ситуацията да се обяснявате кой, кога, защото правихте достатъчно непремерени изказвания какво сте свършили.
Няма да е честно с Акт 15, защото примерно бившият министър-председател режеше лентите на Шумен–Нови Пазар, на участъка Оризово–Стара Загора, на Карнобат–Бургас, но в интерес на истината тези магистрали бяха проектирани при правителството на Иван Костов, стартирани и осигурени като финансиране при правителството на Сакскобургготски. Няма да е честно. Така че аз смятам друго да направим – тази тема с Ваше и с наше съдействие да не бъде водещата, а да бъде водещо какво се случва в страната.
И сега на темата. Аз съм доволен, че няма да възлагате този допълнителен участък без търг. Разбира се, това, което казвате за пренасочването на средствата, ще Ви трябва нова ратификация през парламента, защото, доколкото разбирам от икономиите по Транзитни пътища V, ако правилно съм разбрал, от възела, ще пренасочвате средства към участъка Шумен–Белокопитово.
По отношение на последващото финансиране на „Хемус”. Действително трябва да положим огромни усилия, защото „Хемус” има недостиг на трафик и е трудно да се приложи публично-частното партньорство, или поне ще бъде достатъчно натоварващо за държавата да продължи, но трябва според мен ясно да си дадем приоритетите. Може би тази дискусия, която се отваря в момента, е хубаво да я свършим заедно, защото при следващия планов период за съжаление няма да разполагаме с кой знае колко повече средства от сегашните, по разбираеми причини и по смяната на приоритетите. И като си представим, че трябва да се прави ЛОТ 3 на „Струма” – над 600 млн. евро, 450 млн. евро – „Черно море”, сам разбирате, че практически няма да останат пари за „Хемус”, така че тук много внимателно и много ясно трябва да работим по тази тема.
Моят въпрос е: Вие лично как приоритезирате тези три, как да кажа, най-важни проекта – ЛОТ 3 на „Струма”, „Черно море” и магистрала „Хемус”? Защото очевидно нашата отговорност се състои в това да не създаваме нереалистични очаквания на българските граждани, а да говорим неща, които в крайна сметка могат да се случат.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря, господин Михалевски.
Замислена върху съдържанието на предложената формула какво значи „приета магистрала”, допуснах грешка, като обявих, че това е отношение на господин Михалевски. По същество това беше възможност да зададе два допълнителни уточняващи въпроса. Той ги зададе.
Сега министър Плевнелиев има възможност да отговори на въпросите, след което народните представители, поставили питането, ще имат възможност в рамките на две минути да изразят своето отношение.
Заповядайте, господин Плевнелиев.
МИНИСТЪР РОСЕН ПЛЕВНЕЛИЕВ: Благодаря, госпожо председател.
Уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Михалевски! По отношение на приоритезирането на проектите „Черно море”, „Хемус” и „Струма”, Вие виждате добре, че правителството излезе с много ясна теза и тя е в така наречения План 2020, където казваме, че трите проекта - „Струма”, „Хемус” и „Черно море”, са най-стратегически за страната, а тук, от тази трибуна, аз казах: „Струма” – до 2015 г., „Хемус” и „Черно море” – от 2014 г. нататък. Като още отсега обаче, за да нямаме изгубено време и години, искаме да работим чрез Държавната компания за стратегически инфраструктурни проекти като обектово дружество, под правилното конципиране и подготовка на тези проекти.
„Черно море” е много сложен проект. Ако той още отсега проактивно не се комуникира и изработи заедно с експерти в куп нива на администрацията в Брюксел – знаете колко е тежко минаването през „Натура” специално на тази магистрала, просто няма да се случи. Крайно време е България да интегрира европейското ноу-хау на един много по-ранен етап, отколкото да се обясняваме на много по-късен етап защо, как и какво сме имали предвид.
Искам също така все пак да използвам времето, с което разполагам, за да се върна отново на темата дефиниция просто защото искам да сме честни към българските граждани. Когато господин Станишев каза, че правителството на тройната коалиция е построило 148 км магистрали, аз се запитах това дали наистина е така и ако е така, всъщност как се доказва, че е точно така. Вие виждате днес от тази трибуна, че не е така, защото, когато ние тръбим, че имаме 31 км на „Марица”, а всъщност са 22 км, обаче са като четирилентов път, нещата вече изглеждат по различен начин.
Затова предлагам една много честна дефиниция, дори в случая с „Марица” тя работи: „Който физически е построил магистрала, което се доказва с Акт 15, той е завършил тази магистрала”, за да не говорим, че сме направили 148 км, каквито всъщност като завършени може да е строено по тях, но не са завършени. Това ми беше основната идея, за да може и след време да съм честен към всички вас, а не да обещавам и да обяснявам, че съм построил 280, ама да съм построил повече или по-малко и да се чудим всъщност колко. Давам дефиниция и се надявам, че тя е достатъчно коректна. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря, господин Плевнелиев.
Сега господин Михалевски има възможност вече да изрази отношение към отговора и този на допълнителните въпроси по питането.
ДИМЧО МИХАЛЕВСКИ (КБ): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги, уважаеми господин министър! Сто четиридесет и осемте километра бяха точно тази закачка по начина, по който Вие казахте, че за шест месеца ще се направят 31 км.
Действително тези километри на „Марица” са спорните, но иначе де факто предното правителство направи 76 км на „Тракия”, 12 на „Хемус”, 22 на „Струма”, така че важно е наистина какво остава, а не какво си говорим в крайна сметка с Вас.
Но, вижте, един от основните въпроси и за тази държавна компания, която Вие развивате – с експертните екипи в БСП също работим по тази тема отдавна. Има един голям въпрос. Това, което представихте в презентацията, е прекрасно. То между другото е плод на идеите, по които експертите повече от 12 години са работили и са събирали. Въпросът е обаче дали това е възможно през модела на държавната компания, ако се случи този най-реалистичен сценарий да имаме не повече от 1 млрд. 200 – 1 млрд. 300 млн. евро в следващата Оперативна програма „Транспорт” за периода 2014-2020 г.? Защото тя за да може да строи, без да влияе – това и господин Станишев го спомена, на параметрите на бюджета, на фискалните баланси по стандартите на Евростат, означава, че трябва да строи бъдещите магистрали като платени, което, разбира се, едва ли е най-доброто и най-поносимото за българския гражданин и за българския бизнес.
Ето тук стои въпросът – да се направи много сериозна дискусия, в различните тригодишни фискални рамки да се прецени дали ще има такава политика, която да позволява наместването на тези разходни лимити. Направихме една проста сметка – ако досега Агенция „Пътища”, и то в едно извънредно обстоятелство на даване на повече пари, миналата година вие получихте над 340 милиона с различни министерски постановления извън бюджета и стигнахте някъде 450 милиона на годишна база – няма да съм точен в числото, за да се случи това, да се обслужват тези заеми и да се строят магистралите със заемни средства, плюс кофинансирането по европейските програми, плюс текущи ремонт и поддръжка, трябва да се стигне до разход на лимити по 1 милиард и 800 милиона на година, което е доста трудно постижимо. Ето това е въпросът, който трябва да обсъждаме. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Преминаваме към питането на народните представители Сергей Станишев и Димчо Михалевски относно политиката на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за гарантиране на ефективното и ефикасно функциониране на контролната система и системата за финансово управление и контрол в Агенция „Пътна инфраструктура”.
Господин Станишев, заповядайте да развиете питането си.
СЕРГЕЙ СТАНИШЕВ (КБ): Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители! Уважаеми господин министър, както разбирате, ефективното и ефикасното функциониране на контролната система и системата за финансово управление и контрол на Агенция „Пътна инфраструктура” е от изключително значение за прозрачното и обществено приемливо управление на значимите публични финансови ресурси. През м. май 2009 г. Европейската комисия одитира реформата, извършена в тогавашната НАПИ, и даде положителна оценка за изградената контролна система за оценка на риска и за системата за финансово управление и контрол. На основата на резултатите от този одит Европейската комисия даде зелена светлина по финансирането на пътните проекти по програма ИСПА и оперативна програма „Транспорт”, в това число включване за финансиране по програмата на три ЛОТ-а от автомагистрала „Тракия”. Беше изработен и специален софтуер, който да следи изпълнението на отделните програми в Пътната агенция, да наблюдава движението на отчетните и счетоводните документи, да подрежда хронологично настъпилите падежи по задълженията към фирмите и да гарантира ритмично, пропорционално и справедливо разплащане.
Във връзка с това, моля за Вашите виждания и отговори на следните въпроси: какво е днешното състояние на контролната система и системата за финансово управление и контрол в Агенция „Пътна инфраструктура”? Какво е текучеството на експерти, работещи в състава на гореописаните системи? Колко от тях са напуснали по собствено решение и колко са били принудени да напуснат? Каква е конкретната практика за възлагане на строително-монтажни работи по пътни проекти без открита процедура? Колко са случаите през 2010 г.?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: За отговор – министър Плевнелиев.
МИНИСТЪР РОСЕН ПЛЕВНЕЛИЕВ: Благодаря, госпожо председател.
Уважаеми дами и господа народни представители! Уважаеми господин Станишев, аз Ви благодаря за информацията, която ми дадохте, и искрено се учудвам, от друга страна, чувайки за този специален софтуер за движение на счетоводните документи и отчети. Честно да Ви кажа, абсолютно нищо подобно не съм видял в Пътната агенция, а на това отгоре и Сметната палата, защото това, което Сметната палата документира след проверката на Пътната агенция за дейността й до средата на 2009 г., е, цитирам: „Състоянието на документацията за проведените процедури не осигурява проследяемост и затруднява последващия контрол. Няма документи за наличие на предварителен контрол. Не са приети правила за разделяне на отговорностите по одобряване, изпълнение и контрол върху процеса на възлагане на обществените поръчки. Сключвани са договори без осигурено финансиране, поради което АПИ не е изпълнявала в срок задълженията си за плащане при изпълнение на договора. Създадени са рискове правните контрагенти по договорите да претендират за неустойки. Не са защитени финансовите интереси на АПИ като възложител, тъй като бюджетни средства в значителен размер са предоставени като аванси по договори, които не са изпълнени.”
И само още една оценка като обща оценка, че контролните дейности не действат: „В случаите, в които са прилагани, не постигат ефекта, за който са въведени, да минимизират риска от нарушения.”
Казвам го неслучайно, защото проблемите продължават, разбира се, не с тази сила, но много партии и много хора в тази държава трябва да се замислят за съответните механизми, по които да накараме средния и ниския мениджмънт по нивата в държавната администрация да работи по приоритетите, които се задават.
Вие сте бил министър-председател, Вие сте очаквали тези неща да се случат. Аз като министър – също. Истината обаче е документирана в документите от Сметната палата. Ето Ви доказателствата за това, което мен ме потресе през м. септември 2009 г., свързано с така наречените „фактури в чекмеджета” и „договори в чекмеджета”. Само през м. септември за една моя заповед аз се опитвам един месец да разбера в Пътната агенция и в министерството колко пари дължат. С моя заповед от 3 септември в същия този ден, и това е показано в отчета на Сметната палата – салдото по сметка „просрочени задължения” от 0 нараства на 30 милиона, салдото по сметка „9200” - за всички поети задължения, от 286 милиона нараства на 600 милиона за един ден. Не знам какви са тези механизми, но това са резултатите.
Съвсем конкретно оттук нататък. Не е лесно и не е бързо. Основата за изграждане на системите за финансов контрол и оценката на риска в съответствие с изискванията на Европейския съюз и на Закона за финансовото управление и контрол над публични средства имат разработени годишни планове за управление на риска, имаме вече проследяващ контрол по изпълнение на договорните средства, имаме нови правила за поемане на инвестиционни ангажименти, имаме най-после регистър на поетите ангажименти, имаме най-после регистър на договорите, защото и такъв нямаше. За мен това е принципно нов подход, при който основно дяволът е в детайлите. Не да подписваме договори за стотици милиони, а да накараме правилата да заработят, включително и за стотинките.
В регистъра, който създадохме с моя заповед, имаме всички поети ангажименти, произтичащи от сключени договори, споразумения, решения, възлагателни писма, сключени и прекратени договори. Този регистър се актуализира.
След това предстоят още много неща. Аз си мечтая някой ден АПИ да бъде сертифицирана по ИСО и да има качествен софтуер за управление на процесите.
Какво е текучеството на експерти, защото попитахте? Напуснали са 12 човека. От тях 8 са от дирекция „Анализ на риска и оперативен контрол”, един от дирекция „Вътрешен одит” и трима от дирекция „Бюджетно финансиране и разплащане на проекти”. В момента в дирекция „Анализ на риска” работят 32 души, в дирекция „Вътрешен одит” – 5 души, в дирекция „Бюджетно финансиране” – 27 души.
Питате: каква е конкретната практика за възлагане на СМР за пътни проекти без обществени поръчки, какви са случаите през 2010 г.? Не съществува практика за възлагане на СМР за пътни проекти без провеждане на процедура по реда на Закона за обществените поръчки или подзаконовата нормативна уредба. Такова възлагане би било в противоречие с императивните разпоредби на чл. 1, чл. 2 и чл. 8, ал. 1 от ЗОП. През 2010 г. са възлагани СМР по незавършени проекти, към чиито договори са сключвани анекси. Такъв анекс е магистрала „Марица”. Както казах – един от 45 за 31 години.
Към договора за строителството от 1992 г. насам има много анекси през годините и много останали преходни анекси от 2009 г. Общо броят на анексите на „Марица”, вече казах, е 45 броя – по един и половина анекс на километър и по 1 км на година. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Заповядайте за два уточняващи въпроса, господин Михалевски.
ДИМЧО МИХАЛЕВСКИ (КБ): Уважаеми господин министър, знаете ли защо „Марица” има 45 анекса? Хубаво е да се пита какво е ставало преди нас, защото примерно ние така правехме. Защото практиката през 90-те години до началото на 2002, 2003 г. – няма да бъда точен, Министерството на регионалното развитие и благоустройството е била такава: когато има годишна задача за определен обект, задължително се сключва анекс за годишната задача. Затова ако проследите назад, поискайте справка в МРРБ, инвестиционните проекти на министерството през този период за всяка година имат анекс. Така че не набивайте постоянно, че има еди-колко си анекса, избягвайки от това, че примерно за последния анекс са дадени над 30 млн. лв. на „Марица”.
А сега по темата. Трябва да прекратим да се къса връзката. Изключително големи усилия положи последното ръководство на Националната агенция „Пътна инфраструктура” да въведе системите за управлението на финансовия контрол и те бяха одитирани – поискайте доклада на Европейската комисия да ви го даде – беше възложен този софтуер. Той беше готов, беше приложен пилотно. Подкрепям напълно да има регистрация на договорите. За движението на фактурите във всеки момент тази система може да ви даде справка – за финансово изпълнение и т.н. И преди това имаше проблем да се даде такава справка веднага, онлайн, какво се случва с определена програма.
На Ваше място бих поканил предното ръководство на НАПИ, за да го попитам какво са направили. Дали Вие ще го приемете или не, това си е Ваше право. Но попитайте, защото тази система съществуваше. Лошото е и „добрият пример” за нас е, че постоянна смяна на ръководители, вероятно пак онази кратка смяна на ръководители през август-октомври 2009 г., е изиграла неприятна роля, не е направила възможно това нещо да се довъведе докрай. То пилотно е било въведено, някой го е бутнал някъде, никой не е обърнал внимание, системата е стресирана и не става.
Но тук големият въпрос е следният: имаме още проблеми и не бива да си затваряме очите. Ще ви дам пример. В правилника на Агенция „Пътна инфраструктура” има очевидно противоречащи на европейските правила действия, примерно във функциите на ДАРОК, която е агенцията по сигурността, е тя да осъществява контрол по оперативните програми.
Въпросите ми са два, в две части. Вие очевидно трябва да се концентрирате върху АПИ и да промените нещата, защото не може ДАРОК да е функция и да решава проблемите на оперативната програма. Това е конфликт на интереси.
Вие как мислите да правите новата държавна компания? По същата архитектура, със същите грешки, със същите негативи и добри неща, разбира се? Или смятате първо да се концентрирате върху АПИ и след това да се прехвърлите върху държавната компания, за да може действително и паралелно да се случват нещата по контрола?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Господин Плевнелиев, имате възможност да отговорите.
МИНИСТЪР РОСЕН ПЛЕВНЕЛИЕВ: Благодаря Ви, госпожо председател.
Уважаеми господин Михалевски, паралелно ще се случват нещата и в Държавната компания „Стратегически инфраструктурни проекти”, и в Пътната агенция. Имаме ясен план за действие, който предвижда, че Държавната компания „Стратегически инфраструктурни проекти” ще работи заедно с Европейската инвестиционна банка. Така че ние имаме много ясни ангажименти как Европейската инвестиционна банка от първия ден е партньор на държавната компания в изграждането на нейния капацитет по възможно най-добрите европейски практики.
Пътната агенция, заедно с Министерството на регионалното развитие и благоустройството, ще продължи своя път към реформи и по-голяма ефективност, заедно със Световната банка Имаме ясно разписани ангажименти в тази посока.
По отношение на контрола на дирекцията, за която Вие споменахте. Искам да ви кажа, че в много други оперативни програми е същото. Оперативна програма „Регионално развитие”, примерно в МРРБ, си има собствена дирекция, която прави контрола.
Искам да отворя темата за нещо изключително важно и генерално, и да дам примера с Пътната агенция. Знаете ли какво е Пътната агенция? Тя не е три в едно, тя е четири в едно. Правилно ли е? Според мен не е правилно.
Какво означава четири в едно? Пътната агенция сама си е правила приоритетите, визиите, дългосрочните програми. Оттам нататък сама си привежда и изпълнява мерки в краткосрочни планове – това е третото. Тоест сама си ги изпълнява, а накрая сама се и контролира, четири в едно – една затворена структура години назад във времето. На това отгоре и закачена под министър-председател, който няма как да осъществява този контрол.
Затова за мен е изключително важно това четири в едно да се разбие. В Бавария тя е една дирекция в Министерството на вътрешните работи. Еманацията на Пътната агенция с едно изречение: качествено и в срок изпълнение на задачите по пътната мрежа. Никакви дългосрочни визии. Това е задача на министерствата. Никакви приоритети, защото това е задача на хората, които избират политиците, които съответно обещават и задават определени приоритети. Работим в тази посока. Категорично Пътната агенция се експертизира и продължава. Задали сме й „Визия 2020” и започваме да фокусираме с тях едно-единствено нещо: да подобряват състоянието на пътната мрежа по правилата. Контролът ще бъде на друго място, а пък създаването на приоритетите и визиите – на трето. Така това четири в едно ще бъде разбито. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Господин Михалевски, заповядайте за отношение.
ДИМЧО МИХАЛЕВСКИ (КБ): Уважаема госпожо председател, уважаеми господин министър! На финала на този дълъг маратон ще дам само два примера и ще Ви помоля да обърнете внимание!
Променете правилника на Агенция „Пътна инфраструктура”, защото там има очевидно нарушение на правилата на европейските регламенти и на нашите национални документи по управление на парите от структурните фондове и Кохезионния фонд. Примерът, който дадохте, е удачен за управляващия орган на „Регионално развитие”, защото той е управляващ орган, а Агенция „Пътна инфраструктура” е междинно звено. Няма как по тези правила, които цитирах, тя сама да се контролира, да има така наречените служители по нередностите. Не става! ДАРОК играе тази роля. Това в бъдеще може да ви създаде страшни главоболия. Едно приятелско предупреждение, което Вие много лесно с поднормативен законодателен акт можете да решите.
Второто нещо, което трябва да отбележим. Да, агенцията преди всичко е изпълнителна агенция. Как ще изпълнява тази работа, като има 10 пътни инженери в нея? Вие знаете колко са в момента служителите в централното управление – 10 пътни инженери. Нали разбирате, че елементарните технически спецификации, окрупнените количествени сметки – нещо, което въобще не трябва да бъде функция на някакво аутсорсване навън. Това трябва да го вършат инженерите – да познават обектите, да познават проектите. Ето това като се направи, тогава наистина ще повярвам, че давате всичко от себе си. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря Ви, господин Михалевски.
Да благодарим и на министър Плевнелиев за участието му в парламентарния контрол.
Поради изтичане на предвиденото ни време, преди да закрия настоящото пленарно заседание, обявявам, че следващото редовно пленарно заседание на Народното събрание е на 2 февруари, сряда, с начален час 9,00.
Закривам пленарното заседание. (Звъни.)

(Закрито в 14,04 ч.)


Председател:
Цецка Цачева

Заместник-председатели:
Павел Шопов

Екатерина Михайлова

Секретари:
Петър Хлебаров

Митхат Метин
Форма за търсене
Ключова дума
ЧЕТИРИДЕСЕТ И ПЪРВО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект на Конституция на Република България

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на председател и членове на Комисията за защита на личните данни

Избор на член на Централната избирателна комисия

Избор на председател на Икономическия и социален съвет

    Последни заседания