Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Стенограми от пленарни заседания
СТО ДЕВЕТДЕСЕТ И СЕДМО ЗАСЕДАНИЕ
София, четвъртък, 10 февруари 2011 г.
Открито в 9,05 ч.
10/02/2011
Видео архив » Преглед на видео архив
Председателствали: заместник-председателите Анастас Анастасов и Екатерина Михайлова

Секретари: Пламен Нунев и Митхат Метин

ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Налице е кворум, откривам заседанието. (Звъни.)
Уважаеми колеги, преди да започнем с работата, имам едно съобщение.
Постъпило е искане от народния представител Камен Маринов Петков, с което уведомява председателя на Народното събрание, че на основание чл. 22, ал. 1, т. 1 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание желае да бъде освободен от всички постоянни комисии към Четиридесет и първото Народно събрание, в които членува. Това са Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред и Комисията по икономическата политика, енергетика и туризъм.

Продължаваме с дневния ред от вчера:
ВТОРО ЧЕТЕНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА АВТОМОБИЛНИТЕ ПРЕВОЗИ – продължение.
Господин Вълков, заповядайте.
ДОКЛАДЧИК ИВАН ВЪЛКОВ: Предложение на народния представител Зоя Георгиева.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията предлага да се създаде нов § 39:
„§ 39. Създава се чл. 98а:
„Чл. 98а. (1) Наказва се с глоба или с имуществена санкция 5000 лв., който извършва обучение на водачи на моторни превозни средства за превоз на опасни товари или на консултанти по безопасността при превозите на опасни товари без разрешение по чл. 14а, ал. 1.
(2) Наказва се с глоба или с имуществена санкция 3000 лв., който не осигури на контролните органи по чл. 91 възможност за проверка на материалната база, както и ако не им предостави за проверка цялата документация, свързана с извършването на обучението на водачи на моторни превозни средства за превоз на опасни товари или на консултанти по безопасността при превозите на опасни товари.
(3) Когато нарушението по ал. 2 е извършено повторно, наказанието е глоба или имуществена санкция 5000 лв.
(4) Наказва се с глоба или с имуществена санкция 5000 лв. и отнемане на издаденото разрешение по чл. 14а, ал. 1 лице, което:
1. разпореди или допусне провеждането на обучението на водачи на моторни превозни средства за превоз на опасни товари или на консултанти по безопасността при превозите на опасни товари в нарушение на условията и реда, определени в учебната документация по чл. 14а, ал. 2 и в наредбата по чл. 14, ал. 1;
2. разпореди или допусне извършването на обучение на водачи на моторни превозни средства за превоз на опасни товари или на консултанти по безопасността при превозите на опасни товари:
а) в помещение, което не отговаря на изискванията, определени в наредбата по чл. 7б, ал. 5;
б) с преподавател, който не отговаря на изискванията, определени в наредбата по чл. 7б, ал. 5;
г) учебни помагала, които не отговарят на изискванията, определени в наредбата по чл. 7б, ал. 5.
(7) Наказва се с глоба 1500 лв. преподавател за обучение на водачи на моторни превозни средства за превоз на опасни товари или на консултанти по безопасността при превозите на опасни товари, който при провеждане на обучението:
1. не спазва изискванията на учебната документация по чл. 14а, ал. 2;
2. допуска нарушение при воденето на документите;
3. не вписва своевременно данните в документите;
4. нарушава определената дневна натовареност на преподавателите;
5. допуска нарушение на:
а) дневната натовареност на обучаваните;
б) графика за провеждане на теоретичното обучение;
в) продължителността на учебните часове.
(8) Който наруши изискванията за провеждане на обучение на водачи на моторни превозни средства за превоз на опасни товари или на консултанти по безопасността при превозите на опасни товари и изискванията при водене на свързаната с тях документация, за които не е предвидено друго наказание, се наказва с глоба или с имуществена санкция 500 лв.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Изказвания?
Госпожо Георгиева, заповядайте.
ЗОЯ ГЕОРГИЕВА (ГЕРБ): Уважаеми господин председател, колеги! Ще взема отношение по чл. 98а. Ако остане време, малко искам да ви върна назад във вчерашния ден по отношение на упражненията, които правихме по въпроса за превоз на деца. Така че искам да кажа няколко думи.
Голям дебат се развихри дали водачът на автобус, превозващ деца, да бъде на 21, 23 или 25 години.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Госпожо Георгиева, моля Ви, конкретно по чл. 98а. Оставете годините, още вчера минаха.
ЗОЯ ГЕОРГИЕВА: Понеже коментарите бяха в края на деня. Добре.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Съжалявам, но имаме задача.
ЗОЯ ГЕОРГИЕВА: В действащия Закон за автомобилните превози, както и в предложението за изменение, не е предвидено задължение за наличие на ръководител на учебната дейност за извършване на обучение на водачи за придобиване на квалификация и за усъвършенстване на познанията им. За вписване в регистъра лицата трябва да разполагат с учебни кабинети, преподаватели, учебни площадки, превозни средства и така нататък, но няма задължение за изисквания за ръководител. Ето защо в чл. 98, ал. 4, т. 2 се предлага глоба от 500 лв., ако се извършва обучение с ръководител, който не отговаря на изискванията, а в чл. 98, ал. 6 се предвижда наказание от 1500 лв. за ръководител на учебната дейност, който извършва конкретни нарушения при ограничаване на обучението.
Поради липсата на изисквания за ръководител, моето предложение е за отпадане на текстовете за наказания на ръководителя.
В чл. 98 от действащия закон е предвидено да се наказва с глоба или с имуществена санкция от 500 до 2000 лв., който наруши:
1. изисквания за състоянието на материалната база и изпълнението на програмата за обучение на водачи на моторни превозни средства за превоз на опасни товари;
2. който наруши условията и реда за извършване на обучение на водачи за придобиване на квалификация за водачите за усъвършенстване на познанията им.
В предложението на чл. 98 са предвидени наказания само по т. 2, тоест само за обучение за придобиване на квалификация на водачи.
Моето предложение е за създаване на нов чл. 98а и същите наказания да се отнасят и за т. 1, а именно за нарушения за обучение на водачи на моторните превозни средства за превоз на опасни товари. Това е смисълът на чл. 98. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Благодаря.
Реплики? Няма.
Други изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване предложението на комисията за създаването на нов § 39, който всъщност създава и нов чл. 98а, така както е по доклад.
Гласували 121 народни представители: за 98, против няма, въздържали се 23.
Текстът е приет.
ДОКЛАДЧИК ИВАН ВЪЛКОВ: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 39, който става § 40, и предлага следната редакция:
„§ 40. Създава се чл. 98б:
„Чл. 98б. Товародателят или лице, което извършва товаренето, които допуснат масата или натоварването на ос на пътно превозно средство да надвиши допустимата максимална маса, отразена в свидетелството му за регистрация, се наказва:
1. при надвишаване с до един тон - с глоба или с имуществена санкция 500 лв.;
2. при надвишаване с повече от един тон до пет тона - с глоба или с имуществена санкция 1500 лв.;
3. при надвишаване с повече от пет тона - с глоба или с имуществена санкция 5000 лв.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване редакцията на комисията за текста на § 39, който става § 40, така както е по доклад.
Гласували 111 народни представители: за 92, против няма, въздържали се 19.
Текстът е приет.
ДОКЛАДЧИК ИВАН ВЪЛКОВ: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 40, който става § 41.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване редакцията на вносителя за § 40, който става § 41, който комисията подкрепя.
Гласували 97 народни представители: за 81, против няма, въздържали се 16.
Текстът е приет.
ДОКЛАДЧИК ИВАН ВЪЛКОВ: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 41, който става § 42, и предлага следната редакция:
„§ 42. В чл. 100 думите „от 1000 до 5000 лв.” се заменят с „3000 лв.”.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване редакцията на комисията за § 41, който става § 42, така както е по доклад.
Гласували 108 народни представители: за 86, против няма, въздържали се 22.
Текстът е приет.
ДОКЛАДЧИК ИВАН ВЪЛКОВ: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 42, който става § 43.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване текста на вносителя за § 42, който става § 43, който комисията подкрепя.
Гласували 98 народни представители: за 82, против няма, въздържали се 16.
Текстът е приет.
ДОКЛАДЧИК ИВАН ВЪЛКОВ: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 43, който става § 44, и предлага следната редакция:
„§ 44. В чл. 102 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 думите „от 300 до 1000 лв.” се заменят с „500 лв.”.
2. В ал. 2 след думата „който” се добавя „не е осигурил или”, а думите „от 500 до” се заличават.
3. В ал. 4 думите „от 200 до 400 лв.” се заменят с „300 лв.”.
4. Създава се ал. 5:
„(5) На превозвач, който не разпореди или не осигури моторното му превозно средство за обществен превоз по автобусни линии да спира на определените спирки, включително в автогарите и автоспирките, се налага имуществена санкция 500 лв.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване редакцията на комисията за § 43, който става § 44, така както е по доклад.
Гласували 106 народни представители: за 90, против няма, въздържали се 16.
Текстът е приет.
ДОКЛАДЧИК ИВАН ВЪЛКОВ: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 44, който става § 45.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване предложението на вносителя за § 44, който става § 45, който комисията подкрепя.
Гласували 92 народни представители: за 82, против няма, въздържали се 10.
Текстът е приет.
ДОКЛАДЧИК ИВАН ВЪЛКОВ: По § 45 има предложение на народния представител Димитър Карбов – в чл. 104 ал. 11 да отпадне.
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 45, който става § 46.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Изказвания?
Господин Карбов, заповядайте.
ДИМИТЪР КАРБОВ (Атака): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Моето предложение беше свързано с това, че не беше достатъчно прецизиран текстът, който касаеше количеството хартия, която трябва да бъде в автомобила по време на извършване на таксиметровия превоз. Тъй като не беше уточнено колко броя ролки трябва да има, затова помолих да има прецизиране на текста, но това беше отказано.
В тази връзка правя моето предложение, тъй като става неясно и по всяко време може да се спекулира с това колко налична хартия трябва да има във всеки автомобил – 3, 4, 5, 10 ролки. За мен това нещо трябва да се изясни, за да няма спекулации от страна на контролните органи. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: И аз благодаря.
Реплики? Няма.
Изказване – заповядайте, господин Вълков.
ДОКЛАДЧИК ИВАН ВЪЛКОВ: Уважаеми господин председател, уважаеми колеги народни представители! Наистина имаше дебат по това предложение на господин Карбов. В текста, който ни е даден от вносителя, много точно е направено прехвърлянето на самия регламент, така че нямаме възможност да го премахваме и не е нужно, защото много точно е упоменато необходимото количество. За всеки съответен маршрут или курс, който извършва това моторно превозно средство, може да са необходими различен брой ролки, така че тук е казано: „количеството налична хартия, което е необходимо”.
Мисля, че няма двусмислие. Плюс това, това е строго цитираният текст на регламента и не е нужно да бъде премахван този текст.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Реплики?
Първа реплика – господин Карбов, заповядайте.
ДИМИТЪР КАРБОВ (Атака): Уважаеми колеги, мисля, че наистина текстът трябва да се изчисти, за да стане ясен, защото, както каза преди малко господин Вълков, не е ясно колко трябва да бъдат ролките в колата.
Регламентът е регламент, обаче в крайна сметка нещата трябва да се изяснят, за да няма спекулации, пак казвам, по време на извършване на проверка от контролните органи и по-специално от Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация”, защото във всеки случай могат да подходят по различен начин и да покажат тенденциозно отношение към определен вид превозвачи или водачи на таксиметрови автомобили. Затова ви призовавам да заложим някакъв параметър и нещата да бъдат ясни, за да избегнем спекулациите, както казах.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Втора реплика? Няма.
Господин Вълков, желаете ли дуплика? Заповядайте.
ДОКЛАДЧИК ИВАН ВЪЛКОВ: Уважаеми господин Карбов, не е нужно да се налага нещо, тъй като там е писано какво е необходимото количество. Никой няма да глобява хората, ако имат 5, 3 или 7 ролки. Въпросът е самият апарат да не остане без хартиен носител, за да може да работи. Много точно е упоменато – за това нещо наказание ще носи управителят или собственикът на фирмата, а не водачът на моторното превозно средство.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Други изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване предложението на народния представител Димитър Карбов, което комисията не подкрепя.
Гласували 100 народни представители: за 24, против 31, въздържали се 45.
Предложението не е прието.
Подлагам на гласуване текста на вносителя за § 45, който става § 46 и който комисията подкрепя.
Гласували 87 народни представители: за 72, против 2, въздържали се 13.
Текстът е приет.
ДОКЛАДЧИК ИВАН ВЪЛКОВ: По § 46 комисията подкрепя текста на вносителя и параграфът става § 47.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване предложението на вносителя за § 46, който става § 47 и който комисията подкрепя.
Гласували 98 народни представители: за 84, против няма, въздържали се 14.
Текстът е приет.
ДОКЛАДЧИК ИВАН ВЪЛКОВ: По § 47 има предложение на народните представители Румен Такоров, Петър Мутафчиев и Георги Петърнейчев.
Предложението беше оттеглено.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 47, който става § 48, и предлага следната редакция:
„§ 48. Член 106а се изменя така:
„Чл. 106а. (1) За преустановяване на административните нарушения се прилагат следните принудителни административни мерки:
1. спиране от движение за срок 6 месеца и определяне мястото за домуване на моторно превозно средство, с което се извършва обществен превоз на пътници или товари, без за него да има издадено заверено копие от лиценз на Общността или удостоверение за обществен превоз на пътници или товари, или не е включено в списък към удостоверение за регистрация за извършване на таксиметров превоз на пътници;
2. спиране от движение за срок 12 месеца и определяне мястото за домуване на моторно превозно средство, с което повторно се извършва обществен превоз на пътници или товари, без за него да има издадено заверено копие от лиценз на Общността или удостоверение за обществен превоз на пътници или товари, или не е включено в списък към удостоверение за регистрация за извършване на таксиметров превоз на пътници;
3. временно спиране от движение на моторно превозно средство, с което се извършва:
а) международен превоз на пътници или товари, когато превозът се извършва без разрешително, което се изисква по силата на двустранни международни договори, по които Република България е страна – до заплащането на наложената глоба за извършеното нарушение и издаване на съответно българско разрешително в граничен пункт или на друго място на територията на Република България;
б) обществен превоз на пътници по автобусни линии под формата на случаен превоз – до заплащане на парична гаранция или до заплащане на наложената с наказателно постановление глоба за извършеното нарушение;
в) международен превоз на товари, когато превозното средство се управлява от водач, гражданин на държава, която не е членка на Европейския съюз, който не отговаря на изискванията на чл. 7а, ал. 4 – до заплащане на парична гаранция или до заплащане на наложената с наказателно постановление глоба за извършеното нарушение и осигуряването на водач, който е гражданин на държава – членка на Европейския съюз, или отговаря на изискванията на чл. 7, ал. 4;
г) превоз на пътници или товари, когато нарушителят няма постоянен адрес на територията на Република България – до заплащане на наложената с наказателното постановление глоба за извършеното нарушение;
4. временно отнемане на свидетелството за управление на моторно превозно средство на водач, който е нарушил правилата за времето за управление, прекъсване на управлението или почивка – докато не бъде ползвано времето за прекъсване или почивка;
5. временно отнемане на свидетелство за управление на моторно превозно средство на водач, който не е изпълнил задължението си по чл. 92, ал. 4 – до изпълнение на задължението за заплащане на наложената с наказателното постановление глоба.
(2) Налагането на принудителните административни мерки по ал. 1 се осъществява от органите по контрол чрез:
1. сваляне на предната табела с регистрационен номер и отнемането й заедно с документа, удостоверяващ регистрацията на превозното средство, в случаите по ал. 1, т. 1, 2 и т. 3, букви “б” и “в”;
2. сваляне на предната табела с регистрационен номер и отнемането й заедно с документа, удостоверяващ регистрацията на превозното средство, и свързаните с извършвания превоз документи – в случаите по ал. 1, т. 3, букви “а” и “г”;
3. отнемане на свидетелството за управление на моторно превозно средство и контролния талон към него – в случаите по ал. 1, т. 4 и 5;
4. определяне на най-близкия платен охраняем паркинг като място за домуване на спряното от движение превозно средство; разходите във връзка с домуването на превозното средство на определения платен охраняем паркинг са за сметка на водача, извършил превоза, като превозното средство се задържа до заплащането на тези разходи.
(3) В случаите по ал. 2, т. 1-3 регистрационната табела и посочените документи се изземват със съставянето на акта за установяване на административно нарушение.
(4) Размерът на паричната гаранция се определя със заповедта по чл. 107, ал. 1 и не може да бъде по-голям от максималния размер на глобата, предвидена за извършеното нарушение.
(5) След приключване на административно-наказателното производство:
1. внесената парична гаранция се прехвърля от набирателната в транзитната сметка на републиканския бюджет – когато размерът на наложената с влязло в сила наказателно постановление глоба е по-голям или равен на размера на внесената гаранция;
2. частта от внесената парична гаранция, равностойна на наложената глоба, се прехвърля от набирателната в транзитната сметка на републиканския бюджет, а разликата се превежда по посочена от нарушителя банкова сметка – когато размерът на наложената с влязло в сила наказателно постановление глоба е по-малък от размера на внесената парична гаранция;
3. внесената парична гаранция се превежда по посочена от нарушителя банкова сметка – при отмяна на наказателното постановление с влязло в сила съдебно решение.
(6) В случаите по ал. 1, т. 1 и 2 собственикът на моторното превозно средство може да отведе същото от паркинга, определен като място за домуване, след заплащане на наложената с влязло в сила наказателно постановление глоба и осигуряване на репатриращ автомобил.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване редакцията на комисията за § 47, който става § 48, както е по доклада.
Гласували 96 народни представители: за 85, против няма, въздържали се 11.
Текстът е приет.
ДОКЛАДЧИК ИВАН ВЪЛКОВ: По § 48 има предложение на народния представител Деница Гаджева:
По § 48:
В § 1 от Допълнителните разпоредби се създава т. 38:
„38. „Транспортен агент” е търговец, който срещу възнаграждение сключва от свое име за своя сметка договор за автомобилен превоз на товар.”
Комисията не подкрепя предложението.
Има предложение на народните представители Иван Вълков, Теодора Георгиева, Станислав Иванов, Свилен Крайчев, Валентин Микев, Светослав Тончев и Александър Стойков.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 48, който става § 49, и предлага следната редакция:
§ 49. В § 1 от Допълнителните разпоредби се създават т. 37, 38 и 39:
„37. „Превоз на деца и/или ученици” е превоз на предварително съставена група от деца и/или ученици с най-малко един придружител. Група с повече от 10 деца и/или ученици трябва да е с най-малко двама придружители.
38. „Изключително право”, „компенсация за обществена услуга” и „задължение за извършване на обществена услуга” са понятия по смисъла на Регламент /ЕО/ № 1370/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2007 г. относно обществените услуги за пътнически превоз с железопътен и автомобилен транспорт и за отмяна на регламенти /ЕИО/ № 1191/96 и /ЕИО/ № 1107/70 на Съвета.
39. „Направление” е съвкупност от автобусни линии с най-малко две общи спирки и с дължина на участъка между тези спирки най-малко 30 % от дължината на всяка от линиите.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване предложението на народния представител Деница Гаджева, което комисията не подкрепя.
Гласували 87 народни представители: за 16, против 33, въздържали се 38.
Предложението не е прието.
Подлагам на гласуване редакцията на комисията за § 48, който става § 49, както е по доклада.
Гласували 78 народни представители: за 66, против няма, въздържали се 12.
Текстът е приет.
ДОКЛАДЧИК ИВАН ВЪЛКОВ: Има предложение на народните представители Иван Вълков, Теодора Георгиева, Станислав Иванов, Свилен Крайчев, Валентин Микев, Светослав Тончев и Александър Стойков.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията предлага да се създаде нов § 50:
„§ 50. Параграф 42 от Преходните и заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за автомобилните превози се отменя.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване предложението на комисията за създаването на нов § 50, чрез който всъщност се отменя § 42 от действащите разпоредби сега.
Гласували 90 народни представители: за 77, против 2, въздържали се 11.
Предложението се приема.
ДОКЛАДЧИК ИВАН ВЪЛКОВ: „Допълнителна разпоредба”.
Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на подразделението.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 49, който става § 51.
„Преходни и заключителни разпоредби”.
Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на подразделението.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 50, който става § 52, и текста на вносителя за § 51, който става § 53.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване предложението на вносителя за наименованието „Допълнителна разпоредба”, предложението на вносителя за § 49, който става § 51, наименованието „Преходни и заключителни разпоредби”, текста на вносителя за § 50, който става § 52, и текста на § 51, който става § 53 – предложения, които комисията подкрепя.
Гласували 87 народни представители: за 77, против няма, въздържали се 10.
Предложенията са приети.
ДОКЛАДЧИК ИВАН ВЪЛКОВ: По § 52 има предложение на народния представител Иван Иванов – в § 52 текстът „4 декември 2011 г.” да отпадне.
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 52, който става § 54, и предлага следната редакция:
„§ 54. Разпоредбата на § 7 относно чл. 12б, ал. 1, т. 3 влиза в сила от 4 декември 2011 г., а относно чл. 12б, ал. 10 влиза в сила два месеца от деня на обнародването на закона в „Държавен вестник”.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване предложението на народния представител Иван Николаев Иванов, което комисията не подкрепя.
ИВАН Н. ИВАНОВ (СК, от място): Оттеглям го.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Предложението е оттеглено.
Подлагам на гласуване редакцията на комисията за § 52, който става § 54, както е по доклада.
Гласували 82 народни представители: за 74, против няма, въздържали се 8.
Текстът е приет.
ДОКЛАДЧИК ИВАН ВЪЛКОВ: По § 53 има предложение на народния представител Иван Иванов - § 53 да отпадне.
Комисията не подкрепя предложението.
Има предложение на народните представители Иван Вълков, Теодора Георгиева, Станислав Иванов, Свилен Крайчев, Валентин Микев, Светослав Тончев и Александър Стойков.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 53, който става § 55, и предлага следната редакция:
„§ 55. (1) Разпоредбата на § 8 относно чл. 17, ал. 6 и 7 влиза в сила от 1 януари 2013 г.
(2) До 1 януари 2013 г. в републиканската транспортна схема не се включват нови автобусни линии.
(3) Договорите за възлагане на обществени превози на пътници по автобусни линии по действащата към датата на влизане в сила на този закон републиканска транспортна схема, след влизането в сила на закона се сключват със срок не по-дълъг от 31 декември 2012 г.
(4) Сключените договори, с които е възложено задължение за обществена услуга до 3 декември 2009 г., остават в сила при условията на чл. 8, т. 3 от Регламент /ЕО/ № 1370/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2007 г. относно обществените услуги за пътнически превоз с железопътен и автомобилен транспорт и за отмяна на регламенти /ЕИО/ № 1191/96 и /ЕИО/ № 1107/70 на Съвета.” (Реплика на Иван Н. Иванов.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: За протокола – господин Иванов оттегля предложението си.
Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване редакцията на комисията за § 53, който става § 55, както е по доклада.
Гласували 89 народни представители: за 81, против няма, въздържали се 8.
Текстът е приет.
ДОКЛАДЧИК ИВАН ВЪЛКОВ: По § 54 има предложение на народния представител Иван Н. Иванов.
Комисията не подкрепя предложението. (Реплика на Иван Н. Иванов.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: За протокола – предложението е оттеглено.
ДОКЛАДЧИК ИВАН ВЪЛКОВ: Има предложение на народните представители Иван Вълков, Теодора Георгиева, Станислав Иванов, Свилен Крайчев, Валентин Микев, Светослав Тончев и Александър Стойков.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 54, който става § 56, и предлага следната редакция:
„§ 56. Разпоредбите на § 11 относно чл. 23б, ал. 2 и 3 и § 19 относно чл. 29б, ал. 3 и 4 влизат в сила от 1 януари 2012 г.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване редакцията на комисията за § 54, който става § 56, както е по доклада.
Гласували 82 народни представители: за 76, против няма, въздържали се 6.
Текстът е приет.
ДОКЛАДЧИК ИВАН ВЪЛКОВ: Има предложение на народните представители Иван Вълков, Теодора Георгиева, Станислав Иванов, Свилен Крайчев, Валентин Микев, Светослав Тончев и Александър Стойков.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията предлага да се създаде § 57:
„§ 57. Разпоредбата на § 14 относно чл. 24а, ал. 5 и 6 влиза в сила три месеца от деня на обнародването на закона в „Държавен вестник”.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване предложението на комисията за създаването на нов § 57, както е по доклада.
Гласували 83 народни представители: за 76, против няма, въздържали се 7.
Текстът е приет, а с това е приет на второ гласуване и Законът за изменение и допълнение на Закона за автомобилните превози!

Продължаваме със следващата точка от дневния ни ред:
ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА РАТИФИЦИРАНЕ НА СПОРАЗУМЕНИЕ МЕЖДУ ПРАВИТЕЛСТВОТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И ПРАВИТЕЛСТВОТО НА РЕПУБЛИКА ГЪРЦИЯ ОТНОСНО ПРЕЗГРАНИЧНИ ОПЕРАЦИИ ЗА AIR POLICING
Имаме доклади по проекта.
С доклада на Комисията по външна политика и отбрана ще ни запознае господин Димитров.
Господин Димитров, заповядайте.
ДОКЛАДЧИК ДОБРОСЛАВ ДИМИТРОВ: Уважаеми колеги,
„ДОКЛАД
на Комисията по външна политика и отбрана относно Законопроект за ратифициране на Споразумение между правителството на Република България и правителството на Република Гърция относно презгранични операции за Air Policing, № 002-02-52, внесен от Министерския съвет на 10 декември 2010 г.
На редовно заседание, проведено на 13 януари 2011 г., Комисията по външна политика и отбрана разгледа внесения от Министерския съвет законопроект.
Air Policing е мирновременна дейност по охрана на въздушното пространство, осъществявана в Интегрираната система за противовъздушна отбрана на НАТО. Тя предвижда уреждане чрез споразумения на междудържавни въпроси по изпълнение на презграничните операции за Air Policing, които засягат техни суверенни права – като охрана на националната територия и разрешаване на чужди въоръжени сили да провеждат действия на нея. Споразумението между правителствата на Република България и съседна Република Гърция е подписано в Атина на 1 ноември 2010 г.
Документът регламентира основните принципи, процедури и условия за провеждане на операциите по Air Policing, като сред тях са зачитането на националния суверенитет на двете държави и пропорционалност на силата, прилагана срещу прехванато въздухоплавателно средство.
Споразумението определя и националните органи, овластени с правомощия при разрешаване на тези операции и тяхното провеждане. Чрез него се цели създаване и гарантиране на ефективна и оперативна система от органи и механизми, адекватни на време за действие и експертиза на възникващата ситуация по охрана на въздушното пространство.
Споразумението е в съответствие с основните насоки на българската външна политика.
След изслушването на мотивите към законопроекта се проведе обсъждане и гласуване, в резултат на което Комисията по външна политика и отбрана единодушно прие следното становище:
Предлага на Народното събрание, на основание чл. 85, ал. 1, т. 1 от Конституцията на Република България да ратифицира със закон Споразумението между правителството на Република България и правителството на Република Гърция относно презгранични операции за Air Policing.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Благодаря.
С доклада на Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения ще ни запознае господин Крайчев.
Заповядайте, господин Крайчев.
ДОКЛАДЧИК СВИЛЕН КРАЙЧЕВ: Благодаря, господин председател.
Уважаеми колеги, и от нашата комисия кратък, но важен доклад. Господин министър, сигурно не сме си и мислили преди двадесет години, че може да имаме такова нещо.
„ДОКЛАД
на Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения относно Законопроект за ратифициране на Споразумение между правителството на Република България и правителството на Република Гърция относно презгранични операции за Air Policing, № 002–02–52, внесен от Министерския съвет на 10 декември 2010 г.
На заседание на Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения, проведено на 13 януари 2011 г., бе обсъден Законопроектът за ратифициране на Споразумението между правителството на Република България и правителството на Република Гърция относно презгранични операции за Air Policing, № 002–02–52, внесен от Министерския съвет на 10 декември 2010 г.
Законопроектът беше представен от госпожа Августина Цветкова – заместник-министър на отбраната.
Споразумението между правителството на Република България и правителството на Република Гърция относно презгранични операции за Air Policing е подписано на 1 ноември 2010 г. в Атина.
Air Policing е мирновременна дейност по охрана на въздушното пространство, която се осъществява в Интегрираната система за противовъздушна отбрана на НАТО. В нея е предвидено държавите чрез двустранни споразумения да уредят въпросите по изпълнение на презграничните операции, които засягат суверенните права на държавите. Такива са охраната на националната територия и разрешаването на чужди въоръжени сили да провеждат военни действия на нея.
Споразумението регламентира основните принципи и условия за провеждането на операциите по Air Policing. Сред водещите принципи при изпълнението на тези операции са зачитането на националния суверенитет на двете държави и пропорционалност на силата, прилагана срещу прихванато въздухоплавателно средство.
Със споразумението се определят националните органи, които имат правомощия при разрешаване на тези операции и тяхното провеждане. Целта е да се създаде и гарантира ефективна и оперативна система от органи и механизми, които да са адекватни от гледна точка на време за действие и експертиза на възникващата ситуация по охрана на въздушното пространство.
След проведената дискусия и изказаните мнения, Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения, единодушно с 11 гласа „за”, предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроекта за ратифициране на Споразумението между правителството на Република България и правителството на Република Гърция относно презгранични операции за Air Policing, № 002–02–52, внесен от Министерския съвет на 10 декември 2010 г.” Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: С доклада на Комисията по правни въпроси ще ни запознае госпожа Фидосова.
Госпожо Фидосова, заповядайте.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: Уважаеми господин председател, уважаеми колеги народни представители!
„ДОКЛАД
на Комисията по правни въпроси относно Законопроект за ратифициране на Споразумение между правителството на Република България и правителството на Република Гърция относно презгранични операции за Air Policing, № 002–02–52, внесен от Министерския съвет на 10 декември 2010 г.
Комисията го разгледа на свое заседание на 13 януари 2011 г. От името на вносителите Законопроектът беше представен от госпожа Августина Цветкова – заместник-министър на отбраната.
Споразумение между правителствата на Република България и Република Гърция, относно презгранични операции, подписано в Атина на 1 ноември 2010 г.
В споразумението са уредени основните принципи, процедури и условия за провеждането на операциите, спазвайки принципите на зачитане на националния суверенитет на двете държави и пропорционалност на силата, прилагана срещу прихванато въздухоплавателно средство. Определят се националните органи, имащи правомощия при разрешаване на операциите и провеждането им, като се цели създаване на ефективна оперативна система от органи и механизми за действие и експертиза на възникващата ситуация по охрана на въздушното пространство.
След проведената дискусия и последвалото гласуване, единодушно с 23 гласа „за”, без „против” и „въздържали се”, Комисията по правни въпроси предлага на Народното събрание да подкрепи на първо гласуване Законопроекта за ратифициране на Споразумението между правителството на Република България и правителството на Република Гърция относно презгранични операции за Air Policing, № 002–02–52, внесен от Министерския съвет на 10.12.2010 г.” Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Благодаря.
Откривам разискванията. Изказвания? Няма.
Подлагам на първо гласуване Законопроекта за ратифициране на Споразумение между правителството на Република България и правителството на Република Гърция относно презгранични операции за Air Policing, № 002-02-52, внесен от Министерския съвет на 10 декември 2010 г.
Моля режим на гласуване.
Гласували 85 народни представители: за 84, против няма, въздържал се 1.
Законопроектът е приет на първо гласуване.
Господин Димитров, заповядайте за процедура.
ДОБРОСЛАВ ДИМИТРОВ (ГЕРБ): Уважаеми господин председател! Процедура – предложение на основание чл. 70, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание предлагам така предложения законопроект да мине и на второ гласуване в залата.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Подлагам на гласуване така направеното процедурно предложение.
Гласували 85 народни представители: за 85, против и въздържали се няма.
Законопроектът е приет на второ гласуване.

Следващата точка от дневния ред е:
ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА РАТИФИЦИРАНЕ НА КОНВЕНЦИЯТА ПО КАСЕТЪЧНИТЕ БОЕПРИПАСИ.
Вносител е Министерският съвет от 9 декември 2010 г.
С доклада на Комисията по външна политика и отбрана ще ни запознае господин Тошев.
ДОКЛАДЧИК ВЛАДИМИР ТОШЕВ: Благодаря, господин председател.
Уважаеми колеги!
„На редовно заседание, проведено на 27 януари 2011 година, Комисията по външна политика и отбрана разгледа внесения от Министерския съвет законопроект.
Съгласно изложените от вносителя мотиви, Конвенцията по касетъчните боеприпаси е договорена и приета по време на Дипломатическата конференция в Дъблин (19-30 май 2008 г.), в която участие взе и Република България и която е последната работна среща от Процеса от Осло. Официално тя бе подписана от Република България на 3 декември 2008 г. в Осло, Норвегия.
Процесът от Осло стартира през февруари 2007 г., като неговата основна цел беше да договори до края на 2008 г. юридически обвързващ инструмент, забраняващ производството, притежанието и използването на касетъчни боеприпаси, които причиняват неприемлива вреда на цивилното население. Използването на ненадеждни касетъчни боеприпаси създава неоправдано висок риск за цивилното население след приключването на военни конфликти и силно затруднява работата по следвоенното възстановяване поради големия брой невзривени елементи.
Според дефиницията на новоприетата конвенция (чл. 2) се забраняват всички касетъчни боеприпаси, използвани до момента във военни операции, както и определен вид боеприпаси, изчерпателно дефинирани в разпоредбите на конвенцията. Същевременно всяка държава – страна по конвенцията, се задължава да унищожи запасите си от касетъчни боеприпаси в срок не по-късно от 8 години след влизането на конвенцията в сила за нея (чл. 3).
Конвенцията съдържа редица разпоредби за оказване помощ на жертви, пострадали от касетъчни боеприпаси (чл. 5). Създава се и механизъм за сътрудничество и се предвижда възможност за запазване на минимален брой боеприпаси за тренировъчни цели (чл. 6 и чл. 3).
Конвенцията съдържа разпоредба, уреждаща отношенията с държави, които не са страни по този международен договор (чл. 21). По този начин се създава правна възможност за участие в съвместни военни операции с държави, които не са страни по конвенцията.
Българската армия има на въоръжение 9802 бр. касетъчни боеприпаси. Тези боеприпаси не притежават устройства за самоликвидация, самонеутрализация или самодеактивация и конструктивно не е възможно монтирането на такива устройства, не са използвани по време на учения или реални бойни действия и липсват практически данни за степента на отказ на съставните им бойни елементи. В срок 8 години след влизането в сила на конвенцията Република България ще трябва да унищожи посочените по-горе запаси от касетъчни боеприпаси.
Тенденцията в световен мащаб е за намаляване употребата на неделимите (унитарните) и на касетъчните боеприпаси за сметка на използването на нови „интелигентни” боеприпаси. Това ще ограничи до минимум жертвите сред цивилното население, което е в контекста на спазването на принципите на международното хуманитарно право, и ще създаде предпоставки за по-стриктно спазване на правилата за използване на сила при различните видове операции.
С оглед на обстоятелството, че чл. 7 от конвенцията предвижда приемането на законодателни мерки, включително чрез налагането на наказания за извършване на деяния, забранени от нея, тя подлежи на ратификация на основание чл. 85, ал. 1, т. 5 и 7 от Конституцията на Република България.
Ратифицирането на конвенцията от нашата страна ще бъде в синхрон с приетото през юли т.г. решение на Европейския парламент, призоваващо държавите – членки на Европейския съюз, да се присъединят към конвенцията до края на 2010 г. Това е силен политически сигнал към скептично настроените държави, които все още не са подписали конвенцията.
Съгласно финансовата обосновка, одобрена от заместник министър-председателя и министър на финансите, за бъдещото изпълнение на ангажиментите на Република България като страна по конвенцията – и по-специално на тези по смисъла на чл. 3 – ще са необходими общо 4 млн. 173 хил. лв.
След изслушването на мотивите към законопроекта се проведе обсъждане и гласуване, в резултат на което Комисията по външна политика и отбрана единодушно прие следното становище:
Предлага на Народното събрание, на основание чл. 85, ал. 1, т. 5 и 7 от Конституцията на Република България, да ратифицира със закон Конвенцията по касетъчните боеприпаси.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Благодаря.
Изказвания?
ДОКЛАДЧИК ВЛАДИМИР ТОШЕВ: Господин председател, имам едно процедурно предложение.
Моля, на основание чл. 39, ал. 2 от Правилника за организация та и дейността на Народното събрание, да бъде допуснат в пленарната зала за участие в настоящото обсъждане господин Цветин Спасов – дипломатически служител ІV степен от Дирекция „Политика за сигурност”.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Подлагам на гласуване така направено процедурно предложение.
Гласували 73 народни представители: за 72, против няма, въздържал се 1.
Моля поканете господин Спасов в залата.
Колеги, има ли желаещи за изказвания по така внесения законопроект? Няма.
Подлагам на първо гласуване Законопроектът за ратифициране на Конвенцията по касетъчните боеприпаси под № 002-02-51, внесен от Министерския съвет на 9 декември 2010 г.
Гласували 83 народни представители: за 81, против няма, въздържали се 2.
Законопроектът е приет на първо гласуване.
Заповядайте за процедура, господин Димитров.
ДОКЛАДЧИК ДОБРОСЛАВ ДИМИТРОВ: Благодаря, господин председател.
Уважаеми колеги, правя процедура на основание чл. 70, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание законопроектът да бъде гласуван и на второ четене в това пленарно заседание.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Подлагам на гласуване така направеното процедурно предложение.
Гласували 81 народни представители: за 77, против няма, въздържали се 4.
Предложението е прието.
Заповядайте, господин Димитров.
ДОКЛАДЧИК ДОБРОСЛАВ ДИМИТРОВ: Благодаря.
„ЗАКОН
за ратифициране на Конвенцията по касетъчните боеприпаси
Член единствен. Ратифицира Конвенцията по касетъчните боеприпаси, приета на 30 май 2008 г. в Дъблин, Ирландия, и подписана от Република България на 3 декември 2008 г. в Осло, Норвегия.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Благодаря.
Изказвания? Няма.
Подлагам на второ гласуване Законопроекта за ратифициране на Конвенцията по касетъчните боеприпаси, така както ви беше докладван.
Гласували 81 народни представител: за 81, против и въздържали се няма.
Законът е приет и на второ гласуване.

Продължаваме със следващата точка от дневния ред:
ПЪРВО ЧЕТЕНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ОТБРАНАТА И ВЪОРЪЖЕНИТЕ СИЛИ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ. Вносители – народният представител Любен Корнезов, на 7 декември 2010 г., и Министерския съвет на 14 януари 2011 г.
С доклада на Комисията по външна политика и отбрана ще ни запознае госпожица Панайотова.
Заповядайте.
ДОКЛАДЧИК МОНИКА ПАНАЙОТОВА: Благодаря Ви, господин председател.
Уважаеми господин министър на отбраната, уважаеми колеги! Ще ви представя в съкратен вид
„ДОКЛАД
на Комисията по външна политика и отбрана относно Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, № 102-01-2, внесен от Министерския съвет на 14 януари 2011 г.
На редовно заседание, проведено на 27 януари 2011 г., Комисията по външна политика и отбрана разглежда внесения от
Министерския съвет законопроект.
Съгласно представените от вносителя мотиви, с предложения Закон за изменение и допълнение на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България се усъвършенства нормативната уредба, регламентираща отбраната и дейността на въоръжените сили като част от политическите усилия и воля за реализация на резултатите от прегледа на структурата на силите. Промените в закона произтичат от приетата с решение на Народното събрание от 28 октомври 2010 г. Бяла книга за отбраната и въоръжените сили на Република България.
Най-съществените предложения за изменение и допълнение на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България са следните:
1. Предвижда се към състава на въоръжените сили да се включат две нови структури – Военно-географската служба и Стационарната комуникационна и информационна система, които ще бъдат военни формирования – структури на пряко подчинение на министъра на отбраната – юридически лица, второстепенни разпоредители с бюджетни кредити към министъра на отбраната.
2. Предлага за Българската армия да включва Съвместно командване на силите, военни формирования на пряко подчинение на командващия на Съвместното командване на силите и три вида въоръжени сили: Сухопътни войски, Военновъздушни сили и Военноморски сили. Предвижда се Съвместното командване на силите и командванията на видовете въоръжени сили да се ръководят съответно от командващ и командири, които да се подпомагат от щабове. На Съвместното командване на силите се възлага планирането и провеждането на съвместните операции.
3. Предлага се Съвместното командване на силите, Сухопътните войски, Военновъздушните сили и Военноморските сили да са юридически лица – второстепенни разпоредители с бюджетни кредити към министъра на отбраната, които отговорят за: самостоятелното разходване на средства за доставки, строителство и услуги, доколкото то не се извършва от министъра на отбраната и е в рамките на определения от министъра на отбраната лимит; съхраняването и разпореждането с излишните им движими вещи с изключение на разпореждането с въоръжението, боеприпасите, бойната и специална техника.
4. С направените предложения за изменения и допълнения в § 9 от законопроекта се цели хармонизиране на режима на разрешаване от министъра на отбраната на изпращане и използване на военнослужещи и/или военна техника и оборудване извън територията на Република България от гледна точка на състав и брой на силите с режима, установен в Закона за преминаването през и пребиваването на територията на Република България на съюзнически и на чужди въоръжени сили.
5. В § 17 от законопроекта се предлага отмяна на чл. 106, ал. 4 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, тъй като проверките на бойната подготовка, отбранително-мобилизационната подготовка, войсковия ред и дисциплината и на оперативните способности на формированията от Българската армия с оглед спецификата на посочените дейности следва да се извършват от структури в Българската армия.
6. С § 19 от законопроекта се предлагат изменения и допълнения в разпоредбата чл. 260 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България. С предложените промени се регламентира редът за събиране на дължими от военнослужещи на Министерството на отбраната разходи за издръжка, обучение и квалификация, като се предвижда министърът на отбраната да определя реда и начина на изчисляване на разходите за издръжка, обучение, квалификация и/или преквалификация.
7. В § 21 от законопроекта се предлага отмяна на чл. 297, ал. 2 и 3 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България. Посочените законови разпоредби на практика са неприложими, тъй като в Министерството на отбраната, в структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и в Българската армия няма длъжности за военнослужещи и цивилни служители с еднакви функционални или образователно-квалификационни изисквания.
8. Във връзка с новата правна уредба в законопроекта са предложени изменения в Закона за защита от дискриминация, Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия, Закона за защита на класифицираната информация и Закона за народната просвета.
9. С измененията и допълненията на Закона за преминаването през и пребиваването на територията на Република България на съюзнически и на чужди въоръжени сили се цели установяване на специална процедура за своевременно организиране и провеждане на мероприятията, свързани с изпълнението на посочените в него международни договори. Създават се необходимите предпоставки за прилагане на стандартизационните споразумения и процедури на НАТО относно неофициалните и рутинните посещения на плавателни съдове на съюзнически държави в Република България.
10. Предлага се отмяна на чл. 19, ал. 4 от Закона за народната просвета. По този начин военнослужещите и цивилните служители на Министерството на отбраната – родители на деца, настанени в държавните детски градини към Министерството на отбраната, ще заплащат такси в размери, определени от общинския съвет, в съответствие със Закона за местните данъци и такси, както останалите родители или настойници на деца, настанени в детските градини.
Предложените изменения и допълнения в Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България ще се извършат в рамките на бюджета на Министерството на отбраната за съответната година.
След приключване на обсъждането се проведе гласуване, в резултат на което, с девет гласа „за”, три „против” и двама „въздържали се”, Комисията по външна политика и отбрана прие следното становище:
Приема за основателни мотивите на вносителя и предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, № 102-01-2.” Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Благодаря.
С доклада на същата комисия по първия законопроект – заповядайте, господин Минчев.
ДОКЛАДЧИК КРАСИМИР МИНЧЕВ: Уважаеми господин председател, ще ви запозная с:
„ДОКЛАД
по Законопроекта за допълнение на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, № 054-01-97, внесен от Любен Андонов Корнезов на 7 декември 2010 г.
На редовно заседание, проведено на 27 януари 2011 г., Комисията по външна политика и отбрана разгледа внесения от народния представител Любен Корнезов законопроект.
В изложените от вносителя мотиви се посочва, че съгласно § 146 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България длъжностните наименования и възнагражденията на цивилните служители в Националната гвардейска част се приравняват на длъжностните наименования и възнагражденията на цивилните служители по трудово правоотношение от изпълнителната агенция към министъра на отбраната.
Към настоящия момент тази разпоредба е неприложима предвид обстоятелството, че цивилните служители в изпълнителните агенции към министъра на отбраната са преимуществено по служебно правоотношение, а цивилните служители в Националната гвардейска част са изцяло по трудово правоотношение.
В тази връзка, според господин Корнезов, е необходима промяна на § 146 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България чрез допълването му, за да се създаде възможност за реалното приравняване на длъжностните наименования и възнагражденията на цивилните служители от различните структури.
Промяната следва да бъде със съдържание, съответстващо на § 7 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България (касаещ Националния военноисторически музей).
Съгласно изложението на вносителя, за настоящото допълнение на закона не са необходими допълнителни бюджетни средства. Това може да стане в рамките на бюджета на Министерството на отбраната, респективно отпуснатия бюджет на Националната гвардейска част.
Промяната се изисква заради необходимостта от установяване на справедливост и равнопоставеност на работещите в сферата на Министерството на отбраната.
В свое становище по законопроекта, Министерството на отбраната изразява подкрепа за предложението. Посочва се, че Министерството е подготвило Законопроект за изменение и допълнение на закона, който предлага промени, произтичащи от приетата с решение на Народното събрание Бяла книга за отбраната и въоръжените сили на Република България. Обръща се внимание, че в този законопроект е предложено аналогично допълнение на разпоредбата на § 146 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България.
След приключването на обсъждането се проведе гласуване, в резултат на което Комисията по външна политика и отбрана с единодушие прие следното становище:
Приема за основателни мотивите на вносителя и предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроекта за допълнение на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, № 054-01-97.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Благодаря. От името на вносителите – не виждам проф. Корнезов.
Господин министър, желаете ли да вземете отношение? Не. Благодаря Ви.
Откривам разискванията.
Изказвания, колеги? Няма.
Закривам разискванията.
Подлагам на първо гласуване Законопроекта за допълнение на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, № 054-01-97, внесен от Любен Андонов Корнезов на 7 декември 2010 г., което комисията подкрепя.
Гласували 83 народни представители: за 83, против няма, въздържали се няма.
Законопроектът е приет на първо гласуване.
Подлагам на гласуване Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, № 102-01-2, внесен от Министерския съвет на 14 януари 2011 г., който комисията също подкрепя.
Гласували 83 народни представители: за 71, против 11, въздържал се 1.
Законопроектът е приет на първо гласуване. (Реплики от КБ.)
Докладваха се двата доклада, по двата законопроекта, разискванията са по двата законопроекта. (Реплика от народния представител Ангел Найденов.)
Отрицателен вот.
Заповядайте, господин Найденов.
АНГЕЛ НАЙДЕНОВ (КБ): Благодаря Ви, господин председател.
После ще изчистваме недоразуменията, но в случая, бих искал да обясня аргументите на Парламентарната група на Коалиция за България да гласуваме „против” и, разбира се, моят аргумент да не подкрепя този законопроект. Могат да бъдат посочени пет аргумента.
На първо място, ще посоча аргумента, че това е пряко следствие на Бялата книга, която ние не подкрепихме. В такъв случай очевидно, че последиците от влизането в сила на Бялата книга, изразени в Закона за отбраната и въоръжените сили, няма как да бъдат подкрепени от мен и от Парламентарната група.
Второ, бих искал да подчертая, че се следва тенденцията на едно непрекъснато обезличаване на фигурата на началника на отбраната и постепенното възстановяване на Генералния щаб, в този случай, на по-ниско ниво. Не сме съгласни с превръщането на началника на отбраната в една силно декоративна фигура с функциите на началник на военната канцелария на министъра на отбраната.
Трето, увеличаването на правомощията по § 9 на законопроекта на министъра, на практика, накърнява правомощие на Министерския съвет, респективно на Народното събрание. Ние смятаме, че досега в закона за изпращане и използване на българските въоръжени сили е намерен балансът, в т.ч., разбира се, и с правомощията на министъра – ето защо не можем да подкрепим измененията.
Четвърто, не можем да подкрепим промяната, по-скоро отмяната на чл. 106, засягащи правомощия на инспектората, тоест отмяната на проверките по отношение на бойната подготовка, отбранително-мобилизационната подготовка, военния ред и дисциплината, следователно отива се към едно пълно девоенизиране на инспектората, възможности за научаване на граждански лица, което разбира се, трябва да бъде подкрепено, но девоенизирането не може да бъде подкрепено в този обем.
Не на последно място и аргументът, че се отнемат още от социалните права и социалните придобивки на военнослужещите, което е част от текстовете в Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за отбраната.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Благодаря.
Има ли други отрицателни вотове?
Заповядайте, господин Али.
НЕДЖМИ АЛИ (ДПС): Благодаря, господин председател. Уважаеми господин министър, уважаеми колеги! Не подкрепихме настоящия законопроект поради няколко причини, а именно, че настоящият Законопроект за изменение и допълнение следва една лоша практика от предишни поне три Народни събрания – практика, която доведе до цели 43 изменения в предходния Закон за отбраната и въоръжените сили и виждаме, че за пореден път се предлагат едни изменения и допълнения без да е налице основополагащият документ, а именно Стратегията за национална сигурност.
Недоумявам за какво е това бързане, след като вече е готова Стратегията за национална сигурност, внесена е в комисиите. Искам да уведомя Народното събрание, колегите народни представители, че на първо гласуване ние подкрепихме Стратегията за национална сигурност, защото при изработването й, която заслужава адмирация е търсена възможност за постигане на максимален политически консенсус, като основа за последващо широко национално съгласие, за да може да се изработи такъв документ, който действително да отговори на предизвикателствата на времето. Там са посочени принципите на политиката и е развита системата за национална сигурност.
Ние, от Движението за права и свободи, считаме, че това е документ за стратегия, който може да бъде фундамента за формиране на политиката за сигурност и отбрана на България през следващите 10 години. В този контекст искам да заявя, че това бяха и основните мотиви, поради които ние не подкрепихме настоящия законопроект. Не може само преди една година да се твърди, че армията трябва да се раздели с неприсъщи за нея дейности като разпореждане с движими вещи, които с настоящите изменения се предоставят на видовете въоръжени сили, продължава и процеса на орязване на социалните придобивки за военнослужещите и, имайки предвид всичко това, няма как да се обединим около становището, че този законопроект отговаря на обществените потребности от доизграждането на една модерна и гъвкава професионална армия. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: И аз благодаря.
Трети отрицателен вот.
Заповядайте, господин Панчев.
СПАС ПАНЧЕВ (КБ): Благодаря Ви, господин председател.
Господин министър, колеги! Парламентарната група на Коалиция за България, както чухте, няма да подкрепи изменението. В обсъждането, което имахме при нас, ни направи впечатление отпадането на резерва като част от въоръжените сили, без да има някакви мотиви и ние не знаем в бъдеще – очакваме нов Закон за резерва, а тук в промените в чл. 50, ал. 1, т. 7, резервът отпада като състав на въоръжените сили. Всъщност ще има ли резерв за в бъдеще, няма ли да има? Това са въпроси, които трябва да бъдат изяснени.
Параграф 9, чл. 64, т. 1 даваше право досега на министъра на отбраната да разрешава еднолично участието на до 200 военнослужещи без въоръжение. В промяната, която сега се иска, министърът вече има право да разрешава участие до 600 военнослужещи с оръжие, което считаме, че не е нормално в условията на парламентарна република – без санкцията на Парламента, министърът еднолично да може да взема такива решения. В § 17, чл. 106, ал. 4 се отменят доста от функциите на Инспектората в Министерството на отбраната. Всъщност неговата задача досега беше да следи главно бойната подготовка на въоръжените сили. Това те вече няма да го правят. Кой ще изпълнява тези функции? Всъщност с какво ще се занимава Инспекторатът? Въпроси, с които също не сме запознати като мотиви. Поради тези причини ние гласувахме „против”. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: И аз благодаря.

Продължаваме със следващата точка от дневния ред:
ПЪРВО ЧЕТЕНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ, внесен от Министерския съвет на 14 януари 2011 г.
С доклада на водещата Комисия на околната среда и водите ще ни запознае нейният председател госпожа Искра Михайлова.
Заповядайте, госпожо Михайлова.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА МИХАЙЛОВА: Благодаря Ви, господин председател.
Уважаеми господин председател, госпожо министър, уважаеми дами и господа народни представители! Преди да ви представя доклада, правя процедурно предложение в пленарната зала да бъдат допуснати господин Веселин Вучков – заместник-министър на вътрешните работи, господин Стефан Стефанов – директор на Дирекция „Управление на отпадъците” в Министерството на околната среда и водите, и госпожа Райна Димова – директор на Правна дирекция в Министерството на вътрешните работи.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Подлагам на гласуване така направеното процедурно предложение.
Гласували 88 народни представители: за 88, против и въздържали се няма.
Предложението е прието.
Моля, поканете гостите в пленарната зала.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА МИХАЙЛОВА: Уважаеми господин председател, уважаема госпожо министър, уважаеми дами и господа народни представители!
„ДОКЛАД
по първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за управление на отпадъците, № 102-01-4, внесен от Министерския съвет на 14 януари 2011 г.
На свое редовно заседание, проведено на 27 януари 2011 г., Комисията по околната среда и водите разгледа на първо четене Законопроект за изменение и допълнение на Закона за управление на отпадъците, № 102-01-4, внесен от Министерския съвет на 14 януари 2011 г.
От Министерството на околната среда и водите на заседанието присъстваха госпожа Евдокия Манева – заместник-министър, госпожа Валентина Василева – държавен експерт в Дирекция „Земни недра и подземни богатства” и госпожа Виктория Белоконска – държавен експерт в Дирекция „Управление на отпадъците”, от Министерството на вътрешните работи – господин Николай Наков, началник-сектор „Нормотворческа дейност” в Дирекция „Правно-нормативна дейност”, и от Министерството на икономиката, енергетиката и туризма – господин Иво Маринов – заместник-министър, и господин Валери Накев – началник на отдел в Дирекция „Регистриране, лицензиране и контрол”.
Присъстваха и представители на бранша за дейноста с отпадъците: госпожа Теменужка Костова – председател на Българската асоциация по рециклиране.
От името на вносителя законопроектът и мотивите за неговото внасяне бяха представени от господин Николай Наков.
Предлаганите в законопроекта изменения и допълнения са налагат, на първо място, поради големия брой и с висока стойност кражби на отпадъци от черни и цветни метали и явната необходимост от засилен контрол, както и с оглед отстраняването на празноти, отчетени при прилагането на някои разпоредби, регламентиращи търговската дейност с метални отпадъци.
Предлаганите със законопроекта по-важни изменения и допълнения в закона могат да бъдат обобщени, както следва:
Първо, определят се изискванията към отреждането на площадки за дейности с металосъдържащи отпадъци, включително от опаковки, от излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, моторни превозни средства, батерии, акумулатори и други, като се предвижда изнасянето на площадки извън жилищните зони.
Второ, въвежда се документ-декларация за осигуряване на видео наблюдение на площадките за извършване на търговска дейност с метални отпадъци.
Трето, регламентира се първоприемствеността.
Четвърто, прецизират се основанията за отказ за издаване на лиценз и за неговото отнемане, като се въвежда предварително изпълнение на заповедта за отнемане на лиценза и за заличаване на площадката.
Пето, дефинират се рисковите номенклатури отпадъци от черни и цветни метали, обект на най-чести посегателства, като се конкретизират изискванията за сключване на сделки с такива номенклатури. Въвежда се осигуряването на постоянно видеонаблюдение и съхранението на видеозаписите за следващи проверки.
Шесто, въвеждат се санкции за новите изисквания към условията и реда за извършване на търговска дейност с метални отпадъци, прецизират се някои основания за налагане на административнонаказателни санкции на юридически лица и еднолични търговци, като при нарушение с рискови номенклатури се предвижда имуществена санкция от 30 000 до 100 000 лв., която се смята, че ще действа ефективно поради високия си размер.
Седмо, в Преходните и заключителните разпоредби се предвижда 6-месечен срок от влизането на закона в сила за привеждане на площадките в съответствие с чл. 54, ал. 1, като е предвиден и 6-месечен преходен период за въвеждане на видеонаблюдението.
Осмо, в Преходните и заключителните разпоредби са предвидени и промени в Наказателния кодекс. Въвеждат се по-високи минимални и максимални размери на наказанието „лишаване от свобода” и на наказанието „глоба”.
По законопроекта има постъпило писмено становище на отдел „Законодателни референти”, съгласно което в практиката на Народното събрание с Преходни и заключителни разпоредби не се изменят кодекси. Предложено е § 17 да отпадне, а необходимото уреждане да се направи със законодателна промяна в Наказателния кодекс.
След откриване на дебата от председателя на комисията, отношение взеха: народният представител Павел Димитров, който подкрепи становището за отпадане на § 17, като противоречие с правната техника въобще, на което от страна на вносителите господин Наков отговори, че не възразява и ще се съобразят с изказаните мнения и становището на Правната комисия. Заместник-министър Манева обяви, че тези промени са в резултат на дейността на специализирана работна група от трите ведомства и припомни, че от страна на членовете на комисията са изказани мнения и са правени предложения за още по-стриктни текстове, включително за забрана на дейности по предаване на отпадъци от черни и цветни метали от физически лица. Господин Наков допълни, че промените са разисквани и обсъждани многократно, проучвана е световна и европейска практика и посочи примери за вандалско разчленяване на паметници и предаването им за скрап.
Народният представител Искра Михайлова благодари за допълненията и посочи, че комисията има готовност за подкрепа на стриктни мерки. Тя зададе и два въпроса към вносителите: реалистични ли са предвидените 6 месечни срокове и каква е готовността за внасяне и приемане на очаквания цялостен законопроект за управление на отпадъците, вместо правенето на частични промени.
Народният представител Георги Божинов, който подкрепя многократно дискутираните промени, предлага като опит за пресичане на бедствията от разрушаването на съоръжения с цел придобиване на някакви средства, счита, че трябват и фундаментални действия в посока на нови технологии и излизане от последното място по рециклиране и оползотворяване на отпадъци, където в класацията на Европейския съюз стоим в челото по депониране.
Народният представител Фани Христова също подкрепи законопроекта и е съгласна за промени в Наказателния кодекс в посока на радикални мерки при разрушаване на ценности, още повече че има редица всекидневни примери от нейния избирателен район, но постави въпроса може ли браншът да се справи с 24-часовото видеонаблюдение и съхранението на информацията за една година. Господин Наков посочи, че към днешна дата това не е трудно и може да се реализира, има консултации и с бизнеса.
Народният представител Огнян Тетимов смята, че е крайно време да не се съобразяваме с всичко, изискано от бизнеса, тъй като се е сблъскал с жестоки случаи на кражби и невъзможността от справяне с тях в неговия район в Петрич и Сандански. Той подкрепя изцяло предложеното видеонаблюдение и всякакви други мерки.
Госпожа Костова представи виждането на бранша, че е трудно изпълнимо съхранението на записите за една година и по-скоро да бъде като при изискванията за охранителните фирми – един месец.
Народният представител Иван Алексиев подкрепи предложените срокове. Народният представител Румен Такоров се изказа относно възможностите за следене на цялата площадка и възможностите за по-балансирано решение, на което от страна на вносителите беше отговорено, че с оглед прекратяване безобразията сега не се търси балансирано решение, а решение на проблема с криминалните действия.
Изказаха се отново народните представители Искра Михайлова, Йоана Кирова, Тунджай Наимов, който подкрепи предлаганите рестрикции, но смята, че това трябва да се уреди генерално с цялостен много добре обмислен и изготвен нов закон.
Народният представител Огнян Пейчев се изказа относно рестриктивните мерки и ефекта от тях, устройствените планове и възможностите за охрана на площадките от органите на МВР.
Заместник-министър Eвдокия Манева, която подчерта колко са площадките и че не се иска даване на възможност за съобразяване на нови с устройствените планове, подчерта, че може да се мисли за крайни мерки, предлагани от групи специалисти.
Представителите на бизнеса очакват по-голяма конкретика и обучение за разпознаване на детайли от съоръженията. Народният представител Павел Димитров отново взе думата, като се съгласи с това, че не всички от бизнеса трябва да се поставят под един знаменател, но трябва да се подкрепят рестриктивните мерки, тъй като и той има конкретни примери от Варненски избирателен район.
След обобщаване на дискусията се разбра, че всички народни представители подкрепят необходимостта от строга регламентация и промени в Закона за управление на отпадъците. Между двете гласувания могат да се направят необходимите прецизирания в предложените обсъждани по време на дискусията текстове.
След проведените разисквания, Комисията по околната среда и водите единодушно подкрепи законопроекта и изразява следното становище:
Предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за управление на отпадъците, № 102-01-4, внесен от Министерския съвет на 14 януари 2011 г.”
Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Благодаря, госпожо Михайлова.
С доклада на Комисията по икономическата политика, енергетика и туризъм ще ни запознае нейният председател господин Мартин Димитров.
Заповядайте, господин Димитров.
ДОКЛАДЧИК МАРТИН ДИМИТРОВ: Уважаеми господин председател, уважаеми колеги!
„ДОКЛАД
по Законопроект за изменение и допълнение на Закона за управление на отпадъците, внесен от Министерския съвет на 14 януари 2011 г.
На свое редовно заседание, проведено на 27 януари 2011 г., Комисията по икономическата политика, енергетика и туризъм разгледа Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за управление на отпадъците.
На заседанието присъстваха Райна Димова – директор на дирекция „Правно-нормативна дейност” в Министерството на вътрешните работи, Гергана Царева – директор на дирекция „Регистриране, лицензиране и контрол” в Министерството на икономиката, енергетиката и туризма, Стефан Стефанов – директор на дирекция „Управление на отпадъците”, и Оля Матова – началник на отдел „Управление на производствените и опасни отпадъци” в същата дирекция в Министерство на околната среда и водите.
Законопроектът беше представен от Гергана Царева.
Предлаганите изменения и допълнения на Закона за управление на отпадъците се налагат преди всичко с оглед отчетената статистика за увеличените по брой и стойност кражби на отпадъци от черни и цветни метали и необходимостта от засилен контрол, както и с цел прецизирането на някои разпоредби, регламентиращи търговската дейност с метални отпадъци.
Въвеждат се изисквания за отреждането на площадките за дейности с металосъдържащи отпадъци в зони с производствени, складови функции и обекти на железопътната и пристанищната инфраструктура със стопанско предназначение.
Предвижда се изнасянето на търговската дейност на площадки извън жилищните зони на населените места, както и съобразяването им с изискванията за опазване на човешкото здраве и околната среда съгласно законодателството в тази област.
Въвежда се нов изискуем документ, който заявителят за лиценз следва да представи - декларация за спазване на изискванията за осигуряване видеонаблюдение на площадките за извършване на търговска дейност с отпадъци от черни и цветни метали. Разширява се съдържанието на декларацията на заявителя, че не е свързано лице, с хипотезите, че не са налице следните обстоятелства: заявлението е подадено преди изтичане на една година от заповедта за заличаване на същата площадка, за която се кандидатства, и за заявената площадка има висящ спор пред съд. Целта е предотвратяване заобикалянето на закона чрез включване на заличените площадки в лиценза на други фирми.
За чуждестранните лица изискването за представяне на документа, издаден в съответствие с националното му законодателство, удостоверяващ правния статус на заявителя в легализиран превод, се заменя с официален превод.
Регламентира се правоприемството по Търговския закон, при което правата по лиценза преминават към правоприемника. Така се отстранява празнота в закона, която водеше до различни тълкувания.
Прецизират се основанията за отказ за издаване на лиценз и за отнемане на лиценза.
Въвежда се задължение търговецът в 7-дневен срок от получаването на заповедта за заличаване на площадка да предаде в Министерството на икономиката, енергетиката и туризма оригинала на лиценза за вписване на заличената площадка, като в този случай не се заплаща такса.
Въвежда се предварително изпълнение и на заповедта за отнемане на лиценза и за заличаване на площадка. Целта е с издаването на заповедта да се преустанови дейността на търговеца (или на съответната площадка).
Дефинират се рисковите номенклатури отпадъци от черни и цветни метали - обект на най-чести посегателства - като изцяло отпада възможността физическите лица да предават такива отпадъци.
Въвежда се изискване за осигуряване на постоянно видеонаблюдение на всяка площадка за търговска дейност с отпадъци от черни и цветни метали, както и за съхраняване на видеозаписите за целите на последващи проверки.
Поставя се изискване към лицензираните търговци да представят всяко тримесечие в Националната агенция за приходите информация за лицата, които са извършили продажби на отпадъци от черни и цветни метали, и за изплатените суми.
Прецизират се някои основания за налагане на административнонаказателна санкция на юридическите лица и едноличните търговци, като при тях за нарушение на изискванията за търговия с рисковите отпадъци по чл. 60, ал. 3 се предвижда имуществената санкция от 30 000 до 100 000 лв.
Предвижда се 6-месечен срок от влизане в сила на закона за привеждане на площадките в съответствие с изискванията на чл. 54, ал. 2. В този срок търговецът е длъжен, ако не приведе дейността си в съответствие с тези изисквания, да заяви тези площадки за заличаване и да преустанови дейността на тях, както и да реализира в срок до 3 месеца наличните количества отпадъци от черни и цветни метали и да предприеме необходимите мерки за почистване на площадките.
Предвиждат се и промени в Наказателния кодекс, с които се цели прецизиране на отделни престъпни състави, посветени на посегателства против собствеността и стопанството, в обхвата на които попадат и престъпните деяния с предмет черни и цветни метали.
Въвеждат се по-високи минимални и максимални размери на наказанието „лишаване от свобода” и на наказанието „глоба”, предвидени за престъпленията по чл. 216а, ал. 1 и 2, чл. 234б и чл. 234в, ал. 1 и 2 от НК.
В хода на дискусията народният представител Ариф Агуш постави следните въпроси - как е определен броят на площадките – точно 400; как този закон ще спре кражбите и защо не може от физически лица да се изкупуват черни и цветни метали.
Народният представител Димитър Атанасов зададе въпрос относно това предвидени ли са санкции и какви са те в случаите на повторно нарушение на една и съща площадка.
От Министерството на икономиката, енергетиката и туризма отговориха, че 400 е броят на съществуващите площадки, които в момента се намират в промишлени зони и които отговарят на нововъведените изисквания. Също така поясниха, че не се забранява изкупуването от физически лица на всички отпадъци, а се забранява изкупуването от физически лица на конкретно описаната номенклатура – тоест елементи от ж.п. състава, кабели и т.н.
Народният представител Рамадан Аталай изрази резервите си относно въвеждането на видеонаблюдение и определянето на номенклатурите, които физическите лица няма да имат право да предават на изкупвателните пунктове. Също така постави следния въпрос – има ли становище от големите доставчици на скрап към големите предприятия във връзка с предложения законопроект.
Народният представител Георги Икономов постави въпроса дали предвиденият шестмесечен срок за привеждане на площадките в съответствие с изискванията на закона е реално изпълним. На следващо място народният представител Георги Икономов изрази съмнение, че за едно и също нарушение се предвиждат две наказания – имуществена санкция по чл. 53а и отнемане на лиценз по чл. 115.
Председателят Мартин Димитров попита каква е европейската практика за ограничаване на кражбите и как този проблем е решен – дали през процедура по лицензиране или е намерен някакъв друг начин за неговото решаване.
От Министерството на икономиката, енергетиката и туризма във връзка с въпроса, кога се прилагат глобите и кога се прилага отнемането на лиценза отговориха, че повторността е изведена като условие за отнемане на лиценза на цялата фирма. Тоест, ако продължава системно да има нарушение или се установят нарушения на повече от една площадка на една и съща фирма, тогава се отнема лицензът на цялата фирма.
Относно въпроса дали шестте месеца гратисен период са реални, за да могат фирмите евентуално да приведат дейността си в съответствие, Министерството на икономиката, енергетиката и туризма уведоми комисията, че първоначалното им предложение е било този срок да е една година, докато желанието на МВР е било този срок да е един месец. В резултат на това в законопроекта е предвиден компромисен срок – шест месеца.
На поставения от председателя Мартин Димитров въпрос, Министерството на икономиката, енергетика и туризма отговориха, че в световен аспект няма хармонизирано законодателство.
В отговор на въпроса на народния представител Рамадан Аталай, Министерството на икономиката, енергетика и туризма информираха, че законопроектът е съгласуван с Българската асоциация по рециклиране, Браншовата камара, Феникс ресурс, Асоциацията по металургия, с топлофикациите, с мобилните оператори и с електроразпределителните дружества, както и с БДЖ.
След представяне и обсъждане на законопроекта се проведе гласуване, което приключи при следните резултати: „за” – 11 народни представители, без „против” и „въздържали се” – 2 народни представители.
Въз основа на гореизложеното Комисията по икономическата политика, енергетика и туризъм предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за управление на отпадъците, № 102-01-4, внесен от Министерския съвет на 14 януари 2011 г.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Благодаря.
С доклада на Комисията по правни въпроси ще ни запознае господин Тончев.
Заповядайте, господин Тончев.
ДОКЛАДЧИК СВЕТОСЛАВ ТОНЧЕВ: Уважаеми господин председател, уважаема госпожо министър, уважаеми колеги! Ще ви запозная с:
„ДОКЛАД
на Комисията по правни въпроси относно Законопроект за изменение и допълнение на Закона за управление на отпадъците, № 102-01-4, внесен от Министерския съвет на 14 януари 2011 г.
На свое заседание, проведено на 27 януари 2011 г., Комисията по правни въпроси обсъди Законопроект за изменение и допълнение на Закона за управление на отпадъците, № 102-01-4, внесен от Министерския съвет на 14 януари 2011 г.
Законопроектът беше представен от господин Николай Нанков.
Същият е бил изготвен след широко обществено обсъждане. С оглед увеличените по брой и стойност кражби на отпадъци от черни и цветни метали и необходимостта от засилен контрол се предлагат изменения и допълнения на Закона за управление на отпадъците.
Предлага се изнасяне на търговската дейност на площадки извън жилищните зони на населените места и съобразяването им с изискванията на законодателството за опазване на човешкото здраве и околната среда. Редуцира се броят на действащите площадки, като това ще доведе до по-ефективен контрол върху дейността им.
Предвижда се въвеждането на нов изискуем документ за заявителя за лиценз в § 5 – декларация за спазване на изискванията за осигуряване на видеонаблюдение на площадките за извършване на дейност с отпадъци от черни и цветни метали. Целта на предложението е предотвратяване включването на заличени площадки в лиценза на други фирми.
Чуждестранните лица представят документ, издаден в съответствие с националните им законодателства, удостоверяващ правния статус на заявителя в официален превод.
Регламентира се правоприемството съгласно Търговския закон, при което правата по лиценза преминават към правоприемника.
Добавят се нови основания за отказ за издаване на лиценз и за отнемане на лиценз.
В § 9, чл. 59 се създава нова ал. 6, чрез която търговецът се задължава в 7-дневен срок от получаване на заповедта за заличаване на площадка да предаде в Министерството на икономиката, енергетиката и туризма оригинала за вписване на заличената площадка.
Предлага се и въвеждането на предварително изпълнение на заповедта за отнемане на лиценз и за заличаване на площадка, като се цели преустановяване дейността на търговеца и преодоляването на периода от издаването на заповедта за заличаване на площадката до влизането й в сила.
В § 10 от законопроекта се предвижда отпадане на възможността физическите лица да предават отпадъци от рисковите номенклатури отпадъци от черни и цветни метали, обект на най-чести посегателства.
За сключването на сделки с такива номенклатури по чл. 60, ал. 3 се предвижда представяне на сертификат за произход и на писмен договор за всяка последваща сделка.
Поставя се изискване за осигуряването на постоянно видеонаблюдение на площадките за търговска дейност с отпадъци от черни и цветни метали, съхраняването на записите за последващи проверки, представяне на всяко тримесечие в Националната агенция за приходите на информация за лицата, извършили продажби на отпадъци от черни и цветни метали и за изплатените суми.
В законопроекта са предвидени и санкции за неспазване на новите изисквания за условията и реда за извършване на търговска дейност с отпадъци от черни и цветни метали.
Изказаха се становища в подкрепа на законопроекта, с който се въвежда засилен контрол с цел ограничаване увеличените по брой и стойност кражби на отпадъци от черни и цветни метали, като се подчерта, че е дори закъснял.
Също така се акцентира и върху факта, че трайно установена практика на Народното събрание е в Преходни и заключителни разпоредби да не се изменя кодекс. Кодексът е кодификация на материално-правни и процесуални норми и неговото изменение става само със самостоятелен закон, като се държи сметка за неговата законодателна логика. Предложи се § 17 да отпадне от законопроекта и да бъде внесен като отделен законопроект за промени в Наказателния кодекс.
Изтъкна се, че е необходимо и прецизиране на текста на § 10, чл. 60, ал. 10 относно задължението на лицензирания търговец да предоставя информация всяко тримесечие на Националната агенция за приходите за лицата, извършили продажби на отпадъци от черни и цветни метали и заплатените суми.
В хода на дискусията беше предложено въвеждането на изискване за водене на електронен регистър от търговците на отпадъци от черни и цветни метали при спазване изискванията на Закона за защита на личните данни, представянето му в Националната агенция за приходите, като така ще се избегне големият поток от документи, ще се пести време и ще се получава веднага информация. Съответно Националната агенция за приходите да подава служебно получената информация на заинтересованите органи за осъществяване на необходимия контрол.
След проведеното обсъждане и гласуване с 21 гласа „за”, без „против” и „въздържал се” Комисията по правни въпроси предлага на Народното събрание да подкрепи на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за управление на отпадъците, № 102-01-4, внесен от Министерския съвет на 14 януари 2011 г.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Благодаря.
Госпожо министър, заповядайте от името на вносителя.
МИНИСТЪР НОНА КАРАДЖОВА: Уважаеми господин председателстващ, уважаеми народни представители! Председателите на водещата Комисия по околната среда и водите и на спомагателните комисии много детайлно представиха мотивите към законопроекта и няма да отнемам от вашето време да представям тези мотиви. Тук съм от името на още двама мои колеги министри, които бяхме съвносители на закона. Мисля, че всички тук са убедени, че щетите за обществото като цяло от кражбите на черни и цветни метали са огромни, от „предимствата” режимът да остане такъв, какъвто е в момента – по-либерален и допускащ такива кражби.
Призовавам всички да подкрепите законопроекта.
Благодаря на Комисията по околната среда и водите, че подкрепи законопроекта, както и на другите комисии, които преди малко изказаха своето становище. Убедена съм, че тези законодателни мерки ще подпомогнат изпълнителната власт да се справи с този много наболял за обществото ни проблем.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Благодаря Ви.
Откривам разискванията, колеги.
Изказвания?
Заповядайте, господин Наимов.
ТУНДЖАЙ НАИМОВ (ДПС): Уважаеми господин председател, уважаема госпожо министър, уважаеми дами и господа народни представители! Предложеният ни Законопроект за изменение и допълнение на Закона за управление на отпадъците, както беше посочено и в докладите на комисиите, основно се налага поради големия брой и с висока стойност кражби на отпадъци от черни и цветни метали.
Парламентарната група на Движението за права и свободи подкрепя нуждата от предприемане на законодателни промени, с които да се предотвратят криминалните посегателства спрямо елементи от обществените мрежи и инфраструктурни обекти. Съзнаваме необходимостта да бъдат въведени по-строги правила към лицата, които безконтролно и безотговорно приемат отпадъци на площадките си, без да държат сметка за техния произход и за тяхното естество.
Ето защо ние ще подкрепим предложения Законопроект за изменение и допълнение на Закона за управление на отпадъците, но в същото време считаме, че от гледна точка на опазване на околната среда, създаване на възможности за оползотворяване на метални суровини и удължаване на жизнения цикъл на ресурсите и материалите трябва да бъде подкрепен и браншът, който има принос към нашата икономика.
Според мен превенцията на криминалните прояви не трябва да възпрепятства нормалното функциониране на фирмите, които в по-голямата си част спазват закона. Именно затова считам, че някои от предложените текстове трябва да бъдат сериозно разгледани и редактирани между първо и второ четене. По такъв начин ние ще постигнем целите на предложения законопроект и ще гарантираме устойчива среда за цялостно развитие на процесите на повторна употреба и рециклиране на метални отпадъци, които са вторични икономически полезни суровини.
Считаме, че е нужно прецизиране при изброяване на металните елементи в редакцията на чл. 60, ал. 3 от действащия закон, § 10 от Закона за изменение и допълнение.
В Преходните и заключителни разпоредби на законопроекта, в § 15 е предвиден 6-месечен срок за привеждане на лицензираните площадки в съответствие с изискванията на този законопроект. Според мен този срок е нереалистичен и ще доведе до закриване на много площадки, респективно на много фирми. Съгласни сме, че мястото на тези площадки не е в жилищните квартали и близо до училища.
Въвеждането на 20-часово видеонаблюдение и съхранението на записите в продължение на една година би довело до ненужни инвестиции за закупуването на необходимата техника, с които фирмите не разполагат, а още повече да ги набавят в срока по § 15, ал. 4. Трябва да се даде равна възможност на фирмите да изпълнят новите изисквания. За шест месеца не може да се организира нова площадка с всички изискуеми атрибути на нов терен. На практика, ако се изпълни изискването на законопроекта, всички фирми, които в момента нямат площадки, отговарящи на новите изисквания, ще трябва да прекратят дейността си.
Ние от Парламентарната група на Движението за права и свободи ще подготвим и внесем съответните предложения за второ четене, с които да подобрим цялостната организация на търговската дейност с отпадъци от черни и цветни метали с цел осигуряване на баланс между интересите на държавата, обществото и бизнеса с вторични суровини. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: И аз благодаря, господин Наимов.
Реплики? Няма.
Господин Тошев, заповядайте за изказване.
ЛЪЧЕЗАР ТОШЕВ (СК): Благодаря Ви, господин председателю.
Уважаема госпожо министър, уважаеми народни представители! Бих искал да започна с това, че ние вече дебатирахме този проблем в средата на миналата година. Тогава предложението, което направих, и което съответства на предложението, което сега внася правителството, беше отхвърлено с остри аргументи, че тези мерки биха поощрили сивата икономика, че ще доведат до увеличаване на нелегалната дейност и т.н.
За изминалата половин година очевидно е, че в правителството са преоценили своята позиция по този въпрос и внасят предложения, които целят да забранят изкупуването на части от железопътни релси, от паметници на културата, капаци за шахти и други – точно същите неща, които бях предложил преди шест месеца, и те да не се изкупуват от физически лица, тъй като те няма как да ги притежават. И това е така.
Единственият начин, по който ще се спре тази нелегална дейност, е да се отнеме мотивът за нейното извършване, ако това може да бъде осъществено. Това се случи преди години, когато имаше много горски пожари. Тогава спирането на износа на дървесина за чужбина за известен период от време доведе до спиране и на пожарите, защото беше отнет мотивът да се извършва това престъпление. Иначе службите за сигурност, колкото и да са добри, няма как да се справят с проблема, когато има силен мотив, който кара хора, които са решили да се възползват от тази възможност, да нарушат закона.
Сега виждаме, че се предлага увеличаване на санкциите в Наказателния кодекс. Много често самите извършители на тези престъпления са изключително бедни хора, които не се страхуват от затвор, например. Дори понякога това за тях е желана възможност, за да намерят за известно време подслон и храна. Това е като разказ от О’Хенри, обаче трябва да имаме предвид, че това, което се предлага, не е толкова опасно и заплашително за тях, колкото ни се струва. Затова смятам, че санкциите трябва да бъдат насочени към тези, които изкупуват тези материали, защото те не са бедни хора. Тяхното социално положение не е такова като на преките извършители. По този начин може би мерките ще имат по-голям ефект.
Същото така трябва да помислим и за това, че трябва да се въведат санкции по отношение на изплащането на социални помощи на лица, които са уличени в такава дейност, както и на техните семейства, за да може по този начин те да се стреснат повече и да не извършват такава дейност, каквато досега извършват, иначе няма как да се спре тази престъпна дейност.
През изминалите шест месеца се случи едно събитие, с което влязохме в световните новини. Беше прекъснат оптичният кабел, който свързва Европа и Азия. Той беше прекъснат в България. Казвам го, понеже се говореше, че имаме и други начини да се справим с този въпрос. Оказва се, че не е така и че ние трябва наистина да предприемем радикални действия.
Това е важно също и за паметниците на културата, които са от метал. Те изчезват от нашите паркове, но те са част от нашата национална памет. Не е приемливо ние да допускаме това да се случва – трябва да се увеличат и акциите, които полицията трябва да предприеме, за да може да охранява тези обекти на културата.
Най-важното, което казах, това е отнемането на мотива за извършването на такива престъпления, и това е спиране изкупуването им.
Ние ще подкрепим този законопроект. Радвам се, че в крайна сметка след седем и повече месеца, се достигна до пълен консенсус, до единодушие по приемане на тези мерки в комисиите. Надявам се по-нататък да има по-голяма диалогичност, когато обсъждаме такива обществено значими въпроси, за да се намира решението на време, да не се консумират негативите от отхвърлянето на такива предложения, и да се намира решение, което в крайна сметка защитава интересите на цялото общество. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Благодаря.
Реплики няма.
Други изказвания?
Заповядайте, господин Пейчев.
В 11,30 ч. ще продължим с изказването Ви.
Почивка до 11,30 ч.

(След почивката.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА: Моля народните представители да заемат местата си.
Още веднъж се обръщам към колегите народни представители – продължават разискванията по Закона за управление на отпадъците, един много важен законопроект. Важно е да има депутати и по време на разискванията.
Преди почивката беше поискана думата за изказване от народния представител Огнян Пейчев.
Заповядайте, господин Пейчев.
ОГНЯН ПЕЙЧЕВ (Атака): Благодаря, госпожо председател.
Уважаеми колеги, нямах намерение да вземат думата по този законопроект, но искам да разгледам един друг аспект за причините, които доведоха до промяната му. По-конкретно това е бумът на кражбите на метали. Този бум наистина е много висок през последните няколко години, но какво правим ние? Реално лекуваме не причината, а едно следствие. Ако търсим причината, тя се намира в икономическата ситуация, в която е поставена нашата държава.
Най-много посегателства има върху системите на електроснабдителните, на ВиК дружествата и на железопътната инфраструктура. България може би е една от най-малкото страни в Европа, в която физическо лице има право да предава метали като вторични суровини, без необходимия сертификат за това. Стигна се през последните години до уникални вандалски прояви. Искам да ви дам един пример от моя регион. Паметникът на Богиня Диана, който е символ на нашия град, бе откраднат по най-брутален начин, въпреки че бе издигнат на височина над 7 метра. Не искам да упоменавам и другите примери, които се случиха с паметника на Майстора и т.н. Кражбите, които се извършват, нямат паричен еквивалент. Тези кражби просто са грубо посегателство върху културата и идентичността на българина.
Общественото мнение обикновено нарочва за виновни фирмите, които събират метални отпадъци, но дали е точно така. С предвидената рестрикция в този закон ще спрем на входа на тези пунктове влизането на металните отпадъци. Но какво ще се случи? По този начин ще защитим интересите на инфраструктурните предприятия. Това са електроснабдителните и ВиК предприятията, газоснабдителните дружества, откъдето напоследък също има кражби. Но ще защитим ли интересите на хората от бита?! Ще защитим ли интереса на хората, на техните вили, където ще започнат посегателствата?!
Има много сериозен проблем. Ние пак виним фирмите, но някой организира тези хора. По неофициални данни близо 80 хиляди човека работят в този сектор. Те извършват престъпление в порядъка от 10 до 50 лв., попадат в полицейското управление за няколко дни, след което са освободени и отново започват тази дейност.
Считам за необходими тези промени, но те не са достатъчни. Нека през този период всички колеги да помислим сериозно и в законодателното време да внесем необходимите промени между първо и второ четене, защото утре всички ще пропищят от тези набези върху собственото лично имущество. Благодаря много.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА: Благодаря.
Реплики? Няма желание за реплики.
За изказване – заповядайте, господин Чакъров.
ДЖЕВДЕТ ЧАКЪРОВ (ДПС): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги народни представители, уважаема госпожо министър! По принцип вече беше изразена позицията на парламентарната ни група, към която аз също се асоциирам, че ще подкрепим промените, предвидени в Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за управление на отпадъците, които се налагат преди всичко с оглед на отчетената статистика. Вече беше посочено за увеличение по брой и стойност на кражбите на отпадъци от черни и цветни метали, необходимостта от засилен контрол и да постигнем целите това да не се случва.
В интерес на истината и от гледна точка на коректност не можем да не споменем, че точно такава визия имаше колегата Лъчезар Тошев. Той неколкократно поставяше на вниманието на членовете на комисията въпроса, когато се разглеждаха други изменения и допълнения на този закон – да се въведе изрична забрана, за да нямат възможност физическите лица да реализират тази дейност и да предават черни и цветни метали на търговците на черни и цветни метали.
Целите, които се поставят, са ясни. Трябва да посочим подхода и да кажем, че той е не само рестриктивен, а силно рестриктивен. Опасенията, които представи колегата Пейчев, трябва да бъдат взети предвид. Смятах да ги изкажа, но те бяха вече изказани. Трябва да постигнем да не се случва тази дейност като закононарушение и да има чувствителност от страна на обществото. Няма човек, който да не се дразни, когато пътува по улиците на големите градове, а и в малките градове, не само в периферията, но и в централните части, като вижда, че шахтите и решетките на водоснабдителните мрежи се вземат и се продават след това на много по-ниска цена, като са необходими усилия от страна на всички ни с общините те да бъдат възстановявани. В това време има случаи на катастрофи, на повредени автомобили, на пострадали граждани. Това в никакъв случай не бива да продължава.
Ето защо ние, не само с оглед на конкретния пример, но и с оглед на кражбите, които стават по електроразпределителните мрежи и по жп транспортната система не бива да допускаме тези дейности да продължават в този вид.
Трябва да се намери възможност и форма, та когато обикновеният човек от селото или от града, когато има потребност да изхвърли печка или друг метален предмет, да има възможност за това. Но дали общините ще организират тази дейност? Това е посочено. За съжаление аз бях извън страната по време на заседанието на Комисията по околната среда и водите, но между първо и второ четене трябва да се намери опция тази дейност да бъде организирана и нормативно уредена.
По отношение на втората цел, която се поставя – съвместно от страна на Министерството на околната среда и водите чрез своите органи, компетенции и представителства, заедно с Министерството на вътрешните работи и Министерството на икономиката, енергетиката и туризма – решението площадките да бъдат изнесени, да бъдат в съответните райони. Сега няма да се впускам в подробности, то е представено в мотивите, в ЗИД-а на Закона за управление на отпадъците. Идеята е добра, но не считам, че 6-месечният срок ще бъде достатъчен. Това може да бъде коригирано между първо и второ четене. Трябва да се положат усилия целта да се постигне не чрез свиване на дейността към определени субекти. Ясно осъзнавам какво казвам. Трябва да има изсветляване на дейността. Това може да се постигне, ако се положат необходимите усилия.
Третият аспект, на който искам да обърна внимание и който трябва да бъде на вниманието ни между първо и второ четене, а даже и в последствие, е, че от всички аспекти трябва да се обърне внимание на тъй наречените „частни леярни”, където се претопяват, но не в първия им вид черните и цветни метали, и се предават на пунктовете за изкупуване или на търговците на черни и цветни метали. Тук всички компетентни и оправомощени органи трябва да бъдат максимално активни и да реализират съответни стъпки и дейности, за да могат нарушителите да бъдат идентифицирани и наказани, за да не извършват такава дейност. Това се случва за съжаление с паметници на културата, а в други случаи – с черни и цветни метали, които да нямат първия си вид и търговска марка, за да могат да се предават на следващо ниво. По този начин се обезценява идеята. Това едва ли е необходимо да бъде коментирано.
С оглед на всичко, което беше посочено, ние ще подкрепим на първо четене Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за управление на отпадъците. Трябва да продължим да работим, за да се постигнат целите, които всички бихме искали да постигнем в тази насока. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА: Благодаря.
Има ли реплики? Няма.
За изказване има думата народният представител Йоана Кирова.
ЙОАНА КИРОВА (ГЕРБ): Благодаря, госпожо председател.
Уважаема госпожо министър, уважаеми колеги! Предложените промени в Закона за управление на отпадъците са предвид увеличената нужда и необходимостта от засилен контрол и отстраняване на празнотите, отчетени при прилагането на някои разпоредби, регламентиращи търговската дейност с метални отпадъци. Всички в ежедневието си сме свидетели на кощунствата и вандализма, който се осъществява от определена група хора.
За парадокс ще ви съобщя, че в Калофер беше откраднат бюста на Христо Ботев, който беше дарен от Китайското посолство. Това е вандализъм спрямо българската култура, спрямо нашето съзнание и уважението към хората, които ние почитаме.
Предложенията в настоящия ЗИД са резултат от съвместната работа на три министерства. Опитано е да се обхванат максимално притесненията, които колегите изложиха, проблемите, които искаме да решим, и целите, които искаме да реализираме с тези предложения. Мерките наистина са рестриктивни, но повярвайте, крайно време е те да бъдат приложени. Даже мога да кажа, че те са позакъснели, защото наистина в ежедневието си сме непрекъснато ощетявани от този вандализъм.
Философията на закона и необходимостта от него бяха подкрепени от всички парламентарни групи. Между първо и второ четене ще се опитаме да прецизираме всички моменти, които будят притеснение.
Надяваме се да подкрепите настоящите промени с оглед на това, че е крайно време това да престане да царува в нашето общество – да се посяга върху шахти, железопътни релси, кабели от всякакъв вид, при което ние сме потърпевши.
Едно от притесненията, което изложиха колегите, е за тъй нареченото 24-часово наблюдение, което искаме с настоящото предложение да бъде изискуемо от фирмите за площадките, на които ще извършват тази търговска дейност. Според нас това не е толкова притеснително, инвестициите не са толкова големи, нито архивирането на тези видеонаблюдения, с оглед на това, че нуждата от контрол в този сектор е много по-голяма от това, което те ще трябва да направят.
Надявам се да подкрепите философията на законопроекта. Разбирате неотложността да решим този проблем. Мисля, че между първо и второ четене ще изчистим местата, които ни притесняват, и в крайна сметка да има един работещ закон, който да предотврати тези кражби на част от нашата инфраструктура. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА: Благодаря.
Реплики? Няма.
Заповядайте за изказване, господин Димитров.
ПЕТЪР ДИМИТРОВ (КБ): Благодаря, госпожо председател.
Госпожо министър! Ще продължа с тревогите на господин Пейчев, тъй като те не са измислени.
Искам да обясня това, което правим, по най-простия начин. Синът и дъщеря ви примерно ви носят двойки и вие вместо да смените мотивацията и да разберете защо носят двойки, решавате да ги биете ежедневно, та дано да станат отличници.
Това ще направим в момента. Мярката явно засяга цялата нация, засяга културата ни, икономиката ни, засяга абсолютно всичко. Дали обаче с тези мерки ще постигнем това, което искаме? И на мен, както и на господин Пейчев, не ми стигат само тези мерки, тоест тези мерки са само в едната сфера – това са своеобразни СРС-та в сферата на предаването на вторични суровини. Няма проблеми!
Виждате обаче какво направиха СРС-тата в други сфери. Виждате какво направи вдигането на акциза и съединяването уж на митници с НАП и не знам кое си. Виждате какво стана с контрабандата на цигари – въвеждайки тези по принцип добри мерки, да не постигнем негативни резултати!
В тази връзка, не зная откъде господин Пейчев има данните, но самите вносители казват, че като се приложат тези мерки, около 2 хил. пункта ще бъдат закрити. Респондентите – тези, които предават суровините в пунктовете, средно по 100 човека да ги броим – разбирате, че става въпрос за 200 хил. човека. Ако тези 200 хил. човека, прозвуча такъв рефрен – че в тази сфера се правят големи пари и с тези мерки ще накажем тези милионери. Тогава проблемът не е толкова тежък и няма какво да плачем.
Ами, ако проблемът е, че няма пари, че няма какво да ядат?! Разбирате, че ако един човек е гладен и няма изход, той ще търси решение. От тази гледна точка, явно, че действително липсват мерки. Какво ще правят тези хора? Ако за тях няма работа, ако нямат гарантирани доходи, то нищо няма да се случи.
Тук беше споменато, че ще слагаме видеонаблюдение, идентифицираме ги. Те не се крият, те открито и арогантно пренасят тези вторични суровини; те не се страхуват от затвора. Затворът е място, което не ги плаши – там има осигурена храна, има легло. Така че не можем да постигнем ефекта, който се надяваме да постигнем.
Задавам въпроса: ограничаваме пунктовете, ограничаваме предаването. Само че нищо няма да пречи вторичните суровини да се концентрират и в личните домове, и да се организира сиво или нелегално производство. Това вече няма да бъдат проводници, няма да бъдат накладки от жп – ще бъде нещо друго. Ще стимулираме едно добре организирано нелегално производство, ще увеличим сивия сектор, без да решим конкретния проблем, по който работим.
По същия начин е и това как на всеки три месеца си подаваме информация в НАП. Идеята е, който получава помощи, да не ги получава, държавата да не дава бадява пари. Сега вие виждате на кой се прехвърлят фирми-големи длъжници. Прехвърляш я на някой дегенерирал. Вторичните суровини ще ги предава не някой, който получава помощи, а някой, който не получава помощи. Абсолютно нищо не можем да постигнем от това, че ще даваме информация на НАП.
Така че завършвам точно с това: разбирам, че това не е работа на екологичното министерство, не може да бъде в този закон. Това обаче е проблем, който стои пред цяла България. Ако ние не решим въпроса за заетостта на тези хора, за поминъка им – няма да направим нищо. Има модели на решения – примерно в Щатите много широко е използван квотният принцип. Би трябвало тези хора с квоти да влязат в български детски градини, в детски ясли, в български училища; в държавни учреждения да има квоти, за да може учреждението да се стреми да го обучава, да му осигури квартира. Тоест трябват мерки за интегрирането на тези хора и за осигуряване на работа. Иначе това е само полицейската част на мероприятието, то вероятно е необходимо. Аз ще съм безкрайно щастлив, ако то даде резултати и паметникът на Ботев си стои на мястото.
Ще ви дам пример обаче с Варна. Там беше построен първият вятърен генератор. Специален кран от корабостроителницата го качи на баира, до Розата на ветровете. Като тръгна демокрацията, въпросният вятърен генератор беше на МЕИ, имаше съвети: „Организирайте охраната”. Казваха: „Не може, онзи кран едва го вдигна, няма кой да го открадне”. За три дни обаче изчезна. Няма го! Тук има варненци, знаят за този случай. Когато има недостиг на пари, когато опира до това, че децата ти няма какво да ядат, тоновете не са пречка.
Това е големият проблем. И аз мисля, че консенсусно трябва да търсим решение за интегрирането на тези хора, за намирането на поминък, и че само вкарването на видеонаблюдение и рестриктивни мерки, няма да дадат очаквания ефект. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА: Първа реплика, госпожа Кирова.
Заповядайте, госпожо Кирова.
ЙОАНА КИРОВА (ГЕРБ): Благодаря Ви, госпожо председател.
Изслушах Ви много внимателно и останах с впечатлението, че Вие се чувствате добре, ако оставим нещата такива, каквито са – да продължаваме да си затваряме очите и да се чувстваме много комфортно в това беззаконие. Не, Политическа партия ГЕРБ застана и много ясно каза: „Няма да си затваряме очите пред безчинствата, пред вандализма, пред беззаконието!” Да, със сигурност ще има хора, които ще бъдат ощетени, но законността е над всичко. В крайна сметка не можах да разбера също и кое Ви притеснява. Частният бизнес, този, който генерира в момента и оперира честно спрямо законите – той не се притеснява от промените, които ние предлагаме. Сравнявайки 24-часовото видеонаблюдение, което ние предлагаме с оглед да се упражнява по-голям контрол върху евентуалната незаконна търговия, не е СРС. Според мен вие взехте да употребявате тази дума като „Добър ден”. Това СРС стана една прекрасна дума, вие за всичко да се оправдавате с тези СРС-та. (Ръкопляскания от ГЕРБ.) Не! Желанието да има закон и ред в тази държава, господа, не е СРС. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА: За втора реплика, заповядайте господин Тошев.
ЛЪЧЕЗАР ТОШЕВ (СК): Благодаря Ви, госпожо председател.
Моята реплика е във връзка с едно изказване, което изглеждаше доста странно – да се осигурят квоти за детските градини за извършителите на кражбите. Те са възрастни хора и няма какво да правят в детските градини. Преди малко в Комисията по околната среда и водите се обединихме с пълно единодушие, че ще се налагат санкции както на извършителите, така и на тези, които изкупуват. Когато те извършват нарушения също ще бъдат наказвани по Наказателния кодекс. Предстои Правната комисия да се произнесе по конкретните текстове на законопроекта.
В Борисовата градина има камери! Това не попречи да бъдат откраднати бюстове от Борисовата градина, за съжаление, и то на известни наши възрожденци, строители на съвременна България. Техните бюстове бяха откраднати въпреки наблюдението. Винаги ще се намира някакъв начин да се заобиколи законът, ако има мотив.
Целта на този законопроект, който в момента разглеждаме, е да се премахне мотивът за извършване на това престъпление. Преди малко, в новините изтече информация, че български граждани във Франция са започнали да крадат кабели, защото са намерили възможност и там да извършват тази дейност. Това не може да продължава така. Трябва да решим този въпрос.
Какъв е другият начин? И най-добрата полиция не може да се справи, ако извършителите имат силен мотив да извършват тази дейност. Тези, които изкупуват цветните метали не са някакви бедни хора, понеже и това беше казано от господин Димитров. Когато говорим за санкции, тези хора трябва да бъдат санкционирани в по-голяма степен дори от самите конкретни извършители, защото те създават възможност за мотив – когато правят нарушение. В техните ръце може да бъде решаването на този въпрос. Ако те препятстват извършването на нарушения и на престъпления, тогава тези престъпления няма да се случват.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА: Трета реплика?
Заповядайте, господин Алексиев.
ИВАН АЛЕКСИЕВ (ГЕРБ): Благодаря Ви, госпожо председател.
Уважаема госпожо председател, уважаема госпожо министър, уважаеми колеги! Уважаеми господин Димитров, за жалост, един чисто професионален дебат Вие политизирахте всичко с Вашето изказване и се опитахте да политизирате едно абсолютно изключително добро намерение не само на правителството на ГЕРБ, а на абсолютно цялото Народно събрание и отново с популистки способи да покажете колко асоциално е управлението на Политическа партия ГЕРБ.
Извинявайте, навсякъде има и бедни, и богати, но тук никой не ощетява само бедната прослойка на обществото. Напротив, законът е насочен и към тези, които извършват кражбите, и към тези, които изкупуват тези крадени отпадъци. Жалкото е, че чрез популизма и политизацията Вие отново се опитахте да провалите такъв добър дебат. Благодаря Ви. (Единични ръкопляскания от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА: Благодаря.
Имате думата за дуплика, господин Димитров.
ПЕТЪР ДИМИТРОВ (КБ): Слушайки част от репликите, аз действително се питам дали сме в една зала. Аз не възразих срещу мерките. Казвам, че ми липсва другата част от мерки, която ще реши проблемите на тези хора. Проблемът не е на ГЕРБ или на БСП, проблемът е на България, тъй като ние, за разлика от други държави, не можем да ги качим на самолетите.
Изненадан съм от това, което каза господин Тошев. Тъй като ставаш крадец, господин Тошев, не чакаш да станеш подсъден и тогава да станеш крадец. Разбирате, че този морал се формира по друго време. Ако ние не вземем мерки да интегрираме тези хора, реално да ги интегрираме – признавам си, че не го очаквах от вас. Аз не съм казал, че тези крадци са от детските ясли или градини. Това във Вашата уста просто не Ви прави чест и не го очаквах. Признавам си. Повтарям: не виждам политизация на проблема. Проблемът е национален, проблемът не е на една или друга политическа сила.
Господин Алексиев, големият въпрос е: каква ще бъде ползата от този закон? Ако има полза. Ако спрат кражбите – прекрасно. Още един паметник, който няма да бъде откраднат. Ако стане обратното? Ако стане обратното? Ако налеем в частното производство, тогава какъв резултат ще постигнем? Недейте да политизирате тревогата и да търсите политика там, където просто я няма. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА: Благодаря.
Думата поиска министър Нона Караджова.
МИНИСТЪР НОНА КАРАДЖОВА: Благодаря Ви за предоставената дума.
Уважаеми народни представители, искам да внеса едно пояснение за 6-месечния срок и за броя на площадките и какво ще се случва оттам нататък.
Този 6-месечен срок се отнася за привеждане в съответствие на тези площадки, които не отговарят на изискванията на закона. Това не означава, че след изтичане на този 6-месечен срок всички, които пожелаят и могат да отговорят на изискванията, не могат съответно да подадат искане за разрешаване на тази дейност. Така че процесът е отворен. Това не означава, че ние се ограничаваме до тези лица, юридически или еднолични търговци, които отговарят в момента на изискванията. В никакъв случай не означава. Всички ще имат възможност, ако отговорят на изискванията, да подадат своите документи и съответно да получат разрешението, разбира се, при отговаряне на всички условия. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА: Благодаря.
Има ли желания за още изказвания по този законопроект? Няма заявени такива желания.
В такъв случай преминаване към гласуване.
Поставям на първо гласуване Законопроектът за изменение и допълнение на Закона за управление на отпадъците под № 102-01-4, внесен от Министерския съвет на 14 януари 2011 г.
Гласували 88 народни представители: за 85, против няма, въздържали се 3.
Законопроектът е приет на първо четене. (Ръкопляскания от ГЕРБ. )
За процедура – народният представител Искра Михайлова.
ИСКРА МИХАЙЛОВА (ДПС): Благодаря Ви, госпожо председател.
Взимам думата за процедура, за да предложа удължаване на срока за представяне на предложения от народни представители между първо и второ четене по Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за управление на отпадъците със 7 дни. Тоест срокът да стане 14 дни.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА: Обратно становище няма.
Подлагам на гласуване направеното процедурно предложение за удължаване срока за предложения между първо и второ четене със 7 дни на току-що приетия на първо четене законопроект.
Гласували 89 народни представители: за 89, против и въздържали се няма.
Предложението се приема.
С това приключихме работата си и по т. 10 от нашия дневен ред.

Преминаваме към точка единадесета от дневния ред:
ВТОРО ЧЕТЕНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА ГОРИТЕ – продължение.
Госпожо Танева, заповядайте да докладвате.
ДОКЛАДЧИК ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: По чл. 179 има постъпило предложение от народния представител Петър Курумбашев, което е подкрепено от комисията.
Има постъпило предложение от народните представители Десислава Танева, Христина Янчева, Стоян Гюзелев и Юлиана Колева, което е подкрепено от комисията.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 179:
„Чл. 179. (1) Фонд „Инвестиции в горите” се формира от част от продажната цена на дървесината и недървесните горски продукти, добивани от горските територии – държавна собственост, определена с постановление на Министерския съвет.
(2) Средствата на Фонд „Инвестиции в горите” се разходват за проектиране и строителство на горски автомобилни пътища и транспортна техническа инфраструктура.
(3) Средствата на Фонд „Инвестиции в горите” се разходват по решение на министъра на земеделието и храните.
(4) Разходите, направени със средства от Фонд „Инвестиции в горите” са данъчно признати разходи.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА: Изказвания? Няма.
Поставям на гласуване чл. 179 в редакцията на комисията.
Гласували 72 народни представители: за 71, против няма, въздържал се 1.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: По чл. 180 няма постъпили предложения.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 180.
Комисията подкрепя текста на вносителя на наименованието на Глава ХІ.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА: Поставям на гласуване текста на чл. 180 – по вносител, както и наименованието на Глава ХІ – по вносител.
Гласували 64 народни представители: за 63, против няма, въздържал се 1.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: По чл. 181 няма постъпили предложения.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 181:
„Чл. 181. (1) Управлението на горските територии – общинска собственост, се осъществява:
1. от общинска горска структура, организирана в една от следните форми:
а) структурно звено в администрацията на общината;
б) търговско дружество, в което общината е едноличен собственик на капитала;
в) общинско предприятие по смисъла на Закона за общинската собственост.
2. от държавните горски стопанства и държавните ловни стопанства въз основа на договор;
3. от физически лица или търговци, вписани в публичните регистри по чл. 235 и 241 въз основа на договор.
(2) Изборът на формата на управление по ал. 1, както и на лицата по ал. 1, т. 3 се определя с решение на общинския съвет.
(3) Когато горските територии - собственост на общината, са с площ над 1500 хектара, управлението на горските територии се осъществява по един от начините по ал. 1, т. 1 или 2.
(4) В едномесечен срок от избора на формата на управление по ал. 1, кметът на общината писмено уведомява за това регионалната дирекция по горите.
(5) За ръководител на общинска горска структура се назначава лице, което отговаря на изискванията за директор на държавно горско стопанство и е вписано в публичния регистър за упражняване на лесовъдска практика.
(6) Общинският съвет определя с наредба реда за управление на горските територии – общинска собственост.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА: Изказвания? Няма.
Поставям на гласуване чл. 181 в редакцията на комисията.
Гласували 79 народни представители: за 76, против няма, въздържали се 3.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: По чл. 182 няма постъпили предложения.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 182:
„Чл. 182. Ръководителят на общинската горска структура и лицата, назначени в тях на длъжности, за които се изисква лесовъдско образование, носят униформено облекло при изпълнение на служебните си задължения и имат правата и задълженията по чл. 190, ал. 2 в горските територии – общинска собственост, в които осъществяват служебните си задължения, като разходите са за сметка на съответния работодател.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА: Изказвания? Няма.
Поставям на гласуване чл. 182 в редакцията на комисията.
Гласували 83 народни представители: за 79, против няма, въздържали се 4.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието Глава дванадесета.
По чл. 183, чл. 184 и чл. 185 включително няма постъпили предложения.
Комисията подкрепя текста на вносителя за съответните членове.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА: Поставям на гласуване наименованието на Глава дванадесет по вносител, както и текстовете на чл. 183, 184 и 185 в редакцията им по вносител.
Гласували 85 народни представители: за 80, против няма, въздържали се 5.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: По чл. 186 няма постъпили предложения.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 186:
„Чл. 186. (1) Физически и юридически лица – собственици на поземлени имоти в горски територии, осъществяват дейностите в съответната територия:
1. самостоятелно, когато са вписани в публичния регистър по
чл. 235 или 241;
2. чрез възлагане на:
а) държавните горски стопанства и държавните ловни стопанства;
б) общински горски структури по чл. 181, ал. 1, т. 1;
в) физически лица или търговци, вписани в регистрите по чл. 235 и 241.
(2) Собствениците на поземлени имоти в горски територии, които са възложили изпълнението на дейностите по реда на ал. 1, т. 2, са длъжни в 14-дневен срок от сключването на договора за възлагане да уведомят писмено съответната регионална дирекция по горите за датата на сключването му, а в случаите по ал. 1, т. 2, б. „в” – и за номера на удостоверението за регистрация на лицето, с което е сключен договорът.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА: Гласуваме чл. 186 в редакцията на комисията.
Гласували 83 народни представители: за 80, против няма, въздържали се 3.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на Глава тринадесета.
Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на Раздел І.
По чл. 187, 188, 189, 190, 191, 192 включително няма постъпили предложения.
Комисията подкрепя текстовете на вносителя за тези членове.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА: Поставям на гласуване наименованието на Глава тринадесета по вносител, наименованието на Раздел І по вносител и текстовете на чл. 187, 188, 189, 190, 191, 192 по вносител.
Гласували 80 народни представители: за 77, против няма, въздържали се 3.
Предложенията се приемат.
ДОКЛАДЧИК ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: По чл. 193 няма постъпило предложение.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 193:
„Чл. 193. (1) Работниците и служителите на Изпълнителната агенция по горите и нейните структури, на държавните горски стопанства, държавните ловни стопанства, учебно-опитните горски стопанства и на общините – собственици на гори, чиито служебни задължения изискват да живеят в горите, могат да ползват жилищни помещения, предоставени им от техните работодатели.
(2) За ползване на жилищните помещения, лицата по ал. 1 подават заявление, въз основа на което съответният работодател издава настанителна заповед и сключва договор.
(3) Работниците и служителите на Изпълнителната агенция по горите и нейните структури, на държавните горски стопанства, държавните ловни стопанства, учебно-опитните горски стопанства и на общините – собственици на гори, могат да ползват ежегодно до 10 пространствени куб. м дърва за огрев от горските територии - държавна или общинска собственост, срещу заплащане на разходите за добив.
(4) С правата по ал. 3 се ползват след пенсионирането си и лица с трудов или служебен стаж над 20 години, работили в администрации, структури или при търговци, чиито служебни задължения са били свързани с управлението, стопанисването или ползването на горски територии – държавна или общинска собственост, както и съпругът на починал служител, когато е в пенсионна възраст.
(5) Работниците и служителите на Изпълнителната агенция по горите и нейните структури, на държавните горски стопанства, държавните ловни стопанства, учебно-опитните горски стопанства и на общините – собственици на гори, имат право за всеки прослужени 10 години да получат до 5 куб. м дървен строителен материал от горските територии - държавна или общинска собственост, срещу заплащане на разходите за добив.
(6) Редът и условията за ползване на дървесина по ал. 3-5, се определят със заповед на министъра на земеделието и храните.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА: Изказвания? Няма.
Гласуваме чл. 193 в редакцията на комисията.
Гласували 74 народни представители: за 71, против 2, въздържал се 1.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: По чл. 194 няма постъпили предложения.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 194.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА: Поставям на гласуване чл. 194 по вносител.
Гласували 75 народни представители: за 72, против няма, въздържали се 3.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: По чл. 195 няма постъпили предложения.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 195:
„Чл. 195. (1) Собственици на гори могат да сключват договори с юридически лица, регистрирани по Закона за частната охранителна дейност, за опазване на горските територии - тяхна собственост, и уведомяват писмено за това регионалната дирекция по горите.
(2) За извършване непосредственото опазване на горските територии юридическите лица, регистрирани по Закона за частната охранителна дейност, назначават лица с лесовъдско образование.
(3) Опазването на горските територии по реда на ал. 1 и 2 се извършва съгласно разпоредбите на този закон.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА: Изказвания? Няма.
Гласуваме чл. 195 в редакцията на комисията.
Гласували 78 народни представители: за 75, против 1, въздържали се 2.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на Раздел ІІ.
По чл. 196 няма постъпили предложения.
Комисията подкрепя текста на вносителя.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА: Поставям на гласуване наименованието на Раздел ІІ по вносител, както и чл. 196 по вносител.
Гласували 77 народни представители: за 74, против няма, въздържали се 3.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: По чл. 197 има постъпило предложение от народния представител Стоян Иванов, което комисията подкрепя по принцип.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 197:
„Чл. 197. Служителите в Изпълнителната агенция по горите и в нейните структури, които заемат длъжности, за които се изисква лесовъдско образование, както и определените със заповед на изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по горите:
1. имат право на достъп до съответната документация и до обектите, подлежащи на контрол по този закон;
2. имат право да изискват документи и да получават информация, необходима за изпълнението на контролните им функции;
3. имат право да спират превозните средства, които превозват дървесина и недървесни горски продукти, за проверка на техния произход;
4. имат право да задържат вещите - предмет на нарушението, както и вещите, които са послужили за неговото извършване;
5. дават консултации и правят предписания при констатиране на пропуски и нарушения;
6. издават разпореждания за спиране и прекратяване на дейности при констатиране на нарушения на този закон, Закона за лова и опазване на дивеча, Закона за защитените територии, Закона за рибарството и аквакултурите, Закона за лечебните растения, Закона за биологичното разнообразие, Закона за опазване на селскостопанското имущество и подзаконовите актове по прилагането им;
7. сигнализират незабавно органите на Министерството на вътрешните работи при установяване на данни за извършване на престъпления, свързани с дейностите в горите, и съдействат за тяхното разкриване;
8. контролират спазването на правилата за сеч и другите ползвания от горите, опазването на съоръжения, сгради, гранични и други знаци и обекти;
9. контролират спазването на противопожарните правила;
10. контролират спазването на режимите в защитените територии и защитените зони;
11. извършват експертизи, анализи и оценки на извършените лесовъдски дейности в горските територии;
12. имат правата по чл. 67, ал. 3 от Закона за лова и опазване на дивеча;
13. съставят актове за констатирани нарушения, както и за неизпълнение на задължения на длъжностни лица по този закон;
14. уведомяват незабавно органите по Закона за устройство на територията за извършване на незаконно строителство в горските територии.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА: Изказвания? Няма.
Поставям на гласуване чл. 197 в редакцията, която ни се предлага от комисията.
Гласували 75 народни представители: за 73, против няма, въздържали се 2.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: По чл. 198 няма постъпили предложения.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 198:
„Чл. 198. (1) Непосредственият контрол върху дейностите, извършвани в горските територии, се осъществява от горски инспектори – служители на Изпълнителната агенция по горите и нейните структури.
(2) За горски инспектор може да бъде назначено лице, което:
1. има придобито:
а) висше лесовъдско образование;
б) средно лесовъдско образование и трудов стаж по специалността не по-малко от 3 години;
2. не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер или не е освободено от наказателна отговорност за извършено умишлено престъпление от общ характер с налагане на административно наказание по чл. 78а от Наказателния кодекс;
3. отговаря на изискванията за носене и съхранение на оръжие, както и за психо-физическа годност и професионална подготовка за заемане на длъжността.
(3) Условията и редът за назначаване на горски инспектори, както и специфичните изисквания за психо-физическа годност и професионална подготовка по ал. 2 се определят с наредбата по чл. 148, ал. 11.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА: Гласуваме чл. 198 в редакцията, предложена от комисията.
Гласували 76 народни представители: за 73, против няма, въздържали се 3.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: По чл. 199 няма постъпили предложения.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 199.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА: Гласуваме текста на чл. 199 по вносител.
Гласували 78 народни представители: за 77, против няма, въздържал се 1.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: Преминаваме към Допълнителния доклад № 153-07-2 към Доклад № 053-07-68 от 3 декември 2010 г., относно Закон за горите.
По чл. 200 няма постъпили предложения.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 200:
„Чл. 200. (1) При изпълнение на служебните си задължения горските инспектори имат право да:
1. отвеждат принудително нарушителите с неустановена самоличност в най-близкото районно управление на Министерството на вътрешните работи;
2. използват физическа сила и помощни средства само ако не могат да изпълнят служебните си задължения по друг начин при:
а) противодействие или отказ да се изпълни законно разпореждане;
б) задържане на правонарушител;
в) нападения срещу служителите или граждани;
г) групови нарушения на обществения ред;
3. задържат лице, което:
а) не се подчинява на законно разпореждане;
б) оказва съпротива при изпълнение на законно разпореждане;
4. използват при установяване на нарушения по този закон и подзаконовите актове по прилагането му технически средства или системи, заснемащи или записващи:
а) деянието, датата и точния час на извършеното нарушение;
б) извършителя, свидетелите, както и средствата, използвани за извършване на нарушението;
5. използват моторни превозни средства със специален режим на движение;
6. носят и използват за служебни цели служебно дълго и късо оръжие за охрана и лично късо нарезно оръжие.
(2) При задържане на правонарушител по ал. 1, т. 3, незабавно се уведомяват компетентните полицейски органи.
(3) При предаване на задържания правонарушител на съответните полицейски органи се съставя протокол, екземпляр от който се предоставя на полицейските органи. Протоколът съдържа:
1. собствено, бащино и фамилно име на съставителя и неговата длъжност;
2. дата на съставяне на протокола;
3. дата и място на задържането;
4. описание на обстоятелствата, при които е било задържано лицето;
5. собствено, бащино и фамилно име на задържаното лице, ЕГН, постоянен или настоящ адрес;
6. обясненията или възраженията на задържаното лице, ако е направило такива;
7. собствено, бащино и фамилно име на свидетелите (ако има такива), ЕГН, постоянен или настоящ адрес и техните писмени показания;
8. подпис на горския инспектор.
(4) Преди предаване на лицето и съставянето на протокола по ал. 3 на задържаното лице се извършва медицински преглед.
(5) Горските инспектори използват физическа сила и помощни средства по ал. 1, т. 2 след предупреждение, с изключение на случаите на внезапно нападение. Използването на физическа сила и помощни средства се съобразява с конкретната обстановка, характера на нарушението и личността на правонарушителя, като горските инспектори са длъжни:
1. по възможност да пазят здравето и да вземат всички мерки за опазване живота на лицата, срещу които са насочени;
2. да преустановят използването на физическа сила и помощни средства незабавно след постигане целта на приложената мярка;
(6) Забранява се използването на физическа сила и помощни средства по отношение на видимо малолетни лица и бременни жени.
(7) След използване на физическа сила и помощни средства, горските инспектори изготвят доклад до ръководителя си.
(8) Помощни средства са: белезници, каучукови, пластмасови, щурмови и електрошокови палки и прибори; химически вещества, утвърдени от министъра на здравеопазването; служебни животни - кучета и коне; халосни патрони, патрони с гумени, пластмасови и шокови куршуми; устройства за принудително спиране на превозни средства.
(9) Оръжието по ал. 1, т. 6 и по чл. 190, ал. 5 може да се използва единствено при неизбежна отбрана, когато използването му се явява абсолютно необходимо. За всеки случай на използване на оръжие се изготвя писмен доклад, екземпляр от който незабавно се предава на съответните полицейски органи.
(10) Условията и редът за използване на помощни средства, моторни превозни средства със специален режим на движение от горските инспектори, както и организацията и редът за принудително отвеждане на нарушителите с неустановена самоличност в най-близкото районно управление на Министерството на вътрешните работи, се определят с наредбата по чл. 148, ал. 11”.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА: Изказвания няма.
Поставям на гласуване чл. 200 в редакцията на комисията по Допълнителния доклад.
Гласували 67 народни представители: за 67, против и въздържали се няма.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: Преминавам към основния доклад с № 053-07-68.
По членове 201, 202, и 203 включително няма постъпили предложения и комисията подкрепя текста на вносителя за тези членове.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА: Моля да гласуваме членове 201, 202 и 203 по вносител.
Гласували 76 народни представители: за 72, против няма, въздържали се 4.
Приема се предложението.
ДОКЛАДЧИК ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: По чл. 204 няма постъпили предложения.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 204:
„Чл. 204. Определените за сеч дървета, когато това се изисква по наредбата по чл. 101, ал. 3, както и дървесината преди нейното транспортиране от временен склад, се маркират с контролна горска марка, при условие и ред, определени с наредбата по чл. 148, ал. 11”.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА: Гласуваме чл. 204 в редакция на комисията.
Гласували 74 народни представители: за 70, против няма, въздържали се 4.
Предложението се приема.
ДОКЛАДЧИК ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: По членове 205, 206 и 207 няма постъпили предложения.
Комисията подкрепя текстовете на вносителя за членове 205, 206 и 207.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА: Гласуваме членове 205, 206 и 207 по вносител.
Гласували 70 народни представители: за 69, против няма, въздържал се 1.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: По чл. 208 няма постъпили предложения.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 208:
„Чл. 208. Образците на марките, условията и редът за тяхното придобиване, предоставяне и употреба, се определят с наредбата по чл. 148, ал. 11”.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА: Гласуваме чл. 208 по комисия.
Гласували 72 народни представители: за 71, против няма, въздържал се 1.
Предложението се приема.
ДОКЛАДЧИК ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: По чл. 209 и 210 няма постъпили предложения.
Комисията подкрепя текстовете на вносителя за чл. 209 и чл. 210.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА: Гласуваме чл. 209 и чл. 210 по вносител.
Гласували 65 народни представители: за 65, против и въздържали се няма.
Текстовете са приети.
ДОКЛАДЧИК ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: По чл. 211 няма постъпили предложения.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 211:
„Чл. 211. (1) Дървесината се транспортира от временен склад, придружена с превозен билет.
(2) Превозните билети се издават:
1. от оправомощени от директора служители в държавните горски стопанства, държавните ловни стопанства и учебно-опитните горски стопанства – за дървесината, добита от горските територии, в които упражняват служебните си задължения;
2. от лицата, упражняващи лесовъдска практика – за дървесината, добита от собствените им гори, както и от горските територии, за които са упълномощени от собственика.
(3) Собствениците и ползвателите на обекти, в които постъпва, преработва се или от които се експедира дървесина, или оправомощени от тях лица издават превозни билети за дървесината, която се транспортира от обекта.
(4) Дървесината, добита извън горските територии при условията и по реда на Закона за опазване на селскостопанското имущество се транспортира, придружена с превозен билет, издаден от длъжностно лице, определено от кмета на общината.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА: Поставям на гласуване чл. 211, както ни се предлага в редакцията на комисията.
Гласували 68 народни представители: за 67, против няма, въздържал се 1.
Предложението се приема.
ДОКЛАДЧИК ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: По чл. 212 няма постъпили предложения.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 212:
„Чл. 212. Произходът на дървесина от внос и тази от вътрешнообщностна доставка за Европейския съюз се доказва с документите, с които е осъществен вносът или доставката.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА: Гласуваме чл. 212 в редакцията на комисията.
Гласували 68 народни представители: за 68, против и въздържали се няма.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: По чл. 213 няма постъпили предложения.
Комисията подкрепя теста на вносителя за чл. 213 и подкрепя текста на вносителя за наименованието на Глава четиринадесета.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА: Гласуваме чл. 213 по вносител, както и наименованието на Глава четиринадесета по вносител.
Гласували 65 народни представители: за 64, против няма, въздържал се 1.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: По чл. 214 има постъпило предложение на народните представители Петя Раева и Искра Михайлова:
В чл. 214:
- алинея 1 да отпадне;
- в ал. 4 да отпаднат думите „по ал. 1” и да се заменят с думите „в горския сектор”.
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 214.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА: Изказвания? Няма.
Поставям на гласуване предложението на народните представители Петя Раева и Искра Михайлова, което не се подкрепя от комисията.
Гласували 67 народни представители: за 12, против 47, въздържали се 8.
Предложението не е прието.
Поставям на гласуване чл. 214 по вносител.
Гласували 69 народни представители: за 67, против 1, въздържал се 1.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: По чл. 215 има предложение на народните представители Петя Раева и Искра Михайлова – чл. 215 да отпадне.
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 215.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА: Изказвания? Няма.
Гласуваме предложението на народните представители Петя Раева и Искра Михайлова, което не се подкрепя от комисията.
Гласували 69 народни представители: за 11, против 54, въздържали се 4.
Предложението не се приема.
Подлагам на гласуване чл. 215 по предложение на вносителя.
Гласували 71 народни представители: за 69, против 1, въздържал се 1.
Текстът е приет.
ДОКЛАДЧИК ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: По чл. 216 има постъпило предложение на народните представители Петя Раева и Искра Михайлова – чл. 216 да отпадне.
Комисията не подкрепя предложението.
Има предложение на народния представител Меглена Плугчиева.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 216:
„Чл. 216. (1) Членове на браншова организация в бранш „Горско стопанство” могат да бъдат лица, които са регистрирани в публичните регистри по чл. 235 или 241.
(2) Членове на браншова организация в бранш „Дървообработване и мебелна промишленост” могат да бъдат търговци, които са вписани в регистрите на производствените марки.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА: Изказвания? Няма.
Първо подлагам на гласуване предложението на народните представители Петя Раева и Искра Михайлова, което не се подкрепя от комисията.
Гласували 72 народни представители: за 7, против 60, въздържали се 5.
Предложението не е прието.
Сега поставям на гласуване редакцията на чл. 216, както ни се предлага от комисията.
Гласували 70 народни представители: за 69, против 1, въздържали се няма.
Текстът е приет.
ДОКЛАДЧИК ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: Има постъпило предложение от народните представители Петя Раева и Искра Михайлова – чл. 217 да отпадне.
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 217.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА: Поставям на гласуване предложението на народните представители Петя Раева и Искра Михайлова, което не се подкрепя от комисията.
Гласували 71 народни представители: за 16, против 49, въздържали се 6.
Предложението не се приема.
Поставям на гласуване чл. 217 в редакцията по вносител.
Гласували 67 народни представители: за 65, против 2, въздържали се няма.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: Има постъпило предложение от народните представители Петя Раева и Искра Михайлова – чл. 218 да отпадне.
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 218.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА: Гласуваме предложението на народните представители Петя Раева и Искра Михайлова, което не се подкрепя от комисията.
Гласували 74 народни представители: за 12, против 56, въздържали се 6.
Предложението не е прието.
Гласуваме чл. 218 по редакцията на вносителя.
Гласували 66 народни представители: за 64, против 2, въздържали се няма.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: Има постъпило предложение от народните представители Петя Раева и Искра Михайлова – чл. 219 да отпадне.
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 219.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА: Гласуваме предложението на народните представители Петя Раева и Искра Михайлова, което не се подкрепя от комисията.
Гласували 69 народни представители: за 9, против 54, въздържали се 6.
Предложението не е прието.
Гласуваме чл. 219 по вносител.
Гласували 68 народни представители: за 65, против 1, въздържали се 2.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: По чл. 220 няма постъпили предложения.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 220:
„Чл. 220. Националните браншови организации в горския сектор:
1. подпомагат, насърчават, представляват и защитават интересите на членовете си пред държавната и общинската администрация, и пред други организации;
2. участват в работните групи към Министерството на земеделието и храните и към Изпълнителната агенция по горите при разработване на нормативни актове в областта на горското стопанство, дървопреработването и мебелната промишленост;
3. представляват членовете си пред Министерството на земеделието и храните и пред Изпълнителната агенция по горите с право да сключват споразумения, чиито разпоредби са задължителни за членовете им;
4. поддържат база данни на членовете на организацията и на квалифицирани специалисти в съответния бранш;
5. съдействат на членовете си за развитие на тяхната дейност чрез оказване на услуги, подпомагане установяването на делови връзки, популяризиране на техните възможности, продукти, услуги и др.;
6. набират и предоставят информация на своите членове за подпомагане на тяхната дейност;
7. съдействат за спазването на добрите търговски практики и правилата за лоялно пазарно поведение в браншовете;
8. организират и провеждат професионално обучение, квалификация и преквалификация на своите членове;
9. съдействат за повишаване на професионалното равнище на заетите в бранша, за създаване на здравословни и безопасни условия на труд и екологично чиста работна среда;
10. оказват съдействие за доброволно уреждане на възникнали спорове между членовете си;
11. сътрудничат със сродни организации в страната и чужбина и участват в дейността на европейски и други международни органи и организации;
12. участват в регионални, национални и международни проекти и програми;
13. извършват други дейности съгласно своя устав, които не противоречат на закона и на добрите нрави”.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА: Изказвания? Няма.
Гласуваме чл. 220 в редакцията по комисията.
Гласували 75 народни представители: за 72, против 3, въздържали се няма.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: По чл. 221 няма постъпили предложения.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 221.
„Чл. 221. (1) Националните браншови организации в горския сектор предоставят на министъра на земеделието и храните и на изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по горите информация, свързана с производствената дейност на съответния бранш.
(2) Националните браншови организации в горския сектор подпомагат работата на държавните органи и органите на местно самоуправление при реализиране на политики и практики, свързани с развитието на горския сектор и на селските райони.
(3) Държавните органи и органите на местно самоуправление оказват съдействие и предоставят информация на националните браншови организации за осъществяване на функциите им по този закон.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА: Гласуваме чл. 221 в редакцията на комисията.
Гласували 72 народни представители: за 69, против няма, въздържали се 3.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: По чл. 222 има постъпило предложение от народния представител Венцислав Върбанов.
Комисията подкрепя по принцип предложението по т. 1 и не приема предложението по т. 2:
„2. Създават се ал. 4 и 5:
(4) Изпълнителната агенция по горите преотстъпва на Националната браншова организация по чл. 217 за бранш „Горско стопанство”, дейността по вписването и поддържането на публичните регистри по чл. 235 и чл. 241, в едногодишен срок след нейното учредяване.
(5) Дейността по ал. 4 се извършва при условия и ред съгласно одобрен от министъра на земеделието и храните в същия едногодишен срок „Правилник за вписване и поддържане на публичните регистри към Изпълнителната агенция по горите.”
Предложение от народните представители Петя Раева и Искра Михайлова – в чл. 222, ал. 1 да отпаднат думите „по чл. 217”.
Комисията не подкрепя предложението.
Предложение от народния представител Меглена Плугчиева – в чл. 222, ал. 3, изразът „и общините” отпада.
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 222:
„Чл. 222. (1) По предложение на националните браншови организации по чл. 217 държавата и общините с решение на Министерския съвет, съответно с решение на общинския съвет, могат да им възлагат изпълнението на административни и технически услуги.
(2) Правата, задълженията и всички други условия, касаещи възлагането на услугите по ал. 1, подробно се описват в решението на Министерския съвет, съответно в решението на общинския съвет.
(3) Държавата и общините упражняват контрол върху съответните национални браншови организации по ал. 1, като при нарушение могат да отнемат възложените им по ал. 2 права.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА: Изказвания? Няма.
Поставям на гласуване предложението на народния представител Венцислав Върбанов в частта, която не е приета от комисията, именно по т. 2.
Гласували 72 народни представители: за 20, против 37, въздържали се 15.
Предложението не е прието.
Подлагам на гласуване предложението на народните представители Петя Раева и Искра Михайлова, което също не се подкрепя от комисията.
Гласували 72 народни представители: за 14, против 54, въздържали се 4.
Предложението не е прието.
Поставям на гласуване предложението на народния представител Меглена Плугчиева, което също не се подкрепя от комисията.
Гласували 75 народни представители: за 14, против 58, въздържали се 3.
Това предложение не е прието.
Подлагам на гласуване чл. 222 в редакцията, която ни предлага комисията.
Гласували 75 народни представители: за 73, против 1, въздържал се 1.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: По чл. 223 няма постъпили предложения.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 223.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА: Гласуваме чл. 223 по вносител.
Гласували 74 народни представители: за 73, против 1, въздържали се няма.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: По чл. 224 няма постъпили предложения.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 224:
„Чл. 224. (1) Министерството на земеделието и храните поддържа регистър на браншовите организации и на националните браншови организации в горския сектор.
(2) Всяка браншова организация по ал. 1 в срок до един месец от регистрацията си подава в Министерството на земеделието и храните заявление за вписване в регистъра.
(3) Към заявлението по ал. 2 се прилагат:
1. препис от решенията за регистрация;
2. удостоверение за актуално състояние;
3. списък на членовете.
(4) За вписване в регистъра на националните браншови организации, освен документите по ал. 3, към заявлението се прилагат и:
1. копие на удостоверението за вписване в Централния регистър при Министерството на правосъдието;
2. правилата и редът за извършване на общественополезна дейност.
(5) В срок до 14 работни дни от подаване на заявлението, министърът на земеделието и храните или оправомощено от него длъжностно лице, издава удостоверение на съответната браншова организация за вписване в регистъра.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА: Гласуваме чл. 224 в редакцията на комисията.
Гласували 68 народни представители: за 67, против 1, въздържали се няма.
Предложението се приема.
ДОКЛАДЧИК ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на Глава петнадесета.
Комисията подкрепя текстовете на вносителя за чл. 225, 226, 227, 228 и 229.
Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на Глава шестнадесета, както и текста на вносителя за наименованието на Раздел І и текстовете на чл. 230 и 231.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА: Изказвания? Няма.
Поставям на гласуване наименованието на Глава петнадесета, чл. 225, 226, 227, 228 и 229, наименованието на Глава шестнадесета, наименованието на Раздел І и текстовете на чл. 230 и чл. 231 по вносител.
Гласували 75 народни представители: за 73, против няма, въздържали се 2.
Приети са всички предложения.
ДОКЛАДЧИК ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: По чл. 232 няма постъпили предложения.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 232:
„Чл. 232. При извършване на дейностите в горските територии регистрираните лица са длъжни да спазват изискванията на:
1. действащото трудово законодателство, изискванията за здравословни и безопасни условия на труд, за опазване на околната среда, както и други специални изисквания, определени с нормативен или общ административен акт;
2. Закона за регистрация и контрол на земеделската и горската техника и подзаконовите актове по неговото прилагане.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА: Подлагам на гласуване текста на чл. 232 в редакцията на комисията.
Гласували 69 народни представители: за 67, против няма, въздържали се 2.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на Раздел ІІ и за текста на вносителя за чл. 233.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА: Подлагам на гласуване наименованието на Раздел ІІ и текста на чл. 233 по вносител.
Гласували 70 народни представители: за 70, против и въздържали се няма.
Предложенията са приети.
ДОКЛАДЧИК ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: По чл. 234 има постъпило предложение от народния представител Венцислав Върбанов, което комисията подкрепя по т. 1 и не подкрепя по точки 2 и 3, които ще представя:
2. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Лицата, които са служители в държавните горски предприятия и в техните структури, не могат да упражняват лесовъдска практика в териториалния им обхват, както и на територията на съседните горски предприятия, освен по служба.”
3. Алинея 4 отпада.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 234:
„Чл. 234. (1) Лицата, притежаващи висше или средно лесовъдско образование, могат да упражняват лесовъдска практика самостоятелно или въз основа на договор след вписване в публичния регистър по чл. 235.
(2) Лицата по ал. 1, които са служители в Министерството на земеделието и храните и в Изпълнителната агенция по горите и нейните структури, не могат да упражняват лесовъдска практика, освен по служба.
(3) Лицата по ал. 1, които са служители в структурите на Изпълнителната агенция по горите, не могат да упражняват лесовъдска практика в горските територии в териториалния обхват на дейност на съответната структура, в която изпълняват служебните си задължения.
(4) Лицата по ал. 2 и 3 могат да упражняват лесовъдска практика в собствените си гори или в гори - собственост на свои роднини по права линия без ограничения, на роднини по съребрена линия до трета степен включително и на роднини по сватовство до втора степен включително.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА: Изказвания? Няма.
Първо поставям на гласуване предложението на народния представител Венцислав Върбанов в частта, която не е подкрепена от комисията, а именно по т. 2 и 3.
Гласували 73 народни представители: за 9, против 43, въздържали се 21.
Предложението не се приема.
Сега гласуваме чл. 234 по комисия.
Гласували 68 народни представители: за 68, против и въздържали се няма.
Предложението се приема.
ДОКЛАДЧИК ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: Комисията подкрепя текстовете на вносителя за членове 235, 236, 237 и 238.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА: Поставям на гласуване чл. 235, чл. 236, чл. 237 и чл. 238 по вносител.
Гласували 66 народни представители: за 66, против и въздържали се няма.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: По чл. 239 има постъпило предложение от народния представител Венцислав Върбанов:
В чл. 239 се създават ал. 2 и 3:
„(2) В случаите по т. 4, 5 и 6, когато провинението е за първи път, отписването от регистъра е за срок от една година. При повторно нарушение по предмета на удостоверението отписването е за срок от три години, а за трето нарушение - завинаги.
(3) Изпълнителната агенция по горите може да се самосезира за отписване от регистрите на основание публично достъпна информация, включително и в случаите по чл. 247. В тези случаи тя уведомява засегнатото лице и изисква съответни документи.”
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 239.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА: Изказвания? Няма.
Гласуваме първо предложението на народния представител Венцислав Върбанов, неподкрепено от комисията.
Гласували 67 народни представители: за 17, против 35, въздържали се 15.
Предложението не се приема.
Сега гласуваме чл. 239 по вносител.
Гласували 69 народни представители: за 68, против няма, въздържал се 1.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 240 и текста на вносителя за наименованието на Раздел ІІІ.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА: Гласуваме чл. 240 по вносител, както и наименованието на Раздел ІІІ по вносител.
Гласували 65 народни представители: за 64, против няма, въздържал се 1.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: По чл. 241 има постъпило предложение от народния представител Венцислав Върбанов, което комисията подкрепя по принцип.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 241:
„Чл. 241. Дейностите по стопанисване на горски територии, добив на дървесина, инвентаризация на горските територии, изработване на планове и програми за управление и развитие на горски територии, както и издаването на съпровождащите ги документи, се извършват от търговци, вписани в публичен регистър в Изпълнителната агенция по горите и притежаващи удостоверение за регистрация. В регистъра се вписват и държавните горски и ловни стопанства, когато самостоятелно извършват дейности в случаите по чл. 165, ал. 4 и 5.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА: Гласуваме чл. 241 в редакцията на комисията.
Гласували 63 народни представители: за 62, против няма, въздържал се 1.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: По чл. 242 няма постъпило предложение.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 242:
„Чл. 242. (1) В публичния регистър по чл. 241 може да бъде вписан търговец, който:
1. има сключен трудов договор най-малко с едно лице, регистрирано за упражняване на лесовъдска практика за дейността, която търговецът ще извършва;
2. не е в процедура по ликвидация;
3. не е обявен в несъстоятелност и не е в производство за обявяване в несъстоятелност;
4. не е лишен от правото да упражнява търговска дейност;
5. няма парични задължения към държавата, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган или задължения към осигурителни фондове.
(2) В публичния регистър не може да бъде вписан търговец:
1. който е извършил нарушение на нормативен или общ административен акт при упражняване на дейността, за която се регистрира в рамките на 12 месеца преди датата на подаване на заявлението за регистрация, установено с влязъл в сила акт на компетентен орган;
2. чийто управител или в чийто управителен орган участва лице, отписано от регистъра на основание чл. 239, т. 4-8 през последните 24 месеца, предхождащи датата на подаване на заявлението за регистрация;
3. чийто управител или член на управителен орган е бил управител или член на управителен орган на търговец, отписан от регистъра на основание чл. 245, т. 5 през последните 24 месеца, предхождащи датата на подаване на заявлението за регистрация.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА: Поставям на гласуване чл. 242 в редакцията на комисията.
Гласували 66 народни представители: за 66, против и въздържали се няма.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: По чл. 243 има постъпило предложение от народния представител Венцислав Върбанов – в чл. 243 ал. 4 да отпадне.
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 243.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА: Поставям на гласуване предложението на народния представител Венцислав Върбанов, неприето от комисията.
Гласували 66 народни представители: за 13, против 40, въздържали се 13.
Предложението не се приема.
Сега гласуваме чл. 243 по вносител.
Гласували 67 народни представители: за 67, против и въздържали се няма.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: По чл. 244 няма постъпило предложение.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 244.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА: Гласуваме чл. 244 по вносител.
Гласували 67 народни представители: за 67, против и въздържали се няма.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: По чл. 245 има постъпило предложение на народния представител Венцислав Върбанов, което комисията подкрепя по т. 1, буква „в” и не подкрепя предложението по т. 1, букви „а” и „б” и т. 2.
Ще изчета предложението:
В чл. 245 се правят следните изменения и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1 и в него се правят следните изменения и допълнения:
а) текстът преди т. 1 се изменя така:
„Чл. 245. (1) Търговец, вписан в регистъра по чл. 241 се отписва:”
б) точка 5 се изменя така:
„5. когато в рамките на 12 месеца преди датата на вземане на решението за отписване са влезли в сила два или повече акта на компетентен орган, са установени нарушения на нормативен или общ административен акт, извършени при упражняване на дейността, за която е регистрирано;”.

2. Създават се алинеи 2, 3 и 4:
„(2) В случаите по т. 5 и 6, когато провинението е за първи път, отписването от регистъра е за срок от една година. При повторно нарушение по предмета на удостоверението, отписването е за срок от 3 години, а за трето нарушение - завинаги.
(3) Изпълнителната агенция по горите може да се самосезира за отписване от регистрите на основание публично достъпна информация, за което уведомява засегнатото юридическо лице и изисква съответстващи документи от него.
(4) Физическите лица собственици и/или управители на юридическото лице, които се отписват по реда на ал. 2, попадат под същите ограничения и не може да кандидатстват с друга фирма и/или под друго име за вписване в публичните регистри по този раздел”.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 245:
„Чл. 245. Лице, вписано в регистъра по чл. 241, се отписва:
1. по негово заявление;
2. при смърт на физическото лице или при поставянето му под запрещение;
3. при прекратяване на юридическото лице, на държавното горско стопанство или на държавното ловно стопанство;
4. когато в резултат на промяна на обстоятелствата не отговаря на изискванията на чл. 242;
5. когато в рамките на 12 месеца преди датата на вземане на решението за отписване с влезли в сила пет или повече акта на компетентен орган са установени нарушения на нормативен или общ административен акт, извършени при упражняване на дейността, за която е регистрирано;
6. когато на лицето по съдебен или административен ред му е било забранено да осъществява дейност по предмета на удостоверението – за срока на забраната”.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА: Изказвания? Няма.
Първо подлагам на гласуване предложението на народния представител Венцислав Върбанов в частта, която не се подкрепя от комисията, а именно по т. 1, букви „а” и „б” и т. 2.
Гласували 67 народни представители: за 9, против 50, въздържали се 8.
Предложението не е прието.
Сега гласуваме чл. 245 в редакцията на комисията.
Гласували 69 народни представители: за 69, против и въздържали се няма.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: По чл. 246 няма постъпили предложения.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 246.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА: Гласуваме чл. 246 по вносител.
Гласували 64 народни представители: за 63, против 1, въздържали се няма.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: По чл. 247 има постъпило предложение от народния представител Венцислав Върбанов.
Комисията подкрепя по принцип предложението по т. 1 и не подкрепя предложението по т. 2, текстът на която ще ви изчета:
В чл. 247 се правят следните изменения и допълнения:

„2. Създава се ал. 2:
„(2) Лицата, вписани в регистъра по чл. 241 са длъжни да подават заявление за подновяване на регистрацията си на всеки 3 години, при условия и ред съгласно чл. 243”.”
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 247:
„Чл. 247. Търговците, вписани в регистъра по чл. 241, са длъжни да уведомяват Изпълнителната агенция по горите за всички промени във вписаните обстоятелства по чл. 242 в 14-дневен срок от настъпването им. При неизпълнение на задължението, търговецът се отписва от регистъра”.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА: Първо гласуваме предложението на народния представител Венцислав Върбанов в частта, в която не се подкрепя от комисията, а именно по т. 2.
Гласували 73 народни представители: за 9, против 37, въздържали се 27.
Предложението не е прието.
Сега гласуваме чл. 247 в редакция на комисията.
Гласували 65 народни представители: за 63, против 1, въздържал се 1.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на Глава седемнадесета и за чл. 248.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА: Гласуваме наименованието на Глава седемнадесета по вносител, както и чл. 248 по вносител.
Гласували 68 народни представители: за 68, против и въздържали се няма.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: По чл. 249 няма постъпило предложение.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 249:
„Чл. 249. (1) Обществените екосистемни ползи по чл. 248, ал. 2, когато благоприятстват извършването на стопанска дейност, са възмездни.
(2) В областните планове за развитие на горските територии се определят:
1. конкретните горски територии и зоните извън тях, в които ползването на обществени екосистемни ползи е възмездно;
2. видовете стопански дейности, за които се дължи плащане за обществени екосистемни ползи.
(3) Лицата, които извършват стопанската дейност по ал. 1 в горските територии и зони, определени в областния план за развитие на горските територии, заплащат в общината, на чиято територия извършват дейността, обезщетение за съответните обществени екосистемни ползи.
(4) Ежегодно до 30 април общината разпределя постъпилите средства от обезщетения между собствениците на горски територии, държавните горски стопанства и държавните ловни стопанства.
(5) Право да получат средствата по ал. 4 имат собственици на горски територии, както и държавни горски стопанства и държавни ловни стопанства:
1. чиито горски територии са на територията на съответната община и имат утвърдени горскостопански планове и програми;
2. чиито горски територии са включени в териториите и зоните по ал. 2, т. 1;
3. чиито горски територии са сертифицирани.
(6) Средствата, събрани от общината по ал. 3, могат да се разходват само за обезщетяване на собственици на гори, държавни горски стопанства и държавни ловни стопанства по реда на тази глава.
(7) В случаите, когато останат неразпределени средства по ал. 3, те се разходват с решение на общинския съвет за изпълнение на проекти, свързани с горите и/или с опазване на околната среда.
(8) Методиката за определяне на обезщетението по ал. 3, условията и редът за неговото заплащане и за разпределяне на набраните в общината средства, се определят с наредба на Министерския съвет”.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА: Гласуваме чл. 249 в редакцията на комисията.
Гласували 73 народни представители: за 73, против и въздържали се няма.
Предложението се приема.
ДОКЛАДЧИК ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: По чл. 250 има постъпило предложение на народния представител Михаил Михайлов – чл. 250 отпада.
Комисията не подкрепя предложението.
Има предложение на народния представител Иван Иванов – чл. 250 отпада.
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 250:
„Чл. 250. Лица, на които са предоставени за управление горски територии под наем или под аренда, не заплащат обезщетение за обществени екосистемни ползи за съответната територия”.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА: Има ли изказвания? Няма.
Поставям на гласуване предложението на народния представител Михаил Михайлов, както и предложението на народния представител Иван Иванов, които не се подкрепят от комисията. Предложенията са идентични, затова ги поставям на гласуване едновременно.
Гласували 76 народни представители: за 10, против 56, въздържали се 10.
Предложенията не са приети.
Сега гласуваме чл. 250 в редакцията на комисията.
Гласували 74 народни представители: за 67, против 4, въздържали се 3.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 251, за наименованието на Глава осемнадесета, наименованието на Раздел І, за чл. 252, чл. 253, чл. 254, за наименованието на Раздел ІІ, за чл. 255, чл. 256 и чл. 257.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА: Поставям на гласуване чл. 251 по вносител, наименованието на Глава осемнадесета по вносител, наименованието на Раздел І по вносител, членове 252, 253 и 254 – по вносител, наименованието на Раздел ІІ по вносител, и членове 255, 256 и 257 – по вносител.
Режим на гласуване.
Гласували 74 народни представители: за 73, против няма, въздържал се 1.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: По чл. 258 има постъпило предложение на народния представител Николай Пехливанов:
В чл. 258 след думите „глоба от” да се заличат „100 до 300” и да се добавят „1000 до 5000”.
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 258.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА: Изказвания няма.
Подлагам на гласуване предложението на народния представител Николай Пехливанов, което не се подкрепя от комисията.
Гласували 76 народни представители: за 8, против 52, въздържали се 16.
Предложението не се приема.
Сега гласуваме чл. 258 по вносител.
Гласували 70 народни представители: за 69, против няма, въздържал се 1.
Предложението се приема.
ДОКЛАДЧИК ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: Комисията подкрепя текста на вносителя за членове 259, 260 и 261.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА: Гласуваме членове 259, 260 и 261 по вносител.
Гласували 67 народни представители: за 66, против няма, въздържал се 1.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: По чл. 262 няма постъпили предложения.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 262:
„Чл. 262. (1) Наказва се с имуществена санкция от 200 до 2000 лв., ако не е предвидено по-тежко наказание, юридическо лице, едноличен търговец или търговец, вписан в регистъра по чл. 241, което:
1. извършва дейност в горските територии, без да е вписано в регистъра по чл. 241;
2. е вписано в регистъра по чл. 241, но осъществява дейност, която не е посочена в удостоверението му за регистрация;
3. не изпълни разпореждане на контролен орган, издадено в рамките на неговата компетентност по този закон;
4. не осигури достъп, не представи необходимите документи и данни на контролните органи;
5. допусне извършването от негово име на дейност в горските територии от лица, които не притежават съответната правоспособност.
(2) Наказва се с имуществена санкция от 500 до 5000 лв., ако не е предвидено по-тежко наказание, юридическо лице, едноличен търговец или търговец, вписан в регистъра по чл. 241, което не извърши възстановителните работи и не отстрани за своя сметка нанесените повреди на чужд недвижим имот в горските територии”.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА: Гласуваме чл. 262 в редакция на комисията.
Гласували 72 народни представители: за 72, против и въздържали се няма.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: По чл. 263 няма постъпили предложения.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 263.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА: Сега гласуваме чл. 263 по вносител.
Гласували 69 народни представители: за 69, против и въздържали се няма.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: По чл. 264 няма постъпили предложения.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 264:
„Чл. 264. (1) Наказват се с глоба от 100 до 1000 лв. физически лица - собственици и/или ползватели на имоти, граничещи с горски територии, които възпрепятстват извършването на ремонти и реконструкции на горски пътища или ограничават достъпа до такива пътища.
(2) Когато нарушението по ал. 1 е извършено от юридическо лице или едноличен търговец, се налага имуществена санкция в размер от 200 до 2000 лв.
(3) С наказанието по ал. 1 и 2 се наказват и лица, които в нарушение на този закон и на подзаконовите актове по прилагането му, възпрепятстват или ограничават достъпа до горските територии и свободното придвижване на хора, диви животни и води. Когато достъпът до горските територии е ограничен посредством поставени огради, бариери или други прегради или съоръжения, те се премахват за сметка на лицето, което ги е поставило.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА: Поставям на гласуване чл. 264 по редакцията на комисията.
Гласували 72 народни представители: за 72, против и въздържали се няма.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: По чл. 265 няма постъпило предложение.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 265:
„Чл. 265. (1) Наказва се с глоба от 1000 до 5000 лв. физическо лице, което промени предназначението на горски територии или фактическото им използване не по установения за това ред.
(2) Когато нарушението по ал. 1 е извършено от юридическо лице или едноличен търговец, се налага имуществена санкция в размер от 3000 до 15 000 лв.
(3) Наказанието по ал. 1 и 2 се налага и на лица, които изграждат обекти по чл. 54, ал. 1 или извършват дейност по чл. 73, ал. 1 в горски територии, без да е учредено право на строеж, съответно без да е променено предназначението на територията по установения за това ред.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА: Гласуваме чл. 266 по редакцията на комисията.
Гласували 73 народни представители: за 73, против и въздържали се няма.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: По чл. 266 има постъпило предложение на народния представител Николай Пехливанов.
Комисията не подкрепя предложението.
В чл. 266 да се направят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 1 да се измени така:
„(1) Наказва се с глоба от 500 до 3000 лв., ако не подлежи на по-тежко наказание, физическо лице, което в нарушение на този закон и на подзаконовите актове по прилагането му сече, извозва, товари, транспортира, разтоварва, придобива, съхранява, преработва или се разпорежда с дървесина и недървесни горски продукти”.
2. Алинея 2 да се измени така:
„(2) Когато нарушението по ал. 1 е извършено от юридическо лице или едноличен търговец, на същото се налага имуществена санкция в размер от 1000 до 5000 лв.”
3. Алинея З да се измени така:
„(3) При извършване на нарушения по ал. 1 с глоба от 500 до 3000 лв. се наказват и подбудителите, помагачите, укривателите и допустителите.”
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 266:
„Чл. 266. (1) Наказва се с глоба от 50 до 3000 лв., ако не подлежи на по-тежко наказание, физическо лице, което в нарушение на този закон и на подзаконовите актове по прилагането му сече, извозва, товари, транспортира, разтоварва, придобива, съхранява, преработва или се разпорежда с дървесина и недървесни горски продукти.
(2) Когато нарушението по ал. 1 е извършено от юридическо лице или едноличен търговец, се налага имуществена санкция в размер от 100 до 5000 лв”.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА: Изказвания? Няма.
Гласуваме предложението на народния представител Николай Пехливанов, което не се подкрепя от комисията.
Гласували 76 народни представители: за 18, против 36, въздържали се 22.
Предложението не е прието.
Гласуваме чл. 266 по редакцията на комисията.
Гласували 74 народни представители: за 73, против 1, въздържали се няма.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: По чл. 267 няма постъпили предложения.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 267 и за чл. 268, по който също няма постъпили предложения.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА: Гласуваме членове 267 и 268 по вносител.
Гласували 70 народни представители: за 69, против 1, въздържали се няма.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: По чл. 269 няма постъпили предложения.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 269.
„Чл. 269. Наказват се с глоба от 50 до 500 лв. и ръководителите или възложителите, които са наредили или са допуснали да бъде извършено административно нарушение по този закон и подзаконовите актове по прилагането му, при осъществяване дейността на предприятия, учреждения и организации.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА: Гласуваме чл. 269 по редакцията на комисията.
Гласували 76 народни представители: за 75, против 1, въздържали се няма.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: По чл. 270 няма постъпили предложения.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 270:
„Чл. 270. За други нарушения на този закон и на подзаконовите актове по прилагането му, наказанието е глоба от 50 до 500 лв., съответно имуществена санкция в размер от 100 до 1000 лв., ако не е предвидено по-тежко наказание.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА: Гласуваме чл. 270 по редакцията на комисията.
Гласували 74 народни представители: за 73, против 1, въздържали се няма.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: По чл. 271 няма постъпили предложения.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 271:
„Чл. 271. За нарушения на Регламент /ЕО/ 2173/2005, наказанието е глоба от 500 до 5000 лв., съответно имуществена санкция от 1000 до 10000 лв., ако не е предвидено по-тежко наказание”.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА: Гласуваме чл. 271 по комисия.
Гласували 75 народни представители: за 74, против 1, въздържали се няма.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: По чл. 272 има постъпило предложение от народния представител Николай Пехливанов, което комисията подкрепя по принцип.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 272:
„Чл. 272. Ако лице извърши нарушение по чл. 256 – 271, след като е имало влязло в сила наказателно постановление за друго такова нарушение в срок от една година от влизането му в сила, глобата или имуществената санкция е в троен размер.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА: Гласуваме чл. 272, както ни се предлага от комисията.
Гласували 76 народни представители: за 75, против няма, въздържал се 1.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: По чл. 273 има постъпило предложение от народния представител Меглена Плугчиева – в чл. 273, ал. 4 изразът „те могат да бъдат предоставени” се заменя с израза „се предоставят”.
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 273.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА: Изказвания?
Заповядайте, госпожо Плугчиева.
МЕГЛЕНА ПЛУГЧИЕВА (КБ): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги, аз искам да ви обърна внимание на текста по ал. 4, където става дума за вещите, отнети в полза на държавата, и то става дума за вещите, които са отнети с наказателно постановление, подписано от кмет на община.
Молбата ми е да помислим заедно и да видите, че когато става дума за вещи, когато са отнети, и това е предмет на наказателно постановление от кмет на община, е съвсем нормално и логично тези вещи да бъдат предоставени съответно на общината.
Затова ви призовавам и считам, госпожо председател, че е съвсем логично и нормално да бъде заместен текстът „те могат да бъдат предоставени” със „се предоставят”, защото това е предмет на наказателно постановление на кмета на общината и е нормално тези вещи съответно да бъдат предоставени, а не да има и тълкувание дали могат или не могат да бъдат предоставени.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА: Реплики? Няма.
Други изказвания?
Заповядайте, господин Костов.
ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР ГЕОРГИ КОСТОВ: Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители, тук става въпрос за възможност на кмета да реши за вещите, които са отнети. Често пъти тези вещи представляват каруци, брадви или друг инвентар, който не представлява сериозен интерес. Трябва да дадем възможност на кмета да прецени дали тези вещи ще бъдат предоставени за безвъзмездно ползване или изобщо не му трябват. От тази гледна точка сме оставили възможността кметовете, както и в случая с държавните горски стопанства, да имат възможност да използват или да не използват тези вещи. Иначе аз се радвам, че по този въпрос става дебат. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА: Други желаещи народни представители за изказвания? Няма.
Поставям на гласуване предложението на народния представител Меглена Плугчиева, което не се подкрепя от комисията.
Гласували 74 народни представители: за 17, против 51, въздържали се 6.
Предложението не е прието.
Поставям на гласуване чл. 273 по вносител.
Гласували 69 народни представители: за 67, против 2, въздържали се няма.
Предложението е прието.
Предлагам това да е последното гласуване за днес, защото има много съобщения за парламентарния контрол утре, който, както знаете, започва от 9,00 часа.
Законопроектът за горите ще продължим да гласуваме следващата седмица.
Съобщения за парламентарен контрол на 11 февруари 2011 г., петък, 9,00 часа:
1. Министър-председателят на Република България Бойко Борисов ще отговори на три въпроса от народните представители Петър Курумбашев, Сергей Станишев и Пламен Орешарски и Янаки Стоилов и на питане от народния представител Антон Кутев.
Министър-председателят ще отговаря след 11,30 ч.
2. Министърът на земеделието и храните Мирослав Найденов ще отговори на 13 въпроса от народните представители Михаил Миков; Антон Кутев; Меглена Плугчиева; Пенко Атанасов – 4 въпроса; Лютви Местан и Неджми Али; Дурхан Мустафа; Ангел Найденов; Кирчо Димитров; Иван Николаев Иванов и Димитър Горов и на 8 питания от народните представители Деница Гаджева; Корнелия Нинова; Яне Янев и Емил Василев – 2 питания; Яне Янев – 2 питания; Кирил Гумнеров; Ангел Найденов, Димитър Горов и Пенко Атанасов.
3. Министърът на регионалното развитие и благоустройството Росен Плевнелиев ще отговори на 3 питания от народните представители Румен Петков и Димчо Михалевски; Сергей Станишев и Асен Гагаузов; Сергей Станишев и Димчо Михалевски.
4. Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Александър Цветков ще отговори на 3 въпроса от народните представители Георги Анастасов и Петър Мутафчиев – 2 въпроса.
5. Министърът на труда и социалната политика Тотю Младенов ще отговори на 2 въпроса от народните представители Мая Манолова и Милена Христова и на 2 питания от народните представители Драгомир Стойнев и Емилия Масларова.
6. Министърът на външните работи Николай Младенов ще отговори на питане от народния представител Иван Николаев Иванов.
7. Министърът на правосъдието Маргарита Попова ще отговори на въпрос от народния представител Михаил Миков.
8. Министърът на здравеопазването Стефан Константинов ще отговори на 5 въпроса от народните представители Мая Манолова – 3 въпроса, Тунчер Кърджалиев и Захари Георгиев.
9. Министърът на културата Вежди Рашидов ще отговори на 3 въпроса от народните представители Захари Георгиев, Спас Панчев и Венцислав Лаков.
10. Министърът на околната среда и водите Нона Караджова ще отговори на 2 въпроса от народните представители Джевдет Чакъров и Петър Курумбашев и Георги Андонов.
На основание чл. 83, ал. 3 и чл. 86, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание отлагане на отговори със 7 дни са поискали:
- заместник министър-председателят и министър на финансите Симеон Дянков – на 2 въпроса от народните представители Янаки Стоилов и Лютви Местан и Неджми Али и на въпрос с писмен отговор от народния представител Асен Агов;
- министърът на образованието, младежта и науката Сергей Игнатов – на въпрос от народния представител Любомир Владимиров;
- министърът на регионалното развитие и благоустройството Росен Плевнелиев – на въпрос от народните представители Янаки Стоилов, Михаил Миков и Георги Божинов и на 2 въпроса с писмен отговор от народния представител Иван Николаев Иванов;
- министърът на здравеопазването Стефан Константинов – на 6 въпроса от народните представители Ваньо Шарков; Йордан Бакалов; Кирчо Димитров; Мая Манолова; Румен Петков и Георги Анастасов; Георги Божинов и Румен Петков.
На основание чл. 83, ал. 4 и чл. 88, ал. 4 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание се отлагат отговорите на:
- министъра на икономиката, енергетиката и туризма Трайчо Трайков – на питане от народния представител Георги Пирински;
- министъра на правосъдието Маргарита Попова – на питане от народния представител Георги Пирински;
- министъра на здравеопазването Стефан Константинов – на въпрос от народния представител Георги Икономов;
- министъра на регионалното развитие и благоустройството Росен Плевнелиев – на питане от народния представител Яне Янев.
Поради ангажименти с международно участие, в заседанието за парламентарен контрол не могат да участват заместник министър-председателят и министър на финансите Симеон Дянков и министърът на икономиката, енергетиката и туризма Трайчо Трайков.
Следващото заседание е утре, петък, 11 февруари 2011 г., 9,00 часа.
Закривам заседанието. (Звъни.)

(Закрито в 14,00 ч.)Заместник-председатели: Анастас Анастасов

Екатерина Михайлова

Секретари: Пламен Нунев

Митхат Метин
Форма за търсене
Ключова дума
ЧЕТИРИДЕСЕТ И ПЪРВО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на заместник-председател и двама членове на Комисията за регулиране на съобщенията

Избор на председател и членове на Комисията за енергийно и водно регулиране

    Последни заседания