Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Стенограми от пленарни заседания
ДВЕСТА ТРИДЕСЕТ И ОСМО ЗАСЕДАНИЕ
София, петък, 3 юни 2011 г.
Открито в 9,02 ч.
03/06/2011
Видео архив » Преглед на видео архив
Председателствали: председателят Цецка Цачева и заместник-председателите Анастас Анастасов, Павел Шопов и Екатерина Михайлова

Секретари: Пламен Нунев и Милена Христова

ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Налице е кворум. Откривам пленарното заседание. (Звъни.)
Дами и господа народни представители, съгласно приетата ни програма, днешният петъчен ден е посветен изцяло на:
ПАРЛАМЕНТАРЕН КОНТРОЛ.
Новопостъпили питания за периода от 27 май 2011 г. до 2 юни 2011 г.:
- от народните представители Петър Димитров и Анна Янева към Трайчо Трайков – министър на икономиката, енергетиката и туризма, относно тревожния риск в позициите на България в сферата на конкурентоспособността. Следва да се отговори на пленарното заседание на 10 юни 2011 г.;
- от народните представители Емилия Масларова и Драгомир Стойнев към Тотю Младенов – министър на труда и социалната политика, относно методиката за изчисляване на безработицата в България. Следва да се отговори в пленарното заседание на 10 юни 2011 г.;
- от народния представител Антон Кутев към Бойко Борисов – министър-председател на Република България, относно политиката на правителството за последователно провеждане на политически назначения в администрацията. Следва да се отговори в пленарното заседание на 10 юни 2011 г.;
- от народния представител Антон Кутев към Бойко Борисов – министър-председател на Република България, относно политиката на българското правителство за разполагане на американски военни бази у нас. Следва да се отговори в пленарното заседание на 10 юни 2011 г.
Писмени отговори за връчване:
- от заместник министър-председателя и министър на вътрешните работи Цветан Цветанов на въпрос от народните представители Румен Стоилов и Красимир Ципов;
- от заместник министър-председателя и министър на вътрешните работи Цветан Цветанов на въпрос от народния представител Михаил Миков;
- от заместник министър-председателя и министър на финансите Симеон Дянков на въпрос от народния представител Цветан Сичанов;
- от министъра на правосъдието Маргарита Попова на въпрос от народния представител Михаил Миков;
- от министъра на земеделието и храните Мирослав Найденов на питане от народния представител Румен Такоров;
- от министъра на земеделието и храните Мирослав Найденов на въпрос от народния представител Янаки Стоилов;
- от министъра на регионалното развитие и благоустройството Росен Плевнелиев на въпрос от народния представител Захари Георгиев;
- от министъра на икономиката, енергетиката и туризма Трайчо Трайков на въпрос от народния представител Евгений Желев;
- от министъра на икономиката, енергетиката и туризма Трайчо Трайков на въпрос от народния представител Иван Николаев Иванов;
- от министъра на вътрешните работи Николай Младенов на въпрос от народния представител Яне Янев.
Моля, квесторите, поканете министър-председателя в залата.
Първи ще отговаря Бойко Борисов – министър-председател на Република България, на въпрос от народните представители Румен Овчаров и Корнелия Нинова относно приватизацията на „Булгартабак-Холдинг”. Въпросът ще бъде развит от госпожа Нинова.
КОРНЕЛИЯ НИНОВА (КБ): Уважаеми господин министър-председател, въпросът ни с колегата Румен Овчаров е: обсъждана ли е в Министерския съвет приватизацията на „Булгартабак”?
Задаваме този въпрос, защото в последния месец от хора, от Вашия екип, се появиха противоречиви твърдения, дори взаимно изключващи се тези.
На второ място, го задаваме, защото целите, обявени от правителството за приватизация на „Булгартабак” не съответстват на критериите, заложени в сделката. Какво имам предвид?
Първа цел, която сте си поставили – получаване на висока цена, за да се осигурят пари в бюджета. В същото време обявяваната цена е 100 млн. евро – изключително ниска цена за „Булгартабак”, който има повече пари само в сметките.
Втора цел – да се осигурят инвестиции за дружеството, за да се развива. В същото време за инвестиции се дават само 5 от 100 точки и инвеститорът се задължава да инвестира само за следващите две години.
Трета цел – да се запази предмета на дейност на дружеството, но няма нито една дума за запазване производството на български марки цигари в критериите за приватизация.
Четвърта цел – вероятно нея ще изтъкнете, подпомагане на тютюнопроизводството – абсолютно неаргументирана и несериозна.
Нещо повече, търсите стратегически инвеститор, но в критериите, които залагате, има записано условие инвеститорите да преработват 12 хил. т тютюн годишно, на което условие не отговаря нито един от големите чуждестранни инвеститори. Тоест предварително ги отхвърляте от сделката.
Министър Трайков заявява, че тези параметри на сделката не са добри, че държавата ще получи ниска цена и „Булгартабак” ще изкупува тютюн, който не му трябва, а министър Трайков е отговорен за дружеството „Булгартабак”.
На второ място, директорът на Агенцията за приватизация заявява: „Цената за нас не е важна”. Ето го първото противоречие, и на второ място, казва: ...
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Въпросът, госпожо Нинова.
КОРНЕЛИЯ НИНОВА: Приключвам.
...„Нямаме никакви гаранции, че някой няма да го купи и да го препродаде”.
Трето, „Ситигруп” – консултантът казват: „Не сме съгласни със сделката” .
Четвърто, синдикатите на „Булгартабак” казват: „Не сме съгласни, сделката е вредна за държавата и за дружеството”.
Питаме Ви, господин Борисов, след като всички страни в тази сделка не са съгласни с нея и я определят като вредна за държавата и за дружеството: кой е „за” тази сделка? Вие ли сте „за” тази сделка? Обсъждано ли е в министерството? Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Времето изтече, госпожо Нинова.
За отговор – министър-председателят на Република България господин Бойко Борисов.
МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ БОЙКО БОРИСОВ: Уважаема госпожо председател, дами и господа народни представители, господин Овчаров! Госпожо Нинова, вероятно знаете, че Стратегията за приватизация на „Булгартабак-Холдинг” е била приета на 10 декември 2003 г., ще повторя – на 10 декември 2003 г., от Народното събрание е отменена на 17 декември 2008 г. с решение на същото Народно събрание.
С изменение на Закона за приватизация и следприватизационен контрол от 30 декември 2008 г. тройната коалиция извадила „Булгартабак-Холдинг” АД от списъка на търговските дружества с повече от 50 на сто държавно участие в капитала, които са от значение за националната сигурност на Република България и по отношение на които е било необходимо да е налице приета от Министерски съвет и одобрена от Народното събрание Стратегия за приватизация. В резултат на тези законови изменения са отпаднали изисквания по Глава седма „а” – Урежда приватизацията на търговските дружества от Приложение № 2 към закона, които са от значение за националната сигурност. С това изменение е отпаднало изискването за приватизацията на „Булгартабак-Холдинг” АД да се извърши съгласно одобрена от Народното събрание Стратегия за приватизацията, както е отпаднал и редът за определяне на участника, спечелил конкурса от последващо одобряване на приватизационния договор от Министерския съвет.
Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол е единственият компетентен орган, който може да осъществи приватизация на „Булгартабак-Холдинг” АД.
С решение на Надзорния съвет на агенцията, взето на заседание на 14 април 2011 г., е оказано на Изпълнителния съвет на агенцията какъв метод за приватизация на „Булгартабак-Холдинг” АД трябва да бъде избран, какви да са предварителните квалификационни изисквания към инвеститорите, както и критериите за оценка на предложенията на участниците.
Нито един от членовете на надзорния съвет на агенцията не е гласувал „против”, повтарям: нито един от членовете на надзорния съвет на агенцията не е гласувал „против”, а „въздържал се” е бил единствено председателят на БСП Руси Статков. Изпълнителният съвет на агенцията с протоколно Решение № 777 от 18.04.2011 г. е определил лицата, които могат да участват в приватизационната процедура за продажбата на „Булгартабак холдинг” АД. Това са стратегически и финансови инвеститори, които отговарят на поставените в решението изисквания. На това основание Министерският съвет не е обсъждал параметрите на сделката за приватизация на „Булгартабак холдинг” АД.
Мисля, че в заключение вие можеше да ни поздравите за това, че успяхме в условията на тази тежка финансова криза да изплатим вече над 35 милиона на тютюнопроизводителите, които с голяма радост ги получиха.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Реплика?
Заповядайте.
РУМЕН ОВЧАРОВ (КБ): Уважаема госпожо председател! Господин премиер, Вие всъщност чухте ли какво Ви попита госпожа Нинова, преди да прочетете справчицата, която Ви бяха пратили – не знам дали от министерството, или от Агенцията за приватизация? Тя Ви попита всъщност: кой ще носи отговорност за това, което ще се случи с „Булгартабак”? Вие се направихте на ударен. (Шум и реплики.) И то с право.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Няма такъв поставен въпрос, господин Овчаров.
РУМЕН ОВЧАРОВ: Не, напротив, въпросът беше: обсъждан ли е в Министерския съвет процесът на приватизация. Вие тук казахте, че такъв процес в Министерския съвет не е обсъждан. И аз ви казвам: с право го направихте така, защото вие искате да избягате от отговорност какво ще стане с приватизацията. Ясно е, че вашата цел не е да приватизирате „Булгартабак” на висока цена и да изпълните препоръката на госпожа Пърфийлд – шеф на Мисията на Фонда, за да гарантирате поне от малко фискалния резерв. Нямате намерение също така да гарантирате развитието на дружеството, защото само 5% са инвестициите от оценката на дружеството. Нямате също така намерение да гарантирате и социалните права на работниците, затова и те са против тази приватизация. Всъщност, прави са, защото всички приватизации с гарантирани работни места, знаем как завършиха досега. Примерът с „Кремиковци”, с „Плама”, с „БГА – Балкан” и с цялата масова приватизация е ясен. Няма да гарантирате нищо и на производителите на тютюн, защото това, което казахте сега, няма никакво отношение към тютюнопроизводството. И днес в България се изкупуват 47 хил. т тютюн, и то без „Булгартабак” да има нещо общо с това.
Вашата цел е да разчистите терена, да гарантирате на един предварително известен купувач дружеството и да му го сложите на тепсия. Затова Вие сте готов да дойдете тук, господин министър-председател, и буквално да излъжете народните представители.
Извинявайте, госпожо председател, че го казвам така, но ще ви прочета доклада на председателя на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол... (Председателят дава сигнал, че времето е изтекло.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Времето изтече, господин Овчаров.
РУМЕН ОВЧАРОВ: ...който казва така: „През м. март на среща при министър-председателя…
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Господин Овчаров, времето Ви изтече. (Шум и реплики.)
РУМЕН ОВЧАРОВ: …на среща при министър-председателя в Министерския съвет…”. Разбрахте ли, господин Борисов?... (Ръкопляскания от ГЕРБ за прекъсване на изказването.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря, господин Овчаров.
Дуплика? Няма дуплика.
Да благодарим на министър-председателя за участието му в парламентарния контрол (ръкопляскания в ПГ на ГЕРБ) и да преминем към изслушването на Цветан Цветанов, заместник министър-председател и министър на вътрешните работи.
Първи въпрос ще зададе народният представител Румен Петков относно инцидент със служител на Регионална дирекция „Гранична полиция” – гр. Бургас.
РУМЕН ПЕТКОВ (КБ): Уважаема госпожо председател, уважаеми народни представители! Господин министър, преди месеци открихте Интегрираната система – Синя граница, за наблюдение и контрол на границата ни по море не само с Турция, но и морските пространства на България и Европейския съюз.
Скоро след това тържествено събитие от териториалните води на България, също така тържествено, избяга арестуван турски кораб. За да съм по-точен ще кажа, гемия – с моя жизнен опит, за който Ви бе зададен въпрос от господата Станишев и Мутафчиев.
На 23-и срещу 24 април сутринта се е случил инцидент с полицейски наряд от трима души на катер с бордови № 512, изпълняващ задача по контрол и наблюдение на морската граница. След получена повреда въпросният катер акостира в Созопол на плаващата работилница за отстраняване на повредата и смяна на катера с друг под № 515, който до този момент граничните полицаи не са управлявали и ползвали. Екипажът не излиза с втория катер, а остава в плаващата работилница. През нощта на 23-и срещу 24 април около 2,30 ч. заместник-командирът на екипажа слиза на палубата на плаващата работилница и повече не се връща. На 24 април чак сутринта се установява неговата липса и започва издирването. Намират с лодка тялото на удавения в залива. От извършената аутопсия, или поне моята информация е такава, е установено наличието на алкохол в кръвта. На останалата част от екипажа също е взета кръвна проба със същия резултат. Този пореден инцидент, само в рамките на два месеца, дава сериозно основание на нашите европейски партньори да се съмняват не само в нашата техническа, но и организационна готовност за приемането ни в Шенген.
Уважаеми господин министър, каква е причината случаят да бъде скрит в продължение на месеци, защото ключовите фактори в Бургас и в министерството отказват коментар пред журналисти.
Извършена ли е проверка и какъв е резултатът от нея? Как се оказва контрол върху служителите на Гранична полиция при ежедневното изпълнение на функционалните им задължения? Как се управляват процесите на подготовка на състава, защото се стига до парадоксите служители на Гранична полиция да не са подготвени да работят с техниката? Това поставя под съмнение способностите на нашата страна надеждно да охранява не само собствените си граници, но и тези на Европейския съюз. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: За отговор вицепремиерът на Република България и министър на вътрешните работи господин Цветан Цветанов.
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ: Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители! Уважаеми господин Петков, ще помоля да слушате внимателно това, което ще Ви чета, защото това, което казахте в голямата си част не кореспондираше с истината и беше една поредна спекулация и лъжа.
Екипажът в състав: командир главен полицай Кирил Джангозов, помощник-командир полицай Антон Харизанов и механик полицай Румен Димитров за времето от 8,30 ч. на 22.04.2011 г. до 8,30 ч. на 23.04.2011 г., са назначени в дежурство за контрол и наблюдение на морската държавна граница с граничен полицейски кораб с бордови № 512. Няколко часа след започване на дежурството екипажът установява повреда в десния двигател на кораба, което налага след надлеждно получено разрешение, да подготви за изпълнение на поставените задачи граничен полицейски кораб с бордови № 515. Екипажът с командир главен полицай Джангозов е един от щатните екипажи, обучени до 20 бруто регистър тона, от състава на база Гранично-полицейски кораби в Бургас. След като гранично-полицейският кораб № 515 е подготвен за излизане на море към 12,00 ч. на 22.04.2011 г. старши полицай Джангозов докладва на оперативния дежурен на Регионална дирекция „Гранична полиция” – Бургас, и изисква информация за надводната обстановка в района.
Поради лошите хидрометеорологични условия по време на дежурството и липсата на плавателни средства в разпоредения район за действие, граничен плавателен кораб 515 остава в пристанище Созопол. В рамките на 24-часовото дежурство времето за използване на почивка се определя от командира на кораба в зависимост от оперативната обстановка и вида на изпълняваните задачи. Предвид лошите хидрометеорологични условия по време на дежурството и липса на плавателни средства в разпоредения район, към нула часа на 23.04.2011 г. екипажът се разделя за почивка в определените каюти. Около 07,00 ч. на 23 април е установено отсъствието на полицай Антон Харизанов, за което е уведомено ръководството на Регионална дирекция „Гранична полиция” – Бургас. Около 11,00 ч. същия ден е открито плаващото във водата тяло на полицая. Незабавно е докладвано на Регионална дирекция „Гранична полиция” – Бургас. Местопроизшествието е посетено от разследващ полицай при Регионална дирекция „Гранична полиция” – Бургас, оперативно следствена група при Районно управление „Полиция” – Созопол, следовател от Окръжен следствен отдел при Окръжна прокуратура – Бургас и съдебен лекар.
По случая е образувано досъдебно производство № 218 от 2011 г. по описа на Окръжната прокуратура – Бургас. Взети са кръвни проби от командира на екипажа и механика в Спешния медицински център в гр. Созопол още същия ден. Незабавно на 23.04.2011 г. със случая е запознато ръководството на Главна дирекция „Гранична полиция” и е отразен в бюлетина за оперативната обстановка. Изпратено е и съобщение за нещастен случай в Дирекция „Човешки ресурси”. (Председателят дава сигнал, че времето е изтекло.)
Това, което мога да кажа, защото времето няма да ми стигне, за да ви изброя всичко това, което е направено от колегите, мога да заявя, че е взето дисциплинарно отношение, като са наложени съответните дисциплинарни наказания. Дисциплинарно наказание „уволнение” е наложено на командира на кораба, дисциплинарно наказание „порицание” е наложено на механика на кораба, дисциплинарно наказание „писмено предупреждение” е наложено на заместник-началника на база „Гранични полицейски кораби” – Бургас. С моя заповед е освободен от служба командирът на база „Гранични полицейски кораби” – Бургас.
Това, което все пак искам да кажа за професионалните качества на колегите и което Вие неглижирате през цялото време дори и като министър и след това, да ви кажа, че за проявена професионална добре свършена работа, резултати при изпълнение на служебните си задължения и съществен принос при осъществяване на конкретни задачи, служителите от екипажа точно на този кораб са награждавани многократно, като през м. ноември 2010 г...
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Времето изтече, господин Цветанов.
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ: ...тези представители от този екипаж са наградени във връзка със спасяването на сирийския гражданин Бехер Ибрахим, член на екипажа на бедстващия моторен кораб „Кирим” – ноември 2010 г. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Реплика.
РУМЕН ПЕТКОВ (КБ): Благодаря Ви, уважаема госпожо председател.
Уважаеми колеги, господин министър! Аз съм удовлетворен от отговора, защото от него стават ясни три неща. Първо, че границата на Европейския съюз е останала не охранявана. Обяснението с лошите хидрометеорологични условия е нелепо. Означава ли, че ние ако имаме вълнение от определен бал нагоре в продължение на седмица няма да имаме патрулиращи кораби? Това Ваше обяснение, господин министър, ще бъде повод и за Фронтекс и за нашите партньори да са пределно наясно, че ние нямаме капацитет, че сме лишили от капацитета да охраняваме надлежно морската граница на Европейския съюз.
Многократно съм подчертавал убедеността си в почтеността, в добрата подготовка на огромната част от служителите на МВР. Вие казвате, че тези хора, които сте уволнили дисциплинарно, преди това сте наградили. Затова моят въпрос е: какъв е контролът? Каква е организацията на работа? Какъв е режимът на подготовка? Режимът на подготовка е такъв, че имаме пиянска оргия, имаме трагичен смъртен случай, за който наказваме тези, които са го извършили, а не техните ръководители.
Аз неслучайно дадох за пример случая с гемията преди това. Как може една гемия да избяга от катери последно поколение – първи случай? Вторият случай – в Бургас, където в продължение на шест часа оставяме външната граница на Европейския съюз без охрана и третият случай, в който ни докарват арестанти – единият от които избягва. (Председателят дава сигнал, че времето е изтекло.) Нима не е очевидно, че това ръководство на Гранична полиция или участва в корупционни схеми, в които пускат да бягат арестувани кораби, пускат да бягат арестанти и не е в състояние да организира контрол и ефективност в работата, или е достатъчно некадърно, за да бъде там, защото този провал с Шенген е най-големият в последните 20 години за нашата страна? Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Няма такъв зададен въпрос.
За дуплика.
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ: Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители! Уважаеми господин Петков, аз разбирам Вашия неприязън, Вашия популизъм, не знам дали въобще сте запознати с дейността и това, което беше извършено точно от професионалното и от политическото ръководство в тези две години в Министерството на вътрешните работи.
Господин Петков, по Ваше време Вие не успяхте да реализирате най-важните моменти от членството ни за Шенген, а това е усвояването на средствата от Европейската комисия, и ако Вие сте смятали, че морска граница в новите условия и развитието на технологичния процес в световен мащаб може да бъде осъществявано само от кораби, Вие просто живеете в друго време.
Вие няма как да знаете, защото първото, което е, че никога не си направихте труда да видите какво се извърши и колко по обем работа след Вашето отстраняване от Министерството на вътрешните работи и аз мога само да Ви припомня, че Интегрирана система „Синя граница” е въведена в експлоатация на 08.12.2010 г. Същата автоматизирана система проследява всички плавателни средства в териториално море независимо от тяхната големина и договорът за нейното изграждане, забележете, (реплика от народния представител Румен Петков) е подписан на 11.01.2010 г. и е на стойност 19 млн. лв. заложени по Индикативната програма „Шенген” 2007 г., която Вие не успяхте да усвоите, господин Петков.
В тази връзка мога Ви кажа: това, което направиха колегите, професионализмът, който имат служителите, Вие няма как да го оцените, защото Вие така или иначе не влязохте в час на ситуацията и събитията, които се случваха в Министерството на вътрешните работи. (Ръкопляскания от ГЕРБ.)
Това, което мога да ви дам като пример, защото знам, че сега ще излезете и ще говорите как сте усвоявали средствата. Аз ще ви кажа какво направихте по Пъстрогор във вашето правителство. Домът – договора е подписан 2006 г., господин Петков, и договорът все още не е изпълнен, но парите са усвоени, а нямаме Акт 16. Ще Ви дам пример какво направи точно това правителство в рамките на 11 месеца – да усвои, да изгради и да реши всички процедури по изграждането на дома – Любимец, който днес показваме, че страната ни е покрила всички критерии за членство в Шенген, защото Пъстрогор все още чакаме да бъде реализиран, господин Петков, а е със същият капацитет и със същата стойност, за която беше реализиран от точно това правителство. Благодаря ви. (Ръкопляскания от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Лично обяснение от Румен Петков.
РУМЕН ПЕТКОВ (КБ): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Аз не зная домът в Любимец какво общо има със смъртния случай в Бургас. Аз не зная домът в Любимец какво общо има с това, че показахме на цяла Европа, че гемия на 40 години може да избяга от териториалните води на България. Аз не зная домът в Любимец какво общо има с това, че показахме, че за първи път в историята на партньорските взаимоотношенията между специалните служби от нашата граница може да избяга доставен ни арестант. Това е прецедент, с който заехме челни позиции в Европол, Евроджъст и Интерпол.
Аз зная, че беше изграден 2005 2006 г. Център за гранично полицейско сътрудничество в Бургас, който контролираше цялата екватория и който засичаше 300 съда нарушители. Аз зная, че европейската граница е оставена шест часа без да бъде охранявана – това е нещо, което сигурно няма да се каже публично, но никога няма да ни простят. Аз зная, че едно семейство остана без баща, защото има некадърно и корумпирано ръководство. Аз зная, че показахме на Европейския съюз, че в България ерго Европейския съюз...
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Процедурата Ви е за лично обяснение, господин Петков, говорите по същество.
РУМЕН ПЕТКОВ: ...през нашата граница може да влезе всеки и да отиде там, където реши. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Следващият въпрос е от народните представители Волен Сидеров и Павел Шопов относно действията на полицията за задържане и образуване на предварителни производства за престъпления при инцидента пред джамията на 20 май 2011 г. Въпросът ще бъде зададен от народния представител господин Волен Сидеров.
ВОЛЕН СИДЕРОВ (Атака): Господин вицепремиер, въпросът, който задавам днес, се отнася до едно събитие, което беше коментирано и заклеймено както в старите комунистически времена от тук присъстващите политически партии с изключение на „Атака”, без да бъде обяснено какво се е случило, така че в случая ще Ви помоля за обективност и за колкото може по-детайлно обяснение за това какво установихте до момента за тези събития.
По време на разрешения митинг на „Атака” пред столичната джамия на 20 май 2011 г. активисти и участници в митинга бяха нападнати от „мирно молещи се” мюсюлмани с ножове, твърди предмети, тръби и камъни. Това предизвика конфликт, а имаше и ранени участници, сред които и депутат от Парламентарната група на партия „Атака”.
До този момент не сме чули и нямаме информация да е установен човекът или хората, които са нанесли телесна повреда над народен представител от Четиридесет и първото Народно събрание. Не сме чули и не сме разбрали дали са установени кои са и дали има повдигнати обвинения срещу мюсюлманите, нападнали участници в митинга на „Атака”. Това бяха не по-малко от 7-8 човека, може би и повече, които употребиха насилие пред очите на служители от МВР.
Моят въпрос е идентифицирани ли са лицата от мюсюлманите, които осъществиха противообществени прояви, квалифициращи се като престъпления по Наказателния кодекс. Ако са идентифицирани, срещу колко има повдигнати предварителни производства? Благодаря за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: За отговор има думата Цветан Цветанов – заместник министър-председател и министър на вътрешните работи.
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ: Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Сидеров, уважаеми господин Шопов! В резултат на възникналата на 20 май 2011 г. конфликтна ситуация около джамията в гр. София по време на традиционна петъчна молитва на мюсюлманите в Пето районно управление на Полицията в София са образувани три досъдебни производства. По реда на чл. 212 от НПК е образувано досъдебно производство от 20 май 2011 г. срещу две известни лица на 23 и 32 години за престъпление по чл. 325 за това, че на същата дата около 13 ч. в гр. София, бул. „Мария-Луиза”, пл. „Бански”, са извършили непристойни действия, грубо нарушаване на обществения ред, изразяващо се в явно неуважение към обществото, нанесли множество удари с ръце и крака на лица, извършващи ритуална молитва около джамията. За извършеното деяние също са задържани в районното управление със заповед за срок от 24 часа. На двамата са съставени протоколи за личен обиск, подписали са декларация и са прегледани в Медицинския институт на МВР. От задържаните лица са снети писмени обяснения по случая, като всички действия по разследването са извършени в присъствието на упълномощени от тях защитници. На 20 май досъдебното производство е докладвано на дежурния прокурор на Софийската районна прокуратура. На задържаните лица са повдигнати обвинения за извършено престъпление по чл. 325, ал. 1 от Наказателния кодекс. Двамата са разпитани в качеството на обвиняеми лица и им е определена мярка за неотклонение подписка.
В хода на разследването от проведените процесуално-следствени действия, оперативно-издирвателни мероприятия и преглед на видеозаписа са установени: лице, което се е намирало върху сервизното помещение на джамията, ритало е тонколоните и е размахвало нож; лице, което се е качило върху сервизните помещения на джамията и е размахвало част от водосточната тръба на джамията, с която е ударило протестиращ; лице, хвърлило предмет по посока на джамията; лице, поставило колоните върху сервизните помещения на джамията и ударило един от молещите се. Предстои установяването и на други лица, съпричастни към сблъсъка.
За престъплението по чл. 325, ал. 2 от Наказателния кодекс е образувано досъдебно производство срещу неизвестен извършител за това, че около 13 ч. на 20 май 2011 г., гр. София, на посоченото по-горе място е извършил непристойни действия, грубо нарушаване на обществения ред, изразяващо явно неуважение към обществото, за което по своето съдържание деянието се отличава с изключителна дързост и цинизъм, замерил и ударил с лопата в лицето полицай от Специализираните полицейски сили при отдел „Охранителна полиция” – СДВР, изпълняващ служебните си задължения по охрана на обществения ред. В действията си същият му е причинил телесно нараняване, разкъсал е и служебна униформа на главен инспектор от Полицията – отговорник на силите, ангажирани с охраната на мероприятието и нанесъл удар по тила на оператор от „Прес ТВ”. Причинени са и материални щети на джамията и на два полицейски автомобила.
На 20 май 2011 г. по реда на чл. 212, ал. 1 от Наказателно-процесуалния кодекс е образувано досъдебно производство по описа на Пето районно управление „Полиция” – СДВР, срещу неизвестен извършител за това, че около 13,30 ч. на същата дата на посоченото вече място е хвърлил по Деница Стоилова Гаджева камък, в резултат на което й е причинена телесна повреда в областта на лицето, извън случаите на чл. 128 и чл. 129 от Наказателния кодекс. В хода на разследването е разпитана Деница Гаджева – народен представител. Към материалите са приобщени медицински документи, удостоверяващи телесното увреждане, както и на тяхна основа е назначена съдебно-медицинска експертиза. Възложена е и видео-техническа експертиза за определяне на местоположението и на пострадалата към момента на удара и проверка на наличните видеозаписи с цел установяване извършителя на деянието. С постановление е възложено на полицейски служител извършването на оперативно-издирвателни и процесуални-следствени действия с цел установяване свидетели на инцидента. Към настоящия момент няма свидетели, които да са дали съответните показания. Работата по случая продължава. Извършват се процесуално-следствени действия и оперативно-издирвателни действия, които все още не са приключили. Всички установени факти и обстоятелства от разследваните органи се докладват своевременно на Софийска районна прокуратура. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Реплика.
ВОЛЕН СИДЕРОВ (Атака): От така представеното изложение не стана ясно дали са повдигнати обвинения срещу лицата, които действаха против представителите на „Атака”, тоест така наречените мюсюлмани, които нападаха с оръжия, с нож и други твърди предмети.
Господин министър, тук Вие споменахте, че се водело досъдебно производство срещу неизвестни извършители. В същото време аз имам данни, че някои от тях са разпитвани като свидетели. Значи, те са установени с имената си.
Моят въпрос е защо не са повдигнати обвинения срещу тях? Тъй като срещу двамата представители на „Атака” са повдигнати вече обвинения много бързо, много чевръсто, те вече са обвиняеми и отиват на съд. В същото време хората, които наричате „неизвестни извършители”, не бяха задържани на място. Това също е един въпрос, на който би трябвало да отговорите – защо едни биват задържани, а други не, когато има някакъв инцидент? Коя е причината за проява на двоен стандарт от страна на служителите на МВР, за да има задържани само от Политическа партия „Атака” представители или симпатизанти, или хора, присъединили се към нашия митинг, а не от обратната страна, които участват във физическия сблъсък? Каква е причината за проява на двоен стандарт от страна на служителите, които пред очите ни – това е отразено и от телевизионните кадри, освобождаваха тези, които бяха от страна на джамията, така наречените мюсюлмани, въпреки че те също участваха в този сблъсък? Защо те бяха освобождавани още на място, а не задържани? Каква е тази наредба или каква е тази заповед, която дава правото на служителите на МВР да задържат едни, а други да ги пускат, при положение че и двете страни участват във физически сблъсък? Как се казва и кое е лицето, което излезе по много снимки с нож в ръка, защо то не е обвиняемо? Защо този индивид не е обвиняем? Какъв е той – в качеството на свидетел ли е разпитван, в качеството на случаен минувач, или на какъв? Защо този човек още не е обвиняем?
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Благодаря, господин Сидеров.
Заповядайте за дуплика, министър Цветанов.
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ: Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Сидеров! Нека да не отиваме в това, че полицията хваща симпатизанти и членове на дадена политическа партия или има към тях друго отношение или някакъв двоен стандарт. Полицейските служители се ръководят винаги само и единствено от изпълнение на професионалните си задължения. При тях няма критерии дали си от дадена политическа формация или си симпатизант на която и да е организация, независимо дали е политическа партия.
Тези двама представители, които са задържани, са били най-агресивните в момента на сбиването пред джамията. Всички лица, в това число и лицето с ножа, което Вие показахте при допълнителните изложения на извънредната пресконференция, са установени. Към момента на провеждащото се мероприятие то е било отведено в Пето районно управление на полицията, за да бъде разпитано и да бъдат свалени съответните обяснения. Към тогавашния момент не сме имали този видеозапис. Затова при разследването, което продължава, Ви казваме следното. В момента имаме установени тези и тези лица с конкретните действия, които са извършили, на база предоставените ни видеозаписи. Трябва да Ви кажа, че в тази посока нямаме абсолютно никакъв мотив да прикриваме когото и да било.
За нас е изключително важно полицията да не бъде ползвана в тези политически говорения. Както днес Вие ме питате, така съм имал и въпроси, задавани от Движението за права и свободи.
За недопускането на подобни инциденти и конструктивния диалог, който трябва да бъде воден, аз искам да благодаря тук и на кмета на София Йорданка Фандъкова, да благодаря и на главния мюфтия. Само преди два дни проведохме разговор. Говорим за неща, които могат да бъдат предприети като реални стъпки, за да свалим действително всякаква възможност за някакво напрежение, което би могло да провокира етническо противопоставяне.
Нека да заложим на конструктивния диалог! Отворени сме да водим разговори във всяко отношение, за да подобрим отношенията си един с друг и да уважаваме всяка една религия и всяко едно вероизповедание. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: И аз благодаря.
Следващият въпрос е от народните представители Волен Сидеров и Павел Шопов относно отговорността на длъжностни лица от МВР за допускане на инцидент по време на разрешения митинг на Политическа партия „Атака” на 20 май 2011 г. пред джамията.
Въпроса ще развие народният представител господин Сидеров.
Заповядайте, господин Сидеров.
ВОЛЕН СИДЕРОВ (Атака): Господин вицепремиер! На 20 май 2011 г. Политическа партия „Атака” проведе разрешен митинг пред джамията в София. Още предишния ден при организацията на митинга на мястото наши активисти бяха заплашени от представители на мюсюлманската общност пред джамията, че нещо ще им се случи на следващия ден, петък. Въпреки че предупредихме органите на реда, по-специално шефа на Пето районно, както и шефа на Трето районно полицейско управление за евентуално готвена провокация, присъствието на МВР на следващия ден в началото на митинга беше символично. Така се стигна до положение при нападението от страна на екстремисти, от страна на молещи се мюсюлмани с пръти, ножове, камъни и други предмети, опит да въдвори ред да направи един-единствен служител на МВР, и то с жилетка на пътен полицай. Полицейски сили се намесиха чак тогава, когато процесът стана неконтролируем. Както казах и при предишния въпрос, проявиха тенденциозно отношение, задържайки само представител на „Атака”.
Моят въпрос към Вас е: кое е звеното в МВР, натоварено със задачата да опазва обществения ред по време на разрешения митинг на „Атака” на 20 май 2011 г? Бил ли е разработен план за охрана на митинга? Защо не са взети предвид нашите предупреждения, че ще има провокации от страна на мюсюлманската общност? Кои са длъжностните лица, които са подценили опасността, за която ние предупредихме? Каква отговорност носят те и ще понесат ли? Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Благодаря.
Заповядайте за отговор, министър Цветанов.
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ: Уважаеми господин председател, дами и господа народни представители, уважаеми господин Сидеров! Вторият въпрос в голямата си част се припокрива с първия. Ще се постарая да дам някаква хронология на събитията от самото начало.
На 20 май 2011 г. около 11,50 ч. в Областния дежурен център, СДВР е получен сигнал, че непосредствено преди обичайната обедна молитва в района на столичната джамия на бул. „Княгиня Мария Луиза” е започнала да се събира група от привърженици на партия „Атака”. Незабавно към мястото са насочени екипи от специализирани полицейски сили за проверка и потвърждение на сигнала.
По това време екип на отдел „Пътна полиция” също е докладвал в дежурната част за съпровождане от ЦУМ до джамията на група от 50-60 души за участие в протеста. Изпратени са допълнително още два полицейски екипа.
След потвърждение от Столична община за разрешен протест на Политическа партия „Атака” и предвид високорисковия характер на проявата, незабавно със заповед на директора на СДВР от 20 май т.г. е сформиран оперативен щаб. Основната му задача е координация и управление на действията на подразделенията на СДВР по осигуряване на обществения ред. За председател на оперативния щаб е назначен заместник-директорът на СДВР. Изработен е и подробен план – разстановка на силите и средствата, ангажирани с охраната на обществения ред и осигуряване безопасността на движението по време на протеста.
В 12,13 ч. е разпоредено към мястото да се отправят специализирани полицейски сили на Пето районно управление на полицията и Общинска полиция. Оформен е полицейски кордон пред присъстващите на мястото около 60 привърженици на „Атака”. Протестиращите са развявали знамена и са проявявали агресивно поведение спрямо събиращите се за традиционната петъчна молитва. Отправени са обидни квалификации и са правени опити за издърпване на молитвени им килимчета.
Около 12,57 ч. броят на протестиращите е наброявал около 150 души. Толкова е бил и броят на молещите се, разположени за молитва на тротоара.
Към 13,17 ч. протестиращите са започнали да замерят молещите се с яйца, камъни, пластмасови бутилки. Кулминацията на конфликта е настъпила при преместването на един от високоговорителите върху ниската постройка вляво от входа на джамията, в резултат на което се е стигнало да сблъсък между представители на двете страни.
Ситуацията е овладяна след намесата на полицейски сили. Задържани са двама граждани, за което говорих преди малко. Ситуацията е овладяна след изграждане на кордон между протестиращите и полицейските автомобили, до оттеглянето им към Пето районно управление на полицията. В района на джамията е запален и огън от пластмасови отпадъци и молитвени килимчета, който бързо е бил потушен от Столичната дирекция „Пожарна безопасност”. Нанесени са щети на два служебни автомобила.
Около 13,55 ч. протестиращите са се оттеглили по посока на бул. „Дондуков”.
В резултат на създалата се напрегната ситуация въпреки предприетите организационни и охранителни мерки леки наранявания са получили петима граждани, на които е оказана медицинска помощ в „Пирогов”. Медицинска помощ е оказана и на народния представител от Партия „Атака” Деница Гаджева.
Това мога да ви кажа като хронология. Ако искате, мога да ви изпратя по-подробна писмена справка, за която времето просто не стигна.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Благодаря, господин министър.
Господин Сидеров, заповядайте за реплика.
ВОЛЕН СИДЕРОВ (Атака): За съжаление изложението нямаше нищо общо с моя въпрос, защото той беше защо не са взети мерки – изключителни мерки за охрана, след като предупредихме в лицето на заместник-председателя на партия „Атака” Десислав Чуколов. Той лично е говорил с шефа на Пето районно полицейско управление. Защо не са взети адекватни на опасността мерки, след като има заплаха от страна на мюсюлманите?
Вместо това, господин министър, Вие изложихте тук хронология, която беше пълна с неверни твърдения. Подчертавам: неверни твърдения. Изобщо не е така! Не звучи добре министърът на вътрешните работи да излага ситуация, правейки при това неверни твърдения. Не знам кой Ви е давал тези данни, но те не са верни, господин министър! Този, който Ви е дал данните, просто го уволнете! Те са тенденциозно написани, неверни са и Ви подвеждат. Това, което описахте дотук, не беше вярно. Нещата не се развиха така. Тъй като съм бил там, мога да Ви кажа, че съм видял с очите си това, което стана.
По време на физическия сблъсък на покрива на, цитирам кадастралния план, клозет – обществен, имаше един-единствен полицай, представител на Пътна полиция – със светлоотразителна жилетка. Ако това са адекватни мерки след предупреждение от наша страна, че имаме заплаха за физическо насилие от страна на мюсюлманите, аз не знам тогава по какви планове и схеми работи МВР. Това е едно.
Второто е, че през цялото време аз се опитвах лично да установя контакт и да говоря с представител на МВР, който е началник, който ръководи операцията или упълномощено от него лице. Питах един по един всички представители на МВР: „Кой ръководи операцията? Доведете някого, с когото да говоря. Аз съм народен представител и вие сте длъжни това да го направите. Имам право на тази информация”.
Никакъв отговор и никаква реакция от страна на МВР служителите нямаше – те се държаха все едно, че си говорим на различни езици. През цялото време имаше един, който очевидно беше със знаци на офицер, който не се представи. В един момент видяхме как представител на мюфтийството му шепне нещо на ухото, след което той тръгна да изпълнява някакви действия. За мен това означава, че тези хора изпълняваха нареждане на мюфтийството.
Между другото, Вие благодарихте на главния мюфтия, който беше уличен преди няколко години в радикален ислямизъм. Не знам за какво му благодарите на този човек, но той е опасен за България, господин министър.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Господин министър, заповядайте за реплика.
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ: Уважаеми господин председателстващ, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Сидеров! Спестих много от фактите за хронологията на агресивното поведение на участници в този инцидент. И го направих, защото, заставайки на тази трибуна, информирайки обществеността, не смятам, че трябва да казваме всички детайли, подробности около един инцидент, който е с тежки последствия за българската демокрация.
Господин Сидеров, знаете моето отношение към всички български народни представители. Но не смятам, че българските народни представители трябва да бъдат тези, които да провокират каквато и да била конфликтна ситуация при възникването или разрастването на подобен инцидент. Всички ние като народни представители, като представители на държавата трябва да се стремим, само и единствено водени от това да не допускаме противообществени прояви.
Изказаната благодарност към главния мюфтия е по конкретния повод, защото миналия петък в разговора, който проведох преди следващата молитва, след инцидента, той лично пое ангажимента да участва в службата, която беше проведена миналия петък. Той самият се ангажира да не допусне абсолютно никакви провокативни действия. Радвам се, че нямаше и заявка за провеждане на някакъв митинг или някакво събитие. Аз съм благодарен за конструктивния диалог – това, което договорихме преди два дни.
Отчетох водещата роля на кмета на София Йорданка Фандъкова, защото и кметът, и всички ние като граждани трябва да направим всичко възможно да не допускаме подобни инциденти. И в бъдеще, когато е петъчната молитва в джамията в София, да бъдат отклонявани подобни мероприятия, защото винаги се създава предпоставка за възникване на някакъв инцидент.
Господин Сидеров, ние също предприемаме действия за мероприятия, които се провеждат сега от Движението за права и свободи в смесените региони. Там също на моменти се създава конфликтна ситуация и се надявам, че органите не участват, за да провокират, а участват, за да предотвратят.
Нека да имаме малко уважение към служителите на Министерството на вътрешните работи, защото наблюдаваме една атака, едно необосновано предположение за поведение, което започваме веднага да осъждаме. Уверявам Ви, че правим всичко възможно полицейските служители да не се ръководят от политически пристрастия, Министерството на вътрешните работи е деполитизирана структура, и за всичко това, което правим, се надявам да получим подкрепа от всички народни представители – без цвят и без етническа принадлежност. Това смятам, че е добре за България и искам да го правим всички заедно. Благодаря ви. (Ръкопляскания от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Благодаря, господин Цветанов.
ЛЮТВИ МЕСТАН (ДПС, от място): От името на парламентарна група!
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Декларация от името на парламентарна група. (Реплика от народния представител Волен Сидеров.)
Лично обяснение? По какъв повод? (Реплика от народния представител Волен Сидеров.)
Заповядайте, господин Сидеров – имате две минути.
ВОЛЕН СИДЕРОВ (Атака): Дами и господа народни представители, господа министри! Нека да се разбере нещо много ясно. България е демокрация, откакто падна комунистическият режим. В една демокрация всеки гражданин, група граждани имат право да провеждат протестни митинги, събрания на открито – така както ние ги провеждаме от години по закона, който повелява това!
В случая на 20 май имаше законно разрешен митинг на Партия „Атака” и незаконно, нерегламентирано събиране на хора пред джамията на така наречените килими или рогозки. По този въпрос досега никой не каза нищо – незаконно, нерегламентирано събрание на хора. За това не може да се благодари на мюфтията – трябва да му се наложи глоба, господин министър. Защо кметът Фандъкова не е наложила глоба досега на мюфтийството заради неразрешеното, нерегламентирано събиране на хора на килими отпред – това е въпрос към нея.
Но престанете да спекулирате с демократичните дадености, за които никой от вас няма никаква заслуга (аз мога да кажа, че имам), и да представяте законните събрания и митинги на открито като нещо лошо, като нещо провокиращо. А служителите на МВР са длъжни да проявяват уважение и респект към народните представители.
На 20 май, вместо уважение и респект, получих удари с палка в ребрата, притискане, удари и всякакви ритници от служителите на МВР, вместо отговор на въпроса: кой ръководи операцията и защо не дойде тук, за да уточним мерките за сигурност? Това получих от тези служители! Аз не виждам никаква разлика между служителите на МВР при тройната коалиция, които правеха същите неща срещу нас, и поведението на МВР сега – на 20 май 2011 г. Никаква разлика. Реформи в МВР за мен няма.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Благодаря.
Господин Местан, заповядайте – декларация от името на политическа партия.
ЛЮТВИ МЕСТАН (ДПС): Благодаря, уважаеми господин председател.
Уважаеми господин вицепремиер, уважаеми господа министри, уважаеми колеги! С ясното съзнание за изключителната сериозност на проблема, пред който е изправена страната ни след тежкия инцидент на 20 май пред централната джамия в София, която впрочем е единствената, от името на Парламентарната група на Движението за права и свободи се обръщам с призив към представителите, първо, на изпълнителната власт, а после и към представителите на правоохранителната система в страната – по никакъв начин да не съучастват в опита да се подмени истината за това, което се случи на 20 май. Призивът ни е да проведете едно сериозно, обективно разследване, без да се съобразявате със статута на една или друга управляваща или съуправляваща политическа сила, участник в тези събития.
Господин вицепремиер, обръщам се, разбира се, и към министъра на културата, който седи до Вас неслучайно, защото той може би по-добре знае, че на 20 май бяха подпалени не просто религиозните килимчета. Подпалването на религиозни килимчета няма прецедент в историята на нито една друга държава! Моля да го проверите! Дори тоталитарни системи не са допускали подобен тежък инцидент!
Затова подпалените килимчета за нас са опит да се подпали етническият мир в страната, който стои по-високо от всички партии в този парламент.
Моля Ви, излезте от клишето, когато говорите за 20 май – говорейки за действията на „Атака”, аналогично да давате примери с Движението за права и свободи! Тези две партии не са огледални образи, колкото и упорито да се опитвате да ги представите именно като огледални образи.
Няма да чуете от представител на Движението за права и свободи да се обърне към униформени представители на държавата в лицето на полицаите и да им казва: „Искате ли след малко заедно да изгледаме филма и на това живо предаване да пуснем филма?”, защото много се позоваваме на документални кадри, където лидерът на „Атака” казва: „Следващия път ще ви докарам 1000 души, по-добре облечени от вас, които ще ви бият – как беше, господин Казак – и ще ви трепят.”
ВОЛЕН СИДЕРОВ (Атака, от място): Недей да лъжеш!
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Моля Ви, без реплики от залата.
ЛЮТВИ МЕСТАН: Искате ли да пуснем записа? (Реплика от народния представител Волен Сидеров.)
Искате ли да пуснем записа?
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Без реплики от залата, господин Сидеров.
ЛЮТВИ МЕСТАН: Вижте, ние мълчахме до днес, с изключение на една декларация от този парламент. Не сме Ви задали въпроси какви действия следва да се предприемат срещу такава провокация срещу държавното устройство, когато хиляда по-добре облечени ще се саморазправят с органите на реда? Кой от ДПС е произнасял подобни думи? Не е възможно! Не е възможно, не е било, няма и да се случи!
Но използвайки парламентарния контрол като процедура, непрекъснато да се прави опит да се подмени простичката истина, а тя е следната: на 20 май 2011 г. има едни мирни граждани, които се молят.
РЕПЛИКА ОТ „АТАКА”: На улицата.
ЛЮТВИ МЕСТАН: Има организирана атака на „Атака” срещу мирна молитва на български граждани.
ВОЛЕН СИДЕРОВ (Атака, от място): С ножове.
ЛЮТВИ МЕСТАН: Факт е, че имаше молитвени килими и извън джамията, но вие знаете дълбоката причина за това. Дайте да решим този проблем. Мюсюлманите не по-малко са притеснени, че им се налага да поставят молитвени килими извън храма, защото нямат втори храм.
ВОЛЕН СИДЕРОВ (Атака, от място): Не е вярно!
ПАВЕЛ ШОПОВ (Атака, от място): Не е вярно!
ЛЮТВИ МЕСТАН: Защото над 50 на сто от тези хора, които се молят там, не са дори български граждани. Те са представители на дипломатическите мисии в България, уважаеми господин вицепремиер.
Казахте добри думи за госпожа Йорданка Фандъкова. От нас също ще чуете добри думи в момента, в който тя най-сетне отключи процедурата по изграждането на втори молитвен храм, който ще реши проблема с изнасянето на молитвените килимчета. Какво по-градивно да кажем от Движението за права и свободи, освен това естествено, елементарно решение на проблема? Какво спира това разрешение за втори молитвен храм?! А ние нямаме обяснение на този въпрос.
Подобни инциденти не трябва да се допускат. На мен ми е малко трудно да разбера как е възможно да допускаме правото на протест да се противопоставя на правото на религия, че дори правото на протест да се поставя по-високо от правото на религия. Не бива да има противопоставяне на права в условия на едно демократично гражданско общество. Ние може да протестираме срещу политическите си различия, но не може да протестираме срещу онова, с което се раждаме по волята на Създателя. Той е решил да бъдем различни по етнос и по религия. Това са така наречените естествени изконни права, които не могат да бъдат обект на протест, дори да не говорим, че не могат да бъдат обект на агресия и в този смисъл няма как да се подмени посоката на отговорността за това, което се случи на 20 май. Простичката истина е, че някой напада храм на молещи се…
ПАВЕЛ ШОПОВ (Атака, от място): Лъжа!
ЛЮТВИ МЕСТАН:…и отговорността е на тези, които са нападнали храма. Аз предлагам наистина да се установи тази отговорност и, повтарям, обективно разследване, което да включи обаче и провокациите срещу държавното устройство.
Аз вече цитирах нещо и понеже чух реплики от залата, че това е лъжа, в това директно предаване заявяваме готовност да разпространим този кадър с автентичния глас на лидера на Партия „Атака”. Ако е съгласен, ето го екрана и ще видите, че се говори за хиляда по-добре облечени, които ще се разправят с органите на реда в България.
Ние няма да Ви задаваме парламентарни въпроси. След днеска ние дори няма да изразяваме политически позиции по този въпрос. Бях принуден да взема думата заради опита да се подмени истината и да продължи политическата експлоатация на проблема. Ще изчакаме разследването. Ще изчакаме най-сетне и госпожа Йорданка Фандъкова да даде разрешението за втория молитвен дом и навлизането на политическия процес в предизборна ситуация да не възпре обективното разследване и най-сетне да намери решение един толкова важен въпрос, какъвто е въпросът с осигуряването на достатъчно места за изпълнение на религиозните задължения. Благодаря ви. (Ръкопляскания от Движението за права и свободи.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: И аз благодаря.
ВОЛЕН СИДЕРОВ (Атака, от място): Декларация от парламентарна група.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Заповядайте, господин Сидеров – декларация от името на парламентарна група.
ВОЛЕН СИДЕРОВ (Атака): Много обичам да ме поучават сътрудници на Държавна сигурност, които са предавали своите хора, господин, как Ви беше агентурното име? Огнян ли бяхте? Агент Огнян – Лютви Местан. Много обичам хора, които са предавали своите единоверци навремето на службите, сега да се правят на защитници на правото на религия.
Правото на религия, господин Местан, не предполага в центъра на София от мощни високоговорители да ми казват, че един е Аллах и неговият пророк Мохамед и други богове няма. Няма! Това не е право на религия! Това е груба намеса в моите религиозни виждания, във вижданията на още милиони православни българи, които не смятат, че Аллах е единственият Бог и Мохамед е неговият пророк. Това нещо се чува всеки ден по четири пъти от мощни високоговорители в центъра на София, господин Местан. Ако смятате, че това не е намеса в религиозните права на други хора, значи имате сбъркани представи тогава за религиозни права и за тяхното прилагане.
Колкото до антидържавната дейност. Тук вече Вие влизате в един много сериозен капан, господин Местан, защото самото Движение за права и свободи, така наречено, е просто най-яркото олицетворение на действия срещу държавата и държавността в България през последните 20 години, като се започне от онзи списък 1990 г., който беше предаден в турското посолство от Вашия лидер. И до ден днешен не му е потърсена сметка, защото там бяха предадени служители на българските служби и хвърлени на кучетата с лека ръка. Като се започне от това, че вашето движение, вашата партия работи за сепариране на България. Именно ваш областен координатор беше казвал преди няколко години: „Ние ще изчистим Родопите от християни!” Помните го това нещо, нали? Беше по времето на вашето управление с НДСВ.
Колкото до посегателство върху храмове, защото тук Вие излъгахте няколко пъти, че имало нападения срещу храма. Не, нападения не е имало. Не е имало нападения! А качването на тонколоните върху, повтарям кадастралния план, клозет, обществен, постройка № 4, не е нападение над храм. Това не е нападение над храма, защото тонколони застават срещу тонколони.
Колкото до нападения срещу храмове, аз мога да Ви дам няколко примера. Ако искате ще доведа аз пък тук свидетели и хора от Якоруда, които да Ви разкажат колко пъти съмишленици на ДПС разрушаваха църквата там. Колко пъти разрушаваха камбанарията, сваляха камбаната и я хвърляха долу. Колко пъти посягаха на храм, православен храм, в Якоруда, в Белица, и това са все хора, които се знаят от местното население, че са хора на ДПС. Никакви последствия, никакви задържани и никакви повдигнати обвинения срещу ругателството, което беше прилагано срещу православни храмове години наред. Аз говоря тук не за последните месеци, говоря за години, години, систематично.
Какво стана с поругаването на християнски гробове в Кърджали, за което ние специално обърнахме внимание, сезирахме прокуратурата? То беше извършено от мюсюлманчета, някои от тях непълнолетни. Може би защото така ги обучават – че на неверниците, на гяурите трябва да им бъдат разрушавани гробовете.
Как коментирате Вие това, господин Местан – да изтръгнеш един кръст от православно гробище, да го хвърляш? Искате ли да Ви прожектирам тези кадри? Хайде да направим една прожекция на вандалщините срещу християнски светини, храмове и гробища в България! Хайде да направим една прожекция на рушенето на държавността за последните двадесет години, което ДПС именно извършва, за това, че карате населението на Родопите да се наричат турци, за това, че отделяте тези хора от България, за това, че именно същият мюфтия, който е сегашният, макар и незаконно, с подправяне на документи стана такъв, сегашният – Мустафа Алиш Хаджи. Той беше задържан именно от органите на реда преди години, уличен в разпространяването на радикален ислям в Сърница. Това го знаете много добре, господин Местан. Този същият човек, той ли сега ще гарантира обществения ред?! Ами че това са хора, които казват на тези, които се събират там, че джихад е основното нещо, с което трябва да се занимават – война, свещена война срещу неверника.
За каква държавност говорите Вие, като същите тези ислямисти искат халифат, те не искат светска държава?! В литературата, която органите на реда задържат и са задържали няколко пъти вече подред, се описва много ясно как тези ислямисти искат да се подчиняваме само на законите на шериата, когато тук стане ислямска територия. Няма светска държава, няма Конституция, няма държавен строй и клетва пред Народното събрание. Има само шериат за ислямистите. Хайде, пояснете и тези неща. Ако искате, ще ви прожектирам филми, ако искате, ще ви прожектирам кадри как питат един човек, явно трудов човек, с дочени дрехи в Родопите: „Ти какъв си? – Турчин. – А знаеш ли турски? – Не. Ами защо си турчин? – Ами така ми казват да казвам”. Кой? Същите тези активисти на ДПС, които от двадесет години работят по въпроса – в България да се представи впечатлението, че тук има някаква маса от хора, които не са българи, че тяхната родина е Турция. Вие по този въпрос работите в международните институции. Вие вземате страната на Турция, а не на България. Това е партията ДПС, ако говорим за това кой руши държавността и кой работи против държавността.
Така че не задълбочавайте спекулациите по отношение на събитията от 20 май 2011 г., тъй като те не са във ваша полза. Аз също ще организирам прожекции, също ще организирам фотоизложби и излагане на данни, от които да се види, че в тази джамия, която представяте като някаква жертва на насилие, всъщност се събират оперативно интересни лица за господин министъра на вътрешните работи, хора, които се занимават с далавери, хора, които се занимават включително с разпространяване на наркотици и на литература, призоваваща към избиване на неверниците, към непримиримост спрямо неверниците, тоест срещу нас, християните. Такива хора се събират в тази джамия. Там се събират хора, които работят срещу България – да, чужди граждани. Има такива данни. В ДАНС ги има. Не знам защо досега не се обаждат от ДАНС. Не знам защо тази служба, създадена с толкова много пари и високи заплати, досега не взе отношение по всички тези данни, по които те имат много добре събрана информация – как работят ислямистите в България. Защо ДАНС досега не даде отговор по какъв начин се позволява мюфтийството да бъде на служба, на подчинение, на заплащане към турското посолство, и там специални служители по въпроса за религиозните теми да плащат пари на мюфтийството, да го използват като своя пета колона в България?! Всичко това са установени данни. Имат ги в ДАНС. Така че като направим прожекции, ще изложим всички тези факти, за да може най-после българската общественост и международната общественост, която вие запознавате в либерални интернационали и прочие сбирки и седенки, запознавате ги с доноси, че в България имало някакво настроение и някакви нападения срещу мюсюлманите. Напротив, в България има опасност радикалният, агресивен ислям – подчертавам, агресивен ислям – да превърне страната ни в анклав, да превърне страната ни в територия, в която да се подчинявате на законите на шериата. Който иска да разбере какви са законите на шериата, мога да го снабдя със съответната литература. Мога да направя 240 екземпляра, да я раздам и да се запознаете най-после, да разберете за какво става дума. Става дума за една непримиримост към християнството. Става дума за една агресия, която си поставя като крайна цел заличаването на България от картата на Европа. За това става дума! И за това са изписани хиляди текстове, статии. Има книги по въпроса. Който иска, може да се запознае.
Затова нека да престанем със спекулациите, да си отворим очите и най-после да работим като държавници за България – не за Турция, не за Джамахирията, не за Саудитска Арабия, не за някой друг султанат или емирство, или за някоя фондация, която дава пари на подобни представители тук, които „защитават” мюсюлманството, а да работим за България като държавници, които са дали клетва тук да работят за страната си в интерес на народа. „Във всички свои действия ще се ръководя от интересите на народа си!” – така казваме, когато се заклеваме тук! Интересите на българския народ не предполагат да станем джамахирия. Това мога да кажа и на това ще държа винаги, докато съм жив, защото това е моя кауза! Благодаря за вниманието. (Ръкопляскания от „Атака”.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: И аз благодаря.
Заповядайте за лично обяснение, господин Местан.
Предупреждавам, че повече няма да давам възможност за лично обяснение, тъй като това се превръща в личен дебат.
ЛЮТВИ МЕСТАН (ДПС): Благодаря, уважаеми господин председател.
Благодарение на телевизионния екран гледам в очите не само колегите народни представители, не само министрите, но може би поне стотици хиляди български граждани и заявявам, че съм един от няколкото народни представители, които вече имаха възможност да кажат, че ако в архивите на Държавна сигурност, където нищо не се губи – господин вицепремиерът ще потвърди това, е съхранен поне един реквизит, продукт на личната ми воля, и който реквизит съдържа каквото и да е укоримо от гледна точка на разбиранията на българското общество за морал, аз с политика няма да се занимавам.
Съветвам и господин Волен Сидеров да се запознае с доклада на комисията „Евтимов” и да види какво е отразено срещу името ми, което аз научих от доклада на тази комисия. Толкова по този въпрос! Дори му благодаря, че го постави, защото имам възможност още веднъж да направя тази декларация.
Господин вицепремиер, нетолерантността е осъдима, независимо кой я провокира и кой я проявява. Още по-осъдимо е политическото предбудителство на нетолерантността. Ние винаги сме се разграничавали от прояви на нетолерантност. Много добре знаете, че имаме и партийни актове за изключване на кадри. Още от 1990 г. Аден Кенан беше изключен. Така че много е важно това да се има предвид. И точно това говорене на Волен Сидеров ни даде основание, господин вицепремиер – важно е да кажем, че е сгрешен моделът на днешната власт. Колкото по-рано се освободите от това антидемократично говорене, толкова по-добре и за вас, и преди всичко за страната! Благодаря за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Едно съобщение. По повод 1 юни – Денят на детето, в 10,30 ч. в Клуба на народния представител ще бъде представено ново издание на първата книга на Димитър Талев „Сълзите на мама”, както и книгите на доц. Мая Кериян – „Япония и България – модел на разслоеното потребление и стил на живот на локалните общности”.
Всички колеги са поканени на това събитие.
Заповядайте, господин Цветанов.
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ: Уважаеми господин председателстващ, уважаеми дами и господа народни представители, ще се постарая да бъда максимално кратък.
Нямах намерение да се изказвам, но като слушах дебата, който се водеше между две от парламентарно представените партии, смятам, че провокираният инцидент е постигнал целта си. Дали едната, дали другата страна, той реално е полезен и за ДПС, и за „Атака”.
Хората обаче не се интересуват толкова от това, което ние говорим тук по тази тема. Можем да приемем, че за тези 20 години това беше услужливо като говорене, за да могат определени формации да консолидират определена прослойка от обществото. Смятам обаче, че българите, живеещи в смесените райони, живеещите българи в България, се интересуват повече от дебата защо бяха пропуснати 20-те години да мобилизираме целия политически и управленски ресурс, за да се направи реалната интеграция на ромите и да се развият регионите в смесените райони на страната.
В тази посока молбата ми е да не ползваме МВР като страна в този спор. Уверявам ви, че колкото по-бързо затворим тази тема, ще бъде по-полезно за всички, които участваме в политическия живот на страната. Днес в региона няма страна, която да е изразила териториални претенции към България.
Нека да припомним, че политиците – добри или лоши, през тези 20 години пред страната ни се очерта много добра перспектива – тя влезе в НАТО, в Европейския съюз. Всички притеснения и опасения за това да се случи каквото и да било както с българските турци, така също и с българи, които ще бъдат да кажем мачкани, както се изказват някои, в дадените смесени региони, смятам, че това не е нормално и няма как да се случи.
Преди изборите през 2009 г. ние бяхме свидетели на коментарите по изказванията на лидера на Политическа партия ГЕРБ – премиерът Борисов. Видяхте, че нито се смениха имена, нито се развалиха джамии. Дори се стигна дотам, че когато има някакъв сблъсък или инцидент, дори сме обвинявани, че едва ли не толерираме ДПС или мюсюлманите в България. Държавата трябва да бъде държава на всички български граждани, независимо от тяхната етническа принадлежност. Нека всички да се консолидираме и да работим точно за това, което хората очакват, а не за това, от което някой може да извлече политически дивидент във връзка с предстоящите избори от темата, която отново излиза на дневен ред. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Благодаря. Благодаря Ви, за участието Ви днес. (Ръкопляскания от ГЕРБ.)
Преминаваме към въпрос от народния представител Красимир Велчев към министъра на културата Вежди Рашидов относно финансиране на филмопроизводството от бюджета на Министерството на културата.
Господин Велчев, заповядайте да развиете въпроса си.
КРАСИМИР ВЕЛЧЕВ (ГЕРБ): Уважаеми господин председател, уважаеми господа министри! След разгорещените дебати, да поговорим малко и за култура.
Уважаеми господин министър Рашидов, в последните месеци в общественото пространство се наблюдава особена тенденция, свързана с киното и ролята на държавата, която се стреми едва ли не да убеди някои кръгове, че държавата не прави необходимото за развитието на българското кино. Засилването на тази тенденция по една или друга причина, мисля че неслучайно отново съвпада с предизборната борба на дадени политически партии и отново е тема, която може и съм сигурен, че ще се използва за популизъм. Културата и киното в частност не правят изключение. Проблемите с финансирането на българското кино не са от вчера или от днес.
В тази връзка бих призовал да се направи една справка за времето, когато думата „криза” не беше известна на българското общество и какви средства тогава са били заделяни за финансиране и дотиране на българското кино. Дали тогава тези, които са гласували и са приели този закон, са спазвали чл. 17 от Закона за българската филмова индустрия.
Тъй като времето много напредна, въпросът ми към Вас, господин министър, е: какви са средствата, отделяни от бюджета на Министерството на културата за филмопроизводството и колко филми са били субсидирани от държавата в периода от 2009 г. до момента – по времето на Вашето управление.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Благодаря Ви, господин Велчев.
За отговор, заповядайте, господин министър.
МИНИСТЪР ВЕЖДИ РАШИДОВ: Уважаеми господин председателстващ, уважаеми дами и господа народни представители!
Уважаеми господин Велчев, дискусията относно финансирането на киното тече на различни нива в държавата вече няколко месеца. В медийното пространство се тиражират интересни интерпретации с неверни данни. Това е много некоректно, но не е неочаквано, особено когато се има предвид, че проблемите при финансирането на киното са заложени от тези, които сега се опитват да ни ги припишат.
Основата на затрудненията на държавата за финансиране на киното е положена през 2008 г. Тогава при одобрен бюджет на Изпълнителна агенция „Национален филмов център за подкрепа на филмопроизводството” от 5 млн. 680 хил. лв. са били одобрени проекти за производство на нови филми в размер на 16 млн. 350 хил. лв. Предишното управление, не само че никога не е изпълнило Закона за филмовата индустрия, а е и подписало и множество необезпечени договори, които сега ние разплащаме.
Новото ръководство на Министерството на културата, освен в необезпечени конкурсни сесии и със завещания дефицит, трябва да се справи и с антикризисната актуализация на бюджета. Въпреки всичко през 2009 г. за кино бяха осигурени 11,8 млн. лв., или 9,7 на сто от общите разходи на ведомството. През 2010 г. независимо, че бюджетът беше намален на два пъти, за кино е осигурен най-високият процент финансова помощ спрямо общите разходи на министерството. През 2011 г. ще бъде разпределен и най-големият бюджет за филмопроизводство откакто има Закона за филмовата индустрия. С проектобюджета за следващата 2012 г. министерството е предложило за филмопроизводство да се осигурят 16,6 млн. лв.
Никой не отрича, че за това изкуство трябват средства. Непочтено е обаче тези, които са подписали необезпечени конкурсни сесии, сега да се опитват да провокират недоволство. Това е един вече добре познат стил, при който се залагат капани за следващи правителства и след това се манипулира общественото мнение.
Въпреки всички затруднения държавата активно е финансирана филмовата индустрия и спекулации от сорта, че по наше време е финансиран само „Сбогом мамо”, са пълна и откровена лъжа.
Ето и малко факти за част от продукциите, финансирани от настоящото управление. След м. юли 2009 г. държавна субсидия са получили филми като: „Мисия Лондон” – 668 хил. лв.; „Лас Мед” – над 1 млн. 300 хил. лв.; „Стъпки в пясъка” – 658 хил. лв.; „Аве” – 570 хил. лв.; „Островът” – 810 хил. лв.; „Миграция на паламуда” – 628 хил. лв.; „Подслон” – 765 хил. лв.; „Зад кадър” – 407 хил. лв.; „Лов на дребни хищници” – 588 хил. лв.; „Сбогом мамо” – 253 хил. лв.; „Тилт”; „И нямаше по-добър брат”; „Още нещо за любовта”; „Непознатата”; „Преследвачът на звуци”;, Ако някой те обича”; „Космос”; „Под дъгата”; „Втори дубъл” и още много други игрални, както и 40 документални и 13 анимационни филми, като общо до момента са платени над 21 млн. 700 хил. лв.
Тук ще посоча, че Министерството на културата съфинансира всички фестивали с българско участие като „София филм фест”, „Киномания”, „Филмини”, Първият международен анимационен фестивал, Фестивала за късометражно кино в Двореца „Балчик”, както и представянето на България в Кинофестивала в Кан и Седмица на българското кино в Рим. Това са фактите и те говорят, че за кино са отпуснати значителни средства. Министерството на културата категорично подпомага развитието на филмовото изкуство. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Благодаря, господин министър.
За реплика, заповядайте, господин Велчев.
КРАСИМИР ВЕЛЧЕВ (ГЕРБ): Господин председател, господин министър, наистина отговорът Ви е много изчерпателен. Като Ви слушах обаче в мен възникна друг въпрос.
Изброихте много филми. Голяма част от тези филми откровено казано на мен нищо не ми говорят и нищо не значат.
В закона, който е гласуван от предишния парламент, или от предишните правителства, има нещо, което аз не разбирам и Вие, като творец, Ви моля да ми го обясните: защо в този закон са посочени брой филми, а не качество. Това не е плод зеленчук и нещата не може да се измерват в килограм или в бройки! Защо в закона не е посочено, че тези филми трябва да отговарят на някакви критерии? Не знам някой филм да е продаден или да е донесъл нещо в държавата. Аз като данъкоплатец искам това, което се произвежда с парите, които се отделят в бюджета, да има някаква стойност. Иначе, Вие кажете, не се ли отива към халтура? Нали се стремим да има някакво производство, да има някакво качество, да направим нещо хубаво, с което аз като българин да се гордея?!
Затова, Ви моля, в тази насока ще направите ли нещо Вие специално? Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: За дуплика?
Заповядайте, министър Рашидов.
МИНИСТЪР ВЕЖДИ РАШИДОВ: Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители! Уважаеми господин Велчев, Законът за българското кино е малко по-различен от Закона на европейските филми. Да, не е приет по наше време, този закон е правен преди нас. За радост или съжаление ние сме хора, които се опитваме, поне ако не може, както и преди е изпълняван този закон, аз отговорих миналия път, поради липса на пари. Тъй като Законът за бюджета е основен закон, ние се съобразяваме с него, изпълняваме, и въпреки кризата даваме толкова пари за българско кино, колкото никога не е давано. Това е истината. Тази година ще бъдат 13,5 милиона.
По-скоро бих казал нещо друго, тъй като не мога да коментирам нещо, което е прието преди нас, и това е работа на парламента, как този закон трябва да бъде съобразен с европейските норми – това вече е работа на българския парламент. Аз бих казал друго, господин Велчев, вижте, 20 години – аз съм творец, живея с тези хора, аз съм расъл с тези хора, 20 години в България много ясно се говореше, че чалгата преобладава, че чалгата е официалната политика и официалната култура на България. Това беше допреди една година. Една година водихме дебат с артистите, една година тук се говореше как убиваме българския театър. За представления, които до миналата година казахме, че няма публика, днес, уважаеми колеги, няма билети. Това означава, че нещо се е случило. Онова, което се случи с българските театри – да, първата реформа на това правителство се случи и то работи добре.
Онова, което трябва да кажем за българското кино – 20 години всички говорехме какъв застой има българското кино, как чалгата утрепа българската култура. Колеги, откакто сме на власт, откакто съм министър на ГЕРБ, не само, че се говори за киното, българското кино вече се забеляза и под прожекторите на фестивали като Кан. Това означава, че нещо се случи. Защо други не са го направили? Да, има промени, да, има пищене, в пипането малко дълбоко в килимчето, но има и правилна посока на движение.
Реформа има, българското кино е добро, българският театър е добър, нека вече да правим разлика между „Ку-ку” и кино – много различни неща. Нека да не превръщаме в политическо разстройство, особено българската култура. Тя не заслужава такова нещо.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Благодаря Ви, господин министър и за участието Ви днес.
Преминаваме към въпросите към министъра на регионалното развитие и благоустройството господин Росен Плевнелиев. Първо е питане от народния представител Димчо Михалевски относно политиката на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за гарантиране на експлоатационната устойчивост на съществуващия сграден фонд в България.
Господин Михалевски, заповядайте да развиете питането.
ДИМЧО МИХАЛЕВСКИ (КБ): Уважаеми господин председател, уважаеми господин министър, уважаеми колеги! Този въпрос беше зададен преди повече от 45 дни и някак си се отдалечи от събитието, което го предизвика. Аз ще припомня, че изявление на общинския съветник в Столичния общински съвет господин Атанас Черешаров и заместник-кмета на Столична община – Иван Сотиров, предизвикаха сериозни въпроси и безпокойства в обществеността. Какъв беше поводът на тяхното изявление – ще припомня за тези, които са забравили. Те изразиха пред националните медии своите позиции, че сградите, изградени по системата ЕПЖС – едропанелно жилищно строителство, остават не повече от 10 години живот. След този срок тези сгради ще трябва да бъдат или санирани, за да е възможна последваща експлоатация, или да бъдат разрушени.
Ще припомня за тези, които не са информирани, че подобни жилища според Националната статистика в България са над 700 хиляди, в които живеят на 1 млн. 800 хил. наши съграждани. Това представлява около 20% от целия сграден фонд. В тази връзка, и не само за едропанелното жилищно строителство, възникват няколко въпроса и за политиките, които организира и прилага държавата.
Въпросите към Вас, господин министър са следните: как оценявате Вие, разбира се, и експертите около Вас, експлоатационното състояние и възможните рискове за гражданите, обитаващи точно този тип сгради – ЕПЖС? Считате ли тази прогноза за реалистична, която беше заявена в публичното пространство от представители на местната власт в Столична община, че имат не повече от 10 години живот? Какви са конкретните планове на Министерството на регионалното развитие и благоустройството и досега прилаганите действия в последните години за подпомагане на собствениците на този тип жилища по отношение продължаване на експлоатационния срок на тези сгради?
Последният въпрос, който е може би с най-съществен характер: предвижда ли Министерството на регионалното развитие и благоустройството да създаде специална целева програма за реалистична оценка на целия сграден фонд в страната и особено в зоните, където има повишен сеизмичен риск, за да може да се гарантира евентуално намаляване на бъдещи щети при появата на такива обстоятелства? Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: И аз благодаря.
За отговор – министър Плевнелиев. Заповядайте, господин министър.
МИНИСТЪР РОСЕН ПЛЕВНЕЛИЕВ: Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители! Уважаеми господин Михалевски, като бивш заместник-министър на регионалното развитие на Регионалното министерство, Вие много добре знаете, че няма нормативно определен срок на годност за експлоатацията на едропанелните сгради. Никой не е казал 10 години, 15 години и след това ще падат. Такъв срок нормативно не е определян, няма, и не може да има. Този тип сгради могат да се ползват, като състоянието им е в пряка зависимост от поддръжката и законосъобразната експлоатация.
Елементите, които трябва да се наблюдават в жилищните панелни сгради са запазването на проектните якостно - деформационни свойства и устойчивостта на металните връзки, осъществяващи пространственото свързване на панелите, както и качеството на изолацията на стените и покривите.
Както Вие също много добре знаете, законодателят е вменил задължение на собствениците на строежи да ги поддържат в техническо състояние, отговарящо на съществените изисквания към строежите, съгласно ЗУТ. В случай, че тези задължения не се изпълняват от собствениците, законът е делегирал правомощия на кмета на общината по чл. 195 от ЗУТ да задължава със заповед отговорните лица да извършат необходимите работи в интерес на сигурността на гражданите.
Съгласно разпоредбата на чл. 195 от ЗУТ, собствениците на строежи, повтарям, са длъжни да ги поддържат в техническо състояние, отговарящо на съществените изисквания по чл. 169, ал. 1 от ЗУТ, да не извършват и да не допускат извършването на промени в тях, които водят или могат да доведат до влошаване на проектните нива на съответствие с изискванията на целия строеж или за отделни негови характеристики. При възникване на обстоятелства, застрашаващи обекта, свързани също с увреждане, разрушаване, собственикът е длъжен, наред с предприемане на незабавни действия по отстраняване на тези увреждания, да уведоми съответната общинска администрация за възникналия проблем. Кметовете, назначават комисии по всеки конкретен сигнал, също по ЗУТ, и накрая общината излиза със заповед, която задължава собственика да извърши в определен срок необходимите ремонтни работи за възстановяване и за заздравяване в интерес на сигурността и спокойствието на обитателите и на гражданите.
Ето сега много елементарната процедура, които всички български граждани трябва да знаят и се надявам да стане ясно от тази трибуна. Оттам нататък имаме още два важни документа – единият е Националната програма за обновяване на жилищните сгради в Република България. Тя е разработена в изпълнение на Националната жилищна стратегия на Република България, № 395 – Решене на Министерския съвет от 2004 г., както и плана за действие за 2004 г. към Стратегията за ускоряване на преговорите за присъединяване на Република България в Европейския съюз. Не е даден приоритет на програмата с оглед панелните жилищни сгради в България и тяхното основно участие в сградния фонд на Република България.
Втората важна тема, свързана с панелните жилища, е приемането и обнародването в бр. 7 от 23 януари 2007 г. в „Държавен вестник” на Наредба за технически паспорти на строежите на Министерството на регионалното развитие и благоустройството, където всички собственици на сгради фактически се задължават да предприемат ефективни действия за извършване на техническо и енергийно обследване на сградите, съобразно времето на тяхното изграждане и категория.
Програмата за обновяване на жилищните сгради до момента се изпълнява с много ниски темпове, единствено инициативата с Министерството на регионалното развитие и благоустройството и Програмата за развитие на ООН с Проект „Демонстрационно обновяване на многофамилни жилищни сгради” – един много добър проект, който получи и европейски „Оскар” за най-добър проект в сферата на енергийната политика в жилищните сгради.
Няма как да не се гордеем. Този проект, разбира се, е доказателство за приемствеността на България, когато едно правителство стартира нещо добро и има смисъл, друго го разширява, успешно го довежда докрай, получаваме „Оскар” и това е базата, на която ние искаме да тръгнем, за да оправим своята милиардна програма за саниране на панелките в България.
Работим активно в момента по актуализиране и прецизиране на целите, насоките, мерките за решаване на тези проблеми. В Оперативна програма „Регионално развитие” имаме предвидени 63 млн. лв.. Готови сме с цялостната концепция, плод на дълги преговори с хиляди институции. Стартирането на мярката ще бъде предпоставка за създаване на планова и програмна основа за ускорено масово обновяване на сградите и околната среда в жилищните територии.
Първоначално се предвижда мерките да бъдат финансирани по ОПРР, но отново казвам, ние не искаме просто да похарчим едни 63 милиона европейски пари и пари на българските данъкоплатци, ние искаме да родим една милиардна програма. Преговаряме също така със специализирани фондове, с търговски банки, с общините, които, когато направим обследването и съответно стартирането на тази програма, те да се погрижат за околните пространства.
Целим създаването на перспектива за българските граждани да не им се бутат сградите, а напротив, със съвместни усилия на държавата и хората чрез този механизъм, който вече доказа успешно, че работи с пилотния проект с 54 сгради, с 1048 домакинства в България, ние показваме, че можем да решим този голям проблем на България и след 10-15 години да има една друга много по-хуманна и по-красива среда в нашите градове, а хората да икономисват пари, а да не топлят въздуха. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: И аз благодаря.
За два уточняващи въпроса, господин Михалевски, заповядайте.
ДИМЧО МИХАЛЕВСКИ (КБ): Благодаря Ви.
Аз очаквах, че ще ми отговорите по този начин, но има две съществени неща, които Вие на едното нямаше как да ми отговорите, защото наистина по Наредба № 5 текат сроковете за паспортизация на сградите като последните за „Категория 5” изтичат през 2016 г. Да кажем, че тук в момента не може да се даде точно оценка за експлоатационното състояние на целия жилищен фонд.
Истината обаче, аз Ви благодаря, че разсеяхте съмненията и аз ще ги потвърдя от тази трибуна, че сградите по системата ЕПЖС, не са рискови в тази степен дори те са едни от най-устойчивите от гледна точка на сеизмична активност.
Господин министър, ще разширя въпроса, последният въпрос, на който не ми отговорихте. Нека да оставим настрана добрите примери или по-скоро да се позовем на тях за програмата за право на разширяването на Оперативна програма „Регионално развитие, енергийна ефективност, саниране, по-красиви домове, по-малка загуба на топлина”. Обаче има един съществен въпрос – сигурност на сградите, възможни рискове за загуба на човешки живот и сграден фонд.
От тази трибуна, когато приемахме Бюджет 2011, аз внесох предложение, с подкрепа от колегата си Иван Иванов от Синята коалиция, Министерството на регионалното развитие и благоустройството да получи сериозен ресурс – поне 10 млн. лв., за да започне съдействие на местните органи на властта и на частните собственици за обследване на сгради в София, Благоевград, Пловдив, Велико Търново, Горна Оряховица, Стражица, Шабла. Това са рискови региони.
Вие вече имате актуалните карти, които са изработени след 3-годишното действие на програмата с БАН и Института по сеизмология. Има я вече тази реална, обновена база, която съответства на всички европейски стандарти. Подготвени са националните приложения и параметрите по еврокодовете.
Моят въпрос към Вас е: готов ли сте Вие като министър, при положение че ние декларираме, че ще получите пълна подкрепа от нас, сега, в рамките на изработване на Бюджет 2012 г., да се обоснове, да се получи подкрепата от Комисията по местно самоуправление, регионална политика и благоустройство наистина този целеви ресурс, който може да ни спести милиарди, след това да бъде насочен към това да оценим състоянието, особено на сградния фонд, изграждан през първата половина на миналия век – какво е състоянието му, какви са преустройствата за магазинни части, които наистина в момента, според мен, поставят пред много сериозен риск българските граждани, особено вече, че и самите специалисти казват... (Председателят дава сигнал за изтичане на времето.)
Завършвам, господин председателстващ, че настъпва времето, когато вероятността да се случи подобно събитие в тези рискови райони, е изключително висока. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Благодаря.
За отговор – министър Плевнелиев, заповядайте.
МИНИСТЪР РОСЕН ПЛЕВНЕЛИЕВ: Благодаря, господин председателстващ.
Уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Михалевски! Вие знаете много добре, че Министерството на регионалното развитие и благоустройството не може да управлява частната собственост. Министерството на регионалното развитие и благоустройството може да създава предпоставки, може да създава правила, може да създава подходящи условия за строителство и контрол, но не и да влезе в частната собственост и да иззема правата на хората, както и да управлява техните сгради. Ние, разбира се, също така не сме и една община. Одеве прочетох много ясно каква е процедурата за сметка на пълната яснота, кой каква отговорност носи по веригата.
Да, благодаря за Вашето предложение, то е добро. Ако се отдели целеви ресурс, то би трябвало да насочи само едно уточнение вероятно към най-рисковите сгради и от 2012 г. ние да направим усилия в тази посока, но всъщност тези усилия трябва да дойдат по линия отново на общините. Гражданите трябва, те са длъжни да се грижат за своята собственост. Те трябва да сигнализират общините по закон, както обясних, когато имат притеснение за сигурността, за експлоатационните качества. Общината поема тези сигнали, създава комисии, в тези комисии се отива, проверява се на място и съответно се дава конкретно предписание какво да се свърши.
Да, ние можем пилотно, ако разсъждаваме в тази посока, това може би е и Вашата идея, да кажем: „Да, има един ресурс, който да накара всички общини на територията, може би на най-рисковите, най-драматичните, тоест да излязат, да стартират подобен процес”. Не изключваме по никакъв начин ангажимента на всички български граждани така, както в Германия го правят от 300 години, във всички останали европейски държави със сигурност, да се грижат за своята собственост, а това означава да имаме активна политика за нашата собственост, да търсим решение и, разбира се, паспортизацията на сградите като такава. Фактически знаете много добре, че ще ни гарантира технологично решение. Всяка сграда би следвало, отговаряйки на наредбата, да мине през тази процедура и съответно там инженери, хора, които разбират, да кажат: „Това са мерките, които предприемаме, за да може вашата сграда да остане още дълго време”.
Апел към всички: министерството има пилотен проект, той ще се разшири от 54 на 600 сгради, използвайте този ресурс. В рамките на тези 600 сгради ние ще направим и енергийното обследване, и статистическото обследване на сградите и оттам нататък мисля, че ще отворим програмата за нещо много по-голямо.
Гражданите, ако видят рискове, не е необходимо да падат тераси, за да сетим, че можем да спасим човешки живот като просто подадем един сигнал към общината, която след това би могла да обследва и да направи съответното предписание. Ще подпомагаме общините и ако предложите конкретни правила, конкретни идеи, разбира се, че ще ги подкрепим и тях. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: За отношение – господин Михалевски.
ДИМЧО МИХАЛЕВСКИ (КБ): Уважаеми господин министър, сигурно сте прав в някаква част, че трябва да си вършат работата частните собственици на сградния фонд – те са над 90% в България, но според мен точно тук е мястото на държавата. Защото, ако не дай си Боже, „да чукаме на дърво” да не се случи това нещо, всички последствия ще легнат на гърба на държавата и просто държавата трябва да направи едно усилие, то затова е питане – формулиране на политика, превантивна, да вложим ресурс, който не да изземе функциите на управление на собствеността на сградите и собствеността на хората, а по оценка на рискова извадка. Няма да правим оценка на новите сгради – надяваме се, че те са построени както трябва, но ще правим оценка на сградите там, където има най-висок сеизмичен риск – те са пет места в България, където сградният фонд е между 1900 и 1940-1945-1950 г., за да можем целево не пълно обследване – сеизмична устойчивост.
Ще Ви дам един пример. Има така наречените тухлени шайби, които са с дебелина между метър и метър и половина в маса софийски сгради в центъра на София, които не само в долния етаж са премахнати, премахнати са и по вертикалата, защото хората не разбират и си разширяват съответното помещение. Но да оставим само на тяхната инициатива и не дай си Боже се случи това, ето това е политиката – изградили сме картите, направили сме научните изследвания, знаем ги вече, вложили сме държавен ресурс, нека направим следващата крачка.
Аз поемам ангажимента, заедно с екип от хора, които разбират от това, защото аз не съм най-големият експерт, разбира се, да Ви предложим конкретна мярка в рамките на две седмици, за да може да влезе в процедурата за Бюджет 2012. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря, господин Михалевски.
Следва въпрос на народния представител Антон Кутев относно събаряне на незаконни постройки.
Имате възможност да развиете въпроса си, господин Кутев.
АНТОН КУТЕВ (КБ): Уважаеми господин председател, уважаеми господин министър, уважаеми двадесет на брой в момента колеги в залата! Въпросът ми беше продиктуван от шумно прокламираните по телевизията кадри за събаряне на незаконни постройки. В контекста на това ми се струва, че това е политика не само на Министерството на регионалното развитие и благоустройството и според мен въпросът е по-общ. Той е свързан с нещо, което аз напоследък наричам „политическа порнография”, с извинение за израза. За мен политическата порнография е онова, което за мен е истинското действие и на неговото място поставя нещо, което напомня, ама не е същото. Това е нещото, което според мен се случва с незаконните постройки в момента. Показваме на кадрите събаряне на незаконни постройки, само че по мое лично наблюдение събаряме паянтовите, а не здравите и не масивните. Тук говоря за постройките както в Ивайловград, така и в Бургас, където един куп хора имат проблеми с това, Вие, господин министър, знаете по добре от мен къде са проблемите.
Освен че събаряме паянтовите, а здравите сгради не ги събаряме, освен че силно надуваме броя на незаконните постройки, които сме съборили, защото там, където съборим бараката, пишем с отделна заповед бараката, а с отделна заповед – външната тоалетна, за да ги има повече, това според мен довежда, поради което задавам въпроса, именно до това разминаване между реално действие и видимост, която създаваме. Това разминаване в крайна сметка има някакви конкретни измерения. Затова молбата ми е да уточните колко са незаконните постройки, които има в момента за събаряне, колко струва това събаряне, тоест колко пари са ви необходими за събарянето на незаконните постройки и с какви от тези пари разполагате? Тоест как смятате съотношението между необходимите пари, необходимите постройки за събаряне и това, което имате в наличност и по какъв начин ще съвпаднат тези цифри? Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: За отговор – министър Росен Плевнелиев.
МИНИСТЪР РОСЕН ПЛЕВНЕЛИЕВ: Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Кутев! Ако малко си бяхте направили труда да проверите ситуацията с незаконните сгради в България, със сигурност трябваше да говорите не за политическа порнография, а за елементарната липса на политическо желание от всички предишни управляващи в България да помогнат на българските граждани да спазват законите.
Тотално подменяне на стойностите 20 години. Не работа срещу незаконността, а подкрепа. Това виждаме ние в правителства, които дори не са си мръднали пръстите, когато се строи в природни паркове, когато се строи в горски фонд, когато се строи в чашки на язовири, дори да отидат и направят елементарното действие. Напротив, твърдя, че е подкрепяна тази тотално безобразна политика и строителство.
Не сте си направили елементарния труд да видите какво блъскаме в момента, каква част от тези сгради са масивни, каква част от тези сгради са двуетажни и триетажни, почти всички от тях са стоманобетонни. Подлагате под съмнение елементарната честност и почтеност в политиката, а ние се опитваме да направим именно това – всичко на сайта. Всяко нещо е видимо. Бутнахте ли една сграда? Ние я бутаме в голф игрища! Бутнахте ли едно незаконно, дори и най-малкото обектче, за да имате нахалството, извинявайте, да говорите от трибуната за политическа порнография, когато това е първото правителство на България, което прави елементарните усилия за възстановяване на законността?
Иначе фактите са много ясни. Ние сме първите, които сме абсолютно публични и прозрачни и сложихме всичко на сайта – 2208 обекта. Всички български граждани този път могат да видят, че има демокрация в тази държава – не заиграване с тези, които строят незаконни сгради, а пълна прозрачност.
Може да се види, че 853 незаконни строежа вече са премахнати, може да се види, че 34 незаконни строежа в момента се премахват, може да се види, че 1321 незаконни строежа са на различен етап на изпълнение на процедура, може да се види, че първите пет месеца на 2011 г. ние сме премахнали над 400 незаконни строежа, може да се види, че ние планираме да премахнем през следващите четири месеца още 400.
Питате за парите. Да, ние сме осигурили финансово тази дейност на държавата, за да може да имаме елементарното усещане за справедливост и държавност. Но въпросът не е в парите.
Въпросът е, че това правителство наистина има една много ясна мисия, независимо дали тя е свързана с незаконното строителство, дали с устройство на територията, дали с жилищната политика. Това, което ние искаме да направим, е нещо много елементарно. Ние не се уговаряме с мутри, които по време на вашето управление, са строили сгради на Ченгелескеле. Ние бутаме сгради на хора, които паркираха отпред S-класа. Ако бяхте видели това, ако бяхте видели какво се случи на централния плаж на Бургас, където бутнахме комплекси, ако бяхте видели какво се случва в „Русалка”, ако бяхте видели какво се случва по голф игрищата, щяхте да разберете, че едно малко чудо в тази държава този път се е случило, а то е, че държавността се връща и има едно правителство, което има политическата воля да го направи в сферата на незаконното строителство. Благодаря. (Ръкопляскания от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Реплика – народният представител Антон Кутев.
АНТОН КУТЕВ (КБ): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги, уважаеми господин министър! Държавността щеше да се връща, ако вие наистина правехте това, което трябва. А това, което трябва, не са кадрите по телевизията на съборените бараки. Иначе аз част от тях ги видях, показахме ги шумно.
Това, което според мен трябва и реално е Вашата работа, а всъщност не правите, е да създавате средата, в която да не възникват тези сгради, първо. Това според мен не се прави по простата причина. Има една Национална комплексна устройствена схема, Вие бяхте решили, че ще я правите концепция. Нали знаете, че няма да бъдете вечно на власт? Един мандат, конкретно Вашият, в най-добрия случай ще продължи четири години, а две години от тях минаха. Стиковането между Националната комплексна устройствена схема и общите устройствени планове общо взето не се е придвижило почти никак през това време. Това е нещо, което трябва да правите, за да не се получава по някакъв начин порнография.
Има един мораториум преди повече от две години за общините за комплексното жилищното строителство, който изисква промяна в Закона за устройство на територията. Мораториумът е направен до промяната в Закона за устройство на територията. Вие сте вече две години на власт, това е половината ви мандат и тази промяна няма време да стигне до парламента, до Народното събрание. Докато не стигне, пак ще става дума за порнография, защото докато показваме как събаряме барачките на хората или как някаква остъклена тераса й бутаме стъклата и те се чупят шумно, в същото време има реални неща, които трябва да се свършат.
Общо взето аз съм с дълбокото убеждение, че вие сте един експерт и не искам и не бих подценил експертната функция, която имате. Напротив, аз смятам, че в ролята си на експерт Вие имате своето място в българския политически живот. Проблемът е обаче, че когато се сместват двете функции – политическата и експертната, се получава пак това, в смисъл, че порнографията се ражда тогава, когато експертите започваме да се правим на политици. Свършете си работата! Това е нещото, което трябва да направите.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Дуплика – министър Росен Плевнелиев.
МИНИСТЪР РОСЕН ПЛЕВНЕЛИЕВ: Уважаеми господин Кутев, очевидно Вие сте експерт по порнография, защото отделихте много време от тази парламентарна трибуна да обяснявате всъщност що за явление е това.
В рамките на елементарната експертност, която правителството на ГЕРБ умножи многократно, аз не мога да си представя как служителите на ДНСК в миналото удобно са си затваряли очите пред хилядите незаконни обекти. Не мога да си представя как служителите на Министерството на регионалното развитие и благоустройството са се правили на разсеяни, при положение че незаконните обекти са били навсякъде. Не мога да си представя как по Програма „Фар” МРРБ е имало наглостта да финансира пътя на онова „Весело село”, което, вярвайте ми, не е от барачки, което ние сега тепърва започваме да събаряме.
Оставям обидата на нашия премиер настрани от онзи ден, в който някой беше подметнал – е, той е следващият министър председател, да му дадете и на него едно куфарче с пари, както сме давали на предишните. Този номер с нас не минава.
Това, което ние ще правим, е не порнография, както беше тотална порнография в сферата на незаконното строителство 20 години. Ние правим политика. Тя е насочена към това да има законност и ред, независимо дали някой си е паркирал S-класата отпред или рибарската лодка. Ако обектът е незаконен, ние сме достатъчно честни да го извадим на сайта, да го покажем на всички български граждани. Защо? Защото чудото е, че най-после има едно правителство, което иска да носи отговорност в сферата на незаконното строителство. То е сложило всичко на сайта, за да може да бъде контролирано. Не да заиграва с тези, които правят незаконните сгради, не удобно предизборно да ходят през 2005 г. представители на различни партии да обещават на онези на Ченгенескеле – спокойно, идват избори, няма страшно, строили сте в горския фонд, нямате капчица грам земя купена, но спокойно. Не, всичко това приключи, има едно честно правителство, което ...
РУМЕН ПЕТКОВ (КБ, от място): Е-е-е!
МИНИСТЪР РОСЕН ПЛЕВНЕЛИЕВ:...адресира проблема по най-елементарния начин. Има ли незаконна сграда? Тя е на сайта. Оттам нататък има законна процедура.
Ще продължаваме да работим по същия начин, ще продължаваме да защитаваме интереса на всички български граждани, че на незаконното строителство най-после поне трябва да се сложи в светлината на прожекторите, а и един по един незаконните обекти да бъдат разчистени. Благодаря. (Ръкопляскания от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Обръщам внимание на народния представител Румен Петков да има съответно поведение в пленарната зала. (Реплики от независими народни представители.)
Дами и господа народни представители, по повод 1 юни – Денят на детето, в 10,00 часа беше предвидено, макар вече да е 11 часа, в Клуба на народния представител ще бъде представено ново издание на първата книга на Димитър Талев „Сълзите на мама”, както и книгите на доц. Мая Келиян „Япония и България – модели на разслоено потребление и стил на живот на локалните общности”. Народните представители са поканени да присъстват на събитието.
Обявявам 15 мин. почивка, ще продължим в 11,15 ч.

(След почивката.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Дами и господа, заседанието продължава.
Следва въпрос от народния представител Димитър Чукарски относно изграждане на скоростни пътища в България до 2020 г.
Господин Чукарски, имате възможност да развиете въпроса си.
ДИМИТЪР ЧУКАРСКИ (независим): Благодаря Ви, уважаема госпожо председател.
Уважаеми господин министър, дами и господа народни представители! Изграждането на съвременна пътна инфраструктура в България е един от заявените приоритети на правителството, в което, господин Плевнелиев, сте министър. Опитът на развитите страни показва, че освен магистралите особен приоритет представляват скоростните пътища.
На своя пресконференция на 24 януари т.г. Вие обявихте изграждането на седем скоростни пътища, което означава покриването на голяма част от страната с необходимата й пътна инфраструктура. Това означава и вариант за нормално регионално развитие в тези райони, голяма част от които имат нужда от съвременна инфраструктура.
На следваща пресконференция на 14 април т.г. обществеността бе изненадана от факта, че тези седем скоростни пътища бяха декларирани и обявени като четири, част от които и с различни трасета.
Прави впечатление, че в новите планове отсъстват два стратегически участъка от европейския коридор Север-юг, а именно подходът към „Дунав мост” при Русе, което включва скоростен път от Русе до Маказа, и втория път от Видин до Ботевград, който следва да обслужва втория мост при р. Дунав след неговото завършване.
Моля да отговорите на следния въпрос: наистина ли изграждането на скоростните пътища Видин-Ботевград и Русе-Маказа е отпаднало и не присъства в плановете за изграждането на такава инфраструктура до 2020 г.? Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: За отговор – господин Плевнелиев – министър на регионалното развитие и благоустройството.
МИНИСТЪР РОСЕН ПЛЕВНЕЛИЕВ: Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Чукарски! Съвсем накратко и ясно Ви отговорям: не, категорично не са отпаднали, те са там, вътре.
Мога да кажа с едно изречение откъде е дошло объркването. Това са именно тези два скоростни пътя, които винаги са били европейски коридори, винаги са били европейски приоритет и именно затова някой в някоя медия се е объркал. Категорично твърдя, че няма как от което и да е мое изказване някой да извади такъв извод – че те отпадат. Напротив, те винаги са били там. Те са първите, които са били там. Всъщност новодобавени са останалите скоростни пътища.
Категорично: тези два скоростни пътя не са отпаднали. Те са основни трансевропейски транспортни коридори № 4 и 9. Те ще се строят с еврофондове.
За Русе-Маказа само няколко думи. Знаете, обходните маршрути са изключително важни за транзитните потоци извън населените места. Подготвяме обходния път на Габрово. Знаете много добре, че той вече е и резервен проект, така наречения овърбукинг проект в Оперативна програма „Транспорт” 2007-2013 г. Надяваме се в началото на 2012 г. да имаме строително разрешение, подготвяме апликационна форма. Не само че не са отпаднали тези пътища, но и ще ги строим в много скоро време.
Същото се отнася и за тунела под Шипка, който ние очакваме в началото на 2012 г. да получи своето строително разрешение.
Имаме и всички останали подробности по целия този път, няма да ги обяснявам.
Категорично декларирам, че скоростният път Русе-Маказа винаги е бил и ще бъде част от трансевропейските приоритети, така че не е отпаднал.
Същото се отнася за пътя Видин-Ботевград. Там актуалното състояние е следното. По „Дунав мост 2” в габарит Г-20 има процес на строителство и подготовка на участъка Видин-Ружинци, има одобрено задание за проектиране за пътен габарит Г-20 в участъка Димово-Бяла-Ружинци. Той е включен в Оперативна програма „Транспорт”, 2007-2013 г. Обходният път на гр. Монтана с габарит Г-20 е включен за строителство също в Оперативна програма „Транспорт” през 2007-2013 г. Враца-Мездра е със съществуващ пътен габарит Г-20. По модернизацията между Мездра и Ботевград имаме технически проект за пътен габарит Г-20. Проектът е включен за строителство в Оперативна програма „Транспорт”, 2007-2013 г. Имаме в момента процедури по подготовка на строителството.
За останалите участъци по целия този път се подготвят варианти на апликационна форма за проектиране, която ще даде възможност за финансиране и изработка на пътен габарит Г-20. В момента те са с по-тесния габарит Г-10,5. Тези участъци реално могат да бъдат реализирани през следващия програмен период 2014-2020 г.
Категорично повтарям: някой се е объркал. Тези два проекта са в европейските приоритети.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря, министър Плевнелиев.
Реплика.
ДИМИТЪР ЧУКАРСКИ (независим): Уважаема госпожо председател, уважаеми господин министър! Смятам, че наистина отговорът, който дадохте, успокои голяма част от хората, които следят с всеки изминат ден стремежа за подобряване на инфраструктурата.
Като народен представител от Кюстендилския избирателен район бих искал да ме уверите, че същото ще се случи и с пътищата, основни за Кюстендилска област, а именно: Ихтиман-Дупница, София-Кюстендил-Гюешево. Пожелавам Ви успех и успешна и бърза процедура по отчуждаването на земите, за да може наистина и проектирането, и самата реализация на тези пътища да вървят по-бързо. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря, господин Чукарски.
Дуплика? Няма да ползвате.
Следва въпрос от народния представител Ваньо Шарков относно извършване на спешен ремонт на опасен участък от Републикански път ІІІ-3002.
ВАНЬО ШАРКОВ (СК): Благодаря Ви, госпожо председател.
Уважаеми господин министър, в интерес на истината, за втори път Ви занимавам със състоянието на този път, който е в изключително тежко експлоатационно състояние. Става въпрос за път ІІІ-3002, гара Бяла-Плевен-Българене-Стежерово-Божурлук-Свищов-Деков, като е изключително тежко състоянието в участъците Българене-Стежерово-Божурлук и разклонът Свищов-Деков.
Пътните настилки по цялото трасе са силно компрометирани, с множество пукнатини и дълбоки ровини. Банкетите са обрасли. Отводнителните канавки на много места са затлачени и заличени. След последния проливен дъжд калта беше излязла на цялото шосе. Състоянието на републиканския път продължава да се влошава. Има много опасни и трудно проходими участъци.
За съжаление, зачестиха тежките пътни произшествия по този маршрут, който е най-пряката връзка на гр. Свищов със столицата. В скоро време използването му ще стане невъзможно най-вече в участъка между с. Божурлук, община Левски и с.Стежерово, община Левски. Вече има и тежки пътнотранспортни произшествия с човешки жертви.
В тази връзка е крайно необходимо на първо време спешно да се запълнят огромните трапове, някои от които заемат цялата ширина на пътя. В тази връзка настоятелно моля за съдействие от Ваша страна за подобряване на условията на транспортна достъпност до община Свищов и Белене, за осигуряване на безопасност на движението по този републикански път, за да няма повече човешки жертви. На практика те са причинени от желанието да бъдат заобиколени тези огромни дупки.
В тази връзка въпросът ми към Вас, господин министър, е: кога ще се извърши ремонт на тези опасни участъци, особено между селата Божурлук и Стежерово? Има ли предвидено финансиране и планирани ремонтни дейности през 2011 г.? Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: За отговор – министър Плевнелиев.
МИНИСТЪР РОСЕН ПЛЕВНЕЛИЕВ: Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители! Уважаеми господин Шарков, състоянието на третокласните пътища на територията на Областно пътно управление – Плевен, е такова, че предприемането на ремонтни дейности по методите на текущ ремонт и поддръжка няма да подобри експлоатационното им състояние в дългосрочен план. Това е мнението на специалисти от Пътната агенция. Това е становище и на Централния институт по пътни технологии, национални и европейски норми и стандарти след направено обследване и извършени допълнителни сравнителни анализи.
Пътищата са с нарушена носимоспособност на пътната конструкция и е необходимо да се полагат допълнителни усилващи пластове по цялата дължина. Налице е непълноценно функциониране на отводнителните системи.
През 2009 и 2010 г. е подготвена процедура за избор на изпълнител на ремонтните дейности по технологията „студено рециклиране” на асфалтобетонови конструкции на място. Поради липса на финансиране процедурата обаче е прекратена. По тази причина през 2009 и 2010 г. са извършвани мероприятия по линия на текущ ремонт и поддръжка с цел осигуряване на проходимост на трасето. Поради лошата основа извършените дейности са имали краткотраен резултат.
С доклад от 31 март 2011 г. директорът на Областно пътно управление – Плевен, отново е предложил на Управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура” извършване на студено рециклиране на място на асфалтови настилки по технологията „Тера микс”. Като предимство се изтъква по-бързото изпълнение в сравнение с класическата реконструкция на пътната конструкция. Пътят, свързващ общините Никопол, Белене, Свищов, Левски и Павликени, заради факта, че ще бъде основен подход за техника към предстоящото изграждане на регионално депо за твърди битови отпадъци на тези пет общини, има своето значение. Досега в АПИ са постъпили писма от кмета на община Левски и кмета на община Свищов, които сигнализират, също както и Вие, за тежестта на проблема.
За да има крайно положително решение на този въпрос, са необходими: отпускане на целеви финансови средства, извършване на ново обследване на експерти от Централния институт по пътни технологии с цел установяване на актуалното състояние и необходимите дейности за извършване и последващо включване в програми на АПИ. Тоест, за да бъда абсолютно откровен с Вас, за 2011 г. няма шанс. Хората от института трябва да отидат отново на място, за да преценят ситуацията, дейностите и да направят последващо включване в програмата на АПИ за следващата година. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Реплика.
ВАНЬО ШАРКОВ (СК): Благодаря Ви за откровения отговор, господин министър. В крайна сметка обаче той едва ли удовлетворява жителите на тези общини, на които всеки ден им се налага да пътуват по този път. Вие ясно съзнавате, че, минавайки по него по няколко пъти, споменават и Министерски съвет, и министерство, и управляващи, и депутати – абсолютно всички. Хората едва ли са виновни за това, че някой някога не си е свършил работата, че няма добра подложка на пътя, че той непрекъснато пропада, че по него минават тежки камиони, че по него тепърва ще бъдат извозвани и отпадъците до депото, че по него ще минават и продължават да минават камиони, които са свързани с поддръжката на площадката в Белене – за Атомната централа.
Наистина това, което казахте, е честно и откровено, но по никакъв начин не решава проблема. Относно това, че Агенция „Пътна инфраструктура”, хората, които са ангажирани с този въпрос, ще отидат отново, ще обследват – колкото и пъти да ходят да обследват, проблемът стои. Вие сам ако минете по този път, ще видите, че има участъци, през които просто не може да се пътува. Състоянието е трагично. Вероятно има много пътища в България, които са в такова тежко състояние, но това е път с интензивно движение. Това не е междуселски път, по който да минават два пъти в седмицата автомобили. Минават и огромни камиони, някои от трупите в тези камиони падат по пътя, защото не могат да минат през тези дупки.
Ужасяващо е състоянието и ако не се предприемат някакви мерки и не се даде някаква надежда на хората, които всекидневно използват този път, нещата наистина стават доста сериозни. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Дуплика.
МИНИСТЪР РОСЕН ПЛЕВНЕЛИЕВ: Уважаеми господин Шарков, аз Ви благодаря за Вашата загриженост и за въпроса, който толкова честно и ясно поставихте. Искам да Ви кажа, че само след три часа аз ще бъда в Плевен и ще направим първа копка на пътя Плевен-Ловеч. Плевен-Ловеч! От 1985 г. не е пипнат. Плевен – Ловеч – от 1985 г.! Път, който свързва.
Искам да Ви кажа, че там пътят е тотално амортизиран – просто за ремонт. Знаете много добре, че изграждането на качествена пътна мрежа означава, че на всеки 10 до 15 години вие рехабилитирате вашите пътища. От 1985 г. досега – нищо! Само за Ваша информация искам да кажа, че на магистрала „Тракия” в участъка от Пазарджик към София от 1985 г. нищо не е направено. Ние имаме един износоустойчив пласт, който вече е на 35 години.
Какво правим ние? Приоритизирахме пътища втори и трети клас. Всеки втори ден в следващите два месеца ще има първи копки, и не защото се правят избори, а защото хората работиха много. Това са 30 отсечки на територията на цялата страна – преди всичко в Северна България, които стартират буквално оттук нататък всеки ден.
Приоритизираме също така и по Програма „Транзитни пътища V” и по Програмата на Световната банка. Общо 2800 км – това са 15% от пътната мрежа втори и трети клас, които ще бъдат рехабилитирани в следващите 24 месеца. Такова постижение досега нито едно правителство на тази държава не е имало.
Знаем, че това не е достатъчно. Виждате, че между 1985 и 2000 г. практически не са се отделяли средства поради разбираеми причини. Мрежата е дезинтегрирала. Необходими са системни усилия на много хора. Благодаря Ви за подкрепата.
Абсолютно убеден съм, че ако успеем да икономисаме пари (както се случи с Оперативна програма „Регионално развитие”, където от 500 милиона бюджетиране от предишното правителство икономисахме 150 милиона, сега с тези 150 милиона стартираме 16 нови отсечки, от тях – 10 на територията на Северна България), абсолютно убеден съм, че при бъдещи икономии бихме приоритизирали този проект, още повече с важността на изграждането на фериботния комплекс, както и на това регионално депо. За целта обаче Пътната агенция наистина трябва да подготви проект за рехабилитация. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Следва общ отговор на въпроси, зададени по една и съща тема.
Първият по време е въпросът на народния представител Ангел Найденов относно гаранции по изпълнение на подписаното споразумение между община Перник и фирмата изпълнител по изграждането на автомагистрала „Люлин”.
Вторият въпрос е на народния представител Димитър Колев, относно обезщетяване на собственици на земи и възстановяване на разрушената инфраструктура при строителството на автомагистрала „Люлин”.
Първи ще развие въпроса си народният представител господин Ангел Найденов. След него ще дам думата на господин Димитър Колев и – общият отговор на министър Плевнелиев.
АНГЕЛ НАЙДЕНОВ (КБ): Благодаря Ви, госпожо председател.
Уважаеми господин министър, дами и господа народни представители! Моят въпрос, господин министър, е свързан със споразумение, което беше подписано между община Перник и консорциума изпълнител на автомагистрала „Люлин” – в лицето на Консорциум „Мапа Дженгиз”. Това споразумение е подписано на 12 април. Беше породено, от една страна, от безпокойството на общинската управа, съответно от очакванията, напрежението, което имаше сред жителите на населените места и на кварталите на Перник по протежението на автомагистрала „Люлин”; от друга страна, от стремежа на общината да намери пътя за преодоляване на, ще кажа грубо, поразиите, които бяха в резултат на строително-монтажните работи при изпълнението на трасето на автомагистралата.
Всъщност става дума за нарушена инфраструктура, засегнати терени, земеделски земи, наводнения, депониране на строителни материали и отпадъци по различни терени по протежението на магистралата, съответно – неизплатени обезщетения.
Общата стойност на предявените претенции от страна на общината възлизаше на около 2 млн. лв.
Моят въпрос, господин министър, беше зададен на 12 май, само три дни преди официалното откриване и пускане в експлоатация на автомагистрала „Люлин”, когато стана ясно, че от десет мерки, които са записани в това споразумение, само две са били изпълнени. Съвсем естествено според мен последва логичната, обяснима и съвсем оправдана реакция на кмета на община Перник, която заяви отказ от подписване на Акт 16.
Аз не се спирам на значимостта на това заявление, нито на отсъствието или пък съответно наличието на подпис от кмета на общината.
Моят въпрос е по-скоро: какъв е механизмът в тези случаи, чрез който министерството да контролира изпълнението на подобен тип споразумения между община и фирма? И от друга страна, какви гаранции има, за да бъдат отстоявани интересите, в случая, на хората, които живеят в населените места и в кварталите по трасето на магистралата, и като цяло да бъдат отстоявани интересите на българската страна?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Втори въпрос – заповядайте, господин Колев, да развиете Вашия.
ДИМИТЪР КОЛЕВ (Независим): Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин министър! На 15 май т.г. бе пусната в експлоатация автомагистрала „Люлин”. При изграждането й бяха нанесени щети на част от инфраструктурата на територията на община Перник и бяха засегнати интересите на собственици на поземлени имоти.
На 12 април 2011 г. е подписано споразумение между община Перник, кметство Голямо Бучино, от председател на Инициативен комитет, и турския консорциум „Мапа Дженгиз”, съгласно което фирмата-изпълнител е поела финансови ангажименти към община Перник и собствениците на земи, които бяха засегнати при строителството на автомагистрала „Люлин”.
Както разбирам, със заповед № РД-11-534 от 12 май 2011 г. Министерството на регионалното развитие и благоустройството, в частност Агенция „Пътна инфраструктура”, назначава комисия, която да извърши проверка на място на 26 май 2011 г. във връзка с изпълнението на поетите ангажименти от страна на турския консорциум „Мапа Дженгиз”.
Уважаеми господин министър, как към днешна дата се изпълняват поетите от фирмата ангажименти и какви действия ще предприемете, ако „Мапа Дженгиз” не изпълни клаузите по споразумението? Ще задължите ли Агенция „Пътна инфраструктура” в качеството си на възложител по договора, сключен с турския консорциум за строителството на автомагистрала „Люлин” в съответствие с клауза 4.15 от общите условия на договора и с клауза 12.11 от техническата спецификация, том ІІІ от договора, да възстанови нанесените от фирмата-изпълнител щети? Благодаря за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Благодаря.
За отговор – министър Плевнелиев.
Имате шест минути, господин министър.
МИНИСТЪР РОСЕН ПЛЕВНЕЛИЕВ: Обещавам да бъда по-кратък.
Уважаеми господин председателстващ, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Найденов, уважаеми господин Колев. На 12 април 2011 г. е сключено споразумението между община Перник, кметство Голямо Бучино, инициативен комитет, и фирмата-изпълнител на автомагистрала „Люлин” сдружение „Мапа Дженгиз”.
Според сключеното споразумение страните са се договорили, че сдружение „Мапа Дженгиз” следва да отстрани подробно описаните в споразумението щети, нанесени при строителството на автомагистрала „Люлин”, както и да изплати обезщетения за нарушените терени, да възстанови и предаде същите на собствениците по взаимно съгласие.
Искам да отбележа нещо много важно – Агенция „Пътна инфраструктура”, респективно Министерството на регионалното развитие и благоустройството не са страни по споразумението. Въпреки това по инициатива на Агенция „Пътна инфраструктура”, съвместно с община Перник, съвместно с кмета на с. Голямо Бучино, с кмета на с. Църква и в изпълнение на заповед от 12 май 2011 г. на председателя на Управителния съвет на Пътната агенция комисия с представители на горепосочените органи и страни на 26 май извършва проверка на място във връзка с изпълнението на поетите ангажименти от страна на сдружение „Мапа Дженгиз” съгласно сключеното споразумение от 14 април 2011 г.
Прав сте, господин Найденов, 10 са точките в това споразумение. Цитирам ги. Имам информация от Агенция „Пътна инфраструктура” и за резултатите от проведената проверка.
По т. 1 от споразумението – ремонт и почистване на пътя между квартал „Мошино” и с. Голямо Бучино, да се направи 10 кв. м асфалтова кръпка преди центъра на с. Голямо Бучино.
2. Почистване, измиване и изкърпване на улица в центъра на Голямо Бучино.
3. Изграждане на подпорна стена и тротоар, отпушване на канал и възстановяване на шахти.
4. Да се изплатят на над 90 собственици на имоти обезщетения за нарушения – очевидно това, което визирахте – в хода на строителството.
5. Проходимостта на водата под моста в центъра на селото да се възстанови.
6. Терените, предоставени за депа на „Мапа Дженгиз”, да бъдат възстановени във вид, одобрен от община Перник.
7. Фирма „Мапа Дженгиз” да възстанови речното корито в края на селото, пътя за старите гробища, отводнителните канали, пътищата под мостовете и други нарушения на инфраструктурата.
8. Да се изпълни отводняването на района под пътния възел в кв. „Църква”, да се почисти и възстанови коритото на р. Рударщица съгласно геодезическата характеристика на терена преди строителството.
9. Да се почисти, измие и отпушат отоците и се изкърпи асфалта в нарушената настилка на ул. „Владайско въстание”.
10. Средствата за депониране на земни маси съгласно геодезическите замервания да бъдат преведени на община Перник.
Искам да отбележа, че към дата 1 юни 2011 г., преди 2 дни, е приет и подписан протокол с констатацията, че всички поставени в споразумението задачи и договорености са изпълнени изцяло. Повтарям отново, всички страни са подписали този протокол, че поетите ангажименти са изпълнени.
Въпреки това питате за допълнителните гаранции. Искам да разкажа в рамките на 1 минута какви допълнителни гаранции имаме. Самото споразумение, което беше подписано и изпълнено на 100%, разбира се, няма такива гаранции. Но Пътната агенция все още дължи на изпълнителя една значима сума, която ще бъде изплатена на 15 май 2012 г. при определени обстоятелства, и в случай че община Перник предприеме действие и изисква обезпечение на бъдещ иск по реда на обезпечителното производство на ГПК, върху тези суми би могъл да бъде наложен запор и същите да бъдат използвани за отстраняване на щети, описани в споразумението от 12 април 2011 г. Така че отговарям отново, за да е ясно на всички български граждани. Този път подходихме по един много демократичен начин – поканихме всички, които имат претенции, да седнат на една маса. Подписаха споразумение, направихме комисия, широкопредставителна. Провериха, видяха, че всичко е отстранено.
Считаме, че казусът е приключен. Дори и да не е така, имаме възможност до 15 май 2012 г. със сериозната и значима сума, която е задържана в Министерството на регионалното развитие и благоустройството, да реагираме. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: И аз благодаря.
Първи за реплика има думата господин Найденов.
Заповядайте, господин Найденов.
АНГЕЛ НАЙДЕНОВ (КБ): Уважаеми господин министър, благодаря Ви за отговора!
Съзнавам, че към днешна дата въпросът, който съм задал, е загубил известна степен от своята актуалност заради факта, че има – и аз съм в течение на това, и заповед от страна на Агенция „Пътна инфраструктура”, че е проведено изследването и обследването на изпълнението на мерките, които са предвидени по споразумението.
Зная, разбира се, че към момента има две мерки, които не са изпълнени докрай. Това са корекциите по коритото на р. Рударщица, съответно изграждането на подпорни стени, с което да се спре свличането на част от терените в резултат на корекцията на леглото на реката, и второто е, че не са изплатени сумите в размер на около 300 хил. лв., които се дължат на община Перник за депонирането на строителни отпадъци по терени, които са общинска собственост. Аз смея да изразя увереност, че ще бъде направено необходимото, за да бъдат изпълнени докрай тези мерки. Надявам се, че Вие ще дадете уверения и в тази посока.
Това, заради което задавам въпроса, освен, разбира се, отговорът на въпроса какви са гаранциите, е да се намери този механизъм, за който Вие намеквате, чрез който да бъдат защитени интересите не само в случая по отношение на трасето на автомагистрала „Люлин”, а по отношение на високоскоростните пътища, за които Вие говорите, и като цяло общият обем на автомагистрали, които трябва да бъдат изградени. Аз разбирам от Вашия отговор, че Вие насърчавате този тип подписване на споразумения между строителните фирми – изпълнители на магистралите или съответно на пътищата, и в случая заинтересованите страни, каквито биха могли да бъдат населените места или общините, или съответно инициативните комитети. Това е едно.
Второ, чрез мерките, които се предвиждат по отношение на суми, които не могат да бъдат изплатени или които не се изплащат докрай в сроковете на подписването и издаването на акт 16, тоест в гаранционен срок след подписването на акт 16, могат да се търсят обезщетения, съответно компенсации в случаите на подобни споразумения.
Ако разсъждавам правилно и ако това, което разбирам от Вашия отговор относно споразуменията, съответно финансовите средства, моля да го кажете. Мисля, че това е добър вариант.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Благодаря.
Заповядайте за реплика, господин Колев.
ДИМИТЪР КОЛЕВ (независим): Уважаеми дами и господа народни представители, господин председател! Уважаеми господин министър, внимателно слушах точките, които изчетохте от това споразумение. Абсолютно вярно сте информиран. Почти всичко е изпълнено.
Има два малки проблема. Аз съм непрекъснато във връзка с кметовете на населените места – на с. Църква – Румен Петров, и на с. Голямо Бучино – Стефан Зафиров. Това са хората, които са най-близко до населението и са много старателни, гледащи много добре своите служебни задължения.
Преди да задам един конкретен въпрос към Вас и Вие да ми отговорите дали бихте се ангажирали с някакъв срок, искам да кажа, че в с. Църква онзи ден е имало съвещание. Присъствали са хора от АПИ – господин Лазар Лазаров. Наистина са поели и ангажимент към тази подпорна стена от 120 м, където се е свлякъл брегът на р. Рударщица. Там е имало улица, която се е ползвала от населението. Когато се изгради тази стена, улицата ще се възстанови и ще може да се ползва. Разбира се, това не може да стане до 5 или 10 юни, но важно е, че нещата вървят в правилната посока. Вземат се всички мерки.
Искам да Ви информирам, че в с. Църква обезщетението е изплатено на 100% и са почистени частни имоти, които са били затрупани с пръст.
Ще Ви насоча към проблема в с. Църква – ул. „Владайско въстание”. Имаме нарушена инфраструктура. Агенция „Пътна инфраструктура” поема ангажимента да асфалтира и да възстанови всичко. Възниква един много дребен проблем – спукан водопровод, не знам колко линейни метра. На кмета Румен Петров му е било малко неудобно и е поел ангажимента да възстанови този водопровод. Това обаче е почти невъзможно, тъй като община Перник е пред фалит – под ръководството на госпожа Янакиева има задължения 14 млн. лв., които общината дължи към частни фирми и няма нито една стотинка в касата. (Реплика на народния представител Ангел Найденов.)
За МРРБ това е една дреболия. Искам да Ви помоля – можете ли да се ангажирате, че освен това добро, което ще направите и което е Ваше задължение – да асфалтирате ул. „Владайско въстание”, да възстановите и водопровода? Давам си много ясна сметка, че АПИ не се занимава с водопроводи, а само асфалтира, но все пак за МРРБ това е една дреболия, която може да бъде изпълнена.
Другото е за с. Голямо Бучино. Кметът Стефан Зафиров ми каза, че там също вървят обезщетенията към хората. Нещата вървят в правилна посока. Там има проблеми с шумозаглушаващите табла. Ако може, да се направи една среща. Мога да присъствам и аз, ако Вие речете, за да се види на кои места да се сложат тези табла. Това е искане от населението на Бучино. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: И аз благодаря.
Заповядайте за отговор, господин министър.
МИНИСТЪР РОСЕН ПЛЕВНЕЛИЕВ: Благодаря, господин председателстващ.
Уважаеми дами и господа народни представители! Уважаеми господин Найденов, уважаеми господин Колев! По отношение на споразумението всички разбрахме, че има много ясни и фиксирани текстове и ангажименти. Те се изпълняват.
Ако е поет ангажимент за асфалтиране на ул. „Владайско въстание” и същевременно там е спукан водопровод, мисля, че е коректно Агенция „Пътна инфраструктура” да погледне този казус, защото иначе ще положим асфалт върху нещо, което след това ще трябва да се разбива много скоро.
По отношение на подпорната стена в с. Църква, за която Вие ни информирате в момента, разбирам, че не е включена в споразумението, каквото е досега. Би следвало да се погледне и ако това е съществено в защита на селото при наводнение, а както е очевидно, че проблемът е сериозен, то може и поемам ангажимент Пътната агенция да погледне и да търси решение на този казус.
Ако не са платени 300 хил. лв. за депониране – информация, с която не разполагам, очевидно тази сума ще бъде преведена, защото разполагаме с информацията, че всички ангажименти (включително и т. 10, която казва, че средствата за депониране на земни маси съгласно геодезическите измервания ще бъдат преведени на община Перник) ще бъдат изчистени. Разполагам с информация, че дори това към днешна дата е направено.
Господи Найденов, господин Колев, в завършек на този въпрос ще кажа, че в отговор на вашите думи и вашата идея за подобни споразумения, които трябва да станат добра практика, че това споразумение за мен е по-скоро изключение. Когато имаме много наследени проблеми, които трябваше да се решават за много кратко време, много напрежение, то демократичното решение беше да не крием нещата под масата, а всички да търсят решение на проблема.
Дълбоко вярвам, че бъдещото строителство на магистрали, пътища, големи инфраструктурни проекти, минава през елементарното упражнение на всички по веригата – да проектират и изпълняват съответните проекти по ЗУТ. Строителят носи отговорност да възстанови всичко, както е било преди началото на строителството. Проектантите носят отговорност да вземат всички необходими мерки, за да не се бутат водни резервоари, подпорни стени или след това да бъдат възстановени. Дълбоко вярвам, че това споразумение е по-скоро изключение, а правилото трябва да бъде да имаме качествени проекти и строителите да ги изпълняват безапелационно, съответно да има качествен надзор върху това и още на ниво проект ние да знаем картинката – какво ще получим, за да нямаме подобни напрежения. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: И аз благодаря.
Следващият въпрос е от народния представител Ваньо Шарков относно действия на Министерството на регионалното развитие и благоустройството по данни за извършване на ненормативно строителство – гр. Созопол, в имот на Съюза на филмовите дейци.
Заповядайте да развиете въпрос, д-р Шарков.
ВАНЬО ШАРКОВ (СК): Благодаря, господин председател.
Уважаеми господин министър, уважаеми колеги! отправям този въпрос към Вас, господин министър, след многобройни жалби от жители и гости на гр. Созопол, подавани до РДНСК – гр. Бургас, до главния архитект, кмета на гр. Созопол и други инстанции, част от които ми бяха предоставени от гражданите в качеството ми на народен представител.
Споменатият вече недвижим имот, в който се извършва строителството, до промените през 1989 г. е държавна собственост и със заповед от 16 февруари 1989 г. на председателя на Общинския народен съвет – гр. Созопол, е предаден на оперативно управление на Съюза на филмовите дейци. Впоследствие със заповед от 25 юни 1998 г. на областния управител на гр. Бургас е деактуван и Съюзът на филмовите дейци се снабдява с документ за собственост – констативен нотариален акт. Към приложената документация фигурира и заповед за отписване на имота от актовите книги на имотите – държавна собственост, в която като правно основание е посочен чл. 2, ал. 4 от Закона за държавната собственост от тогава действащата му редакция, който в случая е бил неприложим поради нереализиране на строежа по заповед от 1989 г. на председателя на Общинския народен съвет – гр. Созопол, за предаване в оперативно управление на имота.
В резултат на това Съюзът на филмовите дейци е учредил право на строеж върху горепосочения имот на инвеститор. От своя страна инвеститорът се е сдобил с разрешение за строеж, издадено от главния архитект на община Созопол – за творческа база и жилища.
Уважаеми господин министър, имотът се намира непосредствено до морския бряг и като такъв попада в зона „А” по чл. 10 на Закона за устройството на Черноморското крайбрежие с максимална височинност и ниско застрояване. Същевременно инвестиционните проекти на сградата предвиждат кота корниз да е 27 м, а кота било – 31,50 м, което недопустимо надвишава дори и по-леките изисквания на Закона за устройство на територията по отношение на ниското строителство. Плътността на застрояване на база инвестиционните проекти е 68%, което също надвишава определените съгласно нормативната база 60%. Коефициентът на интензивност на база на инвестиционните проекти е 2, а според наредба и Закона за устройството на територията допустимата максимална стойност е 1,2, тоест е почти два пъти по-голям.
Уважаеми господин министър, предвид гореизложеното моля да разпоредите проверка по гореописания случай и да отговорите на следните въпроси:
1. Законосъобразно ли е предоставен от държавата на Съюза на филмовите дейци гореописаният имот и наследените имали ли са право да се разпореждат с него, учредявайки право на строеж на инвеститора за изграждане на тази сграда?
2. Законосъобразно ли е разрешаването на извършването на строителството на сградата в имота и налице ли е спазване на нормативните изисквания по Закона за устройство на територията и наредбите към него за височина, етажност, коефициент на интензивност, плътност на застрояване, отстояние от границите на имота, отстояние през улица и т.н.?
3. Спазени ли са по отношение на сградата изискванията на Закона за устройство на Черноморското крайбрежие и ако сте открили евентуални нарушения, какви действия ще предприемете? Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Благодаря.
За отговор – министър Плевнелиев.
МИНИСТЪР РОСЕН ПЛЕВНЕЛИЕВ: Уважаеми господин председателстващ, уважаеми дами и господа народни представители! Уважаеми господин Шарков, във връзка с въпроса относно действията на Министерството на регионалното развитие и благоустройството по данни за извършване на ненормативно строителство в гр. Созопол в имот на Съюза на филмовите дейци, ще отговоря конкретно на Вашите въпроси.
По отношение на поставения първи въпрос относно законосъобразността на предостяването от страна на държавата на Съюза на филмовите дейци на посочения от Вас имот и наличието на основание за разпореждане с имота чрез учредяване на ограничено право на строеж за изграждане на „Творческа база и жилища”, Ви уведомявам, че Министерството на регионалното развитие и благоустройството не може да вземе отношение, тъй като не разполага с документацията относно този имот.
Информацията относно имота и действията, осъществени спрямо него, следва да бъдат изискани от Областна администрация – Бургас. Съгласно § 14 от Преходните и заключителни разпоредби на Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, кметовете на общините (в този случай кметът на община Созопол) са длъжни да оказват съдействие на областните управители за предаване на заверени копия от всички актове за държавна собственост, заедно с оригиналните документи, послужили за тяхното съставяне. Тоест кметът е длъжен да предостави на областния управител всичко, което има, и областният управител би следвало да се произнесе.
Въпросът, който Вие задавате, е много важен и съществен. Разбирам, че в момента, лично аз като министър не мога да Ви помогна от гледна точка какво се е случило в миналото с прехвърлянето на собствеността, но мисля, че областният управител трябва да предостави пълна светлина върху всичко. Ако не – да изиска документът от общината да бъде максимално прозрачен и коректен. Така че това е моят съвет към Вас.
Другите въпроси са в нашата компетенция и отговарям директно. Относно законосъобразно ли е разрешаването и строителството на сградата в имота; налице ли е спазване изискването на Закона за устройство на територията и наредбите към него.
Изисках становище от ДНСК по повод строителството в посочения имот. В ДНСК са постъпили и сигнали, и подписка от граждани на гр. Созопол. Извършена е проверка на място чрез Сектор Бургас към Регионална дирекция за национален строителен контрол – Югоизточен район, по документи, представени от община Созопол.
Проверката е установила следното. Със заповед номер еди-кой си от 1989 г. на кмета на община Созопол е одобрен застроителен и регулационен план, с който за имота е предвидено застрояване на творческата база. По искане на Съюза на българските филмови дейци, със заповед на кмета на Созопол от 2007 г. е одобрено частично изменение на Плана за регулация и застрояване. От главния архитект на община Созопол е издадена скица с виза за проектиране на „Творческата база жилища” съгласно влезлия в сила застроителен план.
На 3 ноември 2010 г. от главния експерт на община Созопол е одобрен инвестиционен проект и е издадено разрешение за строеж.
По данни на ДНСК – Сектор Бургас, одобреният проект за строежа съответства на предвижданията на действащия, влязъл в сила застроителен план. В община Созопол е постъпила жалба от група граждани от община Созопол срещу разрешението за строеж. Началникът на РДНСК – Югоизточен район, се е произнесъл по чл. 216 от ЗУТ, като със заповед е отхвърлил жалбата, като подадена от незаинтересовани лица.
В заповедта са указани редът и срокът, в който същата може да бъде обжалвана пред Административния съд в Бургас, с което е предоставена възможност на жалбоподателите за защита на правата и интересите им.
Видно от изложеното е, че не са установени нарушения на разпоредбите по устройството на територията, налагащи намесата на ДНСК.
Третият Ви въпрос – спазени ли са изискванията на разпоредбите на ЗУТ? Подробният устройствен план, с описаните показатели, е процедиран и заповедта за одобряването му през 2007 г., преди влизането в сила на Закона за устройството на Черноморското крайбрежие. Следователно правното им действие следва да бъде зачетено, въпреки че са в противоречие с разпоредбите на Закона за устройството на Черноморското крайбрежие.
По четвъртия въпрос относно какви мерки ще предприеме МРРБ? Това, което излагам пред вас означава, че институциите в Република България към момента не са установили нарушение на разпоредбите по устройство на територията, които да налагат административна намеса на ДНСК. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Благодаря.
Господин Шарков, заповядайте за реплика.
ВАНЬО ШАРКОВ (СК): Благодаря Ви, господин министър!
Изобщо няма да коментирам факта, че мнението на хората, с които разговарях в Созопол, е, че никой няма да защити техния интерес, тъй като архитектът на тази сграда е брат на бившия премиер на Република България.
В същото време искам да Ви кажа, че явно някой от Вашите подчинени не си върши както трябва работата. Ще Ви предоставя заключение на вещото лице на Административния съд в Бургас. В това заключение от архитект (Вие ще видите, да не споменавам лицето) се казва следното: „При направената справка с административната преписка на Входяща техническа служба – община Созопол, чертеж, подробен устройствен план и т.н., и т.н., плътността на застрояване е 68%. В таблицата към обжалвания проект (обяснителна записка) е отразено, че плътността на застрояване е 44%, а според наредбата трябва да бъде 60%. Следователно плътността на застрояване е ненормативна.”
По отношение на коефициента на интензивност пише абсолютно същото нещо. Коефициентът е 2. При разрешение, съгласно Наредба 7 от Закона за устройство на територията, този показател трябва да бъде равен на 1,2. Следователно коефициентът на интензивност е ненормативен.
По отношение на разстоянията до съседните сгради. Височината на сградата по отношение височината към съседните сгради: от юг – 10,66 м, което надвишава изискуемата височина от 10 м, оказана във визата за проектиране; от север – 12,65 м, което също надвишава изискуемата височина от 10 м. Само от изток отговаря, тоест е 10 м, на запад – 13 м, което не отговаря на изискуемото.
По-нататък са посочени още: отстоянието от едната от страните, вместо изискваните съгласно закона 3 м, е 0 м.
Предоставям Ви тази преписка, за да обърнете внимание на заключението на вещото лице, назначено от Административен съд – Бургас, през 2008 г., когато въпросът е обсъждан, за да може да обърнете внимание на хората, които са под Вас, да си свършат работата.
Съвсем накрая, понеже Вие сте ценител, ето вижте дали Ви харесва тази сграда в Созополския залив. Ето колеги, ако искаме това да бъде българското Черноморие, нека се строят такива сгради. (Показва снимка.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Дуплика – заповядайте, господин министър.
МИНИСТЪР РОСЕН ПЛЕВНЕЛИЕВ: Уважаеми господин председателстващ, уважаеми дами и господа народни представители! Уважаеми господин Шарков, нека да спазваме правилата, по които нашата държава функционира.
Отново ще повторя: ние сме разгледали внимателно жалбата на групата граждани, които са я подали. Отново повтарям: тази жалба е подадена от незаинтересовани лица. От тази гледна точка аз мисля, че законът е много ясен и категоричен. Отново моят съвет към Вас е: Министерството на регионалното развитие и благоустройството категорично заявява, че ние спазваме законите и правилата. От направените проверки не са констатирани нарушения за разпоредбите на устройство на територията по какъвто и да било начин. Ако не незаинтересованите, а заинтересованите лица по този проблем си бяха свършили работата навреме, със сигурност ситуацията би могла да бъде още по-кристално ясна. Към момента ние считаме, че няма елементарните предпоставки да предприемем каквито и да било действия. Съветът, който Ви дадохме, е единствено по темата с прехвърлянето, тоест законосъобразността на предоставянето на имота, е да се вземат всички документи от областния управител, от кмета и по линия на областния управител да се търси евентуално пълната проверка, евентуално може би Инспекторатът на Министерския съвет, пълната проверка за това как е прехвърлена тази собственост. За всичко останало ДНСК е категорична. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Благодаря.
Следващият въпрос е от народните представители Анна Янева и Мая Манолова относно издаването на документ за самоличност. Въпросът ще бъде развит от госпожа Янева.
Заповядайте, госпожо Янева.
АННА ЯНЕВА (КБ): Уважаеми господин председател, уважаеми господа министри, уважаеми колеги, уважаеми гости!
Господин министър, поводът да ви зададем с колежката Манолова настоящия въпрос, е свързан с конкретен случай, касаещ лице, което живее в Дом за временно настаняване. На това лице личната карта е изтекла отдавна и от месеци то е без документ за самоличност, от месеци ходи от институция на институция и не може да реши този проблем, тъй като няма постоянна адресна регистрация.
Въпросното лице е сирак, израснало е в домове за сираци, сега живее в дом за временно настаняване, няма близки и роднини и не може да има постоянен адрес.
Тъй като конкретният случай е в рамките на Столична община, се надявам, че ще бъде решен по някакъв начин. В същото време искам да кажа, че по наша информация има много други български граждани, които също живеят в такива домове и имат същия проблем.
Разбирате, че това е един въпрос, който е от особена важност – първо, за самите хора, второ, е недопустимо днес, в ХХІ в. в Република България, която е член на Европейския съюз, българските граждани да не могат да си извадят документи за самоличност.
Разбира се, има и други групи от български граждани, които също не могат да си извадят лични документи, поради факта че нямат постоянен адрес.
В тази връзка нашият въпрос към Вас е принципен и е: каква е възможността за постоянна регистрация на лица, които са настанени и живеят в домове за временно настаняване?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ПАВЕЛ ШОПОВ: Господин министър, имате думата за отговор.
МИНИСТЪР РОСЕН ПЛЕВНЕЛИЕВ: Благодаря, господин председател.
Уважаеми дами и господа народни представители, уважаема госпожо Манолова, госпожо Янева! По повод на този въпрос, прилагам становището на Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване”. Тяхното категорично становище и съвет е следният. Съгласно чл. 90, ал. 1 от Закона за гражданската регистрация, всяко лице, подлежащо на гражданска регистрация, е задължено да заяви писмено своя постоянен и настоящ адрес. Постоянният адрес е адресът в населеното място, което лицето избира да бъде вписано в регистъра на населението и да получава кореспонденцията си. Това са чл. 93, ал. 1 и чл. 89, ал. 1 от Закона за гражданската регистрация. Това е за постоянния адрес.
Настоящият адрес е адресът, на който лицето живее – това е чл. 94, ал. 1 от закона.
Възможно е, разбира се, двата адреса да съвпадат.
Предвид изложеното, лицата, живеещи в домове за временно настаняване, които вече имат регистриран постоянен адрес по реда на закона, не е необходимо да заявяват промяна на този адрес във връзка с издаването на лична карта. В случай обаче, че тези лица нямат регистриран постоянен адрес по реда на Закона за гражданската регистрация и не могат да посочат адрес, който да заявят като постоянен, те просто могат и това е абсолютно възможно и допустимо да заявят като постоянен адрес адресът на дома, в който живеят. Повтарям, те могат спокойно да посочат за постоянен адрес адресът на дома, в който са настанени. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ПАВЕЛ ШОПОВ: Имате думата за реплика.
Заповядайте, госпожо Манолова, имате думата.
МАЯ МАНОЛОВА (КБ): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, уважаеми господин министър! Когато подготвяхме този въпрос изглеждаше, че той касае единични случаи – само хората, които са настанени в центрове за временно настаняване, тоест десетки, стотици само български граждани.
Ще кажа защо е невъзможно Вашето предложение за решение. Според правилника за прилагане на Закона за социалното подпомагане, и господин Тотю Младенов е тук, правото на престой в центрове за временно настаняване на българските граждани е три месеца, което не дава възможност този адрес да бъде регистриран като постоянен. Въпросът касае и други хиляди български граждани, които на практика са без дом. Това са хората, които живеят на улицата, на гарата, както се видя при последното преброяване, в дупките на канализациите. Тези български граждани, за съжаление, растат като брой, предвид и последните статистически данни за това, че 22% от българите са под линията на бедността, че две трети от семействата едва свързват двата края, че 7% от българите са затънали в дългове, които не могат да платят. Това за съжаление очертава една перспектива да расте броят на бездомните български граждани.
Към всички проблеми, които имат тези хора, се добавя и един допълнителен проблем, че тъй като те нямат постоянен адрес, не могат да получат документи за самоличност. Да си български гражданин, без документ за самоличност, означава да си непълноценен, да си анонимен – не можеш да гласуваш, не можеш да пътуваш, не можеш да бъдеш включен в никоя програма за социално подпомагане. Реално не можеш да получаваш социални помощи, от които се нуждаеш. Тук този кръг се затваря.
От друга страна, няма как да регистрираш за постоянен адреса на безистена, в който живееш, или на дупката на съответната канализация. Просто няма как да се случи.
Според мен Вие трябва да помислите за тези хора, които са без дом. Има различни възможни законодателни решения и по този начин да покажете, че не сте безчувствени по отношение на техните проблеми със съответни законодателни инициативи за промени...
ПРЕДСЕДАТЕЛ ПАВЕЛ ШОПОВ: Въпросът Ви, госпожо Манолова.
МАЯ МАНОЛОВА:...в противен случай, ние от Коалиция за България ще внесем законопроект, който да даде възможност на тези хора, които са останали без дом, поне да имат документи за самоличност.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ПАВЕЛ ШОПОВ: Заповядайте, господин Плевнелиев, имате думата.
МИНИСТЪР РОСЕН ПЛЕВНЕЛИЕВ: Благодаря, господин председател.
Уважаеми дами и господа народни представители, уважаема госпожо Манолова, уважаема госпожо Янева! Има решение, аз го казах и ще го повторя още веднъж – всеки, който иска и може да посочи адрес, включително и адрес на дом, в който е настанен временно, може да бъде регистриран там като регистриран с постоянен адрес. Също така, да не забравяме, имаме ролята и на общините. Те имат достатъчно възможности с жилища за временно настаняване, с домове, в които те могат да реагират. Въпросът е много елементарен. Аз няма да влизам в дебата къде, защо и как са избрали някои хора на България да живеят. Ако те положат елементарното усилие да се регистрират в общината или да се обърнат към съответния компетентен държавен орган, те ще получат своя постоянен адрес. Има решение, и точно това беше смисълът на Вашия въпрос. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ПАВЕЛ ШОПОВ: Преминаваме към последното питане към господин Плевнелиев от народните представители Меглена Плугчиева Александрова и Димчо Димитров Михалевски относно пречиствателни станции по ИСПА.
Заповядайте, госпожо Плугчиева, да развиете питането.
МЕГЛЕНА ПЛУГЧИЕВА (КБ): Уважаеми господин председател, преди да задам или да формулирам питането, ще си позволя да обърна внимание, че има питания, които съм задала още в края на м. март, началото на м. април, а вече влязохме в м. юни. Те губят своята актуалност, своята значимост и моля да се направи необходимото, за да може министрите да се явяват своевременно и да има някакви ограничения в пътуванията или не може да се прехвърлят питания с 3-4 седмици, защото губят своята актуалност, стойност и значимост – това е с молба да предадете на госпожа председателката.
Сега към питането към господин Плевнелиев. Господин министър, отнася се до темата за пречиствателните станции и по програма ИСПА – предприсъединителна програма, която работи от 2000-та година и по тази предприсъединителна програма, както е известно, бяха изграждани едни от най-големите пречиствателни станции в страната ни, във водния сектор. Тук основните от тях – Димитровград, Стара Загора и Хасково. Междувременно двете пречиствателни станции в Стара Загора и в Димитровград вече са пуснати в експлоатация. Въпросът е: какво се случва с пречиствателната станция на гр. Хасково? При посещението ми преди няколко седмици в града – това вълнува обществеността, освен това има спекулации по темата умишлено ли не се пуска в действие, ще се отрази ли това на цената на водата, какво се случва изобщо с този голям обект, като се има предвид, че в тези три проекта са вложени общо 43 млн. 400 хил. евро – европейско финансиране, и като се има предвид, че са вложени усилията на три правителства в тези обекти и на финала бяха оставени за довършване. Въпросът е: колко време трябва още, за да се приключи и този проект, за да влезе в експлоатация? Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ПАВЕЛ ШОПОВ: Имате думата за отговор.
МИНИСТЪР РОСЕН ПЛЕВНЕЛИЕВ: Благодаря, господин председател.
Уважаеми дами и господа народни представители, уважаема госпожо Плугчиева, уважаеми господин Михалевски! Повишаването на качеството на услугите във водния сектор е основен приоритет на МРРБ. Успешното приключване и въвеждане в експлоатация на екологични инфраструктурни проекти е пряко насочено към развиването на този приоритет. Изграждането на пречиствателните станции за отпадъчни води в басейна на р. Марица и подобряване функционирането на канализационните мрежи, с което да се намали замърсяването на р. Марица и нейните притоци в пограничните райони на България, Гърция и Турция, включително Егейско море, пряко кореспондира с този основен ангажимент на министерството.
Строителството на пречиствателните станции на градовете Стара Загора и Димитровград се финансира в рамките на ИСПА – 43,4 млн.евро, 75% грант на ИСПА и 25% национално финансиране. Националното съфинансиране е осигурено чрез държавния инвестиционен заем от IAB в размер на 15% и бюджета на Република България – 10%. Хасково, която е 17,7 млн. евро, се финансира изцяло с договор за финансиране от IAB на обща стойност 28 млн. евро.
На 13 декември 2010 г. е проведено заседание на Държавната приемателна комисия за Димитровград. Имаме издадено разрешение за ползване от ДНСК на 17 декември 2010 г. Няколко месеца по-късно – на 31 март 2011 г., се проведе заседание на Държавната приемателна комисия и за Стара Загора. Подписан е протоколът с Образец 16 и на 7 април 2011 г. има издадено от ДНСК-разрешение за въвеждане в експлоатация на Стара Загора. Това е по отношение на Димитровград и Стара Загора.
На 26 април 2011 г. стартира и провеждането на 72-часовите проби в експлоатационни условия на съоръженията на пречиствателната станция на Хасково, за която Вие питате. Подготвят се всички документи необходими за назначаване на Държавна приемателна комисия. Очакваме да се въведе в експлоатация до дни.
Проектът за изграждане на пречиствателната станция на Русе се изгражда с бюджет на стойност 46,8 млн. евро – там отново сме 75% по ИСПА, 17% заем на Европейската банка за възстановяване и развитие и 8% държавен бюджет. Към момента средният физически напредък на изпълнение на пречиствателната станция на Русе е 97,9%. Пречиствателната станция за отпадъчни води в гр. Русе категорично трябва да бъде готова до края на м. ноември 2011 г., не по-късно и ден.
Към настоящият момент има риск за успешното въвеждане в експлоатация на пречиствателната станция на Русе от голямото забавяне на строителството на ЛОТ-2, който включва изграждането на три канализационни колектора и част от градската канализационна мрежа на Русе, тъй като тези два компонента – интегриран и воден проект на Русе, са свързани последователно чрез изграждането на крайбрежния колектор по ЛОТ-2 и довеждащият колектор до пречиствателната станция.
В заключение искам да обобщя конкретните дати на въвеждане в експлоатация, защото това е точно Вашият въпрос: Димитровград – 17 декември 2010 г., Стара Загора – 7 април 2011 г., Хасково до 15 юни 2011 г., Русе – до края на м. ноември 2011 г. Искам да добавя в този списък и Бургас, който беше пуснат в експлоатация на 18 март 2010 г. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ПАВЕЛ ШОПОВ: Кой ще развие двата допълнителни насочващи въпроса?
Господин Михалевски, имате думата за два допълнителни въпроса.
ДИМЧО МИХАЛЕВСКИ (КБ): Благодаря, господин председател.
Уважаеми господин министър, водните цикли на Бургас, Марица, Хасково, Стара Загора, Димитровград и Русе са един добър пример как точно в същите условия, в които се правеше автомагистрала „Люлин”, тези обекти не изискаха за финансиране нито едно допълнително евро. Остава за Ваше домашно да си зададете въпроса: защо на „Люлин” трябваше да се дават толкова пари допълнително?
Моите допълнителни въпроси са следните. Първо, екипът, който реализира тези проекти – преди всичко това е негова заслуга, че не се изиска допълнително финансиране, е изключително опитен. Той беше натрупал опит по работата преди тези станции, бяха перфектни във всяко едно отношение и по отношение на липсата на забележки от страна на Европейската комисия и на всички комитети за наблюдение, са хвалени.
Моят въпрос към Вас е: какво ще се случи със служителите от така наречената сега Дирекция „Европейски инфраструктурни проекти”? Това е изключително важен въпрос, тъй като в България капацитетът не бива да го пилеем.
Вторият ми въпрос. Ще Ви припомня, че миналата есен, Ви зададох въпроси за водния цикъл. Тези станции, които държавата предава сега – в момента възниква въпросът, къде отиват? Едната част от тях отива в общината, някои от магистралните водопроводи отиват във ВиК-то. Бяхте поели някакъв ангажимент или по-точно не го поехте до края на м. септември, миналата година. Въпросът е: защо още не е завършил процесът за формиране на водните асоциации по територията на страната и защо мастер плановете все още са на етапа на оценяване на финансови оферти, и не по всички райони в страната? Защо най-вече процесът за прехвърляне на собственост, който между другото, може да се окаже изключителен препъни камък за Оперативната програма „Околна среда”, в крайна сметка е замръзнал до нивото, което преди една година, когато бяха подадени данните за собствеността на ВиК-та и на една голяма част от общините? Това е въпрос, който е взаимно свързан. Надявам се на Вашите конкретни отговори.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ПАВЕЛ ШОПОВ: Господин министър, имате думата за отговор в рамките на 3 минути по отношение на двата насочващи въпроса.
МИНИСТЪР РОСЕН ПЛЕВНЕЛИЕВ: Благодаря, господин председател.
Уважаеми дами и господа народни представители! Уважаеми господин Михалевски, уважаема госпожо Плугчиева, съвсем конкретно ще отговоря. Все пак Вие споменахте темата за така добре функциониращите магистрала „Люлин” и пречиствателни станции, всъщност каква е била нашата роля? Само още веднъж да кажа категорично и ясно, че изпълнението на магистрала „Люлин” умножихме по шест, тук на тези пречиствателни станции трябваше да го умножим по две. Не е по шест, но все пак е двойно ускоряване.
Междувременно трябваше да решим и много други проблеми по тези пречиствателни станции като дори се стигна, не знам дали знаете, да прекратим договора на една голяма немска компания. Това е немската компания „Хайткамп”, която не демонстрира капацитет да изпълни успешно проекта. Министерството беше тотално фокусирано да доведе докрай тези проекти и ускорихме по две. Доказват го фактите, цифрите за изпълнението – и успяваме.
Освен това решихме и много други проблеми. Защото, да, има много общи неща между „Люлин” и тези пречиствателни станции. На пречиствателната станция на Русе, същото се отнася и за Хасково, трябваше да решаваме огромни сложности – откъде да доведем тока, как да го доведем, имаше замърсени почви, имаше и какво ли не. Може би Ви се виждат като дреболии – на голяма част на народните представители, но за съжаление всеки един от тези проблеми е изключително важен и е необходим фокус и концентрация, за да работим по европейските правила.
Служителите на дирекцията ще останат, господин Михалевски. Ние по никакъв начин нямаме намерение да ги уволняваме или да намаляваме капацитета на министерството. В момента текат процедури и по изясняване на това каква ще бъде ролята на различните министерства в следващия програмен период – 2014 – 2020 г. Ние очакваме Министерството на регионалното развитие и благоустройството, в рамките на своите компетенции, да бъде междинно звено и да запази, а и да умножи този капацитет, който имаме към момента в сферата на ВиК структурата.
По отношение на Вашия въпрос за водните асоциации, мастер плановете – имаме вече 26, от 28 водни асоциации. На финала сме. По отношение на мастер плановете процедурите почти са доведени докрай. В график сме спрямо екшън плана, който договорихме и с Европейската комисия. Правим на всеки два месеца срещи с международните финансови институции и Европейската комисия. Сега ще има такава на 13 юни. Не отчитаме закъснение и притеснения, така че се движим в график. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ПАВЕЛ ШОПОВ: Кой ще вземе думата за отношение, в рамките на 2 минути?
Госпожо Плугчиева, имате думата.
МЕГЛЕНА ПЛУГЧИЕВА (КБ): Благодаря Ви господин председател.
Уважаеми господин министър, първо, благодаря за информацията, която изнасяте, защото за съжаление тя липсва достатъчно в публичното пространство. Добре е да има повече такава за обществеността и за общините, защото това са важни проекти. Трябва да има разясняване какво се случва след включването им в експлоатация.
По отношение на това, че ще смятаме по шест или по две сте ускорили темповете. Моята гореща молба към Вас е: крайно време е да се отчита и да се дава заслуженото на всички вложили усилия в тези проекти. Магистрала „Люлин”, както казах, повтарям и сега от тази трибуна, че това се големи проекти и е нормална практиката да ги започват едни правителства, а други да режат лентата. Прави лошо впечатление, когато се създава впечатление от Ваша страна, или когато се прави опит да се възползват от успехите и резултатите, които са били завоювани отпреди. Това не е цивилизован подход. Разберете ме правилно, казвам го с горчивина и с желанието да Ви помогна, защото тази амбиция – непременно да се приписват чужди заслуги, е крайно некоректна и не прави добро впечатление на никого. Не подценявайте обществеността по този начин, тя знае за какво става дума.
По следващия въпрос за капацитета – поздравления, че ще запазите този капацитет, защото това са хора, които са обучавани в последните 10-15 години и тези хора са изключително ценни и не правете грешката, която направи господин Тотю Младенов или министър-председателят, който уволни вчера или онзи ден заместник-министъра на труда и социалната политика, отговарящ като управляващ орган за Програмата „Човешки ресурси”. Това беше един от най-подготвените хора. (Председателят дава сигнал, че времето е изтекло.)
Приключвам, господин председател.
Не правете тези грешки, защото от това никой не печели. Не се усмихвайте, господин министър, след няколко месеца ще си говорим от тази трибуна колко ще закъсате по тази програма. (Председателят дава сигнал, че времето е изтекло.) Приключвам. Добре е наистина да се довършат тези проекти и да има достатъчно информация за всичко, което се случва. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ПАВЕЛ ШОПОВ: Колеги, да благодарим на министър Плевнелиев за отговорите, които даде, и довиждане.
Преминаваме към въпроси и отговори към Тотю Младенов – министър на труда и социалната политика. Той ще отговори на първия въпрос от народния представител Румен Петков относно използване на деца от детски градини в предизборна кампания.
Имате думата, господин Петков.
РУМЕН ПЕТКОВ (КБ): Благодаря Ви, уважаеми господин председател.
Уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин министър! Тази година децата от детските градини в Плевен са ангажирани с празника на града на 15 май. Всяка детска градина е била накарана да изработи по 200 картички като слага своя емблема и послание. В последствие се оказа обаче, че на детските картички стои личното послание на кмета на град Плевен господин Найден Зеленогорски, който две седмици преди това е обявил кандидатурата си за кмет на общината за следващите избори за местни органи на самоуправление.
Такъв цинизъм през тези години, груба експлоатация на детски труд и то в един крайно неудачен вариант, крайно неудачна форма, вместо да дадат възможност на децата за изява, вместо да се даде възможност на родителите на децата да са съпричастни към празника заедно с труда и естетическите усещания на своите питомци, кметът по един доста циничен и безогледен начин използва техния труд.
Вие сте били кмет, господин министър, и добре си давате сметка какво означава, особено когато сме в реална предизборна ситуация един такъв подход.
Моят въпрос към Вас е: ще разпоредите ли Инспекцията по труда на място да провери използвал ли е и как, защото за мен няма никакво съмнение, че по много груб и циничен начин е използван детски труд от кмета Найден Зеленогорски и то за една популистка кампания, в която са използвани хеликоптери и други неща, които в общи линии дразнят обществеността, за дейности извън заложените в програмите на детските градини? Ако се установят нарушения на методите за възпитание и обучение на децата: какви са мерките, които ще се предприемат? Защото в крайна сметка ние посягаме на тях в най-крехката възраст и тогава даваме на обществото да разбере, че когато един човек има усещане за недосегаемост, когато е облечен във властови ресурс, може да ползва нашите деца за всичко, за което намери за добре. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ПАВЕЛ ШОПОВ: Имате думата за отговор, господин министър.
МИНИСТЪР ТОТЮ МЛАДЕНОВ: Благодаря, уважаеми господин председател.
Уважаеми господин Петков, уважаеми дами и господа народни представители! Инспекцията по труда е контролен орган по спазване на трудовото законодателство и като такъв тя упражнява контрола по законосъобразното наемане на работа на лица ненавършили 18 годишна възраст по трудово правоотношение. Трудовото правоотношение има своите характерни белези. Това са определени от възложителя: работа, точно конкретизирано работно място и време, строга подчиненост на изпълняващия работа с възможност за носенето на дисциплинарна отговорност за изпълнението и най-вече възмездност на положения труд.
Според публикувано съобщение на електронната страница на община Плевен от самата община и детските градини е реализиран съвместен проект, по който децата отглеждани и обучавани в тези детски заведения да представят своите умения и творчески способности, заложби в рамките на инициативите за отбелязването на празника на града. Тъй като по този въпрос отношение има не само Инспекцията по труда, а и Регионалният инспекторат към Министерството на образованието, те са направили съответните проверки на местно ниво.
Аз се запознах с резултатите от тези проверки и ми направиха впечатление няколко неща и в тази връзка ще разпоредя последваща проверка на Инспекцията по труда. Ще помоля и министъра на образованието тя да бъде извършена съвместно с Регионалния инспекторат по образованието в Плевен, тъй като въпросът действително е от голяма обществена значимост.
Не трябва да има нито капка съмнение и да се допуска, ако е допуснато, такова нещо в община Плевен в детските градини.
За резултатите, господин Петков, от тази проверка ще Ви уведомя.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ПАВЕЛ ШОПОВ: Господин Петков, заповядайте за реплика.
РУМЕН ПЕТКОВ (КБ): Благодаря Ви, уважаеми господин председател.
Дами и господа народни представители! Уважаеми господин министър, приветствам Ви за този принципен подход, защото по този начин ние можем да докажем на обществото, че инструментите, с които разполага държавата, са насочени към защита на нашите деца от такъв тип посегателства.
Аз съм отправил въпрос и към Вашия колега – министъра на образованието господин Сергей Игнатов, и се надявам, че ще получа такъв принципен отговор и от него.
Нещо повече, аз бих разширил въпроса дотолкова, доколкото във Вашия ресор е и Агенцията за закрила на детето, защото в крайна сметка става дума за инструментариума на държавата да покаже способността си да предпазва децата от такъв тип посегателства.
Ще Ви предоставя писмо, което сме адресирали с госпожа Масларова до госпожа Надя Шабани – председател на агенцията, в което се обръщаме към нея в качеството й на председател на Агенцията за закрила на детето, с цел да се предприемат необходимите действия относно извършеното нарушение от страна на кмета на община Плевен Найден Зеленогорски на основание чл. 11, ал. 4 от Закона за закрила на детето. Това са принципи, които ние трябва да отстояваме и трябва да покажем на обществото, че когато държавата има волята да запази от такъв тип посегателства децата ние създаваме усещане за сигурност у тях и у техните родители.
Тогава, когато определени структури, Вие си спомняте и случая в Пещера, където също действията на държавата бяха адекватни и навременни, в този случай в Плевен спрямо действията на господин Зеленогорски също трябва да се предприемат много категорични действия, още веднъж казвам, за да е наясно обществото, че инструментите на държавата са подчинени на това да се създаде атмосфера, да се създадат условия нашите деца да се развиват нормално и в една среда, в която са защитени от политически некоректни посегателства.
Ще си позволя да предоставя на Вашето внимание сигнала, който сме адресирали до госпожа Надя Шабани. (Подава на министър Тотю Младенов документ.) Благодаря, господин председател.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ПАВЕЛ ШОПОВ: Господин министър, желаете ли дуплика? Не желаете.
Преминаваме към въпрос от народния представител Ирена Любенова Соколова относно динамиката на социалните услуги в област Перник.
Заповядайте, госпожо Соколова, да развиете въпроса си.
ИРЕНА СОКОЛОВА (ГЕРБ): Уважаеми господин председател, уважаеми господин министър, уважаеми колеги! Въпросът, който отправям към Вас е във връзка с динамиката на социални услуги в област Перник, а именно откриването, закриването и промяната в капацитета на специализираните институции и социалните услуги в общността.
Моля да ми отговорите: какви са видовете социални услуги предоставени на територията на областта, както и делегираните от държавата дейности за периода 1 януари 2010 – 31 март 2011 г.?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ПАВЕЛ ШОПОВ: Имате думата за отговор, господин министър.
МИНИСТЪР ТОТЮ МЛАДЕНОВ: Благодаря.
Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаема госпожо Соколова! Към 31 март т.г. на територията на област Перник функционират 18 социални услуги, които са делегирани от държавата дейност, с общ капацитет 548 места. Социалните услуги, базирани в общността, предоставяни в област Перник, са дневни центрове за деца с увреждания, за възрастни хора с увреждания, за стари хора, както и за центрове за социална рехабилитация и интеграция за деца, центрове за обществена подкрепа и центрове за социална рехабилитация и интеграция за деца.
В изпълнение на концепцията за деинституционализацията, която прие нашето правителство, за превенция на социалното изключване на хора, живеещи в специализираните институции, е разработен план за реформиране на специализираните институции за възрастни хора с увреждания (2010-2011 г.), в които са предвидени конкретни мерки и дейности за изпълнението на тяхното реформиране. Специализираните институции са домове от пансионен тип, в които хората са отделени от своята домашна среда.
След извършена проверка на Инспектора на Агенцията по социално подпомагане за изпълнението на стандартите и критериите за социални услуги в Дома за възрастни хора с физически увреждания в с. Слишовци, са създадени и изпълнени следните препоръки:
Първо, преструктуриране на институцията чрез нейното преобразуване.
Второ, извеждане на лицата от специализираната институция и осигуряването на подходящи социални услуги за тях.
В резултат на съвместните действия на Агенцията по социално подпомагане и община Трън от 1 юли м.г. Домът за възрастни хора с физически увреждания в с. Слишовци, община Трън, област Перник, е закрит. За нуждите на потребителите са създадени три нови центъра за настаняване от семеен тип, предоставящи комплекс от социални услуги в среда, близка до семейната и за ограничен брой лица.
Министерството на труда и социалната политика работи по проекта за социално включване. Проектът се финансира със заем от Световната банка – 40 млн. евро. Бенефициенти по проекта са общините от област Перник – Трън и Перник. От община Перник е подаден проект във фокус „Семейство”, с който се предвижда да се предоставят услуги за деца от 0 до 7 години и техните родители чрез създаването на общностен център за деца и семейства. От община Трън е подаден проект „Щастливо детство”, в който се предвижда да се предоставят услуги за деца от 0 до 7 години и техните родители чрез създаването на общностен център за деца и семейства. Общата сума е около 1 млн. лв. и за двата центъра.
През 2010 г. в рамките на Дейност ІІ от проект „Детство за всички”, финансиран по Оперативната програма „Развитие на човешките ресурси”, бе направен преглед и анализ на оценките на потребностите на децата с увреждания над 3 години и на всички деца и младежи с увреждания, настанени в домовете и в дома за деца с физически увреждания в цялата страна. След идентифициране и планиране на необходимите резидентни услуги в общността, е разработена карта на услугите на национално ниво. Съгласно националната карта за резидентни услуги за област Перник в община Перник е планирано да бъде изграден един център за настаняване от семеен тип и едно защитено жилище. Домът за медико-социални грижи – Перник, е сред пилотните 8 и от проекта на Министерството на здравеопазването, където също са планирани услуги за деца и семейства. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ПАВЕЛ ШОПОВ: Заповядайте, госпожо Соколова за реплика.
ИРЕНА СОКОЛОВА (ГЕРБ): Господин министър, в изложението си всъщност Вие отговорихте и на моя доуточняващ въпрос какво наложи закриването на Дома за възрастни хора с физически увреждания в с. Слишовци, община Трън и откриването на двата броя центъра за настаняване от семеен тип. Както разбирам, тези 18 милиона, които е отделило Министерството на труда и социалната политика през европейските програми, всъщност удовлетворяват потребността на община Трън от такива два центъра. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ПАВЕЛ ШОПОВ: Господин министър? Няма да правите дуплика.
В такъв случай преминаваме към питането от народните представители Мая Манолова и Драгомир Стойнев относно компенсиране на доходите на най-ниско доходните български граждани.
Заповядайте, госпожо Манолова.
МАЯ МАНОЛОВА (КБ): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, уважаеми господин министър! През последните месеци сме свидетели на лавинообразно поскъпване на хранителните продукти. Ще използвам данни на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата, според които за една година стойността на част от хранителните продукти е скочила с 80%. Данните показват, че това засяга основни хранителни продукти, а именно картофи, захар, брашно, олио, зеле. Между 20 и 30% е повишението на цените на годишна база на млечните и месни продукти.
Аз няма да правя анализ на какво се дължи драстичното увеличаване на цените на хранителните продукти в България, а ще задам един друг въпрос какво прави правителството и по-специално социалният министър за компенсиране на най-ниско доходните български граждани.
До този момент впечатленията на българските граждани е, че сте заели ролята на обикновен регистратор, че правителството една година напълно бездейства, мълчаливо наблюдава и не взема никакво отношение и не предприема никакви мерки както за овладяване лавинообразното поскъпване на хранителните продукти, така и за компенсиране доходите на най-ниско доходните български граждани, поради което ситуацията вече е критична. Ще ви цитирам няколко данни на Световната банка от едно проучване, огласено преди седмици. В резултат на тези процеси 22% от българите живеят под линията на бедността, 2/3 от домакинствата едва свързват двата края, като 7% са затънали в дългове, които едва ли ще могат да платят, 35% от домакинствата се лишават от основни хранителни продукти като хляб, мляко и др., 20% от домакинствата не си купуват лекарства, като сред най-бедните български граждани броят на тези, които не се лекуват, е 40%.
Тъй като ситуацията става нетърпима и наближават избори, за първи път преди около месец чухме за Вашето намерение да компенсирате пенсионерите еднократно с очаквана сума в размер на 136 лв. Ние разбира се приветстваме това Ваше намерение, но задаваме следните въпроси. Какво правим с другите ниско доходни български граждани? Какво правим с хората, които са на минимална работна заплата? Увеличаваме ли минималната работна заплата и от кога? Какво правим с младите семейства с ниски доходи? Какво правим с детските надбавки, които определено не могат да покрият нуждите за отглеждане на малки деца? Какво правим включително с пенсионерите, единствено тези 136 лв. ли е сумата, която правителството може да отдели и трябва ли да чакат до средата на 2013 г., за да получат повишение на пенсиите? С една дума, какво ще предприемете Вие като социален министър в тази критична за българските граждани ситуация, в която една голяма част от тях едва оцеляват?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ПАВЕЛ ШОПОВ: Господин министър, имате думата за отговор.
МИНИСТЪР ТОТЮ МЛАДЕНОВ: Благодаря, господин председател.
Уважаеми дами и господа народни представители, уважаема госпожо Манолова! Винаги сме се обръщали към всички партньори, институционализирани или не, от гражданското общество, от синдикатите и бизнеса, за да намерим начин за повишаване на личните доходи на хората, но винаги с отчитането на обективните обстоятелства и параметрите на националната икономическа система, тоест с отчитането на възможностите на държавния бюджет, на състоянието, възможностите и тенденциите в развитието на фирмите, външноикономическия баланс, състоянието на кредитната система, състоянието на осигурителните фондове т.н.
Не сме допускали и няма да допуснем компрометирането на доходите на всички български граждани с необосновани решения, с популистки ефект, без връзка с производителността на труда в Република България.
Мерките, които възнамеряваме да предприемем, не са случайни и не са от вчера. Те са предвидени отдавна и политиката на Министерството на труда и социалната политика в тази област е много последователна още от началото на тази година, тъй като действително заради независещи от България процеси на пазарите, се увеличиха драстично основни хранителни продукти, както и горивата. В тази връзка търсим начини в Националния съвет за тристранно сътрудничество за компенсирането доходите на хората.
Компенсирането на доходите на българските пенсионери. Ориентировъчният размер произтича от възможностите на консолидирания държавен бюджет и от бюджета на държавното обществено осигуряване в частност. Предвиждаме парична компенсация еднократно за годината, като ефектът по месеци за личния бюджет на пенсионерите ще покрие във възможна степен поскъпването на цените на стоките от първа необходимост за тях и за домакинствата, в които те живеят.
Искам да ви уверя, че вече има сближаване на позициите в комисиите към Националния съвет за тристранно сътрудничество. Веднага след 20 юни – този месец, ще има решение на въпроса. Надявам се, че от 1 юли ще има компенсиране на доходите от пенсия във връзка с изпълнението на бюджета за полугодието. Аз се надявам на това.
Второ, компенсирането на минималната работна заплата с 30 лв. от 1 юли тази година, за са се получи фактически номинален размер на минималната работна заплата – да стане от 240 на 270 лв. от 1 юли тази година. Такова компенсиране има безспорни и осезаеми положителни – освен социални, и икономически ефекти, оживление на вътрешното потребление и косвено стимулиране на икономическата активност и националния бизнес, ограничаване на сивата икономика в частта за нерегламентираното заплащане на труда и повишаване на атрактивността на доходите от труд. По този начин нетният размер на минималната работна заплата – размерът след удръжката на задължителните данъчни и осигурителни плащания и близките до нея, ще доближи и надхвърли официалната линия на бедност в страната, която в момента е 211 лв. По наши разчети това увеличение е в рамките на възможностите на държавния бюджет и на стопанските субекти в страната. То е необходимият компромис между желанията на различните субекти и наемните отношения.
Искам да ви уверя, че Министерството на труда и социалната политика води последователна политика в тази област – за повишаване на минималната работна заплата, още от есента на миналата година. На базата на диалога има сближаване на позициите между синдикатите и представителите на бизнеса по този въпрос. Надявам се, че на заседанието на Националния съвет за тристранно сътрудничество след 20 юни тази година ще има постигнато решение по въпроса и от 1 юли то ще бъде факт.
Смятам, че действително сме длъжни да направим компенсирането на доходите от труд и от пенсии. Търсим всички възможности и се надявам, че до края на този месец ще бъде взето решение за това. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ПАВЕЛ ШОПОВ: Господин Стойнев, заповядайте, имате думата да развиете допълнителните въпроси.
ДРАГОМИР СТОЙНЕВ (КБ): Благодаря Ви, господин председател.
Уважаеми господин министър, уважаеми дами и господа народни представители! Очаквах конкретни отговори, получих ги, но те са отново в бъдеще време. За първи път в тази зала чувам, че решенията, които да помогнат на нискодоходните групи, не се вземат от Министерския съвет, а се вземат от Националния съвет за тристранно сътрудничество?!
Инфлация е имало, дори през 2008 г. беше много по-висока. И знаете, че тогава нискодоходните групи получиха през м. октомври по 50 лв. на човек, по 150 лв. коледни добавки. Изтеглихме увеличаването на пенсиите вместо от 1 юли 2009 г., когато трябваше според швейцарското правило да се вдигнат с 19%, ние ги вдигнахме от 1 януари 2009 г. с 10% – веднага, за да отговорим на нуждите на хората.
А Вие се хвалите тук и казвате, че от м. септември увеличавате минималната работна заплата. От септември месец, но досега няма никакъв ефект.
Производителността на труда, прав сте. Но тя нараства ли в държавата? – нараства. И Вие много добре знаете, че нараства с приблизително 10%. Защо тогава досега доходите на хората не са се вдигнали с 10%?! Хората имат по-голяма нужда от помощ през зимата, не през лятото. Не ни упреквайте, че се съмняваме, че тази Ваша политика е именно, защото идват избори.
Националният съвет за тристранно сътрудничество, хубаво, ние също сме общували с него. Имахме обаче веднага конкретни резултати. При Вас, господин министър, като че ли по-скоро се прикривате зад този Национален съвет за тристранно сътрудничество. Ние трябва да видим от Вас конкретна мярка, която да внесете в Министерския съвет за увеличаване на доходите на хората. Вие нямате такава. В Министерския съвет се вкарват административни мерки, да намерите място за хора, какъвто е Фондът за социално подпомагане, който променихте, за да намерите работа на 5 човека.
Апропо, какво правим със социалните пенсии за старост, със социалните пенсии за инвалидност, които са извън сферата на Националния осигурителен институт? Тези неща трябва да решаваме тук!
Уточняващият ми въпрос е един: как ще компенсирате нискодоходните групи, сега, сега? Кой гарантира, че към 20 юни техните доходи ще бъдат вдигнати? Сега искаме отговор на този въпрос!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ПАВЕЛ ШОПОВ: Имате думата за отговор на допълнително поставения въпрос.
МИНИСТЪР ТОТЮ МЛАДЕНОВ: Благодаря.
Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Стойнев! Искам да ви помоля все пак да не забравяте, че България беше в тежка икономическа криза от 2009 г. В момента вече са забелязват първите признаци в редица отрасли от българската икономика, където има съживяване, има по-добър износ. Редица отрасли повишиха минималните работни заплати, цитирам бранш „металургия”, където вече минималната работна заплата е 400 лв. Аз разпрострях този колективен трудов договор върху целия бранш, където минималната работна заплата е 340 лв.
Това, което казах преди малко, ще го кажа пак: Националният съвет за тристранно сътрудничество е консултативен орган към Министерския съвет. Синдикатите и бизнесът са партньори на Министерския съвет. След като нещо се обсъди там, решенията се вземат от Министерския съвет. Надявам се, че излизайки от кризата, ще търсим тези финансови политики, които ще създават и по-голяма заетост, и ще дават възможност на хората да получават по-високи доходи. Именно заради това просто изчакайте няколко седмици. Мисля, че след 20 юни т.г. ще стане ясно. Надявам се, че действително ще компенсираме доходите от труд и от пенсии на хората.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ПАВЕЛ ШОПОВ: Заповядайте да вземете отношение.
Имате думата.
ДРАГОМИР СТОЙНЕВ (КБ): Благодаря Ви.
Господин министър, ние вече няколко пъти излизаме от кризата. Досега държавата се издържаше благодарение на фискалния резерв от предишното правителство. Парите са изхарчени. За първите четири месеца бюджетът е на минус 500 млн. лв.
Вие все още вярвате, че можете да намерите правилния начин чрез съгласуване? Хубаво, радваме се, съгласувайте! Това обаче не храни хората, по никакъв начин не увеличава детските надбавки. Тук имахме законодателна инициатива да помогнем на децата, но за тях пари няма.
Казвате: „Бизнесът да се оправя сам”. Нека видим обаче какво прави държавата. Колко вдигна гарантирания минимален доход? Не го вдигна. Колко пъти вдигна линията на бедността? Не я вдигна.
Хвалите се с мерки, които са направени и изпълнени от предишното правителство. Подпомагаме работниците за пътуването в радиус до 80 км. Предишното правителство финансираше до 100 км, господин министър.
Крайно време е да имате конкретна мярка! Да, ще я направите преди изборите. Дайте тогава на всеки три месеца да има избори, така че хората да усетят, че има правителство, което може да се грижи за тях. Благодаря ви. (Единични ръкопляскания от КБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ПАВЕЛ ШОПОВ: Преминаваме към въпрос от народния представител Пенко Атанасов относно трудови правоотношения на работниците от „Промет Стиил” АД.
Имате думата, господин Атанасов, да развиете въпроса си в рамките на две минути.
ПЕНКО АТАНАСОВ (КБ): Уважаеми господин председател, уважаеми господин министър, госпожи и господа народни представители! Уважаеми господин министър, едва ли щях да стигна до това да задавам въпроса – Вие си спомняте, че чрез Вашите хора аз поисках среща с Вас по този въпрос и ми се искаше той да бъде решен възможно най-бързо. За съжаление обаче, работници от „Промет Стийл” АД още от 2009 г. имат неуредени отношения с въпросната фирма, защото фирмата решава да даде на аутсорсинг транспорта, който й е бил нужен. И до момента се изпълнява от такова звено.
Аз знам, че Вие сте се занимавали с въпроса, има назначена проверка. Надявам се тази проверка да е приключила, защото вече 90 дни тези хора са пред портала на „Промет Стийл” АД в Дебелт и не знаят какво се случва с тях. Реално те не са приключили трудовите си правоотношения с „Промет Стийл” АД, а новата фирма „Камелия транс” ООД не е ги е приела. Много неща са се случили оттогава. Новата фирма едва ли ще продължи да изпълнява задълженията си, но тези хора са просто оставени на съдбата.
Аз мисля, че Вие като бивш синдикалист би трябвало присърце да приемете проблема им и той да бъде решен. Нали разбирате? Ние сме в ХХІ век, в България, страна – членка на Европейския съюз, и такова потъпкване на трудовото законодателство и трудовите правоотношения не е редно. Вие сте човекът, който би трябвало да ги реши.
Въпросът ми към Вас е: какви действия сте предприели за решаването на този въпрос с трудовите правоотношения? Какъв ще е резултатът от Вашата намеса и в какъв срок това ще се случи? Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ПАВЕЛ ШОПОВ: Имате думата за отговор, господин министър.
МИНИСТЪР ТОТЮ МЛАДЕНОВ: Благодаря Ви.
Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители! Уважаеми господин Атанасов, да, въпросите трябва да се решават в рамките на закона, затова първо ще се спра на фактите.
На 29 ноември м.г. Инспекцията по труда в Бургас е сезирана със сигнал на работник от „Камелия транс” ООД – Ямбол, за нарушения на трудовото законодателство, допуснати при настъпила промяна в работодателя му, в резултат на предоставянето на дейност по транспорт от „Промет Стийл” АД на външен изпълнител – „Камелия транс 1”, Ямбол.
По така постъпилия сигнал е разпоредено извършване на проверка за изясняване на обстоятелствата от значение за решаването на този случай.
На 5 декември м.г. на управителя на „Камелия транс” ООД е връчена призовка за явяване пред органите на Инспекцията по труда в Бургас, за предприемане на действия във връзка със започналата проверка. Управителят на „Камелия транс” не се явява пред органите на Инспекцията по труда в определения му срок. След поредица неуспешни опити същият да бъде призован повторно на 12 януари 2011 г. е потърсено съдействие от РДВР – Ямбол, за откриване и призоваване на това лице. Призовката е връчена от органите на Полицията на 16 март 2011 г., от която дата е станало възможно продължаването на действието на самата проверка.
На 9 февруари 2010 г. между „Промет Стийл” и „Камелия транс” е сключен договор за превоз на товари, а на 30 април миналата година между същите страни е сключен договор за превоз на пътници. Тези два договора са сключени в изпълнение на взетото решение от Надзорния орган на „Промет Стийл” АД за съкращаването на временните и постоянни разходи на дружеството.
В тази връзка на 22 декември 2009 г. тази информация е предоставена на представителите на синдикалните организации в дружеството, един от които е и представител на работниците и служителите в предприятието.
Между „Промет Стийл” АД и „Камелия транс” са сключени предварителни договори за продажба на МПС – 7 броя седлови влекачи и 12 броя автобуси. С тези договори е уговорено водачите на превозните средства, предмет на договорите, да преминат в „Камелия транс” ООД по реда на чл. 123 от Кодекса на труда.
След сключването на окончателните договори за продажба на превозните средства преминаването на работниците от „Промет Стийл” към „Камелия транс” в условията на чл. 123 от Кодекса на труда е станало окончателно, тъй като този текст от Кодекса на труда не предвижда възможност за последващо преминаване на трудовите правоотношения към стария работодател при прекратяването на договора за прехвърлянето на тази дейност.
В хипотезата на чл. 123 от Кодекса на труда преминаването и запазването на трудовото правоотношение се извършва по силата на самата нормативна уредба. При извършената от контролните органи на Инспекцията по труда проверка е установено, че новият работодател „Камелия транс” ООД е извършил уведомяване чрез подаване на уведомление за сключване на първоначален трудов договор, вместо чрез уведомление за промяна на работодателя за работниците и служителите, чиито правоотношения са преминали към това дружество. Също така е установено, че работодателят на „Камелия транс” не е отразил в трудовите книжки на съответните работници, преминали на работа от „Промет Стийл” към „Камелия транс”, настъпилите промени във връзка със смяната на работодателя.
Установено е, че работодателят на „Камелия транс” не е изплатил в пълен размер дължимите за периода от м. юли 2010 г. до м. март 2011 г. трудови възнаграждения на работниците и служителите, преминали в неговото предприятие.
За отстраняването на тези нарушения спрямо работодателя са приложени принудителни административни мерки от Инспекцията по труда. Също така за констатирането на нарушения, в това число и за създаването на пречки при осъществяването на проверка, е потърсена административнонаказателна отговорност от работодателя, като са образувани четири производства по налагането на административни наказания. При проверката не са установени данни за едностранна промяна от работодателя „Камелия транс” на уговорените трудови възнаграждения и работно време на работниците, преминали в предприятието по реда на чл. 123 от Кодекса на труда.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ПАВЕЛ ШОПОВ: Господин Атанасов, заповядайте за реплика.
ПЕНКО АТАНАСОВ (КБ): Уважаеми господин министър, внимателно слушах цялата тази поредица, и на мен добре известна, как са се развивали събитията. Обаче мислите ли, че от Вашия отговор тези работници, които са заинтересовани, които вече 90 дни са пред портала на „Промет Стийл” АД, нещо разбраха и по някакъв начин техният въпрос ще бъде решен (от това, което Вие казахте, че законът е спазен и са извършени необходимите действия)?
Но големият въпрос си остава. Разбирате ли? От това, което казахте, аз не виждам, че държавата може да наложи такъв ред и който и да е работодател да не може да си позволява такива своеволия – да кара тези хора, които буквално като добитък са предадени от едната фирма на другата, да останат в такава ситуация, в която трудовите им отношения да не са уредени. Това е престъпление към тези хора.
За съжаление, това е един пример. Има и много други примери, при които би трябвало в министерството, във Ваше лице работниците да намират сериозна подкрепа и никога да не попадат в такава ситуация. Ако е нужна промяна на законодателството, инициирайте я. Ако е нужна промяна на поднормативната база, направете я. Но това, което се случва с тези хора, е недопустимо, пак казвам, в Република България, в ХХІ век – член на Европейския съюз! Това е, господин министър. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ПАВЕЛ ШОПОВ: Искате ли думата за дуплика?
Министър Младенов, заповядайте.
МИНИСТЪР ТОТЮ МЛАДЕНОВ: Благодаря Ви.
Господин Атанасов, аз съм се срещал с тези хора, с техни представители, включително и с Вас по тези въпроси. Ще направя необходимото чрез контролния орган на базата на това, което е в закона. Можете да предадете на хората, че мога да ги приема по всяко време, за да им обясня в рамките на закона какви са нашите правомощия и какво може да се направи.
Що се отнася до тази фирма „Камелия транс”, аз Ви гарантирам, че те ще си изпълнят ангажимента към работниците. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ПАВЕЛ ШОПОВ: Последният въпрос към министър Младенов е от народния представител Ангел Найденов – относно забавяне на изплащането на ваучери по схемите „Аз мога” и „Развитие” от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”.
Имате думата, господин Найденов, за да развиете въпроса си.
АНГЕЛ НАЙДЕНОВ (КБ): Благодаря Ви, господин председателю.
Уважаеми господин министър, дами и господа народни представители! Моят въпрос е свързан с един проблем при реализацията на програмите по схемите „Аз мога” и „Развитие” от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”. Става дума за забавяне на изплащанията на ваучерите по тези схеми.
Към мен, господин министър, се обърнаха представители на обучаващи организации, няма да скрия, първоначално само от общини от Пернишка област. Впоследствие се оказа, че това е проблем, който засяга огромната част от обучаващите организации по тези схеми на територията на цялата страна.
Известно е, че има един определен срок в рамките на 60 дни за осребряване на ваучерите, след като бъдат представени документите, след като се представи и отчетът за свършената работа. Също така е известно за съжаление, че продължава забавянето на изплащанията от страна на Агенцията по заетостта, независимо от мерките – аз не се съмнявам във Вашите добри намерения – които вероятно са предприемани в този период от време.
Сам разбирате, господин министър, че това забавяне на практика превръща обучаващите организации в некоректни партньори. Съответно те са некоректни към преподавателите, към доставчиците на материали по отношение на програмите, които се реализират от обучаващите организации, и в крайна сметка това създава разочарование и съответно недоверие.
За да илюстрирам това, което казвам, ще си позволя да прочета мнението на един от участниците в обсъжданията в електронните форуми, който казва, че едно от най-важните условия е тези програми да бъдат финансово осигурени и да се създават, разбира се, оптимални условия за всички участници – обучавани, преподаватели, организатори. „Какво, казва, да говорим, когато организаторите работят с чувство на вина пред преподавателите, а преподавателите работят с непрекъснат страх, че може и да не получат възнаграждение за труда си.”
В тази връзка, господин министър, моят въпрос към Вас е: какви конкретни мерки се предприемат, за да бъдат преодолени трудностите и проблемите, които има при реализацията на програмите по двете схеми? Питам за конкретните мерки, защото преди повече от месец-месец и половина е имало въпрос на народния представител Веселин Методиев към Вас по отношение реализацията на програмите по схемата „Аз мога”.
Също така е известно, господин министър, че има много силен интерес към реализацията на тези програми. Вие сам казвате в отговора на въпроса, че има четирикратно увеличение на лицата, които са подали заявление за обучаване по двете схеми „Аз мога” и съответно „Развитие” по Оперативната програма „Човешки ресурси”. Въпросът е не само да се вземат мерки, за да се компенсира известно забавяне. Тук трябва да се отчете, че има известно раздвижване, но няма трайно решение на въпроса за изплащане на сумите. Затова питам, господин министър, какви са конкретните мерки, които предприемате или които ще предприемете?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ПАВЕЛ ШОПОВ: Имате думата, господин Младенов, за отговор.
МИНИСТЪР ТОТЮ МЛАДЕНОВ: Благодаря, уважаеми господин председател.
Уважаеми дами и господа народни представители! Уважаеми господин Найденов, Вие сам отбелязахте, че Оперативната програма „Човешки ресурси” е изключително важна оперативна програма. Тя е с три междинни звена – Агенцията по заетостта, Агенцията за социално подпомагане и Министерството на образованието, младежта и науката. Действително в последните 22 месеца бяха изплатени около 220 млн. лв. по Оперативната програма „Човешки ресурси” и тези темпове оттук нататък ще се увеличават все повече и повече.
Аз се надявам, че новият заместник-министър на труда, който ще отговаря по оперативната програма, в рамките на няколко дни ще Ви запознае с мерките, които ще бъдат предприети за още по-ускорено усвояване на средствата от Оперативната програма „Човешки ресурси”, за по-добра съгласуваност между отделните междинни звена в Агенцията по заетостта, Агенцията за социално подпомагане, Министерството на образованието, младежта и науката и Главна дирекция „Европейски фондове”. Това е изключително важно.
Да, действително през последните два месеца имаше забавяне на плащания към отделни бенефициенти основно по схемите „Аз мога” и „Развитие”. Трябваше да се намеся лично и в рамките на месец-месец и половина, включително чрез командироване на отделни служители от цялата страна в Агенцията по заетостта, този проблем беше решен. Оттук нататък искам да Ви уверя – и днес имам специална среща с Агенцията по заетостта – че забавяне на плащания по оперативната програма вече няма да има, защото всеки ще носи личната отговорност за това – отдолу догоре.
Искам да Ви уверя, господин Найденов, действително ние сме длъжни да направим това, защото Оперативната програма на Европейския социален фонд „Човешки ресурси” е изключително важна за квалификацията, за обучението както на работниците, така и на безработните лица и за субсидирана заетост, която се осигурява от бизнеса. Аз съм убеден, че с общи усилия ще използваме в максимална степен ресурсите, които ни се предоставят от Европейския социален фонд, и това ще помогне както на бизнеса в България, така и на местната власт, така и на неправителствения сектор, и най-вече на хората. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ПАВЕЛ ШОПОВ: Господин Найденов, имате думата за реплика.
АНГЕЛ НАЙДЕНОВ (КБ): Благодаря Ви, господин председателю.
Уважаеми господин министър, сигурен съм, че съзнавате, че с този отговор поемате една много сериозна персонална отговорност, тъй като давате Вашите уверения не само пред народните представители в пленарната зала, а вероятно към всички, които проявяват интерес по тази тема и които в момента Ви гледат и слушат.
Аз мога да поема също така моята част от ангажимента да бъда в непрекъснат диалог и връзка с обучаващи организации, съответно да осъществявам контрола по начина, по който Вие ще изпълните Вашия ангажимент да няма забавяне. Искам да вярвам, че това, което казвате, ще бъде изпълнено и наистина няма да се създават затруднения за обучаващите организации и за преподавателите съответно. Това няма да се отрази на резултатите от реализацията на двете програми.
Мога да Ви помогна, господин министър, като отбележа няколко посоки, причини за проблемите, които се създават по реализацията на тези схеми и които са синтезирани в резултат на моите срещи и разговори с представители на тези организации.
На първо място, господин министър, бих поставил нарушената комуникация между агенцията, респективно управляващите органи по двете схеми и съответно обучаващите организации.
На следващо място бих поставил бързата промяна на нормативната уредба. Много ми се иска да вярвам, че промяната сега на заместник-министъра няма да се отрази в една нова промяна на нормативната уредба, което допълнително ще затрудни съответно организациите.
Третата причина, господин министър, е очевидната липса на готовност да се поеме огромният брой желаещи и огромният интерес, изразен в брой заявления за обучение по тези две програми, липса на готовност в администрацията, в контролиращите и съответно в управляващите екипи и органи.
И не на последно място ще поставя проблема, свързан с голямото текучество в тези екипи, което по същия начин създава затруднения.
Не се изкушавам да мисля, господин министър, че Вашият заместник е освободен в резултат на този интерес и въпроси, свързани със забавянето на плащанията по програмите, но си мисля, че това е една стъпка, която ще доведе до подобряване на работата по двете схеми. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ПАВЕЛ ШОПОВ: Господин министър, желаете ли думата за дуплика?
Имате думата.
МИНИСТЪР ТОТЮ МЛАДЕНОВ: Благодаря.
Уважаеми господин Найденов, искам да Ви уверя, че предният заместник-министър господин Попов беше един изключителен специалист. Той въведе много иновативни практики по усвояването на средствата от Оперативната програма „Човешки ресурси”. Оттук нататък ние търсим точно това, което казахте Вие – по-бързо усвояване, по-добър контрол и редовно плащане към съответните бенефициенти. Аз Ви уверявам, че това нещо ще бъде направено.
Обаче аз имам още една молба към Вас. Да, следете бенефициентите – кой си получава навреме парите и кой не и ни сигнализирайте, но не трябва да забравяме, че се плаща тогава, когато се установи, че няма нередности. А най-често срещаните пропуски за нередности можете да ги видите на сайта на Агенцията по заетостта и на сайта на Министерството на труда и социалната политика. Тоест оттук нататък плащаме там, където няма нередности в сроковете.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ПАВЕЛ ШОПОВ: Благодаря Ви, господин министър, за отговорите.
Ние, колеги, преминаваме към въпроси и отговори към Мирослав Найденов, министър на земеделието и храните.
Първият въпрос, на който ще отговори господин Найденов, е от народния представител Димитър Ангелов Горов относно извършено залесяване на територията на Ловешка област.
Имате думата, господин Горов.
ДИМИТЪР ГОРОВ (КБ): Уважаеми господин председател, уважаеми господин министър, колеги! След 1989 г. поради различни причини, които няма да коментирам сега, бяха прекратени доставките на дървесина от бившия Съветски съюз. Ако трябва да съм още по-точен – беше намален като цяло вносът на дървесина от чужбина в страната. Това доведе до необходимост от увеличаване на добива на дървесина у нас, за да се гарантират суровини за дърводобивната и дървообработващата промишленост, както и за дърва за огрев за населението. Знаете социалното състояние на държавата и че една голяма част от населението се отоплява с дърва за огрев.
Като се отбележи и фактът, че с връщането на горите изсичането на дървесината беше оспособствано още повече и бяха улеснени механизмите, по които се разрешава добивът на дървесина, сами си давате сметка, че ситуацията в страната става тревожна.
Ще дам няколко примера от Ловешкия избирателен район, тъй като мисля, че за цялата страна данните са идентични, както и начинът, по който се експлоатират горите.
За 2010 г. в Ловешкия район са отсечени 18 хил. 075 куб. м плътна дървесина. Това е около 40 хил. кубика пространствена дървесина. За 2011 г. досега са дадени разрешителни (говорим за държавен горски фонд) – за 16 хил. 961 кубика плътна или около 35 хил. кубика пространствена дървесина. Давате си сметка, че става въпрос само за държавния горски фонд. Като се прибавят към това и позволителните за сеч в частните гори (ще дам пример само за 2010 г., тъй като за 2011 г. не можах да намеря обобщени данни към момента) – дадени са 1300 позволителни за сеч в частните гори, което е около 65 хил. кубика плътна дървесина и 140 хил. кубика пространствена, то сами си давате сметка, че при такава сеч ако не се залесява, най-вероятно ще имаме тежки проблеми в горите в най-кратко време.
Затова моят въпрос към Вас е: какви са количествата залесена дървесина към момента в Ловешка област?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА: Благодаря.
Заповядайте за отговор, господин министър.
МИНИСТЪР МИРОСЛАВ НАЙДЕНОВ: Уважаема госпожо председател, дами и господа народни представители! Уважаеми господин Горов, съгласно приетия 10-годишен лесоустройствен план за областта, чиито параметри и бюджет се приемат в началото на всяка година, през 2011 г. по време на пролетното залесяване в района на област Ловеч беше извършено залесяване в следните държавни горски стопанства: Борино – при разчет 87 дка са залесени 87 дка, като използваните дървесни видове са 31 дка бук, 12 дка цер, 19 дка явор, 25 дка черен бор; Лесидрен – при разчет 26 дка до момента са залесени 20 дка люляк; Рибарица – при разчет 25 дка са залесени всичките 25 дка с бук; Черни вит – при разчет 39 дка до момента са залесени 10 дка, от които 6 дка черен бор и 4 дка цер; Черни Осъм – при разчет 10 дка са залесени 10 дка, от които 7 дка с бял бор и 3 дка със зимен дъб. Общо за областта залесяването е в размер на 152 дка и е извършено със средства от бюджета на Изпълнителната агенция по горите. Останалите декари ще бъдат залесени по време на есенното залесяване, което ще се извърши през септември и октомври в зависимост от метеорологичните условия. Следва да имате предвид, че изборът на дървесните видове за залесяване е съобразен с изискванията на Наредбата за залесяване в Република България, в която са отчетени световните тенденции за природосъобразно и устойчиво стопанисване на горите.
С влизането в сила на новия Закон за горите от следващата година, горските предприятия ще определят какви култури следва да се залесяват или бракуват и съответно какъв бюджет ще бъде необходим в зависимост от действащите горскостопански планове – старите лесоустройствени проекти. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА: Благодаря.
Господин Горов, заповядайте за реплика.
ДИМИТЪР ГОРОВ (КБ): Уважаема госпожо председател, уважаеми господин министър! Обобщената справка дава 152 дка. На фона на това, което казах, че са изсечени над 200 хил. кубика, сами си давате сметка, че двете цифри не са съизмерими една с друга. Темповете на засаждане са много по-малки от необходимото, за да се догони сечта в българските гори.
На фона на това обаче ми направи впечатление поведението на директорката в Ловеч, когато по време на Седмицата на гората поискахме от лесничейството да засадим 100 дървета в гр. Ловеч. Познавайки манталитета на новоназначените представители на партия ГЕРБ, изпратих служителка, която да плати дърветата, за да не се получат определени инсинуации заради това, че са дарени. Става въпрос за 24 лв. Толкова струваха тези 100 дървета. Какво беше учудването ми, когато се върнаха моите служители при мен и ми казаха, че същата тази жена, която трябва да се грижи за опазването на горите, която трябва да се грижи за залесяването на горите, изобщо човекът, който трябва да е активен в тази посока, е заявила: „Щом като сте тръгнали да си правите PR, ще си плащате”.
Няма нищо лошо в това, стига същото да важеше и за представителите на политическа партия ГЕРБ, защото по същото време, през същия период същата госпожа е предоставила възможност на Политическа партия ГЕРБ да залесят някакви дървета, без това да се отрази на финансовото състояние на партията.
Възниква въпрос: хубаво, използваме децата в тази посока, в горите се работи в тази посока, но смятате ли, че е нормално по такъв доста елементарен начин от страна на представителите на горското стопанство да се търсят евтини политически дивиденти?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА: Благодаря.
Имате възможност за дуплика, господин министър.
МИНИСТЪР МИРОСЛАВ НАЙДЕНОВ: Уважаема госпожо председателстваща, уважаеми народни представители! Уважаеми господин Горов, първо, по отношение на притеснението Ви, че не се залесява достатъчно. Искам да Ви успокоя – залесява се достатъчно. Макар и широкоразпространена в България тезата, че се сече много, не се сече достатъчно. Всъщност това е големият проблем, защото ресурсът на горите в България е за около 14 млн.куб. м годишно, които трябва да бъдат изсичани, защото се налага и санитарна сеч, а в момента се добиват по-малко от половината – някъде между 5 и 6 млн. кубика. Това е свързано с липсата на инфраструктура в горите, защото има доста труднодостъпни гори. В това отношение нямаме притеснение. С влизането в сила на новия Закон за горите шестте държавни горски предприятия ще могат по-конкретно да правят своите лесоустройствени планове. В този смисъл България има гори и ще продължи да ги съхранява, както те са съхранени от столетия насам.
По отношение на другата Ви вметка за това какво е направила директорката в Ловеч, аз не знам конкретно случая. Вие в момента го представяте. Но в края на краищата нека да не „оцветяваме” гората. Аз ще проверя дали наистина има нещо подобно. Но да не правим политически спекулации. Дърветата нямат цвят. Вие не можете да засадите червени дръвчета, нито пък ГЕРБ са засадили някакви други. Дърветата, които се садят, ще останат за поколенията, независимо от това кой ги е насадил. Както има поговорка, че в живота си всеки трябва да засади поне едно дърво, аз пожелавам на всички да засаждаме повече дървета, пък се надявам да няма проблеми и това да става все по-лесно. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА: Благодаря.
Следва въпрос от народните представители Лютви Местан и Неджми Али относно неизпълнение на законовите изисквания на чл. 5, ал. 6 и 7 от Закона за тютюна и тютюневите изделия.
Заповядайте, господин Али.
НЕДЖМИ АЛИ (ДПС): Благодаря, госпожо председател.
Уважаеми господин министър, нашият въпрос е провокиран от неразбориите, които се оказаха следствие на промените, които бяха направени през м. март в Закона за тютюна и тютюневите изделия.
Уважаеми господин министър, съгласно чл. 5, ал. 6 и 7 от Закона за тютюна и тютюневите изделия, тютюнопроизводителите до 15 ноември на текущата година подават заявление в общината по местопроизводство за количествата тютюн – типове, произходи и сортове.
В срок до 1 декември кметовете на общините представят във Фонд „Тютюн” обобщени данни за заявените от тютюнопроизводителите количества по типове, произходи и сортове.
Конкретно, в отговор на писмо, № 0800-27/17.11.2010 г. на Фонд „Тютюн” и изпълнение на чл. 5, ал. 7 от Закона за тютюна и тютюневите изделия, със свое писмо, № 04-00-186, 3 декември 2010 г. община Крумовград е представила във Фонд „Тютюн” справка за площите и количествата тютюн по тип, произход и сортове, които тютюнопроизводителите желаят да договорят и отглеждат през 2011 г. и в община Крумовград. Към настоящия момент Все още нямаме информация за издадена Ваша заповед по чл. 5, ал. 1 от Закона за тютюна и тютюневите изделия за определяне и разпределяне на количествата, районите, типовете, произходите и сортовете за производство на тютюн. По тази причина не е възможно да се изпълни задължението по чл. 6, ал. 3 от Закона за тютюна и тютюневите изделия за определяне и разпределяне на количествата. От кмета на общината да се издаде удостоверение за регистрация на всеки регистриран тютюнопроизводител, в която да е вписана разпределената му квота. Идентични са случаите във всички останали общини на страната, в които се произвежда тютюн.
При липса на удостоверение за регистрация, квота или друг документ, доказващ регистрацията на лицата като тютюнопроизводители или статута им като такива, същите се оказват в невъзможност да изпълнят задълженията си по отношение на общественото осигуряване и данъчно облагане във връзка с извършваната от тях дейност като тютюнопроизводители.
Предвид гореизложеното нашият въпрос към Вас е следният: кога ще изпълните задълженията си съгласно Закона за тютюна и тютюневите изделия? Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА: Заповядайте, господин министър.
МИНИСТЪР МИРОСЛАВ НАЙДЕНОВ: Уважаема госпожо председател, дами и господа народни представители! Уважаеми господин Али, до 2006 г., включително, по силата на чл. 6 от Закона за тютюна и тютюневите изделия в общините и във Фонд „Тютюн” се водеше регистър на тютюнопроизводителите. Задължение на кметовете на общините беше да извадят удостоверение на всеки регистриран производител в два екземпляра, най-късно до 20 февруари, в което се вписва разпределената му квота за производство. Известно е, че приложението на квотите в България беше премахнато още през 2007 г. в изпълнение на Регламент 17 82/2003 на Съвета и оттогава квотен режим не е прилаган. С това разпределението на квотите и издаването на удостоверенията за квота от кметовете беше преустановено. Приетият по-късно Регламент 12-34 от 2007 г. на Съвета, който е в сила от 1 юли 2008 г., също налага на Република България, като страна – членка на Европейския съюз, пълното премахване на регулирането в сектора, в това число и отпадането на такива негови елементи, като квоти за производство и субсидиране, и ориентирането му към функциониране на пазарна основа. Целта е да се запази подпомагането единствено в контекста на политиката на Европейския съюз за развитие на селските райони, където са и пренасочени финансовите средства.
Към настоящия момент Министерството на земеделието и храните е предприело всички необходими действия и мерки за актуализиране на остарялата законодателна база в сектор „Тютюн” и разписана в Закона за тютюна и тютюневите изделия. Основната ни цел беше да се избегнат всички подвеждащи действия на съдържанието на този закон спрямо всички участници в сектора, като едновременно с това да бъдат правилно възприети всички настъпили промени в този сектор след 2009 г.
В допълнение, по отношение на регистъра на тютюнопроизводителите още през 2007 г. до Националния осигурителен институт е изпратено писмо от бившия заместник-министър на земеделието и храните – госпожа Бъчварова, с което Министерството на земеделието и продоволствието е информирало, че от 2007 г. в общините не се води регистър на тютюнопроизводителите, респективно те не издават удостоверения за регистрация, в които се вписват разпределените им квоти по чл. 5, ал. 3 от Закона за тютюна и тютюневите изделия. Уточнено е също, че от 2007 г. се води регистър във Фонд „Тютюн”, където се вписват сключените договори между тютюнопроизводителите и купувачите, като се вписва количеството, сортовата група и площите за производство на тютюн.
На поставения от Вас въпрос за социалноосигурителния режим в България по отношение на тютюнопроизводителите, бих искал да уточня, че по смисъла на Кодекса за социално осигуряване тютюнопроизводителите са самоосигуряващи се лица, като техните минимални месечни осигурителни вноски се изчисляват върху минималния осигурителен доход за самоосигуряващи се лица, определен в Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване към датата на внасяне на вноските. За целите на общественото осигуряване и данъчното облагане Фонд „Тютюн” издава удостоверение при поискване на всеки тютюнопроизводител за наличие на сключени договори и производство на тютюн. Именно този документ, който се издава включително и за реколта 2010 г., замества предишните удостоверения за квоти, издавани от общините.
Условията и редът за регистрирането на тютюнопроизводителите предвижда те да се регистрират по реда, определен с наредбата по § 4 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за подпомагане на земеделските производители, като всички полагащи се режийни по отношение на земеделските производители у нас, да бъдат валидни и отнасящи се с еднаква сила и за тютюнопроизводителите. Благодаря ви за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА: Благодаря. За реплика?
Заповядайте, господин Али.
НЕДЖМИ АЛИ (ДПС): Благодаря Ви, госпожо председател.
Уважаеми господин министър, мисля че няма как от собственото си неправомерно поведение да черпим права и да наказваме хилядите тютюнопроизводители. Законът е изменен и влезе в сила на 8 март 2011 г. Всички визирани факти и обстоятелства, които цитирахте от тази трибуна, не кореспондират с реалното фактическо състояние към настоящия момент. До 15 януари трябваше да бъде издадена Ваша заповед за разпределение на квоти, на количества и тем подобни, включително на база Ваша заповед, до 15 февруари трябваше да бъде издадена заповед от съответната община в съответния регион, те да бъдат вписани в регистъра в съответната община, и това да бъде базата и основанието за издаване на удостоверението за регистрация. Към настоящия момент се оказва, че хората са загубили всякакви права. Получил се е един промеждутък, (ще ви дам копие на писмата от Националния осигурителен институт от поделението в Кърджали) където има откази, разпореждания, заплащане обезщетения на болнични, хората не могат да бъдат регистрирани, не могат да си внесат вноските – както социални осигуровки, така и здравни.
Мисля, че остарялата и неактуализирана законова база не е проблем за населението. Те няма как да бъдат наказани за това, че администрацията, която ръководите, не си е свършила работата и не е актуализирала базата.
Имам предвид и нещо друго. Когато се правеха измененията в Закона за тютюна и тютюневите изделия, ненапразно ние Ви предупредихме, че ще се създаде пълен хаос в сектора и за съжаление се оказваме прави. Много моля, от Ваша страна, евентуално тази година да видим под каква форма да разрешим този казус, защото касае хиляди семейства – евентуално под формата на някакви указания за издаване на удостоверения за регистрация ли да бъде, не зная, но мисля, че Вие трябва да разрешите този казус, защото го дължим на хората. Ще Ви оставя тези разпореждания, за да може да се запознаете с тях и да видите, че става въпрос за съдбата на хиляди хора. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА: Благодаря Ви.
Господин министър, ще ползвате ли дуплика?
МИНИСТЪР МИРОСЛАВ НАЙДЕНОВ: Благодаря ви, госпожо председател.
Уважаеми народни представители, уважаеми господин Али, позволете ми да не се съглася с това, че се създава хаос в сектора. Това, което направихме, включително и в последните дни, по отношение на тютюнопроизводителите, мисля, че не се нуждае от коментар. Администрацията работи за това, хората които наистина са в тежко положение и може би специално тютюнопроизводителите от Кърджалийския край, виждам колегата от Гоцеделчевския край, са може би най-бедната прослойка на нашето население. Аз бях в Кирково при тях преди около три седмици. Преди седмица бях в Гоце Делчев, срещнах се с тях. На срещата в Кирково председателят на тяхното Сдружение за социално подпомагане ми връчи подобни неща. Аз поех ангажимента, разговарял съм с колегите от Социалното министерство и създадените проблеми поради липса на практика или по-скоро на лоша практика, имаме уверението и от Социалното министерство, и от нашите служби, че те ще бъдат изчистени. Имаме контакт с хората по места. Нека от тази трибуна да ги успокоим – това е най-малкият им проблем! Големият проблем наистина беше какво ще правим със сектора въобще, бъдещето и финансирането на този сектор. За момента този проблем е решен.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА: Благодаря.
Следва въпрос от народните представители Лютви Местан и Неджми Али относно Заповед № РД 49-79 от 24 март 2011 г.
Въпросът ще си го зададе народният представител Неджми Али.
Заповядайте, господин Али.
НЕДЖМИ АЛИ (ДПС): Благодаря Ви, госпожо председател.
Господин министър, надявам се, наистина да разрешим този казус, защото той наистина е сериозен и касае много хора.
Уважаеми господин министър, с Ваша заповед № РД 49-79 от 24 март 2011 г. сте променили границите на Ловностопански район Рогач. Този Ваш акт предизвика огромно недоволство срещу мнозинството ловци и засегната ловна дружинка, както и цялото ловно сдружение.
Заповедта, която сте издали, е в нарушение на чл. 3а, ал. 2, т. 1 и ал. 3 от Правилника за приложение на Закона за лова и опазване на дивеча. Не са ясни мотивите за това Ваше незаконосъобразно действие, поради което нашият въпрос към Вас е: ще отмените ли незаконосъобразното си разпореждане, което предизвика това напрежение сред всички ловци, на територията на цялата област? Очакваме да постъпите именно по този начин, защото, надяваме се, ще се съгласите, че идеалната цел на Българското ловно движение е да обединява ловците, а не да ги противопоставя на какъвто и да било принцип и основание. Благодаря за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА: Благодаря Ви.
Господин министър, можете да отговорите на въпроса.
МИНИСТЪР МИРОСЛАВ НАЙДЕНОВ: Благодаря Ви, госпожо председател.
Дами и господа народни представители, уважаеми господин Али! Към датата на издаване на заповедта – 24 март 2011 г., с която са определени границите на ловностопанските райони „Рогозче” и „Припек” в района на дейност на Държавно горско стопанство – Джебел в ловната дружинка „Рогозче” са членували 50 ловци, а в ловната дружинка „Припек” – 34.
Да се говори за създадено напрежение сред всички ловци на територията на област Кърджали е несериозно. Те са доста повече от тази бройка, която Ви цитирах.
Съгласно заповед от 18 юли 2003 г. на тогавашния министър на земеделието и горите, границите на ловностопанските райони „Припек” и „Рогозче” на стопанството в Джебел, са определени на базата на споразумителни протоколи, подписани от тогавашните председатели на ловните дружинки, без да е било взето мнението на болшинството ловци и без да са спазени разпоредбите на чл. 7, ал. 4 от Закона за лова и опазване на дивеча. Със същата заповед и последвало изкуствено разделяне на новосформираните ловни дружинки, се е породило напрежение при самото ловуване, което е рефлектирало върху отношенията на ловците, членуващи в ловните дружинки „Припек” и „Рогозче”, които преди това са ловували години наред заедно, без никакъв проблем.
Съгласно изискванията на чл. 7, ал. 6 от Закона за лова и опазване на дивеча, е необходимо границите на същите ловностопански райони да бъдат определени по трайни районни форми и съоръжения съобразени със землищните граници. Поради тази причина се е наложило да бъдат определени и новите граници на гореописаните ловностопански райони.
В тази връзка, с докладна записка от 15 март 2011 г. на Изпълнителната Агенция по горите, становище на Регионалната дирекция по горите – Кърджали от м. януари т.г., предложение на Държавното горско стопанство – Джебел, както и молба на Джемил Мехмед – председател на ловната дружинка „Припек”, е направено предложение пред мен в качеството ми на министър на земеделието и храните да бъдат отменени границите на ловностопанските райони „Припек” и „Рогозче”, определени с тази заповед от 2003 г.
Вярно е, че при издаването на заповедта ми за определяне на границите на ловностопанските райони „Рогозче” и „Припек”, не са спазени изискванията на чл. 3а, ал. 2, от. 1 и ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона за лова и опазване на дивеча, тъй като, господа народни представители, същите изисквания се прилагат при разделяне или сливане на ловностопански райони. В случая при издаването на заповедта от 2003 г. не са спазени изискванията на чл. 7, ал. 4 от Закона за лова и опазване на дивеча, а именно, че в землището на едно населено място не може да има повече от един ловностопански район.
Във връзка с гореизложеното и съобразявайки се с изискванията на чл. 7, ал. 4 и ал. 6 от Закона за лова и опазване на дивеча и съгласно изискванията на чл. 3, ал. 2 от Правилника за прилагането му, по предложение на господин Джемил Мехмед – председател на ловната дружинка „Припек”, инж. Красимир Иванов – директор на Държавното горско стопанство – Джебел, е инициирал изменение на границите на ловните дружинки „Припек” и „Рогозче”.
Въз основа на всичко казано дотук, бих искал да подчертая, че към момента няма обстоятелства, които да налагат отмяна на заповедта за определяне на границите на ловностопанските райони „Рогозче” и „Припек” в района на дейност на Държавното горско стопанство – Джебел. Благодаря ви за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА: Благодаря.
Господин Али, имате възможност за реплика.
НЕДЖМИ АЛИ (ДПС): Благодаря, госпожо председател.
Уважаеми господин министър, учудва ме фактът, че признавате, че е нарушен законът и Правилникът за приложение на Закона за лова, който Вие сам, от Вашето ведомство е издаден. Струва ми се, че ние сме парламентарна република, където законите седят над всички емоции. Това, което изразихте тук като становище, че в рамките на едно населено място не може да има повече от едно сдружение, също не кореспондира с реалните факти, защото на територията на община Джебел има три дружинки, те могат да бъдат и четири, защото не кореспондира с този член. Директорът на Държавното горско стопанство – Джебел, ми се струва, че поради некомпетентност, най-малкото Ви е подвел и е създал опции и възможности за закононарушение.
При разпределение на районите не знам дали сте информиран, но на територията на община Джебел има база за интензивно стопанисване на дивеча в с. Лебед. В тази Ваша заповед отделите 77, 78, 80, 81, 114 и 116, ще Ви предоставя и картата, за да видите, че те са включени в района на новата ловна дружинка.
Мисля, че когато говорим за напрежение сред ловците, трябва да имаме предвид, че както касае и законът, ловните дружинки се обединяват и инициират ловно сдружение. Няма решение на ловното сдружение, даже не е сезирано ловното сдружение, нито пък другата ловна дружинка, която е ощетена по този начин. Мисля, че можеше да се стигне до единодействие, спазвайки всички процедури, изговаряйки целия този процес. Силово, налагайки или чрез закононарушения да се постъпва по този начин, ми се струва, че не е в нормите на демократичното управление на страната, защото не може да твърдим от трибуната на Народното събрание, че сме нарушили закона и правилника, и това да ни бъде основание да променяме и да издаваме едни или други актове. Благодаря за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА: Заповядайте, господин министър, за дуплика.
МИНИСТЪР МИРОСЛАВ НАЙДЕНОВ: Благодаря Ви, госпожо председател.
Уважаеми народни представители! Уважаеми господин Али, аз казах преди малко, че така цитирайки го, цитирайки във Вашето питане тези членове, следва да бъдат нарушени, но те не са нарушени, защото не се налага при отмяна на заповед да се спазват,...
НЕДЖМИ АЛИ (ДПС, от място): Нарушени са.
МИНИСТЪР МИРОСЛАВ НАЙДЕНОВ:... а само при определяне на нови територии. Всъщност, вижте ...
НЕДЖМИ АЛИ (ДПС, от място): Законът е нарушен. Това са фактите.
МИНИСТЪР МИРОСЛАВ НАЙДЕНОВ: Законът не е нарушен. Когато е нарушен законът, знаете, че те могат да обжалват тази заповед. Ако те смятат, или Вие смятате, че е нарушен закона, нека да обжалват.
НЕДЖМИ АЛИ (ДПС, от място): Вие казахте, че е нарушен.
МИНИСТЪР МИРОСЛАВ НАЙДЕНОВ: Всъщност, тъй като това не е прецедент, това не е единичен случай, аз Ви предлагам следното – досега няма случай, в който да не съм се срещнал лично с претендиращи един спрямо друг председатели на ловни дружинки. Предлагам Ви за организираме една среща и наистина да вляза в качеството си на арбитър, защото в края на краищата, ако Вие излагате мотиви, които по някакъв начин са ми поднесени по-различно от директора на горското стопанство, аз ще намеря начин там да се намери нужният компромис.
По повод на това парламентарно питане, искам да кажа, че сегашният Ловен закон е несъвършен. Инициирал съм, и в момента има работна група, която ще промени Ловния закон, за да може подобни казуси в бъдеще – повтарям отново, това не е единственият казус, да бъдат избегнати и да няма напрежение там, където всъщност знаете, че ловът се практикува от повече от 130 хиляди организирани ловци. Това е едно хоби. Точно в това направление ние няма да създаваме административни пречки. На разположение съм, можем да организираме срещата и се надявам, че този проблем ще бъде решен, само и само да възтържествува, както се казва, приятелството между тези хора, които години наред са ловували заедно. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА: Благодаря Ви, господин министър.
Преминаваме към въпрос от народните представители Стоян Гюзелев, Димитър Петров, Галина Милева-Георгиева, Иван Вълков и Вяра Петрова относно състоянието на „Напоителни системи” ЕАД, клон Бургас.
Кой ще развие въпроса?
Заповядайте господин Гюзелев.
СТОЯН ГЮЗЕЛЕВ (ГЕРБ): Уважаема госпожо председател, господин министър, колеги народни представители! Земеделието е един от секторите на българската икономика, развитието на който решава икономически, социални и демографски проблеми в регионите на страната. Условие за интензивното земеделие, доброто състояние и функционирането на напоителната мрежа в страната, което е и основна дейност на „Напоителни системи” ЕАД. В тази връзка, нашият въпрос към Вас, господин министър, е за състоянието на „Напоителни системи” ЕАД, клон Бургас, през последните пет години до 2010 г. по следните параметри – водоподаване, в т.ч. годни площи за водоподаване, полети площи, приходи от водоподаване, разходи за охрана, численост на персонала, годишни финансови резултати. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА: Заповядайте, господин министър.
МИНИСТЪР МИРОСЛАВ НАЙДЕНОВ: Уважаема госпожо председател, дами и господа народни представители! Уважаеми господин Гюзелев, клон „Напоителни системи” ЕАД – клон Бургас, поддържа хидромелиоративните съоръжения за напояване и предпазване от вредното въздействие на водите, изградени с държавни средства на територията на област Бургас. Съоръженията за напояване са обособени в осем напоителни системи. Съгласно последното преброяване на поливните площи, извършено през 1999 г., годните за напояване поливни площи обхващат 178 хил. дка. От тези площи 160 хил. дка са с помпена, а 18 хил. дка са с гравитачна доставка на водата. По-важните съоръжения са осем язовира, от които язовир „Порой” и язовир „Ахелой” – публична държавна собственост, десет изравнители, осемнадесет помпени станции за напояване, около 119 км открити канали и 107 км главни тръбопроводи. За предпазване от вредното въздействие на водите са изградени 248 км корекции на вътрешните реки – р. Средецка, р. Дяволска, р. Изворска, р. Факийска, р. Хаджийска, р. Бяла река, р. Чакърлийска, р. Русокастренска, р. Айтоска, р. Азмак, р. Дермен дере и десет отводнителни помпени станции, чрез които се отводняват 119 хил. дка земеделски земи. Резултатите от дейността на водоподаване за напояване с включени разходи за охрана на годни, но неработещи хидромелиоративни съоръжения за клона за последните шест години, са следните.
Аз ще ви дам общите резултати по години на предприятието: за 2005 г. предприятието е на загуба 179 хил. лв., за 2006 г. загубата е 240 хил. лв., за 2007 г. – 411 хил. лв., за 2008 г. – 466 хил. лв., за 2009 г. – 278 хил. лв. и за 2010 г. загубите са 346 хил. лв. Следва да имате предвид, че през 2008 г. и 2009 г. е подадена и по една безплатна поливка. Говорил съм и друг път от тази трибуна, че тази поливка е подадена възможно и предизборно, но няма как да бъдат събрани парите.
Част от загубите на клона са компенсирани от положителните резултати от развиване на странични и спомагателни дейности, така че крайната загуба на клона за съответните години е намалена и е както следва. Това са и последните цифри: за 2005 г. – 53 хил. лв., за 2006 г. – 163 хил. лв., за 2007 г. – 311 хил. лв., за 2008 г. – 306 хил. лв., за 2009 г. – 112 хил. лв. и за 2010 г. крайната загуба е 187 хил. лв.
В разглежданите години броят на служителите в клона е намален от 69 – през 2005 г., на 63-ма през 2010 г., от които 17 души в дейности „Водоподаване за напояване”, 12 души в „Дейност и охрана на годни и неработещи съоръжения”, 28 в дейности „Поддържане на обекти за предпазване от вредното въздействие на водите” и шест човека в „Странични дейности”. Административният персонал е в състав от 12 души.
Както виждате от изнесената дотук справка става ясно, че е много тежко да бъде запазен като отделен клон „Напоителни системи” – клон Бургас. Затова съгласно представената от новото ръководство на „Напоителни системи” стратегия за преструктуриране, която беше утвърдена и от ресорния вицепремиер господин Дянков, и от премиера господин Борисов, се предвижда преструктурирането на клон Бургас като хидротехнически район с главна дейност „Поддържане на съоръженията за предпазване от вредното действие на водите” към клона – Варна, към който ще премине всъщност и клонът Шумен. Така че ще има един общ клон – Варна, към който преминават Шумен и Бургас. Благодаря ви за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА: Благодаря.
За реплика, Вие ли господин Гюзелев?
Заповядайте.
СТОЯН ГЮЗЕЛЕВ (ГЕРБ): Господин министър, аз съм поразен от цифрите, които ми предоставихте. От поливната система на „Бургаски напоителни системи” от 179 хил. дка миналата година, са напоявани едва 1000 дка. Тук не можем да не си зададем следния въпрос: защо имаме неравномерно развити сектори в българското земеделие? Считаният за фаворит сектор „Зърнопроизводство” не използва ресурса вода, а основните продукти, които се произвеждат в този сектор са пшеница, ечемик, слънчоглед, царевица и рапица. Дори и да е смятан за фаворит, това се дължи на усвояване на средства по Програмата за развитие на селските райони и плащането на площ, заема много малко брой ангажирани и брутният приход за страната ни достига 200 лв. на дка.
Къде остават обаче интензивните сектори в българското земеделие, на които сме нетен вносител – зеленчукопроизводство, овощарство, оранжерийно производство, десертни лозя, тоест тези сектори, които имат нужда от вода? Именно цифрите, които ни изложихте, показват една от основните причини за забавянето или буквално за изоставането в развитието на тези сектори. Натрупването на несвършена работа през годините в „Напоителни системи”, бих казал че е 50% от причината за изоставането ни в тези традиционно силни за българското земеделие сектори.
На базата на изнесената информация, бих искал да ми посочите и причините за лошото състояние, защото те не се от днес, не са и от вчера – не може изведнъж от 179 хил. дка, да поливаме 1000 дка. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА: Благодаря.
Заповядайте, господин министър за дуплика.
МИНИСТЪР МИРОСЛАВ НАЙДЕНОВ: Благодаря Ви, госпожо председател.
Уважаеми дами и господа народни представители! Уважаеми господин Гюзелев, прав сте да искате уточняващ въпрос, всъщност къде са причините? „Напоителни системи” в годините назад, аз Ви дадох пример за клона в Бургас, но съм отговарял и на други питания въобще за състоянието на „Напоителни системи”, не е управлявано, така както трябва и не е вършило тази дейност, за която всъщност е било създадено това търговско дружество.
Вашата информация е точна, и е факт, че в Бургас са напоявани около процент, процент и половина от поливните площи. Такова е състоянието – не, разбира се, в такива размери, но в голяма част от останалите клонове „Напоителни системи”. Към момента разполага с 21 клона, от които повечето са в тежко финансово състояние. Имаме доста съоръжения, които не са използвани и доста съоръжения, които са увреждани умишлено, крадени и унищожавани в годините назад.
Напоителната или хидромелиоративната стратегия на България е едно от нещата, които трябва да подпомогне на нашето земеделие да бъде конкурентноспособно. Ние се опитвахме в продължение на почти две години да стабилизираме „Напоителни системи”. Знаете, че се смениха няколко борда в това предприятие, но без твърда и по-солидна реформа няма как да се случи.
Това, което е утвърдено, аз казах преди малко – запознахме и ресорния вицепремиер и премиера, че е утвърдена тази стратегия за реформа, която ще доведе до съкращаване от 21 на 10 клона в „Напоителни системи”. Около 500-600 човека, предимно административно персонал, ще бъдат съкратени, за да може да се оптимизира дейността и ние наистина да дадем последен шанс на това предприятие да заработи, така както трябва и да подпомогне сектор „Земеделие”.
Тежка е реформата. Предстоят разговори със синдикатите, все пак става въпрос за около 500-600 човека. За да спасим останалите, тъй като в момента в „Напоителни системи” работят около 2200 човека и има съсредоточен доста ресурс в това предприятие, трябва да предприемем тази реформа, макар и тежка. Аз мога да гарантирам, че тези клонове, които ще бъдат закрити, ще бъдат закрити чисто административно и там ще се направи всичко възможно системите да заработят и наистина да подпомогнат нашето земеделие в този момент. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА: Благодаря.
Последно питане от народния представител Георги Пирински относно мерки за ограничаване на ръста на цените на земеделската продукция. Това е последното питане към министъра на земеделието и храните.
Ще имаме възможност да зададем въпроси и към новия министър господин Московски.
ГЕОРГИ ПИРИНСКИ (КБ): Благодаря, госпожо председател.
Уважаеми господин министър, питането ми към Вас е: какви действия, какви мерки предприемате Вие и правителството за ограничаване ръста на цените на земеделската продукция в страната? Основанията ми за това питане са три.
Първото, средният ръст на цените на едро на производител през последната година в България възлизат на 22%, според официалната статистика, докато средният ръст на международните цени за същия период е 15%, по данни на международните организации.
Разбира се, в рамките на тези средни ръстове в България особен драстичен е ръстът на цените на зърнените храни – със 70%, и на меката пшеница в частност – със 78%.
Второто основание е, че международните организации отбелязват, че тези ръстове са трайни, че гонят рекордни равнища и че изискват много целенасочени, много настойчиви мерки главно в три посоки.
Първата е дългосрочни инвестиции за трайно стабилизиране и увеличаване на производството на зърнени храни и на земеделска продукция като цяло.
Втората е осигуряване на много действени конкретни практически мерки за съдействие на производителите в момента като, както знаете в цяла Европа практиката е акцизът върху горивата да се възстановява на земеделските производители, нещо което вие премахнахте и което продължавате да не нотифицирате Европейската комисия като разрешена държавна помощ.
Трето, някои от организациите много настойчиво препоръчват мерки за регулиране на пазарите за избягване на спекулативните ръстове на цените в тази общо взето повишаваща се ценова тенденция, което да защити производителя вече в пазара на дребно от тези удари.
Третото основание, господин министър, е, че през изминалите месеци и година Вашите действия, насочени към въвеждането на така наречените стандарти, водят до драстични ръстове на цените на дребно на основни храни вместо да се постига някакво овладяване на цените. Само два примера ще Ви дам: месната кайма през януари 2010 г. е била 5,20 лв. за килограм, май 2010 г. стига 6,50 лв., средно това е ръст над 24%, но по стандарта „Стара планина” цената стига 7,80 или 50%, като същевременно изкупните цени през последните две години за прасета и телета за угояване са останали на практика същите.
Вторият пример – млечните произведения. Краве сирене – от 5,60 лв. стига за година и пет месеца 7,70 лв. или 37,5%, а произвежданите по стандарт гони 9,00 лв. или с над 60%.
Основанието ми е тези Ваши действия вместо да осигуряват някакво овладяване на цените, водят до ужасяващ ръст, който става непосилен за потребителите.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА: Заповядайте, господин министър.
МИНИСТЪР МИРОСЛАВ НАЙДЕНОВ: Благодаря Ви, госпожо председател.
Дами и господа народни представители! Уважаеми господин Пирински, действително за първото тримесечие на 2011 г. Националният статистически институт отчита нарастване на цените на селскостопанските продукти с 22% спрямо същото тримесечие за 2010 г. По-значително е поскъпването на растениевъдната продукция с 54,7%, което се дължи най-вече на увеличението на цените на зърнените култури и слънчогледа, съответно със 77,9% и 100,7%. Ръстът на цените на животновъдната продукция е сравнително по-малък – той е 10,1%. Трябва да се отбележи, че нарастването на цените на основните земеделски продукти не е изолирано явление за България. То се наблюдава в световен мащаб и е обусловено от редица фактори, най-съществените от които са увеличеното търсене на суровини и храни от големите развиващи се икономики и повишаващите се цени на енергията, насърчаването на производството на биогорива и други.
Като държава – членка на Европейския съюз България е част от единния европейски пазар, чиято търговска политика го прави и неделима част от световния стокообмен. В този смисъл цените на земеделската продукция в България не могат да не се влияят от движението на световните цени и до голяма степен тяхното нарастване е обусловено от фактори извън страната. Вследствие на по-слаба миналогодишна реколта при основните страни, производителки на зърно и предприетите мерки за ограничаване на търговията от Русия и Украйна, цените на зърнените култури на международните пазари отбелязаха значителен скок. От друга страна напрежението в Близкия Изток повиши цената на петрола, което рефлектира върху производствените разходи в отрасъла – най-съществено върху цените на горивата и електроенергията, които бележат увеличение с 23,8%, на минералните торове с 9,4%, а цените на фуражите са нараснали със 17,7%.
Въпреки това от средата на 2010 г. до момента цените на вътрешния пазар се движат под нивата на международните котировки. Средно за м. май 2011 г. цената на пшеницата в България е около 340 щатски долара на тон при 360 щатски долара на тон във Франция и САЩ и 350 щатски долара на тон в Украйна. Цените на царевицата и слънчогледа у нас също са с 10 до 50 щатски долара на тон по-ниски от международните. Обективно по-високите цени на продукцията в земеделието се оказват в известна степен положителен фактор за средния доход на българските фермери, който е един от най-ниските в Европейския съюз. Нарастването на доходността от земеделска дейност предполага повишаване на инвестиционната активност с по-голямо производство, респективно увеличаване на предлагането, което оказва стабилизиращо въздействие върху ръста на цените.
В този смисъл директна подкрепа на доходите на фермерите в рамките на общата селскостопанска политика, както и инвестиционно подпомагане по мерките за Програмата за развитие на селските райони, може да се считат като фактори за противодействие на процеса на нарастване на цените. Конкретна мярка в това отношение е и държавната помощ за намаляване на цифрова ставка върху горивата, използвани при обработка на земеделска земя. Тя е нотифицирана в Европейската комисия и се очаква одобрението й за прилагане на тази помощ. Тя ще доведе до намаляване на производствените разходи, в това число на стойността на земеделската продукция.
По отношение на разпределението на цените по веригата производство-преработка-потребление една добра система за мониторинг и полезен инструмент за предотвратяване на нелоялните търговски практики, включително и необоснованото повишаване на цените за потребителите. Крачка в тази посока е създадената през м. март експертна работна група за наблюдение на цените на пазара на храни към Министерски съвет, която разработва и поддържа системи за мониторинг на цените на основните храни по веригата и при констатиране на необосновани отклонения на пазара, сигнализира компетентните органи за предприемане на адекватни действия в рамките на правилата на конкуренцията.
Не на последно място може да се посочи предоставената възможност на малките производители да реализират директно своята продукция. То стана с Наредбата за специфични изисквания за директните доставки, като мярка в посока за подобряване на конкуренцията на пазара. Това на практика позволява по-справедливо разпределение на добавената стойност на продукцията между фермерите и другите участници на пазара и оказва натиск върху нивата на потребителските цени.
По отношение на конкретно цитираните от Вас данни за цената на каймата и сиренето искам да Ви кажа, че няма как каймата от месо да бъде равна на каймата от соя. Няма как сиренето с палмово масло да бъде равно като цена на сиренето от сурово краве мляко. Вижте, ние оставихме избор на потребителите. В момента в търговските вериги могат да бъдат намерени продукти в много голяма ценова гама, така че този, който желае и ако има такава носталгия от вашата партия към кренвиршите със соя, сиренето с палмово масло те останаха и наистина се намират, може да си купите от тях. За останалите обаче, които желаят качествени продукти по стандарт това, което се е яло преди години и което ние лишихме в продължение на всички години на прехода нашите деца, самите себе си и нашите родители, в тази посока ние ще продължаваме със стандартите и ще ги правим достъпни макар и по-скъпи. Нека да не спекулираме с цената, защото това наистина е както знаем всички, че две и две прави четири, да ни е ясно, че каймата от месо ще бъде по скъпа от каймата от соя и сиренето от мляко ще бъде по-скъпо от другото. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА: Господин Пирински, два уточняващи въпроса можете да зададете.
ГЕОРГИ ПИРИНСКИ (КБ): Господин министър, тези цени, които Вие правите са непосилни и за членовете на вашата партия, но това е друг въпрос.
Двата ми уточняващи въпрос са следните: първият, какъв отговор ще дадете Вие на производителите на яйца, които са ликвидирали за последните пет месеца 700 хиляди домашни птици, защото нито могат да ги изхранват, нито могат да продадат произведените яйца поради пълния хаос на пазара на дребно? По данни на Асоциацията на земеделските производители едва една трета от търговията с яйца се поддава на някакъв контрол в по-едрата търговска мрежа, две трети са необхванати нито от облагане, нито от контрол, масово се злоупотребява с класифицирането категория „А”, категория „Б” и хората ликвидират производството си.
Асоциацията поставя въпроса – Вие отговорете, че от 2300 проекта за модернизация на птицеферми, внесени в министерството последните две години, били одобрени седем. Не знам така ли е, или не, но Вие сте длъжен да отговорите.
Вторият въпрос, какво ще кажете за доклада на Българската стопанска камара, който днес беше огласен, който съдържа поразителни данни? Че едва ли не 84% от продаваното месо в сраната е вносно, от зеленчуците 78%, от плодовете 70%, че имаме с пъти спадане на производството на основни земеделски продукти, част от обяснението произлезе и от отговорите на предходния въпрос, тъй като след като няма напояване не може да има и такива видове производство?
Вашите отговори на моето питане и на въпросите, които Ви бяха зададени, са в сферата на пожеланията, на стратегиите и на намеренията – нещо, което Ви беше забранено от министър-председателя и Ви беше поръчано да давате конкретни решения, а не обяснения на най-острите проблеми, които стоят пред хората. Вашите отговори досега и в този парламентарен контрол са напълно безпомощни.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА: Господин министър, моля Ви да отговорите на уточняващите въпроси.
МИНИСТЪР МИРОСЛАВ НАЙДЕНОВ: лагодаря, госпожо председател.
Дами и господа народни представители! Господин Пирински, Вие задавате въпросите си така, сякаш животът е започнал преди две години с поемане управлението на ГЕРБ и оттогава започнаха да се случват нещата. Животът продължава, Вие редовно присъствате в това и в предишни състави на Народното събрание и мисля, че трябва в името и от позицията, от която говорим, на тази трибуна наистина да не четем цифрите като дявола Евангелието, които току-що прочетохте. Първо, по отношение на производителите на яйца, аз съм ги поканил и в понеделник ще имам среща, защото те бяха при мен. Има определени нелоялни практики, които наистина пречат на българското производство. Голяма част поради структурата на нашето земеделие и селско стопанство са в така наречения сив сектор, но ако можем да наречем задните дворове сив сектор, защото тези баби, които излизат на пазара и продават яйца, ако ние изкараме Агенцията по храните и буквално ги натикаме и изместим оттам, Вие ще ме питате следващия път примерно защо го направихме. Така че търсим този баланс и, повярвайте, ще го намерим. Когато те имаха нужда, аз отидох с тях в Австрия, тъй като Австрия беше наложила протекционистки мерки спрямо българската продукция и тогава наистина им помогнах.
По отношение на данните, които Вие цитирахте преди малко, ще Ви припомня, че срамната 2007 г., когато аз не съм бил министър и ГЕРБ не е управлявал държавата, тогава за първи път стокообменът с храни в България, външнотърговското салдо беше отрицателно. Това е позорна година. Аз съм го казвал и друг път и цитирал от тази трибуна.
От 2008 г. нещата започнаха да се стабилизират. Външнотърговското салдо през 2009 г. беше положително – с 385 мил. Щатски долара плюс, през 2010 г. външнотърговското салдо с храни стана близо 1 млрд. щатски долара. Само за първите три месеца на тази година ръстът на експорта на хранителни продукти спрямо същия период за миналата година е нараснал с 41%. Ще ми се и на мен с магическа пръчка да върнем прекрасните български домати и прекрасното българско агнешко месо на нашата трапеза. Но за съжаление, благодарение на управлението през целия преход, тук разбира се не е виновна само партията, която Вие представлявате, нещата започват може би още от началото на прехода с така наречените ликвидационни съвети и стигнаха дотам, че ние наистина по едно време правихме шопската си салата само с чужди продукти.
Така че аз разчитам на мерките, които ние вземаме в сектора на селското стопанство. След като този сектор e единственият, който за миналата година има ръст в брутната добавена стойност с близо 11% – с над 30% са увеличени инвестициите в този сектор, данните за външнотърговското салдо, които Ви цитирах в момента, са обнадеждаващи данни. Дано продължим в тази посока. Вярвайте ми, че в края на мандата цифрите, които Вие току-що цитирахте, ще бъдат доста по-различни. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА: Заповядайте да вземете отношение, господин Пирински.
ГЕОРГИ ПИРИНСКИ (КБ): Благодаря Ви, госпожо председател.
Две хиляди и седма година е година изключение, поради еднократни фактори. И преди 2007 г. – през 2005 г., 2006 г., а и преди това салдото бе положително. Но сам по себе си този факт не е никакво успокоение или оправдание за състоянието и с числата, които цитирах, показват за земеделието в страната.
Що се отнася до яйцата, въпросът не е в бабите от задния двор, а в шоковите удари на внос от съседни страни на достатъчно големи количества, в търговски количества, продажбата им под носа на контролните органи, прикриването на всякакви документации и изчезването на тези „доставчици”, преди някой да им е потърсил сметка какво правят. Това са ми преки впечатления и информация от разговори с производители на яйца, които буквално казват: „Държавата я няма, вас ви няма! Какво още правя тук, и аз не знам!”.
По принцип оправданията с предходния период в края на втората година от вашето управление е несъстоятелно. Далече съм от мисълта с магическа пръчка да премахнете натрупани през последните двайсетина години колосални структурни проблеми. Но това, което трябва да покажете, са значителни резултати в обратното направление. А това, което показва статистиката към днешния момент, е по нататъшно, при това ускорено, задълбочаване на всички тези проблеми. Затова нямате никакво основание за каквото и да е оправдание за неспособността си да овладеете процесите в земеделието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА: С това се изчерпаха въпросите и питанията към министъра на земеделието и храните.
Господин Найденов, благодаря Ви за участието в днешния парламентарен контрол.
Следва въпрос от народния представител Ангел Найденов относно въздушни кабелни съобщителни мрежи към министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията Ивайло Московски. Това ще бъде и последният въпрос от днешния парламентарен контрол.
АНГЕЛ НАЙДЕНОВ (КБ): Благодаря Ви, госпожо председател.
Уважаеми господин министър, дами и господа народни представители! Бързам да направя уточнението, господин министър, че това е въпрос, депозиран преди два месеца, но убеден съм, че той не е загубил своята актуалност. Той засяга въздушните кабелни съобщителни системи. Интересът към тази тема, господин министър, беше породен от започналите акции на служителите на ДНСК по рязане на въздушните кабели в редица градове, разбира се, и тук, в столицата от средата и края на м. март, опасенията, които имаха интернет-доставчиците в редица други градове.
Всъщност става дума за рязане на кабели, които осигуряват различни комуникационни услуги и трафик – рязане, което беше осъществено, господин министър, без предупреждение. По общо мнение става дума за действия, които могат да се определят като непремерени или поне като недостатъчно премерени, в резултат на което е ясно, че хиляди потребители останаха без достъп до интернет, телефони, до кабелна телевизия, до затруднения, свързани с осъществяване на тяхната дейност, фирми, плащания и т.н. Всъщност тези действия очевидно не могат да се приемат като едно трайно решение на проблема, свързан с развитието на телекомуникационната мрежа. Добре знаем какви са разпоредбите на Закона за електронните съобщения – чл. 286, ал. 1, в който категорично е казано, че изграждането на мрежите става в подземни колектори или развитие на подземна кабелна мрежа.
Същевременно, господин министър, трябва да бъде ясно, че имаме от другата страна редица затруднения. Най-общо казано те могат да бъдат групирани по следния начин. В редица градове просто няма такава мрежа. Например в Перник едва в рамките около 30% от територията на града има изградена подземна инфраструктура, а там, където има достатъчно добре развита колекторна мрежа, цените на фирмата, която е монополист в собствеността върху тези мрежи, са такива, че правят на практика невъзможен достъпа. Второ, няма пари. Трето, няма и достатъчно време за развитие на тази инфраструктура.
Аз зная добре, господин министър, какви са правомощията – Вашите, на министъра на регионалното развитие и благоустройството, съответно отговорностите, които има и Комисията за регулиране на съобщенията. Но моят въпрос е свързан с Вашите отговорности по отношение правото Ви да предлагате съответно да прилагате и да изпълнявате политики и стратегии в областта на развитието на електронната съобщителна мрежа. Затова моят въпрос е смятате ли да предложите промени в съществуващия режим и какви условия ще предостави държавата за осъществяване дейността на кабелните оператори? Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА: Благодаря.
Заповядайте за отговор, господин министър.
МИНИСТЪР ИВАЙЛО МОСКОВСКИ: Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители! Уважаеми господин Найденов, действително от задаването на Вашия въпрос са минали около два месеца, но отговорът е достатъчно актуален и се надявам да внесе яснота по темата, заради която доста се нажежи обстановката сред гражданите.
В началото бих искал да уточня някои основни моменти. Всъщност, във Вашия въпрос се съдържа и голяма част от отговора ми.
Първо, Законът за устройство на територията урежда правилата и реда за изграждането на електронните съобщителни мрежи.
Второ, Държавният национален строителен контрол е органът, който следи за спазването на изискванията по Закона за устройство на територията и в случая премахва незаконните строежи, т.е. реже кабелите, за които няма надлежно издадено разрешение за строеж.
Трето, в Закона за електронните съобщения е разписано, че кабелните електронни съобщителни мрежи се изграждат подземно – в закона! Този текст не е нов, съществува от 1999 г. Оттогава до днес нееднократно е даван отлагателен срок за привеждане в съответствие и подземно полагане на кабелите. Последният такъв е бил почти малко над 3-годишен гратисен срок.
Законът за електронните съобщения в този смисъл е един от най-либералните европейски закони. В него има редица облекчения при изграждането на кабелни електронни съобщителни мрежи, а именно – на предприятията, които имат мрежи и предоставят такава услуга, е дадена възможност да използват мрежите на следните сектори: транспорт, водоснабдяване, канализация, електроснабдяване, газоснабдяване, хидромелиорации, на водни и напоителни съоръжения и естествени водни басейни – публична държавна собственост. Освен това имат право да използват безвъзмездно мостове, пътища, улици, тротоари и други имоти – публична общинска собственост, както и да ползват стълбовете, предназначени за улично осветление, и тези на въздушните електропроводни линии. Освен това операторите имат право да ползват изградената вече телекомуникационна инфраструктура, каквато е например каналната мрежа, пилоните, мачтите и кулите на Българската телекомуникационна компания. Комисията за регулиране на съобщенията е задължила БТК да предоставя достъп до тази мрежа.
Допускам, че вече знаете, но в министерството беше изготвен и миналата сряда беше приет на заседание на Министерския съвет Законопроект за изменение и допълнение на Закона за електронните съобщения, с който допълнително са облекчени и доразвити процедурите за изграждане именно на електронните съобщителни мрежи. Ще цитирам кратък факт от него. Предлагаме освен в населени места до 10 хил. души въздушни мрежи да могат да се изграждат и в урбанизирани райони с преобладаващо ниско застрояване до десет метра. Прилагаме изискванията на Директива 140/2009 г., с която намаляваме срока за издаване на разрешения за строеж на оператора чрез въвеждането на максимален срок шест месеца от деня на подаване на искането.
Считам, че Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията изпълнява стриктно ангажиментите си по провеждането на тази политика в областта на електронните съобщения за осигуряване на лесен достъп на населението и бизнеса до съвременни, ефективни, качествени и сигурни електронни съобщителни услуги. Благодаря ви за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА: Благодаря Ви.
Господин Найденов, заповядайте за реплика.
АНГЕЛ НАЙДЕНОВ (КБ): Благодаря Ви, госпожо председател.
Господин министър, всъщност Вие отговорихте на въпроса ми: ще предложите ли промени, че вече са предложени и са приети такива. Иска ми се да вярвам, че това е в резултат не само на проявения интерес и на зададените въпроси, тъй като аз едва ли съм единственият, проявил интерес към тази тема. Очевидно, че в режим на диалог по-лесно се стига до решения, които са взаимно приемливи и по отношение на доставчиците на този вид услуги, и по отношение на потребителите в лицето на гражданите и на фирмите, които имат нужда от тези услуги, разбира се, и на контролните органи.
Това всъщност исках да подчертая: с тези действия, които са резултат на едностранно предприетия подход от страна на държавата и на контролните органи, които вярвам в случая са подходили от гледна точка на изпълнение на техните отговорности, а не защото са предубедени или злонамерени по отношение на фирмите, може да се стигне до по-доброто решение.
Надявам се всички, които ни слушат, да бъдат достатъчно удовлетворени от предложените и приети промени в Закона за електронните съобщения. Остава да видим начина, по който ще бъдат реализирани тези допълнителни либерализирани стъпки и режими по отношение изграждането на електронните съобщителни мрежи.
Господин министър, аз обаче оставам с известни резерви към онова, което казахте – възможностите да бъдат ползвани съоръженията на редица фирми, които Вие изброихте. Това е по простата причина, че много от тях продължават да предявяват непосилни цени, които биха довели до драстично увеличаване цената на услугата. Тук трябва да се подхожда много внимателно, в това число и по отношение на съществуващата колекторна мрежа.
Въпреки усилията на Комисията за регулиране на съобщенията продължава да има проблеми при установяването на контакти и съответно на добра комуникация между собствениците на вече изградената мрежа и доставчиците, искащи да ползват тази мрежа. Тук може би трябва да се наложи по-сериозно внимание и контрол от Ваша страна, в т.ч. и по отношение действията на Комисията за регулиране на съобщенията, за да се постигне взаимно приемлив компромис най-вече с оглед интересите и очакванията на гражданите. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА: Благодаря.
Господин министър, желаете ли да вземете отношение под формата на дуплика?
МИНИСТЪР ИВАЙЛО МОСКОВСКИ: Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Найденов! Всъщност, декларирам абсолютно категорично, че Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията ще бъде много активно чрез всички зависими институции, както и Комисията за регулиране на съобщенията, този процес да бъде максимално отворен и да бъде предоставен достъп на операторите през всички възможни видове собствености, които предоставят достъп.
Искам да подчертая, че те са достатъчно голям брой, както ги изчетох. Достатъчно различни са сами по себе си, което според мен би трябвало да действа в обратната посока, а не да се създава някакъв вид картелно споразумение, при което да искат високи цени на операторите. Бих очаквал по-скоро, че ще има конкуренция между тях, където операторите да се чувстват по-комфортно.
Още веднъж декларирам, че министерството ще бъде с категорична позиция в тази посока. Каквото зависи от нас, ще бъде направено. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА: Благодаря, господин министър, за участието Ви в днешния парламентарен контрол.
Следващото заседание е в сряда, 8 юни 2011 г., от 9,00 ч.
Поради изчерпване на времето закривам пленарното заседание. (Звъни.)

(Закрито в 14,23 ч.)

Председател:
Цецка Цачева

Заместник-председатели:
Анастас Анастасов
Павел Шопов
Екатерина Михайлова

Секретари:
Пламен Нунев
Милена Христова
Форма за търсене
Ключова дума
ЧЕТИРИДЕСЕТ И ПЪРВО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на заместник-председател и двама членове на Комисията за регулиране на съобщенията

Избор на омбудсман

    Последни заседания