Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Стенограми от пленарни заседания
ДВЕСТА ЧЕТИРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТО ЗАСЕДАНИЕ
София, петък, 17 юни 2011 г.
Открито в 9,01 ч.
17/06/2011
Видео архив » Преглед на видео архив
Председателствали: председателят Цецка Цачева и заместник-председателите Анастас Анастасов, Павел Шопов и Екатерина Михайлова

Секретари: Пламен Нунев и Милена Христова


ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Налице е кворум. Откривам пленарното заседание. (Звъни.)
Уважаеми дами и господа народни представители, в заседанието на 16 юни 2011 г., вчера, бе обявен часът за гласуване на проекта за Решение за гласуване на недоверие на Министерския съвет с министър-председател Бойко Борисов заради провала на антикризисната политика на правителството и тежките последици за хората – това да бъде 12,40 ч. в днешния ден, петък.
Във връзка с това и на основание чл. 93, ал. 1 от правилника подлагам на гласуване предложението за прекъсване на парламентарния контрол в 12,40 ч. за гласуване на проекта за решение за гласуване на недоверие, след което ще продължим с парламентарен контрол до 14,00 ч.
Гласували 132 народни представители: за 128, против 1, въздържали се 3.
Предложението е прието.
Две съобщения във връзка с подготовката на проекта за Програма за работа на Народното събрание за идната седмица (22-24 юни 2011 г.).
Информирам народните представители, че материалите по програмата ще бъдат раздавани по парламентарни групи в понеделник и вторник, съответно 20 и 21 юни, съгласно чл. 65, ал. 2 от Правилата за вътрешния ред на Народното събрание. Необходимостта от това произтича от обстоятелството, че към момента повечето от комисиите не са депозирали становища и доклади по законопроекти и проекти за решения, обсъждани от тях през тази седмица, което прави трудно съставима програмата за идната седмица.
На 15 юни 2011 г. от Националния статистически институт е постъпила Информация за индексите на потребителските цени за м. май 2011 г. Материалът е на разположение на народните представители в Библиотеката на Народното събрание.

Продължаваме с приетия дневен ред. Следва:
ВТОРО ЧЕТЕНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА КОНЦЕСИИТЕ.
С доклада за второ гласуване ще ни запознава председателят на Комисията по икономическата политика, енергетика и туризъм господин Мартин Димитров.
ДОКЛАДЧИК МАРТИН ДИМИТРОВ: Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа!
„Доклад относно Законопроект за допълнение на Закона за концесиите, внесен от Любен Татарски на 15 февруари 2011 г., приет на първо гласуване на 13 април 2011 г.
Закон за допълнение на Закона за концесиите.”
Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на закона.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Подлагам на гласуване предложението на комисията в подкрепа наименованието на закона.
Гласували 128 народни представители: за 127, против няма, въздържал се 1.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК МАРТИН ДИМИТРОВ: По § 1 – предложение от народния представител Николай Пехливанов:
В чл. 17 да се създаде нова ал. 3:
„(3) Общинският съвет може да бъде концедент при предоставяне на концесия на находища на минерални води – изключителна държавна собственост, предоставени безвъзмездно за управление и ползване на общините по чл. 17, ал. 1, т. 2 само в случаите, когато за общината има влязъл в сила общ устройствен план.”
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 1:
„§ 1. В чл. 17, ал. 1, т. 2 след думите „общинска собственост” се добавя „и за находищата на минералните води – изключителна държавна собственост, които са предоставени безвъзмездно за управление и ползване на общините по реда на § 133 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за водите (ДВ, бр. ...).”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания?
Заповядайте, господин Пехливанов.
НИКОЛАЙ ПЕХЛИВАНОВ (Атака): Госпожо председател, уважаеми колеги! Искам по принцип да се изкажа, тъй като следващите ми предложения са с една и съща логика. Все пак да запознаем колегите в залата какво ни предстои да гласуваме.
Предстои ни да гласуваме една огромна част от всички находища с минерална вода в България да бъде предоставена за стопанисване от Министерството на околната среда и водите на общините.
Знаете много добре, че находищата на минерална вода в България са изключително голямо богатство. Ние сме уникални по съдържанието на съставки на минералните води в Европейския съюз, като страната ни е на второ място по брой минерални находища в Европа.
В случая виждаме ясна невъзможност на Министерството на околната среда и водите да се справи с този огромен проблем, тъй като минералните води са публична собственост – те са национално богатство. След като Министерството на околната среда и водите не успява да се справи с този проблем, да ги отдаде на концесия, бягайки от отговорност, се опитва тук чрез народни представители да прехвърли този ангажимент на общините.
Още по-лошото е, че нямаме никаква стратегия, национална концепция и политика за развитието на този огромен ресурс, който имаме, това огромно национално богатство от гледна точка на туризма – една добавена стойност към българския туризъм, който уж е национален приоритет, както каза министър-председателят, когато встъпваше в длъжност в това Народно събрание.
На мои въпроси към министър Трайков той категорично заяви, че няма туристическа стратегия за развитието на този ресурс и като цяло за него това не представлявало интерес.
В случая отново сме поставени пред обстоятелството, когато си затваряме очите и се правим, че не виждаме и че не съществуват националните богатства. Раздробявайки ги, се обричаме да загубим своята идентичност, възможността си да се популяризираме като дестинация с минерални води. Раздробявайки този ресурс към общините, ние губим своята сила и своя потенциал да се легитимираме като такава дестинация.
Допълнително Министерството на регионалното развитие и благоустройството няма ясна стратегия за развитието на районите. В България от 264 общини само 53 имат общ устройствен план. Това означава, че над 75% от общините в България нямат устройствено планиране, нямат визия за развитието на своите региони и в случая, когато им дадем да управляват минералната вода, да управляват този огромен ресурс, нямаме гаранция какъв стопанин ще бъдат те и в каква посока ще тръгнат да развиват този ресурс. Нямаме абсолютно никаква гаранция. Без устройствен план на общините, без влязъл в сила такъв устройствен план, нямаме гаранция, че утре до минералното находище, до минералния извор няма да бъде построен свинарник, или няма да бъде построен цех за мазилки, или няма да бъде построен склад за строителни материали. Аз съм категорично против да се дават на общините за управление минералните извори без стратегия и концепция.
Това е механизъм, съгласен съм, но това е механизъм, който трябва да служи за изпълнение на цялостната стратегия, на цялостната концепция. Без посока, давайки само възможност да осъществяваме мерки, без да имаме ясна представа какво ще се случи, давайки тези минерални извори за стопанисване на общините без устройствено планиране, без ясна визия за развитието на техните райони, отново ще допуснем грешките, които допуснахме в последните двадесет години.
Всъщност държавата бяга от отговорност, не развива стратегия за развитие на минералните води. Липсва регионална стратегия за развитието на общините и за устройственото планиране, а в същото време без да имаме цялостна концепция, даваме някакви механизми за управление, без да имаме цялостна визия за решаване на проблема. Затова моето предложение е следното: общини, които нямат влязъл в сила общ устройствен план, да не могат да се възползват от направените предложения от господин Татарски. Благодаря ви много.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Реплики? Няма.
Господин Татарски, имате думата за изказване.
ЛЮБЕН ТАТАРСКИ (ГЕРБ): Благодаря, госпожо председател.
Уважаеми колеги! Един малък по обем законопроект, но очевидно предизвикващ известни страсти и напрежение сред колеги.
Всички вие си спомняте, че преди година направихме това изменение в Закона за водите, а не в Закона за концесиите, с ясното съзнание, че по този начин помагаме на общините. Даваме им още една възможност, още един ресурс, с който те, ако могат да го използват законосъобразно и целесъобразно, биха могли да увеличат собствените си приходи и така да имат повече възможности за преодоляване на финансовите си проблеми. Това беше основната цел, която преследвахме с тези промени, и сега да казваме, че тази цел не е била постигната или тя ще доведе до други някакви пречки или проблеми, съвсем не мога да се съглася с колегата Пехливанов. Той използва в случая една възможност за стопиране на този закон, като предлага там, където няма общи устройствени планове, законът да не важи, да не можем да предоставяме водата на общините.
Но, колеги, трябва да знаете, че такива общи устройствени планове по принцип се правят не само за територията на цялата община, а и за части от територията на общината. Съгласете се, че повечето минерални извори не са точно в населените места, където има устройствени планове. Освен това не повече от 25 до 30% от общините в България имат общи устройствени планове. Това означава, че във всички други населени места този ресурс ще продължи, както и досега, да изтича свободно, да не се ползва така, както би могло. Затова, предлагайки този аргумент, господин Пехливанов според мен се опитва да възпрепятства прилагането на Закона за водите, но не е особено коректно, защото със спирането действието на този закон ние нищо не постигаме.
Той предлага да изчакаме изработването на водна стратегия, която наистина в момента се разработва и би могла да даде някаква насока за използването на този ресурс, но да чакаме това да се случи и през това време да продължава да се хаби това природно богатство, също смятам, че не е целесъобразно.
Искам още веднъж да напомня, че със законопроекта, който днес разглеждаме, не предоставяме минералните води на общините. Те бяха предоставени със Закона за водите, който променихме миналата година. С днешния законопроект изчистваме един пропуск, който тогава направихме, тъй като със Закона за водите ние им дадохме право да се разпореждат с тези води съответно по определения ред, но не отразихме в Закона за концесиите тази възможност и по този начин възпрепятствахме реализацията на този процес и на тази според мен много добра идея, която правителството реализира чрез този закон. С двете промени, които предлагам, допълвам два текста в Закона за концесиите, които вече дават възможност на общините да се разпореждат с тези води, предоставяйки ги на концесия.
С този закон не предоставяме водата, ние вече сме дали тази възможност със Закона за водите. Решаваме един чисто технически проблем, който не беше отразен, когато разглеждахме този закон, в Закона за концесиите. Така че, първо, ако приемем този законопроект, и аз ви призовавам това да го направим, ще дадем възможност на общините да се възползват от това право, което им предоставихме, и второ, няма да има други пречки, които да ги възпрепятстват оттук нататък в ползването на това си право.
Що се касае до стратегията за използването на водните ресурси, вече казах, тя се готви и сигурно ще бъде готова скоро, но тя няма отношение към предложения законопроект.
Колеги, ако имаме искрено отношение към общините, ако наистина желаем да им помогнем да преодолеят по-лесно кризата, в която всички те се намират и имат проблеми, трябва да подкрепим този закон, за което ви призовавам. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря.
Реплики?
Господин Пехливанов.
НИКОЛАЙ ПЕХЛИВАНОВ (Атака): Господин Татарски, да Ви кажа честно изненадан съм от Вашите аргументи, защото Вие се изказахте по-скоро като бивш кмет, а не като председател на Комисията по регионална политика и местно самоуправление. Не можах да разбера от изказването Ви, слушайки Вашите мотиви, оставам с впечатление, че искате, толерирате застрояването без устройствено планиране, решаването на проблемите на парче, толериране на всички порочни процеси, които бяха в последните двадесет години. Тук да се изтъква аргумент, че общините нямали средства в момента и тези поправки от закона ще увеличат техните приходи, това не е аргумент да правим закон. Законите се правят, не за да пълним бюджетите на общините, а за да защитават обществения и държавния интерес.
Не мога да разбера, две години вече откакто е това Народно събрание, две години откакто Министерството на регионалното развитие и благоустройството си има министър, извинявайте, нямаме нито една политика, нито една мярка в посока устройствено планиране на държавата и Вие продължавате да толерирате този процес. Докога ще се застрояват българските общини? Докога ще се прахосват българските ресурси, без да имаме цялостна визия за тяхното развитие? Не приемам такива аргументи. Това не е национално, това не е държавническо поведение. Не може единствено и само да гледаме на общините от страната на бивши кметове. Все пак ние сме народни представители и имаме съвсем други функции.
Допълнително искам да кажа, че без устройствено планиране, без да затегнем режима и да накараме общините да си направят устройствените планове, ние ще продължим да разхищаваме националното богатство, да разбиваме и да разпарчетосваме страната. Това ще се случи и с минералните извори, които искате да дадете на общините за управление, без да имат ясна визия и стратегия за развитието на своите територии.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА: Втора реплика? Няма.
За дуплика има думата народният представител Любен Татарски.
ЛЮБЕН ТАТАРСКИ (ГЕРБ): Благодаря, госпожо председател.
Уважаеми господин Пехливанов, казвате, че досега водите се разхищават, дайте да си ги оставим в това положение оттук-нататък. Не мога да разбера какво общо имат общите устройствени планове и предоставяне правото на общините да ползват тези води. За какво застрояване говорим?!
Ако искате да критикуваме регионалната политика на правителството – вчера имаше достатъчно възможност това да се направи. Но като говорите за обществени интереси – то нима общините са извън този интерес? Нима там живеят хора от други държави?! Нима ние трябва да игнорираме тях, когато вземаме такива решения?! Смятам, че решението, което взехме с приемането на измененията в Закона за водите, беше правилно и дава още една възможност на общините, а от друга страна решава един проблем, та ако общините и кметовете са достатъчно активни и грамотни, биха могли да се възползват по най-добрия начин.
Не мислете и недейте да внушавате, че в общините работят безхаберни хора, безотговорни хора, които не ги интересуват нито законите, нито интересите на обществото, както Вие казвате. Обществото е там – в общините, а не само тук, в Народното събрание. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА: Благодаря.
За изказване има думата народният представител Мартин Димитров.
ДОКЛАДЧИК МАРТИН ДИМИТРОВ: Госпожо председател, дами и господа! Въпросът е дали вярваме или не вярваме в децентрализацията. Толкова точен, толкова ясен е въпросът! В изказването си господин Пехливанов каза следното: държавата може да бъде добър стопанин на тези водни ресурси, не и общината. Но стои следният въпрос: при общината се понася най-пряка отговорност. Ако общинският съвет, ако кметът направи неща, които не са задоволителни за обществото, те понасят пряка отговорност на следващите избори. Докато когато се управляват от държавата, нещата не са толкова преки, отговорността не е толкова пряка.
Когато приехме Закона за водите, възможността, която не се използва – общините да стопанисват тези ресурси, се оказа, че няма път това на практика да се случва. Господин Татарски знае, че нашата комисия в никакъв случай не подкрепя всяко негово предложение. Той е свидетел на битките, които се водеха.
Специално по този случай смятам, че той е прав и че това предложение трябва да бъде подкрепено. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА: Реплики? Няма.
Други народни представители, желаещи да вземат отношение? Няма.
Поставям на гласуване предложението на народния представител Николай Пехливанов, което не е подкрепено от комисията.
Гласували 126 народни представители: за 12, против 96, въздържали се 18.
Предложението не е прието.
Подлагам на гласуване § 1 в редакцията, която ни се предлага от комисията.
Гласували 128 народни представители: за 120, против 6, въздържали се 2.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК МАРТИН ДИМИТРОВ: По § 2 има предложение от народния представител Николай Пехливанов – в чл. 19 да се създаде нова ал. 5:
„(5) Кметът на съответната община може да извършва подготвителни действия и да прави предложения за предоставяне на концесия за находища на минерални води – изключителна държавна собственост, предоставени безвъзмездно за управление и ползване на общините по ал. 2, когато за общината има влязъл в сила общ устройствен план.”
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 2:
„§ 2. В чл. 19, ал. 2 след думите „общинска собственост” се добавя „и за находище на минерална вода – изключителна държавна собственост, което е предоставено безвъзмездно за управление и ползване на общината по реда на § 133 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за водите”.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА: Изказвания?
Заповядайте, господин Пехливанов.
НИКОЛАЙ ПЕХЛИВАНОВ (Атака): Уважаеми колеги, предложеният от мен текст отново е в същия контекст – без устройствено планиране, без ясна визия на общините да не се дава възможност да управляват националното богатство на минерални находища в страната.
Още веднъж искам да изтъкна, че липсата на устройствено планиране дава възможност за корупционни практики и далавери на общините при стопанисване на ресурса, който им се предоставя. Без държавата ясно да се ангажира с рамка, с механизми, с които да упражнява контрол над общините по този предмет на дейност, ние отново сме изправени пред опасността минералните находища да се раздават на братовчеди, до тях да се строят свинарници, да се развива тип бизнес, който е под формата на далавера, отново в нарушение на целия национален интерес, отново без да имаме ясна визия за развитието, губейки най-ценното нещо – националното богатство.
Затова още веднъж апелирам – подкрепете моето предложение. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА: Има ли реплики? Няма.
Други изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване предложението на народния представител Николай Пехливанов, което не се подкрепя от комисията.
Гласували 114 народни представители: за 8, против 88, въздържали се 18.
Предложението не е прието.
Поставям на гласуване § 2 в редакцията, предложена от комисията.
Гласували 111 народни представители: за 100, против 6, въздържали се 5.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК МАРТИН ДИМИТРОВ: „Заключителна разпоредба”.
Има предложение от народния представител Николай Пехливанов – заглавието да стане „Заключителни разпоредби”.
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване предложението на народния представител Николай Пехливанов, което не е подкрепено от комисията.
Гласували 108 народни представители: за 12, против 82, въздържали се 14.
Предложението не се приема.
Подлагам на гласуване наименованието по вносител – „Заключителна разпоредба”.
Гласували 100 народни представители: за 95, против 3, въздържали се 2.
Предложението се приема.

ДОКЛАДЧИК МАРТИН ДИМИТРОВ: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 3.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА: Подлагам на гласуване § 3 по вносител.
Гласували 98 народни представители: за 93, против 3, въздържали се 2.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК МАРТИН ДИМИТРОВ: Има предложение от народния представител Николай Пехливанов да се създаде нов § 4.
„§ 4. Общините могат да упражняват своите права по чл. 17, ал. 1, т. 2 и по чл. 19, ал. 2 след приемане на Национална стратегия за развитие и управление на находища на минерални води от Министерския съвет на Република България.”
Комисията не подкрепя предложението.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА: За изказване?
Думата има народният представител Николай Пехливанов.
Заповядайте, господин Пехливанов.
НИКОЛАЙ ПЕХЛИВАНОВ (Атака): Уважаеми колеги, направеното от мен предложение гласи – ресурсът, находищата на минерална вода в България да се стопанисва в общините, но единствено и само по начин, който е определен с Национална стратегия за развитие и управление на находищата на минерална вода. Пак ви казвам: това разпарчетосване на националното богатство, което в момента правим, без ясна визия и стратегия за развитието на този ресурс, е пагубно за българската държава и за българската икономика.
Министерският съвет в лицето на Министерството на икономиката и туризма трябва, длъжни са да развият стратегия за развитието на този ресурс в България. Развивайки тази стратегия, популяризирайки я, налагайки я в България като дестинация, като страна на минералните води, по този начин ще можем да генерираме икономика и в общините. И тогава общините наистина да могат да управляват, но съгласно стратегията, съгласно помощта на държавата, без която ние нищо няма да направим.
Какво ще се получи? Една малка община – с какъв капацитет, с какъв ресурс разполага тя, за да се популяризира като дестинация на минералните води? Сама самичка? Друга малка община – и тя сама самичка. Без подкрепата на държавата, без да имаме разработена стратегия, без това нещо да се популяризира в чужбина – нищо не правим. Пак ви казвам: обричаме общините на едни далаверки, на едни междуличностни и семейни уговорки, и нищо повече. Не развиваме ресурса, не развиваме това национално богатство.
Къде е държавата, къде е стратегията? Две години откакто това правителство управлява, все още нямаме стратегия за развитието на това голямо, ценно нещо, наречено минерални находища в България. Моля ви, не допускайте, не разрешавайте общините да управляват без да имаме подкрепата на държавата, без да имаме национална стратегия за развитието на този ресурс. Няма смисъл да се крием зад думите за децентрализация, защото това не е децентрализация. (Реплики от ГЕРБ.) Не е! Децентрализация е, когато държавата си е свършила работа, когато е дала рамките, регламента и е оставила общините да управляват. Няма защо държавата да си крие главата в пясъка и да се прави, че този проблем не съществува. Така се управлява.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА: Реплики? Няма.
Други народни представители, желаещи да се изкажат? Няма.
Подлагам на гласуване предложението на народния представител Николай Пехливанов, което не се подкрепя от комисията.
Гласували 102 народни представители: за 11, против 79, въздържали се 12.
Предложението не е прието.
С това изчерпваме точка седем – Второ четене на Законопроекта за допълнение на Закона за концесиите=

Преминаваме към следващата точка от дневния ред:
ПЪРВО ЧЕТЕНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА РИБАРСТВОТО И АКВАКУЛТУРИТЕ.
Водеща е Комисията по земеделието и горите. Разпределен е и на Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове.
С доклада на Комисията по земеделието и горите ще ни запознае председателят й госпожа Десислава Танева.
ДОКЛАДЧИК ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: Уважаема госпожо председател, искам да направя процедурно предложение. Съгласно нашия правилник в залата да бъдат допуснати господин Ивайло Симеонов – директор на дирекция „Рибарство и контрол”, и госпожа Доротея Крачолова – директор на дирекция „Правни дейности” в Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултура.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА: Подлагам на гласуване направеното процедурно предложение за допускане в зала на упоменатите лица.
Гласували 92 народни представители: за 91, против няма, въздържал се 1.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА:

„ДОКЛАД
за първо гласуване на Комисията по земеделието и горите
относно Законопроект за изменение и допълнение на Закона
за рибарството и аквакултурите, № 102-01-31, внесен от
Министерския съвет на 26 май 2011 г.

Комисията по земеделието и горите проведе заседание на 8 юни 2011 г., на което обсъди Законопроект за изменение и допълнение на Закона за рибарството и аквакултурите, № 102-01-31, внесен от Министерския съвет на 26 май 2011 г.
В работата на комисията взеха участие заместник-министърът на земеделието и храните – господин Цветан Димитров, господин Ивайло Симеонов – директор на дирекция „Рибарство и контрол” в Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултура, госпожа Доротея Крачолова – директор на дирекция в същата агенция и експерти.
Законопроектът беше представен от заместник-министър Цветан Димитров.
Основните промени могат да бъдат систематизирани както следва:
Забранява се извършването на стопански риболов във вътрешните водоеми на страната.
Правят се цяла група промени, свързани с разрешителните за стопански риболов, регистрацията и отчетността на риболовните кораби и лицата, осъществяващи риболовна дейност.
Стопански риболов, развъждане и отглеждане на риба и други водни организми, както и дейност като регистриран купувач или център за първа продажба ще могат да осъществяват само юридически лица или еднолични търговци. Срокът за регистрацията им е една година от влизането в сила на закона.
Прецизират се част от текстовете по отношение на риболовните кораби, извършващи стопански риболов и се въвеждат редица европейски изисквания, свързани с контрола по спазването на Общата рибарска политика и предотвратяването на нерегламентирания риболов. Корабите следва да бъдат вписани в регистъра на риболовните кораби. Тези от тях, които надвишават 12 метра ще трябва да имат и монтирано устройство за сателитно наблюдение, като срокът за изпълнение е 1 януари 2012 г.
Предвижда се издаване на специално разрешително за усвояване на ресурс от квотирани видове риба. Въвежда се точкова система за тежки нарушения в областта на рибарството, като всеки титуляр на разрешително за извършване на стопански риболов ще получава определен брой точки за съответния риболовен кораб. Освен това риболовните кораби ще се регистрират по Закона за храните.
За лицата, притежаващи разрешително за извършване на стопански риболов, се въвежда задължението ежегодно да предоставят на Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури обща информация и икономическа статистика за риболовния кораб, данни за наетите лица и за риболовната дейност.
Лицата, които развъждат и отглеждат риба и други водни организми, следва да бъдат регистрирани като животновъден обект по Закона за ветеринарномедицинската дейност. В тази връзка в „Преходните и заключителни разпоредби” се правят изменения в Закона за животновъдството.
Със законопроекта се създава задължение центровете за първа продажба да отговарят на изискванията на Закона за храните, а регистрираните купувачи да извършват дейността си в обекти, отговарящи на същите изисквания.
Прецизират се разпоредбите за издаване на разрешително за улов на риба и други водни организми с научноизследователска цел. Предвижда се изключение от забраната за използване на дънни тралиращи и драгиращи средства за наблюдение на инвазивните видове в Черно море и за мониторинг на последващото възстановяване на дънните съобщества. Условията и редът ще бъдат определени в наредба.
При неспазване на новите изисквания се предвиждат съответни основания за прекратяване на разрешителното и отписване на кораба от регистъра на риболовните кораби.
Със законопроекта се предлага да не се възстановяват внесените такси, когато има отказ за издаване на разрешително за стопански риболов, при отказ за регистрацията на лицата, осъществяващи развъждане и отглеждане на риба и други водни организми и производството на генетичен материал, както и при отказ за вписване в регистъра и издаване на удостоверение на центрове за първа продажба и на регистрирани купувачи.
Премахва се възможността на риболовните сдружения да бъде възлагано управлението на рибните ресурси в реките и старите речни корита, както и възможността за финансиране на сдруженията със средства, събрани от таксите за издаване на билети за любителски риболов.
По отношение на любителския риболов е предвидено лица от 14 до 18-годишна възраст да заплащат такса за билет за любителски риболов в размер от 50 на сто, а тези под 14-годишна възраст ще могат да ловят риба само с придружител, притежаващ риболовен билет. Въвеждат се и някои ограничения по отношение количеството добит улов.
Съществено се завишават имуществените санкции и глобите за нарушения, а в Преходните и заключителни разпоредби се правят изменения в Закона за биологичното разнообразие, Закона за животновъдството и в Закона за автомобилните превози.
В комисията е постъпило становище от отдел „Европейско право” на Народното събрание с конкретни препоръки, които ще бъдат отразени между първо и второ четене на законопроекта.
Следва да се отбележи, че между първо и второ четене на законопроекта част от текстовете следва да бъдат правно-технически прецизирани.
В дискусията взеха участие народните представители Георги Икономов, Петя Раева, Димчо Михалевски и Атанас Камбитов. Откроиха се следните основни акценти:
Отпадането на възможността да бъде възлагано управлението на рибните ресурси в реките и старите речни корита е във връзка с настояване от страна на Министерството на околната среда и водите, както и във връзка със статута на реките и речните корита, които представляват публична държавна собственост.
Има прекратени две процедури по възлагане на управлението на рибните ресурси във водоеми – държавна собственост на риболовни сдружения, поради непълноти в документацията, подадена от кандидатите.
В тази връзка народният представител Георги Икономов отбеляза, че критериите, на които трябва да отговарят сдруженията и вменените им задължения, са на практика неизпълними и следва да бъдат опростени. Освен това с отнемането на възможността за финансиране на сдруженията със средства от риболовните билети ще бъдат поставени под въпрос приоритетни дейности като зарибяването и охраната на рибните ресурси.
Подзаконовите нормативни актове следва да бъдат издадени в по-кратки срокове.
По отношение на промяната в Закона за автомобилните превози беше поставен въпроса дали отпадането на регистрацията на лицата, извършващи превози на земеделска продукция, няма да доведе до липса на контрол. В тази връзка беше обяснено, че превозните средства подлежат на достатъчно ефективен контрол от страна на Контролно-техническата инспекция. Освен това става въпрос за изключение, касаещо превоза само на земеделска продукция от мястото на нейното добиване до складовете за съхранение, което касае кратък период по време на прибирането на реколтата.
След проведените разисквания Комисията по земеделието и горите с 11 гласа „за”, без „против” и 6 гласа „въздържали се” предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за рибарството и аквакултурите № 102-01-31, внесен от Министерския съвет на 26 май 2011 г.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА: Нямаме доклад на Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове, но тъй като не е водеща това не е пречка за разглеждане на законопроекта.
Откривам дискусията.
Има ли желаещи народни представители да вземат отношение по законопроекта?
Заповядайте, господин Икономов.
ГЕОРГИ ИКОНОМОВ (ГЕРБ): Благодаря Ви, госпожо председател.
Уважаеми колеги, тъй като в мотивите за изменение на този закон няма нито един ред за измененията, които засягат любителския риболов, аз искам с няколко думи да изкажа моето мнение във връзка с предложените изменения.
Мисля, че въпросът за любителския риболов е много важен за нашата страна. Първо, защото засяга изключително голям брой хора – в страната има над 130 хил. риболовци. Второ, защото количеството улов от любителският риболов съвсем не е за пренебрегване.
Направени са някои съществени изменения в областта на любителския риболов, като най-важното от тях е премахването на възможността за финансиране на сдруженията, които стопанисват водоеми – държавна и общинска собственост. В интерес на истината и до момента няма такъв отдаден водоем под наем на сдруженията по чл. 11. За да се случи това нещо беше изготвена Наредба № 22 от 2007 г., но така или иначе тя не заработи. Това е и мнението на Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури (ИАРА). А тя не работи, защото наистина критериите, които са заложени в тази наредба, са изключително завишени. Но тъй като така или иначе водоемите не са издадени и не са отдадени под наем, се премахва възможността тези сдружения да бъдат финансирани, дори и такова сдружение да наеме водоем.
Моето мнение е, че наистина тази неработеща Наредба № 22 трябва да отпадне и възможността за отдаване на водоемите под наем на сдруженията по чл. 11 трябва да бъде регламентирана в закона и процедурата да бъде много по-опростена, защото никое от тези действия, които са направени, и тези промени в закона не подпомагат любителския риболов. Напротив, спъват го. В Националната програма за подпомагане на устойчивото развитие на рибните ресурси в основната дейност пише: ще продължат да бъдат зарибяванията. В същото време в Закона зарибяванията са на 3-4 място от дейността на Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури. На първо място на дейността й са набавяне на дълготрайни активи, също така и административни разходи, което, за мен, е недопустимо. Тук също трябва да бъдат направени изменения. Трябва да паднат ограниченията до 25%, което регламентира средствата за зарибяване, и наистина трябва да бъдат сменени приоритетите, защото все тази Агенция по рибарство и аквакултури e създадена с цел зарибяване, научни изследвания и контрол, а не сама по себе си просто да набира материални активи и да прави административни разходи.
В тази връзка мисля, че наистина трябва да настъпят промени, така че всички приоритети и всички пожелания, които са към любителския риболов, занапред да се случат, а не просто да останат написани на хартия.
Има още някои други дребни промени в областта на любителския риболов. Едното от тях са ограниченията, които се налагат, включително и във водоемите, които са наети от лица – юридически или физически, за извършване на спортен риболов. Според мен, това е недопустимо и няма логика, защото все пак тези лица печелят от продажбата на риба и от нейната реализация. Така че тези ограничения в по-голямата си част, според мен, са ненужни. Те би следвало да се прилагат единствено за водите, които са извън тази категория водоеми.
Между първо и второ четене ще си позволя да предложа промени в тази насока, за което наистина ще очаквам подкрепа и разбиране и от Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури. Пак повтарям, така че наистина любителският риболов да заеме своето достойно място, както е написано и в програмата, а не само да пише на книга, а в същото време да ги неглижираме. За да има риболов, трябва да има риба и охрана. В момента това нещо го няма, по мое мнение. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА: Благодаря.
Има ли реплики? Няма.
Други народни представители, желаещи да вземат отношение към законопроекта? Не виждам такова желание.
В такъв случай каня народните представители да влязат в пленарната зала. Предстои гласуване.
Поставям на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за рибарството и аквакултурите под № 102 01-31, внесен от Министерския съвет на 26 май 2011 г.
Гласували 77 народни представители: за 68, против няма, въздържали се 9.
Предложението е прието.
С това изчерпахме и дневният ред за заседанието ни в законодателната част.
Продължаваме в 11,00 ч. с парламентарния контрол, така както е обявено.
(След почивката.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Заседанието продължава с предвидения за този час в петъчния ден:
ПАРЛАМЕНТАРЕН КОНТРОЛ.
Новопостъпили питания за периода от 10 до 16 юни 2011 г.:
- от народния представител Корнелия Нинова към Бойко Борисов – министър-председател на Република България, относно препоръките на Европейската комисия по Националната програма за реформи на България 2011 г. и Конвергентната програма на България 2011-2014 г. Следва да се отговори в пленарното заседание на 24 юни 2011 г.;
- от народния представител Димчо Михалевски към Росен Плевнелиев – министър на регионалното развитие и благоустройството, относно политиката на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за гарантиране изпълнението на Оперативна програма „Околна среда” и намаляване риска от санкции на България за неизпълнение на Директивата за пречистване на отпадъчни води. Следва да се отговори в пленарното заседание на 24 юни 2011 г.;
- от народния представител Димчо Михалевски към Росен Плевнелиев – министър на регионалното развитие и благоустройството, относно политиката за рехабилитация на републиканската пътна мрежа на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за 2011 г. и 2012 г. Следва да се отговори в пленарното заседание на 24 юни 2011 г.;
- от народните представители Сергей Станишев и Петър Мутафчиев към Ивайло Московски – министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията, относно политиката на правителството по концесиониране на обекти от транспортната инфраструктура. Следва да се отговори в пленарното заседание на 24 юни 2011 г.
Писмени отговори за връчване:
- от заместник министър-председателя и министър на финансите Симеон Дянков на въпрос от народния представител Хасан Адемов;
- от заместник министър-председателя и министър на финансите Симеон Дянков на въпрос от народния представител Десислав Чуколов;
- от министъра на земеделието и храните Мирослав Найденов на въпрос от народния представител Десислав Чуколов;
- от министъра на земеделието и храните Мирослав Найденов на въпрос от народния представител Ирена Соколова;
- от министъра на правосъдието Маргарита Попова на въпрос от народния представител Яне Янев;
- от министъра на околната среда и водите Нона Караджова на въпрос от народния представител Лъчезар Тошев;
- от министъра на здравеопазването Стефан Константинов на въпрос от народния представител Милена Христова.
Парламентарният контрол днес ще започне с отговорите... (Народният представител Георги Божинов иска думата.)
За изявление от група – господин Божинов.
ГЕОРГИ БОЖИНОВ (КБ): Уважаема госпожо председател, уважаеми господа министри, уважаеми господа народни представители! Моят процедурен въпрос, госпожо председател, е относно обявлението за парламентарен контрол, по което Вие ще водите днешното заседание. Изхождам от разбирането, че парламентарният контрол и правилата, по които се провежда, произтичат непосредствено от Конституцията на Република България.
Парламентарният характер на България повелява министрите да се явяват и отговарят пред Народното събрание, а демокрацията е правила и тяхното спазване. Незачитането на правилата за парламентарен контрол е недемократично и неконституционно поведение.
Вчерашното отсъствие на министър-председателя може да се определи като пренебрежително отношение. Днешното му отсъствие от парламентарен контрол е неконституционно и недемократично. По правилник министър-председателят веднъж отложи мой въпрос, днес в съобщението за парламентарен контрол пише, че той се е самокомандировал някъде в България. Това е недопустимо. По този начин и два пъти последователно, не могат да се отлагат въпроси на народните представители, още повече, че става дума за въпрос, по който след първото отлагане Министерският съвет взе решение, а след днешното отлагане, предстои подписването на много важен международен договор. Така може да се охранява министър-председателят от контрола и народните представители, но не може да се управлява демократично и конституционно държавата.
Госпожо председател, моля Ви, друг път, когато конструирате реда за парламентарен контрол да не допускате такива действия, които са в пряко нарушение на Конституцията и на демократичните порядки. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря Ви.
От името на група – изявление от госпожа Плугчиева. (Реплика от народния представител Красимир Велчев.)
МЕГЛЕНА ПЛУГЧИЕВА (КБ): Благодаря Ви, госпожо председател.
Уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господа министри! Декларацията от името на Парламентарната група на Коалиция за България е относно реалния риск за загуба на средства от европейските фондове.
На вчерашния дебат за провала на секторните политики на антикризисната политика на правителството отново беше направен, за съжаление, един арогантен и грозен опит да се спекулира по темата и да се заблуди обществото по отношение на жалкото състояние по усвояване на средствата.
Преди да е станало късно, уважаеми господа министри, опозицията се опитва да ви помогне и апелира средствата да бъдат използвани наистина като инструмент за противодействие на кризата, да се помогне на националната икономика. (Народният представител Николай Коцев разговаря със заместник министър-председателите Цветан Цветанов и Симеон Дянков.)
Добре е колегата да си седне на мястото и да не пречи в момента на министрите да слушат. (Шум и реплики от ГЕРБ.) Да, точно така, декларацията е и за вас, колеги... (Реплики от народния представител Красимир Велчев.)
Госпожо председател, ако обичате, въдворете ред в залата.
... да не се допусне заради символично усвояване в последните години... (Шум от ГЕРБ. Реплики от народния представител Красимир Велчев.) ...да загубим не само средства, а и да не получим достатъчно средства за следващия програмен период 2014-2020 г., господин Велчев. Вината ще бъде ваша! (Реплики от народния представител Красимир Велчев.) Всъщност практиката да спекулирате и да лъжете, започна веднага след изборите ...
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Моля за ред в залата!
МЕГЛЕНА ПЛУГЧИЕВА: ... и за съжаление с този грозен израз „те ги спират, а на нас ни ги пускат”, смятахте, че съответно с една лъжа, повтаряна многократно, може тя да стане истина. (Народни представители от ГЕРБ и Синята коалиция напускат пленарната зала.)
Каква е ситуацията в действителност? Ще останете глухи в момента за това, което се казва, но отговорността остава при вас.
Към 1 май 2011 г. България е на последно място както по сключване на договори, така и по усвояване на средства от европейските фондове сред общо 27 страни членки. Трябва да ви припомня, че м. юли 2009 г., България беше на 14-то място сред общо 27 страни членки. В момента така хвалените 11% на усвояване на средствата за съжаление и те не се признават от Еврокомисията.
Трябва да ви припомня и да видите доклада на КPMG, за да видите, че Естония е разплатила 30%, Литва – 29, Словения – 27, Чехия – 26. Когато става дума и за договаряне, за съжаление отново сме на последно място – само с 37% на договаряне на средствата. Трябва да ви обърна внимание, че 25% от тези 37 бяха договорени при предишното правителство за една година, за последните две години са договорени тези 12%. Това го казвам с болка, със загриженост и с необходимата отговорност да се направи така, че да не се запазва тази тенденция. Какво правят другите страни? Латвия е договорила 76%, Литва – 68, Естония – 60, Чехия – 55. Кога оставащите 4 млрд. 200 милиона ще бъдат договорени, за да може България да ги ползва?
Сега трябва да обърна внимание, че в момента фирмите не желаят да участват в процеса, общините са отблъснати да готвят проекти и трябва да се покаже и да се подчертае, че за началото на 2011 г. по Европейския регионален фонд няма нито едно плащане от Еврокомисията и процентът на усвояване за 2010 г. и 2011 г. е нула.
При социалния фонд процентът на усвоените средства за 2009 г. е само 7,49%. За съжаление за 2010 г. и 2011 г. е отново нула.
Ситуацията при Кохезионния фонд е най-катастрофална. Там плащанията и за 2009, 2010 и 2011 г. са нула. По повод изоставането в края на м. декември имаше едно специално писмо от президента на Еврокомисията господин Барозу, който обърна внимание на министър-председателя, че усвояемостта по Оперативна програма „Транспорт и околна среда” е под 1%. След това през м. януари последва писмо от комисаря Хан, след това дойде и госпожа Данута Хюбнер от Европейския парламент и обърна внимание на тази тревожна тенденция.
На 6 юни има питане от евродепутата Евгени Кирилов към комисаря Хан. На това питане комисарят отговаря, че съществува непосредствена необходимост да се ускори изборът и изпълнението на проекти, за да се намали опасността от загуба на средства.
Какво се случва в отделните министерства и защо идват тези предупреждения? Защото в Министерството на околната среда и водите цари пълен хаос и от предстоящите за договаряне милиард и половина са договорени само 239 милиона за първите шест месеца, а до края на годината трябва да бъдат договорени още 1 милиард 360. Защото не са решени редица въпроси като въпросите за ДДС на общините, няма ги мастерплановете, липсват процедури, които трябваше да бъдат подготвени за общините по Закона за обществени поръчки, не се попълва фондът „Флаг” – господин министър Дянков, за Вас става дума, а в същото време трябва да припомня, че и в началото на периода бяхте блокирали целия процес с блокиране на съфинансирането на проектите.
В Министерството на икономиката по Оперативна програма „Конкурентоспособност”, която трябва да помага на малките и средни предприятия, за съжаление имаме само 5% усвояемост. Микропредприятията са поставени пред невъзможността да кандидатстват, защото се искат обеми от над 300 хил. лв. оборот, за да могат да стигнат до евросредства. В Оперативната програма „Човешки ресурси” е подобна ситуацията, като са игнорирани местни и регионални структури на неправителствения сектор. Те не могат да стигнат до тях.
В образованието не влизат пари, за което призна и министър Игнатов. По Оперативна програма „Административен капацитет” за 2010 г. няма нито един платен проект на общините.
В Министерството на регионалното развитие не се дават пари за третокласна и четвъртокласна пътна мрежа. Как ще се стигне до така прехвалените магистрали?
Какво се случва с трансграничното сътрудничество с Румъния и с Гърция, когато се дават само 10% авансови плащания?
В Министерството на земеделието е пълна катастрофа. Комисията предупреждава, че ще загубим 637 млн. лв. Какво се случва с тези проекти от 2008 и 2009 г. – 25% от тези проекти залежават и не са обработени. Проекти на стойност 700 млн. евро лежат от 2010 г. и не се обработват във фонда. Пет пъти беше сменено ръководството на този фонд. Ситуацията става все по-тежка. Шестдесет хиляди животновъдни ферми са под угрозата да бъдат закрити в края на годината, защото не им е помогнато да изпълнят стандарти и критерии на Еврокомисията. Програма „Лидер” е блокирана, агроекологичната мярка и нитратната мярка не се разплащат.
Могат да се дадат още безброй примери. Няма да стигне времето за една декларация. И земеделски стопани, и общини, и бизнесът са отчаяни и разочаровани и не желаят да участват в процеса. Хората казват: „Никой не желае нас да ни чуе” или споделят по друг начин: „Подслушват ни, но не искат да чуят гласа ни”. Към всичко това се добавя един безпрецедентен бюрократичен контрол, издевателство над бизнеса, постоянна смяна на правила, продължаваща вече две години политическа чистка в администрацията от най-нисшото ниво на младши експерт до заместник-министър и до министър. Няма смисъл да изброявам и последните случаи, които станаха. Всичко това ни води не само до последното място в таблицата, по-лошото е, че това вещае едно мрачно бъдеще за България.
Ето защо трябва да се вземат незабавни мерки и този апел е към вас, уважаеми господа от ГЕРБ и уважаеми представители на правителството. Направете така, че да може да се усвоят максимум от средствата, които са ни дадени, и да можем да получим средства за следващия период. Не може най-бедната страна в Евросъюза да бъде лишена от това заради вашата некомпетентност.
Затова апелът е към вас, господа от ГЕРБ. ГЕРБ ще отиде скоро в близкото минало. (Реплики от ГЕРБ.) Лошото обаче е, че тази политика лишава българските граждани от настояща и по-лошо от европейска перспектива. (Ръкопляскания от КБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Думата иска вицепремиерът и министър на финансите Симеон Дянков.
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИМЕОН ДЯНКОВ: Уважаема госпожо председател, уважаеми народни представители! Днес е прекрасен ден за българското изкуство. Днес е прекрасен ден за българската култура. Преди около час отвори врати Музеят за съвременно изкуство. (Ръкопляскания от ГЕРБ.)
От 1981 г. насам цели 30 години това досега не се е случвало. За първи път от 30 години насам в България се открива нов музей с помощта на правителството и с еврофондовете. На откриването ние съобщихме процедурата, която ще действа веднага, как да се попълва и фондът на Националната художествена галерия. От 25 години насам – от 1987 г., предишните правителства не са направили нищо там и нито една творба на български художници не е постъпила. Сега това също ще се случва.
Прекрасен ден за България, прекрасен ден за българската култура!
Използвам възможността да ви поканя всички да посетите този нов музей. (Реплика от народния представител Михаил Миков.) Също използвам възможността да подаря на уважаемите лидери на опозицията по едно парче от лентата за откриване на този музей. Те и в сънищата не са си представяли, че в България може да се открие такъв музей. Сега това е реалност. Благодаря за вниманието. (Ръкопляскания от ГЕРБ. Заместник министър-председателят и министър на финансите Симеон Дянков подарява по едно парче трикольорна лента на народните представители Юнал Лютфи и Сергей Станишев. Заместник министър-председателят и министър на финансите Симеон Дянков напуска залата.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Заповядайте за процедура, господин Миков.
МИХАИЛ МИКОВ (КБ): Благодаря Ви, уважаема госпожо председател.
Уважаеми господин министър! Избърза да избяга господин Дянков, но не каза къде е музеят. Канят ни някъде на нещо, което никой не знае къде е. Да каже някой къде е музеят. (Оживление.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: От името на парламентарна група господин Волен Сидеров – председател на Парламентарната група на „Атака”.
ВОЛЕН СИДЕРОВ (Атака): Ако сме приключили с шоу-елементите, госпожо председател, да преминем към съществената част, защото все пак тук е парламент, не е сцена на летен театър, и тук народните представители са изпратени от народа, за да ги представляват със съответната бюлетина.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Картата, господин Сидеров.
ВОЛЕН СИДЕРОВ: Моля?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Картата не сте си поставили.
ВОЛЕН СИДЕРОВ: В декларацията от Парламентарната група на Партия „Атака” искам да ви върна към реалността, дами и господа народни представители, тъй като днес се гласува вот на недоверие към кабинета. От няколко дни аз наблюдавам, чета и гледам по медиите, някакви сметки се правят – 117 гласа плюс 3, плюс 4, плюс 5, аритметики, калкулатори работят и все не могат да пресметнат какво точно е необходимо.
Кое обаче е същественото, кое остава скрито за медиите и за широката общественост? Пазарлъкът с депутати, уважаеми дами и господа народни представители – долнопробният и антинароден пазарлък, който в момента се прилага! Как става той? Неведнъж аз вече обяснявах на някои от медиите, сега искам от тази най-висока трибуна в страната също да го повторя. То става по следния начин. Народът, избирателят отива на избори и пуска бюлетина, на която пише: „Партия ГЕРБ”, „Партия „Атака”, „Партия БСП”, „Синя коалиция” и така нататък. Той дава своя вот, за да вкара народен представител с тази бюлетина. Това е неговото конституционно право. Това е неговото представителство тук, в парламента.
Сегашният закон обаче, изработен от предишното мнозинство на тройната коалиция, направи така текстът в Закона за политическите партии, че когато някой депутат напусне парламентарната си група, той може с една тайна, подчертавам, тайна, секретна декларацийка да запише, че вече той телом и духом, от сърце и душа принадлежи към ГЕРБ, ДПС, БСП, Синя коалиция, ако е напуснал Парламентарната група на „Атака”. Ако е напуснал ДПС – също така, ГЕРБ, Синя коалиция, БСП, включително и в „Атака” може да се запише човекът.
В момента имаме 17 такива екземпляри, които са напуснали своите групи и са написали декларации до финансовия министър. Той преди малко беше тук, но си тръгна, както виждам не е в залата, както и да е. Аз съм го питал, ние от Парламентарната група на „Атака” сме му задали питане писмено, в което го питаме към кои партии са се декларирали напусналите своите групи депутати, които вече са 17 на брой и на които в днешния вот на недоверие се разчита. Управляващата партия ГЕРБ вече разчита само на техните гласове.
РЕПЛИКА ОТЛЯВО: Хайде, стига, бе!
ВОЛЕН СИДЕРОВ: Господин министърът на финансите, който има техните декларации, отказва да отговори на този въпрос. Той всъщност крие много важна информация от избирателите, от обществеността, а няма право да го прави. Той ми отговаря следното: „Във връзка с отправен въпрос относно заявена принадлежност към политически партии от цитираните от Вас независими народни представители, Ви информираме следното. Въпросът за убежденията на народните представители, в това число и за тяхната политическа принадлежност, може да бъде отправен само към тях, тъй като пряко засяга техни суверени права като народни представители. Представените от независимите народни представители декларации са само за целите на правилното разпределяне и предоставяне на държавната субсидия”.
Ето това ми отговоря господин министърът на финансите. По този начин той бяга от отговор и скрива информацията към кого са заявили принадлежност напусналите своите парламентарни групи и изневерили на вота на избирателите си народни представители, в момента 17 на брой. По този начин господин министърът на финансите всъщност прикрива един пазарлък, който прави не само управляващата Партия ГЕРБ, но нейният партньор фактически – вече те гласуват заедно, БСП, тъй като някои от тези депутати са се ориентирали към БСП, а други – към ГЕРБ. В резултат на това те получават по неколкостотин хиляди лева на година от орязаните субсидии на партията, която са напуснали.
Това е простата парламентарна, изключително антинародна и антиконституционна схема, по която се работи в момента. Ето защо управляващата Партия ГЕРБ разчита на напуснали депутати, защото просто те получават едни огромни пари в момента, но господин министърът на финансите отказва да отговори към коя партия са се заявили. Ако те имат мъжество, тези напусналите депутати, иначе виждам, че са много активни в разни пресконференции, но да застанат тук и да обяснят на своите избиратели къде са отишли. Влязъл си с бюлетината на „Атака”, байо – както казваше един национал, национален революционер – бъди достоен да излезеш и да кажеш към коя партия си се записал сега? Сърцето ти вече къде е отишло – в БСП, в ГЕРБ, в ДПС или в партията на Йоло Денев, възможно е и това? Трябва да го кажеш обаче, за да е ясно на обществеността и на избирателите, когато сега отидат на избори, за кого ще гласуват и дали няма да се повтаря тази измама, която днес е възможна, благодарение на порочния калпав текст в Закона за политическите партии.
Четири месеца чакаме дамите и господата от ГЕРБ да се наканят да обърнат внимание на нашата поправка, с която да се ликвидира това позорно пазаруване на депутати. Те обаче се ослушват! Защо се ослушват? Ето защо! Защото имат ден на вот на недоверие и ще им трябват тези купени гласчета. Явно затова! Това сочи логиката!
Ако не е така, господин Цветанов, понеже Вашият колега го няма – Вие също сте вицепремиер, излезте и кажете тук от трибуната на Народното събрание към кого се записаха отцепниците от различни парламентарни групи? Вие знаете много добре това, защото лично се грижите по тази тема. Господин Дянков избяга от залата, но Вие можете да отговорите. Мисля, че дължите този отговор и на избирателите, и на тези, които сега очаквате да ви подкрепят на изборите. Защото това е една измама!
В момента управляващата партия прилага една измама – купува така наречени независими депутати. Само че те не са независими, защото, за да си независим, трябва да кандидатстваш с инициативен комитет, да влезеш в парламента като независим, тогава си независим. Всъщност това са отцепници, които ползват много сериозни материални облаги в резултат на своето отцепничество и предателство. Предателството е към вота на избирателите – към вота на избирателите, които са ги пратили тук с бюлетината на съответната партия.
Този въпрос е и към Вас, госпожо председател, не знам защо вече четвърти месец нашата поправка отлежава в чекмеджетата? Обръщам се и към председателите на Парламентарната група на ГЕРБ, която управлява – защо нашата поправка отлежава вече четири месеца? Защо не й се обръща внимание? Защо не се поправя тази директна измама с вота на избирателя? Какво цели и какво крие ГЕРБ? Има ли полза от тези отцепници? По колко получават те, нека да кажат по колко стотин хиляди получават на година? Това ли е начинът да си осигуряват мнозинство, когато управляващата Партия ГЕРБ има нужда от него? Нека бъде така добра да отговори на тези въпроси. Ако не го направи, това ще бъде потвърждение на тези подозрения, които казвам. Това ще бъде потвърждение на фактите, които в момента се укриват.
Но и господин Дянков, и господин Цветанов трябва да знаят, че истината не може да се скрие. Тя ще излезе наяве! Както и да ми отговаря Дянков на тези въпроси, истината ще излезе наяве и ще се разбере към кои партии са се записали отцепниците от различни парламентарни групи и защо ГЕРБ не иска да промени текста в Закона за политическите партии.
Така че днешният вот на недоверие фактически е стъпил върху една огромна подмяна на народния вот, стъпил е на базата на този порочен текст в Закона за политическите партии, чрез който управляващата партия може да си пазарува отцепници от всяка парламентарна група и да ги стимулира те да напускат своите парламентарни групи.
В заключение само ще кажа, че има една поговорка: „Хитрата сврака – с двата крака!”, българска народна поговорка. Може да дойде ден, в който депутати от Парламентарната група на ГЕРБ да бъдат подмамени да напуснат групата, за да отидат да приберат едни много сериозни пари. Тогава ще бъде неприятно за вас, тогава ще побързате да промените този текст, но може да е късно! Така че вземете се в ръце, дами и господа от ГЕРБ, направете каквото трябва, когато трябва, за да не стане после по-болезнено за вас. Това е дружеско, доброжелателно пожелание и съвет към Вас, господин Цветанов, като вицепремиер и председател на предизборния щаб на Партия ГЕРБ, която сега ще отиде на избори всъщност с тази измама, която реализирате в момента – измама с народния вот! Поправете го, коригирайте го колкото се може по-бързо, за да бъдете наясно със себе си, на чисто със съвестта си и с българските избиратели. Благодаря за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Декларация от името на Парламентарната група на Движението за права и свободи.
ЮНАЛ ЛЮТФИ (ДПС): Уважаема госпожо председател, уважаеми министри, дами и господа народни представители! Взимам думата от името на Парламентарната група на Движението за права и свободи след жеста, който направи вицепремиерът Дянков и по случай откриването на Музея за модерни изкуства ни подари част от лентата, с която е бил открит.
Движението за права и свободи винаги е отделяло сериозно внимание на всичко, което се прави в областта на духовната сфера, в областта на културата, в областта на образованието. Ние оценяваме по достойнство това, което е направено. Но когато в България съществуват сериозни социални проблеми, съществува висока степен на безработица, всички проблеми, които бяха дебатирани във вчерашния вот на недоверие, внесен от Коалиция за България и Движението за права и свободи, ние тук да говорим за откриването вече на няколко музея, извинявайте, но смятам, че ще девалвира думата за откриването на музеи, както и вече девалвира думата „магистрали”.
Уважаеми колеги от ГЕРБ, обръщам се и към правителството от името на нашата парламентарна група! Положете усилия върху онези теми и проблеми, които реално са актуални в българското общество. Българското общество иска реални промени за уреждане на своя икономически и житейски статус, иска да живее като европеец. Разбира се, че музеите са необходими, но когато един човек си ляга гладен и не е сигурен за утрешния ден, той трудно би отишъл да се радва на постиженията на българското и световно изкуство. Благодаря ви за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря, господин Лютфи.
Министър Рашидов иска думата.
МИНИСТЪР ВЕЖДИ РАШИДОВ: Уважаема госпожо председател, уважаеми господа народни представители! Помолиха ме да дойда. Разбрах, че парламентът има много голям интерес към културата и не се знаел адресът на новия музей. „Черни връх” № 2. Много е хубав.
МИХАИЛ МИКОВ (КБ, от място): Там имаше музей.
МИНИСТЪР ВЕЖДИ РАШИДОВ: Какъв? Елате и вижте! „Елате и вижте” – има такъв разказ. Елате и вижте европейски музей!
Колеги, не злоупотребявайте с думите „социално” и „музей”. Тогава предлагам депутатите да не се хранят по три пъти на ден, защото ще спестите много пари на държавата.
Не може държава като Канада на 150 години да има два огромни музея, без култура, а държава като България с древна култура да няма нито един музей, първо.
Второ, тези музеи не са правени с парите на бюджета или на данъкоплатеца. Днес открихме един прекрасен музей по европрограмите с норвежки пари. Днес сутринта се подписа между Норвежкото посолство и министър Томислав Дончев за 14 млн. евро и още 2,5 милиона за довършване на така наречения „Лувър”. Имаме осигурени още 10 млн. лв. от Министерството на регионалното развитие и благоустройството.
Не намесвайте създадените в годините проблеми с парите на Европа. Да, с тях ще строим музеи, защото народ без музеи, без идентичност и памет, няма такъв народ! (Ръкопляскания от ГЕРБ.)
Само България няма своите музеи. (Ръкопляскания от ГЕРБ.)
Пожелавам ви да отидете утре в Историческия музей. Да, нямахме пари да платим 300 хил. евро, но си ги донесохме на ръка за 20 хил. евро със самолет – това е истината, донесохме на България всичко онова, което е било възможно да бъде изнасяно при предишните правителства – 160 кг ценности на нацията. Да, аз ги върнах. Не се е случвало друг път. (Ръкопляскания от ГЕРБ.)
Когато говорите за култура, ще Ви помоля: не политизирайте, бъдете предпазливи! Чувствително племе сме, талантливо племе сме.
Навремето бях казал, че ще правя реформа, имах и този кураж. Двадесет години никой не е имал кураж. Казвахте, че убиваме турските и българските театри. Да, днес Кърджалийският театър спечели голяма награда в Украйна на международен фестивал. Това не значи, че убиваме театрите. Да, театрите са препълнени. Това означава, че реформата работи. (Ръкопляскания от ГЕРБ.)
Да, има дебат за българското кино, говори се повече за кино, за пари за кино...
Господин Курумбашев го няма.
От „Мисия Лондон” до „Острова Яве” прочетох какво сме финансирали. Не е честно.
Колеги, още два музея ще бъдат построени. България има нужда от музеи. Не може ценностите на нацията, които ще надживеят и нас, да стоят в депа, да мухлясват – това е престъпление към историята и трябва да го разберете.
Да, реформа вече има, да, оправихме пенсиите, да, оправихме „закона Чилова”, да, направихме седем законопроекта – какво друго искате да направим?! Минали са две години. И ако казвате, че не се е работило за културата, че сте загрижени за българската култура, съжалявам, но съм сигурен, не съм Ви виждал в голяма част от театрите, нито в кината. Много Ви моля, не си играйте с културата! (Ръкопляскания от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Господин Курумбашев поиска лично обяснение. (Народният представител Георги Божинов излиза на трибуната.)
Вие по какъв въпрос, господин Божинов? Господин Курумбашев поиска лично обяснение.
ГЕОРГИ БОЖИНОВ (КБ): Госпожо председател!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Господин Божинов, не съм Ви дала думата.
Господин Курумбашев поиска лично обяснение – три пъти казах.
ГЕОРГИ БОЖИНОВ: Първо на мен ми дадохте думата.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Не съм обявила Вашето име, вижте стенограмата! (Шум и реплики от КБ. Министър Вежди Рашидов излиза от пленарната зала. Шум и реплики.)
ПЕТЪР КУРУМБАШЕВ (КБ): Господин министър, не бягайте от залата, заповядайте. Стойте!
ИСКРА ФИДОСОВА (ГЕРБ, от място): Той има работа – да открива музеи!
ПЕТЪР КУРУМБАШЕВ: Той има работа, каквато работа има и вашият премиер – да открива пътища, които вече са построени от предишни хора (шум и оживление в ГЕРБ), да открива музеи, които вече са направени. (Смях и оживление в залата.)
Това, което исках да кажа на господин министъра, че призова народните представители да не се хранят по три пъти на ден, исках да му кажа: „Господин министър, спрете пурите, ако обичате! Нали много искате да се съкращават разходите? Спрете пурите! Вярно е, по-шармантен сте така, по-добре изглеждате така, но като призовавате и се обръщате към всички останали, хубаво е, както казва Марк Аврелий, да се обърнете малко навътре към себе си. Първо погледнете себе си!”
Вторият момент, който присъстваше и вчера във вота на недоверие. Нямаше го тук премиера, който трябва да е тук. Господин Цветанов има приемен ден и обикновено приема народни представители от ГЕРБ, докато ние се обръщаме към тях. Сега аз излизам тук, за да отговоря на министъра, а той излиза от залата. Вижте какъв начин да се разговаря! Начинът да се разговаря е първо да се изслушваме един друг. Научете се на този маниер да разговаряме един с друг и да си чуваме аргументите.
И другото нещо, което трябва да Ви кажа: все пак, господин министре, спрете пурите! (Единични ръкопляскания от КБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Господин Божинов – процедура. След това господин Цветанов поиска думата.
ГЕОРГИ БОЖИНОВ (КБ): Госпожо председател, парламентарният контрол тръгна по необичаен начин. Един министър влезе, раздаде парчета от ленти и си отиде. Друг министър говореше за култура, която се мери с килограми.
Току-що министър-председателят на Република България господин Борисов е заявил...
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Каква е процедурата Ви, господин Божинов?
ГЕОРГИ БОЖИНОВ: Сега ще Ви кажа процедурата.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Ама, кажете процедурата, за да знам дали е процедура, или не е.
ГЕОРГИ БОЖИНОВ: Чуйте какво е казал премиерът.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: В каква връзка, обяснете какво искате? Ние не сме тук на литературни четения.
ГЕОРГИ БОЖИНОВ: Министър-председателят е заявил: „Просто не ми е приятно да ги гледам и затова няма да отида да им го кажа в парламента.”
Как ще функционира, как ще се контролира тази държава, когато министър-председателят отказва да идва в парламента ...
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Какво предлагате, господин Божинов? (Шум и реплики.)
ГЕОРГИ БОЖИНОВ: ... защото не му е приятно да ни гледа.
ИСКРА ФИДОСОВА (ГЕРБ, от място): Президентът идва ли? Той не е идвал нито веднъж.
ГЕОРГИ БОЖИНОВ: Уважаеми дами и господа ...
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Искам да чуя процедурното Ви предложение!
ГЕОРГИ БОЖИНОВ: Предстоящият вот е чудесен повод... (Силен шум и реплики.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Моля за ред в залата!
ГЕОРГИ БОЖИНОВ: Предстоящият вот е чудесен повод да прекратим това невъзможно съжителство между правителство и парламент и да дадем на народа възможност да конструира нова власт в България.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Какво е процедурното Ви предложение и искане?
ГЕОРГИ БОЖИНОВ: Госпожо председател, Вие не можете да подминете това изявление на премиера, че не му е приятно да идва и да отговаря в парламентарния контрол ...
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Господин Божинов, отнемам Ви думата, тъй като Вие не предлагате процедурно предложение. (Народният представител Георги Божинов говори на изключени микрофони.)
Думата поиска вицепремиерът и министър на вътрешните работи господин Цветанов. (Народният представител Георги Божинов продължава да говори на изключени микрофони.)
Много Ви моля, има съответен ред, по който се взема думата, освободете трибуната! (Народният представител Георги Божинов продължава да говори на изключени микрофони.)
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ: Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители! Нямах намерения да се изказвам, за да не губя от времето на парламентарния ден.
Уважаеми депутати от Коалиция за България, вие създадохте условия да се девалвира парламентарният контрол и българският парламент. Всеки ден вие превръщате парламента в шоу. Това води просто до загуба на обществено одобрение за българския парламент, който трябва да твори закони и да има смислен парламентарен контрол.
Защото в продължение на вече 45 минути, понеже знаете, че ще ви дават по телевизията, заставате тук и се изказвате по едни толкова безсмислени теми (ръкопляскания от ГЕРБ), по теми, които въобще не вълнуват българското общество, в момента, когато започна да давам отговори в парламентарните питания които имам днес от депутати (реплики от КБ), трябва да ви кажа, че ще видите колко е смешно и колко е цинично всичко това, което в момента задавате в българския парламент.
Затова искам да се извиня от името на всички депутати от Политическа партия ГЕРБ за това, което българските граждани виждат, което правите ежедневно и което сте правили с години наред. (Ръкопляскания от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Процедура – господин Пирински.
ГЕОРГИ ПИРИНСКИ (КБ): Благодаря Ви, госпожо председател.
Госпожо председател, във връзка с Вашия въпрос – какво се предлага от процедурна гледна точка за по-нататъшния развой на днешното заседание – аз Ви предлагам незабавно да влезете във връзка с министър-председателя господин Бойко Борисов (възгласи от ГЕРБ: „Е-й-й!”) и незабавно да го поканите да се яви в Народното събрание, за да изпълни конституционното си задължение днес да отговаря на въпроса, зададен от колегата Божинов и също така да даде обяснение за изявленията, които прави по адрес на Народното събрание.
Господин Цветанов току-що по един абсурден начин се опита да прехвърли вината от болната на здравата глава, защото в началото на днешния парламентарен ден госпожа Плугчиева постави не какъв да е въпрос, а въпроса за усвояване на еврофондовете. Това ли е шоу, господин Цветанов? Това ли е маловажен въпрос? Кой направи шоуто? Вашият колега Дянков, който взе да раздава някакви лентички тук. (Оживление.) И Вие се радвате.
Това, уважаема госпожо председател, е лично Ваша отговорност – да обърнете внимание на народните представители за какво са тук. – За да участват в парламентарен контрол. Онези от членовете на правителството, които не съзнават конституционните си задължения, настоятелно да ги приканите да ги изпълнят. И ако те продължават да нарушават Конституцията, да предложите да им бъде наложена санкция, решение на Народното събрание за осъждане поведението преди всичко на министър-председателя. (Ръкопляскания от КБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Господин Пирински, под формата на лично обяснение, тъй като отправихте...
ГЕОРГИ ПИРИНСКИ (КБ, от място): Заповядайте на трибуната.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ПАВЕЛ ШОПОВ: Имате думата, госпожо председател, заповядайте.
ЦЕЦКА ЦАЧЕВА (ГЕРБ): Аз Ви уважавам като парламентарист, господин Пирински, и знам, че Вие много добре знаете какви са задълженията на председателя на Народното събрание. Но тъй като ме помолихте да призова народните представители, за цялата пленарна зала ще прочета какво предвижда Конституцията за председателя, който, както знаем, е пръв сред равни:
„Чл. 77. Председателят на Народното събрание представлява Народното събрание, предлага проект за дневен ред на заседанието, открива, ръководи, закрива заседанията, осигурява реда при провеждането им, удостоверява с подписа си съдържанието на приетите от Народното събрание актове, обнародва решенията, декларациите, обръщенията, приети от Народното събрание, организира международните връзки на Народното събрание.”
Аз мисля, че въз основа на тези по-различни правомощия, които имам от останалите народни представители, нямам право да призовавам народните представители да осъзнават за какво са в тази зала. Те са тук, защото ги е изпратил българският избирател, който е дал вота си за политическата сила, която ги е излъчила като такива.
ГЕОРГИ ПИРИНСКИ (КБ, от място): Лично обяснение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ПАВЕЛ ШОПОВ: Не Ви беше споменато името, господин Пирински. (Реплики от КБ.) Това беше лично обяснение по повод на Вашето лично обяснение.
ГЕОРГИ ПИРИНСКИ (КБ, от място): Лично обяснение!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Господин Пирински, под формата на лични обяснения двамата с Вас бихме могли да уплътним времето на парламентарния контрол.
Процедура.
ИСКРА ФИДОСОВА (ГЕРБ): Уважаема госпожо председател, уважаеми господин вицепремиер, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми гости, ученици, които присъствате тук на балконите, уважаеми колеги от Коалиция за България! Срамно е да има такова поведение тук, от тази трибуна на народни представители, които излизат тук и говорят... (Реплики от КБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Процедурата, госпожо Фидосова!
ИСКРА ФИДОСОВА: ... за българския трикольор като за някакви лентички.
Процедурата е, госпожо председател, да направите официална забележка на господин Пирински, който си позволи тук, от тази трибуна, преди малко да опетни българския трикольор, да го нарече „някакви лентички”! (Ръкопляскания от ГЕРБ.)
Недопустимо е това да се случва в българския парламент! Недопустимо е това да го казва народен представител. И тогава, господин Пирински, можете да правите забележки на българския премиер. Благодаря. (Ръкопляскания от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Лично обяснение на господин Пирински. (Реплики от ГЕРБ.)
ГЕОРГИ ПИРИНСКИ (КБ): Благодаря Ви, госпожо председател.
Госпожо Фидосова, ако това Ви е представата за уважение към българското национално знаме, толкоз по-зле за Вас! Но това, горе-долу съответства на равнището на Вашето мислене по принцип.
Госпожо Цачева, освен Конституция има и Правилник на това Народното събрание.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Той не може да допълва неправомерно Конституцията.
ГЕОРГИ ПИРИНСКИ: И Вие сте длъжни по правилник да следите за спазването на реда в Народното събрание, за протичането на заседанията така, както повелява правилникът. Ето защо Ваша първа задача в парламентарния контрол е да осигурите да се осъществява парламентарен контрол, а не евтини представления. (Реплики от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Господин Икономов – процедура.
ГЕОРГИ ИКОНОМОВ (ГЕРБ): Уважаема госпожо председател, господин вицепремиер, уважаеми колеги! Моята процедура не е дотам екзотична, колкото на колегите отляво. Искам на основание чл. 73 от нашия правилник да предложа срокът между първо и второ четене на Закона за рибарството и аквакултурите да бъде удължен със седем дни. Благодаря. (Оживление.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Обратно становище? Няма.
Моля да се успокоим и да гласуваме направеното процедурно предложение.
Гласували 126 народни представители: за 122, против 3, въздържал се 1.
Предложението е прието.
Втора процедура с искане за удължаване на срок – народният представител Ивайло Тошев.
ИВАЙЛО ТОШЕВ (ГЕРБ): Благодаря, госпожо председател.
Уважаеми колеги, тъй като влязохме с процедури за удължаване на срокове, на основание чл. 72, ал. 1 от правилника, правя процедурно предложение за удължаване срока за писмени предложения между първо и второ гласуване по Законопроект за изменение и допълнение на Наказателния кодекс, № 154-01-37, внесен от Огнян Стоичков и група народни представители на 31 март 2011 г., със седем дни.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Обратно становище? Няма.
Подлагам на гласуване направеното процедурно предложение.
Гласували 126 народни представители: за 121, против 3, въздържали се 2.
Предложението е прието.
Предлагам да преминем към същността на парламентарния контрол. Първи ще отправи своето питане към Цветан Цветанов, заместник министър-председател и министър на вътрешните работи, народният представител Румен Петков – относно бягството от летище София на арестуван български гражданин в Република Кипър.
Пояснявам, че госпожа Плугчиева е дала съгласието си първо да бъде отправено питането на господин Петков – разменили са си поредността в предвидения, предварително обявен ред.
РУМЕН ПЕТКОВ (КБ): Благодаря Ви, уважаема госпожо председател.
Уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин министър! Уважаема госпожо Фидосова, обръщам се към Вас поименно – да Ви дам възможност след това за лично обяснение, а по този начин да дам възможност и на тези чудесни млади хора (на балкона на пленарната зала) да направят своя избор – каква грешка не трябва да правят при един следващ избор. Убеден съм, че голямата част от тях са естети.
През м. май 2011 г., ако е вярна моята информация, господин министър, с Европейска заповед за арест са задържани двама български граждани в страна – член на Европейския съюз. Те са екстрадирани със самолет до България от компетентните органи на съответната държава, но в София при пристигането на самолета е задържан само единият.
Аз ще Ви помоля да потвърдите или опровергаете тази информация.
За два месеца това е третият скандален случай на българските граници, в т.ч. на външните граници на Европейския съюз.
Първият, ще повторя, в края на м. февруари, началото на м. март – 30-годишна турска гемия, която е арестувана, избяга от българско пристанище и не беше задържана от катери, които са последно поколение, което Вие добре познавате.
Вторият е свързан с изключително скандален случай, в т.ч. смъртен случай на ръководен служител в бургаския граничен сектор, с употреба на алкохол и, което за мен е най-страшното, с оставянето без охрана на външната граница на Европейския съюз, разбира се, и на нашата външна граница в един особено чувствителен сектор, какъвто е границата ни с Република Турция – и от гледна точка на контрабандата, и от гледна точка на трафика на хора, и от гледна точка включително на трафика на стока с възможна двойна употреба. Случай, който се криеше изключително старателно и от ръководството на Министерството на вътрешните работи, и от ръководството на Бургаската дирекция.
Този трети случай буди няколко въпроса, пак казвам, ако е вярна информацията, която излезе и в средствата за масова информация, включително някой от висшите служители в министерството потвърди, че тече проверка.
Ако са доставени тези граждани в нашата страна, имало ли е конвой? Ако е нямало конвой, по каква причина е нямало? Ако няма конвой, това означава, че те са се движели като добре организирани туристи – граждани, които ние търсим евентуално за някакви извършени престъпления.
Ако са доставени без конвой, какви са мерките, взети на границата, за да не се случи този инцидент, който не ни злепоставя, той ни опозорява пред нашите европейски партньори?!
Опозорява ни в степен ние да не можем да говорим за сигурност на външните граници на Европейския съюз, опозорява ни в степен ние да покажем, че в България всеки престъпник може да влезе и по този начин да влезе и да продължи на територията на Европейския съюз абсолютно безнаказано! Нещо повече, да създадем впечатлението, че това става със съдействието на българските власти!
Разбира се, моето питане към Вас е: какви мерки са взети за защита на границите на страната и какво ще се предприеме за избягване на такъв тип нарушения, които, още веднъж казвам, ни злепоставят не само пред българските граждани, но и пред нашите партньори? Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: За отговор – вицепремиерът и министър на вътрешните работи господин Цветан Цветанов.
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ: Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители! Уважаеми господин Петков, по така зададения въпрос искам само да направя едно уточнение. Не знам дали правите разлика между „депортира” и „експортира”. Ще се постарая да Ви обясня.
На 11.05.2011 г. с писмо от Главна дирекция „Охрана” при Министерството на правосъдието е получена информация за предстоящо пътуване и идването на две лица, които са обявени с Европейска заповед за задържане – кипърските власти са предоставили тази информация, че те ще пътуват на 13-и.
Това, което обаче не е извършено – при изпълнението на подобни процедури документите на депортираните лица се предават на екипажа на самолета от компетентните полицейски власти, в случая – кипърските, които при кацането ги предоставят на приемащите гранични полицейски служители.
Това всъщност е в изпълнение на изискванията на Регламент на Европейската общност 859 от 2008 г., на Комисията от 20 август 2008 г. за изменение на Регламент ЕИО 3922 от 1991 г. на Съвета по отношение на общите технически изисквания и административните процедури, приложими към търговските превози със самолет.
В хода на извършената проверка (която направихме, два дни след като тази информация и тези лица пристигнаха в България, едното от които беше установено от граничните власти и веднага беше задържано, второто лице така и не беше установено) е установено, че екипажът на самолета на авиокомпанията превозвач не е бил уведомен от кипърските власти, че превозва екстрадирани или депортирани лица на борда.
В тази връзка мога да Ви кажа, че с проверката, която сме направили, сме създали допълнителни мерки за сигурност, за да не се допускат подобни инциденти, но няма как екипажът да не знае, няма как лицата да са качени от другите компетентни власти на изпращащата страна и да обвинявате българските компетентни власти, че не са свършили своята работа.
В резултат на дейността на Главна дирекция „Гранична полиция” (ще Ви дам една статистика, за да видите какви са професионалните действия и дейности на служителите от Министерството на вътрешните работи) през 2010 г. са установени и задържани общо 1280 лица, от тях 50 лица са с издадена Европейска заповед за арест.
От началото на 2011 г. на граничните пунктове са установени и задържани 572 лица, обявени за издирване, от тях 81 лица са с издадена Европейска заповед за арест.
Така че не бих искал от единичен случай, в който вината не може да бъде приписана, както Вие тенденциозно го правите, на „Гранична полиция”, да смятаме, че българските компетентни власти не са свършили своята работа. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Два уточняващи въпроса.
РУМЕН ПЕТКОВ (КБ): Уважаема госпожо председател, дами и господа народни представители! Господин министър, още веднъж искам ясно да разграничим нещата. Имаме поредица скандални случаи на българската граница. В тези скандални случаи се създава впечатлението за налагане на двойни стандарти.
В първия случай, който цитирах, с избягалата 30-годишна гемия в отговор, който Вие давате на господин Станишев, казвате: „По категоричен начин е установено, че плаващият под турски флаг моторен кораб е нарушил българските закони при пребиваването му и е напуснал границата без разрешение”.
Малко по-късно в отговора на същия въпрос на господата Станишев и Мутафчиев Вие казвате: „В случая какво предлагате – да упражним сила или да предприемем други мерки?”.
Ами вие в Кърджали пребихте невинно дете! Как можахте да упражните сила върху невинно дете? (Реплики от народните представители Красимир Велчев и Искра Фидосова.) Ами така – с разцепена глава.
Онзи ден изведохте по погрешка невинен човек, полугол, пред децата му.
Във Варна влязохте с автомати в стаята на деца.
Значи когато става дума за български деца, можем да приложим сила, а когато трябва да гарантираме българската граница от турски кораби нарушители, не можем да приложим сила!
Какво означава единият да е задържан на границата, а другият да е избягал? Само за единия ли сме били информирани като държава от колегите от Кипър? Разбира се, че не!
Какво означава другият да не е установен и досега? Нима с колегите от Кипър не е заведена кореспонденция веднага?
Ние говорим за случай, който е преди повече от 25-30 дни! И много добре се е знаело, че се очакват двама човека! Много добре се е знаело кои са тези двама човека – единият от Северна, другият от Южна България.
Не е добра практика да се лъже българското Народно събрание, защото, когато се лъже днес българското Народно събрание, ние показваме, че със същата лекота ще подходим и към нашите колеги. В такива случаи аз съм противник на това България да се самонакисва пред партньорите, но, тогава когато става дума за поредица от скандални гафове на българската граница, тогава когато тези гафове старателно се укриват и тогава когато те стават в рамките на по-малко от два месеца, трябва да намерим други решения, които да защитят интереса на България.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Отговор на двата въпроса.
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ: Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители! Уважаеми господин Петков, разбирам Вашта неприязън от неуспеха Ви като министър на вътрешните работи (ръкопляскания от ГЕРБ), защото гафовете бяха ежедневни и постоянни. Просто може би толкова бяха и способностите на Вашето управление, защото Министерството на вътрешните работи беше в будна кома. То не работеше. Нямаше абсолютно никакви резултати в борбата срещу тежката организирана престъпност, господин Петков. Нямаше изпълнение на годишните индикативни програми по това, което в момента обвинявате ръководството на „Гранична полиция”, ръководството на министерството за усвояването на средствата от Европейската комисия по Шенген.
Понеже няколко пъти манипулирате обществото с подобни хубави терминологии, които използвате – че това, което е свързано с Шенген относно хеликоптерите, всъщност Вие сте започнали процедурата. Да, Вие започнахте процедурата на един хеликоптер, Вие купихте този хеликоптер, но той нямаше термовизионна система, а това са основните функции, когато купуваш един хеликоптер, за да правиш въздушното наблюдение за осигуряването на външната граница. Следващите процедури бяха два пъти прекратени от сегашното правителство и хеликоптерите, които бяха закупени, са с термовизионни системи. Но не знам дали правите разлика и между това какво е термовизионна система и има ли то почва у нас?!
Това, което също искам да Ви кажа, господин Румен Петков. Вие бяхте хора, които всъщност сте пряко свързани с лица, които са извършили тежки престъпления в страната. Защо вашата политическа формация не разкри във вашето управление поръчковите убийства на групата на „Килърите”? Е, няма как да стане, защото 2007 г. поръчителят на убийствата на Петър Луков и на Румен Рачев е финансирала Областна дирекция МВР – Велико Търново. Две хиляди и седма година!
Другото, което също е много важно, е, че Пешо Сумиста – един от основните играчи в групата на „Килърите”, беше съветник на Коалиция за България, така че Вие да излизате от тази трибуна и да говорите за професионализъм – това, което правят ежедневно служителите от Министерството на вътрешните работи, да хвърляте за пореден път безпочвени обвинения за полицейско насилие, което не отговаря на истината, защото за всички случаи, за които сме били сезирани, са направени съответните проверки. Там, където има констатирани слабости, са наложени` съответните дисциплинарни наказания и там, където е необходимо, дори сме предприемали и дисциплинарни уволнения.
Но нека да защитим и да защитаваме Министерството на вътрешните работи и служителите, които работят и във Вашия мандат, и в сегашния мандат, и в следващия мандат, защото те се нуждаят от мотивация, от политическа воля, за да могат да си вършат професионалните действия. Вие просто превърнахте Министерството на вътрешните работи по време на вашето управление в един импотентен орган, който не можа да отговори на очакванията на Европа, на Европейския съюз и на нашите евроатлантически партньори, защото, ако бяхте толкова добри, може би щяхте да хванете и печатниците, които в момента разкриваме, и всички останали неща, които са свързани и с отвличанията.
Там слушах куп небивалици. Че едва ли не това всичкото е било в папките на ГДБОП или някъде в Министерството на вътрешните работи – по групата на отвличанията, от Вашия следващ наследник, който беше в министерството. Това са просто смехотворни неща. Всичко се случи и се разви, и то се доказва в сегашния съдебен процес, който се води в момента спрямо „Наглите”. Благодаря ви. (Ръкопляскания от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: За отношение.
РУМЕН ПЕТКОВ (КБ): Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители, господин министър! Две хиляди и седма година България стана пълноправен член на Европейския съюз, и това е оценката на нашите европейски партньори. Две хиляди и десета година България не стана член на Шенген, и това е оценката на нашите европейски партньори. (Ръкопляскания от КБ.) Министерството на вътрешните работи трябва да бъде спасено, но трябва да бъде спасено от Вас, от Вашето присъствие там, защото одеве, когато казах, че лъжете, мислех да спестя на народните представители колко цинично сте способен да излъжете тази зала.
Когато предния петък Ви питах за трагичния случай в Бургас, Вие казвате дословно: „Поради лошите хидрометеорологични условия по време на дежурство плавателен кораб 515 остава в пристанище Созопол”.
Какво сочи справката на Националния институт по метеорология и хидрология – филиал Варна? Че на 23 срещу 24 в Бургас хидрометеорологичните условия показват следното: максимална скорост на вятъра – 6, 6, 8 м в секунда в различни периоди от време; състояние на морето в балове – 3 бала и 2 бала.
Какво казва компетентният орган? Един бал е безветрие.
РЕПЛИКА ОТ ГЕРБ: Три бала малко ли е?
РУМЕН ПЕТКОВ: Да, за Вас точно обяснявам и за господин министъра.
Два бала – съвсем слабо вълнение; три бала – слабо вълнение. Подпис: директор на националния институт господин Иванов.
Тоест директорът на националния институт казва, че имаме слабо вълнение. Ако ние лъжем тук, в тази зала, че това са лоши хидрометеорологични условия, това означава, че лъжата е начин на мислене, лъжата е начин на управление. Благодаря ви. (Ръкопляскания от КБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ПАВЕЛ ШОПОВ: Колеги, преминаваме към въпрос от народния представител Емил Генов Василев относно отношението на директора на ОДП – Велико Търново, към честта и достойнството на служителите на дирекцията. (Шум и реплики от КБ. Реплика от народния представител Меглена Плугчиева.)
Госпожо Плугчиева?
МЕГЛЕНА ПЛУГЧИЕВА (КБ, встрани от микрофоните): Разменени са ни въпросите.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ПАВЕЛ ШОПОВ: Те са разменени, но въпросът на господин Петков беше пети, Вашият е първи. Редно е, нормално е, когато ги разменяте, Вие да идете на пето място – на този въпрос, който е поред на господин Петков. Вашето изявление е не да си размените така въпросите, че въпросът на господин Петков да бъде първи и Вие да минете на второ място.
МЕГЛЕНА ПЛУГЧИЕВА: Няма проблем. Това е най-малкият проблем.
ПАВЕЛ ШОПОВ: Така е, това е разписанието, така че ако се разберете с господин Василев...
Господин Василев, заповядайте, имате думата.
ЕМИЛ ВАСИЛЕВ (независим): Благодаря, господин председател.
Ще задам първия си въпрос от една поредица от четири въпроса, които имам към господин Цветанов, и предварително искам да му кажа, че никак няма да му е леко. Не знам защо тези четири въпроса обаче са подредени през един, господин председателстващ? Сигурно има някаква причина за това.
Като стана въпрос за съветници в различните парламентарни комисии, само да вметна, че едно лице с прякор Каратиста, господин вицепремиер, личен приятел на Пашата и на премиера, беше също съветник в една от парламентарните комисии от страна на ГЕРБ, така че коментирайте, ако искате, и този съветник.
Става въпрос за моя избирателен район, към него са насочени и четирите въпроса – Великотърновския избирателен район. През последните месеци получих множество сигнали от служители на Областната дирекция на МВР във Велико Търново, които твърдят по отношение на директора, че умишлено и целенасочено унижава честта и личното им достойнство. Така например има случай, при който пред целия личен състав на РПУ – Велико Търново, областният директор е заявил, цитирам: „Служителите на дирекцията са олигофрени”.
При друг случай, по време на оперативка със служителите от Дирекцията на полицията във Велико Търново този директор казва: „Тия от районното са кръгли идиоти и говеда”.
Пред служители на РПУ-то в гр. Елена директорът на Областната полиция във Велико Търново е заявил, цитирам: „Ние сме тук, за да ви мачкаме като бели роби”.
Същият този директор в частните си разговори непрекъснато повтаря, че лично вицепремиерът Цветан Цветанов стои зад гърба му и че му е обещал в скоро време да го направи заместник-министър.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ПАВЕЛ ШОПОВ: Ако обичате, да преустановите с изложението и да зададете въпросите си.
ЕМИЛ ВАСИЛЕВ: Въпросите са ми три на брой.
Известно ли Ви е, господин Цветанов, че директорът на ОДП на МВР – Велико Търново, нарича публично служителите си олигофрени, кръгли идиоти, говеда и бели роби?
Известно ли Ви е, че директорът на Областната дирекция на полицията във Велико Търново твърди, че е лично протежиран от Вас и че сте му обещали поста заместник-министър на вътрешните работи?
Какви мерки ще предприемете за подобряване на микроклимата сред служителите на МВР във Велико Търново, които чувстват засегнати своята чест и лично достойнство?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ПАВЕЛ ШОПОВ: Господин вицепремиер, имате възможност за отговор в рамките на три минути.
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ: Уважаеми господин председателстващ, уважаеми дами и господа народни представители! Уважаеми господин Василев, понеже има поредица от въпроси, които са отправени към мен, и не знам в какво състояние можете да изпаднете, затова ще си позволя да преместя тази чаша. (Премества чашата с вода от трибуната на съседна банка. Ръкопляскания от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ПАВЕЛ ШОПОВ: Господин Цветанов, моля да продължите с отговора.
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ: Господин Василев, първо не знам дали познавате професионалните качества на началника на Четвърто районно полицейско управление към СДВР Живко Коцев и екипа, който отиде временно в Областна дирекция – Велико Търново. Само искам да Ви припомня, че в Областна дирекция – Велико Търново, не знам дали си спомняте, защото доколкото разбрах, вече сте в много топли отношения с дисциплинарно уволнения директор на Областна дирекция – Велико Търново, за злоупотреби и контакти с представители от нечисти сенчести групировки.
Изключително важно е да Ви кажа, че никога по никакъв повод няма да използва или да е използвал такава терминология Живко Коцев или екипът, с който е там. Така че това е доста нелицеприятно да бъде споменавано от депутат, още повече във въпроса Вие да формирате Вашето питане като „анонимни сигнали”. Поне си направете труда да видите кой е този анонимен и дали това не е просто нещо, за да правите някакво шоу.
Това, което е свързано с втората част от Вашето питане – дали съм обещавал заместник-министерски пост, Живко Коцев е професионалист. Назначаването на директорите на областните дирекции на Министерството на вътрешните работи става с акт на министъра на вътрешните работи съгласно Закона за МВР и всеки, който съм назначил в системата на МВР, може Вие да тълкувате, че е мое протеже.
Мога да Ви кажа, че заместник-министрите на вътрешните работи и заместник-министрите във всяка една от институциите се назначават единствено и само от министър-председателя на страната.
Няма такова нещо. Искам да Ви успокоя.
Другото, което бяхте развили във Вашия въпрос, е, че имало 15 случая на инсулти и инфаркти, което също е визирано във Вашия анонимен сигнал. Само да Ви кажа, че от справката, която е направена в Медицинската служба на Областна дирекция – Велико Търново, за една година има само един регистриран случай на инфаркт на служител от гр. Стражица и един случай на инсулт на служител от Районно управление – Полиция, Велико Търново. Просто недейте да изпадате и да девалвирате парламентарния ден и това, което всъщност трябва да правите като парламентаристи – да идвате на работа, а не само когато задавате Вашите въпроси, а в другото време си веете байрака във всяка една точка на страната, но не правите това, за което сте избрани – да бъдете като народен представител! Благодаря. (Ръкопляскания от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ПАВЕЛ ШОПОВ: Господин Василев, имате думата за реплика, като Ви моля да се вместите във времето от две минути, както е по правилник.
РЕПЛИКА ОТ ГЕРБ: Господин Н2О, ако обичате, вземете си чашата. (Народният представител Емил Василев отива на трибуната, обръща се и взема чаша с вода от банката на председателстващите. Оживление в залата.)
ЕМИЛ ВАСИЛЕВ (независим): Господин вицепремиер, много сте малък да ми давате акъл! (Смях и оживление в ГЕРБ.) Менторски тон! Менторски тон от един макар високопоставен чиновник в правителството, в пленарната зала на Народното събрание, срещу народен представител е меко казано проява на ниска политическа култура и ниско лично възпитание. Това е моето становище по отношение на недопустимия Ви менторски тон!
И тъй като Вие давате подобна насока на парламентарния контрол, искам да Ви кажа следното.
Крайно съм недоволен от отговора на първия от 4-те въпроса, които имам днес към Вас, защото Вие избегнахте отговорите на тези въпроси. Дали областният директор във Велико Търново си е позволявал да нарича с тези обидни думи служители на МВР? Избегнахте го, защото ако категорично го отречете, ще се появят свидетели, които ще го потвърдят публично. Така че заповядайте след малко да бъдете достатъчно ясен и категоричен.
Освен това, понеже стана дума за въпроси и се опитвате лично да ме засягате, бих искал да вземете отношение и по още един въпрос – защо вчера умишлено отложихте наказателното дело, което се води срещу Вас в Софийския районен съд, по което Вие сте подсъдим? Изведнъж Вашият адвокат се оказа разболял се или ...
ПРЕДСЕДАТЕЛ ПАВЕЛ ШОПОВ: Съсредоточете се по въпроса, който сте задали. В тези рамки, господин Василев!
ЕМИЛ ВАСИЛЕВ: Много ми се ще да отговорите на този въпрос, господин вицепремиер – защо вещите лица отказват да правят експертиза по това дело и делото се отлага? Сега пък Ви се разболява адвокатът! Нека да чуем.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ПАВЕЛ ШОПОВ: Имате възможност за отговор, господин вицепремиер. Заповядайте. (Смяна на председателите.)
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ: Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители! Уважаеми господин Василев, аз ще се фокусирам върху формулирания Ви въпрос, зададен към мен. Аз се постарах да Ви отговоря, че няма такова нещо. Затова Ви казах – дали въобще познавате и дали въобще някога сте комуникирали с областния директор, за да видите какви качества има и какъв подход има, когато се срещне и разговаря с граждани, в това число и с депутати?
Ще Ви прочета една статистика за периода през последната една година и от предишния период. Общ брой разкрити престъпления по заявителски материали – за по-предишния период, преди Живко Коцев да бъде директор – има 1339. Откакто ръководството е сегашното, са 1831. Разкрити с неизвестен извършител престъпления – 731 за предишен период, за последната една година – 1160.
Това, което ми прави впечатление, и това, което Вие демонстрирате, защото всички знаем какво се случи в Търново, всички знаем, че Вие сте адвокат на Пешо Сумиста, всички знаем за Георги Вълев, който беше поръчител на убийството на адвоката Петър Луков. Всъщност Вие реално освен адвокат на хора, за които в момента има повдигнати обвинения и съдебното дело започва на 27 юни тази година, Вие се превръщате и през цялото това време сте демонстрирали като политически адвокат на подобни структури, свързани с подобен вид престъпна дейност.
Разбирам Вашето питане, и то конкретно насочено във Великотърновския регион, защото пак повтарям, че Георги Вълев, когато беше убит адвокатът Петър Луков, не знам дали въобще си спомняте и дали въобще сте се интересували във Велико Търново – тогава всички говореха, че Георги Вълев никога не е бил разследван, защото винаги е бил толериран и е бил покровителстван от политическите партии, за които той е финансирал съответните кампании. Това трябва да бъде прекратено. В момента мога да Ви кажа, че сегашният директор и ръководството, което работи, е само в полза за обществеността на Велико Търново и на България като цяло! (Ръкопляскания от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Думата иска министърът на външните работи господин Николай Младенов.
МИНИСТЪР НИКОЛАЙ МЛАДЕНОВ: Уважаема госпожо председател, уважаеми народни представители, уважаеми колеги. Поисках думата в рамките на парламентарния контрол днес, защото съм длъжен да уведомя Народното събрание във връзка с развитието на ситуация в Либия, която засяга български гражданин.
На 17 март т.г., при рутинна проверка на автомобила на българския гражданин Атанас Симеонов Кръстев, завеждащ ортопедичното отделение в болницата в гр. Мсалата, Либия, либийските органи за сигурност конфискуват преносим хард диск за компютър. На 29 март същата година господин Кръстев е отведен за справка от представители на либийските служби за сигурност, като в дома му в Триполи е било извършено претърсване и са били иззети папки с документи, карти, СD-та и т.н.
От 29 март т.г. на практика господин Кръстев беше задържан от либийските служби за сигурност. Впоследствие към него бяха предявени обвинения в следното: застрашаване на националната сигурност и подкопаване на устоите на държавното обвинение. Съдебно жури от трима съдии налага мярка за неотклонение, продължена на 9 юни до приключване на следствените действия от прокуратурата.
Междувременно на 15 май на господин Кръстев му се роди, да е жива и здрава, дъщеря от неговата съпруга, която, въпреки съветите на българското посолство в Триполи, избра да остане в Триполи и да изчака развитието на случая с нейния съпруг.
Българската държава разбра за този случай на 2 април не по каналния ред от либийските власти, а мога да го нарека дори случайно. Още на другия ден временно управляващият на българското посолство в Триполи установи контакт със съпругата на д-р Кръстев, с която ежедневно се поддържа контакт оттогава насам. Това е историята до този момент накратко разказана.
Благодарение на изключително внимателните и много добре координирани и постоянни усилия на Министерството на външните работи снощи в 4 ч. през нощта д-р Кръстев, неговата съпруга и тяхното дете бяха изведени от Либия и в момента се намират в Тунис. (Ръкопляскания.) Мисия на българското Министерство на външните работи в момента работи с тях, за да им осигури всички документи, от които те се нуждаят, за да могат да се завърнат живи и здрави в България.
Искам да благодаря на всички, които работиха изключително дискретно и внимателно по този случай, за да може да помогнем на това семейство, техният казус да не се превръща в сага, да не се превръща в човешка трагедия повече от това, което те преживяха.
Искам да благодаря и на всички приятели на България, които живеят във всички части на Либия, контролирани от полковник Кадафи или контролирани от Временния национален съвет в Бенгази.
Български лекари, медицински сестри и специалисти продължават да бъдат на територията на Либия, продължават да работят и да изпълняват задълженията си както в тази част на страната, която се контролира от Кадафи, така и в частта, която се контролира от Временния национален съвет. Още веднъж искам да се обърна към всички тях и да ги призова и от трибуната на Народното събрание, ако те смятат за необходимо да потърсят от българската държава информация и защита, но също да продължат да изпълняват своята хуманитарна мисия там, където са избрали да го правят. Тези от тях, които искат да напуснат страната, разбира се, следва да го направят максимално бързо.
Българската държава ще продължи да контактува и работи с всички представители на либийския народ по начин, по който не само защитаваме интересите на нашите съграждани там, но и по начин, по който смятаме, че е най-правилен за намиране на политически изход от ситуацията, която се създаде след атаките на полковник Кадафи към неговото население. Благодаря. (Ръкопляскания.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Дами и господа народни представители, в 12 ч. и 40 мин. предстои гласуване. Пореден в парламентарния контрол е господин Ангел Найденов с питане към министъра на вътрешните работи, за което са ни необходими 15 минути. Поради това с негово съгласие давам възможност на народния представител Емил Василев да развие своя въпрос към министър Цветанов, след което ще проведем гласуването. Господин Найденов ще има възможност да развие питането си след провеждане на гласуването.
Господин Василев, имате думата.
ЕМИЛ ВАСИЛЕВ (независим): Да благодаря на господин Цветанов, че в отговора на предишния въпрос, всъщност той ми дава възможност да изложа и следващия въпрос, който по поредност е свързан с компенсациите на извънредния труд в ОДМВР – Велико Търново.
Господин Цветанов, все пак ще отбележа, че за пореден път стана ясно и се видя, че Вие публично поставяте присъди на хора, които съгласно българските закони, спрямо тях няма влязла в сила присъда, дори още няма произнасяне на първоинстанционния съд.
Аз не се познавам с Вълев от Велико Търново и нямам никаква представа дали и доколко той е свързан с престъпления, но да го обвинявате и да му поставяте вече едва ли не влязла в сила присъда, не е редно.
Сега моля да ми отговорите на следния въпрос. Служители на Областна дирекция – Велико Търново твърдят, че извънредният труд нито им се заплаща, нито се компенсира под формата на компенсации и почивки. Всяка събота и неделя на територията на Областната дирекция във Велико Търново има полицейски мероприятия и специални операции и по-голямата част от служители са практически без почивен ден. Ето защо бих искал да ми отговорите, господин министър, дали Ви е известно, че през последната една година директорът на Областната полиция във Велико Търново е наложил практика за непрестанни полицейски мероприятия и специални операции през почивните дни, като преднамерено и демонстративно не издава заповеди за положения от служителите извънреден труд?
Известно ли Ви е, че директорът на ОДП – Велико Търново, фактически безплатно и без компенсации с почивки, използва труда на служителите си през почивните дни, за да трупа активи пред ръководството на МВР с бюджетни икономии и безплатни „полицейски операции”?
Какви мерки ще предприемете за подобряване на реда за отчитане на извънредния труд в Областната дирекция на МВР във Велико Търново и преустановяване на порочната практика този труд да се експлоатира абсолютно безвъзмездно, без допълнително заплащане и без компенсации с почивки, с цел натрупване на професионални активи на ръководството на гърба на редовите служители?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: За отговор вицепремиерът и министър на вътрешните работи господин Цветанов.
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ: Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители. Уважаеми господин Василев.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Моля за тишина в залата. Шумът е над нормалния.
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ: На така зададения въпрос ще Ви дам съвсем кратко следния отговор. Отново задавате въпрос, който не кореспондира с истината за организацията на работа, контрола и отчетността дори и за извънредния труд, който се полага от служителите на Вътрешното министерство.
Ще Ви кажа, че в предишния ми отговор само констатирах какво е качеството на задържаните лица към настоящия момент във връзка с предстоящото съдебно дело. Повдигнати са обвинения, внесен е обвинителен акт и в момента предстои съдебен процес, който е насрочен да започне тази година. Не съм издавал присъди. Моля Ви, не манипулирайте изказванията, които правя!
Що се касае до извънредния труд – всичко се отчита съгласно вътрешно-ведомствените нормативни актове и като статистика...
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Господин Цветанов, извинете, че Ви прекъсвам. Колеги, не е възможно поставилият въпросът да чуе отговора поради шума, който създаваме в залата.
Продължете, господин Цветанов.
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ: Ще ви дам няколко периода за извънредния труд, който е платен във връзка с провежданите специализирани полицейски операции. Тук искам да допълня, че през последните две години ние възвърнахме доверието в Министерството на вътрешните работи, защото възстановихме системата от будната кома, в която беше приведена от предишното управление.
Извънредният труд, който е заплащан за периода от м. януари месец 2010 г. до м. юни 2010 г. е в размер на 141 257 лв. За периода от м. юли 2010 г. до м. декември 2010 г. е изплатен извънреден труд – 268 хиляди, и за периода 1 януари 2011 до 31 май 2011 г. – 225 449 лв.
От направените проверки за нормалното водене на регистрите за отчитане на извънредния труд са констатирани само два случая, на две служителки, които са работещи по трудовоправни отношения. Така че в тази посока и този въпрос Ви е доста несмислен, несъдържателен и смятам, че отнема много от ценното време на българския парламент за нещо по-съществено.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Реплика.
ЕМИЛ ВАСИЛЕВ (независим): Господин премиер, що се отнася до ценното време на парламента, не сте Вие човекът, като високопоставен макар чиновник в държавната администрация, да давате оценка как парламента правилно, неправилно, полезно или не оползотворява своето време. Аз лично съм на мнение, че след малко ние ще станем свидетели на едно абсолютно безсмислено пилеене на парламентарно време с един съвършено безсмислен вот на недоверие, който ще има срещу правителството.
РЕПЛИКИ ОТ ГЕРБ: Кажете им го на тях. (Сочат лявата страна на пленарната зала.)
ЕМИЛ ВАСИЛЕВ: Този вот няма да мине не за друго, а защото беше неправилно насочен. Реалният вот на недоверие, който щеше да мине в тази зала и да бъде подкрепен от цялата опозиция, щеше да бъде вот на недоверие срещу Вас, защото има страхотна криза в Министерството на вътрешните работи, защото Вие не си вършите работата и около това се обединяват абсолютно всички политически сили в парламента извън ГЕРБ.
Аз се надявам, че следващият вот на недоверие вече ще бъде правилно насочен към Вашата личност и заявявам най-категорично, че правителството на ГЕРБ ще падне именно заради Вас.
А иначе, що се отнася до експлоатацията на труда на служителите на МВР във Велико Търново – без заплащане, с нередовно заплащане и без компенсации с почивки, това очевидно е политиката на областния директор, който казва за тях, че са бели роби. Очевидно там се води политика на бели роби. А дали сте спечелили доверието на гражданите – с това приключвам, само ще Ви кажа, че по улиците на Велико Търново и в момента се разхождат всевъзможни криминално проявени лица. На мен ми е много интересно – попитайте областният си директор: Найден Димитров, осъден на 20 години за грабеж и убийства, магистрална банда, 7 години излежал, в момента се разхожда по улиците на Велико Търново ...
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Времето изтече, господин Василев. Предоставете го в писмена форма.
ЕМИЛ ВАСИЛЕВ: Приключвам.
Драгомир Димитров – сериен изнасилвач, с пет изнасилвания. В момента се разхожда по улиците на Велико Търново, при положение че има влязла в сила присъда.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Трябва да има 2 мин. време за дуплика на министъра.
ЕМИЛ ВАСИЛЕВ: Последните ми думи, госпожо председател, Белгин Съиров – трафикант на проститутки, на оръжия, на наркотици ...
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Ще Ви отнема думата, господин Василев. Благодаря Ви. (Народният представител Емил Василев говори на изключен микрофон.)
За дуплика – вицепремиерът и министър на вътрешните работи господин Цветанов.
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ: Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители! Уважаеми господин Василев, преди да Ви отговоря само искам да уточня нещо, понеже два пъти се обърнахте към мен като „господин премиер”. Аз съм вицепремиер и министър на вътрешните работи. Премиерът на страната е Бойко Борисов. Само да Ви припомня.
Що се касае до това, което казахте – благодарение на точно ежедневната работа на Областната дирекция на Велико Търново, добре създадената организация от ръководството на Велико Търново има поредица от операции, които точно върнаха това доверие, за което Ви говорих преди малко.
Що се касае до въпросните лица, нищо не ми говори, но аз съм убеден, че това, което сме направили през последните две години, сме привели в известност целия криминален контингент и сме привели в известност лидерите на организирани престъпни групи. Към настоящия момент те са 250, а към 192-ма лидери има заведени досъдебни производства, а някои от тях вече излежават своите присъди в затворите.
Благодаря Ви отново за несъстоятелния начин, по който задавате въпроси и правите питания в българския парламент. Благодаря ви. (Ръкопляскания от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Уважаеми дами и господа народни представители, часът е 12,40, а съгласно приетото от нас процедурно решение в този момент следва да се състои гласуването по приключилите разисквания във вчерашния ден по това време по внесения вот на недоверие на Министерския съвет с министър-председател Бойко Борисов.
За процедура – господин Местан.
ЛЮТВИ МЕСТАН (ДПС): Благодаря, госпожо председател.
Уважаеми господин вицепремиер, уважаеми господа министри, уважаеми колеги! Правя процедурно предложение поне гласуването на вота на недоверие и евентуалните обяснения на отрицателен вот да бъдат излъчени пряко по Националната телевизия и Националното радио.
Съображенията ми. Всъщност съображението ми е само едно – след като вчера лишихте българските граждани от възможността да чуят мотивите на опозицията и предвид факта, че днес опозицията няма думата, думата имате евентуално Вие, за три обяснения на вот на недоверие, надявам се, че този факт – фактът, че ще говорите само вие директно в ефир, ще ви направи по-благосклонни да приемете това мое процедурно предложение, което правя от името на парламентарната група. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Обратно становище? Няма.
Подлагам на гласуване направеното процедурно предложение за пряко излъчване в ефира на Националната телевизия и Българското национално радио на гласуването по решението за вот на недоверие на Министерския съвет.
Гласували 202 народни представители: за 86, против 2, въздържали се 114.
Предложението не е прието.
Второ процедурно искане – господин Павел Шопов.
ПАВЕЛ ШОПОВ (Атака): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги, уважаеми господа министри! Десетки вотове са гледани във времето от началото на промените. Едни от тях са гласувани при режима на тайно гласуване, други – при режима на явно гласуване. Винаги е имало и спорове как е по-правилно, как е по-демократично. Но явно най-демократично е онова гласуване, по което ни избират нашите избиратели. Всички ние сме избрани при тайно гласуване. Редно е да го направим така тук, този път и най после да се сложи тази традиция от този вот нататък.
Друго мое съображение да предложа тайно гласуване е защото в последните дни – на всички в залата ни е известно – вървеше бясно пазаруване на депутати. Бяха хвърлени усилия и пари както от тези, които искат вота на недоверие, така и от тези, които защитават правителството. (Шум и реплики.) Та, ако тези хора, които са взели парите, все пак имат съвест, нека проверим това. Когато гласуват тайно, могат да гласуват по съвест.
От друга страна се спекулира непрекъснато по въпроса какво е съотношението на силите в този парламент. Ако този вот бъде даден тайно, ще се види коя политическа сила общо взето много по-добре, отколкото при явно гласуване, дали ще подкрепя правителството или ще бъде против него.
Четвърто, тази проверка, тази проба ще могат да си я направят и в ГЕРБ. Ясно и известно ви е на всички, че текат центробежни процеси в ГЕРБ. Тези процеси са много силни напоследък. Нека управляващите от ГЕРБ – това е важно и за министър-председателя, да бъде наясно, а това може да стане само с едно тайно гласуване – колко от самите депутати на ГЕРБ ще подкрепят правителството и каква е подкрепата, какъв е кредитът на доверие на правителството в този парламент.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря Ви, господин Шопов, времето изтече
ПАВЕЛ ШОПОВ: Това може да стане само с тайно гласуване. Затова правя предложението за тайно гласуване.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Съгласно чл. 57 от правилника, подобно предложение се подлага на гласуване, след като се изслуша по един народен представител от парламентарна група, която не е съгласна с направеното предложение.
От името на Парламентарната група на ГЕРБ – господин Красимир Велчев.
КРАСИМИР ВЕЛЧЕВ (ГЕРБ): Уважаема госпожо председател, уважаеми господин вицепремиер, господа министри, уважаеми колеги! Аз не говоря сега дали има някакъв интерес, или не, но аз смятам принципно, че е правилно, когато се гласува нещо, още повече, че тук има едно противоречие от страна на господин Шопов. Той казва, че било голямо пазаруване на гласове. Аз мисля, че ние трябва да даваме отчет единствено на нашите избиратели. Как ще бъде този отчет, след като те не знаят хората, които са изпратили тук, те какво мнение имат – подкрепят, не подкрепят правителството. Това е едно противоречие. Защо говорим, че има някакви тайни сдружения? Нека сега, когато се гласува, да се види кой е в тайно сдружение, кой е взел пари, кой не е взел пари, още повече, че и Партия ГЕРБ от самото начало е заявила, че е партия на прозрачността. Как ще обясним ние пред нашите хора, че ще гласуваме тайно? Това е пълен абсурд! Не можем да се съгласим с такова нещо!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Има ли желаещи от други парламентарни групи, да изразят обратно становище? Няма.
Подлагам на гласуване предложението, постъпило от Парламентарната група на Партия „Атака” – гласуването да бъде тайно.
Гласуваме.
Гласували 205 народни представители: за 75, против 117, въздържали се 13.
Предложението не е прието. (Народните представители от Парламентарната група на „Атака” напускат пленарната зала.)
Процедура от госпожа Мая Манолова. (Реплика от народния представител Красимир Велчев.)
МАЯ МАНОЛОВА (КБ): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги, уважаеми господа министри! Достатъчно играхте на криеница, достатъчно договорки в кулоарите и раздаване под масата. (Шум, реплики и възгласи от ГЕРБ: „Е-е-е!”) Моето предложение е за явно гласуване със ставане от място и гласно обявяване на начина на гласуване – „за” или „против” тази съществена част от политиката на това правителство – антикризисната политика и последиците за хората.
След като вчера затъмнихте дебатите, след като вчера скрихте липсата си на аргументи от хората, мисля, че днес е редно всеки един от вас да стане и да каже ясно дали е „за” или „против” провала на част от политиката на тези управляващи. (Шум и реплики от ГЕРБ.) Дължите го на хората, дължите го на тези, които ви изпратиха да седнете на тези места. Може поне веднъж от уважение да станете от тези места и да кажете ясно дали подкрепяте провала на управляващите в тази толкова важна за всеки български гражданин сфера – антикризисната политика и последиците за хората. (Шум и реплики от ГЕРБ.) Няма нищо страшно, няма нищо срамно. Вярно е, че се опитвате да затъмните и това гласуване, като спряхте прякото предаване по Българската национална телевизия и Българското национално радио, но слава Богу, има достатъчно медии, които ще отразят вота на всеки един от вас. (Реплики от ГЕРБ.) Ако имате смелост и кураж да станете и да го заявите лично. (Шум и реплики от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Обратно становище от парламентарна група, която не е съгласна.
ИСКРА ФИДОСОВА (ГЕРБ): Уважаема госпожо председател, уважаеми господин вицепремиер, уважаеми господа министри, уважаеми дами и господа народни представители! Ще изразя несъгласието на нашата парламентарна група с така предложения начин на гласуване от госпожа Манолова.
Разбирам Ви, госпожо Манолова, трудно ми беше две години да се науча да Ви разбирам изказванията. Сега обаче разбрах посланието на това изказване, колеги, и то е само едно – с вдигане на ръка и ставане от място и заявяване означава за първи път да видим днес, в 41-о Народно събрание, че този – левият сектор (показва вляво), е пълен с народни представители (бурни ръкопляскания от ГЕРБ), защото ви няма на работа всеки ден! Ние приемаме и гласуваме закони, а тук е празно! Това е скритият и истински мотив на госпожа Манолова (Реплика от народния представител Любен Корнезов.) и господин Корнезов го потвърди. Благодаря. (Бурни ръкопляскания от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Подлагам на гласуване направеното процедурно предложение за провеждане на гласуването явно, чрез ставане от място при поименно извикване по азбучен ред, и отговаряне със „за”, „против” и „въздържали се”.
Гласуваме.
Гласували 194 народни представители: за 63, против 120, въздържали се 11.
Предложението не е прието.
Госпожа Мая Манолова – прегласуване. (Възгласи от ГЕРБ: „Е-е-е!”)
КРАСИМИР ВЕЛЧЕВ (ГЕРБ, от място): Затова не са включени камерите.
МАЯ МАНОЛОВА (КБ): Госпожо председател, оспорвам резултатите от гласуването и искам повторно гласуване. Използвам случая да кажа на госпожа Фидосова, че докато се научи да разбира какво й говорим и мандатът ще свърши. (Смях от ГЕРБ.) Важно е и е добре, че поне се опитвате и напредвате, но бавничко го правите. Разбързайте се, защото мандатът при това скоро ще свърши! (Шум и реплики от ГЕРБ. Ръкопляскания от КБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Подлагам на прегласуване предложението за явно гласуване със ставане от място и поименно извикване по азбучен ред.
Гласували 193 народни представители: за 63, против 121, въздържали се 9.
Предложението не е прието.
Други процедурни искания, предложения, преди да подложа на гласуване проекта за решение? Няма.
Уважаеми дами и господа народни представители! Припомням проекта за Решение за гласуване на недоверие на Министерския съвет с министър-председател Бойко Борисов.
„Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 и чл. 89 от Конституцията на Република България

РЕШИ:

Гласува недоверие на Министерския съвет на Република България с министър-председател Бойко Борисов заради провала на антикризисната политика на правителството и тежките последици за хората.”
Гласували 196 народни представители: за 70, против 124, въздържали се 2.
Предложението не е прието. (Ръкопляскания от ГЕРБ.)
Първи отрицателен вот – госпожа Искра Фидосова. (Част от депутатите на Коалиция за България и ДПС напускат залата.)
Моля за ред в залата!
Моля за ред и тишина в залата!
Имате думата, госпожо Фидосова.
ИСКРА ФИДОСОВА (ГЕРБ): Уважаема госпожо председател, уважаеми господин вицепремиер, уважаеми дами и господа министри, уважаеми дами и господа народни представители – тези, които уважавате Народното събрание и вота на българските граждани! Уважаеми дами и господа народни представители – тези, които не уважавате вота на българските граждани и напускате в момента пленарната зала! Гласувах против този вот на недоверие, защото, уважаеми дами и господа – автори на този вот към правителството на премиера Борисов, към правителството на ГЕРБ, в основата на този вот не стои грижата за реални проблеми и конструктивни предложения за тяхното решаване, а за съжаление, стои отново политическият популизъм, наглост, лоша интерпретация на статистически данни и много казани вчера неистини. Вчера за втори път при втория вот на недоверие видяхме един зле подготвен и режисиран сценарий от вас за дестабилизиране на страната и за сваляне на правителството на ГЕРБ. Но вчера и днес за втори път, за ваше съжаление, се доказа и се показа, че правителството на премиера Борисов, правителството на „Граждани за европейско развитие на България” няма друга алтернатива.
Очевидно, господа отляво, е, че в този парламент вотът на недоверие не е за сваляне на правителството, вотът на недоверие не е за представяне на алтернативна политика, а е само и единствено средство за изчистване на мръсни съвести в опозицията.
Затова днес от тази трибуна заявявам ясно, че ГЕРБ няма притеснения от вот на недоверие. Не от четири вота, както каза вашият лидер, а от четиридесет и четири, защото ние дължим обяснение на българските граждани, на нашите избиратели, а не на Доган, Станишев и Костов.
Уважаеми колеги, уважаеми дами и господа, силата на ГЕРБ е да намери и да намира верни решения в трудни моменти. Всеки ден ние показваме, че го можем и го правим на практика, затова оставаме сами, защото не искаме подкрепата срещу мръсни сделки.
Време е, господин Станишев, да спрете да се упражнявате по социална политика, бюджет и финанси, защото от всичките Ви предложения, които чухме…
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Времето изтече, госпожо Фидосова. Благодаря Ви.
ИСКРА ФИДОСОВА: В заключение искам да поканя тук господин Петър Димитров, но виждам, че отсъства, може би, господин Станишев, Вие ще дойдете да Ви връча подаръка – едно сметало, за да се научите да смятате усвояването на еврофондове...
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Времето изтече, госпожо Фидосова.
ИСКРА ФИДОСОВА: ...и това, колко усвоихте вие – една кръгла нула и колко усвои правителството на ГЕРБ – 13%, господин Станишев. (Ръкопляскания и възгласи от ГЕРБ: „Браво!”. Народният представител Искра Фидосова отива при народния представител Сергей Станишев, за да му връчи детско дървено сметало.)
СЕРГЕЙ СТАНИШЕВ (КБ, от място): Оставете го. (Народният представител Искра Фидосова оставя детското дървено сметало върху банката .Смях и оживление в ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Втори отрицателен вот – Валентин Николов.
ВАЛЕНТИН НИКОЛОВ (ГЕРБ): Благодаря, госпожо председател.
Уважаеми вицепремиер, уважаеми министри, уважаеми колеги! Аз гласувах отрицателно за този вот. Защо? Защото ще ви дам малко числа във връзка с брутния вътрешен продукт по тримесечия. Трето тримесечие на 2008 г. – 1,4 ръст, четвъртото тримесечие 2008 г. – 0, първо тримесечие на 2009 г. – минус 6,1%. Ще ви кажа последните тримесечия, които има на 2010 г. – 3,8 ръст, и първо тримесечие на 2011 г. – 3,4. (Единични ръкопляскания от ГЕРБ.)
Каква е разликата в антикризисните мерки? Оп, извинявайте, там антикризисни мерки нямаше. А ако имаше и не бяха изхарчени 4 милиарда последния месец на 2008 г., то тогава – сега можеше да има пари и за пенсии, можеше да има пари и за социално слабите. Призовавам всички пенсионери и социално слаби да отидат пред „Позитано”, за да ги търсят тези пари, защото те ги изхарчиха непрозрачно. (Ръкопляскания от ГЕРБ.)
Затова гласувах отрицателно. Искам да ви кажа, лично от министър-председателя е даден този трикольор (показва трикольорна лента), който е символ на съзиданието на това правителство, което открива и ще открива обекти. Това е трикольор – символ. Благодаря. (Ръкопляскания от ГЕРБ. Народният представител Валентин Николов отива при народния представител Сергей Станишев, за да му връчи трикольорната лента.)
СЕРГЕЙ СТАНИШЕВ (КБ, от място): Остави я. (Народният представител Валентин Николов оставя трикольорната лента на банката.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Трети отрицателен вот – господин Тодор Великов. (Силен шум и оживление.)
ТОДОР ВЕЛИКОВ (независим): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Гласувах против този вот и искам да кажа защо. Преди да дойда тук, в залата, сутринта един възрастен човек, който живее в нашия блок, който е на 82 г., ме попита: „Къде отиваш?”. Викам: „Имаме тази сутрин вот на недоверие”.
Той каза: „Моля ти се бе, момче, направете така да получаваме достойни пенсии. Много е трудно да се живее в момента в България”.
Аз му казах: „Аз не мога да крада ЕГН-та, не мога да правя водни огледала, не мога да правя дом за социални услуги. Аз искам наистина да работим качествено”. (Ръкопляскания от ГЕРБ.)
Днес обаче забелязахме нещо, което дълго време се говореше в публичното пространство, че колегите от „Атака” и от ДПС работят като скачени съдове. (Ръкопляскания от ГЕРБ.) Ти можеш да критикуваш колкото си искаш българското правителство, но отнасяш критики за това, което е в интерес на българските граждани, но тогава, когато трябва да гласуваш вот на недоверие, ти трябва да застанеш от едната страна – тази на истинското българско правителство.
Аз застанах на тази страна, която работи за интересите на българското общество, но сега аз нямам подарък към другаря Станишев, аз имам едно пожелание към него. Господин Станишев, защо не си приберете Иван Костов отново във вашите редици, за да си оправим дясното пространство? (Реплики и ръкопляскания от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Сергей Станишев – лично обяснение.
СЕРГЕЙ СТАНИШЕВ (КБ): Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители, господа министри! Няколко обръщения бяха отправени към мен, затова трябва да взема отношение.
Първо, господин Великов, аз от политически номад не приемам съвети кого да прибирам в нашата партия. Със сигурност не бих прибрал обратно министър-председателя господин Борисов, който беше член на нашата партия и заради това навремето напусна МВР. (Шум и реплики от ГЕРБ.)
РЕПЛИКА ОТ ГЕРБ: Вие БКП ли сте?
СЕРГЕЙ СТАНИШЕВ: Днес ГЕРБ са много щедри на подаръци към мен лично, може би защото не сте щедри към българските граждани. (Реплики от ГЕРБ.) Защото е факт, че две години доходите са замразени и хората обедняват, защото инфлацията надхвърли 10%. (Реплики от ГЕРБ.)
Факт е, че до 2013 г. планирате замразяване на доходите, което е поет от Вас ангажимент пред Европейската комисия. Факт е, че българската икономика миналата година, когато в Германия растеше с 3,6%, в Естония – с 3,1%, в Полша с 3,8%, имаше нулев растеж – 0,2%, което е символичен растеж и падна на дъното по темп на икономическо възстановяване, и се качи в челото по темп на растеж на безработицата – два пъти е нараснала. Ако не вярвате на българската статистика, на Националния статистически институт, прочетете статистиката на Европейската комисия. Тя между другото в последния си доклад за пред Европейския съвет пише, че усвоените средства по Еврофондовете са само 7%, а не 13%, както вие твърдите. Това са думи на Европейската комисия, не мои! (Шум и реплики от ГЕРБ.)
Искам да ви кажа: вие си мислите, че сте много силни. С 20 души намаля подкрепата за вас.
Искам да се обърна и към тези народни представители, които днес отсъстват от залата – депутатите от „Атака” и от Синята коалиция. Няма как да се правят на опозиция, защото негласуването е подкрепа на този кабинет – и на министър Цветанов, и на министър Дянков. Днес става все по-ясно кой–кой е в България.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Времето изтече, господин Станишев.
СЕРГЕЙ СТАНИШЕВ: Но резултатите ще дойдат на изборите, които ще покажат различно на очакваното от вас. (Шум и реплики от ГЕРБ.) (Ръкопляскания от КБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Министър Цветанов иска думата.
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ: Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители! Уважаеми господин Станишев, не смятах да се изказвам, но визирахте моето име и това, което каза колегата Николов за харченето на парите на българския данъкоплатец през 2008 г.
Уважаеми господа и уважаеми господин Станишев! Изхарчихте парите по един безогледен начин без абсолютно да има никаква целесъобразност в харченето на тези средства. Единствената цел във философията беше само да се изхарчат, за да не останат – няма значение каква ще е цената, на която ще плащаме за това, което ще купуваме. Аз веднага ще ви дам пример, защото все пак съм министър на вътрешните работи и имам доста неща, които заварих и бяха доста нелицеприятни.
Вашият министър на вътрешните работи, който беше в кабинета ви, господин Станишев, купи принтери – само давам няколко примера – купи принтери, 1000 на брой за 3 млн. лева. За 3 милиона лева! Даде ги на българските дознатели в Министерството на вътрешните работи. Тези принтери са многофункционални, само забележете – многофункционални, които заемаха повече от половината от работното бюро на един дознател. (Реплики на народния представител Михаил Миков.) Абсолютно ненужно, защото на тях не им трябва да имат цветове, когато печатат съответните написани от тях докладни. Това, което направих аз и това, което направи правителството, е да развалим този договор. Тези пари бяха изхарчени не по целесъобразност и не в интерес на служителите от министерството. Заведохме дело, влязохме в съдебна фаза и на първа и втора инстанция, искам да ви уведомя, че спечелихме това дело.
Какво направихме ние обаче в началото на тази година? Забележете, за 770 хил. лева купихме 1000 компютри и 1000 принтера и ги дадохме на българските дознатели, (ръкопляскания от ГЕРБ), за които всяко едно работно място е оборудвано и окомплектовано с подобна техника, с която да могат да си изпълняват служебните задължения.
Разходите, които направихте като капиталови, за две сгради – на Охранителна и на Криминална полиция, направих всичко възможно с преговорите, които водихме, да намалим цената, защото за нас тя беше висока. Намалихме цената и дадохме възможност да си приберем 2 млн. лева от тези пари, които щяха да отидат. Господин министърът, предишният, от този бюджетен излишък хвърли пари в новострояща сграда на Областна дирекция – Разград. Забележете, че проектът на тази сграда беше от 1985 г., когато политиката на тогавашните правителства беше комунистическата партия да има централата, която да бъде водеща и емблематична, и областната дирекция на полиция да бъде многофункционална и голяма. Директорът тогава на Разград вика: „Това е безумие! С разходите, които ще похарчим, ако ние направим тази сграда, с тях няма да можем да си поемем разходите, които са ни ежедневно за изпълняване на служебните задължения”.
Това беше вашата политика и това вие правихте постоянно! Съжалявам, че господин Станишев излезе, защото никой не можа да обясни защо, когато се говореше за паспортизацията и за личните документи на българските граждани, четири години вие не успяхте да направите една процедура и да не създадем на българските граждани този проблем, който беше през 2010 г.
Ще ви припомня какво направихте, защото явно някои от тях имаха лични интереси. (Ръкопляскания от ГЕРБ.) Първият проект беше формиран и формулирането на заданието беше от експертите за централизирана система. Това беше с решение на Министерския съвет. Тази процедура беше прекратена, когато беше освободен министърът на вътрешните работи във вашия кабинет. Когато дойде новият министър на вътрешните работи, всъщност без да се съобрази с експертизата и с експертите, направихте децентрализирана система, която беше по-ненадеждна, за да може да има повече сривове, по-скъпа. Това, което не успяхте да приключите до края на вашия мандат и направихте, е, че оскъпихте този проект. Защото цената беше 116 млн. евро, а през м. април се снимахте, че вече сте започнали да произвеждате задгранични паспорти, но паспорта Ви го бяха донесли някъде отвън, за да може да го покажат и да Ви снимат, а реалната експлоатация и подготовката за осъществяването на тази производствена дейност беше възможна от м. март 2010 г. В тази посока да излизате и да говорите и да не си спомняте за това, което сте правили, все пак трябва да има морал в политиката. Вие доказвате, че нямате този морал с поведението, което демонстрирате винаги в българския парламент – да излизате и да не стоите на работното си място, което е видно днес от това, което виждаме сега. (Ръкопляскания от ГЕРБ, реплики от КБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Няма поименно споменаване – говореше се за министъра на вътрешните работи, а вие имате двама.
Лично обяснение – Михаил Миков.
МИХАИЛ МИКОВ (КБ): Благодаря Ви, уважаема госпожо председател.
Господин министър, Вие лъжете нагло!
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ: Това са факти.
МИХАИЛ МИКОВ: Ако смятате, че това, което казвам не е така, заповядайте в съда! Но вадете болнични листове на адвокатите си. Защото с тези евтини принтери плащате три пъти по-скъпо консумативите на МВР. (Викове: „Еее!”от ГЕРБ.) Защото, господин министър, когато се изготвят фотоалбуми от разследващите полицаи, са им необходими цветни принтери. Те не пишат само докладни, макар че Вашето пребиваване в МВР преди е било свързано предимно с такива материали.
Защото, господин министър, ако не бяхме строили, Вие нямаше да носите днес лентичките на нашите банки. Защото Вие един пирон не сте забили в МВР! Това сте Вие!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Лично обяснение – Сергей Станишев.

СЕРГЕЙ СТАНИШЕВ (КБ): Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители! Тъй като господин Цветанов ме спомена лично, му дължа обяснение и така ще бъде, докато министрите не се научат!
Стана дума за фискалния резерв – за какво бил похарчен. Искам да ви припомня, че в края на 2008 г. точно заради кризата и за да се смекчат ударите й върху социално най-слабите 350 млн. лв. бяха дадени на пенсионерите еднократно за Коледа. Това бяха по 150 милиона на всеки един пенсионер. (Силен шум, смях, оживление, възгласи: „По 150 млн. лв. на един пенсионер?!”.) Това беше направено именно като част от антикризисния план, за който твърдите, че го няма.
Много повече пари бяха дадени за инфраструктура и на общините, и на отделните министерства, за да се изгражда точно инфраструктурата, когато икономиката буксува.
Имаше много спекулации в изказването на господин Цветанов и на другите министри, които твърдяха, че видите ли, нямало антикризисен план. Имаше и той работеше до средата на годината, Затова когато говорите за данните по тримесечия, е добре да припомните, че за второто тримесечие на 2009 г. имаше възстановяване в икономическия растеж и в индустриалното производство. След това дойде ГЕРБ и започна спадането, спадането и спадането на икономиката. През втората половина на 2009 г. то се задълбочи, през 2010 г. – на нула. Това са данни на Европейската комисия.
Увеличаване на безработицата, защото забихте бизнеса надолу, последваха множество фалити.
До ден-днешен не сте си изпълнили антикризисната програма. От 1 април 2010 г. до м. юни – юли същата година трябваше да се разплатите с бизнеса за задълженията на държавата. Не е направено и до ден-днешен.
Минималната работна заплата трябваше да нарасне от 1 юли 2010 г. Постоянно лъжете, само че лъжата няма да реши проблемите ви на изборите, въпреки манипулациите и фалшификациите. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Благодаря.
Продължаваме с нашата работа по Парламентарния контрол.
Следва питането от народния представител Ангел Петров Найденов относно постъпления от помощи и дарения по бюджета на Министерството на вътрешните работи.
Питането ще бъде развито от господин Найденов.
Заповядайте, господин Найденов.
Да уведомя колегите, тъй като е имало направени декларации от името на политически партии, работното време се удължава с 21 минути след 14,00 ч., да знаете.
АНГЕЛ НАЙДЕНОВ (КБ): Благодаря, господин председателю.
Уважаеми дами и господа народни представители, господин вицепремиер, господа министри! Трудно е да се върнем към обичайния тон на парламентарния контрол след гласуването на вот на недоверие по тема, изключително близка, много значима, важна за огромна част от българските граждани. За съжаление тази тема за голяма част от тях носи разбирането за безизходица, бедност, влошено материално и социално състояние. Мнозинството от ГЕРБ обаче направи всичко възможно да скрие това от българските граждани, зрители и слушатели.
Господин вицепремиер, моето питане е свързано с една информация, която се появи във връзка с изпълнението на бюджета на Министерството на вътрешните работи за първото тримесечие на тази година. То е свързано по-точно с постъпленията от помощи и дарения по бюджета на МВР за първото тримесечие на тази година.
Уважаеми господин вицепремиер, според данните от този отчет постъпленията от помощи, дарения и други безвъзмездно получени суми са в размер на 6,5 млн. лева. Няма никакво съмнение, господин министър, че тази информация привлича вниманието не само заради размера на сумата – 6,5 млн. лв. отвсякъде са си една сериозна сума, а и заради факта, че става дума за дарение за Министерството на вътрешните работи, тоест за силовото ведомство, което е натоварено с огромни отговорности по борбата със закононарушенията, престъпленията, корупцията, по опазването на обществения ред.
Господин министър, следователно служителите би трябвало да бъдат опазвани от всякакви зависимости, влияния, от всякакви съображения, различни от законовите разпоредби и съответно от обществения интерес.
Разбира се, убеден съм, че и Вие добре съзнавате, освен правомощията и действията, разписани за служителите в Закона за Министерството на вътрешните работи, те трябва да излъчват и определен респект на служители на държава, която вероятно не може да им осигури всичко необходимо, но която осигурява достатъчно, за да бъдат предпазени служителите от корупция, влияния и зависимости и началниците на дирекции и на полицейски управления да не се превръщат в артелчици – използвам един армейски израз.
Господин министър, в тази връзка, когато информацията за даренията се придружава от признания, че даренията не са нито толкова доброволни, нито толкова безвъзмездни, изникват въпроси, свързани с начина, по който се гарантира опазването на министерството и на службите от тази корупция.
Господин министър, в тази връзка моето питане е: с какъв акт са регламентирани даренията? Какъв контрол се осъществява от Вас като ръководител на Министерството на вътрешните работи?
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Благодаря.
За отговор – вицепремиерът и министър на вътрешните работи.
Заповядайте, господин Цветанов.
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ: Уважаеми господин председател, уважаеми народни представители, уважаеми господин Найденов! Действително има обществен интерес от всичко, което беше пуснато в медиите – два случая за евентуална зависимост при дарения, които се осъществяват в Министерството на вътрешните работи. Бяха излъчени по телевизията, имаше публикации и във вестниците.
За конкретните два случая, които Ви провокираха да ми зададете въпроса днес, ние направихме всичко възможно да се направят проверки и да видим действително каква е реалността.
За случая в Районното полицейско управление в Гулянци, той датира от 2007-2008 г., когато са сключвани договори за дарение, правено към Районното полицейско управление. Договорите са предимно за бензин. Това всъщност е заведено и отчетено по надлежния ред съобразно българското законодателство – Законът за МВР, Законът за задълженията и договорите и инструкциите в Министерството на вътрешните работи, които регламентират тази дейност.
Вторият упоменат случай беше за списък на автомобили в една от караулките на полицейските служители, които осъществяват контрол на пътникопотока. От направената проверка и свалените обяснения от всички 155 служители 153 отричат да има подобен списък или разпореждания, само двама са потвърдили, че има такова разпореждане с номерата на тези автомобили.
В процеса на проверката бяха проверени абсолютно всички сигнали и дали има подавани сигнали за дейността на тези служители. Точно за тези двама служители, които казват това, няколко дни преди това има подадена жалба спрямо тях за арогантното им поведение, когато са изпълнявали служебните си задължения. За мен е важно какво констатират контролните органи, на които е разпоредено да извършат съответните проверки.
Що се отнася до провокирания в обществото интерес, с моя заповед беше създадена работна група, която изработи в срок съответните възложени й задания. Мога да Ви кажа, че вече на сайта на Министерството на вътрешните работи има Вътрешни правила за реда и условията за сключване на договори за дарения, получаване и управление на дарения в Министерството на вътрешните работи, образци-декларации и образци на примерни договори.
От всичко, което успяхме да съберем и анализираме като данни от всички тези сключени договори в страната през последните години, в над 90% нещата са свързани с консумативи и по-специално с бензин и други налични консумативи, необходими за служителите от Министерството на вътрешните работи.
Да, разбира се, това буди някакви съмнения и притеснения, но даренията са доброволни и те се правят предимно от организации и общини, които всъщност искат повече полицейско присъствие, което е свързано с повече консумативи за полицейските автомобили.
Това, което според мен също е важно да се има предвид. Да, действително може е хубаво да се върви към недопускането или неправенето на подобни договорни отношения с определени субекти, но сами разбирате, че това, което дадох като пример – начинът, по който сте харчили парите от излишъка, води до едно: просто вие сте изхарчили парите и това, за голямо съжаление, е било практика във вашето управление. Ето ви 3 милиона от купуването на принтерите, които сте купили – 1000 принтера. За 770 хил. лв. ние купуваме 1000 принтера и 1000 компютъра. Нали виждате къде е разликата – 2 млн. 200 хил. веднага идват. Имаме от тези строителни дейности по капиталовите разходи, които са направени, също икономисани 2 милиона. Ето – станаха 5 милиона.
Така ако се харчат парите – това, което сме наложили като режим и контрол – аз смятам, че можем да успеем. И аз благодаря все пак на медиите за това, че се отвори една тема, която действително ние искаме да регламентираме и да стане още по-прозрачна от всичко това, което се случва към настоящия момент. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: И аз благодаря.
За два доуточняващи въпроса – заповядайте, господин Найденов.
АНГЕЛ НАЙДЕНОВ (КБ): Благодаря Ви, господин председател.
Уважаеми господин министър, аз все пак си мисля, че ще се върнете към отговорите си в качеството си на министър, а не на председател на предизборния център на ГЕРБ. Аз Ви питам за нещо конкретно. Не Ви питам за излишъка, нито за предишните години. От отговора Ви разбирам, че всъщност досега няма правила, които да регламентират постъпването на даренията, съответно трудно може да се говори за един обективен контрол от страна на ръководството на МВР, включително по отношение на даренията, които постъпват тук, в София, включително и по отношение на даренията, които постъпват в полицейските управления или съответно в областните дирекции на Вашето министерство.
Господин министър, аз разговарях с Вашите предшественици, видях и коментарите, които се правят по тази тема и всички са единодушни, че сумата от 6 милиона и половина за първите три месеца на 2011 г. е необичайна. Тя е достатъчно голяма. И е съвсем естествено да се запитаме кое е породило внезапно тази дарителска страст – да се дарят толкова много средства. Вие твърдите, че това са оценки за дейността на министерството, че те са безвъзмездни и доброволни. Оказва се, пак казвам, че нито са толкова доброволни, нито са толкова безвъзмездни. Има достатъчно коментари на хора, които са били принудени, ще използвам този израз, да направят това дарение, за да си гарантират спокойствие. И аз затова питам, господин министър, как контролирате тези дарения, как контролирате, че службите, служителите, управленията ще бъдат предпазени от въздействие с влияние и от предпоставките за корупция?
Затова, господин министър, моите уточняващи въпроси са следните:
Първият е, има ли регистър? Къде можем да видим къде са дарителите и спонсорите на Министерството на вътрешните работи? Можем ли да направим съпоставката между тези дарители и дарителите и спонсорите на сдружение, на Партия ГЕРБ?
И вторият уточняващ въпрос. Вие казвате, че министерството е предпазено от влияние, има гаранции. Как точно гарантирате, че министерството, служителите, службите, управленията са гарантирани от въздействие и от зависимости?
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: За отговор, заповядайте, министър Цветанов.
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ: Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Найденов! Съгласно Закона за Министерството на вътрешните работи, в съответствие с изискванията на Закона за задълженията и договорите право да сключват договори за дарение имат министърът на вътрешните работи и ръководителите на всички структури в МВР, които имат качеството на юридическо лице. По смисъла на текста на чл. 261, ал. 3, т. 1 от Закона за Министерството на вътрешните работи, средствата от даренията постъпват в приходната част на бюджета на Министерството на вътрешните работи.
Отчетност има в съответните областни дирекции. Това, което казвате: „Как ще гарантираме?” в момента ви казах, че са разработени нови вътрешни правила, които вече са упоменати и на сайта на Министерството на вътрешните работи, с което искаме да дадем по-голяма прозрачност и действително всичко, което е публично, да бъде ясно и разбираемо за всеки, който има интерес да провери.
И не знам защо правите някаква връзка с даренията на Политическа партия ГЕРБ? Само да Ви кажа, че с промените, които приехте в предишното Народно събрание, Вие дадохте една изключително много добра възможност партиите да бъдат финансирани от държавата, от държавния бюджет и по този начин да не изпадат в някакви подобни зависимости, които може би в практиката вие сте прилагали, затова смятате, че това ще се прилага и от сегашното управление. Не, в сметката на Политическа партия ГЕРБ има достатъчно средства, за да си платим кампанията и то осигурено от субсидията, която получаваме от държавния бюджет.
Контролните органи в министерството е дирекция „Вътрешна сигурност, това е дирекция „Инспекторат”. Всеки един сигнал за подобна злоупотреба винаги може да бъде проверен в съответните срокове и да бъде информиран съответният жалбоподател или депутат, ако вие имате някакви такива сигнали. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Заповядайте за отношение, господин Найденов.
АНГЕЛ НАЙДЕНОВ (КБ): Благодаря Ви, господин председател.
Господин министър, аз не правя връзка между дарителите и спонсорите на министерството и сдружение Партия ГЕРБ. Аз питам къде можем да направим справка и да видим кои са дарителите на министерството. И разбира, се след това да се опитаме да съпоставим тези дарители, заедно с дарителите, които са партията и на сдружението. Не твърдя, че има такава връзка, но все пак искаме да видим. Затова попитах има ли централен регистър.
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ: В Сметната палата.
АНГЕЛ НАЙДЕНОВ: Разбирам, че няма централен регистър и това е едно предложение, което е хубаво да бъде обсъдено от Вас и от ръководството на министерството. Така нещата ще бъдат много по-ясни, много по-прозрачни и ще дадат повече възможност за контрол от ръководството на министерството, господин министър. Защото според мен, а се оказва от коментарите и от изявленията, които се правят от много хора по повод на тези дарения, тази практика за министерството е смущаваща. Да, вярно, тази практика датира от началото на 90-те години, но при Вас тя отбелязва един своеобразен разцвет. Ако това е плод на някакво особено Ваше умение, ами, споделете Вашия опит с министъра на здравеопазването да кажем, или с министъра на образованието, или с министъра на труда и социалната политика, защото, ако вървите с такива темпове, 24 милиона са си отвсякъде сериозна сума. Това е бюджетът на една средно голяма община. Това е, примерно, една голяма част от средствата, които търсите и не можете да намерите за увеличаването на минималната работна заплата.
Господин министър, мисля, че тази практика не трябва да се поощрява. Вие казахте, че трябва да се търсят възможности по отношение бюджета на страната. Има достатъчно други организационни и финансови предпоставки и условия, които могат да бъдат приложени, за да се ограничи тази практика. Защото тази практика, господин министър, поощрява зависимостта на министерството и на служителите. Тя е обидна за държавата. И аз си мисля, че Вие трябва да направите всичко необходимо, за да ограничите даренията и съответно зависимости на службите на полицията, като цяло на управленията и на служителите.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Благодаря.
Заповядайте, госпожо Плугчиева, да развиете Вашия въпрос относно снемане на лични данни на VIP залата на летище София на народни представители.
МЕГЛЕНА ПЛУГЧИЕВА (КБ): Благодаря Ви, господин председател.
Уважаеми господин министър, моят въпрос към Вас е свързан със следния факт. Съгласно Решение на Министерския съвет българските народни представители имат право да минават през VIP залата на летище София, когато пътуват в страната и в чужбина със самолет. Там се осъществява и съответният паспортен контрол. Оказва се, че в последно време при преминаване през паспортен контрол в тази зала паспортите се задържат по 5, по 10 минути.
На мой въпрос: „Защо се случва всичко това?” от отговора на „Паспортен контрол” на Гранична полиция се оказа, че има Ваша заповед, с която е разпоредено да се снемат личните данни на пътуващите, разбирайте на българските народни представители.
Моят въпрос към Вас е: каква е причината да се снемат личните данни, да се записват в специален регистър, както става ясно от думите на служителите на Гранична полиция? Какво Ви дава основание, на каква законова база сте разпоредили тази проверка и какво се цели с това записване, с това снемане на личните данни на българските народни представители?
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: За отговор – министър Цветанов, заповядайте.
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ: Уважаеми господин председателстващ, уважаеми дами и господа народни представители! Уважаема госпожо Плугчиева, съгласно чл. 85, ал. 1 от Закона за Министерството на вътрешните работи полицейските органи за граничен контрол и охрана на държавната граница извършват гранични проверки на лицата, предметите в тяхно владение и транспортните средства, преминаващи през граничните контролно-пропускателни пунктове. Всичко това е разписано подробно и в чл. 92 от Приложение на Закона за Министерството на вътрешните работи.
Разбира се, че за това, което в момента Ви е провокирало да зададете този въпрос, трябва да правите разлика между предишната анархия и сегашния ред. Ще Ви кажа защо.
По информация на Държавна агенция „Национална сигурност” във VIP зоната на летището някой път преминават лица, без да заплатят съответната услуга, с което се създават условия за корупционни практики и схеми, а и незнайно какво може да се случи, ако преминат лица, които не би трябвало да преминават въобще границата.
Госпожо Плугчиева, не заповед на министъра на вътрешните работи, а има компетентни органи, които координират дейността на всички заинтересовани институции, осъществяващи тази дейност на летище София. Има летищен Комитет за авиационна сигурност, където по инициатива на Гранична полиция и на митниците, като представители в този комитет, ние сме предложили от м. март 2010 г. да се въдвори ред за преминаване на VIP зоната на летище София и на всички останали летища.
Мога да Ви кажа, че със заповед на изпълнителния директор на летище София от 6 април 2010 г. са утвърдени правилата, по които се осъществява, а това е с предварителна заявка към съответния VIP за лицата, които ще преминават през летището, за да могат да бъдат обслужени и служителите да могат да бъдат толкова, колкото е необходимо.
Относно Вашия конкретен случай, когато сте преминали през VIP зоната. Трябва да Ви кажа като препоръка, че е много приятно да минете през Терминал 2. Когато аз пътувам частно, със семейството си, преминаваме през Терминал 2.
МЕГЛЕНА ПЛУГЧИЕВА (КБ, от място): Аз пътувам служебно, господин министър!
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ: Дори и служебно съм минавал. Трябва да Ви кажа, че е много хубаво да видите как минават и другите хора. Все пак не трябва да правим винаги разделение и да смятаме, че сме нещо по-велико от всички останали.
Във Вашия конкретен случай в този списък Вие не сте фигурирали с пълните установъчни данни, които са изискване за предварителна резервация. Затова колегата си е изпълнил служебните задължения на база разписаните правила и са Ви записали данните от паспорта. Не смятам, че трябва да го задавате въобще като въпрос. А и това, което сте развили във въпроса си, че са Ви отнели 10 минути – колегите направиха проверка и се установи, че сте обслужена за 4 минути и 15 секунди, а след това 2 минути сте водили разговор с граничния полицай, за да му задавате подобни въпроси: защо и на какво основание?
Не си губете времето да задавате безсмислени въпроси, защото това създава усещането в обикновения гражданин или в редовия служител, че винаги политиците са по-висшестоящи от всички останали. Нека да дадем възможност всеки да си изпълни служебните задължения. Бъдете малко по-обикновени, защото ние сме част от обществото. Постовете, които заемаме днес, са нещо временно. Благодаря ви. (Ръкопляскания от ГЕРБ.)
ИСКРА ФИДОСОВА (ГЕРБ, от място): Госпожо Плугчиева, трябва ли депутатите да се откажат от този VIP?
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Отговор – 3 минути. Заповядайте, госпожо Плугчиева.
МЕГЛЕНА ПЛУГЧИЕВА (КБ): Господин министър, Вие първо хвърлихте едно обвинение върху госпожа Цачева и работата на Протокола на парламента, защото служебните пътувания и данните, които се дават на летище София, се дават от Протокола на Народното събрание на база заповед на председателя на Народното събрание. Така че аз ще отнеса този първи упрек от Вас до госпожа Цачева – тя да Ви даде отговор кой от нейните подчинени или тя не си е свършил работата. Точка първа.
Точка втора – абсурдното обяснение, което давате, за контрола, който трябва да осъществявате на VIP залата. Искате да кажете, че Вие не можете да направите разлика между заподозрени и престъпни лица и народните представители на България?! И това налага да правите този допълнителен режим, да снемате личните данни в ХХІ век, в страна членка – на българските народни представители данните да бъдат записвани специално и отделно!
Къде ги носите тези данни, господин министър? (Реплика от народния представител Искра Фидосова.) Вие като вътрешен министър си превишавате правата. Това е своеволие. (Реплика от народния представител Искра Фидосова.)
Вие, госпожо Фидосова, си стойте на мястото и не се обаждайте от място, защото ако имаше председател, ...
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Моля Ви, госпожо Плугчиева.
МЕГЛЕНА ПЛУГЧИЕВА: ...щеше да Ви вземе думата и да Ви направи бележка.
Господин министър, когато в България – страна членка, и когато все повече в чуждата преса получавате упреци, че се развиваме като полицейска държава, вместо сега да си четете есемесите, което е крайно некрасиво и невъзпитано от Ваша страна, искам да Ви кажа, че все повече ще се налага това мнение – не само в България, но и в чужбина, че ние ставаме полицейска държава за това, че безпринципно, без закон Вие си позволявате да снемате данните на народните представители на България! Това го правите, когато се мъчите да се оправдаете с контрол и с въвеждане на повече ред.
Това, което се допуска – това, което казахте в момента, е, че давате сигнал към престъпния свят да минава през обикновения режим, където не се прави толкова строг контрол, а през VIP залата се записват данните.
Господин министър, спрете това своеволие, още повече Вие се възползвахте от правото си не само на министър, но и на председател, политическо лице на една партия, на един предизборен щаб.
Трябва да дадете отговор: къде носите тези данни и какво ще правите с тях?
А аз ще си позволя да изпратя тази информация в Брюксел. (Реплики от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Господин Цветанов, заповядайте за дуплика.
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ: Уважаеми господин председателстващ! Уважаема госпожо Плугчиева, знаете ли, че просто се чувствам неудобно да Ви дам отговор на това, което изприказвахте.
Госпожо Плугчиева, като министър на вътрешните работи, когато напускам страната и когато влизам или излизам от друга страна – членка на Европейския съюз, или където и да било по света, винаги си предавам личния паспорт, служебен, за да могат да бъдат отметнати влизанията и излизанията ми. По никакъв повод не съм си позволил, въпреки че мога да кажа: „Не ме ли познавате?” и да се държа по начин, по който Вие може би сте държали сметка на този редови служител. Дори ще Ви кажа, че когато съм минавал на Терминал 2, може би не сте минавали там, спазвам всички процедури, които са за всички преминаващи там граждани. Дори съм имал възможност да пътувам с депутати от Политическа партия ГЕРБ и ще Ви кажа, че спазвам абсолютно всички указания, които са разпоредени на летището.
Това е сигурност (реплики между народни представители от ГЕРБ и КБ), това е ред и по никакъв начин не съм си позволил да задавам въпроси на директора на Гранична полиция: защо и мен ме събличат, защо и на мен ми свалят колана? Просто всички трябва да изпълняваме това, което се изпълнява в целия свят.
МЕГЛЕНА ПЛУГЧИЕВА (КБ, от място): Всички го изпълняваме, но трябва да дадете отговор!
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ: Това по никакъв начин не означава, че аз съм някакво заподозряно лице. (Реплики от народния представител Меглена Плугчиева.)
Госпожо Плугчиева, дори само начинът, по който се държите в момента и ме прекъсвате – бях достатъчно етичен, за да не Ви прекъсвам. Четох един важен есемес, който ще Ви съобщя, ако искате. Но това, което в момента правите, мисля, че не Ви прави чест.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Моля Ви, господин Цветанов.
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ: И все пак придържайте се някой път да пътувате като обикновен гражданин на Република България! Създали сме добри условия и бихте се чувствали също добре. Благодаря ви.
МЕГЛЕНА ПЛУГЧИЕВА (КБ, от място): Спрете полицейщината – само ще спечелите!
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Въпрос от народния представител Емил Василев относно почивната база на МВР в с. Арбанаси, Великотърновска област.
Заповядайте, господин Василев, да развиете въпроса.
ЕМИЛ ВАСИЛЕВ (независим): Благодаря.
Уважаеми господин Цветанов, аз ще ползвам повод от спора, който Вие водихте с тройната коалиция за принтерите, които са купувани по тяхно време, за да аргументирам следващия си въпрос във връзка с почивната база на МВР в луксозното с. Арбанаси до Велико Търново.
Не ме интересува тройната коалиция какви принтери и на каква цена е купувала, но в момента може би знаете, че една полицейска униформа струва 1200 лв., един панталон струва 46 лв., кубинките струват 97 лв., при положение че производствената им цена в завода в Габрово е 30 лв. Служителите на Областната дирекция на МВР във Велико Търново впрочем са карани от областния директор да ходят и да си търсят спонсори за тонери и за хартия.
Затова искам да Ви попитам във връзка с това, че сегашният директор на Областната дирекция на МВР във Велико Търново е бивш служител на Столичната полиция и поради липса на жилище е бил настанен във ведомствената база на МВР в с. Арбанаси. Във връзка с това пък е преустановен изобщо достъпът на всякакви лица, включително служители на МВР, до базата на МВР в Арбанаси. Тя е строго охранявана от униформени полицаи и полицейски кучета. Всеки ден до почивната база отиват два полицейски автомобила – един, с който се движи областният директор, съответно другият, с който се движи охраната. През почивните дни пристигат семействата на столичното ръководство на великотърновската полиция и се настаняват също в тази база в с. Арбанаси.
Във връзка с това бих искал да Ви питам: дали Ви е известно, че шефът на великотърновската полиция е настанен за нощуване в почивната база в с. Арбанаси и бихте ли ме информирали каква е сумата, която той заплаща за това? Известно ли Ви е, че след настаняването на директора на търновската полиция в с. Арбанаси във ведомствената база, достъпът до нея на останалите служители на МВР е бил преустановен? Бихте ли ме информирали колко струва денонощната полицейска охрана на обекта, включително с щатни полицай и полицейски кучета? Известно ли Ви е, че семействата на столичното ръководство на търновската полиция се настаняват в събота и неделя в базата на ведомството в с. Арбанаси и бихте ли ме информирали каква сума заплащат тези семейства за престоя си там? А също така какви мерки ще предприемете за възстановяване на достъпа на редовите служители на МВР до ведомствената почивна база в с. Арбанаси за използването й по предназначение?
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: За отговор – министър Цветанов.
Заповядайте, господин Цветанов.
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ: Уважаеми господин председателстващ, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин депутат Василев! Казах днес в началото, че днешната поредица от въпроси, които ще ми се задават, са толкова безсмислени и са толкова подходящи да намерят място там, където се нарича жълтата преса. Защото това, което задавате като въпрос, първото, което е, че не кореспондира с истината и не знам защо трябва по този начин да злепоставяте или да се държите по този невъзпитан начин като депутат в българския парламент спрямо един достоен служител на Министерството на вътрешните работи, какъвто е директорът.
Ще Ви кажа много ясно и категорично – Живко Коцев и екипът, с който е заминал, е командирован от министъра на вътрешните работи. На ден за командировъчни трябва да получават по 40 лв. На ден министерството плаща по 12 лв., колкото е ценоразписът за нощувка в тази база, която искам да подчертая, че не е почивна, а това е къща, в която има два апартамента и четири стаи. Така че в тази посока тя се е ползвала винаги само и единствено с разрешение на директора и то по определени задачи, които са свързани със служебната дейност.
Като продължение на това, което ме питате. Не знам Вие дали въобще държите на семейните ценности, или във вашата партия дали го правите това! Разбира се, че когато си далече от семейството, съвсем нормално е в събота и в неделя да отидеш и да видиш съпруга си или съпругът да види децата си. В това не виждам нищо лошо и мога да Ви уверя, че това нещо го толерирам, защото дава възможност за едно здраво семейство и въпреки служебните ангажименти на този служител да може все пак да се вижда със семейството си.
Това с кучета, с охрани, това пак е във Вашето виртуално пространство. Може би се превъзбудихте малко повече от това, което говорим днес. Само да Ви кажа, че в тази вила има само един домакин. Ако смятате, че той е кучето или той е тежковъоръженият полицай, това е Ваш проблем. Той е на трудово правоотношение.
А що се касае за полицейското присъствие в Арбанаси, то е повишено във връзка с активния летен сезон и това, което представя и дава като възможност тази туристическа дестинация Арбанаси.
Господин председателстващ, ще си позволя само да Ви зачета третата част от този въпрос, което не знам дали въобще трябва да фигурира в подобно питане: „Известно ли Ви е, че елитни проститутки често посещават почивната база на МВР в с. Арбанаси, а разходите за предлаганите от тях услуги се поемат от собственик на известен хотел?”
Абе, господине, разбирате ли, че Вие преминавате всякаква граница на етика?!
Аз понеже съм мажоритарно избран от този регион и знам какво изписаха в жълтата преса от подобни източници, които и в момента са Ви дали това да го зададете като питане. Тогава написаха, че страдам от срамно заболяване, тогава написаха, че забременявам някаква – 2009 г. около април-май трябваше да се роди някакво бебе, и Вие в момента се придържате към такива изповядвания на жълти послания, което мисля, че е недостойно, ако не към мен като министър, поне към редовите служители и към директорите на тези дирекции, които изпълняват служебните си задължения. Аз съм убеден, че е по-добре за Велико Търново с този софийски екип, който изпратих там. Благодаря. (Ръкопляскания от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Реплика?
ЕМИЛ ВАСИЛЕВ (независим): Не отговорихте обаче, господин Цветанов, на въпроса, който сам си зададохте. Известно ли Ви е, че елитни проститутки от известен великотърновски хотел (смях и шум от ГЕРБ) през седмицата посещават базата на МВР в Арбанаси, където е настанено столичното ръководство на великотърновската полиция?
РЕПЛИКА ОТ ГЕРБ: Трябва да сложим червена точка. (Шум и реплики от ГЕРБ.)
ЕМИЛ ВАСИЛЕВ: Така че бъдете така добър, щом сам си задавате тези въпроси, да си отговорите на тях.
Същото и във връзка със семейните ценности, на които Вие толкова много държите, но не знам дали държат някои хора от ръководството на великотърновската полиция. Но на фона на този безплатен лукс, в който е поставено ръководството на Областната дирекция на полицията в Търново, пак ще Ви кажа, че некачествени униформи за 1200 лв. и кубинки по 100 лв., които в завода в Габрово са по 30 лв. производствена цена, това звучи абсолютно цинично на всички служители на МВР във Велико Търново.
Както винаги Вие избегнахте отговорите на въпросите и не ми казахте колко струва всичко това, всички тези екстри на българския данъкоплатец? Защото тези пари са на българския данъкоплатец, с които оперира бюджетът на Министерството на вътрешните работи. Така че, ако желаете все пак, обяснете ми колко струва всичко това?
В заключение само ще кажа, че във Вашите отговори Вие избягвате отговорите на всички мои поставени въпроси в началото на днешния парламентарен контрол, избегнахте отговорите и на представителите на лявата опозиция. Това много ми напомня на един виц – става въпрос за семейни ценности, слушайте внимателно: Киркор се връща по-рано от командировка и хваща жена си в много неудобна поза с Гарабед…
ИСКРА ФИДОСОВА (ГЕРБ, от място): Червена точка!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Господин Василев, пряко Ви излъчваме и няма възможност за червена точка на екрана. Много Ви моля да се съобразявате!
ЕМИЛ ВАСИЛЕВ: …при което тя казала: въпреки всичко, това не е вярно.
Вие поддържате абсолютно същата тактика – каквото и да Ви се каже от опозицията, Вие казвате, че това не е вярно и не е сериозно. Но пак Ви казвам – много сте малък, за да ми държите менторски тон в пленарната зала! Вие сте просто един високопоставен държавен чиновник и нищо повече – малък сте!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Дуплика.
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ: Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители! Уважаеми господин Василев, аз Ви обясних много ясно и категорично – за да командироваш един служител, трябва да му плащаш по 40 лв. Ценоразписът в тази учебна база е 12 лв. Всъщност с тази командировка ние сме икономисали – колко според Вас, ако можете да смятате – 28 лв. на ден.
Това, което мога да Ви кажа, защото сте доста загрижен за тази база, аз си направих труда да направя хронология на събитията около тази база. През 1993-1994 г. тя е давана на лица като бившия директор на Областна дирекция, Велико Търново – Радослав Радославов, който, забележете, по-късно е осъден във връзка с делото по Акран. През 1997-2002 г. тази къща се дава под наем на лица, едно от които е Георги Вълев, а знаете, че Георги Вълев е поръчителят на убийството на адвоката Луков от Велико Търново и на Румен Рачев от Велико Търново. Така че в тази посока може би сигурно сте лично засегнат от това, че сте адвокат на Пешо Сумиста. Не бих искал да Ви казвам какво да правите, защото съм по-малък, както казахте, но тук не е от значение възрастта и големината на един човек. От значение е какво можеш и какво правиш в ежедневната си работа. Вие бяхте толкова объркан в уточняването на това, което не съм Ви отговорил, така че ако искате, допълнително развийте пак въпроса си, защото питането Ви няма нищо общо с униформите, а Вие започнахте да говорите за униформи. Ако искате да Ви отговоря за униформите, задайте поредното питане, което мисля, че ще бъде отново губене на ценно време за българския парламентаризъм.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Преминаваме към въпрос на народния представител Милена Христова относно акция в кв. „Захарна фабрика” – София, на 9 юни 2011 г.
Заповядайте, госпожо Христова.
МИЛЕНА ХРИСТОВА (КБ): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги народни представители! Уважаеми господин министър, на 9 юни 2011 г. в кв. „Захарна фабрика” в София е проведена специализирана полицейска акция, при която хората, които са от ромски произход, твърдят, че са били бити от Ваши служители. При всяка акция хората изпадат в ужас от агресията и насилието от страна на участниците в нея, още повече, че там има и много деца, които стават свидетели на всичко това. И преди да ми кажете, че Вие заставате при всяко положение зад Вашите служители, ще кажа, че от „Евророма” в Коалиция за България заставаме също зад всеки служител на реда, изпълняващ законови разпореждания, но не и зад агресията, силовите методи и всяването на страх у хората.
Затова задавам към Вас следния въпрос: с каква цел е проведена акция в кв. „Захарна фабрика” в София на 9 юни 2011 г.? Какви бяха мотивите да бъдат използвани специални подразделения на Министерството на вътрешните работи, които са упражнили насилие над мирни граждани? Какъв е резултатът от тази акция?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: За отговор – вицепремиерът и министър на вътрешните работи господин Цветан Цветанов.
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ: Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители! Уважаема госпожо Христова, аз разбирам Вашата загриженост за тази част от обществото, но ние трябва да бъдем загрижени за сигурността и спокойствието на всички жители, които живеят там, в близост, защото зачестиха случаите на грабежи от лица, точно от тези, които в момента Вие защитавате. В тази връзка са предприети поредица от специализирани полицейски операции, за да се задържат и установят извършителите на тези грабежи. Знаете, че в този регион в събота и неделя имаше също въоръжени грабежи на магазини за хранителни стоки и това, което правят полицейските служители, е ежедневно да правят подобни полицейски операции.
Всичко щеше да бъде мирно и спокойно, ако не се беше намесил вашият лидер Цветелин Кънчев. Защото когато колегите отидоха и проверяваха едно заведение, което няма абсолютно никакви разрешителни за осъществяването на подобна дейност, и това, което имахме като оперативни данни, че там дори се разпродават крадени вещи, сами разбирате, че трябваше да проверим абсолютно всичко. Част от лицата, които бяха задържани за 24 часа, бяха криминално проявени, а другите, след като им се свалиха обяснения, своевременно бяха пуснати.
Ще ви кажа, че от специализираните полицейски операции – в момента Вие ме питате за 9 юни – мога да Ви кажа, че днешната полицейска операция е идентична на тази от 9 юни, и са задържани извършителите на грабежите, които бяха направени в събота и неделя – два в „Люлин” и един в „Надежда”. Убеден съм, че ще излязат други кражби и грабежи, направени от тези лица, които днес бяха задържани.
Съжалявам, ако някъде сте се почувствали леко обидени или засегнати, но от това, което е докладвано и което е изпълнено като полицейска операция по съответните разписани заповеди, уверявам Ви, няма нито едно постъпило оплакване за полицейско насилие точно по този случай.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Реплика.
МИЛЕНА ХРИСТОВА (КБ): Благодаря, госпожо председател.
Уважаеми господин министър, точно Цветелин Кънчев беше човекът, който отиде вечерта на място да разговаря с хората, които бяха толкова афектирани от това, което се случва, че блокираха булеварда. Всъщност той беше човекът, който разговаря с тях, обясни, че служителите на министерството също получават заплати, които не са им достатъчни, имат същите проблеми, които имат и тези хора, така че не би трябвало те да бъдат афектирани и да нападат точно тези служители, защото в крайна сметка те са изпратени там с каквато и да е цел – да изпълняват своите задължения.
Твърдите, че са преследвани хора, които са извършвали грабежи. Господин министър, в крайна сметка са арестувани 6 човека, няколко от които непълнолетни, и то за това, че са били без лични карти. Пет-шест часа след това са били освободени. Ако те са били криминално проявени лица, ако са извършвали грабежи, защо не са задържани, защо не е било проведено разследване и защо не са им били повдигнати обвинения?!
Моля да направите проверка дали има превишаване на правата на Вашите служители, защото срещу такива момчета, които са и непълнолетни, Вие изпращате специализирани състави на министерството.
Ще Ви припомня един друг, странен за мен факт – на 29 юни 2010 г., точно преди една година, се прави абсолютно същата акция на абсолютно същото място, с абсолютно същите служители, пак сред същите хора. Тогава пак Ви зададох въпроса и Вие отговорихте, че целта на акцията бил човек, който извършвал масово грабежи. Оказа се, че това е момче на 19-20 години. Не мога да разбера дали това всяка година юни месец да правите акция там вече е традиция?!
Затова, господин министър, елате Вие и Ваш представител, да отидем в кв. „Захарна фабрика”, да се срещнем с хората и да им кажете кого търсите и какво търсите. Ако могат да направят някакво съдействие, за да си свършите Вие работата. И за да цари спокойствие там, да няма страх у хората, нека това нещо да се направи. В противен случай ще потвърдите тезата, че тези акции се правят умишлено, целенасочено и не се знае до какви последствия ще доведат следващия път.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Господин министър – дуплика.
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ: Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители. Уважаема госпожо Христова, мисля, че е несериозно да определяте възрастова граница за това дали някой може да извърши престъпление, или не. Тревожна е тенденцията за извършване на престъпления от непълнолетни и пълнолетни. В тази посока смятам, че това е доста несериозно.
Що се касае до блокирането на пътя. Блокирането на пътя става след като се появява господин Цветелин Кънчев. Вие като депутат и като представител на Коалиция за България вместо да защитавате само едната страна, нека да защитаваме спокойствието и реда, което жителите на кв. „Захарна фабрика” искат да имат, защото те са български граждани, които работят, плащат си данъците. Сами разбирате, че където има концентрация на повече престъпления, съвсем нормално е да се предприемат адекватни действия от полицейските органи, за да няма престъпления и да бъдат ограничавани. Това се прави във всяка една развита и демократична държава. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Следва въпрос от народния представител Емил Василев относно създаването и използването на така наречените сини стаи в различни региони на страната, в това число ОДП – МВР Велико Търново и прозрачността на проведената във връзка с това дарителска кампания.
Господин Василев, имате думата.
ЕМИЛ ВАСИЛЕВ (независим): Благодаря Ви, госпожо председател.
Господин Цветанов, първо, да Ви информирам като встъпление към моя последен въпрос за днес. Току-що ми се обадиха, че Политическият съвет на партия „Ред, законност и справедливост” е решил народните представители от РЗС да внесат в понеделник подписка за нов вот на недоверие срещу правителството на ГЕРБ заради провала на вътрешната политика на правителството и в сферата на сигурността, и за несправянето с корупцията и контрабандата през външни граници на Европейския съюз.
Последният ми въпрос е следният. На 10 март т.г. открихте така наречената Синя стая в ОДП – МВР Велико Търново. Това е специално оборудвано и обзаведено помещение за разпит на малолетни жертви и свидетели на престъпления. Целта е да се създаде обстановка най-близка до детската психика, да се избегнат стресови фактори за едно дете, специална видеоконферентна връзка, за да нямат извършителите на престъпления пряк контакт със защитниците и така нататък – всичко това е прекрасно! Като народен представител от Великотърновски избирателен район получавам информация, че криминалният контингент е основен дарител на средства за създаването на така наречената „Синя стая”. В скоби отбелязвам, че в рамките на PR кампания на МВР беше посочено, че МВР не дава абсолютно никакви бюджетни средства и всичко е от спонсори.
Във връзка с това моля да отговорите на следните ми въпроси.
Каква е общата сума на дарените от физически лица, търговски дружества и неправителствени организации средства за изграждането на така наречената „Синя стая” в ОДП – МВР Велико Търново? Кои са поименно дарителите или поне най-големите от тях; каква сума е предоставил всеки един от тях; на какво правно основание са осъществявани даренията и как са били осчетоводявани в МВР? Има ли измежду преките дарители лице на име Петър Христов, или търговски дружества, в които той да притежава дялове и акции? С какъв произход са набраните от гражданските сдружения средства, използвана ли е за провеждане на процесуално-следствени действия с деца „Синята стая” във Велико Търново през последните три месеца, откакто тя е била официално открита.
Последен въпрос: колко пъти през последната една година са били използвани за извършване на процесуално-следствени действия с малолетни деца останалите три „сини стаи” на територията на страната?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: За отговор – вицепремиерът и министър на вътрешните работи господин Цветан Цветанов.
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ: Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители! Уважаеми господин Василев, и на този въпрос по същия начин отговорът ми е подобен – абсолютно неверни твърдения и нещо, което може би е свързано с публикация в жълтата преса.
„Синята стая”, която е изградена в ОДП – МВР Велико Търново, е от безвъзмездно дарение от Дарителско сдружение „Св. Иван Рилски”, което е създадено като юридическо лице с нестопанска цел с Решение от 4 март 1999 г. на Великотърновския окръжен съд. Вписано е в Регистъра на съда по фирмено дело № 410/1999 г. със седалище и адрес на управление област Велико Търново, община Велико Търново, с. Балван. Не знам дали сте ходили в с. Балван, ако сте от Великотърновския регион, за да видите какъв хубав старчески дом има там, където всъщност точно това сдружение полага максимални усилия, за да могат възрастните хора да живеят по-добре.
Регистрирано е в Централния регистър при Министерството на правосъдието за обществено-полезна дейност. Притежава лиценз № 465 01/2009 г. на Министерството на труда и социалната политика – Център за социална рехабилитация и интеграция. Сдружението работи изцяло в социалната сфера за различни възрастови групи с дарителски и благотворителни акции. Една от тези благотворителни акции е точно изграждането на тази „Синя стая”.Откакто е пусната „Синята стая” е била използвана в три случая за работа с деца, които са жертви или свидетели на насилие.
За другите „сини стаи”, които са в страната, мога да ви кажа, че за СДВР има девет случая. За същия период в ОДП – Пазарджик е използвана за седем случая, в Шумен е използвана за девет случая. Да се изграждат подобни стаи е една изключително добра политика на министерството, защото това дава възможност да ограничим травмите, които се нанасят на малолетни лица, които могат да бъдат разпитвани в присъствието на психолог, без те да виждат този, който е отзад дали е прокурор, или дознател.
Първо проверете какво се прави, какво е направено. За лицето, което цитирате като Петър Христов, мога да ви кажа, че за Петър Христов съм чувал само за неговата дарителска акция, която направи за случая „Горсова”. Знаете какво се случи с това дете. Мисля, че Влади Въргала също много активно участва в реализирането на тази благотворителност за събиране на повече средства. В това сдружение подобно лице не фигурира в регистъра на сдружението, за което ви казах.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Реплика?
Заповядайте, господин Василев.
ЕМИЛ ВАСИЛЕВ (независим): Господин Цветанов, лъжете! Казвам Ви го директно от парламентарната трибуна! Неотдавна лично аз имах среща със служители на сектор „Детска престъпност” в СДВР и те ми казаха, че няма нито един случай на използване на „Синя стая” в СДВР по предназначение. Знаете ли защо? Отворете чл. 140 от НПК, където се урежда въпросът със сваляне на свидетелски обяснения на малолетни свидетели. Ако знаете какво е НПК, защото доколкото знам сте с физкултурно образование.
В чл. 140 не е предвидено никакъв процесуален механизъм за използване на свидетелски показания на малолетни и пострадали от престъпления и свидетели при разпити в „синята стая”. Всичко това е смешно и е единствено един PR, включително и във Велико Търново – моя избирателен район, където се харчат множество пари за нещо, което няма смисъл и няма нормативна база, да бъде използвано.
Ето защо, пак повтарям: лъжете! Нито една от „сините стаи”, включително тази във Великотърновската полиция, досега нито веднъж не е била използвана по предназначението си – там да се свалят годни доказателствени средства по реда на НПК, защото в НПК изобщо не е предвидена такава процедура.
Що се отнася до споменатото от Вас лице. Искам да Ви кажа, господин Цветанов, че това е най-видната великотърновска мутра, основател на СИК и отявлен бандит. Това го знаят всички граждани на Велико Търново. В момента Вие лансирате този човек като кандидат за кмет на старата столица. Искам да Ви кажа, че това е смехотворно и няма да стане! Ако трябва, лично аз ще се кандидатирам за кмет на родния ми град Велико Търново, но няма да позволя (реплики и смях от ГЕРБ) мутри да управляват старата столица.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Дуплика?
Заповядайте, господин Цветанов.
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ: Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители! Уважаеми господин Василев, явно може би интересът към Вашите въпроси и това, което изприказвахте, личи по присъствието на депутатите, които са тук, в залата.
Аз ще Ви кажа, за какво е използвана „Синята стая” в страната – само няколко случая, за да може да вникнете в проблематиката и за това, което всъщност е разкрито като престъпления: разпит пред съдия на дете, жертва на блудство; разпит на дете за сексуално насилие от страна на биологичната майка – възраст на детето 5 години; разпит на дете на 13 години в качеството му на жертва на сексуално насилие; 2 интервюта за изготвяне на психологическа експертиза за нуждите на съдебното производство; 7 случая на семейна медиация и наблюдаващи при деца и родители в ситуация на развод. Подобни са всички тези неща, които са: 7-годишни, 9 годишни; жертви на физическо насилие; жертви на сексуална експлоатация. Просто какво да Ви обясня и какво да Ви кажа, като просто каквото и да Ви отговори някой на Вас, Вие си имате нещо виртуално във Вашето съзнание, което си е Ваше право, и това Вие може да си го поддържате в оставащите няколко месеца, дори и да се кандидатирате за кмет на Велико Търново. Защото, ако видите кои пък ще гласуват за Вас, освен тези, които толерирате, или тези, които са свързани с групата на „Килърите”, аз не знам дали друг ще бъде там, който ще Ви подкрепи.
Що се касае до кандидатурата на Политическа партия ГЕРБ във връзка с предстоящия местен вот, само да Ви кажа, че на 4-ти имаме събрание, на което ще присъствам и аз като мажоритарно избран депутат и там ще се правят номинациите, и там ще се определя кой ще бъде кмет на Велико Търново и кой ще бъде регистриран в предстоящата кампания за есента. Петър Христов не влиза в тези номинации. Благодаря ви. (Ръкопляскания от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Да благодарим на вицепремиерът Цветанов за участието му в днешния парламентарен контрол.
Последният въпрос, който ще бъде зададен на Ивайло Московски – министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията, е от народния представител Михаил Миков относно закриване на жп линията Видин-Кошава.
Господин Миков, имате думата.
МИХАИЛ МИКОВ (КБ): Благодаря Ви, уважаема госпожо председател.
Уважаеми господин министър, уважаеми народни представители! Правителството на Партия ГЕРБ провежда пагубна политика по отношение и на гражданите, и на регионите. Тя е особено пагубна към Видинския регион. От тази трибуна съм изнасял многократно случаите на закриване на различни институции, на съкращаване на хора.
В случая задавам един въпрос, свързан с идеята за закриване, която стигна до мен, на железопътна линия, съществуваща от 40 години и свързваща единственото находище на гипс в България. Включително в Проекта „Дунав мост”, за който министърът преди да бъде такъв отговаряше пряко, беше предвидено и бяха вложени европейски средства, за да се изградят специални съоръжения, за да може да функционира линията. През тези 40 години държавата не е дала една стотинка. „Гипс” – Кошава, са си закупили даже и мотриса, за да могат да обслужват линията. Изведнъж се разбира, господин министър, че в програмата Ви за закриване на нерентабилни линии е предвидена и тази линия. Аз не знам как може да се закрива нещо, за което държавата никога не е дала една стотинка. Единственото, което събира от него, са пари. Как може в най-бедния, с най-голяма безработица регион да не се държи сметка и за социалния ефект от това? И как може да се държи сметка, че само за един период от 2003 г. до 2010 г. по тази линия са извозени 11 763 броя вагона; 698 хил. тона продукция и всеки един вагон, извозен по тази линия, трябва да бъде заменен от три камиона?!
Надявам се, че всичко това няма да се случи. Затова въпросът ми е прост: предвиждате ли закриване на линията, свързваща Видин с Кошава и с какви аргументи? Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: За отговор – министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията господин Ивайло Московски.
МИНИСТЪР ИВАЙЛО МОСКОВСКИ: Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители! Уважаеми господин Миков, благодаря Ви за въпроса. С Постановление № 324 на Министерския съвет от 23 декември 2003 г. за промяна на категорията на железопътни линии и участъци от железопътни линии и за преустановяване експлоатацията на железопътни линии се променя категорията на железопътната линия и по-конкретно по линията Видин – Кошава. Железопътните линии от вече променената в трета категория се закриват от собствениците им след съгласуване.
По железопътната линия Видин – Кошава, която е с дължина 19 км със статут на маневрен район, се движат само маневрени влакове до пристанище Видин и до завода за гипс в с. Кошава. През последните години линията е отчела отрицателен финансов резултат. За миналата година приходите от инфраструктурни такси са били около 11 хил. лева, а преките разходи на Национална компания „Железопътна инфраструктура” – повече от 220 хил. лева. Сами виждате, че става въпрос за разлика в пъти. Говорим за линия от категорията на така наречените второстепенни жп линии, при които основен проблем е малкият обем пътнически или товарни превози, което ги прави нерентабилни и поставя въпроса за целесъобразността от по-нататъшната им експлоатация.
Разбира се, ефектът от експлоатацията на жп линиите не се изразява само в реализирания пряк финансов резултат. Тук сте прав, ефектът кореспондира към екология, околна среда, пътно-транспортни произшествия и разход на горива, които всъщност би трябвало да дадат предпочитание към използване на жп транспорта в сравнение с автомобилния, както цитирах. Всичко това ни кара да не решаваме самоцелно, прибързано или откъснато от общия проблем въпросът за губещите второстепенни железопътни линии. Политиката на министерството предвижда към закриване на железопътни линии да се прибягва по изключение и само в отделни случаи, като се търсят по-скоро начини и средства за тяхното запазване. Национална компания „Железопътна инфраструктура” има готовност при желание на заинтересовани страни да обсъди евентуални възможности и варианти за запазване на съществуващите второстепенни жп линии. Вариантите са няколко. Може би да се тръгне в посока публично-частно партньорство или смяна на собствеността – от публична държавна в частна държавна и, ако там има интерес, биха могли да се проведат срещи в Национална компания „Железопътна инфраструктура”, така че тази линия да остане и да изпълнява функции, за които твърдите, че са полезни.
Искам да добавя само едно изречение. Състоянието на железницата, разбира се, не е такова от 1, 2, 5 или 10 години, то се е натрупвало постоянно в последните 30-40 години. И в годините, когато декларирахте тези големи излишъци, ако бяхте помислили за политика на държавата в железницата, вероятно нещата щяха да бъдат малко по-добри сега. Заемите, които са теглени, е можело да бъдат поне в по-малки обеми. Тогава все пак имаше излишъци.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Реплика.
МИХАИЛ МИКОВ (КБ): Благодаря Ви, уважаема госпожо председател.
Уважаеми господин министър, аз, честно казано, много не разбрах. Вие ми говорехте въобще за БДЖ-то. Ако разхвърляте всички загуби на БДЖ-то на линията Капитановци – Кошава или Видин – Кошава, както е известно, очевидно, че може и да излезе сметката с тия 320 хил. лева. Но аз Ви казвам, че за 40 години държавата не е дала стотинка. Това е истината и някой нещо Ви заблуждава.
Второто, което Ви казвам – може ли линия, по която са превозвани 11 700 вагона в рамките на тези години – 2003-2010 г., да смятате, че не е ефективна? Ще си оправите ли положението на БДЖ като режете единствения монополен производител на една суровина – гипс, го отрежете от пазара и му усложните положението в условията на криза, когато и циментовите заводи работят по-малко, и му оскъпите транспорта?
Аз Ви моля още веднъж да седнете внимателно и да изследвате тези числа, които ми цитирахте, защото това ще доведе до намаляване капацитета на жп гара Видин. Строи се Дунав мост, въобще има някакво пълно безумие в политиката, която провежда ГЕРБ. Не знам къде я формирате, не знам кой я формира, но резултатите за хората са убийствени. Това е поредният случай на убийствена политика към Видинския регион. Сигурно има и други такива случаи.
Аз Ви казвам: вижте откъде Ви идват тези 320 хил. лв. разходи и след като са дадени пари по Проекта „Дунав мост” за съоръжения, за да остане тази линия – европейски и български пари са дадени, Вие сега я закривате. Какво ще кажат европейците? Няма ли да им дадете някакво обяснение за какво са похарчени тези пари – за сложни надлези, отклонения, рехабилитация на жп линия? Ей така – идва някой министър и казва: „Тази линия ще закрием.”, а в същото време, тя е обвързана с един европейски проект, за който Вие знаете, че са похарчени европейски пари.
Моля Ви още веднъж да извикате тези, които Ви подават тези неща, и да си направите внимателно справката. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Дуплика, господин министър.
МИНИСТЪР ИВАЙЛО МОСКОВСКИ: Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители! Уважаеми господин Миков, явно пак не се разбира. Става въпрос за 19 км дължина със статут на маневрен район, където се движат само маневрени влакове. Това ми е подадено като информация.
МИХАИЛ МИКОВ (КБ, от място): Това не е вярно.
МИНИСТЪР ИВАЙЛО МОСКОВСКИ: Добре, тогава аз поемам ангажимент това да се...
МИХАИЛ МИКОВ (КБ, място): Седемстотин хиляди тона са прекарани за 10 години.
МИНИСТЪР ИВАЙЛО МОСКОВСКИ: ... поемам ангажимент това, което твърдите, че не е вярно, да го проверя допълнително.
Още една корекция – преките разходи на Национална компания „Железопътна инфраструктура” са ми дадени като 220 хил. лв. годишно.
МИХАИЛ МИКОВ (КБ, от място): Триста и двадесет хиляди.
МИНИСТЪР ИВАЙЛО МОСКОВСКИ: И това ще го проверя допълнително. Пак повтарям – политиката не е да закриваме самоцелно линии, но за съжаление и това трябва да се случи, за да се реформира железницата.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря за участието Ви в контрола, господин Московски.
Следващото редовно пленарно заседание е в сряда, 22 юни 2011 г., начален час 9,00 ч.
Закривам пленарното заседание. (Звъни.)

(Закрито в 14,28 ч.)

Председател:
Цецка Цачева


Заместник-председатели:
Анастас Анастасов

Павел Шопов

Екатерина Михайлова

Секретари:

Пламен Нунев

Милена Христова
Форма за търсене
Ключова дума
ЧЕТИРИДЕСЕТ И ПЪРВО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

 Обявление за провеждане на процедура за подбор на кандидати за член на Европейския комитет за предотвратяване на изтезанията и нечовешкото или унизително отнасяне или наказание

Проект на Конституция на Република България

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на председател и членове на Комисията за защита на личните данни

Избор на член на Централната избирателна комисия

Избор на председател на Икономическия и социален съвет

Избор на генерален директор на Българската телеграфна агенция

    Последни заседания