Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Стенограми от пленарни заседания
ДВЕСТА СЕДЕМДЕСЕТ И ПЪРВО ЗАСЕДАНИЕ
София, петък, 16 септември 2011 г.
Открито в 9,02 ч.
16/09/2011
Видео архив » Преглед на видео архив
Председателствали: председателят Цецка Цачева и заместник-председателите Анастас Анастасов и Екатерина Михайлова

Секретари: Пламен Нунев и Милена Христова

ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА (звъни): Откривам пленарното заседание.
Уважаеми дами и господа народни представители! На основание чл. 38, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание предлагам провеждане на извънредно пленарно заседание на Народното събрание във вторник, 20 септември от 15,00 ч. при следния дневен ред:
1. Второ четене на Законопроекта за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране. Вносител – Министерският съвет на 8 юни 2011 г. Приет е на първо четене на 13 юли 2011 г. Продължение от второто гласуване на законопроекта.
2. Първо четене на Законопроекта за изменение и допълнение на Кодекса на търговското корабоплаване. Вносител – Министерският съвет на 2 август 2011 г.
3. Второ четене на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за административното регулиране на производството и търговията с оптични дискове, матрици и други носители, съдържащи обекти на авторското право и сродните му права. Вносител – Министерският съвет на 31 май 2011 г. Приет е на първо четене на 31 август 2011 г.
Идеята е във вторник до обед да бъдат проведени заседанията на комисиите. Пленарното заседание е от 15,00 ч., а в сряда – 21 септември, е редовен пленарен ден. Програмата за него ще бъде обявена по правилата на нашия правилник в предходния ден – вторник, 20 септември.
Режим на гласуване.
Гласували 139 народни представители: за 114, против 3, въздържали се 22.
Предложението е прието.
Новопостъпили питания за периода от 9 до 15 септември 2011 г. от:
- народния представител Емил Димитров към Мирослав Найденов – министър на земеделието и храните, относно нерегламентирани опити за монополизиране на дейностите по стопанисване на горски територии, добив на дървесина, инвентаризация на горските територии, изработване на планове и програми за управление и развитие на горски територии. Следва да се отговори писмено до 23 септември 2011 г.
- народния представител Евгений Желев към Стефан Константинов – министър на здравеопазването, относно политиката на Министерството на здравеопазването по изпълнение на проекти, финансирани от европейските фондове. Следва да се отговори в пленарното заседание на 30 септември 2011 г.
- народния представител Емилия Масларова към Сергей Игнатов – министър на образованието, младежта и науката, относно усвояване на средствата по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, предвидени за образованието. Следва да се отговори в пленарното заседание на 30 септември 2011 г.
- народния представител Георги Пирински към Бойко Борисов – министър-председател на Република България, относно позицията на правителството по предложението за засилване на икономическото управление в Еврозоната и отражението му върху България. Следва да се отговори в пленарното заседание на 30 септември 2011 г.
- народния представител Румен Петков към Трайчо Трайков – министър на икономиката, енергетиката и туризма, относно приключване на летния туристически сезон. Следва да се отговори в пленарното заседание на 30 септември 2011 г.
Писмени отговори за връчване:
- от заместник министър-председателя и министър на вътрешните работи Цветан Цветанов на въпрос от народния представител Румен Такоров и народния представител Петър Курумбашев;
- от заместник министър-председателя и министър на вътрешните работи Цветан Цветанов на въпрос от народните представители Румен Такоров и Петър Курумбашев;
- от министър на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова на въпрос от народните представители Любен Татарски и Стоян Гюзелев;
- от министъра на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова на въпрос от народния представител Яне Янев;
- от министъра на икономиката, енергетиката и туризма Трайчо Трайков на въпрос от народния представител Димитър Карбов;
- от министъра на икономиката, енергетиката и туризма Трайчо Трайков на въпрос от народния представител Атанас Мерджанов;
- от министъра на правосъдието Маргарита Попова на въпрос от народния представител Спас Панчев.
Настоящият парламентарен контрол следва да започне с изслушването на господин Трайков – министър на икономиката, енергетиката и туризма. Току-що ме уведомяват, че закъснява и до пет минути ще бъде в Народното събрание. Имах идея да предложа... (Шум и реплики.)
Процедура.
ПЕНКО АТАНАСОВ (КБ): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги народни представители! Може би, за да спася неловката ситуация, ще задам процедурата си по начина на водене към нашата председателка.
Госпожо председател, имам въпрос към министър Аню Ангелов, сигурно стана повече от месец – отлагане, отлагане, отлагане. Разбирам, че днес ще присъства на авиошоу или не знам какво, но няма да бъде в залата, а тук в мотивите е написано, че ще присъства на среща с международно участие.
Госпожо председател, снижаване на имиджа на нашия парламент, на отношението на нашия парламент, на това, че все повече и повече заприличваме не на република, а на нещо друго, е ваша отговорност, на управляващото мнозинство.
Това е абсолютно неприемливо и аз категорично протестирам от това, което се случи.
Още нещо. Зададохме питане с господин Орешарски към Трайчо Трайков – министърът на икономиката, енергетиката и туризма, което се отнасяше до обезпечаване на гаранции за несъстоятелност на туристически фирми. Вие решихте, че този въпрос не е фундаментален за това министерство.
Аз искам да попитам: Несъществено ли е това директивите на Европейския съюз да бъдат в нашето законодателство, да се осигури една политика наистина на стабилност в тоя сектор? И Вие смятате, че това питане не е от съществено значение, в смисъл че може да бъде зададено като въпрос.
Категорично възразявам и не съм съгласен с начина, по който Вие връщате питанията, които ние отправяме към министрите. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Министър Трайчо Трайков ще отговори първо на въпрос от народния представител Иван Николаев Иванов относно въведени изисквания от Комисията за защита на потребителите.
Заповядайте, господин Иванов, да развиете въпроса си.
ИВАН Н. ИВАНОВ (СК): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Уважаеми господин министър, през м. август т.г. Комисията за защита на потребителите оповести, че жалби до нея могат да се подават освен на хартиен носител, също така и по електронен път, но в този втори случай жалбата трябва да е непременно с електронен подпис. За това свое решение Комисията за защита на потребителите се позовава на Закона за защита на потребителите, съгласно който всяка жалба до институция трябва да съдържа подпис на лицето. В противен случай сигналът се счита за анонимен и съответно не се разглежда.
Господин министър, прието е едно съобщение, което е подадено по електронен път, да не се счита за анонимно, ако съдържа името, координатите на подателя, както и електронния адрес, от който е подадено. Очевидно е при това положение, че Комисията за защита на потребителите със своето решение силно ограничава възможността българските граждани да подават жалби до това ведомство по електронен път – средство за комуникация, което вече е най-разпространеното в страните от Европейския съюз.
Господин министър, преди осем дни, фактически десет дни след подаването на моя въпрос, Комисията за защита на потребителите отмени и това решение. Аз обаче не оттеглям своя въпрос по две причини – защото искам да чуя Вашето становище по това скандално за българските потребители решение и, от друга страна, защото, ако безмълвно се отминават такива позорни решения, само поради факта че са отменени, ние създаваме лош прецедент и рискуваме впоследствие още по-уродливи решения да бъдат прогласени от различни държавни институции.
По този повод, макар и леко модифициран, отправям към Вас следния въпрос: какво е Вашето отношение към цитираното решение на Комисията за защита на потребителите?
Известни ли са Ви мотивите на тази комисия, с които е приела това позорно решение?
Какви мерки ще предприемете, за да защитите реално интересите на българските потребители и техните права, и дали освобождаването на Дамян Лазаров – досегашния председател на тази комисия, е част от тези мерки? Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА: Благодаря Ви, господин Иванов.
Заповядайте, министър Трайков, да отговорите на въпроса, поставен от народния представител.
МИНИСТЪР ТРАЙЧО ТРАЙКОВ: Добро утро!
Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители! Уважаеми господин Иванов, съгласно чл. 178, ал. 2 на Закона за защита на потребителите, жалбите, сигналите и предложенията на потребителите до комисията се подават в писмена форма или по електронна поща. Разпоредбите на закона не съдържат изискване за използването на универсален електронен подпис от страна на потребителите, за да може същите да бъдат разгледани. За периода от 1 март до 30 август 2011 г., с влизане в сила на последните изменения на Закона за защита на потребителите, Комисията за защита на потребителите е приемала и разглеждала жалби и сигнали на потребители, подавани по електронна поща, без да са подписани с електронен подпис.
Комисията неправомерно е взела решение, считано от 1 септември 2011 г., да приема и да разглежда потребителски жалби по електронен път само чрез използването на специална онлайн форма, поместена на интернет сайта на институцията, която изисква да бъде подписана с електронен подпис. Същевременно, в разрез с изискванията на чл. 178, ал. 2 от Закона за защита на потребителите, Комисията за защита на потребителите е закрила своята електронна поща и не е предоставила друга възможност на потребителите за подаване на жалби и сигнали по електронен път освен чрез използването на въведената специална онлайн форма.
Министерството на икономиката категорично не подкрепя взетото от комисията решение, тъй като същото ограничава възможностите на потребителите да подават жалби, сигнали и предложения по електронен път.
На заседание, проведено на 8 септември 2011 г., Комисията за защита на потребителите преразгледа своето решение и отмени изискването за наличие на електронен подпис при подаване на жалби по електронен път. Комисията следва да възстанови и електронния си адрес за подаване на жалби, сигнали и предложения от потребители по електронен път. Въведената нова онлайн форма за подаване на потребителски жалби, поместена на интернет сайта на комисията, може да се прилага като алтернатива за подаване на жалби по електронен път, но не и като единствена възможност за подаване на сигнали от потребителите.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА: Благодаря Ви, господин министър.
Господин Иванов, реплика.
ИВАН Н. ИВАНОВ (СК): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Уважаеми господин министър, аз съм доволен, че ръководеното от Вас Министерство на икономиката, енергетиката и туризма категорично се разграничи от това решение на Комисията за защита на потребителите. Доволен съм, че в променен и непълен състав комисията е отменила взетото от същите тези хора по-рано решение.
Едновременно с това аз неслучайно говорих за досегашния председател на комисията – господин Дамян Лазаров.
Само преди шест месеца Синята коалиция, когато се разглеждаха промените в Закона за защита на потребителите в Република България, настояхме да се въведе ограничение на мандатите на председателя на тази комисия, както и на членовете – ограничения, които са въведени дори за президента на Република България. За голямо съжаление, Парламентарната група на Политическа партия ГЕРБ не подкрепи предложението, въпреки че логичното беше това предложение да бъде прието. На такива длъжности, господин министър, трябва да бъдат хора, които защитават обществения интерес. Считащият се за пожизнен председател на Комисията за защита на потребителите Дамян Лазаров защитаваше интереси, но не обществен интерес, а семейните интереси. Фактът, че неговите две дъщери имат 56 фирми и всички в областта на енергетиката, сам разбирате, че не е могло да бъде направено без протекцията на техния баща. По този път междупрочем е тръгнал и неговият заместник Варадинов.
В заключение, господин министър, искам да отбележа, че защитата на потребителите в едно общество е признак за демократичността, правната култура и защитата на правата на гражданите.
Във Ваши ръце е наистина да поставите при тези промени в Комисията за защита на потребителите качествени хора и в това отношение Вие и правителството носите отговорност. Пожелавам Ви да се справите с тази задача по достойнство! Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА: Благодаря.
Господин министър, ще ползвате ли дуплика.
МИНИСТЪР ТРАЙЧО ТРАЙКОВ: Не.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА: Следващият въпрос е от народния представител Петър Димитров относно влошаващата се конкурентоспособност на България.
Заповядайте, господин Димитров, да развиете въпроса си.
ПЕТЪР ДИМИТРОВ (КБ): Благодаря Ви, госпожо председател.
Уважаеми колеги! Господин министър, според последния Доклад на Световния икономически форум в Давос конкурентоспособността на България се влошава. Страната ни отстъпва с три места в общото класиране и се позиционира на 74-то място от 71-во.
Въпросът ми към Вас, господин министър е: кой ще поеме политическата отговорност за това влошаване?
На 24 юни Ви зададох подобен въпрос, след като излезе класирането на Международния институт в Швейцария. Там за две години се сринахме със 17 позиции. Там Вашата теза беше естествена. Вие я повтаряте многократно: виновни са наследниците. Казахте: основните негативни промени в класацията са в резултат от прилаганите политики в минал период. Тоест не сте виновен Вие. Проблемите са в сферата на образованието, подготовката на кадри, инфраструктурата. Тоест не съм аз - колегите. И да има някой да отговаря, някой друг трябва да отговаря. А предимствата са: сферата на икономиката, регистрация на бизнеса, износ, фискална политика, нарастващи приходи от туризъм. Тоест, това съм аз. Това ми отговорихте по отношение на тогавашното състояние.
Сега виждате, класацията Ви изигра една иронична шега. За 2010 г. България се качи с шест места нагоре, което няма как да припишете на себе си, тъй като икономиката е инерционна система. За следващата година се срива с три места, които ще се опитате да припишете отново на миналото. Неблагодарно занятие. Не се опитвайте! Споменавам Ви кои са областите, в които има влошаване: ефективност на пазара – от 82 на 86; технологична готовност – от 48 на 50; макроикономическа стабилност – от 42 на 46; иновативност – 92-93. Тоест това са все области, за които Вие персонално носите отговорност.
Понеже миналия път се похвалихте, че има развитие с това колко добра Ви е администрацията, основните проблеми на предприемачите са: неефективна държавна администрация; затруднен достъп до финансиране; корупция; неефективна инфраструктура и недостатъчно образована работна сила.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА: Благодаря.
Заповядайте, господин министър.
МИНИСТЪР ТРАЙЧО ТРАЙКОВ: Благодаря, госпожо председател.
Уважаеми дами и господа народни представители! Уважаеми господин Димитров, харесват ми Вашите изразни средства. Миналата година сме се изкачили десет места нагоре, а тази сме се сринали с три места.
ПЕТЪР ДИМИТРОВ (КБ, от място): Шест.
МИНИСТЪР ТРАЙЧО ТРАЙКОВ: Аз ще отговоря малко по-подробно. Във въпросът си цитирате само една малка част от изнесените данни. България наистина е класирана с три места по-надолу в класацията, като това обаче се дължи на изпреварващото развитие на държавите от Източна Азия, докато оценката за България, измерена по абсолютна стойност, господин Димитров, всъщност нараства от 4,1 през 2010 г. на 4,2 през 2011 г. Можем да отбележим, че в пет от 12-те стълба на класация България получава по-висока абсолютна оценка отколкото миналата година и няма спад в абсолютната оценка на нито един от стълбовете. Докато при вашето управление България беше на последно място в Европейския съюз, сега вече сме по-напред от Гърция и Румъния. Миналата година само от Гърция, тази – и от Румъния.
Пропуснахте също да отбележите, че доклада излиза на фона на многобройните предизвикателства, разклатили световната икономика. Не отбелязахте и основните фактори, които формират тази оценка, нито че броят на държавите в класацията нараства от 139 на 142.
Когато говорим за отстъпление в класацията, трябва да отбележим, че подобни негативни резултати се наблюдават в оценките на повече от половината страни от Европейския съюз. Развити икономики като Франция и Германия също отстъпват в класацията. Словения изостава с 12 позиции, Румъния – с 10 назад, Кипър – със 7. Въпреки че за втора поредна година не сме последни в Европейския съюз по конкурентоспособност, както бяхме по времето на вашето правителство, ние се вглеждаме в причините за получения резултат, а те показват, че държавните институции, влияещи върху бизнес средата, подобряват своята работа, но състоянието на самите компании от частния сектор се влошава по показатели като технологична готовност, степен на развитие на бизнеса, иновативност и други. Печелим чрез ефективност 59-то място, а губим заради забавяне в иновациите.
Според икономистите от Давос имаме сравнително добро образование и здравеопазване. По ефективност на пазара на труда се придвижваме с две места напред, а по образование и квалификация – с едно място напред.
Не знам как ще оцените скокът с 16 позиции нагоре?! Вие бихте казали: и повишението на индикатора „Финансови пазари”, където се придвижваме от 91-во на 75-то място. Вероятно не виждате връзката с мерките на правителството срещу кризата и поддържането на финансова стабилност и нисък бюджетен дефицит?!
Положително в случая се оценява и защитата на инвеститорите. С четири места нагоре сме издърпали работата на институциите. Според анализаторите това се дължи на усилията на правителството да провежда прозрачна политика и доброто партньорство с неправителствения сектор в бизнеса.
На фона на позитивите на българската конкурентоспособност следва да се отбележи и фактът, че в този период България запази най-ниските данъчни ставки, не намали пенсии и възнаграждения. Ясни са областите, по които България е влошила позициите си, но ние работим, вместо да се упражняваме в предизборна пропаганда.
Искам да Ви попитам, като питате за отговорност: кой пое политическата отговорност за неизградената и изоставена инфраструктура, нареждаща я по качество на пътищата на 136-то място, господин Димитров, а по качество на общата инфраструктура – на 124-то място? Кой пое политическата отговорност за загубата на доверие в институциите и ниската им ефективност, по които можем да се сравняваме със страни като Нигерия и Пакистан, или за разпадането на връзката между университетите и бизнеса и сериозното кадрово и технологично изоставане на българските предприятия?
В заключение искам да напомня, че именно това правителство постави като задължителна цел за България достигането на процент и половина от брутния вътрешен продукт за инвестиране в научноизследователска и развойна дейност в сравнение с тези 0,3%, които никога не ви притесниха през миналите пет години. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА: Заповядайте, господин Димитров. Имате възможност за реплика.
ПЕТЪР ДИМИТРОВ (КБ): Благодаря Ви.
Господин министър, ако разбирам правилно отговора Ви, трябва да Ви поздравя за това, че сме слезли с три позиции надолу. Поздравявам Ви! От Вашето изказване разбирам, че са виновни тези от Югоизточна Азия, които се развиват по-бързо. Защо не се развиваме ние? Нали кризата беше за това да се променим? Кризата не е за това да останем същите. Променяйки се, ние сме изгубили, слезли сме три позиции назад.
Не знам откъде черпите тази самохвална енергия?! Сигурно имате основания – вероятно от замразените доходи; от 380 хиляди безработни; от конфискуваните пари за здраве; от похарчения резерв; от новия външен дълг, който е около 2 милиарда; от дефицита на НОИ; от контрабандата, от корупцията; от избягалите инвеститори?! „Енел” избяга от България. Мълчите си, но е така. Може би го черпите от членството ни в Шенген; от евтиния газ, който ползват българите; от падащите цени?! Вероятно от всичко това черпите самочувствието, за да заявите, при спад на Виенския институт – със 17 позиции, и на Давос – с три позиции, да излезете и да кажете, че управлението ви е успех. Не, господин министър, управлението ви е провал, пакет от инат и импровизации.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА: Господин министър, имате възможност за дуплика.
МИНИСТЪР ТРАЙЧО ТРАЙКОВ: Благодаря.
Както често ми се налага да правя, ще повторя още веднъж: по абсолютна стойност класацията на България се повишава от 4,1 на 4,2. В Европейския съюз повишаваме класацията си с едно място напред.
Защо, господин Димитров, Източна Азия се развива по-бързо? Това е въпрос, на който може би всички заедно трябва да намерим отговор.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА: Благодаря.
Следващият въпрос е от народния представител Иван Николаев Иванов относно проведен търг в АЕЦ „Козлодуй” за продажба на електроенергия на търговци за вътрешния пазар.
Заповядайте, господин Иванов, да развиете въпроса към министъра.
ИВАН Н. ИВАНОВ (СК): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги, уважаеми господин министър! Със Заповед № 1801 от 15 юни 2011 г. изпълнителният директор на АЕЦ „Козлодуй” открива тръжна процедура за продажба на електроенергия на търговци за вътрешния пазар за периода от юли до декември 2011 г. В условията на търга, публикувани публично, липсват двата най-важни параметъра – обемът електроенергия, който се предлага за продажба от АЕЦ „Козлодуй”, и минималната цена, от която може да започне наддаването и се признават предложените оферти.
Липсата на тези параметри, господин министър, прави търга непрозрачен с всички произтичащи от това обществени вреди. Очевидно е, че само хора, които имат вътрешна информация, могат да дадат оферта, която е съпоставима с цените, които АЕЦ „Козлодуй” счита за допустими. Това обаче означава реално в търга, с възможности да печелят, да участват само фирми, които разполагат с такава информация.
Искам да кажа, че ръководството на ТЕЦ „Марица изток 2”, което съм критикувал многократно от тази трибуна, в този случай е предоставило в документите по своя търг именно минималната цена и количеството електроенергия, която предлага за продажба, което им прави чест.
По този повод и като имам предвид, че търговията с електроенергия е една от важните дейности на енергетиката в страната, отправям към Вас следния въпрос: по какви причини ръководството на АЕЦ „Козлодуй” не посочва в тръжните условия най-важните за участващите параметри? Ще бъде ли преустановена тази порочна практика и кога? Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА: Благодаря.
Думата има министърът на икономиката, енергетиката и туризма Трайчо Трайков за отговор на поставения въпрос.
МИНИСТЪР ТРАЙЧО ТРАЙКОВ: Уважаема госпожо председател, уважаеми народни представители, уважаеми господин Иванов! В началото бих искал да припомня, че преди две години, когато нашето правителство дойде на власт, това, което завари, беше тотална липса на прозрачност, продажба на електроенергия при неясни цени – без търг, при директно договаряне с търговците, без никакви конкурентни процедури.
От септември 2009 г. тази практика беше прекратена чрез въвеждането на търгове, с които първо е осигурена надеждна и прозрачна процедура, второ, има равнопоставен достъп на всички регистрирани търговски участници и трето – определени са ясни критерии и правила за сключване на договори за продажба на електрическа енергия. Финансовият ефект от тази политика, както и от техническото управление на централата, е печалба в размер на 133 млн. 387 хил. лв. до 31 юли 2011 г., сравнено с 87 млн. 402 хил. за същия период на 2010 г. и 57 млн. 726 хил. за 2009 г.
Продажбата на електрическа енергия в България се осъществява в два сегмента – регулиран и свободен пазар, като приоритет на производителите е изпълнението на квотите, определени с решение на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране, които са предназначени за покриването на потреблението на защитените потребители.
Обръщам вниманието ви към това, че реално доставките за свободен пазар за периода юли – декември 2011 г. започват от 1 юли 2011 г., а решението на ДКЕВР за новия регулаторен период е от дата 29 юни 2011 г. – два дни преди започването на доставките. Поради това закъсняло решение от страна на ДКЕВР и необходимото технологично време за провеждане на тръжните процедури и сключване на договори с класираните кандидати, ръководството на АЕЦ „Козлодуй” трябваше да организират тръжните си процедури на база предварителни прогнозни данни относно свободните количества електрическа енергия за текущото полугодие. При тези условия с решение на съвета на директорите от 14 юни 2011 г. е взето решение за обявяване на тръжна процедура за продажба на електрическа енергия на търговци за вътрешния пазар за периода 1 юли – 31 декември 2011 г.
Натрупаният опит от АЕЦ „Козлодуй” от проведените търгове досега показва, че при публично обявяване на минимална цена офертите на търговците варират около нея и не се постигат най-добрите икономически резултати за дружеството. В същото време при обявяване на минимална цена, която е твърде висока за пазарното търсене, води до отлив на участници и в крайна сметка до проваляне на процедурите. Поради липсата на обявени количества и обявена минимална цена с цел коректност при провеждане на тръжната процедура съветът на директорите на централата взе решение за определяне на минималния праг за класиране на офертите с цена от 68,1 лв. на мегават/час, което решение обаче е комуникирано на комисията, провела тръжната процедура, едва след като всички оферти са отворени и участниците, отговарящи на условията, са допуснати до класиране. Съгласно този критерий в класирането от общо подадените 24 оферти попадат 16 фирми. Общият им средночасов товар е в размер на 583 мегавата. С цел запазване на текущия си пазарен дял за вътрешен пазар, който към момента на провеждане на процедурата е около 370 мегавата, и поради това, че зад голяма част от участвалите търговци не стоят директни клиенти, АЕЦ „Козлодуй” класира 8 фирми с общ товар от 320 мегавата, като постигнатата минимална цена от търга е 68,62 лв. за мегават/час. Впоследствие след оповестяване на решението на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране по еднолична преценка на изпълнителния директор са сключени договори за допълнително количество за около 230 мегавата на максимално постигнатата на търга цена.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА: Господин Иванов, заповядайте за реплика.
ИВАН Н. ИВАНОВ (СК): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги, уважаеми господин министър! Аз ще се спра най-напред на началото на Вашето изложение, защото споделям напълно, че до 2009 г. нямаше никаква прозрачност и впрочем в една от грамите, които изпраща американското посолство и беше публикувана в „Уикилийкс”, се съобщава директно, че енергийната мафия в България се базира на няколко кръга или кланове, ако щете. Единият е около Богомил Манчев, вторият около Красимир Георгиев – за пояснение състудент на господин Румен Овчаров и третият – по-нов, е около Христо Ковачки. За всички е известно, че търговията с електроенергия е най-сладкото, най-доходоносно и в същото време най-непрозрачното начинание в България.
По тази причина аз съм готов да приветствам всяко действие, което повишава прозрачността, но когато Вие изказахте съображенията защо АЕЦ „Козлодуй” не е определил количеството, не е определил минималната цена, поставям веднага въпроса: „А как успя ТЕЦ „Марица изток 2” да се справи с тези неизвестности, които съществуваха?”. И следващото – защо комисията, която е отговаряла за търговията с тези количества електроенергия в АЕЦ „Козлодуй”, е заявила, че към момента на провеждане на търга комисията не е запозната с условията, свързани с минималната й цена и въпреки това търгът е трябвало да завърши преди 29 юни, когато е била фиксирана цената от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране.
Господин министър, буквално преди седмица беше сменен изпълнителният директор на АЕЦ „Козлодуй”. Аз бих желал новото ръководство и новият изпълнителен директор Александър Николов да повишат прозрачността на търговията с електроенергия от АЕЦ „Козлодуй”. Все пак ще обърна внимание на това, че шефът на комисията, който е председателствал всъщност тази продажба – това е господин Мартин Тафров, който е директор на дирекция „Продажби на електроенергия”, няколко години по-рано е бил член на Управителния съвет на Асоциацията на търговците на електроенергия в България. По определен начин това е конфликт на интереси, защото реално той има определени взаимоотношения с търговците на електроенергия в страната. Трябва да се поставят достатъчно авторитетни хора и да се гарантира прозрачността. Желая наистина успех в тази насока и се надявам, че това ще се постигне в рамките, включително и на оставащия период от Вашия мандат. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА: Желаете ли дуплика? Не.
Следва въпрос на народния представител Петър Димитров относно алтернативни газови връзки.
ПЕТЪР ДИМИТРОВ (КБ): Благодаря Ви, госпожо председател.
Господин министър, след газовата криза от 2009 г. всички очаквания бяха, че това ще бъде задача № 1 за Вас – изграждането на алтернативни газови връзки с нашите съседи, за да имаме други позиции в преговорите с досегашния монополист „Газпром”, да си създадем сигурност и да знаем, че ситуацията от януари 2009 г. никога не може да се повтори, да може да имаме конкурентен пазар, за да си осигурим по-ниска цена на газа и гарантирано потребление, тъй като виждате, че в последното време Русия все по-често прибягва до източници, които са извън Русия, макар че в крайна сметка тя продава газа.
В тази връзка всички с интерес следят Вашите ангажименти в тази посока – те динамично се сменят. Примерно още на 2 февруари 2010 г. Мартин Димитров – председател на Икономическата комисия, заявява, че румънският министър му е казал, че връзката с Румъния ще стане до края на 2010 г. Сега сме в края на 2011 г., а такава връзка няма. Вие сте обещали да се въведе в експлоатация през 2012 г. Ще бъда благодарен да обявите кога ще стане тази връзка.
Връзката с Гърция най-напред сте обявили за 2013 г., после за втората половина на 2013 г. В последното Ви изказване от 29 март е за 2014 г.
Връзката с Турция сте обещали да стане преди 2014 г., сега говорите за интегриране в проекта „Набуко”. Тоест в рамките на този мандат тази връзка няма да стане.
По отношение на връзката със Сърбия има една декларация за 60 млн. евро от Оперативна програма „Регионално развитие” без никакви времеви характеристики кога и какво ще се случи. Да не говорим за терминалите за втечнен газ, където не е направено абсолютно нищо.
Така че искам да ми отговорите докъде сме стигнали с газовите връзки? Защо 2 години и 2 месеца след началото на вашето управление България не разполага с нито една газова връзка с нашите съседи?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА: Заповядайте за отговор, господин министър.
МИНИСТЪР ТРАЙЧО ТРАЙКОВ: Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители! Уважаеми господин Димитров, аз мислех, че задавайки ми въпроса, Вие ще ми кажете Вие какво сте направили за такива връзки, защото отговорът е: „Нищо!”, (реплики от КБ) и това отговаря на въпроса: „Защо?”
Но аз ще ви кажа какво сме свършили ние, защото единственото значимо събитие в газовата сфера от мандата на вашето правителство, за което се сещам, е промяната на газовите договори с Русия. Какъв беше резултатът от тази промяна? – Рязък скок в цените на синьото гориво и значителна печалба за „Газпром”, в резултат на което българските граждани и бизнесът са надплатили близо милиард лева за тези години, а цената, с която сега се купува, за 1000 кубически метра е по-висока със 160 лв., отколкото щеше да бъде, ако не бяхте променили договорите. Ако съм пропуснал някоя от газовите заслуги на БСП, господин Димитров, моля, допълнете ме.
Но ако оставим настрана моралното право точно Вие да ми задавате въпрос за диверсификацията на газовите доставки, бих искал да уведомя уважаемите народни представители, че за двете години на нашето управление започнахме работа и по четирите възможни връзки на българската газова система – с Румъния, Сърбия, Гърция и Турция. Приготвили са ни подробни справки за състоянието на всеки един от тези проекти към момента. Разбира се, ще спестя на народните представители многобройните технически подробности и няма да ви засипвам с дати.
Но ето, например пътната карта за газовата връзка с Гърция. Тук са изброени десетки дати, конкретно отчитащи свършената или стриктно планирана бъдеща работа. През миналия месец ноември беше завършено предпроектното проучване, а на 5 януари тази години бе регистрирана смесената инвестиционна компания „Ай Си Джи Би” АД. В нея 50% държи БЕХ, а останалите дялове са поделени по равно между гръцката „ДЕПА” и италианската „Едисон”. Чрез търг са избрани правни консултанти, счетоводители и одитор. На 11 август бе сключен договор за изпълнител на техническия проект, ОВОС и ПУП-парцеларен план. Обявен е търг за доставчик на тръби.
В началото на месец март 2012 г. ще бъде обявен търг за ИТС-контрактор, а в края на месец ноември 2012 г. очакваме да започнат строителните дейности. Пътната карта предвижда първият газ да потече в началото на 2014 г., а от лятото да имаме вече редовни доставки, тоест реална диверсификация. Нашата амбиция обаче и амбициите на екипа, който работи по проекта, е максимално да се съкрати този график, така че да имаме първи газ още през 2013 г. Както ме уверяват колегите, партньорите ни от Гърция и Италия споделят тези планове. За тази тръба използваме европейско съфинансиране от 45 млн. евро. Комуникацията ни с Европейската комисия по отношение на този проект е изключително добра и в момента експерти от комисията са на работно посещение в България.
За газовата връзка с Румъния на 23 август 2011 г. „Булгартрансгаз” и румънският оператор „Трансгаз” откриха процедура за проектиране и изграждане на прехода на река Дунав, включително подводния преход на реката, като до края на месец септември очакваме да получим оферти. Плановете са строителните работи да приключат до края на 2012 г. Ресурсът от Брюксел тук е 4 млн. 375 хил. евро.
За интерконектора със Сърбия, за който също осигурихме европейско финансиране – 2,5 млн. евро само за изготвяне на предпроектното проучване, анализ, разходи, ползи и ОВОС и попълване на апликационна форма за голям проект. На 8 юли 2011 г. бе обявена процедура за избор на консултант за изготвянето на предпроектно проучване. Максималният срок за изпълнение на дейностите от избрания консултант е 12 месеца или до месец ноември 2012 г. Очакваната реалистична дата за започване на дейностите по проектиране и строителство на междусистемна газова връзка България-Сърбия е в средата на 2013 г.
Колкото до връзката с Турция, която впрочем е най-краткият и евтин път за алтернативни на руските доставки природен газ, ние за първи път разчупихме пашкула на идейната фаза, която в този проект отлежава през последните 5-6 години, включително и през мандата на вашето правителство. Постигната е договореност с националния газов оператор на Турция за изграждане на връзката, сформирани са съвместни работни групи, които да разработят техническите, икономическите и търговски аспекти на проекта – повтарям, търговски аспекти на проекта, което на практика означава доставките на алтернативен газ. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА: Заповядайте, господин Димитров – имате думата за реплика.
ПЕТЪР ДИМИТРОВ (КБ): Благодаря Ви, госпожо председател.
Господин министър, и Вие се включихте в общия хор на министри, че всичко започва от вас. Откъде се появи финансирането за връзката с Гърция и с Румъния? Падна от Европейската комисия. (Реплики от министър Трайчо Трайков.) А кой водеше преговорите и направи договорката? – Ние, за дни! За дни по време на кризата започна доставка от Гърция по тръбата. За дни! Беше подготвена технически и доставката на газ от Турция. Така че този маниер да започвате живота само от себе си, просто не е сериозен.
Големият проблем е, че нямате никакви алтернативи за преговори с Русия. До месец юни тази година бяхте обещали да имате подписани нови договори. Къде са ви тези договори? С какво отивате на тези преговори? С какво отивате, с каква алтернатива?! Имате един вариант и той е Русия. Щяхте да намалявате цените, щяхте да махате посредниците – изобщо едни фантасмагорични обещания, които 2 г. и 2 месеца след като сте на власт, няма промяна, няма резултати. Вместо това имате търсене на шистов газ. Ако смятате, че това ще е аргументът, който ще намали цената с „Газпром”, разбирате, че илюзията е огромна. Шистовият газ в никакъв случай няма да изпепели Шипка в главите на българите, но при всички случаи може да убие Североизточна България.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА: Дуплика – заповядайте.
МИНИСТЪР ТРАЙЧО ТРАЙКОВ: Господин Димитров, аз Ви питам какво сте свършили, Вие ми се сърдите, че Ви питам. Вместо това Ви обяснявам ние какво сме свършили, Вие пак ми се сърдите, че Ви питам Вие какво сте свършили.
Що се отнася до преговори за договори, аз ясно казах какъв беше резултатът от вашите преговори – промяна на действащ валиден договор в посока нагоре. Какъв е резултатът от нашите преговори? – Промяна на действащ валиден договор в посока надолу. Нагоре – надолу! Повече от това няма какво да ви кажа!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА: Следващият въпрос към министъра е на народните представители Румен Петков и Пенко Атанасов относно щетите за хотелски и ресторантьорски комплекси през изтеклия туристически сезон.
Заповядайте, господин Атанасов да развиете своя въпрос.
ПЕНКО АТАНАСОВ (КБ): Уважаема госпожо председател, госпожи и господа народни представители, господа министри! За нашето общество стана ясно, че туроператорът „Алма тур” в много сериозен обем не се е разплатил освен към авиопревозвача, но и към хотелски и ресторантьорски комплекси.
Въпросът ми към Вас, господин министър, е какви са общите щети за хотелиерите и ресторантьорите в резултат на неплащането на туроператора? Как това ще им се отрази, по Ваша преценка, с оглед заетия от този оператор пазарен дял и огромните му задължения? Как виждате перспективите за следващия туристически сезон? Политиката в областта на туризма, вече няколко правителства в една или друга степен – по-силно или по-слабо, общо взето развивате и има национално съгласие, че това е един приоритет за страната ни в развитието на икономиката.
Големият въпрос обаче в туристическия бизнес продължава да виси във въздуха: защо две години от управлението на ГЕРБ туристическият бизнес изпитва изключителни затруднения и буквално му се пречи?
Само не ми казвайте, че имаме ръст в туристическия бранш, защото процентите, които ще ми кажете, не се дължат на Вашето управление, а на кризата на арабските страни от Средиземноморието, вероятно и на други фактори. Само не казвайте, че вие сте тези, които сте спомогнали за развитието на бизнеса.
Искам да попитам: защо вчера не отговорихте на въпроса за конфликта на интереси за шефа на „Слънчев бряг” АД? Кое Ви накара да назначите тази жена на този пост? Тя не е ли в конфликт на интереси? Какво стана с извозването на туристите? Триста и петдесет туристи от Санкт Петербург отново са заложници на Вашето кадърно управление. До 23 септември още колко неизвозени ще има? Не е ли крайно време да освободите туризма от присъствието си – много съществен въпрос? Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА: Благодаря.
Господин министър, заповядайте да отговорите на зададения към Вас въпрос.
МИНИСТЪР ТРАЙЧО ТРАЙКОВ: Уважаема госпожо председател, дами и господа народни представители, уважаеми господин Петков, уважаеми господин Атанасов! В медиите бяха изнесени различни информации за задължения на „Алма Тур” извън тези към авиокомпания „България Еър”. Министерството на икономиката, енергетиката и туризма не разполага със законови правомощия, механизми и компетенции, за да контролира финансовото състояние на частни дружества и да следи междуфирмената задлъжнялост, още повече в конкретния случай в министерството няма постъпил нито един сигнал или конкретна информация от хотелиер, превозвач, банка или друг контрагент на „Алма Тур”. Подобни конкретни данни не бяха установени и при проверката, която проведохме чрез основните сдружения на хотелиерите по Черноморието, които също не се ангажираха с точна информация за свои засегнати членове.
Всички ваши коментари по темата, включително от лявата половина на залата трябва да имат предвид, че при обичайните договорни отношения тур оператор-хотелиер е практика окончателните плащания от тур оператора за целия договорен контингент или за част от него да се извършват след приключването на сезона. Практикуват се и отсрочки и заплащане на части от общата дължима сума. Ето защо на този етап е излишно да се подхранват спекулации относно точния размер на натрупаните финансови задължения, респективно какви биха били щетите за хотелиерския и ресторантьорския сектор.
Същевременно се радвам, че дори вие забелязахте, че сме имали успешен туристически сезон, благодаря. Това е така и през последните две години, когато българският туризъм продължи да разширява позициите си на руския пазар. Броят на руските туристи през 2010 г. е бил с 32% повече, отколкото през 2009 г., а само през периода януари-юли 2011 г., тоест преди най-силния за сезона месец август, броят на руските туристи е нараснал с 21% в сравнение с 2010 г. При издадени от консулските служби на България в Москва и Санкт Петербург общо 367 хил. 48 визи за руски граждани от началото на година досега 16 947 са за туристи на „Алма Тур” от Санкт Петербург, което е по-малко от 5% от общия руски туристопоток към България. Съпоставен с общите тенденции на ръст на руския пазар, този процент не е определящ и съществува достатъчен потенциал за превъзмогване на евентуални отрицателни промени в нагласите на руските туристи, пренасочване на потребителското търсене към България към други тур оператори и съответно преразпределяне на този дял между други играчи на пазара, което да минимизира загубите за българския туризъм.
Не съм наивен да смятам, че случилото се няма да се отрази на имиджа на страната ни, особено на чувствителен пазар като руския и особено след активното мероприятие отляво, което постави предизборните страсти над репутацията на България като туристическа дестинация. Това обаче не ме притеснява, защото самите туристи и представителите на руските институции, които дойдоха на място, оцениха високо намесата на държавата и българските хотелиери в тази ситуация. Те видяха държава, която се погрижи за хората, и решимост на българското правителство да се справи с проблема. Ще видят и още една разлика: способността да се прави обективен анализ, да се насърчат пазарните механизми и да се търси системно решение в полза на потребителя. До месец ще имаме този анализ. Очакваме и резултатите от проверките на прокуратурата и Икономическата полиция. За всички трябва да е ясно, че ще настоявам за тежки санкции за двете компании, тръгнали да решават търговските си спорове в активния сезон. Санкциите за вашето партийно тесногръдие ще видим дори по скоро – на изборите през месец октомври.
По въпроса за госпожа Михалева, поисках оставката й, защото в случая това създава конфликт на интереси и напрежение в бранша, което изкривява и пазара. Фактът, че госпожа Михалева работи едновременно в „Слънчев бряг” и в станалата известна напоследък тур операторска фирма „Алма Тур”, ми дава възможност да дам на госпожа Михалева шанс да продължи кариерата си именно там, въпреки че тя имаше добри идеи и свърши добра работа в държавното дружество „Слънчев бряг”. Всеки при избора си очаква най-доброто от тези, на които е дал доверие. Когато то не бъде оправдано, просто се освобождава.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА: Благодаря, господин министър.
За реплика има думата народният представител Румен Петков.
РУМЕН ПЕТКОВ (КБ): Уважаема госпожо председател, дами и господа народни представители, господин министър! С две години закъснение Вие сте констатирали конфликт на интереси, но като имам предвид динамиката на мисловния процес, който тече при Вас, това е твърде навременен срок! Констатацията, че госпожа Михалева има конфликт на интереси и добри идеи за развитието на „Слънчев бряг”, ми напомня Михаил Сергеевич Горбачов, който имаше добри идеи за развитието на Съветския съюз. Резултатът е известен.
Господин Атанасов, не бива да искате сега министър Трайков да освободи туризма от присъствието си! На Българската социалистическа партия той е нужен до изборите: по-ярко некадърие, по-тежка некомпетентност, по-сериозна наглост и арогантност от него трудно могат да бъдат излъчени. Има още един-два примера, но нека да оставим това наше острие в правителството до изборите!
А на вас, дами и господа от ГЕРБ, искам да кажа: с господин Трайков ще пътувате с еднакъв успех по линиите на този и онзи свят. Вие сте избрали онзи. (Шум, оживление от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА: Относно това кой в кой свят е, мисля, че е работа на друг, а не на парламента – нито на управляващи, нито на опозиция. (Шум и реплики от ГЕРБ.) Само тази бележка имам.
Господин министър, искате ли дуплика?
Заповядайте.
МИНИСТЪР ТРАЙЧО ТРАЙКОВ: Радвам се, че господин Петков освен от вътрешна сигурност, мото-спорт и енергетика се интересува и от туризъм. Поливалентните политици, които изчисляват едномилиардни загуби, не са много и в европейски мащаб, не говоря за световен мащаб, защото там бих включил и Съединените щати, а това е деликатна тема за господин Петков. Поне обаче в европейски мащаб левицата трябва да използва таланта Ви, защото в България в собственото ви правителство не бяхте оценен.
РУМЕН ПЕТКОВ (КБ, от място): Лично обяснение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА: Няма лично обяснение, няма имена, моля ви!
Приключихме с въпросите към министъра на икономиката, енергетиката и туризма Трайчо Трайков.
Продължаваме с въпроси към министъра на физическото възпитание и спорта Свилен Нейков.
Следва въпрос от народния представител Михаил Михайлов относно изграждането на национален футболен стадион в София.
Заповядайте, господин Михайлов.
МИХАИЛ МИХАЙЛОВ (СК): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги, уважаеми господин министър! На 27 януари 2011 г. Ви зададох въпрос относно построяване на националния футболен стадион. От Ваша страна последва доста неубедителен отговор. Пет месеца по-късно, без да е проведен архитектурен конкурс, без да е изготвено задание за проектиране, се появява проект за нов национален стадион. Този проект има дори и конкретно финансово изражение – 200 млн. лв.
Моите въпроси към Вас са: проведен ли е архитектурен конкурс? Какъв е показаният от Вас проект? Чие е изпълнението? Кой е готвил програмата и заданието за проектирането? Кой е заплатил проектирането? Кой ще финансира строителството? Каква е цената на бъдещото съоръжение?
Искам само да Ви припомня няколко изречения от Вашия отговор от 4 февруари, а той е: „Според първоначалните проучвания цената на едно такова строителство би струвала 120 млн. лв., като в това число се включва изграждането на обекта, а също така и необходимите съоръжения и стандартизация.”
„Как ще бъде инвестирано? – „по всяка вероятност ще търсим възможност с публично-частно партньорство.”
Моят въпрос, освен конкретните въпроси, е свързан с това – необходимо ли е държавата да дава 200 млн. лв., когато сме в условия на икономическа криза, когато няма развитие на масовия футбол? Виждаме какво е състоянието на футболните отбори, виждаме какво е състоянието на националния футболен отбор – както се казва „на гол тумбак чифте пищови”. Това са някакви безумни, безсмислени неща.
Зададох Ви въпрос и за прословутата спортна зала. Ето тук съм заснел всичките 7-8 спортни зали, които са построени за по 30-40 млн. евра. Нашата е 108 млн. лв. и е два пъти по-малка от белградската, от шведската, от пражката, от всички, които са по 30-31 млн. евро. Говорим, че там са по-скъпи строителните материали, по-скъпа е работната ръка. Излиза, че ние в България можем да си позволим лукса да правим най-скъпото строителство в целия Европейски съюз при плащане на най-ниските работни заплати в строителството. Това значи, че тези пари отиват някъде.
Нека да има спортна зала, нека да има национален стадион, но това всичко са частни инвестиции. За какво българската държава трябва да прави някакъв елитен футболен стадион, в който кой да играе? Кои да играят?
Според мен и Вие като министър трябва да мислите за тези неща. Много по-хубаво е да имаме 100 спортни площадки, на които учениците да играят, да се развиват, да се откриват таланти. А не да разчитаме на някакъв в кавички елитарен футбол. Всички виждаме какво е цялото състояние на българския футбол.
ЛЪЧЕЗАР ИВАНОВ (ГЕРБ, от място): Говори една минута повече.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА: Имате думата, господин министър.
Говорене в повече позволявам и на министрите, и на депутатите, за да си развият въпросите. Поставям ги горе-долу в рамките на макар и малко просрочване, да имат достатъчно време да изразят позициите си.
МИНИСТЪР СВИЛЕН НЕЙКОВ: Уважаема госпожо председател, уважаеми господин министър, уважаеми дами и господа народни представители! Господин Михайлов, както казахте, на 27 септември тази година заявихте тук, че приветствате идеята за изграждането на национален стадион и започването на една такава процедура е национално отговорно поведение.
Седем месеца по-късно се надявам да не приемете неубедително направените стъпки от страна на правителството да привлече вниманието на сериозни чуждестранни инвеститори за реализирането на такъв мащабен проект. Нещо повече, през този период не само че бяха анализирани възможностите, но бяха проведени важни срещи, сред които и с генералния директор на стадион „Амстердам арена” Хенк Маркеринк.
С удовлетворение мога да заявя желанието и готовността на мениджъра на най-печелившото футболно съоръжение в света да участва в построяването и управлението на бъдещ национален стадион. Проектът, който тогава бе предоставен от тях, представлява идейна визия как би изглеждало едно такова уникално спортно съоръжение в България и как би се управлявало.
Преди около два месеца с инициативността и помощта на господни Христо Стоичков бяха проведени срещи с испански инвеститори. Те изявиха желание да построят стадион „Септември” и стадион в Пловдив, както и да огледат терените, които правителството обмисля да бъдат обособени за изграждане на един нов национален стадион.
Към днешна дата мога да кажа, че сериозността на инвеститорските намерения от страна на потенциалните ни партньори от Испания бе заявена на пресконференция преди месец, на която бяха показани изготвени от тях проекти на нов национален стадион, стадион „Септември”, стадион в Пловдив, както и изразена готовност да финансират изграждането на спортни обекти.
Към момента няма възложени процедури от страна на българската държава за обявяване на конкурси за архитектурен проект, нито има изготвен проект, програма и задание по смисъла на действащото законодателство.
Представените проектни намерения от страна от чуждестранните холандски и испански инвеститори не представляват архитектурен проект по смисъла на Закона за управление на територията и не ангажират българската държава.
Нещо повече, за нас е удовлетворяващ фактът, че имаме сериозни инвеститорски намерения и когато бъде обявен конкурс за изграждане на такова уникално за България спортно съоръжение, както сам преди казахте, ще си позволя да цитирам, „на него ще се явят проектанти от цял свят”.
Правителството търси възможности за финансиране чрез публично-частно партньорство, за да реализира такъв мащабен проект, което категорично не означава, че средствата ще бъдат отделени от българския данъкоплатец. За нас е удовлетворителен фактът, че имаме сериозни инвеститорски намерения с готовност за цялостно финансиране и цялостно управление.
Относно въпроса Ви за финансовото изражение, според направените проучвания то е около 4 хил. лв. на седалка в зависимост от броя на местата. Отделен е въпросът доколко и какви места ще бъдат необходими за България. Както казахте, ние търсим оптималните възможности, за да бъде построено такова уникално съоръжение.
Спортната зала – тя е необходима, футболен стадион – да, той е необходим. Чрез спорта ние показваме нашето лице пред света и ние се сравняваме с нашите конкуренти. Не можем да имаме здраво бъдещо поколение, не можем да имаме медали от олимпийски игри и световни първенства, без да имаме спортна база. Тя няма нищо общо с моментното състояние, в което се намира футболът. Трябва да имаме спортна база, защото това е Ахилесовата пета на българския спорт. Благодаря. (Ръкопляскания от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА: Благодаря.
Заповядайте за реплика, господин Михайлов.
МИХАИЛ МИХАЙЛОВ (СК): За да има спортна база, трябва да има хора, които да играят, деца, които да играят. Тези деца няма да играят на националния стадион, който ще се строи. Нека да се строи такъв национален стадион, да се инвестират и 200, и 300, и 500 милиона, но това да не са пари на българските данъкоплатци. Това е. Толкова е просто. Казахте залата, но за залата са 100 милиона, които са пари на държавата, не са частна инвестиция. И много по-добре е във всяка една община да има две спортни площадки, да има малък стадион, отколкото да развиваме някакъв елитарен спорт. И това са думи, които са точно това – да показваме нашето лице чрез спорт. Това е точно от времето на Живков – да се тупаме в гърдите.
Много по-важен е американският модел, който развиват хората в колежите. Идете в който искате университет, идете в който искате колеж, вижте какви спортни зали има, вижте какви баскетболни игрища има. Това е бъдещето в целия свят. Идете в Германия, идете в Англия. Това е, а не да се изтупа един стадион и да кажем: „Ето, имаме някакъв страшен стадион.” И кой да играе в него? Да играят от вица със „Син сити” и с „Биад” – тези ли да играят? Това ли е? Това е. (Реплики от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА: Ще ползвате ли дуплика, господин министър?
Заповядайте.
МИНИСТЪР СВИЛЕН НЕЙКОВ: Уважаема госпожо председател, господи Михайлов! Да, така е, в щатите и в другите страни действително спортът се развива в колежите. Но ние не можем в България да направим всичко изведнъж. Това трябва да стане постепенно, а в последните 20 години нямаме изграждане на спортни съоръжения и бази. Спортни площадки, които правим в момента за 10 основни града чрез Българския спортен тотализатор и чрез Министерството на спорта, е очевиден факт. Виждате, че това с днешна дата е отразено и го има.
Колкото до това дали ще тренират нашите деца, това е позиция не само на нас, на родителите, а действително ни трябват стадиони, защото футболът в момента е над всички спортове и той прибира най-много деца и подрастващи за развитието на българския спорт. Благодаря ви. (Ръкопляскания от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА: Благодаря.
Това беше въпросът към министъра на физическото възпитание и спорта Свилен Нейков.
Продължаваме с парламентарен контрол към министъра на образованието, младежта и науката Сергей Игнатов.
Първият въпрос е на народния представител Асен Гагаузов относно освобождаването на директора на СОУ „Георги Каравелов” – гр. Шивачево, област Сливен и назначаване на временно изпълняващ длъжността.
Заповядайте, господин Гагаузов, за Вашия въпрос.
АСЕН ГАГАУЗОВ (КБ): Благодаря Ви, уважаема госпожо председател, уважаеми господин министър! Уважаеми колеги, колективът на СОУ „Георги Каравелов” – гр. Шивачево, Сливенска област вече няколко месеца търси отговор на въпросите защо беше освободен директорът на училището и защо на негово място е назначен господин Цони Златев Чотов със специалност зооинженер. На многобройните запитвания, отправени към Министерство на образованието, младежта и науката и към Регионалния инспекторат на МОН – Сливен, според колектива не са получени никакви удовлетворителни отговори.
Господин министър, ще цитирам точния въпрос, който отправя в писмото си към Вас колективът на СОУ – гр. Шивачево:
„Знае ли господин министърът, че служителите на Регионалния инспектор на МОН – Сливен, начело с началничката си, както и тези от дирекция „Квалификация и кариерно развитие”, „Правна”, „Контрол и инспектиране” и „Висше образование” на МОН или игнорират запитванията на учителите от Шивачево, или откровено манипулират, лъжат, фалшифицират документи и си служат с натиск и заплахи, за да защитят едно политическо назначение? Защото се оказва, че господин Чотов е член на Партия ГЕРБ. И дали не е редно да се поинтересуват защо го прави – дали от некомпетентност и некадърност или от политическа наглост и чувство за безнаказаност?
Докога господин министърът смята да държи разпънат политическия чадър над началничката на Регионалния инспекторат в Сливен госпожа Бисерка Василева?”
Аз, господин министър, добавям към своя въпрос и това: във връзка с това питане отговаря ли на изискванията за заеманата длъжност временно изпълняващият длъжността директор господин Цони Чотов? И ще бъде ли извършена проверка за правоспособността му? Защо е бил допуснат натиск и тормоз върху бившия вече директор, за което той доброволно „си е подал молба за освобождаване”? Какво наказание ще понесат виновните за неправомерното назначение? Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА: Благодаря Ви.
Господин министър, заповядайте за отговор на поставения въпрос.
МИНИСТЪР СЕРГЕЙ ИГНАТОВ: Уважаема госпожо председател, уважаеми госпожи и господа народни представители! Уважаеми господин Гагаузов, ще започна с това, че тези клишета от типа на чадъри, некадърност, лъжа нямат никаква стойност, докато не бъдат доказани.
На въпроса. Без да посочи конкретни мотиви, на 20 април 2011 г. господин Желю Радев – директор на СОУ „Георги Каравелов”, подава молба до началника на РИО – Сливен, за освобождаване от заеманата от него длъжност, считано от следващия ден – 21 април 2011 г. Молбата му е уважена.
След като госпожа Теодора Черкезова – помощник-директор, отказва да бъде назначена за временно изпълняващ длъжността „директор”, с оглед наближаването на края на учебната година и предстоящите държавни зрелостни изпити същата длъжност е предложена на господин Цони Чотов – изпълняващ длъжността „учител по информатика и информационни технологии”, и е назначен на 1 октомври 2008 г. от господин Желю Радев.
След постъпили сигнали и отворени писма до медиите и МОН със съмнения относно образованието и квалификацията на господин Чотов от началника на РИО – Сливен, е направено запитване до директора на дирекция „Квалификация и кариерно развитие” в министерството, до Департамента за информация и повишаване квалификацията на учителите – Стара Загора, и до Техническия университет – София. От горните институции е потвърдена правоспособността на господин Чотов. Квалификацията му „учител по информатика и информационни технологии” е присъдена след завършено обучение за придобиване на нова професионална подготовка. Достоверността на свидетелството за тази професионална квалификация, издадено от Техническия университет – София, е потвърдена и от проф. Карапетков – ръководител на факултет и колеж в Сливен в структурата на Техническия университет – София.
На 2 май 2011 г. Цони Чотов подава заявление за освобождаване по семейни причини от длъжността „директор на СОУ „Георги Каравелов”, гр. Шивачево в РИО – Сливен. Изрично посочва желание освобождаването му да стане веднага или същото да бъде считано за предизвестие.
Предвид сериозността на дейностите през месец май – национално външно оценяване, държавни зрелостни изпити, дипломиране на дванадесетокласници, господин Чотов не е освободен веднага, но започва да тече срокът на предизвестието. Считано от 3 август 2011 г., на основание чл. 326, ал. 1 и 2 от Кодекса на труда е прекратено трудовото правоотношение на господин Чотов като временно изпълняващ длъжността „директор” и е сключен трудов договор с госпожа Теодора Черкезова – помощник-директор в училището, за временно изпълняващ длъжността „директор на СОУ „Георги Каравелов” – гр. Шивачево. Благодаря за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА: Благодаря.
Господин Гагаузов, заповядайте за реплика.
АСЕН ГАГАУЗОВ (КБ): Уважаеми господин министър, ако навреме бяхте се погрижили да се отговори на колектива на СОУ в гр. Шивачево, може би щяхте да стигнете по-рано до извода, че господин Чотов всъщност никога не е отговарял на никакви изисквания. Вие цитирате становището.
Аз ще Ви прочета само едно, което е на Националната агенция за оценяване и акредитация, подписано от проф. Боян Биолчев, в което накрая се казва: „Дипломираният зооинженер придобива познания за усъвършенстване и създаване на нови линии, породи и хибриди животни, за съхраняване на генофонда и така нататък. Зооинженерът може да изпълнява ръководни, организационни, оперативни, консултантски и други дейности, свързани с производството и реализацията на животинска продукция във всички сфери на животновъдното производство.”
Ако СОУ в гр. Шивачево е животновъдна ферма, той сигурно отговаря, само че това не е така.
Аз обвинявам основно шефката на Регионалния инспекторат госпожа Бисерка Василева, която е упражнявала този натиск върху бившия директор и която, за да угоди като нов член на ГЕРБ на политически искания в Шивачево, е назначила този човек, който не отговаря на никакви изисквания. Струва ми се, че тя трябва да понесе основната отговорност, защото е виновникът за всичко това, което се случи в Шивачево. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА: Благодаря.
Господин министър, ще ползвате ли дуплика? Не.
Следващият въпрос е на народния представител Борислав Стоянов – относно незаконна пропаганда и експанзия на активисти на ДПС в български висши учебни заведения.
Господин Стоянов, заповядайте да развиете въпроса си.
БОРИСЛАВ СТОЯНОВ (Атака): Благодаря, госпожо председател.
Уважаеми господа министри, колеги! За съжаление, в последно време все повече от родните висши учебни заведения се превърнаха в обект на политически интриги, а студентите все по-често се оказват жертва на популистки домогвания от страна на определени политически формирования.
Един от последните и най-драстични примери в това отношение са събитията във Великотърновския университет „Св.Св. Кирил и Методий”, където активисти от младежката структура на ДПС се опитаха да опорочат избора на ректор през пролетта на настоящата година. Според сигналите, които получихме, както и според множество публикации в местната преса се оказа, че в основата на политическата пропаганда в учебното заведение е бил студентът Синан Пехливанов – председател на Академичното дружество на младежкото ДПС.
Този случай обаче далеч не е единична проява, след като още през ноември 2010 г. млади активисти на ДПС създадоха подобна структура в Тракийския университет в Стара Загора. Такава вече съществува и в Софийския университет, като целта е увеличаване на членската маса и активно включване в политическите кампании на младежкото ДПС – София-град.
Партията на Ахмед Доган, за съжаление обаче, не е единствената с амбиции за окупиране на студентската общност у нас. През месец декември 2010 г. в редица медии се появи информация, според която заместник-председателят, бивш депутат от РЗС и настоящ кандидат за президент Атанас Семов е провеждал целенасочена политическа пропаганда в качеството си на преподавател в Софийския университет „Климент Охридски”.
Всички тези дейности са абсолютно незаконни според Закона за висшето образование, който категорично и недвусмислено забранява развиването на политическа активност на територията на висшите учебни заведения.
В тази връзка моят въпрос към Вас е: запознати ли сте с всички тези действия в съответните висши учебни заведения и какво ще предприемете лично Вие и вашето министерство, за да бъде сложен край на противозаконната политическа пропаганда? Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА: Заповядайте, господин министър – имате възможност да отговорите на зададения въпрос.
МИНИСТЪР СЕРГЕЙ ИГНАТОВ: Уважаема госпожо председател, уважаеми госпожи и господа народни представители! Уважаеми господин Стоянов, в отговор на Вашия въпрос относно действията на политически формирования на територията на български висши училища Ви уведомявам, че в Министерството на образованието, младежта и науката до момента не са постъпвали дори сигнали за подобни прояви.
Във връзка с Вашето питане беше извършено проучване в цитираните висши училища и не бяха установени данни за съществуването на структури на политически партии и провеждани от тях пропагандни действия. Министерството на образованието, младежта и науката поддържа тесни контакти с Националното представителство на студентските съвети, които съгласно чл. 72, ал. 1 от Закона за висшето образование са орган за защита на общите интереси на обучаващите се. От тяхна страна също не сме получавали сигнали за нарушение на разпоредбите на чл. 3 от Закона за висшето образование, който постановява, че висшето светско образование е независимо от идеологии, религии и политически доктрини. Но след като имаме Вашия въпрос, този сигнал започва да свети постоянно като лампа в министерството, за да могат висшите училища да бъдат територия, свободна от всякакви политически стълкновения и дрязги. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА: Благодаря.
Имате възможност за реплика, господин Стоянов.
БОРИСЛАВ СТОЯНОВ (Атака): Благодаря, госпожо председател.
Господин министър, аз поемам ангажимента да Ви предоставя подписката специално за случая във Великотърновския университет, която е подписана от много студенти, където съвсем подробно е изложен случаят.
Мога да Ви уверя, че Партия „Атака” няма структура там, така че нямаме никаква политическа ангажираност специално като представители на тази политическа сила.
Надявам се, че с новия Закон за висшето образование, за който Вие лично поехте ангажимент да бъде внесен в Народното събрание през м. септември, и наистина ще спазите тези срокове, абсолютно категорично най-сетне ще бъдат прекратени всякакви попълзновения и опити за политическа пропаганда сред академичната общност в България. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА: Благодаря.
Имате думата, господин министър.
МИНИСТЪР СЕРГЕЙ ИГНАТОВ: Уважаеми колеги, единственото, което мога да отговоря, е, че какъвто и закон да приемем, той не може да прекрати такива попълзновения. Това е въпрос на политическа култура. Това е въпрос на осмисляне, че системата на образованието – училищното, както и висшето, не може да се превръща в арена на политически битки, тъй като те са краткосрочни – погледът е две години напред до следващите избори. Държавническият модел е висшето образование да бъде защитено, повтарям, от всякакви политически прониквания било то в училищата, било то в университетите. Иначе може да приемем още 10-15 закона и много строги забрани. Въпросът е ние държавнически, всеки независимо от коя политическа сила е, да погледнем на образованието като специална територия, от която зависи настоящето и бъдещето на страната, а то няма цвят. Имаме трите цвята – бяло, зелено и червено. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА: Благодаря, господин министър, за участието Ви в парламентарния контрол днес.
Преминаваме към въпрос към министъра по управление на средствата от Европейския съюз Томислав Дончев.
Това е въпрос на народния представител Николай Пехливанов относно Европейска програма по енергийна ефективност за обновяване на жилищни сгради.
Господин Пехливанов го няма.
Съжалявам, господин министър. Ако не влезе в следващите няколко секунди, ще преминем към следващите въпроси към министър Павлова.
Господин Пехливанов го няма, така че няма да отговаряте днес на този въпрос.
Аз Ви благодаря, че бяхте в Народното събрание и имахте готов да отговаряте. Ще се наложи още веднъж да идвате да отговаряте на въпрос от този народен представител.
Следват отговори на министъра на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова.
Първо е питане от народния представител Димчо Михалевски относно политиката на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за гарантиране качественото изпълнение на участъци от републиканската пътна инфраструктура, финансирани с европейски средства.
Господин Михалевски, имате възможност да развиете своето питане.
ДИМЧО МИХАЛЕВСКИ (КБ): Благодаря, госпожо председател.
Искам да направя уточнението, че и двете питания, които имах, реално бяха към вече подалия оставка министър на регионалното развитие и благоустройството господин Плевнелиев, но така или иначе трябва да ги изложа, защото според всички нас те са важни.
Уважаема госпожо министър, през последните три месеца на два пъти Асоциацията на европейските данъкоплатци излизаше с публични изявления, в които изразяваше своите опасения за начина на използване на европейските средства в България, предназначени за строителство на пътища. Основното им безпокойство е, че стойността на сключените договори е изключително ниска и буди съмнение за бъдещото качество на строително-монтажните работи.
Ще припомня, че проведените вече търгове за възлагане на лотовете на автомагистрали „Тракия”, „Марица”, „Струма”, новия път Кърджали-Подкова и връзката на северния обходен път с автомагистрала „Хемус” до гара Яна се провеждаха по правилото на най-ниската цена, с една много съществена добавка – че почти целият риск беше прехвърлен като непредвидени дейности върху изпълнителя. Този подход, съчетан с много рязкото намаляване на възможностите пред строителните фирми, в това число от държавата, доведе до драстично ниски нива на договаряне, отмина с 30 до минус 45% спрямо заложените и планирани предварителни стойности на проектите. Така реално от общия наличен бюджет на пътните проекти по Оперативна програма „Транспорт”, в част „Пътен сектор”, за който отговаря Агенция „Пътна инфраструктура”, които са на стойност общо 990 млн. евро, по този метод са договорени проекти с планиран бюджет от 754 млн. евро, или над 76% от тях – три четвърти.
Този подход беше шумно и многократно повтарян от вече бившия министър Плевнелиев като голям успех от прилаганата иновация, от това че спестяваме пари и че сме преборили корупцията. Болезнената истина обаче е, че фирмите образуваха нерационално своите цени за офертите. Не отчитаха амортизацията за техниката си, което е изключително важен показател, не остойностяваха различни възможни рискове, дори стигнаха дотам водещ мотив в остойностяването на техните предложения да бъде предположението до каква степен ще свалят цените техните конкуренти. При този подход вече получихме ценови оферти за лотовете, които сами по себе си носят много високи рискове. Пример за това е вече оскъпената с 28 млн. лв. – 13 милиона към Министерството на земеделието и храните и 15 милиона към Агенция „Пътища”, за допълнителни работи, свързани с ЛОТ 4 на автомагистрала „Тракия”.
В тази връзка Ви моля за Вашите актуални виждания в отговорите на следните въпроси: какво е Вашето мнение днес за стойностите, на които са сключени и договорени тези процедури за „Тракия”, „Струма”, „Марица” и другите два проекта, които споменах? Считате ли, че държавата разполага с достатъчно гаранции на изпълнителите, че ще изпълнят в пълен обем и необходимото качество строително-монтажните работи и как оценявате риска от възможно оскъпяване на тези договори и съответните последствия върху държавния бюджет за това? Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА: Благодаря.
Заповядайте, госпожо министър, да отговорите на питането, което е отправено.
МИНИСТЪР ЛИЛЯНА ПАВЛОВА: Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Михалевски! При изпълнението на големите инфраструктурни проекти с национално значение Агенция „Пътна инфраструктура” – част от структурата на Министерството на регионалното развитие и благоустройството, стриктно спазва изискванията на европейското и националното законодателство.
По отношение на процедурите, които бяха проведени за избор на изпълнители по ключовите обекти, които споменахте, мога да Ви уверя, че за тях беше извършен много сериозен предварителен контрол по законосъобразност на тръжната документация на тези процедури. Този предварителен контрол беше извършен както от Агенцията за обществени поръчки, така и от управляващия орган в Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията.
Цялата тръжна процедура, която проведохме по отношение на магистрала „Тракия”, беше под гражданския контрол на Асоциацията „Прозрачност без граници”, която излезе със своето аргументирано становище, че процедурата е проведена прозрачно и законосъобразно.
Също така Вие знаете, че при подготовката на изпълнението от търгуването и реализацията на тези проекти получаваме помощ от страна на Европейската инвестиционна банка по линия на инициативата „Джаспърс”. Документацията беше съгласувана и с тях по надлежния ред.
Бих искала да спомена факта, че процедурите, които са проведени, са открити тръжни процедури и в последната година и половина-две отчитаме изключително голям брой участници в тях. Това показва доверие в системата. Това доказва прозрачност на процедурите и яснота в критериите, по които те се провеждат.
Също така можем да отчетем, че освен големия брой участници в тези процедури, не на последно място трябва да се има предвид, че имаме много важен показател, който оценяваме и който следва да имаме предвид – колко от подадените в търга проектни оферти преминават през етапа техническа оценка и отиват на етап оценка на финансовите предложения. Тук можем да оценим изключително високия брой проектни оферти, които са достигнали до този етап. Това отново е доказателство, че всъщност готовността, комплексността и познаването на процедурите осигуряват равен достъп на участниците и абсолютно свободна конкуренция.
По отношение на цените на избраните изпълнители бих искала да отбележа, че това са фиксирани цени и договорните условия са изготвени по начин, който да не позволява тези фиксирани цени да бъдат променяни в посока нагоре и договорите да бъдат анексирани по отношение на тяхната цена.
Гаранция за доброто изпълнение и доброто качество на така сключените договори в процес на изпълнение по основните инфраструктурни обекти са методологията и механизмът за контрол, който утвърдихме в Агенция „Пътна инфраструктура” именно с цел да гарантираме качествено и в срок изпълнението на тези договори.
По отношение на коментара за най-ниската цена и използването на показател при оценката и избори на изпълнители на най-ниска цена – това е абсолютно законосъобразна процедура и критерий, показател, позволен и от българското, и от европейското законодателство. Използването на най-ниска цена е практика не само в България, но и в останалите страни – членки на Европейския съюз. Вие знаете, че такъв тип методология за оценка се използва при стандартните линейни обекти, при които не се изискват специални технологии или специални решения, които трябва да бъдат предложени за изпълнението на такъв обект.
Така че използването на този критерий по никакъв начин не довежда до това да имаме по-лошо или по-некачествено изпълнение на проектите, а напротив.
Разбира се, в последните месеци поехме и ангажимент – нещо, върху което работим усилено в последно време – за сложни обекти, обекти които касаят двуфазно изпълнение, допроектиране или най-вече прилагане на специфични технологии – като тунела на Шипка, като лот 3 на магистрала „Струма”. Това са процедури и проекти, които са много по-комплексни и сложни и за които ние няма да проведем процедурата за избор на най-ниска цена, тъй като нямаме необходимост от чисто изпълнение на проектирани дейности, а имаме необходимост да ни бъдат предложени конкретни дейности. Там изготвяме и ще предложим методология, свързана с двуфазност, с комплексна техническа оценка и тя ще е водеща.
От чисто практическа логика, а и от чисто практическа полза от прилагането на критерия на най-ниска цена както споменахте, наистина имаме значителен обем – над 600 млн. лв. спестени средства. Спестените средства не са за сметка на качеството на проектите, напротив, качеството е контролирано изцяло.
От друга страна, това доведе до полза, която е изключително важна за нашата страна, а именно чрез тези спестени средства ние финансирахме и стартирахме изпълнението на втория метродиаметър на метрото със 120 млн. лв., южната дъга на софийския околовръстен път – с 40 млн. лв., както и допълнителни километри рехабилитирани и реконструирани пътища от втори и трети клас чрез Оперативна програма „Регионално развитие” .
Бих казала, че в условията на свободна конкуренция ние разчитаме на естествените пазарни механизми, които да регулират цените и свободната конкуренция. От тази гледна точка аз съм уверена, че изпълнителите добросъвестно изчисляват своите проекто-предложения и носят отговорността за тяхното изпълнение в рамките на бюджета, който предлагат.
По отношение анексирането мога да ви гарантирам, че няма да допуснем безразборното анексиране, което беше допускано в годините назад и беше причина средствата по Програма „Фар” да ни бъдат спрени, отказани и оттеглени, именно защото анексирахме безразборно, което доведе до това. Ние не позволяваме анексиране.
Към цитираните средства, които споменахте за магистрала „Тракия” – тук не говорим за анексиране, а за провеждане на нови открити процедури, с които да бъдат извършени допълнителни дейности, когато се налага.
По отношение на контрола. Въведените механизми за контрол от Агенция „Пътна инфраструктура”, които утвърдихме и са потвърдени изключително от одиторски институции, осигуряват извършване на качествен контрол преди изпълнението на проектите, включително съгласуване на рецептите за вложените материали, смесите и съставките на асфалтовите и другите смеси – всичко това се извършва ежедневно и ежемесечно. Гарантираме, че всички проекти, които се изпълняват, ще бъдат извършвани качествено и в срок. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря.
Два уточняващи въпроса – заповядайте, господин Михалевски.
ДИМЧО МИХАЛЕВСКИ (КБ): Уважаема госпожо министър, първо, вече имаме анексиране с допълнителни средства на лъч 4 и тепърва ще видим къде ще отидат парите.
По Програма „Фар”, от десет пътни проекта анекси има на два от тях и то точно защото беше икономически най-изгодната оферта, дадена за тунела на Дупница и на Симитли Разлог.
По-важното обаче е друго – логиката на възлагане. Иначе логиката може да бъде облечена в прозрачност и законосъобразност – тук спор няма. Аз смятам обаче, че логиката на възлагане е сгрешена и е сгрешена може би не неумишлено. В крайна сметка от факта, че ние не се интересуваме как се образуват цените, а искаме най-ниска цена, защото в тези цени има експерти в АПИ и не само в АПИ, които могат да видят, че липсват амортизации, трябва да ни светне червената лампа, защото оттам нататък пред изпълнителите има два пътя: да спестяват и да хитруват. Ние вече имаме такива факти.
Едното е спорните материали, които се слагат на магистрала „Тракия” и за които за съжаление трябва да кажа, че дори лабораторните изследвания, които с моя колега Иван Иванов изтръгнахме със сила от МРРБ, са повече от скандални. Те обаче хитруват и за сметка на подизпълнителите. Ще ви посоча практиката, че вече на два от лотовете на магистрала „Тракия” са създадени междинни подфирми, които договарят с подизпълнителите, но тези фирми са с ограничена отговорност и после подизпълнителите не могат да си вземат парите. Това е подходът. Смятам, че това не е разумен подход за държавата, още повече Вие много добре знаете, че към момента нямаме възстановени средства за строителството на магистралите от Европейската комисия. Знаете, че се строят само три лота, Марица” и „Струма” още не са започнати. Тепърва ще видим какво ще е качеството им.
Знаете, че въпреки това, че имахме къде да сложим парите на Метрополитена и на Софийската дъга – де факто за близо 450 милиона, в момента нямаме проектна готовност къде да насочим тези „спестени” пари. Според мен те ще ни излязат солени, защото това не е спестяване – това е отклоняване на средства, които можеше да гарантират качественото изпълнение на тези проекти. Съгласете се сама, че 40% отклонение от цената – нещо не е в ред.
Допълнителните ми въпроси са свързани с това – след като Агенция „Пътища” заяви, че се отказва от хубавия досега модел, те го заявиха и минават на офертата икономически най-изгодна цена, очевидно нещо е сбъркано. Как Вие и Агенция „Пътища” ще гарантирате промяната така, че да не залитнем от едната крайност в другата?
Второ, как наистина ще се гарантира за вече стартиралите проекти, че качеството на извършените строително-монтажни работи наистина ще бъде такова, че не само да се предаде обектът след броени месеци, а той да бъде устойчив във времето и да не налага след това държавата да вади пари за неговото ремонтиране?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря Ви, господин Михалевски.
За отговор – министър Павлова
МИНИСТЪР ЛИЛЯНА ПАВЛОВА: Уважаема госпожо председател, дами и господа народни представители! Господин Михалевски, още веднъж искам да подчертая, че показателят, по който се избрани всички изпълнители на проектите, които цитирате, са избрани законосъобразно и целесъобразно. Осигурили сме необходимата процедура така, че да гарантираме текущото качество по време на изпълнението, включително и преди да започнат реалните строително-монтажни дейности.
Не се отказваме от тази процедура и не смятаме, че тя е неправилна. Напротив, в случаите на стандартни линейни обекти, при които имаме пълно проектиране и яснота какво целим, ние ще продължим да прилагаме този критерий. Той не е незаконосъобразен и няма причина да се отказваме на 100% от него. Това, което имам предвид, е, че за всички сложни обекти, за които е необходима по специфична методология за оценка, да бъде намерено по-сложно и комплексно решение. За тези проекти в момента разработваме методология, която да бъде икономически на най-изгодна цена, като залагаме и даваме по голям процент или брой точки на техническата оценка на тези проекти.
По отношение на спестените средства още веднъж искам да Ви уверя, че проектната готовност е налице и тази готовност в момента ни дава възможност от една страна да договорим средства, които надхвърлят общия размер предвиден финансов ресурс по Оперативна програма „Транспорт” в часта пътища, така наречени овърбукинг или свръх договаряне. Смятаме, че това свръхдоговаряне и наддоговаряне над възможния бюджет е възможно и допустимо, тъй като въпреки всичко са налице спестявания. Вие знаете – при всички проекти има спестени средства, дори в процеса на изпълнение това е възможно да се случи.
По отношение на въпроса за гаранцията на изпълнителя за качеството на изпълнение. Както Ви казах, след като един проект бъде изпълнен, преди да бъде въведен в експлоатация и преди да бъдат изплатени окончателните плащания, ние правим специфични изпитвания, тестове и контроли с наличната техника, с която разполага АПИ чрез своя институт, чрез които гарантираме това качество и неговата устойчивост. Разбира се, задържаме и гаранции за добро изпълнение и гаранционен период, чрез който ще имаме възможност при необходимост тези механизми да бъдат приложени. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: За отношение – господин Михалевски.
ДИМЧО МИХАЛЕВСКИ (КБ): Благодаря Ви, госпожо председател.
Уважаема госпожо министър, аз мисля, че Вашите предшественици в агенцията – като министър Плевнелиев, заявиха друго, че оттук-нататък минават на икономически най-изгодна оферта за всички големи проекти, а не само за тези, които Вие казвате, че са технически по-сложни. Тепърва предстои да видим как ще стане това.
Пожелавам Ви успех, защото очевидно тази логика, която се прилагаше досега, ще ни носи много негативи и ще носи допълнителни разходи от бюджета.
Има два други аспекта, на които искам да обостря вниманието – липсата на проекти. Вие казвате, че имате проекти. През последните две години внимателно следя бюджета на МРРБ и на Агенция „Пътища”, но никъде не съм видял сериозни пари за проектиране – нито София – Калотина имат готов работен проект, нито участъците от автомагистрала „Хемус” имат готов проект. Така че тепърва ще видим откъде и как има готови работни проекти, защото договарянето на идейни проекти или изцяло на инженеринг крие много сериозни рискове, в това число по отчуждителни процедури, технически решения и обща стойност на проекта, но нека да видим какво ще се случи.
Ще припомня, че през месец септември 2009 г. Плевнелиев обяви много ясно, че за 2010-2011 г. вече е осигурил 10 милиона за проектиране на „Хемус”. Нито през 2010 г., нито 2011 г. имаше един лев за проектиране на „Хемус” в бюджета на Агенция „Пътна инфраструктура”. Има два големи проблема.
Първо, че тече процедура на окрупняване на фирмите, именно поради това, че малко фирми взимат голям брой проекти. Това не може да избяга от Вашето внимание, защото в един момент ние сме в перспективата да се окажем с три-четири монополиста в страната буквално след една-две години, което няма да бъде добре за конкуренцията. Затова Вие трябва да вземете решение, защото по този начин няма как да казваме, че можем да имаме конкуренция в страната.
Второто нещо, което е изключително важно за нас. Трябва да погледнем дали тези фирми си изпълняват функциите към подизпълнителите, защото масово ще фалират българските подизпълнители и ние ще се окажем в ликвидиран строителен пътен сектор, защото без това нещо няма бъдеще за развитието на нашия сектор в пътищата. Вие трябва да знаете това много добре. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Следва въпрос от народния представител Николай Пехливанов относно законодателни инициативи за забрана застрояването на междублоковите пространства.
Господин Пехливанов отсъства по неуважителни причини. Не съм уведомена предварително.
Следва питане от народния представител Димчо Михалевски относно политиката на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за изпълнение на стратегическите цели по изпълнение на пътната инфраструктура до 2020 г.
Заповядайте, господин Михалевски.
ДИМЧО МИХАЛЕВСКИ (КБ): Уважаема госпожо председател! Уважаема госпожо министър, искам да уточня, че този въпрос беше към господин Плевнелиев, за съжаление той вече не е министър.
През месец януари 2011 г. министър Плевнелиев представи пред обществеността приоритетите за развитие на пътната инфраструктура до 2020 г. – един стратегически документ, който с голям апломб представи на българската общественост. През месец февруари 2011 г. заяви, че България кандидатства с шест пътни проекта в трансевропейската транспортна мрежа, която виждате на картата зад мен (показва мултимедия), с хоризонт до 2020 г. Това са магистрала „Хемус” – от София до Варна, скоростните пътища „Рила”, пътят Русе – Шумен, Варна – румънска граница към Дуранкулак, както и двата скоростни пътя към бъдещите мостове на Дунав, Враца – Оряхово и Шумен – Силистра.
Два месеца по-късно – през месец април 2011 г., заяви, че България е постигнала невероятен успех с включването на автомагистрала „Хемус” и четири скоростни пътя – Русе – Шумен, Варна – Дуранкулак, скоростен път „Рила” и Пловдив – Асеновград – Рудозем в актуализирания вариант на трансевропейската мрежа. Тогава министър Плевнелиев изчисли, че спестява и е спестил два милиарда и половина евро до 2020 г., защото стойността на тези проекти е три милиарда и по правилото 80% финансиране от Европейската комисия – тези пари, в размер на близо пет милиарда лева, са спестени на българския данъкоплатец. През месец юни, тази година отново беше обявена голямата инфраструктурна победа за седем магистрали и седем скоростни пътя, които вече са част от TEN-T мрежата и които ще бъдат финансирани от Европейската комисия.
Какви са фактите към настоящия момент? Политиката TEN-T е определена с Договора от Маастрихт през 1992 г. Съществуват две нива на TEN-T мрежата – широкообхватна мрежа и централна мрежа. През 1996 г. са определени 14 приоритетни проекта, които през 2004 г. нарастват на 30, от които приоритетен проект на територията на България е единствено автомагистрала „Струма”, в участъка й от Перник до Кулата.
В периода 2007-2013 г. финансирането по всички проекти, изпълнявани на територията на 27 страни членки, е на стойност 196 млрд. евро, от които, забележете – 8 милиарда по специалния бюджетен инструмент на TEN-T мрежата, 43 милиарда от Кохезионния фонд и Европейския фонд за регионално развитие, 65 млрд. евро от Европейска инвестиционна банка заеми, и останалите – 80 млрд. евро – най-голямата сума, е мобилизация на национални ресурси и публично-частни партньорства на държавите членки.
В тази връзка искам да ми отговорите на следните въпроси: колко струва, според Вас и Вашите експерти, изпълнението на всички включени проекти в Стратегията за пътна инфраструктура до 2020 г. на територията на България и откъде смятате, че е възможно и докога, да се осигурят от българската държава тези необходими средства за седемте магистрали и седемте скоростни пътя?
Кои пътища ще бъдат включени до края на настоящата година в рамките на актуализацията на TEN-T мрежата и в коя точно част?
Колко средства общо и кои европейски фондове е реалистично да мобилизираме, за да можем да насочим за изпълнението на тези стратегически проекти до 2020 г.? Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: За отговор – министърът на регионалното развитие и благоустройството, госпожа Лиляна Павлова.
МИНИСТЪР ЛИЛЯНА ПАВЛОВА: Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители! Уважаеми господин Михалевски, както коректно отбелязахте Министерството на регионалното развитие и благоустройството в партньорство с всички заинтересовани институции и организации в България в последните месеци изработи и утвърди Стратегия за развитие на пътния сектор по приоритетната стратегическа пътна инфраструктура – магистрали, скоростни пътища и първокласни пътища за България до 2020 г.
Като част от тази стратегия са включени рехабилитацията, ремонта или изграждането на седем магистрали и седем скоростни пътища. Като цяло индикативният бюджет, който е посочен като част от стратегията, е в размер на 5,5 млрд. евро. Тази стратегия е налична на страницата на Министерството на регионалното развитие и благоустройството и е достъпна до широката общественост. Като част от тази стратегия в индикативния списък с проекти, който е предложен като част от тази стратегия, разбира се, са включени и проекти, които понастоящем се финансират и се изпълняват по Оперативна програма „Транспорт” в този програмен период.
Нашата основна цел оттук-нататък и в допълнение към проектите, които са вече част от Оперативна програма „Транспорт” и които са в своята реализация, е стартирайки от 5 октомври, когато започва и официалния преговорен процес с Европейската комисия, с Европейския парламент по отношение на Финансовата рамка 2014-2020, да положим в максимална степен своите усилия, да докажем и да обосновем максимално голям размер средства по линия на Кохезионния фонд, от една страна, разбира се, допълнен по линия на Европейския фонд за регионално развитие, от друга страна, за да можем да получим финансиране и в максимална степен необходимия ресурс – от около 4 милиарда, да бъде съфинансиран в максимално голям процент от тези два фонда на Европейския съюз.
Както преди няколко дни говорителят на Европейската комисия отбеляза в специално изявление по отношение на България, че България и други страни – членки на Европейския съюз, и през следващия програмен период ще имат възможност да се възползват именно от Кохезионния фонд, чрез който да финансират развитието на пътната инфраструктура.
Това ни дава увереност още веднъж да заявим отговорно, че това, за което работим, е, по линия на Кохезионния фонд, допълнение от Европейския фонд за регионално развитие, финансирането да бъде осигурено.
По отношение на TEN-T мрежата, която показвате тук, вие знаете, че TEN-T мрежата – Трансевропейската транспортна мрежа се състои от две части – централна и разширена. Разликата между двете е, че приоритетите, които да бъдат финансирани по линия на TEN-T финансирането за централна мрежа, се определят от Брюксел, от Европейската комисия, а по отношение на разширената TEN-T мрежа се определят от всяка страна членка тогава, когато страната разполага с добре подготвени проекти на 100% готови за финансиране.
Какво направихме през изминалата една година? Съвместно с колегите от Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията проведохме преговори с Генерална дирекция „Мобилност и транспорт” на Европейската комисия и други срещи в Европейската комисия и Европейския парламент, включително с комисаря по транспорт, за това да бъде актуализирана Трансевропейската транспортна мрежа, така че допълнителни участъци от пътната инфраструктура на нашата страна да бъдат включени и тя да бъде разширена за целите на подобряване на транспортните връзки към и от нашата страна.
Вие знаете, че от месец април 2011 г. на техническо ниво беше потвърдено включването на разширената TEN-T мрежа, по предложенията, които бяха направени от наша страна. В нея влизат всички магистрали и пътни отсечки, които свързват главните европейски центрове и такива, каквито бяха предложени от българската страна.
Картата на разширената TEN-T мрежа, която на техническо ниво беше утвърдена и приключена от страна на Европейската комисия, включва следните отсечки, които бяха допълнително включени за България: скоростен път Пловдив-Асеновград-Смолян-Рудозем-Ксанти – 125 км дължина; скоростен път Варна-Каварна-Дуранкулак – 110 км; автомагистрала „Хемус”-Ябланица-Боаза-Велико Търново-Белокопитово – 127 км; скоростен път „Рила” от Кюстендил-Дупница-Самоков до разклонението на магистрала „Хемус” и магистрала „Тракия” – 243 км, и скоростен път Русе-Шумен – 105 км е неговата продължителност. Окончателният вариант на тази разширена TEN-T мрежа, заедно с ревизирания и променения регламент на тези мрежи, в момента е подготвен. Той ще бъде изпратен до Европейската комисия, до Европейския парламент и до Европейския съвет до края на месец септември, от които съгласно установените процедури те ще получат своите коментари и допълнения и впоследствие по същия ред ще бъдат върнати за окончателното одобрение. Окончателното одобрение го очакваме през 2012 г. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Два допълнителни въпроса, господин Михалевски.
ДИМЧО МИХАЛЕВСКИ (КБ): Уважаема госпожо председател, уважаема госпожо министър! Аз благодаря за честния отговор, защото той правилно посочва, че няма как седем магистрали и седем скоростни пътища, което е лайтмотив в момента, да се финансират от Европейската комисия. Защо? Това, което виждате зад гърба ми (показва мултимедия) са приоритетните оси, които са в така наречената преди малко и правилно от госпожа Павлова централна мрежа към 2007 г. Това са осите на: коридор № 4 Видин-София-Кулата, коридор № 10 Калотина-София-Пловдив-Капитан Андреево и връзката, която е София-Ботевград – по главен път 1-3 през Плевен до Бяла.
Тук трябва да подчертая, че дори в разширените документи в рамките на преговорите, които текат в Бялата книга и предшестващата Зелена книга и Работния документ, ясно е казано: „Акцентът на Европейската комисия е върху централната мрежа и приоритетните проекти”. Не можете да разчитате, че ще получавате европейски пари за разширената Трансевропейска транспортна мрежа, в която са включени всички тези пътища, които аз, благодаря на госпожа Павлова, че ги изчете внимателно.
В тази разширена централна мрежа в момента са включени коридор № 9, който е Русе-Маказа, включен е участъкът Пловдив-Стара Загора и е включен участъкът София-Кюстендил-Гюешево. Те са по двата принципа, които в момента залага Европейската комисия и които ще се утвърдят, за връзка с нови пристанища на разширението след 2004 г. и за връзка между столиците на държавите членки.
Всъщност, ако погледнете какво ние можем да финансираме в рамките до 2020 г. и да разчитаме, ще се окаже, че това е голям надут балон. И тук е отговорността на политиците – ние всички, управляващи и опозиция, да не създаваме грешни очаквания в българските граждани, защото това няма как да се случи.
Аз попитах: дори и да кажем, че се запази кохезионната политика, дори не само в мащаба, който е в момента, а малко се увеличи, на какво реално разчитаме? (Председателят дава сигнал за изтичане на времето.) Това са двата допълнителни въпроса: колко пари от Европейската комисия от двата фонда и колко национални средства, според Вас, може да мобилизираме до 2020 г., за да изпълним това обещание на бившия министър Плевнелиев?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: За отговор – министър Павлова.
МИНИСТЪР ЛИЛЯНА ПАВЛОВА: Уважаеми господин Михалевски, държа да отбележа, че некоректно цитирахте и обобщихте моето изказване. Напротив – това, което казах, е че всички стратегически пътни проекти за развитие на пътната инфраструктура до 2020 г. могат да получат европейско финансиране, но те трябва да бъдат и могат да бъдат разпределени в две категории. Първата категория – тези, които могат да получат финансиране от Кохезионния фонд и Вие знаете, че това са тези, които са точно в тази TEN-T мрежа, която вие показахте, и всички останали също могат да получат финансиране, независимо, че те са в разширената TEN-T мрежа. Те могат да получат своето финансиране по линия на Европейския фонд за регионално развитие. Тук въпросът е да проведем преговори за това колко да бъде размерът на това финансиране? С най-голямо удоволствие бих Ви казала колко още сега, но това е въпрос на преговори, които предстоят оттук нататък и ще стартират през месец октомври.
Не съм съгласна с двата милиарда и ще ви кажа защо. Ние и в момента имаме 2 млрд. лв. от Кохезионния фонд, имаме и половин милиард от Регионалния фонд. (Реплика от народния представител Петър Мутафчиев.) Ние можем да договорим със сигурност...
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Господин Мутафчиев, много моля да не нарушавате реда в залата. Обаждате се от място, без да съм Ви дала думата. Много Ви моля!
ПЕТЪР МУТАФЧИЕВ (КБ, от място): Помагаме й.
МИНИСТЪР ЛИЛЯНА ПАВЛОВА: Много ви благодаря за помощта. Аз се радвам, че ми помагате, защото ако ние не си помагаме и заедно не преговаряме с ваша помощ и съдействие България да увеличи двойно ресурса, няма да го постигнем. Така че това е от общ национален интерес, това не е интерес на настоящото правителство, независимо от коя партия е формирано то, това е общият национален интерес и аз мисля, че по-скоро ние трябва да обединим своите усилия в преговорите така, че да увеличим ресурса и да го удвоим за следващия програмен период. Ще разчитаме на вашето съдействие за това.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря.
За отношение – господин Михалевски.
ДИМЧО МИХАЛЕВСКИ (КБ): Уважаема госпожо министър, един от основните акценти на Бялата книга е записан така в раздел „Финансиране”: „Постигане на съответствие между плановете, които правим всички ние и държавите членки, и Европейската комисия, и финансовите възможности и капацитета за тяхното изпълнение”. Счита се, че точно това е най-голямата слабост на досегашната политика: много обещания – малко реализация.
Каква е истината? Много трудно, според мен, ще удвоим ресурса. Това е невъзможно, защото вие знаете какъв дебат тече в Европейската комисия. В контекста на изместване на фокуса на целите за приобщаващ интелигентен и устойчив растеж целите ще бъдат другаде. И ако ние успеем да задържим нивата, които са в момента до 2 милиарда, и тук, забележете, 50% са задължително за жп политика и това не може да бъде променено, или пък ги увеличим с някакви героични усилия, за което Вие може да разчитате и на нас, то ние ще разполагаме по двата фонда – Европейския фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд, максимум с 1 млрд. 400 млн. евро. Тук е въпросът – ако само насложите какво трябва да изпълняваме – 600-700 милиона за ЛОТ-3 на Струма, трябва да сложите 150 милиона за скоростния път Русе-Велико Търново, защото той вече ще бъде приоритет, около 100 милиона за обходния път на Кърджали и пътя Стара Загора-Кърджали, пак е приоритет, 350 милиона за автомагистрала Калотина-София, и сложите за Северната скоростна тангента, както участъкът по „Хемус”-Коритна-Велико Търново, ще видите, че това са 2 млрд. евро, значи пак има недостиг. Дори трябва да мобилизираме по 600 милиона лева допълнително, направих си усилието да сметна, 10 години поред над нивото, което в момента финансираме, насочено като национално финансиране, държавни инвестиционни заеми или публично-частно партньорство, като не отчитам, че тези 19 000 км републикански пътища през това време ще искат поне един път да бъдат рехабилитирани за този 10-годишен период. Това означава, че ние трябва да гарантираме растеж на икономиката между 7 и 8% през следващите 10-15 години. И дори при тази схема този план за магистралите е реализуем до 2024 г., а със седемте скоростни пътя – до 2027 г. Това е честното.
Ще завърша с това. Така мисля и става ясно, че няма как да спестим 2,5 милиарда на българските данъкоплатци, защото първо, никой не ни ги е дал, за да ги спестим. Второ, ще цитирам докладчика на комисията пред Европейския парламент господин Салвадор Поледо по темата за бюджета на Европейския съюз 2014-2020 г., който казва едно кратко изречение: „Трябва да сложим край на лошия навик да се поемат политически ангажименти, без да има необходимите средства за тяхното реализиране – останалото е лош PR”. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря, господин Михалевски.
Тук ще направим почивка от тридесет минути, след което ще продължим с въпросите, питанията и отговорите на министър Лиляна Павлова.
Продължаваме в 11,30 ч.

(След почивката.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Продължаваме с парламентарния контрол.
Следва въпрос от народния представител Калина Крумова относно отбивка на новия ЛОТ на магистрала „Тракия” Стара Загора-Карнобат.
Заповядайте, госпожо Крумова.
КАЛИНА КРУМОВА (Атака): Уважаема госпожо председател, уважаема госпожо министър, уважаеми колеги народни представители!
На първо място, за да бъда коректна, искам да кажа, че този въпрос е зададен още през м. юли. За щастие или не чак толкова за щастие той няма особена давност, тоест е с постоянна актуалност.
За да въведа всички в темата, става въпрос за новия участък от дългочаканата магистрала София-Бургас, а именно за участъка Стара Загора-Карнобат.
Част от тази отсечка минава точно до домовете на хората от Кермен, Сливенски регион, откъдето съм народен представител. Ясно е, че когато и който е трябвало не е направил съответните консултации с хората, които живеят в Кермен. Част от техните земи в момента обслужват интересите на магистралата, в което няма нищо лошо, защото в крайна сметка това са държавни интереси. Лошото обаче е, че хората, живеещи буквално на метри от този ЛОТ на магистралата, няма да могат да я използват. Ще трябва да минават средно по около 30 км до най-близкото място, откъдето ще могат да се качат на магистралата. Лично аз, както и хората там, сигурно и всеки разумно мислещ човек смятаме, че това е абсолютно недопустимо. Имайки предвид, че това е участък от магистралата и път, който се строи основно с европейски средства, е напълно ясно, че в момента, в който тя е почти готова, няма как да бъде направена допълнителна такава.
Все пак сме в предизборна кампания, обещанията валят. Благодарение съдействието на Министерството на регионалното развитие и благоустройството направихме заедно с хората от Кермен среща в Национална агенция „Пътна инфраструктура”, от която стана ясно, че в момента няма възможност да бъде направена такава отбивка, по която хората от Кермен да се качват на магистралата. Ако спрем обаче всякакви спекулации, искам да попитам тук, от трибуната на Народното събрание: може ли да бъде направена такава отбивка, кога, с какви средства и по какъв начин, за да не бъдат вкарвани в заблуда хората от Кермен?
Използвам случая, за да запозная госпожа министъра за подписката, която са направили наши членове, симпатизанти, както и напълно непознати за партия „Атака” хора от Кермен, както и с повече информация по случая.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря, госпожо Крумова.
За отговор – министър Павлова.
МИНИСТЪР ЛИЛЯНА ПАВЛОВА: Уважаема госпожо председател, уважаеми госпожи и господа народни представители!
Уважаема госпожо Крумова, запозната съм с Вашия въпрос. Благодаря Ви за този интерес. Изключително важна е темата да имаме адекватно разпределение на всички пътни възли и отбивки по протежението на магистралите, включително и по автомагистрала „Тракия” в участъка Стара Загора-Карнобат.
Както коректно отбелязахте, магистралата вече е в процес на строителство. За нейното изграждане има изработен технически проект, утвърден по съответните правила. Съгласно тези правила този технически проект е неразделна част от документацията, с която е проведена тръжната процедура. Разбира се, понастоящем тя е част от сключения договор.
Съгласно правилата, по които работим, правилата, по които управляваме европейските фондове, е невъзможно да правим изменения в съществуващи и текущи проекти. Всяко едно изменение ще доведе до минимум 25% финансова корекция в стойността на договора, което съм убедена, че нито Вие, нито жителите на гр. Кермен искат и биха подкрепили.
Още веднъж бих искала да подчертая каква е причината и как е направен изборът къде да има такива пътни отбивки и отсечки. Автомагистралата като транспортно съоръжение е предвидено да обслужва преди всичко транзитни товаропотоци на големи разстояния. От тази гледна точка цялата оставаща пътна инфраструктура е тази, която обслужва по-малките населени места за целите на развитието на туризма или за целите на развитието на областите, или на връзките между областите и градовете. От тази гледна точка, когато се проектира една магистрала, се прави анализ и обосновка чрез изследвания, предпроектни проучвания за необходимостта и къде трябва да бъдат разположени такива отбивки. Това е направено и по този проект и експертен технико-икономически съвет е утвърдил съответно целостта на този проект. На заседанието на този съвет имат възможност да присъстват граждани, да присъстват неправителствени организации и други институции. Към онзи момент на обсъждането такъв въпрос не е бил повдиган и такава е причината той да не влезе в обхвата на обсъжданията.
Също така следва да отбележим, че пресичането на магистрала „Тракия” с останалите пътища от републиканската пътна мрежа трябва да отговаря на определено условие: да има носители на голям трафик, от една страна, да има конкретно транспортно натоварване, от друга страна. Разбира се, трябва да осигуряваме безопасността на гражданите, които се включват или съответно излизат от магистралата, което обуславя необходимото изискване да има значително, поне 30 км отстояние между отделните пътни възли и отсечки. В противен случай ще застрашим живота на хората и тези, които се движат по протежение на магистралата.
Изграждането на пътен възел единствено и само за връзка със с. Кермен, каквото е Вашето предложение, е невъзможно и не отговаря на изискването и стандартите за изграждане на пътни възли. На този етап това не е възможно.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря, госпожо министър.
Реплика?
КАЛИНА КРУМОВА (Атака): Благодаря много за отговора, госпожо Павлова. Радвам се, че това бе казано и чуто от трибуната на Народното събрание, защото за съжаление много хора продължават да тънат в заблуда, че има някаква вероятност дори и сега такава отсечка да бъде направена. Разбрах, а и аз знам какви са условията, при които се прави такава отсечка.
Искам като допълнителен въпрос да Ви питам: ако в бъдеще евентуално бъдат намерени съответни мотиви не само за Кермен, но и за областта, с които може да бъде направена такава отсечка, при какви условия може да стане и евентуално в какъв срок би могло да се случи това, ако, пак казвам, е възможно?
А това, че не са направени съответните консултации с гражданите, сте напълно права. Причината е, че те не са били информирани. Вие знаете, че това се случва на местно равнище. Не искам да конкретизирам имена. Вие сама ще се запознаете с мотивите на хората, които живеят там. Благодаря ви. (Подава документи на министър Лиляна Павлова.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря, госпожо Крумова.
Ще ползвате ли дуплика? Не.
Декларация от група.
ГЕОРГИ БОЖИНОВ (КБ): Уважаема госпожо председател, уважаема госпожо министър, уважаеми колеги народни представители, драги зрители! (Весело оживление и реплики от ГЕРБ.) Да, разбира се!
Вчера беше направена заявка за системна и сериозна борба срещу купуването на гласове на предстоящите местни и президентски избори. Ние бихме искали да вярваме, но много хора си поставят въпроса: как да вярваме на това, което чуваме, когато знаем какво виждаме?
Кандидати за селски кметове и други активисти на управляващата партия вече предлагат безплатни почивки на определени избиратели. Иначе безмълвни депутати обясняват пред застигналите ги телевизионни камери, че това е нормална проява на загриженост за избирателите, като и едните, и другите не са в основата на тази кампания. Това може да се замисли и осъществи само от щаба на партията.
Ако ние допуснем, че с тези действия и с тази загриженост за избирателите се цели предопределяне на техния вот, би трябвало да сигнализираме министъра на вътрешните работи Цветан Цветанов. И тук е парадоксът, защото тези действия са организирани от шефа на щаба Цветан Цветанов.
Уважаеми дами и господа, ние нямаме доверие на хората, които са в основата на изборни и други манипулации. Те не могат да бъдат гарант за честността на изборите. А това, което се случи – и благодарение на някои телевизии ни беше припомнено – в Разлог на последните местни извънредни избори, само потвърждава тези тревожни тенденции. Посочените примери и много други неща се виждат ясно отвън. Те формират много негативен образ на страната в Европа и по света.
Наред с оценките на секретните грами на иначе любезните посланици, през тази седмица утвърдени издания и журналисти публикуваха нелицеприятни статии с убийствени заглавия! Заговори се на висок глас в авторитетни европейски среди за, цитирам, „хронични недъзи на България и една друга съседна страна”. Критикуват ни остро за неспособността на властта да се справи с проблемите. Пишат, че нямаме приятели в Европейския съюз. Отказват ни доверие за Шенген и така нататък.
Безспорно е, че някои от проблемите са хронични и не са от вчера, но някои от най-негативните тенденции от прехода се задълбочават.
Дами и господа, срамно е да се признае, но е грешно да се премълчи, че днес може да се прочете, че, цитирам, „Всички в Европейския съюз сочат България като прокажена заради закриляната от властта организирана престъпност и корупция” – край на цитата. (Оживление и възгласи: „Е-е-е!” от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Бихте ли се позовали откъде е цитатът, защото в пленарната зала обиждате…
ГЕОРГИ БОЖИНОВ: Вестник „Сега” – можете да прочетете тези цитати от сряда. Това е.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Господин Божинов, отправям Ви бележка от тази трибуна да не се обиждат държавните институции, позовавайки се на медии с недоказана информация в тях!
ГЕОРГИ БОЖИНОВ: Госпожо председател, коректно посочих кое е цитирано…
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Не се пререкавайте с мен – ще Ви отстраня от трибуната и от залата! (Шум и реплики от КБ.)
ГЕОРГИ БОЖИНОВ: Въпросът е: има ли сили, които да пресекат тези тенденции и основанията за подобни оценки? Има ли енергия в обществото за реална промяна или хората ще се примирят, а умората ще ги направи безразлични, което е благодат за онази власт, която желае да бъде несменяема?
Дълг на днешните държавници и политици е не да се сърдят на написаното за нас, а да създадат условия и среда за свободен, честен и отговорен избор, и политическата борба да се води на плоскостта на реалните факти, истината и морала.
В противен случай ще доминират парите и компроматите, а неудобните въпроси ще се представят като компромати, замъглявани с мощни медийни инструменти.
Голяма е личната отговорност на кандидатите за президент и вицепрезидент на България, кандидатите за кметове и общински съветници. Те могат да провеждат една борба на идеи, могат да представят своята визия за България и за общината, могат да защитават своите позиции честно и достойно. Властта обаче с всички сили, средства и лостове се опитва да измести съдържателния дебат, да омаловажи критиките, да омерзи опозицията, да отложи търсенето на истината за след изборите и си осигури служебна победа. Последните дни са наситени със събития и факти, съпроводени с диаметрално противоположни интерпретации, оценки и опити да бъдат заблудени избирателите.
Ще дам само един конкретен пример. В средата на тази седмица министър-председателят направи изявление, че той лично е забранил всички европейски проекти за една българска община; че той е разпоредил проверка на всички сигнали за корупция и нарушения; че той ще разреши национално съфинансиране само след тази проверка. Заяви, че тези действия са проява на самоконтрол, че те високо се оценяват отвън и ако са били прилагани по-рано, България е нямало да бъде носител на негативни нарицателни рецидиви.
Остава обаче тайна в изказването на министър-председателя, че в същата тази община поради липса на всичко това, за което се претендира, са загубени десетки милиони лева от европейско финансиране – в пъти повече от стойността на всички спрени проекти!
И това е направено, подчертавам, защото е липсвал контрол, защото е липсвала воля, защото е липсвал административен, управленски и експертен капацитет. И за този, когото проверява, заявява, че остава кандидат на ГЕРБ, а проверката - за след изборите, но той е отговорният за провала.
Уважаеми дами и господа, с това си поведение властта показва, че е безразлична към нарушителите, когато те са от своите. Те искат да покажат, че са безразлични към този тип провинения. Целта е да направят вас, българските избиратели, безразлични към тяхното поведение, нарушения и негативи, на които самите те се явяват отрицатели.
Правя това изявление и се обръщам към хората, които са вън от залата – ако вие позволите да останете безразлични за всичко, което е в основата на бедността и на негативните оценки за България, няма кой да помогне на вас и на вашите семейства. Изборите са за това – за да решавате. А който ни обвини, че сме популисти…
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Господин Божинов, открита предизборна агитация от пленарната зала преди старта на кампанията, поставяща в неравностойно положение парламентарно представените и извънпарламентарните партии! (Народният представител Георги Божинов продължава да говори при изключени микрофони.)
Довършете декларацията си, без откровени предизборни лозунги!
ГЕОРГИ БОЖИНОВ: Госпожо председател, опозицията няма друга мисия, освен тази да покаже грешките, недостатъците, пропуските и вината на управляващите. И това не е самоцел, това не е в друг период от живота на обществото! Този дълг е още по-голям по време на избори, за да не остават хората в плен на заблудата и безразличието, което властта и медиите им внушават (председателят дава сигнал, че времето е изтекло), за да умножават своята власт. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря Ви.
Надявам се гражданите да са разбрали темата на изявлението, което бе направено от името на Парламентарната група на Коалиция за България.
Преминаваме към питане от народния представител Искра Михайлова и Ариф Агуш относно програмата на Агенция „Пътна инфраструктура” за рехабилитация на второкласна и третокласна пътна мрежа на територията на Пазарджишка и Смолянска област, финансирана от Оперативна програма „Регионално развитие”.
ИСКРА МИХАЙЛОВА (ДПС): Благодаря Ви, госпожо председател.
Уважаеми дами и господа народни представители! Госпожо министър, като повечето колеги, които поставиха въпроси към министър Павлова днес, ще направя уговорката, че питането, което отправяме днес, беше дефинирано още през м. юли. Много се надявам, че за периода от юли досега – средата на септември, има развитие по питането, което отправяме заедно с колегата Ариф Агуш.
То се отнася до програмата на Агенция „Пътна инфраструктура” за рехабилитация на второкласна и третокласна пътна мрежа на територията на Пазарджишка и Смолянска област, които се подкрепят от Оперативна програма „Регионално развитие”.
На втория етап на изпълнение на финансирането на Оперативна програма „Регионално развитие” за рехабилитация на второкласна и третокласна пътна мрежа, по която бенефициент е Агенция „Пътна инфраструктура”, са включени второкласни и третокласни пътни отсечки на територията на Пазарджишка и Смолянска области, които са дефинирани като ЛОТ 24, ЛОТ 25 и ЛОТ 27.
Първият лот включва отсечки от второкласен път Батак-Доспат; лотове 24 и 25 включват Батак-Доспат, ЛОТ 27 включва отсечките Смолян- Михалково -Кричим, Рудозем-Смолян и Пампорово-Смолян-Стойките.
Това са пътни отсечки, които са основни за пътната инфраструктура на територията на двете области. Те са част от общата пътна схема на територията на Южна България и гарантират осъществяването на връзките север-юг между изградените отсечки на магистрала „Тракия” и южния път по продължение на южната граница на България, в който вече са инвестирани много средства, включително и от европейските фондове. Тези отсечки гарантират връзката между магистрала „Тракия” и прохода Илинден, който е един от скъпите проекти, финансирани по Програма ФАР в предишни периоди.
Освен всичко останало обаче тези пътни отсечки са от изключително голямо значение за населението на района, защото те гарантират достъп до образование, здравеопазване, гарантират развитието на бизнеса.
В тази връзка, като оценяваме факта, че отсечките са включени в Програмата „Регионално развитие” и ще бъдат подкрепени и финансирани, ние поставяме питане за това на какъв етап е реализацията на тези проекти, тъй като те много отдавна са включени в програмата като цяло, кога се планира започването на работа, има ли уточнен график за завършване на работата по пътните отсечки. Това е от много голямо значение за населението в региона. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря, госпожо Михайлова.
За отговор – министър Павлова.
МИНИСТЪР ЛИЛЯНА ПАВЛОВА: Уважаема госпожо председател, дами и господа народни представители! Уважаема госпожо Михайлова, господин Агуш! Благодаря за зададения въпрос, който е свързан с Оперативна програма „Регионално развитие” и рехабилитацията на второкласна и третокласна пътна инфраструктура.
Преди да отговоря конкретно бих искала да ви уверя, че работата по всички пътни отсечки, които са включени във фаза – едно, две и три на Агенция „Пътна инфраструктура” са вече в процес на реализация. Приключваме с фаза едно до края на м. октомври. Всички пътни рехабилитации по фаза едно приключват октомври.
В момента тече изпълнението на всички проекти за всички пътни отсечки от фаза две.
По отношение на фаза три се провеждат тръжни процедури.
Фаза четири е в процес на оценяване.
За конкретните лотове, за които попитахте, с радост мога да кажа – да, имаме напредък от времето, по което Вие зададохте Вашия въпрос, към днешна дата.
По отношение на ЛОТ 24 – рехабилитацията на второкласния път Батак-Доспат с обща дължина 25 км, имаме осигурено финансиране по оперативната програма в размер на 22 млн. лв. Имаме избран изпълнител и на 27 юли 2011 г. е сключен договор с този изпълнител. Има избран строителен надзор. Договорът по Протокол Образец 2а, с който ще въведем изпълнителя на обекта би трябвало да бъде сключен през следващите няколко дни. Срокът на изпълнение, който оттук нататък ще тече за този изпълнител, е четири месеца.
ЛОТ 25 е рехабилитация отново на второкласен път Батак-Доспат с друга дължина на отсечките, с 26 км обща дължина.
Процедурата по изпълнител, за съжаление беше обжалвана по съответния ред. След приключване на процедурата по обжалване ще можем до края на месеца, надявам се, ако всички документи от съда бъдат факт, да сключим договора. Там срокът на избрания изпълнител и продължителността на договора също е четири месеца, но все още нямаме конкретна дата на започване, поради процедурите по обжалване.
По отношение на ЛОТ 27 – рехабилитацията на третокласния път Смолян-Михалково-Кричим, третокласния път Пампорово-Смолян-Стойките и третокласния път Рудозем-Смолян с обща дължина 26 км също има предоставено финансиране, одобрен проект и договор за безвъзмездна помощ в размер на 32 млн. лв. На 13 юли 2011 г. има сключен договор с избран изпълнител на стойност 15 млн. лв. без ДДС. Срокът на изпълнение на строителството отново е четири месеца. Там имаме Протокол 2а, изпълнителят е въведен на обекта на 8 август и в момента този проект е в процес на изпълнение. Към днешна дата няма забавяне в реализацията на този проект.
Още веднъж в заключение ви уверявам, че всички проекти по Оперативна програма „Регионално развитие”, финансиращи рехабилитацията на пътните отсечки се изпълняват в срок, качествено.
Имаме закъснение в доста голяма част от тях, но тези закъснения са поради получени жалби по съответния законов ред и те се разглеждат по съответния ред от Комисията за защита на конкуренцията, или от вас, и това е причината всъщност голяма част от обектите към днешна дата да не са започнали своята реализация. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: И аз благодаря.
За допълнителни два въпроса – господин Ариф Агуш.
АРИФ АГУШ (ДПС): Уважаеми господин председател, уважаема госпожо министър, дами и господа народни представители!
Аз слушах внимателно Вашия отговор, госпожо министър, но за съжаление трябва да Ви кажа, че Вие казвате, че на 13 юли са сключени договорите, но до ден-днешен – днес сме 16 септември, работата по обектите не е започнала.
На ЛОТ 27, който се състои от три отсечки, има изваден само един бордюр на Пампорово и това се брои за първа копка. Аз питам от тази трибуна: да не би втората копка да бъде на следващите избори?
Искам да гарантирате от тази трибуна, че Оперативна програма „Пътища” не зависи от резултата на местните избори, щото вървят емисари и навсякъде казват, че ако не бъде избран определеният кмет, работата по тези обекти ще спре и няма да бъдат изпълнени.
Моят уточняващ въпрос е: имате ли график на завършването на тези обекти, както сме ги посочили?
ЛОТ 27 се състои от три отсечки. Може ли паралелно и по трите отсечки да върви работата, защото днес сме 16 септември, а зимните месеци в Родопите са наистина тежки, те не позволяват тогава да се работи? Дали ще бъдат изпълнени те в срок, както Вие сте ги заложили във Вашата програма?
Вторият уточняващ въпрос, който искам да задам, е във връзка с това, че цялата пътна инфраструктура на България има 28 км черен път, неасфалтиран, а в Родопите са 11 км. Каква е политиката на правителството в една такава област, където шосейният транспорт няма алтернатива? Нямаме друг транспорт – имаме шосеен, нямаме въздушен, нямаме морски път, воден път. Мисля, че трябва да бъде обърнато специално внимание на тези области, които нямат алтернатива на шосейния транспорт. Там целият живот се базира на шосейния транспорт. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: И аз благодаря.
Госпожо министър, заповядайте за отговор.
МИНИСТЪР ЛИЛЯНА ПАВЛОВА: Благодаря.
Искам да ви уверя, че всичките проекти, по които има избрани изпълнители, имат своя линеен график. Ние следим за неговото изпълнение. Можем да ви предоставим детайлна информация относно линейния график на всеки един от тях, включително и процедурните действия, които бяха извършени от датата на сключването на договора и подписване на Протокол Образец 2а за въвеждане на изпълнител на обект.
По отношение на зимния период – да, и не само в този регион, но във всички региони, в които имаме тежки метеорологични зимни условия, всички договори с изпълнителите ще бъдат временно преустановени с Образец 10 за временно спиране поради невъзможност за извършване на строителни работи. Това по никакъв начин няма да наруши договорните условия, тъй като Законът за устройство на територията ни позволява, даже ни задължава, да извършим този процес. Всички строителни работи ще се извършват само до времето, до което това позволяват метеорологичните условия, след което обектите ще бъдат замразени през месеците ноември, декември, януари и февруари, а през март ще възобновим работата по тях. Графикът за изпълнение от четири месеца ще се води за месеците, в които ще има позволени строителни дейности. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: За отношение – госпожо Михайлова, заповядайте.
ИСКРА МИХАЙЛОВА (ДПС): Господин председател!
Уважаема госпожо министър, аз Ви благодаря за коректния отговор. Има неразбиране в региона за сроковете за изпълнение на проектите и определено смущение от това, че се сключват договори за изпълнение на обекти за рехабилитация на пътни отсечки, които включват изпълнение точно през зимните месеци, когато работата е невъзможна. Беше важно да се разбере това уточнение за сключените договори, за линейните графици, както и това, че по някои от лотовете на практика, както е по ЛОТ 25, още няма Протокол 2а за въвеждане на изпълнител на обекта, а по ЛОТ 27 тече обжалване и предстои тепърва въвеждане на обекта на изпълнителя.
Реалистично е, ние разбираме, че тези пътни отсечки могат да бъдат завършени най-рано в пролетните месеци на следващата година, през пролетта и лятото на следващата година. Надяваме се, че това ще се случи.
Още веднъж подчертавам, че те са от голямо значение както за развитието на региона, така и за общо развитието на пътната инфраструктура – втори и трети клас. Да не говорим, че от това как ще бъдат изпълнени отсечките по програмата за второкласната и третокласната пътна мрежа по Оперативна програма „Регионално развитие” за този период ще се реши какви инвестиции ще се направят за следващия планов период, който предстои, който чука на вратата. Доколкото разбирам, вече се работи в тази посока.
Надяваме се като народни представители от този регион, че спецификата на Родопите, които действително изключват възможностите за друг тип транспорт, ще бъде отчетена и ще се инвестира повече в усилия, ще се дадат повече възможности за развитие на второкласна и третокласна пътна мрежа. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: И аз благодаря.
Искам да благодаря на колегите Калина Крумова, на Иван Николаев Иванов за това, че отлагат изслушването на зададените от тях питания и въпроси към министър Павлова.
Министър Павлова, благодаря Ви за участието в днешния парламентарен контрол.
Продължаваме с питане от народния представител Драгомир Стойнев относно динамиката в нивата на заетостта и безработицата през последните две години и политиката на правителството за решаване на проблемите на пазара на труда.
Ще отговаря министърът на труда и социалната политика господин Тотю Младенов.
Господин Стойнев, заповядайте, за да развиете питането си.
ДРАГОМИР СТОЙНЕВ (КБ): Уважаеми господин председател, уважаеми господин министър, уважаеми дами и господа народни представители! Моят въпрос касае динамиката и нивата на заетост и безработица през последните две години, тъй като високата трудова заетост и трайното намаление на безработицата са едни от най-важните социално-икономически фактори в тази страна.
Всички знаем, че доходите на домакинствата се формират главно от работни заплати. Ако няма работни места, няма да има работни заплати и съответно домакинствата трудно се препитават.
Господин министър, Вие постоянно твърдите, че се вземат мерки за запазване на работни места, откриват се нови работни места, безработицата намалява, особено сред рисковите групи, сред младежите и трайно безработни и обезкуражени лица. За съжаление не това е мнението на българското общество. Поради тази причина аз в тази зала бих искал Вие тук от трибуната да заявите твърдо каква е реалната картина и каква е динамиката на заетостта и безработицата през последните две години и какви мерки предприема правителството.
Каквото кажете Вие тук, това ще разберат хората и повече не трябва да има противоречия между Вас и българското общество, още повече, че Вие сте министър и каквото кажете Вие, това трябва и да бъде, и това трябва да се изпълнява, и това трябва хората да го разбират и по този начин веднъж завинаги хората да се успокоят и да разберат какви точно мерки предприема правителството и колко добра е евентуално икономическата ситуация в страната. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Заповядайте за отговор, господин министър.
МИНИСТЪР ТОТЮ МЛАДЕНОВ: Благодаря, уважаеми господин председател.
Уважаеми господин Стойнев, уважаеми дами и господа народни представители! Проблемите на заетостта и безработицата са във фокуса на социалната политика на нашето правителство, което работи в условията на икономическа криза.
Предвид това динамиката на нивата на заетост и безработица през последните две години са обект на непрекъснат мониторинг и анализ, за да се предприемат адекватни действия чрез активната политика на пазара на труда. По-късното отражение на кризата върху българската икономика е причина негативните процеси на пазара на труда в България също да се проявят по-късно.
Националната статистика отчита намаляване на коефициента на заетост в страната като през второто тримесечие на тази година заетостта е 58,2% или с 2 пункта по-ниска спрямо същия период на 2010 г.
Намаляването на заетостта е съпроводено и с нарастване на безработицата. През 2011 г. безработицата остава висока поради продължаващото освобождаване на персонал в някои отрасли и дейности, които по-късно бяха засегнати от икономическата криза и свитото търсене на работна сила.
От март тази година се наблюдава обаче намаляване на регистрираната безработица и в края на август безработните, регистрирани в бюрата по труда, са 313 772 или 9,45%.
Намаление се очертава за второто тримесечие спрямо първото тримесечие с 0,8 пункта при коефициент на безработица, който се изчислява по данни на Националния статистически институт.
В условията на започващо стопанско оживление, съживяване на експорта, подобряване на бизнес климата и очаквания за подобряване на стопанската конюнктура в страната в сравнение с миналата година, продължава целенасочената работа за подобряване на положението на пазара на труда. За целта са мобилизирани всички възможности, активиране на трудовото посредничество, включването на максимален брой безработни и активни програми, мерки за заетост и особено по Оперативна програма „Човешки ресурси”, обучение както на заети, така и на безработни лица.
Цифрите за миналата година и за този период от една година и 8 месеца показват, че с активното трудово посредничество на бюрата по труда на първичния пазар са разкрити общо 214 хил. 600 работни места, устроени са близо 182 хил. 600 безработни. По програми и мерки, включени в националните планове за действие, се субсидира заетост на над 93 хиляди безработни. Особено важно е, че преобладаващата част от тях са в неравнопоставените групи на пазара на труда – младежи до 29-годишна възраст, безработни над 50 години, хора с увреждания, продължително безработни и така нататък.
Включените лица за обучение и заетост по Оперативната програма „Човешки ресурси” за същия период са над 132 хиляди. За стабилизиране на стопанското оживление се изискват квалифицирани кадри. Ето защо през последните две години значителен финансов ресурс се инвестира за повишаване качеството на националната работна сила, за подобряване на съответствието между потребностите на работодателите и квалификацията на безработните лица.
По Оперативната програма „Човешки ресурси”, както знаете, се изпълняват схеми, при които обученията са съобразени с изискванията за заемането на конкретни работни места и са обвързани със задължителна последваща заетост. С такава цел се реализират схемите за развитие „отново на работа”, създаване на заетост за младежи чрез осигуряване на възможност за стаж в предприятията и така нататък. Достъпът до обучение е облекчен чрез новия иновативен механизъм за финансиране на обучението с ваучери.
За достигането на по-добро съответствие на образованието и обучението с потребностите на динамично променящия се пазар на труда, екип от международни консултанти разработи модел за България за прогнозиране на потребностите от квалифицирана работна сила. Той ще бъде включен в подготвящата се национална система за прогнозиране на работната сила. Продължава реализацията на програми и мерки за обучение и заетост, чрез които се подпомагат най-уязвимите групи на пазара на труда. Подкрепа за съкратените в резултат на кризата лица се съчетава с тази на групите в неравностойно положение на пазара на труда.
В националния план за действие по заетостта през следващата година, който се разработва в момента, ще включим нова инициатива за ограничаването на младежката безработица в отговор на водещата инициатива „Младежта в движение” на Европейската комисия. Тя ще бъде проведена в българските условия чрез инициативата за работа на млади хора в България.
Същевременно се развива регионалният подход за справяне с високата безработица. Изпълняват се в момента 153 регионални програми, разработени от общините с над 2 хиляди работни места. Особено важни са търсещите работа лица и работодателите сред услугите по заетостта. Затова продължава работата за подобряването на достъпа до услуги, развитие на процесния модел, увеличаване броя на бюрата по труда с въвеждане обслужването на едно гише и така нататък. През следващата година ще работят 250 медиатори с финансиране от Оперативната програма „Човешки ресурси”. Те ще работят с ромите и с други групи в неравностойно положение, включително с хората с увреждания. Целта е да достигнем до максимален брой хора, които да бъдат записани в бюрата по труда. Такива са моите разпоредби отпреди два дни до всички директори на бюра по труда, за да може те да бъдат включени и активно да търсят работа с мерките, които предлага Министерството на труда и социалната политика. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Заповядайте за два допълнителни въпроса, господин Стойнев.
ДРАГОМИР СТОЙНЕВ (КБ): Благодаря Ви, господин министър – изчерпателен отговор, засипахте ни с много данни.
Но позволете ми и аз да обобщя резултатите за периода 2009-2011 г. Загубиха се и се закриха 366 хиляди работни места, коефициентът на заетост падна катастрофално от 63,3% на 58,2%, безработните се увеличиха с над 147 хиляди човека, а коефициентът на безработица достигна 11,3%. Всеки четвърти младеж е безработен в тази държава! Продължително безработните над една година се увеличиха двойно – от 100 хиляди на приблизително 200 хиляди души. Обезкуражените лица се увеличиха с 60 хиляди души за две години.
Де факто това, което Вие казахте, работите много – позволете ми малко да се съмнявам в данните, които изнесохте тук, че едва ли не сте разкрили 214 хил. работни места. Факт е, че само за една година в НОИ броят на осигурените лица е намалял с 320 хиляди души, което показва точно обратното на това, което Вие представихте пред нас.
Казвам това, господин министър, тъй като упрекът е към целия подход на правителството относно пазара на труда. Знаете много добре, че България е единствената държава от всички държави – членки на Европейския съюз, която не направи отделен пакет, отнасящ се до пазара на труда. Даже вижте възможно най-либералната държава – Съединените американски щати, там са направили огромен пакет от над 3 млрд. долара – разбира се, тези цифри не могат да се сравняват за България – именно за създаване на нови работни места. В България такъв подход няма. Вие отново се опирате на Оперативната програма „Човешки ресурси”. В това няма нищо лошо, но многократно сме спорили тук в тази зала, че средствата от Европейския съюз не заместват националното финансиране. Вие изключително много – над три пъти, съкратихте средствата по активните мерки за пазара на труда. Това е една от основните причини хората да живеят трудно. Самата Европейската комисия заяви, че България е на първо място по риск да изпадне в бедност на населението.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Въпросът Ви!
ДРАГОМИР СТОЙНЕВ: Сега ще задам въпроса си.
Въпросът ми, тъй като доста обичате Оперативната програма „Човешки ресурси”, е как се изпълнява индикативната годишна програма на Оперативната програма „Човешките ресурси” за 2011 г.? Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Заповядайте за отговор, министър Младенов.
МИНИСТЪР ТОТЮ МЛАДЕНОВ: Благодаря, господин председател.
Уважаеми дами и господа народни представители! Господин Стойнев, бизнесът създава работни места, не държавата. Тя е тази, която подпомага бизнеса да прави това. Това, на първо място.
На второ място, Министерството на труда и социалната политика, използвайки инструментите, с които разполага, чрез активните мерки на пазара на труда от националния план по заетостта и чрез Оперативната програма „Човешките ресурси” прави всичко възможно временно, когато има криза, да не позволи да се увеличи драстично безработицата в България. Аз мисля, че през последните две години ние донякъде успяхме да направим това заедно с Националното сдружение на общините, с кметове по населени места, с бизнеса и със синдикатите.
Само за Ваше сведение по Оперативната програма „Човешки ресурси” ваучери по схемата „Аз мога” са получени от почти 51 хиляди лица обучение, допълнителна квалификация; по схемата „Развитие” са обучени над 21 хиляди безработни лица; в схемата – 18 хил. 200 дълготрайно безработни са назначени към общините основно. Трябва да ви кажа, че обикалям цялата страна, виждам се с кметовете и те са изключително доволни от тази мярка, защото хем се създава заетост на хората, хем им помага да се развиват местните инициативи в общината.
С цел осъществяването на пряк контакт между търсещите работа лица и работодатели са проведени 81 трудови борси в цялата страна, 49 общини, 32 специализирани, на които се обявяват над 7 хиляди работни места и над 6 хил. лица са започнали работа. Назначените в програми и мерки лица в неравнопоставените групи – жени, включени в програми и мерки, общо – 18 хил. 404 или това е 55,4% от всички включени в мерки и програми; продължително безработни лица – 8 хил. 369 или 25,2% от всички включени в мерки и програми безработни лица; младежи до 29 години – 6 хил. 120, или 18,4% от общия брой; лица над 50-годишна възраст – 10 хил. 910 или 32,9% от общия брой регистрирани в бюрата по труда.
Уважаеми господин Стойнев, искам да Ви уверя, че основният приоритет на Министерството на труда и социалната политика за следващата година ще бъде заетостта и възможностите, които ще предоставя националният план по заетостта за следващата година, Оперативната програма „Човешки ресурси” и всички останали оперативни програми, по които хем се създава инфраструктура, хем се създават и допълнително работни места и е естествено насърчаване на инвестициите в България. Защото на България й трябват качествени и дълготрайни работни места. Това ще бъдат нашите усилия и според нуждите на бизнеса ние ще направим всичко възможно чрез обучение и чрез квалификация да намерим подходящата форма, за да може тази работна сила да бъде по-пригодна за пазара на труда и да отговаря за нуждите на самия бизнес. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Заповядайте да вземете отношение по отговора, господин Стойнев.
ДРАГОМИР СТОЙНЕВ (КБ): Уважаеми господин Младенов, бизнесът в България, за съжаление, е мъртъв. Малките и средни предприятия 80% са фалирали. Останаха може би 30 или 40 фирми, Вие много добре го знаете и основната причина за това е именно погрешната икономическа политика на това правителство. Вие сте част от това правителство, Вие също носите вина.
Дали ще наречем провал факта, че имаме 360 хил. нови безработни, или че България е на второ място по ръст в Европейския съюз по увеличаване на безработицата, Вие преценете, но за мен това е провал – провал в политиката на правителството в социалната сфера.
Изброихте много неща, които се правят в Оперативната програма „Човешки ресурси”. Много хубаво, само че 2009 г. именно тази програма бе на второ място по програмиране, договаряне и усвояване и на 14-о място по усвояване наследството от Европейския социален фонд между всички държави – членки в Европейския съюз. В момента, въпреки многобройните усилия, въпреки мерките и дейностите, които подробно ни разяснихте, за 2011 г. Оперативната програма „Развитие на човешките ресурси” е предпоследна в България и по усвояване на средства от Европейския социален фонд. Това е констатацията, господин министър.
С още нещо ще Ви помогна, ще Ви дам информация, за да ви убедя за това, което казвам в момента.
Данните за напредъка по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” за осемте месеца, говоря за индикативната програма за една година, показват, че тя няма да бъде изпълнена, а ще бъде провалена. До момента са усвоени едва 99 млн. лв. или 23% от планираните за годината 424 млн. лв. В оставащите четири месеца до края на годината е невъзможно да се усвоят оставащите 325 млн. лв., господин министър. Знаете, че имаме приоритетни оси, по които изоставането е изключително голямо. И ако не намерите сили и не подобрите работата в управляващия орган, то тези средства ще бъдат загубени. Това е програмата, която трябва да помогне на хората.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Времето изтече, господин Стойнев.
ДРАГОМИР СТОЙНЕВ: Завършвам, господин председател.
Тази програма е за хората и много добре знаете, че тази програма бе направена с много любов от предишното правителство и очаквахме наистина, че хората ще се възползват от тази програма. Оказа се точно обратното и може би Вие сам трябва да прецените кой е виновен за тези последствия. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: И аз благодаря.
Продължаваме отново с въпрос на народния представител Драгомир Стойнев относно контрола върху изплащането на работни заплати за социални услуги като делегирани от държавата дейности.
Заповядайте, господин Стойнев.
ДРАГОМИР СТОЙНЕВ (КБ): Уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин министър! При мен е постъпил сигнал от служители на Национален център за социална рехабилитация – гр. София, и Центъра за социална рехабилитация и интеграция – гр. Варна за неизплатени от работодателя трудови възнаграждения за продължителен период от време. Държавата финансира на 100% предоставените социални услуги като делегирани от държавата дейности. И има един директор – господин Пламен Захариев, който в момента, господин министър, е изпълнителен директор на Агенцията по рибарство и аквакултури.
Проучването, което си позволих да направя, показва, че неизплатените работни заплати на служителите на господин Захариев са за период от 8 до 12 месеца. Хора работят и не си получават заплатите. И това се случва не само във Варна, а и във Враца, Бургас, Силистра, Добрич, Шумен, Велинград.
Моят въпрос към Вас, господин министър, е колко проверки по сигнали са извършени на Национален център за социална рехабилитация и неговите поделения от Главна инспекция по труда? Получавал ли е финансиране през последните две години този център от Фонд „Социално подпомагане”? И каква е ролята от Министерството на труда и социалната политика при контролиране и изпълнението на контролираните от държавата дейности в частност на социални услуги? Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: И аз благодаря.
За отговор има думата министър Младенов.
Заповядайте.
МИНИСТЪР ТОТЮ МЛАДЕНОВ: Уважаеми господин председател, уважаеми господин Стойнев, уважаеми дами и господа народни представители! Преди да пристъпя към отговора на въпроса само да Ви кажа за предишния Ви въпрос, понеже питахте за Оперативната програма „Човешки ресурси” – от 2007 до 2009 г. Вие бяхте изплатили 30 милиона, а ние от 2009 до 2011 г. сме изплатили 285 милиона. Така че темповете всеки сам може да прецени.
По отношение на Вашия въпрос – от началото на миналата година до настоящия момент Главна инспекция по труда е извършила общо 38 проверки в поделенията на Сдружение „Национален център за социална рехабилитация”. Сдружение „Национален център за социална рехабилитация” София управлява общо 13 социални услуги, делегирани от държавата дейности – Бургас, Варна, Велинград, Враца, Правец. Установено е, че в сдружението е налице устойчива тенденция, дължимите трудови възнаграждения да се забавят или изобщо да не бъдат изплащани. Това е наложило извършването на комплексна проверка на сдружението през месец юни тази година. При нея е установено, че към 24 юни тази година сдружението работодател дължи трудови възнаграждения в размер на 369 хил. 437 лв. Въпреки осигуряването на средства от делегираните от държавата дейности е установено, че на отделни работници в поделенията на сдружението не е изплащано трудово възнаграждение за различни периоди. Именно по тази причина Главна инспекция по труда е наложила тези санкции, за които говорих преди малко, и е дала последни срокове за изпълнение на това.
Искам тук дебело да подчертая, че държавата чрез делегираните дейности винаги навреме си плаща парите на общините и те от своя страна, сключвайки договорите с тази неправителствена организация, те си плащат също редовно на тях. Единствено и само това нестопанско сдружение носи цялата отговорност за забавянето на плащанията на хората.
От началото на миналата година органите на Инспекцията по труда са образували общо 38 производства за налагането на административни наказания, от които 8 за неизпълнение на дадени задължителни предписания за плащането на труда.
От 1 март тази година Сдружение „Национален център за социална рехабилитация” предостави услуги „социален асистент” и „домашен помощник” като бенефициент по проекта „За достоен и независим живот”. Назначени са 40 лица, които обслужват 80 души. Изплатени са заплатите за март и април тази година. Към момента са дължими заплати за май, юни и юли и осигуровки към тях.
Във връзка с доклада на Инспектората на Министерството на труда и социалната политика за неизплатени заплати на 22 юни в Агенцията за социално подпомагане е проведена среща между представителите на договарящия орган и представители на бенефициента, ръководител на проекта, на което е поставен въпросът за незабавно изплащане на тези дължими възнаграждения. След последвало бездействие и въпреки затруднената комуникация е уточнено, че ако до 17 септември, тоест до утре не се изплатят всички дължими заплати, договорът ще бъде прекратен едностранно.
Между другото договорите, които са сключили общините, са прекратени и във Варна. Днес ме информираха, че това ще бъде направено и в Бургас и всички последствия за това ще носи единствено и само това сдружение, което е като неправителствена организация.
Пак искам да повторя – държавата и общините изплащат редовно сумите на това сдружение. Договорите между общините и това сдружение ще бъдат прекратени или част от тях вече са прекратени. И санкциите, които налага Главна инспекция по труда. Това е, което можем да направим. Ако това нещо продължава, смятам, че Главна инспекция по труда ще сезира, както при всички останали случаи, органите на прокуратурата. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Реплика?
Господин Стойнев, заповядайте.
ДРАГОМИР СТОЙНЕВ (КБ): Благодаря Ви, господин министър. И аз ще се върна на предишния въпрос, както Вие се върнахте. Толкова са бързи темповете на усвояване, че Вие дори не сте усвоили това, което е договорило предишното правителство. Все още това не сте усвоили. То е договорило 340 млн. лв. и Вие много добре го знаете. Все още тези пари не са усвоени. Толкова бързо усвоявате средствата.
Господин министър, какво се получава? Има човек, който в продължение на 12 месеца не плаща заплати. В нашата страна няма работа. Предишният ми въпрос беше как осигурявате нови работни места. Но се получава парадокс – хора ходят на работа и не си получават работни заплати.
Зададох този въпрос към Вас, тъй като си спомних, че миналата година Вие обявихте, че имате пълна информация за неразплатените работни заплати и че в резултат на Ваши проверки едни много милиони вече са изплатени на работниците и служителите. И как стана така, че именно този човек никой може би не го е проверявал и хората не си получават парите?
Нещо повече, уважаеми дами и господа, този човек е награден от правителството за това, че не си плаща заплатите към своите работници и в момента е изпълнителен директор на Агенцията по рибарство и аквакултури. Именно този човек трябва да усвоява европейски средства.
Поздравления, господин министър! Но тези дейности са във Вашата област. И хората към Вас гледат. И Вие сте длъжен да решите проблема, тъй като тези хора не получават високи заплати. Още повече, че в продължение на една година аз не зная как живеят тези семейства без всякакви доходи. И продължавате да говорите за Главна инспекция по труда, за прокуратурата. Тоест неща, които ние сме слушали преди една година. Тези хора си искат заплатите и си ги искат сега, на момента. Но този човек – ето типичен пример как управляващите работят – е награден. Повтарям – господин Пламен Захариев, изпълнителен директор на Агенцията по рибарство и аквакултури. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Заповядайте за дуплика, господин министър.
МИНИСТЪР ТОТЮ МЛАДЕНОВ: Уважаеми господин председател! Уважаеми господин Стойнев, Вие не ме слушате какво Ви казвам. От началото на миналата година досега Главната инспекция по труда е направила 38 проверки на това сдружение.
ДРАГОМИР СТОЙНЕВ (КБ, от място): И какво от това?!
МИНИСТЪР ТОТЮ МЛАДЕНОВ: Има 38 административни производства. Аз Ви обясних, че заради тези забавени плащания, които продължават, договорите с това сдружение се прекратяват от общините, от държавата също и оттук нататък той ще си има работа с прокуратурата. Никой не сме закриляли и никой нямаме намерение да закриляме. Това искам да Ви обясня.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Благодаря на министър Младенов за участието му в днешния парламентарен контрол.
Продължаваме с въпрос от народния представител Пенко Атанасов относно отказ за издаване на виза на близките на български гражданин от сирийски произход.
Ще отговаря министърът на външните работи господин Николай Младенов.
Господин Атанасов, заповядайте да развиете въпроса.
ПЕНКО АТАНАСОВ (КБ): Уважаеми господин председател, госпожи и господа народни представители, господин министър! Българският гражданин от сирийски произход Хусеин Ханан Чило още през месец май 2011 г. изпраща покана-декларация за частно посещение на майка си Фатме Рашид Абдо от село Краматлък, Сирия, и на брат си Юсуф Ханан Чило от град Алепо, Сирия. Въпреки че поканата е от месец юни, консулската ни служба в Дамаск на няколко пъти отлага издаването на виза на посочените по-горе лица. На 24 август 2011 г. поканените получават отказ.
Въпросите ми към Вас, господин министър, са: какви са мотивите за този отказ за издаване на визи на горепосочените лица? С какво се е променила ситуацията от 2005 г., месец септември, когато майката на господин Чило е била на гости на сина си в България? Правена ли е проверка на консулската ни служба в Дамаск и има ли открити нарушения и корупционни практики? Възстановяват ли се сумите, заплатени за издаването на виза, когато има отказ от издаването на такава?
Задавам този въпрос, той е за конкретни лица, но не е единствен за съжаление, господин министър. В отговора Ви искам да чуя ние забравихме ли времето, когато чакахме пред посолства и консулства за визи и така ли се отнасяме към български граждани, които са доказали своята лоялност към новата си родина и са едни примерни граждани, които с нищо, по никакъв начин не са опорочили името от това, че са български граждани? Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: За отговор – министър Младенов, заповядайте.
МИНИСТЪР НИКОЛАЙ МЛАДЕНОВ: Уважаеми господин председател! Уважаеми господин Атанасов, благодаря за Вашия въпрос.
Директно Ви отговарям: не, не сме забравили това време, но по никакъв начин няма да направим компромис с правилата, които са в българското законодателство, с нашата национална сигурност и с преценката, която подлежи на няколко органи в българската държава относно издаването на визи на чуждестранни граждани, когато те кандидатстват да влязат в България.
В зависимост от конкретния случай в процедурата по издаване на виза участват както консулските длъжностни лица в чужбина, така и представители на дирекция „Консулски отношения” в Министерството на външните работи, Министерството на вътрешните работи и дирекция „Национална сигурност”. Всички ангажирани лица и органи преценяват кандидата за виза по различен начин – чрез личен контакт, по документи или чрез справки в базите данни на България и на други страни – членки на Европейския съюз. Ако един от компонентите показва неизпълнение на изискванията на Закона за чужденците, то са налице основания за отказването на виза.
Регистрираното заявление, предоставените документи и извършената проверка не предполагат задължително издаване на виза. Отказването за издаване на виза се регламентира в чл. 10 от Закона за чужденците, в който са посочени 22 основания за вземане на такова решение.
Условно те могат да бъдат групирани в три области.
На първо място, това са обективни обстоятелства. Например лицето вече е пребивавало 3 месеца в рамките на текущия 6-месечен период на територията на България или на друга страна – членка на Европейския съюз.
Втората група е преценка, че лицето, кандидатстващо за виза, го прави с цел да емигрира по незаконен начин. Например лицето не обосновава целта и условията на планирания престой в страната ни.
Третата група е – ако има данни, че допускането на кандидата за виза до територията на България би представлявало заплаха за обществения ред, вътрешната сигурност или общественото здраве.
Искам още веднъж да повторя, че наличието на виза, дори издадена виза, не е основание за влизане в Република България до преценката на окончателния граничен контрол на територията на нашата страна. Имайки предвид законовата уредба, не е целесъобразно във всички случаи да се обявяват на кандидата причините в детайли за евентуален отказ на виза, особено когато става въпрос за мотиви, свързани с миграционен риск или със заплаха за обществения ред, националната сигурност или общественото здраве. Поради това в съответната наредба са предвидени изисквания за попълването на формуляр за отказа, в който се вписват мотивите, като се посочват основанията за отказа, без да се вписват съображения, засягащи интересите на националната сигурност.
Имайки всичко това предвид, не бих искал да коментирам посочения от Вас конкретен казус в детайли, защото ще трябва да изложа съображения на органите, участващи във вземането на решение, ще трябва да коментирам политическото положение в страната, от която е кандидатът, и най-вече ще трябва да съобщя данни от личен характер, което не би било правилно.
Не на последно място е дълбокото мое убеждение, че не трябва да се създава прецедент – на политическо равнище да се обсъждат откази за визи, когато за тях има абсолютни законови основания. Убеден съм, че тук никой не поставя под съмнение, че нашата страна трябва да има реален механизъм за контрол върху преминаването на границите си, които са и граници на Европейския съюз.
За миналата година фактически ние сме издали два пъти повече визи глобално отколкото отпреди, и това е един от приносите на Министерството на външните работи за подпомагане на туристическия сезон в страната ни. Не носим отговорност какво става с туристите, след като влязат в страната ни.
Относно таксите. Съгласно чл. 9, ал. 6 от тарифата за такси, които се събират за консулско обслужване в системата на Министерството на външните работи, ясно е заявено, че при отказ за издаване на виза събраните такси не се възстановяват. Това е практика на всички страни от Европейския съюз.
В Дамаск нямаме сигнали за корупционни практики в посолството. Посолството ни там работи при изключително голямо напрежение, особено в момента, предвид тежкото състояние на държавата. Ако такива сигнали има, в бъдеще винаги сме готови да направим проверка, но нека да имаме предвид, че все пак тази страна в момента е на ръба на гражданската война. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Реплика?
Господин Атанасов, заповядайте.
ПЕНКО АТАНАСОВ (КБ): Уважаеми господин министър, слушайки отговора Ви, човек трудно би спорил за начина на издаване на виза, причините за отказ и за това да не се обявяват тези причини. Човек, който не е запознат със ситуацията, би приел на 100% това, което казвате. Вие сте представител на властта и аз приемам всичките Ви доводи в чистия вид, в който ги представихте. Мен обаче ме притеснява нещо, което сега ще споделя с Вас.
В нашия регион господин Чило има братовчед, който също е зъболекар и също се ползва с уважението на хората. По същото време той си покани близки – те бяха в България, вече се върнаха, а на господин Чило му е отказано. Ако причините за отказ са свързани с националната сигурност, ако това са спящите клетки на Ал Кайда – тогава не приемам това, което казвате! Още веднъж Ви моля – пак казвам – това, което казахте като дефиниция, като функция го приемам – това е правилният подход. В случая обаче не мога да се съглася. Съгласен съм и с това, че не бива от трибуната на Народното събрание и въобще по медиите да се коментира такъв индивидуален отказ. Мотивът ми за въпроса обаче беше, че наистина страдат невинни граждани, убеден съм в това, доказали своята лоялност, честни български граждани, които биха били чест за всяка държава да са й граждани. Гарантирам за думите си. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Дуплика?
Заповядайте, господин Младенов.
МИНИСТЪР НИКОЛАЙ МЛАДЕНОВ: Уважаеми господин председател. Ако позволите, в реда на шегата – ако някъде е имало спяща клетка на Ал Кайда, сега ще я събудим. Дайте да не ги събуждаме!
Не съм коментирал основанията за отказ на виза за този случай. Не искам да казвам дали основанията са свързани с националната сигурност, с миграционна заплаха или друга. Още веднъж моля всички да имат предвид, че когато се издава виза за влизане в Република България, преценката се взема от различни органи и служби на нашата държава. Тази преценка винаги трябва да отговаря на формалните критерии, които са залегнали в закона. Когато се иска да се обясни причината за искане на виза, това трябва да бъде направено ясно. Когато се искат определени документи, трябва да бъдат представени категорично, иначе системата няма да може да функционира. Ако нямаме пълен и тотален контрол върху влизането и излизането на чужди граждани от територията на нашата държава, наистина ще създадем проблем за сигурността на страната ни.
Имайки предвид региона, в който живеем, сложната ситуация в Близкия Изток и Северна Африка, сега трябва да бъдем много по-внимателни отколкото винаги. Разбира се, ако кандидатите отговарят на всички формални изисквания и няма специални съображения за отказ от виза, те трябва да получат такава виза.
Още веднъж чрез Вас се обръщам към всички, които биха кандидатствали за български визи – да бъдат коректни, точно и ясно да попълват документите си, да предоставят всички необходими справки, за да могат да получат съответното разрешение. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Благодаря Ви, за участието в днешния парламентарен контрол.
Продължаваме с три въпроса към министъра на здравеопазването д-р Стефан Константинов.
Първият въпрос е от народния представител Михаил Михайлов относно интернет-сайта на „Фонда за асистирана репродукция”.
Господин Михайлов, заповядайте да развиете въпроса
МИХАИЛ МИХАЙЛОВ (СК): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Уважаеми господин министър, сайтът на Центъра „Фонд за асистирана репродукция” вече е факт. Доколко той е информативен и работещ, ще разберем следващите месеци. От създаването на фонда досега, дори в момента съм отворил сайта, се посочват единствено общи и непълни данни за подадени заявления, общи изразходвани суми и родени деца.
Въпросите ми към Вас са: защо на сайта няма актуална информация и индивидуален отчет за клиниките по асистирана репродукция? Колко средства са усвоени по фонда? Колко успешни процедури са проведени? Къде е информацията за конкретни отпуснати и похарчени средства по години – от 2009 г ? Тази информация я има, тъй като въпросът ми беше зададен на 15 юли. Оттогава вече минаха близо три месеца, отворил съм сайта и в момента. Това, което ми прави впечатление, наблюдавам го от 15-и, откакто съм задал въпроса, е, че има десетки забележки. Основното, на първата страница пише неща, за които вече са минали 30 дни – ще се проведе на 2 септември, само че 2-и септември вече отдавна мина. Това е сайт, който стои абсолютно замръзнал от четири месеца. Откакто го следя във връзка с въпроса, нещата си стоят така и въобще няма никаква информация.
Колко са клиниките, които работят по фонда? Колко пари е усвоила клиниката през 2009, 2010, 2011 г.? Колко биохимични успешни има? Колко клинични, колко живородени деца има? –всичките тези неща, които да покажат на жени да се насочат към клиниките, които имат най-добър резултат. Да се види каква е резултатността.
Предишният въпрос, който касаеше интернет-сайта, беше: така ли трябва парите, които са от фонда, да бъдат давани на клиниките? Но като отговорите, по време на репликата ще имам възможност да Ви задам още два въпроса.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: За отговор – министър Константинов.
МИНИСТЪР СТЕФАН КОНСТАНТИНОВ: Уважаема госпожо председател, дами и господа народни представители! Господин Михайлов, впечатлен съм от познанията Ви като уебмастер. Да се следят сайтовете и да се дават препоръки как да изглеждат, каква информация да има, как да са разположени, е наистина доста интересна дейност. Сайтът на Център „Фонд асистирана репродукция” беше създаден, за да бъде в услуга най-вече на семейства, които се нуждаят от помощ, за да се сдобият с деца. На него всеки един кандидат за финансиране на ин витро процедури може да види не само какви са условията за отпускане на помощта, но дали и кога е одобрен за получаването им – нещо много важно, което само допреди няколко месеца се правеше със запитвания по телефон, търсене на връзки или разкарване до София, неприемливо за голяма част от хората от далечните райони. По този начин кандидатите за финансиране се улесняват максимално и в по-голяма степен се гарантира прозрачността на изразходените обществени средства
Освен това на сайта на центъра е публикувана обобщена справка за работата му както в рубриката „Новини”, така и в рубриката „Статистика”. Според нея от създаването на фонда през 2009 г. досега са усвоени над 28 млн. лв. От тях 5,3 милиона са били изразходвани през 2009 г.; 15,3 млн. лв. през 2010 г., а до средата на юли на тази година – 7,6 млн. лв. Може да проверите дали е така, щом сте го отворили. За тези три години във фонда са одобрени 12 282 молби за финансиране и са извършени над 7000 процедури. Броят на бременните жени е над 2000, а родените деца вече надвишават 1000.
По-подробна информация за финансирането и успеваемостта на всяка една клиника ще бъде качена на сайта, след като се стандартизира.
Сами разбирате, че да се занимава един човек с това, значи разкриване на още една длъжност, която да пише новини. За нас е важно сайтът да е информативен за хората и парите, които се дават в фонда за асистирана репродукция, да отиват за медицински процедури, в резултат на които се раждат българчета. Иначе ние можем да направим най-невероятни сайтове и с анимация, ако трябва. Мисля, че това не ни е основната цел. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Реплика?
Заповядайте, господин Михайлов.
МИХАИЛ МИХАЙЛОВ (СК): Остроумието според мен не беше никак подходящо. Има по-точна дума, но ще Ви я спестя. Този въпрос е свързан именно с това как се изразходват тези 29 хиляди, не са 28 хиляди, а вече са 29 хил. 400. Успеваемостта е 13%. Ако разделите 7980 на 1043, ще получите 13%. В огромната си част клиниките дават 50-55% успеваемост и т.н. Вие сте в тази специалност и според мен се опитвате да защитавате интересите на Вашите колеги. Аз пък защитавам интереса на всички българи. Защо? Защото тези пари – и това Ви го казах предишния път – тези 5000 лв., които се дават, не трябва да се дават на клиниките и клиниките да бъдат търговците и те да се разбират с търговците на лекарства какви работи да вземат и какво да вземат. В целия свят има практики. Нека да си съществува този фонд, но друг да разпределя къде, колко пари да отидат за лекарства и трите хиляди лева, които се дават за други неща.
Моето лично мнение, а и на много лекари като мен е, че с парите – 29 хиляди, вместо да се направят 7400 успешни процедури, е могло да се направят много, много повече и да се родят много, много повече българчета, както Вие казахте.
Така че остроумието за сайтове е доста смешно и че просто съм гледал сайтове е доста смешно. Гледал съм сайта и той не показва коя клиника колко успешни процедури има. В бъдеще време да казваме, че липсвала информационна система, след като месец март има одит, който ви каза, че нямате единна информационна система, нямате мониторинг, нямате контрол – всичко това са заключения. Седем месеца след това Вие да ми говорите пак в бъдеще време – няма смисъл.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Дуплика?
Заповядайте.
МИНИСТЪР СТЕФАН КОНСТАНТИНОВ: Много сте прав, няма нищо смешно. Направо е тъжно да се слушат от тази висока трибуна толкова неточни и неподготвени изказвания.
Ще ви кажа като професионалист, че успеваемостта на един център няма абсолютно никакво значение, защото успеваемостта от 20 до 30-годишна възраст е една, от 30 до 40 – друга, от 40 до 43 – трета. Ако сложим обща успеваемост, нищо не правим. В момента тече процедура всички клиники да се стандартизират и да създават информация по един и същи начин. Не знам как сте изчислявали тези 13%, но ние в стандарта сме заложили с какъв минимален процент – и той въобще не е 13. Има много пъти, когато започва процедура, стимулира се, но не се стига до пункция, не се стига до имплантация и така нататък. Това са много специфични неща на един фонд, на едно от малкото неща, което работи, защото това е нещо, което все повече работи. Ако искате да не спорите с мен, защото явно тук ще имаме политически пристрастия, отидете при хората, отидете в обществения съвет, при обществените организации, които го наблюдават – попитайте какво е тяхното мнение, срещнете се с майките, с родените вече деца и тогава да видим коя друга структура може да се похвали с толкова добри успехи.
Що се касае до петте хиляди лева, пак не е така. Никой не дава 5 хил. лв.: „Ето, заповядайте!” Те трябва да си свършат работата, да докажат. Това е максималният таван, който се плаща. На всичкото отгоре въведохме изискването да не се доплаща от пациентите. Вчера попитах колко са оплакванията досега. Бяха нула за момента, тоест 5 хиляди е много добра сума, покрива всичко и бяхме твърди: забранихме там да се доплаща, въпреки че винаги съм казвал колко е важно да участва и пациентът.
Темата с ниската раждаемост е още по-важна, така че лично аз, ако бях на Ваше място, щях да кажа: „Вижте какво, благодаря Ви, министър Константинов. Поставих въпроса в Народното събрание и само след един месец имаше отговор”. Щяхме да имаме положително... И Вие също, защото имахте принос да заострите вниманието. Аз – също. Но ако искате да се конфронтираме...
Важно е да не рушим доверието във фонда – той работи добре.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря Ви, министър Константинов.
Следва въпрос от народния представител Емилия Масларова относно бъдещето на здравеопазването в Тополовград.
ЕМИЛИЯ МАСЛАРОВА (КБ): Благодаря Ви, госпожо председател.
Уважаеми господин министър, уважаеми колеги! Фактът, че задавам въпрос за бъдещето на здравеопазването в Тополовград, значи има проблем с това бъдеще, както всички го желаем.
Господин министър, Вие знаете, че преди няколко месеца се опитах да Ви поставя въпроса за ситуацията на здравеопазването в община Тополовград. Предполагам, че получихте и писмото, което беше подготвено за здравното обслужване в общината в Южна България. Все пак се налага да Ви задам този въпрос от парламентарната трибуна, колкото и да не ми се искаше.
Това е една община с над 14 хиляди души население, една община, в която над 31% от хората са в третата възраст. Да не забравяме, че там реалната безработицата надхвърля 20%. До 2009 г. там функционираше многопрофилна болница за активно лечение с пет болнични отделения. Няма да коментирам колко са били специалистите. Истината е, че от периода, в който ГЕРБ идва на власт, лекарите са намалени наполовина, леглата са съкратени близо три пъти и е направено всичко възможно, за да се спазят новите изисквания за Закона за лечебните заведения и изискванията на Здравната каса.
През 2009 г. реализираните приходи там са над половин милион. Субсидията от Министерството на здравеопазването, забележете, за отдалечени и рискови райони е преведена – в размер на 72 хил. лв. Фактически, неизплатените разходи тогава са били по-малко от 0,2% от общите разходи на дейността.
От 2010 г. болницата се превръща в Специализирана болница за активно лечение на вътрешни болести. Сами разбирате, че леглата са съкратени. Десет легла има за лечение на вътрешни болести, но има и 10 легла, които са за долекуване и продължително лечение (такава ситуация има и в Ивайловград), за които незнайно откъде ще дойде финансирането за това – естествено от общините, а доколко общините имат тези възможности, това е другата страна на въпроса. За съжаление сега вече неразплатените разходи са над 150 хил. лв.
Господин министър, искам да Ви попитам: ще могат ли да получат поне онези 72 хил. лв., които се даваха за отдалечени региони, и общината заедно със собствени средства да може да спаси болничното заведение. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: За отговор – министър Константинов.
МИНИСТЪР СТЕФАН КОНСТАНТИНОВ: Уважаема госпожо Цачева, госпожо Масларова, дами и господа народни представители! Извънболничната медицинска помощ в община Тополовград се оказва от тринадесет индивидуални практики на общопрактикуващи лекари, от които шест в гр. Тополовград, осем практики за специализирана медицинска помощ по уши, нос и гърло, очни болести, нервни болести, АГ, детски болести, кардиология и две практики по хирургия, седем практики по дентална медицина, от които четири са в Тополовград, седем са практиките на първична помощ и те се подпомагат от НЗОК за работа в неблагоприятни условия. Това го казвам в контекста на общата картина на здравеопазването.
Болничната помощ се осигурява от „Специализирана болница за активно лечение по вътрешни болести – Тополовград” ЕООД, за която споменахте, в която е преобразувана бившата МБАЛ, с решение на Общинския съвет от 27.10.2010 г. Съгласно издаденото разрешение за осъществяване на лечебна дейност в болницата са разкрити отделения по вътрешни болести с десет легла – I ниво на компетентност. Отделение за долекуване и продължително лечение с десет легла, както и отделения за съпътстващи лечебно-диагностичния процес, отделения по образна диагностика, клинична лаборатория – I ниво на компетентност. Болничната структура и определено ниво на компетентност са в пряка зависимост от осигуреността с квалифициран медицински персонал. Към момента в болницата работят едва 10 лекари-специалисти по вътрешни болести, нервни болести, детски болести, образна диагностика, клинична лаборатория, 9 специалисти по здравни грижи и един фармацевт.
През 2011 г. лечебното заведение има сключен договор с РЗОК – Хасково, за изпълнение на една клинична пътека – бронхопневмония, както и за извънболнична помощ с клинична лаборатория и образна диагностика. До 31 август 2011 г. през Отделението по вътрешни болести са преминали 214 болни. Получените средства от РЗОК за лечение по клинична пътека са 63 хил. 240 лв., а по договора за извънболнична помощ – 22 хил. 734 лв. В болницата са постъпили 22 хил. 373 лв. за оказване на медицинска помощ на пациентите срещу заплащане. Болницата е получила и 115 хил. 800 лв. от община Тополовград.
Спешната медицинска помощ в община Тополовград се осигурява от филиал, който разполага с два медицински екипа – един мобилен и един стационарен фелдшерски екип. Общият брой на постъпилите повиквания за първото шестмесечие е 1161 за 2011 г., при 1006 за същия период на миналата година, тоест в момента не се наблюдава съществено увеличение на броя на повикванията за спешни случаи, като едновременно с това е налице известно намаляване на броя на извършените амбулаторни прегледи.
Броят на пациентите, при който е била необходима хоспитализация по спешност, също не се променя. През първото шестмесечие на тази година тези случаи са 154 при 148 случая за шестмесечието на миналата година. Обслужените населени места са на отстояние до 30 км от местоположението на филиала, с изключение на с. Присадец с 31 жители, което е отдалечено на 35 км и дава възможност спешният екип да достигне в рамките на 20 минути.
В заключение искам да кажа, че това, което ще предостави министерството, е в рамките на гласувания и утвърдения в Народното събрание бюджет. Що се касае до бъдещето й, то е както на всички общини – ако имат пациенти, ще се развиват. Може би някои промени във финансирането, които ще направим от следващата година, ще облекчат и малките болници, така че и те трябва да се преструктурират.
Мисля, че положението догодина ще бъде по-добро от тази година. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Реплика?
Заповядайте, госпожо Масларова.
ЕМИЛИЯ МАСЛАРОВА (КБ): Благодаря, госпожо председател.
Господин министър, нали отговора го давате, за да го чуят хората. Аз дали съм доволна или не – живея в София и съм облагодетелствана, но тези хора в никакъв случай няма да бъдат доволни от това. Може би лъч на надежда е това, че догодина ще бъде малко по-добре, но те сключват договор със Здравната каса през месец март, а първите два месеца на тази година не са финансирани все още. Става въпрос за 72 хил. лв.
Това, което прочетохте, аз също го имам, е писмото, което беше изпратено оттам и го знам, затова не го чета тук, от трибуната. Седемдесет и две хиляди лева, при положение, че миналата седмица по това време ние дебатирахме за парите, които бяха в Здравната каса, които се приватизираха в националния бюджет – над милиард.
Извинявайте, Вие ходили ли сте някога в Тополовград? Предполагам, че не. Идете! Идете и вижте, обикаляйки над 700 кв. км, колкото е общината, за колко време бихте получили някаква помощ. Не Ви пожелавам да Ви се случи нещо в тази община при това здравно обслужване, въпреки усилията на общината и по-скоро на общинския съвет.
Вашият министър на земеделието полага невероятни усилия да подобри условията на живот на кокошките, за да ядем яйца от щастливи кокошки, от свободни кокошки. Вчера се говори, че за кучетата оклада е по-висок близо два пъти отколкото на децата в детските градини и ясли. Става въпрос за хора – 14 000 души, в една българска община. Аз разбирам, че има бюджетни ограничения, разбирам, че сме в криза, но в същото време не мога да разбера тази политика – действително да ликвидираме малките болници. Вашият премиер говори за инфраструктурата…
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Разбрахме тезата Ви. Времето изтече, госпожо Масларова.
ЕМИЛИЯ МАСЛАРОВА: Приключвам, госпожо председател. Чудесна болница, тоест има инфраструктура – дайте да я използваме. Тя е за хората, тя е за всеки един български гражданин, без значение къде живее той.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Дуплика ще ползвате ли, господин министър?
МИНИСТЪР СТЕФАН КОНСТАНТИНОВ: Вижте, принципно имате право, не са 14 000, а са 11 000 според последното преброяване живущите в Тополовград. Нещо да уточним, че на 48 км е Харманли, така че наистина ни трябва политика, която да диференцира.
Идеята да защитаваме всяка болница в същия обем, в който е била преди 20 години, ни доведе до тази ситуация. Ясно е, че трябва да има лечебни заведения, аз затова ви казвам, тук в момента колегите повече ги бърка стандартът и това, че имат само една пътека. Ако махнем клиничните пътеки и получат повече пари, аз мисля, че наистина няма дискусия, че 70 хил. лв. не са кой знае каква сума, само че нали знаете, че това трябва да бъде записано в Закона за бюджета. Аз ако ги нямам тези пари записани, как да ги дам?
За следващата година по всякакъв начин ще се мъча това да не е така, но успоредно с това не искам и да създавам фалшиви очаквания в хората, че ние ще развиваме кой знае каква медицина. Те и нямат нужда от такава и тъй като много години, съжалявам, но включително и при предишното управление тези въпроси не бяха поставяни така. Всеки си пази своя роден град, сакън да не намалим, сакън да не преструктурираме, и в един момент нещата опират до кокала, а като се комбинират и с външни фактори, нещата стават неудържими.
Това е, няма никаква злонамереност, но наистина трябва да се реши колко да са болниците. Те не са останали там хората... Прочетох нарочно всичките справки за общопрактикуващи специалисти и спешна помощ. Така че при една добра инфраструктура 48 км чудесно могат да се вземат за 48 минути със средна скорост 60 км/час. (Реплика от народния представител Емилия Масларова.) Това е бъдещето, по-малко болници, обаче по-качествени. (Реплика от народния представител Емилия Масларова.)
Не ми слагайте такива приказки в устата, не съм ги казал аз, макар че много държави имат вертолети. И защо не, излиза много по-евтино и вертолет да функционира и да обслужва, но аз такова нещо не съм казал. Сега защо се обаждате оттам.
Мога да успокоя хората в Тополовград, че следващата година ще имат повече пари, но трябва наистина да си реформират и общината да си задържи лекарите и те да участват в здравеопазването. Както държавата дава на държавните болници, така и общината трябва да дават на общинските. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря.
Следва да чуем въпроса на народния представител Михаил Миков относно финансовото състояние на Многопрофилна болница за активно лечение „Св. Петка” – гр. Видин.
Имате думата, господин Миков.
МИХАИЛ МИКОВ (КБ): Благодаря Ви, уважаема госпожо председател.
Уважаеми господин министър, госпожо министър, уважаеми дами и господа народни представители! Господин министър, мисля, че сте добре запознат със състоянието на видинската болница. Ясно е, че става въпрос за държавна болница, където Вие пряко отговаряте като мажоритарен собственик, над 70% от капитала. Вие лично отговаряте.
През месец юли Ви зададох въпрос за състоянието на това лечебно заведение. Благодарение на една дискриминационна политика не само в сферата на здравеопазването към Видинска област от правителството, в което участвате – на ГЕРБ, там процесите се развиват много бързо. Аз бях на общото събрание на това лечебно заведение и тогава предупредих, че сигурно ще поискам, като пълномощник на една от общините, ново свикване през есента, за да се види докъде сме с онова, което се очертаваше като задължение тогава – месец юли.
Кои са тревожните факти оттогава? Ръководител на отделение с над 30-годишен стаж, с 6 нощни дежурства получава заплата 500-600 лв., лекар-специалист, получава заплата 350-400 лв., със стажа, с нощните дежурства – говоря ви за чисти суми. Добре е да кажете на Вашите експерти, изискайте фишовете, за да видите какво получават в края на месеца. Този процес е снежна топка, която се търкаля. Това демотивира. Ние сме говорили много и за медицинските сестри, и там има проблеми, но колкото пò не върви една работа, толкова повече ще напускат специалистите.
Единствено намесата на държавата, и то бързата намеса, преди да се е стигнало до състояние на фалит, може да спаси ситуацията и след като се закрие Кулската болница. Белоградчишката е в такава ситуация, сигурно след изборите и тя ще тръгне, остава една болница във Видинско, която е държавна. Какво правим и какво е финансовото състояние към 30 юли? Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: За отговор – министър Константинов.
МИНИСТЪР СТЕФАН КОНСТАНТИНОВ: Уважаема госпожо Цачева, народни представители! Господин Миков, на поредния Ви въпрос, който след дългата реч в крайна сметка беше: какво е финансовото състояние, ще Ви дам следната информацията.
Към 31 юли 2011 г. МБАЛ „Св. Петка” – Видин, отчита негативен текущ финансов резултат, загуба в размер на 343 хил. лв. Общо приходите на дружеството към 31 юли са в размер на 5 млн. 269 хил. лв., като увеличението им спрямо миналата година е със 167 хил. лв. Общо разходите към 31 юли 2011 г. са 5 млн. 612 хил. лв., като същите са се увеличили с 600 хил. лв. спрямо 31 юли 2010 г.
Наблюдава се изпреварващ темп на нарастване на разходите спрямо темпа на нарастване на приходите на лечебното заведение, на което се дължи отчетеният негативен текущ финансов резултат към 31 юли.
В сравнение с периода януари 2010 г. – 31 юли 2010 г., за същия период от миналата година в болницата се отчита увеличаване на материалните запаси – материали, консумативи и др., с 67 хил. лв.; 320 хил. лв. са били към 31 юли срещу 253 хил. лв. за миналата година по същото време.
Увеличението от 356 хил. лв. се наблюдава и при паричните средства – 491 хил. лв. към 31 юли 2011 г., спрямо 135 хил. лв. към 31 юли 2010 г.
Вземанията на дружеството от клиенти и доставчици са намалели от 1 млн. 362 хил. лв. към въпросната дата – 31 юли, до 493 хил. лв. към тазгодишната дата 31 юли, което показва рязко повишаване на събираемостта на същите.
МБАЛ „Св. Петка” – Видин, отчита увеличаване на задълженията към доставчиците с 68 хил. лв. – от 1 млн. 334 хил. лв. до 1 млн. 402 хил. лв. Същевременно се наблюдава рязко снижение на други задължения – от 1 млн. 70 хил. лв. към 31 юли до 641 хил. лв. към 31 юли, което се дължи основно на намаляване на задълженията към персонала с 204 хил. лв.
Това води до намаляване на общите задължения на дружеството от 2 млн. 404 хил. лв. към 31 юли 2010 г. до 2 млн. 46 хил. лв. към 31 юли тази година. Тоест намалението е с 358 хил. лв. По данни от лечебното заведение към 31 юли 2011 г. просрочените задължения към доставчици са в размер на 138 хил. лв., а същите към 31 март 2011 г. са били 293 хил. лв., тоест тук също има намаление, като ръководството на МБАЛ „Св. Петка” АД стриктно спазва утвърдения си погасителен план за разплащане с доставчици, на натрупаните просрочени задължения, както и недопускане на нови такива. Мисля, че това много ясно и детайлно отговаря на всички ваши финансови въпроси.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря за точността във времето на отговор, господин Константинов.
Заповядайте за реплика, господин Миков.
МИХАИЛ МИКОВ (КБ): Благодаря Ви, уважаема госпожо председател.
Господин министър, мисля, че две числа са важни – че приходите се увеличават със 167, разходите растат с 612. Добре е, че се събират вземанията. Ако обаче направите заплатите в болниците на лекарите по 200 лв., а на сестрите – по 100 лв., сигурно финансовото състояние ще стане още по-добро, само че това така ще повлие на дружеството, че няма да има приходи, защото няма да има кой да работи на тези заплати в него. Това е подходът, когато чисто пазарно се правят някакви сметки и Вие упорито отказвате да признаете, че това търговско дружество върви към фалит без някаква намеса от страна на държавата. Това е голата истина и числата го показват.
Има едни скрити процеси, свързани с лекарите, с медицинските сестри – скрити процеси с намаляването на възможностите на пътеките, закрити урологии и прочие и прочие, които отиват по съседни окръзи, намаляването на финансовият поток и ако не се вземат някакви мерки... Аз ви предлагах в предишни мои въпроси да инвестирате в капиталови средства За периода 2006 2009 г. са инвестирани 3 млн. и 200 хиляди. Вие не можете да стигнете тези размери, но става въпрос за нормална клинична лаборатория. Там Видин не е включен, но това е друга тема и ще я коментираме друг път, защото там мирише на други работи при разпределянето на европейските пари във вашето министерство. Вече има понатрупана информация. Или скенер, или друго нещо, което държавата може да инвестира, да увеличи капитала, за да позволи там да се извършва дейност, а не болните да пътуват до Лом, до Монтана, до София и прочие. Ето за това говорим и тези финансови показатели не спират тревожната тенденция към фалит на това основно лечебно заведение за региона. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Дуплика – няма да ползвате.
Да благодарим на министър Константинов за участието му в настоящия парламентарен контрол.
Преминаваме към отговорите на министъра на околната среда и водите Нона Караджова.
Първи въпрос към нея ще постави народният представител Георги Божинов относно причините, поради които в нормативно установения срок не са издадени заповедите за признаване изпълнението/неизпълнението на целите на организациите по оползотворяване на излезли от употреба моторни превозни средства и излязло от употреба електронно и електрическо оборудване, определени със съответните наредби, приети на основание чл. 24 от Закона за управление на отпадъците.
ГЕОРГИ БОЖИНОВ (КБ): Благодаря, госпожо председател.
Уважаема госпожо министър, според посочените по-горе наредби, министърът на околната среда и водите в срок до 31 май на текущата година определя със заповед лицата, които не заплащат продуктова такса при доказано изпълнение на целите и обратното – лицата, които при недоказано изпълнение на целите по съответната наредба, дължат заплащане на определената по размер продуктова такса. И за двете категории масово разпределение на отпадъци до момента, когато зададох въпроса си, не са издадени и оповестени заповедите до заинтересованите лица.
Моят въпрос към Вас, госпожо министър, е кога ще бъдат издадени тези заповеди и какви са причините за тяхното забавяне?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: За отговор – министър Нона Караджова.
МИНИСТЪР НОНА КАРАДЖОВА: Уважаема госпожо председател, уважаеми народни представители, уважаеми господин Божинов! Съгласно наредбата за изискванията за пускане на пазара на електрическо и електронно оборудване и третиране и транспортиране на отпадъци от електрическо и електронно оборудване и Наредбата за изискванията за третиране на отпадъците от моторни превозни средства министърът на околната среда и водите назначава със заповед комисия, която да провери одиторските доклади, представени от организациите по оползотворяване и от лицата, изпълняващи задълженията си индивидуално. При необходимост комисията съвместно с експерт от регионалните инспекции по околната среда и водите извършва проверка на място на организациите по оползотворяване, на лицата, изпълняващи задълженията си индивидуално, както и на лицата, извършващи дейности по събиране, предварително третиране и оползотворяване или рециклиране. Дейността на комисията приключва със съставяне на доклад, който съдържа фактически констатации от проверката, ясно изразено мнение и заключение за изпълнение на целите на организациите по оползотворяване и на лицата, изпълняващи задълженията си индивидуално.
До момента комисията и за двете наредби през тази година е извършила проверки на 38 одиторски доклада, предоставени от организации по оползотворяване и лица, изпълняващи задълженията си индивидуално. За изясняване на фактите и обстоятелствата, изложени от одиторските доклади, експерти на регионалните инспекции по околна среда и води са проверили 58 площадки на 31 юридически лица, извършващи дейности по събиране, предварително третиране и разкомплектоване на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване и излезли от употреба моторни превозни средства. Съвместно с експерти от министерството допълнително са извършени проверки на 8 площадки и на 6 юридически лица. Към настоящия момент резултатите от проверките се анализират и обобщават и е пред приключване. След окончателно приключване на дейността на комисията ще бъдат подготвени заповеди за заплащане, съответно незаплащане на продуктови такси.
Тези проверки бяха всеобхватни – на територията на цялата страна, на всички площадки на подизпълнителите на организациите, тъй като имахме съмнения за разминаване на предоставени данни в одиторските доклади и тези, които са на подизпълнителите като отчети към Изпълнителната агенция по околна среда и водите. Мисля, че имаше много голям смисъл от тези проверки, защото наистина в някои случаи се оказа, че има разминаване и съвсем скоро ще бъдат издадени тези заповеди и ще бъдат уведомени всички заинтересовани лица.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Заповядайте за реплика.
ГЕОРГИ БОЖИНОВ (КБ): Уважаема госпожо министър, сигурно Вашият отговор, че скоро ще бъдат издавани заповеди, удовлетворява кръга на лицата, които са заинтересовани.
Вярно е и това, което казахте, че процедурата е сложна. Тя е така разписана от закона и от подзаконовите нормативни актове. Вярно е, че одиторските доклади трябва да се оценят. Вярно е, че сигурно има и разминавания. Сигурно много от маслото, антифриза, сярната киселина на акумулаторите от някои автомобили, които сме приели, че са оползотворени и околната среда е защитена, са изтекли в деретата. Но понеже сега ще приемем новия закон, за да няма това разминаване, според мен, чл. 27 от Директива 2008 трябва да бъде много плътно транспониран в нашето законодателство. Трябва да въведем минималните технически стандарти, гарантиращи ползите за здравето и за околната среда, трябва да остойностим всички дейности по събирането, третирането, да се идентифицират всички останали дейности в етапа на оползотворяване, да се види каква част от субсидията от съответната такса е за всяка дейност. И което е много важно – трябва да знаем онова, което не може да се обезвреди на територията на България, къде ще бъде, колко струва, кой ще го плати и каква част от таксата е. Тоест, сегашната процедура е тази и разминаването, за което говорих, го има, тъй като министърът трябва да провери едни документи. Но ако не го разпишем в закона, да препратим в наредба – това го има, и онези, които си вършат работата, да получават парите, а онези от Околовръстното, които преработват автомобилите заради метала, но изхвърлят киселината и антифриза, няма да получават пари. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Ще ползвате ли дуплика, госпожо министър? Не.
Преминаваме към питане от народния представител Георги Божинов относно политиката на Министерството на околната среда и водите за превенция и предотвратяване на конфликта на интереси при осъществяване на многостранната дейност на министерството.
ГЕОРГИ БОЖИНОВ (КБ): Уважаема госпожо председател, уважаема госпожо министър! Моят въпрос, когато го зададох, имаше следното съдържание:
„Законът за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси въведе ясни правила и строги ограничения в дейността на лицата, заемащи публична длъжност. В същото време ръководеното от Вас министерство, госпожо министър, осъществява много богата и многостранна дейност. Това създава риск и предпоставки за конфликт на интереси.”
Моето питане към Вас е: каква е политиката и превантивната дейност на ръководеното от Вас министерство за намаляване на риска от конфликт на интереси, превенция и предотвратяване на подобни конфликти?
Ако имам още малко време, госпожо председател, бих искал да цитирам най-важния член от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси – чл. 9, ал. 1, който гласи:
„Чл. 9. (1) Лицата, заемащи публична длъжност, нямат право да се разпореждат с държавно или общинско имущество, да разходват бюджетни или извънбюджетни средства, включително средства от фондове, принадлежащи на Европейския съюз или предоставени от Европейския съюз на българската държава, да издават удостоверения, разрешения или лицензи и да осъществяват контрол по тази дейност в интерес на юридически лица с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации, в които то или свързани с него лица са членове на органите на управление или контрол, управители, съдружници или притежават дялове на акции.”
Алинея втора казва, че дванадесет месеца, след като са били акционери, съдружници, контрольори или управители на такива дружества, не могат да извършват дейностите по чл. 12.
Много сложен, много рестриктивен механизъм и за човек, който е бил в реалния живот – много тежки препятствия.
Затова исках да Ви попитам: как лично Вие въведохте методологията и практиката за спазването на този закон?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: За отговор – министър Нона Караджова.
МИНИСТЪР НОНА КАРАДЖОВА: Уважаема госпожо председател, госпожи и господа народни представители, уважаеми господин Божинов! Законът за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси е в сила от м. януари 2009 г. Претърпял е съществени промени с последните изменения, в сила от 1 декември 2010 г. и 1 април 2011 г.
Във връзка както с първоначалното приемане на закона, така и съответно със неговите изменения, неговото прилагане в Министерството на околната среда и водите е съобразено с тези законодателни промени.
Политиката на министерството за превенция и предотвратяване на конфликта на интереси за лица от администрацията, заемащи публични длъжности при осъществяване на своята дейност, е съобразена както със законовите норми и въведените с тях ограничения, така и с духа на закона. Въведените от закона рамки са ясно дефинирани и строги, като при осъществяване на дейността си винаги сме се стремили да ги прилагаме точно и стриктно.
За уточняване състоянието в министерството по прилагането на закона в началото на 2010 г. – през м. февруари, назначих обща проверка на Инспектората към Министерството на околната среда и водите. Проверката обхващаше спазването на закона в системата на министерството, състоянието на подадените до момента на проверката декларации, спазването на образците на декларации за несъвместимост и частни интереси, спазването на законовите срокове за подаването им, състоянието на регистрите на декларациите по чл. 18 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси, понастоящем Закон за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.
Бяха дадени препоръки във връзка с констатирани единични случаи на неспазване на законовите норми, които бяха отстранени в срок.
Освен това при назначаване на нови служители в системата на министерството отдел „Човешки ресурси” следи за правилното попълване и подаване на декларациите за несъвместимост по чл. 12, т. 1, във връзка с чл. 5 и декларациите за частни интереси по чл. 12, т. 2 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.
Следят се и подаваните декларации за частен интерес по конкретен повод – чл. 12, т. 4 от закона. При подаване на декларация от служител по чл. 12, т. 4 от закона по предложение на отдел „Човешки ресурси” предприемам необходимите действия за отстраняване на служителя от изпълнението на дейността, по повод на която е подадена декларация за заявен частен интерес с оглед избягване възникването на потенциален конфликт на интереси.
За времето на действие на закона като орган по назначаването съм издала пет заповеди по чл. 20, ал. 1 от закона за отстраняване на служители и заместването им от други служители по време на осъществяване на съответната дейност. Отделно от това директорите на структурните звена като органи по назначение упражняват правомощията по закона съобразно своята компетентност, като в структурните звена са упълномощили служители по чл. 22, ал. 2, т. 5 от закона. През 2010 и 2011 г. при извършване на планови комплексни проверки от Инспектората на Министерството на околната среда и водите на подконтролните структури и звена към министерството, а това са 16 регионални инспекции по околна среда и води, четири басейнови дирекции и три дирекции на национални паркове, в плана за проверки на Инспектората на министерството винаги се включва и контролиране на спазването на разпоредбите на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.
С влизането в сила на промените в закона от 1 април 2011 г. всички сигнали за конфликт на интереси, постъпили в министерството, бяха възлагани на Инспектората към министерството, съгласно чл. 25, ал. 2, т. 5 от закона, а след тази дата компетентен орган, разглеждащ и решаващ случаите на конфликт на интереси, е Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси съгласно чл. 23 от закона.
По реда на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси през периода 2010-2011 г. са излъчени от Инспектората на министерството осем проверки по сигнали: шест през 2010 г. и две през 2011 г. по възлагане от Комисията за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси. По два от разглежданите сигнали през 2010 г. директорите на съответните регионални инспекции по околната среда и водите са наложили глоби по чл. 34 от закона за неподаване на декларации в срок на виновните служители.
През 2011 г. има възлагане по чл. 25 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси за събиране на информация от Инспектората на министерството по два сигнала по производства, образувани пред Комисията за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси. Това е фактологията към момента по прилагането на закона.
Въпреки че законът е нов, смятам да сме организирали добре системата.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Господин Божинов, заповядайте за два допълнителни въпроса.
ГЕОРГИ БОЖИНОВ (КБ): Уважаеми господин председател, уважаема госпожо министър! Аз съм се подготвил много сериозно по въпроса. За първи път в движение вземам решение как да развия въпроса си.
Признавам, че проявих интерес от запознаването ми със спечелилия един от проектите около водния цикъл във Враца – става дума за „Проджект Консулт – Враца” ООД. Там видях като членове на консорциума „Уотър инженеринг юнипроджект” и кооперация „София консултинг груп”. Позаинтересувах се за техния състав и свързаните лица. Госпожо министър, виждам, че до 22 юли 2009 г. Вие сте член-кооператор в „София консултинг груп”.
Не поставям въпроса, че формално след като сте избрана за министър, сте била в това дружество, проблемът е друг. Проблемът е, че дванадесетте съкооператори са регистрирали – тук пред мен са повече от 20 фирми, поотделно и заедно, те са собственици и управители, а тези юридически субекти са изградили много повече от 10-15 консорциума, които много активно като мрежа са обходили проектите в областта на водите, управлението на отпадъците и така нататък.
Моят въпрос е: имахте ли предвид това, когато в многостранната си дейност подписвахте договори и извършвахте дейността си? Има ли такива договори, които са в нарушение на цитирания по-рано от мен чл. 9, особено ал. 2, тъй като този договор е две години след като сте напуснали и формално не попада, но има ли други договори на тези юридически лица и субекти? Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Благодаря Ви.
Заповядайте за отговор, госпожо Караджова.
МИНИСТЪР НОНА КАРАДЖОВА: Уважаеми господин Божинов, Вие ми зададохте въпрос, аз Ви отговорих по отношение на общата политика на министерството.
По отношение на конкретния въпрос мога да Ви отговаря, че не съм в конфликт на интереси, но Вие имате право по реда на чл. 24 от Закона за предотвратяване и установяване конфликт на интереси да подадете сигнал и съответно да протече процедура. Напълно ваше правомощие е.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: За отношение?
Заповядайте, господин Божинов.
ГЕОРГИ БОЖИНОВ (КБ): Уважаема госпожо министър, със сигнали и с доноси не се занимавам и няма да се възползвам от Вашата препоръка. Аз по възможно най-толерантния начин не цитирах нито имена на фирми, нито договори, нито предстоящи плащания. Най-човешки, колегиално и с уважение Ви питах как Вие преценявате обстоятелствата. Вие казахте, че нямате конфликт на интереси и за мен въпросът с Вашия отговор е приключил. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: И аз благодаря.
Продължаваме с въпрос от народните представители Петър Курумбашев и Димитър Горов относно балиране на твърди битови отпадъци в ловешкото депо. Въпросът ще бъде развит от народния представител Димитър Горов.
Заповядайте, господин Горов.
ДИМИТЪР ГОРОВ (КБ): Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа министри, колеги! Проблемът със софийския боклук е известен не отсега с балираните бали, които са направени и се съхраняват на депо в определено място и трябва да бъдат депонирани някъде в страната. От солидарна гледна точка общините в страната предоставят определени части от своите депа. Във връзка с това съвсем наскоро бяха приети промени в Закона за управление на отпадъците по чл. 23, ал. 2, където 10% от остатъчната част от депата може да бъде използвана от правителството при определени обстоятелства за депониране в случая на софийските отпадъци. Видно е, че завод в София не се случва. Видно е, че скоро няма да има ново депо. В Ловеч към момента се депонират 40 хил. т по договор, който е със Софийската община и по решение на Министерския съвет 40 хил. т от тези отпадъци, които трябва да ходят някъде в страната.
В един предишен мой въпрос аз питах, госпожо министър, има ли намерение правителството да увеличи размера на тези отпадъци, които ще бъдат депонирани в община Ловеч, и какъв евентуално би бил този размер, на което Вие ми отговорихте, че изискванията на закона са до 10% от общия размер, което значи 40 хил. т и нищо повече. Затова към днешна дата аз имам същия въпрос – има ли промяна по отношение на това да се увеличат количествата на твърдите битови отпадъци, които ще бъдат депонирани в депото в Ловеч.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Благодаря.
Заповядайте за отговор, министър Караджова.
МИНИСТЪР НОНА КАРАДЖОВА: Уважаеми господин председател, уважаеми народни представители, уважаеми господин Горов и господин Курумбашев! Във връзка със зададения от Вас въпрос Ви информирам следното.
В регионално депо – Ловеч, постъпват за обезвреждане балирани отпадъци, образувани на територията на Столичната община, в количества, съгласно прието Решение № 688 от 15 септември 2010 г. Разрешеното количество отпадъци, което трябва да се депонира на депото, е 40 хил. т. По информация на общината до оригиналното депо са транспортирани около 24 хил. т отпадъци. Към настоящия момент в Министерството на околната среда и водите не е депозирано предложение от Столичната община относно увеличаване на количеството на балираните отпадъци за депониране извън определените с горепосоченото решение на Министерския съвет и договорени с община Ловеч в резултат на прието решение на Общинския съвет – Ловеч.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: За реплика?
Господин Горов, заповядайте.
ДИМИТЪР ГОРОВ (КБ): Уважаеми господин председател, уважаема госпожо министър, явно има някакво разминаване в информацията или най-малкото в начина, по който действа Софийската община, защото аз имам писмо от Софийската община, което е адресирано до община Ловеч за още 40 хил. т, които да бъдат депонирани в ловешкото депо.
Това е вече върхът на нахалството от страна на община София. Тези 40 хил. т, които по закон, с решение на Министерския съвет се депонират в ловешкото депо, може да се сметнат като част от солидарното отношение на общините към невъзможността години наред в София да се изгради завод, или пък ново депо, освен това, което е в Суходол, и да се търси вариант за съхранението на отпадъците. Но аз имам такова писмо, и то е у мен. Отдолу пише: „Йорданка Фандъкова, кмет на Столична община”, което значи, че или вашите сътрудници не са Ви дали това писмо, или от общината не са Ви го изпратили, или има някаква ситуация, при която има счупен телефон. Но такова писмо има, ще Ви го покажа при всички случаи.
Само че искам да Ви кажа нещо – ако при депонирането на 40 хил. т става въпрос за законова процедура, оттук нататък това вече е извън законовите рамки, които приехте вие с това мнозинство – 10% да бъдат депонирани дори без съгласието на общините, с решение на Министерския съвет. Оттук нататък излизаме извън тази рамка. И искам да Ви уверя, че Ловеч и ловчанлии не желаят повече да стават депо за отпадъци на софиянци. В края на краищата тук има бюджет на общината, който е 1 милиард и 300 милиона, има огромни възможности, сега никой не пречи на кмета на общината. В предишния мандат пречеше предишното правителство. Никой не пречи и би трябвало да се реши този проблем, а да не се запълват депата на общините и да се наказват реално тези, които са си свършили работата за сметка на тези, които не са си свършили работата. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Дуплика желаете ли, министър Караджова? Заповядайте.
МИНИСТЪР НОНА КАРАДЖОВА: Уважаеми господин Горов, отговорих конкретно на Вашия въпрос дали министерството и общината съвместно възнамеряват да предприемат такива стъпки. Аз Ви отговорих „не”, което е самата истина. Няма такова депозирано писмо от Столичната община. Но искам да направя следното уточнение. Балите, които до момента са депонирани на депото – Ловеч, със съгласието на Общинския съвет – Ловеч, и в съответствие с решението на Министерския съвет, се депонират на основание на това решение. Това решение е на основание Закона за отпадъците и Закона за управление на отпадъците не разрешава на Министерския съвет съответно да приеме такова решение за количества повече от 10% от капацитета на депото. Това обаче не забранява на нито една община в България, независимо дали става въпрос за балирани или небалирани отпадъци, да отправя искания към други общини за депониране и ако те се разберат, това да стане извън решението. Това няма нищо общо с текста на Закона за отпадъците. Аз също зная, че такова писмо е отправено и че няма такъв отговор към момента. Нищо повече не мога да Ви отговоря по случая. Но двата случая се различават. Едното е доброволно споразумение на общини, другото е на основание решението на Министерския съвет и в никакъв случай Министерският съвет не може да вземе решение за увеличаване на тези 10%.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Благодаря.
Благодаря за участието на министър Караджова в днешния парламентарен контрол.
Продължаваме с въпрос от народните представители Румен Петков и Пенко Атанасов относно щетите на транспортни фирми през изтеклия туристически сезон. Въпросът е към министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията господин Ивайло Московски.
Въпросът ще бъде развит от народния представител Пенко Атанасов.
Заповядайте.
ПЕНКО АТАНАСОВ (КБ): Уважаеми господин председател, госпожи и господа народни представители, госпожо министър, господа министри! Уважаеми господин министър, нашият въпрос е във връзка с тази сага, развила се повече от седмица, с фирмата „Алма тур”. Въвлечени в тази ситуация, Вие продължавате да действате. Ние виждаме Вашите действия. Въпросът е, че туристите продължават да не бъдат извозвани – 350 туристи от Санкт Петербург отново са в капан.
Ние изключително се притесняваме от ситуацията, вярваме, че Вие също се притеснявате. За да бъде разчепкан наистина въпросът, питаме: колко дължи туроператорът „Алма тур” към авиопревозвачи и към други транспортни фирми? В резултат на неплащането на оператора какви щети понасят тези фирми и как по Ваша преценка това ще се отрази?
Да, държавата не може да се намеси в прекия спор, но тя има механизми, особено с влизането ни в Европейския съюз, и Вие много добре знаете директивите, които, за съжаление, не работят при нас. Би трябвало да направите така, че това да се случи и да няма такива случаи. Държавата участва в този процес, в това да не допуска, да изисква гаранции и да определи начините, по които да не страдат обикновените пътуващи туристи и да не страда туризмът по нашето Черноморие. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: За отговор – министър Московски.
МИНИСТЪР ИВАЙЛО МОСКОВСКИ: Уважаеми господин председателстващ, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Атанасов! От началото на появилия се спор между „България Ер” и „Алма тур” – на 9 септември 2011 г., Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията се опитва и, разбира се, съдейства по всички възможни начини спорът да бъде разрешен.
Един конкретен случай ще дам. В събота по разпореждане на министър-председателя господин Бойко Борисов беше извършен хуманитарен полет с правителствения самолет, с който бяха извозени 92-ма туристи - предимно майки с деца, няколко бременни жени, болни от диабет хора, които се нуждаеха да продължат лечението си на територията на Русия, и трябваше спешно да се приберат в държавата си заради здравословни проблеми. На борда имаше и 12 бебета. Този полет беше, разбира се, жест от нашата страна към създалата се ситуация и реакция на държавните органи.
Бих искал да спомена, че със съдействието на депутата от ГЕРБ Емил Димитров и Съюза на собствениците на хотели, респективно – кметовете на Варна и Бургас, бяха осигурени всички необходими условия, за да не се допусне хуманитарна криза. Пътниците, които не можаха да се качат на анулираните полети, бяха настанени своевременно в хотели, беше им осигурена храна и всичко необходимо.
Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация” към Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията оказва абсолютно необходимото съдействие и е поела ангажимент да издаде всички необходими разрешителни на български или руски авиокомпании за осъществяване на полетите, с които туристите ще се приберат по родните си места. Така нашата държава дава възможност и на други превозвачи да участват в процеса и в решаването на възникналия проблем.
Авиопревозвачът, в случая – „България Ер”, се ангажира пред нас да продължи да извозва руски туристи на преференциални цени дори с редовните си полети. В сряда, на 14 септември, беше договорен извънреден полет на „България Ер” от Варна до Санкт Петербург, който да извози всички останали пътници, чиито полети бяха анулирани в предните дни.
Щетите, които са претърпени от авиопревозвача, конкретно на вашия въпрос, вследствие неизпълнението на договорните задължения между него и „Алма тур” – като министерство ги изискахме от „България Ер” и по тяхна информация към настоящия момент пропуснатите ползи от спирането на изпълнението на полетите по програмата на „Алма тур Флай” към България надвишават сумата от 400 хил. евро.
Бих искал да допълня и да внеса яснота относно ангажимента за извозването на пътниците. Ангажиментът за превозването, обслужването и настаняването на туристите е на локалните туроператори. Случаят касае не само държавата Русия – касае трите балтийски държави Литва, Латвия и Естония (председателят дава сигнал, че времето е изтекло), както и Финландия. Туристите са сключили договор за пакетна услуга с локално юридическо лице туроператор.
В условията на този договор е записано, че в случай на пълно или неточно изпълнение на условията по договора туристите трябва сами да поемат разходите за реализирането на отказаната или непредоставена услуга от пакетното пътуване и при завръщането си в родината те ще могат да потърсят възстановяване на направените разходи за сметка на съществуващия там гаранционен фонд или застраховка „Отговорност на туроператора”, която е сключена от изпращащия туроператор съгласно разпоредбите на тамошните закони.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Времето изтече, господин министър.
МИНИСТЪР ИВАЙЛО МОСКОВСКИ: Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Благодаря Ви.
Господин Петков, заповядайте за реплика.
РУМЕН ПЕТКОВ (КБ): Благодаря Ви, уважаеми господин председател.
Дами и господа народни представители, уважаеми господа министри! Първо, в интерес на истината искам да приветствам Вашия подход, за разлика от подхода на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма, защото Вие имате ясен и конкретен въпрос – какви са щетите. Вие говорите за пропуснатите ползи, а въпросът включва и задълженията, които са две различни неща.
Аз съм склонен да прогнозирам, че пропуснатите ползи и задълженията общо възлизат на близо 10 млн. лв. Но това е държавническият подход. Не да се казва: „Ама това е разговор между частни фирми”. Когато държавата не контролира процесите, имаме хора на летищата. Те сигурно ще търсят своите права. Във всички случаи ще го отнесем и ние – това не е толкова Ваш проблем, колкото на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма.
Ние трябва да сме съвършено наясно какво залагаме пред следващия туристически сезон. Първо, ние показваме, че нямаме ресурса като държава да осигурим това извозване. Да, те ще търсят своите права, ще търсят защита на своите интереси като потребители, когато се приберат в съответната държава. Но петното върху България остава! Те клечат по летищата тук.
Вие сте интелигентен човек и с чувство за хумор – ще ми разрешите да разширя малко периметъра на благодарностите извън ГЕРБ. Имам предвид онези трима фелдшери, осем лекари, десет медицински сестри и четири линейки, които също оказаха безценна помощ на хората, които ние оставихме на нашите летища! Сагата очевидно не е приключила, защото тази нощ отново не са се състояли два полета до Санкт Петербург.
Имаме ли стратегия, когато завърши следващата туристическа смяна – на 23 септември? Пак казвам, не толкова към Вас са тези въпроси, но в един момент ще влязат и във Вашето полезрение, когато на летищата отново останат хора. Затова ми се струва, че трябва да имаме ясната оценка за необходимия държавнически подход (председателят дава сигнал, че времето е изтекло), завършвам, господин председател – този, който виждаме днес от Вас. Не на оправданието, че, видите ли, това са едни частни субекти, където държавата не може... Има ясно зададен въпрос, има ясен отговор. Другият подход – на провала и на воденето на един наистина успешен туристически сезон към катастрофа.
Следващият въпрос, който ще възникне, е: очакваме ли фалити на хотелиерски комплекси поради задължения, защото и там задълженията ще отидат на около три и половина – четири милиона лева? Под заплаха ли е превозвачът „България Ер”? И какво правим с туроператорите, имаме ли очаквания туроператори да фалират, защото това ще постави (реплика от председателя господин Анастас Анастасов) – благодаря, господин председател, за разбирането – в много деликатно положение следващия ни туристически сезон? Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Дуплика желаете ли?
Заповядайте, господин министър.
МИНИСТЪР ИВАЙЛО МОСКОВСКИ: Уважаеми господин председателстващ, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Петков! По темата за преките задължения на туроператора към авиопревозвача – ние като Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията нямаме документално предоставена такава информация, затова не съм цитирал тази сума. Вероятно и да я поискаме, едва ли ще ни бъде предоставена.
Относно механизма, който функционира, бих искал да направя следния коментар. Убеден съм, че колегите от Министерството на икономиката, енергетиката и туризма също мислят в тази посока.
Факт е, че в различните държави функционират различни механизми за реакция при такива ситуации. В някои от държавите, както беше случаят с Финландия, има възможност за превантивни действия. Там се задейства тяхната Агенция за защита на потребителя.
При механизмите, които съществуват в другите държави, не се предвижда да има такъв превантивен подход и затова ситуацията е такава. Но убеден съм, че създалата се ситуация ще даде повод за промяна на избора на механизъм и той да бъде такъв, че респективно да има превенция, а не последващи действия, които са разписани по така съществуващия. Благодаря за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: И аз благодаря за участието в днешния парламентарен контрол.
Следва въпрос към министъра на земеделието и храните господин Мирослав Найденов.
С две писмени искания народните представители Ангел Найденов и Меглена Плугчиева са поискали отлагане на изслушването на техните въпроси.
Преминаваме към въпрос от народния представител Пенко Атанасов относно наличието на конфликт на интереси при назначаването на изпълнителния директор на Агенцията по рибарство и аквакултури.
Господин Атанасов, заповядайте, за да развиете въпроса.
ПЕНКО АТАНАСОВ (КБ): Уважаеми господин председател, господа министри! Въпросът ми към Вас, господин министър, е как във Вашето министерство се следи за приложението на Закона за установяване на конфликт на интереси и не се допуска съвместяването на висши държавни постове и участие в управителни органи на търговски дружества и неправителствени организации.
Съгласно информацията, с която разполагаме, твърдим, че при назначаването на господин Пламен Захариев като директор на Агенцията по рибарство и аквакултури законът не е спазен. В тази връзка е нашият въпрос към Вас: как този закон се прилага наистина? Нарушен ли е той при назначаването на господин Пламен Захариев за изпълнителен директор?
Днес в началото на парламентарния контрол господин Тотю Младенов даде някакви други данни за лицето Пламен Захариев и ние сме озадачени: 23 нарушения във връзка с предишната му дейност – оглавяването от него на Национален център за социална рехабилитация. Той е осъждан няколко пъти като председател на това сдружение за неплащането на заплати.
В същото време продължава и до момента – тук пред мен е разпечатката, да бъде в управителните тела на няколко сдружения: Сдружение „Асоциация „Аркадия”, Сдружение „Здравен форум” и сигурно, ако се разровя още ще ви прочета още няколко такива дружества, на които до момента той продължава да бъде в управителните органи. Въпросът стои със страшна сила и е много неприятен. Доколкото разбирам, Вие имахте проблем с назначаването му. Самата група на ГЕРБ имаше реакция относно това назначаване. Бихте ли разяснили по какъв начин сега това се случва? Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: За отговор – министър Найденов, заповядайте.
МИНИСТЪР МИРОСЛАВ НАЙДЕНОВ: Уважаеми господин председателстващ, дами и господа народни представители!
Уважаеми господин Атанасов, лицата, заемащи публични длъжности, по смисъла на чл. 3 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси и в Министерството на земеделието и храните се назначават по реда на Закона за държавния служител, Кодекса на труда и Закона за администрацията.
Съгласно чл. 5 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси лице, заемащо публична длъжност, не може да заема друга длъжност или да извършва дейност, която съгласно Конституцията или специален закон е несъвместима с неговото положение.
В съответствие с разпоредбите на чл. 7, ал. 2 от Закона за държавния служител не се назнача за държавен служител лице, за което са налични някои от посочените в същата алинея обстоятелства. Всяко лице преди заемането на длъжност по служебно правоотношение се запознава с пречките за заемане на съответната длъжност и подава декларация, че същите не са налични. Едва след това се изготвя заповед за назначаването на съответното лице.
По аналогичен случай се процедира и за лица, назначени по трудово правоотношение, тъй като съгласно чл. 107а, ал. 1 не може да бъде сключен трудов договор за работа в държавната администрация с лице, за което са налични съответните обстоятелства.
При назначаването органите на изпълнителната власт, за какъвто по смисъла на чл. 19, ал. 4 от Закона за администрацията се счита и изпълнителният директор на Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури господин Пламен Захариев, в Министерството на земеделието и храните се спазват разпоредбите на Закона за администрацията. Тези лица не могат да заемат друга длъжност или да извършват дейност, несъвместима с тяхното положение съгласно чл. 19, ал. 6 от същия закон.
Лицата, заемащи публични длъжности, са длъжни съгласно разпоредбите на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси да декларират несъвместимост и частни интереси, като съгласно чл. 12 подават декларация за несъвместимост, декларация за частни интереси, декларация за настъпила промяна в декларираните обстоятелства и декларация за частен интерес по конкретен повод.
В съответствие с чл. 13 господин Захариев е подал декларация за несъвместимост в изисквания от закона 7-дневен срок от назначаването му. Лицето е декларирало наличие на несъвместимост и че в едномесечен срок от подаване на декларацията ще предприеме необходимите действия за отстраняване на тази несъвместимост.
Разпоредбата е приложима, тъй като в специалния закон – Законът за администрацията, не е предвидено друго. В нормативно определения 30-дневен срок от назначаването му господин Захариев е декларирал и обстоятелства, които биха довели до възникване на конфликт на интереси по смисъла на закона.
Видно от гореизложеното, при назначаването на господин Захариев изцяло са спазени разпоредбите на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси. Благодаря ви за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Реплика – господин Атанасов, заповядайте.
ПЕНКО АТАНАСОВ (КБ): Уважаеми господин министър, аз очаквах този отговор и сигурно няма какво друго да отговорите, но зачитам: Неправителствената организация „Национален център за социална рехабилитация”, на която Захариев е бил шеф досега е получавала държавна субсидия от държавния бюджет от 1999 г. насам. Неправителствената организация има подразделения в цялата страна, в които работят 250 души. Скандалното е, че са му съставени 23 акта от Главна инспекция по труда. Според тях той дължи около 400 хил. лв. за заплати. Сметната палата е констатирала сериозни финансови нарушения при управлението и изразходването на средствата.
Аз вече Ви зачетох в колко дружества той продължава да съществува като член на управителното тяло. Смущава ме това, че Вие се опитвате по някакъв начин да сложите чадър.
Вземете пример от министъра на икономиката, енергетиката и туризма Трайчо Трайков, на който ние обърнахме внимание за фирмата „Алма тур”, където неин шеф е председател на „Слънчев бряг” АД. Тя вече е освободена. Така че Вие направете необходимите стъпки, защото всичко останало просто ще продължи да доказва това, че е практика в правителството на ГЕРБ да се назначават хора, които са в явен конфликт на интереси. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: За дуплика – министър Найденов, заповядайте.
МИНИСТЪР МИРОСЛАВ НАЙДЕНОВ: Благодаря Ви, господин председателстващ.
Дами и господа народни представители, господин Атанасов, аз Ви благодаря за обръщането на внимание. Знаете, че винаги когато Вие сте задавали актуални въпроси, на тях е обръщано достатъчно внимание.
Аз чух в началото на парламентарния контрол отговорът на колегата Тотю Младенов – министър на труда и социалната политика. Ще разговарям с него, тъй като все пак нещата, които Вие току-що цитирахте, се отнасят по-скоро към неговия ресор и ако тези факти се окажат такива, каквито Вие ги изнасяте, и се докажат, защото в своя отговор той каза, че те се разследват, тоест доколкото аз разбрах от отговора му, това разследване не е приключило, но ако то приключи с тези констатации, мога да Ви уверя от тази трибуна, ние сме го доказвали, аз самият нееднократно, че няма да има политически чадър за никой. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: И аз благодаря.
С това днешният дневен ред беше изчерпан.
Уважаеми колеги, следващото заседание е извънредно и е на 20 септември 2011 г., вторник, от 15,00 ч. – тук, в тази зала.
Закривам заседанието. (Звъни.)
(Закрито в 13,55 ч.)


Председател: Цецка Цачева


Заместник-председатели: Анастас Анастасов
Екатерина Михайлова

Секретари: Пламен Нунев
Милена Христова
Форма за търсене
Ключова дума
ЧЕТИРИДЕСЕТ И ПЪРВО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на заместник-председател и двама членове на Комисията за регулиране на съобщенията

Избор на омбудсман

    Последни заседания