Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Стенограми от пленарни заседания
ДВЕСТА СЕДЕМДЕСЕТ И ТРЕТО ЗАСЕДАНИЕ
София, сряда, 28 септември 2011 г.
Открито в 9,07 ч.
28/09/2011
Видео архив » Преглед на видео архив
Председателствали: председателят Цецка Цачева и заместник-председателят Анастас Анастасов

Секретари: Пламен Нунев и Милена Христова

ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Налице е кворум. (Звъни.)
Откривам пленарното заседание.
Уважаеми дами и господа, предлагам на вашето внимание Проект за програма за работата на Народното събрание за 28 30 септември 2011 г.
1. Проект за решение за даване на съгласие за увеличаване капитала на Република България в Банката за развитие на Съвета на Европа. (Вносител: Министерски съвет; 12 септември 2011 г.)
2. Освобождаване на инспектор от Инспектората към Висшия съдебен съвет. (На основание чл. 48, ал. 1, т. 1 от Закона за съдебната власт Анита Богомилова Михайлова е депозирала оставка като инспектор в Инспектората към Висшия съдебен съвет.)
3. Национална гражданска инициатива (№ ПГ-110-00-6) за предприемане на законови мерки за запазване на държавната собственост върху територия, ползвана от Национална спортна академия „Васил Левски” в гр. Несебър. (Вносител: инициативен комитет; 18 януари 2011 г.)
4. Първо четене на законопроекти за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи. (Вносители: Лъчезар Тошев от 26 юли 2011 г.; Владимир Тошев и група народни представители от 2 септември 2011 г. – втори законопроект.)
5. Първо четене на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за Министерството на вътрешните работи. (Вносител: Христо Бисеров от 22 юли 2011 г.)
6. Второ четене на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за защита при бедствия. (Вносител: Министерски съвет от 5 юли 2011 г., приет на първо четене на 31 август 2011 г.)
7. Парламентарен контрол, предвиден за петък от 11,00 ч.
Режим на гласуване. (Народният представител Волен Сидеров говори на председателя на Народното събрание Цецка Цачева встрани от микрофоните.)
Гласували 157 народни представители: за 124, против 26, въздържали се 7.
Предложението е прието.
Няма възможност, господин Сидеров, по нашия правилник отрицателен вот може да има само по същество, а не по процедурни въпроси. (Народният представител Волен Сидеров продължава да говори встрани от микрофоните.)
Постъпило е предложение на основание чл. 99 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, с което господин Миков – заместник-председател на Парламентарната група на Коалиция за България, предлага да се проведе изслушване на министъра на вътрешните работи господин Цветан Цветанов относно причините, довели до сблъсъците и безредиците в с. Катуница и нарушаването на обществения ред в цялата страна. (Народният представител Волен Сидеров продължава да говори встрани от микрофоните.)
„Наложително е да бъдат изяснени действията на институциите. Необходимо е Народното събрание да бъде спешно информирано за мерките за осигуряване на законността и спокойствието в страната, за опазване на живота, здравето и имуществото на гражданите.
На основание чл. 43, ал. 3 от правилника и поради големия обществен интерес изслушването да се включи като точка първа от Програмата на Народното събрание за периода 28-30 септември 2011 г.”
Господин Миков, имате думата. (Шум и реплики от „Атака”.)
ВОЛЕН СИДЕРОВ (Атака, от място): Искам думата за процедура.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Процедура – господин Сидеров. (Шум и реплики от „Атака” и от КБ.)
По процедурни въпроси думата се дава веднага. (Шум и реплики от КБ.)
ВОЛЕН СИДЕРОВ (Атака): Дами и господа народни представители! Предлагам да станем на крака в знак на почит към убития в Катуница Ангел Петров от една престъпна циганска банда – една минута мълчание!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Господин Сидеров, има трагични инциденти, в които, за съжаление, по различни поводи загиват български граждани. Не следва от всеки един случай и по всеки един повод за нещо, което всеки народен представител вътрешно е преценил и е отдал дължимата почит на загиналия млад човек, да превръщаме парламента в изразител на тенденции, които в момента не работят за единството на държавата. Няма да подложа на гласуване Вашето предложение. (Силни ръкопляскания от независимите народни представители.)
Господин Миков, имате думата.
ВОЛЕН СИДЕРОВ (говори встрани от микрофоните): Това говори за Вашето отношение към убития и към жертвата – това говори прекалено много!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Господин Сидеров, седнете на мястото си. Ако продължите по този начин, ще Ви отстраня от залата.
Господин Миков.
МИХАИЛ МИКОВ (КБ): Благодаря Ви, уважаема госпожо председател.
Уважаеми дами и господа народни представители! Предложената от нас процедура по изслушване на министъра на вътрешните работи е свързана с тревожната обстановка, която се създаде в страната вследствие на ситуацията в Катуница; с тревогата у българските граждани; с чувството за безпокойство; с ескалиране на протестните действия и сблъсъците; с оценката, която даде министър-председателят за действията на полицията в Катуница; с оценките, които в редица медии излизат по отношение на действия или бездействия на правоохранителната система.
Уважаеми дами и господа, Народното събрание е върховният орган на властта в България като парламентарна република. Министърът на вътрешните работи е облечен с власт, конституционно определена за отговорността в този ресор. Практиката на демократична България знае редица случаи, в които заради далеч по-малки инциденти, които са от обществен интерес, даже без нарочна процедура, министрите на вътрешните работи са идвали в Народното събрание и са информирали представителството, а така също и целия български народ за своята обективна оценка за случващото се.
Не може да се приеме като аргумент отпуската. Нима, уважаеми дами и господа народни представители, ако някой обяви война на България и военният министър е в отпуска, той няма да има отношение по този въпрос?!
Моля ви да влезем в тази процедура и министърът на вътрешните работи да ни информира за случващото се. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Обратно мнение – господин Костов.
ИВАН КОСТОВ (СК): Благодаря Ви, уважаема госпожо председател.
Колеги народни представители, две обстоятелства ни карат да считаме, че това, което предлага Българската социалистическа партия, е недостатъчно. Първото е, че самият министър-председател е казал, че МВР са изпуснали положението. Щом са изпуснали положението, да бъде изслушван този, който е изпуснал положението ще излезе, че му даваме възможност да се оправдава.
Второ, има две съвършено различни оценки за действията на полицията в Катуница. Министър-председателят казва, че те не са се справили, министърът на вътрешните работи казал, че са се справили добре. Той ще дойде да ни каже колко добре са се справили. Това очевидно е свидетел, който вие призовавате, който в случая няма да изрази дори мнението на кабинета. Това е сериозният аргумент.
Има още един аргумент, който е на Синята коалиция – ние сме снели доверието от този човек, няма какво да го слушаме. Затова ще предложим и ви предлагаме да подкрепите да създадем Временна анкетна комисия, която да разследва поведението на самото Министерство на вътрешните работи и на другите отговорни органи, за да видим дали са се държали адекватно в случая. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Подлагам на гласуване направеното предложение за изслушване на вицепремиера и министър на вътрешните работи господин Цветан Цветанов.
Моля да гласуваме.
Гласували 163 народни представители: за 63, против 20, въздържали се 80.
Предложението не е прието.
Госпожа Мая Манолова поиска думата за прегласуване.
МАЯ МАНОЛОВА (КБ): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги, формално предложението ми е за прегласуване, защото Парламентарната група на Коалиция за България продължава да настоява министърът на вътрешните работи да дойде тук, в българския парламент и да информира народните представители и българското гражданство за случващото се през последните дни в страната.
Нашето мнение е, че независимо от оценките на Синята коалиция, от оценката на премиера, министърът на вътрешните работи, макар и формално в отпуск, продължава да бъде министър на вътрешните работи, така че носи цялата отговорност за това, което се случва в страната.
Изобщо този ход с излизането в отпуск е в пряко нарушение на българската Конституция и с конституционно Решение № 18 от 2001 г., и с разпоредбите на Изборния кодекс, които казват ясно, че включително кандидатите, в случаите, на изпълнителната власт, когато са министри, не могат и не излизат в отпуск. Това е бягство от отговорност. Управляващите използват цялата държавна машина в изборите, но в същото време чрез отпуска на министъра на вътрешните роботи практически бягат от отговорност от това, което се случва в страната.
Така че независимо от анкетната комисия, която може да бъде създадена, министърът на МВР трябва да дойде тук, в Народното събрание, защото той не е в оставка и защото, бивайки в отпуск, той продължава да бъде министър и в този смисъл да бъде отговорен за всичко, което се случва и не се случва в българската държава и което касае неговото министерство. Така че най-лесното е той да избяга, да се скрие, но всъщност мястото му е тук, а не да пее по концертите заедно с Веселин Маринов.
Очакваме, госпожо председател, да поставим на прегласуване нашето предложение и колегите от мнозинството да призоват министъра в пленарната зала.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Подлагам на прегласуване предложението за включване в дневния ред на изслушване на министър Цветан Цветанов.
Гласували 158 народни представители: за 65, против 23, въздържали се 70.
Предложението не е прието.
Господин Шопов – процедура.
Имате думата, господи Шопов.
ПАВЕЛ ШОПОВ (Атака): Благодаря Ви, госпожо председател.
Залата е заредена с напрежение. Виждате го. Това не е случайно. В цялата страна е така. Ситуацията е извънредна и този дневен ред, който ние тук сме гласували, е, бих казал, негоден и неактуален. Зариваме си главата в пясъка. Не ни е това и в главите, колеги. И понеже това заседание се очертава да бъде изключително важно, то трябва да бъде предавано и по Българската национална телевизия и Българското национално радио. Не, не се смейте, колеги. Ясно ни е, че от ГЕРБ желаят случая и всичко, ставащо в страната, да мине колкото може по-леко. Ако може по терлички да се изнижат дните, да се замаже положението. Това направи Бойко Борисов, заедно с президента Първанов. Пометоха терена, пито-платено, стиснаха си ръцете и ще се борим за гражданския мир. А всички телевизии, всички вестници предават само за това. Друга тема в държавата няма.
И ние сега тук да си гледаме проекта за решение за даване на съгласие и увеличение на капитала в Банката за развитие на Европейския съюз и освобождаването на Инспектората към Висшия съдебен съвет и Национална гражданска инициатива, не знам си каква, да, важни теми, но всичко това днес ще бъде изместено от основната тема – какво да се направи срещу циганската престъпност, която е опасна за държавата. Президентът свиква Консултативен съвет по националната сигурност, страната се тресе от протести и полицейско насилие, има палежи, горят сгради. Взорът на всички български граждани е обърнат не другаде, а към Народното събрание, откъдето трябва да произтекат основните мерки и инициативи за укротяване на положението, за решаване на наболелите проблеми.
Днес е първият ден от поредицата от заседания и може би много безсънни дни и нощи на народните представители, които ги чакат, защото тази тема, която е неглижирана в продължение на десетилетия, трябва да бъде поставена. И „Атака” я поставят, слагайки пръст в раната – дълбоката кървяща рана в резултат на десетилетия пренебрегване от страна на всички управляващи.
Това е първо заседание по тази тема, защото темата тръгва оттук-нататък, знаете това и не си въобразявайте друго, трябва да бъде предавано по Българската национална телевизия и Българското национално радио – нещо, което дължим на българските граждани.
И затова моето формално да го нарека...
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря, господин Шопов.
ПАВЕЛ ШОПОВ: ...понеже госпожа председателката от сутринта от Председателския съвет се формализира и ние затова ще се формализираме, е...
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Времето изтече, господин Шопов, ще Ви отнема думата.
ПАВЕЛ ШОПОВ: ...ясно и точно – да бъде подложено на гласуване... (Председателят изключва микрофоните. Народният представител продължава да говори при изключени микрофони.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Обратно становище?
Господин Пирински.
ГЕОРГИ ПИРИНСКИ (КБ): Благодаря Ви, госпожо председател.
Моето обратно предложение е да се гласува „против” предложението за пряко предаване със следните мотиви. Преди всичко самото съображение за съдържанието на днешния дневен ред е основателно. Това е дневен ред, който не говори нито за това, че парламентът иска да погледне в очите една „кървяща рана”, един дълбок, с много сериозни, да не кажем страшни, последици, проблем на нашето общество, а с този дневен ред ние едва ли не казваме, че нещата си вървят по своя път – очевидно е, че е повече от формален и непълен.
Но от самото предложение, което се прави, въпреки че винаги съм защитавал тезата за откритост, за публичност, в случая от самия начин, по който беше направена обосновката, която беше дадена, много ясно личи, че намерението е трибуната да се използва не за търсене на разумното решение, не за създаване на нагласа за сериозно обсъждане, информиране, гледане, успокояване на обществото и, разбира се, продължаване на сериозната работа, която се налага, а точно обратното – да се налее масло в огъня, да се разиграят познатите тиради от тази трибуна и да се чудим после какво е станало!
Поведението на Партия „Атака” по този въпрос не от вчера е антиконституционно, грубо провокативно, разделящо страната! (Тропане по банките от „Атака”.) Колкото и да тропате, истината е тази! (Тропане по банките и реплики от народния представител Волен Сидеров.)
И мнозинството, ако не погледне сериозно на този въпрос, ще носи отговорността за ей това поведение, което е антидържавно, антибългарско, анти всичко, което е нужно на България днес! (Ръкопляскания от КБ и ДПС. Тропането по банките от „Атака” продължава.)
ВОЛЕН СИДЕРОВ (Атака, от място): Нещастници!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря, господин Пирински. Времето изтече.
Подлагам на гласуване предложението за пряко излъчване на…
ВОЛЕН СИДЕРОВ (Атака, от място): Убийци! Комунистически убийци! (Силен шум от „Атака”.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Господин Сидеров, моля, вземете се в ръце.
Гласуваме предложението ви за пряко предаване. (Реплика от народния представител Любен Корнезов.)
Гласуваме процедурното предложение на господин Шопов…
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ПАВЕЛ ШОПОВ: Не е това дневният ред!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Колеги, много моля да се изслушваме. По реда на направените предложения…
ВОЛЕН СИДЕРОВ (Атака, от място): Лично обяснение! Искам лично обяснение!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Гласували 158 народни представители: за 18, против 55, въздържали се 85.
Предложението не е прието.
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ПАВЕЛ ШОПОВ: За прегласуване.
ВОЛЕН СИДЕРОВ (Атака, встрани от микрофоните): Ще ми дадете лично обяснение!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Господин Сидеров, моля Ви да си седнете на мястото и да излизате на трибуната, когато Ви дам думата. Седнете си на мястото, няма да водим преговори.
За прегласуване.
ПАВЕЛ ШОПОВ (Атака): Това бяха думите на „разумния” Георги Пирински – любимецът на всички червени, да не казвам какви. (Оживление и шум отляво.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Господин Шопов, направете си процедурното предложение.
ПАВЕЛ ШОПОВ: Интересното обаче е, че всички се обединихте срещу „Атака”. Всички – след неговото мнение, защото аз съм сигурен, че ако той не беше дал този тон, разумното гласуване, разумният изход от нашето предложение беше да се даде трибуна на българските граждани – да видят какво става във върховния законодателен орган, защото тук се решават въпросите и проблемите. Те не се решават с откъслечно посещение в Катуница на президента и министър-председателя или на някои активисти, които отиват там да замитат следите на цялото престъпление.
Те се решават тук, колеги! Те се решават в българското Народно събрание, което е длъжно пред българския народ – да вземе мерки и да нареди на изпълнителната власт, на Министерството на вътрешните работи, на всички институции да имат определено поведение, да се държат или да не се държат по определен начин! Българските граждани трябва да знаят какво става не другаде, а тук!
Всички обаче – срещу „Атака”, както се видя, с някакви малки изключения на разумните хора, които имат съзнанието, че са народни представители и че тяхната дейност тук трябва да бъде публична, трябва да бъде представена широко пред българските граждани!
Така че не си крийте главите в пясъка! Не правете съюзи, които са антинародни, защото да се крие… (Реплики от КБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Времето изтече, господин Шопов.
ПАВЕЛ ШОПОВ: …това, което правим тук…
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря Ви. Ще Ви отнема думата.
ПАВЕЛ ШОПОВ: Затова моето предложение е за прегласуване на предложението за…
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Подлагам на прегласуване…
ПАВЕЛ ШОПОВ: БНР и БНТ.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: …процедурното предложение за директно излъчване на пленарното заседание.
Гласували 154 народни представители: за 23, против 54, въздържали се 77.
Предложението не е прието.
ГЕОРГИ ПИРИНСКИ (КБ, от място): Няма да искам лично обяснение, госпожо председател!
ВОЛЕН СИДЕРОВ (Атака, от място): Лично обяснение!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Господин Сидеров, не мога да допусна лично обяснение, тъй като не бяхте споменат поименно.
ВОЛЕН СИДЕРОВ (Атака, от място): Споменаха ме по име!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Ще направите справка със стенограмата! Господин Янев иска думата. (Силен шум и реплики.)
Преди това, преди да станете за предложението. След това – господин Янаки Стоилов. Господин Янев поиска… (Реплики от народния представител Волен Сидеров.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Моля народните представители да се обаждат, само когато им бъде дадена думата от мястото, определено за това.
Господин Янев, имате думата.
ВОЛЕН СИДЕРОВ (Атака, от място): Налагате цензура! Цензура налагате!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Господин Янев поиска процедура.
ЯНЕ ЯНЕВ (независим): Уважаема госпожо председател, по начина на водене. Бих искал да Ви предложа да се възползвате от правото си по правилник и да предложите точка в дневния ред на днешното пленарно заседание – Изслушване на министър-председателя Бойко Борисов във връзка с така създалата се ситуация в страната.
Този проблем, госпожо Цачева, както сама си давате сметка, не е етнически и не е такъв, какъвто определени структури и анализатори искат да внушат на обществото – че в България ясно се вижда, че социалният интегритет на много социални групи е напълно прекъснат; в крайна сметка в момента се вижда, че озлоблението и безпътицата са във връзка с това, че хората са поставени в изключително унизително положение.
За да не се разраства този конфликт и да не си позволява полицията всяка вечер да арестува по 150-200 души, като след всеки арест стават все повече и повече протестиращите, и да не дойде ред на това, че парламентът да не може да реши този проблем, тук трябва да дойде господин Бойко Борисов, но трябва да дойде с оставката на Цветан Цветанов. Той трябва да влезе през тази врата с оставката на Цветан Цветанов! (Реплики от ГЕРБ.) Защото Цветан Цветанов е подбудителят на всички тези процеси. (Шум и реплики от ГЕРБ.) Само така в страната положението може да се успокои. В противен случай, ако Цветанов пее с Веско Маринов...
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Времето изтече, господин Янев!
ЯНЕ ЯНЕВ: А Бойко Борисов не дойде, както дойде британският министър-председател...
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Господин Янев, ще Ви отнема думата. Изтече времето!
ЯНЕ ЯНЕВ: ...от отпуска по повод аналогични събития, нещата ще имат същите измерения.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря, господин Янев.
Обратно становище? (Реплики.)
Подлагам на гласуване... (Шум и реплики от КБ.)
ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ (КБ, от място): Какво обратно становище? То няма как да има обратно становище!? (Шум и реплики.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Колеги, нека да се успокоим! Това беше процедурно предложение по начина на водене, нали така?
Няма обратно предложение.
Сега има думата господин Янаки Стоилов.
ЯНАКИ СТОИЛОВ (КБ): Госпожо председател, госпожи и господа народни представители! Призовавам събитията, които станаха в страната, да бъдат предмет на сериозна дискусия в Народното събрание, а не повод за изява на отделни личности и представители на политически партии, които искат да ги употребяват до голяма степен за свои цели.
Веднага искам да кажа, че нашата парламентарна група подкрепя искането за изслушване на министър-председателя. Това обаче не е достатъчно! Парламентът не може да бъде заложник на изпълнителната власт!
Най-добре е всички институции в тази ситуация да имат обща позиция и действия, но дори и това да не се постигне, парламентът трябва да бъде над тези дрязги, над тези конюнктурни политически мотиви, затова аз предлагам следното: в днешния или в утрешния ден, така както се прецени за целесъобразно, Народното събрание да проведе дискусия и да се приеме декларация за гарантиране сигурността на българските граждани и за прилагането на закона.
Нека това да бъде прието като работно заглавие, да се проведат и консултации. Те по никакъв начин не трябва да ограничат дискусията тук и не да демонстрираме някакво фалшиво и моментно съгласие, а всеки да може да изложи своята гледна точка към събитията, парламентът обаче да намери мнозинство и да застане пред българските граждани със своята позиция.
Моля предложението да бъде поставено на гласуване. Надявам се то да бъде подкрепено и от мнозинството, и от опозицията. Ако то не бъде подкрепено, предлагам нашата парламентарна група да не участва в заседанията през тази седмица, ако темата бъде отклонена. Няма по-важен въпрос в момента!
Може би тези събития се превръщат в повратна точка на това, което става в България повече от 20 години. Те са резултат от много по-дълбоки процеси, които са социални...
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Времето изтече, господин Стоилов!
ЯНАКИ СТОИЛОВ: Процеси, които са социални, от които държавността отслабва...
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Господин Стоилов, ще Ви отнема думата.
ЯНАКИ СТОИЛОВ: Благодаря Ви и очаквам да подложите на гласуване моето предложение. Призовавам ви то да бъде подкрепено. (Силен шум в залата.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Господин Стоилов! (Реплики.) Вие знаете, господин Стоилов, редът, по който се правят предложения, за включване на точка в дневния ред. До 14,00 ч. на вчерашния ден не е постъпило това конкретно Ваше предложение, въпреки че има постъпили други аналогични по реда на чл. 43, ал. 3, които, когато имам възможност, ще ги докладвам на вниманието на народните представители. (Народният представител Янаки Стоилов се връща на трибуната.)
Няма начин процедурно, по който да направите обяснение, господин Стоилов. Не съм Ви дала думата, седнете си на мястото, господин Стоилов! (Народният представител Янаки Стоилов говори встрани от микрофоните.)
Господин Стоилов, седнете си на мястото! Не съм Ви дала думата! (Народният представител Янаки Стоилов говори на изключени микрофони.)
Господин Стоилов, седнете на мястото си! За последен път Ви обръщам внимание! (Реплики от КБ.)
Господин Стоилов, седнете на мястото си! За последен път Ви обръщам внимание!
ЯНАКИ СТОИЛОВ (КБ, от място): Трябва да се проявите като политик, а не като процедурчик!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Господин Стоилов, нарушавате реда в пленарната зала! (Шум и реплики.)
Процедура по начина на водене – господин Сидеров. (Ръкопляскания от гостите на балкона.)
Моля, квесторите, обърнете внимание на гостите от балконите, че няма възможност по никакъв начин да изразяват одобрение или неодобрение на това, което се случва в пленарната зала, в противен случай ще трябва да напуснат балконите.
ВОЛЕН СИДЕРОВ (Атака): Госпожо председател, изразявам категоричното възмущение на Парламентарната група на Партия „Атака” от начина, по който водите заседанието: тенденциозно, преднамерено, с двоен стандарт.
Вие дори не подложихте на гласуване моето предложение да станем на крака и да отдадем почит на един младеж, убит по дивашки, варварски начин от една циганска банда в Катуница.
Също така преди време дадохте възможност парламентът да стане на крака и да почете един национален предател – Дими Паница, виновен за цялата кампания срещу България по случая с папата! (Ръкопляскания от „Атака”.)
Госпожо председател, изразявам категорично възмущение, че не ми дадохте думата, за да кажа своето лично обяснение!
А един син на друг национален предател – Зайков, който избиваше българите през 40-те години в Македонско, в Пиринска Македония, защото се наричаха българи след Девети септември, сега излиза тук, за да обяснява кой е антиконституционен и кой е лош! Вие нямате морално право изобщо да се обаждате, господин Пирински, защото на съвестта на вашата партия лежат стотици хиляди избити българи!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Господин Сидеров!...
ВОЛЕН СИДЕРОВ: Българи, минали през концлагери, избивани без съд и присъда! (Народният представител Волен Сидеров говори на изключени микрофони.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Господин Сидеров, имате процедура по начина на водене, а не да излизате на трибуната и да говорите за каквото и както намерите за добре. (Народният представител Волен Сидеров говори на изключени микрофони.)
Господин Емил Василев – процедура. (Народният представител Волен Сидеров продължава да говори от трибуната на изключени микрофони.)
Господин Сидеров! (Силен шум в залата, реплики, провиквания: „Ууу!”.)
Господин Емил Василев...
Господин Сидеров, ще освободите ли трибуната? (Народният представител Волен Сидеров продължава да говори на изключени микрофони.)
ВОЛЕН СИДЕРОВ (на изключени микрофони): …Вземете се Вие в ръце и водете заседанието, както трябва!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря, господин Сидеров. Ще си взема бележка от Вашето предложение.
Господин Емил Василев има думата – процедура. (Реплики.)
ЕМИЛ ВАСИЛЕВ (независим): Госпожо председател, имаше направено предложение от народен представител от опозицията за създаване на Временна парламентарна анкетна комисия, която да разследва действията на Министерството на вътрешните работи и на всички компетентни органи във връзка с трагичния инцидент в с. Катуница и последвалите масови протести. Не знам защо това не беше подложено на гласуване, въпреки че имаше съвсем ясно формулирано предложение.
Дотук нищо, което се предложи от страна на опозицията, не се приема: направено беше предложение за изслушване на вътрешния министър – отказ; имаше предложение за изслушване на министър-председателя – отказ; имаше предложение за временна анкетна комисия – не се подлага на гласуване!
Аз смятам, че ако ние си скриваме главите в пясъка, това означава, че се крием от реалните проблеми на България.
Аз съм съгласен с управляващите, че имаше междуличностен проблем в Катуница. Съгласен съм и с националистите, че имаше етнически проблем в Катуница, но разберете – проблемът вече надхвърля и междуличностния, и етническия и става социален проблем, проблем между държавата и нейните граждани!
Ние трябва действително като политици да имаме съответната национална отговорност да погледнем проблемите право в лицето и да тръгнем да ги дебатираме и да ги разрешаваме.
Иначе какво става – арестуват децата на България! Синът ми от три дни не мога да го прибера в къщи. На управляващите децата също са на улицата. Ако не знаете, питайте децата си! Има огромен проблем и ние трябва да намерим начин да го разрешим, иначе съществува огромна опасност гражданите да дойдат и тук да ни поискат сметка!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Господин Василев, не съм подложила на гласуване предложението за създаване на Анкетна комисия, тъй като същото не е постъпило по предвидения в нашия правилник ред. (Реплики.) Вие сте юрист.
Докладвам на основание чл. 43, ал. 3 от Правилника предложението на господин Шопов за включване като точка в дневния ред в настоящата седмична програма на Народното събрание от 28 до 30 септември 2011 г. – Изслушване на заместник-министъра на вътрешните работи на Република България господин Вучков, който да отговори на въпроси, свързани с убийството на 19-годишния Ангел Петров от с. Катуница и последвалите събития.
Имате думата, господин Шопов.
ПАВЕЛ ШОПОВ (Атака): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Мисля, че е безспорно искането ни да дойде поне временно изпълняващият длъжността министър на вътрешните работи господин Вучков. Не виждам каквото и да е основание да бъде отказано това наше искане и да бъде гласувано „против”, тъй като това е човекът, върху когото лежат едни от основните задължения и ангажименти и по Конституция, и по закон за справяне с тежката ситуация, в която се намираме. Няма да давам аргументи в тази връзка, това е очевадно. Би било абсурдно да не гласувате това наше предложение.
Искам обаче да уточня, че това не изключва обстоятелството, че тук трябва да бъдат и трябва да бъдат изслушани и други две изключително важни фигури в това отношение. Това са министър-председателят на страната, който е шеф на заместник-министър Вучков, изпълняващ длъжността министър, а също така и господин Цветанов.
Член 99 от нашия правилник повеляла това да стане и в трите случая. За министър-председателя е ясно, но не може да бъде аргумент да не бъде изслушан господин Цветанов, тъй като той е облечен във властнически правомощия. Обстоятелството, че той се намира в отпуск заради изборите като началник на предизборния щаб на Партия ГЕРБ, не го освобождава от това задължение. Член 99 не определя качеството, поради което едно лице може да бъде викнато тук и да бъде изслушано. Могат да бъдат изслушани и други лица, които имат властнически функции. Това е така и е безспорно.
Така че що се касае до господин Вучков, мисля, че той трябва да дойде да отговори на поставените въпроси и да бъде изслушан за ситуацията в страната, но това за нас не е достатъчно.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Разбрахме предложението Ви, господин Шопов. Времето изтече.
ПАВЕЛ ШОПОВ: Моля най-после да подложите на гласуване и другите предложения – за изслушване на господин Борисов и на господин Цветанов.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Подлагам на гласуване предложението за изслушване на заместник-министъра на вътрешните работи...
МИХАИЛ МИКОВ (КБ, от място): Обратно предложение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Колеги, направете във вашата група консултации – по едни от предложенията не се допускат обратни, по други се допускат.
МИХАИЛ МИКОВ (КБ, от място): То по никои не се допускат. (Реплика от народния представител Мая Манолова. Шум и реплики от КБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Подлагам на гласуване предложението за изслушване на господин Вучков – заместник-министър на вътрешните работи, по случая в Катуница.
Гласували 144 народни представители: за 94, против 21, въздържали се 29.
Предложението е прието.
Като коя точка, господин Шопов?
МИХАИЛ МИКОВ (КБ, от място): Прегласуване.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Преди това прегласуване – господин Миков.
МИХАИЛ МИКОВ (КБ): Благодаря Ви, уважаема госпожо председател.
Все повече български граждани, а мисля, че и народните представители разбират, че сговорът между ГЕРБ и „Атака” се развива в рамките на политически театър, в който искате да превърнете Народното събрание.
След бурните възгласи на Сидеров, след приказките за покана на министър-председателя и вътрешния министър от господин Шопов всъщност се стигна до това, за което вие, управляващото мнозинство, сте се разбрали да го пробутате на Народното събрание.
Не може по такъв театрален, дребен, селско тарикатски начин (смях, реплики от ГЕРБ „Е-е-е!”, ръкопляскания от Коалиция за България) вие да елиминирате отговорността на министър-председателя и вътрешния министър в една парламентарна република. Всичко това, което правите, показва за пореден път крайна политическа безпомощност и скритите ви договорки с атакистите.
ИСКРА ФИДОСОВА (ГЕРБ, от място): Поискай информация защо гласувате „против”. Обясни защо гласувате „против”!
МИХАИЛ МИКОВ: Номерата, които въртите и смятате, че не се виждат, няма да решат проблема, който днес стои пред българското общество. Всякакви трикове – уж едните срещу другите, другите искат повече, а накрая заедно, показват само...
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Господин Миков, какво предлагате – прегласуване?
МИХАИЛ МИКОВ: Предлагам да се отхвърли посещението на заместник-министъра и да дойде лице от кабинета, което носи конституционна отговорност.
РЕПЛИКА ОТ ГЕРБ: Първо да чуем от извора.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Подлагам на прегласуване предложението от името на Парламентарната група на Партия „Атака” за изслушване на заместник-министъра на вътрешните работи на Република България господин Вучков, с уточнението, което направи господин Шопов – това да бъде...
(Реплика от заместник-председателя Павел Шопов.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Нямате процедурна възможност, да сте го направили.
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ПАВЕЛ ШОПОВ: Искам право на отговор.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Е, няма да имате такова право. Няма такава процедура – право на отговор. (Шум и реплики.)
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ПАВЕЛ ШОПОВ: На лично обяснение, понеже споменаха моето име. (Силен шум и реплики от Коалиция за България.)
МИХАИЛ МИКОВ (КБ, от място): Поканете кварталния на Катуница.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Гласували 144 народни представители: за 92, против 36, въздържали се 16.
Предложението е прието.
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ПАВЕЛ ШОПОВ: Лично обяснение. (Шум и реплики от Коалиция за България.)
Искам лично обяснение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: На основание чл. 43, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание е постъпило предложение от госпожа Мая Манолова да бъде включено Първо четене на Законопроекта за допълнение на Изборния кодекс с вносители господин Местан и господин Казак, на Законопроекта за изменение и допълнение на Изборния кодекс с вносител Михаил Миков, на Законопроекта за изменение и допълнение на Изборния кодекс с вносители Мая Манолова, Любен Корнезов и Димчо Михалевски.
Госпожо Манолова, имате думата.
МАЯ МАНОЛОВА (КБ): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Практика е, за съжаление, в това Народно събрание дневният ред на парламента да е тотално различен от дневния ред на българските граждани. Разбира се, че първата най-важна тема е ескалацията на напрежение в страната, по която мнозинството направи всичко възможно парламентът да не се занимава с този въпрос, а остави с него да се занимава улицата.
Втората най-важна тема е свързана с изборите, с предизборната кампания и с честността на тези избори – тема, от която управляващото мнозинство упорито бяга.
Едно от предложенията, които правим в тези проекти за промени в Изборния кодекс, касае именно това – участието на държавна администрация в изборния процес. Тук сме свидетели на един парадокс – в момент, в който министър, политическо лице, което не може изобщо да излиза в отпуск във връзка с изборите, практически е избягал от отговорност и се занимава с избори, а цялата държавна администрация, която не би следвало да е впрегната в изборите, след старта на предизборната кампания буквално нахлу и се занимава единствено и само с избори.
ИСКРА ФИДОСОВА (ГЕРБ, от място): Това вие го правите.
МАЯ МАНОЛОВА: Единствено и само с избори, и примерите са многобройни. Ще ви дам пример от онзи ден в Кюстендил, когато се опънаха всички председатели на регионални структури в здравеопазването – в работно време заедно с кандидат-кмета на ГЕРБ да агитират на предстоящите избори – нещо, което е тотално нарушение, което се отбелязва в доклада на ГРЕКО. (Реплика от народния представител Искра Фидосова.) В същото време министърът на вътрешните работи, който трябва да поема отговорност за ситуацията в страната, се занимава официално с избори. Ето този сбъркан модел трябва да бъде поправен със съответни промени в Изборния кодекс, което налага...
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря, госпожо Манолова. Изтече времето.
МАЯ МАНОЛОВА: ...освен изслушването на Цветанов, другата важна тема през тази седмица...
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Разбрах Ви, госпожо Манолова.
МАЯ МАНОЛОВА: ...да бъде Обсъждане на промени в изборните правила.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Подлагам на гласуване предложението на народния представител Мая Манолова за включване в дневния ред за периода от 28 до 30 септември Първо четене на трите законопроекта за промени в Изборния кодекс.
Гласували 125 народни представители: за 40, против 72, въздържали се 13.
Предложението не е прието.
Прегласуване – госпожа Манолова.
МАЯ МАНОЛОВА (КБ): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Има нещо сбъркано в начина, по който ГЕРБ прави избори, в начина, по който протича тази предизборна кампания, когато министърът на вътрешните работи пряко е ангажиран с изборите. (Реплика на народния представител Искра Фидосова.) Вместо да се занимава с нарастващото напрежение в страната, то цялата държавна администрация е впрегната от ГЕРБ да прави избори. Да, изборите няма да бъдат честни. (Шум и реплики в ГЕРБ.) Знак за това, че няма да има честни избори, бе даден с написването на новите изборни правила, които управляващата партия не спазва.
ИСКРА ФИДОСОВА (ГЕРБ, от място): Как не Ви е срам!
МАЯ МАНОЛОВА: Дали ще извадите на масата и ще поправите най-големите недомислици в Изборния кодекс, това ще е знакът, който ще даде мнозинството дали искате честни избори или не.
ИСКРА ФИДОСОВА (ГЕРБ, от място): Кодексът не е виновен!
МАЯ МАНОЛОВА: Наблюдателите, които ще дойдат, ще видят поредицата от безобразия, които се случват. Избирателните комисии продължават да работят на тъмно и не допускат участието на кандидати с впрягането на цялата държавна машина в изборите, за да осигурят служебна победа на ГЕРБ, въпреки волята на гражданите. Но гласуването и този път е на вашата съвест и на съвестта на тези, които в момента се занимават с избори.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Подлагам на прегласуване предложението за включване в програмата ни за предстоящата пленарна седмица на първото четене на трите законопроекта за промени в Изборния кодекс.
Гласували 126 народни представители: за 38, против 74, въздържали се 14.
Предложението не е прието.
По начина на водене – господин Шопов.
ПАВЕЛ ШОПОВ (Атака): Госпожо председател! Уважаеми колеги, не знам дали е известно на госпожа председателката, но от дълго време на част от Парламентарната група на „Атака” (дали това не е нарочно – и в това се съмнявам, включително и при регистрацията) пунктовете не ни бяха пуснати, за да можем да гласуваме и ние пропуснахме няколко гласувания. (Възгласи от ГЕРБ: „Еее!”.)
Така е! Това е просто необяснимо! Искам да знам защо това е така. Вярно е, че ние се намирахме на предизборна обиколка в страната, която осъществявахме няколко дни. Намирахме се в различни региони на страната. След това в дебата, който очакваме, ще ви разкажем някои неща, които видяхме. Но това просто е недопустимо! Ние бяхме пуснали по съответния ред своите уведомления.
Госпожо председател, Вие не видяхте и на Председателския съвет – ние бяхме тук, на своите места. За мен това е необясним пропуск, който е недопустим чисто технически. Да бъдат включени нашите пултове – става въпрос за господин Сидеров, за господин Чуколов, за моя. Или това е лош въпрос на някаква много лоша стиковка, или е преднамерено.
Обръщам се към Вас за подобряване на съгласуваността в Народното събрание между различните органи и институции, комисии, различните звена. Факт беше това, че пропуснахме няколко гласувания и само нашето напомняне (господин Чуколов специално излезе за това) възстанови възможността ни да гласуваме. Моля да се има предвид, госпожо председател.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря, господин Шопов. (Реплика на Павел Шопов.)
Сега трябва да докладвате вашето предложение, господин Шопов. Нека да стигнем до съществените неща. Няма лошо да вървим в процедурни правила, но нека все пак да приемем дневния ред.
На основание чл. 43, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание народният представител Волен Сидеров прави предложение за включване като точка в дневния ред за предстоящата седмична програма на Народното събрание от 28 до 30 септември Проект за декларация за предприемане на комплекс от мерки и приемането на пакет от промени и нови закони в законодателството за борба срещу циганската престъпност.
Имате думата, господин Сидеров.
ВОЛЕН СИДЕРОВ (Атака): Първо, да опровергая гигантската манипулация на Миков. Ние искаме и Вучков, и Цветанов, и Борисов да бъдат изслушани. Така че не се крийте! Вие не прикривайте ГЕРБ, защото Вие дадохте предложение това заседание да не се предава по Националната телевизия. Защо ги скрихте?! Нали искате прозрачност! Или си подавате топката, както правите навсякъде по места?! Това е ясно и очевидно за хората. (Реплика на народния представител Димчо Михалевски.)
На основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България внасяме Проект за декларация за приемане на комплекс от мерки.
Между другото – повтарям искането си за включване на телевизията, защото тези дебати, днешният ден, трябва да бъде показан. Иначе вие доказвате, че се криете, че не искате да става достояние на хората онова, което говорим тук. Това е признак на гузна съвест!
Комплексът от мерки, дами и господа народни представители, е във връзка с убийството на 19-годишния Ангел Петров от с. Катуница – Пловдивско, който е поредният и последен акт, но не единствен. Защото ние тук се позоваваме на Катуница, но ние сме издали цяла Бяла книга на циганските престъпления! Тук е, ще я раздадем на всички народни представители. В нея са изброени десетки и десетки случаи на драстични престъпления – убийства, ограбвания и пр. Така че тази тема не е само случаят в Катуница.
Всички досегашни управляващи са подценявали огромния въпрос за циганската престъпност. Тя е основен криминогенен фактор за голямата престъпност в страната, а това пък е основен и голям проблем за европейското развитие на България, на което сте си кръстили партията, уважаеми управляващи.
Предвид това Народното събрание счита, че следва да бъде проведен незабавен широк и обхватен парламентарен дебат по въпросите на циганската престъпност, който да бъде придружен с приемането на комплекс от мерки.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Времето изтече, господин Сидеров.
ВОЛЕН СИДЕРОВ: Комплексът от мерки съдържа поправка в Наказателния кодекс, която да позволява употреба на огнестрелно оръжие...
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Господин Сидеров, материалите са раздадени и са на вниманието на народните представители.
ВОЛЕН СИДЕРОВ: ...когато бъдете нападнати във вашата собствена къща, приемането на Закон за доброволните отряди – нещо, което вие подмятате две години, строги мерки за адресната регистрация.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Господин Сидеров, дадох Ви необходимото време за представяне на Вашето предложение. Ще Ви отнема думата. (Волен Сидеров продължава да говори на изключени микрофони.)
Подлагам на гласуване предложението на народния представител Волен Сидеров за включване в предстоящата седмична програма на Народното събрание на Проект за декларация за предприемане на комплекс от мерки и приемането на пакет от промени и нови закони в законодателството за борба срещу циганската престъпност.
Моля, гласувайте.
Гласували 114 народни представители: за 14, против 57, въздържали се 43.
Предложението не е прието.
За прегласуване – господин Сидеров.
МИХАИЛ МИКОВ (КБ, от място): Лично обяснение! Госпожо председател, не виждате ли, че искам думата за лично обяснение?!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: И виждам, и чувам, господин Миков.
ВОЛЕН СИДЕРОВ (Атака): Искам прегласуване на направеното предложение, тъй като тук сега ясно се вижда кой с кого е в сговор, господин Миков. Вие сте в сговор с ГЕРБ, с ДПС против тези мерки, защото всички вие – ДПС, БСП, ГЕРБ, купувате цигански гласове! И това е ясно на народа. Само Партия „Атака” не купува цигански гласове. (Ръкопляскания от „Атака”.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Моля квесторите, въдворете ред на балконите!
ВОЛЕН СИДЕРОВ: Ето ви Бялата книга на циганските престъпления, госпожо председател! Ще ви прочета само два реда за убийството в Литаково: „Трима цигани зверски изнасилиха, обезглавиха и разчлениха с брадва 65-годишната пенсионирана учителка Надка Антонова в Ботевградското село Литаково за собствено удоволствие.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Господин Сидеров, взехте думата за прегласуване.
ВОЛЕН СИДЕРОВ: Двама от тези цигани не бяха изобщо осъдени, а трима бяха пуснати след 48 часа. Когато от тази трибуна казах името на съдията, който ги освободи, той започна да ме съди. Ето това е причината, за да искаме връщане на смъртното наказание в България. Това е начинът, който ще спре подобни изверги да убиват, разчленяват, да разкъсват с брадва, да обезглавяват, да избиват възрастни хора. (Възгласи и реплики от залата.)
Това нещо се повтаря всеки ден в цяла България. Вие просто не знаете в каква държава живеете. Вие сте на жълтите павета. Идете в селата в Северозападна, Източна и Южна България – там всеки ден се извършват гигантски, драстични цигански престъпления, които могат да бъдат спрени само с решителни мерки. Това, че вие отказвате да вземете мерки, означава, че поставяте политически чадър над циганската престъпност. Всички партии тук без „Атака” – ГЕРБ, БСП, ДПС, всички заедно поставяте чадър и оправдавате циганските банди, които убиват, грабят безнаказано.
Точно затова младите хора излизат на улицата. Те не излизат подтикнати от някоя партия, а излизат най-после, слава Богу, защото се събудиха от сън и искат да изразят своето възмущение от драстичната циганска престъпност в България. Вие се правите, че такова нещо няма, правите се, че няма такъв проблем, но той съществува.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Подлагам на прегласуване предложението за включване в дневния ред на Проект за декларация за предприемане на комплекс от мерки и приемането на пакет от промени и нови закони в законодателството за борба срещу циганската престъпност.
Гласували 109 народни представители: за 14, против 49, въздържали се 46.
Предложението не е прието.
Лично обяснение – заповядайте, господин Миков.
МИХАИЛ МИКОВ (КБ): Благодаря Ви, уважаема госпожо председател.
Дами и господа, всъщност става ясно каква е гигантската манипулация – заместник-вътрешният министър е тук от сутринта.
Днешният парламентарен театър между ГЕРБ и „Атака” обяснява защо беше такова поведението на полицията в Катуница, обяснява как всеки се опитва да извади своя дивидент в предизборната обстановка от партньорите ГЕРБ и „Атака”. Под Вашия великодушен поглед, госпожо председател, „Атака” вее байраците и употребява в парламента езика на омразата, който изкарва хората на улицата, а от другата страна – институциите и органите се включват охотно в този театър. Всичко това днес тук, в българския парламент, става безпощадно ясно.
Ако „Атака” наистина искаше да дойде министър-председателят – щеше да го предложи; ако искаше да дойде вътрешният министър – щеше да го предложи. Не само да използва парламентарната трибуна, за да продължава езика на омразата, под благовидния Ви поглед, госпожо председател, без никакви забележки и прилагане на санкции по правилника, за да може да продължи театърът, започнал онази нощ в Катуница. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Процедура – заповядайте, господин Шопов.
ПАВЕЛ ШОПОВ (Атака): От господин Сидеров имаше искане за предаване по Българската национална телевизия и Българското национално радио и той го поднови.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Има решение по този въпрос за днешния ден.
ПАВЕЛ ШОПОВ: Решението беше сутринта, то няма сила на присъдено нещо. Юристите тук ще ме разберат. Сутринта беше гласувано от вас да бъде скрито това, което става в залата. Виждате обаче каква е обстановката, виждате какво става в страната. Това предложение може да бъде направено по процедура, както беше направено от господин Сидеров. Отново беше направено, нещата са динамични, те се променят всяка минута.
Затова настоявам да бъде отново подложено на гласуване предложението, което преди малко господин Сидеров направи –предаване на това заседание по Българското национално радио и Българската национална телевизия.
Уважаема госпожо председател, ние ще продължим да правим това предложение. Ние ще настояваме, няма да се примирим с това, че в момента се прави всичко възможно да се скрие от българските граждани това, което става в българския парламент.
Още веднъж най-настоятелно моля да бъде подложено на гласуване искането на господин Сидеров за пряко предаване на това заседание по Българската национална телевизия и Българското национално радио.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Господин Шопов, като заместник-председател на Народното събрание трябва да знаете, че след като парламентът се е произнесъл с нарочно решение по искането на тази процедура, няма възможност това да бъде подложено втори път на прегласуване.
От името на Парламентарната група на Движението за права и свободи изявление на господин Лютви Местан.
ЛЮТВИ МЕСТАН (ДПС): Благодаря Ви, уважаема госпожо председател.
Уважаеми колеги, надявам се, ще оцените коректността на Парламентарната група на Движението за права и свободи, защото ние използваме легитимната форма на изявление от името на парламентарна група, а не под формата на процедури да разгръщаме партийните позиции по актуалния проблем на България днес – събитията, последвали трагедията в с. Катуница.
От името на Парламентарната група на Движението за права и свободи заявявам, че няма по-важна цел от овладяването на ситуацията, защото по-нататъшната ескалация на сблъсъците и разширяването на тяхната география изправя страната на ръба на етническия конфликт, застрашава най-висшата ценност на българската демокрация – етническия мир.
Всяка българска партия трябва да осъзнае своята отговорност за предотвратяването на този опасен сценарий.
Ако в нечия глава се върти идеята да провокира първични страсти, да ги отпуши, за да ги експлоатира за изборните си цели, час по-скоро да се опомни, защото това е опасна игра, в която няма победители – губим всички!
Какво става с етническия модел, с който десетилетия всички български държавници не без основание се хвалеха пред Европа и света? Оказва се, че зад този израз клокочат проблеми, които се нуждаят от своите стратегически осмислени решения.
Днес трябва да си признаем, че е грешка възприемането на модела на толерантността в България като някаква константна даденост, като някакъв еднократен акт. Нито е константа, още по малко е априорна даденост моделът. Той се нуждае от непрестанни усилия, той трябва да се укрепва, а укрепването е възможно само чрез развитието му.
Ние поставяме въпроса за отговорността на днешното управление:
Първо, за спрените интеграционни процеси.
Второ, за манталитета на властта, минимум в лицето на втория съсубект на властта, който и днес направи всичко необходимо да налее масло в огъня. Този манталитет на властта се пренася върху гражданите и отравя и междуетническите, и междурелигиозните отношения в страната.
Трето, това е най-важното от гледна точка на конкретиката на събитията. В решителните часове на събитията в Катуница правителството на България отсъстваше или зае позата на страничен наблюдател като позволи стихията на улицата да правораздава. Защо?
В една правова държава – член на Европейския съюз, отговорността за гарантиране на върховенството на закона, здравето, сигурността и живота на българските граждани е на правителството. С безучастието си кабинетът позволи конституционните правомощия на държавните органи да бъдат иззети от улицата. Това е големият проблем, който трябва да се дебатира във висшият законодателен орган на страната, защото всеки, който е нарушил закона, трябва да носи своята наказателна отговорност, трябва да получи справедлива присъда. Но в едно демократично общество присъдите ги дава съда, а не улицата. Правителство, което позволява да съди улицата вместо съда, не може да гарантира върховенството на закона, а създава предпоставки за анархия.
Затова днес България е на фокуса на международното внимание. Пуснете „Евронюз”, влезте в „Ройтерс”, „Ал Джазира”, ако щете. Папата дойде в България, президентът на Съединените щати – по време на тези събития България не присъстваше толкова често в „Евронюз”, колкото през последните дни, но, за съжаление, с едни грозни картини, които дискредитират международния авторитет на страната.
На този фон каква е реакцията на българското Народно събрание? Ще изслуша заместник-министърът на вътрешните работи. Защо, госпожо председател? От кого криете премиера или вицепремиера? Напротив, проблемът не е технически, за да изслушваме едно техническо лице. Той не е организационен, той е дълбоко сериозен политически проблем, решаването на който е отговорност на всички български институции.
Затова, понеже нямаме формално предложение, ние призоваваме всички демократични формации в българския парламент към консултации за изработването на обща декларация на българския парламент. Разбира се, подкрепяме предложенията, които дойдоха отляво, за изслушване на министър-председателя. Подкрепяме също така и предложенията на Синята коалиция за създаване на анкетна комисия, но анкетната комисия ще си свърши работата минимум за седмица или може би ще продължи и повече. Има нужда от реакция на Народното събрание днес, за да спре ескалацията на напрежението.
Ние, като национална, отговорна политическа сила, съархитект на българския етнически модел, призоваваме всички свои членове и симпатизанти, всички български граждани да не се поддават на провокации. Ние също няма да отговорим на опитите да бъдем провокирани, защото някой насочи протестите към партийните офиси на Движението за права и свободи в Столипиново, в Плевен, във Варна. Опожарен е партийният офис. Това е заявка за етнизиране на вота. Категорично не сме съгласни и не приемаме.
Ще направя едно признание: това е основната причина, поради която третата по тежест политическа сила в страната отказа да номинира свои кандидати за президент и вицепрезидент. Политическата отговорност не винаги се изразява в издигането на кандидати. Понякога се изразява във въздържането от номиниране на кандидати за президент и вицепрезидент. Оказва се – това го казваме с огромна горчилка, че българското общество още не е готово да понесе кандидати от ДПС за президент и вицепрезидент. Ние даваме своя принос политическите дебати през този месец да останат в полето на нормалната политика, а не да се пренасят в полето на екстремума. Сещаме се кой има интерес от това. Защото, ако имаме нормална политическа ситуация, се дължат отговори на нормални въпроси като този за най-големия външнополитически провал – отложеното членство в Шенген. Някой да говори за това? Цялата енергия е насочена към Катуница, Варна, Чирпан, Плевен, Стара Загора и къде ли още не.
Уважаеми госпожи и господа, завършвам отново с призива: откажете се от идеята да провокирате първични страсти! Те могат да ви свършат някаква работа във връзка с тези избори, но такава политика няма нищо общо с българския национален интерес, за съхраняването на който призоваваме всички отговорни политически сили. Благодаря ви за вниманието. (Възгласи от КБ и ДПС: „Браво! Браво!”, ръкопляскания от КБ и ДПС.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Процедура.
АНАСТАС АНАСТАСОВ (ГЕРБ): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Първо, господин Местан, изцяло подкрепям последното, казано от Вас.
Второ, мисля, че днес една немалка част от българските народни представители се опитват да докажат твърдението на българския народ, че понякога, ако не и често, превръщаме тази зала в цирк.
Трето, аз съм си пил хапчетата сутринта – макар и за кръвно, помагат.
Четвърто, бих пожелал на всички, които днес участват много активно в този дебат, да отидат до телевизорите си и да изгледат отново изявлението на бащата на починалото момче Атанас Петров, което направи снощи пред „bTV” и днес повториха отново.
Пето, на основание чл. 54, ал. 2 от правилника ни искам 30 минути почивка от името на парламентарна група.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Обявявам почивка до 10,55 ч.

(След почивката.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Уважаеми дами и господа народни представители! На основание чл. 43, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание народният представител Борислав Стоянов от Парламентарната група на „Атака” е направил предложение за включване като точка от дневния ред в предстоящата седмична програма на Народното събрание, за времето от 28 до 30 септември, да бъде включен Проект за решение за избиране на членове на Комисията за защита от дискриминация, в това число председател и заместник-председател, внесен от народния представител Волен Сидеров и група народни представители на 15.06.2011 г. с вх. № 154-02-55.
Господин Борислав Стоянов, заповядайте.
БОРИСЛАВ СТОЯНОВ (Атака): Госпожо председател, уважаеми колеги! Срокът на досегашните членове на Комисията за защита от дискриминацията, както всички в тази зала вярвам знаете, изтече много отдавна – повече от една година. Следователно ние се намираме в положение на драстична забава за сформирането на новия състав на Комисията за защита от дискриминация, което от своя страна води до неефективност в работата със законовите и конституционните й задължения.
Нещо повече. През тази година и четири-пет месеца, които се събраха, настоящото ръководство на въпросната комисия продължава да изпълнява някакви свои задължения. На всичкото отгоре, продължава да свиква скъпо струващи семинари в любимите си курорти като „Златни пясъци” и така нататък. Всички знаем кой е председател на тази комисия. Това е верният кадър на ДПС Кемал Еюп.
Според мен продължаващото бездействие от страна на Народното събрание, най-вече на мнозинството, което продължава да се прави на разсеяно и да не предлага нови членове, включително председател и заместник-председател на Комисията за защита от дискриминация, е едно сериозно нарушаване на законовите и конституционните изисквания в държавата.
Ето защо ние с нашето предложение настояваме за незабавно стартиране на процедурата за избиране на нов състав на Комисията за защита от дискриминация и конкретно нашето предложение за член е господин Атанас Мусорлиев. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Подлагам на гласуване предложението за включване на такъв проект за решение в дневния ред на Народното събрание.
Гласували 95 народни представители: за 15, против 42, въздържали се 38.
Предложението не е прието.
Прегласуване.
БОРИСЛАВ СТОЯНОВ (Атака): Благодаря, госпожо председател.
Уважаеми колеги, отново ви обръщам внимание, че става въпрос за институция, която година и половина продължава да работи със стария състав, след изтичане на срока на мандата му.
Припомням ви също така, че през този период самото Народно събрание, включително колегите от управляващото мнозинство, отхвърлиха два годишни отчета на въпросната комисия с председател Кемал Еюп.
Продължаващото прикриване и бягане от проблема за избиране на нови членове на комисията означава едно единствено нещо, че управляващото мнозинство поддържа по някакъв начин синекурната хранилка за кадри на ДПС, най-вече в каквато се е превърнала през последните години Комисията за защита от дискриминация. Така че ви призовавам отново да приемем тази точка, така че с нея да започне процедура за попълване на новия състав, както е по закон. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Прегласуване.
Гласували 92 народни представители: за 16, против 35, въздържали се 41.
Предложението не е прието.
На основание чл. 43, ал. 3 от правилника е постъпило предложение от народния представител Огнян Стоичков за включване като точка в дневния ред в предстоящата седмична програма на Народното събрание на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за радиото и телевизията с вх. № 154-01-62 от 16 август 2011 г.
Господин Стоичков, имате думата.
ОГНЯН СТОИЧКОВ (Атака): Благодаря, госпожо председател.
Правя предложение за включване като точка в дневния ред на прочетения от Вас законопроект, тъй като той от три месеца е в Деловодството на Народното събрание и не е разгледан от нито една от комисиите и Правилникът на Народното събрание позволява да бъде включен в дневния ред. Считам, че въпросът е актуален, нетърпящ отлагане. В подкрепа на тези твърдения са и нови законопроекти изцяло за българския книжовен език, внесени от Партия „Атака” и от Коалиция за България.
Подчертавам, че настоящият законопроект няма предизборна насоченост. Той не е срещу българските граждани, чиито майчин език не е български. Напротив, за гарантиране и защита на техните интереси са регионалните телевизионни центрове.
Предлаганият от нас законопроект цели единствено и само да спазваме Конституцията, в която е записано изрично, че официалният език в Република България е българският език и предлагаме СЕМ, БНТ и БНР да спазват Конституцията и да приведем Закона за радиото и телевизията в съответствие с Конституцията.
Във връзка с това, на второ място, сегашната редакция на Закона за радиото и телевизията дискриминира голяма част от българското общество, за което майчин език е българският език. Те не са длъжни да слушат новини на друг език освен на български език.
Именно затова предлагаме националният ефир да се използва само и единствено за българския книжовен език, а ефирът на регионалните телевизионни центрове, там където има необходимост от обогатяване на културата и многоезичието на България – там да бъде трибуна за друг език. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Подлагам на гласуване предложението за включване в седмичната програма на първо четене на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за радиото и телевизията.
Гласували 93 народни представители: за 13, против 25, въздържали се 55.
Предложението не е прието.
Прегласуване.
ОГНЯН СТОИЧКОВ (Атака): Уважаема госпожо председател, правя процедурно предложение за прегласуване, с оглед очертаващата се натоварена програма на Народното събрание за месеците ноември и декември, която по всяка вероятност ще следва законодателната инициатива на Министерския съвет. Подчертавам, че само в Комисията по образованието, науката и въпросите на децата, младежта и спорта ще постъпят шест изцяло нови законопроекта, които ще бъдат разгледани в пленарна зала – това през месеците ноември и декември.
Чува се, че през месец октомври държавната институция парламент ще излиза във ваканция, което за мен е странно като правна хипотеза, но ако се сбъдне октомври месец да сме в някаква ваканция, а ноември да гледаме бюджетни и нови закони от Министерския съвет, този наш законопроект би отлежал за още една година. Моля прегласуване. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Ще подложа на прегласуване това предложение. Само едно пояснение – няма възможност за ваканции извън онези, които са регламентирани по нашия правилник, господин Стоичков.
Подлагам на прегласуване предложението за включване на този законопроект в програмата за настоящата седмица.
Гласували 95 народни представители: за 12, против 30, въздържали се 53.
Предложението не е прието.
На основание чл. 43, ал. 3 от правилника народният представител проф. Станилов предлага да бъде включен за разглеждане като точка в дневния ред Проект на решение за попълване състава на постоянната Комисия за борба с корупцията и конфликт на интереси и парламентарна етика с вх. № 154-02-67 от 11 юли 2011 г.
Професор Станилов, имате думата.
СТАНИСЛАВ СТАНИЛОВ (Атака): Благодаря Ви, госпожо председател.
На основание чл. 43, ал. 3 от правилника предлагам в седмичната програма за работата на Народното събрание от 28 септември до 30 септември 2011 г. да бъде включен за разглеждане като точка в дневния ред Проект за решение за попълване състава на постоянната Комисия за борба с корупцията и конфликт на интереси и парламентарна етика.
Уважаеми колеги, от „Атака” смятаме и аз не вярвам някой да е на друго мнение, че тази комисия има извънредно значение в нашия съвременен живот и в развитието на българското общество. Защото именно корупцията и конфликтът на интереси са едни от главните причини примерно сега да не ни приемат в Шенген и всички да ни гледат накриво.
По тази причина нашите мотиви, освен казаното от мен, са, че срокът на мандата на досегашните членове на Комисията за предотвратяване и отстраняване на конфликт на интереси е изтекъл. Ето защо с настоящото предложение настояваме за незабавно стартиране на процедурата за избиране на нов състав на Комисията за предотвратяване и установяване конфликт на интереси. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Подлагам на гласуване направеното предложение.
Гласували 90 народни представители: за 10, против 25, въздържали се 55.
Предложението не е прието.
Прегласуване.
СТАНИСЛАВ СТАНИЛОВ (Атака): Това е така да се каже синдромът на парламентарното мълчание. Не мога да разбера, колеги, защо го правите! Поне да беше излязъл някой от тези, които гласуват против или се въздържат и да направят обратно предложение, да дадат аргументи, да дадат мотиви, че това не бива да се прави, че Комисията за конфликт на интереси не бива да работи или не бива да се попълва с нови членове и да каже защо. Сега едва десетина-дванадесет гласа само обаче нищо не става ясно или може би само, защото съм от „Атака”.
Моля Ви, госпожо председател, за прегласуване.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Подлагам на прегласуване това предложение.
Гласували 89 народни представители: за 8, против 29, въздържали се 52.
Предложението не е прието.
На основание чл. 43, ал. 3 от правилника е постъпило предложение от народния представител Огнян Тетимов за включване в седмичната програма на Законопроект за допълнение на Закона за кредитните институции с вх. № 154-01-63 от 16 юни 2011 г.
Господин Тетимов, заповядайте.
ОГНЯН ТЕТИМОВ (Атака): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги, уважаеми гости! На основание чл. 43, ал. 3 правя предложение за включване като точка в дневния ред в предстоящата седмична програма на Народното събрание от 28 септември до 30 септември 2011 г. на Законопроект за допълнение на Закона за кредитните институции, с вх. № 154-01-63 от 16 юни 2011 г., с вносител господин Сидеров.
Уважаеми колеги, всички знаем, че в България голям процент от банките не са български. Има само две или три банки, които са български. Всички останали са чужди банки, които са в България с една-единствена цел – да изсмучат кръвта на нашите сънародници. Знаете какви са лихвените проценти в България – едни от най-високите в Европа. Може би голяма част от нас също са получили кредит и знаят как се връщат кредити на банките. Знаете също така, че има хора, които посегнаха на живота си за това, че не могат да си връщат заемите в банките.
Моля ви да подкрепите този законопроект и да гласувате за нашите избиратели, за хората от България, да гласувате законопроекта, а не да гласувате против – като собственици на банки.
Моля ви, подкрепете законопроекта.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Подлагам на гласуване предложението за включване в дневния ред на това предложение – първо четене на Законопроект за допълнение на Закона за кредитните институции.
Гласували 86 народни представители: за 15, против 11, въздържали се 60.
Предложението не е прието.
Прегласуване.
ОГНЯН ТЕТИМОВ (Атака): Уважаеми колеги, разочарован съм от вашето гласуване, което направихте.
Всички ходите по общини и населени места и се срещате с хората. Знаете, че това е един от най-наболелите проблеми. Знаем всички, че има град в Северна България, където парите от всички банки се събират на едно място и се изнасят в чужбина, излизат навън от България.
Не е срамно. Не слушайте, че са ви казали да не подкрепяте този законопроект. Гласувайте като народни представители, които наистина защитават интересите на хората!
Мога да ви дам десетки примери. Най-пресният е от сутринта, когато ми се обади човек, че е закъснял да плати 2 евро, не са му стигнали да плати, а наказателната лихва е 20 евро!
Виждате, че по главните улици вече изчезват магазини. Българският бизнес се унищожава. На негово място поникват все нови и нови банки. За мен те са мафиотска структура, дошла в България, за да източи и останалите пари на хората.
Подкрепете нашия законопроект.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Господин Тетимов, не става въпрос по същество за отхвърляне на законопроекта. Сега се провежда гласуване за включването му в програмата за тази седмица.
Подлагам на прегласуване предложението на господин Тетимов.
Гласували 89 народни представители: за 20, против 9, въздържали се 60.
Предложението не е прието.
На основание чл. 43, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание е постъпило предложение от народния представител Венцислав Лаков за включване в програмата за настоящата пленарна седмица на Проект за решение за предсрочно изтегляне на българския военен контингент от мисията ИСАФ в Афганистан, внесен от група народни представители от Парламентарната група на „Атака” на 29 юни 2011 г.
Господин Лаков, имате думата.
ВЕНЦИСЛАВ ЛАКОВ (Атака): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Нашето проекторешение отлежава вече с месеци, но това е едно от исканията, зад които „Атака” твърдо стои.
Няма да ви говоря колко е необходимо и колко е емоционално добре да бъдем с мнението на народа за изтеглянето от Афганистан.
Това не е наша война. Доказано е, че Афганистан не е бил покорен и със силата на оръжието не е постигнато нищо. Това се възприе дори от великата сила Съединените американски щати, които изтеглят, намаляват с 33 хил. души контингента си там. В същото време България се готви да увеличи своето присъствие за сметка на изтеглените американски войници. За това се подготвят и мобилни батальони и бойни групи.
Искам да ви кажа: икономически годишната издръжка на контингента ни в Афганистан струва 65 млн. лв. Шестдесет и пет милиона лева са адски много пари, които ние прахосваме. За времето на нашето участие в мисията ИСАФ от 2002 г. досега по мои най-груби изчисления България е похарчила над 1 млрд. лв., за да можем да дрънкаме оръжие и да присъстваме в Афганистан, тези пари са взети от българския данъкоплатец, а резултатът, ефектът е никакъв.
Затова ви моля: вслушайте се в гласа на разума.
Не искам да говоря за евентуалните възможности да се случи най-лошото, както стана в Ирак, където дадохме 13 жертви.
Да гласуваме изтеглянето от Афганистан! Да спестим тези средства и ги вложим в някакви по-разумни програми. Пример за такава програма е създаване на доброволни отряди срещу циганското насилие. Нека разумът вземе връх и да се откажем от тази авантюра по примера на Съединените щати и на останалите страни от НАТО, които вече също говорят, че присъствието на мисията ИСАФ там не носи никаква полза, а само утежнява бюджета на страните. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Подлагам на гласуване направеното предложение за включване в дневния ред на Проект за решение за предсрочно изтегляне на българския военен контингент от мисията ИСАФ в Афганистан.
Гласували 88 народни представители: за 13, против 12, въздържали се 63.
Предложението не е прието.
Прегласуване – господин Лаков.
ВЕНЦИСЛАВ ЛАКОВ (Атака): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги от ГЕРБ! Вчера излезе информация от министър Аню Ангелов, че армията се нуждае допълнително от 200 млн. лв., за да може да функционира и да съществува. Една трета от тези пари могат да бъдат осигурени чрез прекратяването на нашето участие в Афганистан. Вслушайте се в гласа на разума! Нека помогнем на министър Аню Ангелов „да върже гащите” на армията! Това е начинът, вместо да правим излишни наливания на средства от държавния бюджет в една безсмислена мисия, да насочим тези средства за бойната готовност на българската войска.
Послушайте гласа на разума и гласувайте за изтегляне от Афганистан. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Прегласуване.
Гласували 89 народни представители: за 14, против 13, въздържали се 62.
Предложението не е прието.
На основание чл. 43, ал. 3 с вх. № 154-00-1683 от 26 септември 2011 г. е постъпило предложение от Волен Сидеров и група народни представители, които желаят на основание чл. 38, ал. 3, предложение последно, да се свика извънредно заседание на Народното събрание на тема „Дебат относно циганската престъпност като опасност за държавата. Предприемане на комплекс от мерки и приемане на пакет от промени и нови закони в законодателството за борба срещу циганската престъпност”.
С вх. № 154-07-124 от 27 август 2011 г. е внесено предложение на основание чл. 43, ал. 3 от правилника да се свика извънредно заседание на Народното събрание на тема „Дебат относно циганската престъпност като опасност за държавата. Предприемане на комплекс от мерки и приемане на пакет от промени и нови закони в законодателството за борба срещу циганската престъпност”. Допълнително се сочи, че желанието е това извънредно заседание да бъде насрочено за 1 октомври 2011 г. от 10,00 ч.
С входящ номер от тази сутрин е направено допълнение към второто допълнение на това предложение, с което господин Шопов конкретизира, че следва да бъде приета като акт на Народното събрание внесената проектодекларация от народния представител Волен Сидеров с № 154-07-118 от 27 септември 2011 г.
Господин Шопов, имате думата.
ПАВЕЛ ШОПОВ (Атака): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Единствено „Атака” поиска да се проведе извънредно заседание по наболелите проблеми. Няма да уточнявам кои са те. Всички знаете, целия спор от тази сутрин до този момент е все по този въпрос. Защото до тези тежки последици, до тези бунтове по места, до тези размирици, до тези палежи и до това, че България е в световните новини, както и тук беше казано преди малко – в „Ал Джазира”, причината до голяма степен е, че българското Народно събрание не застана още в първия момент, в началото на тези събития, на своето място.
На 23-и стана грозното убийство, на 24-и Народното събрание трябваше да се събере. И това е далновидността на политиците – да знаят какво ще се случи и какво може да се случи, да застанат на мястото си и да отговарят. В това отношение най-важна е ролята на Народното събрание. Ако Народното събрание още на 24-и извънредно се беше събрало по всички тези въпроси, последвалите събития нямаше да се случат. Така че в момента е още по-наложително това да стане след всичко случило се. Ние предлагаме това да стане в извънредно заседание, още в събота, като бъде представена нова точка в дневния ред, която формулирахме, с този комплекс от мерки, които трябва да бъдат предприети. И ние сме абсолютно конкретни. Ние посочваме онова, което трябва българското Народно събрание да реши като стратегия с нови закони, с промени в Наказателния кодекс, изменения на закони, създаване на доброволни отряди, въпроса за смъртното наказание, въпроса с регистрацията, въпроса за разтурване на ромските гета. Всичко това трябва да стане в едно извънредно заседание незабавно в събота.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Подлагам на гласуване предложението за свикване на извънредно заседание на 1 октомври 2011 г. от 9,00 ч. с приемане на проектодекларация, внесена с № 154-07-118 от 27 септември 2011 г. от народния представител Волен Сидеров.
Моля, гласувайте.
Гласували 88 народни представители: за 14, против 33, въздържали се 41.
Предложението не е прието.
За прегласуване – господин Шопов.
ПАВЕЛ ШОПОВ (Атака): Просто това е позор! Аз недоумявам как в петък ще свършим по този дневен ред, който гласувахме. И пак ще ви припомня за какво е този дневен ред: Проект за даване на съгласие за увеличаване капитала на Република България в Банката за развитие, освобождаване на инспектор от Инспектората, Национална гражданска инициатива и други подобни, ще се разпилеем, ще си идем по избирателните райони и ще оставим темата отворена.
Колеги, това е просто нелепо! Застанете си на мястото и мислете с главите си като политици при положение, пак напомням, че България е във всички световни новини, както одеве се каза тук, включително и новините на „Ал Джазира”. Това наистина е безумие! И при положение, че ни събрахте на Председателски съвет, някои представители на парламентарните групи да седнем да правим обща декларация. Кога ще гледаме тази декларация, освен на едно извънредно заседание, което трябва да бъде посветено отначало докрай на този проблем с удължаване на работното време, със спирането на часовника ако щете, ако щете среднощни заседания, ако щете с гласуване на ново извънредно заседание в неделя. Защото в тази извънредна ситуация Народното събрание трябва да бъде постоянно действащ орган. Ние трябва да стоим в тази зала непрекъснато, да следим потока от новини, да изслушваме ангажираните държавни мъже – министър-председател, министър на вътрешните работи.
И тук го няма господин Миков, за да му кажа: господин Миков, ние направихме предложение за викането и на министър-председателя, и на господин Цветанов, което по формални съображения, защото нещо е зацапано в бланката като име, на госпожа Цецка Цачева не се харесало. Бяха ни върнати, господин Миков и сега излизам да кажа това. И тези наши искания, защото вие спекулирахте че ние искаме …
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Времето изтече, господин Шопов.
Ще бъде направено прегласуване.
Подлагам на прегласуване предложението за провеждане на извънредно пленарно заседание на 1 октомври.
Гласували 84 народни представители: за 15, против 30, въздържали се 39.
Предложението не е прието.
Постъпили законопроекти и проекторешения от 21 до 27 септември 2011 г.:
- Законопроект за изменение и допълнение на Закона за ветераните от войните. Вносител – Ангел Найденов и Евгений Желев. Водеща е Комисията по труда и социалната политика. Съпътстващи са Комисията по бюджет и финанси и Комисията по здравеопазването.
- Проект за декларация за предприемане на комплекс от мерки и приемане на пакет от промени и нови закони в законодателството за борба срещу циганската престъпност. Вносител – Волен Сидеров и група народни представители. Разпределена е на Комисията по правни въпроси и Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред.
- Законопроект за изменение и допълнение на Наказателния кодекс. Вносител – Волен Сидеров. Водеща е Комисията по правни въпроси.
- Законопроект за доброволните формирования за обществена безопасност. Вносител – Волен Сидеров. Водеща е Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред. Съпътстваща е Комисията по регионална политика и местно самоуправление и Комисията по правни въпроси.
На 21 септември 2011 г. с вх. № 103-03-13 в Народното събрание е постъпил Отчет за степента на изпълнение на политиките и програмите по бюджета на Министерството на здравеопазването за периода 1 януари – 30 юни 2011 г. С мое писмо отчетът е изпратен на Комисията по бюджет и финанси и Комисията по здравеопазването.
Материалът е на разположение на народните представители в Библиотеката на Народното събрание.
Преминаваме към програмата ни за днес. Съгласно т. 1, която приехме като нарочно решение, предстои:
ИЗСЛУШВАНЕ ПО РЕДА НА ЧЛ. 99 ОТ ПРАВИЛНИКА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ НА ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪРА НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ ГОСПОДИН ВУЧКОВ.
Правя процедурно предложение за допускането му в залата.
Моля, гласувайте.
Гласували 83 народни представители: за 76, против 4, въздържали се 3.
Предложението е прието.
Моля квесторите да поканят господин Вучков.
Процедура.
ДЕСИСЛАВ ЧУКОЛОВ (Атака): Госпожо председател, уважаеми колеги! Правя процедурното искане да бъдат пуснати камерите на Националната телевизия и на Националното радио. (Реплики.)
Да, нека това да се чуе, да се види и точно вие недейте да викате: „Еее!” (обръща се към парламентарните групи на КБ и ДПС), защото когато се чуе какво ще каже Вучков оттук, цяла България ще каже: „Еее!” за циганската престъпност в страната! Цяла България ще каже „Еее!”!
И се надявам господин Вучков да каже защо Полицията не е действала по сигнала, който е внесен от роднините и от самия Ангел Петров, защо не са взети мерки, защо полицаи са ходили да го убеждават да си изтегли сигнала в полза на циганския лидер Кирил Рашков! Ето, това искам да чуя тук! Искам и българските граждани да го чуят. (Реплики от КБ.) Това е правилно – вие го знаете.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Не се репликирайте от място.
ДЕСИСЛАВ ЧУКОЛОВ: Вие го знаете много добре. Надявам се да ме подкрепите. Благодаря ви. (Реплика от народния представител Петър Мутафчиев.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Моля квесторите да поканят господин Вучков.
Заповядайте, господин Вучков.
Съгласно процедурата по чл. 99, ал. 2, „Когато Народното събрание пристъпи към провеждане на изслушването, вносителят на предложението прави изложение на въпросите в рамките на 10 минути. Изслушваното лице информира Народното събрание по въпросите, предмет на изслушването. По двама народни представители от парламентарна група и един независим народен представител, всеки в рамките на две минути, могат да зададат допълнителни въпроси. Изслушваното лице отговаря след задаването на всички допълнителни въпроси.”
Припомням процедурата, за да е ясно по кой ред се движим в момента.
Имате думата, господин Вучков.
ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР ВЕСЕЛИН ВУЧКОВ: Благодаря.
Уважаема госпожо председател, уважаеми госпожи и господа народни представители! Освен задължение, разбира се формално, да представя пред вас необширна информация за това, което се случи от гледна точка на опазването на обществения ред в страната през последните 4-5 дни, чувствам и морално задължение към народните представители, предвид обстоятелството, че вие сте най-близко до хората в избирателните си региони. В същото време искам дебело да подчертая, че полицаите също са граждани на Република България, които от пет дни са мобилизирани и почти не са се прибирали в къщите си по известни съображения. Поставени в ситуация, дори вътрешно да подкрепят някои от исканията на хората, които така или иначе организираха свои митинги, разрешени на повечето места от общинските власти, все пак в крайна сметка са задължени да изпълнят основната повеля на Конституцията и на Закона за Министерството на вътрешните работи, в известен аспект на Наказателния кодекс и на Наказателно-процесуалния кодекс, да не допуснат ескалиране на породеното сериозно обществено напрежение, особено в няколко идентифицирани региони на страната.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Господин Вучков, извинявам се, допуснах грешка.
Преди да чуем Вашия отговор, следваше да дам думата на вносителите за изложение в рамките на 10 минути.
Заповядайте да изслушате вносителите, след което ще чуем Вашия отговор. Извинявам се за грешката.
Заповядайте, господин Сидеров. (Реплика от народния представител Петър Мутафчиев.)
Господин Мутафчиев, позовах се на правилника, прочетох коректно разпоредбата. Грешката беше моя, че не дадох думата на вносителя и се поправих. Намирам за неуместно подвикването Ви от място за прехвърляне на някаква топка и за игра на правила, които не са писани в правилника.
Имате думата, господин Сидеров.
ВОЛЕН СИДЕРОВ (Атака): Още едно процедурно уточнение – че не подложихте на гласуване предложението от нашата парламентарна група за включване на камерите.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: По този въпрос взех становище и е записано в стенограмата.
ВОЛЕН СИДЕРОВ: Опитвате се да прескочите тези въпроси и по този начин пак да скриете от българското общество това, което става, дебатите по него и позициите на различните парламентарни групи.
В крайна сметка тук сме народно представителство, изпратили са ни хора, които възлагат на нас да ги защитаваме. Вие пък сте длъжни, и медиите също, да правите достояние това, което ние тук говорим. Иначе се затваряме, капсулираме се и в момента българското общество не разбира и няма да разбере, няма да бъде информирано какво става в парламента, какви са исканията, които поставяме, как отказвате дори да отдадете почит на убитото по един варварски начин момче.
Всичко това няма да стане достояние на българското общество, защото медиите, основните – тези, които ги наричат национални, всъщност са под дълбока цензура. Те в момента обслужват управляващата партия и отказват да дават мнението на парламентарни сили като „Атака”. Това е просто бойкот, информационно затъмнение, което е в ущърб на българското общество. Ето затова хората излизат на улицата.
Вие сега искате да осъдите с декларация защо тези млади хора, които не са към никоя партия, а просто са възмутени от въпиещата циганска престъпност, от безхаберието и бездействието на властта, излизат на улицата.
Тук искам да изразя своята подкрепа и подкрепата на партията, на политическата формация, която създадох, с една от точките в нея – че циганизацията на България е огромен порок и бич за страната. Понеже тук някой спекулира, че това било предизборна агитация, ще ви покажа статия от 2000 г., месец април, в която пише: „Циганизира ли се България?” – с данни, с факти, демографски, с цялата тази опасност, за която сега говори всеки втори! (Показва вестника със статията.)
Последствията от тази статия бяха, че ми се обади въпросният цигански мафиот Кирил Рашков да ме заплашва, заедно със своя син, с физическа разправа.
Така че моята позиция по тези въпроси е принципна и дългогодишна! Двехилядната година, април месец – преди 11 години съм говорил, писал и отварял очите на хората по тези въпроси. (Показва статията.)
През това време никой от седящите в тази зала не е поставял тези въпроси!
През следващите години бях наричан фашист, расист, ксенофоб и как ли не, точно защото поставих въпроса за циганизацията и турцизацията на България!
Е, сега какво става? Сега сте разтревожени, сега сте паникьосани каква декларация да приемем, как да успокоим напрежението.
Напрежението, драги управляващи от Партия ГЕРБ, няма да се успокои с пожелателни декларации – „Хайде сега, другарки и другари, да не вдигаме напрежението! Дайте да спазваме законите!”.
С такива пожелания българското общество няма да се успокои. Българското общество иска решителни мерки за справяне с циганската престъпност. Тези мерки могат да станат по законодателен начин. Тези мерки могат да бъдат и трябва да бъдат ангажимент на изпълнителната власт. Точно затова нашият постоянен протест е пред Министерския съвет. Ние не отидохме в Катуница! Ние не сме популисти като премиера и президента, за да отидем в Катуница и там да си правим реклама! И всички поръчкови медии с изплезени езици да тичат да заснемат нищо неговорещите думи на премиера и на президента, които смятат, че по този начин ще потушат напрежението!
Да, напрежението го има, но това напрежение е от години, от десетилетия натрупани проблеми, които не бяха решавани от нито едно правителство на политическите сили, седящи тук!
Нека да припомня простата истина, че „Атака” не е управлявала през тези 20 години нито за един ден! Всички други парламентарни сили тук са управлявали и знаят много добре как са купували цигански гласове! Знаят много добре как са залагали на циганските гласове, за да си направят игричките в тази и онази община, с този и онзи кмет и общински съветници, и сега пак разчитат на това! Точно затова им е много неприятно и много неудобно, че тази тема с циганската престъпност трябва да се разисква истински – този път истински, другарки и другари, дами и господа!
Този път няма да има замазване, защото на народа наистина му е писнало от това замазване, от това заравяне на проблема под килима и това напъхване на главата в пясъка – все едно, че няма такива въпроси. Не, има и те са много страшни!
Това са въпросите на гетата, господин Вучков, към които Вие никога не прилагате мерките, които трябва да се приложат. При вас в МВР има директива, Вие трябва да го признаете, ако сте честен: не закачайте циганите, когато крадат, убиват, изнасилват и каквото си искат правят. Е, когато стане някой драстичен случай, няма начин!
Има десетки, стотици случаи, в които цигани са оставяни хей така – непипнати, защото щяло да се създаде напрежение. Точно за това говорим ние. (Реплики.)
И мерките, които предлагаме, не са на първични инстинкти, господин Местан! Първичните инстинкти са тоягите, сопите, бухалките. Ние не предлагаме да ходим с бухалки в Катуница. Не, не! Бъркате! Искате да ни препишете това, но грешите и знаете, че то не е така!
Ние предлагаме дър-жавни-чески мерки! Точно затова сме тук – в центъра на триъгълника на властта. Точно затова още на 23-ти и 24-ти излязохме с декларация, в която искаме Консултативен съвет по национална сигурност – свикване веднага! Е, президентът през това време беше на рекламна кампания, може би на лов, но накрая го свика все пак, защото трябваше да отидем – делегация на „Атака”, и, дето се вика, с малко по-остро поведение да поискаме да ни приемат във великата сграда на Президентството, където са се залостили и не искаха да пускат народни представителства на „Атака”, представяте ли си?! Единадесет човека стоим и чакаме един час, за да благоволи охраната да отвори вратата и лицето Красимир Стоянов – началник на кабинета, да излезе и да ни обърне внимание.
В Министерския съвет – също! Патрул, кордон от полицаи, които пазят, за да не влязат народни представители, които имат право да влязат във всяка една държавна институция и сграда. Така пише и на вашите карти, нали? Кордонът полицаи пази Министерския съвет от български народни представители. От кого го пазят? От народните представители на Партия „Атака”, която две години подкрепяше без-ко-ристно този Министерски съвет! Тя даде своето доверие на това правителство, тъй като българските избиратели също дадоха това доверие.
Ето го отговорът сега! Ето го отговорът: кордони полицаи и подигравка, и унижение за народните представители на партията, която каза мъжки, коректно и джентълменски: „Да, ще подкрепим вашето управление!”.
Това е отговорът – некоректност, враждебно отношение и неприемане на нито едно от нашите предложения. Ето, сега те бяха изредени едно след друго – седем-осем предложения, „не”, „не”, „не”, „въздържаме се”. Ами, въздържайте се, но въздържанието не винаги е полезно. В някои случаи е полезно, но не винаги!
Затова тези легенди, тези приказки, тези слухове, тези социалистическо-комунистически интрижки, че „Атака” била придатък на ГЕРБ, че управляваме заедно – те се пукат като балони в момента, защото виждате много добре, че нито едно наше предложение не се приема. Виждате много добре как ни разиграват, защото искаме от Министерския съвет и от министър-председателя конкретни мерки. Тези мерки са мерки на изпълнителната власт.
Ние не искаме насилие и отговор на насилието с насилие! Искаме държавни мерки! Искаме полицията да си бъде на мястото, а не да е като сега, и господин Вучков трябва да отговори на този въпрос, както казва роднината, чичо на убитото момче – убитото! И престанете с тази спекулация – загинал, катастрофа, пътно-транспортно произшествие... Не, това е убийство – предумишлено, нагло, гадно, варварско убийство! Точно такива, каквито са тук изброените десетки убийства – цигански. Убити жени за 100 лв., за 80 лв., ограбени, пребивани! Всеки ден това става в България! В кв. ”Захарна фабрика” още през 2005 г. хората ми плачеха, защото бях единственият политик, който отиде при тях: „Къде са убийците на проф. Калоянов?”. Няма ги, не са заловени.
Господин Вучков, къде са тези фантоми? Няма да ги заловите, защото те живеят по 1500 човека на един адрес, на един адрес се водят и Вие не правите нищо по въпроса.
Ето какво казва човекът, чичо на убитото момче: жалбата, че са ги заплашвали от циганската, мафиотска, бандитска фамилия Рашкови, която отдавна трябваше да бъде в затвора, я входирали в МВР...
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Времето Ви изтича, господин Сидеров!
ВОЛЕН СИДЕРОВ: Всички правителства тук си играеха игри с нея, а тя е заплашвала това момче и чичо му със смърт. Подали са жалба и полицаите вместо да работят по жалбата и да ги арестуват, защото знаете, че заплахата за смърт се наказва, те дошли с патрулка трима души и го помолили да я оттегли, казва той, и да не притеснява Кирил Рашков.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Времето изтече!
ВОЛЕН СИДЕРОВ: Хайде отговорете, господин Вучков, защо българските полицаи от съответното районно управление отиват да закрилят лицето Кирил Рашков, вместо да го разследват за заплаха.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Благодаря, господин Сидеров. (Реплики.)
По начина на водене – господин Шопов, заповядайте.
ПАВЕЛ ШОПОВ (Атака): Господин заместник-председател на Народното събрание, господин председателстващ в момента! Следях на компютъра – на 9 минути и 20 секунди Вие започнахте да напомняте на господин Сидеров, че времето изтича.
Всички, които водим заседания, добре знаем, че проява на добър тон и коректност е тези подканяния да започнат да се правят, тогава когато изтекат минутите – двете, трите, петте, десетте, както е по нашия регламент.
Изглежда, че много се притеснявате и много ви е страх да говорим ние от „Атака” в момента, затова Ви призовавам тези, които водим заседанията – председателят на Народното събрание и заместник-председателите, да продължим да бъдем коректни и да не бъдем преднамерени, да не бъдем с двойни стандарти, така както много често се прави.
Можете да кажете, че това е дребна, формална и скромна препоръка, която отправям към Вас, господин председател, но да Ви напомня, че ние тук всички сме се събрали от много висши стремежи. Нека да не правим дребни сметки, елементарни и прости, за грамчета и килограмчета, общо взето бакалски сметки, да бъдем нетърпеливи по начина, по който Вие го направихте.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Благодаря, господин Шопов.
Долу вдясно, където си слагате картата, се изписва времето за говорене на всеки един от народните представители. Просто, без да искам, видях това, което беше маркирал господин Сидеров като текст на листа и предположих, че ако иска да го прочете, просто времето ще надскочи доста предвиденото, затова му напомних, че времето „изтича”, а не, че е „изтекло”.
Господин заместник-министър, заповядайте.
ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР ВЕСЕЛИН ВУЧКОВ: Уважаеми господин председател, уважаеми народни представители! За втори път вземам думата по същия повод – да представя пред вас, както казах и преди малко, може би не обширна, но ще се опитам – конкретна информация за това, което се случи от петък до днес, сряда.
Господин Сидеров, с Вас ще се съглася, за това, с което приключихте преди малко – какъв е бил инцидентът, който поставя формалното начало на процесите в с. Катуница, близо до Пловдив, и какви са проблемите при доказването на обективната истина за това, което се случва в едно конкретно село и град.
Наистина, след като събрахме необходимите доказателствени материали, а това стана под ръководството на окръжния прокурор на Пловдив, който през цялото време беше там, с помощта на разследващи полицаи от Вътрешното министерство и много оперативни работници, и след като проведохме среща с инициативен комитет от с. Катуница, която продължи може би около час и половина в сградата на Областната дирекция на МВР, помолихме изрично чрез тях и жителите на с. Катуница да ни помогнат в това чрез допустимите от НПК доказателствени средства, именно разпити на свидетели, най-вече събирането на свидетелски показания, да направим връзка между фактите, така че да докажем това, за което всички в селото говорят. Самите те – представителите на обществеността от с. Катуница, които между другото доста активно участваха и в телевизионните предавания през последните дни, някои от тях са и общински съветници, също споделиха, че макар да има много твърдения за какво ли не, самите те не могат да убедят част от техните съселяни да дадат свидетелски показания, вероятно, в това съм убеден, поради страх, насаждан през последните 20 и повече години.
Всички те в самото начало заявиха съвсем откровено пред нас следното: този случай, от който започна всичко, макар и да е резултат наистина на бездействието на държавата за повече от двадесет години, в това не бива да имаме съмнение, не е междуетнически. Нито един от тях не сподели, че има проблеми, междусъседски или каквито и да било, с останалите жители на с. Катуница, които са от ромски произход. Всички те откровено споделиха с нас, че нямат проблеми дори и с роднините от многобройната фамилия на Кирил Рашков. Това искам дълбоко да подчертая в самото начало, защото в следващите дни имам чувството, че нещата се приплъзнаха сякаш към по-друга плоскост.
След като анализираха внимателно ситуацията – имайте предвид, че аз не мога да влияя върху конкретните решения на прокурора и разследващия полицай, защото това ми е забранено от Наказателно-процесуалния кодекс, въпреки че, разбира се, мога да окажа и някаква методическа помощ в това отношение – успяха да съберат един арсенал от доказателствени материали. Извинявайте, че може би изказът ми е малко юридически, но ще се опитам да бъде по-популярен.
Най-малкото три свидетелски показания са необходими, за да се установи, че в случая наистина е налице това, което Вие преди малко казахте, господин Сидеров – точната правна квалификация, която изключително рядко се среща в обвинителните актове на прокурора, това го знаят всички юристи, а именно умишлено причиняване на смърт при управляване на моторно превозно средство. За това беше подготвено конкретно обвинение от дознател от Министерството на вътрешните работи. След като в продължение на няколко дни се събираха свидетелски показания, извършителят беше установен предварително. Още вечерта, когато припламнаха искрите, късно вечерта той беше задържан, това беше оповестено, беше му предявено обвинение, бяха разпитани допълнителни свидетели за тази правна квалификация и съдът на този предполагаем извършител, защото така можем да говорим сега независимо от вътрешното ни убеждение, определи най-тежката мярка за неотклонение спрямо него, а именно задържане под стража.
Още едно важно уточнение искам да направя в това отношение. Опити за прегазване тогава е имало не само по този повод, по който се образува едно от делата. Беше направен опит за прегазване и на служители на Вътрешното министерство, на няколко полицаи, които също получиха телесни повреди. Според първоначалната медицинска експертиза те са средни.
Искам да кажа също и това, че по този повод има друго досъдебно производство. Извършителите и на това деяние, което е съвсем отделно като тема на разследване по друго дело, вчера бяха задържани с постоянна мярка, определена от съда. Тоест по тези случаи можем да предполагаме, че има сериозен арсенал от доказателствени аргументи и да считаме, че наистина лицата, които са извършили тези тежки престъпни деяния, в крайна сметка ще получат това, което заслужават.
Започвам с това, защото това, което хората демонстрират през последните няколко дни, е израз на някакво натрупано недоволство, но то не може да се преодолее и да се ограничи само с говорене, аз съм сигурен в това. Жителите на с. Катуница също не искат да има непрекъснато и само говорене и обещания. Самите те го казаха пред нас. Проявиха изключителен разум, няма някакви крайни искания към полицията особено. Това, което искат те да видят, е, че постепенно, защото това не може да стане изведнъж с натискане на едно копче, държавата да си дойде на мястото и да започне да настъпва със законови средства, било с това да се направи масова данъчна ревизия на всичко това, което се демонстрира там пред очите на всички в продължение на повече от двадесет години. Между другото лицето живее там от 1959 г. През 1962 г. е първата му криминална регистрация за джебчийство, а иначе той е роден в Скопие. И чрез силата на законовите средства да се види постепенно, постепенно с едно дозирано спускане на информация от държавата, че нещо се случва и се въвежда законност. Това е което искат хората в Катуница, но и навсякъде в страната.
Това не може да стане изведнъж. Необходимо е, разбира се, не само полицията – искам сериозно да обърна внимание, да се намеси и общинската администрация, защото в крайна сметка тя е давала разрешенията за построяването на тези палати, които може би са незаконни, това не можем да кажем веднага. Това трябва да направи данъчната администрация. Това трябва да направи и Министерството на вътрешните работи, упражнявайки своите законови правомощия. Когато гражданите видят, че това постепенно настъпва със законови средства, сигурен съм, че самите извършители на тези нарушения и престъпления ще започнат да се плашат все повече и постепенно общественото напрежение срещу тази демонстрирана безнаказаност ще намалее.
Наред с тези малко по-общи разсъждения трябва да кажа, че Министерството на вътрешните работи беше изправено пред много сериозно изпитание през тези последни няколко дни, може би най-сериозното за последните две години. То беше изправено пред изпитание – със средствата на закона да опази обществения ред, защото беше подхвърлена искрица, която можеше – надявам се, че е справедливо да употребяваме минало време в случая, но не съм съвсем сигурен – да припламне в по-голям пожар.
На 24 септември 2011 г. още към обяд главният секретар на Вътрешното министерство отиде в сградата на Областната дирекция на вътрешните работи в Пловдив. Изцяло започна да упражнява своите законови правомощия, защото той е висшата професионална фигура, в кабинета на областния директор господин Тодор Чонов, където присъстваше през по-голямата част от времето и окръжният прокурор господин Иван Даскалов. Аз също повече от половината време през следващите три дни прекарах там, разбира се, без да се намесвам пряко в професионалните им ангажименти и конкретни решения, защото не съм лицето, което трябва да каже как да се действа професионално в конкретната ситуация.
Още отсега мога да ви кажа съвсем отговорно, че според мен – това е общото убеждение и на другите ръководни служители от Вътрешното министерство, огромната част, да не кажа всички професионални решения, взети от главния секретар и от господин Чонов, бяха правилни, като поне едно или две от тях бяха съгласувани и с мен по-скоро информативно, за да не се получат резултати, за които днес всички щяхме да съжаляваме горчиво. Това го казвам съвсем отговорно. Поне за две от тези решения аз бях информиран – необходимостта своевременно това лице, което се намираше вътре в една от осемте си къщи, да бъде изведено и след това да се направи всичко възможно да не се допуснат жертви, не дай си Боже, и телесни повреди, и, разбира се, по възможност да се опази имуществото на жителите на с. Катуница.
В този ден, 24 септември, тъй като нещата се развиваха изключително динамично, обстановката се променяше много бързо макар и в един конкретен център от територията на България, за разлика от следващите дни, бяха мобилизирани около 250 служители на Вътрешното министерство, основно от територията на гр. Пловдив и околностите, но беше мобилизиран много сериозен състав и от някои близки поделения от различни звена на МВР. Това е служба „Жандармерия”, която сега се нарича ”Специализирани полицейски сили”, едно специализирано охранително подразделение, звена от Пазарджик, Смолян и Стара Загора.
Конкретната ситуация – това, което ми докладва главният секретар. В с. Катуница бяха изградени три периметъра – около селото и вътре в него. Това съвпадна с началото и средата на два футболни мача, които се провеждаха там на територията на Пловдив окръг.
Първият периметър беше ситуационен и с най-широк радиус. Основната цел на този периметър беше да се предотврати възможността много хора да се струпат в центъра на селото и в някои от улиците му, където се предполагаше, че има напрежение. Тези лица да бъдат спрени, защото около 700 автомобила се насочиха към с. Катуница с по четири пътници в тях, и да се предотврати възможността да внесат бухалки, ножове, боксове и така нататък.
Почти всички коли бяха проверени, но вие сами разбирате, че с наличните сили и техника не може да се предотврати влизането на повече от 3-4000 жители, които си оставиха колите близо до селото, защото бяха спрени на този периметър, но никой не можеше да предотврати възможността те пеш да стигнат до целта, която си бяха набелязали, защото там е равнинна местност, през която от всички страни много лесно може да се нахлуе в селото.
Вторият периметър беше във външната част на една от улиците, която предизвикваше най-сериозно напрежение – интерес за всички, които пристигаха.
Третият периметър беше около различни концентрирани огнища на напрежение.
Отново ще подчертая основния приоритет, който спазваше професионалното ръководство през цялото това време – опазването на обществения ред, недопускането на жертви, подчертавам, телесни повреди и опазване имуществото на хората.
Във връзка с това, което беше показано в медиите и предизвика най-много коментари, искам да кажа, че независимо от всичко органите на реда успяха да запазят голяма част от имуществото в къщите, които се намират в различни краища на една от улиците. Пак искам да кажа – по сведения на местни хора специално тази фамилия, която беше обект на напрежението, притежава не по-малко от осем парцела и къщи само на тази улица, при това разделени помежду си от чужди съседски къщи. МВР успя да опази – казвам това, защото е важно да се знае – основните жилищни сгради, в които живее тази фамилия и която се намираше там по това време, като не успя да опази (това също трябва да го признаем) две от периферните къщи, в които нахлуха граждани и успяха да направят пожари, които бяха потушени своевременно, както и да опустошат голяма част от имуществото.
Искам отново да кажа, че можеше да бъде запалена всяка една от тези осем къщи, включително и къщи, в които имаше хора и деца.
Паралелно с това, непосредствено след като беше овладяна ситуацията, мога да кажа, че тя в нито един момент не беше изпускана от контрол. Конкретно в тази напрегната нощ се събираха и доказателствени материали. Много граждани се отзоваха след това да дадат показания, но разбира се, участниците не бяха основно жители от селото. Напротив, те дори се разграничиха в един момент от това, което се случва пред очите им. Бяха образувани много досъдебни производства по различни текстове от Наказателния кодекс. Имаше доста задържани лица в поделенията на полицията, които бяха отведени в гр. Пловдив.
Двадесет и осем граждани на другия ден, тъй като беше създадена организация в районните съдилища и в полицейските управления, в присъствието на дознатели и оперативни работници, с дежурни съдии и прокурори, много бързо бяха осъдени по Указа за борба с дребното хулиганство на различни срокове, задържане в поделенията на МВР и глоби, и приключиха сравнително бързо три бързи досъдебни наказателни производства. Незабавни нямаше, но имаше бързи наказателни производства.
Ситуацията принципно се различаваше от това, което се случи в следващите два дни – неделя и понеделник. Аз бях на територията на ОДМВР – Пловдив, защото постепенно тази искрица започна да се пренася и на други територии на страната. Тогава мобилизацията на Вътрешното министерство, особено на нейните охранителни сили в сътрудничество с други органи на държавата като прокуратура и ДАНС бяха мобилизирани на пълен предел.
Основният приоритет – отново искам дебело да подчертая – беше да не се позволява, както се изрази господин Местан преди обяд, разширяване на географията на напрежението. Имаше концентрирани няколко региона. Те бяха предварително известни от наши оперативни източници, където напрежението беше най-голямо. Започна организация на формални и неформални групи, основно – всички знаем това – в социалните мрежи в електронното пространство. Именно тогава ми се струва, че нещата излязоха от конкретния повод и ситуация, които бяха в Катуница, и започнаха да бъдат експлоатирани с различни цели. Всичко се стовари обаче на отговорността и плещите на Охранителна полиция и на цялото Вътрешно министерство. Започна много сериозна комуникация между различните областни директори и общинските администрации. Искам смело да подчертая пред вас, че имаше много срещи и разговори с кметове от различни политически сили, в най-големите градове, в които имаше най-голямо напрежение. Те не са неизвестни – това са Пловдив, Варна, Пазарджик, Велико Търново и Плевен. Независимо от коя политическа сила са избрани тези кметове, те дадоха възможност да се направят срещи със социални групи, които са най-податливи на влияние и на слухове. Започна да се генерира цял арсенал от слухове, които бързо обхванаха редица ромски махали в страната, особено в гр. Пловдив, в двете големи махали. Започнаха да се въоръжават със сопи, с ножове, защото казаха, че ще бъде разрушена джамията в Пловдив. Там бе направено шествие от граждани, но бяха счупени две стъкла, дори бих казал едно стъкло. Незабавно, мълниеносно се разпространи един слух в махалата в Пловдив, че ще бъде разрушена джамията и ще нахлуят скинари при тях, за да ги подгонят. Сами разбирате каква беше мобилизацията на Вътрешното министерство в такава ситуация, с два основни приоритета. Това ще го кажа няколко пъти, но искам да се запомни от всички – двата основни приоритета бяха да не се допусне нахлуване в ромските махали, защото след това можеше да има непредвидими последици, и вторият основен приоритет – да не се допуска оскверняване и разрушаване на молитвени домове, независимо коя религия се изповядва в тях. Вие ще кажете дали МВР успя да се справи с тези два основни приоритета или не.
Не искам сега да говоря подробно за мащабните охранителни мероприятия, които се разгърнаха в София и Пловдив. Само в Пловдив имаше повече от 600 охранителни полицаи в различни места. Те бяха командировани там от различни краища на страната, в Плевен, във Варна, във Велико Търново и Пазарджик. Само в понеделник, онзи ден, в структурите на МВР бяха задържани 105 български граждани. Повече от 20% от тях бяха непълнолетни граждани – между 14 и 18-годишна възраст. Имаше дори малолетни, които незабавно бяха предадени на техните родители.
За вторник, вчера мога да кажа една кратка статистика. Напрежението беше доста по-слабо от това, което се случи онзи ден. В СДВР снощи имаше около 600 участника в протестните митинги. Задържаните са 27. В Бургас участваха около 120 протестиращи – 15 бяха задържани. Във Варна напрежението беше най-голямо. Имаше повече от 400 протестиращи – 50 човека бяха задържани. В Пловдив имаше повече от 600 протестиращи – 55 човека бяха задържани. Общо на територията на страната вчера имаше около 2400-2500 протестиращи. От тях 168 са задържани и в момента текат производствата по различни процедури – и по УБДХ, и по Наказателно-процесуалния кодекс във формата на бързо производство или производство по общия ред.
Освен тази мащабна охранителна дейност, която осъществи МВР през последните няколко дни, не бива да се забравя, а това много се подценява, че има и наказателно-процесуална дейност, която много често върви паралелно, но по-често върви впоследствие, след охранителните мероприятия.
Основният акцент беше поставен на събирането на качествен доказателствен материал по конкретни досъдебни производства, обвинения за едро хулиганство, разрушаване на чужд имот и противодействие на проповядването на ксенофобски и расистки прояви. Имаше изрично постановление, подготвено още онази нощ от главния прокурор, което вчера бе спуснато до всички структури на прокуратурата и полицията в страната.
Искам да кажа нещо и за гражданина Кирил Рашков. Допреди може би десет-единадесет часа той нямаше определен наказателно-процесуален статут. В крайна сметка всички искат да се случи нещо с този човек в рамките на закона, само че това може да стане само спазвайки буквата и духа на конкретни закони, и то най вече на Наказателно-процесуалния кодекс.
Под ръководството на Окръжна прокуратура в Пазарджик бяха проведени различни процесуално-следствени действия, най-вече събиране на конкретни свидетелски показания, включително и на жители на с. Катуница. Тази нощ той беше отведен след призоваване – връчена му е призовка пред разследващ полицай-дознател от ОДМВР-Пловдив. В 01.00 ч. тази нощ на него му беше връчено постановление за привличане на обвиняем, макар че преди това имаше известни здравословни проблеми и се наложи да бъде проведен лекарски консилиум в една от болниците в гр. Пловдив. Беше преценено, че няма пречка той да придобие този процесуален статут. Така че от няколко часа това физическо лице е обвиняем по конкретно наказателно дело. Обвинението, което му беше връчено тази нощ, е по чл. 144, ал. 3 от Наказателния кодекс – закана за убийство. Непосредствено след това прокурорът издаде постановление, с което го задържа за 72 часа и предстои внасяне в съда в Пловдив на искане от страна на прокурора за определяне на най-тежката мярка за неотклонение „задържане под стража”, което вероятно, аз не мога да прогнозирам със сигурност, ще се гледа до края на тази работна седмица.
Съвсем накрая ще си позволя да направя, макар и предварителна, обща оценка за това, което се случи от гледна точка на ръководството на Вътрешното министерство, а окончателните оценки ще бъдат направени по-нататък.
Самата ситуация сама по себе си също трябва да се анализира от политическото и професионалното ръководство на Вътрешното министерство, за да се оцени дали всичко беше както трябва, или трябва да се извлекат някои поуки. Не е изключено след време, всички сме свидетели, подобни ситуации отново да се случат в страната.
Искам да споделя с вас дълбокото си убеждение, че картината е много далеч от представата за погроми, каквито информации срещнах в интернет пространството през последните два дни, за някакви кървави размирици. Нещата са далеч от тази представа. Независимо дали това се дължи на МВР, или не, не е изключено нещата да ескалират в по-голяма степен. За да не се случва това, сме отговорни всички.
Бих искал да защитя служителите на Вътрешното министерство. Според мен много често спрямо тях се отправяха несправедливи обвинения. Все пак основната, преимуществена заслуга да няма жертви и телесни повреди след случките от петък и събота в с. Катуница е на органите на Министерството на вътрешните работи.
Заслужават благодарност и кметовете на отделните населени места. Голяма част от тях вчера лично ми се обадиха, за да подкрепят действията на полицията в техните региони.
Най-отговорно ще заявя, че МВР ще продължи да изпълнява своите законови правомощия, включително да спомогне да не се допусне приплъзването на тази напрегната ситуация към някакъв междуетнически или междурелигиозен конфликт. Благодаря за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Благодаря и аз. Допълнителни въпроси?
Заповядайте, господин Местан, от името на Парламентарната група на Движението за права и свободи.
ЛЮТВИ МЕСТАН (ДПС): Благодаря Ви, уважаеми господин председател.
Уважаеми колеги! Уважаеми господин Вучков, конституционно задължение на полицията е да осигури обществения ред, здравето, сигурността, живота на всички български граждани. В тази връзка споделяте ли недоволството на министър председателя Бойко Борисов от действията на полицията – че тя в конкретния случай не е действала достатъчно адекватно? В какво се изразява Вашата неадекватност? Повтарям: това не е оценка на ДПС, това е официализирана оценка на министър-председателя.
Споделяте ли неговия пример, че в аналогична ситуация преди години е успял да отцепи кризисния регион и така е успял да предотврати по-нататъшна ескалация на напрежението? Вие собствено как допуснахте и трите ви периметъра, както се изразихте, да бъдат пробити? Можехте ли да избегнете последвалите батални сцени? Това е първият ми въпрос. Той е насочен срещу политическото ръководство на Министерството на вътрешните работи, а не към редовите полицаи, които съвестно изпълняват Вашите разпореждания.
Вторият въпрос – кой насочи протеста към етнически смесените райони? Провеждате ли разследване? Кой и защо опожари офиса на ДПС в Столипиново, изпотроши стъклата на джамии, на партийния офис в Плевен и прочие? Как се връзват тези факти с тезата Ви, че конфликтът не е етнически? Предполагам Ви е известно, че има престъпление, агресия чрез слово и как възгласи като: „Еди-кои си на сапун, други под ножа!” се връзват с успокояващата Ви теза, че няма предпоставки за етнически конфликт? (Председателят подава сигнал, че времето е изтекло.)
Обща отговорност е да го избегнем, но това предполага коректен анализ на ситуацията и поемане на отговорност. Ние вече поехме нашата отговорност като политическа сила с официална позиция, изразена още на 23-ти и повторена днес от тази висока трибуна. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Господин Бисеров, заповядайте.
ХРИСТО БИСЕРОВ (ДПС): Благодаря Ви, господин председател.
Тъй като времето не беше достатъчно за формулиране на всички въпроси към Вас, господин заместник-министър, уточняваме. Всъщност Вие бяхте ли там, онази вечер, господин заместник-министър? Ако не бяхте, гледахте ли кадрите? Гледахте ли специализирани кадри, заснети от специализирани органи на МВР? От кадрите на различните телевизии ние видяхме, че полицаите бездействат и не пречат на български граждани да хвърлят запалени предмети по сграда, която най-малкото не е тяхна. Те не пречат, те гледат и следят на няколко метра разстояние.
След това ние видяхме как полицаи не арестуват лица, които скандират: „Едните – на сапун, другите – под ножа!”.
Господин заместник-министър, това е престъпление и всеки полицай го знае, и всеки полицай е длъжен да реагира. Ние видяхме, че полицаите не реагират, когато български граждани обръщат коли и ги палят пред тях. Защо органите на полицията не реагират на извършване на престъпление на метри от тях?
Господин заместник-министър, отговорете на тези въпроси: защо полицията не реагира, когато пред очите й се извършват престъпления?
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Господин Гумнеров, заповядайте.
КИРИЛ ГУМНЕРОВ (независим): От името на независимите.
Господин заместник-министър, ДПС, както винаги, се опитва да прехвърли от здравата на болната глава проблемът и обратното.
Аз имам няколко много важни въпроса:
Първо, има ли данни за политическа намеса във вълненията, които се ширят в България през последните дни? В това число, има ли данни за хора от политически партии, които ги подбуждат, за да могат да ги оглавят и има ли данни, че в социалните мрежи има подобни действия?
Второ, има ли статистика какъв процент от престъпленията в България се извършват от цигани? Ако няма, защо няма, след като тази статистика ще помогне да бъде създадена една реална и ефективна програма за решаване на този проблем? Има ли някой, който да пречи на МВР да направи подобна статистика?
Факт е, че държавата от 20 години насам толерира малцинствата и това става в ущърб на българите като ги дискриминира. Аз искам да попитам: докога, което е обществен факт, ще има двоен стандарт по отношение на престъпленията, извършвани от българи и от хора от малцинствата?
Между другото, тук чух, че Кирил Рашков, така нареченият цар Киро, бил арестуван. Без да вменявам вина на това правителство и на МВР, защото той трябваше да бъде арестуван още от времето на Костов, още от времето на тройната коалиция, на царя, аз искам да попитам: трябваше ли да бъде убит човек, за да бъде арестуван този човек?
Вие казахте, че има направени методически указания. Аз питам: има ли методически указания към МВР много местни и други дерибеи, много местни барони, независимо дали са цигански или не, да бъдат разследвани и трябва ли те да влязат в затворите заради публичните си престъпления, трябва ли да убият още някой?
Чух, че са прибрани стотици младежи. Това не е похвално, защото етническото напрежение, което тлее в България и го има, не се решава с наказания. То се решава, когато се отстранят проблемите, които са важни за него. А сега време е държавата да започне да прави именно това – да отстранява проблемите. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: По начина на водене – господин Шопов.
ПАВЕЛ ШОПОВ (Атака): Господин председателстващ, понеже от вчера се формализираме, по тази причина не бяха приети нашите две искания по чл. 43, ал. 3 – за изслушване на министър-председателя и на господин Цветанов. Казвам го тук, защото в залата е господин Миков. Господин Миков, чуйте ме, Вие отправихте едни обвинения, те не бяха приети просто от формална гледна точка, бяха ни върнати заради едно зацапване – горе, в заглавието. Вчера ги бяхме пуснали преди Вас.
Понеже непрекъснато се формализираме, вчера и тази сутрин се прави всякакъв опит това, което ние от „Атака” искаме и внасяме, формално да бъде отхвърлено и да бъде отмествано.
Затова, господин председател, искам да бъдем стриктни и Ви призовавам, когато водите заседанието, такъв, какъвто е редът, да прекъсвате такива изявления, каквито направи Кирил Гумнеров в началото на своето изказване. Сигурно още не ме разбирате, но аз ще Ви поясня и ще Ви напомня. Тези неща са важни, те са част от политиката и всички водещи заседанията трябва стриктно да ги следят. Той каза: „От името на независимите народни представители”.
Господин председателстващ, няма такава фигура в нашия правилник. Не може някой от така наречените независими, които не са никакви независими, защото те са депутати, които са напуснали своите парламентарни групи, или такива, които са изключени, или депутати, които са депутати от прекратили съществуването си парламентарни групи, да прави такова изявление – да говори от името на всички. В такъв случай, господин председателю, трябва – това е моето възражение към Вас – да направите своята забележка и да отбележите факта, че съответният оратор от тази трибуна не може да говори от името на несъществуваща юридически и според правилника формация и конструкция в българското Народно събрание. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Господин Гумнеров, заповядайте за лично обяснение.
КИРИЛ ГУМНЕРОВ (независим): Уважаеми колеги! Уважаеми господин Шопов, макар че не Ви уважавам кой знае колко, искам да Ви уверя в едно – че тази квота беше дадена на независимите от името на председателката.
Това, че сме напуснали групите си, е вярно. Защото мен ще ме е срам да седя в парламентарна група, която говори против циганската престъпност, а издига за кандидат-кметове цигани. Кажете това на всички българи – първо.
Второ, мен ще ме е срам да бъда член на парламентарна група на хората, които се опитват да изнудват депутатите си. Ще ме е срам да работя с един офшорен човек. (Народният представител Волен Сидеров иска думата за лично обяснение.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Господин Сидеров, Вие за какво искате думата?
ВОЛЕН СИДЕРОВ (Атака, встрани от микрофоните): За лично обяснение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Никой не е споменал името Ви. Не е споменато името Ви, няма да Ви дам думата. (Народният представител Волен Сидеров говори на изключени микрофони.)
Добре, това е Ваше мнение.
Прочетете правилника, там изрично пише за какво става въпрос и кога се дава думата за лично обяснение.
ВОЛЕН СИДЕРОВ (Атака, встрани от микрофоните): Това не означава, че трябва да прилагате двоен стандарт.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Дръжте се възпитано, господин Сидеров! Моля, седнете си на мястото! (Народният представител Волен Сидеров говори на изключени микрофони.)
Няма да Ви дам думата. Няма да Ви я дам! (Народният представител Волен Сидеров продължава да говори на изключени микрофони.)
Тъй като в момента имаме невъзможност да продължим заседанието, заради поведението на господин Сидеров, прекъсвам за 15 минути. (Шум и реплики.)

(След почивката.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Заседанието продължава.
Времето на Парламентарната група на Движението за права и свободи е изчерпано. Изказа се един независим. Останалите четири парламентарни групи разполагат с време.
Има ли желаещи да вземат отношение?
Господин Нотев.
ЯВОР НОТЕВ (Атака): Уважаема госпожо председател, дами и господа народни представители! Все повече оставам с убеждението, че коментираме проблем, който не сме назовали, не сме формулирали, не сме определели, поради което е напълно нереалистично да очакваме, че ще намерим отговори и решения в позицията на изслушания от нас заместник-министър на вътрешните работи.
Господин Вучков, не намирате ли, че е несериозно да се спори дали е криминален или етнически един конфликт, при положение че и да не е бил такъв, той вече е етнически? Да говорим за това, че не бива да се разширява географията на този проблем, когато от всички краища на страната постъпват информации за това, че тази география вече е заляла цялата територия и няма накъде повече да бъде разширена – също е нереалистично.
Моето очакване към Вас е да коментирате в тази реалност, за която вече всички сме информирани какви са мерките, които биха могли сега, утре и занапред да бъдат ефикасни по отношение на усилията да се овладеят емоциите, да се овладее напрежението, да се приберат децата, а вече става дума и за техните родители от улицата и обществото да заживее нормалния си живот? Струва ми се, че всички други оценки, основаващи се на изявления на съселяни на Кирил Рашков, които дават своето мнение дали проблема е с едно дълбоко етническо естество и напрежение, не мотат да се превърнат в становище или пък в окончателна оценка за това какво мислят хората от другите краища на България.
Моля Ви да отговорите на въпросите, които поставиха колеги и от другите парламентарни групи, но в мащаба и дълбочината, която се изисква да стане това от трибуната на парламента. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Други народни представители?
Имате думата, госпожо Христова.
МИЛЕНА ХРИСТОВА (КБ): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Най-напред държа да напомня за какво беше протеста на жителите от Катуница. Той беше заради едно беззаконие, което е царяло с. Катуница, извършвано от точно определени лица с точни имена и с точно извършвани от тях действия. Държа също да подчертая, че в този протест участваха хора от различен произход – и от български, и от ромски произход.
Въпросът, който искам да задам на заместник-министъра, е: кое наложи намаляване на полицейското присъствие и дислоциране в с. Катуница и респективно в Районно полицейско управление – Асеновград, в чийто периметър на действие е и с. Катуница? Защото самите жители споделиха, че няколко пъти са подавали жалби без резултат. Движело се е със 120 километра в час в с. Катуница и никой това не го е видял.
Затова смятам, че моят въпрос е актуален и държа да ми бъде отговорено. Това, което трябва да бъде отговорено на нас, на жителите на с. Катуница и на цяла България, е: ще бъдат ли повдигнати обвинения към Кирил Рашков за подбудителство към това деяние, извършено с буса, за смъртта на момчето в с. Катуница? Защо досега не са повдигнати такива обвинения и ще бъдат ли търсени такива доказателства?
Искам също да попитам господин заместник-министъра, предполагайки, че са водени разговори между него, премиера и министъра на вътрешните работи, кой ще поеме политическата отговорност за цитирам: „изпуснатата ситуация в Катуница и последвалите протести на етнически признак в големите областни градове”.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Времето изтече, госпожо Христова.
МИЛЕНА ХРИСТОВА: Приключвам, госпожо председател.
Защото да ви припомня, че старт на тези протести беше сложен, когато полицията допусна крайни формирования да нахлуят в с. Катуница и да безчинстват. Това отприщи останалите протести в големите градове и създаде напрежение в отделните български граждани.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Последната част от Вашия въпрос сте го задали по реда на парламентарния контрол към министър-председателя на Република България Бойко Борисов. Въпросът своевременно му е препратен за отговор. (Реплика от народния представител Петър Мутафчиев.)
Господин Сичанов, след него господин Стоичков.
ЦВЕТАН СИЧАНОВ (ГЕРБ): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Категорично заставам зад думите, казани от господин Вучков. Считам, че МВР е успяло да запази и да се справи със случая така, както той го представи. Категорично заставам зад позицията, че този случай не трябва да бъде използван за политически цели.
Самият аз имам личен опит в такива случаи. Участвал съм в предотвратяването и разрастването на напрежението в Ихтиман и в Самоков и мога да ви кажа, че реагират с налични сили, а когато възникне такъв случай, в момента те винаги са крайно недостатъчни. В тази ситуация действаш съобразно тези възможности.
Независимо какъв е изходът, а той винаги досега е бил положителен, следват безкрайни проверки и винаги полицията е виновна. Това е най-лесният начин, по който всяка институция, всеки един може да се отърве от задълженията си и полицията винаги е била виновна. В случая сме свидетели пак на същото нещо. И полицията е виновна независимо от това кой е министър и коя е управляващата политическа партия. Сега е Цветанов, било е и при други министри от други политически партии, но винаги полицията е била виновна.
Запалени са две къщи – да, има обаче и едно голямо „но” – при тази ситуация не е допуснато да ескалира напрежението, имам предвид палеж на други сгради, независимо чии – дали са на Кирил Рашков или други, защото в такава ситуация всеки дом е заплашен от подпалване. Не са допуснати насилия срещу личността, имайки предвид тежки телесни повреди, имайки предвид дори жертви. Защо ги подминаваме и забравяме това нещо?!
Сега можем да чуем най-различни интерпретации по този случай, но изводът е един: преследване на политически цели, опит да бъде политизирано етническото напрежение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Времето изтече, господин Сичанов. Довършете изречението си.
ЦВЕТАН СИЧАНОВ: Имаме опит да бъде политизирано етническо напрежение с основна цел: да се попречи на институциите да разрешат спора, в спокойна обстановка да се направи анализ и да се извлекат поуки, да се предприемат мерки за решаването на този случай в интерес на цялото общество.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря Ви.
Господин Стоичков.
ОГНЯН СТОИЧКОВ (Атака): Благодаря Ви, уважаема госпожо председател.
Уважаеми колеги, уважаеми господни заместник-министър! Конкретен въпрос: вярно ли е, че близък на убитото лице няколко дена преди това е сигнализирал органите на реда, било писмено или устно, за предполагаемо насилие срещу Ангел Петров? Това е първият въпрос.
Вярно ли е, че има разпореждане от органите на МВР към всички шествия и митинги, които ще се провеждат на територията на България, да не се носи българския флаг – от съображения за сигурност или може би от други съображения?
Също така по данни от главния секретар на МВР Калин Георгиев, в качеството си на шеф на РЗБОП в Пловдив през 2002 г. също е бил заплашван от лицето Кирил Рашков, което тогава лично е арестувал. Тогава Калин Георгиев не е подал сигнал за това престъпление, за което вие в момента повдигате обвинение на Кирил Рашков за закана за убийство.
Също така по данни пак на главния секретар той го е задържал за нелегален внос на 12 т кафе. По негови думи това производство пак е прекратено.
Имате ли информация колко производства – наказателни, досъдебни или съдебни, са заведени през последните 10 години срещу лицето Кирил Рашков? На какъв етап са те? Има ли влязла в сила осъдителна присъда?
По изказване на премиера освен наказателни дела се водят и данъчни производства. Знам, че данъчните производства не са във Вашата компетентност, но в хода на наказателните производства вие наложили ли сте обезпечителни мерки върху имуществото на Кирил Рашков с оглед успешно реализиране и на неговата гражданска отговорност?
И накрая, МВР не легализира ли циганските тартори, когато ги приема на преговори и ги използва за посредници за успокояване в кавички на циганската общност? Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря.
Господин Румен Петков.
РУМЕН ПЕТКОВ (КБ): Уважаема госпожо председател, дами и господа народни представители, господин заместник-министър! Някои от въпросите вече прозвучаха и те говорят за абсолютно неадекватна реакция на ръководството на Министерството на вътрешните работи и преди всичко на областната дирекция.
На първо място, защо при положение че във вибокса на внука на Кирил Рашков се появява съобщение, че който го мрази, кола ще го гази, областната дирекция не реагира?
Защо при наличен подаден писмен сигнал от близък на убитото момче, че предстои такава разправа и че е имало заплаха, областната дирекция не реагира?
Защо, след като всички знаеха, че фенклубовете на „Ботев” и „Локомотив” отиват към Катуница, не бяха взети съответни мерки, за да не се допусне тази ескалация на напрежението?
Защо веднага след извършеното убийство на момчето не беше арестуван Кирил Рашков и неговите близки, за да не се стига до тази ескалация, която в момента тресе цялата държава?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изтече времето, с което разполага вашата група, господин Петков.
РУМЕН ПЕТКОВ: Не може да има два смъртни случая, да има палежи в продължение на два дни на територията на Катуница и да твърдим, че всичко ни е наред!
Последно, защо запалените къщи не се охраняват и в тях влизат и излизат хора, жители на Катуница, други, които изнасят? Споделям Вашата оценка, че служителите на МВР реагираха по възможно най-добрия начин, но това е един много тежък провал на ръководството на Областната дирекция в Пловдив и на ръководството на Вътрешното министерство.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: С време разполагат парламентарната група на ГЕРБ и на Синята коалиция. Няма желаещи народни представители да продължат с въпросите.
Заместник-министър Вучков, моля за Вашите отговори и коментари.
ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР ВЕСЕЛИН ВУЧКОВ: Благодаря.
Уважаема госпожо председател, уважаеми госпожи и господа народни представители! Ще се опитам да отговоря на зададените въпроси, дано не съм пропуснал някои от тях. Мисля, че във фактологията, която изложих преди малко пред вас, се съдържа голяма част от отговорите.
Ако не се лъжа, първият въпрос беше от господин Местан – за дадената от премиера оценка за случая, мисля в събота или неделя след обяд.
Аз направих своята оценка преди малко с оглед на конкретната фактическа оценка, разположението на силите и предприетите мерки – оцених положително дейността на професионалното ръководство с взетите решения този следобед.
Винаги трябва да имаме предвид, че е могло да се случат и други алтернативни ситуации, много по-тежки от тези. Има една поговорка, че когато се обърне каруцата, пътища много. Всъщност, може би трябва да я перифразираме, че и когато не се обърне, също има пътища много.
Разследване на престъпленията от гледна точка на ксенофобски прояви – ако не се лъжа, това беше вторият Ви въпрос. Искам отговорно да заявя, че по тези състави от Наказателния кодекс също се водят няколко досъдебни производства през последните няколко дни по изричното указание на главния прокурор. (Реплики от народния представител Михаил Миков.) Това са относително нови състави на престъпления в Наказателния кодекс. Самото проповядване на такива идеологии публично и откровено е от края на месец май.
МИХАИЛ МИКОВ (КБ, от място): Кои са те?
ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР ВЕСЕЛИН ВУЧКОВ: Тези състави са от края на месец май, господин Миков. Преди това имаше други състави, които така бяха формулирани, че много трудно могат да се реализират. Изведнъж не може да се получи резултат при разследването на такива престъпления. Необходим е малък опит, но началото е поставено. Досега статистиката е толкова бедна, показва, че няма регистрирано нито едно такова престъпление по отделните текстове от Наказателния кодекс.
Господин Бисеров зададе въпрос защо полицията не арестува? Защо да не арестува?
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ХРИСТО БИСЕРОВ: Арестува след престъплението, а не по време на извършване на престъплението.
ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР ВЕСЕЛИН ВУЧКОВ: За случая в Катуница искам да ви кажа, измежду тези 125 задържани лица имаше арестувани лица, които се бяха насочили да палят къщи, може би около една трета от тях. А другите две трети бяха лица, които вече бяха опожарили тези две къщи, както казах преди малко – периферни. Останалите къщи на всички жители на селото бяха опазени. А пожарите бяха незабавно загасени от пожарникари. Който както иска да интерпретира това, може би следейки само от някои телевизионни репортажи, но трябва да се събере малко по-обилна информация. Така че има много арестувани и тогава, и следващите два дни, включително и снощи. И аз преди малко ви посочих точната цифра, ако искате пак мога да я повторя. Въпросът е да няма самоцелно арестуване. Арестуването не е самоцел. За да арестуваш някого, трябва да имаш основание за това. Дали той ще получи административна отговорност или наказателна – това е отделен въпрос. Но да арестуваш само ей така, просто защото ни се иска, полицията не може да си го позволи. Ако арестуваме много хора, ще има обвинение защо арестувате много хора. Ако не арестуваме – защо ги гледате ей така, безучастно.
Господин Гумнеров зададе поредица от въпроси – дали имаме данни за политическа намеса, дали следим социалните мрежи, статистика за ромска престъпност, методически указания местни барони да не се наказват? В момента сме в една ситуация, която се анализира непосредствено. Нещата се случваха различни всеки час. Макар и да изглеждаха по еднакъв начин на територията на страната, те по своему бяха различни в различните градове. Сега да искате от Вътрешното министерство, при все още неотшумяла ситуация, да направим генерални изводи и да потърсим някакви насоки за бъдещи реакции при такива ситуации, мисля, че е още рано. Да, тази ситуация от всяка гледна точка ще бъде анализирана, но трябва да мине малко време и да се събере цялата информация.
Дали има данни за политическа намеса или няма в крайна сметка политиците са тези, които най-отговорно трябва да кажат дали има или няма.
Дали се следят социалните мрежи? Самоцелно следене на социалните мрежи няма, а то може би не е и необходимо от страна на органите на реда, освен в някои много изключителни случаи. Но това, че има организиране, посредством инструментариума на интернет, това е абсолютно несъмнено и то с различни форми на социални мрежи. Това е забелязано, не е неизвестно, че всеки ден в определен час определени точки, посочени в тези форуми в интернет беше определено 19,00 ч. на определени места от територията на страната да станат началните пунктове за съответните шествия. Така че в това отношение ние сме имали своите наблюдения, без да навлизаме, разбира се, в сфери, които са правно защитени.
Няма методически указания от страна на ръководството на Вътрешното министерство да не се закачат местни, както Вие се изразихте, барони.
Господин Явор Нотев – дали случаят е етнически или не е и че трябва да се овладеят емоциите. Също не мога от моята гледна точка да направя оценка дали е етнически или не. В крайна сметка всеки може да си направи тази оценка. Аз споделих своето убеждение – в началото нещата изобщо не почиват на етническа основа. В самото начало случаят е такъв, както обясних преди малко, ние се срещнахме с жители на това село, те казаха, че по отношение на другите жители на махалата, включително и на някои роднини на лицето Кирил Рашков, нямат никакви проблеми. Някои негови роднини също се разграничиха при срещата с гражданите на с. Катуница от самото лице Кирил Рашков. В този начален момент, според нас по-скоро проблемът не е бил етнически. А че след това можеше да прерасне в такъв мисля, че всички сме на едно мнение в тази зала, независимо от това представители на коя политическа сила са.
Госпожа Милена Христова – беззаконието в Катуница, кое наложи намаляването на полицейското присъствие, има ли повдигнато обвинение за подбудителство към Кирил Рашков и кой ще поеме политическата отговорност? Аз най-подробно в цялото изложение представих политическата обстановка. Просто сега дали да давам оценка за това, което се е случило, дали е беззаконие или не, мисля, че не е уместно. Да, имаше елементи на беззаконие и заради това беше цялата реакция и на полицията, включително и в градовете на страната. Иначе очевидно нямаше за какво да дебатираме днес.
Кое е наложило намаляването на полицейското присъствие? Не разбрах точно въпроса - за с. Катуница ли става въпрос, за преди това или за след това? (Реплика от народния представител Милена Христова.)
ПЕТЪР МУТАФЧИЕВ (КБ, от място): За съкратените полицейски щатни бройки една година преди това.
ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР ВЕСЕЛИН ВУЧКОВ: Това е много конкретен въпрос, че има съкратени четири щатни бройки.
Ще събера информация, ще Ви я предоставя писмено, за да не говоря голословно. В крайна сметка трябваше за десет минути да се подготвя, да дойда да изложа тази информация пред вас.
Дали ще има обвинени за подбудителство към убийство на Кирил Рашков? Не съм аз човекът, който ще отговори на този въпрос. Всички въпроси в момента са концентрирани върху МВР, но голяма част от тях трябва да получат отговор от други институции. Има прокуратура, под нейно ръководство разследващи полицаи, които са независими и не могат да търпят телефонни обаждания от министър или заместник-министър, събират доказателства, за да се прецени конкретно по кой текст от Наказателния кодекс да има обвинение. Дали ще има обвинение за подбудителство към убийство е много важен въпрос, но ще го реши конкретното разследване. Казах ви за какво има обвинение към него от тази нощ.
Това е, което мога да кажа по този въпрос.
Господин Стоичков, няма никаква забрана по време на шествието да не се носи българският флаг. Не знам кой Ви е подал такава информация. Дори нямам сведения това да е повод за някакви арести. Съвсем отговорно заявявам, че няма изобщо такива методически указания пред когото и да било.
Дали е бил заплашван Калин Георгиев и колко досъдебни производства има срещу лицето Кирил Рашков? Това, което той ми е споделил като разговор, включително като бяхме в областната дирекция на МВР, е, че преди осем или девет години като служител на БОП в Пловдив е имал ситуация с лицето Кирил Рашков, която се е случила някъде пред дирекцията или нещо такова. Но просто трябва да събера допълнителна информация за него. Не че го е заплашвал с някакво престъпление, а просто не се е подчинил на полицейско разпореждане, поради което спрямо него той е употребил помощно средство. Това е, което мога да Ви кажа по този въпрос поне засега.
Колко досъдебни производства има срещу лицето Кирил Рашков? Необходимо ми е да събера допълнителна конкретна информация, но Ви препоръчвам, онзи ден на сайта на Прокуратурата, защото този въпрос беше поставен многократно и на Пловдивската окръжна прокуратура, и на Върховната прокуратура най-подробно беше изнесена цялата информация за водени и приключени по един или друг начин досъдебни производства срещу лицето Кирил Рашков.
Господин Румен Петков споменава за един клип от Вибокс. По принцип за всички тези случаи в с. Катуница, а и не само там, има образувани много преписки и от едната, и от другата страна. Те са изложени, включително и в тази информация, която беше публикувана от прокуратурата, защото част от преписките са стигали и дотам. Така че дали е трябвало да се реагира след този видеоклип и дали той е бил анализиран от местните служители на МВР, дали е послужил като повод да се образува проверка или досъдебно производство, е необходимо да се събере допълнително информация и да се види защо това не е направено или защо е направено.
Както ви казах, по този повод има много оплаквания, може би седем-осем, които господин Чонов подробно обясни на пресконференцията, която беше дадена пред журналисти в Пловдив – входящи номера, жалби, оттегляне на жалби и така нататък.
Защо не беше арестуван Кирил Рашков? Мисля, че това беше въпросът Ви. В крайна сметка наистина, за да бъде арестувано едно лице, трябва да има съответни данни и законово основание за това. Независимо от личната гледна точка на хората, все пак спрямо него трябва да бъде приложен законът. Прокуратурата е преценила кога той да бъде арестуван по конкретно досъдебно производство и това е направено тази нощ, както ви казах – към 1,00 ч. през нощта. Благодаря за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря на изпълняващия длъжността министър господин Вучков, за изнесените...
СТОЯН ИВАНОВ (независим, от място): Процедура!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Има заявено изявление от името на парламентарна група.
СТОЯН ИВАНОВ (независим): Госпожо председател, съжалявам, но по този начин, по който беше отговорено, или по-точно не беше отговорено на част от въпросите, цялата тази процедура по изслушването започва да губи смисъл. Защото господин заместник-министърът не отговори на доста от въпросите, ще ви спомена само два много конкретни на колегата Кирил Гумнеров.
Единият въпрос е дали МВР има сведение, че има някаква намеса от страна на политически партии, политически лидери и лица. Не да ми отговорите: „Вие политиците отговорете”. Извинете, това е смешно.
И вторият въпрос беше прави ли МВР статистика за престъпленията, извършвани от представители на този етнос в различните региони на България, защото на базата на тази статистика вече може да започнат да се разработват програми. Също не беше отговорено. Както и на други въпроси.
Така че, много Ви моля, поканете господин заместник-министъра да бъде така добър да отговаря на въпросите.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Има думата господин Миков.
МИХАИЛ МИКОВ (КБ): Благодаря Ви, уважаема госпожо председател.
Уважаеми госпожи и господа народни представители! Съгласно Конституцията на Република България Министерският съвет ръководи и осъществява вътрешната и външната политика на страната, осигурява обществения ред и националната сигурност.
Свидетели сме на безпрецедентна ситуация, в която членове на Министерския съвет, натоварени с тези конституционни правомощия и отговорности, са в отпуск заради провеждане на предизборна кампания!
Зачестиха случаите на отложен парламентарен контрол без основание. Скоро и Народното събрание, което осъществява парламентарния контрол върху членовете на Министерския съвет, ще бъде разпуснато отново заради провеждане на предизборната кампания на управляващата партия! Това е недопустимо и противоречи на Конституцията!
Недопустимо е да се погазва Конституцията по отношение на контрола на изпълнителната власт и след това да се очаква спазване на законите от гражданите.
Уважаеми госпожи и господа, българските граждани са ни избрали, не за да правим политически кампании, а най-вече вие от мнозинството да управлявате в интерес на народа, като спазвате Конституцията и законите на страната.
Разбира се, парламентът е най-политическият орган на властта и никой не може да ограничава отделните парламентарни фракции, отделните народни представители в техните политически изяви, а народът е този, който съди на избори.
Вместо членовете на Министерския съвет да бъдат днес в Народното събрание, за да информират обществеността за причините, довели до сблъсъците в Катуница, последвалите безредици и за предприетите мерки, днес министър-председателят открива детска градина в „Банишора”, министърът на вътрешните работи и министърът на правосъдието откриват предизборния щаб на ГЕРБ в Казанлък! Очевидно така те разбират отговорностите си по отношение на вътрешния ред, националната сигурност и спокойствието на гражданите.
Две години Политическа партия ГЕРБ се опитва да подмени конституционния модел и да дестабилизира институциите. Постигна и сериозен успех – с постоянните нападки към съдебната власт, с перманентния конфликт и обиди, изразявани от членове на Министерския съвет към Президента на Републиката. Това е опит за подмяна на модела на конституционния и правовия ред с PR-ското представяне, силната ръка и силния устрем.
В момента, уважаеми госпожи и господа, ситуацията се използва за създаване на изкуствено напрежение и дестабилизация в предизборна ситуация за извличане на политически дивиденти. Неслучайно представители на ГЕРБ разрешиха поредното разполагане на пътуващия цирк пред президентството. Случилото се в Катуница, случващото се по улиците на България и това, което се случва днес в пленарната зала, е зле режисиран политически театър, посредствен политически водевил, който се разиграва с мълчаливото участие на управляващата партия, звучно огласен от Партия „Атака”.
Няма как иначе да бъдат обяснени забавените действия на органите на МВР в началния момент при палежите. Няма как да се обясни забавеното задържане на извършителя на престъплението – добре, че е решил да се върне от чужбина, или намаленото полицейско присъствие в последните месеци в Катуница. Или странното поведение, първо, на охраняване, а после на обвиняване на станалия вече толкова известен Рашков.
Днешният парламентарен театър, разиграван от ГЕРБ и „Атака”, няма да помогне за сваляне на напрежението. Не може да няма ясна политическа позиция на ГЕРБ към всичко, което „Атака” прави днес. Случилото се е резултат от липсата на държавност. То е резултат от отношението на управляващите към правовия ред и Конституцията. Видно е, че хората вече нямат доверие в закона, в полицията и сами раздават правосъдие. Видно е, че държавата е неспособна да осигури спокойствието на гражданите и именно това отключва справедливия гняв на хората. Това не е гняв срещу ромите – това е гняв и срещу социалните несправедливости, срещу двойния аршин, който се прилага! Правилата не се прилагат еднакво за всички.
Това е резултат от липсата на усещане в гражданите за доверие в държавността и правовия ред. Има усещане за безнаказаност, за беззаконие.
Има гняв по двете реалности: тази на медиите, предизборните лентички и PR-а и истинския живот на милиони българи.
Ние не възразяваме, уважаеми госпожи и господа, да се разследват последните 20 години. Но мнозинството и правителството са отговорни за последните две години и за това, което стана от 23-и този месец насам.
България е в изборна ситуация. В демократичните страни гражданите в този период изразяват своите политически възгледи свободно и без страх. Днес страхът и езикът на омразата извират отвсякъде – те са по улиците на България, а дори и тук, в българския парламент. Те шестват по села и градове на България.
Уважаеми госпожи и господа, призоваваме всички държавни институции да предприемат спешно необходимите действия за справяне с всички случаи на престъпност, независимо от етническия й носител, съобразно правомощията, които им дават Конституцията и законите на страната, и за овладяване на създалата се ситуация в България, без това да засегне в никакъв случай упражняването на основните права на гражданите в предизборната ситуация! Едва ли може да се оправдае отнемането на плакатите, защото дръжките им могли да бъдат използвани за оръжие, с установяване на правов ред в условия на предизборна ситуация.
Уважаеми госпожи и господа, ние от Коалиция за България, от Българската социалистическа партия призоваваме членовете на Министерския съвет да изпълняват правомощията си, които им дава Конституцията, защото днес те повече от всякога носят отговорност за случващото се, за провеждане на демократични избори при стриктно спазване на Конституцията и законите на страната. Благодаря ви за вниманието. (Ръкопляскания от КБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: От името на Парламентарната група на „Атака” – проф. Станилов.
СТАНИСЛАВ СТАНИЛОВ (Атака): Това изявление, колеги, от името на Парламентарната група на БСП не представлява нищо друго, освен един смешен пасквил! Такова поведение, колеги, се нарича гьон суратлък – на турски. Ще ви кажа защо.
Колко цигански боса бяха арестувани при управлението на тройната коалиция, колко бяха разследвани и колко отидоха в затвора? Никой! (Шум отляво.)
Кирил Рашков да не би да не е правил престъпления по времето на вашето управление, бе господин Миков, та сега излизате и плачете за съдбата на българите и за това, че ГЕРБ нищо не правят?!
Аз съм съгласен, че тук трябва да бъдат господин Борисов и господин Цветанов, обаче до тях трябва да седнат господин Станишев, господин Костов, господин Царят – всички, които са били министър-председатели и вътрешни министри през цялото това управление, защото порокът е в това, че си заравяте наистина главите в пясъка! И всички политици ги заравяха!
В България има тежък етнически конфликт! Той е продуциран от промяната, смяната на ценностните системи! Никой – нито в медиите, нито в парламентарните групи, нито социолози, нито който и да било друг, не е повикал сериозни изследователи по културология да кажат къде е коренът на конфликта! Коренът на конфликта е в различните ценностни системи на населението, което днес населява отечеството ни. Ценностната система на по голямата част от населението – българи, турци, арменци, евреи, е на стационарно население от земеделско-градски тип! Ценностната система на циганите е ценностна система на социалната диаспора от номадски тип! Говоря за социални номади – не говоря за природни! Уважаеми колеги, някои от вас трябва да вземат да попрочетат все пак нещо.
Социалният номад за разлика от природния номад, който използва плодовете на природата без да влага нищо, използва плодовете, които сътворява обществото без да влага в него нищо: 70 80% от циганите в България правят това. Това е коренът на конфликта! Това и нищо повече!
Има етнически конфликт и той може да бъде туширан само със смяна на ценностната система на циганската диаспора в България. Това се прави много дълго, много трудно и със специални мерки, но от тези мерки никой не се интересува, а се държат такива речи, за да бъде оплюта Партия „Атака”.
В миналия парламент много пъти съм излизал тук по циганския въпрос. Имам специална, много голяма статия, написана тогава и отпечатана в няколко ежедневника, но никой не чете и никой не се интересува от сериозните проблеми, които ние поставяме.
Всички тези наши искания се базират именно на това – на промяна в ценностната система. Тя не може да бъде направена само като даваме. Защо? Защото нашата демокрация е сбъркана. Сбъркана е! Правата и свободите, с които ние сме съгласни и ние от „Атака” сме съгласни, трябва да бъдат съпроводени от отговорности и задължения. Не може права да се дават на вяра, а отговорности и задължения да няма. И ползващите тези права трябва да имат някакви задължения към обществото, примерно, да не крадат на селяните урожая от полето, това също е задължение, иначе няма права и не може да има.
Може да ви звучи изключително радикално, ксенофобски и всякак, но правата заедно със задълженията означават, че народ се управлява с тояга и с морков. Не може без тояга, не може и без морков! Това ви го казвам провизорно.
И никога няма да се съглася, че предишните управляващи, които сега се правят на опозиция, не носят отговорност. Те носят по-голяма отговорност и от тези, които управляват сега! И не пъхайте „Атака” в тая работа, защото мога да кажа още неща сега, ако излезете пак! (Шум и реплики, ръкопляскания от „Атака”.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Лично обяснение – Иван Костов.
ИВАН КОСТОВ (СК): Благодаря Ви, госпожо председател. Понеже преждеизказалият се искаше да ме сложи тук да отговарям, аз отговарям веднага – по време на управлението на Обединените демократични сили беше приета Рамковата конвенция за интеграция на малцинствата и тя трябваше да реши точно въпроса, който Вие поставихте.
Второ, кой бос е арестуван? Сещам се за един. Казва се Цветелин Кънчев, с който вие от „Атака” управлявате в Самоков. „Атака” управлява в Самоков с „Евророма”. (Оживление.)
И този, който го пусна от затвора, защото той беше и осъден, е ген. Марин, вицепрезидентът на Република България.
Ето Ви двата отговора!
Що се отнася до изслушването – това не беше сериозно изслушване.
ЛЪЧЕЗАР ИВАНОВ (ГЕРБ, от място): Вие не бяхте в залата!
ИВАН КОСТОВ: Аз съм проследил цялото изслушване!
Ние искаме господин Вучков да бъде разследван от парламентарна анкетна комисия. Той отговаряше за действията на полицията. Той заслужи оценката на премиера, че „е изпуснал положението”.
Не може той да идва и да дава каквито и да е обяснения, защото самият той е под съмнение затова, че не се е справил със ситуацията. Искам да кажа съвършено ясно това.
И да предупредя ГЕРБ, че Синята коалиция няма да участва в никакви нови опити за замазване на положението с декларация, ако в декларацията изрично не се посочи, че се създава Временна анкетна комисия за разследване на действията на Министерството на вътрешните работи и на кабинета във връзка и след трагедията в Катуница. Благодаря ви за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: От името на Парламентарната група на ГЕРБ – председателят на групата, господин Красимир Велчев.
КРАСИМИР ВЕЛЧЕВ (ГЕРБ): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Днес станахме свидетели как един пленарен ден може да се използва за агитация, за предизборна агитация и за това нормално възниква въпросът, който сме го поставили от три месеца насам – трябва ли по време на кампания парламентът да заседава или, ако трябва, трябва ли да бъде предавано нещо по телевизията, дори и репортажи? Или, ако трябва да бъдат предавани репортажи, има цензора за реклама. Това телевизионно време струва много пари и точно някои използват това време, за да си направят кампанията.
Знаете, в телевизията има закон, когато се споменава дадена фирма, се слага табелка и не се споменава името. Значи, изказвания тук, които са в полза на дадени кандидат-президентски двойки или партии от тази трибуна, да не се предават. Точно затова Партия ГЕРБ беше против или се въздържахме, когато ставаше дума да се предава директно по телевизията това заседание.
Защото, задайте си въпроса дали има равнопоставеност между всички кандидати, кандидат-президентски двойки; дали има равнопоставеност между всички партии, които в момента участват в тези избори. За мен отговорът е: „Не, няма равнопоставеност”. Затова тук първо трябва да си отговорим на тези въпроси.
Що се отнася до това, което се разисква – аз искам от името на Парламентарната група на ГЕРБ да изкажа нашата благодарност на всички, повтарям – на всички служители в Министерството на вътрешните работи, за денонощния всеотдаен труд и за високия професионализъм.
Що се отнася до самата ситуация в момента – ние от ГЕРБ категорично се противопоставяме на всички опити за нагнетяване на етническо напрежение сред българските граждани в последните дни.
Определяме като недопустимо използването на един криминален инцидент за извличане на политически дивиденти в навечерието на изборите за местна власт и за президент.
Българският етнически модел е за пример не само на Балканите, но и в Европа. ГЕРБ няма да участва в никакви сценарии за провокации срещу етническия мир в страната.
Запазването и гарантирането на етническия мир е отговорност, зад която трябва да застанат всички политици и всички граждани на България. Трагедията не е и не може да бъде равна на омразата, затова всички трябва да разберат, че възникналият конфликт в с. Катуница, при който се стигна до човешки жертви, не е резултат на междуетнически проблеми на българи и роми, а единствено е криминален акт. Заради това Парламентарната група на ГЕРБ не приема използването на случая в Катуница за политически цели.
Етническият мир е неприемлива и твърде висока цена за пазаруването на политическо доверие преди изборите, затова Политическа партия ГЕРБ няма да позволи на когото и да е било да си играе със страховете на българските граждани. Сигурността, демокрацията и европейското развитие на България са гарант, че всички български граждани са равни пред закона и държавата стои зад тях с цялата сила и мощ.
Парламентарната група на ГЕРБ твърдо застава зад спазването на законите като единствения начин за регулиране на всички въпроси в българското общество, затова парламентарната група призовава всички институции в държавата да използват своите механизми, за да не допуснат българските граждани да уреждат споровете и конфликтите, които възникват между тях по криминален начин и със саморазправа.
Призоваваме всички политически сили да не използват криминални случаи за провокация срещу етническия мир в България и да бъдат гарант за български етнически модел.
Парламентарната група на ГЕРБ призовава всички български граждани да продължават да проявяват толерантност към всички свои съграждани и да не се подават на политически или криминални провокации.
Толерантността и уважението към другия са измерителят за развитието на едно общество. Българските граждани от години са доказали, че притежават този белег и страната ни се е превърнала в модел на съжителство на различни етноси на едно място. Затова никой няма право да излага на риск отношенията между всички нас и бъдещето на България. Благодаря ви. (Ръкопляскания от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Преминаваме към следващата точка от нашата програма:
ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ ЗА ДАВАНЕ НА СЪГЛАСИЕ ЗА УВЕЛИЧАВАНЕ КАПИТАЛА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В БАНКАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЪВЕТА НА ЕВРОПА.
Постъпил е доклад от Комисията по бюджет и финанси.
Лили Боянова ще ни запознае със съдържанието на доклада.
Заповядайте.
ДОКЛАДЧИК ЛИЛИ БОЯНОВА: Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Правя предложение за допускане в залата на Владислав Горанов – заместник-министър на финансите, и Стефан Сотиров – началник на отдел „Европейски финансови институции” в дирекция „Външни финанси и международно сътрудничество” към Министерството на финансите.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Моля да гласуваме.
Гласували 80 народни представители: за 77, против няма, въздържали се 3.
Предложението е прието.
Поканете гостите.
ДОКЛАДЧИК ЛИЛИ БОЯНОВА:

„ДОКЛАД
по Проект за решение за даване на съгласие за увеличаване
капитала на Република България в Банката за развитие на Съвета
на Европа, № 102-03-24, внесен от Министерския съвет на
12 септември 2011 г.

На заседание, проведено на 15 септември 2011 г., Комисията по бюджет и финанси разгледа Проекта за решение за даване на съгласие за увеличаване капитала на Република България в Банката за развитие на Съвета на Европа.
На заседанието присъстваха: Владислав Горанов – заместник-министър на финансите, Стефан Сотиров – началник на отдел „Европейски финансови институции” в дирекция „Външни финанси и международно сътрудничество” към Министерството на финансите, и Детелина Стамболова – дипломатически представител в Министерството на външните работи.
Проектът за решение беше представен от заместник-министър Горанов, който изтъкна следните мотиви за предлаганото решение.
Банката за развитие на Съвета на Европа е най-старата международна финансова институция в Европа, основана през 1956 г. като Фонд за социално развитие на Съвета на Европа, преобразувана в Банка на 1 ноември 1999 г. Към настоящия момент в Банката членуват 40 от 47-те държави – членки на Съвета на Европа. Главна цел на Банката за развитие на Съвета на Европа е финансирането на социални проекти.
През февруари 2011 г. Управителният съвет на Банката прие Резолюция 386, с която се обосновава искането за поредното шесто увеличаване на капитала на Банката.
Аргументите за увеличаване на капитала се основават на:
- предложенията за насочване на повече финансови ресурси към целева група страни, включително и България, предимно за проекти в социалната сфера;
- стремеж да се подобрят възможностите за изпълнение на приетия нов Стратегически план за развитие на Банката за развитие на Съвета на Европа за периода 2010-2014 г. ;
- запазването на кредитния рейтинг на Банката, което е от решаващо значение за постоянния достъп до финансовите пазари.
Към 31 декември 2010 г. капиталът на Банката е 3 303 млн. евро, като е предложено той да достигне до 5 503 млн. евро чрез номинално увеличение на капитала на Банката с 2 200 млн. евро. Предвижда се шестото увеличение на капитала на Банката за развитие на Съвета на Европа да бъде ефективно не по-рано от 31 декември 2011 г., при условие че се получат потвърждения на най-малко 2/3 (67%) от акционерите.
От посочената обща сума при увеличаването на капитала се предлага 246 млн. евро, които представляват частта на платения капитал за страните-акционери на Банката за развитие на Съвета на Европа, да бъдат предоставени от резервите й, а останалата част от средствата – така нареченият изискуем капитал, да бъде под формата на гаранции (сертификати за участие) от страните членки, тоест без ефективни вноски.
Република България е членка на Банката за развитие на Съвета на Европа от 1994 г, като участието на страната ни в капитала на Банката към 31 декември 2010 г. е 1,135 % или 37 491 хил. евро
В предложението за увеличението на капитала по страни членки за България е предвидено записаният капитал да се увеличи общо с 24 968 хил. евро, от които 22 174 хил. евро чрез увеличаване на изискуемия капитал под формата на гаранции и на платения капитал с 2 794 хил. евро от резервите на Банката.
В България Банката за развитие на Съвета на Европа започна своята дейност през 1996 г., като досега е отпуснала заеми в размер на около 200 млн. евро. В България Банката е отпуснала кредити за преструктуриране на здравния сектор, опазването на околната среда, интегрирането на ромските малцинства чрез предоставянето на по-добри условия на живот. Предоставен е и финансов ресурс за търговски банки, като Българската банка за развитие, Райфайзенбанк и Райфайзен Лизинг, ПроКредит банк и Сосиете Женерал Експресбанк, предназначени за проекти за ефективни инвестиции в малките и средните предприятия (МСП), с оглед подобряването на конкурентността на българските МСП, създаването на нови работни места и запазването на съществуващите такива.
След представянето се проведе гласуване, при което се получиха следните резултати: „за” – 14 народни представители, без „против” и „въздържали се”.
Въз основа на изразената подкрепа при обсъждането и резултатите от гласуването Комисията по бюджет и финанси предлага на Народното събрание да приеме Решение за даване на съгласие за увеличаване капитала на Република България в Банката за развитие на Съвета на Европа, № 102-03-24, внесено от Министерския съвет на 12 септември 2011 г.” Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря, госпожо Боянова.
Освен на Комисията по бюджет и финанси проектът за решение е разпределен и на Комисията по икономическата политика, енергетика и туризъм. Срокът е изтекъл, от нея няма постъпил доклад.
Дискусията е открита.
Има ли народни представители, които желаят да вземат отношение?
Заповядайте, господин Михалевски.
ДИМЧО МИХАЛЕВСКИ (КБ): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Ще ви кажа нещо, което може да ви изглежда малко встрани от рутинната ратификация на увеличаване на капитала ни в Банката за развитие на Съвета на Европа. Аз не знам всъщност колко от вас знаят с какво се занимава тази банка и какви проекти финансира в България, но за тези, които не знаят – тя работи главно в социалния сектор, като подпомага страните да развиват програми и проекти за интеграция на уязвимите групи от своето население. Тъй като днес бяхме свидетели на изключително остри и високопарни твърдения от тази трибуна, ще ви припомня, че само преди 1 година и 8 месеца правителството канцелира един действащ заем от Банката за развитие на Съвета на Европа, насочен към интеграцията, приобщаването на групи от населението, които днес са обект на много остри нападки от парламентарно представени групи.
Смятам, че е честно да си кажем едни на други, че когато от една страна говорим за права и отговорности, които безусловно трябва да бъдат балансирани, равнопоставени и да се изпълняват от всички слоеве и всички групи на населението, то не бива да забравяме отговорността си, че към най-уязвимите части от населението ние трябва да се грижим и като държава, и като народни представители, и като хора.
Може би това е случайно съвпадение след днешната остра дискусия – че в последните минути на заседанието гледаме този заем, но това като че ли идва като знак отгоре да ни покаже, че трябва да се замислим, че въпросът не е само да излезем по медиите, да ни кажат високопарните думи, да се опитаме да извлечем евтини дивиденти, а след това да забравим за случая.
Така че припомнете си, когато натискате сега за ратификацията за увеличаване на капитала, всъщност това е ангажимент. Когато искаме от тези хора да спазват правилата, нека да има и съответната отговорност. Защото всичко друго ще бъде хаос, безредие и безхаберие. И жалко за нас, за Народното събрание! Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Реплики? Няма.
Други народни представители? Няма.
Подлагам на първо гласуване Проект за решение за даване на съгласие за увеличаване капитала на Република България в Банката за развитие на Съвета на Европа, № 102-03-24, внесен от Министерския съвет на 12 септември 2011 г.
Преди да дам старт на гласуването, на вашето внимание е:

„Проект за
Р Е Ш Е Н И Е
за даване на съгласие за увеличаване капитала на Република България в Банката за развитие на Съвета на Европа

Народното събрание на основание чл. 84, т. 9 от Конституцията на Република България

Р Е Ш И:

Дава съгласие за увеличаване капитала на Република България в Банката за развитие на Съвета на Европа в размер на 24 968 хил. евро чрез увеличаване на изискуемия капитал под формата на гаранции с 22 174 хил . евро и частично включване на резервите в платения капитал на стойност 2 794 хил. евро.”
Моля, гласувайте.
Гласували 84 народни представители: за 84, против и въздържали се няма.
Решението е прието.

Следващата точка:
ОСВОБОЖДАВАНЕ НА ИНСПЕКТОР ОТ ИНСПЕКТОРАТА КЪМ ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ.
Постъпила е молба от Анита Богомилова Михайлова – инспектор в Инспектората към Висшия съдебен съвет. Ще прочета молбата:
„Уважаема госпожо Цачева, с Решение на Народното събрание от 19 декември 2007 г. бях избрана за инспектор в Инспектората към Висшия съдебен съвет с 4-годишен мандат.
Моля да бъда освободена от заеманата длъжност преди изтичане на мандата ми, считано от 1 октомври 2011 г. на основание чл. 48, ал. 1, т. 1 от Закона за съдебната власт с оглед на предстоящата ми ангажираност като експерт по проект на Европейската комисия.”
Предвид молбата предлагам на вашето внимание служебен проект на решение за освобождаване от длъжност на инспектор в Инспектората към Висшия съдебен съвет:
„Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 48, ал. 1, т. 1 от Закона за съдебната власт
Р Е Ш И:
Освобождава от длъжност като инспектор в Инспектората към Висшия съдебен съвет Анита Богомилова Михайлова, считано от 1 октомври 2011 г.”
Моля, гласувайте.
Гласували 82 народни представители: за 82, против и въздържали се няма.
Предложението е прието.
Уважаеми дами и господа народни представители, тъй като по следващата точка от нашата програма – Национална гражданска инициатива, № 110-00-6, за предприемане на законови мерки за запазване на държавната собственост върху територия, ползвана от Национална спортна академия „Васил Левски” в гр. Несебър, има изготвени становища и доклади от четири комисии, на които е разпределена тази инициатива, за да не разкъсваме работата по тази точка, предлагам днешното пленарно заседание да спре дотук, като утре това бъде точка първа в началото на пленарния ден с начален час 9,00 ч.
Закривам пленарното заседание. (Звъни.)

(Закрито в 13,52 ч.)Председател:
Цецка Цачева


Заместник-председател:
Анастас Анастасов


Секретари:
Пламен Нунев

Милена Христова
Форма за търсене
Ключова дума
ЧЕТИРИДЕСЕТ И ПЪРВО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на заместник-председател и двама членове на Комисията за регулиране на съобщенията

Избор на омбудсман

    Последни заседания