Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Стенограми от пленарни заседания
ДВЕСТА ДЕВЕТДЕСЕТ И ДЕВЕТО ЗАСЕДАНИЕ
София, петък, 16 декември 2011 г.
Открито в 9,04 ч.
16/12/2011
Председателствали: председателят Цецка Цачева и заместник-председателят Анастас Анастасов

Секретари: Петър Хлебаров и Милена Христова

ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА (звъни): Налице е кворум. Откривам пленарното заседание.
Дами и господа народни представители, съгласно приетата от нас програма и гласувания дневен ред за този ден и час е отредено да започнем с:
НОВО ОБСЪЖДАНЕ НА ЗАКОНА ЗА БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА 2012 Г., ПРИЕТ ОТ НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ НА 8 ДЕКЕМВРИ 2011 Г. И ВЪРНАТ ЗА НОВО ОБСЪЖДАНЕ С УКАЗ № 253 ОТ 12 ДЕКЕМВРИ 2011 Г. НА ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКАТА ПО ЧЛ. 101 ОТ КОНСТИТУЦИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ.
Преди това господин Иван Костов – по начина на водене.
ИВАН КОСТОВ (СК): Уважаема госпожо председател, колеги народни представители, господин министър! Вчера при обсъждане на § 3 на Кодекса на труда по предложение от Парламентарната група на ГЕРБ бяха отложени дискусията и гласуването. Имаше записани още участници за дискусията. Аз бях сред тях. Беше ми казано тук, че дискусията ще продължи във вторник на извънредното заседание. След това говорих с министъра, изложих му аргументите си, той даже изрази съгласие с моята теза – може да потвърди.
Фактически зад гърба на това решение вчера се оказа, видях по телевизията, че текстът на § 3 е приет и Българската търговско-промишлена палата е отстранена. Това е нередно, некоректно поведение от страна на воденето на пленарното заседание. Аз не знам кой от заместниците е бил, изобщо кой е водил този дебат.
Искам да кажа основния си аргумент, който не можах да изложа. Вие по този начин, възлагайки със закон функция на който и да е участник в тристранния диалог, можете да го отстраните! Това е нелеп аргумент! Че имало функция по закона – ами отнемете функцията, ако не искате да изпълняват някаква функция по закон! Но иначе възлагането със закон – възлагате и го отстранявате. Вие всеки можете да отстраните така – и КТ „Подкрепа”, и КНСБ, и който и да е от участниците. Това е нелеп критерий!
Освен това, има други такива организации, които имат функция по закон. Има дори неправителствени организации, които имат функции по закон, които се издържат от държавата. (Председателят дава сигнал, че времето е изтекло.) Този аргумент е толкова неуместен, че трябваше да се чуе преди да гласуват народните представители. По този начин се отнема правото да се дискутира и да се излагат позиции. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Господин Костов, Вашето мнение по същество по отношение на един текст е Ваше право – право на народния представител. Но не приемам първата част, повода Ви да вземете думата относно начина на водене, тъй като трайна парламентарна практика е когато върви второ гласуване на даден законопроект и по някои от текстовете са нужни още няколко минути или час време за допълнителни консултации, в края на обсъждания законопроект да се подлага на гласуване и оспорваният текст.
Не ми е известно кой от ръководството Ви е казал, че в рамките на вчерашния ден няма да се стигне до гласуване на Законопроекта за промени в Кодекса на труда докрай. Това, което е станало, е станало съобразно правилата и не приемам упрека Ви по отношение начина на водене на пленарното заседание във вчерашния ден. Съжалявам, но там, на онова място не определят кога и как ще се сложи гласуването на даден текст на дневен ред.
Процедура – госпожа Богданова.
ВАЛЕНТИНА БОГДАНОВА (КБ): Благодаря Ви, госпожо председател.
Господин министър, уважаеми госпожи и господа, безспорно обсъждането на ветото на президента върху бюджета на държавното обществено осигуряване е изключително важен проблем, който има сериозен публичен отзвук и интерес към него. Предишното обсъждане в пленарната зала остана затворено вътре в рамките на залата. Аз мисля, че ние трябва да отговорим на публичния интерес към този проблем.
Моля да подложите на гласуване възможността обсъждането на ветото на президента върху Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване да бъде предавано директно по Българското национално радио и Българската национална телевизия.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Обратно становище? Няма.
Подлагам на гласуване направеното процедурно предложение за пряко предаване в ефира на БНТ и БНР на дебатите при новото обсъждане на Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване.
Гласували 160 народни представители: за 60, против 11, въздържали се 89.
Предложението не е прието.
Господин Шопов, вероятно прегласуване – имате думата.
ПАВЕЛ ШОПОВ (Атака): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Този е от големите въпроси, които разглеждаме през цялата тази година. Той ще засегне не стотици хиляди, а милиони българи в близките 10-15-20 години. Този въпрос е от най-важните и българските граждани трябва да видят дебата. Той беше скрит при първото приемане на закона. Сега, след като има и президентско вето, е още по-наложително този дебат да се види.
Така че ние най-настоятелно молим за прегласуване – нашето заседание да бъде предавано по Българската национална телевизия и Българското национално радио.
Второ, трябва да се покани министър-председателят по този въпрос. Нека мнозинството, ГЕРБ да не минава само с присъствието на господин министъра на труда и социалната политика. Това не е въпрос само от неговия ресор. Това е въпрос, по който министър-председателят лично трябва да се яви тук и да поеме своята отговорност с присъствието си! В крайна сметка отговорността не е на министъра на труда и социалната политика. Знаем, министрите се сменят много често, идват и си отиват, но този въпрос, който днес ще обсъждаме в залата, е решаващ – ще има последици за много години, десетилетия напред. Тук трябва висшата политическа отговорност на управляващата партия, която се носи само от един човек – от министър-председателя.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Подлагам на прегласуване направеното процедурно искане за пряко предаване на дебатите и гласуването.
Гласували 158 народни представители: за 53, против 18, въздържали се 87.
Предложението не е прието.
От Комисията по бюджет и финанси е постъпил Доклад относно Указ № 253 на Президента на Република България.
Господин Главчев, имате думата, за да ни запознаете с доклада.
ДОКЛАДЧИК ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Уважаема госпожо председател, уважаеми господин министър, уважаеми колеги! Преди да Ви запозная с Доклада на Комисията по бюджет и финанси, да подложим на гласуване, съгласно чл. 39, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, допускане в залата на следните лица: Бисер Петков – управител на НОИ, Антоанета Ганчева – главен актюер, Йосиф Милошев – началник на отдел „Правен”.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Подлагам на гласуване предложението за допускане на гости в залата.
Гласували 151 народни представители: за 145, против 4, въздържали се 2.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Госпожо председател, да Ви предложа да гласувате и допускането в залата на господин Емил Мирославов – директор на дирекция „Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд” в Министерството на труда и социалната политика.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Да се надяваме, че това е последното предложение. (Оживление.)
Подлагам на гласуване допълнителното предложение за допускане на допълнителен гост в пленарната зала.
Моля, гласувайте.
Гласували 143 народни представители: за 132, против 4, въздържали се 7.
Предложението е прието.
Квесторите, поканете гостите.
Господин Терзийски – по начина на водене.
ГЕОРГИ ТЕРЗИЙСКИ (независим): Госпожо председател, господин министър, дами и господа народни представители! Преди няколко минути от колега – народен представител, бе направено предложение по разискванията, дебатите и приемането на закона след връщането му с вето от президента, да присъства министър-председателят.
Обръщам се към Вас, госпожо председател: считам, че не може да се неглижира това предложение. Не може да се неглижира... (Реплики.)
РЕПЛИКИ ОТ ГЕРБ: Президентът! Президентът трябва да дойде, не министър-председателят! (Шум и реплики.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Моля за ред в залата!
ГЕОРГИ ТЕРЗИЙСКИ: Ето защо се обръщам към Вас: приведете в нужния процедурен ред направеното предложение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря, господин Терзийски. Тогава, когато имам възможност, тоест когато не водя заседанието, не съм на микрофоните и вляза в кабинета си, ще поканя господин премиерът да посети пленарната зала.
Господин Главчев, имате думата.
ДОКЛАДЧИК ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря, госпожо председател.

„ДОКЛАД
относно Указ 253 на Президента на Република България, постъпил на 12 декември 2011 г., за връщане за ново обсъждане на Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2012 г., приет от Народното събрание на 8 декември 2011 г.
На заседание, проведено на 14 декември 2011 г., Комисията по бюджет и финанси обсъди издадения от Президента на Република България Указ № 253 и мотивите към него.
Председателят на комисията докладва указа и мотивите на президента. На основание чл. 101, ал. 1 от Конституцията на Република България, президентът връща за ново обсъждане Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2012 г. като го оспорва по принцип и в неговата цялост.
Президентът е посочил следните основни мотиви:
1. Нецелесъобразност на нормата на § 4 във връзка с § 6, т. 22 Преходните и заключителни разпоредби на Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2012 г., въвеждаща промяна на чл. 100 от Кодекса за социално осигуряване, с която се отменя индексирането на пенсиите за 2012 г. и по същество се отменя така нареченото златно швейцарско правило, което предвижда всички пенсии да се осъвременяват ежегодно с процент, равен на сбора от 50 на сто от нарастването на осигурителния доход и 50 на сто от индекса на потребителските цени (инфлацията) през предходната календарна година и като продължение на тази политика с § 6, т. 22 на Преходните и заключителните разпоредби се предвижда занапред пенсиите да се индексират само с процента на инфлацията.
2. Оспорва се и § 6, т. 10, т. 11, т. 12, т. 13 и т. 15 Преходните и заключителни разпоредби на Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2012 г., с които срокът за изчисляване на размера на обезщетенията при временна неработоспособност, майчинство и безработица се увеличава с по 6 месеца. Посочено е, че това ще доведе до намаляване на размера на обезщетението на болните, майките и безработните.
Президентът изтъква, че подобна уредба е социално нецелесъобразна, особено в условията на криза и висока нарастваща безработица, защото прехвърля отговорността на държавата по контрола върху злоупотребите със средствата на общественото осигуряване върху едни от най-уязвими социални групи. Доколкото се утежняват условията за отглеждане на дете, подобна мярка има и негативен демографски ефект. Президентът смята, че усилията на държавата следва да се съсредоточат върху подобряване на контролната дейност на Националната агенция по приходите и Националния осигурителен институт.
3. Приетият Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2012 г. съдържа норми за увеличение на пенсионната възраст (§ 6, т. 18, буква „а” и буква „б” от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2012 г.), предложени без спазване на принципите на осигуряването и установената законова процедура (по чл. 3, ал. 2 от Кодекса на труда и чл. 3, т. 4 от Кодекса за социално осигуряване). Вдигането на възрастта за пенсия е в противоречие с договорените параметри на пенсионната реформа. Чрез приетата по този начин законова уредба държавата става непредсказуема и непоследователна при определяне на правилата в социалната политика.
Посочва се също така, че въведените със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2012 г. мерки за увеличаване на възрастта за пенсиониране не отчитат адекватно демографските процеси в страната, здравното състояние и продължителността на живота на населението, равнището на доходите и на осигурителните плащания (в това число - на пенсиите).
Направената промяна не е придружена от цялостен пакет от взаимно свързани мерки, по които има вече постигнато обществено съгласие, като тези, свързани с ранното пенсиониране, засилване контрола при отпускането на осигурителните плащания при инвалидност, повишаване събираемостта на осигурителните вноски, освобождаване на пенсионната система от неприсъщи за нея разходи и други.
Президентът споделя експертните оценки, че промените в пенсионната възраст не гарантират очаквания финансов резултат и не са съобразени с острите проблеми на пазара на труда, поради което прокризисният ефект ще бъде по-силно изразен, отколкото антикризисния. Значителна част от спестения ресурс в Пенсионния фонд на Националния осигурителен институт ще отиде за покриване на допълнителните разходи по Фонд „Безработица”, който също е с висок бюджетен дефицит.
4. Оспорва се процедурата на приемане, което, както изтъква президентът, „създава основание и предпоставки за оспорването му и като противоконституционен”, поради това че с внасянето за второ четене с един параграф на около тридесет промени в Кодекса за социалното осигуряване и други закони по същество е премахната възможността за дискусия на първо четене. Така се отнема и възможността на народните представители да внасят свои предложения за промени на тези съществени изменения.
С гласуването на предложенията за изменение на възрастта, внесени от народен представител, се променят „принципите и целите на закона”, което е недопустимо от изискванията на чл. 88, ал. 1 във връзка с чл. 87, ал. 2 от Конституцията на Република България.
5. Президентът посочва, че приетите разпоредби противоречат на изискванията на чл. 3 и чл. 10, ал. 1 от Закона за нормативните актове, че законът урежда еднородни обществени отношения. Отношенията относно материалноправния режим на пенсионното осигуряване, елемент на който е и възрастта за придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, са предмет на друг закон – чл. 68-69а Кодекса за социалното осигуряване. Те са вън от предмета на бюджетния закон, който е само за набирането и разходването на средства за общественото осигуряване. Нарушено е и изискването на чл. 10, ал. 2 Закона за нормативните актове, измененията на закон да се уреждат с отделен закон за неговото изменение и допълнение. В случая това е направено с друг закон.
Във връзка с гореизложените съображения и мотиви Президентът на Република България заключава, че Законът за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2012 г., приет от Народното събрание на 8 декември 2011 г., съдържа съществени и непреодолими законодателни недостатъци, засягащи основни и неотменими права на гражданите, и е приет при съществени процедурни нарушения на законодателния процес. Ето защо на основание чл. 101, ал. 1 от Конституцията на Република България, той връща за ново обсъждане в Народното събрание Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2012 г., приет от Народното събрание на 8 декември 2011 г., като го оспорва по принцип и в неговата цялост.
След приключване на обсъждането и проведеното гласуване Комисията по бюджет и финанси с 12 гласа „за” и 4 гласа „против”, без „въздържали се” прие следното становище:
Предлага на Народното събрание да приеме повторно Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2012 г., приет от Народното събрание на 8 декември 2011 г.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря, господин Главчев.
Дебатите са открити.
Моля народните представители, които желаят да участват в тях, да направят заявка за това.
Господин Стойнев, имате думата.
ДРАГОМИР СТОЙНЕВ (КБ): Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин министър! Коалиция за България споделя и подкрепя мотивите на Президента на Република България господин Георги Първанов, с които бюджетът за държавното обществено осигуряване за 2012 г. бе върнат за повторно обсъждане в Народното събрание.
Уважаеми дами и господа управляващи, всяка реформа, за да бъде успешна, е необходимо да има обществена и политическа подкрепа. Вие нямате политическа подкрепа. Нито една политическа партия не застава зад тази реформа. Обществена подкрепа също нямате. Този законопроект взриви социалния мир в страната. Всички сме свидетели на огромната вълна на социално напрежение, която заля държавата. Неслучайно министрите и вече министър-председателят са освирквани във всеки град, в който отидат.
Вашата основна цел, господа управляващи, е да ограничите възможността на българските граждани да придобият право на пенсия и да намалите времето, през което те могат да я получават. Основното правило на ГЕРБ – „Колкото по-малко пенсионери, толкова по-добре за ГЕРБ. Колкото по-кратко живеят пенсионерите, колкото по-малки пенсии получават, толкова по-добре е за бюджета на ГЕРБ!” (Силен шум и реплики „Е-е-е!” от ГЕРБ.)
Нищо не налага в този момент, господа управляващи, вдигането на стажа и на възрастта. Манипулативните твърдения как и сега мъжете средно работят до 64 години са обяснения за наивници. Разбира се, този, който има работа и желае да работи, трябва да бъде стимулиран да остава на пазара на труда, но тези хора, които работят по-дълго на пазара на труда, средно 70% от тях работят, защото нямат необходимия стаж, защото през последните 20 години голяма част от тези хора са останали без работа и нямат друга възможност, освен да останат на пазара на труда. (Шум и реплики от ГЕРБ.)
Нещо повече, господа управляващи, в България имаме едни от най-тежките условия на пенсиониране в целия Европейски съюз. Задавате ли си въпроса защо в момента коефициентът на заетост на хората между 55 и 64 години е 44%? Защо този коефициент на заетост е един от най-ниските в целия Европейски съюз? Нима тези хора не искат да работят, или никой просто не ги иска на работа?! Как ще обясните, господа управляващи, на тези хора, които благодарение на Вашата политика загубиха работните си места, на тези, които се обезкуражиха да търсят работа? Как ще обясните на младите хора? Всеки трети млад човек не може да се пенсионира. (Шум и реплики от ГЕРБ.) Как ще му обясните Вашите промени и как той ще може в бъдеще да се пенсионира, при положение че сега остава без работа?! (Шум и реплики от ГЕРБ.)
Защо не предложите, господа управляващи, гъвкави мерки за пазара на труда? Гъвкави мерки, които да позволят на хората, които стават на 60 години, да могат да се пенсионират. ГЕРБ се превърна в машина, която произвежда безработни, само че тези безработни хора по никакъв начин не могат да бъдат поети от пазара на труда, колкото и да ги произвеждате.
Само че, господа управляващи, освен с възрастните Вие имате проблеми и с младите хора. На Вас и децата Ви пречат, господа управляващи. Вече трета година Вие не вдигнахте обезщетението за отглеждане на малко дете – остана 240 лв. Разбира се, знаем твърдението на министъра – той е горд, че е вдигнал линията на бедността на 240 лв., но, господа управляващи, това означава, че децата от малки трябва да свикват с бедността. (Реплики „Е-е-е!” от ГЕРБ.) Бедността е за всички. Бедността е гарантирана от ГЕРБ. Неслучайно Европа посочва България като държавата, в която има най-голям риск да изпаднеш в бедност и в мизерия. (Шум и реплики от ГЕРБ). Неслучайно България е единствената държава – членка на Европейския съюз, която има проблем с бедността. Неслучайно българският народ се страхува за своята сигурност и определя бедността като основен фактор.
Уважаеми господа управляващи, Вие се отказахте и от осъвременяването на пенсиите. Не пожелахте дори да вдигнете коефициента на всяка една изработена година в пенсионната формула. Дори не пожелахте да запазите швейцарското правило, защото то било много щедро, както се изрази управителят на Националния осигурителен институт. Не е щедро, господа управляващи, защото голяма част от тези пенсионери тънат в мизерия и техният живот все повече и повече се влошава.
Коалиция за България не споделя и увеличаването на периодите, върху които се изчисляват краткосрочните обезщетения. Вие пестите пари именно от обезщетенията при бременност и раждане, от болничните и от безработицата. Многократно съм заявявал от тази трибуна, че Българската социалистическа партия ще подкрепи всяко решение, което води до оптимизация на разходите на НОИ, но не и решения, които водят до отнемане на социални права, когато става въпрос за болните, за хората в предпенсионна възраст, за пенсионерите, за безработните, за младите родители. Неслучайно голямата Ви гордост е, че на ден печелите средно по 2 лв. от всяка българска майка.
Предложенията на опозицията бяха правилни и справедливи, Вие не пожелахте да ги чуете. Вие решихте да спестите 30 млн. лв., като влошите живота на десетки хиляди човека, при положение че само 122 млн. лв. бяха необходими, така че да има справедливост и богатите хора също да бъдат съпричастни с кризата. Вие избрахте лесния вариант – да накажете хората.
Вече два пъти бе сезиран Конституционният съд, господин министър, за ограничаване на трудови и социални права – и двата пъти успешно.
Господа управляващи, имате шанс да поправите своята грешка. Знаете много добре, че народът не желае тези промени – нито болните, нито пенсионерите, нито безработните, нито хората в предпенсионна възраст, нито младите родители. (Шум и реплики от ГЕРБ.) Те не желаят тези промени, господа управляващи. Запазете поне достойнството на хората и най-вече тяхното самочувствие, ако не можете да предприемете нищо друго. Благодаря Ви. (Ръкопляскания от Коалиция за България.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Реплики? Няма желаещи да репликират.
Други народни представители?
Господин Стоилов, заповядайте.
ЯНАКИ СТОИЛОВ (КБ): Госпожо председател, господин министър, госпожи и господа народни представители! Президентското вето върху Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2012 г. е отново повод да се върнем към въпросите за промените в пенсионната система. Вие, които подкрепяте този закон, ще кажете, че България е в тежка икономическа ситуация, че в цяла Европа се предприемат действия, които водят към увеличаване на пенсионната възраст. Заедно с това ние трябва да попитаме: защо тези констатации не бяха направени два-три месеца по-рано, защо премълчахте всичко това преди президентските и местните избори? Никакви нови обстоятелства не са настъпили през последните седмици. С това истинско лице трябваше да застанете пред българските граждани, да ги предупредите за тежестите, които България трябва да понася.
В още по-голяма степен беше длъжен да направи това и новоизбраният президент, тъй като той принадлежи към Вашата политическа формация, тъй като сега, след изборите, той отново аргументира необходимостта, която тук застъпва мнозинството, и коректността в политиката изисква последователност и откритост. Тогава, ако българските граждани бяха дали същата подкрепа, която имате в момента, Вие можеше да застанете тук и да кажете: ние сме получили този обществен мандат, хората са приели тези тежести и ще следваме тази политика.

Оказа се, че горчивите лекарства трябва да бъдат изпити сега. Министър-председателят каза, че е по-добре те да бъдат поети наведнъж. Може би от гледна точка на моментния ефект и неприятностите, които трябва да бъдат изживени като консумация на това „лекарство”, в еднократната употреба да е по-лесно, но терапевтичният ефект върху социалното здраве на болния може да се окаже много лош, когато тези дози бъдат прехвърляни, когато започнат да действат деструктивно върху икономическия и социален организъм.
Затова ние подкрепяме мотивите, изразени от президента Георги Първанов, в основните пунктове, които са дадени. Защото след като в годините от Вашето управление Вие фактически нарушавахте чл. 100 от Кодекса за социалното осигуряване във връзка със задължителното индексиране на пенсиите, сега провеждате своето неправомерно поведение в съответствие с вече изменената разпоредба, казвайки, че доходите няма да бъдат индексирани по тъй нареченото „златно швейцарско правило” – с увеличаване 50% на инфлацията и на осигурителния доход, и пенсионерите ще бъдат компенсирани само за увеличаването на инфлацията.
Следващият най-обсъждан въпрос е за увеличаването на осигурителния стаж и на годините за пенсия. Забележете, че дори в Гърция, която често е оплаквана от България за тежката криза, в която се намира, се предвижда възрастта за пенсия да се увеличава от 61,4 до 63,5 години до 2015 г., а изискваните години за пълна пенсия – 65, ще важат от началото на 2014 г. Тоест дори в страната, която в момента се намира в най-тежка финансова и икономическа криза, се правят усилия тези стъпки да отчетат интересите на населението. При това в България (тя може би е рекордьор в сравнителен план, нека ако тук има други данни да бъдат изнесени) за целия този период най-рязко ще се увеличават годините осигурителен стаж и пределната възраст, която хората трябва да навършат за пенсиониране, ако вземем стартовите нива отпреди 20 години и тези, които се планира да бъдат достигнати през следващите няколко години. Така че тази скала е най-стръмна в България.
Когато министър Дянков преди няколко дни каза, че достигането на 65% съотношение на пенсията към заплатата са някакви комунистически блянове, трябва да му се припомни, че в редица европейски страни около тези именно нива в тези съотношения се движат доходите от пенсии спрямо доходите от заплати. Тези нива не бяха достигнати в България дори преди 20 години, но все пак тогава заместването беше над 50%, тоест хората, които се пенсионираха, получаваха пенсии, чийто размер беше повече от половината на заплатата им. В момента този процент е около 40-42%. Така че Вие не можете и да стимулирате хората да се стремят към пенсия поради твърде високите изисквания тепърва да могат да я получават, и второ, когато пенсията не покрива поне половината от доходите, които те са имали като работещи, за каква мотивация и за каква степен на социално осигуряване може да става дума?!
Искам също да отбележа обективния факт, че в някои професии, някои дейности хората могат да съхранят своята трудоспособност при високо качество дори до 70-75 години. Например в академичните среди не би било проблем някои от изтъкнатите хора, които имат физическа и интелектуална дееспособност, да работят дори много повече. Такива примери също има в развитите страни, но трябва да бъдат отчитани условията на труд, защото в някои сектори те са много тежки, защото в някои професии не е възможно да се упражнява ефективно тази дейност, преминавайки границата на 60-65 години.
Освен това защо не се въведат обективни критерии, че темповете, с които се увеличава средната продължителност на живота, ще бъдат критерии за плавното увеличаване на възрастта за пенсиониране?! Тогава можем да кажем, че колкото по-добро става състоянието на нацията като социален и здраве статус, толкова повече ще се увеличава трудовата активност на населението.
Освен това Вие изглежда пренебрегвате факта, че в България продължава увеличаването на безработицата, особено младежката. И ние сме изправени пред една крайно нерационална икономическа ситуация – увеличаване на времето, което хората трябва да прекарват на пазара на труда и една все по-голяма група от хора, които въобще не могат да достигнат и да влязат на този пазар.
И не на последно място в тази аргументация трябва да изтъкнем факта, че грижата за възрастните хора е най-високият критерий за хуманност в едно общество, дори в по-голяма степен от грижата за децата, защото грижата за подрастващите е инстинкт в цялата природа. Такава грижа полагат дори животните, но грижата за възрастните хора е отличителната характеристика на човешкото общество. И точно тя е най-високият тест за хуманност във всяка социална система.
Идва денят, в който държавата, както го прави всяко семейство, трябва да си плати дълговете. Решението на кризата е в усилната работа и контрола на разходите. В същото време „подход, който разчита единствено на бюджетни съкращения, рискува да тласне икономиката в рецесия и дори в депресия”. Това са думи, казани неотдавна от президента на Република Франция. При това във Франция разходите, които се отделят за основните социални системи – здравеопазване, образование, са значително по-високи в относителен размер, отколкото в България. Защото във Франция в много по-дълъг период се предвижда да бъдат извършени част от тези увеличения, за които и тук се говори. Но дори и този подход не е достатъчен и той се оспорва във Франция от различни граждански организации, политически партии, синдикални организации. Защото ключът към решаването на тази криза е в промяна на финансовата система, в регулацията, в това, че икономиката трябва да работи и да произвежда повече за хората. Вие продължавате да ни предлагате приватизация, която е евтина за държавата и която носи изгоди само след една-две години за тези, които ще придобият приватизираните предприятия. И следващите години такива стъпки продължават да се подготвят. Така че как от една все по-изтощаваща се икономика ще бъдат произведени все повече блага за хората?! Защото нали никой тук няма да излезе и да ни заблуждава, че тези, които спечелят от придобитите активи, след това ще бъдат с най-голям принос в осигурителната система и в увеличаването на доходите?!
И най-накрая – юридическите аргументи за нашето противопоставяне на този закон. Конституционният съд неведнъж в своите мотиви е имал възможност да се произнесе по това, че промените, които се правят в законодателството, трябва да съответстват на правилото да бъдат обсъждани и приемани на две четения. В много от тези мотиви се отбелязва, че народните представители трябва да спазват своето конституционно правомощие на законодателна инициатива, като внасят изменения, цитирам: „без да променят принципите и целите на закона”. А тук бяха внесени редица параграфи от отделни народни представители от мнозинството, което лишава другите от възможност за такава дискусия. И аз се надявам, че натрупването на тази критична маса в мотивите на Конституционния съд най-после ще доведе до това той да произнесе и диспозитив, който съответства на тези мотиви, използвайки тези мотиви, за да обяви закона за противоконституционен.
Затова ние ще гласуваме против приетия на първото разглеждане закон, който съдържа тези антисоциални и антихуманни решения. Благодаря. (Частични ръкопляскания от КБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря, господин Стоилов.
Реплики? Няма.
Има думата за изказване господин Шопов.
ПАВЕЛ ШОПОВ (Атака): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги, уважаеми господин министър! За нас съображенията и мотивите не са тези на президента. Ние от „Атака” имаме наше становище, наша позиция, отделни съображения против този закон и сме ги излагали много пъти – и по време на дебата, който се проведе при първото гласуване, и преди това.
Въпросът с пенсионната възраст е основният въпрос, не дори и въпросът за увеличението и намалението на пенсиите е база, основен въпрос на нашата предизборна програма и на позицията на „Атака” в пенсионната и социалната сфери. Дори бихме казали, че мотивите на президента не са истинските. Те са твърде фризирани, твърде меки, обтекаеми и за нас ветото му е нищо друго освен един формален повод за това обсъждане, за да можем още веднъж да изкажем нашите категорични мнения и становища против вдигането на пенсионната възраст и да гласуваме против това.
Ние ще продължим да отстояваме твърдо тази теза и за в бъдеще тя ще бъде част от нашата практика и нашите предизборни обещания – ако щете за едни следващи избори – за намаление и за връщане на пенсионната възраст на поносими за българското общество нива.
Ние не си въобразяваме, че днес управляващите от ГЕРБ не са се подготвили да преодолеят ветото с помощта на наемниците, които са щедро напазарувани и чакат да натиснат копчето срещу съответното възнаграждение. Истината за това, което става –увеличаването на пенсионната възраст, трябва да се търси още в началото на прехода. Още от началото на прехода виждаме един зловещ сценарий, който беше очертан и който явно се осъществява. Тогава се появиха две лица – Ран-ът. Тези, които тогава са се интересували от политика си спомнят, защото в залата има хора, на които и през акъл не им е минавало такова отношение и такава мисия, каквато в момента изпълняват, за тях, които бяха начертали този план – с пенсионна възраст, броят на българите към 2040 г. трябва да остане 5 милиона души и към който виждате, че стремглаво се стремим.
Така че за нас от „Атака” въпросът не е да се попълни дупката в бюджета за социалното осигуряване или да се намерят пари. Въпросът е много по-дълбок – геноцид срещу българите, който се осъществява вече 20-22 години. Най-потърпевшо е поколението на около 30-годишните, които понесоха основния удар в началото на прехода и срещу които се насочва този законопроект, защото той ще удари и ще засегне точно тях – изключителна историческа и обществена несправедливост спрямо това поколение. То отнася целия този преход и всичко най-неблагоприятно, най-тежко, най-лошо, което се случи през последните 20 години, всъщност удари точно това поколение.
Ние знаем, че министърът Дянков, който в очите на българската общественост минава за основният виновник, от тук той го рече, той си го заяви недвусмислено, всички са се съсредоточили и смятат, че не е дори министърът на труда и социалната политика, а е именно министърът Дянков. Всъщност Дянков е само рупорът, изпълнителят на тази зловеща политика. Тя не е предвид и на политиката на нашите европейски партньори, тя идва от другаде. Това са неща от втория план на събитията. Ако някои разбират, ще проумеят за какво става дума. Нещата са много по-дълбоки и имат геостратегическо значение и звучене. Те имат друга същност и смисъл и тя е: колкото може да се намалява броят на българите. Това се отнася и до други народи, но и ние сме част от тази схема. Начинът, по който това се прави, е с влошаване на условията на живот.
Пенсионната възраст, нейното по-високо или по-ниско ниво не е нищо друго освен качеството на живот, за което уж толкова много се борим, а всъщност нищо не правим и не само не правим, а го и влошаваме. Защото, за да се увеличи пенсионната възраст, това означава рязко влошаване на качеството на живот. Сигурно няма страна в света, в която за 20 години да се е направил такъв гигантски скок, да се е направила такава промяна в неблагоприятна посока на качеството на живота – за мъжете от 60 на 65, а за жените е още по-драстично това, което се предвижда – осем години. Това можеше да стане, ако българското общество беше постигнало по-добро качество на живот, ако хората живееха по-дълго – тогава би имало логика да се увеличи, да се вдигне пенсионната възраст. Иначе, друга логика по никакъв начин няма!
Забележете, това са осем години за жените! Направете преглед, на която и да е пенсионна система за тази динамика, и ще видите, че такова нещо в света не се е случвало.
Въпросът не е в това, аз и преди малко споменах, да се съберат пари в бюджета за държавното обществено осигуряване. Тези пари са от порядъка на десетки или стотици милиони, които по един или друг начин, по едни или други пера биха могли да бъдат набавени и това може да стане и чрез увеличаване на пенсионната вноска. Затова тук – при първото четене, се разгоря спор, изказаха се различни становища. Въпросът не е в това. Въпросът е колкото може повече да се осъществява и да се реализира неолибералният модел в България. Увеличаването на пенсионната възраст е неотделима част и много важен елемент именно от този неолиберален модел, за която и да е държава. Това е смисълът – да се измести, да се промени конституционното правило и онова, което уж не подлежи на коментар – социалната държава, не социалистическата, а социалната държава.
Разбира се, парите могат да бъдат намерени и ние от „Атака” сме единствените, които до този момент не веднъж сме казвали откъде можете да ги вземете. Разбира се, парите трябва да дойдат от увеличаването на брутния вътрешен продукт – нещо, което, явно това правителство, мнозинството, управляващите от ГЕРБ не могат да осъществят и да реализират.
Разбира се, баналното и смешното оправдание е икономическата криза. Да, има икономическа криза в света, но има държави, които реализират увеличение на брутния вътрешен продукт 5-6-7-8%. Това е в света на много места в момента и при условие на криза. При положение, че през годините на прехода България беше паднала на толкова ниско ниво, нормално и логично беше, както допреди 2, 3, 4 години, брутният вътрешен продукт да се увеличава с по-голям темп, отколкото в други страни. Сега забавянето е толкова драстично, че е едно от ниските, в най-добрия случай средните, в Европа.
Парите, с които може да се запълни дупката, могат да бъдат намерени по начините, по които ние много пъти заявявахме и ви казвахме от тази зала, включително и когато се гледаше държавният бюджет за 2012 г., могат да дойдат от връщането в активите на държавата от електроразпределителните дружества, от които на година изтичат в чужди джобове като печалба около 400 млн. лв. Сега е моментът това да се направи, но явно, че няма никаква воля. И не само, че не се отива към това, а се отива към продажба и на миноритарните пакети на тези дружества, за огромно съжаление.
В това отношение парите могат да бъдат събрани като най-после се сложи намордник на банките и се създаде стройна система, според която банките да не реализират огромните си и фантастични печалби в условията на криза.
Парите могат да дойдат, като бъдат събрани от приватизацията, която беше осъществявана в продължение на две десетилетия. Там дремят не стотици милиони, там стоят несъбрани, нереализирани милиарди. Например, казвали сме на министър Дянков, че само от изискуемите ликвидни вземания могат да бъдат събрани суми, безспорно установени, на стойност между 600 и 700 млн. лв. От тях се събират процент – процент и половина на година.
Парите могат да бъдат събирани и внесени в бюджета на Държавното обществено осигуряване и в много много още пера. Говорили сме, че цели индустрии от добивната промишленост – рудодобива, които имат значение за България като залежи, като възможности за експлоатация и за доходи, както нефта и газа за други страни.
Тоест, въпросът не е в парите – ние виждаме това. Въпросът е да бъде изпълнена още веднъж една чужда поръчка, една чужда неолиберална стратегия, подпомагана от тукашните подгласници и изпълнители. Да бъдат осъществени заповедите, идващи отвън по технологията и начина както някога: „Ало, ало, Москва слуша”, сега: „Ало, ало, Вашингтон, слушаме”.
Това е целта. Отговорността ще лежи върху всички тези, които натиснат копчето с „да”. Разбира се, те няма да бъдат дълговечни и скоро, такава е логиката на историята – всеки, който прави неща, които са обществено опасни или неодобрявани от хората и от народа, си отива. В това няма каквото и да е съмнение. Такава ще бъде и Вашата съдба, както и на други предишни управляващи.
Бъдещето обаче е в защитата на националния интерес, който ние ще осъществяваме. Гласуването за пенсионната възраст е много важен елемент и много важно нещо, свързано с българския национален интерес.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Благодаря.
Реплики? Няма.
Господин Адемов, заповядайте за изказване.
ХАСАН АДЕМОВ (ДПС): Благодаря Ви, господин председател.
Господин министър, госпожи и господа народни представители, уважаеми гости! Конституционно право на Президента, визирано в чл. 101, ал.1 от Конституцията, е да връща и да оспорва приети законодателни решения за ново обсъждане.
В рамките на двата мандата на президента Първанов, това е петият закон от социалната сфера. Тук изключвам здравеопазването. За информация – само през 2003 г. има изменение и допълнение на Семейния кодекс; отново през 2003 г. – Закон за изменение и допълнение на Кодекса за задължителното обществено осигуряване; 2006 г. – Закон за интеграция на хората с увреждания; 2010 г. – Кодекса на труда. И сега – Законът за бюджета на Държавното обществено осигуряване.
Забележете обаче, че президентът оспорва по принцип и в неговата цялост за първи път бюджетен закон. Никога в най-новата история на България не е оспорван и не е връщан закон за бюджет за следващата година. Това е първият случай. На този случай трябваше да обърнете внимание, а не с лекота да се опитате да неглижирате желанието на Президента на Републиката да се осъществи още веднъж дискусия в Народното събрание.
Вероятно, уважаеми колеги, ще преодолеете президентското вето, защото виждам, че правите организация за това, но ще Ви бъде много трудно да преодолеете себе си. Пред Вас стои един тежък, непреодолим, морален проблем. Този проблем се състои в това, че има огромно разминаване между предизборната Ви риторика и политиките, които извършвате след последните избори.
Това голямо разминаване, няма да Ви позволи да бъдете в съгласие със себе си, уважаеми дами и господа народни представители от управляващите.
Много бързо, колеги от ГЕРБ, загубихте уникалната си способност във всяка ситуация да търсите и намирате консенсусни решения! И знаете ли защо? Защото заложихте на авторитарни, еднолични решения, не цялостни решения, а решения на парче.
Инцидентните решения са характерни за силовите управления, когато няма цялостна визия за това какво трябва да се извърши. Опитвате се в момента да запушите една пробойна от стомна с много пробойни. Няма как това да се случи само с едно решение и Вие, надявам се, прекрасно осъзнавате това.
Позволихте си да заобиколите Вашата гордост – социалният диалог. Нещо повече, с решенията от вчера се намесихте и в структурирането на участниците в този диалог.
Уважаеми колеги, аз искам да кажа няколко думи по същество за мотивите на Президента, с които той връща за ново обстойно обсъждане бюджета на държавното обществено осигуряване за следващата година.
Вероятно Ви е направило впечатление, че от Движението за права и свободи имахме предложения по всичките четири основни аргумента, които са в духа на мотивите, с които Президентът връща за ново обсъждане този закон.
На първо място – отмяната на швейцарското правило. Какво предлагате, вместо това златно швейцарско правило? Вие предлагате догодина да се увеличи минималният размер на пенсиите. Едва ли има някой в тази зала, който да е против увеличаване на доходите на хората с пенсии на минимален размер. Още повече, че препоръката в Резолюцията на Европейската комисия е точно в тази посока – минималните доходи от пенсии да не са под линията на бедност.
На следващо място, Вие не си давате сметка, че, отнемайки пари от фонд „Пенсии”, създавате условия за противопоставяне между сегашните пенсионери и тези, които предстои да се пенсионират по новите условия.
Предлагате през 2013 г. индексация на всички пенсии само с инфлацията, като забравяте, че инфлацията е показател, който се наблюдава от Европейската комисия във връзка с Пакта за стабилност.
Не на последно място – 2013 г. е изборна година. Това решение никак не е случайно. То е продиктувано от намерение с него да се подпомогне предизборната надпревара.
Така че, уважаеми колеги, нека още веднъж да помислим дали трябва да отменим швейцарското правило или да преминем към решенията, които Вие предлагате.
Срокът за изчисляване размера на обезщетението, така наречените „краткосрочни обезщетения”. Ами, уважаеми колеги, отчетът, който дава Националният осигурителен институт за изпълнението на бюджета на Държавното обществено осигуряване за първите девет месеца на 2011 г. – всички тези фондове, за които става въпрос в това предложение, са на икономия. Тогава защо искаме да увеличим срока, от който се изчислява размерът на обезщетението с шест месеца? Защо? Кому е нужна такава промяна? Не се прави така! Условието да получаваш обезщетение за безработица е през последните 15 месеца да си работил 9 месеца. Сега какво се оказва? Оказва се, че размерът на обезщетението за безработица трябва да се изчислява две години назад, и то в условия на безработица.
В условия на безработица, ние увеличаваме, според нас съвършено неправилно и неразумно, срока, от който се изчислява размерът на обезщетението и по този начин създаваме условия за намаляване на разполагаемия доход.
Уважаеми колеги, какво означава да увеличим срока, от който се увеличава размерът на обезщетението за майчинство?
Никакъв аргумент не е този, че, видите ли, в България най-дълъг е периодът, в който се изплаща майчинство – в продължение на две години се плаща майчинство. Да, ама през втората година какво плащаме? Плащаме тези 240 лв., които са по-малко дори от минималната работна заплата, които са долу-горе на прага на бедност, определен от Министерския съвет.
Няколко думи за увеличаване на пенсионната възраст. Колеги, ще се опитам да опровергая с цифри това, което казвате, че обстановката в Европа се е променила. Ще Ви помоля да слушате внимателно.
Средна продължителност на предстоящия живот по ЕВРОСТАТ: Европа 27 мъже – 20 години и 9 месеца, България – 16 години и 6 месеца; Европа 27 жени – 24 години и 9 месеца, България – 20 години и 8 месеца. Тоест с 4 години е по-малка средната продължителност на предстоящия живот след навършване на възрастта за пенсиониране.
На второ място, средна продължителност на живота: Европейският съюз мъже – 76 години и 4 месеца, България – 70 години и 1 месец; Европейския съюз жени – 82 години и 4 месеца, България жени – 77 години и 2 месеца. Средно с 5 години по-ниска средна продължителност на живота в България, отколкото за 27-те страни членки.
Ефективна възраст за пенсиониране – един от важните показатели. Европейският съюз мъже – 62 години, България мъже – 64 години и 2 месеца; Европейския съюз жени – 60 години и 8 месеца, България – 61 години, тоест средно в България с 2 години е по-висока ефективната възраст за мъже за пенсиониране.
Още един аргумент. Уважаеми колеги, в Европейския съюз през 2010 г. – броят на пенсионерите над 65 години е 86 милиона. Очаква се през 2050 г. този брой да бъде увеличен със 71%. България през 2010 г. – брой на населението над 65 години – 1 млн. 321 хил.; 2050 г. – очаквания и прогнози – 1 млн. 851 хил., или увеличение с 40,1%.
Уважаеми дами и господа, вършат ли Ви работа европейските аргументи и международното положение за вземането на тези тежки решения, които предлагате? Очевидно е, че информацията, която Ви представих, не върши работа.
На следващо място, фискалният ефект от увеличаването на възрастта. През 2012 г. – между 18 и 30 милиона; 2017 г. – 300 милиона; 2020 г. – 666 милиона. Този ефект е само от увеличението на възрастта.
Това, което казва министър Дянков: за тези прословути 6 милиарда. Уважаеми колеги, става въпрос за акумулиран ефект от възраст плюс индексация само с инфлация, плюс увеличаване тежестта на всяка година стаж от 1,1 на 1,2 – само на новоотпуснатите пенсии. Същото се отнася и за пенсиите на максимален размер – само на новоотпуснатите.
Замислете се малко! Каква е разликата на една пенсия, която е отпусната до определена дата – 2017 г., и на тази, която е след 2017 г.? Вие ще престанете ли да противопоставяте хората по възраст, хората от различни социални групи?
Уважаеми колеги, разберете, че това не е далновидно решение. Затова имате възможност сега, в рамките на това заседание, да подкрепите ветото на президента, да прогласувате и отново да разгледаме на второ четене текстовете от този закон, защото това ще ни даде възможност за вземане на по-добри решения от тези, които се предлагат.
За съжаление, уважаеми колеги от ГЕРБ, Вие загубихте способността си да генерирате консенсусните решения. Вместо да обединявате Вие разединявате обществото. Затова надеждите ми, че ще гласувате „за” ветото на президента, не са особено сериозни. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Благодаря.
Реплики? Няма.
Господин Костов, заповядайте за изказване.
ЦВЕТАН КОСТОВ (СК): Уважаеми господин председател, господин министър, колеги! Няма спор, пенсионно-осигурителната ни система е в критично състояние. Това, разбира се, не е от вчера. Бедите се коренят далеч назад във времето, още когато комунистическата власт сложи ръка на пенсионните фондове. След 1989 г. се създадоха обективни предпоставки за изграждане на една модерна, базирана на принципите на солидарност и справедливост, осигурителна система. Но едва правителството на Обединените демократични сили намери воля и кураж, да положи нейните основи, очерта визия за нейното развитие и усъвършенстване.
Какво се случи в следващите години? Две правителства блокираха реформата и предопределиха прогресиращия дефицит в бюджета на Държавното обществено осигуряване, растящата му зависимост от държавния бюджет, болезненият и неефективен характер на закъснелите мерки. За всичко това, разбира се, нито дума в мотивите, с които Президентът на Републиката връща за ново обсъждане Закона за бюджета на ДОО. Нещо повече, представя себе си като радетел за реформи, но аз не си спомням негова реакция в този смисъл.
В последните две години управляващите, притеснени от незавидното финансово състояние на Държавното обществено осигуряване, предприеха стъпки, които ние от Синята коалиция преценяваме като спорадични, противоречиви, непоследователни и неприемливи както за хората, така и за бизнеса.
Колеги, реформа се прави с ясна стратегия, с прилагане на пакет от мерки при широко политическо и обществено съгласие. Нито едно от тези условия за успех не е налице.
Сега за конкретните текстове, които са предмет на оспорване, от страна на президента. Мисля, че подтекстът на промяната на чл. 100 от Кодекса за социално осигуряване е ясен – икономия в условия на криза, свито потребление, ниска инфлация. Според нас това е елемент от сбърканата политика по доходите, която води това правителство.
Що се отнася до удължаване срока за изчисляване размера на краткосрочните обезщетения, изразих негативно мнение по време на предишните обсъждания на закона. Особено неприемливо е то за обезщетението при бременност и раждане на фона на влошаващата се демографска характеристика. Припомням, че за 4 години това е трето удължаване на този срок.
И най-дискутираният в обществото въпрос за увеличение на пенсионната възраст. Няма да спекулирам с продължителността на живота у нас и със здравния статус на българите. Според мен компромисното споразумение отпреди една година прекалено отдалечава във времето прилагането на тази мярка – мярка, без която едва ли можем да минем. Проблемът е: кога и как да се приложи?
Верни на своя стил от ГЕРБ инцидентно и разбираемо след изборите я датираха от 1 януари 2012 г., като успяха да постигнат пълен хаос – ще увеличим възрастта с една година – не с четири месеца; това ще засегне само трета категория – не, и другите две категории.
Всичко това, колеги, срива доверието в системата, демотивира участниците в нея, подкопава нейната стабилност. При такива действия и финансовият ефект е твърде съмнителен.
В заключение, позицията на Парламентарната група на Синята коалиция по Закона за бюджета на Държавното обществено осигуряване – добре позната, включително и по текстове, които не са предмет на обсъждане днес, остава непроменена и ние няма да подкрепим Закона за бюджета на Държавното обществено осигуряване за 2012 г.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Благодаря.
Реплики? Няма.
Заповядайте за изказване, госпожо Масларова.
ЕМИЛИЯ МАСЛАРОВА (КБ): Уважаеми господин председател, уважаеми господин министър, уважаеми колеги! Върнахме се към темата, която бихме могли да кажем с едно изречение: реформите в пенсионната система не спряха. Те започнаха през 2000 г. и не спряха до този момент. Но когато започнаха през 2000 г., бяха обсъждани в продължение на две години от всички политически партии, от обществото, от представителите на работниците и работодателите и имаше национален консенсус, имаше визия какво ще се случи в следващите години.
Аз няма да се връщам назад кой какво е направил, защото бихме могли да говорим много по този въпрос, но ако трябва да говорим конкретно за закона, който е върнат от президента. Единственото нещо, което прави той, е да ограничава правата на осигурените граждани в България и грубо да нарушава принципите на нашата солидарна разходопокривна система, принципите на солидарност, справедливост и няма да се уморя да повтарям, и доверие, защото разклатеното доверие в тази пенсионна система води след себе си тежки последствия.
Ние няма да споделим увеличаването, на първо място, на периода, който се отчита при изчисляване на краткосрочните обезщетения, които бяха наречени едва ли не антикризисни мерки. Нашите разчети сочат, че увеличаването на този размер ще доведе до намаляване на тези краткосрочни обезщетения с минимум 30%. Каква е логиката на тази антикризисна мярка? Някой даде ли анализ какво се случи през 2010 г., какви са резултатите за първото деветмесечие на 2011 г.? Не! Единственото нещо, което се казва, е, че се увеличава този срок – изискуемият, което действително в период, в който хората са потърпевши, обезсмисля логиката да се осигуряваш за краткосрочен риск.
Не споделяме и така наречената антикризисна мярка за начина на заплащане на болничните – от Националния осигурителен институт след третия ден на настъпилата временна неработоспособност. Тази мярка беше въведена с цел икономия на средства на Националния осигурителен институт, но всъщност тя не е антикризисна, тъй като, от една страна, намалихме средствата, които хората при риск ще трябва да получат – определена сума, а те тогава получават по-малка сума. На второ място, като антикризисна мярка натоварихме работодателите да поемат тази тежест. Аз нямам информация колко са се увеличили приходите в Националния осигурителен институт от тази антикризисна или реформаторска стъпка на управляващото мнозинство, но единственото, което мога да кажа, е, че: да, намаляха болничните на хората, които са ползвани в този период, но в същото време нацията ни стана по болна, защото никой не смее да отиде да си вземе болничен лист при тези репресивни, бих казала, мерки от страна на управляващите.
Разбира се, категорично не споделяме задържането за четвърта година и за трети пореден бюджет на обезщетенията за отпуск по време на бременност и раждане. Ако трябва да го кажем на висок глас, трябва да кажем, че от 1 септември тази година до 1 май 2012 г. всеки месец осигурената майка ще взема по 30 лв. по-малко, а след това по 50 лв. по-малко. Искам да кажа, че всъщност, ограничавайки правата на осигурените лица в България, очакваният „огромен ефект” ще бъде близо 50 хиляди по-малко осигурени в пенсионната система.
Същевременно трябва да кажа, че не се направиха никакви стъпки в областта на увеличаване на приходната част на бюджета на Националния осигурителен институт. Направи се първата крачка за намаляване на осигурителните вноски. Вие сигурно ще кажете: „И Вие намалихте осигурителните вноски”. И аз ще кажа: „Да, намалихме ги”, но веднага ще Ви изброя при какви обстоятелства – при разкрити нови 320 хиляди работни места, тоест нови 320 хиляди отишли към осигурителната система; при увеличена средна работна заплата с 80% ерго увеличени осигурителни вноски; при ръст на безработицата – не, а при спад на безработицата от 11% до под 6%; при увеличаване на минималната работна заплата с близо 70% и при увеличаване, забележете, и на максималния осигурителен доход от 1400 на 2000 лв. При такива условия може да си позволите да намалите осигурителните вноски, но когато имате срив в икономиката, когато имате ръст на безработицата, когато имате катастрофален спад на коефициента на заетост, особено в рисковите групи – като хора в предпенсионна възраст и младежи, тогава трябва да се вземат мерки за пълнене на приходната част, а не за свиване на разходите.
Искам да Ви върна към Вашите предизборни обещания, в които казахте, че ще извадите социалните плащания от пенсионната система – това все още не е факт. Разбира се, швейцарското правило – преди малко беше наречено златно, то е златно швейцарско правило и поради отнемане и на тази придобивка българските пенсионери ежемесечно ще губят, съобразно размера на пенсиите си, между 15 и 70 лв.
Накрая ще кажа за пенсионната възраст. Ще кажа, защото всъщност тя категорично не може да бъде самоцел. Тя зависи от много фактори и, както вече беше споменато, ефектът от увеличаване на пенсионната възраст при всички случаи не е това, което се очаква. Тя е прекалено стръмна – пенсионната възраст, а и тези изисквания за повишаване на осигурителния принос. Няма страна в Европейския съюз, в която за толкова кратък период от време да има такава стръмна стълбица, от една страна, на увеличаване на възрастта, а от друга страна, на увеличаване на осигурителния принос.
За българските мъже, за 15-20 години осигурителната възраст, която е необходима, тоест осигурителният стаж, ще бъде увеличен почти два пъти, а и за жените – по същия начин. Къде го има това?! При криза, при висок ръст на безработица и при, разбира се, сериозно смъкване на доверието в осигурителната система!?
Реформата, не бих казала, че е реформа. Това, което Вие предлагате, всъщност не отчита състоянието на пазара на труда, не отчита младежката безработица, не отчита заетостта на хората. Направиха се неща, далеч нарушавайки конституционните права. Къде Ви е социалният диалог по важни въпроси?
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Времето изтече, госпожо Масларова.
ЕМИЛИЯ МАСЛАРОВА: Приключвам. Къде Ви е консенсусът в обществото по тези въпроси?
Ние категорично не можем да подкрепим един такъв закон. (Ръкопляскания от КБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Реплики? Няма.
Заповядайте, господин министър.
МИНИСТЪР ТОТЮ МЛАДЕНОВ: Благодаря.
Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители! Първо, не е вярно, че не е имало дебат в обществото. Миналата – 2010 г., по инициатива на правителството и на Министерството на труда и социалната политика имаше една година дебат за състоянието на държавното обществено осигуряване и кое налага да се направят спешни реформи в него, за да може системата да бъде устойчива и да дава адекватни пенсии. Ние направихме това миналата година, цяла една година с цялото общество, с всички съсловни организации, синдикати и работодатели във всички градове в страната. (Реплики от КБ.)
ЕМИЛИЯ МАСЛАРОВА (КБ, от място): Графиките, графиките!
МИНИСТЪР ТОТЮ МЛАДЕНОВ: Искам да припомня, че по последни данни България се нарежда сред десетте най-застарели държави в света и е на пето място по процентен дял по възрастно население в рамките на общото население.
През 2011 г. около 25,9% от жителите на страната са на възраст над 60 години. В резултат на проблемите в раждаемостта, смъртността и миграцията негативните демографски процеси в държавата продължават и населението продължава да намалява спрямо предходните години. Сериозен демографски проблем за България е значително ниският относителен дял на хората на възраст от 0 до 14 години – 13,3%. Увеличаването на възрастното население води и до по-големи разходи за пенсии, за здравеопазване и за дълготрайни грижи.
Държавното обществено осигуряване функционира на разходопокривен принцип. Това означава, че приходите от осигурителни вноски на работещите сега следва да покриват разходите за пенсия. Към момента обаче приходите от вноски покриват по-малко от две трети от разходите за пенсии, а недостигът се покрива със средства от държавния бюджет.
Това са някои демографски тенденции – застаряване на населението, увеличаване на средната продължителност на живот и намаляване броя на хората в работоспособна възраст, които ще допринесат за увеличаването на този дефицит. От една страна, хората, които внасят осигурителни вноски, стават по-малко, а периодът за получаването на пенсия става все по-продължителен. По данни на Националния осигурителен институт в момента на всеки човек над 65-годишна възраст се пада 3,5 лица в работоспособна възраст при средно за Европейския съюз – 4 лица. До 2040 г. на всеки човек над 65 години ще се падат средно по две лица в работоспособна възраст.
С цел преодоляване на всички тези обективни демографски икономически, социални проблеми и тенденции се наложи да бъдат предприети спешни мерки за адаптиране на пенсионната ни система към променящата се демографска и икономическа ситуация. Беше отчетено, че при намаляване броя на осигурените лица в резултат на демографската криза, при очаквано и сигурно застаряване на населението, ако не се вземат мерки за промяна, дефицитът на държавното обществено осигуряване ще продължи да се увеличава ежегодно и ще бъдат застрашени пенсиите, включително и на сегашните пенсионери.
Такава е ситуацията и в останалите държави – членки на Европейския съюз. На 16 февруари 2011 г. беше гласувана Резолюция на Европейския парламент, съгласно която държавите членки трябва да запазят устойчивостта на пенсионните си системи и да гарантират адекватно ниво на пенсии. В резолюцията страните от Европейския съюз се призовават да увеличават възрастта за пенсиониране. Бяха формулирани препоръки и мерки на Съвета на Европейския съюз относно Националната програма за реформи на България през 2011-2015 г., в която се посочва, че е необходимо да се приложат съгласуваните със социалните партньори стъпки на настоящата пенсионна реформа, но е необходимо да се постигне напредък в смисъл изтегляне напред във времето на някои от ключовите мерки на реформата, които биха спомогнали за увеличаване на ефективната възраст за пенсиониране, за намаляване на ранното пенсиониране и засилване на политиките за осигуряване на възможности за по-дълго оставане на пазара на труда и повишаване на пенсионната възраст.
Така едновременното повишаване на изискуемата възраст за пенсиониране и на необходимия осигурителен стаж се оказаха единствено възможната и абсолютно наложителна, обоснована и навременна мярка. Решението за увеличаване на възрастта за пенсиониране с четири месеца за всяка календарна година е взето с оглед постигането на съответствие с приетото от началото на годината увеличаване на осигурителния стаж също с по четири месеца на година. Това безспорно е най-безболезненият за лицата вариант на реформата по отношение на пенсионната възраст, тъй като през време на натрупването на допълнителния осигурителен стаж от четири месеца неминуемо се увеличава и възрастта на лицето с четири месеца.
Да, уважаеми дами и господа народни представители, болезнена е тази реформа. Виждате, че ситуацията в България по отношение на демографската картина е такава и ние сме длъжни да вземем тези мерки. Ще е безотговорно, ако ние не вземем тези мерки, защото Вие ще бъдете първите, които ще ни търсите отговорност защо не сме взели тогава тези мерки да стабилизираме държавното обществено осигуряване и да гарантираме пенсиите на нашите бащи и майки и на бъдещите пенсионери! (Реплики от КБ.) Именно заради това Ви призовавам да подкрепите това, което правим, защото то е в интерес на българските граждани. Благодаря. (Ръкопляскания от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Благодаря.
Заповядайте за изказване, господин Имамов.
АЛИОСМАН ИМАМОВ (ДПС): Уважаеми господин председател, господин министър, уважаеми колеги! Прави впечатление, че когато се говори за тази тема много често се споменава думата „реформа”. Това, което, уважаеми колеги, в момента се прави с пенсионната система, не е реформа. Не всяка промяна в дадена система е реформа.
Реформа са тези промени, които, първо, водят до промяна на функциите на системата – тя функционира по-добре, и второ, водят до постигане на целите на тази система.
Всичко това, което в момента се прави, уважаеми дами и господа, не подобрява функциите и не води към постигане на целите на тази система.
Ние сме го казвали и пак ще го кажем, че тези промени, които не смея да нарека „реформа”, са изцяло и единствено за сметка на продънения джоб на пенсионерите и на социално слабите в страната. Аз ще Ви го докажа, не е трудно за разбиране това заключение.
Между другото, вероятно си спомняте, има една класическа математическа задача, струва ми се в началното училище, за един басейн и две тръби – от едната тръба влиза вода, а от другата излиза. Правителството в момента се опитва да реши проблема с празния басейн, като запушва изходящата тръба. Запушвайки изходящата тръба, то драстично намалява доходите и парите, които отиват към социално слабите и към пенсионерите. Това не е реформа!
Правителството трябва да направи онова, което е трудно – да продуха входящата тръба, да направи капацитета на тази тръба по-голям, да реши проблемите с приходите на системата, да накара онези работодатели, които с години не плащат осигуровки на работниците, да си плащат осигуровките, да накара онези работодатели, които плащат осигуровки символично на минимална работна заплата, да бъдат честни към държавата. Ето това трябва да направи правителството и то може да се нарече реформа.
Защо всичко, което се върши в момента, е за сметка на пенсионерите и социално слабите? Ще се спра на трите бележки по същество на президента, без четвъртата, която е процедурна.
За така нареченото Швейцарско правило и индексирането на пенсиите. Премахването на Швейцарското правило, уважаеми дами и господа, автоматично означава по-малки пенсии през следващите години. Нищо друго! Защото премахването на Швейцарското правило означава, че осигурителният доход вече не е основа и аргумент за определяне на новите или за корекциите на пенсиите, а осигурителният доход е онзи елемент в правилото, който расте всяка година, той не намалява, за разлика от инфлацията.
Втори елемент – инфлацията, особено по време на криза, не винаги расте, или расте с много малки темпове, защото потреблението е смачкано, защото онези, които трябва да купуват стоки от първа необходимост, нямат доходи, нямат пари. Даже има много често случаи на дефлация, което означава, че ние, ако елиминираме осигурителния доход като фактор за увеличаване, корекция на пенсиите и основавайки се само на инфлацията, ще дойде момент, когато трябва да намаляваме пенсиите на пенсионерите. Ето това е премахването на златното швейцарско правило, което гарантира при всички положения намаляване, но в никакъв случай увеличаване на пенсиите.
Второто условие – удължаване на срока за изчисляване на обезщетенията при временна нетрудоспособност, майчинство и безработица с по 6 месеца. Тази промяна, уважаеми дами и господа, отново е за сметка на социално слабите, които имат нужда от подобни помощи.
Вижте, ако увеличите не с 6 месеца, а с 10 месеца срока за изчисляване на необходимата помощ на тази категория нуждаещи се хора, Вие ще получите много по-малка величина. Защото доходите, които ще включите в изчисляването на тези средни величини, са по-ниски. Ако се върнете 20 години назад – ще бъдат още по-ниски. Тази промяна очевидно цели само едно – как да се намалят парите на тези хора, които имат нужда от подпомагане. Ето това цели тази промяна, нищо друго.
Третото условие – увеличаване на пенсионната възраст. Уважаеми колеги, многократно вече говорим в дискусиите през последните дни – по оценка на специалистите от НОИ, на които няма как да не вярваме, че след 10 години ефектът от тази промяна ще бъде около 600 млн. лв. Това означава, уважаеми дами и господа, че 600 млн. лв., които трябва да изтекат, условно казано, от тръбата от басейна, няма да изтекат, поради това че ГЕРБ слага тапа на тази тръба и казва: тези 700 или 600 милиона пенсионерите няма да ги получат през следващите години. Това е толкова ясно, просто и логично. Увеличаването на тази възраст в момента означава смачкване на потребителската способност на социално слабите, на пенсионерите, лишаването им от толкова необходимите им левчета по време на кризата. Нещо повече, както беше планирано, увеличаването на възрастта трябваше да започне от 1 януари 2011 г. Това беше една благоприятна възможност през тази година, предполагайки че няма да има криза, предполагайки че пенсии, заплати и така нататък доходи ще бъдат значително по-високи и тогава бъдещите пенсионери ще са планирали своя начин на живот и своята икономическа активност, да бъде извършена тази реформа, наистина реформа, много по-безболезнено и успешно. При тези промени, уважаеми колеги от ГЕРБ, Вие със сигурност ще платите много висока политическа цена. Просто няма никаква друга социално-икономическа логика на Вашето упорство да продължавате да грешите и да приемете политическите и социалните рискове, които следват от подобни промени. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: И аз благодаря.
Реплики? Няма.
За изказване – господин Терзийски, заповядайте.
ГЕОРГИ ТЕРЗИЙСКИ (независим): Господин председател, господин министър, дами и господа народни представители!
Първо, искам категорично и ясно да обява, че изразявам единствено и само своята лична позиция и с нея не ангажирам и не носи отговорност който и да било от останалите независими или политически групи.
На предното четене на законопроекта, на предишното гласуване аз гласувах „против” и в своите изказвания изразих ясно становището си защо гласувам „против”. Този път също няма да подкрепя Законопроекта за бюджета на държавното обществено осигуряване. И когато призовах предишния път поне заради майките, заради българските майки, заради децата на България да приемете поне обвързване на обезщетението за гледане на дете с минималната работна заплата, повечето от Вас излязоха, за да не гласуват и за да запазят собственото си усещане за съвест. Сега това може би няма да се наложи, защото виждам, че повечето от Вас отсъстват от залата.
Понякога животът дава втори шанс и сега има тази възможност. Не знам защо в момента – обръщам се към управляващото мнозинство от ГЕРБ – влизате в сюжета „ГЕРБ срещу българския народ?”.
Вярно, болезнена е тази реформа, господин министър, но страшното е, че тя е болезнена за най-беззащитните, за най-слабите и уязвимите от българското общество – тези, които имат най-малкия регулаторен механизъм и възможност за своя защита. Ето защо аз отново ще гласувам „против”. (Частични ръкопляскания от КБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Благодаря.
Реплики? Няма.
Други изказвания?
Господин Янев, заповядайте.
ЯНЕ ЯНЕВ (независим): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги народни представители! Това, че реформата сега е болезнена е безспорно, но тя е следствие на сбърканата демографска, социална и финансова политика, провеждана през последните две десетилетия. От 22 години само 7 години в България е имало десни правителства. През останалите 15 години е имало леви и ултралеви правителства (реплики от КБ) и тези правителства не само че не са направили нищо добро за пенсионно-осигурителната система, ами са я докарали до това трагично състояние, в което е в момента.
Аз разбирам социалния президент в кавички да внася и да иска нещо, но да е направил през тези години необходимите ходове като социален президент, за да може пенсионно-осигурителната система (силен шум, реплики и тропане по банките от КБ) да бъде на необходимото ниво. Тоест, въпреки че това му е последният указ ... (Шум и тропане по банките от КБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Моля за ред в залата!
ЯНЕ ЯНЕВ: … дори изтърва влака и не дойде тук да защити това, което иска. (Шум и реплики от КБ.)
Повече от ясно е, господа социалисти, които тропате, че Вие през тези правителства, които имахте – на Луканов, на Жан Виденов, на Любен Беров на ДПС, на Сергей Станишев (шум и реплики от КБ и ДПС) не само че нищо не направихте за българските пенсионери, но ги обрекохте на геноцид през тези 22 години. (Реплики от КБ. Тропане по банките.)
И като черешката на тортата госпожа Масларова разхождаше пенсионерите до Черноморските курорти. И то разхождаше червените бабички активистки на БСП. (Ръкопляскания от ГЕРБ, силен шум, реплики и тропане по банките.) Това ли Ви е пенсионната реформа?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Моля за ред в залата!
ЯНЕ ЯНЕВ: И аз искам да попитам: през тези 4 години госпожа Масларова, като беше министър на труда и социалната политика, какво направи за българските пенсионери (силен шум и реплики от КБ), освен че разхождаше в пленарна зала супер луксозни колекции, чиято стойност бяха няколко десетки минимални пенсии? Това е постижението на Социалистическата партия в пенсионната реформа и сега припявате на висок глас, че едва ли не е дошъл краят на пенсионната система, като само с 4 месеца се е увеличило. (Шум и реплики от КБ.)
Ами, припомнете си в началото на прехода ... (Силен шум, реплики и тропане по банките от КБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Уважаеми дами и господа народни представители, не ме принуждавайте да прекъсна заседанието.
Колеги, не е нормална атмосферата. Нека да дадем възможност ... (Шум и реплики от КБ.)
ДИМЧО МИХАЛЕВСКИ (КБ, от място): Как не те е срам? Погледни се!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Моля Ви, ни влизайте в реплики! Смятам, че имате възможност да репликирате.
ЯНЕ ЯНЕВ: Аз разбирам да сте направили нещо за пенсионната реформа – това, което направиха социалистите в Германия или във Франция. А Вие какво сте направили? Освен култовите кражби! (Шум и реплики от КБ и ДПС.)
И не ми отваряй устата, за да не започна пък персонално за тебе да говоря. (Смях и реплики в КБ, ръкопляскания от ГЕРБ.) Защото Вие сте царе, царе на кражбата и на корупцията! И ако тези пари, които бяхте откраднали, бяха отишли за пенсионната система, пенсиите щяха да бъдат минимални – по 500 евро. (Силен шум и реплики от КБ.) Това е истината!
Пак повтарям, не ме принуждавайте да кажа това, което отдавна заслужавате да бъде казано (шум и реплики от КБ), защото тук развивате див популизъм две седмици наред – с лъскави протести, организирани, платени! (Шум и реплики от КБ.)
Огромна част от българския народ, който е в предпенсионна възраст, не иска да се пенсионира и това е истината, защото не желае да получава мизерните пенсии, които Вие предвидихте! (Ръкопляскания от ГЕРБ.) Това е истината!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Господин Янев, моля Ви, ориентирайте се към приключване – времето изтече.
ЯНЕ ЯНЕВ: Ще завърша, госпожо председател.
Друг е въпросът, че трябваше да има разделение между тези, които предстои да се пенсионират и работят, и тези, които са трайно безработни през последните няколко години. Благодаря Ви. (Ръкопляскания от независимите народни представители.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря Ви.
Професор Станилов – първа реплика.
СТАНИСЛАВ СТАНИЛОВ (Атака): Уважаема госпожо председател, уважаеми господин вицепремиер, колеги! Не излизам да репликирам само господин Янев, а всички изказали се досега. Това не е реформа, тъй като Вие не променяте пенсионната система с нищо! Покачването на възрастта за пенсия е неминуемо! Проблемът Ви е в този стръмен праг, който скача нагоре, за който спомена госпожа Масларова. Тази промяна няма да Ви донесе кой знае какво нещо в следващите 2-3 години в бюджета. Това са мижави пари, които нищо не Ви решават.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Господин Станилов, Вие сте в процедура на реплика.
СТАНИСЛАВ СТАНИЛОВ: Това не е реформа. Това просто е рестрикция. Ние нямаме нищо против, че трябва да се увеличи пенсионната възраст, но не по този драстичен и не по този догматичен начин! Това е услуга на една догма! Нищо повече! Споровете, които се водят в тази зала, са просто буря в чаша вода.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Втора реплика?
Дуплика – господин Янев.
ЯНЕ ЯНЕВ (независим): Уважаема госпожо председател, понеже отляво скачат постоянно, искам да им припомня (реплики от КБ), че през 2009 г. основният хит в предизборната кампания на техния премиер Станишев беше гласовата поща към пенсионерите, с която им обещаваше, че ще увеличи пенсиите! (Реплики от КБ.) Обещаваше и лъжеше, защото нищо не направи през четирите години и в крайна сметка... (Реплики от КБ.)
Това е микрон! Това е микрон! Ако Вие искахте да провеждате социална политика чрез Вашия президент, който се кълнеше, че ще бъде социален президент, то поне щеше да опрости дълговете на най-бедните пенсионери към държавни предприятия! Поне това щеше да направи! Това е конституционна възможност! Дори и това не направи!
Сега като висш популизъм, преди да тръгне да се връща в БСП, Ви прави някакъв жест, чрез който заблуждавате аудиторията! Това не е коректно! (Шум и реплики от КБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Господин Станишев – лично обяснение.
СЕРГЕЙ СТАНИШЕВ (КБ): Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господа министри! Разбира се, парламентът може да се превърне в цирк, на какъвто бяхме свидетели преди малко. Когато говорим по същество по повод това, което беше казано, все пак е добре да се помнят конкретните данни.
Първо, средната пенсия за четири години управление на моето правителство нарасна с 86%. (Шум и реплики от ГЕРБ.)
Минималната пенсия в България за този период нарасна със 100%. Нещо повече, беше въведен закон, така нареченото швейцарско правило, по което пенсиите в България нарастваха не по личната воля на когото и да било, в това число на министър-председателя, а по ясни критерии, по закон, които включваха процентите от икономическия растеж и от инфлацията. Това беше ясна и последователна политика.
Да не говорим, че през онези четири години в резултат на допълнителни приходи се натрупаха 1 млрд. 400 млн. лв. в Сребърния фонд, който беше създаден именно от предишното правителство за стабилността на пенсионната система.
Така че всички тези смешни, нелепи обяснения за миналото не могат да отменят единия прост факт – трета година няма не увеличение, няма индексация на пенсиите! Събираемостта във фондовете спада! Оттам идва и дефицитът, оттам идват такива експерименти, като така наречената поредна пенсионна реформа!
Искам да Ви припомня, че преди една година същото това правителство обяви, че пенсионната реформа е направена от него, че това е най-добрата пенсионна реформа. Тя стана на основа на споразумение между правителството, синдикатите и работодателите. В тази реформа първото вдигане на възрастта беше планирано за 2020 г. Така че това, което се прави сега, не е никаква реформа на пенсионната система. Това е просто експеримент, пестене на пари на гърба на хората (шум и реплики от ГЕРБ) и то не решава нито един сериозен проблем, освен че показва едно нещо...
КРАСИМИР ВЕЛЧЕВ (ГЕРБ, от място): Кое е личното обяснение?
СЕРГЕЙ СТАНИШЕВ: Имаме правителство, което е непредсказуемо, правителство, което всеки ден може да си обърне позицията...
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря Ви, господин Станишев – времето изтече.
СЕРГЕЙ СТАНИШЕВ: ...и никой в България не може да планира живота си. (Реплики от ГЕРБ. Ръкопляскания от КБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Господин Василев – изказване.
ЕМИЛ ВАСИЛЕВ (независим): Благодаря, госпожо председател.
Проблемът на българските пенсионери е, че действително целият 22-годишен преход беше доминиран от леви правителства.
Проблемът на България обаче през целия ХХ век са две неща – национализмът, довел до националните катастрофи в началото на ХХ век, и комунизмът, който провали България през втората половина на ХХ век.
Колкото по-бързо България се отърве от тези две исторически прокоби, включително комунизма, и най-вече комунизма, толкова по-бързо страната ни ще тръгне напред! Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Реплики?
За реплика – господин Гумнеров.
КИРИЛ ГУМНЕРОВ (независим): Господин Василев, Вие сте или незапознат с историята на България, или просто не можете да я осъзнаете. Проблемът на България никога не е бил национализмът. Проблемът на България са били националните предатели. Моля Ви се, не влизайте в тази група! Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Втора реплика? Няма.
Ще ползвате ли правото на дуплика, господин Василев? Не.
Има ли други народни представители, които да желаят да участват в разискванията? Няма желаещи.
Дебатите са закрити.
Преминаваме в режим на гласуване.
Съгласно чл. 76, ал. 4, в случаите на постъпил Указ по реда на чл. 101 от Конституцията на Република България, с който приет от Народното събрание закон се връща за ново обсъждане, Народното събрание следва да приеме повторно закона с мнозинство повече от половината от всички народни представители.
Подлагам на гласуване Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2012 г.
Режим на гласуване!
Гласували 193 народни представители: за 121, против 63, въздържали се 9.
Предложението е прието. (Оживление, ръкопляскания от ГЕРБ и независими народни представители.)
Господин Курумбашев – прегласуване.
ПЕТЪР КУРУМБАШЕВ (КБ): Благодаря Ви, госпожо председател.
Уважаема госпожо председател,... (Силен шум и реплики.)
Ако може, нека да се чуваме... (Шум и реплики.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Моля народните представители да имат още малко търпение!
ПЕТЪР КУРУМБАШЕВ: Колеги, разбирам че ви е отегчително. По време на този дебат изтъркахте екраните на таблетите, но, уважаема госпожо председател, уважаеми колеги, искам да Ви помоля, тъй като съм много разочарован от представянето на колегите от мнозинството, да поискам прегласуване. Вие трябва убедително да покажете, че имате желание действително да отхвърлите това вето с мнозинство, а не то да виси на един глас!
И понеже сте глухонямо мнозинство, поне си изпълнете задължението да натискате копчета в днешния ден, така че с това основание искам процедура за прегласуване.
Моля, госпожо председател, прегласуване.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Подлагам на прегласуване Законопроекта за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2012 г.
Гласуваме!
Гласували 193 народни представители: за 122, против 62, въздържали се 9.
Предложението е прието. (Ръкопляскания от ГЕРБ и независимите народни представители.)
Дами и господа народни представители! (Шум в залата, група депутати напускат пленарната зала.)
Заповядайте за първи отрицателен вот.
ГЕОРГИ АНАСТАСОВ (КБ): Освен че не вземат отношение, депутатите от ГЕРБ, тях даже сега не ги интересува какво става в страната и какво са гласували, госпожо председател.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Моля народните представители да останат по местата си! Не съм обявила почивка.
Предстои ни да приемем решение за извънредно пленарно заседание във вторник. Моля ви, колеги!
ГЕОРГИ АНАСТАСОВ: Гласувах отрицателно за този закон – един от поредицата антисоциални закони в България, които пренасят цялата икономическа тежест на финансовата криза върху бедните слоеве.
Българският пенсионер е един от най-онеправданите. И никой тук не заяви колко безработни хора в предпенсионна възраст има. И Вие увеличавате агонията им. (Смях от депутати от ГЕРБ.)
Смейте се, защото за Вас парите, които те получават, са за Вашата сутрешна закуска, може би! (Провиквания: „Е-е-е!”, реплики от ГЕРБ.)
Заради това ли?! Защото тези хора... (Провиквания, реплики, шум в залата.)
Не викайте! Да бяхте викали тук. (Силен шум в залата.)
Радвам се... (Шум и реплики.)
Вие ще въдворите ли ред или ще мълчите, госпожо председател?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Ще въдворя ред, когато има мяра на изразите и изказите, които употребявате в залата.
ГЕОРГИ АНАСТАСОВ: Когато говорите за хората... (Шум и реплики от ГЕРБ.)
Когато говорите за хората и за пенсионерите, само ги чуйте какво те казват. (Викове за прекъсване на изказването, освиркват го депутати от ГЕРБ.)
Вчера Вие получихте освиркванията! Вие вчера получихте освиркванията от пенсионерите. (Викове: „У-у-у!”, реплики от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Моля за ред в залата!
ГЕОРГИ АНАСТАСОВ: Жалко е за Вас! Така се обърнаха към Вас пред „Александър Невски” пенсионерите от „Социална солидарност”, че всеки, който гласува за тази пенсионна реформа, ще бъде признат за народен враг. Това го запомнете! Историята ще Ви осъди Вас. (Силен шум в залата и реплики от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: За втори отрицателен вот – господин Цонев.
Моля за ред в залата!
ЙОРДАН ЦОНЕВ (ДПС): Уважаема госпожо председател, уважаеми господин вицепремиер, господин министър, уважаеми колеги! Гласувах „против” и искам да Ви кажа защо гласувах „против”.
РЕПЛИКА ОТ ГЕРБ: Кой го интересува!? (Шум и реплики.)
ЙОРДАН ЦОНЕВ: И да Ви помоля поне мъничко да помислите.
Това е реформа, която аз лично подкрепям. Аз като икономист съм убеден в необходимостта от пенсионна реформа.
Искам да Ви покажа и да видите как в тази зала, когато няма национално съгласие по тежките реформи, какво се получава – хора, които са убедени, че трябва да има реформа, гласуват „против”; хора, чието мислене е в посока към тази реформа; хора като мен, които са поставили основите на този вид пенсионна система и знаят, че тя трябва да бъде довършена, и в годините са правили всички стъпки, които са необходими, и които, пак да Ви повторя от изказването си от предния път при обсъждането – „стъпки, които отговарят на икономическия цикъл”, се налага да гласуват „против”.
Сега по същество защо гласувах „против”: първо, заради начина, по който е извършено това, и, второ, заради това, че на хората не беше дадено време да се настроят.
Да, пенсионната възраст ще се вдига. Да, в Европа я вдигат. Да, във Великобритания я вдигат, и то с шест години, но дават на хората време да си направят план, да си настроят живота, да си настроят работата и всичко останало спрямо тази реформа.
Не е възможно реформа да се прави по този начин, и това е третият аргумент за това защо гласувах „против” – затова защото не показваме на хората цялостния вид на тази реформа, като стъпки във времето и като съдържание.
И на последно място, защото в реформата не виждам нищо съдържателно по отношение на втория стълб, който е важен, изключително важен за крайното решение! Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря, господин Цонев.
Трети отрицателен вот – господин Курумбашев.
ПЕТЪР КУРУМБАШЕВ (КБ): Благодаря Ви, госпожо председател.
Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господа министри! Кажете ми, според Вас, нормално ли е хората да се пенсионират по едни правила през 2009 г., по втори правила през 2010 г. и по трети правила през 2011 г.? Ако Вие евентуално или случайно сте на власт след една година, дали ще предложите четвърти тип правила през 2012 г.? Какво казвате по този начин на хората? Казвате им само едно нещо: Вие никога не можете да бъдете сигурни за това кога и как ще се пенсионирате. Вие никога не можете да предвидите живота си в България, и това Ви е гарантирано от ГЕРБ.
Вие направихте така, че хората всеки ден да четат вестниците и да се чудят на колко години ще се пенсионират. Аз тук ще предложа на господин Дянков, както Българската народна банка публикува всеки ден курса на долара, Вие всеки ден да почнете да публикувате каква е пенсионната възраст за деня. (Шум и смях.)
Вие докарахте хората дотам да излязат и да напишат плакат „Бачкай, бачкай и умри!” Извинявайте, обаче това, ако беше плакат в древния Рим и беше усещане на един гладиатор, може би щеше да е приемливо, но все пак живеем в други векове.
Нека Ви кажа една приказка от Джани Родари за светофара (шум и реплики от ГЕРБ), който светеше синьо. „Светофарът светеше синьо, казва той, защото жълтото го бяха взели, за да разреждат олиото, червеното го бяха взели, за да си боядисат керемидите на покривите, а той светеше синьо, защото показваше единствения възможен път на хората нагоре – нагоре към небето.” Благодаря Ви. (Ръкопляскания от Коалиция за България.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря.
Приключихме с третия отрицателен вот.
Дами и господа народни представители, за днес приключваме със законодателна дейност, предстои Парламентарният контрол.
Тъй като имаме обща програма, гласувана за настоящата пленарна седмица и за идната сряда, 21 декември 2011 г., поради което за законодателна дейност по предварително обявената програма за две седмици остава само идната сряда, и невъзможността точките, предвидени и оставащи от програмата за тази седмица, да бъдат обсъждани и гласувани само в сряда, на основание чл. 38, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание предлагам Народното събрание да проведе извънредно пленарно заседание във вторник, 20 декември 2011 г., от 14,00 ч. при следния дневен ред:
1. Второ четене на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за електронните съобщения – продължение от изтеклата сряда.
2. Избор на инспектори в Инспектората към Висшия съдебен съвет.
3. Второ четене на Законопроекта за изменение на Закона за собствеността.
4. Първо четене на Законопроекта за допълнение на Закона за Търговския регистър.
5. Второ четене на Законопроекта за ратифициране на измененията на чл. 1 и чл. 18 от Споразумението за създаване на Европейска банка за възстановяване и развитие.
6. Второ четене на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за кредитните институции.
Останалите точки от програмата, които са четири на брой, ще бъдат за пленарната сряда.
Подлагам на гласуване предложението за приемане на Решение за провеждане на извънредно пленарно заседание с цитираните шест точки в дневния ред, с начален час 14,00 ч.
Гласували 148 народни представители: за 132, против 12, въздържали се 4.
Предложението е прието.
Сега обявявам 20 минути почивка.
Парламентарният контрол ще започне в 11,30 ч. и съответно ще бъде удължен с половин час плюс времето, което бъде използвано за декларации от парламентарни групи, ако има такива.

(След почивката.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Продължаваме с:
ПАРЛАМЕНТАРЕН КОНТРОЛ.
Пръв ще отговаря заместник министър-председателят и министър на вътрешните работи Цветан Цветанов на въпрос от народния представител Десислав Чуколов.
Господин Чуколов, имате възможност да развиете въпроса си.
ДЕСИСЛАВ ЧУКОЛОВ (Атака): Благодаря, госпожо председател.
Уважаеми господин министър, на 2 декември 2011 г. на национална среща с име „Ролята на местните власти в изпълнение на Национална стратегия за интегриране на ромите в Република България 2012-2020”, Вие заявявате, че ГЕРБ ще даде държавна земя за къщи на циганите, а те ще получат право на собственост върху земята и домовете си.
Питам Ви: какво налага подаряването на българска земя на циганите? Тук искам да наблегна на думите „българска земя” – земя, за която е лята кръв, за да бъде българска, земя, която в момента се дава на циганите, точно на тези, които проливат редовно българска кръв и крещят „Смърт на българите!”. Какво налага това?
Аз ще Ви кажа какво налага това. Изборите минаха и само един месец след тях Вие се отблагодарявате за циганските гласове, които получихте на изборите.
Знам, че ще ни кажете, че това е някаква европейска мярка, че нашите европартньори настояват ние да интегрираме ромите. Аз обаче ще Ви кажа какво каза Никола Саркози само преди няколко месеца за ромите: „Няма начин да интегрираш хора, които все още живеят в родовообщинния строй и отказват да полагат каквито и да е усилия да водят цивилизован живот. Как да интегрираш хора, които доброволно се отдават на просия, проституция и кражби, хора, които искат наготово да ползват придобивките на съвременната социална държава, без да са положили мъничко труд в изграждането й@!” Това го казва евролидерът Никола Саркози.
Тук ние, националистите от „Атака”, казваме, че ромите могат да бъдат интегрирани само по един начин, и този начин е спазването на закона. Законът трябва да се спазва, а не да им се дават привилегии. Даването на привилегии постига обратен ефект.
И тук, господин Цветанов, замисляли ли сте се за следното: като давате привилегии на циганите за сметка на българите, по този начин Вие противопоставяте два етноса. Това е насаждане на етническа омраза.
Това са ми двата въпроса към Вас: давате ли си сметка, че по този начин се насажда етническа омраза в България и какво целите с даването на земя на циганите? Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: За отговор – министър Цветан Цветанов. Заповядайте.
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ: Уважаеми господин председателстващ, уважаеми дами и господа народни представители! Уважаеми господин Чуколов, интеграцията в обществото на българските граждани в уязвимо социално-икономическо положение, принадлежащи към етнически малцинствени общности, е стратегически приоритет на нашата държава през последните двадесет години. Основен обект на интеграцията са граждани от ромски произход. Такива политики се провеждат в почти всички страни от Европейския съюз. Подобряването на жилищните условия е сред утвърдилите се приоритети в европейски мащаб.
Конкретно по въпроса за жилищата трябва да подчертая, че във всички стратегически планови документи се говори основно за жилищни условия. Под жилищни условия се разбира, на първо място, статут на съответната територия, която трябва да отговаря на изискванията на закона, за да се извършва каквото и да било строителство.
На второ място, жилищните условия се свързват с наличието на състоянието на техническата и социалната инфраструктура. При наличието на законов статут на техническа и социална инфраструктура може да се осъществява жилищно строителство – индивидуално, колективно или социално.
Местните власти имат незаменима роля при осъществяването на интеграционните политики в сферата на жилищните условия.
Срещата от 2 декември, която цитирате, с кметове и председатели на общински съвети, е първата по своя вид след 1989 г. и ще постави началото на системен диалог – органите на местната власт и местното самоуправление.
В своето встъпително изказване акцентирах, че винаги сме били солидарни с проблемите, които стоят пред местната власт, и там, където е необходимо, дори се освобождаваме от имоти, които са държавна собственост и преминават в разпореждане на съответните общини. Основно подчертавам, че това по никакъв начин не може да се тълкува като идея да се даде земя за къщи на ромите, за да получат върху нея и домовете си право на собственост.
Както посочвате във Вашия въпрос, правото на собственост в Република България се придобива по ясно установен законов ред, който изцяло изключва поставянето в привилегировано положение на съответни правни субекти по етнически или друг признак.
Същото важи и за оземляването, което се извършва по социално-икономически признаци съгласно чл. 20, ал. 1 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и издаването в тази връзка на наредба от Министерския съвет. Фактът, че има раздели в стратегически документи и че някои програми и планове са насочени към решаване на проблемите, характерни за гражданите от ромски произход, отразява една социално-икономическа и управленска реалност, а именно, че общите политики трябва да се прилагат със специфични методи и средства, които се предлагат в стратегии и планове за действия.
Господин Чуколов, от Вашия въпрос и от анализа на статии и коментари към тях в интернет си правя извода, че е необходимо много по-системно и целенасочено разясняване на интеграционната политика, конкретно в сферата на жилищните условия. Виждам в това едно от предизвикателствата през следващата година пред Националния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционни въпроси, на който съм председател в качеството си на заместник министър-председател.
Изключително важно е да заявя, че ангажимент на всяка страна в Европейския съюз е до края на 2011 г. да бъдат приети национални стратегии за интеграция на ромите. Българското правителство в предстоящото заседание през другата седмица ще приеме тази национална стратегия и на последното заседание на комисията, което имахме, беше направено предложение националната стратегия да влезе за обсъждане и в Народното събрание, защото смятам, че политиката, свързана с интеграцията на ромите, не е политика само на едно правителство или на една партия. Това е ангажимент на всички политически и парламентарно представени формации, защото това е начинът, по който действително можем да създадем по-добра перспектива за държавата си, а не перспектива на противопоставяне и омраза. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: И аз благодаря.
Господин Чуколов – за реплика.
ДЕСИСЛАВ ЧУКОЛОВ (Атака): Благодаря, господин председател.
Господин Цветанов, тук упражнявате двоен стандарт. Прилага се двоен стандарт – циганите се оземляват, за българите са само задълженията. Този двоен стандарт е неприемлив за нас. Защо например не се оземляват бесарабските българи, които идват да живеят в България? Защо не се дава земя под панелните блокове на хората, които имат апартаменти в тези блокове? Защо Вашето правителство от ГЕРБ тръгна да разрушава постройката в Нови хан на отец Иван, където там той върши богоугодната си дейност. Разрушавате тази постройка, за някаква остъклена тераса се прави проблем на проблемите, а точно ромските гета, които са незаконни гета, които са развъдник на престъпност, там не се прави нищо! Хей това ми обяснете!
И когато става въпрос за Европа – какво решава Европейският съюз, също не прилагате двоен стандарт там. Те като Ви кажат: „Трябва да се интегрират ромите” – национална и общоевропейска стратегия, то нека да има общоевропейска стратегия за интегриране на пенсионерите. Кажете им: „Знаете ли с колко пари живеят пенсионерите в България?!”. Това да им е ясно, преди да искат да интегрират ромите.
Тук абсолютно не трябва да се допуска толериране на расов признак. Това е расизъм. Това е расова дискриминация! Това нещо трябва да е ясно. Не може по такъв начин да се разглежда този въпрос. Не мога да си обясня защо Вашето правителство тръгва да прави това?! Единственото обяснение е, че се цели в цигански гласове за следващите избори. Това е!
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Благодаря.
Желаете ли дуплика, господин Цветанов? Не.
Колеги, преди да продължим, ще извършим една процедура – трябва да съобщя новопостъпилите питания за периода от 9 декември 2011 г. до 15 декември 2011 г.
Постъпило е питане от народния представител Лъчезар Тошев към Вежди Рашидов – министър на културата, относно контрола на Министерството на културата при изграждането на паметници и монументални комплекси в България. Следва да се отговори в пленарното заседание на 13 януари 2012 г.
Постъпило е питане от народните представители Иван Костов и Мартин Димитров към Бойко Борисов – министър-председател на Република България, относно позицията на България във връзка с проект на акт на двадесет и шест страни – членки на Европейския съюз, и приемането на фискални правила. Следва да се отговори в пленарното заседание на 13 януари 2012 г.
Писмени отговори за връчване от:
- заместник министър-председателя и министър на финансите Симеон Дянков на въпрос от народния представител Иван Николаев Иванов;
- заместник министър-председателя и министър на финансите Симеон Дянков на въпрос от народния представител Михаил Миков;
- министъра на икономиката, енергетиката и туризма Трайчо Трайков на въпрос от народния представител Лъчезар Тошев;
- министъра на икономиката, енергетиката и туризма Трайчо Трайков на въпрос от народния представител Лъчезар Тошев;
- министъра на труда и социалната политика Тотю Младенов на въпрос от народния представител Лъчезар Тошев;
- министъра на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова на въпрос от народния представител Мая Манолова;
- министъра на икономиката, енергетиката и туризма Трайчо Трайков на въпрос от народния представител Корнелия Нинова;
- министъра на отбраната Аню Ангелов на въпрос от народния представител Корнелия Нинова;
- министъра на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова на въпрос от народния представител Корнелия Нинова;
- министъра на здравеопазването Стефан Константинов на въпрос от народния представител Корнелия Нинова;
- министъра на земеделието и храните Мирослав Найденов на въпрос от народния представител Корнелия Нинова.
Продължаваме с въпрос от колегата Павел Шопов относно идентифицирането и подвеждането под наказателна отговорност на лице от инцидента пред джамия „Баня Башъ” на 20 май 2011 г.
Господин Шопов, заповядайте да развиете въпроса.
ПАВЕЛ ШОПОВ (Атака): Господин председател, господин вицепремиер, уважаеми колеги! По време на инцидента пред джамията „Баня Башъ” в град София на 20 май 2011 г., на много фотокадри и в репортажите на медиите ясно се открои лице с нож в ръка. Това лице размахваше ножа и заплашваше с него участниците в разрешения митинг на Партия „Атака”.
Господин вицепремиер, това го видя цяла България многократно. Сигурно и Вие сте го гледали много пъти в МВР, когато сте прожектирали кадрите. Това лице и други подобни нему ислямисти истеризираха, нагнетиха напрежението, ескалираха конфликта и се стигна до ексцес – нещо, за което ние от „Атака” много пъти сме казвали, че е гнусна провокация, в която ние считаме, че са участвали и от МВР, поне с неучастието си в потушаването на конфликта.
Във връзка с това и в този смисъл моля да ми отговорите: при този недвусмислен, ясен и безспорен факт, който видяха всички български граждани – този човек, с цялата си мощ МВР, с всичките си възможности, шест месеца след случилото се идентифицирано ли е това лице, този човек с ножа, установи ли се името му? Как се казва той? Къде се намира лицето в момента? И най-важното – образувано ли е срещу него досъдебно производство и какво е правното основание, на което е образувано това производство?
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Благодаря Ви.
За отговор – заповядайте, господин министър.
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ: Уважаеми господин председателстващ, уважаеми дами и господа народни представители! Уважаеми господин Шопов, във връзка с поставения от Вас въпрос, касаещ предприети действия от МВР по идентифицирането и подвеждането под наказателна отговорност на лице, участвало в инцидента пред джамията „Баня Башъ” на 20 май 2011 г., Столичната дирекция на вътрешните работи е извършила необходимите процесуално-следствени действия.
След като беше установено лицето на площада, което беше от Вашата политическа формация и след като бяха продължени действията по разследването, се извършиха необходимите действия – разпити на свидетеля, освидетелстване на лице, компютърни експертизи на предоставени фотокадри от журналистически камери и лицево-идентификационна експертиза. Вследствие на тях по безспорен начин се установиха и други лица, съпричастни към хулиганските прояви по време на инцидента пред джамията „Баня Башъ”. Един от разпознатите е Хасан, на 40 години, който е с хуманитарен статут на чужденец, постоянно пребиваващ в Република България.
Поради установената съпричастност на Хасан към инцидента на 25 май 2011 г., досъдебно производство под № 1369/2011 г. се води и срещу него. Като правно основание за приобщаване на лицето към същото дело е, че извършването на това деяние представлява състав на едно и също престъпление и има сродност по време и място.
Към настоящия момент Хасан е разпитан. Събраните материали по делото са изпратени за доклад по реда на чл. 196 от Наказателно-процесуалния кодекс на наблюдаващия прокурор на Софийска районна прокуратура. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Благодаря.
Реплика – заповядайте, господин Шопов.
ПАВЕЛ ШОПОВ (Атака): Господин вицепремиер, пак не можах да разбера дали въпросният Хасан, както го нарекохте –предполагам, че той има и други имена, има националност, която не се разбра от Вашия отговор, е лицето, което размахваше ножът. Шест месеца са абсолютен рекорд, чупят се всички срокове по Наказателно-процесуалния кодекс. Органите на МВР и на досъдебното производство се намират в абсолютно нарушение, за да няма до този момент резултат, заключение и съответен акт, който да предаде лицето по-нататък за съдебно производство.
За нас държането на този факт в пълна тайна до този момент, това излиза като факт едва днес, е също немислимо. Цяла България знае, всички са наясно, че по отношение на дейци от „Атака” се водиха и водят досъдебни производства, осъществяват се мерки, които имат явно репресивен характер. Прави се всичко възможно да бъдат уличени лица, включително и от най-високите етажи на „Атака”, да бъдат обвинени в неизвършени престъпления. Цели се от Ваша страна да бъде вменена вина на дейци от „Атака” във връзка с етническа и верска нетърпимост – това е текстът. Защото аз твърдя, че органите на МВР активно участват в цялата тази фалшификация.
От всички се знае, че в Националната следствена служба в момента се върти производство, което е абсолютно целенасочено, тенденциозно, нагло, отправено против дейци на „Атака”. Виждаме как по отношение на най-установения, недвусмислен, безспорен факт в целия инцидент – лице, което цяла България видя, нещата се завоалират, замазват, крият, отлагат и се прави всичко възможно това лице да бъде скрито от широката общественост, да бъде колкото може отложено и разсрочено във времето ангажирането на неговата наказателна отговорност и в крайна сметка – неговото оневиняване.
Това е един абсолютно несъстоятелен отговор, който получих от Вас.
Ние ще продължаваме да настояваме да излезе цялата истина около инцидента при джамията „Баня Башъ”. Оттук нататък ще продължим с конкретни въпроси по детайлите от това, което стана там.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Благодаря. Дуплика?
Заповядайте, господин Цветанов.
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ: Уважаеми господин председателстващ, уважаеми дами и господа народни представители!
Уважаеми господин Шопов, разбирам, че днес това се предава директно по Канал 1 и всеки иска да изрази своето мнение относно политиките, които се реализират в съответните сектори.
Това, в което мога да Ви уверя, че никога, по никакъв повод не третираме заподозрени или задържани лица, или воденето на досъдебни производства на лица към коя политическа формация принадлежат и какво се случва след това. Има обективни процесуално-следствени действия, които се извършват. Всяко едно лице, което попадне в подобно разследване, разбира се, че ще си понесе своята наказателна отговорност. Вие виждате, че действията, които бяха предприети от полицията, аз мога да се обърна към Вас ...
ВОЛЕН СИДЕРОВ (Атака, от място): Защо арестувахте двама наши активисти? Защо не арестувахте хулиганите ислямисти? Защо не го арестувахте на място?
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Господин Сидеров, моля Ви да запазите тишина в залата!
ВОЛЕН СИДЕРОВ (Атака, от място). Защо не го арестувахте на място? Пълна демагогия!
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ: Все пак мога да Ви напомня нещо: ако се бяхте държали възпитано, ако не бяхте предизвикали този скандал, аз съм убеден, че нямаше да има такива последствия, нямаше да има това противопоставяне между българските граждани, независимо от техния етнически произход. (Реплики от народния представител Волен Сидеров.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Господин Сидеров, моля Ви седнете и запазете тишина! Ще ви отстраня от залата!
ВОЛЕН СИДЕРОВ (Атака, от място): Вие се отстранете! Защо не арестувахте виновниците на място? Пълна демагогия! Всичко е демагогия!
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ: Ние все пак сме народни представители и министри на България. (Реплики от народния представител Волен Сидеров.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Господин Сидеров, дръжте се възпитано!
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ: Трябва да се стремим да водим политика, която да бъде в интерес на обществото и нека да не излизаме от тази трибуна и да водим само към противопоставяне.
ВОЛЕН СИДЕРОВ: (Атака, от място): Пълна демагогия! Всичко е демагогия! Вие сте демагози!
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Господин Сидеров, отстранявам Ви от залата.
Моля поканете господин Сидеров да напусне залата!
Прекъсваме заседанието за 20 минути.
Господин Сидеров, заповядайте навън.

(След почивката.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Продължаваме, колеги.
Следващият въпрос е от Венцислав Лаков относно нападение на роми срещу Спешния център в гр. Стара Загора.
Заповядайте, господин Лаков, да развиете въпроса.
ВЕНЦИСЛАВ ЛАКОВ (Атака): Уважаеми господин председател, уважаеми господин вицепремиер, уважаеми колеги! На 12 декември за пореден път стана нападение срещу Спешен център в Стара Загора, поредното циганско нападение срещу Спешен център. Историята би звучала комично, като в уестърн, ако не беше много сериозна и не предизвиква голям размисъл.
Какво става на 12 декември? Линейка с пациент пътува към болницата. В един момент се оказва, че тя се явява пилотна кола на самозабравили се цигани, които преследват линейката и я ползват ту като пилотка, изпреварват, засичат ... Въобще разиграва се нещо, казано кратичко – кошия по улиците на Стара Загора.
Полицията не реагира. Стига се до сбиване. По наша информация около 30-40 цигани, а може би и повече, се събират пред Спешния център. Започват саморазправа с лекаря, с фелдшера, с шофьора. Всичко това беше показано и по телевизиите.
Въпросът ми към господин Цветанов е: какви мерки са предприети срещу извършителите на тази хулиганска, просташка проява, срещу тази кошия? Как МВР опазва болниците, особено спешните центрове срещу подобни противозаконни действия?
Поставям въпроса, въпреки че изглежда малко лековато, защото една справка в интернет показва, че атаките срещу спешните центрове са от 2004 г. – поне първите регистрирани са оттогава, може и да са много повече. Предпоследният случай е от 20 октомври в Сливен.
Политическа партия ГЕРБ се оказа разединена на лекари и на юристи при опита за решаване на проблема за защита на лекарите. (Председателят дава сигнал, че времето е изтекло.) Оказа се, че парламентът не може да реши това нещо.
Въпросът ми е: Какво прави МВР, за да защити лекарите от спешните центрове и да запази и пациентите, и лекарите, и самите спешни центрове? Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Благодаря.
Министър Цветанов, заповядайте за отговор.
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ: Уважаеми господин председателстващ, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Лаков! На 12 декември тази година около 14,00 ч. е било регистрирано обаждане на телефон 112 за пострадал пешеходец на кръстовище в Стара Загора. Затова екип от болница Стара Загора със специализиран санитарен автомобил с лекар, фелдшер и шофьор се озовават на местопроизшествието, където пострадалият е жена на 56 годишна възраст. Тя е била прегледана на място и качена за транспортиране в Спешно приемно отделение на многопрофилната болница.
При придвижването на пациента до болницата, линейката е била с включен звуков и светлинен сигнал. На кръстовище лек автомобил „Фолксваген Голф” е отбил, за да даде път на линейката. Непосредствено след това автомобилът, в който са пътували три лица, управляван от лицето Генчо Генчев, е започнал да се движи зад линейката. На следващото кръстовище линейката спира и от нея слиза медицинският фелдшер. Последният влиза в пререкания с водача на автомобила. Отправя обидни думи и ругатни към водача. Прави опит през отворения прозорец на лекия автомобил да отнеме контактния ключ на водача. Не успява да стори това, след което нанася удар с юмрук в областта на лицето на водача на „Голф”-а. Качва се в линейката и продължава пътя си към болницата.
Пострадалият водач на „Голф”-а, заедно със спътниците си отива в медицинския център, среща се с медицинския фелдшер Вълчев на улицата, пред входа на Спешния център. Лицата и Вълчев влизат в пререкание. Скарват се, сбиват се помежду си. След намесата на присъстващите граждани и свидетели на инцидента, лицата са били разтървани и инцидентът е прекратен.
Полицейските органи незабавно са реагирали на сигнала. В хода на проверката на място са снети обяснения от всички съпричастни по случая лица. На Станил Станилов е съставен протокол за предупреждение по реда на чл. 56 от Закона за МВР. На Генчо Генчев е съставен акт за установяване на административно нарушение на основание чл. 104, ал. 2 от Закона за движение по пътищата. По случая е образувана полицейска проверка, като преписката е възложена на служител от Второ районно управление „Полиция” – Стара Загора.
За гореописания инцидент е уведомена и Районна прокуратура – Стара Загора. В резултат на извършената от полицейските органи проверка по случая са събрани достатъчно данни за нарушаване на обществени ред по смисъла на чл. 1, ал. 2 от Указа за борба с дребното хулиганство от медицинския фелдшер Генчев и лицата Станилов и Вълчев. На 13 декември 2011 г. проверката е приключена и преписката е била внесена в Районния съд – Стара Загора.
Съдът е образувал административни наказателни дела № 2572 от 2011 г. и № 2573 от 2011 г. с нарушители Генчо Генчев и Станил Станилов. След разглеждане на делата, Районният съд в Стара Загора е наложил административни наказания – глоба в размер на 100 лв., на Станилов и Генчев.
На 14 декември 2011 г. по материалите на проверката е образувано административно-наказателно дело 2578, по което Районният съд в Стара Загора е наложил административно наказание – глоба в размер на 100 лв., и на медицинския фелдшер Владислав Вълчев. (Председателят дава сигнал, че времето е изтекло.)
Има още доста неща, които бих могъл да прочета по случая.
Скъпи колеги и депутати, нека когато има подобни инциденти не тръгваме към това, което най-много би ни се харесало да говорим и да противопоставяме. Нека всеки един от нас да допринася за добрия климат, който трябва да има на пътя и да провокираме тази агресия да не се случва по пътищата. Нека всеки един от нас бъде добросъвестен гражданин.
Ако въпросният фелдшер не беше слязъл, а беше подал информация за този автомобил, че се движи след линейката, аз Ви уверявам, че компетентните органи щяха да си вземат съответните административни мерки, но нямаше да се стигне до този инцидент, който днес коментираме в българския парламент. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Реплика?
ВЕНЦИСЛАВ ЛАКОВ (Атака): Уважаеми господин Цветанов, не съм доволен от отговора Ви. Фактите могат да се тълкуват всячески и това, че Вие изкарвате жертвите като извършители на престъпление ме съмнява, че е точно така.
Помислете само, ако някой се лепне за Вашия кортеж, който е със специален режим на движение и кара след него, дали ще бъде постъпено по същия начин и, ако това нещо се случи, дали ще бъде глобен със 100 лв.? Тоест има ли Закон за движение по пътищата и спазва ли се той? Кой си позволява и как може да си позволи такова нещо? Работа на полицията е да наложи този закон да се спазва.
Другото нещо, което искам да кажа, е, че тези случаи ще зачестяват, защото Вие нямате ясна политика по отношение на борба с тази циганска престъпност. Тоест Вие не удряте по лидерите от типа на Илия Илиев, на Тома Томов, които са виновни и за Видин, и за БДЖ; от типа на дон Цеци. Успяхте, и слава Богу горе-долу добре, че на цар Киро родата се оказа с фалшиви шофьорски книжки. Такова нещо не е направено в Стара Загора. Проверихте ли водачите с какви книжки са? Знаят ли правилника? Как могат да си позволят, това е цинизъм да преследваш линейка с лек автомобил?
Надявам се, че ще преразгледате нещата и не формално, а със сърце ще свършите работата, за която сте отговорен. Нека да се установи кой може да си позволи да върши такива беззакония и да организира кошии в центъра на Стара Загора, за които е отговорен КАТ. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Дуплика, господин вицепремиер.
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ: Уважаеми дами и господа народни представители! Уважаеми господин Лаков, Вие явно изпитвате някаква огромна омраза към определени български граждани.
ВОЛЕН СИДЕРОВ (Атака, от място): Вие изпитвате омраза.
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ: Аз Ви отговарям на въпрос, който ми задавате, с конкретни обстоятелства, факти и произнасяне на българския съд за виновност и на едната, и на другата страна.
Какво предлагате Вие да направим от Министерство на вътрешните работи? Да застанем на всяко кръстовище, за да следим подобни инциденти, когато възникват? Не, ние разчитаме да не възникват подобни инциденти от възпитанието на българските граждани, защото, пак повтарям, ако не беше слязъл този фелдшер на кръстовището, за да потърси своята възмездност, която искаше да даде, нямаше да се случи този инцидент.
Знаете много добре, когато имаше друг инцидент с болница в Плевен. Тогава също имаше силно медийно отразяване, че един доктор е бил пребит вътре в лекарския си кабинет. Оказа се, че това е една лична семейна драма, при която всъщност, след като беше установена виновността на единия, който е извършил това деяние, нещата веднага спряха.
Нека да бъдем внимателни, когато излизаме и говорим от тази трибуна. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Следва въпрос от народния представител Огнян Стоичков относно палежите на леки автомобили в град София.
Господин Стоичков, имате думата да развиете въпроса си.
ОГНЯН СТОИЧКОВ (Атака): Уважаема госпожо председател, уважаеми господин вицепремиер, уважаеми колеги! Когато писах въпроса във вторник, действително беше актуален относно палежите на автомобили в град София. Три-четири дни по късно палежите на автомобили са факт в цялата страна. По изявление на директора на СДВР Валери Йорданов от вторник сутринта, целта на палежите е дестабилизиране на обстановката в столицата, а вече можем да кажем и в страната. За стабилността на обстановката в България отговаря МВР. Би следвало МВР да неутрализира извършителите, най-вече да преустанови бъдещи посегателства върху имуществото на гражданите и обществения ред.
Защо се касае най-вече до обществения ред и защо се появяват правни квалификации за тероризъм? Член 108а казва, че когато с цел да се внесе смут и страх в населението, се извършват определени престъпления, едно от които е палежът, това е терористично действие.
Господин вицепремиер, във връзка с това въпросът ми към Вас е: кои са причините и условията, способстващи за многобройните палежи на леки автомобили? Какви мерки предприема МВР по преустановяване на бъдещи подобни престъпни посегателства, с оглед защитата на обществения ред и имуществото на гражданите? Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: За отговор – вицепремиерът и министър на вътрешните работи господин Цветанов.
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ:
Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители! Уважаеми господин Стоичков, Министерството на вътрешните работи предприе незабавни мерки за противодействие на извършените палежи на автомобили. На територията на София и страната е създадена организация за приоритетно провеждане на мероприятия с цел разкриване на извършителите на палежи, довели до значителни материални щети. Липсата на явен мотив и извършването им на случаен принцип предпоставят трудностите при разкриването на тези деяния.
Във връзка с това ежегодно и ежедневно се провеждат специализирани полицейски операции, в които участват служители на всички структурни подразделения. Активна е дейността по наблюдение и контрол над лицата, представляващи оперативен интерес и предимно регистрираните за предишни прояви по тази линия. От хипотезите на воденото разследване не се изключват такива, свързани с психични заболявания. Прилагат се целият комплекс от специални способи и средства на МВР за събирането и документирането на оперативни данни. Потърсено е съдействието от служители на бензиностанции, газостанции с цел незабавно уведомяване на оперативните органи относно съмнително поведение на лица, закупуващи или вече закупили петролни продукти в преносими съдове. Дейността по разкриването и разследването се осъществява от съвместни екипи на служители от специализираните структури на министерството. По всички случаи незабавно са предприети действия по разследването, с които са започнати досъдебни производства.
За състоянието на делата системно се докладва в съответните компетентни прокуратури. Работи се по всички възможни версии. На постоянен анализ се подлагат събраните доказателства, както и постъпващата при оперативно-издирвателната дейност информация. Ежедневно се провеждат инструктажи на служителите, работещи по тази линия. Поддържа се извънредна готовност на органите на пожарната безопасност и своевременна намеса за ограничаване на щетите, както и за ефективно извършване на пожаро-технически експертизи.
Обръщам се към всички граждани и призовавам за съдействие и проявяване на бдителност по отношение на всяко едно съмнително лице, както и на обстоятелствата във връзка с извършването на палежите.
След малко съм предвидил да взема думата по темата за палежите, за което ще помоля и председателя на Народното събрание, след като приключи изслушването ми по дневния ред на точките, които имам за отговор, за да Ви дам допълнителни подробности.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Реплика?
Заповядайте.
ОГНЯН СТОИЧКОВ (Атака): Уважаеми господин вицепремиер, подробностите, които дадохте до момента, мисля, че не успокоиха българските граждани, а това беше целта на моя въпрос – те да не разбират от сутрешните новини утре, че тяхната кола е изгоряла през нощта. Това беше целта на моя въпрос, а Вие с оперативно-издирвателните, плановите терминологии, които споделихте с нас, не внесохте яснота по този проблем.
Попитахте моят предходен колега от „Атака”: Какво предлагате Вие? Ние от „Атака” предложихме закон за доброволните формирования. Това, което вече се прави, волю-неволю, домоуправителите го правят. Говори се за опълчение, че хората си правят график през нощта да си разхождат кучетата в определени часове, като по-големите кучета минават в по-малките часове, а по-малките кучета минават през деня заедно със стопаните си. Тоест ние предложихме закон за тези доброволни формирования, което не дублира дейността на МВР и не създава някакви параполицейски формирования, които ще изместят МВР. Навсякъде по света се работи с неправителствени организации. Възприемете тези доброволни формирования като неправителствена организация, която при нужда правителството може да активира и да бъде в полза на правителството и на МВР.
Това предлагаме ние. За съжаление Вие го отхвърляте. За мен ще е интересно след дебата какви допълнителни факти и обстоятелства ще споделите. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Дуплика? Няма да ползвате.
Последният въпрос към вицепремиера Цветанов е... (Реплика от народния представител Волен Сидеров.)
Нямате възможност за такава, отстранен сте от залата. Картата Ви е деактивирана. (Реплики от народния представител Волен Сидеров.)
Въпрос от народния представител Михаил Миков относно посещение на представители на полицията в Дома за възрастни хора с умствена изостаналост в с. Куделин. (Народният представител Волен Сидеров продължава да репликира председателя Цецка Цачева.)
Господин Миков, заповядайте.
(Народните представители Волен Сидеров, Павел Шопов и Десислав Чуколов тръгват към трибуната и застават пред председателската банка.)
ВОЛЕН СИДЕРОВ (Атака, встрани от микрофоните): Госпожо Цачева, не правете такива неща, умолявам Ви! Не нарушавайте Конституцията за втори път...
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Господин Сидеров, с разпореждане на водещия заседанието Вие сте отстранен от пленарната зала.
ВОЛЕН СИДЕРОВ (встрани от микрофоните): Нямате право да лишавате от декларация парламентарна група. Знаете го много добре.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Господин Сидеров, декларацията може да я направи някой друг.
ВОЛЕН СИДЕРОВ: (встрани от микрофоните): Госпожо Цачева, в момента нарушавате Конституцията, нарушавате Правилника на Народното събрание! Умолявам Ви да не го правите! Не може да ни лишавате от декларация...
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Съгласно чл. 132 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, председателят може да отстрани от едно заседание народен представител, който: „Точка 1: възразява против наложената дисциплинарна мярка по груб и непристоен начин;”. (Реплика от народния представител Волен Сидеров.)
Отстранявам Ви за още едно пленарно заседание от залата. (Реплика от народния представител Волен Сидеров.)
Моля Ви да напуснете залата! Няма да Ви дам думата!
ВОЛЕН СИДЕРОВ (встрани от микрофоните): Недейте по този начин да налагате... (Шум и реплики.) От какво се страхувате? (Председателят Цецка Цачева изключва микрофоните. Народният представител Волен Сидеров продължава да говори.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Господин Сидеров, овладейте си нервите! Вие сте с наложена санкция за дисциплинарно нарушение. Има процедура по правилника...
ДЕСИСЛАВ ЧУКОЛОВ (Атака, встрани от микрофоните): От какво Ви е страх?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Страхува се Вашият председател на групата, когато се явява на трибуната с двама народни представители.
Господин Сидеров, моля Ви да заемете мястото си...
ВОЛЕН СИДЕРОВ (встрани от микрофоните): Защо се страхувате? От какво се страхувате, госпожо Цачева, защото ще Ви кажа някои неща, които не са приятни за Вас, за Вашата група? Но аз пак ще ги кажа, не можете да ми запушите устата.
Защо цензурирате парламентарна група? Нямате право да правите това нещо!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Господин Сидеров, обявила съм и съм дала думата на господин Миков да зададе...
ВОЛЕН СИДЕРОВ (встрани от микрофоните): Не може да лишавате от право парламентарната ни група от декларация.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Не съм лишила парламентарната група от това право, тя има възможност – от неин представител, различен от Вас. Вие сте отстранен от пленарната зала и картата Ви е деактивирана. (Реплика от народния представител Волен Сидеров.) Получихте от мен отстраняване втори път от парламентарното заседание – заседанията Ви станаха две.
Господин Миков, заповядайте, елате да зададете въпроса си.
МИХАИЛ МИКОВ (КБ, от място): Как да дойда? (Силен шум и реплики. Смях.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Проявете смелост, господин Миков! (Смях.)
ВОЛЕН СИДЕРОВ (встрани от микрофоните): Госпожо Цачева, нямате право да правите това. Знаете, че нарушавате закона.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Господин Миков, микрофоните работят за Вас.
МИХАИЛ МИКОВ (КБ, встрани от микрофоните): Той ще ми говори в микрофоните.
ВОЛЕН СИДЕРОВ (встрани от микрофоните): Госпожо Цачева, Вие не сте партиен секретар в БКП, каквато бяхте, за да налагате Вашето решение върху партийното събрание.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Ако считате, че има сила, която може да накара господин Волен Сидеров да седне на мястото си, а той дори няма място в залата... (Волен Сидеров продължава да говори встрани на изключени микрофони.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Поради нарушение на реда в залата и създаване на ненормални условия за работа...
ВОЛЕН СИДЕРОВ (встрани от микрофоните): Госпожо Цачева, това не Ви е партийно събрание от БКП, каквато сте били, това е Народно събрание. Ние сме тук... (Силен шум и реплики от ГЕРБ, тропане по банките. Народният представител Волен Сидеров продължава да говори встрани от изключените микрофони.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Господин Сидеров, цитирам Чърчил: „Ако на 20 години не си бил член на БКП, нямаш сърце, ако на 30 години продължаваш да бъдеш – е друго!” (Реплики от народния представител Волен Сидеров.)
Тъй като господин Сидеров продължава да оспорва по груб и непристоен начин втората си наложена санкция, на основание чл. 132, ал. 1, т. 1 му се налага максималната санкция, която може да бъде наложена – да бъде отстранен от три заседания. Благодаря Ви.
Ще седнете ли на мястото си, останалите народни представители? (Шум и реплики.)
Прекъсвам заседанието за 10 минути.
(Силен шум и реплики. Народният представител Волен Сидеров продължава да говори встрани от микрофоните.)
(След почивката.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Следва въпрос от народния представител Михаил Миков относно посещение на представители на полицията в Дома за възрастни хора с умствена изостаналост в с. Куделин.
Заповядайте, господин Миков.
МИХАИЛ МИКОВ (КБ): Благодаря Ви, уважаеми господин председател.
Съжалявам, че тези прекъсвания пречат на нормалната работа.
Уважаеми господин министър, госпожо министър, уважаеми дами и господа! Уважаеми господин министър, какви ли не неща станаха по време на последните избори, но този случай е от моя избирателен район и е свързан с посещение на представители на полицията в Дома за възрастни хора с умствена изостаналост – с. Куделин, община Брегово, на 11 октомври. В този дом са настанени лица – възрастни хора с умствена изостаналост. Представителите на полицията на 11 октомври – десетина дни преди изборите, посещават вечерта дома. В този дом са настанени лица, които са поставени под запрещение, и други лица – с умствени увреждания. Тези лица са били изкарани от стаите – в коридорите, и са били разпитвани. Този случай възмути обществеността в Брегово и в община Видин.
Затова аз Ви задавам въпроса: каква е целта на това посещение? Защо то е извършено нощем? Какви са резултатите от това посещение? Защото сам разбирате, че е доста абсурдно, на едно такова място, представители на полицията, по вечерно време, да разпитват хора с умствена изостаналост. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: И аз благодаря.
За отговор – министър Цветанов.
Заповядайте, господин Цветанов.
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ: Уважаеми господин председателстващ, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Миков!
Представители на Областна дирекция МВР – Видин, по никакъв повод не са посещавали Дома в с. Куделин на 11 октомври 2011 г., вторник. Полицейски служители на Областна дирекция МВР – Видин са посетили Дома в с. Куделин след обяд на 18 октомври 2011 г., вторник, в изпълнение на разпореждане на Районна прокуратура – гр. Видин от 18 октомври 2011 г., където е указан срок за изпълнение – незабавен. Касае се за проверка с оглед данни за извършено престъпление по чл. 167, ал. 1 от Наказателния кодекс – престъпление против политическите права на гражданите. Преписката е образувана по жалба, в която се твърди, че са налице заплахи спрямо домуващите, във връзка с избирателното им право.
В изпълнение на разпореждането на прокуратурата, с цел установяване истинността на сочените в жалбата твърдения, на място – в Дома, от полицейски служители са извършени следните действия: снети са за сведения от директора на Дома, от социален работник към него, както и от девет произволно избрани лица, домуващи там, които не потвърждават изложеното в жалбата. След изпълнение на целостта от писмените указания на прокуратурата, проверката по цитираната преписка е била приключена и незабавно, още на 19 октомври 2011 г., материалите са изпратени на Районна прокуратура – Видин, за отношение по компетентност.
С постановление от същата дата на прокурор от Районна прокуратура – Видин, поради липса на данни за извършено престъпление по чл. 167, ал. 1 от Наказателния кодекс, както и че не са налице други основания за намеса на прокуратурата, е постановен отказ да се образува досъдебно производство и преписката е била прекратена. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: И аз благодаря.
Заповядайте за реплика, господин Миков.
МИХАИЛ МИКОВ (КБ): Благодаря Ви, уважаеми господин председател.
Благодаря Ви, уважаеми господин министър! Вие внесохте яснота. Извинявам се за грешката в датата – 11 и 18, но при всички случаи следобед – 7-7,30 ч. вечерта, ми е трудно да го категоризирам в тази часова зона на деня. Едно такова посещение, едно разпитване на хора в такова състояние, трудно може да бъде квалифицирано по друг начин, освен като някаква форма на издевателство.
Аз Ви моля сега да започне работа по сигнала, който е подаден, защото този, който е подал сигнала и предизвика цялата тази история, накърнява, ако щете, и авторитета на полицията. Да отидат по нощите – хора с умствена изостаналост и, забележете, голяма част от тези хора са под запрещение и те не гласуват. Техните политически права не могат да бъдат нарушени, защото по закон те не фигурират в избирателните списъци, тоест Вие да проверите разпитвани ли са такива хора? Съгласете се, че едно е да се изпълняват законово разпорежданията, друго е това да води до някакъв абсурд.
Другото, което Ви моля: да предприемете действия по отношение на този сигнал, защото очевидно става въпрос за някаква форма на злоупотреба, на внушение и полицията в цялата тази история е значително употребена.
Благодаря Ви за отговора и се надявам, че самата процедура тук ще накара някои служители на полицията да се замислят като изпълняват едно или друго указание, с оглед конкретната обстановка, с оглед конкретните хора. Съгласете се, че е абсурд, хора с умствена изостаналост да ходят да ги разпитват вечерта, какъвто и ще да е сигналът или указанието. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Дуплика желаете ли, господин министър?
Заповядайте, господин министър.
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ: Уважаеми господин председателстващ, уважаеми дами и господа народни представители!
Възползвам се от правото да взема думата като министър в българското правителство, за да информирам обществеността и вас като депутати за това, което се случва на територията на столицата и в някои областни градове, свързано с палежите, които наблюдаваме през последните близо два месеца.
Уважаеми колеги депутати от опозицията, правя това пояснение предимно към вас, защото разчитам, че българските депутати винаги ще подкрепят действията на българската полиция и няма да излизат популисти, за да говорят и да обиждат труда на българските полицаи.
Това, което искам да кажа за предприетите действия през безсънните нощи последните 3-4 седмици, е да ви информирам, че относно палежа, който беше на 11 срещу 12 декември в района на „Западен парк” – всички сте информирани от медиите, че има задържано лице, има повдигнато обвинение за 72 часа и днес Софийският градски съд трябва да се произнесе по виновността и съпричастността по палежа, който е в района на „Западен парк”. От експертизата, която беше направена, се установява, че това лице има петролни продукти по ръце си, има противоречива информация в неговите обяснения, които нямат абсолютно никаква логика за пребиваването му в близост до опожарения автомобил и задържането му от компетентните органи, в лицето на българските полицаи.
Това, което беше предприето, и това, което беше много тревожно през последните седмици, са инцидентите, които бяха с основен акцент на територията на районите в жк „Младост” – всички части, също така в района на кв. „Хаджи Димитър”. Мога да кажа, че от безсънните нощи и от предприетите действително допълнителни охранителни мерки, разбира се, и с помощта на българските граждани, за което искам да им благодаря, се стигна до вчерашното задържане на лице, което е съпричастно – по данни, събрани към настоящия момент. Към него има повдигнато обвинение за задържане за 72 часа.
Искам да споделя някои факти около това задържане и това лице, говорим за период от 18 октомври до 2 октомври 2011 г., като на територията на София, по-специално в жк „Младост” и в кв. „Хаджи Димитър”, са извършени множество палежи на моторни превозни средства. Към тази съпричастност за тези палежи евентуален извършител е лицето Юлиан на 30 г., роден е 1982 г. Същият живее на територията на жк „Младост”. Това, което имаме като данни за него и в „Криминални регистрации”, е за кражби. Също така има присъди – „условна” за повторна употреба на алкохол, също така и за хулиганство – „порицание”. От събеседването и от събраното като доказателства през целия период на оперативната работа на колегите от Столична дирекция на вътрешните работи, стана ясно, че същото лице е съпричастно към 12 палежа на територията на жк „Младост” и кв. „Хаджи Димитър”.
Аз ще се постарая да Ви дам хронологията по дати, когато са били извършени тези палежи. На 15 декември 2011 г. е установено, че е първият палеж. На 18 октомври в 22,00 ч. има палеж пред бл. 321 в жк „Младост 3”; ва 18 октомври тази година в 23,30 ч. има палеж пред паркинга на бл. 341; на 28 октомври има палеж в кв. „Хаджи Димитър” пред бл. 116; на 22 ноември 2011 г. – в жк „Младост 2” пред паркинга на бл. 207; на 27 ноември 2011 г. в 22,30 ч. – в кв. „Хаджи Димитър” пред бл. 116; на 28 ноември 2011 г. в 22,00 ч. има запален автомобил – това всъщност е автомобилът в кв. „Хаджи Димитър”; на 29 ноември 2011 г. в 22,11 ч. – в жк „Младост”, бл. 321а; на 29 ноември 2011 г. в 23,35 ч. – в жк „Младост 3” срещу бл. 319; на 30 ноември 2011 г. около 00,45 ч. – в жк „Младост” срещу бл. 219; на 1 декември 2011 г. в 20,00 ч. в жк „Младост”, бл. 289; на 2 декември около 1,12 ч. – в жк „Младост”, бл. 1д; на 2 декември 2011 г. около 1,15 ч. – в жк „Младост1”, бл. 1б.
Също така при проведените събеседвания с лицето във вчерашния ден то даде пояснения около една друга дейност, която е извършил – запалването на Приемната на районния инспектор, находяща се в жк „Младост”, бл. 216 на 27 септември 2011 г.
Въпросното лице, както Ви казах, е с присъди за кражби, за хулиганство. Това, което също мога да кажа, е, че в някои от случаите лично той е подавал сигнал на тел. 112. Почти във всички случаи той е като пряк очевидец на това, което се е случвало – поне това, което дава като показания. Също така в един етап, когато вече беше осъществен необходимият оперативен контрол върху лицето, дори се стигна до там, че той потърси съдействието на органите на МВР, за да съдейства по разкриването на тези палежи. Сами разбирате, че на този етап тогава той не предприе действия за това, което беше направено във вчерашния ден.
В тази връзка искам да кажа, че от тези 12 случая, защото случаят с приемната е тринадесетият, имаме посегателство върху 25 автомобила, които са пострадали, които са били в близост на тези 12 случая.
Това, което искам да вмъкна като уточнение е, че в доста от случаите, които са на територията на страната и работата, която осъществяват съответните областни дирекции по конкретните случаи, мога да Ви уверя, че в много от тях са изведени основни версии и те нямат нищо общо с това, което в момента съобщавам за това лице, а са изцяло на криминален принцип – или на неуредени финансови отношения, или някакви лични взаимоотношения, които всъщност провокират подобно поведение за палеж на такива автомобили.
Това, с което искам да се обърна към Вас и като министър на вътрешните работи, и като гражданин преди всичко. Нека народните представители да не дават изказвания, които всъщност могат да провокират повече напрежение, отколкото да се даде възможност на служителите да свършат своята компетентна дейност.
Тук искам да се възползвам от трибуната на Народното събрание да благодаря и на бившите министри на вътрешните работи за тяхната позиция – тази на господин Йордан Соколов и на господин Румен Петков. Същевременно искам да кажа на госпожа Корнелия Нинова и на господин Миков, че за всичко това, което изговориха, просто не им прави чест.
Това, което искам все пак да спомена, е за действията, които се предприемат от страна на правоохранителната система през последните близо четири седмици. Ще Ви дам едно пояснение за действията, предприети от страна на органите на реда и случаите, по които се работи.
Аз искам тук да спомена също така и за двете момичета – на 14 и 16 години, обявени за издирване от 8 декември. Знам какви бяха коментарите от знаещи и можещи коментатори, но Вие видяхте, че когато стана ясно какво всъщност се е случило, се оказа, че двете деца са си правили комуникация по интернет с момче от Ловеч и са отишли, за да си прекарат прекрасно няколко дни заедно.
Това, което обаче мога да Ви уверя, е, че ние сме подходили много сериозно към всеки един случай, както и към случая с тези две момичета. Мога да Ви кажа, че колегите работиха по много сигнали, които бяха подавани за подобни момичета с подобен профил, забелязани на територията на някои от моловете в страната. Трябва да Ви уверя, че всеки един сигнал се проверява. Всеки един сигнал струва огромен ресурс, защото това е време, което се отделя от системата, за да се следят камери, за да се прегледат всички записи, за да се проведе събеседване с продавачи и с всички на територията, откъдето е даден сигналът.
Искам да Ви уверя, че независимо от създалата се ситуация, полицията работи изключително мобилизирано и аз съм убеден, че това, което вчера видях в репортажите на една от телевизиите – искам да благодаря на гражданите, които проявиха разбиране и се обърнаха към цялото гражданско общество за повече бдителност и възможност при разкриването на подобни престъпления. Разбира се, че ние се нуждаем и от подкрепата на гражданите.
Вие много добре си спомняте как се разви случаят с посегателството върху един таксиметров шофьор, когато водачката беше наранена от извършителя и когато при бързите заградителни мероприятия, които бяха предприети, своевременният сигнал, подаден към служителите от Министерството на вътрешните работи и правилното описание, дадено веднага от потърпевшата, видяхте, че само за минути бяха задържани извършителите.
Аз искам да Ви припомня също така за операциите, направени по така наречените „Гастрольори”. Знаете, че на 2 декември 2011 г. групата беше задържана в Шуменска област. Там също говорим за криминално проявени лица, които, разбира се, осъществяват съответната престъпна дейност, но органите на реда са свършили своята работа. Това е така нареченото привеждане в известност на криминалния контингент.
Също така искам да спомена, защото имаше коментар от депутати, които говориха за прикриването на хора, които евентуално източват дадени дружества от държавата. Мога да Ви кажа, че предприетите действия по НКЖИ е точно документиране на подобна схема. Ако тя бъде доказана, надявам се, че ще има внесени обвинителни актове към въпросните отговорни лица. Но говорим за схеми, функционирали в периода 2007-2011 г.
Това, което беше направено по темата операция „Превозвачите”. Знаете, че това беше на територията на „Мини Марица-Изток”, където ежемесечно се източват пари, които са от едно държавно предприятие. Когато системата работи, разбира се, че ние си създаваме и доста врагове. Надявам се, че няма да бъдете тези политици, които ще хулите действията на полицията, а се надявам, че ще бъдете тези български граждани, които ще подкрепяте действията на полицията.
Също така искам да Ви спомена и за операция „Недосегаемите – 3”, защото знаете, че едно лице имаше отрязани „ахилеси”. След действията, които бяха предприети с НАП по установяване и неутрализиране на групи, занимаващи се с източване на ДДС – това са „Недосегаемите 1 и 2” и в операция „Недосегаемите – 3”, беше задържано лицето, така нареченият тартор Гембъла. Впоследствие бяха съпричастни към тази група Ави и Купъра, където всъщност те искаха да наложат монопол за плащане на съответни суми на фирми, които са основни вносители на месо.
Разкрита беше, заедно от колегите от Министерството на вътрешните работи и от ФБР, престъпна група, също с източването на парични фондове – в Съединените щати.
Операция „Злато”. На 8 декември 2011 г. при проверки на територията на Пернишка област бяха иззети над 5 килограма златни накити, които нямаха надлежния документ за произход. В момента се прави разпознаване с кражби, направени в по-минал период от време.
Операция „Чистота”. Знаете, че един от основните акценти в политиката на Министерството на вътрешните работи е ефективна борба срещу служители, уронващи престижа и участващи активно в част от криминалната схема на определени престъпни групи. Знаете, че там беше задържан един служител – автоконтрольор, който беше тръгнал към празнуващите студенти на територията на Банско с 6 пакетчета кокаин.
Разкрита е също така оранжерията „Холандец”, където знаете, че в Нови пазар двама холандски граждани, единият вече е задържан, са направили инвестиция за шивашко предприятие, като впоследствие от извършената работа през последните месец-месец и половина колегите установиха, че отдолу има оранжерия, която е за производство на марихуана. Иззети са 5 кг марихуана и отделни насаждения, които са в размер на над 600 саксии.
Искам да спомена и за вчерашната операция, съвместно с НАП, при която беше разбита организирана престъпна група по ДДС измами. На 15 декември са задържани 7 лица като членове на престъпната група и схемите за източване на пари по ДДС схеми.
На 13 декември при специализирана полицейска операция, проведена на територията на община Казанлък, е задържан опасен рецидивист. Задържан е Орхан, така нареченият Македонеца – многократно осъждан. През 2001 г. влиза в сила присъда за нанасяне на средна телесна повреда, а 5 години по-късно е осъден за кражба, извършена в условията на опасен рецидив. Към настоящия момент спрямо него е произнесена присъда „лишаване от свобода” от 11 години от Окръжен съд – Стара Загора, за изнудване. Съдът пуска Македонеца, като му променя мярката за неотклонение от „задържане под стража” на „парична гаранция”. Причината е представяне на болничен лист, който впоследствие се оказва фалшив. Но това, което мога да Ви кажа, е, че месец октомври 2011 г. същият този е нанесъл побой с брадва на 37-годишен мъж, който впоследствие е починал, беше се укрил и с издирвателните действия, които бяха предприети, беше задържан този така наречен Македонеца.
Разбита е престъпна група за побой над собственик на верига от заведения на 12 декември тази година и мога да Ви кажа, че за разкриването на това престъпление, което беше извършено преди 5 месеца, бяха необходими доста усилия и доста професионализъм от страна на колегите, за да могат действително да установят и да задържат лицата, които са съпричастни към извършването на тази престъпна дейност. Знаете, че там беше задържана групата на Чебурашка, Манекена и Бърборко.
Вече споменах за това, което беше свършено с опита за убийство на таксиметров шофьор.
Също така за вчерашния ден – на 15 декември по сигнал на кмета на село Стамболово е намерен убит мъж. С бързите действия на колегите само във вчерашния ден бяха задържани двамата извършители на това убийство.
Искам да спомена също така за задържан извършител на престъпление по източване на данни от дебитни и кредитни карти. Мисля, че този случай е интересен и аз ще изпратя писмо и до Висшия съдебен съвет и също така до министъра на правосъдието, защото фактите около това лице, което вчера беше задържано в момент на поставяне на сканиращи устройства на банкомат на територията на Велико Търново. Същото лице многократно е осъждано. Лицето е осъждано за умишлено убийство с ефективна присъда „лишаване от свобода” в размер на 11 години и глоба от 30 хил. лв. През 2006 г. е направил искане за промяна на изтърпяното наказание, защото две трети от това наказание са минали и е освободен предсрочно, и му е наложена мярка „пробация”. Същото лице се е отклонило от пробацията, но от този момент нататък няма абсолютна никаква следа за неговото местонахождение, поради доброто му поведение в затвора. Говорим за умишлено убийство и това, което колегите работят от 2008 г. също лицето се издирва за грабеж, който е извършен на територията на страната.
Затова искам да се извиня за отношението ми към съдебната система някой път, но смятам, че подобен подход – тук специално има колективна безотговорност, защото това е по препоръка на затвора в Белене, след това с прокурора и след това със съдията, който се е съобразил с искането, което е било направено.
Разбита е група за разпространение на наркотици. Знаете на територията на Пловдив това, което беше задържано като количество на 13 декември – 400 гр. хероин, операцията е проведена съвместно с колегите от Пловдив и Хасково.
Също така е задържано криминално проявено лице за притежание на оръжие и наркотици на 3 декември и са иззети 400 гр. тротил и детонатори, 6 електрически детонатора, 2 плика, единият с амонит, а другият с подобно взривно вещество. Лицето има криминална регистрация за кражби и грабежи.
Разбита е престъпна група за разпространение на дрога на територията на столицата в момента на покупко-продажба на марихуана в село Лозен са задържани трима криминално проявени и осъждани за такава дейност.
И това, което мога да Ви спомена, за това, което колегите правят ежедневно, е задържането на извършителите на убийството на 68-годишната жена в София на 30 ноември 2011 г. След продължило близо 7-дневно оперативно издирване и безсънни нощи на колегите, знаете, че извършителите бяха задържани.
И тук искам да Ви дам една друга статистика, която е свързана с извършителя, така нареченият Траян Лайката със 71 криминални регистрации за кражби и грабежи. Той е с 8 присъди, от които присъди 7 са ефективни с по 8, 9 месеца, като 14-годишният Траян е познат на Детска педагогическа стая.
Уважаеми дами и господа народни представители, дадох тази статистика, за да Ви покажа и разясня какво правят служителите от Министерството на вътрешните работи. И понеже това за Вас може би е малко неразбираема тема, защото всички ние бяхме свидетели на Вашето отношение и политика спрямо тежката организирана престъпност в България през последните 4 години във Вашето управление на тройната коалиция, няма как Вие да разбирате тази материя, защото Вие бяхте хората, които лично назначихте шефа на „Октопода” в ДАНС, който представляваше държавата в ефективната борба на най-елитната служба, която Вие създадохте –Държавната агенция „Национална сигурност”. Защото назначаването на шефа на „Октопода” беше всъщност с политическата протекция лично на премиера Станишев и също така на съответните политически лидери във Вашата група.
Също така няма как това да стане разбираемо за Вас и за Вас има един-единствен мотив – само и единствено да хулите и да говорите несвързани неща, свързани с ежедневната професионална дейност, която извършват българските полицаи. И аз искам да се обърна към Вас с една голяма молба – просто ако имате политически претенции към мен го изразявайте публично, но недейте да обиждате труда на честните, трудолюбивите и стойностни полицаи, които го правят ежедневно.
И това, което искам все пак да Ви напомня за това, че Вие няма как да направите връзка за ефективната борба срещу тежката организирана престъпност, защото освен въпросния Трактора мога да Ви кажа също и за така нареченият Сумиста, който е един от организаторите на поръчковите убийства, които бяха извършени през последните години и които, за съжаление, не бяха разкрити от Вас и не бяха предотвратени. Но нямаше как да стане това, защото самият Пешо Сумиста беше съветник в Парламентарната група на Коалиция за България и навсякъде всички в спортните среди знаят, че той беше и съветникът по спортните въпроси на президента Първанов, въпреки че той го отрича.
Така че, скъпи колеги депутати, обръщам се с огромна молба – ценете труда на българската полиция, защото във всеки един момент, когато Вие пострадате или когато се нуждаете от тях, те трябва да бъдат подкрепяни и те ще могат да си свършат своите професионални действия.
Аз заставам зад професионалните действия на българските полицаи и трябва да Ви кажа, че във всички случаи, които остават да бъдат разкрити относно палежите, надявам се, че колегите, полагайки тези усилия, ще успеят. И аз Ви уверявам, че действително днес страната, както в настоящия момент, така също и за бъдещ период от време, ще бъде адекватна и ефективна и в полза на обществото. Затова ще спра до тук и да не отнемам повече от времето.
Все пак искам да се извиня на колегите министри, които имат много работа, но днес бяха тук, за да упражните правото си да зададете Вашите въпроси и да изпълним конституционното си право да се отчетем пред българския парламент, а това са българските работодатели. Но нека да ценим труда на всички държавни служители, които работят в сектора както за сигурност, така и във всички останали секторни политики. И се надявам, че Вие като политици, отивайки във Вашия избирателен район, няма да говорите неща, които нямат нищо общо с действителността, а ще говорите реалните неща, които са се случили през последните години на сегашното управление. Благодаря Ви. (Ръкопляскания от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Благодаря, господин Цветанов.
За лично обяснение госпожа Нинова и господин Миков.
Госпожа Нинова, заповядайте.
КОРНЕЛИЯ НИНОВА (КБ): Благодаря, господин председател.
Уважаеми господин вицепремиер, липсвахте ни вече – отдавна не бяхте идвали да ни изчитате бюлетина на МВР, да ни разходите по целия Наказателен кодекс. Факт е обаче, че по темата палежи не бяхте убедителен и говорехте за палежите до 2 декември. Днес сме 16-и, а палежите продължават. Тоест не е отчетен целият период и проблемът не е решен.
Обвинихте мен и колегата Миков за позицията, която сме заели. Може би не всички са ни чули, нека да кажем каква е тази позиция.
Категорично не приемам Вашите обвинения. Аз съм депутат, член на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред и съм заела позиция като такъв. Даже смятам, че закъсняхме с реакцията си. С колегата Миков събрахме подписите на колегите депутати, за да поискаме Вашето изслушване със закъснение – близо един месец след случващото се не само в София, но и в страната. За другите градове Вие не казахте нищо.
Смятам, че тази реакция е абсолютно адекватна, дори закъсняла. И смятам, че отлагането на това изслушване за вторник или сряда другата седмица не е съвсем адекватно действие, защото виждате, че палежите в страната продължават.
Защо го правим? Защото виждате, че общественото напрежение расте. От днес имам информация за организиране на собствено опълчение по кварталите. Какво означава това? Какво Ви говори това? Че обществото няма доверие на ръководството на МВР.
Не манипулирайте полицаите. Не говорете, че някога сме казвали и една дума срещу обикновения полицай. Или който Ви го е предал Ви е излъгал. Моите думи бяха, че ръководството на МВР изглежда безсилно пред случващото се в страната. И наистина изглежда така, след като народът е тръгнал да се самоорганизира, за да защитава имуществото и собствеността си от палежи. Благодаря Ви. (Ръкопляскания от КБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Господин Миков, заповядайте.
МИХАИЛ МИКОВ (КБ): Благодаря Ви, уважаеми господин председател.
Уважаеми господа вицепремиери! Господин министър, тази изкуствена нападателност, с която се опитвате да ни прочетете бюлетина от последния месец, трудно ще премахне усещането в обществото за безпомощност за конкретно решаване на проблема.
Ние не тръгнахме да поставяме публично проблема. С колегите поискахме изслушване в закрито заседание, и то миналата седмица. Виждате, че оттогава нещата ескалират. Тези опити да представяте едно или друго заловено лице, а след два-три часа пак да горят коли, няма да решат проблема с обществената тревожност. Никога не съм си позволил – нито аз, пък мисля, че и колегите, нямам такъв спомен, може и да са Ви заблудили, да обвиняваме полицаи за несвършена работа.
Само че когато излиза висш служител и казва, че има версия за дестабилизация на държавата, какво трябва да правят народните представители – да мълчат и да казват: „Каквото ни прочете министърът от бюлетина на МВР”?!
Разберете, че тази изкуствена арогантност, нападателност няма да свали проблема с палежите. Затова ще дойдете в комисията да поговорим – ако имате воля за това, по-конкретно, по-експертно.
Колегата Нинова каза: „когато хората тръгнат да се организират в опълчение”, това е изказването по отношение на свършената работа. Аз мога да кажа нещо, друг колега, трети – оставете ги тях. Когато хората казват: „Ние правим опълчение”, това е вотът, това е най-големият проблем и той трябва да тревожи всички народни представители, независимо дали са от опозицията, или от мнозинството.
Така че свалете арогантността. Този опит да ни четете целия бюлетин – никой не казва, че онези неща не са свършени. Ние сме ги прочели и за тях никой не Ви пита. Дайте да говорим за тези палежи конкретно и това ще направим в комисията.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Министър Цветанов иска думата.
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ: Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господа, които излязохте, за да правите някакво уточнение! Понеже говорите за безпомощност на сегашното ръководство, само ще Ви припомня какво се случи през месец март 2009 г. – убийството на Петър Лупов. През месец юни, точно преди изборите, се случи убийството на Румен Рачев. Каква помощност имахте Вие, господине, за да давате оценка на сегашното ръководство на министерството?
Спомняте ли си много добре, че по Вашето време... (Реплика от КБ.) Нека да Ви припомня, че в страната имаше огромен ужас, страх от отвличанията, които бяха почти месечно упражнение на организираната престъпност! В рамките на две години (реплики от КБ), преди да напуснете съответните министерски кресла! Знаете много добре, че когато станах министър, 19-ото отвличане беше на Гунински.
Резултатът от начина на организация на работа на политическото, професионалното ръководство на Министерството на вътрешните работи, от кадровите промени, които бяха извършени – Вие видяхте, че през месец декември 2009 г. групата беше задържана и от тогава до сега няма подобни престъпления.
Така че Вие да говорите за безпомощност, когато превърнахте правоохранителната система в един импотентен орган, Вие да давате оценка е доста цинично. Или доста лицемерно – да се изказвате по тази тема.
Уважаемата госпожа, на която няма да назова името – всички знаят какво може и какво направи в управлението, когато беше в кабинета на предишния премиер Станишев. Благодаря Ви. (Реплика от народния представител Ангел Найденов. Ръкопляскания от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Преминаваме към изслушване на отговорите на вицепремиера и министър на финансите Симеон Дянков.
Той ще отговори на въпрос от народния представител Георги Пирински – относно необходимите реформи и подкрепата от Европейския съюз за България.
Господин Пирински, имате възможност да развиете въпроса си.
ГЕОРГИ ПИРИНСКИ (КБ): Първо бих искал по процедурен въпрос, госпожо председател.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Процедура.
ГЕОРГИ ПИРИНСКИ: Госпожо председател, Вие позволихте на министъра на вътрешните работи грубо да злоупотреби с правото на член на кабинета да бъде изслушан. Очевидно господин Цветанов гори от желание да участва в дебат в парламента за това как функционира Министерството на вътрешните работи днес и в миналото. Само че това изисква съответна процедура, съответна възможност за дискусия. Вие му дадохте възможност в продължение на 20 минути, първо, да изнесе една лекция по всички въпроси, които счете за необходимо да включи в своето изказване, и след това по недопустим начин да квалифицира съвършено конструктивни изказвания на колеги народни представители, обръщайки се към тях по един скандален начин.
Това не е никаква процедура – нито парламентарен контрол, нито право на министър да се изкаже. Аз съзнателно изчаках той да излезе, защото подозирам, че и трети път ще иска да вземе думата и отново да разгърне своите съображения.
Ако наистина искаме в този парламент да има сериозна, отговорна дискусия, каквато моментът в страната, а и не само в страната, предполага, аз Ви предлагам много сериозно да призовавате министрите да се придържат към нормална парламентарна процедура, да изоставят този свой нагон да политизират и да нападат по недопустим начин, защото интересите на страната изискват нещо съвършено друго. Ваша отговорност като ръководство на Народното събрание е да осигурявате именно такъв дебат в парламента.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Може ли лично обяснение, тъй като се обърнахте към мен? Нямам друга възможност, освен под формата на лично обяснение.
ГЕОРГИ ПИРИНСКИ: Ако счетете, че с нещо съм...
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Да, но трябва да застана на Вашето място.
ГЕОРГИ ПИРИНСКИ: Заповядайте.
ЦЕЦКА ЦАЧЕВА (ГЕРБ): Господин Пирински, както добре Ви е известно, по аргумент от чл. 55 от нашия правилник, членовете на Министерския съвет имат право да присъстват на заседание, още повече, те са задължени, когато сме в процедура на парламентарен контрол. Те могат да вземат думата винаги, когато я поискат. Дотук мисля, че нямаме различия.
Председателят на Народното събрание може да определя времето – може! – да определя времето, през което министрите говорят по определен въпрос.
Никой от председателстващите заседанието не може предварително да знае в каква продължителност и по отношение на какъв въпрос един министър желае да вземе отношение.
Аз бих се съгласила с Вас само дотолкова, доколкото занапред ще възприемем тази възможност, която е по текста: „може да определя времето”, като предварително позоваване на времето, за което един министър да говори. Оттук насетне обаче, когато министърът иска думата, няма как да знаем каква е конструкцията, към кого ще се обърне и с какво точно и как ще завърши. Вие много добре разбирате това и мисля, че ако твърдите обратното, просто сам не си вярвате. (Реплики.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Господин Пирински, заповядайте да развиете въпроса си към господин Дянков.
ГЕОРГИ ПИРИНСКИ (КБ): Ще се въздържа да тълкувам по-нататък правилника и какво изисква той. Нека и Вие да помислите допълнително и за това, което сама отчетохте като необходимост.
На въпроса, който зададох към господин Дянков, уважаема госпожо председател, уважаеми господин министър, следваше да се отговори миналия петък. Той гласи: „Господин министър, какви фактически действия сте предприел досега като представител на България в Съвета на министрите на Европейския съюз в състав министри на икономиката и финансите, за да се осигури допълнителна подкрепа от Европейския съюз за налагащите се в страната реформи, чрез която подкрепа да се освободят бюджетни ресурси, за да се намали социалната цена на реформите и да се постигне необходимото съгласие между социалните партньори?”.
Смисълът на този въпрос е ясен. Господин Дянков нееднократно заявяваше на всички протести: „Пари няма! Безсмислено е да протестирате! Няма какво да се пререшава!”.
Втората част от въпроса беше: „Какви действия ще предприемете със същата цел по време на провеждащите се тогава – на 8-9 декември, заседания на Европейския съвет и на Съвета на министрите?”.
Това е единият кръг от въпроси, на които очаквам да отговорите.
Но, господин Дянков, бих искал да отговорите и на въпроса защо всъщност не отговорихте миналия петък?
Съобщението, което беше разпространено, гласи, че поради отсъствие от страната в заседанието за парламентарен контрол не могат да участват заместник министър-председателя и министър на финансите Симеон Дянков и госпожа Караджова. Къде бяхте на 9-и декември, миналия петък? В коя чужбина бяхте и защо не бяхте тук?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Господин Дянков, имате възможност да отговорите на въпроса за парламентарен контрол, който Ви е зададен по надлежния ред.
Последният въпрос, зададен от господин Пирински, е извън правомощията му да направи това на днешния парламентарен контрол, поради което не следва да се дава и отговор.
ГЕОРГИ ПИРИНСКИ (КБ, от място): Това е вече смешно! (Смее се.)
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИМЕОН ДЯНКОВ: Уважаема госпожо председател, уважаеми народни представители! Уважаеми господин Пирински, фискалната политика на българското правителство е ключов фактор за осигуряване на устойчив растеж. В условията на силно ограничен финансов ресурс в цяла Европа оптимизацията на бюджетните разходи е неизбежна.
По отношение на предложението на Европейската комисия за увеличаване с 10% на размера на европейското съфинансиране за държави, които са обект на програми за оказване на финансова помощ, България се обяви от самото начало категорично против подобен подход. Страната ни настоя, ако се приеме такъв механизъм, той да обхване и фискално дисциплинираните държави членки, които също изпитват затруднения да запазят размера на националното съфинансиране.
Категоричната ни позиция бе изразена и от министър-председателя на Република България по време на Европейския съвет на 23-ти и след това на 26 октомври 2011 г., както и от българските представители в Съвета на Европейския съюз по общите въпроси на 22 октомври 2011 г.
През месец декември също министър-председателят на Република България прати писмо към президента Барозу в този смисъл.
Тази принципна позиция страната ни ще отстоява и в следващите месеци, когато ще продължат дискусиите по предложението на Европейската комисия за многогодишната финансова рамка за периода 2014-2020 г. Благодаря за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Реплика.
ГЕОРГИ ПИРИНСКИ (КБ): Благодаря Ви.
Тази позиция в искането за облекчено съфинансиране безспорно е в интерес на страната и тя щеше да има, господин министър, много по-голяма тежест, ако беше представена и обсъдена в Народното събрание, като част от цялостна серия от мерки на българското правителство да докаже в Европейския съюз, че не може да се прилага решение с един размер по всички различни случаи, тоест една мярка за всяка страна. България, както Вие прекрасно знаете, за разлика от другите, съблюдава отговорна бюджетна дисциплина и към нея не е адекватен целия този арсенал от наказания, който се готвят да наложат.
И нещо повече, основната неяснота, която и вчера е прозвучала от тази трибуна, е всъщност ние за какви допълнителни плащания се ангажираме, имайки предвид въвеждането предсрочно на европейския стабилизационен механизъм, по който въпрос цари пълна неяснота и отказ на министър-председателя да дойде и да каже какво всъщност се е съгласил да бъде.
Но това, че Вие не отговорихте, и госпожа Цачева Ви осигури необходимия Ви чадър, на втория ми въпрос, някак си ме навежда (госпожо Цачева, колкото и да Ви е весело), но ме навежда към един спомен за Ваши думи в сутрешен блок на bTV, където обявявате, че ГЕРБ ще спечели втори мандат: „Но аз няма да бъда финансов министър, имам други планове – има един живот, и трябва да направим това, за което сме дошли, и да вървим напред”.
Така че, карайте напред, само че сте длъжен да обясните за какво сте дошъл.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря.
Ще ползвате ли правото на дуплика, господин министър? Не.
Току-що пропуснахте възможността да го зададете като самостоятелен въпрос, господин Пирински. Тогава нямаше да имам възможност да не допусна отговор.
ГЕОРГИ ПИРИНСКИ (КБ, от място): Много несериозно е обяснението Ви, госпожо председател.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Преминаваме към въпрос на народните представители Меглена Плугчиева и Пламен Орешарски относно бъдещето на Еврозоната.
МЕГЛЕНА ПЛУГЧИЕВА (КБ): Благодаря Ви, госпожо председател.
Уважаема госпожо министър, господин министър! Темата за бъдещето на Еврозоната е на вниманието на целия свят по повод на задълбочаващата се или силно изразена, сериозна дългова криза в последните месеци. Някои от страните членки, особено Германия и Франция, положиха изключителни усилия, за да възстановят доверието в Евросъюза и в европейската валута. В същото време имаше, разбира се, и определени държави, които имаха своя скептицизъм и съответно резерви по въпроса доколко може да бъде спасена Еврозоната и еврото като валута.
За съжаление, това е мое лично мнение, Вие попадате към втората категория, втората група на министри – държавници, които се отнасят скептично към бъдещето на Еврозоната. Наскоро в едно от предаванията Вие участвахте точно с една такава прогноза, че смятате, че в следващите 6 месеца ще бъдем свидетели на разпад на Еврозоната, което събуди тревога, основателни притеснения и въпроси сред българските граждани – доколко и как, ако се сбъдне такава мрачна прогноза, това ще се отрази на спестяванията на българските граждани? Какви ще бъдат последиците, съответно за България, в частност за българската икономика?
Затова, като имаме предвид последния Съвет на 9 декември, на който съм изненадана, че не участвахте и Вие, но, както разбрах от колегата Пирински, не му дадохте и отговор къде сте били на 9-и и кое е било по-важно от този Съвет за Вас, бих искала да дадете отговор каква е Вашата прогноза наистина за бъдещето на Еврозоната, доколко и какви ще бъдат евентуалните последици за България? Вашето изказване крие опасност от дестабилизация на страната.
Очаквам Вашия отговор, господин министър.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: За отговор – вицепремиерът и министър на финансите Симеон Дянков.
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИМЕОН ДЯНКОВ: Уважаема госпожо председател, уважаеми народни представители, уважаема госпожо Плугчиева! „Еврозоната има десет критични дни да се спаси” – това бяха думите на заместник-председателя на Европейската комисия Оли Рен в края на месец ноември 2011 г. Основните фактори за опасенията в онзи момент бяха лошата координация между правителствата в Еврозоната и неизвестностите от предстоящите съвети по икономически и финансови въпроси и още по-важния – Европейски съвет от 9 декември 2011 г. Поредният транш за Гърция тогава все още беше под въпрос, лихвите по облигациите на Италия надхвърляха критичната граница от 7%. В същото време и в двете държави – Гърция и Италия, имаше силно социално напрежение, което внасяше допълнителна несигурност. Някои банки и инвеститори започнаха да изработват конкретни планове за действие при евентуален разпад на Еврозоната. Това беше публична информация. В такъв момент беше естествено да бъдем песимистично настроени за бъдещето на общата европейска валута.
Оттогава ситуацията се стабилизира. В Гърция беше постигнато политическо съгласие за реформи и спасителният транш за страната беше одобрен. Италианското правителство прие мерки за съкращаване на разходите на стойност 30 млрд. евро в пакет с реформи, стимулиращи икономическия растеж, и също обяви увеличаване на пенсионната възраст в страната. Положителен сигнал беше също избирането на ново правителство в Испания със силен мандат за реформи и фискална консолидация. Белгия също успя да сформира кабинет след близо две години в политическа парализа, което вече позволява на тази страна да предприеме по-смели мерки по намаляването на бюджетния дефицит и дълга.
Решенията на състоялия се миналата седмица Европейски съвет бяха за мен от историческо значение. Двадесет и шест държави членки, без Великобритания, подкрепиха идеята за бъдещо международно споразумение за координирано и стабилно икономическо управление, което да вдъхне оптимизъм за еврото. Основните резултати от Европейския съвет бяха приемане на непосредствени мерки за укрепване на инструментите за стабилизиране на Еврозоната, а също и краткосрочни мерки за укрепване архитектурата на икономическия и паричен съюз посредством установяването на така наречения нов финансов пакт, почти аналогичен на Пакта за финансова стабилност, което нашето правителство предложи преди около година. Положителен ефект има и решението за по-ранно влизане в сила на европейския стабилизационен механизъм – още от месец юли 2012 г. Благодаря за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Реплика?
Господин Орешарски, заповядайте.
ПЛАМЕН ОРЕШАРСКИ (КБ): Благодаря, госпожо председател.
Уважаеми господин вицепремиер, госпожо министър, уважаеми колеги! Отговорът всъщност не беше по въпроса, който зададохме. Аз внимателно слушах, Вие проследихте хронологията на последните събития от миналата седмица, в резултат на които най-важната оценка за еврото – пазарната, беше негативна и еврото продължи да пада, дори стигна едногодишното си дъно, но това е обект на друг дебат.
Въпросът беше: след като Вие имате скептицизъм към възможностите на еврото в следващите шест месеца, дали имате екшън план? Аз бих приел един удовлетворителен отговор, дори без да ме запознавате с детайлите на този екшън план. Да кажете: „Да, ние имаме сценарий за всяко възможно поведение. Да не се притесняват българските граждани, ако това стане, можем да действаме”. Пак повтарям, не бих искал даже да ми изяснявате детайли в този план. Ние не получихме такъв отговор обаче и въпросите остават.
Вместо обобщение, ще Ви кажа само един факт. Преди няколко дни другият най-важен министър в правителството – външният, се обърна към присъстващите депутати на едно изслушване да не правим апокалиптични прогнози, да не говорим колко време има еврото, да не съобщаваме лоши новини за еврото. Вие очевидно не сте привърженик на този подход и след това не се учудвайте, че и отвън основните оценки и характеристики за правителството са непоследователност и непредвидимост. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Дуплика?
Господин Дянков, заповядайте.
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИМЕОН ДЯНКОВ: Уважаема госпожо председател, уважаеми народни представители! Уважаеми господин Орешарски, да, наистина допреди около две години и половина точно такива оценки получавахме отвън, а именно, че до 2009 г., когато Вие бяхте финансов министър, България се ползваше с тази си слава – за непоследователност. (Силен шум и реплики от Коалиция за България.)
ПЕТЪР ДИМИТРОВ (КБ, от място): Ти каква награда му връчи?!
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИМЕОН ДЯНКОВ: По време на управлението на партия ГЕРБ всички без изключение, всички, пак повтарям, без изключение, външни кредитни агенции увеличиха перспективата и кредитния рейтинг на България – нещо, с което Вие не можете да се похвалите. Благодаря за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Да благодарим на вицепремиера Дянков за участието в парламентарния контрол.
Да преминем към отговорите на Лиляна Павлова – министър на регионалното развитие и благоустройството.
Първи ще зададе своето питане към нея народният представител Валентин Микев относно състоянието на Път І-6 „Граница Македония-Гърляно-о.п.Кюстендил-Радомир-Перник-София”, Участък № 2 от км 34+385 до км 44+303 (през Конявска планина), изпълняван по Проект „Транзитни пътища ІV”, ЛОТ № 9.
ВАЛЕНТИН МИКЕВ (ГЕРБ): Благодаря, госпожо председател.
Уважаема госпожо председател, уважаема госпожо министър! Госпожа Цачева току-що изчете въпроса, но аз съм длъжен да го повторя.
Моето питане е относно състоянието на Път І-6 „Граница Македония-Гърляно-о.п.Кюстендил-Радомир-Перник-София”, Участък № 2 от км 34+385 до км 44+303 (през Конявска планина), изпълняван по Проект „Транзитни пътища ІV”, ЛОТ № 9.
Известно е, че на горепосочения пътен участък, съгласно договор за строителство № TRRP 4 от ЛОТ № 9 от 12 октомври 2006 г., са извършени строително-ремонтни работи от страна на строителя „Булстрой инженеринг” АД – София. Същите строително-монтажни дейности са преустановени с писмо № TRPIV/09/189 от 14 август 2009 г.
Пътният участък и към момента е с влошени технико-експлоатационни качества и условията за безопасност на движението са обременени в следните точки:
- не е изпълнен износващият пласт от плътния асфалтобетон към км 34+385 до км 37+550 и движението се осъществява по пътна настилка, която е с неплътна асфалтобетонна смес;
- пътните окопи не са изпълнени съгласно проекта с бетонови плочи, което възпрепятства нормалното отводняване на пътната настилка и създава условия за така наречения аквапланинг;
- пътните банкети не са довършени;
- в по-голямата част старата предпазна ограда е отстранена и на този етап участъкът не е обезопасен;
- временната маркировка не е освежена и в условията на есенно-зимния период, особено в условията на мъгла, на снеговалеж, създава условия за пътно-транспортни произшествия.
С оглед на гореизложеното Ви моля да отговорите какви са причините за спиране на работата по рехабилитацията на пътния участък и предвижда ли се подновяването на строително-монтажните дейности? Ако се предвижда, Ви моля да отговорите кога? Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: За отговор – министър Павлова.
МИНИСТЪР ЛИЛЯНА ПАВЛОВА: Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители! Уважаеми господин Микев, както отбелязахте, участъкът от пътя „Граница Македония-Гърляно-о.п.Кюстендил-Радомир-Перник-София” е Участък № 2 от ЛОТ № 9, финансиран по Програмата „Транзитни пътища ІV” – програма с инвестиционен заем от Европейска инвестиционна банка и държавен бюджет.
Целият ЛОТ № 9, включително и Участък № 2 от км 34 до км 44, който е част от Вашето питане, има сключен договор за строителство още от месец септември 2006 г. За съжаление, и към днешна дата този договор не е изпълнен поради абсолютното недобросъвестно и безхаберно отношение и работа на избрания изпълнител, а именно „Булстрой инженеринг”.
Още при първоначалното закъснение при изпълнението на този проект в периода от март 2008 г. до юни 2009 г. са подписани анекси и е удължаван срокът на този договор, но за съжаление неговото изпълнение не е било довършено. Поради изключително голямото закъснение в работата е подписан Анекс № 1 към този договор през 2009 г., с който са установени нови срокове и с който са дадени изрични указания по отношение на дейностите, които трябва да бъдат извършени по този път, но изпълнителят отново е проявил невъзможността си (явно липсата на капацитет) да го изпълни.
Каква е ситуацията към днешна дата? Изпълнителят нe работи по обекта. Предложено му е прекратяване на договора, но той и до ден днешен не се е явил, за да прекратим договора и да обявим наново процедура, съответно да търсим нов изпълнител.
Какво направихме, за да обезопасим пътя при зимни условия, за да осигурим минимална възможност за проходимост на пътя? Предвидени са 530 хил. лв. от бюджета на АПИ за текущ ремонт и поддържане, с които да направим изкърпване на опасните участъци. С тези средства ще направим запълване на пукнатините, включително и маркировката, за която споменахте, за да можем при мъгла и зимни условия да предотвратим произшествията.
Действията са вече в ход. В момента върви изпълнението на тези ремонтни поддържащи дейности. Във всеки момент те би следвало да приключат. Имаме готовност и в бюджета за 2012 г. по линията на текущ ремонт и поддържане да осигурим финансов ресурс, с който да изкърпваме опасните участъци от този път.
Какво смятаме да направим оттук нататък? Тъй като очевидно доброволното прекратяване няма да е възможно, защото нашият изпълнител няма воля за това, ние ще предприемем действия (всъщност вече сме ги предприели) за прекратяване на договора по съдебен път. В момента тече оценка какъв е размерът на претърпените щети, включително на пропуснатите ползи, защото има и такива. Подготвяме иск по общия ред пред съда, с който да предявим тези претенции. За съжаление докато не премине съдебната процедура, по закон нямаме право да обявим нов търг и съответно да изберем и да предоставим възможност на нов изпълнител да изпълнява обекта. Затова в периода докато приключи съдебната процедура, ще изпълняваме само текущо поддържане и ремонт на този път, за да бъде безопасен за гражданите.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Благодаря.
За допълнителни два въпроса – заповядайте, господин Микев.
ВАЛЕНТИН МИКЕВ (ГЕРБ): Благодаря, господин председател.
Уважаема госпожо министър, тъй като от времето на поставянето на въпроса досега по обективни причини измина около един месец, искам да Ви уверя, че това, което сте предвидили като ремонтни дейности, вече е към финала си. Изкърпени са участъците, в които най-тревожно се налагаше да бъде изпълнено асфалтирането и изрязването на дупките. Пътят към момента е в състояние „отремонтиран”.
Ще допълня – ако е възможно, сега е моментът на този участък максимално бързо да бъде положен износващият слой, защото това практически ще затвори този проблем.
Конявската планина е най-високата част по пътя между Кюстендил и София, а участъкът, за който говорим, освен че е най-високият, той е и северният участък, по който се получават замръзванията, по който се получават голям брой пътно-транспортни произшествия.
За периода от януари 2010 г. до 13 декември 2011 г. в този участък са се случили 59 пътно-транспортни произшествия с 1 загинал и 20 ранени. Това трябва да държи будно нашето внимание.
Моля Ви, действията, които сте предприели по отношение на задълженията с „Булстрой инженеринг”, да бъдат доведени докрай и да приключим с отсечката, за която поставих въпроса. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Отговор желаете ли? Не. Благодаря.
Продължаваме отново с въпрос от народния представител Валентин Микев относно предоставяне на информация във връзка с неотложно аварийно възстановяване на определени обекти. Заповядайте, господин Микев, да развиете въпроса.
ВАЛЕНТИН МИКЕВ (ГЕРБ): Благодаря, господин председател.
Уважаема госпожо министър, с оглед изпълнение на правомощията Ви по чл. 48 от Правилника за организацията и дейността на Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерския съвет, моля да ми бъде предоставена следната информация във връзка с неотложно аварийно възстановяване на обектите:
Първо, Път „І.6 ГКПП Гюешево-Кюстендил-София, при километър 9+233”, област Кюстендил; и
Второ, Път „ІІІ-6005 (отсечката Кюстендил-Радомир) през населените места Ябълково-Копиловци, Шишковци-Драговищица”, аварийно-възстановителни работи на мост при километър 2+140 над река Бистрица, област Кюстендил, а именно:
Първо, проведена ли е законосъобразно процедурата по обществената поръчка за определяне на изпълнител на строително-монтажните работи?
Второ, строително-възстановителните мероприятия за възстановяване на изброените обекти изпълнени ли са цялостно и отговарят ли на изискванията и стандартите за качество съобразно сключените договори?
Трето, При отчитане на приключването на финансираните дейности, установено ли е неправомерно изразходване на средства, отпуснати за всеки от конкретно изброените обекти?
Четвърто, Оценявате ли като своевременни и адекватни извършените действия от страна на длъжностните лица, отговорни за организацията на дейностите по извършване на неотложни аварийно-възстановителни мероприятия за посочените обекти? Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: За отговор – министър Павлова. Заповядайте.
МИНИСТЪР ЛИЛЯНА ПАВЛОВА: Уважаеми господин председателстващ, уважаеми дами и господа народни представители! Уважаеми господин Микев, относно въпроса Ви за неотложното аварийно възстановяване на обекти, финансирани от Междуведомствената работна група, искам да Ви уведомя, че за обектите, които споменахте, има проведени две процедури за избор на изпълнители по чл. 90 на ЗОП. Едната е с избран изпълнител от 9 септември 2010 г., а втората – 21 октомври 2010 г., като на 4 ноември 2010 г. отново е сключен договорът с избрания изпълнител, а именно Консорциум за инженерингови проекти и строителство. Към настоящия момент не сме установили нарушение в провеждане на процедурите по избор на тези изпълнители.
По отношение на въпроса дали строителните монтажни работи са изпълнени цялостно и дали отговарят на изискванията – както знаете, съгласно изискванията на Закона за устройство на територията има избран строителен надзор, който спазвайки изискванията на Наредба 3 на нашето министерство, е контролирал качеството на изпълнение.
В допълнение на това – имаме извършени проверки от ДНСК и от Областно пътно управление. Към настоящия момент не са установени пропуски в изпълнението на тези обекти. За тях има издаден Акт 15. В момента тече процедурата по издаване на Акт 16 за обекта. Надявам се до края на месеца или най-късно в началото на януари Акт 16 да бъде в сила и тези обекти да бъдат въведени в експлоатация.
Все още не сме извършили окончателното плащане, тъй като искаме да се уверим именно чрез издаването на Акт 16, че всички извършени дейности са законосъобразни и отговарят на изискванията, след което ще се разплатим и ще извършим окончателното плащане. Считам, че действията, които са предприели служителите на агенцията, на Областното пътно управление и на ДНСК, са правомерни. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Реплика? Заповядайте, господин Микев.
ВАЛЕНТИН МИКЕВ (ГЕРБ): Благодаря, господин председател.
Уважаема госпожо министър, наистина се получава някакво съвпадение, тъй като днес е първият ден от процедурата по прегледа на документацията във връзка с Акт 16. Днес от 13,00 ч. е започнала тази процедура.
Аз съм удовлетворен от Вашия отговор, тъй като в общественото пространство бяха изговорени много приказки по отношение на тези два обекта – заради неспазени срокове и така нататъка. Надявам се, че всичко свързано оттук нататък с окончателното приключване на работата и разплащанията покрай двата обекта ще протече нормално. Благодаря още веднъж.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Дуплика желаете ли? Не.
Въпрос на народния представител Джевдет Чакъров е отложен за друга дата по негово искане, както и питане от народния представител Димитър Горов.
Затова следва въпрос от народния представител Ангел Найденов относно подготовката за зимното поддържане на пътищата в област Перник.
Господин Найденов, заповядайте да развиете въпроса.
АНГЕЛ НАЙДЕНОВ (КБ): Благодаря Ви, господин председателю.
Уважаеми дами и господа народни представители, уважаема госпожо министър, повод да задам този въпрос към Вас, разбира се, е настъпването на зимата и свързаните с това неблагоприятни условия и трудности за хората, които са принудени да пътуват в страната.
Моят интерес е насочен към готовността за поддържане и почистване на републиканската пътна мрежа при зимни условия на територията на област Перник. Сигурен съм обаче, че Вашият отговор е част от по-общия отговор за готовността да се поддържа цялата Републиканска пътна мрежа. Затова си давам сметка, че със сигурност интересът няма да бъде само у хората от област Перник, а във всички, които ни слушат.
Няма да скрия, че моят интерес към тази тема беше провокиран и от една серия публикации в медиите за провалени опити да се избере фирма, която да се ангажира с поддържането при зимни условия, с почистването на автомагистрала „Люлин”. Давам си сметка за затрудненията, които изникват пред всяка една подобна фирма, както и по-високите изисквания, които вероятно се предявяват към тези фирми, включително и заради условията по автомагистрала „Люлин”.
Същевременно обаче безпокойство събудиха и серия от информации, свързани с това, че част от ресурсите на фирми, които се грижат за поддържането на пътищата в Пернишка област, може да бъдат заделени за поддържането на автомагистрала „Люлин”, ако не се избере окончателно фирма за автомагистралата. Това, разбира се, е някакъв вариант на решение, но същевременно буди безпокойство фактът дали тази фирма би се справила както с поддържането на пътищата в Пернишка, така и с автомагистрала „Люлин”.
Госпожо министър, силно се надявам, че ще получа отговор и за пътищата на територията на област Перник, включително и за автомагистрала „Люлин”. Благодаря за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: За отговор –министър Павлова.
МИНИСТЪР ЛИЛЯНА ПАВЛОВА: Уважаеми господин председателстващ, уважаеми дами и господа народни представители! Уважаеми господин Найденов, с риск да бъда банална, благодаря Ви за този въпрос, защото в условията на предстоящи застудявания и снегове, наистина е много важно всички граждани и всички ние да сме уверени, че относно поддръжката на републиканската пътна инфраструктура имаме готовност не само да не ловим снежинки, но наистина да обезопасим пътуването на всички по нашите пътища.
Както неведнъж съм казвала във всичките си изявления, още от месец октомври започнахме предварителна подготовка за зимното поддържане. В предстоящия сезон имаме сформиран оперативен щаб в АПИ, включително имаме създаден и междуведомствен работен щаб, в който освен Агенция „Пътна инфраструктура” влиза и Главна дирекция „Охранителна полиция”, Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението”. Имаме изготвени съвместни планове за действие при усложнена зимна обстановка, както и планове за въвеждане на ограничения и временна организация на движението.
Използвам тази трибуна, за да се обърна към всички граждани и всички пътуващи: именно, за да обезопасим движението по пътищата сме предприели действия – при сериозна зимна обстановка, ще затваряме за движение всички опасни проходи и опасни участъци докато не бъдат изчистени и доведени в състояние за безопасно преминаване. Това го правим с цел безопасността и с цел да предотвратим произшествие. Знаем, че понякога това създава затруднения в движението, тъй като много тирове се налага да спират на пътя и да изчакват или да ползват обходи. По-важно е обаче да обезопасим живота на гражданите.
За тази цел, като междинни действия, които сме предприели в Агенция „Пътна инфраструктура”, е да направим анализ на възможните територии, да направим допълнителни ТИР-паркинги, които да са в близост до ключовите проходи, така че да има осигурени по-добри места за престой в тези зимни условия.
Като цяло, за цялостната пътна инфраструктура имаме сключени 4-годишни договори за поддържане на републиканската пътна инфраструктура, включително и магистралите. Имаме осигурен финансов ресурс, направили сме преглед, правим го регулярно ежеседмично. Лично се осведомявам всяка седмица за тази ситуация. Съвместно с областните пътни управления имаме доклад за наличната сол, пясък, луга, инертни материали, включително и техника на някои от обектите. На няколко обекта имахме проблем. Санкционирахме, където е необходимо – предупредихме, така че готовността е факт.
По отношение на област Перник и Вашия конкретен въпрос. Имаме избран изпълнител и това е „Стройинженериг 94” с договор от 17 декември 2010 г., в който е предвидено зимното почистване и поддържане на област Перник. Имаме направена проверка от 9 ноември, която показва, че имаме доставени 50% от всички необходими инертни материали и 35% от необходимата сол за тази част от годината, включително и готовността на фирмата да достави допълните необходими количества, ако има необходимост от такива.
Времето беше с нас, нямаше зимни условия, така че имаме наличната готовност и техника, и съответно обезпеченост от гледна точка на сол, пясък и луга, така че да се извърши зимното почистване в този регион.
Много важна тема е магистрала „Люлин”. Наистина имахме ситуация, в която нямаше желаещи фирми да участват в почистването на магистралата. Може би защото наистина имаме и сериозни изисквания към тях, от една страна, и от друга – има участъци от тази магистрала, които предполагат по-сериозно заледяване и по-сложно почистване, което изисква много повече усилия. С радост обаче мога да Ви уведомя, че вече имаме избран изпълнител, от 9 декември имаме сключен договор. Осигурена е отделна фирма, която да почиства магистрала „Люлин” и няма да се налага фирмите, които са ангажирани с почистването на останалите пътища от област Перник, да бъдат ангажирани и с тази магистрала. Те ще могат да фокусират своите усилия, най вече механизация, за почистване и поддържане на всички пътни участъци в областта. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Реплика? Заповядайте, господин Найденов.
АНГЕЛ НАЙДЕНОВ (КБ): Благодаря Ви, господин председателю.
Уважаема госпожо министър, всичко това, което казахте във Вашия отговор звучи достатъчно обнадеждаващо и твърде респектиращо. Силно се надявам, а вероятно и всички, които ни слушат и гледат, че това, което казахте за степента на готовност, няма да остане и не е заключено само между кориците на отчетите, които готвят специализираните органи, в това число и в лицето на пътната администрация.
Казвам това, защото всички ние сме виждали почти апокалиптичните картини, които се случват по пътищата на България при първия паднал сняг, независимо от декларираната готовност на фирми и на администрация. Всъщност тогава, като че ли всички остават изненадани – и фирмите, и администрацията. Виждам в информацията, която е предоставена от октомври месец насам, че се заявява готовност на хората, които са ангажирани по почистването, включително и на хора, които са ангажирани да контролират това почистване. Силно се надявам наистина, че всеки един от тях ще изпълнява своите ангажименти.
Има още един много ироничен парадокс тогава, когато падне първия сняг – сякаш всички очакват нещо друго да се случи. Всеки декларира степен на готовност, всеки чака уж да падне снегът и е готов за почистването на пътищата, и винаги са изненадани, когато падне първият сняг. Никога не го чакат, когато те са готови.
Силно ще се надявам, че си давате сметка и за отговорността, която поемате с този отговор тук в пленарната зала и пред хората, които ни слушат и гледат сега. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Дуплика?
Благодаря Ви за участието в днешния парламентарен контрол.
Продължаваме с въпроси към министъра на труда и социалната политика господин Тотю Младенов.
Първият въпрос е от народните представители Петър Димитров и Драгомир Стойнев относно критериите за определяне на възрастта за пенсиониране.
Въпросът ще бъде развит от народния представител господин Петър Димитров.
ПЕТЪР ДИМИТРОВ (КБ): Благодаря Ви, господин председател.
Колеги, господин министър, само преди два дни премиерът нарече пенсионната реформа „мръсна работа”, която той трябва да свърши заради бъдещето на българската пенсионна система. Не Ви завиждам. Вие сте авторът, Вие сте защитникът, Вие сте двигателят на тази пенсионна реформа, но това не променя факта, че въпросите са зададени и на тях трябва да отговаряте Вие, а не премиерът.
Че работата е мръсна, е безспорно. От статистиката до 2009 г. между 20 и 64 години, не са доживели 17 612 мъже и 7 525 жени. Само периода 60-64 години не са доживели 5 824 мъже и 2 687 жени. Тоест, на всичките тези хора Вие заявявате, че няма да получават пенсия, макар че са се осигурявали в Националния осигурителен институт.
В тази връзка е и въпросът, който Ви задаваме: Молим да ни отговорите какви са критериите, по които правителството определя възрастта за пенсиониране на мъжете и жените? Тоест това 65 години и това 63 години откъде се появи, как се появи – с научни изследвания, анализи, кой ги е правил, как ги е правил, че стигнахте до тези числа? Тъй като, аз поне, не получавам отговор на този въпрос.
Ако вземете за база работоспособността, как констатирахте примерно, че един автомонтьор може да работи до 65 години? Как го констатирахте – мерите му размера на болните органи или как констатирате това нещо? Или пък взимаме средната продължителност на живота? Българинът живее средно около 70 години, Вие, да кажем, извадихте от тези 70 години годините, през които трябва да получава пенсия, и се е получило. (Председателят дава сигнал, че времето е изтекло.) Завършвам.
Световната банка казва, че трябва да са 12 години. Като извадим от 70 години 12, излиза, че българският мъж трябва да се пенсионира на 58 години.
Кажете какви са критериите на правителството? Как стигнахте до тези числа – 65 и 63?
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Заповядайте за отговор, министър Младенов.
МИНИСТЪР ТОТЮ МЛАДЕНОВ: Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители! Уважаеми господин Димитров, аз тази сутрин го казах и пак ще повторя – по последни данни България се нарежда сред 10-те най-застарели държави в целия свят и е на 5-то място по процентен дял на възрастовото население в рамките на общото население. През тази година около 25,9 на сто от жителите на страната са на възраст над 60 години. В резултат на промените в раждаемостта и в смъртността, и на миграцията негативните демографски процеси продължават и населението продължава да намалява спрямо предходните години.
Сериозен демографски проблем за България е значително ниският относителен дял на хората на възраст от 0 до 14 години – 13,3 на сто. Увеличаването на възрастното население води до по-големи разходи за пенсии, за здравеопазване и за дълготрайни грижи.
Държавното обществено осигуряване функционира на разходо-покривен принцип. Тя е солидарна система. Това означава, че приходите от осигурителни вноски на работещите сега следва да покриват разходите за пенсии. Към момента обаче приходите от вноски покриват по-малко от две трети от разходите за пенсии, а недостигът се покрива от средства от държавния бюджет. Както и някои демографски тенденции – застаряването на населението, увеличаването на средната продължителност на живот и намаляване броя на хората в работоспособна възраст, които ще допринесат до увеличаването на този дефицит, от една страна, хората, които внасят осигурителни вноски, стават все по-малко и периодът за получаване на пенсия става все по-продължителен.
От данните, които ни предоставя Националният осигурителен институт, е ясно, че в момента на всеки човек над 65-годишна възраст се падат 3,5 лица в работоспособна възраст, при средно за Европейския съюз 4 лица, а до 2040 г. на всеки човек над 65 години ще се падат средно по 2 лица в работоспособна възраст.
С цел преодоляване на всички тези обективни демографски, икономически и социални проблеми и тенденции, се наложи да бъдат предприети спешни мерки за адаптирането на пенсионната ни система към променящата се демографска и икономическа ситуация.
Беше отчетено, че при намаляване броя на осигурените лица, в резултат на демографската криза, при очаквано и сигурно застаряване на населението, ако не се вземат мерки за промяна, дефицитът на Държавното обществен осигуряване ще продължи да се увеличава ежегодно и ще застраши дори получаването на сегашните пенсии от нашите пенсионери.
Такава е ситуацията и в останалите държави – членки на Европейския съюз. Именно на 16 февруари 2011 г. беше гласувана Резолюция на Европейския парламент, съгласно която държавите членки трябва да запазят устойчивост на пенсионните системи, да гарантират адекватно ниво на пенсиите. В резолюция страните от Европейския съюз се призовават да увеличават възрастта за пенсиониране.
Бяха формулирани препоръки и мерки от Съвета на Европейския съюз относно националната програма за реформи. (Председателят дава сигнал, че времето е изтекло.)
За да завърша само, искам да Ви кажа, понеже ме питате за годините. В момента, до края на тази година, действа 60 години за жените и 63 години за мъжете, съответно при 34 и 37 години осигурителен стаж. Ефективната възраст в момента за пенсиониране на мъжете от най-масовата категория труд е 64,2. Виждате, с една година и два месеца хората работят по-дълго. За жените е 61. Тоест виждате, че в момента хората се пенсионират на по-висока възраст от това, което е необходимо. Ето това налага тези спешни мерки, които ние предприемаме. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Заповядайте за реплика, господин Стойнев.
ДРАГОМИР СТОЙНЕВ (КБ): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Уважаеми господин министър, след като днес се прие пенсионната реформа и съсипахте живота на десетки хиляди човека, вече спокойно можем да дебатираме.
Господин министър, вярно е, че имаме демографски проблем. Ние също така имаме и структурен проблем, който досега не е обсъждан в това Народно събрание. Вие избрахте възможно най лесния начин, за да си решите проблема, като увеличите възрастта.
Казвате: „Хората искат да работят повече”. Много добре знаете, че те искат да работят повече, защото нямат необходимия стаж, господин министър. Този бонус, който ние предлагахме и вие го вдигнахте – след навършване на възрастта за пенсиониране човек да остане на работа – от 2009 г. подобни хора, които могат да се възползват от този бонус, са едва 28 хиляди, господин министър.
Не е нормално в държава, в която средната продължителност на живот е възможно една от най-ниските, да се предприема тази мярка, така че хората по-малко време да получават своите пенсии.
Господин министър, казвате: „Така се прави в Европа”. За това няма спор, но трябваше първо тук да представите програмите, които са за възрастните работници. Трябваше да ги обсъдим тук, в парламента. Така че един човек, който остане на 62 години без работа, какво правим с него? Вие премахнахте, ликвидирахте Програмата „В помощ на пенсиониране”. Може да не Ви интересува, но все пак това са българи. Трябва да видим как се помага на тези хора. За всяко едно предприятие в Западна Европа, където правителството въвежда увеличаване на стажа и на възрастта, съответно се изисква да има определена среда, така че и възрастните работници да могат да работят. Защото в едно предприятие работно място за един 25-годишен работник, или на 29, или 30, и на 35 да е, условията за този, който е на 62 години, трябва да бъдат коренно различни.
Знам какво ще кажете – оперативната програма, почваме, осигуряваме пари. Само че оперативната програма е да подпомага вече започната политика, господин министър. А такава политика все още няма. Жалко е, че хората отново понасят тежестта – тези, които нямат никаква вина за това, че има сива икономика; за това, че Вие не можете да си съберете осигуровките; за това, че не се създават работни места; за това, че политиката по заетост наистина не работи както трябва. Но хората не трябваше да понесат този товар. Не беше справедливо. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Желаете ли дуплика?
Заповядайте, господин Младенов.
МИНИСТЪР ТОТЮ МЛАДЕНОВ: Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители! Господин Стойнев, приоритет номер едно на Министерството на труда и социалната политика през следващата година и на цялото правителство, е запазване на колкото си може повече работни места и увеличаване на заетостта по всички оперативни програми, включително и чрез Оперативната програма „Човешки ресурси”, по която за следващата година са предвидени над 430 млн. лв. за заетост, обучение, квалификация, преквалификация и субсидирана заетост за бизнеса, по която се осигуряват тези средства, и 73 милиона от Националния план по заетостта.
Националният план по заетостта вече е разработен, той се съгласува. Очаквам синдикатите през следващата седмица да го обсъдим в Националния съвет за тристранно сътрудничество и да бъде приет. Там е предвидено също средства, помощ за пенсиониране точно на тези хора, за които Вие говорите, че не им достигат няколко месеца или година-две до пенсиониране. Те ще бъдат подпомогнати чрез тази програма. Аз Ви уверявам за това.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Благодаря.
Следва въпрос от народните представители Петър Димитров и Драгомир Стойнев относно критериите за определяне размера на осигурителната вноска.
Въпросът ще бъде развит от народния представител Петър Димитров.
ПЕТЪР ДИМИТРОВ (КБ): Господин министър, искам да Ви задам въпроса близнак, той е непосредствено свързан с първия. Какви са критериите, по които правителството определя размера на осигурителната вноска за пенсия и размера на максималния осигурителен праг, тъй като казвате системата е дебалансирана? Най-естественият отговор е: дайте да вдигнем приходите! Ще има повече пари, ще има повече пенсии.
Единият начин е да вдигнете осигурителната вноска. Вие не само че не я вдигнахте, ами веднъж я намалихте с 2%. Не знам какво се е променило оттогава досега. После я върнахте малко нагоре, но ГЕРБ е обещал до края на мандата си да я намали с 5%. Или е излъгал и няма да го изпълни, или пък имате други аргументи?!
Ето Ви източник на пари! Вместо това Вие намалявате пенсионерите! Това е най-жестоката мярка, която може да се предприеме!
Второто нещо – максималният праг. Защо го държите на 2 хил. лв. Аз искам да кажа днес на всички българи, тъй като това не се разбира: господин министърът се осигурява само до сумата 2 хил. лв. Мен, като народен представител, ме осигуряват само до сумата 2 хил. лв. Тридесет и осем хиляди държавни служители, които получават над 2 хил. лв., се осигуряват само до 2 хил. лв. Ами това са пари! Защо не ги искате, господин министър? Кого защитавате? Най-богатите не участват със сумите над 2 хил. лв. Виждаме, какво се търкаля по улиците на България и какви доходи имат някои хора.
В същото време Вие вдигате максималния осигурителен праг с 5,6% за следващата година. Тоест на най-бедните давате да внасят повече приходи. При това много често вноската надхвърля сумата на минималната работна заплата, тоест, прагът е по-висок от минималната работна заплата и хората плащат повече.
Още нещо – размахвате плашилото тук, как много е лошо да има подпомагане от републиканския бюджет и да има дефицит. Това е драма, от която просто няма бягство. (Председателят дава сигнал, че времето е изтекло.) Завършвам.
Да сте чули някои от българите да протестира затова, че част от данъците им отиват за пенсионерите? Няма такова напрежение. Тогава единственият обяснителен смислен отговор на този въпрос е, че искате да приватизирате НОИ и да се отървете от него. За да можете да го приватизирате, той трябва да е печеливш, за да може ако се появи частна фигура, която да печели от пенсиите на хората.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: За отговор – министър Тотю Младенов.
МИНИСТЪР ТОТЮ МЛАДЕНОВ: Уважаема госпожо председател, уважаеми господин Димитров, уважаеми дами и господа народни представители! Държавното обществено осигуряване функционира на разходно-покривен принцип, това трябва да се знае винаги, когато се говори по тези въпроси, и системата е солидарна.
Основният принцип при определянето на необходимия размер на осигурителната вноска за пенсия при разходно-покривните пенсионни системи и приходите от осигурителни вноски на работещите, е да са достатъчни за покриването на разходите за пенсия.
За определянето на този необходим размер на осигурителната вноска, средният коефициент за заместване на дохода се умножава по средния коефициент на зависимост. Осигурителната вноска е равна на средния коефициент на заместване на дохода по средния коефициент на зависимост. Средният коефициент на заместване на дохода се получава като средната пенсия се разделя на средния осигурителен доход, а средният коефициент на зависимост се определя, като броят на пенсионерите се раздели на броя на осигурените лица.
В Проекта на Закона за бюджета за държавното обществено осигуряване за следващата година, който се прие, е предвидено: средна пенсия – 273,32 лв.; среден осигурителен доход – 622,30 лв.; средногодишен брой на пенсионерите – 2 млн. 195 хил.; средногодишен брой на осигурените лица – 2 млн. 765 хил.
При тези параметри, изчисленията по посочената по-горе формула, размерът на осигурителната вноска за пенсия за следващата година би трябвало да бъде 34,9 на сто.
Както е известно, от 1 януари 2009 г. държавата участва в осигуряването чрез трансфери във Фонд „Пенсии” от републиканския бюджет в размер на 12 на сто върху сбора на осигурителните доходи на всички осигурени лица за календарната година.
На основание разпоредба на чл. 21, т. 5 от Кодекса за социалното осигуряване, средният размер на осигурителната вноска за пенсия, според самия бюджет за държавното обществено осигуряване за следващата година, е 26,2 на сто общо с трансфера от 12 на сто от републиканския бюджет.
Безспорно е обаче, че по време на криза не е добро решение да се увеличават данъци и осигурителни вноски, защото това ще удари както самите работещи, ще им се изземат допълни доходи, така и за самия бизнес. Поради това, недостигащите 8,7 процентни пункта ще продължат да се покриват от държавния бюджет под формата на субсидия за покриването на недостига на средства в бюджета на държавното обществено осигуряване.
Съгласно установената практика до 2003 г. максималният осигурителен доход е бил пет пъти по-висок от минималния осигурителен доход на самоосигуряващите се лица. През периода 2004-2009 г. максималният осигурителен доход се е увеличавал, без да е спазена някаква пропорция спрямо минималния осигурителен доход на самоосигуряващите се лица. От 2010 г., с увеличаването на минималния осигурителен доход на самоосигуряващите се лица на 420 лв., съотношението между минималния и максималния осигурителен доход отново е приблизително 1 към 5. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Реплика?
Заповядайте, господин Стойнев.
ДРАГОМИР СТОЙНЕВ (КБ): Благодаря Ви, госпожо председател.
Уважаема госпожо министър, господа министри, колеги народни представители! Господин министър, ако бяхте представили пред народа истинската картинка за този дефицит, като извадите всички плащания, които са свързани със социално подпомагане, като социалната пенсия за старост, социалната пенсия за инвалидност, вдовишките добавки, дефицитът нямаше да е толкова голям и Вие много добре го знаете.
Знам че ще прехвърлите вината върху нас, но все пак съм от опозицията и мога да Ви критикувам, защото и Вие трябва да свършите нещо.
Тези плащания трябваше да бъдат отдавна вече извън системата. Вие не го свършихте. Уплашихте хората с един огромен дефицит и че най-лесният начин да се намери решение е, като се вдигне стажът и възрастта, тоест, колкото по-трудно се пенсионират хората, колкото по-малко живеят, колкото по-ниски пенсии получават, толкова по-добре за държавата.
Господин министър, когато водехме с Вас дебати, когато намалявахте осигуровките, ние Ви предупреждавахме, че е огромна грешка. Вие казахте: „Не! Изсветляване на икономиката и на бизнеса!”. Само че по време на криза, обяснихме тук, от трибуната, че тази мярка не работи. Не ни гледахте нас, когато управлявахме.
Дефицитът експлоадира – над 2 милиарда! Да се знае – най-големият дефицит в Държавното обществено осигуряване, е по времето на ГЕРБ. Друг път не е имало толкова голям дефицит. След това вдигнахте осигурителната тежест и видяхте, че дефицитът намаля. Явно е, че осигуровките имат ефект за намаляване на дефицита. Можеше спокойно да се каже на българския народ: „Трябва да се избира между стаж и възраст или между осигуровки”. Вие казахте: „Осигуровките пречат на бизнеса”. Пречат, господин министър, ама питаме ли тези, които се осигуряват на минимални осигурителни прагове, на тях като им вдигаме праговете, разполагаемият им доход намалява. Тях не ги питаме. Значи там няма сива икономика, бедният човек можем да го мъчим и да го товарим.
Когато обаче опозицията отляво поиска да се вдигне осигуровката и за богатите, като ефектът, който се получава, е четири пъти по-голям ... (Председателят дава сигнал, че времето е изтекло.) Завършвам, госпожо председател.
... защото тази мярка от 2 хиляди на 2700, на 2900 лв. – това е един допълнителен принос в бюджета на Държавното обществено осигуряване от 122 млн. лв., Вие се противопоставяте! И сега наказваме хората за 30 млн. лв.! Не е честно спрямо хората, господин министър, особено по време на криза! (Председателят дава сигнал, че времето е изтекло.) Завършвам.
Разбирам, да бяхме в икономически растеж, да има работа, дето се казва оставате на работа, ще работите ... Сега никой не иска възрастните българи на работа. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Дуплика, господин министър.
МИНИСТЪР ТОТЮ МЛАДЕНОВ: Уважаема госпожо председател, уважаеми господин Стойнев, уважаеми дами и господа народни представители! Това, което правим в момента, е от полза както на сегашните пенсионери, така и на бъдещите пенсионери. Това нещо много ясно го казахме през последните месеци и през последната година и цяла година дебатирахме пенсионната реформа. Ако бяхме си позволили да увеличаваме дефицита така, както вие го правехте, ние щяхме да срутим тази система. Но понеже ние сме национално отговорни, ние трябва да вземем тези решения, за да защитим системата на държавното обществено осигуряване, от една страна, и от друга страна, да гарантираме пенсиите на нашите бащи и майки и най-вече на пенсиите на бъдещите пенсионери. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря, господин министър, за участието Ви в парламентарния контрол.
Преминаваме към отговорите на Аню Ангелов – министър на отбраната. Първи ще зададе въпроса си към него господин Спас Панчев относно осигурителни вноски на военнослужещите.
Имате думата, господин Панчев.
СПАС ПАНЧЕВ (КБ): Уважаема госпожо председател, драги министри и колеги! Господин министър, последните две години и половина част от социалните придобивки на военнослужещите, по една или друга причина, бяха отнети или не се осигуряват. С решение на парламента последните дни бяха вдигнати годините за пенсиониране с още две. Вие успяхте, за разлика от служителите в ДАНС, да защитите военнослужещите и техните обезщетения не се взимат при пенсиониране – засега остава това, което беше по закон до този момент.
Все пак се заговори, че през следващата година военнослужещите, като част от държавните служители, трябва да поемат и да изплащат сами осигуровките, които се полагат.
Моят въпрос към Вас, господин министър, е: има ли възможност, и каква е готовността на Министерството на отбраната, идеята да бъде реализирана? Направили ли сте някакви разчети каква ще бъде ефективността от това военнослужещите сами да изплащат осигуровките си? Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря, господин Панчев.
За отговор – министър Аню Ангелов.
МИНИСТЪР АНЮ АНГЕЛОВ: Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители! Уважаеми господин Панчев, най-напред едно встъпление. Вече престанах да критикувам по какъвто и да било начин правителството на тройната коалиция и Ви моля да престанете и Вие да казвате, че са орязани социални придобивки на военнослужещите, защото такова нещо няма.
Приемам по принцип идеята военнослужещите и държавните служители да си плащат сами осигурителните вноски, но само ако това не повлияе негативно върху сегашните им нетни възнаграждения. Тоест подобна промяна трябва да бъде съпроводена със съответен механизъм за компенсиране в рамките на средствата за работната заплата на военнослужещите и цивилните служители.
Към момента осигурителните вноски, които се заплащат в Министерството на отбраната за военнослужещите или цивилните служители по служебни правоотношения, са включени в бюджета на Министерството на отбраната. Разходите за осигурителни вноски се начисляват в Министерството на отбраната от бюджета на Министерството на отбраната, след което се уведомява Министерството на финансите и то превежда тези осигурителни вноски на Националния осигурителен институт.
Ако се възприеме заплащането на лични осигурителни вноски от военнослужещите и държавните служители, е необходимо преструктуриране на разходите в бюджета на Министерството на отбраната, като средствата за осигурителните вноски се прехвърлят в средствата за заплати на военнослужещите и цивилните служители по служебни правоотношения. Това няма да доведе нито до увеличаване, нито до намаляване на бюджета на Министерството на отбраната и в частност Фонд „Работна заплата”.
Прехвърлянето на средства за осигурителни вноски в средства за заплати е с цел именно компенсирането на заплащането на личната осигурителна вноска от военнослужещите и цивилните служители. Разходите за осигурителни вноски на същите продължават и ще продължават да се начисляват в Министерството на отбраната, след което след уведомление Министерството на финансите ще продължи да ги превежда на Националния осигурителен институт. Тоест няма никакво влияние и не е необходимо някаква особена готовност за тази промяна.
Друг е въпросът, дали ще има някакво значение за държавния бюджет като цяло? Затова е създадена работна група в Министерството на финансите, където се правят съответните разчети. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Реплика?
Заповядайте.
СПАС ПАНЧЕВ (КБ): Вие казахте, господин министър, че се правят определено разчети в Министерството на отбраната. Възможностите това да се случи и военнослужещите сами да изплащат своите осигуровки са две: или да бъдат вдигнати заплатите на военнослужещите, или Вие да изплащате вид добавки ежемесечно, отговарящи на размера на осигурителните вноски.
Вдигането на заплатите с размера на осигурителните вноски ще бъде в ущърб на военнослужещите и те ще понесат негативи от това решение, защото вдигайки заплатата със сумата за осигуровки процентът за плащане на осигуровките ще реализира по-големи суми като осигуровки, които военнослужещите трябва да плащат.
Плащането на добавки може би ще бъде по-коректното, ако те отговарят на размера на осигуровките, но пък при военнослужещите те са различни, в зависимост от това какви заплати получават. Така че не считаме, че това ще бъде добро решение за военнослужещите.
Прав сте, че вариантът Вие да вдигнете заплатите и да се плаща, е прехвърляне от единия джоб в другия на суми и като ефект няма да доведе до нещо значително или значимо.
Във връзка с това искам да Ви попитам: господин министър, Вие като работодател внасяте ли в НОИ сумите, които са осигуровки на военнослужещите за времето, в което Вие сте министър? За мен е интересно да чуя и какво е Вашето лично отношение към тази идея. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Дуплика, господин Ангелов.
МИНИСТЪР АНЮ АНГЕЛОВ: Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители! Уважаеми господин Панчев, в своето изказване казах, че възприемам тази идея, ако тя не повлияе негативно на сегашните им нетни възнаграждения и да покрие евентуално увеличения данък общ доход и увеличените осигуровки. Мисля, че трябва да ме разберете правилно.
Подчертах, че Министерството на отбраната не плаща осигуровките в НОИ, не превежда никакви пари в НОИ, а те се отчисляват като разход от бюджета на Министерството на отбраната и Министерството на финансите директно ги прехвърля в НОИ. Тоест, нямам наблюдение като министър дали са платени, или неплатени тези осигуровки.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря, господин Ангелов.
Следва въпрос от народния представител Ангел Найденов относно промени в условията за пенсиониране на военнослужещите в Министерството на отбраната и Българската армия.
Имате възможност, да развиете въпроса си, господин Найденов.
АНГЕЛ НАЙДЕНОВ (КБ): Благодаря Ви, госпожо председател.
Уважаеми дами и господа народни представители, уважаема госпожо министър, уважаеми господин министър! Вече са факт, в това число и днес с прегласуваните промени по Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване, промените в пенсионната система за българските граждани. Факт са и промените, които бяха направени чрез този закон в Кодекса за социалното осигуряване, съответно в Закона за отбраната и въоръжените сили, които съдържаха промени по отношение повишаването на изискването за общ осигурителен стаж на военнослужещите в България, и съответно увеличаване на пределната възраст за част от старшите и висшите военни звания с една до три години.
Уважаеми господин министър, тези промени в Народното събрание минаха под знака на общото увеличение на възрастта за пенсиониране на българските граждани. За съжаление те не получиха онези аргументирани отговори, които би следвало да бъдат дадени в пленарната зала. Например, отговорът на въпроса, кое наложи това скокообразно повишаване на възрастта и съответно на изискването за общ осигурителен стаж, тъй като е известно, че от 1 януари 2012 г. този общ осигурителен стаж трябваше да се повишава с четири месеца.
Нямаше отговор на въпроса: какъв е финансовият ефект? Останах с впечатлението, господин министър, че това е своеобразна разменна монета. От една страна, тегнеше заплахата за намаляване или премахване на обезщетението при пенсиониране на военнослужещите. Тази заплаха беше размахана в един предварителен период, сякаш за да създаде убеждението, че ако това не се случи, може да бъде преглътнато без особени възражения и напрежение „по-малкото зло” – повишаването на осигурителния стаж и на възрастта.
Моят въпрос, господин министър, е: каква е Вашата преценка за начина, по който тази промяна се отразява върху мотивацията на българските военнослужещи и съответно върху социалния статус на военнослужещите? Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: За отговор – Аню Ангелов, министър на отбраната на Република България.
МИНИСТЪР АНЮ АНГЕЛОВ: Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители! Уважаеми господин Найденов, ще Ви представя възможно най-обективната и безпристрастна оценка, не моя лична оценка, за влиянието на повишаване изискуемия осигурителен стаж за придобиване право на пенсия на военнослужещите от 25 на 27 години върху тяхната мотивация, като го сравня с броя на освободените военнослужещи по рапорт, поради придобиване право на пенсия по този чл. 169 от Закона за отбраната и въоръжените сили, за един и същ период през тази година и през миналата година.
Сравнението показва, че от 1 януари 2010 г. до 1 декември 2010 г. са освободени по тяхно желание 1137 военнослужещи, а през същия период на тази година 732-ма, или с 405 военнослужещи по-малко. Ако направим това сравнение за периода от 1 ноември до 15 декември, знаете на тази дата – 1 ноември, стана публично известно намерението за увеличаване на необходимия стаж за пенсия, числата съответно 296 освободени военнослужещи миналата година срещу 225 тази година, тоест със 71 военнослужещи по-малко. Ясно е, че няма негативно влияние върху мотивацията и желанието на военнослужещите да продължат да служат в Българската армия.
От друга страна, трябва да подчертая, че по наше предложение едновременно с увеличаването на осигурителния стаж – две години, беше увеличена и пределната възраст за военна служба, като за сержантите, младшите офицери до капитан – това са най-голямото количество старшини и офицери, беше увеличена точно с толкова години, с колкото се увеличава изискуемият стаж. За масовото старши офицерско звание „майор” – дори с три години. Това паралелно действие неутрализира възможния негативен ефект от самото повишаване на осигурителния стаж върху мотивацията и дава възможност, от една страна, да се запази за по-дълъг период социалният статус на офицера и сержанта, докато е на служба. Това беше моята идея, когато обсъждахме как да стане това. От друга страна, ще намали и натиска върху пенсионната система през следващата година.
Естествено не бих могъл да говоря за липса на негативно влияние, ако бяха възприети различни словесни упражнения на някои неправителствени организации за едновременно орязване на социални компенсации на българските военнослужещи и за силно ограничените им граждански права, като ще спомена само някои от тях – задължително, а не доброволно участие в операция на територията на страната и зад граница, с риск за живота и здравето им; 24 часа в денонощието да бъдат на разположение; лишаване от право на членство в политически партии и политическа дейност, от право на членство в синдикални организации и право на протести и стачки; от право на каквато и да е допълнителна трудова дейност не само по трудов, но и по граждански договор. Военнослужещият е лишен от право да се кандидатира за президент, народен представител и кмет от името на политически партии. Затова сред Вас, уважаеми дами и господа, колкото и да сте малко, няма нито един мъж или жена в униформа на Българската армия, който да може да излезе на тази трибуна и вместо мен да защитава правата им. Затова всички ние – аз като министър и Вие като народни представители – техни представители, сме призвани да правим това вместо тях. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Реплика, господин Найденов.
АНГЕЛ НАЙДЕНОВ (КБ): Благодаря Ви, госпожо председател.
Уважаеми господин министър, силно се надявам Вашият оптимизъм да бъде оправдан и действително като резултат от тези промени да няма негативен ефект върху желанието на хората да ангажират своята професионална и житейска кариера и съответно път със служба в Българската армия.
Аз обаче не съм такъв оптимист, господин министър, защото в случая трябва да кажа, че имаме едно комбинирано въздействие на редица фактори, които имат негативен ефект върху статуса на военнослужещите, съответно върху мотивацията на военнослужещия. Оставям на страна въпроса, който не получава отговори сега – как това се отразява върху кариерното развитие?
Аз приемам, че част от българските военнослужещи, особено в старшите и висши офицерски звания, приемат радушно идеята за увеличаване на осигурителния стаж и на пределната възраст. При тези ниски пенсии, които имат хората, при начина на живот, който е достатъчно труден за всички български граждани, хората желаят да продължат да работят – една част от тях, които имат съответно тази възможност, от гледна точка на здравето. Друг е въпросът, защо с поредица от решения хората са принуждавани да приемат това удължаване на възрастта.
Вие, господин министър, имате отговорността – споменахте и нашата обща отговорност, да защитите хората във Въоръжените сили, съответно военнослужещите в Българската армия. Много ми се иска от Вас да чуя, че ранното пенсиониране, правата, които имат българските военнослужещи, не са отговорност и не бива да бъдат вменявани като вина на българските военнослужещи. Имаше една част от дебата, който звучеше, в това число инициирано от Ваши колеги от Министерския съвет, едва ли не с упрек като пряка отговорност на хората, че се пенсионират по-рано. Държавата е избрала този специфичен начин да уреди взаимоотношенията си с една професионална и социална група от българското общество, които имат ограничени политически и граждански права. Ако държавата намира, че има проблем с осигурителните вноски, и че повече плаща, отколкото се внасят, държавата да намери начин, по който да направи адекватни тези плащания и съответно сумите, които постъпват в бюджетите на различните институции и съответно Националния осигурителен институт. Това не бива да се превръща в упрек, в обвинение и в отговорност на българските военнослужещи. Ето това се опитвам да Ви кажа и очаквам да чуя Вашия коментар в защита на военнослужещите.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Дуплика, господин Ангелов.
МИНИСТЪР АНЮ АНГЕЛОВ: Уважаема госпожо председател, уважаеми господа и дами народни представители, уважаеми господин Найденов! Аз мисля, че съм доказал, че защитавам правата и компенсациите, които заслужават военнослужещите, и ще продължа да го правя, в това мога да Ви уверя. Друг е въпросът, който Вие поставяте. Досега не съм получавал рапорт, на базата на който да бъде освободен офицер преди да навърши пределна възраст. Всички искат да служат до пределна възраст. Имам маса рапорти от сержанти, които трябваше да се пенсионират на 50, сега стават на 52 и се удължава и на тях службата им с още две години. Това е направено именно като баланс на увеличението на изискуемия стаж, защото те иначе нямаше да могат да покрият този стаж.
Що се касае дали да има пределна възраст и за пенсиониране на военнослужещите, този въпрос е дискусионен. Мога да Ви кажа, че в много малко държави, единици държави, няма изискване едновременно за стаж и за пределна възраст на офицери и сержанти. Затова въпросът стои открит. Ще правим разчети заедно с военните експерти, за да видим как това може да бъде направено и дали може да бъде направено като начин, по който да се обвърже определена възраст. Може би тази пределна възраст, която е в Закона за отбраната и въоръжените сили, с изискуемия стаж? Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря, господин Ангелов, за Вашето участие в настоящия и последен за календарната 2011 г. парламентарен контрол.
Сега ще чуем отговора на Диана Ковачева – министър на правосъдието, на въпрос от народния представител Ангел Найденов относно резултат от работата на междуведомствена работна група към Министерството на правосъдието.
Имате думата.
АНГЕЛ НАЙДЕНОВ (КБ): Благодаря Ви, госпожо председател.
Уважаема госпожо министър, повод да задам този въпрос към Вас е изтичащата календарна 2011 г. Тя изтича, а все още няма продукт от работата на една работна група, оглавявана от госпожа Маргарита Попова в качеството й на министър и създадена по идея и внушение на министър-председателя Бойко Борисов.
Нека да припомня за всички, които ни гледат и слушат, че идеята за създаването на работна група, която да предложи промени – структурни или съответно в законодателството, уреждащо въпроса за прилагането и контрола върху прилагането на специалните разузнавателни средства, се появи в момента на изключително високо обществено напрежение, поради изтекла информация от прилагани специални разузнавателни средства в началото на годината – месец януари. Така и не се разбра законни ли са и колко законни са конкретните специални разузнавателни средства, които са били прилагани.
Но се разбра, че в България се използват безпрецедентно голям брой специални разузнавателни средства, безпрецедентно голям брой искания за достъп до трафични данни, при много ниска ефективност и при слаб контрол. В резултат на това на фона на разбираемите и възмущение, и интерес през месец януари се роди идеята за създаване на работна група. Аргументите за създаването й бяха използвани, включително и когато се обсъждаше докладът на специализираната парламентарна Подкомисия за контрол върху специалните разузнавателни средства и съответно през месец юни когато се обсъждаха законопроекти на опозицията, насочени в тази посока, предлагащи, съдържащи промени в законодателната уредба. Твърдеше се, че има такава междуведомствена работна група, че тя работи усилено и ще има конкретен продукт, който ще бъде представен на вниманието на народните представители.
Моят въпрос, госпожо министър, е: какъв е резултатът от работата на тази междуведомствена работна група и Вие, като министър, и министерството ще инициирате ли най-после необходимите промени в законодателството за контрол върху прилагането и използването на специални разузнавателни средства и на информацията, придобита в резултат на това използване?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: За отговор – Диана Ковачева, министър на правосъдието.
МИНИСТЪР ДИАНА КОВАЧЕВА: Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители! Уважаеми господин Найденов, във връзка със зададения от Вас въпрос за резултата от работата на междуведомствената работна група при Министерството на правосъдието, Ви информирам за следното.
Въпросите, свързани с използването и прилагането на специални разузнавателни средства, са сред най-засягащите общественото мнение, особено с оглед на възможното изтичане на информация, придобита чрез СРС и необходимостта от осигуряване защита на правата на гражданите при прилагането на такива средства.
За да бъде изготвен анализ на действащото законодателство в тази област, както Вие правилно отбелязахте, през месец февруари 2011 г. министър-председателят със заповед създаде работна група с ръководител министъра на правосъдието, като възложената задача е да се извърши такъв анализ и да се направят предложения за подобряване на уредбата. Още същия месец тази работна група изготвя подобен доклад със съответните препоръки, който е представен на министър-председателя.
С последваща заповед на министър-председателя от месец април 2011 г. е създадена междуведомствена работна група, чиито съпредседатели са заместник-министри на вътрешните работи и на правосъдието. Задачата на тази работна група е да изготви законопроект за изменение и допълнение на Закона за специалните разузнавателни средства в срок до 16 май 2011 г. В състава на работната група са включени представители на Министерството на правосъдието, Министерството на вътрешните работи, народни представители и експерти към действащата подкомисия на Народното събрание, осъществяваща контрол върху дейността по използване и прилагане на специални разузнавателни средства.
Със заповед от 25 май 2011 г. срокът за изпълнение на възложената задача е променен на 31 май. Работната група е провела заседания на 19, 27, 29 април, на 2, 9, 12 и 29 май, по време на които са обсъдени и подготвени конкретни разпоредби. Участие в обсъжданията са взели представители на Върховния касационен съд и на Върховна касационна прокуратура. На народните представители е предоставено становище на неправителствени организации – става въпрос за Програмата за достъп до информация, по изготвените предложения за промени в закона.
За изпълнение на възложената задача работната група е изготвила доклад до министър-председателя, като посочва необходимостта от изясняване на следните допълнителни въпроси преди внасяне на изготвения законопроект в Народното събрание. Сега ще Ви посоча кои са въпросите:
Първият въпрос. Необходимост от изясняване съдържанието на понятието „национална сигурност” в светлината на материята, свързана с използване и прилагане на СРС, тъй като дефиницията на понятието „национална сигурност” по смисъла на Закона за Държавната агенция „Национална сигурност” е твърде широка за целите на Закона за СРС.
Втори въпрос. Регламентиране на въпроса за органа, който ще издава разпореждането за прилагането на СРС – дали да бъде запазена действащата уредба това да бъде министърът на вътрешните работи или писмено оправомощен от него заместник-министър, или ще се предвиди това да е друг орган?
Трети въпрос. Какъв да бъде обемът на информацията, получена в резултат на прилагането на СРС, която да се предоставя на заявителите на СРС – дали да се предоставя информация, съответстваща на искането за съответното лице или обект, за които има дадено разрешение от съда, или на заявителите да се предоставя цялата информация, придобита в резултат на прилагането на СРС?
В доклада на работната група също така е предложено подготвяният законопроект да бъде предоставен за експертиза от Комисията за демокрация чрез право. Това е така наречената Венецианска комисия. На 29 юли 2011 г. в Министерството на правосъдието е получен за становище Законопроект за изменение и допълнение на Закона за специалните разузнавателни средства и мотиви към него, изготвени от Секретариата на Съвета по сигурността към Министерския съвет. В този законопроект са включени част от възможните законодателни решения, предложени и изготвени от създадената по заповед на министър-председателя втора работна група.
Министерството на правосъдието е изразило становище, че е необходимо направените нови предложения да бъдат подробно и задълбочено обсъдени в Съвета за сигурност. Между другото, от там са получени голям брой предложения и на практика в момента тече процес на обсъждане на тези получени предложения. (Председателят дава сигнал, че времето е изтекло.)
Моят отговор е по-дълъг, но тъй като времето изтича ще премина конкретно към втората част.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Дадох Ви повече от 50%, говорите пет минути при възможни три. Под формата на дуплика ще дадете отговор на втората част.
МИНИСТЪР ДИАНА КОВАЧЕВА: Благодаря Ви.
АНГЕЛ НАЙДЕНОВ (КБ, от място): Трябва да зная какъв е пълният отговор.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Нямам възможност. Сам видяхте, че дадох възможност за 4,5 минути при регламент 3 минути за отговор.
Заповядайте за реплика .
АНГЕЛ НАЙДЕНОВ (КБ): Аз съм съгласен, госпожо председател, с Вашата бележка и с Вашата деликатност по отношение отговора на министър Ковачева. Само че аз все пак искам да чуя какво конкретно в крайна сметка е свършено към днешна дата – 16 декември 2011 г.
Аз, разбира се, чух една достатъчно богата справка. Разбирам, че има интензивен труд, положени са много усилия, създадени са много междуведомствени работни групи, експертни съвети, има някакъв продукт. В крайна сметка обаче в Народното събрание – погледнах в последния момент и сайтовете, дали пък няма да ни изненадате със законопроект, който да бъде внесен сега, оказа се, че не.
Следователно няма как да изразя друго освен неудовлетвореност от факта, че от месец януари при толкова важна проблематика, свързана със специалните разузнавателни средства, с желанието да се засили контролът, да се ограничи кръгът от субекти, имащи право да искат и разрешават съответно прилагането на специални разузнавателни средства, при желание да се ограничи кръгът от престъпления, по отношение на които се прилагат специални разузнавателни средства, при желание да има много стриктен, силен контрол върху начина, по който се борави с придобитата в резултат на прилаганите специални разузнавателни средства информация, няма окончателен продукт. Всъщност една година изтече на фона на заявено намерение и нереализирани усилия да има законодателни промени в съществуващия режим по отношение прилагането и използването на специални разузнавателни средства.
Ще кажа: очевидно в такъв случай намерението, което беше огласено през месец януари, по-късно – през месец февруари, включително на кръгли маси, които се организираха в Народното събрание, е послужило по-скоро като опит да се намали тогава общественото и политическото напрежение около тази проблематика. (Председателят дава сигнал, че времето изтича.) Няма как не само аз, като представител на опозицията, а сигурен съм – всички народни представители, да бъдем удовлетворени от факта, че не е изпълнен ангажиментът и съответно не е реализирана една достатъчно отговорна задача и цел пред тази междуведомствена работна група.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Дуплика, госпожо министър, в рамките на 2 минути.
МИНИСТЪР ДИАНА КОВАЧЕВА: Уважаеми господин Ангелов, няма как да се съглася с Вашето заключение, защото така или иначе задачата за създаването на работните групи е изпълнена.
В момента обаче текат обсъждания, защото темата не е лесна. Така или иначе в момента Съветът по сигурността обсъжда предложените конкретни промени. Те ще бъдат обсъдени и ще бъде направено нещо. Министерството на правосъдието при всички случаи поддържа необходимостта такива действия да бъдат предприети, само че тъй като са получени голям брой становища, те няма как в рамките на месец да бъдат взети предвид и да бъде изготвен един достатъчно добър продукт. Мисля, че е редно да се даде достатъчно време, за да се случи. Очаквам и аз в най-скоро време да се случи.
АНГЕЛ НАЙДЕНОВ (КБ, от място): Колко е това време?
МИНИСТЪР ДИАНА КОВАЧЕВА: Колкото е необходимо. Нека да бъде добър закон, нали така? Мисля, че всички имаме интерес от това.
АНГЕЛ НАЙДЕНОВ (КБ, от място): След като веднъж не се е случило, разбирам нежеланието да се ангажирате.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Моля Ви, нека спазваме процедурата, господин Ангелов! Предизвиквате ме да Ви припомня, че днес е 16-ят работен ден на министър Ковечава!
Благодарим за участието Ви в парламентарния контрол.
АНГЕЛ НАЙДЕНОВ (КБ, от място): И цяла една година на госпожа Попова.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Мисля, че имаме спомени в рамките на тази година.
Парламентарният контрол за календарната 2011 г. ще завърши министър Сергей Игнатов с отговор на въпрос от народния представител Валентина Богданова относно осигуряване назначаване на психолози в българските училища.
Имате думата, госпожо Богданова.
ВАЛЕНТИНА БОГДАНОВА (КБ): Благодаря Ви, госпожо председател.
Уважаеми колеги, господин министър, рядък е шансът да завършиш годишния парламентарен контрол – на нас с Вас се падна. Но, между другото, темата, поради която и аз, и Вие участваме в този парламентарен контрол, за мен е изключително сериозна, тъй като не е инцидентна – това е темата за детската агресия, за инцидентите, свързани с упражнено насилие върху деца от деца. Не е частна тема, не е частен проблем на едно или друго училище, на един или друг град. Това е една опасна, и за съжаление протичаща като тенденция дейност. Ясно е, че не просто санкциите, но превенцията е изключително важна в тази посока.
По Ваша информация, публично оповестена, а аз съм убедена, че тя е вярна, в 2666 български училища днес работят само 861 психолози. Ясно е, че това е само една трета от тези училища, ясно е, че проблемът е сериозен, ясно е, че той изисква специализирана и компетентна намеса, поради което аз Ви питам: какви мерки предприема Министерството на образованието, младежта и науката, за да осигури психолози за всяко българско училище? Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Министър Игнатов, заповядайте за отговор.
МИНИСТЪР СЕРГЕЙ ИГНАТОВ: Уважаеми господин председател, уважаема госпожо Богданова, уважаеми господа народни представители! Темата е актуална и много тревожна и аз благодаря за този въпрос, защото наистина имаме нужда от комплексните усилия на всички.
В началото на тази календарна година за първи път бе изискана цялостна информация от страната. Създаде се база данни, която ще се актуализира оттук нататък всяка година. В момента системата е такава – работят 861 специалисти за 2660 училища в страната, като се оказва, че от тях 226 не отговарят на изискванията за заемане на длъжността, съгласно Инструкция № 2. За да се компенсира наблюдаваната негативна тенденция по отношение назначаването на педагогически съветници и училищни психолози, както и закриване на щатни бройки за тези специалисти в училищата и като стъпка към създаване цялостна държавна политика за подкрепа на образованието, от 1 август 2011 г. в Министерството на образованието, младежта и науката се създаде национална мобилна група от 18 училищни психолози за психологическа подкрепа с цел превенция и кризисна интервенция в случай на насилие. За районите, в които няма психолози, членовете на мобилната група разработват с класните ръководители и учителите от детските градини и училищата планове за подкрепа на децата и учениците и наблюдават тяхното изпълнение. Целта е да се подпомогнат педагогическите екипи в създаване и прилагане на системен подход в справянето с агресията и насилието и в грижата за децата и учениците в риск.
Формирана е и междуведомствена работна група, която разработва механизъм за противодействие на училищния тормоз. В най-скоро време той ще бъде предоставен на детските градини, училищата и центровете за работа с деца. През учебната 2010 2011 г. министерството и Държавната агенция за закрила на детето разпространиха телефон 116 111, на който децата и учениците могат да се обаждат и да съобщават, когато те или друго дете са в риск от насилие. Практиката показва засилване на сътрудничеството между специалистите в училищата, органите по закрила на детето, както и специалистите в общините. По този начин се развива мрежа от грижи по места, което дава възможност за навременни действия.
В подкрепа на родителите на сайта на министерството са публикувани насоки за родителите за предпазване на децата от кибер тормоз. По Проекта „Квалификация на педагогическите специалисти” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” са предвидени средства за повишаване квалификацията на педагогическите специалисти по отношение справянето с агресията и насилието в училища.
Учебната 2011 2012 г. е посветена на социалните и граждански компетентности. Тя стартира с Кампанията „Участвам и променям” като част от провеждането на пътуващ интерактивен семинар с психолози, обучаващи родители и ученици в общ формат по важни житейски теми, като справяне с агресията, комуникацията, взаимоотношенията и здравословния начин на живот и други.
Информацията при първоначалния анализ на заложените дейности показва, че обучението в дух на демократично гражданство, здравомислещ начин на живот и конструктивно поведение се провеждат под различни форми. Това е в часа на класа, клубни дейности, състезания, изложби, спортни празници, игри и така нататък. Като партньор по инициативите се включват местната власт, Българският младежки червен кръст, различни частни компании и неправителствени организации. И Вие знаете, че са заложени мерки в проекта, който се подготвя за Закона за предучилищното и училищното образование.
Всъщност днес, то не е във връзка с въпроса, аз подписах финансирането на такава група, която да продължи обучението от психолози и педагогически специалисти, но очевидно, че и това не е достатъчно и ние трябва съвместно да преразгледаме възможността и там, където има по-малко деца в училище, задължително е да има такъв.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Заповядайте за реплика, госпожо Богданова.
ВАЛЕНТИНА БОГДАНОВА (КБ): Благодаря Ви, господин председател.
Господин министър, аз Ви благодаря за отговора. Надявам се обърнахте внимание на формулировката му – аз питам не за назначаване, а за осигуряване на психолози. Давам си сметка, че говорим за училища с различен брой деца, говорим за различни възможности, включително и на все още оскъдните делегирани бюджети, които да позволят назначаването на такива специалисти. Но има нещо, което и аз, и Вие много добре знаем, че колкото и добре да звучи това, което Вие казвате, накрая споделям извода, че всъщност формирането на екипи, участието в решаването на кризисни ситуации е важно, но това е кампанийна дейност. Тя предполага участие тогава, когато проблемът се е създал и се търсят възможности за неговото преодоляване.
Най-важното, според мен продължава да бъде наистина провинцията. Още повече, че има концепция на Правосъдното министерство за правосъдието за деца. Там се твърди, че мерките досега са репресивни, че се разчита основно на превантивните мерки. Гледаме Закон за детето, макар и в предварителната му форма, там се говори за мултидисциплинарни екипи, които очевидно трябва да включват подобни специалисти.
В предварително заявените намерения по Закона за училищното образование ние говорим за мотивационни екипи. Толкова опасно, колкото липсата на специалисти, е и непрофесионалното вършене на този тип дейност. Още повече, че всички грамотни психолози знаят, че не можеш да работиш с безкраен брой деца, че има случаи, които изискват много продължителна работа, включително и работа със семействата. Така че това е една системна дейност, която е много важна, защото рефлексите от несвършената работа всички ние виждаме днес. И тя не е само сред децата, тя е и сред тези, които са били деца и с които никой не е работил.
Така че има възможност, има форми, в които може да се мисли за постигането на определени ефекти. Аз не възразявам да мислим заедно по тях. Има и практика, която може да бъде въвеждана. И аз се надявам, че при правеното на законодателството по отношение на училищното образование и на подготвителната дейност в детските градини, ние имаме шанса наистина да формираме възможности, които да сработят. В противен случай ние с Вас ще си говорим в началото и в края на сесиите, но ще си дадем сметка, че срещу нас стои несвършена работа, поради което и очевидни и откровени човешки драми. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Дуплика желаете ли, господин министър?
Заповядайте.
МИНИСТЪР СЕРГЕЙ ИГНАТОВ: Аз още веднъж съм длъжен да се съглася, че проблемът е сериозен. Формирането на тези групи няма кампаниен характер от гледна точка на това, че те се занимават с нещо, което се е случило. Но те работят и с родителите, училището с цел превенция – това, което трябва да стане и ние вече го правим съвместно.
Където трябва, да променим действащата в момента нормативна уредба, защото мисля, че няма да бъде голяма финансова загуба навсякъде да осигурим тези специалисти. Наша задача е да активизираме висшите училища да подготвят такива.
Аз съм абсолютно съгласен и съм убеден, че това е тема, която няма да ни раздели по някакви цветове, защото всъщност това е днешният и утрешният ден на България.
Използвам случая да пожелая на присъстващите светло Рождество Христово! Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Благодаря.
Благодаря Ви за участието в днешния парламентарен контрол.
Госпожо Богданова, господин Найденов, господин Панчев, господин Язов, приятна почивка! До нови срещи другата седмица.
Във вторник, 20 декември 2011 г., от 14,00 ч. е извънредното заседание на парламента.
Закривам заседанието. (Звъни.)

(Закрито в 15,07 ч.)

Председател:

Цецка Цачева

Заместник-председател:

Анастас Анастасов
Секретари:

Петър Хлебаров

Милена Христова
Форма за търсене
Ключова дума
ЧЕТИРИДЕСЕТ И ПЪРВО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект на Конституция на Република България

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на членове на Комисията за енергийно и водно регулиране

Избор на председател и членове на Комисията за защита на личните данни

Избор на председател на Комисията за енергийно и водно регулиране

Избор на член на Централната избирателна комисия

    Последни заседания