Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Стенограми от пленарни заседания
ТРИСТА И ДЕСЕТО ЗАСЕДАНИЕ
София, сряда, 1 февруари 2012 г.
Открито в 9,02 ч.
01/02/2012
Видео архив » Преглед на видео архив
Председателствали: председателят Цецка Цачева и заместник председателите Христо Бисеров и Екатерина Михайлова

Секретари: Пламен Нунев и Митхат Метин

ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Налице е кворум. Откривам пленарното заседание. (Звъни.)
Дами и господа народни представители, днес е първата пленарна сряда за месец февруари, поради което програмата се определя от предложения на ротационен принцип от парламентарните групи извън Парламентарната група на ГЕРБ.
Постъпило е предложение от Парламентарната група на Партия „Атака” по чл. 43, ал. 7 от правилника, което не отговаря на условията на нашия правилник по следните причини: искането е да бъде включено в нашата програма за настоящата седмица „Предложение за решение за Търговско споразумение за борба с фалшифицирането”. Чета дословно, както е наименовано. Проектът за решението е внесен във вчерашния ден в 15,34 ч. Четири минути по-късно е направено искането за включването му по ал. 7 в програмата за тази седмица. Това няма как да се случи, тъй като проектът за решение следва да бъде разпределен на комисии, които имат отношение към него, което е сторено с разпореждане още във вчерашния ден. Този проект за решение е разпределен на четири комисии, които съгласно нашия правилник имат 15-дневен срок, за да го обсъдят и излязат с доклад. Едва тогава би могло този проект за решение да се обсъжда в пленарната зала.
Други предложения по реда на чл. 43, ал. 7 не са направени. Няма постъпили предложения от останалите парламентарни групи, поради което Програмата за работа на Народното събрание за 1 3 февруари 2012 г. има следния вид:
1. Проект за решение за създаване на Временна анкетна комисия за установяване на действията на правоохранителните органи по разкриване и разследване на убийството на Мирослава Николова от гр. Перник и начина на прилагане на законите при тяхното извършване. (Вносители: Сергей Станишев и група народни представители).
2. Проект за решение за създаване на Временна анкетна комисия за проучване на факти и обстоятелства относно случаи, изнесени през последните дни в общественото и медийното пространство, на полицейско насилие, както и на опити за оказване на влияние и политически натиск върху правоохранителни и правораздавателни органи. (Вносители: Красимир Велчев и група народни представители.)
3. Проект за решение за избиране на председател на Икономическия и социален съвет. (Вносител: Министерски съвет.)
4. Проект за решение за избор на секретар на Народното събрание. (Вносител: Волен Сидеров на 11 януари 2012 г.) и Проект за решение за избор на секретар на Народното събрание. (Вносител: Мартин Димитров на 18 януари 2012 г.)
5. Второ четене на Законопроекта за съхранение на въглероден диоксид в земните недра. (Вносител: Министерски съвет, продължение от миналата седмица.)
6. Първо четене на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за Комисията за финансов надзор.
7. Първо четене на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за меценатството.
8. Първо четене на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки.
9. Първо четене на Законопроекта за признаване, изпълнение и изпращане на съдебни решения и решения за пробация с оглед упражняване на надзор върху пробационните мерки и алтернативните санкции.
10. Първо четене на Законопроекта за публично-частното партньорство.
11. Проект за решение по Отчета за изпълнението на бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2010 г.
12. Доклад за дейността на Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия за периода 20 юли 2011 г. – 20 декември 2011 г. и Обобщени данни за дейността на комисията за периода 5 април 2007 г. – 1 декември 2011 г. (Вносител: Комисия за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия).
13. Парламентарен контрол (петък, 11,00 ч., който ще започне с разисквания по питането на народните представители Георги Пирински, Янаки Стоилов и Мая Манолова към министъра на външните работи Николай Младенов относно предложения по Доклада на мисията на ОССЕ за наблюдение на „Избори 2011”.
Направих пропуск. По реда на чл. 43, ал. 7 от Парламентарната група на Движението за права и свободи е постъпило предложение – искане като т. 1 в дневния ред на Народното събрание в предстоящата седмична програма да бъде разгледан Проект на решение за промяна в състава на Комисията по здравеопазване № 254-02-18. Това предложение не подлежи на гласуване. То става т. 1 от нашата програма, а т. 2 и следващите – както Ви ги предложих в проекта за програма.
Моля, гласувайте.
Гласували 150 народни представители: за 121, против няма, въздържали се 29.
Предложението е прието.
Постъпили са няколко искания по реда на чл. 43, ал. 3 от правилника. Съгласно времето на постъпването им в Деловодството, първо по време е предложението на господин Димитър Главчев от Парламентарната група на ГЕРБ, който предлага в програмата на Народното събрание за тази седмица да бъде включен на първо четене Законопроект за изменение и допълнение на Закона за хазарта. Вносител е Министерският съвет.
Господин Главчев, заповядайте.
ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ (ГЕРБ): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Предложеният законопроект регулира отношения в областта особено на онлайн залаганията, които до момента не са били предмет в настоящия действащ Закон за хазарта. С оглед на по-бързото регулиране на тези отношения и постъпления в държавния бюджет предлагам да се включи в настоящата програма на Народното събрание.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Режим на гласуване.
Гласували 141 народни представители: за 110, против 5, въздържали се 26.
Предложението е прието.
Постъпило е предложение от народния представител Деница Гаджева – на основание чл. 99 от правилника да се проведе изслушване на министър Трайчо Трайков във връзка с подписването от България на международното споразумение АСТА на 26 януари 2012 г. в Токио. Иска се това изслушване да бъде включено като нарочна точка в програмата на Народното събрание за тази пленарна седмица.
Не виждам госпожа Гаджева в залата.
Заповядайте, господин Шопов.
ПАВЕЛ ШОПОВ (Атака): Уважаеми колеги, уважаема госпожо председател! Сигурно са малко случаите, в които гражданското общество толкова бързо да се е активирало по отношение на един акт, по отношение на случило се събитие. Всички знаете, че миналия четвъртък България е подписала споразумението в Токио във връзка с тази материя – пиратството и фалшификациите. В България вече се организират протести. Впрочем и други страни в Европа са реагирали, дори още по-бързо – знаете какво става в Полша в това отношение. Същото се случва и в други страни от Европейския съюз. В световен мащаб недоволството против това, което е станало в Токио – против подписването на това споразумение, е изключително силно.
В близките дни, седмици и месеци ни чака нова тема, която до този момент не е била дискутирана. Не се е знаело за това, което се готви. Ноември месец е било прието решение на Министерския съвет за подкрепа на споразумението в Токио, което е минало без знанието на гражданското общество, без знанието на българските потребители, без знанието на операторите в интернет.
Затова смятаме, че е наложително тук да дойде министър Трайчо Трайков, който е внесъл предложението в Министерския съвет. Впрочем предложението в Министерския съвет е без какъвто и да е дебат, без каквато и да е обосновка. Това може да се види от стенографските протоколи.
Ние решително настояваме да дойде поне министър Трайков, за да даде обяснение какво е продиктувало внасянето на това предложение, в която връзка правим и нашето предложение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Режим на гласуване.
Гласували 139 народни представители: за 39, против 9, въздържали се 91.
Предложението не е прието.
Постъпило е предложение от народния представител Павел Шопов на правно основание чл. 99 да се проведе изслушване на министър-председателя на Република България господин Бойко Борисов във връзка с подписването от България на международното споразумение АСТА на 26 януари 2012 г. в Токио. На основание чл. 43, ал. 3 от правилника изслушването да се включи като точка в програмата на Народното събрание за тази седмица.
Господин Шопов, имате думата.
ПАВЕЛ ШОПОВ (Атака): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Разбира се, ако беше възприето нашето предложение господин Трайков да дойде и да отговори на въпросите, които му се поставят и които можехме да му поставим в пленарната зала, нямаше да правим това второ предложение – по същата тема и въпрос, тук да дойде да отговаря и министър-председателят господин Бойко Борисов.
Явно на Вас не Ви се иска да се отваря тази тема. Искате или не искате, темата виси с много страшна сила в българското общество. Ако днес смачкате проблема, неглижирате въпроса и не дадете възможност темата да започне своя дебат, при това в пленарната зала, ще стане по-лошо. Ще видите, че реакцията на гражданското общество, на българските потребители, на българските оператори в интернет ще бъде изключително гневна и много решителна. Това е ясно и безспорно.
Ние сме внесли проекторешение, което беше отклонено да бъде разглеждано на чисто формално основание. Разбира се, при воля на мнозинството това решение можеше да бъде разгледано, тъй като се касае до решение, а не до законопроект. Тук много често практиката е такава – при консенсус, решения са били разглеждани, като са били неглижирани и са били пренебрегвани визираните срокове в нашия правилник. Ние искаме да дойде в пленарната зала министър-председателят, защото в крайна сметка той е ръководител на българското правителство и е пряко отговорен за взетите решения, каквото е решението за подписването от България (председателят дава сигнал, че времето е изтекло) на споразумението в Япония.
Така че настоявам да подкрепите нашето искане, нашето становище, с което да призовем министър-председателят да дойде в пленарната зала и да даде обяснение по тази точка.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Режим на гласуване.
Гласували 130 народни представители: за 31, против 32, въздържали се 67.
Предложението не е прието.
Съобщения за постъпили законопроекти и проекторешения от 25 до 31 януари 2012 г.:
- Законопроект за изменение и допълнение на Наказателно-процесуалния кодекс. Вносители са Красимир Ципов, Фани Христова и Емил Радев. Водеща е Комисията по правни въпроси.
- Законопроект за допълнение на Закона за защита на потребителите. Вносители са Димитър Дъбов и Любен Корнезов. Водеща е Комисията по икономическата политика, енергетика и туризъм. Съпъстваща е Комисията по правни въпроси.
- Проект за решение за създаване на Временна анкетна комисия за установяване на действията на правоохранителните органи по разкриване и разследване на убийството на Мирослава Николова от гр. Перник и начина на прилагане на законите при тяхното извършване. Вносители са Сергей Станишев и група народни представители.
- Проект за решение за създаване на Временна анкетна комисия за проучване на факти и обстоятелства относно случаи, изнесени през последните дни в общественото и медийното пространство, на полицейско насилие, както и на опити за оказване на влияние и политически натиск върху правоохранителни и правораздавателни органи. Вносители са Красимир Велчев и група народни представители.
- Проект за решение във връзка с разисквания по питането на народните представители Георги Пирински, Янаки Стоилов и Мая Манолова до господин Николай Младенов – министър на външните работи, относно предложения по доклада на Мисията на ОССЕ за наблюдение на Избори 2011 г. Вносители са Георги Пирински и група народни представители.
- Законопроект за изменение и допълнение на Закона за омбудсмана. Вносител е Министерският съвет. Водеща е Комисията по правни въпроси. Разпределен е и на Комисията по правата на човека, вероизповеданията, жалбите и петициите на гражданите и Комисията по образованието, науката и въпросите на децата, младежта и спорта.
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за Търговския регистър. Вносител е Министерският съвет. Водеща е Комисията по правни въпроси.
- Законопроект за изменение и допълнение на Закона за пътищата. Вносител е Министерският съвет. Водеща е Комисията по регионална политика и местно самоуправление. Съпътстваща е Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения.
- Проект за решение за отпускане на пенсия за особени заслуги към държавата и нацията. Вносител е Министерският съвет. Разпределен е на Комисията по труда и социалната политика.
- Проект за решение за избиране на председател на Икономическия и социален съвет. Вносител е Министерският съвет.
- Проект за решение за промяна в състава на Комисията по здравеопазването. Вносител е Лютви Местан.
- Проект за решение относно Търговско споразумение за борба с фалшифицирането (АСТА). Вносители са Волен Сидеров и група народни представители. Разпределен е на Комисията по икономическата политика, енергетика и туризъм, Комисията по културата, гражданското общество и медиите, Комисията по правни въпроси, Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения.
Във връзка с доклада на Временната анкетна комисия за проверка на разходите, назначенията и сделките, извършени в последната година от мандата на правителството на Сергей Станишев, изпратен на Главния прокурор в изпълнение на Решение от 23 април 2010 г. на Народното събрание, е получено писмо от Върховната касационна прокуратура, отдел „Противодействие на престъпленията против финансовата система на Европейския съюз”. В писмото се уведомява Народното събрание, че в частта от доклада, съдържаща анализ на финансовото управление на бюджета на Държавен фонд „Земеделие”, за периода 1 януари 2008 г. – 30 юни 2009 г. и Предприсъединителните фондове – наличие на загуба на средства по ФАР, САПАРД и ИСПА, от Софийска градска прокуратура, материалите са приобщени към наблюдаваното от същата досъдебно производство № 32/2010 по описа на Главна дирекция „Криминална полиция” – МВР, образувана с Постановление на Софийска градска прокуратура от 14 януари 2010 г. и водено срещу длъжностни лица от Държавен фонд „Земеделие” за престъпления по чл. 282 и чл. 283 от Наказателния кодекс.
С Постановление от 7 ноември 2011 г. по преписка № Е 15356/2009 г. на Софийска градска прокуратура е прекратено досъдебното производство № 32/2010 г. по описа на Главна дирекция „Криминална полиция” – МВР.
С Постановление от 4 януари 2012 г. по преписка № 1455/2010 г. на Апелативна прокуратура – София, е потвърдено Постановлението на Софийска градска прокуратура за прекратяване.
В периода от 27 до 31 януари 2012 г. в Народното събрание са постъпили два материала от Националния статистически институт, съдържащи резултати от статистически изследвания относно:
- информация за лица с увреждания от проведеното преброяване към 1 февруари 2011 г.;
- информация за бизнес климата в промишлеността, строителството, търговията и услугите през януари 2012 г.
Материалите са на разположение на народните представители в Библиотеката на Народното събрание.
Господин Николов, заповядайте за изявление от името на група.
ВАЛЕНТИН НИКОЛОВ (ГЕРБ): Благодаря, госпожо председател.
Уважаеми дами и господа народни представители, искам да направя изявление от името на група във връзка с повдигнати въпроси от Партия „Атака” за подписването на така нареченото търговско споразумение или АСТА.
Искам да кажа, че ГЕРБ не бяга от такъв дебат и такова изслушване и ГЕРБ изразява мнението, че наистина трябва да има дебат в обществото във връзка с написаното в това търговско споразумение.
Именно затова ние, от три постоянни парламентарни комисии – от името на Комисията по икономическа политика, енергетика и туризъм, на Комисията по културата, гражданското общество и медиите и на Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения, внесохме в Деловодството на Народното събрание искане по чл. 26, ал. 5 за изслушване на двама министри. Единият е министър Трайков и другият – министър Вежди Рашидов. Съответно поискахме и експерти от техните министерства да дойдат пред трите ресорни комисии и да ги изслушаме във връзка с това подписано споразумение.
Но искам да кажа, че се преекспонират нещата по подписването на това споразумение. Ще ви зачета от доклада на министър Трайков, внесен в Министерския съвет на 16 ноември 2011 г.: „Точка 4. Упълномощава постоянния представител на Република България към Европейския съюз да подпише споразумение по т. 3 от името на правителството на Република България” , забележете – „по условие на последваща ратификация”. (Реплики от Коалиция за България.)
Искам да кажа, да сравня: както се внася един законопроект за първо и второ четене в Народното събрание, именно на първо четене се гласува философията на законопроекта, а на второ четене – се поставят конкретни предложения на народни представители, когато могат да отпаднат някои от точките или да бъдат променени. (Шум и реплики от КБ.)
Такъв законопроект за ратификация не е внесен в Народното събрание.
КРАСИМИР ВЕЛЧЕВ (ГЕРБ, от място): Дръжте се прилично! (Обръща се към Коалиция за България.)
ВАЛЕНТИН НИКОЛОВ: Искам да кажа и следното: във връзка с мнение, издадено по доклада на министър Трайков, министърът на транспорта е изразил отношение и е предложил за Раздел ІІ да се изразят такива резерви.
Всички такива ратификации, внесени като законопроекти в Народното събрание, могат да бъдат отнесени с резерви към текстове от това споразумение. Тоест, България се е включила по философия към това споразумение и при всички случаи, ако въобще последва такъв проект за ратификация, то Народното събрание има възможността да изрази своите резерви по конкретни текстове.
Поради тази причина с внесеното искане в Деловодството на Народното събрание за изслушване на двамата министри Политическа партия ГЕРБ започва такава дискусия както в парламента, така и в нашето общество по всички конкретни текстове на това търговско споразумение. Тоест, с подписа на министър Трайков за законодателството на Република България нищо такова не последва и важи действащото в момента законодателство на Република България.
Дами и господа, мисля, че не трябва да се преекспонира тази тема. Разбира се, ние не трябва да се крием от дебат по темата. Този дебат ще бъде повдигнат в трите ресорни комисии, ще бъдат изслушани и двамата ресорни министри по темата, за да може впоследствие народните представители да вземат информирано решение по конкретни текстове и съответно да изразят своите резерви.
Мисля, че това е правилният подход. ГЕРБ винаги действа с гражданското общество. Затова аз ще поканя да присъстват на това изслушване всички заинтересовани лица от гражданското общество. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: За процедура – господин Курумбашев.
ПЕТЪР КУРУМБАШЕВ (КБ): Благодаря Ви, госпожо председател.
Процедурата е по отношение на това, което беше споменато сега. Дори чухме един министър, който успя да каже, че България се била подписала със симпатично мастило. (Смях. Реплики от независимите народни представители.) Извинявайте, няма подпис под международен договор със симпатично мастило. Може би това е някаква практика от изборите, но в международните споразумения не съществува.
Така че тази процедура за обсъждане в парламента, която сега ще бъде инициирана, както и предложението на колегите от „Атака” – да бъде изслушан премиерът тук, трябваше да се случи, преди да се полага подписът, независимо от това дали е със симпатично мастило, или не. Разбирате, че притесненията на хората са свързани с това, че...
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Господин Курумбашев, не разбирам какво е процедурното Ви искане.
ПЕТЪР КУРУМБАШЕВ: Процедурното искане е, че не може по този начин да се обяснява това, че България е подписала един международен договор и че това обсъждане в парламента трябваше да се състои преди полагането на подписа.
ИСКРА ФИДОСОВА (ГЕРБ, от място): По кое споразумение има дебати преди подписа?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: От името на парламентарната група на Синята коалиция – господин Тошев, изявление.
Имате думата, господин Тошев.
ЛЪЧЕЗАР ТОШЕВ (СК): Благодаря, госпожо председател.
Уважаеми народни представители, от името на Парламентарната група на Синята коалиция бих искал да направя следното изявление.
След преврата на Девети септември 1944 г. в България започват масови репресии, при които без съд и присъда са убити десетки хиляди хора, стотици хиляди са хвърлени в лагери и затвори, извършени са многобройни политически убийства и изселвания в името на налагане на просъветски комунистически режим, продължил 45 години.
На 1 февруари 1945 г. под диктовка от Москва са осъдени и екзекутирани от така наречения народен съд регенти, министри и депутати – наши колеги от Двадесет и петото Народно събрание. Общият брой на осъдените на смърт е 2680, а 1921 са осъдени на доживотен затвор. Издадени са и много други присъди, без съобразяване с елементарните правни принципи.
По предложение на бившите президенти на Република България Жельо Желев и Петър Стоянов в началото на 2011 г. този ден – 1 февруари, беше обявен от Министерския съвет за Ден за почит към жертвите на комунизма. Редно е на този ден всички, без разлика на политическа принадлежност, да се обединим в нашата почит към мъчениците на комунистическия режим.
Ето защо, госпожо председател, от името на Синята коалиция, моля да призовете народните представители с едноминутно мълчание да почетем паметта на жертвите на комунистическите репресии. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Уважаеми господин Тошев, Вие много добре знаете, че има консенсус в парламента и българското общество, и определен ден, на който отдаваме почит на всички жертви, загинали от тоталитарните режими – това е 23 август.
Нека не ползваме дати с каквито, за съжаление, българската история изобилства, за да почитаме през ден различни жертви, по-скоро жертви на различни тоталитарни режими.
Да, всички онези, които са жертва на това, за което говорихте Вие, имат нужда от почит и ние, българският парламент, българското общество отдаваме почит на тяхното дело на 23 август. (Реплика от народния представител Лъчезар Тошев.)
Господин Костов, заповядайте.
ИВАН КОСТОВ (СК): Колегите ми настояват да кажа, госпожо председател, че има решение на Министерския съвет специално за тази дата и нямаше да бъде излишно, напротив, щеше да бъде отдаване на дължима почит, но така сте преценила. Ако искате, премислете го отново.
Във връзка с начина на водене. Искам да предложа първа и втора точка да се слеят и да се обсъждат едновременно, тъй като по същество се отнасят до една и съща тема. Макар обхватът да е различен, това ще даде възможност на изказващите се да изразят позициите си като цяло по темата и по предлаганите решения, защото в момента парламентът е на път да вземе решение по ключов въпрос. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Има ли обратно становище на това предложение? (Шум и реплики.)
Имате думата, господин Миков.
МИХАИЛ МИКОВ (КБ): Благодаря Ви, уважаема госпожо председател.
Ние не бихме възразили, стига това да не се отрази на времето, което има за дискусия. Достатъчно различни са предметите на двете точки, така че нека да върви в едно обсъждане, но без ограничение във времето. Ако това е за сметка на времето, тогава е обратно предложение.
Съгласни сме – нека да върви една точка, но в същото време става въпрос за достатъчно обемна материя, за достатъчно много случаи, които предполагат самостоятелна дискусия. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Едно пояснение, за да могат колегите народни представители да са наясно при гласуването – как да гласуват по това процедурно предложение.
Времето, разпределено на парламентарни групи, се отнася за точка в дневния ред, без значение колко проекти за решения и така нататък има включени, поради което няма как, господин Миков, ако Народното събрание реши да обедини двата проекта за решение в една точка, да се ползва време за два проекта за решение.
Подлагам на гласуване предложението на народния представител Иван Костов – точки 2 и 3 по нашата програма да бъдат обединени в обща точка, която да се казва: Проекти за решения за създаване на Временни анкетни комисии, след което да се обсъждат двете внесени предложения – първото по време от Сергей Станишев и група народни представители, второто по време от Красимир Велчев и група народни представители.
Гласували 113 народни представители: за 77, против 12, въздържали се 24.
Предложението е прието.

Първо по време – по реда на чл. 43, ал. 7, е постъпилото предложение от Парламентарната група на Движението за права и свободи:
ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ ЗА ПРОМЯНА В СЪСТАВА НА КОМИСИЯТА ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО.
Заповядайте, господин Цонев.
ЙОРДАН ЦОНЕВ (ДПС): Благодаря Ви, госпожо председател.
„На основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България, чл. 18, ал. 7 и чл. 20, ал. 1 и ал. 4 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание предлагаме Народното събрание да
РЕШИ:
1. Освобождава Митхат Мехмед Табаков като член на Комисията по здравеопазването.
2. Избира Тунчер Мехмедов Кърджалиев за член на Комисията по здравеопазването.” Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания? Няма.
Гласували 107 народни представители: за 105, против 2, въздържали се няма.
Предложението е прието.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА: Преминаваме към следващата точка от дневния ред. Това са двете проекторешения, които според процедурата, която гласувахме преди малко, ще протекат в общо разискване, а именно:
ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ВРЕМЕННА АНКЕТНА КОМИСИЯ ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА ДЕЙСТВИЯТА НА ПРАВООХРАНИТЕЛНИТЕ ОРГАНИ ПО РАЗКРИВАНЕ И РАЗСЛЕДВАНЕ НА УБИЙСТВОТО НА МИРОСЛАВА НИКОЛОВА ОТ ГРАД ПЕРНИК И НАЧИНА НА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНИТЕ ПРИ ТЯХНОТО ИЗВЪРШВАНЕ.
Вносители – Сергей Станишев и група народни представители.
Второто е:
ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ВРЕМЕННА АНКЕТНА КОМИСИЯ ЗА ПРОУЧВАНЕ НА ФАКТИ И ОБСТОЯТЕЛСТВА ОТНОСНО СЛУЧАИ, ИЗНЕСЕНИ ПРЕЗ ПОСЛЕДНИТЕ ДНИ В ОБЩЕСТВЕНОТО И МЕДИЙНОТО ПРОСТРАНСТВО, НА ПОЛИЦЕЙСКО НАСИЛИЕ, КАКТО И НА ОПИТИ ЗА ОКАЗВАНЕ НА ВЛИЯНИЕ И ПОЛИТИЧЕСКИ НАТИСК ВЪРХУ ПРАВООХРАНИТЕЛНИ И ПРАВОРАЗДАВАТЕЛНИ ОРГАНИ.
Господин Найденов, заповядайте по първото проекторешение от името на вносителите.
Имате думата като вносител.
АНГЕЛ НАЙДЕНОВ (КБ): Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители! Ще представя предложението за създаване на анкетна комисия за изясняване на действията на правоохранителните органи по разкриване и разследване на отвличането и жестокото убийство на Мирослава Николова.
Тази драма, уважаеми дами и господа народни представители, предизвика широк обществен отзвук и това е израз не просто на желанието на обществото да бъде информирано, което впрочем е неоспоримо право на българските граждани, то трябва да бъде информирано и за това как държавните органи, за чиято издръжка хората плащат, са реагирали и как действат и сега в момента. Трябва да намерим отговора на въпроса: защо въпреки изговореното от Министерството на вътрешните работи и защо въпреки многословието в последно време, а може би тъкмо заради това многословие, въпросите са много повече от отговорите? Защо недоверието в българските граждани продължава да бъде по-силно от доверието? Защо продължава напрежението в Перник? Защо продължават протестите на хората в Перник?
Независимо от това колко дълго се коментира темата и колко много е изговорено, аз съм убеден, че този случай ще продължи да концентрира вниманието и не само заради необходимостта да се научи защо министър-председателят поиска родителите на Мирослава Николова да се извинят на МВР, а не обратното – Министерството на вътрешните работи да се извини на семейството на Мирослава. Всъщност колкото повече научаваме по случая, това е толкова по-необходимо – да се извинят служителите на МВР на семейството и близките на Мирослава Николова.
В отвличането и убийството на Мирослава се фокусират много от проблемите и недъзите на обществото в момента, но в него се отразяват и много от слабостите в работата и отношението на Министерството на вътрешните работи, включително и неспособността им да приемат, че срещу себе си в редица случаи имат не престъпници, а хора, които се нуждаят от съдействие и помощ.
Разбира се, не бихме могли да поставим служителите на МВР под един знаменател. Много често срещаме и съдействието, и човещината, и етиката и тъкмо затова случаите, в които се срещне стена от неразбиране, ирония и подигравки, нежелание да се чуят аргументите на семейството и близките, са толкова по-фрапиращи – какъвто е именно случаят с Мирослава Николова.
Уважаеми дами и господа, от началото на този случай в Перник и особено след 11 януари обществото получава непоследователна и разпокъсана информация. Отговорността на служителите на Министерството на вътрешните работи потъва в свободни интерпретации, включително и на ръководни кадри от Министерството на вътрешните работи. Доверието на хората в способността на МВР да разкрива престъпления и да събира доказателства за реализация на наказателната отговорност смея да кажа, че е на критично ниско ниво.
Изслушването в Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред е много малка стъпка в необходимата посока. Вчерашното изслушване смея да кажа, уважаеми дами и господа, и се надявам, че това ще бъде мнение на мнозинството от хората, които са присъствали на изслушването, беше едно огромно разочарование. Предоставената от страна на МВР информация отговори на малка част от въпросите, но същевременно провокира нови и също толкова важни и сериозни въпроси, които продължават да се свързват с отвличането и убийството на Мирослава.
Въпреки съмнението и скептицизма, с които се посреща всяко предложение за анкетна комисия в Народното събрание, при цялото недоверие, което се изпитва към резултатите, парламентарната инициатива е не просто по-добра от индиферентност, бездействие или само словесна активност. Парламентарната комисия според нас, уважаеми дами и господа, които сме вносители на предложението за решение, е крачка, за да се преодолее основателното усещане у хората за неспособността на институциите у нас да поемат и да носят своята отговорност, че политически лица от изпълнителната власт не са в състояние да поемат и да носят тази отговорност – това е вече факт. Но защо и Народното събрание да застава редом с тях, особено по този случай?
Уважаеми дами и господа, за да покажем, че Народното събрание като цяло – опозиция и управляващи, може да действа адекватно, че можем освен като източник на ирония и присмех да вземаме и решения, които да съответстват на обществените нагласи и на очакванията на хората, ние Ви предлагаме да подкрепите решението за създаване на анкетна комисия за изясняване на действията по разкриване и разследване на отвличането и убийството на Мирослава Николова.
Първо, ние предлагаме различни анкетни комисии – една за случая в Перник и друга или други анкетни комисии за изясняване на останалите случаи, които са предмет на предложение на народни представители от Партия ГЕРБ.
Ние Ви предлагаме да не смесваме различни по своя характер престъпления и тежки случаи на полицейско насилие и превишени правомощия.
Предлагаме да започнем с анкетната комисия за Перник, като участието на различните парламентарни групи да бъде с равен брой народни представители, тоест комисията да бъде създадена на паритетен принцип с численост от 10 народни представители, като Ви предлагаме тя да бъде оглавена от представител на опозицията.
Предлагаме Ви достатъчно дълъг срок от време – в случая два месеца, той би могъл да бъде и по-кратък, но не по-кратък от един месец, за изясняване на всички обстоятелства около действията на правоохранителните орани.
Уважаеми дами и господа, другото, което ни предлагате – да създадем една комисия за всички случаи, без особено ясен и добре структуриран предмет на дейност при гарантирано мнозинство на ГЕРБ с още някой народен представител, е просто пътека за замитане на следите и създаване на парламентарно алиби за действията на МВР. Приемането на подобно предложение от Ваша страна ще ни изправи пред въпроса дали изобщо да участваме в подобна анкетна комисия. Казвам го, за да бъдем наясно с отношението си към различните предложения, които предстои да бъдат обсъждани в пленарната зала.
Затова, уважаеми дами и господа, ако искаме да служим на истината и ако искаме да бъдем адекватни на отговорността, която хората очакват от нас, подкрепете предложението за създаване на анкетна комисия за разследване на действията първо в Перник. Благодаря Ви за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА: Благодаря Ви, господин Найденов.
От името на вносителите – госпожо Фидосова, имате думата, за да представите като вносител втория проект за решение.
ИСКРА ФИДОСОВА (ГЕРБ): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги народни представители! Ще представя от името на колегите вносители и от мое име нашите мотиви към проекта за решение за създаване на Временна анкетна комисия.
През последните няколко седмици сме свидетели на изнасяне на различни данни и информация по отношение както на полицейско насилие, така и по случая „Перник” с убийството на Мирослава. Това са два случая, на пръв поглед, различни един от друг – да, различни казуси, които няма пречка и е редно да бъдат обединени в едно общо разглеждане и изслушване и създаване на такава специална Временна анкетна комисия, която да изясни всички факти и обстоятелства по тези два случая. Към тях предлагаме да бъде прибавен и случаят, който получи наименование в медийното пространство „Бесоолу”, който трябва да изясни има ли влияние и политически натиск върху правоохранителните и правораздавателните органи.
Защо предлагам една комисия? Защото касаят една материя. От една страна, престъпност, можем да говорим за организирана престъпност, а, от друга страна, действията на правоохранителните органи в лицето на Министерството на вътрешните работи.
Ние смятаме, че не трябва да се преекспонират тези теми. Не трябва да се нагнетява страх и напрежение в българските граждани. Не трябва при всяка полицейска акция да се злоупотребява, да се излиза и да се казва от лица, нарушили закона, които най-вероятно ще получат в голямата си част осъдителни присъди, защото за някои от лицата, за които се коментира през последните седмици, има издадени и европейски заповеди за арест, да се говори, че във всички тези случаи има полицейско насилие. Това не е здравословно за нашето общество, не е здравословно за сигурността на Република България. Това са теми, които трябва да се дискутират в българския парламент. Ние държим да има дебат по тези теми, държим да бъдат изнесени всички факти и обстоятелства по тези теми, да бъдат разгледани от колегите, които ще бъдат предложени за членове на тази комисия. В случая има предложение за две различни комисии с различен обхват и предмет. Не смятаме, че казусът и случаят в Перник трябва да се разглежда отделно от останалите случаи, които са обект на публично, медийно и обществено внимание през последните няколко седмици.
Ние предлагаме комисията да се формира на квотен принцип, така както са формирани всички постоянни комисии. Колеги, това не е контролна комисия. Това не е комисия, която да съблюдава дейността на ДАНС или каквато е Подкомисията за специалните разузнавателни средства. Това е комисия, която в условията на публичност, на прозрачност, на ясно разписани правила трябва да изясни всички факти и обстоятелства по тези казуси. Това е комисия, която трябва да изслуша на свои заседания както професионалния състав на МВР, така и на останалите служби, които имат отношение, така и на политическия състав на МВР. Това е комисия, която трябва да работи по ясни правила – правила, по които работят всички постоянни комисии в българския парламент.
Вчера бяхме свидетели на изслушване в Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред – постоянна комисия в Народното събрание, сформирана именно на този квотен принцип. Ние не трябва да създаваме комисия, която да цели продължаване на внушенията, които се правят в момента от определени колеги в обществото и нагнетяване на напрежение, а да изясни наистина фактите и обстоятелствата и да изнесе истината пред цялото общество.
Затова ние държим и искаме да се състои този дебат. Затова ние предлагаме създаването на такава комисия на квотен принцип, а не на паритетен принцип. Това не е комисия, която трябва да трупа политически дивиденти или саморазправа спрямо едни или други лица, независимо дали са народни представители, политици, министри или други длъжностни лица от професионалния състав на Министерството на вътрешните работи.
Затова ще предложа на Вашето внимание проекта за:
„РЕШЕНИЕ
за създаване на Временна анкетна комисия
Народното събрание на основание чл. 79, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 34 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание
РЕШИ:
1. Създава Временна анкетна комисия за проучването на факти и обстоятелства относно случаи, изнесени през последните дни в обществото и медийното пространство на полицейско насилие, както и на опити за оказване на влияние и политически натиск върху правоохранителни и правораздавателни органи.
2. Комисията се състои от 13 народни представители на квотен принцип, от които шест народни представители от Парламентарната група на Политическа партия ГЕРБ, включително председател, двама от Парламентарната група на Коалиция за България, двама от Парламентарната група на ДПС, един от Парламентарната група на Синята коалиция, един от Парламентарната група на Партия „Атака” и един независим народен представител.
3. Комисията да извърши необходимите действия в срок до 14 дни.
4. Избира председател и членове, както следва:
Председател: ..., членове: ...”
На по-късен етап, когато се гласуват двете точки, ще направим предложение съответно за нашите членове.
Моля и се обръщам към всички народни представители за подкрепа на така предложения от нас Проект за решение за създаване на Временна анкетна комисия. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА: Благодаря, госпожо Фидосова.
Аз ще прочета и другия проект за решение, тъй като господин Найденов не го прочете, преди да открием дискусията, за да знаят колегите народни представители точно какво разискваме.
Проект за:
„РЕШЕНИЕ
за създаване на Временна анкетна комисия за установяване на действията на правоохранителните органи по разкриване и разследване на убийството на Мирослава Николова от гр. Перник и начина на прилагане на законите при тяхното извършване
Народното събрание на основание чл. 79, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 34 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание
РЕШИ:
1. Създава Временна анкетна комисия, която да установи действията на правоохранителните органи по разкриване и разследване на убийството на Мирослава Николова от гр. Перник и прилагането на законите при тяхното извършване.
2. Комисията се състои от 10 народни представители – по двама от всяка парламентарна група.
3. Избира състава на комисията, както следва:
Председател:..., членове:...
4. Временната анкетна комисия се избира за срок от два месеца.”
След като вече запознахме Народното събрание с мотивите и проектите за решения, откривам дискусията.
За изказване – господин Иван Костов поиска думата.
ИВАН КОСТОВ (СК): Благодаря Ви, госпожо председател.
Колеги, от името на Синята коалиция заявявам, че ние ще подкрепим, първо, идеята да се създаде временна анкетна комисия, която да се занимава с насилието, което Министерството на вътрешните работи е упражнило или е станало причина с действия на служители на МВР да се провалят важни разследвания. Това е важна тема, тя е важна за обществото. Ние сме за нейното изясняване и във връзка с това трябва да бъдат създадени тези временни комисии. Двете комисии могат да бъдат обединени по тема, това също е добро предложение – една временна анкетна комисия да разследва тези случаи. В това също има зрънце разум и основание.
Това, което ние обаче няма да приемем, е комисията да бъде на квотен принцип, при който квотен принцип ГЕРБ и независимите да имат мнозинство.
Основният момент е заседанието от вчера на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред, когато председателят на комисията се опита да затвори устата на присъстващите народни представители, казвайки им, че могат да зададат по два въпроса. Ако така ще бъде създадена тази комисия – на квотен принцип, и ще имат право представителите да задават по два въпроса, това практически не е комисия.
АСЕН АГОВ (СК, от място): Два въпроса на месец.
ИВАН КОСТОВ: Два въпроса на месец. Той каза, че на заседание по два, за 14 дни. Това са нелепи неща. Вчера ние бяхме задръстени с огромна информация – 40 страници доклад изслушахме на господин Флоров, пълен с абсолютно ненужни подробности. Абсолютно ненужни. Просто не е обяснимо как един полицай може да говори по този начин пред народни представители. Трябва по подразбиране, ако е интелигентен човек, да уважава другата интелигентност и да говори бързо, стегнато, разбираемо, просто, за да се напредва по темата. Четиридесет страници доклад ние го слушахме час и нещо и единствената цел беше да се запълни времето.
Ето защо възразяваме срещу квотния принцип и не го приемаме. Ние предлагаме комисията да бъде на паритетен принцип още поради една причина – няма как народни представители от Политическа партия ГЕРБ да разследват министър Цветан Цветанов, като виждаме как твърдо застават зад неговите действия и въобще не желаят да чуят каквито и да било аргументи по отношение на неговата дейност. Това означава, че ще се създаде комисия с цел прикриване, заличаване на следи, неразкриване на случилото се.
Ние от такава комисия нямаме нужда и аз съм упълномощен да заявя от името на Парламентарната група на Синята коалиция, това е отношение отправено точно към ГЕРБ, че ако се стигне до избор на временна анкетна комисия, в която Вие ще настоявате и ще приемете да бъде на квотен принцип, Синята коалиция няма да излъчи свой представител. Предлагаме Ви да го заместите с независим представител, но непременно субсидията му трябва да минава през ГЕРБ. (Оживление и ръкопляскания от КБ.) Иначе според нас ще бъде неразумно. Току виж попаднали сте на някой наистина независим народен представител и това ще бъде грешка.
В този смисъл, за да си реализирате докрай плана, аз казвам това и по настояване и на Мартин Димитров, той и аз настояваме, ако ще замествате липсващия представител на Синята коалиция с независим, той непременно да е обявил принадлежност към ГЕРБ и субсидията му да му се преразпределя от господин Цветанов. Иначе не сме съгласни и с това решение. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Реплики? Няма.
Други народни представители желаят ли да участват в обсъжданията?
МИХАИЛ МИКОВ (КБ, от място): Нека да чуем и управляващите.
ИСКРА ФИДОСОВА (ГЕРБ, от място): Ние вече говорихме.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Да разбирам ли, че няма желаещи?
Госпожа Манолова.
МАЯ МАНОЛОВА (КБ, встрани от микрофоните): Искам удължаване на времето.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Искане за удължаване на времето.
МАЯ МАНОЛОВА: Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги, предложеният от ГЕРБ проект за решение е абсолютно неприемлив по една очевидна причина, а именно доминацията на депутати, подкрепящи управляващото мнозинство в нея. Всъщност с този проект, уважаеми колеги, ГЕРБ казва: ние ще проверяваме сами себе си, ние ще решаваме кои случаи точно да бъдат проверени, как и доколко да се извърши тази проверка, а Вие от опозицията ще участвате за пълнеж, за декор, за да легитимирате пред гражданите нашите действия и нашите решения. „Мижи да те лъжа” – както казва поговорката. Няма как да стане.
Няма как да стане и поради тази причина правя формално предложение, което моля да бъде подложено на гласуване в края на този дебат, а именно комисията, която бъде създадена, да бъде на паритетен принцип с по двама представители от всяка парламентарна група – общо 10 души, с председател, който да бъде излъчен от опозицията, като срокът на действие на тази комисия да бъде един месец. Защото, уважаеми колеги, този 14-дневен срок, който предлагате за тази комисия, няма да стигне само да размените официална кореспонденция с институциите. Това всъщност е най-яркото доказателство, че Вие искате да неглижирате тази проверка, да смачкате нещата, да ги претупате и да няма никакъв смисъл от тази комисия.
Затова, за да участва в нея и опозицията, съгласете се с нашето предложение, защото в противен случай ще останете сами в този бутафорен театър, който сте си замислили. Ще си изиграете сами всички роли – и на доброто, и на лошото ченге, и на ръкопляскащата публика, ние няма да се включим.
Ние няма да участваме в една такава комисия, защото според нас това ще бъде нечестно спрямо българските граждани. Хората имат право да знаят истината за случаите на полицейско насилие, за това предприети ли са мерки, наказани ли са истинските виновници. А в комисия, в която ГЕРБ има мнозинство, Вие ще потулите случаите, ще прикриете истината. Нещо повече, ще се опитате да заметете фактите и доказателствата.
Ние няма да участваме в тази комисия, защото по този начин ще легитимираме и МВР, и Вашето мнозинство, защото Вие ще заблудите хората, че сте направили проверка, че в нея е участвала опозицията и в крайна сметка едва ли не всичко е о’кей.
Ние няма да участваме в една подобна комисия на такъв принцип, защото този принцип е несправедлив. Той не отговаря, уважаеми колеги от мнозинството, на реалното парламентарно представителство. Защото през 2009 г. хората наистина Ви гласуваха огромно доверие – близо 40%, но не ви дадоха пълно мнозинство. Вие си го осигурявате с не политически, с търговски средства, купувате си народни представители. Доколко това е честно, не е предмет на настоящия дебат. Но да искате и в една комисия, която трябва да провери действията на управляващите, да имате изкуствено мнозинство – ГЕРБ плюс един купен народен представител, това наистина е прекалено и няма как ние да се включим в тази работа.
От друга страна, самата идея на ГЕРБ – да предложи създаването на такава комисия, заслужава да бъде анализирана. Това настина е един брилянтен PR ход. От една страна, казвате на хората: „Ние сме за публичност, ние сме за постигане на прозрачност”, демонстрирате желание за изясняване на скандалните случаи с полицейско насилие. От друга страна обаче, контролирате положението. Разследването ще стигне дотам, докъдето мнозинството на ГЕРБ в тази комисия реши. Имате механизъм да пресечете в зародиш всяко едно опасно предложение на опозицията с гласуване, с неприемане, с бламиране на това, което би предложила опозицията в тази анкетна комисия. Това наистина е една брилянтна идея – това е плюсът да разследваш сам себе си.
От друга страна, уважаеми колеги, с тази комисия Вие казвате и нещо друго, а именно, че нещата с полицейското насилие и с МВР отидоха прекалено далеч, реално излязоха извън контрол и няма как да се правите, че нищо не се случва, няма как да си заравяте главата в пясъка. Това е причината да се съгласите със създаването на подобна комисия.
Следващата стъпка, която наистина би трябвало да бъде предприета с гласуване в тази зала, е осигуряване на паритет за участието на представители на всички парламентарни групи в тази анкетна комисия. За справка ще дам пример с Комисията за наркотичните вещества и прекурсорите, която е единствената парламентарна анкетна комисия, която постигна реални резултати.
Уважаеми колеги, очакването на хората към тази парламентарна комисия е тя да разнищи истината, да предприеме съответни мерки, включително законодателни, но комисия, в която присъстват доминиращо представители на управляващото мнозинство или в която участвате самите Вие със себе си, на практика ще заседава с широко затворени очи. Никой няма нужда от подобна комисия – нито хората, нито даже парламентарното мнозинство. Уважаеми дами и господа от парламентарното мнозинство, в нея Вие ще останете сами със себе си.
Затова моля да подкрепите нашето предложение за паритетен принцип в тази комисия, за да се случи тя с участието на опозицията. (Единични ръкопляскания от КБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря, госпожо Манолова.
Да разбирам, че Вие правите редакционни предложения по проекта за решение?
МАЯ МАНОЛОВА: По проекта на госпожа Фидосова.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: По проекта на госпожа Фидосова, по проекта на второто решение?
МАЯ МАНОЛОВА: По проекта на второто решение или ако бъде прието предложението на госпожа Фидосова за създаването на една комисия, същата да бъде на паритетен принцип, от 10 души, с квотно представителство и с едномесечен срок.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Разбрах.
Реплики? Няма желаещи да репликират госпожа Манолова.
Други народни представители ще участват ли в дискусията?
Господин Ципов, имате думата.
КРАСИМИР ЦИПОВ (ГЕРБ): Благодаря.
Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители! Преди малко станахме свидетели на внушения, базирани на много широк опит за създаване на такива анкетни комисии и на комисии за контрол на определени структури от сектора за сигурност в минали парламенти, съставени именно на квотен принцип. Всички знаем какви бяха резултатите – дали бяха създадени такива комисии, дали бяха проучени съответните факти и обстоятелства.
Искам да обърна внимание и на още нещо, което беше опитано да бъде внушено от парламентарната трибуна. Няма как анкетна комисия да бъде разследващ орган, уважаеми дами и господа! Няма как анкетна комисия на Народното събрание да се произнася вместо компетентните органи, няма значение дали са от изпълнителната или от съдебната власт – това няма как да стане!
Целта на една такава комисия, дами и господа, е да изследва внимателно всички факти и обстоятелства, да установи дали са извършени съответни нарушения, дали трябва да бъдат предприети някакви мерки и дали да бъде препоръчано в конкретния случай, когато се касае за създаване на такава анкетна комисия, на изпълнителната власт. Следователно всяко внушение, че такава анкетна комисия едва ли не ще разследва сама себе си, както беше опитано да бъде внушено от тази парламентарна трибуна, няма как да е вярно.
Напротив, ние не се притесняваме и го заявихме много ясно още миналата седмица: всички факти и обстоятелства за изложените случаи трябва да бъдат изследвани внимателно, да им бъде направен анализ допуснати ли са грешки, трябва ли да бъдат предприети съответните мерки, трябва ли да бъдат направени препоръки към изпълнителната власт, дори и по отношение на това да се предприемат дисциплинарни мерки, да бъдат образувани дисциплинарни производства спрямо лица от изпълнителната власт, които са извършили съответни нарушения.
Уважаеми дами и господа, ние обаче предлагаме и нещо друго: нека да изследваме има ли примери, има ли данни оказвано ли е влияние, оказван ли е политически натиск върху правоохранителни и правораздавателни органи? Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Реплики?
За реплика – господин Бисеров.
ХРИСТО БИСЕРОВ (ДПС): Госпожо председател, колеги! Господин Ципов, какво имахте предвид в началото на своето изказване? За кои комисии напомняте?! (Реплики от ГЕРБ.)
Комисията за Сретен Йосич помните ли я?
КРАСИМИР ЦИПОВ (ГЕРБ, от място): Да, помня.
ХРИСТО БИСЕРОВ: Е, защо не се стигна докрай?! Защото не се разсекрети онова досие.
Сега искаме да се извадят и да се разсекретяват документите. Имаме горчивия опит. Истина е, че тогава БСП не даде възможност онази папка с името „Лале” да бъде разсекретена. Искате ли да продължим работата на тази комисия и да разсекретим това дело и други дела?
РЕПЛИКИ ОТ ГЕРБ: Искаме.
ХРИСТО БИСЕРОВ: За това става въпрос.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Втора реплика? Няма.
Дуплика – господин Ципов.
КРАСИМИР ЦИПОВ (ГЕРБ): Благодаря, госпожо председател.
Уважаеми господин Бисеров, много примери могат да бъдат дадени. Създаде ли се Временна анкетна комисия след случая на 14 януари 2009 г.? Създаде ли се Временна анкетна комисия по случаите „Лиани” и „Галерия”? Създаде ли се Временна анкетна комисия за случая „Куцаров”?
Относно това: защо не е било извършено определено действие по отношение на комисията, за която Вие говорихте, най-добре Вие можете да кажете, защото Вие бяхте председател на тази комисия.
Искам ясно да заявя пред пленарната зала, че това е първият случай, в който управляващите се съгласяват да бъде създадена такава анкетна комисия, дами и господа. Нека тя да свърши своята работа, да проучи всички факти и обстоятелства, да бъдат предложени съответните мерки именно от тази комисия, които да бъдат предприети от изпълнителната власт.
Призовавам Ви да подкрепите проекта за решение за създаване на Временна анкетна комисия, внесен от Парламентарната група на ГЕРБ. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: За изказване до момента дадоха заявка народните представители Стоян Иванов, Екатерина Михайлова, господин Миков – също, след него и господин Бисеров.
Господин Иванов, имате думата.
СТОЯН ИВАНОВ (независим): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Твърде много факти се натрупаха напоследък и твърде много се съсредоточи общественото внимание върху известни проблеми с полицейското насилие – въобще работата на полицията. Затова аз и много от моите колеги, предполагам – даже всички от групата на независимите, ще подкрепим създаването на такава Временна анкетна комисия. (Реплики от КБ.) Ние сме народни представители и неслучайно сме се подписали под искането за създаване на Временна анкетна комисия.
Що се отнася до политическите заигравки – дали ще бъде на паритетен, или на квотен принцип, лично аз съм готов да гласувам и двата варианта.
Едно нещо обаче не мога да приема – от трибуната на този парламент да ме учат на морал лица отляво, на които всички видяхме какъв е моралът по времето на тяхното управление!
Между другото, познавам поне един независим народен представител, който е пренасочил субсидията си точно към групата отляво. Какво искате да кажете – че той е купен? Не сте го купили, така ли? Вярвам Ви. Но не обвинявайте тогава без основание останалите народни представители.
Защо например не си направите проверка да видите как аз или колегата Кирил Гумнеров сме гласували по повод последното вето на, слава Богу, бившия президент Първанов, за да видите дали са ни купили, дали сме гласували с мнозинството?
Още по-малко приемам пък уроци по морал отдясно! Да ми обясняват за политическото пространство – какво се е случило, какво не се е случило, кой бил народен представител и кой – не. Хора, които разцепиха навремето собствената си парламентарна група, изтеглиха 39 депутати от нея и на тази база създадоха нова партия, твърдейки, че предишната била изневерила на принципите – духът бил напуснал тялото! И той беше герой, защото имал дух! Сега обвинява нас, които сме в същата ситуация, че сме едва ли не някакви продажници! Е, кога говори истината? Или, както винаги, той никога не говори истината.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Реплики?
Думата има госпожа Михайлова.
ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА (СК): Благодаря, госпожо председател.
Уважаеми колеги, аз няма да се правя на морален стожер и да раздавам присъди кой е морален и кой – не, защото имаме нещо, което трябва да направим, което е сериозно и което е важно. Именно – да създадем Анкетна комисия с контролни функции върху действията на изпълнителната власт, дали се е справила, дали е допуснала нарушения.
Смятам, че един от много важните въпроси е този как ще бъде съставена комисията и по него искам да взема думата. Настоявам, вместо да се обиждаме, да погледнем трезво и да се опитаме с разум да вземем решение.
Паритетният принцип е едно от много добрите постижения на този парламент. Казвам го съвсем отговорно.
В началото, когато водихме разговори как да се конструират комисиите, едно от сериозните искания от страна на Синята коалиция за подкрепа на действия както на правителството, така и на парламента беше да бъдат създадени комисии на паритетен принцип именно в областта на сигурността, контрола върху сигурността. Затова настоявахме за Комисия за контрол на Държавна агенция „Национална сигурност” на паритетен принцип. Затова подкрепихме – искам да се върна малко назад във времето, закона, с който се създаде Парламентарна комисия за контрол върху СРС-тата! Не се оттеглихме, не бойкотирахме, но поискахме паритетен принцип!
Поискахме паритетен принцип и за Комисията за борба с корупцията и конфликт на интереси и парламентарна етика. Поискахме по същия начин във всички случаи – отворете правилника и ще видите, че има няколко постоянни комисии и няколко постоянни подкомисии, в това число и Комисията по външна политика и отбрана, които са на паритетен принцип, защото се досяга до една много деликатна материя, която е в ръцете на изпълнителната власт, но и която е тема „Сигурност”!
Затова днес ние настояваме тази комисия да бъде по същия начин! Вие можете да си приемете друг принцип – можете, имате мнозинство. Обръщам се към депутатите от ГЕРБ – можете, правили са го и други. Тук беше цитирано, че така са правени предишни временни комисии за контрол – на принципа на мнозинството, и че нищо не се е получило. Не се е получило, защото в тази сфера мнозинството пази тези тайни, които не иска да ги вади! Защото те са тайни на държавата, но точно защото са в сферата на сигурността, службите за сигурност искат никой да не посяга и да не научава! А те понякога са тайни, които нарушават човешки права!
ЛЮТВИ МЕСТАН (ДПС, от място): Избирателно се изваждат.
ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА: Затова не правете като тройната коалиция! Те така си направиха Комисия за контрол на ДАНС. Тогава им казвахме: „Не правете мнозинство, дайте на паритетен принцип, ако искате реален контрол, ако искате да се стигне до дъното, ако искате да се пресекат лошите практики”! Такива лоши практики всички знаем, че има. И когато трябва да си пазиш управлението, започваш да си позатваряш очите.
Затова ние ще подкрепим за паритетен принцип. И няма да раздаваме морални присъди, защото тук сме народни представители, които би трябвало да свършат работа! Ако не, можете да си направите една комисия – това няма да е добре обаче нито за парламента, нито за управляващите. Ефектът ще е отрицателен!
Не се опитвам да предричам нещата, виждам средата, виждам, чувам настроенията и разбирам какъв ще е отзвукът. Той ще е: „Направиха си нещо, за да си го покрият там”.
Чухте – няма да има представители на други освен на Вас самите. А това не е контрол и вие го знаете.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Реплики?
Госпожа Фидосова.
ИСКРА ФИДОСОВА (ГЕРБ): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги народни представители! Уважаема госпожо Михайлова, права сте за това, че постигнахме много в този парламент; за това, че по наше решение и желание, и по Ваше предложение, в началото на мандата на 41-то Народно събрание създадохме две контролни комисии върху цялостната дейност – едната за дейността на ДАНС, другата за разкриване на корупцията и конфликт на интереси. Дадохме пример как трябва да се създава, в какъв състав, на какъв принцип да се формират контролни комисии.
Но това, за което не сте права, е да твърдите, че Временната анкетна комисия, която предлагаме да се създаде, има контролни функции. Това не е вярно, колеги! Тя има задача и цел да изясни фактите и обстоятелствата по тези три случая, които сме предложили, за които вече чух съгласие от колегите от опозицията да бъдат обединени в една комисия, за което благодаря. (Реплика от народния представител Михаил Миков.)
Тази комисия няма контролни функции. Тя трябва да събере фактите и обстоятелствата, да ги впише в един доклад. Господата, които се обаждат от място, знаят, че има особени мнения, че позицията на всеки един от парламентарните групи, която е различна от тази на друга парламентарна група, се вписва в този доклад. Всичко това ще бъде обект на обсъждане в Народното събрание.
Комисията по чл. 34 от нашия правилник ще работи по правилата, по които работят постоянните комисии.
Не е сериозно – преди малко тук чух едно друго изказване от колеги отдясно: защо вчера се изнасят подробности и се чете 40 страници доклад. Нали искаме да изясним подробностите, фактите, обстоятелствата и да излезе наяве истината, за да не се правят тези внушения в обществото и да не се дава възможност на лицата, които нарушават закона, които ще получат осъдителни присъди за това, че евентуално са нарушили закона, когато приключи съдебното производство, непрекъснато да се оправдават, че има полицейско насилие?! Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Втора реплика?
Дуплика.
ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА (СК): Разбрах, че няма да направим разследваща комисия; разбрах, че няма да направим контролна комисия; разбрах, но всъщност каква ще е комисията? Анкетна?
Анкетна – по нашия правилник Глава десета, намира се след Глава осма „Парламентарен контрол” и Глава девета – анкетна комисия от времето на Търновската конституция. Още оттогава в основната работа, която са извършвали анкетните комисии, са включвали и форма на парламентарен контрол. Това е! Това е работата на всяка анкетна комисия.
Накрая точно с какво ще приключи работата на такава комисия – като проекторешение, зависи от това каква информация ще събере и ще анализира. Може да ни предложи промяна на законодателството; може да предложи изпълнителната власт да предприеме определени действия; може да предложи парламентът да създаде може би допълнителна комисия или подкомисия, която да се занимава с определен въпрос. Това е нещо, което зависи от дейността на тази комисия. Това е форма на парламентарен контрол. И нека не се отказваме от тази си много съществена функция.
Функциите на Народното събрание – така пише в нашата Конституция, са две, като едната е законодателна, а другата е контрол. Тази комисия очевидно няма да върши законодателна дейност. Остава да върши другото.
Нека да я създадем и наистина да може да си свърши работата. Нека да бъде такава, че да й имаме доверие, да създадем доверие веднъж вътре в парламента, втори път – навън, че тя ще си свърши работата. Това е в интерес и на изпълнителната власт, в интерес е и на Народното събрание.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Думата има народният представител Михаил Миков.
МИХАИЛ МИКОВ (КБ): Благодаря Ви, уважаема госпожо председател.
Уважаеми дами и господа, все по-очевидно става от изказванията на управляващите, че случаят в Перник трябва да бъде прикрит – прикрит, като бъде смесен с други случаи; прикрит, като бъде вкаран в парламентарна комисия, в която мнозинството контролира всички решения и преценки на фактите. А фактите – такива, каквито са, показват груби нарушения, граничещи с престъпна дейност от страна на органите в този случай.
И понеже, господин Ципов, питате за Куцаров – какво е станало, за три часа бяха освободени шефът на БОП, шефът на отдела и шефът на сектора и тези 6-7 души, които бяха участвали в цялата тази история.
От два до три часа беше сигнализирана Прокуратурата, защото на МВР в такива случаи е необходимо външно разследване, не вътрешно. Нека работи Инспекторатът, нека работи „Вътрешна сигурност”! Те трябва да изяснят проблемите и да ги представят пред ръководството, но само външният поглед може да даде на обществото истината, за съжаление е така! И това е практика в демократичните страни.
Тогава Прокуратурата беше тази, която беше повикана: „Свършете Вие работата, за да не се разследваме сами”. Втори и трети въпрос е как Прокуратурата успява да даде на обществото доказателства, че безпристрастно, а не защитавайки, разследва полицията.
Защо е необходима анкета? Защо е необходима независима паритетна комисия? Защото другите комисии, изградени на пропорционален признак, не могат да решат проблема, и това Вие го признавате, след като самите Вие предлагате нарочна комисия.
Очевидно е, и вчерашното изслушване във Вътрешна комисия показва, че вместо да се изчистят въпросите, те стават повече: как така се извършва оглед и претърсване, а поемните лица са извън помещението, след като в Наказателно-процесуалния кодекс ясно пише как става това? Кой измисли правила, че поемните лица стоят извън помещението, което се претърсва, а като се свърши работата, ги викат да подпишат протокола? Кой прецени, след като в Наказателно-процесуалния кодекс ясно е записано, че не се правят никакви размествания, когато се прави оглед и претърсване, че вътре трябва да се местят разни вещи? Какъв е бил смисълът на това претърсване? Каква е била целта? Кой служител е отговарял и е трябвало да провери, че лицето, което почина в собственото си жилище, е имало законно притежавано оръжие? Това е въпрос, който при съвременната организация на работата в Министерството на вътрешните работи се решава за около пет минути със справка в съответните информационни масиви, когато оръжието е законно притежавано и регистрирано.
Тези въпроси са изключително тежки и начинът, по който се представят пред обществото, в началото – от психолози и от всякакви говорители, явни и скрити, на системата; спотайването на Прокуратурата в първата седмица; слуховете, че присъства окръжният прокурор, пък не присъства окръжният прокурор – тези факти трябва да бъдат установени от независим орган на парламента.
Всичко друго е опит за институционално приключване на тази тема, защото много се говори по нея. Само че няма да има резултат! Опитите, за такъв тип едностранно приключване в публичното пространство, бяха направени първо с психолозите от Института на МВР, после с „независими говорители” в публичното пространство, но обществото е достигнало до точка в развитието си, в която не приема като откровени, като честни и почтени, разкриващи истината, отговорите на режисираните говорители по темата. И именно заради това ние от опозицията приемаме върху себе си тази отговорност да се опитаме да участваме в институционалното разнищване на случая.
Ако вие мислите да го разчистите с вашето мнозинство, той ще си остане ваш този случай и ще си го носите, ние в него няма да участваме. Казаха ви го колегите отляво, казаха ви го отдясно.
Уважаеми дами и господа, има моменти, в които политическият усет трябва да подскаже вярното решение. Политическият усет показва, че максимално бързо вие трябва да приемете независим орган на парламента, именно такава анкетна комисия. Политическият усет показва, че вие не трябва да правите смешния опит да смесите различни по естеството си случаи.
Ние не сме против да се разследват и другите случаи, но нека да не смесваме този случай, в който има груби нарушения, случай, в който възникват и редица законодателни въпроси, с другите случаи.
Уважаеми дами и господа, замисля ли се някой от вас, докато течеше този случай, какво е неговото съотношение с онова увеличение на санкциите в есента на 2009 г., когато в българския Наказателен кодекс се изравни престъплението убийство и престъплението отвличане? Няма друга държава в Европа, в която приготовлението за убийство да е по-леко наказуемо от приготовление за отвличане. Възторженият популизъм в наказателната политика води до такива случаи като Пернишкия! И защото трябва комисия, която да прочете случая и от тази гледна точка, и да постави въпроса пред народното представителство коя ценност е по-висша – животът или парите, които се получават при откупа, и да преразгледа тези текстове в Наказателния кодекс, които са несъответни на никакви европейски, световни в сравнително-правен, в историческо-правен план.
Това също трябва да бъде анализ, който произтича от този случай. И неговото събиране, подмитане с другите случаи, които сами по себе си не са по-леки, никой не може да обоснове, че не е с едничката цел този случай да бъде смесен с полицейското насилие, с политическото ходатайство, с Мировяне, със Скравена. Да, там има полицейско насилие – факт, но това е друга тема. Там като че ли започват сигналите и от МВР за законодателни промени, и прочие, и прочие.
Но пак казвам, няма начин случаят в Перник да приключи така, както сте го решили. Благодаря. (Ръкопляскания от КБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Реплики?
Заповядайте за първа реплика, господин Сичанов.
ЦВЕТАН СИЧАНОВ (ГЕРБ): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Уважаеми колега Миков, аз приветствам Вашето изказване. То беше в добра насока. Наистина има доста неизяснени въпроси, доста неизяснени случаи. Но дайте да не забравяме, че по наше предложение беше вчерашното изслушване в Комисията по вътрешна политика и обществен ред. (Реплики в КБ.) Да, по наше предложение!
По време на дискусията имаше предложение да е ограничена във времето по два въпроса, но дайте да не забравяме инициативата на господин Цветанов, с която се съгласихме всички ние – да бъде неограничена във времето и да бъдат неограничени въпросите, които се задават и които възникват по време на дискусията, която се създаде през този ден. За какво беше всичко това? Всичкото беше продиктувано, за да се чуе истината, да се изяснят някои въпроси, които будят интерес, въпроси, които будят интерес не само в народните представители, но и сред обществеността.
Бъдете сигурни, че при проверка, при анкетна комисия тези, които бъдат избрани от нашата парламентарна група, ще бъдат обективни. Недейте да се притеснявате от прикриване или както казахте – от замазване на положението.
Мисля, че госпожа Фидосова беше права и убедителна в своето изказване. Недейте да търсите някакви причини с цел ние да замажем положението. Напротив, ние искаме истината да излезе наяве. Нека да се знаят подробности.
Аз съм сигурен, че има допуснати грешки. Да, сигурно има допуснати грешки, но какво ще бъде решението на една комисия при паритетен принцип? След като слушам изказванията отляво и отдясно, на мен почти ми е ясно какво ще бъде. Ние оставаме сами срещу всички.
Мисля, че изказването и подкрепата за комисия в другия вариант е много по-добро.
И все пак накрая – искате ли истината, искате ли да бъде изяснено какво е ставало в тези ситуации? Ако искате, подкрепете нашето предложение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Втора реплика – госпожа Фидосова.
ИСКРА ФИДОСОВА (ГЕРБ): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги народни представители! Уважаеми господин Миков, чухме една пламенна реч от Вас и Вие като човек, който се е занимавал с наказателно право, като човек, който е експерт в областта на наказателното производство, казахте и верни неща в тази реч. Поставихте въпроси, на които безспорно трябва да се отговори. Предмет на дейността на тази комисия е да събере фактите и обстоятелствата, които са в тези няколко случая, които са визирани в нашето предложение, за да се отговори на тези въпроси.
Господин Миков, Вие казахте, че мнозинството ще контролира преценката на фактите. Няма как, уважаеми колеги, мнозинството – визирате Парламентарната група на ГЕРБ – да контролира преценката на фактите. Пак се обръщам към Вас, защото и във Вашето предложение (обърнете внимание на онова, което предлагате за анкетна комисия) сте се позовали на чл. 34 от нашия правилник – искате Комисия за установяване действията на правоохранителните органи. Член 34, ал. 1 говори за проучване на отделни въпроси. Пак обръщам внимание – това не е Комисия за вземане на решения, това не е комисия, която ще гласува законопроект, която трябва да гласува всяко едно действие. Тя изслушва, събира факти, данни и обстоятелства при правилата, записани за действия на всички постоянни комисии.
Господин Миков, въпрос към Вас: независима ли ще бъде тази комисия, която Вие предлагате – анкетна комисия, доминирана изцяло от опозицията, с 80% от членовете на тази комисия? И тя наистина ли ще покаже обективно фактите и обстоятелствата и ще позволи това да излезе навън и наяве под прикритието на паритетен принцип? Аз смятам и днес разбрах едно – че и Вие сте симпатизант и гледате и следите редовно сериала „Под прикритие”. Много Ви приляга след тази реч, която чухме. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Трета реплика? Няма.
Ще ползвате ли дуплика, господин Миков? Заповядайте.
МИХАИЛ МИКОВ (КБ): Благодаря, уважаема госпожо председател.
Уважаема госпожо Фидосова, аз гледам филми, чета и книги. Не мисля, че има нещо укоримо в това, даже и български да са.
Във Вашето предложение, в проекта за решение по никой начин не се споменава, освен че в мотивите са изброени Перник, Мировяне, Скравена – една поредица от топонимия ....
МАЯ МАНОЛОВА (КБ, от място): Скравена я няма.
МИХАИЛ МИКОВ: Правилно ме подсещат колегите, че Скравена я няма.
Всъщност въпросът е друг. Анкетната комисия трябва да установи максимално безпристрастно спазени ли са всички протоколи за действия в този случай, както във всеки случай, когато има такъв резултат. Очевидно, че вече месец време системите на изпълнителната власт, Вашата система на мнозинството не може да даде отговор на обществото. Не случайно министър-председателят каза: „Слава Богу, че не стана като в „Белите брези”. Това не е случайно. Това са отговори с много тежки последици и необходими решения – както в поведение и действия на служителите, така и в промяна на нормативна уредба.
Очевидно, господин Сичанов, проблемът не е, че Вие сте сами срещу опозицията. Проблемът е, че с решението, което предлагате – за Ваша си комисия, за Ваша си работа, за Ваша си къщичка, Вие ще се изправите срещу обществото и няма да можете да дадете убедителния институционален отговор. И тук не разбирате протегнатата ръка на опозицията, защото имате брой гласове. Може би ще разберете по-късно. Благодаря. (Частични ръкопляскания от КБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: За изказване – народният представител Христо Бисеров.
ХРИСТО БИСЕРОВ (ДПС): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! За да довърша репликата дуплика и да отговоря на въпроса на колегата Ципов, му припомням, че аз два пъти внасях предложения в комисията „Сретен Йосич” за разсекретяване на досието „Лале” и беше отказано.
Да му припомня още, че твърдението на комисията, че Бойко Борисов е призован в съда в Белград да свидетелства дали е имало политически и професионален чадър над организираната престъпност в България, също се оказа вярно. И ако Бойко Борисов не отиде в съда в Белград, е само защото стана министър-председател и българската държава по една процедура имаше право да откаже това явяване. Така че, ако искате да довършим работата на тази комисия и да видим дали назад във времето хора от професионалното ръководство, а защо не от политическото ръководство на МВР и държавата са покровителствали тази тежка международна организирана престъпност.
Но да се върнем към темата. Напълно съм съгласен с колегата Миков, че всъщност Вие правите опит да прикриете случая „Перник”. За това става въпрос. Вие от ГЕРБ! Защото вчера стана ясно, че служителите на МВР са дали възможност на този човек да има достъп до три оръжия едновременно и да се самоубие. И ние питаме: „Защо му дадохте тази възможност да се самоубие? Дали защото разказа едни неща в един странен разпит, който се записва със специални разузнавателни средства, или защото не каза някои неща на този разпит?!”
Стана ясно, че има твърдения, най-малко от похитителите, че МВР има знания върху това отвличане. „Не търсете МВР, защото има хора от МВР, които имат отношение”. Виждате ли за какво става въпрос?!
Нито шефът на БОП, нито главният секретар на МВР имаха отговор на простия въпрос: „Тези Ваши служители, като заведоха този човек там, в този тъмен апартамент, това че нямаха фенерчета, че късали жички... – били изморени.
Защо не пратихте други, които не са изморени? Тези хора знаеха ли, че там има една пушка и два пистолета? – не знаем – отговарят.
Какво знаехте? Вие какво проверявахте? Вашата проверка проверява ли това обстоятелство?” – не знаем, ще Ви пратим писмен отговор.
Ако не са знаели, да си ходят! Да станат патрулни полицаи.
Ако са знаели, значи са го завели нарочно и нарочно са го пуснали по коридора, излезли са вън на площадката и са късали жичките.
Ето, това са въпроси, които искаме да се разследват самостоятелно, а не да го обърквате с това дали в Скравена са ги били с електрошокови палки, или с тръби; дали в Мировяне е трябвало да са двадесет души; или случаят, който Вие наричате „Бесоолу”.
Настояваме историята в Перник да има самостоятелно разследване. Затова и Ви предлагаме тази комисия да има ясен предмет на дейност. Вашата комисия няма предмет на дейност. Какво значат тези общи думи? В рамките на тази комисия бихме могли да се върнем и към случая „Сретен Йосич”. То и така е написано: „Покровителстване върху...” и така нататък. Тази Ваша комисия няма предмет на дейност. Това че в мотивите нещо са споменали, това си е така между другото. Разберете, няма да приемем пропорционален принцип! Ако искате комисия – само на паритетен принцип. Това е истината. Няма да приемем да ни запушвате устата!
Всъщност историята на тази работа с пропорционалния и с паритетния принцип идва от другаде, госпожо Михайлова. Идва от там, че ги подкрепяхте в началото и те си мислиха, че така ще е цял мандат. Горките, защото са за първи път в парламента и си мислят, че мандатът както тръгне, така и завършва.
РЕПЛИКА ОТ ГЕРБ: Е-е, горките...
ХРИСТО БИСЕРОВ: Да, извинявам се! Вземам си думата обратно. Съгласен съм с репликата. Сега да си вървят по този път. Защо ще сменяме правилата и схемите?
По въпроса за една друга тема, която Вие наричате темата „Бесоолу”. Настояваме да има анкетна комисия по темата за случая „Бесоолу”, която да има предмет на дейност: опити за оказване на влияние и политически натиск върху правоохранителни и правораздавателни органи. Настояваме за такава самостоятелна комисия! Защото шефът на РДВР – Стара Загора, един генерал, ако не се лъжа, не е някакъв си сержант от БОП, този генерал казва пред една телевизия: „Никога не бих искал, не бих имал нищо против да изпълня професионална задача. - Добре, какво Ви каза Цветанов? – пита го водещият. -Грубо казано, че до седмица-две тези хора трябва да отидат там, където им е мястото.- Вие искате да кажете, че Цветанов Ви казва: Искам до седмица-две тези с белезници да бъдат вътре на топло? - Да, това каза. Обаче едно е да работим по закон, казва генералът, едно е аз да вляза в кабинета и да се разберем, друго е там, отвън примерно да се наговаряме нещо и да се правим, че всичко това е ...”, тук не се чете.
Тоест очевидно е, че по случая „Бесоолу” има политическа поръчка, има политическа намеса, намеса на министър Цветанов. Затова искаме да разследваме поредния скандал около министъра на вътрешните работи и вицепремиер на Република България Цветан Цветанов. И да кажем, че не е нещо изненадващо. Ако Вие ни отнемете парламентарните механизми на комисиите, следва вот на недоверие. Какво друго да направим?! (Частични ръкопляскания от ДПС и КБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Реплики? Няма.
За изказване, заповядайте, господин Нотев.
ЯВОР НОТЕВ (Атака): Благодаря Ви, госпожо председател.
Уважаеми дами и господа народни представители! Вземам думата, не че ще кажа нещо качествено, различно и нещо ново извън това, което се чу вече в тази зала. Вземам думата като представител на парламентарна група, която е поредната с ясното съзнание какво и как трябва да се гласува и приема съответно от Народното събрание и с ясното съзнание, че това едва ли ще стане.
В резултат на промяната на представителството в този орган, в резултат на промяната и подмяната на волята на нашите избиратели, ние нямаме никаква надежда, че от предложените две точки ще бъде приета тази, която намираме за адекватна, разумна, която беше съдържателно и обосновано защитена от нейните вносители – за създаване на временна анкетна комисия, подчертавам, изградена на паритетен принцип с представителство на всички парламентарни групи и то равно представителство, което я прави годна да бъде обективна и да работи.
Същественият въпрос – как ще се формулира предметът на анкетната комисия, която ще се занимае с тези случаи, които ангажират вниманието на обществото, според мен и според виждането на народните представители от „Атака” не е от най съществено значение. Съдържанието ще бъде допълнителен въпрос, който ще занимае една работеща и обективна по своя подход и по своите изводи комисия. Важното обаче и задължително като предпоставка за успеха на нейната работа е начинът, по който тя ще бъде конструирана.
Уважаеми колеги от ГЕРБ, няма как да оставим на Вас въпроса за конструирането на орган, който да води работата на такава комисия, да диктува дълбочината и посоката на проверката, която ще бъде извършена, и да очакваме, че ще получим един аналитичен, законосъобразен и верен отговор, който да задоволи обществения интерес, обществената нужда от промяна в тази сфера, която визират и двете комисии.
Случаят „Перник”, уважаеми вносители на предложението по т. 1, няма как да не бъде включен в предмета на дейност независимо как той ще бъде формулиран. Ние бихме настоявали на това. Дали това ще бъде първата точка, дали ще бъде една от главните точки, случаят „Перник” не може да бъде загърбен и неотразен в съответната проверка.
В същото време обаче поддържаме и изцяло се солидаризираме с виждането Ви, че в работата по този случай, както и другите, които биха били попаднали на вниманието на комисията, ще трябва да има ясно посочени представители на всички парламентарни групи, които отговорно и непредубедено да могат да контролират извършените действия. Това е нашето категорично виждане.
Уважаеми колеги от ГЕРБ, подкрепете този начин на проверка, който е доказал своята работоспособност и право на съществуване.
Бяха изброени няколко комисии и подкомисии, които са работили в рамките и на този парламент с успех и във всички тези случаи говорим за органи на парламента, които са формирани на принципа на професионално участие на представители от представените партии. Самият аз съм участвал и съм бил председател на такива комисии, зная как се работи и какво би могло да се постигне с една усилена, обективна и отговорна работа по поставените въпроси.
От името на представителите на Партия „Атака” в този парламент предварително известявам нещо, което очевидно сте разбрали и което можете да подозирате по начина, по който аз изявих своето отношение и по начина, по който следва наистина всеки отговорен народен представител да сподели позицията си по разискваните въпроси – от „Атака” ще подкрепим създаването на временна анкетна комисия, в която да бъдат включени равен брой представители от всяка парламента група.
Категорично няма да се присъединим към предложението да се създаде парламентарна комисия при условията на мнозинство от управляващата партия, която сама себе си да проверява, сама да проверява своите министри и своите служители с оглед на всички притеснения, които следват от такава форма на контрол. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Реплики? Няма.
Други народни представители желаят ли да участват в дискусията?
Има заявка от госпожа Корнелия Нинова. Това ще се случи след почивката.
Дами и господа народни представители, днес в 11,00 ч. в Клуба на народния представител ще бъде открита изложба живопис на художниците Сашо Евтимов и Даря Евтимова. Експозицията представя 50 живописни платна, пейзажи, натюрморти и портрети.
Всички народни представители са поканени на откриването.
Обявявам 30 минути почивка.
Продължаваме в 11,30 ч.

(След почивката.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Моля народните представители да заемат местата си. Заседанието продължава.
Има думата Корнелия Нинова.
Госпожо Нинова, заповядайте.
КОРНЕЛИЯ НИНОВА (КБ): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Бих искала да предложа на Вашето внимание още една различна гледна точка към случая „Перник”, която да служи и като аргумент за нашето предложение за създаване на анкетна комисия в парламента.
Ние ще изясним, тоест парламентът ще изясни конкретните факти и обстоятелства около случая в Перник, но на мен ми се струва, че на парламента му отива, в рамките на този процес да дискутираме и разсъждаваме върху взаимоотношенията „изпълнителна власт – съдебна власт”; взаимоотношенията „МВР и съд”.
Случаят в Перник е много показателен за това. Какво имам предвид? В последните години постоянно се внушава, че съдът не си върши работата, че е корумпиран, че изпълнява, обслужва престъпни интереси. По-рано тезата на господин Борисов беше: „Ние ги хващаме, те ги пускат”. Днес министър Цветанов развива тази теза, като предварително издава присъди и постоянно хвърля обвинения върху съдебната система.
Вчера във Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред зададох въпроса на министър Цветанов: освен самопризнанията на лицето Стоев, събрани ли са други годни доказателства, които евентуално да доведат до осъдителни присъди на един или няколко извършители по случая в Перник? Ако не са събрани такива други годни доказателства, то поради нарушенията на МВР, за които министър Цветанов призна в Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред, е унищожено годното доказателство – самопризнанията на господин Стоев и възможността този човек да свидетелства по делото заради допуснатото от МВР нарушение и неговото самопрострелване. Министър Цветанов не ми отговори на този въпрос, а прехвърли топката към прокуратурата, защото в конкретния случай не му беше удобен този въпрос. Но той е изключително важен, за да изясним дали борбата с престъпността не дава резултати заради дефекти в съдебната система или заради дефекти в работата на МВР и невъзможността МВР да събере годни доказателства, които да послужат за осъдителни присъди. Защото тази битка между институциите води единствено до ниска разкриваемост на престъпността и до никакъв резултат в борбата с престъпността.
Ние очакваме поредния доклад по правосъдие и по вътрешен ред, в който този факт се отбелязва – негодните доказателства, събрани от МВР, не могат да служат на съда за издаване на осъдителни присъди.
Случаят в Перник е показателен и ние си задаваме въпроса: волно или неволно в този конкретен случай МВР допуска това дело да не види резултат някой ден? Единствените годни доказателства са унищожени, човекът почина, не може да свидетелства, а други сериозни доказателства, изглежда, не са събрани. И кой в този случай обслужва престъпни интереси? Съдебната система или МВР? Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Реплики? Няма.
Други народни представители, които желаят да участват в дискусията?
Госпожо Стоянова, заповядайте за процедура.
МЕНДА СТОЯНОВА (ГЕРБ): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Правя процедура за разместване в дневния ред, а именно: точка единадесета – Първо четене на Законопроекта за публично-частното партньорство, както и Законът за хазарта, да станат точка първа и втора от утрешната програма.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Подлагам на гласуване направеното процедурно предложение утре да започнем работа със Законопроекта за публично-частното партньорство и като точка втора ЗИД на Закона за хазарта.
Колеги, моля влизайте по-живо, върви процедура по гласуване. (Обръща се към народни представители, които влизат в залата.) Тържественият момент на влизане в пленарната зала не е съобразен със секундите, които имаме за гласуване.
Моля, квесторите, помогнете на господин Станишев. Има проблеми с гласуването.
Гласували 128 народни представители: за 98, против 3, въздържали се 27.
Предложението е прието.
Господин Курумбашев, заповядайте за изказване.
ПЕТЪР КУРУМБАШЕВ (КБ): Благодаря Ви, госпожо председател.
Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! В тази дискусия става дума и за това, че съвсем конкретно представители на правителството заявиха, че в този случай има проблем. Кои представители на правителството заявиха това: на първо място, това го заяви премиерът Бойко Борисов. Той обясни в случая, че „кофражистът е разлял бетона”. Даже „кофражистът” се появи при него в четвъртък вечерта с оставка в джоба, леко сложена така като една кърпичка, която той леко дискретно му я прибра.
Заместник-министърът на вътрешните работи господин Вучков вчера заяви, че очевидно в случаите с Перник и с Мировяне има проблем. Очевидно е, че е добре тази случаи да бъдат разгледани, за да не се допуска това в бъдеще, без да бъде оказан пък прекален натиск върху полицейските служители, които пък оттук нататък изобщо да не смеят да действат по какъвто и да е случай.
Виждате двама представители на изпълнителната власт – заместникът на господин Цветанов и началникът на господин Цветанов. Има само един човек в България, който твърди, че няма нищо по тези два случая. Тук неговите представители в парламентарната група се опитват да го защитят! Не представителите на ГЕРБ! Прави ли впечатление това и в тази дискусия?
Също така, покрай това, че си говорихме за това кой и по какъв начин трябва да отговори, да участва в комисията, ние забравихме да говорим по същността на случаите. Тези двадесет или тридесет човека в Мировяне защо се изсипват? Има ли това връзка с факта, че дъщерята на същото семейство е организирала група във Фейсбук „Аз няма да гласувам за ГЕРБ”? Има ли връзка? Аз не вярвам, че при всеки случай с пет контрабандни кутии цигари без бандерол се изсипват по тридесет човека. Де така да ни пазеше нашата полиция! Има ли връзка – няма отговор до този момент. Няма отговор на въпроса: имаме ли и какво се е случило в Перник? Това момиче дали е отвлечено с цел откуп, или е например отвлечено, защото е било свидетел на други събития? Има ли намесен полицай в това отвличане? (Реплика от залата: „Няма”.) Нямаме отговор на тези въпроси. Нямаме отговор и на въпросите: какво имаме на въоръжение в Ботевградското РПУ? Нямало електрошокови палки. Има ли на въоръжение Ботевградското РПУ ПВЦ-тръби? Няма отговор на всички тези въпроси. Когато Вие си направите една комисия, с Ваши народни представители и други народни представители, които си получават субсидията от ГЕРБ, каква стойност ще има решението на тази комисия? Абсолютно никаква!
Единственото нещо, което ще се случи, е, че просто ще ускорите процеса за организиране на вот на недоверие в този парламент.
Обърнете внимание от пет политически групи, от пет парламентарни групи – четири имат едно и също становище. Сигурно трябва да Ви направи впечатление този факт. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Реплики? Няма желаещи.
Камен Петков – за изказване.
КАМЕН ПЕТКОВ (независим): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Колеги от ГЕРБ, слушам внимателно аргументите и дебатите, които се водят в пленарната зала, и стигнах до заключението, че Вие искате тази комисия да бъде честна, прозрачна, да излезе със становище какво точно е станало.
В такъв случай защо се притеснявате комисията да бъде на паритетен принцип? От какво се притеснявате? Дайте да го гласуваме така. По този начин ще докажете на българската общественост, че сте една демократична и честна партия, за каквито показвате, че сте. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Реплики? Няма.
Други народни представители? Не виждам желаещи.
Господин Местан даде заявка, че желае да се изкаже.
ЛЮТВИ МЕСТАН (ДПС): Благодаря, уважаема госпожо председател!
Уважаеми госпожи и господа народни представители! „Политическо насилие, което се ползва с политическото покровителство на властта, се превръща в полицейско насилие, което се ползва с политическото покровителство на властта, се превръща в политическо насилие, превръща се в политическа репресия.”
Сряда, 25 януари 2012 г., изявление на заместник-председателя на Движението за права и свободи Лютви Местан по повод на скандалните случаи на политическо насилие.
Тази теза е непреодолимо вярна и точно затова Ви жегна толкова дълбоко, че предизвика първичната Ви реакция с привкус на примитивизъм. Това е оценката за назидателното слово на вицепремиера и министър на вътрешните работи Цветан Цветанов. Дори не чухте уточняващото, не бихме искали това да бъде характеристика на българската демокрация.
Всъщност Вие сторихте това, което умеете най-добре. Впрегнахте парламентарното си мнозинство за поредната политическа репресия. Измислихте несъществуващ проблем, пуснахте го в публичното пространство, пък каквото стане. Важното е да се занули ефектът от полицейското насилие, което струи от политиката. Ето това е целта на Вашето предложение за алтернативна на предложенията на опозицията парламентарна анкетна комисия. Прекалено е елементарно, за да хване дикиш на третата година от управлението Ви. Годината не е 2009-а и вече не сте в еуфорията на самоусещането Ви за последна морална инстанция.
Целите на Вашия проект са три.
Първата, както вече казах, да подмените една реална тема от значим публичен интерес – темата за полицейското насилие като инструмент на политическото насилие.
Втората, да скриете насилието или да сведете отговорността за насилието до възможно най-ниските нива в управлението на МВР. Предполагам, ще изберете това последното, защото случаите на насилие са толкова скандални, че съвсем чисти няма как да излезете от казуса.
Има обаче една трета, чисто политическа, долнопробна, мръсна цел и това е опитът Ви да се опитате да лимитирате политическия език, остротата на политическото говорене на политическия си опонент.
Бързам да Ви кажа, че тая няма да я бъде! Защото, дори когато го казвам по мой си начин, в свой си стил, аз говоря от името на една много силна, много, много силна за Ваш ужас партия – Движението за права и свободи, гръбнакът на демократичното устройство на днешна България. Когато чувате от тази трибуна да говорят господин Бисеров, Тунчер Кърджалиев, Йордан Цонев, Ремзи Осман и други мои колеги, Вие чувате техните гласове, но зад този глас стои политическата воля на Движението за права и свободи и тези хора няма как да бъдат нивелирани, няма как да превърнете Парламентарната група на Движението за права и свободи в удобна опозиция, в нивелирана опозиция с някакви измислени теми.
Всичко онова, което визирате с темата за разследване, забележете, на опит за въздействие и натиск върху правоохранителната и правораздавателната система, давате ли си сметка, че в някаква степен ставате и смешни, защото опозицията няма как да разполага с ресурса нито да въздейства, нито пък още по-малко да упражнява натиск върху когото и да е. Това е изключително предимство на властта, уважаеми госпожи и господа!
Аз имам официална кореспонденция и разговори и с правоохранителната, и с правораздавателната система в България по този казус. Официалната кореспонденция не е задкулисие, нито е натиск, нито е влияние. Основателността на сигналите, които съм изпратил, правят тотално несъстоятелен опита Ви да включите и тази тема. След малко ще изразя съгласие обаче с включването на темата – нещо, което моят колега господин Христо Бисеров вече направи.
И така, какви са ми основанията?
Генерал Тончо Михайлов в свое интервю от 24 юли 2010 г. – месеци преди моя сигнал, по-късно и в телевизионно интервю на 20 август същата година, заявява, че причините за уволнението му са три. Много са интересни първата и третата причина, но не са предмет на дискусията и по тази причина ще ги подмина, но ще предоставя всички тези данни на вниманието на медиите, разбира се, и на Вашето собствено внимание.
Вторият мотив е, че господин Цветан Цветанов му е възложил четири политически поръчки, които той е отказал да изпълни, и едната от тези поръчки е спрямо бизнесмена от Казанлък Иса Бесоолу, който до седмица, две с белезници трябва да влезе на топло, и той наистина влезе на топло с белезници. Имаше показна акция.
Аз въпреки този сигнал – не реагирах. Знаете ли защо, уважаема госпожо председател? Защото казусът вече беше в досъдебна или съдебна фаза. Моята политическа култура не ми позволява да се намесвам в подобни казуси, разчитайки на справедливостта на съда.
През май месец 2011 г. обаче аз получавам сигнал от засегнатото лице. Ето го! (Показва документ.) Искам да обърнете внимание – чрез народния представител и водач на листата на ДПС в Стара Загора Лютви Местан до: председателя на Народното събрание, вицепремиера Цветанов и главния прокурор. Забележете, чрез мен – до! Какво прави народният представител – който и да е? Всеки един от Вас е длъжен да препрати този сигнал. Аз препращам сигнала, в който, забележете, се съдържа твърдение, че са нарушени граждански права на въпросното лице, тъй като е бил обект на незаконно подслушване в период, когато се е ползвал с наказателна неприкосновеност, уредена в българската Конституция. Някой, в нарушение на конституционните му права, го е подслушвал незаконно в периода на цялата предизборна кампания. Нещо повече, в този сигнал се твърди, че и аз – водачът на листата, съм бил записван незаконно със специални разузнавателни средства.
Изпълних не само политическия, но и партийния си дълг като заместник-председател на партия, която се казва Движение за права и свободи, и отпратих сигнала до главния прокурор, защото единствен той може да проверява дали има незаконно приложени специални разузнавателни средства, а с другите адресати водих разговор. Ето го заявлението до главния прокурор – моето писмо. (Показва документ.) Там пиша: „Изпращам Ви по компетентност заявление, изпратено до Вас чрез мен. Има данни за незаконно прилагане на СРС-та и спрямо мен. Моля да извършите проверка и да ме уведомите за резултатите”. Къде, почитаеми дами и господа, е натискът и опитът за влияние тук?! На Ваше място бих изпитал истинско неудобство.
Сега забележете най-важното. Сигналът ми не просто е бил основателен. Основателността на сигнала, госпожо председател, уважаеми колеги, се удостоверява с акт на съда, с определение на съда, забележете! В определението на съда четем (показва документ), че и трите папки с веществени доказателства се снемат като доказателство, но съдът прави едно уточнение, казва: „Твърде по-различни са обстоятелствата по ВДС-1 – подслушването по време на предизборна кампания”. Съдът казва, че това противоречи на чл. 70 от Конституцията и от специалния закон и по тази причина снема тези доказателства като незаконно събрани и назначени.
Днес казваме: в България – член на Европейския съюз, по време на предизборна кампания са били подслушвани кандидати за народни представители, единият от които е заместник-председател на Движението за права и свободи – в мое лице.
Трябва да се разследва от компетентните органи, а парламентарната анкетна комисия да провери: защо подменяте адресата, опитвате се да подмените субекта на натиска и на въздействието? Въздействието върху съда, натискът върху съда е факт. Това е едно от най-уродливите явления през последните няколко години. Едно от най-уродливите явления! Но кой е субектът на уродливото явление?! Нуждаете ли се от анкетна комисия, за да го установите?
Перманентно, да не кажа ежедневно, сме свидетели на обвинения срещу съда – непотвърдени, непроверени, клевети по адрес на съда, натиск върху съда от страна на силовата власт в България, а не от представители на опозицията.
Когато председателят на Съюза на съдиите в България изразява съмнение, че е възможно да се организира справедлив процес срещу силовия министър, Вие получавате признание за реален проблем, който вече е проблем на демокрацията, на демократичната легитимност на страната. Не може да подмените тази тема! Прекалено елементарно е!
Що се отнася до тезата ми за политико-полицейската поръчка при някои дела – има такава поръчка. (Председателят дава сигнал, че времето е изтекло.)
Моля за удължаване на времето на парламентарната група.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Удължено е времето. Изтече удълженото време, господин Местан.
ЛЮТВИ МЕСТАН: Тогава, уважаема госпожо председател, завършвам с изречението: ще представя пред медиите данните от съдебния протокол, как свидетел на обвинението – заплашван от полицията, че семейството му ще умре от глад и той ще остане в ареста, бива принуден да дава лъжливи показания. Ще стане ясно, че този казус е класически пример за политическа поръчка. Ще стане ясно защо България е на първо място по осъдителни присъди в Страсбург. Защото и този казус ще стигне до Страсбург,...
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Времето изтече, господин Местан.
ЛЮТВИ МЕСТАН: ...както и моят собствен, искам да Ви уверя в това.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря, господин Местан.
Реплики?
Господин Ивелин Николов.
ИВЕЛИН НИКОЛОВ (КБ): Уважаема госпожо председател, колеги! Уважаеми господин Местан, Вие не отговорихте на един изключително важен въпрос. Знам, че хората искат да разберат дали основният заподозрян или свидетел е убит или се е самоубил, дали оценяват дейността на полицията по намиране на трупове или по това да няма трупове и докъде стига цинизмът на министър-председателя по случая в Перник? Но Вие не отговорихте на въпроса: дали в момента в България полицията на Министерството на вътрешните работи се е превърнала в политическа полиция? Това е най-важният въпрос, на който трябва да отговори анкетната комисия.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Втора реплика?
Заповядайте за дуплика, господин Местан.
ЛЮТВИ МЕСТАН (ДПС): Благодаря, госпожо председател.
Господин Николов, отговорът е в този съдебен протокол, когато пред съдията свидетелят на полицията по делото на въпрос: „Предлагана ли Ви е сума?”, казва: „Не, не ми е предлагана сума.” А на въпроса: „Защо в жалбата написахте, че са Ви предложени 10 000 лева”, казва: „Една сутрин в дома ми дойдоха двама полицаи, които казаха, че трябва да отида в Стара Загора. Разбрах, че става въпрос за този случай. Казаха ми, че има подслушвания – които разбрахте, че са обявени за незаконни. – Бях много притеснен. Непрекъснато влизаха и излизаха полицаи, всеки коментираше по нещо. Казаха ми, че имам голям проблем и мога да остана веднага в ареста. Казаха, че ако остана в ареста, семейството ми ще умре от глад и е възможно този случай да се отрази на кариерата ми”.
РЕПЛИКА ОТ ГЕРБ: Литературно четене.
ЛЮТВИ МЕСТАН: И продължава: „Тогава малкият ми син беше студент.” И на въпрос дали би пуснал жалбата, ако не е бил арестуван: „Не знам дали бих пуснал жалбата и какво бих направил, ако не бяха ме призовали в полицията. Полицаите ми казаха, че трябва да напиша жалбата. Всеки казваше по нещо и аз пишех.”
Ето това не е интерпретация, това са факти, които доказват тезата Ви, господин Николов! Това не е полицейско разследване. Това е полицейска поръчка за политическо преследване на опонента.
Ето това се случи и точно затова България непрекъснато е осъждана в съда в Страсбург. И това дело също ще стигне там, нямам съмнения в това. Ще сезирам и Дипломатическия корпус, отново и главния прокурор, и председателя на Върховния касационен съд, и Европейската комисия, и комисаря по правата на човека, за да се знае какво се случва в България. Не можете да подмените тази тема! Тя е воденичният камък на шията на министър-председателя, той да реши докога ще носи воденичните си камъни. Проблемът вече е в неговото поле. Благодаря. (Ръкопляскания от ДПС.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Други народни представители?
Господин Чукарски, заповядайте.
ДИМИТЪР ЧУКАРСКИ (независим): Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители! Мисля, че по т. 2 и т. 3 от днешния дневен ред ние имаме за обсъждане и продължаваме да обсъждаме два проекта за решение, които са внесени, съответно от страна на ГЕРБ и независими народни представители, и от страна на Коалиция за България.
Дебатът в последната си част заприлича на изявление на парламентарна група. В това изявление на парламентарна група аз разбрах, че има подслушвания, които са направени по отношение на кандидати за народни представители и те са извършени преди съставянето на настоящото правителство, преди избирането на настоящия министър на вътрешните работи. В предмета на нито едно от проекторешенията не се включва период, който да дава такъв ретроспективен анализ на работата, която тази бъдеща парламентарна анкетна комисия ще трябва да извърши.
Аз смятам и искам тук от името и на колегите независими народни представители да мотивирам защо ние подкрепихме идеята да се създаде временна анкетна комисия, която да има по-широк предмет на обсъждане, а не само случаят в Перник и в Мировяне.
Ние подкрепихме проекторешението, ще го подкрепим и при гласуването, което дава ясна възможност, господин... няма да казвам имена, което е предвидило малко по-нормално разпределение на квотата за участие в тази анкетна комисия. Не може 10% от народните представители в Народното събрание, според внесеното проекторешение от Коалиция за България, да не получат своето представителство в тази временна анкетна комисия. (Реплики от народния представител Ангел Найденов.)
Така че аз искам съвсем категорично да Ви заявя, че ние ще подкрепим решението, под което сме се подписали. Благодаря. (Реплики от КБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Има ли реплики? Няма.
Господин Костов, заповядайте за процедура по начина на водене.
ИВАН КОСТОВ (СК): Благодаря Ви, госпожо председател.
Моето предложение е водещият, председателстващият Народното събрание, когато стане независим народен представител, да изисква от него да обяви своята принадлежност. (Шум и реплики.) Защото така ние не знаем независимият колко независим е.
РЕПЛИКА ОТ ГЕРБ: Независим е.
ИВАН КОСТОВ: Ако той е с принадлежност към ГЕРБ, цялата теза на господин Чукарски става една. (Шум и реплики.) По един начин се възприема. Ако той е обявил принадлежност към друга политическа партия, тогава ще звучи по друг начин
За да разбирам аз какво говорят народните представители, предполагам, че и повечето от Вас, за да разбираме какво всъщност ни се казва, е добре да знаем кой стои на трибуната.
Така че, госпожо председател, моля Ви се – или ги карайте да си обявят принадлежността, или Вие казвате: Давам думата на господин Х – независим представител, обявил принадлежност към еди-кой си. Така ще бъде ясно какво точно ни се говори. Благодаря. (Ръкопляскания от КБ, шум и реплики.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Господин Костов, Вие сам разбирате, че това, към което ме призовавате, е да нарушавам Правилника на Народното събрание от трибуната на Народното събрание.
ИВАН КОСТОВ (СК, от място): Защо?!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Нямам такова правомощие и задължение, господин Костов.
Господин Шопов има думата за процедура по начина на водене.
ПАВЕЛ ШОПОВ (Атака): Господин Костов постави тук един много важен въпрос и аз ще го допълня, като взема думата по начина на водене.
Господин Костов, да Ви допълня, ако разрешите – освен принадлежност към коя партия, така наречените независими трябва да декларират и откъде получават парите си от държавната субсидия. (Викове от независимите народни представители: „Хайде, бе, хайде!”, шум и реплики.) Защото това е още по-съществен въпрос. Те могат да декларират, че принадлежат към ГЕРБ (шум и реплики) телом, духом и с други органи, но всъщност и за тях това не е толкова важно. (Викове от независимите народни представители.) Най-важното е откъде получават парите и кой им връща парите от държавната субсидия.
Така че, госпожо председател, моята препоръка към Вас, и това мое допълнение, е включително дали се дават отчетни документи за това – разписки, фактури, както Цветан Цветанов го заяви в две интервюта, и което самият министър-председател заяви по Канал 1 на Българската национална телевизия. Нека да бъдем наясно кой кой е, кой за какво се бори, както е казал великият Ботев. (Викове от независимите народни представители.) Това е много съществен въпрос.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Господин Шопов, Вашето предложение включва имплицитно и задължение за назначаване на счетоводител към пленарната зала, който да води сметките, които Вие предлагате.
Господин Гумнеров, имате думата за процедура по начина на водене.
КИРИЛ ГУМНЕРОВ (независим): Уважаема госпожо председател, с цялото ми уважение към Вас, моля да не допускате, доколкото е възможно, подобни изказвания, защото ние, независимите, поне аз и моите приятели наоколо, спокойно можем да декларираме, че нито един от нас не е получавал отникъде пари от тази така наречена субсидия, за която, забележете, „Атака” говори постоянно. Защото при тях няма политика, има само пари. (Смях, викове, ръкопляскания от независимите депутати.)
Аз искам да питам господин Шопов какво ще прави утре, когато неговият любим партиен лидер, подобно на Ким Ир Сен, му поиска тези 300 000 лв., за които и той е подписал, както беше видно от документите, че и той е зависим към офшорните фирми? Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Има ли изказвания към точката, която обсъждаме?
Виждам знаци да се приключи дискусията. Няма желаещи народни представители да предложат своя гледна точка към проектите за решения.
Дискусията е закрита. Преминаваме към гласуване.
Тук трябва да уточним още нещо: по двата проекта за решения до момента при мен не са постъпили персонални предложения за членове на комисията. Следователно ще гласуваме решението за комисията и в зависимост от това дали се приеме или не, тогава ще има предложения. Според мен няма как да станат след закрити дебати, но ще пробваме по този начин.
Подлагам на гласуване Проект за:
„Р Е Ш Е Н И Е
за създаване на Временна анкетна комисия за установяване на действията на правоохранителните органи по разкриване и разследване на убийството на Мирослава Николова от гр. Перник и начина на прилагане на законите при тяхното извършване.
Народното събрание, на основание чл. 79, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 34 от правилника
РЕШИ:
1. Създава Временна анкетна комисия, която да установи действията на правоохранителните органи по разкриване и разследване на убийството на Мирослава Николова от гр. Перник и прилагането на законите при тяхното извършване.
2. Комисията се състои от 10 народни представители по двама от всяка парламентарна група.
3. Избира състав на комисията, както следва:
Председател: ...;
Членове: ...
4. Временната анкетна комисия се избира за срок от два месеца.”
Гласуваме. (Шум и реплики.)
Моля за търпение. Системата работи, колеги, изчакайте. Квесторите, помогнете на колегите, които не могат да се справят със системата. (Шум и реплики.)
Отменете гласуването.
Колеги, моля Ви да заемете местата си, да седнете и спокойно да упражните правото си на глас.
Подлагам на гласуване проекта на решение с вносители Сергей Станишев и група народни представители.
Гласували 174 народни представители: за 76, против 19, въздържали се 79.
Предложението не е прието.
Господин Костов, имахте процедура прегласуване.
ИВАН КОСТОВ (СК): Уважаема госпожо председател, колеги народни представители! Искам да предложа процедура за прегласуване със следния аргумент.
Ако няма такава комисия и ГЕРБ не отстъпи по т. 2, ще има яснота, че никой не се интересува от истината (реплики от ГЕРБ) и че Народното събрание иска да прикрие истината с телата на народните представители от ГЕРБ и някакви други хора.
Моля Ви, колеги от ГЕРБ, помислете си: това означава, че ако не подкрепите това решение сега, няма да има комисия, ще има фарс. Вие ще излъчите група от хора, към тях ще се присъединят група от хора, които са обявили принадлежност към ГЕРБ, и ще разследвате министър Цветанов – това е фарс.
Затова Ви моля: премислете още веднъж как гласувате. Веднага след това гласуване ще консумирате сериозни негативи – аз Ви го гарантирам. Благодарение на дългия си опит искам да Ви убедя, че ще извършите голяма грешка. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Подлагам на гласуване проекта за решение с вносители Сергей Станишев и група народни представители.
Гласували 173 народни представители: за 76, против 25, въздържали се 72.
Предложението не е прието.
Народният представител Светлин Танчев не е успял да гласува. Обявявам неговия глас, както ме информира квесторът, „въздържал се”.
Преминаваме към гласуванията по-нататък.
Първо ще припомня Проекта за решение за създаване на Временна анкетна комисия от Красимир Велчев и група народни представители. По него бяха направени редакционни предложения. Ще гласуваме първо тях, след което с оглед на резултатите ще се подложи на гласуване и пълният проект за решение.
„РЕШЕНИЕ:
за създаване на временна анкетна комисия
Народното събрание на основание чл. 9, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 34 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание
РЕШИ:
1. Създава Временна анкетна комисия за проучването на факти и обстоятелства относно случаи, изнесени през последните дни в общественото и медийното пространство на полицейско насилие, както и на опити за оказване на влияние и политически натиск върху правоохранителни и правораздавателни органи.
2. Комисията се състои от 13 народни представители на квотен принцип, от които шестима народни представители от Парламентарната група на Политическа партия ГЕРБ, включително председател, двама от Парламентарната група на Коалиция за България, двама от Парламентарната група на Движението за права и свободи, един от Парламентарната група на Синята коалиция, един от Парламентарната група на Партия „Атака” и един независим народен представител.
3. Комисията да извърши необходимите действия в срок от 14 дни.
4. Избира председател и членове, както следва:
Председател: ...;
Членове: ...”.
Към така предложения проект в изказването си народният представител Мая Манолова предложи т. 2, където се обяснява, че комисията се състои от 13 народни представители, комисията да бъде съставена на паритетен принцип. Това съм записала.
МАЯ МАНОЛОВА (КБ, от място): От 10 народни представители.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: От 10 народни представители.
Второто й предложение е по т. 3, където срокът е от 14 дни, а госпожа Манолова предложи срокът да бъде един месец, както и председателят на комисията да бъде от опозицията.
Тъй като по същество са налице три редакционни предложения, всяко едно от тях ще подложа последователно на гласуване.
Подлагам на гласуване предложението на народния представител Мая Манолова в т. 2 да бъде записано, че комисията се състои от 10 народни представители на паритетен принцип – по 2 от парламентарна група.
Моля, гласувайте.
Гласували 174 народни представители: за 70, против 97, въздържали се 7.
Предложението не е прието.
Госпожо Манолова – процедура за прегласуване.
МАЯ МАНОЛОВА (КБ): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Правя предложение за прегласуване. Защото, ако не приемете предложението ни за паритет, както се чу от всички парламентарни групи от опозицията, в тази комисия ГЕРБ ще останете сами със себе си. Ако не приемете предложението ни за паритет, тази комисия ще се превърне в параван, с който ще се опитате да скриете истината от българските граждани за полицейското насилие в България. И ако не приемете това предложение за паритет, очаквано следва следващото действие – вот. (Възгласи: „Е-е-е!” и оживление в ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Подлагам на прегласуване предложението на госпожа Манолова.
Моля, гласувайте.
Гласували 173 народни представители: за 69, против 99 въздържали се 5.
Предложението не е прието.
Поставям на гласуване предложението на народния представител Мая Манолова в т. 3 комисията да извърши необходимите действия в срок от 14 дни. Нейното предложение е срокът да бъде един месец.
Гласуваме предложението на госпожа Мая Манолова.
РЕПЛИКИ ОТ КБ: Оттегляме го!
(По-голямата част от ПГ на ДПС и народни представители от ПГ на КБ напускат пленарната зала.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Предложението е оттеглено. (Реплики от ГЕРБ: „Е, ние гласувахме за него”.)
КРАСИМИР ВЕЛЧЕВ (ГЕРБ, от място): Не може да се оттегли по време на гласуване.
ИСКРА ФИДОСОВА (ГЕРБ, от място): В процедура на гласуване сме.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Прекратете гласуването. Обявен е режим на гласуване.
МАЯ МАНОЛОВА (КБ, от място): Госпожо председател, аз оттеглих предложението си.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: В момента на гласуването.
Подлагам на гласуване предложението на народния представител Мая Манолова комисията да извърши необходимите действия в срок от един месец.
Гласуваме.
Гласували 108 народни представители: за 97, против 7, въздържали се 4.
Предложението е прието.
Третото предложение на госпожа Манолова е...
МАЯ МАНОЛОВА (КБ, от място): Оттеглям го!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Добре, това оттегляне се зачита, тъй като не е обявен режим на гласуване.
ИСКРА ФИДОСОВА (ГЕРБ, от място): Ние таман щяхме да те подкрепим. (Оживление в ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Подлагам на гласуване проекта за решение, който изчетох, с вносител Красимир Велчев и група народни представители.
Моля, гласувайте.
Гласували 116 народни представители: за 106, против 10, въздържали се няма.
Предложението е прието.
За отрицателен вот – господин Станишев.
СЕРГЕЙ СТАНИШЕВ (КБ): Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин министър! Гласувах „против” това предложение, защото форматът на комисията, който е предложен от ГЕРБ и който беше прокаран, както е било и планирано, не цели нищо друго, освен замитане на следите и скриване на истината за цялата поредица от скандални случаи, предизвикани от действията на Министерството на вътрешните работи, свързани с некомпетентността в случая в Перник – начина на разследване, самоубийството на главния обвиняем; полицейското насилие в Мировяне, в Скравена и в много други случаи. И както стана ясно, това важи и по отношение на случая в Стара Загора, когато министър Цветанов изрично е разпореждал с политически цели, хора да бъдат задържани и да бъдат фактически обвинявани.
Ясно е на всички и на цялото общество, че форматът на тази комисия ще работи в интерес на партията ГЕРБ, а не в интерес на изясняване на истината. (Реплики от народния представител Искра Фидосова.)
Не ми се обаждайте, госпожо Фидосова. Вземете си думата. Става дума, че не искате да знаете истината.
Имате си мнозинство с Вашите независими депутати, правете си всичко, но никой няма да Ви вярва, защото нито Коалиция за България, нито другите опозиционни сили няма да участват в този театър, в тази бутафория. Вие принизихте парламента. Ще си понесете последиците политически.
(Голяма част от народните представители на ПГ на КБ напускат залата.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Не виждам други желаещи за втори и трети отрицателен вот.
Госпожо Фидосова, имате думата.
ИСКРА ФИДОСОВА (ГЕРБ): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги народни представители! От името на парламентарната група ще направя предложение за членове на комисията, така както я гласувахме преди малко.
Само едно изречение, преди да направя нашето предложение.
Ние взехме политическо решение, госпожо Манолова, да подкрепим Ваш председател! Вие си оттеглихте предложението, ...
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Предложението, госпожо Фидосова – не сме в режим на дебати.
ИСКРА ФИДОСОВА: ...защото вече не знаете какво искате.
Нашето предложение е следното:
за член и председател – господин Красимир Ципов;
за членове – Димитър Лазаров, Пламен Нунев, Румен Иванов, Емил Радев и Цветан Сичанов. Благодаря.
МАЯ МАНОЛОВА (КБ, от място): Лично обяснение искам!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Чакам предложение от името на независимите народни представители.
Народният представител Стоян Иванов.
Заповядайте.
СТОЯН ИВАНОВ (независим): Уважаема госпожо председател, уважаеми господин министър, колеги! От името на независимите – ние обсъдихме в нашата група и решихме да предложим Димитър Колев.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Преди да гласуваме предложенията, лично обяснение – госпожа Манолова.
МАЯ МАНОЛОВА (КБ): Госпожо Фидосова, аз не съм Ви говорител. Знаете пътя до парламентарната трибуна и ако сте имали намерение да предлагате председател на тази комисия, представител на опозицията, можехте да го направите и в проекта за решение, и в пленарната зала.
Ние няма да участваме в бутафорната постановка, която сте замислили! Няма да участваме в този фарс!
Участвайте си сами! Никой няма да Ви вярва! Всички ще Ви се смеят!
ИСКРА ФИДОСОВА (ГЕРБ, от място): Това не е детска градина, госпожо Манолова.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Уважаеми дами и господа, направени са предложения за 6 народни представители от Парламентарната група на ГЕРБ, в това число и председател в лицето на господин Красимир Ципов, и един независим народен представител в лицето на господин Димитър Колев.
Предложения от другите парламентарни групи, така както приехме решението? Няма други предложения.
Подлагам на гласуване ведно членовете на комисията от Парламентарната група на ГЕРБ, в това число и председател, и независимият народен представител господин Димитър Колев.
Гласували 93 народни представители: за 93, против и въздържали се няма.
Предложението е прието. (Останалата част от ПГ на КБ напуска залата.)

Преминаваме към следващата точка:
ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ ЗА ИЗБИРАНЕ НА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ И СОЦИАЛЕН СЪВЕТ.
До председателя на Народното събрание е постъпило писмо от министър-председателя Бойко Борисов, с което ме уведомява, че на основание чл. 7, ал. 2 от Закона за Икономическия и социален съвет се изпраща одобреният с Решение № 74 на Министерския съвет от 2012 г. проект на Решение за избиране на председател на Икономическия и социален съвет.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ХРИСТО БИСЕРОВ: Колеги, ще Ви докладвам служебно проекта:
„РЕШЕНИЕ
за избиране на председател на Икономическия и социален съвет
Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 7, ал. 2 във връзка с чл. 8, ал. 1 от Закона за Икономическия и социален съвет
РЕШИ:
Избира Лалко Стойчев Дулевски за председател на Икономическия и социален съвет с мандат 4 години, считано от 25 април 2012 г.”
Колеги, има ли желаещ да направи процедурно предложение?
Ако не, аз правя процедурно предложение за допускане на господин Дулевски в залата.
Моля, гласувайте.
Гласували 76 народни представители: за 76, против и въздържали се няма.
Предложението е прието.
Поканете господин Дулевски в залата.
Господин министър, Вие желаете думата.
Заповядайте.
МИНИСТЪР ТОТЮ МЛАДЕНОВ: Благодаря.
Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители! Съгласно чл. 7, ал. 2 от Закона за Икономическия и социален съвет Народното събрание избира председателя на съвета по предложение на Министерския съвет, предварително съгласувано с групите, представени в Икономическия и социален съвет.
Съгласно чл. 8, ал. 1 и чл. 10, ал. 1 от закона мандатът на съвета, на председателя и на членовете е 4-годишен и не по-късно от 3 месеца преди изтичането на мандата на съвета е необходимо Народното събрание да избере нов председател. Мандатът на Икономическия и социален съвет изтича на 24 април т.г., поради което предлагаме новият мандат на председателя на Икономическия и социален съвет да започне да тече от 25 април тази година.
При извършените консултации с членовете на Икономическия и социален съвет от трите групи, представени в него, за председател на съвета се предлага кандидатурата на проф. Лалко Дулевски.
Лалко Дулевски е професор и ръководител на катедра „Човешки ресурси и социална защита” в УНСС. Ползва се с висок научен и обществен авторитет и притежава богат опит в гражданския диалог и обществената практика. Има заслуга за успешното стартиране и развитие на Икономическия и социален съвет в Република България. Под негово ръководство българският съвет получи признанието на първия национален Икономически и социален съвет в новите 12 държави – членки на Европейския съюз, който е изграден и успешно функционира по модела на Европейския икономически и социален комитет.
Професор Дулевски е член на Европейския икономически и социален комитет и се ползва с уважение сред ръководството и състава му. По негова инициатива в Република България се проведоха редица европейски форуми, организирани с подкрепата и прякото участие на Европейския комитет и на представителството на Европейската комисия в България.
В съгласувателните писма, получени от трите групи в Икономическия и социален съвет, се сочи, че през време на двата мандата като председател на съвета проф. Дулевски е допринесъл за успешната работа на съвета и за повишаване на неговия авторитет.
Професор Лалко Дулевски отговаря на законовите изисквания за заемането на тази длъжност, посочени в чл. 9, ал. 1 от закона, и има необходимите качества за извършване на възложената работа и за поемане на отговорност.
Министерският съвет предлага на Народното събрание да избере Лалко Стойчев Дулевски за председател на Икономическия и социален съвет с мандат 4 години. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ХРИСТО БИСЕРОВ: Благодаря Ви, господин министър.
Колеги, имате думата за изказвания по проекта за решение.
Господин Иванов, заповядайте.
ИВАН Н. ИВАНОВ (СК): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! От името на Парламентарната група на Синята коалиция искам да заявя, че народните представители от Синята коалиция няма да подкрепят направеното от Министерския съвет предложение за председател на Икономическия и социален съвет.
Никой от нас не поставя под съмнение личните качества на проф. Дулевски; никой от нас не поставя под съмнение обстоятелството, че той има действително изключително голям принос за създаването и развитието на Икономическия и социален съвет, включително и за международния му авторитет, който е безспорен.
Уважаеми колеги, когато господин министърът прочете, и с то с пълно основание, че Министерският съвет внася това предложение след предварително съгласуване с групите, представени в Съвета, трябва да се има предвид, че това е първата част на съгласувателната процедура.
Нормално е, когато се избира човек за такъв висок национален пост, да се проведат такива консултации, господин министър, с парламентарните групи, представени в Народното събрание. Така беше направено, когато беше избиран ръководител на Националния осигурителен институт, Вие си спомняте това; когато беше избиран ръководител на Националната здравноосигурителна каса, имаше консултации с всяка една от парламентарните групи.
В хода на тези консултации на кандидата са поставят въпроси, чува се неговото мнение, и така се създава и позиция. По същия начин ние бихме желали проф. Дулевски да бъде гост на всяка една от парламентарните групи, разбира се, по предложение на самия вносител на предложението, за да можем ние да разберем не само неговата характеристика като досегашен председател, но и каква той счита, че трябва да бъде политиката на Съвета в следващите четири години, да изрази пред нас основните принципи, които ще го ръководят в следващия 4-годишен мандат. Това не се случи. Вместо това, аз мога да Ви прочета предложението, което се прави от министър-председателя, което е с дата 30-и, тоест завчера, днес ни се раздава това предложение, сутринта преди да започне пленарният ден, като реално се подценява ролята на Народното събрание, като се счита, че Народното събрание е един формален орган в парламентарната република България, който трябва да одобри, реално без предварителна информация, представената кандидатура.
Това са нашите аргументи, това са нашите мотиви, поради които Парламентарната група на Синята коалиция няма да подкрепи направеното предложение. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ХРИСТО БИСЕРОВ: Има ли реплики към изказването на господин Иван Иванов? Не виждам.
Колеги, има ли други изказвания?
Господин Стойнев, заповядайте.
ДРАГОМИР СТОЙНЕВ (КБ): Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин министър! Парламентарната група на Коалиция за България ще подкрепи Проекта за решение за избиране на проф. д-р Лалко Дулевски за председател на Икономическия и социален съвет за още един 4-годишен мандат.
Ще подкрепим номинацията на проф. Дулевски, защото той е безспорен и уважаван авторитет в научната област, в която работи, а именно „Човешки ресурси и социална защита” и е ръководител на едноименната катедра в Университета за национално и световно стопанство, притежава богат практически опит в областта на финансовия сектор, участвал е в редица български и международни проекти във връзка с пазара на труда, пенсионното осигуряване, стратегическото управление, ползва се с уважението и признанието на национално представителните организации на работодателите и на синдикатите.
Уважаеми дами и господа, това бяха нашите съображения, когато подкрепихме проф. д-р Лалко Дулевски за председател на Икономическия и социален съвет през 2003 г.
В началото на 2008 г. тези съображения бяха допълнени със следните обстоятелства: проф. Дулевски има сериозни заслуги за конституирането и функционирането на българския Икономически и социален съвет. Ако по отношение структурирането на групите на национално представителните организации на работодателите и на синдикатите нямаше практически проблем, то за групата на другите организации на гражданското общество нещата не са толкова ясни. Именно тук се прояви професионализма, диалогичността и дипломатичността на проф. Дулевски, който създаде условия за конституирането и функционирането на практика на тази група, която всъщност дава добавена стойност на социалния и граждански диалог.
Българският икономически и социален съвет има принос за приемането на България за член на Европейския съюз чрез смесения Консултативен комитет „Европейски съюз – България” с контактите със сродни институции в държавите – членки на Съюза.
Развита и усъвършенствана бе нова форма на диалог, а именно обществени консултации и изслушвания с широко участие и на други организации на гражданското общество, които не са представени в Икономическия и социален съвет.
Днес основанията ни за подкрепа са още повече, но най-важните сред тях са: утвърденото ползотворно сътрудничество между българския Икономически и социален съвет и европейския Икономически и социален комитет, и икономическите и социалните съвети на държавите – членки на Съюза; завоюването на международен престиж и участието на българския Икономически и социален съвет в Международната асоциация на икономическите и социални съвети и сродни институции; приносът за развитието на диалога между гражданските парламенти на държавите от Средиземноморския регион, Югоизточна Европа и Балканите; опитът в разработването на становища, мнения, анализи във връзка с икономическата криза в България и предложение за икономическо и социално възстановяване с акцент върху икономическите приоритети и работните места, данъчните и осигурителните условия в България.
В рамките на предстоящия мандат председателят на Икономическия и социален съвет се изправя пред редица предизвикателства, някои от които изискват законодателна инициатива, сред които са: генериране на идеи и решения за икономическото, социалното и общественото развитие, както за периода след икономическата криза, така и във връзка с българската пътека за постигане на целите на стратегия Европа 2020; продължаване на утвърдената практика за провеждане на обществени консултации и предоставяне на възможности за обмен на мнения и участия на организации на гражданското общество, които не са представени в Съвета, да участват в процеса на вземане на решения; разнообразяване на дейността на Съвета със становища за проследяване изпълнението на направените препоръки и предложения; прилагане на ефективни механизми за подобряване на сътрудничеството между Народното събрание и Икономическия и социален съвет при идентифицирането на основни проблеми в областта на икономическата и социалната политика; търсенето на решения, контрола и мониторинга по тяхното прилагане.
Потенциалът на Съвета не бе използван пълноценно, особено при изменение на трудовото законодателство и пенсионната система през последните две години. В противен случай нямаше да са стигне до повторно връщане на законопроекти за изменение и допълнение на Кодекса на труда, Кодекса за социално осигуряване и обявяването от Конституционния съд на редица текстове за противоконституционни.
През тази година Съветът е изправен и пред предизвикателството за активно участие в общоевропейската инициатива „2012 г. – Европейска година на активното стареене и поощряване на солидарността между поколенията”, която следва да допринесе за своеобразно развитие на политиките за активно включване на възрастните, младите и други групи в политики, чието въвеждане не следва да се забавя, защото се изправяме пред предизвикателството за повече работни места, за адекватни доходи, за по-добри условия за работа и живот при негативни демографски показатели и тенденции.
В заключение се обръщам към представителите на всички парламентарни групи да подкрепим кандидатурата на проф. Лалко Дулевски за председател на Икономическия и социален съвет. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ХРИСТО БИСЕРОВ: Благодаря, господин Стойнев.
Има ли реплики към изказването на колегата? Не виждам. (Реплики.)
Господин министърът ми напомня, което го обявявам, че проф. Дулевски по всяко време на дебата има възможност да вземе думата, ако желае.
Господин Хасан Адемов изяви желание за изказване, заповядайте.
ХАСАН АДЕМОВ (ДПС): Благодаря Ви, господин председател.
Уважаеми господин министър, уважаеми колеги народни представители, уважаеми господин Дулевски! На нашето внимание днес е Проектът за решение за избор на председател на Икономическия и социален съвет, предложен от Министерския съвет.
Уважаеми колеги, този проект на Министерския съвет е внесен на 30 януари 2012 г. По закон, така както е записано в закона, приет преди повече от десет години, изборът на председател на Икономическия и социален съвет от Народното събрание трябва да стане три месеца преди изтичане на мандата на председателя и ръководството на Икономическия и социален съвет.
Мандатът на Икономическия и социален съвет изтича на 24 април 2012 г. Три месеца преди 24 април – това е 24 януари, тоест Министерският съвет и Народното събрание закъсняват с една седмица от законоустановения срок. Това е първият проблем.
Преди да се спра на останалите проблеми, искам да внеса яснота за тези от народните представители, които не са запознати със структурата, устройството и задачите, които по закон има да изпълнява Икономическият и социален съвет. Този съвет е ситуиран като консултативен орган, който изразява волята на структурите на гражданското общество, както е записано в чл. 1 от закона, по въпросите на икономическата и социалната политика. Забележете, в този съвет участват дванадесет представители, избрани от техните ръководства, на работодателски и синдикални организации, и още дванадесет представители на тъй наречения трети сектор, в който влизат занаятчийски организации, организации на жените, пенсионерите и така нататък, да не изброявам всичките дванадесет представители на третия сектор.
Вероятно сте забелязали, че в тази структура отсъства държавата за разлика от Националния съвет за тристранно сътрудничество. Точно затова тази структура предполага не само търсенето, но и намирането на консенсусни решения. Неслучайно в текстовете на закона е записано, че по-голямата част от решенията, резолюциите, анализите, докладите, мненията и становищата, които приема Икономическият и социален съвет, се вземат с мнозинство три четвърти от присъстващите на заседанията на Икономическия и социален съвет. Това буквално е записано в текстовете на закона. Тази структура, тази функция на Икономическия и социален съвет предполага той да бъде медиатор със своите решения и становища между структурите на гражданското общество, от една страна, а от друга страна – на Президентската институция, Народното събрание и Министерския съвет. Тази особена роля на Икономическия и социален съвет е предопределена от закона и от волята на законодателя да се търси консенсус. Това означава, че при избора на ръководство на Икономическия и социален съвет задължително трябва да се премине през процедурата на съгласие, на консенсус, на търсене на обща позиция по избора на председател на Икономическия и социален съвет.
За голямо съжаление това не е направено от управляващите за пореден път. Уважаеми колеги, ако искаме да уважаваме гражданското общество, ако искаме да уважаваме решенията на вече утвърдения през тези десет години Икономически и социален съвет, според мен ние трябва задължително да се съобразим с обстоятелството, че предложената кандидатура трябва да бъде консенсусна, да бъде подкрепена от всички парламентарно представени сили.
Уважаеми колеги, вижте какво сте записали в решенията. Аз не знам, господин министър, дали Министерският съвет чете закона, преди да предложи това решение, или не го чете?! Какво е записано в закона? В закона е записано, че три месеца преди изтичането на мандата на Икономическия и социален съвет Народното събрание избира председателя на Икономическия и социален съвет. Вече стана въпрос, че това не е спазено.
Второ, записали сте: „Народното събрание реши: избира Лалко Дулевски за председател на Икономическия и социален съвет с мандат четири години, считано от 25 април 2012 г.”. Само че в закона е записано, че мандатът на председателя и на Икономическия и социален съвет започва да тече от първото пленарно заседание на Икономическия и социален съвет.
От друга страна, в правомощията на председателя на Икономическия и социален съвет е записано, че той или една трета от членовете на Икономическия и социален съвет насрочват пленарната сесия. Тоест пленарната сесия се насрочва не с решение на Народното събрание, а по предложение на председателя на Икономическия и социален съвет. Очевидно е, че това е недоглеждане в две направления: първо, не е спазен срокът; второ – не е спазена процедурата, по която се насрочва първото заседание на пленарната сесия на новия Икономически и социален съвет.
Аз обаче въпреки тези критични бележки искам да заявя, че ние взехме трудното решение да подкрепим кандидатурата на Лалко Дулевски, защото самият той е олицетворение на търсенето на съгласие, на изслушването на различните мнения. През годините той се е доказал, че може да бъде олицетворение на единството и съгласието.
Това обаче в никакъв случай не извинява управляващите, че не извървяхте пътя на търсенето на диалога и съгласието. Вместо това Вие избрахте друг път – пътя на налагане на волята на мнозинството.
Ето затова ние, въпреки неспазените процедури, които макар и незаписани в закона, са процедури, заложени в неговата философия, ще подкрепим кандидатурата на господин Дулевски, защото Икономическият и социален съвет е структурата, която заслужава нейният председател да бъде избран от Народното събрание със съгласие.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Реплики? Няма.
Заповядайте за изказване, господин Казак.
ЧЕТИН КАЗАК (ДПС): Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители! В продължение на това, което каза доктор Адемов, особено в продължение на критиката, която той отправи в края на изказването си за това, че въпреки традиционно отредената роля на Икономическия и социален съвет като посредник и фактор за търсене на обществено съгласие между социални партньори и неправителствени организации, от една страна, и властта в лицето на трите органа на власт – Президент, Министерски съвет и Народно събрание, за съжаление може би и заради формулата, по която действа той – относно онези, които могат да искат становище на Икономическия и социален съвет – мисля, че ако тази формула се запази в този вид и при този начин на формиране на трите власти, мисля, че този Икономически и социален съвет въпреки персоналните качества на неговия председател, е обречен да не бъде ефективен, да не бъде ефективен партньор и посредник при търсене на съгласие. Защото ако Народното събрание, Министерският съвет и Президентът са единствените, които имат право да искат становище на Икономическия и социален съвет, то това до голяма степен връзва ръцете на този съвет да участва активно в обществения дебат и да дава становища по обществено значимите и злободневни проблеми на обществото.
Не може, особено в сегашната ситуация, когато имаме парламентарно мнозинство, което е излъчило Министерски съвет и Президент от една и съща политическа сила, ние да очакваме голяма активност при търсенето на становище на Икономическия и социален съвет, когато е явна тенденцията, както спомена доктор Адемов, за отказ от вслушване и за нежелание да се търси по широк консенсус сред представителите на гражданското общество. Мисля, че не случайно правителството се ограничи в социалния диалог единствено и само в тъй наречения Тристранен съвет. Понякога той дори заменя дебатите и търсенето на съгласие, които в крайна сметка достигат и до Народното събрание.
Мисля, че Икономическият и социален съвет трябва да заеме онази роля, която наистина му се полага и която обществото очаква от него – да бъде органът, който да служи като коректив, да посочва слабостите на социалния диалог, да посочва проблемите и разминаването в позициите, когато съществуват между гражданското общество и държавните органи; тогава, когато дори се разминават позиции между неправителствения сектор и социалните партньори, синдикатите, тоест да бъде по-активен. Във връзка с това ще бъде по-добре да се разшири кръгът от лица, които имат право да изискват становище на Икономическия и социален съвет, например отделните парламентарни групи също да могат да инициират искане. (Реплика от ГЕРБ.) Добре, да бъде чрез председателя, но да се разшири възможността на онези лица, които да искат това становище, за да може Икономическият и социален съвет да има възможността да изказва своите позиции, тоест чрез него да се чува по-ясно гласът на гражданското общество. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Реплики?
Първа реплика – заповядайте, госпожо Масларова.
ЕМИЛИЯ МАСЛАРОВА (КБ): Благодаря Ви, уважаема госпожо председател.
Уважаеми господин министър, уважаеми колеги! Уважаеми господин Казак, мисля, че днес не е времето за този дебат, който Вие искате да започнем.
Първо, защото, ако нещо не ни харесва в дейността на Икономическия и социален съвет, законът за Икономическия и социален съвет се кове тук. Всеки един от нас има право на законодателна инициатива или да предложи да променим това, което Вие считате, че не е достатъчно добре представено и не се използва достатъчно от обществото.
На второ място, искам да Ви кажа, че нито един народен представител не е лишен от възможността да прочете всичко онова, което е като разработка, анализи, публикации на Икономическия и социален съвет. Който се интересува, може да намери това. Те са сериозни, задълбочени и много критични бих казала в много отношения анализи, които би трябвало ние да следим. Ние сме хората, които сме заинтересовани от становището на този независим от държавата орган, защото той е един лакмус на общественото отношение, позиция. Неслучайно моят колега Драгомир Стойнев посочи какво всъщност трябваше да направим ние в парламента. Може би действително и това, което каза д-р Адемов, трябваше да стане, за да може да се обсъждат тези въпроси.
Искам категорично да не се съглася с Вас, защото за мен това не е дебатът. Дебатът е да подкрепим кандидатурата на проф. Дулевски. Ако се върнете назад, а Вие сте депутат с доста сериозен опит, ще видите колко неща са направени от този съвет. Това дали ние като законодателен орган на държавата сме ги взели предвид, или не, е нещо съвършено различно.
Аз не се съмнявам, че господин Дулевски ще бъде избран. Пожелавам му „На добър час!”.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Втора реплика?
Дуплика – заповядайте, господин Казак.
ЧЕТИН КАЗАК (ДПС): Благодаря Ви, уважаема госпожо председател.
Уважаеми колеги! Уважаема госпожо Масларова, Вие казахте, че днес дебатът е дали ще бъде избран, или не? Не, няма такъв дебат. Естествено, че ще бъде избран. В пленарната зала нямаше изказване, с изключение на Синята коалиция, което да постави под съмнение удачността на този избор.
Продължавам обаче да отстоявам позицията си, че този избор е добър повод да се замислим дали в днешните условия, не говоря за миналото управление, при днешните условия, при управлението на това правителство, това мнозинство и този президент, който вече е встъпил в длъжност, дали и при тази формула на функциониране на Икономическия и социален съвет той би могъл да изпълнява пълноценно онези функции, които са му вменени от закона и които всички ние очакваме – не само ние, народните представители, обществото.
Надявам се това да сложи началото на дебат, може би и на законодателна инициатива. Ако поне част от моите аргументи бъдат възприети, че с този ограничен кръг на лица и институции, които имат право да искат становище на Икономическия и социален съвет – дали при днешните условия не ограничаваме неговата възможност да влияе в положителна посока на обществените процеси и на управленските решения чрез своите компетентни становища като изразител на мнението на широк кръг обществени организации. Ето това е дебатът. И той не е само за днес. Мисля, че той трябва тепърва да се развива. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Други народни представители?
Заповядайте, господин Дарин Матов.
ДАРИН МАТОВ (независим): Уважаема госпожо председател, уважаеми господин министър, уважаеми колеги! Ще започна с нещо по-различно от преждеговорившите.
Проф. Лалко Дулевски е бил мой преподавател в УНСС и го познавам още като асистент. През всичките тези години го познавам като изключителен професионалист. Смятам, че оттук и след разговор с колегите народни представители независими, ще застанем зад кандидатурата на проф. Лалко Дулевски за председател на Икономическия и социален съвет и въобще няма да коментираме всички преждеговоривши колеги. Ние смятаме, че професионалните качества на проф. Дулевски са неоспорими и той заслужава да оглави Икономическия и социален съвет. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Реплики? Няма.
Други народни представители? Няма.
Припомням Ви Проекта за решение, който ще подложа на гласуване.
„РЕШЕНИЕ
за избиране на председател на Икономическия и социален съвет
Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 7, ал. 2, във връзка с чл. 8, ал. 1 от Закона за Икономическия и социален съвет
РЕШИ:
Избира Лалко Стойчев Дулевски за председател на Икономическия и социален съвет с мандат четири години, считано от 25 април 2012 г.”
Гласуваме.
Гласували 85 народни представители: за 85, против и въздържали се няма.
Предложението е прието единодушно.
Господин Дулевски, позволете ми да Ви поздравя с избора Ви за председател на Икономическия и социален съвет.

Преминаваме към следващата точка от нашата програма:
ИЗБОР НА СЕКРЕТАРИ НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ.
Постъпили са две предложения.
Първото е с вносител господин Волен Сидеров, второто – с вносител Мартин Димитров.
От името на „Атака” господин Шопов ще защити предложението.
ПАВЕЛ ШОПОВ (Атака): Госпожо председател, уважаеми колеги, правим нашето предложение, като се основаваме на Правилника за работата и дейността на Четиридесет и първото Народно събрание. Мотивите и съображенията ни се основават на изискването всяка една от парламентарните групи да представи свой кандидат и да има свой представител като секретар на Народното събрание.
Конкретно след напускането на Петър Хлебаров, на основание чл. 16, ал. 4 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, следва да попълним състава на секретарите на Народното събрание, за което посочваме члена на нашата парламентарна група, на Политическа партия „Атака” – Любомир Владимиров Владимиров, тоест предлагаме следното:
„РЕШЕНИЕ
за избор на секретар на Народното събрание
Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 7 и чл. 11 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание
РЕШИ:
Избира Любомир Владимиров Владимиров за секретар на Народното събрание.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря.
Изказвания? Няма.
Едно уточнение, което важи и за двата проекта на решения: за да бъдат унифицирани самите решения, заедно с вече гласуваните за секретари, е необходимо в заглавието на решението да се допълни „Четиридесет и първото Народно събрание”. Тогава решението ще стане: „За избор на секретар на Четиридесет и първото Народно събрание”. В самия диспозитив: „Избира Любомир Владимиров Владимиров за секретар на Четиридесет и първото Народно събрание”.
Гласуваме проекта за решение с това допълнение в заглавието и в диспозитива да бъде посочено „Четиридесет и първото Народно събрание”.
Гласували 73 народни представители: за 72, против няма, въздържал се 1.
Предложението е прието.
От името на Синята коалиция, господин Ваньо Шарков ще ни запознае с проекта за решение.
ВАНЬО ШАРКОВ (СК): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! На основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 78, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание внасяме Проект за решение за избиране на секретар на Четиридесет и първото Народно събрание:
„РЕШЕНИЕ
за избор на секретар на Четиридесет и първото Народно събрание
Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 7 и чл. 11 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание
РЕШИ:
Избира Любомир Тодоров Иванов за секретар на Четиридесет и първото Народно събрание.” Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване решението за избор на секретар на Четиридесет и първото Народно събрание в лицето на господин Любомир Тодоров Иванов.
Гласували 82 народни представители: за 80, против няма, въздържали се 2.
Предложението е прието.

Продължаваме с:
ВТОРО ЧЕТЕНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА ВЪГЛЕРОДЕН ДИОКСИД В ЗЕМНИТЕ НЕДРА.
Да припомня на народните представители, че на второ четене са гласувани от чл. 3 до чл. 57 включително. Докладвано е заглавието на Глава четвърта „Задължения при експлоатация, затваряне и през периода след затварянето на мястото за съхранение на въглероден диоксид”.
Предстои гласуване на заглавието на Глава четвърта, страница 41 от доклада.
Господин Николов, слушаме Ви.
ДОКЛАДЧИК ВАЛЕНТИН НИКОЛОВ: Благодаря, госпожо председател.
„Глава четвърта – Задължения при експлоатация, затваряне и през периода след затварянето на мястото за съхранение на въглероден диоксид.”
Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на Глава четвърта.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Гласуваме предложението на комисията, която подкрепя текста на вносителя.
Квесторите, моля поканете народните представители в пленарна зала. Върви второ гласуване.
Гласували 73 народни представители: за 71, против 1, въздържал се 1.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ВАЛЕНТИН НИКОЛОВ: „Раздел І – Критерии и процедура за приемане на потока от въглероден диоксид”.
Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на Раздел І.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Гласуваме.
Гласували 72 народни представители: за 68, против 3, въздържал се 1.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ВАЛЕНТИН НИКОЛОВ: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 58:
„Чл. 58. (1) В потока от въглероден диоксид не могат да бъдат добавяни отпадъци или други материали с оглед на тяхното обезвреждане.
(2) Потокът от въглероден диоксид може да съдържа случайно попаднали вещества, произхождащи от източника или от процеса на улавяне или инжектиране, както и вещества за проследяване, добавени за улесняване на мониторинга и проверката на миграцията на въглероден диоксид.
(3) Концентрацията на всички случайно попаднали и добавени вещества не може да надвишава нивата, над които те биха:
1. засегнали целостта на мястото за съхранение или съответната преносна мрежа;
2. породили значителен риск за околната среда или за човешкото здраве, или
3. нарушили изискванията на приложимото законодателство.
(4) Операторът на мястото за съхранение е длъжен да:
1. приема и инжектира потоци от въглероден диоксид само ако е бил извършен анализ на състава, включително на корозивни вещества, на потоците, както и оценка на риска, и ако оценката на риска е показала, че нивата на замърсяване са в съответствие с условията по ал. 1;
2. поддържа регистър за количествата и свойствата на добавените и инжектираните потоци от въглероден диоксид, включително на техния състав.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания? Няма.
Гласуваме чл. 58 в редакцията му по доклада на комисията.
Гласували 73 народни представители: за 68, против 4, въздържал се 1.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ВАЛЕНТИН НИКОЛОВ: „Раздел ІІ – Мониторинг”.
Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на Раздел ІІ.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Гласуваме наименованието на Раздел ІІ.
Гласували 71 народни представители: за 69, против 1, въздържал се 1.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ВАЛЕНТИН НИКОЛОВ: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 59:
„Чл. 59. Операторът на място за съхранение извършва мониторинг на съоръженията за инжектиране, на комплекса за съхранение (включително, когато е възможно, на струята въглероден диоксид) и на обкръжаващата среда с цел:
1. сравнение между реалното и прогнозираното поведение на въглероден диоксид и на пластовите води в мястото за съхранение;
2. установяване на значителни нередности;
3. констатиране на миграция на въглероден диоксид;
4. констатиране на изтичане на въглероден диоксид;
5.установяване на значителни неблагоприятни последици за обкръжаващата среда, включително за водоснабдяването, за човешкото здраве или за ползвателите на околната биосфера;
6. оценка на ефективността на коригиращите мерки;
7. актуализиране на оценката на безопасността и целостта на комплекса за съхранение в краткосрочен и дългосрочен план, включително на оценката дали съхраняваният въглероден диоксид ще бъде напълно и постоянно задържан.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания? Няма.
Гласуваме чл. 59 в редакцията по доклада на комисията.
Гласували 76 народни представители: за 70, против 5, въздържал се 1.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ВАЛЕНТИН НИКОЛОВ: Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 60.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Гласуваме чл. 60 по вносител, подкрепен от комисията.
Гласували 75 народни представители: за 70, против 4, въздържал се 1.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ВАЛЕНТИН НИКОЛОВ: „Раздел IІІ – Отчитане от страна на оператора на мястото за съхранение на въглероден диоксид”.

Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на Раздел трети.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Гласуваме.
Гласували 74 народни представители: за 69, против 5, въздържали се няма.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ВАЛЕНТИН НИКОЛОВ: Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 61.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Гласуваме чл. 61.
Гласували 77 народни представители: за 74, против 3, въздържали се няма.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ВАЛЕНТИН НИКОЛОВ: „Раздел IV – Проверки”.
Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на Раздел четвърти.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Гласуваме наименованието на Раздел четвърти.
Гласували 75 народни представители: за 72, против 3, въздържали се няма.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ВАЛЕНТИН НИКОЛОВ: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 62:
„Чл. 62. (1) Министърът на икономиката, енергетиката и туризма и министърът на околната среда и водите създават система за периодични и извънредни проверки на всички комплекси за съхранение за спазване изискванията на закона и мониторинг на последиците за околната среда и за човешкото здраве.
(2) Проверките включват посещения на наземните инсталации, включително на съоръженията за инжектиране, оценка на извършените от оператора дейности по инжектиране и мониторинг и проверка на цялата документация, водена от оператора.
(3) Периодичните проверки се извършват ежегодно през първите три години след затварянето на мястото за съхранение и на всеки 5 години, докато отговорността не бъде прехвърлена на министъра на икономиката, енергетиката и туризма.
(4) Проверките по ал. 3 обхващат съответните съоръжения за инжектиране и мониторинг, както и всички последици за околната среда и за човешкото здраве от комплекса за съхранение.
(5) Извънредните проверки се извършват:
1. при подаден сигнал до министъра на икономиката, енергетиката и туризма и/или до министъра на околната среда и водите за изтичания или за значителни нередности;
2.ако докладите по чл. 61 покажат недостатъчно изпълнение на условията на разрешението или наличие на предпоставки за възникване на опасност за околната среда и човешкото здраве;
3. за разследване на сериозни оплаквания, свързани с околната среда или с човешкото здраве;
4. когато министърът на икономиката, енергетиката и туризма и/или министърът на околната среда и водите сметне това за целесъобразно.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания по редакцията на чл. 62? Няма.
Гласуваме чл. 62, съгласно предложението на комисията.
Гласували 77 народни представители: за 74, против 3, въздържали се няма.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ВАЛЕНТИН НИКОЛОВ: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 63:
„Чл. 63. (1) След всяка проверка министърът на икономиката, енергетиката и туризма и/или министърът на околната среда и водите, или оправомощени от тях длъжностни лица изготвят доклад за резултатите от проверката.
(2) Докладът оценява изпълнението на изискванията на закона и посочва дали са необходими допълнителни мерки.
(3) В срок до два месеца след проверката докладът се предоставя на засегнатия оператор на мястото за съхранение и се публикува на интернет страниците на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма и на Министерството на околната среда и водите.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания? Няма.
Гласуваме чл. 63.
Гласували 75 народни представители: за 73, против 2, въздържали се няма.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ВАЛЕНТИН НИКОЛОВ: „Раздел V – Мерки в случай на изтичания или значителни нередности”.
Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на Раздел пети.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 64.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 65.
„Раздел VI – Задължения при затваряне и през периода след затварянето на мястото за съхранение на въглероден диоксид”.
Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на Раздел шести.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 66.
„Раздел VІІ – Прехвърляне на отговорността”.
Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на Раздел седми.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Анблок подлагам на гласуване наименованието на Раздел пети, чл. 64, чл. 65, наименованието на Раздел шести, чл. 66 и наименованието на Раздел седми по вносител, подкрепени от комисията.
Гласували 72 народни представители: за 70, против 2, въздържали се няма.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ВАЛЕНТИН НИКОЛОВ: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 67:
„Чл. 67. (1) При затваряне на място за съхранение всички задължения, свързани с мониторинг и коригиращи мерки, с връщане на квоти на емисии в случаи на изтичане съгласно Закона за опазване на околната среда и с превантивни и оздравителни мерки съгласно Закона за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети, се прехвърлят на министъра на икономиката, енергетиката и туризма по негова инициатива или по искане на оператора, ако са изпълнени следните условия:
1. всички налични доказателства сочат, че съхраняваният въглероден диоксид ще бъде напълно и постоянно задържан;
2. изтекъл е период от време, определен от министъра на икономиката, енергетиката и туризма, но не по-кратък от 20 години, освен ако министърът на икономиката, енергетиката и туризма констатира, че условията по т. 1 са изпълнени преди изтичането на посочения период;
3. изпълнени са финансовите задължения;
4. мястото за съхранение е запечатано и съоръженията за инжектиране са преместени.
(2) Операторът изготвя доклад за изпълнението на условието по ал. 1, т. 1 и го представя на министъра на икономиката, енергетиката и туризма за одобряване и прехвърляне на отговорността. Докладът съдържа информация най-малко за:
1. съответствие между реалното и моделираното поведение на инжектирания въглероден диоксид;
2. липса на изтичане, която следва да се установи;
3. това, че мястото за съхранение търпи развитие към състояние на дългосрочна стабилност.
(3) При неизпълнение на условията по ал. 1 министърът на икономиката, енергетиката и туризма изпраща на оператора мотивирано уведомление.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания? Няма.
Гласуваме чл. 67 по доклада на комисията.
Гласували 73 народни представители: за 70, против 3, въздържали се няма.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ВАЛЕНТИН НИКОЛОВ: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 68:
„Чл. 68. (1) Министърът на икономиката, енергетиката и туризма установява, че са изпълнени условията по чл. 67, ал. 1, и предоставя на Европейската комисия за становище:
1. доклада по чл. 67, ал. 2 в срок един месец след получаването му;
2. предварителен проект на заповед за прехвърляне на отговорността;
3. други свързани материали, взети предвид при изготвянето на проекта по т. 2.
(2) Проектът на заповед по ал. 1, т. 2 определя метода, чрез който се установява изпълнение на условията по чл. 67, ал. 1, т. 4, размера на финансовата вноска по чл. 76, както и всички актуализирани изисквания за запечатване на мястото за съхранение и за преместването на съоръженията за инжектиране.
(3) Министърът на икономиката, енергетиката и туризма в срок до един месец след получаване от Европейската комисия на уведомление, че комисията няма да предоставя становище, или след получаване на становище на Европейската комисия внася в Министерския съвет за одобряване проект на заповед за прехвърляне на отговорността.
(4) Министърът на икономиката, енергетиката и туризма издава заповед за прехвърляне на отговорността и уведомява Европейската комисия за заповедта, а в случай че тя не е съобразена със становището на Европейската комисия, посочва и причините за това.
(5) Заповедта по ал. 4 се връчва на оператора.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Гласуваме чл. 68 по доклада на комисията.
Гласували 75 народни представители: за 72, против 3, въздържали се няма.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ВАЛЕНТИН НИКОЛОВ: Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 69.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 70.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 71.
„Глава пета – Финансови условия”.
Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на Глава пета.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Анблок гласуваме членове с номера 69, 70, 71 и наименованието на Глава пета.
Гласували 75 народни представители: за 72, против 3, въздържали се няма.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ВАЛЕНТИН НИКОЛОВ: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 72:
„Чл. 72. При подаване на заявленията по чл. 29, ал. 1 и чл. 39, ал. 1 се заплащат такси.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания? Няма.
Гласуваме чл. 72 съгласно редакцията на комисията.
Гласували 71 народни представители: за 69, против 2, въздържали се няма.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ВАЛЕНТИН НИКОЛОВ: Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 73.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 74.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 75.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 76.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 77.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 78.
„Глава шеста – Достъп на трети лица”.
Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на Глава шеста.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Анблок подлагам на гласуване членове с номера от 73 до 78 включително по вносител, подкрепени от комисията, и наименованието на „Глава шеста – Достъп на трети лица” също по вносител, подкрепено от комисията.
Гласували 75 народни представители: за 73, против 2, въздържали се няма.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ВАЛЕНТИН НИКОЛОВ: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 79:
„Чл. 79. (1) С цел съхранение в геоложки формации на генериран и уловен въглероден диоксид потенциалните ползватели на преносни мрежи и места за съхранение могат да получат достъп до тях.
(2) Достъпът по ал. 1 се предоставя по прозрачен и недискриминационен начин, като се има предвид:
1. капацитетът за съхранение, който вече съществува или съответно може да бъде осигурен в местата за съхранение, и капацитетът за пренос, който вече съществува или съответно може да бъде осигурен;
2. делът от задълженията на държавата за намаляване на въглероден диоксид по международните правни инструменти и правото на Европейския съюз, които тя възнамерява да изпълни посредством улавяне и съхранение на въглероден диоксид в геоложки формации;
3. необходимостта да се откаже достъп, когато има несъвместимост на техническите спецификации, която не може да бъде преодоляна по разумен начин;
4. необходимостта да се зачитат надлежно обоснованите разумни потребности на собственика или оператора на мястото за съхранение или на преносната мрежа и интересите на всички други ползватели на услуги по съхранение, на мрежата или на съответните преработващи или манипулационни съоръжения, които може да бъдат засегнати.
(3) Операторите на преносната мрежа и операторите на места за съхранение могат да откажат достъп на основание липса на капацитет. Отказът се мотивира.
(4) Операторът, отказал достъп въз основа на липса на капацитет или липса на връзка, извършва всички необходими подобрения, доколкото това е икономически целесъобразно или когато потенциален клиент желае да плати за тях, стига това да няма отрицателни последици за екологичната сигурност на преноса на въглероден диоксид и съхранението му в геоложки формации.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания? Няма.
Гласуваме чл. 79, съгласно доклада на комисията.
Гласували 74 народни представители: за 70, против 3, въздържал се 1.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ВАЛЕНТИН НИКОЛОВ: „Глава седма – Прекратяване на разрешения и уреждане на спорове”.
Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на Глава седма.
„Раздел I – Прекратяване”.
Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на Раздел първи.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Подлагам на гласуване Глава седма, Раздел І, наименованията им съответно.
Гласували 80 народни представители: за 77, против 3, въздържали се няма.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ПЛАМЕН РУСЕВ: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 80:
„Чл. 80. (1) Правата, придобити въз основа на разрешение за проучване или на разрешение за съхранение, се прекратяват с прекратяването на съответното разрешение.
(2) Действието на разрешението се прекратява:
1. с изтичането на срока на разрешението и след приемане от страна на компетентните органи по чл. 90, ал. 1–4 от Закона за подземните богатства на дейностите по ликвидация на геологопроучвателния обект или на мястото за съхранение и/или рекултивация на засегнатите земи и гори;
2. при отнемане на разрешението;
3. при обективна невъзможност за осъществяване на дейностите по предоставеното разрешение;
4. при влязло в сила решение за обявяване в несъстоятелност на титуляря на разрешението или оператора на мястото за съхранение;
5. по взаимно съгласие;
6. при констатирани нарушения на технологичните параметри, определени в разрешението;
7. по силата на съдебно решение;
8. при смърт на физическото лице – титуляр на разрешението;
9. на други предвидени в разрешението основания.
(3) При прекратяване на юридическото лице - титуляр на разрешение за проучване на места за съхранение, разрешението може да бъде изменено от министъра на икономиката, енергетиката и туризма, в случай че правоприемникът депозира в срок до 30 дни заявление за поемане на условията и задълженията в разрешението и отговаря на изискванията на чл. 10.
(4) При прекратяване на юридическото лице - оператор на място за съхранение, разрешението може да бъде изменено от министъра на икономиката, енергетиката и туризма, в случай че правоприемникът депозира в срок до 90 дни заявление за поемане на условията и задълженията в разрешението и отговаря на изискванията на чл. 10.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания? Няма.
Гласуваме чл. 80 по доклада на комисията.
Гласували 77 народни представители: за 74, против 3, въздържали се няма.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ПЛАМЕН РУСЕВ: Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 81.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Гласуваме чл. 81.
Гласували 74 народни представители: за 72, против 2, въздържали се няма.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ПЛАМЕН РУСЕВ: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 82:
„Чл. 82. (1) Министърът на икономиката, енергетиката и туризма преразглежда и, когато е необходимо, предприема действия за актуализиране или за отнемане на разрешението за съхранение, когато:
1. е бил уведомен или е узнал за каквито и да било случаи на изтичания или значителни нередности;
2. представените доклади по чл. 61 или извършените проверки по чл. 62 са показали неизпълнение на условията на разрешението или риск от изтичания или значителни нередности;
3. бъде уведомен за друго неспазване на условията на разрешението от страна на оператора;
4. има нови научни заключения или е въведена нова технология за съхранение;
5. извън случаите по т. 1, 2, 3 и 4 – 5 години след издаването на разрешението и на всеки 10 години след това.
(2) В случай на отнемане на разрешението се издава ново разрешение за съхранение или мястото за съхранение се затваря на основание чл. 66, ал. 1, т. 3.
(3) До издаването на ново разрешение за съхранение министърът на икономиката, енергетиката и туризма поема всички задължения, свързани със:
1. критериите за приемане по чл. 58;
2. мониторинга по чл. 59 и коригиращите мерки по чл. 64;
3. връщането на квоти за емисии – в случай на изтичане съгласно Закона за опазване на околната среда и превантивни и оздравителни мерки съгласно Закона за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети.
(4) Министърът на икономиката, енергетиката и туризма си възстановява направените разходи от бившия титуляр, включително чрез използване на финансовото обезпечение по чл. 74. При затваряне на мястото за съхранение по чл. 66, ал. 1, т. 3 се прилага разпоредбата на чл. 66, ал. 4.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Гласуваме чл. 82 в редакцията му по доклада на комисията.
Гласували 74 народни представители: за 71, против 3, въздържали се няма.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ПЛАМЕН РУСЕВ: Член 83.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 83.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Гласуваме.
Гласували 72 народни представители: за 72, против и въздържали се няма.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ПЛАМЕН РУСЕВ: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 84:
„Чл. 84. (1) В случаите по чл. 83, ал. 1, т. 1 и 3 титулярът на разрешението отговаря за претърпените вреди и пропуснатите ползи, причинени от предсрочното прекратяване, включително за срока на спиране.
(2) В случаите по чл. 83, ал. 1, т. 2 на титуляра на разрешението се дължи обезщетение, освен ако опасността е настъпила в резултат на негови действия.
(3) При прекратяване по чл. 83 титулярът на разрешението извършва пълна рекултивация на засегнатата земя.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания? Няма.
Гласуваме чл. 84 по предложението на комисията.
Гласували 72 народни представители: за 70, против 2, въздържали се няма.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ПЛАМЕН РУСЕВ: „Раздел II – Уреждане на спорове”.
Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на Раздел ІІ.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Гласуваме.
Гласували 70 народни представители: за 68, против няма, въздържали се 2.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ПЛАМЕН РУСЕВ: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 85:
„Чл. 85. Споровете между страните по разрешенията, които не може да се решат по взаимно съгласие, се решават по съдебен ред, като приложимо е българското законодателство.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване чл. 85.
Гласували 74 народни представители: за 72, против 2, въздържали се няма.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ПЛАМЕН РУСЕВ: Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 86.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Гласуваме чл. 86.
Гласували 70 народни представители: за 68, против 2, въздържали се няма.
Предложението е прието.
Дотук ще спрем, тъй като определеното ни време изтече.
Утре продължаваме с точка първа – първо четене на Законопроекта за публично-частното партньорство.
Закривам пленарното заседание. (Звъни.)

(Закрито в 14,00 ч.)


Председател:
Цецка Цачева

Заместник-председатели:
Христо Бисеров

Екатерина Михайлова

Секретари:
Пламен Нунев


Митхат Метин
Форма за търсене
Ключова дума
ЧЕТИРИДЕСЕТ И ПЪРВО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

 Обявление за провеждане на процедура за подбор на кандидати за член на Европейския комитет за предотвратяване на изтезанията и нечовешкото или унизително отнасяне или наказание

Онлайн посещения на Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

    Последни заседания