Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Стенограми от пленарни заседания
ТРИСТА И ДВАНАДЕСЕТО ЗАСЕДАНИЕ
София, петък, 3 февруари 2012 г.
Открито в 9,08 ч
03/02/2012
Видео архив » Преглед на видео архив
Председателствали: председателят Цецка Цачева и заместник-председателите Анастас Анастасов, Екатерина Михайлова и Павел Шопов

Секретари: Пламен Нунев и Митхат Метин

ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА (звъни): Откривам пленарното заседание.
Дами и господа, продължаваме с:
ПЪРВО ЧЕТЕНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ ЗА КОМИСИЯТА ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР.
Вчера чухме Доклада на Комисията по бюджет и финанси. Предстои да изслушаме докладите на останалите комисии.
Започваме с Доклада на Комисията по икономическа политика, енергетика и туризъм.
Господин Димитров, заповядайте.
ДОКЛАДЧИК МАРТИН ДИМИТРОВ: Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа!
„ДОКЛАД
по Законопроект за изменение и допълнение на Закона за Комисията за финансов надзор, № 102-01-77, внесен от Министерския съвет на 21 ноември 2011 г.
На свое редовно заседание, проведено на 30 ноември 2011 г., Комисията по икономическата политика, енергетика и туризъм разгледа Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за Комисията за финансов надзор.
На заседанието присъстваха от Министерство на финансите: Цветанка Михайлова – началник отдел в дирекция „Държавен дълг и финансови пазари”, Христина Пендичева и Елена Димитрова; от Комисията за финансов надзор: Ангел Джалъзов – заместник-председател, Антония Гинева – член, Ирена Борисова, Нина Колчакова, Анна Андонова и Димитър Койчев. Законопроектът беше представен от господин Ангел Джалъзов.
Създаването на Европейска система за финансов надзор и правомощията на новите европейски надзорни органи – Европейският орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване, Европейският орган за ценни книжа и пазари и Европейският съвет за системен риск, налагат предлаганите промени в Закона за Комисията за финансов надзор.
Със законопроекта се предвижда въвеждането на принципното задължение за сътрудничество и предоставяне на информация от националния надзорен орган на Европейската комисия, европейските надзорни органи и Европейския съвет за системен риск. Конкретните задължения за Комисията за финансов надзор, свързани с осъществяването на това сътрудничество, са въведени в съответните специални закони. Със Заключителните разпоредби на законопроекта са направени изменения в Кодекса за социално осигуряване, Закона за публичното предлагане на ценни книжа, Закона за пазарите на финансови инструменти, Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране и в Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти. С измененията в тези закони се въвеждат процедурите, които ще се спазват, когато комисията и надзорен орган от друга държава членка имат разногласия при решаването на процедурен въпрос.
След представяне и обсъждане на законопроекта се проведе гласуване, което приключи при следните резултати: “за” – 19 народни представители, “против” няма, “въздържал се” – 1 народен представител.
Въз основа на гореизложеното Комисията по икономическата политика, енергетика и туризъм предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за Комисията за финансов надзор, № 102-01-77, внесен от Министерския съвет на 21 ноември 2011 г.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА: Благодаря, господин Димитров.
Следва Доклад на Комисията по труда и социалната политика.
Моля някой от членовете на Комисията по труда и социалната политика да ни запознае с доклада.
Заповядайте, господин Стойнев.
ДОКЛАДЧИК ДРАГОМИР СТОЙНЕВ: Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители!
„ДОКЛАД
по Законопроект за изменение и допълнение на Закона за Комисията за финансов надзор, № 102-01-77, внесен от Министерския съвет на 21.11.2011 г.
Комисията по труда и социалната политика на свое редовно заседание, проведено на 11 януари 2012 г., разгледа и обсъди Законопроект за изменение и допълнение на Закона за Комисията за финансов надзор.
На заседанието присъстваха: господин Ангел Джалъзов - заместник-председател на Комисията за финансов надзор, господин Евтим Точев - директор на дирекция „Правна” в Комисията за финансов надзор, и господин Никола Абаджиев – председател на Българската асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване.
Законопроектът бе представен от господин Ангел Джалъзов, който подчерта, че той съдържа разпоредби, с които в българското законодателство се въвеждат промените в правото на Европейския съюз, които касаят институционалната рамка на финансовия надзор. С предложенията се дефинират задълженията, взаимоотношенията, сроковете и процедурите във връзка със сътрудничеството и предоставянето на информация от Комисията за финансов надзор на Европейската комисия, европейските надзорни органи и Европейския съвет за системен риск. Предлагат се разпоредби по отношение на режимите на съхранение и разкриване на информация, която по своята същност представлява професионална тайна, но е от значение за дейността на новите надзорни органи.
Законопроектът съдържа норми, с които се отчитат и препоръките на Европейската комисия по отношение на политиката за възнагражденията в сектора на финансовите услуги. Във връзка с това се предлага при кандидатстване за получаване на лицензия за извършване на дейност по допълнително пенсионно осигуряване, към комплекта от документи дружеството да прилага и политиката си за възнагражденията на дружеството.
Същевременно в Кодекса за социално осигуряване в частта му относно допълнителното социално осигуряване и дружествата за допълнително социално осигуряване се предвижда създаването на нов раздел „Политика за възнагражденията на дружеството за допълнително социално осигуряване”, с който се въвеждат задължения за дружествата да създават, поддържат и оповестяват политика за възнагражденията на лицата, които работят в него. Също така се въвеждат и съответните задължения за Комисията за финансов надзор да предоставя релевантна информация на Европейския орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване и на Европейската комисия.
Законопроектът се подкрепя от народните представители от всички парламентарни групи.
След проведено гласуване с резултати: „за”- 17 гласа, без „против” и „въздържали се”, Комисията по труда и социалната политика прие следното становище:
Предлага на Народното събрание да подкрепи на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за Комисията за финансов надзор, № 102-01-77, внесен от Министерския съвет на 21 ноември 2011 г.” Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: И аз благодаря.
Със Становището на Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове ще ни запознае господин Николовски.
Господин Николовски, заповядайте.
ДОКЛАДЧИК МИХАИЛ НИКОЛОВСКИ: Уважаеми господин председател, уважаеми колеги!
„СТАНОВИЩЕ
Относно Проект на закон за изменение и допълнение на Закона за Комисията за финансов надзор, № 102-01-77, внесен от Министерския съвет на 21 ноември 2011 г.
На заседанието, проведено на 30 ноември 2011 г., Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове разгледа Проект на закон за изменение и допълнение на Закона за Комисията за финансов надзор, внесен от Министерски съвет.
І. Настоящият Законопроект за изменение и допълнение на Закона за Комисията за финансов надзор (КФН) цели въвеждане в българското законодателство на промени, произтичащи от създаването на Европейска система за финансов надзор и правомощията на новите европейски надзорни органи – Европейския орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване, Европейския орган за ценни книжа и пазари и Европейския съвет за системен риск.
II. С проекта на закон се въвежда принципното задължение за сътрудничество и предоставяне на информация от националния надзорен орган на Европейската комисия, европейските надзорни органи и Европейския съвет за системен риск, като конкретните задължения за Комисията за финансов надзор са въведени в съответните специални закони.
Измененията в горепосочените закони касаят процедурите, които ще се спазват при наличие на разногласия между КФН и надзорен орган от друга държава-членка относно решаването на процедурен въпрос или въпрос по същество при прилагането на акт на европейското право. В тези случаи КФН ще има правото да се обърне за съдействие към Европейския орган за ценни книжа и пазари, съответно към Европейския орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване.
III. Законопроектът има за цел също така да отстрани правните пречки пред изпълнението на задълженията за обмен на информация между националните компетентни органи и европейските надзорни органи, в унисон с преамбюла на Директива 2010/78/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 24 ноември 2010 г.
По отношение режима на съхранение и разкриване на професионална тайна, на Комисията за финансов надзор се дава правото да разкрива пред европейските надзорни органи и Европейския съвет за системен риск информация, представляваща професионална тайна, когато тя им е необходима за изпълнение на техните функции.
Посредством предлаганите изменения в специалните закони се уреждат и конкретни задължения за КФН да предоставя на европейските органи информация в законово определен срок – обобщена справка или конкретни данни за издадени от комисията и нейните органи индивидуални административни актове от значение за интегрираните и взаимосвързани европейски финансови пазари.
IV. В Проекта на закон са включени и разпоредби в съответствие с Препоръка 2004/913/ЕО на ЕК по отношение на режима на възнагражденията на директорите на дружества, чиито ценни книжа са допуснати до търговия на регулиран пазар, Препоръка 2009/384/ЕО на ЕК относно политиката на възнаграждения в сектора на финансовите услуги и Препоръка 2009/385/ЕО на ЕК за допълнение на Препоръка 2004/913/ЕО и Препоръка 2005/162/ЕО по отношение на режима за възнагражденията на директорите на дружества, чиито ценни книжа са допуснати до търговия на регулиран пазар.
Предлага се и изменение на Кодекса за застраховането относно присъединяването на националното бюро на Сърбия, считано от 1 януари 2012 г.
В резултат на проведеното гласуване, Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове единодушно с 14 гласа „за”, без „против” и „въздържали се” предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Проект на закон за изменение и допълнение на Закона за Комисията за финансов надзор, № 102-01-77, внесен от Министерски съвет на 21 ноември 2011 г.” Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: И аз благодаря.
Всички становища и доклади са представени на Вашето внимание.
Откривам разискванията.
Изказвания? Няма.
Подлагам на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за Комисията за финансов надзор, № 102-01-77, внесен от Министерския съвет на 21 ноември 2011 г.
Гласували 105 народни представители: за 87, против няма, въздържали се 18.
Законопроектът е приет на първо гласуване.

Продължаваме със следващата точка от програмата:
ПЪРВО ЧЕТЕНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА МЕЦЕНАТСТВОТО.
Вносител е Министерският съвет на 8 декември 2011 г.
С доклада на Комисията по културата, гражданското общество и медиите ще ни запознае Нели Митева.
Заповядайте, госпожо Митева.
ДОКЛАДЧИК НЕЛИ КАЛНЕВА-МИТЕВА: Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! На Вашето внимание ще поднеса
„ДОКЛАД
на Комисията по културата, гражданското общество и медиите относно Законопроект за изменение и допълнение на Закона за меценатството, № 102-01-83, внесен от Министерския съвет на 8 декември 2011 г.
На редовно заседание на Комисията по културата, гражданското общество и медиите, проведено на 18 януари 2012 г., бе разгледан Законопроект за изменение и допълнение на Закона за меценатството, № 102-01-83, внесен от Министерския съвет на 8 декември 2011 г.
На заседанието присъстваха представители от Министерството на културата: Митко Тодоров – заместник-министър, и Боян Милушев – парламентарен секретар.
От страна на вносителите законопроектът беше представен от господин Митко Тодоров.
Основна цел на Закона за меценатството е уреждането на обществените отношения, свързани с безвъзмездно предоставяне на помощ от физически и юридически лица, наричани „меценати”, за създаване, съхранение и популяризиране на произведения на културата.
Законопроектът за изменение и допълнение на Закона за меценатството цели да улесни реда за извършване на регистрация на меценатите и на организациите, подпомагащи културата, като по този начин се изпълнява приетият от Министерския съвет План за изпълнение на мерките за оптимизация на държавната администрация 2010-2011 г. – мерки № 377 и 378.
Законопроектът предвижда при подаване на заявление за вписване в регистъра на меценатите заявителят – едноличен търговец или юридическо лице, да посочва само единен идентификационен код (ЕИК), без да се изисква доказване на обстоятелствата, вписани в Търговския регистър, с което се постига съответствие с чл. 12, ал. 4 от Закона за Търговския регистър.
Също така законопроектът предвижда по електронен път да се подават: заявлението за вписване в регистъра по чл. 6, ал. 2, т. 1 и 2 от Закона за меценатството, ежегодният доклад и годишният финансов отчет на организациите, подпомагащи културата.
По време на дискусията имаше предложение за усъвършенстване на Закона за меценатството, с цел намиране на по-осезателни стимули за тези, които влагат свои средства в развитието, съхраняването и популяризирането на културните произведения и талантите.
След проведената дискусия, Комисията по културата, гражданското общество и медиите единодушно с 15 гласа „за”, предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за меценатството, № 102-01-83, внесен от Министерския съвет на 8 декември 2011 г.” Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: И аз благодаря.
Изказвания? Няма.
Подлагам на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за меценатството, № 102-01-83, внесен от Министерския съвет на 8 декември 2011 г.
Гласували 104 народни представители: за 98, против 1, въздържали се 5.
Законопроектът е приет.

Следващата точка от нашата програма е:
ПЪРВО ЧЕТЕНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ.
Вносител е Министерският съвет на 14 декември 2011 г.
Докладът на Комисията по икономическата политика, енергетика и туризъм ще ни бъде представен от председателя на комисията господин Мартин Димитров.
Заповядайте, господин Димитров.
ДОКЛАДЧИК МАРТИН ДИМИТРОВ: Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа!
Първо, процедура за допускане в залата на госпожа Миглена Павлова – изпълнителен директор, Галя Манасиева и Христина Денева от Агенцията за обществени поръчки.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Гласуваме.
Гласували 93 народни представители: за 93, против и въздържали се няма.
Предложението е прието.
Моля, поканете гостите в залата.
ДОКЛАДЧИК МАРТИН ДИМИТРОВ:
„ДОКЛАД
по Законопроект за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки, № 102-01-87, внесен от Министерския съвет на 14 декември 2011 г.
На свое редовно заседание, проведено на 18 януари 2012 г., Комисията по икономическата политика, енергетика и туризъм разгледа Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки.
На заседанието присъстваха: Делян Добрев – заместник- министър на икономиката, енергетиката и туризма, Миглена Павлова – изпълнителен директор на Агенцията за обществени поръчки, Галя Манасиева – директор на дирекция „Методология, анализ и контрол на обществените поръчки”, и Христина Денева – експерт в същата дирекция. Законопроектът беше представен от госпожа Миглена Павлова.
Със Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки се въвеждат изискванията на Директива 2009/81/ЕО относно координирането на процедурите за възлагане на някои поръчки за строителство, доставки и услуги в областта на отбраната и сигурността. Същевременно със законопроекта се реализира вторият етап от мерките, предвидени в Концепцията за промени в законодателството по обществени поръчки през 2011 г. Тя е приета в отговор на препоръките от доклада на Европейската комисия от юли 2010 г. по Механизма за сътрудничество и проверка.
Една от целите на представения законопроект е чрез въвеждане на изискванията, регламентирани в Директива 2009/81/ЕО, да се преодолеят пречките пред функционирането на общ пазар на отбранително и чувствително оборудване в Европейския съюз. Приложното поле на Директива 2009/81/ЕО се въвежда с нова ал. 3 на чл. 3 в законопроекта, където са очертани основните категории поръчки, за които са приложими новите разпоредби.
На първо място, това са поръчките за военно оборудване. Съобразно изискванията на директивата изрично се посочва, че тук се включва и оборудването от Общия списък на оръжията на ЕС. В обхвата попадат и поръчките за така нареченото „чувствително оборудване” или оборудване, което включва, изисква и/или съдържа класифицирана информация. При въвеждане на понятието в закона е предпочетен терминът „специално оборудване” по аналогия с действащия ред по Наредбата за възлагане на специални обществени поръчки. Новите разпоредби ще са приложими и по отношение на поръчките за строителство и услуги, пряко свързани с посоченото по-горе оборудване. Правилата ще се прилагат и при поръчки за строителство и услуги за специфични военни цели, както и при поръчки за специално строителство и специални услуги, тоест свързани с класифицирана информация.
Със законопроекта се дава възможност възложителят при предоставяне на техническите спецификации да постави изисквания за защита на класифицирана информация. Те са насочени към кандидатите или участниците, които освен това са длъжни да гарантират спазването им и от техните подизпълнители. Във връзка с това е въведена изрична забрана за посочените лица да разкриват информация с поверителен характер, която са узнали по повод техническите спецификации.
Въвежда се допълнително изискване към състава на комисията за разглеждане и оценка на оферти в случаите, когато обектът на поръчката е по чл. 3, ал. 3 и съдържа класифицирана информация. Членове на комисията могат да бъдат само лица, които имат разрешение за достъп до класифицирана информация, получено при условията и по реда на Закона за защита на класифицираната информация.
Прецизирани са разпоредбите, свързани със задължителното публикуване на информация за сключените договори. В чл. 44, ал. 3 изключението от това задължение е допълнено със случаите, в които оповестяването на такава информация би накърнило интереси в областта на отбраната и сигурността.
Освен описание на техническото оборудване и мерките за осигуряване на качеството, както и на оборудването за изпитване и изследване, възложителят би могъл да постави изискване за описание на вътрешните правила на участника във връзка с интелектуалната собственост.
Съгласно Директива 2009/81/ЕО общоприложимите процедури при възлагане на поръчки в отбраната и сигурността са ограничена процедура и процедура на договаряне с обявление. Не се предвижда провеждането на открита процедура. Аналогично на действащия ред състезателният диалог и договарянето без обявление могат да се провеждат само при наличие на определени, изчерпателно изброени основания.
Характерни обединяващи особености на ограничената процедура и процедурата на договаряне с обявление, и състезателния диалог е наличието на самостоятелен първи етап, на който се осъществява подбор на кандидатите, които ще бъдат поканени да представят оферти, съответно да участват в договаряне или в диалог, както и възможността за ограничаване броя на тези кандидати. При процедури за възлагане на обществени поръчки в областта на отбраната и сигурността минималният брой поканени кандидати е винаги трима.
В съответствие с изискванията за защита на класифицираната информация са прецизирани някои от разпоредбите, които регламентират работата на Комисията за защита на конкуренцията. Предвидено е специално условие при обжалване на поръчки, които съдържат или изискват класифицирана информация. В тези случаи членовете на КЗК, които участват в производството по разглеждане на преписката, трябва да имат разрешение за достъп до класифицирана информация съгласно изискванията на Закона за защита на класифицираната информация.
С друго изменение в законопроекта се предлага завишаване на стойностните прагове на поръчките. Увеличението е с 10 на сто за всички прагове предвид факта, че съответните европейски стойности са много по-високи.
Възприети са и предложенията на национално представените организации на хора с увреждания. Регламентирано е изискването специализирани предприятия или кооперации на лица с увреждания, за които се запазва поръчката, да могат да изпълняват най-малко 80 на сто от нейния предмет със собствено производство и ресурс. Предлага се и да отпадане гаранцията за участие и за изпълнение на тези поръчки.
Допълнени са и административно-наказателните разпоредби. Предвидени са санкции за незаконосъобразно изключване прилагането на реда на закона, за поставяне на ограничения, основани на националната принадлежност на подизпълнителите, за сключване на рамково споразумение с по-дълъг срок без основание и други.
Във връзка с въвеждането на нови термини, характерни за отбраната и сигурността, в допълнителните разпоредби на закона са дефинирани понятия като „военно и специално оборудване”, „граждански поръчки”, „договор за подизпълнение”, „жизнен цикъл”, „класифицирана информация”, „криза”, „научноизследователска и развойна дейност” и „стандарт в областта на отбраната”. Дефинирана е и „икономически най-изгодна оферта” при възлагане на поръчки по чл. 3, ал. 3. В тези случаи при оценката на офертите могат да се включат и показатели като разходи по време на жизнения цикъл на продукта, сигурност на доставката, оперативна съвместимост, работни характеристики и други.
В хода на последвалата дискусия заместник – председателят на комисията Валентин Николов постави въпроси относно промяната в реда за разглеждане на жалбите в КЗК и относно изискването към членовете й за достъп до класифицирана информация.
В отговор госпожа Миглена Павлова потвърди, че се предвиждат изменения във вътрешната процедура и реда за разглеждане на жалбите, постъпили в Комисията за защита на конкуренцията. Това се прави с цел уеднаквяване на режима с този в Закона за защита на конкуренцията. По отношение на втория въпрос беше потвърдено, че се въвежда задължение за достъп до класифицирана информация, когато се касае за съответните обществени поръчки.
След представяне и обсъждане на законопроекта се проведе гласуване, което приключи при следните резултати: „за” – 14 народни представители, без „против” и „въздържали се”.
Въз основа на гореизложеното Комисията по икономическата политика, енергетика и туризъм предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки, внесен от Министерския съвет.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Благодаря Ви, господин Димитров.
С доклада на Комисията по външна политика и отбрана ще ни запознае господин Емил Караниколов.
ДОКЛАДЧИК ЕМИЛ КАРАНИКОЛОВ: Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Ще Ви запозная с доклада на комисията.
„Комисията по външна политика и отбрана разгледа внесения от Министерския съвет законопроект на 12 януари 2012 година.
Съгласно представените от вносителя мотиви, със законопроекта се въвеждат изискванията на Директива 2009/81/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 13 юли 2009 г. относно координирането на процедурите за възлагане на някои поръчки за строителство, доставки и услуги от възлагащи органи или възложители в областта на отбраната.
Някои от особеностите на директивата са:
При възлагане на поръчки в областта на отбраната и сигурността не се предвижда използване на открита процедура. Възложителите могат да провеждат на общо основание ограничена процедура и процедура на договаряне с обявление. Изменени и допълнени са условията за провеждане на процедура на договаряне без обявление.
С цел гарантиране сигурността на информацията и сигурността на доставките възложителите могат да поставят към кандидатите специфични изисквания в тази насока.
Въвеждат се изисквания към процедурите по обжалване на национално ниво, които да осигурят защита на правата и интересите на заинтересованите лица. Те до голяма степен пресъздават разпоредбите на Директива 2007/66/ЕО относно обжалване на процедурите.
Изискванията на Директива 2004/17/ЕО и Директива 2004/18/ЕО са въведени в ЗОП още през юли 2006 г. По тази причина е възприет подход на транспониране, при който със законопроекта се въвеждат само изисквания, които са нови и нямат аналог или съществено се различават от действащите правила.
Според вносителя с приемането на предложените промени в Законопроекта за изменение и допълнение на ЗОП ще се постигне пълно съответствие с действащото законодателството на ЕС в областта на обществените поръчки. Промените ще окажат положително въздействие върху процеса на възлагане на договори и най-общо ще се подобри системата на обществените поръчки в страната.
По време на провелото се обсъждане народният представител Моника Панайотова изказа няколко бележки, които следва да бъдат взети предвид при обсъждането на законопроекта във водещата комисия. Срокът за транспониране на Директива 2009/81/ЕО е изтекъл на 21 август 2011 г., поради което срещу България е започнала процедура по нарушение.
След приключването на обсъждането се проведе гласуване, в резултат на което с 10 гласа „за” и 1 глас „въздържал се”, Комисията по външна политика и отбрана прие следното становище:
Предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки.” Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Благодаря.
С доклада на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред ще ни запознае госпожа Милева.
Заповядайте, госпожо Милева.
ДОКЛАДЧИК ГАЛИНА МИЛЕВА-ГЕОРГИЕВА: Уважаеми господин председател, колеги!
„ДОКЛАД
относно Законопроект за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки, № 102-01-87, внесен от Министерския съвет на 14 декември 2011 г.
Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред на свое заседание, проведено на 18 януари 2012 година, обсъди внесения Законопроект за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки, № 102-01-87, внесен от Министерския съвет на 14 декември 2011 г.
На заседанието присъстваха представители на Агенцията за обществени поръчки – Миглена Павлова, изпълнителен директор, Галя Манасиева, директор дирекция „Методология, анализ и контрол на обществените поръчки”, Христина Денева, началник отдел и Анастасия Венкова, държавен експерт.
От името на вносителите законопроектът бе представен от госпожа Миглена Павлова.
Законопроектът за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки е изготвен в изпълнение на втория етап от мерките, предвидени в Концепцията за промени в законодателството по обществени поръчки, приета от правителството на 12 януари 2011 г.q и има за цел да въведе изискванията на Директива 2009/81/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 13 юли 2009 г. относно координирането на процедурите за възлагане на някои поръчки за строителство, доставки и услуги от възлагащи органи или възложители в областта на отбраната и сигурността и за изменение на директиви 2004/17/ЕО и 2004/18/ЕО.
При възлагане на поръчки в областта на отбраната и сигурността не се предвижда използване на открита процедура. Възложителите могат да провеждат на общо основание ограничена процедура и процедура на договаряне с обявление. Изменени и допълнени са условията за провеждане на процедура на договаряне без обявление.
С цел гарантиране сигурността на информацията и сигурността на доставките възложителите могат да поставят към кандидатите специфични изисквания в тази насока.
Предвидени са специални изключения в областта на научноизследователската и развойната дейност, които целят стимулиране на иновациите на Европейския отбранителен пазар.
Въвеждат се изисквания към процедурите по обжалване на национално ниво, които да осигурят защита на правата и интересите на заинтересованите лица. Те до голяма степен пресъздават разпоредбите на Директива 2007/66/ЕО относно обжалване на процедурите.
Предложеният законопроект предвижда новите правила за възлагане да се прилагат по отношение на няколко групи поръчки: доставка на военно оборудване според общия списък на оръжията на Европейския съюз; доставка на специално оборудване, което включва, изисква или съдържа класифицирана информация; строителство и услуги, пряко свързани с военно и специално оборудване, както и при поръчки за специално строителство и специални услуги.
Със законопроекта се уреждат три нови групи специфични изисквания, свързани с отбраната и сигурността, касаещи опазване на класифицираната информация, гарантиране сигурността на доставките и правила за избор на подизпълнителите.
Според вносителя с приемането на предложените промени в Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки ще се постигне пълно съответствие с действащото законодателството на Европейския съюз в областта на обществените поръчки. Промените ще окажат положително въздействие върху процеса на възлагане на договори и най-общо ще се подобри системата на обществените поръчки в страната.
В хода по обсъждане на законопроекта народният представител Анастас Анастасов обърна внимание, че при разглеждане на законопроекта от водещата комисия трябва да се вземат предвид следните бележки:
- Срокът за транспониране на Директива 2009/81/ЕО е изтекъл на 21 август 2011 г.;
- Необходимо е да се прецизира терминът „държави-членки”, като „държави – членки на Европейския съюз”, за да е ясно за кои държави-членки става въпрос;
- Текстът на § 31, т. 2 да се прецизира относно стойността, при която следва да се изпраща предварително обявление;
- В § 56 от законопроекта е необходимо да се прецизират текстовете на чл. 119в, ал. 2, ал. 3, т. 8, 12 и 13 (условия за договаряне без обявление); и чл. 119е, ал. 1, т. 2, б. „г” (задължителни клаузи в договора на изпълнителя);
- В § 78 (Приложение № 6 към чл. 5, ал. 1, т. 4) да се прецизира терминът „санитарни услуги”, като бъде заменен с термина „здравни услуги”;
- Необходимо е и въвеждането в законопроекта на текст, указващ, че се въвеждат разпоредбите на директивата.
В резултат на проведените разисквания и след проведено гласуване, с 11 гласа „за”, без гласове „против” и 4 гласа „въздържал се”, Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки, № 102-01-87, внесен от Министерски съвет на 14 декември 2011 г.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Благодаря.
С доклада на първо гласуване на Комисията по правни въпроси ще ни запознае госпожа Искра Фидосова.
Заповядайте!
ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: Уважаеми господин председател, уважаеми колеги народни представители! Ще Ви запозная с част от доклада, която е по отношение на направената дискусия в Комисията по правни въпроси, отразените бележки и препоръки.
„ДОКЛАД
относно Законопроект за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки, № 102-01-87, внесен от Министерски съвет на 14 декември 2011 г.
Комисията по правни въпроси разгледа Законопроект за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки на свое заседание, проведено на 26 януари 2012 г.
По законопроекта се проведе дискусия, на която бяха обсъдени следните въпроси:
- Специално се подчерта положителната оценка на предложенията в законопроекта относно организациите на хората с увреждания, за които се създават специални облекчения;
- Обърна се внимание за прецизиране и единство на понятията в Закона за обществените поръчки, Закона за класифицираната информация и нормите на правото на Европейския съюз;
- Препоръча се синхронизиране не само на уредбата на висящите производства пред съдилищата по досегашния ред, но и пред КЗК, включително и по административно-наказателни процедури;
- Постави се като въпрос и възможността за субективно тълкуване и прилагане според становището на БТПП при въвеждането на основание за прекратяване на процедура по ЗОП, в случай че броят на кандидатите, отговарящи на критериите за подбор и на минималните изисквания е твърде малък, за да се гарантира реална конкуренция;
- В § 6, чл. 13, ал. 1, т. 1, буква „а” трябва да се има предвид, че международните договори по своя характер представляват двустранни и многостранни международни споразумения, сключени между държави и регулирани от международното право, независимо от тяхната форма и наименование (договори, пактове, съглашения, протоколи и други). В тази връзка разпоредбата се нуждае от прецизиране;
- В § 10 освен допълнения се правят и изменения, като внимателно следва да се огледат и препратките в чл. 15, ал. 4;
- В § 32 новата т. 6 в чл. 47, ал. 2 изцяло преповтаря разпоредбата на чл. 39, § 2, буква „д” от Директива 2009/81/ЕО. Независимо от това обаче, е добре внимателно да се обсъди предложената разпоредба, тъй като с редакцията й прекалено много се разширява понятието за надеждност по смисъла на Закона за защита на класифицираната информация и по този начин кандидат или участник, независимо че е минал проучване и отговаря на изискванията за надеждност съгласно Закона за защита на класифицираната информация, ще може да бъде отстранен от участие в процедура за възлагане на обществена поръчка „въз основа на каквито и да е доказателства, включително разузнавателни средства”.
Понятието „надеждност” е уредено в чл. 41 и 42 от Закона за защита на класифицираната информация. В мотивите на законопроекта е посочено, че възложителят може да постави под съмнение надеждността на кандидата, дори когато той притежава разрешение за достъп до класифицирана информация. Същевременно в чл. 53в и чл. 119д, ал. 3 е посочено, че възложителите признават разрешенията за достъп до класифицирана информация, издадени в съответствие със законодателството на друга държава – членка на Европейския съюз, като се допуска извършването и на допълнителни проучвания, но само при условията и по реда на Закона за защита на класифицираната информация. Така, от една страна, в закона се въвеждат изисквания, на които кандидатите трябва да отговарят, а от друга страна, дори те да са изпълнени, възложителят може да отстрани кандидат по своя субективна преценка без да има ясни критерии. В тази връзка е добре да се прецени дали само механичното възпроизвеждане на текста на директивата без съответните гаранции няма да доведе до злоупотреби.
- По § 64:
а) точка 1 следва да отпадне, тъй като изцяло повтаря действащия текст на чл. 122в, ал. 1;
б) в случай че проучването се извършва вече от експертите на комисията, за тях следва да се предвиди същият ред за отвод по чл. 122в, ал. 3, както за членовете на комисията;
в) в ал. 2 на чл. 122в се предлага, когато поръчката съдържа или изисква класифицирана информация, членовете на Комисията за защита на конкуренцията, които участват в производството по разглеждане на преписката, да имат разрешение за достъп до класифицирана информация съгласно изискванията на Закона за защита на класифицираната информация. Редакцията на новата ал. 2 създава възможност за тълкуване, че се допуска не всички членове на комисията да бъдат проучени за достъп до класифицирана информация. Ако само някои от членовете бъдат предложени за проучване за достъп до класифицирана информация от ръководителя на организационната единица, който в случая е председателят на КЗК, и получат такъв, то предварително се определя кой ще разглежда преписки по специалните обществени поръчки и това може да се тълкува като тенденциозно отношение. Комисията е колективен орган и би следвало да се предвиди, че всички нейни членове трябва да имат достъп до класифицирана информация, тъй като не може предварително да се знае по кои преписки колко от членовете ще заседават. По този начин ще се избегне и възможността за злоупотреби само определени членове да участват в тези производства. Тук обаче може да се постави и въпросът лицата, които не получат достъп до класифицирана информация, дали следва да останат членове на комисията, и ако останат, но са повече от трима, това ще блокира работата на комисията по тези производства, тъй като тя няма да има кворум да заседава по тези дела. В случай че проучването се извършва от експерти в администрацията, подобно изискване трябва да се въведе и за тях.
Следва да се има предвид, че съгласно чл. 46 от Закона за защита на класифицираната информация проучванията за издаване на разрешения за достъп до класифицирана информация изискват определено време, което за ниво „Строго секретно” е до 60 дни, а за ниво „Секретно” е до 45 дни. Срокът за приключване на производството, предвиден в чл. 122д, ал. 1 от Закона за обществените поръчки, е 30 дни, поради което на лицата трябва да им е предоставен достъпът предварително, за да не се стигне до нарушаване на сроковете. Като се има предвид специфичната дейност на Комисията за защита на конкуренцията, свързана с обжалването на решенията, действията и бездействията на възложителите на обществени поръчки, е добре да се обмисли дали в чл. 39, ал. 1 от Закона за защита на класифицираната информация да не се предвиди, че проучване за надеждност няма да се извършва за членовете на комисията, така както това е предвидено по отношение на съдиите, прокурорите, адвокатите и следователите.
- В § 80 препратката към § 77 е некоректна.
- В Закона за военната полиция всеки член да се отмени с отделен параграф в съответствие с изискванията на чл. 50, ал. 1 от Указ № 883 за прилагане на Закона за нормативните актове.
След проведената дискусия и обсъждане, с 16 гласа „за” и 3 гласа „въздържал се” Комисията по правни въпроси предлага на Народното събрание да подкрепи на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки, № 102-01-87, внесен от Министерски съвет на 14 декември 2011 г.” Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Благодаря и аз.
За доклада на Комисията по европейски въпроси и контрол на европейските фондове заповядайте, госпожо Грозданова.
ДОКЛАДЧИК ДЖЕМА ГРОЗДАНОВА: Господин, председател, колеги!
„ДОКЛАД
на Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове относно Законопроект за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки, № 102-01-87, внесен от Министерския съвет на 14 декември 2011 г.
На извънредното заседание, проведено на 12 януари 2012 г., Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове разгледа проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки, внесен от Министерския съвет.
В заседанието на Комисията взеха участие представители на Агенцията по обществени поръчки: Миглена Павлова – изпълнителен директор, Галя Манасиева – директор на дирекция „Методология, анализ и контрол на обществените поръчки”, и Анастасия Венкова – държавен експерт в дирекция „Методология, анализ и контрол на обществените поръчки”.
Законопроектът е изготвен с цел въвеждане изискванията на Директива 2009/81/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 13 юли 2009 г. относно координирането на процедурите за възлагане на някои поръчки за строителство, доставки и услуги от възлагащи органи или възложители в областта на отбраната и сигурността и за изменение на директиви 2004/17/ЕО и 2004/18/ЕО. По този начин със законопроекта се реализира вторият етап от мерките, предвидени в Концепцията за промени в законодателството по обществени поръчки през 2011 г., в контекста на препоръките от доклада на Европейската комисия от юли 2010 г. по Механизма за сътрудничество и проверка.
Предложените промени в проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки (ЗИД ЗОП), във връзка с транспониране на Директива 2009/81/ЕО, обхващат:
- въвеждане на допълнителни изисквания и критерии за подбор на кандидати и участници с оглед специфичните особености на обществените поръчки в областта на отбраната и сигурността;
- уреждане на въпроси за взаимно признаване на разрешения за достъп до класифицирана информация, издадени в държава членка, в която кандидатът или участникът е установен;
- създаване на специфични възможности определени поръчки да се възлагат от или чрез централен орган за обществени поръчки;
- разширяване възможността поръчки в областта на отбраната и сигурността да се възлагат и чрез договаряне без обявление;
- прецизиране на праговите стойности за възлагане на обществени поръчки в тези сектори;
- прецизиране на материята относно технически спецификации;
- допълване на изисквания към процедурите по обжалване, с оглед спецификата на урежданата материя.
С § 56 от законопроекта се създава Част трета ”а” – Възлагане на обществени поръчки в областта на отбраната и сигурността, регламентираща процедури, условия за изпълнение на поръчки и избор на подизпълнители.
При разглеждане на законопроекта следва да се вземе предвид следното:
1. Срокът за транспониране на Директива 2009/81/ЕО е изтекъл на 21 август 2011 г. Срещу България е започнала процедура по нарушение.
2. Използваният в законопроекта термин „държави-членки” да се прецизира, като се уточни, че това са „държавите – членки на ЕС”.
3. Текстът на § 31, т. 2 следва да се прецизира, относно стойностите, над които следва да се изпраща предварително обявление.
4. За пълното съответствие с Директива 2009/81/ЕО в § 56 от законопроекта е необходимо да се прецизират текстовете на чл.119в относно изискванията, при които възложителят взема решение за възлагане на обществени поръчки чрез договаряне без обявление, чл.119е относно клаузи, които възложителят може да включи в проекта на договор.
5. Към законопроекта могат да бъдат отправени и някои правно-технически бележки, които да бъдат отразени от водещата комисия между първо и второ четене.
В заключение може да се отбележи, че със законопроекта се предвижда създаване на предпоставки за провеждане на конкурентни, справедливи и прозрачни процедури, отчитайки спецификата на сектори „Отбрана” и „Сигурност”.
С оглед на гореизложеното и в резултат на проведеното гласуване, Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове единодушно предлага с 15 гласа „за“ на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки, № 102 01-87, внесен от Министерския съвет на 14 декември 2011 г.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Благодаря Ви, госпожо Грозданова.
Разисквания, колеги? Изказвания?
Заповядайте, господин Димитров.
МАРТИН ДИМИТРОВ (СК): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Наред с положителните неща, които се виждат в този законопроект, поради което и той получи подкрепата на мнозинството от членовете на Икономическата комисия, направо избожда очите следният въпрос.
Преди няколко месеца мнозинството от ГЕРБ увеличи комисарите в Комисията за защита на конкуренцията от 5 на 7 с аргумента, че има толкова много работа, те са претоварени и трябва да има повече хора. Сега в новите параграфи 60, 62 и 63 изцяло се подменя досегашният ред за проучване на преписките по закона. Вече председателят на комисията Петко Николов може на който и да било експерт, който той пряко е назначил в комисията, да възложи проучването на преписката.
Много несполучливо някой от гостите в Икономическата комисия каза, че такъв бил редът по другия закон. Само че това не е вярно – там има работен екип. А тук се дава възможност дори един-единствен експерт, назначен пряко от председателя, който в случая е Петко Николов, да разглежда важни преписки за стотици милиони, може би и за милиарди левове. Тази ситуация и тази практика не е добра за българския парламент и аз виждам голяма демагогия в хората, които увеличаваха броя на комисарите, а сега им отменят и им отнемат правомощия. За какво го правихме това, колеги? Защо увеличихме броя на комисарите, ако сега ще им отнемете правомощията? Особено, ако господин Николов може да назначава експерти, които не носят никаква отговорност, които не са минали през Народното събрание, нямат личен репутационен риск тяхното име да се знае като човек, който отговаря за тази преписка? И го няма вече елемента на взаимния контрол, който е много важен.
Елементът на взаимния контрол означава участието на комисар, участието и на експерти, на цял работен екип. Означава, че когато повече хора са намесени, те взаимно се контролират.
Другото много любопитно нещо, много любопитен въпрос е, че тази иначе голяма промяна я няма в мотивите на законопроекта. Тоест, никой не я е мотивирал. И остава впечатлението, че някой е успял по някакъв път да вкара тази промяна в последния момент, тя не е била предвидена в законопроекта, не е била обмислена. Някой е успял да постигне именно това. Което означава, че целта е точно тази, за която говоря - тотален контрол от страна на председателя Петко Николов върху разглеждането на преписките по обществените поръчки. Явно някой от ГЕРБ – и аз питам кой, на тези въпроси винаги го има въпросът кой – иска да даде такива правомощия на господин Петко Николов и на експертите, които той пряко е назначил.
Ако това се случи, аз вярвам, че ще има сериозен дебат; вярвам също така, че много хора, включително от мнозинството от ГЕРБ, ще си зададат въпроса: трябва ли в ръцете на един човек, който и да е той, да се дава такава власт?
Извинявайте, той става по-важен от много министри! Господин Петко Николов ще бъде по-важен от министър-председателя! Неговата роля в държавата – той става един от най-важните хора при вземането на решения оттук нататък! Такава власт по никакъв повод не трябва да бъде съсредоточавана в ръцете на нито един човек, защото утре ще видите скандалите, ще видите проблемите, които ще се създадат.
Аз имам следния въпрос към мнозинството от ГЕРБ и независимите народни представители: защо отнемате правомощията на комисарите, повечето от които Вие назначихте? Първо ги назначавате, обяснявате ни колко са важни, увеличавате техния брой, а после им отнемате правомощията! Това започва да изглежда като някаква игра на напасване към конкретна конюнктурна ситуация – днес ни е изгодно едно, утре – второ, на третия ден ще ни е изгодно нещо друго. Доста неправилен и нечестен подход.
Призовавам мнозинството от ГЕРБ да каже кой е авторът на тези текстове. Позволих си да разпитам колеги, няма да злоупотребя с техните имена, но авторът на тези текстове е много интересен.
Така че настоявам, колеги, или представители на правителството, или представители на Парламентарната група на ГЕРБ да кажат от тази трибуна кой предлага тези текстове. Да ги обоснове – да каже защо са предложени, какви ще бъдат ефектите от тях. В противен случай нещата ще изглеждат крайно съмнителни.
Между другото, дайте си сметка какво означава обжалването на обществените поръчки. Оттам минават милиарди левове, по този начин се харчи огромна част от европейските фондове и огромна част от бюджета на България. Съответно обжалването на първа инстанция минава през Комисията за защита на конкуренцията.
Колеги, извън въпросите, които зададох, ние ще предложим всички тези текстове да отпаднат, да се запази принципът на колективна отговорност, на работен екип.
Другото, което пропуснах да кажа пред Вас, е следното. При този ред на работа и при даването на преписката може би на един конкретен експерт, както вече казах, който е пряко назначен от председателя на комисията, той ще решава и какъв доказателствен материал да събира. Забележете, понеже сроковете са ограничени, комисарите, които иначе имат правото да докладват, стават като пощенски гълъби, като БТА. Имат право да докладват някакви неща.
Да ви кажа честно, тогава няма смисъл да има комисари. Остава един Петко Николов – председател, и другите хора са като информационна агенция. Тоест това унищожава в крайна сметка и самия колективен принцип на вземане на решение в Комисията за защита на конкуренцията.
И най-накрая, колеги – недопустимо е. Знаете промените, които лично аз предложих в Закона за нормативните актове в миналия парламент, част от които бяха приети.
Задължителната оценка на въздействието. Къде е оценката на въздействието на тази промяна, която сте предложили в момента? Ако това се приеме, скандалите с обществените поръчки през 2012 г. или оттук нататък ще бъдат тема № 1. Ако тези текстове се приемат – лица, които никой не ги знае кои са, да носят толкова голяма отговорност, ни чака такава серия от скандали, които ще бъдат постоянни, безконечни, че на българския парламент, независимо че това е внесено от Министерския съвет, който ще е гласувал тези текстове, ще му търсите рейтинга и никой от ваша страна няма да може да го намери.
Доколкото познавам Партия ГЕРБ, допускам, че сега никой няма да ми отговори, никой няма да каже кой е предложил този текст, никой няма да поеме никаква отговорност, никой няма да ми каже защо го няма в мотивите, защо се отнемат компетентността и отговорността на комисаря – никой нищо няма да каже. Като започнат обаче след няколко месеца големите скандали – България да се тресе, тогава ще Ви питам отново: къде бяхте и защо не решихте този ключов проблем?
Между другото, както в момента в България индексът на корупция расте, ако такива текстове останат, ще имаме проблеми: България ще се превърне в една от страните в Европейския съюз с най-висока корупция и тя ще нарасне с пъти още тази година. И Ви казвам защо. Защото подобни механизми не гарантират контрол. Този механизъм не гарантира добрия контрол. А като нямаме контрол, има дискреция, лично усмотрение и има провал.
Искам да убедя колегите от ГЕРБ, че никой няма полза от това, и вие нямате полза. Имаме полза да има силна държава и да се спазват правилата; тези комисари, които Вие, колеги, сте назначили, да имат власт, да могат да събират информация, да се контролират взаимно, така че обжалването по обществените поръчки да не е формално, да е успешно и България да не е обект на постоянни скандали с обществени поръчки. Благодаря за Вашето внимание.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Реплика?
ЛЮТВИ МЕСТАН (ДПС): Благодаря, уважаема госпожо председател.
Уважаеми колеги, уважаеми господин Димитров! Бързам да кажа, че споделям огромна част от този изключително прецизен анализ на законопроекта, който направихте като председател на Икономическата комисия. Точно заради коректността на анализа Ви обаче не мога да приема изначалната Ви оценка, че голяма част от текстовете на закона са добри и затова законопроектът получава одобрението на по-голямата част от членовете на постоянната комисия.
Знаете ли – 99 от 100 текста могат да бъдат перфектни, но ако само една разпоредба обезсмисля акта на овластяването на членовете на тази комисия, на комисарите, както Вие ги наричате, ако с една разпоредба ние ги лишаваме от функции, пренасяме цялата им власт върху едно лице и му даваме право да възлага компетенциите на цялата комисия на отделни експерти, то този единствен текст е самодостатъчен, за да се отхвърли законопроектът, за да се обяви той за порочен?!
Уважаеми колеги, да не забравяме – когато избираме членове на подобни органи, на подобни регулатори, ние овластяваме и персоната, освен колективния орган! И няма как сега с акта на Народното събрание да предлагаме неща, които са диаметрално противоположни на акта на овластяването!
Вижте, тук има текст, с който транспонираме една директива, като срокът за транспонирането (председателят дава сигнал, че времето е изтекло) е бил още 21 август 2011 г. Не ни вкарвайте в капан – ако не гласувате „за”, България ще бъде наказана, защото е задействана наказателна процедура! Не ни вкарвайте в този капан! Оттеглете всички спорни текстове! Дайте да гласуваме само акта на транспонирането на директивата, ...
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Времето изтече, господин Местан.
ЛЮТВИ МЕСТАН: ...за да сме на чисто. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Втора реплика?
Дуплика – господин Димитров.
МАРТИН ДИМИТРОВ (СК): Уважаеми господин Местан, всеки народен представител, когато е избран, дава клетва, че във всичките си действия ще се ръководи от интересите на народа. Ако политическо лице от ГЕРБ не каже, че този текст ще бъде оттеглен между първо и второ четене, ние не можем да го подкрепим и на първо четене.
Ще последва серия от скандали, от проблеми от липса на контрол, от корупция – каквото искате. Ние не можем и няма да носим отговорност за това.
В крайна сметка ако някой иска да няма държава в България, нека да си поеме отговорността и заедно с независимите народни представители, които са декларирали принадлежност към ГЕРБ, да си го гласуват. Ние от Синята коалиция, от СДС не можем да участваме в такова падение.
Още повече, че ние в България нямаме нужда от властелини – нито властелин на обществените поръчки, нито някакви други властелини. Нямаме нужда от такива хора. Има нужда от ред и от контрол! И когато се дават такива изключителни и невероятни правомощия; когато никой не ги е мотивирал; които никой, вероятно и в тази зала, няма да ги мотивира; когато никой няма да каже кой ги предлага тези неща, кой ги предлага, от къде идват те и кой ги предлага – премиерът ли ги предлага, Министерският съвет ли ги предлага, кой ги предлага тези неща?! Това просто не трябва да се случва!
Призовавам народните представители, които искат да има ред и законност в България, да отхвърлят този текст.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Процедура – господин Божинов.
ГЕОРГИ БОЖИНОВ (КБ): Уважаема госпожо председател, уважаеми господа народни представители! Процедурата ми даде да говоря след господин Местан и след дупликата на преждеговорившия народен представител.
Правя тази уговорка, за да обясня, че има поразително съвпадение на това, което исках да кажа и да обоснова моята процедура, с онова, което каза господин Местан.
Става дума за много точен и прецизен анализ, който тук направи господин Димитров. И ние не можем да продължим да обсъждаме този законопроект, и това е моята процедура, преди легитимен представител на вносителя да даде отговор на поставените въпроси. Просто не можем да продължим да се съгласяваме с нещо, което някой някъде бил вкарал без другите да знаят как е вкарал в текста.
Господин Димитров, тук не става дума за властелин. Тук по скоро става дума за узаконяване на това, че комисията и целият ред за обществените поръчки става един параван на узаконяване на предварително избрания изпълнител.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Процедурата Ви, господин Божинов! Изказвате се като по същество.
ГЕОРГИ БОЖИНОВ: Процедурата е: легитимен представител на вносителя, който да дойде и да каже: „Аз, от името на вносителя, заставам зад тези текстове, които Вие осъждате, атакувате и така тежко класифицирате”. (Реплики от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Бихте ли ми помогнали – на какво основание от правилника е тази процедура, за да мога да взема решение?
ГЕОРГИ БОЖИНОВ: Госпожо председател, това, което гласуваме – някой да влезе в залата и да представлява вносителя, не е формален акт. Той влиза в тази зала, за да участва в дебата и да отстоява онова, което се предлага на народните представители. (Реплики от ГЕРБ.)
Моята процедура е, госпожо Фидосова, ако се наемете – елате Вие, ако не, който е тук от името на вносителя, да заповяда на трибуната. Това е моята процедура.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Приканвам допуснатите в залата гости, ако желаят, от името на вносителя, да вземат отношение. (Шум и реплики.)
Няма такъв знак.
Продължаваме с разискванията.
Има ли други народни представители, които желаят да вземат думата?
Господин Янаки Стоилов, заповядайте.
ЯНАКИ СТОИЛОВ (КБ): Госпожо председател, госпожи и господа народни представители! Аз нямах намерение да говоря по цялата материя на законопроекта, няма да го правя и сега.
Смятах единствено да отбележа наличието на една промяна, за която настоявах при предишното изменение на този закон, което беше само преди няколко месеца, към края на годината. Става дума за създаването на реални условия за участие на предприятия и кооперации на хора с увреждания за изпълнение на част от обществените поръчки.
Тогава министърът по управлението на европейските фондове, който отговаря за подготовката на законопроекта, пое ангажимент тези мои предложения по принцип да бъдат отразени в следващото изменение на законопроекта.
Мога да кажа, че сега в някаква степен това е направено, тъй като се предвижда не просто възможност, а задължение на възложителя да отдели определена част от тези поръчки за такива организации по списък, който е утвърден от Министерския съвет, при положение, че организациите, които участват в такива поръчки, могат да изпълнят най-малко 80 на сто от предмета на поръчката със собствено производство и ресурс.
В този законопроект се съдържат и редица разпоредби, засягащи възлагането на обществени поръчки за специална продукция. Той отговаря и на определени европейски изисквания. Моето предложение е, че наистина в този законопроект не трябва покрай необходимите промени да бъдат прокарвани други въпроси, които предизвикват значителни възражения.
Госпожо председател, в края правя процедурно предложение да се отложи гласуването по този законопроект, защото българският парламент цяла седмица заседава по много важни законопроекти – за публично-частното партньорство, за хазарта, сега – за обществените поръчки. Това са теми, които са с голямо обществено значение, които съдържат редица сложни и противоречиви решения без участието на какъвто й да е представител на правителството. Според мен, ако Вие толерирате такава практика, тя трябва да бъде прекратена.
Ако това е пренебрежение от страна на изпълнителната власт към парламента, независимо от Вашето желание, Вие също трябва да дадете ясен сигнал.
Какъв е смисълът да се упълномощават представители на изпълнителната власт да участват в работата на парламента, след като те всъщност нямат пълномощието да заемат позиции по въпросите, които се повдигат тук при дискусията в Народното събрание? При това не става дума за законопроекти, които не предизвикват спорове, за да кажем, че това е едно опростяване на процедурата и придвижването на тези законопроекти към следващата фаза.
Според мен и заради въпросите, които бяха поставени, и заради взаимодействието между законодателната и изпълнителната власт, в края на изказването си използвам възможността да направя тази процедура – да се гласува отлагането на обсъждането и гласуването на този законопроект за следващата седмица с участието на представител на правителството, който да отговори на поставените въпроси. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: По правилник съм длъжна своевременно да подложа на гласуване това процедурно предложение.
Подлагам на гласуване предложението за отлагане на разискванията по Закона за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки за следващата пленарна седмица.
Моля, гласувайте.
Гласували 104 народни представители: за 34, против 10, въздържали се 60.
Предложението не е прието.
Има ли други народни представители, които желаят да участват в дискусията?
Господин Казак, заповядайте.
ЧЕТИН КАЗАК (ДПС): Благодаря, уважаема госпожо председател.
Уважаеми дами и господа народни представители, за мен този законопроект, ако наистина това се крие зад тези разпоредби и ако анализът, който беше направен от Мартин Димитров, е точен, за мен това е яркото доказателство за една целенасочена и системно прокарвана тенденция на концентрация на власт в така наречените независими държавни органи, които изначално са предвидени като колективни, в ръцете на един-единствен техен член – техният ръководител, за да може явно по този начин по-безпроблемно и по ефективно той да бъде контролиран, направляван и да може да се влияе върху него.
Тази тенденция започна с яркия прецедент, наречен Сметна палата. От изначално и традиционно колективен независим държавен орган ние превърнахме Сметната палата в едноличен. Сега това е вторият акт на действието на тази практика за обезличаване на независимите регулатори, на независимите държавни органи, които точно затова са наречени независими и в цялата демократична общност от държави, в които те съществуват. Във всички европейски държави те се квалифицират с наименованието „независими държавни органи”. Те трябва да бъдат независими както от законодателната, така и от изпълнителната власт, за да могат ефективно да упражняват контрол в определени сфери. Обаче при днешното управление тези органи бяха тотално обезличени и подчинени на изпълнителната власт.
Ето това е ярък пример. Този закон, ако по този начин отнема всякаква възможност на останалите членове на Комисията за защита на конкуренцията да влияят и да участват във вземането на решения по спорове за законосъобразност на обществените поръчки и предоставя изключителните правомощия единствено на председателя, който чрез посочване на определен експерт за докладчик, който да подготви решението и така нататък, това за мен е пример за именно такава политика – обезличаване и подчиняване на изпълнителната власт на този независим досега орган, наречен Комисия за защита на конкуренцията. Ето това трябва ясно и категорично да се упомене, за да стане ясно на всички какво се прави в момента.
Неслучайно искахме тук да дойде представител на изпълнителната власт и ясно да заяви наистина ли това е волята на вносителите? Това ли е волята на правителството? Това ли се цели – Комисията за защита на конкуренцията да бъде превърната от колективен регулатор, от колективен орган в едноличен, податлив, тоест на по-силно влияние от страна на правителството или не? Затова искахме отлагане на разискванията, защото крайно време е Народното събрание да възвърне ролята си на ефективен, контролиращ правителството, упражняващ парламентарен контрол не само в стриктния смисъл на думата, не само по време на петъчния парламентарен контрол, но пълноценно, така както Конституцията му е вменила.
Правителството със своето поведение, със своите системни отсъствия по обсъждането на много важни въпроси – ето това е един такъв въпрос: обсъждане на първо четене на важен законопроект с много сериозни потенциални последици за бъдещето на страната, на икономическите отношения в страната. Липсва присъствие на правителството – на отговорен представител на Министерския съвет, който да представи позициите, който да уважи по този начин парламента.
За съжаление, уважаеми колеги от мнозинството, с това поведение, с това толериране на отсъствието на правителството, на представители на правителството, на неуважение към парламента, Вие не защитавате авторитета на българския парламент. Това в крайна сметка се отразява на нашата репутация, на Вашата репутация и не допринася по никакъв начин България да продължава да бъде парламентарна република. Рано или късно това ще се обърне срещу Вас, бъдете убедени! Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Реплики? Няма.
Други народни представители? Няма желаещи.
Дискусията е закрита.
Подлагам на първо гласуване Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки.
Гласували 107 народни представители: за 75, против 26, въздържали се 6.
Предложението е прието.
Отрицателен вот? Не виждам желаещи за отрицателен вот.
Със законодателната програма за тази пленарна седмица спираме дотук.
Обявявам почивка до 11,00 ч. и продължаваме с Парламентарен контрол.
Следват разисквания по питането на народните представители Георги Пирински, Янаки Стоилов и Мая Манолова към министъра на външните работи Николай Младенов.

(След почивката.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Дами и господа народни представители, заседанието продължава с:
ПАРЛАМЕНТАРЕН КОНТРОЛ.
Новопостъпили питания за периода от 27 януари 2012 г. до 3 февруари 2012 г.:
- от народния представител Яне Янев към Симеон Дянков – заместник министър-председател и министър на финансите, относно политиката на Министерството на финансите за разпределението на бюджетните средства в различните министерства, комисии и агенции при сключването на рекламни договори. Следва да се отговори в пленарното заседание на 10 февруари 2012 г.;
- от народния представител Димчо Михалевски към Томислав Дончев – министър по управление на средствата от Европейския съюз относно последващата политика по намерение на Република България да поиска от Европейската комисия намаляване на размера на националното финансиране при изпълнение на проекти по европейски програми. Следва да се отговори в пленарното заседание на 10 февруари 2012 г.;
- от народния представител Георги Пирински към Сергей Игнатов – министър на образованието, младежта и науката, относно липсата на квалифицирани кадри за производството. Следва да се отговори в пленарното заседание на 10 февруари 2012 г.;
- от народните представители Мартин Димитров и Иван Николаев Иванов към Трайчо Трайков – министър на икономиката, енергетиката и туризма, относно позицията на правителството за развитие на ядрената енергетика в страната. Следва да се отговори в пленарното заседание на 10 февруари 2012 г.;
- от народните представители Меглена Плугчиева, Пламен Орешарски и Димчо Михалевски към Симеон Дянков – заместник министър-председател и министър на финансите, относно цялостната политика на управление на средствата от Европейския съюз по всички фондове – регионален, социален, кохезионен и аграрен, през текущия и следващия програмен период. Следва да се отговори в пленарното заседание на 10 февруари 2012 г.;
- от народните представители Иван Костов и Мартин Димитров към Бойко Борисов – министър-председател на Република България, относно намеренията на правителството да реализира в политиката си координация по въпросите на данъчното облагане. Следва да се отговори в пленарното заседание на 10 февруари 2012 г.;
- от народния представител Корнелия Нинова към Симеон Дянков – заместник министър-председател и министър на финансите, относно приватизацията на държавни активи. Следва да се отговори в пленарното заседание на 10 февруари 2012 г.;
- от народния представител Ивелин Николов Николов към Симеон Дянков – заместник министър-председател и министър на финансите, относно държавната политика в сферата на управление на държавната администрация и провеждане на административна реформа в качеството на отговорен за това заместник министър-председател. Следва да се отговори в пленарното заседание на 10 февруари 2012 г.
Писмени отговори за връчване:
- от заместник министър-председателя и министър на вътрешните работи Цветан Цветанов на въпрос от народния представител Мая Манолова;
- от заместник министър-председателя и министър на финансите Симеон Дянков на въпрос от народния представител Димчо Михалевски;
- от заместник министър-председателя и министър на финансите Симеон Дянков на въпрос от народния представител Димчо Михалевски;
- от министъра на икономиката, енергетиката и туризма Трайчо Трайков на въпрос от народния представител Димчо Михалевски;
- от министъра на околната среда и водите Нона Караджова на въпрос от народния представител Димчо Михалевски;
- от министъра по управление на средствата от Европейския съюз Томислав Дончев на въпрос от народния представител Димчо Михалевски;
- от министъра на труда и социалната политика Тотю Младенов на въпрос от народния представител Димчо Михалевски;
- от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията Ивайло Московски на въпрос от народния представител Димчо Михалевски;
- от министъра на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова на въпрос от народния представител Димчо Михалевски;
- от министъра на земеделието и храните Мирослав Найденов на въпрос от народния представител Меглена Плугчиева;
- от министъра на земеделието и храните Мирослав Найденов на въпрос от народния представител Милена Христова;
- от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията Ивайло Московски на въпрос от народния представител Янаки Стоилов;
- от министъра на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова на въпрос от народния представител Анна Янева;
- от министъра на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова на въпрос от народния представител Валентин Николов Иванов;
- от министъра на икономиката, енергетиката и туризма Трайчо Трайков на въпрос от народния представител Корнелия Нинова;
- от министъра на икономиката, енергетиката и туризма Трайчо Трайков на въпрос от народния представител Георги Божинов;
- от министъра на правосъдието Диана Ковачева на въпрос от народния представител Димитър Дъбов;
- от министъра на икономиката, енергетиката и туризма Трайчо Трайков на въпрос от народния представител Петър Курумбашев.
Процедура.
АНТОН КУТЕВ (КБ): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Процедурата ми е свързана с това, че от един месец насам се опитвам да установя при Вас какъв е бил достъпът на лицето Любомир Йорданов Илиев, по-популярен като Къдравия, или поне така представен от министъра на вътрешните работи, до Народното събрание. Пуснах до Вас питане по този въпрос, тоест писмен въпрос, както би трябвало да направя – колко пъти и как е влизало лицето? Вие сте ми написали, че лицето е влизало 22 пъти. Между другото, отговаряте ми не Вие, а главният секретар, въпреки че въпросът ми е към Вас. Вие сте ми отговорили, че лицето е влизало 22 пъти в сградите на Народното събрание. Не сте ми писали по чия покана, но да речем, че това не е най-важното. Писали сте обаче, че то е влизало в периода до юли 2010 г. за три или четири месеца.
След това във Вашия отговор изрично пише, че оттам нататък лицето не е влизало. За мен не е интересно по чия покана е това, защото както знаем и в предишния случай със Сумиста, това не е най-важното. Поканил го е най-вероятно шефът на комисията, което е нормално, защото някой го е предложил. Това не е големият проблем.
За мен проблемът е през периода, през който този човек е бил разследван, с кои депутати се е срещал. Първо твърдя, че отговорът, който сте ми дали – че след месец юли 2010 г. той не е влизал в Народното събрание – просто не е верен. Тъй като не е верен, се опитах по някакъв начин да разбера къде е грешката. Приемам, че не ме лъжете, приемам, че сте сгрешили. Затова се опитах да попитам министъра на вътрешните работи, който през това време е правил разследване в Министерството на вътрешните работи и който много добре знае с кого е разговаряло лицето, с кой от депутатите – от ГЕРБ или от други, не знам, затова питам, с кои депутати този човек си е говорил и с кого се е срещал. Този човек е арестуван като ръководител на група за поръчкови убийства. Резултатът е, че Вие ми върнахте първия въпрос, който беше директен към Цветан Цветанов. Обърнах го в питане за политики. Вие ми го върнахте, защото Цветан Цветанов бил питан вече друг път и нямало нужда да отговаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: И съм Ви конкретизирала кога и къде.
АНТОН КУТЕВ: Процедурата ми е, че искам Вие да намерите начина, по който заедно с Вас да разберем с кои депутати се е срещало лицето Любомир Илиев през периода, докато е бил разследван. Кажете ми Вие как да го направя. Аз Ви казах, че опитах всички възможни начини.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Господин Кутев, Вие наистина ли вярвате, че бих могла да подам информация кой народен представител с кои лица и по какъв повод се е срещал в сградата на парламента?! Ако Вие ми подскажете как бих могла да знам кога едно лице е било допуснато по надлежния ред, с предложение на председателя на Комисията по правата на човека до главния секретар, без председателят на парламента да има участие в тази процедура, освен формалния подпис върху пропуска… Това е въпрос на администрация. Каня Ви след заседанието. Заповядайте при мен и заедно да намерим отговор на въпроса с кого е разговарял господин Любомир Илиев.
АНТОН КУТЕВ: Любомир Илиев се е казвал – Къдравия. Процедурата е в какъв вид са архивите в такъв случай. Защото след като е влизал и Вие не може да ми кажете кога е влизал – кой може?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Господин Кутев, има администрация. Не следя пропускателния режим и нямам такова задължение по правилника за работата на Събранието.
Преминаваме към разисквания по питането на народните представители Георги Пирински, Янаки Стоилов и Мая Манолова към министъра на външните работи Николай Младенов относно предложение по Доклада на Мисията на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ) за наблюдение на Избори 2011 г.
На питането на народните представители Георги Пирински, Янаки Стоилов и Мая Манолова е отговорено в заседанието на 27 януари 2012 г. На същото заседание 58 народни представители от Парламентарната група на Коалиция за България и Парламентарната група на Движението за права и свободи внесоха предложение за разисквания по питането заедно с проект за решение. Разискванията бяха насрочени за настоящия парламентарен контрол – 3 февруари 2012 г.
Предложението за разисквания по питането и проекта за решение са раздадени на народните представители на 1 февруари 2012 г. – сряда сутринта. Внесен е и проект за решение във връзка с разискванията по питане на тримата народни представители от девет народни представители от Парламентарната група на ГЕРБ на 2 февруари 2012 г., четвъртък. Проектът е раздаден на народните представители, които са били в пленарната зала към този момент и предоставени по десет екземпляра от него във всички парламентарни групи. Внесените проекти за решения, които следва да се гласуват, са два.
Първият по време, предоставен с инициативата за провеждане на разисквания от народни представители на парламентарните групи на Коалиция за България и ДПС, е Проект за решение с № 254-02-17 от 27 януари 2012 г., регистриран в 14,20 ч.
Втори Проект за решение, внесен от народни представители от Парламентарната група на ГЕРБ, № 254-02-21, от 2 февруари 2012 г., е регистриран в 13,28 ч.
Разпределението на времето във връзка с прилагането на чл. 92, ал. 2 от правилника е, както следва:
Парламентарната група на ГЕРБ с численост 117 народни представители – 25 минути; Парламентарната група на Коалиция за България – 40 народни представители с време 10 минути; Парламентарната група на Движението за права и свободи – 35 народни представители с време 9 минути; Парламентарната група на Синята коалиция – 14 народни представители – 6 минути; Парламентарната група на „Атака” е с 10 народни представители и с време 5 минути; независимите народни представители с численост 24 и общо време 5 минути. Всичко за 240 народни представители, общо минутите се шестдесет. В това време не се включва времето, необходимо за представяне от вносителите на двата проекта и времето, в което министърът на външните работи господин Николай Младенов ще вземе отношение по повдигнатите от народните представители въпроси.
От името на вносителите на първия Проект за решение по питането на народните представители Георги Пирински, Янаки Стоилов и Мая Манолова думата има госпожа Манолова, която ще ни представи проекта за решение с мотивите към него.
МАЯ МАНОЛОВА (КБ): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Уважаеми господин министър, макар че изборите приключиха, смея да Ви уверя, че дебатът за изборите не е приключил. Това не е така поради факта, че Вие спечелихте изборите и че опозицията ги загуби, а заради факта, че това бяха най-лошо организираните, най-нечестни, най-купени, най-манипулирани избори. Това е мнението не само на всички участници в изборния процес. Това е мнението на българските граждани, това е мнението на всички наблюдатели в изборния процес.
Именно мнението на наблюдателите, изразено в Доклада на ОССЕ, е повод за днешния дебат. Очаквано е, че ние с Вас, уважаеми господин Младенов, имаме различни мнения и за изборите, и за този доклад. Очаквано е, че Вие се опитвате да интерпретирате дипломатичната деликатност на тона на този доклад, но съвсем не е очаквано и бих казала е прекалено да твърдите, че тридесет и две препоръки в този доклад, една голяма част от които за нарушения на основни човешки права, е нормална практика. Защото това означава, уважаеми господин Младенов, че Вие четете този доклад, както дяволът чете Евангелието.
Искам да Ви обърна внимание, че всичко, което днес ще кажете, ще се чуе не само от народните представители, които са в тази зала. Ще се чуе и от българските граждани, от тези български граждани, които висяха по опашките пред избирателните секции, които въпреки това не можаха да гласуват, защото бяха включени в забранителните списъци; от българските граждани, които наблюдаваха как цялата държавна машина беше впрегната да мачка опонентите и всички, които мислят различно.
Всичко, което днес ще кажете, господин министър, ще го кажете и пред хората, които са на парламентарния балкон. Там са представители на неправителствените организации, които наблюдаваха изборите отблизо и които казаха и написаха десетки страници за изборните безобразия. Там са участници в изборния процес, които изпитаха на собствения си гръб така наречената честност на изборите в България и така наречената безпристрастност на цялата държавна машина. Там са наши кандидати от Софийска област, където в Ботевград нашата кандидатка за кмет Петя Кочкова беше принуждавана и натискана да се откаже от участие в изборите и след като не го направи, беше показно уволнена. Всъщност това е един от примерите, които са цитирани в този доклад.
Там е и Цоло Цолов от Козлодуй. В този град и по-специално изборите в с. Бутан бяха фалшифицирани от общинската избирателна комисия, която си позволи да отвори чувалите на секционна избирателна комисия, след като бяха предадени – абсолютно незаконно, с което извърши престъпление.
Тук, в тази зала е и Атанас Мерджанов – областен лидер на БСП в Ямбол, където общинската избирателна комисия застави БСП да пренареди своята листа. Там вдясно, на първия ред е господин Мартин Димитров, чиито кандидати в Монтана и в Плевен бяха принудени да се кандидатират не от собствената си политическа сила поради липсата на контрол върху дейността на изборната администрация.
Впрочем избирателните комисии, господин Младенов, както сигурно сте прочели в този доклад, са остро критикувани от международните наблюдатели и като законодателни решения, и като практики поради противоречие с международните стандарти, поради пълната липса на прозрачност и публичност на тяхната работа, поради липсата на съдебно обжалване на техните актове.
На същия този балкон има и един гражданин от София, който е подготвил и ще подаде жалба в Страсбург затова, че беше незаконно включен в забранителен списък и не можа да упражни правото си на глас.
Тук, в тази зала очаквано не е, но би могло и би било прекрасно да бъде поне един от тримата обвиняеми от ГЕРБ за купуване на гласове, които, забележете, господин министър, са цитирани именно в този доклад. Така че на тези хора на балкона, на българските граждани Вие няма как да кажете, че изборите бяха честни, няма как да ги заблудите. Няма как да заблудите международните наблюдатели, които впрочем са Ви изпратили писмо, в което тактично Ви казват, че ще дойдат в България, за да видят как сте анализирали техните препоръки и да Ви подсетят, и, както те дипломатично казват – да Ви помогнат да отстраните нарушенията, които са констатирани в този доклад. Впрочем това писмо неизвестно по какви причини Вие до този момент сте скрили от българските граждани.
Поради тази причина, уважаеми господин Младенов, ние от Коалиция за България сме внесли проект за решение, с което настояваме парламентът да задължи правителството да анализира забележките в този доклад, да се съобрази с препоръките и да предприеме необходимите действия за отстраняване на нарушенията.
Настояваме парламентът да приеме такова решение предвид тона в парламентарния контрол предния петък и Вашето пълно неглижиране както на Доклада на международните наблюдатели, така и на препоръките, които са направени в него.
Освен това, в проекта за решение предлагаме парламентът да реши създаването и да бъде създадена една временна парламентарна комисия, която да изработи промени в изборното законодателство във взаимодействие с други парламентарни комисии – с Комисията по правни въпроси, с Комисията по културата, гражданското общество и медиите, с Комисията по бюджет и финанси и в диалог с неправителствените организации, които наблюдаваха отблизо изборния процес, като разбира се, се съобрази с нарушенията и лошите изборни практики и вземе мерки да ги отстрани, и с препоръките, дадени от международните наблюдатели.
Нашето настояване за приемане на такова решение е и с оглед изявленията на ключови депутати от ГЕРБ, на родителите на Изборния кодекс, че тяхното отроче – изборното законодателство, си е много прекрасно и „ние няма да го пипаме”. Цитирам, в доклада е казано ясно, че „реформата трябва да продължи”.
Всъщност, уважаеми колеги, ако сте прочели внимателно, 28 от тези 32 препоръки засягат необходимостта от промени в изборното законодателство – не само в Изборния кодекс, не само по изборните процедури, но и в процедури, които касаят комерсиализацията на медийното отразяване на предизборните кампании, достъпът на участниците в медии, платеността на медийното отразяване, неефективността на контрола върху финансирането на политическите партии по време на избори.
Затова ние настояваме за приемането на този проект за решение, който да задължи тези парламентарни комисии да предприемат съответните законодателни действия.
Повод за нашето притеснение, че този въпрос ще бъде неглижиран, е и проектът за решение, внесен от Парламентарната група на ГЕРБ, който съвсем лежерно препоръчва на Правната комисия да подготви предложения, с които да отговори на препоръките. Какви предложения? Има ли ясен ангажимент в този проект за решение за предприемане на действия за промени в изборното законодателство? Няма! А това е, което трябва да се случи, защото ако не промените изборното законодателство и ако не промените практиките на провеждане на избори, следващите избори в България ще бъдат още по-уродливи и още по-нечестни. И следващият доклад на международните наблюдатели очаквано ще бъде още по-лош.(Реплики от залата: „Стига толкова!”)
Уважаеми дами и господа от управляващото мнозинство, това допълнително ще демотивира българските граждани да участват в изборите, те ще се окажат прави за това, че няма смисъл от избори.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Времето Ви изтече, госпожо Манолова.
МАЯ МАНОЛОВА: И че най-добре е управляващите – и правителство, и мнозинство, предварително да си напишат резултатите.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Вторият по време проект за решение, подписан от народни представители от Парламентарната група на ГЕРБ, ще бъде предложен на Вашето внимание от госпожа Юлиана Колева.
ЮЛИАНА КОЛЕВА (ГЕРБ): Уважаемо председателство, уважаеми господин министър, уважаеми колеги!
Нашата парламента група счита, че този заключителен доклад на Ограничената мисия на Службата за демократични избори и човешки права е един добър повод да се проведе това разискване, от което да се излезе с решение за изхода и за подхода към анализиране на всички тези въпроси, които бяха повдигнати по време и след провеждането на изборите. Естествено, подчертавам, в контекста на тези препоръки.
За да мотивирам защо намираме предложението за решение на депутатите от опозицията за несъстоятелно и защо предлагаме друг проект за решение, аз ще изложа няколко тези.
На първо място, и този доклад, както и по-раншното съвместно становище на Организацията за сигурност и сътрудничество и Венецианската комисия дават еднаква и по моему еднозначна оценка на Изборния кодекс, като „една сериозна правна база за провеждане на демократични избори в страната”. Това е цитат от становището и от доклада.
Освен това се подчертава, че това е нормативният акт, в който най-сетне след години на напомняне на препоръките от различни международни организации и наблюдатели, огромна част от тях са включени и съобразени при изготвянето на Изборния кодекс. Подчертавам това в контрапункт на твърденията, че ние сме изготвили Изборния кодекс за собствена употреба.
Естествено, в доклада е отбелязано, че има място за подобрения, но това отбелязване е в контекста на заключението, че никоя страна няма нормативна база и изборно законодателство, отговарящо 100% на изборните стандарти на тези международни организации.
Нека кажем още нещо по повод изявлението на левицата, че за разлика от сега отправените деликатни, както те се изразиха, препоръки, в предходните доклади тези препоръки никак не бяха толкова деликатно отправени. Бяха много по-настойчиви и много по ясни.
На второ място, аз твърдя, че тази констатация е напълно адекватна на конкретните препоръки, които са изразени в доклада. Те се предлагат за разглеждане, като забележете: „Допълнителна подкрепа в усилията на властите, партиите и гражданското общество за провеждане на изборите в пълно съответствие с ангажиментите на Организацията за сигурност и сътрудничество и другите стандарти за демократични избори”.
От общо 32 препоръки, 10 са отбелязани като приоритетни. От тези 10, в Изборния кодекс се съдържа ясна регламентация за 4 от тях, тоест, ние спокойно можем да ги отчетем като осъществени.
От всичките 32 препоръки, мисията вижда като наложителни 12, които са свързани със законодателни и организационни решения. Две от тях са свързани с конституционни промени, които зависят общо от волята на Народното събрание, а не само от волята на управляващото мнозинство.
При това положение можем да кажем, че останалите 20, които съдържат израза „може да се помисли за”, в действителност отразяват онзи пожелателен подход към допълването и развитието на изборния процес, а не към преодоляване на констатирани слабости и тежки пороци.
Ние, естествено,
- се отнасяме с необходимото уважение към всички отразени в препоръките становища и отбелязваме, че всъщност същинската оценка се съдържа точно в посочването на тези елементи от цялостния изборен процес, които, след като сме тръгнали от една добра основа, могат да бъдат усъвършенствани.
Удовлетворени сме, естествено, че тази оценка съвпада и с нашите констатации и изводи за проведените избори, а те са в две посоки: че Изборният кодекс съдържа принципи и правила, съобразени с изборните стандарти и позитивни практики, които биха могли да търпят развитие и усъвършенстване не в своите принципи, а в отделни детайли на нормативната основа; че появилите се слабости по време на изборния процес имат организационно-технически характер и ние вкупом – и държавните органи, и политическите партии, и всички участници в процеса, трябва да работим за преодоляването им. Защото, как можем да отбележим най-често споменавания недостатък на изборния процес, а именно купуването и продаването на гласове? Нима той е въпрос на законодателство или е въпрос на организация на изборите? Не, колеги, той е въпрос на политическа култура и ние сме длъжници към формирането на тази политическа култура – не само мнозинството, а и дълго управлявалите преди нас политически партии.
Удовлетворени сме и от факта, че оценката в доклада не споделя категорично изводите на опозицията за провеждането на изборите. В доклада не се говори и няма нито обвинения за заложени лоши изборни практики в Изборния кодекс, нито се споделят атаките за всеобща манипулация, предрешаване на изборни резултати, най-лошо организирани избори и прочие, и прочие.
Именно затова предлагаме друго решение, което, забележете, не бяга от нашата отговорност на народни представители, защото точно Народното събрание трябва да анализира и да посочи позитивите и негативите при провеждането на този изборен процес.
Във връзка с това държа да прочета проекта за решение, което предлага нашата парламентарна група. Обръщам внимание на една редакционна поправка, която желая също да бъде отбелязана:
„1. Комисията по правни въпроси в срок до три месеца да подготви предложения, с които да бъде отговорено на препоръките в доклада на ограничената мисия на ОССЕ/СДИЧП за наблюдение на Президентските и местните избори – 23 и 30 октомври 2011 г.
2. Министърът на външните работи да уведоми Организацията за сигурност и сътрудничество на Европа и Службата за демократични институции и човешки права за предприетите действия.”
Във втората точка е редакционната поправка в сравнение с предложения текст на решение. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: И аз благодаря.
Изказвания?
Госпожо Михайлова, заповядайте.
ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА (СК): Благодаря Ви, господин председател.
Уважаеми колеги, уважаеми господа министри! Дискусията, която днес се провежда, смятам, че е важна, но много по-важно е в крайна сметка какво решение ще вземе Народното събрание и дали ще предприеме необходимите действия наистина да направи промени в изборното законодателство, които да гарантират честни избори и да са съобразени с препоръките, които получаваме от Организацията за сътрудничество и сигурност в Европа.
Разбира се, в този доклад, който е предмет на разискване по повод питането, има мерки, които са насочени и към други институции, и е важно и Министерският съвет, и съответните министерства, и Централната избирателна комисия, и в бъдеще следващите избирателни комисии по места да се съобразят и да предприемат определени мерки.
Искам да се спра на това, което смятам за абсолютно необходимо да бъде направено и то така да бъде направено, че да бъдат изправени едни от най-големите дефекти, които се проявиха на последните избори, които бяха проведени. Те са много ясно казани в препоръките. Аз няма да си ги измислям, няма да ги интерпретирам, няма да давам своите виждания и решения. Те са дадени, но тъй като конкретният случай е по този дебат, ще се движа по него.
Абсолютно задължително е да бъдат направени промени в Избирателния кодекс в следните посоки: да бъде направена работата на Централната избирателна комисия прозрачна. Това е казано изрично в препоръките и трябва да бъде направено и разписано в закон, за да има гаранция, че няма да се сблъскваме с лошата практика, която видяхме на тези избори – да не получаваме информация; да не знаем мотивите й за вземане на решения както участниците в изборния процес, така и цялата българска общественост.
Другото нещо, което задължително трябва да бъде направено и да бъде формулирано в Изборен кодекс, за да бъде избегнато, е да бъде предприето действие, така че хората, които попадат в забранителни списъци, да не се изненадват в деня на изборите – нещо, с което се сблъскахме и което създаде впечатлението за опорочен изборен процес. Хиляди български граждани не успяха да упражнят правото си на вот, поради това че научиха в деня на изборите, че не могат да го упражнят. В много случаи това беше абсурдно и наистина трябва да бъдат предприети действия.
Държим изключително много да бъдат направени промени в Изборния кодекс, които да не допускат нещо, с което ние в Синята коалиция се сблъскахме – да бъдат регистрирани партии или коалиции, или инициативни комитети менте. Дори под името на един от кандидатите за кмет в областен град – нямаше реакция на изборните комисии, нямаше отказ, като основанието им беше, че няма изисквания и забрани в Избирателния закон. Тоест задължително трябва да се предприемат действия.
Случаите във Варна, в Плевен, в Монтана, с които Синята коалиция се сблъска, се дължат на пропуски в Изборния закон. Никой не може да ме убеди, че не трябва да поправим закона.
Още нещо. Проблемът с обжалванията – може би един от най-тежките въпроси, който се повдига в препоръките. Разбира се, има и конституционен проблем. Искам да заявя от името на Синята коалиция, че ние сме за промяна в Конституцията, така че да се даде възможност на участниците в изборния процес да имат възможност да обжалват изборните резултати. Недопустимо е това, което имаме в момента. Ние знаем този проблем, който съществува и не само на тези избори. Ние сме готови да направим и да участваме в такава конституционна промяна.
Но това не е достатъчно. Трябва да бъдат направени промени и в Изборния кодекс, така че да се гарантира наистина едно честно състезание и във финалната му част – там, където са обжалванията. Защото все още не е приключил случаят с обжалването за кмет на Плевен, но там наистина имаме скандални неща, които бяха изнесени и бяха представени по време на съдебното заседание и които съдът въобще отказва да разглежда, и отказва да преброява. Това не е единичен случай. Тоест трябва да бъдат направени процедури в обжалванията, процедури, които няма как да бъдат направени, освен през Изборен закон.
Още нещо – медийната среда, публичността, равнопоставеността. Кои са собствениците на медиите, за да се знае кой кой е? Защото това също е част от изборната игра, това е част от честността на изборите.
Това, което искам да кажа на финала: ние смятаме, че препоръките, без да имам възможност за времето, с което разполага нашата група, да ги изброя всичките, практически са един конспект, по който, ако парламентът и останалите институции желаят да направят нещо – много лесно ще го направят. Разписано е едно към едно какво трябва да стане.
Нашето предложение, с допълнение към двете решения, което и да предприемете – и първото, и второто, предлагаме да има една нова точка, която да казва: „Народното събрание да приеме изменения в Избирателния кодекс, отговарящи на препоръките в доклада на Ограничената мисия на ОССЕ, Службата за демократични институции и човешки права (СДИЧП) за наблюдение на Изборите за президент и местна власт – 23-30 октомври 2011 г. в срок до 31 юли 2012 г.” Правим това предложение и даваме този срок, за да има достатъчно време да се направи, а в същото време да може българските граждани и участниците в изборния процес да бъдат информирани за промените в изборното законодателство. (Председателят дава сигнал, че времето е изтекло.)
Приключвам, господин председател, и Ви давам това предложение за всяко едно от решенията като редакционна добавка. Благодаря Ви. (Ръкопляскания от СК.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Благодаря, госпожо Михайлова.
Реплики? Няма.
Други изказвания?
Заповядайте, господин Местан.
ЛЮТВИ МЕСТАН (ДПС): Благодаря, уважаеми господин председател.
Уважаеми госпожи и господа народни представител, господа министри! Да оценим доклада на Ограничената мисия на ОССЕ като положителен за начина, по който се проведоха изборите за местни власти и държавен глава през отминалата есен, е проява на политическа безотговорност.
Зад изрази като „Изборният кодекс представлява солидна база за провеждане на избори”, или че „изборите протекоха като цяло при спазване на основните права”, но (реплика от народния представител Красимир Ципов) да не видим в това евфемизъм, зад който се крие една жестока оценка, че това са най-лошо организираните и най-манипулираните от властта избори, е вече проява освен на политическа безотговорност и на политически цинизъм. Защото има няколко от десетките и стотици забележки на ограничената мисия, които показват, че Изборният кодекс дефектира и по отношение на принципа за всеобщо и равно избирателно право, който се прокламира в българската Конституция, и по отношение на самата технология на изборния процес.
Когато наблюдателите казват, че над 400 хиляди български граждани са заличени от избирателните списъци чрез процес, в който липсва прозрачност и възможност за ефективно и своевременно саниране на правата, те всъщност казват, че това не може да се повтаря, защото повтарянето му означава да се превърне едно уродливо явление в норма, в стандарт – нещо, което няма как да се случи в демократична България.
Забележете, има едно изреченийце, което представлява според мен квинтесенцията на целия доклад. Чета: „Имаше множество сигнали от опозиционните партии за упражняване на политически натиск върху опонентите”. Втора страница, четете! И забележете, следва констатацията: „Бяха проверени два случая и двата случая се оказаха достоверни”. Ами, ако бяха проверени 10 случая, ако бяха проверени 100 случая, ако бяха проверени 1000 случая?! За нас няма съмнение, че почти всички случаи щяха да се окажат достоверни! Защото тези избори се проведоха в условия не просто на натиск – политически и полицейски, тези избори бяха проведени в условия на абсолютно добре планиран системен натиск върху политическия опонент. Няма да продължавам с другите констатации.
Не мога обаче да подмина категоричната оценка, че е бил допуснат и поощрен езикът на омразата, като най-уродлива проява на етническата и религиозната нетърпимост. По отношение на всички конкретни бележки са необходими не просто спешни, но адекватни изменения в Изборния кодекс. И така, както самият Изборен кодекс беше изработен от специална комисия, така и тези забележки, тези констатации на ограничената мисия, така и работата по адекватните изменения в Изборния кодекс трябва да бъдат отговорност на също така нова специална комисия и в този смисъл няма никаква логика в алтернативния проект за решение, внесен от Парламентарната група на ГЕРБ.
Има необходимост работата на тази специална комисия да се осъществява при много плътно взаимодействие, ако е необходимо и със специалните структури на ОССЕ, които са натрупали експертиза по наблюдаването на изборния процес – това е нашето предложение, на Движението за права и свободи, а всяко ново изменение да се съгласува и с Венецианската комисия.
Ние собствено ще изпратим на предварителна експертиза до Венецианската комисия всички наши предложения – на Движението за права и свободи, за изменения на Изборния кодекс. И когато получим положителната оценка, тогава ще ги внесем. Това е много важно, уважаеми госпожи и господа, и моят призив е не толкова към мнозинството, колкото към българските граждани. В този парламент не се чува никаква критика. Тази власт продължава да стои в режим на самодоволство и в усещане за самодостатъчност. Затова е необходима гражданска нетърпимост към всички уродливи прояви на властта по време на последните избори, за да може с гражданска подкрепа, чрез граждански натиск върху управляващото мнозинство да принудим тази власт да приеме адекватните изменения на Изборния кодекс, за да не се превърне уродливостта в стандарт. Това не бива да го допускаме! Благодаря за вниманието. (Ръкопляскания от ДПС.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: И аз благодаря.
Реплики?
Първа реплика – заповядайте, госпожо Фидосова.
ИСКРА ФИДОСОВА (ГЕРБ): Уважаеми господин председател, уважаеми господин вицепремиер, господин министър, уважаеми дами и господа народни представители! Господин Местан, чухме една много пламенна реч. Разбирам от какво е продиктуван тонът, с който говорихте. От това, че за първи път през последните 10 години, след промените, които приехме в Изборния кодекс, нямаше изборен туризъм отвън. Нямаше автобуси на границите, които идват да гласуват за местните избори. Нямаше хора, които десетки години не живеят в Република България, да гласуват и да избират кмет и общински съветници.
Но аз не чух във Вашето изказване да цитирате нито една конкретна препоръка и определенията, които дадохте за нас, важат за Вас, господин Местан, и ще обясня защо.
„Най-лошо организираните и най-манипулираните избори”. Та Вие сте един от архитектите на това нещо!
Прочетете си в препоръките на доклада какво е записано в т. 31: „Празните бюлетини следва да се отчитат отделно”. Знаете ли защо, уважаеми представители на медиите, дами и господа народни представители? Защото Вие, господин Местан, Вашето ръководство на Вашата партия за първи тур беше дало указание на Вашите симпатизанти да пускат празни бюлетини за вота за президент, които да се отчитат за недействителни, за да имате основания да се изправяте месеци наред и да хулите администрацията, изпълнителната власт, Централната избирателна комисия, българските граждани. Това е истината, господин Местан! И уродливите прояви са извършени с умисъл и са конструирани от Вас, а не от нас. Обещавам Ви, че тази промяна ще я направя аз лично – ще я предложа в Изборния кодекс, така че следващия път празните бюлетини, които сега бяха над 190 000 за първия тур, ще се отчитат отделно. Тогава няма да може да правите тези договорки, които направихте сега. Благодаря. (Ръкопляскания от ГЕРБ и викове: „Браво”.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Втора реплика – госпожа Цвета Караянчева.
ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА (ГЕРБ): Уважаема госпожо председател, уважаеми господин вицепремиер, господин министър, колеги! Нямаше да ставам, за да правя реплика, но имам желанието да попитам господин Местан нещо.
Къде е езикът на омразата, господин Местан, в предизборната кампания на ГЕРБ? Защото аз лично съм водила предизборната кампания в моя избирателен район. Аз никога не съм си служила с думите, че ДПС ще направи нещо на българските граждани. Но Вие казвахте: „Ще ви съборят джамиите”, „няма да можете да говорите на турски език”. Един от Вашите народни представители пред вестник „Хюриет” каза, че когато господин Плевнелиев стане президент, „ще бъде страшно за мюсюлманите в България”. Това е езикът на омразата.
Когато ние ходехме и правехме предизборни срещи, ние казвахме: „Гласувайте за който искате. Не гласувайте и за ГЕРБ дори, но гласувайте по съвест и по сърце, а не под натиск”. (Ръкопляскания от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Трета реплика? Няма.
Дуплика – господин Местан.
ЛЮТВИ МЕСТАН (ДПС): „И грозотата с рози накичéна”, казва Шекспир в един свой сонет. (Викове: „Браво, браво” от ГЕРБ. Реплика от народния представител Искра Фидосова.) Абсолютно!
Това, което чух като реплика, щеше да ме развесели, ако не беше политическо опасно. Защото преди да е смешно, е проява вече на политическа арогантност.
Няма да отговарям, защото вече чух отговорите от реално компетентни хора, които могат да четат коректно заключенията на наблюдателите.
ИСКРА ФИДОСОВА (ГЕРБ, от място): Мая Манолова ли имате предвид?
ЛЮТВИ МЕСТАН: Вие отново на принципа: „Ами вие защо биете вашите”, правите тотален опит да прехвърлите проблема върху една опозиционна партия.
Ние не разполагаме нито с полиция, която прибираше политически опонент по време на предизборна кампания, нито с каквато и да е възможност да влияем на свободния вот на българските граждани.
Искате ли да ви кажа нещо много, много тъжно за Вас? Вярно е, че нямаше никакви автобуси от Турция, но и без автобусите седем от седемте кметове в Кърджалийска област са на Движението за права и свободи.
ИСКРА ФИДОСОВА (ГЕРБ, от място): С 288 по-малко за цялата страна.
ЛЮТВИ МЕСТАН: Политическата тежест на тази партия, чиито народни представители са пред Вас, не се крепи на некоректен вот. Докато не проумеете къде са здравите социални основи на Движението за права и свободи, няма да ви излязат сметките и Движението за права и свободи ще бъде важен – не казваме непреодолим, но необходим фактор, стожер на българската демокрация. И гласът на ДПС ще се чува не като глас на демагогията, а като гласа на нашите избиратели, като тяхна съвест.
Ето това е! Необходими са промени в Изборния кодекс, които да направят невъзможна намесата дори на толкова силна държавна машина, която продължава да управлява чрез сила – не със силата на демокрацията, а със силата на силата! Това е тъжната оценка за властта, която четем и в заключенията на ограничената мисия на ОССЕ, колкото и да се опитате да го прикриете и да го отречете. (Ръкопляскания от ДПС.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Думата иска министърът на външните работи господин Николай Младенов.
МИНИСТЪР НИКОЛАЙ МЛАДЕНОВ: Уважаема госпожо председател, уважаеми народни представители! Още миналата седмица в пленарната зала аз заявих, че българското правителство се е ангажирало с това да направи внимателен анализ на препоръките, отправени от Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа във връзка с българските избори.
Това е нормална практика във всяка една държава – да се съберат всички анализи в изпълнителната власт, разбира се и в парламента, в съдебната власт, за да се види какъв е анализът, който правим на тези препоръки, кои от тях могат да бъдат приложени в България, кои не могат или кои изискват законодателни промени и така нататък. Фактът, че днес водим този дебат означава, че опозицията иска да политизира този разговор, а не да чуе това, което заявих още миналата седмица, че има ясни срокове, в които анализът ще бъде направен и препоръките ще бъдат формулирани.
Разбира се, би било добре, ако същата тази опозиция беше направила подобно с всички останали доклади на ОССЕ през всички години, откакто редовно в България, както и във всички останали страни – членки на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа, с изключение на Беларус, а в един случай и на Русия, идват наблюдатели на тази организация.
За съжаление, практиката показва, че до този момент предходните управляващи нито веднъж не са благоволили да отговорят на препоръките, отправени от международни наблюдатели във връзка с българските избори.
Даже са отишли малко по-далече, уважаеми дами и господа, през 2009 г. са забравили – вие забравихте да поканите Парламентарната асамблея на Съвета на Европа за наблюдател на българските избори.
ЮНАЛ ЛЮТВИ (ДПС, от място): Аз я поканих.
МИНИСТЪР НИКОЛАЙ МЛАДЕНОВ: Забравихте! И тя изрази разочарование от „нежеланието – цитирам - на българските власти, своевременно да изпратят покана до организацията за наблюдатели на Парламентарните избори на 5 юли 2009 г.” Сътрудничеството с ПАСЕ е задължение на всички страни – членки на Съвета на Европа, още повече че България е в процедура на пост мониторинг. Бюрото на ПАСЕ определя това поведение като фактически отказ да се приеме наблюдателската мисия и посочва, че може да се стигне до санкции по отношение пълномощието на българската делегация в ПАСЕ. Това беше през 2009 г., вие просто забравихте да поканите наблюдателите.
Разбира се, впоследствие, накрая, и след много усилия, включително и от опозицията, такава покана беше изпратена. Но вашето правителство забрави да ги покани! Както всички ваши предходни правителства са развили уникалния навик да забравят да отговарят на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа и на нейните препоръки, най-малко на една препоръка, която от 2005 г. всяка година стои в докладите, с изключение на тази година. Това е за нуждата от постоянна администрация на изборите. През 2005 г. тя за първи път започва да присъства. Вие не само не сте отговорили на това нито веднъж, но не сте го и направили. (Реплика от народния представител Мая Манолова.)
Не на последно място сте забравили също така да обърнете внимание и на сериозната препоръка да не се правят промени в изборното законодателство в последния момент. Изборният кодекс, гласуван от Народното събрание за тези избори, беше опит България да уеднакви практиката си с тази на останалите страни – членки на Европейския съюз, на Съвета на Европа, като не прави промени в последния момент, каквито Вие правите, включително и на последните избори.
Всички това, уважаеми дами и господа, означава едно – означава, че днес опозицията не иска сериозен дебат по тези препоръки, защото, ако тя искаше сериозен дебат, щеше да изчака анализа, или щеше да направи внимателен анализ на препоръките. Напротив, това е част от един цялостен сценарий, който цели злепоставянето на България. Не злепоставянето на една политическа партия, не злепоставянето на изпълнителната или законодателната власт, а цели злепоставянето на България.
И тук искам да се обърна към всички, които така умело боравят и словоохотливо се изказват по темата за езика на омразата в българското общество, за контролирания вот и така нататък.
Уважаеми дами и господа, никой от седящите сега в опозиция за последните 20 години не намери сила да приеме решение на своето Народно събрание, осъждащо Възродителния процес. Това направи мнозинството на ГЕРБ. Никой до този момент не намери сила да реши проблемите в българската мюсюлманска общност. Това направи правителството на ГЕРБ. Никой не намери сила да премахне съществена пречка пред контакта между нашите две страни – България и Турция, свързана с пътуванията, премахвайки ограниченията за шенгенските визи, създавайки условия за по-добър бизнес и за по-добри контакти. Но аз разбирам, че всичко това е много неизгодно на хора, които са свикнали да имат самостоятелен и едноличен контрол върху гласуването в една или друга секция. За съжаление, тяхното време свърши, както свърши времето на всички, които искат да се изказват непрофесионално по отношение на изборния процес или Изборния кодекс.
Благодаря на внесеното решение от мнозинството, което ще даде възможност наистина ние да завършим нашия анализ, да го направим внимателно, да го направим коректно и да го направим по начин, който в най-добра степен отговаря на българското законодателство, на българската Конституция и на високите очаквания, които всеки български гражданин има, от хората, които го представляват – били те в управление или в опозиция. (Ръкопляскания от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: За изказване има думата госпожа Цвета Караянчева.
ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА (ГЕРБ): Уважаема госпожо председател, господин вицепремиер, господин министър, уважаеми колеги! По време на местните и президентските избори през октомври 2011 г. се натъкнахме на парадокс, който произтича от факта, че избирателните списъци са съставени по постоянен адрес. Оказа се, че в област Кърджали има драстични разминавания на регистрираните по постоянен и настоящ адрес жители. Давам пример с по-големите села, примерно село Рани лист. Има регистрирани по постоянен адрес над 2200 човека, а реално живеят 800; в село Бойно – над 1200, живеят около 350.
Това обаче не е най интересното. Както знаете, според изборното законодателство се провеждат избори в населени места, където са регистрирани над 350 души. Ще Ви дам обаче няколко интересни примера и то в населени места в общини Джебел, Крумовград, Кирково. Примерно в село Къклица има регистрирани по постоянен адрес 515 човека, а реално живеят 81. В Жълъдово – 777 по постоянен, реално живеят 82. Моят любим пример е село Тинтява: постоянно регистрирани – 380 жители, а настоящо живеещи там са 18, от които има 15 избиратели и има избран кмет със 7 гласа. Ето това е протоколът на избирателната комисия.
Изправени сме пред един парадокс и всъщност се получава така, че всъщност има много висока избирателна активност, а избраните кметове са избрани с по 7, 8, 10, 15 гласа.
Друг фрапиращ случай – в много населени места в област Кърджали има регистриран само по един кандидат и той е от ДПС. Поради ред причини, които нямат нищо общо с които и да били демократични принципи за провеждане на изборите, има хора в тази зала, които знаят защо е точно така, защо се получава такъв голям процент – почти 50% от населени места в Кърджалийско, където има само по един кандидат? Къде е конкуренцията, къде е състезанието, къде е алтернативата? (Реплики от КБ.)
Ще кажете там, че сме работили. Отговарям Ви веднага – работихме здраво и всеки, който е следял предизборната кампания, знаеше за какво става дума. До последно криехме имената ...
ЧЕТИН КАЗАК (ДПС, от място): Какво общо има това?
ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Това е в отговор на предното изказване. До последно криехме имената, за да не би случайно някой от ДПС да научи, защото нашите хора бяха бити и заплашвани. И въпреки тези предпазни мерки много от хората се отказаха. Чест прави на тези, които останаха до края и бяха кандидати за населени места от ГЕРБ в област Кърджали.
Бих искала да отбележа, че БСП никога не е издигала кандидати в тези населени места. Защо ли? Задайте си въпроса. Защо в момента те не критикуват своят коалиционен партньор от предното правителство. Има нещо гнило тук, може би. (Реплики от КБ.)
Искам да Ви дам някои примери за това как се изпълняваха препоръките, дадени от нашите европейски партньори, включително и в този доклад. Цитирам заглавия: „Политически натиск, но не на ГЕРБ срещу ДПС, а на ДПС срещу ГЕРБ”, „Активист на ГЕРБ бе пребит, докато разлепвал плакати”, „Запалено е имущество на кандидат за кмет на ГЕРБ в община Джебел”. През август в село Дядовско, община Черноочене привърженици на ДПС нахлуват в клуба на ГЕРБ. Използват физическа саморазправа. Ден по-късно бе пребит общинският лидер, кандидат за кмет на ГЕРБ в Джебел в посещението му в село Папрат – забележете, родното село на областния лидер на ДПС в област Кърджали, настоящ кмет на Джебел. Какво казва той по този повод? Че външни хора не са желани в селото. На въпрос дали е забранено да се посещават населени места от хора, които не живеят в тях, същото това лице отговаря така: „Каква работа имат 7 души от ГЕРБ в Папрат? Те са чужди хора за селото.”. За какво говорим?! Да казвам ли за село Жинзифово – 6 години без вода, за да може да се контролира за кого ще гласуват.
Ето затова е трудно да се издигат кандидати в тези региони. Заради такива негативи – ¬не бих искала да използвам думата грозни – явления, можем да помислим в следните насоки. Бихме могли да поставим на обсъждане трябва ли на местни избори избирателните списъци да се изготвят освен по постоянен и по настоящ адрес? Трябва ли там, където има само по един кандидат, да се провеждат избори?
Другата тема, която искам да засегна, е относно агитацията, защото преждеговорившият много сериозно говори по тази тема. Мога да говоря много, имаме над 40 жалби в общинската избирателна комисия, можете да проверите. И всичко е в тази връзка.
Кметовете в Кърджали и Черноочене си позволиха да се възползват от факта, че Служба „ГРАО” е на тяхно подчинение, получаваха данни за млади хора, които за първи път ще гласуват на тези избори и им пращаха лични покани да гласуват. (Реплики от ДПС и КБ.) Искам да Ви кажа, ще Ви цитирам част от поканата. Аз не Ви прекъсвах, госпожо Манолова. Искам да Ви прочета.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Моля без реплики от залата преди да съм дала думата за това.
ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Слушайте, с какво се обръщат те към младите хора: „Вашите родители знаят как и защо бе създадена ДПС. Сигурен съм, че те ще си спомнят принудителното изселване, връщането на насилствено отнетите имена, религия и култура на малцинствата и други последващи събития от преди 21 години, които доведоха до създаването на ДПС като защитник на правата и свободите на гражданите в Република България. За да си спокоен за утрешния ден – гласувай за ДПС!”.
С такива текстове ли се опазва етническият мир? Това е внушението, че единствено и само ДПС пази правата на хората, а другите партии са заплаха. Сами си направете извода за какво става дума и защо трябваше да бъде сезирана Комисията за защита на личните данни.
И накрая ще Ви кажа – имаме едно добро изборно законодателство, което трябва да се спазва и не да се прилагат евтини партийни хватки, а, както казва моята колежка – да имаме повече политическа култура. Благодаря Ви. (Ръкопляскания от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Реплики? Няма желаещи да репликират.
Юнал Лютфи за изказване. Разполагате с минута и четиридесет секунди.
ЮНАЛ ЛЮТВИ (ДПС): Уважаема госпожо председател, господа министри, уважаеми колеги! Разполагам с много малко време. След патетичното изказване на колежката от ГЕРБ, която ни заля със статистика, имена – така и не разбрах за какво говори всъщност (оживление, смях, реплика: „Много добре знаете за какво говори!” от ГЕРБ), аз ще премина направо към препоръките.
Това, което каза нашият колега Лютви Местан по препоръките и въобще по оценката на доклада, е едно към едно вярно. Никога не са провеждани по-порочни избори, толкова критично оценени от мисията на ОССЕ в България и от Делегацията на Парламентарната асамблея на Съвета на Европа. Повярвайте ми, никога не са били толкова многобройни бележките и препоръките на мисията на ОССЕ.
Тук се говори за много неща, но аз ще се върна конкретно към препоръките, защото когато наближават избори и когато се провежда предизборна кампания, много се злоупотребява с това, че кандидатите за кметове и народни представители, ако щете и кандидатите за Европейския парламент, в смесените райони говорят на майчиния език.
Много Ви моля да чуете Препоръка № 6: „На лица, които се идентифицират като принадлежащи към малцинства (председателят дава сигнал, че времето е изтекло; реплика от ГЕРБ: „Времето!”), следва да се разреши използването на майчиния език в предизборната кампания, за да се насърчава ефективното им участие в обществените дела. Може да се помисли за (шум и реплики от ГЕРБ) издаване на информация за гласоподаватели и други официални изборни материали на езици на малцинства, което би направило Изборния кодекс по-разбираем за всички общности.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря Ви, господин Лютфи. Просрочихте времето – 40 секунди.
ЛЮТВИ МЕСТАН: Няколко секунди. (Силен шум и реплики от ГЕРБ.)
Колеги, Движението за права и свободи направи десетки текстове – предложения, за да може Изборният кодекс да отговаря на изискванията на международните стандарти! Нито едно от предложенията на Коалиция за България и на Движението за права и свободи не беше прието! Ако Вие бяхте приели тези текстове, Изборният кодекс щеше да бъде съвсем друг! Благодаря Ви за вниманието.
ИСКРА ФИДОСОВА (ГЕРБ, от място): Щяхте да имате 300% успеваемост.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря, господин Лютфи.
Реплики? Няма.
Господин Янаки Стоилов.
ЯНАКИ СТОИЛОВ (КБ): Госпожо председател, господа министри, госпожи и господа народни представители! Смятам, че днешната дискусия в по-голямата си част очерта реалните проблеми във връзка с организацията и провеждането на избори. Включително изказванията на част от представителите на мнозинството дават свидетелства, че на тези избори най-масово се използваше контролиран вот, икономически и административен натиск, изборни манипулации, използване на страха както от представители на централната изпълнителна власт, така на определени места и от тези, които държат местната власт! Разбира се, най-силна е държавата на национално ниво, затова и пропорционално ГЕРБ можеше да разчита в най-голяма степен на тези методи. Всички ние трябва да признаем този факт, пристъпвайки към дискусията за това какво следва да променим в изборните практики и в изборното законодателство.
Господин министър на външните работи, дано декларацията за Възродителния процес, инициирана от Вашите бивши колеги от СДС и приета от мнозинството в Народното събрание, да Ви помогне при по-нататъшните преговори с турското правителство за правата на хилядите български бежанци от Тракия. Искрено очаквам да направите това нещо, позовавайки се на тези действия на Народното събрание. В политиката много добре трябва да знаете последствията на всичко онова, което официалните институции правят.
Изборната демокрация е основана върху принципа „един човек – един глас”. Формално това все още е така, но в действителност в много случаи се питаме: каква е реципрочната финансова стойност на един български глас по време на избори у нас? Оказва се, че дори принципът не е „един глас – един лев”, а в някои случаи много повече.
Любопитно е, че любимецът на американските неоконсерватори Франсис Фукуяма, който преди години оповести края на историята като незаменимост на либералната буржоазна демокрация, буквално вчера в авторитетното издание „Шпигел” казва, цитирам: „Всички съвременни демокрации имат една болест, състояща се в това, че демократичният процес е овладян от добре организирани групи, които не са представителни за общата кауза”.
Това е проблем на целия свят. В България този проблем е на квадрат в последните години.
Публикуваният наскоро подробен доклад на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа за президентските и местните избори в България добре очертава проблемите в нашето изборно законодателство и в самия изборен процес. Аз ще се спра и ще цитирам, придържайки се почти изцяло към неговото заключително съдържание, само тези от тях, които смятам за най-важни.
„Заседанията на избирателните комисии на всички нива трябва да бъдат публични през целия изборен период.
Изборният кодекс да гарантира включването на представители на опозиционните партии в ръководството на избирателните комисии на всички нива, за да се намали впечатлението за политическо влияние.
Отказите поради липса на изискуемия за приемане на решение кворум да се обжалват, както приеманите решения.
Проблем е голямата комерсиализация на избирателната кампания в медиите – една практика, която все повече се задълбочава през последните години. Освен това, няма яснота за разграничаването на платени и безплатни публикации в медиите.
Трябва да се предвиди задължение за честно, балансирано и безпристрастно отразяване в новините и актуалните предавания на кампанията от всички електронни медии, подчертавам, в съответствие с добрите европейски практики.
Така че критиката, която днес отправяме към българските политически и държавни институции, трябва да се възприеме и като критика към повечето от медиите, защото те са част от този комерсиален модел, който прави възможни изборите такива, каквито са в момента.
Да се осъществява контрол от страна на Съвета за електронни медии по време на самата изборна кампания и да се реагира на такива нарушения.
Да се състави публичен регистър на собствениците на електронни медии.
Да се предвиди възможност за повторно преброяване на гласовете в секционните комисии в избирателния район.
Да се гарантират изборните права на всички граждани, на лицата с двойно гражданство, на живеещите в чужбина и, забележете, въпреки приетите промени или може би заради тях, на последните избори е намалял броят на изборните секции в чужбина.”
Той се е увеличил единствено на територията на Република Турция, вероятно заради по-голямата активност на избирателите там, а е намалял в страните от Европейския съюз, включително и там, където имаме почетни консули.
България продължава да е в процедура на постмониторинг от Парламентарната асамблея на Съвета на Европа. Предстои изготвянето на доклад през тази година. Това е още едно основание да се извършат подобрения в изборното законодателство.
Но най-важното е да направим така, че българските граждани да имат доверие в изборния процес; да направим така, че българската демокрация да не продължава да се дискредитира. И това може да бъде направено, ако се приеме нашето предложение да се създаде временна парламентарна комисия, която да систематизира проблемите и нарушенията и да предложи законодателни промени.
Днес може би Вие ще приемете един палиатив, който ще отклони нашето предложение, но то ще се актуализира. Аз смятам, че има шансове да бъде прието, освен ако Вие не сте безотговорни както по отношение на състоянието на българската демокрация, така и по отношение на взаимодействието с тези европейски институции, за които говорим. Благодаря. (Ръкопляскания от КБ и ДПС.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Реплики? Няма.
За изказване – господин Павел Шопов.
ПАВЕЛ ШОПОВ (Атака): Господин Стоилов, много красиви приказки казахте, цитирахте международни авторитети. Всичко това би било много добре, ако си нямахме работа с откровени престъпници. На тези избори ставаше дума не за друго, а затова че тези избори родиха стотици, а може би хиляди престъпници в България, на всички нива от страна на управляващите. Много от тях са тук, помежду ни, в момента. (Реплики и провиквания от ГЕРБ.)
Момент! И когато господин Стоилов и други представители на опозицията говорят за демокрация, за честни избори, тези, за които говоря, просто ни се присмиват. Станалото на последните избори беше най-циничното, което е ставало на избори от 1990 г. до този момент.
И Вие от БСП, и от ДПС, пък в някаква степен и сините, когато критикувате тези избори, ги критикувате от Ваша гледна точка, защото по байганьовски през всичките десетилетия – на 18 поредни избори лъжехте или послъгвахте. Тук става въпрос обаче за грандиозна лъжа, за такава измама, заради която ОССЕ залепи такава звучна плесница. Защото това е звучна плесница, жестока плесница! Тя е страшна плесница!
И тук се излиза и се измъкват с препоръки към бъдещия закон и какво трябва още да се направи в Избирателния кодекс. Той не е толкова лош, бе, колеги. Работата е там обаче, че той флагрантно беше потъпкан, беше нарушен, беше просто направено всичко, за да бъде жестоко фалшифициран, жестоко манипулиран, със страшно много пари. И това беше една организирана мръсна кампания. В тази кампания „Атака” беше ощетена с между 6 и 8%. Между 6 и 8%!
И е имало нареждане от най-високо ниво, кой знае кой го е дал, ние можем само да предполагаме: „Режете „Атака”!”. И това се е правело на всички нива, по всички показатели, по всички направления.
Ние знаем, че и сините са били жестоко отрязани. Имаме данни и информация за това. Били са жестоко ощетени. И това е инженирането на българския политически модел. Там някъде седи някой, който се счита за господар на ефира, дърпа конците и казва: „Тези – да, тези – не! На тези ще пуснем, на тези няма да дадем! Тези заслужават, тези не заслужават!”.
И тук, когато отляво критикувате яростно, във Вашите думи има много истина, но си спомнете за онова, което Вие сте правили, защото също сте приложили в десетилетията, в десетките досега проведени избори този модел, който ГЕРБ и управляващите доведоха до абсолют, доведоха до пълното му тържество!
Всички ние знаем, че изборите бяха фалшифицирани по този грозен и отвратителен начин. Ние всички го видяхме – с хора, които присъстват тук, които са помежду ни, лицата ни са познати от нощта на изборите, в това нямаме съмнение!
Допреди малко тук се говореше за Кърджали, за манипулации. И същата тази госпожа, няма да споменавам име, направи тогава всичко възможно на всички нива по отношение на това „Атака” да не издига своя кандидат, своите кандидати в Кърджалийски окръг. Това е така и никой не може да го отрече, защото аз бях свидетел на това, на този натиск и на всичко, което се правеше, и за което тя е получила, сигурен съм, похвали! (Реплики от ГЕРБ.)
Това се направи на десетки места с наши структури в страната. И това са факти, факти и факти!
Това ще направят управляващите – те ще се опитат след три месеца, след една година да се забрави онова, което направиха, то да отмине, да отшуми. Политиката на свършените факти е такава – виждате резултатите, и след това всички виждаме какво става в държавата.
Тук много от Вас, когато излезе Мая Манолова, трябва да й бъдат винаги благодарни. Госпожо Манолова, трябва да Ви бъдат благодарни – Вие в тази зала в миналото Народно събрание направихте нещо нечувано, и сега 26 души стоят тук благодарение на Вас. Това са тези места, които бяха получени според мажоритарния вот. На тях им хареса да получават служебно дивиденти, да получават влияние, което не им се полага в обществото, и което не е пропорционално на тяхното влияние. Затова това ще се тегли от обществото – 26 души отгоре, госпожо Манолова, благодарение на Вас и на Георги Първанов. И това те го осребряват по начина, по който се вижда, и ще продължават да го правят, докато не слязат от политическата сцена, което по начина, по който те правят всичко, е неминуемо и безвъзвратно. (Реплики.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Лично обяснение. (Шум и реплики.)
Достатъчно индивидуализирано, с посочване, да… (Шум и реплики.)
Да, много внимателно следих, колеги.
ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА (ГЕРБ): Уважаема госпожо председател, уважаеми господин вицепремиер, господин министър, уважаеми колеги! Мисля, че всяка уважаваща себе си партия не трябва да се крие зад друга, а да има доблестта да изкара свой кандидат, където и да е било.
Мога категорично да заявя, че никога не съм оказвала въздействие на групата в Общинския съвет на Партия „Атака” в Кърджали да правят каквото и да е.
Само че, колега, искам да Ви кажа, че новият областен лидер, който сложихте на вашата формация в Кърджали, много доброволно, така да го кажем, даде секретарските места на ДПС с аргументацията, че те били политическата сила по-голяма като брой и имат право да вземат тези места.
И другото, което е – проверете, колега, на същия този ваш областен лидер майка му и баща му дали са в общинските избирателни комисии на община Ардино и община Черноочене. Това се казва осребряване на политическите идеи! (Реплики.)
От квотата на „Атака”. (Ръкопляскания от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Други народни представители искат ли думата?
Преди това не попитах дали има реплики към изказването на господин Шопов? Няма.
Други народни представители искат ли думата за изказване?
Заповядайте, господин Терзийски.
ГЕОРГИ ТЕРЗИЙСКИ (независим): Госпожо председател, господин вицепремиер, господин министър, дами и господа народни представители! Слушайки днешната дискусия, аз се сещам за дебатите, които водихме миналата година, когато приемахме Изборния кодекс, и се сетих за едно мое изказване, което гласеше, че не се приема Изборен кодекс за големи и за малки партии, приема се Изборен кодекс за ГЕРБ!
Проведените избори доказаха, че моето твърдение е било вярно. Наистина имаше членове на секционни и на общински избирателни комисии, които бяха абсолютно неподготвени и не знаеха каква е ролята им, не знаеха защо участват в тези секционни или общински избирателни комисии, но в общ план изборите бяха добре организирани – една тежка машина, която целеше да доведе единствено победа на ГЕРБ, и то победа, при която считам, че не беше реално отразен вотът на гражданите.
Аз искам да повдигна и един друг въпрос, който го зададох още по време на предизборната кампания. Зададох го и към премиера Бойко Борисов.
Имаше индикации за сериозен натиск и за различни форми на финансиране на кампанията под формата и с логото „Данък уважение”.
Аз тогава попитах каква част от кампанията е подсигурена от „данък уважение” и зададох тогава въпрос към министър-председателя, който задавам и в момента: минава ли пътят за европейско развитие на България през „данък уважение”? Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Реплики? Няма.
Други народни представители?
Господин Пирински, Вашата група разполага с четири минути.
ГЕОРГИ ПИРИНСКИ (КБ): Уважаема госпожо председател, господа министри, колеги! Постановката на доклада е дадена на първа страница:
„Президентските и местните избори предоставиха на избирателите широки възможности за политически избор – внимавайте: и като цяло се характеризираха със зачитане на основните права и свободи. Независимо от това, масовите твърдения за купуване на гласове и обстоятелството, че практически за всички медийни репортажи от кампанията трябваше да се заплаща, подчертаха необходимостта от продължаване на реформата.
Останаха някои предизвикателства, проявени в обработката и предоставянето на резултатите след първия кръг от изборите. Предмет на особена загриженост бе известната липса на прозрачност при вземането на решения от Централната избирателна комисия и неспособността на ЦИК да вземе своевременни или изобщо някакви решения по въпроси от критично значение.”
Централният въпрос така или иначе е за купуването на изборите, купуването на гласове.
Ето какво пише на страница девета: „Масовите твърдения за купуване на гласове и последствията от тази практика, изразяващи се в подкопаване на общественото доверие в изборния процес, следва да наклонят везните към това на прокурорите и полицейските органи да бъдат предоставени повече инструменти за разследването на такива престъпления. За да имат ефективен възпиращ ефект, наказанията за тези закононарушения следва да са съразмерни с тежестта на извършеното престъпление”.
Тук ще направя едно отклонение от текста на доклада, защото наблюдателите не са съвсем наясно с цялото богатство на приложение на специалните разузнавателни средства по изключително избирателен начин. Оказва се, че по всички възможни въпроси, които са от интерес за властите, могат да се прилагат такива средства, но оплаква се и главният прокурор, оплакват се и организаторите на изборите – няма в законодателството възможност ние да разкрием купуване на гласове с прилагането на специални разузнавателни средства. Безпомощни сме, дами и господа!
По-смешно, по-абсурдно и по-цинично, както се изрази господин Местан, обяснение за безсилие едва ли е мислимо.
Тук господин Стоилов, а и другите мои колеги цитираха точка по точка от предложенията – предложения, които пряко засягат Изборния кодекс, така че тезата, че нямало какво да се променя, е несъстоятелна.
Ние предлагаме решение от пет точки.
Госпожо председател, Вие навярно ще го прочетете, преди да го предложите на гласуване. Тези пет точки са изцяло конструктивни. Ние сме готови да работим максимално ангажирано за осигуряване следващите избори да са честни и демократични.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Реплики? Няма.
С време разполагат: Парламентарната група на ГЕРБ – 15 минути, Коалиция за България – 40 секунди, независимите народни представители – 3 минути.
Има ли желание за участие в дискусията от парламентарните групи, които разполагат с време?
Господин Ципов.
КРАСИМИР ЦИПОВ (ГЕРБ): Благодаря, госпожо председател.
Уважаема госпожо председател, уважаеми господин вицепремиер и министър, уважаеми колеги! Ще се опитам да бъда съвсем кратък по отношение на това, което беше казано преди малко в пленарната зала.
Да, има препоръки, отправени в този доклад. Да, ние ще предприемем съответните действия, за да подготвим предложения, които да отговорят на тези препоръки.
Да, отговорът на тези препоръки, уважаеми дами и господа, за първи път ще бъде изпратен на компетентните международни институции.
Да, ние се съобразихме за първи път с предишните препоръки, които бяха отправени към България за провеждането на изборния процес. Да, ние създадохме организация най-после да се отговори на всички негативни явления като купуване на гласове и контролиран вот.
Да, през миналите избори за първи път бяха образувани толкова много досъдебни производства и произнесени ефективни присъди.
Да, ние ще обсъдим внимателно препоръките в доклада, които касаят завишаване на наказателната отговорност по отношение на това уродливо явление „купуване на гласове”. Нещо, за което беше направен опит в края на миналото Народно събрание, но при обсъждането и в ресорната комисия, и в пленарната зала някой се уплаши. Някой се уплаши, че наистина трябва да се проведе ефективна борба срещу това уродливо явление, дами и господа!
Не, ние няма да се уплашим, уважаеми дами и господа, и ще предприемем мерки в тази посока – да поставим този въпрос на една сериозна дискусия. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Реплики? Няма.
Други народни представители?
Госпожа Фидосова.
ИСКРА ФИДОСОВА (ГЕРБ): Уважаема госпожо председател, уважаеми господин вицепремиер, уважаеми дами и господа народни представители! Няма да повтарям всичко това, което казаха моите колеги преди мен. Те направиха обстоен анализ и преглед на препоръките, които са залегнали в Доклада на ОССЕ. Направиха разграничението между тези препоръки въз основа на смисъла и съдържанието на всяка една от тях – коя касае изборния процес като цяло, коя касае изборното законодателство.
Ще се спра само на две от препоръките.
Първата препоръка, уважаеми колеги, на която ще се спра, е № 2. Там е записано, че Изборният закон трябва да осигури възможност за участие в ръководството на всички избирателни комисии на всички нива на представители на опозиционните партии.
Законът е такъв, какъвто беше и досега: на квотен принцип, според това кой как е представен в българския парламент като партия и коалиция се формира представителството и в съответната комисия. И не е вярно, и е крайно време да се спре с твърденията, че ГЕРБ манипулира изборите, че ГЕРБ си служеше с нечестни методи, с не знам какви неща, че ГЕРБ фалшифицира изборите и така нататък. Думи, които всеки ден чуваме от определени колеги, седящи отляво в залата.
Сега обаче аз ще дам конкретни примери и ще кажа какво се случи в един избирателен район в община Кюстендил. Този пример е много показателен. Ще говоря с конкретни факти, данни, доказателства, с две решения на съда, последното влязло в сила като втора и последна инстанция, и първите касирани избори за общински съветници.
Уважаеми дами и господа народни представители, в община Кюстендил във всичките секции колегите от опозицията имаха на квотен принцип представителство както в комисиите, така и в ръководството на комисиите. В една-единствена секция обаче – това е секция № 93, с. Коняво, имаха председател от Българската социалистическа партия и секретар от Движението за права и свободи. Тази комбинация я няма в нито една друга секция. Тази подробност е важна с оглед на това, което ще чуете след малко.
Уважаеми колеги, по молба и жалба на колегите от БСП са оспорени изборните резултати в община Кюстендил по отношение на избора на общински съветници.
Какво казва съдът на двете инстанции в своите решения? Той казва, че изборите са опорочени заради съществено нарушение – най-тежкото нарушение, което за мен е умишлено. Знаете ли какво се случва в 93-та секция? Чета Ви: „Липсват отразени единните граждански номера и видът и номерът на документа за самоличност на всички гласували в тази секция”.
В тази секция, уважаеми колеги, има над 700 избиратели. Четиристотин и двадесет гласуват на изборите, които се проведоха есента на 2011 г. Направете си труда, уважаеми представители на медиите, да видите резултатите в тези секции. Какво е получил кандидатът на БСП? Какво е получила БСП там? Какво е получил кандидатът за общински кмет господин Петър Паунов, кандидатът на Синята коалиция? Какво са получили сумарно всичките тези хора, седящи отляво и отдясно? А може би трябва да седят всичките те от една страна в пленарната зала, и сигурно е крайно време да изработим правила и да ги сложим на едно място. (Ръкопляскания от ГЕРБ.)
Знаете ли какво се случва, уважаеми колеги? Умишлено – твърдя го от тази трибуна – са дадени указания на председателя на комисията, който е от БСП и се казва Петър Методиев Тошев, да не се впише нито едно ЕГН, нито един номер, нито една дата на издаване на лична карта. Защо? За да послужи това за касиране на изборите в община Кюстендил. Кой даде указанията към председателя? (Смях в блока на ГЕРБ. Реплика на народния представител Мая Манолова.) Как само в тази комисия го направихте?! Как само в комбинация председател от БСП и секретар от ДПС?!
Госпожата, която отговаря от място, да стане и да каже кой поръча това деяние?! (Ръкопляскания от ГЕРБ.) За мен това е най-грубото нарушение на изборния процес! Това е умишлено нарушение с цел да се създаде възможност да се говори месеци наред в публичното пространство, че има манипулации, че МВР мачкало на изборите, че ГЕРБ фалшифицирало! Не! Не ГЕРБ направи фалшификатите. Не ГЕРБ направи манипулациите. Това е доказателството – две инстанции на съда, независима експертиза – неоспорена от колегите на БСП. Защо не я оспорихте?!
И още една секция ще ви дам за пример, в същата община. Секцията е № 109, пак цитирана в тези две решения. В тази секция, забележете, в избирателните списъци са вписани предварително на компютър всички лични данни – ЕГН-та, номера на лични карти – нещо, което Кодексът изрично го урежда. Идва избирателят, подава си личната карта, членовете на комисията вписват. Това е гаранция, че няма купен вот, че няма подправен вот, че няма фалшифицирани изборни резултати. Как, уважаеми господа отляво и отдясно, този официален списък от ГРАО се озова в тази секция, като там всички знаем кой е действащият кмет преди тези избори?!
И когато говорите за манипулации, когато говорите за нарушаване на Вашите права, когато цитирате Плевен и Монтана, бъдете така добри да излезете и да кажете истината – че вие не можахте коректно и правилно да си попълните документите. Вземете юристи назаем, ако нямате добри юристи, които да ви кажат как да ги попълните (оживление и частични ръкопляскания в ГЕРБ), но не упреквайте закона, не упреквайте институциите, не упреквайте парламента, не упреквайте изпълнителната власт!
Крайно време е да спрем да политиканстваме, колеги. Има допуснати грешки по време на провеждане на изборите по отношение на определени действия и дейности, които се извършваха. Нека да анализираме всички тези пропуски. Нека всички заедно да видим какво трябва да променим, така че да не допуснем някой друг в следващите избори да злоупотребява. Не е лош законът, напротив, той беше много добър, но никога законът не може да предвиди до каква степен може да стигне едно извратено мислене, за да манипулира един процес. Благодаря за вниманието. (Ръкопляскания от ГЕРБ, народният представител Мая Манолова иска думата.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Реплики? Няма.
Да, госпожо Манолова, достатъчно добре бяхте индивидуализирана и персонифицирана в изказването. Имате възможност за лично обяснение.
МАЯ МАНОЛОВА (КБ): Уважаема госпожо Фидосова, ако си бяхте направили труда да прочетете протоколите от заседанията по обжалването на изборите в Кюстендил, пълния текст на Решението на Административния съд в Кюстендил и на Върховния административен съд, щяхте да знаете, че там бяха посочени и идентифицирани многобройни нарушения на изнесени бюлетини, на предварително попълнени бюлетини, на несъответствие между недействителните и секционните протоколи, на натиск върху гласоподаватели (реплика от народния представител Искра Фидосова), на безброй нарушения, госпожо Фидосова, които бяха извършени в този случай – не толкова от Вашите колеги депутати от ГЕРБ, колкото от действащия кмет, представител на Синята коалиция.
Защото Вие, госпожо Фидосова, не разбрахте нещо друго. Като родителка на Изборния кодекс Вие не разбрахте, че създадохте един „Франкенщайн”, който обслужва всички управляващи. Вие създадохте едно чудовище, което се обърна и срещу Вас в Монтана. Затова кметът на Монтана смачка ГЕРБ в Монтана – именно чрез Вашите механизми, които Вие му дадохте в Изборния кодекс. С Вашите камъни по Вашата глава в Монтана!
Това е разликата между мен и Вас. Аз не защитавам председателя на избирателната секция в Коняво и няма да Ви кажа, че там имаше четирима представители на ГЕРБ, които спаха докато се извършваха тези нарушения. Затова, че имахте мнозинство във всички избирателни секции, включително и в секция 109, която цитирате, защото Вашите представители в изборната администрация не си свършиха работата. Механизмите, които дадохте в Изборния кодекс, позволиха изборите да се фалшифицират, да се манипулират, да се купуват гласове, да се разнасят предварително попълнени бюлетини и да се извърши подмяна на вота на гражданите.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Времето изтече, госпожо Манолова.
МАЯ МАНОЛОВА: Затова се осъзнайте! Нека да променим Изборния кодекс, защото на следващите и на по-следващите избори – с Вашите камъни по Вашата глава! (Народният представител Мартин Димитров иска думата.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Господин Димитров, с цялото ми уважение към Вас, беше употребена фразата „Вие отдясно”, а в момента виждам с Вас осем народни представители вдясно.
МАРТИН ДИМИТРОВ (СК, от място): Но как беше дадена думата на госпожа Манолова?!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Защото беше достатъчно добре идентифицирана. Няма да споря, господин Димитров. Нямате думата.
МАРТИН ДИМИТРОВ (СК, встрани от микрофона): Така ли стана?! Вече думата не ми давате, госпожо председател! Това беше безобразно изказване!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Моля Ви, господин Димитров, седнете си на мястото.
МАРТИН ДИМИТРОВ (СК, встрани от микрофона): Тогава искам думата по начина на водене.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Седнете си на мястото. Нямате време. Процедурните предложения влизат във времето, което за Вашата коалиция изтече.
МАРТИН ДИМИТРОВ (СК, встрани от микрофона): Това е падение!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Парламентарната група на БСП има 50 секунди. Господин Божинов ще закрие дебата днес.
Господин Василев също иска думата. Разискването ще го закрие господин Емил Василев, защото разполага с време.
ГЕОРГИ БОЖИНОВ (КБ): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги народни представители! Дискусията трудно може да бъде обобщена, но ако трябва да я характеризирам с една дума, тя показа, че отминалите избори са грозна реалност, в която почти няма безучастни, но няма и наказани. Стана ясно, че има престъпление, има подмяна на вота, има закононарушения.
РЕПЛИКА ОТ ГЕРБ: Много загубихте!
ГЕОРГИ БОЖИНОВ: Но няма наказани и осъдени!
Изводът: в България фалшифицирането на вота, манипулирането е безнаказана дейност. Това показва опасна за демокрацията тенденция в България. (Смях в блока на ГЕРБ.)
И знаете ли кое е най-опасното?
ЦВЕТОМИР МИХОВ (ГЕРБ, от място): Сядай си! Няма време!
ГЕОРГИ БОЖИНОВ: Няма време и не искате да чуете кое е най-опасното!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Моля ви, колеги, не шумете, за да завърши мисълта си господин Божинов.
ГЕОРГИ БОЖИНОВ: Най-опасното е, че освен организаторите на тази безнаказаност, много други криминални, силови и други групировки се възползваха и ще се възползват и занапред! Ваша е отговорността за пресичане на тази тенденция!
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ: За Враца ли говорите?
ГЕОРГИ БОЖИНОВ: За Враца говоря, господин министър. (Отива при заместник министър-председателя Цветан Цветанов и му дава разяснения.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Господин Божинов, нека дадем възможност на народния представител Емил Василев да се изкаже.
Има думата господин Василев.
ЕМИЛ ВАСИЛЕВ (независим): Благодаря Ви, госпожо председател.
Дами и господа, бях провокиран за моето изказване от поредица левичарски изказвания в лицето на господин Янаки Стоилов и на господин Павел Шопов. Дори беше цитиран доста превратно според мен Франсис Фукуяма, един безспорно изявен дясноконсервативен анализатор. В интервюто си в списание „Шпигел” – направих си труда да го прочета – казва нещо много интересно: „В държави, в които няма средна класа, наблюдаваме най-големите вътрешни противоречия и най-голямата демагогия и популизъм”, казва Фукуяма, визирайки безспорно левия популизъм.
Истината е, че в днешния дебат като че ли ни дойде малко в повече конкретиката. Ние нямаме нужда толкова от конкретика, дами и господа, тъй като и аз мога да Ви разказвам с часове за всевъзможни неуредици и нарушения в моя избирателен район – Великотърновският. По-важно е да се замислим къде е причината. Може би за пръв път ще се съглася с госпожа Фидосова, че в края на краищата един закон не е в състояние да предвиди всички възможни хипотези.
Причините са по-дълбоки и ние трябва да си отворим очите за тях. Според нас в РЗС проблемите в изборния процес се дължат на два основни фактора – липсата на демокрация, от една страна, и беднотията на хората.
Демокрация ни липсва, поради това че в България никога не е имало такава. Членството ни в Европейския съюз за пръв път даде възможност за истинска демокрация в България. Целият ХХ век мина под егидата на еднолични режими и това го признават всички историци: още от Освобождението през ХІХ век, режимът на пълномощията на Александър І Батенберг; след това режимът на Стамболов; режимът на Фердинанд; режимът на Стамболийски; след това режимът на Цар Борис ІІІ; след това режимът на Тодор Живков – 50 години комунизъм, 20 години посттоталитаризъм. Нямаме демокрация и ние трябва да си отворим очите, и да работим за повече демокрация. Членството в Европейския съюз най-после ни дава шанс за това.
Беднотията, както отбелязва и Фукуяма, всъщност води до едно маргинализиране на хората. Всички ние като политици трябва да си поставим за главна цел благосъстоянието на нацията. Само с повече благосъстояние и повече демокрация проблемите, които днес дискутираме, могат да бъдат разрешени в обозримо бъдеще. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря Ви, господин Василев.
Няма как да попитам за реплики, освен от групата на ГЕРБ, ако има такива. Само там имат още няколко минути време.
Желаещи за изказване от Парламентарната група на ГЕРБ, която все още разполага с няколко минути? Няма.
Закривам дискусията.
Преминаваме към гласуване, като преди това ще припомня проектите за решения. Всъщност първият проект за решение не е докладван.
„РЕШЕНИЕ
във връзка с разисквания по питането на народните представители Георги Пирински, Янаки Стоилов и Мая Манолова до господин Николай Младенов - министър на външните работи, относно предложения по Доклада на мисията на ОССЕ за наблюдение на Избори 2011
– Отчитайки, че в съответствие с волята на Народното събрание и в отговор на поканата на постоянното представителство на Република България към ОССЕ Ограничена мисия на ОССЕ извърши наблюдение на Президентските и местните избори през октомври 2011 г.;
– Подчертавайки необходимостта отговорните държавни институции в пълна степен да отчетат констатациите и препоръките в Заключителния доклад на мисията на ОССЕ за осигуряване на свободни и демократични избори и да предприемат съответните организационни и законодателни действия;
Народното събрание на основание чл. 90, ал. 2 от Конституцията на Република България и чл. 92, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание
РЕШИ:
1. Министерският съвет въз основа на Доклад на министъра на външните работи да утвърди необходимите решения и действия за отстраняване на всички нарушения, отразени в Доклада на ОССЕ, противоречащи на действащото законодателство и международните стандарти за свободни и демократични избори.
2. Да се създаде Временна парламентарна комисия за промени в изборното законодателство, която да изработи предложения в съответствие с препоръките на мисията на ОССЕ.
3. Комисията по правни въпроси и Комисията по културата, гражданското общество и медиите на Народното събрание в диалог и със структурите на гражданското общество, ангажирани с наблюдението на изборния процес, да анализират констатираните нарушения и да изготвят предложения за действие и законодателни промени.
4. Комисията по културата, гражданското общество и медиите да обсъди констатациите и предложенията в Доклада на ОССЕ, засягащи медийното отразяване на предизборната кампания и самите избори, и да предложи промени в законодателството, регламентиращи дейността на медиите и протичането на предизборните кампании.
5. Комисията по бюджет и финанси на Народното събрание да разгледа раздела от Доклада на ОССЕ, отнасящ се до въпросите на финансирането на предизборната кампания и самите избори, и да предложи необходимите законодателни промени, осигуряващи спазване на нормативните изисквания и ефективен контрол за финансирането на кампаниите на участниците в изборите.”
В своето изказване госпожа Михайлова направи предложение, което е съотносимо и към двата проекта за решение. Към проекта, който е първи по време и следва той първо да бъде подложен на гласуване, предложението е, след 5-те точки, с които Ви запознах, да се добави т. 6, която гласи следното: „Народното събрание да приеме изменения в Изборния кодекс, отговарящи на препоръките в Доклада на Ограничената мисия на ОССЕ/СДИЧП за наблюдение на изборите за Президент и местна власт на 23 и 30 октомври 2011 г. в срок до 31 юли 2012 г.”
Първо поставям на гласуване предложението, което при приемането на решението ще стане т. 6, ако бъде подкрепено от народните представители.
Подлагам на гласуване предложението на народния представител Екатерина Михайлова, със съдържанието на което Ви запознах.
Гласували 140 народни представители: за 50, против 1, въздържали се 89.
Предложението не е прието.
Подлагам на гласуване проект за решение от Георги Пирински и група народни представители, със съдържанието на което Ви запознах.
Гласували 141 народни представители: за 44, против 84, въздържали се 13.
Предложението не е прието.
Господин Казак – прегласуване.
ЧЕТИН КАЗАК (ДПС): Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители! Правя процедурно предложение за прегласуване, тъй като обявеният резултат не отговаря на действително изразената воля от всички народни представители. Категорично Парламентарната група на Движението за права и свободи в своята цялост подкрепя този проект за решение. Той е най-адекватният и най-пълноценно отговаря на критиките, които се съдържат в доклада. Всяко друго решение, особено пък това, което предстои да гласуваме, е просто едно замазване на очи, което в никаква степен няма да допринесе за коригиране и за преодоляване на допуснатите слабости, констатирани и от Мисията на ОССЕ. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Подлагам на прегласуване проекта за решение с вносители Георги Пирински и група народни представители.
Гласували 140 народни представители: за 47, против 86, въздържали се 7.
Предложението не е прието.
МАРТИН ДИМИТРОВ (СК, от място): Искам обяснение на отрицателен вот.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Да, господин Димитров, коректно е искането Ви за право на отрицателен вот.
МАРТИН ДИМИТРОВ (СК): Уважаеми дами и господа, гласувах против, слушайки изказването на госпожа Фидосова. Тонът беше меко казано неуместен.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Ама това не е това решение, господин Димитров.
МАРТИН ДИМИТРОВ: Няма значение, госпожо Цачева. Имам право да обясня своя отрицателен вот: заради тази реч аз гласувах и против първото решение.
Убедих се, че след това изказване има абсолютно неразбиране за това, което се е случило. Извинявайте, но в Плевен има филм, който показва как се сменят бюлетините. Има филм, снимани са хората от ГЕРБ как взимат бюлетини за Синята коалиция и ги сменят с бюлетини за ГЕРБ! При това положение тонът, който си позволява госпожа Фидосова, е напълно нечестен и неуместен. Извинявайте, ама такива безобразия в двадесетгодишната история на българската демокрация не са се случвали!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: А защо не подкрепихте решението, което гласувахме?
МАРТИН ДИМИТРОВ: Има филм, в който като в Туенти Сенчъри Фокс са снимани Вашите хора! При това положение господин Цветанов да Ви ръкопляска, а Вие да ни държите такъв тон, е крайно нечестно и крайно неуместно.
След това във въпросната комисия в Кюстендил, за която говори госпожа Фидосова, имате пак мнозинство, ами Вашите членове от ГЕРБ къде са били, като не са записвали личните данни? Къде са били членовете на ГЕРБ, те какво са правили? (Шум и реплики в залата.)
Разбрах също така, че в Кюстендил БСП и ГЕРБ работят заедно. Искам да Ви кажа следното нещо: въпреки че работите заедно, очевидно координирате Вашите усилия, ние пак ще Ви бием за съветници. Това трябва да го знаете! Въпреки тона, въпреки цялото отношение, пак ще Ви бием в Кюстендил.
Третата тема – Централната избирателна комисия, доминирана от ГЕРБ, наруши грубо Изборния кодекс, тоест нещо, което е гласувано в парламента, беше грубо погазено. И да говори госпожа Фидосова, че нашите юристи били слаби и затова се случвали нещата, е пълно безобразие.
Извинявайте, жалбата, подадена от БСП, е извън тридневния срок.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Времето изтече, господин Димитров.
МАРТИН ДИМИТРОВ: Централната избирателна комисия, която е доминирана от ГЕРБ, въобще не е трябвало да гледа тази жалба.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Има решение на Върховния съд от вчера, юридически решението е влязло в сила.
МАРТИН ДИМИТРОВ: Така че, колеги от ГЕРБ, всичко това ще се обърне срещу Вас! Срещу Вас ще се обърне всичко това, което правите!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря Ви, господин Димитров.
Дами и господа, дайте ми възможност да докладвам следващия проект за:
„РЕШЕНИЕ
във връзка с разискванията по питането на народните представители Георги Пирински, Янаки Стоилов и Мая Манолова до господин Николай Младенов – министър на външните работи, относно предложения по доклада на ограничената мисия на ОССЕ/СДИЧП за наблюдение на „Президентските и местните избори – 23 и 30 октомври 2011 г.
Народното събрание, на основание чл. 90, ал. 2 от Конституцията на Република България и чл. 92, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание
РЕШИ:
1. Комисията по правни въпроси в срок до три месеца да подготви предложения, с които да бъде отговорено на препоръките в доклада на ограничената мисия на ОССЕ/СДИЧП за наблюдение на президентските и местните избори – 23 и 30 октомври 2011 г.
2. Министърът на външните работи да уведоми ограничената мисия”, след корекцията на госпожа Юлияна Колева, „на ОССЕ/СДИЧП за предприетите действия.”
Постъпи предложение от госпожа Екатерина Михайлова.
ЕМИЛИЯ МАСЛАРОВА (КБ, от място): Нали се гласува и беше отхвърлено!?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Моля? (Реплики от Коалиция за България.)
Не ме прекъсвайте, много моля, следете какво е предложението на госпожа Екатерина Михайлова.
Тя направи предложение, което се отнася и към двата проекта за решение със съответно различно място за номерация. (Шум и реплики.)
А може пък да подкрепим това предложение като съдържание в другото решение!?
Заради това госпожа Михайлова предложи като точка втора в проекта за решение на народните представители Искра Фидосова и група народни представители от ГЕРБ да бъде записано: „Народното събрание да приеме изменения в Изборния кодекс, отговарящи на препоръките в доклада на ограничената мисия на ОССЕ/СДИЧП за наблюдение на изборите за президент и местна власт – 23 и 30 октомври 2011 г. в срок до 31 юли 2012 г.”
Моля да гласуваме. (Шум и реплики.)
Гласуваме само предложението – подобна т. 2 да има в проекта за решение на народните представители от ГЕРБ. (Реплики от КБ.)
По съдържанието в съответното решение. (Шум и реплики.)
Колеги, ще направим литературно четене по стенограмата, нека да свършим с гласуването.
Гласували 108 народни представители: за 21, против 2, въздържали се 85.
Предложението не е прието.
Уважаеми дами и господа от Коалиция за България, с изказването по същество са направени две предложения от госпожа Екатерина Михайлова.
РЕПЛИКИ ОТ КБ: Така ли? Е как така?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Да, с едно и също съдържание, но това са две предложения към два отделни проекта за решение. Така че съм длъжна да подложа всяко едно от тези две предложения на гласуване. (Шум и реплики в КБ и ДПС.)
Предложението на госпожа Михайлова не е прието.
Сега подлагам на гласуване проекта за решение от Искра Фидосова и група народни представители.
Гласували 123 народни представители: за 92, против 18, въздържали се 13.
Предложението е прието.
Госпожо Манолова – процедура за прегласуване.
МАЯ МАНОЛОВА (КБ): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги, уважаеми вицепремиер! Искам процедура за прегласуване, защото предложеният Проект за решение от ГЕРБ е един опит да се замажат нещата, един опит да се претупат, и едни, цитирам премиера – „шменти-капели” (Шум и реплики в ПГ на ГЕРБ). Не това е очакването на международните наблюдатели. Там искат да продължите реформата, а не да обсъдите някакви предложения.
Правната комисия, госпожо Фидосова, не е дискусионен клуб. Там се изготвят законодателни предложения. (Реплика от народния представител Искра Фидосова.) Това е един опит да не направите нищо. С присъщия си безцеремонен тон, който демонстрирате пред всички български граждани, които следят дебата, ще постъпите и в Правната комисия, както направихте и при приемането на Изборния кодекс (реплика от народния представител Искра Фидосова) – наложихте от първо до последно какво да се случи в него. И затова в Монтана „с Вашите камъни – по Вашата глава”. Ще Ви бият там, където други са взели властта докрай, ако не се осъзнаете да промените правилата, така че изборите да бъдат честни. Ще Ви бият пак в Монтана и ще Ви бият навсякъде, където друга политическа сила вземе властта и е достатъчно нагла да използва Вашите методи – купуване на гласове, уволнения на хора от общински администрации, мачкане, контрол на вота, изнасяне на бюлетини и каквото се сетите. (Шум и реплики в ПГ на ГЕРБ).
Ето това е опасното от изборното законодателство, което Вие сътворихте. Ако не осъзнаете препоръките на международните наблюдатели, картината в България ще става още по-драстична, още по-тревожна и още по-уродлива – и за българите, и за тези, които ни гледат от Европа. (Ръкопляскания в ПГ на КБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Лично обяснение – госпожа Фидосова.
ИСКРА ФИДОСОВА (ГЕРБ): Уважаема госпожо председател, уважаеми господин вицепремиер, уважаеми дами и господа народни представители! Няма да ползвам тона, който ползва госпожата преди мен. Обидно ми е да ползвам такъв тон. (Шум и реплики. Възгласи „Е-е-е!” отляво и отдясно. Смях.)
Уважаеми колеги отляво, гледахте ли тази сутрин един сутрешен блок, в който имаше едночасово интервю с Вашия истински лидер – президентът Георги Първанов? Знаете ли какво каза той? Тези, които не сте го гледали, ще Ви припомня, за да сте наясно и когато някой излиза да говори тук, нека първо, да види дали има проблеми вътре във Вашата партия, дали има нарушаване на изборните правила, организирани – твърдя – умишлено, с цел манипулиране и подготвяне за постигане на резултат, който е очакван – негативен резултат, с цел касиране на тези избори.
Господин Първанов каза следното нещо, цитирам: „БСП загуби изборите. ГЕРБ доказа, че може да прави избори – честни и демократични избори, и направи закон, който гарантира тези честни и демократични избори, и получи оценката на Венецианската комисия и на ОССЕ.” (Шум и реплики.)
Спрете повече с този език на омразата, уважаема госпожо отляво! Благодаря. (Ръкопляскания от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: С проведеното гласуване и приетото решение по втория Проект за решение приключихме процедурата по разискванията. (Шум и реплики отляво.)
Моля Ви, един по един.
Стана ясно, че госпожа Манолова направи процедура за прегласуване. Веднага бе дадено лично обяснение на госпожа Фидосова. Сега трябва да поставя на гласуване процедурното предложение на госпожа Манолова.
Подлагам на прегласуване проекта за решение с вносители госпожа Фидосова и група народни представители от ГЕРБ.
Гласували 121 народни представители: за 92, против 18, въздържали се 11.
Предложението е прието.
Два отрицателни вота отляво – господин Миков и госпожа Корнелия Нинова, и господин Иван Костов – трети отрицателен вот.
Първо, господин Миков.
МИХАИЛ МИКОВ (КБ): Благодаря Ви, уважаема госпожо председател.
Уважаеми господин министър, дами и господа народни представители! Гласувах „против” приетия проект за решение, защото той не дава отговор на десетките хиляди български граждани, които бяха лишени от правото да гласуват – дали ще могат да упражнят правата си на следващите избори? Той не дава отговор на стотиците хиляди български граждани, чиито вот беше контролиран като се наблюдаваха прозрачните бюлетини – дали на следващите избори пак няма да има прозрачни бюлетини? Защото това е един безпомощен опит да се даде някакъв отговор, който по никакъв начин не е убедителен, на сериозната тревога на европейските институции за начина, по който се правят избори и демокрация в България.
Убеден съм, че Организацията за сигурност и сътрудничество на Европа добре ще прочете отговора на мнозинството.
Гласувах „против”, защото това не е отговор на българския парламент, защото такова законодателство се прави в съгласие, а не чрез мнозинство!
Гласувах „против”, защото от приетото решение по никой начин няма никакъв ангажимент за изпълнителната власт да не прави това, което правеше на преминалите току-що избори!
В крайна сметка гласувах „против”, защото знам, че на следващите избори гражданите на България ще гласуват против ГЕРБ! Благодаря Ви. (Ръкопляскания от КБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Госпожа Корнелия Нинова – втори отрицателен вот.
КОРНЕЛИЯ НИНОВА (КБ): Уважаема госпожо председател, уважаеми господин вицепремиер, уважаеми колеги! Гласувах „против”, защото не съм съгласна с част от текстовете в Изборния кодекс, които ограничиха правата на доста българи, да упражнят правото си на глас!
Гласувах „против” обаче и заради практиката, която създадохте – на мачкане на българи, на използване на страховете на хората, че утре ще останат без работа, че няма да получат дърва, че децата им няма да имат достъп до училище. И казвам „практика”, защото пред очите ми тази практика се е случила два пъти и има едно лице, и едно име – и то е Разлог! Там го правите два пъти – и през 2009 г. и 2011 г. Това ми дава основание да мисля, че ще го направите и три пъти.
Гласувам „против” и като личен вот на недоверие към господин Цветанов, защото за първи път съчетахте поста на министър на вътрешните работи с шеф на предизборния щаб! Тоест той персонално и лично организира, допусна тази практика и нямам съмнение, ще я развива и в бъдеще. (Ръкопляскания от КБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Господин Иван Костов – трети отрицателен вот.
ИВАН КОСТОВ (СК): Малко ми е странно, след като Първанов обра овациите от Парламентарната група на ГЕРБ, да казвам защо съм бил против този закон. Това изказване на Първанов ми е някак си познато, някакъв римейк от миналото. Аз съм чувал и други президенти да говорят срещу собствената си политическа сила с цел да уязвят, но не това ми е темата. (Реплика от народния представител Мая Манолова.)
Искам да кажа, че гласувах „против”, защото единственото разумно предложение беше отхвърлено – то беше на Екатерина Михайлова и ще влезе в историята на парламента, че два пъти беше отхвърлено едно наистина добро предложение. Гласувах „против”, защото съм на мнение, че в ГЕРБ нямат ясно съзнание къде се намират! (Реплики от КБ.) Нямат ясно съзнание, щом президентът е авторитетът, който Ви е похвалил, и Венецианската комисия, пък не сте прочели какво са Ви написали от ОССЕ, значи въобще не знаете още къде се намирате. (Реплика от народния представител Искра Фидосова.) На хора, които не знаят къде се намират и не знаят на какво отговаря този дебат, не може да се гласува доверие. Персонално не гласувам доверие на парламентарната Правна комисия, която сътвори всъщност Избирателния закон, за който ние получихме критиките от ОССЕ. (Реплика от народния представител Искра Фидосова.) Ако бяха кадърни, ако имаха добър водач, разумен човек, с балансирани емоции и с добра компетентност, нямаше да допуснат чак толкова много отвратителни грешки, включително и чак такива, които да се обърнат, по техни думи, обратно.
Открадна ми думите от устата госпожата преди мен, защото и аз намирам рядка възможност да кажа, че категорично гласувам „против” това, което сътвори министър Цветанов, който не можеше и е недопустимо в демократична страна да събира двата поста – и на министър на вътрешните работи, и на шеф на щаб, защото той е виновен за опорочаване на изборите и като министър, и като шеф на щаба. (Реплика от народния представител Искра Фидосова. Председателят дава сигнал, че времето е изтекло.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Времето изтече, господин Костов.
ИВАН КОСТОВ: Гласувах „против”, защото наистина нямам никаква вяра, че ще се избегнат в бъдеще по какъвто и да е начин тези порочни практики, които видяхме на последните избори. Благодаря.
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ: Може ли да взема думата?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Министрите могат да взимат думата, когато я поискат. (Реплики от КБ.)
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ: Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители! Нямах намерение да се изказвам, но на това, което каза преждеговорившият, искам само да му кажа едно: от 2006 г., когато е създадена Политическа партия ГЕРБ и първото участие на партия ГЕРБ в избори – това бяха европейски, а есента на 2007 г. бяха местните избори, съм бил председател на предизборния щаб. Тогава сигурно може би пак не сте възприели това, което Вие трябва да направите – не да хулите, не да плюете, ами просто да създадете необходимата организация и да получите необходимата подкрепа от обществото.
Защото Вие, господин Костов, просто сте загубили тази обществена подкрепа и това е вследствие на резултата, който имате на всички избори, които сте провеждали от момента, когато вече не сте на власт от 2001 г. (Реплики от КБ.) В тази посока Вие да отправяте тези безпочвени обвинения към мен или към Парламентарната група на ГЕРБ, или към Политическа партия ГЕРБ?!
Моля Ви, господа отляво и отдясно, от 2007 г., когато участвахме за първи път в избори, ние никога не сме били в управлението и сме нямали дори кмет или общински съветник. (Реплика от народния представител Атанас Мерджанов.) Направихме най-добър резултат и победихме на европейските избори през месец май 2007 г. През есента на 2007 г. победихме на изборите и постигнахме първи резултат. През 2009 г., когато бяха европейските избори, победихме на изборите. На парламентарните избори бихме убедително и затова с подкрепата на Парламентарната група на ГЕРБ, на българските граждани всъщност променяме едно статукво, което Вие отляво и отдясно крепяхте 20 години и затова не се случваше нищо съществено в държавата по всички сектори, за които днес говорим, че има сериозни проблеми.
Нека да си припомним за това време, когато Вие бяхте на власт и си партнирахте, и си подавахте управлението от едната в другата посока, защо всъщност загубихте доверието на обществото? Защо всъщност дадохте тази среда, за да се изгради Политическа партия ГЕРБ? Партия ГЕРБ е благодарение на българските граждани. Партия ГЕРБ ще бъде и за в бъдеще в управлението на страната благодарение на българските граждани, защото те се нагледаха на симбиозата ляво и дясно и от съвместното Ви управление, в което показахте какви са Вашите резултати.
Когато България влезе в Европейския съюз през 2007 г., Вие виждате, че бяха заложили механизма за оценка по шест параметри – за Румъния с един по-малко, и това е благодарение на всичко това, което сте сътворили, и резултатите, които имате от Вашето управление. Просто Европа даде кредит на доверие на българските граждани, на страната ни, но тя не даде кредит на доверие на Вас, които вкарахте страната в Европейския съюз, защото Вие я вкарахте с тази предпазна клауза и с това, което всъщност в момента имаме като доклади от Европейската комисия. Ако бяхте най-добрите, днес тези колеги, които са тук от Политическа партия ГЕРБ, и аз като министър на вътрешните работи не съм избран от Вас, аз съм избран от българските граждани и съм номиниран от Парламентарната група на ГЕРБ, и подкрепата, която получавам от тях и от независимите депутати, които винаги са били център – дясно убеждение, също са направили тази подкрепа, която е техен осъзнат акт. (Реплики от КБ.)
Благодаря на всички и моля Ви: спрете с тези спекулации – да излизате на трибуната и да ангажирате толкова много време – времето е ценно, а и се надявам, че може да свършите много по-полезна работа. Благодаря Ви. (Ръкопляскания от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Иван Костов – лично обяснение. (Заместник-председателят на Народното събрание Павел Шопов разменя реплики със заместник министър-председателя Цветан Цветанов.)
Без реплики, господин Шопов. Господин Шопов! Господин Шопов, моля Ви!
ИВАН КОСТОВ (СК): В контекста на изказването на министъра бе споменато моето име като плюещ човек срещу ГЕРБ и заради това искам лично обяснение. В тази политическа реч министърът... (Заместник министър-председателят Цветан Цветанов разговаря с народен представител от ГЕРБ. Реплика от народния представител Георги Божинов към заместник министър-председателя Цветан Цветанов.) Няма нерви и е страхлив да слуша отговорите. Може да хвърли камъка, но не може да види кръговете, които предизвика. Бъдете така добър да слушате, Вие сега сте министър, утре няма да бъдете. Пожелавам Ви да преживеете всички неща, които аз съм преживял, както виждам, вървите по същия път и ще ги преживеете. Има време, ще Ви видя и в друга роля, ще Ви видя и с друго изражение на лицето. Бъдете така добър да чуете отговора ми.
Нямате никакво основание да говорите, че плюем партия ГЕРБ, след като регистрирахте в Плевен срещу Зеленогорски кандидати с името „За Зеленогорски”. Нямате право да говорите това нещо! (Реплика от народния представител Искра Фидосова.) Нямате право да казвате, че плюем, след като не смеете да преброите бюлетините отново! Нямате право! (Реплика от народния представител Искра Фидосова.) Ако бяхте преброили бюлетините, ако бяхте спрели мюрето, което сложихте там, можехте да говорите и това, но след като не го направихте, след като го спряхте с брутална сила и след като му откраднахте гласовете, нямате право да казвате, че плюем. Казвам това пред всички, тук няма отношение БСП, няма отношение никой. Ние държим Вас отговорни, защото Вие отговаряхте за всичко на изборите и аз съм щастлив, че можах да гласувам лично срещу Вас, гласувайки „против” това решение на Народното събрание. Благодаря Ви. (Ръкопляскания от народния представител Георги Божинов.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Процедурата по разискванията по питането на народните представители Георги Пирински, Янаки Стоилов и Мая Манолова към министъра на външните работи Николай Младенов относно предложения по доклада на Мисията на ОССЕ за наблюдение на Избори 2011 г. приключи с приемане на решение.
Имате думата за процедура по начина на водене, господин Шопов.
ПАВЕЛ ШОПОВ (Атака): Госпожо председател, уважаеми колеги! Има една велика книга, където има един момент за една пощенска кутия за сигнали и писма: „Аз пускам, ти пускаш, той пуска, ние пускаме...” Никой не чете, никой не отговаря!
Това абсолютно се отнася по отношение на въпросите, които от опозицията от много време внасяме – ние ги пускаме, подаваме, но никой не отговаря. Защото просто в залата в мнозинството няма желание, няма воля да се отговаря. Съществува пълно скриване, и то определено тенденциозно, на министри от това да идват тук и да отговарят на определени, абсолютно неудобни въпроси.
В миналото Народно събрание господин Пирински като председател не можеше да постигне тези рекорди, които Вие постигате. Ако направим един преглед на това какво се пуска от народните представители като въпроси и какво влиза в пленарната зала, ще видим, че сигурно биете всички рекорди като председател на Народното събрание до този момент.
Затова процедурата ми е отново по отношение на един мой актуален въпрос, който поставих и в миналото Народното събрание, отново получавам отговор „против”. Тук е министър Цветанов, комуто този въпрос явно е крайно неизгоден, крайно неудобен и той не желае да отговори. Няма друго обяснение. Иначе въпросът виси в публичното пространство вече трета седмица с пълна сила по всички електронни медии, по всички екрани и всички вестници. Това са неговите изявления срещу представители на съдебната власт, лично срещу председателя на Съюза на съдиите в България. Това е флагрантно нарушение на принципа на разделение на властите. Такова нещо сигурно не се е виждало и не се е случвало никъде, в нито една модерна и нормална държава, в която министър на вътрешните работи...
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Времето изтече, господин Шопов.
ПАВЕЛ ШОПОВ: ...съди и осъжда висши магистрати.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Господин Шопов, времето изтече, ще Ви отнема думата!
ПАВЕЛ ШОПОВ: Госпожо председател, моля да дадете ход на моя въпрос най-после и министърът да отговаря на това, което трябва да отговори и което се следва според нашия правилник.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Ако освободите микрофоните, ще Ви отговоря публично защо няма да дам ход.
ПАВЕЛ ШОПОВ: То е абсолютно, госпожо председател!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Времето изтече, ще Ви отнема думата.
ПАВЕЛ ШОПОВ: А въпросът отговаря на всички условия, съобразно нашия правилник.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Това, за което настоява господин Павел Шопов. Става дума за коментар на изказване на български министър в медиите. Парламентарният контрол, така както е разписан в нашия Правилник за организацията и дейността на Народното събрание, трябва да отговаря на предпоставки, които кумулативно взети заедно, са налице. Опитах се миналия петък да обясня за какво става въпрос на господин Шопов пред екрана и пред микрофоните на Българското национално радио. Явно няма да постигнем съгласие, тъй като, съжалявам, юристи сме, но четем по различен начин правните норми.
Госпожо Масларова, имате думата.
ЕМИЛИЯ МАСЛАРОВА (КБ): Уважаема госпожо председател, уважаеми господин вицепремиер! Аз също искам да изкажа недоволството на колегите Станишев, Стойнев и моето относно Вашето отношение към зададения от нас въпрос към министър-председателя господин Борисов.
Госпожо председател, ние сме задали въпрос към Доклада на правителството относно развитието на приоритетите на България по време на Полското председателство и сега – по Датското председателство. Този доклад е подписан от премиера на Република България. В него се визира позицията на Република България, на правителството на България. В него се казва: „Ние изразихме съгласие с необходимостта от по-активно съчетаване на демографската политика в националните програми за реформи”.
Националните програми за реформи, госпожо Цачева, не са програми на един, на друг или на трети министър. Те са плод на дейността на целия Министерския съвет, за които програми отговаря премиерът. Той е подписал този доклад.
Демографските проблеми и това, което поставя Европейската комисия, с което ние се съгласяваме – като правителство, а мисля, че и всички ние, е обект на дейността на Министерството на финансите, на Министерството на здравеопазването, на Министерството на образованието, младежта и науката, на Министерството на физическото възпитание и спорта, на Министерството на труда и социалната политика, на цялата жизнеспособност на нацията.
Така че аз и моите колеги не можем да приемем това, че Вие връщате един въпрос към премиера, който е толкова важен. Аз съм останала с впечатление, че господин Борисов може чудесно да се справя с много проблеми, дори подадени му ад хок. Така че не виждам логика да върнете един такъв въпрос, по който само преди ден беше обявено, че ще се актуализира демографската политика на правителството на България.
Госпожо Цачева, настоятелно Ви моля – преосмислете още веднъж и вижте доклада, той е подписан от премиера на България. Той не е преподписан от нито един министър. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря, госпожо Масларова.
Преминаваме към отговорите на въпроси към Цветан Цветанов – заместник министър-председател и министър на вътрешните работи, който ще отговори първо на въпрос от народния представител Павел Шопов относно мерките, които Министерството на вътрешните работи предприема за преустановяване на престъпната дейност по отношение на акцизни стоки в ромските махали.
ПАВЕЛ ШОПОВ (Атака): Госпожо председател, уважаеми колеги! Широко известно е, че циганските махали, особено в големите градове на страната, са се превърнали в своеобразни складове, депа за разпространение на контрабандни стоки, акцизни цигари, алкохол без бандерол. През който и квартал с циганско население да минете, по улиците и по площадите ще видите и ще се сблъскате с масово улично предлагане на цигари и алкохол без бандерол.
Господин министър, ако минете през която и да е циганска махала с кола със затъмнени стъкла, инкогнито за да не Ви познаят, разбира се, ще видите тази картина. Това се шири в циганските квартали на българските градове не от една и от две години, а от десетилетия.
В тази връзка моля да ми отговорите какви мерки са предприемани и ще бъдат ли предприети от МВР по задържане на лицата, които свободно и необезпокоявано предлагат и продават контрабандни стоки и акцизни стоки без бандерол? Прави ли се нещо да бъдат разкрити самите депа, складове в циганските махали за тези стоки и да бъде ангажирана отговорността на лицата, които ги държат и организират? Ще кажете ли какво се прави против тази ясна, идентифицирана, безспорна и пред очите на всички ни престъпност, която се шири навсякъде?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Има думата за отговор Цветан Цветанов – заместник министър-председател и министър на вътрешните работи.
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ: Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Шопов! Относно така зададения въпрос, само ще обясня, че от началото на мандата на това правителство има комплексен подход относно борбата срещу търговията на акцизни стоки и там, където се установят количества, които не съответстват на българското законодателство, се предприемат съответните адекватни мерки от всички контролни органи.
Не делим общините, не делим махалите на етнически принцип или на какъвто и да било друг. За нас има цялостен подход.
Аз само ще Ви кажа какви са данните за 2010 и 2011 г. През 2010 г. са проверени 34 413 обекта, а през 2011 г. те са 68 926. През 2010 г. са съставени 1350 акта за административно нарушение, а през 2011 г. те са 1632. През 2011 г. са проверени 112 618 лица и 71 184 моторни превозни средства. Образуваните досъдебни производства през 2010 г. са 1317, а през 2011 г. те са 1769.
Мога да Ви кажа, че в предишни години в пъти са задържаните количества както на цигари, така и на алкохол и в пъти са повече досъдебните производства, което показва действително една ефективност в работата.
Разбира се, че има проблеми. Надявам се, че с общите усилия и на гражданите, и на компетентните контролни органи ще можем действително да ограничаваме този вид дейност, който, разбира се, ощетява републиканския бюджет. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Реплика – господин Павел Шопов.
ПАВЕЛ ШОПОВ (Атака): Разбира се, че тези помпозни цифри, колкото и да твърдите, че може би отговарят на истината, не сочат истинската картина. Защото, каквито и проверки да правите, фактът на тази престъпност е широко известен. Тя се шири в такива огромни размери, че сигурно и пет пъти по-големи цифри да сочите, пак резултатът ще бъде същият.
Ако минете през циганската махала на път за Пловдивския КАТ, където минават всички коли на български полицаи от това ведомство, те го виждат всеки ден, господин министър. Те са също от тези, на които се предлагат цигари, алкохол без бандерол. И тук въпросът е, че ние цитираме, идентифицираме и Ви насочваме вниманието по отношение на такива места, на квартали, където тази престъпност е изключително силна, изключително драстична. Там тя е много голяма, тя е съсредоточена там. Тези квартали са се превърнали наистина в депа за продажба на алкохол и цигари без бандерол. Разбира се, това е едно от малкото неща, които се ширят там като престъпления. Там могат да бъдат идентифицирани още множество други масово осъществявани престъпления. Сега обаче говорим за това.
Явно е, че Вашата дейност е изключително неефективна, след като тази картина е широко ширеща се, ясна и безспорна. Явно Вие си скривате очите и не правите опити да бъдат нанесени ударите там. Вместо там, където всъщност се шири тази престъпност и нещата са много лесно установими и лесни за идентификация, Вие правите показни акции от рода на тази в Мировяне, където са намерени петте кутии цигари, която предизвика такъв скандал. За Вас това не е било въпрос за търсене и намиране на виновни лица, за установяване на престъпления, а е била една чисто политическа акция за сплашване. За нас от „Атака” в това отношение няма каквото и да е съмнение. По-лесно е да изпратите качулки срещу тези хора и това силно да бъде оповестено, отколкото да се направи един подучастък в една циганска махала – да бъдат …
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Просрочвате почти с 40 секунди, господин Шопов.
ПАВЕЛ ШОПОВ: …преследвани, гонени и заловени тези хора. Много по-лесно е за Вас това, което сте направили в Мировяне, а не онова, което трябва да бъде истински направено за ликвидирането на тази престъпност.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря.
Дуплика, господин Цветанов? Няма да ползвате.
Въпрос от народния представител Георги Пирински относно записи на разговори на директора на митниците.
Имате думата, господин Пирински, да развиете въпроса си.
ГЕОРГИ ПИРИНСКИ (КБ): Благодаря Ви, госпожо председател.
Госпожо председател, въпросът, който отправих към господин министъра, е следният: защо се оказа невъзможно да бъде открит извършителят, осъществил записите на телефонните разговори на директора на митниците Ваньо Танов с неговия заместник Антоний Странджев, финансовия министър Дянков и с премиера Бойко Борисов, отнасящи се до починалия бизнесмен Михаил Михов.
Ако не се лъжа, на 23-и миналия месец градският прокурор обяви, че е преустановено производството по изясняване на този случай, тъй като не е било възможно да бъде открит извършителят на изнасянето на записите, тяхното предаване и публикуване. И поради невъзможност да бъде открит, се прекратява търсенето и досъдебното производство. Такава степен на безпомощност на толкова авторитетни държавни органи е на пръв поглед необяснима, освен ако не се касае съвършено очевидно за един тотален опит да бъде скрита истината. Не на последно място, защото три дена след това, на 26-и – денят на митниците, в интервю по медиите, самият господин Танов каза, че има достатъчна ясна представа кой е организирал, кой е извършил цялата акция срещу него, но, разбира се, се въздържа в ефир да заяви това.
Как ще обясните един такъв съвършено абсурден случай и положение, имайки предвид, че са налице достатъчно носители на информация, достатъчно хора, които безусловно могат много ясно да посочат кой е бил извършителят?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ПАВЕЛ ШОПОВ: Заповядайте за отговор, господин министър.
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ: Уважаеми господин председателстващ, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Пирински! Аз смятам, че по тази тема имаше и парламентарна комисия, която направи своето разследване. Знаете, че в нея участваха абсолютно всички институции, които бяха призовани да дадат съответните обяснения и всичко това, което се е случило по процедурата, по използването, дали са законосъобразни, дали не са. Но това, което мога да Ви кажа, е, че аз не съм в състояние да коментирам постановления на прокуратурата, защото все пак тя е компетентният орган, който е разследвал всичко това, което е свързано, на база всички факти и обстоятелства от службите, които са имали някакво отношение, и експертизите, които са назначени за съдържанието на този запис, аз не бих могъл да Ви дам отговор. Но мога да Ви уверя, че ние всичко, което е било необходимо, сме го предоставили, за да може действително да се извърши едно обективно разследване от прокуратурата. И прокуратурата е преценила на този етап това, което е постановила. Аз не бих могъл да дам коментар или да дам отговор за нещо, което не е от моята компетентност. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ПАВЕЛ ШОПОВ: Господин Пирински, заповядайте за реплика.
ГЕОРГИ ПИРИНСКИ (КБ): Господин министър, в доклада на подкомисията, който Вие цитирахте, т. 1 гласи: „Установена е порочна практика при прилагане на специалните разузнавателни средства. Точка 5: „Защитата срещу изтичането на информация е фактически недостатъчна и не гарантира опазването и защитата на гражданските права.” Цяла година Вашето правителство и Вие лично не предприемате абсолютно нищо нито да се доведе докрай задачата на тази работна група, която трябваше в Министерство на правосъдието да предложи нови нормативни разпоредби, нито да бъдат отстранени всички други пороци, които наистина комисията в парламента много основателно и точно посочи и получи признание и от народните представители, и от гражданското общество за добре свършена работа.
Но онова, което е ясно, господин министър, и това е най-тревожното, е, че има фрапантни, флагрантни престъпления като взривяване на редакции, взривяване на коли на журналисти, по които е съвършено очевидно, че има много ясна представа кой стои зад това, тъй като имаше изказване от най-високо място, че те си знаят кой го е свършил и така нататък, които обаче абсолютно не получават никакво изясняване, проследяване и разкриване. Поради което много еднозначно се налага убеждението в обществото, че Вашето правителство всъщност служи като прикритие, като параван за дейността на групи, за които спомена между другото и господин Божинов в края на своето последно изказване, които са зад стените, които много добре манипулират, плашат и тероризират отделни граждани и обществото, но които се ползват с пълното безразличие, най-меко казано, на органите и на Вашето правителство, и на Вашето министерство, които би трябвало да бъдат респектирани и поставени там, където им е мястото. Защото в случая със СРС-та е ясно, че се прикрива грубо нарушение на законодателството от министър-председателя Бойко Борисов.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ПАВЕЛ ШОПОВ: Желаете ли дуплика? Не желаете.
Преминаваме към третия въпрос към министър Цветанов от народния представител Георги Пирински. Въпросът е относно становище на Министерството на вътрешните работи по доклада на ОССЕ за Избори 2011.
Заповядайте, господин Пирински, да развиете въпроса си.
ГЕОРГИ ПИРИНСКИ (КБ): Благодаря Ви, господин председател.
Въпросът ми към господин министъра е следният. В отговор на питане на 27 януари тази година министърът на външните работи заяви от тази трибуна, че ще може да подготви, както той го нарече, консолидиран коментар по доклада на мисията на ОССЕ по „Избори 2011”, едва след като получи коментарите и становищата на институциите, които имат отношение към изборите, в това число и на Министерството на вътрешните работи, относно констатираните нарушения и отклонения от нормите за свободни и демократични избори.
Какви предложения от компетентността на оглавяваното от Вас министерство ще изготвите за отстраняване на нарушенията и недостатъците, констатирани от наблюдателите, и в какъв срок ще ги представите на министъра на външните работи?
Мотивът ми да задам този въпрос, господин министър, е очевидният факт, че министър Младенов миналия петък се постара да скрие от Народното събрание наличието на писмо от Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа още от 4 януари, с което се предоставя на мисията ни във Виена копие от доклада. Но не само това, заявява се готовността мисията да изпрати експертен екип, който да съдейства възможно най-компетентно да бъдат отстранени всички нарушения и отклонения, които са визирани в доклада.
Както става ясно и от съобщение в печата, досега това писмо се ползва с пълно пренебрежение от компетентните институции, не на последно място – и от Централната избирателна комисия, която едва ли не не знае какво да прави с това писмо. Оправданието на господин Младенов, че той чака от Вас и от другите институции становища, звучи като протакане до безкрайност, както стана и с предходния въпрос – разследването на СРС-тата.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ПАВЕЛ ШОПОВ: Господин министър, имате думата за отговор в рамките на три минути.
Заповядайте.
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ: Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители! Уважаеми господин Пирински, не взех отношение по предишната Ви реплика, защото е безсмислено. Вие просто търсите публичното си присъствие с подобни въпроси. Факт е, че разговаряхме, дискутирахме над три часа теми, свързани с доклада на ОССЕ и смятам, че e несъстоятелно в момента да искате отговор по тази тема.
Все пак ще Ви отговоря, за да спазя правилата на парламентарния контрол и защото е отправено питане към мен.
На 13 януари 2012 г. в Министерството на вътрешните работи е постъпило писмо от Министерството на външните работи, с което е изпратен докладът и до 10 февруари имаме срок, в който трябва да отговорим на всички констатации в доклада, касаещи дейността на министерството.
В рамките на своите задължения да противодействаме на евентуалните нарушения на политическите права на гражданите, включително и купуването на гласове, МВР включи в плана си за действие създаването на открита линия за получаване на информация за извършени нарушения на изборния процес. Тя функционира денонощно в ситуационния център на Министерството на вътрешните работи за периода от 3 до 31 октомври 2011 г. От откриването на линията до октомври 2011 г. гражданите са подали общо 818 информации за нарушения. От тях съотносими към дейността на МВР са били 524 информации или 64% от общия брой.
Това, което сме предприели. Те да бъдат обработени, регистрирани и предадени по съответния ред на компетентните структури на МВР и на други институции.
На 11 октомври 2011 г. между Асоциацията „Прозрачност без граници” и МВР беше подписано споразумение за сътрудничество и обмен на информация за нарушения на изборното законодателство.
Асоциация „Прозрачност без граници” предостави на МВР 12 съобщения за нарушения на изборния процес. В духа на пълна прозрачност информация за броя на сигналите беше предоставяна ежедневно и на мисията на наблюдателите.
По отношение на разследването и наказателното преследване на нарушенията срещу политическите права на гражданите за периода 1-19 януари 2012 г. от структурите на МВР е проведено разследване по общо 130 досъдебни производства за престъпления, свързани с изборното право. Приключила е работата по разследването на 81 дела, като от тях 31 са приключени с мнение за съд. Четиридесет и осем са с предложение за прекратяване. Две са предадени на отдел „Следствен” – Окръжна прокуратура.
Знам, че сигурно ще станете и ще зададете нови въпроси – мога да кажа, че всичко, което предприемаме и което правим, го правим публично. Цялата информация ще бъде предоставена на Външно министерство. Надявам се, че по етапния ред ще бъдете информирани за това, което прави българското правителство.
Уверявам Ви, че предприемаме адекватни действия. Аз съм убеден, че за всеки следващ избор, който ще се прави, ще извличаме грешките и ще направим необходимото планиране.
Уверявам Ви, че след един, два, три избора (след това, което Вие създадохте като среда за провеждане на изборите през тези 20 години) нещата ще изглеждат действително демократични, както всички ние сме го желали от началото на демократичния процес. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ПАВЕЛ ШОПОВ: Господин Пирински, заповядайте – желаете да направите реплика.
ГЕОРГИ ПИРИНСКИ (КБ): Тези данни, които цитира господин министърът, са същите, които назова в предишен мой въпрос към него в началото на декември.
Но и тогава, и сега Вие нямате отговор, господин министър, на многобройните крещящи случаи на натиск и преди, и по време на самите избори. Един от тези случаи тогава Ви припомних като графично описание – как са проведени изборите в Смолян. С присъствието на бригади, млади здравеняци, и с пълното бездействие на полицията, която на въпроса: „Не виждате ли какво става?”, казва: „Ние не познаваме тези хора – не можем да ги притесняваме”.
Нито пък имате отговор на това: как е възможно екипи на телевизията да заснемат достатъчно еднозначно как се купуват и продават гласове, а Вие с цялата техника и организация, с която разполагате, да не можете да хванете един такъв случай?!
Тези общи фрази, които употребявате – какво било и какво ще бъде, няма как да убедят когото и да било, при положение че хората се сблъскаха с живата действителност. В отговора си миналия път завършихте с мисълта – изборите са минали, дайте да вървим напред, да решаваме въпроси, които са пред цялата страна.
Господин Младенов в своя отговор миналия петък каза: „Ваш е проблемът, че загубихте изборите”.
Пълно неразбиране е това, господин министър, за същината на проблема. Проблемът е в това в България да се избират представителни органи на властта, които гражданите приемат, че са наистина техни представители, а не са им натрапени, не са купени и не са продадени.
Ако говорим за всеки един въпрос – какво ще правим с ACTA, какво ще правим с пакта и така нататък, трябва да има авторитетна институция, която да може да застане с убеждението на възможно най-широк кръг политически сили и да заяви, че това е позицията на България, която здраво е стъпила на доверието, инвестирано в тези институции.
Пребиваването във Вашия свят – на тези справки, плюс пълното игнориране на недопустимия факт да сте и ръководител на щаба, и да сте вътрешен министър говорят, че Вие просто не сте наясно с дълбочината на проблема.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ПАВЕЛ ШОПОВ: Желаете ли дуплика? Не.
Колеги, с това завършваме днешния парламентарен контрол и парламентарната работна седмица.
Така както повелява нашият правилник, обявявам, че следващото пленарно заседание ще се състои в сряда, 8 февруари 2012 г., от 9,00 ч.
Закривам заседанието. (Звъни.)

(Закрито в 14,04 ч.)

Председател:

Цецка Цачева


Заместник-председатели:

Анастас Анастасов
Екатерина Михайлова

Павел Шопов


Секретари:
Пламен Нунев

Митхат Метин
Форма за търсене
Ключова дума
ЧЕТИРИДЕСЕТ И ПЪРВО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

 Обявление за провеждане на процедура за подбор на кандидати за член на Европейския комитет за предотвратяване на изтезанията и нечовешкото или унизително отнасяне или наказание

Онлайн посещения на Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

    Последни заседания