Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Стенограми от пленарни заседания
ТРИСТА И ДЕВЕТНАДЕСЕТО ЗАСЕДАНИЕ
София, сряда, 22 февруари 2012 г.
Открито в 9,03 ч.
22/02/2012
Видео архив » Преглед на видео архив
Председателствали: председателят Цецка Цачева и заместник-председателите Анастас Анастасов и Екатерина Михайлова

Секретари: Пламен Нунев и Любомир Владимиров

ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Налице е кворум. Откривам пленарното заседание. (Звъни.)
Дами и господа народни представители, на Вашето внимание представям Проект за работата на Народното събрание за времето от 22 до 24 февруари 2012 г.:
1. Оставка на управителя на Националната здравноосигурителна каса Нели Нешева.
2. Второ четене на Законопроекта за допълнение на Наказателния кодекс (Вносители: Анастас Анастасов и група народни представители. Приет на първо четене на 25 януари 2012 г.).
3. Второ четене на Законопроекта за изменение и допълнение на Наказателно-процесуалния кодекс (Вносители: Красимир Ципов, Фани Христова и Емил Радев. Приет на първо четене на 9 февруари 2012 г.).
4. Второ четене на Законопроекта за резерва на въоръжените сили на Република България (Вносител: Министерски съвет. Приет на първо четене на 26 януари 2012 г.).
5. Проект за решение за спиране на преизчисляването на основното месечно възнаграждение на народните представители (Вносители: Красимир Велчев и група народни представители).
6. Проект за решение за приемане на Годишна работна програма на Народното събрание по въпросите на Европейския съюз (2012 г.) (Проектът е внесен на основание чл. 103, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание от Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове).
7. Първо четене на Законопроекта за изменение на Закона за приватизация и следприватизационен контрол (Вносител: Министерски съвет).
8. Второ четене на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за меценатството (Вносител: Министерски съвет. Приет на първо четене на 3 февруари 2012 г.).
9. Проект за решение за отпускане на пенсия за особени заслуги към държавата и нацията (Вносител: Министерски съвет).
10. Първо четене на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за медицинските изделия (Вносител: Министерски съвет).
11. Доклад за дейността на Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия за периода 20 юли 2011 г. – 20 декември 2011 г. и Обобщени данни за дейността на комисията за периода 5 април 2007 г. – 1 декември 2011 г. (Вносител: Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия).
12. Проект на Национална стратегия на Република България за интегриране на ромите (2012-2020 г.) (Вносител: Министерски съвет).
13. Парламентарен контрол. Предвиден е за обичайното му време с начален час 11.00 ч. в петъчния ден.
Моля, режим на гласуваме.
Гласували 145 народни представители: за 109, против 4, въздържали се 32.
Предложението е прието.
Процедура.
ПЕТЪР КУРУМБАШЕВ (КБ): Уважаема госпожо председател, поглеждайте и към задните редове. Разбирам, че гледате по-често към първите. Опитвам се да взема думата за процедура за нещо, за което искам да Ви обърна внимание и което се случва редовно при регистрация.
Сутрин ние сме в едно състезание, което можем да наречем „Бързи, смели, сръчни”. Дават ни се точно между 15 и 18 сек., за да се регистрираме. С каква цел се прави това? Прави се с цел да се регистрира минимален брой народни представители над 120, за да може да се поддържа по-нисък кворум на дисциплинираното мнозинство на ГЕРБ. (Шум в блока на ГЕРБ.)
Моята молба към Вас е оттук нататък да давате достатъчно време за регистрация, тъй като и системата за регистрация не е много пъргава. Примерно давайте една минута за регистрация, за да дадете възможност на всички народни представители, които се намират в залата, да се регистрират. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Господин Курумбашев, благодаря Ви за конструктивното предложение към мен, но моето задължение и на всеки от колегите, който председателства пленарното заседание, е в момента, в който има кворум, да обяви начало на пленарното заседание. (Шум и възгласи в опозицията.) Направете справка, уважаеми колеги от левицата и онези, които протестират, със стенограмите на Народното събрание в предходните мандати, преди 41-то Народно събрание.
Постъпили предложения по реда на чл. 43, ал. 3 от Правилника за включване на проекти за решения в програмата за тази седмица:
Първо по време е предложението на господин Ангел Найденов – заместник-председател на Парламентарната група на Коалиция за България, който предлага като точка в дневния ред от името на Парламентарната група Коалиция за България да бъде включен Проект на решение за създаване на Временна анкетна комисия за изясняване на случаите за оказване на системен политически натиск от министъра на вътрешните работи Цветан Цветанов, ограничаващ независимостта на съдебната власт и адвокатурата, както и системното пренебрегване на презумпцията за невинност.
Предложението ще бъде представено от господин Миков.
МИХАИЛ МИКОВ (КБ): Благодаря, уважаема госпожо председател.
Уважаеми народни представители, независимостта на съдебната власт е първостепенен атестат за всяка демократична държава. В този смисъл продължаващите и рецидивиращи изказвания на министъра на вътрешните работи по отношение на отделни съдии, по отношение на отделни дела, по отношение на мерки за неотклонение, по отношение на един или друг постановен от съда акт оказват недопустим политически натиск върху функционирането на съдебната власт и върху отделни нейни представители. Компрометирането на съдебната власт с такъв тип действия намира отражение и в Доклада на Европейската комисия.
В този смисъл ние сме внесли предложение за анкетна комисия, която да направи анкета за този недопустим опит за въздействие върху вътрешното убеждение на съдиите, което по същество подкопава фундаментални принципи на правовата държава, дискредитира съдебната власт, а включително са налице и изказвания по отношение на независимата адвокатура.
Войната между институциите в България прехвърли границите на допустимото и от Конституцията, и от разбирането за правова и демократична държава.
Ето защо достатъчно рано, преди следващия доклад на Европейската комисия, ние предлагаме да бъде създадена тази анкетна комисия, която да анкетира, да установи отделните случаи на оказван политически натиск, станали широко известни в българското общество, системното пренебрегване на презумпцията за невинност...
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Обръщам Ви внимание, господин Миков – времето изтече.
МИХАИЛ МИКОВ: ...и да набележи съответните мерки, преди следващия доклад на Европейската комисия. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Подлагам на гласуване предложението за включване в дневния ред на представения пред Вас проект за решение.
Гласували 154 народни представители: за 48, против 99, въздържали се 7.
Предложението не е прието.
За прегласуване – господин Бисеров.
ХРИСТО БИСЕРОВ (ДПС): Госпожо председател, правя процедура за прегласуване. Искам да добавя, че междувременно след внасянето на нашето проекторешение министърът на вътрешните работи заяви публично – опитвам се да цитирам – че е изключително възпитан човек и че няма да промени начина си на говорене.
От друга страна, всички знаем, че много съдии в България с подписка поискаха от Висшия съдебен съвет да защити правото и независимостта на българската съдебна власт. Очевидно е, че в държавата има проблем, очевидно е, че той е проблем между институции и е най-нормално Народното събрание да изследва проблема. Затова правя предложение за прегласуване.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Режим на прегласуване.
Гласували 158 народни представители: за 54, против 100, въздържали се 4.
Предложението не е прието.
Следващото предложение – за включване като точка от програмата на Народното събрание по реда на чл. 43, ал. 3 от правилника, е на господин Сергей Станишев – председател на Парламентарната група на Коалиция за България, който предлага на основание чл. 99 от правилника да се проведе изслушване на вицепремиера и министър на финансите господин Симеон Дянков относно размера на изплатените възнаграждения за 2011 г. под формата на допълнителни бонуси или допълнително материално стимулиране на служителите от администрацията на изпълнителната власт общо и по ведомства.
Господин Найденов ще предложи искането за включване като точка от програмата на Народното събрание.
Заповядайте, господин Найденов.
АНГЕЛ НАЙДЕНОВ (КБ): Уважаема госпожо председател, дами и господа народни представители! Формалната страна на предложението е да изслушаме вицепремиера и министър на финансите за изплатените допълнителни средства. Ако това предложение бъде прието, ние ще предложим най-вероятно това да бъде точка първа за петък, за да има време господин Дянков да получи необходимите справки и да събере необходимата информация. Съдейки обаче по представянето му в сутрешните блокове, той вече има някаква готовност.
Съдържателната страна на това предложение е, че то е породено от станалите обществено достояние скандални случаи на раздадени бонуси в Националната здравноосигурителна каса и в Агенцията по вписванията.
Уважаеми дами и господа, в този момент няма никакво значение дали шефовете на тези агенции, на Касата, са имали нормативно основание да раздават бонуси и то впечатляващи като суми. Милиони български граждани имат същото основание, а и по-голямо основание, да очакват повишаване на своите доходи, работни заплати и пенсии, но хората чакат 2013 г. според обещанията на правителството и на ГЕРБ.
Уважаеми дами и господа, в случая, освен основание, трябва да кажа, че има и голяма доза лицемерие. Очевидно е, че проблем има. Иначе, защо освобождавате шефовете на Националната здравноосигурителна каса и на Агенцията по вписванията? Това е обаче лицемерие, което идва на фона на призивите за замразяване на доходите, за солидарност, за пример от най-високите етажи на властта – призиви, които имат своето морално основание, и естествено своето финансово основание. Същевременно разбираме, че в различните структури на изпълнителната власт се раздават бонуси, начисляват се суми.
За да разберем какви са мащабите на това, което се случва, е необходимо да получим информация от финансовия министър в залата, което е и същността на нашето предложение. Моля подкрепете го.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Подлагам на гласуване направеното предложение.
Гласували 158 народни представители: за 51, против 44, въздържали се 63.
Предложението не е прието.
Следващото предложение по реда на чл. 43, ал. 3 от правилника е от господин Павел Шопов, който предлага в седмичната програма да бъде включен като точка Проект за решение на Търговско споразумение за борба с фалшифицирането. Вносители са Волен Сидеров и група народни представители от Парламентарната група на „Атака”.
Господин Шопов, имате думата.
ПАВЕЛ ШОПОВ (Атака): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Един от признаците на кризата на едни управляващи винаги са скандалите и вече сме в каскада от скандали – от скандал, на скандал. За управляващите обаче понякога има и нещо хубаво, добро – забравят се предишните скандали.
Новите скандали, които тези дни се разразиха по разни поводи, няма да ги изброявам, изместиха и поуталожиха скандала около АСТА. Само че ние не сме забравили този скандал, защото тук се касае до въпрос и тема, която е изключително важна. На обещанията и формулите, че се спирали процедурите или нямало да има АСТА, или не знам какви формулировки още се даваха, често твърде нескопосани, до голяма степен завоалираха и замаяха общественото мнение и последната седмица никой не се сеща за АСТА.
Проблемът обаче си стои. Защото изявленията на министър, или на министър-председателя не изключват юридическия факт, че в публичното международно пространство България е поставила своя подпис в Токио и оттук нататък текат срокове.
„Атака” предостави и внесе в Народното събрание предложение, което генерално решава въпроса и то само с едно решение на Народното събрание – да се задължи правителството да оттегли подписа си. Това е най-чистото, най-ясното и най-доброто решение, за да не рецидивира проблемът. Помнете ми думата, това го казвам и на хората от гражданското общество, и на неправителствените организации – проблемът изобщо не е решен. Чака се и се търси моментът, в който в крайна сметка споразумението, макар и малко в поосакатен вид, да остане и да задължи страната ни по начин, който ние не желаем.
Нашето искане е да се разгледа предложението ни за оттегляне на подписа на страната ни от споразумението АСТА.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Господин Шопов, благодаря Ви. Просрочихте времето.
Поставям на гласуване предложението за включване като точка в дневния ред Проект за решение на Търговско споразумение за борба с фалшифицирането.
Гласували 153 народни представители: за 49, против 73, въздържали се 31.
Предложението не е прието.
От името на Парламентарната група на Партия „Атака” проф. Станилов е направил предложение да бъде включено в предстоящата седмична програма като точка в дневния ред приемането на няколко проекта за решение за попълване състава на постоянни комисии – пет на брой.
С предложението ще ни запознае господин Павел Шопов.
ПАВЕЛ ШОПОВ (Атака): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Една от най-важните домашни работи, да я наречем, на една институция, в случая Народното събрание, е да си уреди вътрешните отношения на съответните комисии и работни групи.
За какво става дума? Месеци наред Партия „Атака” няма своето участие в пет комисии, една от които паритетна, в която непрекъснато по някакъв повод ни канят, викат ни, но ние там нямаме представител. Тя не е попълнена. Това е Комисията за борба с корупцията, конфликт на интереси и парламентарна етика.
Има още четири комисии, в които ние, нямайки свои представители, нямаме и право на глас. Дори в миналото Народно събрание нямаше толкова дълги периоди, когато определени партии или парламентарни групи, не говоря за „Атака”, нямаха свои представители и тези отношения да не бяха уредени. От седмица на седмица този въпрос се протака. Сигурен съм, че и други парламентарни групи, направих и справка, на са си попълнили квотите, нямат представители в парламентарни комисии, каквото е съотношението, с което тръгна Четиридесет и първото Народно събрание.
Спорът вече е и какво трябва да бъде съотношението, какви трябва да бъдат квотите с оглед на разместванията и напусканията или изключванията и разформированите парламентарни групи. Въпросът създава напрежение и единственият начин да се тушира това напрежение, което не е добро за работата на Народното събрание, е въпросът да се реши. Ние сме представили своите предложения за попълване на комисиите с членове. (председателят подава сигнал, че времето е изтекло) Моля Народното събрание да се произнесе в пленарната зала по този домашен въпрос.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Поставям на гласуване предложението за включване в седмичната програма на проекти за решение за попълване състава на постоянните комисии, както те са изброени в предложението от името на „Атака”.
Гласували 143 народни представители: за 23, против 60, въздържали се 60.
Предложението не е прието.
Няколко съобщения.
Постъпили законопроекти и проекторешения за времето от 16 до 21 февруари 2012 г:
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за семейни помощи за деца. Вносител – Цветан Костов и група народни представители. Водеща е Комисията по труда и социалната политика. Разпределен е и на Комисията по образованието, науката и въпросите на децата, младежта и спорта и Комисията по бюджет и финанси.
Законопроект за изменение и допълнение на Търговския закон. Вносител – Янаки Стоилов, Любен Корнезов и Евгений Желев. Водеща е Комисията по правни въпроси.
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за защита на конкуренцията. Вносител – Иван Костов и група народни представители. Водеща е Комисията по икономическата политика, енергетика и туризъм.
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за нотариусите и нотариалната дейност. Вносител – Министерският съвет. Водеща е Комисията по правни въпроси. Разпределен е на Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове.
Законопроект за ратифициране на Споразумението за установяване на функционален блок въздушно пространство със съответното наименование между Република България и Румъния, подписано на 12 декември 2011 г. в Брюксел. Вносител – Министерският съвет. Водеща е Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения. Разпределен е и на Комисията по правни въпроси и Комисията по външна политика и отбрана.
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър. Вносител – Димитър Атанасов. Разпределен е на Комисията по регионална политика и местно самоуправление.
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за движение по пътищата. Вносител – Иван Вълков и група народни представители. Водеща е Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения. Разпределен е на Комисията по здравеопазването.
Проект за решение за приемане на Годишна работна програма на Народното събрание по въпросите на Европейския съюз 2012. Вносител – Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове.
Проект за решение за увеличаване и попълване състава на Комисията по труда и социалната политика. Вносител – Станислав Станилов.
Проект за решение за увеличаване и попълване състава на Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове. Вносител – Станислав Станилов.
Проект за решение за увеличаване и попълване състава на Комисията по правата на човека, вероизповеданията, жалбите и петициите на гражданите. Вносител – Станислав Станилов.
Проект за декларация на Народното събрание на Република България по повод военния характер на ядрената програма на Ислямска република Иран. Вносител – Яне Янев. Разпределен е на Комисията по външна политика и отбрана.
Проект за решение за попълване състава на Комисията по околната среда и водите. Вносител – Станислав Станилов.
На 16 февруари 2012 г. с вх. № 203-15-1 в Народното събрание е постъпил Отчет за изпълнението на политиките и програмите на Министерството на физическото възпитание и спорта за 2012 г. С мое писмо отчетът е изпратен на Комисията по бюджет и финанси и Комисията по образованието, науката и въпросите на децата, младежта и спорта. Материалът е на разположение на народните представители в Библиотеката на Народното събрание.
На 16 февруари 2012 г. от Националния статистически институт е постъпила информация за брутен вътрешен продукт за ІV тримесечие на 2011 г. – експресни оценки, инфлации и индекси на потребителските цени за януари 2012 г. – предварителни данни. Материалът е на разположение на народните представители в Библиотеката на Народното събрание.
На 17 февруари 2012 г. с вх. № 202-00-7 в Народното събрание е постъпил Отчет за степента на изпълнение на утвърдените политики и програми на Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси” за 2011 г. С мое писмо отчетът е изпратен на Комисията по бюджет и финанси, Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове и Комисията по икономическата политика, енергетика и туризъм. Материалът е на разположение на народните представители в Библиотеката на Народното събрание.
Преди да преминем към точките от програмата, изявление от името на Парламентарната група на Коалиция за България.
Заповядайте, господин Найденов.
АНГЕЛ НАЙДЕНОВ (КБ): Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители! От няколко дни сме свидетели на една истинска вихрушка от оставки и уволнения, на впечатляващ кадрови кадрил.
За Парламентарната група на Коалиция за България няма съмнение, че тези оставки и уволнения се случват като част от усилията да се ограничат щетите от скандалите, които в момента фокусират общественото и медийното внимание, като част от усилията да се намали негативният ефект за правителството и за Партия ГЕРБ. Сам по себе си всеки един от тези случаи, които в момента се коментират, е достатъчно сериозен и възмутителен и оставките, и уволненията са логична последица.
Вярно е, че четирите случая са различни. Вярно е, че има една относително бърза реакция, довела до отстраняването на Нешева, Николова, Павлова и Харизанов. Но и четирите отстранявания, без значение дали идват в резултат на принудителна оставка, или на уволнение, идват след като скандалът вече е получил обществен резонанс, след като се коментира и разследва от медийте и след като е предмет на политически натиск и съответно инициативи от страна на опозицията.
Дами и господа, резонен е въпросът колко и какви са скандалите, за които все още не знаем – и ние народните представители, и българските граждани.
Уважаеми дами и господа, изумително е качеството на кадри, които заемат най-високи позиции в управлението на ГЕРБ. До вчера смятахме, че върхът на кадровата политика на ГЕРБ е владение на Румяна Желева и на Калина Илиева. Оказа се, обаче, че ние сме хора с бедно въображение, защото за новата звезда от скамейката на кадровата политика на ГЕРБ липсата на образование е най-малкият проблем. Липсата на диплом за висше образование за вече бившия председател на Съвета на директорите „Напоителни системи” бледнее на фона на криминалното му досие. Разделяте се с него относително бързо и с желание. Разбираемо. На другия полюс е уволнението на заместник-министърката на здравеопазването Гергана Павлова – човек с очевидно почтено минало, с подходящо образование. С нея се разделяте не толкова бързо, общо взето сагата продължава две години и с известно нежелание.
Кое е общото между тези случаи? Общото е, че са част от управлението и от лицата на ГЕРБ, че са част от кадровия провал на ГЕРБ. Истината е тази, но истина е, че точно от такива хора се очаква да прокарват интересите на лица и икономически кръгове, стоящи зад изборните резултати на ГЕРБ и те вероятно са го правили, след като са били назначени и стоят и досега.
Как да повярваме, че министърът на вътрешните работи, който иначе е прекрасно осведомен за всичко, което се случва и за всички, не знае каква е биографията и миналото на един човек, който има пряко отношение към част от дейността на неговото министерство? Или как да повярваме, че прекият ръководител на господин Харизанов не знае за неговото минало? Как да повярваме, че министърът на здравеопазването научава от писмото на Европейската комисия, че цените на лекарствата в България са скандално високи, нереално високи? И как да повярваме, че шефката на Агенцията по вписванията сама си е определила и раздала тези колосални суми под формата на бонуси, включително и на нея самата, без знанието на министрите на правосъдието – и бившата, и настоящата? На фона на огромните сривове и проблеми, които са създадени от агенцията, това е повече от скандално!
Уважаеми дами и господа, оставките и уволненията на Нешева, Николова, Павлова и Харизанов са само първата и то малка крачка в необходимата посока. Ние от Парламентарната група на Коалиция за България очакваме следващата крачка – по-голяма, обоснована и необходима. Това са оставките на земеделския и здравния министър. Нещо повече – ние очакваме да има пълна проверка, да има откритост откритост на тази информация, която ще се получи, за работата и за резултатите в съответните ведомствата и в съответните структури в състава на тези ведомства, чийто ръководители бяха отстранени.
Уважаеми дами и господа, хората не са длъжни да плащат за задкулисни далавери, за обвързването и зависимостите на властта, или за капризите и за арогантното поведение на хората, които временно притежават властта.
Затова призоваваме всички парламентарни групи да се присъединят към призива и очакванията за оставките и на министрите, и за пълна проверка на дейността в съответните министерства, агенции, комисии и каси. Благодаря Ви за вниманието. (Ръкопляскания.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Преминаваме към точка първа от седмичната програма:
ОСТАВКА НА УПРАВИТЕЛЯ НА НАЦИОНАЛНАТА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА НЕЛИ НЕШЕВА.
Уважаеми дами и господа, с вх. № 239-00-36 от 17.02.2012 г. до председателя на Четиридесет и първото Народно събрание е постъпила оставка, така е наименована, от д-р Нели Нешева, управител на Националната здравноосигурителна каса:
„Уважаема госпожо председател, моля да бъда освободена от поста управител на Националната здравноосигурителна каса заради създалото се обществено напрежение вследствие на раздадените средства за допълнително материално стимулиране на служителите и членовете на Националната здравноосигурителна каса.
Не мога да остана на поста, който заемам и заради негативните спекулации, появили се вследствие на ситуацията.
Подавайки оставката си съм длъжна да обясня, че поех управлението на Националната здравноосигурителна каса в изключително сложен момент в системата на задължителното здравно осигуряване в България.
През 2010 г. имаше риск от неизпълнение на Закона за бюджета на Касата. В условията на тежко финансово положение аз и екипът ми съумяхме да осигурим редовни плащания към изпълнителите на медицинска помощ и не допуснахме дестабилизация на системата през следващите години на управление. Осигурихме спокойствие на системата и последователно работихме за разширяване на обема дейности, покривани от Касата в интерес на пациентите.
Всички действия бяха съобразявани със законовите норми и работихме в диалог с Министерството на здравеопазването, Българския лекарски съюз, Българския здравен съюз, Българския фармацевтичен съюз, Асоциацията на професионалистите по здравни грижи и пациентските организации.
Подавам оставката си, защото не приемам и не желая този случай да бъде използван за политически цели и спекулации.
Още веднъж декларирам, че работих прозрачно и законосъобразно.”
Да припомня на народните представители, че съгласно чл. 19, ал. 4 от Закона за здравното осигуряване, предсрочно прекратяване на мандата на управителя на Националната здравноосигурителна каса става с решение на Народното събрание при няколко хипотези. Точка пета от тях е подаване на оставка, пред която хипотеза сме изправени в момента.
Предвид това, предлагам на Вашето внимание служебен Проект на решение за предсрочно прекратяване на мандата на управителя на Националната здравноосигурителна каса:
„Народното събрание на основание чл. 84, т. 8 и чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 19, ал. 4, т. 5 от Закона за здравното осигуряване
РЕШИ:
Предсрочно прекратява мандата на Нели Петкова Нешева, като управител на Националната здравноосигурителна каса.”
Откривам разискванията по Проекта за решение.
Процедура – заповядайте, господин Шопов.
ПАВЕЛ ШОПОВ (Атака): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги!
Госпожо председател, Вие прочетохте мотивите за оставката на госпожа Нешева. При тези така напоителни и много подробни мотиви през цялото време си мислех, че госпожа Нешева трябваше да бъде тук. Това е една наша голяма слабост по принцип, когато гласуваме оставки. Защото, когато гласуваме назначаванията им, те са тук – излизат, излагат концепции, съображения, жужат камери, щракат фотоапарати и всички са на върха. А когато се стигне до обратното – тях ги няма. Възможно е Народното събрание, народните представители да имат и въпроси. Така те ще могат да изложат мотивите тук в много по-голяма степен от телеграфното изложение, направено и формулирано в оставките. Нека да чуем те доброволни ли са? Може да са под натиск.
За случая с госпожа Нешева се говори, че тя всъщност е засегнала интереси, за да се стигне дотук. Може и да е така. Може нещата да са далеч по-дълбоки и по-сериозни, отколкото бонусите, които се виждат на пръв поглед.
Затова моето предложение е да отложим разглеждането на тази точка, да поканим госпожа Нешева и тогава да гледаме искането й за оставка. Може би самата тя желае да бъде тук и да изложи своите становища, своите възгледи, своите виждания?
Да не става така, както е по принцип – да идват само след номинирането, а и при оставките.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Времето изтече, господин Шопов. Системно продължавате времето извън срока, предвиден по правилника. Благодаря Ви.
ПАВЕЛ ШОПОВ: Ами да, това е.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Поставям на гласуване предложението на господин Шопов за отлагане на разискванията по тази точка.
Гласували 125 народни представители: за 30, против 90, въздържали се 5.
Предложението не е прието.
Продължаваме с откритите вече разисквания.
Има ли народни представители, които желаят да вземат отношение?
Имате думата, господин Великов.
ТОДОР ВЕЛИКОВ (независим): Благодаря, госпожо председател.
Уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми колеги! Днес ние се изправяме пред една оставка, която трябва да бъде гласувана и която може би ще бъде гласувана тук в Народното събрание. Защо се стигна до тази оставка? Редно е да си отговорим на този въпрос.
Познавам Нели Нешева, един път съм ходил при нея в Здравната каса и останах с добро впечатление – явно добър професионалист, който си гледа добре работата. За разлика от останалите девойки, за които постоянно научавам като член на Вътрешната комисия. Девойки, които щъкат из най-различни министерства, много амбицирани и създават така наречената корупционна среда.
Уважаема госпожо председател, ще си позволя да Ви оставя един материал, който ми е пуснат в пощенската кутия. Като член на Вътрешната комисия искам да Ви запозная, защото става въпрос за отговорни фактори, които управляват нашата държава и защото не искам да стигне до Вас по начина, по който Ви бях запознал със закупуването на сградата на НОИ в град Плевен. В това писмо е цитиран един от двамата вицепремиери като основно действащо лице във веригата, замесена в така наречените скандали в областта на здравеопазването.
Колеги, искам ясно да отговорим на няколко въпроса. Тук няколко пъти влизат най-различни предложения – за отпускане на максимални пенсии, за освобождаване на определени заместник-министри, за освобождаване на определени председатели от постове, които заемат в областта на държавното управление. Защо в момента ние ще освободим този професионалист от този пост? Защото е получила бонус.
Уважаеми колеги, с Вашето гласуване и с оставката, която Вие ще приемете, Вие казвате на всички, които оттук-нататък ще бъдат управленци в нашата държава: „Не вземайте бонуси! Вземайте комисионни!” Те няма да бъдат на такава стойност, ще бъдат на много по-висока стойност. Тогава питам аз: кой има интерес от такива управленци? Кой има интерес нас да ни управляват хора, които ще вземат комисионни? Още повече, че миналата седмица ние приехме Закона за конфискация на незаконно придобито имущество, който беше внесен в Народното събрание. Там има чл. 282, който се нарича „Престъпление по служба”. Аз Ви казах: това е член, за който се носи отговорност, за който всеки един управленец, ако не взема бонус, който да е регламентиран от държавното управление, ще се получи така, че да се вземат комисионни в особено големи размери, с което ще бъдат ощетени българските граждани.
Нели Нешева е взела 12 хил. 600 лв. бонус – това са по 1000 лв. на месец, уважаеми колеги. Това е смешна работа на фона на големите комисионни, които постоянно чуваме, че се получават.
Не прави чест на колегите от БСП, като говорят за управленческата немощ (на управлението в момента), защото тяхната беше на много по-високо ниво. Когато говорим обаче за управленчески кадри, ние трябва много добре да прецизираме кого слагаме да управлява нашата система на държавно управление.
Не прави чест на колегите от СДС, които изнесоха информация, че Нели Нешева е получила някакъв бонус в размер на 12 хиляди лева. Не им прави чест, защото в крайна сметка ние трябва официално да заявим – ще даваме ли бонус на хора, които отговарят за толкова огромен финансов ресурс в нашата държава, или ще ги оставим да получават под масата огромни комисионни, с които ще ощетяват българските граждани?
Аз няма да участвам в това гласуване, но да Ви кажа честно оставката няма да доведе до нищо добро в управлението на здравеопазването.
Госпожо председател, оставям Ви материала, за да запознаете уважаемия вицепремиер за това, което се касае тук.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Извинявайте, господин Великов, не мога да приема печатан текст без подписи и внесени номера. Моля, по надлежния ред – с писмо към мен. Внесете го с Ваш подпис, за да се знае за какво става реч.
Моля Ви, от Секретариата, вземете този печатан текст.
Реплики? Няма.
Други народни представители?
Госпожа Мая Манолова.
МАЯ МАНОЛОВА (КБ): Моля за удължаване на времето.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Има направено искане за удължаване на времето.
МАЯ МАНОЛОВА: Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Формално темата е за оставката на шефката на Националната здравноосигурителна каса. Вероятно мнозинството очаква, че с тази оставка ще затвори темата. Това е доста наивно, защото наистина една оставка няма да реши затлачените проблеми в сектора „Здравеопазване”, проблемите с цените на лекарствата, пълната липса на публичност и прозрачност при разпределянето на парите в здравната система.
Една оставка не стига. Нещо повече, моята прогноза е, че след нея ще завали лавина от оставки. Защото, нали няма наивници в тази зала, които да мислят, че госпожа Нешева е единственият човек, който е участвал в разпределянето и получаването на бонуси в системата на здравеопазването, че в това разпределяне и получаване не са участвали и други хора? Нали никой в тази зала не мисли, че разпределянето на 50 млн. лв. на приятелски болници, е дело единствено и само на шефката на Касата. Едни пари, които са раздадени, ей така без правила, без каквито и да било критерии на принципа – кой на кого е близък и кой какъв интерес има от една или друга болница. В тези решения, уважаеми колеги, са участвали поне още няколко ключови фигури от ГЕРБ и във всички случаи членовете на Надзорния съвет на Здравната каса. Нека да бъдем обективни докрай, защото истинските виновници за тези безобразия седят тук в тази зала, те са срещу мен.
Защото Вие, уважаеми колеги от ГЕРБ, изработихте такова законодателство, което да дава възможност еднолично да бъдат разпределяни колосални пари. Вие дадохте възможност на Надзорния съвет на Здравната каса да се разпорежда с десетки, със стотици милиони левове, без правила. Вземете само оперативния резерв на Касата – суми над 100 млн. лв., които се разпределят от Надзорния съвет, без каквито и да било разписани критерии, абсолютно субективно.
Така че не е луд този, който яде баницата, а този, който му я дава. Само че тази баница не е Ваша, на ГЕРБ – това са парите на всички български граждани, на всички здравноосигурени лица, това са парите от вноските на всички нас за здраве. Ако трябва да бъда честна, ще трябва да Ви кажа, че Вие не сте се спрели да творите корупционно законодателство, което да дава възможност за еднолично разпореждане с публични пари.
Такава е ситуацията и в Здравното министерство. Макар че скандалът с бонусите там все още не е гръмнал – това предстои. Защото така и никой не знае на колко лица, какви пари е разпределил здравният министър, но скоро ще се разбере. Защото едно е сигурно – не е вярно, че няколко милиона лева са разпределени и получени от служителите в Спешната помощ, не е вярно също така, че тези няколко милиона са получени от служителите в социалните домове, както каза здравният министър. Това са реално правомощия, които Вие му дадохте. Вие му дадохте възможност, с бюджета на Здравната каса за тази календарна година, да се разпорежда абсолютно безконтролно със 100 млн. лв. – ей така, както той реши, а миналата година с 340 млн. лв. трансфер от Здравноосигурителната каса в Здравното министерство, с които здравният министър да се разпорежда по собствена преценка.
Със Закона за лечебните заведения министърът иска още правомощия. Иска да му дадете възможност еднолично да определя броя на болниците в Националната здравна карта, след това еднолично други чиновници да решават кои точно болници да получават публичен ресурс и кои не. По този начин и министърът ще може да се включи в определянето и стимулирането на приятелски болници с милиони левове, в ликвидирането и в задушаването на други болници.
Така че една оставка наистина не стига, защото няма наивници нито в тази зала, нито сред българските граждани, които да вярват, че министърът е разбрал от Европейската комисия за нереално високите цени на лекарствата в България. И защото няма човек в тази зала, който да счита, че уволненията в здравния сектор трябва да се правят на базата кой колко убедително защитава безобразията си от телевизора.
Затова оставки тепърва ще има. Всички сме чували от здравния министър, че той е готов във всеки един момент да подаде своята оставка. Аз бих го посъветвала да си я напише, да си я носи в джоба, за да му е подръка, защото много скоро ще му влезе в употреба.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Реплики? Няма.
Други народни представители?
Доктор Джафер.
НИГЯР ДЖАФЕР (ДПС): Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители! Шири се мнението, че здравеопазването е една изключително консервативна система. Последните събития доказват нестабилност и уязвимост на тази система, съответно и изключителната уязвимост на хората, които управляват тази система. И ако това се отнасяше само до ръководните кадри щеше да бъде добре, това обаче касае живота и здравето на всички български граждани.
Най-вероятно д-р Нели Нешева ще си отиде от Здравната каса. За всички е ясно, че тя няма да си отиде заради раздадените бонуси. Тя ще си отиде затова, че стана известно, че са раздадени тези бонуси. Тя ще си отиде за нелицемерното, следователно политически нелицеприятното й поведение в публичното пространство, след което премиерът просто посъветва парламентарната група да поиска нейната оставка.
Оставаме с впечатлението, че д-р Нешева ще си отиде затова, защото говореше пред медиите, че цени своя труд, но го е оценила сама, а Гергана Павлова ще си отиде, защото не е говорила достатъчно пред медиите и не е разяснила защо цените в България са високи. Стандарти, уважаеми колеги, обаче основният въпрос е какво се случва в здравеопазването!
Ако направим сериозен анализ защо се стигна дотук ще стигнем до извода, че оставката на Нели Нешева се иска по три причини. Ще се опитам да ги подредя по важност.
На първо място, това са проблемите в здравеопазването и в частност лекарствената политика.
На второ място, нека бъдем честни, това са проблеми в самата група на ГЕРБ.
На трето място, персонална, управленческа грешка, защото е важно да се установи дали методиката, с която са раздавани бонусите в Здравната каса, е одобрена от Надзорния съвет на Касата. Впрочем досега няма директор на Касата, който да е получавал бонуси – такива са раздавани през годините, но те са били за служителите. Това са фактите.
Много важен въпрос е: защо се стигна дотук? Анализирайки първата причина, която според нас ще доведе до тази оставка и приемането й, това са законодателните промени. Не Нели Нешева и не персонално някой е виновен за това, че ситуацията днес изглежда такава. Бяха извършени законодателни промени в Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, в Закона за бюджета на Здравната каса, в Закона за здравно осигуряване – целенасочени стъпки към концентрация на власт по отношение на лекарствената политика, на средствата за лекарства, непрозрачност във вземането на решения в ръцете на малко на брой хора, които се оказаха от двете страни на барикадата. Впоследствие се оказа, че барикада просто няма – пациентите са от едната страна, а всички, които вземат решенията, са от другата.
Законът за лекарствените продукти в хуманната медицина претърпя десет промени откакто ГЕРБ е на власт. Десет промени, уважаеми колеги! Има месец, в който имаме две промени в този закон заради непоследователна политика и чисто лобистки интереси. Погледнете стенограмата от 12 май 2011 г., отново при обсъждане промени в този закон в Комисията по здравеопазването, ще видите кой представя промените, с какви аргументи, кой ги защитава и кой ги подкрепи. Не бяха чути аргументите на опозицията, че сливането на Комисията по цени на лекарства с Комисията по позитивния лекарствен списък е непрозрачно, има корупционен заряд и ще доведе до проблемите, които обсъждаме днес. Не бяха чути аргументите на опозицията, че не може Комисията по прозрачност, която законодателят създаде през 2007 г. в закона, да бъде само проформа и не може от нея да се извадят съсловните организации, пациентските организации и да им се даде статут само на наблюдатели без право на глас. Стъпка по стъпка се стигна до тези промени.
Днес здравният министър трябва да е тук, за да отговаря. Той не знаеше ли за тези промени? Той не знаеше ли, че аргументът тогава, защото това са промени внесени от Министерския съвет, там стои подписът на премиера, са представени от здравния министър в Министерския съвет. Аргументът на вносителя беше: „Вече са променени обществените условия и трябва да пристъпим към промени в нормативната уредба”. Не може Нели Нешева да носи отговорност за това днес.
Безспорен факт е, че средствата, които се отделят за медикаменти ще нарастват през следващите години – 12% е ръстът всяка година на този пазар. Безспорно е, че хората ще употребяват все повече и повече медикаменти. Остава въпросът: дали наистина правилата не трябва да са много ясни и много прозрачни, за да се избегнат практики като тази?
На второ място, проблемите в ГЕРБ, няма защо да го крием, доведоха до тези крамоли в системата. Нека да бъдем честни! Конфликтът между Нели Нешева и министърът на здравеопазването е обществена тайна. Нормално е хората да имат различно мнение и да го отстояват. Интересна е обаче позицията на министъра на здравеопазването. В момента той замлъкна, а обича медийните изяви. Той не е дал обяснение как самият той е раздал бонуси в Министерството на здравеопазването, защото домовете за медико-социални грижи, голяма част от спешните центрове казват, че не са получили такива.
На следващо място. Съгласно чл. 14 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина лекарствената политика е част от държавната здравна политика в Република България и се осъществява от министъра на здравеопазването, не от заместник-министъра, не от шефа на Здравната каса, не дори от парламентарната група на управляващите, а от министъра на здравеопазването.
Интересна е позицията на Парламентарната група на ГЕРБ. Уважаеми колеги, ние сме наясно, че Вие сте поставени в много деликатна ситуация. Вие имахте две възможности – или да се еманципирате и да защитите разбирането си, че Нели Нешева е стабилизирала системата, защото това е така, ние като опозиция го подчертахте и при приемането на бюджета за тази година, че Нели Нешева снижи напрежението в системата и я стабилизира. Имахте и втора възможност и Вие избрахте нея – да предпочетете да не скършите хатъра на премиера, защото той Ви посъветва да й поискате оставката.
Персоналната управленска вина на Нели Нешева е ясна. Не може в момент, в който всеки ден се изнасят факти, че има липсващи медикаменти, липсващи средства за определени групи заболявания, просто да излезеш и да кажеш, че ти цениш своя труд. Проблемът е обаче, че го оценяваш сам! Това е нейната грешка и както казах, за съжаление, действително политически недалновидно беше нейното поведение, а иначе тя е професионалист – това е безспорно.
Има още един въпрос. Питам се: защо не се откажете от това Народното събрание да избира директор на Здравната каса? Вие въведохте тази практика преди две години и половина, когато дойдохте на власт. Преди това просто Министерският съвет назначаваше този директор. Какво печелим ние като Народно събрание от това, че влизаме от скандал в скандал, избирайки и предлагайки през 5-6 месеца, в най-добрия случай през една година, нов директор на Касата? Станаха ли предложенията за хора на ръководни постове по-добри от това? Това, че изслушваме вече уволнени директори, както може би ще се случи утре в Комисията по здравеопазването, не знам дали само не доказва, че вървим след събитията. Изобилието от оставки и уволнения през последните дни, за които вече стана въпрос – къде доброволни, къде не толкова, оставят няколко агенции, един борд, едно заместник-министерско място вакантни.
Уважаеми колеги, най-вероятно Вие ще направите опит да освежите имиджа си на управляващи с нови лица. Това обаче ще реши ли сериозните проблеми в системите, за които говорим? Оказва се, че промените в здравеопазването са все по-скандални, провалите все по-сериозни и се оказва, че светлина в тунела май няма. Благодаря ви за вниманието. (Ръкопляскания от ДПС.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Реплики? Няма.
Други народни представители?
Господин Шопов.
ПАВЕЛ ШОПОВ (Атака): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Днешният ден не е радостен за опозицията. Разбира се, опозицията съвсем рефлекторно може да е доволна от това, което става, с тази буря от кадрови проблеми, с тази, бих казал, буквално кадрова криза. Днес е много тъжен ден, защото се касае до криза в системата, която надхвърля имената на Нели Нешева или шефът на „Напоителни системи”, или шефката на Службата за вписвания. Това упражнение за две години и половина по отношение на Здравната каса го осъществяваме за трети път. По тази система само за здравеопазването си отидоха двама министри.
Преди малко с колегите се опитахме да уточним броя на заместник-министрите, където числото е страшно, изброихме до седем души. Всичко това се дължи на обстоятелството, че кадровата скамейка на управляващите явно е страшно къса. Пълна кадрова нищета! Бих казал, кадрова мизерия, защото, за да бъде годна една политическа сила, една партия, да рекрутира и да излъчва управляващи кадри, годни да се справят със задачите, с които са натоварени, тя трябва да бъде адекватна, разгърната и да бъде годна да ги излъчва, а управляващите, вижда се, нямат система за това, те нямат кадрова мощ. Това се обяснява и с друг факт, че управляващите нямат онази подкрепа в обществото, която демонстрират например като мнозинство в Народното събрание. Аз и друг път от тази трибуна съм казвал – ГЕРБ няма онова влияние в обществото, което да е влиянието на 117 народни представители, 25 от тях са мажоритарни – знаем как станаха мажоритарни, да не говорим за това, че ГЕРБ прибави така наречените „независими”, а всъщност купени народни представители, за да се упражнява и да се експонира това минало влияние и чувството за мнозинство, но от ГЕРБ това не го разбират. Всъщност те са партия, която се съсредоточава в една личност и всичко, което става...
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Отклонявате се от темата, господин Шопов, обсъждаме Проекта за решение.
ПАВЕЛ ШОПОВ: Да, обсъждаме Проекта за решение, защото въпросът с Нели Нешева е общ, общ кадрови въпрос и тук става дума за система от грешки и невъзможности, за система от невъзможности и неспособности, на които Нели Нешева е един типичен представител. Не може да се управлява като кадрите се събират и рекрутират, и номинират на кръстовище и бензиностанция, пак въпрос в здравната система, макар че в случая, не бива да забравяме, че тогава, когато, спомняме си, Нели Нешева беше номинирана и представена, тя беше представена и като една от основателките на ГЕРБ. Това е един от редките случаи, в които ГЕРБ имаше своя строго изявена, ясна политическа кандидатура, за разлика от другите кадри, които се подават от „Отворено общество”, разни граждански организации или от определени олигархични кръгове, познати ни от по-близкото, далечно или настоящо време.
Това са проблемите и с другите оставки, които няма да бъдат разглеждани в Народното събрание, но които в момента представляват не малък – достатъчно голям, скандал на втората година и половина от това управление и оттук нататък ще се нагледаме, ще свикнем да се сблъскваме и ще се случват подобни неща все по-често и по-често – в това можем да бъдем абсолютно сигурни.
Днешният проблем и обсъждане далеч надхвърлят значението на оставката на шефката на Здравноосигурителната каса. Те имат едно по-общо значение и са проблем на управляващите, който е политологически проблем и проблем в базата на тяхното управление – на Вашето управление, колеги.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Реплики? Няма.
Други народни представители?
Доктор Желев.
ЕВГЕНИЙ ЖЕЛЕВ (КБ): Уважаема госпожо председател, дами и господа, уважаеми колеги! Оставката на д-р Нешева ще бъде приета – има достатъчно основания за това, имаше основания да й се иска и преди, най-малкото за непрозрачния начин на разпределяне на средства от бюджета на Националната здравноосигурителна каса към определени болници. Само че това е повърхността на един много сериозен проблем – за състоянието на здравната система, а тя е в сериозен колапс и то благодарение на Вашето управление. Казвам на Вашето управление, защото последните три години надробихте такова законодателство, което създава определена неблагоприятна среда за съществуването на системата.
Вече беше казано от колежката преди мен тук за няколко закона, аз само ще спра вниманието Ви на един закон, наречен Закон за лекарствата в хуманната медицина, който беше приет през юли месец 2011 г. Тогава ние от опозицията Ви предупреждавахме, че този закон няма нужда от промени. Предупреждавахме Ви, че с промяната на определени членове и създаването на Единна комисия за цени и реинбурсиране към министъра на здравеопазването, създавате предпоставка за определен тип действия – корупционни, но Вие не ни послушахте.
Вашият министър вчера го слушам, казва: „Трябва да направим проверка как се формират цените”. Има цяла огромна комисия към него, която той ръководи и назначава, как да не знае как се формират цените на лекарствата. Това е основният въпрос, който ще бъде развиван в продължение на доста време, предполагам – ценовата политика и лекарствената политика на правителството, защото то е негова работа, респективно на Министерството на здравеопазването.
Как така министър-председателят назначава заместник министър, без да знае връзки и с кого има връзки? Кой му го предложи? Къде го намери? И сега изведнъж без много обяснения уволнявка, оставка! Добре, правилно действие, но защо сега?
Същата тази Комисия за цени и реимбурсиране, съгласно чл. 259в, ал. 3, е длъжна на 6 месеца да прави доклад до Министерския съвет за начина на формиране на цени и включване на лекарства в позитивния списък. Някой да е контролирал това, да е видял такъв доклад? Защото той трябва да се публикува на сайта на Министерството на здравеопазването, а аз не видях такъв. Тогава кой е виновен?
Когато правихте промени в същия този Закон за лекарствените средства, Ви предупредих – държавата за пореден път абдикира от регулацията на цените на медикаментите, отказвате се от регулация и вкарвате режим на регистрация. Как така тогава се питате защо цените на лекарствата са високи? Високи са, защото ги регистрирате – колкото каже производителят, толкова.
Дами и господа, с всички тези промени на парче, необясними защо – всъщност обясними, в много закони, касаещи здравеопазването, Вие създадохте предпоставки за такъв тип действия и няма как сега да бягате от отговорността и да си задавате въпроси или да си измивате ръцете с оставките на няколко човека. Те са поредните бушони, които гърмят, а бушони гърмят навсякъде. А когато в една къща започнат да гърмят бушоните, значи има някакъв проблем с инсталацията. И какво се случва? Или сменяте, поправяте инсталацията, или сменяте централното табло, за да не изгори къщата. Помислете си! Ако Вие не направите спешна промяна в централното табло, след година и половина ще сменяме инсталацията. Благодаря. (Единични ръкопляскания от КБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Реплики?
Доктор Хасан Адемов има думата за изказване.
ХАСАН АДЕМОВ (ДПС): Благодаря Ви.
Госпожо председател, уважаеми госпожи и господа народни представители! На нашето внимание днес е оставката на управителя на Националната здравноосигурителна каса д-р Нели Нешева. В мотивите, които председателят на Народното събрание прочете в началото на тази дискусия, ясно е казано, че д-р Нели Нешева не е съгласна нейната оставка да служи като аргумент за политическо противопоставяне. С други думи казано, тя не иска тази оставка да бъде политизирана.
Само че има един друг факт. Народното събрание е най-политическият орган в страната и след като Народното събрание избира управителят на НЗОК, няма как при тази оставка да не се обсъдят и коментират нейните политическите параметри.
Уважаеми колеги, това, което изпъква като извод на преден план, е, че в рамките на управлението на ГЕРБ управляващите вече категорично доказват, че не могат да се справят с управлението на сектор „Здравеопазване”.
Нещо повече, липсата на напредък и реформи се подменя с кадрови промени с надеждата, че ще се постигнат по-добри резултати. За никого в тази зала не е тайна, че д р Нели Нешева не си отива от НЗОК заради несправяне с работата. Стана ясно, че бонусите и допълнителното материално стимулиране, които тя е раздала, са съгласно законите, приети от това Народно събрание. Тогава възниква естественият въпрос защо си отива? Отговорът е много прост – защото тези бонуси и това допълнително материално стимулиране бяха раздадени в условия на липсваща прозрачност. Ако от ръководството на Касата и от другите институции, които са раздавали пари за бонуси и допълнително материално стимулиране, бяха заявили ясно, прозрачно и открито, че това са бонуси, които се раздават заради икономии от незаети щатни бройки, че това са бонуси, които се раздават от глоби и санкции от административни нарушения, тогава за обществото щеше да стане ясно, че работещите в Касата са заслужили тези бонуси и съвсем честно и справедливо са ги получили. За съжаление обаче, всички тези институции, без една институция в България, които са раздали бонуси в края на миналата година, не обявиха по никакъв начин способа, методиката и размера на средствата, които са раздадени. Ако не бяха колегите от Синята коалиция, които направиха възможно да се позиционира тази тема и да се даде повече гласност и ако не беше начинът, по който госпожа Нешева защити правото си на тези пари от допълнително материално стимулиране и бонуси, нямаше да се стигне до нейната оставка. Тоест, основният аргумент за това, което се случи, и за скандала, който се разрази, според мен, е липсата на прозрачност при раздаването на тези финансови средства.
От друга страна, как да има прозрачност, след като трябваше да бъде обявено, че в приходите на бюджета на НЗОК за 2011 г. са предвидени 12 млн. лв. от глоби и санкции? В същия момент, има текст, който казва, че 25% от тези пари могат да бъдат раздадени за допълнително материално стимулиране.
Има и още един текст, този път в Закона за държавния бюджет, където е казано, че парите – цитирам по памет – от незаетите щатни бройки могат да бъдат раздадени като бонуси. Но тук трябваше да се отговори на въпроса: ако тези щатни бройки са незаети, защо те на са били съкратени и с тези пари през годината да се увеличат заплатите на работещите в Здравната каса и в другите ведомства? Това не е направено!
Не е изпълнена и препоръката на министъра на финансите, който преди 2 години от тази трибуна заяви: „Ще предотвратим и ще прекъснем връзката между парите, които се раздават за допълнително материално стимулиране и парите, които влизат в съответните бюджети от глоби, санкции и наказания”. Това го каза министърът на финансите преди 2 години, още не е изпълнено. Тогава защо се чудим защо се стигна до тези скандални ситуации?
На следващо място, тук се казаха доста неща по въпроса за цените на лекарствата, ценообразуването и така нататък. За всички е ясно, че лекарствената политика е регулирана от държавата дейност. Държавата регулира цените на лекарствените продукти, включени в позитивния лекарствен списък, заплащани с публични средства. Защо обаче през месец юли 2011 г. управляващите решиха, че трябва да предадат ценообразуването в ръцете на 13 човека от така наречената Комисия по цени и реимбурсиране? От тези 13 човека петима са представители на Министерство на здравеопазването. Тази комисия е към министъра на здравеопазването. Петима човека са от Националната здравноосигурителна каса, има по един представител на съсловните организации и един заместник-министър на финансите. Може ли тези хора да поемат тежестта на тази отговорност да определят цените на лекарствата? Ние от опозицията няколко пъти го казахме това от тази трибуна! Естествено, че няма как това да стане!
Нещо повече, уважаеми колеги! Вие приехте текст, с който държавата регистрира максималните продажни цени на дребно на лекарствените продукти, отпускани по лекарско предписание. Максимални продажни цени! Тогава кой ще е този, който ще регистрира цени, които са по-ниски от максималните цени? Къде остава референтното ценообразуване, за което се говори в дейността на Комисията по цени и реимбурсиране?
След като Народното събрание приема такива текстове, след като Народното събрание в лицето на управляващите не се вслушва в критиките, в предложенията на опозицията и на всички разумно мислещи в тази зала, стигаме до конфузната ситуация директорът на Националната здравноосигурителна каса да си отива без да има вина за конкретната дейност, която изпълнява. Това е големият въпрос!
Ако искаме оттук нататък нещата в сектора да бъдат решени, трябва в тази система задължително да има повече прозрачност и задължително да се смени моделът! Ако няма конкурентен модел, няма да има управляващи, които да се справят с този въпрос, с тази система. Ако няма конкуренция между финансиращите органи, конкуренция между лечебните заведения, каквито и текстове и закони да приемем, в крайна сметка някой от тази система ще бъде виновен и той при всички положения ще си отиде огорчен, както си отиват тези, които сега подават оставки.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА: Реплики?
Народният представител Иван Костов, заповядайте, имате думата.
ИВАН КОСТОВ (СК): Благодаря Ви, госпожо председател.
Уважаеми колеги! Господин Адемов, мисля си, че малко обърнахте логиката по отношение на бонусите и по този начин има риск да се налее масло в огъня, който и без друго гори в медиите. Бонуси трябва да се дават за извънредна работа, за допълнителен труд, за особено качествено изпълнени задачи, за голямо усърдие в работата или за носене на голяма материална отговорност. Може би има и други причини, за които да се получават бонуси. Да се получат бонуси за това, че някъде има някакви резерви, тоест някой оставил пари настрана и след това те трябва да се разпределят, не е редно.
Като съм съгласен с Вас за липсата на прозрачност и като искам да напомня, че ние посочихме, че няма основания Нели Нешева да получава бонуси, тъй като е в управлението, а не е служител в НЗОК, да получава бонуси като възнаграждения – това всъщност е основното нарушение, мисля, че трябва да обърнем тази логика и това зависи от организацията, която сме създали.
Второ, по отношение на проблема, който поставяте за цените. Въпросът ми е следният: кой депутат предложи текста за определяне на максимални цени? Кажете името му, за да е ясно кой, в най добрият случай поради пълно неразбиране на обстоятелствата, е създал тази предпоставка за нарушение.
По същината на въпроса. Ние сме предложили – ние от Синята коалиция, сме предложили специален орган, който да изпълнява функцията, не само да регулира цените, а и да защитава пазара на лекарствата от злоупотреба с господстващо положение. Това е сърцевината на въпроса – трябва да бъде защитен пазарът, конкуренцията от злоупотреби с господстващо положение, ако ги има. И тъй като не действат определени комисии, заради това колегите от Съюза на демократичните сили поискаха да сезират Комисията за защита на конкуренцията, която и без друго досега не е свършила нито една такава работа. Ако в държавата си имаше органи, които да работят, а не да се напълни Министерството на здравеопазването с комисии, където присъстват хора, които нямат никакъв кураж да заемат обществено-отговорна позиция, ще се получава това, за което Вие говорихте.
Моля Ви: кажете името сега. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА: Втора реплика?
Господин Божинов, заповядайте.
ГЕОРГИ БОЖИНОВ (КБ): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги народни представители! Особено след последната реплика към изказването на д-р Адемов ясно се открояват две плоскости на провежданата дискусия. Едната е има ли достатъчно персонални основания д-р Нели Нешева да подаде оставка и парламентът да я приеме. Другата по-голяма дискусия, която поставят трите последни изказвания, включително Вашето, е: може ли освен тези основания за оставка, д-р Нели Нешева да носи цялата отговорност за политика, материализирана в законодателство, предпоставила и създала условия за корупция? Това трябва да се разграничи, защото то прозвучава във Вашето изказване, в изказването на д-р Желев и в изказването на уважаемата народна представителка госпожа Нигяр Джафер. И ако това е така и има основания тя да си отиде, защото казахте, че без вина си отива, но без смяна на модела последствията ще бъдат други, д-р Адемов, аз Ви питам за следното. Назначаваме един перфектен професионалист на мястото на д-р Нешева. При цялата тази нормативна и политическа реалност може ли следващият на мястото на Нели Нешева да промени всичко това, което е политика, поредица от закони и норми, които са се утвърдили? Това е големият въпрос и аз Ви моля като уважаван и авторитетен специалист да потърсите отговор в своята дуплика на моя въпрос.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА: Има ли трета реплика към изказването на господин Адемов? Не виждам.
Доктор Адемов, заповядайте, имате думата за дуплика.
ХАСАН АДЕМОВ (ДПС): Благодаря Ви, госпожо председател.
Уважаеми госпожи и господа народни представители, благодаря за репликите.
Първо, господин Костов, по отношение името на вносителите на тези текстове. Този законопроект е внесен от Министерския съвет и тези текстове са по предложение на вносителя – това е записано в стенограмите. Който иска, може да ги провери.
На следващо място, дали трябва да бъдат раздавани бонуси, или не, дали трябва да има допълнително материално стимулиране, или не. От Вашата реплика разбрах, че действително трябва да има такива, но на базата на ясни, разписани в съответните закони, правила, норми и принципи, на базата на които те трябва да бъдат раздавани. Вие ги посочихте във Вашата реплика.
На следващо място, дали трябва да има връзка между глобите и санкциите и размера на обезщетенията, които се получават след това. В няколко закона има положения, в които проверяващите имат материално-правен интерес да налагат глоби и санкции, за да получат след това бонуси. Естествено е, че тази връзка трябва да бъде прекъсната. Не може, примерно, един от Изпълнителната агенция по лекарствата да отиде да проверява аптека и да налага глоби и санкции, защото след това ще има право на 25% материално стимулиране от размера на тези наложени глоби и санкции. Тази връзка категорично трябва да бъде прекъсната.
Що се отнася до това, господин Божинов, дали следващият управител на Националната здравноосигурителна каса може да се справи с предизвикателствата пред системата при това законодателство и при този модел, ние отдавна сме заявили, че за да има някакъв напредък в системата, трябва да има конкурентен модел, конкуренция между финансиращите органи, разбирайте, че трябва да има няколко финансиращи органа наред с Националната здравноосигурителна каса, с други думи казано – демонополизация, трябва да има конкуренция между лечебните заведения, които оказват медицинска помощ. Ако ги няма тези параметри, стигаме до ситуацията, пред която сме изправени днес: надзорният съвет по някаква методика, по неясни критерии разпределя парите на отделните лечебни заведения. Няма как в такива случаи да се избегне субективният момент – на тази болница – толкова, защото бюджетите са прогнозни, на онази болница – толкова. Ако не променим модела на здравеопазване в България, трудно можем да разчитаме на какъвто и да е напредък в системата на здравеопазването.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА: Благодаря.
Други народни представители?
Господин Велчев, заповядайте, имате думата.
КРАСИМИР ВЕЛЧЕВ (ГЕРБ): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Слушах много внимателно колегите, които се изказваха преди мен. Седя, слушам и се питам какво значи думата „популизъм”. Когато говорим какво точно разискваме – дали вината на Нешева, или използване на дадена ситуация, за да се нагнети напрежение в обществото и то да се настрои точно върху звеното, което може би е работило най-добре тази година, затова се чудя защо понякога хората имат толкова къса памет, включително тези, които говориха преди мен.
Започвам точно от тези правила и закони, които Вие сте създали в това Народно събрание, за което говорихте. Интересно е, ето тук е и д-р Шарков – погледнах стенограмите от 2006 г.
Преди мен казаха: „Да, раздали са се бонуси, но не е било прозрачно”. За да е ясно за обществото, искам да кажа, че тези бонуси не са от тази година. Напротив, миналата година д-р Нешева е забранила раздаването на бонуси. Миналата година.
Законът, който Вие сте гласували. Много интересно е, че тогава, през 2006 г., в Здравната комисия д-р Шарков е поставил въпроса за тези 25%. За да бъда ясен, ще го прочета – Вие го споменавате, но хората явно не знаят. Точно за това стана нагнетяване на напрежението в обществото – точно Вие сте раздавали бонуси, без никой да знае. (Реплика от народния представител Хасан Адемов.) Явно, че тогава е имало някакви вътрешни интереси, били сте по-единни и не е поставян въпросът отвътре: защо се раздават бонуси, защо те са раздавани години наред? Не сега.
Този текст, за който става дума – чл. 108, ал. 3, гласи: „До 25 на сто от събраните суми от глоби, санкции, възстановените средства от изпълнители на медицинска помощ” (чл. 45) „и дължимите към тях лихви могат да се разходват за стимулиране на служителите в НЗОК”.
Тогава д-р Шарков даже е дал пример – ако глобите са 4 милиона, как така ще се разделят между тези, които инспектират единия милион, защото 25% са толкова.
Интересно е обаче защо после в залата не е имало дебат, защо тихомълком се е приело това нещо и всички Вие сте се съгласили.
Когато се изказвате от тази трибуна, може би в политиката все пак трябва да има някакъв морал. Когато аз говоря от нея, мога да декларирам, че никога през живота си не съм получавал бонуси, нито съм раздавал такива. Не знам дали голямата част от Вас може да направи това нещо, защото много от Вас са били министри и са раздавали бонуси; много от Вас са били служители и са получавали бонуси. Включително и тези, които повдигнаха въпроса, са работили в бюджетната сфера и са получавали такива бонуси.
И се питам: добре, защо след като са получавали бонуси, създадоха ситуация, в която трябва да си подаде и си подаде оставката д-р Нешева, за да свали напрежението в обществото? Не защото не е работила добре.
Неслучайно, ако вчера чухте решението, Парламентарната група на ГЕРБ препоръча на премиера да разгледа кадровия потенциал в Здравното министерство, защото той не е назначен сега, а е от години, и да се види кой какво е работил, кой какво е давал; за да може в бъдеще и ние в Парламентарната група на ГЕРБ да сме наясно бонусите нещо грешно, престъпно ли са. Вие също трябва да кажете.
Когато говорим за санкции, аз искам да дам един такъв пример, както и вчера дебатирахме. Ако в митниците няма стимули за залавяне на наркотични вещества (това е в целия свят, не е само в България), дали ще бъдат под формата на допълнително заплащане – премии или бонуси, все едно как ще го кажете, тогава как ще накарате митническите служители да работят – да търсят, да ровят по багажа на хората, да влизат в конфликти? Иначе се получава уравниловка. Аз разбирам БСП, защото това е теорията и тактиката на болшевизма. Уравняването – всички да получават равно, няма награди. За това, че носиш отговорност за 3 милиарда – няма значение. Ти имаш 2 хил. лв. заплата, справяй се някак си, търпи на изкушенията – и не само на изкушенията.
Когато се разпределят такива огромни средства, аз съм сигурен, че в много случаи има и заплахи, и никак не е лесно на този човек.
За да се борим с корупцията, основното правило е именно това – хората да получават съответно и съобразно отговорностите, които носят, работата, която извършват, и резултатите, които постигат. Така че тази тема е много сложна.
Ще приемем оставката на д-р Нешева не за това, че тя не си е свършила работата, а защото наистина се създаде огромно напрежение в обществото. Аз мисля, че е за добро. Това напрежение ще доведе до дебат и нека всеки откровено тук да каже: отскоро ли е този начин на стимулиране; има ли нещо нередно; ако е нередно, защо сте го приели? Ние просто идваме при действащи закони и ги спазваме.
Ако се окаже и стигнем до този извод, че това не е правилно, ще променим закона. Но нека да направим закон, който в никакъв случай да не допринася за някаква уравниловка в обществото.
Аз лично съм убеден и неслучайно членувам в дясна партия, че това, което някои от Вас предлагат – имаш си заплата, получаваш, тя е достатъчна, не е правилно. В моя живот, в моя опит винаги съм стимулирал хората, които работят по-добре, естествено по законен начин.
Много е сложно в администрацията – всички Вие имате много повече опит от мен в държавната администрация, да накараш, първо, администрацията да работи. И сега, срещайки се с хора от администрацията, слушам приказките: колкото по-малко работиш, по-малко можеш да сбъркаш и шансът да те накажат е по-малък.
Ако всички Вие подкрепяте такова становище – да няма допълнителни заплащания, ние ще доведем държавата до неработеща администрация.
Призовавам Ви: когато говорите от тази трибуна, нека да не обслужвате само политически цели, защото тук е главно това. Други пък използват самия случай, за да защитят лобистки, корпоративни интереси. Не казвам, че това са хора в парламента. Тук наблюдавам извличане на политически дивиденти за дадена партия от приказките.
Вие сами сте ни казвали: „Внимавайте какво правите, защото утре ще бъдете опозиция”. Ако наистина смятате, че можете да управлявате държавата, сега говорете, вземайте отношение по въпроса така, все едно от утре ще бъдете управляващи. Как ще говорите от тази трибуна? Или пак ще разчитате, че обществото, хората са с къса памет и няма да помнят какво сте говорили. Има стенограми, записва се. Точно затова цитирах стенограмата от 2006 г. – мнението на д-р Шарков. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА: Благодаря.
Първа реплика – Мая Манолова.
МАЯ МАНОЛОВА (КБ): Уважаеми господин Велчев, има случаи, в които човек просто трябва да замълчи – когато той или неговата политическа сила са се изложили достатъчно, така че е най-добре да замълчат.
Искам да декларирам от тази трибуна, че аз също съм човек, който никога не е разпределял, нито е получавал бонуси. Но също така искам да се чуе ясно от тази трибуна, че предишният директор на Касата Румяна Тодорова никога не е получавала бонуси! Нещо повече, вътрешните правила, които тя е разписала в Касата, са й забранявали като шеф на Касата да получава бонуси!
Това, което ГЕРБ направи, е да си напише правила, според които шефът на Касата може да получава бонуси. И ги е получавал!
Сега, за да стане ясно кой от двама ни е популист, нека да Ви попитам: не е ли Вашата политическа сила тази, която обяви, че в условията на криза трябва да бъдат замразени доходите на българските граждани; че в условията на криза трябва да се правят икономии; че в условията на криза няма как да се увеличават пенсии, няма как да се пипат заплатите? Е, не е ли върховно лицемерие, тогава когато обикновените граждани са поставени на ръба на мизерията, когато доходите им са замразени, когато едва оцеляват, върхушката на ГЕРБ да си разпределя бонуси в такива размери?! Нека хората преценят кой е популист – дали вие, които лъжете непрекъснато и не е ясно кога казвате истината, или ние, когато сме провеждали една ясна политика?!
И недейте да говорите за законодателство от 2006 г.! Недейте да говорите! Двадесет пъти променихте Закона за лекарствата. Вие сте тези, които създавате корупционно законодателство! Вие сте тези, които обединихте двете комисии – едната по Позитивния списък, другата – по цените на лекарствата. Вие създадохте законови предпоставки за нереално високи цени и за липса на контрол върху цените на лекарствата. Вие създадохте законови предпоставки за еднолично разпореждане с колосални пари от едни лица! Вие сте тези! Отворете си вашите стенограми! Стига четохте архиви! Цялото това законодателство вие го създадохте.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА: Госпожо Манолова, просрочихте с много времето.
Господин Адемов, имате думата.
ХАСАН АДЕМОВ (ДПС): Благодаря Ви, госпожо председател.
Уважаеми госпожи и господа народни представители! Уважаеми господин Велчев, няма как да се съглася с връзката, която направихте за това, което се случва в митниците, и това, което се случва в сектор „Лекарствена политика”. Лекарствената политика е една от петте дейности, от петте професии, където държавата се намесва с регулация на пазара. Държавата регулира този лекарствен пазар, за разлика от митниците. Там нещата са други. Това – първо.
Второ, аз не съм адвокат на д-р Шарков, но искам да кажа следното нещо – ако тези текстове от 2006 г. не са Ви харесвали, а очевидно е, че те не са Ви харесвали, защото министърът на финансите предложи законопроект, с който да се уредят бонусите на държавните служители. И този законопроект прекъсва връзката между допълнителното материално стимулиране и наложените глоби и санкции, така че, ако тази връзка не бъде прекъсната, няма начин това да се промени.
И нещо друго, Вие твърдите, че ние в 2006 г. сме въвели тези текстове. Ако това е така и ако вие не сте харесвали тези текстове, вече трета година имате мнозинство, съвсем спокойно можехте да ги махнете. Въпросът е защо не сте ги махнали.
И нещо повече – на 5 август 2011 г., в „Държавен вестник”, са публикувани промените в Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина. Там в чл. 22, ал. 1, т. 10, ал. 2, т. 5 е казано точно: „25% от глоби и санкции отиват за допълнително материално стимулиране”. Тогава ние през 2006 г. ли сме били грешни или вие сега през 2011 г. сте грешни? Или грешен сега е човекът, който понася всички тези несгоди на съдбата, ако мога така да се изразя?
Основната причина според мен е, че през последните три години вие нямате никаква политика по доходите. Замразихте доходите на хората. Нямате никаква методика за оценка на държавните служители, за оценка на тяхното възнаграждение. И понеже тези неща ги няма, се налага с бонуси, с допълнително материално стимулиране, с някакви прикрити действия да се стимулира държавната администрация.
Ясно е, че държавната администрация трябва да бъде малка, стегната и добре платена, за да може да отговори на обществените очаквания. В противен случай нещата така ще си ги приказваме, както се казва. Благодаря Ви, госпожо председател.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА: За трета реплика - народният представител Емилия Масларова.
ЕМИЛИЯ МАСЛАРОВА (КБ): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Господин Велчев, аз не мога да коментирам професионално дейността на госпожа Нешева или на заместник-министърката по здравеопазването. Има специалисти.
Господин Велчев, тук става въпрос за принципни неща и, когато говорим от тази трибуна, трябва да решим ще имаме ли ние с Вас волята и консенсуса по тези проблеми да не правим политика, а да говорим коректно.
Когато става реч за извънреден труд, за допълнителен труд, за работа в празнични дни, за работа през нощта, в Кодекса на труда ясно и категорично е разписано кой колко ще получи. Но, когато ние научаваме, че държавната администрация за 2011 г., след всички клетви, които даде министърът на финансите, че няма да се увеличават разходите, а точно обратното, е похарчил два пъти повече, няма как да не се отреагира. За този период е ужасяваща статистиката за положението на българските граждани.
На следващо място – не мога да приема тезата, че тези, които събират пари по някакъв начин – било то КАТ, било то Главна инспекция по труда, било то някои други институции като НАП и така нататък, те могат да си разпределят бонуси, но, господин Велчев, какви бонуси ще вземат в Агенцията за хората с увреждания или в Агенцията за социално подпомагане? Тези хора по служебен път отговарят само и единствено за раздаването на пари, да помагат на хората. Те нямат приходи от санкции, погледнато от тази гледна точка, и, за да не правим тази, извинявам се за израза, дъвка – кой какво получил, защото е некоректно да обявявате, че няма да се получават, а да са получени такива колосални суми! Това е проблемът!
И дайте да се разберем: ако ще трябва на държавните служители да се плаща както трябва, да – съобразно диплома, статус, опит, квалификация, допълнително натоварване, той ще получава 5000 или 7000 лв., и ние няма да се съпротивим на това, но ще знаем какво изискваме от него. Но, когато няма тези правила – няма как да не се получава тази реакция. Съжалявам, че се получава в този момент по този повод.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА: Благодаря.
За дуплика има думата народният представител Красимир Велчев,
КРАСИМИР ВЕЛЧЕВ (ГЕРБ): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Тук се наблегна, няколко пъти чух от всички, които ми направиха реплика, за замразяване на заплатите, че ние сме замразили заплатите. Как, като ги замразихме, средната работна заплата се вдигна в България? (Реплики от КБ.) Или може би всички вие, всички вие, може би ви боли, защото взехме решение наистина да замразим нашите заплати! (Шум и реплики, провиквания „Е-е-е!”)
Това тогава е реакция, която не мога да разбера. (Реплики от КБ.)
Заплатите не са замразени в обществения сектор! Изобщо не са замразявани заплатите!
Господин Адемов, не можах да разбера само едно – Вие „за” или „против” сте този текст, който вие сте гласували. На няколко пъти Вие се изказвате като казвате, че това не е редно, и че трябва да се преразгледа. Вие за този текст ли сте, който вие сте го приели и ние сме го спазили, или сте против?
А на госпожа Масларова ще отговоря така: госпожо Масларова, за мен не е критерият дали си идвал извънредно или си бил нощно време на работа – нощен труд. Това не е само критерият, за който трябва да получиш допълнително заплащане. Аз го казах – не трябва да допускаме уравниловка независимо дали в обществения сектор или в бизнеса, навсякъде! Това, пак повтарям, води до болшевизъм или до идеите на болшевизма! Затова казвам, че това нещо, че ти си идвал на работа нощно време или извънредно – ти си получаваш своите пари, но това, че носиш много по-голяма отговорност, това, че си работил, това, че самата институция, в която си работил е постигнала много добри резултати, това е достатъчно условие, за да бъдеш възнаграден! Иначе няма да има стимул за възнаграждение.
И другото нещо – примерът изобщо не е удачен, госпожо Манолова. Вие казвате, че предишната шефка не е получавала бонуси.
Трябва да Ви кажа, че ние или ще се преборим с корупцията, но не само с идеи като Вашите: „някой не е получавал бонуси”. Има и се вижда и в печата, и в медиите колко разкрития има за корупция. И все са от хора, които не са получавали бонуси. Има начин те, когато им даваме възможност, или не оценяваме техния труд, те да прибягнат до другата мярка, да вземат пари под масата, които трудно може да се контролират, и сега се сещам защо Вие бяхте против този Закон за конфискация на имуществото! (Реплики, шум и провиквания в залата.) Защото точно той пък трябва да хваща хората, които взимат пари под масата, не вземат бонуси, вземат пари под масата, и не могат да докажат своето състояние, благосъстояние или това, което те имат в момента. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА: Благодаря.
Други народни представители, желаещи да вземат отношение?
Народният представител Дарин Матов – имате думата.
ДАРИН МАТОВ (независим): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! От преждеговорившите чухме думи като „популизъм”, като „морал”. В изказването на господин Велчев чухме и за нагнетяване на напрежение в обществото във връзка с така наречените бонуси. Аз обаче ще кажа нещо, което смятам, че е изключително важно да го кажа в този момент от трибуната, и се обръщам и към господин Велчев.
Господин Велчев, всичкият този дебат, всичко това, което се случва в момента, е благодарение на това, че управлението в момента на Република България и работата на Четиридесет и първото Народно събрание са най-прозрачните от началото на прехода. (Възгласи: „О-о-о!” и шум от КБ.) Ако се работеше на тъмно, както се е работило досега, никой нямаше да знае, че са раздавани бонуси.
Понеже отляво чух „О!”, ще Ви попитам, уважаеми господа, защо в дванадесет без пет например увеличихте пенсиите, и дотук ще спра?
Ще продължа с това – не чух в залата никой да се изправи и да каже нещо против качествата на д-р Нешева. Всички казахме и потвърдихме, че тя е един изключителен професионалист.
Второто нещо, което се постигна като ефект, беше сътресението в системата по смяната на ръководството на Националната здравноосигурителна каса, което не е в интерес в момента на управлението и на страната, и в същото време и на българските граждани, които ще бъдат обслужвани от НЗОК.
И третото нещо – господин Велчев, Вие дадохте повод на Българската социалистическа партия да говори, че една оставка не стига. Не й давайте повече поводи за това! Благодаря Ви за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Реплики? Няма.
Други народни представители желаят ли да участват в дискусията? Няма желаещи.
Дискусията е закрита.
Преминаваме към гласуване.
Припомням Ви служебния Проект за решение за предсрочно прекратяване на мандата на управителя на Националната здравноосигурителна каса:
„Народното събрание на основание чл. 84, т. 8 и чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 19, ал. 4, т. 5 от Закона за здравното осигуряване
РЕШИ:
Предсрочно прекратява мандата на Нели Петкова Нешева като управител на Националната здравноосигурителна каса.”
Моля, гласувайте.
Гласували 127 народни представители: за 116, против 3, въздържали се 8.
Предложението е прието.
Обявявам 30 минути почивка.
Продължаваме в 11,30 ч. по останалите точки от дневния ред.

(След почивката.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Продължаваме с:
ВТОРО ЧЕТЕНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАТЕЛНИЯ КОДЕКС.
Вносители са Анастас Анастасов и група народни представители на 9 декември 2011 г.
С доклада на Комисията по правни въпроси ще ни запознае госпожа Фидосова – председател на комисията.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: Уважаеми господин председател, уважаеми колеги!
„ДОКЛАД
на Комисията по правни въпроси относно Законопроект за допълнение на Наказателния кодекс, № 154-01-102, внесен от народния представител Анастас Анастасов и група народни представители на 9 декември 2011 г., приет на първо гласуване на 25 януари 2012 г.
„Закон за допълнение на Наказателния кодекс”.
Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на закона.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване предложението на вносителя за наименованието на закона, което се подкрепя от комисията.
Гласували 74 народни представители: за 70, против няма, въздържали се 4.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: По § 1 комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 1:
„§ 1. Създава се нов чл. 227:
„Чл. 227. (1) Който наеме на работа едновременно пет или повече незаконно пребиваващи на територията на Република България чужденци, се наказва с лишаване от свобода до 4 години и с глоба от 2000 до 20 000 лв.
(2) Наказанието по ал. 1 се налага и на лице, което наеме на работа незаконно пребиваващ на територията на Република България чужденец, за който деецът знае, че е пострадал от трафик на хора.
(3) Който наеме на работа незаконно пребиваващ на територията на Република България чужденец, ненавършил 18-годишна възраст, се наказва с лишаване от свобода до 5 години и с глоба от 3000 до 30 000 лв.
(4) Който системно наема на работа един или повече незаконно пребиваващи на територията на Република България чужденци, се наказва с лишаване от свобода от 1 до 5 години и глоба от 5000 до 50 000 лв.
(5) Наказанието по ал. 4 се налага и на лице, което наеме на работа незаконно пребиваващ на територията на Република България чужденец при условия на труд, които съществено се различават от условията на труд на законно наети лица и накърняват човешкото достойнство.
(6) В маловажни случаи по ал. 2-4 наказанието е лишаване от свобода до 2 години или пробация, както и глоба от 1000 до 10 000 лв.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване редакцията на комисията за § 1, както е по доклада.
Гласували 84 народни представители: за 77, против няма, въздържали се 7.
Текстът е приет.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: „Допълнителна разпоредба”.
Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на подразделението на закона.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Подлагам на гласуване предложението на вносителя за наименованието на подразделението на закона, което се подкрепя от комисията.
Гласували 85 народни представители: за 79, против няма, въздържали се 6.
Текстът е приет.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: По § 2 комисията подкрепя текста на вносителя.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване предложението на вносителя за § 2, който се подкрепя от комисията.
Гласували 81 народни представители: за 75, против няма, въздържали се 6.
Текстът е приет.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: „Заключителни разпоредби”.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага наименованието на подразделението на закона да се измени така: „Заключителна разпоредба”.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване наименованието на комисията за подразделението на закона, както е по доклада.
Гласували 82 народни представители: за 79, против няма, въздържали се 3.
Текстът е приет.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: По § 3 комисията подкрепя текста на вносителя.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване предложението на вносителя за § 3, който се подкрепя от комисията.
Гласували 90 народни представители: за 87, против няма, въздържали се 3.
Текстът е приет.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: По § 4 комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 4 да бъде отхвърлен.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване предложението на комисията § 4 да бъде отхвърлен.
Гласували 82 народни представители: за 80, против няма, въздържали се 2.
Текстът е приет.
С това е приет и законопроектът на второ гласуване.

Продължаваме с точка трета:
ВТОРО ЧЕТЕНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАТЕЛНО-ПРОЦЕСУАЛНИЯ КОДЕКС.
Вносители са Красимир Ципов, Ани Христова и Емил Радев на 25 януари 2012 г., приет на първо четене на 9 февруари 2012 г.
Госпожо Фидосова, заповядайте.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: Да, благодаря.
„Доклад на Комисията по правни въпроси относно Законопроект за изменение и допълнение на Наказателно-процесуалния кодекс, № 254-01-9, внесен от народните представители Ципов, Христова и Радев на 25 януари 2012 г., приет на първо гласуване на 9 февруари 2012 г.”
„Закон за изменение и допълнение на Наказателно-процесуалния кодекс.”
Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на закона.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване предложението на вносителя за наименованието на закона, което се подкрепя от комисията.
Гласували 85 народни представители: за 80, против няма, въздържали се 5.
Текстът е приет.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: Комисията предлага да се създаде нов § 1:
„§ 1. В чл. 41, ал. 1 след думата „престъпление” се добавя „или”.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване предложението на комисията за създаване на нов § 1 със съдържание, така както е по доклада.
Гласували 83 народни представители: за 79, против няма, въздържали се 4.
Текстът е приет.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: Параграф 1 – предложение на народния представител Красимир Ципов.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 1, който става § 2:
„§ 2. В чл. 353, ал. 5 след думата „провежда” се поставя запетая и се добавя „освен случаите по чл. 354, ал. 5, изречение второ”.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване редакцията на комисията за § 1, който става § 2, така както е по доклада.
Гласували 82 народни представители: за 76, против няма, въздържали се 6.
Текстът е приет.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: Параграф 2 – предложение на народния представител Красимир Ципов.
Комисията подкрепя по принцип предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 2, който става § 3:
„§ 3. В чл. 411а се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 5 след думата „престъпление” се добавя „или”.
2. Създава се нова ал. 6:
„(6) Когато е повдигнато обвинение за две или повече престъпления, които имат връзка помежду си и някое от тях е от посочените в ал. 1, 2 или 3, делото за всички престъпления е подсъдно на Специализирания наказателен съд.”
3. Досегашната ал. 6 става ал. 7.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване редакцията на комисията за § 2, който става § 3, така както е по доклада.
Гласували 89 народни представители: за 81, против няма, въздържали се 8.
Текстът е приет.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: По § 3 – предложение на народния представител Красимир Ципов.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 3, който става § 4:
„§ 4. В § 9, ал. 2 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Наказателно-процесуалния кодекс се създава изречение второ: „Съдебният контрол върху тези производства се осъществява от съда, който е бил компетентен до 31 декември 2011 г.”.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване редакцията на комисията за § 3, който става § 4, така както е по доклада.
Гласували 86 народни представители: за 79, против няма, въздържали се 7.
Текстът е приет.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: „Заключителна разпоредба.”
Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на подразделението на закона.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Подлагам на гласуване предложението на вносителя за наименованието на подразделението на закона, което комисията подкрепя.
Гласували 85 народни представители: за 80, против няма, въздържали се 5.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: Параграф 4 - комисията подкрепя текста на вносителя за § 4, който става § 5.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване предложението на вносителя за § 4, който става § 5 и който комисията подкрепя.
Гласували 87 народни представители: за 79, против 1, въздържали се 7.
Текстът е приет, а с това и законопроектът на второ гласуване.
Госпожа Юлиана Колева – за процедура.
ЮЛИАНА КОЛЕВА (ГЕРБ): Уважаеми колеги, на основание чл. 73, ал. 1 от нашия правилник правя предложение за удължаване срока за предложения между двете гласувания на Законопроекта за отнемане на незаконно придобитото имущество с три седмици, тоест той да достигне до максималния срок между двете гласувания.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Подлагам на гласуване така направеното процедурно предложение.
Гласували 87 народни представители: за 85, против няма, въздържали се 2.
Предложението е прието.
Господин Димитров, заповядайте за процедура.
ТОДОР ДИМИТРОВ (ГЕРБ): Уважаеми колеги, правя процедурно предложение за промяна в дневния ред – да разменим точка четвърта и пета, като сега разгледаме Проект за решение спиране на преизчисляването на основното месечно възнаграждение на народните представители, тъй като министър Аню Ангелов в момента не е в залата, а той иска да присъства на второто четене по точка 4.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Подлагам на гласуване така направеното от господин Димитров предложение.
Гласували 93 народни представители: за 92, против няма, въздържал се 1.
Предложението е прието.

Следващата точка, която предстои да бъде разгледана, е:
ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ ЗА СПИРАНЕ НА ПРЕИЗЧИСЛЯВАНЕТО НА ОСНОВНОТО МЕСЕЧНО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ НА НАРОДНИТЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ.
Вносители са Красимир Велчев и група народни представители на 14 февруари 2012 г.
С предложението и проекта за решение ще ни запознае госпожа Искра Фидосова.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: Уважаеми господин председател, уважаеми колеги народни представители! От името на вносителите ще представя нашите мотиви и Проекта за решение, който сме предоставили на Вашето внимание, за спиране на преизчисляването на основното месечно възнаграждение на народните представители.
Искам да Ви върна с няколко думи назад – в 2011 г. и в 2010 г., когато също на вниманието на народните представители, представихме такъв Проект за решение. Смятаме, че в момента трябва да приемем същия Проект за решение и за 2012 г., и го поставяме на Вашето внимание.
Нашето решение е важно и апелирам към всички колеги в залата за подкрепа. Още повече, че върху възнаграждението, което ние получаваме, се определят възнагражденията на редица ръководители на държавни институции, както и на Министерския съвет.
Проект за:
„РЕШЕНИЕ
за спиране на преизчисляването на основното месечно възнаграждение на народните представители
Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и § 2 от Допълнителните разпоредби на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание
РЕШИ:
1. Считано от 1 февруари 2012 г. спира за срок до 31 декември 2012 г. преизчисляването на месечното възнаграждение на народните представители съобразно средномесечната работна заплата за последния месец от предходното тримесечие, ако така определеното месечно възнаграждение е по-високо от полученото възнаграждение за месец декември 2009 г.
2. Всички допълнителни начисления към основното месечно възнаграждение на народните представители се извършват, съгласно Правилника за организацията и дейността на Народното събрание и т. 1 от това решение.
3. Актуализация на месечните възнаграждения при условията на т. 1 и 2, се извършва и по отношение на лицата, чиито основни месечни възнаграждения, съгласно действащото законодателство, са обвързани с основните месечни възнаграждения на народните представители, включително ръководствата на Народното събрание и на постоянните комисии към Народното събрание.” Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: И аз благодаря.
За изказване – господин Костов, заповядайте.
ИВАН КОСТОВ (СК): Благодаря Ви, уважаеми господин председател.
Уважаеми колеги народни представители! Вземам думата, за да заявя, че убедено ще подкрепя този проект за решение. Причините да гласувам за този проект за решение – защото съм убеден, че Народното събрание трябва да направи извънредни усилия, за да ограничи растежа на работните заплати в публичната сфера. Ние нямаме много инструменти (казвам, ние останалите, не тези, които са в ГЕРБ), да повлияем на тези заплати и единственият инструмент е през заплатите, които ние вземаме.
В този смисъл най-съществената част от решението, което се предлага, е т. 3. Тя има възможността да възпре вдигането на всички онези заплати, които са обвързани със заплатите на народните представители.
Страната е в трудно положение. Тук, разбира се, могат да се правят всякакви политически нападки и инсинуации, да се въртят интриги и така нататък. Аз на това нещо няма да отида. Страната е в трудно положение, трябва да се прояви отговорност и трябва да се направят тези мерки. В този смисъл това, което е по нашите възможности от Синята коалиция, ще го направим.
Едновременно с това обаче обръщаме внимание на управляващите, че техните възможности да ограничат растежа на работните заплати в публичната сфера са много по-големи, отколкото имаме ние останалите депутати.
Може би в решението, в точка четвърта, би трябвало да се задължат министрите и представителите на ведомствата да приведат останалите работни заплати в съответствие с това решение. Това е текстът, който предлагаме.
В този смисъл ограничението, лимитът, който ние поставяме за нарастване на заплатите, ще се разпростре надолу по заетите в публичната сфера. В противен случай, те ще намерят начин отново да отчетат нарастване на работните заплати и това ще бъде слабо политическо решение. Силното политическо решение – действително да се направят усилия, и всички заплати в публичната сфера да бъдат ограничени.
Господин председател, отново повтарям текста: „Точка 4: „Задължава всички ръководители на министерства и ведомства да приведат заплатите на служителите в съответствие с това решение.”
Текстът е съвсем прост, което означава, че няма да се допусне никой да излезе извън тези ограничения, които се опитва да наложи Народното събрание. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: И аз благодаря.
Реплики?
Заповядайте, господин Велчев – първа реплика.
КРАСИМИР ВЕЛЧЕВ (ГЕРБ): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Уважаеми господин Костов, нали преди малко имахме точно такъв спор. Вие предлагате нещо, което отново да въведе някаква уравниловка и да задължим министрите по-голяма заплата в тяхната сфера, примерно от заплата на народен представител, да няма.
Не мисля, че ни е най-тежка и най-отговорна работата. Мисля, че в държавата, в министерствата има много места, където хората са точно, за да се стимулира и да заработи тази администрация. Както казах, най-трудното нещо в една държава, е да накараш администрацията да работи.
Ние сега ще въведем нещо, с което да им казваме: „Работите, не работите, получавате не повече от еди-колко си”. Аз съм против такава уравниловка. Не мога да приема, че една такава система ще спомогне администрацията да работи по-добре. Ние ще вържем ръцете на министрите и те не могат да вземат отношение, не могат да покажат, че тези, които работят повече, ще получават повече.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Заповядайте, проф. Станилов – втора реплика.
СТАНИСЛАВ СТАНИЛОВ (Атака): Няма уравниловка, защото заплатите на държавните чиновници не са еднакви. Няма да ги изравняваме, примерно, на редови чиновник и на завеждащ съдия, на директори на дирекция, да са еднакви. Те са различни и без това.
В този смисъл господин Костов е прав: защо да задържаме заплатите на министрите? Ние, господин Велчев, имаме същият аргумент за министрите – като не може да им се вдигнат заплатите, и те ще спрат да работят. Народните представители, като на всички заплатите са еднакви, и те да спрат да работят. Логиката е същата.
Няма логика, ако не озаптисаме средната работна заплата в бюджетната сфера – няма смисъл. Ние можем демонстративно да го правим тук заради медиите, заради избирателите – да си намаляваме заплатите, да си манипулираме с тях, както си искаме. Обаче е безсмислено, защото средната работна заплата ще си расте и тя расте в период на криза. В държавния бюджет в период на криза заплатите обикновено се намаляват или се задържат, а средната работна заплата в бюджетната сфера продължава да расте.
В този смисъл предложението на господин Костов не знам дали ще бъде ефективно, дали ще може да стане тази работа, обаче като принцип, то е вярно. Благодаря за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Трета реплика? Няма.
Желаете ли дуплика, господин Костов – заповядайте.
ИВАН КОСТОВ (СК): Благодаря Ви, господин председател.
Уважаеми колеги, уважаеми господин Велчев! Първо да благодаря на господин Станилов за това, че ще направи опит да Ви отговори на въпроса. Аз мисля, че има известно неразбиране в това, което аз казвам или в смисъла, който влагам и в това, което Вие възприемате. Аз не предлагам уравниловка, а предлагам следното: системата на работни заплати в публичния сектор, по определен начин, е свързана, но не навсякъде, със заплатите на народните представители. Ограниченията, които имат другите възнаграждения и начинът, по който те са се откъснали от тях, в някакъв смисъл кореспондират със заплатите на народните представители и на целия сектор, който ние в момента се опитваме да регулираме. Това го казвам най-доброжелателно към Вас. Това не означава, че ако министрите приведат в съответствие, ще означава, че ще наложат уравниловка. (Реплика от народния представител Красимир Велчев.) Не, напротив, ще се съобразят с тези заплати, които в момента ще получават те самите – министър-председателят, президентът и така нататък, и това ще им даде основание да не допуснат растежа на другите работни заплати отвъд далечината, която те са достигнали в края на миналата година. Това е съвършено друго нещо!
Вие казвате или си представяте нещо, което е невъзможно дори да се направи – че тези министри и ръководители на ведомства са в състояние да въведат уравниловка. Те не могат, защото има Закон за държавния служител, има степени, има длъжности и какво ли не още, обаче има сектори, където заплатата не е свързана със заплатата на народните представители. Въпросът е: как спираме тях?
И ако това изказване е достатъчно, за да хвърли светлина върху това, което аз предлагам, то не е уравниловка, а е привеждане на останалите заплати в съответствие с тази граница или по точно недопускане на останалите работни заплати – ето я мисълта, че Вие – от ГЕРБ, ако предложите по-добър текст, аз ще го подкрепя. Мисълта е следната: да не се допуснат заплатите в публичния сектор в годината на криза да нараснат на 31 декември, в сравнение с това, което се взима, сега, в началото на годината. Това е смисълът.
Аз не знам как може да възразите срещу това нещо и да го наричате уравниловка и прочее, защото аз бих могъл, ако съм на това ниво на разговора, да кажа: „Ограничаването на работни заплати е обикновен популизъм, тъй като не искате да направите същински усилия”. Няма да Ви го кажа! Направете обаче това усилие, защото смисълът е да се спре заплатата в публичния сектор, това е смисълът на тази мярка. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: И аз благодаря.
Господин Захари Георгиев поиска първо думата.
ЗАХАРИ ГЕОРГИЕВ (КБ): Благодаря, господин председател.
Уважаеми госпожи и господа народни представители, аз ще подкрепя това предложение по елементарната логика, че в условия на криза е потребно да има солидарност – това е принцип, който партията, в която членувам, уважава и отстоява. В същото време се питам защо това предложение беше направено през месец февруари, а не както е нормално в началото на януари, за да не се начисляват увеличени заплати през януари. Тук има два отговора, защото през останалите две години това не беше така.
Единият отговор е, че или има недоглеждане, недоосмисляне и не е имало намерение да бъде така, а другият е, че има желание да се направи една PR-акция, като това предложение се експонира поне два пъти в публичното пространство – единият път при направянето му, а другият път – днес, при приемането му. На мен лично ми се иска да мисля, че е първото, че е недоглеждане и ако не се направи своевременно, то ще повлече след себе си увеличаване на заплатите за един или два месеца, не зная колко. Ако това е така, то не се тупайте много в гърдите днес и не правете сензационни новини от това, че сме продължили вече трета година да бъдем с такова ниво на заплати, а в същото време да казвате: „Ние ще ограничим нашите заплати, но тези на министрите и другите висши чиновници няма да се оправят сами”. (Реплика от народния представител Красимир Велчев.) Да, за министрите не е съвсем така. За тези, за които произтича от заплатите на народните представители, но не забравяйте какво се случва в течение на годината – тези допълнителни материални стимулирания, тези налични средства, които са от икономии на незаети работни места. (Реплика от народния представител Красимир Велчев.)
Не бъдете такъв опонент, господин Велчев, на това, което предлага господин Иван Костов. Като има солидарност следва да бъде нормална тази солидарност. Ние можем да дадем пример, но нормално е и останалите структури на управлението в изпълнителната власт също да бъдат по някакъв начин включени в този пример. Благодаря за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Реплики има ли?
Заповядайте за реплика, господин Гумнеров.
КИРИЛ ГУМНЕРОВ (независим): Уважаеми колеги, не знам този закон, приет в тази форма, дали е популизъм или не, но аз лично ще гласувам за него и ще гласувам с чиста съвест. Имам едно друго предложение, което не знам защо – донякъде беше засегнато, но само донякъде. Не смятам, че повишаването на средната работна заплата в публичния сектор е нещо лошо, особено в момент на криза, защото това показва две неща – първо, едно добро управление на бюджета и второ, че държавата по някакъв начин по време на криза изпълнява своята социална функция и се опитва донякъде да компенсира тежестите, които тази криза дава върху населението.
Тъй като, ние от парламента, вече показахме няколко пъти с нашия собствен пример, че можем да ограничаваме заплатите си, да не ги увеличаваме, предлагам, ако не намерим законова форма, то поне с една декларация да призовем всички политически екипи, ръководни екипи в министерства и в агенциите – подчертавам, не да си замразяват заплатите, както нас, а да се откажат от бонуси и допълнително материално стимулиране.
Истината е, че проблемът, уважаеми колеги, не е в заплатите на тези хора, никой не оспорва тези заплати, защото те трябва да работят срещу пари. Хората се възмущават и оспорват получаването на едни безумно високи бонуси, безумно високи допълнителни материални стимулирания, които наистина са неоправдани.
Ето защо искам да кажа – да, нека хората до началник отдел и оперативните чиновници да получават наистина достойно стимулиране – тези, които работят, да получават пари. Но нека политическите ръководства на агенциите, политическите ръководства в министерствата така, както ние се лишаваме от тези пари, нека да бъдат съпричастни, нека поемат своята част от тежестта в тази криза и нека кажат, че оттук нататък до края на този мандат, докато все още има криза, ще се откажат от тези допълнителни материални стимулирания и бонуси. Подчертавам, само висшите ешелони на агенциите, на министерствата, а не хората, които реално работят и вършат работа. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Втора реплика има ли? Няма.
Заповядайте за дуплика, господин Георгиев.
ЗАХАРИ ГЕОРГИЕВ (КБ): Благодаря Ви, господин председател.
Уважаеми госпожи и господа народни представители! Колегата всъщност продължи моята теза. По терминологията в правилника това не беше реплика, но ще използвам това разсъждение, за да кажа, че в условия на криза – каквато според някои, в това число и министъра на финансите не съществува, но в тези условия, в които се намира държавата ни, е добре да се правят икономии в бюджетната сфера и то преди всичко и основно в администрацията. Нещо повече, струва си за пореден път да се постави въпросът за намаляване на щата в централната администрация.
В същото време обаче тези условия са изключително благоприятни направените икономии да се инвестират в други сфери, каквито са например науката и образованието, които ще дадат възможност с един по-добър старт да се отиде в периода след кризата.
Това за съжаление обаче ние много отчетливо не го забелязваме. Нещо повече, неглижираме този подход, който много държави, в това число и в нашите географски ширини, го правят.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Благодаря.
Господин Георгиев, ще си позволя да отбележа още нещо. Заплатата на народните представители се определя на тримесечие. Това са три заплати, както знаете, средни за страната.
ЕМИЛИЯ МАСЛАРОВА (КБ, от място): А заплатите на министрите как се определят?
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Госпожо Масларова, говоря на господин Георгиев.
Всъщност в края на миналата година нямаше информация за последното тримесечие. Затова по-късно беше предложено това решение. Между другото, то е абсолютно идентично с предходните решения на Народното събрание. През 2010 г. е прието на 10 март, а през 2011 г. – на 17 февруари, така че е съотносимо. Горе-долу е по едно и също време.
ЗАХАРИ ГЕОРГИЕВ (встрани от микрофоните): Вие ми правите реплика, на която не мога да отговоря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Не, аз просто Ви го казвам като информация.
Господин Кутев, заповядайте за изказване.
АНТОН КУТЕВ (КБ): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Искам, разбира се, първо да изразя подкрепата си за замразяването на заплатите на депутатите. Безспорно, когато в държавата има обща стагнация и когато хората получават, за съжаление, недостатъчни доходи, депутатите трябва да бъдат съпричастни. Така че аз съм убеден, че всички депутати от Коалиция за България ще подкрепят замразяването на депутатските заплати.
Взех обаче думата не за това, а за да Ви обърна внимание, че Вие, колеги от мнозинството, сте тези, които назначавате де факто правителството, министър-председателя и финансовия министър. Тоест, Вие сте хората, които в една или друга степен, а според мен в огромна степен, сте отговорни за това какви са доходите на хората.
Искам да Ви напомня, че Вие не дойдохте на власт и никой не Ви избра на власт, за да намалите депутатските заплати. Вас Ви избраха, за да повишите доходите на хората. Вас Ви избраха с обещанието и с надеждата, че българите ще живеят по-добре, след като овладеете всички лостове на властта, както е в момента. Тоест, аз поне очаквах от Вас да повишите доходите на хората...
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Господин Кутев, нещо по същество за решението ще говорите ли?
АНТОН КУТЕВ: Да, да. Аз за това говоря. (Шум и реплики от КБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Госпожо Масларова, не ми правете тези жестове! Ще Ви отнема думата! По същество! (Шум и реплики от КБ.) Не отправяйте реплики от залата! (Реплики от ГЕРБ.)
АНТОН КУТЕВ: Говоря по същество за това, че когато се ограничават заплатите на народните представители, би трябвало, за да няма уравниловка, господин Велчев, това също да се прави спрямо свършената работа. Тъй като в предишни народни събрания доходите на хората са се повишавали, а пенсиите – всяка година с поне 10%, а дори и до 20% годишно, за да станат до 85% в рамките на мандата, и тъй като Вие, депутатите от ГЕРБ, сте тези, които назначавате министър-председателя и министъра на финансите, съответно сте пряко отговорни, че пенсиите на българските граждани не се повишават трета година за сметка на инфлацията, затова имам конкретно предложение – с пълно съгласие замразяваме заплатите на всички депутати, но само на депутатите на ГЕРБ ги намаляваме с 1000 лв., за да няма уравниловка, до момента, в който не повишите пенсиите на хората с 35%, което не сте направили от началото на мандата досега. (Реплики между народни представители от ГЕРБ и КБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Моля да ми представите предложението писмено, ще го подложа на гласуване.
РЕПЛИКА ОТ ГЕРБ: Толкова наглост вече!
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Реплики? (Шум и реплики в ГЕРБ.)
Има ли други изказвания?
Господин Терзийски, заповядайте.
ГЕОРГИ ТЕРЗИЙСКИ (независим): Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители! Във връзка с предстоящия и разглеждан Проект за решение на Народното събрание за замразяване, за спиране на преизчисляването на основното месечно възнаграждение на народните представители внесох предложение за нова, допълнителна точка в това решение, която да гласи така: „В срок от 6 месеца от влизане в сила на настоящото решение средствата за допълнително финансово стимулиране, получени от председателите на държавните агенции, председателите на държавните комисии, изпълнителните директори на изпълнителните агенции да бъдат предоставени във Фонд за лечение на деца”.
Освен това, искам да направя редакционна бележка по отношение на така внесените първа, втора и трета точки. Искам след края на т. 1, примерно: „декември 2009 г.” да се допълни „като спестените средства бъдат изчислени и внесени във Фонд за лечение на деца.” Защото тези средства, които ще бъдат спестени, са заложени в бюджета на Народното събрание и като такива е редно те да бъдат предоставени за една наистина полезна цел.
Сега искрено се обръщам към вносителите и казвам, че се съмнявам в истинността, в искреността на мотивите на внесеното от тях предложение. Считам, че толкова популизъм набръчка жълтите павета пред Народното събрание.
Ако Вашите мотиви са искрени, господа вносители, то наистина направете и следващата крачка, така че не да наблюдаваме замразяване на заплатите целогодишно, а в същото време в края на годината да се раздават невиждани бонуси и финансови възнаграждения. Точно в тази връзка тръгнаха уволнения – за бонусите, които са раздавани. Нима стопирането на заплатите през цялата година не е популизъм, а след това задкулисно ще раздаваме едни големи бонуси, които казваме, че играят ролята на някакво стимулиране? Тоест, ако искате наистина да не звучи в лицата на българските граждани това като чист популизъм, то направете и следващата крачка. Нека тези допълнителни възнаграждения, които са получени, бъдат върнати, бъдат внесени в този Фонд за лечение на деца и нека спестените средства от бюджета на Народното събрание бъдат приведени там. Ето това вече би разкрило истинността и откровеността на Вашето предложение. Благодаря
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Благодаря.
Има ли реплики?
Първа реплика – господин Велчев, заповядайте.
КРАСИМИР ВЕЛЧЕВ (ГЕРБ): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Току-що видяхме такъв урок по популизъм.
РЕПЛИКА ОТ ГЕРБ: Граничещ с комунизъм.
КРАСИМИР ВЕЛЧЕВ: Човек, който нищо не е направил за този фонд, ни препоръчва – на нас, които внесохме през миналата година над милион и половина в този фонд, тези пари да отидели еди-къде си.
Ти кажи какво си направил досега? Какви дарения си внесъл? Внесъл ли си някъде един лев, за да правиш някаква политика, такава на популизъм?
И другото нещо! Аз не знам, може би защото не присъствате в пленарната зала – ту излизате, ту влизате, не разбрахте дискусията по т. 1. Никой не наказва някой си за взети бонуси или премии. Защото, казвам за n-ти път, никой път не е нарушил закона, който е приет от предишното Народно събрание. Така че отстраняването на Нешева или на който и да било не е за това, че е взела бонус. Не знам за какво присъствате и за какво Ви плащат? Тогава и тази заплата навярно Ви е голяма, след като не знаете какво дебатираме! (Реплики от КБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Има ли втора реплика? Няма реплика.
Желаете ли дуплика, господин Терзийски?
Заповядайте!
ГЕОРГИ ТЕРЗИЙСКИ (независим): Господин Велчев, аз за разлика от Вас не се гордея с епитета, с който Вашият министър-председател Ви характеризира като безделници.
РЕПЛИКА ОТ КБ: Браво, браво!
КРАСИМИР ВЕЛЧЕВ (ГЕРБ, от място): Пак не сте разбрали!
ГЕОРГИ ТЕРЗИЙСКИ: Дали съм бил в момента в залата, дали съм бил отвън заедно с медии, или съм вършил нещо друго, аз съм си изпълнявал функциите на народен представител. Неслучайно съм внесъл и това предложение.
Що се отнася до изключванията, искам да Ви кажа, господин Велчев, че самата Нешева писа в мотивите си за своята оставка, че си подава оставката точно заради публичния скандал, който се разрази по отношение на така наречените бонуси. Тук не става въпрос за наказания, които Вие в момента вкарвате, а наистина да има принципно поведение по отношение решението, което ще вземе Народното събрание. Да, нека тежестта да бъде разпределена, но нека обаче да има ефект от това. Защото какво като тези пари бъдат спестени в бюджета на Народното събрание? Може би ще бъдат раздадени като бонуси ли?
КРАСИМИР ВЕЛЧЕВ (ГЕРБ, от място): Пак не сте разбрали!
ГЕОРГИ ТЕРЗИЙСКИ: В края на годината?
КРАСИМИР ВЕЛЧЕВ (ГЕРБ, от място): Дванадесет милиона сме върнали.
ГЕОРГИ ТЕРЗИЙСКИ: Не искам да влизам в персонален дебат, господин Велчев.
КРАСИМИР ВЕЛЧЕВ (ГЕРБ, от място): Дванадесет милиона сме върнали в бюджета.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Благодаря.
Други изказвания?
Господин Радославов, заповядайте.
АЛЕКСАНДЪР РАДОСЛАВОВ (КБ): Господин председател, уважаеми колеги! Мисля, че май изпадаме в среда на популизъм днес тук, в това Народно събрание.
В моя професионален път, когато осем години съм бил изпълнителен директор на акционерно дружество, трябва да Ви кажа, че благодарение на вътрешностопанската сметка, каквато имаше, и на индивидуалното оценяване на труда на отделните звена, включително даже имаше колеги на индивидуален акорд, действително имаше подем в резултатите на акционерното дружество. Хората виждаха, че има реален смисъл и стимул да работят по-качествено, по-производително и по-добре. Мисля, че този принцип би трябвало да важи и за нашата държава днес.
Според мен ние се плъзгаме по една теза: в криза сме, да намалим всякакви други възможности за допълнителни пари, ако можем, да задържим всичко, за да преодолеем кризата. Моето скромно мнение е, че по този начин няма да я преодолеем, а трябва да стимулираме тези хора – дали държавни чиновници, дали бизнеса, дали стопански ръководители, защото реално с труда и с компетенциите си те носят допълнителни приходи на държавата. За всичко това си има конкретни измерения.
Мисля си, че нашето решение за замразяване на заплатите ни има по-скоро морален ефект или по-скоро говорим за солидарност от наша страна, като народни представители, към тежката финансова ситуация в страната. От такава гледна точка аз ще подкрепя тези предложения.
Връщам се обаче към държавната администрация. Колеги, вижте, знаем, че общо взето държавната администрация, голяма част от нея взема ниски заплати. Затова според мен бяха създадени възможностите за стимули и на данъчните служители, и на редица агенции – финансовите резултати от тяхната работа да имат право известна част от тях да си разпределят като бонуси.
Моето предложение е следното. Вероятно действителността е такава, че може би трябва да се помисли действително да се увеличат заплатите на хората и да има реални критерии, дето се казва, работещите по-добре и по-качествено да получават по-висока заплата не като бонус, за да не звучи това в ушите на обществото: виждате ли, тези хора получават бонуси. Просто да се увеличат възнагражденията им въз основа на оценки, които могат да бъдат правени периодично – в рамките на три месеца, половин или една година. Иначе рискуваме всички кадърни хора, които работят качествено, да отидат в частния бизнес и да си намерят другаде работа.
Така започва обезкръвяване на държавните институции, което няма начин да не се отрази на целокупното управление на държавата. Като останат само млади хора, идващи от студентската скамейка и нямащи опит, е много ясно, че ще забуксува всичко. Между другото има такъв елемент: знаем, че всички по-кадърни хора, които работят в държавни институции, отиват в частния бизнес, защото им дава значително по-големи възнаграждения.
Присъединявам се към предложението, аз ще го подкрепя от гледна точка на солидарността и морала. Мисля, че предостатъчно в продължение на 22 години народното представителство само себе си недооценява своята работа, изхождайки именно от този принцип – да дадем пример. Но това време не свършва – 22 години различни наши колеги от различни парламенти все пример дават.
Философията според мен трябва да бъде: да подкрепим увеличаването на доходите, оттам да оживим вътрешното потребление, за да излезем от кризата. Не можем само да ограничаваме заплати и всичко, и всичко, и да смятаме, че така България ще изскочи от кризата. Трябва да има вътрешно потребление, хората трябва да имат доходи.
Такова е предложението ми: ако можем ние, като народно представителство, да въздействаме чрез законодателството, да направим така, че да стимулираме реално хората, работещи в държавата, качествено работещите, а не да се чувстват като престъпници за това, че вземали някакъв лев бонус отгоре. Според мен трябва да направим това, за да има просперитет държавата ни.
Доколкото зная, заплатата на един министър кореспондира със заплатата на председател на комисия в Народното събрание. Тогава е редно, след като замразяваме нашите заплати, да бъдат замразени заплатите и на министрите, говоря за политическите кабинети, защото тук говорим за политическа отговорност.
В този дух исках да Ви предложа някои мисли. Заедно можем да направим нещо добро, а не да се надпреварваме кой да се представи по-добре пред обществеността, че едва ли не предлага още по-големи рестрикции за народното представителство. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Благодаря.
Реплики? Няма.
Господин Агов, заповядайте за изказване.
Искам само да напомня на народните представители, че има определена тема за обсъждане. Досега чухме разисквания и някакви хипотези за неща, които нямат нищо общо с това решение, което гласуваме.
ИСКРА ФИДОСОВА (ГЕРБ, от място): То винаги така става при изказванията.
АСЕН АГОВ (СК): Уважаеми господин председателю, уважаеми народни представители! Принципът работната заплата в страната да не надвишава повече от три пъти размера на средната работна заплата, тоест най-високата работна заплата да бъде такава, е въведен от Владимир Илич Ленин. С недомислиците от началото на прехода в България, включително и в българската Конституция, е въведен този принцип – три средни работни заплати да определят работната заплата на народните представители.
Също така една от тези анекдотични недомислици от началото е депутатите да бъдат 240 души. Това се дължи на математическата мисъл на господин Благовест Сендов, който като един гениален математик е сметнал, че числото за броя на депутатите е най-добре да бъде 240, защото то е кратно на 1, 2, 3, 4 и така нататък, тоест могат да се събират много мнозинства.
Всичко това говори за абсурдите, в които живеем. И затова, че днес ние решаваме 255 души в страната ни – това са народните представители плюс министрите, като добавим към тях още 60 заместник-министри, грубо казано, това означава общо 300 души, да изкажат солидарност с несгодите на българския народ.
Това решение обаче има смисъл само тогава, когато има ясен икономически ефект от него – това, което беше предложено от Синята коалиция: всички заплати да бъдат притиснати надолу, за да има това отражение в бюджета, за да може наистина да се преодолее кризата.
Какво постигаме ние днес с нашето решение? Предишните две решения за замразяване на преизчисляването на депутатските заплати доведоха ли до увеличаване на авторитета на парламента? Не доведоха – авторитетът на парламента продължава да пада. Доведоха ли тези решения до повишаване на качеството? Не, защото качеството на парламента не се определя от решенията на парламента, а се определя от българските избиратели. Българските избиратели изпращат това качество в парламента. Следователно няма как ние да обсъждаме нашето качество и да оценяваме нашето качество. Оценяват го избирателите.
Ще кажете: накъде бия? Аз казвам следното: с подобни решения ние ще влошаваме качеството на всеки следващ парламент, защото все по-малко образовани и способни хора ще искат да се занимават с политика, тъй като политиката води до тежки ограничения. Кажете, уважаеми народни представители, има ли професия, в която на всеки четири години да те уволняват? Има ли такава професия? Защото депутатите ги уволняват на четвъртата година от датата на изборите и след това няма никаква гаранция да бъдат назначени отново, дали избирателите ще ги назначат отново. В повечето случаи, аз съм преброил, че 1200 души са преминали през този парламент за 20 години, които не са се върнали в него. Лекарите губят своята квалификация, другите професии губят своята квалификация и няма как да се върнат с достойнство в професията си, особено когато самите им колеги и самите им избиратели не са ги оценили.
Впрочем, това е проблем на целия свят, на целия демократичен свят. Все по-малко квалифицирани хора започват да се занимават с политика заради всички тези ограничения, които в повечето случаи са продиктувани от лицемерие, от това да се харесаме на избирателите, а крайният резултат е следният: ние просто не се харесваме на избирателите и те не ни избират. Колкото по-некачествен е един парламент, толкова по-некачествени решения ще взима, толкова повече хората няма да са доволни от политиката – това са разсъжденията, които буди едно такова решение.
В по-цивилизованите страни са намерили следното решение за публичното заплащане на труда. Има независими комисии, които просто сравняват професиите.
Защо никой в България не говори за бонусите на банкерите примерно, които работят с нашите пари, така както публичната администрация работи с нашите пари? Никой не повдига въпроса за бонусите на банкерите, защото те стоят някъде в тайна. А това са нашите пари, които се въртят през банките. Както, впрочем, с нашите пари се издържа и цялата публична администрация, целият публичен сектор! Никой не говори за това.
В тези комисии в развитите страни са направили следното: създали са сравнителен анализ на професиите, на рисковете на професиите и определят заплатите на базата на това, което всеки допринася за обществото – бил той банкер (не гледам към паничката на банкерите), бил той депутат, министър, директор на предприятие или директор на някаква голяма фирма. Но тези неща се сравняват и тогава се плащат.
Българската публична система, неслучайно започнах с Ленин, в сектора си заплащане продължава да бъде повлияна от Владимир Илич Ленин с това чувство за някаква солидарност и равенство, което е фалшиво, защото знаем резултатите от Лениновата политика.
От тази гледна точка знам, че обществото ще бъде най-щастливо, ако си представим следната сцена, която е достойна за филма „Амаркорд” на Фелини. Такава сцена би се озаглавила: „Как депутатите отиват на работа сутрин”. Часът е 8,40. Депутатите пристигат в редица по жълтите плочки с вериги на вратовете, облечени само в чувал, боси – при минус 15 градуса. (Весело оживление, смях.) В дясната си ръка държат бич и се бият по гърба (весело оживление, смях), за радост на шепа късо-поли журналистки. Тогава обществото ще бъде щастливо.
Аз си представям как в тази сцена ще спре един бял „Мерцедес”. Стъклото леко ще се свали и отвътре блондинка, вероятно за да спечели Божията милост – да не й се спука некачественият френски силикон, ще подхвърли монета на депутатите. Ще затвори и ще продължи със своя бял „Мерцедес”. Ето това е сцената, която си представям, достойна наистина за филм на Фелини. Обаче кой ще гласува за такива нещастници, уважаеми народни представители?! (Ръкопляскания от СК, ГЕРБ и независими народни представители.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Реплики?
Други народни представители желаят ли да участват?
Господин Дарин Матов.
ДАРИН МАТОВ (независим): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Имам чувството, че колегата Агов ми взе думите от устата – бях решил да продължа в същия стил.
Ще започна с това, като продължение на сутрешното ми изказване, че работата на Народното събрание е изключително прозрачна. Затова се стигна дотук и до това предложение за преизчисляване на основното месечно възнаграждение на народните представители. Не мисля, че трябва да гледаме в канчето на други министерства, ведомства, банки – нека си гледаме нашето канче.
Аз ще гласувам по принцип „за” това предложение, продължавайки мисълта на колегата Агов – ако това е в интерес на суверена, заставам изцяло зад него. Ако това е в интерес на българските граждани, заставам изцяло зад него – затова ще го подкрепя.
Но искам да спомена тук няколко факта.
Знаете ли, уважаеми колеги, каква е икономията на Четиридесет и първото Народно събрание – от неговото формиране през 2009 г.? До 2011 – в края на годината по минимум 10 милиона се връщат обратно в републиканския бюджет. Ако това не е икономия, здраве му кажете.
Второто нещо, имаме драстично, наполовина намаляване на командировъчните – и това е всяка година от 2009-а до сега.
Третото нещо, почти 50-процентно намаление на автомобилния парк, за да се стигне дотам, че преди няколко седмици свалиха загражденията.
Бяха ми задавани въпроси от журналисти: „Смятате ли, че трябва да се махнат загражданията или да стоят тук?”. Аз казах: „След като е в интерес на българските граждани, ако трябва, ще идваме, както каза колегата Агов, боси, да ни чакат – с каиши да ни налагат, и ние да внимаваме какво гласуваме.
Като продължение на това – един народен представител беше казал преди време: „Наистина не повече от 100 депутати”. Аз предлагам да отидем и в тази крайност. Сто депутати – и те да бъдат само от София, защото, ако са от провинцията, ще има много разходи. Ако трябва, и това предложение да направим.
Уважаеми колеги, искам да кажа още нещо като реплика на колегата Терзийски, защото не успях.
Господин Терзийски, аз не знам Народното събрание да е получавало бонуси; говорейки от тази трибуна, като народни представители да сме получавали бонуси в края на годината. Ако някъде има раздавани бонуси или Вие сте получили лично, елате и го заявете. Като народен представител в края на годината не съм получавал бонуси. Благодаря Ви за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Реплики?
Има ли желаещи да репликират? Не.
Имате възможност за лично обяснение, господин Терзийски.
ГЕОРГИ ТЕРЗИЙСКИ (независим): От изказванията до момента още един път в мен се затвърди убеждението, че това е поредният опит да се дискредитира Народното събрание и поредният удачен начин колкото е възможно да се намали авторитетът на Народното събрание. Мисля, че тук не сме, за да гледаме в собствените си канчета. Народното събрание е върховният орган на Република България. Република България е с парламентарно управление. Парламентът не е тук, за да се разбърква или да гледа канчета и да не смее да погледне в канчетата, ще вляза в терминологията на колегата, на другите. Напротив, ние сме тук, точно за да регулираме тези процеси. Ние сме законодателният орган!
По отношение на бонусите предложих…
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Господин Терзийски, припомням Ви, че сте в процедура на лично обяснение. До момента не чух нищо лично от това, което каза…
ГЕОРГИ ТЕРЗИЙСКИ: За бонуси на Народното събрание не съм говорил. Аз говорих за бонусите, които са получени от председателите на държавни агенции, изброени в предложението, председатели на държавни комисии, изпълнителни директори – те да бъдат внесени във фонд за лечение на деца. (Неразбираема реплика от председателя госпожа Цецка Цачева.)
Предложението ми включваше да има някакъв ефект от това упражнение, което в момента вносителите на проекторешението са направили.
Бюджетът е едно, а ефектът, който ще постигнем като икономия, е съвсем друго! Все пак нека да коментираме, че има някои, които не са подкрепили този бюджет и не са съгласни с редица параметри в него, като тези за Министерството на вътрешните работи, за подслушване и така нататък! Излиза, че в Народното събрание правим икономии и връщаме парите, за да отидат в бюджета за подслушване! Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Други народни представители желаят ли да се включат в обсъждането?
Господин Бисеров, имате думата.
ХРИСТО БИСЕРОВ (ДПС): Благодаря, госпожо председател.
Уважаеми колеги, очевидно е, че ни предстои да приемем с пълно или с почти пълно единодушие днешното решение.
Очевидно за нас е обаче и друго – че бюджетният ефект от това решение е много малък за държавата, което означава, че ние приемаме политическо решение. То е заредено с политически смисъл и той има няколко измерения.
Едното измерение е това, че с този акт Народното събрание признава, че България продължава да бъде в криза, защото това е смисълът на нашето ограничение, което си налагаме. От друга страна, Народното събрание дава ясен знак на органите от изпълнителната власт в бюджетната сфера, че трябва да предприемат действия и да се съобразят с тази политика на държавата.
Това, което обаче ние не постигаме, е, че не даваме механизъм, по който да принудим държавните органи в бюджетната сфера да се съобразят с това политическо решение. Текстът, който беше предложен от Синята коалиция за създаване на т. 4, е в правилна посока, но той не е ефективен, не е действен.
Търсейки някакъв механизъм за действеност и за ефективност, аз си позволявам да направя предложение да разширим обема на нашето решение и то да бъде в следния вид:
„РЕШЕНИЕ
за спиране на преизчислението на основното месечно възнаграждение на народните представители и за създаване на Временна анкетна комисия за установяване на случаите на изплащане на допълнителни възнаграждения в държавната сфера за 2011 г.
Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и § 2 от Допълнителните разпоредби на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание и на основание чл. 79, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 34 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание
РЕШИ:...”
Първите три точки са такива, каквито ги познаваме от проекта за решение.
„4. Създава Временна анкетна комисия, която да установи случаите на изплащане на допълнителни възнаграждения в държавната сфера за 2012 г.
5. Комисията се състои от 10 народни представители – по двама от всяка парламентарна група.
6. Избира комисия в състав:...
7. Временната анкетна комисия се избира за срок от един месец.”
Правя това предложение и се надявам ГЕРБ да одобри идеята.
КРАСИМИР ВЕЛЧЕВ (ГЕРБ, от място): От 2006 до 2011 г.
ХРИСТО БИСЕРОВ: Бихте могли да предложите комисията да извърши проверка за един по-дълъг период.
Другото, което бихте могли да направите, е да излезете на тази трибуна и да кажете, че сте съгласни българското Народно събрание с временна комисия да изследва този въпрос. Ако Вие декларирате такова съгласие, съвсем естествено ще изтегля този текст точно от това решение, за да можем заедно с Вас да се подпишем под общо решение – да изследваме въпроса как в бюджетната сфера се изплащат допълнителни възнаграждения, защото ние в Народното събрание не си изплащаме допълнителни възнаграждения – нито Вие, господин Велчев, нито аз. Благодаря Ви. (Ръкопляскания от ДПС.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Реплики? Няма.
Други народни представители?
Господин Червенкондев има думата.
ДИАН ЧЕРВЕНКОНДЕВ (ГЕРБ): Благодаря, госпожо председател.
Уважаеми колеги, с днешното решение, което, надявам се да вземем с пълно мнозинство, искаме да докажем и покажем на обществото, че, да, българските народни представители са достатъчно отговорни и в условия на криза сме съгласни да не ни бъдат преизчислявани работните възнаграждения съгласно приетия от нас правилник, а да има конкретно повишаване. Да, защото в момента чисто статистически, чисто математически такова повишение би следвало да има. Това касае всички народни избраници – независимо от кой регион са, независимо от коя политическа партия са избрани.
Що се отнася до работата на всеки един народен представител, тази оценка се дава от избирателя от неговия избирателен район и естествено всичко това се случва на избори.
В предни изказвания тук на колеги тази тема се популяризира, вкара се много политическо говорене. Това, което мен лично изключително ме засегна, е изказването на господин Кутев и неговите предложения: видите ли, депутатите или управлението на ГЕРБ били по-виновни, дайте в такъв случай техните заплати да бъдат по-малки от останалите. Това нещо в нашия правилник не е възприето, не е разписано и мисля, че е абсолютно неморално да бъде говорено.
Във връзка с това, госпожо председател, правя предложение да не подлагате подобни предложения, които противоречат на нашия правилник, на гласуване, въпреки че са направени. В такъв случай бих направил аналогично предложение. Тъй като в момента има изключително много неизплатени задължения, останали от предното управление, например има едно „Водно огледало” в Кърджали, което е около 24 милиона и трябва да бъдат реално платени, бихме направили аналогично предложение: колегите, които се намират отляво, да получават с две трети по-малко оттук насетне до изплащането на тези задължения.
Нека не изпадаме в такъв диалог, в такива реплики и в такива низки предложения. Но ако се гласува, правя официално предложение. Благодаря за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Господин Червенкондев, има резон в това, което предлагате, но за съжаление нямам такива правомощия по правилник аз еднолично да преценявам кое е допустимо и кое не. Единствената ми компетентност е в сферата на въпросите и питанията, за които много често слушаме какви са реакциите. Съжалявам, не мога да не подложа на гласуване направените предложения.
ДИАН ЧЕРВЕНКОНДЕВ: Умолявам господин Кутев да вземе отношение. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Реплика – господин Кутев. (Реплика от народния представител Искра Фидосова.)
АНТОН КУТЕВ (КБ): Не, госпожо Фидосова, няма да е за пенсиите сега. Сега ще си говорим за „Водното огледало”.
Господин Червенкондев, очевидно още не сте разбрали, че когато говорите не лично Вие, а политическата Ви сила и лъже последователно, това, че сте излъгали много пъти, не означава, че това, което сте казали, е станало истина. Тоест, това че в предишните правителства е имало някакви страхотни недостатъци, не знам дали е вярно. Вярно е, че имаше 8,5 млрд. 200 млн. в резерва, които сега ги няма. Това е вярно! Вярно е, че външният дълг беше 14%, а сега е много повече. Това, че Вие много пъти подред, водени от министър-председателя си, говорихте, с извинение, глупости, напълно неверни, не е променило ситуацията и няма как да обвините предишното правителство за това.
И идвам на най-важната част от репликата си към Вас. Ако искате да бъдете солидарни, ако искате да бъдете реципрочни спрямо това, което сте свършили, мислете не само за себе си. Мислете за онези хора, на които Вие трета година не им вдигате пенсиите, а те не могат да оживяват с тях. Вие можете да оживявате с 2000 лв., но те не могат да оживяват. Не става дума за солидарност, защото тя е извън политическите Ви позиции, ако изобщо сте действали като такива, за каквито се представяте.
Става дума за елементарно човешко разбиране. Ако можете, свалете нивото на популизма, за да не ни карате да го правим абсурдно.
РЕПЛИКА ОТ ГЕРБ: Ти ли го казваш, бе!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Втора реплика – господин Костов.
ИВАН КОСТОВ (СК): Госпожо председател, не се случва често народен представител от ГЕРБ да влезе в дискусия. Затова така ние ги насърчаваме с допълнителни въпроси – да вземат отношение, да си изяснят мислите и така нататък.
Проблемът не е в това, с което Ви атакуваха и на което Вие се вързахте. Проблемът е по-сложен. Проблемът е в следното. В условия на криза работните заплати на публичния сектор растат, и то толкова силно, че европейският комисар Оли Рен прави санкциониращо изказване на България. В този смисъл ако бяхте на нивото на преждеговорившия, щяхте да му кажете: „Ние вдигнахме заплатите”. Защото на нивото, на което Ви беше нанесена атаката, така се отговаря.
Проблемът е в следното: 12% безработица, намаляващ брой на заетите, хората напускат страната, тук остават все по-малко хора, все по-ниски са заплатите в частния сектор, и на този фон – бързо нарастващи заплати в публичния сектор. Това е много по-специален въпрос от това, с което аз Ви провокирах и на което Ви се връзвате.
Това, което аз предлагам и моите колеги го подкрепят, е да сложим точка трета. Знам, че това е една крачка напред. Наистина не стигаме до конкретни механизми за ограничаване заплатите, но Вие трябва да прегърнете идеята за ограничаване на тези заплати, а не да се обяснявате по фалшиви атаки, които Ви се упражняват отвсякъде. Извинявайте, че Ви говоря така откровено, но това е сърцевината на проблема, който решаваме.
И да знаете, че това, което се прави – това решение може да бъде само временно, защото в противен случай тук ще дойдат не с къси поли, а не знам кой ще дойде следващия път в това Народно събрание. Защото няма да се намери нито един човек със сериозна професия, със сериозна перспектива, със сериозна кариера, който да ги загърби и да дойде в Народното събрание да се кара тук с други такива като него.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Трета реплика – господин Велчев.
КРАСИМИР ВЕЛЧЕВ (ГЕРБ): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Господин Червенкондев, атакуват Ви, защото не изказвате докрай нещата. Казвате „водно огледало”, но забравихте 1 млрд. лв. за Министерството на отбраната – „фугарите”, забравихте Министерството на транспорта – вагоните, за които сега имаме проблеми с Германия, забравихте задължението за двата самолета, които бяха за правителството. Добре, че единият го отказахме. Има толкова неща, които трябва да изплащаме, че не мога да разбера как имат нахалството да кажат, че не вдигаме пенсиите.
Одеве един колега каза: „Защо са вдигнали пенсиите последния ден преди да свърши техният мандат?” Защото са имали да изпълняват план – трябвало е да вдигнат пенсиите 85%. Така са обещали. И са си казали – „Защо да не ги вдигнем последния път с 30%, та белким другото правителство ги плати?”.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Дуплика.
ДИАН ЧЕРВЕНКОНДЕВ (ГЕРБ): Благодаря, госпожо председател.
Уважаеми колеги, репликите бяха обективни и популистки.
Обективното е на господин Костов. Да, наистина е така, господин Костов. Затова правим първата стъпка, която днес ще приемем – ограничаването на нашите възнаграждения и всички, които са производни на заплатите на народния представител в отделните сфери. Това е стъпката, която зависи от народното представителство в това предложение. Това е обективно. Да, криза има навсякъде в България, не само в Европа. Казахте 12% безработица. Тя е малко по-малка, но в голяма част от другите европейски страни безработицата расте много повече, отколкото в България. Все пак финансовата стабилност също е потвърдена от страна на Европейската комисия. Това е благодарение на управлението на ГЕРБ.
Уважаеми господин Кутев, няколко пъти казах – не бива и не следва депутатите в което и да било Народно събрание да се делят по възнаграждение в зависимост от партийната им принадлежност и от това кой е управлявал. Молбата ми е: изтеглете си тази безумица, защото по това, по което ме репликира господин Велчев, не бях го пропуснал неумишлено. Напротив, бях го пропуснал умишлено. Наистина започваме да си броим „огледалата”. Това е политически диалог. Диспутът, който правим пред медиите, наистина е факт. Установено бе от комисия от народното представителство още в началото на управлението на ГЕРБ колко задължения имаме, колко изплащане. Вие постоянно виждате колко изплащаме.
Така че ако се гласува едното предложение, наистина би следвало да се гласува и другото предложение – за ограничаване на Вашите възнаграждения до изплащане на „водното огледало”.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Правите ли формално такова предложение?
ДИАН ЧЕРВЕНКОНДЕВ: Ако не се изтегли предложението на господин Кутев – да.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Има думата господин Михалевски.
ДИМЧО МИХАЛЕВСКИ (КБ): Уважаема госпожо председател, моля за увеличаване на времето на групите, включително и за нашата.
Уважаеми колеги, господин Костов се опита да обърне Вашето внимание върху това колко по-дълбок е проблемът от простото заиграване с популизма, който очевидно е най-лесното нещо, с което обичате да се занимавате, защото спокойствието, което все още имате – това трябва да Ви бъде припомняно непрекъснато – се дължи на това, че три правителства преди Вас увеличаваха фискалния резерв, намаляваха държавния дълг. И Вие влязохте в един страхотен комфорт на това управление, разбира се, при криза, но не направихте абсолютно никакви действия освен чист популизъм, който за съжаление е много краткосрочен. (Реплика на председателя Цецка Цачева.)
Благодаря Ви за репликите, които ми правите отзад. Ще Ви отговоря, госпожо председател.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Не са към Вас.
ДИМЧО МИХАЛЕВСКИ: Трябваше да си дадете сметка, че времето е много важно за доходите на хората, за кризата, която тежи върху тях. Защото за три години – съвсем скоро ще станат, се обезцениха доходите на хората. И ако в това време намаляването на работните места в реалния сектор гони повече от 300 хиляди официално регистрирани работни места, то за последната една година в обществения сектор е увеличена заетостта. Нямам спомен тук да сме увеличавали заплатите на обществения сектор със Закона за държавния бюджет, но точно в този обществен сектор много сериозно се увеличават доходите. Истината е само една. Казвам Ви я за пореден път – скрито, без прозрачни правила, в разрез на това, че сме оставили милиони български граждани да се борят сами с кризата и да мизерстват (всеки четвърти вече мизерства – вчера това показаха данните на Световната банка, че това се увеличава и разширява), ние създаваме каста от държавни публични чиновници, за които се грижим много добре. Ето това е големият въпрос. Оттам идва и функционалното увеличение на заплатите на народните представители.
Не са проблем заплатите на народните представители. Това е най-дребният, най-малкият проблем. Проблемът е, че ние не можем да направим нищо, за да вдигнем доходите на хората. Защото, уважаеми приятели, обръщам се към Вас така, за да може да ме чуете, проблемът не е във водното огледало, не е в кугърите. Проблемът е, че за две години и половина Вие намалихте наполовина разходите за капиталови инвестиции. Вие нямате пари не само за пенсии, но нямате за капиталови инвестиции, нямате пари за европейските проекти.
Отчетът за 2011 г. е по-нисък от този за 2010 г. по европейските проекти. Не Ви ли светва червената лампа, че резервите, оставени от предходните, подчертавам предходните правителства, свършват?
Дискусията днес тук не трябваше да бъде за заплатите на народните представители, а за нашата отговорност като народни представители как ще направим така, че доходите на хората поне да съответстват на ситуацията в страната. Това е въпросът. Всичко друго е от дявола! Замислете се. Какво всъщност правим? Защото и да ги намалим и да не вземаме заплати, нима ще помогнем на хилядите, на милионите пенсионери, нима ще помогнем на стотиците хиляди безработни? Петдесет и шест хиляди работни места са загубени само за последното тримесечие на миналата година. Петдесет и шест хиляди! Кой ще направи нещо за тези хора? (Ръкопляскания в КБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Реплики?
Господин Лазаров, заповядайте за процедура.
ДИМИТЪР ЛАЗАРОВ (ГЕРБ): Уважаема госпожо председател, процедурата ми е по начина на водене на заседанието.
Направиха се предложения по проекта на решение – къде с повече политически заряд, къде разумни, но тъй като това е във Вашите правомощия, много Ви моля, предупреждавайте колегите, които се изказват, да се изказват по Проекта на решение. Ако имат да предложат нещо, да го предложат, да го дадат писмено. Тук в момента се правят изказвания в съвсем друга насока. Да, може и да има и такъв дебат, но ние в момента от 11.00 ч. дебатираме по един Проект на решение, с който уж всички са съгласни, поне така декларират, че ще подкрепят това решение, а в един момент правят едни съвсем, съвсем други изказвания.
Ще се възползвам от обстоятелството, че съм на трибуната, ще кажа: струва ми се, че има разум в това да бъдат изцяло замразени заплатите в публичния сектор, но нека да бъде предмет на друг дебат. Сега само с едно такова решение ние някак си ще игнорираме, че сме гласували бюджет на ведомствата в публичния сектор, в министерствата; някак си ще игнорираме, че общините гласуват бюджет, който касае публичния сектор, за да може с лека ръка просто добавяйки в този проект на решение, че замразяваме заплатите в целия публичен сектор, забележете, а не тези, които по законите са производни от заплатата на народния представител. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Трибуната изкушава, господин Лазаров, и когато се заеме, се започва по тематиката на решението, след което се отива в извънпредметен диалог. Вие го доказахте с последното си изречение във Вашето изказване.
Господин Казак има думата.
ЧЕТИН КАЗАК (ДПС): Благодаря, уважаема госпожо председател.
Уважаеми господа народни представители, естествено Парламентарната група на Движението за права и свободи, както стана ясно, ще подкрепи проекта за решение, защото наистина в условията на продължаващата криза в България, специално по вина на управляващите, това е естествен акт, въпреки че е подплатен с немалка доза популизъм.
Неведнъж от тази трибуна съм казвал една максима: „Популизмът, уважаеми колеги, е майка на мизерията”. Колкото повече той се вихри, в толкова по-голяма мизерия ще изпаднем всички ние и България. Колкото по-популистко правителство управлява тази държава, толкова мизерията ще продължава и ще се увеличава. Защо? Защото безгранична е...
КРАСИМИР ВЕЛЧЕВ (ГЕРБ): Наглостта!
ЧЕТИН КАЗАК: Да, наглостта. Наглостта на тези, които използват популизма, за да решават вътрешни проблеми, за да се опитват да се харесват моментно на избирателите. Историята е доказала, че това никога не е имало дългосрочен успех.
Искам да поставя, в тази връзка да допълня, това което каза господин Бисеров, като принципна позиция. Да, ние ще гласуваме замразяването на нашите заплати, но ние бихме искали да бъде поканен тук министърът на финансите и той да заяви официално най-после за последно кога ще свърши кризата в България. Защото той неведнъж, включително и от тази трибуна, заявяваше, че кризата ще свърши в началото на 2010 г.; кризата ще свърши, когато хората се приберат от море – есента на 2010 г.; кризата ще свърши 2011 г. Нали кризата беше свършила? Нали беше заявено официално, че в България кризата е приключила и тръгваме нагоре. Защо тогава, след като кризата е свършила, ние продължаваме да внасяме и да гласуваме проекторешения, свързани с кризата в България?
Затова ние искаме министърът на финансите да дойде и наред с тази информация, която би станала предмет на тази анкетна комисия, която предлагаме, той най-после веднъж завинаги да заяви има или няма криза в България. Ако има, докога тя ще продължава? Кога правителството ще съумее най-после да се пребори с нея? Това е единият апел, който отправяме.
Второ, за съжаление, уважаеми колеги, господин Михалевски, господин Костов и другите колеги констатираме защо нарастват номинално доходите в публичния сектор. Аз ще Ви кажа защо. Защото за три години публичният сектор се напълни с кадри, назначени от тази политическа сила. Защото след три години управление на ГЕРБ държавната администрация се напълни с кадри, назначени от Политическа партия ГЕРБ, по предложение на всички нива – по предложение на народните представители в държавните местни структури, по предложение на министрите в министерства, ведомства и така нататък. Общо взето, държавната администрация се превърна в най-сериозната клиентела на управляващата партия. Тази клиентела трябва да бъде поддържана, тя трябва да бъде захранвана и затова по един или друг начин, било то официално, било то чрез бонуси и така нататък, тя трябва да бъде захранвана и тя трябва да бъде поощрявана, да бъде признателна затова, че се храни благодарение на управляващата партия ГЕРБ. Затова нарастват доходите, уважаеми колеги, в обществения сектор на фона на тяхното намаляване в частния.
Затова днес ние сме изправени пред парадоксална ситуация – кризата продължава, доходите на населението намаляват драстично, пенсиите са замразени, но парадоксално на пръв поглед доходите в обществения сектор нарастват. Затова е необходима анкетната комисия, която предлагаме ние – не само за да установи какви са били бонусите, как скрито се раздават под масата. Защо е тази парадоксална ситуация, защо нарастват доходите в обществения сектор?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Господин Казак, длъжна съм да Ви предупредя, че предложението на господин Бисеров, както и с него се уточнихме, е изключително ново в Проекта за решение и е недопустимо да бъде обсъждано в рамките на този дебат.
Имате възможност да внесете такова по надлежния ред, така че моля Ви да не коментираме предложението на господин Бисеров. Същото е недопустимо в този дебат.
ЧЕТИН КАЗАК: Преди малко казахте обратното. Добре, както и да е.
Яне Янев направи коренно различно предложение на първоначално внесеното, Вие го приехте и го гласувахте. Както и да е, когато мнозинството е съгласно, то може да планира всичко.
Уважаеми колеги, основният проблем е, че държавната администрация в България в момента функционира по едни абсолютно непрозрачни механизми на възнаграждения, на раздаване на бонуси и така нататък, и така нататък.
Затова Народното събрание се явява една малка брънка, която за пред обществото трябва да изчисти лицето на държавата. Защото винаги Народното събрание е било в полезрението на медиите, защото Народното събрание е най-публичният орган в държавата, който трябва първи да понесе, както обикновено негативите, никога позитивите. Позитивите винаги се опитва да си ги припише правителството, а парламентът винаги трябва да обере пешкира. Ето това е поредното доказателство и за днешното решение.
Ние сме готови да го направим, при условие че има поне малко справедливост в тази държава и специално в това управление. Тогава, когато ти, от една страна, призоваваш целия български народ към икономии, към стягане на коланите, към самоограничения, когато винаги тикаш Народното събрание в авангарда на тези усилия, а същевременно скрито раздаваш бонуси и премии – ето това се казва лицемерна, нечестна политика. На нея трябва да се сложи край – дали сега, дали по-късно, дали след изборите? Това ще стане, защото, както каза и господин Велчев, хората не са толкова късопаметни и запомнят кой, какво е направил през годините. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря, господин Казак.
Реплики? Няма.
За изказване – господин Емил Василев.
ЕМИЛ ВАСИЛЕВ (независим): Благодаря, госпожо председател.
За моето изказване бях мотивиран и провокиран. Мотивиран – от изключителното изказване на колегата Асен Агов, едно от най-добрите, които аз съм чул в този парламент. Провокиран – от няколко изказвания на колеги, които призовават единодушно да бъде гласувано това решение.
Колеги от ГЕРБ, разбирам Вашите мотиви за внасянето на Проекта за решение – именно да се афишира съпричастност от страна на народното представителство към икономическите проблеми на кризата, които в момента преживява нашето общество. Обаче виждате как това Ваше решение става повод за един изключителен ляв популизъм, който властва в пленарната зала през целия днешен ден както във връзка с възнагражденията на висшите представители на държавната администрация, така и по отношение на възнагражденията на народните представители.
Този див ляв популизъм, който наблюдаваме, според мен мина всякакви граници и премина в зоната на лявото лицемерие. Понеже не желая да бъда лицемер, искам да заявя тук пред всички, че ще гласувам „против” това решение. Надявам се, че освен мен ще има и други народни представители, които няма да проявят лицемерие при гласуването.
В духа на казаното от господин Агов, за чието изказване лично го поздравих преди малко, ще кажа, че преди една седмица помолих моите приятели на профила ми във Фейсбук, да проверят дали има поне една държава на света с парламентарно управление, където народните представители имат по-ниско възнаграждение, отколкото в България, дори обявих награда една бутилка уиски. На моя профил имам 2300 души. Изрично ги бях инструктирал да гледат островните държави, латиноамериканските държави, африканските държави – такава държава, с по-ниско възнаграждение на депутатите, няма.
Няма да се учудя, ако утре видим в западната преса и в уважаваните информационни агенции в чужбина заглавия от рода: „Депутатите в България вече с право на социални помощи”, защото ако погледнете данните, които синдикатите предоставят публично, ще се окаже, че народен представител в тази зала, с четиричленно семейство, на който съпругата му примерно не работи, ще се окаже, че се намира под тази граница, която синдикатите са обявили.
Искам да попитам всички Вас: дали ще заслужим уважението на българския народ с това, че ще има коментари, включително и в западната преса, че народното представителство в България вече има право на социални помощи? Няма да заслужим това уважение, бъдете сигурни в това!
Проблемът обаче е по-дълбок. Въпросът не е толкова първосигнален, ляво популистки и ляво лицемерен, колкото се опитват да го изкарат в лявата четвъртина на залата. Всъщност проблемът според мен, казвам го вече и като народен представител от „Ред, законност и справедливост”, не е в размера на възнаграждението на народните представители, а в тяхната бройка. Много са 240 народни представители, а не, че им е много възнаграждението.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Отклонявате се от темата, господин Василев. Извън предмета на обсъждането сте. Не ме принуждавайте да ползвам текстове за санкции от правилника.
ЕМИЛ ВАСИЛЕВ: Няма да Ви принуждавам, госпожо председател, веднага спирам моето отклонение. Приемам Вашата забележка.
Всъщност истината е, че ние нямаме капацитет за законотворчество, защото в рамките на така наречените експертни пари кой от Вас може да направи законопроект? Не може да го направи. Така че въпросът е не само до възнаграждението, а до капацитета, който има народното представителство. С този начин на финансиране, с тази формула на финансиране нашето право на законодателна инициатива в повечето случаи е една мъртва буква. Изключвам управляващата партия, зад която стои изпълнителната власт и съответно имат ресурс практически да реализират законодателната си инициатива.
Надявам се, че този дебат ще надхвърли сферата на левия популизъм и лявото лицемерие и ще ни даде повод да се замислим въобще върху функцията на народния представител и върху формулата, по която Народното събрание, включително финансовата формула, осъществява своята дейност. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Реплики към изказването на господин Василев? Няма.
Други народни представители? Няма.
Закривам дискусията и преминаваме в режим на гласуване.
Направени са няколко предложения.
По реда на тяхното постъпване:
- Господин Терзийски предложи в т. 1 от проекта за решение, което обсъждаме: след 2009 г. да се постави запетая и се допълни изречението – „като спестените средства се внесат във Фонд за лечение на деца”.
Гласуваме тази част от предложенията на господин Терзийски.
Гласували 117 народни представители: за 33, против 31, въздържали се 53.
Предложението не е прието.
Второто предложение на господин Георги Терзийски е за създаване на нова т. 4 със следното съдържание: „В срок от 6 месеца от влизане в сила на настоящото решение средствата за допълнително финансово стимулиране, получени от председателите на държавните агенции, председателите на държавните комисии, изпълнителните директори на изпълнителните агенции, да бъдат предоставени във Фонд за лечение на деца”.
Моля да гласуваме.
Гласували 122 народни представители: за 39, против 10, въздържали се 73.
Предложението не е прието.
Следващото предложение е на господин Антон Кутев, който предлага – като допълнение към т. 2 или изцяло като нов текст на т. 2, господин Кутев? Това е нова точка, която да бъде втора.
АНТОН КУТЕВ (КБ, от място): Да.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: И оттук да се променя номерацията на следващите, така че решението да стане общо с четири точки.
Съдържанието на т. 2, което предлага господин Кутев, е следното: „Размерът на месечното възнаграждение на народните представители от Парламентарната група на ГЕРБ се намалява с 1000 лв. до предприемане на адекватни мерки за повишаване на средния размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст с 35%”.
Гласували 113 народни представители: за 17, против 62, въздържали се 34.
Предложението не е прието.
Предложение по редакцията на проекта за решение направи господин Иван Костов, който предложи нова т. 4 със следното съдържание: „Задължава всички министри и ръководители на ведомства да приведат работните заплати в ръководените от тях институции в съответствие с настоящото решение.”
Моля да гласуваме.
Гласували 135 народни представители: за 49, против 19, въздържали се 67.
Предложението не е прието.
АНГЕЛ НАЙДЕНОВ (КБ, от място): Прегласуване!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Господин Казак първи вдигна ръка – със същото ли е, господин Казак?
ЧЕТИН КАЗАК (ДПС, от място): Да. (Реплики.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Добре, по-голямата партия.
Имате думата, господин Найденов.
АНГЕЛ НАЙДЕНОВ (КБ): Благодаря Ви, госпожо председател.
Уважаеми дами и господа от мнозинството, няма логично обяснение на факта, че не подкрепяте това предложение. Ако не искате да изпаднете в плен наистина на грубия и крещящ популизъм, който демонстрирате от началото на предложението, което сте направили, по-добре подкрепете това предложение.
Днес сутринта Ви предложихме да изслушаме финансовия министър – да ни представи информация за общия размер на средствата, изплатени под формата на допълнително материално стимулиране или под формата на бонуси, за да знаем какъв е размерът на това, което се случва в държавата. Отхвърлихте го!
Сега Ви правят предложение, което е абсолютно обяснимо, логично и необходимо. Отхвърляте и него!
Парламентарната група на Коалиция за България ще подкрепи Вашето решение. Но направете някакъв знак, че разбирате, че освен популизмът, който демонстрирате с този проект за решение, има и разумни предложения, които Ви правят останалите парламентарни групи и които трябва да се включат в това решение, за да има наистина някакъв смисъл онова, което правим.
Очевидно е, че нямате отговор на въпроса защо при тази безработица, защо при замразените доходите на българските граждани расте заплатата в публичния сектор. Очевидно е, че под масата се раздават бонуси, че въпреки Вашите решения министрите Ви демонстрират незачитане на Вашата политическа воля.
Има едно съвсем обяснимо и логично решение в тази посока, но Вие го отхвърляте. Какво точно тогава правите? Какво задоволявате с Вашето решение? – Вашите собствени амбиции, Вашите собствени политически интереси. Нищо друго!
Правя предложение за прегласуване.
ЕМИЛ ВАСИЛЕВ (независим, от място): Обратно процедурно предложение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: По процедурен въпрос няма обратно становище.
Подлагам на повторно гласуване предложението.
Гласували 140 народни представители: за 55, против 34, въздържали се 51.
Предложението не е прието.
Следва предложението на господин Христо Бисеров, което по същество е предложение за решение, включващо предвидените три точки от съдържанието на обсъжданото решение и под формата на нови точки 4, 5, 6 и 7 по същество се иска създаването на временна анкетна комисия.
Не е възможно да бъдат компилирани точките в диспозитив от проекта за решение с проекта, който внася господин Христо Бисеров, тъй като по същество неговите предложения са изцяло нови, нямат характер на редакционни предложения по проекта на решение, поради което няма да бъдат допуснати до гласуване.
ПЕТЪР МУТАФЧИЕВ (КБ, от място): Това е проект за решение, а не законопроект.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Процедура – заповядайте, господин Червенкондев.
ДИАН ЧЕРВЕНКОНДЕВ (ГЕРБ): Благодаря Ви, госпожо председател.
Уважаеми колеги, с предходните гласувания се доказа, особено с предложението на колегите отляво, че поговорката за вълка и неговият нрав е много вярна и наистина нравът никога не се мени и политическата нелоялност и невъзпитание, мога да кажа, се показа за пореден път.
Наистина процедурата ми е, че оттеглям моето предложение, тъй като ние наистина доказваме, че сме по-различни от Вас и не можем да бъдем толкова ниско в дадения момент. Благодаря. (Ръкопляскания от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Остава да подложа на гласуване Проекта за решение, съобразен с проведените до момента гласувания по направените предложения в залата.
Подлагам на гласуване Проекта за решение, който е представен на Вашето внимание в пленарната зала.
Гласували 137 народни представители: за 133, против 3, въздържал се 1.
Предложението е прието.
Отрицателен вот – господин Методиев. (Смяна на председателите.)
ВЕСЕЛИН МЕТОДИЕВ (СК): Господин председателю, уважаеми колеги! Гласувах „против”, не както гласува Синята коалиция, тоест нещо, което рядко ми се случва – да наруша парламентарните правила и да се противопоставя на собствената си парламентарна група. Както гледам, съм и един от крещящото малцинство в момента в залата.
Искам да кажа защо гласувах „против”. Първо, защото няма убедителен аргумент за временния характер на една антикризисна мярка, каквато е спирането на преизчислението на заплатите в публичния сектор. Ние спряхме тези заплати преди две години, резултатът е, че през 2011 г. рязко са се увеличили заплащанията в публичния сектор.
Не се прие предложението това решение да засегне големия кръг, голямото количество заплати. Нашите заплати формират около 1000 заплати или малко повече.
Днес сутринта по една от телевизиите гледах човек, който каза следното: „Срам ме е, че президентът на страната, председателят на Народното събрание и министър-председателят на България вземат такива смешни заплати, независимо кои са те”. Мисля, че човекът говореше откровено.
Когато правиш антикризисна мярка, каквато е тази, това трябваше да се направи върху тези 150 000 заплати, а не върху тези 1500, защото ефектът е нулев. Остава ефект на игра с понятия, които са много, много опасни в политиката, например почтеност, парламентът даде пример – това е много хлъзгава почва. Така няма да се възстанови авторитетът на българския парламент – с паркинги, заплати, кюфтета и мерцедеси нищо не се е решавало и никога няма и да се реши, защото това не е същината на нашата работа. Същината на нашата работа е голямата регулация, спасяването от криза.
Вижте, ако аз сега обърна цялата тази спекулативна игра със заплатите, ще кажа така: „ГЕРБ укриха огромните заплати на партийния си апарат в българската администрация, защото там има огромни заплати, несравними с нашите”. Думата „бонуси” и други тук станаха най-актуалните, защото става дума за много пари, наистина става дума за много пари. Затова според мен нямаше смисъл от това решение. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Благодаря Ви.

Следващата точка от програмата е:
ВТОРО ЧЕТЕНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА РЕЗЕРВА НА ВЪОРЪЖЕНИТЕ СИЛИ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ.
Докладът по същия ще ни бъде представен от господин Димитров.
Заповядайте.
ДОКЛАДЧИК ДОБРОСЛАВ ДИМИТРОВ: Благодаря, господин председател.
Уважаеми колеги, „Закон за резерва на въоръжените сили на Република България”.
Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на закона.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване предложението на вносителя за наименованието на закона, което се подкрепя от комисията.
Гласували 74 народни представители: за 74, против и въздържали се няма.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДОБРОСЛАВ ДИМИТРОВ: „Глава първа – Общи положения.”
Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на Глава първа.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Изказвания? Няма.
Поставям на гласуване предложението на вносителя за наименованието на Глава първа, което се подкрепя от комисията.
Гласували 72 народни представители: за 70, против няма, въздържали се 2.
Наименованието е прието.
ДОКЛАДЧИК ДОБРОСЛАВ ДИМИТРОВ: По чл. 1 има предложение от народния представител Доброслав Димитров и група народни представители.
Комисията подкрепя по принцип предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 1:
„Чл. 1. Законът урежда подготовката на гражданите за защита на отечеството и обществените отношения, свързани с ръководството, състава, подготовката, използването, отчета и службата в резерва на въоръжените сили на Република България.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване редакцията на комисията за чл. 1, както е по доклада.
Гласували 76 народни представители: за 71, против няма, въздържали се 5.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДОБРОСЛАВ ДИМИТРОВ: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 2:
„Чл. 2. Резервът на въоръжените сили на Република България, наричан по-нататък „Резерва”, се състои от български граждани и техника за комплектуване на:
1. военните формирования от въоръжените сили в мирно и военно време;
2. структури по чл. 50, ал. 2 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България на други сили от системата за национална сигурност на Република България във военно време.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване редакцията на комисията за чл. 2, както е по доклада.
Гласували 78 народни представители: за 70, против няма, въздържали се 8.
Текстът е приет.
ДОКЛАДЧИК ДОБРОСЛАВ ДИМИТРОВ: От чл. 3 до чл. 13 няма постъпили предложения.
Комисията подкрепя текстовете на вносителя.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Изказвания по тези текстове? Няма.
Поставям на гласуване предложенията на вносителя за членове от 3 до 13 включително, които се подкрепят от комисията.
Гласували 80 народни представители: за 71, против 2, въздържали се 7.
Текстовете са приети.
ДОКЛАДЧИК ДОБРОСЛАВ ДИМИТРОВ: „Глава втора – Ръководство на резерва”.
Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на Глава втора.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Правилникът позволява законите да бъдат гласувани и по глави.
ДОКЛАДЧИК ДОБРОСЛАВ ДИМИТРОВ: По Глава втора няма постъпили предложения.
Комисията подкрепя текстовете до чл. 22 включително.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване предложенията на вносителя за наименованието на Глава втора „Ръководство на резерва”, заедно с текстовете от чл. 14 до чл. 22 включително, които комисията подкрепя.
Гласували 77 народни представители: за 71, против няма, въздържали се 6.
Наименованието на Глава втора и текстовете в нея са приети.
ДОКЛАДЧИК ДОБРОСЛАВ ДИМИТРОВ: „Глава трета – Служба в доброволния резерв”.
„Раздел І – Състав на доброволния резерв”.
Комисията подкрепя текстовете за наименованията на главата и на раздела.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване предложенията на вносителя за наименованията на Глава трета и на Раздел І, които се подкрепят от комисията.
Гласували 84 народни представители: за 77, против няма, въздържали се 7.
Предложенията са приети.
ДОКЛАДЧИК ДОБРОСЛАВ ДИМИТРОВ: Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 23.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване предложението на вносителя за чл. 23, който се подкрепя от комисията.
Гласували 83 народни представители: за 77, против няма, въздържали се 6.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДОБРОСЛАВ ДИМИТРОВ: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 24:
„Чл. 24. (1) Кандидатите за резервисти трябва да отговарят на следните изисквания:
1. да са пълнолетни граждани на Република България и да нямат друго гражданство;
2. да са годни и психологически пригодни за служба в доброволния резерв;
3. да притежават образование, съответстващо на изискванията на длъжността;
4. да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер;
5. срещу тях да няма образувано наказателно производство за умишлено престъпление от общ характер;
6. да не са освобождавани от военна служба поради наложено дисциплинарно наказание „уволнение”;
7. да не са навършили пределна възраст за служба в доброволния резерв по ал. 6.
(2) Годността за служба в доброволния резерв по ал. 1, т. 2 се определя от военномедицински органи при условия и по ред, определени с акт на министъра на отбраната.
(3) Психологическата пригодност за служба в доброволния резерв се определя от специализирани звена и органи по психологическото осигуряване при условия и по ред, определени с акт на министъра на отбраната.
(4) Министърът на отбраната може да определи длъжности за резервисти, които се заемат от лица с основно образование, когато за заемане на длъжността не се изисква достъп до класифицирана информация.
(5) Министърът на отбраната може да определи длъжности за резервисти, които се заемат от български граждани с двойно гражданство, при спазване изискванията на Закона за защита на класифицираната информация.
(6) Пределната възраст за служба в доброволния резерв е:
1. за войниците (матросите) и сержантите (старшините) – 55 години;
2. за офицерските кандидати и офицерите - 60 години.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване редакцията на комисията за чл. 24, така както е по доклада.
Гласували 83 народни представители: за 76, против няма, въздържали се 7.
Текстът е приет.
ДОКЛАДЧИК ДОБРОСЛАВ ДИМИТРОВ: „Раздел ІІ – Приемане на служба в доброволния резерв”.
Няма постъпили предложения по Раздел ІІ, чл. 25 остава.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване предложенията на вносителя за наименованието на Раздел ІІ и за текста на чл. 25, които се подкрепят от комисията.
Гласували 81 народни представители: за 76, против няма, въздържали се 5.
Текстовете са приети.
ДОКЛАДЧИК ДОБРОСЛАВ ДИМИТРОВ: „Раздел ІІІ – Договор за служба в доброволния резерв”.
Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на Раздел ІІІ.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Подлагам на гласуване предложението на вносителя за наименованието на Раздел ІІІ, което се подкрепя от комисията.
Гласували 79 народни представители: за 73, против няма, въздържали се 6.
Текстът е приет.
ДОКЛАДЧИК ДОБРОСЛАВ ДИМИТРОВ: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 26:
„Чл. 26. (1) Правоотношението по изпълнение на службата в доброволния резерв възниква въз основа на договор и след издаване на необходимото разрешение за достъп до класифицирана информация.
(2) В договора за служба се определят наименованието на длъжността, на която резервистът се назначава, съответстващото военно звание, условията за обучение, повишаване на квалификацията и преквалификация, срокът, мястото на службата, редът за извикване, времето за явяване, участието в операции и мисии извън територията на страната, възнаграждението, правата и задълженията на страните по договора, обезщетението, което се дължи при неуспешно завършено обучение по вина на резервиста, видът и размерът на обезщетението за работодателя/органа по назначаване за времето на изпълнение на активна служба от резервиста и предвидените неустойки при виновно неизпълнение на договора.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване редакцията на комисията за чл. 26, така както е по доклада.
Гласували 79 народни представители: за 75, против няма, въздържали се 4.
Текстът е приет.
ДОКЛАДЧИК ДОБРОСЛАВ ДИМИТРОВ: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 27:
„Чл. 27. С допълнително споразумение към договора може да се договарят и други длъжности, за изпълнение на службата от резервиста, включително при участие в операции или мисии извън територията на страната.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване редакцията на комисията за чл. 27, така както е по доклада.
Гласували 75 народни представители: за 70, против няма, въздържали се 5.
Текстът е приет.
ДОКЛАДЧИК ДОБРОСЛАВ ДИМИТРОВ: Комисията подкрепя текстовете на вносителя за чл. 28 и чл. 29.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване предложенията на вносителя за чл. 28 и чл. 29, които се подкрепят от комисията.
Гласували 78 народни представители: за 73, против няма, въздържали се 5.
Текстовете са приети.
ДОКЛАДЧИК ДОБРОСЛАВ ДИМИТРОВ: По чл. 30 – предложение от Доброслав Димитров и група народни представители.
Комисията подкрепя по принцип предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 30:
„Чл. 30. Договорът за служба в доброволния резерв се прекратява преди изтичането на срока, без всяка от страните да дължи предизвестие, в следните случаи:
1. по взаимно съгласие на страните, изразено писмено;
2. при навършване на пределната възраст по чл. 24, ал. 6;
3. при неизпълнение на задължение по този закон или по договора;
4. когато след сключването на договора лицето не завърши успешно обучението си за придобиване на военна подготовка;
5. при отказ за издаване, при отнемане на разрешението за достъп до класифицирана информация или при отказ на резервиста да подаде документи за проучване при условията и реда на Закона за защита на класифицираната информация;
6. при преминаване на платена изборна длъжност;
7. при приемане на военна служба;
8. при отпуск поради бременност, раждане или осиновяване и при отпуск за отглеждане на детe;
9. при отпадане на някое от изискванията за приемане на служба в доброволния резерв по чл. 24, ал. 1;
10. при смърт на резервиста.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване редакцията на комисията за чл. 30, така както е по доклада.
Гласували 81 народни представители: за 76, против няма, въздържали се 5.
Текстът е приет.
ДОКЛАДЧИК ДОБРОСЛАВ ДИМИТРОВ: По членове 31, 32 и 33 и „Раздел ІV – Активна служба в доброволния резерв”, няма постъпили предложения.
Комисията подкрепя текста на вносителя.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване предложението на вносителя за членове 31, 32 и 33 и за наименованието на Раздел ІV, които се подкрепят от комисията.
Гласували 83 народни представители: за 78, против няма, въздържали се 5.
Текстовете са приети.
Господин Димитров, в следващия текст има корекции, но остават само две минути до 14,00 ч.
Предлагам да приключим с днешния работен ден.
Продължаваме утре в 9,00 ч. отново с второто четене на Закона за резерва на въоръжените сили на Република България.
Закривам заседанието. (Звъни.)


(Закрито в 13,58 ч.)
Председател:
Цецка ЦачеваЗаместник-председатели:

Анастас Анастасов

Екатерина Михайлова


Секретари:
Пламен Нунев

Любомир Владимиров
Форма за търсене
Ключова дума
ЧЕТИРИДЕСЕТ И ПЪРВО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

 Обявление за провеждане на процедура за подбор на кандидати за член на Европейския комитет за предотвратяване на изтезанията и нечовешкото или унизително отнасяне или наказание

Онлайн посещения на Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

    Последни заседания