Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Стенограми от пленарни заседания
ТРИСТА ПЕТДЕСЕТ И ТРЕТО ЗАСЕДАНИЕ
София, петък, 18 май 2012 г.
Открито в 9,03 ч.
18/05/2012
Видео архив » Преглед на видео архив
Председателствали: председателят Цецка Цачева и заместник председателят Павел Шопов
Секретари: Пламен Нунев и Милена Христова

ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Налице е кворум. Откривам пленарното заседание. (Звъни.)
Уважаеми дами и господа, едно съобщение:
С вх. № 254-00-980 от 17 май 2012 г. народният представител Лъчезар Иванов от Парламентарната група на Политическа партия ГЕРБ ме уведомява, че на основание чл. 75 от правилника оттегля внесения от него Законопроект за изменение и допълнение на Закона за лечебните заведения с № 254-01-44 от 22 март 2012 г.

Заседанието продължава с:
ПЪРВО ЧЕТЕНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА АВТОМОБИЛНИТЕ ПРЕВОЗИ.
Във вчерашния ден беше представен докладът на Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения. Предстои да чуем доклада на Комисията по бюджет и финанси.
Преди това процедура – господин Татарски.
ЛЮБЕН ТАТАРСКИ (ГЕРБ): Благодаря, госпожо председател.
На основание чл. 73, ал. 1 правя предложение да бъде удължен срокът за внасяне на предложения за изменение на внесения Законопроект за устройство на територията с още три седмици и срокът да стане 28 дни. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Поставям на гласуване направеното процедурно предложение за удължаване срока за предложения между първо и второ гласуване по Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за устройство на териториите.
Гласували 127 народни представители: за 123, против 1, въздържали се 3.
Предложението е прието.
Докладът на Комисията по бюджет и финанси ще бъде представен от народния представител Димитър Главчев.
Заповядайте, господин Главчев.
ДОКЛАДЧИК ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Ще Ви запозная с:
„ДОКЛАД
на Комисията по бюджет и финанси относно Законопроект за изменение на Закона за автомобилните превози, № 202-01-15, внесен от Министерския съвет на 15 март 2012 г.
На свое заседание, проведено на 29 март 2012 г., Комисията по бюджет и финанси разгледа Законопроекта за изменение на Закона за автомобилните превози, внесен от Министерския съвет.
На заседанието присъстваха от Министерството на финансите: Владислав Горанов – заместник-министър, Людмила Петкова – директор на дирекция „Данъчна политика”, и Красимир Сивев – началник на отдел в същата дирекция; от Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията Камен Кичев – заместник-министър; от Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация” Валентин Божков – изпълнителен директор, и Светлана Чаушева – директор на дирекция „Административно-правно обслужване и финансово-стопански дейности”.
Законопроектът беше представен от заместник-министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията Камен Кичев.
Целта на предложените промени е да се засили контролът върху документирането и отчитането на дейността на автомобилните превозвачи, осъществяващи превоз на пътници по градски, междуселищни и международни линии.
Със законопроекта се предлага превозите на пътници да се документират само с билети, издадени от фискални устройства, които следва да имат дистанционна връзка с Националната агенция за приходите при условията и по реда, предвидени в Наредба № Н 18 от 2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства. Въвеждат се и минимални реквизити, които следва да съдържат билетите, използвани за превоз на пътници по градски, междуселищни и международни линии. Предложените промени не засягат режима при превоз на пътници да се използват карти за пътуване, отпечатани по реда на Наредбата за условията и реда за отпечатване и контрол върху ценните книжа.
След представяне на законопроекта се проведе дискусия, която приключи с гласуване при следните резултати: „за” – 14 народни представители, без „против” и „въздържали се”.
Въз основа на гореизложеното Комисията по бюджет и финанси предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за изменение на Закона за автомобилните превози, № 202-01-15, внесен от Министерския съвет на 15 март 2012 г.” Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря, господин Главчев.
Дискусията е открита.
Има ли народни представители, които желаят да участват нея?
Заповядайте, господин Шопов.
ПАВЕЛ ШОПОВ (Атака): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Когато има разумни предложения, „Атака” ги подкрепя. Това винаги е било така и сега ще бъде така. Защото, какво е положението в момента? Пълна бъркотия в документите, които се издават, които циркулират и функционират в тази сфера във вид например на билети. Фирмите издават едни талончета, на които пише билет – много често абсолютно безадресно, без да се разбере за какъв маршрут се отнася въпросният билет, какво е направлението, какъв е часът на тръгването, с което не се персонифицира съответното пътуване.
Известно е, че в България огромна част от превозните фирми са турски. До голяма степен тази бъркотия се създава от тях. Много от фирмите, на които са собственици българи – юридически лица или еднолични търговци, спазват определени изисквания. Издават и електронни билети, които имат своето значение, своите функции. Обаче чуждите фирми, най-вече турските, в това отношение са неуловими. Трудно е и за фиска, който не може да събере своите вземания, защото много често тези билети се печатат и издават ей така, без да минат своята съответна санкция. На кочана, на който се намират билетчетата, се прави уж някаква формална заверка и билетчетата се пускат.
Билетите имат и много друго важно значение за самите пътници. Те са своеобразен договор с превозната фирма за застраховка при случай на злополука. Досега при този начин на издаване на билетите много често гражданинът, ако е пострадал или ако е възникнал проблем, не може да има доказателства и не може да има основанието да предяви своите претенции за получаването на съответната застраховка.
Макар и закъснял този законопроект, защото десетилетия нещата в тази сфера бяха абсолютно неуредени, трябва да бъде подкрепен. Още повече че се намира вече начин за свързване от превозвачите, съобразно установената практика, с терминалите на НАП за електронна връзка при издаването на билетите и въвеждането на данъчен контрол.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря, господин Шопов.
Реплики? Няма.
Други народни представители?
Заповядайте, господин Такоров.
РУМЕН ТАКОРОВ (КБ): Благодаря Ви, уважаема госпожо председател.
Уважаеми дами и господа народни представители! Смятам, че това е поредният закон, който не е доработен, не е домислен. В него има маса лобистки текстове, които на практика отново толерират големите превозвачи. За сметка на това се стремим да унищожим малките превозвачи, които извозват пътниците до най-малките населени места.
За да не бъда голословен, ще Ви кажа защо мисля така. Законопроектът, който ни е представен в Народното събрание, е внесен на 15 март 2012 г. Комисията по транспорт и съобщения, когато разглежда становището по този законопроект, е на 29 март 2012 г. Председателят на комисията в доклада си пише, че от страна на представителите на Министерството на финансите е отговорено, че част от изказаните мнения и предложения за усъвършенстване на наредба, касаеща издаването на билети на фискалните устройства за обществен превоз на пътници, ще бъдат включени в Наредба № Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане продажби на търговски обекти чрез фискални устройства. Обаче на практика, колеги, какво се получава?
На 3 април 2012 г. Министерството на финансите именно с тази Наредба № 18 създава нов текст, в който се казва, че не е задължително да регистрира извършените продажби чрез фискално устройство лице, което отговаря на следните условия: разполага с повече от 2000 броя търговски обекта или извършва транспортни услуги с повече от 1 млн. 500 хил. пътници годишно или над 50 броя превозни средства. Нали разбирате, че тези фирми се събират на едната ръка, да не ги съобщавам, дори мисля, че не са повече от три! И какво става?
Законът още не е влязъл, ние сега го разглеждаме на първо четене в залата, а вече Министерството на финансите е написало текстове, които произтичат от този законопроект. Аз се питам: това нормално ли е, или редно ли е? Защото именно това е записал и господин Вълков в своя доклад. Кога е приет този закон?! В момента го гледаме на първо четене.
Ще Ви кажа защо това нещо ще облагодетелства големите фирми. Защото във всяко едно малко населено място, във всеки един автобус трябва да има такова фискално устройство. И Ви питам аз: ако на спирката чакат 10 човека, всички за междуселищни превози, вижте какво е записано – че един билет на междуселищни линии трябва да съдържа: наименование и адрес на превозвача, съгласно лиценза за извършен обществен превоз, надпис „билет за пътуване”, номер на билета, превозна цена, маршрут, отстъпка, дата на пътуване и час на пътуване, номер на мястото на пътника, имената на пътника и поименните билети. Разбирате ли, че ако има 10 пътника, той половин час ще издава тези билети на хората? Къде отиват разписанията като цяло? (Реплика от народния представител Станислав Иванов.)
След това връзката с GSM. Нали това нещо ще оскъпи услугата? Нали всичко това ще оскъпи билетите на хората, които се продават като цяло?
Другият момент – контролът, който ще се осъществява от Министерството на финансите. Как Министерството на финансите ще спре автобуса да го провери по време на път? Той може да го провери единствено, когато е спрял. Не може да спира автобусите по време на движение.
Другото нещо, не ни е ясен механизмът: по какъв начин ще се продават билетите в градския транспорт? В комисията господин Горанов каза: „Да, ще си купят един, два фискални апарата, ще напечатат много билети и ще ги пуснат в продажба по павилиони, будки и където ще да се продават”.
Колеги, нали разбирате, че когато тези билети са отпечатани, те трябва да внесат данъците за тях. (Реплика от народния представител Станислав Иванов.) Да, въртиш глава, но ти напечати за един милион билети и накарай този, който е отпечатал тези билети, да вкара данъците в държавата, а няма никаква гаранция, че той ще ги реализира.
Разбирате ли, че този закон не е доработен?! Аз не искам да пледирам оттук, че той не трябва да влиза, не трябва да има ред при продажбата на билети и да се отчитат и да се внасят необходимите данъци за тях, но това, което ни е дадено на практика узаконява сивия сектор. Разберете го това! Защото в момента превозвачите, тези, които извършват редовни превози, те ще са потърпевшите. Защото сивият сектор отново ще излезе на челно място.
В края на краищата кога ще се валидира билетът? Някой може ли да ми каже? Защото има дата. В много страни датата и часът важат за определен период от време. Кога ще се валидира този билет и къде?
Коалиция за България няма да подкрепи този законопроект на първо четене. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Реплики? Няма.
Други народни представители?
Заповядайте, господин Иванов.
СТАНИСЛАВ ИВАНОВ (ГЕРБ): Благодаря Ви, госпожо председател.
Уважаеми колеги, вземам думата, за да внеса малко яснота по предложения Законопроект за изменение на Закона за автомобилните превози.
Досега бяха направени две изказвания, те бяха коренно противоположни. Като начало искам да подкрепя първото изказване, защото целта на този законопроект е да изсветли сивия сектор в този бранш. Това ще стане чрез въвеждането на тези фискализирани устройства, чрез които ще се продават билетите.
Досега съществуваше практика, дори имаше случаи, в които върху билет за баня се бие един печат от 10 лв. примерно и това става билет. Билет е само според този, който го издава. Не е билет, няма реквизитите на билет и не може да бъде такъв, защото, за да е такъв, трябва да отговаря на определени изисквания, както беше споменато и от колегата Шопов. Той трябва да бъде и една застраховка, не дай си Боже, в случай на произшествие, чрез него да може да се претендира за обезщетение. Това от една страна.
От друга страна, когато говорим за връзката с НАП и за градския транспорт, беше споменато преди малко, че не може да бъде осъществена тази система в градския транспорт или за големите компании, които са на пазара, искам да спомена нещо много важно: и до момента тези големи фирми, които са на пазара, разполагат с интегрирани системи за продажба на билети. Така че да четете наредбата, както на Вас Ви изнася, това явно го владеете, господа от БСП, но нека малко по-експертно да говорим. В наредбата е записано, че на определени изисквания трябва да отговарят големите фирми именно поради тази причина, че големите фирми имат интегрирани системи. Те вече са изградени и от тях може в момента да се получават тези данни. Те се генерират на сървърите на тези компании и във всеки един момент НАП може да направи проверката, която им е необходима за всяко едно превозно средство, именно благодарение на това, че тези системи са въведени.
По отношение на това, че в малките населени места няма да има такава връзка и е трудно осъществима, да, това е така. Всички знаем, че на територията на нашата страна все още има места, където няма връзка с мобилни оператори и там не може да бъде осъществена връзката с НАП, но тук отново опираме до това, че четете наредбата или поне четете онова, което само на Вас Ви изнася. Тази наредба не е създадена само, за да може да работи този закон. Тя е създадена преди години за всички търговски обекти. В тези малки населени места, за които говорим, където няма постоянна връзка и не може да има такава постоянна връзка с НАП, е записано до момента, че няма да има такова изискване и те ще могат да работят без такава връзка. Това е до момента и го пише в наредбата. Моля отворете, прочетете я и тогава правете цитати от нея. Недейте да четете само това, което на Вас Ви изнася. (Реплики от КБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Моля без реплики от място.
СТАНИСЛАВ ИВАНОВ: По отношение на това, с което завърши господин Такоров, че това е лобистки закон, за да бъдат облагодетелствани определени фирми, искам да Ви кажа, че законът е точно обратното – цели именно да се събират данъците. Досега съществуваше хаосът, който Вие защитавате. Този хаос води до това – да се случват инциденти и да не се знае колко хора е имало, могат ли да си потърсят обезщетенията и така нататък.
Вие управлявахте доста години, години, в които цареше хаосът, който защитавате. Моля Ви оставете да направим промяната, за да може тя да изсветли сивия сектор и нещата да тръгнат към по-добро. Недейте да четете, пак казвам, наредбата и да вадите цитати от нея, които само на Вас Ви изнасят. Нека говорим експертно, за по-добро и приемем този закон, за да можем чрез промените, които се предлагат, да спрем тези порочни практики, които съществуват на пазара. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Реплики? Няма.
Има ли други народни представители, които желаят да се изкажат?
Заповядайте, господин Мутафчиев.
ПЕТЪР МУТАФЧИЕВ (КБ): Уважаема госпожо председател, дами и господа народни представители! Аз нямах намерение да се изказвам, но изказването на господин Иванов ме провокира. По неговата логика, откакто България е държава, досега е имало хаос при издаването на билети и най-вече във финансовата система, господин заместник-министър.
СТАНИСЛАВ ИВАНОВ (ГЕРБ, от място): През последните 20 години.
ПЕТЪР МУТАФЧИЕВ: Може да кажете, че само при тройната коалиция.
СТАНИСЛАВ ИВАНОВ (ГЕРБ, от място): Основно.
ПЕТЪР МУТАФЧИЕВ: Билетът винаги е бил финансов документ, който се е отчитал в Министерството на финансите, без значение дали е за театър, за транспорт и така нататък.
Не мислете, господин Иванов, че светът започва от ГЕРБ и от Вас и решавате някакви сериозни проблеми. Напротив, и Вие сам казахте в изказването си – това, което правите в момента, е да облагодетелствате едни за сметка на други, да облагодетелствате големите и да създадете много проблеми на малките. Това е законът, който предлагате – фискални апарати, за да облагодетелстваме някой, който пак да продава. (Реплики от народния представител Станислав Иванов.) Карате ме да гласувам закон, господин заместник-министър,…
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Господин Иванов, официално Ви правя бележка за нерегламентирано обаждане от залата.
ПЕТЪР МУТАФЧИЕВ: …след като в наредбата Вие вече определихте кой няма да се съобразява с този закон. Е, как не! Искате ли пред всички да Ви кажа кои са двете автобусни фирми? „Юнион Ивкони” и „Карат-С” ли беше? Така! Две фирми, които отговарят на тези условия, които в наредбата преди приемането на закона сте казали, че няма да слагат фискални апарати. Разбрахме, че и в градския транспорт няма да слагате. Голям ред въвеждаме, браво!
За какво става дума, за какво се борим и за какво говорим? Хайде да седнем и да мислим по какъв начин наистина ще има една по-добра отчетност към държавата, ако имате проблем със събираемостта, съответно с данъците от транспортните фирми.
Но ако имаше ред в издаването на билетите, системата „Контрол” от страна на Министерството на финансите, защото това е практика, откакто България е държава, нямаше сега да ми се правите на първи държавници в България. Защото не сте, колкото и да Ви се иска. Господин Иванов, много работа има още да свършим, може би и ние, за да бъдем така, че да ни оценят като добри държавници. Но с такива закони в този парламент мисля, че тази оценка скоро няма да дойде.
Това е закон, който няма да реши проблема, който Вие поставяте – ще създаде хиляди проблеми, а сега спорехме и за това, което каза господин Такоров за поименните билети. Съгласен съм, но оттук-нататък кой определя правилата за поименните билети – кои билети са поименни и кои не са? Ако на някой утре му щукне всеки билет на градския транспорт да бъде поименен?! Спорове много можем да имаме и така нататък. Но пишем текстове, текстове в закона, идеи, идеи, идеи… Проба – грешка, и хайде пак наново!
Но виждате ли, за едни фискални апарати – да, защото са мънички и те трябва да спазват правилата, но за други, които са големи, те имали изградени системи. Какви изградени системи имат, господин Иванов? Кои са тези системи и кой им ги е изградил? Откъде знаете Вие, че имат? Аз не знам, че имат изградени фискални системи, защото не работя в Министерството на финансите. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Реплики? Няма.
Лично обяснение – господин Иванов.
СТАНИСЛАВ ИВАНОВ (ГЕРБ): Благодаря, госпожо председател.
Използвам правото си на лично обяснение, тъй като нееднократно беше споменато името ми. Съжалявам, че трябва да го кажа, но ако аз бях бивш министър на транспорта и кажа, че не знам кои са фирмите, които имат изградени системи, трябваше да се срамувам доста дълго време и не бих излязъл да се изказвам поне от тази трибуна.
Преди много години в столичния метрополитен въведохме система за издаване на билети от фискални устройства, защитени с баркодове.
ПЕТЪР МУТАФЧИЕВ (КБ, от място): В метрото!
СТАНИСЛАВ ИВАНОВ: В градския транспорт, в електротранспорта има система, която работи от доста време.
ПЕТЪР МУТАФЧИЕВ (КБ, от място): Къде, къде?
СТАНИСЛАВ ИВАНОВ: Тази система издава именно билети от фискални устройства. Така че Вие явно при Вашето управление, когато сте били в министерството, сте загубили доста време или сте се занимавали с нещо друго, защото не знаете какво е правено в сектора.
Големите фирми, за които говорим, те и в момента имат закупени касови апарати и издават касови бонове за билетите, които продават. Така че недейте да изграждате своето изказване с някакви популистки хипотези, които хвърляте тук и казвате, че това можело да бъде, можело да не бъде. Дайте да говорим експертно, но не можете да говорите експертно явно, тъй като не сте запознат с въпроса.
Тук отново изниква другият въпрос – какво се е случило в Министерството на транспорта, след като не знаете тези основни неща? Благодаря Ви, госпожо председател.
ПЕТЪР МУТАФЧИЕВ (КБ, от място): Не в министерството, а в твоята глава.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Господин Мутафчиев, официално Ви правя напомняне за начина, по който репликирате от място с не съвсем лицеприятни реплики по отношение на колеги народни представители.
Има ли други народни представители, които желаят да се изкажат? Няма.
Дискусията е закрита.
Поставям на първо гласуване Законопроект за изменение на Закона за автомобилните превози, № 202-01-15, внесен от Министерския съвет на 15 март 2012 г.
Гласували 91 народни представители: за 67, против 18, въздържали се 6.
Предложението е прието.
Дами и господа народни представители, преди да преминем към следващата точка, като съобщение искам да Ви уведомя, че ще настъпят промени в реда, по който вчера беше обявен парламентарният контрол, по причина за посещението на катарската делегация и тристранната среща и с турския премиер.
В парламентарния контрол ще участват:
Министърът на образованието, младежта и науката Сергей Игнатов ще бъде първи по ред. Към него има пет въпроса и едно питане. Без времето за декларации и изказвания от групи – не е предвидено, ще бъде около един час – от 11,05 до 12,05 ч.
Министърът на правосъдието Диана Ковачева ще отговори на един въпрос на госпожа Мая Манолова.
Министърът на здравеопазването Десислава Атанасова няма да има възможност да присъства, така че колегите, които са отправили въпроси – само въпроси има към нея, няма да чуят отговорите им.
Министърът на околната среда и водите Нона Караджова ще участва в парламентарния контрол. Има отложен въпрос от народния представител Мартин Димитров относно допустимото превишаване на налягането на парите, разрешено за бензин, съдържащи биоетанол.
Отлагат отговорите на въпроси министърът по управление на средствата от Европейския съюз Томислав Дончев, министърът на труда и социалната политика Тотю Младенов, министърът на икономиката, енергетиката и туризма Делян Добрев и заместник министър-председателят и министър на вътрешните работи Цветан Цветанов.
Би трябвало тези министри, които обявих, че ще участват в парламентарния контрол, в рамките до 14,00 ч. да се вместят във времето, което имаме на разположение.
Съобщението се прави с оглед информираност на народните представители, за да знаят какво ни очаква след 11,00 ч.

Сега продължаваме с:
ПЪРВО ЧЕТЕНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА, № 202-01-3, внесен от Министерския съвет на 18 януари 2012 г.
Докладът на водещата комисия ще бъде представен от господин Вълков.
Законопроектът е разпределен и на Комисията по труда и социалната политика, и на Комисията по регионална политика и местно самоуправление.
ДОКЛАДЧИК ИВАН ВЪЛКОВ: Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги народни представители! Правя процедурно предложение за допускане в залата на: господин Алекси Стратиев – заместник-директор на Главна дирекция „Охранителна полиция”, госпожа Екатерина Хаджиева – главен юрисконсулт в дирекция „Правна” на Министерството на вътрешните работи, и господин Валентин Божков – изпълнителен директор на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация”.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Поставям на гласуване процедурното предложение за допускане на посочените лица в пленарната зала.
Гласували 81 народни представители: за 80, против няма, въздържал се 1.
Предложението е прието.
На първо четене освен законопроекта на Министерския съвет, ще бъдат поставени на обсъждане и законопроектът на Иван Вълков и група народни представители от 17 февруари 2012 г., и общият законопроект на Мартин Димитров и Кирчо Димитров от 7 март 2012 г.
Слушаме Ви, господин Вълков.
ДОКЛАДЧИК ИВАН ВЪЛКОВ:
„ДОКЛАД
относно Законопроект за изменение и допълнение на Закона за движението по пътищата, № 202-01-3, внесен от Министерския съвет на 18 януари 2012 г.
На заседание на Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения, проведено на 11 април 2012 г., бе обсъден Законопроект за изменение и допълнение на Закона за движението по пътищата, № 202-01-3, внесен от Министерски съвет на 18 януари 2012 г.
На заседанието присъстваха: господин Валери Борисов – заместник-министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията, господин Алекси Стратиев – заместник-главен директор на Главна дирекция „Охранителна полиция” в Министерството на вътрешните работи, и господин Валентин Божков – изпълнителен директор на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация”.
Законопроектът беше представен от господин Валери Борисов – заместник-министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията.
Със законопроекта се въвежда използването на един и същ термин за лица с увреждания, който кореспондира със Закона за интеграция на хората с увреждания – „хора с трайни увреждания”, който заменя по-стария термин „инвалиди”. В тази връзка се предлага и включването на легална дефиниция на „човек с трайно увреждане”.
Законопроектът предвижда и промяна в разпоредбите, уреждащи ползването на карта за паркиране на местата, определени за превозните средства, обслужващи хора с трайни увреждания, и използване на улесненията при паркиране. С предлаганата промяна се цели издадената карта да е валидна на територията на цялата държава. Предвижда се картата за паркиране да отговаря на изискванията на стандартизиран модел на Общността.
Предлага се създаването на разпоредба, с която да се включи червено-белият бастун за сляпо-глухи лица, който е утвърден като символ на сляпо-глухия човек в държави като Великобритания, Чехия, Хърватска и др., като начин на сигнализация.
Друго основно предложение в законопроекта е допълването на категорията водачи на моторни превозни средства, на които се разрешава да управляват моторните превозни средства без обезопасителни колани. Предвижда се даването на възможност на лицата, които поради физически увреждания управляват моторни превозни средства, адаптирани съобразно техните нужди, да се възползват от правото да управляват моторното превозно средство без обезопасителни колани.
Предлага се и налагането на глоба за лице, което, без да има това право, паркира на място, определено за превозно средство, обслужващо хора с трайни увреждания, или за превозно средство, приспособено и управлявано от хора с трайни увреждания.
След проведената дискусия и изказаните мнения Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения с 14 гласа „за” предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за движението по пътищата, № 202-01-3, внесен от Министерския съвет на 18 януари 2012 г.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря, господин Вълков.
Следва докладът на Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения относно законопроекта на господин Вълков и група народни представители.
Той ще бъде представен от Зоя Георгиева.
ДОКЛАДЧИК ЗОЯ ГЕОРГИЕВА: Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Ще Ви запозная с
„ДОКЛАД
на Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения относно Законопроект за изменение и допълнение на Закона за движението по пътищата, № 254-01-18, внесен от Иван Вълков и група народни представители на 17 февруари 2012 г.
На заседание на Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения, проведено на 11 април 2012 г., бе обсъден Законопроект за изменение и допълнение на Закона за движението по пътищата, № 254-01-18, внесен от Иван Вълков и група народни представители на 17 февруари 2012 г.
На заседанието присъстваха: господин Валери Борисов – заместник-министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията, господин Алекси Стратиев – заместник-главен директор на Главна дирекция „Охранителна полиция” в Министерството на вътрешните работи, и господин Валентин Божков – изпълнителен директор на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация”.
В законопроекта е предвидено да бъде дадена възможност освен в многопрофилните транспортни болници към Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, центровете за психично здраве и диагностично-консултативните центрове, психологически изследвания да бъдат провеждани и във всички останали видове лечебни заведения за болнична помощ.
Друго изменение в тази посока предвижда третото психологическо изследване да се извършва от Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация”.
В законопроекта е предвидено контролните функции по извършването на психологическото изследване да бъдат възложени изцяло на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация”, без участието на представители на Националната многопрофилна транспортна болница, чиято дейност по извършването на психологически изследвания е обект на контрол от самата нея.
Предлага се да бъдат въведени изрични административнонаказателни разпоредби за всички видове нарушения с точно определен размер на глобите
С внесения законопроект се създават разпоредби, с които се дава основание водачите, притежаващи правоспособност за управление на МПС от категория „Ттб” (за управление на тролейбус), да придобиват правоспособност за управление на МПС от категория „D” (за управление на автобус), без да е необходимо да притежават стаж за управление на МПС от категория „С”.
Законопроектът предвижда и въвеждането на текстове, с които се цели създаването на мерки за повишаване на ефективността на контрола за спазване на правилата за движение по пътищата, което ще има пряко въздействие върху безопасността на движението и ще доведе до ограничаване на пътнотранспортните произшествия и до намаляване на броя на жертвите по пътищата.
Промените предвиждат моторните превозни средства да се движат и през светлата част на денонощието с включени светлини за движение през деня или с къси светлини.
Друга основна промяна се отнася до прецизиране на разпоредбите, касаещи наказанията за водачите, употребили алкохол. Изменението на Закона за движението по пътищата в тази му част е част от мерките за усъвършенстване на системата и повишаване ефективността на законодателството за ограничаване на случаите на управление на МПС от водачи под въздействие на алкохол. Тази мярка е предвидена и в Националната стратегия за безопасност на движението.
В законопроекта е предвидено и увеличаване на размера глобата за водач, който преминава при сигнал на светофара, който не разрешава преминаването, както и въвеждане на наказание лишаване от право на управление за същото нарушение.
Създава се и разпоредба, с която водачът на велосипед е длъжен да ползва светлоотразителна жилетка, като при неспазване на това задължение е предвидена и съответната санкция.
В хода на дебатите по законопроекта членовете на комисията се обединиха около мнението, че внесените промени в Закона за движението по пътищата са необходими и навременни. Бяха изразени различни мнения по отношение на използването на светлини за движението на моторни превозни средства през деня и използването на светлоотразителна жилетка от водачите на велосипеди.
В подкрепа на законопроекта в Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения са получени становища от Съюза на българските автомобилисти и Асоциацията на предприятията от градския електротранспорт.
От представителите на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията изразиха становище в подкрепа на внесения законопроект по отношение на разпоредбите, касаещи психологическите прегледи на водачите на моторни превозни средства и разпоредбите, които дават основание водачите, притежаващи правоспособност за управление на тролейбус, да придобиват правоспособност за управление на моторно превозно средство от категория „D”, без да е необходимо да притежават стаж за управление на МПС от категория „С”.
В подкрепа на законопроекта се изказаха и представителите на Министерството на вътрешните работи. Те изразиха становище, че внесените промени са навременни и неотложни в посока завишаване на безопасността на движението по пътищата, като изразиха резерви по отношение на предлаганата промяна в чл. 2, ал. 3 от закона и използването на светлоотразителна жилетка от водачите на велосипеди.
След проведената дискусия и изказаните мнения за усъвършенстване на определени текстове от законопроекта, Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения с 10 гласа „за” и 4 гласа „въздържал се” предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за движението по пътищата, № 254-01-18, внесен от Иван Вълков и група народни представители на 17 февруари 2012 г.” Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Доклада на Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения относно законопроекта, внесен от народните представители Мартин Димитров и Кирчо Димитров, ще ни представи господин Светослав Тончев.
ДОКЛАДЧИК СВЕТОСЛАВ ТОНЧЕВ: Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги народни представители! Ще Ви запозная с
„ДОКЛАД
относно Законопроект за изменение и допълнение на Закона за движението по пътищата, № 254-01-35, внесен от народните представители Мартин Димитров и Кирчо Димитров
На заседание на Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения, проведено на 11 април 2012 г., бе обсъден Законопроект за изменение и допълнение на Закона за движението по пътищата, № 254-01-35, внесен от народните представители Мартин Димитров и Кирчо Димитров..
На заседанието присъстваха господин Валери Борисов – заместник-министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията, господин Алекси Стратиев – заместник-главен директор на Главна дирекция „Охранителна полиция” в Министерството на вътрешните работи, и господин Валентин Божков – изпълнителен директор на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация”.
Законопроектът беше представен от господин Кирчо Димитров.
Според вносителите сегашната редакция на чл. 15, ал. 6 от Закона за движението по пътищата не допуска движението на други превозни средства по лентите, обособени за превозни средства от редовните линии за обществен превоз на пътници. Един от мотивите в тази посока е, че таксиметровите автомобили при превоз на пътници изпълняват сходна функция по превоз на пътници, като същевременно облекчават натоварването на градския транспорт.
Друг аргумент в подкрепа на законопроекта, изразен от вносителите, е, че по този начин ще се намали натоварването на останалите ленти за движение, като същевременно се гарантира по-бърз и по-безопасен превоз на ползващия услугите на таксиметровия автомобил.
В хода на дискусията по законопроекта бе отбелязано, че приемането на разпоредбата на предлаганата нова ал. 6 в чл. 15 значително ще затрудни движението в тези ленти.
От представителите на Министерството на вътрешните работи бе отбелязано, че макар таксиметровите автомобили да изпълняват сходни с тези на обществения транспорт функции, те не следва да се третират като изключение от въведеното правило. Обратното би означавало всички частни превозвачи, които изпълняват услугата по превоз на пътници, да могат да се ползват от това разрешение.
По време на дебата по законопроекта бе отбелязано, че предложената промяна на Закона за движението по пътищата е неясна, като мотивите за внасянето му не дават конкретната причина, налагаща посоченото изменение.
След проведената дискусия и изказаните мнения, Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения с 1 глас „за”, 1 глас „против” и 12 гласа „въздържал се” предлага на Народното събрание да не приеме на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за движението по пътищата, № 254-01-35, внесен от народните представители Мартин Димитров и Кирчо Димитров на 7 март 2012 г.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря, господин Тончев.
Доклад на Комисията по труда и социалната политика ще ни представи госпожа Светла Ангелова. Заповядайте.
ДОКЛАДЧИК СВЕТЛАНА АНГЕЛОВА: Уважаема госпожо председател,
„ДОКЛАД
по Законопроект за изменение и допълнение на Закона за движението по пътищата, № 202-01-3, внесен от Министерски съвет на 18 януари 2012 г.
Комисията по труда и социална политика на свое редовно заседание, проведено на 1 февруари 2012 г., разгледа и обсъди Законопроект за изменение и допълнение на Закона за движението по пътищата, № 202-01-3, внесен от Министерския съвет на 18 януари 2012 г.
Законопроектът бе представен от заместник-министър Камен Кичев, който подчерта, че с предложените изменения се въвежда терминът „хора с трайни увреждания”, дефиниран в Закона за интеграция на хората с увреждания, вместо използваните до момента „инвалиди” и „хора с увреждания”. В тази връзка се предлага в допълнителните разпоредби на Закона за движението по пътищата легална дефиниция на този термин.
Предвидени са разпоредби, усъвършенстващи издаването на карта за паркиране на местата, определени за превозните средства, обслужващи хора с трайни увреждания. Предвижда се издадените карти от кмета на съответната община и от държава – членка на Европейския съюз, да имат валидност на територията на цялата страна при спазването на определени изисквания за формата и съдържанието им.
Урежда се включването в законодателството на ползването на червено-белия бастун за сляпо-глухи лица като начин на сигнализация.
Предвидено е разширяването на категорията водачи на моторни превозни средства, на които се разрешава да управляват моторни превозни средства без използването на обезопасителни колани. Това се отнася за лицата, които поради „физически увреждания” управляват адаптирани моторни превозни средства.
Въвежда се парична санкция в размер на 500 лв. за лица, които без правно основание паркират на места определени за паркиране на превозни средства, обслужващи хора с трайни увреждания. С предложението се уеднаквява размерът на санкцията за страната и се създават предпоставки за предотвратяване на евентуални нарушения, водещи до невъзможност на хората с трайни увреждания да се възползват от предвидените за тях права.
В хода на обсъждането бяха поставени редица въпроси, свързани с:
- процедурата по издаване, изработване, заплащане и контрол на картите за паркиране на местата, определени за превозните средства, обслужващи хора с трайни увреждания;
- валидността на издадената карта;
- некоректното използване на термина „лица с физически увреждания”;
- ненужното пренасяне на легалната дефиниция „човек с трайно увреждане” от Закона за интеграция на хората с увреждания в Закона за движение по пътищата;
- необходимостта от увеличаване на глобата, предвид липсата на информация за наложените до момента глоби за това нарушение.
Народните представители се обединиха около становището, че предложените промени са необходими и следва да бъдат подкрепени. Комисията по труда и социалната политика препоръчва на водещата комисия, между първо и второ гласуване на законопроекта, да предприеме необходимите действия за прецизиране и допълване на отделни разпоредби в съответствие с изискванията на Указ № 883 от 24 април 1974 г. за прилагане на Закона за нормативните актове, както и в съответствие с утвърдената практика и други легални дефиниции в действащото законодателство.
След проведено гласуване с резултати: „за” – 13 гласа, „против” и „въздържали се” – няма, Комисията по труда и социалната политика прие следното становище:
Предлага на Народното събрание да подкрепи на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за движението по пътищата, № 202-01-3, внесен от Министерския съвет на 18 януари 2012 г.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря.
Сега ще чуем доклад на Комисията по регионална политика и местно самоуправление.
Господин Татарски, имате думата.
ДОКЛАДЧИК ЛЮБЕН ТАТАРСКИ: Благодаря, госпожо председател.
Уважаеми колеги!
„ДОКЛАД
относно Законопроект за изменение и допълнение на Закона за движението по пътищата, № 202-01-3, внесен от Министерския съвет
На свое редовно заседание, проведено на 26 януари 2012 г., Комисията по регионална политика и местно самоуправление обсъди Законопроект за изменение и допълнение на Закона за движението по пътищата, № 202-01-3, внесен от Министерския съвет.
В заседанието на комисията взе участие господин Камен Кичев – заместник-министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията, който представи законопроекта от името на вносителите.
В материята, която касае дейността на общините, се предлага промяна в разпоредбата на чл. 99а, ал. 3, уреждаща ползването на карта за паркиране на местата, определени за превозните средства, обслужващи хора с трайни увреждания, и използване на улесненията при паркиране. В действащата уредба не е регламентирана възможността хора с трайни увреждания, притежаващи карта, която им предоставя правото за паркиране на определените за тях места, издадена от една община, да се възползват от право на паркиране на определените за това места в друга община. С предлаганата промяна се цели издадената карта да е валидна на територията на цялата страна, ако отговаря на изискванията на стандартизирания модел на Общността от Приложението към Препоръка 98/376/ЕО на Съвета от 4 юни 1998 г.
В хода на дискусията народните представители се обединиха около целесъобразността на предложените промени и подкрепиха законопроекта. Същевременно бе обърнато внимание, че с редакцията на предложените промени в чл. 99а от законопроекта не се постига целта, посочена в мотивите – картите, издадени от една община, да важат за територията на цялата страна. Отпадането на думата „друга” от текста на ал. 3, както е предложено в законопроекта, не води до ясното разбиране, че издадените карти от кметовете на общини са валидни за цялата страна. Целесъобразно е текстът да се прецизира, като това се запише изрично в отделна алинея в чл. 99а от закона.
Освен това, в мотивите е отбелязано, че съществува голяма вероятност да се появят различия при оформянето на картата от различните общини – например някои общини да поставят елемент за защита срещу фалшифициране, да има разлика в големината и разположението на герба, в големината на снимката на притежателя и други, които да създадат предпоставки за оспорване на правото за ползването й от хората с трайни увреждания във всички общини на територията на страната.
За да не се стигне до проблеми в практиката, е целесъобразно в закона да се предвиди компетентен държавен орган, който да утвърди единен образец на картата, която ще се издава от общините, който да отговаря на стандартизирания модел на Общността от Приложението към Препоръка 98/376/ЕО на Съвета, или същият да бъде включен като приложение в закона. С този подход ще се осигури и възможността издаваните карти в страната да са валидни и за територията на други държави членки, при условие че във вътрешното им законодателство се съдържат разпоредби, аналогични на разпоредбите на чл. 99а, ал. 3 от закона.
Въз основа на дискусията и в резултат на проведеното гласуване Комисията по регионална политика и местно самоуправление с 16 гласа „за”, без „против” и „въздържали се” предлага на Народното събрание Законопроект за изменение и допълнение на Закона за движението по пътищата, № 202 01 3, внесен от Министерския съвет, да бъде приет на първо гласуване.” Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря, господин Татарски.
Законопроектът, внесен от Иван Вълков и група народни представители, е разпределен и на Комисията по здравеопазването, от която обаче не е постъпил доклад, въпреки че срокът е изтекъл.
Откривам дискусията.
Моля народните представители, които желаят да участват в нея, да заявят това.
Господин Вълков.
ИВАН ВЪЛКОВ (ГЕРБ): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги народни представители! Като един от съвносителите на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за движението по пътищата искам накратко, въпреки че нашият законопроект беше подробно представен в доклада, да акцентирам на трите основни насоки, в които са предложени промените.
Първата е подобряване на качеството на извършваните психологически прегледи. Втората е по отношение даването на възможност на водачи, които притежават категория за управление на тролейбуси, да придобият категория „D”, без да имат нужния стаж за управление на моторни превозни средства с категория „C”. Третият вид предложения са свързани с организацията на движението с цел подобряване безопасността на движението.
По отношение на първия вид промени. Основно искам да се спра на три типа промени, които са заложени в нашите предложения.
Това е промяната по отношение на прецизиране на лечебните заведения, където могат да се извършват тези прегледи. Направили сме техническа грешка, като сме написали тук, че това могат да бъдат заведения по чл. 9. Не става дума за целия чл. 9 – декларирам, че става дума за чл. 9, ал. 1, т. 1 – само за многопрофилните болници.
Освен това, е направено предложение третото психологическо изследване да премине към Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация”.
Другият вид предложения са с административнонаказателен характер – по отношение на глобите и санкциите, да бъдат диференцирани и строго определени.
По отношение на изменението, свързано с правоспособността на водачи на моторни превозни средства, които имат категория „Ттб” – да придобият свидетелство за категория „D”, да става, без да имат нужния стаж с категория „C”. Става въпрос за тролейбусните шофьори от градските центрове, които към настоящия момент са от порядъка на 3-4 хиляди. Тъй като след 19 януари 2013 г. те трябва да имат придобито свидетелство за управление с категория „D”, за да могат да управляват тези тролейбуси, е необходимо да им бъде признат този стаж, защото няма как през годините, когато те са управлявали тролейбусите, да са придобили друг стаж. Това се отнася само за заварените случаи към настоящия момент.
По отношение на третата група, която обикновено предизвиква най-много дискусии в залата. Става дума за предложения, които са свързани с организацията на движението, а именно моторните превозни средства да се движат през цялата година на фарове.
Друго такова предложение, което ще бъде дискутирано, е по отношение на завишаване санкциите и глобите при преминаване на червен светофар и не спиране на моторните превозни средства на пешеходна пътека, както и завишаване на санкциите и глобите за водачи, които са употребили алкохол от 0,5 до 1,2 промила. Това са основните промени, които сме предложили.
Последните две промени по отношение на водачите, които са употребили алкохол над допустимата стойност – 0,5 промила, и за тези, които не спазват правилата за движение – предложенията, които сме направили, са съгласувани и с промените, които бяха направени в Наказателно-процесуалния кодекс, които като народни представители приехме на първо четене в тази зала. Те бяха широко обсъждани и на две кръгли маси в Народното събрание и са подкрепени от Съюза на българските автомобилисти, Асоциацията на пострадалите от пътнотранспортни произшествия и други неправителствени организации.
Призовавам Ви да подкрепите предложените промени. Благодаря Ви за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Реплики? Няма.
Други изказвания?
Господин Кирчо Димитров.
КИРЧО ДИМИТРОВ (СК): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Ще изложа мотивите на направеното от нас предложение с господин Мартин Димитров. То касае промяна в чл. 15, в който предлагаме да се създаде нова алинея, която ще позволи на таксиметровите шофьори да се движат в обозначените ленти, тоест бус лентите. Според сегашната редакция на чл. 15 не се допуска движението на други превозни средства, освен тези, които изпълняват редовните линии за превоз на пътници от обществения транспорт.
Уважаеми колеги, на всеки от нас се налага да ползва услугите на таксиметровите автомобили. Използвайки тези услуги в посока кварталите „Младост” и „Дружба”, знаете, че попадаме в огромни задръствания, особено в час пик. Това обезсмисля необходимостта да се използват такива услуги, а и допълнително затруднява движението в останалите ленти за движение. Именно това е мотивът да предложим необходимостта да допуснем движението на таксиметровите автомобили в обозначените ленти, само когато превозват пътник или пътници. Тоест когато те са без пътници, да нямат право да се движат в обозначените ленти.
Необходимо е също така да погледнем от гледна точка на икономиката, имайки предвид все пак, че икономиката е в криза. Това би довело до генериране на нови приходи в икономиката чрез допълнителното натоварване на таксиметровите автомобили и чрез тяхното по-бързо придвижване. Ще има едни допълнителни приходи, ще има един допълнителен стимул именно за този отрасъл, свързан с таксиметровите превози.
Ние предлагаме да подкрепите това наше предложение и да разрешим на таксиметровите автомобили да се движат в бус лентите, пак повтарям, тогава когато се изпълнява превоз на пътник или пътници. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Реплики?
Имате думата за първа реплика, господин Микев.
ВАЛЕНТИН МИКЕВ (ГЕРБ): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Позволявам си да направя реплика на изказването на господин Кирчо Димитров по няколко причини.
Първата – аз мисля, че законодателят отвоюва една територия за превозните средства, движещи се по маршрут и по разписание, определяйки бус лентата като мястото, определено за тези превозни средства, и забранявайки движението там на други превозни средства. Оттук нататък с пускането на таксиметрови автомобили в тази лента ние практически ще отменим това решение и ще нарушим графика на превозните средства от обществения транспорт, от една страна.
Вторият аргумент е, че се нарушава или забавя движението на таксиметровите автомобили. Аз бих попитал за останалите ленти, в които се осъществява движение, тези хора на разходка ли са тръгнали или пък някой им плаща горивото. В голямата си част хората с лични автомобили са тръгнали или на работа, или по задължения, които трябва да изпълнят. Те също са участници в движението и този трафик се отнася както за тях, така и за возещите се в таксиметровия автомобил.
Третият аргумент за предложението таксиметровите автомобили да се движат в бус лентата, когато се вози пътник – нали разбирате, че пътниците в таксиметровите автомобили се качват, слизат. Какво означава това – едно зигзагообразно движение ли ще правят таксиметровите автомобили, когато возят пътници? Те ще бъдат в бус лентата с пътник, а в следващия момент ще отидат в другата.
Следващият аргумент, който също не бива да се пренебрегва – бус лентата е свободна и това е мястото, където ние решаваме въпроса за превозните средства със специален режим на движение. Това е мястото, откъдето автомобилът на Спешния център за медицинска помощ трябва бързо да се придвижи до здравното заведение. Това е единствената свободна лента и е възможност да не попадат тези автомобили в тапите на общото движение.
И в този случай бих си позволил да направя една аналогия: ако това е решението – таксиметровите автомобили да запълнят тази лента, бихме могли спокойно да гласуваме решение, с което летище София да се ползва и от селскостопанската авиация. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Втора реплика – няма.
Дуплика.
КИРЧО ДИМИТРОВ (СК): Уважаема госпожо председател, колеги! Уважаеми колега, наистина в другите ленти се движат много автомобили и именно това е една от причините да искаме да се разреши движението в бус лентите на таксиметровите автомобили. Считаме, че по този начин ние ще разтоварим и другите ленти, тоест на хората, които са тръгнали за работа или се прибират от работа с личните си автомобили, ще се даде една възможност по-бързо да се придвижват, като лентите се разтоварят.
Що се отнася до автомобилите на „Бърза помощ” – когато те сигнализират, когато пуснат сигнала на „Бърза помощ”, знаете много добре, че дали ще е дали в бус лента, или където и да е, на тях им се дава това необходимо предимство, така че дори в бус лентите да има таксиметрови автомобили, веднага ще се отстранят от тези бус ленти и ще се даде възможността за тяхното бързо придвижване.
Аз Ви повтарям, че основната цел на нашето предложение е именно да разтоварим така натовареното движение, особено в посока квартал „Дружба” и квартал „Младост” 1, 2 и така нататък. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Други народни представители искат ли думата?
Господин Мутафчиев.
ПЕТЪР МУТАФЧИЕВ (КБ): Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители! Виждам, че има и представители от Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията.
Ние ще подкрепим безусловно първия законопроект, който е предложен от Министерския съвет и касае хората с увреждания. Тези текстове е наложително да бъдат приети и наистина успяват да попълнят празнота в нашето законодателство, така че да се улесни придвижването на хората с увреждания.
Повече са ни забележките по втория Закон за изменение и допълнение на Закона за движението по пътищата, внесен от група народни представители от ГЕРБ. С този законопроект отново се поставят немалко въпроси – това ли е правилният подход или не.
Лично аз, господин Вълков, не мога да приема, че техническа грешка при изписването на текста е основанието за това да кажем: „Абе, не ни е точно това идеята!” Става дума за психологическите прегледи и разширяването на кръга от болници, които могат да извършват тези прегледи. Ако имате друга идея и смятате, че сте допуснали грешка като вносители – кажете го. Не е необходимо да говорим, че това става заради това, че печатната машина допуска правописни грешки. Нали ме разбирате какво искам да кажа?
Лично аз този подход не го възприемам и ще Ви кажа защо – защото, разширявайки кръга на многопрофилните болници, ще занижим тотално контрола върху психологическите прегледи. И това, че Вие въвеждате едно трето ниво в „Автомобилна администрация”, където отново едно звено от психолози ще бъде това, което ще преценява съответно дали отговаря на психологическите изисквания един кандидат за водач на моторно превозно средство или по отношение на фирма и така нататък. Аз мисля, че няма да се стигне въобще до това ниво, защото няма да има нужда. Лесно ще се вземат психологическите прегледи! Ако не мога да взема прегледа си в Пловдив, ще ми каже някой: „Абе, знаеш ли, в тази лаборатория в Хасково няма никакви проблеми, там я дават по-бързо”. Отивам в Хасково, вземам бележката и няма никакъв проблем.
Конкуренцията в тази посока няма да доведе до засилване контрола по отношение на психологическите прегледи и издаването съответно на документ в тази посока, така че категорично не мога да се съглася с този подход и с това предложение, което сте направили.
В чл. 153 14-дневният срок го заменяме с 30-дневен срок. Защо? Защо даваме повече време, бихте ли ни обяснили? Ами нали всички в края на краищата сме граждани и трябва да бъдем обслужвани и казваме, че това трябва да става по-бързо, а сега даваме на администрацията повече време да се мотае, да бави хората.
Искам да се спра и на още един въпрос, който е много важен, тъй като той е свързан с една промяна в Наказателния кодекс, който ние обсъждахме преди дни в парламента и отново водихме спор. Това е за чл. 183, новосъздадената ал. 5 и ал. 6.
Какво казваме в новосъздадената ал. 5? – „Наказва се с глоба 200 лв. и лишаване от право да управлява моторно превозно средство за срок от един месец водач, който преминава на сигнал на светофара, който не разрешава преминаването (тоест на червен сигнал), и второ – неправилно преминава през пешеходната пътека”.
Сега ще се върна на онзи закон, защото тогава пак някои хора, на които обяснявах за закона, но те злоупотребяват, че им споменавам имената, сега няма да им спомена името, говореха: „Вие бъркате нещата, говорите ми за Закона за движение по пътищата”. Да, говорих, защото са свързани.
Господа, за подобно деяние ние приехме засилено наказание в Наказателния кодекс, когато има жертва на пътя при нарушение на този текст на Закона за движение по пътищата. Да, но за преминаването на червения светофар го няма. А тук въвеждаме, че ще вземем книжката за един месец. Още един пример. Къде е последователността? Ако трябваше да направим промяна в Наказателния кодекс, трябваше да кажем, че и за червения светофар е така, след като сега го предлагате. Кога бяхте прави – когато предлагахте Наказателния кодекс или когато предлагате Закона за движение по пътищата?
Ще Ви попитам и още нещо. Хайде да си върнем старите поправки, които дадохте преди една година и половина на Закона за движение по пътищата. Какво предложихте тогава? Спомняте ли си тежките превантивни мерки, които се вземаха с тези наказания – че ако превишиш скоростта с 30 км (примерно на автомагистралата караш със скорост 160 км), ти вземаха книжката за един месец? Така ли беше? Но Вие го отменихте. Защо отменихте тогава отнемането на свидетелството за управление, когато си направил нарушение, което е със степен на нарушение еднаква с преминаването на червен светофар и недаването на предимство на пешеходна пътека. А сега отново въвеждате отнемане на това свидетелство за един месец!
Има много казуси, за които могат да ни попитат. Да, аз съм за по-строги нарушения. Пак казвам – и за превишена скорост, и за преминаване на червено, и за недаване на предимство. Но законът трябва да бъде ясен!
Бихте ли ми казали: ти си на светофара, не можеш да завиеш в момента, някой друг ти препречи пътя, застанал си по средата на кръстовището, ами ти минаваш веднага на червено. Така ли е? Така е! Е, какво ще правим тогава? Ще вземем книжката на някой? Ако се спрем с Вас примерно до светофара до Военния клуб, даже предлагам да направим наша анкета – да внимаваме колко пъти ще се премине между жълто и червено и да видим на колко хора трябва да отнемем книжките.
Въпросът е да се знае, че наказанието е строго, когато допуснеш не само нарушение, но когато именно заради това нарушение се стигне до престъпление, за да има превантивност в действията, които предприемаме в закона.
Честно да Ви кажа, вече знам защо народните представители внасят тези закони. Защото всички безспорни закони са от Министерския съвет. Явно, че има някой, за които самият Министерски съвет не е убеден в правотата си. Затова Ви съветвам – когато Ви предлагат текстове, уважаеми господа, мислете. И хайде да мислим заедно! Защото госпожа председателката преди малко ми направи забележка и ме наказа, тъй като аз от място направих реплика на един народен представител, че тези мисли са само в неговата глава. Ако това е обидно, аз Ви моля, приемете госпожо, че не го казвам с обида, мислете повече и нека такива мисли има повече във Вашата глава, за да не допускаме грешни закони, които няма да бъдат в интерес на обществото. Благодаря. (Реплика от народния представител Михаил Миков.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Реплики? Няма.
Други народни представители?
Заповядайте, господин Иванов.
СТАНИСЛАВ ИВАНОВ (ГЕРБ): Благодаря, госпожо председател.
Уважаеми колеги, искам да се спра отново на закона, защото започваме да тълкуваме нещата както ни изнася на нас, в смисъл не на нас, а на някои други наши колеги.
Ще говоря като съвносител на този закон. Той е с различни насоки, доста всеобхватен. Не става въпрос само за психопрегледите или само за нарушенията. Имаме въвеждане на промени, касаещи тролейбусните водачи, които щяхме да лишим в края на годината от възможност да упражняват професията си поради това, че беше въведена европейска директива и бяха преименувани категориите на водачите. Със законопроекта отстраняваме и тази нередност.
Основното, върху което искам да се спра, са психологичните прегледи. Уважаеми колеги, до момента психологичните прегледи се провеждаха, както спомена и господин Вълков преди малко, от групови медицински практики и от многопрофилните транспортни болници. Това беше до момента. Знаете, че в момента тече реформа. Тези многопрофилни транспортни болници дали ще съществуват или не, не е много сигурно. Не се знае кои от тях ще останат. Поради тази причина ще стесним много обхвата на заведенията, които ще имат право да извършват тези психологични прегледи. Да не говорим, че в съществуващия закон се дава право на ДКЦ-тата да осъществяват такива психологични прегледи. Поради тази причина, щом дори едно ДКЦ и една групова практика от медицински работници може да осъществява психологичните прегледи, ние разширяваме обхвата, като въвеждаме възможността болници за активно лечение да извършват такива прегледи. Правим това, като в изискването в чл. 9 от Закона за лечебните заведения, който касае заведенията за болнична помощ, включваме именно тези болници за активно лечение. Не можем да ги лишим от правото или да кажем, че те не са специалисти. Пак казвам, че имаме изискване за по-ниско ниво. Не е целесъобразно по-ниското ниво, каквато е груповата медицинска практика, да може да осъществява тези прегледи, а да не дадем това право на болничните заведения. Защо се страхувате, че болничните заведения ще извършват тези прегледи? Това е някакво недообмислено от Ваша страна действие, което не мога да разбера.
В момента снижавайки или стеснявайки обхвата на заведенията, които могат да извършват психологичните прегледи, се оказва, ако не ме лъже паметта, господин Божков, че има около 95% успеваемост на тези прегледи. Какво означава това? Тази висока успеваемост нас ни притеснява. Притеснява ни и от гледна точка на това, че ако първото психологично изследване бъде извършено от едно ДКЦ, групова практика или където и да било по сега действащия закон от разрешените заведения, то второто психологично изследване, което се налага в случаите, когато първото не е издържано, се извършва в същите заведения. Тоест тези, които са го извършили първия път, ще се проверят, като го извършват втори път. Така втория път стигаме до тези 95% успеваемост.
Затова е хубаво, разширявайки обхвата, от една страна вкарваме болниците да имат право да извършват тези прегледи, а от друга страна – третото изследване, което е окончателно, давайки право на Държавната автомобилна инспекция да го извършва, ние ще можем да следим дали има порочни практики между първото и второто изследване. Пак казвам – хората, които правят първото, правят и второто изследване. Те ще се проверяват и за третото. Това е недопустимо и трябва да спре! Затова с новата наредба ДАИ ще имат възможност да ходят по места, да проверяват на място и да правят третото психологично изследване. Пак казвам, кръгът е много порочен – едни и същи хора правят всички изследвания и се самоконтролират. Затова, уважаеми господа, нека не правим изказвания, че видите ли, разширявайки кръга, ще увеличим корупцията.
Напротив, разширявайки малко кръга и давайки на експертите в този бранш да извършват такива прегледи, ние ще подобрим възможността и ще спрем порочните практики, които в момента съществуват – да се извършват психологични изследвания от едни и същи хора, които се и самоконтролират, за да видим дали тези 95% успеваемост са наистина реални.
Поради тази причина предлагам законопроектът да бъде подкрепен и в тази му част. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Реплики? Няма.
Други народни представители?
Заповядайте, господин Такоров.
РУМЕН ТАКОРОВ (КБ): Благодаря Ви, уважаема госпожо председател.
Уважаеми дами и господа народни представители! Както каза и господин Мутафчиев, ще подкрепим законопроекта, внесен от Министерския съвет, и затова по него няма да правя дискусия.
По другите два законопроекта ще се изкажа по възможност по-кратко, защото виждам, че времето напредва – до 10,30 ч.
По закона на народните представители Мартин Димитров и Кирчо Димитров, мисля, че тяхната идея би била осъществима, ако наистина бус лентата беше от две платна и можеше да има изпреварване между такситата и автобусите. В момента, както е ситуацията – с една бус лента, това е недопустимо, а и невъзможно поради простата причина, че такситата и автобусите се движат с различна скорост и в първата лента за движение ще става постоянно преливане на каращите с най-ниска скорост, което е недопустимо и ще създава хаос в движението в тези ленти.
Искам да Ви върна малко назад, тъй като вече не зная в коя промяна, в последните две и половина години тази промяна е може би 13-та или 14-та в Закона за движение по пътищата, когато ние променихме името на бус лентата в „лента за обществен транспорт” – беше наложено от Столична голяма община.Тогава ние пледирахме защо в бус лентата да не могат да се движат автобуси, които возят деца и са на екскурзия в София? Или може би трябва да стане някакво транспортно произшествие, за да може и на тях да им разрешим да се движат в бус лентата? Тогава от управляващото мнозинство категорично заявиха, че това трябва да бъде само за масовия обществен транспорт, което аз и сега не го допускам и не бих желал това да остане – автобусите с деца да се движат в другите две ленти за движение, въпреки че в София има само два булеварда, където има активна лента за автобусното движение.
Мисля, че това предложение не може да се подкрепи по тези причини.
По другия законопроект. Това което каза преждеговорившият, отчасти има някаква логика, но по същата логика би трябвало да направим частен КАТ, частна Държавната администрация, за да разширим действието на контролиращите органи. Мисля, че на практика се създават корупционни практики, защото, както каза и господин Мутафчиев: „Ти като не успееш на едното място, ще разбереш на кое дават по-лесно. Отиваш и там го вземаш”.
Не мога да си обясня защо третото, последно и най-важно трябва да бъде от „Автомобилна администрация” поради простата причина, че най-добрите специалисти са в болниците и в психодиспансерите? Нима в Държавна автомобилна инспекция специалистите са най-добрите и там трябва да отиде да се прави последният преглед? Не мога да си обясня защо е това нещо? Защо? Мисля, че това е последното място, където може да отиде на третото, на последното ниво, където няма специалисти или има назначени един-двама лекари, а не там, където са местата за активно лечение.
Другото, което ми прави впечатление и за което спомена и господин Мутафчиев – глобите за неправилно преминаване на пешеходна пътека, и преминаване на сигнал на светофар, който не разрешава преминаване. Мисля, че болшинството от светофарите в София са с по-малка краткотрайност на жълтия сигнал. Това е обяснимо, защото жълтият сигнал намалява трафика на преминаването през отделните кръстовища. Идете на „Орлов мост” – няколко пъти спирам там, жълтият сигнал е в рамките на две секунди и половина. Питам се: при скорост 40 километра не може при жълто да навлезете и да не излезете при червен сигнал. Затова ще пледирам и искам да го заявя в залата на първо четене. На второ четене ще направя предложение, че камери, които трябва да отчитат преминаването на червен сфетофар, могат да се поставят само там, където има таймери за отчитане на оставащо време за зелен или червен светофар, за да може водачът, който навлиза в кръстовището, да си направи сметка дали трябва да спре, или да продължи да се движи в кръстовището. Това ще бъде най-доброто. Помислете си, че светофарът е вдигнат на 5 метра височина. Ъгълът на виждане на погледа от автомобила примерно е на 5-6 метра. Не се смей и на теб ще ти дойде до главата, сигурен съм в това. Не се смей! Имаш 5-6 метра до навлизането, където нямаш възможност да виждаш сигнала на светофара. В последната секунда навлизаш на червен и влизаш на жълт светофар. Какво ще се получи? Ти си в средата на кръстовището и оттам нататък къде? Отиват и ти вземат книжката.
Колеги, смятам, че задължително трябва да има таймер, който да отброява оставащото време, в което имате право да преминавате.
За жилетките на велосипедистите за лятно време, просто е смешно. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Реплики?
Първа реплика – господин Корман Исмаилов.
КОРМАН ИСМАИЛОВ (независим): Уважаема госпожо председател, уважаеми госпожи и господа народни представители! Уважаеми господин Такоров, репликата ми е по отношение на Вашите тези и аргументи във връзка със закона на колегите Мартин Димитров и Кирчо Димитров.
Мисля, че аргументите Ви са несъстоятелни и логиката Ви е малко грешна. бус лента е маркирана и в нея не е възможно изпреварване. Това значи, че ако такситата се движат в бус лентата, те ще се движат със скоростта, с която се движи Градски транспорт и по маршрута на Градски транспорт. Тоест всяко излизане и изпреварване ще бъде нарушение – пресичане на непрекъсната линия.
Смисълът такситата да използват тази лента е, че от таксита се ползват предимно гостите на града, в това число и чужденци по пътя за летището, където обикновено се бърза. Много по-лесно може да изчислиш точното време, за което ще стигнеш примерно до летище, Централна гара и така нататък.
В момента наблюдаваме, че тази лента е почти празна. Такситата, поне част от тях запушват и натоварват другите ленти – да вземем пример с Цариградско шосе. Това е основната логика на тази идея и аз мисля, че тя е работеща и може да се случи. Волята обаче е на мнозинството. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Втора реплика?
Заповядайте, господин Димитров.
КИРЧО ДИМИТРОВ (СК): Благодаря Ви, госпожо председател.
Уважаеми колеги! Господин Такоров, моята реплика е по отношение на последните Ви думи, свързани с жилетките, които трябва да се носят през лятото от велосипедистите. Вие казахте, че е смешно. Аз не знам какво имате предвид „смешно”, при положение че непрекъснато се увеличават смъртните случаи, вследствие на това че шофьорите не могат да видят хората, каращи велосипеди.
Аз мисля, че това наистина е резонно и това е една практика, която е наложена вече в почти всички държави на Европейския съюз, а и не само в Европейския съюз. Ние да отхвърляме нещо, което ще намали смъртните случаи. Мисля, че наистина смешното е това, а не другото. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Трета реплика?
Заповядайте.
ВЕСЕЛИН ДАВИДОВ (ГЕРБ): Благодаря, госпожо председател.
Уважаеми колеги! Уважаеми господин Такоров, не мога да се съглася с Вас специално за бус лентите. Разбира се, на всички ни е известен основният мотив – целта е възможно повече хора в пиковите часове да достигат по-бързо по предназначението на маршрутите си, тоест разтоварване на обществения транспорт.
Това за такситата също има своя резон. Може би това, което липсва в страната ни, е да се въведат и определени часове, в които тези ленти, поради ненатоварването в другите часове, да се ползват и от останалите водачи – в определени часове, както е стандартът на Запад.
Друго, което бих желал да коментирам и с което се съгласявам с Вас, е специално за жълтия сигнал при кръстовищата. Колеги, на мен самият ми се е случвало неведнъж, а и все пак има една разлика – ако трябва да уеднаквяваме стандартите в Европейския съюз. В Германия дори в самите листовки – на мен ми се налагаше там да държа отново шофьорски изпит, тъй като българската книжка не ми се признаваше, още при листовките на въпроса: „Карате с 40 км в час, на 15 м от кръстовището светва жълто, какво следва да направите?” Правилният отговор в листовките е: „Преминаваш”. „Ако си на 30-40 м?” – „Не преминаваш”. Това е свързано именно с равномерността на шофиране, с това да не се случват внезапни спирания.
За таймерите не знам дали бих могъл да дискутирам, но накратко бих споменал и за зелените стрелки, които може би липсват при нашите кръстовища при ляво завиващи превозни средства. След като навлязат за левия завой, след като се спре насрещното движение, да се сигнализира със зелена стрелка, че те могат не само защото са навлезли, а и задължението да напуснат кръстовището, тоест могат да продължат своето движение наляво.
Още един дефект, който би следвало да се оптимизира, но, според мен, като цяло тези дефекти може би са по-скоро в прерогативите на изпълнителната власт, на подзаконовата нормативна уредба. Един от дефектите са зелените стрелки при светофарите. България може би е единствената държава, в която може да срещнете светофар със зелена стрелка, напречно на тази зелена стрелка се пускат пешеходци. Това е създаване на колизия между участници в движението. Не знам дали ще се съгласите с мен, но това нещо би следвало да се коригира по някакъв начин. Това го няма никъде. При кръгъл зелен светофар е нормално, минава се направо – зелен коридор направо, а надясно и наляво в цял свят се пропускат пешеходци. Когато имаш зелен светофар стрелка – това в целия Европейски съюз, поне в държавите, които на мен са ми известни, маркира зелен коридор. Не може напречно на този коридор да се пускат пешеходци. Това са все моменти, които коментирам чисто конструктивно и които може би следва да бъдат разгледани за подзаконовата нормативна уредба. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря, господин Давидов.
Дуплика.
РУМЕН ТАКОРОВ (КБ): Благодаря, уважаема госпожо председател.
Господин Давидов, на практика във Вашето изказване нямаше реплика спрямо мен, а в по-голямата му част се съгласихте с моите доводи. Така че на Вашата реплика няма да отговарям.
Господин Исмаилов, аз мисля, че Вие сам в репликата си дадохте отговор на това, което не може да стане. Вие имате непрекъсната ивица на бус лентата. Влезете ли в нея, след това не можете да извършите изпреварването на автобуса. Вие правите нарушение. Това е невъзможността, за която Ви казвам.
Таксито – да, разбира се, че таксито е по-удобният, по-луксозният транспорт, но не мога да разбера и логиката едно, „Тико” или един „Фиат 135” да е по-луксозен от един автобус или от метрото, но това е отделен въпрос. Но Вие разбирате ли, че в по-голямата си част, ако дадем възможност на всички таксита, ще запушим бус лентите? Това е невъзможно да стане, когато е само една лента за движение за бус лентите за градския транспорт. Разберете, това нещо не е разумно!
Ако трябва да правим някакъв популизъм, за да кажем: ние заставаме зад страната на шофьорите на таксита – да, съгласен съм с Вас. И това е така. Няма защо да обясняваме. Но не е разумно ние да правим такива предложения.
Относно репликата на господин Димитров за жилетките. Господин Димитров, не това е панацеята – да обличаме велосипедистът със светлоотразителна жилетки през лятото, през топлия период, защото излиза с колелото. Затова велосипедът се казва превозно средство. На него има необходимите светлоотразителни елементи, които се изискват, за да може да бъде пуснато в движение. Тази светлоотразителна жилетка лятно време ще му пречи. Отидете в която страна казвате Вие в Европа, че това е въведено. Напротив, там решават нещата по друг начин. Там правят вело алеи, където се движат само велосипедисти. А не тук ние да записваме нещо, което е съвсем неразбрано – че трябва да се движат максимално вдясно на пътя. Какво е това „максимално дясно”? На банкета ли трябва да се движат или на 20 см от лентата за движение? Разберете, това не е състоятелно! Всеки един, който се е качвал на велосипед, иска да почувства свежестта на въздуха, иска да покаже своята фланелка, екип, който си е купил, за да кара колелото, своята каска. Ние сега ще му сложим една жълта жилетка и какво ще направим? – идете там всички да станете еднакви. Хората не искат да бъдат еднакви. Разберете! (Оживление, шум и реплики в ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Други народни представители? Няма.
Закривам дискусията.
Преминаваме към гласуване.
Моля, квесторите, поканете народните представители в залата.
Поставям на първо гласуване Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за движението по пътищата с вносител Министерският съвет от 18 януари 2012 г.
Гласували 94 народни представители: за 92, против няма, въздържали се 2.
Предложението е прието.
Подлагам на гласуване Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за движението по пътищата с вносители Иван Вълков и група народни представители.
Гласували 90 народни представители: за 76, против 3, въздържали се 11.
Предложението е прието.
Поставям на гласуване последния Законопроект за изменение и допълнение на Закона за движението по пътищата с вносители Мартин Димитров и Кирчо Димитров.
Гласували 93 народни представители: за 8, против 21, въздържали се 64.
Предложението не е прието.

Дами и господа народни представители, съгласно уточнението на Председателския съвет, сте уведомени, че има проект на 22 май 2012 г. от 14,00 ч. следобед да проведем извънредно пленарно заседание. Поради това предлагам:
„Проект
ПРОГРАМА
за работата на Народното събрание на 22 май 2012 г., вторник, от 14,00 ч.

На основание чл. 38, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, Народното събрание да проведе извънредно пленарно заседание на 22 май 2012 г. от 14,00 ч. при следния:
ДНЕВЕН РЕД:
1. Законопроект за ратифициране на Споразумението за подкрепа на Проекта между Република България и „Набуко Газ Пайплайн Интернешънъл” ГМБХ и „Набуко Газ Пайплайн България” ЕООД във връзка с тръбопроводната система Набуко. Вносител е Министерският съвет.
2. Законопроект за ратифициране изменението на Меморандума за разбирателство относно бъдещето на здравната мрежа на страните от Югоизточна Европа в рамките на процеса за сътрудничество в Югоизточна Европа. Вносител е Министерският съвет.
3. Законопроект за ратифициране изменението по Споразумението между правителството на Република България и правителството на Конфедерация Швейцария относно оказването на финансова помощ. Вносител – Министерският съвет.
4. Проект за решение за избиране на член на Комисията за финансов надзор. Вносител е председателят на Комисията за финансов надзор.
5. Второ четене на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за гражданската регистрация. Общ законопроект въз основа на приетите на първо четене законопроекти с вносители: Мая Манолова и Милена Христова; Красимир Ципов и група народни представители.
6. Второ четене на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление. Общ законопроект, изготвен въз основа на приетите на първо четене два законопроекта с вносители: Министерският съвет; Ивайло Тошев и група народни представители.
7. Отчет за дейността на Комисията за защита на личните данни за 2011 г. Вносител е Комисията за защита на личните данни.
8. Първо четене на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за стоковите борси и тържищата. Вносител е Валентин Николов и група народни представители.”
Моля да гласуваме.
Господин Мутафчиев, заповядайте за предложение.
Отменете гласуването.
ПЕТЪР МУТАФЧИЕВ (КБ): Уважаема госпожо председател, дами и господа народни представители! Предложението на Председателския съвет е свързано с това, че петък е почивен ден, няма да се работи и затова ще направим извънредно заседание във вторник.
Нека да не забравяме, че петък е ден на парламентарния контрол. Има министри, които вече близо три месеца не са отговаряли на въпроси. Няма да кажа кои са те, Вие ги знаете, госпожо председател. Ако приемем този дневен ред без точка Парламентарен контрол за вторник, означава, че отново тези министри да нямат възможността да изпълнят конституционното си право да се явят в българския парламент на парламентарен контрол и да отговорят на въпросите на народните представители.
Предлагам във вторник като следваща точка да се включи и Парламентарен контрол. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Господин Мутафчиев, за разлика от останалите точки, които се включват в програми за извънредни пленарни заседания, в нашия правилник ясно е регламентирано времето за парламентарен контрол и това, както Вие правилно казахте, е петъчният ден.
Няма пречка в следващи петъци, както неведнъж сме практикували, да се посветим изцяло на парламентарен контрол. Считам за несъстоятелно точно преди заседанието на Министерския съвет в сряда, министри да отговарят на такива въпроси във вторник. (Реплика от народния представител Петър Мутафчиев.)
Вие предлагате да го гласуваме. Добре, първо, ще подложа на гласуване предложението на господин Мутафчиев в предложения от мен Проект за програма, като следваща точка 9 да се запише Парламентарен контрол.
Гласували 80 народни представители: за 15, против 56, въздържали се 9.
Предложението не е прието.
Сега поставям на гласуване Проекта за провеждане на извънредно пленарно заседание на 22 май при дневен ред, предложен от мен преди малко.
Гласували 82 народни представители: за 77, против 3, въздържали се 2.
Предложението е прието.
В 11,00 ч продължаваме с парламентарен контрол.
(След почивката.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Моля, народните представители да заемат местата си.
Продължаваме с:
ПАРЛАМЕНТАРЕН КОНТРОЛ.
Новопостъпили питания за периода от 11 май 2012 г. до 17 май 2012 г. от:
- народния представител Даниела Дариткова към Десислава Атанасова, министър на здравеопазването, относно доставянето на кръв от отделението по трансфузионна хематология в Многопрофилната болница за активно лечение в гр. Смолян на Центъра за трансфузионна хематология – гр. Пловдив. Следва да се отговори писмено до 25 май 2012 г.;
- народния представител Антон Кутев към Симеон Дянков, заместник министър-председател и министър на финансите, относно европейските стандарти за качество на работата на държавната администрация. Следва да се отговори в пленарното заседание на 1 юни 2012 г.;
- народния представител Георги Анастасов към Делян Добрев, министър на икономиката, енергетиката и туризма, относно концесионните договори и спазването на поетите ангажименти от концесионерите. Следва да се отговори в пленарното заседание на 1 юни 2012 г.;
- народния представител Иван Николаев Иванов към Ивайло Московски, министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията, относно закононарушения при обявяване на обществена поръчка. Следва да се отговори писмено до 29 май 2012 г.;
- народния представител Павел Шопов към Нона Караджова, министър на околната среда и водите, относно мерките на правителството за справяне с проблема, свързан с нерегламентираните сметища. Следва да се отговори в пленарното заседание на 1 юни 2012 г.;
- народния представител Калина Крумова към Тотю Младенов, министър на труда и социалната политика, относно достъпа на инвалиди до здравните служби в малките населени места. Следва да се отговори в пленарното заседание на 1 юни 2012 г.;
- народния представител Яне Янев към Нона Караджова, министър на околната среда и водите, относно политиката на Министерството на околната среда и водите по отношение на незаконните сметища. Следва да се отговори в пленарното заседание на 1 юни 2012 г.;
Писмени отговори за връчване.
Едно съобщение: постъпил е писмен отговор от министъра на външните работи Николай Младенов на въпрос от народния представител Любомир Владимиров, относно мерките за сигурност на посолствата и консулствата на Република България, наш № 254-06-586 от 9 май 2012 г.
Поради съдържание на класифицирана информация писменият отговор се намира в регистратурата за Национална класифицирана информация на Народното събрание, стая 280, ет. 2, в сградата на Народното събрание на пл. „Княз Александър І”.
Писмен отговор от:
- министър-председателя на Република България Бойко Борисов на въпрос от народния представител Мартин Димитров;
- министъра на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова на въпрос от народния представител Асен Гагаузов;
- министъра на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова на въпрос от народния представител Асен Гагаузов;
- министъра на околната среда и водите Нона Караджова на въпрос от народния представител Асен Гагаузов;
- министъра на земеделието и храните Мирослав Найденов на въпрос от народния представител Антон Кутев;
- министъра на земеделието и храните Мирослав Найденов на въпрос от народния представител Драгомир Стойнев;
- министъра на икономиката, енергетиката и туризма Делян Добрев на въпрос от народния представител Корнелия Нинова;
- министъра на образованието, младежта и науката Сергей Игнатов на въпрос от народния представител Павел Шопов;
- министъра на земеделието и храните Мирослав Найденов на въпрос от народния представител Иван Николаев Иванов;
- министъра на здравеопазването Десислава Атанасова на въпрос от народния представител Ваньо Шарков.
Преминаваме към отговорите.
От името на група – госпожа Фидосова, след нея господин Волен Сидеров – също от името на група.
Госпожо Фидосова, заповядайте.
ИСКРА ФИДОСОВА (ГЕРБ): Уважаема госпожо председател, уважаеми господин министър, уважаеми колеги! От Парламентарната група на ГЕРБ през последните два дни сме силно обезпокоени от фактите, записите, данните, които се изнасят в публичното пространство за случая в Сливен: случай, който е позор за всеки един български парламентарист; случай, от който трябва да се срамуват всички, които участват в него; случай, който трябва да бъде антипример за това какво не трябва да прави една политическа партия; случай, който злепоставя всеки един политик в тази държава, всеки един представител на политическа партия пред българските граждани; случай, който трябва да бъде разследван; случай, който трябва да бъде проверен; случай, с който трябва да се занимава българският парламент, за да не се допуска това нещо да се случи повече.
Какво четем днес в заглавията на всички водещи медии?
„В БСП са знаели и си траят” – едно заглавие, „Прокуратурата образува дело за купуване на гласове и данъчни престъпления” – друго заглавие, „Станишев е бил информиран от шест месеца за скандала и си е мълчал”, „Сливен гейт взриви БСП”, „Сливен затъна в скандали” и така нататък.
Когато вчера и днес чета всичките тези материали, когато слушам записите, които вече са оповестени публично и всеки един български гражданин може да се запознае с тях, аз се срамувам за това, че има хора, които са представители на друга политическа сила, в конкретност на БСП, и петнят изобщо политическите партии в страната. Всички ние, които сме политици, представители на българските граждани, избрани сме тук за народни представители, трябва да бъдем избрани по един честен и почтен начин.
През последните месеци слушахме многократно как Изборният кодекс бил виновен на БСП, как там имало не знам какви безобразия, как се купували гласове. От кого се купуват гласове? Какво показва този запис, който слушаме в момента? (Шум и реплики от КБ.) Купуват се гласове от БСП.
РЕПЛИКИ ОТ КБ: Къде е записът?
ИСКРА ФИДОСОВА: От кой се организира в момента това срамно деяние, на което стават свидетели всички български граждани, на което стават свидетели не само българските медии, а и всички европейски медии? Какво ще обясняваме сега пред ОССЕ? Какво ще обясняваме сега пред ПАСЕ? Какво ще обясняваме пред Европейската комисия? Какво ще пише в юнския доклад сега, уважаеми колеги от Коалиция за България?!
В неделя има балотаж в един български град – за избор на кмет на община Съединение.
Уважаеми колеги от Коалиция за България, призовавам Ви: „Не купувайте гласове, нека да бъде честен този избор!” (Смях отляво.) Защото на балотаж има пак Ваш кандидат, в което няма нищо лошо, но моля Ви не прилагайте сливенската схема и за тази община в неделя.
Парламентарната група на ГЕРБ днес ще входира в Деловодството на Народното събрание Проект на решение за създаване на Временна анкетна комисия, която да се запознае с всички тези факти и обстоятелства, която да изслуша участниците в този срамен и позорен акт, която да излезе с констатации и да предаде всички данни, факти, обстоятелства, станали й известни по време на дейността на комисията, на органите, които са компетентни, това е българската прокуратура, да се произнесе по тях.
Уважаеми колеги! Три дни слушаме за изборите в Кюстендил – как в Кодекса имало проблем, видите ли, защото всеки могъл да си регистрира колкото иска брой застъпници. Направих справка в общинската избирателна комисия. Знаете ли какво показва тя? Парламентарната група на ГЕРБ не си е регистрирала нито един застъпник. Партия ГЕРБ нито един застъпник не си е регистрирала! Партия РЗС, която също беше обвинена, не си е регистрирала нито един, обаче БСП си е регистрирала 180, в което няма нищо лошо (реплики от КБ), но когато излизате и говорите, обвинявате, вижте какво сте направили Вие, какво сме направили останалите и тогава хвърляйте тези обвинения. Нека да водим един честен и почтен диалог между нас. Нека да бъде конструктивно това, което се казва, нека да отговаря на истината. (Реплики от народния представител Георги Божинов.) Защото, тези, които са правили манипулации, които са фалшифицирали по някакъв начин и са манипулирали изборите, трябва да носят отговорност както за тези избори, които се проведоха сега, така и за предишните, така и за следващите, които ще се проведат. И няма проблем в закона. Има проблем с организирането и купуването на гласове.
За да спрем организирането и купуването на гласове, ние ще предложим промени както в Наказателния кодекс, така в Наказателно-процесуалния кодекс, така и по отношение на специалните разузнавателни средства в съответния закон, и ще допуснем използването тогава, когато става въпрос за организирани групи, които подготвят – както сливенската група, старателно, отдалеч купуването на гласове и манипулирането на изборните резултати.
Това е срамен акт, който ние от нашата парламентарна група осъждаме, срамуваме се от това, което се случва. Поднасяме нашите извинения на всички български граждани за това, че и ние сме представители на политическа партия, която не си е позволила да извърши такава наглост и такова престъпление. (Реплики от КБ. Реплика от народния представител Пенко Атанасов.) Нашата партия никъде не купува гласове! Няма да участваме в такива спекулации. Няма да участваме в купуване на гласове. Няма да организираме подобно нещо, дори не ни е хрумнало да организираме подобно нещо, както на изминалите досега избори, така и на тези, които предстоят като балотаж в неделя.
Уважаеми колеги, всеки един от нас, избраниците на българския народ, избраниците на нашите работодатели, сме тук, за да представяме и защитаваме правата, интересите на българските граждани, държавните интереси и да бъдем пример за това всеки един от нас да покаже изключителни морални качества, изключителни качества, когато води и участва в един политически дебат, да спазваме феърплей, да спазваме тези неписани правила, които всеки един от нас е поел ангажимент пред своите избиратели да спазва.
Моля Ви не се подвеждайте и не допускайте никога, не само на тези, които предстоят, а на следващи и пó следващи избори, да влезете в подобно нещо. То е срамно за всеки един от нас, за българския парламент, за българската държава, за целия български народ. Благодаря Ви за вниманието. (Единични ръкопляскания.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: От името на Парламентарната група на „Атака” – господин Волен Сидеров.
ВОЛЕН СИДЕРОВ (Атака): Госпожо председател, дами и господа народни представители, господин министър! Тези думи, които казахте, госпожо Фидосова, бих ги подкрепил с две ръце, ако обаче на дело вършехте същото, за което говорихте.
Аз винаги съм подкрепял моралната чистота в политиката, но изборите, които бяха проведени през 2011 г., бяха характеризирани от същата международна организация ОССЕ като не само лошо проведени, а манипулирани, с липса на контрол и с възможности за купен вот. Там обвинението беше отправено към правителството, което е Ваше правителство.
Аз бих се зарадвал много, ако Партия ГЕРБ влезе в релсите на една наистина морална чистота в политиката и се откаже от това, което направи. А какво направи Партия ГЕРБ? Нанесе удар на Партия „Атака” чрез открадване на финансовата субсидия, която държавата отпуска на всяка партия.
Оправете този въпрос, госпожо Фидосова, и ще повярвам на всяка дума от Вашето вдъхновено слово, което току-що произнесохте.
Темата, по която излизам днес, дами и господа народни представители, от името на Парламентарната група на Партия „Атака”, е друга и тя е свързана с посещението на турския министър-председател Ердоган в България. Отново едно посещение, което се крие в тайна. До последния момент не е ясно къде, кога и защо пристига министър-председателят на Турция в България. От канцеларията на Партия „Атака” се обадихме в Министерския съвет с въпрос към дирекцията „Връзки с обществеността”: кога и къде ще бъде това посещение? Те казаха, че това е класифицирана информация. Представяте ли си?! Посещение на министър-председател на чужда държава е секретна информация и не се дават никакви данни.
В медиите обаче излизат информации, в които се казва, че тази среща ще се проведе в Евксиноград и щели да бъдат взети мерки срещу евентуални действия на Партия „Атака”. Да, вярно е, че Партия „Атака” е посрещала визитите на министър-председателя на Турция Ердоган със свои законни и абсолютно конституционни мероприятия, които бяха репресирани винаги от полицията при такива случаи, и при предишното правителство, и при сегашното. Което значи, че политиката на България към Република Турция не се е променила, а тази политика ние я наричаме васална. Защо?! Защото държавата Турция води много добре своята държавна политика и следва много добре своите интереси. Турция е една държава, която чудесно преследва своите интереси. Проблемът е, че тези интереси в определени моменти се сблъскват с интересите на други държави – в случая България, нашата родина.
По тази причина ние, българските патриоти, българските националисти казваме следното: „Господин Борисов, министър-председател на България, елате в българския парламент да дадете отчет защо се срещате с министър-председателя на Турция Ердоган? Каква е ползата на България от тази среща?” Ние бяхме свидетели на едно посещение в Турция, което не донесе нищо на България. Посещение, което имаше силно васален и унизителен за България характер, защото българският министър-председател там поздрави на турски почетната рота.
Хайде, някой ще каже: „заяждате се, господин Сидеров, с детайли”. Детайлите понякога са много важни. В случая детайлите, които са в днешната визита, се наричат язовир „Тунджа” или язовир на река Тунджа. От много години Република Турция иска да се построи язовир в долното течение на Тунджа, за да обслужва турските интереси. Сега медиите, домогнали се до тази информация, съобщават, че това бил един от поводите за визитата на Ердоган, защото министър-председател като Ердоган не прави визити в друга държава хей така, без да следва някакъв интерес. Въпросът е: какъв е нашият интерес? Ще има ли полза България от един язовир на река Тунджа?
Аз няма да Ви кажа моето мнение, ще Ви кажа мнението на външния министър господин Младенов, външния министър на правителството на ГЕРБ. Само преди две години господин Младенов в Комисията по външна политика и отбрана каза, че България няма никакъв интерес от този язовир. Тогава?! Това е външен министър. Той вероятно знае много по-добре от нас, защото има информация. Тогава, защо днес отново се поставя този въпрос?!
Ние от „Атака” питаме министър-председателя: това ли е темата на разговор между двамата премиери? Нека той да дойде и да обясни тук. Дължи го това и на българския парламент, и на избирателите, на обществеността.
В България има може би над 800 хиляди наследници на бежанците от Източна Тракия, подложени на геноцид през 1913 г. от редовната турска армия. Както знаете, „Атака” тази тема я повдига и ще я повдига, докато въпросът не бъде решен. Тези бежанци трябва да бъдат обезщетени и цената на това обезщетение е над 10 милиарда щатски долара. Това е изчислено от международни комисии и от специалисти във Външно министерство. Този въпрос остава висящ вече десетилетия наред. Всяко едно правителство, което дойде на власт, ние го подсещаме за този въпрос и поставяме тази тема, за да бъде решена. Уви, това не се решава. Сега при няколкото вече визити на българския премиер с турския премиер, този въпрос отново не се поставя и не се решава.
Тук с големи усилия, с голям трус в този парламент Партия „Атака” успя да издейства едно решение на парламента, с което да се възложи на правителството да ускори работата по решаването на тези въпроси с тракийските обезщетения. Е, нищо не се ускори! Ето, вече идва краят на мандата на правителството, нищо не се придвижи.
Затова ние сме с големи резерви към такива посещения на турски премиер, който явно следва своите интереси, но ние питаме къде е българският интерес? Премиерът на България е длъжен да отговори на този въпрос: къде е българският интерес на тези преговори?
Ако става дума за доставки на газ през Турция, чий ще бъде този газ, колко ще плащаме за него? А не само така повърхностно и с PR-ефекти да се говори, че ние ще диверсифицираме доставките на газ от Русия през Турция. С чий природен газ ще бъде направено това – с руски, с ирански, с туркменистански? Колко ще струва той? Нима Турция не може да поставя условия и не може да спира кранчето? Тези въпроси трябва да се обсъждат, ако искаме наистина интересът на България да бъде защитен, а не да се правят срещи, които да са задкулисни, тайни и с неясен мотив.
Затова ние от Партия „Атака” от името на избирателите си се обръщаме с призив към правителството, към министър председателя – колкото може по-скоро да дойде тук, в парламента, и да даде отчет за срещата си с министър-председателя на Турция Ердоган, какво спечели България от това, и то ясно и конкретно, ако може? А не с общи приказки! Между другото при всяка своя среща с чужд премиер българският премиер би трябвало да се отчита.
Ще следим тази тема, ще поставяме този въпрос отново и отново, защото за нас интересът на България е над всичко! Благодаря за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: От името на Парламентарната група на Коалиция за България има думата господин Михаил Миков.
МИХАИЛ МИКОВ (КБ): Благодаря Ви.
Уважаема госпожо председател, господин министър, уважаеми народни представители! Парламентарната група на Коалиция за България също изразява своята разтревоженост и разграничение от поведението на общинския председател на Българската социалистическа партия в Сливен. Но ние искаме да подчертаем, че Сливенската партийна организация, въпреки този разговор, е избрала друг кандидат, който спечели изборите в Сливен.
Ние бихме могли да приемем всякакви решения и сме предлагали многократно, които трябва да направят изборите в България почтени и честни. Но именно Политическа партия ГЕРБ е първата политическа партия в България, чийто представител е осъден за купуване на гласове. Ако мислите, че този представител, след като е осъден преди три-четири години, нещо се е случило с него, днес той е назначен за кметски наместник в същото село, в което е купувал гласове, след като есента ГЕРБ спечели изборите там.
РЕПЛИКА ОТ КБ: Браво, бе!
МИХАИЛ МИКОВ: Цинизмът на управляващата партия надхвърля всякакви граници. Ние не бихме възразили да бъдат остро осъждани такива случаи на договаряне на купуване на гласове и нарушаване на закона, ако Политическа партия ГЕРБ имаше същия аршин към скандалните разговори между Бойко Борисов и Ваньо Танов за прикриване на престъпна дейност, за извършване на други нарушения, за ходатайства по служба – случаи, които бяха четени, включително и в Европейската комисия. Но тогава ГЕРБ си завря главата, като щраус, в пясъка и мълча. Цяла България чу разговорите на министър-председателя с шефа на Митниците. Къде и откъде накъде Вие имате право днес да поучавате и да търсите сметка?
Уважаеми дами и господа, бихме повярвали на Политическа партия ГЕРБ, ако тя не издигна за кмет на Пловдив човека, който пряко инструктираше как да се купуват гласове в Столипиново и който днес е кмет на Пловдив. Бихме повярвали на Политическа партия ГЕРБ, ако министърът на вътрешните работи със законните средства, с които разполага, беше предприел действия по търсене на наказателна отговорност, включително и на наши членове и ръководители, а не чрез пресконференции от един или друг столичен вестник.
Очевидно Политическа партия ГЕРБ е силно разтревожена от резултатите на изборите в Кюстендил и Съединение, където беше струпана цялата полицейска сила, където посещенията – персоналните, на министъра на вътрешните работи и на премиера се оказа, че са по-слаби като въздействие от желанието на гражданите да отхвърлят управлението ГЕРБ, където загубата, само за шест месеца, е повече от два пъти стопяване на гласовете.
Очевидно, тревогата на Политическа партия ГЕРБ е свързана и с предстоящия Четиридесет и осми конгрес на Българската социалистическа партия и тълкуването на един такъв скандал, като Сливенския случай, трябва да бъде отшумяло, разшумяно и превърнато в основна тема на конгреса на българските социалисти. Но аз Ви казвам от тази трибуна, че тези повече от 800 социалисти, които утре се събират в Националния дворец на културата, няма да обърнат особено внимание на тези уплашени опити за разбиване на авторитета на Българската социалистическа партия.
РЕПЛИКА ОТ ГЕРБ: Това не е партийна трибуна!
МИХАИЛ МИКОВ: Защото тя е партия, която е успяла да мине през много периоди.
РЕПЛИКА ОТ ГЕРБ: Това предконгресно ли е?
МИХАИЛ МИКОВ: Тя е партия, която има силата, когато трябва, и към своите да бъде строга.
Но тя е партия, която е основната политическа алтернатива на днешното управление – управление, което в годините на изборите увеличи с около 20% подслушваните лица в България и днес иска още подслушване на политическите дейци и особено по време на избори; управление, което българските граждани все повече виждат, че то не може да решава проблемите в икономиката, здравеопазването, в образованието; управление – дошло и отиващо си вече с големи лозунги, а днес останало единствено с мръсните полицейски методи да търси някаква подкрепа от хората.
Аз мисля, че нито социалистите, нито делегатите на конгреса и най-вече българските граждани няма да повярват на тези крокодилски сълзи за демокрацията в България. Защото, уважаеми дами и господа, можеш да бъдеш морален съдник, когато мериш с еднакъв аршин; можеш да бъдеш морален съдник, когато самият ти си морален!
Не можеш да бъдеш морален съдник, когато хората знаят прецедентите от последните избори в Лом, в Столипиново, в Монтана, в Бутан. Десетки са тези населени места, в които гражданите и демократичните политически партии бяха свидетели на изборните практики на Политическа партия ГЕРБ. И вместо ръководителят на предизборния щаб на партията да дава пресконференция в редакцията на един вестник, синът на чийто главен редактор е общински съветник от Политическа партия ГЕРБ, по-добре е да си свърши работата.
Иначе ние няма да защитаваме хора, които са прекрачили закона, но и няма да допуснем етикетите за един или друг да бъдат лепени върху една партия, която в повече от 120-годишната си история има мисията да бъде алтернативата на днешното управление, съсипало България. Благодаря Ви. (Ръкопляскания и викове: „Браво, браво!” от КБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Преминаваме към отговорите на министъра на образованието, младежта и науката Сергей Игнатов.
Първи ще поставят своя въпрос народните представители Лютви Местан и Хасан Адемов относно методиката на обучение по литература в пети клас на Основно училище „Св. св. Кирил и Методий” – с. Ясеновец, обл. Разград, по която учители изискват от учениците си информация за етническата и религиозната принадлежност на семействата, както и за партийната принадлежност на родителите им.
Заповядайте, господин Адемов.
ХАСАН АДЕМОВ (ДПС): Уважаема госпожо председател, уважаеми господин министър, уважаеми госпожи и господа народни представители! Нашият въпрос към Вас, господин министър, е зададен на 27 март тази година, но въпреки това към края на учебната година той все още не е загубил своята актуалност.
В Основно училище „Св. св. Кирил и Методий” – с. Ясеновец, обл. Разград, се обучават 235 ученика. В часовете по литература на учениците от пети клас преподавателката Евгения Бояджиева, която, обърнете внимание, е директор на въпросното училище, изисква от учениците да предоставят информация освен за селището, в което живеят, кои са членовете на семейството, които са роднините, каква е професията им и религиозната и етническа принадлежност на родителите. Надявам се, господин министър, ще споделите, че за последното имаше парламентарен спор, заради който един Ваш заместник беше принуден от Вас да подаде оставка.
В Основно училище „Св. св. Кирил и Методий” – с. Ясеновец, своеволието на учителката, която е и директор, е още по-скандално. Тя – Евгения Бояджиева, задължава децата в една деполитизирана институция, каквато е училището, да предоставят информация и за партийната принадлежност на родителите.
Нашият въпрос е: според Вас, господин министър, допустимо ли е това? Това, което учителката изпълнява, държавно образователно изискване ли е, или е нейно своеволие? Случаят в с. Ясеновец изключение ли е, или е практика и какви мерки ще предприемете за изкореняването на тези порочни явления в образователната ни система?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ПАВЕЛ ШОПОВ: Господин Игнатов, заповядайте за отговор в рамките на три минути.
МИНИСТЪР СЕРГЕЙ ИГНАТОВ: Уважаеми господин председател, уважаеми госпожи и господа народни представители, уважаеми господин Местан, уважаеми господин Адемов! На 3 април 2012 г. комисия от Регионалния инспекторат по образованието, Разград, извърши проверка по компетентност в училище „Св. св. Кирил и Методий”, село Асеновец, община Разград, област Разград, във връзка с поставения от Вас въпрос. При проверката е установено, че там се обучават 235 ученици от различни етноси. Обучението им от години се осъществява в мултикултурна среда, в условията на билингвизъм. В училището са създадени условия за нормално протичане на учебния процес и обучението се реализира в съответствие с изискванията на действащата нормативна уредба в системата на българското средно образование.
Относно методиката за обучението по литература в V клас в цитираното от Вас училище, комисията установила, че госпожа Евгения Бояджиева е изготвяла годишното тематично разпределение от началото на учебната година. То е утвърдено от началника на РИО, Разград, и е съобразено с държавните образователни изисквания за учебно съдържание за задължителната подготовка в V клас, която се осъществява в часовете за задължителна подготовка.
Урокът на тема „Семейство, род, народ, човечество” е планиран от учителката като урок за развиване на социо-културните компетентности на учениците. Акцентът в урочната работа се поставя върху връзките на човека с другите членове на общността, както и върху признаците, които определят обособяването на различни общности. Планът на урока, който госпожа Бояджиева е изготвила при предварително планиране на работата си по темата, предлага извеждане въз основа на личния опит на учениците на връзките между човека и рода, отговорностите на отделната личност към народа и човечеството.
Дългогодишната работа на госпожа Бояджиева в мултикултурна среда с ученици – билингви, й помага при планирането на уроците по предмета, в частност на коментирания урок, в посока достъпното и разбираемо поднасяне на новата информация по посочената тема, спазването на принципите за научност и достъпност в обучението по предмета.
При предварителната подготовка на урока, както и при реализирането му госпожа Бояджиева е ползвала урочната статия в учебника по литература за V клас, която е със същото заглавие. Съдържанието на статията в учебника, съответно на основната информация в урока е разделено на две тематични цялости: семейството и родът и големите общности. Именно във втората част се коментира присъствието на отделната личност в различни общности, формирани по различни белези. Като част от тези белези в статията са посочени вероизповеданието, което определя към коя религиозна общност принадлежи човекът. Политическите възгледи на човека също са изведени като фактор, който превръща човека в част от група хора.
В контекста на статията, а и в съответствие с целите на урока, религиозните политически възгледи, етническата принадлежност са обект на коментар не само по повод осмисляне на мястото и ангажиментите на човека към семейството, народа и човечеството, но и с глобалната задача, заложена в държавните образователни изисквания, а именно чрез обучението, в частност и чрез обучението по литература да се възпитават свободни личности, толерантни към различията между хората, основаващи се на религиозни, политически, етнически и други принципи. Благодаря за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ПАВЕЛ ШОПОВ: Кой ще вземе думата за реплика?
Господин Местан, имате думата за реплика.
ЛЮТВИ МЕСТАН (ДПС): Благодаря, уважаеми господин председател.
Уважаеми колеги! Уважаеми господин министър, д-р Хасан Адемов представи един театър на абсурда – 2012 г., на шестата година от членството на България в Европейския съюз учител по български език и литература изисква информация за партийната принадлежност на родителите на учениците. Ето една тетрадка на ученик от V клас (показва тетрадката): баща, ислямска религия, кантонер, привърженик на „Лудогорец”, турчин – да, те са.
Нашият въпрос към Вас е: какво общо има с целите на учебния процес желанието на учителката да узнае партийната принадлежност на родителите на учениците? Как се връзва това нейно желание с основополагащия принцип, че българското образование е светско, че е деполитизирано?! Това наистина е театър на абсурда.
Очаквах да се разграничите, а не да създадете впечатление, че едва ли не министерството е режисьорът на тази театрална постановка, която определяме като театър на абсурда.
Съгласен съм, че една от основните цели на образователната ни система е възпитанието на толерантност към етно-религиозните различия, но това няма нищо общо с изградена цялостна система за узнаване на партийната принадлежност на родителите.
Господин министър, ще Ви моля да вземете повторно отношение към репликата, която Ви отправям. По-скоро, да се ангажирате с решителни мерки за прекъсване на тези порочни практики. Отговорът, който дадохте на д-р Адемов, ще окуражи още учители да вървят в тази откровено грешна посока.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ПАВЕЛ ШОПОВ: Господин министър, желаете ли думата за дуплика?
Имате думата.
МИНИСТЪР СЕРГЕЙ ИГНАТОВ: Уважаеми господин председател, уважаеми госпожи и господа народни представители! Уважаеми господин Местан, уважаеми господин Адемов, наистина това е театър на абсурда, защото точно когато са утвърждавани тези учебни пособия, Вие сте били председател на Комисията по образование. Така, както днес е заострено вниманието Ви, би трябвало да бъде още по-заострено тогава.
Какви мерки предприемаме? Наистина в образователната система има много неща, които трябва да се оправят. Съвсем скоро тук на първо четене ще бъде новият Законопроект за предучилищното и училищното образование, който трябва да изправи кривиците, които Вие смятате, че съществуват, така че Ви моля да подкрепите новия законопроект, а с това и отстраняването на всички слабости в образователната ни система. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ПАВЕЛ ШОПОВ: Следва въпрос от народния представител Атанас Мерджанов относно разграбване и унищожаване на държавно имущество.
Имате думата, господин Мерджанов, за да развиете въпроса си в рамките на две минути.
АТАНАС МЕРДЖАНОВ (КБ): Благодаря Ви, господин председател.
Уважаеми колеги народни представители, уважаеми господин министър! Моят актуален въпрос е с над двумесечна давност и е продиктуван от едно тревожно уведомително писмо до Вас с копие до директора на дирекция „Държавна собственост”, арх. Радостина Колева от 21 февруари тази година. В писмото се споменава за неправомерно разграбване и унищожаване на държавно имущество.
В тази връзка, моят въпрос е: какви действия ще предприемете като принципал по съхраняване и опазване на държавното имущество и за запазване на статута на Националния студентски дом, съгласно нормативната уредба? Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ПАВЕЛ ШОПОВ: Господин министър, имате думата за отговор.
Заповядайте.
МИНИСТЪР СЕРГЕЙ ИГНАТОВ: Уважаеми господин председател, уважаеми госпожи и господа народни представители, уважаеми господин Мерджанов! Националният студентски дом е имот със статут на публична държавна собственост. Редът и условията за неговото управление са определени с разпоредбите на Закона за държавната собственост и Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост. Националният студентски дом е второстепенен ръководител с бюджетни средства към Министерството на образованието, младежта и науката. Съгласно чл. 14, ал. 3 от Закона за държавната собственост и чл. 12, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, управлението върху обекти, имоти и вещи – държавна собственост, включва правото на юридическото лице на бюджетна издръжка да ги владее, ползва и поддържа в името на държавата за своя сметка и на своя отговорност.
По повод сигнал, постъпил в Министерството на образованието, младежта и науката, с който ни уведомиха за неправомерни действия, извършвани в театралната зала, беше направена проверка от експерти на министерството. От извършения оглед на театралната зала и прилежащите части към нея се установи, че са извършени ремонтни дейности на парната инсталация. Невъзможно е да се подкрепят твърденията на лицето, подало сигнала, за извършени нерегламентирани ремонтни действия.
С писмо на 16 март 2012 г. сме поискали от директора на дома и от жалбоподателя да представят безспорни доказателства и да изразят писмено становище. Към настоящия момент в Министерството на образованието, младежта и науката е постъпило такова само от директора, но не и от жалбоподателя. На директора на Националния студентски дом са дадени указания за оптимизиране на дейността, провеждане в най-скоро време на общо събрание с всички ползватели в сградата и сме поискали да ни представят информация за бъдещи действия, които ще отговарят в най-голяма степен на предназначението на имота. Целта е да се създадат оптимални условия за управление на имота, който е публична държавна собственост в съответствие с нормативната уредба. Благодаря за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ПАВЕЛ ШОПОВ: Господин Мерджанов, имате думата за реплика.
АТАНАС МЕРДЖАНОВ (КБ): Благодаря Ви, господин председател.
Уважаеми господин министър, аз съм доволен от информацията, която изнесохте, но същевременно с това искам да Ви кажа, че Вие сте подвеждан от Вашите служители. Аз не се съмнявам лично във Вашата добронамереност и във Вашата съвест, тъй като Вие цитирахте нормативната уредба и съм сигурен в указанията, които сте дали. Едновременно с това искам да посоча, че след като един месец Вашите служители не са отговорили на въпросното тревожно писмо, същото е препратено до министър-председателя и веднага след това е образувано досъдебно производство в Първо районно управление на Министерството на вътрешните работи. Това вероятно Ви изненадва. Аз Ви съветвам да се запознаете по случая и бих искал тук, от тази трибуна, категорично да опровергаете слуховете, че се готви тайна приватизация на Националния студентски дом, който е публична държавна собственост, както Вие споменахте.
И още нещо бих искал да предложа – за да няма някакви недоразумения, бих искал Вие да посочите ден на отворените врати, в който народни представители, граждани, студентски организации и представители на студенти, както и представители на националните медии, да се запознаят на място с това дали има извършени неправомерни действия, свързани с разграбване на държавно имущество, и изобщо как се спазва Правилникът за развитието на Националния студентски дом. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ПАВЕЛ ШОПОВ: Заповядайте, имате думата за дуплика.
МИНИСТЪР СЕРГЕЙ ИГНАТОВ: Уважаеми господин председател, уважаеми госпожи и господа народни представители! Уважаеми господин Мерджанов, естествено че не се готви тайна приватизация на Студентския дом, макар че такива мечти има много отдавна. Много, много отдавна. Нямам информация за такава подготовка.
От гледна точка на това да се видят нередностите, мисля, че това се прави по установения ред, не да направим един панаир и всеки, който надникне някъде, един ще реши, че има нередности, друг че няма. Естествено, че народните представители винаги имат достъп, за Вас няма затворени врати, но все пак сме в правова държава и когато се правят проверки за установяване на нередности, те трябва да бъдат по установения ред. Благодаря за вниманието.
АТАНАС МЕРДЖАНОВ (КБ, от място): А за образуваното досъдебно производство?
МИНИСТЪР СЕРГЕЙ ИГНАТОВ: За първи път чувам. Ще го проверя.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ПАВЕЛ ШОПОВ: Господин Петков – процедура.
РУМЕН ПЕТКОВ (КБ): Благодаря Ви.
Уважаеми господин председател, господин министър, уважаеми колеги! Възмутен съм от отношението на министъра на здравеопазването госпожа Атанасова към народното представителство и към парламентарния контрол.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ПАВЕЛ ШОПОВ: Надявам се, че ще формулирате някакво искане по правилника, някаква процедура.
РУМЕН ПЕТКОВ: Аз много настоятелно Ви моля да ме изслушате, за да стигнем до искането.
От 24 април съм отправил актуален въпрос към госпожа Атанасова във връзка с едно нейно твърде скандално изявление в Плевен, една от първите й изяви като министър, след посещението й в Дома за медико-социални грижи за деца в град Плевен, в което прозвучаха много обидни квалификации, в което прозвучаха крайни оценки и след това бяха предприети радикални действия и уволнени поредица ръководни служители. От 24 април досега министърката не намира време и начин да отговори на актуалния ми въпрос. Министърката бяга системно от парламентарния контрол.
За мен е непонятно поведението на ръководството на Народното събрание и на председателя на Народното събрание. Как може вчера министърката да е включена в парламентарния контрол, а днес да се обяснява, че тя няма да участва в парламентарния контрол, защото ще аташира министър-председателя Бойко Борисов при срещата с турския му колега господин Ердоган? Кога? Какъв е този държавен протокол, каква е тази организация, в която министри се включват и изключват в последния и след последния момент от среща на делегации на такова високо междудържавно ниво? Какво означава тя тази сутрин да разбере, че ще пътува за Евксиноград?
Ако парламентарният контрол трябва да го осъществяваме от Евксиноград, ръководството на Народното събрание трябва да създаде условия на народните представители да могат да задават своите въпроси оттам. Другото Вие сам разбирате, че е абсолютно непочтено отношение, нарушение на Конституцията, бягство на министър от парламентарен контрол. Защото тук имаме произнесени постановления на прокуратурата, имаме извършена проверка от звено на министъра – Здравния инспекторат в Плевен, които казват, че няма нарушение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ПАВЕЛ ШОПОВ: Господин Петков, времето изтече.
РУМЕН ПЕТКОВ: И министърът бяга.
Много Ви моля, представете въпроса пред председателя на Народното събрание – това отношение на министрите към народното представителство, към Конституцията, към технологията на парламентарния контрол е абсолютно недопустимо.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ПАВЕЛ ШОПОВ: Господин Петков, да спазваме правилника.
За прецизност да Ви поясня, че Вие поискахте думата за процедурно предложение. Няма никаква процедура в това, което казахте.
За прецизност Ви го казвам, че се касае за Ваше оплакване, свързано с водене на заседанието. Често се правят такива оплаквания относно воденето на пленарните заседания, когато се касае за забавени, отместени, несъстояли се и отхвърлени възможности за задаване на въпрос.
Продължаваме, колеги, с въпрос от Алиосман Имамов и Лютви Местан относно протестите на родителите на учениците от СОУ „Св. св. Кирил и Методий” в село Брезница, община Гоце Делчев.
Господин Имамов, имате думата да развиете въпроса.
АЛИОСМАН ИМАМОВ (ДПС): Господин председателстващ, уважаеми господин министър, дами и господа! Нашият въпрос относно протестите на родителите и на учениците от училището в село Брезница във връзка с назначаването на временно изпълняващ длъжността директор, беше зададен на 3 април. Оттогава изминаха повече от месец и половина. Към днешна дата протестите на родителите са прекратени и в училището се провеждат редовни учебни занятия. По време на протестите бяха проведени редица срещи на представители на протестиращите, на родителите с различни институции. Бяха проведени срещи включително и с Вас, господин министър, мисля, че на 17 април.
За създаденото напрежение, което наруши за няколко седмици нормалния учебен процес в училището, бяха информирани национални и европейски институции, които имат отношение към проблемите на образованието.
След предприетите макар и частични административни мерки от страна на Регионалния инспекторат по образованието в Благоевград учебният процес в училището е нормализиран. Въпреки това напрежението в училището остава и вероятно ще продължи до окончателното и трайно решение на проблема.
Уважаеми господин министър, конфликтът между родители, учители и директор в училището в село Брезница не е изолиран случай. Той е резултат от съществуването на сериозни кадрови проблеми в образователната ни система. Нашите училища са превърнати в място за политически рекет и изпълнение на политически поръчки. Политически неудобните директори на училищата са обект на непрекъснат натиск и заплахи за уволнение. Всичко това притеснява както родители, така и педагогически специалисти, които работят в тези училища.
В новия Закон за предучилищно и училищно образование, който е вече в Народното събрание, не са предвидени необходимите мерки за промяна в кадровата образователна политика. Ако не се извършат подобни мерки, назначаването на директори в училището ще продължи да бъде политически акт на управляващата политическа сила – днес сте Вие, утре друга партия или коалиция. При липса на подобни промени както родителите, така и общините ще останат изолирани от вземането на решения по кадровото обезпечаване на училището.
Нашият въпрос, уважаеми господин министър, е: какви мерки ще предприемете в този нов закон да се промени кадровата политика в образованието, за да не се случват събития и конфликти като тези в село Брезница, от които страдат преди всичко децата? Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ПАВЕЛ ШОПОВ: Господин министър, имате думата за отговор.
МИНИСТЪР СЕРГЕЙ ИГНАТОВ: Уважаеми господин председател, уважаеми господин Имамов, уважаеми господин Местан, уважаеми госпожи и господа народни представители! Категорично не приемам обвинението, че българското училище, българската образователна система е място за политически рекет.
Второ, Вие сте човек, свързан с образователната система – не зная как си представяте да се вземат някакви мерки за промяна на подбора на кадрите в образователната система. Откакто съществува образованието – от дълбока древност до ден-днешен, подборът е един: мястото зад катедрата заемат хора, които имат съответния образователен ценз. По никакъв начин това не може да бъде променено!
На Вашия въпрос. Министерството на образованието, младежта и науката се отнася с особена загриженост и институционална отговорност към протестните действия, които бяха организирани от инициативен комитет, село Брезница, срещу законното назначение на господин Ангел Живков за временно изпълняващ длъжността „директор” на СОУ „Св. св. Кирил и Методий” и въвличането на учениците в действия, които накърняват техните права и създават сериозни пречки за изпълнение на конституционното им задължение да посещават училище.
За заемането на длъжността „директор” на общинско училище, каквото е СОУ „Св. св. Кирил и Методий”, село Брезница, предстои да бъде обявен конкурс. Предстои конкурс! Изискванията за заемане на длъжността „директор” са регламентирани в Закона за народната просвета. Кандидатите следва да имат завършена степен на висше образование „бакалавър” или „магистър” и учителски стаж – чл. 37, ал. 2 от Закона за народната просвета.
Длъжността се заема от лица, които не са осъдени на лишаване от свобода с влязла в сила присъда, не са лишени от право да упражняват професията, не страдат от заболявания и отклонения, които застрашават живота или здравето на учениците.
В законоустановените изисквания за заемане на длъжността „директор” на общинско училище няма изискване директорът на училището да бъде учител от същото училище, от същото село или град. Няма такова изискване. Това би поставило в неравностойно положение други кандидати, които не работят в същото училище, което по същество е дискриминационен подход, тъй като би лишило от възможност лица, отговарящи на изискванията за заемане на длъжността, да участват в конкурса.
Длъжността „директор” на общинско училище се заема въз основа на конкурс, проведен по реда на Кодекса на труда от началника на Регионалния инспекторат по образование. В правомощията на началника на РИО е до обявяването на конкурса за тази длъжност да бъде назначен временно изпълняващ длъжността.
Началникът на РИО – Благоевград, е назначил на свободното място господин Ангел Живков за временно изпълняващ длъжността „директор” до обявяването на конкурс със срок на изпитване до шест месеца, уговорен в полза на РИО. Господин Живков е с 19 години общ стаж и 12 години стаж като учител.
От страна на министерството и РИО – Благоевград, са предприети действия и са положени усилия за защита на най-добрия интерес на учениците – да се върнат на училище, за да могат другата седмица да си проведат изпитите. Благодаря за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ПАВЕЛ ШОПОВ: Имате думата.
АЛИОСМАН ИМАМОВ (ДПС): Господин министър, както заявихте, и Вие, и аз сме отдавна в образователната система. Не сте прав, господин министър, че образователният ценз е достатъчно условие, за да бъде един човек директор. Пак повтарям, в новия Ви Закон за предучилищното и училищното образование този проблем не е решен. Вие третирате училището като казарма, уважаеми господин министър, и неговия директор като командир, назначен от по-горестоящия командир.
Директорът не може да бъде командир! Той трябва да бъде обществено признат, обществено приет, да се повиши ролята на родителите при оценката за работата на директорите, да се повиши ролята им при назначаването и избора на тези кадри – те са изключително важни!
Това са политически парашутисти, уважаеми господин министър! Този проблем силно тревожи както директорите, така и учителите, които работят в многобройните училища в Република България. Надявам се, че в предстоящите дискусии ще вземем най-правилното решение този проблем да бъде решен.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ПАВЕЛ ШОПОВ: Имате възможност за дуплика, господин министър.
МИНИСТЪР СЕРГЕЙ ИГНАТОВ: Уважаеми господин председател, уважаеми госпожи и господа народни представители! Уважаеми господин Имамов, това, което казвате за заемането на длъжността „директор” и тези допълнителни качества, е естествено, обаче един закон като административен акт трябва да опише измерителите, които позволяват на определено лице да се яви на конкурс и да заеме длъжността. То не се назначава, то се явява на конкурс. Останалото, което касае морала, всичко друго, го познавам от „Книга на мъртвите” с онова изображение на везните и греховете на човека. Законът, за съжаление, не се занимава с тези неща. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ПАВЕЛ ШОПОВ: Преминаваме към въпрос от Пенко Атанасов относно ситуацията на Професионална гимназия по селско стопанство и лека промишленост, град Карнобат.
Имате думата, господин Атанасов.
ПЕНКО АТАНАСОВ (КБ): Уважаеми господин председател, уважаеми господин министър, госпожо министър, колеги! Господин министър, въпросът ми към Вас наистина е за ситуацията в Професионална гимназия по селско стопанство и лека промишленост в град Карнобат. Предната седмица, понеже финансово гимназията е към Министерството на земеделието и храните, аз зададох въпрос към министър Найденов по темата – за разграбването на материалната база, за унищожаването. Това в случая не Ви касае, но с голяма болка споделям, че този въпрос изключително много вълнува гражданите на града, на общината, всички, които са учили в това училище, които се учат в момента, родителите. Особено ни безпокои фактът по другия въпрос, който ще задам към Вас – за ситуацията във връзка с това, което се случва в образователната сфера в това училище.
Уважаеми господин министър, от момента на назначаването на госпожа Бисерка Атанасова за временно изпълняващ длъжността „директор” на Професионална гимназия по селско стопанство и лека промишленост, град Карнобат, проблемите на учебното заведение значително се задълбочават. Гимназията е с изключително добри традиции и позиции, над 50 години е обезпечавала региона с кадри за земеделието – механизатори, електротехници, икономисти, лозаро-винари, растениевъди, а след сливането с Гимназията по облекло – оператори, моделиери, технолози в шевното производство.
В момента не без активната намеса на госпожа Атанасова специалностите са сведени само до лозаро-винарство, икономика и електротехника. Вместо като директор, госпожа Атанасова се държи като ликвидатор на учебното заведение и на професионалната подготовка, осигурявана в него.
Провокираното от нея напрежение и страхът, който тя насажда в колектива, правят невъзможно нормалното протичане на образователния процес. По този повод преподавателите на гимназията в града са потърсили съдействие от кмета на общината.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ПАВЕЛ ШОПОВ: Задайте своите въпроси, господин Атанасов.
ПЕНКО АТАНАСОВ: От своя страна, кметът е поискал съдействие от Инспектората.
Господин министър, предвид създалата се ситуация, ще разпоредите ли извършването на проверка в Професионална гимназия по селско стопанство и лека промишленост в Карнобат?
Ще направите ли необходимото за съхраняване на това доказало се учебно заведение в региона?
Ще предприемете ли действия по отстраняването на госпожа Атанасова като директор?
Цялата карнобатска общественост очаква това от Вас, господин министър.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ПАВЕЛ ШОПОВ: Господин министър, заповядайте за отговор в рамките на три минути, както е според нашия регламент.
МИНИСТЪР СЕРГЕЙ ИГНАТОВ: Уважаеми господин председател, уважаеми госпожи и господа народни представители!
Уважаеми господин Атанасов, ама днес наистина сме като в един древноегипетски ден, когато описвате страха пред тази директорка. Спомням си за един текст, който описва страха на покорените народи пред Рамзес ІІ. Няма такъв страх! Няма!
Министерството на образованието, младежта и науката, като орган за разработване и провеждане на държавната политика в системата на родната просвета, който осигурява условия за функционирането и развитието на училищата и координира взаимодействието между институциите, предприе незабавни мерки, свързани с поставения от Вас въпрос относно твърденията за възникнали проблеми в Професионална гимназия по селско стопанство и лека промишленост в гр. Карнобат.
Във връзка с това се установи: през учебната 2010/2011 г. и 2011/2012 г. в Професионална гимназия по селско стопанство и лека промишленост – гр. Карнобат, са извършени редица проверки от Регионалния инспекторат по образованието – Бургас, в качеството им на териториална администрация за управление и контрол на системата на народната просвета.
Установени са нарушения, допуснати от господин Дешко Димов в качеството му на директор на училището: отдаване под наем на училищния двор за паркинг; сключване на договори с фирми за отдаване под наем на публична държавна собственост без проведена тръжна процедура; отдаване под наем на движимо имущество, собственост на Министерството на земеделието и храните без наличието на оценителски доклад от лицензиран експерт; едноличен избор на фирма-превозвач, която да извършва специализиран превоз на учениците; сключване на договори за наем с фирма за временно ползване на пет помещения, находящи се в сградата на ученическия стол, без да бъдат спазени всички тръжни изисквания.
Със заповед от 8 февруари 2011 г. началникът на РИО – Бургас, е извършена проверка на управленската дейност на господин Дешко Димов, като са констатирани нарушения. В резултат на предприетите проверки той подава молба за прекратяване на трудовото правоотношение на основание чл. 325, т. 1 от Кодекса, считано от 28 април 2011 г.
По предложение на началника на РИО – Бургас, със заповед на министъра на образованието, младежта и науката, считано от 28 април 2011 г., за временно изпълняваща длъжността директор до обявяване на конкурс, е назначена госпожа Бисерка Атанасова, която отговаря на изискванията за заемане на длъжността директор.
По данни на началника на РИО – Бургас, не отговарят на истината твърденията, че причината за намаляване на приема на ученици в Професионална гимназия по селско стопанство и лека промишленост е госпожа Атанасова. Приемът за всяка учебна година по брой паралелки и специалности се предлага от директора след решение на педагогическия съвет.
В гр. Карнобат съществуват три средни училища, които осъществяват прием след завършен седми клас и след завършено основно образование. Всяко от тях предлага за прием по три паралелки дневна форма на обучение, а броят на кандидатите от града и съседните населени места е краен. Той е ограничен, той е определен.
За учебната 2011/2012 г. в училището е реализиран прием на три от предложените четири паралелки. Не е реализиран приемът по професия шивач, специалност „Шивачество”, една паралелка. За голямо съжаление броят на децата на този етап в България все още е малък. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ПАВЕЛ ШОПОВ: Господин Атанасов, заповядайте за реплика.
ПЕНКО АТАНАСОВ (КБ): Господин председател, колеги! Господин министър, Вие казахте, че няма такъв страх. Напротив, аз твърдя, че с появяването си въпросната госпожа е докарала до състояние такова, че да не искат да се подпишат учителите под сигнала, с който те са отишли при кмета на общината.
Другото – Вие прехвърляте въпроса от болната на здравата глава! Господин Дешко Димов, като директор, успяваше да събере достатъчно ученици не само от Карнобатска община, а и от Сунгурларска, от Руенска, от Айтоска. Ситуацията беше съвсем друга.
Аз разбирам, че трябва да се назначи кадър на ГЕРБ, той е много верен, той в средите се води като еничар. Госпожа Виолета Илиева неведнъж е ползвала госпожа Атанасова в такива ситуации и аз питам: цяла година не можахте ли да проведете конкурс за директор? Няма ли достатъчно кадърни кадри в Карнобат? Нека да са на ГЕРБ, но да са от града, да ги боли за това учебно заведение. Тя не си е мръднала пръста да потърси ученици, а напротив, тя се държи точно като еничар и като унищожител на това учебно заведение.
Много съжалявам, но истината е такава! И ако Вие наистина решите да вникнете във въпроса, ще разберете, че това, което говоря, не са празни приказки. Много дълбоки са корените на всичко това, което се случва там. И пълната незаинтересованост, и страхът на жителите на Карнобат, на общината и на региона (смях от ПГ на ГЕРБ) е, че се върви към закриване на това учебно заведение. Това е големият въпрос!
Аз разбирам, че колегите от ГЕРБ, които са от региона, се подсмихват, но това е Ваше дело, колеги! И това е срам! Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ПАВЕЛ ШОПОВ: Заповядайте за дуплика, господин министър.
МИНИСТЪР СЕРГЕЙ ИГНАТОВ: Уважаеми господин председател, уважаеми госпожи и господа народни представители! Уважаеми господин Атанасов, до момента в РИО – Бургас, няма постъпили сигнали от учители или служители от училището с искане за извършване на проверка относно некоректно поведение и отношение на госпожа Атанасова към учители от училището.
Предстои провеждане на конкурса за заемане на длъжността директор на училището, с който обективно ще бъде избран кандидат, който да изпълнява длъжността с трудов договор за неопределено време.
Това, което мен ме смущава обаче във Вашето изказване, е, че тук твърдяхте преди малко, че предишният директор много се справял с проблемите на училището, всичко е било много хубаво, пък сега то върви към провал. Да повторим какво е правил предишният директор: отдаване под наем на училищния двор за паркинг в нарушение на заповед еди кой си номер, а тази заповед цели да се осигурят безопасни условия на обучение, възпитание и труд в общообразователните институции на Министерството на образованието, младежта и науката; сключване на договори с фирми за отдаване под наем на публична държавна собственост без провеждане на тръжна процедура, както и без знанието на първостепенния разпоредител, в случая Министерството на земеделието и храните; отдаване под наем на движимо имущество, собственост на Министерството на земеделието и храните без наличие на оценителски доклад от лицензиран експерт; едноличен избор на фирма-превозвач, която да извършва специализиран превоз на учениците; сключване на договори за наем с фирма за временно ползване на пет помещения, находящи се в сградата на ученическия стол – нали, защото нямаме нужда от него, без да бъдат спазени всички тръжни изисквания; обявите не са публикувани в нито един национален или местен ежедневник; цената в обявата и в различни документи по търга е различна. Прекрасно управление на училището! Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ПАВЕЛ ШОПОВ: Колеги, преминаваме към питане от народните представители Димитър Бойчев, Вяра Димитрова, Диана Йорданова, Стоян Гюзелев, Галина Стефанова Милева и Иван Вълков относно извършена проверка от Министерството на образованието, младежта и науката в университет „Асен Златаров”, гр. Бургас.
Госпожа Вяра Петрова ще развие питането. Заповядайте!
ВЯРА ПЕТРОВА (ГЕРБ): Благодаря, господин председател.
Господин министър, госпожо министър, колеги! Уважаеми господин министър, още през месец декември 2011 г. ние Ви информирахме за притесненията на академичната общност в гр. Бургас относно законосъобразността на заемането от проф. Петко Петков на длъжността ректор на университета „Проф. Асен Златаров” в гр. Бургас, а именно – поради навършване на необходимата възраст и осигурителен стаж за пенсиониране проф. Петков е подал молба за прекратяване на трудовото си правоотношение с университета като ректор и като преподавател. То е прекратено, считано от 1 юни 2011 г. На 7 юни 2011 г. трудовото правоотношение на проф. Петков като преподавател и като ректор е възстановено. Не са посочени данни с какъв акт е извършено възстановяването, но това действие е незаконосъобразно, поради нарушаване на регламентираните в Закона за висшето образование и в Закона за развитието на академичния състав в Република България ред и условия за заемане на длъжностите „ректор” и „професор”.
Съгласно разпоредбата на чл. 29, ал. 1, т. 4 от Закона за висшето образование, ректорът се избира от общото събрание на висшето училище и не може да бъде назначаван.
Съгласно разпоредбата на същия член, ал. 3 от Закона за развитие на академичния състав в Република България, академичната длъжност „професор” се заема въз основа на конкурс и избор. Законът не предвижда възможност в правилниците на висшето училище да бъде установен друг ред на приемане на академичната длъжност „професор”. Въпреки това в Правилника за условията и реда за придобиване на научни степени и заемането на академични длъжности в университета „Проф. Асен Златаров” – Бургас, е предвидено, че академичната длъжност може да бъде заемана без конкурс, когато за нея кандидатства хабилитирано лице, което е заемало съответната академична длъжност в университета и се е пенсионирало по условията и реда на чл. 68 от Кодекса за социално осигуряване, но избирането става след решение на катедрения и факултативния съвет.
Неправилно в правилника на университета е цитиран чл. 15, ал. 3 от Закона за развитие на академичния състав, съгласно който преминаването от академична длъжност на същата или на съответна академична длъжност в друго висше училище или научна организация може да се извършва без конкурс и избор по решение на приемащото висше училище.
От изложеното дотук, господин министър, е очевидно, че възстановяването на проф. Петков на научната длъжност е неправомерно, защото няма решение на факултативен и катедрен съвет. От всичко изложено дотук, господин министър, е видно, че след прекратяване на трудовото правоотношение на проф. Петков и последващото му заемане на длъжностите „ректор” и „професор” не е извършено по установения от закона ред.
Господин министър, във Ваше писмо от 6 януари 2012 г. към мен…
ПРЕДСЕДАТЕЛ ПАВЕЛ ШОПОВ: Госпожо Петрова, моля за Вашите въпроси.
ВЯРА ПЕТРОВА: Приключвам.
Вие се ангажирахте да изискате документацията и да извършите проверка по този казус.
Нашият въпрос е: направена ли е такава проверка, какви са констатациите и какво предприе Министерството на образованието, младежта и науката с тези очевадни закононарушения?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ПАВЕЛ ШОПОВ: Господин министър, имате възможност да отговорите на въпроса в рамките на пет минути – при условията на питане според правилника на Народното събрание.
МИНИСТЪР СЕРГЕЙ ИГНАТОВ: Уважаеми господин председател, уважаеми госпожи и господа народни представители! Уважаема госпожо Петрова, проверката в Университета „Проф. д-р Асен Златаров” – град Бургас, е разпоредена със заповед от 3 февруари 2012 г. и извършена в периода от 6 до 10 февруари 2012 г. във връзка с постъпил в министерството сигнал за законността на проведения избор и заемането на длъжността „ректор” от проф. Петко Петков.
Проверката обхваща документацията за подготовката и провеждането на изборите за ректор през 2011 г., както и други документи, свързани със статута на проф. Петко Стоянов Петков. Съгласно разпоредбата на чл. 10, ал. 2, т. 7 от Закона за висшето образование резултатите от проверката са отразени в констативен протокол, който съдържа констатирани нарушения, изводи и препоръки със срокове за отстраняване на нарушенията. Въз основа на констатираните нарушения комисията, извършила проверката, прави следните изводи:
„В нарушение на чл. 27, ал. 3 от Закона за висшето образование, общият брой на членовете на Общото събрание не е определен в Правилника за устройството и дейността на Университета „Проф. д-р Асен Златаров” – град Бургас.
Второ, вътрешната нормативна уредба на университета не е актуализирана своевременно с промените в Закона за висшето образование.
Трето, проф. Петко Петков е избран за ректор със 117 гласа „за”, които представляват мнозинство от максимално възможната численост на списъчния състав на Общото събрание от 167 члена, поради което това решение на Общото събрание следва да се счита за легитимно.
Четвърто, след избирането на проф. д.т.н. Петко Петков за ректор (изборът е бил на 12 май 2011 г.) е възникнала една от законоустановените хипотези за прекратяване на мандата му. Едната е съгласно чл. 24, ал. 4 от Закона за висшето образование – „Правомощията на ректора на висшето училище се прекратяват с мандата на общото събрание, което го е избрало”. Не сме в тази хипотеза.
Съгласно чл. 31, ал. 3 и чл. 35 от същия закон мандатът на ректора се прекратява предсрочно по негово желание и той може да бъде отзован и преди изтичане на мандата му с решение на органа, който го е избрал – общото събрание. Хипотезата е „по негово желание”.
Всички констатации и изводи на комисията са подкрепени със заверени документи.”
Какво се случва? На 12 май 2011 г. е Общото събрание по избиране на ректора. На 25 май 2011 г. имаме протокол от Общото събрание за избор на ректора. В същия ден, в който имаме протокол, че ректорът е избран, той подава молба за пенсиониране. Това се случва. Не е ясно кое по часове е станало по-рано – дали първо му е връчен протоколът с избор за ректор или подаването на молбата. Юристите ми обясниха, че в правото минималната измерителна единица е един ден.
На 1 юни 2011 г. трудовото правоотношение на проф. Петков е прекратено по негова молба. Той лично е пожелал да бъде прекратена. На 7 юни 2011 г. председателят на Общото събрание сключва отново трудов договор с проф. Петко Петков за изпълнение на длъжността „ректор”.
Считам, че този договор е сключен в нарушение на Закона за висшето образование. Той е сключен в нарушение и на Закона за развитие на академичния състав по простата причина, че и по стария закон, и по новия закон заемането на длъжност за хабилитираните лица – доцент и професор, е в резултат на конкурс и в момента на прекратяването на тази длъжност човек запазва правото си да бъде доцент и професор в смисъл, че може да бъде назначен като хоноруван преподавател, като гост доцент или гост преподавател, ще му се плаща, може да бъде наричан така навсякъде, може да си го напише на колата, на къщата, на табелките, на визитките, но за заемането на длъжност доцент или професор се изисква конкурс. Това е хипотезата.
Другото – ректорът по българския закон се избира от общото събрание и при прекратяване на тези задължения, в случая по негова молба (а се оказа, че той вече не е и преподавател в университета), за да има ректор, трябва да има ново общо събрание и нов избор.
Проблемът в закона е следният. То не е проблем. Хубаво е, че това нещо го има, тъй като автономията на висшите училища ги защитава и не позволява образователната среда, в случая системата на висшето образование, да се превърне в това, което много често чуваме тук, в залата – политически и всякакъв рекет. Работодател на ректора е общото събрание в лицето на председателя на общото събрание.
Така че чрез днешния парламентарен контрол всъщност ние трябва да призовем Общото събрание да се самосезира и да пристъпи към изпълнение на задълженията си, за да вкара университета в законовата рамка. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ПАВЕЛ ШОПОВ: Кой от отправилите питането ще зададе двата допълнителни въпроса?
Заповядайте, госпожо Петрова.
ВЯРА ПЕТРОВА (ГЕРБ): Господин министър, Вие правилно цитирахте всичките закони, на които се уповава автономията на дадения ВУЗ.
Аз искам да цитирам и чл. 10 от Закона за висшето образование – че държавен орган за осъществяване на националната политика във висшето образование е министърът на образованието, младежта и науката. В една ал. 6 се казва, че при предсрочно прекратяване на мандата на съответния ректор по чл. 31, ал. 3, министърът може да назначава временно изпълняващ длъжността ректор за срок не по-дълъг от шест месеца.
В случая Вие сам казахте, че имаме предсрочно прекратяване на мандата по чл. 31, ал. 3, точно във връзка с чл. 35 от Кодекса на труда – пенсиониране по собствено желание. Така че съвсем спокойно Вие можете съгласно чл. 10, т. 6 да се възползвате от Вашето право.
Председателят на общото събрание няма функциите на работодател – да назначава външни пенсионирани за университета лица. Той само представлява общото събрание, както сам казахте, и съгласно чл. 29 сключва с избрания ректор договор по чл. 107 от Кодекса на труда.
Имам още един уточняващ въпрос, точно във връзка с липса на контрол и предприетите мерки от страна на министерството – за още направени закононарушения в университета, от същия този ректор, за който не знам дали е законно избран.
На 20 март 2012 г. под давление на ректора и трима заместник-ректори в тяхно присъствие се провежда избор за директор на Колежа по туризъм. В това има нарушение на чл. 26г, ал. 3 от Закона за висшето образование, където „директорът е хабилитирано в съответната научна област лице”. Избира се директор – инженер-химик, тоест не е в областта на туризма, както изисква чл. 26, ал. 3 от Закона за висшето образование и чл. 19е, ал. 2 от Устройствения правилник на университета. Този Колеж по туризъм, колеги, е емблематично учебно заведение за Бургас и за страната. В него получават знания и квалификация голям брой от настоящите ръководни кадри в туризма.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ПАВЕЛ ШОПОВ: Госпожо Петрова, след това ще имате възможност за отношение. Тогава бихте могли…
ВЯРА ПЕТРОВА: Моля да отговорите за това некоректно назначение в Колежа по туризъм.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ПАВЕЛ ШОПОВ: Нека чуем отговора на допълнителния Ви въпрос от господин министъра.
МИНИСТЪР СЕРГЕЙ ИГНАТОВ: Уважаеми господин председател, госпожи и господа народни представители! Уважаема госпожо Петрова, министърът има право да назначи временно изпълняващ длъжността ректор при отсъствието на такъв, ако такъв няма по някаква причина в университета. Тоест аз като министър съм имал право да се вклиня в това право между 1 и 7 юни миналата година, когато не сме знаели за наличието на този казус.
След това обаче е издадена заповед. Той е назначен от председателя на общото събрание и ние се намираме в много странна юридическа хипотеза. Законът за висшето образование за съжаление, но и за радост не позволява на министъра рязко вмешателство. Това, което трябва да се направи, е общото събрание да се самосезира и да реши казуса по действащото в момента законодателство, защото след 7 юни имаме назначен ректор в нарушение на всички тези закони, но той е назначен.
Законът е вързал ръцете на изпълнителната власт и правилно е направил това. Представете си пък, ако са развързани и някой министър започне да си назначава ректори по свое усмотрение, когато си иска. Трябва да намерим баланса на автономията. В случая действащата хипотеза е тази.
Цяла сутрин разговарях с юристи, с хората от комисията. общото събрание е работодател чрез своя председател. Ето вече имаме и обществена гласност на всичко, което се е случило.
Едновременно с това подозирам, че голяма част от представителите на академичния състав въобще и не знаят, че са в хипотеза на нарушение. Благодарение на Вашия сигнал, тази сутрин говорих с нашите юристи да започнем проверка в цялата страна. Тази хипотеза вероятно засяга голяма част от хабилитирания състав в България и трябва да вкараме системата в нормални юридически рамки. Това, което мога да направя, говорил съм и с Вас, е да проведа разговор с господин ректора и да го помоля, запазвайки собственото си достойнство и достойнството на университета, да напусне длъжността, която заема. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ПАВЕЛ ШОПОВ: Госпожо Петрова, имате възможност да изразите отношение по допълнителния насочващ въпрос, който поставихте.
ВЯРА ПЕТРОВА (ГЕРБ): Искам да благодаря на господин министъра за изразеното становище, което представи пред нас. Тогава наистина да призовем да се свика и да се мотивира общото събрание. Надявам се все пак ректорът да бъде достатъчно коректен да не взема такова активно участие в подготовката на следващия конкурс и да не стигаме до това, както в предишния въпрос – определени мои колеги твърдяха, че има страх в дадена система, страховити директори. Надявам се в този ВУЗ нещата да бъдат много по-коректно създадени.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ПАВЕЛ ШОПОВ: Колеги, да благодарим на министър Игнатов за отговорите, които даде в пленарната зала.
Продължаваме с въпрос към министъра на правосъдието Диана Ковачева от народния представител Мая Манолова относно процедури по обезщетяване на потърпевшите от бавното правораздаване.
Госпожо Манолова, заповядайте да развиете въпроса си в рамките на две минути.
МАЯ МАНОЛОВА (КБ): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, уважаема госпожо министър! Въпросът ми засяга изключително чувствителна за българските граждани тема – бавното правораздаване. Бавното правосъдие, решаването на делата извън всякакво разбиране за разумен срок, тяхното затлачване по различните съдебни инстанции, в резултат на което хората трябва да чакат години, десетки години да получат справедливост, след като са обявили и предявили иск в българския съд. Затова закономерно подадените жалби в Страсбург от български граждани срещу затлачени дела нарастват вълнообразно и затова нараства и броят на осъдителните решения на съда в Страсбург по отношение на българската държава. Разбираемо е, че понякога бързината в правосъдието е по-важна от строгостта на предприетите мерки.
Поради тази причина в пилотни решения на Европейския съд в Страсбург е вменено задължение на българската държава да създаде национален механизъм, чрез който гражданите, жертва на бавно правосъдие, да могат да търсят обезщетение от българската държава. Казано с други думи: правителството има ангажимент да предложи мерки, които да създадат правила и да бъде създаден орган, пред който гражданин, жертва на бавно правосъдие, да може да предяви своята претенция за обезщетение, вместо да ходи в Европейския съд в Страсбург. Лично аз считам, че това е изключително важна не само за съда в Страсбург мярка. Тя трябва да бъде изпълнена не само защото Европейският съд го иска от България, а защото голяма част от българските граждани нито имат финансовата възможност, нито имат времето да чакат да се произнесе Европейският съд, докато получат обезщетение за претърпените от тях вреди в резултат на бавната работа на българската правосъдна машина. Вярно е, че е внесен такъв законопроект в парламента, вярно е, че аз зададох този въпрос преди този законопроект, но очаквам чрез парламентарния контрол да отговорите на всички, които са жертва от бавно правораздаване, кога и как ще стане факт възможността да търсят обезщетение за забавени дела тук, в България, в София?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ПАВЕЛ ШОПОВ: Госпожо Ковачева, заповядайте за отговор в рамките на три минути според нашия регламент.
МИНИСТЪР ДИАНА КОВАЧЕВА: Благодаря Ви, уважаеми господин председател.
Уважаеми дами и господа народни представители! Уважаема госпожо Манолова, абсолютно сте права! Един от проблемите, с които нашият екип се сблъска още в началото на тази година, беше именно проблемът с необходимостта да бъде създаден механизъм, който да се ангажира с решаване проблема на гражданите, жертва на бавното правосъдие.
Предприели сме два типа мерки. Първата мярка, която и Вие споменахте, е внесеният и вече минал на първо четене Закон за съдебната власт.
Втората мярка, която предприемаме, на практика приключи съгласувателната процедура и предстои внасянето в Министерския съвет на Закона за отговорността на държавата и общините за вреди – става въпрос за промени в този закон.
По две думи за всяка една от мерките. По отношение на промените, които се предвиждат със Закона за съдебната власт, предвиждаме да бъде създадено звено, което да се занимава именно с тези жалби за бавно правосъдие на гражданите – механизъм, който няма да изключи тяхната възможност да се жалват в Страсбург, ако останат недоволни, но за сметка на това ще им даде възможност преди това да потърсят бързо обезщетяване на вредите, които са претърпели в рамките на шест месеца, като получат адекватно на присъжданите от Страсбург обезщетение. Ние предложихме този орган да бъде в Инспектората към Висшия съдебен съвет, тъй като смятаме, че това е единственият орган, който по Конституция може да разглежда решения, които са постановени от съда.
От тази трибуна декларирах, че имам готовност, разбира се, да обсъдя и други възможности, включително и за разделянето на функциите между Инспектората и друга институция, макар че изискванията от страна на Съвета на Европа са само един орган да се занимава с подобни жалби, за да може гражданите да не бъдат разкарвани между инстанции.
Надявам се, че бързо ще бъде взето решение и до средата на месец юни, ако бъде приет Законът за съдебната власт, ще бъде дадено началото на работа на такъв механизъм. В това отношение смятам, че Министерството на правосъдието положи огромни усилия; изпълнило е ангажимента си и ще задействаме между двете четения за постигане на добро решение.
Що се отнася до Закона за отговорността на държавата и общините за вреди, тук предлагаме конкретни промени: да бъде преодолян предишният подход за отговорност само при изчерпателно посоченото основание, което доведе до множество осъдителни решения за България. На практика ще дадем едно национално средство, с което засегнатите лица ще получат обезщетение за вредите, които са причинени от нарушаване на правото по Конвенцията за защита правата на човека, извършено от държавата или нейни органи и длъжностни лица. Тук се включват освен случаите на забавено правосъдие, също така и на изпълнението на влязло в сила съдебно решение. В този смисъл Министерството на правосъдието смятам, че изпълнява ангажимента си да предложи адекватни механизми.
Разчитаме и на подкрепата на народните представители между първо и второ четене, за да намерим вярното място на звеното за механизма за обезщетяване на гражданите от забавено правосъдие. Това трябва да се случи наистина преди месец август тази година, когато може да се окаже, че България ще бъде осъдена от Съда в Страсбург за много голям брой пилотни решения. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ПАВЕЛ ШОПОВ: Госпожо Манолова, имате думата за реплика.
МАЯ МАНОЛОВА (КБ): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Уважаема госпожо министър, искам да се чуе ясно от тази трибуна, че опозицията подкрепя идеята да бъде създаден национален механизъм и национален орган, пред който българските граждани, които са жертва на бавно правосъдие, да могат да търсят обезщетение. Тоест да се съкратят разходите, времето и средствата, особено на тези българи, които не могат да си го позволят, да търсят справедливост в Страсбург. Така че ние сме „за”.
Въпросът обаче е: с какви темпове реализира този свой ангажимент българското правителство и в крайна сметка какви мерки се предлагат? Нека да Ви напомня, че пилотното решение по делото „Фингър срещу България” е постановено на 10 май 2011 г. Тоест българското правителство, независимо че Вие имахте предшественик друг правосъден министър, загуби практически година време докато внесе законодателни предложения за създаване на такъв механизъм и на такъв орган.
От друга страна, предложението с тези въпроси да се занимава Инспекторатът към Висшия съдебен съвет е достатъчно спорно от конституционна гледна точка. Тоест отново на инат правителството предлага решения, които са на ръба на тяхната конституционосъобразност, като и предлага една процедура, която ще се точи реално между три различни органа в три различни фази.
Моето опасение е, първо, че от инат правителството ще натрапи на парламента този въпрос да се решава от орган, който няма такива компетенции. Второ, че ще го направи по начин, който да направи достатъчно бавна и самата процедура по търсене на обезщетения от гражданите за вреди от бавно правосъдие. Тоест България може да влезе в такава абра-кадабра по отношение, първо, на бавните дела, а след това на бавните и сложни процедури да се търси обезщетение за бавни дела, че да станем за смях и в Страсбург, и сред българските граждани.
Имате подадена ръка от наша страна за наистина реални, работещи и конституционосъобразни решения. Моля Ви, заради гражданите, възползвайте се от тях, за да се създаде наистина час по-скоро възможност за хората, пострадали от забавени дела, да получат обезщетения тук, в София.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ПАВЕЛ ШОПОВ: Имате възможност за дуплика. Заповядайте, госпожо министър.
МИНИСТЪР ДИАНА КОВАЧЕВА: Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа! Уважаема госпожо Манолова, аз мисля, че съвсем коректно Ви казах, че вашата протегната ръка ще бъде приета, стига да излезете с конкретно предложение. Между първо и второ четене с удоволствие ще обсъдим всички предложения, които имате, защото дотук това, което чухме, поне аз което чух, беше само, че не се приема идеята Инспекторатът да е органът, който да се занимава с този проблем. С удоволствие, казвам аз, въпреки че моето мнение е, че няма несъответствие с Конституцията, ако Инспекторатът се занимава с този проблем, още повече че ще бъде само един орган, който ще се занимава с тази тема. Няма три органа, само един. С удоволствие ще обсъдя и други възможности и наистина ще направя всичко възможно, в качеството си на вносител от страна на Министерството на правосъдието, да намерим правилното решение, защото, според мен, Законът за съдебната власт не бива да излиза от Народното събрание без взето решение за това какъв ще бъде механизмът и той да започне да работи незабавно, надявам се още от средата на месец юни, ако дотогава бъде приет законът.
От моя страна в никакъв случай нямате нито опозиция, нито някой, който би се противопоставил, още по-малко на инат. Целта е гражданите да бъдат обезщетявани и от страна на Министерството на правосъдието ще бъдат положени всички усилия в това отношение. Не бих казала, че имаме разминаване, още повече че ние търсим и други възможности в контекста на Норвежкия механизъм от 2009-2014 г., който стартира сега.
Също така сме заложили проект, с който ще се подпомогне обезщетяването на гражданите, именно в случаи, когато има забавено правосъдие. В този смисъл не мога да приема упрека. Смятам, че екипът на Министерството на правосъдието търси решенията и мисля, че постепенно успяваме да ги намерим едно по едно, в рамките на следващите няколко месеца, при всички случаи, ако бъдат приети и промените в Закона за отговорността на държавата и общините за вреди на гражданите, наистина механизмите ще бъдат допълнени и цялостни. Разбира се, това не решава въпроса, но така или иначе са конкретни стъпки. Оттук нататък ще обсъдим всяко едно ваше предложение наистина съвсем добронамерено и ще го вземем предвид, защото на практика проблемът с бавното правосъдие е проблем на всички и трябва заедно да го решим.
Благодаря Ви, че зададохте този въпрос. Аз също смятам, че е много важно българските граждани да чуят още веднъж, че се мисли за това как да се преодолеят последиците от бавното правосъдие. Мисля, че е важно да се мисли и как да се преодолее самото бавно правосъдие. Благодаря Ви за въпроса.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ПАВЕЛ ШОПОВ: И ние Ви благодарим, госпожо министър, за отговора, който дадохте.
Продължаваме с въпроси и отговори към Нона Караджова – министър на околната среда и водите.
Първият въпрос към нея е от народния представител Джевдет Чакъров относно информация за проучвания за шистов газ в близост до границата на Румъния с България.
Господин Чакъров, имате думата да развиете въпроса в рамките на две минути.
ДЖЕВДЕТ ЧАКЪРОВ (ДПС): Благодаря Ви, уважаеми господин председател.
Уважаема госпожо министър, уважаеми колеги! Уважаема госпожо Караджова, мина доста време откакто зададох този въпрос – ако трябва да бъда по-точен, през месец ноември миналата година, но той все още е актуален, защото въпреки излезлите тогава публикации и коментари в медиите, въпреки зададения от мен въпрос, Министерството на околната среда и водите не излезе с официален отговор, което изненада много не само мен, но всички. Можеше и беше редно още тогава да бъде даден официален публичен отговор от страна на Министерството на околната среда и водите, още повече по толкова чувствителна у нас тема, за да се информира коректно обществеността по тази наистина чувствителна тема – какви действия предприема Министерството на околната среда и водите? Отново казвам, че наистина съм изненадан от позицията на Министерството на околната среда и водите да не дава гласност за свършеното от него по този важен въпрос.
С оглед на това аз ще задам моя въпрос и бих искал да посоча, че в публикация в столичен ежедневник на 11 ноември 2011 г. бе съобщено, като се цитира статия от румънския вестник „Адевърул”, че Румъния е дала лиценз на американската компания „Шеврон” да прави проучване за залежи на шистов газ в Добруджа, в непосредствена близост до общата ни граница. Според публикацията, експлоатацията на ресурсите трябва да започне още през февруари 2012 г. Румънското издание, както писа българският ежедневник, е посочило трите терена – те са в окръг Констанца, като единият терен граничи с българската община Генерал Тошево. Българският ежедневник цитира Министерството на околната среда и водите, че България не е уведомена за тези проучвания и че по правилата на международната договореност държавата не е длъжна да информира за последиците от рисковите изследвания в недрата й, ако те не попадат в гранична зона, което, според Министерството на околната среда и водите, означава, че щом румънската страна не е уведомила българската, значи терените не са в гранична зона.
Наистина бях много изненадан от реакцията на Министерството на околната среда и водите.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ПАВЕЛ ШОПОВ: Моля за конкретния въпрос, господин Чакъров. След това, в репликата, също ще можете да изразите мнение.
ДЖЕВДЕТ ЧАКЪРОВ: Съвсем накратко, господин председател, бих искал да конкретизирам моите въпроси към госпожа Караджова.
Разполага ли Министерството на околната среда и водите с информация правят ли се действително на румънска територия, в близост до границата с България, проучвания за добив на шистов газ?
Счита ли Министерството на околната среда и водите за необходимо да изиска такава официална информация от румънската страна, предвид посочената публикация? Темата вече претърпя информация, а тя е, че румънската страна също е почти готова да наложи мораториум за проучванията и добив на газ.
Имаме ли – нашата страна и в частност Министерството на околната среда и водите, официална информация по всички тези повдигнати въпроси? Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ПАВЕЛ ШОПОВ: Заповядайте за отговор, госпожо министър.
МИНИСТЪР НОНА КАРАДЖОВА: Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Чакъров! Изискахме информация по официален път от Румъния по зададения от Вас въпрос и във връзка с публикациите, които цитирахте.
Нашият отговор по темата е следният: в министерството не е постъпвала официална информация от румънски компетентен орган за предстоящи или извършвани действително дейности по проучване или добив на шистов газ на румънска територия в близост до българската граница.
По втория въпрос. При действително намерение за добив на природен газ на румънска територия, в това число и шистов газ, както и на свързани с това дейности, от което би могло да се предполага въздействие върху околната среда на българска територия, Република Румъния има задължение да нотифицира Република България по реда на Конвенцията по оценка за въздействие върху околната среда в трансграничен контекст и по реда на Директивата за оценка за въздействие от някои публични и частни проекти върху околната среда. Такава нотификация не е постъпвала в Министерството на околната среда и водите.
По реда на същите нормативни актове, като заинтересована държава, изискахме информация от Румъния чрез техния компетентен орган по околна среда. В отговора си румънският министър на околната среда и горите ни информира, че няма такива процедури по ОВОС на тяхна територия за проекти за шистов газ. В същото писмо се изразява мнение, че Румъния споделя позицията, че е възможно проучванията и експлоатацията на шистов газ да окажат отрицателно въздействие върху околната среда, поради което такива проекти трябва да бъдат предмет на Директивата за ОВОС.
В допълнение на въпроса към румънската страни дали ще осъществява проучване и добив, за което ни информираха, че към настоящия момент не се извършва, ние изпратихме специална нотификация – писмо до румънската страна, в случай че се предприемат такива действия, да бъдем специално уведомени на възможно най-ранен етап. До момента такова уведомление не е получавано.
Тези дни по друг повод срещнах румънския посланик в България и отново изкоментирахме тази тема. Както знаете предстои сформиране на правителство и неговата информация е, че новото правителство ще каже своята позиция, но независимо каква е тя, ние сме ги нотифицирали и очакваме да спазят своите ангажименти така, както Вие очаквате, че ще бъде направено.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ПАВЕЛ ШОПОВ: Господин Чакъров, заповядайте за реплика.
ДЖЕВДЕТ ЧАКЪРОВ (ДПС): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, уважаема госпожо Караджова! Би следвало да бъда доволен от отговора, който получавам, с оглед на това, че, след като съм задал въпроса, са отправени питания и се иска официална позиция от румънската страна. Всъщност като че ли тази реакция малко е закъсняла?
Наистина се обръщам към Вас – Министерството на околната среда и водите да бъде по-активно, а не да чакаме публикации по медиите, не да очакваме повишение на градуса в общественото напрежение и в обществените нагласи, и едва тогава да подходим и да искаме официална информация. Действително трябва да бъдем по-активни с оглед защитата на нашите национални интереси, с оглед опазване здравето на хората и на околната среда. Убеден съм, че това ще се извършва от страна на нашите компетентни органи, в случая – Министерството на околната среда и водите.
Вие и аз много добре знаем, че отговорът, който получаваме от румънска страна, трябва да бъде много по-обстоен и би следвало да бъдем информирани по надлежния ред от тяхна страна.
Действително трябва да продължим предприетата от страна на Министерството на околната среда и водите линия да бъдем информирани и всички договорености между страните да бъдат изпълнявани и спазвани. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ПАВЕЛ ШОПОВ: Желаете ли дуплика, госпожо министър?
Заповядайте.
МИНИСТЪР НОНА КАРАДЖОВА: Уважаеми господин Чакъров, тъй като темата е във фокуса на общественото внимание, се ангажирам при първа информация да информирам не само обществото, а и специално парламента. Поемам ангажимента да Ви информирам незабавно.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ПАВЕЛ ШОПОВ: Следващият въпрос отново е от народния представител Джевдет Чакъров относно разходване на средства от Министерството на околната среда и водите за реализация на Годишния план за 2012 г. за изпълнение на Националната програма за защита при бедствия 2009-2013 г., приет от Министерския съвет.
Заповядайте, господин Чакъров.
ДЖЕВДЕТ ЧАКЪРОВ (ДПС): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, уважаема госпожо министър! На 13 октомври миналата година на свое заседание правителството е приело „Годишен план за изпълнение на Националната програма за защита при бедствия 2009-2013 г.”.
В прессъобщение на Министерския съвет подробно се описва обхватът му и се представя изпълнението на предприетото решение. Също така в прессъобщението на Министерския съвет се уточнява, че изпълнението на плана ще се финансира със средства от Републиканския бюджет, общинските бюджети, структурните фондове на Европейския съюз и други международни организации. Самото финансиране е за сметка на Републиканския бюджет. Средствата ще се усвояват в рамките на бюджетите на съответните ведомства от бюджета за 2012 г.
По повод това решение на правителството, в статия на столичен ежедневник от 14 октомври миналата година е съобщено, че е предвидено Министерството на околната среда и водите да получи 16 млн. 600 хил. лв. за изработване на карти за оценка на риска от наводнение и други 3,5 милиона за управление на риска.
В статия на друг столичен ежедневник от 7 ноември се припомня, че за тези карти се говори още от 2006 г.
На зададените въпроси от страна на Министерството на околната среда и водите не е получен отговор точно какво е извършено и какви средства са разходвани по тази дейност. Само е отговорено, че са разходвани 200 хил. лв. за предварителна оценка на риска от наводнения у нас.
През 2010 г. работата е възложена на Консорциум „Германо-българско обединение за оценка на риска от наводнения”.
Същевременно на изслушване на МОСВ за напредъка на Оперативна програма „Околна среда” на 9 ноември пред Комисията по европейски въпроси и управление на европейските фондове за Работната програма през 2011 г. беше посочено, че ще се отпуснат 20 млн. 500 хил. лв. за разработване на планове за управление на риска от наводнения. Това закъсня, но на 17 април процедурата е отворена. Ясно е кои са конкурентите, които са допуснати за финансиране по процедурата.
След като представих всичко това, нормално и резонно възниква въпросът: картите за оценката на риска от наводнение, за които е предвидил средства и Министерският съвет, не са ли същите, за които са предвидени средства от Републиканския бюджет, чрез бюджета на министерството, един път в рамките на 16 млн. 600 хил. лв., след това – 3,5 милиона, и впоследствие близо 20 милиона, не близо, а 20 млн. 500 хил. лв. от Оперативна програма „Околна среда”? (Председателят дава сигнал, че времето е изтекло.) Ако тези средства се предвиждат, защо не използваме европейски пари, за да се извърши цялата дейност?
С оглед това моите конкретни въпроси са: какви средства е заложено да бъдат отпуснати за мероприятието, за чието изпълнение ще е отговорно МОСВ? За какви конкретни дейности ще бъдат използвани те и колко ще струва всяка от предвидените за изпълнение дейности, за които ще е отговорно Министерството на околната среда и водите? Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ПАВЕЛ ШОПОВ: Госпожо министър, заповядайте за отговор.
МИНИСТЪР НОНА КАРАДЖОВА: Уважаеми господин председател, дами и господа народни представители, уважаеми господин Чакъров! Средствата в размер на 20 млн. 155 хил. лв. се осигуряват от Оперативна програма „Околна среда”. Както Вие знаете, програмата позволява за всички проекти, които се финансират от оперативната програма, независимо дали са на общини, на министерства и на всички бенефициенти и са изплатени след 1 януари 2007 г., да могат да се възстановяват впоследствие от Оперативна програма „Околна среда”. На въпроса, който междувременно зададохте, извън двата, които накрая формулирахте, отговорът е: става въпрос за един и същи проект, който е на сумата, която цитирах току-що. Част от средствата вече са изразходвани, като предварително финансиране от Националния бюджет и които се възстановяват впоследствие. Така се действа по проектите и на общините, и не само по тази оперативна програма, а по всички оперативни програми и дублиране няма.
Предвидените средства по проекта са предназначени за изпълнение на изискванията, които поставя Директивата за управление на риска от наводнения към страните членки да предложат подход на анализи, теренни проучвания и дългосрочно планиране за намаляване на риска от наводнения, като бъдат разработени планове за управление на риска от наводнения, включително програма от мерки за четирите района на басейново управление на водите в България.
Оценката на риска от наводнение включва редица действия, които мога в краткото време да съобщя по следния начин, като основни стъпки:
Първо, разработването на Методиката на оценка на заплахата от риска от наводнение, с помощта на която се дефинират Единни национални критерии, които да определят районите, в които съществуват или има вероятност за значителен потенциален риск от наводнения. Методиката допринася за уеднаквяване на начина за извършване и постигане на сравнимост на резултатите при оценка на риска от наводнения.
Следващата основна стъпка е събиране и обработване на необходимите данни за подготовка и изработване на двата вида карти. Основата за всяка карта е релефът на територията. Тази задача ще се изпълни чрез облитане със самолет, оборудван специално за въздушно лазерно сканиране на територията на цялата страна. В резултат ще се получи цифров модел, който ще бъде основа за подготовка на карти на районите под заплаха от наводнение и карти на районите в риск от наводнение.
На следващо място, но не и по-важност, разбира се, е разработване на информационна система за управление на риска от наводнения, която ще осигури достъп както на компетентните органи, така също на всички заинтересовани страни и обществеността. Системата предвижда създаване на регистър на определените райони със значителен потенциален риск от наводнения, за които ще се изготвят карти на заплахата и риска от наводнения, план за управление на риска от наводнения, включително и програма от мерки. Целта на системата е да предоставя информация за определените вече райони за степента на заплахата и риска от наводнения, за превантивните мерки, които се предвиждат в плана за управление на риска от наводнение, включително и мерки за ранно предупреждение.
Последната основна група дейности е насочена към подготовката на програма от мерки за всеки район за басейново управление – нейният срок е 2015 г.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ПАВЕЛ ШОПОВ: Имате думата за реплика, господин Чакъров.
ДЖЕВДЕТ ЧАКЪРОВ (ДПС): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Уважаема госпожо Караджова, това, което казвате, е така. Всички знаем по какъв начин се извършва дейността и работата по отношение на европейските фондове, в случая Оперативна програма „Околна среда”. Дейностите, които изброихте, би следвало да бъдат реализирани по реда, който Вие посочихте.
Тук възниква един друг въпрос. Посочих преди малко, че работата по картите стартира от 2006 г. За съжаление, след наводнението, което имаше през 2007 г. в Цар Калоян, с осем жертви – тогава, в качеството си на министър на околната среда и водите, възложих на всички басейнови дирекции, беше съставена и работна група от други министерства, да се направи пълно обследване, за да имаме цялата картина в страната за рисковите места от наводнения.
Всичко това беше извършено в табличен вид. Тази информация и до ден днешен би следвало да е налична в дирекция „Води”. Тогава тази информация – надеждно подготвена, систематизирана, беше подадена в тогавашното Министерство на извънредните ситуации. Също така информацията би следвало да я има и в басейновите дирекции, така че тя следва да се ползва.
За съжаление това, което виждам, е липсата на приемственост. Тук не става въпрос само за пари, защото един път парите се отпускат от републиканския бюджет – тук трябва да се получи много ясен отговор, за да няма никакви съмнения, че няколко пъти се отпускат пари за една и съща дейност. Този отговор би следвало да се даде на цялата общественост и на нас, народните представители, а също така и на Комисията по околната среда и водите.
Най-важното е да има превенция. Доколкото е възможно, до максимална степен да се минимизират последствията от такива наводнения. Тази информация е била налична и е налична. Тя трябва да се ползва и да има надграждане. В случая, видно е, че такава няма. Трябва да гледаме всичко положително, което е постигнато, да се ползва от всички нас. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ПАВЕЛ ШОПОВ: Госпожо министър, имате възможност за дуплика – заповядайте.
МИНИСТЪР НОНА КАРАДЖОВА: Уважаеми господин Чакъров, цялата налична информация не само в басейнови дирекции в общини, в „Гражданска защита”, се ползва при обобщаване на информацията като исторически данни. Специално за тази част от дейностите – налична историческа информация във всички институции, не се ползват никакви средства и това се прави със силите на Министерството на околната среда и водите.
Това, което е направено, и не само това: ние набавихме много допълнително информация от Министерството на земеделието и храните и от други институции. Категорично, затова не се отпускат средства, това го върши самата институция. Обаче за другите дейности, които споменах, без изключение единствено и само по Оперативна програма „Околна среда” ще се изразходват средства. Отново казвам, за дейностите като методиката, която вече е разработена, средствата ще се възстановят.
Мисля, че се поставя един много устойчив модел на управление, защото, както знаете, тази директива е от 2007 г. През 2010 г. парламентът прие законодателната основа на директивата, разработихме наредбата, а сега се разработват и плановете.
Вярвам, тъй като сме в крак с графика с другите страни членки, ще изпълним тези задължения. И което е по-важното – ще направим планове, които в най-висока степен да осъществят превенция на риска от наводнения, а не последващи действия.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ПАВЕЛ ШОПОВ: Третият въпрос е от народния представител Джевдет Чакъров и е относно изработване от Министерството на околната среда и водите на Национална стратегия за развитие на водния сектор.
Имате думата, господин Чакъров.
ДЖЕВДЕТ ЧАКЪРОВ (ДПС): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Уважаема госпожо Караджова, въпросът, въпреки че беше зададен преди близо половин година, все още е актуален, макар че водната стратегия вече е готова като проект. Проведоха се и обществени обсъждания, но за съжаление се оказва, че тя не дава отговор на много въпроси.
Още с идването си новият управленски екип на Министерството на околната среда и водите заяви, че една от първите задачи ще бъде разработването на нова стратегия за управление на водния сектор. Това беше в предизборната платформа на ГЕРБ. От информация на интернет страницата на Министерството на околната среда и водите става ясно, че на 1 септември 2010 г. министерството е сключило договор с консултанта – обединение „Водна стратегия 2010”, за изпълнение на проект: „Подготовка на Национална стратегия и План за действие за управление на водите” на стойност 783 600 лв.
Няколко пъти, според публикации в медиите, Вие съобщавахте, че стратегията ще бъде готова през 2011 г. В крайна сметка публичното обществено обсъждане на проекта се състоя в средата на месец април тази година, тоест две години бяха необходими, за да се направи този документ.
Доминиращото заключение и мнение след обсъжданията е, че стратегията не дава отговор на много от целите, които си поставя една стратегия. В това отношение ще си позволя да цитирам един от последните по-големи анализи във вестник „Капитал” от 2 април тази година: „Две години бяха нужни на екоминистерството, за да публикува за обществено обсъждане дългоочакваната си Национална стратегия за водния сектор. Ведомството работи по проекта от пролетта на 2010 г. Очакванията за него бяха големи, тъй като в него трябва да се начертаят насоките за четирите основни водни направления – ВиК, хидроенергетика, напояване и предпазване от наводнения. Сега обаче се оказва, че след няколко години и 800 хил. лв. за работата на консултанта, документът е само началото за изработването на още много стратегии и бизнес планове”. (Председателят дава сигнал, че времето е изтекло.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ПАВЕЛ ШОПОВ: Моля да формулирате въпроса си, господин Чакъров.
ДЖЕВДЕТ ЧАКЪРОВ: Моите конкретни въпроси към Вас са: след като Националната стратегия за развитие на водния сектор вече е представена като проект, кога ще бъде окончателно приета? Кога ще бъдат готови предвидените в нея подсекторни стратегии за ВиК сектора, за хидроенергетиката, за напояването и за предпазване от наводнения?
С оглед на това, че времето напредна, бих искал да кажа, че поддържам и следващите си въпроси. (Председателят дава сигнал, че времето е изтекло.) Това, което виждаме от стратегията е, че основно се дава отговор на ВиК сектора...
ПРЕДСЕДАТЕЛ ПАВЕЛ ШОПОВ: Моля, господин Чакъров, нека да спазваме регламента относно времето.
ДЖЕВДЕТ ЧАКЪРОВ: Това ли са целите, които искаме да постигнем? Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ПАВЕЛ ШОПОВ: Госпожо министър, имате думата за отговор.
МИНИСТЪР НОНА КАРАДЖОВА: Уважаеми дами и господа народни представители, господин председател, уважаеми господин Чакъров! В изпълнение на възложената задача изпълнителят през месец март 2012 г. представи детайлен анализ на съществуващото състояние, прогнози, анализ на водния сектор, цели и предизвикателства пред него и възможни алтернативи за развитие. Предложени бяха три алтернативи: развитие на водния сектор при запазване на съществуващите реалности, развитие на водния сектор при засилване ролята на публичните власти и развитие на водния сектор при засилване ролята на частната инициатива. Всяка една от предложените алтернативи представлява своеобразен сценарий за развитие на сектора, като в същото време е възможно намирането на пресечни точки между отделните алтернативи.
Въз основа на оценките по редица критерии Министерството на околната среда и водите подкрепи Алтернатива 2, която беше дълго обсъждана с другите министерства, с многобройните оператори. Впоследствие, както Вие казахте, направихме обществено обсъждане, съответно беше внесена и в Консултативния съвет, който е съвещателен орган към министъра на околната среда и водите. До десетина дни ще се отразят бележките от обществените обсъждания. Едновременно с това се разработва детайлен план за действие по години в краткосрочен и средносрочен план, който да даде отговор на три основни въпроса: как държавата да организира управлението и контрола на инфраструктурата във водния сектор, кой орган и структура следва да взема решения за инвестиции и тяхната приоритетност в инфраструктурата за водния сектор и какви следва да бъдат източниците на финансиране за инвестиции при очертаващия се финансов дефицит в сектора, при това от дълги години, не от сега?
Вие имате и въпрос: по какъв начин се отразява това и при програмирането за следващия програмен период? Анализите бяха много детайлни, при това не само за сектор „Водоснабдяване и канализация”, а и за другите сектори. Това ни дава основание в момента в работните групи, които са по всички оперативни програми, включително и Програмата за развитие на селските райони, тези анализи да се използват, за да бъдат аргументирани нашите предложения и пред Европейската комисия за следващия програмен период – както за проекти за водоснабдяване и канализация, пречистване на питейни и отпадъчни води, така и в сектора „Хидромелиорации” и за защита от наводнения.
Знаете, че документът ще бъде внесен в парламента. Всички депутати, които се интересуват от темата, могат детайлно да се запознаят. Надявам се, че ще бъде един добър дебат в парламента, за да се вземе решение по тази толкова важна тема, и то години напред, за българското общество, тъй като този въпрос не е политически, той е свързан с бъдещето на нашата страна. Вярвам, че ще участвате активно в тези дискусии.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ПАВЕЛ ШОПОВ: Заповядайте за реплика, господин Чакъров, в рамките на две минути.
ДЖЕВДЕТ ЧАКЪРОВ (ДПС): Благодаря Ви, уважаеми господин председател.
Уважаеми колеги! Уважаема госпожо Караджова, бих искал да Ви питам, защото не чух: има ли вече ясно разграничение по отношение на отговорностите и политиките във водния сектор между Министерството на околната среда и водите и Министерството на регионалното развитие и благоустройството като субекти, които са с основна отговорност за управление на водния сектор? По какъв начин новата стратегия ще бъде базисен документ, на основата на който ще се извърши съответната дейност за новия програмен период 2014-2020 г.?
Първо, не виждам кога ще бъде приета, работата по отношение на останалите оперативни програми е доста напреднала. За Оперативна програма „Околна среда” нямаме достатъчно информация в интерес на истината. След като и Министерството на регионалното развитие и благоустройството не е подготвило мастерплановете, по какъв начин ние ще продължим за следващия период, когато са необходими толкова много средства?
Трябва да имаме отговор на всички тези въпроси, за да се реализират възможностите, които предоставят еврофондовете, и в частност Оперативна програма „Околна среда”. След като на този етап закъсняваме с усвояването на средствата и господин Расмусен каза, че има огромен риск да загубим средства от Оперативна програма „Околна среда”, по какъв начин за следващия програмен период ще искаме повече средства, така необходими за инвестиции във водния сектор? Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ПАВЕЛ ШОПОВ: Имате думата за дуплика, госпожо министър.
МИНИСТЪР НОНА КАРАДЖОВА: Уважаеми господин Чакъров, поставихте много въпроси и едва ли мога за краткото време, което имам в момента, да коментирам. Темата е голяма, дълга.
По отношение на това, кои са приоритетите и как ние ще програмираме, имаме анализ по населено място, поне що се отнася до Директивата за градските отпадни води, какви са нуждите, кои проекти се изпълняват, кои ще се изпълнят, кои са съответно по-малките, които ще отложим във времето, тъй като до края на 2015 г. могат да се изграждат малките – от 2 до 10 хил. жители.
Знаете отлично какви са предизвикателствата пред общините за подготовка на проекти, съответно за тяхното изпълнение, за да не се забави толкова програмата, колкото в този програмен период. Знаете, че реално проектите стартираха едва в средата на 2009 г., а програмата беше от началото на 2007 г. Вие също сте имали тези затруднения, тъй като нямаше подготвени проекти.
Работим именно върху този риск за следващия програмен период и смятам, че не от средата на следващия програмен период, а още от 1 януари 2014 г. ще има напълно подготвени проекти, които да могат общините веднага да реализират по оперативната програма. Всъщност това се оказа един много голям проблем – добре подготвени проекти от общините във ВиК сектора. Работим по това и ще има готови проекти поне за 1 милиард към 1 януари 2014 г., готови за строителство, дори с проведени тръжни процедури, тъй като знаете, че това отнема понякога повече от година, година и нещо.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ПАВЕЛ ШОПОВ: Продължаваме с въпрос от народния представител Лъчезар Тошев относно контрол на Министерството на околната среда и водите върху сондажите за петрол и конвенционални находища на природен газ чрез метода на хидравлично разбиване (фракинг) в България.
Заповядайте, господин Тошев.
ЛЪЧЕЗАР ТОШЕВ (СК): Благодаря Ви, господин председателю.
Уважаема госпожо министър, известно е, и то от становища на Минно-геоложкия университет „Св. Иван Рилски” от 3 февруари 2012 г., което съм Ви предоставил, а също и от писмо, подписано от акад. Никола Съботинов – председател на БАН, от Геологическия институт „Страшимир Димитров” и неговия директор доц. д-р Карастанев, че методът хидрофракинг, за който спорихме, когато се обсъждаше мораториумът за добив на шистов газ, се е използвал десетки години в България при добив на природен газ от конвенционални находища, също така при някои петролни сондажи, дори при добив на сол, тоест този метод се използва досега в България. След като той се използва, би трябвало да си зададем въпроса: има ли от този метод някакви неблагоприятни последици и какви са те, ако има?
Аз се обръщам към Вас със следния въпрос: извършени ли са изследвания досега от органите на Министерството на околната среда и водите на ефекта от прилагането на технологията на хидравлично разбиване в България при конвенционалния добив на природен газ? Ако да, какъв е резултатът от тези изследвания? Ако няма такива изследвания, ще се ангажирате ли с цялостно проучване на ефекта от прилагането досега на тази технология в България за резултата, от което да уведомите Народното събрание? Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ПАВЕЛ ШОПОВ: Имате думата, госпожо Караджова.
МИНИСТЪР НОНА КАРАДЖОВА: Уважаеми господин председател, господа народни представители, уважаеми господин Тошев! В Министерството на околната среда и водите няма данни в България да се прилага технологията хидравличен разрив или хидрофракинг при конвенционален добив на нефт и газ. Поради това министерството няма наблюдения от ефекта на прилагането на тази технология. Ако в министерството бъде представен проект и ако бъде одобрен в съответствие с екологичното законодателство, за осъществяването му ще бъде изискано и прилагането на подробна програма за мониторинг и Народното събрание ще бъде информирано редовно за резултатите от този мониторинг.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ПАВЕЛ ШОПОВ: Господин Тошев, имате думата за реплика.
ЛЪЧЕЗАР ТОШЕВ (СК): Благодаря, господин председател.
Уважаема госпожо министър, не мога да приема това за отговор. Вие може би се оказвате единственият човек в България, който не знае, че се използва тази технология. Защото дори и в момента предстои да се гласува една промяна в проекторешението за Мораториум върху добива на шистов газ, за да се разреши използването на тази технология за конвенционалните находища на природен газ. Това, както Ви посочих, е становище на БАН и на Минно-геоложкия университет „Св. Иван Рилски”. Това е известно на министъра на икономиката, енергетиката и туризма – предишният и сегашният. Известно е дори на министър-председателя, който не е длъжен да бъде запознат с всички тези детайли в технологиите по добив на природни ресурси, но се оказва, че точно Министерството на околната среда и водите няма информация, че се извършва добив с тази технология на обикновен природен газ в конвенционалните находища на природен газ и на други такива природни богатства. Това е страшно изненадващо за мен, защото точно Вие – аз може да не знам, господин Иванов там може да не знае или някой друг тук присъстващ в Народното събрание или отвън, но Министерството на околната среда и водите трябва да знае, че използва тази технология и трябва да има данни какъв е ефектът – има ли лош ефект или няма лош ефект. За нас това е важно, когато вземаме решения как да постъпим, когато обсъждаме дали да добиваме своите природни ресурси с тази технология, или не.
Ето сега предстоят отново дебати по този въпрос и Вие трябва да дадете отговор в Народното събрание. Така че не приемам това, което казахте, за отговор и продължавам да очаквам Вашия отговор, когато имате данни.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ПАВЕЛ ШОПОВ: Желаете ли думата за дуплика, госпожо Караджова?
Заповядайте!
МИНИСТЪР НОНА КАРАДЖОВА: Уважаеми господин Тошев, още веднъж потвърждавам най-отговорно, че такъв проект в Министерството на околната среда и водите не е входиран, не е разглеждан и не е бил предмет на екологични оценки.
Ако все пак Вие имате информация за конкретен проект, очаквам Ви в министерството, ще разгледаме този проект и ще информирам всички народни представители за резултатите, такива каквито са. Но към момента, отново повтарям, не е входиран такъв проект или поне, откакто аз съм министър.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ПАВЕЛ ШОПОВ: Следващият въпрос към госпожа Караджова е от народния представител Лъчезар Тошев относно позицията на Министерството на околната среда и водите по проект на Глобалния институт по улавяне и съхранение на въглероден диоксид в България.
Имате думата, господин Тошев, да развиете въпроса.
ЛЪЧЕЗАР ТОШЕВ (СК): Благодаря Ви, господин председател.
Уважаема госпожо министър, в печата от началото на тази година – на 3 февруари (показва вестника) се появи една голяма публикация под заглавие „В Закона за въглеродния диоксид цъка екобомба”, в която се твърди, че има проект за депозиране в земните недра на въглероден диоксид, който е възможен след приемане на закона, което се извърши в началото на тази година, на който аз възразявах, но тъй като публикацията твърди, че всичко това е конкретизирано и се предвижда въглероден диоксид от ТЕЦ „Марица-изток” с инсталация – капацитет 2,5 млн. тона годишно с тръби да се докарва до района на град Павликени, където да се инжектира в земята, по оценка на „Уорли Парсънс”, Инипса, в изследване, възложено от Министерството на икономиката, енергетиката и туризма, цитирано в тази публикация, само за района на Павликени на площ от 800 кв. км и капацитет 460 млн. тона въглероден диоксид ще са необходими 2 млрд. евро; за района на Ямбол и с. Черково на площ 340 кв. км и капацитет 141 млн. тона въглероден диоксид ще са нужни около 300 млн. евро и в самия басейн на „Марица-изток” с капацитет 195 млн. тона въглероден диоксид разходите ще бъдат около 110 млн. евро, без в тези разходи да се включва дългосрочно съхранение за период над 100 години.
Както Ви е известно, тази технология освен скъпа, е и спорна, тъй като съществува реална опасност пукнатини в скалните образувания да доведат до изравняване на налягането с външното и складираният втечнен въглероден диоксид да излезе на повърхността в газообразна форма, където като тежък газ да предизвика смърт на хора и животни, намиращи се в близост до мястото. Излизането на такъв въглероден диоксид на повърхността от природно находище при езерото Ниос в Камерун през 1986 г. е предизвикало смъртта на над 1800 души. (Председателят дава сигнал, че времето изтича.) Благодаря, господин председател.
Тъй като теренът край Павликени се характеризира с наличието на така наречения Беленски разлом, по чието протежение в продължение на 40 км се наблюдават 14 вулкански могили, това е един район, който, според мен, не е подходящ за складиране на въглероден диоксид.
Въпросът ми е извършена ли е оценка от Министерството на околната среда и водите на тази технология и какви са заключенията на министерството по отношение на оценката на риска от прилагането на този проект в България? Ако е извършена тази оценка, какви параметри на проекта са били оценени и ако не е, какви са намеренията на министерството по този въпрос? Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ПАВЕЛ ШОПОВ: Моля за отговор, госпожо министър.
МИНИСТЪР НОНА КАРАДЖОВА: Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Тошев! В Министерството на околната среда и водите не е представен проект на Глобалния институт по улавяне и съхранение на въглероден диоксид в България, който включва изграждане на инсталация в ТЕЦ „Марица-изток” за улавяне на въглероден диоксид, транспортирането му в района на град Павликени и последващо инжектиране в земята.
При представяне на такъв проект с определени в него параметри и местоположение от страна на Министерството на околната среда и водите ще бъдат дадени указания за приложимите процедури и изисквания по реда на действащото законодателство по околна среда. Поемам ангажимента специално Вас да информирам, тъй като се интересувате от темата, ако бъде внесен такъв проект и ще Ви поканим на всички обсъждания.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ПАВЕЛ ШОПОВ: Заповядайте за реплика, господин Тошев.
ЛЪЧЕЗАР ТОШЕВ (СК): Благодаря Ви, господин председател.
Госпожо министър, мисля да Ви благодаря за отговора на този етап, но все пак имайте предвид, че наистина това, което казах, е сериозно – в района на Павликени минава големия Беленски разлом. По него имаше спорове дали го има или го няма, дали е активен или не, но е факт, че там има толкова много вулкански могили с базалт. Това са били стари загаснали вулкани, това е един много дълбок разлом, специалистите смятат, че достига до 21 км дълбочина. Как в такава зона ще може да се складира устойчиво въглероден диоксид, ми изглежда невероятно. Затова очаквам Вашата покана за обсъждането. Благодаря Ви за отговора на този етап.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ПАВЕЛ ШОПОВ: Искате ли думата за дуплика, госпожо министър? Не желаете.
Преминаваме към въпроса от народния представител Янаки Стоилов относно извършване на оценка за въздействие върху околната среда на металургично предприятие в град Лом.
ЯНАКИ СТОИЛОВ (КБ): Господин председател, госпожо министър! Поставям Ви чувствителен за гражданите на Лом въпрос. Става дума за заявено в началото на месец февруари тази година намерение за строеж на предприятие за метализирани пелети в промишлената зона на града. Община Лом е дала разрешение за такъв строеж. Това е накарало съветници в общинския съвет да поставят въпрос пред кмета за необходимостта от оценка на въздействието върху околната среда на новото производство. Този отговор обаче не е удовлетворителен, тъй като разрешението, за което става дума, е за вече изградените две леярни, а не за новото много по-голямо производство – тази пещ, която в момента се подготвя, инсталира и оборудва.
Става дума за голямо металургично производство, което, както знаете, е в първа категория на обектите, които задължително се нуждаят от анализ за въздействие върху околната среда. Всички ние разбираме необходимостта от това да се създават инвестиции в райони, особено с голяма безработица, какъвто е Лом, където по официални данни една четвърт от трудоспособното население е без работа. В същото време обаче тези производства трябва да отговарят на всички стандарти, тъй като те се намират непосредствено до жилищната зона на града, а става дума и за значителни вредности, отделяни при това производство.
Затова моят въпрос, госпожо министър, е ще възложите ли да бъде извършена оценка за въздействие върху околната среда на новото металургично производство в град Лом?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ПАВЕЛ ШОПОВ: Имате думата за отговор, госпожо министър.
МИНИСТЪР НОНА КАРАДЖОВА: Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Стоилов! Много внимателно се запознах със случая, тъй като разбирам Вашата и на хората от района тревога. Установих, че всъщност става въпрос за два проекта.
През месец януари 2011 г. в Министерството на околната среда и водите постъпи уведомление за инвестиционно намерение с възложител „Барит Майнинг” ЕООД, град София, което се отнася до изграждането и експлоатацията на инсталация за оползотворяване на отпадъчна фракция, генерирана от пречистване на отпадъчни газове в металургичното производство или така наречения филтърен кек. Същността на инвестиционното намерение е дейност по оползотворяване, представляваща предварително третиране на отпадъчните фракции преди крайното им оползотворяване. Предвидено е получените пелети впоследствие да бъдат предавани за трайно оползотворяване в други инсталации. Изрично е посочено или по-скоро е декларирано от възложителя, че инсталацията – обект на инвестиционното предложение, няма технологична възможност за произвеждане на металургични процеси, включително с цел добиване на метално желязо или цинк, поради което дейността не представлява металургично производство.
Съобразено с всички представени данни от възложителя, инвестиционното намерение не попада в обхвата на дейностите, за които се изисква провеждане на процедури по оценка за въздействие върху околната среда, съгласно Закона за опазване на околната среда.
Вторият проект наистина е металургично производство. Искахме и за него информация какво се е случвало във времето. Това е площадка в съседство с тази, за която преди малко Ви информирах, собственост на „РУА България” ЕООД. Проведена е процедура по оценка на въздействие върху околната среда. Постановено е Решение по оценка за въздействие върху околната среда от директора на Регионалната инспекция по околната среда и водите, Монтана, през 2010 г. за инвестиционно предложение „Разширение на фабрика за метали”, включващо монтиране на втора машина за отливане на мелнични тела и създаване на техническа възможност за работа с две индукционни пещи в паралел. По същество намерението предвижда топене и разливане на сплав от черни метали (чугун) да се осъществява в двете индукционни пещи с вместимост 6 тона, като с предвиденото разширение се увеличава производственият капацитет от 13,5 тона в денонощие на над 20 тона в денонощие.
Съгласно предоставената информация за осъществяване на инвестиционното намерение, включително за строителните работи, е необходимо издаване на комплексно разрешително, съгласно Закона за опазване на околната среда. По справка към днешния ден от Изпълнителната агенция по околната среда и водите към момента не е подавано заявление за издаване на комплексно разрешително.
Искам да Ви информирам, че тези процедури също са подложени на обществен достъп, така че в момента, в който бъде подадено заявлението, ако желаете, ще Ви информирам и лично.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ПАВЕЛ ШОПОВ: Господин Стоилов, имате думата за реплика.
ЯНАКИ СТОИЛОВ (КБ): Госпожо министър, действително става дума за две свързани производства. В случая обаче си поставям въпроса кога трябва да се подаде искането за комплексно разрешително. Според мен то трябва да предшества всички фактически действия, които се предприемат. Има данни, че тази голяма пещ, предназначена за производство на около 50 000 тона пелети годишно, вече се подготвя. Ако разрешението се иска след като тя заработи, Вие ще бъдете поставена пред свършен факт.
Аз също ще се постарая в актуалното развитие на процеса да събера информация за това, което предстои оттук нататък. Разчитам, че и Вие също ще проследите процеса.
Пак казвам: в момента се получава впечатление, че първоначално даденото разрешение, което не обхваща всички нови дейности и рискове, се използва като претекст, за да се извършват нови дейности, които имат много по-голямо от сегашното въздействие върху околната среда, а то при всички случаи може да съдържа вредности и рискове. По тази причина смятам, че трябва активно да ангажирате и Регионалната инспекция по опазване на околната среда да наблюдава процеса не само по документи, а с оглед на действителното състояние. Пак подчертавам: това разрешение би следвало вече да бъде поискано за новите дейности, които в цялостния си обхват оказват такова въздействие, за каквото Ви информирах.
Настоявам по въпроса наистина да има обективно отношение, да не се поддавате на евентуален натиск или да се правят опити за заобикаляне на закона. Нека всичко да бъде съгласно съществуващите правила, съгласно Наредбата за оценка на въздействието върху околната среда и нейните приложения. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ПАВЕЛ ШОПОВ: Искате ли думата за дуплика?
Госпожо министър, заповядайте за дуплика.
МИНИСТЪР НОНА КАРАДЖОВА: Уважаеми господин Стоилов, уверявам Ви, че министерството извършва не само документален, но и контрол на място, особено върху производства като металургичните, свързани с издаване на комплексно разрешително.
Искам отново да подчертая, че двата инвестиционни проекта – единият за производство на пелети, а другият, металургичният, са два отделни проекта и вървят по различни процедури. Проектът за производство на пелети не подлежи на оценка за въздействие върху околната среда. Доколкото ми е известно, за него е издадено разрешително за строеж. Лично съм проверила приложението на Закона за околната среда, за да съм сигурна в това, което Ви отговарям. Моят отговор е категоричен.
По втория проект – за металургичното производство, е минала процедура за оценка на въздействието върху околната среда.
ЯНАКИ СТОИЛОВ (КБ, от място): Това е за старата пещ, а не за новите.
МИНИСТЪР НОНА КАРАДЖОВА: Единствено от инвеститора зависи кога ще си подаде заявлението за комплексно разрешително. Ние няма как да го накараме да подава такова в някакви срокове.
ЯНАКИ СТОИЛОВ (КБ, от място): Но се ангажирате, че няма да заработи преди това?
МИНИСТЪР НОНА КАРАДЖОВА: Абсолютно. Уверявам Ви и ще Ви информирам включително за резултатите от наши проверки на място.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ПАВЕЛ ШОПОВ: Следващият въпрос е от народния представител Мартин Димитров, но не го виждам в залата.
Ще продължим със следващия въпрос от народния представител Ангел Найденов относно необходимостта от извършване на оценка за въздействието върху околната среда, преди да започне добивът на подземното богатство по дадената концесия с Решение № 748 от 7 октомври 2011 г. на Министерския съвет.
Господин Найденов, заповядайте да развиете въпроса си.
АНГЕЛ НАЙДЕНОВ (КБ): Уважаеми господин председателю, уважаема госпожо министър, уважаеми народни представители! Моят въпрос към Вас, госпожо министър, е ще има ли и кога ще бъде предоставена за обсъждане оценка за въздействие върху околната среда, във връзка с Решение на Министерския съвет № 748 за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства от находище „Диканите” на територията на землището на селата Горна и Долна Диканя, община Радомир.
Госпожо министър, зададох въпроса, защото е много важно жителите на тези села да чуят Вашата позиция – дали ще бъде в посока на защита и опазване на околната среда и здравето на хората, или ще бъде в посока на проява на безразличие към техните тревоги.
Тези тревоги са породени от констатираните несъответствия между проекта за решение на Министерския съвет, изразените становища, включително Вашето, държа да подчертая, като израз на коректност, доклада на министъра на икономиката, енергетиката и туризма и публикуваното в „Държавен вестник” решение на Министерския съвет. Според публикуваното решение се допуска добивът да започне, без да има оценка за въздействието върху околната среда или съответно оценка за съответствие по Закона за биологичното разнообразие и по Закона за опазване на околната среда.
Това съвсем естествено поражда много въпроси у хората, тъй като добивът крие много неясноти и рискове. С оглед на това моят въпрос, госпожо министър, е: ще има ли такава оценка и кога ще бъде предоставена за обсъждане?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ПАВЕЛ ШОПОВ: Госпожо министър, заповядайте за отговор.
МИНИСТЪР НОНА КАРАДЖОВА: Уважаеми господин председател, уважаеми госпожи и господа народни представители, уважаеми господин Найденов! В решението на Министерския съвет е записано следното: „Добивът на подземното богатство може да започне, след като бъде съгласуван с министъра на икономиката, енергетиката и туризма цялостен работен проект за добив и първична преработка, изготвен въз основа на влязло в сила положително решение по оценка на въздействие върху околната среда или решение, с което е преценено да не се извършва оценка за въздействие върху околната среда, така както се изисква от Закона за опазване на околната среда, както Оценка на съвместимост по Закона за биологичното разнообразие и Наредбата за оценка на съвместимост, с която се одобрява инвестиционното предложение.” Тоест, добивът не може да започне, ако не е измината дължимата процедура по реда на Закона за опазване на околната среда.
Към момента обаче инвеститорът не е внасял в Министерството на околната среда и водите уведомление за инвестиционното си предложение, така че цялата процедура ще започне след внасяне на уведомление от страна на инвеститора в Министерството на околната среда и водите. В рамките на тази процедура ще бъде проведено и предвиденото, съгласно нормативната уредба, обществено обсъждане, в което всички хора от населеното място, които се интересуват, могат да участват. Разбира се, ще бъде проведена и оценката за съвместимост по реда на Закона за биологичното разнообразие. Лично ще Ви информирам ако бъде внесен такъв проект и съответно започне процедура.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ПАВЕЛ ШОПОВ: Господин Найденов, заповядайте за реплика.
АНГЕЛ НАЙДЕНОВ (КБ): Благодаря Ви, господин председател.
Уважаема госпожо министър, благодаря за отговора Ви. Уважавам желанието да информирате народните представители, разбира се, и хората, които живеят на територията в случая на двете населени места от община Радомир. Разковничето и онова, което поражда обаче опасението, е тъкмо в това, което и Вие прочетохте в израза „или”, което означава, че този добив може да започне и без тази оценка, само въз основа на решение.
Кое поражда тази тревога? Тревогата се поражда от факта, че Вие във Вашето становище не допускате такава хипотеза. Вие изрично казвате, че това трябва да стане – става дума за добива – само въз основа на влязло в сила решение за оценка на въздействие върху околната среда и съответно оценка за съвместимост.
Проблемът се поражда от факта, че първоначално заявената площ от фирмата, която кандидатства за концесията, е в размер на около 209 декара, което не попада в задължителната територия, изискваща съответно оценка за въздействие върху околната среда. Вие и Вашите колеги в министерството, включително в Министерството на икономиката, енергетиката и туризма, допълнително посочвате, че става дума за два пъти по-голяма площ, което вече в хипотезата на Закона за опазване на околната среда ясно изисква задължително да има такава оценка. И това няма как да не поражда тревога в хората, когато те виждат изведнъж, че законът изключва тази възможност, а от друга страна в „Държавен вестник” се публикува решение на Министерския съвет, което не отчита Вашето становище и което допуска да се започне добив и без такава оценка.
Факт е, че тук съмненията се пораждат от това – дали е небрежност, дали е непрецизност при публикуване на решението, или това е съзнателна подмяна на проекта за решение на Министерския съвет. Че има такава непрецизност е видно от това, че шест месеца по-късно, през месец април тази година е публикувана корекция, тъй като неизвестно как в първоначалното решение се появява село Мечкул, което е на територията на община Симитли – нещо, което изобщо не е поискано по отношение на концесия за двете населени места Горна и Долна Диканя.
Затова, госпожо министър, категорично настоявам да изключите възможността без оценка да започне добив. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ПАВЕЛ ШОПОВ: Госпожо министър, заповядайте за дуплика.
МИНИСТЪР НОНА КАРАДЖОВА: Уважаеми господин Найденов, специално сме информирали и Националната инспекция по околна среда и води да се следи за процеса да не би да започне някаква дейност, ако не са осъществени тези процедури. Искам да Ви информирам, че с тази формулировка в решението, както е, тя е принципна, така че в никакъв случай така, както е написан текстът, че трябва да се представи положително решение по ОВОС или преценка да не се извършва ОВОС, съгласно изисквания на Закона за околната среда и водите, не отменя задължението на инвеститора, при положение, че заявената площ е над тази, за която задължително се изисква ОВОС, да не бъде проведена. Така че това по никакъв начин не отменя неговото задължение. Изрично е казано да се спази Законът за опазване на околната среда и специално съм информирала регионалния инспектор, при това не отсега, а доста отдавна.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ПАВЕЛ ШОПОВ: Преминаваме към питане от народния представител Димчо Михалевски относно политиката на Министерството на околната среда и водите за изготвяне на водната стратегия и управлението на водните ресурси на страната.
ДИМЧО МИХАЛЕВСКИ (КБ): Благодаря, господин председател.
Уважаема госпожо министър, неслучайно повече от един народен представител питаме по тази тема, защото тя е изключително важна. Аз ще припомня само думите на моя колега, че действително за около 6-7 месеца екипът, на който Вие възложихте, беше подготвил варианта, който беше публикуван преди два месеца публично, а той беше готов преди повече от 12 месеца, и един от въпросите, който съм задал писмено в питането е: кога все пак тази стратегия ще бъде готова? Защото не е логично екипът да работи 6 месеца, а повече от 12 месеца след това правителството да я обсъжда, преди да я направи достояние за публично обсъждане.
Вторият въпрос е свързан с това: не считате ли, че има един огромен проблем, че едновременно преди обявяването на стратегията се обявяват промени в Закона за водите, които очевидно касаят основни концептуални промени в организацията на предоставянето на услугата, собствеността и други въпроси.
И още един проблем – ние бяхме подготвили в предното правителство изработката на така наречените генерални мастерпланове за всички регионални ВиК плюс 41 мастерплана за агломерацията на 10 000 еквивалент жители. В момента последните 41 плана са отменени от Вашето правителство, а Вие упоменавате в проектотекста на стратегията, че те ще бъдат опората за стратегическото решаване проблемите на ВиК сектора.
Като цяло искам да попитам: считате ли, че в рамките на този мандат ще имаме стратегия, защото онзи ден с изключително удивление забелязах, че в плана за развитие на Министерския съвет пише, че окончателният вариант на стратегията ще бъде одобрен през месец ноември 2012 г., което означава, че в идеалния вариант, може би след дискусия в Народното събрание в края на тази година или по-скоро в началото на следващата, ние ще имаме стратегия. Само че тези четири години, които са отминали, през този период нашата държава е била задължена да изпълни определени задължения по Директивата за пречистване на отпадъчни води, имали сме задължения и към хората.
Въобще въпросът ми е: не е ли цялото действие на правителството по тази стратегия едно отбиване на номера, без никакви реални последици? Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ПАВЕЛ ШОПОВ: Госпожо министър, заповядайте за отговор на питането на господин Михалевски.
МИНИСТЪР НОНА КАРАДЖОВА: Уважаеми господин председател, дами и господа народни представители, уважаеми господин Михалевски! Ще започне с последния Ви въпрос-коментар. Смятам, че изключително отговорно подходи нашето правителство, че започна разработването на тази стратегия. Както знаете, изискването за разработване на тази стратегия – дългосрочна стратегия за развитие на водния сектор на страната, е законодателно изискване от началото на 2005 г. Смятам, че тъй като наистина това е много труден документ, много трудна стратегия, може би това е била и причината предходното правителство, в което и Вие участвахте като заместник-министър във ВиК сектора, да не стартирате по никакъв начин разработването на тези документи.
Наистина в Закона за водите не са дадени срокове за разработване на този документ, но аз като министър се възползвах от тази възможност по чл. 105 от Закона за водите и стартирах този процес. Няма законово изискване дали тази стратегия да бъде разработвана за половин месец, една година или пет години. Най-важното е държавата ни да има такъв документ.
След като бяха подготвени вариантите, след като министерството разгледа документа, направихме многобройни срещи с другите министерства, с операторите, с някои неправителствени организации, при което финализирахме документа, който да представим за обществено обсъждане, съответно беше разгледан и на Консултативния съвет към министъра на околната среда и водите. В момента се отразяват целесъобразните бележки от общественото обсъждане. Надявам се този документ, след като се одобри от Министерския съвет, най-късно през втората половина на месец юни да бъде внесен за разглеждане от Народното събрание. Вярвам, че Вие също ще имате принос при обсъждане на този документ.
В Закона за водите има един малък рамков текст като изискване за разработване на стратегията. Така че не само моето виждане, а и на моите колеги от Министерския съвет, и на операторите, с които сме се срещали – дали сме нашето виждане за дългосрочно развитие на сектора, което урежда хоризонтални въпроси на управлението и мениджмънта.
Що се отнася до бързите законодателни промени, може би знаете, че те са мотивирани от текстовете в стратегията, които се отнасят до управлението и особено до контрола на техническото състояние на язовирите. Около това има консенсус. Не смятам, че някой ще възрази по това.
Тъй като е възможно стратегията да бъде обсъждана по-дълго време, след това ще се правят съответни законодателни промени, произтичащи от нея, мисля, че е абсолютно целесъобразно специално тези текстове да бъдат приети възможно най-бързо.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ПАВЕЛ ШОПОВ: Господин Михалевски, имате възможност да зададете два допълнителни насочващи въпроса към министър Караджова.
ДИМЧО МИХАЛЕВСКИ (КБ): Уважаеми господин председател! Уважаема госпожо министър, това не е първата стратегия в рамките на Закона за водите. Първата стратегия беше направена от правителството на господин Сакскобургготски, само че тя не влезе в Народното събрание, очевидно защото трябваше да има още по-голям консенсус.
И не е вярно, че нашето правителство не е работило по документи, защото Министерството на регионалното развитие и благоустройството, в което аз ресорно отговарях за този въпрос, подготви първо проект на Закон за ВиК, който после прерасна в изменение на сериозни текстове, очертаващи реформа, която, за съжаление, Вашето правителство и до момента не реализира, във ВиК операторите.
Само че има един съществен въпрос и апелирам, въпреки Вашето закъснение – недейте да прибързвате с някакви срокове през юни-юли, защото тази стратегия не дава отговор на най-важните два въпроса.
Откъде ще се вземат необходимите ресурси, като дълбоко поставям под съмнение разчетите за 12, 22 и 43 милиарда, които считам, че не са верни, защото само по тях, максималният вариант за ВиК сектора, трябват от порядъка на 15-17 млрд. евро, което абсолютно не отговаря на действителността? Трябва да има източник.
Вторият, по-важен въпрос е: защо не е изследвано в стратегията как това ще се отрази през амортизационните отчисления, които неизбежно ще влязат в цената на услугата, върху възможността на хората, на потребителите да плащат?
Никъде в стратегията, вероятно като задание е липсвало, не е отразен този въпрос! Аз твърдя, че скоростта и обемът на модернизацията на цялата инфраструктура, ползваща водата като флуид (без значение дали е хидроенергетика, ВиК, хидромелиорации), ще се предопределят не от желанието на което и да е правителство или което и да е Народно събрание, а от възможността хората да плащат за тази услуга. Това е огромен пробив и огромна загуба.
Тогава стратегията ще се превърне в информационен материал, който иначе има достатъчно достойнство от гледна точка – какви са валежите, какво е състоянието на ВиК.
Моят въпрос към Вас е: готова ли сте – съвсем конструктивно се обръщам, да добавите тези изследвания, за да може да стане същинският дебат в Народното събрание? Без тези изследвания за възможността, прогнозата за доходите на хората, оттам да преценим кое е най-важното – да се инвестира, просто тази стратегия ще стане, както може би, без да искате, удачно заявихте, един документ. Нищо повече. Той няма да е работеща платформа. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ПАВЕЛ ШОПОВ: Моля за отговор, госпожо Караджова, на допълнителния въпрос на господин Михалевски.
МИНИСТЪР НОНА КАРАДЖОВА: Уважаеми господин Михалевски, Вие сте имали пълната възможност четири години да направите тези анализи за влиянието на амортизационните отчисления.
Доколкото разбирам, Вашето предложение за осигуряване на финансирането в сектора е да бъде увеличена цената на водата и на водните услуги. Към стратегията, която ние разработихме и внасяме, има подробен план за действие, с предложение за финансово осигуряване. Така е – 20 години почти не е финансирано в сектора. Нуждите са огромни. При това Вие говорите само за ВиК, тъй като е Вашата специалност и Вашата тема. Разбирам Ви напълно. (Реплика от народния представител Димчо Михалевски.)
Може би не специалност, но като политика и като политик Вие сте вътре в тази тема, разбирате от нея. Но много по-широка е стратегията – тя включва и други взаимосвързани сектори. Това са защита от наводнения, отводнителните канали, хидромелиоративните системи.
Мисля, че стратегията дава отговор на въпроса: как да се подобри управлението на тези сектори, така че средствата, с които разполагаме, независимо дали са малко или много, да бъдат използвани по възможно най-добрия начин? Така че ще очакваме Вашите предложения за финансиране на сектора, а ние ще предложим план, в който ще дадем нашите виждания и предложения по този въпрос.
Убедена съм, че парламентът ще стигне до консенсус, защото става въпрос за водата на нацията.
Трудни са решенията – напълно съзнаваме, затова и процесът не протече толкова бързо, колкото и на мен ми се искаше. Важното е да се стигне до най-добрите решения, за да сме сигурни, че водата, която имаме, ще стигне до нашите потребители, при това с необходимото качество.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ПАВЕЛ ШОПОВ: Господин Михалевски, имате възможност да изразите отношение.
ДИМЧО МИХАЛЕВСКИ (КБ): Уважаема госпожо министър, когато бях заместник-министър, Министерството на регионалното развитие и благоустройството изпълни над 220 проекта във ВиК сектора, извън европейските средства, на стойност 155 милиона. За двете години управление сегашното Министерство на регионалното развитие и благоустройството не знам точно колко проекта е изпълнило, но е инвестирало под 5 милиона. Вие си направете сметката кога е инвестирано и кога не.
Друг е обаче въпросът. Ние направихме изчисления и видяхме, че амортизациите като изискване (това е един от греховете, който всички управляващи 20 години са правили – затова ние направихме тези промени в Закона за водите) трябва да влизат в себестойността, за да може през цената на услугата (каквато е нормалната икономическа практика в целия свят, разбира се, с повишаване на ефективността, за да не бъде ударът върху цените непоносим за потребителите) в крайна сметка да натрупваме, а не винаги да разчитаме на някакво външно, имагинерно финансиране.
Ако от тази трибуна искате да кажете с репликата си към мен, че няма да увеличавате цената на водата, аз ще Ви кажа: „Не лъжете българския народ!”. Просто не го лъжете, защото вариантите са два: няма да вдигате цената на водата или по-скоро я вдигаме, без да правим инвестиции; а ако се правят инвестиции, наистина трябва разумно да се прецени къде.
Аз твърдя, че в стратегията няма оценка на ефективността на влагане на средствата! Изчислени са някакви проценти за инвестиции и не е казано кое е нужно и кое не е нужно.
Давам пример, с който завършвам своето отношение. Има и в момента, Вие прекрасно го знаете, села, в които са изградени канализации, които стоят сухи. Само че в стратегията пише, че ние ще правим навсякъде канализации, почти за 650 млн. лв. в населени места под 2 хиляди, което не е нужно за България в момента.
Като прагматик и като човек, който се е занимавал, твърдя, че трябва да направим работещ документ! Може да не са огромни инвестициите, но да са полезни, разбираеми и поносими за българските граждани. Това е моят апел към Вас.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ПАВЕЛ ШОПОВ: Уважаеми колеги, ще продължим и след 14,00 ч., така както повелява нашият правилник, с 23 минути. Това е времето, което беше отделено за изказвания от името на парламентарни групи.
Сега продължаваме с въпрос от народния представител Калина Крумова относно прекратен проект за воден сектор в град Сливен и последиците от това.
Заповядайте, госпожо Крумова, да развиете въпроса си.
КАЛИНА КРУМОВА (независим): Господин председател! Уважаема госпожо министър, преди две години с Вас от същата парламентарна трибуна си говорихме отново за водния цикъл на гр. Сливен, затова си направих труда да изкарам точно какво сме си казали, за да се види защо сега продължаваме тази тема.
За тези, които не знаят, да припомним, че водният проект на цикъл трябваше да се осъществи с финансиране по Програма ИСПА и Програма „Околна среда 2007-2013”. Община Сливен бе краен бенефициент по проекта и възложител по Закона за обществените поръчки по всички сключени договори за строителство и строителен надзор.
Вие сама дебело подчертахте и беше добре да се знае, че това беше единственият проект, който беше даден самостоятелно да се развива от община Сливен, а не беше под шапката на ръководеното от Вас министерство.
И тъй като две години минаха, скандалите като че ли малко поотшумяха, но улиците на Сливен не изглеждат особено по-добре, да не говорим, че водната система на града не е кой знае колко модернизирана, имам няколко въпроса.
На първо място, освен разбитите улици, какъв беше резултатът? Аз предполагам и съм сигурна, че ако трябва да бъдем честни, той не е с позитивен знак. Ако е с негативен обаче и ако има някакви глоби, кой ще ги плати – общината ли, която е допуснала тези нарушения? Държавата ли? Кой ще плати глобите, ако има такива?
Оттам нататък, след като – надявам се, и Вие сама го казахте при предния ни диалог, че си вземате бележка, обратно върна ли се към Министерството на околната среда и водите водният цикъл на Сливен и какво може да се случи там? Може ли да се поправи тази водопреносна мрежа, защото сега има случаи, където – кой както свари, така си оправя улицата, само и само да не е разкопана. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ПАВЕЛ ШОПОВ: Имате думата за отговор, госпожо министър.
МИНИСТЪР НОНА КАРАДЖОВА: Уважаеми господин председател, дами и господа народни представители! Уважаема госпожо Крумова, Интегрираният воден проект на гр. Сливен включва два инфраструктурни компонента – първо, третиране на отпадъчните води на гр. Сливен, и второ – реконструкция и модернизация на ВиК мрежата на града.
Компонентът за третиране на отпадъчната вода на гр. Сливен е завършен успешно през месец юли 2011 г. и пречиствателната станция за отпадъчни води е в реална експлоатация.
Както многократно е коментирано и както Вие казахте, включително от трибуната на Народното събрание, вторият компонент на ВиК мрежата на града е бил предвиден за реализация с финансиране от две програми, което изначало не е било добър подход, но все едно се е случило: първо, предприсъединителна Програма ИСПА и Оперативна програма „Околна среда 2007 2013 г.”.
Съгласно подписания през 2006 г. финансов меморандум между България и Европейската комисия първата фаза на проекта се финансира по Програма ИСПА, като изпълнението на строителните и монтажни работи по реконструкция на канализационната система стартират едва през май 2009 г., тоест почти преди края на Програма ИСПА.
Едностранното прекратяване на договора от община Сливен със строителя през май 2010 г. доведе до проблеми от различен характер, както и предявяване на иск от страна на строителя пред Арбитражния съд при Българската търговско-промишлена палата.
Министерството на околната среда и водите наистина положи усилия за поддържане на активен диалог както с община Сливен за ускоряване на подготовката и провеждането на нови процедури за избор на изпълнител на прекратения договор, така и с Европейската комисия за защита финансирането на проекта.
Приложеният обаче от общинското ръководство подход при провеждане на тръжните процедури чрез рамково споразумение доведе до негативни реакции на службите на Европейската комисия и в крайна сметка – до спиране на проекта през месец август 2011 г. Като резултат финансовият меморандум по ИСПА не получи удължение от страна на Европейската комисия, както всъщност повечето проекти успяхме да продължим, и крайният срок за допустимост на разходите изтече в края на декември 2010 г., с което беше изчерпана възможността за понататъшно финансиране от ИСПА.
Проектът по Оперативна програма „Околна среда” също беше прекратен и авансовото плащане – върнато от общината.
В крайна сметка това, което ние препоръчахме още преди една година, вече се случва. В момента община Сливен подготви и представи за финансиране нов Проект за интегриран воден проект на Сливен по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”. Проектното предложение е в процес на оценка от експертна работна група. През месец април тази година изпратихме становище до общината с коментари, които следва да бъдат отразени.
Общината трябва да внесе коригираното проектно предложение в края на месец май 2012 г. и, ако общината се е съобразила с нашето становище и с много конкретни бележки, и те са отразени, съответно ще бъде сключен договор за безвъзмездно финансиране и вярвам, най-после, този проект да се случи.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ПАВЕЛ ШОПОВ: Госпожо Крумова, имате думата за реплика.
КАЛИНА КРУМОВА (независим): Уважаема госпожо министър, много Ви благодаря за отговора.
Имам само два конкретни уточняващи въпроса. Единият от тях е: ще има ли санкции, защото всички много добре знаем, това беше изнесено в медиите и то не само в България, че както Вие го казахте, имаше нарушения при изпълнението на този проект? Тоест, аз предполагам, че не е изключено да има някакви санкции за това, че не сме спазили процедурите, че има злоупотреби, че проектът е прекратен. Ако има такива санкции, кой ще носи отговорност за тях?
И другият ми въпрос, който беше: оттук нататък, след като се видя, че има злоупотреби по този проект, ръководеното от Вас министерство ли ще държим отговорно за изпълнението, ако всичко бъде одобрено, както Вие казахте, или той продължава да бъде конкретно към община Сливен и към кмета? Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ПАВЕЛ ШОПОВ: Заповядайте за дуплика, госпожо министър.
МИНИСТЪР НОНА КАРАДЖОВА: На втория Ви въпрос – община Сливен е получателят на проекта, така че отговорност за провеждане на новите обществени поръчки, така и за изпълнението на строителния договор е отговорност на общината, както е за всички останали проекти.
По отношение на първия въпрос: дали ще има финансови санкции. Тъй като договорът по Оперативна програма „Околна среда” е прекратен, имам предвид предишния, там няма да има никакви санкции или финансови корекции.
Що се отнася до проекта по ИСПА, който беше започнат, но прекъснат в самото начало, след приключване на финансовия меморандум, след подготовка на всички доклади и одит от страна и на българските одитни органи, и от страна на Европейската комисия, ще се уточни дали ще има някакви санкции. Да не забравяме, че той беше прекратен почти в самото начало и е възможно да няма и санкции, така че на този въпрос мога да Ви отговоря след одитите, които ще бъдат извършени в бъдеще. (Реплика от народния представител Георги Божинов.)
Там е построено нещо. Каквото е построено – то е построено. (Реплики от КБ.)
Така е, но по Оперативна програма „Околна среда” може общината отново...
ПРЕДСЕДАТЕЛ ПАВЕЛ ШОПОВ: Продължаваме с въпрос от народните представители Кирил Гумнеров и Стоян Иванов относно екологичната трагедия в гр. Меричлери.
Моля да развиете въпроса си.
КИРИЛ ГУМНЕРОВ (независим): Благодаря, господин председателстващ.
Госпожо министър, колеги! Аз задавам въпрос относно екологичната трагедия в гр. Меричлери.
Уважаема госпожо министър, на основание на постъпили жалби и сигнали до нас в качеството ни на независими народни представители, включително и от Емил Георгиев, като председател на „Екогласност”, тези сигнали са относно изключително сериозен екологичен проблем в гр. Меричлери, община Димитровград. Ето защо се обръщаме към Вас.
В гр. Меричлери хората от две години насам пият вода от водоноски, защото е доказано, че течащата по водопроводите уж питейна вода на практика е отровена с арсен.
През последните години в града се забелязва рязко увеличение на случаите на ракови заболявания. Според сигналите, които ние получихме, само през последните два месеца от левкемия са починали трима души при население от 1900 човека.
В тази връзка ние задаваме своя въпрос: защо досега ръководеното от Вас министерство не е предприело ефективни мерки за справяне с тази трагедия, очевидна последица от екологична катастрофа? Какви мерки ще предприемете за разрешаването на този сериозен проблем? Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ПАВЕЛ ШОПОВ: Госпожо министър, имате думата за отговор.
МИНИСТЪР НОНА КАРАДЖОВА: Уважаеми господин председател, дами и господа народни представители, всъщност дами няма, уважаеми господин Гумнеров, уважаеми господин Иванов! На Вашия въпрос бих отговорила така: по отношение на изнесените данни, свързани със здравни аспекти на въпроса, мисля, че не съм компетентна и не мога да Ви дам отговор, не е и редно.
По отношение на въпроса за замърсяване на водата с арсен, искам да Ви информирам следното, доколкото ние имаме компетенции като министерство в тази област, както и информация.
Град Меричлери и с. Великан се водоснабдяват от пет сондажа, които са в непосредствена близост до минералното находище Меричлери, което е с много добри свойства, но една от причините да има тези добри свойства като лечебна вода е високото съдържание на арсен.
По данни на колегите, в резултат на тази близост на един от тези сондажи всъщност идва сериозният проблем с превишеното съдържание и в питейната вода. Тези сондажи се експлоатират може би повече от 30-35 години.
До хармонизирането на стандартите за качеството на питейната вода на България с европейските, нормата за съдържание в питейната вода на арсен е била 50 милиграма на литър. Установеното съдържание в питейната вода на Меричлери е 28 грама на литър, тоест това е почти три пъти над нормите, при това, както Ви казвам, това не е от две или от три години, а се оказва, че е от 35 години, тоест откакто градът се водоснабдява.
Това, което имам като информация от колегите от Министерството на здравеопазването, е, че още преди три години, когато е сигнализирано за проблема, когато е установено това наднормено замърсяване, но под европейските норми, тъй като те са 10 милиграма на литър, а не 50, както е било по Български държавен стандарт, те са дали предписание веднага на ВиК дружеството и забрана за ползване на тази вода за питейни нужди. Всички са информирани, че водата може да се ползва единствено и само за хигиенни нужди.
За целта, пак по информация на общинското ВиК дружество в Димитровград, се доставя вода с водоноски, за да могат хората, които нямат възможността да купуват минерална или изворна вода, съответно да се снабдяват с питейна вода.
Също така, доколкото ми е известно, съжалявам, че така отговарям, но това е извън нас, вече е направен работният проект за алтернативен водопровод до тези две села във връзка и с един друг проект за довеждане на вода до Димитровград във връзка с друг проблем, който имаме с манган във водата, така че вярвам, че след като е направен и работният проект, той ще бъде осъществен.
Въпросът е дългогодишен и възниква след като се хармонизират нашите норми с европейските.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ПАВЕЛ ШОПОВ: Заповядайте, имате думата за реплика.
КИРИЛ ГУМНЕРОВ (независим): Госпожо министър, факт е, че в момента примерно наличието на арсен е приблизително три пъти по-голямо, отколкото са действащите в момента в България норми. Факт е и това – аз съм съгласен с Вас, че Вие няма откъде да извадите тези данни, но според изнесените в публичното пространство данни от 1381 пълнолетни жители на града 903 са със заболяване, от тях 24-ма са с тумори, 9 са със заболявания на кръвта – левкемия, и 130 имат проблеми със сърцето.
Аз съм много далеч от мисълта да Ви вменявам някаква вина за това, че съществува подобен проблем, защото е очевидно, че този проблем го има от много по-рано. Но аз недоумявам как през 2012 г. в България, която е член на Европейския съюз – нещо, което цялото правителство с огромно удоволствие размахва наляво и надясно, въпреки че според мен членството ни в Европейския съюз ни носи само негативи, как може в днешно време почти 2000 българи повече от две години да пият вода от водоноски, защото уж питейната вода всъщност не става за пиене? Обърнах се към Вас, защото е очевидно, че става дума за екологична трагедия, а Вие сте все пак министър на екологията. За мен нямаше нищо по-нормално от Вас да получа възможно най-пълен отговор, което, за съжаление, разбирам, че малко трудно може да стане.
Аз знам, че трудно можете да поемете някакви ангажименти на този момент, но дали е възможно министерството все пак, тъй като това засяга екологичен проблем, да направи поне една комисия, ако не друго, която да види откъде идва този проблем? Искам да ме разберете правилно – тук не става въпрос някой да обвинява друг, не става въпрос за някакво противопоставяне на определени хора. Тук става въпрос за това, че има 2000 българи, които имат проблем, който трябва да се реши от държавата, защото няма кой друг да го реши. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ПАВЕЛ ШОПОВ: Желаете ли думата за дуплика, госпожо министър?
Заповядайте.
МИНИСТЪР НОНА КАРАДЖОВА: Уважаеми господин Гумнеров, комисии са правени, проблемът е ясен. Въпросът беше да се направи този работен проект, за да може след това да се намери финансиране на проекта, така че не зная какво повече да Ви отговоря. Доколкото ми е известно, има такъв работен проект и следва съответно да бъде реализиран.
Така, както Вие изнесохте данните, по-скоро става въпрос за здравословни, а не за екологични проблеми. (Реплика от народния представител Кирил Гумнеров.) А дали е така? Дали има заболявания, дали са свързани с водата или някакви други причини, мисля, че има компетентно министерство, което ще Ви отговори по-добре на въпроса. Ако това е от водата – не съм специалист и по никакъв начин не мога да коментирам, важното е този водопровод да бъде реализиран.
За жалост, това се е случвало може би 30-40 години, но в крайна сметка такъв е бил българският стандарт, така че няма виновен в случая.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ПАВЕЛ ШОПОВ: Колеги, преминаваме към последния въпрос към госпожа Караджова. Той е от народния представител Пенко Атанасов относно изграждането на фотоволтаични системи в землището на село Попица, община Бяла Слатина, област Враца.
ПЕНКО АТАНАСОВ (КБ): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, уважаема госпожо министър! Въпросът ми към Вас наистина е в тази връзка. В предния парламентарен контрол на подобна тема разговаряхме с министър Найденов, но аз мисля, че Вашето министерство и Вие като принципал имате, разбира се, важно място в това – когато се утвърждават такива строителни площадки, Вашето място е сериозно и важно.
Фотоволтаичните системи за България са важни. Предишната тройна коалиция създаде условията да ги има. Обаче това, което наблюдаваме последните години, е изключително тревожно, защото се строят такива системи на земеделски земи, които са изключително ценни. Земеделската земя е най-важното богатство на страната ни и затова в тази връзка задавам този въпрос. В случая е за конкретно населено място и за конкретно строителство, но не е само в това населено място. Има много случаи в страната, където по този начин се действа, а аз мисля, че това е недопустимо.
Сега конкретно на въпроса. Госпожо министър, в землището на село Попица, община Бяла Слатина, се изгражда фотоволтаична система върху земеделска земя трета категория. Съгласно чл. 21, ал. 1 от Закона за опазване на земеделските земи в тези случаи за определянето на площадките и трасетата се изискват и влезли в сила решения или становища, издадени по реда на Глава шеста от Закона за опазване на околната среда и Закона за биологичното разнообразие.
Госпожо министър, спазен ли е в конкретния случай законът? Издадени ли са задължителните актове от Вашето министерство, за да бъде осъществено строителство? Какви мерки ще предприемете, в случай че е нарушен законът?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ПАВЕЛ ШОПОВ: Госпожо министър, имате думата за отговор.
МИНИСТЪР НОНА КАРАДЖОВА: Уважаеми господин председател, народни представители, господин Атанасов! За реализиране на четири отделни намерения за фотоволтаични системи в землището на село Попица, община Бяла Слатина, са проведени изискващите се процедури по екологична оценка по реда на Закона за опазване на околната среда от компетентния орган съгласно закона – директорът на Регионална инспекция по околна среда и водите, Враца. Процедурите са приключили с четири отделни решения, постановени през месец март 2010 г. Същите не са обжалвани и са влезли в сила. Имотите, обект на подробните устройствени планове за фотоволтаичните инсталации, не засягат защитени зони от екологичната мрежа Натура 2000 и предвид действащите разпоредби на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие към месец март 2010 г. не са проведени процедури по оценка за съвместимост.
Тъй като нормативните изисквания по околна среда са спазени и решенията са влезли в сила без обжалване, не се налага предприемане на допълнителни мерки.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ПАВЕЛ ШОПОВ: Господин Атанасов, имате думата за реплика.
ПЕНКО АТАНАСОВ (КБ): Уважаеми господин председател, колеги народни представители! Госпожо министър, разбирам, че това е най-лесният начин, по който Вие можете да ми отговорите, но все пак българското законодателство изисква, а и в Закона за опазване на земеделските земи е написано, че върху земи от трета до шеста категория не могат да бъдат строени такива фотоволтаични съоръжения. Не знам на какво основание Вие сте го издали. Ще Ви предоставя документ, в който ясно е написано каква категория е земята.
В случая министърът на земеделието и храните също избегна от отговора на този въпрос. Законът не е спазен и мисля, че Вие не сте в правото си да издавате такива разрешения, защото по начина, по който не се спазва законът, ние унищожаваме българската земя, а тя е много важна част от нашето национално богатство, създава се за хиляди години. Казах на министър Найденов, че един сантиметър почва се създава за 100 хиляди години. Не за една, не за 100, а за 100 хиляди години! Нали разбирате, че ако имаме правилно отношение към земеделската земя, не бива това да се случва.
Ето, предоставям Ви документите. (Предоставя документи на министър Нона Караджова).
ПРЕДСЕДАТЕЛ ПАВЕЛ ШОПОВ: Желаете ли дуплика, госпожо министър?
Заповядайте.
МИНИСТЪР НОНА КАРАДЖОВА: Абсолютно съм съгласна с Вас, че почвата е уникално богатство на България и че трябва да го опазим по всички възможни начини.
Във връзка с конкретния въпрос искам да Ви информирам, че процедурите, за които споменах – по Закона за околната среда, са първи в цялата редица. Постановяването на едно положително решение по екологична оценка по никакъв начин не дава право на следващите органи и процедури, ако не отговарят на други изисквания по други закони, съответно да бъдат разрешени. Тоест една положителна екологична оценка в никакъв случай не задължава някого, например общината, да издаде разрешително за строеж. Така че ние нямаме право да откажем процедиране на проект от екологична гледна точка, но оттам нататък спазването на Закона за опазване на земеделските земи, в случая, което е следваща стъпка, на Закона за устройство на територията, а ако има – и други закони със специални изисквания като Закона за енергетиката и така нататък – оттам нататък това е по поредицата от процедури.
Отново повтарям, по никакъв начин тази положителна екологична оценка, проведена в пълно съответствие с правилата (специално съм проверила), не дава право на инвеститорите да не спазват законите, които в поредицата са след това. А ние нямаме право да откажем разглеждане на преписка от гледна точка единствено и само на екологичното въздействие.
ПЕНКО АТАНАСОВ (КБ, от място): Според мен въобще не е трябвало да тръгнете да го разглеждате.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ПАВЕЛ ШОПОВ: Благодаря, госпожо Караджова, за отговорите, които ни дадохте в този истински маратон от въпроси и отговори в парламентарния контрол.
Колеги, както повелява нашият правилник, съм длъжен да Ви обявя, че следващото парламентарно заседание ще се проведе на 22 май 2012 г., вторник, от 14,00 ч. – извънредно парламентарно заседание по дневен ред, който днес ни беше предложен и гласуван.
Закривам заседанието. (Звъни.)

(Закрито в 14,20 ч.)


Председател:

Цецка Цачева


Заместник-председател:

Павел Шопов

Секретари:
Пламен Нунев

Милена Христова
Форма за търсене
Ключова дума
ЧЕТИРИДЕСЕТ И ПЪРВО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект на Конституция на Република България

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на членове на Комисията за енергийно и водно регулиране

Избор на председател и членове на Комисията за защита на личните данни

Избор на председател на Комисията за енергийно и водно регулиране

Избор на член на Централната избирателна комисия





    Последни заседания