Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Стенограми от пленарни заседания
ТРИДЕСЕТ И ПЪРВО ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ
София, вторник, 24 юли 2012 г.
Открито в 13,04 ч.
24/07/2012
Видео архив » Преглед на видео архив
Председателствали: председателят Цецка Цачева и заместник-председателят Анастас Анастасов

Секретари: Пламен Нунев и Любомир Владимиров


ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Налице е кворум. Откривам пленарното заседание. (Звъни.)
Дами и господа народни представители, няколко съобщения.
Във връзка с получени препоръки от Сметната палата по време на извършен одит относно техническото оформяне на Отчета за изпълнение на Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2011 г., постъпили в Народното събрание с вх. № 210-00-72 от 28 май 2012 г., на 18 юли 2012 г. в Народното събрание е внесен отново Отчетът за изпълнение на Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2011 г. с вносител – Националният осигурителен институт. Отчетът е изпратен на Комисията по бюджет и финанси, Комисията по труда и социалната политика и е на разположение на народните представители в Библиотеката на Народното събрание, а на съответен електронен адрес – в компютърната мрежа в Народното събрание.
На 23 юли 2012 г. в Народното събрание е внесен Доклад на Междуведомствената комисия за експортен контрол и неразпространение на оръжията за масово унищожение към министъра на икономиката, енергетиката и туризма за изпълнението на Закона за експортния контрол на оръжия, изделия и технологии с двойна употреба за 2011 г., одобрен с Решение № 630 от 2012 г. на Министерския съвет. С мое писмо докладът е изпратен на Комисията по икономическата политика, енергетика и туризъм, Комисията по външна политика и отбрана и Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове. Материалът е на разположение на народните представители в Библиотеката на Народното събрание.
Националният статистически институт е предоставил на Народното събрание справочници „Преброяване на населението и жилищния фонд през 2011 г.” по области на хартиен и електронен носител – 28 броя. Материалите са на разположение на народните представители в Библиотеката на Народното събрание.
Процедура.
ВАНЯ ДОБРЕВА (КБ): Уважаема госпожо председател, господа министри, уважаеми колеги! През вчерашния ден се навършиха 70 години от разстрела на световноизвестния български поет Никола Йонков Вапцаров. Предлагам от името на Парламентарната група на Коалиция за България с едноминутно мълчание да почетем паметта му. (Народните представители от Коалиция за България, Движението за права и свободи и „Атака” стават прави.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Госпожо Добрева, българската история е изпъстрена с имена на светли личности, които са направили немалко за нас. Мисля обаче, че не е редно. Всеки ден има подобни чествания и подобни годишнини, за да почитаме всеки път, всеки по всеки повод с едноминутно мълчание. Благодаря.


Преминаваме към точка първа от дневния ред:
РАЗИСКВАНИЯ ПО ПРОЕКТА ЗА РЕШЕНИЕ ЗА ГЛАСУВАНЕ НА ВОТ НА НЕДОВЕРИЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ С МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ БОЙКО БОРИСОВ ЗА ПРОВАЛА НА ПРАВИТЕЛСТВОТО В ОБЛАСТТА НА ПРАВОСЪДИЕТО И ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ.
Предложението заедно с мотивиран проект за решение е внесено от 74 народни представители от Парламентарната група на Коалиция за България, Парламентарната група на Движението за права и свободи и независим народен представител на 19 юли 2012 г., четвъртък, в 16,37 ч. Материалите са раздадени на народните представители в петък, 20 юли 2012 г.
Искам да Ви уведомя за времето, с което разполага всяка от парламентарните групи. То е съгласно правилото на чл. 48, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание:
Парламентарната група на ГЕРБ със 117 народни представители разполага с време 40 минути, Парламентарната група на Коалиция за България с 40 народни представители – 25 минути, Парламентарната група на Движението за права и свободи с 35 народни представители – 24 минути, Парламентарната група на Синята коалиция с 14 народни представители – 21 минути, Парламентарната група на „Атака” с 10 народни представители – 20 минути, независими народни представители 24 на брой – общо 15 минути.
Постъпили са три заявки за изказвания от независими народни представители.
За процедура – госпожа Манолова.
МАЯ МАНОЛОВА (КБ): Уважаема госпожо председател, уважаеми господин вицепремиер, уважаеми дами и господа министри, уважаеми колеги! Една от лошите парламентарни практики, които въведе това мнозинство, са опитите да бъдат затъмнени дебатите по важни за българските граждани въпроси, включително и по разискванията на внесени от опозицията вотове на недоверие към кабинета на господин Бойко Борисов. Надявам се, че днес няма да потвърдите тази практика, че Народното събрание ще гласува решение, с което днешният дебат да бъде показан пряко по Българската национална телевизия и по Българското национално радио, защото хората имат право да чуят оценките на опозицията и на управляващите за състоянието на сектора „Правосъдие и вътрешни работи”, както и какво смята да предприеме българското правителство за преодоляване на проблемите в този сектор, а също и за изпълнение на препоръките от Европейската комисия, отразени в нейния 5-годишен Доклад по механизма за сътрудничество и проверка.
Моля да подложите на гласуване нашето предложение – днешният дебат по внесения вот на недоверие срещу правителството на господин Бойко Борисов за провала в сектора „Правосъдие и вътрешни работи” да бъде подложено на гласуване от пленарната зала. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Обратно становище? Няма.
Поставям на гласуване предложението за пряко излъчване в ефира на Националното радио и Националната телевизия на дебатите по внесения вот на недоверие.
Моля, гласувайте.
Гласували 181 народни представители: за 172, против 3, въздържали се 6.
Предложението е прието.
Във времето за дебати, с което Ви запознах, не влиза времето за представяне на мотивите на вота на недоверие от името на вносителите, и времето за изказване на министрите от кабинета на министър-председателя Борисов.
От името на вносителите мотивите на вота ще бъдат представени от господин Сергей Станишев.
Слушаме Ви.
СЕРГЕЙ СТАНИШЕВ (КБ): Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господа министри! Преди всичко трябва да бъде ясно защо се внася този вот на недоверие. Мнозина казват, че той се внася заради негативния доклад на Европейската комисия. Това е така и не е така.
Това е така, първо, защото никъде досега в доклади на Европейската комисия не е имало толкова тежки, аз бих казал – убийствени политически характеристики и оценки за България. Ще цитирам само някои от тях.
„Все още липсва посока на политиката, което възпира напредъка. Основни принципи като независимостта на съдебната власт невинаги бяха напълно спазвани.” И се посочват хората от изпълнителната власт – не поименно, но всеки ги знае, които посягат към независимостта на съдебната власт. Обстоятелството, че все още има нужда от външен натиск, повдига въпроса за устойчивостта и необратимостта на промените. Най-важната и тежка оценка от Европейската комисия – цялостното впечатление е за неспособност да се спазва разделението на държавните власти.
Уважаеми дами и господа, това означава само едно: че фундаментът на българската демокрация е подкопан. Няма как тази характеристика да бъде подмината, все едно че нищо не се е случило и да бъде удавена в някаква статистика. Различен е и езикът на доклада – той не е технически, не е експертен. Той е политически език, който показва, че докладът е писан с много ясни политически оценки и последствия за България.
Второ, този вот е заради доклада на комисията и защото самият факт, че се удължава за неопределено време механизмът за проверка и сътрудничество, е провал на правителството на господин Борисов. Логично е след началните затруднения, след политическата воля, за която се говореше в първия Ви доклад, да има все по-добри и по-добри доклади, и в края на петата година, когато се прави обща оценка – да отпадне самият механизъм.
Искам да Ви припомня, че в началото на мандата Ви, след изборите, водещи Ваши политически фигури заявяваха такова намерение, дори амбицията – да отпадне след първата година от управлението.
Този вот е заради доклада и защото верни се оказаха слуховете, че от края на миналата година правителството на Бойко Борисов вече няма политическата подкрепа и доверието нито на държавите членки, нито на Европейската комисия. Това е много тежка оценка.
По същество. Езикът на този доклад означава сваляне на политическо доверие от правителството на ГЕРБ. Неслучайно следващият доклад ще бъде след 18 месеца. Това означава, че са вдигнали ръце от това правителство и не вярват, че за една година ще постигнете сериозни промени – това означава констатацията на Европейската комисия.
Освен това този доклад означава, че членството ни в Шенген, което трябваше да е факт през март 2011 г., се отлага за неопределено време, тъй като то се основава преди всичко на наличие или липса на доверие – не само на технически критерии. Това беше ясно заявено и от Германия, и от Франция, и от Холандия преди година и половина. Това доверие не е оправдано от правителството на ГЕРБ.
Искам да кажа едно нещо: за първи път от 1999 г. ще имаме българско правителство, което не е постигнало предварително зададена стратегическа европейска цел. В този смисъл ГЕРБ няма правото на думите „европейско развитие” в своето наименование, защото се превърна в пречка на европейското развитие.
Провалът, освен всичко останало, е и там, където хората смятаха, че ГЕРБ са най-силни – в това, че ще възстановят справедливостта, ще се преборят с организираната престъпност и корупция. Много хора казваха: „Да, намаляват ни доходите, живеем все по-бедно, изпуснаха безработицата, икономиката не върви, но поне ще накажат лошите”. Европейската комисия обаче ясно казва: няма убедителни резултати след три години от управлението на ГЕРБ.
Действително, когато министър Цветанов тръби, че е пречупен гръбнакът на организираната престъпност, че са разбити 666, ако не ме лъже паметта, организирани престъпни групи, това предизвиква вече само недоумение и горчиви усмивки. Нека господин Цветанов бъде любезен да отговори на Европейската комисия кои са тези 12 големи организирани престъпни групи, които имат оборот от милиард и 800 млн. евро и очевидно функционират достатъчно комфортно и необезпокоявани.
В същото време този вот на недоверие не е и само заради доклада на Европейската комисия, защото този доклад само приповдига завесата над една много по-страшна и мрачна действителност от държавата, създадена от управлението на ГЕРБ. Все повече българи с ужас поглеждат и виждат следното: власт, която установява олигархичен модел на управление, в който правителството и мнозинството от парламента обслужват конкретни икономически интереси. Това личи по над 60-те лобистки закона, които прокарахте. Последният, който беше спрян и ревизиран под уличен натиск, е Законът за горите. Той обаче е само един от ярките примери на Вашата корупционна практика в законодателството или в политиката на правителството.
Публична тайна е, че във всеки един икономически бранш и във всяка територия на страната процъфтяват чрез държавни поръчки само фирми, приближени на ГЕРБ, благодарение на своите връзки с управляващите.
Второ, за първи път от десетилетия имаме срастване на една партия с държавата. Днес в България, за да станеш дори и най-нисш държавен служител, трябва да попълваш масово декларация за лоялност към ГЕРБ. По време на избори, и това пролича в Белоградчик в неделя – шефовете на полицията отиват на инструктаж при местните координатори на ГЕРБ, и всичко това се води като политика от министър Цветанов. Имаме власт, която открито подменя резултатите от изборите, за да командва държавата и когато е загубила доверието на хората.
Вие знаете легендарната фраза: „Властта корумпира, а абсолютната власт корумпира абсолютно.” Това е действителността в България – имаме изпълнителна власт, която последователно работи да подчини на своята воля или целесъобразност съдебната власт. Това ясно пролича и през последните седмици от оценките на Европейската комисия за кадровата политика. Упреците към Висшия съдебен съвет, че не може да защити независимостта на съдебната власт, са в основата на тежките оценки за Висшия съдебен съвет. Всички знаем, че инициативата е на изпълнителната власт, защото след като практически подчинихте всички независими органи – Комисията за защита на конкуренцията, Комисията за финансов надзор, Сметната палата, Управителен съвет на БНБ, съдебната власт остава единствената, която все още оказва съпротива на Вашия диктат.
Днес в България всеки може да бъде оклеветен, арестуван, проснат по очи и обявен за престъпник, ако е неизгоден на управляващите. Дори и да бъде оправдан, никой няма да му се извини – справка: лекарите „убийци” от Горна Оряховица.
Господин Цветанов слуша на слушалките нещо свое, но трябва да отговори на тези въпроси, които постави и комисията, и българската опозиция.
Имаме власт, която е некомпетентна и няма никаква посока за развитие на страната. По този начин държавата става най-непредсказуемият фактор. Има просто реакция на събития и напрежения, които ежедневно избухват, или има безнадеждна, отчаяна импровизация в така наречените реформи. Вчерашният протест на над 300 митничари показа, че тези безумни реформи за децентрализация разсипват всъщност държавата.
Вотът на недоверие е търсене на политическа отговорност от правителството. Той се налага не само заради оценките на Европейската комисия, но и заради реакцията. Трябва да се носи политическа отговорност и ще Ви цитирам една фраза: „Доверието на кредит има своите граници и те не могат да бъдат безкрайни. Дойде време да докажем, че можем да реализираме реформите и да работим за отстраняването на констатираните в Европейската комисия слабости. Това е първото и най важно условие по пътя на европейското развитие на нашата страна” – 27 юли 2009 г., Бойко Борисов.
Минаха три години и днес трябва да се носи политическа отговорност. Няма как да се криете зад отговорността на предишното правителство – то си е понесло отговорността. Днес ГЕРБ носи отговорност. Започва вече четвърта година.
Затова призовавам народните представители (председателят дава сигнал, че времето е изтекло), приключвам, госпожо председател, всеки да изрази своето отношение към това правителство: или то се справя с престъпността, решава проблемите, раздава справедливост – или не се справя, и трябва да си ходи. Тук няма неутрална позиция. Който заеме неутрална позиция, подкрепя ГЕРБ и солидарно носи отговорността с тях.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря Ви, господин Станишев. Ще имате възможност в дебатите да продължите изказването си.
СЕРГЕЙ СТАНИШЕВ: Призовавам правителството не да мълчи, а да отговори на всички тези оценки и на Европейската комисия, и на мотивите във вота. Защото така се прави в демократична и прозрачна държава. Благодаря Ви за вниманието. (Ръкопляскания от КБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Разискванията са открити.
До момента за изказване има записани трима независими народни представители – Дарин Матов, Димитър Чукарски и господин Терзийски.
Съгласно нашия правилник има възможност парламентарните групи да дадат писмена заявка за изказване, ако не, от място в залата.
Има ли желаещи да участват в разискванията?
Заповядайте, господин Ципов.
КРАСИМИР ЦИПОВ (ГЕРБ): Благодаря, госпожо председател.
Уважаема госпожо председател, уважаеми господин вицепремиер и министър на вътрешните работи, уважаема госпожо министър на правосъдието, уважаеми господин министър на отбраната! Чухме множество обвинения без някой да е седнал и да направи един анализ на докладите, които Европейската комисия ни даде през този 5-годишен период, за да стане ясно на всички в тази зала през кои години се е гледало на тези доклади като партньорски инструмент, който трябва да даде насоките, при които трябва да се осъществяват реформи и да се постигат убедителни резултати.
Какво имаше, уважаеми дами и господа, в някои от докладите през 2008 и 2009 г.? Ще си позволя да направя няколко цитата на ключови фрази:
„Приетият през 2006 г. Наказателно-процесуален кодекс не допринесе за подобряване ефикасността на наказателното производство. Функциите и задачите на компетентните органи в наказателния процес не бяха достатъчно уточнени или добре формулирани, за да се улесни сътрудничеството между тях. Забавянето на съдебните процеси е често явление и няма процедурни гаранции, които да предотвратят забавянето при постановяването на присъди от съдилищата. Бе предложена реформа в правоприлагането в МВР, но липсата на яснота относно ролите на различните участници в досъдебната фаза при събирането на информация и доказателства предизвикаха дискусии. Различните гледни точки за тези реформи създадоха несигурност и попречиха на постигането на резултати.
Полицията не разполага с достатъчен и добре обучен персонал или оборудване за разследването на сложни случаи. Няма достатъчно надеждна информация и данни за разследване и предявяване на обвинения и съдебни решения. Представената информация не е надеждна и понякога е противоречива.
България постигна твърде малък напредък в замразяването или конфискуването на финансови активи, придобити по престъпен начин.
Твърденията за корупция и измами нанасят тежки поражения върху резултатите от програмите на Европейския съюз за финансова помощ.
Нужни са постоянна политическа воля и решимост.
Трябва да се отдели повече внимание на изграждането на прозрачни и подлежащи на отчет отношения.
Трябва да се намери решение на въпроса за парламентарния контрол върху Държавната агенция „Национална сигурност”.
Приетите мерки се възприемат като некоординирани действия, които не се следват системно на всички равнища.
Продължава да липсват достатъчен политически ангажимент за извършването на по-мащабни инициативи, които биха могли да формират по-решителен стратегически подход.”
Всички тези констатации, уважаеми дами и господа, са достатъчно показателни. Може би и затова в последния доклад от тази година имаше констатация, че през разглеждания период има моменти на ускорен напредък и моменти на застой, че имаше етапи, през които имаше налице активно сътрудничество, докато в други моменти, уважаеми дами и господа, срещу механизма за сътрудничество и проверка имаше съпротива и ропот.
Нека не се забравя, дами и господа, че благодарение на активното бездействие именно по отношение противодействието на корупцията и организираната престъпност Европейската комисия се произнесе наистина с унищожителен доклад относно управлението на финансовите средства от Европейския съюз. България получи най-суровите санкции в историята на Съюза, които се сведоха до спирането на над 1 млн. евро поради подозрения в злоупотреби, измами и конфликт на интереси. Спирането на тези средства за първи път на държава – членка на Европейския съюз, беше един от най-лошите сигнали, дами и господа, не само към българските граждани, но и към чуждестранните инвеститори и чуждестранните финансови институции.
За ваше сведение, по онова време средният индекс за отбелязани нарушения при усвояване на европарите в Европейския съюз беше 0,1%, докато в България, забележете, той бе 33%. Прекратени бяха плащания на над 500 милиона по Програма ФАР, над 140 милиона по Програма ИСПА, над 120 милиона по Програма САПАРД. Въобще не тръгна Оперативна програма „Транспорт”, уважаеми дами и господа.
Нека да не забравяме и някои други факти и обстоятелства. Благодарение на множеството скандали, които съпътстваха дейността на ДАНС и МВР, се стигна дотам, че имаше явно противоборство между тях, че в определени периоди техните ръководители не комуникираха помежду си. Забележете, нито една партньорска служба за сигурност не желаеше да си сътрудничи с България. Но това не се отчиташе като сериозен проблем, дами и господа. Напротив, с активното съдействие на висши държавни функционери организираната престъпност се настани в нашите служби за сигурност и започна да генерира печалба, използвайки държавния ресурс за отстраняване на тяхната конкуренция.
Дами и господа, повече от 2 години в периода 2007-2009 г. се справихте толкова успешно в противодействието на отвличанията, че се стигна до такава сигурност за живота, спокойствието и собствеността на хората, че те всеки ден се чудеха как сами да се справят. Това, заедно със спрените средства от еврофондовете, доведе и до сериозен отлив на инвестиции, дами и господа – нещо, което се отчита, но всъщност България тогава загуби десетки, а може би и стотици милиона инвестиции, които можеха да се използват за откриване на работни места в тази благоприятна обстановка.
Какво предприехме ние?
На първо място, направихме задълбочен анализ на препоръките в докладите на Европейската комисия и начертахме План за действие, който започнахме стриктно да изпълняваме.
Приехме промени в Закона за МВР.
Приехме промени в Наказателно-процесуалния кодекс и Наказателния кодекс.
Създаде се възможност, уважаеми дами и господа, да има една истинска реформа на полицейското разследване чрез промените, които направихме в Закона на МВР по отношение на „Криминална полиция”. Тази реформа, дами и господа, беше и структурна, и функционална. Предоставиха се правомощия освен на разследващите полицаи и на другите останали органи да извършват определени процесуално-следствени действия, така че към настоящия момент броят на полицаите, които могат да извършват такива действия, надмина 8 хиляди, дами и господа.
С няколко поредни промени в НПК отстранихме всички предпоставки за забавяне на делата, като се въведе фигура на резервния защитник. Преустанови се дългогодишната практика на движението на делата през различните инстанции.
Всички тези мерки бяха оценени положително в докладите от 2010, 2011 г. и от тази година, уважаеми дами и господа. Няма да закъснеят и резултатите, които се очакват от тях. Въпреки че, уважаеми дами и господа отляво, вие направихте всичко възможно да попречите, като внасяхте искания за обявяване на противоконституционност на внесените промени. Всъщност последният доклад на Европейската комисия препоръча и с това показа, че сме били прави, когато в първоначалния вариант предвиждахме делата за престъпления, извършени от лица, заемащи висши публични длъжности, да бъдат подсъдни на Специализирания съд.
Няколко пъти поред в своите доклади Европейската комисия посочи, че правителството показва необходимата политическа воля да извърши всички реформи и да покаже убедителни резултати в противодействието на организираната престъпност.
Искам да ви уверя, уважаеми дами и господа, че ние ще подходим отговорно и ще анализираме отново внимателно всички препоръки и ще набележим съответните мерки и действия.
Тук трябва ясно да се заяви, че ние приемаме тези препоръки в доклада от тази година и ще положим много и сериозни усилия, за да отговорим на направените препоръки.
В заключение все пак искам да отправя и един апел: нека всички власти заедно седнем, без излишно политическо изостряне в отношенията, да начертаем своя път, да начертаем тези мерки и действия, които трябва да се предприемат, защото само целенасочената работа, уважаеми дами и господа, ще доведе до тези убедителни резултати, които иска Брюксел от нас.
Завършвайки, искам да призова всички колеги в залата, които имат способността обективно да погледнат на свършеното, да гласуват против този вот на недоверие, уважаеми дами и господа, защото всъщност това е волята на вашите избиратели. Те не искат да се върнат онези времена, които бяха отпреди няколко години. Благодаря. (Единични ръкопляскания от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Реплики? Няма.
Други народни представители?
Господин Румен Петков.
РУМЕН ПЕТКОВ (КБ): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги, уважаеми министри! Бих искал да се обърна към вас с чувство на голямо вълнение и с една енергична молба: да преценим много внимателно и на този вот на недоверие да подкрепим министър-председателя Бойко Борисов. Ние трябва да го подкрепим с енергия, със сила и с малко въображение – не много, малко.
Защо? Защото преди дни той обяви, че част от министрите влизат в историята. Днес е нашият шанс да изпратим цялото правителство в историята и по този начин да покажем разбиране на апела, който министър-председателят направи, и да освободим страната и нашето общество от този тип управление, който е дълбоко вреден и за който европейските ни партньори дадоха много ясна оценка – липса на политическа посока при управлението на този толкова чувствителен сектор. Това правителство действително ще влезе в историята като правителство, разбило системата ни за сигурност и ресурсно, и кадрово, и в организационно съотношение. Ще влезе в историята с провала за Шенген.
Много се спекулира с темата за взаимоотношенията с партньорските служби. За периода, за който се твърди, че не е имало взаимоотношения с партньорските служби, България стана пълноправен член на Европол, България сътрудничеше изключително активно с редица специализирани звена на територията на Стария континент, в Русия и в Съединените американски щати.
Ресурсното разбиване на системата за сигурност има своите конкретни параметри – бюджетът на националното разузнаване само за три години от 122,5 милиона отиде на 16 милиона, а този на Агенцията за национална сигурност – от 85, на 75 милиона. Обезкървяване, липса на агентурен апарат, липса на информационни източници!
В историята влизате с най-много използвани разузнавателни средства, но най-безрезултатни, най-шумните арести, най-голямата показност с пренебрежимо малък резултат. Това означава липса на годен доказателствен материал и само потвърждава неефективността и неспособността в работата. Специалните разузнавателни средства, произнасянето на присъди от екрана от страна на представителите на изпълнителната власт и на първо място на вътрешния министър, не може да замести неефективността в оперативната и разузнавателната дейност.
Разбира се, че могат да се направят много анализи и сравнения. Ако се върнем в годините назад, ще видим по години извършваните убийства, като брой, като бруталност, като наглост, като арогантност. Примерите в другите две направления – в кадровото и в организационното състояние, за съжаление също са десетки.
Гранична полиция – на 26 май 2011 г., от Варна избяга арестуван 30-годишен турски кораб, при положение, че България е снабдена с едни от най-модерните катери, с една от най-модерните системи за сигурност. Това означава, че липсва административен капацитет, че липсва потенциал на ръководството на граничната ни служба да осигурява ефективност в охраната на морската ни граница.
В Бургас на 22 и 23 април отново през 2011 г. се случи друг инцидент с трагичен край. Нашата морска граница, външната граница на Европейския съюз остава повече от 8 часа без контрол – в резултат на пиянска оргия, един от членовете на екипажа пада във водата и се удавя.
През месец май на 2011 г. с европейска заповед за арест са задържани двама български граждани в страна – член на Европейския съюз, и екстрадирани до България. На летище София е задържан само единият. Другият се оттеглил тържествено като на парад, както година по-късно впрочем направиха и тъй наречените братя Галеви.
Контрабандата на цигари и горива за тези три години достигна висините от времето на югоембаргото. А оценките и на представителите на Министерството на финансите, и на Агенция „Митници”, и на чуждестранните експерти са, че пазарният дял на неконтролируемите цигари достига 35-45%.
Повтарям тези неща, защото за разлика от някои много шумни и широко отразявани операции, за много такива случаи твърде старателно се премълчава.
Накрая един случай, който много ярко и цветно показва манталитета на това правителство. Висш държавен служител, ръководител на една от най-значимите институции в страната, е осъден за злоупотреба с влияние с влязла в сила присъда. Окончателно осъдена е и институцията, която той е ръководил. Спрямо него не са предприети никакви мерки от административно естество, въпреки че е нанесена сериозна финансова щета на държавата. По този начин Вие, членовете на кабинета казвате на държавните служители: „Безчинствайте, правете нарушения и престъпления, за правителството това е в реда на нещата.”
Много са примерите, за съжаление. За да съхраним европейското бъдеще на България, уважаеми дами и господа народни представители и за да съхраним българската и европейската мечта, да изпратим в историята това правителство и да продължим напред. Другото е продължение на тази опошлена чалга, която доминира в българската политика през последните три години.
За да ме разберете по-добре – другото е да се съберете, да се накълвете, както осъзнато или не съвсем, както част от Вас го правят за тези три години. Благодаря Ви. (Ръкопляскания от КБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Реплики?
Реплика – господин Курумбашев.
ПЕТЪР КУРУМБАШЕВ (КБ): Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители! Уважаеми господин Петков, имам един въпрос към Вас във връзка с това, което споменахте за провала ни към Шенген, а именно: смятате ли, че заради бивши служители на Държавна сигурност, които се намират на възлови постове в момента, а съвсем конкретно да Ви кажа шеф на Гранична полиция и шеф на Агенция „Митници”, можем да получим одобрение за Шенген? Смятате ли, че Европейският съюз ще се съгласи да предостави в ръцете на бивши служители от Държавна сигурност охраната на външната си граница?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Втора реплика?
Дуплика – господин Петков.
РУМЕН ПЕТКОВ (КБ): Уважаема госпожо председател, господа министри, дами и господа народни представители, уважаеми господин Курумбашев! Въпросът не е в служителите на Държавна сигурност, защото за сигурността на нашата държава са работили стотици и хиляди хора, които са изключително достойни, изключително почтени и съвсем незаслужено бяха обидени и огорчени – хора, подчинили живота си на сигурността на държавата.
Въпросът е друг. Не, въпросите са два. Първият е в двойния стандарт. Когато очевидно някой изпълнява поръчки или с определени инструменти може да злепостави високопоставени лица във властта, той бива държан за шеф на агенция или директор на национална служба при очевидната неспособност да се справи със съответната проблематика. Поставеният двоен стандарт е показател за морала или липсата на морал. Когато приемаш правила, дори тези правила да не се възприемат от цялото общество, ти или спазваш правилата, или просто не ги започваш.
Свидетели сме на двойния стандарт, а държавата е потърпевша, защото единият, който по същество е по-скоро доносник, отколкото служител на Държавна сигурност, е осъден да плати 10 хил. лв. Откъде и как ще ги събере – сигурно някой ще се намери да го посъветва, но агенцията е осъдена да плати! На никой в правителството не му прави впечатление, че в резултат на злоупотреба с власт, се нанасят щети на държавата и бюджета.
Доколко и как тези хора могат да бъдат ефективни в работата ни с инструмента Шенген? Неслучайно посочих тези примери с Гранична полиция. Това са катастрофални примери!
Ти като държава заявяваш, че искаш да ти бъдат доставени граждани с европейска заповед за арест, и единият си заминава тържествено!
Не може кораб на 30 години с последни издихания да избяга от последното поколение катери, които са внесени, и които обслужват сигурността на външната граница на България и на Европейския съюз и да считаме, че това ще се подминава от нашите европейски партньори! Не може нивата на контрабандата по признание на Министерството на финансите и на Агенция „Митници” за 2011 г. да достигат 35 до 45% от дяла на цигари в страната!
По този начин ние се превръщаме в икономическа заплаха за страните – членки на Европейския съюз, и затова в доклада се употребяват тежки квалификации, като липса на политическа посока. Всички опити на правителството да обяснява провалите си с предходното правителство, което направи България пълноправен член на Европейския съюз, което направи България член на Европол, на фона на провала с Шенген сега са абсолютно несъстоятелни, обидни и не заслужават сериозен коментар. (Председателят дава сигнал, че времето е изтекло.)
Готов съм да подкрепя господин Ципов в идеята да се направи сериозен и дълбочинен анализ без политически оценки и нюанси...
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Господин Петков, времето изтече. Давам Ви знак за това.
РУМЕН ПЕТКОВ: ...Но не знам дали управляващите са способни на това. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Други народни представители?
Господин Костов.
ИВАН КОСТОВ (СК): Благодаря Ви, уважаема госпожо председател.
Колеги народни представители! Становището ни за вота на недоверие по повод мониторинговия доклад на Европейската комисия – провал на европейското развитие на България! Това е изводът от Доклада на Европейската комисия по механизма за сътрудничество и наблюдение в областта на правосъдието и вътрешните работи. Контролът ще продължи вместо да приключи сега, както бе предвидено в договора за нашето членство – след година и половина ще оценяват следващото правителство. Към това надеждите се изпариха, с тях се изчерпа и европейското търпение. Ще има нови външни упреци и разобличения след този доклад, изпълнен с горчиви оценки. Така стана с тройната коалиция, това следва да очакват и ГЕРБ.
Сакскобургготски и Станишев допуснаха унизителния следприсъединителен контрол, защото не се справиха с престъпността и корупцията на своите управления. Борисов издигна в очите на Европол българската организирана престъпност до степен – уникална. Вече нямат значения правителствата, които идват и си отиват, нито как изглеждаме отвън. Няколкото последователни политически провала рушат достойнството ни на хора, които са способни и сами да решават проблемите си. Ясно е, че ГЕРБ пропиля шансовете си.
Същевременно исканият вот на недоверие няма да даде опрощение на ДПС и на БСП за техния скорошен европейски провал. Днес имат общи интереси. С вота си помагат взаимно с ГЕРБ – искат да избягат от позорната тема преди лятната ваканция.
Депутатите от ДСБ и Синята коалиция няма да участваме в бягството – ще връщаме тази тема отново, и отново. Обществото ни със сигурност ще загуби, дори само слушайки и гледайки набързо скалъпената постановка. Няма да участваме в днешната проява на безсилие пред истинските проблеми на България.
Като архитекти и първи радетели на членството ни в Европейския съюз ние целяхме с национално съгласие да постигнем европейско благоденствие, справедливост и свобода на българите. Съгласието на Сакскобургготски, Доган, Станишев и Борисов се оказа за европейските пари, а не за европейските правила. Оказаха се съгласни да вкарат в Европа българската мафия, а не българските граждани. На българите остана да плащат скъпата цена на подменените цели.
В този угнетяващ момент ние казваме, че има изход. Той е в националното съгласие, а то е в ръцете на българските избиратели – на следващите избори да дадат доверие на тези, които искрено са съгласни да изградим сами европейска законност, без унизителен натиск отвън. Да изберат тези, които имат смелостта на обявят истинска, а не медийна война на мафията. Само това ще върне европейското ни самочувствие. Благодаря за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Реплики? Няма.
Господин Местан, заповядайте за изказване.
ЛЮТВИ МЕСТАН (ДПС): Уважаеми господин председател, уважаеми господин вицепремиер, госпожи и господа министри, госпожи и господа народни представители! Не черногледият, а коректният прочит на историята показва, че от Жан Виденов насам всяко българско правителство има своята реализирана стратегическа цел.
Това на оратора преди мен господин Костов – на ОДС-правителството, премахна шенгенските визи, осигури пътната карта за евроатлантическото развитие на България. Факт.
Факт е, че правителството на НДСВ и ДПС на Симеон Сакскобургготски осигури членството на страната в НАТО и ускори преговорния процес.
Правителството на тройната коалиция на Сергей Станишев постигна историческото членство на страната в Европейския съюз.
Идва ред на правителството на Бойко Борисов. Бих искал да продължа този списък с реализирана стратегическа цел. Очаквахме това да бъде Шенген. Не би!
В резултат на управлението на това правителство и прякото политическо последствие за страната от решението на Европейската комисия да продължи за неопределен период мониторинга върху България, е, че Шенген се превръща в химера, без затова българските граждани да имат своята вина. Това е темата на днешния вот.
Като съвносители – Движението за права и свободи, в аванс отговаряме на внушенията, че едва ли не свързваме вота с терористичния атентат в Бургас. Не! Вотът нито е провокиран от терористичния атентат, защото се чуха такива внушения, нито е повод за вота на недоверие. Да се откажем от вота заради този атентат означава, че той е успял, защото може да измести дневния ред в политиката на България. Не смятам дори за необходимо да Ви припомням, че мотивите бяха огласени преди трагичното събитие в Сарафово, защото по-важно е друго.
В Движението за права и свободи безусловно споделяме тезата, че в борбата срещу тероризма, като глобално посегателство срещу човечеството днес, не е възможно да има държави, които да се осмислят като острови на сигурността. Но това, че никой не е застрахован, не снема отговорността на националните правителства да водят активна политика на превенция на риска от терористични нападения, израз на която са, на първо място, балансирани вътрешна и външна политики, второ, готовност на системите за сигурност да пресрещнат ефективно заплахите.
Според Движението за права и свободи въпросът за случилото се в Бургас следва да се постави като отделна тема след обективен анализ на първопричините, при това единствено с оглед на националния интерес, без да позволим на когото и да е да прикрива зад този израз отговорността на специализираните институции, разбира се, и персоналните отговорности.
Атентатът наистина поставя различни въпроси – пробив в системата за сигурността или случайно стечение на обстоятелствата? Ако е вярна първата хипотеза, какво става със Стратегията за национална сигурност, която неотдавна приехме с консенсус? Налага ли се преосмисляне на компетенциите и нов баланс във взаимоотношенията между специализираните институции с оглед повишаване на ефективността им?
Средствата? Ще повторя, че за сектора „Сигурност” България заделя средства от своя брутен вътрешен продукт в размер, който поставя страната, ако не на първо, на едно от първите места в Европа. Какви са обаче резултатите срещу тези финансови средства?
Атентатът, уважаеми госпожи и господа, постави и далеч немаловажния въпрос: защо на погребението на починалия български гражданин Мустафа Кьосев в родопското село Юруково нямаше нито един представител на държавната власт с изключение на народните представители Алиосман Имамов и Муса Палев? Какво е посланието на това отсъствие?
Поставихте ли се на мястото на близките, минимум на невръстните деца на починалия? Как те ще разчетат това отсъствие? Защо проявявате избирателност при такива трагедии, госпожи и господа от управлението на страната?
Какво е посланието на отсъствието Ви? Защото е Юруково, защото е Мустафа, защото е в Родопите, където „спят” онези клетки?
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Господин Местан, ще Ви помоля да се върнете към темата.
ЛЮТВИ МЕСТАН: В темата съм, господин председател.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Не сте в темата.
ЛЮТВИ МЕСТАН: Защото ако някой има идея да имитира рискове, за да разшири полето на силовото си действие, това вече е проблем на националната сигурност. Според нас без вътрешните баланси не е възможно да се постигне национална сигурност. За обикновена липса на елементарен усет за деликатните баланси в мултикултурното общество на България ли става въпрос с това отсъствие от погребението на починалия български гражданин?!
И още, и още въпроси, но ние няма да се поддадем на изкушението да ги продължим, защото темата на днешния дебат е провалът на ГЕРБ в областта на човешките права, разделението на властите, независимостта на съдебната власт и за дискредитирането на конституционно закрепените демократични принципи. В този смисъл Докладът на Европейската комисия за механизма за сътрудничество и проверка 2007-2012 г. не е поредният административен документ в кореспонденцията Европейски съюз – България. Той трябваше да даде отговор остава или се снема мониторингът? Остава! При това за неопределено време, а това вече е оценка с отрицателен знак.
Безупречната стилистика на доклада не прикрива дефицитите на управлението, напротив. Въпреки високостилизирания изказ на административно-политическия протокол на Европейския съюз ясно личи паралелната политическа орбита, в която България е въвлечена от днешното управление – орбитата, порочен кръг на деструктивно политическо влияние върху съдебната реформа, безплодност на полицейските действия при подсилена до полицейщина активност и на ръководния състав на МВР в борбата с организираната престъпност, отсъствие на системна борба с корупцията по високите етажи на властта и подмяната й с избирателно вменяване на вина на неуслужливите на властта представители, не само на бизнеса, но и на администрацията и политиката. Така се поставя под въпрос върховенството на закона, а оттам и самата демокрация. Избирателни са и полицейските активности и също така нерядко избирателно се пресрещат от прокуратурата и се разминават с правоприлагането на съда.
Лаконичното заключение в доклада за липса на посока в политиката означава, че България се отдалечава от Европа. ГЕРБ губи двете средни букви от абревиатурата си, защото при нейното управление България по-скоро се деевропеизира. Механизмът за сътрудничество е проверка и в отрицателен знак и с дълга перспектива. Всъщност ни се казва, че Европейската комисия не иска повече да оценява това управление. Ще оцени следващото управление, защото не вярва в ресурсите на това правителство да се самокоригира. Тази дълга перспектива на езика на политическата дипломация е едно към едно несъгласие с герберизацията на България и грижа за нейното демократично бъдеще. Фактът, че две от общо петте години приложно поле на мониторинга се отнасят за управлението на тройната коалиция не е основание да се подмени субектът на отговорността.
Уважаеми госпожи и господа, ние не се притесняваме да кажем: вярно е, че тройната коалиция остави в наследство механизмът за сътрудничество и проверка, но нали Вие дойдохте на власт с обещанието, че ще преодолеете наследените дефицити? Вместо това ги задълбочихте и разширихте тематично. Затова вотът е за новите критики в доклада, за които отговорността е само Ваша.
Няма да ми стигне времето да изредя всички нови критики, които се появяват за първи път по време на Вашето управление, за да е допустим в този случай рефлексът: „Виновни са онези – от омразната тройна коалиция”. Този прочит дискредитира отсъстващата дясна опозиция, която превръща в самоцел разграничението от БСП и ДПС и бяга от опозиционната си отговорност да гласува за вота на недоверие.
Истината за управлението на ГЕРБ е зад думите и високите самооценки, които властта продължава да си раздава по шестобалната система. Докладът обаче сваля маските и показва неприятните истини. В този смисъл представлява вече и европейска оценка за провала на ГЕРБ. Той е провокиран от днешното управление, но е за България. Страната следва да пресрещне това тежко изпитание, отговорността е на всички. Тя не се носи с напускане на залата, дори не е само на опозицията, а на всеки български гражданин. Убедени сме, че българските граждани вече са прозрели необходимостта от друго правителство, което няма да има нужда от външен натиск, за да възстанови европейската посока на българската политика. България има нужда от компетентно правителство на европейската визия, на европейските правила и стандарти за качествено управление.
Вие може и да не ни чуете, имате си желязна парламентарна бригада, която се подсилва от услужлива независима подкрепа, която Ви осигурява надеждно мнозинство. Бедата е там, че то вече далеч не съответства на преобладаващите настроения в българското общество. Затова Вие можете да „избутате” и последната си година от мандата, но нямам съмнение, че това вече ще бъде годината на ускорената агония. Не Ви я пожелавам! Благодаря за вниманието. (Ръкопляскания от ДПС и КБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Реплики? Няма.
Други изказвания?
Заповядайте, господин Матов.
ДАРИН МАТОВ (независим): Уважаеми господин председател, уважаеми господин вицепремиер, уважаеми господа министри, уважаеми дами и господа народни представители! Първият въпрос, на който трябва да си отговорим тук и днес, е: на кого е нужен и кого обслужва този вот на недоверие? Отговорът на този въпрос се намира в мотивите към Проекта за решение за гласуване на вот на недоверие на Министерския съвет, а именно този вот обслужва единствено и само вносителите от БСП и ДПС.
Считам, че с този си акт вносителите искат за пореден път да напомнят за себе си преди отпуската, която предстои. В мотивите си вносителите цитират избирателно извадки от последния доклад на Европейската комисия относно напредъка на България по механизма за сътрудничество и проверка.
Аз няма да правя дисекция на доклада, но ще цитирам само няколко факта, които трябва да се знаят от българската общественост, а това са следните факти: докладът обхваща петгодишен период, тоест две години от управлението на тройната коалиция, която днес иска вот на недоверие и аз се чудя дали той не е срещу самите тях.
Искам да напомня, че сега действащият Висш съдебен съвет, към когото са отправени много критики в доклада на Европейската комисия, е избран именно по времето, когато тройната коалиция имаше мнозинство в парламента и управляваха страната. (Реплика от народния представител Георги Божинов.)
Няма как да не цитирам един момент от доклада, а това е: „В ключовите моменти българското правителство показа силна политическа воля за постигане на дълбока и трайна реформа”.
Подписалите се вносители на вота на недоверие са 74 народни представители, но сега като поглеждам лявата част на залата, тя ми се вижда доста рехава.
Уважаеми господа вносители, имайте сериозно отношение към внесения от Вас вот и сериозно отношение и уважение към себе си! (Реплики от КБ.) За Вас е типично да идвате в парламента, да припалвате огънчето на омразата и после „дим да Ви няма”, както се пее в една песен. Благодаря Ви. (Ръкопляскания в ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Реплики? Няма.
Има думата за изказване народният представител Мартин Димитров.
МАРТИН ДИМИТРОВ (СК): Уважаеми господин председател, господа и дами министри, дами и господа народни представители! Днешният ден явно ще премине под надслова „Кой е по-виновен между ГЕРБ и БСП?”
РЕПЛИКА ОТ ГЕРБ: Хайде, бе!
МАРТИН ДИМИТРОВ: И ГЕРБ са виновни, и БСП са виновни! Това е честният отговор. (Шум и реплики от ГЕРБ.)
За да излезем от тази задънена улица, защото това е задънена улица – ако преминат нещата в дебат кой е по-виновен, кой точно е виновен, дали все пак БСП не са малко по-виновни, това няма да донесе никаква полза.
Има много критичен европейски доклад и най-глупавата позиция, която може да има България, е да каже: „Да, на тези критики ние не вярваме, ситуацията е прекрасна, много е хубава, розова е и всичко ни е наред”. Вече чухме един български министър да казва думи в тази посока. Самокритичността много често е спасение в живота и ако българският парламент и правителството не намерят сили за самокритичност и по-важното – за набелязване на консенсусни цели, по които заедно да работим, да ги поставим като изход от тази задънена улица, тежко ни и горко!
Това сега трябва да се направи днес – да се представят решения. От преждеговорившите някой предложи ли решения? Чухте ли, колеги, едно, дори едно решение? Не, не сте чули нито едно конкретно предложение.
РЕПЛИКА ОТ ДПС: Няма и да чуем.
МАРТИН ДИМИТРОВ: Помните ли, колеги, в началото на мандата на Четиридесет и първото Народно събрание, ние от СДС и от Синята коалиция, че поставихме следния въпрос? Имаше тогава мнозинство за конституционна промяна – и публично, и в срещи с правителството казахме да бъде използвано това мнозинство, за да може в сектора „Сигурност и правораздаване” да бъдат направени необходимите реформи. Тогава тази възможност беше пропиляна, беше загубена. Сега се плаща сметката, че тези ключови реформи не бяха извършени.
Оттук нататък, за да има развитие, за да може преди следващия доклад, който ще дойде, независимо че ще бъде друго правителство, да има някакъв напредък, е важно да бъдат оформени няколко консенсусни цели, под които да може да се подпише всяка една парламентарна група в това Народно събрание. Това трябва да бъде набелязано. Кой може да формира този консенсус? Основна роля винаги има партията, спечелила най-много гласове и която управлява. Роля може да има разбира се и президентът. Този консенсус е необходим, за да можем да кажем след тези критики, след тези проблеми къде отиваме и какво правим.
Ние от Синята коалиция виждаме следните посоки на необходими мерки и реформи: първо – прозрачен и отговорен избор на нови членове на Висшия съдебен съвет. Кандидатите трябва да са с безспорен опит и авторитет. Ако пак бъде избран, каквито опити има, един проформа обществен съвет, без дебат, без критерии, без доказване на опита, без доказване на честността на тези хора, колеги, ние ще затънем още повече в блатото.
РЕПЛИКА ОТ ДПС: Гласувайте за вота!
МАРТИН ДИМИТРОВ: Бяхме предложили административните ръководители в рамките на Висшия съдебен съвет също да се избират в условията на прозрачност, конкуренция, публичност. Само че това не се случи! Заради едни и същи проблеми, които с години не се решават, България получава едни и същи критики – едни и същи проблеми, едни и същи критики, липса на всякакво развитие.
Колеги, предстои да изберем нов главен прокурор. (Реплики от ГЕРБ.) Българската история познава сериозни грешки в избора на главен прокурор и това се случва основно заради липсата на прозрачност, липсата на ясна процедура, липсата на отговорност. Ако по този въпрос няма обществен консенсус, ако трябва – няма промяна на Конституцията, която да гарантира нов начин за избор на тези длъжности, ние ще се въртим в същата пустиня, в същия омагьосан кръг, в който се въртим през последните години и никаква положителна промяна не се вижда, никакво добро не се случва.
На следващо място, правителството обеща, че ще има промяна в законодателството, която да гарантира, че специалните разузнавателни средства не се използват за политически цели, не се използват за подслушване на политици, на журналисти, на бизнеса, а са насочени към организираната престъпност срещу разбойниците, казано най-простичко. Тези промени не ги видяхме и те не се случиха.
Ако искаме да говорим за истинска промяна в България, за това че сигурността не е полицейщина, защото полицейщината не може да бъде сигурност, за това че България се променя и институциите работят по-добре, трябва и тази реформа в Министерството на вътрешните работи да се случи. Това не трябва да бъде обект на конфронтация – едните да казват: „Няма да го правим”, а другите постоянно да го искат. Трябва управляващата Партия ГЕРБ да предложи и да потърси консенсус по този повод. Ние нашите мерки сме ги предлагали и пак ще ги сложим на масата.
Необходимо е също така подобряване на работата на следствието с цел събирането на годни доказателства. Ако, колеги, това не се промени, каква промяна очаквате в следващия мониторингов доклад и още по-важно – каква промяна очаквате в работата на българската правораздавателна система? Нищо добро няма да видим, ако заедно не направим тази промяна и не направим стъпките напред.
Какво направи правителството за борбата с контрабандата? Ако по отношение на горивата се виждат все пак някои положителни сигнали, извинявайте, колеги, но по отношение на цигарите виждаме рекордна контрабанда в новата българска история. Ако не вярвате, аз Ви призовавам, господин Цветанов – с Вас не сме се разхождали никъде, да Ви разведа по софийски пазари, и на нас двамата ще ни предложат контрабандни цигари. Аз не съм пушач и това постоянно ме поставя в една уникална ситуация. Да им се чудиш на акъла на тези хора – как го правят, и по-важното – къде е полицията и какво прави? Как имате толкова хора, които да се занимават с непривични дейности, господин Цветанов, а да няма необходимите униформени лица, които да спрат контрабандата на цигари съвместно с митническите органи? Тук също трябват консенсусни цели, зад които да застанат всички парламентарни или поне повечето парламентарно представени политически партии.
Следващият въпрос, който е важен и не може да бъде отминат, е гарантиране прозрачността на обществените поръчки. Бяха приети промени в законите, които са в правилната посока. Беше направен опит за по-голяма прозрачност и по-голяма конкурентност. За съжаление практическото приложение е лошо и ние трябва да се върнем отново на този въпрос, ако искаме България да върви напред, ако искаме да спрем начина на финансиране на българската мафия, ако искате олигархия, ако искаме да променим България.
И най-накрая, колеги, искам да Ви призова за следното. Знам, че когато човек излезе на тази трибуна е с най-голямото желание да прехвърли вината на другия. Днес ще видите страшно много политици, които никога за нищо няма да са виновни и ще искат да прехвърлят вината на другата политическа сила.
Най-голямата отговорност в днешния ден е да покажем пътя напред, дори този път да не е съвсем еднакъв за всички, да е ясно, че по някои ключови въпроси ние можем да работим заедно, да поведем България напред, да покажем пътя напред, за да подобрим положението, за да покажем и на Европейския съюз, че има воля за реформи и има воля за напредък. Благодаря за Вашето внимание!
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Реплики? Няма.
Господин Терзийски, заповядайте за изказване.
ГЕОРГИ ТЕРЗИЙСКИ (независим): Уважаеми господин председател, господин вицепремиер, дами и господа министри, дами и господа народни представители! Аз подкрепям вота на недоверие с твърдото убеждение, че това правителство със своето управление не е полезно за държавата.
РЕПЛИКА ОТ ГЕРБ: Браво!
ГЕОРГИ ТЕРЗИЙСКИ: А с всеки изминат ден е вредно, дори пагубно за българските граждани и бизнес. То дойде с намерението за европейско развитие на България, с обещанията за прозрачно и открито управление. Вместо това наложи политика на реваншизъм, саморазправа с тези преди ГЕРБ – от политически и икономически обекти, без значение на политическа принадлежност, до обикновените граждани и българските институции; политика на полицейщина в най-негативното значение на този израз, като това обаче не доведе до реални резултати в борбата с престъпността. Напротив, прозират операции за икономическо и политическо разчистване на терена.
Освен това от една страна – операции и кадруване на изпълнителната власт, засягащи независимостта и функционирането на институциите, дори на съдебната система; от друга страна, безпрекословното подчинение и зависимост на парламентарното мнозинство от правителството, което превръща дейността на парламента във формална. Това руши държавността, срива демокрацията и е недопустимо.
Българските граждани се убедиха на гърба си, че формулата ГЕРБ не работи. Дори европейското развитие на България не се случи – това е и основният извод от последния доклад на Комисията до Европарламента. Европейското развитие на България се отлага за несигурно бъдеще, но при всички случаи след 2013 г. – не по-рано от края на управлението на това правителство.
Докладът не е основен мотив за моята подкрепа на вота на недоверие. Той просто доказва от друга страна провалите на правителството, а те са във всички основни политики: вътрешна, външна, финансова, социална, както и във всички видими и осезаеми аспекти на обикновения живот.
Основният мотив идва от състоянието на държавата, от живота на хората – младежите, майките и децата, пенсионерите, хората в активна жизнена възраст, подложени на безработица, позорно ниски доходи, сговор на монополните картели, банков рекет, безумно високи цени, от икономическата смърт на малкия и среден бизнес.
Формулата ГЕРБ доведе до живот, в който е проблем физическото оцеляване на хората и бизнеса. Затова българските граждани вече не напускат страната, те се изселват. Ето защо няма никакво значение кой и как чете доклада. Резултатът е видим и е за сметка на българския народ и държава. Това е и моят вот на недоверие. (Единични ръкопляскания от КБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Реплики? Няма.
За изказвания, други колеги?
Господин Чукарски, заповядайте.
ДИМИТЪР ЧУКАРСКИ (независим): Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа министри, уважаеми дами и господа народни представители! Най-напред искам да кажа, че изключително правилно решение е в началото на днешното заседание в пленарната зала дебатът по този вот да бъде предаван по Българската национална телевизия и Българското национално радио. Смятам, че решението беше правилно, защото тук можеха да се чуят мотивите „за” и „против” вота.
Не бързах да се изкажа, така както бързах да се запиша, защото исках да видя накъде ще тръгне вотът като дебат, зададен от самите вносители. Направи ми впечатление, че дебатът по вота тръгна изключително вяло, трудно, посредствено, уважаеми колеги. Притеснява ме защо втора година подред Вие предлагате вот с ако не едни и същи, то сходни мотиви. Втора година подред дебатираме една и съща тема. Смятам, че дори и в голяма част от изказванията Ви не се открива нищо ново. Ще Ви кажа защо не се открива нищо ново. Защото и предишните доклади, които бяха представяни през целия срок на действие на механизма за сътрудничество и проверка, бяха оценявани от Вас по абсолютно същия начин – и миналата, и по-миналата година. Ние разбрахме, че всъщност предишните доклади били позитивни и положителни, когато холандското правителство ни каза, че може да ги брои за такива. Въпреки това Вие ги оценявахте по същия начин: то не бяха шамари, плесници, зачерквания и всякакви други такива. Уважаеми колеги, това е подход, който не ни води към нищо добро, защото в България в момента трябва да си кажем какво постигнахме.
Тук много се говори за Шенген. Уважаеми дами и господа, миналата година през месец юни Европейският парламент прие решение с огромно мнозинство, с което оцени, че България е изпълнила всички критерии за Шенген. Поради тази причина смятам, че сме извървели нашия път и няма нужда да влизаме за пореден път в такъв дебат.
Що се отнася до това, че за първи път сме разделени от Румъния, искам да кажа, че това е изключително добра крачка. Тя е направена в период, в който в България има политическа стабилност. Тя е оценена от Европейската комисия като такава и поради това се предвижда следващият доклад да бъде в края на 2013 г. Това не е, защото европейските ни партньори смятат, че правителството няма какво повече да даде, а защото в края на 2013 г. Европейската комисия ще иска да оцени дали наистина са необратими започнатите в България реформи.
Днес изтича срокът за внасянето на предложения за членове на Висшия съдебен съвет. Това е първият тест, за да не изпадаме в ситуация да имаме провокации, каквито ни бяха сервирани преди две седмици от настоящия състав на този Висш съдебен съвет, който беше избран.
Искам да кажа, че не мога да подкрепя този вот, защото той включва период от пет години. От тях две години и половина бяха обусловени от действията на тройната коалиция. Самият механизъм за партньорство, оценка и проверка беше допуснат от страна на правителството на Симеон Сакскобургготски и правителството на тройната коалиция. Той беше допуснат като изключение от правилата в практиката на Европейския съюз, за да ни приемат без да сме готови по абсолютно всички водени от нас преговорни глави. Той прие точно в кои глави не сме готови. Ставаше въпрос, че съдебната система, вътрешният ред и сигурност не са достатъчно благонадеждни. (Председателят дава сигнал, че времето е изтекло.)
Какво се оказа? С Висш съдебен съвет, който така или иначе има обусловен мандат досега – до след един-два месеца, въпреки че приехме всичко необходимо като законодателство, не можахме да извършим необходимата, очаквана реформа в областта на съдебната система. (Председателят дава сигнал, че времето е изтекло.)
Призовавам залата да бъдем хладнокръвни и да не подкрепим този вот, за да могат нещата в България да бъдат подготвени за следващия механизъм, когато се надявам да бъдем оценени позитивно. Благодаря, извинявайте за отнетото време.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Реплики? Няма.
Други народни представители?
Господин Янаки Стоилов.
ЯНАКИ СТОИЛОВ (КБ): Госпожо председател, уважаеми министри и народни представители! Целта на днешния вот на недоверие към правителството е да се оцени критично състоянието и необходимостта от промяна в областта на вътрешните работи и правосъдието на Република България.
Мнозина от говорилите преди мен попитаха кого обслужва този вот. Смятам, че той може да обслужи българските граждани, българските политически партии с възможността да изразят позиция, дори и политически блуждаещи депутати, които да оправдаят отново цената си пред управляващата партия, тоест той е в полза на почти всички присъстващи тук. (Единични ръкопляскания от КБ.)
Почти всички български граждани смятат, че корупцията и организираната престъпност в България имат значителни мащаби. Около 70% от тях мислят, че нивото на корупцията се запазва и дори се повишава спрямо с 2007 г. Използвам тази отправна точка за 5-годишния период, както основателно мнозина тук настояват.
Какви оценки се съдържат в доклада по механизма за сътрудничество и проверка, при това в един общо взето сдържан и бюрократичен израз? Цитирам: стратегически пропуски; системни слабости; нарушаване на основни принципи като разделението на властите и независимостта на съдебната власт; необходимост от външен натиск, няма необратимост на реформите, липса на насока на политиката, което възпира напредъка. Според българските граждани корупцията и политическия натиск са най-тежките проблеми в работата на правораздавателните институции.
Малко са положителните резултати, но аз не искам да ги отмина: действията срещу организираната престъпност се засилиха през 2010 г. В същото време – моля да обърнете внимание – организираната престъпност в България по оценка на Европол е уникална за Европейския съюз. Оборотът на средствата, с които тя разполага, е около 5% от брутния вътрешен продукт. Тя упражнява значително влияние върху икономиката, а оттук върху политическия процес и държавните институции. Можем да направим заключение, че днес олигархичната власт и авторитарното управление са отстъпили значителен дял на мафията в упражняването на властта. Това е на по-прост език заключението, съдържащо се в доклада.
Рязко се увеличава броят на оплакванията до Европейската комисия за провежданите обществени поръчки – от четири, отправени към комисията през 2008-2009 г., до 26 през 2010-2011 г. Добре е, че докладът не наблюдава приватизацията, но там положението също е толкова лошо. Нима не виждаме, че години наред с пари, натрупани от злоупотреби с власт, под формата на инцидентно създадени компании, в България навлизат различни капитали, регистрирани от офшорни фирми, за да продължат разграбването на българската икономика.
Има ли воля правителството да спре тази практика, която е много по-продължителна и която болезнено разрушава устоите на икономическата ни система и социалните възможности пред българските граждани? Докладът отбелязва известен напредък през първите две години от наблюдението, а след това се констатира влошаване.
Следващата оценка ще бъде дадена в края на 2013 г. Прекратяват се средносрочните доклади. Диалогът, освен с българските власти, ще се води и с други държави членки. Това означава, че освен от Европейската комисия, България ще бъде наблюдавана и наставлявана вече официално и от други страни. Това е израз на недоверие към правителството и обявяване на ограничена дееспособност на българската държава в областта на вътрешния ред и правосъдието. Унизителна ситуация!
През тази година 44% от гражданите смятат, че уличната престъпност нараства. Масовата престъпност става все по-брутална. Увеличава се броят на хората, които, загубили надежда да бъдат разкрити извършителите и да бъдат наказвани, в много случаи не заявяват посегателствата, извършени срещу тях. Ограбват се хора, ограбват и се разрушават домове, особено в обезлюдяващите се села и вилни зони. Много от жертвите на прехода – бедни, необразовани и безработни, масово се превръщат в престъпници. За първи път от десетилетия насам България става поле на тероризма.
Искам да обърна внимание, че отговорността на правителството, освен в изброеното дотук и в частност на министъра на външните работи, е че се предприемат определени външнополитически действия и инициативи, с които рискът пред страната се увеличава и опасността българските граждани да се превърнат в мишена на терористи, особено на фона на проявените сериозни дефицити в сферата на вътрешната сигурност. Казано накратко, вътрешният министър трябва да носи политическа отговорност за това, че не е предотвратил последиците от действия, за които принос има и министърът на външните работи. Така че тази ситуация трябва внимателно да бъде анализирана и предотвратена от българските институции.
Вие отправяте към нас искане в този тежък, безпрецедентен момент, да бъдем политически консолидирани. Можем да намерим такива точки, когато Вие приемате отправеното искане за провеждане на закрито заседание на парламента, за да бъде получена информация по всички тези трагични обстоятелства, които наблюдавахме през последните дни. Заедно с това ще очакваме да ни предоставите информация за целите на неотдавнашните посещения в България на държавния секретар на Съединените американски щати и директора на Централното разузнавателно управление. Мисля, че това са въпроси, които имат глобално и национално значение и те трябва да ориентират българските народни представители.
Проблемите са и в полицията, и в прокуратурата, и в съда. Това е и наша оценка, оценка е и на Европейската комисия. Ние трябва да поставим въпроса: на кого е отговорността за неоправданото и необяснимо богатство, а тя е на политиците и на магистратите.
Днес, в тази дискусия всяка парламентарна група трябва да изрази своята позиция, трябва да вземе страна. Няма отсъстващи политици, особено политически лидери от българския преход. Тук чухме господин Иван Костов, който каза верни думи, но някак искаше да получи алибито на човек, който е наблюдавал отстрани тези процеси. Изразете Вашата оценка и за сегашното управление, и за петте години, защото сегашната оценка е обобщение на проблемите, които България все още изцяло не е преодоляла. Изразете Вашата оценка за разрушителния и криминален български преход, защото днес вотът на недоверие има смисъл не само, за да отправим своята остра критика към днешното управление, а за да променим това, което става в България години наред. Затова има нужда парламентът да се отдели и да сложи нова граница, от която да върви напред.
И накрая, аз искам да поднеса моето извинение от името на политиците, надявам се, че някой ще го направи от името на българските магистрати, не за това, което съм допринесъл в тази област, защото аз не съм бил на страната на престъпността и на корупцията, както не са били мнозина от Вас, но аз поемам отговорността за това, че ние не предотвратихме много от това, което стана през последните години. Вие трябва да поемете отговорността, че през последните три години някои от тези проблеми се задълбочиха, вместо да бъдат преодолени. Защото само по този начин ние ще апелираме българските държавни проблеми да бъдат решавани от истински и честни политици. И затова нашият вот на недоверие трябва да бъде приет като такъв ангажимент – като ангажимент на хора, които поемат тежката задача не само да установят последователна законност, но и да променят българския преход, включително в областта на правосъдието и на вътрешните работи. Благодаря. (Ръкопляскания от КБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Реплики?
Други народни представители?
Министърът на външните работи иска думата – господин Николай Младенов.
МИНИСТЪР НИКОЛАЙ МЛАДЕНОВ: Уважаема госпожо председател, уважаеми народни представители, уважаеми колеги министри!
Реформите в България безспорно са трудно дело. Това го доказахме с всеки един миг и с всяко едно действие за последните двадесет години. Но тъй като тук в началото се чуха тези кой е вкарал България в Европейския съюз, бих искал да заявя абсолютно отговорно и да благодаря най-вече и първо на хората в цялата държавна администрация, които години наред преди присъединяването ни, години наред след присъединяването ни, въпреки всички правителства работиха неуморно страната ни да бъде част от Европейския съюз.
Искам да благодаря на всички избиратели и всички хора от Съюза на демократичните сили, които през годините излизаха по площадите, по митингите и искаха две прости неща – искаха свобода и искаха демокрация.
Искам да благодаря на избирателите на Българската социалистическа партия, които за тези двадесет години преживяха труден човешки за тях преход – от времето, в което те отричаха частната собственост, до признанието, че наистина нашата страна трябва да бъде част от евроатлантическата общност на сигурност, част от НАТО. Не просто защото го няма Варшавският договор, както един политик от БСП преди време ми беше казал, а защото разбират, че това е в интерес на нашата страна. Искам да благодаря и на тях, не на милионерите, които са в ръководството на партията им.
Искам да благодаря най-вече на избирателите на Движението за права и свободи, което през всичките тези години помогнаха на нашето общество, на нашата страна, заедно с всички части на България – българи, турци, арменци, евреи, всички етнически религиозни групи да покажем, че на Балканите може да се живее и да се работи по различен начин от братоубийствените войни на Балканите.
И най-вече искам да благодаря тук на всички, които застанаха зад ГЕРБ, на народните представители от ГЕРБ в момента, които в това Народно събрание поеха отговорността сами, въпреки всички опозиции – отдясно, отляво, отгоре и отдолу, да ръководят страната ни, да се заемат с най-трудната част от реформата.
Уважаеми дами и господа, приватизацията (за съжаление, е трудна – къде успешна, къде не) в нашата страна изглежда като детска игра в сравнение с реформата на съдебната система и на системата за правораздаване и правосъдие в България.
Това са най-сложните реформи във всяко едно общество. Те отнемат години, държави ги обсъждат години наред, преди да започнат да предприемат действия.
За съжаление, през тези 20 години това беше реформата, която беше забравена в България. За да се стигне дотам, че при присъединяването на страната ни към Европейския съюз, за да може страната ни да стане част от Европа, след като беше приключила успешно преговорите си, се наложи да бъде приета с този механизъм. Механизъм, който нашата страна доброволно избра да приеме, убедена вероятно, когато е бил приеман механизмът, че в себе си като общество ще имаме сили да се справим не с препоръките на Брюксел, критериите, които идват от Европейската комисия или периодичните доклади, а с истинския и фундаментален проблем, който нашето общество има, а именно – проблемът със справедливостта. Справяйки се с този проблем в България, ние ще се справим с всички видове доклади по света.
Не докладите, не текстовете – кой какво е написал, трябва да бъдат обект на дебат в това Народно събрание. Обект на дебат тук трябва да бъдат мерките, които се предприемат.
Ако видите препоръките, които са записани в последния доклад на Европейската комисия, надали ще има някой в тази зала, който ще се противопостави на някои от тези препоръки. Нима всички не искаме да има прозрачен механизъм, по който да бъде избран Висшият съдебен съвет, главният прокурор и така нататък? Всички тези препоръки, които добре познаваме.
Затова, уважаеми народни представители, вотът на недоверие е някаква такава парламентарна обсесия в България през последните 20 години. Всеки път, когато не знаем какво да направим, искаме вот на недоверие срещу правителството.
Колко по-добре бихме били като общество, колко по-силни бихме били като държава, ако в моменти, в които трябва да работим заедно, сме способни да го направим и покажем, че наистина нашата страна се различава от всички останали, които в момента имат трудности!
Когато излезе докладът на Европейската комисия, той оценява не само 5 години, оценява не само работата на правителството – той оценява цялата ни държава, оценява какво е направил всеки от нас в това общество, за да можем да имаме справедливост; да имаме закони, които се спазват; да имаме, разбира се, правосъдие, което всички да признаваме; да имаме и сигурност в нашето общество.
Българското правителство приема доклада по механизма. Той е резултат от работата, която имахме с Европейската комисия – ние като правителство, нашите институции, нашата администрация.
Аз се различавам от това, което господин Станишев като министър-председател беше казал през 2008 г. – че Европейската комисия иска да ни накаже, да ни даде за пример; че докладите вредят на процеса на реформи в България, и че силно политически негативен доклад щял да помогне на опозицията. Това е политиканстване. Докладът е механизъм на сътрудничество. Докладът помага на българските институции и, пак повтарям, той е резултат от добрата работа, която ние имаме с Европейската комисия.
Правителството има волята да изпълни всички препоръки, които са в доклада; да отговори на очакванията не на европейската бюрокрация в Брюксел, а на българското общество за повече справедливост и сигурност. Пак повтарям, четете внимателно доклада. Погледнете какво остава да направим. Това е важното, което оттук нататък имаме. То не е много, но то изисква много силна воля.
В същата тази пленарна зала видяхте колко труден беше дебатът и каква съпротива имаше сред Вас самите, народните представители, да се приеме ключово законодателство, свързано с изземването на имущество, придобито по незаконен път. Именно докладът, който толкова цитирате, отбелязва, че правителството имаше воля в парламента. Благодаря още веднъж на депутатите от ГЕРБ, които застанаха зад предложението на правителството да мине това ключово за България законодателство.
Представете си, ако това законодателство беше прието през 1991 г.! Господин Стоилов, колко различна би била България днес!
Представете си, ако в продължение на 20 години в нашето общество имаше целенасочени действия в посока на това да се изграждат институции, а не да се рушат, колко по-различни щяхме да изглеждаме днес и колко по-различен щеше да бъде днешният дебат!
Връщайки се към пряката тема, която ни е събрала, искам да припомня нещо от 2008 г.
„България страда от епидемия от отвличания, която изобщо не помага на реномето й, докато Европейската комисия се подготвя да обяви, че ще спре милиони евро от субсидиите за най-новия член на Европейския съюз.” Това е вестник „Таймс” – 2008 г.
Това е най-ниското падане, до което ние като общество достигаме. Всички виждахме „Порше”-тата и другите коли, с които се движеха така наречените „получили субсидии” от европейските фондове, които впоследствие бяха спрени, но никой не виждаше кой носи отговорност за злоупотребата със средствата. Как малки семейни хотелчета се превръщаха в небостъргачи с казина и някак си парите изтичаха в посока, която всички виждахме, но тогава никой не смееше да каже.
И как ще смее някой да се изправи и да каже, след като в същия този период вътрешният министър беше уволнен след парламентарен доклад, който говори за неговите връзки с организираната престъпност?! В министерството бяха открити пропуски по отношение на изтичане на секретна информация.
Говоря за периода, в който Европейският съюз замрази 315 млн. евро помощи, когато българският министър-председател написа писмо на председателя на Европейската комисия (реплика от народния представител Пенко Атанасов) и каза: „Ние не сме способни да се справим с това”; когато през февруари 2008 г. председателят на Държавна агенция „Пътища” трябваше да подаде оставка, след като, според твърдения, е осигурил договор на стойност 50 млн. евро на една компания, собственост на брат му.
Помните ли всички тези случаи, които тогава бяха ежедневие? Помните ли факта, че между 2001 и 2006 г. жертвите на предполагаемо разчистване на сметки в подземния свят в България са 150? Жертвите включваха и най-големи банкери в нашата страна.
Няма присъди, няма действия. Това е периодът, в който трябваше да бъде звездното постижение на българското общество след присъединяването ни в Европейския съюз. Превърнат, за съжаление, в срам за българската история – срам, сравним само с нищетата и трагедията, която беше докарана на България в периода на управлението на правителството на БСП, оглавявано от Жан Виденов или на Андрей Луканов от началото на прехода.
Нека не забравяме тези факти, когато говорим какво е направено и какво трябва да бъде направено. Ако се задълбаете в подробностите, които толкова избирателно понякога четете, ще видите много интересна констатация на Европейската комисия, за която в България много малко се говори. Това е, че в Европейския съд по правата на човека нашата страна има заведени най-много дела за забавено съдопроизводство, забавено правосъдие – от години наред; че нашата страна беше осъдена като пилотно решение в Страсбург, именно защото има системен проблем с това. Това не е системен проблем, създаден от едно или друго правителство – от сегашното, от предходното, от бъдещото. Не, това е системен проблем.
Но това е системен проблем, на който никой в България до този момент не обръщаше внимание, защото всеки имаше изгода от него. Всеки имаше изгода да се крие от истинския факт, че в България това беше и, за съжаление, в определени области продължава да бъде ежедневие.
Именно това правителство пое отговорността да внесе в Народното събрание ключови промени в законодателството, част от които ще бъдат скоро пред Вас за гласуване, включително и за отговорността на държавата за забавеното съдопроизводство. Да внесе поправки, които да позволят на българските граждани да търсят тук, в България, компенсация тогава, когато разберат, че техните дела са били забавени. Това никой не го забелязва. Интересно защо никой, който до момента толкова много говореше за това какво е направено и какво е казано в доклада, няма интерес от това.
Докладът е част от един механизъм, който помага на България, механизъм, който нашата страна се е съгласила да приеме. Той ще продължи да работи и да ни помага дотогава, докогато ние като общество и като страна имаме нужда от него. Нека не забравяме, че когато българското правителство е подписало присъединяването ни към Европейския съюз и се е съгласило на този механизъм, то не е сложило срок. То не е казало: приемаме го за една година, или приемаме го за две-три години, вероятно защото не много е мислило какво трябва да направи, приемайки този механизъм.
Видимо в първите три доклада, които следват в първите три години на този механизъм, констатациите са констатации, които цялото ни общество вижда, както между другото и констатациите в този доклад са констатации, които цялото ни общество вижда. Там, където има успехи, те са отбелязани; там, където има воля, тя е посочена; там, където има още работа да се свърши, тя също е посочена. Това е партньорската проверка. Това е промяната в света, в който живеем, и това ни прави по-силни днес като общество.
За съжаление обаче основният проблем, с който се сблъскваме в България, и видимо от този дебат до момента ще продължим да се сблъскваме поне в лицето на тези отляво и отдясно, които се изказваха до момента – самоубийствената, самоизяждаща се политическа култура на прехода в България носи основната вина за това, което е свършено и което не е свършено до момента. Нека никой не бяга от отговорността, която има. Нека никой не се опитва да се прикрие зад думичките, зад механизмите, зад красивите фрази, за да каже, че някой друг носи вина за това.
Двадесет години, уважаеми дами и господа, от края на комунизма – 20 години последна грижа на политиците в тази зала, които и да са седели тук, които и да са управлявали обществото ни, е била реформата на съдебната система, защото всички са имали своя личен интерес, своя партиен интерес, своя фирмен интерес, своя приятел, който да настанят на едно или на друго място. Това вече свърши! Това вече не може да бъде в България!
Това, което виждаме от анализите, от докладите, които се правят в Европейската комисия, е, че голяма част от пътя сме го извървели, остава ни много малка част. Нека не се правим на това, което не сме. Нека не се правим на общество, което е неспособно да извърви целия си път. Остава ни малко – остават ни 18 неща, които са отбелязани като препоръки в доклада. Всички те са изпълними, всички те са част от дневния ред на правителството. Зад тях седи волята на това управление, волята на мнозинството в Народното събрание. Зад тях реално седят и исканията на цялото българско общество. Нека се съсредоточим върху тях, за да ги свършим, а не да губим времето на хората и парламентарното време и да запълваме общественото пространство с приказки кой какво е направил.
Кой какво е направил хората виждат. Не Европейската комисия избира правителствата в България, а народът. Хората решават кой е на власт, кой губи, кой печели изборите на базата на това, което виждат. Нека ние като общество да си свършим работата и тогава ще има място за всички. Тогава за всички политици в България ще има бъдеще, ще има перспектива, ще има какво да направят, но то ще бъде вече положително и няма да бъде част от това самоизяждащо се ежедневно безсмислено говорене, което налагаме на българското общество вече 20 години. Нека поне този път, в този дебат, пет години след като страната ни стана част от Европейския съюз, и отляво, и отдясно да бъдат на висотата на предизвикателството, което седи пред нас.
Да, имаме различни виждания, различни приоритети и ще ги отстояваме тук, в пленарната зала. Който има мнозинство, той ще носи отговорността за това, което се върши.
Още веднъж призовавам Народното събрание – нека да гледаме оттук-нататък какво предстои да направим, а не само да гледаме каква думичка къде седи и така нататък, защото оценките са дадени. Оценките ги прави българският гражданин и той или тя в най-добра степен могат да си спомнят и да отстояват принципите, по които всички ние като общество сме се съгласили да живеем и да работим. Благодаря Ви. (Ръкопляскания от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря Ви, министър Младенов.
Думата има министър Ковачева. (Народният представител Сергей Станишев иска лично обяснение.)
ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ (КБ, от място): Лично обяснение. Няколко пъти спомена името му.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Ще проверя в стенограмата и ще Ви дам лично обяснение, ако действително сте... (Шум и реплики от КБ.)
Добре, заповядайте. Не съм чула името Ви, но щом толкова много хора Ви подкрепят, значи имате две минути за лично обяснение.
КРАСИМИР ВЕЛЧЕВ (ГЕРБ, от място): По погрешка го спомена и се извини. (Шум и реплики от ГЕРБ.)
СЕРГЕЙ СТАНИШЕВ (КБ): Уважаема госпожо Цачева, уважаеми дами и господа министри, уважаеми дами и господа народни представители! Много внимателно слушам изказванията на министрите, в частност на министър Младенов. Той лично посочи мен и ме цитира.
Искам да обърна внимание върху една закономерност, която личи от изказванията на представителите на управляващата партия. Има вътрешно противоречие – от една страна се казва: дайте да се съберем и заедно да работим, от друга страна, за три години управление ГЕРБ избра съвсем различен модел на поведение – на обясняване на всички нерешени проблеми единствено с наследство. Вече се шегуват и по форумите в българското общество, че само хан Аспарух още не е обвинен от ГЕРБ за проблеми, които съществуват днес. (Силен шум и реплики от ГЕРБ.)
Няма как правителството на ГЕРБ и на господин Борисов да се скрие зад реалните и мнимите грехове на предишния мандат и предишното правителство, защото министърът на външните работи посочи една интересна статистика, която беше част от причините да имаме механизъм за сътрудничество и проверка – 150-те неразкрити поръчкови убийства в периода от 2000 до 2006 г. Няма как да се иска сега, при този доклад на Европейската комисия, тежестта да се носи еднакво и солидарно от всички правителства, в това число от предишното.
Предишното си е понесло най-голямата отговорност пред българските граждани за своите слабости. Това искане е все едно аз като министър-председател да искам на докладите на Европейската комисия, когато се посочват тези неразкрити убийства, до мен да седи господин Бойко Борисов – главният секретар на Министерството на вътрешните работи в този период, когато имаше най-голяма ескалация на поръчкови убийства. Днес става въпрос за това – народните представители да се определят дали констатациите на комисията са верни...
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изтече времето за лично обяснение, господин Станишев. Благодаря Ви.
СЕРГЕЙ СТАНИШЕВ: ... и дали това правителство върши работа, и тук не може да има неутралитет. (Ръкопляскания от КБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: За онези, които оспориха даването на думата за лично обяснение – в началото на своето изказване министърът на външните работи господин Николай Младенов цитира господин Станишев за това как пречат критичните доклади и дават аргументи в полза на опозицията.
Нали така беше, господин Младенов?
МИНИСТЪР НИКОЛАЙ МЛАДЕНОВ: Да.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Продължаваме с изявлението на министъра на правосъдието госпожа Ковачева.
МИНИСТЪР ДИАНА КОВАЧЕВА: Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин вицепремиер, уважаеми колеги министри! Вземам думата като министър на правосъдието и като ръководител на Координационния екип по механизма за сътрудничество и оценка с Европейската комисия, за да възразя категорично срещу опита да бъде манипулиран обективният прочит на доклада за напредъка на България през последните пет години – доклад, обявен на 18 юли тази година. Българското общество има правото на обективен прочит на този доклад и то както на политическата, така и на техническата му част, защото той се състои от две части.
По какво се отличава последният доклад на Европейската комисия от всички предишни доклади? По това, че той дава оценка на работата на всички институции и на всички правителства за досегашния 5-годишен период на действие на механизма.
Мотивите за внасянето на днешния вот на недоверие, ако започнем оттам – липсата на насока на политиката, която възпира напредъка, а също така и откритите въпроси относно независимостта на съдебната власт, много лесно могат да бъдат открити в доклада от месец юли тази година. И те могат да бъдат лесно открити не само там. Те могат да бъдат открити във всички доклади за периода между 2007 и 2009 г. Точно в този период – между 2007 и 2009 г., Европейската комисия дава следните политически оценки за действията на българските власти, а именно:
През месец юли 2007 г. докладът казва: „Очевидна слабост при превръщането на добрите намерения в резултати.”
„Реформата в съдебната система все още не е довела до достатъчно резултати. Затова са нужни постоянна политическа воля и решимост”. Това е цитат от месец юли 2008 г.
Още по-категорични са заключенията в доклада от 2008 г., отново месец юли. Там се казва: „До този момент България все още не е успяла да покаже, че съдебната й система работи ефективно. Институциите и процедурите изглеждат добре на хартия – пише в доклада – но не постигат резултати на практика. Направени са препоръки, които трябва да се следват. Основните проблеми продължават да бъдат налице и са необходими спешни действия, за да бъдат решени”.
И най-накрая, докладът от месец юли 2009 г.: „Обществеността смята, че правосъдието в България е бавно, понякога не е безпристрастно, а и че в някои случаи върху него се оказва влияние и има вмешателство в работата му”. Това е доклад от месец юли 2009 г.
Аз ще започна оттам, че за първи път през месец март 2012 г. Министерството на правосъдието и Министерският съвет внесоха предложение за решение на проблема с бавното правосъдие. И това е факт с наскоро влезлия Закон за съдебната власт, с който се предвижда вътрешен механизъм за обезщетяване на жертвите от бавно правосъдие. За първи път от двадесет години Министерството на правосъдието и правителството се ангажират да решат този сериозен проблем, за който България години наред е осъждана в Страсбург.
Мината седмица в Министерския съвет от страна на Министерството на правосъдието беше внесен още един закон, а именно Законът за обезщетяване на гражданите за вреди, претърпени от държавата и общините – отново в контекста на бавното правосъдие.
През 2010 и 2011 г. можете, ако четете обективно доклада, да видите, че тонът вече е различен. Този различен тон също може да бъде открит в 5-годишния доклад на Европейската комисия. Там се казва (докладът от 2010 г.): „Комисията отбелязва, че след последния годишен доклад през месец юли 2009 г. в България се е появил силен устрем за реформи. Новата Стратегия за съдебна реформа показа, че в страната е налице силна политическа воля за осъществяването на трайна и задълбочена реформа на съдебната власт”. Същата оценка е препотвърдена през 2011 г., когато се казва: „Комисията е на мнение, че българското правителство демонстрира трайна политическа воля и ангажимент да продължи Стратегията за провеждането на реформа”.
Нека да бъдем честни и като отговорни държавници да отчетем ясно за кой период от действията се отнася политическата оценка в Доклада от месец юли 2012 г., а именно: „В ключови моменти правителството показва силна политическа воля за постигане на дълбока и трайна реформа.”
Отговорът, мисля, че е ясен.
Мислех си, че обективният прочит на доклада на Европейската комисия, който в много случаи беше преекспониран, ще спечели, ако са налице две условия или две усилия, които много лесно могат да бъдат направени.
На първо място, да се чете политическата оценка в този доклад през призмата на техническата част на доклада.
На второ място, да се осмисля политическата оценка през призмата на най-важната част в доклада, а именно препоръките и следващите стъпки, предлагани от Европейската комисия, които между другото са разработени съвместно с българското правителство.
Без да влизам в подробности, ще направя няколко акцента в тези два аспекта.
И техническият, и политическият доклад на Европейската комисия ясно отбелязват, че властта да структурира и управлява съдебната система е в ръцете на Висшия съдебен съвет, а основното средство на Министерството на правосъдието е да насърчава реформите в съдебната система чрез стартирането на законодателни промени, които се разглеждат в парламента. В тази насока Министерството на правосъдието направи решителна стъпка към създаването на отдавна очакваната от българското общество законодателна рамка, която да позволи избора на нов състав на Висш съдебен съвет в съответствие с ясни процедури за прозрачност, за публичност и за отчитане на професионалните и нравствени качества на кандидатите.
Нещо повече, в резултат на широките дискусии по този законопроект от представителите на магистратската общност и на гражданското общество, защото те бяха част от дискусията, Министерството на правосъдието идентифицира и стартира работата още през месец март 2012 г. по конкретни проблеми на съдебната система, по които 20 години никой никога не посмя да работи. Двадесет години тези проблеми оставаха извън полезрението на законодателя – проблемите за липсващата надеждна методика за оценка на натовареността, по която още от месец март се работи в Министерството на правосъдието, и то съвместно с експерти от Съвета на Европа. Назначаването и кариерното развитие на магистратите – по този въпрос също вече се работи.
И това съвсем не е случайна стъпка. Казвам го, защото това е част от ясен подход за адресиране на проблемите в съдебната система като ключов елемент от цялостна стратегия. Напомням Ви, че тази стратегия беше приета от българското правителство през юни 2010 г. И тази стратегия е оценена положително в доклада на Европейската комисия – Стратегия за реформа на съдебната система в условията на членство в Европейския съюз.
Докладите по механизма за сътрудничество и оценка от 2007 до 2009 г. на практика систематично отбелязваха, че наказателната политика на България страда от факта, че действащите НК и НПК са остарели и практически не отговарят на потребностите за ефикасен и справедлив съдебен процес. Днес и промените в Наказателно-процесуалния кодекс, и усилената работа по финализиране на проекта за нов Наказателен кодекс, са отчетени от Европейската комисия. Именно това е доказателство за системен подход и насока на ясна и необратима политика, които самата Европейска комисия отчита като съществен елемент на страната ни за постигане целите на механизма за сътрудничество и оценка.
Именно тази констатация, че България е на път да постигне целите на механизма за сътрудничество и оценка, има ключово значение при прочита на доклада от месец юли тази година. Тя обяснява защо на България е дадено време до края на 2013 г. – време, за да се разгърнат развиващите се реформи, време, за да бъде приложено създаденото вече законодателство. Между другото, в доклада ясно се казва, че законодателната рамка е налице.
Европейската комисия дава знак, че изборът на нов Висш съдебен съвет, на нов главен прокурор, на нов председател на Върховния касационен съд, е избор с мандат, тоест ангажимент и визия от тяхна страна за развитието на съдебната система, която ще отнеме година и половина. Именно тези няколко избора, ако бъдат успешни, ако бъдат прозрачно направени в условия на обществен дебат, именно те ще дадат основания да се приеме, че реформите са необратими.
В този смисъл сега реформата е изцяло в ръцете на съдебната система, след като вече е създадена законодателната рамка, след като вече е зададена стратегическата посока. И това е ясно казано в доклада от месец юли на Европейската комисия. Министерството на правосъдието ще продължи да подкрепя съдебната система, както и досега.
Позволете ми накрая да обърна внимание върху според мен най-съществената част на доклада на Европейската комисия – препоръките, които се намират в края на доклада, но имат ключово значение. Само техният точен и прецизен анализ може да ни ориентира в степента на обективност за оценката на нашата работата.
Като споделя препоръките на Европейската комисия Министерството на правосъдието и аз в качеството си на министър на правосъдието не мога да ги оценя по друг начин, освен като напълно съвпадащи с посоката на вече предприетите действия, а именно последователно прилагане на вече приетите процедури за избор на нов Висш съдебен съвет.
Очевидно е, че сега действащият Висш съдебен съвет не успя да разгърне своя потенциал през петте години, в които работи. Очевидно е, че лидерството в съдебната система трябва да бъде поето от следващия Висш съдебен съвет. Трябва да са налице ясни ангажименти за прилагане на такъв висок стандарт на прозрачност и публичност и при избора на следващия главен прокурор, на състава на бъдещата Комисия за отнемане на незаконно придобито имущество и при избора на следващия председател на Върховния касационен съд.
Не трябва да се отстъпва и Европейската комисия много внимателно ще следи да не се отстъпва именно от тези завоювани вече и въплътени в закона принципи за публичност и прозрачност при избора на тези ключови играчи на терена на съдебната система.
Стартирала е работа за предстоящо изменение и допълнение на Закона за съдебната власт за установяване на прозрачни и обективни процедури за назначаване, повишаване и атестация на магистратите, както и ясна оценка за тяхната натовареност. Между другото експертните групи работят в Министерството на правосъдието вече два месеца съвместно с участието на магистрати и представители на неправителствени организации. Смятам, че на Народното събрание ще бъдат предложени наистина добри промени, надявам се обсъдени, така че въпросът за кариерното развитие на магистратите да бъде решен.
В ход е широка обществена дискусия по проекта на новия Наказателен кодекс с участието на международни експерти от Съвета на Европа. От няколко месеца те работят за изработването на анализ за съответствие на проекта на този Наказателен кодекс с международните стандарти в областта на наказателното право. Тоест и по този приоритет, по тази препоръка на Европейската комисия вече се работи.
Уважаеми дами и господа народни представители, за мен, като ръководител на координационния екип на Механизма за сътрудничество и проверка с Европейската комисия, оценката на нашите партньори за постигнатото и за посоката на движение на страната ни към настояща дата, e ясна и недвусмислена. България получи балансирана и обективна оценка за своя принос в разгръщането на съдебната реформа през последните пет години. „Необходими са ясни, общи насоки, всеобхватен подход към осъществяването на промените”, се казва в доклада, и не на последно място „по-ефективно съчетаване на работата на отделните институции”. Всъщност наистина тук е ключът към успеха на реформата в България. Мисля, че посланието е ясно: пътят не минава през оставката на правителството и през предсрочни избори, пътят минава през обединение усилията на всички институции за реализиране на ясната управленска визия, заявена от настоящото правителство в Стратегията за реформа на съдебната система. Тази стратегия е факт от месец юни 2010 г.
Както винаги досега Министерството на правосъдието е решено да изпълни своите ключови ангажименти в тази посока. Затова през месец август 2012 г. ние ще предложим график за мерките по изпълнение на препоръките в Доклада на Европейската комисия, както и план с мерки за изпълнение на стратегията за продължаване на съдебната реформа. Този подход ще продължи необходимата приемственост в процеса на ефективно провеждане на съдебната реформа с оглед на времевия хоризонт, поставен от Европейската комисия за изпълнение на целите на механизма за сътрудничество и оценка.
В качеството ми на министър на правосъдието бих искала да подчертая, че предизвикателството, пред което сме изправени всички ние – и законодателната, и съдебната, и изпълнителната власт, е необходимостта да се проведе тук, от тази трибуна, един друг много по-важен дебат. Това е дебатът за очакванията на всички нас като граждани и като общество за приоритетите на работата на бъдещия, на следващия Висш съдебен съвет. В този дебат трябва да се даде възможност българското общество да чуе визията на кандидатите, които се избират наистина по прозрачни процедури, по много важни въпроси.
На първо място, такъв въпрос е последователното провеждане на дисциплинарна практика, основана на ясни критерии, така че да се постигне основният целен ефект – възпиращо действие по отношение на отказа от правосъдие, ефикасност и отчетност на съдебната система.
На второ място, прозрачност и последователност на прилаганите критерии в практиката по атестиране, повишаване и назначаване на магистратите. Защото и при най-добрия закон все пак прилагането му е от съществено значение. Изработването на обективна методика за оценка на натовареността на магистратите – Министерството на правосъдието ще подпомогне този процес, както вече споменах, но ангажиментът е на Висшия съдебен съвет. Въвеждането на устойчива практика за спазване на етичните стандарти от магистратите и не на последно място – въпрос, който като че ли се забравя, но е много важен – разработването и прилагането на всеобхватна стратегия за превенция и противодействие на корупцията в съдебната система, също ангажимент на Висшия съдебен съвет.
Според мен това е най-важният дебат, който трябва да се състои и който всички ние дължим на обществото. Съвсем не смятам, че ако министърът на правосъдието дефинира тези ясни приоритети на този необходим дебат, на практика тази политическа и гражданска позиция може да се квалифицира като нарушаване на основни принципи на независимостта на съдебната система, както впрочем и самият доклад на Европейската комисия отбелязва, че ролята на министъра на правосъдието никога не е създавала опасения за независимост на съдебната власт. Благодаря за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря Ви, министър Ковачева.
Други народни представители?
Господин вицепремиер, желаете ли? (Реплика от народния представител Янаки Стоилов.)
Господин Стоилов, в правилника има съответна процедура. В извънредно заседание няма редовна почивка. Ако имате желание за почивка, станете и го заявете. Не ми подвиквайте от място.
Има ли народни представители, които желаят да вземат отношение в разискванията?
Процедура – заповядайте, госпожо Манолова.
МАЯ МАНОЛОВА (КБ): Уважаема госпожо председател, от името на парламентарната ни група ще поискам 15-минутна почивка.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Обявявам почивка до 15,30 ч.
(След почивката.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Моля народните представители да заемат местата си! Заседанието продължава.
Върви дебатът по внесения вот за недоверие.
Народни представители, които желаят да участват в него?
Желаещи народни представители да участват във вота?
МИХАИЛ МИКОВ (КБ, от място): Няма ги още.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Колеги, моля за експедитивност! Ако няма повече желаещи, ще закрия дебатите.
МИХАИЛ МИКОВ (КБ, от място): Поканете хората да дойдат, за да се изкажем.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Господин Миков, разбирам, че имате желание да се изкажете.
Имате думата, господин Миков.
МИХАИЛ МИКОВ (КБ, от място): Да не се прави проверка. Искам да се изкажа, но няма кворум.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Проверка се прави с оглед на предстоящо гласуване, господин Миков. (Реплика от народния представител Михаил Миков.)
Няма ги вносителите на вота. Трябва ли да уведомя колко души от вносителите на вота са тук? Нека да не правим дебат извън дебата!
Моля народните представители да заповядат в залата. Ще говори господин Миков, искам всички да го чуете. (Ръкопляскания от ГЕРБ, възгласи: „Мишо, Мишо, Мишо!”)
МИХАИЛ МИКОВ (КБ, встрани от микрофоните): Имам ли думата?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Извинявайте, аз не разбрах, че искате да ги поканя публично.
Имате думата, слушаме Ви.
МИХАИЛ МИКОВ (КБ): Благодаря Ви, уважаема госпожо председател.
Уважаеми народни представители, очевидно е отношението на правителството към внесения вот на недоверие. Очевидно е и по същия начин, кой уважава Народното събрание – виждате, че тук няма никой от кабинета, да не говорим за министър-председателя, който цял ден не намери време да дойде в пленарната зала. (Реплики от ГЕРБ.)
И ние, народните представители, сме свикнали да ни наричат безделници. Свикнали сме и това се наложи като стил на отношение между властите, който е констатиран в доклада.
Съдиите вече посвикнаха да ги наричат „свързани с мафията”. И това не е толкова фатално, ако не беше свързано с доклада.
Кой е големият проблем, заради който това правителство трябва да си тръгне? Големият проблем е свързан с неразбирането на посланията в доклада – послания, които са насочени към цялостната демократична среда в България. Ако това е петият доклад, то в нито един от предишните няма констатации за нарушеното разделение на властите. Във всеки един от предишните, независимо от кое правителство, няма констатации по една от шестте наблюдавани сфери – независимостта на съдебната власт, или по-скоро констатациите показваха напредък. Днес констатацията в една от наблюдаваните сфери – „Независимост на съдебната власт”, показва силно отстъпление и тревога в нашите европейски партньори. Тук няма друг отговорен освен изпълнителната власт и правителството.
Това, че някои наричат парламентаристите безделници – когато имаш мнозинство, може да мине без особени последици за отношенията и разделението на властите. Но когато някой от изпълнителната власт започне да нарича съдиите мафиоти, Европейската комисия констатира тежък дефицит на демокрация.
Уважаеми народни представители, уважаеми дами и господа министри, много интересно беше да слушам министъра на правосъдието, който каза, че това правителство е решило проблема с бавността. Това правителство внесе и промени в Наказателния кодекс и върна фигурата на вечния обвиняем и последиците от фигурата на вечния обвиняем, чието премахване в Наказателно-процесуален кодекс от предишното беше оценено и от Парламентарната асамблея на Съвета на Европа, не може да бъде замаскирано с тази законотворческа дейност, свързана с обезщетенията. Защото, уважаема госпожо министър, тези обезщетения за бавност няма да ги плаща вашето правителство. Ще ги плащат българските граждани. Защото тази бавност, тези вечни обвиняеми, които възстановихте преди две години, сметките ще ги плаща следващото правителство. Всъщност следващото правителство ще коментира напредъка по шестте сфери на наблюдение и това е другата истина от този доклад – разговорите на Брюксел със София в рамките на този мандат приключиха. Както искате да го коментирате, следващото правителство, надяваме се, ще положи повече усилия за напредък, който да заличи пораженията в сектора на вътрешната сигурност и правосъдието, нанесени днес, но в рамките на този мандат ще изпитаме последиците от доклада по една друга тема и това е темата „Шенген”. Аз съжалявам, че си тръгна външният министър, защото освен вътрешният, той носи пряка отговорност за това. Защото, когато възникна проблемът с ромите във Франция преди 2-3 години, тогава българското правителство не намери сили да заеме една позиция, с която да отстои интересите на България по темата „Роми – Франция”, а днес – Шенген.
Уважаеми дами и господа народни представители, едва ли страдате от илюзията, че когато днес съобщават, че и норвежките политици започват дискусия по Шенген, но, забележете, те не като Холандия, Финландия казват: „Ние сме против България да влезе в Шенген, защото докладът по „Правосъдие и вътрешни работи” е лош”. Те казват нещо много по-просто – „Ако те влязат, ние ще излезем”.
Разширява се кръгът от страни, които са все по-загледани в случващото се в България, и големият проблем е не само констатираните дефицити в шестте наблюдавани сфери. Големият проблем е неразбирането на сигналите и не набелязването на адекватни мерки за премахване на проблемите. Защото едно е да повтаряш мантрата: „Имам политическа воля”, съвсем друго е Брюксел да ти каже: „Политика без посока” – само воля вътре в тази политика, но без посока, да не говорим за адекватността на тази посока в шестте наблюдавани от Брюксел сфери.
Ако имаше посока, нямаше да има тежки констатации по темата: „Независимост на съдебната власт”.
Ако имаше посока, нямаше докладът на Европол, който приравни българската организирана престъпност с нигерийската, да бъде прочетен небрежно, когато предизвика вниманието на цяла България, включително беше дискутиран и в българския парламент.
Ако имаше посока, щяха да се чуят сигналите от специалния наблюдател на ООН за независимостта на съдебната власт и за натиска върху съдиите.
Ако имаше посока, бодряческото повтаряне на наличието на политическа воля от окуражаващия доклад през 2010 г. нямаше да може да замъгли погледа на управляващите за действителните проблеми в правосъдието и вътрешните работи.
Истината е, че с тези нови критики в Пети доклад за пръв път се постави въобще въпросът за капацитета на България, с който решава проблемите си, и е необходимо да дойдат другите от Европа, за да ни ги решат.
Затова следващото правителство ще получи такова наследство. Следващото мнозинство, а днешното ще остави затворени врати към Шенген, ще остави тежки констатации, въпреки идеалните шансове през 2009 г. да развие напредъка.
Ние не сме толкова самохвални, за да кажем, че не сме Ви оставили проблеми. Да, имаше проблеми. В доклада от 2009 г. съвсем ясно беше казано, че има първи успех, че има подобрено координиране между прокуратура, полиция и ДАНС; осезаем напредък в разследването, особено на измами, свързани с Европейския съюз; нарастващ брой на разследвания и повдигнати обвинения; за първи път в затвора са вкарани членове на организирани престъпни групи. Цитирам Ви доклада от 2009 г., който тогава може би заради изборите не прочетохте, след това имахте три години да го прочетете и да разберете, че трябва да надграждате напредъка на предишните, а не само да експонирате критиките и техните слабости.
Загледани в миналото, изгубихте времето на българските граждани най-вече с днешното управление, а Брюксел се позовават и на социологически изследвания.
Днес Ви казват: „Господа, изгубихте ценно време за напредък в областта на правосъдието и вътрешните работи и колкото да се оправдавате с правителството на Станишев, на Сакскобургготски, на Иван Костов, това време е изгубено”. В политиката изгубеното време се наказва с червен картон. Мисля си, че българските граждани ще Ви кажат довиждане, ако Вие самите не проумеете и не разберете какво Ви се случи през тези три години в областта на правосъдието и вътрешните работи. Благодаря Ви. (Ръкопляскания в КБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Реплики?
Други изказвания?
Господин Лазаров, заповядайте.
Съобщавам, че Парламентарната група на ГЕРБ има 30 минути; Коалиция за България вече няма минути, има 7 секунди; Движението за права и свободи има 11 минути и 39 секунди; Синята коалиция – 9 минути и 21 секунди; „Атака” – 20 минути; независимите – 3 минути.
ДИМИТЪР ЛАЗАРОВ (ГЕРБ): Уважаеми господин председател, уважаеми господин заместник-председател на Министерския съвет, уважаема госпожо министър! Доверие – тази дума е в доклада, тя е една от ключовите думи в този доклад, който отчита механизма за сътрудничество и проверка за пет години, наред с другите доклади. Защо казвам доверие? Защото, уважаеми колеги, тук се наслушахме, че докладът е най-негативния, „плесници”, „шамари” и разни други такива изрази, но като че ли някои от говорещите преди мен колеги, така както преди години изтриваха някои хора от снимките, така пропуснаха 2008 г., когато също имаше доклад. Не зная защо, макар че те много добре знаят защо, пропуснаха този доклад от 2008 г.
Ще бъда съвсем кратък, няма да отнема много време, за да Ви припомня какво се казва в този доклад и ще се върнем отново на думата „доверие”: Мониторингът и одитите показват сериозни слабости в системата за управление и контрол и насочват вниманието към редица нередности – случаи, в които има подозрения за измами и конфликт на интереси между управлението на програмата и изпълнителите. Комисията временно преустановява плащанията към две изпълнителни агенции – Централно звено за финансиране и договаряне, Изпълнителна агенция към МРРБ.
Докладът е от лятото на 2008 г. и следващите стъпки в него са: Понастоящем комисията отнема правото на двете изпълнителни агенции да управляват помощ по Програма ФАР и преходния финансов инструмент, следователно те вече не могат да сключват договори по тези програми.
САПАРД! Наблюдават се три групи проблеми в САПАРД и при одита бяха установени сериозни недостатъци по отношение на системата за контрол на инвестиционната помощ. Освен това комисията информира българските власти, че: бъдещи заявки за плащания на Република България до комисията за допълнителни разходи по тези три мерки временно се преустановява, докато България не коригира системата си за по-удовлетворителен за комисията начин. България трябва да уведоми комисията за необходимите подобрения и така нататък.
Кохезионен фонд – абсолютно същото! Комисията изпраща писмо до Министерството на финансите, с което искат да се прекъснат плащанията към трите текущи проекта и да не подписва нови договори. Същото се говори и за Агенция „Пътна инфраструктура”. Всички знаете за батко, братко и така нататък. Няма да Ви отегчавам със следващи констатации, които касаят и усвояване на средствата по Шенген.
Защо казах думата „доверие”? Защото в тазгодишния доклад, уважаеми колеги, който обобщава механизма за петте години, се говори, че действията срещу организираната престъпност са засилени през 2010 г., когато полицията предприе по-активна роля и бяха осъществени известен на брой отдавна просрочени процесуални и институционални реформи. Тези усилия доведоха до по-солидна институционална структура и по-добри процедури и спечелиха доверие за България от страна на другите държави членки. Ето за това става въпрос!
Министър Ковачева беше права като каза, че този доклад не трябва да се разглежда откъснато от всичките тези изтекли пет години.
Нека да си ги припомним тези неща и да не пропускаме, да не изтриваме 2008 г., когато някой говори колко лош бил този доклад, как, видите ли, бил съсипващ доклад, а в него се говори за политическа воля, говори се, че правителството продължава да има политическа воля и да завърши тези реформи.
Не искам да Ви отегчавам, за да приключа нека да прочетем как завършва докладът: „Комисията очаква от България да завърши особения процес по механизма за сътрудничество и проверка и да работи по тези въпроси по същия начин както другите държави членки. Отчитайки понастоящем, че България трябва да приложи на практика взетите решения, като избягва каквото и да било връщане назад, комисията реши да представи своя следваща оценка в края на 2013 г.”, уважаеми колеги.
Ако бяхте така добри да се позовете на пресконференцията, която дадохме при представянето на доклада, там щяхте да разберете, че и Барозу, и Грей посочиха, че: „Да, за Румъния има шест поставени цели и продължава този механизъм през шест месеца, а на България се дава възможност да покаже резултати”. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Реплики? Няма.
Други изказвания?
Господин Бисеров, заповядайте.
ХРИСТО БИСЕРОВ (ДПС): Благодаря Ви, господин председател.
Уважаеми господин вицепремиер, уважаема госпожо министър, дами и господа народни представители! Вече трета година тече този дебат – дебатът за това дали Партия ГЕРБ, нейното парламентарно мнозинство, правителството на България се справя с проблемите на сигурността, вътрешния ред, борбата с организираната престъпност и корупцията. Трета година опозиция и управляващи сме на различни позиции.
Първата парламентарно представена политическа формация, която алармира от тази трибуна българското общество, че тази работа зацикля и че ГЕРБ тръгва по погрешна посока като иска да подмени силата на закона със силата на властта, беше Парламентарната група на Движението за права и свободи, които реагирахме много остро още на първите прояви на полицейско насилие.
Полицейското насилие, което се превърна в емблема на борбата на ГЕРБ с престъпността – грозна емблема, всъщност хвърля една сянка, която още тогава, в началото на мандата, показа това, което ще ни се случи. След три години Европейската комисия заяви, че отказва повече да преговаря с българското правителство, да разговаря за това как върви реформата и всъщност, оставяйки мониторинга, отказва да го води и казва: „Ще го водим със следващия кабинет на Вашата държава, когато дойде ново мнозинство и ново правителство. Това ще стане в края на 2013 г.” – след шест доклада и три години това ни се случи. (Реплики от ГЕРБ.) Трябва да призная, че дебатът донякъде дори започна да отегчава българската общественост, защото общите фрази понякога скриват конкретиката.
И тъй като в днешния доклад един от най-тежките изводи, който се прави от Европейската комисия, е, че на практика ние нямаме никакви резултати в борбата с корупцията, аз естествено ще изведа като пример един конкретен случай. Единственият случай, в който българският парламент, чрез своя парламентарна комисия, успя да достигне до дълбочини на проблема, да ги моделира, да ги заяви и те да станат публично достояние. Парламентарната комисия, която не скри реалността, а показа какво е станало – това е случаят с разследването срещу Ваньо Танов.
Тук се виждат всичките пороци на управлението на ГЕРБ – как изпълнителната власт превръща независимата магистратура в свой придатък, как използва изкривено правилата на закона, как се опитва, в крайна сметка, да притисне и съдебната власт, за да се случи мечтата на вицепремиера – съдебната власт да бъде скачен съд на МВР. Това са Ваши изречени фрази, господин вицепремиер.
Припомням Ви някои неща и искам да Ви кажа някои неща, които не знаете, но които ги има в материалите. Всеки един народен представител може да отиде и да провери за какво става дума. Припомням Ви, че разследването срещу Ваньо Танов и други негови колеги започна на базата на два оперативни доклада на ГДБОП. В първия Ваньо Танов изобщо го няма, вторият се появява след 15 дни, пак от БОП. Той е от неизвестен източник. Оперативната информация е непроверена и както казва авторът на доклада – той е с най-ниска степен на достоверност. Ето така започва едно разследване в България – документално!
Организационно, как става? Според показанията на един от началник секторите в ГДБОП, в началото се провежда съвещание при министъра на вътрешните работи. Съвещание, в което той казва: „Аз бях най-малкият”. Съвещание, в което при министъра на вътрешните работи са главният прокурор и шефът на ДАНС, който сега е в Президентството. На това съвещание, на база на тези хвърчащи документи, се взема решение за разследване на един от най-високопоставените хора от българската държава извън всякакви процесуални норми, извън всякакви правила на НПК.
Няма случай, когато главният прокурор да е образувал предварително разследване, няма случай по закон да се разпореди да започне предварително разследване, да не говорим за шефа на ДАНС, който няма никакво отношение към процесуалната дейност, освен към оперативната.
Всъщност тази практика се потвърждава и от наблюдаващия прокурор по това разследване, което накрая завършва злополучно, защото се оказва, че това престъпление, което подозират, изобщо не съществува и делото отива за едни други неща в Хасковския окръжен съд. Самият прокурор казва, че това е практика и че в конкретния случай, както той казва: „Тримата големи ми възложиха това дело”. Ако това не е политическа поръчка, сигурно…?! (Реплика.) Дано да няма и други по-лоши случаи. (Реплика от народния представител Красимир Велчев.) Ами това е механизъм, който може да заработи срещу представители на опозицията, както знаете. Защото, когато демокрацията се подмени с диктатура, идва това.
Нататък става ясно, че цялата процедура по даване на разрешение и прилагане на специални разузнавателни средства е разработена от оперативните работници. Оперативните работници отиват при председателя на Софийския градски съд, който днес е председател на Върховния административен съд, вземат разрешението и в цялата тази работа: къде е прокуратурата, къде е наблюдаващият прокурор?
Преди една година, ако си спомняте, през този месец, когато беше вотът, поставихме много остро въпроса: какво прави прокуратурата по проверка на достоверността на разговорите, които е водил Бойко Борисов? Нищо не ни беше отговорено. Припомням Ви три изречения от тези разговори: „Хайде, прибирай ги оттам, нали поехме ангажимент! Обади се, извади ги оттам и като се видиме ще говориме. И това да се направи на момента!”
Година и половина след това, главният прокурор наскоро ни заяви, че няма данни за извършено престъпление, защото нямало производствен резултат. Година и половина след това Бойко Борисов призна, че е извършил две престъпления, че е злоупотребил с власт (за такова нещо наскоро беше арестуван народен представител), и че е знаел прекрасно, както той каза, че Ваньотановият телефон се подслушва.
Господин вицепремиер, по кой закон на българската държава министър-председателят има право да знае това? Няма такъв български закон и надявам се да не създадете такова правило. Самият Вие трябва да узнавате, чак когато е приключила процедурата и се разпишете под техническото прилагане на специалното разузнавателно средство. В случая Вие сте го разпоредили политически. Ето това е кривата българска действителност – когато демокрацията, когато законът са оставени настрана, те съществуват парадно, защото все пак сме държава в Европейския съюз, но силата и политическите поръчки са всъщност същината на Вашата борба с престъпността.
И за да не кажем, че пропускаме случая в Горна Оряховица, ще Ви прочета как се стигна до това господин Цветанов да чете тук СРС-та. На 3 декември прокурорът му изпраща писмо, с което го моли най-учтиво да декласифицира информацията. Защо ли прокурорът го моли? Защото имало обществен интерес. След което още същия ден той му отговаря, че декласифицира информацията и същия ден този заместник окръжен търновски прокурор казва, че е много добре да бъде огласена тази информация от министъра на вътрешните работи. А защо ли от министъра на вътрешните работи?!
Европейската комисия отказва повече да спори с Вас, ние обаче не отказваме. Ние ще продължим! (Ръкопляскания от КБ и ДПС.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Реплики? Няма.
Други народни представители?
Господин Доброслав Димитров.
ДОБРОСЛАВ ДИМИТРОВ (ГЕРБ): Благодаря, госпожо председател.
Уважаеми господин вицепремиер, госпожо министър, уважаеми колеги! Дълго време се чудих дали въобще да взема думата. (Реплики от КБ.) Но с последните две изказвания категорично ме убедихте, че явно е необходимо, тъй като не смятам, че след три часа дебати разбирате колко абсурдно звучите от тази трибуна.
Ако новините на 18 юли бяха приключили до 16,00 ч. щеше да е напълно разумно да имаме един такъв дебат, един такъв вот на недоверие, но те не свършиха там, те продължиха. Продължиха с един безпрецедентен акт срещу България, срещу суверенитета на България. Каква беше реакцията от Ваша страна? Не е дори абсурдна, имам друго определение, ще Ви го кажа малко по-късно, но за да не съм голословен ще Ви дам малко контекст. Ще издиктувам четири дати: 11 септември 2001 г. – САЩ, 7 юли 2005 г. – Великобритания, 22 юли 2011 г. – Норвегия, 18 юли 2012 г. – България. Тези четири дати имат няколко общи неща най-вече в това, че са дати, на които са извършени терористични актове от местни или международни терористи с идеята да разклатят тези общества. За съжаление има една много основна разлика с последната дата. Какво се случва в САЩ? Въпреки споровете как беше избран тогава президентът, цялото общество застава зад него за разрешаване на случая. Цялото общество – пълна консолидация! Великобритания – шотланци, ирландци, уелсци, всички са зад своите сънародници за това, което се случва. Норвегия, която беше спомената преди малко за Шенген. Какво се случва в Норвегия? Там е най-интересно. Три месеца след този терористичен акт следват избори. Какво се разбират парламентарните лидери – да не използват тази тема по време на парламентарната кампания за избори?! Това е, което правят държавите, които Вие сочите за пример и ще е хубаво да го вземете.
Какво се случва обаче в България? По-малко от 48 часа след това терористично нападение Вие искате вот на недоверие срещу правителството. Това щеше да е проява на лош вкус, ако не беше въпросът: какво ще стане, ако мине?! Смятате ли, че сега е най-добрият момент България да остане без правителство?!
ПЕНКО АТАНАСОВ (КБ, от място): Идеален е.
ДОБРОСЛАВ ДИМИТРОВ: Прекрасен е нали? Сега е моментът да остане България без правителство. В единствения акт в историята на България,...
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Моля без реплики от място.
ДОБРОСЛАВ ДИМИТРОВ: ...когато е имало посегателство по този начин, Вие искате да останем на автопилот?! Това е изключително отговорна политика от Ваша страна! (Реплики от КБ. Реплики от народния представител Румен Такоров.)
Определението за Вашето поведение не е неадекватно, нито лош вкус. За съжаление Вашето поведение е опасно.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Колега Такоров, правя Ви официално предупреждение.
ДОБРОСЛАВ ДИМИТРОВ: Защото някои от Вас явно не са наясно как точно работи тероризмът и какви са неговите цели. Целта на един терористичен акт е да разклати едно общество, да му промени приоритетите, да му смени политиката.
Според Вас какво означава два дни след един терористичен акт опозицията да иска да събори правителството, което е на власт, и да не се обединим зад него, докато намерим тези, които са срещу нас, тъй като ние не знаем защо е направено това нещо.
Какво означава, ако една държава показва, че се поддава на натиска на такива действия? Само едно нещо: да покани още такива. Причината, поради която излизам тук, е да се знае, да се разбере от обществото, че Вашето поведение в момента застрашава сигурността на всеки гражданин в България, тъй като Вие – опозицията на България, показвате, че сте готови да се поддавате на такъв натиск. Единственото правилно действие в такъв момент е държавата да стои единна.
За Ваше огромно съжаление докладът, който дискутираме, няма да има следващи 18 месеца. През следващите 12 месеца можехме да дискутираме тази тема отново и отново, но не, Вие искате сега и в момента.
Последното нещо, което искам да Ви кажа, е за шанса. В живота на всеки човек има кризисни моменти, в които той има шанса да покаже най-доброто от себе си или най-лошото. Същото важи и за политиците. Някои от Вас са в политиката, често го изтъквате, последните 23 години в тази зала. Е, днес имахте шанс да покажете най-доброто от себе си, имахте шанс да покажете, че сте държавници, а не късогледи политици! За мое огромно съжаление, а мисля, че и за обществото на България, Вие избрахте да покажете най-лошото. Благодаря. (Ръкопляскания от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Реплики? Няма.
Други народни представители?
Господин Сидеров.
ВОЛЕН СИДЕРОВ (Атака): Този вот на недоверие отново е една демонстрация на неуважение от страна на ГЕРБ – поредната. Министър-председателят го няма тук. Този „тибетски як”, както го нарече Вашият най-нов нежен партньор господин Цветанов в едно интервю, го няма тук, когато се гласува вот на недоверие към неговото правителство. Неуважение – брутално и драстично, към парламента! За кой ли път!
Ние тук изнасяме слово след слово и говорим аргументи за един вот, който е предрешен, защото Вие, Цветанов, с Вашето ръководство на партията сте крадци. Вие откраднахте субсидията на „Атака”, Вие откраднахте и купихте депутати, с купени депутати сега ще спасите правителството. За какъв вот и за какви дебати говорим тук?! Дебати! Какво дебатираме?! Политиката на правителството спряло престъпността. Моля?! Къде е онзи ливанец с нож, Цветанов, къде е?! Залови ли го?! Не! Изпусна го! Пусна го! Твоите полицаи идваха да арестуват нас – патриотите от „Атака”, на джамията. (Шум и реплики.) Ливанецът с ножа сега е съучастник на този, който се взриви. Това ясно ли ти е?! Тази самодоволна усмивка ще Ви доведе до крах, господин Цветанов. Защото съм виждал много политици с такива самодоволни усмивки, усмихнати до уши, нагло и арогантно. Вие се смеете на народа си по този начин. Вие показвате арогантност, която ще се върне към Вас, защото политиката Ви беше грешна и аз Ви го казах от тази трибуна десетки пъти. Вие обаче не слушахте, играехте си игрички, правихте интриги как да „нацепим” „Атака”, как да ударим по най-коректния партньор в парламента. Е, направихте го! Браво! За това имате голям талант, няма грешка! Престъпниците обаче ги пускате, престъпниците ги закриляте.
Мен не ме интересува докладът на Еврокомисията, защото не искам да съм в роля на бяла мишка, която я наблюдава някой си Барозу – бивш анархист, троцкист и маоист, и днес християндемократ, моля Ви се! Пази, Боже! (Ръкопляскания от „Атака”.) Не ме интересува мен Барозу, Вие сте тези, които тичате пред Барозу и заставате във васална поза. Вие сте тези, които сте васалите. Днес Вашият премиер е отишъл при своя господар, някакъв съветник на Обама. Съветник, забележете! Обама изпраща някакъв чиновник, някакъв сол, няма да казвам втората съставка на тази дума, Вие я знаете – мъжка скротална торбичка, и другарят премиер отива да говори с него в наведена поза. (Шум, реплики и оживление.) Той дори не може да дойде в парламента, защото му е по-важно да си говори с чиновника на Обама.
Признайте си, господин Цветанов, че Вие сте агентура! Признайте, че американският посланик и израелският посланик като Ви повикат, Вие тичате на доклад! Признайте си, че не Ви дадоха дори да разследвате атентата в Бургас! Дойдоха израелските Ви господари с няколко самолета, взеха свидетелите, взеха уликите и Ви казаха: „Стойте тук на изчакване, чакайте, ще Ви кажем какво е станало във Вашата държава. Ние каквото Ви кажем, това ще бъде”. И разни тук други папагали и такива, които са целувачи на задни части – Вашите партньори...
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Господин Сидеров!
ВОЛЕН СИДЕРОВ: ...сега тръбят: „Трябва да ударим по Иран!” Вие не разбирате, че ставате пешка в една подла геополитическа игра!
РЕПЛИКА ОТ ГЕРБ: В парламента сте, какво е това поведение?
ВОЛЕН СИДЕРОВ: Вие не разбирате, че вкарвате България във война. Явно не го разбирате, защото за Вас е важно да Ви потупа господарят по гърба, да Ви потупа и да Ви каже: „Браво, браво, момчета! Ще Ви дам още един мандат”. Само че българският избирател няма да Ви даде още един мандат.
РЕПЛИКА ОТ ГЕРБ: Хайде, ще видим.
ВОЛЕН СИДЕРОВ: Как ще управлявате ГЕРБ? – С еднолично мнозинство, с купени депутати, с българска група от накупени депутати, така ли ще управлявате през следващия мандат? Кажете го ясно тук! Кажете предварително колко точно ще струва всеки един мандат, колко десетки хиляди ще получи всеки един, който ще гласува за Вас? Кажете си го от тук ясно, за да знае българският избирател, че няма просто представителна демокрация в България, има купуване на гласове и купуване на депутати и Вие по един престъпен начин ограбихте Партия „Атака”, а сега по един престъпен начин отново през 10 минути звъните на наши членове на парламентарната група, за да ги извадите от там.
Вашата нова политическа болонка през 10 минути обработва един наш народен представител, за да го изкара от групата с предложение. Какво му предлагате, Цветанов? Сделки, милиони? Какво? Какво точно правите?
Вие не разбирахте ли, че извършихте престъпление, когато написахте, че 11 души принадлежат към ГЕРБ? Кой принадлежи към Вас – тези депутати, които са влезли с бюлетината на „Атака”, за които Вие лично казахте: „Никога няма да приема отцепници в нашите редици”? (Реплики от ГЕРБ.)
Вие излъгахте както мен, така и българските избиратели. Трябва да си признаете, че сте лъжци, трябва да си признаете, че действате с престъпни методи. Защото да разцепваш група, да купуваш депутати, да ги заплашваш и притискаш е престъпно действие! Това е търговия с влияние и ако един от Вашите депутати, който явно нещо е изкривил пътя, нещо е сгазил лука, го хвърлихте жертва, то би трябвало прокуратурата да се заеме първо с Вас – ръководителите на ГЕРБ, за търговия с влияние.
Сезирам оттук главния прокурор да започне предварителна проверка срещу Вас, господин Цветанов, и срещу Вашия лидер Борисов за търговия с влияние, така както прокуратурата води предварителна проверка срещу мен и още няколко мои колеги под Ваше давление, Цветанов! Вие натиснахте копчето, да кажете: „Разследвайте „Атака”!” Ето, това са престъпниците за Вас – патриотичната Партия „Атака” са престъпниците в България.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Моля да се върнем на темата!
ВОЛЕН СИДЕРОВ: А не групировките – 12 или 13 на брой, които да закриете с чадър, не тези, които обират милиарди от България и се отчитат пред Вас.
Защото в момента знаете ли какво говорят бизнесмените – тези куфарчета с пари, които отиваха при хора от тройната коалиция, сега са се утроили и отиват в касата на ГЕРБ. Това говорят бизнесмените – тези, които ги мачкате, тези, които ги карате да Ви плащат и тези, които не плащат, да опират пешкира.
Защото Вие правите избирателни акции. С показни действия отивате да арестувате бизнесмена, на когото искате да му вземете бизнеса. Нали така правите, за да може този бизнес да работи за Вас, за да станете още по-богати, за да купите още цигански гласове и още депутати да си осигурите купеното мнозинство!
Това е Вашата политика, господин Цветанов! Затова тя заслужава моето презрение. И презрението на българския народ заслужихте, защото той видя много ясно как Вие го излъгахте последователно и брутално и в момента няма гражданин... Аз ходя по градовете, по улиците на София и на България, за разлика от Вас не с 3 джипа и с 15 души гавази, ходя си сам и разговарям с хората, знаете ли какво ми казват те: „Тези надминаха всички досега!” Това са думи, които цитирам, не си ги измислям. Това ми казват хората и го казват с болка и със страдание, гледат ме в очите и казват: „Какво ще правим, господин Сидеров?” И аз им казвам: „Какво ще правите!? Събудете се, защото тези, същите, които сега Ви лъжат, утре ще искат да управляват с Кунева, Мунева, с ДПС, с който си искат. За тях няма скрупули”.
Вие искате властта и искате да я държите дълго време, пред нищо не се спирате. А тези, които са били жадни за власт и само за власт, и са забравили за какво ги е изпратил народът тук, те винаги са се сривали с гръм и трясък.
Припомнете си Вашия наставник, Вашия началник, както обича да казва лидерът Ви – Сакскобурготски, кой го помни сега? Този, дето го посрещаше море от хора, кой го помни в момента? Къде е той – заклеймен, събрал цялото презрение на народа. Вие вървите по неговите стъпки, защото бяхте негови служители, защото когато бяхте там – в МВР, от 2001 г. с господин Борисов, пред очите Ви минаваха точно тези групировки, те си развяваха коня и получаваха закрила от МВР. Още тогава! Защото Вашата власт е от 2001 г., не е от 2009 г. И така се гордеете, че толкова години вече сте на власт – от 2001 г. Вие сте в МВР. Тогава защо обвинявате тройната коалиция?
Срещу тройната коалиция работех аз, господин Цветанов, не Вие! Вие бяхте служител в МВР и маахте по плаца, както се изразяваше лидерът Ви. Аз работех срещу тройната коалиция, аз правех демонстрации на улицата, аз ядох бой с полицейски палки от същата полиция, която сега изпращате пак срещу нас. Нищо не се е променило в България – и полицията е същата, и управлението е същото, и корупцията е същата!
Ето затова Ви казахме: „Повече няма да Ви подкрепяме! Нека да Ви подкрепят такива, които да Ви носят грозденце вкъщи”. Ние няма да Ви подкрепяме! Намерете си подобни, защото такива заслужавате! Прегърнете се с тези, които ходят на гей парада. Това е Вашата подкрепа, това са Вашите партньори! Дотам стигнахте, че ще разчитате само на такива!
Вие повече на свестни, истински, почтени, коректни партньори не може да разчитате! Сами оставате! Разчитате на купени хора, разчитате на хора със зависимост! Това е Вашето политическо бъдеще, то хич не е добро. Това го вижда цял народ. Каквото и да правите оттук нататък, каквито и силови мерки да прилагате, каквито и прокурори да изпращате срещу мен и колегите ми, това няма да ни стресне.
Това го правеше един Ваш предшественик, един друг наглец (сочи вляво) той е тук в тези редица, казва се Румен Петков. Той го правеше, не успя обаче! Не успя, знае го много добре! Опита се да ме смачка и не успя.
Съветвам и Вас да не го правите, защото ще завършите трагично, като него – изритани, изритани на бунището на историята, покрити с презрение, презрението на българския народ. А няма по-тежко покривало от това.
Да живее България! (Ръкопляскания от „Атака”.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Реплики? Няма.
Други народни представители желаят ли да се изкажат? (Реплики между народни представители от „Атака” и ГЕРБ.)
Има ли други народни представители, които желаят да се изкажат? (Реплики между народни представители от „Атака” и ГЕРБ.)
Моля, господин Чуколов! (Реплики между народни представители от „Атака” и ГЕРБ.)
РЕПЛИКА ОТ ГЕРБ: Псуват!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Няма други народни представители, които да се изкажат.
Господин Цветанов, заповядайте.
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ: Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители! Това е поредният вот на недоверие спрямо сегашното българско правителство, избрано от 41-то Народно събрание. Както всички дебати, които са се осъществявали през този период от време, а така също и този няма да доведе до нищо, което да можем да изведем като поуки от това продължаващо противопоставяне, което Вие нагнетявате постоянно.
Разбира се, някои са по-емоционално приповдигнати. Върнали са се скоро от обяд, може би това има някакво значение. За мен обаче е по-важно, че заставайки пред Вас днес, трябва отново да припомня някои неща, случили се при това управление, и такива, които заварихме като правителство, на база на всичко случващо се през последните 20 години.
Нека си припомним какви бяха стратегическите цели на страната: влизането в НАТО и в Европейския съюз. За голяма радост, благодарение на българското общество, на всички институции, на служителите, които работиха през тези години, успяхме да постигнем посочените стратегически цели. (Шум и реплики от КБ.)
Какво се случи със стратегическата цел, която се нарича Европейски съюз? За първи път Европейският съюз наложи механизъм за сътрудничество и оценка, какъвто не беше прилаган към нито една страна, приета за членка на Европейския съюз. Изключително важно е защо се случи това с България? Защо?! Всички бяхме свидетели на това, което направиха и отляво, и отдясно, за да имаме тази лоша среда при влизането ни в Европейския съюз.
Уважаеми дами и господа, Вие управлявахте две години преди постигането на тази цел за българското общество и за страната ни. Когато през 2007 г. трябваше да се присъединим към Европейския съюз, всъщност се заложиха шест критерия за оценка: съдебна реформа, корупция и организирана престъпност. Румъния имаше четири критерия: корупция и съдебна система. Това означава, че проблемите в борбата срещу тежката организирана престъпност в България са били само демонстрация, но не и реална продуктивност поради липса на политическа воля за осъществяване на тези реформи.
В потвърждение на това, което казвам, всички се стремяха да има медийно отразяване, да се сключват договори с определени компании, за да се „помпа имиджът” на определени лица от правителството. Видяхте, че станахме свидетели на влизането ни в коментари в Австрия – в Австрийския парламент, за лобизма на Хохегер. Един милион и половина евро на данъкоплатците бяха изхарчени за пиар на определени министри, за несвършена работа, защото ако беше свършена, щяхме да имаме резултатите, които днес се отчитат в европейския доклад.
За всички беше ясно, че когато влизахме в Европейския съюз, никой не поставяше условия за колко години ще бъде механизмът за оценка. Знаете това много добре, защото в акта, който подписа българското правителство през месец декември 2006 г., беше записано, че се въвежда такъв механизъм, че ще има междинен и летен доклад. Тези доклади бяха катастрофални през последните две години от Вашето управление от общо 4-годишното Ви управление – 2 години преди влизането ни в Европейския съюз и 2 години след влизането ни в Европейския съюз.
Да, действително, както беше назовано от лидера отляво, докладът е катастрофален с това, което допуснахте да се случи с влизането на страната ни в Европейския съюз. Може би ще кажете и ще заблудите обществеността, че всичко това, което е направил Европейският съюз, ще бъде практика и за всички новоприемани членове на Европейския съюз. Това обаче не е така. Имаше държави, които имаха преговарящи, преговарящ екип на правителство и реални реформи, които извършиха, без да ползват Хохегер, лобизъм и определени прикрития за някакви действия. Хърватска ще се присъедини към Европейския съюз без абсолютно никакви такива ограничения. Това са реалните неща, които се случват, и това, което наблюдаваме 20 години.
Да, действително заставайки пред трибуната, сте се откъснали от реалностите и от това, което направихте през тези години. Ако бяхте истински политици, които поддържат постоянна връзка със своите избиратели, както казвате, мисля, че щяхте да получите по-добра оценка, ако имахте реално свършена работа. За голямо съжаление обаче това не е направено. За голямо Ваше съжаление обаче смятам, че има отчетени и добри резултати за сегашния 5-годишен период в доклада, който излезе.
Някои направиха спекулация, че следващият доклад ще бъде след 18 месеца и ще бъде към правителство, избрано от Четиридесет и второто Народно събрание. Да, това е така. Нека да Ви припомня обаче какви са реалностите днес в доклада за Румъния. Румъния ще бъде проверена в края на тази година поради съмнения и проблеми, които предизвикват тревога в европейските институции. Това са реалностите. Ако България имаше същия проблем, ако за трета поредна година не беше визирана политическата воля, нямаше как Европейската комисия да не сподели подобни принципи и към нас.
Когато говорим за Шенген, трябва да напомним следното. Тук излиза един депутат, след това друг го репликира, чувства се засегнат. За темата „Шенген” искам да припомня, че за първи път в историята на Европейския парламент европейските депутати от всички парламентарни групи подкрепиха членството на България и Румъния за Шенген. В Европа може би европейската политика е малко по-различна за вас. Това беше много ясен знак и от господин Куельо, който беше докладчик по Шенген от Европейския парламент. Той посети съответните места на външната граница на страната ни, за да може да даде тази оценка и да защитава такава теза.
Искам да благодаря и на френското правителство, и на новоизбрания президент, с който Вие се препокривате, че е социалист, но знаете каква е позицията на френското правителство и френския вътрешен министър: пълна подкрепа за членството на България в Шенген.
България и Румъния покриха своите критерии и Вие го знаете. България и Румъния не покриват критериите на политически принцип. Има определени мисии, които трябва да извършат проверки и излязат със свои доклади.
Много важно нещо, което съм казвал многократно, е да припомним каква беше солидарността на Европейския съюз. Сто и четиридесет милиона евро бяха отпуснати, за да може страната ни действително да изпълни критериите за купуването на техника, която да покрие високите стандарти.
Уважаеми дами и господа, декларирането за влизането ни в Шенген беше направено в началото на 2007 г. с влизането ни в Европейския съюз. Реално през 2007-2008 г. до месец август 2009 г. имахте пълното основание и право да направите всичко възможно тези средства да бъдат усвоени. Само да припомня, че срокът за усвояването на тези средства беше 31 декември 2009 г. По искане на българското и румънското правителство, защото и те имаха съответни проблеми, срокът беше удължен с три месеца.
Искам да припомня едни числа, които е важно да знаете и постоянно да си ги припомняте, когато излизате да говорите от тази трибуна. За две години и осем месеца усвоихте 27%. За осем месеца българското правителство, излъчено от Четиридесет и първото Народно събрание, усвои останалите проценти, направете сметка колко са те, за да стигнат до 100%.
Това беше оценено от всички тук – и депутати, и институции, които да Ви обяснят, че България и Румъния действително са покрили критериите за Шенген.
Говорите за случващото се и отказа за влизането на страната ни в европейското пространство. Нека си припомним, че днес условията и ситуацията в цяла Европа са коренно различни. Не знам дали правите някакви анализи за това, което се случи с Арабската пролет, за случващото се днес със Сирия, за тревогите на европейските институции и отговорните политици в Европа. Вас това не Ви интересува. Няма как да Ви интересува, съдейки по действията и това, което имахте възможност да говорите през тези няколко часа.
Това, което мога да кажа относно всички действия, които предприе това правителство: имаме Национална стратегия, която е свързана с темата национална сигурност и тя беше приета от Четиридесет и първото Народно събрание. Само да Ви припомня, че последната беше приета 1998 г. Много от приоритетите бяха променени.
Някой говори за концепция, някой говори за реализирани структурни промени, и понеже станаха и двамата бивши вътрешни министри, аз обаче не разбрах коя от реформата от тях трябва да бъде оценена, защото и Вие самите се объркахте, когато бяхте депутати в Четиридесетото Народно събрание по проект, реализиран по ФАР 2005 г. всъщност се направиха последните изменения, които бяха приети в началото на предишния мандат на правителството в Четиридесетото Народно събрание. Когато беше сменен Вашият министър и беше назначен новият министър от Вашата парламентарна група, всъщност той отиде в диаметрално противоположна посока, за да прави реформи незнайно на каква основа, на какво усещане. И да не Ви припомням това, което направихте с Държавна агенция „Национална сигурност”, която беше създадена от парламентаристи, но не и с цялостна концепция, как тя да функционира, как тя действително да бъде една добавена стойност към общите усилия на държавата в борбата срещу престъпността.
Това обаче, което Вие не искахте да направите дори и когато приехте този закон, това е, че всъщност не искахте да се осъществява и необходимият парламентарен контрол. Нека да Ви припомня, парламентарният контрол беше възложен и той стана факт точно в Парламентарната група на ГЕРБ, когато тя входира подобно искане. И знаете, че в Правилника за организацията и дейността на Народното събрание беше създадена такава комисия. Осъществяването на този парламентарен контрол означава едно – прозрачност. И нека да се изолираме от тези спекулации, които бихте могли да правите постоянно от трибуната на българския парламент.
Понеже се говореше много за специални разузнавателни средства, ще Ви припомня, че за първи път в Четиридесет и първото Народно събрание с мощната подкрепа на Парламентарната група на ГЕРБ, беше възможно този контрол да го има реално. И Вие знаете, че имаме за първи път доклади, имаме комисия, има съответната администрация, която по искане на съответния ръководител на тази комисия да могат да бъдат осъществявани тези проверки на всяко едно място в структурите на правоохранителната система.
Това, дами и господа, се нарича парламентарен контрол и ние изпълняваме ангажимента си за прозрачност в сектора. Но не сме съгласни със спекулациите и с популизма, които лъхат от изказванията Ви от тази трибуна. Когато говорите за борба с престъпността, аз пак ще Ви припомня за поправката „Ванко 1”, защото тя е знакова за Вашата политическа воля – как реагирате и как правите политика в борбата срещу престъпността. И точно тук имаше коментар от един политик, който излезе преди малко и каза за полицейското насилие. Трябва да Ви кажа, че по един от случаите където бяхме обвинени за полицейско насилие, беше точно за привилегията в тази поправка „Ванко 1” , от която се възползва един престъпник, който беше лишен за 9 години от свобода. След тази поправка той излезе на втората година, защото законодателят всъщност така е казал. Затова липсваше политическа воля в първите две години от момента, в който вече беше факт първият, вторият, третият, четвъртият доклад и последният доклад, който излезе лятото на 2009 г.
Това, което беше казано от депутати от Парламентарната група на ГЕРБ – спрените фондове, това забравихте ли го? Нека да Ви припомня за Марио Николов, който все още не е осъден, за да знаем, че ние сме приключили с ангажимента пред Европейския съюз и няма да допуснем злоупотреба със средствата на европейския данъкоплатец.
Ние знаем каква е Вашата практика с парите на българския данъкоплатец. Пак Ви напомням случая „Хохегер” – пари по незнайно каква причина се дават, незнайно по каква причина, за какви дейности и защо голяма част от тези пари се връщат в България. Неслучайно Вашият бивш лидер Георги Първанов беше назовал в едно предаване от 2008 г., че голямата част от парите и прането на пари на българския данъкоплатец минават през PR агенциите. Всеки един знае много добре, че когато бъде отразен положително, позитивно или му се даде трибуна, или когато могат да се отклонят съответните средства, Вие това го можете много добре и го доказахте със случая – пак повтарям – „Хохегер”.
Това, което според мен също е изключително важно – нека да си признаем какви реформи бяха извършени в системата на МВР, защото за първи път те бяха обосновани, за първи път излязохме от практиката: експериментът – водещ при правенето на реформи. И трябва да Ви кажа, че всички реформи, които извършихме през последните три години, мога да Ви дам за пример да прочетете предизборната програма на Политическата партия ГЕРБ – 100% от законодателните промени, от структурните реформи, които трябваше да бъдат извършени, са факт. И това е безспорно, защото може да се види какво сме говорили 2009 г. и какво говорим днес с последните реформи и с последните изменения, които бяха в Закона за МВР, считано от 1 юли 2012 г.
Разбира се, че това не Ви харесва. Защо? Просто защото Вие изпуснахте златния шанс да представите страната ни подобаващо на европейската сцена. Вие не успяхте и знаете, че когато България е в тежка икономическа и финансова криза ние повишихме капацитета за усвояване на средства от европейските фондове. Затова днес, когато отивате до Вашите избирателни райони, или когато отивате в курортите в България, виждате промяна и виждате какво реално се е случило. Но това е благодарение на политическата воля и на солидарността от Европейския съюз.
Когато говорите за престъпност, когато говорите за акции, аз ще Ви кажа каква е статистиката, която всъщност е безспорна, защото е дадена не от Цветанов, не от Министерството на вътрешните работи, а е дадена от съдебната система в борбата срещу организираната престъпност: предадени на съд лица 2007 г. – 316, предадени в 2011 г. – 598; осъдени лица с влязла в сила присъда със съдебен акт 2007 г. – 77, в 2011 г. – 290. Това се реални цифри, които са покрити с тези реални операции, които са проведени през тези години. Да, действително, може би Вие сте възприемали, че може да има някакъв политически елемент, но какво да направим ние или какво да кажа на служителите? – „Не, не пипайте това е с политически имунитет, свързано е с която и да е било политическа партия.” Не, това не е стилът на Политическа партия ГЕРБ.
Ще Ви припомня отново действията и финансирането на Вашата кампания през 2005 г. от Марио Николов с парите, които бяха от европейския данъкоплатец. И Вие го знаете много добре, но никой не излезе и никой не се разграничи. Защото знаете, че когато се разграничите, тогава всъщност той може да каже по-големи истини от това, което беше изнесено в публичното пространство. Това сте Вие и така ще си останете. Аз съм убеден.
Това, което за мен е най-важно и винаги, когато обикалям и се срещам в страната с много избиратели, е да се срещам с всички, независимо кой от коя политическа формация е, защото и в средите на БСП има много почтени и стойностни български граждани, които благодарение на Вашата политика, търпяха всички тези ограничения през тези 20 години по същия начин и отляво, и отдясно, и където и да било, защото българските граждани са граждани на България и ние като политици трябва да работим в техен интерес.
Обвиненията, които бяха персонализирани на моменти спрямо мен, за полицейщина или за намеса в съдебната система.
Уважаеми дами и господа, липсата на правораздавателна система, която да съответства на обществения интерес, водена от върховенството на закона, е проблемът, който Вие заложихте в началото на прехода. И го знаете много добре. Ако не беше така, нямаше да има този механизъм за оценка, нямаше да има и реформи в съдебната система.
Реформите в България, реформите в съдебната система се осъществяваха от политическата класа на България през последните 20 години – с изработването на Конституция и на всички последващи закони, които бяха приемани тук.
Дами и господа, ненамесата в съдебната система е изключително важно нещо. По никакъв начин никога не е ставал коментар за намеса! Аз смятам, че ние като общество, като граждани трябва да излизаме и да казваме конкретни случаи. Ако Вие не се срещате с жертвите на престъпността, ако всичките Ви избиратели са богопомазани или са милионери, или са тези, които ограбиха държавата и Вие гледате по никакъв начин те да не бъдат засегнати, мога да Ви кажа, че винаги трябва да се водим точно от интереса на жертвите на престъпността! Това е и основното, от което съм се водил и към което съм се стремял.
Дори тук се персонализира мой конфликт с определен съдия от Съюза на съдиите. Не, дами и господа, няма подобно нещо. За да бъда съвсем точен, направих си труда да видя все пак защо са тези толкова тежки и понякога безпочвени обвинения към мен – не мога да си го обясня. Но сега вече разбирам защо се получава тази политическа подкрепа от всички Вас.
Дами и господа, първото наказание на въпросния съдия е две години намаляване на заплатата за забавени 45 дела. Нали разбирате, че това са делата на тези, за които всички ние трябва да работим и да защитаваме техните интереси?
Втори случай, който се визира в проверките, които се осъществяват и които са направени – манипулиране на системата за отчитане на предадените мотиви за дадени дела. Това според Вас нормално ли е? Искам да знам: кой е този политик, който стои зад такива действия на представители от съдебната система?!
Аз ценя труда както на служителите от Министерството на вътрешните работи, така и на прокурори, следователи и представители на съдилищата в България. Когато разговарям с редови съдии, те казват, че това не може да бъде мерило, не може да бъде признак за отношение към съдебната система – заради подобни техни представители.
Ще Ви припомня и нещо друго, което е изключително важно, защото когато говорим за организирана престъпност, трябва да говорим с конкретни факти.
Дело, което е от 2003 г. Постановена присъда на 16.06.2006 г., а мотивите към нея са добавени на 25.03.2011 г. Забавата е 4 години, 8 месеца и 9 дни, поради което е изтекла абсолютната давност.
Дами и господа, касае се за дело за отвличане, извършено от трима подсъдими! Какъв е мотивът? Небрежност? Може би всички ние се обединяваме около това, а после може би ще бъда обвинен отново.
Дело, което е от 2004 г.! Присъдата е била постановена на 13.05.2005 г. Мотивите към нея са предадени на 20.05.2009 г. или със забава от 4 години. Касае се за причиняване на смърт на лице при превишаване пределите на неизбежна отбрана.
Дело от 2007 г.! Присъдата по него е постановена през 2009 г., а мотивите са дадени през януари месец 2012 г. Касае се за забавяне от 2 години и 5 месеца по дело за държане и разпространение на хероин, извършено от подсъдимия в изпитателния срок по предходно осъждане.
Дело от 2005 г. – постановено, с мотиви, предадени през 2012 г. Петгодишна е забавата. Касае се за измама в особено големи размери, извършена от двама подсъдими. Делото е прекратено от Софийския апелативен съд поради изтекла давност.
Дело от 2005 г. През 2006 г. има постановление, обаче след седем години още няма предадени мотиви. Касае се за престъпление, свързано със служители, което съставлява безстопанственост от тези служители. Делото е с абсолютно изтекла давност.
Дело от 2005 г. През 2007 г. имаме присъда. След 5 години няма предадени мотиви, а по делото е изтекла абсолютната давност.
Само ще Ви припомня (тъй като има и доста юристи отляво – в момента дори ме гледат много внимателно, защото след това може би ще направят изказване) – за това дело, последното, все още не са написани мотивите, а е протестирано от прокурора през 2007 г.
Уважаеми дами и господа, знаете ли за какво дело става въпрос? Става въпрос за дело на лице, което беше емблематично преди няколко години. Лицето се казва Атанас Тилев – за безстопанственост, който е ощетил дружеството с 543 млн. лв.
Уважаеми дами и господа, сега разбирам къде Ви е болката и къде Ви е страданието – че действително не успяхте да оставите този картел на договорки, както казва някой в момента, който е бил част от точно този картел – за това, което всъщност трябва да се направи. Вие затова имате тази непримиримост към вътрешния министър, за което Ви благодаря.
Вчера бях в Кипър на неформалния Съвет на министрите на вътрешните работи. Когато си тръгнах от официалната вечеря, там имаше 20 български граждани, младежи, които от 4-5-6 години работят в Кипър. Те казват: „Следим внимателно и не можем да повярваме, че тези, които доведоха държавата до този момент – ние да отидем в чужбина, говорят за справедливост и за политики”.
Срещнете се с тези хора, за да ги видите в очите, за да ги попитате: защо напуснаха родината си при Вашето управление, при Вашите политики, в които участвахте през тези 20 години? (Реплики от КБ.) Това е факт. Това сте Вие. Това са общите Ви политики през всичките тези години.
Не бих искал да влизам в дебати с Вас, защото фактите сами по себе си говорят за резултатите. Не е нормално да излиза министърът на вътрешните работи, който е бил преди мен, той не знаеше на кой свят се намира, с 18 отвличания, чудеше се как да се крие по кабинетите или да избягва репортерите, и той да дава оценка за дейността на Министерството на вътрешните работи!
Само искам да му припомня, че този случай с отвличанията приключи. Лицата вече бяха осъдени, а те бяха задържани след 19-ото отвличане, което стана през септември месец 2009 г.
Само да Ви припомня, че от декември 2009 г. тази група вече е неутрализирана. Да, това действително е една от сериозните полицейски операции. Те са над 300 – проведени на територията на страната.
Общо сме неутрализирали или сме преустановили съществуването на над 600 организирани престъпни групи, заедно с партньори от Европейския съюз и извън Европа, със сътрудничеството от тяхна страна.
Това, което чувам днес като спекулация, че специалните служби са дошли, за да разследват случая с терористичния акт в България – не, това е общата солидарност на сигурността по целия свят.
Действията, които се предприемаха на място, бяха ръководени от следовател от Националното следствие – следовател Илиев, и от окръжната прокурорка. Докато те не разпоредят приключване на процесуално-следствените действия, нито един представител от друга служба или друга държава няма никакво отношение по този случай!
Това, което беше важно – че представителите на тези специални служби бяха там и са все още там, за да можем действително в реално време да отхвърляме и да проверяваме всички оперативни сигнали, които постъпват в щаба. Това е всъщност солидарността, това са общите усилия!
Понеже беше споменато, че това доверие е спечелено преди – ако беше спечелено преди, нямаше да намери място отчетен абзац точно за това, че е подобрена координацията, взаимодействието и доверието с евроатлантическите партньори. Това е факт и Вие го знаете много добре. Нямаше как да застане някой от тези партньори, от тези партньорски служби с представителите, които Вие назначихте във Вашите специални служби.
Ще Ви припомня и за лицето Алексей Петров. Кажете ми кое наложи и по какъв механизъм Вие го сложихте на този ръководен пост? Защо не се съобразихте с мнението на партньорите, че не могат да споделят определена информация с представител, за когото имат съмнение, че е свързан с организираната престъпност? Защо не го направихте?! Знаете ли защо? Защото нямахте политическа воля. Знаете ли защо? Защото имате политически зависимости от всички тези кръгове на организираната престъпност и икономическите интереси, които заедно сте си задоволявали през всичките 20 години. Няма как да бъде друго, защото в момента нито един от Вас няма доблестта да излезе тук и да назове нещата с истинските имена – къде се провалихте, защо се провалихте и защо все още продължавате да се държите все едно, че за първи път влизате в парламента и че за първи път Ви е дадено доверие в този парламент.
Да, действително аз ще понеса политическа отговорност от този спор с Вас. Искам да благодаря на всички български граждани, които въпреки Вашите изказвания са доста по-наясно с реалностите и много ясно оценяват ситуацията в държавата и това, което се предприе през последните години, защото министърът на вътрешните работи не е провел оперативни срещи с представител от институция, която впоследствие има вече съдебно дело, или пък с така наречените „братя Галеви”, както ги цитирахте много скоро. Тези лица по никакъв начин не могат да присъстват на подобна среща с министъра на вътрешните работи, но Вие го допускате, защото за Вас това е нормално – това е Вашето поведение и Вашият стил на работа.
В тази посока мога да Ви кажа, че ефективността срещу тежката и трансграничната организирана престъпност е оценена и в Европейския доклад.
Ще Ви припомня още едно дело, защото говорихте при Вашите изказвания и за поръчковите убийства – това, което чухме от някои от свидетелите по делото „Килърите”. Веднага започнахте да прехвърляте отговорностите от един на друг и да обвинявате, че едва ли не правим някакъв политически сценарий. Не, това са реалностите и това е групата, която ликвидира няколко лица в България на база задоволяването на икономически проблеми. Това са истините! Във връзка с това Вие трябва да си направите изводите, да заставате пред обществото и да казвате какво направихте по фалиралите банки, какво направихте по банковия сектор, къде бяха осъдените. Трябва да Ви припомня, че когато беше убит Емил Кюлев, знаете, че той се спрягаше в икономическия екип на предишния президент Георги Първанов. Знаете, че Пешо Сумиста беше човекът, който – също така от свидетелски показания, се е спрягал дори за депутат от Вашата група, а той беше, доколкото си спомням, по време на задържането, съветник в Коалиция за България. Мисля, че така беше. Това са реалностите и това трябва да казвате постоянно, когато задавате въпроси и давате оценка за днешното управление.
За днешното управление – не бих казал, че сме безгрешни. Допускат се грешки във всяко управление. Въпросът е тези грешки да не бъдат основополагащи за проблеми и генерирането на корупция, организирана престъпност и тя да бъде ненаказана, както Вие я създадохте, толерирахте и отглеждахте през последните 20 години. Това са реалностите! Вие много добре трябва винаги да си припомняте точно тези случаи, защото когато станаха поръчковите убийства, не се предприеха адекватни действия. Може би адвокат Лупов щеше да бъде жив днес, ако бяха задържани преди това. Няма как да се случи, защото Вие сте тези, които толерирахте всичко това да не се случва.
Когато говорим за политическа воля, тук искам да кажа едно голямо благодаря на цялата Парламентарна група на ГЕРБ, на независимите депутати, които действително подкрепят тази политика, която е добра за България.
Искам да Ви припомня отново – България се намира като всички останали европейски държави в един сериозен икономически и финансов проблем. Точно за това българското правителство днес се нуждае от парламентарната подкрепа, която получава за реалните политики, които се случват днес.
Вие, дами и господа, носите Вашата отговорност и понесохте оценката на българските граждани през 2009 г., но когато заставате и се изказвате за проблемите днес, и че всъщност Вие сте бялата лястовица, нали трябва да кажете какво и как ще го направите. Ще го правите по същия начин като Марио Николов, Батко и Братко? Това ли са Вашите схеми, или това, което видяхме от Вашата партийна организация в Сливен? Пак ли го слагате на министъра на вътрешните работи, че Ви е направил някакъв сценарий? Това си беше изцяло Ваша вътрешна политическа свада, на която дадохте голяма гласност.
Искам да поздравя структурите на Политическа партия ГЕРБ за добре свършената работа на изборите в Белоградчик (ръкопляскания от ГЕРБ), защото от това, което чух отново като някакви действия, като някакви оперативки... Има ли днес човек, който може да си помисли, че министърът на вътрешните работи ще направи това нещо, при този поглед, който имате към мен? Ако Вие сте го правили преди и по този начин сте си задоволявали Вашите желания, в момента Ви казвам, че такова нещо няма.
Никога по никакъв начин не разглеждаме престъпниците или тези, които ще задържаме, дали са членове на дадена политическа партия. Вие видяхте разликата между ГЕРБ и ляво, и дясно през всичките тези години. Имахме един депутат, който злоупотреби с доверието на партията, с доверието на избирателите, които го избраха да бъде депутат тук, в Четиридесет и първото Народно събрание, но видяхте каква беше политическата реакция.
Къде е била Вашата политическа реакция за всички тези, които се разследват, или за всички тези, които вече имат повдигнати обвинения? Кажете ми къде беше Вашето разграничаване? Не, Вие веднага излязохте и казахте: „Това е политически сценарий, ръководен от Цветан Цветанов”.
Понеже беше казано, че има кражба на депутати. Как мога да открадна тези достойни хора, които имат самочувствието да имат мнение? Как можеш да ги откраднеш?! Това са хора, които са преценили, че когато са влизали в дадена парламентарна група и са били депутати, са обещавали на своите избиратели определени цели, които ще постигнат тук, в българския парламент, но виждат, че това е нереалистично да стане. Това са хора, които нямат зависимости, защото ако имаха зависимости, щяха да стоят в парламентарната си група и щяха днес може би да седят мирно и чинно без да имат мнение. Аз не искам това да се приписва на ГЕРБ. Това е волята на всеки народен избраник, който е преценил какво да прави и как да отстоява принципите, които е обещал, и задачите, които ще изпълнява в Четиридесет и първото Народно събрание.
Ще спра дотук. Мога да Ви говоря още доста дълго, но мисля, че достатъчно говорихме, достатъчно Ви слушахме и всички стигаме до извода, че този вот беше напълно безсмислен. Вие го знаете много добре, но за да покажете, че Вие все още съществувате и че Ви има, започвате да правите дебати, които са без абсолютно никакви смислени аргументи по това, което се нарича реална политика в интерес на хората.
Благодаря Ви за вниманието. Искам да Ви уверя, че българското правителство в сектора за сигурност ще продължи да работи по същия начин, защото знаем, че макар и по-бавно времето, в което страната ни ще бъде сигурна и ще бъде оценена по достойнство от Европейския съюз, ще бъде факт месец декември 2013 г., когато отново Политическа партия ГЕРБ ще бъде пред Вас и ще се отчита за това, което се случи с механизма за оценка. (Ръкопляскания от ГЕРБ и независимите народни представители.) Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Други изказвания?
Господин Яне Янев. (Реплика от народния представител Янаки Стоилов.)
Съжалявам, не съм бил в залата. Вашето име не е споменато, господин Стоилов. (Шум и реплики от КБ.)
Господин Янев – за изказване. (Силен шум и реплики от КБ.)
ЯНАКИ СТОИЛОВ (КБ, от място): Той говори за всички, вкарани в една и съща схема. (Силен шум и реплики между ГЕРБ и КБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Моля за тишина в залата!
В текста в правилника пише: „Който бъде споменат лично, или засегнат лично”.
Заповядайте, господин Янев.
ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ (КБ, от място): Имат право на изказване трима независими.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Има четири минути от времето, господин Корнезов. (Реплика от народния представител Любен Корнезов.)
ЯНЕ ЯНЕВ (независим): Уважаеми господин председател! Този вот за пореден път доказва, че БСП, ДПС и „Атака” са абсолютно фалирали в политическия смисъл на думата партии. И единственото, и само което ги държи, са олигарсите, които имаха интерес 22 години нищо да не се случи в България. И за да е тази бутафория тук, това е, че същите тези комунистически фамилии 22 години нямат нужда от абсолютно никакви реформи. Те замислиха и Живковската конституция, техните деца и внуци се изредиха във властта и сега пишат във вота на недоверие: „Изходът е един – оставка на правителството”. Е, кой да дойде? Пръмова, Доган и Първанов? Това ли е алтернативата на България? Срам и позор! (Ръкопляскания от ГЕРБ и независимите народни представители.)
И аз не мога да разбера – на второ място във вота се е разписал Ахмед Доган! Откъде се е разписал? От яхтите по морето ли, които струват стотици милиони?! Това е пълно безобразие! Това е Вашето лице, дами и господа! Доган Ви командва от джетовете по морето, привиква босовете, които му перат парите и Ви дирижира дневния ред. И Вие даже не можете да се съберете тук, в пленарната зала, за да покажете, че съществувате. Това е Вашето лице!
ЧЕТИН КАЗАК (ДПС, от място): Алексей Петров!
ЯНЕ ЯНЕВ: Не говорете за тези, в които Вие сте инвестирали и назначили. Нещо повече, до такава степен падна Вашето ниво, че дори не можете да формулирате две страници вот на недоверие. Внасяте го, за да покажете пред обществото, че съществувате и едва ли не сте живи. Но на изборите, аз съм убеден, както ГЕРБ стана първа, а РЗС – втора политическа сила (смях в залата), убеден съм, че БСП на следващите избори ще бъде на 4 процентовия праг. Докато Вие сте съюзници на Пръмова и на Доган, ще продължавате да падате и ще отидете в политическото небитие. Защото Вие не можете да предложите алтернатива. Можете само и единствено отново да докарате политическата мафия на власт, отново да докарате тези олигарси, които 22 години източваха държавния бюджет.
И на Цветан Цветанов трябва приживе да му направите паметник ! (Ръкопляскания и смях в залата.) Трябва да му направите паметник, защото ако той искаше да мъсти политически, трябваше Вашите министри – от Масларова до Гагаузов и Емел Етем да бъдат в следствените арести и хората не да идват тук, на балконите, да виждат цирковете в парламента, а трябваше да отидат в следствените арести и да видят, че в България има справедливост! Благодаря. (Ръкопляскания от ГЕРБ и от независимите народни представители.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Други изказвания?
Всъщност правото на реплика имат само ГЕРБ, „Атака” и Синята коалиция. (Народният представител Четин Казак иска думата.)
Няма време, съжалявам.
ЧЕТИН КАЗАК (ДПС, от място): Ние имаме 7 секунди.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Дали ДПС има 7 секунди? На минус 7 секунди сте, господин Казак.
Заповядайте за процедура, господин Николов.
ВАЛЕНТИН НИКОЛОВ (независим): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, уважаеми господин вицепремиер, госпожо министър! Първо, искам да направя една приятелска забележка – на следващия вот на недоверие много моля да поканите сериозни медицински екипи, най-вече от Четвърти километър, защото аз съм много разтревожен за преждеговорившите, не за предния, да се уточним, или по-предния преждеговоривш, защото в противен случай от тази трибуна се излагаме много като народни представители.
Искам да кажа на господата отляво – уважаеми другари и другарки, не мога да разбера в момента кого критикувате – правителството на ГЕРБ или своето правителство? Допреди 2009 г. Вие все пак управлявахте в една тройна коалиция с мандатоносител ДПС и Вашите ортаци от НДСВ. Имам чувството, че някои от Вас си мислят, че едва ли не са чисто нови хора, паднали може би от друга планета, чисто нови, кристално чисти... (Реплика от КБ, че това е процедура.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Мисля, че се изказва. Процедура ли има?
ВАЛЕНТИН НИКОЛОВ: Да, процедура.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Аз не разбрах, че е процедура.
ВАЛЕНТИН НИКОЛОВ: Завършвам, госпожо председател.
Имайте предвид, че паметта на българския народ не е толкова къса. (Реплика на народния представител Георги Божинов)
Благодаря, господин Божинов. Съжалявам, че няма време да Ви отговоря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Моля, без репликиране.
Процедура по начина на водене.
ДИМЧО МИХАЛЕВСКИ (КБ): Уважаема госпожо председател, моята бележка по начина на водене не е към Вас, а към Вашия колега, който стои от дясната Ви страна. Очевидно, господин Анастасов, когато се правят такива фундаментални предложения – да се издига паметник на министъра на вътрешните работи, аз си задавам един въпрос. Вие трябваше да попитате преждеговорившия къде да е. Очевидно южно от парламента няма да стане, защото там е Паметникът на руския Цар Освободител и съпоставимостта между двете значения е нерационална.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Възразявате по същество.
ИСКРА ФИДОСОВА (ГЕРБ, от място): Може и на Бузлуджа.
ДИМЧО МИХАЛЕВСКИ: Искам да знам къде е мястото. Западно от нас е Българската академия на науките, очевидно където не е мястото на господин Цветанов. Северно е храм-паметникът „Александър Невски”. Остава източно от парламента. Искам да попитам: дали министърът ще се чувства добре в източно изложение? (Възгласи в блока на ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Думата иска министърът на вътрешните работи господин Цветан Цветанов.
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ: Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители! Нямах намерение да се изказвам втори път, но понеже преждеговорившият говори за някакви паметници – къде да бъдат...
Нека да сме живи и здрави всички, които присъстваме тук, и да си пожелаем успех в общите усилия, независимо от противоречията, които имаме.
Но на този, който казваше на коя страна да бъде – дали да е на изток или на запад, мога да кажа: нека кърджалийци, когато са в Кърджали, да не си купуват огледало, защото това е много лоша символика с „водното огледало”, което струваше 80 млн. лв. на българския данъкоплатец, при положение, че няма околовръстен път, има нерешени проблеми. Благодаря. (Ръкопляскания от ГЕРБ. Реплика на народния представител Димчо Михалевски.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Моля, господин Михалевски, без реплики от място!
Други народни представители?
Господин Анастасов иска думата за изказване.
АНАСТАС АНАСТАСОВ (ГЕРБ): Уважаема госпожо председател господин вицепремиер, госпожо министър, уважаеми колеги! Днешният дебат, всъщност този вот на недоверие заприлича на едно мъжко сако. Нали знаете, че на яката има една лентичка, където трябва да се закача? Тя обикновено е центрирана, обаче като не го закачиш там, единият ръкав леко увисва. Сакото изглежда несиметрично. Като го облечеш – пак нормално. Та всеки си вади от докладите това, което му е необходимо, и цял ден се занимаваме с това.
Един от Вашите колеги обаче си позволи още сутринта да наблегне отново за пореден път на нашия нисък интелектуален потенциал. И тъй като аз се чувствам в кръга на колегите си, явно и аз съм такъв.
Ще си позволя да цитирам един човек, който е станал все пак професор. Надявам се да признаете това. Казва се проф. Михаил Константинов. В понеделник, 23 юли тази година, в 9,30 ч. той е казал: „България е вече във война. Няма защо да се лъжем. Нека да наречем нещата с истинските им имена. Макар че има само един убит българин, това е война с тероризма. Грозно е, когато държавата има проблем с тероризма, да се иска вот на недоверие към правителството, както сега прави нашата опозиция. Това е просто гавра!”
Опозицията си чеше само езиците. Дано сте си ги начесали! Благодаря. (Ръкопляскания от ГЕРБ и независимите народни представители.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Реплики? Няма.
Други народни представители? Няма желаещи.
Преди да закрия разискванията, ще Ви уведомя, че гласуването ще се проведе в четвъртък, 26 юли 2012 г., в 9,00 ч. сутринта. Това ще бъде точка първа от вече обявения проект за програма.
Закривам разискванията по внесения вот на недоверие.

Продължаваме с
ВТОРО ЧЕТЕНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА – продължение.
Докладвани и гласувани са заглавието и § 4 включително. Предстои да бъде докладван § 5 на страница трета от доклада.
ДОКЛАДЧИК ИВАН ВЪЛКОВ: Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги народни представители, правя процедурно предложение за допускане в зала, освен споменатите в предното заседание гости и госпожа Светлана Чаушева – директор в дирекция „Правна” в Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация”.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Подлагам на гласуване така направеното предложение.
Гласували 102 народни представители: за 100, против 2, въздържали се няма.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ИВАН ВЪЛКОВ: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 5.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване предложението на вносителя за § 5, който се подкрепя от комисията.
Гласували 99 народни представители: за 94, против няма, въздържали се 5.
Текстът е приет.
ДОКЛАДЧИК ИВАН ВЪЛКОВ: По § 6 има предложение от народните представители Светлана Ангелова и Станислав Иванов.
Комисията подкрепя предложението по принцип.
Има предложение от народните представители Иван Вълков, Петър Петров, Валентин Микев, Зоя Георгиева, Димитър Атанасов и Цветомир Михов.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 6 и предлага следната редакция:
„§ 6. В чл. 99а се правят следните допълнения:
1. В ал. 1:
а) след думите „хора с” се добавя „трайни”, а след думата „община” се добавя „по образец съгласно приложението;”
б) създава се изречение второ: „Картата е валидна на територията на цялата страна.”
2. В ал. 2 след думите „хора с” се добавя „трайни”.
3. В ал. 3 след думите „хора с” се добавя „трайни”.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Изказвания? Няма.
Гласуваме редакцията на комисията за § 6, както е по доклада.
Гласували 96 народни представители: за 92, против няма, въздържали се 4.
Текстът е приет.
ДОКЛАДЧИК ИВАН ВЪЛКОВ: По параграфи 7, 8 и 9 няма направени предложения.
Комисията подкрепя текстовете по параграфи 7, 8 и 9 и предлага да бъдат гласуване анблок.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване предложенията на вносителя за параграфи 7, 8 и 9, които се подкрепят от комисията.
Гласували 93 народни представители: за 91, против няма, въздържали се 2.
Текстовете са приети.
ДОКЛАДЧИК ИВАН ВЪЛКОВ: По § 10 има предложение от народните представители Светлана Ангелова и Станислав Иванов.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 10 и предлага следната редакция:
„§ 10. В чл. 137а, ал. 2 се правят следните изменения и допълнения:
1. Създава се нова т. 3:
„3. лицата с трайни увреждания на горни крайници и/или опорно-двигателния апарат, които управляват моторни превозни средства, адаптирани съобразно техните нужди;”
2. Досегашните т. 3 и 4 стават съответно т. 4 и 5.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване редакцията на комисията за § 10, както е по доклада.
Гласували 92 народни представители: за 91, против няма, въздържал се 1.
Текстът е приет.
ДОКЛАДЧИК ИВАН ВЪЛКОВ: Има предложение от народния представител Валентин Микев.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията предлага да се създаде нов § 11:
„§ 11. В чл. 152, ал. 3 след думите „Търговския закон” се добавя „или Закона за юридическите лица с нестопанска цел”.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Изказвания? Няма.
Гласуваме предложението на комисията за създаването на нов § 11 със съдържание, както е по доклада.
Гласували 95 народни представители: за 94, против няма, въздържал се 1.
Текстът е приет.
ДОКЛАДЧИК ИВАН ВЪЛКОВ: По § 11 има предложение от народните представители Иван Вълков, Петър Петров, Валентин Микев, Зоя Георгиева, Димитър Атанасов и Цветомир Михов.
Комисията подкрепя предложението.
Предложение от народните представители Румен Такоров, Петър Мутафчиев и Георги Петърнейчев:
В § 11, т. 1, буква „б”:
„б) точка 2 се изменя така:
2. третото психологическо изследване – в лечебните заведения за болнична помощ по чл. 9 от Закона за лечебните заведения.”
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 11, който става § 12 и предлага следната редакция:
„§ 12. В чл. 153б се правят следните изменения:
1. В ал. 1:
а) в т. 1, буква „а” думите „многопрофилните транспортни болници към Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията” се заменят с „болници за активно лечение”;
б) точка 2 се изменя така:
„2. третото психологическо изследване – в Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация”.”
2. Алинея 2 се изменя така:
(2) Методическото ръководство за извършване на психологическите изследвания се извършва от Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация”.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Изказвания?
Заповядайте, господин Такоров.
РУМЕН ТАКОРОВ (КБ): Благодаря Ви, уважаеми господин председател.
Уважаеми дами и господа народни представители, искам да предложа редакционна поправка, като в предложения текст от комисията – в ал. 1 т. 2 след думите „третото психологично изследване” да се добавят думите „болници за активно лечение и в Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация”.
Колеги, не може първото и второ психологическо изследване да има възможност да се прави в болниците за активно лечение, а само третото единствено да се прави в Изпълнителна агенция „Автомобилна инспекция”. Според мен това намирисва и на корупционна практика, защото всеки ще знае, че третото изследване ще бъде направено единствено в агенцията и нея няма кой да я контролира. Погледнете в текста, в който след това се записва, че методическото ръководство за извършване на психологически изследвания се извършва от Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация”. А Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация” кой ще я контролира? Тя остава неконтролирана. Третото, последното изследване, остава единствено в нея. Защо да не дадем възможност и в болниците за активно лечение да се правят тези изследвания? Аз не мога да го разбера.
Затова правя това предложение, господин председател. Моля да го подложите на гласуване. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Тоест „Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация” и болниците за активно лечение”?
РУМЕН ТАКОРОВ: Да.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Благодаря.
Реплики?
Заповядайте за първа реплика, господин Михов.
ЦВЕТОМИР МИХОВ (ГЕРБ): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, ще Ви призова точно обратното – да не подкрепите предложението на господин Такоров по една проста причина – както в много други инстанции и институции, да речем съдебната, има различни инстанции – първа, втора, трета, така е нормално и при психотестовете да има така наречените първа, втора и трета инстанция. Най-малкото не е нормално там, където е проведен първият или вторият изпит, да бъде проведен и третият изпит. Нормално е, когато при първия и втория изпит има отказ за издаването на такъв документ, да има една трета инстанция, която е различна от първите две, в която да се проведе изпитът и да се прецени дали съответният водач е годен или не е годен да получи съответния сертификат за психическа годност.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Има ли втора реплика? Няма.
Заповядайте за дуплика, господин Такоров.
РУМЕН ТАКОРОВ (КБ): Благодаря Ви, уважаеми господин председател.
Уважаеми дами и господа народни представители! Уважаеми господин Михов, явно Вие не разбирате за какво става въпрос, може би?! Защото няма само една болница за активно лечение. Така че, ако сте си направили първото и второто изследване в една болница за активно лечение, значи в Република България сигурно ще има още 25 болници, където можете да отидете и да направите третото изследване. Така че няма да бъде на едно и също място.
Затова Ви казвам: дайте да не създаваме предпоставки за корупция, защото от текста, който е написан в закона, се знае – третото задължително в автомобилната инспекция. Никъде на друго място! Защо?
Аз Ви казвам, че те остават безконтролен орган. В момента няма кой да ги контролира и да казва по какъв начин, дали правилно правят това трето изследване или не. Затова искам и другите болници, които имат право да правят първо и второ изследване, да могат да правят и третото, заедно с Изпълнителната агенция. Аз не искам да отнемам правата на Изпълнителната агенция, но не може тя да остане единствената в България, която да прави третото изследване. Там не са най-добрите специалисти. Има болници с тази насоченост, има отделения в болниците за активно лечение. Изведнъж – в Изпълнителната агенция най-добрите специалисти. Това не е така.
Затова правя това предложение. Помислете, това е съвсем реалното, което може да се направи в тази насока. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Други изказвания? Няма.
Гласуваме предложението на народния представител Румен Такоров в § 12 по доклада в точка „б” от параграфа, в т. 2 да бъде добавено: „а именно третото психологическо изследване – в Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация” и болниците за активно лечение”.
Гласували 92 народни представители: за 10, против 61, въздържали се 21.
Предложението не е прието.
Подлагам на гласуване предложението на народните представители Румен Такоров, Петър Мутафчиев и Георги Петърнейчев, което не се подкрепя от комисията.
Гласували 95 народни представители: за 10, против 64, въздържали се 21.
Предложението не е прието.
Гласуваме редакцията на комисията за § 11, който става § 12, както е по доклада.
Гласували 95 народни представители: за 90, против 5, въздържали се няма.
Текстът е приет.
ДОКЛАДЧИК ИВАН ВЪЛКОВ: По § 12 е постъпило предложение от народните представители Румен Такоров, Петър Мутафчиев и Георги Петърнейчев – § 12 да отпадне.
Комисията не подкрепя предложението.
Постъпило е предложение от народните представители Иван Вълков, Петър Петров, Валентин Микев, Зоя Георгиева, Димитър Атанасов и Цветомир Михов, което е подкрепено от комисията.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 12, който става § 13, и предлага следната редакция:
„§ 13. В чл. 153в се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 4 думата „14-дневен” се заменя с „30-дневен”.
2. В ал. 7 се създават нови т. 2, 3 и 4:
„2. когато при извършване на дейността по организиране и провеждане на психологически изследвания от лице, работещо при притежателя на удостоверението за регистрация, е използван неистински документ или документ с невярно съдържание;
3. когато при извършване на дейността по организиране и провеждане на психологически изследвания от лице, работещо при притежателя на удостоверението за регистрация, е издадено удостоверение за психологическа годност, без да е извършено психологическо изследване;
4. при преотстъпване на правата, предоставени с удостоверението за регистрация за организиране и провеждане на психологически изследвания;”.
3. Досегашните т. 2, 3 и 4 стават съответно т. 5, 6 и 7.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Изказвания? Няма.
Първо гласуваме предложението на народните представители Румен Такоров, Петър Мутафчиев и Георги Петърнейчев, което не се подкрепя от комисията.
Гласували 100 народни представители: за 22, против 66, въздържали се 12.
Предложението не е прието.
Гласуваме редакцията на комисията за § 12, който става § 13, както е по доклада.
Гласували 96 народни представители: за 91, против 5, въздържали се няма.
Текстът е приет.
ДОКЛАДЧИК ИВАН ВЪЛКОВ: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 13, който става § 14.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 14, който става § 15.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Изказвания? Няма.
Гласуваме предложението на вносителя за параграфи 13 и 14, които стават съответно 14 и 15, и които комисията подкрепя.
Гласували 102 народни представители: за 99, против няма, въздържали се 3.
Текстовете са приети.
ДОКЛАДЧИК ИВАН ВЪЛКОВ: По § 15 има предложение от народните представители Иван Вълков, Петър Петров, Валентин Микев, Зоя Георгиева, Димитър Атанасов и Цветомир Михов.
Комисията подкрепя предложенията по принцип.
Предложения от народния представител Емил Димитров:
В § 15, чл. 171, т. 2 се създава буква „з”:
„з) в случаите и сроковете по чл. 431 ал. 6 от ГПК.”
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за §15, който става § 16, и предлага следната редакция:
„§ 16. В чл. 171 се правят следните допълнения:
1. В т. 2 се създават букви „з” и „и”:
„з) на собственик, който управлява моторно превозно средство, без да притежава съответното свидетелство за управление и/или е употребил алкохол с концентрация в кръвта над 0,5 на хиляда или друго упойващо вещество - за срок до един месец;
и) на собственик, който допуска или предоставя управлението на моторно превозно средство на лице, което не притежава съответното свидетелство за управление и/или е употребило алкохол с концентрация в кръвта над 0,5 на хиляда или друго упойващо вещество - за срок до един месец.”
2. Създава се т. 7:
“7. временно спиране на дейността на лицата, получили удостоверение за регистрация по реда на чл. 153в – до отстраняване на нарушенията.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Изказвания? Няма.
Гласуваме първо предложението на народния представител Емил Димитров, което не се подкрепя от комисията.
Гласували 101 народни представители: за 12, против 71, въздържали се 18.
Предложението не е прието.
Гласуваме редакцията на комисията за § 15, който става § 17, както е по доклада.
Гласували 98 народни представители: за 96, против няма, въздържали се 2.
Текстът е приет.
ДОКЛАДЧИК ИВАН ВЪЛКОВ: Предложение от народните представители Иван Вълков, Петър Петров, Валентин Микев, Зоя Георгиева, Димитър Атанасов и Цветомир Михов.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията предлага да се създаде нов § 17:
„§ 17. В чл. 172 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 думите “чл. 171, т. 1, 2, 4, т. 5, буква “а” и т. 6” се заменят с “чл. 171, т. 1, 2, 4, т. 5, буква “а”, т. 6 и 7”.
2. Създава се нова ал. 4:
„(4) В случаите по чл. 171, т. 2, букви „з” и „и” свидетелството за регистрация на моторното превозно средство се изземва със съставянето на акта за установяване на административното нарушение на лицето, управлявало моторното превозно средство, и се връща на собственика на превозното средство по ред, определен от министъра на вътрешните работи.”
3. Досегашните ал. 4 и 5 стават съответно ал. 5 и 6.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Изказвания? Няма.
Гласуваме предложението на комисията за създаването на нов § 17 със съдържание както е по доклада.
Гласували 100 народни представители: за 96, против няма, въздържали се 4.
Текстът е приет.
ДОКЛАДЧИК ИВАН ВЪЛКОВ: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 16, който става § 18, и предлага следната редакция:
„§ 18. В чл. 174 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
“(1) Наказва се с лишаване от право да управлява моторно превозно средство, трамвай или самоходна машина за срок от 6 до 12 месеца и глоба от 500 до 1000 лв., който управлява моторно превозно средство, трамвай или самоходна машина с концентрация на алкохол в кръвта над 0,5 на хиляда до 1,2 на хиляда включително, установена с медицинско изследване и/или с техническо средство, определящо съдържанието на алкохол в кръвта чрез измерването му в издишвания въздух.”
2. В ал. 3 думите “12 до 18 месеца” се заменят с “2 години”, а думите “от 500 до 1000 лв.” се заменят с “2000 лв.”.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване редакцията на комисията за § 16, който става § 18, както е по доклада.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА:
Гласували 105 народни представители: за 100, против 2, въздържали се 3.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ИВАН ВЪЛКОВ: Предложение от народните представители Иван Вълков, Петър Петров, Валентин Микев, Зоя Георгиева, Димитър Атанасов и Цветомир Михов.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията предлага да се създаде нов § 19:
„§ 19. В чл. 177 се правят следните изменения:
1. В ал. 3 думите „1000 до 5000” се заменят с „500 до 3000”.
2. В ал. 4 думите „150 до 1500” се заменят с „300 до 1500”, а думите „500 до 3000” се заменят с „1000 до 5000”.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване § 19 в редакцията му по доклада на комисията.
Гласували 105 народни представители: за 104, против няма, въздържал се 1.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ИВАН ВЪЛКОВ: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 17, който става § 20.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Гласуваме § 20.
Гласували 100 народни представители: за 99, против няма, въздържал се 1.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ИВАН ВЪЛКОВ: Параграф 18 – предложение от народните представители Иван Вълков, Петър Петров, Валентин Микев, Зоя Георгиева, Димитър Атанасов и Цветомир Михов.
Комисията подкрепя предложението по принцип.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 18, който става § 21, и предлага следната редакция:
„§ 21. Член 178в се изменя така:
„Чл. 178в. (1) Наказва се с глоба или имуществена санкция в размер 3000 лв. физическо или юридическо лице, което:
1. организира и провежда психологически изследвания по реда на наредбата по чл. 152, ал. 1, т. 2 и ал. 2 без издадено удостоверение за регистрация за организиране и провеждане на психологически изследвания;
2. организира и провежда психологически изследвания по реда на наредбата по чл. 152, ал. 1, т. 2 и ал. 2, след като регистрацията му за организиране и провеждане на психологически изследвания е била заличена или след като му е приложена принудителна административна мярка по чл. 171, т. 7;
3. отказва достъп на служители на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация”, изпълняващи функции по извършване на методическо ръководство и контрол на психологическите изследвания, до психологическата лаборатория по време на провеждането на психологическо изследване и водената за него документация.
(2) Наказва се с глоба или имуществена санкция в размер 1500 лв. физическо или юридическо лице, притежаващо удостоверение за регистрация за организиране и провеждане на психологически изследвания, което:
1. не уведоми Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация” за промяната на адреса, броя на помещенията, работните места и оборудването на психологическите лаборатории в списъка към удостоверението в срока, определен с наредбата по чл. 152, ал. 1, т. 2;
2. използва методиките, определени за провеждане на психологическо изследване за цели, различни от определените в наредбата по чл. 152, ал. 1, т. 2;
3. разгласява методиките, определени за провеждане на психологическо изследване;
4. организира и извършва подготовка на лицата, подлежащи на психологическо изследване, преди провеждането му;
5. разпореди допускането до психологическо изследване на лица извън списъка от графика за провеждане на психологическо изследване;
6. разпореди или допусне издаването на удостоверение за психологическа годност въз основа на липсващи данни или въз основа на несъответстващи на определените с методиките резултати от психологическото изследване;
7. не изпълни разпореждания и/или препоръки на органи за контрол и/или на служителите от Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация”, изпълняващи функции по методическо ръководство и контрол на психологическите изследвания.
(3) Наказва се с глоба в размер 500 лв. психолог, който при провеждане на психологическо изследване:
1. допусне до изследване лице извън списъка от графика за провеждане на психологическо изследване;
2. започне провеждането на психологическо изследване по-късно от часа, определен с наредбата по чл. 152, ал. 1, т. 2;
3. наруши последователността и/или броя на методиките за провеждане на психологическото изследване от утвърдените указания;
4. издаде удостоверение за психологическа годност въз основа на липсващи данни или въз основа на несъответстващи на определените с методиките резултати от психологическото изследване;
5. издаде удостоверение за психологическа годност, без да е проведено психологическо изследване.
(4) Наказанието по ал. 3 се налага и на лице, което не спази изискванията за водене на документацията във връзка с организирането и провеждането на психологическите изследвания.
(5) Наказва се с глоба в размер 500 лв. водач, който извършва таксиметрови или обществени превози на пътници или товари без валидно удостоверение за психологическа годност.
(6) Когато нарушението по ал. 1 – 5 е повторно, наказанието е предвидената за съответното нарушение глоба или имуществена санкция в двоен размер.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания? Няма.
Гласуваме.
Гласували 101 народни представители: за 99, против няма, въздържал се 2.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ИВАН ВЪЛКОВ: Параграф 19 – предложение от народните представители Румен Такоров, Петър Мутафчиев и Георги Петърнейчев.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 19, който става § 22, и предлага следната редакция:
„§ 22. Създава се чл. 178д:
„Чл. 178д. Наказва се с глоба в размер 200 лв. лице, което, без да има това право, паркира на място, определено за превозно средство, обслужващо хора с трайни увреждания, или за превозно средство, приспособено и управлявано от хора с трайни увреждания.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания? Няма.
Гласуваме § 22 по доклада на комисията.
Гласували 103 народни представители: за 101, против няма, въздържал се 2.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ИВАН ВЪЛКОВ: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 20, който става § 23.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Гласуваме.
Гласували 100 народни представители: за 99, против няма, въздържал се 1.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ИВАН ВЪЛКОВ: Параграф 21 – предложение от народните представители Иван Вълков, Петър Петров, Валентин Микев, Зоя Георгиева, Димитър Атанасов и Цветомир Михов
Комисията подкрепя предложението.
Предложение от народните представители Румен Такоров, Петър Мутафчиев и Георги Петърнейчев.
Комисията подкрепя предложението по принцип.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 21, който става § 24, и предлага следната редакция:
„§ 24. В чл. 183 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 се създава т. 5:
„5. управлява велосипед без светлоотразителна жилетка в нарушение на чл. 80, т. 1.”
2. В ал. 4:
а) точка 1 се отменя;
б) точка 3 се отменя.
3. Създават се ал. 5 и 6:
„(5) Наказва се с глоба 100 лв. водач, който:
1. преминава при сигнал на светофара, който не разрешава преминаването;
2. не осигури предимство, когато преминава през пешеходна пътека.
(6) Когато нарушението по ал. 5, т. 1 или 2 е повторно, водачът се наказва с глоба в размер 200 лв. и лишаване от право да управлява моторно превозно средство за срок един месец.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания? Няма.
Гласуваме § 24.
Гласували 103 народни представители: за 101, против няма, въздържал се 2.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ИВАН ВЪЛКОВ: Предложение от народните представители Иван Вълков, Петър Петров, Валентин Микев, Зоя Георгиева, Димитър Атанасов и Цветомир Михов.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията предлага да се създаде нов § 25:
„§ 25. В чл. 184 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 т. 6 се отменя.
2. Създава се нова ал. 2:
„(2) С глоба 50 лв. се наказва пешеходец, който:
1. преминава през огражденията от парапети или вериги;
2. не спазва светлинните сигнали на пътните светофари и сигналите на регулировчика.”
3. Досегашната ал. 2 става ал. 3 и в нея думите „до 10 лв.” се заменят с „20 лв.”, а накрая се добавя „извън случаите по ал. 2”.
4. Досегашната ал. 3 става ал. 4.
5. Досегашната ал. 4 става ал. 5 и в нея думите „по ал. 1 и 2” се заменят с „по ал. 1, 2 и 3”, а думите „от 10 до 50 лв.” с „от 20 до 50 лв.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания? Няма.
Гласуваме.
Гласували 105 народни представители: за 101, против няма, въздържали се 4.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ИВАН ВЪЛКОВ: Уважаема госпожо председател, правя процедурно предложение за удължаване работата на днешното заседание до приемане на законопроекта, тъй като има още седем параграфа.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Поставям на гласуване направеното процедурно предложение.
Гласували 100 народни представители: за 98, против няма, въздържали се 2.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ИВАН ВЪЛКОВ: Предложение от народните представители Светлана Ангелова и Станислав Иванов за § 22.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 22, който става § 26, и предлага следната редакция:
„§ 26. В § 6 от Допълнителните разпоредби се правят следните изменения и допълнения:
1. Досегашните т. 60, 61, 61 и 62 стават съответно т. 60, 61, 62 и 63.
2. Създава се т. 64:
„64. „Човек с трайно увреждане” е лице, определено в § 1 т. 2 от Допълнителните разпоредби на Закона за интеграция на хората с увреждания.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Гласуваме § 26.
Гласували 105 народни представители: за 102, против няма, въздържали се 3.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ИВАН ВЪЛКОВ: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 23, който става § 27, и предлага следната редакция:
„§ 27. В § 39 от Преходните и заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за движението по пътищата се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 2 след думата „запазват” текстът до края се заличава.
2. Създава се ал. 3:
„(3) Лицата, които притежават правоспособност за управление на моторно превозно средство от категория Ттб, преминават обучение за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство от категория D до 19 януари 2013 г.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Гласуваме § 27.
Гласували 99 народни представители: за 98, против няма, въздържал се 1.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ИВАН ВЪЛКОВ: Предложение от народните представители Иван Вълков, Петър Петров, Валентин Микев, Зоя Георгиева, Димитър Атанасов и Цветомир Михов.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията предлага да се създаде нов § 28:
„§ 28. Създава се Приложение към чл. 99а, ал. 1:
„Приложение към чл. 99а, ал. 1”.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Съгласно доклада, тъй като има и графична част, текстовата и графичната част по доклада.
Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване § 28, с който се създава Приложение към чл. 99а, ал. 1. Това е Приложение към чл. 99а, ал. 1 с графична и текстова част, съгласно доклада.
Гласуваме.
Гласували 102 народни представители: за 101, против няма, въздържал се 1.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ИВАН ВЪЛКОВ: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за наименованието на подразделението и предлага следната редакция:
„Заключителни разпоредби”.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Гласуваме.
Гласували 106 народни представители: за 105, против няма, въздържал се 1.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ИВАН ВЪЛКОВ: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 24, който става § 29.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Гласуваме.
Гласували 101 народни представители: за 100, против няма, въздържал се 1.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ИВАН ВЪЛКОВ: Комисията предлага да се създаде § 30:
„§ 30. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник” с изключение на § 1, който влиза в сила една година след обнародването на закона в „Държавен вестник”.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания? Няма.
Гласуваме § 30 по доклада.
Гласували 101 народни представители: за 99, против няма, въздържали се 2.
Предложението е прието.
Остават няколко минути до 18,00 ч., но съгласно приетото току-що решение следва да прекратим заседанието, след като гласуваме на второ четене законопроекта, който вече е приет.
Утре – редовно пленарно заседание с начален час 9,00 ч.
Закривам пленарния ден. (Звъни.)


(Закрито в 17,58 ч.)


Председател:
Цецка Цачева

Заместник-председател:

Анастас Анастасов


Секретари:
Пламен Нунев

Любомир Владимиров
Форма за търсене
Ключова дума
ЧЕТИРИДЕСЕТ И ПЪРВО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на заместник-председател и двама членове на Комисията за регулиране на съобщенията

Избор на омбудсман

    Последни заседания