Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Стенограми от пленарни заседания
ТРИСТА ДЕВЕТДЕСЕТ И ВТОРО ЗАСЕДАНИЕ
София, сряда, 3 октомври 2012 г.
Открито в 9,03 ч.
03/10/2012
Видео архив » Преглед на видео архив
Председателствали: председателят Цецка Цачева и заместник-председателят Анастас Анастасов


Секретари: Пламен Нунев и Митхат Метин


ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА (звъни): Налице е кворум. Откривам пленарното заседание.
Дами и господа народни представители, днес е първата сряда за месец октомври и програмата се формира с предложения от името на парламентарните групи извън тази на ГЕРБ по реда на чл. 43, ал. 7 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.
С оглед ротацията, валидна за месец октомври, първи имат възможност да предложат народните представители от Парламентарната група на Синята коалиция. Затова по точка първа ще бъде обсъден и гласуван Проект за решение за създаване на Временна парламентарна анкетна комисия за проверка на всички данни, факти и обстоятелства за решения и действия по Проекта „АЕЦ „Белене” от 2002 г. до края на месец март 2012 г. Вносители: Красимир Велчев и група народни представители.
Със същото предложение, само че по реда на чл. 43, ал. 7 от правилника поради невъзможност народните представители от ГЕРБ да предлагат точка, в програмата по тази хипотеза има внесено искане по реда на чл. 43, ал. 3 от народни представители от групата на ГЕРБ. Така или иначе, това ще бъде точка първа в програмата ни, формално внесена от Синята коалиция.
Втори поред са Парламентарната група на партия „Атака”, които предлагат и като точка втора ще обсъждаме на първо четене Законопроект за изменение и допълнение на Закона за радиото и телевизията. Вносители: Волен Сидеров и група народни представители.
От Парламентарната група на Коалиция за България са предложили първо четене на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за Националната система за спешни повиквания с единен европейски номер 112. Вносител: Захари Георгиев, 1 март 2012 г.
От Парламентарната група на Движението за права и свободи няма постъпили предложения.
Извън тези три точки, които не подлежат на гласуване, предлагам на Вашето внимание Проект на програма за работата на Народното събрание за времето 3 - 5 октомври 2012 г., както следва:
Проект за решение за избиране на Комисия за наблюдение на дейността на Държавната комисия по енергийно и водно регулиране. Вносители: Искра Фидосова и Диан Червенкондев.
Проект за решение за промени в състава на Комисията по икономическа политика, енергетика и туризъм. Вносители: Венцислав Върбанов и народни представители.
Проект за решение за попълване на състава на Парламентарната анкетна комисия за проучване на случаи, при които има факти, данни и документално аргументирани публични разследвания, включително и на прекратени дела и преписки за корупция по високите етажи на властта, довели до лично облагодетелстване на определени лица, ощетяване и значителни вредни последици за държавата. Вносители: Мартин Димитров, Йордан Бакалов, Ваньо Шарков и Любомир Иванов.
Второ четене на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията – общ законопроект, изготвен въз основа на приетите на първо четене на 12 април 2012 г. законопроекти с вносители: Министерският съвет, първи законопроект по време, и втори – с вносител народният представител Христо Бисеров.
Законопроект за ратифициране на Допълнителния протокол от Нагоя – Куала Лумпур, за отговорността и обезщетяването към Протокола от Картахена по биологична безопасност. Вносител: Министерският съвет.
Проект за решение за вземане на акт от Конвенцията относно домашните работници (№ 189) и от Препоръката относно домашните работници (№ 201), вносител: Министерският съвет.
Годишен доклад за дейността на Постоянно действащата подкомисия към Комисията по правни въпроси, която осъществява предвидения в чл. 34б от Закона за специалните разузнавателни средства и чл. 261б от Закона за електронните съобщения, парламентарен контрол и наблюдение, за периода 20 април 2011 г. – 20 април 2012 г.
Парламентарният контрол се предвижда да бъде в обичайния ден – петък, начален час – 9,00 ч.
Моля да гласуваме.
Гласували 140 народни представители: за 117, против 8, въздържали се 15.
Предложението е прието.
Преминаваме към докладване и гласуване на предложенията по реда на чл. 43, ал. 3 от правилника.
Първо по време е предложението на народния представител Иван Костов, който предлага на основание чл. 99 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание да се проведе изслушване на министър-председателя Бойко Борисов относно неизпълнение на Решение № 250 от 29 март 2012 г. на правителството и Решение на Народното събрание от 29 март 2012 г. за спирането на АЕЦ „Белене”.
Слушаме Ви, господин Костов!
ИВАН КОСТОВ (СК): Благодаря Ви, госпожо председател, включително за това, че прочетохте част от моето предложение.
За мен остана да кажа защо считам, че трябва да дойде премиерът. Той трябва да отговори защо половин година правителството не е извършило задължителните действия за прекратяване на Проекта АЕЦ „Белене”. Например руската страна твърди, че въобще не знае и не е предупредена официално, че е взето решение да бъде прекратен проектът. Тоест дори това елементарно нещо не е извършено от правителството.
Второ, защо в този период от половин година не са договорени условията за окончателното спиране на АЕЦ „Белене”? Защо е оставена тази врата, през която сега да се създава целият този ажиотаж, свързан с възможността да започнат преговори с някакъв несъществуващ частен инвеститор за изграждането на АЕЦ „Белене”.
След това, да отговори защо Агенцията за ядрено регулиране не е преустановила лицензирането на проекта за тази централа и не е върнала техническия проект на изпълнителя – нещо, което по естествен начин трябваше да се случи, предвид на обстоятелството, че дълги години Агенцията за ядрено регулиране така и не можа да намери възможност да даде този лиценз окончателно, предвид на сериозните притеснения, които има за строителството на АЕЦ „Белене”.
И накрая, най-смущаващото – премиерът е длъжен да отговори водил ли е разговори за строителството на АЕЦ „Белене” зад гърба на Народното събрание след приемането на Решението за спиране на АЕЦ „Белене”, защото това е тежко нарушение на законите на страната. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Поставям на гласуване предложението на господин Костов за включване като точка в седмичната ни програма изслушване на министър-председателя Борисов по поставените въпроси.
Гласували 135 народни представители: за 42, против 14, въздържали се 79.
Предложението не е прието.
Прегласуване – господин Костов.
ИВАН КОСТОВ (СК): Призовавам с това излизане на трибуната народните представители от ГЕРБ и независимите да преосмислят своето гласуване, защото всички трябва да си дадем сметка, че точно това поведение на правителството, точно тези отворени въпроси позволиха цялата ни страна, Парламентът, председателят на Народното събрание да бъдат хвърлени в една интрига, която иначе би била невъзможна, ако тези неща не бяха направени или бяха направени.
Народното събрание трябва да си дава сметка на какво се дължеше тази суматоха, този хаос, който се създаде през последните десетина дни. Това се създава от неизпълнение на собствените решения на държавата. Щом държавата не изпълнява решенията си и Народното събрание не може да наложи изпълнение на решенията, включително на собствените си решения, страната, естествено, отива в хаос.
Затова много Ви моля: преценете още един път! Иначе всичко изглежда игра с авторитета на държавата, и то с отрицателен знак. Всички губим от такава игра. Благодаря.
Моля за прегласуване.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Поставям на прегласуване предложението на господин Костов за изслушване на премиера Борисов.
Гласували 134 народни представители: за 44, против 21, въздържали се 69.
Предложението не е прието.
Следващото предложение по реда на чл. 43, ал. 3 от Правилника е това на господин Диан Червенкондев: Проект за решение за създаване на Временна парламентарна анкетна комисия за проверка на всички данни, факти и обстоятелства за решения и действия по Проекта „АЕЦ „Белене” от 2002 г. до края на месец март 2012 г. Стана ясно, че това е точка първа от днешната програма – първа сряда за месец октомври 2012 г., поради което няма да го подложа на гласуване.
Ще подложа на гласуване предложението на господин Ангел Найденов – заместник-председател на Парламентарната група на Коалиция за България, който предлага като точка в дневния ред за тази седмица да бъде включено Проекторешение за възлагане на Сметната палата извършването на одит на средствата от резерва за непредвидени и неотложни разходи по републиканските бюджети за 2010-а, 2011-а и 2012 г. Вносители са Ангел Найденов и група народни представители.
Слушаме Ви, господин Найденов.
АНГЕЛ НАЙДЕНОВ (КБ): Уважаема госпожо председател, уважаеми господа народни представители! За втора поредна седмица правя предложение Народното събрание да подкрепи Решение за възлагане на одит от страна на Сметната палата на средствата, които са по резерва за неотложни и непредвидени разходи за преодоляване на последици от стихийни и природни бедствия.
Правя това предложение с надеждата, че сега ще бъде подкрепено и няма да се налага следващата седмица отново да отваряме тази тема. Разбирането ми е, че народните представители не бива да отхвърлят подобно предложение, чрез което се цели да се внесе яснота за начина и съответно за критериите, които се прилагат при използване на средствата от този фонд.
Държавата тъкмо в лицето на Народното събрание по предложение на Министерския съвет гласува средства от резерва по бюджета за съответната календарна година. За миналата година тези средства са били 81 милиона, за тази година са 70 милиона. Съвсем естествено е тъкмо Народното събрание да иска да узнае какъв е резултатът, ефектът от средствата, които се влагат за преодоляване на последиците от стихийни бедствия.
Отделно от тези средства по бюджета на Министерството на вътрешните работи за нуждите на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението” са предвидени нови 140 милиона. Съответно има два източника на средства, чрез които хората би следвало да усетят грижата на държавата в момента, в който са пострадали от стихийни или природни бедствия.
Естествено, в хода на бюджетна процедура, каквато вече сме стартирали, е трудно да се предвиди какви биха били съответно природните бедствия и колко са средствата, от които ще има нужда съответно държавата. Преди обаче да стигнем до определянето на тези средства, трябва да знаем какъв ефект постигаме с онова, което вече е гласувано. Такъв е смисълът на предложението, което правя.
Надявам се да подкрепите предложението за възлагане на одит.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Поставям на гласуване предложението за включване в дневния ред за тази седмица на Проекторешение за възлагане на Сметната палата извършването на одит на средствата от резерва за непредвидими и неотложни разходи по републиканските бюджети за 2010-а, 2011-а и 2012 г.
Гласували 133 народни представители: за 41, против 21, въздържали се 71.
Предложението не е прието.
Следващото предложение е на господин Михаил Миков и господин Петър Курумбашев, които предлагат в седмичната програма да бъде включено Проекторешение за отмяна на Решението на Народното събрание от 29 март 2012 г. за прекратяване изграждането на ядрена централа на площадка „Белене”, с вносители Михаил Миков и група народни представители.
Слушаме Ви, господин Миков.
МИХАИЛ МИКОВ (КБ): Благодаря Ви, уважаема госпожо председател.
Проектът за решение беше продиктуван от появата на министъра на икономиката в Народното събрание, от довеждането тук на чуждестранни инвеститори и, разбира се, от още един проект за решение, в който се предвижда даване на мандат за водене на преговори с частни инвеститори. Съгласете се, че е абсурдно да се водят преговори, както преди малко правилно каза и господин Костов, без да има отмяна на решението от март, с което се спира проектът „Белене”.
Разбира се, в проекта ние сме предложили правителството да докладва какво прави за удължаването на проектните срокове на двата действащи реактора – V и VІ блок, защото двата проекта са свързани.
Смятам, че абсолютно обосновано е това предложение с оглед интереса към строителството на атомната електроцентрала в Белене, заявен тук – в Народното събрание. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Поставям на гласуване предложението за включване в дневния ред на това проекторешение.
Моля, гласувайте.
Гласували 129 народни представители: за 37, против 14, въздържали се 78.
Предложението не е прието.
Дами и господа народни представители, с писмо от 2 октомври 2012 г. председателят и секретарят на Централната избирателна комисия ме уведомяват и приложено изпращат Решение № 2041-НС от 1 октомври 2012 г., в което се казва:
„На 28 септември 2012 г. с Решение на Народното събрание, на основание чл. 72, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от Конституцията на Република България предсрочно са прекратени пълномощията на народния представител Юлиана Генчева Колева, избрана от 21. многомандатен избирателен район – Сливен, издигната от Политическа партия ГЕРБ в Четиридесет и първото Народно събрание.
На основание чл. 272, ал. 1 от Изборния кодекс, Централната избирателна комисия
РЕШИ:
Обявява за избрана за народен представител в 21. многомандатен избирателен район – Сливен, Мариана Петрова Иванова-Николова с ЕГН… от листата на Политическа партия ГЕРБ.”
Моля, квесторите, поканете госпожа Николова за полагане на клетва.
Заповядайте на трибуната и повтаряйте след мен. (Всички стават.)
МАРИАНА ИВАНОВА-НИКОЛОВА: „Заклевам се в името на Република България да спазвам Конституцията и законите на страната и във всичките си действия да се ръководя от интересите на народа. Заклех се!” (Ръкопляскания.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Честито!
Съобщения относно постъпили законопроекти и проекторешения за времето от 26 септември 2012 г. до 2 октомври 2012 г.:
- Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване. Вносител – Емилия Масларова и Драгомир Стойнев. Водеща е Комисията по труда и социалната политика. Съпътстваща е Комисията по бюджет и финанси.
- Законопроект за изменение и допълнение на Закона за здравето. Вносители – Кирил Гумнеров и Стоян Иванов. Разпределен е на Комисията по здравеопазването.
- Проект за решение по доклада на Временната анкетна комисия за проучване на фактите и обстоятелствата, свързани с действията и инициативи на длъжностни лица от органи на изпълнителната власт при и по повод помилване, опрощаване на несъбираеми държавни вземания и даване и възстановяване на българско гражданство, освобождаване и лишаване от него през януари 2002 – януари 2012 г. Вносител – Юлиана Колева.
- Проект за решение за попълване на състава на Парламентарната анкетна комисия за проучване на случаи, при които има факти, данни и документално аргументирани публични разследвания, включително и на прекратени дела и по преписки за корупция по високите етажи на властта, довели до лично облагодетелстване на определени лица, ощетяване и значителни вредни последици за държавата. Вносител – Мартин Димитров и група народни представители.
- Проект за решение за подкрепа провеждането на преговори за възобновяване на изграждането на ядрена централа на площадка „Белене”. Вносител – Цецка Цачева и група народни представители.
- Проект за решение за отмяна на Решение на Народното събрание от 29 март 2012 г. за прекратяване изграждането на ядрена централа на площадка „Белене”. Вносител – Михаил Миков и група народни представители.
- Законопроект за изменение и допълнение на Закона за храните. Вносител – Димчо Михалевски. Разпределен е на Комисията по земеделието и горите.
- Проект за решение за избиране на Комисия за наблюдение на дейността на Държавната комисия за енергийното и водно регулиране. Вносители – Искра Фидосова и Диан Червенкондев.
Днес, 3 октомври 2012 г., на народните представители е раздаден общ Проект на законопроектите за изменение и допълнение на Закона за адвокатурата, приети на първо четене на 27 септември 2012 г. Проектът е изготвен от Комисията по правни въпроси на основание чл. 71, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание. Настоящото съобщение се прави с оглед срока за писмени предложения за второ четене.
На 29 септември 2012 г. в Народното събрание е постъпил доклад от Министерство на труда и социалната политика в изпълнение на т. 3 от Решение на Народното събрание от 16 март 2012 г., възлагащо на Министерство на труда и социалната политика текущо на шестмесечие да информира Народното събрание за напредъка по изпълнението на националната инициатива „Работа за младите хора в България 2012 – 2013 г.” Решението е прието от Народното събрание след проведени разисквания по питането на народните представители Емилия Масларова и Драгомир Стойнев относно мерките за намаление на младежката безработица. Докладът е раздаден на народните представители днес – 3 окт. 2012 г.
На 1 октомври 2012 г. от Сметната палата на основание чл. 7, ал. 3 от Закона за Сметната палата, в Народното събрание е внесена актуализираната Годишна програма за одитната дейност на Сметната палата за 2012 г., допълнена и изменена с Решение на Народното събрание от 19 септември 2012 г.
С мое писмо актуализираната Годишна програма е изпратена на Комисията по бюджет и финанси. Същата е на разположение на народните представители в Библиотеката на Народното събрание.
На 28 септември 2012 г. с вх. № 203-03-16 в Народното събрание е постъпил Отчет за изпълнението на политиките и програмите за периода 1 януари 2012 – 30 юни 2012 г. на Министерството на здравеопазването. С писмо на председателя на Народното събрание Отчетът е изпратен на Комисията по здравеопазването и Комисията по бюджет и финанси. Материалът е на разположение на народните представители в Библиотеката на Народното събрание.
И последното съобщение. На 1 октомври 2012 г. от Националния статистически институт е постъпила информация, съдържаща резултати от статистически изследвания относно:
- Общ индекс на цени на производител в промишлеността и индекси на цени на производител на вътрешния пазар за август 2012 г., Бизнес климатът в промишлеността, строителството, търговията и услугите през септ. 2012 г.;
- Ключови показатели за развитието на икономиката в Република България към 1 октомври 2012 г.
Материалите са на разположение на народните представители в Библиотеката на Народното събрание.

Преминаваме към програмата за днес. Точка първа е:
ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ВРЕМЕННА ПАРЛАМЕНТАРНА АНКЕТНА КОМИСИЯ ЗА ПРОВЕРКА НА ВСИЧКИ ДАННИ, ФАКТИ И ОБСТОЯТЕЛСТВА ЗА РЕШЕНИЯ И ДЕЙСТВИЯ ПО ПРОЕКТА „АЕЦ „БЕЛЕНЕ” ОТ 2002 Г. ДО КРАЯ НА МАРТ 2012 Г.
Вносители – Красимир Велчев и група народни представители.
От името на вносителите – господин Мартин Димитров.
МАРТИН ДИМИТРОВ (СК): Уважаема госпожо председател, дами и господа народни представители! Искам да представя пред Вас Проект за решение за създаване на Временна анкетна комисия, подписан от депутати от Синята коалиция и ГЕРБ. Никога досега Проектът „Белене” не е проверяван за периода от 2002 до 2012 г. Аргументите, които вероятно ще чуете днес от тази трибуна от депутати от левицата как едва ли не тази тема е била много пъти проверявана, а сега се претопля, не са верни.
Комисията, която оглавяваше Стоян Мавродиев, разгледа малък период от безобразията, които са се случили в рамките на Проекта „Белене”.
Бих искал още в началото да кажа следното. Ако Проектът „Белене” в този му вид се беше случил в Германия, ако беше поръчвано оборудване, без да има договор, ако бяха правени разходи за стотици милиони лева без лиценз, там със сигурност щеше да има съдебни дела, със сигурност щеше да има много политически оставки.
Кажете ми по-непрозрачен проект от „Белене”, кажете ми проект с повече съмнения за корупция от „Белене”!
И вместо в момента обществото и всички органи да търсят отговорност, на нас ни предлагат референдум! Това ли е отговорността, която основно тройната коалиция, НДСВ бяха в основата на този проект, ще понесе?! Това е ли е правовата държава?! Така ли показваме пред целия Европейски съюз, че се борим с непрозрачността и с корупцията?!
Извинявайте, но този проект показва десетки пъти нарушаване на Закона за обществените поръчки. Как е избрана компанията, как са правени разходи показват няколкото одита – разходи без документи, без фактури, без необходимите договори! Допустимо ли е това в една европейска правова държава?
Какво правим ние? Извинявайте, но дълго време се затваряха очите по този въпрос. Не знам какви са причините. Може би някой не иска да има скандал по тази тема, може би някой искаше да бъде скрита истината по този въпрос. Но след иска, отправен от Русия, на стойност 1 млрд. лв. истината трябва да бъде извадена докрай, както ние от Синята коалиция многократно сме поставяли въпроса от тази трибуна и въобще пред българското общество.
Милиард и половина лева, хвърлени на вятъра! Милиард и половина лева, хвърлени на вятъра! Хората ги съдят за откраднати две кокошки. Извинявайте, уважаеми колеги, милиард и половина лева, хвърлени на вятъра, без договор! Ако това беше станало във всяка нормална европейска страна, пак искам да повторя, щеше да е най-големият скандал!
Помислете си за какво президентът на Германия подаде оставка! За какво? За получен заем, за който имало хипотеза дали лихвата е пазарна или не е пазарна!
Милиард и половина, изхарчени без договор! Сега, когато хората питат как ще бъдат увеличени пенсиите! С тези милиард и половина пенсиите можеха да бъдат увеличени за три години напред, вместо да бъдат прахосани най-вече от БСП, от тройната коалиция.
Колеги, тази Временна анкетна комисия трябва да подреди фактите и да извади всички обстоятелства, включително да извади фирмите! Какви са тези консултантски фирми, като няма договор за „Белене”?! Защо са платени толкова много пари на консултанти, като няма договор?! Как става това нещо? Как без договор консултантите вземат милиони? Как става това нещо? Допустимо ли е в една европейска страна? Договор няма, лиценз няма – само консултанти има! Или може би това е била целта на Проекта „Белене” през цялото време?! За това трябва да бъде понесена отговорност и обществото да бъде информирано.
Ако има грях Четиридесет и първото Народно събрание, е, че извади част от истината, но не извади цялата истина по този проект. Сега е шансът това да бъде свършено.
Няма депутати, на които това да отива повече от депутатите от десницата – дясно - център. От ГЕРБ и Синята коалиция трябва да свършим тази работа. От другите ще има съпротива. Другите по някакъв начин са участвали и ще искат да скрият истината. Тук е големият тест за ГЕРБ.
Извинявайте, колеги, но Вие нямахте категорична позиция по тази тема. Вашата позиция лъкатушеше – ту така, ту онака. Включително в началото на мандата Вие продължихте да плащате по Проекта „Белене” и платихте значителни суми, което беше значителна грешка – продължихте делото на тройната коалиция.
Така че тази Временна анкетна комисия трябва да извади цялата истина, да я покаже пред българското общество, да видят хората за какво става въпрос и да започне търсенето на отговорност, защото не може така. Не можеш да прахосаш стотици милиони, при положение че хората живеят бедно в България!
Не можеш да прахосаш парите на данъкоплатците по този начин, да фалираш НЕК! Извинявайте, НЕК е пред фалит! Понеже истината за „Белене” не беше извадена докрай, виждаме следната демагогия – стават хора от БСП и питат парламента: защо НЕК е пред фалит? Правилно! Като не им беше извадена отговорността, като не им бяха извадени безобразията за „Белене”, накрая те ще обвиняват. Какво стана с НЕК – те ще търсят отговорност. Това наистина е безумно и трябва да бъде прекратено.
Призовавам, колеги, не само да бъде създадена тази Временна анкетна комисия, а тя да стигне докрай – да потърси всички фирми, които са получавали пари по Проекта „Белене” – основанията за това; каква работа са свършили; да потърси сътрудничеството на всички държавни органи по този въпрос. Нека да бръкнем този път докрай и да извадим истината пред българското общество.
Иначе ако не го направим, забележете, дори с референдум няма да е краят. Има-няма референдум, по-добре да няма, но Проектът „Белене” ще бъде претоплян постоянно!
Виждате ли сега какво става пред очите ни? Прави се опит следващото правителство отново да го възобнови, което да бъде доминирано от БСП и пак да започне старата песен на нов глас.
Единственото ни спасение е истината – хората да видят корупцията, да видят нарушенията на Закона за обществените поръчки, да видят нарушенията на различни закони в България, да видят одитите, които са правени, да видят Инспекцията към Министерството на икономиката, енергетиката и туризма какви данни извади! Само истината ще ни спаси от „Белене”! Иначе този проект ще ни бъде навиран постоянно под носовете. Желанието на консултантите да се случи е огромно. Желанието на лобистите да се случи е огромно. Ако истината не бъде извадена пред хората, спасение, колеги, няма. Благодаря за Вашето внимание.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Благодаря.
Изказвания?
Господин Овчаров, заповядайте за изказване.
РУМЕН ОВЧАРОВ (КБ): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Надявам се, че господин Велчев и господата от управляващите са чули изказването на господин Мартин Димитров. Надявам се, че сте разбрали какво точно иска да проверява той.
Той не иска да проверява времето, през което тройната коалиция е управлявала, защото това е вече проверено от комисията на господин Мавродиев от началото на този мандат. Той обаче иска да проверява от 2002 г. до 2012 г. Той иска да проверява какво е правило НДСВ по Проекта „Белене” и какво сте правили Вие по Проекта „Белене”, тоест Вие – управляващите от ГЕРБ. Той иска да проверява Вас!
Трябва да Ви кажа, че аз с две ръце ще подкрепя подобна идея. Той най-вероятно иска да провери...
Всъщност да отворя една скоба: господин Димитров, знаете ли кои са консултантите? „Уорли Парсънс”, „Риск Инженеринг” и „Делойт и Туш”! Наистина ли сте против тези консултанти? Питахте ли в английското или в американското посолство, като идвате тук и приказвате срещу тях? (Реплики от КБ.) Питахте ли? Разрешиха ли Ви да питате и да поставяте тези въпроси? Не сте питали, защото, ако бяхте питали, нямаше да ги споменавате.
Отново Ви напомням – господин Димитров иска да проверява Вас и трябва да Ви кажа, че е много прав. Това е въпросът, на който трябва да отговори българското общество: какво правихте Вие вече четири години по Проекта „Белене”, ако искате, и по Проекта „ВЕЦ „Цанков камък”? Защото по „Цанков камък”, може и да не знаете, но Вашето правителство е платило повече, отколкото предишните две правителства взети заедно. (Шум и реплики.)
Не, по „Белене” все още не сте успели! Имате още малко време, за да успеете, но като загуби Вие далеч надминахте всички останали.
На практика господин Димитров иска тук от Вас Вие да проверите собствената си, ще го кажа в кавички: „собствената си последователна политика по отношение на атомната електроцентрала „Белене”.
Нали помните какво пише в политическата Ви програма? –„Подкрепа за атомната електроцентрала „Белене” като частен проект”. Подкрепихте ли го?
Нали помните, какво казаха двамата Ви министри още след като станаха такива? – „Проектът не става, ние ще го спрем”, Дянков и Трайков.
Забравихте ли какво говореше Бойко Борисов само преди година и половина десет минути по „Панорама”? Извадете си го, гледайте го! – „Белене” е изключително изгоден проект. Без него България става колония. Цената ще се увеличи 18 пъти. Ще внасяме електроенергия.”
Това не са мои думи. Това са думи на премиера Ви. И само след десетина месеца: „Не, „Белене” няма да се строи”.
И след още пет месеца: „Белене” ще се строи! Ето Ви едни чудесни инвеститори тук”, докарани от не знам си къде си, за да Ви направят кризисния пиар. И като резултат? Какъв е резултатът от всичко това? Милиард и половина пропилени на вятъра! Милиард и половина поети като ангажименти! Ето това са Вашите заслуги и Вашите отговорности!
И искам да Ви напомня нещо – правете комисии, проверявайте, но след 10 месеца мандатът Ви свършва. Прокуратурата ще работи и след тези 10 месеца. Имайте предвид всичко това.
Или може би последователната Ви политика по отношение на стратегическите инвеститори? Има стратегически инвеститор – ЕрВеЕ. Не, ние ще го изгоним, а после ще търсим друг стратегически инвеститор.
„Фортум” не ни харесва, финландци били. „Алтран” също не ни харесва. Те пък са французи. За руския капитал и руските инвеститори въобще няма какво да говорим. За тях въобще няма да мислим. Накрая ще дойдат американците – е, да, ама и те не стават!
Е, какво търсите? Кой - Господ? Бог ли да дойде да инвестира в атомната електроцентрала и да оправдае разходите Ви?
В крайна сметка истината е една и тя е много простичка – господата отдясно или така наречените сини, искат да се включат по някакъв начин в играта, от която те очевидно вече отдавна са извън. (Реплики.)
Вие обаче какво искате да направите? Ами, то е много просто. Вие осъзнахте, че направихте една огромна глупост. Разбрахте, че загубихте първия етап от битката за „Белене” още в момента, в който внесохме подписката.
Разбрахте, че изгубихте втория етап – политическата и експертната дискусия по Проекта „Белене” през изминалите два месеца, затова на бърза ръка разработихте кризисния пиар, с така нареченият инвеститор.
Докарахте ги хората, събрахте ги от целия свят. Някои от тях не можаха да си хванат и самолетите, само и само да дойдат тук и да Ви изиграят една сценка, само че като Ви изиграха сценката, разбрахте, че предложението им пак не става, защото едва ли ще се намери нормален българин, който ще приеме една чужда компания да дойде на неговата територия да постои атомна централа и българинът да поема рисковете, да гарантира печалбите, а пък чуждите инвеститори, каквито и да са те, просто да си печелят. Затова направихте поредната врътка.
О-о-о, ама ние ще правим референдум! Сега очаквам от Вас да чуя, че този референдум сте го инициирали Вие. Очаквам да чуя, че Вие сте най-големите поддръжници на атомната енергетика в България и сте инициирали референдума, за да спасите проекта от Българската социалистическа партия? Това е поредното нахалство, което очакваме от Вас и няма да се учудя, ако го направите.
Всъщност няма да Ви спаси и това! Българинът разсъждава, той вече, освен че разсъждава, той вече и плаща. Аз вече съм го казвал няколко пъти: плаща за безумията Ви. Тринадесет процентното увеличение от 1 юли, тези 700 милиона, които всеки българин, общо около 500 и около 1000 лева, вади от джоба си са пари – пари, които той дължи на Вас; пари, с които Вие трябва да рефинансирате в Националната електрическа компания, която доведохте до фалит. И „Булгаргаз” е доведен до фалит.
Сега източвате и атомната електроцентрала в Козлодуй. Всичко, до което се докоснете, се разпада. Разберете го това! Така че българинът ги разбира тези неща, а за догодина го очакват още по-тежки плащания, защото догодина ще трябва да се плаща и кредита „Би Ен Пи Париба”. Трябват и допълнителни плащания за НЕК, за да се рефинансира, така че догодина увеличението, което сте му подготвили, е още по-голямо. Не знам дали ще посмеете да го направите преди изборите, но увеличението догодина ще бъде минимум 20%, защото иначе няма как, поне малко от малко, да стабилизирате отрасъла.
И всичко това е Ваша заслуга. Вие сте на четвъртата, последна година от управлението си. Няма какво да ми се оправдавате с тройната коалиция и с ланския сняг! Те бяха! Те бяха преди четири години и си получиха заслуженото. Сега сте Ви на ред, колкото и да се увъртате, Ваша е отговорността.
А иначе аз подкрепям идеята на господин Мартин Димитров да проверим какво правихте Вие през тези четири години по Проекта „Белене”. Благодаря Ви за вниманието. (Ръкопляскания от КБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Реплики?
Първа реплика – господин Червенкондев.
ДИАН ЧЕРВЕНКОНДЕВ (ГЕРБ): Благодаря Ви, господин председател.
Уважаеми колеги! Уважаеми господин Овчаров, аз се радвам, че, доколкото разбрах сега от Вас, Вие ще подкрепите създаването на тази комисия, защото напълно, както и каза господин Димитров, ще се обхване целият период на живот на Проекта „АЕЦ „Белене” от 2002 г. до края на март 2012 г., когато управлявахме ние, тоест ще проверим абсолютно всичко, така че, уважаеми господин Овчаров, ние не се притесняваме да ни проверяват от юли месец 2009 г. до март 2012 г.
Вие ако нямате притеснение, подкрепете тази комисия! Ще участваме активно и ще излязат много интересни неща.
Тук Вашите лъжи, които говорите, и политически демагогии са ясни на обществото и ще станат още по-ясни, когато започнем да дебатираме по референдума, но аз искам да Ви попитам: как точно изгонихме ЕрВеЕ? Винаги казвате: изгонихте този, изгонихте онзи. Кажете точно как.
А доколко Вие уважавате референдума, стана ясно с днешното Ви предложение, което вкарахте по ал. 3 от господин Курумбашев и господин Миков, в което казвате: не ни интересува волята на избирателите, не ни интересува волята на народа, ние искаме да отменим решението и да строим АЕЦ „Белене”. А ако волята на народа е обратна? Това показахте с Вашето предложение на заседание днес на Четиридесет и първото Народно събрание. Вие омаловажавате вота на хората. (Шум и реплики.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Има ли втора реплика? Няма.
Дуплика – господин Овчаров.
РУМЕН ОВЧАРОВ (КБ): Господин Червенкондев, прави ли Ви впечатление какви са условията, при които идва последният инвеститор, който Вие доведохте? Той иска 100% от атомната централа. Сто процента! Помните ли при колко процента дойде RWE? При 49%. Тоест германската компания ЕрВеЕ, една от най-големите по света енергийна компания, беше съгласна българската държавна компания НЕК да има мажоритарен дял, а те да бъдат минонитарен участник, тоест те имаха доверие в българската държава и политиката, която води тази държава. Какво доверие могат да имат те в правителство, чиито министри на втория ден, след като са станали министри, започват да твърдят, че проектът е неизгоден, че няма да го строят, че няма никакви изследвания и анализи по този проект?! Мислите ли, че има нормална частна компания, която да дойде и да си даде парите в подобен проект?! Мислите ли, че има такава?
Между другото, тези 49% и 100% са много ясно доказателство за това докъде доведохте Вие бизнес климата в България и доверието на чуждите инвеститори към българската държава. Ето, това е разликата между правителството на тройната коалиция и Вашето правителство.
А що се отнася до решението, което сме внесли – не ме споменахте мен, аз също съм го подписал. Искате ли да Ви кажа къде е тук опитът да врътнете нещата? А Вие питахте ли българския народ, като спряхте проекта „Белене”? Кого попитахте? (Реплики в ГЕРБ.) Защо не направихте референдум, за да го спрете? Вземате едно решение и след това – в Народното събрание! Ами народните представители?
Точно както Вас – нали Вие внесохте Решение за отмяна на изграждането на „Белене” – да, и ние внасяме същото решение. Къде тук има логика?
ДИАН ЧЕРВЕНКОНДЕВ (ГЕРБ, от място): Има процедура на референдум.
РУМЕН ОВЧАРОВ: Процедурата на референдум въобще не ни пречи. Отменете решението и тогава ще видим какво ще реши българският народ. Благодаря за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Лично обяснение – господин Миков.
МИХАИЛ МИКОВ (КБ): Уважаеми господин председател, уважаеми народни представители! Ще се опитам да говоря бавно, за да може дори и господин Червенкондев да разбере каква е разликата между исканото…
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Господин Миков, някак си не Ви отива от тази трибуна да се отнасяте по този начин.
МИХАИЛ МИКОВ: Добре. Той коментира мен, че има противоречие между искането за референдум и внесения проект по ал. 3. Аз искам бавно да обясня, че няма никакво противоречие…
ДИАН ЧЕРВЕНКОНДЕВ (ГЕРБ, от място): С референдума, така ли?
МИХАИЛ МИКОВ: С референдума се иска българският народ да се произнесе по въпроса – да се развива ли българската енергетика чрез строителството на атомна централа, Червенкондев, на площадка „Белене”.
ДИАН ЧЕРВЕНКОНДЕВ (ГЕРБ, от място): Да или не?!
МИХАИЛ МИКОВ: А с проекта за решение се иска да се отмени Решението на Народното събрание от 29 март, за да не се водят преговори зад гърба на Народното събрание, както казва господин Костов. Иска се бившият Ви колега Николов да подава по-редовно информация към икономическия министър, а той да идва в Народното събрание и да казва какво се прави за удължаване на проектните срокове на V и VІ блок. Така че няма абсолютно никакво покритие между едното и другото, нито противоречие. Аз предполагам, че след това лично обяснение и Вие ще сте наясно, че няма никакво противоречие между внесения проект за решение и искането, подкрепено от повече от половин милион български граждани за развитие на българската енергетика чрез строителство на атомна електроцентрала на площадката „Белене”. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Лично обяснение – господин Курумбашев.
ПЕТЪР КУРУМБАШЕВ (КБ): Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители! Защо сме внесли с господин Миков това решение? Хубаво е да го изясним пред Вас. Ние сме тук с ясен мандат от нашите избиратели – избирателите на БСП, които знаят какво искат. Те искат АЕЦ „Белене” да се строи. Аз обаче Ви питам: какво искат избирателите на ГЕРБ?
ДИАН ЧЕРВЕНКОНДЕВ (ГЕРБ, от място): Изчакайте реферндума!
ПЕТЪР КУРУМБАШЕВ: Те искат ли да се строи АЕЦ „Белене”, или не? Според мен Вие напълно ги ошашавихте. Първо казахте, че ще се строи „Белене”, после се оказа гьол, после се оказа изключителен проект, а после се оказа, че трябва да го спрем. В четвъртък госпожа Цачева каза, че ще внесе предложение за отмяна на решението от месец март, в петък го внасяте, в понеделник го изнасяте. Ако аз бях избирател на ГЕРБ, нямаше да разбера какво искат неговите лидери. Единственото, което разбирам, е, че всяко последно изказване на господин Борисов е вярно, независимо дали противоречи на 360 градуса или на 180 градуса на предишното изказване. Дайте шанс на Вашите избиратели да се ориентират и кажете какъв мандат имате от тях.
Защото нашият мандат е ясен. Те са гласували да има АЕЦ „Белене” и между другото препотвърдиха този мандат чрез този референдум. Затова сме внесли това решение. А Вие внасяте и изнасяте решения през ден. Да не говоря какво пише в това решение – да депозирали 200 млн. евро. Ама това Народно събрание не е Капалъ чаршия: „Ела тук, дай 100 милиона, или 200, или 300, и ще започнеш да говориш с мен”. Ние не сме хора, които определят условия по търговски преговори и мизи. Затова искаме нещо съвсем просто, за което са ни изпратили нашите избиратели в този парламент – АЕЦ „Белене” да бъде построена. Опитвайте се да уточните с Вашите избиратели и Вашите лидери какво искате Вие.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Лично обяснение – господин Червенкондев.
ДИАН ЧЕРВЕНКОНДЕВ (ГЕРБ): Благодаря, господин председател.
Уважаеми колеги, уважаеми господин Миков и господин Курумбашев! Само Вие сте разбрали, и то погрешно. Доказвате за пореден път, че употребявате Вашите избиратели за политически дъвки, за политически изказвания, без да се съобразявате с тяхната окончателна воля. Затова нека да излезе тази комисия, нека да видим какви факти и обстоятелства ще излязат от кутията, наречена „Белене”, да видим тогава защо уважаемият Министерски съвет и министър-председателят не са подписали договора! Защото е бил притеснен, че се нарушавали националните интереси. Не може истината да се казва на час по лъжичка. Ще излезе цялата! Тогава ще бъде информиран целият български народ.
Уважаеми колеги, референдумът не е само за избиратели на БСП. БСП може да иска Бузлуджа да стане космодрум (смях в блока на ГЕРБ). Да, ама не! Така че на референдума ще трябва да участват над 4,5 милиона души и тогава да кажат „да или не”, а не Вие с Вашето решение и с Вашите 30–35 народни представители! Така че колеги, нека да бъдем достатъчно коректни пред българския народ – когато сме стартирали процедура по референдум, целият български народ като най-висш суверен ще трябва да каже своята воля – да или не. И когато сме казали, че от петък насетне започваме процедура по провеждане на референдума, ще чакаме, а не още на следващия ден Вие да дойдете и да кажете: „Не ни интересува референдумът. Показаха ни по телевизиите, вече сме готови, дайте да си гласуваме онова, което искаме ние, където е нашият личен интерес, защото ние сме го започнали, ние сме започнали консултациите с фирмите, строителството, разчистването на площадките, консултациите”. Така че много неща ще излязат. Благодаря. (Частични ръкопляскания от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Има думата господин Иванов. Заповядайте.
ИВАН Н. ИВАНОВ (СК): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Парламентарната група на Синята коалиция инициира създаването на тази Временна анкетна комисия за проверка на всички данни, факти и обстоятелства около проекта „АЕЦ „Белене” и впоследствие тази инициатива беше подкрепена от Парламентарната група на ГЕРБ, защото, ако има нещо, по което всички в тази страна са единодушни, то е, че проектът „АЕЦ „Белене” е най-непрозрачният проект в цялата 23-годишна история на демократична България.
Тази комисия трябва да отговори на всички въпроси – не само финансови, но и икономически, включително взетите решения и отговорността, която се носи от хората, които са инициирали и прокарали съответните решения.
Нека отбележа, че е неоснователен доводът, който беше изтъкнат преди малко – че има вече доклад, който се е произнесъл по този проект. Пред мен е докладът на Временната анкетна комисия, който имаше единствено за цел проверка на разходи, назначения и сделки, извършени в последната една година от управлението на правителството на Сергей Станишев. С други думи, ние не можем заради този тесен фрагмент от целия проект да изключваме дейност на комисията в целия 10-годишен период, в който този проект бележи дебатите в общественото мнение.
От друга страна, нека отбележа, че създаването на комисията е от ключово значение в момент, когато в Народното събрание има внесена подписка и Проект за решение за провеждане на Национален референдум по Проекта „Белене”. За да може българските граждани да направят своя информиран избор по време на този дебат, те трябва да знаят по ясен, прост и достъпен начин всичко онова, което е съпътствало проекта през тези 10 години. Защото аз чух много манипулации, включително и днес, буквално преди минути от тази трибуна.
Когато преди малко съпредседателят на Синята коалиция господин Костов поиска министър-председателят да даде ясни отговори по четири въпроса, единият от тези въпроси беше свързан с евентуални преговори, с евентуален инвеститор. Искам да кажа на залата, че първата задача, която тази комисия трябва да стори, е да разсекрети материалите относно строителството на „Белене” и всичко, свързано с този проект. Ако бяхме влезли в някаква процедура на преговори с инвеститори, които бяха и вчера назовани като пощенски кутии, всички Вие трябва да знаете, че материалите по Проекта „Белене”, които щяха да бъдат част от преговорния процес, щяха да бъдат засекретени. От ключово значение е, че този въпрос вече е изчистен, реално комисията може да стори това. Това е и първата задача на комисията. Комисията обаче трябва да даде ясни отговори на редица въпроси, които останаха или потулени, или бяха определени по един съвсем повратен начин, включително и от трибуната тук. Комисията трябва все пак да каже: как така проектът тръгна със задание да се застрои І блок на АЕЦ „Белене” и да се построи изцяло ІІ блок, което лимитира потенциалните инвеститори само до двама – до „Шкода” и „Атомпроектсторт”? Как след това проектът беше променен в ново строителство на два блока? Тогава България защити ли интереса си относно доставеното оборудване, включително първия реактор на АЕЦ „Белене”? Първоначално в тръжните книжа това оборудване беше оценено на 550 млн. евро, впоследствие комисия го преоцени на 295 млн. евро. Реално България получи само 78 млн. евро, а похарчи 114 милиона за разчистване на площадката. Стана така: вместо ние да спечелим, ние загубихме от това, че сме имали доставено оборудване. Трябва да се изясни кой и как е взел тези решения и в крайна сметка каква вреда е нанесено на страната.
Много се спекулира и защо се отказа ЕрВеЕ. Имам директен въпрос: когато с Допълнително споразумение № 5 беше поръчано оборудване с дълъг период на производство в „Атомстройекспорт” – това беше 2008 г., Eр Ве Е беше стратегически инвеститор с 49% от капитала на бъдеща проектна компания. EрВеЕ подписали тази поръчка за 635 млн. евро към „Атомстройекспорт”? ЕрВеЕ, освен това, когато напускаше проекта, беше поставила условие България да участва със своите 51% в проектната компания. Това не беше сторено. Най-важното обаче, поради което ЕрВеЕ напусна и което всъщност ние трябва ясно да го покажем, е, че бяха сключени два финансови ангажимента на НЕК : първият за 200 милиона за подготвителни дейности, и вторият – за 635 милиона, като и в единия, и в другия случай тези финансови споразумения бяха сключени без да има договор за строителство с „Атомстройекспорт”. И тогавашният Закон за обществените поръчки, и сегашният Закон за обществените поръчки забранява поемането на финансови ангажименти и извършване на такива разходи без сключен договор. Договорът не беше сключен, защото „Атомстройекспорт” беше предложил един коефициент за ескалация, който българската страна не можеше да приеме, който трябваше да бъде върху базовата основа. Всичко това комисията трябва в един доклад, който да получи публичност, да го каже на хората. Защото, когато се говори какво е било похарчено от 2009 г. не съм и никога не съм бил адвокат на ГЕРБ, но това наистина бяха харчове, които бяха договорени от правителството на Сергей Станишев с този именно протокол от 2008 г. – Протокол № 5, който обвързваше финансово страната за това производство на съоръжения с дълъг период на експлоатация.
Преди да завърша, искам все пак да отбележа: когато господин Овчаров говори, че така наречените „сини” не са могли да влязат в играта, моят отговор е ясен – от учредяването на „Демократи за силна България” досега, винаги сме били срещу Проекта „Белене”. По тази причина нито веднъж досега ние не сме проявявали какъвто и да е интерес, свързан с евентуално участие в този проект.
Аз питам обаче: дали няма така наречени „червени”, които силно са се облажили от Проекта „Белене” и които сега са притеснени, че ако проектът бъде окончателно спрян, източването на държавни средства чрез този проект ще бъде преустановено?
И още нещо. Ние бяхме предложили на Българската социалистическа партия, говоря за „Демократи за силна България”, да проведем публичен дебат, по която и да е телевизия, с два екипа, както се казва от трима души от двете партии, за да може пред българското общество всички аргументи и доводи да бъдат изложени. Този дебат ни беше отказан. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Благодаря.
Реплики? Няма реплики.
Лично обяснение – заповядайте, господин Овчаров.
РУМЕН ОВЧАРОВ (КБ): Няма да коментирам останалите неща, които господин Иванов каза, тъй като може би около 60% от тях не бяха верни. (Реплика от народния представител Иван Иванов.) Искам да приема така да се каже „хвърлената ръкавица” по отношение на дебатите. Готов съм да участвам, господин Иванов, в какъвто и да е дебат и с „Демократи за силна България”, и с ГЕРБ, и с който и да е било друг. Но с Вас искам да започнем от Проекта „Марица-Изток 1” и „Марица-Изток 3”. Тогава господин Иван Костов да ни обясни какви споразумения подписва с Коко Димитров? Кой му доведе „Ентърджи”, как му я доведе? Какви са цените, които са договорени в онези споразумения? Какво го съветваше господин Петър Жотев? Какво направи той само и само да отиде да се ръкува с Джордж Буш няколко месеца преди изборите? Не му помогна, разбира се, и това. Така че, ако приемете тези условия, може да започнем още утре дебата.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Лично обяснение – господин Иван Костов.
Който бъде споменат, или засегнат... Има директно обръщане към народен представител. (Реплики от народния представител Румен Овчаров.)
Съжалявам. Ако искате, излезте и се разберете навън, като мъже. (Смях и реплики.)
Заповядайте, господин Костов.
ИВАН КОСТОВ (СК): Дебатът няма да Ви спаси, откъдето и да започнем, господа отляво.
Въпросите, които господин Овчаров току-що инсинуативно повдигна, отдавна са получили своя отговор.
Договорите за цените са подписани от следващите правителства, от следващите министри на енергетиката. Това е доказано в тази зала не един път, не два пъти.
Споразумението никога не е обхващало финансови условия в такава дълбочина, че да предопределя цените. Това също е доказано от тази трибуна.
Искам да кажа, че Вие няма да се спасите, като се опитвате да избягате темата, която стои в момента. Темата е проста. Какви нарушения на законите на страната са извършени, за да бъдат поръчани и изхарчени огромни държавни средства за проект, който не е лицензиран, който не е одобрен, който няма своя бизнес план, представен на правителството? Защо сте харчили пари? Това е просто. И кой е харчил пари? Защо сте поръчвали нещо, в което не е имало окончателно изяснени финансови условия? Защо въобще сте се хванали с тази авантюра? И кои са тези, които са се хванали на тази авантюра? Трябва да отговаряте пред новия главен прокурор. Сегашният главен прокурор някак си прояви апатия по тази тема, остави я настрана, но в момента има следствие.
Не може Народното събрание да остане безучастно, когато прокурорите привикват нисши чиновници от Националната електрическа компания да им търсят обяснения. (Председателят дава сигнал, че времето е изтекло.) Те ли са правили тези договори? Те ли са вземали решенията за харченето на огромни държавни средства? Очевидно не те.
Затова Народното събрание трябва да си свърши работата и затова аз призовавам всички да подкрепим създаването на тази комисия и колкото се може по-бързо и по-ясно Народното събрание да излезе със становище: какви точно закононарушения са извършени и от кои лица, за да помогне на прокуратурата да повдигне обвинение, защото не може ...
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Господин Костов, времето изтече. Дадох Ви знак за това.
ИВАН КОСТОВ: ... такава огромна загуба на средства от страна на българската държава да остане безнаказана. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Колеги, влизаме в процедура „реплика – дуплика – ползване на имена”. (Реплики от народния представител Румен Овчаров.)
Не, просто няма да Ви дам думата, господин Овчаров.
Подкрепям призива на преждепредседателстващия заседанието – да излезете и да се разберете като мъже. (Смях и реплики.)
Други народни представители желаят ли да участват в дискусията? (Реплики от народния представител Румен Овчаров, който иска думата за процедура.)
РУМЕН ОВЧАРОВ (КБ, от място): Процедура!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Рискувате да Ви отнема думата, ако въпросът Ви не е процедурен. Имате думата за процедура.
РУМЕН ОВЧАРОВ (КБ): Уважаема госпожо председател, не виждам никаква логика, поради която депутатите от „Демократи за силна България” се третират, и специално господин Иван Костов, по преференциален начин. След като аз в лично обяснение му споменавам името – на него му се дава думата за лично обяснение. А след като той в лично обяснение споменава моето име – на мен не ми се дава думата. Каква е точно логиката? Той първа категория ли е, а пък ние тук – от Коалиция за България, сме трета, четвърта или пета категория? Така ли е? (Шум и реплики.) Той ли е най-привилегированият депутат в това Народно събрание?
Между другото, господин Костов, когато човек от Вашия ранг...
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Нали нямаше да споменавате имена? Какво правим сега?
РУМЕН ОВЧАРОВ: Извинявам се – господин преждеговорившият.
Би трябвало, когато политик с такива претенции говори за нещо, да има поне достойнството да каже: ...
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Това е извън процедурата.
РУМЕН ОВЧАРОВ: ... „Да, поех определени отговорности, ...
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: По начина на водене ще Ви отнема думата, господин Овчаров. Благодаря Ви.
РУМЕН ОВЧАРОВ: ... поемам определени отговорности и нося отговорност за тях”, а не да бягам по терлички и да се изявявам като прокурор.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Без да вземам лично обяснение за Вашето възражение по отношение на това как третирам народните представители, искам да заявя, че не „третирам” нито един народен представител, тъй като това е понятие, глагол, който не е в лексиката ми по отношение на народните представители.
Други народни представители?
Ето сега, господин Костов най-вероятно иска думата по начина на водене?!
ИВАН КОСТОВ (СК, от място): Искам да се изкажа по темата.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: А, за изказване. Извинявайте.
Приключихме процедурата по личните обяснения.
Имате думата за изказване.
ИВАН КОСТОВ (СК): Благодаря Ви, госпожо председател.
Уважаеми колеги, вземам думата, за да призова цялата зала да подкрепи създаването на комисия, която да разследва действията на правителствата от 2002 г. насам, като оценява тези действия по тяхната законосъобразност, както и да си постави за цел да се опита да вникне в целесъобразността на действията на правителствата на господин Симеон Сакскобургготски и на тройната коалиция.
Това е абсолютно необходимо, тъй като в този период – последните десет години, страната беше вкарана в една авантюра, една тежка авантюра, която трябваше да компенсира действия на правителството на Симеон Сакскобургготски, свързани с приемане на условията на Европейския съюз за затваряне на ІІІ и ІV блок на АЕЦ „Козлодуй”.
Нека си припомним – тогавашният преговарящ, госпожа Кунева предложи на правителството като компенсация, и то прие, да бъде взето решението за строителство на АЕЦ „Белене”. Това решение коригира взетите преди това решения, които българските правителства бяха взели в предходния период и които бяха продиктувани от финансова целесъобразност, а по-точно: от невъзможността на България да финансира толкова голям ядрен проект със свои собствени сили, поради това че преживя един финансов фалит като държава и беше неспособна да вземе каквито и да е кредити. Тя преживя този фалит през 1990 г., когато правителството на господин Андрей Луканов официално обяви България във фалит. Това е основната причина, поради която страната нямаше никаква възможност да продължи изграждането на нова ядрена мощност на територията на страната.
Ситуацията с финансовите затруднения се повтори през 1996 г. България беше изправена пред невъзможност, пред втори фалит и по този начин е единствената държава от Източна Европа, която преживя две финансови катастрофи. С две финансови катастрофи зад гърба си нашата страна през 2002 г. тръгна да строи свръхскъп проект, след като дългът й беше достигнал огромни проценти по отношение на произведения брутен вътрешен продукт.
Това е голямата логика, в която се разпростират решенията и на правителството на Симеон Сакскобургготски, и на тройната коалиция.
Тройната коалиция прие отворени условия, тоест прие да й се дописва сметката за строителството на АЕЦ „Белене”. На фона на това, което казвам за икономическите възможности на страната, бяха започнати поръчки и бяха изхарчени пари, при положение че не се знаеше окончателната стойност на проекта. Тоест на една фалирала два пъти страна, руският доставчик, руският участник, руският технолог предлага да плаща докато той каже: „Стига!”. Това беше картината.
Ние трябва да знаем защо това правителство е започнало въобще да плаща, след като е знаело в какво състояние е, след като е знаело, че не може да увеличи държавния дълг на страната. Защо се е съгласило да осъществи тази огромна вреда на собствения си народ?
Дълго време аз си мислех, че това се прави заради руския инвеститор. Дълго време споделях мнението, че Българската социалистическа партия по принцип е партията, която прокарва руски интереси в страната, но сега, когато идват същите тези руски участници, съвсем леко пребоядисани, съвсем леко изрисувани отпред като американски, изведнъж се оказа, че БСП не им дава подкрепа, тоест не дава подкрепа на зле прикрития в пощенската кутия истински...
Искам удължаване на времето, госпожо председател.
Започвам да подозирам, че е въпрос на комисионни, заради които започна този проект. (Смях в Парламентарната група на Коалиция за България.) Да, да, не е смешно! Защото комисия, направена от Народното събрание и проследяваща всички документи, господа и дами от ГЕРБ, е в състояние да извади на светло и тези, които са получили комисионни от тези доставки. Защото имаше едни „кругери”, имаше някакви вертолети, излязоха след това някакви хора, биха се в гърдите, даже си казаха, че са получили комисионни, така че не се смейте.
РЕПЛИКА ОТ КБ: Кои са?!
ИВАН КОСТОВ: Кои са, ли?! Гигов, публично! (Реплики от КБ.) Не знаете кой е Гигов? Собственик на футболен клуб. Няма да отговарям на тези неща, не се правете, че не знаете за какво става въпрос!
За всички тези държавни поръчки, които са извън закона, които се провеждат в нарушение на процедурите на закона, се вземат огромни комисионни и това не е тайна. Това се е случвало и ние искаме да знаем какво точно се е случило. Това е простата логика. (Реплики.) Това е елементарно, трябва да бъде изяснено и е във възможностите на Народното събрание.
Още една причина. Ние не можем да оставим прокуратурата да се занимава с нисшите чиновници и със счетоводителите в Националната електрическа компания. Народното събрание трябва да каже, както каза президентът, че Националната електрическа компания е пощенска кутия на тези комисионни. Тя е табелата, зад която седят зле прикрити нарушения на министър-председатели, на министри на икономиката и енергетиката. Трябва това да се изясни и прокуратурата да не се правят, че не разбират как се вземат решения за стотици милиони евро, без да знае „уж” министърът и прочие. Това са твърде сериозни въпроси, за да ги оставяме да ги коментират комисионерите.
Освен това тази комисия трябва да даде достатъчно материали, за да бъдат разобличени веднъж завинаги хората, които водят тези лобита, които са посредниците тези закононарушения да се превръщат в комисионни. Това е повече от необходимо, защото тези хора са по телевизиите, по медиите, разиграват театър – смешен, нелеп, в очите на тези, които разбират, но примамлив за очите на хората. Трябва да се свалят маските на тези хора! Трябва да е ясно какъв техен, личен, персонален интерес стои зад тази хиперактивност – да излизат непрекъснато и да защитават един безнадежден проект.
Освен това трябва да се потърси сметка и от сега действащите държавни институции в смисъла на това, което повдигнах сутринта: защо не е спряно лицензирането, защо не е върнат лицензът на техническия проект, защо не е върнато това? Какво чакат да се случи, след като са взети решения от правителството и от Министерския съвет? Всички тези въпроси трябва да бъдат решени, за да бъде дисциплинирана администрацията и да не се прави, че не съществува правителство, което взема решения, които тя изпълнява, че не съществува Народно събрание, което взима решения, които е длъжно да изпълнят правителството, политическите кабинети и администрациите. Защото така ще се възстанови държавността в страната, която в момента се е разпаднала от силно неясните, хаотични движения, които наблюдаваме напоследък.
Призовавам Ви да подкрепим тази комисия. Това е правилна стъпка към истината. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Реплики? Няма.
Други народни представители?
Господин Станишев.
СЕРГЕЙ СТАНИШЕВ (КБ): Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители! Замислям се как изглежда парламентът в очите на хората, които може би гледат тези дебати – изглежда доста нелепо. Нелепо, защото се получава един тюрлюгювеч от приказки, хвърлени думи, смесване на теми, от които никой нищо не може да разбере. Вероятно това е причината да се внесе искането за тази комисия, да се объркат още повече хората, да се удавят в думи.
То не бяха едни думи – „крюгери”, когато говориш с претенция за един от най-компетентните български политици и държавници, добре е да знаеш разликата между вертолетите „Кугар” и някогашният президент на Република Трансваал в Южна Африка, преди да бъде завладяна от Англия, господин Крюгер, а не да смесваш всичко в едно.
Добре е да се помни, че поръчката за доставка на вертолети е реализирана не от предишното, а от по-предишното правителство, но това са все дребни отвличащи маньоври.
Същността на това, което се прави, е, че Синята коалиция в момента обслужва много угоднически интересите на управляващите. Каква е целта?! Да се объркат хората преди референдума. Целта е да се манипулира общественото мнение.
Тук ще направя едно формално предложение, господин председател, защо се предлага краят на март 2012 г. като срок за действие на комисията?! Нека бъде до ден-днешен, да отпадне това ограничение. Стана ясно в публичното пространство, че са се водили преговори, разговори зад гърба на парламента, след Вашето – на мнозинството, решение да се спре проекта. Не само, че са се водили, а тържествено, с фанфари.
Господин Добрев доведе тук инвеститори, парламентът изпадна във възторг, внесе се предложение, мандат от парламента към правителството да води преговори отново, тоест, когато Вие упреквате, че предлагаме да се отмени Решението от 29 март 2012 г., че Вие самите предлагате да се отмени с проекторешението, внесено от депутати от ГЕРБ, и това няма нищо общо с уважаване или неуважаване на волята на българските граждани.
Факт е, че има безпрецедентно събитие в българския обществен живот. Събрани са 770 000 подписа на граждани, 540 000 проверени и валидирани от ГРАО, което прави референдума необратим. Основният извод от това е, че това е победа на българското гражданско общество. Има много нови партии – „България на гражданите” в това число. Ето това е България на гражданите – 770 000 души, които заявяват своя гражданска позиция и искат да получат информация, искат техният глас да бъде чут и правителството да се съобрази, което и да е то, с гласа на българските граждани.
Аз заявявам, че Българската социалистическа партия ще се съобрази с мнението на българските граждани, изразено чрез референдум. Това е смисълът от допитването до гражданите.
Аз ще се размина тук с господин Овчаров, не съм съгласен с него. Разбирам неговите мотиви да има такава комисия, защото знам, че като безусловен експерт ще разгроми, ще смачка всички аргументи и на Синята коалиция, и на ГЕРБ по отношение на „Белене”. Това трябва да стане обаче в публични дебати, защото смисълът от референдума е той да бъде информиран – хората да знаят различните гледни точки, да чуят аргументи, а не манипулации и лъжи и да вземат своето решение.
Няма как да приема тезата, която ГЕРБ и други налагат: „Българинът е прост и не може да се ориентира в тази сложна тематика”. След като Вашите управляващи се ориентират, макар че не личи много по техните действия, средно интелигентният българин прекрасно може да направи своя избор на базата на обективни данни и факти.
Само че, както казах, с господин Овчаров се разминавам, защото тази Комисия има политически характер. Това е ясно. Колко комисии направихте досега, разследващи и псевдоконвенти - 13, 14, 15? Петнадесет, така ми подсказват от залата. Какъв е резултатът, освен похарчени милиони левове на българските граждани?
РЕПЛИКА ОТ ГЕРБ: Милиарди.
СЕРГЕЙ СТАНИШЕВ: Не, не са милиарди. Милиарди са щетите, които нанасяте в областта на енергетиката на всеки един български гражданин, защото сметката за Вашите действия и бездействия ще плаща всеки, и вече ги плаща с 13-процентното увеличение.
Какъв е резултатът от тези комисии? Имаше една Комисия Мавродиев, спомняте ли си? Гигантска, стотици хиляди се похарчиха, викаха медии, съобщаваха: „Пишете доноси!”, „Давайте публикации!”, разследваха. И какво? Написаха един доклад, пълен с общи приказки.
Да, господин Мавродиев беше награден – стана председател на Комисията за финансов надзор. Хубаво, да е жив и здрав! Но не това е въпросът! Въпросът за българската атомна енергетика е твърде сериозен. Той трябва да се дебатира открито и с аргументи. Аз няма как да приема някои да се изживяват като прокурори – точно тези, които поеха ангажимента за закриването на първите четири блока на АЕЦ „Козлодуй”. Не господин Сакскобургготски, който беше вече пред заварени и поети ангажименти (реплики от народния представител Иван Николаев Иванов) и беше принуден да ги направи. Други поеха тези ангажименти още през 1999 г., без да се допитват до българските граждани.
РЕПЛИКИ ОТ КБ: Кои са?
СЕРГЕЙ СТАНИШЕВ: Няма да казвам имена, знаете защо, господин Овчаров – за да не се възползват от правилника на Народното събрание. Но е ясно кой е бил на власт тогава.
Въпросът дали ще имаме атомна енергетика действително стои, защото сега тази власт спря един проект, който по мое дълбоко убеждение е полезен и изгоден за България. Само че при едно условие – че този проект се контролира от българската държава чрез мажоритарно участие на държавната Национална електрическа компания в него.
Защото аз не искам в България да има руска атомна електроцентрала, американска, китайска или каквато и да е, която да работи за частен интерес. Искам да има българска, чрез която държавата може да прави политика – икономическа, социална, да влияе върху цените на тока, да гарантира сигурността. А не ние като граждани само да носим потенциални рискове, каквито има при всяка атомна електроцентрала, дори при най-високи стандарти, а някой друг да обира печалбата и тя да се изнася навън. Нагледахме се!
И при ТЕЦ-овете „Марица”, където сега собственици са американци, и досега се губят едни 12%, които неизвестно чия собственост са. (Реплики от народния представител Георги Божинов.) Неизвестно чия собственост са, в офшорка. Да се занимаваме с това като комисия!
Уважаеми дами и господа, въпросът за атомната енергетика е много сериозен. Когато казваме: Вие спирате „Белене”, не сте прави. Има сериозни рискове да се закрият V и VІ блок на АЕЦ „Козлодуй”, защото има закъснение с година и половина – технологично закъснение. Сега някои, които раздават шамари на руската страна, да ходят и да преговарят с тях как да не се захванат за наши пропуски и да кажат: спираме тези блокове на атомната електроцентрала. И какво? Накрая да лъснем, извинявайте, по гащи, други страни да правят атомни електроцентрали, да внасяме ток.
Аз имам само един последен аргумент в тази дискусия, която иначе е полезна, защото хората все пак чуват нещо по тази тема.
Когато днес управляващите говорят срещу „Белене” – колко лош е проектът, да Ви пуснем тук едно филмче с 10-те минути пламенна защита на проекта от господин министър-председателя, уважаемият господин Борисов. Защо го опровергават? Той не знаеше в третата година от своя мандат какви са ползите, какви са минусите ли? Не знаеше ли? И защо обърна позицията си, по какви причини изведнъж, една година по-късно, а няма и една година? Това се сериозни въпроси.
Затова няма как да подкрепя тази комисия, която ще бъде поредна пародия, извинявайте! Уважавам хората, които ще бъдат в нея – може би ще се опитат да направят обективни дебати, но знаят, че ще бъдат употребени за други цели.
Това, от което хората имат нужда наистина, е да има публични дебати – двете гледни точки, по всички телевизии, по всички медии, да чуят аргументите. И нека народът реши наистина! Но не чрез манипулативен референдум, който да внушава: „Подкрепяте ли „Белене”, при условие на вдигане на данъците?” Никой няма да го подкрепи. Само че няма такава обвързаност. (Реплики от ГЕРБ.) Няма! Защото и досега един лев бюджетни пари не е платен за този проект, защото той е замислен като проектно финансиране на Националната електрическа компания.
Имаше инвеститор – да, с който аз неведнъж съм водил срещи и разговори, и както във всеки проект – от най-елементарен, като път, има проблеми, които трябва да се преодоляват – технически, финансови и организационни, но никога, никога не е поставял въпросът за своето изтегляне. Така че имаше инвеститор, очевидно има интерес и сега, макар че аз не смятам, че трябва да даваме „Белене” на някакъв частен инвеститор. И това опровергава една от тезите, които налагахте толкова време – че бил икономически неизгоден. Изгоден, жизнен е проектът и може да бъде от полза за всеки български гражданин. Затова няма да подкрепя такава комисия, която има съвсем други цели. Благодаря Ви. (Ръкопляскания от КБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Реплики?
Господин Главчев – първа реплика, заповядайте.
ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ (ГЕРБ): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Уважаеми господи президент на Партията на европейските социалисти, Вашият глас се чува вече извън пределите на България и Ви моля да бъдете по-коректен, когато представяте данните.
Подписите, които са валидни, са 540 хиляди. Престанете със 770 800 хиляди, има 540 хиляди валидни подписи. (Реплики от КБ.) Това, първо.
Второ, тезата Ви, че работят много комисии, които харчат много пари, се разбива на пух и прах. Петнадесетте комисии, които до момента са работили, са получили възнаграждение 45 хил. лв. Какви милиони? – Четиридесет и пет хиляди лева!
Една отделна комисия, на която аз съм председател и която се казва „Хохегер” (реплики от КБ) е изхарчила 7 хил. лв. за 15 заседания.
РЕПЛИКА ОТ КБ: За кафе.
ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Ще Ви кажа какъв е резултатът. В резултат на работата на комисията Агенцията за държавна финансова инспекция е представила доклади до Окръжна прокуратура – Пловдив, Агенцията за обществени поръчки и Националната агенция за приходи с мнение, че договорът, който е сключен между Пловдивския панаир и господин Хохегер, е недействителен, тъй като не е сключен съгласно изискванията на Закона за обществените поръчки. Като недействителен, би трябвало да се върнат над 1 млн. лв. в държавния бюджет. Ето Ви резултат от работа на комисия, изхабила 7 хил. лв., в резултат на която се иска връщане в държавния бюджет на над 1 млн. лв. Ако това не е резултат, кажете Вие какво е резултат? Благодаря Ви. (Ръкопляскания от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Има ли втора реплика?
Господин Червенкондев, заповядайте.
ДИАН ЧЕРВЕНКОНДЕВ (ГЕРБ): Благодаря Ви, господин председател.
Уважаеми колеги, уважаеми господин Станишев! Аз лично считам, че фактът, че Вие лично или може би цялата Ви парламентарна група няма да подкрепите Комисията, е вследствие на панически страх – панически страх, че обществото наистина ще разбере за какво е ставало въпрос и дали коректните въпроси, които са задавани от Вашите емисари в страната, като: „Искате да бъдете на свещи или искате и да имате ток?”, „Искате ли да работите, или искате по-ниска цена на тока” – това ли е коректната информация?
Напротив, ние трябва да попитаме: имал ли е тези 22 милиарда заделени пари НЕК или проектната компания, която Вие казвате? Какво би струвало това на българския данъкоплатец? Наистина, немалка част от цената на тока е цената на Вашите безумия, които Националната електрическа компания е платила: един милиард за „Цанков камък”, един милиард и половина лева за АЕЦ „Белене”, без да е имало пари за останалите разплащания. Тоест, ние поръчаме нещо, без да имаме пари. И вече това се плаща, плаща се от всички нас. Затова хората ще разберат чрез тази Комисия доколко са били правилни Вашите решения.
Искам да Ви попитам коректно тук, от тази трибуна на Народното събрание, следното. Кажете честно и изцяло: защо не подписахте окончателния Договор за изграждането и строителството на АЕЦ „Белене”?! Имахте всички възможности и според Вас законът и процедурите са били спазени, но просто не сте пожелали да подпишете. Кажете честно пред Вашите избиратели и пред всички от Народното събрание, защото иначе ще го кажете пред трибуната на тази Комисия. Мерси.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Благодаря.
Трета реплика.
Господин Иванов, заповядайте.
ИВАН Н. ИВАНОВ (СК): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Господин Станишев, въпреки че вече сте председател на Партията на европейските социалисти, не сте забравили старите си навици да манипулирате и лъжете от трибуната на Народното събрание. (Смях от ГЕРБ.) Когато Вие говорите как са затворени ІІІ и ІV блок на АЕЦ „Козлодуй”, все пак трябва да имате предвид, че има и достатъчно информирани хора в тази зала.
Пред мен е Меморандумът между Европейската комисия и правителството на България, подписан на 29 ноември 1999 г. от Надежда Михайлова за Република България и от Гюнтер Ферхойген за Европейската комисия. В него ясно е записано, слушайте добре, след като не знаете: „Позицията на Комисията е, че окончателното затваряне на ІІІ и ІV блок трябва да стане най-късно през 2006 г.” Това заявява Комисията, но какво се казва по-нататък? Тя настоява да стане преди предвидените към момента от правителството на Иван Костов дати за затваряне на блоковете, съответно 2008 и 2010 г.
Това е истината, господин Станишев. Ако искате този меморандум, ще Ви го дам, защото съм го използвал и срещу други министри от правителството на БСП, които се стремят да лъжат от трибуната на Народното събрание.
Попитайте Вашия съпартиец и бивш член на Конституционния съд господин Любен Корнезов, чието интервю все още пазя, където той заявява: „Истинските виновници за затварянето на ІІІ и ІV блок са – да ги изброя ли, господин Корнезов: Симеон Сакскобургготски, Соломон Паси, Милко Ковачев и Меглена Кунева”. Точно ли ги казах?! Кажете ги на Вашия председател. (Ръкопляскания от ГЕРБ.) И накрая, господин Станишев, нали си спомняте казаното от Ейбрахам Линкълн: „Можете да лъжете целия народ за известно време, можете да лъжете част от народа през всичкото време, но не можете да лъжете целия народ през всичкото време”. (Ръкопляскания от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Дуплика – господин Станишев.
Заповядайте.
СЕРГЕЙ СТАНИШЕВ (КБ): Уважаеми господин председателстващ, уважаеми дами и господа народни представители! Забавлявах се искрено на всички тези приказки. Истината е, че много добре знаете как да прикривате разходи, които реално сте извършили. (Смях и реплики от ГЕРБ.) Да, точно така е.
Истината е, че някои хора от една комисия са нарушили закона и се карат държавни институции да нарушат закона, и затова ще си платят политическата сметка – най-малко.
Второ, забавлявам се за паническия страх, много се забавлявам. Аз съм притеснен за това, което хората ще трябва да платят. (Шум и реплики от ГЕРБ.) Да, ще трябва да платят заради Вашите действия и бездействия, които са безобразни. И съм потресен от постоянните лъжи, които изговарят хора на най-високи държавни позиции по отношение на „Белене”. Можем тук да извадим списък от цитати на Ваши представители, които през два месеца се въртят на 180 градуса като позиции.
МАРТИН ДИМИТРОВ (СК, от място): Какво казват цитатите? Какво казва Първанов?!
СЕРГЕЙ СТАНИШЕВ: Уважаеми дами и господа, притеснен съм, че държавата е на автопилот. На автопилот! Няма пилот в самолета Ви, който да насочва държавата нанякъде.
И последната реплика, която беше отправена към мен, с която в какво ме обвиниха?! – че аз лъжа. Само че всъщност цитатът за какво говори? Че спорът през 1999 г. между Комисията и Правителството не е бил дали да се спират и закриват блоковете на АЕЦ „Козлодуй”, а за това кога да стане това. Това е цитатът. Значи, ангажиментът е бил поет тогава, бил е поет. (Ръкопляскания от КБ.) Правителството на господин Сакскобургготски само е довършило това дело.
МАРТИН ДИМИТРОВ (СК, от място): Какво казват цитатите?
СЕРГЕЙ СТАНИШЕВ: Повтарям и с това приключвам.
Уважаеми дами и господа народни представители, изправени сме пред реален риск 2020 г. да осъмнем без атомна енергетика изобщо, да плащаме цената за зелената енергетика, за американските ТЕЦ-ове в ЕйИЕс, да плащаме много по-висок ток – това е съвсем реалната заплаха и от това съм притеснен. (Ръкопляскания от КБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Господин Сидеров, заповядайте за изказване.
ВОЛЕН СИДЕРОВ (Атака): Благодаря, господин председател.
Дами и господа народни представители, аз бях малко разколебан как точно да гласувам по това предложение – да има Временна анкетна комисия, която да разгледа всичко, свързано с Проекта „Белене”. След речта на господин Костов, къде е той, не го виждам, след неговия демостеновски патос вече съм убеден, аз и колегите ми ще подкрепим създаването на такава комисия. Изключително съм въодушевен, запленен съм от изказването на господин Костов. Той отдавна не се е изказвал така дълго, така ентусиазирано. Явно в тази тема има нещо. Мислех, че АЕЦ „Белене” е част от политическия пейзаж, явно има голяма далавера, щом такъв патос се влага в темата.
От какво бях пленен при изказването на господин Костов? Той говори с толкова разобличителен патос срещу комисионерите, че аз бях убеден категорично. Бях на границата, бях „на кантар”, сега съм убеден: ще гласувам за тази комисия, искам да има такава комисия и тя да разследва докрай всички нарушения, присвоявания и най-вече комисионерски такива посегателства.
Тъй като това се предлага от човек, за когото комисионерството е абсолютно чуждо, нещо непознато и никога неслучвало се в неговото правителство, аз го приемам като чиста монета и съм, както вече казах „за”.
Нещо повече, ще продължа тази идея и я предлагам на Синята коалиция – тя в момента е говорител на ГЕРБ: нека да продължи инициативата за създаване на временни анкетни комисии. Не съм съгласен, че ще има нова комисия, която ще хаби време и пари. Не, трябва да има и нови комисии!
Предлагам да се създадат още няколко анкетни комисии, дами и господа народни представители.
Уважаеми господин председател, Вие също обърнете внимание, предлагам го сериозно.
Предлагам Временна анкетна комисия, която да разгледа всички данни, обстоятелства и факти по продажбата на „Нефтохим”.
Предлагам Временна анкетна комисия, която да разгледа всички данни, факти и обстоятелства по продажбата на БГА „Балкан”.
Ще предложа пълен списък с анкетни комисии, господин председател, след като прегледам приватизационната хроника на България. Ще Ви предложа пълен списък с анкетни комисии и се надявам в тях да участват депутатите от ГЕРБ със същия ентусиазъм, както сега се готвят да участват в тази анкетна комисия, с която да разобличат предишното управление. То има за какво да бъде разобличавано. Да отидат обаче и малко по-назад – да започнат от 1990 г., когато господин Костов беше министър на финансите в одиозното правителство на Димитър Попов, след което да продължат по-нататък по всички сделки, извършвани с щети за България.
За да няма никакви съмнения в корист, аз съм убеден, че нито един народен представител в това Народно събрание не работи заради корист, а само заради интерес народен, предлагам също така участието в анкетни комисии оттук нататък – временни, постоянни и вечни, да бъде безвъзмездно, тоест да не се заплаща, да няма добавка, за да не мислят хората, че за някакви си 200 лв. народните представители са тръгнали да разнищват една важна тема за България. Това ще бъде едно абсолютно пряко доказателство за хората, че няма никаква корист и всичко се върши само и единствено заради интереса на народа, както преди малко колежката тук се закле от тази трибуна – само и единствено в интерес на българския народ.
Другото, което предлагам, уважаеми дами и господа народни представители, е тези анкетни комисии да работят в режим на отразяване на държавната телевизия БНТ. Тези комисии да работят „от – до” при пълно отразяване на БНТ и само тогава ще имаме сигурност, че обществото разбира за какво се работи. Иначе тук казаните преди малко фрази, че „Нека обществото да разбере най-после какво се е случило с АЕЦ „Белене”, уверявам Ви, обществото ще разбере това, което в момента ще му поднесе казионните, аз ги наричам казионни, всъщност те са изцяло подчинени – на управляващите щях да кажа – на управляващия, медии, които в момента са масови, големи телевизии, няма да им казвам имената, и които поднасят на обществото това, което управляващият им поднесе да поднесат.
Затова, за да имаме сигурност, че обществото ще научи до какви драстични, фрапиращи, разобличителни факти ще донесе въпросната комисия, която аз с две ръце подкрепям, ние трябва да приемем в правилник, или да приемем, да гласуваме тези комисии да работят при пълен режим на отразяване от БНТ. Поне от БНТ, тъй като това е държавна телевизия и можем това да го разпоредим.
Нека всички тези комисии, които предлагам също така – за продажбата на „Нефтохим”, БГА „Балкан” и други важни обекти от българската икономика, да работят също при същия режим на отразяване на всички тези дебати – сега чухме част от тях. Бъдете сигурни, драги колеги, че те няма да стигнат до българската публика. Хората днес няма да разберат какво се е говорило тук, кой с какви аргументи е застанал. Убедени бъдете в това, защото това, което днес си говорихме тук, няма да бъде просто предадено пълноценно от телевизиите.
Затова, за да сме наистина слуги на народа трябва да приемем тези предложения, които аз предлагам, да работят колкото може повече комисии, всяка една сделка, която в България се е осъществила – голяма, значима по обем и мащаб, да бъде подложена на разследване, да бъде извадена, да бъде показано кой от нея евентуално е взел комисионни. Как беше продадена „Булбанк” – също бих предложил да се разследва.
И когато прегледаме всички тези щети, може би, ако успеем в рамките на този мандат да го направим, трябва да Ви кажа, че ще бъдем Народно събрание за пример и образец. И народът ще гласува с две ръце пак същият състав да бъде избран. Тоест, Вие ще си осигурите депутатски места и следващия мандат, ако приемете моите предложения – да се направят анкетни комисии за всички сделки и те да работят прозрачно пред БНТ. Това е моето предложение.
И накрая, господин председател, предлагам с това да приключим днешните дебати, защото е ясно, че такава комисия се е оформило да има; ясно е, че управляващият е решил да има такава комисия; ясно е, че неговият говорител господин Костов също защитава тази теза. Нека да приемем да има такава комисия, тя да започне да работи и да тръгнем стъпка по стъпка към моите предложения. Само полза ще имате от това и няма да съжалявате. Уверявам Ви. Благодаря за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Благодаря.
Реплики? Няма реплики.
Други изказвания?
Господин Цонев, заповядайте.
Преди това едно съобщение.
Уважаеми колеги, от 11,00 ч. в северното фоайе ще бъде открита изложба „Мигове зад фронтовата линия” – 100 години от Балканската война, създадена със съдействието на Държавна агенция „Архиви” и Национален дарителски фонд „13 века България”. Поканени сме всички на изложбата, на откриването.
Заповядайте, господин Цонев.
ЙОРДАН ЦОНЕВ (ДПС): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Движението за права и свободи ще гласува „въздържал се” по това предложение за създаване на временна анкетна комисия. Ние сме казали по същество нашето отношение към проблема АЕЦ „Белене”, защото той стана от проект в проблем. Но тук имаме един друг аргумент. Това Народно събрание – Четиридесет и първото Народно събрание, спокойно ще влезе в историята като Народното събрание на временните комисии. Временни комисии аз съм дълбоко убеден, че са повече от петнадесет, не съм водил статистика, както съм убеден от участието си в някои от тях, и това на колегите ми, в тяхното пълно безсмислие.
Тук господин Костов изтъкна сериозни аргументи в посока разследване. В останалите комисии също се говори за разследване на факти и обстоятелства, за постижения в разследването на тези факти и обстоятелства. Аз искам да запитам докога Четиридесет и първото Народно събрание ще върши работа на останалите държавни институции. Ако това е вярно, а то разбира се, не е вярно, няма нито едно добре проведено разследване от тези временни комисии. Готов съм да вляза в спор с всеки един от Вас – и с председателите на тези временни комисии, и с резултатите, които са постигнати в тях в различни доклади. Няма нито един качествен резултат от работата на тези временни комисии.
Какво се опитваме да направим? Да свършим работата на прокуратурата ли? Да свършим работата на изпълнителната власт ли? Няма ли в тази страна Сметна палата, която да анализира действията на съответното правителство по съответния документ или по съответния договор? Направените разходи законосъобразни ли са, или не са? Да внесе съответния доклад тук и в прокуратурата? Няма ли независими органи като например Държавната финансова инспекция, няма ли Агенция за ядрено регулиране?
Искаме да превърнем Народното събрание в своего рода конвент, който изземва функцията на изпълнителната власт, функциите на съдебната власт. И какво ще направим точно тук?
Три години управляващите говорят за Договора за Белене него принципа „тука има, тука нема” – сутринта едно, на обяд друго, вечерта трето. Ако има нарушения по този договор, да беше даден на прокуратурата, да бяха направени досега всички необходими изследвания, проверки от компетентните органи. Не е клише „компетентните органи”. Народното събрание ли е компетентно? Тук ли е, уважаеми колеги, най-добрата експертиза в страната? Тук ли е? Ако е тук най-добрата експертиза, значи в останалите органи трябва да е налице политическият елемент. Така ли?
Ако ние тук ще свършим работата на Сметната палата, Сметната палата трябва да дебатира по политическите проблеми на страната. Защото по дефиниция Народното събрание е органът, в който се води политическият дебат. Може да има някакви разследващи функции, но те са второстепенни и спомагателни. И когато по всеки проблем Народното събрание създава временна комисия с цел разследване, изследване и намиране на доказателствен материал при изследване на определени факти и обстоятелства, значи или нещо в тази държава е сбъркано по отношение на институциите, или изведнъж експертният потенциал се е преместил тук.
Не казвам, че тук няма експерти. Самият аз смятам себе си за такъв в икономическата и финансовата област. Тук има великолепни енергетици и от всички други области. Но ние да изземем функциите на останалите органи е смешно. Да не кажа, че е вредно и трагично.
Истинската причина я знаем всички – не да разследваме, а да употребим за политически цели нагласени факти и обстоятелства по определени теми.
Такава е, уважаеми господин Главчев, Комисията Хохегер, която е абсолютно безсмислен орган – аз участвам в нея и в края на мандата й ще се постарая с факти и обстоятелства да Ви докажа защо е безсмислен орган. Безсмислен от гледна точка на истината и на законността, но не безсмислен от гледна точка на политическите цели и амбиции на ГЕРБ.
Тази Комисия ще свърши същата работа! Тя няма по никакъв начин да покаже на Прокуратурата данни за нарушения, нито ще покаже на българските граждани истината – за това нужен ли е „Белене” или не е нужен, за това има ли нарушения по „Белене” или не. Просто тази Комисия ще бъде употребена за нуждите на политическите цели на ГЕРБ, а в случая и на Синята коалиция.
Аз лично съм против ядрената енергетика и съм го казвал – това е мое верую. Казвал съм го и по време на управлението на тройната коалиция.
По същата причина обаче, уважаеми колеги от десницата, съм против и шистовия газ, за който Вие заставате на амбразурата като Александър Матросов! Защо? И там създадохте Временна комисия, която леко да пробута шистовия газ покрай протестите с единствения аргумент, който чух господин Костов да каже от тази трибуна – как българската икономика щяла да стане по-конкурентоспособна, защото когато „Шеврон” открие шистовия газ, който е открит – нищо няма да открива, ще получи само търговско разкритие и ще вземе концесията; как българската икономика ще стане по-конкурентоспособна, защото ще падне цената на газа в България.
Колкото падна цената на златото и на медта от добива, който прави „Дънди Юнайтед”. Концесии, подписани по същото време! И когато ние се изправихме срещу „Дънди” и срещу останалите концесионери, се сблъскахме с реакцията на канадското правителство и с ежедневните вопли на американския посланик! Да не говоря – на Европейската комисия в Брюксел.
Не можахме нищо повече да направим от това да увеличим концесията двайсетина пъти, забележете, от което увеличение на концесията в момента България получава 1–2 млн. лв. При положение – знаете каква е цената на международните пазари на златото, медта и на други метали, които се добиват.
Как ще накараш „Шеврон” да продава шистов газ евтино? Няма как! Ето за това са тези комисии – да пробутват едно решение или да употребят определени факти и обстоятелства, нагласени, пак казвам, в полза целите на управляващите. Затова ние няма да участваме в този цирк. Благодаря за вниманието. (Ръкопляскания от КБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Реплики?
Първа реплика – господин Червенкондев, заповядайте.
ДИАН ЧЕРВЕНКОНДЕВ (ГЕРБ): Благодаря Ви, господин председател.
Уважаеми колеги! Уважаеми господин Цонев, всичко това, което казвате, абсолютно не е вярно. Не е вярно, че Народното събрание ще бъде конвент, нито ще бъде прокуратура, още по-малко – съд. Има си разграничение на властите в страната. Има си Конституция.
Имаме много важен процес, в който се намираме и той се нарича референдум, тоест пряко допитване до мнението на гражданите по даден важен за страната, за икономиката, за енергетиката въпрос. Как ще бъде поставен, ще стане ясно.
Не е ли важно същото това общество, което се е подписало и иска този референдум и което ще упражни правото си на глас – да или не, да знае за какво ще дава своя вот; какви са фактите и обстоятелствата, които са се случвали досега, и въобще какво представлява проектът „АЕЦ „Белене”? Каква кутия е? В момента е една черна кутия.
Вие казвате, че има Сметна палата, има Прокуратура. Има и Агенция за държавна финансова инспекция. Те са си свършили работата или продължават да си я вършат, но това трябва да бъде ясно и за обществото.
Има доклад на Агенцията за държавна финансова инспекция от 11 април 2012 г., уважаеми господин Цонев. (Показва го.) Кой от обществото знае за него? Какво пише в него? Има ли нарушения, няма ли? Ето това е трибуната – тази Комисия, в която всеки ще си защити тезата: за или против, вярно ли е, не е ли вярно, добре ли е свършена работата на държавния орган. Това ще стане пред обществото. Нека обществото тогава мотивирано да упражни своето конституционно право да каже да или не, били са прави предните или сега не са прави управляващите. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Втора реплика има ли?
Дуплика желаете ли, господин Цонев?
Заповядайте. (Реплики между народния представител Петър Мутафчиев и председателя Анастас Анастасов.)
ЙОРДАН ЦОНЕВ (ДПС): Благодаря, господин председател.
Уважаеми господин Червенкондев, няма никаква пречка обществото да научи тези неща. Ние правихме – не знам дали един или два дебата за „Белене”. Мисля, че бяха предавани и по телевизията. Нищо не ни пречи, когато Комисията ще разгледа какъв да бъде въпросът на референдума, да се направи дебат в тази зала, дебатът да бъде предаван, да се кажат всички неща. Нищо не пречи тези документи да бъдат публикувани.
Пак ще повторя, три години ГЕРБ има цялата власт в държавата. Три години изпълнителната власт какво чака, че не показа на обществото колко вреден е този проект и колко много закононарушения има по него; как прокуратурата трябва веднага да се намеси и да накаже виновниците?! Три години, даже повече от три години!
И сега една комисия в парламента ще свърши цялата тази работа, ще даде едни данни на Прокуратурата, защото тя не може да си свърши работата, ще информира българското общество. И всичко това ще бъде свършено от нея.
Прощавайте, аз имам доста богат парламентарен опит. Уверявам Ви, че това не може да бъде направено от една комисия.
Ще видите накрая, че тази Комисия ще свърши една друга работа, за която Ви говорих седем минути. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Благодаря.
Има заявени и други изказвания – заради това почивка до 11,35 ч. Тогава ще продължим.
(След почивката.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Моля народните представители да заемат местата си в залата.
За изказване думата има господин Шопов.
ПАВЕЛ ШОПОВ (Атака): Уважаеми колеги, уважаеми господин председател! Ползата от този дебат е, че позициите започнаха да се доближават и всички в последните изявления се изказаха за ползата от една такава комисия. Отделяме спорното от безспорното и постепенно стигаме до извода, че тя няма да бъде излишна, ще бъдат изнесени важни факти и обстоятелства, които трябва да бъдат видени от българите, да станат тяхно достояние.
Аз мисля, че няма да бъде спорно и едно предложение, което ние от „Атака” ще направим – в Проекторешението за създаване на Временна парламентарна комисия за проверки на всички данни, факти и обстоятелства за решения и действия по Проекта „АЕЦ „Белене” от 2002 г. до 2012 г., е да се създаде една нова т. 5 със следното съдържание:
„5. Заседанията на Временната парламентарна комисия се излъчват по Българската национална телевизия”.
Считам, че никой от колегите няма да бъде против тази прозрачност на работата на комисията, защото всичко това, което си говорим и което е много важно и днес беше изречено в залата, ще остане тук, а то трябва да стане достояние на българските граждани. Считам, че това е едно полезно и безспорно допълнение.
Между другото практиката, знаете, е понякога да се предават заседания от Народното събрание и, разбира се, целият парламентарен контрол, но само на пленарни заседания. Много рядко, всъщност в това Народно събрание в това му издание нито веднъж това не се е случило – заседание на парламентарна комисия да бъде предавано пряко. Както това може да става за важни пленарни заседания, това може да стане и за определени важни заседания на парламентарните комисии.
Още повече знаете, че много често парламентарните комисии предопределят и решават това, което ще стане в пленарната зала. Много често там се обективира волята на управляващи и опозиция, така че внасяме това предложение и настояваме да бъде гласувано нашето предложение като т. 5.
Заповядайте, господин председател, в писмен вид предложението на Партия „Атака”.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Реплики? Няма.
Господин Петър Димитров – за изказване.
Заповядайте, господин Димитров.
ПЕТЪР ДИМИТРОВ (КБ): Благодаря Ви, господин председател.
С огромно удивление видях авторите на това предложение. Това са двама видни политици – икономисти, и за голяма моя изненада тези видни политици и икономисти вместо да забележат, че кризата се връща в България и отново тръгваме надолу, вместо да забележат, че на страни като Естония, Литва, Латвия растежът им е между 5,7 и 6,5; на Турция е около 8% растежът, Китай обикновено е над 10%, и да бият камбаната, че се случват тревожни неща. В България кризата се връща! Всичко върви надолу с две малки изключения – туризмът, което е по други причини, не са български причините, и земеделието, което ни го даде Господ!
Вместо да бият камбаната за това, че губим проекта „Белене” и край него губим милиарди, които ще се платят от българина, вместо да бият камбаната за това, че НЕК е пред фалит, че „Булгаргаз” е в изключително тежко икономическо състояние, тоест да не изброявам всички проблеми, изведнъж една комисия, която се мечтае от определени кръгове, за да ни върне в 2009 г., тоест да се върнем в хвърлянето на кал, когато опозицията беше в калта, беше оплюта с всички средства, и тези хора наричат себе си „опозиция”?! Това просто не е сериозно!
В тази връзка искам да кажа няколко думи: господин Мартин Димитров, разстоянието между бананова република и България се нарича „ядрена енергетика”. Нямаме „Нокиа”, нямаме айпод, айфон и не знам какво си. Това е нашият интелигентен продукт! Това е визитната картичка на България! (Реплики от ГЕРБ.)
Ако останем и без тази визитна картичка, тежко и горко на България! И от тази гледна точка, вместо да превърнем ядрената енергетика в национален идеал и да работим за нейната реализация, ние не забелязваме, че по Пети и Шести блок имаме закъснение вече с година и половина и има реална заплаха изобщо да останем без ядрена енергетика. Да не говорим за този цирк, който се разиграва в момента, където въпросът за Седми блок отново отива в девета глуха и не се знае какво ще правим.
Подчертавам, че докладът на Ейч Ес Би Си очевидно е свършил работа само на новия инвеститор, изводите са прости –„Белене” е реален, „Белене” е реализуем, „Белене” е икономически изгоден проект! Това са изводите, които управляващите скриха за „Белене”.
Сега няма да се връщам към това в какво искаме да ровим, докъде искаме да стигнем. Искам само да напомня, тъй като се спекулира със старото оборудване – че предложението на „Шкода” и на „Уeстингхаус” беше „Белене” да се реализира със старото оборудване. Цената беше по-висока, отколкото ако се прави с нови реактори! Това е жестоката истина – понеже се повтаря, че нямало конкуренция, било скрито, не знам какво си.
Ще кажа и две думи за това – непрекъснато се повтаря „Защо не подписахте договора?”, „Ама няма договор”. Споразумението от 2006 г. е по всички правила на ФИДИК. Това е договор. Този договор е препотвърден на 18 януари 2008 г. Ако това не беше договор, с какво ще се занимава сега Парижкият арбитраж? Върху какво се базират исканията на руснаците, ако няма договор? Глупости! Разбира се, има допълнения, които ние не желаехме да подпишем, а не желаехме, защото защитавахме интереса на България. Защото Русия например искаше да ползваме руската инфлация на изработване на оборудването, която беше с пъти по-висока от българската и европейската, а ние не желаехме.
А Вие за какво се дърпате за „Южен поток”? Понеже „Газпром” иска да глътне нашата газопреносна мрежа и да я включи в „Южен поток”. Така че дайте да не сеем илюзии, че онова правителство е продало националните интереси, пък това правителство ги защитава. Всяко правителство на България би трябвало да защитава националните интереси. Нямам никакви притеснения в тази посока.
Напомням Европейската комисия: „Белене” е най-безопасният проект в Европейския съюз, най-съвършеният в техническо и технологично отношение”. Препоръчва се на другите страни в Европейския съюз да изграждат такива проекти. (Смях в блока на ГЕРБ.)
Вместо да хихикате, вземете и прочетете оценка на Европейския съюз.
Много приказвате. Сега ще правим комисия за корупция. Ами че всички плащания са през руската страна. Как си я представяте? Вие разбирате ли – всички плащания! Кой е плащал? Президентът на Русия, премиерът на Русия или енергийният министър? Тях ли ще ги викате в тази комисия, за да разпитвате? Глупости са това! Да не говоря, че това е допълнителен международен скандал. Този скандал освен да ни развали отношенията с Русия, няма какво друго да направи. Не ни връщайте в ямата с калта от 2009 г., господа от тъй наречената „дясна опозиция”. (Частични ръкопляскания от КБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Реплики?
Първа реплика – господин Шопов.
ПАВЕЛ ШОПОВ (Атака): Господин Димитров, аз няма да оспорвам, че ядрената енергетика зависи от това дали ще има „Белене” или не, последната останала висока технология на българите. Имаше и други високи технологии, но ни остана само тази, благодарение на бодрите демократични усилия на някои хора.
За разлика от Вас аз ще бъде още по-краен. Вие говорите по малко по-особен начин за значението и смисъла на ядрената енергетика и тази последна останала висока технология. Аз винаги съм казвал и ще Ви коригирам – трябва да бъдем по-резки, когато говорим в тази връзка, и да кажем, че без АЕЦ „Белене” отиваме при маймуните. Всеки трябва да бъде наясно с това. И някои хора, най-вече тези отдясно, явно искат да идем при маймуните. Те много отдавна са се отделили от този животински вид и не ги интересува. Явно искат точно това – да идем при маймуните! Това им го поръчват може би от другаде, отвън, наши „доброжелатели”, които не ги интересува къде ще стоим. Въпросът е те да си осъществяват, да си реализират техния стратегически интерес. (Реплика от народния представители Мартин Димитров.)
Използвам репликата, която правя – предлагам да се допълни: „по Българската национална телевизия и Българското национално радио”, което традиционно се прави. Така че нека да бъде записано, господин председател. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Благодаря.
Втора реплика – господин Червенкондев.
ДИАН ЧЕРВЕНКОНДЕВ (ГЕРБ): Благодаря, господин председател.
Уважаеми колеги, уважаеми господин Димитров! В тази комисия ще изказваме фактите и истините докрай. Вие започвате да цитирате доклада на Ейч Ес Би Си и казвате: „Да, в момента го е взел някакъв потенциален инвеститор, счита, че е печеливш.” Да, има хипотези, когато той е печеливш, но Вие пропускате една основна констатация на Ейч Ес Би Си – колко ще струва тази централа на българската икономика. Двадесет и два милиарда! Това го пропуснахте! (Смях в КБ.) Ето, когато говорите и когато репликирате от място, в тази комисия излизаме и казваме в доклада, пред телевизията, пред радиото, пред всички: „Ето каква е цифрата”. И тогава всичките ще млъкнете! (Реплики в КБ.)
Защо НЕК е пред фалит? Ами пред фалит е. В момента – 1 млрд. лв. на „Цанков камък”, милиард и половина са платени за АЕЦ „Белене” за нещо, което не можем да си позволим и нямаме тези пари. И ако не бяха тези два проекта, в момента НЕК щеше да има свободни финансови средства от 1 млрд. лв. и нямаше да има повишаване на цената тока, а всички ние щяхме да плащаме по-малко.
Да, благодарим за този проект, който започнахте по този начин.
И друго, ФИДИК все още не е част от нашето национално законодателство, ФИДИК не е договореност. То важи, но във всяка сделка, във всяка поръчка има договор, а вече се спазват правилата по ФИДИК – правилата на Камарата на проектантите и строителите. Това е нещо съвсем различно. Тогава пред камерите и пред телевизията ние ще казваме истината докрай, а не просто в началото. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Трета реплика има ли?
Дуплика – господин Димитров.
ПЕТЪР ДИМИТРОВ (КБ): Благодаря, господин председател.
Господин Шопов, нямам възражения към това, което казахте. Аз подчертах разстоянието до банановата република. Не съм съгласен само с примера Ви с маймуните. Не ние ще отидем при маймуните. Маймуните вече са тук и подскачат по клоните на дървото на властта. Това е жестоката истина! (Оживление.)
Господин Червенкондев продължава да повтаря едни неистини. Аз ще ги кажа. Не частен инвеститор. Българската държава може да направи проекта по схемата, по която иска да го направи частният инвеститор – проект на компания, държавна гаранция, евтин кредит между 0,5 и 1,5%. Евтин кредит върху това, което струва централата.
Сравнете сега това, което се предлага – „Дайте да вземем кредит от частни банки”, който ще е поне 10% за 15 години. Ами 10% за 15 години – ето Ви ги 22 милиарда, господин Червенкондев. Дори с по-големи числа можете да жонглирате. Но кой се отказва от държавните гаранции? Дядо Мраз ли? Кръстан Дянков. Кръстан Дянков! Наричат го Кръстан в селото на Слави по една проста причина – сложи кръст на всичко, което се прави в България. В първия момент, в който дойде, каза: „Няма да има държавни гаранции за „Белене”.” Ами като няма държавни гаранции, RWE откъде ще осигури сама парите за дела на държавата от 51%?
Та кажете на хората – искате ли да има „Белене”? Дайте да го направим българско, българска собственост, а не на филанкишията, и да вземем евтини кредити. Върху този кредит парите, които ще се платят като лихва, ще са не повече от 1,5 милиарда, а не да се платят 15 милиарда. Но комкате, повтаряте едни и същи лъжи непрекъснато. Трябва да призная, че една не малка част от тези, които вече са се качили по дървото, вярват на Вашите лъжи. (Частични ръкопляскания от КБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Лично обяснение – господин Димитров.
Заповядайте.
МАРТИН ДИМИТРОВ (СК):Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа! За мен е важно дали можем да вярваме на думата на господин Овчаров за един час. Преди един час той каза, че от БСП ще подкрепят тази комисия. Сега въпросът е в рамките на този един час – имам колебание – дали ще си удържат на думата или не. Ясно е, че по принцип не можем да вярваме. Въпросът е за един час ще си удържите ли на думата, господин Овчаров?!
Уважаеми колеги, по-важният въпрос е следният: защо, ако допълнителен блок в „Козлодуй” е по-безопасно, по-евтино, по-изгодно и няма нужда от ново свързване с енергийната система, защо взехте да правите „Белене”? Ето на този простичък въпрос никога БСП не можа да отговори и никога няма да отговори, защото няма отговор.
Истината е, че Вие го направихте срещу интересите на българския народ и срещу интересите на българската държава. Допълнителният блок на „Козлодуй” беше очевидното изгодно и разумно решение. Но откакто България стана нечий Троянски кон, Вие забравихте интересите на българската държава, на българския данъкоплатец и започнахте да играете по чужда свирка. И на този въпрос не съм чул никога някой от БСП да стане и да отговори. Защо? И токът щеше да бъде по-евтин от допълнителния блок на „Козлодуй”, и самият блок щеше да бъде два пъти по-евтин и със сигурност по-евтин.
Защо тръгнахте да правите АЕЦ „Белене”? Защо? Най-очевидното нещо е един допълнителен блок. Хем развиваме ядрената енергетика, то е построено – там са сградите, там са специалистите, свързано е с енергийната система. Има няколко възможни площадки. От Икономическата комисия бяхме там, видяхме площадките. Токът щеше да бъде по-евтин, по-изгоден за българските граждани. Защо при това положение тръгнахте да правите „Белене”? Защо? Нямате честен отговор на този въпрос. Никога БСП няма да може да даде честен отговор, защото няма. Няма честен отговор!
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Лично обяснение – заповядайте, господин Овчаров.
Това е последното лично обяснение, което допускам.
МАРТИН ДИМИТРОВ (СК, от място): На лично обяснение не може да има лично обяснение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: В правилника е посочено, че когато бъде споменат или засегнат.
Ако считате, че обръщението към даден колега в учтива форма е повод за лично обяснение, това си е Ваш проблем.
РУМЕН ОВЧАРОВ (КБ): Той току-що ме обвини, че не му е ясно аз как ще гласувам. Аз казах: ще подкрепя създаването на Комисията. Защото Вие във Вашата концепция разглеждате периода след този, който не е следвал от Комисията Мавродиев. Тоест Комисията ще разследва времето на ГЕРБ и времето преди тройната коалиция. Тъй като съм взел думата за това, господин Димитров, да Ви кажа защо Козлодуйският блок е, как да кажа, недобър за България. По няколко причини. Слушайте внимателно, защото не е редно да се повтарят тези неща! Ако си бяхте направили труда да прочетете изводите от Фокушима, там щяхте да прочетете, че не бива да се концентрират голям брой енергийни мощности на една площадка, защото тогава се получава това, което се получи във Фокушима. Особено пък реактори от различни поколения. Ние това го знаехме много отдавна, защото това е препоръка на Международната агенция по атомна енергия още отпреди 20 години. (Реплики от ГЕРБ и СК.) Ако Вие не сте го знаели, ние го знаехме. Затова, за да не се съсредоточава цялата мощност в „Козлодуй”, беше взето решението за „Белене”.
Освен това, господин Димитров, редно е вече да си опресните паметта. Проектът „Белене” е започнат не от тройната коалиция. Той е започнат от правителството на НДСВ и ДПС. Ние просто го продължавахме, както и Вие продължавахте „Цанков камък”. Нали това ни обяснявате досега.
Освен това съвсем не е по-евтино. Каква е тази инфраструктура, дето е в „Козлодуй”? Има пускови трансформатори, които са и в „Белене”. Тях ли ще ми използвате в „Козлодуй”? Или може би електропроводите, които са на по 40 години и Вие ще ги използвате още 100? Те да не са вечни?! Какви ги приказвате Вие?
Освен това, какво знаете за площадката в „Козлодуй”? (Реплики и възгласи от Синята коалиция.) Така че има много неща, за които може да се говори. Добре е обаче, когато се говори, да се говори компетентно, а не просто да използваме времето, за да приказваме неща – ей така.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Други изказвания?
Господин Терзийски, заповядайте за изказване.
ГЕОРГИ ТЕРЗИЙСКИ (независим): Уважаема госпожо председател, уважаеми господин председателстващ, уважаеми дами и господа народни представители! Няма да подкрепя създаването на тази комисия не защото съм против прозрачността и истината, с която толкова много спекулирате в залата, уважаеми колеги от ГЕРБ, а защото според мен това е поредната безсмислена Комисия, която няма да доведе до нищо реално и до никакъв ефект.
Второ, защото считам, че тази комисия е вредна за обикновения български гражданин.
Трето, защото тази комисия се създава единствено с чисто политическо жонгльорство, дори не и политически пиар. Тя е с политическа целенасоченост, без да има абсолютно никаква реална защита на интересите на българското общество, с което спекулирате също и още по-малко интересите на българските граждани. Вие говорите за българското общество. От това, което вършите, от това, което правите, виждам, че едва ли не българското общество се състои от редиците на ГЕРБ. Защото Вие разгонихте фамилията на българския народ. (Реплики от ГЕРБ.)
Когато става въпрос за създаването на тази комисия, аз си задавам следния въпрос: след 20 години колко пари ще плаща за ток моят внук? И откъде ще бъде доставен този ток? Той няма да бъде български, защото ние ще станем зависими. С това, което правите в момента, Вие застрашавате както националните интереси, така и националната сигурност в България.
Задавам си въпроса, уважаеми народни представители от ГЕРБ, сигурен съм, че по-голямата част от Вас си дават сметка в какъв цирк участвате. Давате ли си ясна представа последните няколко седмици къде летяхте? От частния инвеститор, който изведнъж реши да вкара милиарди в този „гьол”, до момента, в който няма да водите преговори, до момента, в който ще правите решения за отмяна на решенията на Народното събрание, до момента, в който оттегляте решенията. Давате ли си сметка в какъв цирк участвате? Сигурен съм, че повечето от Вас си дават тази сметка. Но този цирк е за сметка на българския народ.
Убеден съм, че тази комисия ще бъде толкова вредна (оживление в блока на ГЕРБ), колкото и смехът, който чувам в залата в момента. Защото днес станах свидетел, това исках да Ви го спестя, но, ще ме извините. Днес станах свидетел два часа на този дебат и видях сблъсък на интелекта, който защитава националните интереси, до посредствеността или политическото лицемерие. Благодаря Ви за вниманието, уважаеми народни представители от ГЕРБ.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Реплики има ли?
Господин, Стефан Господинов, заповядайте за реплика.
СТЕФАН ГОСПОДИНОВ (ГЕРБ): Господин Терзийски, всички разбрахме, че сте специалист по всичко, но когато се изказвате на тема „Енергетика”, наистина трябва да говорите с цифри, а не общо изказване. Колкото до смеха, смехът не е жалък, смехът е полезен, господин Терзийски, и хората, които нямат чувството да се надсмиват над такива жалки неща, за които мисля, че Вие се опитахте да намекнете, те наистина са хора, които за мен са ампутирани от най-важното качество.
Бих искал колегите, които са пряко ангажирани в комисиите, колегите, които говорят с цифри и аргументи, това, което тук се коментира, да излезе на ниво комисии, наистина да се стигне до нещо продуктивно, защото слушаме цифри, аргументи в противоположни посоки. Наистина, хората, които не разбират от енергетика, могат да бъдат подведени. Така че апелирам наистина да се изказвате експертно, с цифри и аргументи, подкрепени с всички необходими неща.
ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ (КБ, от място): Кажи ти една цифра тогава.
СТЕФАН ГОСПОДИНОВ: Аз правя реплика на господин Терзийски. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Втора реплика има ли? Няма друга реплика.
Дуплика – заповядайте, господин Терзийски.
ГЕОРГИ ТЕРЗИЙСКИ (независим) Господин председател, дами и господа народни представители! Да, наистина, смехът е чудесен, особено след подобно репликиране. Аз лично не разбрах какво искате да ми кажете и съм дълбоко притеснен, че Вие също не знаете какво искате да ми кажете.
В този проект за решение за създаване на комисия освен двете години, които фиксират началния и крайния срок на комисията, няма никакви други цифри. Неслучайно Ви казах, че тук става въпрос за политически циркаджилък, който отново искате да разиграете пред българския народ. Въобще в момента не е необходимо аз да говоря с цифри, защото ние тук не сме комитета или Комисията по енергетика, ние сме Народно събрание, което взема решение дали да създаде една комисия отново за смях на българските граждани, или не. Наистина те щяха да се смеят, ако не бяха в това трагично и безизходно състояние, до което ги докарахте с Вашето почти четиригодишно управление.
Защо не се запитате смеят ли се българските граждани на това, което се случва в момента? Защото те не се смеят, те псуват! Знаете ли кого псуват? Нас! За съжаление, и мен, като народен представител в числото на управляващите от ГЕРБ. (Шум и реплики.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Други изказвания има ли? Няма други изказвания.
Гласуваме предложението на народния представител Павел Шопов в проекта за решение да бъде включена и точка пета, а именно прочитам: „Заседанията на временната парламентарна комисия се излъчват по Българската национална телевизия и Българското национално радио”.
Гласуваме предложението на господин Шопов.
Гласували 124 народни представители: за 112, против 1, въздържали се 11.
Предложението е прието.
Прочитам целия проект за решение, включително това, което гласувахме току-що.
„РЕШЕНИЕ
за създаване на Временна парламентарна анкетна комисия за проверка на всички данни, факти и обстоятелства за решения и действия по проекта АЕЦ „Белене” от 2002 г. до края на месец март 2012 г.
Народното събрание на основание чл. 79, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 34 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание
РЕШИ:
1. Създава Временна парламентарна анкетна комисия за проверка на всички данни, факти и обстоятелства за решения и действия по проекта АЕЦ „Белене” от 2002 г. до края на месец март 2012 г.
2. В изпълнение на правомощията си по предходната точка Временната парламентарна анкетна комисия да извърши необходимите действия в срок от два месеца и представи доклад.
3. Временната парламентарна анкетна комисия да се състои от 13 народни представители, излъчени на пропорционален принцип в съответствие с числеността на парламентарните групи:
- от Парламентарната група на ГЕРБ – 6 народни представители;
- от Парламентарната група на Коалиция за България – 2 народни представители;
- от Парламентарната група на Движението за права и свободи – 2 народни представители;
- от Парламентарната група на Синята коалиция – 1 народен представител;
- от Парламентарната група на „Атака” – 1 народен представител и
- 1 независим народен представител.
4. Избира председател, заместник-председател и членове, както следва.
5. Заседанията на Временната парламентарна комисия се излъчват по Българската национална телевизия и по Българското национално радио.”
Гласуваме.
Гласували 139 народни представители: за 112, против 19, въздържали се 8.
Проектът за решение е приет.
От Парламентарната група на ГЕРБ са постъпили предложения за членове на комисията. Това са: Диан Червенкондев, Станислав Иванов, Доброслав Димитров, Диана Йорданова, Ралица Тодорова и Светлин Танчев.
Господин Чукарски, предложения?
ДИМИТЪР ЧУКАРСКИ (независим): Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители! Предлагам от квотата на независимите народни представители да бъде избран народният представител Марио Тагарински.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Господин Димитров, заповядайте.
МАРТИН ДИМИТРОВ (СК): Уважаеми колеги! От името на Синята коалиция предлагаме Иван Николаев Иванов за член, а ако бъде избран, и за заместник-председател на комисията.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Благодаря.
Господин Чуколов, заповядайте.
ДЕСИСЛАВ ЧУКОЛОВ (Атака): От Парламентарната група на Партия „Атака” предлагаме колегата Венцислав Лаков, също така и за заместник-председател.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Господин Цонев, заповядайте.
ЙОРДАН ЦОНЕВ (ДПС): Уважаеми господин председател, Парламентарната група на Движението за права и свободи ще представи допълнително решение за участниците в тази комисия.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Благодаря.
Някакви възражения по така представените кандидатури? Предлагам да ги гласуваме анблок. Ще ги прочета още веднъж.
ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ (КБ, от място): Чакайте, Вие ни забравихте.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Вие не подкрепихте решението. Ще имате ли членове в комисията? (Шум и реплики.)
Добре, заповядайте, господин Найденов.
АНГЕЛ НАЙДЕНОВ (КБ): Благодаря.
Господин председател, не знаех, че може толкова фриволно да се тълкува едно гласуване, отнесено към други предложения и други гласувания, но във Вас е властта, Вие решавате.
От името на Парламентарната група на Коалиция за България предлагам за членове в комисията народните представители Петър Димитров и Петър Курумбашев.
Тъй като разбираме, че основно ще се занимава с периода преди и след управлението на тройната коалиция, предлагаме господин Петър Димитров да бъде и председател на комисията. (Смях и реплики.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Някакви други предложения? Няма. (Реплики.)
Моля, за какво? В текста, който е подаден за членовете на комисията от Политическа партия ГЕРБ, е предложено Диан Червенкондев за председател. Щях да го обявя малко по-късно. Хубаво е, първо, да изберем членовете на комисията, пък след това председателят и заместник-председателят.
Така. Диан Червенкондев, Станислав Иванов, Доброслав Димитров, Диана Йорданова, Ралица Тодорова, Светлин Танчев от ГЕРБ; Марио Тагарински – независим; Иван Николаев Иванов от Синята коалиция; Венцислав Лаков от „Атака”; Петър Димитров и Петър Курумбашев от Коалиция за България. Движението за права и свободи заяви, че ще представи по-късно решение.
Гласуваме така предложените членове на комисията.
Гласували 127 народни представители: за 120, против 2, въздържали се 5.
Така предложените кандидатури са избрани за членове на комисията.
Има две предложения за председател на комисията. Първото е от Коалиция за България за народния представител Петър Димитров.
Гласуваме предложението за председател на комисията да е народният представител Петър Димитров.
Гласували 127 народни представители: за 24, против 87, въздържали се 16.
Предложението не е прието.
Прегласуване? (Реплики от КБ.) Малко неуместно се шегувате от място по този начин, но след като Ви е забавно, то наистина вече е пълен смях с поведението Ви.
СТАНИСЛАВ ИВАНОВ (ГЕРБ, от място): Да се аргументират.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Станете и направете искането за прегласуване. (Реплики от КБ.)
Второто предложение за председател на Комисията е за народния представител Диан Червенкондев.
ВАЛЕНТИНА БОГДАНОВА (КБ, от място): Кой е направил това предложение?!
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Парламентарната група на ГЕРБ. (Реплики от народния представител Валентина Богданова.) Писмено са ми дадени. Ако не сте били в залата, преди малко съобщих как са предоставени предложенията, така че ако обичате.
Гласували 116 народни представители: за 101, против 9, въздържали се 6.
Предложението е прието.
За заместник-председател на Комисията има направени също две предложения.
Първото е от Синята коалиция – народният представител Иван Николаев Иванов да бъде избран за заместник-председател.
Гласуваме така направеното предложение.
Гласували 122 народни представители: за 93, против 20, въздържали се 9.
Предложението е прието.
Гласуваме предложението на „Атака” за избор на господин Венцислав Лаков за заместник-председател на Комисията.
Гласували 119 народни представители: за 33, против 18, въздържали се 68.
Предложението не е прието.
За заместник-председател е избран господин Иванов.
За членове на Комисията, повтарям, са избрани: Диан Червенкондев, Станислав Иванов, Доброслав Димитров, Диана Йорданова, Ралица Тодорова, Светлин Танчев, Марио Тагарински, Иван Николаев Иванов, Венцислав Лаков, Петър Димитров и Петър Курумбашев. Председател на Комисията е господин Червенкондев, заместник-председател е господин Иванов. С това приключихме тази точка от нашата програма.
Заповядайте за процедура, господин Тончев.
СВЕТОСЛАВ ТОНЧЕВ (ГЕРБ): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги народни представители! На основание чл. 73, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание правя процедурно предложение за удължаване на срока за представяне на предложения между първо и второ гласуване по Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за адвокатурата, № 253-03-109, от 2 октомври 2012 г. с още 14 дни.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Гласуваме така направеното предложение.
Гласували 109 народни представители: за 107, против 2, въздържали се няма.
Предложението е прието.

Следваща точка:
ПЪРВО ЧЕТЕНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА РАДИОТО И ТЕЛЕВИЗИЯТА.
Вносители – Волен Сидеров и група народни представители на 25.11.2009 г.
Същият се разглежда на основание чл. 43, ал. 7 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание. Доклади няма.
От името на вносителите – господин Сидеров, заповядайте.
ВОЛЕН СИДЕРОВ (Атака): Дами и господа народни представители, Парламентарната група на Партия „Атака” внася предложение за изменение на Закона за радио и телевизия – малко, не голямо изменение, в което се казва следното нещо: „В чл. 49, ал. 1 се заличават думите „предавания, предназначени за българските граждани, за които българският език не е майчин, включително и на техния език”. Това наше предложенийце е старо, както знаете, то доста пъти вече е предлагано. Надявам се на разбиране този път, надявам се на гражданска смелост от страна на присъстващите депутати от ГЕРБ, колкото и да са те в залата, и се надявам да бъде прието това предложение, с което най-после да бъде поправено едно нарушение на Конституцията – основният закон на Република България, в който се казва, че официалният език в държавата България е българският език. Следователно в държавната телевизия, която се издържа с бюджета на данъкоплатците – БНТ, не може, не трябва да има новини на друг език освен на български. В момента това не е така. Както знаете, всеки божи ден от 16,10 ч. по БНТ, Канал 1 – държавната телевизия, обществената телевизия, националната телевизия има новини на друг език, който не е български.
По този начин, в момента, досега положението нарушава Конституцията – чл. 3, и дава привидност на зрителите в България, както и на външния свят, че България е дуалистична държава, тоест двунационална, а не еднонационална, както пише в Конституцията. Това положение трябва да се поправи, отдавна настояваме. Разбира се, имаше много важни неща: криза, футболни първенства и какво ли не още, но ето най-после дойде времето, в което да се приеме това от Народното събрание и българските граждани да благодарят, че тук е свършено нещо народополезно и богоугодно.
Призовавам Ви да гласувате поправката за изменение в Закона за радио и телевизия, в резултат на която по Българската национална, държавна телевизия ще има новини само на български език. Благодаря Ви за вниманието и разбирането. Очаквам от Вас проява на мъжество и характер.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Благодаря Ви.
Откривам разискванията.
Изказвания?
Заповядайте, господин Кърджалиев.
ТУНЧЕР КЪРДЖАЛИЕВ (ДПС): Благодаря, господин председател.
Уважаеми колеги, няма да учудя никого, като кажа, че Парламентарната група на ДПС няма да подкрепи този законопроект. Искам да Ви уверя в нещо друго, уважаеми дами и господа, осъзнавам, че отегчаваме аудиторията с този тип дебати. Не бих искал аз лично да превръщам тази аудитория и тази зала в някакъв водевил, където да има арена на словесни еквилибристики, и то при всяко отприщване на етническа неприязън от страна на Политическа партия „Атака”.
Принудени сме да не останем безмълвни към това ново предложение, което е нюанс на онези тенденции, които усещаме последните седмици и месеци от страна на тази партия.
Забелязал съм дори няколко тенденции напоследък. Първо, колкото по-малко време остава до изборите, обратно пропорционално на това е активността на „Атака” по тези теми.
Второ, ескалиращата крайна ксенофобия води до своеобразно отчуждаване на някои политици от актуални обществени теми, а именно темите за толерантност и търпимост в това общество. И нещо повече, това стига понякога дори до безотговорно, да не кажа неадекватно, отношение към тези теми.
Тук визирам законопроекта от миналата седмица, който мина в Комисията по правата на човека, вероизповеданията, жалбите и петициите на гражданите, естествено с отрицание, а именно Законопроект за отмяна – забележете – на Закона за защита от дискриминация и разпускане на Комисията за защита от дискриминация. Не искам да се спирам по-нататък на тази тема.
Мога пак да цитирам и Конституция, и ратификационни документи. Това са моите базови аргументи, които ме карат по този начин да мисля и които обуславят тази реакция, и съответно на тази реакция, гласуване на Парламентарната група на Движението за права и свободи.
Въпреки че го направих преди няколко дни, отново ще се позова на тези документи, позволете ми няколко цитата да изкажа. Първо, в Конституцията – чл. 36, ал. 2, Ви припомням, пише: „граждани, за които българският език не е майчин, имат право наред със задължително изучаване на българския език, да изучават и ползват своя език”. „Да ползват своя език” без императивна забрана!
В Хартата на основните права на Европейския съюз има чл. 22: „Съюзът зачита културно, религиозно и езиково многообразие”, а по-нататък е конкретизиран този член по отношение на медийни изяви.
В чл. 10 на Рамковата конвенция за защита на националните малцинства, ние сме страна по тази конвенция и това го уточнихме с господин Огнян Стоичков при предния наш спор, изрично пише: „всяко лице има право да използва свободно и без намеса своя малцинствен език в личния живот и публично както устно, така и писмено. Страните се стремят – обърнете внимание – да осигурят условията, които биха създали възможност да се използва малцинствения език”.
Същите аналогични текстове има и в Конвенцията за защита правата на човека и основните свободи, във всеобща Декларация за правата на човека на ООН.
Аз ще си позволя да припомня отново Доклада на ОССЕ от началото на тази година, където изрично като абзац пише следното: „На личности, които идентифицират себе си като принадлежащи към малцинствени групи, трябва да им бъде разрешена употребата на майчиния език, за да се подпомогне ефективното им участие в обществените дела”.
Уважаеми дами и господа, уверявам Ви, аз изпитвам неудобство да се опитвам да убеждавам определени хора в липсата от нужда от определено решение или законопроект. Тези хора нямат вътрешна потребност да уважават и зачитат различия от какъвто и да е характер. Нещо друго, нещо повече – те нямат дори нищожен усет за нужда от толерантност, зачитане на обществени норми, обединяващи волята на отговорни политически партии.
За финал ще кажа следното. Ако в нашето съвремие говорим за някаква интеграция на религиозни и етнически малцинства, за някакво модерно интерпретиране на думата „интеграция”, това трябва да го правим винаги със съответното уважение към идентичността на хората. Ако го няма това уважение, това пар екселанс е асимилация. Благодаря за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Реплики?
Първа реплика – господин Сидеров, заповядайте.
ВОЛЕН СИДЕРОВ (Атака): Явно оределите редици на ДПС демонстрират дефицит дори на стройна теза.
Господин Кърджалиев, Вие слушате ли се какво говорите?
Какво предлагаме ние? Предлагаме поправка в Закона за радиото и телевизията, чрез която Конституцията да влезе в сила и да не се нарушава. Тя сега се нарушава. Вие говорите за интеграция и не съзнавате в какъв капан влизате. Как ще се интегрират в българското общество хора, които не знаят български език? Защото, за да поддържате емисия на турски език, това означава, че Българската национална телевизия и Парламентът, гласувал да го има това, са решили, че в България има хора, които не знаят български език от мюсюлманската общност и за тях трябва да има специална емисия на турски език. Как ще ги интегрираш, ако ти им поддържаш емисия, чрез която те да не могат да научат българския език, защото знаят само турски примерно? Така че Вие си противоречите! Вие би трябвало да настоявате да паднат тези новини, точно Вие – от ДПС, това е логично, защото претендирате да сте либерална европейска партия. В Европа, във водещите държави в Европа няма новини на други езици освен официалния.
Освен това конвенциите, които Вие цитирате, аз ги знам много добре – те нямат отношение към новините по държавната телевизия. Тези конвенции визират правата на хората на етническото, културно многообразие, което в България никой не го нарушава и няма намерение да го нарушава. То съществува, то е факт. Поне по този въпрос спорове няма.
Но това няма никакво отношение – културното многообразие, както и правото да ползват езика си, друг език освен официалния, каквото право сега имат и което осъществяват в момента някои общности, то няма общо с новините на турски език по Националната телевизия. Защото, пускайки новини на турски език по Националната телевизия, Вие, ако щете, дискриминирате други общности. Защо няма на арменски език, защо няма на иврит, защо няма на други езици, каквито общности има в България? (Председателят дава сигнал, че времето е изтекло.) Така че не си противоречете, а застанете зад нашата теза, за да може най-после хората да Ви кажат: Вие сте истинска европейска партия. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Втора реплика има ли? Няма.
Дуплика – заповядайте, господин Кърджалиев.
ТУНЧЕР КЪРДЖАЛИЕВ (ДПС): Благодаря.
Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа! Уважаеми господин Сидеров, аз отново подчертавам – нямам вътрешна необходимост да навлизам в спор и в дебати с Вас на тази тема. Прави ми впечатление обаче, че се държите, особено напоследък, като едно голямо изключение в свят на идиоти. (Реплики от „Атака”.) Не съм обидил никого, моля Ви!
Не забелязвате ли, че тези теми напоследък Вие ги задавате? Позволявам си аз да им отговарям, дори имаше сериозен спор в моята парламентарна група въобще да влизаме ли в дебат.
Не забелязвате ли, че никоя друга партия тук на тези теми не иска да говори и в потвърждение на това, че наистина искате да изглеждате като едно изключение в такъв свят, ще бъде и гласуването.
Още веднъж повтарям, това е модерната интерпретация на думата „интеграция” на религиозни етнически малцинства. Такава интеграция има, когато има уважение към самоопределянето и към идентичността. Всичко друго е асимилация. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Други изказвания?
Заповядайте за изказване, госпожо Петрова.
ДАНИЕЛА ПЕТРОВА (ГЕРБ): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Аз бих искала да споделя следното. В комисията постъпиха два почти идентични законопроекта от народния представител Волен Сидеров и негови колеги от парламентарната група.
Това, което касае първото четене на законопроекта, по който не сме изготвили доклад, е законопроект, разпределен на нашата комисия през 2009 г. Във връзка с този законопроект е постъпило писмо от името на вносителите, като в същото се казва, че заявяват искане разглеждането на тяхното предложение за изменение на Закона за радиото и телевизията, чл. 49, ал. 1 от Закона за радиото и телевизията да бъде отложено. Това писмо е входирано на 9 декември 2009 г. Няма да Ви чета цялото писмо. Малко по-нататък в него е записано: „На второ място, същественият въпрос, който засягаме с предложението, изисква проучването на по-широки кръгове от обществеността, поради което обсъждаме провеждането и на референдум, с резултатите от който ще съобразим нашата позиция”. Изречение първо е, че „се подготвя цялостен проект по Закона за радиото и телевизията, в който нашето предложение би следвало да намери систематичното си място”. Факт е, че нов Закон за радиото и телевизията към настоящия момент нямаме. Може би това е подтикнало вносителя към разглеждане на въпроса в залата.
Емисията с новините на турски език стартира на 2 октомври 2000 г., излъчва се всеки работен ден от 16,10 ч. и е с продължителност 10 минути.
Тук аргументите, които изложиха и вносителят, и съответно господин Кърджалиев, са в посоката на дебат, който дълги години тече в нашето обществено пространство. Факт е, че новините на турски език се излъчват във връзка с издадена лицензия на Българската национална телевизия – индивидуална лицензия № 300-00-367 от 12 юли 2001 г., а именно в т. 6.1.7. от лицензията е посочено задължението на Българската национална телевизия „да създава предавания, предназначени за българските граждани, за които българският език не е майчин, включително и на техния език”.
Тук обаче бих искала да кажа, че чл. 49, ал. 1, където се търсят измененията от вносителя, всъщност ще засегне и предаванията за чужбина, включително за българите зад граница – предавания, предназначени за българските граждани, за които българският език не е майчин, включително и на техния език. Тоест ние тук не решаваме само въпроса с предаванията на турски език, новините на турски език по обществената медия – Българската национална телевизия, а всъщност ще ограничим възможността да получават информация и всички български граждани зад граница.
Бих искала още нещичко да споделя. Във връзка с поети ангажименти за ратифициране на международни актове на 18 февруари 1999 г. Република България ратифицира Европейската рамкова конвенция за защита на малцинствата, влязла в сила на 1 септември 1999 г. Там се съдържат норми от значение за медийното законодателство. Нашето медийно законодателство е приведено в съответствие с международното и европейското такова.
Член 9, ал. 3 от Конвенцията изисква от страните – членки на Европейския съюз, да разрешават на малцинствата да създават свои радио- и телевизионни предавания.
С българското право и правото на Европейската рамкова конвенция за защита на малцинствата етническите малцинства в Република България получават широки гаранции, че ще им бъде осигурена възможност за радио- и телевизионни предавания и на техния роден език.
Тук бих искала да спомена, че както за български граждани, така и когато говорим за национални малцинства, няма легална дефиниция за това понятие в нашето право. Дадена е възможност това тълкуване да бъде уредено не по директива или регламент, а съответно да бъде уредено във вътрешното право на всяка една държава.
Към настоящия момент бих искала да кажа, освен че с предложението бихме лишили българските граждани зад граница да получават информация, едновременно с това ще ограничим свободното изразяване, медийния плурализъм и многоезичността, уредени в чл. 6 в Европейската харта за регионалните или малцинствените езици на Съвета, която към днешна дата България все още не е ратифицирала. Същевременно дава възможност в България към настоящия момент да не оформяме и определяме конкретни групи като малцинствени до приемането на нов Закон за медиите.
Считам, че не следва да се търси промяна и съответно ограничаване на плурализма, на свободата на изразяването, както и съответно чрез законодателна промяна да бъдат лишени над три милиона български граждани зад граница да получават информация от своята родина България.
Още нещичко бих добавила, ако позволите. Всъщност с търсената промяна съгласно разпоредбите на Закона за радиото и телевизията Българската национална телевизия и Българското национално радио осигуряват програма за всички граждани на Република България и съдействат за развитието и популяризирането на българската култура и българския език, както и на културата, и на езика на гражданите в съответствие с етническата им принадлежност.
Мисля, че с оглед на всички международни актове, във връзка с този дебат, който предстои и се повдига, моето изказване би Ви дало малко повече яснота и повече гаранции, че въпросът тук не следва да се превръща в политически, не трябва да се търсят решения за снемането на 10-минутни новини чрез промяна в закона, защото с нея ние всъщност ще нанесем по-голяма вреда.
Съответно при промяна на лицензията на Българската национална телевизия би се решил и проблемът с новините на турски език и съответно тяхното извеждане в регионални медии, или съответно би се намерило решение в изготвянето на нов Медиен закон или нов Закон за радиото и телевизията. Благодаря за вашето внимание.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Благодаря Ви.
Първа реплика.
Господин Шопов, заповядайте.
ПАВЕЛ ШОПОВ (Атака): Не знам, госпожо Петрова, Вашия доклад, който изнесохте, някой сътрудник изглежда Ви го е написал, но той изпада в много дълбоко заблуждение. Предизвикахте моята реплика не защото намирам за какво да Ви отговарям, толкова е несъществено всичко, за което говорите – че с новините на турски език за тези десет минути се информирали зад граница три милиона българи, три милиона души. Това ли имахте предвид, отговорете ми, уточнете го! Какви три милиона души зад граница?!
И всичко с тези международни конвенции, харти, които цитирате, с които общо-взето хвърляте брашно във въздуха, брашно хвърляте и мъгла правите. Стига с тази всеобща лъжа!
Тук става въпрос за едно: прякото действие на българската Конституция – това е нещото, с което всички трябва да се съобразите. Цитирате гръмко конвенции, харти – големи приказки за интеграция. Тук има нещо, върху което трябва да се съсредоточим, основното и главното. Официалният език в България е българският. Казала го е Конституцията, което означава, че в официалната българска медия – Българската национална телевизия, официалният език е българският и на него се говори. Всичко друго е от лукавия. И всички други приказки за ограничаване на правата на човека, за свободите на гражданите, за интеграция са фалшиви, празни, излишни.
Тук наистина се ограничават права, но се ограничават правата на българите – правото на българите да слушат, да чуват предаванията по тяхната Национална телевизия на техния език. Това е нарушението на правата на човека и то е основното нарушение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Втора реплика има ли? Няма.
Дуплика желаете ли, госпожо Петрова? Не.
Други изказвания? Няма други изказвания.
Преминаваме към първо гласуване на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за радиото и телевизията, № 954 01-50, внесен от Волен Сидеров и група народни представители на 25 ноември 2009 г.
Моля, гласувайте.
Гласували 76 народни представители: за 8, против 17, въздържали се 51.
Законопроектът не е приет на първо гласуване.
Прегласуване – господин Сидеров, заповядайте.
ВОЛЕН СИДЕРОВ (Атака): Искам да пусна на въздържателите от ГЕРБ – тези, които се въздържат, когато ги питат какъв си: българин ли си, мъж ли си, жена ли си, хермафродит ли си, както е казал Ботев – на Вас, драги въздържатели, да Ви пусна как ще звучат новините в България в 8,00 ч., централната емисия.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Моля Ви, господин Сидеров, не е необходимо да правите това.
ВОЛЕН СИДЕРОВ: Защо да не е необходимо?
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Защото няма смисъл.
(Народният представител Волен Сидеров пуска на таблет новини на турски език.)
ВОЛЕН СИДЕРОВ: Ще напишат Вашата родина Булгаристан, а Вашият премиер баш бакан. Това ще бъде по централните новини, защото тази политика, която водите сега, е опасна за България. Тази политика на васалско поведение спрямо Турция и ДПС е много опасна и Вие ще платите цената за това, защото възмездието ще Ви настигне, където и каквото и да правите. Бъдете сигурни в това.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Прегласуваме Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за радиото и телевизията под № 954-01-50, внесен от Волен Сидеров и група народни представители на 25 ноември 2009 г.
Гласували 83 народни представители: за 10, против 25, въздържали се 48.
Законопроектът не е приет на първо гласуване.

Следващата точка от програмата е:
ПЪРВО ЧЕТЕНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА НАЦИОНАЛНАТА СИСТЕМА ЗА СПЕШНИ ПОВИКВАНИЯ С ЕДИНЕН ЕВРОПЕЙСКИ НОМЕР 112.
Вносител на законопроекта е господин Захари Георгиев.
Предложението за включване в днешната програма по ал. 7 на чл. 43 е направено от господин Ангел Найденов.
Господин Георгиев, заповядайте да представите законопроекта.
ЗАХАРИ ГЕОРГИЕВ (КБ): Благодаря Ви, господин председател.
Уважаеми госпожи и господа народни представители! Представеният пред Вас законопроект има за цел да реши един хуманитарен проблем – хуманитарен във връзка с осигуряването на гражданите, които се намират на територията на България, на непрекъснат бърз и безплатен достъп до службите за спешно реагиране, за получаване на помощ при случаи, които трябва да защитят техния живот, здраве, сигурност и имуществото им.
Тази възможност по действащия закон в момента, който е приет през 2008 г., може да се осъществи чрез гласови обаждания, гласови разговори на единния европейски номер 112. Тази възможност да се ползват само гласови обаждания обаче поставя в изключително неравностойно положение много хора, които нямат възможности да я ползват. Касае се за някои категории от хора с увреждания като глухи, глухонеми. В същото време в подобна ситуация могат да изпаднат и други граждани, които временно загубват способността си да говорят, когато изпаднат във внезапна криза, или пък са в ситуация, в която е застрашен техният живот. Като пример бих дал при опит за похищение, отвличания и други такива.
Тези неудобства биха могли да се избегнат, ако се добави възможността националната система, която, както знаете, е организирана за шест такива центъра в различните региони на планиране, се разшири и се даде възможност да си комуникира чрез кратки текстови съобщения или популярното название есемес от абревиатурата на английски. Това ще изисква може би, допълнителни финансови средства, но би могло да се реши и в рамките на съществуващия бюджет на тези центрове, тъй като може да се постави едно от изискванията към набирането на персонал, обслужващ центровете, да се работи чрез есемеси.
Нещо повече, мисля, че българският парламент може да си позволи да направи още една крачка в тази посока, каквато има в други страни – да се направи възможно комуникацията на тези граждани с увреждания, за които говоря, и чрез специалните съвременни айти устройства, с които може да се комуникира с емемеси и да се поддържа контакт с центровете и по жестомимичен път. Това, разбира се, безспорно ще изисква такива допълнителни средства, за които говоря, но все пак в случая се касае за защита здравето и живота на хора, които в определени ситуации няма как по друг начин да се обърнат към тези центрове, за да бъде спасен техният живот.
Между другото, ще споделя с Вас, че поводът да напиша този законопроект преди повече от седем месеца беше това, че узнах факта, че един човек, получил мозъчен инсулт, разполагащ с мобилен телефон, опитал се да се свърже с Центъра за спешни повиквания 112, но, за съжаление, поражението върху здравето му е било такова, че от устата му не е могла да излезе нито една дума. Просто съдбата и Господ са го спасили да не си отиде от този свят. Съвсем случайно той оцелява, не загива.
Вероятно статистика по това колко хора загиват от това, че са изпаднали в подобна ситуация няма, но във всички случаи стотици хиляди са хората, които се нуждаят от подобна услуга за Република България.
Разчитам на това, че ще проявите чувствителност към този хуманитарен проблем. Той е хуманитарен от наша гледна точка, но е екзистенциален от гледна точка на тези стотици хиляди хора, за които говорех преди малко, и си струва да се обърнем с необходимата отговорност и човеколюбие, още повече че почти с нищо няма да наруши финансовите параметри на бюджета.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Изказвания?
Заповядайте, господин Георгиев.
ЗАХАРИ ГЕОРГИЕВ (КБ): Тъй като нямах пред себе си часовник да видя как върви времето за представяне, прекратих представянето, но бих искал да Ви запозная с още няколко факта около тази идея.
В интерес на истината, законопроектът, макар и половин година след като беше внесен, беше разгледан в Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред. Уважаемият неин председател, който председателства това заседание, според мен обърна достатъчно сериозно внимание и въпросът беше обсъден на отделно заседание на комисията.
Там, за моя изненада, представителят на Министерството на вътрешните работи излезе с аргумента, че това засичане на изпращането на есемеси от територията на страната не било възможно и щели да се получат злоупотреби, което според мен показва изключителна техническа некомпетентност, защото излъчването на един есемес, както и на телефонния разговор от мобилен апарат е свързано с излъчване на сигнали, които се засичат от антените на мобилните оператори. Никой не прие този аргумент сериозно тогава. По предложение на председателя разглеждането беше отложено.
Тъй като оттогава минаха повече от три месеца, не можех да осмисля това дълго отлагане и предложих на нашата група да го внесем и да обсъдим този проект, за да се види какво е отношението на мнозинството към него.
Както и одеве Ви казах, много страни са отишли доста по-напред в това отношение – освен използването на есемеси, на емемеси за жестомимични разговори, също по факс могат да се изпращат подобни съобщения до спешните центрове, както и по електронна поща.
Ние стоим на нивото на телефонните обаждания. Няма логично обяснение защо не отидем по-напред, което ще даде възможност на още неколкостотин хиляди души да ползват тази услуга, от която в момента са лишени. Още повече, че за използването на тези различни средства, за които преди малко говорих, за оказване на спешна помощ, за използването на единния номер има и директива на Европейския парламент от 2008 г. Доколкото не ме лъже паметта, тя беше № 136.
Впоследствие има нарочно приета декларация от Европейския парламент пак в посока държавите да насочат вниманието си към директивата във връзка с използването на № 112 и от хора с увреждания – точно за тази цел. Декларацията е отново в тази посока, с призив към всички държави да включат в законодателството си подобни текстове.
Бих си позволил да Ви кажа, че от всички страни членки половината вече са внедрили тази и разширена на нея услуга за използване от хората с увреждания, като Великобритания, Дания, Естония, Ирландия, Испания, Люксембург, Португалия, Словения, Унгария, Финландия, Франция, Холандия, Швеция.
Аз съм убеден, че технически това не е проблем, не е и финансов проблем. Още повече че самата Европейска комисия е стартирала и се работи в момента – финансират се няколко такива проекта във връзка с телефон 112. Единият от тях е свързан с въпроса, за който Ви говоря. По него се работи в Швейцария, Великобритания, Холандия, Франция, Испания.
Вероятно сте чули от различните европейски новини, че на базата на втория проект се работи по една друга директива – да се задължат автомобилостроителите в Европейския съюз да предлагат специални електронни системи, които при катастрофа, при ситуация, в която е възможно да има жертви, автоматично да сигнализират в спешните центрове 112. Дори да нямат възможност да говорят хората там, има яснота, че това е вследствие злополука при катастрофа, да изпращат координатите, за да могат службите да реагират по осигуряване на спешна помощ. Виждате колко далеч са отишли някои държави в желанието си да се грижат за живота и здравето на хората, да се грижат за хората с увреждания – да не се чувстват изолирани и дискриминирани спрямо останалите членове на обществото.
Искрено се надявам, че в личен план ще проявите своята степен на човеколюбие и ще подкрепите този проект. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Благодаря.
Реплики? Няма.
Господин Терзийски, заповядайте за изказване.
ГЕОРГИ ТЕРЗИЙСКИ (независим): Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители! Уважаеми народни представители, искрено се надявам, че в този случай всички ще реагираме надпартийно и надполитически. Това ще проличи и в тона на моето изказване, което, за разлика от други, този път ще бъде умерено, без да усещате, че има желание за нападка към Вас.
Апелирам да подкрепим този законопроект, защото съм дълбоко убеден, че хората, които работят в Спешната помощ, са професионалисти – хора, които са отдадени на професията си и я вършат съобразно клетвата за медицинска етика, която са положили.
Убеден съм, че е необходимо да бъдат извършени тези организационни промени в Националната система за спешни повиквания, защото те касаят всеки от нас, защото всеки от нас като български гражданин, не като народен представител, както в живота, така и на пътя е поставен в различни ситуации, които могат да бъдат фатални за неговия живот. Ето защо надпартийно и надполитически считам, че е редно да бъде подкрепено това законодателно изменение.
Като пример ще разкажа много кратичко един случай, в който самият аз станах неволен свидетел, който дълбоко ме разтърси. Един човек е бил получил инфаркт в процес на провеждане на тренировъчни мероприятия. Хората, които бяха около него, в продължение на 25 минути – пак Ви казвам, за мое дълбоко съжаление станах свидетел на това, провеждаха интензивни реанимационни действия за неговото спасяване – изкуствено дишане, упражнения. Двадесет и пет минути те полагаха неимоверни усилия да спасят живота на този човек. Без да влизам в повече подробности, за да не разкривам някаква лична драма или тайна, понеже първоначално гледах от разстояние, помислих, че той се е удавил. След това разбрах, че е получил инфаркт и е можел да бъде спасен. За съжаление, колата на Бърза помощ пристигна след 25 минути – 25 минути, които бяха фатални за този човек. Просто го натовариха като труп.
Ето защо считам, че организацията на тази система за спешна помощ трябва да бъде подобрена и променена. Апелирам да подходим надпартийно и надполитически – да подкрепим това, което касае всеки от българските граждани. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Реплики? Няма.
Други изказвания?
Заповядайте, д-р Желев.
ЕВГЕНИЙ ЖЕЛЕВ (КБ): Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа, уважаеми колеги! Аз също ще Ви призова, ще Ви помоля да подкрепим този проект. Този проект действително е едно продължение на онази система, която правихме преди няколко години и която доказа ползата от съществуването си.
Вярно, че работихме и продължава да се работи по определени европейски директиви, но нали виждате, че човешкият живот няма как да бъде заключен между две директиви. Трябва да правим всичко възможно да дадем шанс и на нашите съграждани, на хората с увреждания, за да могат да ползват единната система, единния номер 112, така че понякога да спасят не само собствения си живот, но и живота на други хора.
Колегата Захари Георгиев достатъчно добре обоснова необходимостта от това. Смятам, че можем да направим и следващата стъпка в развитието на системата на единния номер 112. Още повече, че не се касае за големи финансови средства, а това е повече въпрос на организация.
Още веднъж Ви моля да подкрепим този законопроект. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Реплики? Няма.
Други изказвания?
Заповядайте, господин Микев.
ВАЛЕНТИН МИКЕВ (ГЕРБ): Господин председател, уважаеми колеги! Аз мисля, че това е предложение, което наистина трябва да бъде разгледано надпартийно. Това е законопроект, който е насочен към бъдещето, към подобряване работата на Информационната система и на единния телефон с номер 112, от който рано или късно на всеки се налага да го използва.
Мисля, че в този случай трябва да подкрепим всяко едно такова начинание, което подобрява работата на тази система, най малкото това, което се предложи по отношение на модерните технологии, които навлизат в автомобилостроенето. Там имаме неща, за които просто засега можем да си мечтаем. Това не е информация, която се получава само от бутона, който би натиснал водач или пътник за информиране на спешния център. Вече се имплантират в автомобилите такива технологии, които предупреждават за това дали превозното средство е в състояние на пожар, дали е претърпяло преобръщане и така нататък.
В този дух Ви призовавам да подкрепим този законопроект и всичко, което е свързано и е в посока на по-бързото реагиране и по бързото оказване на помощ на закъсали граждани. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Благодаря, господин Микев.
Има ли реплики? Няма.
Други изказвания? Няма други изказвания.
Уважаеми колеги, преминаваме към гласуване.
Подлагам на първо гласуване Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за Националната система за спешни повиквания с единен европейски номер 112, № 254-01-27, внесен от Захари Георгиев на 1 март 2012 г.
Моля, гласувайте.
Гласували 97 народни представители: за 95, против няма, въздържали се 2.
Законопроектът е приет на първо гласуване. (Ръкопляскания от КБ.)

Следваща точка от програмата ни е:
ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ ЗА ИЗБИРАНЕ НА КОМИСИЯ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА ДЕЙНОСТТА НА ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ.
Вносители са Искра Фидосова и Диан Червенкондев на 28 септември 2012 г.
Проектът за решение ще бъде представен от господин Червенкондев.
Нека само да Ви уведомя, че по повод на така предложеното решение от група народни представители – независими, на 11 септември 2012 г. е постъпило предложение, което е съобщено в залата на 19 септември 2012 г., с което се предлага за член на комисията от квотата на независимите народни представители да бъде избран колегата Димитър Карбов.
Заповядайте, господин Червенкондев.
ДИАН ЧЕРВЕНКОНДЕВ (ГЕРБ): Благодаря, господин председател.
Уважаеми колеги, ще Ви запозная с мотивите към Проекта за решение на Народното събрание за избиране на Комисия за наблюдение на дейността на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране.
С Решение на Народното събрание за промяна на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, обнародвано в бр. 69 на “Държавен вестник” на 11 септември 2012 г. е взето решение за създаване на Постоянна парламентарна комисия за наблюдение на дейността на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране.
Във връзка с повишения обществен интерес към дейността на независимия специализиран държавен орган и осигуряване на прозрачност на неговата работа, предлагаме следното решение за избирането на Комисия за наблюдение на дейността на ДКЕВР.
Комисията ще бъде съставена, както е прието в нашия правилник, на паритетен принцип – от шестима членове, по един от всяка парламентарна група, и един независим народен представител, от които ще бъдат избрани един председател и един заместник председател.
Проектът за решение е с две точки:
„1. Комисията за наблюдение на дейността на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране се състои от шест народни представители – по един от всяка парламентарна група, и един независим народен представител.
2. Избира председател, заместник-председател и членове на Комисията за наблюдение на дейността на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране, както следва: председател, заместник-председател, членове от парламентарните групи”.
Уважаеми колеги, с промяната на правилника взехме това решение.
Продължава необходимостта от създаване на такава комисия. Дейността на държавния регулатор е под засилен обществен интерес. Има решения, които са взети през изминалите месеци и те продължават да бъдат коментирани както в обществото, така и от заинтересовани страни. Считам, че от гледна точка на прозрачност, откритост и мотивиране на взетите решения в Народното събрание и в работата на тази постоянна парламентарна комисия ще могат да бъдат защитени както мотивите на държавния регулатор, интересите на обществото и интересите на бизнеса в енергетиката.
Предлагам да подкрепите конкретното решение. Благодаря за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Благодаря, господин Червенкондев.
Изказвания? Има ли изказвания? Няма.
Гласуваме Проекта за решение за избиране на Комисия за наблюдение на дейността на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране.
„Народното събрание на основание чл. 79, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 18, ал. 1, ал. 2, т. 18 и ал. 7, чл. 19 и чл. 20, ал. 4 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание
РЕШИ:
1. Комисията за наблюдение на дейността на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране се състои от шест народни представители – по един от всяка парламентарна група, и един независим народен представител.
2. Избира председател, заместник-председател и членове на Комисията за наблюдение на дейността на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране, както следва: председател, заместник-председател, членове” – четирима, от които всъщност единият е независим народен представител.

Колеги, имам притеснение от гледна точка на структурирането на решението. Не можем да избираме председател и заместник-председател, които още не сме ги избрали за членове на комисията. Това ме притеснява. И къде е казано, че четвъртият член на комисията е независим народен представител, като той може да бъде председател на комисията, ако няма изрично изискване да не е?! Ако го гласуваме така, така влиза. Това ме притеснява, нищо друго.
Подлагам на гласуване така прочетеното и докладвано решение.
Гласували 109 народни представители: за 95, против 11, въздържали се 3.
Предложението е прието.
От страна на Синята коалиция се предлага за член на комисията и заместник-председател на същата народният представител Мартин Димитров.
Заповядайте, госпожо Караянчева.
ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА (ГЕРБ): Уважаеми господин председателстващ, уважаеми колеги, предлагам от Парламентарната група на ГЕРБ за член и председател на комисията господин Димитър Главчев.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Има ли предложения от други парламентарни групи? Заповядайте, господин Найденов.
АНГЕЛ НАЙДЕНОВ (КБ): Предлагам от името на Парламентарната група на Коалиция за България за член и заместник-председател на тази комисия господин Румен Овчаров.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Има ли други предложения за членове на комисията?
Заповядайте, господин Бисеров.
ХРИСТО БИСЕРОВ (ДПС): Господин председател, от името на Парламентарната група на Движението за права и свободи предлагам за член на комисията господин Рамадан Аталай.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Благодаря.
От името на Парламентарната група на „Атака” – заповядайте, господин Пехливанов.
НИКОЛАЙ ПЕХЛИВАНОВ (Атака): Като представител на Парламентарната група на „Атака” предлагам колегата Любомир Владимиров.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Всяка от парламентарните групи направи своето предложение, както и от страна на независимите.
Гласуваме предложените народни представители за членове на комисията. Това са: Димитър Главчев от Парламентарната група на ГЕРБ; от Коалиция за България – Румен Овчаров; от Движението за права и свободи – Рамадан Аталай; от „Атака” – Любомир Владимиров; от Синята коалиция – Мартин Димитров, и от колегите независими народни представители – Димитър Карбов.
Моля, гласувайте.
Гласували 110 народни представители: за 108, против 1, въздържал се 1.
Предложените народни представители са избрани за членове на комисията.
За председател има едно-единствено предложение – за народния представител Димитър Главчев.
Гласуваме предложението народният представител Димитър Главчев да бъде председател на Комисията за наблюдение на ДКЕВР.
Гласували 103 народни представители: за 102, против 1, въздържали се няма.
Предложението е прието.
Господин Главчев е избран за председател на комисията.
По реда на постъпването на предложенията – от страна на Синята коалиция за заместник-председател беше предложен народният представител Мартин Димитров.
Гласуваме това предложение.
Гласували 100 народни представители: за 90, против 3, въздържали се 7.
Предложението е прието.
Гласуваме предложението на Коалиция за България – за заместник-председател на комисията да бъде избран народният представител Румен Овчаров.
Моля, гласувайте.
Гласували 106 народни представители: за 15, против 63, въздържали се 28.
Направеното предложение не е прието.
За заместник-председател е избран народният представител Мартин Димитров.
С това тази точка от програмата ни приключва.

Продължаваме със следващата точка:
ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ ЗА ПРОМЕНИ В СЪСТАВА НА КОМИСИЯТА ПО ИКОНОМИЧЕСКАТА ПОЛИТИКА, ЕНЕРГЕТИКА И ТУРИЗЪМ.
Вносители са Венцислав Върбанов и група народни представители на 5 септември 2012 г.
Вносители на предложението са Венцислав Върбанов, Дарин Матов, Касим Дал, Димитър Карбов, Тодор Великов, Корман Исмаилов, Борислав Стоянов.
Проектът за решение ще ни бъде представен от господин Матов.
ДАРИН МАТОВ (независим): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, внасяме:
„Проект
РЕШЕНИЕ
за промени в състава на Комисията по икономическата политика, енергетика и туризъм
Народното събрание на основание чл. 79, ал. от Конституцията на Република България и чл. 18, ал. 7, и чл.20, ал. 4 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание
РЕШИ:
1. Освобождава Димитър Анастасов Карбов като член на Комисията по икономическата политика, енергетиката и туризъм.
2. Избира Стоян Иванов Иванов за член на Комисията по икономическата политика, енергетиката и туризъм.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Изказвания? Няма.
Гласуваме докладвания ни Проект за решение.
Гласували 98 народни представители: за 97, против няма, въздържал се 1.
Проектът за решение е приет.

Следваща точка от нашата програма е:
ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ ЗА ПОПЪЛВАНЕ НА СЪСТАВА НА ПАРЛАМЕНТАРНАТА АНКЕТНА КОМИСИЯ ЗА ПРОУЧВАНЕ НА СЛУЧАИ, ПРИ КОИТО ИМА ФАКТИ, ДАННИ И ДОКУМЕНТАЛНО АРГУМЕНТИРАНИ ПУБЛИЧНИ РАЗСЛЕДВАНИЯ, ВКЛЮЧИТЕЛНО И НА ПРЕКРАТЕНИ ДЕЛА И ПРЕПИСКИ ЗА КОРУПЦИЯ ПО ВИСОКИТЕ ЕТАЖИ НА ВЛАСТТА, ДОВЕЛИ ДО ЛИЧНО ОБЛАГОДЕТЕЛСТВАНЕ НА ОПРЕДЕЛЕНИ ЛИЦА, ОЩЕТЯВАНЕ И ЗНАЧИТЕЛНИ ВРЕДНИ ПОСЛЕДИЦИ ЗА ДЪРЖАВАТА.
Вносители – Мартин Димитров, Йордан Бакалов, Ваньо Шарков и Любомир Иванов на 27 септември 2012 г.
Предложението се основава на взето решение за създаването на Парламентарна анкетна комисия за проучване на тези случаи. Тъй като имаше избран състав на комисията, но Синята коалиция не беше предложила член от своя състав, има такъв проект тук.
Господин Шарков, заповядайте да го представите.
ВАНЬО ШАРКОВ (СК): Благодаря Ви, господин председател.
Уважаеми колеги, съвсем накратко:
На основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 34, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание и Решение на Народното събрание за създаване на Парламентарна анкетна комисия за проучване на случаи, при които има факти, данни и документално аргументирани публични разследвания, включително и на прекратени дела и преписки за корупция по високите етажи на властта, довели до лично облагодетелстване на определени лица, ощетяване и значителни вредни последици за държавата, внасяме
„Проект
РЕШЕНИЕ
за попълване на състава на Парламентарната анкетна комисия и предлага на Народното събрание да вземе решение
РЕШИ:
1. Избира Кирчо Димитров Димитров за член на Парламентарната анкетна комисия за проучване на случаи, при които има факти, данни и документално аргументирани публични разследвания, включително и на прекратени дела и преписки за корупция по високите етажи на властта, довели до лично облагодетелстване на определени лица, ощетяване и значителни вредни последици за държавата.” Благодаря за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Благодаря.
Изказвания, колеги? Няма.
Подлагам на гласуване докладвания Проект за решение.
Гласували 89 народни представители: за 87, против няма, въздържали се 2.
Решението е прието.
Господин Димитров е член на комисията.

Следваща точка от програмата е:
ВТОРО ЧЕТЕНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА УСТРОЙСТВОТО НА ТЕРИТОРИЯТА (ОБЩ ЗАКОНОПРОЕКТ, ИЗГОТВЕН ВЪЗ ОСНОВА НА ПРИЕТИТЕ НА ПЪРВО ЧЕТЕНЕ НА 12 АПРИЛ 2012 г. ЗАКОНОПРОЕКТИ)
Вносители – Министерският съвет, и народният представител Христо Бисеров.
С доклада за второ гласуване ще ни запознае господин Татарски.
Господин Татарски, Ваша е честта.
ДОКЛАДЧИК ЛЮБЕН ТАТАРСКИ: Благодаря Ви, господин председател.
Благодаря за доверието и честта, която имам да представя този законопроект пред Вас.
Преди да стане това, предлагам на основание на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание в залата да бъдат допуснати: господин Нанков – заместник-министър в Министерството на регионалното развитие и благоустройството, госпожа Милка Гечева – директор на ДНСК, и Лидия Станкова – експерт в Министерството на регионалното развитие и благоустройството.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Гласуваме направеното предложение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Гласували 78 народни представители: за 77, против няма, въздържал се 1.
Предложението е прието.
Квесторите, моля поканете гостите.
Слушаме Ви, господин Татарски.
ДОКЛАДЧИК ЛЮБЕН ТАТАРСКИ: „Закон за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията”.
Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на закона.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Гласуваме.
Гласували 77 народни представители: за 77, против и въздържали се няма.
Предложението е прието единодушно.
ДОКЛАДЧИК ЛЮБЕН ТАТАРСКИ: По § 1 има предложение от народния представител Димчо Михалевски.
Комисията подкрепя предложението.
Направено е предложение от народните представители Гинче Караминова и Станка Шайлекова. Предложението току-що беше оттеглено.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 1:
„§ 1. В чл. 7 се правят следните изменения и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1 и в нея думите „устройствените схеми и планове” се заменят с „концепциите и схемите за пространствено развитие и общите устройствени планове”.
2. Създава се ал. 2:
(2) Територии с предназначение земеделски, горски или урбанизирани територии, могат да бъдат едновременно и с предназначение защитени територии, определени със закон.”
ПРЕДСЕДАТЕЛЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания? Няма.
Гласуваме § 1 в редакцията по доклада на Комисията.
Гласували 73 народни представители: за 73, против и въздържали се няма.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ЛЮБЕН ТАТАРСКИ: По § 2 има предложение от народния представител Димчо Михалевски.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 2 да бъде отхвърлен.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване предложението на Комисията за отхвърляне на § 2 по вносител.
Гласували 77 народни представители: за 75, против няма, въздържали се 2.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ЛЮБЕН ТАТАРСКИ: Направено е предложение от народния представител Любен Татарски § 3 да отпадне.
Комисията подкрепя предложението.
Такова предложение е направено и от народния представител Димчо Михалевски по отношение на § 3.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага следната редакция на § 3, който става § 2:
„§ 2. В чл. 9, ал. 3 се отменя.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания? Няма.
Гласуваме § 2 в редакцията му по доклада на комисията.
Гласували 81 народни представители: за 80, против 1, въздържали се няма.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ЛЮБЕН ТАТАРСКИ: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 4, който става § 3.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Гласуваме.
Гласували 82 народни представители: за 80, против няма, въздържали се 2.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ЛЮБЕН ТАТАРСКИ: Направено е предложение от народния представител Александър Ненков по § 5, което комисията не подкрепя.
Направено е предложение от народния представител Димчо Михалевски по § 5, което комисията подкрепя по принцип.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Неподкрепеното предложение моля да го изчетете, господин Татарски.
ДОКЛАДЧИК ЛЮБЕН ТАТАРСКИ: Предложението на народния представител Александър Ненков, което комисията не подкрепя, е следното:
В § 5 в чл. 13, ал. 3 се изменя така:
„(3) Министърът на регионалното развитие и благоустройството по предложение на органа, компетентен да одобри общ или подробен устройствен план, може да допусне въз основа на решение на Националния експертен съвет изработването на специфични правила към съответния план. С допускането министърът указва възможните отклонения от правилата и нормативите по ал. 1. Специфичните правила и нормативи се одобряват от компетентния орган едновременно с одобряването на плана и са неразделна част от него.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Продължете с доклада.
ДОКЛАДЧИК ЛЮБЕН ТАТАРСКИ: Предложението на народния представител Димчо Михалевски се подкрепя по принцип.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 5, който става § 4:
„§ 4. В чл. 13 се правят следните изменения:
1. Алинеи 3 и 4 се изменят така:
„(3) Специфичните правила и нормативи по ал. 2 се приемат от Националния експертен съвет по предложение на органа, компетентен да одобри плана. Решенията на съвета се утвърждават от министъра на регионалното развитие и благоустройството. Специфичните правила и нормативи се одобряват от компетентния орган едновременно с одобряването на плана и са неразделна част от него.
(4) Специфичните правила и нормативи за устройство на територии, върху които се предвижда изграждане на специални обекти, свързани с отбраната и сигурността на страната, се приемат от специализираните експертни съвети по чл. 3, ал. 3, одобряват се едновременно с устройствения план по реда на чл. 129 и са неразделна част от него.”
2. Алинея 6 се изменя така:
„(6) За защитени територии за опазване на културното наследство специфични правила и нормативи към устройствените планове или към техните изменения се изработват, ако при съгласуването на заданието за проектиране на устройствен план по реда на чл. 125, ал. 6 министърът на културата е определил задължителни изисквания относно обемно- пространственото, архитектурното и стилово изграждане на предвиденото с плана застрояване за отделни територии, за група имоти или за отделен имот, попадащи в границите на единични или на групови недвижими културни ценности или в техните охранителни зони, които налагат допускане на отклонения от правилата и нормативите, установени с наредбата по ал. 1.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания? Няма.
Първо поставям на гласуване предложението на господин Александър Ненков, което комисията не подкрепя.
Гласували 83 народни представители: за 16, против 9, въздържали се 58.
Предложението не е прието.
Гласуваме § 4 в редакцията му по доклада на комисията.
Гласували 82 народни представители: за 79, против няма, въздържали се 3.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ЛЮБЕН ТАТАРСКИ: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 6, който става § 5.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Гласуваме.
Гласували 80 народни представители: за 79, против няма, въздържал се 1.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ЛЮБЕН ТАТАРСКИ: Направено е предложение от народния представител Любен Татарски, което комисията подкрепя за § 7.
Същото предложение е направено и от народния представител Димчо Михалевски, което комисията подкрепя.
Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 7 да бъде отхвърлен.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания? Няма.
Гласуваме предложението на комисията за отхвърляне на § 7.
Гласували 78 народни представители: за 78, против и въздържали се няма.
Предложението е прието единодушно.
ДОКЛАДЧИК ЛЮБЕН ТАТАРСКИ: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 8, който става § 6.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Гласуваме.
Гласували 82 народни представители: за 81, против няма, въздържал се 1.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ЛЮБЕН ТАТАРСКИ: Параграф 9.
Направено е предложение от народния представител Николай Пехливанов – в чл. 22 се правят следните изменения и допълнения:
„1. Алинея 3 се изменя така:
„(3) В жилищните и курортните комплекси комплексното застрояване може да се съчетава със застрояване в отделни урегулирани поземлени имоти съгласно предвижданията в общия устройствен план или в подробния устройствен план на цялата устройствена зона с комплексно застрояване.”
3. Създава се ал. 8:
„(8) Урегулирането на поземлени имоти в съществуващите квартали с комплексно застрояване и преструктурирането на жилищни и курортни квартали с комплексно застрояване се извършва съгласно приетия общ устройствен план или на действащия подробен устройствен план на цялата устройствена зона.”.
Комисията не подкрепя предложението по т. 1 и 3. Комисията подкрепя по принцип предложението по т. 2.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания? Няма.
Преминаваме към гласуване.
Първо поставям на гласуване предложението на господин Пехливанов по т. 1 и 3, в частта в която не се подкрепя от комисията.
Гласували 81 народни представители: за 17, против 22, въздържали се 42.
Предложението не е прието.
ДОКЛАДЧИК ЛЮБЕН ТАТАРСКИ: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 9, който става § 7:
„§ 7. В чл. 22, ал. 4, навсякъде думите „режим на” се заличават, а думите „чл. 121, ал. 1” се заменят с „чл. 127, ал. 1”.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Гласуваме § 7 в редакцията му доклада на комисията.
Гласували 82 народни представители: за 80, против няма, въздържали се 2.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ЛЮБЕН ТАТАРСКИ: По § 10 е направено предложение от народния представител Димчо Михалевски, което комисията подкрепя.
Такова предложение е направено от народните представители Гинче Караминова и Станка Шайлекова, което е оттеглено.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 10, който става § 8:
„§ 8. В чл. 31 се правят следните изменения и допълнения:
„1. Алинея 5 се изменя така:
„(5) Нормативите за разстояния до страничните граници на урегулираните поземлени имоти по ал. 1 и 2 се прилагат за сгради с дълбочина до 16 метра. За частта от сградата с по-голяма дълбочина към разстоянията до страничните граници на урегулираните поземлени имоти по ал. 1 и 2 се добавя 30 на сто от увеличената дълбочина над 16 метра. В урегулиран имот с лице към две улици разстоянията за дълбочината над 16 метра се увеличават, докато достигнат стойност с 2 метра по-голяма от норматива за разстояние до странична граница по ал. 1 и 2.”
2. Създава се ал. 6:
„(6) Разстоянието между застрояването в поземлен имот и границата на морски плаж е по-голямо или равно на височината на застрояването.”.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания? Няма желаещи.
Гласуваме § 8 в редакцията му по доклада на комисията.
Гласували 84 народни представители: за 82, против няма, въздържали се 2.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ЛЮБЕН ТАТАРСКИ: Параграф 11.
Направено е предложение от народния представител Зоя Георгиева, което комисията не подкрепя.
Същото предложение е направено и от народния представител Димчо Михалевски, което комисията също не подкрепя – § 11 да отпадне. Това е предложението и на двамата народни представители, което комисията не подкрепя.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 11, който става § 9:
„§ 9. В чл. 36 ал. 4 се изменя така:
„(4) В случаите по ал. 1 3 по-големи отклонения от установените в тях за квартали и улици с предимно застроени урегулирани поземлени имоти (50 на сто и повече) могат да се допускат по предложение на кмета на общината с решение на общинския съвет, прието с мнозинство не по-малко от две трети от общия брой на съветниците.”.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания?
Господин Михалевски, заповядайте.
ДИМЧО МИХАЛЕВСКИ (КБ): Благодаря, госпожо председател.
Аз искам първо да благодаря за подкрепата дотук, защото действително по тези текстове, по които успяхме да постигнем консенсус в комисията, е важно и не искам никой да остава с впечатлението, че просто защото комисията не подкрепя предложението, затова се изказвам. Този параграф е изключително важен и ще припомня каква е действащата практика.
Действащата практика досега е, че подобни отклонения за застрояване на урегулирани поземлени имоти се приемат досега с 50 на сто от гласовете в общинския съвет, но се одобряват от министъра на регионалното развитие и благоустройството. Неслучайно законодателят досега е предвидил такъв последващ важен, високоинституционален контрол, защото в крайна сметка трябва да има гаранция, че се прилагат единни принципи на застрояването и отклонението от тях за цялата страна.
В случая ние предлагаме, тоест вносителят предлага, съответно комисията подкрепя това предложение, да изключим фигурата на последващия контрол и спазването и регулацията на общите принципи в национален мащаб, какъвто е министърът на регионалното развитие и благоустройството и да оставим това в ръцете на всеки един общински съвет и кмет. Не че се съмняваме в тяхната принципност, но това означава, че, първо, има риск да се наложат различни подходи и различни принципи на различните места и, второ, отсъствието на последващ контрол може да доведе до много тежки, с извинение, пазарлъци в различните общински съвети, които да не преследват цели, предимно за спазване на принципите на устройство на територията, включително може да има и други изкривявания.
Затова, все пак, настоявам този текст да отпадне, което означава да се запази досегашната практика, която не изключва възможността при необходимост да бъде прилагана такава промяна и отклонение от правилата за застрояване. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря Ви, господин Михалевски.
Има ли реплики?
Господин Татарски – първа реплика.
ДОКЛАДЧИК ДИМИТЪР ТАТАРСКИ: Ще си позволя да направя тази реплика в рамките на добрия тон, в който протече и разглеждането на целия законопроект в комисията.
Наистина, господин Михалевски, сега съществуващият ред дава по-големи правомощия на министъра на регионалното развитие и благоустройството, но нали всички ние говорим, че трябва да увеличаваме правомощията на местните власти? Защо да смятаме, че с това квалифицирано мнозинство от две трети от съветниците не могат да се вземат по-правилни решения, а всички тези случаи да отнасяме до министъра на регионалното развитие и благоустройството? Предложението на вносителя е в тази посока и е целесъобразно, затова мисля, че трябва да бъде подкрепено. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Втора реплика? Няма.
Дуплика – господин Михалевски.
ДИМЧО МИХАЛЕВСКИ (КБ): Уважаеми господин Татарски, аз мисля, че с текста, който съществува в момента, не отнемаме правомощия на общинските съвети и на кметовете на общини. Напротив, те продължават да съществуват. Но последващият контрол на министъра е важен именно от принципите, за които споменах преди малко – да не ги повтарям.
В момента с това си действие ние, първо, изключваме възможността за един общ поглед на национално равнище какво се случва с проблематиката „устройство на територията” в частност изключения и отклонения от общоприетите принципи. Вече няма механизъм, по който министърът да може да събира и да контролира тези действия. Тук искам да кажа, че неговите функции не са на крайно одобрение. Той в крайна сметка може да влезе в диалог с общинските съвети при достатъчна аргументация. В масовите случаи, с които аз поне съм запознат – когато това е било в Министерството на регионалното развитие и благоустройството, е нямало проблем. Единственият пример, в който си спомням, че министърът се противопостави през последните години, беше, когато се искаше на няколко пъти да се правят небостъргачи в София, което вече срещна съпротивата на министъра на регионалното развитие и благоустройството тогава. Но неговото отсъствие като фигура създава една възможност за определена договореност общинският съвет дори и с такова квалифицирано мнозинство от две трети, в което принципите, заложени и в добрите практики на устройството на територията, да бъдат прекрачени. Това е моето безпокойство.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Други народни представители желаят ли да вземат отношение по обсъжданите текстове? Няма желаещи.
Първо ще подложа на гласуване предложението на народния представител Зоя Георгиева, идентично с предложението на господин Димчо Михалевски, а именно § 11 по вносител да отпадне. Това предложение не се подкрепя от комисията.
Гласували 82 народни представители: за 9, против 25, въздържали се 48.
Предложението не е прието.
Сега гласуваме § 9 в редакцията му по доклада на Комисията.
Гласували 80 народни представители: за 76, против 2, въздържали се 2.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ЛЮБЕН ТАТАРСКИ: По § 12 има предложение от народния представител Димчо Михалевски.
Комисията подкрепя по принцип предложението.
Има друго предложение, което е оттеглено.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 12, който става § 10:
„§ 10. В чл. 38 се правят следните допълнения:
1. В ал. 1 след думата „гаражи” се добавя „или места за паркиране”.
2. Създава се ал. 9:
„(9) Не се допуска преустройство и промяна на предназначението на обекти по алинеи 1-5, ако за новите обекти не могат да се осигурят необходимите гаражи или места за паркиране в съответния поземлен имот.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания? Няма.
Поставям на гласуване § 10 в редакцията му по доклада на Комисията.
Гласували 80 народни представители: за 80, против и въздържали се няма.
Предложението е прието единодушно.
ДОКЛАДЧИК ЛЮБЕН ТАТРСКИ: По § 13 е направено предложение от народния представител Димчо Михалевски:
Параграф 13 се изменя така:
„§ 13. В чл. 43 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 3 накрая се добавя „или места за паркиране и/или гариране в незастроената част на урегулираните поземлени имоти”.
2. Създава се ал. 4:
„(4) След обследване на населените места в зависимост от функционалния им тип се осигуряват места за гариране и/или паркиране за обществени нужди към уличната мрежа, в зависимост от степента на моторизация на населените места.”
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага следната редакция на § 13, който става § 11:
„§ 11. В чл. 43 се правят следните изменения:
1. В алинеи 1 и 2 думите „места за гариране и/или паркиране” се заменят с „гаражи и места за паркиране”.
2. Алинея 3 се отменя.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания? Преминаваме към гласуване.
Първо ще поставя на гласуване предложението на народния представител Димчо Михалевски, което Комисията не подкрепя.
Гласували 82 народни представители: за 22, против 36, въздържали се 24.
Предложението не е прието.
Сега поставям на гласуване § 11 в редакцията му по доклада на Комисията и номерация по доклада на Комисията.
Гласували 85 народни представители: за 82, против няма, въздържали се 3.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ЛЮБЕН ТАТАРСКИ: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 14, който става § 12.
Комисията съответно подкрепя текста на вносителя за § 15, който става § 13.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Анблок гласуваме параграфи с номера 14 и 15 по вносител, които стават параграфи с номера 12 и 13 по доклада на Комисията. Това ще бъде последното гласуване за днешното заседание.
Гласували 82 народни представители: за 79, против няма, въздържали се 3.
Предложението е прието.
Утре в 9,00 ч. продължаваме с Второто четене на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията.
Поради изтичане на определеното време за продължителност на пленарното заседание закривам пленарния ден. (Звъни.)

(Закрито в 14,01 ч.)Председател:
Цецка ЦачеваЗаместник-председател:

Анастас Анастасов


Секретари:

Пламен Нунев

Митхат Метин
Форма за търсене
Ключова дума
ЧЕТИРИДЕСЕТ И ПЪРВО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

 Обявление за провеждане на процедура за подбор на кандидати за член на Европейския комитет за предотвратяване на изтезанията и нечовешкото или унизително отнасяне или наказание

Онлайн посещения на Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

    Последни заседания