Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Стенограми от пленарни заседания
ТРИСТА ДЕВЕТДЕСЕТ И ПЕТО ЗАСЕДАНИЕ
София, сряда, 10 октомври 2012 г.
Открито в 9,04 ч.
10/10/2012
Видео архив » Преглед на видео архив
Председателствали: председателят Цецка Цачева и заместник-председателите Анастас Анастасов, Христо Бисеров и Екатерина Михайлова

Секретари: Пламен Нунев и Милена Христова

ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Налице е кворум. Откривам пленарното заседание. (Звъни.)
Предлагам на Вашето внимание Проект на програма за работата на Народното събрание за времето от 10-12 октомври 2012 г.:
1. Проект за решение за удължаване срока на действие на Временната комисия за проучване, анализ и обсъждане на добри практики и законодателни решения във връзка с регулирането на дейности по проучване и добив на подземни богатства при опазване на околната среда. Вносител е председателят на Временната комисия.
2. Проекти за решения за попълване и промени в постоянни и временни комисии на Народното събрание. Вносители: Десислава Танева, второ предложение с вносител Лютви Местан и трето предложение с вносител Ангел Найденов.
3. Проект за решение за избиране на председател на Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори. Вносител: Комисията по бюджет и финанси, съгласно чл. 35б, ал. 4 от Закона за независимия финансов одит.
4. Второ четене на Законопроекта за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване. Вносители: Светлана Ангелова, Даниела Дариткова и Юлиана Колева.
5. Второ четене на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията. Общ законопроект, изготвен въз основа на приетите на първо четене законопроекти с вносители: Министерския съвет - първи по време законопроект, и Христо Бисеров – втори законопроект. Това е продължение от законодателната ни работа през изтеклата, миналата седмица.
6. Първо четене на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия. Вносител: Румен Петков. Предвижда се тази точка да се разгледа днес – 10 октомври 2012 г., от 13,00 ч.
7. Второ четене на Законопроекта за изменение и допълнение на Данъчно осигурителния процесуален кодекс. Вносител: Министерският съвет. Приет е на първо четене на 19 септември 2012 г.
8. Второ четене на Законопроекта за изменение на Закона за администрацията. Вносител: Министерският съвет.
9. Първо четене на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър. Вносители: Любен Татарски и Искра Фидосова.
10. Първо четене на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за Търговския регистър. Вносител: Министерският съвет.
11. Първо четене на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за публичното предлагане на ценни книжа.
12. Първо четене на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за насърчаване на инвестициите. Вносител: Министерският съвет. Предвидено е това да бъде т. 1 за петък, 12 октомври 2012 г.
13. Законопроект за ратифициране на Допълнителния протокол от Нагоя-Куала Лумпур за отговорността и обезщетяването към Протокола от Картахена по биологична безопасност. Вносител: Министерският съвет.
14. Проект за решение за вземане на акт от Конвенцията относно домашните работници и от Препоръката относно домашните работници. Вносител: Министерският съвет.
15. Годишен доклад за дейността на Постоянно действащата подкомисия към Комисията по правни въпроси, която осъществява предвидения в чл. 34б от Закона за специалните разузнавателни средства и чл. 261б от Закона за електронните съобщения, парламентарен контрол и наблюдение за периода 20 април 2011 г. – 20 април 2012 г.
16. Парламентарен контрол с начален час 11,00 ч.
Едно пояснение преди да гласуваме – тъй като Проектът за програма в т. 2 бе предвижда само един Проект за решение за промяна в състава на комисии, тъй като до този момент не бяха постъпили останалите предложения, които са постъпили по реда на чл. 43, ал. 3, повтарям, че в тази точка ще се гледат проекти за решения за попълване и промени в постоянни и временни комисии на Народното събрание с вносители: Десислава Танева… По чл. 43 има още предложения, но не ги виждам тук.
На Председателския съвет се уточнихме, че всички предложения ще бъдат гледани.
Към т. 2 трябва да се прибави и Проекта за решение с вносител господин Христо Бисеров. (Шум и реплики.)
Всички предложения ще бъдат подложени на обсъждане и гласуване, господин Местан.
Моля, гласувайте.
Гласували 136 народни представители: за 115, против 1, въздържали се 20.
Предложението е прието.
По реда на чл. 43, ал. 3 от Правилника е постъпило и предложение да бъде включено Проекторешение за възлагане на Сметната палата извършването на одит на средствата от резерва на предвидени и неотложни разходи по републиканските бюджети за 2010 г., 2011 г. и 2012 г. с вносител господин Ангел Найденов.
Негово е и предложението за включване на проекторешението в седмичната ни програма.
Господин Найденов, слушаме Ви. (Реплики от КБ.)
Това предложение не е ново. В предходните две седмици е предлагано на Вашето внимание.
Поставям на гласуване Проекта за решение за възлагане на Сметната палата извършването на одит на средствата от резерва за непредвидени и неотложни разходи по републиканските бюджети за последните три години.
Гласували 132 народни представители: за 51, против 30, въздържали се 51.
Предложението не е прието.

Съобщение относно постъпили законопроекти и проекторешения за времето от 3 до 9 октомври 2012 г.:
1. Проект за решение за попълване състава на Комисията по земеделието и горите, вносител – Десислава Танева.
2. Проект за решение за избиране на председател на Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори, вносител – Менда Стоянова.
3. Проект за решение за удължаване срока на действие на Временната комисия за проучване, анализ и обсъждане на добри практики и законодателни решения във връзка с регулирането на дейности по проучване и добив на подземни богатства при опазване на околната среда.
4. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за фуражите, вносител – Министерският съвет. Разпределен е на Комисията по земеделието и горите, съпътстващи са Комисията по бюджет и финанси и Комисията по околната среда и водите.
5. Проект за решение за попълване състава на Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове, вносител – Ангел Найденов.
6. Проект за решение за промени в състава на Комисията по културата, гражданското общество и медиите, вносител – Ангел Найденов.
7. Проект за решение за попълване на състава на Комисията по икономическата политика, енергетика и туризъм, вносител –Ангел Найденов.
8. Проект за решение за промени в състава на Комисията за наблюдение на дейността на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране, вносител – Ангел Найденов.
9. Проект за решение за промени в състава на Временната парламентарна анкетна комисия за проверка на всички данни, факти и обстоятелства за решения и действия по Проекта „АЕЦ „Белене” от 2002 г. до края на март 2012 г., вносител – Ангел Найденов.
10. Проект за решение за попълване състава на Временната парламентарна анкетна комисия за проверка на всички данни, факти и обстоятелства за решения и действия по Проекта „АЕЦ „Белене” от 2002 г. до края на март 2012 г., вносител – Лютви Местан.
11. Проект за решение за промяна в състава на Парламентарната анкетна комисия за проучване на случаи, при които има факти, данни и документално аргументирани публични разследвания, включително и на прекратени дела и преписки, за корупция по високите етажи на властта, довели до лично облагодетелстване на определени лица, ощетяване и значителни вредни последици за държавата, вносител – Лютви Местан.
12. Проект за решение за промени в състава на Комисията по земеделието и горите, вносител – Ангел Найденов.
Уважаеми дами и господа народни представители, с Решение № 2047-МИ от 3 октомври 2012 г. относно поправка на техническа грешка в Решение № 2041-НС от 1 октомври 2012 г., Централната избирателна комисия ме уведомява, че в изпратеното решение, с което за избран народен представител бе обявена госпожа Мариана Петрова Иванова-Николова за народен представител в 21. многомандатен избирателен район -Сливен от листата на ПП „ГЕРБ” е допусната техническа грешка, като личното име вместо Мариана в решението, което предходната седмица коментирахме и народният представител положи клетва, е записано с буквата „я”. Затова предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия реши: „Допуска поправка на явна техническа грешка в Решение № 2041-НС от 1 октомври 2012 г. на ЦИК и Удостоверение № 290 от 1 октомври 2012 г., като личното име на обявената за избрана за народен представител Мариана Петрова Иванова-Николова вместо „Марияна”, както бе записано в решението за обявяването й за народен представител, да се чете „Мариана”.”
На 8 октомври 2012 г. с вх. № 204-00-35 в Народното събрание е постъпил Отчет за осъществяване на процеса на приватизация и следприватизационен контрол за периода 1 януари – 30 юни 2012 г. С писмо на председателя на Народното събрание отчетът е изпратен на Комисията по икономическата политика, енергетика и туризъм. Отчетът е на разположение на народните представители в Библиотеката на Народното събрание.
На 5 октомври 2012 г. в Народното събрание е внесен Доклад на Междуведомствения съвет по въпросите на военнопромишления комплекс и мобилизационната готовност на страната при Министерския съвет за изпълнението на Закона за експортния контрол на оръжия, изделия и технологии с двойна употреба през 2011 г., одобрен с Решение № 801 от 2012 г. на Министерския съвет. С мое писмо докладът е изпратен на Комисията по икономическата политика, енергетика и туризъм, Комисията по външната политика и отбрана и Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове. Същият е на разположение на народните представители в Библиотеката на Народното събрание.
Дами и господа народни представители, има още едно предложение, постъпило по реда на чл. 43, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание. То е от господин Александър Радославов – заместник-председател на Парламентарната група на Коалиция за България, с което предлага да бъдат включени проекторешения за промени и попълване съставите на постоянните комисии на Народното събрание с вх. № 254-02-124, № 254-02-125, № 254-02-126, № 254-02-127 и № 254-02-128. Уточнихме се, че влизат във втора точка, но тъй като при изброяването не бяха посочени, моля да гласуваме и тези предложения за попълване на състави на постоянни комисии на Народното събрание да бъдат гласувани в точка втора от нашата седмична програма.
Моля, гласувайте.
Гласували 129 народни представители: за 126, против няма, въздържали се 3.
Предложението е прието.
Изявление от Парламентарната група на Движението за права и свободи.
Господин Кърджалиев, имате думата.
ТУНЧЕР КЪРДЖАЛИЕВ (ДПС): Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа! Парламентарната група на Движението за права и свободи е силно обезпокоена от казуса във връзка с обвинение на Окръжната прокуратура – Пазарджик, срещу български граждани по чл. 108, чл. 109 и чл. 164 от Наказателния кодекс и особено от разнопосочния обществен резонанс. Във връзка с това ми позволете да прочета декларация от името на Парламентарната група на Движението за права и свободи:
„Ние, народните представители от Парламентарната група на ДПС, като изразяваме категоричното си убеждение, че Република България в качеството си на член на Европейския съюз е демократична държава с върховенство на закона и с гарантирани права и основни свободи на човека, включително в сферата на сътрудничеството и диалог между хората с различна етническа, културна и религиозна идентичност, като приемаме безпрекословно правото на всяко лице на свобода на съвестта и вярата, а също гарантираното положение от Закона за вероизповеданията, че правото на вероизповедание е основно, абсолютно субективно, лично и ненакърнимо, убедени, че правото на вероизповедание е демократично, естествено и основно човешко право, защитено от Конституцията на Република България, позовавайки се на факта, че вероизповеданията в Република България и религиозните убеждения са допълнително гарантирани от всеобщата Декларация за правата на човека на ООН, Международната конвенция за премахване на всички форми на расова дискриминация на ООН, Европейската конвенция за защита на правата на човека и основните свободи на Съвета на Европа, Рамковата конвенция за защита на националните малцинства на Съвета на Европа и Хартата за правата на човека на Европейския съюз, водени от конституционните си задължения, произтичащи от грижата за българските граждани и единството на българското общество и със самочувствието на национална партия с висока обществена отговорност и принципност за изграждането и утвърждаването на толерантен обществен модел в Република България,
ДЕКЛАРИРАМЕ:
Първо, изразяваме дълбоката си загриженост от опита да бъде подкопан религиозният мир чрез преекспониране и тенденциозно отправени обвинения срещу български граждани, някои от които са официално назначени и високопоставени длъжностни лица – двама районни мюфтии, четирима имами и един ваизин, и по тази причина легитимни представители на мюсюлманското вероизповедание, второто по численост в Република България. Този акт създава усещане за дискредитиране на основополагащия конституционен принцип за разделение на държавата и религиите и създава напрежение на верска основа между българските граждани и обществена психоза, компрометираща мюсюлманската религия и институциите и в страната.
Второ, Парламентарната група на ДПС остро осъжда опитите за провокиране на ислямофобия, която би ерозирала интеграционния модел на гражданското ни общество.
Трето, подчертаваме силното си безпокойство по повод недоказани и неаргументирани твърдения за проповядване на антидемократична идеология, провокираща условия за етническа и религиозна нетърпимост. Създава се впечатление, че обвиненията са обусловени от преднамереност и от дефицит на експертна теологическа компетентност.
Четвърто, обезпокоени сме от създалото се в обществото натрапчиво усещане, че цялото обвинение е манипулативно конструирано, за да се оправдаят показните акции на ДАНС през 2010 г. и за да се елиминират евентуални насрещни претенции на обвиняемите заради незаконни действия и нарушени правомощия спрямо тях.
Особено неприемливо би било, ако се цели и занапред това обвинение да послужи като основание за разширяване на полето за неправомерно действие на службите в определени региони на страната.
Пето, остро и категорично се противопоставяме на целенасоченото насаждане на стари страхове в хора, които са периодично репресирани през последния век. От гледна точка на ценностите на съвременното демократично общество това са недопустими реминисценции от недалечен тоталитарен период.
Шесто, подчертавайки вярата си в независимия обективен български съд, изразяваме надеждата си за безпристрастно и справедливо решение на този казус, превърнал се в безпрецедентен тест за зрялост и компетентност.
Седмо, с дълбоко съжаление отбелязваме липсата на адекватна държавна политика за мястото и ролята на малцинствата в гражданското общество на демократичната държава, в това число за интегрирането им в силовите структури на държавната власт и службите за сигурност.
Осмо, на фона на едно особено съображение, което се съдържа в обвинителния акт, а именно, че част от привлечените под наказателна отговорност висши духовници имат образование, получено в Саудитска Арабия, буди недоумение фактът, че компетентните органи в Република България вече дълги години упорито отказват да решат въпроса с акредитацията на Висшия ислямски институт по Закона за висшето образование, за да се осигури възможност български младежи да придобият висше духовно образование в своята родина.
Девето, призоваваме към отговорност и средствата за масова информация, които да не дават трибуна на преднамерени и недоказани обвинения, изказани на езика на омразата.
Десето, с присъщата си през годините чувствителност по тези теми и като вярваме, че мюсюлманите в България са неразделна част от гражданското ни общество, Движението за права и свободи ще следи отблизо този случай и при необходимост ще използва всички средства в рамките на закона за гарантиране на сигурността, основните права и свободи на всеки български гражданин.
Парламентарната група на ДПС ще представи настоящата декларация на вниманието на всички европейски и други международни организации, които имат компетенции по международните договори, гарантиращи правото на вероизповедание, свободата на съвестта и вярата. Благодаря за вниманието. (Ръкопляскания от ДПС.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА: Други изявления от името на група? Не виждам заявки.

Продължаваме с дневния ред, който приехме току-що.
ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ ЗА УДЪЛЖАВАНЕ СРОКА НА ДЕЙСТВИЕ НА ВРЕМЕННАТА КОМИСИЯ ЗА ПРОУЧВАНЕ, АНАЛИЗ И ОБСЪЖДАНЕ НА ДОБРИ ПРАКТИКИ И ЗАКОНОДАТЕЛНИ РЕШЕНИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С РЕГУЛИРАНЕТО НА ДЕЙНОСТИ ПО ПРОУЧВАНЕ И ДОБИВ НА ПОДЗЕМНИ БОГАТСТВА ПРИ ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА.
Вносител – председателят на Временната комисия.
Заповядайте, господин Червенкондев.
ДОКЛАДЧИК ДИАН ЧЕРВЕНКОНДЕВ: Благодаря Ви, госпожо председател.
Уважаеми колеги, ще Ви запозная с Решението за удължаване срока на действие на Временната комисия за проучване, анализ и обсъждане на добри практики и законодателни решения във връзка с регулирането на дейности по проучване и добив на подземни богатства при опазване на околната среда.
„Народното събрание на основание чл. 34 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание
РЕШИ:
Удължава срока на действие на Временната комисия за проучване, анализ и обсъждане на добри практики и законодателни решения във връзка с регулирането на дейности по проучване и добив на подземни богатства при опазване на околната среда, създадена с Решение на Четиридесет и първото Народно събрание от 4 април 2012 г. с шест месеца.”
Колеги, ще Ви запозная и с кратките мотиви за това Решение.
С приетото Решение на Народното събрание от 14 юни 2012 г. за изменение на Решението на Народното събрание от 18 януари 2012 г. за забрана върху прилагането на технологията хидравлично разбиване при проучване или добив на газ и нефт на територията на Република България, Народното събрание на Република България по предложение на Временната комисия за проучване, анализ и обсъждане на добри практики и законодателни решения във връзка с регулирането на дейности по проучване и добив на подземни богатства при опазване на околната среда прие изменения в т. 1 на посоченото решение, с което бяха отстранени възникналите пречки, възпрепятстващи както добива на конвенционален газ в България, така и нагнетяването на количества газ в хранилището в Чирен.
Във връзка с ангажираността на Комисията с подготвянето и обсъждането на посочените изменения и по-широко формулирания предмет на дейност, успоредно с приемането на решението за изменение на решението на Народното събрание от 18 януари 2012 г., Народното събрание на Република България прие и решение, с което удължава срока на действие на Комисията с три месеца.
В хода на проведените дискусии, както и с оглед факта на прието решение за забрана на технологията хидравлично разбиване при проучване и добив на нефт и газ на територията на Република България, се наложи виждането, че инженерното развитие на технологиите при проучване и добив на подземни богатства се движи с изпреварващи темпове, като най-много подобрения, изменения и открития се наблюдават в сферата на проучване и разработване на находища на конвенционални и неконвенционални нефт и газ. Засиленият медиен интерес към технологиите за проучване и добив на нефт и газ от непопулярни находища, активната дискусия по тези въпроси на национално, европейско и световно ниво, както и заявените прогнози за наличие на такива природни богатства на територията на страната, нестабилните и клонящи към покачване цени на нефт и газ на световните пазари, както и реалната възможност при наличие на подобни находища на територията на страната, те да се превърнат в алтернатива на вноса и да спомогнат за повишаването на енергийната независимост на страната, провокира развитието на по-нататъшната дейност на Комисията да бъде насочено към анализ на резултатите от започналите в други държави инициативи по проучване и добив на неконвенционален нефт и газ.
Бяха предприети действия по събиране и обобщаване на информация за страните, активно разработващи добив на природни богатства от конвенционални и неконвенционални източници, за възможните рискове, за постигнатите резултати, за използваните при разработване технологии, както и за изработените и приети регулаторни решения и добри практики, с които се регулира използването на познатите технологии, разработването на нови такива и стриктен контрол за намаляване и предотвратяване на евентуални рискове за човешкото здраве и околната среда.
Разгледаните достъпни публикации в медиите представиха хода на развитието на технологиите и на дейностите по проучване и добив на нефт и газ от неконвенционални находища съгласно представената информация като страна най-активно развиваща проучването и добив на нефт и газ от неконвенционални находища могат да бъдат определени Съединените американски щати. На европейско ниво такива са Полша и Великобритания. Проследяването на развитието на тези дейности в Румъния също следва да се отчете като пораждащо интерес както на общоевропейско ниво, така и с оглед факта на съседство и с България.
Посочват се и райони в граничните с България територии в Румъния, за които се очаква през 2012 г. да се развие активна проучвателна дейност.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА: Господин Червенкондев, не е нужно цялото становище да прочетете. Може да ни го представите по-кратко.
ДОКЛАДЧИК ДИАН ЧЕРВЕНКОНДЕВ: Към момента сме изпратили до всички страни от Европейския съюз, включително до Съединените щати, Канада и Украйна, искане за предоставяне на информация какви са регулаторните практики в тези страни, как са приети регулациите. Към настоящия момент сме получили отговори от следните страни: САЩ, Австрия, Кипър, Република Чехия, Дания, Естония, Финландия, Германия, Гърция, Латвия, Литва, Полша, Португалия, Румъния, Словакия, Швеция, Великобритания, които в момента обработваме. Това е доста информация и материали. С административния капацитет на Комисията и всички народни представители към настоящия момент нямаме възможност да направим окончателен доклад и да предложим такива практики.
В процес на обработване сме и затова предлагам да приемем удължаване на срока на действие на тази комисия, за да си свършим качествено и полезно работата. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА: Благодаря.
Откривам дискусията.
Народният представител Асен Агов има думата, първи поиска да вземе отношение към проекта.
Господин Агов, заповядайте.
АСЕН АГОВ (СК): Благодаря Ви, госпожо председател.
Уважаеми народни представители, ще припомня, че Синята коалиция подкрепи създаването на тази Временна анкетна комисия. Целта беше да се съберат достатъчно данни, които да могат да помогнат да се промени едно прибързано решение на българския парламент за забрана на проучванията за шистов газ. Ще припомня още, уважаеми народни представители, че Синята коалиция още тогава беше разделена по този въпрос. Част от народните представители гласуваха „против” решението за забраната на изследванията и проучванията, друга част подкрепиха това решение.
Продължавам да мисля, и това е убеждение на все повече хора у нас, че решението беше прибързано, неуместно и лиши България от много сериозен лост в енергийните преговори с главния доставчик на енергийни ресурси за България – Русия.
Ние няма да подкрепим такова удължаване на срока на Комисията. Шест месеца е прекалено дълъг срок, защото в крайна сметка става въпрос за политическо решение – политическо решение, което трябва да дойде час по-бързо, политическо решение, което да позволи България да продължи проучванията за всички свои енергийни ресурси, включително и за добива на шистов газ и по този начин да има по-силна ръка в преговорите с този доставчик.
Уважаеми народни представители, ако сте следили внимателно международния печат в последните две седмици, вероятно сте забелязали, че декапитализацията на „Газпром” е спаднала три пъти за една година – от 360 милиарда на 125 милиарда. Вероятно сте обърнали внимание, уважаеми народни представители, на обстоятелството, че в момента разследването на Европейската комисия срещу монополното положение на „Газпром” на световния пазар ще доведе до резултат, който във всички случаи ще създаде свободен пазар на природния газ. Създаде ли се свободен пазар на природния газ, съвсем естествено е котировката на природния газ на международните пазари за хиляда кубически метра да бъде променена значително – тя няма да бъде променена в нарастване, а ще бъде променена в намаляване, защото разликите в цените на природния газ от различните източници са много големи. Ние плащаме например 550 долара за хиляда кубически метра, американците плащат между 90 и 125 долара за кубически метър. От тази гледна точка неминуемо е в близката година да се започне създаването на такъв пазар.
Ще припомня още нещо. Край Кипър и край бреговете на Израел бяха открити големи находища на природен газ. Това променя значително европейската ситуация с нуждите, необходимостта на Европа от природен газ и възможността тази необходимост да бъде запълвана от новите находища.
Сигурно сте обърнали внимание, ако сте следили внимателно темата в международния печат и в българския печат, че онзи ден – на 8 октомври, се откри втората тръба на Северен поток. И най-вероятно сте разбрали, че капацитетът на Северен поток се запълва само 18% – това са числата, които бяха показани. Осемнадесет процента! И сега чуваме, че се преговаря за Южен поток. Северен поток е един крайно нерентабилен проект. Според изчисленията, които видях по този повод, за Северен поток, показват, че той няма да се изплати в следващите 150 години именно заради недостига на газ.
Казвам всичко това, защото на България предстоят решителни преговори както за доставките на газ – за нов договор за доставки на природен газ от Русия, а така също и заради това, че се очаква да подписваме договор за Южен поток. Аз казвам: едно отлагане на политическото решение за развитието на българските природни ресурси, на българските енергийни ресурси помага ли на българската позиция, когато води тези преговори, или вреди на българската позиция?
Моят отговор, уважаеми народни представители, е много категоричен. Такова отлагане говори за колебливост, говори за нерешителност от страна на България и отслабва ръката на България в тези преговори.
Ето затова, смятам, че от политическа гледна точка, от гледна точка на стратегическия интерес на България, от гледна точка на националната сигурност едно решение за 6-месечно удължаване на срока за работа на Комисията е абсолютно неуместно, вредно! Ето затова ние от Синята коалиция, продължавайки впрочем да бъдем разделени по този въпрос, настояваме за следното, и тук всички сме съгласни, работата на Комисията да бъде удължена максимум до края на тази сесия на Народното събрание и докладът, и решенията да излязат до края на тази сесия.
Госпожо председател, това, което правим, е официално предложение и предлагаме срокът да бъде до изтичането на зимната сесия на Народното събрание.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА: Благодаря Ви, ще го запиша.
Реплики?
Заповядайте, господин Червенкондев.
ДИАН ЧЕРВЕНКОНДЕВ (ГЕРБ): Благодаря Ви, госпожо председател.
Уважаеми колеги! Уважаеми господин Агов, темата за енергийната независимост и енергийната диверсификация на България е заложена в приетата от нас Енергийна стратегия, в Стратегията за национална сигурност. Така че ние всячески се борим за такава енергийна независимост, диверсификация на източниците и трасетата на нашите енергийни доставки.
Неслучайно казвам това, защото категорични стъпки в тази насока бяха направени преди месец време, когато българското правителство подписа договор за проучване на терени в България и в дълбоко Черно море за конвенционален газ и нефт. Очакванията на страната са след евентуалното намиране на такива находища през следващите две-три години България да удвои количествата собствен газ, които потребява за година. Това е реална стъпка за енергийната независимост и диверсификацията. Естествено една такава поредна стъпка би била и проучването, и добива на неконвенционален газ.
Нека да не забравяме, господин Агов, че в момента и в Европа тече сериозен дебат на тази тема. Цялата Енергийна комисия в момента внесе доклад пред Европейския парламент, в който се иска единна позиция на Европа за едни много стриктни и точни регулации. В момента ние получихме практиката и документите от много страни в Европа и по света. Нека да ги обработим и да съобразим с европейските настроения, така че разделението на обществото както в България, и в Европа, да не се увеличава по тази тема, а напротив, нека да бъдем в синхрон с всички разбирания. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА: Има ли втора реплика? Няма.
За дуплика, заповядайте, господин Агов.
АСЕН АГОВ (СК): Благодаря, госпожо председател.
Уважаеми господин Червенкондев, така е. Това, което казвате, е напълно вярно. Така е, също, че Европа в момента работи върху регулацията на въпроса за добива на шистов газ. Обаче аз съм убеден, че ние двамата с Вас сме сигурни, че тази регулация ще отиде в положителна посока. Няма никакво съмнение в това отношение, защото това е икономическата тенденция в света.
Лично аз се запознах с части от този доклад. Той подготвя почвата точно за едно положително отношение. Едно е стратегията, друго е борбата за изпълнението на стратегията. Повтарям и настоявам, уважаеми народни представители, за срока на Комисията. Разбирам, че материалът е много, но ако се интензифицира работата на Комисията, и ако този доклад бъде готов, ние ще можем да дадем и своя принос в обсъждането в Европейския парламент, господин Червенкондев. Няма никакво съмнение, че в близост до нас, а сигурно и у нас, има находища на шистов газ. От тази гледна точка колкото сме по-активни, колкото сме по-бързи в изводите си, колкото по-бързо вземем политическото решение, толкова повече ще бъдем способни да участваме в целия този европейски процес. Той ще завърши в полза на добива на шистов газ.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА: Има думата за изказване народният представител Христо Бисеров.
ХРИСТО БИСЕРОВ (ДПС): Благодаря, госпожо председател.
Дами и господа народни представители! Господин Червенкондев, останах с впечатление, че не изчетохте последните няколко абзаца от мотивите.
ДИАН ЧЕРВЕНКОНДЕВ (ГЕРБ, от място): Да.
ХРИСТО БИСЕРОВ: Да, нали? Във връзка с това искам да попитам и да Ви обърна внимание, колеги, че в последните няколко абзаца се споменава за предстоящо посещение на комисията в Полша, освен това се говори за предстоящо посещение на комисията в Съединените Щати на Америка и се говори за предстоящо посещение на комисията в Румъния.
Съвсем директно, господин Червенкондев, искам да задам въпроса: това удължаване с шест месеца е свързано с големия обем информация, която предстои да обработите, или с големия брой пътувания, които Ви предстоят?! Моля да отговорите на този въпрос под формата на реплика, защото трябва да бъдем информирани. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА: Благодаря.
Заповядайте за реплика, господин Червенкондев.
ДИАН ЧЕРВЕНКОНДЕВ (ГЕРБ): Благодаря Ви, госпожо председател.
Уважаеми колеги, уважаеми господин Бисеров! В момента комисията не е ходила абсолютно никъде (шум и реплики) и бюджетът, който е изхарчила за изминалите шест месеца, откакто е създадена, е близо 180 лв. (Реплика от заместник-председателя Христо Бисеров.) Не, питахте ме конкретно. Добре е веднъж и Вие да посетите заседанията на комисията, за да видите представителите на неправителствените организации, на зелените организации, които постоянно претендират, че един такъв сондаж на неконвенционален газ, пък дори и на конвенционален, е свързан с множество рискове за околната среда.
Аз лично не съм бил на такъв сондаж. Никъде не сме ходили и е нормално Комисията да се запознае било то в Румъния, било то в Полша, а е дадено като пример, господин Бисеров, че в Тексас, в самия университет, там където студентите учат и живеят, е направен такъв сондаж.
Задавам си въпроса: толкова ли е вреден?! Нека да отидем да поговорим с хората, с населението в тези райони, да ни кажат: „В момента ние не можем да спим, увеличили ли са се раковите заболявания, или водата е замърсена”. Да отидем на място и да видим, защото теорията е много, документите са много. Ако искате да свършим нещо реално, коректно, е добре да посетим и да се запознаем на самото място. Ако Народното събрание прецени или не гласува бюджет, ще отидем там, където сме ходили и досега – никъде. По този начин ли ще си сверим часовника? Това ли целите?! Аз Ви казах, че за шест месеца имаме разходи сто и осемдесет лева.
ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ (КБ, от място): Хайде, хайде, хайде.
ДИАН ЧЕРВЕНКОНДЕВ: Това ли са милионите, за които говорите в момента. Ето ги официалните документи, господин Корнезов. (Показва документи.)
ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ (КБ, от място): Хайде без документи!
ДИАН ЧЕРВЕНКОНДЕВ: Хайде без документи! Аз забравих, че Вие работите без документи.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА: Друга реплика има ли? Няма.
Заповядайте за дуплика, господин Бисеров.
ХРИСТО БИСЕРОВ (ДПС): Благодаря, госпожо председател.
Господин Червенкондев, аз разбрах две неща от Вашата реплика. Първо, че досега сте похарчили 180 лв. Второ, че искате удължаване на срока на комисията с шест месеца не защото има голям обем от информация, която трябва да обработите, а защото Ви предстои посещение в Съединените Щати на Америка. Просто го кажете, за да знаем, когато гласуваме, да вземе всеки от нас своето решение. Не крийте мотивите! Кажете истинските мотиви. От Вашата реплика разбрах, че това е мотивът. Трябва да отидете в Тексаския университет, да разговаряте с населението там. Това разбрах. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА: Благодаря.
Заповядайте за изказване, господин Терзийски.
ГЕОРГИ ТЕРЗИЙСКИ (независим): Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители! Уважаеми господин Червенкондев, моето изказване няма да го направя като член на Комисията, нито като лобист, а като обикновен народен представител и като такъв в мен възникват няколко различни основателни въпроса.
Единият въпрос е, че за пореден път управляващото мнозинство от ГЕРБ отменя, отказва се, променя свое решение. Беше гласуван Мораториум за добива и проучването на шистов газ. Веднага след това беше образувана комисия, която да започне да разучава добрите практики. Доколкото разбирам, в момента Вашите добри практики се заключават в това по някакъв начин да легализирате, да стигнете до доклад, който да легализира проучванията и добива на шистов газ. Това е поредното извъртане и отмятане от основни решения, които мнозинството на ГЕРБ е взело.
Във връзка с удължаването на срока на Вашата комисия от това, което чух, в мен се затвърди убеждението, че това не е една от безболезнените комисии в Народното събрание. Аз считам, че това е една от опасните комисии в Народното събрание. Изводите от този доклад могат да бъдат опасни за бъдещето и за природата на страната въобще.
Като стана въпрос за удължаването на срока, останах с убеждение, че не просто искате удължаване на срока, защото не сте готов с доклада, доколкото разбирам, предстоят Ви екскурзии, посещения в САЩ, Полша, Румъния, и в мен основателно възниква допълнение към въпроса, който господин Бисеров Ви зададе: тези екскурзии с народни парички ли считате да ги реализирате, или ще бъдат командировка от „Шеврон”?! Това е моят въпрос. Защото, ако е с народни пари, това е поредното безполезно разходване на средства от бюджета на Народното събрание, а ако е с пари от „Шеврон”, то тогава докладът ще бъде изключително опасен и зависим. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА: Благодаря.
Реплики?
Имате думата, господин Червенкондев.
ДИАН ЧЕРВЕНКОНДЕВ (ГЕРБ): Госпожо председател, уважаеми колеги, ето това са порочните практики, порочното мислене, което е било насаждано досега. Господин Бисеров си мисли само кой колко километри и къде ще посети. Хубаво е наистина да се направи една справка кой къде е ходил. Въобще отказвам се наистина където и да било да се ходи. Ако считате, че по този начин ще се свърши работа – окей, работим документално, докладът е почти готов, приключваме го в комисията.
Сто и осемдесет лева досега са разходите на народните парички, господин Терзийски, които в момента Народното събрание е похарчило за дейността на тази комисия.
Това, което Вие сте разбрали, и то погрешно, е, че ние в момента се мъчим да променим нещо или каквото и да било. Ние искаме просто да предложим едни трайни практики, които са приети в Европа, едни законодателни решения и регулации, за които се борят всички. Има доклад пред Европейския парламент, има множество добри практики, които са представени в Народното събрание. Защо не се включите в тази комисия да помогнете, господин Терзийски, без пари?! Никой в тази комисия не е получил пари. Стиска ли Ви?! Заповядайте! Или всичко трябва да е с парички?! На кого? На „Газпром” ли? (Реплики от КБ.) Да, сигурно.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Втора реплика? Няма.
Заповядайте за дуплика, господин Терзийски.
ГЕОРГИ ТЕРЗИЙСКИ (независим): Госпожо председател, дами и господа народни представители! Господин Червенкондев, много неуместна реплика ми направихте и ми дадохте основания за много сериозни забележки по отношение на Вас.
Първо, ако за шест месеца сте похарчили 180 лв., за което определено не Ви вярвам…
ДИАН ЧЕРВЕНКОНДЕВ (ГЕРБ, от място): Тук има официални документи за това.
ГЕОРГИ ТЕРЗИЙСКИ: …да считаме ли, че за следващите шест месеца ще искате да си наваксате? (Реплика от народния представител Искра Фидосова.) Затова искате следващите шест месеца да удължите срока, за да можете да компенсирате – САЩ, Полша, Румъния.
ДИАН ЧЕРВЕНКОНДЕВ (ГЕРБ, от място): Включи се и ти, щом ти е до тези 180 лв.! Ама ти всичко правиш за пари!
ГЕОРГИ ТЕРЗИЙСКИ: По отношение на „Газпром”, който споменахте, най-малко към мен можете да правите такава забележка. Но по отношение на въпроса за „Шеврон”, който Ви зададох, мисля, че трябва да отговорите по-задълбочено и по-сериозно и не от позиция на гняв, а от позиция на отговорност.
По отношение на предложението Ви да се включа в тази комисия, аз участвам в алтернативна комисия, естествено, без пари. Няма никакъв проблем да се включа и в тази комисия, но…
ИСКРА ФИДОСОВА (ГЕРБ, от място): Но няма да те изберем! (Шум, оживление, смях.)
ГЕОРГИ ТЕРЗИЙСКИ: Благодаря, няма да ме изберете, нали така? Няма да ме изберете, защото... Знаете ли защо? Чудесно, тогава защо ми предлагате да се включа в тази комисия? Това е поредният смях, който предизвиква ГЕРБ. Мораториум за шистовия газ – хоп, проучване на добри практики, и то за шистов газ. Това е поредният. Що се не включиш в Комисията? Ама ние няма да те изберем в комисията.
Вие знаете ли въобще какво правите?! Предизвиквате смях в цяла България с абсолютно безпринципните и непоследователни действия, които провеждате в управлението на цялата страна.
А сега за тези 180 лв. Ви задавам другия въпрос: колко ще струва резултатът от Вашата комисия на България, на българските граждани и на българската природа – това е страшният въпрос. Въпросът не е колко Вие конкретно ще изхарчите в комисията. Страшният въпрос е колко ще струва това на България като резултат от тази комисия.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Господин Чукарски е заявил изказване, не го виждам в залата.
Други народни представители?
Господин Радославов.
АЛЕКСАНДЪР РАДОСЛАВОВ (КБ): Уважаема госпожо председател, колеги! Очевидно е, че сред нас има две становища. Аз съм от тези народни представители, които напълно споделят тезата, че проучванията на шистов газ, технологията за проучване е вредна за околната среда на България. Това нещо стана достатъчно ясно по време на дебатите, когато гласувахме за мораториума.
Явно обаче, че натискът от страна на заинтересовани страни е толкова огромен върху днешното българско управление, че то се принуди да направи тази комисия, за да има допълнителни аргументи, евентуално в защита на мораториума или обратно – да се вземе решение да започнат проучванията. Това е ясно на всеки здравомислещ човек.
За разлика от колегата обаче аз съм от тези хора, които смятат, че цената за околната среда и за здравето на хората, на българите в дългосрочен план е толкова висока, че въобще не виждам смисъл да се пробваме за шистовия газ. Както знаете, във Франция има забрана; румънците се отказаха от проучванията; не знам как е в Полша. В самите Съединени щати се изнесоха достатъчно аргументи, че и там има сериозни поражения от добива на шистов газ. Очевидно е, че с удължаването на срока на Комисията се иска евентуално да се получат нови сведения, които ще натежат в едната или в другата посока. Струва ми се обаче, че целта е да се възстанови проучването за шистов газ. Аз ще гласувам „против”, защото съм против този метод и тази угроза, която очаква българските граждани. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря.
Реплики? Няма.
Господин Петров, имате думата за изказване.
ПЕТЪР ПЕТРОВ (ГЕРБ): Уважаема госпожо председател, колеги! Господин Червенкондев, Вие нищо не разбирате!
ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ (КБ, от място): Правилно!
ПЕТЪР ПЕТРОВ: Като се казва „мораториум”, това означава табу – никой да не е посмял да мисли повече за шистов газ, никой да не е посмял да мисли повече за нови технологии, никой да не е посмял изобщо да мисли за търсене на алтернативно решение, различно от това, което предлага „Газпром”. Ние просто трябва веднъж завинаги да осигурим пазара на „Газпром”.
Нямах намерение да ставам за изказване, но си го позволих, за да Ви прочета една новина, излязла в средата на месец август. Надявам се и други хора тук – отляво, да започнат да проявяват интерес към новите технологии.
„Нов метод за извличане на природен газ и петрол от шистови образувания, който не използва спорната технология хидрофракинг, по-евтин е и добива повече суровина.” Няма да казвам името на компанията от Съединените щати, която го предлага.
ИВАН Н. ИВАНОВ (СК, от място): „Чимера”.
ПЕТЪР ПЕТРОВ: Благодаря, господин Иванов.
„Откритието е разработено – ще пропусна това. В основата на новия начин за добив на шистов газ стои изкуственото създаване на екстремална топлина в шистовия пласт. Методът е в пъти по-евтин от познатия хидрофракинг и дори от последния, представен през месец февруари тази година, алтернативен начин за изследване на газа от шистите чрез втечнен пропан вместо вода.”
Както виждате, има дори повече от една технология, различна от тази, която Вие искате да наложим и да продължим во веки и веков мораториума.
По тази причина, ето по тази причина, ако трябва, и на Марс нека да отиде Комисията, за да разучи нещата и да излезе с обосновано решение по въпроса. Благодаря за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Реплика – господин Бисеров.
ХРИСТО БИСЕРОВ (ДПС): Уважаеми господин Петров, дебатът не е нито за шистовия газ, нито за „Шеврон”, нито за „Газпром”. Дебатът е да удължим ли срока на нашата комисия с шест месеца. По тази тема се изказа господин Агов. По тази тема ние питаме коя е причината да искате шест месеца, а не шест дни или шест седмици.
Буди недоумение обстоятелството, че господин Червенкондев изключително подробно изчете две страници от мотивите и съкрати последните няколко реда. И ние го питаме: „защото имате много работа в България, да четете много документи, или защото непременно трябва да отидете в САЩ, искате шест месеца отгоре?”
Аз не казвам „не ходете в Съединените американски щати”, но питам: защо го скривате и защо не го казвате? Защо трябва да Ви питаме? Ако е така, станете и кажете колко страници трябва да изчетете – 500–1000–1500?!
Ще дам за пример комисията, в която аз участвам, оглавявана от Яне Янев. Ние имаме да изчетем 700 страници за един ден. Вчера дойдоха 700 страници, днес имаме комисия и 700 страници трябва да прочетем за един ден. Трябва ли да искаме удължаване на срока с шест месеца?! Трябва ли да поискаме пътуване до фирмите, които са контактували по темата за „Белене”?! Това е репликата ми, за това става въпрос, господин Петров.
Народното събрание трябва да знае защо тази комисия иска шест месеца. Ако искате заради пътуването, кажете го, пък може и да Ви подкрепим.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Втора реплика?
Господин Казак.
ЧЕТИН КАЗАК (ДПС): Благодаря, уважаема госпожо председател.
Уважаеми колеги! Уважаеми колега, след като вече Народното събрание се превърна във втора Национална следствена служба, предлагам да закрием Българската академия на науките и да прехвърлим цялата дейност по проучване, изследване на най-нови научни открития, постижения и технологии в най-различни сфери на науката и нейното приложение, да прехвърлим всичко това на Народното събрание. (Шум, оживление.) Явно Вие считате, че и с такава дейност приоритетно трябва да се занимава българският парламент – чрез създаването и умножаването на различни временни, проучвателни, анкетни и всякакъв друг вид комисии.
Спрете се, уважаеми колеги, спрете се! Спрете с тази тенденция да вменявате на Народното събрание абсолютно неприсъщи за него дейности!
Има си изпълнителна власт, отговорни институции, които трябва да се занимават с това и да предлагат на Народното събрание. Те трябва да правят тези проучвания и да предлагат на Народното събрание вече готови решения, а не Народното събрание да се нагърбва с всички неща, от които бяга изпълнителната власт. Такъв беше случаят, опитът за прехвърляне на Народното събрание на отговорността за инвестиционното намерение за АЕЦ „Белене”, такъв е и този случай.
Недейте, престанете да угаждате на изпълнителната власт, когато тя желае да се освободи от нещо и да го прехвърли като отговорност на парламента. Българският парламент има ясно разписани задължения, отговорности, правомощия по Конституция. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Трета реплика?
Господин Терзийски.
ГЕОРГИ ТЕРЗИЙСКИ (независим): Госпожо председател, дами и господа народни представители! Господин Петров, Вие току-що тотално обезсмислихте дейността на комисията. Първо, не беше много колегиално от Ваша страна точно Вие от ГЕРБ да се обърнете и да кажете на господин Червенкондев, че нищо не разбира. Не само че му го казахте, а Вие го и доказахте с Вашето изказване. Защото тази комисия, оглавявана от господин Червенкондев, работи 6 месеца и не е стигнала до никакъв резултат, а Вие в рамките на пет минути проучване извадихте решение на добрите практики, дори го прочетохте от мобилния си телефон. Вие тотално обезсмислихте и показахте, че тази комисия не само че нищо не е свършила, но и просто няма как да свърши каквото и да било, защото Вие добрата практика вече сте я открили от не знам коя си компания, но предложихте много по-добър метод от трибуната на Народното събрание.
Точно Вие не трябваше да казвате на господин Червенкондев, че нищо не разбира. Но в крайна сметка го и доказахте. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Дуплика – господин Петров.
ПЕТЪР ПЕТРОВ (ГЕРБ): Госпожо председател, колеги!
Господин Бисеров, има достатъчно основания комисията да иска удължаване на срока. Това е моята дуплика към Вас.
Към господин Казак – мораториумът беше наложен именно заради технологията. Народното събрание вече се занимава с този въпрос – с технологията. И по тази причина има основание отново да се занимава с новите технологии, които се появяват.
Господин Терзийски, това съобщение не е отпреди 6 месеца. То е съвсем прясно. Комисията през тези 6 месеца, през които се е занимавала, не е имала възможност да разполага с тази информация, защото това нещо фактически излиза, неправилно казах в средата на август, в края на август. Така че съвсем нормално е сега да се появява като опция.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Лично обяснение – господин Червенкондев.
ДИАН ЧЕРВЕНКОНДЕВ (ГЕРБ): Благодаря Ви, госпожо председател.
Уважаеми господин Бисеров, Вие бяхте ли, когато четох доклада? Да, бяхте. Тук чувахте господин Корнезов и председателстващата тогава заседанието, която ме помоли да го съкратя и само да кажа накрая решението. Аз започнах да чета мотивите точно, изчерпателно, както са написани. Ако имаше нещо, което трябва да бъде скрито-покрито, то нямаше да влезе в мотивите. А мотивите са раздадени на абсолютно всички народни представители, включително и на Вас. Там е записано, че добре би било… Естествено, не е въпросът кой какво желае и какво не, има си председателство, в което и Вие сте заместник-председател, което одобрява и преценява кой къде ще ходи.
Що се отнася, господин Терзийски, до това дали комисията си е свършила работата и дали си върши работата, да се изкаже един от колегите, които са членове на комисията, да се види не се ли работи в тази комисия, не се ли прави достатъчно открит дебат. Там говорим за отмяна на мораториума или просто за прилагане на добри регулации и на добри практики, на законодателни решения. Затова сме получили тези документи. Затова се запознаваме с тях. Но, вярно е, трябва да се чете. Пък много ми е интересно Вие с Вашите 700 страници, дали ще ги прочетете от днес за утре и колко ефективен ще бъдете. Това ли искате да бъде Народното събрание и тези комисии? Просто да стоят, нищо да не четат, да не се запознават и оттам насетне да гласуват нещо си, някакви решения. Ако искаме да свършим коректна и експертна работя, мисля, че се работи по този начин. Ако не щете – недейте да гласувате.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Господин Аталай – за изказване.
РАМАДАН АТАЛАЙ (ДПС): Благодаря Ви, госпожо председател.
Уважаеми колеги, аз ще Ви помоля да бъдем отговорни, а не милиционерски назидателни, господин Червенкондев. Защото, ако назидателният тон е практика във Вашата парламентарна група, то не е полезно за българското общество, най-малко пък е приятно за ушите на тези, които искат да чуят нещо във връзка с шистовия газ и във връзка с дейността на тази Комисия.
Уважаеми колеги, аз съм един от членовете на тази комисия. Не може да се каже, че комисията не е свършила достатъчно по обем работа, защото имахме много добри срещи, имаше представители от американски институции, които дойдоха и ни изнесоха лекции. Но това достатъчно ли беше, или необходимо ли беше? Всичко това, което те ни казваха, в края на краищата трябваше да се разбере и да се чуе от тази трибуна с един доклад след 6-месечно заседание на тази комисия.
И тук изниква въпросът, уважаеми колеги, за броя на създадените временни комисии, които не решават абсолютно нищо. Ако си спомняте, само по време на създаването на тази комисия аз апелирах Народното събрание и може да погледнете, че Движението за права и свободи имаше предложение комисията по икономика, енергетика, туризъм и по маслобойните да се раздели на достатъчен брой отговорни постоянни комисии, за да не се чудим днес ние в колко временни комисии участваме и колко неполезни дебати и заседания правят тези временни комисии.
Казвам Ви – дебатите в комисиите не са полезни. Ще Ви помоля да погледнете стенограмата от последното заседание на комисията, където господин Червенкондев говори 45 минути и 45 секунди, без да ни каже нещо съществено във връзка с решенията, които трябваше да вземе тази комисия. А комисията имаше за задача да се запознае – не знам защо – само с добрите практики, а не с всички практики, които ги има в света, във връзка с добива на шистов газ.
Уважаеми колеги, Вие с образуването и със създаването на тази комисия отнехте правомощията на изпълнителната власт да вземе решение и да представи това решение пред Народното събрание – Решение във връзка с проучването и добива на шистов газ. Това беше политическо решение, което мнозинството трябваше да вземе, а ние от опозицията – който се е запознал с документите, който е за националните интереси, който е за опазване на околната среда – щяхме да се запознаем с всички тези подробности във връзка с това решение, което трябваше да вземе правителството и сега нямаше да искаме удължаване срока на действие на Временната комисия, а щяхме да излезем със съответното решение. Дали опозицията щеше да гласува „за” или „против”, е вече отделно. Но България щеше да има решение, Решение за диверсификацията на енергийните ресурси. Постоянно повтарям от тази трибуна, но имам чувството, че много от хората едно време, когато се говореше за ергономия, го разбираха като агрономия, едва ли на всички им е ясно с дивесрификацията за какво се борим и за какво ручаме жабетата.
Затова моето предложение и днес оттук, от тази трибуна, колеги, е в едноседмичен срок да натоварите ръководството на тази комисия да излезе с доклад за всички онези практики, с които сме се запознали, с всички онези предложения, които може да даде тази комисия пред Народното събрание, да утвърдим този доклад, за да можем отново да дадем възможност на изпълнителната власт да си вземе решението. На предишната комисия казах, че аз имам опасение, господин Червенкондев, че Вие ще оставите другото правителство да вземе това решение, следващото правителство, в което Вие, убеден съм, че няма да вземете участие. Вие не ми повярвахте, но днес тук излиза, че Вие наистина искате да натоварите следващото правителство с Ваша отговорност, което, уважаеми колеги, никак не е приятно.
Първото, което още веднъж Ви предлагам, е поне за последните две сесии да се образува Енергийна комисия, за да се премахнат всички онези временни комисии, свързани с „Белене”, свързани със зимната подготовка на енергетиката, свързани с това дали обществото трябва да знае Националната електрическа компания фалирала ли е, какво трябва да се направи с енергетиката, и да създадем една постоянна комисия, която да се запознае с всички тези въпроси.
И второто – да натоварим, още веднъж го казвам, Временната комисия в рамките на едномесечен срок да излезе с доклад пред Народното събрание.
Уважаеми колеги, аз смятам, че по-отговорно нещо от това, което днес предлагаме от тази трибуна, друго не може да се направи. Наистина неправителствените организации смятат, че проучванията на шистовия газ от гледна точка на зелените не е полезно за България, но Вие сте хората, които, изхождайки от националната сигурност, изхождайки от това дали енергетиката и в каква насока би трябвало да се развие, Вие сте хората, които трябва да вземете решение. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Реплики?
Господин Лазаров.
ДИМИТЪР ЛАЗАРОВ (ГЕРБ): Уважаема госпожо председател!
Уважаеми колега, след като чухме с назидателен тон колко е лошо, изслушахме Ви как размахвахте пръст и обявихте, че ние сме хората, които трябва да вземем решение, аз си зададох въпроса: а Вие кои хора сте? Безотговорните хора, които не вземат решение и само критикуват? Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Втора реплика?
Дуплика – господин Аталай.
РАМАДАН АТАЛАЙ (ДПС): Уважаеми колеги, няма как да не съм учуден, че един народен представител след четири години престой в Народното събрание, не е разбрал кой за какво отговаря в тази държава. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Други народни представители за изказване?
Господин Курумбашев.
ПЕТЪР КУРУМБАШЕВ (КБ): Благодаря Ви, госпожо председател.
Уважаема госпожо председател! Уважаеми дами и господа народни представители, тази комисия беше избрана с цел да проучи добри практики, макар че наистина беше добре да проучи всички практики, защото ако някой иска да ходи до Съединените щати, и понеже стана дума изобщо за добив на подземни богатства, може да види до какво е довела, например цианидната технология в щата Монтана, Съединените щати. Може да проучи доста практики!
Може, например, също прави впечатление в това предложение за Полша и Щатите, че се отива в държави, където са благосклонно настроени. Може да се отиде до Франция, например. Някой може да разговаря с Вашите колеги, между другото, от френската десница, които прокараха закон във френския парламент, който наложи мораториум.
Прави впечатление, че се ходи на едни места, където са по благосклонно настроени, а пък други места се пропускат.
Иначе аз оценявам тази оригиналност на колегата от ГЕРБ, който предложи да се ходи и на Марс. Моля да гласувате формално и предложенията да се посетят Полша, Съединените щати и Марс, като мисия „Кюриосити-2”, в парламента, за да се продължи мандата на тази комисия.
Става дума и за друго нещо. Какви шест месеца? Колеги, след шест месеца е 10 април. Тогава може вече да не работи парламентът. През месец юни ще има избори. Или тази комисия може да си продължи мандата и за Четиридесет и второто Народно събрание?!
Единственото нещо, което може да направи уважаваният председател на тази комисия, е наистина да събере това, което е получил като отговори от различни институции, да го представи в един доклад, но с това не е необходимо да се ангажира повече нашата комисия. Тя изпълни ангажимента си, тъй като наистина с това решение бяха създадени проблеми на нашия оператор –„Булгаргаз”, по-точно може би на „Булгартрансгаз”. Оттам нататък – аз, например, не съм чул каква е политическата посока на самите управляващи, какви предложения ние да внесем, при положение че аз отново не знам Вие от ГЕРБ искате ли да разрешите в България проучвания и добив на шистов газ или не?
Вие и по тази тема, както и по темата „Белене”, имате по четири превъртания на сто и осемдесет градуса! Почна се с това, че Трайчо Трайков тихомълком даде една концесия на „Шеврон”. Разбира се, тук скочиха много неправителствени организации. Скочи и опозицията. Вие се превъртяхте и казахте, че ще направим мораториум. После казахте, че може би ще отменим мораториума.
Вие имате четири смени на позицията „Ще има ли проучване и добив на шистов газ на територията на България или не?”. Хайде, ако обичате, се изяснете и като си изясните, кажете какви законодателни промени трябва да се направят.
Другото нещо, което ми направи впечатление по време на работата на нашата Комисия – имаше пълно отсъствие на изпълнителната власт. Ами, да дойде това Министерство на икономиката, енергетиката и туризма, и тъй като, например, чухме някои добри практики, например в уебсайтовете на компаниите, които правят проучване, да се качва състава на химикалите, с които се прави тази прочута технология на хидрофракинг.
Вече в Америка са стигнали до извода, че трябва да се прави това нещо. Добре, ами да бяха дошли някакви конкретни предложения от ресорните министерства – икономика, енергетика, околна среда и води – да ни бяха подкрепили експертно. Нула! Нула предложения! И липса на политическа воля.
Никаква подкрепа от страна на експерти и до този момент, аз Ви казвам, че не Ви знам политическата позиция. Утре ще кажете, че искаме отново да го забраним, защото ще излязат хора на Орлов мост или ще кажем, че ще го разрешим, щото някой е говорил с някой от посолствата в България.
Абсолютно безпредметно е удължаването на срока на тази комисия. Заявявам Ви от името на Парламентарната група на Коалиция за България, че ние няма да подкрепим удължаването на срока на работа на тази комисия. Ще гласуваме против това решение. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Реплики? Няма.
Други народни представители? Няма.
Дискусията е закрита. Преминаваме към гласуване.
Първо ще поставя на гласуване предложението на народния представител Асен Агов, който предлага удължаването на срока на комисията да бъде до 31 декември 2012 г.
Моля, гласувайте.
Гласували 108 народни представители: за 8, против 27, въздържали се 73.
Предложението не е прието.
За прегласуване – господин Агов.
АСЕН АГОВ (СК): Благодаря, госпожо председател.
Обръщам се към онези, които решиха да не вземат решение по това гласуване, тоест въздържаха се. Това също е възможна позиция, но тази позиция на въздържане не беше обоснована тук. Тук бяха обосновани две позиции – едната за 6-месечен срок, а другата – да не се удължава срокът.
Позицията, която аз предложих, беше компромисната позиция. Без да изброявам отново аргументите, с които направих своето предложение, искам да призова онези, които се въздържаха: моля Ви, от национален интерес, от интерес да не се раздумва повече този въпрос, от интерес да не се спекулира по начина, по който част от колегите тук спекулираха с този въпрос - да съкратим срока! Това е компромисно предложение – до 31 декември 2012 г. Това ни дава възможност да приключим този въпрос и да оставим да бъде взето политическото решение по-нататък, свързано с мораториума.
Призовавам, моля колегите, които се въздържаха, подкрепете този компромисен срок до 31 декември и да получим доклада в началото на следващата сесия.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Подлагам на прегласуване предложението на господин Агов – срокът на удължаване на действието на комисията да бъде до 31 декември 2012 г.
Моля, гласувайте.
Гласували 116 народни представители: за 5, против 45, въздържали се 66.
Предложението не е прието.
Сега поставям на гласуване Проекта за решение за удължаване срока на действие на Временната комисия за проучване, анализ и обсъждане на добри практики и законодателни решения във връзка с регулирането на дейности по проучване и добив на подземни богатства при опазване на околната среда, както е по вносител.
Моля, гласувайте.
Гласували 114 народни представители: за 83, против 30, въздържал се 1.
Предложението е прието. (Реплика на народния представител Румен Такоров.)
Господин Такоров, нямаше направено формално предложение от господин Аталай. Той спомена една седмица, след това един месец, но не направи формално предложение за срока.

Преминаваме към втора точка:
ПРОЕКТИ ЗА РЕШЕНИЯ ЗА ПОПЪЛВАНЕ И ПРОМЕНИ В ПОСТОЯННИ И ВРЕМЕННИ КОМИСИИ НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ.
Предложението на народния представител Десислава Танева е: Проект на решение за попълване състава на Комисията по земеделието и горите:
„Народното събрание на основание чл. 79, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 18, ал. 7 и чл. 20, ал. 1 и ал. 4 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание
РЕШИ:
Избира Мариана Петрова Иванова-Николова за член на Комисията по земеделието и горите.”
Моля да гласуваме.
Гласували 109 народни представители: за 108, против няма, въздържал се 1.
Предложението е прието.
Предложение на народния представител Христо Бисеров: Проект за решение за попълване състава на Временната парламентарна анкетна комисия за проверка на всички данни, факти и обстоятелства за решения и действия по проекта „АЕЦ „Белене” от 2002 г. до края на март 2012 г.:
„Народното събрание на основание чл. 79, ал. 1 от Конституцията на Република България, чл. 34, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание и Решение на Народното събрание за създаване на Временна парламентарна анкетна комисия за проверка на всички данни, факти и обстоятелства за решения и действия по проекта „АЕЦ „Белене” от 2002 г. до края на март 2012 г.
РЕШИ:
Избира Алиосман Ибраим Имамов и Рамадан Байрам Аталай за членове на Временната парламентарна анкетна комисия за проверка на всички данни, факти и обстоятелства за решения и действия по проекта „АЕЦ „Белене” от 2002 г. до края на март 2012 г.”
Моля, гласувайте.
Гласували 112 народни представители: за 105, против няма, въздържали се 7.
Предложението е прието.
Следващият проект е за:
„РЕШЕНИЕ
за промяна в състава на Парламентарната анкетна комисия за проучване на случаи, при които има факти, данни и документално аргументирани публични разследвания, включително и на прекратени дела и преписки, за корупция по високите етажи на властта, довели до лично облагодетелстване на определени лица, ощетяване и значителни вредни последици за държавата
Народното събрание на основание чл. 79, ал. 1 от Конституцията на Република България, чл. 34, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание и Решение на Народното събрание за създаване на Парламентарна анкетна комисия за проучване на случаи, при които има факти, данни и документално аргументирани публични разследвания, включително и на прекратени дела и преписки, за корупция по високите етажи на властта, довели до лично облагодетелстване на определени лица, ощетяване и значителни вредни последици за държавата
Р Е Ш И:
1. Освобождава Рамадан Байрам Аталай като член на Парламентарна анкетна комисия за проучване на случаи, при които има факти, данни и документално аргументирани публични разследвания, включително и на прекратени дела и преписки, за корупция по високите етажи на властта, довели до лично облагодетелстване на определени лица, ощетяване и значителни вредни последици за държавата.
2. Избира Хамид Бари Хамид за член на Парламентарна анкетна комисия за проучване на случаи, при които има факти, данни и документално аргументирани публични разследвания, включително и на прекратени дела и преписки, за корупция по високите етажи на властта, довели до лично облагодетелстване на определени лица, ощетяване и значителни вредни последици за държавата.”
Гласуваме.
Гласували 113 народни представители: за 109, против няма, въздържали се 4.
Предложението е прието.
Вносител на Проект за решение за промени в състава на Комисията по земеделието и горите е Ангел Найденов:
„Народното събрание на основание чл. 79, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 18, ал. 7, чл. 20, ал. 4 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание
Р Е Ш И:
1. Освобождава Георги Тодоров Божинов като член на Комисията по земеделието и горите.
2. Избира Добрин Ненов Данев за член на Комисията по земеделието и горите.”
Гласуваме.
Гласували 110 народни представители: за 110, против и въздържали се няма.
Предложението е прието единодушно.
Второ предложение за Проект на решение с вносител господин Ангел Найденов, заместник-председател на Парламентарната група на Коалиция за България:
„РЕШЕНИЕ
за попълване на състава на Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове
Народното събрание на основание чл. 79, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 18, ал. 7, чл. 20, ал. 1 и 4 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание
Р Е Ш И:
1. Избира Георги Тодоров Божинов за член на Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове.”
Гласуваме.
Гласували 101 народни представители: за 95, против 6, въздържали се няма.
Предложението е прието.
Следващото предложение е от господин Ангел Найденов.
„Проект
РЕШЕНИЕ
за промени в състава на Комисията по културата, гражданското общество и медиите

Народното събрание на основание чл. 79, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 18, ал. 7, чл. 20, ал. 4 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание
Р Е Ш И:
1. Освобождава Петър Атанасов Курумбашев като член на Комисията по културата, гражданското общество и медиите.
2. Избира Андрей Лазаров Пантев за член на Комисията по културата, гражданското общество и медиите.”
Гласуваме.
Гласували 112 народни представители: за 112, против и въздържали се няма.
Предложението е прието единодушно.
Предложение от господин Ангел Найденов:
„Проект
РЕШЕНИЕ
за попълване на състава на Комисията по икономическата политика, енергетика и туризъм
Народното събрание на основание чл. 79, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 18, ал. 7 и чл. 20, ал. 1 и 4 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание
Р Е Ш И:
Избира Петър Атанасов Курумбашев за член на Комисията по икономическата политика, енергетика и туризъм.”
Гласуваме.
Гласували 109 народни представители: за 105, против 1, въздържали се 3.
Предложението е прието.
Предложение от господин Ангел Найденов:
„Проект
РЕШЕНИЕ
за промени в състава на Комисията за наблюдение на дейността на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране
Народното събрание на основание чл. 79, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 18, ал. 7 и чл. 20, ал. 4 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание
Р Е Ш И:
1. Освобождава Румен Стоянов Овчаров като член на Комисията за наблюдение на дейността на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране.
2. Избира Петър Владимиров Димитров за член на Комисията за наблюдение на дейността на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране.”
Гласували 97 народни представители: за 97, против и въздържали се няма.
Предложението е прието единодушно.
Предложение от господин Найденов:
„Проект
РЕШЕНИЕ
за промени в състава на Временната парламентарна анкетна комисия за проверка на всички данни, факти и обстоятелства за решения и действия по Проект „АЕЦ „Белене” от 2002 г. до края на месец март 2012 г.
Народното събрание на основание чл. 79, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 34, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание
Р Е Ш И:
1. Освобождава Петър Атанасов Курумбашев като член на Временната парламентарна анкетна комисия за проверка на всички данни, факти и обстоятелства за решения и действия по Проект „АЕЦ „Белене” от 2002 г. до края на месец март 2012 г.
2. Избира Румен Стоянов Овчаров за член на Временната парламентарна анкетна комисия за проверка на всички данни, факти и обстоятелства за решения и действия по Проект „АЕЦ „Белене” от 2002 г. до края на март 2012 г.”
Гласуваме.
Гласували 106 народни представители: за 87, против 6, въздържали се 13.
Предложението е прието.
С това приключваме точка втора от седмичната ни програма.
Мисля, че няма пропуснати проекти за решения, които не са гласувани. (Реплика от КБ.)

Следваща точка:
ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ ЗА ИЗБИРАНЕ НА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ЗА ПУБЛИЧЕН НАДЗОР НАД РЕГИСТРИРАНИТЕ ОДИТОРИ.
Вносител: Комисията по бюджет и финанси, съгласно чл. 35б, ал. 4 от Закона за независимия финансов одит.
Предложението е от председателя на комисията госпожа Менда Стоянова.
Заповядайте, госпожо Стоянова.
МЕНДА СТОЯНОВА (ГЕРБ): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! На основание на чл. 35, ал. 4 от Закона за независимия финансов одит на 4 октомври на заседание, проведено в Комисията по бюджет и финанси, бяха разгледани постъпилите предложения. На практика имаше постъпило едно-единствено предложение от група народни представители.
След обсъждане Комисията по бюджет и финанси реши да предложи на Народното събрание да избере Ваня Донева Георгиева за председател на Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори. Решението на комисията беше прието единодушно – без „против” и „въздържали се”, с 15 гласа „за”.
Госпожа Ваня Донева е наша колежка. Всички ние я познаваме и аз няма да я представям надълго и нашироко.
На първо място, искам да кажа, че тя отговаря изцяло на изискванията на закона за заемане на тази длъжност, в което може да се уверите от раздадените Ви справки.
Госпожа Донева има подходящо образование – магистър е по „Счетоводство и контрол”, сертифициран вътрешен одитор, член на Института на вътрешните одитори в България.
Целият й трудов стаж до момента е минал в сферата на контрола на вътрешния одит. В този смисъл нейната професионална биография е изцяло в подкрепа на предложението да оглави Комисията за надзор над публичните одитори.
Госпожа Донева е отговорен, точен човек, професионален. Аз, както и моите колеги вносители на предложението, смятаме, че тя е една отлична кандидатура за тази позиция, поради което Ви предлагам да гласуваме „за” избирането й. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Имате думата за изказвания – народни представители, които да вземат отношение. Не виждам желаещи.
Преминаваме към гласуване.
„Проект
РЕШЕНИЕ
за избиране на председател
на Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори
Народното събрание на основание чл. 84, т. 8 и чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 35б, ал. 4 от Закона за независимия финансов одит
РЕШИ:
Избира Ваня Донева Георгиева за председател на Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори.”
Режим на гласуване.
Гласували 89 народни представители: за 85, против няма, въздържали се 4.
Предложението е прието.

Преминаваме към:
ВТОРО ЧЕТЕНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА КОДЕКСА ЗА СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ.
Господин Стойнев, слушаме Ви.
ДОКЛАДЧИК ДРАГОМИР СТОЙНЕВ: Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители! Доклад за второ гласуване относно Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване, № 254-01-85, внесен от народните представители Светлана Ангелова, Даниела Дариткова и Юлиана Колева, приет на първо гласуване на 26 септември 2012 г.
„Закон за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване”.
Комисията подкрепя текста на вносителите за наименованието на закона.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Гласуваме, колеги.
Гласували 79 народни представители: за 78, против няма, въздържал се 1.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДРАГОМИР СТОЙНЕВ: Параграфи 1, 2 и 3 са по вносител и се подкрепят от комисията.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Подлагам на гласуване анблок параграфи с номера от 1 до 3, включително, по вносител, подкрепени от комисията.
Гласували 76 народни представители: за 75, против няма, въздържал се 1.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДРАГОМИР СТОЙНЕВ: „Преходни и заключителни разпоредби”.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителите и предлага следната редакция на наименованието на подразделението: „Заключителни разпоредби”.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания? Няма.
Гласуваме наименованието „Преходни и заключителни разпоредби” по вносител, предложено в Комисията да бъде в редакция: „Заключителни разпоредби”.
Гласуваме предложението на Комисията.
Гласували 76 народни представители: за 76, против и въздържали се няма.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДРАГОМИР СТОЙНЕВ: Параграф 4.
Комисията подкрепя текста на вносителите за § 4.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Гласуваме § 4.
Гласували 74 народни представители: за 73, против 1, въздържали се няма.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДРАГОМИР СТОЙНЕВ: Постъпило е предложение на народните представители Светлана Ангелова, Даниела Дариткова и Вяра Петрова за
създаване на § 4а.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията предлага да се създаде § 4а, който става § 5 със следната редакция:
„§ 5. В Закона за данъците върху доходите на физическите лица, в § 1 от Допълнителните разпоредби, т. 26, буква „в” се изменя така:
„в) правоотношенията с членовете на Висшия съдебен съвет, главния инспектор и инспекторите в Инспектората към Висшия съдебен съвет, съдиите, прокурорите, следователите, административните ръководители и техните заместници в органите на съдебната власт, държавните съдебни изпълнители, съдиите по вписванията и съдебните служители по Закона за съдебната власт, включително с кандидатите за младши съдии и младши прокурори във връзка с получаването на възнаграждение за периода на обучението им, както и правоотношенията по Закона за Конституционен съд;”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания? Няма.
Гласуваме § 5 в редакцията му по доклада на комисията.
Гласували 74 народни представители: за 73, против няма, въздържал се 1.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДРАГОМИР СТОЙНЕВ: Комисията подкрепя текста на вносителите за § 5, който става § 6.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Подлагам на гласуване § 5 по вносител, подкрепен от комисията с новата му номерация на § 6, по доклада на комисията.
Гласували 75 народни представители: за 73, против няма, въздържали се 2.
Предложението е прието.
В 11,30 ч. ще продължим с второто четене на Законопроекта за изменение и допълнение за Закона за устройство на територията.
Колеги, предстои второ четене в 11,30 ч., нека не започваме с поименна проверка.
(След почивката.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Моля народните представители да влязат в залата!

Продължаваме с:
ВТОРО ЧЕТЕНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА.
Очаквам докладчик.
Моля квесторите да потърсят колеги от Комисията по регионална политика и местно самоуправление.
Дами и господа народни представители, до момента на второ четене са гласувани в предходното пленарно заседание от последния ден от миналата седмица от § 16, който става § 14, до § 93, който става § 99, включително.
Предстои докладване на предложението на народния представител Димчо Михалевски за създаване на нов § 93а, визиращ промени в чл. 213. Това е на стр. 59 от доклада.
Слушаме Ви, господин Татарски.
ДОКЛАДЧИК ЛЮБЕН ТАТАРСКИ: Има предложение от народния представител Димчо Михалевски: създава се нов § 93а със следното съдържание:
1. Досегашният текст на чл. 213 става ал. 1.
2. В чл. 213 се създават нови алинеи 2 и 3 със следното съдържание:
„(2) Специфични правила и нормативи към общите устройствени планове подлежат на обжалване по реда на Глава десета, Раздел III от Административнопроцесуалния кодекс.
(3) Подробните устройствени планове и техните изменения, към които са одобрени специфични правила и нормативи по чл. 13, подлежат на обжалване пред Върховния административен съд в срока по чл. 215, ал.4. Специфичните правила и нормативи към подробните устройствени планове не подлежат на самостоятелно обжалване.”
Комисията не подкрепя това предложение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване предложението на народния представител Димчо Михалевски, което Комисията не подкрепя.
Гласували 70 народни представители: за 6, против 40, въздържали се 24.
Предложението не е прието.
ДОКЛАДЧИК ЛЮБЕН ТАТАРСКИ: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 94, който става § 100.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания? Няма.
Гласуваме § 100.
Гласували 73 народни представители: за 73, против и въздържали се няма.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ЛЮБЕН ТАТАРСКИ: По § 95 е направено предложение от народния представител Зоя Георгиева.
Комисията подкрепя по принцип предложението.
Предложение от народния представител Любен Татарски, който Комисията също подкрепя.
Предложение от народния представител Александър Ненков, което е оттеглено.
Предложение от народния представител Димчо Михалевски.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 95, който става § 101:
„§ 101. В чл. 216 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинеи 5 и 6 се изменят така:
„(5) Преди да разгледа жалбата или протеста по същество, началникът на регионалната дирекция за национален строителен контрол или упълномощено от него длъжностно лице прави проверка на тяхната допустимост. Ако прецени, че жалбата или протестът са недопустими, производството се прекратява с изрична заповед. Заповедта може да се оспори с частна жалба или протест по реда на чл. 215. Съответният административен съд се произнася с определение, което не подлежи на обжалване.
(6) Когато жалбата или протестът са допустими, началникът на регионалната дирекция за национален строителен контрол или упълномощеното длъжностно лице пристъпва към разглеждането им по същество и се произнася с мотивирана заповед, с която може да отмени изцяло или отчасти обжалвания акт или да отхвърли жалбата, като остави в сила обжалвания акт. Заповедите на началника на регионалната дирекция за национален строителен контрол се обжалват по реда на чл. 215.”
2. Създава се ал. 7:
„(7) Срокът за произнасяне на началника на регионалната дирекция за национален строителен контрол или упълномощеното длъжностно лице е 15 дни от датата на постъпване на жалбата или протеста заедно с административната преписка по издаване на обжалвания акт”.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания? Няма.
Гласуваме § 101 в редакцията му по доклада на Комисията.
Гласували 76 народни представители: за 75, против няма, въздържал се 1.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ЛЮБЕН ТАТАРСКИ: По § 96 има предложение от народния представител Зоя Георгиева:
„В § 96, в чл. 217, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:
1. Точка 2 се отменя.
2. Точка 12 се изменя така:
„12. заповед по чл. 12, ал. 5, по жалби, подадени от незаинтересовани лица.”
Комисията не подкрепя това предложение.
Направено е предложение от народния представител Димчо Михалевски – в § 96 т. 2 да отпадне.
Комисията не подкрепя и това предложение.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 96, който става § 102.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания? Няма.
Преминаваме към гласуване.
Подлагам на гласуване предложението на народния представител Зоя Георгиева, което комисията не подкрепя.
Гласували 76 народни представители: за 18, против 20, въздържали се 38.
Предложението не е прието.
Гласуваме предложението на господин Михалевски, също неподкрепено от комисията.
Гласували 76 народни представители: за 5, против 43, въздържали се 28.
Предложението не е прието.
Гласуваме предложението на комисията, която подкрепя § 96 по вносител, който става § 102 по доклада.
Гласували 76 народни представители: за 72, против няма, въздържали се 4.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ЛЮБЕН ТАТАРСКИ: По § 97 има предложение от народния представител Александър Ненков.
Комисията подкрепя по принцип предложението.
Предложение от народния представител Димчо Михалевски, което Комисията не подкрепя по т. 1 и 2 – в § 97 се правят следните изменения :
„1. В алинеи 1, ал. 2, т. 2, ал.4 и ал.8 изразът „като ответници” се заличава”.
2. Ал. 6 се отменя.”
Комисията подкрепя по принцип предложението по т. 3.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 97, който става § 103:
„§ 103. В чл. 218 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 след думите „подробни устройствени планове” се поставя запетая и се добавя „чието съобщаване е извършено чрез обнародване в „Държавен вестник”.
2. В ал. 2, т. 1 се изменя така:
„1. посочване и описание на оспорения индивидуален административен акт, съответно на частта, в която същият е оспорен;”.
3. Създава се нова ал. 3:
„(3) Когато административният акт по ал. 1 е оспорен частично, съдът с определение посочва тази част като предмет на делото, въз основа на което се определя съдържанието на съобщението по ал. 2, т. 1. Определението подлежи на обжалване по реда на Глава тринадесета от Административнопроцесуалния кодекс.“
4. Досегашните ал. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 10 стават съответно ал. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 и 11.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания? Няма.
Гласуваме предложението на господин Михалевски в частта, в която то не се подкрепя от Комисията.
Гласували 79 народни представители: за 10, против 41, въздържали се 28.
Предложението не е прието.
Гласуваме § 103 в редакцията му по доклада на Комисията.
Гласували 78 народни представители: за 75, против няма, въздържали се 3.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ЛЮБЕН ТАТАРСКИ: По § 98 е направено предложение от народния представител Димчо Михалевски:
„В § 98 се правят следните изменения и допълнения:
„1. В ал. 1 накрая на изречение първо са поставя запетая и се добавя изразът „за изпълнение на дейности, свързани с осъществяването на функциите на министъра на регионалното развитие и благоустройство по чл. 220, ал.1.”, а в изречение второ думите „в областните центрове” се заличават.
2. В ал. 4 се добавя ново изречение както следва: „Органите на Дирекцията за национален строителен контрол осъществяват своята дейност в защита на обществения интерес.”, а текстът на досегашната ал. 4 става изречение второ.”
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 98, който става § 104.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване предложението на народния представител Димчо Михалевски, което Комисията не подкрепя.
Гласували 79 народни представители: за 10, против 48, въздържали се 21.
Предложението не е прието.
Сега подлагам на гласуване § 98 по вносител, подкрепен от Комисията, който става § 104.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Гласували 71 народни представители: за 69, против няма, въздържали се 2.
Текстът е приет.
ДОКЛАДЧИК ЛЮБЕН ТАТАРСКИ: По § 99 има предложение от народния представител Димчо Михалевски:
„В § 99 се правят следните изменения и допълнения:
„1. В т. 1 б. „б” се изменя така:
„1. спира изпълнението на незаконни строежи или на части от тях, както и на отделни строителни и монтажни работи и дава разрешение за продължаването им след изпълнението на мерките за отстраняване на причините, довели до незаконното строителството и заплащане на дължимите глоби и имуществени санкции;
2. В т. 1 б. „в” се изменя така:
в) в т. 2 след думата спира се добавя израза „изпълнението на”, а запетаята и думите „извършвани в отклонение от одобрените строителни книжа” се заменят със „с нарушения по чл. 224”;
3. В т.1 б. „г” изразът „спира или” се заличава.
4. В т. 2 досегашният текст става б. „а”.
5.Създава се нова б. „б” със следното съдържание:
„б. в ал. 2 накрая на т. 8 се добавя изразът „и на влезлите в сила заповеди за премахване на незаконни строежи;”
Комисията не подкрепя предложението.
Направено е предложение и от народния представител Зоя Георгиева.
ЗОЯ ГЕОРГИЕВА (ГЕРБ, от място): Оттеглям го.
ДОКЛАДЧИК ЛЮБЕН ТАТАРСКИ: Предложението за изменение на § 99 е оттеглено.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 99, който става § 105.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Изказвания? Няма.
Гласуваме предложението на народния представител Димчо Михалевски, което не се подкрепя от Комисията.
Гласували 77 народни представители: за 15, против 42, въздържали се 20.
Предложението не е прието.
Гласуваме текста на вносителя за § 99, който става § 105.
Гласували 72 народни представители: за 71, против няма, въздържал се 1.
Текстът е приет.
ДОКЛАДЧИК ЛЮБЕН ТАТАРСКИ: По § 100 Комисията подкрепя текста на вносителя, който става § 106.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Изказвания? Няма.
Гласуваме текста на вносителя за § 100, който става § 106, и който се подкрепя от Комисията. (Шум и реплики.)
Отменете гласуването!
ДОКЛАДЧИК ЛЮБЕН ТАТАРСКИ: Господин председател, нека да спомена за протокола, че е направено предложение от народния представител Зоя Георгиева, което беше оттеглено, така че Комисията подкрепя текста на вносителя за § 100, който става § 106.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Гласуваме.
Гласували 76 народни представители: за 74, против няма, въздържали се 2.
Текстът е приет.
ДОКЛАДЧИК ЛЮБЕН ТАТАРСКИ: По § 101 има направено предложение от народния представител Зоя Георгиева, което бе оттеглено.
По този параграф предложение е направено от народния представител Димчо Михалевски:
В § 101 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1, т. 1 се изменя така:
„1. спира изпълнението на незаконни строежи или на части от тях, както и на отделни строителни и монтажни работи и дава разрешение за продължаването им след изпълнението на мерките за отстраняване на причините, довели до незаконното строителството и заплащане на дължимите глоби и имуществени санкции;”
Комисията не подкрепя предложението по т. 1.
Комисията подкрепя предложението по т. 2 и 3 от предложението на Димчо Михалевски.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 101, който става § 107:
„§ 107. Член 223 се изменя така:
„Чл. 223. (1) За строежите от четвърта, пета и шеста категория кметът на общината (района) или упълномощено от него длъжностно лице:
1. спира незаконни строежи по смисъла на чл. 225, ал. 2, части от тях, както и отделни строителни и монтажни работи;
2. спира изпълнението на строежи, части от тях или отделни строителни и монтажни работи с нарушения по чл. 224, ал. 1 и дава разрешение за продължаването им след отстраняване на нарушенията и заплащане на дължимите глоби и имуществени санкции;
3. забранява достъпа до строежи по т. 1 и 2 и разпорежда поставянето на отличителни знаци за ограничаване и недопускане на хора и механизация на строежите;
4. забранява захранването с електрическа и топлинна енергия, вода и газ на строежи по т. 1 и 2;
5. забранява влагането на строителни продукти, които не са оценени за съответствие със съществените изисквания към строежите и не отговарят на изискванията на чл. 169а, ал. 1, и извършва проверки в местата за производство на строителни продукти;
6. забранява ползването на строежи или на части от тях, които не са въведени в експлоатация по установения ред или се ползват не по предназначението си, съгласно издадените строителни книжа и условията за въвеждане в експлоатация;
7. забранява достъпа до строежи или до части от тях, които не са въведени в експлоатация по установения ред или се ползват не по предназначението си, съгласно издадените строителни книжа и условията за въвеждане в експлоатация, забранява захранването им с електрическа и топлинна енергия, вода и газ и разпорежда поставянето на отличителни знаци за ограничаване на достъпа и недопускане на хора и други;
8. издава заповеди за премахване на незаконни строежи;
9. предписва изпълнение на укрепителни и възстановителни мерки за недопускане на аварии, щети и други на строежи и на части от тях, за които е спряно строителството, действието на строителните книжа или е забранено ползването им;
10. разпорежда освобождаване на строежа и на строителната площадка от хора, механизация, изделия, продукти, материали, общоопасни средства и други;
11. налага предвидените в този закон глоби и имуществени санкции.
(2) За строежите от четвърта, пета и шеста категория служителите за контрол по строителството в администрацията на всяка община (район):
1. констатират незаконни строежи и строежи с нарушения;
2. констатират нарушения при ползването на строежи или на части от тях;
3. изпълняват заповедите за спиране, за забрана на ползването, за забрана на достъпа до строежи и строителни площадки и за премахване на незаконни строежи;
4. контролират изпълнението на мероприятията за възстановяване на територии с особена териториалноустройствена защита;
5. установяват други нарушения на този закон и на подзаконовите нормативни актове по прилагането му;
6. създават и поддържат регистър на издадените наказателни постановления и на влезлите в сила заповеди за премахване на незаконни строежи.
(3) При привеждане в изпълнение на заповеди за спиране, за забрана на ползването, достъпа и за принудително премахване на незаконни строежи служителите за контрол по строителството в администрацията на всяка община имат право да използват на територията на строителната площадка следните специални средства:
1. устройства за принудително ограничаване придвижването на автомобили и строителна механизация или за преместване на такава механизация извън строителната площадка;
2. устройства за отваряне на прегради и помещения;
3. светлинни и звукови устройства;
4. строителни машини и строителна механизация, технически средства и способи.
(4) Средствата по ал. 3 могат да се използват само от служители, които притежават необходимата квалификация.
(5) При изпълнение на функциите им по този закон служителите по ал. 2 имат право:
1. на свободен достъп до строежите, както и до сградите и съоръженията по време на тяхното ползване по реда на чл. 194, ал. 1 и 3;
2. да изискват всички необходими за проверките документи, данни, легитимация, писмени справки и обяснения от участниците в строителството, от лицата на строежа и строителната площадка, от заинтересуваните администрации, от специализираните контролни органи и експлоатационните дружества;
3. да ползват данни от Единната система за гражданска регистрация и административно обслужване при условия и по ред, определени със закон.
(6) При противодействие или при отказ да се изпълни разпореждане за достъп или за освобождаване на строителната площадка или в други случаи, определени със закона, разпореждането се изпълнява принудително със съдействието на органите на Министерството на вътрешните работи.
(7) Служителите по ал. 2 задължително се застраховат срещу злополука и със застраховка „Живот” за сметка на общинския бюджет.
(8) При изпълнение на служебните си задължения служителите по ал. 2 имат право на отличителни знаци, да ползват специални средства и с разрешение на министъра на вътрешните работи могат да притежават лично оръжие за защита.
(9) Средствата, набрани от събраните по този закон от общините приходи за общинските бюджети, представляващи такси, глоби и имуществени санкции, се разходват само за финансово обезпечаване на контролните им функции по този закон и за премахване на незаконно строителство”.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Изказвания? Няма.
Първо, гласуваме предложението на народния представител Димчо Михалевски по т. 1, което не се подкрепя от Комисията.
Гласували 86 народни представители: за 16, против 41, въздържали се 29.
Предложението не е прието.
Гласуваме редакцията на Комисията за § 101, който става § 107, както е по доклада.
Гласували 78 народни представители: за 74, против 2, въздържали се 2.
Текстът е приет.
ДОКЛАДЧИК ЛЮБЕН ТАТАРСКИ: По § 102 има предложение от народния представител Зоя Георгиева.
Предложението бе оттеглено.
Предложение от народния представител Димчо Михалевски.
Комисията подкрепя по принцип предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 102, който става § 108:
„§ 108. Член 224 се изменя така:
„Чл. 224. (1) Началникът на Дирекцията за национален строителен контрол или упълномощено от него длъжностно лице с мотивирана заповед спира изпълнението и забранява достъпа до строеж или до част от строеж от първа до трета категория, който се извършва:
1. без влязло в сила разрешение за строеж;
2. при съществени отклонения по смисъла на чл. 154, ал. 2, т. 5 8;
3. със строителни продукти, несъответстващи на съществените изисквания към строежите и на изискванията на чл. 169а, ал. 1, или в нарушение на правилата за изпълнение на строителните и монтажните работи и на съществените изисквания към строежите по чл. 169, ал. 1, 2 и 3;
4. без осигурен от възложителя строителен надзор в случаите, когато такъв е задължителен;
5. без да е съставен протокол за строителна линия и ниво и/или без да е заверена заповедната книга;
6. без съгласуване с Министерството на културата при условията и по реда на Закона за културното наследство – за недвижими културни ценности и за строежи в техните граници и охранителните им зони, когато това се изисква по реда на този закон;
7. без да са изпълнени специалните изисквания и/или да са налице актовете по смисъла на чл. 142, ал. 5, т. 7 и 8.
(2) Обстоятелствата по ал. 1 се установяват с констативен акт, съставен от органите на Дирекцията за национален строителен контрол. Констативният акт се връчва на заинтересуваните лица, които могат да подадат възражения в 7 дневен срок. Заповедта по ал. 1 се издава в 3-дневен срок от изтичането на срока по изречение второ. Когато нарушителят е неизвестен, копия от констативния акт и от заповедта се поставят на строежа и на определените за това места в сградата на общината, района или кметството.
(3) Със заповедта по ал. 1 задължително се дават указания за отстраняване на причините, довели до спирането на строителството, и сроковете за тяхното изпълнение. При необходимост се разпорежда освобождаване на строежа и на строителната площадка от хора и механизация, както и прекъсване на захранването с електрическа и топлинна енергия, вода и газ. Заповедта е задължителна за доставчиците и се изпълнява незабавно.
(4) Строителството, спряно със заповедта по ал. 1, може да продължи с разрешение на органа, който я е издал, след отстраняване на причините, довели до спирането му. В случаите по чл. 154, ал. 2, т. 5-8 разрешението за продължаване на строителството се издава след представяне на заснемане и други данни, изчисления и документи съобразно указанията по ал. 3, които се прилагат като неразделна част към одобрения инвестиционен проект и доказват, че съществените отклонения са отстранени и изпълнената част от строежа е законосъобразна.
(5) При констатиране на строеж от първа до трета категория, незаконен по смисъла на чл. 225, ал. 2, органите на Дирекцията за национален строителен контрол съставят констативен акт, който се връчва на заинтересуваните лица, които могат да подадат възражения в 7-дневен срок. Заповедта за спиране на незаконния строеж се издава от началника на Дирекцията за национален строителен контрол или от упълномощено от него длъжностно лице в 3-дневен срок от изтичането на срока за възражения. Когато нарушителят е неизвестен, копия от констативния акт и от заповедта се поставят на строежа и на определените за това места в сградата на общината, района или кметството.
(6) Със заповедта за спиране по ал. 5 се забранява достъпът до строежа.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА: Изказвания? Няма.
Поставям на гласуване § 102, който става § 108 в текста на комисията.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ХРИСТО БИСЕРОВ: Гласували 83 народни представители: за 77, против няма, въздържали се 6.
Текстът е приет.
ДОКЛАДЧИК ЛЮБЕН ТАТАРСКИ: По § 103 има предложение от народния представител Зоя Георгиева.
Предложението бе оттеглено.
Предложение от народния представител Димчо Михалевски.
Комисията подкрепя по принцип предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 103, който става § 109.
„§ 109. Създава се чл. 224а:
„Чл. 224а. (1) Кметът на общината или упълномощено от него длъжностно лице с мотивирана заповед спира изпълнението и забранява достъпа до строеж или до част от строеж от четвърта до шеста категория с нарушения по смисъла на чл. 224, ал. 1.
(2) Обстоятелствата по ал. 1 се установяват с констативен акт, съставен от длъжностните лица по чл. 223, ал. 2. Констативният акт се връчва на заинтересуваните лица, които могат да подадат възражения в 7-дневен срок. Заповедта по ал. 1 се издава в 3-дневен срок от изтичането на срока по изречение второ. Когато нарушителят е неизвестен, копия от констативния акт и от заповедта се поставят на строежа и на определените за това места в сградата на общината, района или кметството.
(3) Със заповедта по ал. 1 задължително се дават указания за отстраняване на причините, довели до спиране на строителството, и сроковете за тяхното изпълнение. При необходимост се разпорежда освобождаване на строежа и на строителната площадка от хора и механизация, както и прекъсване на захранването с електрическа и топлинна енергия, вода и газ. Заповедта е задължителна за доставчиците и се изпълнява незабавно.
(4) Строителството, спряно със заповедта по ал. 1, може да продължи с разрешение на органа, който я е издал, след отстраняване на причините, довели до спирането му. В случаите по чл. 154, ал. 2, т. 5 - 8 разрешението за продължаване на строителството се издава след представяне на заснемане и други данни, изчисления и документи съобразно указанията по ал. 3, които се прилагат като неразделна част към одобрения инвестиционен проект и доказват, че съществените отклонения са отстранени.
(5) При констатиране на строеж от четвърта до шеста категория или на част от него, незаконен по смисъла на чл. 225, ал. 2, от служителите по чл. 223, ал. 2 се съставя констативен акт, който се връчва на заинтересуваните лица, които могат да подадат възражения в 7-дневен срок. Заповедта за спиране на незаконния строеж се издава от кмета на общината или от упълномощено от него длъжностно лице в 3-дневен срок от изтичането на срока за възражения. Когато нарушителят е неизвестен, копия от констативния акт и от заповедта се поставят на строежа и на определените за това места в сградата на общината, района или кметството.
(6) Със заповедта за спиране по ал. 5 се забранява достъпът до строежа.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ХРИСТО БИСЕРОВ: Има ли изказвания? Не виждам.
Подлагам на гласуване § 103, който става § 109 съгласно текста на комисията.
Гласували 71 народни представители: за 70, против няма, въздържал се 1.
Текстът е приет.
ДОКЛАДЧИК ЛЮБЕН ТАТАРСКИ: По § 104 има предложение от народния представител Зоя Георгиева, което бе оттеглено.
Има предложение от народния представител Димчо Михалевски:
„В § 104 се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 225 алинеи 1, 2 и 3 се изменят така:
„ Чл. 225. (1) Строеж или част от него е незаконен, когато:
1. не отговаря на предвижданията на действащия подробен устройствен план;
2. е изпълнен:
а/ без одобрени инвестиционни проекти и/или без разрешение за строеж;
б/ при съществени отклонения от одобрения инвестиционен проект по чл. 154, ал. 2, т. 1, 2, 3 и 4;
в/ със строителни продукти, несъответстващи на съществените изисквания към строежите, или в нарушение на правилата за изпълнение на строителните и монтажните работи, ако това се отразява на конструктивната му сигурност и на безопасното му ползване; и е невъзможно привеждането на строежа в съответствие с изискванията на този закон.
(2) Началникът на Дирекцията за национален строителен контрол или упълномощено от него длъжностно лице издава заповед за премахване на незаконни строежи от първа, втора и трета категория или на части от тях, когато са изпълнени така, че застрашават безопасността на хора, домашни животни или имущества или увреждат околната среда..
(3) Преди издаването на заповедта длъжностни лица на Дирекцията за национален строителен контрол съставят констативен акт. В акта се указват мерките за отстраняване на причините, довели до незаконното строителството, и сроковете за тяхното изпълнение. Актът се връчва на заинтересуваните лица, които могат да подадат възражения в 7-дневен срок. Заповедта по ал. 1 се издава след изтичане на срока за изпълнение на мерките, предписани в констативния акт. Когато нарушителят е неизвестен, копия от констативния акт и от заповедта се поставят на строежа и на определените за това места в сградата на общината, района или кметството.
2. т 4 става т. 2 като запазва съдържанието си.
3. т.5 става т. 3 и се изменя така:
„3. Ал. 6 се изменя така:
„(6) Принудителното премахване е за сметка на възложителя.“
4. Създава се нова т.6 със следното съдържание:
„6. Алинея 7 се отменя.”
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 104, който става § 110.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ХРИСТО БИСЕРОВ: Благодаря Ви.
Има ли изказвания по текстовете? Няма.
Подлагам на гласуване предложението на народния представител Димчо Михалевски, което не се подкрепя от Комисията.
Гласували 72 народни представители: за 7, против 44, въздържали се 21.
Предложението не е прието.
Гласуваме текстът по вносител за § 104, който става § 110, по редакцията на Комисията.
Гласували 74 народни представители: за 72, против 1, въздържал се 1.
Текстът е приет.
ДОКЛАДЧИК ЛЮБЕН ТАТАРСКИ: По § 105 има предложение от народния представител Зоя Георгиева – § 105 да отпадне.
Комисията не подкрепя предложението.
Предложение от народния представител Димчо Михалевски – в § 105 се правят следните изменения и допълнения:
„1. В чл. 225а (нов) ал. 1 и 2 се изменят така:
„(2) Кметът на общината или упълномощено от него длъжностно лице издава заповед за премахване на строежи от четвърта до шеста категория, незаконни по смисъла на чл. 225, ал. 1, или на части от тях при условията на чл. 225, ал. 2.
(2) Преди издаването на заповедта служителите по чл. 223, ал. 2 съставят констативен акт. В акта се указват мерките за отстраняване на причините, довели до незаконното строителството и сроковете за тяхното изпълнение. Актът се връчва на заинтересуваните лица, които могат да подадат възражения в 7 дневен срок. Заповедта по ал. 1 се издава след изтичане на срока за изпълнение на мерките, предписани в констативния акт. Когато нарушителят е неизвестен, копия от констативния акт и от заповедта се поставят на строежа и на определените за това места в сградата на общината, района или кметството.”
2. Ал. 5 се изменя така:
„(5) Принудителното премахване е за сметка на възложителя.”
1. Алинея 6 се отменя.”
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 105, който става § 111.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ХРИСТО БИСЕРОВ: Има ли изказвания? Няма.
Гласуваме предложението на народния представител Зоя Георгиева за отпадане на § 105, което комисията не подкрепя.
Гласували 76 народни представители: за 9, против 21, въздържали се 46.
Предложението не е прието.
Гласуваме предложението на народния представител Димчо Михалевски, което също не се подкрепя от комисията.
Гласували 80 народни представители: за 28, против 38, въздържали се 14.
Предложението не е прието.
Подлагам на гласуване текста по вносител за § 105, който става § 111.
Гласували 73 народни представители: за 67, против няма, въздържали се 6.
Текстът по вносител е приет.
ДОКЛАДЧИК ЛЮБЕН ТАТАРСКИ: По § 106 има предложение от народния представител Зоя Георгиева – в § 106, в чл. 229 се създава ал. 4:
„(4) За извършване на дейности, свързани с проучване и проектиране, физическите лица трябва да притежават и съответната проектантска правоспособност, а за извършване на контролни и надзорни дейности, да притежават пълна проектантска правоспособност и удостоверение за упражняване на технически контрол.”
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 106, който става § 112.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ХРИСТО БИСЕРОВ: Има ли изказвания? Няма.
Гласуваме предложението на народния представител Зоя Георгиева, което не се подкрепя от Комисията.
Гласували 81 народни представители: за 12, против 14, въздържали се 55.
Предложението не е прието.
Гласуваме текста по вносител за § 106, който става § 112.
Гласували 77 народни представители: за 71, против няма, въздържали се 6.
Текстът е приет.
ДОКЛАДЧИК ЛЮБЕН ТАТАРСКИ: По § 107 има предложение от народния представител Зоя Георгиева – в § 107, в чл. 230 в ал. 4 след думите „общината” текстът се заличава.
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за § 107, който става § 113:
„§ 113. В чл. 230 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 изречение първо се изменя така:
„Устройствени планове и инвестиционни проекти по този закон се изработват от проектанти – физически лица, които притежават съответната техническа и проектантска правоспособност.”
2. В ал. 3 думите „изработват проекти на устройствени схеми и планове или да упражняват технически контрол” се заменят с „извършват дейностите по чл. 229, ал. 1”.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ХРИСТО БИСЕРОВ: Има ли изказвания? Няма.
Гласуваме предложението на народния представител Зоя Георгиева, което не се подкрепя от Комисията.
Гласували 74 народни представители: за 10, против 14, въздържали се 50.
Текстът не е приет.
Гласуваме текста за § 107, който става § 113 в редакцията, предложена от Комисията
Гласували 76 народни представители: за 74, против няма, въздържали се 2.
Текстът е приет.
ДОКЛАДЧИК ЛЮБЕН ТАТАРСКИ: По § 108 има предложение от народния представител Александър Ненков.
Предложението по т. 7 бе оттеглено.
Комисията подкрепя предложението в частта му по т. 2 и т. 8.
Комисията не подкрепя предложението по т. 9:
„9. е допуснало негов имот, обект или елемент да се ползва за реклама в противоречие с изискванията на наредбата по чл. 56, ал. 2 от ЗУТ.”
Предложение от народните представители Гинче Караминова и Станка Шайлекова.
Предложенията са оттеглени.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 108, който става § 114:
„§ 114. В чл. 232 се правят следните изменения:
1. В ал. 1:
а) в текста преди т. 1 числото „5000” се заменя с „10 000”;
б) създава се т. 8:
„8. издаде виза за проектиране в нарушение на предвижданията на действащия подробен устройствен план, в нарушение на този закон, на актовете по прилагането му и другите правила и нормативи по проектирането и строителството.”
2. В ал. 5:
а) в текста преди т. 1 числото „5000” се заменя с „10 000”;
б) създава се т. 7:
„7. е допуснало върху негов имот, обект или рекламен елемент да се постави преместваем обект или рекламен елемент в противоречие с изискванията на наредбата по чл. 56, ал. 2. ”
3. В ал. 6 числото „300” се заменя с „1000” и числото „1500” се заменя с „10 000”.
4. Създават се ал. 7 – 9:
„(7) Наказва се с глоба от 1000 до 5000 лв. възложител на строеж, неизпълнил задължение по чл. 161, ал. 3.
(8) Наказва се с глоба от 1000 до 5000 лв. строител на строеж, неизпълнил задължение по чл. 163, ал. 2.
(9) Наказва се с глоба от 100 до 300 лв., ако по друг закон не е предвидено по-тежко наказание, възложител на строеж, който не възложи съставянето на технически паспорт в сроковете по наредбата по чл. 176а, ал. 6.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ХРИСТО БИСЕРОВ: Благодаря Ви.
Господин Михалевски, заповядайте за изказване.
ДИМЧО МИХАЛЕВСКИ (КБ): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Искам да направя едно предложение по текстовете на ал. 1 и ал. 5, тоест по т. 1 и т. 2 в § 114. Искам да обърна внимание, че с тези текстове де факто увеличаваме двойно глобите от 5000 на 10 000 лв. за наказание на главните архитекти на общините. Трябва да си дадем ясна сметка какво е положението със статута на главните архитекти в повечето български общини. Вероятно знаете от своите региони, че в маса от тях архитектът не е постоянно в общината, а пребивава по няколко часа в седмицата. Знаете, че заплащането на тези архитекти не е особено високо и трябва да преценим като законодател пропорционалността на наказанието, което след малко ще гласуваме, дали съответства на размера на нарушението – все пак това не е престъпление, а е административно нарушение. Да не се окаже, че след нашето ожесточаване на глобите, в крайна сметка, ще демотивираме и без това рехавото присъствие на главните архитекти по българските общини.
Моята молба към Вас е, а също така правя предложение, господин председател, да запазим стария размер на глобите – 5000, и да отпадне текстът на т. 1 и т. 2.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ХРИСТО БИСЕРОВ: Нека да уточним.
Първо, за кой текст говорите Вие – по вносител, или текста по Комисия?
ДИМЧО МИХАЛЕВСКИ: По Комисия говоря – в т. 1 на § 114, касаещ измененията в ал. 1, буква „а” – да отпадне, и в т. 2, касаещ ал. 5, буква „а”. За другите нямам претенции.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ХРИСТО БИСЕРОВ: Ясно.
Има ли реплики към това изказване? Няма.
Има ли други изказвания? Не виждам .
Пристъпваме към няколко гласувания.
Първо, трябва да гласуваме предложението на господин Ненков в онази част, в която не е подкрепено от Комисията – това е т. 9 по неговата номерация. Текстът беше прочетен от председателя на Комисията. Предложението не се подкрепя от Комисията.
Моля, режим на гласуване.
Гласували 82 народни представители: за 11, против 16, въздържали се 55.
Текстът не е приет.
Сега ще гласуваме предложението на господин Михалевски за отпадане на два текста по редакцията на Комисията. Той предлага да отпадне в т. 1 буква „а”, а в т. 2 също буква „а”.
Моля, режим на гласуване.
Гласували 78 народни представители: за 49, против 17, въздържали се 12.
Предложението не е прието.
Независимо, че системата отчита „прието”, няма 61 гласа.
ДОКЛАДЧИК ЛЮБЕН ТАТАРСКИ: Господин председател, предлагам да прегласуваме предложението на господин Михалевски.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ХРИСТО БИСЕРОВ: Направено е предложение за прегласуване.
Моля, гласувайте.
Гласували 84 народни представители: за 83, против 1, въздържали се няма.
Предложението се приема.
Сега ще гласуваме текста на § 108, който става § 114 по редакция на Комисията, без онази част, която по предложение на господин Михалевски отпадна.
Гласували 75 народни представители: за 73, против 1, въздържал се 1.
Текстът е приет.
ДОКЛАДЧИК ЛЮБЕН ТАТАРСКИ: Направено е предложение от народните представители Искра Фидосова и Емил Радев за създаване на нов § 108а:
§ 108а. Създава се чл. 232б:
„Чл. 232б. (1) За неизпълнение на задължението по § 117, ал. 1 от Преходните и заключителни разпоредби на кмета на общината се налага глоба от 10 000 лв.
(2) Актът за установяване на административното нарушение се издава от областния управител, а наказателното постановление – от министъра на регионалното развитие и благоустройството или от оправомощено от него длъжностно лице.”
Комисията подкрепя по принцип предложението.
Комисията предлага да се създаде нов § 108а, който да стане § 115:
„§ 115. Създава се чл. 232б:
Чл. 232б. (1) За неизпълнение на задължението по § 123, ал. 1 от Преходните и заключителните разпоредби на кмета на общината се налага глоба от 10 000 лв.
(2) Актът за установяване на административното нарушение по ал. 1 се съставя от областния управител или от определени от него длъжностни лица от областната администрация, а наказателното постановление се издава от министъра на регионалното развитие и благоустройството или от упълномощено от него длъжностно лице.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ХРИСТО БИСЕРОВ: Има ли изказвания?
Господин Михалевски, заповядайте.
ДИМЧО МИХАЛЕВСКИ (КБ): Уважаеми господин председателстващ, искам да поставя на дискусия това наказание, което предвиждаме в Преходните и заключителни разпоредби. Ние коментирахме и в Комисията, че не е изцяло във властта на кмета да приеме и наложи приемането на общите устройствени планове. Трябва да си дадем сметка, че това решение минава през общинския съвет – стартирането на процедурата, осигуряването на финансирането, независимо че сме дали текстове, предвиждащи Закона за държавния бюджет да ги осигури. Тук налагаме наказание – предложено от колегите Фидосова и Радев, което явно има смисъла на дисциплинираща мярка, но все пак трябва да си дадем сметка дали трябва да стоварваме тази санкция единствено върху кмета. Той все пак е орган на изпълнителната власт на местно равнище и не всичко в този случай зависи от него.
Бих помолил колегите, които са го предложили, ако са тук в залата, но не виждам госпожа Фидосова и господин Радев, да го обсъдим, ако трябва и Министерството на регионалното развитие и благоустройството да си каже мнението, но според мен тази мярка е прекалена и непропорционална особено спрямо кмета. Смятам, че не искаме да приемаме мерки, които в крайна сметка ще бъдат мъртвородени и няма по никакъв начин да се приложат в практиката.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ХРИСТО БИСЕРОВ: Има ли реплики?
Заповядайте за реплика, господин Татарски.
ДОКЛАДЧИК ЛЮБЕН ТАТАРСКИ: Уважаеми господин Михалевски, наистина е възможно да възникне такава хипотеза, но тук говорим кметът да внесе предложение до общинския съвет, а не самият той да изпълни задълженията по този член, който е свързан с изготвянето, приемането на задание и изработването на общ устройствен план. Тук става въпрос за задълженията на кмета да внесе предложения в общинския съвет в шестмесечен срок. Всички се обединихме около тезата, че трябва да се създават устройствени планове и като дисциплиниращ ефект смятаме, че това предложение е необходимо.
За размера на глобата можем да дискутираме, но това задължение мисля, че трябва да остане на кмета на общината –да внесе предложение до общинския съвет в шестмесечен срок. (Реплика от народния представител Димчо Михалевски.) Дали общинският съвет ще изпълни задължението по-нататък, това е друг въпрос.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ХРИСТО БИСЕРОВ: Има ли втора реплика? Няма.
Господин Михалевски, желаете ли дуплика? Не. Всъщност Вие не направихте формално предложение. (Реплика от народния представител Димчо Михалевски.) Не.
Други изказвания? Няма.
Пристъпваме към гласуване на текста на новия § 115 по редакция на Комисията.
Гласували 72 народни представители: за 70, против 2, въздържали се няма.
Текстът е приет.
ДОКЛАДЧИК ЛЮБЕН ТАТАРСКИ: Предложение от народния представител Александър Ненков за § 109.
Комисията подкрепя по принцип предложението.
Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага следната редакция на § 109, който става § 116:
„§ 116. В чл. 233 думата „актовете” се заменя с „приетите от Министерския съвет, съответно издадените от министрите актове”.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ХРИСТО БИСЕРОВ: Има ли изказвания? Не виждам.
Най-напред трябва да гласуваме текста по вносител, защото Комисията не подкрепя текста на вносителя.
ДОКЛАДЧИК ЛЮБЕН ТАТАРСКИ: Текстът по вносител за § 109 е: „В чл. 233 числото „500” се заменя с „5000”.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ХРИСТО БИСЕРОВ: Пристъпваме към гласуване на текста по вносител, който не се подкрепя от Комисията. (Реплики между референта на Комисията и председателя Христо Бисеров.) Той не е променен, защото има съвсем друго съдържание текстът по Комисия, така че не е заместващ текст.
Гласували 71 народни представители: за 17, против 11, въздържали се 43.
Текстът по вносител не е приет.
Гласуваме текста по Комисия на § 116, така както беше докладван от господин Татарски.
Гласували 68 народни представители: за 67, против няма, въздържал се 1.
Текстът е приет.
ДОКЛАДЧИК ЛЮБЕН ТАТАРСКИ: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 110, който става § 117.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ХРИСТО БИСЕРОВ: Има ли изказвания? Няма.
Режим на гласуване на § 110, който става § 117, така както е по вносител. Комисията го подкрепя.
Гласували 73 народни представители: за 70, против няма, въздържали се 3.
Текстът е приет.
ДОКЛАДЧИК ЛЮБЕН ТАТАРСКИ: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 111, който става § 118:
„§ 118. В чл. 237 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в т. 7 думите „чл. 224, ал. 4” се заменят с „чл. 224, ал. 3”;
б) създават се т. 12 – 16:
„12. на производител на строителни продукти, несъответстващи на изискванията на чл. 169а, ал. 1 – в размер от 5000 до 30 000 лв.;
13. на лице, сключило договор за строителен надзор или за оценка за съответствие на инвестиционен проект в нарушение на чл. 166, ал. 3 и 4 – в размер от 30 000 до 150 000 лв.;
14. на възложител на строеж, неизпълнил задължение по чл. 161, ал. 3 – в размер от 5000 до 30 000 лв.;
15. на строител на строеж, неизпълнил задължение по чл. 163, ал. 2, т. 1 – 5 – в размер от 5000 до 30 000 лв.;
16. на възложител на строеж, който не възложи съставянето на технически паспорт в сроковете по наредбата по чл. 176а, ал. 6 – в размер от 1000 до 10 000 лв.”
2. В ал. 2:
а) създава се нова т. 1:
„1. на извършител, възложител или строител на строеж от четвърта до шеста категория, незаконен по смисъла на чл. 225, ал. 2 – в размер от 5000 до 20 000 лв.;”
б) досегашната т. 1 става т. 2 и в нея след думите „на строеж” се добавя „по чл. 224а, ал. 1 и 2”, а думите „спрян с негова заповед по чл. 224, ал. 1” се заличават;
в) досегашна т. 2 става т. 3 и в нея думите „т. 1” се заменят с „т. 2” и думите „в размера по ал. 1, т. 3” се заменят с „в размер от 10 000 до 50 000 лв.”;
г) създава се нова т. 4:
„4. на лице, което ползва строеж от четвърта и пета категория, без това да е разрешено по установения законов ред – в размер от 1000 до 10 000 лв.;”
д) досегашна т. 3 става т. 5 и в нея след думата „чл. 57а, ал. 6” се поставя запетая, а думите „чл. 222а, т. 3 – в размер от 5000 до 50 000” се заменят с „чл. 224а, ал. 3 или по чл. 178, ал. 6 – в размер от 5000 до 20 000 лв.”;
е) досегашната т. 4 става т. 6.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ХРИСТО БИСЕРОВ: Благодаря Ви.
Има ли изказвания?
Заповядайте.
ЗОЯ ГЕОРГИЕВА (ГЕРБ): Благодаря.
Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Ако имате текста пред себе си, можете да проследите наложените санкции. Няма по-голяма санкция от 50 хил. лв. на различните участници в строителния и инвестиционния процес, а за лицето, сключило договор за строителен надзор или оценка за съответствие, максималната глоба е 150 хил. лв. Много е интересно поради каква причина е 150 хил. лв.?! Откъде един строителен надзор може да изкара толкова пари, когато всички хонорари, всички плащания към участниците, изброени по-надолу, спрямо лицето, упражняващо строителен надзор, са някъде около 100 пъти по-високи от цената на договора?
Не мога да разбера какви са тези 150 хиляди за надзора. Говорим си, че архитектите получават много ниски заплати и не можем да искаме 10 хил. лв. от тях. Тук искаме от строителния надзор 150 хил. лв. за нарушения, а в същото време, ако строителят сбърка някъде, максималната му глоба е 50 хил. лв. За мен това е недопустимо.
Предлагам в § 118 по Комисия, в т. 13 на т. 1 „150 хиляди” да стане „50 хиляди”. Колеги, моля да ме подкрепите! Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ХРИСТО БИСЕРОВ: Колеги, има ли реплики към изказването и предложението на госпожа Зоя Георгиева? Няма.
Има ли други изказвания по текста? Няма.
Уважаеми колеги, най-напред ще подложа на гласуване предложението на госпожа Зоя Георгиева в § 118 по новата редакция т. 1, подточка „б”, в т. 13 числото „150 хиляди” да бъде заменено с „50 хиляди”.
Гласували 77 народни представители: за 54, против няма, въздържали се 23.
Предложението не е подкрепено, гласовете не са достатъчни за приемането му.
Заповядайте, госпожо Георгиева – искате процедура.
ЗОЯ ГЕОРГИЕВА (ГЕРБ): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Много Ви се моля, искам процедура по прегласуване. Искам да Ви обясня, че оборотът на една надзорна фирма за три години не може да стигне 150 хил. лв. Моля Ви за прегласуване за санкциите, които могат да бъдат налагани на строителния надзор – „150 хиляди” да стане „50 хиляди”. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ХРИСТО БИСЕРОВ: Колеги, прегласуваме предложението на госпожа Зоя Георгиева.
Гласували 79 народни представители: за 54, против 1, въздържали се 24.
Предложението и при това прегласуване не е прието.
Сега трябва да гласуваме текста по Комисия.
Гласуваме § 111, който става § 118, както беше докладван от господин Татарски.
Гласували 72 народни представители: за 59, против 1, въздържали се 12.
Текстът не е приет при това гласуване.
ДОКЛАДЧИК ЛЮБЕН ТАТАРСКИ: Господин председател, предлагам да поставите на прегласуване текста, който току-що подложихте на гласуване.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ХРИСТО БИСЕРОВ: Колеги, отново гласуваме § 118 по новата номерация.
Гласували 77 народни представители: за 63, против няма, въздържали се 14.
Текстът е приет. (Оживление.)
ДОКЛАДЧИК ЛЮБЕН ТАТАРСКИ: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 112, който става § 119:
„§ 119. В чл. 239 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 т. 6 се изменя така:
„6. от кмета на общината или от упълномощено от него длъжностно лице – в предвидените от закона случаи.”
2. В ал. 2 навсякъде след думите „разрешение за ползване” се добавя „или удостоверение за въвеждане в експлоатация”.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ХРИСТО БИСЕРОВ: Има ли изказвания? Няма.
Гласуваме текста в редакцията на Комисията.
Гласували 80 народни представители: за 75, против няма, въздържали се 5.
Текстът е приет.
Продължаваме с § 113.
В 13.00 ч. ще продължим с друг законопроект, както е по програма.
ДОКЛАДЧИК ЛЮБЕН ТАТАРСКИ: По § 113 на вносителя има предложение от народния представител Емил Радев, което бе оттеглено.
Предложение от народния представител Зоя Георгиева, което беше оттеглено в т.1, и което Комисията не подкрепя по т. 2:
„2. Създава се т. 81:
„81. „Сградна газова инсталация” е вътрешна инсталация в жилищни, административни или сгради за обществено обслужване, която започва след границата на газоразпределителната мрежа и включва газопроводите, съоръженията и уредите, както и комините за отвеждане на димни газове, както и главните хоризонтални и вертикални разпределителни линии (вертикални щрангове); в жилищни сгради – етажна собственост, сградна газова инсталация е всяка от вътрешните инсталации на потребителите в отделните имоти, която започва след средствата за измерване – собственост на разпределителното предприятие, както и инсталацията в общите части на сградата, захранваща отделните инсталации на потребителите.”
Направено е предложение на народния представител Александър Ненков, което Комисията подкрепя по принцип.
Предложение от народните представители Даниела Петрова и Красимир Велчев.
Комисията подкрепя по принцип предложението.
Предложение от народния представител Димчо Михалевски, което Комисията подкрепя предложението по т. 2, но не подкрепя по т. 1 – в § 113 се правят следните изменения и допълнения:
„1. В т. 3 т. 80 (нова) придобива следната редакция:
„80. Място за паркиране и/или гариране” е обособена, за да се ползва за гариране или паркиране на превозно средство, част от общите части на сграда, от гараж/паркинг в сграда, или от незастроената част на поземлен имот, чието ползване е разпределено между етажните собственици, между съсобствениците на гаража/паркинга или между съсобствениците на поземления имот, а в имоти публична държавна или общинска собственост – част от имота, предназначена за паркиране или гариране на превозни средства.”
Предложение от народните представители Гинче Караминова и Станка Шайлекова, което те оттеглиха.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 113, който става § 120:
„§ 120. В Допълнителните разпоредби се правят следните изменения и допълнения:
1. Параграф 1а се изменя така:
„§ 1а. Министърът на отбраната, съответно министърът на вътрешните работи или председателят на Държавна агенция „Национална сигурност” може да делегира свои правомощия по този закон на заместниците си и на други длъжностни лица в системата на Министерството на отбраната, на Министерството на вътрешните работи или на Държавна агенция „Национална сигурност”.”
2. В § 3:
а) досегашният текст става ал. 1;
б) създава се ал. 2:
„(2) Цената на всички услуги, които предоставят експлоатационните дружества в процеса на одобряване или на изменение на проекти на общи или на подробни устройствени планове, както и в процеса на одобряване на инвестиционни проекти и издаване на разрешения за строеж, като предоставяне на изходни данни, съгласуване на проекти, даване на становища или предписания и други, се определя по реда на чл. 7а от Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност и се одобрява от съответния обществен регулатор.“
3. Параграф 4 се изменя така:
„§ 4. (1) Предвиденото в този закон и в актовете по неговото прилагане съобщаване от компетентните органи на заинтересуваните лица по реда на Административнопроцесуалния кодекс се извършва чрез отправяне на писмено съобщение.
(2) Когато в този закон и в актовете по неговото прилагане не се предвижда изрично, че съобщаването се извършва по реда на Административнопроцесуалния кодекс, то се извършва чрез отправяне на писмено съобщение до заинтересуваните лица. В случаите, когато адресът на някое от заинтересованите лица не е известен или то не е намерено на посочения от него адрес, което се удостоверява с подписите на две длъжности лица, съобщението се залепва на жилището или на недвижимия имот, за който се отнася и се поставя на таблото за обявления в сградата на общината, района или кметството или на интернет страницата на съответния орган за времето за подаване на възражения, предложения и искания. Така направеното съобщение, както и датата на поставянето и свалянето му от таблото за обявления или от интернет страницата на органа, се удостоверява с подписите на две длъжностни лица.
(3) Когато заинтересувани лица са всички собственици и носители на ограничени вещни права в сгради с режим на етажна собственост, съобщенията до тях се връчват чрез председателите на управителните съвети (управители). До избирането на председатели на управителните съвети на етажната собственост (управители) по Закона за управление на етажната собственост, съобщаването се извършва по реда на ал. 2, изречения второ и трето.”
4. В § 5:
а) в т. 5 думите „устройствени схеми и планове” се заменят с „концепции и схеми за пространствено развитие и с устройствени планове”;
б) в т. 18, изречение второ след думата „сградите” запетаята и думите „когато са предвидени за жилища, ателиета и кабинети” се заличават;
в) в т. 38 след думата „реставрация” се поставя запетая и се добавя „реконструкция по автентични данни по смисъла на чл. 74, ал. 1 от Закона за културното наследство”;
г) точка 50 се изменя така:
„50. „Надземен етаж” е етажът, таванът, на който е разположен на повече от 1,50 м над котата на средното ниво на прилежащия терен (на прилежащия тротоар към улицата).”;
д) точка 52 се изменя така:
„52. „Кота на средното ниво на прилежащия терен” е средноаритметичната стойност на най-ниската и най-високата проектна кота на прилежащия терен за съответната ограждаща стена, оформен (моделиран) съобразно част „Геодезическа” (вертикална планировка) на инвестиционния проект.”;
е) създават се т. 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81 и 82:
„74. „Обект с регионално значение” е обект, определен като такъв с решение на съответния областен съвет за развитие по Закона за регионалното развитие.
75. „Социална инфраструктура” са сгради и съоръжения - публична собственост, формиращи система за обслужване на населението в администрацията на държавната и местната власт, образованието, здравеопазването, културата, социалните дейности и спорта.
76. „Противодействие на свлачищните, ерозионните и абразионните процеси” е комплекс от дейности за регистриране и мониторинг на застрашени и засегнати територии от свлачища, морска абразия, речна ерозия и неблагоприятни техногенни процеси и извършване на геозащитни мерки и дейности.
77. „Свлачищни райони” са естествени или изкуствени склонове и откоси, които се движат или могат да се въведат в неустойчиво състояние под влияние на комплекс от природни и техногенни фактори и са регистрирани в публичния регистър на свлачищните райони по чл. 95, ал. 2.
78. „Геозащитни мерки и дейности” са мерки и дейности, свързани с изработване на укрепителни и брегоукрепителни схеми, инженерно-геоложки и хидрогеоложки проучвания, инженерно-геоложки районирания, инвестиционни проекти и извършване на брегоукрепителни, брегозащитни и геозащитни строежи за укрепване и отводняване на територии, засегнати от свлачищни, ерозионни и абразионни процеси.
79. „Държавни дружества за геозащита” са „Геозащита” ЕООД – Варна, „Геозащита” ЕООД – Плевен и „Геозащита” ЕООД – Перник.
80. „Преместваем обект“ е обект, предназначен за увеселителна, търговска или друга обслужваща дейност, който може след отделянето му от повърхността и от мрежите на техническата инфраструктура да бъде преместван в пространството, без да губи своята индивидуализация и възможност да бъде ползван на друго място със същото или с подобно предназначение на това, за което е ползван на мястото, от което е отделен, като поставянето му и/или премахването му не изменя трайно субстанцията или начина на ползване на земята, както и на обекта, върху който се поставя или от който се отделя.
81. „Рекламен елемент” е преместваем обект със самостоятелна или полусамостоятелна конструкция, който се закрепва временно върху терен, сграда или друг обект, при необходимост и с фундамент, и служи за извършване на реклама.
82. „Защитени територии за опазване на културното наследство” са единичните и груповите недвижими културни ценности с техните граници и охранителни зони, съобразно режимите за опазване, определени с акта за тяхното деклариране или за предоставяне на статут.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ХРИСТО БИСЕРОВ: Благодаря.
Има ли изказвания? Няма.
Предстоят ни няколко гласувания.
Първо, т. 2 от предложението на госпожа Зоя Георгиева, което не се подкрепя от Комисията..
ЗОЯ ГЕОРГИЕВА (ГЕРБ, от място): Оттеглям го.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ХРИСТО БИСЕРОВ: Госпожа Георгиева го оттегля.
Следва едно предложение на господин Михалевски по т. 1 от неговата редакция, което не е подкрепено от комисията.
Моля, гласувайте.
Гласували 79 народни представители: за 18, против 31, въздържали се 30.
Предложението не се приема.
Гласуваме окончателната редакция на текста на § 113, който по новата редакция става § 120, както го докладва председателят на Комисията господин Татарски.
Гласували 75 народни представители: за 73, против няма, въздържали се 2.
Текстът е приет.

Сега преминаваме към друг законопроект, така както е по програма:
ПЪРВО ЧЕТЕНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ДОСТЪП И РАЗКРИВАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ И ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА ПРИНАДЛЕЖНОСТ НА БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ КЪМ ДЪРЖАВНА СИГУРНОСТ И РАЗУЗНАВАТЕЛНИТЕ СЛУЖБИ НА БЪЛГАРСКАТА НАРОДНА АРМИЯ.
Вносител е народният представител Румен Петков.
Редно е най-напред да чуем докладите на комисиите.
Три комисии – три доклада.
Водеща е Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред.
Заповядайте, госпожо Милева.
ДОКЛАДЧИК ГАЛИНА МИЛЕВА-ГЕОРГИЕВА: Уважаеми господин председател, колеги!
„ДОКЛАД
относно Законопроект за изменение и допълнение на Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия, № 254-01-43, внесен от Румен Петков на 20 март 2012 г.

Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред на свое редовно заседание, проведено на 19 септември 2012 г., обсъди Законопроект за изменение и допълнение на Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия, № 254-01-43, внесен от Румен Петков на 20 март 2012 г.
Според вносителя законът като цяло има положителна роля за утвърждаването на демократичните принципи в българското общество. Същевременно прилагането му през този 5-годишен период предполага анализ и преоценка на някои от правните норми, определящи приложното поле на закона, числения състав на комисиите, както и на създаването на нормативни условия за доразвиване на някои дейности от компетентността на комисията – научно-изследователска и международна.
Народният представител Анастас Анастасов взе отношение, възразявайки срещу предлаганите текстове. Той отбеляза, че се цели стесняване на приложното поле на закона, а именно той да не се прилага по отношение на разузнавателните служби на Българската народна армия.
Анастас Анастасов заяви, че от 1997 г., когато е направен първият опит за регламентиране на материята, досега законодателят устойчиво е включвал в обхвата на закона и разузнавателните служби на БНА. Тази позиция е оправдана, имайки предвид причините за съществуване на такъв закон, описани в Решение № 4 от 26 март 2012 г. на Конституционния съд по Конституционно дело № 14/ 2011г., а именно, че този закон е израз на консенсуалната воля на всички парламентарно представени партии в 40-то Народно събрание да се постигне в максимална степен отварянето на всички документи и оповестяването на принадлежността на всички лица, заемали или заемащи публични длъжности или извършвали и извършващи публични дейности по смисъла на закона.
Относно съображенията, свързани със защита на националната сигурност Анастас Анастасов подчерта, че в чл. 32, ал. 1 от Закона изрично се предвижда, че не се разкриват и публично оповестяват документи, чието разкриване или публично оповестяване би увредило интересите на Република България в международните отношения или би създало сериозна опасност за живота на дадено лице. Според Анастасов вносителят не е изтъкнал мотиви по отношение на исканата промяна на числения състав на Комисията. Още повече, че със скорошния избор на членове на Комисията, Народното събрание е потвърдило волята си относно нейния състав и структура.
В резултат на проведените разисквания Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред с 4 гласа „за”, 11 гласа „против” и с 1 глас „въздържал се”, предлага на Народното събрание да не приеме на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия, № 254-01-43, внесен от Румен Петков на 20 март 2012 г.”. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ХРИСТО БИСЕРОВ: Благодаря Ви, госпожо Милева.
Следващата комисия, която е представила доклад, е Комисията по правата на човека, вероизповеданията, жалбите и петициите на гражданите.
Заповядайте, за да представите доклада.
Междувременно пояснявам, че третата комисия – Комисията по външна политика и отбрана, не е представила доклад, но това не е пречка за гледане на законопроекта.
ДОКЛАДЧИК СНЕЖАНА ДУКОВА:
„ДОКЛАД
относно Законопроект за изменение и допълнение на Закона за достъп и разкриване на документи документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската нар.армия, №254-01-43, внесен от Румен Петков на 20 март 2012 г.

На свое заседание, проведено на 27 септември 2012 г., Комисията по правата на човека, вероизповеданията, жалбите и петициите на гражданите разгледа Законопроект за изменение и допълнение на Закона за достъп и разкриване на документите и за обвяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия, № 254-01-43, внесен от Румен Петков на 20 март 2012 г.
В качеството си на народен представител от Парламентарната група на Коалиция за България, господин Александър Радославов изложи мотивите на вносителя, като се солидаризира с част от тях, наблягайки на сериозната, според него, грешка, направена с разсекретяването на разузнавателните органи на Българската армия, както и на представителите на висшия клир.
Своите аргументи за становище „въздържал се” по така предложения законопроект изложиха народните представители Снежана Дукова – заместник-председател, и господин Юнал Лютфи.
След проведената дискусия Комисията по правата на човека, вероизповеданията, жалбите и петициите на гражданите без гласове „за”, 3 гласа „против” и 7 „въздържали се”, предлага на Народното събрание да не подкрепи на първо гласуване Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия, № 254-01-43, внесен от Румен Петков на 20 март 2012 г.” Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ХРИСТО БИСЕРОВ: Благодаря Ви, госпожо Дукова.
Сега е редно вносителят да вземе думата.
Заповядайте, господин Петков.
РУМЕН ПЕТКОВ (КБ): Благодаря Ви, уважаеми господин председател.
Уважаеми колеги, вече стана дума, че законът като цяло изигра положителна роля за утвърждаване на демократичните принципи в нашето общество. Той е една от нормативните гаранции за индивидуалните права на гражданите относно достъпа до документите на Държавна сигурност, отнасящи се до тях и техните близки, както и правото на гражданското общество да бъде информирано за принадлежността на лица, заемащи публични длъжности и осъществяващи публични дейности по смисъла на закона след 10 ноември 1989 г.
Същевременно прилагането на закона през 5-годишния период предполага един по-сериозен анализ и преоценка на някои от правните норми, определящи приложното поле на закона, числения състав на комисията, както и на създаването на нормативни условия за доразвитието на някои дейности от компетентността на комисията – научноизследователска и международна дейност.
Аргументи за обсъждането на подобни промени са налице и в практиките на сродни комисии от страните от Източна Европа. Например във Федералната република документите на външното разузнаване не са обект на разсекретяване. Църквата също е изключена като институция, която подлежи на проверка. В Полша за всички действащи служители от службите за сигурност, които са работили и през тоталитарния период, важи фикцията за неогласяване на тяхната дейност.
В този смисъл опитите да бъде отменен § 12 от закона преди около година показа поляризацията на общественото мнение и генералното неразбиране, че националната сигурност не стои по-високо от индивидуалните права на българските граждани, но тя, националната сигурност не може да бъде жертвана по определени политически или други интереси, в това число конюнктурни.
Трябва да се отбележи и го казвам със съжаление, че не беше проявен никакъв интерес към технологията на организацията на работа на Държавна сигурност, защото още в първоначалния период бяха разсекретени нормативните актове на Държавна сигурност, поднормативната уредба, с която се създава цялостната организация за функционирането на Държавна сигурност, за взаимодействието на звената в Държавна сигурност. Към този аспект, който според мен е изключително важен, ако искаме да вникнем в генезиса на процесите от онези години, не беше проявен, пак казвам, със съжаление, почти никакъв интерес. Интерес – почти граничещ с нулата! Интересът главно беше фокусиран около имена, около длъжности, около „жълтото”, измести се като цяло философията на идеята за разсекретяването на документите на Държавна сигурност с оглед превенции и недопускане на такива практики в перспектива.
Държа да подчертая няколко неща, които са залегнали в законопроекта.
Първо, нормите на закона в бъдеще да не се прилагат за Разузнавателното управление на Министерството на народната отбрана и за Първо главно управление, както и за Разузнавателния отдел на Гранични войски по три много сериозни причини.
Първата е, че Разузнавателното управление на армията е строго специфично разузнавателно звено, което няма как да бъде обвързано смислово, организационно и структурно с органите и дейността на Държавна сигурност като такава. В работата на РУМНО я няма философията на организацията и работата на, грубо казано, полицейските звена на Държавна сигурност.
За Първо главно управление – външното разузнаване на страната. Мисля, че всички би трябвало да сме със съзнанието, че всяка държава, независимо от своето устройство, ползва различни разузнавателни инструменти. И когато тръгваме да отваряме документите на Първо главно управление и хората, с които сме работили, поемаме много тежък риск. В това число, след огласяването на определен контингент от имена, в съседните Турция и Гърция бяха извършени арести. И ние трябва да си даваме сметка за последствията, които могат да настъпят от наши действия – както за отделни граждани и техните близки, както за хора, които в една или друга степен са били полезни за страната ни, така и в стратегически план за способностите на държавата да ангажира апарат, който да работи за нейната сигурност.
За Разузнавателния отдел на Гранични войски. За всички е ясно, че Разузнавателният отдел на Гранични войски няма нищо общо със смисловата организация и дейност на Държавна сигурност. Разузнавателният отдел на Гранични войски е съвсем друг терен на работа и когато тръгнем да бъркаме в тази плоскост, трябва да сме наясно какво правим, особено с южната си граница. Но въпросът не бива да бъде свеждан само до южната граница. Вие виждате, че и сега възникват определени проблеми с изказвания на министри от съседни страни, в това число и на нашия партньор и приятел в Европейския съюз – Румъния. Така че към тези три звена трябва да бъдем особено внимателни. Много е лесно емоционално да отхвърлим предложението. То може да бъде квалифицирано по различни начини, но нека да погледнем от гледна точка на интересите на държавата.
Второ, броят на членовете да се редуцира от 9 на 7. Аз не съм съгласен, че няма аргументи. Огромната част от работата на Комисията беше извършена. Затова едно от предложенията, които правя в текста, е в перспектива да се мисли за научноизследователска, развойна и международна дейност. Но да се отхвърля редуцирането на състава на Комисията, мисля за грешка.
На трето място, запазвайки функциите на установяване и обявяване на принадлежност на българските граждани към Държавна сигурност, да се създаде нормативна основа за изграждане на Институт за национална памет след изтичането на подновения наскоро 5-годишен мандат на Комисията. Това би било действително сериозна стъпка, ако искаме да говорим за нашата национална памет, ако искаме да не загърбваме нещата, ако искаме да осмислим нещата, ако искаме да анализираме историята си и на тази база да вървим напред.
Както вече казах, не разкриване и публично оповестяване на документи, включително съдържащи лични данни, чието разкриване и публично оповестяване би увредило интересите на Република България в международно отношение, или би създало сериозна опасност за живота на дадено лице или негови близки. Както със съжаление казах, такива случаи вече имаме. И когато тръгваме на такова оповестяване, когато отчитаме изключителното напрежение и ситуацията в Близкия изток, когато отчитаме сблъсъците между Турция и Сирия, трябва да си даваме сметка, че разкривайки самоличността на хора, които са работили за националната сигурност на Република България, поемаме тежък риск към самите тях, но както казах, в стратегически план причиняваме щети на държавата от гледна точка на способността й да формира разузнавателен апарат.
Някои от предложенията, направени сега в новия Закон за Агенцията за разузнаване с оглед разширяване на възможността за привличане на служители, са добри и необходими, но ако не ограничим сега територията на дейност на този закон, който коментираме, ще направим груба грешка, и пак казвам – ще задълбочим проблемите си в стратегически аспект.
Неслучайно и във външното разузнаване, и в Агенцията за национална сигурност през последните години, ако има, се броят на пръсти арабистите. Това е резултат от нагнетяване на такъв тип напрежение и създаването на чувство на убеденост за несигурността в перспективата на хората, които се ангажират да работят за националната ни сигурност.
Така че нека да отчетем техните заслуги, нека да отчетем техните качества, да отчетем реалностите, в които живеем, да съхраним онова, което имаме сега, и да създадем условия то да бъде развивано в перспектива. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ХРИСТО БИСЕРОВ: Благодаря, господин Петков.
Колеги, това беше представянето на законопроекта.
Пристъпваме към дебати.
Има ли желаещи за изказвания?
Заповядайте, господин Панчев.
СПАС ПАНЧЕВ (КБ): Благодаря, уважаеми господин председател.
Уважаеми госпожи и господа народни представители. Разглежданият Законопроект за изменение и допълнение на Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия съдържа в себе си няколко цели, но най-съществените от тях, ако трябва обективно да кажем истината, е да се постигне повече справедливост и принципност от прилагането на закона, както и да се минимизират и елиминират възможностите за настъпване на евентуални неблагоприятни последици.
Предлага се от приложното поле на закона да отпадне обявяването на принадлежност към разузнавателните служби на Българската народна армия, като за това е налице солидна и обоснована аргументация.
На първо място, армията винаги е осигурявала и осигурява отбраната на страната и в този смисъл – националната сигурност, а нейните разузнавателни служби са допринасяли за реализирането на тази основна мисия.
Също така разузнавателните служби на армията са осъществявали, а и сега осъществяват външни функции. Те противодействат на външни посегателства срещу националната ни сигурност. В този смисъл тези разузнавателни служби не бива да се приобщават към някакъв тоталитарен или репресивен апарат.
На следващо място, с измененията се предлага да не се оповестяват документи не само когато с това биха се увредили интересите на страната в международно отношение, но и когато би се създала сериозна опасност за живота на дадено лице или негови близки. Срещу тази позиция не би могло да има каквито и да било разумни аргументи.
С предложените промени в Закона се допринася за автономността на религиите и религиозните общности, както и се редуцират възможностите за възникване на потенциални напрежения сред тях.
Също така с проекта се въвежда справедливият принцип, че на проверка за установяване на принадлежност към посочените органи подлежат не само лицата, заемащи публични длъжности или извършващи публична дейност към деня на влизането на закона в сила, но и назначените след тази дата. Така се утвърждава принципът за равенството пред закона.
Не на последно място, чрез промените се залага идеята за създаване на Институт за национална памет, както и идеята за осъществяване на научно-изследователска и международна дейност във връзка със събирането, изучаването и анализирането на тези документи.
Това е стъпка към постигането на по-значима обществена полза от тези дейности, както и предпоставка за ефективното постигане на целите на закона – утвърждаването на демократичните принципи, гарантирането на индивидуалните права на личностите и засилване на предпоставките за информираност на гражданското общество.
Накрая следва да отбележим и отчетем обстоятелството, изложено в мотивите към законопроекта, че сходни принципи и правила за неогласяване на документите на Външното разузнаване на действащите служби от службите за сигурност за изключване на църквата като институция, която подлежи на проверка, са приети и се прилагат в сродни комисии от страните в Източна Европа.
В заключение, смятам, че предложеният Проект на закон за изменение и допълнение на Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия може и следва да бъде приет от Народното събрание на първо гласуване. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ХРИСТО БИСЕРОВ: Благодаря Ви, господин Панчев.
Има ли реплики към това изказване? Не виждам заявки.
Има ли други изказвания?
Господин Радославов, заповядайте.
АЛЕКСАНДЪР РАДОСЛАВОВ (КБ): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, мисля, че през тези 22 години доста се постарахме да раздържавим България. И в предишния парламент аз бях от народните представители, които между първо и второ четене, направихме предложение от закона да отпадне принадлежността към Военното разузнаване. Всеки, който се е позаинтересувал как се процедира в други държави, знае, че независимо кой управлява – винаги е имало преливане на кадри. Всяка една държава обаче си е пазила външното разузнаване, особено Военното разузнаване.
Дори и след обединението на Германия бяха запазени хората, които са във външното разузнаване, независимо че са били от Източна или Западна Германия. Тоест, където се мисли за държавността, винаги се прави преценка първо за държавния интерес, независимо кой управлява в момента дадена държава.
Мисля, че ние прекалено много залитнахме – като че ли, щом сме членове на НАТО, с магическа пръчка едва ли не всичко в България е подсигурено и няма никакви опасности за държавата. Мисля, че това далеч не е така. В Договора за НАТО има чл. 4 и чл. 5. В чл. 4 се посочва, че всяка една държава трябва да е способна да запазва своята териториална цялост. Как ще я запазва, като няма ефективно Военно разузнаване? Да не говорим, че армията беше сведена до някакви символични размери.
Мисля, че предложението на колегата Румен Петков е разумно, особено и за всички други неща, които се предлагат. Мисля, че по закон църквата е отделена от държавата – така е и по Конституция. Ние се намесваме във вътрешните й работи, като се разследва висшият клир, което, според мен също е грешка. Знае се, че най-притисканото съсловие от предишното управление беше на свещениците.
Мисля, че Институт за националната памет е нужен за историята и бъдещите поколения. Така че това е опит на колегата Петков да се поправят злините от този план на закона, както беше приет преди години. Очевидно е, че трябва да се прояви държавническо мислене според мен днес в залата от нас. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Колеги, има ли желаещи за реплики? Не.
Други народни представители?
Господин Найденов заповядайте.
АНГЕЛ НАЙДЕНОВ (КБ): Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители, съдейки по становищата на две от трите комисии, на които е разпределен този законопроект, според мен е почти сигурно, че законопроектът няма да бъде подкрепен в пленарната зала. В някаква степен това е разбираемо предвид доминиращата сред мнозинството позиция. Неразбираемо е обаче защо по този законопроект няма никакви изказвания, включително, разбира се, от основната парламентарна група и основната политическа сила в парламента в лицето на ГЕРБ.
Сигурен съм, че много от хората, които стоят в зоната, заемана от парламентарната група на ГЕРБ, са готови да участват аргументирано, в това число и да подкрепят подобен законопроект. Не разбирам защо е тази пасивност или мълчание по предложението, което прави народният представител Румен Петков.
Този законопроект може и да не е съвършеното решение, което може да се предложи във връзка със Закона за достъп до документите на бившата Държавна сигурност и съответно Разузнавателното управление на Българската армия.
Очевидно е, че ако бъде подкрепен, съответно ще претърпят корекции и текстовете, които е предложил Румен Петков. Не това според мен е водещото и не бива да бъде основният аргумент при определяне на позицията по отношение на законопроекта.
Много по-важна от несъвършенствата от законопроекта, ако изобщо това присъства в разсъжденията на народните представители, е идеята на вносителя да коригира обхвата на действащия закон.
Уважаеми дами и господа народни представители, ако се върнете към времето на приемането на закона в миналото Народното събрание, ще видите, че независимо от сравнително високата степен на съгласие, която е съществувала между различните парламентарни групи, има подобни предложения. Ако тогава те бяха приети, щяха да бъдат спестени много от негативните последици, свързани с прилагането на Закона за достъп до документите на бившата Държавна сигурност.
За съжаление, беше допуснато под един знаменател да се поставят различни по своята същност структури на разузнаване и на контраразузнаване, на различни по своя характер дейности, служители, съответно и на различни служби.
Не искам да пропусна и факта, и отбелязвам това с огромно съжаление, че самият закон се превърна в един много грозен инструмент за саморазправа и за преследване на една част от българските граждани, че в хода на неговото изпълнение прилагането на закона се отдалечи от първоначалните намерения и от смисъла, който беше заложен в приемането на този закон.
И най-после, повтарям: казвам го с огромно съжаление, отбелязвам факта, че бяха нанесени непоправими щети най-общо казано върху националната сигурност. Не просто труднопоправими, а непоправими, защото те са вече факт.
Дали да ги изброявам, аз ще си позволя да спомена само две. Очевидният резултат, разбиването на агентурната мрежа вътре и вън от страната, включително на тази част, която беше ползвана от МВР за борба и противодействие с престъпността и, разбира се, последицата от това нежеланието на хората да съдействат и да сътрудничат.
В различните закони има различни текстове, свързани с привличането на агенти и сътрудници под или на прикритие. Много е интересно да разберем какъв е процентът на хората, изразили подобна готовност, разбира се, извън онези, които ползват сътрудничеството или съответно картата, за да преследват собствените си лични или групови интереси, осъществявайки определена престъпна дейност. Чудно ли е тогава, че хората не желаят да сътрудничат, очаквайки, че в даден момент законодателят или съответно държавните институции ще направят стъпката, огласявайки техните имена и поставяйки под риск или заплаха техния живот, или живота на техните близки? Очевидно не е за учудване.
И още един резултат. Ако се върнете към терористичния акт на летище Сарафово, ще видите преобладаващото мнение на експертите, които направиха коментар за разбиването на специалните служби и, разбира се, на агентурната мрежа, с която те работят. Чудно ли е тогава, че няма мрежа, която да предупреди за рисковете и за заплахите в българската държава, съответно българските държавни институции и съответно да се предприемат необходимите и адекватни мерки за тяхното минимизиране, неутрализиране или съответно защита на българската държава.
Казвам всичко това с очакването, че народните представители ще обърнат внимание според мен на три съществени поправки, които са заложени в законопроекта, внесен от народния представител Румен Петков. Това са поправките по параграфи първи, пети и седми. Тук става дума не просто за ограничаване на кръга на лицата, по отношение на които следва да бъдат разсекретени документите и направени публично достояние тяхната принадлежност и дейност, става дума и за определена степен на защита на членовете на техните семейства.
Уважаеми дами и господа, нали си даваме сметка, че с публикуването на един списък или с публикуването на един определен кръг група от хора, посочени в тези 29 публични длъжности, или съответно в онези 13 публични дейности, които са в обхвата на закона, се създават и определени рискове и ако не рискове, то определени последици за семействата на хората, които попадат в тези списъци?
В случая бих искал да насоча вниманието Ви и се надявам, че ще подкрепите предложението, което прави Румен Петков по отношение ограничаване на разкриването на документите за структурите, свързани с разузнаването на Българската армия. Включително, обърнете внимание и на това, че не се прави разлика с войсковото разузнаване от службите, свързани с военнополитическото разузнаване.
Надявам се, че всичко това ще бъде предмет на преценка и съответно на подкрепа, независимо от становищата на комисиите на законопроекта, внесен от народния представител Румен Петков.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Реплики? Няма.
Други народни представители за изказване? Няма желаещи.
Дискусията е закрита, преминаваме към гласуване на първо четене на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия, внесен от народния представител Румен Петков.
Режим на гласуване.
Гласували 90 народни представители: за 19, против 32, въздържали се 39.
Предложението не е прието.
Господин Петков, процедура по прегласуване.
РУМЕН ПЕТКОВ (КБ): Уважаема госпожо председател, дами и господа народни представители! Обръщам се към Вас с настояването да преосмислим още веднъж съдържателния план на несъстоялата се днес дискусия. Както отбеляза и господин Найденов, сигурно в различни периоди от време са правени различни грешки на тази тема. Могат да бъдат разгръщани разсъждения защо е пропусната 90-та, защо е пропусната 91-ва и така нататък, и така нататък. Днес имаме възможността да съхраним останалото от нашите разузнавателни служби. Още веднъж искам да подчертая, че става дума за звена, които нямат нищо общо с политическите действия – Разузнавателният отдел на Гранични войски, Разузнавателното управление на армията и Първо главно управление – външното разузнаване на страната.
Не пропускайте шанса да поправим и една несправедливост към тези хора, защото законът слага знак на равенство между хората, които са работили за държавата, и хората, които са се занимавали с реални клевети и доноси, и да създадем условия днес ръководителите на тези звена да имат самочувствието на държавни мъже, които могат да търсят работещи, подкрепящи сътрудници на службите, които ръководят.
За другото, господин Найденов каза, ние сме разбили апарата зад граница, разбили, да не кажа – ликвидирали, и в много голяма степен сме лишени от реален агентурен апарат на територията на страната. Последиците са проблемите, които днес гледаме в Пазарджик, драмата, която се разиграва в Сарафово, и това са резултати на наслагвания в продължение на двадесет години. Така че нека да преосмислим още веднъж възможността да дадем друго самочувствие и на държавата ни.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Поставям на прегласуване на първо четене Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия с вносител господин Румен Петков.
Гласували 93 народни представители: за 25, против 34, въздържали се 34.
Предложението не е прието.

Господин Татарски, има още 15 минути, продължаваме с:
ВТОРО ЧЕТЕНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА.
ДОКЛАДЧИК ЛЮБЕН ТАТАРСКИ: Благодаря, госпожо председател.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 114, който става § 121:
„§ 121. В § 6 от Преходните разпоредби се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 7 думите „земи и гори от горския фонд” се заменят с „поземлени имоти в горски територии”, а думите „схеми и” се заличават.
2. Създава се ал. 8:
„(8) Плановете по ал. 7, които не са в цифров вид, преди изработване на устройствения план се преработват в цифров вид във формат, определен по реда на Закона за кадастъра и имотния регистър.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания? Няма.
Гласуваме § 121 в редакцията и номерацията по доклада.
Гласували 71 народни представители: за 66, против няма, въздържали се 5.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ЛЮБЕН ТАТАРСКИ: Направено е предложение от народния представител Димчо Михалевски за създаване на нов § 114а - § 16 от Преходните разпоредби се изменя така:
„§ 16. (1) Строежи, за които няма строителни книжа, но не подлежат на премахване по реда на този закон, са търпими строежи.
(2) При отчуждаването на поземлени имоти, строежите по ал.1 не се оценяват и за тях не се дължи обезщетение на собствениците.
(3) Не могат да бъдат предмет на прехвърлителна сделка незаконни строежи, за които е влязла в сила заповед за премахването им.”
Комисията не подкрепя предложението.
Направено е предложение и от народния представител Зоя Георгиева за създаване на нов § 114а:
„§ 114а. В § 16 от Преходните разпоредби се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1, изречение първо думите „7 април 1987 г.” се заменят с „31 март 2001 г.”
2. Създава се нова ал. 5:
„(5) Заварени строежи, завършени до 26 юли 2003 г., които не са били приети по установения ред, не подлежат на въвеждане в експлоатация и забрана за ползване.”
Комисията не подкрепя предложението.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания? Няма.
Поставям на гласуване предложението на народния представител Димчо Михалевски, което комисията не подкрепя.
Гласували 75 народни представители: за 13, против 32, въздържали се 30.
Предложението не е прието.
Сега гласуваме предложението на народния представител Зоя Георгиева.
Комисията не го подкрепя.
Гласували 74 народни представители: за 5, против 16, въздържали се 53.
Предложението не е прието.
ДОКЛАДЧИК ЛЮБЕН ТАТАРСКИ: По § 115 има предложение от народния представител Александър Ненков.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 115, който става § 122:
„§ 122. В Заключителните разпоредби се правят следните изменения и допълнения:
1. В § 18 ал. 6 се отменя.
2. Параграф 20а се отменя.
3. В § 22 т. 1 се изменя така:
„1. по отношение на регулацията:
а) с влизането в сила на административния акт за одобряване на подробен устройствен план по чл. 16;
б) със сключването на окончателни договори за прехвърляне право на собственост, когато такива се предвиждат;
в) с изплащането на обезщетенията по отчуждителните производства;”.
4. В § 23, ал. 3 думите „схеми и” се заличават.
5. В § 24, ал. 3 навсякъде думата „лицензиран” се заменя с „регистриран”.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания? Няма.
Гласуваме § 122 по доклада.
Гласували 68 народни представители: за 64, против няма, въздържали се 4.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ЛЮБЕН ТАТАРСКИ: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 116, който е отразен на систематическото му място в § 86, поради което предлага § 116 да бъде отхвърлен.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания? Няма.
Гласуваме предложението на Комисията за отхвърляне на § 116 по вносител.
Гласували 74 народни представители: за 69, против няма, въздържали се 5.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ЛЮБЕН ТАТАРСКИ: „Преходни и заключителни разпоредби”.
Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на подразделението.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА : Моля да гласуваме.
Гласували 71 народни представители: за 66, против няма, въздържали се 5.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ЛЮБЕН ТАТАРСКИ: По § 117 има предложение от народния представител Димчо Михалевски.
Комисията подкрепя по принцип предложението, което е отразено на систематичното му място в § 36.
Направено е предложение и от народните представители Искра Фидосова и Емил Радев, което Комисията подкрепя по принцип.
Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага следната редакция на § 117, който става § 123:
„§ 123. (1) В 6-месечен срок от влизането в сила на този закон кметовете на общини, в които няма действащ общ устройствен план, внасят предложение в съответния общински съвет по чл. 124, ал. 1 за изработването на общ устройствен план.
(2) Финансирането на изработването на плановете се подпомага и със средства от държавния бюджет, които се предвиждат ежегодно в Закона за държавния бюджет на Република България за съответната година.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания? Няма.
Поставям на гласуване съдържащото се в предложението на Комисията становище за отхвърляне на § 117 по вносител.
Гласуваме предложението на комисията за отхвърляне на § 117 по вносител.
Гласували 68 народни представители: за 65, против няма, въздържали се 3.
Предложението е прието.
Гласуваме § 123 по доклада на комисията.
Гласували 71 народни представители: за 66, против няма, въздържали се 5.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ЛЮБЕН ТАТАРСКИ: По § 118 има предложение от народния представител Александър Ненков.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 118, който става § 124:
„§ 124. (1) Започнатите производства по изработване на общи и подробни устройствени планове, които не са приключили до влизането в сила на този закон с издаване на акт за одобряването им, се одобряват по досегашния ред.
(2) За дата на започване на производство по изработване на общи или на подробни устройствени планове и на техни изменения се смята датата на допускане изработването на съответния проект.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания? Няма.
Гласуваме § 124 по доклада на Комисията.
Гласували 67 народни представители: за 65, против няма, въздържали се 2.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ЛЮБЕН ТАТАРСКИ: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 119, който става § 125.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Гласуваме § 125 по доклада.
Гласували 68 народни представители: за 65, против няма, въздържали се 3.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ЛЮБЕН ТАТАРСКИ: По § 120 има предложение от народния представител Александър Ненков.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията предлага § 120 да бъде отхвърлен.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Гласуваме предложението на комисията за отхвърляне на § 120 по вносител.
Гласували 67 народни представители: за 64, против няма, въздържали се 3.
Предложението е прието.
Часът е 14,00 затова слагаме край на днешното пленарно заседание.
Утре продължаваме в 9,00 ч., редовно заседание с второ четене на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията.
Закривам пленарното заседание. (Звъни.)

(Закрито в 14,00 ч.)


Председател:

Цецка Цачева

Заместник-председател:

Анастас Анастасов

Христо Бисеров

Екатерина Михайлова


Секретари:

Пламен Нунев

Милена Христова
Форма за търсене
Ключова дума
ЧЕТИРИДЕСЕТ И ПЪРВО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

 Обявление за провеждане на процедура за подбор на кандидати за член на Европейския комитет за предотвратяване на изтезанията и нечовешкото или унизително отнасяне или наказание

Онлайн посещения на Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

    Последни заседания