Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Стенограми от пленарни заседания
ЧЕТИРИСТОТИН ТРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТО ЗАСЕДАНИЕ
София, петък, 25 януари 2013 г.
Открито в 9,03 ч.
25/01/2013
Видео архив » Преглед на видео архив
Председателствали: заместник-председателите Менда Стоянова и Христо Бисеров

Секретари: Пламен Нунев и Митхат Метин

ПРЕДСЕДАТЕЛ МЕНДА СТОЯНОВА: Налице е кворум. Откривам пленарното заседание. (Звъни.)
Уважаеми дами и господа народни представители, започваме днешното пленарно заседание с:
ПЪРВО ЧЕТЕНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ „РАЗУЗНАВАНЕ”.
Има доклади от Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред и от Комисията по правни въпроси.
Кой ще представи доклада на водещата комисия?
Заповядайте.
ДОКЛАДЧИК РУМЕН ИВАНОВ: Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги!

„ДОКЛАД
относно Законопроекта за Държавна агенция
„Разузнаване”, внесен от Министерския съвет
на 27 ноември 2012 г.

На 19 декември 2012 г. Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред, съвместно с Комисията по външна политика и отбрана обсъди Законопроект за Държавна агенция „Разузнаване”, № 202-01-80, внесен от Министерския съвет на 27 ноември 2012 г.
На заседанието присъстваха представители на Министерството на вътрешните работи, на Държавната агенция „Национална сигурност”, на Националната разузнавателна служба, на Националната служба за охрана и на служба „Военна информация” към министъра на отбраната.
Законопроектът беше представен от директора на Националната разузнавателна служба, Драгомир Димитров. Той подчерта, че с него се преодолява съществуваща празнота в законодателната уредба на разузнавателната дейност на Република България. Определя се институционалното място на Държавната агенция „Разузнаване” чрез непосредственото й подчиняване на Министерския съвет. Дефинирано е понятието „разузнавателна информация” и са изброени сферите на дейност на агенцията. Подробно се урежда правното положение на служителите, дисциплинарната и имуществената им отговорност, както и реда за прекратяване на правоотношенията им. В отделна глава са регламентирани отчетността и контрола върху дейността на агенцията.
В дискусията взеха участие народните представители Венцислав Лаков, Спас Панчев и Владимир Тошев.
Според народния представител Лаков критиките, изразени по време на обществените обсъждания не са отразени в законопроекта. Той изрази опасения от съсредоточаването на правомощия в новосъздадената длъжност „инспектор” и постави въпрос относно предвидения брой дни полагаем платен отпуск на служителите.
Народният представител Спас Панчев подкрепи законопроекта, като същевременно отбеляза някои неточности, подлежащи на изясняване. Той постави въпроса относно правото на президента на Републиката да поставя задачи на агенцията, съгласувано с министър-председателя. Обърна също така внимание и на предвиденото съществуване на различни правни режими за служителите на агенцията, които могат да бъдат държавни служители по специалния закон, държавни служители по Закона за държавния служител или лица, работещи по трудово правоотношение.
Участие в обсъждането взе и Александър Кашъмов, ръководител на правния отдел на Фондация Програма „Достъп до информация”. Според него разпоредбите, изключващи прилагането на Закона за достъп до обществена информация и Закона за защита на личните данни спрямо разузнавателната информация противоречат на Конституцията на Република България и на Европейската конвенция за защита на правата на човека и основните свободи, тъй като това прави достъпа до разузнавателна информация невъзможен дори след изтичане на предвидените в специалния закон срокове за защита на класифицираната информация.
В резултат на проведените разисквания Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред с 18 гласа „за”, без „против” и 2 гласа „въздържали се” предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за Държавна агенция „Разузнаване”, № 202-01-80, внесен от Министерския съвет на 27 ноември 2012 г.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ МЕНДА СТОЯНОВА: Кой ще ни запознае с доклада на Комисията по правни въпроси?
Заповядайте, госпожо Ангелова.
ДОКЛАДЧИК РАЛИЦА АНГЕЛОВА: Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Представям на вашето внимание

„ДОКЛАД
относно Законопроект за Държавна агенция
„Разузнаване”, № 202-01-80, внесен от Министерски съвет на
27 ноември 2012 г.

На свое заседание, проведено на 23 януари 2013 г., Комисията по правни въпроси обсъди Законопроект за Държавна агенция „Разузнаване”, № 202-01-80, внесен от Министерския съвет.
На заседанието присъстваха представители на Министерството на вътрешните работи и на Министерството на отбраната.
Законопроектът беше представен от името на вносителите от господин Георги Кръстев – съветник на премиера на Република България.
Проектът на закона се внася за разглеждане и приемане от Народното събрание в съответствие с управленската програма на Правителството на европейското развитие на България.
В законопроекта е регламентирана цялостно разузнавателната дейност в Република България с изключение на военноразузнавателната, която се предлага да бъде регламентирана със Закона за военното разузнаване.
В законопроекта е дадено определение на понятието „разузнавателна информация”, като са изброени сферите на дейност на агенцията, в които тя събира такава информация и осъществява разузнавателни операции. Изрично е посочено, че на Държавна агенция „Разузнаване” не се поставят задачи от вътрешнополитически характер.
В допълнителната разпоредба са дадени определения и на други понятия, които са от значение за прилагането на закона.
В законопроекта подробно се регламентират функциите и дейностите, които агенцията осъществява за изпълнение на поставените й задачи.
Предвижда се Министерския съвет да определя условията и реда за придобиване на движима и недвижима собственост, за осъществяване на функциите и дейностите на агенцията, както и да прави предложение до президента за назначаване на генералния директор, в назначаване на неговите заместници, в утвърждаване на годишен план и приемане на годишен доклад за дейността на агенцията.
Разписани са основните методи и средства, които агенцията прилага и използва за изпълнение на дейностите, като е отчетено прилагането им на територията на страната ни и извън нея.
Регламентирано е сътрудничеството с разузнавателни органи на други държави и структури в НАТО и ЕС. Изрично е посочено, че агенцията участва в дейността на разузнавателните общности на НАТО и ЕС.
Предлага се да бъде въведена нова фигура за българското разузнаване – инспекторът. Предлага се той да бъде на пряко подчинение на председателя, но да се назначава от министър-председателя и да има възможност да докладва на него в случай на разпореждане от председателя конкретна проверка да бъде спряна или да не бъде започната. Цялостната дейност по извършване на проверките ще бъде регламентирана с акт на Министерския съвет.
В Проекта на закон се предлага да бъдат въведени някои ограничения при работа с личните данни предвид особеностите на разузнавателната дейност в интерес на националната сигурност.
Предложени са и някои ограничения, които касаят прилагането на разпоредбите за финансов контрол само по отношение на особените разходи, свързани с провеждането на дейности за изпълнение на основните задачи на агенцията чрез подготовка и провеждане на специфични за разузнаването дейности.
Регламентирани са общите правила за взаимодействие с органи и ведомства, при които да не се позволи разкриване на интереса на агенцията.
В Проекта на закон цялостно е регламентиран статутът на служителите, изискванията за постъпване на служба, за изпълнението й, за възнагражденията, осигуряването и дисциплинарната отговорност на служителите.
Регламентирани са отчетността и контролът. Посочени са ограничения по отношение на информацията, която може да бъде предоставяна при осъществяване на парламентарния контрол, от който са изключени данни относно организацията, средствата и способите при изпълнение на специалните задачи, осъществени чрез оперативно-разузнавателна дейност, и за служители и лица, които сътрудничат на агенцията.
В Преходните и заключителните разпоредби са предвидени разпоредби, гарантиращи приемствеността между Националната разузнавателна служба и Държавна агенция „Разузнаване” във вътрешен план и по отношение на мястото на институцията в други закони.
Финансовите и други средства за изпълнението на закона ще се осигуряват от бюджета на Държавна агенция „Разузнаване” и от бюджетите на другите държавни органи, на които се възлагат отговорности.
Предлаганият законопроект обхваща дейности от изключителна национална компетентност и не засяга правото на Европейския съюз.
В хода на дискусията народните представители приветстваха внасянето на законопроекта, но бяха поставени въпроси и беше обърнато внимание на предвидения различен статут на служителите – служители по специалния закон и по Закона за държавния служител и смесването им в едни и същи текстове.
Акцентира се, че в законопроекта не са предвидени разпоредби, които да регламентират административнонаказателната отговорност и диференциацията на нарушенията.
Посочи се, че в разпоредбите, уреждащи имуществената отговорност на служителите трябва да бъде отчетена спецификата на тяхната дейност, както и че в много от случаите действат при условията на неизбежна отбрана.
След проведената дискусия и обсъждане, с 12 гласа „за”, без „против” и 6 гласа „въздържали се”, Комисията по правни въпроси предлага на Народното събрание да подкрепи на първо гласуване Законопроект за Държавна агенция „Разузнаване”, № 202-01-80, внесен от Министерския съвет на 27 ноември 2012 г.” Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МЕНДА СТОЯНОВА: Благодаря.
Доклад на Комисията по външна политика и отбрана.
Заповядайте, господин Тошев.
ДОКЛАДЧИК ВЛАДИМИР ТОШЕВ: Благодаря, госпожо председател.
„На 19 декември 2012 г. Комисията по външна политика и отбрана, съвместно с Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред, разгледа внесения от Министерския съвет законопроект.
Съгласно представените от вносителя мотиви, в законопроекта е регламентирана разузнавателната дейност в Република България с изключение на военноразузнавателната, която правителството предлага да бъде регламентирана със Закона за военното разузнаване.
Определено е институционалното място на Държавна агенция „Разузнаване” в системата на изпълнителната власт чрез нейното непосредствено подчиняване на Министерския съвет. Агенцията е определена като първостепенен разпоредител с бюджетни кредити.
В началото на законопроекта е дадено определение на понятието „разузнавателна информация” и са изброени сферите на дейност на агенцията, в които тя събира такава информация и осъществява разузнавателни операции. В допълнителната разпоредба са дефинирани и други понятия, които са от значение за прилагането на закона. Изрично е посочено, че на Държавна агенция „Разузнаване” не се поставят задачи от вътрешнополитически характер. Регламентирани са функциите и дейностите, които агенцията осъществява за изпълнение на поставените й задачи. Посочени са основните методи и средства, които агенцията прилага и използва за изпълнение на дейностите, като е отчетено прилагането им на територията на страната ни и извън нея.
Регламентирано е сътрудничеството с разузнавателни органи на други държави и структури в НАТО и ЕС.
В отделна глава са регламентирани отчетността и контролът. Посочени са ограничения по отношение на информацията, която може да бъде предоставяна при осъществяване на парламентарния контрол, от който са изключени данни относно организацията, средствата и способите при изпълнение на специалните задачи, осъществени чрез оперативно-разузнавателна дейност, и за служители и лица, които сътрудничат на агенцията. Ограниченията са в съответствие с принципа „необходимост да се знае“, който е регламентиран в чл. 3 от Закона за защита на класифицираната информация. Според вносителя, в този смисъл в законопроекта не се предлагат необосновани ограничения върху парламентарния контрол. По същество ограниченията не са върху контрола, а върху разпространяването на информация при неговото осъществяване.
Финансовите и други средства за изпълнението на закона ще се осигуряват от бюджета на Държавна агенция „Разузнаване“ и от бюджетите на другите държавни органи, на които се възлагат отговорности.
Вносителят предлага законът да влезе в сила от 1 април 2013 г. с оглед осигуряване на достатъчно продължителен „период на узнаване” за гражданите, държавните институции и служителите в специалните служби.
Участвалите в обсъждането изказаха бележки и препоръки за изменение на текстове, свързани с осъществяването на контролните функции в агенцията, парламентарния и гражданския контрол, достъпа до информация, реда за поставяне на задачи от страна на Президента, реда за предоставяне на разузнавателна информация на държавни органи и длъжностни лица, статута на служителите на агенцията.
След приключването на обсъждането се проведе гласуване, в резултат на което с 14 гласа „за“ и 4 гласа „въздържали се“ Комисията по външна политика и отбрана прие следното становище:
Предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване внесения от Министерския съвет Законопроект за Държавна агенция „Разузнаване”.” Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МЕНДА СТОЯНОВА: Благодаря.
От името на вносителя?
Заповядайте, господин Вучков.
ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР ВЕСЕЛИН ВУЧКОВ: Уважаема госпожо председател, госпожи и господа народни представители! Аз ще бъда много кратък, тъй като този законопроект, може би заедно със Законопроекта за военното разузнаване, според преобладаващото мнение, което се оформи на няколкото обществени дискусии преди внасянето му в Министерския съвет, а и след обсъждането в парламентарните комисии, изглежда е най-добре подготвен и срещна най-малко критики. Затова искам да изтъкна най-голямото достойнство на този законопроект във външното разузнаване, което ще функционира под името Държавна агенция „Разузнаване” – настъпва така наречената „девоенизация”. Това е изключително важно, много принципно положение, защото сегашното положение, при което уж цивилното външно разузнаване изцяло е изградено на военен принцип, е абсолютно неприемливо и по-скоро някакъв остатък от миналото, рецидив от миналото.
Министерството на вътрешните работи беше девоенизирано през 2006 г. Самата Държавна агенция „Национална сигурност” в началото на 2008 г. беше изградена на невоенен принцип – без генерали, офицери и сержанти, и това е съвременен подход, защото не е необходимо, даже е нелогично, в противоречие с ред принципни положения, включително и външното разузнаване да бъде част от Въоръжените сили на Република България.
Разбира се, това е съпроводено с даването на достатъчно добри гаранции, все пак доброто кариерно развитие на работещите в цивилното външно разузнаване да бъде съхранено. Аз мисля, че този законопроект го е направил.
Разбира се, могат да се поставят и редица въпроси. Те се откроиха по време на предварителните обществени обсъждания, както и на обсъжданията в трите парламентарни комисии. Сигурен съм, че по тях може да се намери разбирателство, особено между първо и второ четене. Някои от тях са дали да се поставя задължителното изискване спрямо ръководителя и заместник-ръководителя на Държавна агенция „Разузнаване” да имат непременно 10-годишен професионален стаж в службите за сигурност или да се остави възможност все пак и цивилно лице, в смисъл без такъв професионален стаж, да може да оглави тази служба. Също така по отношение на съвсем точната роля на инспектора – една нова длъжност, която е предвидена в Закона за Държавна агенция „Разузнаване”.
Може би основателни критики срещнахме на заседания на комисии от страна на представителите на неправителствения сектор, особено от Програма „Достъп до информация” и господин Кашъмов по отношение на това, че все пак не бива да се дерогират базови закони, функциониращи няколко години, може би десетилетия, в България, като Закона за защита на класифицираната информация, Закона за достъп до обществена информация и Закона за защита на личните данни, разбира се, отново съобразено с дейността на Държавна агенция „Разузнаване”.
Разбира се, има много неща, които трябва да се усъвършенстват. Това пролича особено по време на обсъждането в Комисията по правни въпроси по отношение на така наречената имуществена отговорност в края на законопроекта. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МЕНДА СТОЯНОВА: Благодаря.
Откривам дискусията.
За изказване – господин Лаков.
ВЕНЦИСЛАВ ЛАКОВ (Атака): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! От името на партия „Атака” приветстваме преминаването на службата на подчинение на министър-председателя. В същото време с недоумение установяваме, че въпреки предложенията във внесения Законопроект за Държавна агенция „Разузнаване” цялата власт наистина отива изцяло обаче в ръцете на министър-председателя. Така че съществува една опасност Законът за Държавна агенция „Разузнаване” да се превърне в данаев дар, който да изяде главата на министър-председателя.
Основното ни възражение е по отношение на контрола на агенцията. То се състои според нас в една недомислица, планирана в този законопроект. Тя е, че началникът на разузнаването назначава – той назначава, един, само един инспектор, който осъществява контролните функции и този инспектор се отчита на министър-председателя. Това е недомислица, защото по този начин инспекторът се поставя в зависимост, а самият факт, че той е само един означава, че може да му бъде повлияно по различни начини, така че контролът да не е ефективен и службата да бъде използвана за политически цели – за вадене на компромати, за неща, с които сме се сблъсквали през 20-те години, когато се работеше без закон.
Изключително тревожно е това, което заместник-министър Вучков каза, че се ограничават правата в законите за достъп до информация, а също така и в Закона за защита на личните данни, който позволява безконтролно злоупотребяване със събраната информация.
Още по-неприятното е, че няма срокове за унищожаване на събраните лични данни – нещо, което го имаше в предишните закони, които разглеждахме. Това ни притеснява, защото отново дава възможност за спекулации и за използването им не по предназначение.
Парламентарният контрол върху тази служба според нас отново би трябвало да бъде осъществен на паритетен принцип, предвид изключителната й важност за националната сигурност на страната и настояваме такава комисия, която ще има в парламента, да бъде на паритетен принцип.
Сега идват по-интересните моменти, които донякъде са комични и напомнят за шпионските филми с бради, мустаци, фалшиви очила и вестниците с дупка. В закона е записано и предизвиква наистина смях, че служителите на Държавната агенция за разузнаването се лекуват в болница „Лозенец”. Това обезсмисля всякакви опити от близкото минало за „оня списък” и за разнасяне на списъци. Достатъчно е един турски шпионин да застане с фотоапарат, с телефонче на входа на Правителствена болница, за да заснеме целия персонал, който отива на профилактичен преглед.
По-смешно е друго, че шефът на службата може да обявява празници извън Кодекса на труда. Извинявайте, тази служба е много велика, но те могат да обявят безкраен празник за служителите си и да продължават да се занимават с националната сигурност, въпреки че са в безкраен празник. Не могат да се нарушават действащи закони, какъвто е Кодексът на труда и един ръководител на държавна агенция да обявява самостоятелно празници. Това е в рамките на шегата, но това са текстове, записани в законите пред Вас. Надяваме се между първо и второ четене тези недомислици да бъдат отстранени.
Другото, което притеснява и реално засяга хората. Получава се така, че с всички предвидени привилегии един служител в агенцията има право на платен отпуск, аз изчислявах – до 52 работни дни. Това означава, че повече от два месеца и половина, близо три, служителите няма да са на работа, защото трябва да ползват отпуската си. Пари да им бъде изплатен няма, няма и такава възможност. Излиза, че щатът изкуствено би трябвало да се раздуе с една трета, само заради изискването за тези 52 регламентирани дни на законен отпуск.Това също трябва да се преосмисли по отношение и на другите служби. Твърде бедна държава сме, за да си позволим 3-месечен отпуск за служители както в цивилното, така и във военното разузнаване, така и в службата за охрана.
Това искам да кажа като бележки по закона. Иначе е хубаво, че го има, но наистина трябва да се работи много, за да стане готов за второ четене. Благодаря Ви за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МЕНДА СТОЯНОВА: Благодаря.
Реплики? Няма.
Други желаещи за изказване? Няма
Закривам дискусията.
Преминаваме към гласуване на първо четене на Законопроекта за Държавна агенция „Разузнаване”, № 202-01-80, внесен от Министерския съвет на 27 ноември 2012 г.
Гласували 105 народни представители: за 83, против няма, въздържали се 22.
Законопроектът е приет.

Преминаваме към следващата точка от днешния дневен ред, именно:
ПЪРВО ЧЕТЕНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА НАЦИОНАЛНАТА СЛУЖБА ЗА ОХРАНА, № 202-01-78, ВНЕСЕН ОТ МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА 27 НОЕМВРИ 2012 г.
Постъпили са три доклада – на водещата Комисия по вътрешна сигурност и обществен ред, на Комисията по външна политика и отбрана и на Комисията по правни въпроси.
Заповядайте, господин Петров, да ни запознаете с доклада на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред.
ДОКЛАДЧИК ИВАН ПЕТРОВ: Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги!

„ДОКЛАД
относно Законопроект за Националната служба за охрана,
№ 202-01-78, внесен от Министерския съвет на
27 ноември 2012 г.

На 19 декември 2012 г. Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред съвместно с Комисията по външна политика и отбрана обсъди Законопроект за Националната служба за охрана, № 202-01-78, внесен от Министерския съвет на 27 ноември 2012 г.
На заседанието присъстваха представители на Министерството на вътрешните работи, на Държавната агенция „Национална сигурност”, на Националната разузнавателна служба, на Националната служба за охрана и на Служба „Военна информация”.
Законопроектът беше представен от началника на Националната служба за охрана ген. Тодор Коджейков, който подчерта институционалното място на службата като специализирана, военизирана държавна служба към президента на Република България и обърна внимание на промените, предизвикани от проведената широка обществена дискусия по законопроекта.
В съответствие с мотивите към законопроекта той регламентира правомощията и дейността на Националната служба за охрана, правното положение на служителите й, взаимодействието с други държавни органи и организации, отчетността и контрола върху службата.
Участие в разискванията взеха народните представители Венцислав Лаков, Павел Димитров и Спас Панчев.
В становището си народният представител Венцислав Лаков заяви, че критиките, изказани преди внасянето на законопроекта в Народното събрание, не са взети предвид. Той постави въпроса за кръга лица, охранявани от службата, като настоя той да включва и патриарха на Българската православна църква, а да се изключат членовете на Конституционния съд.
Народният представител Павел Димитров изрази подкрепа за законопроекта, който определи като добър.
От своя страна народният представител Спас Панчев подчерта, че законът има много достойнства, но е необходимо да бъде усъвършенстван в няколко посоки. Той обърна внимание на съотношението между обсъждания законопроект и Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България.
В Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред постъпи становище по законопроекта от Омбудсмана на Република България, в което се отбелязва, че Омбудсманът е изключен от кръга лица, които се охраняват от Националната служба за охрана, без да се посочват мотиви за това.
В резултат на проведените разисквания Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред с 14 гласа „за”, без гласове „против” и с 6 гласа „въздържали се” предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за Националната служба за охрана, № 202-01-78, внесен от Министерския съвет на 27 ноември 2012 г.” Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МЕНДА СТОЯНОВА: Благодаря.
С доклада на Комисията по външна политика и отбрана ще ни запознае господин Кръстев.
ДОКЛАДЧИК АНТОНИЙ КРЪСТЕВ:

„ДОКЛАД
относно Законопроект за Националната служба за охрана,
№ 202-01-78, внесен от Министерския съвет на 27 ноември 2012 г.

На 19 декември 2012 г. Комисията по външна политика и отбрана, съвместно с Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред, разгледа внесения от Министерския съвет законопроект.
Съгласно представените от вносителя мотиви, със законопроекта се преодолява съществувалата повече от 20 години празнота в законовата уредба на дейността по осъществяване на охранителна дейност в интерес на националната сигурност на Република България.
Регламентирани са правомощията, принципите и дейността на Националната служба за охрана, статутът на нейните служители, взаимодействието с други държавни органи и организации, отчетността и контролът върху службата. Предвижда се да се запази военният статут на служителите като основание за това е особеният характер на дейностите, свързан с изпълнение на държавната служба.
Регламентирано е предоставянето на информация на други държавни органи, организации и лица. Уредено е правото на НСО да изисква и задължението на органи и организации да й предоставят информация, необходима за осъществяване на законовите й функции. Определен е редът за оценка на застрашеността на лица и обекти, съответно – за повишаване на мерките за охрана.
Регламентирана е възможността да бъде осъществявана охрана на задгранични представителства на Република България, като списъкът се определя от Министерския съвет.
Посочени са правомощията на офицерите и сержантите от Националната служба за охрана, като е отчетена близостта на редица дейности до дейностите, свързани с осигуряването на обществения ред. Изрично е посочено, че офицерите и сержантите от НСО нямат полицейски правомощия.
Законопроектът урежда обществени отношения от изключителна национална компетентност и не засяга правото на Европейския съюз. Неговото приемане ще бъде в пълно съответствие с практиката на страните членки, а и на Съюза като цяло, за ясно регламентиране на дейностите и компетенциите в сферата на националната сигурност.
Вносителят предлага законът да влезе в сила от 1 април 2013 г. с оглед осигуряване на достатъчно продължителен „период на узнаване” за гражданите, държавните институции и служителите в специалните служби.
По време на провелото се обсъждане се изказаха няколко конкретни предложения по текстове от закона – относно промени в кръга длъжностни лица, ползващи охрана и специализиран транспорт, както и относно военния статут на служителите на НСО.
След приключването на обсъждането се проведе гласуване, в резултат на което с десет гласа „за” и осем гласа „въздържали се” Комисията по външна политика и отбрана прие следното становище:
Предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване внесения от Министерския съвет Законопроект за Националната служба за охрана.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ МЕНДА СТОЯНОВА: Благодаря.
За доклада на Комисията по правни въпроси – заповядайте, господин Тошев.
ДОКЛАДЧИК ИВАЙЛО ТОШЕВ: Госпожо председател, уважаеми колеги! Ще ви запозная с:

„Д О К Л А Д
на Комисията по правни въпроси относно Законопроект за Националната служба за охрана, № 202-01-78, внесен от Министерския съвет на 27 ноември 2012 г.

На свое заседание, проведено на 23 януари 2013 г., Комисията по правни въпроси обсъди посочения по-горе законопроект.
На заседанието присъстваха представители на Министерството на вътрешните работи и на Министерството на отбраната. Законопроектът беше представен от името на вносителите от господин Веселин Вучков – заместник-министър на вътрешните работи.
Проектът на Закон за Националната служба за охрана се внася за разглеждане и приемане от Народното събрание в съответствие с програмата на Правителството на европейското развитие на България, като с него се преодолява съществувалата повече от 20 години празнота в законовата уредба в тази насока.
Регламентират се правомощията, принципите и дейността на Националната служба за охрана. Предвижда се да се запази военният статут на служителите като основание за това е особеният характер на дейностите, свързани с изпълнение на държавната служба. Предвижда се Президентът на републиката да осъществява общото ръководство на Националната служба за охрана. Предвижда се началникът на Националната служба за охрана да осъществява непосредственото и цялостно ръководство на службата. Подробно се регламентират функциите и дейностите на Националната служба за охрана. Посочени са дейностите, които съставляват охраната. Изброени са длъжностните лица, които имат право на охрана, като в законопроекта са регламентирани условията, при които в мирно време може да бъде предоставяна охрана и специализиран транспорт на длъжностни лица. Посочени са основните методи и средства, които НСО прилага. Подробно са изброени правомощията на офицерите и сержантите от Националната служба за охрана. Уреден е финансовият въпрос и другите финансови средства за изпълнението на закона.
В дискусията народният представител Четин Казак изрази одобрение към текстовете, с които се регламентира статутът, функциите и правомощията на Националната служба за охрана, но отбеляза, че законопроектът се нуждае от прецизиране между първо и второ гласуване и ще гласува „въздържал се”.
Народният представител Емил Радев акцентира, че в разпоредбите, уреждащи имуществената отговорност на служителите, са разписани правила и правни категории, които представляват изключение от общата гражданска отговорност и е необходимо те да бъдат уеднаквени с действащото гражданско законодателство.
Народният представител Димитър Лазаров посочи, че при уреждането на отговорността на служителите трябва да бъде отчетена спецификата на тяхната дейност .
След проведената дискусия и обсъждане, с 10 гласа „за”, без „против” и 8 гласа „въздържали се”, Комисията по правни въпроси предлага на Народното събрание да подкрепи на първо гласуване Законопроект за Националната служба за охрана, № 202-01-78, внесен от Министерския съвет на 27 ноември 2012 г.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ МЕНДА СТОЯНОВА: Благодаря.
От името на вносителя – господин Вучков, заповядайте.
ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР ВЕСЕЛИН ВУЧКОВ: Госпожо председател, госпожи и господа народни представители! Ще бъда много кратък.
Този законопроект е доста по-различен от другите три, които вървят в пакет, просто защото регламентира правомощията на една предимно охранителна служба, особено за разлика от другите два, които регламентират правомощията на разузнавателни служби. Тоест, става дума за охранителна служба, макар и със строга специфика, в която има и доста малък, разбира се, оперативно-разузнавателен елемент, без който очевидно и тази сериозна охранителна дейност не може да се осъществява.
Законопроектът е изключително нужен, защото, доколкото ми е известно, в момента Националната служба за охрана функционира въз основа на едно Постановление на Министерския съвет от февруари 1992 г., което е абсолютно ненормално от юридическа гледна точка, ако искаме тя да осъществява сериозно своите важни правомощия.
Националната служба за охрана е структурирана и съобразно новия законопроект, след консултативните съвети при президента господин Плевнелиев, като специализирана военизирана държавна служба към Президента на Република България.
В отделни глави на законопроекта подробно са очертани видовете охрана, охраняваните лица, един от най-важните текстове – чл. 20, охраняемите обекти.
Това, което всъщност е най-важно, особено след случилото се преди 6 дни – какви са правомощията на офицерите и сержантите от Националната служба за охрана. Искам да ги прочета пред всички Вас, така както са заложени в чл. 9, защото това ще бъде базата оттук насетне да се прецени дали те са достатъчни, или не, за да могат офицерите и сержантите от НСО да осъществяват своята охранителна дейност на определени лица и обекти.
Ще ги прочета изрично, защото когато се провеждаха обществените обсъждания, особено преди това – когато законопроектите бяха качени на сайтовете на съответните ведомства, се надигна вълна от критики срещу едва ли не твърде многото правомощия, даже погрешно наричани „полицейски”, които се предоставят на Националната служба за охрана.
Изглежда през последните дни ще трябва да направим извод, че някои от правомощията може би трябва да се повишат. Независимо от това, че законопроектът не е правен през последните дни и няма нищо общо със случилото се преди 6 дни, което е абсолютно недопустимо, правомощията, които са разписани в законопроекта, са добра основа да се мисли дали трябва да се допълват, или някои от тях да се орязват. Ще ги прочета пред Вас, защото това е един от най-важните текстове в законопроекта.
Тези правомощия казват какво е въоръжението, образно казано, на офицерите и сержантите от НСО, за да охраняват лицата, за които носят отговорност. Те могат да дават разпореждания, да се легитимират, да изискват информация, имат право на проверка на опасни предмети и лица, на използване на технически средства или системи, използване на лични предпазни и защитни средства, използване на физическа сила, помощни средства, специална техника и похвати, обръщам внимание на това правомощие, включително и белезници.
Това е изрично разписано в законопроекта, който беше разработен още преди няколко месеца. Нещо, което въз основа на подзаконов акт не бива да им се предоставя. Ако е такова положението сега, значи това не е редно.
Използване на оръжие в много определени случаи – също съобразно стандарт, абсолютна необходимост, който се изисква от Европейската конвенция за защита правата на човека и основните свободи.
Задържане на лице при много определени условия – обръщам внимание, съпроводено с медицински преглед и предаване на полицейски органи с протокол. Искам специално да обърна внимание, уважаеми народни представители, че не става дума за класическото полицейско правомощие по Закона за МВР, при което полицейските органи имат правомощието да задържат граждани до 24 часа при определени хипотези. Тук става дума по-скоро за залавяне на нарушител – нещо, което, мисля, че всички ще се съгласим, е необходимо да имат като правомощие офицерите и сержантите от НСО – и след медицински преглед да го предадат на полицейски органи с протокол.
Вероятно по отношение на законопроекта можем да чуем и много критични бележки. Те не бяха спестени. Първоначалният вариант, който беше разработен и поставен на сайтовете, беше основно преработен след обществените дискусии – голяма част от разпоредбите бяха усъвършенствани, а някои отпаднаха.
В Правната комисия, разбира се, срещнахме много критики по отношение недоброто качество на административнонаказателните разпоредби, което със сигурност трябва да се промени. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МЕНДА СТОЯНОВА: Благодаря.
Откривам дискусията.
Имате думата за изказвания.
Заповядайте, господин Казак.
ЧЕТИН КАЗАК (ДПС): Благодаря.
Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители! Фактът, че този законопроект е изработен и внесен доста преди събитията, които се случиха на 19 януари – опитът за покушение срещу лидера на Движението за права и свободи, не отнема по никакъв начин, напротив, прави още по-актуални бележките, препоръките, коментарите, които бихме могли да изложим във връзка с него, поради простия факт, че именно след неговото приемане този закон ще урежда статута, правомощията, функциите, правата и задълженията на служителите на Националната служба за охрана. Затова не можем да не направим връзката между тези две обстоятелства.
На първо място, заслужава поздравление, че една от основните служби в страната, така наречените „специални служби”, каквато е Националната служба за охрана, след 23 години най-после се сдобива с нормативен акт на законово ниво. Досега никой не знаеше, реално никой не беше запознат със съдържанието на нормите, на инструкциите и така нататък, въз основа на които действа службата. По тази причина през всичките тези години имаше най-различни спекулации за това какво има право НСО да прави, какво няма право, защо така е действала, защо не е действала. Крайно време беше поне основните правила, основните норми, на които да се подчинява тя, да бъдат публични и да е ясно какъв е статутът, какви са правата и задълженията, какви са правомощията и така нататък.
Този законопроект, първата ни забележка, до голяма степен е заимствал от досега действащите норми. Подзаконовите нормативни актове, на които се е подчинявала службата, не са осигурили в достатъчна степен съвременните изисквания, съвременните очаквания към такава служба.
Най-важната задача – да гарантира ефективността на нейната дейност и работата й в синхрон с останалите служби, най-вече с органите на Министерството на вътрешните работи.
Точно липсата на подобен синхрон, липсата на ясно разписани правила, най-вече по отношение на правата и задълженията, бих казал, по-скоро на отчетността и публичността в действията на тази служба през всичките тези години са пораждали критики към нея. Били са съпътствани, предизвиквали са и скандали в определени моменти – по време на инциденти, свързани със служители на Националната служба за охрана; скандали, свързани с уволнения на водещи служители на службата, които след това са правили доста впечатляващи разкрития и признания пред медиите.
Затова е крайно наложително сега да се използва шансът – обсъждането и приемането на този първи устройствен Закон за Националната служба за охрана, за да се гарантира в максимална степен, че подобни случаи, подобни скандали и подобни спорове ще бъдат ограничени до минимум. Ясно е, че колкото по-голяма непрозрачност, колкото по-голяма липса на публична отчетност, политическа отчетност ако щете, витае около една държавна институция, пък била тя и специална служба, толкова по-голям е рискът от такива скандали, нарушения на закона, от нарушения на основните човешки права и така нататък.
Аз се присъединих към апела на колегата Ципов в комисията, че е необходимо между първо и второ четене, ако ще се създаде работна група, в която да участват народни представители от трите ангажирани с това комисии – по вътрешна сигурност и обществен ред, по външна политика и отбрана и по правни въпроси, тя да се заеме сериозно с този закон, да внесе необходимите корекции и да го направи годен за ефективно действие.
Ние специално имаме виждането, че трябва да се помисли, като извлечем поуките от неуспелия атентат на 19 януари, че би било добре (това беше споделено преди два дни в телевизионния ефир от един от бившите директори на Националната служба за охрана ген. Румен Миланов) да се дефинира ясно като задължение на тази служба например охраната на национални и партийни форуми на парламентарно представени политически сили, за да се избегнат в бъдеще подобни прехвърляния на отговорност, допуснати слабости – ама то нямало инструкция, ама те не трябвало това да охраняват, те само персоналната охрана.
След като знаем много добре, че охраната и гарантирането на сигурността на едно публично мероприятие е комплексна задача, комплексен процес, не можем да си разпределяме вътре в него парцели, всеки да действа само в неговия си парцел и да не се интересува дали другият си е свършил добре работата. Някой трябва да носи цялата отговорност. В този случай цялата отговорност, когато се касае за национален форум на парламентарно представена политическа сила, когато присъстват редица високопоставени политически длъжностни лица, държавници, трябва да бъде на Националната служба за охрана. Никакви аргументи от бюджетен характер не могат да бъдат изтъквани като аргумент против едно такова предложение.
На второ място, за мен е наложително да бъде упражняван ефективен политически, парламентарен контрол от специализираната подкомисия, за да стане ясно дали ефективно се изразходват средствата, да се извършват периодично и финансови одити, за да се види защо, от една страна, ние сме свидетели на едно доста свободно разходване на финансовите средства от бюджета на службата за бензин, за гориво за хеликоптери, за други цели, за закупуване периодично на нови автомобили, а, от друга страна, службата нямала пари да купи белезници за служителите си или да ги снабди с по-ефикасни, по-модерни оръжия. Ето това са въпроси, на които този парламентарен контрол, този обществен контрол трябва да потърси отговори, както и за финансовата отчетност на службата.
И не на последно място по важност за нас – крайно време е, и то не само за този закон, а по отношение на всички тези служби, трябва да се помисли и трябва да се създадат механизми за пълна прозрачност и отчетност по отношение на набирането на кадрите в тези служби и да се гарантира равният достъп на всички български граждани до тях.
Ние трябва да знаем на каква база, на какви критерии трябва да отговарят тези, които кандидатстват, тези, които постъпват в тези служби, за да няма съмнения, че там достъпът е ограничен, че се прави дискриминация на етническа, религиозна основа, за да е ясно, че тези служби наистина са национални и в тях може да работи всеки български гражданин, който отговаря на тези обективни критерии. Ето това е също едно предизвикателство, една задача пред контрола – обществен, политически, парламентарен, който трябва да бъде осъществяван, включително върху Националната служба за охрана. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МЕНДА СТОЯНОВА: Първа реплика – господин Шопов.
ПАВЕЛ ШОПОВ (Атака): Виж какво, Казак! (Оживление.)
През цялото време, когато те слушах, знаех, че ще стигнеш до това – последното, последните две-три изречения. И се подготвих за реплика, защото знаех, че всъщност цялото ти изказване е, за да стигнеш до тези няколко думи – за етнически подбор, нетолерантност или нещо подобно.
Въпросът беше как ще го изречеш. Този път – да, общо-взето, внимателно, защото видя, че сме тук от „Атака” и че ще реагираме. (Провиквания: „Е-е-е!”, реплики от ДПС.)
Разбира се, че е така! През цялото време изказването беше: да, критикуваме творчески и конструктивно някаква част от закона, ще го подкрепим – няма да го подкрепим, в рамките на съвсем естественото, на нормалното, за да се стигне до този стар мерак на ДПС. То и без туй в България наистина има служби, които работят, но те са турските специални служби най-вече, а българските са докарани до плачевно състояние, и българската национална сигурност е разграден двор, в който си играе кой както си иска.
Тук Вас Ви интересува този въпрос – да нахлуят Ваши кадри, Ваши кадри – на ДПС уж, а те са на турските служби, на турското разузнаване, на Анкара, в полза на турския интерес. Престанете!
И оттук искам да предупредя всички в залата и всички българи: ако това са в момента намеци, отвреме-навреме изричани внимателно, изричани под сурдинка, изричани все пак елегантно, както го направи Казак, това ще става все по-нагло, ще става все по-отчетливо, ще става все по-радикално, ако не бъде даден отпор на тези мераци, на тези попълзновения!
Внимателно, колеги! И не се огъвайте!
ПРЕДСЕДАТЕЛ МЕНДА СТОЯНОВА: Втора реплика – няма.
За дуплика – господин Казак.
ЧЕТИН КАЗАК (ДПС): Благодаря.
Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги, първо аз апелирам към Вас все пак да следите за спазването на коректния, възпитан тон от тази трибуна.
Ако с колегата Шопов можем да си говорим на „ти” в кулоарите, то от тази трибуна всички си дължим взаимно уважение и трябва да се обръщаме на „Вие”. И не защото някой се бои от някого. Ни най-малко, а защото претендираме, че сме възпитани представители на българската нация.
Аз не искам да слизам на нивото, на което ни свали господин Шопов с неговите аргументи. Те са до болка познати. Това е единствената ниша, в която „Атака” продължава да мърда, да помръдва отвреме-навреме публично, за да покаже, че я има.
Аз искам само да се обърна към всички трезво мислещи колеги народни представители: уважаеми колеги, колкото по-бързо ние оставим в миналото тези рудименти на тоталитарното мислене и противопоставяне вътре в българската нация, толкова по-бързо ще излезем и от кризата – и материалната, и духовната, в която сме изпаднали, толкова по-бързо България ще стане истинска модерна европейска държава.
Колкото по-дълго продължаваме да надаваме ухо и понякога да ръкопляскаме на словесните словоблудства на някои националистически представители на политическия спектър, толкова по-късно това ще се случи. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МЕНДА СТОЯНОВА: Други желаещи за изказване?
Господин Лаков.
ВЕНЦИСЛАВ ЛАКОВ (Атака): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Може би на закона, който трябва да приемем сега, би трябвало да му се промени заглавието и той да се нарича „Закон за таксиметровата служба към Президента на Република България”.
Въпреки всички аргументи, които изложихме в предварителните обсъждания, това основно задължение на Националната служба за охрана си остава непроменено или пипнато само козметично.
По смисъла на предлагания закон Националната служба за охрана трябва да обслужва Администрацията на президента, а сега е добавено „по утвърден от него списък”. Това означава, че с право на специален режим ще се вози всяка секретарка, чистачка, стенографка, съветничка, въобще многобройната Президентска администрация ще ползва специален режим на движение, ще ползва бурканите и хората ще бягат ужасени, защото чистачката отива на работа. (Оживление.)
Това не е променено и не е пипнато в предлагания законопроект, но основното е друго – основното е, че на службата се разпределят като задачи, като задължения твърде голям спектър от лица.
Защо например, питам Ви, трябва да се охраняват и да се обслужват с автомобили със специален режим на движение членовете на Конституционния съд? С какво те са по-застрашени от обикновените български депутати? Нито едните, нито другите трябва да ползват такива привилегии, такава грижа да има от страна на Националната служба за охрана.
Защо Националната служба за охрана трябва да пази кмета на София – госпожа Фандъкова, а в същото време от функциите й отпада обслужването на българския патриарх, който и да бъде избран?
Затова настояваме да се впише като една от задачите, че се грижи и за българския патриарх, защото България е православна държава. Така отговарям на аргумента, че трябва да вози и мюфтията. Не, не трябва да вози мюфтията, само патриарха трябва да обслужва и да охранява. Това е един друг аспект от работата на службата. Трябва да се ограничат тези транспортни функции и по отношение на президента, и по отношение на Конституционния съд, а също и на депутати.
Друго, което притеснява в закона, въпреки станалото в събота, е, че се разрешават прекалено големи права на държавните охранители, които и без това превишават правата си. Доказателство са ставащите катастрофи – онзи ден имаше поредната катастрофа с кола на НСО. Наистина самозабравили се, карат като луди и хората основателно се възмущават от подобно отношение към останалите участници в движението.
Но в чл. 35 на предлагания законопроект нещата стигат още по-далеч – предлага се да се разреши използване на оръжие за спиране на транспортно средство чрез неговото повреждане. Това означава всеки, който не е чул, не е видял бурканите, светлините, да бъде застрелван, буквално да му пукат гумите и да бъде изтикван в канавката. Това нещо абсолютно по никакъв начин после не може да се установи и обикновено всички разследвания доказват, че шофьорите от НСО са били в правата си. Такива случаи имаше, спомняте си, с военния министър Аню Ангелов, и с Бойко Борисов имаше подобен инцидент, но в общи линии ние сме против това увеличаване на правомощията по отношение на специалния режим на движение и употребата на оръжие при тези действия.
Не е ясно – хубаво, задържане на лице. Добре е да се разреши задържането на лице, но за колко време? Това не се фиксира в закона. Те могат да го задържат, при положение че няма срок, до предаването на полицията. Ясно е, че полицията може да дойде, когато си иска.
Също така предизвиква друго голямо притеснение у нас възможността за употреба на помощни средства, за което се апелира сега, след случката в НДК.
Според предлагания закон, уважаеми колеги, гардовете на НСО могат да употребяват помощни средства – физическа сила и оръжие, дори срещу бременни жени и непълнолетни. Това им се разрешава в случаите на масови безредици, а е много трудно да се разграничи кога става дума за масова, кога не е масова, каква е безредицата. Законът мълчи по тези въпроси, така че той наистина се нуждае от много сериозно доработване, за да бъде закон в полза на хората, а не във вреда на всички граждани за сметка на шепа управляващи.
Надявам се при второто четене тези бележки да бъдат отчетени. Благодаря Ви за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МЕНДА СТОЯНОВА: Реплики?
Първа реплика – господин Казак.
ЧЕТИН КАЗАК (ДПС): Благодаря.
Уважаеми колеги! Уважаеми господин Лаков, аз също споделих позицията, че трябва да се прецизират текстовете, правата и задълженията, но сами разбирате, всички много добре знаете, че каквото и да запишем в текста, ако няма ефективни механизми за контрол върху упражняването на тези права и задължения, всичко остава на книга. Затова по-важното е – освен това, което ще запишем в закона, да се гарантира ефективен външен контрол върху тази служба. Външен контрол! При всеки инцидент, при всяка катастрофа, в която са замесени коли на НСО, при всеки друг случай, освен вътрешната проверка, която се прави вътре, в службата, както досега, и която винаги намира някой виновник на по-ниските етажи, трябва да има външен контрол, външно разследване от някакъв външен орган, който да направи цялостна проверка, цялостен анализ на инцидента, на проблема, и да може да вземе мерки до най-високото ниво в тази служба. Ако трябва, да потърси отговорност, ако наистина такава се полага да бъде потърсена. Ето, това е единственият начин да се гарантира, че правата, които са записани за служителите – за задържане, за употреба на сила и така нататък, ще бъдат употребявани по един законосъобразен, рационален начин и няма да се злоупотребява с тези специални правомощия на службата. Външният контрол, ефективен външен контрол! Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МЕНДА СТОЯНОВА: Втора реплика? Няма.
За дуплика – господин Лаков.
ВЕНЦИСЛАВ ЛАКОВ (Атака): Господин Казак, благодаря.
Аз споделям казаното от Вас. Наистина е необходим много силен външен, парламентарен, повтарям, парламентарен, а също така и граждански контрол върху службата.
Ще илюстрирам този проблем с опита си да науча – последните три години задавам един и същи въпрос на службата: колко струва охраната на господин Доган; колко струва охраната на сарая годишно? Не ми казват, това било мега държавна тайна, хипер държавна тайна.
След станалото излязоха данни от наш колега, че охраната била между два милиона и половина и три милиона лева годишно на сарая и на самия господин Доган. Смея да твърдя, че това е занижена цифра, защото само бронираният автомобил, който се използва за неговото придвижване, харчи 56 литра бензин на 100 километра. Направете си сметката! (Реплики: „Е-е-е!” от ГЕРБ. Силен шум.) Направете си сметката колко струва трисменната 24-часова охрана на сарая, колко пари плаща данъкоплатецът?!
За да не се затруднявате в правенето на сметки, ще Ви кажа: дори да приемем, че сумата е два милиона и половина годишно, то точно толкова са и парите, които държавата дължи за заплати на работниците от ВМЗ – Сопот. Два милиона и половина имат да получават тези хора от Сопот. Същите два милиона и половина се дават за охраната на господин Ахмед Доган.
Затова, още веднъж подчертавам, приемам Вашите аргументи, много е хубаво и трябва да залегне много тежък и ясен контрол за финансовите разходи на Националната служба за охрана. Благодаря Ви за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МЕНДА СТОЯНОВА: Други желаещи за изказвания? Няма.
В такъв случай закривам дискусията и преминаваме към гласуване.
Моля, квесторите, поканете народните представители в залата.
Гласуваме на първо четене Законопроект за Националната служба за охрана, № 202-01-78, внесен от Министерския съвет на 27 ноември 2012 г.
Гласували 117 народни представители: за 83, против 3, въздържали се 31.
Законопроектът е приет.
Процедура.
ДИАН ЧЕРВЕНКОНДЕВ (ГЕРБ): Благодаря, госпожо председател.
Уважаеми колеги, правя процедурно предложение съгласно Правилника за организацията и дейността на Четиридесет и първото Народно събрание за удължаване срока за предложения между първо и второ четене по върнатия за ново разглеждане от Народното събрание с вето на Президента Закон за насърчаване на инвестициите. Предложението ми е за удължаване на срока с три дни.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МЕНДА СТОЯНОВА: Гласуваме процедурното предложение.
Гласували 110 народни представители: за 97, против 1, въздържали се 12.
Предложението е прието.
Уважаеми колеги, съгласно приетата от нас програма за тази седмица следва да продължим с второто четене на Законопроекта за предучилищното и училищното образование.
Точката за публичните финанси беше точка първа, но вчера не сме гласували тя да стане точка трета. Това е по процедурата. (Шум и реплики от блока на КБ.)
Ние гласувахме точка първа и точка втора от днешното заседание да бъдат двата законопроекта, които приехме. Преди това бяхме гласували, че точка първа е Законът за публичните финанси. (Реплики в блока на КБ.)
Ако искате, направете официално предложение за промяна в дневния ред. Иначе трябва да продължим със Закона за предучилищното и училищното образование.
КРАСИМИР ВЕЛЧЕВ (ГЕРБ, от място): Точно така! Репликират, защото не са готови!
ПРЕДСЕДАТЕЛ МЕНДА СТОЯНОВА: Има думата за процедура госпожа Богданова.
КРАСИМИР ВЕЛЧЕВ (ГЕРБ, от място): Ето, и министърът на образованието вече е тука!
ВАЛЕНТИНА БОГДАНОВА (КБ): Благодаря, госпожо председател.
Това, че министърът е тука, е чудесно. Той ще отговаря и на парламентарни въпроси.
Вие в сряда сте гласували дневен ред. По този дневен ред сте преценили, че точка първа в четвъртък (това е общо гласуване на пленарната зала) ще бъде второто четене на Законопроекта за публичните финанси. Аз продължавам да твърдя, че Законът за предучилищното и училищното образование е сериозна работа и идеята да го мачкаме във всеки луфт, който остане – за по двадесет минути, е несериозно отношение към този законопроект.
Много Ви моля, след като сте преценили, че това е дневният ред, че той трябва така да бъде подреден, че такива са ангажиментите на парламентарната зала за петък, бъдете любезни, спазете гласуваното от Вас решение и дайте възможност през следващата седмица при нормално подреден дневен ред да бъде обсъждан един сериозен закон. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МЕНДА СТОЯНОВА: Уважаема госпожо Богданова, много съжалявам, но по правилника вчера не сме гласували Законът за публичните финанси от точка първа да стане точка трета.

Продължаваме с:
ВТОРО ЧЕТЕНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ – продължение.
На 18 януари 2013 г., петък, когато за последно сме разглеждали второто четене на законопроекта, стигнахме до чл. 10. По него са започнали разисквания, които не са приключили. Сега сме в режим на разисквания на чл. 10.
Имате думата за изказвания.
Господин Николов.
РЕПЛИКИ ОТ ГЕРБ: Имаше записани, имаше записани.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МЕНДА СТОЯНОВА: Съжалявам, господин Николов. Не съм прочела информацията на последната страница. От предходното заседание са останали записани господин Румен Стоилов и госпожа Снежана Дукова. Първо ще дам думата на тях.
Заповядайте, господин Стоилов.
РУМЕН СТОИЛОВ (ГЕРБ): Уважаема госпожо председател, господин министър, уважаеми колеги! Инициативният родителски комитет, създаден преди пет години, настоява да се въведе прозрачност в парите за образование и да се прилага принципът „парите след ученика”. По този повод Ирина Абаджиева от Инициативния комитет през всичките тези години се е срещала с представители на различни политически сили. Тя твърди, че законът се нарушава. След всички обсъждания тази мярка се въвежда и след Решение на Комисията за защита от дискриминация, в която се препоръчва министърът на образованието, младежта и науката да предложи промени в нормативната уредба с цел равното третиране на учениците в държавните, общинските и частните училища при и по повод упражняване на правото им на образование, включително по отношение финансовото обезпечаване на дейностите, съпътстващи упражняването на това право.
Съгласно Конституцията на Република България училищното обучение до 16-годишна възраст е задължително. В същото време в закона е установено правото на избор на училище и вид обучение, което за малолетните ученици се упражнява от родителите. Родителите са пълноправни данъкоплатци. Когато обаче семейството плаща такси на частни училища, то е поставено в неблагоприятно положение, защото държавата не подпомага обучението в тях. Родителите обаче плащат данъци, а държавата пак по закон заделя за абсолютно всички деца определена сума на година за издръжката им в просветната система, която към настоящия момент не се превежда за онези, които избират частно обучение. Бюджетният разход за тази дейност е за обучение на детето, а не за издръжка на съществуването на училище. Носител на финансирането са децата, а не институциите. Ако ги няма частните училища, държавата така или иначе би финансирала обучението на деца, които сега се обучават в тях.
Още една много важна причина да гласуваме по тази точка и по този законопроект – от държавния бюджет ще се финансира основна и задължителна дейност. Обучението на учениците по учебен план – това включва основно разходите за възнаграждение и осигуровки на учителите. Осигуряването на разходите за тази услуга ще отвори достъпа до тези училища. Предвижда се размерът на стандарта да бъде съпоставим с този в общинските училища, който е 1200 лева. Конкретната стойност на стандартите и разходите се покриват и се определят ежегодно с решение на Министерския съвет. Частните училища няма да могат да събират такси за разходи, които бюджетът обезпечава. Това няма да е само обещание от тяхна страна, а ще бъде законова постановка. В този смисъл намалението на таксите е заложено в законопроекта, а не е жест или промоция от страна на тези училища, които са частни. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МЕНДА СТОЯНОВА: Реплики? Няма.
За изказване има думата госпожа Дукова.
СНЕЖАНА ДУКОВА (ГЕРБ): Уважаема госпожо председател, уважаеми господин министър, уважаеми колеги! Моето изказване е облекчено с оглед на това, че колегата подходи чисто финансово по този въпрос, тъй като спекулациите и противопоставянията за финансиране на частните училища в Република България най-вече следват тази теза.
Аз ще бъда не толкова пунктуална, но ще се опра на членове от текстове в Конституцията и закона, който понастоящем действа, за да бъда аргументирана, и на едно изключително решение на Комисията за защита от дискриминация, която със свое Решение № 234 от 18 ноември 2008 г. постановява следното решение, което е вписано, и съгласно чл. 9 от Закона за народната просвета всеки гражданин осъществява правото си на образование в избрано от него училище и вид обучение.
Училищата в България, както всички знаете, са държавни, общински и частни и са равнопоставени. Съгласно разпоредбата на сега действащия закон – чл. 4, ал. 2 изрично посочва, че не се допускат ограничения или привилегии относно раса, народност, пол, етнически, социален произход, вероизповедание, обществено положение. Всичко останало е пряка дискриминация по смисъла на чл. 4, ал. 2 от Закона за защита от дискриминация. Той е и основно конституционно право и задължение.
Този начин на финансиране на частните училища в България разширява достъпа до образование, повишава конкуренцията между образователните институции, води до по-качествено образование, гарантира най-важното – изпълнението на държавната политика в сферата на образованието.
Ангажиментът на държавата се отнася за всички видове училища. Съгласно чл. 53, ал. 6 от Конституцията на Република България текстът прогласява задължение на държавата да насърчава образованието като създава и финансира училища, подпомага способни и талантливи ученици.
В този смисъл законът отразява схващането, че за държавата децата и учениците не са частни и държавни. В момента, и с това приключвам, функционират общо 140 частни училища и 51 частни детски градини. Освен законово и конституционно, се осъществява право на данъкоплатеца да ползва всички възможности, всички образователни форми, които държавата позволява. С оглед на това нека да не правим дискриминационни процедури.
Колегата Стоилов обясни как ще бъдат насочени тези средства и че те не значат издръжка, а значат, че детето, което се обучава, има право на това. И в момент, когато то или неговите родители правят своя избор – има право да се прехвърли от държавно училище в частно, парите да следват неговото преместване и обратно. Смятам, че това е изключително демократична процедура, че това е законово право на всички деца в България и на техните родители, затова аз ще гласувам „за” тази промяна в закона. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МЕНДА СТОЯНОВА: Реплики?
Първа реплика – господин Радославов.
АЛЕКСАНДЪР РАДОСЛАВОВ (КБ): Уважаема госпожо председател.
Уважаеми господин министър, уважаеми колеги, аз имам малко по-различно разбиране по този въпрос. Това, че по Конституция всеки български гражданин има право на образование и така нататък, не значи че трябва да се тълкува, че автоматично трябва да имат право на това, което се предлага в частните училища, да се заплаща от бюджета на държавата.
Вижте, в България винаги е имало частни училища. Ето, моята майка, светла й памет, е завършила френския колеж „Сен Жозеф”, където дядо ми и баба ми са плащали много сериозни такси, за да се обучава тя там. Имало е и Американски колеж, и какво ли, и сега ги има. Винаги е имало тази възможност за родители, които имат финансови и други позиции в бизнеса или в обществото, да могат да заплащат едно по-висше, по-добре организирано и на по-високо ниво на образование.
Според мен ние се плъзгаме по тази плоскост. Има решение на Административния съд в София – важи за частните училища и университети, в което се визира Свободният бургаски университет по този повод, което фактически е, че заплащането на такси за частни училища и университети не е дискриминация. Категорично такъв текст има с решение на Софийския административен съд. Така че не трябва да прекрачваме границата с аргументи, които очевидно от правна гледна точка са несъстоятелни.
Мисля си, че както допуснахме и в здравеопазването – то както е тръгнало, няма да остане нито общинско, нито държавно, нито образование, нито болници и накрая ще се чудим защо хората ще мрат като мухи. Защото на практика фактически затова се създадоха тези здравноосигурителни допълнителни фондове и така нататък – тоест хора, които имат възможност, да се самоосигуряват и оттам нататък има начини и фондове, които да плащат и образованието в частните училища, а не всичкото да легне на гърба на българския данъкоплатец и после се чудим защо не стигали парите? Ами няма да стигат нито за образование, нито за здравеопазване, ако продължаваме по този път. Аз лично имам много големи резерви и си мисля, че би трябвало да се остави възможност на състоятелните родители да си внасят таксите и да не товарим държавата и българските данъкоплатци с тези разходи. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МЕНДА СТОЯНОВА: Втора реплика – госпожа Богданова.
ВАЛЕНТИНА БОГДАНОВА (КБ): Благодаря Ви, госпожо председател.
Господин министър, колеги! Колега Дукова, тъй като вече имах възможност да кажа своята позиция в пленарната зала, няма да я повтарям. Държа да кажа обаче, че по никакъв начин досегашната дискусия, убедена съм, и в последващата, никой не е спорил нито в съществуването и подкрепата за частните училища, нито възможността нея да я има, нито по някакъв начин някой е оспорил свободния избор на родителите да изберат училище, което според тях отговаря на нуждите на детето им, каквито те си ги представят.
Въпросът е каква политика приемаме ние и по какъв начин даваме възможност на всички български лица да бъдат достойно представени в образователната система?
По повод на Ваш аргумент, искам да Ви попитам: когато коментираме решение на Комисията по дискриминация по бъдещето на болничните училища, този аргумент ще бъде ли достатъчен Вие да промените решението си като член на Комисията по образование, и да гласувате против закриването на болничните училища? Там също има становище на Комисията по дискриминация. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МЕНДА СТОЯНОВА: Трета реплика? Няма.
За дуплика – госпожа Дукова.
СНЕЖАНА ДУКОВА (ГЕРБ): Уважаема госпожо председател,
господин министър! Тези реплики, особено на колегата, показват изключително непознаване на документите. Това е практика и липса на подготовка, и нечетене на закона, което ме кара да го кажа в прав текст. Показва и още едно нещо – че от 1990 г. не е мръднало на йота тълкуването на лявата част на залата, че частникът, частните детски заведения, частните болници, въобще частникът е мръсна дума в българската политика.
Много Ви моля, детерминацията на тези два термина трябва да бъде твърде съществена и различна, защото измеренията на времето са съществени и различни!
Какво дава частното училище? Същото, което дава и държавното. Какво целим с това? Първо, безспорна справедливост, второ – равен достъп на всички деца до качествено образование в онзи отрязък, или в онзи момент, в който държавата има грижа за всички деца на България.
Второто нещо, което искам да кажа – много Ви моля, не спекулирайте с частното здравеопазване в България с оглед на това, че то е изключително платено и скъпо. Няма болнично заведение в България, което да не работи по пътеки със Здравната каса и да не е заплатено по този начин. Не боравете с остаряла, казах вече, изключително обречена терминология! Не говорете за жестове, защото образованието отдавна излиза от нишата на социална услуга, то е обществена и държавна политика.
Бях учудена на колега, който, когато обсъждахме закона в четвъртък, миналата седмица, че не се знае, че наистина държавата полага и други грижи в тази връзка – безплатни учебници, безплатни учебни помагала в тези институции, както би трябвало да следва.
Що се касае до въпроса за болничните училища, не мога да споря по този въпрос, защото също е безцелно и в никакъв случай не е аргументирано.
Нека госпожа Богданова, която отлично знае колко болнични училища има в България, и как законът дава право на всички тези деца, за които трябва да бъде осъществена държавна грижа, съобразно институционалната държавна политика, ще бъдат обслужени. Знаете за какво иде реч – че тези деца наистина ще имат достъп във всички институции на училищното образование, и ще бъдат обгрижени така, както законът повелява. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МЕНДА СТОЯНОВА: Благодаря.
Записваме господин Ивелин Николов като желаещ да се изказва.
Приключваме с дискусията за днес по закона.
Половин час почивка, след което продължаваме в 11,00 ч. с парламентарен контрол.
(След почивката.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ МЕНДА СТОЯНОВА: Уважаеми колеги, заседанието продължава с:
ПАРЛАМЕНТАРЕН КОНТРОЛ.
Новопостъпили питания за периода от 18 януари до 24 януари 2013 г.:
Постъпило е питане от народните представители Драгомир Стойнев и Емилия Масларова към Тотю Младенов, министър на труда и социалната политика, относно политиката по заетост през 2013 г. Следва да се отговори в пленарното заседание на 1 февруари 2013 г.
Постъпило е питане от народните представители Станка Шайлекова и Гинче Караминова към Десислава Атанасова, министър на здравеопазването, относно Средносрочната рамкова инвестиционна програма. Следва да се отговори в пленарното заседание на 1 февруари 2013 г.
Писмени отговори на въпроси от:
- заместник министър-председателя и министър на финансите Симеон Дянков на въпрос на народния представител Кирил Гумнеров;
- заместник министър-председателя и министър на финансите Симеон Дянков на въпрос от народния представител Ваньо Шарков;
- министъра на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова на въпрос от народния представител Ваньо Шарков;
- министъра на икономиката, енергетиката и туризма Делян Добрев на въпрос от народния представител Иван Николаев Иванов;
- министъра на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова на питане от народния представител Лъчезар Тошев;
- министъра на здравеопазването Десислава Атанасова на въпрос от народния представител Валентин Николов;
- министъра на здравеопазването Десислава Атанасова на въпрос от народния представител Валентин Николов;
- министъра на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова на въпрос от народните представители Димитър Карбов и Валентин Николов;
- министъра на здравеопазването Десислава Атанасова на въпрос от народния представител Евгений Желев;
Писмен отговор от министъра на здравеопазването Десислава Атанасова на въпрос от народния представител Захари Георгиев;
- министъра на здравеопазването Десислава Атанасова на въпрос от народния представител Мая Манолова;
- министъра на регионалното развитие и благоустройството на въпрос от народния представител Любомир Владимиров;
- министъра на земеделието и храните Мирослав Найденов на въпрос от народния представител Димчо Михалевски;
- министъра на земеделието и храните Мирослав Найденов на въпрос от народния представител Димчо Михалевски;
- министъра на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова на въпрос от народния представител Димчо Михалевски;
- министъра на труда и социалната политика Тотю Младенов на въпрос от народния представител Емил Караниколов;
- министъра на земеделието и храните Мирослав Найденов на въпрос от народния представител Пенко Атанасов;
- министъра на земеделието и храните Мирослав Найденов на въпрос от народния представител Пенко Атанасов;
- министъра на земеделието и храните Мирослав Найденов на въпрос от народния представител Пенко Атанасов;
Процедура по начина на водене – господин Божинов.
ГЕОРГИ БОЖИНОВ (КБ): Уважаема госпожо председател, уважаеми господин министър, уважаеми колеги народни представители! Председателят на Народното събрание госпожа Цачева като ме уведомява, че питанията трябва да се отнасят до основни страни от дейността на министрите и преценява, че моят въпрос се свежда до конкретни аспекти за участието на Министерството на външните работи при разработването на конкретна национална стратегия, отклонява моето питане. То е озаглавено: „За политиката на правителството за защита на националните интереси при разработването на политики, програми и стратегии за опазване на трансграничните води и справедливото им използване съгласно двустранните договорености”.
Уважаема госпожо председател, въпросът за водите на реките, които извират в България и се вливат на територията на Република Гърция, е централен въпрос на двустранните отношения. Текстът на моето питане е изцяло взаимстван от съдържанието на закони, приети от Българския парламент. Това не може да бъде страничен въпрос за дейността на министъра на външните работи.
Делегацията, която господин Пирински водеше, като председател на 40-то Народно събрание, на официално посещение в Република Гърция, проведе срещи с президента, премиера, председателя на парламента на Гърция и външния министър. Двустранните отношения по въпроса за трансграничните води, ако не бяха на първо, бяха най-много на второ място в четирите разговора.
Вероятно при посещението на госпожа Цачева на същото ниво този въпрос вече не се поставя от Република Гърция. То е, защото в двустранното споразумение ние сме длъжни да им осигуряваме 29% от естествения целогодишен среден оток, а те днес и утре ще получават спокойно по 100%, защото ние нищо не правим. (Председателят дава сигнал, че времето е изтекло.)
Затова отклоняването на моя въпрос е проява на държавническа и политическа нищета и моля да го изпратите на министъра на външните работи, за да дискутираме тази тема в Българския парламент. Благодаря Ви за секундите.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МЕНДА СТОЯНОВА: Господин Пирински – процедура.
ГЕОРГИ ПИРИНСКИ (КБ): Благодаря Ви, госпожо председател.
Процедурният ми въпрос е във връзка с хода на днешния парламентарен контрол. В съобщението за днешния контрол се съобщава, че поради ползване на отпуск в заседанието за парламентарен контрол не може да участва министър-председателят на Република България Бойко Борисов.
Това, госпожо председател, е формена флагрантна лъжа, защото всички зрители на БТВ тази сутрин видяха министър-председателя Бойко Борисов не в отпуск, а в най-активна, политически ангажирана политическа дейност по въпроса за референдума и по една камара други въпроси, по които той счете за уместно да се разгърне. (Шум и реплики.)
Ако някой гражданин досега е имал съмнения дали да иде, или да не иде да гласува на референдума, след това пряко нарушение на Конституцията ... А вчера тук господин Цветанов ни убеждава, че системата на националната сигурност и нейната защита зависят на първо място от спазването на Конституцията и това е записано в чл. 4 от законопроекта, който миналия ден беше приет на първо четене. Министър-председателят в пряко нарушение на чл. 90 от Конституцията заявява, че излиза в отпуск, за да се включи в последните напъни на това правителство да смути хората след като рухна тезата за цената на реакторите на АЕЦ „Белене”. (Шум и реплики.)
Шест милиарда двеста и деветдесет милиона евро е съгласуваната цена. Писма, кореспонденция, доклади на банки се цитират, докато двустранно съгласуван документ нямал правна сила!
ПРЕДСЕДАТЕЛ МЕНДА СТОЯНОВА: Господин Пирински!
ГЕОРГИ ПИРИНСКИ: Каква правна сила имат писмата? Каква правна сила имат части от доклади?
ПРЕДСЕДАТЕЛ МЕНДА СТОЯНОВА: Господин Пирински! Моля, времето Ви изтече.
ГЕОРГИ ПИРИНСКИ: Длъжни сте да гласувате, уважаеми граждани, защото ...
ПРЕДСЕДАТЕЛ МЕНДА СТОЯНОВА: Господин Пирински, моля Ви!
ГЕОРГИ ПИРИНСКИ: .... иначе ще останете във властта на една манипулативна и така наречена „телевизионна демокрация”! (Шум и реплики от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ МЕНДА СТОЯНОВА: От името на парламентарна група – господин Иван Костов.
ИВАН КОСТОВ (СК): Благодаря, госпожо председател.
Шест милиарда и три – ама само реакторите, без инфраструктурата, без съоръженията за погребване на отработеното гориво, без лихвите по кредитите, без какво ли не още. (Реплики от КБ.) Да, шест милиарда и триста, но цялата сума е 10 милиарда! (Силен шум и реплики.) Това е само, за да покажа как продължава да се лъже от тази трибуна.
Призив на Парламентарната група на Синята коалиция към избирателите: Да гласуваме в неделя! Ако в неделя останем по домовете си няма да изградим модерна и европейска България, няма да скъсаме с колониалните зависимости от съветското минало, няма да спрем сдушилите се българска и руска енергийна мафия!
Ние споделяме съмнението за референдума. Когато през пролетта на 2012 г. БСП подеха подписка в подкрепа на АЕЦ „Белене”, след голямата лъжа за 200 милиарда евро печалба, ние знаехме, че това е непочтено партийно заиграване, желанието на българите да видят страната си с развита икономика. Ако искаше и можеше да строи АЕЦ „Белене”, правителството на Станишев щеше да го започне в своя мандат. Подписката на БСП целеше да мобилизира разколебания електорат за предстоящите избори.
Водени от принципната си позиция срещу Проекта „Белене”, поддържана неизменно две десетилетия, ние предложихме на ГЕРБ в края на месец август да спрем референдума. Имаше решение на правителството за прекратяване на Проекта „Белене” и то беше подкрепено от Народното събрание по наше предложение. Такава беше здравата и последователна логика на едно отговорно управление на страната. ГЕРБ тогава не я сподели. Междувременно нашият юридически екип разкри, че зададеният от Българската социалистическа партия въпрос противоречи на Конституцията и поредица от закони на страната. Обявихме тази своя позиция и на 12 октомври.
Ръководството на Синята коалиция се срещна с президента Плевнелиев. Изложихме пред него своите правни доводи и поискахме да атакува референдума пред Конституционния съд. Пет дни по-късно Парламентарната група на ГЕРБ внесе Проект за решение референдумът да се произведе, но с въпрос, от който бяха отпаднали думите „АЕЦ „Белене”. Решението беше гласувано на 17 октомври 2012 г. Така първият референдум в новата демократична история на България стана факт. Парламентарната група на Синята коалиция бяхме последователни и гласувахме против това.
Удивителен беше и актът, с който 76 депутати от ГЕРБ, гласували преди за спиране на „Белене”, се оказаха защитници на тезата на БСП. Затова учредихме Инициативния комитет: „Не” на измамата „Белене”.
Схватката изглеждаше като библейската притча за малкия Давид срещу гиганта Голиат. Със скромната си кампания и оскъдни средства се изправихме срещу многомилионната пропаганда, субсидирана вече 10 години от енергийните олигарси. Влязохме в тази битка, за да отстояваме принципите си, да разобличим лъжите на БСП и да разкрием пред хората колосалната корупция на тройната коалиция в Проекта „Белене”. Нашето „не” набра бързо сила. Представителите на БСП стигнаха до истерия с лъжите си за „Белене”.
До 6 януари ГЕРБ отсъстваха от дебатите. Десет дни след началото на кампанията за референдума в нея се включи господин Борисов. Предизвикан от нашия Инициативен комитет той заяви своето лично три пъти „не” на „Белене”. Три дни по-късно ГЕРБ обявиха, че също са променили позицията си на „не”.
Това политическо салто без аналог в демократичната ни история отблъсква българските демократи, особено тези, които са остро критични към управлението на ГЕРБ. Знаем от близки хора, че не искат гласът им да се изтълкува като подкрепа за Борисов. Ние споделяме в най-висока степен отношението им към неговото управление, но оставаме твърдо зад своето „не”. Другото означава да дезертираме от защита на интересите на България.
Освен това ние не напускаме започнатите от нас битки и винаги ги довеждаме докрай. Ние знаем, че нерешилите още да гласуват не споделят мотивите на политиците, които ги призовават към бойкот на референдума, за да прикрият злоупотребите си в Белене и вредите, нанесени от тях върху АЕЦ „Козлодуй”. Днес не ни достигат точно гласовете на разколебаните, за да надделеем в схватката, която само преди месец изглеждаше обречена.
Вашият глас „не” е нужен на България, за да я видим истински свободна и благоденстваща. В името на тази България Ви призоваваме да загърбим партийните си пристрастия и съмнения, отвращението си от лъжите и демагогията, съпътствали референдума, и да гласуваме в неделя против цялата измама наречена „Белене”. Благодаря Ви за вниманието.
Ако обичате, госпожо председател, моля да ми дадете думата за процедурно предложение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МЕНДА СТОЯНОВА: Имате думата.
ИВАН КОСТОВ (СК): Много Ви моля, поради ангажименти с Инициативния комитет, устният отговор на въпроса ми, който трябва да получа от министъра на транспорта, да ми бъде предаден писмено. Мисля, че това нещо може да се случи. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МЕНДА СТОЯНОВА: Да.
От името на парламентарна група има думата господин Волен Сидеров.
ВОЛЕН СИДЕРОВ (Атака): Дами и господа народни представители, 2013 г. сме. Имаме 23 години от така наречения „преход”. През този преход България беше вкарана в една схема на колониално управление. Това не е новост, аз съм го повтарял, казвал съм го много години и като коментатор-журналист, и като политик в това Народно събрание. От 2005 г. повтарям, че България е вкарана в схема на колониално управление, без да има правото и възможността за свой суверенитет в икономиката, социалната област и всеки един отрасъл в своето битие.
Това е пагубна схема, която започна от 1991 г. с управлението на Луканов, който всъщност първи ни вкара в тази схема по така наречения „План „Ран-Ът”. Този план предвиждаше върху българите да се приложи геноцид. Всичко, което става, което носи печалба в икономиката ни да бъде разбито, унищожено, приватизирано за жълти стотинки и продадено за скрап. Да нямаме високи технологии, да нямаме развита икономика, да не бъдем равнопоставена европейска държава.
Защо да е така? Защото има една световна върхушка, която се прави на господар на света. Тя предизвиква кризите, тя управлява Федералния резерв на Щатите – световната печатница на пари без покритие, и тя решава кои трябва да бъдат колониални, ограбвани и кои да бъдат в лоното на „златния милиард” – тези, които да живеят с добър стандарт.
България беше предвидено да бъде в държавите с нисък стандарт и мизерстваща държава. По тази причина България не трябваше да има и ядрена енергетика. Тази битка, която сега водим, има голяма дългогодишна давност. Само да Ви кажа за сведение, че държавното решение за строеж на АЕЦ „Белене” е взето през 1981 г. и между 1981 и 1989 г. комунистическата власт, която е понесла много критики в тази зала, включително и от мен, е успяла да инвестира 1 милиард долара в площадка, която е категорично безопасна, проучвана сред 25 други площадки. Получила експертната оценка на „Уестин хаус” – любимата компания на Костовата група, и на „Сименс” – любимата компания на ГЕРБ, на която дадоха да правят личните документи. (Реплики от ГЕРБ.) Тези две компании са казали: „Това е чудесна площадка, сеизмично безопасна и абсолютно пригодна за ядрена централа”.
Оттам нататък обаче започва битката, за която Ви говоря – България да бъде обезоръжена, поставена на колене и бедстваща държава. Такава ли е сега?! Такава ли е?! Сложете си ръката на сърцето и кажете какво виждате, когато ходите в Северна България? Мизерия и мрак, мрак и мизерия, хора, които ме питат как се живее със 100-200-300 лв. Това в момента е положението в Северна България.
Имаме шанс в момента и това не е партийна кауза, много Ви моля, а призив към всички! Това не е кауза на БСП, не е на ГЕРБ, не е на сините, това е национален въпрос. Имаме шанс да раздвижим Северна България, имаме шанс там да получат препитание и то добро препитание десетки хиляди българи, фирми, фирмички, свързани с това огромно мероприятие, което ще бъде една ядрена централа, да заживеят, да живнат, защото сега фалират. Това е дребния, средния бизнес на България, който в момента е в колапс.
Ние имаме този шанс и продължавам да чувам гласове, които ни обясняват, че това ще бъде трета национална катастрофа. Да имаме най-високите технологии на света ще бъде трета национална катастрофа!? Абсурд, който може да се обясни само с едно нещо – интерес, лобизъм и защита на икономически интереси. Интересите на ТЕЦ „Марица 1” и ТЕЦ „Марица 3” – казах го вече в тази зала, които бяха дадени на две американски компании с осигурена печалба за 35 години напред и то много висока печалба. В интерес на тези две компании, които замърсяват, наистина замърсяват въздуха, господин Костов и неговата група непрекъснато пледира, че не трябва да има ядрена централа. От гледна точка на американските ТЕЦ-ове не трябва да има, да! От гледна точка на турската ядрена централа, която се строи в момента на Мраморно море, не трябва да има, да, защото това е конкуренция! От гледна точка на румънската ядрена централа, която вече съществува, не трябва да има, защото това е конкуренция! Зад румънската стоят френски интереси, зад турската стоят турско-американски интереси, зад ТЕЦ-овете стоят чисто американски интереси и техните комисионери в България! Много е проста картината. Зад ядрената централа „Белене” и зад ядреното развитие на България стои целият български народ, който иска да живее по-добре.
Имаме уранови находища, запаси, които могат да стигнат за 250 години напред. През 1991 г. бяха запечатани и оттогава те не се експлоатират. Защо? Няма отговор! Няма отговор от нито едно правителство. Аз ще Ви отговоря защо. Точно защото бяхме вкарани в тази колониална схема и на България не трябваше да се позволи да експлоатира своя уран, а от него можем да правим ядрено гориво и да бъде още по-евтин токът, който ще получим в централата.
На България не трябваше да се позволи да експлоатира своите златни находища – имаме за 700 милиарда долара златни находища. Не може, не трябва, защото ще станем добре стояща държава, а те, ония – господарите, не искат, трябва да сме колония!
На България не може да се позволи да експлоатира своите електроразпределителни дружества, трябва да ги даде на чужди компании и те да бъдат изпомпвани.
На България не може да се позволи да има заводи за мотокари, заводи за химия, електроника, каквито имаше. Не трябва, защото става силна държава!
На кого пречим е дълга тема! Книги съм писал по този въпрос!
Въпросът е: какво правим сега, какво решаваме като народни представители? Сега имаме шанс да излезем от колониалната схема, сега имаме шанс да покажем, образно казано, госпожо председател, извинявам се предварително за образа, който ще кажа, среден пръст на сценаристите, които ни вкараха в колониалната схема и които се радват за това как ние мизерстваме, сочат ни с пръст и казват: „Интегрирайте ромите!”. Заповядайте, интегрирайте ги вие! „Не, не, при вас, тук!” Да ви тормозят, да ви крадат, да ги храните, интегрирайте ги. Тези, които казват: „Имате още да правите реформи, стягайте колана!”. Защо не ги стегнете вие коланите? Защо не ги стегнете?! Защо не си намалите вие пенсиите до 65 евро на месец? Защо не си направите минималната заплата 145 евро на месец? Не, не искат! Не искат! Искат те да са богати, ние да сме бедни, да се молим, да просим и да се влачим като недоубити животни.
Казвам това с болка, защото през всички тези години – повече от десет години, аз лично воювам за каузата да имаме ядрена енергетика. Бях един от инициаторите и участник в подписката, която през 2002 г. събра 520 000 подписа. Това беше подписка на изключително авторитетни хора, български учени, общественици, писатели, стотици хиляди хора се подписаха да не затваряме от І до ІV блок. Защото убийството на ядрената енергетика започна оттам. Започна от 90-те години, както казах, Луканов ни вкара в схемата.
Следващите правителства ни движеха само в този коловоз. Уви, и до настоящото правителство, за което имахме надежди, че ще ни извади от този коловоз и затова му дадохме подкрепа в началото на мандата. Сега виждаме, че и то влиза в този коловоз и продължава колониалната политика. Каква беше тя? През 1993 г. – кабинетът на Беров, отиде и направи едно абсолютно предателско съглашение, че ще затвори преждевременно блоковете. Макар че то нямаше истинска юридическа стойност, послужи за база след това през 1999 г. – синята група избяга, за да не ме слуша, защото са гузни, защото знаят какво са направили, Надежда Михайлова – външен министър на България и Иван Костов – премиер-министър, посрещнаха тук Ферхойген – комисар по разширяването, и подписаха с него така наречения „ъндърстендинг”, тоест едно взаимно разбиране, че ще затворят преждевременно блоковете от І до ІV. Нямаше никакво основание за този ъндърстендинг. Нямаше никаква реална причина. Нямаше решение на Еврокомисията, за което излъгаха, между другото. Излъга Ферхойген – дойде, излъга, че има такова решение. Беше заведено дело в Люксембург и това дело доказа, че решение няма.
През 2005 г., когато влязохме в Парламента и в Европарламента, ние от „Атака” зададохме писмен въпрос към Еврокомисията: „Има ли решение, уважаеми господа еврокомисари и комисионери, такова решение?”. Получихме писмен отговор: „Не, няма!”. Следователно няма ясно решение на Еврокомисията. Защо затворихме тогава от І до ІV блок?! Самият Ферхойген зададе този въпрос. Тук при мен са заглавията, но вече ми омръзна да разнасям архиви и да показвам заглавия. Ние сами си затворихме от І до ІV блок. (Председателят дава сигнал, че времето е изтекло.)
Моля Ви за леко удължаване, много Ви моля, госпожо Стоянова.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МЕНДА СТОЯНОВА: Няколко секунди само, ако обичате.
ВОЛЕН СИДЕРОВ: Да, това предателство продължи и през 2001 г., когато пак Кабинетът на Костов, два дни преди изборите, направи Рамково споразумение с Европейската банка и се задължи да затвори преждевременно блоковете. Оттам вече загубите за България от преждевременно затворените блокове са 20 милиарда. Да, това число го чуваме непрекъснато – 20 милиарда, 20 милиарда, 20 милиарда! Да, има 20 милиарда – това са загубите на България от затварянето на АЕЦ „Козлодуй”.
Затова сме длъжни да поправим тази предателска политика, да излезем от колониалната схема и да изведем България на нейния път за независимост. Това гласуване ще бъде политическо, няма да бъде експертно.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МЕНДА СТОЯНОВА: Моля Ви да приключите, господин Сидеров.
ВОЛЕН СИДЕРОВ: Благодаря Ви за вниманието. Благодаря Ви за удължаването.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МЕНДА СТОЯНОВА: От името на Парламентарната група на Коалиция за България думата има народният представител Румен Овчаров.
РУМЕН ОВЧАРОВ (КБ): Уважаема госпожо председател, уважаеми господин вицепремиер, уважаеми колеги, уважаеми зрители и слушатели! В последните дни нервното напрежение като че ли попремина границата на нормалното и разумното. Ако го кажа образно, някои хора съвсем изтрещяха. Търкалят се някакви кашони по коридори на министерства, намират се някакви секретни документи, после се оказва, че тези секретни документи отдавна прашлясват в кашони в Народното събрание.
Но какво да правим? Такава е ситуацията. Министър-председателят обяви, че е загубил доверие в министрите си, че не вярва на журналистите, че не го интересува какво ще каже българският народ на референдума, той ще си направи каквото си реши. (Викове от ГЕРБ: „Е-е-е!”)
Аз днес няма да държа политическа реч и това е последното такова изказване, което правя за днешния ден. Ще караме по хронологията, ще казвам фактите и ще показвам документите. Който, както се казва, има очи – да види, който има уши – да чуе!
Последният скандал: кой изгони RWE? На 18 декември 2008 г. се подписва споразумението на съвместното предприятие с RWE, между НЕК и RWE. То е променяно два пъти – през януари 2009 г. и през май 2009 г., изтича с окончателен срок на 31 юли 2009 г. Но вече имаме ново управляващо мнозинство, чиито министри – все още не министри, но ключови фигури, включително и министър-председателят, които са изказали ред интересни идеи по отношение на проекта.
По тази причина RWE пише едно писмо. Няма да Ви го чета – ако някой се интересува, ще му го дам да го прочете. В това писмо RWE заявява ясно и категорично готовността си да продължи участието си в проекта.
Второ, RWE заявява опасенията си, че цената по проекта, която те са предвиждали през декември месец 2008 г. – да бъде около 8 милиарда, може би ще се увеличи до 10 милиарда. Въпреки това RWE заявява готовността си да осигури своя ресурс и казва така: „Ако страните се споразумеят, с акционерното финансиране RWE би предоставило, разбира се, своя дял – ние бихме дали, подготвени за демонстриране на своята способност да изпълним финансовите си задължения. RWE би се възползвало от финансовата сила на своята компания майка, която разполага с неизползвани кредити в размер на 3,6 милиарда – 2,7 милиарда по програмата за неизползвани търговски книжа, 1,2 милиарда в инструменти за кешов еквивалент, 7 млрд. евро в ликвидни ценни книжа в своя баланс, както и програми за емитиране на облигации”.
RWE, за да подпомогнат новите български управляващи, предлагат и удължават срока на споразумението с още два месеца. Заедно с това RWE се интересуват при новите условия откъде Националната електрическа компания ще намери парите да финансира своя дял, който според RWE ще надмине 5 милиарда. Питат: „Ще даде ли българското правителство гаранции на Националната електрическа компания? Ще даде ли българското правителство финансов ресурс на Националната електрическа компания? Въобще българското правителство подкрепя ли Проекта „Белене”?
Отговор! Отговор от НЕК няма, документите са скрити – не ни ги показват нито на нас, нито на господин Червенкондев. Но ние случайно, някак си така в една пощенска кутия намерихме една паметна записка от среща, състояла се на 12 август 2009 г. в София, на която присъстват министър Трайчо Трайков – министър на икономиката, енергетика и туризма, Мая Христова – заместник-министър, министър Симеон Дянков – няма да го казвам кой е, защото нямам време – и там RWE се интересува какво и как ще прави България.
Вижте какво му казват българските министри: „Първо, не е вероятно в настоящата рамка България да бъде в позиция да отговори на изискванията на финансовата схема и да изпълни ключови изисквания на съглашението по общия финансов подход.
Второ, България – може би – би пожелала да подкрепи проекта с по-ниско дялово участие, но за това трябва да намери поне двама други партньори.
И трето, целият този подход очевидно не може да се реализира за няколко седмици”.
Тоест, срокът до 30 септември няма да бъде спазен и още през август месец българското правителство на практика е казало на РWE – вървете си, ние няма да правим „Белене”!
Въпросът е след като няма да правите „Белене”, защо изхарчихте 230 млн. евро за следващите 3 години и половина, защо подписахте 9 допълнителни споразумения и поехте допълнителни финансови ангажименти за още 40 млн. евро?
Вторият момент е докладът на „Ейч Ес Би Си”. Тъй като докладът официално е обявен от „Ейч Ес Би Си” за публичен, ще Ви покажа някои от данните в него. (Показва графики.) Не знам дали се вижда: „В съответствие със средната способност, недостиг в електроенергията в България ще има през 2020 г.” Малко по-нататък, „Ейч Ес Би Си” го казва: „В региона през 2020 г. ще има дефицит на електроенергия от 30 хил. мегавата”.
И последното, което искам да Ви покажа, е на другата страница, където е оценката, че Проектът „Белене” е конкурентоспособен, практически във всички варианти на развитие на цената.
И нещо, което Вие тук непрекъснато показвате – това материалче (показва таблица с данни) от „Ейч Ес Би Си”, която ни беше раздадена тук през април месец. Пак четете без да виждате, само първата страница и заглавието. Не сте обърнали внимание, че това, което размахвате, е за атомна електроцентрала, въведена в експлоатация през 2019 г. През 2019 г.! На първия ред в материала на „Ейч Ес Би Си” пише: „IPC cost – 6 млрд. 131 милиона”. През 2019 г. 6 млрд. 131 милиона се равняват на 5 млрд. 132 милиона през 2013 г.
Разбирате ли, че това, което Ви говорих онзи ден за цената на атомната електроцентрала, е потвърдено от „Ейч Ес Би Си”?
РЕПЛИКИ ОТ ГЕРБ: А по-надолу, по-надолу?
РУМЕН ОВЧАРОВ: Малко по-нататък – няма да Ви говоря за подписания с „Росатом” меморандум.
РЕПЛИКИ ОТ ГЕРБ: Защо не прочете по-надолу?
РУМЕН ОВЧАРОВ: Знаете ли какво значи 6 млрд. 300 милиона? Това означава, че Вие, уважаеми управляващи от ГЕРБ, сте приели тотално и пълно исканията на руската страна за оскъпяване на целия проект с инфлацията в Русия, която за този период е около 62%. Затова числото е 6 млрд. 300 милиона, не по някаква друга причина, а това е чиста проба национално предателство.
Има тук едни много принципни хора, на които аз искам да им покажа няколко документа.
Ето, това е документ от книга, издадена от Българската академия на науките, касаеща проучване на геофизическата и сеизмическата обстановка в Белене. Изследването е направено през 2000-та година по поръчка на това правителство, на тези принципни хора. Вижте какво пише в заключението на изследването: „От анализа на всички данни се стига до заключението, че под площадката на АЕЦ „Белене” и в непосредствена близост до нея в локалната 5-километрова зона няма следи от изява на активни разломи през квартернера или поне през последните няколко стотици хиляди години, в това число и по протежение на река Дунав. От тази гледна точка площадката отговаря на изискванията на Международната агенция по атомна енергия и е пригодна за строителство на атомна електроцентрала.” Изпълнено по поръчка на правителството на СДС през 2000 та година. (Реплики от ГЕРБ.)
Всъщност какво се учудвате? Ето я Националната стратегия на същото това правителство до 2010 г., приета на 12 март 1999 г. На 10-та страница тези принципните борци срещу ядрената енергетика са записали: „Нова ядрена мощност – в периода 2006-2010 г.”, на 15 та страница са записали къде е тази нова ядрена мощност. Можете ли да познаете къде е? Започва с „Б” и завършва на „не”. Белене! Ето, тези, които сега са много принципни и призовават тук.
И накрая още една, така да се каже, находка на премиера от последните дни. Какво било станало и как правителството на Сергей Станишев било дофинансирало проекта с бюджетни средства.
Чета Ви междинния доклад на Комисията „Белене”, който приехте само преди два дни: „В останалите два доклада се предоставят констатации за нецелево разходване на средства на част от целево предоставените от бюджета на Република България – целево предоставените! – 300 милиона за покриване на вноската...”
РЕПЛИКИ ОТ ГЕРБ: От бюджета!
РУМЕН ОВЧАРОВ: „...по уставния капитал и предстоящите увеличения на капитала на съвместното дружество между „НЕК” ЕАД и „RWE Пауър”.
РЕПЛИКА ОТ ГЕРБ: Това лични ли са или от бюджета?
РУМЕН ОВЧАРОВ: Както се казва, недей забравя в кой гьол с кои жаби какво си квакал.
Иначе пари за пенсии са давани. През 2008 г. са дадени 300 милиона. (Председателят дава сигнал, че времето е изтекло.)
През 2009 г. са дадени 300 милиона за коледни надбавки – по 150 лв. на пенсионер, увеличена е минималната пенсия от 1 януари, увеличена е с една десета стойността на всяка прослужена година, тоест с около 4% за всички пенсии от 1 април, и 10% – по Швейцарското правило, от 1 юли. Това направи правителството на Сергей Станишев.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МЕНДА СТОЯНОВА: Господин Овчаров, моля Ви – едно изречение!
РУМЕН ОВЧАРОВ: И накрая, разбрахме обаче, че България не само не намалява, а се увеличава и то с цели 800 хиляди човека. Растем бързо, растем със страха, растем с желанието Ви за манипулации. На страха очите са големи, а краката са къси! (Реплики от ГЕРБ.)
ИСКРА ФИДОСОВА (ГЕРБ, от място): Това е по преброяването!
РУМЕН ОВЧАРОВ: Няма къде да избягате. Няма къде да избягате от народния вот, където и да се криете.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МЕНДА СТОЯНОВА: Господин Овчаров, една минута!
РУМЕН ОВЧАРОВ: Така че запазете спокойствие. Благодаря. (Ръкопляскания от КБ.)
ИСКРА ФИДОСОВА (ГЕРБ, от място): Преброяването брои хората в България, а не хората с избирателни права. Пише го в Конституцията, господин Овчаров. Срамота е да не го знаете.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МЕНДА СТОЯНОВА: От името на група – господин Червенкондев.
ДИАН ЧЕРВЕНКОНДЕВ (ГЕРБ): Благодаря Ви, госпожо председател.
Уважаеми колеги, уважаеми господин вицепремиер! Лъжите от тази най-висока трибуна на Народното събрание пред всички камери продължават и аз, преди да прочета нашата политическа декларация, бих искал все пак да отговоря на господин Овчаров и на всички, които гледаха.
Наистина, ето HSBC казва в момента, че цената само за строителството на централата и доставката на реакторите е 6 млрд. 131 млн. Това е докладът на HSBC.
Това, което пропусна да каже господин Овчаров, е, че има и други редове надолу. Тези редове са какво би струвало да натиснем копчето и да започне да произвежда тази централа електроенергия, а именно: инфраструктура – още 2 млрд. евро; финансови разходи, лихви, такси, комисионни – 1 млрд. 809 млн.; други разходи – още 225 хил. евро. Общо по данни на HSBC – 10 млрд. 352 млн.
По думите на „Росатом”, те потвърждават изцяло първия ред на HSBC, че в централата само оборудването ще струва над 6 млрд. евро.
Това, което не иска да каже господин Овчаров – защо не е подписан окончателният договор по времето на тяхното управление, именно заради тази ескалация.
Това, което се видя, е, че за четири години „Росатом” е поискала от 4 млрд. евро оскъпяване на своето оборудване до 6,3 млрд. евро. Това е 58%, уважаеми дами и господа, оскъпяване за четири години. Или средно 14,5% годишно. А това, което ни се предоставяше в медийното пространство, и това, което се обясняваше на всички българи, че оскъпяването няма да е повече от 3-4% годишно, или в рамките на 5-5,1 млрд. за проекта – това са поредните лъжи преди да дойде 27 януари, когато всички българи трябва да бъдем изправени пред важен кръстопът и трябва да изберем верния път.
В едната посока пътят е постлан единствено и само с добри намерения и обещания на тройната коалиция, които никога не са се сбъдвали в своя първоначален вид и са стрували на държавата и на българския данъкоплатец стотици милиони левове. Поредното добро намерение, наречено АЕЦ „Белене” – първоначално замислено и тиражирано от БСП на стойност 4 млрд. евро, ще струва на България и на българските граждани десетки милиарди лева. Това е сума непосилна за държавата и за никой от нас.
Вторият път е: построени магистрали, спортни зали, нови предприятия, опери, театри, училища, детски градини, построени с усвоените от правителството на ГЕРБ еврофондове и от националния бюджет.
Голяма лъжа на БСП за „Белене” е, че ни обещават евтин ток. Всички немски енергийни експерти в лицето на стратегическия инвеститор RWE, най-уважаваните консултанти в света – английската банка HSBC, дори и руските енергийни светила доказаха, че цената на ядрената електроцентрала е над 20 млрд. лв. И токът, произведен от нея, ще бъде 3-4 пъти по-скъп от този в „Козлодуй” към момента. Да се доверим на световните експерти, според които с всеки изминал ден, докато се работи по проекта „Белене”, цената на тока от него ще поскъпва драстично.
Ето защо ние от ГЕРБ призоваваме българските граждани в неделя да кажат: „Не” на далаверите и грабителствата на партиите от тройната коалиция, „Не” на измамните добри намерения, с които БСП постилат пътя на България към поредната национална катастрофа! Същите тези дребни сметки на БСП и тесни партийни интереси докараха България през 1991 г. до първата финансова катастрофа в нейната най-нова история и затвърдиха окончателно, че тяхната работа може да ни доведе единствено до Виденовата зима през 1997 г. и до спрените в България еврофондове при Сергей Станишев.
Призоваваме българските граждани в неделя да не допуснат същите тези хора да заложат бъдещето на децата ни за един категорично и доказано неефективен за България проект.
БСП са известни, че обичат да гледат на всичко в България с розови очила. Явно точно през тези розови очила им се привижда и разкриването на 60 хиляди нови работни места около АЕЦ „Белене”. Това е поредната грамадна лъжа на БСП и Станишев. А каква е реалността? Около строежа на централата могат да бъдат заети не повече от 5-6 хиляди души и то само за няколко години, а над 7 милиона българи ще плащаме милиарди и то през целия ни живот.
Доказателство, че БСП лъже безочливо за „Белене” е и самото начало на тяхната подписка за свикването на референдума. Сергей Станишев и младите социалисти пренесоха няколко червени папки през центъра на София, но цената на този фарс бяха лъжливите обещания и излъганите надежди и заплахи върху стотици работливи български граждани за спиране на тока, за по-евтин ток, за по-високи пенсии, за евтини дърва, за спиране на социалните помощи и още ред други нагли лъжи. Хората бяха излъгани още в началото, още при изнудването при техните подписи. Изобщо не искам да припомням за кощунствата на БСП да включат в подписката си имена на над 3 хиляди починали хора, на над 2 хиляди непълнолетни граждани без право на глас и над 1300 чуждестранни граждани, и общо над 137 хиляди души, чиито подписи не бяха потвърдени от Министерството на регионалното развитие и благоустройството и дирекция „ГРАО”.
Хора, които са способни на подобни манипулации, са способни и на още по-големи лъжи и машинации. Още не е минал референдумът и българските граждани не са си казали думата, а БСП продължава, както винаги, да лъже безочливо. Сергей Станишев излъга публично, че нито лев от държавния бюджет не е даден по проекта „Белене”. Само че истината е съвсем друга – над 300 милиона лева от джоба на българските граждани са вече платени и потънали в гьола „Белене” с решение именно на правителството и лично на тогавашния премиер от БСП Сергей Станишев. Тогавашният енергиен министър Петър Димитров си е признал това и в стенограмите на заседанията на Министерския съвет, и по-късно в изказване в Комисията „Белене”. Защо тогава, господа, не попитахте хората дали са съгласни да харчите парите им? Защо тогава не поискахте референдум? Защо тогава не поискахте подписите на българските граждани? Защо тогава не казахте на хората колко ще струва „Белене” и колко пари ще откраднете от джоба им? Кого попитахте, за да тръгнете да харчите милиардите, откъснати от здравето, образованието и пенсиите на българите? Още тогава сте избрали вашите лични интереси, на вашите кукловоди, пред интересите на българските граждани и България.
След всички тези истини за лъжливото и крадливото поведение на БСП и тройната коалиция ние от Парламентарната група на Политическа партия ГЕРБ призоваваме всички български граждани да кажат своето голямо и категорично „Не” – „Не” на референдума в неделя, „Не” на огромните далавери в проекта „Белене”, „Не” на тройната коалиция, „Не” на ограбването на България, „Не” на нова национална катастрофа за България!
И когато говорим за добрите намерения и лъжите на БСП, нека да не забравяме, че именно БСП са доказали вече повече от сто години, че пътят към ада е построен именно върху добри намерения. (Ръкопляскания от ГЕРБ.)
РУМЕН ОВЧАРОВ (КБ, от място): Лично обяснение!
ЛЪЧЕЗАР ИВАНОВ (ГЕРБ, от място): Не може след изказване от името на група.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МЕНДА СТОЯНОВА: Не може, няма лично обяснение. (Реплики от КБ.)
Преминаваме към парламентарния контрол.
Първият, който ще отговаря на въпросите на народните представители, е заместник министър-председателят и министър на вътрешните работи господин Цветан Цветанов.
Първият въпрос е от народния представител Георги Пирински относно публични твърдения за корупция в дърводобива в община Белово.
Заповядайте, господин Пирински, да развиете въпроса.
ГЕОРГИ ПИРИНСКИ (КБ): Прав беше господин Иван Костов, че цената не е 6 млрд. 300, а, както стана дума в обосновката на господин Овчаров, е 5 млрд. 200! И 6 млрд. 300 е едно предателство! (Силен шум и реплики от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ МЕНДА СТОЯНОВА: Господин Пирински, моля да сложите картата си на пулта. Благодаря.
ГЕОРГИ ПИРИНСКИ: Както каза господин Овчаров, ... (Реплики от ГЕРБ.)
Успокойте се, спокойно. (Продължаващи реплики от ГЕРБ.)
Въпросът към господин Цветанов е следният. В публикация в пазарджишки ежедневник от 5 октомври миналата година се съдържат твърдения за дългогодишни, широко разпространени корупционни практики в областта на дърводобива на територията на община Белово. Съобщава се, че фирмите редовно заплащали по 5 хил. лв. месечно „налог”, за да получават необезпокояван достъп за дърводобив в гората, при който практикували масови груби нарушения на нормативния режим.
В публикацията се твърди, че представителят на Политическа партия ГЕРБ в община Белово притискал фирмите за дарения в полза на политическата партия, която представлява и че искал от заместник-директора на Държавното горско стопанство в Белово да осигурява подкрепа за ГЕРБ във вид на дървесина.
Господин министър, доколкото посочената публикация следва своевременно да Ви е била докладвана, тъй като в нея се съдържат пряко компрометиращи Политическа партия ГЕРБ твърдения, моят въпрос към Вас е: какви действия предприехте по повод твърденията в посочената публикация и какви са Вашите заключения относно тяхната достоверност?
Както сам разбрахте, от времето на задаването на този въпрос досега са изтекли приблизително 3 месеца – не по-малко. В публикацията се съобщава, че се очаква заключение на Прокуратурата, че ще бъдат направени експертизи по отношение на записа, който е и аудио, и видео, за да се разбере автентичен ли е или манипулиран.
Става дума за заместник-директор на предприятието в Белово, който с години е бил известен като принципен и отговорен. Така че, господин министър, ще бъде интересно да чуем Вашия отговор.
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ: Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители! Уважаеми господин Пирински, след публикация във в. „Знаме” от 5.10.2012 г. Окръжна прокуратура – гр. Пазарджик, се е самосезирала и от същата дата с постановление на окръжния прокурор е образувано досъдебно производство срещу неизвестен извършител за извършено престъпление по чл. 301, ал. 1 от Наказателния кодекс – подкуп. Към настоящия момент в изпълнение на указанията на наблюдаващия прокурор и с цел установяване на всички факти и обстоятелства за доказване на изнесените в публикацията данни са разпитани осем лица, същевременно и лицето, което е предоставило записа, който се коментира в тази статия. За всички действия, които са предприети, са назначени съответните експертизи. В момента е установено лицето, което се визира в публикацията. Прокуратурата е тази, която изпълнява последващите действия, които се възлагат на компетентните органи по разследването на това престъпление. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МЕНДА СТОЯНОВА: Господин Пирински, заповядайте за реплика.
ГЕОРГИ ПИРИНСКИ (КБ): Откровено казано, госпожо председател, съм затруднен каква реплика да направя, защото отговорът е толкова несъстоятелен, толкова безотговорен и толкова явно се бяга от реалния отговор, че човек понякога даже се затруднява за подходящите думи. (Реплики от ГЕРБ.)
Господин министър, публикацията не е просто някакво съобщение. Тя е на цяла страница във въпросния вестник. На първа страница е заглавието „Горски шеф – филмиран как взема пари”. Цялата четвърта страница е изпълнена с факти, имена на фирми, на хора, които в продължение на години са вършили безобразия в една от най-богатите гори в България.
ИСКРА ФИДОСОВА (ГЕРБ, от място): Това подлистник на в. „Дума” ли е?
ГЕОРГИ ПИРИНСКИ: И Вие с тези безпомощни полуфрази – образувано е дело, правят се експертизи, установено е лицето, само доказвате, че прилагате мощен чадър над корупцията, която покровителствате. Една от фирмите – основната, която от 2005 г. е експлоатирала тази гора, на един етап, а може би още е собственост на гражданин на име Борислав Георгиев от Пазарджик. Това би трябвало да е предмет на особен интерес.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МЕНДА СТОЯНОВА: Господин Цветанов, заповядайте за дуплика.
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ: Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители! Уважаеми господин Пирински, смятам, че бях много ясен. След публикацията във в. „Знаме” от 5.10.2012 г. Окръжна прокуратура – гр. Пазарджик, се е самосезирала и от същата дата с постановление на окръжния прокурор е започнало съответното производство. Действията по разследването продължават в срок. Събраните доказателства периодично се докладват на наблюдаващия досъдебното производство прокурор. Какво повече от това мога да Ви кажа, господин Пирински? (Реплика от народния представител Георги Пирински.)
Само да Ви припомня, че миналата седмица имаше подобен въпрос от депутат от управляващото мнозинство, където се визираше Христо Байков – известният наркодилър, Ваш член на партията. Получавали сте дори финансиране на съответната Ваша централа. (Реплика от народния представител Любен Корнезов.)
Обвинявате за някакви корупционни схеми – аз Ви казвам какво е направено. Ако това нещо се беше случило във Вашето управление, тогава може би нямаше да има никакво разследване – системна практика, която прилагахте. Благодаря Ви. (Ръкопляскания от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ МЕНДА СТОЯНОВА: Преминаваме към втория въпрос – от народния представител Десислав Чуколов, относно цигански тормоз в столичния квартал „Враждебна”.
Заповядайте, господин Чуколов.
ДЕСИСЛАВ ЧУКОЛОВ (Атака): Благодаря Ви, госпожо председател.
Уважаеми колеги! Уважаеми господин министър, ще Ви задам два въпроса. Искам да ми отговорите за софийския квартал „Враждебна” и за напрежението в Ямбол.
В първия въпрос става дума за кв. „Враждебна”, в който не от вчера има напрежение. Живеещите там цигани, които обитават едни гаражи от 2007 г. най-малко, тормозят жителите.
Заглавие от 2007 г. – „Цигани атакуват поделение във „Враждебна”. Има подписка във връзка с този въпрос – тя беше изпратена и до мен.
Ще цитирам няколко изречения от нея:
„Обръщаме се към Вас като граждани на кв. „Враждебна”, които са подложени на непрестанен тормоз от група от цигански произход, обитаваща под наем гаражни постройки, намиращи се в квартала. В продължение на 10 години въпросните обитатели почти ежедневно нарушават обществения ред чрез пиянски запои, заедно със собственика на гаража, съпроводени с побоища между самите тях, гърмежи, викове, крясъци, шум от силна музика, разхвърляни боклуци, събрани от тях от близкото сметище, които те разпиляват на тротоара и уличното платно. Блокират тротоарите с микробуси, дървен материали и други боклуци от сметището.
Чувствайки се недосегаеми, с годините действията на въпросната група роми стават все по-нагли и от дребни нарушения в началото прерастват в отправяне на обиди и заплахи към живеещите наоколо. Стигна се дотам, че в новогодишната нощ – 2012 срещу 2013 г., устроеният пиянски запой ескалира така, че в 8,00 ч. сутринта имаше нанасяне на тежки телесни повреди и опит за убийство на живеещо в съседство момче, което скоро е навършило пълнолетие.”
Моят въпрос към Вас, господин министър, е: какви мерки предприема ръководеното от Вас министерство, за да спрат тези издевателства?
ПРЕДСЕДАТЕЛ МЕНДА СТОЯНОВА: Господин Цветанов, заповядайте за отговор.
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ: Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители! Уважаеми господин Чуколов, районът на квартал „Враждебна” обхваща територия от 19 хил. 725 дка, населението му наброява около 5 300 жители.
Анализът на криминогенната обстановка в квартал Враждебна за изминалата 2012 г. показа, че са регистрирани общо 48 престъпления, от които са разкрити 37,5%.
След извършена справка е установено, че от началото на 2013 г. до момента не са постъпили сигнали от граждани за нарушаване на обществения ред и няма данни за конфликти на етническа основа.
В Пето районно управление, на чиято територия се намира квартала, няма документирани тежки престъпления срещу личността.
Инцидентът, при който е пострадал 23-годишният младеж, е изолиран и не е показателен за междуетнически отношения в района.
От извършената по него проверка е установена следната фактическа обстановка: на 1 януари 2013 г. около 9,00 ч. сутринта е постъпил сигнал от гражданин за възникнал бой в квартал Враждебна, улица 45. На място са изпратени полицейски служители, които установяват, че група лица, видимо употребили алкохол, започнали скандал с техен съсед, който е прераснал в побой. Пострадалият е потърсил съдействие от свои близки, вследствие на което се е стигнало до саморазправа между две групи.
Във връзка с инцидента са задържани четири лица. От извършената проверка в информационните масиви е установено, че същите са в роднински отношения по права линия, а едно от тях е с регистрирани криминални прояви.
По случая в Пето районно управление е образувано досъдебно производство за извършено престъпление по чл. 325 от Наказателния кодекс и материалите незабавно са докладвани в Софийска районна прокуратура. На лицата е взета мярка за неотклонение задържане под стража за срок от 72 часа.
В хода на разследването пред полицейските органи пострадалият мъж е представил медицинска документация, видно от която се касае за временно разстройство на здравето, неопасно за живота.
От разследващия случая е назначена съдебно-медицинска експертиза, по която към момента не е постъпило експертно заключение.
На 2 януари 2013 г. е извършена проверка на адрес в квартал Враждебна, от която се установи, че три семейства обитават два гаража в двора на къща. Само членовете на едно от семействата са регистрирани на този адрес. На другите обитатели са съставени актове по Закона за гражданската регистрация.
За осигуряване на добър обществен ред и недопускането на противообществени прояви в квартал „Враждебна” е създадена организация и са предприети необходими мерки за засилено полицейско присъствие в района при необходимост. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МЕНДА СТОЯНОВА: Благодаря.
Господин Чуколов – за реплика.
ДЕСИСЛАВ ЧУКОЛОВ (Атака): Благодаря Ви, госпожо председател.
Уважаеми колеги, уважаеми господин министър! От Вашия отговор стана ясно, че това семейство, което е нанесло побоя, се е изнесло от тези гаражи.
Също така обаче трябва да е ясно, че тези редове, които Ви прочетох, не са се появили ей така, отникъде, с януарския сняг. Тези хора, за да направят тази подписка и да се обръщат към нас, и да говорят за това напрежение, което е от 10 години в квартала, явно има защо да го правят, има от какво да се притесняват.
Тази подписка е направена след този инцидент и вижте как продължава тя.
Тясното пространство на гаражите – за които говорите, което е не повече от 20 кв. м, е препълнено с поне 15 души на различна възраст, в това число бебета, невръстни деца. Липсва всякаква хигиена. Ровенето в боклуците и сметището и липса на елементарни хигиенни навици създава непосредствена опасност и за живеещите наоколо.
Казвате, че има засилено полицейско присъствие. Да, по този начин трябва да се действа явно, за да се прекратят тези престъпления, но тук, като уточняващ въпрос и като молба към Вас, е просто да поемете ангажимент пред тези хора, не пред мен, пред тези хора, които са написали това писмо и да гарантирате, че няма да се допусне повече в този квартал да има такива престъпления от наистина една малка група, които обаче се чувстват безнаказани.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МЕНДА СТОЯНОВА: Дуплика – не желаете.
В такъв случай преминаваме към следващия въпрос от народния представител Десислав Чуколов относно циганския тормоз в Основно училище „Д-р Петър Берон”, Ямбол.
ДЕСИСЛАВ ЧУКОЛОВ (Атака): Благодаря.
Не искате да поемете този ангажимент, господин Цветанов.
Сега ще Ви занимая с едно писмо, което е от учители от едно ямболско учебно заведение. Това писмо беше разпространено преди десетина дни в доста български медии. След това последваха всякакви реакции, много от които бяха неадекватни.
Първо да кажем какво е писмото. Това е една малка част от писмото от учители от Основно училище „Д-р Петър Берон”, град Ямбол: „Работим в непоносими условия. Училището ни се намира в циганската махала на града и обучаваме предимно деца-цигани, много от които не знаят и български, нямат най-малка представа за какво идват на училище. Те биват насърчавани от родителите си да се държат нагло и предизвикателно с нас, учителите. При най-малко усилие от наша страна да ги накараме да учат или поне да спазват някаква дисциплина, веднага в училището и класните стаи се изсипват разярени родители, много често предвождани от тълпа други цигани и започват да ни крещят и псуват за това, че търсим отговорност от техните деца. Нерядко дори ни заплашват с убийство и даже посягат да се саморазправят с нас.
Най-фрапиращ беше случаят отпреди две години, когато на една наша колежка беше нанесен много тежък побой от родител циганин, при което тя получи комоцио и изпадна в безсъзнание, като дълго време след това лежа и се лекува в болница.
Неизвестно защо случаят беше потулен от директорката на училището Лиляна Славова. Тя дори привикваше учители да си мълчат, ако искат да запазят работата си.”
Заплашвала ги е. Тази информация не е стигнала до съответната служба, която се занимава с това.
„На практика училището ни е разграден двор и всеки може да влиза и да излиза, да се саморазправя с нас. Родителите и роднините на децата цигани смятат, че едва ли не всичко им е позволено. Буквално те правят с нас каквото си поискат, като никой не им търси сметка за това. Повече така не може да се работи!”
Така завършва писмото на тези учители от това основно училище в Ямбол.
В тази връзка – с това писмо, господин министър, моля да ни отговорите какво правите Вие, като ръководител на Министерството на вътрешните работи, за да предотвратите по-нататъшни такива прояви?
ПРЕДСЕДАТЕЛ МЕНДА СТОЯНОВА: Господин Цветанов, заповядайте за отговор.
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ: Уважаема госпожо председателстваща, уважаеми дами и господа народни представители! Уважаеми господин Чуколов, Основно училище „Д-р Петър Берон”, град Ямбол се намира на улица „Кожух планина”, № 17 в район обслужван от Управление на полицията към Районно управление – „Полиция”, Ямбол.
Сградата на училището се охранява от частна охранителна фирма, притежаваща лиценз за охранителна дейност от 2005 г.
Към настоящия момент в Областна дирекция МВР – Ямбол, Районно управление – Ямбол, няма подаден сигнал за възникнал на 10 януари 2013 г. инцидент в училище.
Във връзка с публикуваните в интернет пространството писма с твърдение за възникнали в Основното училище „Д-р Петър Берон”, град Ямбол, инциденти, в Областна дирекция МВР е разпоредена и се извършва проверка, която към настоящия момент не е приключила.
В хода на проверката е установено следното: на 10 януари 2013 г. възпитателка от Основно училище „Д-р Петър Берон”, град Ямбол, е имала часове с ученици от първи клас. По време на самоподготовката е забелязала, че едно от децата в класа не пише домашната си работа. Направила му е забележка за това, след което ученикът напуска класната стая. След малко в помещението е влязъл бащата на детето.
В писмените си сведения възпитателката е записала, че бащата е бил ядосан. С него е проведен разговор от директора на училището и след изясняване на ситуацията, видимо спокоен, родителят е напуснал сградата.
Възпитателката писмено е заявила, че не е било упражнено физическо насилие, както и че не е подала заявление в полицията, защото е счела, че няма нужда от оплакване, защото за нея случаят не е толкова значим.
След случая бащата не е допускан до помещенията в сградата на училището. Същият е писмено предупреден по чл. 56, ал. 1 от Закона за Министерството на вътрешните работи.
Относно твърденията в публикуваните в интернет пространството писма за нанесен тежък побой над учител в писмените си сведения директорът на училището, възпитателката и охранителите в училището заявяват, че не знаят за подобен случай.
В информационните масиви на МВР няма данни за регистриран случай с учител в училището, при който да е нанесена телесна повреда.
На 17 януари 2013 г. в Районно управление – Ямбол, е постъпила жалба от учителския колектив на училище „Д-р Петър Берон”. В нея се сочи, че по анонимен път е атакувано училището с неверни факти. Това е всъщност, което и Вие изнасяте като твърдение днес в пленарната зала. В нея се сочи, че по анонимен път е атакувано училището с неверни факти, уронва се престижа на учебното заведение и на работещите в него.
Подписалите го 64 учители от учебното заведение молят да бъде установено лицето написало анонимките, екземпляр от жалбата е подадена в Окръжна прокуратура – Ямбол.
От Регионален инспекторат по образованието – Ямбол, съобразно компетентността им, се извършва и комплексна проверка във връзка с изложеното в сигналите. Същата към момента не е приключила.
От Областна дирекция на МВР, с цел недопускане извършване на престъпление и нарушаване на обществения ред в района около и в училище „Д-р Петър Берон”, са предприети следните мерки: учебното заведение се посещава ежеседмично от полицейски служители при Управление на полицията „Райна Княгиня”, провеждат се срещи с ръководството на училището, планирани са съвместни работни срещи между Регионален инспекторат по образованието – Ямбол, и педагогическия колектив на училището, на които да се разглежда създадената към момента организация за взаимодействие между институциите, както и мерки за подобряването й.
Районът около училището е включен в маршрутите на автопатрулите на Управление на полицията – район „Райна Княгиня”. Създадена е организация за незабавно реагиране при получен сигнал при извършено престъпление или нарушаване на обществения ред. За подобряване организацията на пропускателния режим от директора на училището е изискано издаване на изрична заповед относно реда на посещенията в училището.
Благодаря Ви, господин Чуколов.
И с отговора и на предишния въпрос аз мисля, че много ясно заявих, че сме създали допълнителна организация за недопускане нарушаване на обществения ред. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МЕНДА СТОЯНОВА: Господин Чуколов – за реплика.
ДЕСИСЛАВ ЧУКОЛОВ (Атака): Благодаря Ви, госпожо председател.
Какво разбирам от отговора Ви, господин министър? Дошъл един родител, направил е забележка, след това излязъл в спокойно състояние, обаче повече не го допускат в училище. Учители, които години наред страдат от този тормоз, пишат писмо, след това започва да се разследва кой е този, който си е позволил да напише това писмо.
Ами, в предния ми въпрос ставаше въпрос за подписка на граждани от квартал „Враждебна”, тук става въпрос за писмо на учители от Ямбол. Вие просто си затваряте очите за това и предпочитате, понеже явно не го вземате на сериозно, да си мислите, че няма такъв проблем, а такъв проблем има.
Ето, думи на директорка на основно училище от град Ямбол, която казва същото по същия повод. В нейното училище учат пак 99% от този етнос. Тя признава за проблеми с родителите. За всяка дребна случка, която се случва между децата им, те веднага се събират на тълпи. В последно време се повишава степента на агресия от страна на циганите, налагало се е да вика полиция. Родители са идвали да казват: „Ние сме луди, можем да те съборим и да правим каквото искаме!” Децата в клас не ги слушат, не се подчиняват, ранни бракове в училищата и така нататък.
Сега, да си затваряме очите за тези неща и да се изпраща полиция, както Вие казвате, един път седмично да обикаля тези училища, съгласете се, че това не е сериозно. Тук има някакъв проблем, и този проблем добре го знаем какъв е. Пак Ви казвам, това че си затваряте очите, по никакъв начин няма да помогне ситуацията да бъде разрешена, защото на хората там е пределно ясно какво се случва, ежедневно това е върху главите им.
През 2010 г. самият Вие казвате, че тези цигански общности са инкубатор на престъпност. Самият Вие го казвате това нещо! Какво стана, забравихте го това? Затваряте си очите за пореден път. Аз така анализирам нещата. За какво го правите – за предстоящия избор ли го правите?! Казвам Ви, тези въпроси аз ги ретранслирам тук – нещата, които са ми писали хората, ги задавам на Вас. Аз не получавам адекватен отговор. Бъдете сигурен, че и хората, които се интересуват от това и които са писали тези редове, и те не са получили този отговор. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МЕНДА СТОЯНОВА: За дуплика – господин Цветанов.
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ: Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Чуколов! Погрешните Ви твърдения и това, че полицията не реагира или не се предприемат необходимите мерки, смятам, че с отговорите, които Ви дадох, е видно, че се предприемат. Разбира се, че когато има нещо, което се изнася в публичното пространство чрез медии, ние сме длъжни да го проверим по стандарти, заложени в българското законодателство, и да търсим институционалното взаимодействие, в случая с Районния инспекторат по образованието в град Ямбол.
Няма как да подкрепим Вашите твърдения, защото от проверката, която е извършена от компетентните органи, е видно, че става въпрос за една анонимка, на която към настоящия момент не е установен нейният автор. Ако Вие си пишете анонимки и ми задавате въпроси, за да Ви отговарям, това е вече друг въпрос, но аз не бих могъл да подкрепя твърдения, които не са подплатени с човек, който да застане и да каже, че му е упражнено някакво насилие, а в случая както възпитателката, така също и учителското съсловие в училището не са потвърдили подобни данни.
Какво предлагате? Да отидем и да задържим този, който Вие твърдите, че е нанесъл побой на учителката?! Ние това правим, затова се правят и тези проверки. Затова Ви казах, че от Районния инспекторат по образованието има проверка, която е комплексна и не е завършила към настоящия момент, когато Ви давам този отговор. Благодаря Ви.
Нека да не се противопоставяме, моля Ви!
ПРЕДСЕДАТЕЛ МЕНДА СТОЯНОВА: Преминаваме към въпрос от народния представител Емил Василев относно въвеждането на новата европейска шофьорска книжка.
Заповядайте, господин Василев.
ЕМИЛ ВАСИЛЕВ (независим): Благодаря Ви, госпожо председател.
Уважаеми господин министър, цял ден Ви занимават с частни въпроси, с които според мен не е редно да Ви губят времето, пък и на народното представителство, тъй като има доста по-съществени въпроси от Вашата компетентност. Аз смятам, че задавам такъв въпрос, който касае всички български граждани.
Наскоро говорителката на Европейската комисия Пиа Хансен заяви, че от 19 януари тази година се въвежда нова европейска шофьорска книжка. Дали на шега, дали на сериозно обаче известно притеснение обхваща българските граждани, когато става въпрос за подмяна на техни лични документи. Казва се в съобщението на Европейската комисия, че въвеждането на тази единна унифицирана европейска шофьорска книжка има за цел да улесни свободното пътуване, да засили сигурността и контрола по пътищата, борбата срещу измамите, както и обмена на информацията между страните членки, а също така да се избегне неудобството, което идва от това, че се използват около 100 вида шофьорски книжки в 27-те страни – членки на Европейския съюз.
Във връзка с тези изявления на госпожа Хансен, на Европейската комисия, българските медии също реагираха. Имаше едно изявление на „Пътна полиция”, което намери отражение в някои медии, съгласно което се казва, че сегашните шофьорски книжки на българските граждани запазват своята валидност за посочения в тях срок. Но като че ли не стана ясно дали, запазвайки своята валидност в Република България, те имат валидност и за всички останали страни – членки на Европейския съюз, и дали не се налага все пак тяхната подмяна?
Затова бих искал, тъй като Вие сте първа и последна инстанция в сферата на българските документи за самоличност, да кажете тук от най-високата трибуна, това е парламентарната трибуна, какво всъщност се случва с шофьорските книжки на българските граждани? Дали те могат да пътуват в страните членки със сегашните си шофьорски книжки... (Председателят дава сигнал, че времето е изтекло.)
Само изчитам въпросите.
... или пък трябва да ги подменят с нови все пак? Какво ще се случи на българските граждани, които пътуват в страните членки, без да са подменили сегашните си шофьорски книжки, въпреки че срокът на валидност не е изтекъл? Предвижда ли се някакъв специален ред, начин и график за подмяна на сегашните шофьорски книжки на българските граждани с нови по европейски образец, или подмяната ще настъпва само при изтичане срока на валидност? Каква ще бъде цената на новите европейски шофьорски книжки и ще бъде ли възможно гражданите предварително да заменят сегашните си, въпреки че срокът на валидност не е изтекъл?
Имам и въпрос във връзка с въвежданата нова категория шофьорска книжка за мотоциклет с по-голяма мощност. Ще трябва ли да се явяват на приравнителни изпити мотоциклетистите в България?
ПРЕДСЕДАТЕЛ МЕНДА СТОЯНОВА: Заповядайте, господин Цветанов, за отговор.
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ: Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Василев! Новото свидетелство за управление на моторно превозно средство е въведено от 19 януари 2013 г. във връзка с влизане в сила на изискванията на Директива 2006/126/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно свидетелства за управление на превозни средства и Директива 2011/94/ЕС на Комисията от 28 ноември 2011 г. за изменение на Директива 2006.
Също така от 19 януари 2013 г. влиза в сила разпоредбата на чл. 150а, ал. 2 от Закона за движение по пътищата и чл. 51 от Закона за българските лични документи. Във връзка с това от 19 януари 2013 г. българското правителство стартира отпечатването на нов образец на свидетелство за управление на моторно превозно средство, съобразен с настъпилите промени.
Въвеждането на нов образец на свидетелство за управление на моторно превозно средство по никакъв начин не засяга издадените до момента свидетелства за управление на моторно превозно средство, които запазват своята валидност за срока, за който са издадени. С издадените преди 19 януари 2013 г. свидетелства, които са в срок на валидност, българските граждани ще могат свободно да пътуват и в страните от Европейския съюз.
Промяната касае само водачите на моторни превозни средства, които притежават национална категория „Т” - „тролейбус”. Съгласно § 39, ал. 2 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за движението по пътищата, обнародван в бр. 54 на „Държавен вестник” от 2010 г., всички права за управление на моторно превозно средство, придобити преди 19 януари 2013 г., се запазват, освен за лицата, притежаващи правоспособност за управление на моторни превозни средства категория „Т”, които до влизането в сила на § 19 трябва да преминат обучение за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство от категория „D”.
В новото свидетелство за управление е въведена нова категория – „А2”, а за издаване на категория „А” е повишено изискването за минимална възраст на водача 24 години.
Въвеждането на нов образец на свидетелство за управление на моторно превозно средство по никакъв начин не засяга издадените до момента свидетелства за управление на моторно превозно средство на водачи, притежаващи категория „А” – „мотоциклет”, които запазват цялата валидност за срока, за който са издадени. Въведените по-високи изисквания за минимална възраст за категория „А” и въведената нова категория „А2” касаят само лицата, които ще придобият правоспособност за управление на моторно превозно средство от посочената категория след 19 януари 2013 г.
Подмяната на старите свидетелства за управление на моторни превозни средства ще се извърши при изтичане срока на валидност на свидетелствата и в случаите, посочени в чл. 12 от Наредба № 157 от 2002 г. за условията и реда за издаване на свидетелства за управление на моторни превозни средства, отчета на водачите и тяхната дисциплина.
Не се променят таксите за издаване на свидетелства за управление на моторни превозни средства, регламентирани в Тарифа № 4 за таксите, които се събират в системата на Министерството на вътрешните работи по Закона за държавните такси.
Направихме доста информационни кампании и смятам, че по този начин сме се постарали максимално да информираме българската общественост и всички тези, които имат отношение към тези свидетелства за правоуправление.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МЕНДА СТОЯНОВА: Господин Василев, заповядайте за реплика.
ЕМИЛ ВАСИЛЕВ (независим): Благодаря за отговора, господин министър. Доволен съм. Надявам се, че и българските граждани са доволни. Това беше целта на този въпрос, който Ви зададох – лично Вие от парламентарната трибуна да потвърдите две много важни неща, които в момента успокояват според мен милиони български граждани. Информационната кампания е едно, но друго е лично министърът от парламентарната трибуна да го каже, а именно, че със сегашните шофьорски книжки българските граждани могат спокойно да пътуват в целия Европейски съюз, а не само в Република България, и че не се налага те да тичат, да бързат и да ги подменят. Това беше много важно. Още веднъж Ви благодаря за отговора.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МЕНДА СТОЯНОВА: Заповядайте за дуплика, господин Цветанов.
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ: Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители! Уважаеми господин Василев, да, действително подобни въпроси са много смислени, защото дават допълнителна информираност и точност по въпросите, които вълнуват българските граждани.
Искам да направя един паралел с начина и формата за въвеждането на биометричните данни в задграничните паспорти на българските граждани. Мога да Ви припомня, че с Регламент № 2252 от 2004 г. на Европейската общност от октомври 2007 г. биометричните данни в задграничните паспорти стават задължителни за страните от Европейския съюз. Българското правителство и българският законодател е направил и разписал в Закона за българските документи за самоличност, че от октомври 2007 г. българското правителство вече въвежда биометричните данни в задграничните паспорти.
Ще вмъкна нещо за това, което правеше предишното правителство, предишното ръководство на Министерството на вътрешните работи. Те стартират тръжната процедура за първи път през октомври 2007 г. Сами разбирате, че тази тръжна процедура приключи към месец април 2009 г. и през 2009 г. всъщност ние реално приключихме договора, който беше подписан от господин Миков. Днес беше визирано, че съм имал някакви близки отношения със „Siemens”. Точно господин Миков подписа договора със „Siemens” през април 2009 г. Знаете как демонстративно показаха отпечатването на първия паспорт с биометрични данни. А този паспорт беше отпечатан в чужбина и беше донесен, само за да може да бъде демонстриран пред българските медии за добре свършената работа. Тук може би влиза част от стратегията на Моника Йосифова, която е платила на Хохегер, за да направят лъскане на имиджа на българското правителство.
Искам да Ви кажа – онова, което днес ми задавате като въпрос, е нещо като директива от 2006 г. Само да Ви кажа, че всичко, което сме планирали в Министерството на вътрешните работи, е да спазваме стриктно изискванията, заложени в регламентите на Европейския съюз, да променим законодателството и да въведем тези нови изисквания в датата и деня, в който трябва да започнат, а това е 19 януари 2013 г.
Тук искам да благодаря на господин Пирински, който също е участвал активно в изработването на законодателство като председател на Народното събрание. Всъщност не сме се съобразили и сме подвели и излъгали Европейския съюз и Европейската комисия, че сме въвели задграничния паспорт с биометричните данни от октомври 2007 г., а тогава е стартирана тръжната процедура. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МЕНДА СТОЯНОВА: Преминаваме към питане от народния представител Димитър Борисов Главчев относно опита за криминално посегателство срещу председателя на ДПС Ахмед Доган на 19 януари 2013 г.
ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ (ГЕРБ): Уважаема госпожо председател, уважаеми господин заместник министър-председател и министър на вътрешните работи, уважаеми господа министри, уважаеми колеги и гости! Аз съм убеден, че моето питане не е от частен характер, а от доста силен обществен интерес. Вие ще се убедите, че е така.
На Осмата национална конференция на Движението за права и свободи милиони хора станаха свидетели на събитие благодарение на международния телевизионен обмен и на „You Tube”, които ние от ГЕРБ категорично осъдихме, тъй като не приемаме никакви форми на насилие спрямо когото и да било от българските граждани.
Едновременно с това в декларацията от ГЕРБ казахме, че вярваме, че компетентните органи бързо ще предоставят информация, която да обсъди допълнително случая и да достигне до обществото в такъв вид, че да може да стане ясно какво точно се е случило. Смятам, че такъв елемент от тази информация е свързан и с питането до господин Цветанов, а то е следното:
Уважаеми господин Цветанов, във връзка с опита за криминално посегателство върху лидера на Движението за права и свободи Ахмед Доган, моля да ме информирате кои са службите, отговорни за охраната във и извън сградата на Националния дворец на културата, където се провеждаше Националната конференция на Движението за права и свободи. Моля също да ме запознаете докъде отговорността за охраната е била на Министерството на вътрешните работи, на Националната служба за охрана и на частната охранителна фирма. Моля също така за повече подробности относно извършените експертизи на използваното оръжие. Също така моля да отговорите разполагате ли с информация за броя и самоличността на делегатите на Движението за права и свободи, които според записите на телевизионните камери осъществиха насилие върху нападателя.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МЕНДА СТОЯНОВА: Заповядайте, господин Цветанов.
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ: Уважаема госпожо председателстваща, уважаеми дами и господа народни представители! Уважаеми господин Главчев, ще се постарая да бъда съвсем дипломатичен в отговора, за да не се тълкува, че присъствието ми в Парламента е като дразнител за определени депутати в българския Парламент.
РЕПЛИКА ОТ ДПС: Ти отдавна си такъв!
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ: Редът и гаранциите за организирането и провеждането на събрания, митинги и манифестации са регламентирани в Закона за събранията, митингите и манифестациите.
Съгласно закона събранията, митингите и манифестациите могат да се организират и провеждат от граждани, от сдружения, от политически и други обществени организации на открито или в закрито помещение.
Съгласно чл. 9, ал. 1 от Закона за събранията, митингите и манифестациите организаторите са длъжни да вземат необходимите мерки за осигуряване на реда при провеждането на съответната проява. Това е основание охраната на мероприятието и пропускателният режим към мястото на събитието да се осъществява от субект, избран от организатора. В конкретния случай търговското дружество, което е осъществявало охраната на мероприятието, е „Крон Секюрити” ЕООД – гр. София.
При наличието на лицензирано дружество, ангажирано в охраната и пропускателния режим, Министерството на вътрешните работи осигурява полицейско присъствие само в прилежащата територия на проявите с цел опазване на обществения ред и бързо реагиране при необходимост. Дейностите по охраната на мероприятието са дефинирани от Закона за частната охранителна дейност като комплекс от действия, насочени към обезпечаване спокойствието и безпрепятственото протичане на масови прояви или дейности с краткосрочен характер.
Едно от тези действия е пропускателният режим, който охранителният състав на „Крон Секюрити” ЕООД е осъществил със задължение да не се допускат лица във видимо нетрезво състояние, клошари, лица с видими психически отклонения, лица с обемисти багажи; да се окаже съдействие на лицата, ангажирани с регистрацията на делегатите и гостите на конференцията и представителите на медиите; да се упътват делегатите и гостите на мероприятието, както и да не се допускат външни лица до вътрешността на залата.
Тези задължения са описани в организационен план за осъществяването от „Крон Секюрити” ЕООД в сградата на НДК охрана на Осмата национална отчетно-изборна конференция на ДПС за времето от 16 до 21 януари 2013 г.
Детайли от конкретната отговорност на търговеца не могат да се посочат поради липса, забележете, поради липса на писмен договор за охрана на мероприятието, който търговецът „Крон Секюрити” ЕООД е бил длъжен съгласно изискванията на закона да сключи с възложителя – Движението за права и свободи.
На практика охраната на мероприятието е поета от „Крон Секюрити” ЕООД, за което търговецът е получил съответното заплащане, посочено в платежните документи, които управителят на дружеството е представил на служителите от МВР, извършващи проверка по спазване изискванията на Закона за частната охранителна дейност.
След като търговецът е поел като свое задължение да предостави търговската услуга – охраната на мероприятието, ролята на полицейските органи е да окажат съдействие на служителите на търговеца, в случай че техните правомощия не са достатъчни да се справят с конкретната ситуация.
Националната служба за охрана е осъществявала личната охрана на лидера на Движението за права и свободи и в този случай също няма задължение да извършва каквито и да е дейности за обезпечаване на безпрепятственото протичане на охраняваното от търговското дружество мероприятие.
Налице е подценяване на отговорностите и неспазване на изискванията както от страна на възложителя на търговската услуга – ръководството на Движението за права и свободи, така и на изпълнителят – „Крон Секюрити” ЕООД, по отношение на законосъобразното документално обезпечаване на охранителната дейност и при практическото й осъществяване.
Движението за права и свободи, като ползвател на услугата, не е изложило в писмен договор своите изисквания към изпълнителя. Изпълнителят не е поел законосъобразно след сключване на писмен договор за охрана задължението си да предостави охранителна услуга.
На следващо място, не са оценени обстоятелствата от изпълнителя на частна охранителна дейност „Крон Секюрити” ЕООД – София, за сериозността на мероприятието, който е осъществил формален пропускателен режим, без да са осигурени елементарните технически средства и конкретни правила за гарантиране на безпрепятственото протичане на мероприятието.
Ръководните служители на „Крон Секюрити” ЕООД – град София, не са създали необходимата организация за спазване на изискванията на Закона за частната охранителна дейност при организиране и осъществяване на частна охранителна дейност. Констатирани са множество административни нарушения на разпоредбите на Закона за частната охранителна дейност.
С цел изясняване причините и условията, довели до възникване на инцидента, както и за оценка на предприетите действия от полицейските служители, беше разпоредена проверка, резултатите от която сочат, че с действията си органите на реда напълно са изпълнили своите задължения; не са превишили по никакъв начин дадените им законови полицейски правомощия, както и не са използвали физическа сила и помощни средства извън необходимото.
Относно образуваното на 20 януари 2013 г. досъдебно производство № 19/2013 г. срещу Октай Енимехмедов, преписката и докладът на Софийска градска прокуратура, Енимехмедов е привлечен в качеството на обвиняем за извършеното престъпление. Задържан е под стража за срок от 72 часа, която се изпълнява в сградата на Областно звено „Изпълнение на наказанията”.
На 22 януари 2013 г. на лицето е наложена постоянна мярка за неотклонение „задържане под стража”.
С постановление на Софийска районна прокуратура делото е възложено за разследване на Национална следствена служба, което продължава и към настоящия момент.
Мисля, че всички станахте свидетели на назначените експертизи и това, което се установи към настоящия момент. Не бих искал да влизам в други детайли, защото смятам, пак казвам: както и колегите от Движението за права и свободи тук потвърдиха, че за тях съм един основен дразнител. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МЕНДА СТОЯНОВА: Господин Главчев, имате думата за два уточняващи въпроса.
ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ (ГЕРБ): Уважаема госпожо председател.
Благодаря Ви за отговора, господин министър. Това, което на мен ми направи особено силно впечатление, ако добре разбрах, което казахте, че е платено без да има договор. Нали това споменахте? Явно професионална деформация има, но ми е странно как може да се плаща без да има договор? Съответно тогава не може да се търси отговорност от изпълнителя, след като няма договор.
От друга страна, виждаме, че във всички тези събития има два елемента. Единият е безспорното криминално посегателство срещу лидера на Движението за права и свободи, което, както казах, осъдихме още веднага. Вторият са събитията, без да ги квалифицирам какви, които се случиха след това.
Вие имате ли някакви допълнителни данни, които може да представите по тези два елемента, без, разбира се, да навлизаме в правомощията на други органи, каквато е прокуратурата?
ПРЕДСЕДАТЕЛ МЕНДА СТОЯНОВА: Господин Цветанов, за отговор – 3 минути.
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ: Уважаема госпожо председателстващ, уважаеми дами и господа народни представители! Уважаеми господин Главчев, всичко, което беше предприето и назначено като експертизи, ще даде отговор на голяма част от въпросите, които в момента ми задавате.
Разбира се, че най-широк обществен отзвук предизвикаха и последващите действия на представителите от Движението за права и свободи с нанасянето на този побой – тези действия, публично известени на всички граждани, които успяха да видят тези видеозаписи.
Във връзка с това са иззети всичките видеозаписи, които може да бъдат предоставени, от съответните телевизии, медии и тези охранителни камери, за да може прокуратурата да прецизира и да види дали трябва да се образува производство спрямо тези деяния, които бяха много грозна гледка за всеки един, който ги гледаше по телевизията.
Точно тук е моментът да призова всички: независимо какви са мероприятията, независимо какво става, ние трябва да запазим хуманното си отношение и към тези, които извършват престъпления. За това си има съответни институции, има си съответния Наказателно-процесуален кодекс, по чиито процедури всеки един трябва да носи своята отговорност.
Когато имаме такъв политически форум, с такова значение на парламентарно представена партия в Българския парламент, смятам, че подобна демонстрация на сила и начинът, по който беше упражнено това насилие спрямо извършителя на криминалния акт спрямо лидера на Движението за права и свободи, е недопустима. Но това е много ясен знак към всеки един български мюсюлманин, който тръгне да се осмели да мисли по-различно от това, което му се дава от Движението за права и свободи. Благодаря.
РЕПЛИКА ОТ ДПС: Мери си приказките! (Възгласи от ДПС.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ МЕНДА СТОЯНОВА: Господин Главчев, имате възможност да изразите отношение към отговора.
ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ (ГЕРБ): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги!
Уважаеми господин министър, благодаря Ви за информацията, която ни предоставихте. Оставаме с надеждата и ще настояваме, ако имате допълнителна информация, да я предоставяте своевременно в рамките на своята компетентност, тъй като това е необходимо, за да не се създава излишно напрежение в обществото. Всяка информация, която посочва точно кои са виновниците, които заслужава да бъдат наказвани, е от полза на цялото общество. Молбата ми е наистина, както и досега сте съобщавали в обществото навреме, за да не се създава напрежение, така да продължите и занапред. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МЕНДА СТОЯНОВА: От името на парламентарна група – господин Бисеров.
ХРИСТО БИСЕРОВ (ДПС): Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа! От името на парламентарната група искам да направя изявление. То е в отговор на лъжите и инсинуациите, които се генерират и разпространяват от представителите на изпълнителната власт в България, натискът, който те упражняват върху съдебната система, и манипулират разследването.
Вносителят на тезата, че нападението е хулиганска проява, е българският вицепремиер Цветан Цветанов.
Ще задам само няколко въпроса, за да е ясно, че тази теза не е вярна. Нашата позиция е, че това е опит за убийство, това е опит за политическо убийство (шум и реплики от ГЕРБ), това е поръчков опит за политическо убийство, това е поръчков опит за политическо убийство на опозиционен лидер, това е поръчков опит за политическо убийство на опозиционен лидер в навечерието на парламентарни избори! (Шум и реплики от ГЕРБ.)
Всеки, който генерира тази теза и се опитва да я обори с фалшификати, е политически съучастник в най-грозната политическа сцена, която се разиграва в нова демократична България.
Някой има ли отговори на следните няколко въпроса: защо нападателят-хулиганин, има няколко оръжия, с всяко от които може да убие човек? Защо са му няколко оръжия?
КРАСИМИР ВЕЛЧЕВ (ГЕРБ, от място): Това е опит да влияете на съда и прокуратурата!
ХРИСТО БИСЕРОВ: Защо са му няколко оръжия? Защо насочва пистолета в слепоочието на своята мишена? За да го уплаши ли?
КРАСИМИР ВЕЛЧЕВ (ГЕРБ, от място): А защо не го използва?
ХРИСТО БИСЕРОВ: Защо не го насочва в тялото? Очевидно е, че иска да произведе изстрел в слепоочието.
Ако иска да предизвика смут и уплаха, защо са му нужни изобщо патрони? Защо той презарежда няколко пъти? За да уплаши? Уплахата вече е налице.
Защо той веднага прави самопризнания, че е искал да убие господин Ахмед Доган?
Как се стигна до промяната им?
Защо министър Цветанов, преди да излезе и изобщо да бъде назначена експертизата, обяви оръжието за негодно за убийство? Той знае ли, че на кутията с патроните пише, че патроните са смъртоносни и опасни от един метър разстояние?
Дами и господа, повтарям: това е поръчков опит за убийство на опозиционен лидер в навечерието на парламентарните избори. Целта на този поръчков опит е господин Доган да бъде убит и Движението за права и свободи да бъде извадено от политическия живот на тази страна.
Действията на изпълнителната власт за предотвратяване и пресичане на разследването на поръчковия опит за убийство са недопустими. Когато едно деяние се разследва като „хулиганство”, никой не проверява поръчителство.
Моментът е избран подходящо – преди избори, да стане публично, за да бъде сплашена тази едномилионна общност в България, която стои зад Движението за права и свободи. Моментът е избран, за да бъде убит докладът на председателя на Движението за права и свободи. Докладът, чиято основна констатация е, че демокрацията в България е подменена с диктатура; че представител на подземния свят е овладял властовата система в България и под формата на герой-спасител налага диктатура. Ние знаем кой е изпълнителят на политическите мокри поръчки на диктатора в България. Той е в тази зала. Това е министър Цветанов и той изигра своята роля за това българските държавни органи да бъдат затруднени в разследването на този опит за убийство. (Силен шум и реплики от ГЕРБ.)
Настояваме и вярваме, че съдебната система няма да позволи на изпълнителната власт да дирижира следствието, няма да позволи да определя квалификацията на деянието и няма да позволи да определя заключенията на техническите и другите видове експертизи.
Питам: защо е толкова активен Институтът по психология? Отговорът е много прост: Институтът по психология, освен че издава следствена тайна, той просто през българските медии държи в течение поръчителите на опита за убийство – как върви следствието, какво казва обвиняемия, как се държи. Разбирате ли, че българските държавни институции официално се използват за издаване на следствена тайна и сътрудничат на евентуалните поръчители на това поръчково убийство?!
Затова Парламентарната група на Движението за права и свободи предлага на всички парламентарни партии Проект за политическа декларация на Народното събрание. Тя, разбира се, е в друг формат, поднесена по начин, който подхожда на обща декларация. Представили сме я и се надяваме, че в началото на другата седмица българското Народно събрание ще намери ресурс и сили да осъди този опит за политическо убийство. Благодаря Ви. (Ръкопляскания от Движението за права и свободи.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ МЕНДА СТОЯНОВА: Министър Цветанов, имате думата.
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ: Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители! Уважаеми господин Бисеров, понеже визирахте мен като някакъв изпълнител, като някакъв, който участва в някакви поръчки, искам да Ви кажа едно: с това си изказване днес от парламентарната трибуна Вие отправихте закана към всички български институции относно експертизите, които са назначени; на експертите, които имат пряко отношение, за да излезе истината за всичко, което се случи от събота спрямо лидера на Движението за права и свободи. Това е съвсем разбираемо, защото през всичките тези 20 години с политическото си говорене, с политическия рекет, който упражнихте към всички институции в България, пречехте да си свършат професионално работата и затова имаме този резултат от обществено неодобрение към съдебната система.
Вицепремиерът на страната и министър Цветанов няма как да оказва такова влияние, защото се занимава с политика от 2007 г., а Вие се занимавате с политика от началото на прехода.
Нека да си припомним какво се случи преди парламентарните избори през 2009 г. Може би това също е било някакъв сценарий относно изборите и случилото се в Движението за права и свободи – самоубийството, или убийството на Ахмед Емин?! Никой не разбра каква е истината, защото Вие задушихте всички институции и не дадохте възможност на тези, които можеха да извършат точно този анализ, който да даде истината, която и в момента искаме да излезе за инцидента с господин Доган.
Що се касае до Вашите твърдения, че съм бил първият, който е излязъл и е казал, че това оръжие е негодно, преди още експертизата да се произнесе, мога да кажа, че за всички в залата беше видно и по снимките на оръжието се виждаше, че се касае за газов пистолет. Аз обявих, че са обявени съответните експертизи и когато беше възможно обществеността да се запознае с експертната справка, директорът на Столичната дирекция на вътрешните работи оповести данните от нея, за да няма спекулации и да можем действително да гарантираме едно разследване, което да съответства на фактите, обстоятелствата и експертизите, които са назначени от съответните институции.
В тази връзка нека да се придържаме към толерантно отношение, да имаме добро отношение и като изказване от парламента, защото България е парламентарна република, но нека да знаем, че парламентът осъществява парламентарен контрол на изпълнителната власт и парламентът е този, който кове законите в България.
Това, което е изключително важно, че подобно изказване в духа, който Вие демонстрирахте днес за пореден път – единственото към което се стремите, е да сплашите всички институции и да размахате пръст и на съдебната система, че ако резултатът не е такъв, какъвто Вие си го представяте, всичко останало за Вас е опорочено или е оказан натиск от представител на изпълнителната власт, в случая конкретно от министъра на вътрешните работи.
Господин Бисеров, още веднъж ще заявя от трибуната на Народното събрание: единствената ни цел е да върнем доверието на българските граждани в българските институции. Единствената ми цел е всички заедно, и Вие като политици, да преборим организираната престъпност, на която дадохте възможност през всички тези години на преход да бъде толкова силна и политическите партии да бъдете толкова взаимосвързани. И в момент, когато отново излиза истината пред българското общество, Вие да излизате и да казвате, че аз съм някакъв поръчител на някакъв диктатор... (Реплики.)
Да, и в това, което беше казано в доклада на господин Доган за премиера Бойко Борисов, и за това, което се прави в държавата.
Нека да погледнем какво се случи в тази държава през последните четири години, да погледнем какво направиха всички партии, които управляваха през тези 20 години, преди да дойде точно управлението на ГЕРБ. Нека Ви припомня, че когато премиерът Борисов беше главен секретар, лично, пак повтарям, Вашият лидер в лицето на Ахмед Доган беше човекът, който даваше много висока оценка за професионалните качества на главния секретар на Министерството на вътрешните работи. Аз лично съм присъствал на форум, в който бяха българските мюсюлмани – мисля, че беше в Партийния дом в една огромна зала, където имаше аплодисменти от тях за всичко онова, което беше казано от лидера на Движението за права и свободи, но той беше оценяван по професионалните си качества и затова, което реално искаше да свърши в Министерството на вътрешните работи.
Днес българските избиратели и българското общество дадоха доверие както на лидера, в лицето на Бойко Борисов – сега министър-председател, така също и на Парламентарната група на ГЕРБ, която подкрепя тези политики да се реализират в България.
Аз не искам да бъда Ваш дразнител, но не искам и Вие манипулативно да заблуждавате българските граждани, българските зрители, българските слушатели и българските избиратели. Не искам да насаждате омраза! Не искам политиците в България да насаждаме омраза! Искам да бъдем хората, които да дадем реалния шанс на всеки един български гражданин, независимо от неговата етническа принадлежност да дадем равен старт, равен шанс и всеки един да избира по вътрешното си убеждение, а не на база страха и силата, която Вие демонстрирахте като саморазправа спрямо един български мюсюлманин, в лицето на господин Октай. Нека не политизираме един криминален акт, нека всички да се обединим и да изчакаме компетентните органи да излязат с окончателното си становище относно това разследване! Аз съм убеден, че парламентът и българското общество ще получават информации за всичко това, което се случва по разследването.
Оръжието, което Вие визирате – имаше дори репортажи на журналисти, които отидоха в подобни магазини, там беше сниман дори представител на Движението за права и свободи, който си закупи такова оръжие.
Господин Бисеров, ако това оръжие може да убива с тези патрони, за които ставаше въпрос в експертизата и което беше иззето от самото местопрестъпление, трябва да Ви кажа, че тогава може би трябва да направим забрана за носене и съхранение на газово оръжие, защото това реално е бойно оръжие, по Вашите квалификации. Но има стандарти, има класификатор, в който е записано кой боеприпас какво може и какво е техническото състояние, какви са възможностите от едно огнестрелно оръжие. (Реплика от народния представител Лютви Местан.)
Аз не съм се изказвал преди произнасянето на експертизата, която беше прочетена от директора на Столичната дирекция на вътрешните работи. Никога не съм си представял да правя някакви анонси и внушения, които правите в момента толкова погрешно. Когато отидох и се срещнах с лидера на Движението за права и свободи Ахмед Доган, той беше много притеснен. Убеден съм, че всички ние трябва да бъдем много ясни в посланията – да се разграничим от подобен криминален акт на всяко лице, което иска да застраши живота и здравето на който и да било български гражданин, дори и на лидера на Движението за права и свободи. (Председателят дава сигнал, че времето е изтекло.)
И тук няма дали някой е симпатичен, или не. Казвам „дори”, защото Вие смятате, че ние имаме някакво специално отношение. Не, за всички български граждани – било то лидери, било то представители в политическия живот на страната, било то граждани, които имат съвсем други задължения в ежедневието си, за тях ние трябва да се грижим еднакво и трябва много ясно да се разграничаваме от подобни посегателства. И това, което Вие казвате, че е политическа подготовка за предстоящите парламентарни избори, пак ще Ви напомня за самоубийството или убийството на Ахмед Емин. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МЕНДА СТОЯНОВА: Господин Местан, желаете ли процедура по начина на водене?
Заповядайте.
ЛЮТВИ МЕСТАН (ДПС): Уважаема госпожо председател, уважаеми господин вицепремиер, госпожо министър, господин министър, уважаеми колеги! Госпожо председател, все пак правото на членовете на кабинета да говорят от тази трибуна не е безусловно. Не могат да се нарушават основополагащи принципи на парламентаризма, а би трябвало да има баланс във времето, което се предоставя на парламентарни групи, защото все пак това е парламент, това е законодателният орган, в който членуват българските народни представители. (Реплика от народния представител Красимир Велчев.)
Все пак 10 минути отговор на 7-минутно изявление от името на парламентарна група вече нарушава този баланс (реплики от ГЕРБ) и показва колко този парламент и ръководството на парламента, са в зависимост от изпълнителната власт.
В заключение ще кажа само едно на онези, които твърдят, че оръжието е играчка и по този начин отприщиха тази вълна в защита на един потенциален убиец.
Господин вицепремиер, обръщам се към Вас и казвам: аз не съм готов да подложа слепоочието си на тази играчка, с която уж е бил сплашен лидерът на Движението за права и свободи. Цяла България видя, че това оръжие от близко разстояние прави огромна дупка в дебела кост. Аз не съм готов да си подложа слепоочието! Вие, предполагам, също не сте готов?!
Затова стига манипулации, искаме пълната истина! Вече стана ясно от изявлението – някой посяга на настроенията, които се отприщиха след терористичното нападение от 19 януари, някой иска следващите парламентарни избори да се проведат в среда на етническо напрежение. (Силен шум и реплики.) Няма да позволим това, защото знаем кой печели от това напрежение!
ПРЕДСЕДАТЕЛ МЕНДА СТОЯНОВА: Господин Местан, моля да приключвате.
ЛЮТВИ МЕСТАН: Нашите избиратели няма да отговорят на провокациите, защото избори, проведени в спокойна среда, означават загуба за ГЕРБ. Благодаря за вниманието. (Шум и реплики от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ МЕНДА СТОЯНОВА: Уважаеми господин Местан, категорично отхвърлям обвиненията Ви за това, че нарушавам правилника и не водя заседанието по правилата му.
Съгласно чл. 55 на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, който всички ние сме приели, членовете на Министерския съвет имат право не само да присъстват, а могат да вземат думата винаги, когато я поискат.
Аз подадох звуков сигнал на господин Цветанов и той се съобрази с него – до 10 минути да приключи, както 10 минути е времето, което всяка една парламентарна група използва за изявление. Вас също Ви оставих да се изкажете, на останалите колеги – също. Мисля, че е некоректно към мен да смятате, че упражнявам неправилно правата си в момента.
От името на парламентарна група – Цвета Караянчева. (Силен шум и реплики.)
Да, прави сте, съжалявам!
ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА (ГЕРБ, от място): Процедура.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МЕНДА СТОЯНОВА: По каква процедура? (Реплика от народния представител Цвета Караянчева.)
Нямате процедура, госпожо. (Силен шум и реплики.)
ЕМИЛ ВАСИЛЕВ (независим, от място): Процедура.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МЕНДА СТОЯНОВА: Преминаваме към въпросите на министъра на правосъдието госпожа Диана Ковачева. (Силен шум и реплики.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ХРИСТО БИСЕРОВ: Заповядайте, господин Пирински, да зададете своя въпрос. (Шум и реплики.) Думата е дадена.
Заповядайте, господин Пирински.
ЕМИЛ ВАСИЛЕВ (независим, от място): Процедура!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ХРИСТО БИСЕРОВ: След като премине тази точка, ще имате възможност за процедура.
Заповядайте, господин Пирински.
ГЕОРГИ ПИРИНСКИ (КБ): Благодаря Ви, господин председател.
Въпросът ми към министър Ковачева е следният. По време на заседанието за парламентарен контрол на 16 ноември миналата година, госпожо министър, в отговор на въпрос относно делото за убийството на Андрей Луканов, Вие заявихте, че сте готова да предоставите допълнителна информация по въпроса.
Госпожо министър, води ли се делото за убийството на министър-председателя Андрей Луканов като дело от особен обществен интерес и на какъв етап се намира производството по него?
Две-три неща в допълнение. Преди дни се появи информация и в печата, че Министерството на правосъдието е откроило три така наречени „знакови дела”, по които да се опита да установи какви са пробивите в предсъдебния и съдебния процес, които водят вече с години до заключенията на Европейската комисия, че така наречените „знакови дела” в България остават без окончателна присъда и изпълнение. Сочат се делата срещу братя Галеви, Маргините и едно от делата срещу бившия ръководител на Фонд „Земеделие”.
Защо министерството не е включило в този набор и делото за убийството на Андрей Луканов? То съвсем не е някакъв отминал случай, успешно политическо покушение този път, както знаете и както всички знаят. Преди месец беше съобщено, че в Страсбург убийците признали извършването и след това оправдани поради твърдения за упражнено насилие, са спечелили дело в Страсбург срещу България и е присъдена съответна санкция на България. Освен това, както знаем, самите полицаи, които са уличени в твърдението за насилие, също са завели дело в Страсбург. Така че въпросът съвсем не е от някакви прашасали страници на историята, както един бивш министър-председател тук се опита да ни подхвърли преди няколко месеца по този случай. Случаят е пределно актуален и днес, и в светлината на разгорялата се дискусия в предходните минути, така че моля за Вашия отговор.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ХРИСТО БИСЕРОВ: Госпожо министър, заповядайте.
МИНИСТЪР ДИАНА КОВАЧЕВА: Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Пирински! Както и през ноември Ви казах темата за това дело не е от компетентността на Министерството на правосъдието. Въпреки това обаче положих специални усилия и поисках информация от Висшия съдебен съвет и Софийска градска прокуратура. Всъщност техните отговори ще Ви представя тук, от тази трибуна.
По отношение на информацията, която сте получил за това, че се прави анализ на знакови дела, това не са дела, избрани от Министерството на правосъдието, това са дела, посочени от Европейската комисия в доклада от месец февруари и ако се върнете назад във времето, може да се запознаете и да видите, че те изрично са посочени като нуждаещи се от анализ.
По повод на Вашия конкретен въпрос – води ли се делото за убийство на министър-председателя Андрей Луканов, като дело от особен обществен интерес? Делото за убийството на Андрей Луканов не е включено в списъците на дела с висок обществен интерес, които са били предмет на мониторинг от страна на Висшия съдебен съвет. Със свое решение от 8 октомври 2008 г. ВСС приема мерки за организацията на работата по дела с висок обществен интерес в органите на съдебната власт, като се създава работна група по тяхното изпълнение. С Решение от 28 януари 2009 г. ВСС определя тази група като Постоянна комисия по изпълнение на мерките за организация на работата по дела с особен обществен интерес в органите на съдебната власт. Именно тази е комисията, която определя кръга на дела, които са предмет на мониторинг от страна на ВСС и се водят или се означават като дела с висок обществен интерес. Към момента на създаването на тази комисия делото за убийството на Андрей Луканов е приключило на последна съдебна инстанция. Комисията, по данните, които ние имаме, води на такъв отчет само тези дела, които все още не са приключили.
По отношение на Вашия втори въпрос – на какъв етап се намира производството по делото? Наказателното производство по следственото дело за убийството на бившия министър-председател Андрей Луканов е образувано на 2 октомври 1996 г. срещу неизвестен извършител. След продължило няколко години интензивно и мащабно разследване на 29 май 2001 г. Софийска градска прокуратура е внесла в Софийски градски съд, Наказателно отделение, обвинителен акт срещу лицата Александър Русов, Алексей Кичатов, Георги Георгиев, Юрий Ленев и Ангел Василев, по който е образувано наказателно дело от общ характер № 1224 от 2001 г. Софийски градски съд като първа инстанция с присъда от 28 ноември 2003 г. признава всички подсъдими за виновни и ги осъжда на доживотен затвор без право на замяна, с изключение на подсъдимия Юрий Ленев, спрямо когото е определено наказание доживотен затвор с право на замяна.
При въззивното обжалване с присъда от 8 юни 2006 г. Софийският апелативен съд оправдава всички подсъдими по повдигнатите им обвинения за убийството на Андрей Луканов. Проведено е касационно производство по даден касационен протест от Софийска апелативна прокуратура като Върховният касационен съд с Решение № 161 от 15 март 2007 г. потвърждава оправдателната присъда на Софийския апелативен съд, която влиза в законна сила от същата дата.
Впоследствие ВКС със свое решение, в сила от същата дата, отхвърля искането на прокуратурата за възобновяване на наказателно производство.
Въз основа на изложените факти може да се установи, че към настоящия момент производството по повод убийството на господин Андрей Луканов е приключило с влезли в сила оправдателни присъди по отношение на всички подсъдими лица. Благодаря Ви за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МЕНДА СТОЯНОВА: Заповядайте за реплика, господин Пирински.
ГЕОРГИ ПИРИНСКИ (КБ): Благодаря Ви, госпожо председател.
Госпожо министър, ако има дело от особен обществен интерес, то това без съмнение е делото за убийството на Андрей Луканов. Освен всички други причини това е така, защото Андрей Луканов е обект не просто на повторно морално убийство, а на последователна, целенасочена, яростна сатанизация. Последното издание на този процес беше преди час-два тук, от тази трибуна, когато той отново беше назован като първоизточника на всички злини, сполетели България, с позоваването на един легендарен доклад, който никой не е виждал и не е чел, но се преписва като формулата за унищожение на България. Няма значение, че именно от тази трибуна Андрей Луканов представи своя програма, не програмата, която се визира, и че лайтмотивът на неговия апел беше политическото противопоставяне да остане на втори план, а напред да излезе общонационалната повеля България да преодолее кризата с усилията на всички политически сили. Точно това беше отхвърлено от тогавашните сили на Съюза на демократичните сили и оттогава България се върти в един цикъл на повтарящи се унищожителни политически и обществени кризи.
Това, което казвате, че тази комисия е решила да не включва това дело и че всички са оправдани, е абсолютно фрапантен абсурд, защото не може да са оправдани и обвинените за убийството, и да са оправдани онези, от които уж са изтръгнали с насилие фалшиви показания. Това е толкова абсурдно, че не би трябвало да дава мира на нито един член на Висшия съдебен съвет, не на последно място – на неговия председател във Ваше лице.
Моите въпроси или очаквания към Вас са: Вие отхвърляте ли мнението на комисията на Европейския съюз за трите знакови дела, които казахте, че не са назовани от Висшия съдебен съвет?
Второ, Вие не считате ли, че преди тези три трябва да бъде делото за убийството на Андрей Луканов?
ПРЕДСЕДАТЕЛ МЕНДА СТОЯНОВА: Заповядайте за дуплика, госпожо министър.
МИНИСТЪР ДИАНА КОВАЧЕВА: Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители! Уважаеми господин Пирински, не зная къде чухте, че отхвърлям предложението на Европейската комисия за тези три знакови дела?
ГЕОРГИ ПИРИНСКИ (КБ, от място): Казахте, че не е вярно.
МИНИСТЪР ДИАНА КОВАЧЕВА: Напротив, анализът е в ход. В този смисъл изцяло се съобразяваме с препоръката на Европейската комисия да бъде направен такъв анализ на три конкретни дела.
ГЕОРГИ ПИРИНСКИ (КБ, от място): Защо някой отвън ще ни казва какво трябва да правим?
МИНИСТЪР ДИАНА КОВАЧЕВА: Това е част от аналитичния доклад, който всеки февруари и юли месец се пише по отношение на България. Следващият доклад е през месец декември 2013 г. Мисля, че беше ясно, че на България беше даден толеранс от година и половина. Отпадна междинният доклад, както може би си спомняте през месец юли миналата година, като очевидно беше ясно, че случаят не е такъв за друга държава.
Що се отнася до Вашия въпрос, аз пак Ви казвам, комисията, която във Висшия съдебен съвет има на специален отчет тези дела, е взела само такива, които са висящи и отворени. Това е информацията, която сме получили в Министерството на правосъдието.
В момента информацията, която получавам от представляващия Висшия съдебен съвет, е, че тази комисия всъщност вече не съществува, както може да се види от Правилника на самия Висш съдебен съвет, и вместо нея има работна група. Разбира се, въпросът си може да отправите към самия Висш съдебен съвет, тъй като компетентността очевидно е там, а не е в министър на правосъдието. Мисля, че е ясно, че министърът на правосъдието няма отношение към делата, постановени от съда. (Реплики от народния представител Георги Пирински.) Благодаря Ви за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МЕНДА СТОЯНОВА: Благодаря.
Заповядайте за процедура по начина на водене, господин Василев.
ЕМИЛ ВАСИЛЕВ (независим): Благодаря, госпожо председател.
Преди малко бяха направени, според мен, две нарушения на правилника. Едното е, че още преди да е започнал въпросът към министъра на правосъдието, аз поисках процедура по начина на водене и въпреки това думата не ми беше дадена.
Другото нарушение е, че тъй както Лютви Местан каза: „Може ли правото на министъра да бъде безусловно да говори по всяко време”, аз също искам да Ви поставя въпрос правото на парламентарна група да прави изявления също ли е безусловно?
Всички станахме свидетели как в изявлението от името на Парламентарната група на ДПС имаше откровени обиди към представители на изпълнителната, на съдебната власт, а, смея да твърдя, и на законодателната. Трябваше, според мен, в този момент да се намесите и да не допускате това да продължава, тъй като обидите и инсинуациите бяха очевидни.
Очевидно Парламентарната група на ДПС се опитваше да прави правни квалификации и да предопределя действията на представителите на разследването и на досъдебното производство – на следователите, на прокурорите, на вещите лица. Това беше абсолютно недопустимо според мен. През цялото време тук се правеше квалификация, която се наричаше: „Това не беше хулиганство, което се случи с Ахмед Доган, това беше опит за убийство, опит за убийство, опит за убийство!”. Явно, една лъжа – по Гьобелсов принцип, произнесена 100 пъти, трябва да стане истина и Вие трябва да допускате това да се говори. В този дух е моята забележка. С това приключвам процедурата си.
Кой всъщност прави тези инсинуации? Христо Бисеров и Лютви Местан. Много им се искаше да бъде убийство, много им се искаше Ахмед Доган да бъде убит, защото двамата спореха за председателския пост в ДПС, така че тях да ги викнат и да ги разпитват кой е поръчал това, което се случи с Ахмед Доган!
ПРЕДСЕДАТЕЛ МЕНДА СТОЯНОВА: Въпрос от народния представител Неджми Али относно разработването на стратегическите и програмни документи на Република България за управление на средствата от фондовете по Общата стратегическа рамка на Европейския съюз за програмния период 2014-2020 г.
НЕДЖМИ АЛИ (ДПС): Благодаря, госпожо председател.
Уважаеми господин министър, уважаеми колеги! Въпросът, който съм отправил, датира от 1 октомври 2012 г. След два месеца и половина вече имаме възможност да чуем отговора на министъра, като най-вероятно някои части от него вече са загубили актуалност, но както и да е.
Уважаеми господин министър, в изпълнение на Постановление № 5 на Министерския съвет от 18 януари 2012 г. за разработване на стратегическите и програмни документи на Република България за управление на средствата от фондовете от Общата стратегическа рамка на Европейския съюз за програмния период 2014-2020 г. са формирани работни групи по подготовка на оперативните програми за периода 2014-2020 г.
Разработен е първоначалният вариант на Оперативна програма „Регионално развитие”, който е предложен за обсъждане от Националното сдружение на общините в Република България, като за предоставяне на становища и предложения беше даден срок до 27 септември 2012 г. В този вариант на оперативната програма няма предвиден финансов ресурс по приоритетните оси за общини между 2000 и 10 000 еквивалент жители, докато през предишния планов период имаше такива схеми, предоставящи финансиране и за тях.
На следващо място, по Приоритетна ос 4 „Опазване, популяризиране и развитие на културното и природно наследство” бенефициенти са всички общини, но по предварително одобрен списък. Как ще бъде разработен този списък, на какви принципи ще се базира и ще се даде ли възможност на общините да предложат своите инвестиционни намерения и да се подбират на конкурентен принцип?
Също така, Приоритетна ос 2 и Приоритетна ос 3 предвиждат изпълнението на дейности само в обхвата на държавната образователна, социална и здравна инфраструктура.
Във връзка с гореизложеното отправяме към Вас следните въпроси:
Първо, финансовият ресурс по Оперативна програма „Регионално развитие”, предназначен за общини до 10 000 еквивалент жители през програмния период 2007-2013 г., ще бъде ли пренасочен в Програмата за развитие на селските райони през 2014 2020 г.?
КРАСИМИР ВЕЛЧЕВ (ГЕРБ, от място): Времето!
НЕДЖМИ АЛИ: Второ, ако бъде пренасочен в Програмата за развитие на селските райони за 2014-2020 г. как ще бъде разпределен по мерки и дали ще е достатъчен за всички общини, отпадащи като бенефициенти по Оперативна програма „Регионално развитие” през новия планов период?
ПРЕДСЕДАТЕЛ МЕНДА СТОЯНОВА: Господин Али, времето!
НЕДЖМИ АЛИ: На трето място, в обхвата на Програмата за развитие на селските райони ще бъдат ли включени и малките населени места от големите общини? Благодаря.
КРАСИМИР ВЕЛЧЕВ (ГЕРБ, от място): Нали трябва да спазваме правилника?
ПРЕДСЕДАТЕЛ МЕНДА СТОЯНОВА: Днес, колеги, даваме толеранс на изказванията.
(Реплики между народните представители Красимир Велчев и Неджми Али.)
Заповядайте за отговор, господин министър.
МИНИСТЪР ТОМИСЛАВ ДОНЧЕВ: Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители! Уважаеми господин Али, по повод репликата Ви, че въпросът е зададен през месец октомври, а се срещаме и можем да говорим чак сега, искам да потвърдя, че винаги съм на вниманието на българския Парламент, в готовност и в състояние да отговарям на въпроси. Включително бях тук в последния ден преди Коледните празници, но по независеща от мен причина, сме се разминали.
Пряко на въпроса Ви. Темата е изключително сложна, експертна. Тя касае както европейските политики, така и политиките на национално ниво. Тук от значение е познаването на материята и на детайла. Ще се опитам в краткото време, което имаме, да Ви дам необходимите разяснения, като съм в готовност да Ви дам такива и извън формата на парламентарния контрол.
На първо място, въпросът за разделянето, професионалния термин е „демаркационната линия”, между различните видове политики е заложен на Брюкселско ниво. Кохезионната политика от Европейския фонд за регионално развитие в България е през Оперативна програма „Регионално развитие” и инвестиционните мерки чрез Общата селскостопанска политика, които в България се инвестират през Програма за развитие на селските райони, трябва да са качествено отграничени. Не е допустимо, не е редно да има буквално географско припокриване, защото тези политики имат различни цели.
В България за програмния период 2007-2013 г. имаше осъществена една демаркация, една граница между едните и другите общини. Едва ли ще имаме спор по въпроса, че тази демаркация, това разграничаване не беше съвършено. Това, от една страна, ощети селата около големите градове, които по никакъв начин не можеха да ползват финансиране от Програмата за развитие на селските райони. Демаркационната линия, методите за класация на общините въведоха до голяма степен неравнопоставеност по отношение на някои категории общини, които имаха много, много труден достъп до финансиране.
Така положената демаркационна линия до голяма степен допълнително не позволяваше концентрация на ресурса. За да постигнем максимален ефект, особено в големите градове, имаме нужда от концентрация на ресурс. За тази цел беше предприета нова политика – промяна на демаркационната линия, за да гарантира много по-голяма ефективност и да бъде много по-справедлива.
Ще поясня, че определянето на общините, които ще бъдат бенефициенти по Оперативна програма „Регионално развитие”, не се извършва на база демографски показател като брой жители, а още по-малко на базата еквивалент жители. То се извършва на базата на изключително детайлни експертни анализи и най-вече на базата на Националната концепция за пространствено развитие, която отчита множество фактори – демографски, икономика, транспортна достъпност, наличие на потенциал за туризъм, близост до транспортни коридори и така нататък.
На база тази концепция е определено, че Оперативна програма „Регионално развитие” целенасочено, фокусирано ще инвестира в 67 общини. Всички останали общини по отношение на общинските, на инвестиционните мерки, трябва да бъдат бенефициенти по Програма за развитие на селските райони.
Един изключително важен детайл – няколко политики: „Образование”, „Здравеопазване”, „Културно-историческо наследство” ще бъдат финансирани, включително и от Оперативна програма „Регионално развитие”, но при тях границата, разделението, демаркационната линия няма да важи. Това са хоризонтални политики.
Попитахте ме конкретно как ще се определят обектите, атракционите, свързани с културно-историческото наследство, които ще бъдат финансирани?
Има сформирана Междуведомствена работна група в Министерския съвет, имам честта да й бъда председател, където се опитваме на база обективни критерии – посещаемост, статут, примерно в ЮНЕСКО, да направим категоризация на всички подобни паметници и оттам да излезе кои от тях ще бъдат финансирани и кои не.
Още един изключително важен детайл – поне още две оперативни програми: бъдещата „Конкурентоспособност” и бъдещата оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” ще финансират дейности на цялата територия на страната, без да обръщат внимание на демаркационната линия. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МЕНДА СТОЯНОВА: Заповядайте, господин Али, за реплика.
НЕДЖМИ АЛИ (ДПС): Благодаря, госпожо председател.
Уважаеми господин министър, да Ви кажа честно, не ми стана ясно дали ще бъдат прехвърлени тези средства в Програмата за развитие на селските райони, защото у нас остава притеснението, че малките общини пак ще бъдат игнорирани и малките населени места с цел да се освободи по-голям финансов ресурс за големите агломерации. Надяваме се този път да не става това за сметка на малките населени места. Все пак ние сме на Балканите и знаете, че в България в няколко града е концентрирано много население, но ние трябва да помислим и за демографския проблем на страната. Не може да концентрираме инвестиции само в едни определени населени места.
Във връзка с тази тенденция изпитваме недоволство, тъй като общинските, образователни, социални и здравни институции изпълняват държавни изисквания. В един момент, когато те са били подпомагани по линия на Програмата за регионално развитие, това е бил един бонус за тях. В момента разбирам, че има 67 общини, които ще бъдат финансирани и са включени за подпомагане като бенефициенти по тази програма. Но Вие много добре знаете, че 187 са така наречените малки общини между 2 и 10 хиляди еквивалент жители.
Въпросът ми е: ще бъдат ли обезпечени с необходимия финансов ресурс за реализиране на всички допустими стойности? Защото в един момент знаем, че големите общини, големите агломерационни райони акумулират целия ресурс, който е определен за съответната програма, защото общините са големи агломерационни ареали. По този начин не остава ресурс, който да обезпечи финансирането за малките населени места.
Надяваме се на държавническо поведение и отношение към малките общини, да не ги ощетим и през следващия програмен период, защото наистина в този програмен период, както и Вие сам изразихте своите опасения, не бяха на най-доброто ниво. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МЕНДА СТОЯНОВА: Господин Дончев – за дуплика
МИНИСТЪР ТОМИСЛАВ ДОНЧЕВ: В отговора си се опитах да бъда максимално ясен и конкретен. Не знам откъде е дошла някаква доза неяснота.
По отношение на уточняващите Ви въпроси – дали ще се прехвърлят средства от Оперативна програма „Регионално развитие” в Програма за развитие на селските райони, това е процедурно абсолютно невъзможно. Това са различни фондове. Не е възможно, в смисъл не го позволява законодателството на европейско ниво, да имаме прехвърляне на средства между фондовете.
НЕДЖМИ АЛИ (ДПС, от място): В националния фонд?
МИНИСТЪР ТОМИСЛАВ ДОНЧЕВ: Не, в България се разходват пари от различни фондове. Няма един национален фонд. Те така идват от Европейския съюз.
Съвсем друг въпрос е, че преди да имаме многогодишна финансова рамка ние нямаме точна информация колко пари ще имаме за Обща селскостопанска политика и колко – за кохезионна политика. Искрено се надявам от началото на м. февруари – има предвиден съвет, да имаме повече яснота по този въпрос и парите, с които ще работим, да не бъдат по-малко, а да бъдат повече.
Колкото до опасенията Ви, искам тук, от парламентарната трибуна категорично да заявя, че на територията на България няма да има бели полета. Няма да има общини, които няма да имат достъп до финансиране. Това няма да бъде допуснато.
И по отношение на уточняващия Ви въпрос – какво правим със селата в големите градове, те също трябва да имат достъп до финансиране – да, редно е Програма за развитие на селските райони да отвори подобна възможност за тях, но наред с това аз съм абсолютно против в Програма за развитие на селските райони да пуснем да се състезават малките и големите общини. Големите имат много по-голям капацитет, в това число и административен, и те много бързо ще засмучат, образно казано, голяма част от финансирането.
В този смисъл отговорът ми е: да, но в рамките на определен лимит. Не бива да пускаме малките и големите общини да се състезават за един и същи ресурс. Това няма да повлияе добре на балансираното регионално развитие.
В заключение искам да отбележа, че нито едно от тези решения не се взема само и единствено на тъмно в Министерския съвет или в някое министерство. Всички те се консултират със заинтересованите страни, на първо място – Националното сдружение на общините в Република България. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МЕНДА СТОЯНОВА: Благодаря.
Преминаваме към въпросите към министъра на икономиката, енергетиката и туризма Делян Добрев.
Първо, питане от народния представител Ариф Агуш относно неизяснени технически проблеми, съпътстващи развитието на ядрената енергетика в България.
Господин Агуш, заповядайте да развиете питането.
АРИФ АГУШ (ДПС): Госпожо председател, дами и господа народни представители, уважаеми господин министър!
В последните дни сме свидетели на сериозна обществена дискусия по отношение на развитието на ядрената енергетика в България и някак си се избягва един въпрос, който е много съществен и технически за отработеното ядрено гориво.
Отработеното ядрено гориво на този етап остава в Русия и там се съхранява. Напоследък усилено се говори, че това отработено ядрено гориво ще бъде върнато в България за вечни времена и то със стари дати – това, което досега сме ползвали, а същевременно България няма такава геоложка структура на почвите, че да се направят такива хранилища. Това е много сериозен въпрос и не знам защо се отбягва.
Нека да задам въпроса точно така, както сме го записали: имате ли подписан договор с Русия за поетапно обратно връщане в България за вечно съхранение на високорадиоактивни отпадъци и какви са техните технически и радиационни характеристики? Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МЕНДА СТОЯНОВА: Благодаря.
Заповядайте, господин министър, за отговор.
МИНИСТЪР ДЕЛЯН ДОБРЕВ: Уважаема госпожо председател, колеги! Господин Агуш, АЕЦ „Козлодуй” има договор за връщане на отработено ядрено гориво в Руската федерация за регламентирано съхранение и преработка.
В този договор се предвижда, че евентуално последващо връщане на получените при преработката високоактивни отпадъци от реактор тип ВВЕР-440 ще се извършва въз основа на отделен конкретен договор. Такъв договор към настоящия момент няма сключен. Това е по отношение на малките, изведени от експлоатация блокове.
По отношение на големите блокове, относно високоактивните отпадъци, получени от преработката на отработеното ядрено гориво от реакторите ВВЕР-1000, това са въпросните големи блокове, има подписан договор за връщането му след преработване.
Руската федерация планира заводът за преработка на отработено ядрено гориво ВВЕР-1000 да бъде въведен в експлоатация след 2025 г., така че след този момент ще започне и това връщане.
Тъй като високоактивните отпадъци следва да се съхраняват в безопасност стотици хиляди години, България е разгледала различни възможности за това в Стратегията за управление на радиоактивните отпадъци и отработеното ядрено гориво до 2030 г.
Без да се отхвърлят всички варианти на възможни технически решения за управление на високоактивни отпадъци за целите на защитата на политическия и икономически суверенитет на страната на този етап за оптимално се приема решението за изграждане на надземно дълговременно хранилище с период на административен контрол не по-малко от 100 години за високоактивните отпадъци. Този период на контролирано съхранение на високоактивните отпадъци ще позволи да се получат нови данни и технически решения, които могат по съществен начин да променят методите на управление на тези отпадъци. Така ще се избегнат груби грешки при окончателното погребване в устойчиви геоложки формации.
В интерес на истината решенията, които съществуват в световен мащаб за съхранение на високоактивните отпадъци, са всичките с определен период на време, в случая до 100 години. Светът се надява, че през тези 100 години ние ще намерим решение за начина на съхранение на тези отпадъци за тези стотици хиляди години, които трябва да ги съхраняваме. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МЕНДА СТОЯНОВА: Господин Агуш, това е питане – два уточняващи въпроса.
АРИФ АГУШ (ДПС): Благодаря Ви, госпожо председател.
Уважаеми господин министър, това неминуемо е факт – че ще започне връщането на ядрените отпадъци в България, и на тази база: имате ли възможност да предоговорите този подписан договор за връщане? Ние сме една доста малка територия, на която да съхраняваме ядрени отпадъци.
И към кои общини сте насочили това да стане и те да бъдат съхранявани на територията на тези общини? Съответно да започне една обществена дискусия по този въпрос и съответните геоложки проучвания – дали може това да стане.
Това са моите два допълнителни въпроса. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МЕНДА СТОЯНОВА: Благодаря.
Господин Добрев, заповядайте за отговор.
МИНИСТЪР ДЕЛЯН ДОБРЕВ: Господин Ариф, на този етап няма избрани общини и на геоложки структури, няма правено проучване за това дали могат да бъдат съхранявани в тях такива отпадъци.
Единственото решение, което, както Ви казах вече, е записано в Стратегията за управление на радиоактивните отпадъци и отработеното ядрено гориво до 2030 г. – предвижда се изграждането на надземно дълговременно хранилище с период на административен контрол от 100 години. Решението, което ние в момента имаме, е за тези 100 години. На този етап не са обсъждани общини, не са обсъждани подходящи, не са и проучвани дори дали в България съществуват подходящи геоложки структури за съхранение за по-дълъг период от време. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МЕНДА СТОЯНОВА: Господин Агуш – за отношение.
АРИФ АГУШ (ДПС): Уважаеми господин министър, аз Ви благодаря за отговора и затова, което твърдите, но не разбирам защо този въпрос не се дискутира нито на експертно, нито на политическо ниво на този етап.
Има и такива слухове, че това ще бъде някъде на територията на Родопите. Ако разположим едни такива хранилища за ядрени отпадъци на територията на Родопите, където разчитаме на биопродукти, на екотуризъм, смятайте, че Родопите ще бъдат обезлюдени.
Аз се надявам на Вашата отговорност, че всичко това ще започне да се дискутира и ще се намери най-правилното решение.
И пак поставям въпроса дали може договорът да бъде предоговорен. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МЕНДА СТОЯНОВА: Благодаря.
Преминаваме към следващия въпрос – питане от народните представители Цвета Караянчева и Недялко Славов относно изграждане на хидроенергийна каскада „Горна Арда”.
НЕДЯЛКО СЛАВОВ (ГЕРБ): Благодаря, уважаема госпожо председател.
Уважаеми господин министър, колеги! Радвам се, че имаме възможността два дни преди референдума да поговорим за едни други енергийни проекти на България, които остават на заден план покрай АЕЦ „Белене”, и да се разбере най-малкото от хората, че единственият път пред енергетиката в България не е изграждането на АЕЦ „Белене”, а има далеч по-смислени и икономически издържани проекти, далеч по-сигурни и безопасни от екологична гледна точка.
Като народни представители от Смолянска и Кърджалийска област ние с огромен интерес следим събитията и информацията, които касаят изграждането на Хидроенергийна каскада „Горна Арда”. Този крупен енергиен проект се очаква с нетърпение и надежда от хората, населяващи поречието на река Арда. Това е напълно обяснимо, имайки предвид няколко неща – регионът е благоприятен за изграждане на хидроенергийни проекти. За тази каскада се говори отдавна, а със строителството й са свързани надеждите за поминък и работа на около 2500 души, предимно от общините Мадан, Рудозем, Неделино, Баните, Златоград, Ардино и Кърджали.
Важно за отбелязване е, че експлоатацията на язовирите и съоръженията, освен че ще гарантира заетост, ще доведе до подобряване на съпътстващата инфраструктура, пътища и комуникационни системи. Всичко това кара местното население с трепет да очаква стартирането на обекта и с надежда това да се случи ден по-скоро.
Правителството на ГЕРБ успя да привлече стратегически инвеститор в лицето на EVN, която пое мажоритарното участие в проектната компания. Това се случи след сериозните усилия на политическото ръководство на министерството в настоящия управленски мандат да бъде прекратено участието на турския холдинг „Джейлан”.
Избраният подход за изграждането на каскадата ни дава основание да смятаме, че това е правилният път, че по този начин ще се привлекат необходимите финансови ресурси и че средствата, които ще бъдат привлечени, ще бъдат разходвани разумно и целесъобразно. Така ще се избегнат всички онези лоши практики, които съпътстваха друг знаков за региона проект – изграждането на „Цанков камък” – проект, който бе нелош в техническо отношение, но впоследствие стана символ на разхищението и корупцията на правителството на тройната коалиция.
Проектът бе оскъпен многократно и в крайна сметка бе опорочен. Освен това с огромните задължения държавната компания НЕК бе докарана почти до фалит, тъй като бе затруднена да обслужва прекомерните плащания по този проект.
Уважаеми господин министър, съгласно информацията от сайта на Хидроенергийна каскада „Горна Арда” и направените изявления в медиите индикативният срок за започване на строителството е 2013 г., а завършването – 2016 г. Това бе потвърдено и от съвместните срещи между представителите на правителствата на България и Австрия.
Ето защо, предвид това, нашето питане е следното: какъв е ходът на изпълнение на дейностите по актуализацията на работните и техническите проекти за съоръжението, включени в обхвата на проекта за изграждане на Хидроенергийна каскада „Горна Арда”, изяснен ли е окончателно броят и разположението на язовирите от каскадата, кога ще е възможно, според Вас, стартирането на строителството и натъква ли се мениджмънтът на компанията в непредвидени препятствия при реализацията на проекта? Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МЕНДА СТОЯНОВА: Благодаря.
Господин министър – заповядайте за отговор.
МИНИСТЪР ДЕЛЯН ДОБРЕВ: Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги, господин Славов, госпожо Караянчева! На 6 юли 2012 г. Хидроенергийна компания „Горна Арда” – съвместно дружество на Националната електрическа компания и EVN, Австрия, сключи договор за разработване на Идеен проект за хидроенергийна каскада „Горна Арда” с швейцарската компания „Stucky”. Компанията беше избрана чрез конкурс. В момента проектантът приключва работата по концептуалния проект, като се очаква той да бъде представен за одобрение в началото на месец февруари 2013 г. – в рамките на няколко седмици.
Следващият етап от работата на проектантите е изготвянето на идеен проект, който се очаква да бъде завършен през месец април 2013 г. – след два месеца и половина. Идейният проект е основа за извършване на оценка на въздействието върху околната среда и подготовката на подробен устройствен план.
При първоначалното стартиране на проекта „Горна Арда” в края на 90-те години на ХХ век е извършено обследване на въздействието върху околната среда. Дадените препоръки за оптимизиране плана за строителство са отчетени от инвеститора. В резултат на новата разработка се очаква да бъде минимизирано влиянието на проекта върху околната среда в района на изграждане, попадащо в областите Смолян и Кърджали. Инвеститорът нееднократно е заявил, че разчита при изграждането на каскадата да се включат активно фирми от региона, което в голяма степен да подпомогне местната икономика. Обективен е големият интерес на жителите на областите Смолян и Кърджали, както са основателни очакванията им той да обезпечи трудовата заетост не само в периода на изграждането, но и след това – чрез възможности за развитие на различни туристически съпътстващи ги дейности в региона.
Очакванията на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма са реализацията на проекта да започне в най-кратки срокове, обусловени от законовите изисквания, необходими при изграждане на един толкова мащабен проект.
Държа да уточня, че в заданието за проектиране е включено и разработване на проекта за язовир „Мадан”. Държавата чрез НЕК е инвестирала в извършването на проектантски подготвителни работи, необходими за реализацията на хидровъзел „Мадан” като първи етап от каскада „Горна Арда”. Акционерът в хидроенергийната компания EVN е поел задължението да възстанови тези разходи, което е още едно доказателство, че язовир „Мадан” е неразделна част от проекта. НЕК е възлагала проектни дейности и оценка на въздействието върху околната среда при старта на проекта за каскада „Горна Арда”, значителна част от които могат да бъдат използвани на настоящия етап, с което да се намали времето за проектна подготовка – това е изключително важно. Както беше предварително заявено, очаквам строителството на каскадата да започне в рамките на около една година. Началото на строителството е обвързано с положителната оценка на въздействие върху околната среда, за която ще се използват всички налични към момента данни, за да се съкрати срокът за околната среда.
Окончателно решение за схемата, по която ще се изгражда каскадата с два или с три хидровъзела, може да бъде взета след съответното решение на Висш експертен екологичен съвет, проведен в Министерството на околната среда и водите, както и в съответствие с технико-икономическите показатели, които ще се получат от възложения идеен проект. Окончателното решение ще позволи изготвянето на подробен устройствен план, придобиване на необходимите терени и разрешение за строеж, след което може да се даде начало на строителството.
Уверенията на инвеститора са, че към настоящия момент Хидроенергийна компания „Горна Арда” среща подкрепата и съдействието на органите на изпълнителната и местната власт, имащи отношение към подготовката и изпълнението на проекта. В зависимост от приетата схема за изграждане на каскадата, срокът за изпълнение на хидровъзел „Ардино” е в рамките на три години и половина до пет години.
Тук искам да направя едно много важно уточнение. В края на миналата година на едно от последните заседания на Министерския съвет бе даден национален приоритет на проекта „Горна Арда”, с което държавата направи още една крачка да улесни инвеститора в процедурите по сервитути, закупуване на земи и по процедури за ОВОС и проектиране. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МЕНДА СТОЯНОВА: Благодаря.
Госпожа Караянчева – за два уточняващи въпроса.
ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА (ГЕРБ): Уважаема госпожо председател, уважаеми господин министър, уважаеми колеги! Благодаря за изчерпателния отговор и за добрите новини. За нас наистина този проект е много важен. Виждам, че и правителството прави всичко възможно, за да се съкратят сроковете за неговото реализиране. Както Вие отбелязахте, проектът е с огромно значение както за инфраструктура, така и за работни места в Кърджали.
Но, господин министър, свидетели сме на редица проекти, които са желание за реализация, но без финансово обезпечение, което е било практика на тройната коалиция.
Моят първи конкретен въпрос е: как ще се осигури финансирането на този значим проект?
Вие с право отбелязахте очакванията на хората. Известен е фактът, че най-квалифицираните работници в областта на строителството са от Смолян и Кърджали – в областта на Родопите. За нас е важно тези хора, предвид спада на строителството в България, да намерят място в изграждането на такъв голям обект като „Горна Арда”.
Вторият ми въпрос е свързан с това: как ще се гарантира наемането на работна ръка от региона при изграждането на каскада „Горна Арда”? Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МЕНДА СТОЯНОВА: Господин Добрев, заповядайте за отговор.
МИНИСТЪР ДЕЛЯН ДОБРЕВ: Госпожо Караянчева, по отношение на финансирането на проекта. На този етап финансирането се извършва със собствени средства на двамата акционери – съответно EVN със 70% дял в компанията и Националната електрическа компания с 30% дял в компанията. Очаква се по време на строителството да бъдат привлечени заемни средства, за да се направи инвестицията. И двете компании – и ЕВН, и Националната електрическа компания, разполагат с необходимия потенциал на достатъчно големи компании, за да финансират един такъв проект, който не може да се сравнява с проекта „Белене” например, защото неговата стойност е десетки пъти, да не кажа, стотици по-малка отколкото проектът „Белене”.
По отношение наемането на работна ръка от региона – европейското, а и българското законодателство не позволяват в критериите за избор на изпълнител да се посочват ограничения по отношение на фирмите, които могат да участват, или на хората, които могат да бъдат наети в такъв проект. Разбира се, съвсем естествено и логично е ние да очакваме хората и фирмите да бъдат основно от региона, защото, който и да бъде главният изпълнител, той няма да доведе машини или работна ръка от Германия или от Франция, а съответно ще използва първо целите налични местни ресурси.
Тук искам да отбележа, че това е втори голям проект в региона, след като Министерството на икономиката, енергетиката и туризма проведе конкурс и даде концесии за три находища за подземни богатства – във „Върба-Батанци”, в „Шахоница” и в „Печинско”, които очакваме да разкрият около 1500 работни места. Това са високоплатени работни места със средна заплата над 2000 лв.
Аз съм изключително голям оптимист за бъдещето на този регион поради всичко това, което вече е свършено, а не поради някакви субективни очаквания за бъдещето. Вие самите сте забелязали, че в района на Мадан безработицата е спаднала. След промяната в собствеността на фирмата концесионер заплатите не само не закъсняват, но средната заплата от 500 лв. достигна 2000 лв. само в рамките на няколко месеца, а хората я получават на деня, на който трябва да я получат. Имат всички условия за безопасна и здравословна работа, така че хубавите неща вече се случват в района на Мадан и аз съм изключително щастлив. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МЕНДА СТОЯНОВА: За отношение – заповядайте, господин Славов.
НЕДЯЛКО СЛАВОВ (ГЕРБ): Благодаря, госпожо председател.
Уважаеми господин министър, аз Ви благодаря за отговора и не скривам своето задоволство от получените отговори. Най-вече съм удовлетворен за това, че Проектът за изграждане на хидроенергийна каскада „Горна Арда” и съпътстващата инфраструктура е необратим и не сме далеч от момента, когато ще стартира реализацията на строителството – събитие, което, както стана ясно, е дългоочаквано от нашите избиратели от Смолянска и Кърджалийска област.
Удовлетворен съм и от факта, че Вие потвърдихте, че компанията приоритетно ще търси варианти за назначаване на работници от нашите региони, разбира се, в рамките на съществуващото законодателство, и че за някои от подизпълнителските дейности ще бъдат ангажирани местни фирми.
Правителството на ГЕРБ даде знак, че този обект е важен за него, тъй като вече е обект от национално значение, което означава, че той е важен и гарантира бързото придвижване на административни процедури, което е още една предпоставка за съкращаване на времето до фактическото строителство на язовирите.
Лично за мен обаче задоволство предизвиква и Вашето пояснение, че язовир „Мадан” е приоритетен в плановете на компанията и се правят нужните анализи относно неговата финансова рентабилност, хидроенергиен потенциал и съответствие с изискванията на екологичното законодателство. Това разсейва тиражираните напоследък в местните медии публикации, че язовир „Мадан” отпада като част от каскадата.
Най-голямото достойнство за мен на проекта е пътят, който е избран за реализацията му – привличане на стратегически инвеститор, който да притежава мажоритарния пакет от проектната компания, проектна компания, която ще привлича финансирането и по този начин ще носи съпътстващите рискове при изграждането и експлоатацията на съоръжението. Това е начинът, по който трябва да се защитава общественият интерес. Не съществуват възможности за кражби, злоупотреби, източване, явления, които съпътстваха реализираните проекти по време на тройната коалиция. Считам, че това е правилният начин за реализацията на тези проекти и се радвам, че правителството на ГЕРБ твърдо отстоява тези принципи. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МЕНДА СТОЯНОВА: Преминаваме към следващия въпрос от народния представител Иван Николаев Иванов относно проведени преговори за изграждане на АЕЦ „Белене”.
ИВАН Н. ИВАНОВ (СК): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги, уважаеми господин министър! На 28 март миналата година Министерският съвет на Република България прие решение за прекратяване изграждането на ядрената централа на площадка „Белене”. На следващия ден Народното събрание с внушително мнозинство от своя страна гласува решение, с което подкрепи действията на Министерския съвет. Искам да отбележа, че и към днешния ден тези решения са в сила.
Междувременно, независимо от приетите решения, през следващите месеци представители на една никому неизвестна компания - „Глобал пауър консорциум”, на няколко пъти посетиха София с претенции да изграждат ядрената централа. Информациите, които бяха получени, включително по официален път от Съединените щати, където е регистрирана тази компания, показват, че тя няма никакъв опит не само в строителството на ядрени централи, но дори и в енергетиката като цяло. На всичко отгоре тази компания е много, много далеч от изискването за стратегически инвеститор.
Преди малко се говореше за каскада „Горна Арда”. За нея се каза, че е необходим стратегически инвеститор. Какво да кажем за една ядрена централа, която те претендираха да строят, когато нямат никакви такива качества?!
Но тъй като в началото на месец декември 2012 г. представители на Българската социалистическа партия оповестиха, че отново са водени преговори и фактически се е стигнало до съгласие тези господа да бъдат хората, които да реализират проекта, аз отправям към Вас следния въпрос: водени ли са преговори с представители на „Глобал пауър консорциум” след насрочването на националния референдум на 27 януари?
Второ, ако това е така, кои са правните Ви основания при наличие на решение на Министерския съвет и насрочен референдум? Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МЕНДА СТОЯНОВА: Господин Добрев, имате думата.
МИНИСТЪР ДЕЛЯН ДОБРЕВ: Господин Иванов, отговорът на този въпрос е много прост и аз не съм сигурен как ще запълня трите минути, които ми се полагат от парламентарната трибуна. Не са водени преговори с каквито и да било инвеститори, защото за да бъдат водени тези преговори, трябва да има мандат от Народното събрание. Вие го знаете. В момента, в който се появиха въпросните инвеститори с желание да инвестират, аз направих моята среща с тях в Народното събрание пред цялото общество и пред народните представители, защото считам, че във всяко действие на правителството трябва да има точно такава прозрачност. Разбира се, тогава бях упрекнат, че не съм видял, не съм проучил инвеститорите, че трябвало да водя тайни преговори и едва след като се договорим, тогава да поискам Народното събрание да санира това, което сме договорили. Това не е правилният подход. Правилният подход според мен е този, който аз използвах – да запозная цялата общественост и всички народни представители с въпросните господа. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МЕНДА СТОЯНОВА: Благодаря.
Думата за реплика има господин Иванов.
ИВАН Н. ИВАНОВ (СК): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Уважаеми господин министър, нямам основание да не вярвам в истинността на това, което казвате. Постъпили сте съвсем правилно, защото в противен случай щяхте да нарушите решение на правителството, член на което сте самият Вие.
От друга страна, трябва да имаме много ясна хигиена, когато се водят преговори с инвеститори, и да знаем, че такъв обект може да бъде реализиран само със съдействието и сътрудничеството на стратегически инвеститор.
Искам да напомня, че такъв стратегически инвеститор беше избран от правителството на тройната коалиция, но този стратегически инвеститор, отговорен към обекта, който има претенции да строи, тогава постави ясни условия на правителството на тройната коалиция, а именно да се подпише договор за инженеринг, доставка и строителство в предвидения 12 месечен срок, който бяха обещали Румен Овчаров, Сергей Станишев и цялото им правителство.
Второ, финансирането на изработването на елементи и съоръжения с дълъг срок на производство да бъде извършвано само след съгласие на RWE като стратегически инвеститор.
Аз ще добавя и още нещо, което без да е най-важната причина, RWE го поиска категорично. Имаше тежки съмнения относно проведените сеизмични изследвания на терена. Поискаха да бъдат проведени допълнителни такива. Те не бяха проведени. Именно поради непостигането на тези условия от страна на НЕК, RWE се оттегли, но преди да се оттегли беше заявил ясно какво трябва да се поеме като финансова гаранция от страна на НЕК, а именно – 5,4 милиарда от българска страна или 10 млрд. 590 млн. евро общо за проекта. Само инвеститор, който съзнава важността на проекта, знае реалната му цена, изисква прозрачна процедура, може да претендира за такъв проект.
Виждате, че хората, които бяха дошли (каза се, че са с произход от Бангладеш), не отговарят на такива условия. Благодаря Ви, че не сте се подвели да продължите разговорите с тях.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МЕНДА СТОЯНОВА: За дуплика – заповядайте, господин министър.
МИНИСТЪР ДЕЛЯН ДОБРЕВ: Съвсем накратко, господин Иванов.
Най-основният въпрос е защо, при положение че стратегическият инвеститор не е съгласен с поръчване на оборудване, преди да се уточнят всички клаузи за строителството на тази централа, преди да се осигури финансирането, преди да се подпише ЕРС-договор, защо при това категорично противопоставяне от страна на RWE – стратегическият инвеститор, са подписани споразуменията? Тридесет и седем дни, след като са се противопоставили категорично, е подписано Споразумение № 5 за поръчване на оборудването, против волята на стратегическия инвеститор.
ИВАН Н. ИВАНОВ (СК, от място): В нарушение на закона!
МИНИСТЪР ДЕЛЯН ДОБРЕВ: Защо, след като на 8 декември изпълнителният директор на НЕК изпраща писмо до Петър Димитров за тежкото състояние и невъзможността на НЕК да плаща по този договор каквото и да е поръчано оборудване? В същия този доклад отново се повтаря, че RWE не е съгласен да дава и една стотинка за поръчване на оборудване. Защо 22 дни след този тревожен доклад, който е трябвало да бъде сигнал на правителството, за да преразгледа своето решение или да го отложи във времето, е извършено плащане по Допълнение № 5, което реално стартира самото допълнение? Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МЕНДА СТОЯНОВА: Преминаваме към следващия въпрос от народния представител Иван Николаев Иванов относно строителството на нови мощности в ТЕЦ „Марица изток 2”.
ИВАН Н. ИВАНОВ (СК): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Уважаеми господин министър, преди да развия въпроса, искам да Ви благодаря за коментара, който направихте, защото показахте, че това наистина е проект, обрасъл с корупция, с беззаконие, нарушаване на основни закони на страната. Затова трябва да бъде прекратена тази измама, наречена „Белене”. Това трябва да стане на 27 януари!
По отношение на втория ми въпрос, господин министър, той е свързан със строителството на нови мощности на ТЕЦ „Марица Изток 2”.
Неотдавна беше официално създадено дружеството „Марица Изток 2” – ІХ и Х блок. Със създаването на това дружество стартира идеята за изграждане на две нови мощности в ТЕЦ „Марица Изток 2”. По този повод беше и отбелязано, че има готовност да се извършат предварителните проучвания, да се лицензира по определен начин площадка, на която да се изградят тези две мощности, да се извършат съответните процедури по ОВОЗ, след което да се обяви прозрачен международен търг за изграждането на тези мощности, като остава въпросът: по какъв начин ТЕЦ „Марица Изток 2” ще вземе участие в изграждането на тези две нови мощности? Няма никакво съмнение, че самостоятелният финансов ресурс на най-голямата ни топлоцентрала „Марица Изток 2”, не й позволява самостоятелно да изгради двете мощности.
По този повод именно се обръщам към Вас със следния въпрос: какви са вижданията на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма за изграждането на ІХ и Х блок на ТЕЦ „Марица Изток 2” предвид обстоятелството, че централата е 100% държавна собственост към момента? Направени ли са проектни проучвания, анализ на разходите и ползите и има ли бизнес план за новите мощности? Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МЕНДА СТОЯНОВА: Благодаря.
Заповядайте, господин Добрев.
МИНИСТЪР ДЕЛЯН ДОБРЕВ: Уважаеми господин Иванов, още през месец април 2011 г. изпълнителен директор на дружеството със заповед е назначил комисия със задача да изготви финансов модел за изграждане на нови енергийни мощности на територията на ТЕЦ „Марица Изток 2”.
С писмо от месец май 2011 г. от страна на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма е изискана информация от ТЕЦ „Марица Изток 2” за извършване на прединвестиционно проучване с технико-икономическа обосновка по години за определяне на икономическата целесъобразност и ефективност на инвестиционното строително намерение за изграждане на нови енергийни мощности на производствената площадка на централата.
От страна на ТЕЦ 2 е предложен вариант за реализация на проект за изграждане на нови енергийни мощности, два нови енергоблока – всеки с мощност 250 мегавата, съответно блокове ІХ и Х. За целта е учредено ново еднолично дружество – ТЕЦ „Марица Изток 2 – ІХ и Х” ЕАД, капиталът на което е 100% собственост на ТЕЦ „Марица Изток 2”.
Уставът на ТЕЦ „Марица Изток 2” за ІХ и Х блок е приет от едноличния собственик на капитала и е утвърден с Решение на Съвета на директорите на БЕХ от 24 септември 2012 г. Извършени са предпроектни проучвания на база реализирани разходи по вече съществуващи изградени активи и разработени бизнес програми за периода 2013-2017 г. във връзка с изискванията на регулаторния орган ДКЕВР.
Икономически рентабилно е новите мощности да бъдат разположени на промишлената площадка на ТЕЦ „Марица Изток 2”, тъй като дружеството разполага с подходящ терен, значително предимство е наличието на инфраструктура и квалифициран персонал, което ще доведе до оптимизиране стойността на проекта и сроковете за неговата реализация.
Част от ползите за националната икономика от проекта за изграждане на два нови енергоблока са, че ще се даде възможност за реализация на мащабен инвестиционен проект и осигуряване на нови енергийни мощности на българския енергиен пазар без финансиране от страна на държавата. Това е в случай на, както Вие казахте, прозрачна процедура през Агенция „Приватизация”, защото такъв е редът в България, която да избере стратегически инвеститор за миноритарен дял в централата, който стратегически инвеститор да участва в изграждането й.
Изграждането на нови енергийни мощности – общо 500 мегавата, работещи с местни суровини и лигнитни въглища от комплекса „Мини Марица Изток”, с което се осигурява максимално натоварване на производствения капацитет на мините. Използване на съществуващата инфраструктура на ТЕЦ „Марица Изток 2” и на специалисти на централата при изграждане на нови енергийни мощности, осигуряване на нови работни места и дългосрочна заетост както по време на реализацията на проекта, така и след пускането в експлоатация на новите енергийни мощности, което ще има положителен социален ефект в региона.
Очаква се издаване на лицензи от ДКЕВР за производство и търговия на електрическа енергия по вече подадените заявления от централата до регулаторния орган, които се разглеждат от отдел „Лицензии и контрол” към Дирекция „Енергетика и топлоенергетика” в ДКЕВР. Тук беше посочена от мен възможността за строителство на два нови блока по 250 мегавата, но ние не изключваме възможността за строителство на един ултра супер критичен блок, който, Вие знаете, е много по-ефективен, с много по-съвременна технология. Разбира се, неговата стойност е по-висока, но тя се равнява на строителство на два блока. При положение че неговата ефективност е много по-висока отколкото на вече изостаналите във времето конвенционални блокове може би това ще се окаже по-добрата идея. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МЕНДА СТОЯНОВА: Заповядайте, господин Иванов за реплика.
ИВАН НV ИВАНОВ (СК): Уважаеми господин министър, зададох този въпрос съвсем неслучайно, защото съм категоричен привърженик на това, че България, за да защити своята енергийна независимост, трябва да развива производство на електроенергия от местни източници. В случая се касае именно за използване на местните източници, а именно лигнитните въглища в Източномаришкия каменовъглен басейн. Разбира се, Вие изтъкнахте и останалите ползи.
Ще отбележа и нещо друго – че развитието на нови мощности в ТЕЦ „Марица Изток 2” има пряка връзка с развитието на българската енергетика като цяло. Ако си спомняте, преди близо три години имаше проект, при това той беше в изключително напреднала фаза – да се стартира изграждане на нова термоцентрала ТЕЦ „Марица Изток 4”. Това беше фактически в края на управлението на тройната коалиция. Но поради натискът, който беше оказан, да се даде ход на строителството на АЕЦ ”Белене”, фактически проекта за изграждане на четвърта централа в „Марица Изток” беше стопиран.
Твърдо настоявам министерството да се ангажира в две насоки.
Първо, да се избере най-добрият бизнес план, който да защити интересите на дружеството, на държавата и в същото време проектът да бъде достатъчно привлекателен за стратегически инвеститор.
На второ място, процедурата да бъде прозрачна, за да може хората да знаят, че техните интереси и интересите на държавата са защитени.
Петстотинте мегавата от нова мощност в „Марица Изток 2”, заедно с 500 мегавата, които ще дойдат от когенерацията на топлофикационните дружества и близо 1000 мегавата, които ще бъдат спестени чрез мерките за енергийна ефективност, дават тези 2000 мегавата, за които по един безумен начин се настоява, че могат да бъдат произведени единствено от АЕЦ „Белене”. Това всъщност е една голяма лъжа. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МЕНДА СТОЯНОВА: За дуплика – заповядайте господин Добрев.
МИНИСТЪР ДЕЛЯН ДОБРЕВ: Само няколко коментара, ако ми позволите.
Първо, ние ще продължим да бъдем износител на електроенергия в следващите 15-20 години. Това са разчетите, които показва системният оператор и централното диспечерско управление.
През 2002 г., когато бе стартиран Проекта „Белене”, прогнозата бе, че в 2010 г. ние ще внасяме електроенергия, отчаяно се нуждаехме от електроенергия според документите тогава и изработените стратегии – може би с цел.
В 2010 г. ние изнесохме рекордно количество електроенергия за всички времена. Истината е в енергийна ефективност, където имаме огромен потенциал и можем да спестим повече от 1000 мегавата, но дори и да не ги спестим, ние ще продължим да изнасяме електроенергия. Ако ги спестим, ще изнасяме два пъти повече електроенергия.
Ако ми позволите и още един коментар. Не само трябва да използваме местните енергийни ресурси, но трябва да ги проучваме и то не само в посока въглища, защото държавата до момента е проучила възможните находища на въглища до голяма степен в страната, но все още не е проучено българското Черно море за наличието на газ.
Имаме доказателства, че в Румънската част на дълбоко Черно море и в Турската част на дълбоко Черно море са открити значителни находища на газ. Нямаме причини да вярваме, че няма да се открият и при нас. По-скоро ще се открият. Затова говорят всички геоложки данни, които имаме в момента.
Знаете, миналата година бе проведена изключително прозрачна процедура за конкурс за проучване на дълбоко Черно море в блока „Хан Аспарух”. Трите компании, които спечелиха конкурса, са консорциум от световно известни компании, едни от най-големите компании в световен мащаб – „Total, ОМV, Repsol”, които вече 6 месеца работят по проучване на дълбоко Черно море и ние можем да кажем, че вече сме на 5-6 години от момента, в който ще разберем със сигурност, и ще докажем наличието на запаси на нефт, ние сме четири години и половина от този момент в най-лошия случай. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МЕНДА СТОЯНОВА: Благодаря за участието, министър Добрев.
Преминаваме към следващите въпроси към министъра на земеделието и храните Мирослав Найденов.
Въпрос от народния представител Мартин Димитров и народния представител Ваньо Шарков относно висящи процедури по отчуждаване на земи и защитени територии в землището на гр. Несебър, изключени от горския фонд и процедура по отчуждаване без търг или конкурс по реда на чл. 14 от отменения Закон за горите и във връзка с § 5 и по реда на чл. 79 по действащия Закон за горите.
Заповядайте, господин Шарков.
ВАНЬО ШАРКОВ (СК): Благодаря, госпожо председател.
Уважаеми господин министър, в публикация в сайт за разследваща журналистика, към която е приложена и карта на имотите от землището на гр. Несебър се сочи, че освен придобилата известност скандална сделка за 29 декара изключени от горския фонд земи в землището на гр. Несебър, част от които представляват защитена територия от „Натура 2000” – дюни, придобити от „СЛЕ Груп” ЕООД, са били в ход още няколко процедури по същия ред – чрез издаване на инвестиционно намерение по реда на отменения вече чл. 14 от Закона за горите във връзка с § 5 от Преходни и заключителни разпоредби от действащия Закон за горите, изготвяне на подробен устройствен план и инвестиционен проект и придобиване на държавна земя без търг или конкурс от заинтересованото лице.
Въпросите ни към Вас в тази връзка са:
Колко са висящите и колко – финализираните процедури, за изваждане на държавна земя от горския фонд в землището на гр. Несебър и придобиване от заинтересовани едно или повече лица без търг или конкурс по реда на отменения Закон за горите във връзка с § 5 от Преходните и заключителните разпоредби на действащия закон?
Кои са лицата, придобили тези имоти и срещу заплащането на каква цена?
Колко са висящите и колко – финализираните процедури, за изваждане на държавна земя от горския фонд в землището на гр. Несебър и придобиването от едно или повече заинтересовани лица без търг или конкурс по реда на чл. 79 от действащия Закон за горите и има ли лица, които са придобили такива имоти и срещу заплащането на какви цени?
Каква част от имотите по предните две точки попадат изцяло или частично в защитени територии от „Натура 2000”, в това число и дюни? Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МЕНДА СТОЯНОВА: Благодаря.
Господин министър, заповядайте за отговор.
МИНИСТЪР МИРОСЛАВ НАЙДЕНОВ: Благодаря Ви, госпожо председател.
Дами и господа народни представители! Уважаеми господин Шарков, господин Димитров, от 2003 г. са започнали 39 процедури за изключване при промяна на предназначението на гори и земи от Държавния горски фонд, находящи се в землището на гр. Несебър по реда на чл. 14 от отменения Закон за горите. От тях са приключили 11 броя с издаване на заповеди за изключване при промяна на предназначението на гори и земи от Държавния горски фонд, находящи се в землището на гр. Несебър, по реда на чл. 14 от отменения Закон за горите.
За землището на гр. Несебър е започнала само една процедура за промяна на предназначението на поземлени имоти в горски територии по реда на чл. 73 от сега действащия Закон за горите и няма приключени процедури по този ред. На основание чл. 14г, ал. 2 от Закона за горите е отменена.
До 29 април 2008 г. областният управител продава, заменя или учредява ограничени вещни права върху горите и земите, които са били изключвани от Държавния горски фонд по реда на Закона за държавната собственост на лицето, по чието искане е станало изключването.
Със Закона за изменение и допълнение на Закона за горите от 2008 г., след 29 април 2008 г. такива разпоредителни сделки се извършват от председателя на Държавната агенция по горите тогава. Със Закона за изменение и допълнение на Закона за горите от 9 октомври 2009 г., правомощията за продажбите по реда на чл. 14г, ал. 2 от Закона за горите се прехвърлят на министъра на земеделието и храните или упълномощено от него длъжностно лице.
От 29 април 2008 г. до 31 декември 2012 г. за поземлени имоти, изключени от горския фонд в землището на община Несебър са започнати седем процедури за продажба по реда на чл. 14, ал. 2 от отменения Закон за горите. От тях приключени с подписване на договор за продажба са две процедури – едната за въпросните 29 декара, а друга за 9 декара. В първия случай е заплатена цена 1 млн. 141 хил. лв., а във втория случай цената е 539 хил. 580 лв.
По цитираният Ви във въпроса чл. 79 от сега действащия Закон за горите няма започнали процедури за закупуване на изключени от горския фонд имоти, нито приключени такива.
В заключение, дами и господа народни представители, по отношение на въпроса дали имотите попадат в „Натура 2000” бих искал да Ви уведомя, че коректна информация по този въпрос може да даде Министерството на околната среда и водите и неговите структури. Аз съм направил една табличка с оглед на интереса по този въпрос. Държа да уточня, че тези справки са предадени по надлежния ред по искане на Комисията за корупция по високите етажи на властта. Ако желаете, тъй като аз няма да мога да оповестя всички данни, имайки предвид, че става въпрос и за физически лица, освен юридически. За двете сделки казах:
Едната, която е осъществена, е за физическо лице с инициали Д.Б., за прословутите 28,9 декара, като заповедта за изключване от горския фонд е станала на 2 декември 2008 г., а заповедта за продажба на 9 ноември 2012 г. Съответно договорът е подписан на 22 ноември 2012 г. Цената я казах – 1 млн. 141 хил. 849 лв.
Втората сделка е по отношение на фирмата „Крим 2002” ООД за 9 декара. Изключването е станало на 29 декември 2005 г., заповедта за продажба се е случила на 10 юли 2009 г. Договорът и съответно нотариалната сделка е станала на 17 ноември 2010 г. Стойността Ви я казах – 539 хил. 580 лв.
Мога да цитирам сделките, които са в ход – 5 на брой:
Първата е на фирмата „АС 2003” ООД, като заповедта за изключване е станала на 25 юли 2008 г. за 8009 декара. Чакат се документи – не е доокомплектована.
Втората е на физическото лице с инициали С.Ш. Изключването е станало на 30 април 2008 г. за 8164 декара. Също се чакат документи, за да бъде доокомплектована.
Третата преписка е за физическо лице с инициали К.Т. Изключването е станало на 5 ноември 2008 г. за 11 декара. Не е приключена поради неокомплектовани документи.
Четвъртата е отново за физическо лице със същите инициали К.Т. Заповедта за изключване е от 5 ноември 2008 г. за 7 декара. Отново се чакат документи.
Последната, петата, която е в ход, е за физическо лице с инициали Б.М. Изключването е станало на 7 ноември 2008 г. за 7 декара. Също се чакат документи, за да бъде окомплектована преписката. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МЕНДА СТОЯНОВА: Господин Димитров, заповядайте за реплика.
МАРТИН ДИМИТРОВ (СК): Уважаема госпожо председател, уважаеми господин министър! Оказа се, че ние от Синята коалиция сме били прави, че не става въпрос за инцидент, а има още 5 имота в същото землище, макар и не съседни, както се оказва, които са извадени от горския фонд на същия принцип и са подготвени за продажба без търг и конкурс. Това са деяния в мандата на тройната коалиция.
Вашата отговорност сега е дали ще допуснете неприятната ситуация, която граничи с неприятен гаф, да се повтори с тези пет имота, тъй като ще има натиск върху Вас тези сделки да бъдат приключени. Това е земя, която ще бъде продадена без търг и конкурс, без да има истинско състезание на хора и фирми, които в мандата на тройната коалиция са били избрани, без да се спазват пазарните правила. Възможно е извън икономическия въпрос да има отново въпроси, касаещи природата, да се нарушават норми и може част от тези парцели отново да бъдат дюни, което трябва да бъде проверено.
Аз бих се обърнал към Вас за една проверка, която да започне от Вашето министерство. Първата част от проверката да обхване дали отново става въпрос за дюни, дали отново става въпрос за защитени територии.
Вторият въпрос е да проследите лицата, които са били отговорни за изваждането на тези територии от горския фонд. Много е интересно как са били избрани купувачите като принцип. Това заслужава да бъде проверено от Вас, както и от парламентарната ресорна комисия.
В крайна сметка Вие, като човек, който е министър и би трябвало да решава окончателно тези въпроси, може да вземете следното решение, което аз Ви препоръчвам: подобни сделки да бъдат спрени.
С идването си на власт ГЕРБ обещаваше друг морал в сравнение с тройната коалиция. Ако Вие приключите тези сделки, принципът е същият. (Председателят дава сигнал, че времето е изтекло.) Напротив, подобни сделки трябва да се случват първо при спазване на Закона за обществените поръчки, а не да се търсят вратички. Има търг, конкурс – да спечели този, който даде най-висока цена.
На второ място, не по-малко важно, е да не нарушават природата, да не засягат дюни и да не бъдат на места, на които не би трябвало да се строи, за да се запази природата в България.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МЕНДА СТОЯНОВА: Дуплика желаете ли, господин министър? Да.
Заповядайте.
МИНИСТЪР МИРОСЛАВ НАЙДЕНОВ: Благодаря Ви, госпожо председател.
Дами и господа народни представители! Уважаеми господин Димитров и господин Шарков, мога да Ви гарантирам, видяхте и от изнесените данни – всички са започнати през 2007-2008 г. По закон не мога да издам заповед, защото действащият закон е такъв и аз не мога да го наруша. Не мога да издам писмена заповед, с която да забраня движението на тези сделки.
От тази висока трибуна обещавам, че едва ли аз или някой от моите заместници ще финализира подобна сделка, докато не се случи промяната на пакета от закони. Между другото тук е и колежката Павлова, която ще потвърди също, че има работна група на три министерства – Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Министерството на околната среда и водите и Министерството на земеделието и храните. Заедно с неправителствените организации тя подготви законодателен пакет, с който да стане така, че да е невъзможно да бъдат приключени подобни сделки, още повече ако касаят защитени територии.
Отговорността за това кой е изключил тези 29 дка от защитените територии или по-скоро е дал становище, че те не представляват обект на екологична оценка, смятам, че прокуратурата ще стигне до истината. Може би този, който е направил това, ще си понесе обвиненията. Припомням, че това се е случило през 2007 г.
Едва ли искаме да изпием втора горчива чаша, след като се случи това с тези 29 дка в Несебър. Както Ви каза премиерът, аз ще го потвърдя, не искаме да ставаме маскари за 29 дка и за останалите.
Надявам се Вие да подкрепите в залата законодателните промени и да не се случват подобни неща.
Надявам се комисията, която разследва всичките случаи, при проверката да установи какво се е случило преди това, защото аз тук цитирах пет за Несебър, които са в ход, и две, които са приключени, но за Ваше сведение ще кажа, че те са стотици в годините от 2003 г. и е особено тревожно, че са извършвани до април месец 2008 г., когато това е било в правомощията на областните управители. Мисля, че оттам ще излязат страшни неща.
Ние изпихме нашата горчива чаша, гарантирам Ви, че няма да позволим това да продължи и да има съмнения! Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МЕНДА СТОЯНОВА: Благодаря, господин министър, за участието.
Преминаваме към въпрос към министър Лиляна Павлова от народния представител Иван Николаев Иванов относно разширяване на път Е 85 в участъка Стара Загора - автомагистрала „Тракия”.
Заповядайте, господин Иванов, да развиете въпроса си.
ИВАН Н. ИВАНОВ (СК): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги – всъщност в залата има само една колежка и това не говори добре за Българския парламент!
Уважаема госпожо министър, Вие знаете, че път Е 85 преминава през Стара Загора и продължава към Бургас. В участъка от Стара Загора до магистрала „Тракия” той се явява всъщност единствената пряка връзка на магистралата със Стара Загора. Очевидно е, че по тази причина движението е изключително интензивно в тази си част. Има 4,3 км, а те са от магистралата до отклонението за летище Стара Загора, където пътят е двупосочен с една лента за движение в едната посока и една лента за движение в другата посока. Това силно затруднява движението и Вие разбирате, че е предпоставка за евентуалното възникване на пътнотранспортни произшествия, както и затормозява самите водачи.
Аз съм народен представител от този избирателен район, почти ежеседмично минавам по този път и по тази причина задавам въпроса.
Точно преди година и половина един от моите колеги от Старозагорския избирателен район зададе въпрос към Вашия предшественик – сегашният президент Росен Плевнелиев. Господин Плевнелиев отговори, че практически всичко е налице – готов е техническия проект, готов е окончателния вариант, извършен е ОВОС, оценка за съвместимост и на всичко отгоре, тъй като коридор № 9 е национален приоритет, този участък също е приоритизиран.
Единственото, което остава, са отчуждителните процедури, за което има пълна финансова обезпеченост. Тогава министър Плевнелиев заявява: „До края на месец септември, считам, че общината ще свърши работа и още през септември 2011 г., ще има първа копка”, каквато няма и до момента. (Председателят дава сигнал, че времето е изтекло.)
Госпожо министър, предвиждате ли разширението на този участък, в какъв срок и кога ще бъде осъществено?
ПРЕДСЕДАТЕЛ МЕНДА СТОЯНОВА: Заповядайте, госпожо Павлова, за отговор.
МИНИСТЪР ЛИЛЯНА ПАВЛОВА: Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители – само трима на брой! Уважаеми господин Иванов, радвам се, че дойде ред да Ви отговоря на този въпрос. Това, което мога да потвърдя към настоящия момент, а и Вие казахте за участъка, именно връзката на летище Стара Загора с автомагистрала „Тракия” – има изработен проект за разширение на съществуващия път. Той е с дължина 4,6 км. Проектът предвижда разширяването му до габарит Г 20, което реално означава 2 пътни платна по 7,5 м, разделителна ивица от 2 м и два банкета от по 1,5 м, като в разделителната ивица е предвидена бетонна предпазна ограда тип „Ню Джърси” – това са бетонни блокове, които се слагат по средата като разделителна линия, за да предпазват преминаване на автомобили в насрещното движение.
Спрямо отговора, който Ви е дал тогава министър Плевнелиев, мога да потвърдя, че има разработен подробен парцеларен план като част от подробния устройствен план, който предвижда отчуждаване на терени на собственици, за които по наши сметки няма да е необходим голям финансов ресурс. По предварителни изчисления, разбира се, независими експерти ще ги потвърдят, са не повече от 60-80 хил. лв. Така че осигуряването на финансов ресурс за отчуждаването не е проблем.
Парцеларният план трябва да се съгласува и с всички експлоатационни дружества в региона. Именно това е причината все още той да не е одобрен и да не е влязъл в сила. Има проблем със съгласуването, защото част от експлоатационните дружества в региона не са много съгласни, така да го кажа, с него, тъй като се предвижда преместване на един газопровод, ако не се лъжа. Това е причината все още да не може да бъде одобрен.
Това, което предвижда проектът за реализацията на тези 4,6 километра – с разширението, индикативната стойност, която е предвидена от експертите по технически проект, е 10 млн. лв.
Средствата ги нямаме заложени в бюджета и това е причината, поради която всъщност не е възложено и не е започнало строителството. Мога да потвърдя, с голямо съжаление, че и в бюджета за 2013 г. няма предвиден ресурс за ново строителство или за разширяване на съществуваща пътна инфраструктура. Наличните средства са достатъчни единствено и само за текущ ремонт, поддържане, зимно почистване и изкърпване на дупки. Тези 10 милиона не са предвидени в бюджета. Ако бъдат предвидени, имаме готовността. Аз се надявам, че дотогава ще бъдат направени отчужденията и съгласуването на парцеларния план, за да започнем и изграждането на този важен участък и връзката с летището. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МЕНДА СТОЯНОВА: Благодаря.
Господин Иванов – за реплика.
ИВАН Н. ИВАНОВ (СК): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Уважаема госпожо министър, това, което разбирам, че за тази година и половина от отговора на министър Плевнелиев малко неща са се придвижили напред и то най-вече свързани с отчуждаването на терени, необходими за строителството на иначе доста мащабното разширение с две платна по метър и половина, разделителна ивица, банкети и така нататък.
Когато министър Плевнелиев е съобщил – директно ще го цитирам от протокола на Народното събрание, че очаква към края на тази година – това е 2011 г., че „като спазваме законите и правилата, да стартираме тази отсечка в интерес на гражданите в Стара Загора”. От края на 2011 г. са минали повече от една година. За да Ви задам този въпрос, очевидно съм получил много оплаквания от граждани на Стара Загора, от организации, на които дори и служебния транспорт за търговски цели и за снабдяване, е силно затруднен от този участък.
Затова моят апел към Вас е: ако е възможно, проектът да се придвижи максимално бързо. Проблемът е, сега разбирам, че дори и тези 10 млн. лв. не са предвидени в бюджета, Вие го казахте, което значи, че строителството може да започне чак от началото на 2014 г. В такива случаи общественият интерес трябва да бъде защитаван много енергично. Надявам се, ако е възможно, да бъде съкратен този срок.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МЕНДА СТОЯНОВА: Госпожо министър, имате думата за дуплика.
МИНИСТЪР ЛИЛЯНА ПАВЛОВА: Уважаеми господин Иванов, аз Ви разбирам, Вие сте народен представител от този регион и се грижите. За мен всички пътища в страната са важни, независимо дали са първокласни, третокласни или четвъртокласни. Първо, трябва да Ви кажа, че аз не мога да нося отговорност за обещания, дадени от друг човек. Мога да нося отговорност за ангажименти и обещания, които подавам аз и поемам като отговорност.
Второ, средства за този път не са предвидени, но това не означава, че не сме ги поискали. Това означава, че не са ни дадени, а не че не сме ги поискали, така че имаме огромното желание. Нашият списък с неудовлетворени искания за средства за финансиране, за ремонт, реконструкция и разширяване на пътища е доста дълъг и не е удовлетворен, почти на 100% е отказан. И то е разбираемо – поради ограничения финансов ресурс, с който държавата и държавния бюджет разполага.
Пак казвам, ако съгласно нашия огромен списък ни бъдат отпуснати средства, ние имаме готовност и възможност да го направим. Пак казвам, ресурсът е ограничен и трябва да го приоритизираме по степен на важност, а и по пътни участъци с най-голям трафик. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МЕНДА СТОЯНОВА: Госпожо Павлова, благодаря за участието в парламентарния контрол.
С това приключиха въпросите към министрите в днешния парламентарен контрол.
Следващото редовно пленарно заседание е в сряда – 30 януари, 9,00 ч.
Закривам пленарното заседание. (Звъни.)

(Закрито в 14,35 ч.)
Заместник-председатели:

Менда Стоянова

Христо БисеровСекретари:

Пламен Нунев

Митхат Метин
Форма за търсене
Ключова дума
ЧЕТИРИДЕСЕТ И ПЪРВО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

 Обявление за провеждане на процедура за подбор на кандидати за член на Европейския комитет за предотвратяване на изтезанията и нечовешкото или унизително отнасяне или наказание

Проект на Конституция на Република България

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на председател и членове на Комисията за защита на личните данни

Избор на член на Централната избирателна комисия

Избор на председател на Икономическия и социален съвет

Избор на генерален директор на Българската телеграфна агенция

    Последни заседания