Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Стенограми от пленарни заседания
ЧЕТИРИНАДЕСЕТО ЗАСЕДАНИЕ
София, петък, 11 септември 2009 г.
Открито в 9,03 ч.

11/09/2009

Председателствал: председателят Цецка Цачева
Секретари: Бисерка Петрова и Митхат Метин

ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Регистрирани са 189 народни представители, налице е кворум, откривам днешното пленарно заседание. (Звъни.)
Съгласно приетата програма за тази работна седмица предстои да обсъдим:
ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОМБУДСМАНА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА 2008 Г.
Постъпили са становища от Комисията по културата, гражданското общество и медиите и от Комисията по правата на човека, вероизповеданията и жалбите и петициите на гражданите.
Моля председателя на комисията – госпожа Даниела Петрова, да ни запознае с доклада на Комисията по култура, гражданско общество и медии.
ДОКЛАДЧИК ДАНИЕЛА ПЕТРОВА: Госпожо председател, моля да основание чл. 39, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание да бъде допуснат до пленарна зала омбудсманът господин Гиньо Ганев.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Моля народните представители да гласуват направеното предложение.
Гласували 173 народни представители: за 172, против няма, въздържал се 1.
Предложението е прието.
Моля квесторите да поканят господин Ганев в залата.
Госпожо Петрова, имате думата.
ДОКЛАДЧИК ДАНИЕЛА ПЕТРОВА: Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители! Комисията по културата, гражданското общество и медиите представя становище относно Годишния доклад на омбудсмана на Република България за 2008 г.:
„На редовно заседание, проведено на 2 септември 2009 г., Комисията по културата, гражданското общество и медиите разгледа доклад на омбудсмана на Република България за 2008 г., озаглавен „Справедливостта е душата на добрата администрация”.
Докладът се внася в Народното събрание на основание чл. 22 от Закона за омбудсмана и представя основните приоритети и направления в политиките на институцията, нейните констатации, оценки, инициативи и препоръки към администрацията. Годишният доклад на омбудсмана няма само отчетен характер – това е акт, с който се поставят на вниманието на Народното събрание проблеми в работата на изпълнителната и местната власт на различни нива, които засягат правата на гражданите и предизвикват широк и често тревожен обществен резонанс. Посочени са редица прояви на лоша и на добра администрация на централно и местно ниво.
На базата на многобройните жалби и сигнали на граждани, на проверки, извършени по собствена инициатива, както и на анализ на изпълнението на препоръките на омбудсмана, в доклада се правят някои по-важни констатации, свързани със зачитане правото на добро управление и добра администрация от страна на държавните органи и администрации:
- недостатъчна е прозрачността и отчетността на органите на властта. В това отношение например се подчертава като слабост невъвеждането на публични регистри на общинските ресурси – собственост, рекламни площи, жилища, европроекти и пр. Отбелязва се и прекомерното забавяне на въвеждането на унифицирани нормативни правила за предотвратяване на конфликт на интереси;
- гражданското участие при вземането на решения с широк обществен резонанс е незадоволително;
- недостатъчен и неефикасен е гражданският и парламентарен контрол върху МВР и службите за сигурност;
- правата на пациента често се нарушават. Доставчиците на обществени услуги – ток, парно, телефон и др., често не зачитат потребителските права;
- няма ефикасен механизъм за правителството на държавата по дела на съда в Страсбург и за преодоляване на причините за негови осъдителни решения;
- има напредък, но недостатъчен, в реформата на местата за лишаване от свобода.
В доклада се поставя акцент върху трудностите пред процеса на децентрализация на властта и прилагането на принципите за добро управление в местната власт. Изтъкват се наблюденията на омбудсмана, че финансовото управление на общините не е достатъчно прозрачно, че общинската администрация е мудна и недостатъчно отворена към гражданите.
Годишният доклад е придружен и от подробни статистически данни – общият брой жалби и сигнали, получени от омбудсмана до 31 декември 2008 г., е 8836. По 87% от тях проверките са приключили, а по останалите институцията продължава да проучва обстоятелствата, набира допълнителна информация и полага усилия за успешното разрешаване на поставените проблеми. Броят на разгледаните жалби, по които омбудсманът се е произнесъл през 2008 г., се е увеличил в сравнение с тези през 2007 г. с близо 30%. Най-много са оплакванията, свързани с устройство на територията и проблемите на собствеността – 23%. На второ място са жалбите, свързани с обществените услуги – 19%, на трето място са социалните дейности – 11%. От област София-град са постъпили 934 жалби, от област Пловдив – 208. Следват област Варна – 155, област Плевен – 87, област Благоевград – 77, област Бургас – 76, област Русе.
Положителна черта в дейността на националния омбудсман е, че неговите усилия надхвърлят индивидуалните случаи, поставени пред него от гражданите, и са насочени към ангажиране на вниманието на институциите и на обществеността по редица важни въпроси, свързани с правата на човека и тяхното по-ефикасно зачитане от органите на властта.
Докладът на омбудсмана за 2008 г. съдържа редица теми и проблеми, които могат да бъдат предмет на парламентарен контрол върху изпълнителната власт.
В хода на дискусията бяха направени препоръки в следващия доклад да бъдат включени конкретни случаи, свързани с корупционни практики.
След проведената дискусия народните представители от Комисията по културата, гражданското общество и медиите гласуваха с 10 гласа „за”, 0 „против” и 1 „въздържал се”, като приемат за сведение Доклада на омбудсмана на Република България за 2008 г. и предлагат на Народното събрание също да го приеме за сведение.
Комисията предлага и проект за решение:

„РЕШЕНИЕ
по Доклада за дейността на омбудсмана на
Република България за 2008 г.
Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и във връзка с чл. 22 от Закона за омбудсмана
РЕШИ:
1. Приема за сведение Доклада за дейността на омбудсмана на Република България за 2008 г., като взема акт от констатациите и препоръките, посочени в доклада.
2. Постоянните комисии на Народното събрание, съобразно своята компетентност, да обсъдят констатациите и препоръките, посочени в доклада по т. 1.”
Благодаря за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря, госпожо Петрова.
Да представи становището на Комисията по правата на човека, вероизповеданията, жалбите и петициите на гражданите има думата господин Йордан Бакалов – председател на комисията.
ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН БАКАЛОВ: Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги!
„На заседание на Комисията по правата на човека, вероизповеданията, жалбите и петициите на гражданите, проведено на 10 септември 2009 г., се разгледа Доклад на омбудсмана на Република България за 2008 г., озаглавен „Справедливостта е душата на добрата администрация”, внесен в Народното събрание на основание чл. 22 от Закона за омбудсмана.
Докладът бе представен от омбудсмана на Република България господин Гиньо Ганев.
Той подчерта, че представеният документ няма само отчетен характер – това е акт, с който се поставят на вниманието на Народното събрание проблеми в работата на изпълнителната и местната власт на различни нива, които засягат правата на гражданите и предизвикват широк обществен резонанс. Всички констатации, оценки, инициативи и препоръки към администрацията, които се съдържат в доклада, произтичат от жалбите и сигналите на гражданите, адресирани до омбудсмана, и от проверките, предприети от него по собствена инициатива.
Сред редицата посочени прояви на лоша администрация на централно и местно ниво се открояват:
- недостатъчната прозрачност и отчетност на органите на властта в периода, до който се отнася годишният доклад на омбудсмана. Подчертано като основна слабост е липсата на публични регистри на общинските ресурси – собственост, рекламни площи, жилища, европроекти и други. Отбелязва се и прекомерното забавяне на въвеждането на унифицирани нормативни правила за предотвратяване на конфликт на интереси;
- незадоволителното гражданско участие при вземането на решения с широк обществен резонанс;
- недостатъчният и неефикасен граждански и парламентарен контрол върху Министерството на вътрешните работи и службите за сигурност;
- честите нарушения на правата на пациента в здравеопазването;
- незачитането на потребителските права от доставчиците на обществени услуги (ток, парно, телефон и др.);
- липсата на ефикасен механизъм за представителство на държавата по дела пред Съда в Страсбург и за преодоляване на причините за негови осъдителни решения;
- недостатъчният напредък в реформата на местата за лишаване от свобода.
Акцент в доклада е поставен върху пречките, стоящи пред процеса на децентрализация на властта и прилагането на принципите на добро управление в местната власт. Според направените наблюдения на омбудсмана финансовото управление на общините не е достатъчно прозрачно, общинската администрация е мудна и недостатъчно отворена към гражданите.
Общият брой жалби и сигнали, получени от омбудсмана до 31 декември 2008 г., е 8836. По 87% от тях проверките са приключили, а по останалите институцията продължава да проучва обстоятелствата и да набира допълнителна информация за успешното разрешаване на поставените проблеми. В сравнение с 2007 през 2008 г. броят на разгледаните жалби, по които омбудсманът се е произнесъл, се е увеличил с близо 30%. От област София-град са постъпили 934 жалби, от област Пловдив – 208. Следват област Варна – 155, област Плевен – 87, област Благоевград – 77, област Бургас – 76, и други. Най-много са оплакванията, свързани с устройството на територията и проблемите на собствеността - 23%. На второ място са жалбите, свързани с обществените услуги – 19%, а на трето – със социалните дейности, 11%.
По време на дискусията парламентарната комисия насърчи активното участие на омбудсмана в законодателния процес със законодателни предложения и идеи, произтичащи от неговите проверки и самосезирания, в съответствие с приетия от Народното събрание Правилник за организацията и дейността на омбудсмана. Беше отбелязано също така, че редица теми и проблеми от доклада на омбудсмана за 2008 г. биха могли да станат предмет на парламентарен контрол върху изпълнителната власт.
В тази логика и в духа на вече установената парламентарна практика Комисията по правата на човека, вероизповеданията, жалбите и петициите на гражданите приема за сведение единодушно, със 17 гласа „за”, Доклада на омбудсмана на Република България за 2008 г. и предлага на Народното събрание също да го приеме за сведение, като вземе акт от констатациите, оценките и препоръките, посочени в него.” Благодаря ви за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря, господин Бакалов.
Давам думата на господин Гиньо Ганев за изложение по доклада съгласно чл. 80, ал. 4 от нашия правилник.
ГИНЬО ГАНЕВ: Благодаря Ви, госпожо председател.
Дами и господа, идвам бавно, защото залата е толкова пълна, че гостите ги каните едва ли не в коридора, но това е поправимо.
Както винаги досега, и този доклад на омбудсмана няма главно отчетен характер. Той повдига въпроси – остри, тревожни, които искат действия или инициативи на законодателната и на изпълнителната власт, и това е най-важното. И тази година, която отчитаме, омбудсманът продължи да осъществява независим граждански контрол върху органите на властта на централно и на местно равнище.
Има една заблуда и тя трябва да се разсее отначало. Омбудсманът не е целият контрол, той е част от контролната система на държавата, на другите държавни органи, разбира се, и натискът на гражданското общество, на самите граждани.
Както виждате, докладът е наречен „Справедливостта е душата на добрата администрация”, но това не е поради литературен привкус, а защото цялата дейност на омбудсмана и през отчетната година, и сега се подчинява на новото основно конституционно право на всеки български гражданин да иска добро управление и добра администрация. Справедливостта трябва да бъде душата на тази администрация. Това е императив – не толкова европейски, а една българска взискателност.
Измежду всичките принципи на доброто управление аз съм откроил четири на брой, които сякаш имат по-важно значение: прозрачност в действията, отчетност на държавните и на общинските органи, децентрализация на властта и в тази логика участие на гражданите в процеса на вземането на управленски решения и участие в законодателния процес. Критерий за добрата политика изобщо е зачитането на индивидуалните права, съчетано със зачитането на обществения интерес.
Разбира се, докладът е изпъстрен с много добри примери и практики, но на преден план, както виждате, и в начина, по който е структурирано неговото съдържание, са проблемите – проблемите и симптомите, свързани с правата на хората и техните отношения с органите на властта и администрацията въобще. Това е в съответствие с вечната мисия на омбудсмана навсякъде по света – да се сочат и да се премахват посегателствата върху правата на човека и имплицитно свързаните с тях случаи на лоша администрация. „Лошата администрация” е легално понятие и ние трябва да го употребяваме колкото е възможно по-често.
Една от първите идеи – недостатъчна прозрачност и отчетност на органите на властта, и това е все повече един хроничен проблем на българската административна система. Но тук не става дума за хронична хрема или за синузит, а за едно друго заболяване с по-тежка обществена квалификация и характеристика. Например, публичните ресурси в общините - няма регистри за тях и като няма регистри, не е възможно гражданите да упражняват контрол. Няма такива регистри достатъчно за общинската собственост, за общинските концесии, за общинските жилища, които са предназначени за отдаване под наем, за концесиите и т.н.
Един проблем, който се повдигна, защото някъде, в една комисия казаха: „Ама, защо няма изрично казано нещо гръмогласно за корупцията?” Само да кажа, госпожо председател, че днес един гражданин, ако не каже три пъти на ден, че се бори с корупцията, се хвърля съмнение върху неговата лоялност към държавата.
Целият доклад на омбудсмана е пронизан от тези критерии, но има нещо важно. Вижте междинния доклад на Европейската комисия от м. февруари т.г. Изведнъж: не се води достатъчно борба с корупционните прояви на местно равнище. Добре, корупция по високите етажи, а там, където човекът и бизнесът всеки миг имат контакт с администрацията, местните органи на властта? Ето, че това изрично се казва: България следва да вземе мерки за борба и предотвратяване на корупцията в местното самоуправление, така наречената малка или административна корупция. Помислете си – там, където живеем, не съществува ли тя?
Прекомерно се забавя въвеждането на механизмите за предотвратяване на конфликта на интереси. Един закон се прие, както си спомняте, след това се разкая Народното събрание. Под формата на неговото усъвършенстване се внесоха други промени, внесоха се други текстове, и до този момент такива механизми не действат достатъчно ефективно нито на централно, нито на местно.
Другата идея е за децентрализацията на властта. Не трябва да се остави да заглъхва процесът на децентрализацията на властта. Казвам деликатно тази фраза, защото просто не е така. Ако искате да бъда малко по-откровен: децентрализацията е един горчив сандвич. Има една централна власт, която няма охота да се децентрализира. Има една местна власт, това е долната порязаница на сандвича, която не е компетентна да поеме отговорностите на децентрализацията. А по средата пълнежът е една недостатъчно съвършена нормативна уредба, но в никакъв случай не казвам: направете уредбата и после да говорим за децентрализация. Напротив, този процес трябва да се развива мощно. Регионалната политика не е само приоритет в политиките на омбудсмана. Това трябва да е приоритет на самата държава.
Не е възможно да се занимаваме само с фискалните и административни аспекти на децентрализацията. Ако искате да ви кажа нещо по-артистично – децентрализацията иска културна революция, но не от китайски тип. Иска промяна в манталитета.
Кажете, местните избори минаха отдавна, имаше ли една партия, която в своята програма да постави проблема за децентрализацията и за отговорностите на местната власт? Не. Затова всички сме длъжници – цялата йерархия на властта от горе до долу.
Смешно е, че има кметове, които предпочитат да имат една добра кола, да я натоварят с местни луканки и съмнително добро местно вино, да отидат при някой министър, да решат някакъв проблем и да се върнат сияещи. Нищо не са направили, ако няма манталитет и чувство за респект към децентрализацията, на която те са преди всичко длъжни.
Регионалната политика е приоритет, казах, и в политиките на омбудсмана. Пряко свързано с това е реалното участие на хората във вземането на решение. Честно казано, то или е недостатъчно, или е формално. Реалното участие на гражданите във взимането на решения не се свежда само до местни референдуми, които просто дълго време няма да се направят. Обсъждане под всякаква форма – един кмет няма право да сложи една своя заповед в заповедната си книга, ако преди това не я е обсъдил поне с хора, които са близо до материята, за която тази заповед се отнася, но това не се прави.
Давам ви примери с централното равнище – защо не обсъдихме достатъчно етажната собственост и нейното управление, въпроса за енергийната ефективност на сградния фонд, а също дейността на топлофикационните дружества? А на местно ниво няма обсъждане даже на бюджетите, няма обсъждане на проблемите, свързани с местните данъци и такси. Гражданският контрол в това отношение върху действията на местните администрации е акцент, който може да получи своята пълнота само ако такива дискусии се правят открито и пред всички, и то непрекъснато.
Аз викам до прегракване и на висок глас – имаме нужда от компетентна, дейна, но човечна администрация. Нали знаете, че не е така? Нали знаете, че сигурни в своите заплати, служителите, чиновниците даже в общините стоят зад своите бюра и всъщност нямат никакви контакти с хората, които искат от тях и предявяват своите права. Един общински служител, който спазва буквата на закона, не е добър служител. Той трябва да види има ли право, което да е накърнено от общинската администрация, и да положи усилия да поправи видяното.
Няколко думи по един проблем, който е хубаво да се подчертае тук. Омбудсманът, а и цялата общественост, високо ценим практиката, която ръководството на Народното събрание въведе, и то не от днес – да се вслушва в предложенията, които омбудсманът прави по цялата дъга на законодателния процес. Всички предложения, които ние правим в това отношение, ръководството на Народното събрание ги приема като предложения на народни представители, разглеждат се в комисиите и след това те участват в обсъждането. Добре, че това е така, защото чрез омбудсмана всъщност общественото мнение влиза в залата на парламента. Тази практика трябва да се развива още повече.
Правата на гражданина като пациент – в доклада са отделени достатъчно страници по тази тема. Едно общо заключение – лоша система на управление на българското здравеопазване. Както аз казвам: вместо гражданинът като пациент да върви по асфалта на своите права, той криволичи по калдъръма на клиничните пътеки. Не е възможно това да бъде така. Иска се достъпна, своевременна, качествена медицинска помощ, и то в условията на една свободна конкуренция и на правото на избор.
Много данни има в доклада, на които няма да се спирам, но ще ви кажа един драстичен пример – организацията на работа на органите на медицинската експертиза за работоспособност ТЕЛК и НЕЛК. Законът говори за един срок. Две хиляди и осма година граждани са поискали да бъдат прегледани от тази Национална експертна лекарска комисия. Вместо в тримесечен срок, от 2008 г. му дават дата за 2013 г. Чувате ли?! Става дума за неговата работоспособност днес, утре, а след четири години къде ще бъде той, същото ли ще бъде неговото състояние, каква е неговата правоспособност?! В това отношение имат задължение Министерският съвет и системата на органите на здравеопазването.
След доклада омбудсманът се самосезира и направи две много задълбочени проверки, с които се противопоставя на режима на акредитацията на болничните заведения - откриваш днес болница, можеш да се акредитираш примерно след шест или осем месеца, тогава може тази болница да сключва договор с Националната здравна каса. Как ще се акредитира, как ще се докаже, че тази болница е годна? Само по пътя на пациентите, които могат да заплащат ли? Това е абсурд!
А какви са тези лимити на вашия общопрактикуващ лекар, който, когато отидете и поискате консултация или пък изследване, ви казва: „Нямам талони, елате идния месец”. Когато отидете в една болница, тя вижда, че няма лимит да ви приеме, и вие сте принуден да отидете в друга, или да се разболеете тогава, когато тя ще има лимит да ви приеме. Само че правото на разболяване не зависи от плановете на здравноосигурителната каса.
Правата на гражданите като потребители. Вижте, има един конституционен принцип на чл. 19, ал. 2: гражданите като потребители, при цялата свобода на стопанската инициатива, трябва да бъдат защитавани от всички органи, и това непременно е необходимо. Не е така обаче с доставчиците на комунални услуги – „Топлофикация”, ВиК, избройте каквото искате още. Всъщност тези отношения трябва да се градят върху доверие, върху ясни правила и взаимно зачитане, а всички тези доставчици, включително на електроснабдителната помощ, много често са чужди фирми, имат великолепно създадени бюра с едни стройни стюардеси, сладкодумни, които ви приемат жалбата, но просто не я решават. Тук грешката идва още от държавните регулаторни органи. Те, когато одобряват общите условия, да престанат да дават предпочитание на търговско-пазарните интереси, а да се грижат много повече за интересите на гражданина като потребител.
Ще ви кажа нещо друго, без желание да ви отегчавам. Член 22 от Закона за енергетиката иска от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране, чуйте: пряко да участва в уреждането доброволно на споровете между доставчиците на тези услуги и самите потребители. Така ли е? Вижте регламентацията и нормативните актове на самата държавна комисия. Нищо общо с този чл. 22. Трябва бързо да се направи така, че да хармонизират това свое усилие с тези изисквания и когато те одобряват общите условия, просто трябва да си променят гледната точка.
Слушах и вчера уважавания от мен проф. Шушулов: Комисията трябвало да има балансирано отношение между интересите на пазара и интересите на потребителя. Да, балансирано отношение, но главно в полза на гражданина като потребител. Това са конституционни права.
Недостатъчен е парламентарният и гражданският контрол върху органите на МВР и на службите за сигурност. Тук щях да се спра малко по-дълго, но имам едно добро впечатление, че днешното Народно събрание премина по-активно към уреждането на прекия парламентарен контрол върху МВР и службите за сигурност, и по-специално Агенцията за национална сигурност. Най-после, дълго време спорът беше голям. Имаше случаи, когато Министерството на вътрешните работи с подзаконов акт, забележете, беше пренебрегнало правата на гражданите, техния личен живот, тайната на кореспонденцията. Никъде в европейските норми няма разбиране, че поради превръщането на страха от тероризма, на националната сигурност в централна, базисна ценност за цялото общество, това трябва да стане за сметка на ограничаването на правата на хората. Не е вярно! Всички резолюции на Европейския съюз говорят, че върху правната рамка, която зачита правата на човека, се изгражда системата за националната сигурност. Затова, когато говорим за свободното ползване на специални разузнавателни средства и на всичко друго от този род, искам да се обърна с ясни предложения към парламента – едно по-голямо внимание към правата на човека. Не е вярно, че едното е в конфронтация с другото. Правата трябва да се зачитат и трябва да бъдат ограничавани много защитено, много временно и много внимателно.
Всичко, разбира се, за което се говори в този доклад, се опира върху индивидуалните жалби и сигнали на хората, които са главният източник на проверките, които омбудсманът прави. Аз казах преди малко: той не е цялата контролна система, но той върху основата на сигнали, на предложения на гражданите прави проверки сам, без да ги предоставя на трети лица, и се произнася. Привилегия на омбудсмана е, че няма административна власт, но има другата, по-голямата - моралната власт, властта на демократичния обществен натиск. Той е високоговорител на обществения контрол, стига да има батерии, а батериите са влияние и една общественост, която го подкрепя, защото той говори от нейно име.
За годината, която отчитаме, общият брой на жалбите беше 2405. Знаете ли колко са днес към 10 септември 2009 г. – 10 716. Осемдесет и седем процента от общия брой на жалбите са окончателно приключени, другите са в ход. Има един срок за решаването им, който е инструктивен. Той не се спазва само когато фактически има правна сложност и е необходима една по-внимателна и по-осторожна проверка. Няма да ви занимавам с градацията на тези жалби, но най-много са тези по собствеността - има се предвид териториалното и селищно устройство преди всичко, след това лошите обществени услуги, социалните права, които се нарушават, административното обслужване, здравеопазването и така нататък. Чуйте по области: София, Пловдив, Варна, Плевен, Бургас, Благоевград. А другите окръзи, другите избирателни райони, да се обърна с това понятие към вас, сигурни ли сте, че там няма протести и жалби? Там няма достатъчно активни граждани.

Искам народните представители добре да чуят това, защото техен е ангажиментът в собствените им избирателни райони. Не може да има неактивни граждани. Ако нямате активни граждани, няма добро управление и добра администрация.
Освен по този път омбудсманът се самосезира когато види, че на общественото небе се сгъстяват облаците на недоволство и протест.
Няколко примера – „Топлофикация”, млекопроизводителите и млечното животновъдство, етажната собственост, енергийната ефективност и още други случаи. Принципът на самосезирането ще продължи да се развива, защото ще говорим за активната роля на хората.
Расте доверието в омбудсманската институция. Казвам това не като самоовластяване, а защото е факт. Не защото жалбите растат. Ние всеки ден сме натоварени с много искания на хората. Чест прави това да бъде така. Стремежът трябва да бъде волята на омбудсмана безпристрастно, компетентно и безкомпромисно да продължи да изпълнява тази своя висока гражданска и обществена функция. Не е вярно, че трябва да се стремим към държава, в която да няма корупция. Това достатъчно ли е? Как ще изглеждаме в лицето на нашето собствено общество – ние сме управление без корупция?! Голяма работа! Освен без корупция, ние трябва да бъдем добро и почтено управление. В израза „почтено управление” се крие извънредно много.
Искам да вярвам, госпожо председател, дами и господа, че този стремеж към такава политика ще бъде на цялата йерархия на органите и разбира се, преди всичко на Народното събрание – единственият законодателен орган в страната.
Аз съм си позволил в края на доклада с умерена скромност да направя три повели на това почтено управление. Властта е почтена, когато зачита правата на човека. Второ, тези права се зачитат, когато властта е прозрачна и лежи върху справедливото обществено мнение. Трето, тя да лежи върху общественото мнение, но да не се залежава там, защото трябва непрекъснато да тича и да се отчита пред общественото мнение, което е създала. Благодаря. (Ръкопляскания.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря, господин Ганев.
Има ли желаещи народни представители да вземат отношение към изложението на господин Ганев?
Заповядайте.
АЛЕКСАНДЪР РАДОСЛАВОВ (КБ): Госпожо председател, уважаеми колеги, господин омбудсман на Република България! Ще взема отношение и ще представя становището на Парламентарната група на Коалиция за България.
Смятам, че всеки един от нас - и от експозето на омбудсмана на Републиката, пък и от подробния доклад, с който сме имали възможност да се запознаем, ще подкрепим дейността на омбудсмана за 2008 г. и ще гласуваме за приемането на доклада.
Бих желал да акцентирам върху няколко аспекта, които според мен правят много радостно впечатление.
Първо, и през 2008 г. ясно личи разширяването на обхвата и задълбочаването на вниманието и конкретните решения, предложения и препоръки на омбудсмана на Републиката по редица области на обществения, икономическия, стопанския и културния живот и всякакви направления на дейността на държавата и нейните институции.
Другото, което прави впечатление и лично на мен, е надпартийният национален подход в работата на институцията. Това е много рядко явление в тези 20 години преход на нашата държава. Всички трябва да бъдем благодарни за това.
Трето, ясно личи акцент на дейността във всички аспекти. Преди всичко като червена нишка преминава грижата за правата на гражданите и хората, което прави чест на институцията. Това се прави без никакви уговорки и без никакви компромиси. Както виждате, има критики и към държавната администрация и подход, а също и към местното самоуправление. Всичко това се прави в името на правата на българските граждани.
Няма да се спирам на конкретните аспекти, които бяха подробно изложени. Направи ми впечатление, че нещата се простират и върху чистата околна среда като грижа за българските граждани, нормативната среда – въобще целокупна дейност, която е от голяма полза за институциите и най-вече за българските граждани.
Затова ние като парламентарна група даваме положителна оценка и ще гласуваме за приемането на доклада.
В личен план искам да благодаря на господин Ганев за неговата сърцатост и отговорност в работата. Мисля, че той е много ярък пример за по-младите парламентаристи, държавници и политици за това как трябва да се служи на българските граждани и на българската държава. Желая на него, и на институцията и в бъдеще ползотворна работа! Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря, господин Радославов.
Има ли други народни представители, желаещи да изкажат свои становища или да зададат въпроси?
Заповядайте, господин Иванов.
ИВАН ИВАНОВ (СК): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги, уважаеми господин омбудсман! Запознах се с доклада, който ни беше представен. Той е едновременно задълбочен и всеобхващащ. Впечатляващо е неговото заглавие - „Справедливостта е душата на добрата администрация”. Надявам се, че този доклад освен до народните представители ще бъде изпратен като документ и до основните фигури в българската администрация, защото ако за добрата администрация е аксиома справедливостта да бъде душата на нейното общуване с гражданите, уви, ние сме свидетели, че българската администрация има да измине дълъг път, за да възприеме тази максима. В това отношение ролята на националния омбудсман и неговия екип е особено важна, защото тя се явява онзи инструмент, чрез който може да бъде подтиквана непрекъснато и насърчавана администрацията, за да възприеме справедливостта.
Едновременно с това националният омбудсман, както е в страните, където тази институция съществува от десетилетия, се явява и защитник на правата на гражданите – не в онзи юридически смисъл, в който се разбира, а именно като обществен защитник.
Вземам думата и по една конкретна причина. В предишното 40-то Народно събрание бях член на Комисията по енергетика. Искам да благодаря специално на националния омбудсман и неговия екип, защото по два важни въпроса за развитие на енергетиката в страната – единият е Законът за енергетиката, а другият е Законът за енергийната ефективност, той зае ясни и категорични позиции в защита правата на хората.
В първия случай, в Закона за енергетиката, съвместните усилия на националния омбудсман и на няколко народни представители, организираната дискусия, която беше проведена в седалището на националния омбудсман, широката дискусия в българските медии и обсъжданията доведоха до положителен резултат. Имаше текстове, които нарушаваха правата на хората с въвеждането на един принцип, който е против правата на индивидуалния потребител - „една абонатна станция – една сметка”, но положените усилия позволиха текстът да бъде изчистен и да бъдат защитени правата на хората.
Във втория случай, в Закона за енергийната ефективност – приличен закон, внесен в Народното събрание - в последния момент по неясни и съмнителни съображения бяха направени промени. Реакцията – отново казвам – на екипа на националния омбудсман и на част от народните представители беше категорична в защита правата на хората, защото се приеха текстове, които освен че са трудно изпълними, в същото време натоварват с големи финансови тежести всеки български гражданин.
За мен всеки извод в доклада на националния омбудсман е необходимост в нашите бъдещи законодателни действия, промени на закони, които очевидно ще вървят оттук нататък, изправяне на деформации, които, уви, бяха гласувани в предишния парламент, да отчитаме това, което е написано и което беше сторено от тази институция. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря, господин Иванов.
Има ли други народни представители, които желаят да вземат отношение? Не виждам.
Подлагам на гласуване Проекта за решение за приемане на Годишния доклад за дейността на омбудсмана на Република България за 2008 г.
Гласували 146 народни представители: за 137, против 2, въздържали се 7.
Решението е прието.
Заповядайте, господин Ганев.
ГИНЬО ГАНЕВ: Благодаря ви, уважаеми народни представители.
Госпожо председател, аз особено ценя в решението, което току-що се прие, внушението, което парламентът прави – парламентарните комисии да разгледат онези части от доклада, които се отнасят до тяхната материя. Те не са изгубили в никакъв случай своята актуалност. Това не е като концерт на Мадона или на някоя друга полузвезда, която има определен ден, определен час и след него нищо. Трябва дълго време да концертираме заедно – администрация, управление, граждани и граждански организации, докато засвирим заедно една-единствена мелодия – правата на човека над всичко, администрацията в служба за тяхното задоволяване, заедно за зачитането на обществения интерес. Благодаря ви. (Ръкопляскания.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря Ви, господин Ганев.

Преминаваме към следващата точка от нашата програма:
ПЪРВО ЧЕТЕНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА БЪЛГАРСКИТЕ ДОКУМЕНТИ ЗА САМОЛИЧНОСТ.
Вносител е Министерският съвет.
Законопроектът е разгледан в три от постоянните комисии, които са представили доклади от обсъжданията на законопроекта. Водеща е Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред.
Давам думата на господин Анастасов – председател на комисията, да ни запознае със съдържанието на доклада.
ДОКЛАДЧИК АНАСТАС АНАСТАСОВ: Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги, преди да премина към доклада, правя процедурно предложение на основание чл. 39, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание в пленарната зала да бъде допуснат заместник-министърът на вътрешните работи господин Веселин Вучков като представител на вносителя на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за българските документи за самоличност.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Подлагам на гласуване направеното процедурно предложение.
Гласували 134 народни представители: за 134, против и въздържали се няма.
Предложението е прието единодушно.
Моля квесторите да поканят в залата господин Вучков.
Заповядайте, господин Анастасов.
ДОКЛАДЧИК АНАСТАС АНАСТАСОВ: Благодаря.
Уважаеми колеги!
„Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред на свое заседание, проведено на 2 септември 2009 г., разгледа внесения Законопроект за изменение и допълнение на Закона за българските документи за самоличност под № 902-01-3, внесен от Министерския съвет на 21 август 2009 г.
На заседанието присъстваха представители на Министерството на вътрешните работи: господин Веселин Вучков – заместник-министър, госпожа Нина Чимова – главен юрисконсулт в Дирекция „Правно-нормативна дейност”, и госпожа Пламена Недялкова – главен юрисконсулт в Дирекция „Български документи за самоличност”.
Законопроектът бе представен от господин Веселин Вучков.
Предложените промени целят синхронизиране на действащия закон с изискванията на Регламент № 2252/2004 на Съвета относно стандартите за отличителните знаци за сигурност и биометричните данни в паспортите и документите за пътуване, издавани от държавите членки, както и Регламент № 1030/2002 на Съвета относно единния формат на разрешенията за пребиваване на гражданите на трети страни, като се предвижда използването на нова технология за издаване на документите за самоличност. Утвърдените европейски стандарти и специфичните критерии за сигурност и надеждност на различните видове документи налагат диференциран подход при регламентирането им, обединени от сега действащия Закон за българските документи за самоличност под общото наименование „български документи за самоличност”.
Законопроектът дава нова дефиниция на легалния термин „документ за самоличност”. Предлага се нова систематика на видовете документи, които се разграничават на няколко групи според предназначението им: документи за самоличност – лична карта, паспорт, карта на бежанец, свидетелства за управление на моторни превозни средства; и документи за пребиваване – разрешение за продължително или постоянно пребиваване в Република България на чужденец и удостоверение за пребиваване на граждани на Европейския съюз. Във връзка с предлаганата систематика на групите документи се предлага промяна в използваната в закона терминология, като в наименованието и в текстовете на закона използваното понятие „български документи за самоличност” се заменя с „български лични документи”.
Въвеждането на новата технология по издаване на документи за самоличност, които съдържат електронен носител на информация, налага промени и по отношение на данните в заявленията за издаване на отделните видове документи.
Другата основна група изменения, свързана с изискванията на Регламент № 1030/2002 г., е относно единния формат на разрешенията за пребиваване за гражданите на трети страни. С Договора от Амстердам се предоставя право на съвместна инициатива на държавите-членки относно приемането на необходимите мерки за постигане на хармонизирана политика в областта на миграционните процеси. От важно значение е единният образец на документа за пребиваване да съдържа всички данни и да отговаря на високи технически стандарти. Образецът трябва да бъде пригоден за използване от всички държави-членки и да съдържа хармонизирани и разпознаваеми елементи за сигурност.
Със законопроекта се предвиждат и изменения, свързани с актуализиране на принудителните административни мерки, които се налагат в закона. Премахват се ограниченията, които могат да бъдат налагани спрямо лицата, основани на техни предишни осъждания, извършване на нарушения на административните процедури или изцяло по икономически съображения.
Останалите изменения и допълнения са свързани с прецизиране на нормативната уредба по отношение на технологията по издаване на българските лични документи.
В резултат на проведените разисквания и като приема за основателни мотивите на законопроекта, внесен от Министерския съвет, Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за българските документи за самоличност под № 902-01-3, внесен на 21 август 2009 г.
Становището на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред е прието с единодушие”. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря, господин Анастасов.
Съгласно разпоредбите на нашия правилник, след доклада на водещата комисия думата за становище има вносителят в рамките на 10 минути.
Господин Вучков, желаете ли думата за становище? Няма да има допълнителна информация.
Давам думата за доклад на председателя на Комисията по правни въпроси, която е съпътстваща комисия и е представила свой доклад по Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за българските документи за самоличност.
Заповядайте, госпожо Фидосова.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги народни представители! Ще прочета доклада на Комисията по правни въпроси относно Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за българските документи за самоличност.
„Комисията по правни въпроси на свое заседание, проведено на 10 септември 2009 г., разгледа внесения Законопроект за изменение и допълнение на Закона за българските документи за самоличност, № 902-01-3, внесен от Министерския съвет на 21.08.2009 г.
Законопроектът бе представен от господин Веселин Вучков – заместник-министър на вътрешните работи.
Предложените промени имат за цел да уеднаквят действащия закон с изискванията на Регламент 2252/2004 на Съвета относно стандартите за отличителните знаци за сигурност и биометричните данни в паспортите и документите за пътуване, издавани от държавите – членки на Съвета, и Регламент № 1030/2002 на същия. Те касаят единния формат на разрешенията за пребиваване на гражданите на трети страни и използването на нова технология за издаване на документи за самоличност.
Със законопроекта се цели и да се уреди издаването на различните видове документи в един нормативен акт, тъй като към настоящия момент издаването е уредено в закона за влизането, пребиваването и напускането на граждани на Европейския съюз и членовете на техните семейства и в Закона за чужденците в Република България. С цел въвеждането на по-голяма яснота понятието „български документи за самоличност” се заменя с израза „български лични документи”. Предлага се нова систематика на видовете документи, които се разграничават на няколко групи според предназначението им: документи за самоличност – лична карта, паспорт, карта на бежанец, свидетелства за управление на моторни превозни средства; и документи за пребиваване – разрешение за продължително или постоянно пребиваване в Република България на чужденец и удостоверение за пребиваване на граждани на Европейския съюз.
Въвеждането на новата технология по издаване на документи за самоличност, които съдържат електронен носител на информация, налага промени и по отношение на данните в заявленията за издаване на отделните видове документи. Следва да се доуточни или допълни редът за включването на допълнителни данни относно издаването на документи на чужд гражданин, сключил брак с български гражданин, или чужд гражданин, законен представител на дадено лице. Това се налага поради обстоятелството, че за българските граждани е предвидено като данни да се посочва единният граждански номер.
Друга основна група изменения е свързана с изискванията на Регламент № 1030/2002 на Съвета относно единния формат на разрешенията за пребиваване на гражданите на трети страни. С договора от Амстердам се предоставя право на съвместна инициатива на държавите - членки относно приемането на необходимите мерки за постигане на хармонизирана политика в областта на миграционните процеси. От важно значение е единният образец на документа за пребиваване да съдържа всички данни и да отговаря на високите технически стандарти. Образецът трябва да бъде пригоден за използване от всички държави - членки и да съдържа хармонизирани и разпознаваеми елементи за сигурност.
Бяха отправени въпроси от членове на комисията към представителите на Министерството на вътрешните работи.
Комисията по правни въпроси счита, че следва ограниченията, предвидени в чл. 75, 76 и 76а в закона, да бъдат прецизирани и доуточнени предвид различните хипотези, които уреждат. Необходимо е да се прецизират текстовете, уреждащи хипотезите на издаване и получаване на документи за самоличност на специална категория лица – непълнолетни, поставени под запрещение.
Останалите изменения и допълнения са свързани с прецизиране на нормативната уредба по отношение на технологията по издаване на българските документи за самоличност.
В резултат на проведените разисквания Комисията по правни въпроси подкрепя внесения от Министерския съвет законопроект и мотивите за необходимостта от разглеждането и приемането му и предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за българските документи за самоличност, № 902-01-3, внесен на 21.08.2009 г.
Становището на Комисията по правни въпроси е прието с единодушие от 14 гласа „за”. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря, госпожо Фидосова.
Постъпило е и становище на Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове.
Давам думата на председателя на комисията господин Светлин Танчев да ни запознае със становището й.
ДОКЛАДЧИК СВЕТЛИН ТАНЧЕВ: Благодаря, госпожо председател.
„На заседанието, проведено на 3 септември 2009 г., Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове разгледа Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за българските документи за самоличност, внесен от Министерския съвет.
В заседанието на комисията взеха участие Веселин Вучков – заместник-министър на вътрешните работи, Нина Чимова – главен юрисконсулт в Дирекция „Правно-нормативна дейност”, и Пламена Недялкова – главен юрисконсулт в Дирекция „Български документи за самоличност” в Министерството на вътрешните работи.
С настоящия законопроект се предлага приемането на разпоредби, гарантиращи съответствието на българското законодателство с европейските изисквания относно документите за самоличност, документите за пътуване, както и на други лични документи. Законопроектът има за цел да допълни и конкретизира разпоредбите в тази област.
Законопроектът е съобразен с изискванията на Регламент на Европейската общност 2252/2004 на Съвета от 13 декември 2004 г. относно стандартите за отличителните знаци за сигурност и биометричните данни в паспортите и документите за пътуване, издавани от държавите - членки. Законопроектът предвижда и въвеждането на изискванията на Регламент на Европейската общност № 444/2009 от 6 май 2009 г. за изменение на Регламент на Европейската общност № 2252/2004, с който се увеличава защитата на документите срещу измама и се хармонизират изключенията от общото задължение за снемане на пръстови отпечатъци.
Законопроектът е насочен към прилагане на разпоредбите на Регламент на Европейската общност № 1030/2002 на Съвета от 13 юни 2002 г. относно единния формат на разрешенията за пребиваване на гражданите на трети страни, с което се гарантира, че българските документи за пребиваване ще съдържат всички необходими данни и ще отговарят на високите технически стандарти.
Във връзка с Регламент на Европейската общност № 380/2008 на Съвета от 18 април 2008 г. за изменение на Регламент на Европейската общност № 1030/2002 относно единния формат на разрешението за пребиваване на гражданите на трети страни, допускащ използването на установения единен формат на разрешенията за пребиваване за гражданите на трети страни за цели, различни от предвидените по регламента, в законопроекта са определени две категории документи за пребиваване. За тази цел е предвидено ясно разграничаване и отбелязване на предназначението върху документа за пребиваване, съответно по отношение на разрешенията за пребиваване на чужденци и на документите за пребиваване на граждани на Европейския съюз, на гражданите на държавите – страни по Споразумението за Европейското икономическо пространство, на гражданите на Конфедерация Швейцария и членовете на техните семейства, които не са граждани на Европейския съюз, Европейското икономическо пространство и Конфедерация Швейцария.
Предлаганите изменения в законопроекта предвиждат нормативната уредба в съответствие с Директива 2004/38/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. относно правото на граждани на Съюза и на членовете на техните семейства да се движат и пребивават свободно на територията на държавите - членки, като изрично се отбелязва, че издаденото разрешение представлява карта за пребиваване.
Законопроектът съдържа и редица разпоредби, които не са пряко свързани с европейското право. Въвежда се нова систематика на видовете документи, групирани в три основни категории според предназначението им – документи за самоличност, свидетелства за управление на моторни превозни средства и документи за пребиваване, като са определени ведомствата, които ги издават.
С цел въвеждане на по-голяма яснота понятието „български документи за самоличност”, използвано в наименованието и текстовете на закона, се заменя с израза „български лични документи”. Уреден е редът за издаването на лична карта на деца, навършили 14 години, които са настанени в социални домове, но поради липса на родители и определен настойник не може да бъде получена готовата лична карта. Регламентирано е връщането от гражданите на издадени им български лични документи на органа, който ги е издал, и се предвижда редът за тяхното физическо унищожаване да бъде конкретизиран в инструкция на съответния орган.
Въвеждането на нова технология по издаване на документи за самоличност, които съдържат електронен носител на информация, налага промяна на данните в заявленията за издаване на отделните видове документи. Актуализират се принудителните административни мерки. Предлага се премахване на ограниченията, които могат да бъдат налагани спрямо лицата поради предишни осъждания, извършване на нарушения на административните процедури или по икономически съображения. С предлаганите промени се прецизира нормативната уредба на технологията по издаване на българските лични документи.
В заключение може да се каже, че предложеният Законопроект за изменение и допълнение на Закона за българските документи за самоличност съответства на изискванията на Регламент на Европейската общност № 1030/2002, изменен с Регламент № 444/2009, на Регламент на Европейската общност 1030/2002, изменен с Регламент на Европейската общност № 380/2008, и на Директива 2004/38 на Европейската общност. Разпоредбите, които нямат отношение към европейското право, не му противоречат.
С оглед на гореизложеното Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за българските документи за самоличност с № 902-01-3, внесен от Министерския съвет на 21 август 2009 г. с 16 гласа „за”. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря Ви, господин Танчев.
Има ли желаещи народни представители да вземат отношение по внесения проект за изменение на Закона за българските документи за самоличност и по докладите на водещата и съпътстващите ги комисии?
Заповядайте, господин Анастасов.
ГЕОРГИ АНАСТАСОВ (КБ): Благодаря, госпожо председател.
Уважаеми народни представители, това е закон, който е необходим за привеждане в съответствие с европейските изисквания на документите за българските граждани, и българските социалдемократи, чийто представител съм аз, ще подкрепим този проект на първо четене. Разбира се, вътре правят впечатление едни странни практики, чрез които със законодателството се прилагат изменения и в други закони, които касаят изключително много социално слабите хора. В случая ще се конкретизирам – за родителите, които отглеждат децата си самостоятелно, след като са се развели или разделили със съпрузите си. Затова ще направим предложение между първо и второ четене за промени в част от текстовете, тъй като в момента с настоящия закон не се гарантира, че ако някой напусне пределите на България и отиде да работи в чужбина, майките, които отглеждат децата си, защото в болшинството случаи майките са тези, които отглеждат децата си, ще могат да гарантират вземанията. Тогава вече ще трябва да натоварим пак държавата да плаща за недобросъвестните родители, защото те отиват много често неизвестно къде и работят неизвестно какво и с доходи, които не може да се гарантират. Така че специално в § 52, т. 3 е много важно да прецизираме този текст, но и във връзка с т. 6, където е казано, че личното имущество покрива задълженията. Защо? Защото само така, казвам, текстът влиза в противоречие с ГПК, където има несеквестируемо имущество по чл. 444. Затова според нас трябва да се прецизира този текст и когато длъжникът напуска пределите на България, да гарантира, че ще има обезпечение. Тогава доброволно се лишава от тази гарантирана му част в имуществото. Това е по първия въпрос, което считам, че трябва да бъде променено.
На второ място, има един технически въпрос. Когато имената са по-дълги от мястото, където могат да бъдат разположени на личните документи, не е ясно кои имена влизат вътре. Става въпрос за конкретизация – дали първото и третото, първото и четвъртото и т.н. В този дух ще бъдат и нашите предложения. Подчертавам, ние ще подкрепим този проектозакон за българските документи за самоличност, но между първо и второ четене ще внесем съответните поправки, за да коригираме тези неточности в проектозакона. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря Ви, господин Анастасов.
Има ли други желаещи да вземат отношение по обсъждания законопроект? Не виждам.
Подлагам на първо гласуване проекта, както беше представен от докладите на водещите комисии.
Моля, гласувайте.
Гласували 157 народни представители: за 156, против 1, въздържали се няма.
Законопроектът е приет на първо гласуване.
Поради изчерпване на дневния ред следва почивка. От 11,00 ч. започва парламентарният контрол.

(След почивката.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Продължаваме днешното пленарно заседание с:
ПАРЛАМЕНТАРЕН КОНТРОЛ.
Новопостъпили питания за периода 4-10 септември 2009 г.:
Постъпило е питане от народния представител Йордан Иванов Бакалов към Бойко Борисов – министър-председател на Република България, относно контрола на търговията на стоки с възможна двойна употреба. Следва да се отговори писмено до 24 септември 2009 г.
Редът за парламентарния контрол за днешното заседание се различава от съобщението, което вчера обявих в края на пленарното заседание. От реда отпадат отговорите на двама министри, което се дължи на факта, че народните представители Евгений Желев и Иван Николаев Иванов са трансформирали отговорите на своите въпроси от устен в писмен, с което отпада задължението на министъра на здравеопазването и на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията да отговарят устно в пленарно заседание.
Постъпили са писмени отговори на поставени въпроси от народни представители, които изрично са заявили, че желаят отговора да бъде писмен, както следва:
- от министъра на културата Вежди Рашидов на въпрос от народния представител Лъчезар Тошев;
- от министъра на отбраната Николай Младенов на въпрос от народния представител Спас Панчев.
Преминаваме към изслушване на Бойко Борисов – министър-председател на Република България, който ще отговори на питане от народния представител Лъчезар Благовестов Тошев относно политиката и намеренията на правителството по препоръките на Парламентарната асамблея на Съвета на Европа, съдържащи се в Резолюция 1211/2000 за спазване на задълженията и ангажиментите от страна на България.
Моля, господин Тошев, да развиете своето питане.
ЛЪЧЕЗАР ТОШЕВ (СК): Благодаря Ви, госпожо председател.
Уважаеми народни представители, уважаеми господин министър-председателю! През 1994 г. Съветът на Европа при едно решение по предложение на Таря Халонен, тогава депутат от Финландия, а днес президент на Финландия, за това, че в Съвета на Европа могат да бъдат приемани страни - членки, които не са изпълнили докрай критериите за членство, но поемат ангажименти и задължения да ги изпълнят и те се приемат за членове на Съвета на Европа при това условие, след което започва една процедура на мониторинг дали тези задължения се изпълняват. България също премина такъв период на мониторинг. От 1997 до 2000 г. имаше такъв мониторинг, който беше приключен с Резолюция 1211, в чиято т. 4 бяха изброени няколко оставащи въпроси, по които Парламентарната асамблея продължава диалога с България по така наречения постмониторингов диалог. Обикновено този диалог не продължава много дълго, но ние вече наближаваме десета година, в която не сме приключили с постмониторинговия диалог със Съвета на Европа, поради различни причини. По някои от тези препоръки е постигнат прогрес. Така например имаме вече омбудсман. Днес дори слушахме неговия доклад. Но по други въпроси би трябвало да предприемем някакви действия, така че да отговорим на препоръките на Парламентарната асамблея. Между тези препоръки се изисква да се отчитат в по-голяма степен европейските стандарти и становищата на експертите на Съвета на Европа при разглеждането на законопроектите, да се гарантира независимост на съдебната система и на средствата за масова информация от изпълнителната власт, както и да се осигури по-голямо разнообразие на мнения по Националната телевизия, да се подобри спазването на правата на лица, принадлежащи към малцинствата, особено що се отнася до образованието и излъчвания на предавания на техния майчин език, да се полагат по-големи усилия в борбата с корупцията, проявите на жестоко отношение от страна на полицията с помощта на Съвета на Европа, да се промени Конституцията така, че да се приведат имунитетите на депутатите, магистратите и висшите държавни служители в съответствие с европейските стандарти – въпрос, който дискутирахме и взехме решение по него, 28-те новосъздадени области да получат пряко избрани регионални съвети в съответствие с Европейската харта за местно самоуправление, така че да имаме второ ниво на местно самоуправление, да се поддържа свободата на мисълта, съвестта и религията в съответствие с чл. 9 на европейската Конвенция за правата на човека, както и да се продължи процесът на възстановяване на собствеността на църквите и на мюсюлманската общност, санкциите срещу журналисти би трябвало да се извадят от сферата на наказателното право и глобите за нанесени щети да бъдат ограничени до разумни размери, като се отчита, че журналистите би трябвало да спазват принципите на уважение, на правото на личен живот в съответствие с чл. 8 на европейската Конвенция по правата на човека.
Ето тези няколко въпроса остават през изминалите десет години предмет на постмониторинговия диалог със Съвета на Европа, към който би следвало ние да обърнем по-голямо внимание, за да може окончателно да се приключи тази процедура.
В тази връзка моето питане към Вас, господин министър-председателю, е каква политика ще провежда вашето правителство по препоръките на Парламентарната асамблея на Съвета на Европа, съдържащи се в чл. 4 на Резолюция 1211 от 2000 г. за спазване на задълженията и ангажиментите от страна на България и какви намерения имате за развитието на сътрудничеството на Република България със Съвета на Европа? Какво е вашето виждане за значимостта и ролята, която Съветът на Европа трябва да играе и занапред в европейския процес? Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря, господин Тошев.
Моля за отговор господин Бойко Борисов – министър-председател на Република България.

МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ БОЙКО БОРИСОВ: Уважаема госпожо председател, уважаеми госпожи и господа народни представители, уважаеми господин Тошев!
В отговор на първата част на въпроса Ви: каква политика ще провежда правителството по препоръките на ПАСЕ, съдържащи се в т. 4 на Резолюция 12-11/2000 г. за спазване на задълженията и ангажиментите от страна на България, мога да заявя, че правителството напълно споделя загрижеността Ви относно евентуалното възстановяване на процедурата на мониторинг на ПАСЕ спрямо България, което, както отбелязвате, би било крайно несправедливо по отношение на новото правителство на България и най-вече по отношение на българското общество.
Основните претенции на ПАСЕ към България в дългия процес на постмониторинговия доклад са свързани с досегашното функциониране на съдебната система, борбата с корупцията и организираната престъпност. Напомням, че гарантирането на правовия ред в страната, борбата с престъпността и ограничаването на корупцията са основни приоритети, залегнали в програмната декларация на правителството. За тяхното изпълнение се работи систематично и целенасочено от първия ден на встъпването ни в длъжност. Правителството възнамерява да съдейства за изясняване и снемане на създалото се временно напрежение между Бюрото на Парламентарната асамблея и Народното събрание. Разглеждаме най-внимателно съдържащите се в доклада на господин Холовати бележки и препоръки, и въпреки че за съжаление основателните коментари на българската страна по някои от констатациите не са били отчетени в реализирания доклад, компетентните ведомства подготвят приемането на необходимите допълнителни действия в областите, предизвикващи загрижеността на комисията по мониторинг.
Трябва да уточня, че съдържанието и резултатите от диалога с ПАСЕ зависят не само от правителството, но и от народните представители - както от управляващите, така и от опозицията. Затова призовавам всички народни представители да обединим усилията си с цел успешно приключване на постмониторинговия диалог с ПАСЕ.
Правителството от своя страна е насочило всички свои действия към борба с корупцията и осигуряване на условия за ефективно функциониране на съдебната система, към възстановяване доверието на европейските институции, включително и на Съвета на Европа.
В отговор на въпросите Ви за намеренията ни за развитие на сътрудничеството на Република България и вижданията ни за значимостта и ролята на Съвета в европейския процес, Ви уверявам, че правителството оценява високо ролята и дейността на Съвета на Европа като най-старата и най-голямата европейска политическа организация, обединяваща 47 държави; признава приноса на Съвета на Европа за справяне със съвременните предизвикателства и за изграждане на общоевропейско демократично пространство; активно ще се ангажира в усилията на организацията за укрепване на механизмите за защита правата на човека, за развитие на демокрацията и утвърждаване върховенството на правото в борбата с корупцията и борбата с международната организирана престъпност, включително трафика на хора. Наред с това отдаваме важно значение за изграждането на по-хуманна Европа чрез осигуряване на социални права на гражданите, защита на уязвимите групи, борба с бедността и изолацията, защита правата на децата. Считаме, че в условията на сегашната финансова криза тези дейности придобиват допълнително значение.
Правителството оценява високо значението и на Европейския съд по правата на човека за гарантиране на единни общоевропейски стандарти в областта на защитата на правата на човека на европейския континент и ще подкрепя мерките, насочени към повишаване на неговата ефективност.
В заключение мога да Ви уверя, че правителството е убедено в ключовата роля на Съвета на Европа за решаването на общоевропейските проблеми. Решени сме Република България да участва и все по-активно да допринася за издигането на авторитета и осъществяването на целите на организацията. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря Ви, господин Борисов.
Господин Тошев, имате възможност за два допълнителни въпроса.
ЛЪЧЕЗАР ТОШЕВ (СК): Благодаря, госпожо председател, ще се възползвам от това право.
Господин министър-председателю, от въпросите, които бих могъл да задам, бих се спрял на два.
Първият е свързан с втората препоръка в чл. 4 на Резолюция 12-11. Въпросът е какви са намеренията на правителството да консултира изготвяните законопроекти със Съвета на Европа в областите, свързани с правата на човека, демографски, социални и други въпроси, по които Съветът на Европа може да предостави своята експертиза?
Вторият въпрос е има ли намерение правителството да изработи и внесе в Народното събрание законопроект, гарантиращ независимостта на журналистите от политически и икономически влияния, съгласно препоръката в т. 3 на чл. 4 на Резолюция 12-11 от 2000 г.? Бих могъл да кажа, че такъв законопроект беше изготвен в Тридесет и деветото Народно събрание, изпратен за експертиза в Съвета на Европа, получиха се забележки по повече от 80 от членовете на законопроекта. След това текстовете не бяха коригирани, съответно и работата по текста не беше завършена, а в Четиридесетото Народно събрание дори не беше направен опит за продължаване на работата по този законопроект.
Какви са намеренията на вашето правителство по този въпрос? Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря.
Господин Борисов, можете да отговорите в рамките на три минути по нашия правилник.
МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ БОЙКО БОРИСОВ: Уважаеми господин Тошев, в процеса на изготвяне на законопроекти правителството има намерения да подходи по възможно най-отговорния демократичен и прозрачен начин и в тясно сътрудничество с всички участници в обществения живот на страната. България е неделима част от семейството на Обединена Европа и в тази връзка експертната помощ от Съвета на Европа – организацията, която е едновременно движеща сила и гарант на общоевропейското демократично пространство, ще бъде от особено значение за нас.
Вторият въпрос е извън темата на основното питане. Предполагам, че Вие ще питате пак, ще Ви отговоря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря.
Господин Тошев – за отношение.
ЛЪЧЕЗАР ТОШЕВ (СК): Благодаря, госпожо председател.
Господин министър-председател, благодаря за отговора. Надявам се, че по време на мандата на вашето правителство България ще се върне към нашия европейски дневен ред по отношение на диалога със Съвета на Европа, за сътрудничество със Съвета на Европа, който тази година навършва 60 години. Това е 17-та година от нашето членство в тази организация. С този демонстриран интерес към продължаване на диалога със Съвета на Европа по всички сфери от взаимен интерес е да преодолеем възникналия конфликт в края на предишния мандат, който е изключително неприятен за нас. С общи усилия би трябвало да успеем да възстановим добрите си отношения със Съвета на Европа. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря Ви, господин Тошев.
Преминаваме към отговор на питане от господин Иван Костов и господин Мартин Димитров – съпредседатели на Парламентарната група на Синята коалиция, относно поправяне на щети, нанесени на българската държава от бившия министър-председател Симеон Сакскобургготски.
Господин Димитров, заповядайте.
МАРТИН ДИМИТРОВ (СК): Уважаема госпожо председател, господин министър-председател, господа министри, дами и господа! Според писмените доказателства, предоставени от Софийска окръжна прокуратура, Поземлената комисия в Самоков е възстановила неправомерно правото на собственост върху гори и земи на наследниците на Цар Фердинанд и Цар Борис ІІІ. Според експертизата, предоставена от прокуратурата, вследствие на допусната фактическа грешка са били възстановени повече от 4521 дка гори и земеделски земи. Административният съд определя искането за недопустимо поради това, че сроковете са изтекли, от една страна, а от друга страна, че Държавната агенция по горите не е страна по делото.
Освен тези мотиви съдът не се произнася по искането за поправяне на допусната фактическа грешка при определяне на размерите на горите и земите, защото това искане по чл. 62, ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс не е направено пред компетентния административен орган и той изобщо не се е произнесъл по него, тоест няма произнасяне. По този начин след редица грешки на администрацията наследниците на бившите български царе, сред които е и бившият министър-председател Симеон Сакскобургготски, са придобили непринадлежаща им собственост от българската държава.
Колеги, този въпрос дълго време беше обект на всякакви дебати. Той не трябва да бъде политически, трябва да бъде чисто правен. Както когато един нормален гражданин има реституционни и други претенции, е обект на дела и правни казуси, тук ситуацията е същата. Тази тема трябва да бъде затворена и приключена веднъж завинаги и трябва да се установи чисто правно, без всякакви политически инструменти, има ли допусната фактическа грешка и ако има, земята да бъде върната на българската държава – това е казусът.
Затова се обръщам към вас, господин министър-председателю, този въпрос трябва да бъде затворен! Още повече, че цялата инициатива за ревизиране действията на управляващите до момента не може да подмине този въпрос. Широкото обществено мнение очаква отговор. Пак искам да подчертая: този отговор трябва да бъде чисто правен, професионален и да се види истинското положение на нещата. Но е много важно да се разбере от всеки български гражданин, че никой не е над закона, че за всички важат законите, които приемаме и гласуваме в тази зала, те важат по един и същи начин, с еднаква тежест и еднаква сила за всички български граждани. Това трябва да бъде разбрано ясно и категорично от цялото българско общество.
Надявам се, господин министър-председател, в разумни срокове на Ваши действия по този въпрос. Благодаря за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря, господин Димитров.
Има думата за отговор господин Бойко Борисов, министър-председател на Република България.
МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ БОЙКО БОРИСОВ: Уважаема госпожо председател, уважаеми господа народни представители, уважаеми господин Костов, господин Димитров! В края на изказването си ще завърша с едно изречение, което ще обобщи всичко, но заради всички народни представители ще дам хронология.
На въпроса Ви за бъдещите действия на правителството за поправяне на щети, нанесени на българската държава от решенията на Поземлена комисия Самоков, впоследствие Общинска служба „Земеделие и гори” – Самоков, от 2003 г. за възстановяване и двойно признаване на собственост на площ от 4521 и 479 дка на бившия министър-председател господин Сакскобургготски, мога да заявя следното: към настоящия момент се обсъждат възможностите за нови правни действия от страна на държавата за защита на държавната собственост. За целта със заповед на председателя на Държавна агенция по горите № 1575 от 27 август 2009 г. е назначена работна група от експерти със задача да подготви становище, което да съдържа информация за статута на спорните имоти, да анализира фактологията на процеса на възстановяване на правото на собственост, както и да даде предложения за бъдещи действия по казуса. Срокът за изпълнение на възложената работа е 30 септември 2009 г.
Във връзка с това се обсъждат следните възможности за действие от страна на държавата, които до настоящия момент не са използвани:
Първо, сезиране на компетентен административен съд чрез жалба за обявяване на нищожни на горепосочените решения на Поземлена комисия Самоков, като постанови в противоречие с материалния закон и съответстващи на целта на закона.
До настоящия момент такава жалба не е подавана, но съгласно разпоредбата на чл. 149, ал. 5 от Административнопроцесуалния кодекс, административните актове могат да се оспорят с искане за обявяване на нищожността им без ограничения във времето.
Второ, предявяване на искане за поправка на явна фактическа грешка при определяне площта на горите и земите от горския фонд, подлежащи на възстановяване на наследниците на бившите царе.
Трето, предявяване по общия исков ред на иск срещу наследниците на бившите царе. Към този способ на правна защита може да се пристъпи след осигуряване от страна на държавата на достатъчно убедителни и неоспорими доказателства за правото на собственост на държавата. В случая е относима изрична норма от преходните и заключителни разпоредби на Закона за собствеността, съгласно която давността за придобиване на държавни имоти спира да тече до 31 декември 2011 г.
Във връзка с изложеното Ви уведомявам, че с цел осигуряване на най-добрата и ефективна защита на държавния интерес ще бъдат детайлно проучени и използвани всички правни възможности и всички налични доказателства, за да се гарантира в най-голяма степен разрешението на казуса в интерес на държавата и обществото.
Или, с едно изречение, ще бъдат предприети всички мерки това, което е взето неправомерно и по смисъла на закона, да бъде върнато на държавата.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря, господин Борисов.
Господин Костов, имате думата за уточняващи въпроси.
ИВАН КОСТОВ (СК): Уважаеми господин министър-председател, едно от нещата, които Вие ще анализирате и вероятно ще предприемете, е искане към Поземлената комисия на Самоков за отстраняване на фактическата грешка, която беше призната от самото предишно правителство, от администрацията. И във връзка с това моят въпрос е следният: предприело ли е предишното правителство такова искане за отстраняване на фактическата грешка пред Поземлената комисия в Самоков? Защото тя е административният орган, който трябва да я поправи. Ако не я е предприело, Вие казвате, че ще обсъдите и ще решите дали да предприемете такова действие. Но аз Ви питам ще потърсите ли отговорност от длъжностните лица, които години наред не предприемат това действие, тоест не са защитили интересите на държавата, като са поискали да бъде отстранена фактическа грешка при определяне размера на земите.
Вторият допълнителен въпрос е следният: предлагал ли е господин Симеон Сакскобургготски на предишното правителство или на вашето доброволно да възстанови на държавата надвзетите гори и земи и осъществявал ли е в тях дърводобив? Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря, господин Костов.
Господин Борисов, имате думата за отговор на уточняващите два въпроса.
МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ БОЙКО БОРИСОВ: Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги, господин Костов! Убеден съм, че до този момент, и това, което мога със сигурност да кажа – с мен или с членове на кабинета не е разговаряно доброволно да бъде върнато надвзетото, както съм го виждал дори и в пресата преди година време, не си спомням точно периода.
Дали на предишното правителство е правено, бившият премиер е депутат, можете да го попитате или ако знаят, да отговорят. Но в случая това не ме касае по простата причина, че ние сме отпочнали всички процедури. Ако има длъжностни лица, които не са си свършили работата, съответно има прокурор, който би трябвало да им потърси отговорност, а ние просто ще го сезираме.
Оттук нататък съм убеден, че ние ще свършим всичко, което законът повелява, за да се върне това, което е взето и признато, защото съм чувал дори от колегите от НДСВ в предишното правителство да казват, че те самите са убедени, че това е надвзето.
Така че молбата ми е да оставите този законен срок, който ни е необходим, и ние ще отработим този въпрос.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря, господин Борисов.
Имате думата за отношение, господин Костов.
ИВАН КОСТОВ (СК): Уважаеми господин министър-председател, ние с моя колега Мартин Димитров сме удовлетворени от Вашия отговор. Очакваме с надежда вие успешно да защитите интересите на българската държава – нещо, което не направи предишното, а и по-предишното правителство. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря, господин Костов.
Преминаваме към отговор на заместник министър-председателя и министър на вътрешните господин Цветан Цветанов на въпроса от народния представител Огнян Димитров Тетимов относно бездействието на полицията в град Петрич и неспазването на Закона за обществения ред.
Господин Тетимов, имате възможност да развиете въпроса си.
ОГНЯН ТЕТИМОВ (Атака): Уважаема госпожо председател, уважаеми господа министри, уважаеми колеги! От година и половина жителите на централната градска част на град Петрич и общината са подложени на нечуван постоянен тормоз от собствениците на заведения, които пречат на нормалния живот в града. Правят се сватбени тържества на открито, което продължава до 4 часа сутринта. Заведенията работят в нарушение на Наредба № 1, сервира се алкохол на деца под 18 години, не се спазва Правилникът за уличното движение, а по-конкретно паркирането в централната градска част, с което изключително много се затруднява трафикът, както и движението на пешеходците. С това се създават и предпоставки за пътно-транспортни произшествия.
Общинското ръководство на община Петрич не може да вземе отношение по изложените проблеми, тъй като неговите санкции се базират на съставените от полицията в Петрич актове, каквито досега липсват, въпреки десетките сигнали, които са подавани.
В тази връзка моят въпрос към Вас е следният: ще направите ли проверка на дейността на полицията в гр. Петрич по отношение на Наредбата за спазване на обществения ред, безопасното движение по градските улици и паркирането в централната градска част? Ще вземете ли решителни мерки за дейността на полицията в община Петрич? Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря, господин Тетимов.
Има думата за отговор заместник министър-председателят и министър на вътрешните работи господин Цветан Цветанов.
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ: Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Тетимов! Във връзка с постъпилото питане и твърдението, че от година и половина в Петрич се правят сватбени тържества в заведения на открито до четири часа сутринта, нарушава се Наредба № 1, сервира се алкохол на лица под 18 години и не се спазва правилникът за уличното движение, разпоредих проверка, за резултата от която Ви информирам за следното:
За периода от 01.01.2008 до 09.09.2009 г. в Районно управление на МВР – Петрич са постъпили 204 сигнала за нарушаване на нощната тишина и спокойствието на гражданите, от които 46 са от райони на увеселителни заведения. Всички сигнали са посетени и са съставени: 17 акта по Наредба № 1 на Общинския съвет – Петрич, 136 акта по Закона за административните нарушения и наказания, както и 40 акта по Указа за борба с дребното хулиганство за грубо нарушаване на обществения ред.
При посещения по тези сигнали са съставени 31 акта по Закона за Министерството на вътрешните работи за неизпълнение на полицейски разпореждания и пречене на изпълнението на служебните задължения на служители от МВР. С цел превенция на тези нарушения са съставени 31 полицейски разпореждания на основание чл. 55 от Закона за Министерството на вътрешните работи. Община Петрич през визирания период е издала 35 разрешения за удължаване на работното време при провеждане на семейни тържества и други подобни.
С цел подобряване на работата на Районно управление на Министерството на вътрешните работи – Петрич при отработване на сигнала за нарушаване на нощната тишина и обществения ред е изготвена заповед № 354 от 31.08.2009 г. от началника на Районното управление, с която се предвиждат конкретни действия за ограничаване на нарушенията.
За осъществяване на контрол по присъствието на малолетни и непълнолетни лица в питейни увеселителни заведения за периода са проведени 16 специализирани полицейски операции с представители на общинската администрация в гр. Петрич и всички компетентни органи, имащи отношение в тази посока.
За констатирани нарушения в търговските обекти, присъствие на деца след 22,00 ч. и сервиране на алкохол на деца са съставени 8 акта по Наредба № 1 на община Петрич и 3 акта по Закона за закрила на детето.
Във връзка с мерките, които се предприемат от служителите на Районно управление на МВР – Петрич при неправилно паркиране в централната градска част на гр. Петрич, от извършената проверка в регистрите се установи, че за периода от 01.01.2008 до 09.09.2009 г. в Районно управление на МВР – Петрич са съставени 229 акта и 110 фиша по Закона за движението по пътищата. Нарушителите на Закона за движението по пътищата при неправилно паркиране се санкционират след изготвяне на снимков материал за конкретните нарушения. Заснети са и предстои съставянето на още 194 акта.
С цел подобряване на организацията на движение, от началника на Районно управление на МВР – Петрич на 30.11.2007 г. е изпратено предложение до Общинския съвет – Петрич и кмета на общината за създаване на служба за контрол към общината, обособяване на синя зона, обособяване на платени места за паркиране, въвеждане на технически средства спрямо нередовни водачи, въвеждане на часове за зареждане на търговските обекти съобразно пиковите часове и други мерки в тази посока.
В резултат Общинският съвет – Петрич е приел Решение № 209 от 24.03.2008 г. за въвеждане на нова схема за организация на движението, която е влязла в сила от м. април 2008 г. Съгласно новата схема по определени улици движението е еднопосочно, като са обособени нови паркоместа.
През 2009 г. представители на Районно управление на МВР – Петрич са взели участие в заседания на Комисията по обществен ред и сигурност в новия Общински съвет – Петрич. На тези срещи са направени нови предложения в частта за охрана на обществения ред и безопасността на движението, които да влязат в нова наредба на Общинския съвет – Петрич.
Усилията на Министерството на вътрешните работи и занапред ще бъдат насочени към реализацията на по-нататъшни действия, с които да отговори на очакванията на българското общество. В конкретния случай мога да Ви уверя, че ще продължавам да следя как се изпълняват мерките по опазване на обществения ред и ограничаване на нарушенията в гр. Петрич. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря, господин Цветанов.
За реплика – господин Тетимов.
ОГНЯН ТЕТИМОВ (Атака): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Всичко това, което казахте, господин Цветанов, е много хубаво, за да е истина. Аз лично съм ходил няколко пъти при шефа на полицията. В Петрич нямаме началник на полицията, защото от една година е в отпуск. Преди седмица ходих и той ми каза, че няма нито един съставен акт за нарушение на Наредба № 1.
Що се отнася до актовете, които са съставени, направете проверка, че в най-малкия град в България, Мелник, има съставени повече актове. В Петрич специално в централната градска част цари хаос. През цялата седмица има много натоварен трафик и той се натоварва още повече от неправилното паркиране на колите в централната градска част.
Моля Ви да направите още една проверка, защото за мен това не отговаря на истината.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Право на дуплика – господин Цветанов.
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ: Уважаема госпожо председател, уважаеми депутати! По това, което изнасяте като несъответствие на изложеното в справката пред Вас, мога да Ви кажа, че в голямата си част в доста от районните полицейски управления и областните дирекции на Министерството на вътрешните работи действително има сериозен хаос. В тази посока съм предприел и съответните кадрови промени в ръководството на Министерството на вътрешните работи и в областните дирекции за осъществяването на по-надежден контрол.
По това, което Вие в момента казвате – ще изпратя в Дирекция „Инспекторат” за проверка, конкретно за развитието на този случай, за да видя дали това, което колегите от Областна дирекция – Благоевград са подали като информация, съответства на това, с което днес Ви запознавам. Ако се получи най-малката разлика, ще взема съответните управленски решения за промяна на част от ръководството както на полицейския участък в Петрич, така и на Областна дирекция – Благоевград. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря, господин Цветанов.
Въпрос до господин Николай Младенов, министър на отбраната, е отправен от народния представител Евгений Желев относно сегашния статут на военен полигон „Змеево”.
Господин Желев, заповядайте да развиете въпроса си.
ЕВГЕНИЙ ЖЕЛЕВ (КБ): Уважаема госпожо председател, господин министър, дами и господа народни представители!
Моят въпрос има предистория, тя е добре известна на всички вас. В годините 2005-2007 областта Стара Загора претърпя поредица сериозни обгазявания, което създаде доста напрежение в града и в района.
В началото на миналия мандат на Народното събрание беше съставена специална парламентарна комисия, която да изследва евентуалните източници на обгазяване. Тогава възникна съмнение, че един от източниците за обгазяване е полигон „Змеево” на базата на евентуално извършване на нерегламентирани дейности – в смисъл изгаряне и унищожаване на старо въоръжение, наше или чуждо. Това продължи да съществува и да занимава съзнанието на хората.
В интерес на истината трябва да кажа, че тогава бяха създадени граждански структури на базата на гражданско обединение. От страна на много представители на общността и администрацията се правеха внезапни проверки - естествено с разрешение на Министерството на отбраната, на дейността на полигона. Трябва да признаем, че не бяха установени такива дейности. Така или иначе в съзнанието на хората остана едно съмнение.
В края на м. юни т.г. бившият министър на отбраната обяви, че закрива полигон „Змеево” като дейност. Това се прие с особен интерес от гражданството на Стара Загора и след това нещата не добиха яснота.
Затова аз задавам въпроса: всъщност закрит ли е полигонът „Змеево”, с какъв нормативен акт е станало това и според Вас какво е бъдещето на полигона? Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря, господин Желев.
Господин Младенов, имате думата за отговор.

МИНИСТЪР НИКОЛАЙ МЛАДЕНОВ: Госпожо председател, уважаеми народни представители, уважаеми господин Желев! По въпроса за историята на Вашия въпрос може да говорим дълго, но аз ще започна с конкретния отговор на това, което в момента сте задали.
Както Вие сам отбелязвате във Вашия въпрос, бившият министър на отбраната господин Николай Цонев в края на м. юни т.г. е обявил закриването на полигона в с. Змеево. Това е станало при негово посещение в Стара Загора, където именно той е бил водач на листата на НДСВ за изборите. Господин Цонев твърди, че е издал организационна заповед за закриването на полигона, процедурата по което, пак според самият него, е започнала преди изборите.
Според направената от мен проверка в Министерството на отбраната и Щаба по отбраната обаче, такава заповед изобщо не е издавана и процедура по закриването на полигона в Змеево не е стартирана.
Що се отнася до втората част на Вашия въпрос за бъдещия статут на полигона, бих искал първо да информирам народните представители относно предназначението и функцията на полигона в с. Змеево. Става въпрос за Централния артилерийски технически изпитателен полигон, в който се изпитват изделия със специално предназначение, правят се контролни изпитвания на въоръжения и боеприпаси и изпитвания на нови разработки и нови изделия. Той е в състояние да извършва такава дейност, както на всички произвеждани в страната отбранителни продукти, така и на широка гама от въоръжения и бойни припаси, произвеждани в редица страни от НАТО и Европейския съюз. Също така това е и мястото, където подразделенията на Българската армия могат да се убедят не само във възможностите на новите образци, които ползват, но и да проверят състоянието на основните характеристики и надеждността на стрелковото оръжие и бойните припаси, които съхраняват и експлоатират. В този смисъл полигонът в с. Змейово е единствено и уникално поделение в Българската армия. Той е оборудван със специализирана апаратура, машини, съоръжения, доставени от Австрия, Германия и Япония, като в голямата си част те са уникални за България.
Благодарение на дейността на отбранителната индустрия нашата страна произвежда годишно продукти за над 400 млн. лв., от които над 250 млн. са за износ. Без капацитета на полигона не е възможно да се произвеждат качествени и безопасни отбранителни продукти, които да бъдат предоставени на въоръжените ни сили или реализирани на международния пазар.
Полигонът в с. Змеево е мястото в България, където могат да бъдат осигурени и условия за изпитване на образци на различни системи по проекти, в които нашата страна е водеща в НАТО. Става въпрос например за провеждането на изпитвания за реализацията на един изключително важен за Североатлантическия алианс проект „Защита на вертолети срещу поразяване от РПГ“, по които България е водеща страна.
Като се има предвид значимостта му за Българската армия на този етап статутът на полигона няма да бъде променян.
Също така бих искал да Ви информирам, че ще бъде направен цялостен преглед на отбранителните способности на Българската армия, който смятаме да започнем през следващата година, и в рамките на този анализ, освен всичко, ще бъде, разбира се, анализирана и потребността от този полигон. Едва след това, след този професионален анализ и стратегически преглед на способностите на Българските въоръжени сили бихме могли да вземем евентуално друго решение. Аз не мога да предположа сега какво ще бъде то, преди да е приключил анализът.
Искам да добавя в отговор на Вашия въпрос също и няколко разяснения относно обществените страхове, които съществуват в Стара Загора за евентуални опасности от обгазяване от полигона. Както и Вие сам отбелязахте, многократно са били предприемани действия за изясняване на този въпрос – дали от този полигон е бил източникът на обгазяване на гр. Стара Загора основно през 2004-2005 г.
В резултат от изследванията и обществеността, и медиите, и Народното събрание са били запознати с тези резултати, включително и министър-председателят през 2005 г. е изнесъл доклад по темата в Народното събрание. Има изследване от германски институт по околна среда от гр. Щутгарт, който категорично изключва полигона в Змеево като източник на обгазяването на гр. Стара Загора.
От 22 май 2007 г. – в това съм сигурен, Вие добре знаете, но го казвам за информация за народните представители, за обществеността, че в района на полигона е монтирана станция за ежедневен контрол на екологичната обстановка. Бюлетинът се предоставя в РИОС - Стара Загора, и не са констатирани до този момент нарушения на екологичните норми.
Съществуват също и слухове, съмнения за това, че в рамките на полигона е извършвана нерегламентирана утилизация на боеприпаси в периода 2006-2009 г. По информацията, с която ние разполагаме, по проверките, които Министерството на отбраната има, такава дейност не е извършвана на територията на полигона в Змеево, най-малко поради причината, че там няма технологична линия за извършването на подобен тип утилизация.
В тази връзка искам да кажа пред уважаемите народни представители, че целият процес на утилизация на боеприпаси в Българската армия оттук нататък ще бъде обект на изключително строг контрол, включително и много внимателна проверка на всички договори, които до този момент са били сключени – дали съответстват на всички изисквания за безопасност и сигурност. Това е нещото, с което ние не можем да правим компромиси! Благодаря Ви още веднъж за въпроса.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря Ви, министър Младенов.
Господин Желев, имате думата за реплика.
ЕВГЕНИЙ ЖЕЛЕВ (КБ): Благодаря Ви, господин министър, за изчерпателния отговор.
Поставих този въпрос не случайно и не само заради историята, а заради това, че по това време бях кмет на Стара Загора и бях подложен на сериозен натиск от страна на общественото мнение. Държах да се чуе компетентно становище и мнение, за да са спокойни гражданите на Стара Загора и областта, че полигонът функционира или ще функционира в рамките на закона и по неговото предназначение. Ако това го гарантирате, действително обществеността ще бъде спокойна, за да се знае, че този полигон, както казвахте, действително той е уникален като съоръжение и е нужен на Българската армия. Нека да работи по това си предназначение и да отпаднат всякакви съмнения, че на полигона се извършват нерегламентирани действия. Надявам се силно, че Вие ще контролирате цялата тази дейност. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря, господин Желев.
Министър Младенов отказва да ползва правото си на дуплика.
Преминаваме към изслушване отговора на въпрос към министър Мирослав Найденов – министър на земеделието и храните, от народния представител Пенко Атанасов относно изплащането на директните плащания за площ и национални доплащания на земеделските производители.
Имате думата, за да развиете въпроса, господин Атанасов.
ПЕНКО АТАНАСОВ (КБ): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги, уважаеми господин министър! На въпроса, подготвен от мен към Вас, в рамките на тази седмица в различни формати и в някаква степен беше отговорено. Въпреки всичко обаче считам, че от трибуната на Народното събрание е добре да бъде даден такъв отговор, който земеделските производители чакат, и ние, които сме свързани със земеделското производство, да сме в по-близка връзка с това, което се случва в държавата в областта на земеделието.
Уважаеми господин министър, с влизането на България в Европейския съюз българското земеделие получи възможност за сериозна подкрепа с европейски средства по различни програми. Най-осезаемата, най-видимата и достъпна финансова помощ нашите земеделски производители получиха и надявам се, ще продължат да получават чрез директните плащания на площ и на нашите национални доплащания.
В рамките на две години в българското земеделие влязоха финансови средства, надвишаващи помощта на земеделските производители, които са получили през целия преход - от 1990 г. до 2005 г. Важността на тази финансова помощ за този сектор от българската икономика е безспорно вън от всякакво съмнение.
През последните две години Разплащателната агенция и поделенията й по места, въпреки изявените недоволства от страна на земеделските производители, успяваха в рамките на законовия срок да изплатят директните плащания на площ плюс нашите национални доплащания.
Уважаеми господин министър, на много срещи със земеделските производители през последните седмици се поставя въпросът за директни плащания на площ за 2009 г. Върви упорито слухът, че е възможно да няма такива доплащания, а в най-добрия вариант тези доплащания и националните доплащания на площ да закъснеят значително. Въпросът ми към Вас е: как върви подготовката за изплащането на директните плащания на площ, плюс нашите национални доплащания? Ще започне ли изплащането на тези средства през м. декември 2009 г.? За колко време считате, че те ще бъдат изплатени на коректните земеделски производители? Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря, господин Атанасов.
Министър Найденов, заповядайте за отговор.
МИНИСТЪР МИРОСЛАВ НАЙДЕНОВ: Уважаема госпожо председател, дами и господа народни представители, уважаеми господин Атанасов! Най-напред бих искал да заявя, че Вашите опасения дали земеделските стопани ще получат директните плащания и националните доплащания към тях са неоснователни. В Европейския фонд за гарантиране на земеделието за 2009 г. за България е предвидена сума за директни плащания по схемата за единно плащане на площ в размер на 287 млн. 399 хил. евро. Това би позволило плащане от 162 лв. на хектар, или равностойността на 82 евро на хектар. За да бъде усвоена тази сума е необходимо стопаните да са заявили площи, които са допустими за подпомагане, и да спазват условията за поддържане на земята в добро и екологично състояние.
Що се отнася до националните доплащания към директните плащания, искам да припомня, че Министерството на земеделието и храните е изготвило искане до Европейската комисия за одобрение на четири схеми и за размера на националните доплащания по тях. С решение от 13 август т.г. Европейската комисия разреши на България да предостави допълнителни национални директни плащания за 2009 г., при това в съответствие с исканите от нас суми. Одобрени са следните четири схеми: за единно плащане на единица площ, необвързано с конкретно производство; заплащане на брой говеда, необвързано с вида и обема на производството; заплащане за овце-майки и кози-майки, необвързано с вида и обема на производството, изчислено към съответните референтни дати; заплащане на овце и кози-майки, необвързана с броя на животните в стопанството към датата на подаване на заявленията.
С Постановление № 11 от 20 януари 2009 г. Министерският съвет е одобрил разходването на 211 млн. лв. за национални доплащания, като от тях 150 млн. лв. са за плащане на хектар и 71 млн. лв. - за плащане на животни. Главното условие за изплащането им е да бъдат извършени всички административни проверки и проверките на място. Поради открити несъответствия при прилагане на схемите за директни плащания за предходните две години обаче, България е длъжна да провери на място 15% от подадените заявления, а не само 5%, както е предвидено в регламента на Европейския съюз. Извършването им ще изисква допълнителни административни усилия и повече време.
От 1 март т.г. стартира Кампания 2009 г. за подаване на заявления за подпомагане по схемите за директни плащания на площ. Общо са подадени 95 хил. 333 заявления, с което е заявено площ в размер на 3 млн. 526 хил. 895 хектара. В момента всички заявления преминават през необходимите проверки, за да се определи валидността на декларираните данни и съответно да се установи точно размерът на полагаемите субсидии.
След кръстосаните проверки от интегрираната система за администриране и контрол се установи, че в 10 хил. 170 заявления са открити несъответствия. Те са свързани с деклариране на една и съща земеделска земя от повече от един земеделски стопанин. Двойно заявената площ е в размер на 23 хил. 182 хектара. Проверките продължават и в момента.
Съгласно акредитираните процедури на Разплащателната агенция, всички засегнати земеделски стопани ще получат уведомителни писма за откритите застъпвания и ще могат в рамките на 10 дни да изяснят тези несъответствия в съответната област на Разплащателна агенция. За съжаление, кръстосаните проверки удостовериха, освен тези застъпвания, и заявена площ, която не попада в допустимите блокове за подпомагане по схемата за единно плащане на площ, в общ размер от 17 хил. 238 хектара.
Уважаеми господин Атанасов, още веднъж искам да Ви уверя, че Държавен фонд “Земеделие” разбира ясно необходимостта от това изрядните бенефициенти на фонда, подали общо заявление за плащане на площ, да си получат субсидиите своевременно. Съгласно утвърдения план за действие за подобряване на системата ИСАК, Разплащателната агенция би следвало към 30 ноември 2009 г. да извърши допълнителни кръстосани проверки за подадените заявления. Това трябва да стане преди извършване на плащанията по схемата за единно плащане на площ. Агенцията следва да извърши плащанията за Кампания 2009 от 1 декември т.г. до 30 юни догодина. Очаква се по-голямата част от субсидиите да бъдат изплатени още в началото на този период за тези случаи, за които няма припокриване на площ. Благодаря ви за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря, министър Найденов.
За реплика има думата господин Атанасов.
ПЕНКО АТАНАСОВ (КБ): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги, уважаеми господин министър! Благодаря за подробния отговор. Мисля, че той беше важен и за тези, които в момента ни гледат и слушат, за земеделските производители, които чакат наистина да се случват добри неща с тях.
Аз, разбира се, съвсем искрено искам да попитам обаче тези 15% проверки, които предстоят, започнали ли са? Защото разбирам, че това е много сериозно усилие от страна на институциите, за да извършат тези проверки и за да бъдем точни.
За тези припокривания, които казахте, знам само, това е недостатък и на предишното управление, че засегнатите бързо намираха начин да отстранят грешките. Информацията обаче, която тече от място и докато дойде дотук, като че ли отнемаше много дълъг период от време. Обръщам внимание, ако Вие приемете, разбира се, да осъществите контрол именно за информацията, която тече, за да могат своевременно да бъдат отстранявани тези грешки. Защото схемите за единно плащане на площ са нещото, което крепи нашето земеделие в този момент. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря, господин Атанасов.
Желаете ли дуплика, господин министър? Заповядайте.
МИНИСТЪР МИРОСЛАВ НАЙДЕНОВ: Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги, уважаеми господин Атанасов! Тъй като ме попитахте допълнително дали проверките продължават, искам да Ви уверя, че проверките продължават и в момента. Наистина тези 15%, това допълнително изискване към България е на базата на допуснати нередности в предходните години.
Искам да Ви информирам, че вчера имах среща с генералния директор на Главна дирекция „Земеделие” господин Жан-Люк Демарти, който е човекът, подписал документа за разблокиране на средствата по САПАРД. Освен темата за САПАРД ние дискутирахме повече от час точно тези проблеми с директните плащания и аз трябваше да уверя и господин Демарти, и неговите колеги, че ние в момента работим по този план за подобряване на ИСАК, за да не се получи за следващи години такова нещо, или още по-лошо – България да търпи санкции. Само за сведение ще кажа, че санкциите, които може да търпи България по отношение на директните плащания - вие виждате, че тук става въпрос за около 300 млн. евро за тази година, са в размер на 10%, 25%, 50% или 100%.
Така че с тези проверки ние наистина целим да отпадне всякакво съмнение по отношение на усвояване на тези средства. С цел, разбира се, да подобрим и да оптимизираме дейността на Техническия инспекторат, предвиждам административна реформа, целяща да подсили персонала на този инспекторат. Нещо повече, да използваме службите към общинските служби „Земеделие и гори” и към Службата за съвети в земеделието в помощ към Техническия инспекторат, така че да можем максимално бързо да извършим тези проверки и да не остане абсолютно никакво съмнение, поставящо под угроза директните плащания. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря Ви, господин министър.
Следва втори въпрос от народния представител Пенко Атанасов към министъра на земеделието и храните господин Мирослав Найденов относно възстановяването на акцизните ставки на горива за земеделски производители.
Господин Атанасов, заповядайте да развиете въпроса си.

ПЕНКО АТАНАСОВ (КБ): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги, уважаеми господин министър! Ние, народните представители от Коалиция за България в Четиридесетото Народно събрание, бяхме инициатори за промяна на Закона за акцизите и данъчните складове, отнасяща се за намаляване на акцизните ставки за моторни горива, използвани за обработка на земеделска земя за земеделски производители, одобрени за финансово подпомагане по Закона за подпомагане на земеделските производители.
Тази промяна беше нотифицирана като държавна помощ пред Европейската комисия и е с тригодишен срок на действие – 2007-2009 г. Смея да твърдя, че това беше още една сериозна стъпка за подпомагане на нашите земеделски производители. Два пъти годишно със съответните документи те си възстановяха акциза за количество, изчислено на база годишна норма 7,3 л на декар за регистрираната обработваема земя. Такъв вид държавна помощ съществува в повечето европейски страни и съществува като нормативна уредба вече много години. Неслучайно тази наша инициатива за промяна на Закона за акцизите и данъчните складове беше оценена по достойнство от нашите земеделски производители.
В тази връзка, господин министър, искам да ви попитам: работи ли се по въпроса за нотификация на държавна помощ за 2009 г.? Ще продължи ли Министерството на земеделието и храните политиката в тази област за намален акциз на горивата за земеделските производители? Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Господин министър, заповядайте за отговор.
МИНИСТЪР МИРОСЛАВ НАЙДЕНОВ: Уважаема госпожо председател, дами и господа народни представители! Уважаеми господин Атанасов, искам да Ви уверя, че Министерството на земеделието и храните ще продължи да отстоява в рамките на своите компетентности и отговорности политиката за подпомагане на земеделските производители, включително и по отношение на преференциите за намалени ставки на акциза на горивата за земеделски нужди.
Както знаете, при присъединяването си към Европейския съюз България нотифицира пред Европейската комисия всички съществуващи схеми на държавна помощ, администрирани както от Министерството на земеделието и храните, така и от други институции. Направеният анализ на почти 3-годишния период от прилагането сочи, че една част от тях са несъвместими с общите правила за предоставяне на държавни помощи на Европейския съюз и няма да могат да се прилагат след изтичането на 3-годишния гратисен период от присъединяването, тоест до края на 2009 г. Друга част обаче ще бъдат приложими. Това ще може да стане след адаптиране към европейското законодателство – съответната нотификация и одобряване от Европейската комисия.
В обхвата на помощите, които могат да се прилагат след 2009 г., са и помощите, свързани с ползването на по-ниски минимални нива на облагане с данъци за енергийни продукти и електрическа енергия, използвани за целите на земеделието съгласно Директива 2003/1996 на Европейския съюз. Това означава, че сега съществуващата схема за прилагане на преференциални акцизни ставки за горивата, използвани за обработка на земеделска земя, отговаря на условията за допустимост и може да бъде форма на подкрепа на земеделските производители от 2010 г. Преференцията за земеделските производители в случая е във възможността да се възстановява разликата между определената обща ставка и ставката за моторни горива, използвани за обработка на земеделска земя, изчислено на базата на годишна разходна норма на количество гориво от 7,3 л на дка за регистрираната обработваема земеделска земя.
С оглед изтичането на гратисния период за прилагането на съществуващите помощи в края на 2009 г., в т.ч. и администрираните от Министерството на финансите облекчения за земеделските производители в данъчната сфера, Министерството на земеделието и храните през м. февруари т.г. е отправило писмено запитване до Министерството на финансите относно намеренията по отношение на политиката по данъчните преференции за земеделските производители от 2010 г. В писмото е отправено предложение за провеждане на консултации и предприемане на действия между двете ведомства за намиране на решение по този въпрос. За съжаление до края на управлението на предишното правителство реакция от страна на Министерството на финансите по тази инициатива не е получена.
Предвид значимостта на подпомагане на земеделието чрез данъчни облекчения, до Министерството на финансите - в качеството на институция, формираща предложенията за данъчна политика на страната и администратор на тази политика, през м. август т.г. е изпратено ново писмо, подписано от мен. С него Министерството на земеделието и храните е потвърдило позицията си, че е наложително да бъде направено необходимото, та схеми на държавни помощи по данъчните закони да продължат да се прилагат и след 2009 г. при спазване на европейското законодателство в областта на данъчната политика.
В писмото си Министерството на земеделието и храните отправя искане пред Министерството на финансите в качеството му на администратор на помощите в данъчната сфера за предприемане на необходимите действия за нотифициране пред Европейската комисия на прилаганите до момента данъчни облекчения за земеделието, включително преференциални акцизни ставки върху моторните горива, използвани за обработка на земеделска земя, като нови схеми за помощи, които да бъдат прилагани от началото на 2010 г.
Министерството на земеделието и храните е изразило и своята готовност за пълно съдействие на Министерството на финансите по всички административни процедури за успешна нотификация на данъчните преференции за аграрния отрасъл, в т.ч. и за помощта, предмет на вашето питане, господин Атанасов.
Извън писмения отговор, който е подготвен, днес в телефонен разговор със заместник-министъра на финансите господин Владимир Горанов получих уверение, че отговорът на нашето писмо ще бъде положителен и тази нотификация ще бъде представена пред Европейската комисия. Да се надяваме, че отговорът на комисията ще бъде положителен и от следващата година земеделските производители ще продължат да ползват тази преференция. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря, министър Найденов.
За реплики има думата господин Атанасов.
ПЕНКО АТАНАСОВ (КБ): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Уважаеми господин министър, аз съм удовлетворен от отговора. Мисля, че това е добро за земеделските производители. То е добро и за страната ни като цяло. Разбирам, че не е лесно в период на криза държавата да се лиши – не съм смятал колко милиона, но не е трудно да се сметнат – от акцизи, защото само 50 лв. е акцизът на тон дизелово гориво за земеделските производители. Мисля, че в тази посока, без разлика на политическата ни принадлежност, бихте имали подкрепа в тази посока, надявам се и в залата, когато ще гласуваме бюджета. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря.
За дуплика има думата господин Найденов.
МИНИСТЪР МИРОСЛАВ НАЙДЕНОВ: Само да отговоря, че с оглед на политиката на правителството по отношение събираемостта на дължимите акцизи от горива и на факта, че само през последния месец, както видяхте, с 6 хил. процента е намалял на книга вносът на горива, мисля, че ние ще имаме възможност, събирайки акциза - този, който не се събира, да заделим тези средства за земеделските производители, които са неравнопоставени пред своите европейски колеги с оглед на различните субсидии до момента. Това искане беше поставено от мен на Съвета на министрите за по-бързо изравняване на размера на субсидиите, така че проблемът едва ли ще бъде финансов, след като имаме уверение от Министерството на финансите. Мисля, че този въпрос е решен в полза на земеделските производители. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря, господин министър.
Уважаеми дами и господа народни представители, изслушахме отговорите на министрите, предвидени в днешния парламентарен контрол.
Следващото редовно пленарно заседание ще бъде на 16 септември 2009 г., сряда, от 9,00 ч.
Закривам заседанието. (Звъни.)

(Закрито в 12,09 ч.)

Председател:
Цецка Цачева

Секретари:
Бисерка Петрова

Митхат Метин

Форма за търсене
Ключова дума
ЧЕТИРИДЕСЕТ И ПЪРВО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на председател на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

Избор на заместник-председател и двама членове на Комисията за регулиране на съобщенията

    Последни заседания