Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Стенограми от пленарни заседания
ДВАДЕСЕТ И ТРЕТО ЗАСЕДАНИЕ
София, петък, 2 октомври 2009 г.
Открито в 9,02 ч.

02/10/2009

Председателствал: председателят Цецка Цачева

Секретари: Митхан Метин и Петър Хлебаров


ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Регистрирани са 152 народни представители, налице е законоустановеният кворум.
Откривам пленарното заседание. (Звъни.)
Уважаеми дами и господа народни представители, продължаваме с програмата за настоящата пленарна седмица.

Следващата точка e:
ВТОРО ЧЕТЕНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ТЪРГОВСКИЯ ЗАКОН.
Постъпил е доклад относно второто гласуване на общия законопроект за изменение на Търговския закон от 24 септември 2009 г.
Моля да докладва председателят на Комисията по правни въпроси госпожа Фидосова.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги народни представители! Поставям на обсъждане и гласуване Законопроект за изменение на Търговския закон с вх. № 953-03-27 от 1 октомври 2009 г.
Предлагаме наименованието на законопроекта да бъде „Закон за изменение на Търговския закон”.
Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на законопроекта.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Моля да гласуваме предложението на комисията за наименованието на законопроекта.
Гласували 159 народни представители: за 156, против няма, въздържали се 3.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА:
„§ 1. В чл. 115, т. 4 изречения второ и трето се заличават”.
Комисията подкрепя предложението на вносителя за § 1.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Моля народните представители да гласуваме редакцията на § 1 съгласно предложението на комисията.
Гласували 161 народни представители: за 155, против няма, въздържали се 6.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: „§ 2. В чл. 117 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 числото „5000” се заменя с „2”, а думите „10 лв.” се заменят с „1 лв.”.
2. В ал. 2 числото „10” се заменя с „1”.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 2.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Моля да гласуваме редакцията на § 2 съгласно предложението на комисията.
Гласували 147 народни представители: за 146, против няма, въздържал се 1.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: „§ 3. В чл. 119, ал. 1 се правят следните изменения:
1. Точка 3 се отменя.
2. В т. 4 думите „най-малко 35 на сто” се заменят с „установения в закона минимум”.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 3.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Моля, гласувайте редакцията на § 3 съгласно предложението на комисията.
Гласували 164 народни представители: за 159, против няма, въздържали се 5.
Предложението е прието.
С това е приет на второ гласуване Законът за изменение на Търговския закон.

Преминаваме към следващата точка от работната ни програма:
ПРОЕКТИ ЗА РЕШЕНИЯ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ.
Вносителите са: Иван Костов - на 27 август 2009 г., и Яне Янев и група народни представители - на 4 септември 2009 г.
Постъпи предложение, с което на основание чл. 78, ал. 5 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание вносителят Иван Костов оттегля внесения от него на 27 август 2009 г. Проект за решение за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание с № 954-02-59 от 27 август 2009 г.
Предложенията са обсъдени на заседание на Комисията по правни въпроси, която е излязла с доклад.
Моля госпожа Фидосова да докладва относно обсъждането на Проекта за решение за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, внесен от господин Яне Георгиев Янев и група народни представители.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги народни представители! Ще ви прочета:„ДОКЛАД
на Комисията по правни въпроси
относно обсъждане на Проект за
решение за изменение и допълнение на Правилника за
организацията и дейността на Народното събрание, № 954-02-72,
внесен от народния представител Яне Янев и група народни представители на 4 септември 2009 г.

На заседание, проведено на 24 септември 2009 г., Комисията по правни въпроси разгледа Проект за решение за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.

От името на вносителите народният представител Яне Янев изложи мотивите на проекта за решение. Той посочи, че България е парламентарна република, а Народното събрание осъществява законодателната власт и упражнява върховен контрол върху държавните органи. Според неговото изложение и според Конституцията на Република България длъжностните лица и гражданите, които бъдат поканени, са длъжни да се явяват пред парламентарните комисии и да им предоставят исканите от тях сведения и документи. Не е уредена обаче хипотезата, при която дължимото съдействие не бъде оказано, поканеното лице не се яви и/или откаже да предостави намиращи се у него документи.
Комисията за борба с корупцията и конфликт на интереси и парламентарна етика не разполага със съответния нормативен инструментариум и организационни способи за извършване на ефективни проверки или за възлагане на конкретни действия на други компетентни държавни органи, както и за последващ контрол. Според господин Янев това налага приемането на нормативен текст в Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, който да дава процедурна възможност на Комисията за борба с корупцията и конфликт на интереси и парламентарна етика да иска и получава незабавно съдействие от органите на прокуратурата и МВР при изпълнение на своите специфични правомощия, включително за установяване и изясняване на данни, факти и обстоятелства във всички структури и нива на държавната и общинската администрация.
В последвалата дискусия по проекта за решение участие взеха народните представители Павел Димитров, Искра Фидосова, Михаил Миков, Анастас Анастасов, Христо Бисеров, Четин Казак и Димитър Лазаров.
Според народните представители чл. 80 от Конституцията на Република България предвижда, че длъжностни лица и граждани, когато бъдат поканени, са длъжни да се явят пред парламентарните комисии и да им предоставят исканите от тях документи и сведения. Това задължение е доразвито в Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.
Предвидените промени в проекта за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание за осъществяване от членовете на комисия на Народното събрание на проверки в държавни и общински учреждения със съдействието на органите на МВР и прокуратурата са в противоречие с конституционно определените функции на Народното събрание – да осъществява законодателна власт и парламентарен контрол.
Постоянните и временните парламентарни комисии са помощни органи на Народното събрание и техните правомощия са функция от тези на Народното събрание, които са конституционно регламентирани, за осъществяване на парламентарен контрол. Парламентарният контрол, осъществяван от комисиите, не може да бъде различен по съдържание, характер и обем от този, който се осъществява от Народното събрание. От друга страна, предлаганите изменения за осъществяване на проверки предвиждат органите на МВР и прокуратурата да осигуряват незабавно съдействие на комисиите на Народното събрание в противоречие със Закона за съдебната власт, Закона за МВР и НПК.
Част от народните представители, взели участие в дискусията, се обединиха около становището, че би могло да се предвидят санкции за държавните органи, длъжностните лица от държавната и общинска администрация, които не изпълняват задълженията си и не осъществяват правомощията си, за което са необходими законодателни промени в един или няколко закона, но не и в Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.
Като цяло народните представители се обединиха около становището, че предложените изменения и допълнения на правилника не следва да бъдат подкрепяни, тъй като в една своя част те противоречат на конституционния принцип за разделение на властите, а в другата си част – преповтарят действащи текстове на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, които дават правомощия на парламентарните комисии и народните представители да осъществяват контрол върху дейността на държавни и общински органи и институции.
След проведената дискусия Комисията по правни въпроси с 1 глас „за”, 4 гласа „против” и 19 гласа „въздържали се” реши да предложи на народните представители да не приемат на първо гласуване проект за Решение за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, № 954-02-72, внесен от господин Яне Янев и група народни представители”. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря, госпожо Фидосова.
От името на вносителите желаещ да вземе становище по обсъждания проект? Други народни представители, които имат становище по обсъждания въпрос?
Господин Янев, заповядайте.
ЯНЕ ЯНЕВ (РЗС): Уважаема госпожо председател, от това предложение става ясно, че в правилника има много пропуски. В това число ще си позволя да прочета това, което Вие, като председател на парламента, сте разписали по отношение на правомощията на народните представители. Чета: „Държавните и общинските органи са длъжни да оказват пълно съдействие при осъществяване на функциите на народния представител”.
Този текст, госпожо председател, го няма нито в Конституцията, нито в правилника.
Аз питам: на какво основание той е записан в картата на народния представител? Какво е правното основание? Освен това, по време на заседанието на Правната комисия представители на БСП и на ГЕРБ коментираха, че и без такъв текст народните представители могат да си вършат работата.
Цитирам господин Михаил Миков, който каза, че преди време имало парламентарна анкетна комисия, която проверявала складовите наличности във връзка със зърнената афера преди години. Една сутрин, както той казва - за справка можете да прочетете протокола от Правната комисия - народните представители стават рано, качват се на колите, обаждат се на прокурори и на полицаи, отиват в складовете и намират, че го няма зърното. Значи Вие не искате това, което казвате, да бъде регламентирано законодателно с ясни текстове и да има правила. Просто искате да продължава пак така – една сутрин някой да стане, да се качи на кола, да се обажда на полицаи и на прокурори и т.н. Вие не искате да създадем правила. Не искате да има ред. Просто всеки, на когото хрумне нещо, може да импровизира и да върши каквото си иска.
Затова, госпожо председател, аз настоявам много внимателно политическа партия ГЕРБ да прецизира още веднъж текстове от правилника, защото има много пропуски в това отношение. Освен това, ако парламентарната Комисия за борба с корупцията и конфликт на интереси и парламентарна етика няма възможност лично и на място да установява определени корупционни практики, тя няма да може да си върши пълноценно работата. Още повече, че тази комисия неслучайно е на ротационен принцип. Това предложение, както виждате, е подписано от всички пет народни представители – от всички парламентарни групи. Аз не мога да разбера, примерно политическа партия ГЕРБ със своя представител, който е положил подпис и е вносителят – след това в Правната комисия това предложение се отхвърля.
Тези практики изобщо не са добри. Когато се пускат правни аргументи, би било редно те да бъдат изключително солидни, защото за тази поправка лично аз съм разговарял с няколко конституционни съдии и по един категоричен начин те твърдят, че няма никакво разминаване с Конституцията. Така че ако отхвърлите този текст, ние ще чакаме да инициирате конкретни текстове, които ще могат да създадат правила и ред за работа в тази посока. В противен случай, пак повтарям, има голям риск комисията, пък и други комисии да нямат възможност да си вършат конституционните задължения, защото в правилника те не са регламентирани. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря, господин Янев.
Само да уточня, че изработването и приемането на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание не е акт на председателя му, а на всички народни представители, поради което еднолично аз, дори и да констатирам непълноти в него, няма как самостоятелно, освен по пътя на инициативата, да инициирам промени в него. Да, най-вероятно като всеки един акт той не е съвършен и търпи корекции, но това, което аз разбирам от доклада на Комисията по правни въпроси, е, че предложенията, които правите вие, могат да бъдат текстове в други правни актове. Става реч за няколко закона, но не и в конкретния правилник, а не че изобщо те не могат да намерят място в законодателството.
Народни представители, желаещи да се включат в дебата? Не виждам.
Преминаваме към гласуване на Проекта за решение за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание с вносители Яне Янев и група народни представители, който не се подкрепя, както стана ясно от доклада на Комисията по правни въпроси.
Моля да гласуваме.
Гласували 165 народни представители: за 12, против 113, въздържали се 40.
Предложението не е прието.
С това гласуване приключваме работната програма за тази седмица, с изключение на парламентарния контрол, който ще започне в 11,00 ч.


(След почивката.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Уважаеми дами и господа народни представители, постъпили са нови питания за периода от 25 септември до 1 октомври 2009 г. от народни представители, както следва:
Питане от народния представител Четин Хюсеин Казак към Росен Плевнелиев – министър на регионалното развитие и благоустройството, относно намеренията на правителството за бъдещето на автомагистрала „Хемус”. Следва да се отговори в пленарното заседание на 9 октомври 2009 г.
Питане от народния представител Любомир Владимиров Владимиров към Трайчо Трайков – министър на икономиката, енергетиката и туризма, относно политиката на правителството за изграждане на АЕЦ „Белене”. Следва да се отговори писмено до 14 октомври 2009 г.
Постъпило е питане от народния представител Калина Венелинова Крумова към Цветан Цветанов – заместник министър-председател и министър на вътрешните работи, относно зачестилите случаи на телефонни измами. Следва да се отговори в пленарното заседание на 2 октомври 2009 г.
На основание чл. 83, ал. 5 и чл. 91, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание следва да връча писмен отговор от заместник министър-председателя и министър на финансите Симеон Дянков на въпрос, поставен от народния представител Ваньо Шарков.
Писмен отговор от министъра на външните работи Румяна Желева на въпрос от народния представител Волен Сидеров.
Писмен отговор от министъра на земеделието и храните Мирослав Найденов на въпрос от народния представител Иван Николаев Иванов.
Писмен отговор от министъра на земеделието и храните Мирослав Найденов на въпрос от народния представител Иван Николаев Иванов.
Писмен отговор от министъра на околната среда и водите Нона Караджова на въпрос от народния представител Яне Янев.
Писмен отговор от министъра на земеделието и храните Мирослав Найденов на въпрос от народния представител Цвета Георгиева.
От името на парламентарна група давам думата на господин Найденов.
АНГЕЛ НАЙДЕНОВ (КБ): Уважаема госпожо председател, дами и господа народни представители, госпожи и господа министри, уважаеми гости на Народното събрание! Упълномощен съм от Парламентарната група на Коалиция за България да представя следната декларация:

„ДЕКЛАРАЦИЯ

На 27 юли 2009 г. господин Бойко Борисов като кандидат за министър-председател представи в Народното събрание Програмна декларация с принципите и приоритетите на новото правителство за европейско развитие на България. Подчертавам – за европейско развитие.
На второ място сред приоритетите беше посочено да се гарантира правовият ред в страната.
На какво обаче ставаме свидетели през последните седмици? На отказ от част от тези принципи, на погазване на законови норми, на несъобразяване с разделението на властите и с Конституцията на Република България. Става дума за гласуваните в пленарната зала законопроекти за изменения и допълнения, за намерения, изразени от различни представители на мнозинството. В тях лесно може да се съзре желанието да се постави под съмнение дейността, а оттам и функционирането в досегашния състав на различни надзорни, регулаторни, специализирани контролни органи. Тук мога да посоча и Комисията за финансов надзор, Комисията „Кушлев”, Комисията за защита на конкуренцията, намеренията за сливане на Съвета за електронни медии и КРЗ, съответно Законопроекта за закриване на Националното бюро за специалните разузнавателни средства. В тези случаи, дами и господа, аргументите, които се използват, обслужват единствено целта да бъдат подменени съставите на тези органи и така да се гарантира политическата доминация и контрол от страна на управляващите. Не просто остават на заден план, а буквално се игнорират няколко обстоятелства.
Първо, че има фиксиран мандат. Дълбоко порочна е практиката в тези случаи политическото мнозинство да нарушава стабилността и независимостта на тези органи, следвайки частните си интереси. Тази практика обезсмисля мандатността, заложена в различни закони. И за да не бъда голословен, ще ви прочета какво е казал генералният директор на Генерална дирекция „Информационно общество и медии” на 24 септември т.г. в парламентарната Комисия по транспорт, информационни технологии и медии на българския парламент. „Една от тези основни характеристики - казва той - институционални характеристики, може би най-важната (според него), е след като веднъж са избрани и назначени, да не могат да бъдат отстранени от поста си до изтичане на техния мандат”. И посочва изключенията. Какви са изключенията? „Когато са неспособни да изпълняват задълженията си поради заболяване или смърт, или единственият друг вариант – казва той – е да бъдат осъдени за криминално престъпление”. „А по повод на сливането – казва той – на подобна промяна спокойно може да се погледне като на опит да се отстранят неудобни фигури”.
Второ обстоятелство - че е заложен принципът да няма пряко самовъзпроизвеждане на партийното мнозинство в различните институции, власти и контролни органи като част от разбирането за политически плурализъм, за контрол, за обективност, за независимост.
Вероятно впрочем желанието да се премахне тъкмо този контрол и независимост на контролните органи е водещо в случая да се предложи ликвидирането на Националното бюро за специалните разузнавателни средства.
Третото обстоятелство е, че има заложени ротации при различната продължителност на мандати и квоти за представителите на различни власти и институции, като по този начин от една страна се осигурява политическа приемственост, но се осигурява и взаимен контрол и независимост.
Тези предложения или намерения на мнозинството, дами и господа, бележат една опасна тенденция – за концентрация на власт и същевременно политически диктат на парламентарното мнозинство. Искам да кажа, че оттук крачката до авторитарното управление не е много голяма. Ако към това прибавим прозрачните опити за натиск върху съдебната власт, прибавим опитите премиер или министри да се произнасят като правораздавателни органи, практиката, отнесена към ексминистрите от БСП – виновен, защото е посочен, телефонните включвания от затворите, ще видим една не особено радостна картина на съвременната политическа действителност в България, картина, която сериозно се разминава с принципите и приоритетите, заявени от министър-председателя.
Всъщност в тази картина, дами и господа, няма да видим реално необходимите антикризисни мерки, няма да видим действията, насочени към гарантиране на социалните придобивки и защита на мнозинството от българските граждани, няма да видим и същинската законодателна дейност на Народното събрание.
Уважаеми дами и господа, чрез тази декларация ние от Парламентарната група на Коалиция за България искаме не само да възразим или на думи да отхвърлим опитите за политическо овладяване на регулаторни и контролни органи, но и да заявим ясно, че ще използваме всички възможности на нашите международни контакти и Конституцията на Република България, за да се противопоставим на тези неприемливи и порочни опити”. Благодаря за вниманието. (Ръкопляскания от опозицията.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Преминаваме към:
ПАРЛАМЕНТАРЕН КОНТРОЛ.
Въпрос от народния представител Калина Венелинова Крумова относно неизплатени плащания от Европейския фонд за гарантиране на земеделието към Мирослав Найденов – министър на земеделието и храните.
Моля, госпожо Крумова, да развиете въпроса си.
КАЛИНА КРУМОВА (Атака): Уважаема госпожо председател, уважаеми министри, уважаеми гости, уважаеми колеги! Какво ще направите, ако сте земеделски производители и получите писмо от Държавен фонд “Земеделие” за получени пари по вашите банкови сметки? Естествено, ще си ги потърсите. А какво ще направите, когато установите, че тези пари ги няма? Ще се заинтересувате в чий джоб са потънали.
Като народен представител от партия „Атака” от 21. Многомандатен избирателен район Сливен ви питам къде са парите от Европейския фонд за гарантиране на земеделието, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и от националния бюджет на Република България за земеделците от областта? При срещите ми с гражданите там се оказа обаче, че случаят съвсем не е единичен, каквито писма приложих в питането си към министъра. Стотици хора вече месеци наред ежедневно проверяват банковите си сметки и се оказва, че там няма нищо. Парите, които според Държавен фонд “Земеделие” са били преведени още в началото на м. август, продължават да бъдат липсващи. Къде по веригата между институциите и производителите са се загубили или забавили въпросните плащания и защо?
Ние от партия „Атака”, които винаги сме защитавали и защитаваме интересите на честните българи, настояваме да стане ясно защо тези хора все още не са получили дължимото и кога това ще се случи. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря, госпожо Крумова.
Моля министъра на земеделието и храните господин Мирослав Найденов да отговори на поставения въпрос.
МИНИСТЪР МИРОСЛАВ НАЙДЕНОВ: Уважаема госпожо председател, дами и господа народни представители! Уважаема госпожо Крумова, към Вашия въпрос Вие сте приложили и уведомителни писма от Разплащателната агенция до двама бенефициенти – Недялка Русева Цветкова и Руси Неделчев Драганов, за извършени плащания по техните банкови сметки.
След направената проверка в Разплащателната агенция по двата цитирани от Вас случая се установи следното:
Бенефициентът Недялка Русева Цветкова е подала заявление за единно плащане на площ за кампания 2008 г. На госпожа Цветкова й е изплатена субсидия по така подаденото от нея заявление в пълен размер. Начислената и изплатена субсидия по заявлението е 1285,22 лв.
Бенефициентът Руси Неделчев Драганов е подал заявление за единно плащане на площ за кампания 2008 г. След извършване на регламентираните административни проверки и проверка на място, оторизираното заплащане - сума на субсидията по заявлението на бенефициента, е 1386,62 лв. Преди да се извърши банков превод към сметката на господин Драганов, от тази сума са удържани 323,11 лв. Тази сума е формирана като санкция за бъдещ период по схемата за национално доплащане за кампания 2007 г. по подаденото от бенефициента заявление. Начисляването на санкцията за бъдещ период по заявлението на господин Драганов за кампания 2007 г. е поради установено наддеклариране на площ над 50%. Съгласно чл. 51 на Регламент 796 от 2004 г. на Комисията, когато наддекларирането е над 50%, не се изплаща субсидия за текущата кампания и се начислява санкция за бъдещ период от три години. Държавите членки уреждат всички неуредени задължения на бенефициента, като ги прихващат от бъдещите плащания, които предстои да бъдат извършени от страна на Разплащателната агенция. Ако сумата не може да бъде изцяло прихваната в течение на три календарни години, след календарната година на констатацията оставащата неиздължена сума се анулира. В случая на господин Драганов сумата от 323,11 лв., която е начислена като санкция за бъдещ период по заявлението на бенефициента за кампания 2007 г., е прихваната от плащането за кампания 2008 г. Изплатената сума по заявлението му за кампания 2008 г. е 1063,58 лв.
Уважаема госпожо Крумова, Разплащателна агенция на Държавен фонд “Земеделие” като администратор на европейските средства, предоставени на Република България, стриктно спазва изискванията на приложимото европейско и национално законодателство и е задължена да информира всеки един земеделски стопанин, подал заявление за съответната кампания, за извършени или не плащания от страна на фонда към банковата му сметка.
В допълнение бих искал да Ви информирам, че уведомителни писма за извършено плащане се генерират и изпращат до бенефициентите след приключване на плащанията по схемите и мерките за единно плащане на площ. Тези плащания се извършват в периода от 1 декември на текущата кампания до 30 юни на следващата година. Разполагам в себе си със справка от финансовата система „СЕБРА” за извършено плащане от страна на Държавен фонд “Земеделие” към банковите сметки на госпожа Цветкова и господин Драганов, декларирани от тях при подаване на заявлението за единно плащане на площ за кампания 2008 г. Ако желаете, бих могъл да Ви ги предоставя. Благодаря ви за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря на министър Найденов.
Госпожо Крумова, имате думата за реплика.
КАЛИНА КРУМОВА (Атака): Благодаря Ви много за отговора. Искрено се надявам да не се налага всичките стотици писма, за които вече споменах, някои от които съм Ви изпратила, да трябва да Ви се изпращат поотделно и да бъдат правени такива проверки.
Надявам се също така комуникацията между Разплащателната агенция и банките да бъде малко по-добра и действията да бъдат малко по-бързи.
Като допълнение, във връзка с неизплатените или забавени земеделски субсидии на избирателите на партия „Атака” от област Сливен настояваме да се потърси отговорност на виновните лица за неблагоприятната ситуация. Защото колкото и да са дребни тези суми за някои, за земеделските производители са от съществено значение.
Ние от „Атака” Ви призоваваме да направите проверка обаче на господин Мехмед Зейнеб, който е подписал подвеждащите уведомителни писма - Вие виждате и на копията. Той е директор на Разплащателна агенция на Република България в Стара Загора, както се разбира от името му. ДПС-началникът или не знае какво се случва, или пък не го интересува кой знае колко да следи изпълнението на парафираните лично от него документи.
Ние от „Атака” сме на мнение, че в такава ситуация биха се намерили много по-съвестни хора и много по-съвестни българи, които да изпълняват отговорно тези свои задължения. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря.
Заповядайте за дуплика, министър Найденов.
МИНИСТЪР МИРОСЛАВ НАЙДЕНОВ: Благодаря Ви, госпожо председател.
Като допълнение към отговора на въпроса от госпожа Крумова и това, което тя уточни, искам да кажа, че миналата седмица проведох среща с Асоциацията на търговските банки в България и предстои подписване на меморандум, с който тези плащания да минават по-бързо към земеделските производители. В много от случаите земеделските производители изтеглят абсолютно цялата сума от своите сметки и банките автоматично закриват банковите им сметки. Получава се така, че Държавен фонд “Земеделие” нарежда плащанията и тъй като сметките са закрити, парите се връщат обратно, което отнема време и създава притеснения на земеделските производители. С оглед на това се договорихме с търговските банки сметките да не се закриват, тоест когато те са декларирани постоянно, да остават. Договорихме се да бъде назначен финансов директор в Държавен фонд “Земеделие” с оглед на по-добра комуникация с търговските банки, за да няма забавяне.
В конкретния случай аз наистина нося разпечатка от системата „СЕБРА”, която доказва, че тези плащания са били извършени, и то навреме.
По отношение на ръководителите на териториалните поделения на Разплащателната агенция, в момента е назначена проверка и там, където бъдат констатирани нередности, на съответните служители ще бъде потърсена административна отговорност. Благодаря ви още веднъж.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря, министър Найденов.
Преминаваме към отговор на господин Александър Цветков - министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията, на въпрос на народния представител Четин Казак относно актуалното състояние и намеренията на правителството за летище Търговище.
Заповядайте, господин Казак, да развиете въпроса си.
ЧЕТИН КАЗАК (ДПС): Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин министър! През м. август българската общественост чрез медиите беше запозната с един казус, свързан с летище Търговище, а именно факта, че това летище беше продадено чрез търг, организиран от летище Пловдив, на никому неизвестна фирма, регистрирана съвсем наскоро преди провеждането на търга, за смешната сума от 480 хил. лв. След вдигнатия медиен шум Вие като министър и въобще Министерският съвет се намеси и всички ние разбрахме, че правителството реши да отмени търга и да стопира процедурата. Летище Търговище се явява средищно за три области от Североизточна България – Търговищка, Шуменска и Разградска област. Това е едно уникално за този регион съоръжение, което въпреки че вече повече от 10 години не функционира, все още се поддържа и се охранява. Намерението на държавата е било то да бъде съхранено поне като съоръжение, което поне хипотетично един ден при благоприятни икономически обстоятелства вследствие на развитието на региона, вследствие на възникнали потребности, да може да бъде възстановено като летище.
В тази връзка трите общини, които са около летището – община Търговище, община Разград, община Шумен, преди няколко години дори основаха смесено дружество именно с намерение да поемат евентуално отговорността пряко да стопанисват това летище, но държавата така и не го предостави.
Нашият въпрос от мое име като народен представител от Шумен и тримата колеги народни представители от Търговищкия избирателен район е какви са Вашите намерения, каква е актуалната ситуация с това летище? Какви са Вашите виждания и намерения като министър на транспорта относно бъдещето на това летище? Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря.
Министър Цветков, заповядайте за отговор.

МИНИСТЪР АЛЕКСАНДЪР ЦВЕТКОВ: Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители! Уважаеми господин Казак, действително въпросът, който ми задавате, предизвиква в последните седмици широк медиен интерес. Ще се възползвам от възможността да обясня по-подробно мотивите на сегашното правителство за отмяна на решението на бившия Министерски съвет.
На заседанието на Съвета на директорите на Дружество „Летище Пловдив”, проведено на 29 май т.г., е било взето решение за продажба на активите, съставляващи летище Търговище, чрез търг с тайно наддаване. Оценката на имота, предмет на продажбата, е извършена от лицензиран оценител, избран от дружеството. Съгласно нея пазарната стойност на активите, представляващи бившето летище Търговище, към 20 март 2009 г. е в размер на 445 хил. 235 лв., което е едва 10,49% от тяхната балансова стойност.
С решение от 22 юни 2009 г. Министерският съвет е дал съгласие за продажба на недвижим имот - собственост на „Летище Пловдив” ЕАД, на основание чл. 28, ал. 9 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол.
С протокол от 26 юни 2009 г. министърът на транспорта е дал разрешение на „Летище Пловдив” ЕАД да продаде чрез търг с тайно наддаване посочените имоти. Съгласно т. 2 от протокола началната цена на активите следва да се определи от лицензиран оценител.
С Решение № 10 от 20 август 2009 г. изпълнителният директор е утвърдил избора за купувач - спечелилият кандидат „Летище Търговище 2009” ЕООД. Цената по договора е 455 хил. лв. без ДДС.
От участие в процедурата са отстранени Драгажен флот „Истър” АД, „Тракия ер” ООД и „Еърпорт секюрити клиърънс”. На посочените участници не са отваряни и оценявани ценовите оферти.
На 26 август 2009 г. е подписан предварителен договор между „Летище Пловдив” ЕАД и „Летище Търговище 2009” ЕООД.
Както вече казах в отговора си на народния представител Иван Иванов по същия казус, незабавно след запознаването си с него разпоредих проверка от звеното за вътрешен одит към министерството и нова повторна оценка на активите на бившето летище Търговище от друг екип независими лицензирани оценители. Проверката установи редица съществени нарушения, като:
- неспазване на необходимия срок – най-малко 14 дни, за разгласяване чрез обявления условията на търга;
- в противоречие със Закона за търговския регистър е изискано от участниците представяне на удостоверение от Агенцията по вписванията;
- неспазване на изискването за разгласяване на всички условия на търга, като в обявленията са посочени само началната тръжна цена, предметът и видът на търга;
- членовете на комисията не са подписали само ценовото предложение на допуснатия до оценяване кандидат „Летище Търговище 2009” ЕООД, и други.
Назначената от Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията нова пазарна оценка на активите, собственост на „Летище Пловдив” ЕАД – гр. Пловдив, представляващи бивше летище Търговище, находящо се в с. Буховци, община Търговище, оценява справедливата пазарна стойност на посочените активи на 1 млн. 409 хил. 664 лв. Оценката е извършена от екип оценители и надхвърля повече от три пъти оценката, която е предложил кандидатът, само чието ценово предложение е било отворено.
Уважаеми господа, защитата на държавния интерес, задължението на имотите, които имат публично предназначение по своя характер, да се стопанисват и управляват в интерес на гражданите и на обществото, допуснатите съществени нарушения при провеждането на процедурата, както и драстичната разлика между първоначалната оценка и реалната пазарна стойност на имота бяха основните мотиви за предложението ми, въз основа на което Министерският съвет отмени решението на предишното правителство. Това бяха и мотивите ми да предоставя на органите на прокуратурата необходимите материали, с оглед установяването наличието или не на достатъчно данни за образуване на досъдебно производство за извършено престъпление от общ характер.
В заключение искам още веднъж да подчертая факта, че в конкретния казус не става въпрос за летище, а за недвижими имоти, заедно с трайно прикрепени към тях съоръжения, представляващи бивше летище Търговище. След прекратяването на процедурата по продажбата на тези активи ще бъде обявена нова процедура, но вече при спазването на всички законови изисквания и на базата на една реалистична и справедлива пазарна оценка на имотите, защитаваща обществения и държавния интерес. Благодаря за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря, министър Цветков.
Заповядайте за реплика от името на вносителите, господин Кърджалиев.
ТУНЧЕР КЪРДЖАЛИЕВ (ДПС): Благодаря, госпожо председател.
Дами и господа! Уважаеми господин министър, искам да изразя задоволството от името на вносителите от Вашия отговор, още повече, че разбрахме детайли и нови факти, от които нови факти сме доволни.
Уважаеми господин министър, аз нямам смелостта да Ви давам съвет по отношение на бъдещето и визията на министерството към този обект, но отчитайки много сериозния обществен резонанс, който имаше тази тема не само в района, имайки предвид ключовото значение по отношение на местонахождение и функции в недалечното минало на това летище, а също така може би най-важното – отчитайки отчетливата тенденция на икономически подем и особено изразения предприемачески дух на частния бизнес в този район – визирам Търговище, Шумен, Разград, си позволявам да направя едно съвсем добронамерено и коректно предложение. Аз съм сигурен, че ако не сега, в тези дни, то в близко и обозримо бъдеще, от това летище, от този инфраструктурен транспортен възел този район ще има нужда. Затова може би е по-правилно да не се избързва с продажбата на това летище, или пък ако обстоятелствата налагат, ако има сериозни инвестиционни намерения, може би е по-удачно да стане този търг, но в колаборация, в координация с тримата областни управители, с кметовете на трите общини, които визирах по-горе, и с общинските съвети. Още повече, че преди време, както каза господин Казак, имаше една много рационална визия за бъдещето на този комплекс, но, за съжаление, особено на фона на тази криза, на която сме свидетели, липсата на достатъчно финансов ресурс обрича тези рационални идеи на провал. Още веднъж Ви благодаря за отговора.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря.
Заповядайте за дуплика, господин министър.

МИНИСТЪР АЛЕКСАНДЪР ЦВЕТКОВ: Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители! Благодаря за съвета. Действително в този регион има необходимост от летище, което да изпълнява функции – било то за селскостопанската авиация или тренировъчни полети, или било то други функции, това е безспорно. Не е за пренебрегване фактът, че за да възвърне статута си летище Търговище са необходими много сериозни инвестиции, които да бъдат направени.
Интересът към тази процедура показва, че има частни фирми, които са готови да инвестират във възстановяването на летище Търговище и то да започне да функционира като такова.
Имотите, които се предлагат за продажба в момента, нямат статута на летище, но едва ли биха могли да служат за друга цел, тъй като това са бившите писти и ролиращи пътеки и сградата на летището, които са пригодени точно за тази цел. Аз съм сигурен, че при една бъдеща продажба инвеститорите, които ще закупят тези активи, ще могат да инвестират и съответно да развиват тази специфична дейност на територията на община Търговище. Разбира се, че тази продажба ще стане координирано с представителите на местната власт. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря Ви, министър Цветков.
Преминаваме към отговор на министъра на труда и социалната политика господин Тотю Младенов на въпрос, поставен от народния представител Кирил Гумнеров относно неплащане на дължими заплати от „Еврогард текст” ЕООД – Луковит и неизпълнение на предписания от Инспекцията по труда.
Господин Гумнеров, имате възможност да развиете въпроса си.
КИРИЛ ГУМНЕРОВ (Атака): Уважаема госпожо председател, дами и господа министри, уважаеми колеги! Аз съм Кирил Гумнеров, народен представител от Политическа партия „Атака”.
Въпросът ми е свързан с реакцията на държавата във връзка с неизплащането на дължими суми от „Еврогард текст” ЕООД – гр. Луковит и неизпълнение на предписанията от Инспекцията по труда – Ловеч.
От среща като народен представител на Партия „Атака” с бивши работници на фирма „Еврогард текст” ЕООД стана ясно, че те имат да получават заплати от същата фирма. Пари, които въпреки предписанията на Главна инспекция по труда – Ловеч, все още не са получени.
В началото на тази година във фирмата са работили няколко десетки мъже и жени от гр. Луковит. За съжаление, разбира се, финансовата криза е стигнала и до там и сега във фирмата работят не повече от 10-15 човека. Част от съкратените бивши работници имат да получават пари за своя труд, които от фирмата на този етап отказват да им изплатят.
По този въпрос в края на м. август т.г. е направен и излъчен репортаж по bTV. Това обаче е помогнало на потърпевшите да си получат само една много малка част от парите, които им се полагат. Забележете, направено е предписание от страна на Главна инспекция по труда, според което издължаването към работниците е трябвало да стане на три транша. За съжаление, това също не е помогнало хората, които са заработили тези пари, да си ги получат.
В тази връзка Ви питам: как държавата ще реагира, за да помогне на хората да получат полагаемите им се пари? Подлежи ли фирмата на санкция за неизпълнените предписания от страна на Главна инспекция по труда? Тъй като това беше въпрос на политиката, която провежда министерството, провежда я и цялото ново правителство, Ви питам: какви законодателни мерки трябва да се вземат, за да се прекрати подобна порочна практика? Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря, господин Гумнеров.
Министър Младенов, моля Ви за отговор на въпроса.
МИНИСТЪР ТОТЮ МЛАДЕНОВ: Благодаря, уважаема госпожо председател.
Уважаеми дами и господа народни представители! Уважаеми господин Гумнеров, сочещата се във Вашия въпрос фирма „Еврогард текст” ЕООД - гр. Луковит не е изплатила дължими заплати на бивши работници и не е изпълнила предписания от Инспекцията по труда за изплащането им на три транша. Резултатите от тази проверка, която разпоредих и която Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда” извърши, показаха, че във връзка с постъпила в Дирекция „Инспекция по труда” – Ловеч жалба от 40 работници на 7 септември 2009 г. е извършена проверка на документацията, свързана с изплащането на трудовите възнаграждения във фирма „Еврогард текст” ЕООД – гр. Луковит.
Констатирано е следното:
Първо, не е изплатен гарантираният минимум на трудовите възнаграждения съгласно чл. 245, ал. 1 от Кодекса на труда за м. март т.г. на 19 работници и служители, съгласно тази ведомост.
Второ, не е изплатен гарантираният минимум на трудовите възнаграждения съгласно чл. 245, ал. 1 от Кодекса на труда за месеците април, май и юни на всички работници и служители.
С протокол № 11 от 7 септември 2009 г.на фирма „Еврогард текст” ЕООД – гр. Луковит са дадени задължителни предписания за изплащане на дължимите трудови възнаграждения, както следва:
▪ за м. март – срок до 15 септември 2009 г.
▪ за м. април – срок до 20 септември 2009 г.
▪ за м. май – срок до 1 октомври 2009 г.
▪ за м. юни – срок до 10 октомври 2009 г.
На 30 септември т.г. е извършена проверка на изпълнението на дадените предписания. При проверката е установено, че за периода 11 - 13 септември т.г. работодателят е изплатил дължимите трудови възнаграждения до м. юли включително в общ размер на 26 хил. лв. Изплащането е документирано с подписи от страна на самите работници и по техните разплащателни ведомости. На работниците и служителите, които в дните на плащанията не са се явили в предприятието да си получат трудовите възнаграждения, са изпратени писмени покани.
Уважаеми господин Гумнеров, в Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда”, Дирекция „Инспекция по труда” – гр. Ловеч се съхраняват копия от всички документи, удостоверяващи изплащането на трудовите възнаграждения, които при необходимост могат да Ви бъдат дадени.
В заключение искам да Ви кажа, че само за последния месец от съвместните проверки на „Главна инспекция по труда” и Националната агенция по приходите са изплатени над пет милиона и половина забавени плащания на работни заплати в цялата страна.
Искам да Ви уверя, че Министерството на труда и социалната политика прави всичко необходимо, за да наложи спазването на трудовото законодателство чрез ефективно изпълнение на контролните функции на Главна инспекция по труда. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря.
Господин Гумнеров, имате възможност за реплика.
КИРИЛ ГУМНЕРОВ (Атака): Господин Младенов, аз искам да Ви благодаря, защото Вашият отговор доказа, че когато държавата иска, може да работи, може да налага правила. Аз поставих този въпрос пред Вас не защото съм народен представител от „Атака”, а защото смятам, че той е важен – много важен.
Избран съм с листата на „Атака” от Ловешки избирателен район, където се намира и гр. Луковит. Ние от „Атака” като цяло защитаваме тезата, че една от основните функции на държавата е да защитава своите граждани – обикновените хора, които просто няма на кого друг да се опрат, освен на нас, законодателите, в този случай, или изпълнителната власт, и то не защото тези хора са наши избиратели, не дори защото с техните пари плащат нашите заплати – и на нас, народните представители, и на Вас, а защото тези хора са България, защото тези хора са държавата. За това каква държава имаме, може да се съди само по това, как те живеят.
За съжаление има работодатели, които считат, че стоят над законите – това е факт. Това, което е по-лошо – има работодатели, които се гаврят с работниците, които работят за тях, и нарушават същите тези закони, които би трябвало да ги защитават.
Аз съм далеко от мисълта, че можем да решим този проблем. Такива работодатели имаше и в по-предишното правителство, и в предишното, има ги и сега, има ги не само в България, има ги в цял свят. Ние от „Атака” смятаме, че е време държавата да поеме по-твърд курс спрямо подобни нарушители, защото точно това и само това ще върне държавата при хората – там, където по принцип й е мястото, и там, където за съжаление доскоро тя не беше. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Господин министър, заповядайте.
МИНИСТЪР ТОТЮ МЛАДЕНОВ: Благодаря Ви, уважаеми Гумнеров.
Уважаеми госпожи и господа народни представители! Искам само да потвърдя намерението на Министерството на труда и социалната политика, че чрез нейните контролни органи – Главна инспекция по труда, съвместно с колегите от Националната агенция по приходите, ще направим всичко възможно да накараме тези работодатели, които не искат да спазват законите, да правят това. Пак повтарям, само за последния един месец, благодарение на съвместните проверки между Главна инспекция по труда и НАП, са изплатени над 5 милиона и половина забавени плащания за работни заплати. Тези проверки ще продължат ежедневно в цялата страна.
Искам да ви уверя, че в момента се прави ревизия от НАП в същата фирма и ще бъдат изплатени всички осигуровки на тези хора. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря на министър Младенов.
Преминаваме към въпрос, поставен от народния представител Нели Иванова Калнева-Митева, относно приема на деца в детски градини, построени от Министерството на отбраната, към министъра на отбраната Николай Младенов.
Госпожо Митева, заповядайте да развиете своя въпрос.
НЕЛИ КАЛНЕВА-МИТЕВА (ГЕРБ): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги народни представители, уважаеми министри! През последната една година от Министерството на отбраната са построени няколко детски градини, като една от тях е детска градина „Калина” в гр. Стара Загора. Изминаха повече от две седмици от началото на настоящата учебна година, детската градина е открита, но до момента прием на деца не е осъществен. Това е основание за безпокойство и отправяне на запитвания към мен, като народен представител от 27.Старозагорски избирателен район, от родители, които желаят децата им да бъдат записани и да посещават тази детска градина.
Съгласно разпоредбите на Закона за народната просвета, тези детски градини към Министерството на отбраната са държавни, предназначени са за обучение, възпитание и отглеждане на деца на военнослужещи и цивилни служители на Министерството на отбраната. Те се финансират от бюджета на Министерството на отбраната.
Моят въпрос към Вас, господин министър, е: каква е процедурата за приемане на деца в тези детски градини към Министерството на отбраната, и по-точно построените през последната година, и каква част от местата в тях са заети до момента? Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Моля министър Младенов за отговор.
МИНИСТЪР НИКОЛАЙ МЛАДЕНОВ: Уважаема госпожо председател, уважаема госпожо Митева, уважаеми народни представители, уважаеми родители, които днес сте пред екраните и искате да разберете какво става с възможността вашите деца да ходят на детска градина!
Първо, ще започна с кратко описание на нормативната база, на която се взема решение кои деца имат право да посещават тези детски градини. Впоследствие ще обясня какъв е статутът и какво е настоящото положение на тези детски градини, които са към Министерството на отбраната. Надявам се с това да дам отговор на Вашите въпроси, както ще разясня и част от проблемите, които са възникнали до този момент.
Приемът на деца в детските градини към Министерството на отбраната се основава на чл. 115 от Наредбата за социални дейности на Министерството на отбраната - тя е приета и обнародвана в „Държавен вестник”. Там е казано, че децата постъпват в детска градина по желание и избор на родителите чрез подаване на заявление до изпълнителния директор на Изпълнителната агенция за социални дейности към Министерството на отбраната. Има разработен и приложен образец на въпросната молба.
Подборът на желаещите за приемане в детските градини се осъществява от комисия, която се назначава със заповед на изпълнителния директор на Социалната агенция на Министерството на отбраната. Комисията се свиква в рамките на 14 дни след постъпване на заявленията, след което със заповед на изпълнителния директор на същата агенция се обявява списъкът на децата, които са приети.
През последната една година Министерството на отбраната е построило 7 детски градини: три на територията на гр. София, по една в градовете Пловдив, Карлово, Казанлък и Стара Загора. От тях 4 функционират с всички необходими за това документи. Това са детските градини „Кокиче” в Пловдив, „Средец” в София, „Светлина” в Карлово и „Детелина” в Казанлък. Останалите три детски градини, или две в София, и въпросната, за която питате - детска градина „Калина” в Стара Загора, все още не са завършени напълно и не могат да бъдат пуснати в експлоатация.
Точно въпросната детска градина „Калина” в Стара Загора няма акт 15, няма и акт 16, от което следва, че няма как да й бъде издадено разрешение за ползване и не може да бъде въведена в експлоатация. Същевременно обаче моят предшественик - бившият министър на отбраната господин Цонев, официално я е открил на 14 юли 2009 г. На 14 юли 2009 г. има заповед, с която се открива въпросната детска градина. Заповедта е съгласувана, обнародвана е в „Държавен вестник”, без акт 15 и акт 16, повтарям.
Наличието на тази заповед дава основание да бъдат настанени деца в обект, който обаче не отговаря на изискванията за неговата експлоатация. Сегашното ръководство на Министерството на отбраната не може да си позволи да допусне деца в сгради, които не са комплектовани с всички необходими документи и разрешителни за ползване и за въвеждане в експлоатация. Ако направим това, ние ще станем съучастници на едно деяние, не знам каква му е точната юридическа форма, но със сигурност ще създадем условия, в които децата да бъдат допуснати в сгради, които може би не са довършени, или има някакви други въпроси, които трябва да бъдат изяснени.
Знаем, че има много семейства, които очакват да решат проблемите си и са в пълно основание да очакват детските градини да започнат да работят, децата им да бъдат приети в тези детски градини. Именно затова Министерството на отбраната в момента прави всичко възможно, за да се получат необходимите разрешителни, отговарящи на всички изисквания на българския закон и на изискванията на родителите и на българското общество за безопасно отглеждане на децата, да започне процедурата по пускането в действие на въпросната детска градина „Калина” и другите обекти, които са в подобно положение.
В края на миналия месец Министерството на отбраната е назначило комисия по отношение на детската градина в Стара Загора, с която да започне процедурата по установяването на годността за приемане на строежа, тоест издаването на акт 15, за да може да пристъпим реално към ползването на съоръжения, които са били открити, чиито ленти са били срязани, сигурно се пазят някъде за спомен, без те да са довършени.
Относно втората част на Вашия въпрос, а именно за броя на незаетите места в детските градини, искам да изясня, че с изключение на детска градина „Средец” в София, където към вчерашна дата има 9 незаети места, във всички функциониращи детски градини на Министерството на отбраната в момента местата са заети.
Надявам се, че този отговор ще успокои не само настроенията в Стара Загора, но и всички, които имат съмнения относно това кога могат техните деца да започнат да ходят на детски градини, които се управляват от Министерството на отбраната. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Госпожо Митева, имате възможност за реплика.

НЕЛИ КАЛНЕВА-МИТЕВА (ГЕРБ): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Уважаеми господин министър, удовлетворена съм от Вашия отговор, той беше изчерпателен. Надявам се във възможно най-кратък срок детската градина да започне да функционира, за да упражнят правото си родителите, които желаят да запишат децата си в нея. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВ: Благодаря.
Господин министър, ще ползвате ли право на дуплика? Няма.
Преминаваме към изслушване на отговорите на министъра на правосъдието госпожа Маргарита Попова на въпроси, поставени от народни представители.
Първият въпрос е поставен от народния представител Огнян Стоичков Янакиев относно мораториум върху новоназначенията по Закона за съдебната власт.
ОГНЯН СТОИЧКОВ (Атака): Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители! Уважаема министър Попова, актуалният ми въпрос е провокиран от приетия преди две седмици Годишен доклад за работата на съдилищата през 2008 г., с който ни запозна председателят на Върховния касационен съд проф. Лазар Груев. Там бяха маркирани проблеми, които касаят компетентност на Министерството на правосъдието и Висшия съдебен съвет.
Преди това, в началото на м. септември т.г., Вие на заседание на Висшия съдебен съвет от 11 септември 2009 г. сте поставили искане за реформа в кадровата политика и атестиране на Висшия съдебен съвет, който Вие председателствате. В тази връзка е моят актуален въпрос, че през м. октомври и м. ноември 2009 г. се планират около 100 и повече конкурса за ръководители на съдилища и прокуратури и техни заместници по сега действащия ред на Закона за съдебната власт, критикуван, както беше посочено по-горе, включително и от Вас.
Подготвените промени в закона ще се предложат за гласуване през м. декември 2009 г. Тоест новите процедури ще заварят новоназначените вече ръководители с определената им мандатност.
Споделяте ли необходимостта от временно преустановяване на предстоящите назначения до влизане в сила на новите промени в Закона за съдебната власт и подзаконовите актове и какви мерки ще предприемете, респективно бихте подкрепили?
За нас от „Атака” този въпрос е особено актуален и с оглед съобщенията днес в пресата, в която четем, че зет на член на Висшия съдебен съвет е назначен за председател на Районния съд в Костинброд. Сама по себе си роднинската връзка не е укорима, стига да е отразена в съответната декларация за конфликт на интереси. По твърдяната информация в медиите тази декларация не е попълнена, но въпреки това членовете на Висшия съдебен съвет, които са знаели за тази роднинска връзка, не са взели съответното становище. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря, господин Стоичков.
Министър Попова, заповядайте за отговор.
МИНИСТЪР МАРГАРИТА ПОПОВА: Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми колега Стоичков! Аз Ви благодаря за този въпрос. Той показва загрижеността на народните представители за това какво се случва в третата власт в държавата и показва това, че третата власт е независима. Но тя не може и няма да остане безконтролна.
Бих искала да заявя, че ще отговоря в рамките на въпроса, както сте го задали, преди да бъде организирано парламентарното питане и няма и не мога - не е в рамките на процедурата, да се разпростирам върху съждения и отговори на част от Вашия въпрос и разяснения, които касаят работата на Висшия съдебен съвет с вчерашна дата относно назначенията на кадри в съдебната система.
Уважаеми народни представители, във връзка с актуалния въпрос в рамките на предоставеното ми време кратко, логично и последователно ще изложа следните факти.
Административната реформа в съдебната система, необходимостта от прозрачност и обективност в кадровата политика на Висшия съдебен съвет са основен проблем и основен въпрос, който се постави в Техническия доклад на Европейската комисия от 22 юли т.г.
За да съм абсолютно точна, моля позволете ми да цитирам кратко – това е Показател № 3 от Техническия доклад на Европейската комисия, който е озаглавен „Продължаване на реформата на съдебната система с оглед повишаване на професионализма, отчетността и ефективността”, и в рамките на този показател, по който българската държава се наблюдава, контролира и оценява в рамките на механизма за сътрудничество и контрол за напредъка на държавата като член на Европейския съюз, са констатирани няколко неща, между които именно и назначаването на административни ръководители в съдебната система, състоянието на политиката на Висшия съдебен съвет по кадровите въпроси и това какво трябва да се случи занапред, за да може оценката за съдебната система в частност и за българската държава като цяло в следващия доклад надявам се да бъде по-добра.
Констатирани са няколко неща, между които следното, цитирам накратко: „Съветът – се казва, като се има предвид Висшият съдебен съвет – все още не е приел ясен план за реформа. Той следва да използва своите правомощия по-активно във всички сфери, където е необходимо спешно действие, и това, в частност, касае назначаването на висши магистрати и преглед на системата за оценяване, която система показва слабости”. И по-нататък: „Безпристрастното и обективно назначаване на висококвалифицирани ръководители с безупречна репутация, с несъмнена репутация е важно за постигането на напредък в съдебната реформа, както и за установяването на обществено доверие в съдебната система. Стандартите за прозрачност и професионализъм, прилагани от Висшия съдебен съвет, следва да бъдат преразгледани”.
Казвам това и цитирам тази част от Показател № 3 към Техническия доклад на Висшия съдебен съвет, за да направя логическа връзка към моите правомощия в качеството ми на министър на правосъдието, който не е част от съдебната власт и има единственото формулирано с едно изречение правомощие в Закона за съдебната власт – да организира работата, заседанията на Висшия съдебен съвет и да ги ръководи.
Уважаеми народни представители, вие знаете, че на 13 август т.г. в Министерския съвет беше поставен въпросът за това, че цялата дейност по механизма за контрол и сътрудничество ще бъде прехвърлена от министъра по европейските въпроси към министъра на правосъдието. В тази връзка със свое решение Министерският съвет структурира Междуведомствен координационен екип, чийто председател съм аз. В него като членове влизат министърът на финансите, министърът на вътрешните работи, министърът на външните работи и председателят на Държавна агенция „Национална сигурност”.
Във връзка с изпълнението на нашите ангажименти в Главата „Правосъдие и вътрешен ред” към Механизма за сътрудничество и контрол много бързо изпълнителната власт и съдебната власт изработихме график, който, знаете, е от 57 мерки. Той също беше приет на заседание на Министерския съвет. В него са предвидени четири конкретни стъпки за подобряване на кадровата политика в съдебната система, за подобряване работата на Висшия съдебен съвет и за подобряване на правилата за подбор и атестация не само на административни ръководители, но и на всички кадри, които постъпват и които желаят кариерно развитие в рамките на съдебната система. Аз няма да чета и повтарям тези 57 мерки и тези четири в частност, касаещи работата на Министерството на правосъдието и на Висшия съдебен съвет, но ги припомням, за да бъда изчерпателна и от уважение към Вас, господин Стоичков, по този въпрос, който наистина е актуален и изключително важен.
Какво направи министърът на правосъдието по този въпрос в рамките на своята компетентност като председател на Междуведомствения координационен екип? Освен че инициирах всичко това, което се случи, като изработването на график, като консолидация на всички сили в изпълнителната и в съдебната власти, които трябва да предприемат решителни стъпки в тази насока, инициирах, както и Вие казахте, този разговор с колегите от Висшия съдебен съвет на 11 септември т.г., който беше много важен, за да можем открито, ясно и прозрачно пред обществото и пред вас да кажем, че ние наистина сме решени и имаме воля да следваме стъпките, които сами сме приели в рамките на механизма за контрол и сътрудничество, за да станат назначенията в съдебната система на високо ниво и на редово ниво прозрачни, обективни и да гарантират стабилност на съдебната система, която е част от държавната власт – третата колона от държавната власт, която формира нейната сила и която единствено е в най-голяма степен във възможност да гарантира върховенството на закона.
На това заседание на Висшия съдебен съвет се случиха важни неща. Започнаха диалогът и разговорите с колегите от съдебната система, тъй като те сами направиха анализ и оценка на реформата, каквато е до момента – до приемането на този график, на това какво се е случило през последните месеци и години. Техният анализ и оценка се съсредоточи без възражения върху четири основни пункта: липса или недостатъчен управленски капацитет до момента; липса на достатъчна прозрачност при назначенията на административните ръководители; недобра комуникация между Висшия съдебен съвет и изпълнителната власт, в частност в лицето на Министерството на правосъдието преди новото правителство; и последната констатация, направена от колегите от Висшия съдебен съвет, е за липсата на политическа воля, която е била до известна степен пречка в тяхната работа.
Надявам се, тъй като 55-а мярка от нашия график е изключително важна, тези четири констатации, направени от самите членове на Висшия съдебен съвет, да станат опорни пунктове в оценката, която Висшият съдебен съвет трябва да даде за състоянието на съдебната реформа до момента. С изключително нетърпение и любопитство, професионална ангажираност и ангажираност в качеството ми на министър на правосъдието чакам колегите във Висшия съдебен съвет да направят тази оценка и да изготвят своя прореформаторски план, който ще чертае напредъка на страната за укрепване на съдебната система и гарантиране върховенството на закона.
Какво точно като конкретни стъпки се случи след 11 септември в рамките на подобряване на прозрачността и обективността при назначенията на административните ръководители и ръководните кадри вие знаете от това, което се констатира и се направи като заключение вчера. По мое предложение вече ще четете стенограмите на Висшия съдебен съвет, атестациите във Висшия съдебен съвет, винаги ще имате възможност да чуете прозрачните и обективни дискусии на колегите, които ще се съсредоточат върху назначенията на административните ръководители и стъпките за промяна на закона и правилниците, които дават възможност да бъдат обективно атестирани хората, които ще заемат високи административни постове, ще чертаят политики и ще носят отговорност за тяхното изпълнение. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря, министър Попова.
Господин Стоичков – реплика.
ОГНЯН СТОИЧКОВ (Атака): Уважаема госпожо министър! Благодаря за пространния отговор, но не получих категорично Ваше становище. Като член на Министерския съвет Вие имате законодателна инициатива. В тази връзка беше моят въпрос: тази законодателна инициатива и предстоящите промени в Закона за съдебната власт за м. декември т.г. ще касаят ли промяна на правилата за избиране и атестиране на съдии, прокурори и следователи в Република България? Ако отговорът Ви на този въпрос е „да”, то вторият ми въпрос е: докато това се случи, споделяте ли мнението, че следва да се спрат временно назначенията на съдии, прокурори и следователи, докато новият правилник, новите правила и методика за атестация влязат в сила. Благодаря Ви предварително за ясния отговор, който ще получа.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря.
Заповядайте за дуплика.
МИНИСТЪР МАРГАРИТА ПОПОВА: Допълнително пояснявам. Неслучайно посочих мерките от графика, в които ясно е казано какво ще се предприеме като законодателна инициатива за изменение в Закона за съдебната власт и Наредбата за атестиране и повишение на магистрати. Още следващата седмица – на 4 октомври т.г., в Националния институт на правосъдието ще има пространно обсъждане върху проекта за нова наредба, която е изработена и ще трябва да се обсъди, постъпили са и много предложения и допълнения от магистратите от цялата страна. Законодателна инициатива има, тя е предвидена, нещата ще се случат.
Относно въпроса Ви дали подкрепям възможността за временно спиране на назначенията, със съжаление може би трябва да кажа, че не, не подкрепям такова нещо, защото то не почива на съществуваща правна база. Трябва да има възможност по закон да се случи такова нещо, за да го подкрепя. Иначе няма как да стане. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря на министър Попова.
Следва въпрос от народния представител Огнян Стоичков към Маргарита Попова – министър на правосъдието, относно сградата на Софийския районен съд.
Заповядайте.
ОГНЯН СТОИЧКОВ (Атака): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги, уважаема министър Попова! Вторият ми въпрос отново е провокиран от Годишния доклад за работата на съдилищата, в който един от изтъкнатите проблеми като упрек към изпълнителната власт е, че тя не е осигурила достатъчен и адекватен сграден фонд за работа на съдилищата. Бяха цитирани съдилищата в София и съдебната сграда във Варна. Разбира се, може да се възрази, че едва ли е най-важна сградата на Софийския районен съд като общественозначима тема, за която трябва да дебатираме днес. Но смятам, че след като изпълнителната власт поставя максимални изисквания към съдебната власт, то и на съдебната власт трябва да се отговори по адекватен начин и всички изисквания, които поставя тя, да бъдат удовлетворени.
В тази връзка е въпросът ми: кога и как ще се реши въпросът за нова сграда или сгради за нуждите на Софийския районен съд и други? Не е ли целесъобразно всички или поне повечето съдилища в град София да се намират в една сграда?
Допълвам и за съдебната сграда във Варна, която беше започната, но към момента е спряна поради липса на пари. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря, господин Стоичков.
Госпожо Попова, заповядайте за Вашия отговор.
МИНИСТЪР МАРГАРИТА ПОПОВА: Уважаема госпожо председател, уважаеми народни представители! Моят отговор на въпроса Ви, уважаеми господин Стоичков, е следният: добре познавам проблемите на Софийския районен съд и Софийската районна прокуратура като материална база, те не са от вчера. Какво се е случило до момента за решаването им, ще маркирам накратко. То е следното:
Министерството на правосъдието е предприело действия за изграждане на сграда за нуждите на Софийския районен съд и Софийската районна прокуратура за административно-обществено обслужване в местността „Лагера” по действащия за територията регулационен план на София с административен адрес „Цар Борис ІІІ” № 54. В отредения за строителството терен съществуват сгради на ГУСВ. Същите са със статут на публична държавна собственост. През 2008 г. Министерството на правосъдието е провело процедура по Наредбата за възлагане на специални обществени поръчки за избор на изпълнител на обект, предпроектни проучвания, проектиране, изграждане и въвеждане в експлоатация на сграда на Софийския районен съд и Софийската районна прокуратура. Във връзка с изграждане на сградата е сключен Договор 93-00-301 от 29 декември 2008 г. между Министерството на правосъдието и „Енемона” АД, Козлодуй. Срокът за изпълнение на договора е съгласно утвърден от възложителя линеен график за изпълнение на поръчката и започва да тече след представяне с приемо-предавателен протокол на виза за проектиране и всички необходими за проектирането документи. Срокът е определен като възможен в рамките на 910 дни, считано от 17 март 2009 г., когато са предадени съответните документи.
Изпълнителят е длъжен да изготви проектна документация във фази технически проект и работен проект. Към настоящия момент се изготвя инвестиционен проект във фаза технически проект.
Ориентировъчната стойност на договора е била 154 млн. лв., която е определена на базата на обща разгърната застроена площ от 55 хил. кв.м и за обекта е бил преведен аванс през 2008 г. в размер на 5 млн. 318 хил. 450 лв. с данък добавена стойност.
За сградата са направени няколко варианта на функционални схеми, които са разглеждани и обсъждани на ежеседмични работни срещи от постоянната работна група, съставена от представители на съда, прокуратурата, Главна дирекция „Охрана” и Дирекция „Инвестиции, обществени поръчки, управление на собствеността и стопански дейности” на Министерството на правосъдието.
На заседание, проведено на 24 март 2009 г., работната група е одобрила окончателните функционални схеми на бъдещата сграда, които са подписани от участниците, и с това е декларирано, че направените разпределения отговарят на заданието за проектиране и удовлетворяват нуждите на Районния съд и Районната прокуратура, както и на Главна дирекция „Охрана” от съдебни зали, работни и обслужващи помещения и позволяват изпълнението на изискванията на Главна дирекция „Охрана” за осъществяване на тази дейност в сградата.
На 15 юни 2009 г. фирмата е представила в Министерството на правосъдието своя идеен проект на сградата. Проектът е разгледан и приет от постоянния експертен технически съвет в Министерството на правосъдието, в заседанието на който са взели участие представител на консултантската фирма, която е упражнявала строителен надзор, освен представителите от страна на Министерството на правосъдието.
Съдържанието на проекта е по-голямо от фазата, в която е изготвена проектната документация. Съгласно утвърдения линеен график за изпълнението на поръчката и съгласно предоставения ни идеен проект общата разгърната застроена площ, подземни и надземни нива, се определя на 76 хил. 377 кв. м, от които площта на паркинга е над 9 хил. кв. м. Получава се едно увеличение, изразено в процент, от около 39% или 21 хил. 377 кв. м съгласно параметрите на договора. Било е обяснено, че това е единствено възможното решение, с което се изпълняват условията на заданието за проектиране, респективно исканията на ползвателите за работни помещения и зали.
Така ориентировъчната стойност на договора с корекцията от тези 39% в момента възлиза на 256 млн. 872 хил. лв. с ДДС. В тази стойност се включват: проектирането на сградата, подземният паркинг, проектирането и изграждането на външните връзки, изготвянето на проект за начина и технологията за събаряне на съществуващите сгради и премахването им евентуално, изграждането на сградата и подземният паркинг, изпълнението на вертикални планировки, изграждането на ... (Сигнал от председателя за изтичане на времето.)
Във връзка с малката част от Вашия въпрос за това дали не е по-удачно всички прокуратури и съдилища да се намират под един покрив бих отговорила простичко, че това е толкова възможно, колкото обективно е възможно това да стане с оглед сградния фонд, с който разполагаме. Впрочем и сега повечето съдилища и прокуратури са под покрива на Съдебната палата.
Най-удачното нещо, колеги, е Районният съд и съответната Районна прокуратура да бъдат под един покрив, защото тяхната работа е свързана и това ще бъде изключително в удобство на гражданите и на самите работещи в тези сгради, а не е толкова важно всички на територията на София или на който и да е град да бъдат под един покрив. Това е особено актуално за София.
Доколкото е възможно, с какъвто сграден фонд разполага столицата и държавата, ние ще го използваме и доколкото имаме финансови средства да строим нови сгради и нови помещения, също ще ги използваме ефективно, за да можем да решим проблема на колегите в Районния съд и Районната прокуратура. Благодаря много.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря, министър Попова.
За реплика има думата господин Стоичков.
ОГНЯН СТОИЧКОВ (Атака): Благодаря Ви, госпожо министър.
Вашият отговор ме удовлетворява напълно. Благодаря, че не се позовахте на световната финансова криза, както вече шаблонно се изтъква във всяко едно изречение.
Ние от партия „Атака” считаме, че е крайно време да се предприемат решителни и позитивни мерки в правилната насока. Да не се извиняваме с кризата, която беше факт и преди 5 юли 2009 г, да приемем нейните предизвикателства и да работим в правилната посока - Вие ще имате моята подкрепа и подкрепата на колегите от партия „Атака”. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря.
Дуплика ще ползвате ли? Няма.
С това изчерпахме днешния парламентарен контрол.
Следващото редовно пленарно заседание е идната сряда с начало – 9,00 ч.
Закривам днешното заседание. (Звъни.)

(Закрито в 12,20 ч.)
Председател:
Цецка Цачева

Секретари:
Митхат Метин

Петър ХлебаровФорма за търсене
Ключова дума
ЧЕТИРИДЕСЕТ И ПЪРВО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект на Конституция на Република България

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на председател и членове на Комисията за защита на личните данни

Избор на член на Централната избирателна комисия

Избор на председател на Икономическия и социален съвет

    Последни заседания