Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Стенограми от пленарни заседания
ДВАДЕСЕТ И ШЕСТО ЗАСЕДАНИЕ
София, петък, 9 октомври 2009 г.
Открито в 10,50 ч.

09/10/2009


Председателствали: председателят Цецка Цачева и заместник-председателят Лъчезар Иванов

Секретари: Пламен Нунев и Бисерка Петрова


ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Моля народните представители да заемат местата си и да регистрират присъствието си в залата.
Регистрирани са 176 народни представители. Налице е кворум.
Откривам пленарното заседание. (Звъни.)
Уважаеми дами и господа народни представители, съгласно приетата от нас работна програма за настоящата седмица, предстои полагане на клетва от господин Иван Искров като управител на Българската народна банка.
Заповядайте за процедура, госпожо Фидосова.
ИСКРА ФИДОСОВА (ГЕРБ): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги народни представители, уважаеми господин вицепремиер! Ще направя две процедурни предложения.
Първото е за пряко предаване по Българската национална телевизия и излъчване по Българско национално радио на полагането на клетва на управителя на Българска народна банка господин Иван Искров.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Моля народните представители да гласуват направеното процедурно предложение.
Гласували 176 народни представители: за 163, против 3, въздържали се 10.
Процедурното предложение е прието.
ИСКРА ФИДОСОВА (ГЕРБ): Благодаря, госпожо председател.
Правя процедурно предложение в залата да бъде допуснат управителя на Българска народна банка господин Иван Искров.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Моля да гласуваме направеното процедурно предложение.
Гласували 164 народни представители: за 159, против 5, въздържали се няма.
Предложението е прието.
Моля квесторите да поканят господин Иван Искров в залата.
Искам да припомня на народните представители, че с Решение за избиране на управител на Българската народна банка Народното събрание на основание чл. 84, т. 8 и чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 12, ал. 1 от Закона за Българската народна банка реши:
„Избира Иван Ганчев Искров за управител на Българската народна банка с мандат шест години, който започва на 10 октомври 2009 г.”
Решението е прието от Четиридесет и първото Народно събрание на 26 август 2009 г.
Съгласно чл. 13, ал. 2 от Закона за Българската народна банка управителят и подуправителите полагат клетва пред Народното събрание, а другите трима члена на Управителния съвет – пред Президента.
Пристъпваме към полагане на клетвата от господин Искров като управител на Българска народна банка. (Всички стават.)
Господин Искорв, моля повтаряйте след мен клетвените думи.
ИВАН ИСКРОВ: „Заклевам се в името на Република България да спазвам законите на страната, да съдействам за осъществяване на поверените на Българската народна банка функции, както и да пазя служебната, банковата, търговската или друга правно защитена тайна, включително и след прекратяване на правомощията ми. Заклех се!” (Ръкопляскания.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Следва подписване на клетвения лист. Честито!

Уважаеми народни представители преминаваме към:
ПАРЛАМЕНТАРЕН КОНТРОЛ.
Той е отреден за петъчния ден и е с начален час 11,00 ч.
Ще ви обявя новопостъпилите питания за периода от 2 октомври 2009 г. до 8 октомври 2009 г.
Постъпило е едно питане от народния представител Мариана Иванова Даракчиева към Румяна Желева – министър на външните работи, относно реда за предоставяне на официална и достъпна информация за процедурите, таксите и сроковете, прилагани от задграничните ни мисии при работата им с български граждани и за реда за подаване на жалби за констатирани нередности. Следва да се отговори писмено до 21 октомври 2009 г.На основание чл. 83, ал. 5 и чл. 91, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание са постъпили писмени отговори от:
- заместник министър-председателя и министър на вътрешните работи Цветан Цветанов на въпрос от народния представител Иван Костов;
- заместник министър-председателя и министър на вътрешните работи Цветан Цветанов на въпрос от народния представител Ваньо Шарков;
- заместник министър-председателя и министър на вътрешните работи Цветан Цветанов на въпрос от народния представител Милена Христова;
- заместник министър-председателя и министър на вътрешните работи Цветан Цветанов на въпрос от народния представител Яне Янев;
- заместник министър-председателя и министър на финансите Симеон Дянков на въпрос от народните представители Петър Димитров и Михаил Миков;
- министъра на физическото възпитание и спорта Свилен Нейков на въпрос от народния представител Ваньо Шарков;
- министъра на правосъдието Маргарита Попова на въпрос от народния представител Румен Петков;
- министъра на образованието, младежта и науката Йорданка Фандъкова на въпрос от народния представител Станислав Станилов;
- министъра на здравеопазването Божидар Нанев на въпрос от народния представител Иван Николаев Иванов.
От името на парламентарна група – заповядайте.
СЕРГЕЙ СТАНИШЕВ (КБ): Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господа министри! В последните месеци страните с най-развита икономика и международните финансови институции започнаха да говорят за край на финансовата и икономическата криза. На фона на този глобален оптимизъм поражда тревога задълбочаващата се икономическа криза в България. (Смях, шум и реплики.)
Макроикономическите прогнози за свиване на брутния вътрешен продукт в България, за ръст на безработицата до 10%, свиване на преките чуждестранни инвестиции над два пъти изисква пълна антикризисна мобилизация на всички държавни институции, но въпреки това парламентът продължава да не работи (смях и реплики) или по-скоро продължава да не работи за хората. Приемат се закони в интерес на конкретни хора и групи, свързани с ГЕРБ. Примерите в тази посока са многобройни: Законът за лова, внесен от народни представители арендатори на ловни стопанства, при безспорен конфликт на интереси – закон, който предвижда обезличаване на Ловно-рибарския съюз – една организация с над 100-годишна история (шум и реплики), просъществувала в различни обществено-политически условия; Законът за културното наследство, който се възползва от едно спорно решение на Конституционния съд за прокарване на лобистките интереси на част от държателите на антики със съмнителен произход; Законът за собствеността и ползването на земеделските земи, който обслужва интересите на едрите ползватели и арендатори на земеделски земи на принципа „на тези, които имат, да им се даде още” и, разбира се, първият закон, внесен от управляващите – Законът за нотариусите, който дава възможност на народните представители нотариуси да запазят нотариалните си кантори (смях), една от които се оказа замесена в имотна измама. (Бурни ръкопляскания от ГЕРБ, на фона на които народният представител Сергей Станишев продължава изказването си.) Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Моля народните представители за ред в залата.
СЕРГЕЙ СТАНИШЕВ: Могат да се дават още примери, включително и фалстартът на Закона за горите, който беше изтеглен от вносителите заради заложени в него явни корпоративни интереси.
Това рязко се разминава с обещаните от министър-председателя Бойко Борисов откритост и прозрачност на всяко действие (ръкопляскания от ГЕРБ), отказ от неправомерно обвързване със скрити икономически, политически и други интереси в неговата програмна декларация пред Народното събрание на 27 юли т.г.
Правителството за съжаление продължава да не внася проектозакони в Народното събрание. Нещо повече, изпълнителната власт се крие зад законодателните инициативи на отделни депутати и бяга от ясно изразяване на позиции. Могат да бъдат дадени пресни примери от последните два дни: Законът за културното наследство, Законът за контрол на специалните разузнавателни средства. Правителството се занимава с празнично-представителни ритуали, откриване на обекти (смях и реплики от ГЕРБ), направени по време на предишното управление (ръкопляскания от ГЕРБ), вместо приоритетно да приеме и да започне да реализира истинска антикризисна програма.
Особено ни тревожи подготовката на Бюджет 2010. Министърът на финансите ежедневно експериментира върху нервите на българите и непрекъснато генерира идеи за ново данъчно бреме: акцизът на цигарите, акцизът на алкохола, оттам и скок на цените на тези стоки. Проектът за бюджет се готви на тъмно, без публично обсъждане.
Особено тревожи декларираният ръст на пари за здраве и образование и намеренията за фактическо намаляване на тези средства в сравнение, обърнете внимание, не на заложеното в бюджета за тази година, а на очакваното изпълнение: за образование - с 92 млн. лв. по-малко през 2010 г., за здравеопазване – със 150 млн. лв. по-малко, отколкото през 2009 г.
Господа управляващи, 100-те дни за политическа толерантност свършват. Призоваваме ви да спрете да използвате Народното събрание като инструмент за прокарване на корпоративни и лобистки интереси. Обърнете се към реалните проблеми на хората и работете за тях! Благодаря ви за вниманието. (Ръкопляскания от КБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Господин Костов, заповядайте.
ИВАН КОСТОВ (СК): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги народни представители, уважаеми господа министри! Отдавна Синята коалиция настоява Кабинетът да каже истината за оставеното наследство от управлението на тройната коалиция, да назове тежките проблеми, които вероятно са толкова тежки, че е трудно да бъдат казани. Но вие сте длъжни да го направите във всяка една от сферите, в която работите и тримата министри. Например господин здравният министър трябва да каже има ли изобщо данни за какво са разходвани парите на Здравната каса и на министерството от 2001 г. досега? Има ли статистика, има ли яснота от какво е заболявал и от какво е умирал българинът? Излезте на тази трибуна и кажете истината за това какъв хаос са ви оставили.
Обръщам се към вицепремиера господин Дянков. Господин Дянков, моля, чуйте предложението, което Ви правим. Тук сега започна спекулацията с бюджета, който ще внасяме. Изгответе, представете и дайте на министър-председателя на базата на Ваша авторитетна прогноза информация, за да застане на тази трибуна и да каже какво ще е изпълнението на приходите по консолидирания бюджет, целия бюджет, всички приходи – данъчни и неданъчни. Излезте и кажете, защото започват атаките. Те ще бъдат все по-силни, защото Вие няма да кажете какво точно през тази година ще се случи. Излезте и им кажете, за да не казвам аз! (Смях в залата.) Защото аз знам какво ще се случи! (Смях и оживление в залата, ръкопляскания от мнозинството.) Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря на господин Костов.
Преминаваме към отговор на въпрос към заместник министър-председателя и министър на вътрешните работи Цветан Цветанов от народния представител Николай Янков Пехливанов относно убийство в с. Литаково – община Ботевград.
Заповядайте, господин Пехливанов, за да развитие въпроса.
НИКОЛАЙ ПЕХЛИВАНОВ (Атака): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Уважаеми господин заместник министър-председател и министър на вътрешните работи, господа министри! На 13 септември т.г. в ботевградското село Литаково- Софийска област, бе извършено особено жестоко убийство на 60-годишна учителка. След като е била зверски изнасилена, е обезглавена и разчленена с брадва. Убийството е извършено от група роми. Те са поискали от своята жертва да им даде някаква работа срещу заплащане. Същата им е отказала, че няма нужда от помощ, а и няма пари, за да се разплати с тях. След това е последвало бруталното убийство.
При извършена проверка от мен и от група народни представители от политическа партия „Атака” се установи, че в района на с. Литаково липсва постоянно полицейско присъствие. Нещо повече, осигуреният полицейски патрул контролира едновременно няколко населени места, включително и Литаково, където е извършено зверското убийство. На срещата ни с началника на РПУ – Ботевград, стана ясно, че щатът на „Охранителна полиция” не е променян през последните няколко години въпреки неколкократно отправяните искания за това. Въпросните искания са мотивирани с обстоятелството, че в района на община Ботевград има определени населени места, където ромското население се е увеличило, както и престъпността в тези райони.
На срещата с изненада констатирах и факта, че съставът на „Охранителна полиция” не само че не е увеличаван, но същият не е и запълван.
Господин Цветанов, въпросите ми към Вас са два:
Първо, какви са действията на МВР за предотвратяване и ограничаване на ромската престъпност в региона?
Второ, какъв е численият състав на РПУ – Ботевград, в частност на „Охранителна полиция”, каква е незаетата част от този щат?
Във връзка с отправения въпрос бих искал да допълня, че от датата на убийството до днес са налице и други жестоки престъпления, извършени от роми. Ще спомена само, че в с. Горно Церовене в община Монтана 17-годишно момче бе пребито до смърт от трима роми за торба орехи.
По този повод ми позволете да попитам: какви са предприетите действия и каква е политиката Ви за справяне с този очертаващ се проблем? Или по-точно казано – какво възнамерявате да предприемете за ограничаване на престъпността в районите с преобладаващо ромско население в национален мащаб? Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря, господин Пехливанов.
За отговор има думата заместник министър-председателят и министър на вътрешните работи на Република България господин Цветан Цветанов.
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ: Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Пехливанов! Ръководството на Министерството на вътрешните работи и всички полицейски служители добре разбираме, че всяко извършено престъпление срещу български граждани засяга сериозно спокойствието на всеки един от нас. Поради тази причина сме твърдо решени да продължим да работим така, че полицейската дейност да се приближи все повече до хората за увеличаване на тяхното чувство за сигурност и за ограничаване на престъпността.
Нашата работа е насочена и към ограничаване на всички престъпни прояви и нарушения в близко обкръжение на хора в квартала, съседите, семейството, уличните кражби, кражбите в жилищата, в стопанските обекти в отдалечените населени места.
Районното управление на МВР – Ботевград, обслужва площ от 519 квадратни километра с население над 36 хиляди души. От живущите близо 24 хиляди жители на града около 3 хиляди са роми. В селата и махалите живеят над 12 хиляди жители. От тях около 2 хиляди са роми, като броят им непрекъснато се променя.
С цел предотвратяване и ограничаване на престъпността в района са предприети целенасочени мерки. Ежегодно се изготвя и периодично се актуализира списъкът на криминалния контингент, поставят се задачи на служителите от група „Противодействие на престъпността” и група „Охранителна полиция” за явно наблюдение на контингента. Ежедневно се информира ръководството на районното управление за възникнали проблеми и своевременно се предприемат адекватни действия. Периодично се прави анализ на оперативната обстановка на районите с компактно ромско население, извеждат се причините и условията, водещи до извършването на груби нарушения на обществения ред и престъпления. Предприемат се конкретни мерки за ограничаването и предотвратяването им. В района се провеждат периодично специализирани полицейски операции. Два пъти месечно при кмета на Ботевград се провеждат разширени оперативки с участието на началника на Районното управление на МВР, всички кметове на населени места, кметски наместници, директори на училища и управители на фирми с цел създаването на условия за повишаване трудовата заетост на гражданите от ромски произход и интегрираните.
Ръководството на Районно управление – Ботевград, провежда регулярно или непосредствено срещи с представители на ромските общности. При възникнали инциденти се търси съдействие от лидерите на ромската общност. С цел осигуряване на условия за непосредствена връзка с жителите на общината са обособени приемни на полицейските инспектори в селата Новачене, Литаково, Врачеш и Трудовец.
В резултат на проведените оперативно-издирвателни мероприятия и медицинските експертизи е установен извършителят на особено жестокото убийство на 64-годишната жена, извършено на 12 септември т.г. Той е от с. Литаково и е от ромски произход. Наложена му е мярка неотклонение и задържане под стража, която на 1 октомври е потвърдена от Апелативния съд. В селото е засилено полицейското присъствие, за да не ескалира напрежението сред жителите. Общият числен състав на Районното управление – Ботевград е 90 служители, от които 50 на група „Охранителна полиция”, незаети към момента са три щатни бройки. Село Литаково се обслужва от полицейски участък Новачене, който разполага с девет щатни длъжности, от които една е незаета. За периода 15.09.2008 г. – 15.09.2009 г. на територията на полицейския участък Новачене, микрорайон с. Литаково, са регистрирани 24 престъпления, от тях едно убийство, две средни телесни повреди, едно отвличане, 12 кражби, две престъпления с наркотици, две управления на МПС без документи, едно унищожаване и повреждане на МПС, една подмяна на контролни знаци на МПС, два броя незаконна сеч. Образувани са досъдебни производства, от които 20 са срещу известен извършител и четири срещу неизвестен извършител.
Трудни са проблемите с ромската общност, защото знаете, че те са провокирани от нетрудовата им заетост. Естествено, че това са проблеми както на Министерството на вътрешните работи, така и на цялата държава. Може би в потвърждение на това, което каза господин Костов - липсва политика за реална интеграция на ромите и кражбите, които бяха извършени от предшестващите в рамките на техния управленски мандат, доведоха до невъзможност да се вложи повече финансов ресурс и по-специално да се акцентира върху образованието на българските роми. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря, господин Цветанов.
За реплика има думата господин Пехливанов.

НИКОЛАЙ ПЕХЛИВАНОВ (Атака): Господин министър, благодаря за отговора. Считам, че действията, които ще предприемете, ще доведат до спад на напрежението и престъпността в районите с ромско население. Искам да подчертая, че в резултат на лошото управление в последните няколко години на държавата, както и на тежката икономическа криза социалното напрежение е силно изострено и ще продължава да се изостря. Налице са сериозни негативи впоследствие за цялото население. В резултат на кризата безработицата се увеличава и един от най-засегнатите в случая сегменти е ромското население, изгубило своята работа по обективни и субективни причини. Очаквам усилващи се социални проблеми и рязко снижаване на стандарта на живот, вследствие на което неминуемо ще се увеличи престъпността – от своите дребнобитови проявления до тежки престъпления, каквито са двата случая в Литаково и в Горно Церовяне.
В този ред на мисли от Парламентарната група на Партия „Атака” бихме искали да предложим на Министерството на вътрешните работи да идентифицира и анализира районите, където вследствие на социални проблеми и безработица ще се създадат условия за усилване и активизиране на престъпността.
От „Атака” предлагаме да се вземат превантивни мерки, но въз основа на изготвена стратегия, а не само в резултат на конкретни престъпления. Благодаря за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря, господин Пехливанов.
Господин вицепремиер, желаете ли дуплика? Не.
Преминаваме към въпрос, поставен от народния представител Валентин Иванов относно разкриването на полицейски участъци в община Добричка, с. Карапелит, и с. Топола, община Каварна, отправен към министъра на вътрешните работи на Република България.
Моля, господин Иванов, да развиете въпроса си.
ВАЛЕНТИН ИВАНОВ (Атака): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги, уважаеми господин вицепремиер и министър на вътрешните работи, уважаеми господа министри! Въпросът ми е относно разкриването на два полицейски участъка в община Добричка и община Каварна. Искам да кажа, че в община Добричка, имам предвид по-точно с. Карапелит, вече са обособени четири помещения благодарение на общинския съвет, който е гласувал 120 хил. лв. Оборудвани са и с климатици, с всичко и чакат своите обитатели. Тук не става въпрос само за охрана на с. Карапелит, където живеят над 1300 жители, а става въпрос на над 15 села – от с. Смолница до с. Хитово, тъй като в този район престъпността е особено висока. Вярно е, че там над 50% от жителите са ромско население, там няма къща, която да не е обрана и възрастните хора не са защитени по никакъв начин. Така че час по-скоро там трябва да бъде разкрит такъв полицейски участък.
Аналогичен е случаят със с. Топола, където също има гласувани от общинския съвет около 80 хил. лв. Там също има голяма нужда от такъв участък, който не само да охранява района, става въпрос и за плажната ивица, става въпрос и за голф игрищата, където са вложени сериозни инвестиции от чужденци.
Моят въпрос е Вие ще се разпоредите ли да бъдат отпуснати необходимите щатни бройки за тези два полицейски участъка? Може би като компромисен вариант на този етап най-малкото ще дадете картбланш на директора на Областна дирекция „Полиция” да направи някакво вътрешно преструктуриране, за да може тези райони да бъдат обезпечени от гледна точка на охрана. Защото положението там наистина е много сериозно. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Моля господин заместник министър-председателя и министър на вътрешните работи господин Цветанов за отговор.
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ: Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Николов! Не се възползвах от правото си на дуплика на предишното питане, защото част от отговора на това ново питане всъщност има продължение и мисля, че ще покрие това, което беше препоръка в предишното питане.
Съгласно чл. 14 от Закона за Министерството на вътрешните работи полицейски участъци се създават към районни управления в рамките на утвърдения числен състав и средствата за работна заплата в съответствие със състоянието на престъпността и обществения ред. Искането за разкриване на полицейски участъци в с. Карапелит и с. Топола е инициирано от общинските съвети на община Добрич и община Каварна. Тук искам да поздравя и господин Румен Иванов, който беше председател на Общинския съвет на Добрич и участваше активно при вземането на това решение.
На сесия на Общинския съвет в Добрич са одобрени 120 хил. лв. за построяването и оборудването на полицейски участък в с. Карапелит. Строително-ремонтните работи са приключили, помещенията са оборудвани, обособени са приемна за граждани и помещение за задържани лица, работни стаи на полицейските служители, отоплителна система и паркинг за автомобилите. Предвижда се полицейският участък да бъде структуриран към Второ районно управление – Добрич, с числен състав от 10 щатни бройки и да обслужва територията на 16 населени места.
За полицейския участък в с. Топола с решение на Общинския съвет на Каварна са отпуснати 120 хил. лв. и е построена сграда върху общински имот. Предвижда се участъкът да има числен състав от 10 служители.
Изказвам най-дълбока благодарност на общинските съвети на Добрич и на Каварна за отпуснатите средства и построените сгради. Ръководството на Министерството на вътрешните работи подкрепя инициативата за създаването на полицейски участъци в с. Топола и с. Карапелит.
Бих искал да споделя с Вас, че поради изключително ограничените финансови средства, с които разполага министерството, щатното обезпечаване на новите полицейски участъци ще стане в рамките на утвърдената щатна численост на Областна дирекция на МВР – Добрич. В момента се анализира по какъв начин ще се осъществят тези промени. Поемам личен ангажимент в най-скоро време полицейските участъци да започнат да работят, а за това обществеността ще бъде своевременно информирана.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря, господин Цветанов.
Желаете ли реплика, господин Иванов? Не желаете.
Преминаваме към питане на народната представителка Калина Крумова относно зачестилите случаи на телефонни измами, отправено към заместник министър-председателя и министър на вътрешните работи господин Цветан Цветанов.
Моля, госпожо Крумова, да развиете Вашето питане.
КАЛИНА КРУМОВА (Атака): Уважаема госпожо председател, уважаеми господа министри, уважаеми колеги! Ние от Партия „Атака” настояваме да се внесе известна яснота по задълбочаващия се с всеки изминат ден проблем с телефонните терористи. Набралата скорост в последните месеци мода с подобни измами и изнудвания вече даде човешка жертва, което смятам, че е ясен знак, че нещо трябва да се направи – трябва да има наказани, трябва да има заловени и трябва да има наказания за тези престъпления.
Да припомним каква е практика. Обаждат се по телефона най-вече на възрастни хора, лъжат ги, че децата им са катастрофирали и искат пари, за да могат уж да ги измъкнат. Вследствие на притеснение хората дават и последните си пари, чак след това усещат, че са били измамени и не могат да потърсят правата си. Няма нито една новина или каквато и да било информация за наказани такива престъпници. Не могат ли, господин Цветанов, да бъдат засечени телефоните и да се разбере въпросните измамници откъде се обаждат? Все пак всеки един от нас се притеснява за близките си и иска те да бъдат добре. Къде е властта? Къде са заловените и къде са наказаните?
Като народен представител от 21.Многомандатен избирателен район – Сливен, разбирам, че и там тази престъпност добива застрашителни размери. На фона на страха, в който ние българите живеем вече десетилетия наред, считаме, че трябва да бъде осигурен спокоен живот на хората тук, в България. Тормозът на гражданите се разраства благодарение на общата безнаказаност на телефонните измамници. Дори човек да е наясно, че това е лъжа, малко или много е неприятно да бъдат получавани такива телефонни обаждания. За съжаление обаче заловени и наказани няма. Присъди също липсват. Полицията се извинява с прокуратура и съд, прокуратурата и съдът – със законите, а съдът – с полицията и прокуратурата.
Като допълнителен аргумент се казва, че хората трябва да се пазят сами, че тези измами се били разкривали трудно и че мошениците са прекалено изобретателни. Ако МВР, господин Цветанов, не може да се справи с тези телефонни измамници, какво тогава да очакваме от битката с мафията? Наказуемостта дори в най-масовите, в битовите престъпления у нас е почти нулева. Затова ние от „Атака” Ви питаме ще бъде ли създадено специално звено в МВР, което да се заеме с така наречения телефонен тормоз на българските граждани и кога ще видим първите осъдени за този вид деяния? Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря, госпожо Крумова.
Моля господин Цветанов за отговор на питането.
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ: Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители! Уважаема госпожо Крумова, във Вашето питане акцентът, който получихме в Министерството на вътрешните работи, беше за информационната кампания, която прави Министерството на вътрешните работи във връзка със зачестилите телефонни измами. Ще отговоря конкретно и ще се постарая също така да маркирам и това, което развихте допълнително към въпроса си.
Действително през последните години се появи нов вид престъпност – измами чрез телефонно обаждане. Телефонните измамници са много изобретателни, с тренирани психологически умения, които по време на телефонния разговор се ориентират за възрастта на набелязаните жертви и се възползват от първоначалния шок от споделената им информация, за да ги манипулират. Те често сменят сценариите и обикновено търсят своите жертви сред възрастните хора. Измамниците са в добре организирани и затворени престъпни групи като най-често имат роднинска връзка помежду си. Още в първите случаи на измамите чрез телефонно обаждане структурата на МВР, която се занимава с този вид престъпност, е именно сектор „Престъпления против собствеността”, която в момента е в състава на Дирекция „Противодействие на общата престъпност” при Главна дирекция „Криминална полиция”, предприе разяснителна кампания с цел недопускане извършването на такива престъпления.
От 2007 г. насам ръководството на „Криминална полиция” съвместно с Пресцентъра на МВР реализира конкретни мерки за противодействие на телефонните измами. Служители от сектор „Престъпления против собствеността” участват като събеседници в редица предавания на Националната телевизия, Националното радио, както и на частни телевизионни и радиоканали. Предоставят се материали и се осъществяват интервюта във вестници и списания. Целта е да се обяснят видовете телефонни измами, самият механизъм на извършването, сценарият на обаждането, като се включат и потърпевши от този вид престъпления. Посочват се конкретни указания към гражданите за предпазване от подобен вид престъпления, посочват се и телефони за връзка. В различните региони на страната чрез местните радиостанции, кабелни телевизии и ежедневници се разпространяват периодично актуални информации с цел недопускане извършването на телефонни измами. Полицията съветва гражданите, ако им бъде отправена някаква оферта, да не се доверяват само на телефонно обаждане. За да се уверят в самоличността на своя познат да настояват за лична среща, да питат за имена и събития, които лицето би трябвало да знае, да търсят обратна връзка с него, да се свържат с други общи познати и роднини. Да не споделят каквато и да било конфиденциална информация или документи за обсъждане, без да са установили със сигурност самоличността му.
За Ваша информация трябва да споделя, че органите на МВР не могат да бъдат достатъчно ефективни за разкриването и разследването на тези престъпления, тъй като съгласно влезлите през м. март т.г. изменения в Закона за електронни съобщения се отнема възможността за бърз достъп до базите данни на далекосъобщителните оператори – така наречените разпечатки, които са изключително сериозен проблем за бързото локализиране и установяване мястото на обаждането. Защото в момента практиката е, че когато се вземе съдийското разрешение, искането отива към съответния оператор. Няма абсолютно никакъв упоменат срок за връщане на тази информация и сами разбирате, че при такъв вид престъпления, ако не се реагира веднага, на момента, а този отговор дойде след 5, 10 или 40 дни, това лице вече се е освободило от въпросния телефон, който е ползвало за конкретната ситуация.
Когато говоря за разпечатките, само ще маркирам за една от последните операции, която беше реализирана. На 10 септември 2009 г. на територията на Горна Оряховица, при специализирана полицейска операция, бяха задържани шест лица, от които всяко едно от тях разполагаше с над 4 мобилни телефона и над 4-5 SIM карти, с които осъществяват съответната кореспонденция с въпросните лица.
Много обезпокоителен е фактът, че точно в тази престъпна група беше установена съпричастност и част от организираната престъпна дейност на една млада дама, която е родена 1990 г., но поради това, че е бременна, към нея към настоящия момент не прибягнахме към задържане. Същевременно обаче, докато тя кара своята бременност, извършва още едно престъпление – за имотна измама в размер на 60 хил. лв., в района на Трето районно на Пловдив. В тази връзка ние сме предприели съответното досъдебно производство. Предполагам, че ще има и осъдителна присъда за тази млада майка, която чака да роди своето дете.
Също така искам да спомена, че при последните предприети действия, в последните три седмици имаме задържани две лица в Горна Оряховица, които са извършили измами в размери – единият случай за 25 хил. лв., а другият случай за 15 300 лв. За нас е много важно и съдействието на гражданите в тази посока, за да предотвратим предаването на съответните суми, които се искат. В тази посока работим много активно, но се надявам, че с промените, които ще бъдат предвидени с гласуването в Народното събрание на Закона за електронните съобщения, ще се даде по-голяма оперативност на Министерството на вътрешните работи, за да може да разполага в реално време да се правят съответните разпечатки, естествено при запазване правото за искане разрешение от съдия, за да не се върви към злоупотреби по този начин.
Във връзка с Вашия конкретен въпрос за сформирането на специализирано звено за противодействие на този вид престъпления бих желал да Ви уверя, че в структурите на МВР, имащи функционална компетентност по предотвратяването, пресичането и разкриването на този вид престъпления, има определени служители, работещи и по това направление на дейност. Така че не се налага създаването на специализирано звено, което да бъде отделно от това, което има в момента в Дирекция „Противодействие на общата престъпност”.
Също така мога да кажа, че през 2008 г. също има осъдени лица, които обаче на споразумение са получили едни доста минимални присъди, които, за съжаление, не съответстват на това, което трябва да получат като наказание. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря, господин Цветанов.
Госпожо Крумова, имате възможност да зададете два доуточняващи въпроса.
КАЛИНА КРУМОВА (Атака): Благодаря за отговора, господин Цветанов.
Ние от „Атака” обаче искаме вместо разяснителни и информационни кампании, ефективни присъди за тези престъпници.
Преди малко казахте, че е въпрос да се реагира веднага и че това трябва така да се прави. Ние от „Атака” искаме да се реагира веднага и когато става въпрос за обикновените български граждани, а не само за високопоставени държавни лица, какъвто случай имахме в последната една седмица.
Уважаеми колеги, смятаме, че хората ще повярват в МВР, каквато е целта на министерството, и в държавността, едва тогава, когато за всяко престъпление има адекватно наказание. Когато и за най-елементарната кражба, и за зверското убийство, и за изнасилванията, на които ставаме свидетели всеки ден, има присъди. Когато новинарските емисии вместо с ужасяващи криминални хроники са пълни с новини за задържани, вкарани в затвора и осъдени.
Ние от „Атака” считаме, че е въпрос на добра воля, твърда ръка и безкомпромисност това да се случи и се надяваме да стане в най-кратки срокове. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Господин Цветанов, имате възможност в рамките на три минути да отговорите на уточняващите въпроси.
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ: Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители! Смятам, че малко е некоректно допълнението към Вашето питане, защото в случаите, които изнесох, става въпрос за обикновени граждани. По никакъв начин не правим някакво разделение между високопоставени и граждани, които са част от гражданското общество. Така че в тази посока са всички действия, които са предприети, и конкретните случаи, които полицейските служители са имали възможност да реализират. Сами разбирате, че за тежките осъдителни присъди вина не носи Министерството на вътрешните работи.
Аз ще поема ангажимент да Ви информирам за конкретни резултати за лица, които са задържани и които са осъдени, за да видите, че техният статус по никакъв начин не би могъл да се сложи в графата на високопоставени, висши и държавни служители или каквито и да било други хора с по-големи възможности от обикновените български граждани. Така че в тази посока не правим абсолютно никакво разделение за когото и да било при извършването на какъвто и да било вид престъпление. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря, господин вицепремиер.
Заповядайте да изразите отношение към отговора, госпожо Крумова.

КАЛИНА КРУМОВА (Атака): Господин Цветанов, казахте, че този вид престъпления много трудно се доказват и след това много трудно се наказват престъпниците. Ние от Партия „Атака” ще инициираме промени в Наказателния кодекс по този случай. Надяваме се ГЕРБ да ни подкрепи. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря на госпожа Крумова.
Изчерпахме въпросите към господин Цветанов.
Благодарим Ви за участието в настоящия парламентарен контрол.
Преминаваме към въпроси към заместник министър-председателя и министър на финансите господин Симеон Дянков, който ще отговори първо на въпрос, поставен от народния представител Павел Димитров Шопов относно дейността на Агенцията за следприватизационен контрол.
Заповядайте, господин Шопов, да развиете въпроса си.
ПАВЕЛ ШОПОВ (Атака): Госпожо председател, уважаеми колеги, уважаеми министри! Господин Дянков, един от авгиевите обори на прехода е приватизацията. Като че ли напоследък за нея се говори по-малко.
Ние от Партия „Атака” в предизборната си програма и през миналия мандат, продължаваме и през този мандат да напомняме за безобразията, за кражбите, за корупцията, за ограбването на милиарди от българския народ в различните времена и епохи, по различните способи и начини на приватизацията.
Известно е, че беше създадена Агенция за следприватизационен контрол, която да следи за онова, което се случва след извършването на сделките. Това е една от най-слабите, най-пробитите и най-корупционни сфери. Мога да го кажа с абсолютна сигурност. Тази Агенция за следприватизационен контрол е повече агенция за замитане и за безприватизационен контрол. Така мога да я нарека. Този въпрос го задавам към Вас с една много голяма надежда. Ние от „Атака” говорим за ревизия на приватизационните сделки изобщо, но това е частен подвъпрос, което е част от тази много голяма тема – един от елементите на тази тема.
Господин министър, с този въпрос искаме да Ви покажем от къде могат да се съберат още пари в държавния бюджет, защото Вие започнахте този процес, започнахте с митниците, започнахте с другите сфери, които няма да изброявам сега, но, господин министър, вярвайте ми, че тук има не десетки, не стотици, а тук има милиарди. Пари, които трябва, първо, да влязат в държавния бюджет и, второ, да възстановят поне малко от малко справедливостта за онова, което някои хора отнесоха, а не направиха и най-малкото – да изпълнят задълженията си по договори, по които им се предоставяха огромни държавни цени, а те не изпълниха... Всъщност това бяха сделки за жълти стотинки или буквално харизани активи на държавата. Така че Вие имате огромната роля да започнете изриването на боклука от тези авгиеви обори и се надяваме, че ще започнете да го правите.
Аз съм изложил моите въпроси. Те са няколко в офицалното ми писмено питане, но те се свеждат общо взето до това: не възнамерявате ли да извършите коренна промяна в тази агенция, която нищо не върши досега? Събират се 10, 12, 13 млн. лв., тоест малко повече от процент от тези 800 млн. лв., за които официално е обявено, че има да се събират по изпълнителни листове. И основно: няма ли да започне държавата най-после, както от Партия „Атака” много пъти и в други сфери сме напомняли, че може да се иска – разваляне на сделки по правилата на нищожността, унищожеността и неизпълнение на договорите, съобразно Закона за задълженията и договорите?!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря на господин Шопов.
Моля вицепремиера и министър на финансите господин Дянков за отговор.
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИМЕОН ДЯНКОВ: Уважаема госпожо председател, уважаеми госпожи и господа народни представители! Уважаеми господин Шопов, краткият отговор на Вашия въпрос е, че в рамките на правителството на господин Станишев Агенцията за следприватизационен контрол почти не е работила.
Ще Ви кажа няколко цифри. От създаването на агенцията през 2002 г. до края на 2008 г. паричните постъпления са на обща стойност 110 млн. лв., като за 2008 г., както Вие казахте, те са едва 12 млн. 956 хил. лв. Общо цифрите са, че в полза на държавата досега са натрупани огромни вземания в размер на около 800 млн. лв., а държавата е получила едва около 110 млн. лв. Какви са причините за това?
Първата причина е липса на договорени реални обезпечения в приватизационните договори. Самите договори са направени по начин, по който е трудно да се действа по тях.
Противоречивата съдебна практика по някои от тези дела, но главно както Вие казахте – непредприемане на принудителни действия и налагане на обезпечителни мерки от съдебните изпълнители в изпълнителните производства. Това е много тежко наследство – напълно съм съгласен с Вас.
Какви промени могат да се направят? Бих искал да кажа, че на последното си заседание Министерският съвет прие нови текстове, свързани с премахването на неефективните държавни разходи. Като част от това беше одобрено намаляване на броя на членовете на ръководните органи и на Агенцията за приватизация и на Агенцията за следприватизационен контрол.
Към настоящия момент и двете агенции се управляват и от Надзорен, и от Изпълнителен съвет от общо по 10 души, които получават големи заплати. Както личи от данните за Агенцията за следприватизационен контрол – те почти нищо не правят.
Още много може да се направи освен тези промени. Аз приветствам Вашите идеи, които са изразени във Вашето писмо и бих искал да работя с Вас и с всички останали народни представители, които са посочили подобни проблеми в техните региони.
Следващият ми отговор е също по тази тема. Там бих искал да оставя въпроса какво може да се направи по някои от договорите, които реално не се изпълняват и на този етап ние какво можем да направим. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря.
Моля господин Шопов за реплика.
ПАВЕЛ ШОПОВ (Атака): Изключително Ви благодаря господин Дянков. Вие изнесохте и допълнителни факти за положението на нещата и дано те да се поемат от медиите, да бъдат широко тиражирани, защото така ще се създаде една нетърпимост към това, което става в тази агенция, и изобщо за съдбата на тези вземания.
Говори се, че параметрите на цялото бедствие все още не са изяснени, че се касае за около 6 хил. сделки и то огромната част от тях са неизправни. Само по РМД-тата по времето на управлението на СДС се касае до 2680 предприятия. Ако погледнем в тези сделки ще видим, че 90% от тях са с неизпълнени договори.
Вие зададохте един въпрос – какво може да се направи. Аз смятам, че това е най-добрият съд – едно е да се направят определени законодателни промени и те трябва да бъдат обсъдени от специалисти – и по облигационно, и по външно право, това е въпрос и на политическа воля.
Господин министър, от друга страна, и в настоящия момент съществува законова база за действията и тя е разваляне на сделки, което трябва да се превърне в масова практика. Трябва да се рекапитулират тези сделки, да се прегледат и да се види откъде да се започне и да се започне да се подават искове от страна на държавата за разваляне на сделки по общия банален ред, който е известен на всички, намиращи се тук и извън тази зала хиляди български юристи.
Когато се касае за неизпълнение, сделката се разваля. Всяка от страните връща онова, което е дала и нещата се връщат на мястото си, а онова, което се дължи на държавата – се връща в патримониума на държавата. Това ще има и превантивно значение – развалянето на сделки, угрозата, че една сделка ще бъде развалена над неизпълнимите приватизатори, които ще плащат сумите, които дължат. Те ще се раздвижат, няма начин това да не стане. Тези, които не го сторят, ще трябва да върнат обратно активите, ако щете само земята или оголени, охлузени сгради като изядени от термити да се върнат пак на държавата – това са пак огромни активи.
Така че има огромно поле за действие в това отношение, за възвръщане на обществената справедливост, защото това е най-важното – да се възвърне правната и обществената справедливост, да се върне на обществото на основание онова, което е престъпно и е било несправедливо отнето, онова, което някои са дължели на обществото, а не са го върнали, не са го дали, па макар и според договорите, които те са подписали. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря, господин Шопов.
Преминаваме към въпрос, поставен на заместник министър-председателя и министър на финансите Симеон Дянков, от народния представител Кирил Гумнеров относно фалита на основни предприятия в Троян.
Господин Гумнеров, заповядайте.
КИРИЛ ГУМНЕРОВ (Атака): Уважаема госпожо председател, уважаеми министри, колеги! Моят въпрос е свързан с фалита на основни предприятия в Троян и каква ще бъде реакцията на държавата във връзка с това. Въпросът ми възникна при постоянните ми срещи като народен представител от „Атака” с хората от Троян.
През последните месеци в Троян, област Ловеч, затвориха врати и на практика престанаха да съществуват редица предприятия и фирми, което е логичен резултат от световната финансова криза, както казват, и от проявлението й в България. Тревожното е, че сред престаналите да работят предприятия са и такива, които доскоро определяха икономическия облик на града, респективно на общината - предприятия с национално значение. Престанаха да действат фирми като „Хемус”, „Машстрой”, „Елма” и бившият завод „Смирненски”. В резултат на това безработицата в община Троян по официални данни е станала два пъти по-висока за този кратък период, а по неофициални данни тя е нараснала над три пъти. Това по същество е трагедия не само за останалите без работа хора и техните семейства, но и за целия регион, който на практика не може да осигури поминък на тези иначе високо квалифицирани работници. Забележете, високо квалифицирани работници, хора, които за пръв път излизат от пазара на труда и стават безработни, хора, които досега са работили винаги, хора, които няма нужда да обучаваме тепърва.
Общото мнение на хората в града е, че собствениците на изброените предприятия използват кризата само като повод и претекст, за да ги затворят, което е щяло да стане и без вредното въздействие на световната финансова криза само поради начина им на управление.
На среща с министър Тотю Младенов кметът на община Троян заяви, че в част от предприятията се режат стругове и други производствени машини за скрап. Същото беше потвърдено, между другото, и от активистите на „Атака” в Троян.
В тази връзка, господин министър, Ви питам: каква е законовата възможност Агенцията за следприватизационен контрол да влезе в тези предприятия и да ги ревизира? При нарушения на приватизационните договори ще бъде ли потърсен начин държавата да си върне собствеността върху фирмите и да защити по този начин обществения интерес? Каква отговорност може да се потърси от собствениците на тези фирми, които с действията си унищожават икономическия облик на община Троян? Според хората – умишлено. Благодаря много.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря, господин Гумнеров.
Моля министър Дянков за отговор.
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИМЕОН ДЯНКОВ: Уважаема госпожо председател, уважаеми госпожи и господа народни представители, уважаеми господин Гумнеров! С изключение на „Елма” АД, гр. Троян, срокът за следприватизационен контрол по отношение на цитираните от Вас дружества „Унитех”, „Хемус”, бившият завод „Христо Смирненски”, акционерно дружество „Машстрой” – Троян, вече е изтекъл за разтрогване на тези договори, така че и ние, и вие сме поставени пред свършен факт. Защо? Заради толерирането от правителството на господин Станишев на този тип действия или по-скоро бездействия, за които Вие говорихте.
Така че единственото дружество, което все още е в сроковете, в които ние можем реално да направим нещо, това е „Елма” АД – Троян. Договорът за приватизационната продажба на „Елма” АД – Троян, е сключен на 8 юни 2000 г. с мажоритарния собственик на дружеството „Елма електромотори”. Покупната цена е в размер на 515 хил. лв., но към настоящия момент обаче купувачът, както Вие казахте, е изпаднал в забава по отношение на заплащането и дължи близо 300 хил. лв. Вече сме завели съдебни дела и е подадено заявление за издаване на заповед за незабавно изпълнение. В резултат собственост на „Елма” АД по сметка на агенцията са постъпили суми в размер на 54 хил. 749 лв. и продължават още две такива назначения за публична продан на допълнително имущество на „Елма” АД.
В заключение искам да кажа, че и аз съм от този край и от самото си детство съм бил във Вашия красив град. Преди около две седмици имах възможност пак да посетя града след много години непосещение и мога да потвърдя Вашите думи, които казахте, за икономическия упадък, а оттам и социалния упадък на един красив, важен град за България. Това е отчасти и заради проблемите, които тук споменахте, с работата или по-скоро неработата на Агенцията за следприватизационен контрол, а и въобще безхаберието в икономическата политика на предишното правителство.
Надявам се, че и с Вас, и с всички троянци ще можем заедно да работим, за да преобърнем тези проблеми в нещо по-добро и за троянци, и за цялата община. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря на министър Дянков.
Господин Гумнеров, заповядайте.
КИРИЛ ГУМНЕРОВ (Атака): Уважаеми господин министър, преди да започна с репликата си, искам да Ви поздравя от името на всички троянци и ловчанлии, които се радват на Вашите посещения в нашия регион.
Искам да Ви кажа, че приемам Вашия отговор със смесени чувства. Ще кажа същото, което казах миналата седмица и на господин Младенов. По Вашите действия е явно, че когато държавата иска, тя може да влияе. Това е случаят с „Елма” – че тя може да взема мерки. Важното е, че няма бездействие, а има започнати мерки. По отношение на останалите предприятия явно ще имаме проблем.
Приемам Вашия отговор със смесени чувства, защото знам, че законовите възможности в този момент са такива – че реално държавата няма лостове за влияние и контрол върху подобни приватизатори. Това е нещо, което ние от „Атака” отдавна искаме да се случи. Всъщност Вашият отговор доказа, че държавата беше абдикирала през последните години от своите отговорности в тази насока и че тя не може или не иска да влияе и да контролира подобни проблеми, които засягат, забележете, стотици хиляди български граждани в цяла България. Също така проблеми, които, забележете, държавата сама ги е създавала през изминалите 10-15 години с безумния си и безотговорен начин, по който се извършваше приватизацията в България.
Вината за това не е Ваша, господин министър, не е и на сегашното правителство, нито на сегашния парламент, защото не ние направихме приватизацията. Приватизацията се направи в рамките на 10-15 години от няколко правителства назад, които трябва да си понесат собствената отговорност. (Реплика от господин Янаки Стоилов.) Точно така, господин Стоилов, ваш министър помогна.
Държавата трябва да започне да защитава хората. Това, че ние не носим вина тук, не означава, че не можем да търсим решение, защото това е нашата работа. Ние от „Атака” отдавна имаме изграден цялостен проект за политика в тази насока – проект, който това правителство, за разлика от предишното, господин Стоилов, за разлика от предишното, подчертавам, вярвам ще разгледа, ще оцени и след дебати в тази зала заедно ще решим по какъв път ще тръгнем и ще поемем.
Колеги, въпросът, който зададох, е знаков и затова притеснява колегите от БСП и ДПС. Има няколко такива принципни въпроса, които обществото от много време насам поставя, а ние политиците, в случая по-скоро те - политиците, се крият и си заравят главата в пясъка и не желаят да отговорят. А именно от този отговор ще зависи как обществото ще гледа на нас – дали с омерзение, или ще види, че за първи път парламентът и държавата вървят в една правилна посока – към социална и обществена справедливост. И това не са празни думи.
Условно казано, колеги, топката е в нашето поле и от нас зависи накъде ще я ритнем. Според мен резултатът трябва да е ясен – този, който е крал – в затвора, този, който е водил към умишлен фалит – също. А този, който е работил както трябва, държавата трябва да стои зад него и да му бъде майка, а не мащеха, за разлика от предишните правителства, подчертавам. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Министър Дянков, имате възможност за дуплика.
МИНИСТЪР СИМЕОН ДЯНКОВ: Благодаря много за коментара.
Аз само бих искал да свържа двата последни отговора и да кажа, че наистина това не е само проблем в гр. Троян, а, както спомена и господин Шопов, около 6 хил., почти 6 хил. такива дела са минали в рамките на предишните две правителства през Агенцията за приватизация и от тях някъде около 6 хил. са минали всъщност в следприватизационен контрол.
За съжаление обаче давността на една голяма част от тях е изтекла, а тези, на които не е изтекла – казахме, че един от случаите е „Елма” АД в Троян, ние веднага в рамките на последните два месеца предприехме мерки и както споменах, вече сме събрали една част от дължимото на държавата. На тези обаче останали четири предприятия, в случая и в гр. Троян, където давността вече е изтекла по закон, ние, като правителство, и Агенцията за следприватизационен контрол, а и вие, като парламент, не можем в рамките на това законодателство да направим нещо без да има промяна в законовата база. И аз просто бих искал да обърна внимание и да се съглася с двамата народни представители, че това е голям проблем. Това е тежко наследство. Една част от това наследство са около 400 все още висящи сделки с проблеми. На този етап Агенцията за следприватизационен контрол може да работи и работи много по-добре, отколкото е работила в миналите години. Споменах, че за 2008 г. само 12 млн. са събрани, а висят 800 млн., но за останалата част, ако има по-дълбок разбор на това, което е направено след 2002 г., когато агенцията е започнала работа, би трябвало да има и законодателни промени. Иначе само в агенцията не можем да го направим. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря Ви, господин Дянков.
Преминаваме към отговор от Божидар Нанев – министър на здравеопазването, на въпрос, поставен от народния представител Цвета Алипиева Георгиева, относно задължително изследване на кръвна захар на деца при постъпване в детска градина.
Заповядайте, госпожо Георгиева.
ЦВЕТА ГЕОРГИЕВА (Атака): Уважаема госпожо председател, уважаеми господа министри, уважаеми колеги народни представители! От избиратели на „Атака” – майки, които записват децата си в детски градини тази година, получих тревожен сигнал по отношение на това, че не се изследват задължително децата за кръвна захар при приема в детски градини. Това е тревожно, защото е печално известен факт, че България е на последно място в Европейския съюз по профилактика и лечение на диабет, което е едно изключително сериозно, коварно и социално значимо заболяване. Особено е тежко положението при децата, тъй като всеки ден в държавата ни се откриват нови случаи на заболели от диабет малки деца - средно по едно дете на ден в областните центрове. Това са 12-13 деца във всяка област годишно.
Особено притеснителен е фактът, че възрастта със заболявания от диабет непрекъснато пада. Досега е известно, че в България има около 3 хил. болни от диабет деца, най-малкото е на 8 месеца. В момента няма точен национален регистър, в който да са споменати и да се знаят всички болни от диабет и да се регистрира всеки нов случай. Единственият регистър, който по някакъв начин дава информация, е Здравната каса, защото за лечението се заплаща от нея.
Почти всяко Народно събрание до този момент е приемало декларации и други ангажименти за подобряване на положението на болните от диабет в България както деца, така и възрастни. Това са такива програми, като Националната програма за борба със захарния диабет и Националния план за действие за профилактика, ранна диагностика и адекватно лечение на диабета.
При това положение буди недоумение фактът, че при приема на деца в детска ясла или в градина не е задължително изследването за кръвна захар. За този тревожен факт бях уведомена от майки, както казах, които записват тази година децата си. Когато родителите питат защо това не се прави, отговорът е, че просто това изследване не е задължително при приема в детската градина и ако желаят то да бъде извършено, трябва да заплатят за него отделно.
При тревожното положение в ранната диагностика на диабета в България е от изключителна важност за здравето на децата те да бъдат изследвани задължително за кръвна захар възможно най-рано. Много правилно и навременно би било това да става със задължителни изследвания за захар при изследванията за прием в детска ясла или градина, тъй като е ясно и е известен фактът, че повече от 80% от децата в България посещават детска градина и ясла.
Уважаеми господин министър, в тази връзка моля да ми отговорите какви мерки ще предприемете, за да бъде включено безплатно изследване за кръвна захар в пакета от изследвания, задължителен при приема на деца в детска ясла и в детска градина.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЪЧЕЗАР ИВАНОВ: Благодаря, госпожо Георгиева.
Министър Нанев, имате думата за отговор на въпроса.
МИНИСТЪР БОЖИДАР НАНЕВ: Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми министри! Уважаема госпожо Георгиева, Вашият конкретен въпрос е какви мерки ще предприеме Министерството на здравеопазването, за да бъде включено безплатно изследване на кръвната захар в пакета от изследвания, задължителни при приема на деца в детска ясла или детска градина.
Преди всичко искам да кажа, че Министерството на здравеопазването подкрепя тази идея и вече сме предприели първоначални стъпки за изпълнението й. Има няколко условия, свързани с това.
На първо място, въпросът, който касае правата на пациентите. Необходимо е да се получи информирано съгласие от родителите на децата, постъпващи в детска градина, да им бъде направено такова изследване на кръвната захар. Това изисква комуникация и предварителни разговори по тази тема на различни нива.
На второ място, да се направят проучвания в общините какъв е процентът на децата, постъпващи в детска ясла и детска градина всяка година. Паралелно с това да се проведат разговори с родителите дали е възможно изследването да бъде включено в издръжката на детето за посещение в детската градина. Тази издръжка е част от делегираните бюджети на общините.
На трето място, необходимо е да се направят някои промени в наредбата, регламентираща постъпването в детска ясла и в детска градина. Това е необходимо да се съгласува с Министерството на образованието, младежта и науката.
И на четвърто място, необходимо е съгласуване със Националната здравноосигурителна каса за получаването на направление за специалист-ендокринолог за извършване на тези изследвания. Най-краткият срок, в който могат да бъдат постигнати резултати, е два месеца, поради задължителни процедури на съгласуване и обмяна на информация.
В заключение още веднъж искам да подчертая, че Министерството на здравеопазването подкрепя тази идея и съм разпоредил съответните дирекции в министерството да започнат веднага контактите с другите институции и обмяна на информацията, за да бъде решен този въпрос. Благодаря за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЪЧЕЗАР ИВАНОВ: Госпожо Георгиева, имате право на дуплика.
ЦВЕТА ГЕОРГИЕВА (Атака): Господин министре, от името на избирателите на партия „Атака” – родителите, които ми дадоха тази информация, безкрайно Ви благодаря за този отговор, за спешно предприетите мерки в положителен аспект за решаване на проблема.
Единственото, на което искам да обърна внимание след като чух Вашия отговор, е, че е очевидно колко сложна процедура съществува за постигане на един такъв сравнително прост резултат – включването на това изследване в задължителния пакет, което може би трябва да ни наведе на мисълта, че трябва да съставим нов начин или по-съкратена процедура, при която такъв положителен резултат да може да бъде постиган. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря.
Имате възможност за дуплика, господин министър. Не желаете.
Въпрос към министъра на околната среда и водите Нона Караджова, поставен от народния представител Иван Николаев Иванов, относно вредните емисии, отделяни при производствената дейност на завод „Биовет” - Пещера.
ИВАН ИВАНОВ (СК): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги, уважаема госпожо министър! Въпросът ми е посветен на един изключително тежък за жителите на гр. Пещера проблем. Замърсяването на града, което се осъществява при производствения процес на завод „Биовет”, продължава вече редица години. Точно преди една година зададох въпрос по същия повод към бившия министър Джевдет Чакъров. Отговорът, който получих, беше формален и по същество едва ли не изтъкваше, че няма никакъв повод за притеснения за жителите на града.
Междувременно в Пещера започна подписка, бяха събрани близо 2500 подписа с искане да бъдат монтирани необходимите съоръжения, които да осигурят чистотата на атмосферния въздух.
По този повод общинският съвет на Пещера проведе специално заседание, на което беше изслушан представител на „Биовет”, който призна, отчете важността на този проблем и това, че той влияе на здравето на жителите на града. Той пое ангажимент до края на м. август т.г. да бъдат инсталирани подходящи филтри, които да предпазят гражданите не само от неприятната миризма, но и предизвиканите респираторни заболявания, свидетелство за които е увеличеният брой на болните от гр. Пещера в областната болница в Пазарджик и в Пловдив.
Отчитайки важността и обществената значимост на този проблем, госпожо министър, отправям към Вас следния въпрос: правят ли се периодични измервания от РИОСВ – Пазарджик, на емисиите, отделяни при производствената дейност на завод „Биовет”? Какви са резултатите от тях и как е информирано населението на града? Договорено ли е монтиране на технически устройства за намаляване нивото на емисиите и в какъв срок? Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЪЧЕЗАР ИВАНОВ: Министър Караджова, имате думата за отговор
МИНИСТЪР НОНА КАРАДЖОВА: Уважаеми господин председател, уважаеми госпожи и господа народни представители, уважаеми господин Иванов! Във връзка със зададените от Вас въпроси бих искала да Ви информирам за следното, което установихме по повод на Вашите въпроси.
„Биовет” АД, гр. Пещера изпълнява инвестиционна програма в съответствие с условията на издаденото му комплексно разрешително. Тази програма съдържа технически мерки за поетапно изграждане или монтиране на технологични или пречиствателни съоръжени, срокът за които е поетапен до 31 декември 2011 г. При закъснение в изпълнението на мерките от програмата съответните източници на емисии не се експлоатират. В съответното разрешително са определени емисионни изисквания, като за доказване на спазването им дружеството извършва собствени измервания съгласно изискванията на Закона за опазване на околната среда, а регионалната инспекция по околната среда и водите извършва контролни измервания.
Във връзка с горното „Биовет” АД, гр. Пещера е включен в ежегодния график на Министерството на околната среда и водите за контролни измервания. През 2007-2008 г. са получени оплаквания от интензивно миришещи вещества от населението. Дружеството е извършило оценка на причините за това и е установило източника на тези вещества. По информация на РИОСВ – Пазарджик, са предприети мерки, а именно, смяна на пречиствателното съоръжение, но въпреки това емисиите на интензивно миришещи вещества не са намалени. За окончателно решаване на проблема през м. август 2009 г. дружеството монтира обезмирисителна система за отпадъчни газове. Системата пречиства газовете от източниците с най-голям дебит на съответните вещества. След монтирането на системата от РИОСВ досега не е констатирано замърсяване с интензивно миришещи вещества.
За да изпълни цялостно условията на комплексното разрешително, „Биовет” АД следва в срок до 31 декември 2009 г. съгласно графика да монтира и въведе в експлоатация допълнителен филтър след ръкавен филтър към корпус 4, а в срок до 31 декември 2011 г. да монтира и въведе в експлоатация допълнителни съоръжения за доочистване на изходящи газове от скруберните инсталации на корпуси 3 и 4.
В периода 15 септември 2009 г. до 29 септември 2009 г. са извършени контролни измервания на емисиите на вредни вещества от работата на дружеството в атмосферния въздух. В три от общо взетите единадесет проби има известни наднормени прахови емисии от ръкавни филтри и скруберни инсталации. Изпълнителната агенция по околната среда е анализирала и взети проби за летливи органични съединения, но не са констатирани наднормени концентрации.
Що се отнася до информиране на населението, ситуацията е следната. Съгласно изискванията на Закона за опазване на околната среда операторите с комплексни разрешителни, включително „Биовет” АД, изготвят и представят в регионалните инспекции годишни доклади за изпълнението на условията в разрешителните. Емисионните данни от тези доклади на всички предприятия в страната се публикуват на интернет страниците на Изпълнителната агенция по околна среда в публичен регистър, достъпен за всички граждани и заинтересовани лица. Изпълнителната агенция по околна среда и води е задължена да информира населението в случай на установени наднормени концентрации в атмосферния въздух. През 2008 г. са правени няколко такива замервания и не са установени такива концентрации по информация на изпълнителната агенция.
В началото на тази година е утвърден график за измервания на територията на страната на концентрациите на вредни вещества в атмосферния въздух. Районът на „Биовет” АД, Пещера не е включен в тазгодишния график, поради факта, че се допуска, че от емисиите не би могло да се постигне превишение на концентрациите на вредни вещества в атмосферния въздух. Това е информацията, която мога да Ви представя в случая.
Допълнително към мерките, които Ви споменах – за инсталиране на пречиствателни инсталации към филтрите на „Биовет” АД, гр. Пещера, предстоят и поетапни мерки за приключване на инсталирането на съоръженията за пречистване на отпадъчните води от завода до края на 2011 г.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря, министър Караджова.
За реплика – господин Иванов.
ИВАН ИВАНОВ (СК): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги, уважаема госпожо министър! Искам да се позова на изказванията на самите ръководители на „Биовет”, които на заседанието, проведено на 30 юли 2009 г., заявяват, че отчитат тежкия проблем за града. Казват, че холандската фирма „Аерокс” е осигурила оборудването за изходящия въздух на сушилнята на завода и не по-късно от края на м. август проблемът ще бъде решен. Впоследствие същите представители заявяват на заседание, което провежда общинският съвет на 30 септември т.г., че източниците на замърсяване се оказват повече и различни от локализираните. В резултат те казват, че ще продължат проучванията и след не повече от една година ще бъдат инсталирани допълнителни съоръжения за подобряване състоянието на въздуха.
В същото време на всеки 3-4 дни действително Пещера изпитва тежки проблеми със състоянието на атмосферния въздух. Самият аз имах случай да бъда точно в такъв ден и Ви уверявам, че наистина това представлява атмосфера, която не позволява нормално да се работи, а учениците нормално да учат. За мен, като отчитам, че това е сериозен обществен проблем, е необходимо да се проследи дали в срока, който Вие самата заявихте – 31 декември 2009 г., ще бъдат инсталирани разписаните инсталации? Ако може, процесът да се ускори, защото това убива туризма в този град с много добро местоположение в Родопите. Това до голяма степен съсипва бизнеса и инвестициите в други области, тъй като никой не би желал да инвестира в град, където трудно се диша.
Не на последно място нека отчетем, че общественото здраве е проблем, който стои над всички интереси на фирми, независимо дали са големи или малки.
С този призив към Вас, госпожо министър, да проследите изпълнението на графика, който обявихте тук, завършвам своето изказване. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря на народния представител Иван Иванов.
Госпожо Караджова, желаете ли думата за дуплика?
Заповядайте.
МИНИСТЪР НОНА КАРАДЖОВА: Уверявам Ви, че ще бъде стриктен контролът по графика, който е установен в комплексното разрешително и ще бъдете своевременно информиран за тези мерки. Ще проучим каква е възможността за включване в графика на Изпълнителната агенция по околна среда на измерване качеството на атмосферния въздух, тъй като това зависи и от финансовите възможности на бюджета на министерството. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря, министър Караджова.
Преминаваме към въпрос от народния представител Георги Божинов относно националните доплащания за единица площ за 2009 г. към Мирослав Найденов – министър на земеделието и храните.
Заповядайте, господин Божинов, да развиете въпроса си.
ГЕОРГИ БОЖИНОВ (КБ): Уважаема госпожо председател, уважаеми господин министър, уважаеми колеги народни представители! Моят въпрос е относно националните доплащания за единица площ за 2009 г.
Уважаеми господин министър, както е известно, през 2009 г. предвид икономическите затруднения, Европейската комисия взе решение и предостави възможност директните плащания за единица площ да бъдат извършвани от 1.10.2009 г., а впоследствие бе прието решение те да се изплащат двукратно в периода на допустимост. Вашият екип обяви, че националните плащания за животновъдство ще бъдат получени на 1.12.2009 г. Открит остава въпросът: кога ще бъдат изплатени директните помощи за единица площ и националните доплащания?
Господин министър, въпросът ми е: дали към началото на м. декември 2009 г. ще бъдат изплатени директните плащания за единица площ и националното доплащане? Вие разбирате съдържанието и контекста – дали ще отговорим на всички изисквания, за да получим европейските пари? Имаме ли налице парите, които са за доплащане? Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря на господин Божинов.
Моля за отговор, министър Найденов.
МИНИСТЪР МИРОСЛАВ НАЙДЕНОВ: Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Божинов! Решението за предоставяне на възможност за авансови плащания по директните плащания на площ е взето от Европейската комисия на 30 юли 2009 г. с Регламент на комисията № 691. Съгласно това решение държавите членки могат да извършат авансовите плащания, считано от 16 октомври 2009 г., на земеделските стопани до 70% от плащанията по отношение на заявленията за 2009 г. по схемата за единно плащане на площ. Изискването на Европейската комисия е да бъдат извършени всички проверки по заявленията и да няма никакви установени нередности преди изплащане на подобно заявено авансово плащане. Тези проверки са свързани с определяне на допустимостта на декларираните площи.
За съжаление, след проверка на Европейската сметна палата за кампания 2007 г. са констатирани нередности в определяне на допустимостта на декларираните площи. За да не бъде санкционирана България за откритите разминавания, се наложи да бъде актуализирана системата за идентификация на земеделските парцели. Поради тази причина, съвместно с Европейската комисия, страната ни разработи консолидиран план за действие за подобряване функционирането на Интегрираната система за администриране и контрол (ИСАК) и актуализация на системата за идентификация на земеделските парцели.
Към 1 август т.г. бе налице сериозно закъснение в изпълнението на този план, но към днешна дата искам да Ви уверя, че срокът 30 ноември 2009 г. за актуализиране на системата за идентификация на земеделските парцели и съответно определяне на допустимите площи ще бъде спазен. Поради тази актуализация и крайния срок, поставен от Европейската комисия, не е възможно стартирането на авансови плащания до 70% по схемата за единно плащане на площ, считано от 16 октомври, и плащанията ще стартират, както е определено в регламента, от 1 декември 2009 г.
Уважаеми господин Божинов, позволете ми да припомня на Вас и на останалите колеги, че за 2009 г. по схемата за единно плащане на площ България разполага със сума в размер на 287 млн. 399 хил. евро. Това би позволило плащане от 162 лв. на хектар или равностойността на 83 евро на хектар. За да бъде усвоена тази сума, е необходимо стопаните да са заявили площи, които са допустими за подпомагане и да спазват условията за поддържане на земята в добро земеделско и екологично състояние.
Що се отнася до националните доплащания към директните плащания, с решение от 13 август т.г. Европейската комисия разреши на България да предостави допълнителни национални директни плащания за 2009 г., при това в съответствие с поисканите от нас условия.
С Постановление № 11 от 20 януари 2009 г. Министерският съвет на Република България е одобрил разходването на 211 млн. лв. за национални доплащания, като от тях 150 милиона са за плащане на хектар и 61 милиона за плащания на животно. Главното условие за изплащането им е да бъдат извършени всички административни проверки и проверките на място от страна на Държавен фонд „Земеделие”, да бъде завършена и сертифицирана системата за идентификация на животните и регистрация на животновъдните обекти от Националната ветеринарномедицинска служба.
Искам да Ви уверя, че работим, за да изпълним всички условия. Всички плащания по схемите и мерките към директните плащания на площ ще бъдат извършени в нормално определения срок от 1 декември т.г. до 30 юни следващата година. Благодаря ви за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря, министър Найденов.
Реплика? Не желаете.
ГЕОРГИ БОЖИНОВ (КБ, от място): И аз благодаря. Това беше отговорът.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Уважаеми дами и господа народни представители, с отговора на министър Найденов приключихме днешния парламентарен контрол.
Следващото редовно пленарно заседание ще бъде идната сряда с начален час – 9,00.
Закривам пленарното заседание. (Звъни.)

(Закрито в 12,28 ч.)
Председател:

Цецка ЦачеваЗаместник-председател:

Лъчезар Иванов


Секретари:

Пламен Нунев

Бисерка Петрова

Форма за търсене
Ключова дума
ЧЕТИРИДЕСЕТ И ПЪРВО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект на Конституция на Република България

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на членове на Комисията за енергийно и водно регулиране

Избор на председател и членове на Комисията за защита на личните данни

Избор на председател на Комисията за енергийно и водно регулиране

Избор на член на Централната избирателна комисия

    Последни заседания