Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Стенограми от пленарни заседания
СТО ДВАДЕСЕТ И ТРЕТО ЗАСЕДАНИЕ
София, четвъртък, 1 юли 2010 г.
Открито в 9,05 ч.

01/07/2010
Видео архив » Преглед на видео архив

Председателствали: председателят Цецка Цачева и заместник-председателят Лъчезар Иванов
Секретари: Петър Хлебаров и Митхат Метин

ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЪЧЕЗАР ИВАНОВ (звъни): Откривам заседанието – имаме необходимия кворум.
Продължаваме от вчера със:
ВТОРО ЧЕТЕНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА, № 002-01-15, внесен от Министерския съвет на 27 януари 2010 г.
Господин Вълков, заповядайте.
ДОКЛАДЧИК ИВАН ВЪЛКОВ: Уважаеми господин председател, уважаеми народни представители! Вчера стигнахме до § 19.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 19, който става § 22.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЪЧЕЗАР ИВАНОВ: Има ли желание за изказване? Няма.
Подлагам на гласуване § 19, който става § 22.
Моля народните представители да гласуват.
Гласували 130 народни представители: за 120, против няма, въздържали се 10.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ИВАН ВЪЛКОВ: Има предложение за създаване на нов параграф от народния представител Зоя Георгиева.
Предложението се оттегля.
Комисията подкрепя по принцип предложението на вносителя за § 20, който става § 23, и предлага следната редакция:
„§ 23. В чл. 166 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1:
а) точка 1 се изменя така:
„1. спазването на правилата за извършване на обществен превоз и превоз за собствена сметка на пътници и товари, както и всички документи, свързани с извършването на превоза”;
б) в т. 3 думите „учебните програми” се заменят с „учебната документация” и думата „форми” се заменя с „центрове”;
в) създават се точки 4 и 5:
„4. състоянието на материалната база и спазването на условията и реда за извършване на психологически изследвания от лицата по чл. 153б, ал. 1;
5. съответствието с изискванията към техническите служби по чл. 138б”.
2. В ал. 2:
а) в т. 1 след думите „обществен превоз” се добавя „и превоз за собствена сметка”;
б) в т. 3 думите „учебни програми” се заменят с „учебната документация” и думата „форми” се заменя с „центрове”;
в) в т. 6 след думата „превоз” се добавя „и превоз за собствена сметка”;
г) създават се точки 9 и 10:
„9. дават задължителни предписания във връзка със състоянието на материалната база и спазването на условията и реда за извършване на психологически изследвания;
10. дават задължителни предписания за отстраняване на несъответствия с изискванията към техническите служби по чл. 138б”.
3. Създава се ал. 3:
„(3) Контролът по ал. 1, т. 4 се извършва съвместно с представители на Централната експертна психологическа комисия по чл. 153б, ал. 2”.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЪЧЕЗАР ИВАНОВ: Има ли желание за изказване по § 23? Няма.
Подлагам на гласуване § 20, който става § 23, под редакцията на комисията.
Моля народните представители да гласуват.
Гласували 123 народни представители: за 109, против няма, въздържали се 14.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ИВАН ВЪЛКОВ: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 21, който става § 24.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЪЧЕЗАР ИВАНОВ: Има ли желание за изказване? Няма.
Подлагам на гласуване § 21, който става § 24.
Гласували 119 народни представители: за 108, против няма, въздържали се 11.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ИВАН ВЪЛКОВ: Има предложение от народния представител Иван Вълков.
Комисията подкрепя предложението и предлага да се създаде нов § 25 със следното съдържание:
„§ 25. В чл. 167, ал. 2, т. 1 след думата „регулиране” се поставя запетая и се добавя „както и”.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЪЧЕЗАР ИВАНОВ: Желание за изказване? Няма.
Подлагам на гласуване новия § 25 под редакцията на комисията.
Моля народните представители да гласуват.
Гласували 121 народни представители: за 109, против няма, въздържали се 12.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ИВАН ВЪЛКОВ: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 22, който става § 26, и предлага следната редакция:
„§ 26. В чл. 171, т. 2 се правят следните изменения:
1. В текста преди буква „а” думата „моторно” се заменя с „пътно”.
2. В буква „а” думата „моторното” се заменя с „пътното”.
3. В буква „б” думата „моторното” се заменя с „пътното”.
4. Буква „г” се отменя.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЪЧЕЗАР ИВАНОВ: Има ли желание за изказване? Няма.
Подлагам на гласуване § 22, който става § 26, под редакция на комисията.
Моля народните представители да гласуват.
Гласували 117 народни представители: за 106, против няма, въздържали се 11.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ИВАН ВЪЛКОВ: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 23, който става § 27, и предлага следната редакция:
„§ 27. В чл. 172 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 думите „чл. 171, точки 1, 2, 4 и т. 5, буква „а” се заменят с „чл. 171, точки 1, 2, 4, т. 5, буква „а” и т. 6”, а след думата „компетентност” се добавя „или от оправомощени от тях длъжностни лица”.
2. В ал. 2 се създава т. 6:
„6. отнемане на индивидуалните печати за заверка на документите, издавани при извършване на периодични прегледи за проверка на техническата изправност на пътните превозни средства”.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЪЧЕЗАР ИВАНОВ: Желание за изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване § 23, който става § 27 под редакцията на комисията.
Гласували 107 народни представители: за 97, против няма, въздържали се 10.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ИВАН ВЪЛКОВ: Комисията предлага да се създаде нов § 28 със следното съдържание:
„§ 28. В чл. 173а, ал. 1 думите „чл. 138, ал. 2 и 3” се заменят с „чл. 138, ал. 7 и 8”.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЪЧЕЗАР ИВАНОВ: Има ли желание за изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване новия § 28 с редакцията на комисията.
Гласували 100 народни представители: за 92, против няма, въздържали се 8.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ИВАН ВЪЛКОВ: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 24, който става § 29.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 25, който става § 30.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЪЧЕЗАР ИВАНОВ: Има ли желание за изказвания по тези два параграфа? Няма.
Подлагам на гласуване § 24, който става § 29, и § 25, който става § 30.
Гласували 110 народни представители: за 100, против няма, въздържали се 10.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ИВАН ВЪЛКОВ: Параграф 26 – предложение от народния представител Иван Вълков.
Комисията подкрепя предложението.
Предложение от народния представител Валентин Микев.
Предложението се оттегли.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 26, който става § 31, и предлага следната редакция:
„§ 31. Създават се чл. 178а - 178г:
„Чл. 178а. (1) Наказва се с глоба или с имуществена санкция в размер 5000 лв. лице, което издава документи за извършени периодични прегледи за проверка на техническата изправност на пътните превозни средства без издадено разрешение по чл. 148, ал. 2.
(2) Наказва се с глоба или с имуществена санкция в размер 3000 лв. лице, което не осигури на контролните органи по чл. 166 възможност за проверка на материалната база, съоръженията и средствата за измерване, както и ако не им предостави за проверка документацията, свързана с извършването на периодични прегледи за техническата изправност на пътните превозни средства.
(3) Когато нарушението по ал. 2 е извършено повторно, наказанието е глоба или имуществена санкция в размер 5000 лв.
(4) Налага се имуществена санкция в размер 1000 лв. на лице, получило разрешение по реда на чл. 148, ал. 2, което:
1. не изпрати уведомление или документ, свързани с дейността по извършването на периодични прегледи, до съответните компетентни органи;
2. в резултат на неправилно съхранение на документи, с които се удостоверява извършването на периодични прегледи за проверка на техническата изправност на пътните превозни средства, е допуснало тяхната загуба, кражба или унищожаване.
(5) Когато нарушението по ал. 4 е извършено повторно, имуществената санкция е в размер 2000 лв.
(6) Който в рамките на своите задължения съобразно изискванията на наредбата по чл. 147, ал. 1 не е създал необходимата организация или не е упражнил контрол за спазване на нейните изисквания, се наказва с имуществена санкция в размер 2000 лв.
(7) Наказва се с глоба 1500 лв.:
1. председател на комисия, извършваща прегледи, или технически специалист, който допусне извършването на периодичен преглед за проверка на техническата изправност на пътно превозно средство в нарушение на изискванията, определени с наредбата по чл. 147, ал. 1, или със съоръжения или средства за измерване, които не отговарят на изискванията, определени с наредбата по чл. 147, ал. 1;
2. председател на комисия, извършваща прегледи, или технически специалист, който не въведе данните от извършен преглед за проверка на техническата изправност на пътно превозно средство съобразно изискванията на наредбата по чл. 147, ал. 1;
3. технически специалист, който не провери изправността на оборудването, частите, агрегатите, уредбите, механизмите, елементите и характеристиките на пътните превозни средства, които подлежат на преглед за проверка на техническата изправност, по методите, определени с наредбата по чл. 147, ал. 1;
4. технически специалист, който квалифицира техническа неизправност в противоречие с изискванията, определени с наредбата по чл. 147, ал. 1, или даде неправилно заключение в документите за извършен периодичен преглед за проверка на техническата изправност;
5. технически специалист, който работи с оборудване, уреди и средства за измервания, които са неизправни или ги използва неправилно, или манипулира или изменя техните показания;
6. технически специалист, който не уведоми Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация” в определения с наредбата по чл. 147, ал. 1 срок, че индивидуалният му печат е изгубен, откраднат или унищожен.
(8) Когато нарушението по ал. 7 е извършено повторно, наказанието е глоба 3000 лв.
(9) Технически специалист, който вследствие на неправилно съхраняване на индивидуален печат допусне неговата загуба, кражба или унищожаване, се наказва с глоба 1000 лв.
(10) За нарушения на изискванията за извършване на периодични прегледи за техническата изправност на пътните превозни средства и на изискванията за водене на свързаната с тях документация, за които не е предвидено друго наказание, виновните се наказват с глоба или с имуществена санкция в размер 500 лв.
Чл. 178б. (1) Наказва се с глоба или с имуществена санкция в размер 5000 лв. лице, което извършва обучение на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство без издадено разрешение по чл. 152, ал. 3.
(2) Наказва се с глоба или с имуществена санкция в размер 3000 лв. лице, което не осигури на контролните органи по чл. 166 възможност за проверка на материалната база, както и ако не им предостави за проверка цялата документация, свързана с извършването на обучението на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство.
(3) Когато нарушението по ал. 2 е извършено повторно, наказанието е глоба или имуществена санкция в размер на 5 хил. лв.
(4) Наказва се с глоба или с имуществена санкция в размер на 1000 лв. лице, получило разрешение по реда на чл. 152, ал. 3, което:
1. не осигури воденето на регистъра на кандидатите за придобиване на правоспособност и на документацията, в съответствие с изискванията на учебната документация за обучение на кандидатите по чл. 153, т. 1;
2. неправилно съхранява регистъра за вписване на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство, в резултат на което е настъпила загуба, кражба или унищожаване на регистъра;
3. разпореди или допусне извършване на дейността с ръководител на учебната дейност, който не отговаря на изискванията, определени с наредбата по чл. 152, ал. 1, т. 3;
4. разпореди или допусне организиране на дейността в офис, който не отговаря на изискванията, определени с наредбата по чл. 152, ал. 1, т. 3;
5. не осигури условия за провеждане на теоретичните или практическите изпити;
6. не предостави записите от видеонаблюдението след провеждане на теоретичните изпити в учебния център.
(5) Наказва се с глоба 500 лв. ръководител на учебната дейност в учебните центрове за обучение на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство, който:
1. не осигури спазването на изискванията на учебната документация за обучение на кандидатите за придобиване на правоспособност по чл. 153, т. 1 при извършване на обучението;
2. не издава своевременно и не води съответните документи във връзка с обучението;
3. при организиране на обучението разпореди или допусне нарушение на:
а) дневната натовареност на обучаваните;
б) дневната натовареност на преподавателите;
в) нарушение на графика за провеждане на теоретичното обучение;
г) задължението за уведомяване за индивидуално обучение;
д) провеждането на междинните и вътрешните изпити;
4. не обявява и не актуализира информацията относно таксите за провеждане на обучението и изпитите;
5. допуска издаването на удостоверение за допускане до изпит на лице, което не е преминало необходимото обучение и/или не е положило успешно съответните вътрешни изпити;
6. допуска нарушение при воденето на документите във връзка с обучението.
(6) Наказва се с глоба 500 лв. преподавател по теоретично и/или практическо обучение на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство, който:
1. не спазва изискванията на учебната документация за обучение на кандидатите за придобиване на правоспособност по чл. 153, т. 1 при извършване на обучението;
2. допуска нарушение при воденето на документите във връзка с обучението;
3. не вписва своевременно данните в документите във връзка с обучението;
4. нарушава определената дневна натовареност на преподавателите;
5. при провеждане на обучението допуска нарушение на:
а) дневната натовареност на обучаваните;
б) графика за провеждане на теоретичното обучение;
в) продължителността на учебните часове;
г) провеждането на междинните и вътрешните изпити;
6. като член на изпитна комисия нарушава реда за провеждане на теоретичните или практическите изпити.
(7) За нарушения на изискванията за провеждане на обучение на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство и на изискванията при водене на свързаната с тях документация, за които не е предвидено друго наказание, виновните се наказват с глоба или с имуществена санкция в размер 500 лв.
Чл. 178в. (1) Наказва се с глоба 3 хил. лв. лице, което наруши условията и реда за извършване на психологически изследвания, определени с наредбата по чл. 152, ал. 1, т. 2.
(2) При повторно нарушение по ал. 1 се налага глоба 5 хил. лв.
Чл. 178г. (1) Който пуска на пазара превозно средство, за което се изисква сертификат за одобряване на типа, без да е издаден такъв, или пуска превозното средство на пазара в нарушение на пряко приложим акт на Европейския съюз в областта на одобряването на типа на превозни средства, се наказва с глоба 2500 лв.
(2) На юридическо лице или едноличен търговец, който извърши нарушението по ал. 1, се налага имуществена санкция в размер 5 хил. лв.
(3) Който пуска на пазара компоненти или отделни технически възли, подлежащи на одобряване на типа, когато не отговарят на изискванията на приложимите наредби по чл. 138, ал. 4 или на правилата на ИКЕ/ООН, или на регламенти на европейските институции в областта на одобряването на типа на превозни средства и съответствието им не е удостоверено по надлежния ред, се наказва с глоба 2 хил. лв.
(4) На юридическо лице или едноличен търговец, който извърши нарушението по ал. 3, се налага имуществена санкция в размер 4 хил. лв.
(5) Наказва се с глоба 3 хил. лв. или с имуществена санкция в размер 6 хил. лв., който разпореди, допусне или издаде документ с неверни данни, относно:
1. съответствието на превозните средства или системите, компонентите и отделните технически възли с приложимите към тях технически изисквания за одобряване на типа, ако деянието не съставлява престъпление;
2. съответствието на превозните средства и приложимите към тях технически изисквания за индивидуално одобряване или изменение в конструкцията, ако деянието не съставлява престъпление.
(6) Който при изпитване или проверка за съответствието на нови превозни средства, системи, компоненти и отделни технически възли с приложимите към тях технически изисквания за одобряване на типа, както и за индивидуално одобряване на превозни средства, използва оборудване, уреди или средства за измерване, които са неизправни, или използва неправилно, манипулира или изменя показанията им, се наказва с глоба 3 хил. лв. или с имуществена санкция в размер 6 хил. лв., ако деянието не съставлява престъпление.
(7) За нарушенията, предвидени в чл. 13, т. 2, букви „в” и „д” от Регламент 715/2007/ЕО (OВ, L 171/1 от 29 юни 2007 г.), в чл. 13, т. 2, букви „в” и „г” от Регламент 78/2009/ЕО (OВ, L 35/1 от 4 февруари 2009 г.), в чл. 15, т. 2, букви „в”, „г и „д” от Регламент 79/2009/ЕО (OВ, L 35/32 от 4 февруари 2009 г.), в чл. 11, т. 2, букви „в”, „г” и „д” от Регламент 595/2009/ЕО (OВ, L 188/1 от 18 юли 2009 г.) и в чл. 11, т. 2, буква „в” от Регламент 661/2009/ЕО (OВ, L 200/1 от 31 юли 2009 г.):
1. физическо лице се наказва с глоба в размер 2500 лв.;
2. на юридическо лице или едноличен търговец се налага имуществена санкция в размер 5 хил. лв.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Има ли желаещи за изказване?
Заповядайте, господин Такоров.
РУМЕН ТАКОРОВ (КБ): Благодаря, уважаема госпожо председател.
Уважаеми колеги! Господин Вълков, мисля, че направихте лапсус в чл. 178а, ал. 3. Санкцията не е в размер на 10 хил. лв., както прочетохте, а 5 хил. лв. Моля да се запише в стенограмата.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Член 178а, ал. 3 гласи:
„Когато нарушението по ал. 2 е извършено повторно, наказанието е глоба или имуществена санкция в размер 5 хил. лв.”.
Тъй като текстът е много дълъг, когато дойде моментът, на гласуване ще подложа редакцията по доклада на комисията.
Има ли други народни представители, които искат да се изкажат? Няма.
Подлагам на гласуване § 31 за създаване на чл. 178а – 178г по редакцията в доклада на комисията.
Моля, гласувайте.
Гласували 93 народни представители: за 81, против няма, въздържали се 12.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ИВАН ВЪЛКОВ: По § 27 има предложение от народния представител Зоя Георгиева.
Предложението се оттегля.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 27, който става § 32.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Становища? Няма. Гласуваме § 27 по номерацията на вносителя, който се подкрепя от комисията с номерация § 32.
Моля, гласувайте § 32 по предложението на комисията.
Гласували 90 народни представители: за 81, против няма, въздържали се 9.
Предложението се приема.
ДОКЛАДЧИК ИВАН ВЪЛКОВ: Комисията предлага да се създаде ново подразделение „Допълнителни разпоредби”:
„Допълнителни разпоредби
§ 33. Навсякъде в закона означенията на единиците за измерване „км/ч”, „кг”, „куб. см”, „т”, „км/час” и „мм” се заменят съответно с „кm/h”, „kg”, „cm3”, „t”, „km/h” и „mm”.
§ 34. Този закон въвежда изискванията на:
1. Директива 2007/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 5 септември 2007 г. за създаване на рамка за одобрение на моторните превозни средства и техните ремаркета, както и на системи, компоненти и отделни технически възли, предназначени за такива превозни средства (OB, L 263/09.10.2007);
2. Директива 2002/24/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 18 март 2002 г. относно типовото одобрение на дву- и триколесни моторни превозни средства и за отмяна на Директива 92/61/ЕИО на Съвета;
3. Директива 2006/126/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 20 декември 2006 г. относно свидетелства за управление на превозни средства.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Има ли становища по предлаганите Допълнителни разпоредби с два параграфа - § 33 и § 34? Няма.
Подлагам на гласуване предложението на комисията за създаване на ново подразделение с наименование „Допълнителни разпоредби” заедно с § 33 и § 34 в редакцията на комисията по доклада на същата комисия.
Моля, гласувайте.
Гласували 85 народни представители: за 79, против 1, въздържали се 5.
Предложението е прието.
ДОКЛАДИК ИВАН ВЪЛКОВ: „Преходни и заключителни разпоредби”.
Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на подразделението.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Подлагам на гласуване предложението на комисията в подкрепа текста на вносителя за наименованието на подразделението „Преходни и заключителни разпоредби”.
Моля, гласувайте.
Гласували 75 народни представители: за 70, против няма, въздържали се 5.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ИВАН ВЪЛКОВ: По § 28 комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за параграфа, който става § 35, и предлага следната редакция:
„§ 35. Разпоредбата на § 13 относно чл. 147, ал. 8 влиза в сила от 1 януари 2011 г.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Становища? Няма.
Подлагам на гласуване предложението на комисията за редакция на § 35.
Гласували 80 народни представители: за 71, против няма, въздържали се 9.
Предложението се приема.
ДОКЛАДЧИК ИВАН ВЪЛКОВ: По § 29 комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за параграфа, който става § 36, и предлага следната редакция:
„§ 36. Разпоредбите на § 14 относно чл. 148, ал. 4, т. 2 и ал. 9-14 влизат в сила три месеца след датата на обнародването на този закон в „Държавен вестник”.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Има ли мнения по този текст? Няма.
Подлагам на гласуване § 36 в редакцията на комисията.
Гласували 79 народни представители: за 70, против няма, въздържали се 9.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ИВАН ВЪЛКОВ: По § 30 комисията подкрепя по принцип текста на вносителя, който става § 37, и предлага следната редакция:
„§ 37. Разпоредбите на § 18 относно чл. 150а и § 19 относно чл. 151 влизат в сила от 19 януари 2013 г., с изключение на разпоредбите на чл. 151, ал. 5, 6, 7 и 9.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Има ли съображения по този текст? Няма.
Гласуваме текста на § 37 по редакцията на комисията, изразена в доклада, с който текст ни запозна председателят на комисията.
Гласували 71 народни представители: за 65, против няма, въздържали се 6.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ИВАН ВЪЛКОВ: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 31, който става § 38, и предлага следната редакция:
„§ 38. (1) При подмяна, издаване на дубликат и издаване на свидетелство за управление след придобиване на нова категория, категория М се приравнява на категория АМ.
(2) Всички права за управление на моторно превозно средство, придобити преди 19 януари 2013 г., се запазват, освен за лицата, притежаващи правоспособност за управление на моторни превозни средства от категория Ттб, които до влизането в сила на § 18 трябва да преминат обучение за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство от категория D, по ред, определен в наредбата по чл. 152, ал. 1, т. 3.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Има ли желаещи за изказвания? Няма.
Гласуваме § 38 в редакция на комисията.
Гласували 74 народни представители: за 67, против няма, въздържали се 7.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ИВАН ВЪЛКОВ: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 32, който става § 39, и предлага следната редакция:
„§ 39. Разпоредбите на чл. 166а, ал. 1, т. 5 относно частите и оборудването, които могат да създадат значителен риск за правилното функциониране на основни системи, свързани с безопасността на превозните средства при движение по пътищата или с неговите екологични характеристики, се прилагат след определяне от Европейската комисия на изискванията към тях.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Има ли желаещи за изказвания? Не.
Подлагам на гласуване § 39 в редакция на комисията.
Гласували 71 народни представители: за 63, против няма, въздържали се 8.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ИВАН ВЪЛКОВ: Комисията предлага § 33 на вносителя да отпадне, тъй като е отразен на систематичното му място в Допълнителните разпоредби.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Има ли желаещи за изказване? Няма.
Подлагам на гласуване предложението на комисията за отпадане на § 33 – по вносител, тъй като е отразен на систематичното му място в Допълнителните разпоредби.
Гласували 69 народни представители: за 63, против няма, въздържали се 6.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ИВАН ВЪЛКОВ: По § 34 има направено предложение от народния представител Иван Вълков, което е подкрепено по принцип.
Комисията предлага текста на вносителя за § 34 да отпадне, тъй като е отразен на систематичното му място в Допълнителните разпоредби.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Подлагам на гласуване предложението на комисията за отпадане на § 34 – по вносител.
Гласували 68 народни представители: за 66, против няма, въздържали се 2.
Предложението е прието, а с това е приет и на второ гласуване Закона за изменение и допълнение на Закона за движението по пътищата.
Следващата точка от приетата програма за тази седмица е:
ВТОРО ГЛАСУВАНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ЕНЕРГЕТИКАТА.
С доклада за второ гласуване ще ни запознае народният представител господин Иван Николаев Иванов.
Имате думата, господин Иванов.
ДОКЛАДЧИК ИВАН ИВАНОВ: Госпожо председател, позволете ми да направя процедурно предложение за допускане в залата по време на второто четене на законопроекта на следните служители от Министерството на икономиката, енергетиката и туризма: Марий Косев – заместник-министър, Светлана Маринова – началник на отдел, и Любка Георгиева – държавен експерт към Министерството на икономиката, енергетиката и туризма.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Подлагам на гласуване направеното процедурно предложение за допускане в пленарната зала.
Гласували 72 народни представители: за 72, против и въздържали се няма.
Предложението е прието.
Моля квесторите да поканят гостите в залата.
ДОКЛАДЧИК ИВАН ИВАНОВ: „Закон за изменение и допълнение на Закона за енергетиката”.
Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на закона.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Да гласуваме предложението на комисията в подкрепа текста на вносителя за наименованието на закона.
Гласували 64 народни представители: за 63, против няма, въздържал се 1.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК МАРТИН ДИМИТРОВ: По § 1 има направено предложение от народния представител Валентин Николов.
Комисията не подкрепя предложението по буква „А”, т. 2 в частта, а думите „и се назначават със заповед на министър-председателя” се заменят с „а министър-председателят сключва с тях трудови договори” и го подкрепя по принцип в останалата му част.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 1:
„§ 1. В чл. 11 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Комисията е колегиален орган и се състои от 7 членове, включително председател.”
2. В ал. 2 думите „заместник-председателите” се заличават.
3. В ал. 3 накрая се добавя „с право на не повече от два пълни последователни мандата”.
4. Създават се алинеи 4 и 5:
„(4) Съставът на комисията – двама членове със стаж в енергетиката и един член със стаж в областта на водоснабдяването и канализацията се обновява през две години и половина. Това правило не се прилага за председателя на комисията.
(5) Членовете на комисията продължават да изпълняват своите правомощия и след изтичането на мандата им до встъпването в длъжност на новите членове.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Има ли желаещи за изказване?
Заповядайте, господин Аталай.
РАМАДАН АТАЛАЙ (ДПС): Благодаря Ви, госпожо председател.
Уважаеми колеги, няколко думи само относно изменението в § 1. Тук става въпрос, че още веднъж управляващите намират начин и основание да променят не само броя на членовете на една комисия, но и да намалят състава на тази комисия. Става въпрос за Държавната комисия за енергийно и водно регулиране. Като че ли ние няма да можем да се съгласим с намаляването на състава поради няколко причини.
През последните месеци вие виждате, че постоянно се атакува Държавната комисия за енергийно и водно регулиране, че не е успяла да свърши работата си достатъчно качествено, макар че броят на членовете на комисията в момента е тринадесет човека. Как тези хора, когато бъдат намалени до седем на брой, ще могат да изпълнят задълженията си качествено?
Освен това, уважаеми колеги, през последните години на демокрацията беше направено достатъчно в тази насока, че оформянето, образуването, ценообразуването на електроенергията, на топлоенергията, всичко онова, което контролира Държавната комисия за енергийно и водно регулиране, се беше възприело от обществеността, че тази задача е на независимата Държавната комисия за енергийно и водно регулиране.
Днес се натъкваме вече на обратната тенденция преди деветдесетте години, когато всички стачкуващи, всички митингуващи, заставаха пред Министерския съвет и от него се искаше обяснение защо се повишаваха цените на електроенергията и топлоенергията.
Днес министър-председателят вече обявява, че той определя, намалява или повишава цените на енергоносителите, на тока, на парното и така нататък.
Уважаеми колеги, ще ви помоля да оставим комисията да е независима, а независимостта на тази комисия днес би била много по-добре, ако вие оставите същите хора, а да не назначавате активни членове, които са образували съответните партийни структури и организации на Политическа партия ГЕРБ.
Затова колеги, наблягайки на това и още веднъж ви казвам – не заличавайте и заместник-председателите. По този начин вие нарушавате йерархичния стил на управление на тази Държавна комисия за енергийно и водно регулиране. Не може една структура без заместници. Допуснете, че председателят е в невъзможност да си изпълни задълженията, а още повече, че и ротационният принцип за председателя не е приет в този параграф, в този член.
Затова смятам, че с тези мотиви би било по-добре да не приемем този параграф, да си остане старият параграф със старите членове. Ще видите и по-нататък вашето обяснение и предложенията, че одитирането, което днес предлагат в изменението и допълнението, е задача на тази комисия, а тя не е в състояние да я изпълни, поради простата причина, че няма назначени достатъчно хора в нея. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЪЧЕЗАР ИВАНОВ: Реплики към народния представител Рамадан Аталай.
Заповядайте – народният представител Аспарух Стаменов.
АСПАРУХ СТАМЕНОВ (ГЕРБ): Уважаеми господин председател! Господин Аталай, позволете ми да не се съглася с казаното от Вас във връзка с това, че поставяте на една плоскост количеството на комисарите, които са тринадесет на брой и към момента работят в държавната комисия, с качеството на тяхната работа.
Мога да Ви заявя, че намаляването на количеството на състава на комисията именно в частта ВиК сектор, който към момента е с шест представители на два е напълно обосновано, напълно логично и напълно нормално, още повече че към този момент от шестте представители на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране, които са ВиК специалисти, които би трябвало да бъдат ВиК специалисти, само двама от тях са имали по някакъв начин отношение с ВиК сектора. Затова всичките батаци, които досега са създадени, са именно поради това, че има хора и към момента, които нямат отношение и нямат представа за какво са там, освен да получават едни заплати. Това, което правим, е да назначим хора – малко по количество, но достатъчно качествени, за да си вършат работата, както трябва. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЪЧЕЗАР ИВАНОВ: Други реплики?
Заповядайте – Никола Белишки.
НИКОЛА БЕЛИШКИ (ГЕРБ): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Уважаеми господин Аталай, моите уважения към Вас като експерт и бивш председател на комисията. Това, което и колегата каза преди малко – наистина броя на членовете на комисарите не гарантира високата ефективност. Сам Вие знаете и сте обеден, че не комисарите вършат отделната работа, а екипите, които са създадени към тази комисия.
Не съм съгласен и че няма ротационен принцип за председателя на комисията. В случая тук става въпрос за две години и половина мандат на двама от членовете. Знаете много добре. Това го коментирахме в комисията. Целта е да могат да се завъртят тези мандати и след това постепенно всеки един от председателите не може да бъде повече от два последователни мандата. Всичко това, което казвате, мисля, че го изяснихме в комисията и не е нужно да се упражняват празни приказки. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЪЧЕЗАР ИВАНОВ: Трета реплика? Няма.
Господин Аталай, ще се възползвате ли от правото си на дуплика? Заповядайте.
РАМАДАН АТАЛАЙ (ДПС): Благодаря, господин председател.
Уважаеми колеги, аз още веднъж ще ви апелирам – дали качеството е свързано с количеството не знам, но Държавната комисия за енергийно и водно регулиране нямаше физическата възможност да направи техническите проверки, които са й вменени като задължение. А дали тези шестима членове са имали възможност да работят във ВиК системата, на мен това не ми е ясно и не ми е работа. Но оставете тези шест членове. Назначете шестима, които наистина ще се занимават с ВиК системата, за да има обстоен контрол, за да има наистина качествена работа, колеги.
Само с един от ВиК системата като комисар – какво ще контролирате? След това: къде остава приемствеността? Смятате ли, че вие, ако назначите сега седем човека – нови, чисти, спретнати, минали през химическо чистене, ще бъдат достатъчно качествени и ще вършат оная работа, която е необходима за тях?
Бих казал на господин Белишки – председателят най-много има възможност за два мандата – да. Ротационният принцип, който вие прилагате за останалите членове на комисията, при липсата на заместник-председатели и при два последователни мандата на председателя, аз не виждам този председател какво да прави два мандата там. Защо да не го включим и него на всеки две години и половина и той да мине на ротационен принцип? Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЪЧЕЗАР ИВАНОВ: Желания за други изказвания?
Народният представител Шопов.
ПАВЕЛ ШОПОВ (Атака): Уважаеми колеги! Много куртоазен дебат, като че ли на всички не ни е ясно за какво става дума. Аз излизам, както сме го правили винаги от „Атака”, да си кажем за какво става дума. Не става въпрос за някакво абстрактно подобряване на качеството на работата на комисията, не става въпрос, как предишните щели да подобрят работата си, но те не могли да я подобрят, защото, видите ли, имали някакви проблеми и трудности. Става въпрос затова, че тази комисия досега в този състав, в този вид, при това устройство показа пълен провал, пълна, абсолютна импотентност за задачите, които тя имаше. А тези задачи, нейната цел, нейната роля е огромна в обществото. Трябваше да падне тройната коалиция от власт, да дойде новото управление, за да излязат батаците в сектора, както по отношение на водния сектор, така и по отношение на тока и енерго проблемите.
Ясно и от реакцията на господин Аталай, че тази комисия, това може не да се предположи, а да бъдем сигурни, щом той реагира – има дейци, хора от Движението за права и свободи, а другата част са или от НДСВ, или от БСП. Може би това е една от комисиите със смесен състав, според споразуменията и договорките на бившите управляващи от тройната коалиция.
Трябваше да дойде новото управление, за да се види какво са правили енергоразпределителните дружества – парите, които са отнесени от български граждани и българския клиент, предвид монополното си положение и всички безобразия свързани с цената на тока, с цената на водата, за това комисията – което е направила и не е донаправила, за контрола си върху „Софийска вода” и енергийните дружества.
За нас от „Атака” е ясно, че трябва да се направи коренно преустройство и преобразуване на системата, което започва от тази държавна комисия, като мерките са абсолютно наложителни. Тук всякакви повици за: дайте да запазим досегашните, че били, едва ли не, опитни и знаели кое, как – са абсолютно несъстоятелни. Да вървим да гласуваме текста и толкова! Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЪЧЕЗАР ИВАНОВ: Реплики към народния представител Шопов? Няма.
Желания за други изказвания?
Народният представител Мартин Димитров има думата.
ДОКЛАДЧИК МАРТИН ДИМИТРОВ: Уважаеми господин председател, колеги! На едно от заседанията на комисията сегашният председател на Държавната комисия по енергийно и водно регулиране каза, че предишно ръководство на комисията не е извършило необходимите проверки и одити на енергоразпределителните дружества, както е било по мандат, по задача и по срок. Просто не е свършила тази работа. И се оказва, че за дълъг период от време, по неговите думи, те са били извън контрола на държавата. Никой не може да бъде извън контрола на държавата, колеги! Това показва, че в миналото е имало сериозни проблеми. Тези изменения на закона не дават 100-процентова гаранция в никакъв случай, че в бъдеще сме гарантирани срещу такива проблеми. Но, поне има повече правомощия за контрол, поне сега даваме шанс да бъдат избрани професионалисти, и това е най-важното. В тази комисия не трябва да има политически назначения. И аз се надявам разумът да надделее и да бъдат избрани професионалисти, честни хора, защото тази комисия определя цената на тока, парното, водата, природния газ и така нататък, все много важни въпроси за цялото българско общество.
До момента мога да кажа няколко неща. Имало е много несвършена работа. Обективно погледнато е точно така. Много непрозрачност в миналото, в работата на тази комисия. Много непрозрачност. Да се надяваме, че с тези промени, които се предлагат сега, започваме нов подход. Това е целта. Но, за да изпълним тази цел е важно да няма нито едно политическо назначение в тази комисия. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЪЧЕЗАР ИВАНОВ: Реплики към господин Димитров?
Реплика – Рамадан Аталай.
РАМАДАН АТАЛАЙ (ДПС): Благодаря, господин председател.
Малко излязохме извън темата и минахме на политически разговор, но репликата ми е към господин Димитров.
Какво разбирате от прозрачност от работата на Държавната комисия по енергийно и водно регулиране? Той има изградена система на работа с открити и закрити заседания. А колкото до експертността, вие, смятате ли, че проф. Шушулов не беше експерт? Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЪЧЕЗАР ИВАНОВ: Втора реплика? Няма.
Право на дуплика, господин Димитров? Отказвате се.
Желание за други изказвания? Няма.
Ще подложа на гласуване предложението на народния представител Валентин Николов в частта, която не се подкрепя от комисията.
Гласували 78 народни представители: за 5, против 33, въздържали се 40.
Предложението не е прието.
Ще подложа на гласуване § 1 под редакцията на комисията.
Гласували 82 народни представители: за 64, против 6, въздържали се 12.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК МАРТИН ДИМИТРОВ: Параграф 2. Предложение от народния представител Валентин Николов.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 2:
„§ 2. В чл. 12 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 т. 1 се изменя така:
„1. с трудов стаж и/или служебен стаж не по-малко от 10 години, от които най-малко 3 години:
а) стаж в енергетиката за четирима от членовете;
б) стаж в областта на водоснабдяването и канализацията – за двама от членовете”;
в) стаж в енергетиката и/или в областта на водоснабдяването и канализацията – за председателя на комисията.
2. В ал. 5, т. 2 се отменя.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЪЧЕЗАР ИВАНОВ: Има ли желаещи за изказване по § 2? Няма.
Подлагам на гласуване § 2 под редакцията на комисията.
Гласували 79 народни представители: за 63, против няма, въздържали се 16.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК МАРТИН ДИМИТРОВ: Предложение от народния представител Валентин Николов за § 3.
Комисията подкрепя по принцип предложението.
Комисията не подкрепя текста на вносителя по т. 3, 4 и 5 и го подкрепя по принцип в останалата му част.
Комисията предлага следната редакция на § 3:
„§ 3. В чл. 13 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Комисията е постоянно действащ орган, който заседава, ако присъстват не по-малко от 5 от нейните членове, от които:
1. не по-малко от двама от членовете със стаж в енергетиката – при упражняване правомощията на комисията по този закон;
2. не по-малко от един от членовете със стаж в областта на водоснабдяването и канализацията – при упражняване правомощия на комисията по Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги.”
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Комисията се произнася с мотивирани решения, които са индивидуални или общи административни актове и се приемат с мнозинство повече от половината от всички членове на комисията.”
3. Алинея 4 се изменя така:
„(4) В случаите, когато се оповестява защитена по закон информация, заседанията на комисията по ал. 3 се провеждат при закрити врата, като на тях могат да присъстват само членовете на комисията и страните по съответното производство.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЪЧЕЗАР ИВАНОВ: Има ли желание за изказвания по § 3? Няма.
Подлагам на гласуване текста на вносителя в частта в т. 3, 4 и 5, които не се подкрепят от комисията.
Гласували 81 народни представители: за 16, против 42, въздържали се 23.
Предложението не е прието.
Подлагам на гласуване § 3 по редакция на комисията.
Гласували 79 народни представители: за 66, против 3, въздържали се 10.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК МАРТИН ДИМИТРОВ: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 4:
„§ 4. В чл. 25, ал. 3 думите „в бюлетина на комисията” се заменят с „на интернет страницата на комисията”.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЪЧЕЗАР ИВАНОВ: Има ли желание за изказвания по § 4? Няма.
Подлагам на гласуване § 4 по редакцията на комисията.
Гласували 74 народни представители: за 68, против 1, въздържали се 5.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК МАРТИН ДИМИТРОВ: Предложение от народния представител Валентин Николов за § 5 да отпадне.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 5 да се отхвърли.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЪЧЕЗАР ИВАНОВ: Има ли желание за изказвания по § 5? Няма.
Подлагам на гласуване § 5.
ДОКЛАДЧИК МАРТИН ДИМИТРОВ: Простете, господин председател, предложението на комисията е да отпадне § 5.
Който е за отпадане на § 5 да гласува „за”. Да не се объркат депутатите!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЪЧЕЗАР ИВАНОВ: Аз не случайно така го казах. Предложението на комисията е § 5 да отпадне.
Моля народните представители да гласуват.
Гласували 79 народни представители: за 72, против 1, въздържали се 6.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК МАРТИН ДИМИТРОВ: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 6, който става § 5.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЪЧЕЗАР ИВАНОВ: Има ли желание за изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване § 6, който става § 5.
Гласували 72 народни представители: за 62, против 1, въздържали се 9.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК МАРТИН ДИМИТРОВ: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 7, който става § 6:
„§ 6. В чл. 35, ал. 2, т. 3 думите „чл. 15” се заменят с „чл. 16”.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЪЧЕЗАР ИВАНОВ: Има ли желание за изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване § 7, който става § 6 по редакцията на комисията.
Гласували 72 народни представители: за 66, против няма, въздържали се 6.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК МАРТИН ДИМИТРОВ: Предложение от народния представител Валентин Николов за § 8.
Комисията подкрепя по принцип предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 8, който става § 7:
„§ 7. В чл. 62 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Когато изграждането или разширението на площадкови и/или линейни енергийни обекти, както и на надземни и подземни хидротехнически съоръжения за производство на електрическа енергия или на части от тях и на свързаните с производството съоръжения и площадки за депониране на производствени отпадъци се извършва върху имот – държавна собственост, компетентните държавни органи учредяват в полза на лицето, което ще експлоатира енергийния обект, възмездно право на строеж върху земята по реда на Закона за държавната собственост без търг или конкурс.”
2. Създава се нова ал. 2:
„(2) Когато изграждането или разширението на обектите по ал. 1 се извършва върху имот – общинска собственост, компетентните общински органи учредяват в полза на лицето, което ще експлоатира енергийния обект, възмездно право на строеж върху земята по реда на Закона за общинската собственост без търг или конкурс.”
3. Досегашната ал. 2 става ал. 3 и в нея думата „лицензиран” се заличава, а думите „лицензирания оценител” се заменят с „оценителя”.
4. Досегашната ал. 3 става ал. 4.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЪЧЕЗАР ИВАНОВ: Желание за изказване по § 7? Няма.
Моля, гласувайте § 8, който става § 7, в редакцията на комисията.
Гласували 82 народни представители: за 73, против няма, въздържали се 9.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК МАРТИН ДИМИТРОВ: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 9, който става § 8.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЪЧЕЗАР ИВАНОВ: Желание за изказване? Няма.
Подлагам на гласуване § 9, който става § 8.
Гласували 80 народни представители: за 70, против няма, въздържали се 10.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК МАРТИН ДИМИТРОВ: По § 10 има предложение от народния представител Валентин Николов – § 10 да отпадне.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 10 да се отхвърли.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЪЧЕЗАР ИВАНОВ: Гласуваме предложението на комисията за отхвърляне на § 10.
Гласували 81 народни представители: за 75, против няма, въздържали се 6.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК МАРТИН ДИМИТРОВ: По § 11 има предложение от народния представител Валентин Николов.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 11, който става § 9:
„§ 9. В чл. 76 се създава ал. 6:
„(6) Комисията контролира извършването на дейност по чл. 39, ал. 1, както и изпълнението на задължението за осигуряване на достъп до собствена уредба и/или съоръжение в случаите, предвидени в този закон.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЪЧЕЗАР ИВАНОВ: Желание за изказване по § 9? Няма.
Подлагам на гласуване § 11, който става § 9, в редакцията на комисията.
Гласували 87 народни представители: за 77, против няма, въздържали се 10.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК МАРТИН ДИМИТРОВ: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 12, който става § 10.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЪЧЕЗАР ИВАНОВ: Желание за изказване по § 10? Няма.
Подлагам на гласуване § 12, който става § 10.
Гласували 85 народни представители: за 77, против няма, въздържали се 8.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК МАРТИН ДИМИТРОВ: Има предложение от народния представител Валентин Николов – да се създаде нов § 13.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията предлага да се създаде нов § 11:
„§ 11. В чл. 133 ал. 2 се изменя така:
„(2) Присъединяването на инсталациите на потребителите в сграда – етажна собственост, се извършва с писмено съгласие на собствениците, притежаващи най-малко две трети от собствеността в сградата – етажна собственост.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЪЧЕЗАР ИВАНОВ: Има ли желаещи за изказване по този нов § 11?
Виждам, че има желаещи – народният представител Рамадан Аталай.
РАМАДАН АТАЛАЙ (ДПС): Благодаря, господин председател.
Уважаеми колеги, ще ви помоля вече да бъдем малко по-внимателни, защото навлязохме в най-щекотливата глава, която най-много се слуша и се следи от обществеността. Навлязохме в Глава „Топлофикация” – главата, където всеки един краен потребител е с чувствителност към всичко онова, което приемаме днес.
Ще ви обърна внимание върху този параграф, където отбелязваме, че присъединяването към инсталацията на потребителите в сградата – етажна собственост, се извършва с писмено съгласие на собствениците – вече става въпрос за собствениците – притежаващи най-малко 2-3 от собствеността в сградата – етажна собственост. И досега беше така, но тук промяната е в „две трети от собствеността на сградата – етажна собственост”.
Колеги, възниква въпросът какво правим с отсъединяването, тоест с откачането от сградата, която вече е топлофицирана. Разбирате, че две трети от хората се събират и вземат решение - хората, които притежават две трети от собствеността в тази сграда. Те присъединяват сградата към „Топлофикация”.
Оттам нататък с всеки изминат ден се повишават цените на услугата топлофикация, с всеки изминат ден хората си задават въпроса: „По какъв начин да се откажа от услугата топлофикация”.
Колеги, този въпрос не е решен, по него няма обсъждане. Смятам, че би било много по-добре да се привържем към правилника на Народното събрание и изменения и допълнения в този закон да се правят само в измененията и допълненията, които са допуснати или са приети на първо четене в Народното събрание.
Колеги, иначе нашата работа би трябвало да бъде да седнем и да разглеждаме – смятам, че така разсъждават и експертите от Министерството на икономиката, енергетиката и туризма, експертите от икономиката са далеч от този въпрос, да направим цялостен преглед на Глава „Топлофикация”, за да можем да вземем нови решения. Ще видите, че оттук-нататък ще се натъкнем на такива случаи при избора на топлинните счетоводители, по какъв начин ще се избират, услугата за плащане на топлинните счетоводители също не е уредена – ще се натъкнем и на този въпрос.
Предлагам да не гласуваме текстовете и предложенията, направени от господин Николов в Глава „Топлофикация”, а да гласуваме само частта, която се отнася за избора на уредите за отчитане на топлинната енергия и за дейността на топлинните счетоводители. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЪЧЕЗАР ИВАНОВ: Вие по същество правите процедура? Добре.
Желание за други изказвания? (Уточнения между председателя господин Лъчезар Иванов и народния представител Рамадан Аталай.)
Желания за реплики към господин Аталай?
Господин Белишки – първа реплика.
НИКОЛА БЕЛИШКИ (ГЕРБ): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги!
Уважаеми господин Аталай, не мога да се съглася с Вашето предложение – да не гласуваме промените в Глава „Топлофикация”. Сам знаете, че от следващия отоплителен сезон искаме да въведем по-различни правила и да се дадат повече права на потребителите. Всичко това е свързано.
Говорите за самото откачане, прекъсване, отказа от присъединяване. Коментирали сме го в комисията. Знаете, че ще седнем и работим върху цялата Глава „Топлофикация”, която ще бъде изработена.
Мисля, че няма никакъв проблем да бъде гласувано това, което в момента е вкарано като предложения. Призовавам колегите да бъдат гласувани промените, заложени в Глава „Топлофикация”. Оттам-нататък, както сме се разбрали, да се работи изцяло по Глава „Топлофикация”, която да бъде променена и да съответства на новите нормативни документи. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЪЧЕЗАР ИВАНОВ: Благодаря.
Едно пояснение: няма такава процедура – предложение на народен представител по Глава „Топлофикация” да бъде разделяно. Има предложение от народен представител, то или се приема, или не. Няма как да постави на гласуване предложението, което направи господин Аталай. Ние изяснихме този проблем.
Господин Аталай, ще се възползвате ли от дуплика? Не, благодаря.
Желание за други изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване предложението за създаване на нов § 11 в редакцията на комисията.
Гласували 83 народни представители: за 72, против няма, въздържали се 11.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК МАРТИН ДИМИТРОВ: По § 13 има предложение от народния представител Валентин Николов.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага следната редакция на § 13, който става § 12:
„§ 12. В чл. 139б ал. 2 се изменя така:
„(2) Изборът по ал. 1 се извършва с писмено съгласие на собствениците, притежаващи най-малко две трети от собствеността в сградата – етажна собственост.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЪЧЕЗАР ИВАНОВ: Има ли желание за изказване по § 12?
Заповядайте – народният представител Рамадан Аталай.
РАМАДАН АТАЛАЙ (ДПС): Благодаря Ви, господин председател.
Колеги, и тук се натъкваме на следващата пропусната възможност. Направено е така, че не е ясно след като се съберат тези хора и две трети от тях изберат съответен топлинен счетоводител, по какъв начин, ако по стечение на обстоятелствата после искат да се откажат от него, къде в този закон и по какъв начин може да стане това? Така правим, че по-нататък те би трябвало постоянно да се подчиняват на този топлинен счетоводител. Представете си, че те не са съгласни с дейността, с услугата, която се предлага.
Нека колегите да кажат: как и по какъв начин ще можем да се откажем от онзи топлинен счетоводител, който вече сме избрали с гласовете на две трети от собствениците на сградата – етажна собственост?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЪЧЕЗАР ИВАНОВ: Реплики?
Народният представител Белишки, заповядайте, имате думата.
НИКОЛА БЕЛИШКИ (ГЕРБ): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, уважаеми господин Аталай! Мисля, че на всички стана ясно на заседанието на комисията, че водещ тук е принципът на собствеността. Така както те по чл. 139б, ал. 2 ще си изберат топлинен счетоводител – фирма, която ще осъществява дяловото разпределение, със същото решение ще могат и да се откажат.
Нали по същия начин отзад в закона, ако трябва да вървим, но не искам да вървим напред по закона, са измененията, които се правят в чл. 140? Там даваме възможност чия да бъде собствеността върху уредите за дялово разпределение. В зависимост от това какво ще предложат топлинните счетоводители, ще бъде право на самите абонати на „Топлофикация” да си избират топлинния счетоводител.
Зная Вашата идея, коментирали сме я, че топлинните счетоводители не би трябвало да бъдат подизпълнители на „Топлофикация”. Нали точно това искате да бъде разгледано, да са ясни правилата?
Пак трябва обаче да се повторя, че при по-нататъшната работа върху глава „Топлофикация” това нещо ще бъде изяснено. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЪЧЕЗАР ИВАНОВ: Втора реплика?
За втора реплика – народният представител Мартин Димитров.
ДОКЛАДЧИК МАРТИН ДИМИТРОВ: Господин председател, искам да внеса малко повече яснота в дебата за народните представители, които не са членове на Комисията по икономическата политика.
Ще кажа, че всъщност се прави опит за решаване на следния проблем. В момента има различие между Закона за етажната собственост и Закона за устройство на територията. В Закона за етажната собственост тези решения се вземат на база на собствеността, а в Закона за устройство на територията се говори за собственици. Има следователно разминаване между двата закона.
Колегата Николов като вносител се е опитал да уеднакви практиките. Не може в единия закон да пише едно, в другия закон да пише друго – това е опитът, който се прави.
Истинският дебат не е това, което каза господин Аталай. Истинският дебат и въпросът, който аз си задавах на комисия, и колегите си задаваха на комисия, е дали е по-добре това решение да се взема на база собственици или е по-добре да се взема на база собственост? Кое от двете е по-справедливо? Имахме едночасов дебат на комисия. Да ви кажа честно и двете решения имат своите предимства и недостатъци. Но всъщност това е въпросът, който се решава и който се обсъжда с този текст.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЪЧЕЗАР ИВАНОВ: Има ли трета реплика? Няма.
Господин Аталай – право на дуплика. Заповядайте.
РАМАДАН АТАЛАЙ (ДПС): Благодаря, господин председател.
Уважаеми господин Белишки, аз предложих и в комисията, преди това Ви предложих, сега пак Ви предлагам процедура, господин председател – да не приемем никакви изменения в този закон в глава „Топлофикация” освен това, което предложи господин Николов и след това направи изменение на изменението на закона от гледна точка на собствеността на уредите за измерване или за отчитане на дяловото разпределение. Ако сте съгласни само това да приемем в този закон, нещата са решими.
Но ако продължаваме да влизаме в глава „Топлофикация” и да се опитаме да приемем определени членове и параграфи, разберете, ще направим много по голяма бъркотия в глава „Топлофикация”. Затова аз тук се опитвам, колеги, не да правим опит да приемаме закон, а да приемем закон, който да бъде полезен на обществото, да е работещ. И затова ви задавам много дребни, много малки въпроси, на които вие нямате отговор.
Тук е и въпросът ми, господин Димитров – освен за собствеността и собствениците, което е направил господин Николов или Закона за етажната собственост, изборът на топлинния счетоводител се осъществява с 2/3, и Ви питам: ами ако искат тези хора да се откажат от този топлинен счетоводител, тогава какво правят в този закон? В този закон, в тези изменения го нямаме. Не че не можем да го приемем, както ни се предлага в момента, но този закон няма да бъде работещ. Както искате, така го направете. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЪЧЕЗАР ИВАНОВ: Има ли желания за други изказвания?
Има думата народният представител Червенкондев.
ДИАН ЧЕРВЕНКОНДЕВ (ГЕРБ): Благодаря, господин председател.
Уважаеми колеги, уважаеми господин Аталай! Наистина искам да подкрепя направените предложения, както и коментара, който направи колегата Белишки и Мартин Димитров, поради простата причина, че в чл. 140, това е параграф 14, там абсолютно всичко се регламентира. В чл. 140, ал. 5 се внася пояснението, че самите потребители и хората конкретно от етажната собственост, сключват договор както с топлинния счетоводител, така и с доставчика на топлинна енергия. В него се регламентират правата и задълженията на страните, собствеността на уредите, методиката за разпределение на енергията, съответно има и точка, в която има условия за прекратяване на договора. Как ще се прекрати договорът се определя конкретно в него и се договаря между двете страни. Не е необходимо това да бъде конкретно записано и в закона.
Призовавам колегите да подкрепят направените промени. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЪЧЕЗАР ИВАНОВ: Има ли реплики към народния представител Червенкондев? Няма.
Уважаеми народни представители, беше направена процедура от народния представител Рамадан Аталай да не приемаме изменения в глава „Топлофикация”.
Моля народните представители да гласуват.
Гласували 88 народни представители: за 22, против 57, въздържали се 9.
Предложението не е прието.
Сега, уважаеми народни представители, ще подложа на гласуване § 13, който става § 12 по редакцията на комисията.
Гласували 87 народни представители: за 71, против 3, въздържали се 13.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК МАРТИН ДИМИТРОВ: По § 14 има предложение от народния представител Валентин Николов.
Комисията подкрепя по принцип предложението.
Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага следната редакция на § 14, който става § 13:
„§ 13. В чл. 140 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 4 се изменя така:
„(4) Отоплителните тела, регулиращата арматура към тях отклоненията от сградната инсталация за отопление, както и отклоненията от инсталациите за горещо водоснабдяване са собственост на потребителите. Средствата за дялово разпределение по ал. 1, т. 2 и индивидуалните водомери по ал. 1, т. 3 са собственост на потребителите или на лицето по чл. 139б, ал. 1 – в случаите, предвидени в наредбата по чл. 125, ал. 3”.
2. Създава се нова ал. 5:
„(5) Лицето по чл. 139б, ал. 1 предлага на потребителите в сграда – етажна собственост, самостоятелно или чрез упълномощено лице да сключат писмен договор, в който се уреждат:
1. правата и задълженията на страните;
2. собствеността на уредите, условията и начина на плащане, предоставяне на информация, съгласно български държавни стандарти за средствата за дялово разпределение;
3. методиката за разпределение на енергията;
4. периодичността и реда на отчитане на показанията на средствата за дялово разпределение и за предоставяне на информацията за разпределената енергия;
5. гаранционните срокове, гаранционната и извънгаранционната поддръжка;
6. отговорности и неустойки при изпълнение на договора;
7. реда за разглеждане на рекламации;
8. условията и начина на плащане на услугата дялово разпределение;
9. условията за прекратяване на договора.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЪЧЕЗАР ИВАНОВ: Има ли желания за изказвания по § 14?
Има думата народният представител Аталай.
РАМАДАН АТАЛАЙ (ДПС): Благодаря, господин председател.
Уважаеми колеги, вече дойдохме до § 13 или до чл. 140, заради който беше направено цялостното изменение и допълнение на закона. Това е една добра идея, но тук искам да ви обърна внимание на това какво е предложено на първо четене и какво всъщност в момента ще гласуваме.
Моето предложение още на първо четене беше господин Николов да си оттегли предложението, да се напише този текст, който е в момента, защото иначе онзи смешен текст, текстът, който беше предложен на народните представители, беше абсолютно неразбираем, не вършеше никаква работа, само изложи Народното събрание. Повече не искам да вземам отношение по това.
По § 13, уважаеми колеги, това е една добра идея. Най-после се дава една възможност на крайните потребители да избират дали да са собственици на уредите за отчитане на дяловото разпределение, дали тези уреди да бъдат взети под наем от крайния потребител или да са собственост на фирмите – топлинни счетоводители. Това се решава с този текст. Но, дотук.
Оттук нататък започваме с другото, че трябваше да има регламентиране на онзи договор, който трябваше да бъде сключен между крайния потребител или клиента, с топлинния счетоводител.
Вижте с кое от тези предложения не съм съгласен – в ал. 5, т. 4 ние казваме, че в договора трябва да определим периодичността и реда на отчитане на показанията на средствата за дялово разпределение и за предоставяне на информация за разпределената енергия. Тук, колеги, не може всеки отделен краен потребител или отделен апартамент да си установи това в единичния си договор, защото всяко присъствие в съответния апартамент и отчитане на топлинната енергия – тази услуга се плаща отделно. Защо не може? Защото тези две трети, които ще вземат решение за избора на топлинния счетоводител трябва и тези две трети да определят и това колко пъти и по какъв начин ще се минава, за да се определи разпределението на топлинната енергия.
Минавам и на следващата точка, където е записано: условията и начина на плащане на услугата на дяловото разпределение - няма как да се случи. Защо? Защото, колеги, тези топлинни счетоводители сега са подизпълнители на „Топлофикация”. Това стана на въпрос преди малко. В момента „Топлофикация” плаща за услугата на топлинните счетоводители.
Колеги, говорим за много сериозни неща, заради които хората утре ще се надигнат, ще дойдат пред Народното събрание и ще ни питат защо по този начин сме приели този закон. Не може с единичен договор ние да накараме „Топлофикация” да плаща на топлинния счетоводител за едните - десет минавания, десет пъти отчитания, а за друг апартамент – само един път минал и отчел. Още повече, че след като тези две трети са избрали топлинния си счетоводител, нека да бяхме направили така, че тези топлинни счетоводители повече да не са подизпълнители на „Топлофикация”. Те, така и така, имат единични договори вече с крайния си клиент.
Сега какво се случва, колеги? Минава топлинният счетоводител, „Топлофикация” му плаща услугата. Знаете, че „Топлофикация” не може да си събира вземанията и по този начин „Топлофикация” задлъжнява много повече, отколкото беше преди години. Този въпрос в този закон също не е решен.
Затова моето предложение е в договора условията и начина на плащане на услугата за дялово разпределение да отпадне, защото той е определен така, защото те са подизпълнители на „Топлофикация” и „Топлофикация” има вече ред и начин как да им плати. Или да вземем решение да напишем в този закон, че топлинните счетоводители вече не са подизпълнители на „Топлофикация”. Благодаря ви, ако сте ме разбрали.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЪЧЕЗАР ИВАНОВ: Реплика към господин Аталай – господин Белишки, заповядайте.
НИКОЛА БЕЛИШКИ (ГЕРБ): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, уважаеми господин Аталай! Наистина тук имаме вече нещо ново - за първи път ние даваме възможност на потребителите да избират чия собственост да бъдат средствата за дялово разпределение, но освен това, че ние искаме да им дадем възможност, не виждам в заложените условия, които ще бъдат, или условията, при които ще бъдат сключвани договорите, какво ни притеснява.
Ами, даваме право на хората те самостоятелно или чрез упълномощено лице да сключат писмени договори с топлинните счетоводители. Искаме в този договор да бъдат уредени правата на страните, собствеността на уредите и условията и начина на плащане. Това означава, че всъщност самото отчитане на топломерите ще бъде ясно, а не един топлинен счетоводител да каже: не, аз тези уреди, които вие имате, няма да ползвам, защото нямам, примерно, софтуера или методиката не ми е известна, а всички тези параметри, които касаят уредите за дялово разпределение ще са наясно.
Това, което атакувате в т. 4 – периодичността и реда на отчитането на показанията – ами, нали точно това е идеята. Периодичността може да бъде заложена в този договор - между потребителя и фирмата за топлинно счетоводство. Ако тук имаме уреди, които могат да бъдат отчитани дистанционно, това не е ли облекчение за абонатите? Разбира се.
Съгласен съм с някои от Вашите бележки, но в случая можем да седнем и да ги говорим, когато вече започват да бъдат изготвяни тези общи договори и да знаем какво да бъде заложено в тях и те да влезнат в сила. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЪЧЕЗАР ИВАНОВ: Други реплики няма.
Дуплика, господин Аталай? Отказвате се.
Уважаеми народни представители, ще подложа на гласуване § 14, който става § 13, под редакцията на комисията.
Моля, гласувайте.
Гласували 73 народни представители: за 65, против 1, въздържали се 7.
Предложението е прието.
Уважаеми народни представители, обявявам 30 минути почивка - в 11,35 ч. продължаваме.
(След почивката.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Заседанието продължава.
Господин Димитров, имате думата.
ДОКЛАДЧИК МАРТИН ДИМИТРОВ: Госпожо председател, колеги, стигнахме до § 15 - предложение от народния представител Валентин Николов.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага следната редакция на § 15, който става § 14:
„§ 14. В чл. 149а ал. 1 се изменя така:
„(1) Потребителите на топлинна енергия в сграда – етажна собственост могат да купуват топлинна енергия от доставчик, избран с писмено съгласие на собствениците, притежаващи най-малко две трети от собствеността в сградата – етажна собственост.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Има ли становища по този текст?
Има ли народни представители, които желаят да вземат отношение? Не.
Подлагам на гласуване предложението на комисията за редакция на § 14 по доклада на същата комисия.
Гласували 70 народни представители: за 56, против 1, въздържали се 13.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК МАРТИН ДИМИТРОВ: Комисията предлага да се създаде нов § 15:
„§ 15. В чл. 153, ал. 2 думите „Когато две трети от собствениците и титулярите на вещно право на ползване в сграда – етажна собственост” се заменят с „Когато собствениците, притежаващи най-малко две трети от собствеността в сградата – етажна собственост”.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Има ли становища по този текст? Няма.
Подлагам на гласуване предложението на комисията за създаване на нов § 15 в редакцията, предложена по доклада на комисията.
Гласували 74 народни представители: за 66, против 1, въздържали се 7.
Предложението е прието.
Господин Янев искаше думата по начина на водене.
Господин Янев, имате думата.
ЯНЕ ЯНЕВ (независим): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Има пробив в системата за гласуване (шум и смях), и за този пробив най-вероятно отговорните фактори в парламента са знаели.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Господин Янев, процедурният Ви въпрос на основание чл. 45, ал. 2. Дадохте изявление на трибунката по този въпрос.
ЯНЕ ЯНЕВ: Ние искаме от Вас, госпожо председател, да предприемете действия по начина на водене, за да не допуснете повече да се гласува с чужди карти.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Разбрах, господин Янев.
ЯНЕ ЯНЕВ: Ма не ме прекъсвайте, защото имам две минути.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Нямате две минути.
На основание чл. 45 можете да направите процедурен въпрос, с който се възразява срещу конкретно нарушение на реда за провеждане на заседанието или който съдържа...
ЯНЕ ЯНЕВ: Конкретното нарушение е, че председателят на Народното събрание или председателстващият Народното събрание е допуснал да се гласува с чужди карти. Кой е дал възможност на квестора да идва и да казва на народни представители, че вотът им е отменен? Откъде-накъде?! Това досега никога не се е случвало в българския парламентаризъм, откакто съществува тази система. Идва квесторът и казва, че някакво техническо лице е отменило вота на Емил Василев и Яне Янев, когато аз гласувах с неговата карта, а той с моята.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Защо бе, господин Янев, Вие гласувате с неговата карта?
ЯНЕ ЯНЕВ: (Шум и смях.) Защото разбрахме от ваши депутати, госпожо Цачева, че вие упражнявате тази практика от момента, в който сте въвели системата. (Шум и реплики.) Затова просто искахме да проверим какво се случва. Точно заради това.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря Ви, времето Ви изтече.
ЯНЕ ЯНЕВ: Времето не ми е изтекло, но... (Шум и реплики: „Отдавна, отдавна е изтекло!”)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Уважаеми дами и господа народни представители, преди почивката съм уведомена от председателстващия заседанието, че група народни представители, които обикновено не присъстват в залата, са направили опит чрез разменени чужди карти - това току-що бе признато, ...
РЕПЛИКА: Опитът беше сполучлив обаче. (Народният представител Емил Василев вдига високо картата си и стои прав.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА:... да гласуват, което няма как да се случи, защото те не знаят, че точно зад тях се намира операторът, който във всеки един момент, когато констатира разменени чужди карти, сигнализира по надлежния ред квесторите, които вземат съответното действие по въпроса.
Уважаеми дами и господа независими народни представители и членове на Партия „Ред, законност и справедливост”, дадохте изявление на трибунка, влязохте в новините за днес (смях), повече няма да ви дам думата за процедурни въпроси по тази тема. (Шум, реплики и ръкопляскания от ГЕРБ.)
Господин Димитров, заповядайте.
ДОКЛАДЧИК МАРТИН ДИМИТРОВ: Параграф 16. (Народният представител Емил Василев идва към трибуната.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Официално Ви предупреждавам – ако нарушавате реда, ще Ви отстраня от залата.
ЕМИЛ ВАСИЛЕВ (независим, встрани от микрофоните): Имам процедура, госпожо председател.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Официално Ви предупреждавам да седнете на мястото си. Ако нарушавате реда в залата, ще Ви отстраня от пленарно заседание. (Шум и реплики.)
Господин Димитров, имате думата.
ДОКЛАДЧИК МАРТИН ДИМИТРОВ: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 16. (Шум и реплики.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Има ли други становища? Няма.
Подлагам на гласуване предложението на комисията в подкрепа на § 16.
ЯНЕ ЯНЕВ (независим, от място): Това да не е акционерно събрание на вашето дружество!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: За нарушаване на реда в залата отстранявам от пленарното заседание народния представител Яне Янев! Моля квесторите, изведете господин Янев от залата! (Ръкопляскания от мнозинството. Към трибуната се приближава народният представител Емил Василев.)
Господин Василев, седнете си на мястото! Солидарността към лидера си изразявайте на друго място! Можете и сам да напуснете залата. Седнете си на мястото!
ЕМИЛ ВАСИЛЕВ (независим, встрани от микрофоните): Искам процедура! Ако не, отстранете ме и мен! Искам процедура, за да ви кажа защо се гласува по този начин.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Заповядайте след края на заседанието в кабинета ми. (Към трибуната се приближава и народният представител Тодор Великов, който също иска думата.)
ЕМИЛ ВАСИЛЕВ (независим, встрани от микрофоните): Искам процедура за прегласуване!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Заповядайте с процедурата си за прегласуване.
Анулирайте гласуването.
Господин Василев, отмених гласуването. Давам Ви възможност за процедура за прегласуване. Имате думата.
ЕМИЛ ВАСИЛЕВ (независим): Благодаря, госпожо председател.
Правя процедурно предложение за прегласуване наново на всички текстове от Закона за движение по пътищата, защото аз лично гласувах четири пъти с депутатската карта на Яне Янев, за да се убедя лично, че този пробив в системата съществува! Смятам за абсолютно нередно след това да идва техническо лице и в нарушение на Конституцията и на какво ли не да заявява, че гласуването на народни представители е анулирано. Това е моето процедурно предложение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Заповядайте след края на пленарното заседание, за да видите как става отчитането на гласовете в апаратната. След като сте видели по какъв начин гласувате, гласовете Ви са отчетени, макар и ползвали друга карта.
ЕМИЛ ВАСИЛЕВ: В противен случай аз до края на това Народно събрание ще обмисля дали да не гласувам в знак на протест против абсолютно всички текстове, които се внасят в пленарната зала.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: А Вие по какъв начин гласувате досега?! (Смях и оживление в залата.)
Направено е процедурно предложение за прегласуване на всички текстове на Закона за движение по пътищата.
Подлагам на гласуване направеното процедурно предложение.
ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ (КБ, от място): Можете да подложите на прегласуване само последния текст, който е гласуван.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Тъй като ще бъда обвинена във водене на акционерно дружество, в нарушение на правилника с оглед зачитане правата на независимите народни представители подлагам на гласуване направеното предложение. (Група независими народни представители от бившата Парламентарна група „Ред, законност и справедливост” се суетят около пултовете за гласуване.)
Успяхте ли да гласувате? Успяхте. (Смях в мнозинството.)
Гласували 106 народни представители: за 19, против 80, въздържали се 7.
Предложението не е прието.
След тази веселба в залата, моля да преминем към сериозните теми.
Господин Димитров, продължете.
ДОКЛАДЧИК МАРТИН ДИМИТРОВ: Госпожо председател, Вие бяхте подложили на гласуване § 16, но не обявихте резултата.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Да, защото отмених гласуването.
Подлагам на гласуване § 16.
Гласували 88 народни представители: за 67, против 5, въздържали се 16.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК МАРТИН ДИМИТРОВ: По § 17 има предложение от народния представител Валентин Николов.
Комисията подкрепя по принцип предложението.
Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага следната редакция на § 17:
„§ 17. В чл. 201 се правят следните допълнения:
1. В ал. 2 се създава т. 5:
„5. възлагат одит на дейността на контролираните по този закон лица, разходите за който са за сметка на проверяваното лице.”
2. Създават се ал. 4 и 5:
„(4) Лицата, които извършват одита по ал. 2, т. 5, имат правата по чл. 78, ал. 2, т. 1-3 и задълженията по чл. 79, а проверяваните лица – задълженията по чл. 78, ал. 3.
(5) Лицата, които извършват одита по ал. 2, т. 5, редът и условията за възлагане и извършване на одита, се определят с наредбата по чл. 60.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Има ли становище по тези текстове?
Заповядайте, господин Аталай.
РАМАДАН АТАЛАЙ (ДПС): Благодаря, госпожо председател.
Колеги, нека работим наистина малко по-сериозно.
В § 17 – чл. 201, всъщност това е второто изменение и допълнение на закона, което е в рамките на правилата и на закона, както беше и за чл. 140. Всичко друго не ни беше необходимо. Още веднъж казвам – не трябваше да ги приемем днес, защото те нямат работеща функция в този закон.
Колеги, бих искал да ви обърна внимание на създаването на т. 5, която гласи:
„5. възлагат одит на дейността на контролираните по този закон лица, разходите за който са за сметка на проверяваното лице.”.
Уважаеми колеги, и сега Държавната комисия по енергийно и водно регулиране има всички законови права да прави одит и контрол на всички лицензирани или контролирани лица, но за сметка на Държавната комисия по енергийно и водно регулиране. Тук възникна идеята, че ако се направи извънреден одит, който не е плануван, тогава той да бъде за сметка на проверяваното лице, което, меко казано, е притеснително. Колеги, няма как да изпратите контролен орган при проверявания, евентуално той да бъде посрещнат там както подобава на всички европейски закони – културно, възпитано, интелигентно, с пиене на чай, и накрая за цялостната тази дейност да има одит, който да е ясен, точен, когато контролираното лице ще плаща услугата.
Затова ако ние тук направим така, че то да бъде за сметка на Държавната комисия по енергийно и водно регулиране, тогава възниква въпросът какво правим с бюджета на Държавната комисия по енергийно и водно регулиране. (Силен шум в залата.)
Но въпреки всичко, колкото и да не ви е интересно, бих ви призовал да променим този текст – да бъде за сметка на Държавната комисия по енергийно и водно регулиране, за да имаме честен, ясен и точен одит. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря.
Реплики? Заповядайте - народният представител Червенкондев.
ДИАН ЧЕРВЕНКОНДЕВ (ГЕРБ): Благодаря Ви, госпожо председател.
Уважаеми господин Аталай, уважаеми колеги, наистина в чл. 201 се предлага създаването на нова т. 5, която да регламентира взаимоотношенията на държавната комисия при така наречените извънредни регулаторни одити, които са по конкретен сигнал, с конкретни предпоставки, когато има съмнения за нормалното водене на счетоводството и въобще на цялата дейност, която е лицензионна, и не само по нея. Тъй като Държавната комисия по енергийно и водно регулиране прави контрол само на дейността, която подлежи на лицензиране и е лицензионна, с този независим нов регулаторен одит – извънреден, ще може да се направи цялостна проверка на дейността на лицензионното дружество.
Освен това Вашите притеснения, които са свързани със заплащането на този регулаторен одит, в ал. 5 е записано, че условията на възлагане и извършване на одита се определят с наредба по чл. 60. Там ще бъде определено, че Държавната комисия по енергийно и водно регулиране ще заплаща директно на одитора, но това заплащане ще бъде за сметка на самото проверявано лице. В интерес на истината този подход, който е възприет от предложението на колегата Николов и от нашето предложение, е заимстван и в други регулаторни одитори – в Закона за Комисията за финансов надзор има абсолютно същите текстове, когато регулаторният орган може да назначи одитор на поднадзорно лице. Както знаем, всички одитори, които проверяват дружествата, сметката и разходите са за сметка на проверяваното лице. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря.
Други реплики? Няма.
Заповядайте за дуплика, господин Аталай.
РАМАДАН АТАЛАЙ (ДПС): Благодаря Ви, госпожо председател.
Уважаеми господин Червенкондев, аз не съм против извънредните одити, но съм против проверяваното лице, особено лицензираните електроразпределителни дружества да плащат за извънредния одит поради една причина – за разлика от Комисията по финансовия надзор. Всички разходи на електроразпределителните дружества се плащат от крайния клиент. Разбирайте, че тези разходи, които ще бъдат заплатени за одиторската фирма, ще влязат в крайната сметка на фактурата на крайния клиент. Ако вие подкрепяте това, направете го така. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря.
Други народни представители? Мартин Димитров.
ДОКЛАДЧИК МАРТИН ДИМИТРОВ: Каква е важната тема всъщност тук, уважаеми колеги? Важната тема е, че по неясни за нас причини никой не може да обясни защо господин Семерджиев каза пред Икономическата комисия, че досега този регулаторен одит, който е трябвало да се случи по закон, не се е случил. Тоест проверката на всички енергоразпределителни дружества, която по закон е трябвало да бъде направена, не се е случила. Защо? Никой не може да отговори на този въпрос, а той е важен. Защо? Да не би това да е било политическо решение на предишното правителство? Да не би то да се е намесило по някакъв начин? Това е големият въпрос.
Какво се предлага с тези текстове? Да остане на първо място регулаторният одит, но да има възможност за допълнителен извънреден одит, за да не се оказва, че има дружества или някой извън контрола на държавата в България. Това се прави – подобряване на контрола.
Лично, мен ако ме питате, аз бих стигнал и по-далеч и ще обсъдя с колегите от Икономическата комисия и друга идея по нататък – да може и Сметната палата да влиза във фирми, в които държавата има участие. Това е тема, по която може да се помисли много сериозно, но ние не можем да допуснем никой да бъде извън контрола на държавата, както случайно се е случило до този момент. Това е важният въпрос, на който ви моля да обърнете внимание. Лошото е, че никой не може да обясни защо това е било досега така. Никой не поема и отговорност да каже защо до момента регулаторният одит по закон не се е случил. Каква е била причината? Да не би случайно, казвам го за втори път, да е имало някаква политическа намеса на предишното правителство, за да няма контрол върху тези дружества? Така че само това, което правим в момента, е още един допълнителен механизъм за контрол.
По предложението на колегата имаше дебати дали този допълнителен одит да се плаща от държавния бюджет през Държавната комисия по енергийно и водно регулиране или да бъде за сметка на проверяваното лице. Имаше много дебати по тази тема. Лично за мен, предвид кризата, е логично и възможно да бъде за сметка на проверяваното лице. Но искам да подчертая следното нещо – тези извънредни одити не отменят регулярния одит, който го има и в момента Държавната комисия по енергийно и водно регулиране. Напротив, допълват го. Тоест слагаме още една проверка. Но, пак ви казвам, ако зависи от мен, когато дойде моментът, аз лично смятам, че и Сметната палата има функции и работа, за да можем да кажем, че има истински държавен контрол. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Реплики? Господин Аталай.
РАМАДАН АТАЛАЙ (ДПС): Благодаря, госпожо председател.
Господин Димитров, говорим за енергетика. Разбира се, енергетиката е свързана и с политиката, но само съмненията са реалност във Вашата глава и виждам, че от сутринта се опитвате все повече да политизирате този закон, който и без това е политизиран. Дали предишните правителства са правили така, че да няма контрол от страна на Държавната комисия по енергийно и водно регулиране, аз няма да мога да отговоря еднозначно, но ще Ви кажа следното.
Народното събрание направи временна парламентарна комисия, наново обяви и направихме така, че Държавната комисия по енергийно и водно регулиране, без да се намесва политическата власт, нито изпълнителната власт, да прави допълнителен одит и допълнителна проверка и на техническите съоръжения, и на всички електроразпределителни дружества. Погледнете докладите и ще видите, че има достатъчно санкции въз основа на тези проверки, които са направени. Явно е, че тогава вас не ви е интересувал този проблем, както и сега не ви интересува кой ще плати. Не можеше да се направят одитите поради простата причина, че бюджетът на Държавната комисия по енергийно и водно регулиране не беше достатъчен, както и сега не е.
Аз се питам: щом Държавната комисия по енергийно и водно регулиране няма средства, какъв одит ще направите вие и сега, колеги – плановият одит? Ние не сме против извънредния одит, ако има евентуално някои съмнения в електроразпределителните дружества за груби нарушения. Защо обвинявате преди управляващите? И те тогава не са били съгласни, и тогава са правени проверки, но съм против вашият лобистки интерес, който прокарвате в момента тук, поради две причини.
Първо, вие искате да определите одитираща фирма, която ще изпратите за одит.
Второ, искате крайният клиент – този, който плаща тока, да плати фактурата – одита на тази фирма, която ще одитира. Защото и ЧЕЗ, и ЕВН, и Е.ОN знаете, че всички услуги и разходите по услугите се калкулират в цената на крайния потребител.
Затова аз ви казвам да отпадне текста за плащане от страна на контролирания, да остане от страна на Държавната комисия по енергийно и водно регулиране, даваме от бюджета пари и изчистваме нещата. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря.
Втора реплика? Няма.
Дуплика – Господин Димитров.
ДОКЛАДЧИК МАРТИН ДИМИТРОВ: Аз ще ви върна, уважаеми колеги, и Вас, господин Аталай, към принципния въпрос. Три години след сключване на договора за приватизация е трябвало да има регулаторен одит. Така е било законодателството. Той не се е случил и никой не може да обясни защо този одит не се е случил. Това, което правим в момента – Икономическата комисия дава още един механизъм, още един лост за контрол. Дали този контрол да бъде за сметка на държавата или на проверяваното лице е вторият въпрос. Предвид кризата е по-добре да е за сметка на проверяваното лице. Двата механизма заедно дано дадат резултати и дано повече никога да не изпадаме в ситуацията, която е била досега, да има субекти и фирми, които не са проверявани въобще, макар че подлежат на контрол. Дано България да не изпада повече в такава ситуация, защото просто не е сериозно. Този сигнал, който даваме към всички в България по този начин, е, че държавата не си изпълнява функциите. Да се надяваме, че повече такава ситуация няма да възникне. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря.
Други становища? Има ли желаещи за изказвания? Не.
Дебатите по § 17 са закрити.
Подлагам на гласуване редакционното предложение на народния представител Рамадан Аталай – в § 17 за промени в чл. 201, ал. 2, т. 5 текстът „за сметка на проверяваното лице”, да бъде заменен с текста „за сметка на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране”.
Подлагам на гласуване предложението на народния представител Рамадан Аталай.
Гласували 86 народни представители: за 18, против 49, въздържали се 19.
Предложението не е прието.
Подлагам на гласуване § 17 в редакцията и по доклада на комисията.
Гласували 73 народни представители: за 59, против 1, въздържали се 13.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК МАРТИН ДИМИТРОВ: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 18.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Да гласуваме § 18, както ни предлага комисията в подкрепа текста на вносителя.
Гласували 69 народни представители: за 61, против няма, въздържали се 8.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК МАРТИН ДИМИТРОВ: По § 19 има предложение от народния представител Валентин Николов.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага следната редакция на § 19:
„§ 19. В чл. 211, ал. 1 думите „техническите норми или изисквания за експлоатация на енергийни обекти или” се заличават, а думите „1 млн. лв.” се заменят с „200 хил. лв.”.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Има ли становища? Няма.
Подлагам на гласуване предложението на комисията за редакция на § 19.
Гласуваме § 19 по доклада на комисията.
Гласували 78 народни представители: за 69, против няма, въздържали се 9.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК МАРТИН ДИМИТРОВ: Има предложение от народния представител Валентин Николов за създаване на нов § 20.
Комисията не подкрепя предложението за чл. 213, ал. 2 и го подкрепя по принцип в останалата му част.
Комисията предлага да се създаде нов § 20:
„§ 20. Създава се чл. 213а:
„Чл. 213а. (1) На лице по чл. 139б, ал. 1, което не предложи сключване на договор по чл. 140, ал. 5, се налага имуществена санкция в размер от 1000 до 5000 лв.
(2) На потребители – юридически лица или еднолични търговци, които не сключат договор по чл. 140, ал. 5, се налага имуществена санкция в размер от 100 до 300 лв.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Преди да подложа на обсъждане и гласуване, в изписаното в доклада комисията не подкрепя предложението за чл. 213 – би следвало да бъде чл. 213а. Има правописна грешка, няма буква „а”. Нали така?
ДОКЛАДЧИК МАРТИН ДИМИТРОВ: Да.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: С тази корекция, че предложението на народния представител Валентин Николов е по чл. 213а, не се подкрепя от комисията, предложението му за ал. 2 в останалата част се подкрепя.
Имате думата за становища, колеги. Няма желаещи за изказване.
Подлагам на гласуване предложението на народния представител Валентин Николов в частта, в която се предлага създаване на чл. 213а, ал. 2 и в тази част това предложение не се подкрепя от комисията.
Гласуваме предложението на народния представител Валентин Николов в частта му, в която не се подкрепя от комисията.
Гласували 74 народни представители: за 1, против 16, въздържали се 57.
Предложението не се приема.
Сега подлагам на гласуване предложението на комисията за създаване на нов § 20 в редакцията по доклада на комисията.
Гласуваме § 20.
Гласували 80 народни представители: за 69, против няма, въздържали се 11.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК МАРТИН ДИМИТРОВ: Има предложение от народния представител Валентин Николов – създава се нов § 21.
Комисията подкрепя по принцип предложението.
Комисията предлага да се създаде нов § 21:
„§ 21. Член 215 се изменя така:
„Чл. 215. (1) Който пречи или допусне да се пречи на длъжностните лица, на контролните органи, на лицата, които извършват експертизи, измервания и изпитвания по чл. 78, ал. 2, т. 2, и на лицата, които извършват одит по чл. 201, ал. 2, т. 5 да изпълняват задълженията си по този закон, ако това не съставлява престъпление, се наказва с глоба от 100 до 1000 лв.
(2) Когато нарушението по ал. 1 е извършено от юридическо лице или едноличен търговец се налага имуществена санкция от 1000 до 2000 лв.
ДОКЛАДЧИК МАРТИН ДИМИТРОВ: Предложение от народния представител Валентин Николов.
Създава се нов § 21.
Комисията подкрепя по принцип предложението.
Комисията предлага да се създаде нов § 21:
„§ 21. Член 215 се изменя така:
„Чл. 215. (1) Който пречи или допусне да се пречи на длъжностните лица, на контролните органи, на лицата, които извършват експертизи, измервания и изпитвания по чл. 78, ал. 2, т. 2 и на лицата, които извършват одит по чл. 201, ал. 2, т. 5 да изпълняват задълженията си по този закон, ако това не съставлява престъпление, се наказва с глоба от 100 до 1000 лв.
(2) Когато нарушението по ал. 1 е извършено от юридическо лице или едноличен търговец се налага имуществена санкция от 1000 до 2000 лв.
(3) Който не изпълни или допусне да не се изпълнят предписанията на длъжностните лица и на контролните органи се наказва с глоба от 500 до 5000 лв. или с имуществена санкция от 2000 до 10 000 лв.
(4) Който не изпълни влязло в сила решение на комисията се наказва с глоба от 3000 до 10 000 лв. или с имуществена санкция от 20 000 до 60 000 лв.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Има ли мнения по тези текстове? Няма желаещи за изказване.
Гласуваме § 21 в редакцията и по доклада на комисията.
Гласували 73 народни представители: за 62, против няма, въздържали се 11.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК МАРТИН ДИМИТРОВ: Предложение от народния представител Валентин Николов.
Създава се нов § 22.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията предлага да се създаде нов § 22:
„§ 22. Член 216 се изменя така:
„Чл. 216. Длъжностно лице, контролен орган, лице, което извършва експертизи, измервания и изпитвания по чл. 78, ал. 2, т. 2 и лице, което извършва одит по чл. 201, ал. 2, т. 5, което не изпълни задълженията си по този закон, се наказва с глоба от 1000 до 5000 лв.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЪЧЕЗАР ИВАНОВ: Желание за изказвания по новия § 22? Няма.
Подлагам на гласуване новосъздадения § 22 под редакцията на комисията.
Гласували 73 народни представители: за 64, против няма, въздържали се 9.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК МАРТИН ДИМИТРОВ: Параграф 20.
Предложение от народния представител Валентин Николов.
Комисията подкрепя по принцип предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 20, който става § 23:
„§ 23. В чл. 225 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 2 числото „209” се заличава, а след числото „210” се поставя запетая и се добавя „213а”.
2. В ал. 3 след думите „чл. 211” се поставя запетая и се добавя „212а”.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЪЧЕЗАР ИВАНОВ: Желание за изказвания по § 23? Няма.
Поставям на гласуване § 20, който става § 23 под редакцията на комисията.
Моля, гласувайте.
Гласували 77 народни представители: за 69, против няма, въздържали се 8.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК МАРТИН ДИМИТРОВ: „Преходни и заключителни разпоредби.”
Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЪЧЕЗАР ИВАНОВ: Желание за изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване наименованието.
Гласували 67 народни представители: за 65, против няма, въздържали се 2.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК МАРТИН ДИМИТРОВ: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 21, който става § 24.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 22, който става
§ 25.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЪЧЕЗАР ИВАНОВ: Уважаеми народни представители, има ли желание за изказвания по § 24 и § 25? Няма.
Ще подложа на гласуване ан блок § 21, който става § 24, и § 22, който става § 25.
Гласували 76 народни представители: за 67, против няма, въздържали се 9.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК МАРТИН ДИМИТРОВ: Параграф 23.
Предложение от народния представител Валентин Николов.
Комисията подкрепя по принцип предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 23, който става § 26:
„§ 26. В срок до три месеца от влизането в сила на този закон Министерският съвет освобождава председателя, заместник-председателите и членовете на комисията и избира председател и шест членове, като мандатът на 3 от членовете – 2 със стаж в енергетиката и 1 със стаж в областта на водоснабдяването и канализацията е две години и половина.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЪЧЕЗАР ИВАНОВ: Има ли желание за изказвания по § 26? Няма.
Подлагам на гласуване § 23, който става § 26 под редакция на комисията.
Моля, гласувайте.
Гласували 76 народни представители: за 66, против 1, въздържали се 9.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК МАРТИН ДИМИТРОВ: Предложение от народния представител Валентин Николов.
Създава се § 24.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията предлага да се създаде § 27:
„§ 27. За сгради – етажна собственост, за които средствата за дялово разпределение са монтирани, сменени или са с подменени батерии след 1 януари 2007 г., договорите по чл. 140, ал. 5 се сключват до 31 декември 2010 г.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЪЧЕЗАР ИВАНОВ: Желание за становища, мнения? Няма.
Подлагам на гласуване създадения нов § 27.
Гласували 73 народни представители: за 62, против 1, въздържали се 10.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК МАРТИН ДИМИТРОВ: Предложение от народния представител Валентин Николов – създава се § 25.
Комисията подкрепя по принцип предложението.
Комисията предлага да се създаде § 28:
„§ 28. В Закона за устройство на територията се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 128, ал. 13 след думите „подробен устройствен план” се добавят „както и когато отчуждаването по чл. 63б от Закона за енергетиката на имоти, извън границите на населени места и селищни образувания, за които няма разрешено застрояване е за минни изработки при добив на енергийни ресурси по открит способ и предвижданото застрояване е за шеста категория строежи”.
2. В чл. 186, ал. 2 думите „не по-малко от 2/3 от всички собственици” се заменят със „собствениците, притежаващи най-малко две трети от собствеността в сградата”.
3. В § 5 от Допълнителните разпоредби се създава т. 72:
„72. „Минни изработки” е система от изкопи в земната повърхност в границите на концесионна площ при добив по открит способ от находище на подземни богатства – енергийни ресурси.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЪЧЕЗАР ИВАНОВ: Има ли желание за изказвания за новия § 28? Няма.
Подлагам на гласуване създаването на § 28, както бе зачетено от председателя.
Гласували 70 народни представители: за 61, против 3, въздържали се 6.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК МАРТИН ДИМИТРОВ: Комисията предлага да се създаде § 29:
„§ 29. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник”.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЪЧЕЗАР ИВАНОВ: Има ли желание за изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване създаването на § 29.
Гласували 79 народни представители: за 71, против няма, въздържали се 8.
Предложението е прието.
Да благодарим на председателя – Мартин Димитров.
Процедура – заповядайте, госпожо Соколова.
ИРЕНА СОКОЛОВА (ГЕРБ): Уважаеми господин председателстващ, уважаеми колеги! Позовавайки се на чл. 73, ал. 1 от нашия Правилник за организацията и дейността на Народното събрание, правя процедурно предложение за удължаване със седем дни срока между първо и второ четене на Закона за насърчаване на научните изследвания.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЪЧЕЗАР ИВАНОВ: Уважаеми народни представители, направена е процедура.
Моля, гласувайте.
Гласували 68 народни представители: за 66, против няма, въздържали се 2.
Предложението е прието.
Преминаваме към следващата точка от дневния ред:
ПЪРВО ЧЕТЕНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА ЗАЕТОСТТА, № 002-01-52, внесен от Министерския съвет на 14 юни 2010 г.
С доклада на Комисията по труда и социалната политика ще ни запознае председателят й Драгомир Стойнев.
Имате думата, господин Стойнев.
ДОКЛАДЧИК ДРАГОМИР СТОЙНЕВ: Уважаеми господин председател, колеги! Процедура – на основание чл. 39, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание предлагам да бъдат допуснати в залата господин Красимир Попов – заместник-министър на труда и социалната политика, и госпожа Теодора Дичева – директор на дирекция „Трудови правоотношения и правно осигуряване” в Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда”.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЪЧЕЗАР ИВАНОВ: Уважаеми народни представители, направена е процедура за достъп в залата.
Моля, гласувайте.
Гласували 63 народни представители: за 61, против няма, въздържали се 2.
Предложението е прието.
Моля, квесторите, поканете гостите в залата.
ДОКЛАДЧИК ДРАГОМИР СТОЙНЕВ:
„ДОКЛАД
по Законопроект за изменение и допълнение на
Закона за насърчаване на заетостта, № 002-01-52,
внесен от Министерския съвет на 14 юни 2010 г.
Комисията по труда и социалната политика на свое редовно заседание, проведено на 23 юни 2010 г., разгледа и обсъди Законопроект за изменение и допълнение на Закона за насърчаване на заетостта, № 002-01-52, внесен от Министерския съвет на 14 юни 2010 г.
На заседанието присъстваха: господин Тотю Младенов – министър на труда и социалната политика, господин Красимир Попов – заместник-министър на труда и социалната политика, госпожа Росица Стелиянова – изпълнителен директор на Агенцията по заетостта, госпожа Елка Димитрова – директор на дирекция „Политика на пазара на труда” в Министерство на труда и социалната политика, госпожа Наталия Кирова – главен юрисконсулт на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда”, както и представители на социалните партньори.
Законопроектът бе представен от господин Тотю Младенов, министър на труда и социалната политика, който подчерта, че законопроектът е част от пакета антикризисно законодателство, договорено между правителството и социалните партньори, с който се създават условия за подобряване функционирането на пазара на труда, мобилността на работната сила, създаването на качествени работни места и повишаване качеството на обучение на заети и безработни лица.
Със законопроекта се предвижда разширяване на възможностите за финансиране на активната политика по заетостта, като със средства по Националния план за действия по заетостта за съответната година ще се финансира изготвянето на прогнози за търсенето и предлагането на пазара на труда, ще се изплащат възнаграждения на външни експерти за участие в комисии за провеждане на изпити за придобиване на професионална квалификация.
Предлага се средствата за активна политика на пазара на труда да включват и разходи за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за насърчаване на икономическата активност и развитие на пазара на труда, насърчаващ включването, както и за повишаване на производителността и адаптивността на заетите по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, в случаите, в които тези разходи са верифицирани от Управляващия орган на програмата, платени са и са допустими по Закона за насърчаване на заетостта. Вносителите мотивират това предложение с необходимостта от по-голяма гъвкавост при финансирането на активната политика на пазара на труда и повишаване ефективността и взаимодействието на националното финансиране и средствата по Оперативната програма.
За осигуряване на по-добра реализация на придобитите знания и умения на конкретни работни места и ограничаване на младежката безработица се предлага удължаване на срока за стажуване на младежите, завършили през последните 24 месеца професионално обучение и без трудов стаж по специалността, при работодател от 6 на 9 месеца.
В изпълнение на една от водещите цели на Стратегията за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж „Европа 2020” се създава нов специфичен стимул за работодателите да разкриват „зелени работни места” и да наемат на тях безработни лица. Субсидирането на работни места в нови перспективни екологични области допринася за опазване на околната среда и създаване на нова качествена заетост.
В хода на дискусията министър Младенов запозна членовете на Комисията по труда и социалната политика с подготвителната работа по този въпрос и дейността на създадената за целта работна група, в която участват представители на Министерството на труда и социалната политика, Министерството на околната среда и водите, Министерството на икономиката, енергетиката и туризма и Агенцията по заетостта за изготвянето на Списък на икономически дейности, свързани с производството на стоки и предоставяне на услуги, подпомагащи опазването на околната среда.
Друго основно направление в законопроекта е създаването на нормативни условия за предоставянето на качествени услуги по заетостта. Предлага се намаляване на санкциониращия срок от 12 на 6 месеца, след изтичането на който лицата имат право на последваща регистрация в бюрата по труда. Това ще допринесе за по-бързото връщане на безработните на пазара на труда и включването им в мерки и програми, финансирани със средства от държавния бюджет или по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, като са предвидени и допълнителни изисквания към безработните лица. Регламентира се задължение за работодателите от публичната администрация, държавните и общинските предприятия да обявяват в поделенията на Агенцията по заетостта свободните работни места. Същото задължение е предвидено и към лицата, извършващи посредническа дейност по наемане на работа. Предлага се модернизиране на услугите по заетостта чрез изграждането и улесняване на достъпа до единна система за търсене и предлагане на работна сила.
За осигуряването на по-добра защита на правата на търсещите работа лица и допускане до пазара на услуги само на коректни и надеждни частни посредници се въвеждат допълнителни изисквания към тях при кандидатстване за осъществяване на посредническа дейност, сред които: да нямат парични задължения към държавата или общината, да не са обявени в несъстоятелност или в производство по ликвидация и други.
Разширяването на партньорствата и социалния диалог при разработването и изпълнението на политиката по заетостта е основен инструмент за насърчаване на заетостта. Във връзка с това се предлагат текстове, имащи за цел стимулиране на партньорствата и регионалния подход при разработване на програми и проекти за осъществяване на активната политика на труда. Предоставя се възможност юридически лица с нестопанска цел, осъществяващи общественополезна дейност съвместно със социалните партньори, да могат да разработват и предлагат за финансиране и реализиране на програми за увеличаване на заетостта. Оценката на тези проекти ще се извършва от комисии, изградени на трипартитен принцип, което е предпоставка за повишаване обективността на тези оценки и повишаване качеството на предлаганите за финансиране програми.
Предложени са и разпоредби, които допринасят за повишаване ефективността на контролната дейност на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда” във връзка с изпълнението на активната политика на пазара на труда, както и увеличаване на минималните размери на глобите при нарушения на нормативните изисквания за извършването на посредническа дейност по наемане на работа от физически или юридически лица. Въвеждат се и санкции за работодател, наел лице чуждестранен гражданин без регистрация в Агенцията по заетостта, както и санкция за самите чуждестранни граждани.
Законопроектът съдържа и други разпоредби за прецизиране реда и условията за предоставяне на услуги по заетостта, ограмотяване и професионално обучение и функционирането на пазара на труда.
В хода на дискусията представителите на всички политически партии и коалиции подчертаха значението на законопроекта за предприемането на целенасочени действия за повишаване на заетостта, създаване на нови качествени работни места, насърчаване мобилността на работната сила, обновяване на професионалните компетенции на работната сила за повишаване на нейната конкурентоспособност, което е особено наложително в условията на икономическа криза, а впоследствие и при настъпване на оживление в икономиката.
Положително бяха приети и предложенията по отношение изграждането на единната информационна база-данни за свободните работни места, както и превантивните и последващи мерки за повишаване ефективността на контролната дейност по спазване на Закона за насърчаване на заетостта.
След проведено гласуване с резултати „за” - 15 гласа, „въздържали се” и „против” – няма, Комисията по труда и социалната политика прие следното становище:
Предлага на Народното събрание да подкрепи на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за насърчаване на заетостта, № 002-01-52, внесен от Министерски съвет на 14 юни 2010 г.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЪЧЕЗАР ИВАНОВ: Има ли желание за изказване от страна на вносителите? Няма.
Доктор Адемов, имате думата.
ХАСАН АДЕМОВ (ДПС): Благодаря Ви, господин председател.
Уважаеми госпожи и господа народни представители, уважаеми гости от Министерството на труда и социалната политика! На нашето внимание е Законопроект за изменение и допълнение на Закона за насърчаване на заетостта.
Преди няколко години този закон имаше друго име – казваше се Закон за закрила при безработица и насърчаване на заетостта. Разбира се, че тогава проблемът с безработицата беше изключително сериозен и имаше потребност безработните лица да бъдат закриляни от защитната мрежа на държавата. В следващите години се наложи промяна във връзка с позитивните промени, които настъпиха на пазара на труда в България. И затова законът придоби ново име – казва се Закон за насърчаване на заетостта.
Сегашните промени са разгледани и обсъдени в Националния съвет по насърчаване на заетостта. Тук трябва да похвалим Министерството на труда и социалната политика, защото те поканиха народни представители от Комисията по труда и социалната политика да участват в работната група по подготовката на законопроекта, участваха и в дискусиите в рамките на Националния съвет по насърчаване на заетостта.
На следващо място, този законопроект е разгледан и приет от Националния съвет за тристранно сътрудничество, както изисква и Кодексът на труда. Имало е консенсус по предлаганите промени в Закона за изменение и допълнение на Закона за насърчаване на заетостта.
В мотивите са посочени целите, които преследват тези промени. На първо място, подобряване на условията за функциониране на пазара на труда. С няколко думи – разширяват се възможностите за допълнително финансиране на активната политика за насърчаване на заетостта. На следващо място, поощрява се мобилността на работната сила, защото в условия на криза това е изключително важно. Не на последно място, създават се условия за структуриране на качествени работни места, както и за повишаване на качеството на обучението на възрастните, защото в условия на криза няма нищо по-важно от това да се квалифицира и преквалифицира работната ръка.
Няколко са предложенията, които заслужават подкрепа. На първо място, удължаване на срока за стажуване на тези, които са завършили професионално обучение, без да имат стаж по специалността. Става въпрос за младежи до 29 години, които по принцип трудно намират реализация на пазара на труда и тази възможност чрез увеличаване на този срок от 6 на 9 месеца е изключително важна.
На следващо място, предоставяне на суми на работодатели, които наемат на работа в продължение на 12 месеца безработни с поддържана регистрация през последните шест месеца на така наречените „зелени работни места”. В контекста на Стратегията „Европа 2020” за интелигентен, приобщаващ и устойчив растеж на икономиките това е изключително важно. Тук някои от работодателските организации имат бележки, на които ще се спра малко по-късно.
Следващото нещо, което заслужава подкрепа, е намаляването на санкциониращия срок от 12 на 6 месеца. Знаете в Закона за насърчаване на заетостта има няколко причини, поради които може да се прекъсне регистрацията, налагат се санкции. Досегашният текст гласеше, че след 12 месеца имаш право на нова регистрация, за да може да се възползваш от предлаганите мерки и програми за заетост от структурите на Агенцията по заетостта. Това е изключително важно в условия на криза, за да може по-бързо да се върнеш в рамките на пазара на труда.

Следващото нещо, което заслужава внимание – регламентиране на задължението на работодателите от публичната администрация да обявяват в териториалните поделения на Агенцията по заетостта свободните работни места. Това се отнася и за тези, които са частни посредници. Те също имат задължението да обявяват в Агенцията по заетостта свободните работни места.
Нещо, което е също така важно – това е изграждането на единна система за търсене и предлагане на работна сила и улесняване на достъпа до единната база данни за свободни работни места на пазара на труда в страната чрез електронната страница на Агенцията по заетостта. Става въпрос за изграждането на така наречената електронна трудова борса като във вида, в който съществува тя, разбира се трябва да бъде променена, за да може да отговори на новите очаквания на пазара на труда.
Има няколко проблемни въпроса в законопроекта и аз искам да се спра на тях.
На първо място – на равнище Европейски съюз няма ясни дефиниции за така наречените зелени работни места. Предложеният законопроект дава обяснение в Допълнителната разпоредба що е то „зелено работно място”, още повече че в хода на дискусията министърът на труда и социалната политика обясни на членовете на комисията, че е създадена работна група от различни министерства и ведомства, която работна група да подготви критериите за оценка на тези зелени работни места, така че мисля, че тук нещата могат да бъдат решени, въпреки че, пак повтарям, една от работодателските организации има бележки точно по този текст.
Най-спорното нещо, което може би фигурира в този закон и не е убягнало от погледа на работодателските организации, е това, което е записано в § 28, който прави промени в чл. 85 от действащия закон. Според текста е налице... (Шум и реплики в залата.)
Искам колегите от Правната комисия да обърнат внимание на този текст. Налице е необходимост от доказване на невинност вместо доказване на виновно поведение. Това е един от основните правни принципи. Нека да го обмислим още веднъж, за да не допуснем нарушение в тази посока.
Иначе разбирам аргументите на колегите от Главна инспекция по труда, но, така или иначе, в рамките на принципите на правото трябва да търсим решение в тази посока.
Нашата парламентарна група ще подкрепи предложения законопроект.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЪЧЕЗАР ИВАНОВ: Благодаря на д р Адемов.
Реплики към д-р Адемов няма.
Желание за изказване?
Заповядайте, господин Попов - заместник-министър в Министерството на труда и социалната политика.
ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР КРАСИМИР ПОПОВ: Благодаря Ви, господин председател.
Уважаеми господин председател, уважаеми госпожи и господа народни представители! Ще си позволя да направя няколко коментара по отношение на повдигнатите въпроси от господин Адемов.
По отношение на зелените работни места – факт е, че все още няма дефиниция на европейско равнище какво означава „зелено работно място”, но и друго нещо е факт, че в Насоките за заетост е ясно фиксирана необходимостта от подкрепа за създаването на зелени работни места. Имайки предвид, че настоящите промени, които ние предлагаме в Закона за насърчаване на заетостта, де факто ще бъдат реализирани чрез бюджета за следващата година – за 2011 г., като финансови операции с цел подкрепа, то е добре сега да предвидим възможността за подкрепа на такъв тип работни места.
Истина е, че беше създадена такава работна група, която да работи на национално равнище и да участва в дебата на европейско равнище. В момента, в който има ясна дефиниция, ние ще имаме възможността да реализираме подкрепата за този процес.
По отношение на § 28, разбира се няма нищо лошо в това да му бъде обърнато особено внимание, но аз само бих искал да споделя с вас, че тази практика като цяло въобще не е нова. Например, в няколко закона, включително и в Кодекса на труда, се прилага подобен подход. По отношение на Кодекса на труда този подход се прилага от началото на 2009 г. и не е довел до нарушение на основните принципи на доказване в административно-наказателното производство. Там става въпрос за чл. 416, ал. 1 от Кодекса на труда.
В практиката по прилагане на Кодекса на труда се установи, че този запис стимулира активното участие на контролирания субект в административно-наказателните производства при събиране на доказателства за изясняване на обстоятелства от значение за производството още в неговите начални фази. В същото време подобен текст стимулира и актосъставителите към стриктно спазване на изискванията на процесуалния закон. Това води до процесуална икономия както в досъдебната фаза, така и в съдебна такава, по административно-наказателните производства, което също се явява основен принцип на правото.
В допълнение бих искал да посоча, че и в друг един закон се прилага аналогичен на прилагания от нас подход и това е Законът за движение по пътищата, който е в сила от 1999 г. Там е налице текст, който сочи следното: редовно съставените актове по този закон имат доказателствена сила до доказване на противното.
Няма да навлизам в детайли, но очевидно подходът, който предлагаме, има своето прагматично обяснение, както и практическо приложение в други нормативни актове.
В заключение бих искал да благодаря на колегите от Социалната комисия за подкрепата на представения от нас законопроект и да благодаря за възможността да споделя нашето виждане по поставените въпроси. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЪЧЕЗАР ИВАНОВ: Благодаря.
Желание за изказване от народните представители няма.
Закривам дебата.
Поставям на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за насърчаване на заетостта под № 002-01-52, внесен от Министерския съвет на 14.06.2010 г.
Моля народните представители да гласуват.
Гласували 64 народни представители: за 64, против и въздържали се няма.
Всички единодушно са гласували – предложението е прието.
Преминаваме към следващата точка от нашата седмична програма, а това е:
ВТОРО ЧЕТЕНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ПАРТИИ.
Председателката на Комисията по бюджет и финанси госпожа Менда Стоянова, заповядайте.
ДОКЛАДЧИК МЕНДА СТОЯНОВА: Уважаеми господин председател, уважаеми колеги!
„Закон за допълнение на Закона за политическите партии.”
Комисията подкрепя текста на вносителя за наименование на закона.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЪЧЕЗАР ИВАНОВ: Желание за изказване няма.
Подлагам на гласуване наименованието на закона.
Моля, гласувайте.
Моля квесторите да поканят народните представители в залата!
Гласували 66 народни представители: за 65, против няма, въздържал се 1.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК МЕНДА СТОЯНОВА: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 1.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Подлагам на гласуване предложението на комисията в подкрепа текста на вносителя за § 1.
Гласували 64 народни представители: за 62, против няма, въздържали се 2.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК МЕНДА СТОЯНОВА: „Заключителна разпоредба.”
Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Да гласуваме предложението на комисията в подкрепа текста на вносителя за наименованието „Заключителна разпоредба”.
Гласували 67 народни представители: за 66, против няма, въздържал се 1.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК МЕНДА СТОЯНОВА: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 2.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Подлагам на гласуване предложението на комисията в подкрепа текста на вносителя за § 2.
Гласували 72 народни представители: за 71, против няма, въздържал се 1.
Предложението е прието, а с това и на второ гласуване Законът за допълнение на Закона за политическите партии.
Следващата точка от програмата ни за тази седмица е:
ВТОРО ЧЕТЕНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА НЕЗАВИСИМИЯ ФИНАНСОВ ОДИТ.
Госпожо Стоянова, имате думата.
ДОКЛАДЧИК МЕНДА СТОЯНОВА: Уважаема госпожо председател, моля да подложите на гласуване процедура във връзка с второто четене на този законопроект, както и на законопроектите за изменение и допълнение на Закона за вътрешния одит в публичния сектор и на Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор - в залата да бъдат поканени заместник-министър Владислав Горанов, господин Стефан Белчев – директор на Дирекция „Вътрешен одит” в Министерството на финансите, и госпожа Десислава Хаджидимитрова – държавен експерт в Дирекция „Вътрешен контрол”.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Подлагам на гласуване направеното процедурно предложение.
Гласували 67 народни представители: за 66, против няма, въздържал се 1.
Предложението е прието.
Моля, поканете гостите в залата.
Имате думата.
ДОКЛАДЧИК МЕНДА СТОЯНОВА: Благодаря.
„Закон за изменение и допълнение на Закона за независимия финансов одит.”
Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на закона.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Да гласуваме предложението на комисията в подкрепа текста на вносителя за наименованието на закона.
Гласували 65 народни представители: за 63, против няма, въздържали се 2.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК МЕНДА СТОЯНОВА: Госпожо председател, може ли пак процедура?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Процедура.
ДОКЛАДЧИК МЕНДА СТОЯНОВА: Извинявам се, пропуснах да помоля да допуснем в залата и господин Чаталбашев – председател на Комисията за публичен надзор над независимите финансови одитори.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Гласуваме направеното процедурно предложение.
Гласували 68 народни представители: за 68, против и въздържали се няма.
Предложението е прието единодушно.
Поканете господин Чаталбашев.
ДОКЛАДЧИК МЕНДА СТОЯНОВА: Параграф 1 – постъпило е предложение на народните представители Ваня Донева и Борис Грозданов.
Комисията подкрепя предложението по букви „а”, „б” и „в”, а предложението по буква „г” беше оттеглено.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 1 и предлага следната редакция:
„§ 1. В чл. 9 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 3 се отменя.
2. В ал. 4 думите „по препоръка” се заменят със „с решение”.
3. Алинея 5 се отменя.
4. В ал. 7 след думата „съобщават” се добавя „в едномесечен срок”.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Има ли становища? Няма.
Подлагам на гласуване предложението на комисията за редакцията на § 1.
Гласували 75 народни представители: за 70, против няма, въздържали се 5.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК МЕНДА СТОЯНОВА: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 2, 3 и 4.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Гласуваме ан блок § 2, 3 и 4 съгласно текста на вносителя, подкрепени от комисията.
Гласували 72 народни представители: за 67, против няма, въздържали се 5.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК МЕНДА СТОЯНОВА: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 5 и предлага следната редакция:
„§ 5. Член 21а се изменя така:
„Чл. 21а. (1) Институтът на дипломираните експерт-счетоводители вписва в регистъра по чл. 24 всеки одитор и одиторско предприятие от трета държава, които представят одиторски доклад за годишните или консолидираните финансови отчети на дружество, учредено извън Европейския съюз, чиито прехвърляеми ценни книжа са допуснати за търгуване на регулиран пазар в страната, освен когато дружеството издава единствено дългови ценни книжа по смисъла на чл. 100к, ал. 2, т. 4 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа, допуснати до търговия на регулиран пазар, с единична номинална стойност не по-малка от левовата равностойност на 50 000 евро, или в случаите на дългови ценни книжа, деноминирани във валута, различна от евро, с номинална стойност към датата на издаването им не по-малка от левовата равностойност на 50 000 евро.
(2) Одиторите или одиторските предприятия от трети държави по ал. 1 са обект на системата за публичен надзор, системата за гарантиране на качеството, както и на проверките, разследванията и санкциите, предвидени в този закон.
(3) Алинея 2 не се прилага в случаите, когато система за гарантиране качеството на друга държава – членка на Европейския съюз, или на трета държава, оценена като равностойна, е извършила проверка на качеството на съответния одитор или одиторско предприятие по ал. 1 през предходните три години.
(4) При спазване на реципрочност, Институтът на дипломираните експерт-счетоводители вписва в регистъра одитор от трета държава, след като същият представи доказателства, че отговаря на изисквания, равностойни на предвидените в чл. 15-19, и след успешно полагане на изпитите по чл. 18.
(5) При спазване на реципричност Институтът на дипломираните експерт-счетоводители вписва в регистъра одиторско предприятие от трета държава, след като представи доказателства, че:
1. три четвърти от членовете на органите на управление и регистрираните одитори, извършващи одит от името на предприятието, отговарят на изисквания, равностойни на предвидените в чл. 15-19;
2. одиторското предприятие извършва независим финансов одит при спазване на изискванията за независимост и обективност и правила, равностойни на предвидените в чл. 9 и чл. 33, ал. 2;
3. одиторското предприятие публикува на своята електронна страница годишен доклад за прозрачност, отговарящ на изискванията по чл. 40м, или изпълнява други равностойни изисквания за оповестяване, в случай че одитира предприятия, извършващи дейност от обществен интерес.
(6) Институтът на дипломираните експерт-счетоводители чрез Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори уведомява Европейската комисия за извършената оценка на реципрочността по смисъла на ал. 2 и 3, както и за основните договорености за сътрудничество със системите за публичен надзор, гарантиране на качеството и налагане на санкции на тези трети държави.
(7) Одиторските доклади за финансови отчети и издадени от одитори или одиторски предприятия от трети държави, които не са регистрирани в страната по съответния ред, нямат правна сила.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЪЧЕЗАР ИВАНОВ: Уважаеми народни представители, имате думата по § 5. Няма желания за изказване.
Подлагам на гласуване § 5 в редакция на комисията.
Гласували 74 народни представители: за 67, против няма, въздържали се 7.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК МЕНДА СТОЯНОВА: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 6, 7 и 8.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЪЧЕЗАР ИВАНОВ: Желания за изказване по § 6, 7 и 8? Няма.
Подлагам на гласуване ан блок § 6, 7 и 8.
Гласували 70 народни представители: за 64, против няма, въздържали се 6.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК МЕНДА СТОЯНОВА: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 9 и предлага следната редакция:
„§ 9. В чл. 28а след думата „участват” се добавя „и да подписват одиторско мнение”.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЪЧЕЗАР ИВАНОВ: Желания за изказване по § 9? Няма.
Подлагам на гласуване § 9 в редакция на комисията.
Гласували 68 народни представители: за 65, против няма, въздържали се 3.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК МЕНДА СТОЯНОВА: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 10.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЪЧЕЗАР ИВАНОВ: Желания за изказване по § 10? Няма.
Подлагам на гласуване § 10.
Гласували 67 народни представители: за 63, против няма, въздържали се 4.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК МЕНДА СТОЯНОВА: По § 11 има направено предложение от народните представители Ваня Донева и Борис Грозданов, което е подкрепено от комисията.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 11:
„§ 11. В чл. 35б се правят следните изменения:
1. В ал. 2 думата „шестима” се заменя с „четирима”.
2. В ал. 3, т. 2 думите „да са известни и” се заличават.
3. В ал. 5:
а) точка 1 се изменя така:
„1. едно лице се предлага от министъра на финансите;”;
б) в т. 4 думите „две лица се предлагат” се заменят с „едно лице се предлага”.
4. Алинея 7 се изменя така:
„(7) Членът на комисията, предложен от Управителния съвет на Института на дипломираните експерт-счетоводители, може да упражнява дейност, свързана с независимия финансов одит.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЪЧЕЗАР ИВАНОВ: Желания за изказване по § 11? Няма.
Подлагам на гласуване § 11 в редакция на комисията.
Гласували 69 народни представители: за 63, против 3, въздържали се 3.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК МЕНДА СТОЯНОВА: По § 12 има предложение на народните представители Ваня Донева и Борис Грозданов.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 12:
„§ 12. В чл. 35в се правят следните изменения:
1. В ал. 4 думите „щатни служители на” се заменят с „в трудово или служебно правоотношение с”.
2. Алинея 6 се изменя така:
„(6) Членовете на комисията с изключение на председателя, получават възнаграждение за участието си във всяко заседание в размер на една минимална работна заплата за страната. Полученото месечно възнаграждение не може да превишава 50 на сто от основното месечно възнаграждение на председателя.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЪЧЕЗАР ИВАНОВ: Желания за изказвания по § 12? Няма.
Подлагам на гласуване § 12 в редакция на комисията.
Гласували 72 народни представители: за 66, против няма, въздържали се 6.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК МЕНДА СТОЯНОВА: По § 13 има предложение на народните представители Ваня Донева и Борис Грозданов.
Комисията подкрепя предложението по буква „б”, предложението по буква „а” е оттеглено.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 13:
„§ 13. В чл. 35д се правят следните изменения:
1. В ал. 1 т. 3 думата „системата” се заменя със „системите”.
2. В ал. 2 т. 7 се изменя така:
„7. утвърждава или връща с мотивирано искане за преразглеждане правилата по чл. 21а;”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЪЧЕЗАР ИВАНОВ: Желания за изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване § 13 в редакция на комисията.
Моля народните представители да гласуват.
Гласували 71 народни представители: за 68, против няма, въздържали се 3.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК МЕНДА СТОЯНОВА: Има предложение на народните представители Ваня Донева и Борис Грозданов за нов § 14.
Комисията подкрепя предложението за нов § 14 и предлага следната редакция:
„§ 14. В чл. 35е се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думата „четирима” се заменя с „двама”.
2. В ал. 2 думата „четири” се заменя с „три”.
3. В ал. 3 думата „пет” се заменя с „четири”.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЪЧЕЗАР ИВАНОВ: Има ли желания за изказвания по новия § 14? Няма.
Подлагам на гласуване новия § 14 в редакция на комисията.
Моля, гласувайте.
Гласували 71 народни представители: за 62, против няма, въздържали се 9.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК МЕНДА СТОЯНОВА: Комисията предлага да се създаде нов § 15:
„§ 15. Член 38 се изменя така:
„Чл. 38. Институтът на дипломираните експерт-счетоводители се представлява от неговия председател.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЪЧЕЗАР ИВАНОВ: Желания за изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване новия § 15 в редакция на комисията.
Моля народните представители да гласуват.
Гласували 72 народни представители: за 68, против няма, въздържали се 4.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК МЕНДА СТОЯНОВА: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 14, който става § 16 и предлага следната редакция:
„§ 16. В чл. 39 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Общото събрание приема устав, избира председател на Института на дипломираните експерт-счетоводители и членове на органите му.”
2. В ал. 3 се създава изречение второ: „Председателят ръководи заседанията на управителния съвет”.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЪЧЕЗАР ИВАНОВ: Желания за изказвания за § 16? Няма.
Подлагам на гласуване § 14, който става § 16 в редакция на комисията.
Гласували 74 народни представители: за 69, против няма, въздържали се 5.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК МЕНДА СТОЯНОВА: Комисията предлага § 15 да бъде отхвърлен, тъй като е отразен на систематичното си място в § 16.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЪЧЕЗАР ИВАНОВ: Желаещи за изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване предложението на комисията § 15 да намери систематичното си място в § 16.
Моля, гласувайте.
За протокола – комисията предлага § 15 да бъде отхвърлен, тъй като е отразен на систематичното си място. Да бъде записано точно.
Гласували 78 народни представители: за 71, против няма, въздържали се 7.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК МЕНДА СТОЯНОВА: Параграф 16, § 17, § 18, § 19 и § 20 – комисията подкрепя текста на вносителя за § 16, който става § 17, за § 17, който става § 18, за § 18, който става § 19, за § 19, който става § 20, и § 20, който става § 21.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЪЧЕЗАР ИВАНОВ: Уважаеми народни представители, има ли желания за изказвания от § 17 до § 21? Няма.
Ще подложа на гласуване ан блок параграфите: § 16, който става § 17, § 17, който става § 18, § 18, който става § 19, § 19, който става § 20, и § 20, който става § 21.
Гласуваме ан блок.
Гласували 73 народни представители: за 67, против няма, въздържали се 6.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК МЕНДА СТОЯНОВА: Параграф 21 – предложение на народния представител Ваня Донева и Борис Грозданов.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 21, който става § 22, и предлага следната редакция:
„§ 22. В чл. 40н ал. 2 се изменя така:
„(2) Ключовият одитор на одиторско предприятие, както и одитор, който работи пряко чрез индивидуална практика, когато одитират предприятие, извършващо дейност от обществен интерес, трябва да се оттеглят, след като са имали одитни ангажименти в продължение на пет поредни години от датата на назначаване в одитираното предприятие. Те не могат да участват в одита на същото предприятие преди изтичането на две години от оттеглянето си от ангажимента за одит.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЪЧЕЗАР ИВАНОВ: Желание за изказвания за § 22? Няма желание за изказвания за § 22.
Подлагам на гласуване § 21, който става § 22 под редакцията на комисията.
Гласували 73 народни представители: за 64, против 4, въздържали се 5.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК МЕНДА СТОЯНОВА: Параграф 22 и § 23. Комисията подкрепя текста на вносителя за § 22, който става § 23, и за § 23, който става § 24.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЪЧЕЗАР ИВАНОВ: Има ли желание за изказвания за параграфите 23 и 24? Няма.
Ще гласуваме ан блок параграфите 22, който става § 23, и § 23, който става § 24.
Гласували 70 народни представители: за 61, против няма, въздържали се 9.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК МЕНДА СТОЯНОВА: Параграф 24 – предложение на народния представител Ваня Донева и Борис Грозданов.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 24, който става § 25:
„§ 25. В Допълнителните разпоредби се правят следните изменения и допълнения:
1. В § 1:
а) в т. 11 буква „з” се отменя;
б) създават се точки 22, 23, 24, 25, 26 и 27:
„22. „Инспектор” е лице, което не упражнява дейност, свързана с независимия финансов одит, и е в трудови или извънтрудови правоотношения с комисията, отговаря на определените изисквания на този закон за придобита квалификация и опит и е преминало обучение за контрол на качеството.
23. „Експерт” е физическо лице със специфични познания за финансовите пазари, финансовото отчитане, одитиране или други области, свързани с проверките и практиката на извършваните одити по този закон.
24. „Контрольор” е лице, член на Института на дипломираните експерт-счетоводители, преминало обучение за контрол на качеството и утвърдено за контрольор.
25. „Опит в областта на независимия финансов одит” е опитът в областта на счетоводството, финансовото отчитане и одита.
26. „Проверка” е съвкупност от систематични, планирани процедури за проверяване качеството на дейността на регистрираните одитори и специализирани одиторски предприятия и включва оценка на спазването на приложимите стандарти за одит и на изискванията за независимост, на количеството и качеството на изразходваните ресурси, на полученото одиторско възнаграждение и на системата за вътрешен контрол на качеството.
27. „Разследване” е изпълнението на съвкупност от процедури за откриване, коригиране и предотвратяване на неправилно извършване на независимия финансов одит, както и на нарушения на приложимите международни стандарти и законови разпоредби от регистрираните одитори и специализираните одиторски предприятия.”
2. Създава се § 1б:
„§ 1б. Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори е компетентният орган, на който е възложен надзора над регистрираните одитори и одиторски дружества, както и ефективното сътрудничество на общностно ниво, по отношение на надзорните действия на държавите-членки.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЪЧЕЗАР ИВАНОВ: Желание за изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване § 24, който става § 25 под редакция на комисията.
Гласували 73 народни представители: за 65, против няма, въздържали се 8.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК МЕНДА СТОЯНОВА: Параграф 25 – предложение на народния представител Ваня Донева и Борис Грозданов.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията предлага § 25 да се отхвърли, тъй като е отразен на систематичното си място в § 27.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЪЧЕЗАР ИВАНОВ: Има ли желание за изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване предложението на комисията § 25 да се отхвърли, тъй като е отразен на систематичното си място в § 27.
Гласували 74 народни представители: за 67, против няма, въздържали се 7.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК МЕНДА СТОЯНОВА: Предложение на народния представител Ваня Донева и Борис Грозданов.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията предлага да се създадат Преходни разпоредби с § 26 и 27.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЪЧЕЗАР ИВАНОВ: Желание за изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване предложението на комисията „Преходни разпоредби” с § 26 и 27.
Гласували 79 народни представители: за 70, против 2, въздържали се 7.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК МЕНДА СТОЯНОВА:
„Преходни разпоредби
§ 26. (1) С влизането в сила на този закон мандатът на члена на комисията – представител на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма и мандатите на членовете – представители на Института на дипломираните експерт-счетоводители, се прекратява.
(2) Председателят на комисията в 14-дневен срок от влизането в сила на този закон предлага на Народното събрание да избере за член на комисията представител на Института на дипломираните експерт-счетоводители.
§ 27. Разпоредбата на чл. 40н, ал. 2 се прилага за одитни ангажименти за годишни финансови отчети, съставени след 31 декември 2008 г.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЪЧЕЗАР ИВАНОВ: Има ли желание за изказвания за § 26 и § 27? Няма.
Подлагам на гласуване ан блок § 26 и § 27.
Гласували 81 народни представители: за 73, против 2, въздържали се 6.
Предложението е прието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: А с него и на второ гласуване Законът за изменение и допълнение на Закона за независимия финансов одит.
Следващата точка от нашата програма е:
ВТОРО ЧЕТЕНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ВЪТРЕШНИЯ ОДИТ В ПУБЛИЧНИЯ СЕКТОР.
Има думата председателят на Комисията по бюджет и финанси – госпожа Менда Стоянова.
ДОКЛАДЧИК МЕНДА СТОЯНОВА: Благодаря, госпожо председател.
„Закон за изменение и допълнение на Закона за вътрешния одит в публичния сектор.”
Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на закона.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Подлагам на гласуване предложението на комисията в подкрепа текста на вносителя за наименованието на закона.
Гласували 76 народни представители: за 73, против няма, въздържали се 3.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК МЕНДА СТОЯНОВА: Комисията подкрепя текста на вносителя за параграфи 1, 2 и 3.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Подлагам на гласуване ан блок параграфи 1, 2 и 3 по вносител, подкрепени от комисията.
Гласували 77 народни представители: за 71, против няма, въздържали се 6.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК МЕНДА СТОЯНОВА: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 4 и предлага следната редакция:
„§ 4. В чл. 12 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1, т. 3 цифрата „5” се заменя с „10”.
2. В ал. 2 след думата „риска” се добавя „направена от първостепенния разпоредител с бюджетни кредити” и накрая се добавя „и в общини”.
3. Създава се ал. 3:
„(3) Извън случаите по ал. 1 и 2 дейността по вътрешен одит може да се осъществява по реда на чл. 11, ал. 2.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Има ли изказвания, колеги? Не.
Подлагам на гласуване § 4 по редакцията на комисията, съгласно доклада на комисията.
Гласували 68 народни представители: за 65, против няма, въздържали се 3.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК МЕНДА СТОЯНОВА: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 5 и § 6.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Гласуваме предложението на вносителя за § 5 и § 6, подкрепени от комисията – ан блок двата параграфа.
Гласували 73 народни представители: за 64, против няма, въздържали се 9.
Предложението е прието.
(Реплика от народен представител от ГЕРБ към председателя Цецка Цачева.)
За стенограмата - моля, в предишното гласуване в залата е чуто „не подлагам на гласуване”. Естествено, че е „подлагам на гласуване”.
Благодаря на бдителните народни представители.
ДОКЛАДЧИК МЕНДА СТОЯНОВА: Предложение на народните представители Ваня Донева, Димитър Главчев и Борис Грозданов за § 7.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 7 и предлага следната редакция:
„§ 7. В чл. 18 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 след думата „включва” се добавя „служители и”, а думите „подходяща квалификация и опит” се заменят с „образователна степен „магистър”, които имат най-малко 4 години стаж”.
2. Създава се нова ал. 2:
„(2) В общините може да се сформира одитен комитет с решение на общинския съвет.”
3. Досегашната ал. 2 става ал. 3 и в нея думите „за своята работа” се заменят с „в срок един месец след създаването му”.
4. Създава се ал. 4:
„(4) Правилата за работа на одитния комитет в общините се утвърждават от общинския съвет.”
5. Досегашната ал. 3 става ал. 5, а думите „докладите на одитните ангажименти” се заличават.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Има ли желаещи за изказване?
Подлагам на гласуване § 7 по редакция на комисията, съгласно доклада на същата.
Гласували 76 народни представители: за 71, против няма, въздържали се 5.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК МЕНДА СТОЯНОВА: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 8.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Подлагам на гласуване § 8 по вносител и съгласно предложението на комисията.
Гласували 70 народни представители: за 66, против няма, въздържали се 4.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК МЕНДА СТОЯНОВА: Предложение на народните представители Ваня Донева, Димитър Главчев и Борис Грозданов за § 9.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 9 и предлага следната редакция:
„§ 9. В чл. 21 се правят следните изменения и допълнения:
1. Създава се нова ал. 4:
„(4) Ръководителят на звеното за вътрешен одит се приравнява на длъжността „директор на дирекция” в съответното ниво администрация.”
2. Досегашната ал. 4 става ал. 5, а думите „по чл. 12, ал. 1, т. 1, 3 и 4” се заменят с „по чл. 12, ал. 1, т. 1, 3 и 4 и ал. 2”.
3. Досегашната ал. 5 става ал. 6 и в нея думите „ал. 4” се заменят с „ал. 5”.
4. Досегашната ал. 6 става ал. 7.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Има ли становища по обсъжданите текстове? Не.
Подлагам на гласуване § 9 в редакцията на комисията.
Гласували 74 народни представители: за 66, против няма, въздържали се 8.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК МЕНДА СТОЯНОВА: Комисията подкрепя текста на вносителя за параграфи 10, 11, 12 и 13.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Ан блок подлагам на гласуване параграфи с номера 10, 11, 12 и 13 по вносител, които комисията подкрепя изцяло.
Гласували 76 народни представители: за 70, против няма, въздържали се 6.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК МЕНДА СТОЯНОВА: Предложение на народните представители Ваня Донева, Димитър Главчев и Борис Грозданов за създаване на нов параграф.
Комисията подкрепя предложението и предлага да се създаде нов § 14:
„§ 14. В чл. 30, ал. 2 думата „след” се заменя с „в 14-дневен срок от”.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Има ли желаещи за изказване? Не.
Подлагам на гласуване предложението на комисията за създаване на нов § 14 в редакция и съдържание, така както ни бе предложен по доклада и докладчика.
Гласуваме § 14, моля.
Гласували 79 народни представители: за 70, против няма, въздържали се 9.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК МЕНДА СТОЯНОВА: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 15, който става § 16, за § 16, който става § 17, за § 17, който става § 18 и за § 18, който става § 19.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: И § 14, който става § 15.
Подлагам на гласуване ан блок параграфи с номера по вносител 14, 15, 16, 17 и 18, които комисията подкрепя изцяло с промяна в номерацията съответно от § 15 до § 19 включително.
Гласуваме тези пет параграфа.
Гласували 71 народни представители: за 65, против няма, въздържали се 6.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК МЕНДА СТОЯНОВА: По § 19 има предложение от народните представители Ваня Донева, Димитър Главчев и Борис Грозданов.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 19, който става § 20, и предлага следната редакция:
„§ 20. В чл. 40 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1, т. 4 съюзът „и” се заменя със запетая и накрая се добавя „и предприетите действия от ръководителя на организацията и ръководителя на вътрешния одит”.
2. Алинея 4 се изменя така:
„(4) Ръководителят на звеното за вътрешен одит в организациите по чл. 12, ал. 1, т. 1, 3 и 4 и ал. 2 изготвя и представя на ръководителя на организацията в срок до 20 февруари на следващата година обобщен годишен доклад за дейността по вътрешия одит”.
3. Създава се нова ал. 5:
„(5) Ръководителят на организацията изпраща доклада по ал. 4 на министъра на финансите в срок до 28 февруари на следващата година”.
4. Досегашната ал. 5 става ал. 6.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Има ли желаещи за изказване? Не.
Подлагам на гласуване § 20, съгласно предложението на комисията.
Гласували 80 народни представители: за 71, против няма, въздържали се 9.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК МЕНДА СТОЯНОВА: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 20, който става § 21, за § 21, който става § 22, за § 22, който става § 23 и за § 23, който става § 24.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Гласуваме параграфи с номера 20, 21, 22, 23, 24 и 25 по вносител, които стават съответно … (Шум и реплики в залата.) До 24, прощавайте.
Гласуваме параграфи с номера 20, 21, 22 и 23 по вносител, които стават съответно параграфи с номера 21, 22, 23 и 24, съгласно доклада на комисията.
Гласували 78 народни представители: за 68, против няма, въздържали се 10.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК МЕНДА СТОЯНОВА: Комисията предлага да се създаде нов § 25:
„§ 25. В чл. 52 след думите „чл. 12, ал. 1, т. 1, 3 и 4” се добавя „и ал. 2”.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Има ли становища?
Подлагам на гласуване § 25 - нов, така както го предлага комисията.
Гласуваме.
Гласували 85 народни представители: за 74, против няма, въздържали се 11.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК МЕНДА СТОЯНОВА: Госпожо председател, моля за процедура.
Моля да подложите на гласуване удължаване на работното време до приемането на закона.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Дами и господа народни представители, остават ни няколко текста до приемането на този законопроект.
Подлагам на гласуване направеното процедурно предложение за удължаване на работно време до обсъждане и гласуване на законопроекта на второ гласуване.
Гласували 78 народни представители: за 72, против 4, въздържали се 2.
Предложението е прието.
Продължете, госпожо Стоянова.
ДОКЛАДЧИК МЕНДА СТОЯНОВА: Благодаря.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 24, който става § 26, § 25, който става § 27, § 26, който става § 28 и § 27, който става § 29.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Тъй като в доклада има правописна грешка – изписано е „§ 28, който става § 29”, а трябва да бъде „§ 27”.
Подлагам на гласуване параграфи с номера 24, 25, 26 и 27 по вносител, които стават съответно параграфи с номера 26, 27, 28 и 29, съгласно доклада на комисията.
Гласуваме.
Гласували 77 народни представители: за 69, против няма, въздържали се 8.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК МЕНДА СТОЯНОВА: Предложение на народните представители Ваня Донева, Димитър Главчев и Борис Грозданов.
Комисията подкрепя предложението и предлага следната редакция за наименованието на подразделението и на § 30:
„Преходни и заключителни разпоредби
§ 30. Изискването към одиторите, извършващи специфични одитни дейности по фондове и програми на Европейския съюз за притежание на сертификат „Вътрешен одитор в публичния сектор”, влиза в сила от 1 януари 2011 г.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Има ли желаещи за изказвания? Не.
Подлагам на гласуване наименованието на подраздела „Преходни и заключителни разпоредби” ведно с § 30 по доклада на комисията.
Гласували 78 народни представители: за 70, против няма, въздържали се 8.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК МЕНДА СТОЯНОВА: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 28, който става § 31, и предлага следната редакция:
„§ 31. (1) В 6-месечен срок от влизането в сила на този закон министърът на финансите издава наредбата по чл. 53а.
(2) В 6-месечен срок от влизането в сила на този закон Министерският съвет одобрява тарифата по чл. 53, ал. 2.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Има ли съображения? Не.
Гласуваме § 31 по доклада на комисията.
Гласували 78 народни представители: за 70, против 1, въздържали се 7.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК МЕНДА СТОЯНОВА: Предложение на народните представители Ваня Донева, Димитър Главчев и Борис Грозданов - § 29 да отпадне.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията предлага § 29 да бъде отхвърлен.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Гласуваме предложението на комисията за отхвърляне на § 29 по вносител.
Гласували 78 народни представители: за 70, против няма, въздържали се 8.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК МЕНДА СТОЯНОВА: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 30, който става § 32, и за § 31, който става § 33.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Да гласуваме промяната в номерацията на параграфи по вносител 30 и 31, които стават съответно параграфи 32 и 33.
Гласували 70 народни представители: за 65, против няма, въздържали се 5.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК МЕНДА СТОЯНОВА: Комисията предлага § 32 да бъде отхвърлен, тъй като е отразен на систематичното си място в § 31.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Да гласуваме предложението на комисията за отхвърляне на § 32 по вносител, тъй като систематично вече го гласувахме като § 31.
Гласували 69 народни представители: за 66, против 1, въздържали се 2.
Предложението е прието, а с това и на второ четене Законът за вътрешния одит в публичния сектор.
Съобщение за парламентарен контрол на 2 юли 2010 г., петък:
Първи ще отговаря заместник министър-председателят и министър на вътрешните работи Цветан Цветанов на питане, поставено от народния представител Калина Крумова.
Следва отговор на заместник министър-председателя и министър на финансите Симеон Дянков на въпрос от народния представител Асен Гагаузов.
Министърът на здравеопазването Анна-Мария Борисова ще отговори на три въпроса от народните представители Мая Манолова; Евгений Желев; и Евгений Желев и Спас Панчев.
Министърът на земеделието и храните Мирослав Найденов ще отговори на два въпроса от народния представител Меглена Плугчиева и на питане от народния представител Корнелия Нинова.
Министърът на труда и социалната политика Тотю Младенов ще отговори на четири въпроса от народните представители Милена Христова; Мая Манолова; Емилия Масларова и Драгомир Стойнев; и Антон Кутев и на питане от народния представител Емилия Масларова.
Министърът на външните работи Николай Младенов ще отговори на въпрос от народния представител Иван Николаев Иванов и на питане от народния представител Четин Казак.
Министърът на правосъдието Маргарита Попова ще отговори на въпрос от народния представител Валентин Николов.
На основание чл. 83, ал. 3 и чл. 86, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание отлагане на отговори със седем дни са поискали:
- министърът на земеделието и храните Мирослав Найденов на въпрос с писмен отговор от народния представител Меглена Плугчиева;
- министърът на отбраната Аню Ангелов на два въпроса от народните представители Огнян Пейчев и Ангел Найденов;
- министърът на околната среда и водите Нона Караджова на въпрос от народния представител Иван Николаев Иванов;
- министърът на регионалното развитие и благоустройството Росен Плевнелиев на въпрос от народния представител Янаки Стоилов;
- министърът на икономиката, енергетиката и туризма Трайчо Трайков на въпрос от народния представител Венцислав Лаков и на питане от народния представител Иван Николаев Иванов;
- министърът на здравеопазването Анна-Мария Борисова на три въпроса от народните представители Ваньо Шарков, Лъчезар Тошев и Димитър Горов;
- министърът на труда и социалната политика Тотю Младенов на два въпроса от народния представител Мая Манолова.
На основание чл. 83, ал. 4 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание поради отсъствие, по уважителни причини, на народния представител Бойко Великов се отлага отговор на негов въпрос от министъра на околната среда и водите Нона Караджова.
Утре начало на пленарното заседание - 9,00 ч., със законодателна дейност до 10,30 ч., от 11,00 ч. - парламентарен контрол.
Закривам настоящото пленарно заседание. (Звъни.)

(Закрито в 14,09 ч.)

Председател:

Цецка ЦачеваЗаместник-председател:

Лъчезар Иванов


Секретари:

Петър Хлебаров

Митхат Метин


Форма за търсене
Ключова дума
ЧЕТИРИДЕСЕТ И ПЪРВО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект на Конституция на Република България

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на членове на Комисията за енергийно и водно регулиране

Избор на председател и членове на Комисията за защита на личните данни

Избор на председател на Комисията за енергийно и водно регулиране

Избор на член на Централната избирателна комисия

    Последни заседания