Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Стенограми от пленарни заседания
СТО ТРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТО ЗАСЕДАНИЕ
София, сряда, 28 юли 2010 г.
Открито в 9,10 ч.

28/07/2010
Видео архив » Преглед на видео архив
Председателствали: председателят Цецка Цачева и заместник-председателите Анастас Анастасов, Павел Шопов и Екатерина Михайлова
Секретари: Петър Хлебаров и Митхат Метин

ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Налице е кворум. Откривам пленарното заседание. (Звъни.)
Уважаеми дами и господа народни представители, предлагам ви ...
ГЕОРГИ БОЖИНОВ (КБ, от място): Искам пререгистрация на кворума.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Налице е кворум. Нямам задължение по правилника да прегласувам. Няколко пъти се обяснявахме, че по правилника е предвидено в момента, в който има кворум, да открия заседанието. След това ще стане ясно при конкретните гласувания. Благодаря Ви, господин Божинов, седнете си на мястото.
Програма за работата на Народното събрание за 28-30 юли 2010 г.
1. Изслушване на заместник министър-председателя и министър на вътрешните работи Цветан Цветанов във връзка с полицейското насилие над невинни граждани в град Кърджали.
2. Проект за решение за даване на съгласие за водене на преговори и сключване на Споразумение между Република България и Банка Кредитанщалт фюр Видерауфбау - Франкфурт на Майн, за финансиране на проект „Техническа инфраструктура 2010-2013”.
3. Второ четене на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2010 г.
4. Първо четене на законопроекти за изменение и допълнение на Закона за защита от дискриминация.
5. Проект за решение за промени в състава на членовете на Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори.
6. Второ четене на Законопроекта за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия.
7. Второ четене на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за здравното осигуряване .
8. Второ четене на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за управление на отпадъците.
9. Второ четене на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за гражданското въздухоплаване.
10. Второ четене на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за висшето образование.
11. Парламентарен контрол.
Моля, гласувайте програмата за работа на Народното събрание от 28 до 30 юли 2010 г.
Гласували 165 народни представители: за 153, против 1, въздържали се 11.
Предложението е прието.
По реда на чл. 43, ал. 3 в предвидения по правилника срок са постъпили три предложения за допълнително включване в програмата за тази пленарна седмица.
Първите две са на народните представители Лъчезар Тошев – заявено на 23 юли 2010 г., и на народния представител Мартин Димитров – заявено на 27 юли 2010 г., с искане за включване в дневния ред на Народното събрание за седмицата 28-30 юли Законопроект за изменение и допълнение на Закона за политическа и гражданска реабилитация на репресирани лица, № 054-01-25, внесен от Лъчезар Тошев на 25 март 2010 г. В предложението искането е конкретизирано като т. 1 от дневния ред.
Заповядайте, господин Тошев, във връзка с вчерашното ни решение и току-що гласуваната програма с т. 1 – изслушване на вицепремиера.
ЛЪЧЕЗАР ТОШЕВ (СК): Благодаря, госпожо председател.
Уважаеми народни представители, тъй като до вчера не знаехме, че първа точка от дневния ред днес ще бъде изслушването на заместник министър-председателя и министър на вътрешните работи господин Цветанов, предлагаме второто четене на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за политическа и гражданска реабилитация на репресирани лица да бъде втора точка от нашия дневен ред. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Подлагам на гласуване предложението за включване като втора точка в дневния ред на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за политическа и гражданска реабилитация на репресирани лица, с уточнението, което бе направено в пленарната зала от господин Тошев.
Моля, гласувайте.
Гласували 159 народни представители: за 118, против 27, въздържали се 14.
Предложението е прието.
Постъпило е предложение от народния представител Мая Манолова от името на Парламентарната група на Коалиция за България – като точка в дневния ред за тази седмица да бъде включен проект на Доклад на Временната анкетна комисия със задача да изясни изнесените данни за грубо нарушаване на Конституцията и правилника при гласуването и обнародването на Закона за изменение и допълнение на Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите и поправка на същия закон в следващия брой на „Държавен вестник”, и решение към проекта на доклада.
Заповядайте, госпожо Манолова.
МАЯ МАНОЛОВА (КБ): Уважаема госпожо председател, уважаеми господин вицепремиер, уважаеми колеги! Анкетната комисия, която трябваше да изяснява случая със злополучната наркотична поправка, приключи своята работа на 13 юли 2010 г. На 13 юли беше внесен и докладът на комисията, заедно със съответен Проект за решение. Вече втора седмица управляващите отлагат включването на тази точка в дневния ред, като се създава впечатление, че се иска отлагането на разглеждането на този доклад, че се иска размиването във времето на този проблем – да се отложи, да се забрави, да се загуби интерес.
Възниква въпросът: защо? Дали защото се притеснявате, че при разглеждането на доклада ще излязат наяве допълнителни скандални обстоятелства и замесени лица с тази наркопоправка, или защото разглеждането на този доклад не се вписва във фанфарната картина на отбелязването на годишнината от управлението на ГЕРБ? Дали защото очаквате, че този доклад може да се окаже една от лъжичките с катран в кацата с мед на иначе парадното отбелязване на първата година от управлението? Но нещата са такива, каквито са.
Моето предложение е да опровергаете тези впечатления, като гласувате включването на разглеждането на доклада в седмичната ни програма като т. 5.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Подлагам на гласуване предложението за включване като т. 5 в програмата ни за тази пленарна седмица на доклада на Временната анкетна комисия.
Гласували 158 народни представители: за 141, против 11, въздържали се 6.
Предложението е прието.
Съобщения относно постъпили законопроекти и проекторешения за времето от 21 до 27 юли 2010 г.:
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за лова и опазване на дивеча. Вносители са Емил Делчев Димитров, Николай Тодоров Мелемов, Цветомир Михов и Иван Иванов. Водеща е Комисията по земеделието и горите. Съпътстваща е Комисията по околната среда и водите.
Законопроект за допълнение на Закона за Държавна агенция „Национална сигурност”. Вносител е Министерският съвет. Водеща е Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред. Съпътстваща е Комисията за контрол на Държавна агенция „Национална сигурност”.
Законопроект за изменение и допълнение на Наказателно-процесуалния кодекс. Вносители са Михаил Миков, Янаки Стоилов и Мая Манолова. Водеща е Комисията по правни въпроси.
Проект за решение за даване на съгласие за водене на преговори и сключване на Споразумение между Република България и Банка Кредитанщалт фюр Видерауфбау – Франкфурт на Майн, за финансиране на Проект „Техническа инфраструктура 2010-2013”. Вносител е Министерският съвет. Проектът за решение е разпределен на Комисията по бюджет и финанси и на Комисията по регионална политика и местно самоуправление.
Преминаваме към точка първа от приетата програма за настоящата пленарна седмица:
ИЗСЛУШВАНЕ НА ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛЯ И МИНИСТЪР НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ ВЪВ ВРЪЗКА С ПОЛИЦЕЙСКОТО НАСИЛИЕ НАД НЕВИННИ ГРАЖДАНИ В ГРАД КЪРДЖАЛИ.
Заповядайте за процедура, господин Велчев.
КРАСИМИР ВЕЛЧЕВ (ГЕРБ): Уважаема госпожо председател, уважаеми господин вицепремиер, уважаеми колеги! Поради широкия обществен интерес, възникнал след полицейската акция в Кърджали, и на основание чл. 41, ал. 2 предлагам т. 1 от дневния ред да бъде предавана пряко по Националното радио и Националната телевизия.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Подлагам на гласуване направеното предложение за пряко излъчване по Националната телевизия и Националното радио на т. 1 от дневния ред.
Гласували 162 народни представители: за 161, против 1, въздържали се няма.
Предложението е прието.
Съгласно процедурата по чл. 99, ал. 2 от Правилника, изслушването ще протече по следния начин.
В рамките на 10 мин. вносителите, а това са господин Михаил Миков, Лютви Местан, Христо Бисеров и Ангел Найденов, могат да развият въпросите към вицепремиера и министър на вътрешните работи Цветан Цветанов, след което той отговаря, неограничен във времето. Следва възможност до двама народни представители от парламентарна група и един независим в рамките на 2 мин. да поставят допълнителни въпроси. Изслушваното лице отговаря след всички поставени допълнителни въпроси.
От името на вносителите, господин Миков, имате думата.
МИХАИЛ МИКОВ (КБ): Благодаря Ви, уважаема госпожо председател.
Уважаеми господин вицепремиер, уважаеми дами и господа! През последните осем месеца имаше поне няколко станали известни на обществеността аналогични случаи на този в Кърджали. Говорим за Бистрица, говорим за Варна, говорим за известния певец Красимир Аврамов и сега, последният случай – в Кърджали. Има и други случаи, които не са получили такава известност, но при тях също са нарушени съществени конституционни права при действията на служители на Министерството на вътрешните работи.
Уважаеми дами и господа, уважаеми господин министър, Конституцията дава специална защита както на личната свобода и на неприкосновеност, която е нарушена в този случай, така и на неприкосновеността на жилището. В чл. 33 изрично е прокламирано, че жилището е неприкосновено и без съгласието на обитателя му никой не може да влиза или да остава в него, освен в случаи, изрично посочени в закон. Тази защита е развита в Наказателния кодекс, където е предвидена тежка санкция за влизане в чуждо жилище като се употреби сила, заплашване, злоупотреба с власт и други квалификации, които няма да коментирам. Те не са съотносими към случая.
Още по-тежко законодателят е определил наказателната отговорност до пет години тогава, когато това деяние е извършено нощем или от въоръжено лице, от две или повече лица. Именно това прави този случай изключително тревожен за обществото.
Уважаеми господин министър, няма никакви основания да се смята, че този случай, добил широка обществена известност или нетърпимост, не е част от поредицата действия, които са продиктувани от едно поведение, от едно политическо говорене, от една политика, която се налага в последните месеци. И правилата, по които се провежда специфичната полицейска работа, трудно могат да ограничат служителите тогава, когато от тях се изисква поведение, несъответстващо не само на духа, но и на буквата на Конституцията.
В случая на 23 юли – посочено е и в жалбата на пострадалата гражданка, разбира се, пострадалите лица са повече – личат няколко остри проблема, на които обществото трябва да получи ясен отговор. От този случай, който, както казах, не е първият случай, отчетен като грешка в кавички, възникват много въпроси:
Кой е разпоредил и утвърдил такъв тип действия, след като е известно, че обикновено такива полицейски операции се провеждат до 10,00 ч. вечерта и след 6,00 ч. сутринта? За да има изключение от тази утвърдена в полицейската работа практика, трябва да има наистина доказана извънредност на случая. Именно това кореспондира с втората алинея на чл. 170 от Наказателния кодекс, която предвижда още по-тежка наказателна отговорност за проникване нощем, за проникване на повече от едно лице, за проникване на въоръжено лице. Така е у нас, така е и в Европа, така е и в немския закон, така е и във френския закон.
Имало ли е досъдебно производство в този случай и дали съдът е разрешил това влизане? Дали е бил известен прокурорът, преди и след извършването на тези действия, за да се спази изискването на Конституцията за уведомяване след задържането на лицето в 24-часов срок? Това са все обективни въпроси, които очертават начина, поведението и усещането – не на тези служители – аз съм далече от мисълта, че Народното събрание трябва да се занимава с дисциплинарната или друга отговорност на един или друг служител, но общата среда, в която се провеждат такъв тип действия. Защото борбата с престъпността е важен приоритет, но няма такава цел на държавата, която да обосновава повтарящи се случаи на флагрантно нарушаване на основни конституционни права.
Защо цивилни служители са провеждали тази операция, след като е константна практика при такъв тип операции да участва и униформен служител, особено когато това става нощем? Защото усещането, в случая с тези хора, е било за абсолютно бандитско нападение, а не за полицейска операция. И слава Богу, аз не знам, че бившите служители на Министерството на вътрешните работи не са имали оръжие, и слава Богу, че ако са имали случайно, не са започнали неговата употреба, когато в тях е възникнало основателното съмнение за противоправно нападение в дома им.
Уважаеми господин министър, уважаеми дами и господа! От този случай излиза още един проблем, който освен на общественото внимание, трябва да е и на вниманието на Народното събрание – облекчените възможности за прилагане и използване на специални разузнавателни средства. Защото от този случай – в медиите се разбра, че информацията, по която са действали служителите на Министерството на вътрешните работи, е събрана по този начин. Вие ще кажете дали това е вярно, или не.
Разширеното използване на специални разузнавателни средства води до такива реакции понякога, когато работата се свежда до използване на специалните разузнавателни средства без проверка, елементарна проверка на нещо, което би могло да се направи при една по-добра организация и най-вече желание за уважение към закона.
Уважаеми господин министър, аз се надявам, че Вие в изложението си ще хвърлите светлина върху всички тези въпроси. Много се надявам, че ще коментирате и евентуални мерки – нормативни, административни, организационни, но не само свързани с отговорността на конкретните служители, защото това в случая е най-малкият въпрос. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: От името на Вносителите – разполагате с още 1 минута и 55 секунди.
Заповядайте, господин Местан.
ЛЮТВИ МЕСТАН (ДПС): Благодаря, госпожо председател.
Уважаеми господин вицепремиер, уважаеми госпожи и господа народни представители! Трябва да се оцени по достойнство готовността ви да провеждаме дебати по този изключително скандален случай в Кърджали – на упражнено полицейско насилие. Заслужава внимание и готовността ви тези дебати да се излъчват пряко по Националната телевизия. Така и трябва! Защото в българското общество има политически и обществен консенсус за решително противодействие на корупцията и престъпността. Бързам да направя уговорката, че този консенсус не е алиби за неправомерно поведение, за превишени права, за упражнено полицейско насилие върху невинни хора. Обратното. Тези прояви накърняват, бих казал дискредитират политиката за справяне с най-тежката социална язва – престъпността.
Затова, уважаеми господин министър, очаквам от Вас да вземете отношение и по въпроса: какви са според Вас причините за зачестилите прояви на полицейско насилие? Ако това е индикация за процес на промяна на манталитета, който да се изразява в осмисляне на силовите структури като ценност, сами по себе си, то този процес трябва да бъде прекъснат навреме. Защото нито МВР е ценност като министерство само по себе си, нито силовите структури са ценност сами по себе си. Ценност е онова, което те са призвани да защитават – обществения ред, спокойствието на гражданите, правата и свободите на гражданите. (Председателят дава сигнал, че времето е изтекло.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря Ви, господин Местан.
ЛЮТВИ МЕСТАН: Завършвам с това, госпожо председател, (Председателят дава сигнал, че времето е изтекло.) ...ако искате и тези дебати да се формализират, може, но струва ми се, че ми се полагаха още 30 секунди… (Шум и реплики.)
Благодаря Ви, госпожо председател.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Две минути и 15 секунди говорите. Благодаря Ви.
За отговор вицепремиерът и министър на вътрешните работи господин Цветан Цветанов.
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ: Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми депутати от опозицията! Аз ви благодаря за това, че вчера беше взето решение да бъда изслушан днес, защото вчера надали щях да кажа това, което ще кажа днес. Защото все пак не исках да преча на едно разследване, свързано с организирана престъпност, свързано с използването на момичета с цел сексуална експлоатация.
Аз смятам, че за новото българско правителство, което го доказа в рамките на една година, показваме ясен политически подход и професионална подготвеност за борбата срещу организираната престъпност – самия факт и резултатите, които бяха изписани в доклада на Европейската комисия.
Господин Миков, Вие сте абсолютно прав в това, което казахте, в началото – за правната терминология за спазване правата и неприкосновеността на всички граждани, които трябва да се възползват от законите в България и държавата да ги гарантира и изпълнява.
Нека да отправя една молба към всички вас! Когато има подобни полицейски операции, нека преди да бъда изслушан или преди да получите отговор на това какво се е случило, да не пускаме в публичното пространство нещо, което създава погрешна представа за правоохранителната система. (Шум и реплики отляво.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Моля, за ред в залата!
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ: Ще започна с хронологията на събитията за това, което се случи на 23-ти.
Със заповед на министъра на вътрешните работи, във връзка с всичко това, което се случи през последните дни – от вчера беше изпратена група от Инспекторат, Криминална полиция и с ДОТО, които трябваше да извършат съответните действия, за да документираме всичко, което се е случило, за да мога днес аз да ви докладвам.
На 18.05.2010 г. е постъпила оперативна информация в Областна дирекция на МВР – Кърджали, за занимаване със сводничество и използване на момичета с цел сексуална експлоатация от лицето Джем Мустафа. Той е изтърпял наказание – осъждан е за 2 години и 6 месеца, като в края на 2009 г. е изтърпял своето наказание, излязъл е от затвора, като е съден за сводничество в минал период от време.
Джем Мустафа, също така, е осъден условно с тежка осъдителна присъда за притежание на взривни вещества през 2003 г. Тази информация постъпва през м. май и колегите започват да подготвят план за действие, за да видят дали това нещо е вярно.
На 23-ти се докладва и се установява, че оперативната информация действително потвърждава съпричастността на Джем Мустафа към занимаването със сводничество и осигуряване на проститутки за клиенти, които имат подобни желания.
Това, което беше направено от изучаването, господин Миков, е, че всичко е ясно: кой къде е, кой какво прави и кой с какво се занимава. Основният обект ползва лек автомобил „Деу” като такси и така легализира своята търговска дейност. С таксито той осигурява момичетата и ги разкарва на съответните адреси.
За тези си предстоящи действия полицията информира прокурор от районна прокуратура, изготвя се план за действие и започва реализацията. От 23 до 26 този месец трябва да приключи операцията. Следобед или в късния час, някъде около 20,00 ч. е проведен инструктаж със служителите, които ще участват в операцията и документирането на цялата престъпна дейност, като през целия период на тази проверка и вече образуваното досъдебно производство се използват и методите на специални разузнавателни средства.
Това, което става ясно, е, че Джем осигурява проститутки за едни клиенти, които са в Момчилград. След това, прибирайки се към Кърджали, получава обаждане, при което му се поръчват две проститутки за приятели на един човек, а този човек е Карим Мустафа – всъщност синът на семейството, в което влязоха полицаите. Това, което мога да ви кажа, е, че когато обектът минава, взима три проститутки, отива на адреса, който е подаден от Джем Мустафа. Това е адресът на неговия блок 12 в Кърджали. Момичетата заедно с двамата клиенти застават до лек автомобил „Опел Омега” с регистрационен номер К, като Кърджали, К 0888 АВ, след което полицейските служители веднага извършват проверка в регистрите за собствеността на този автомобил и се установява, че този автомобил е собственост на Сабахатин Мустафов, всъщност – собственикът и на апартамента.
В действията си колегите виждат, че проститутките и клиентите ги няма. Те влизат на адреса, като при влизането на адреса своевременно се представят, че това е специализирана полицейска операция, при което бившият служител, за който Вие казахте – Сабахатин Мустафов, не оказва абсолютно никаква съпротива, отваря вратата, защото вратата е метална и ако сте направили проверка, тя не е разбита, влизат вътре, поставят му се белезници, за да може да бъде осигурен допуск за влизане в адреса. Когато се влиза на адрес, ние винаги трябва да обезпечим и да прочистим терена, за да не постигнем това, което се случи в някои полицейски операции – полицаите стават жертва на действия, които предприемат престъпниците.
Това, което мога да ви кажа, е, че след влизането в апартамента от шума, който има в коридора, излизат комшии, на които им се обяснява, че това е полицейска операция. Колегите влизат и прочистват адреса. Има две лица – това е майката и един техен роднина, който идва на гости от Турция. Всъщност с тях няма проблем, защото те са видими и няма никакви съпротивителни действия, които да са предприели към органите. В момента, в който тръгват към детската стая, виждат отворена врата, виждат женски силует и смятат, че може би момичетата са вътре. Затова просто влизат в стаята по малко по-бърз начин, за да могат да предотвратят и подобни действия. (Смях и оживление в КБ и ДПС.) Оттам се получава и ударът на момичето от вратата, но това, което става след това при идването на Карим, който е синът на семейството...
Само да вмъкна за Сабахатин Мустафов, защото го казахте. Като бивш служител 1991 г. е уволнен от органите на МВР по дисциплинарен ред. Същият през лятото на 1991 г. на Граничния контролно-пропускателен пункт „Капитан Андреево” е продал задграничния си паспорт на Нуроа Рашид, който впоследствие е извършил измами, използвайки задграничния паспорт на Сабахатин Мустафов.
РЕПЛИКА ОТ КБ: Присъда има ли?
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ: Уволнен е дисциплинарно, заповедта не е обжалвана, с което приемаме, че всичко, което са предприели служителите, е вярно.
Това, което мога да ви кажа, е, че при разпита, който е проведен с Кадир Мустафов, той казва, че е поръчал от основния обект две проститутки за негови приятели, които са на гости, и оттам вече отказва да напише това в писмените си обяснения.
Колегите установяват двете лица, които са ползвали двете проститутки. Това са лицата, ще ги назова само по малки имена, Хасан и Джуней, които казват, че са се обадили на Кадир и са си поръчали две проститутки. (Реплика от ДПС.) Карим! Те казват, че са платили на основния обект Джем по 30 лв. за половин час за услугите и всъщност Карим е човекът, който е подпомагал осъществяването на тази посредническа дейност за ползването на тези две момичета с цел сексуална експлоатация.
Това, което мога да ви кажа, е, че Кадир Мустафов – синът на това семейство, аз съм убеден, че и самите родители не са запознати с детайлите по всичко това, което казвам днес пред вас, но съм длъжен да го кажа, защото все пак аз съм направил всичко възможно да се извиня лично на майката. Не вярвам, че майката Айсел Мустафова би се съгласила, ако е знаела какво извършва нейният син. Затова се обадих лично, за да изкажа своите извинения, защото това е задължение на министъра на вътрешните работи, когато се получи подобен случай.
Мога да ви кажа, че продължава документирането на престъпната дейност на Джем – основният обект. Разпитаните лица, които казват как са се обадили на Кадир (реплика от ДПС), на Карим, за да поръчат проститутките. В тази връзка в момента има досъдебно производство. Прокуратурата е тази, която ще прецени дали към Джем трябва да се търси наказателна отговорност за сводничество и дали лицето Кадир Мустафов е подпомагал осъществяването на тази престъпна дейност.
Уважаеми колеги, аз смятам, че трафикът на момичета, сводничеството е престъпна дейност. (Реплики от КБ.) Не знам дали вие осъзнавате важността на това, което прави Министерството на вътрешните работи. И тази нощ има проведена полицейска операция и може би някои от задържаните лица също ще се оплачат за разпространение на кокаин и момичета, които се използват с цел сексуална експлоатация. Трагичното и тревожното е, че едно от момичетата, които са задържани тази вечер, е на 16 години. А при операцията, която беше проведена само миналата седмица в „Слънчев бряг”, имахме оплакване, жалба от един родител, разтревожен от това, че са принуждавали дъщеря му да прави подобни действия, които по никакъв начин не кореспондират с това, за което вие днес ме питате.
Искам да ви кажа, че ще продължим по противодействието и документирането на престъпна дейност, свързана със сводничество, трафик на хора, контрабанда и тежка организирана престъпност. Смятам, че това е наше право, а вие сте в правото си да ме изслушвате и да ме питате по всички въпроси, които ви интересуват. Ако има някакви допълнителни въпроси, съм готов да ви отговоря.
Тъй като имаше доста коментари във връзка с това, което се случи в Плевен, ако ми позволите, госпожо председател, искам все пак да говоря малко и по този случай, защото той предизвика обществен резонанс.
Знаете, че преди няколко дни стана инцидент при изпълнение на служебните задължения на служители на Министерството на вътрешните работи по задържането на лице, което е с присъда 4 години и 6 месеца за въоръжен грабеж. Лицето Мариян Иванов, което трябваше да бъде задържано, е с влязла в сила присъда, но този човек е с 14 заявителски материала. За тях той получава около 10 ефективни присъди, които изтърпява в затвора. През м. март е освободен, а Ловешкият окръжен съд се произнася по присъдата му за 4 години и 6 месеца и с прокурорско постановление се възлага за неговото локализиране, задържане и привеждане в затвор. Мариян Иванов, който е роден през 1981 г., осъществява престъпна дейност: изнасилване, хулиганство, въоръжени грабежи, при които е използвал и оръжие, и бухалки. Когато прави изнасилването, е бил непълнолетен и е приведен в Бойчиновци.
Това, което мога да ви кажа, е, че по оперативни данни той, същият, докато излежавал последната си присъда, е изнасилил и един затворник в затвора. Естествено, че изнасиленият не е потърсил помощ, защото знае какво ще му се случи, ако бъде споделено всичко това, което е изтърпял.
Същият този човек се е укривал, и то при получаване на информация и писмо, изпратено от Прокуратурата, че трябва да бъде приведен в затвора, за да излежи своята присъда. Когато колегите прибягват към неговото задържане, той се обръща към тях, прави движение с ръката и при неизпълнението на полицейско разпореждане е произведен изстрел, при който лицето е ранено, впоследствие е починало в болницата.
Това е, което мога да кажа по последните два случая, които предизвикаха сериозен обществен резонанс. Нека все пак, когато има подобни случаи, първо да изчакаме ако има компетентни органи, които извършват проверка, да я приключат, ако има досъдебни производства, да приключат или да са във фаза, вече доказваща съпричастността към престъпна дейност, която определени лица правят и полицията работи.
Това, което сигурно ще възникне като допълнително питане - може би господин Румен Овчаров днес или Корнелия Нинова ще бъдат недоволни от това, което стана вчера със задържането на съпругата на Вальо Топлото, която всъщност извършва действия за рекетиране за около 30 000 лв. Това са ваши приятели, с които много добре се познавате. (Реплики от КБ, силен шум, ръкопляскания, смях и викове: „Браво! Браво!” от ГЕРБ.) Това по никакъв начин не означава, че полицията трябва да бездейства и по никакъв начин не означава, че полицията трябва да бъде обругавана от българския парламент.
Естествено там, където има превишаване на права, там, където има действия, които не съответстват на българското законодателство, уверявам ви, че ръководството на министерството, Инспекторатът на Министерството на вътрешните работи, „Вътрешна сигурност” на Министерството на вътрешните работи документира и министерството предприема адекватни действия както дисциплинарно, така също и за търсенето на наказателна отговорност за служители, прекрачили закона. Благодаря ви. (Ръкопляскания от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Господин Местан.
ЛЮТВИ МЕСТАН (ДПС): Благодаря, госпожо председател.
Уважаеми господин вицепремиер, уважаеми колеги! Господин вицепремиер, това, което сторихте във връзка с кърджалийския казус, е да се опитате да представите действията на полицията като противодействие на престъпна група.
Ще припомня обаче, че обект на полицейско насилие е едно семейство. Обект на полицейско насилие не е въпросният Джем, когото посочихте за организатор на мрежа от проститутки и така нататък, и така нататък. (Шум и реплики от ГЕРБ.) Обект на полицейско насилие е едно момиче, което в резултат на това полицейско насилие е със спукана глава. (Оживление и викове: „Е-е-е-е!” от ГЕРБ.)
Уважаеми госпожи и господа, уважаеми господин вицепремиер! Не чухме и дума като оценка за действията на полицаите, които са извършили това полицейско насилие. Не чухме и коментар доколко е вярно, че те са предложили подкуп на засегнатите лица, както е отразено в жалбата.
Бихме искали да разберем какви действия ще предприемете срещу полицаите, които откровено са превишили правата си. Ширин не е престъпница, за да бъде обект на полицейско насилие и опитът Ви да представите действията на полицията с израза „влизат малко по-бързо”, извинете, е несериозен!
От тази дискусия ще има реален резултат, ако Вие повторно вземете отношение по това като министър на вътрешните работи и вицепремиер (председателят Цецка Цачева дава сигнал за изтичане на времето) какви действия ще предприемете срещу полицаите, упражнили неправомерно насилие.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Не разбрахме въпроса Ви, господин Местан.
ЛЮТВИ МЕСТАН: Аз не знам да има правомерно насилие върху невинни граждани! (Реплики от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Времето изтече, господин Местан.
ЛЮТВИ МЕСТАН: Това е големият въпрос, защото имаме освен физическа рана, и много тежка психологическа травма, (викове от ГЕРБ: „Е-е-е-е!”) която не заслужава...
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Господин Местан, времето изтече.
ЛЮТВИ МЕСТАН: ... вашето скандално отношение.
Господин вицепремиер, не се обръщам към Вас, а към колегите, които реагират така бурно. Защото едно насилие върху младо момиче е психическа травма.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря, господин Местан.
Думата има народният представител Ангел Найденов. (Реплики от ГЕРБ.)
АНГЕЛ НАЙДЕНОВ (КБ): Благодаря Ви, госпожо председател.
Уважаеми дами и господа народни представители! Уважаеми господин вицепремиер, започнахте отговора си с една впечатляваща квалификация за организирана престъпност - сексуална експлоатация на жени. Това вероятно трябва да послужи като белег, че операцията в Кърджали, за която става дума, е сред тези, с които Вие се гордеете. Всъщност аз ще кажа, че тя ще остане с характеристиката за полицейско насилие. (Реплики от ГЕРБ.)
Тази операция, господин Цветанов, не носи някои от колоритните имена, които са типични за онези близо 60 операции с гръмки имена. Това всъщност е една от разликите с други операции. Втората е, че за разлика от другите операции, в часовете или в дните непосредствено след операцията, нямаше информация.
В други случаи ние сме свикнали да Ви виждаме в сутрешните блокове да казвате това, което днес – пет дни по-късно, казахте пред Народното събрание, или да чуем коментар най-малкото на говорителя на ОДП-то в радиоблоковете, или поне в късните часове да видим филмовата продукция на Пресцентъра.
В този случай такава информация нямаше. Вероятно обяснението може да се търси вече в мнението на хората, че този тип операции се банализират, каквито и колкото и успешни да са, или пък защото в случая тази информация щеше да носи информация за насилие, за бруталност.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Десет секунди за въпросите.
АНГЕЛ НАЙДЕНОВ: Моят въпрос, господин министър, в този случай е: кога и каква информация от структурите на МВР дадохте на медиите за този успех според Вас, а чрез медиите – и на българските граждани?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Следващ е народният представител Павел Шопов.
ПАВЕЛ ШОПОВ (Атака): Уважаеми колеги, госпожо председател, господин вицепремиер! Няма да се връщам назад в годините и десетилетията на случаите на полицейски насилия и грешки – те са много. Може да се започне от случая „Белите брези”, мине се през Чората – това са десетки и стотици случаи.
Нека да се върнем към последните няколко години, към мандата на тройната коалиция. Трябва да знаем, че при всички тези случаи през десетилетията управляващите, министрите на вътрешните работи бяха все от БСП, разбира се, с малки изключения. БСП държеше този ресор, това министерство и политическата вина е у БСП. (Реплики от БСП.)
В миналия мандат, ако се върнем четири години назад, това бяха полицейски насилия срещу зърнопроизводители, срещу млекопроизводители, срещу български миньори. Спомням си драстичния случай, който потресе цяла България, когато кръвта на български миньор заля българското знаме. Нося тук, в пленарната зала, един календар, който „Атака” издаде за 2010 г., на който всичко това се вижда – кадри на полицейско насилие, за което тогава от БСП не си мръднаха пръста – те го считаха за абсолютно нормално!
Тогава уважаемият омбудсман господин Гиньо Ганев също не обели и дума. Той дойде днес тук, разбира се, поканен от БСП, за тежест, за това, за което си мислеха от БСП да направят – да Ви разпъват на кръст, господин министър, което явно се вижда, че не се случва и нещата се обръщат срещу БСП.
Тук ще видим и бити български политици, български евродепутат – Димитър Стоянов, господин министър – с 38 рани!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Десет секунди за въпроса Ви.
ПАВЕЛ ШОПОВ: Господин министър, ние сме длъжни да припомним това!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Въпроса Ви!
ПАВЕЛ ШОПОВ: Когато го припомняме, Ви даваме този съвет. Господин министър, заповядайте този календар, сложете си го на бюрото!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Времето изтече, господин Шопов.
ПАВЕЛ ШОПОВ: Когато водите борба с престъпността, трябва да започнете тази борба от редиците на МВР!
Моят въпрос към Вас е: ще направите ли нещо, да намерите тези полицейски служители, които през миналия мандат... (Шум и реплики от КБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: По-малко е от времето на Местан.
Времето изтече, господин Шопов!
ПАВЕЛ ШОПОВ: ...осъществяваха полицейско насилие – това, за което говорих. Сложете си го на бюрото! Ще дам другия календар ...
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Ще Ви отнема думата, господин Шопов!
ПАВЕЛ ШОПОВ: ... на бившия министър-председател да си спомни за тези министри – двама свои министри на вътрешните работи, които упражняваха това насилие. (Подарява календари на министър Цветан Цветанов и на народните представители Ангел Найденов и Александър Радославов. Ръкопляскания от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Господин Великов има думата.
ТОДОР ВЕЛИКОВ (независим): Уважаема госпожо председател, уважаеми господин вицепремиер, колеги! Още преди изборите Вие, господин Цветанов, обещавахте на българското общество да няма шумни акции, които тогава се извършваха от службите – че службите трябва да работят по-тихо, по-внимателно, да се работи така, че българските граждани да не ги забелязват, но да си вършат своята работа. Сега в момента не мога да разбера колко време Вие отнемате и отделяте от времето си, да седите на работното си място, вместо да обикаляте от медия в медия, където да обяснявате акции – шумно прокламирани в българското общество. Как намирате време да мотивирате служителите на МВР, за да могат да извършват качествено и професионално своите задължения?
Когато във Вътрешната комисия поставихме въпроса за Стратегия за националната сигурност, там беше визирана заповед на министър-председателя, с която той Ви е оторизирал в работна група да изработите тази стратегия. Стратегията е жизнено важна за сектора „Сигурност”, за който в момента Вие отговаряте.
Не смятате ли, че е крайно време да бъде внесен нов Закон за МВР, който да регламентира както задълженията на редовите полицаи, така и отговорностите, които носят по време на такива акции, когато са пострадали невинни граждани? Това не е първият и единствен случай, в който са пострадали невинни граждани.
За вносителите смятам, че най-малко имат право да внасят такова питане към Вас. Нееднократно съм заявявал и във Вътрешната комисия, че трябва да си отговорим на някои основни въпроси. В понеделник по време на отчета, който направихте в Народното събрание за едногодишната си дейност, исках да Ви задам няколко въпроса ...
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Господин Великов, времето изтече. Въпросите сега – в момента! Разполагате с време до 2 минути, които свършиха.
ТОДОР ВЕЛИКОВ: ... за битовата престъпност, естествено, за Закона за МВР, за Стратегията за национална сигурност, за ширещия се радикален ислямизъм. Смятам, че трябва да отговорите точно на тези въпроси: ще имаме ли нов Закон за МВР, ще имаме ли най-накрая Стратегия за национална сигурност? Благодаря. (Ръкопляскания от ГЕРБ.)
РЕПЛИКА ОТ ГЕРБ: Месец август.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря, господин Великов.
Следва народният представител Димчо Михалевски.
ДИМЧО МИХАЛЕВСКИ (КБ): Уважаема госпожо председател, уважаеми господин заместник министър-председател, уважаеми колеги! Въпросът има много по-дълбоко измерение, защото е важна границата между това какъв е капацитетът на вътрешния министър и неговото министерство едновременно да се бори ефективно с организираната престъпност и да постига резултати, и да гарантира спазването на правата на българските граждани – това е дълбокият въпрос. Благодаря на министър Цветанов, че даде допълнителна информация и това потвърждава тезата.
Уважаеми колеги, въпросът е: когато органите изпълняват своите действия, защо не са задържани проститутките, защо не е задържан сводникът, а са задържани други лица. Влизано е на място, където няма никой, причинено е насилие – това е дълбокият въпрос, въпросът, важен от политическа гледна точка оттук насетне.
Искам да припомня и други въпроси, които възникват: осъждано лице, което е било в затвора, не може да упражнява професията таксиметров шофьор. Кой е издал това разрешение той - Джем, да бъде таксиметров шофьор?!
РЕПЛИКИ ОТ ГЕРБ: Вие!
ДИМЧО МИХАЛЕВСКИ: Това трябва да се каже... (Шум и реплики.) Момент! Върху това трябва да се обърне внимание!
Има и други въпроси. Министърът се извини – от човешка гледна точка, добре. Но ако той оневинява тази акция, трябва да носи отговорността, че е правилна.
Ние не чухме отговор на въпроса има ли прокурорско разрешение.
РЕПЛИКА ОТ ГЕРБ: Има.
ДИМЧО МИХАЛЕВСКИ: Защо след това самите полицаи са предлагали пари на задържания Сабахатин? – това е въпросът.
Тук политическата теза, която трябва да обедини всички, без разлика на техните политически пристрастия, е много ясна: готови ли сме – за това ни моли и министър Цветанов – да не даваме информацията напред, преди да знаем фактите? Готови ли сме – това е въпрос лично към него – да променим поведението, лично той като министър на вътрешните работи?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Времето! (Дава сигнал за просрочване на времето.)
ДИМЧО МИХАЛЕВСКИ: Защото средата, която се създава в България, и оттам действията на полицаите поставят именно този крехък баланс, който е изключително важен – борбата с престъпността и нейната ефективност и правата на българските граждани, които нямат цена. (Ръкопляскания от КБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря Ви, господин Михалевски.
Следва народният представител Христо Бисеров.
ХРИСТО БИСЕРОВ (ДПС): Благодаря, госпожо председател.
Господин министър, господин вицепремиер! Започнахте Вашия отговор със самооценка за високата професионална подготвеност в борбата с организираната престъпност, която самооценка вече изтече в медиите. Този случай обаче е ярък пример за липса на професионална подготвеност. Надявам се, че няма да отречете това обстоятелство, при положение че четирима невинни български граждани, нямащи никакво отношение, както лично ... (Силен шум и реплики от ГЕРБ.)
РЕПЛИКА ОТ ГЕРБ: Как нямащи?!
КРАСИМИР ВЕЛЧЕВ (ГЕРБ, от място): Там ли живеете, господин Бисеров?!
ХРИСТО БИСЕРОВ: ...така и по местонахождение, към разследвания от вашите органи случай.
Проблемът обаче има и друго измерение, има второ ниво на непрофесионализъм или прикриване на непрофесионални действия. Второто ниво е обстоятелството, че съответните органи на място не са започнали незабавна проверка по този случай.
Както знаете, Законът за МВР задължава органите, които извършват специална операция, след като я извършат веднага да изготвят доклад. Господин министър, ако това беше извършено, в този доклад те вероятно е трябвало да отразят факта, че са упражнили насилия върху граждани, които са несъотносими към случая. Ако те не са го направили, са извършили още по-тежко нарушение. Ако такива нарушения са били извършвани, защо трябваше да дойде ден вторник, вчера, Вие да изпратите, както сам казахте, специална група, която да разследва?!
Въпросът, който поставям, е, че в Министерството на вътрешните работи не работи механизмът за вътрешен контрол върху работата на тези органи.
РЕПЛИКА ОТ ГЕРБ: Вие го унищожихте.
ХРИСТО БИСЕРОВ: Това е непрофесионално отношение в най-добрия случай.
Господин министър, пак не получихме отговор: има ли прокурорска заповед? Има ли написана прокурорска заповед за влизане след 22 часа? Защото и прокурорът в Кърджали отказва да отговори на този въпрос.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Професор Станилов.
СТАНИСЛАВ СТАНИЛОВ (Атака): Уважаеми господин заместник министър-председател, уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! В реалното пространство в този случай, който се разглежда, има две хипотези.
Първата е за отговорността и вината. Министърът понесе отговорността – виновни са служителите. Той каза, че след съответните проверки те ще си получат това, което им се полага за това, което са сгрешили. И с това тази хипотеза се изчерпва.
Втората хипотеза е, че тази Полиция, която е направила това, което министърът сега управлява, не я е създал този министър. Той не я е структурирал, не я е възпитавал. Двадесет години тази милиция беше структурирана и възпитавана да не работи в полза на гражданите, а в полза на престъпниците. И изведнъж, как да се обърне така страницата и как за една година господин министърът да направи така, че тази Полиция да работи перфектно и да спазва всички правила, които обществото й е задало? Как да стане тази работа? Аз мисля, че от този случай да се направи цял политически дебат в определен смисъл на думата, представлява цинизъм.
Когато ние направихме дебат за случая на автомагистрала „Тракия”, когато удариха колата на Волен Сидеров и го обявиха, че той е виновен в политическо престъпление, тук БСП, тройната коалиция покани тези, които удариха Волен Сидеров, които всъщност бяха престъпили закона. Председателят на парламента ги прие в кабинета си като почетни гости, а ние, като излязохме тук с Берон да обясняваме, че това е „лов на вещици”, ни освиркаха, одюдюкаха и ни оставиха да си седнем. Тогава къде бяха да излязат, да се възмутят от политическа репресия? (Реплики от КБ.)
Не ми обяснявай нищо! Всичко това беше едно юдене. Не ви е срам! (Ръкопляскания от ГЕРБ и „Атака”.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ПАВЕЛ ШОПОВ: Заповядайте, господин Велчев.
КРАСИМИР ВЕЛЧЕВ (ГЕРБ): Уважаеми господин председателстващ, уважаеми господин вицепремиер, уважаеми колеги! В разрез на това, което винаги се прави, че първо се прави изложението и се задава въпрос, аз първо ще задам въпрос и тогава ще обясня защо. Въпросът ми, господин министър на вътрешните работи, е за тази една година оказван ли Ви е натиск от политици от ГЕРБ за прикриване на лица, извършили престъпления? (Смях и оживление в КБ.)
Колкото и да се смеете, колеги, слушайки ви вас, си задавам въпроса, какво значи политически чадър и може ли такъв политически чадър да се осъществява от опозицията? Защо питам? Защото границата между изразена загриженост за демокрацията и политически чадър е много тънка и на моменти се размива като понятието „лобизъм”. По този начин вие, задавайки тези въпроси, не оказвате ли натиск на министъра на вътрешните работи и на самите служители да не си вършат работата, след като е повече от ясно, че в този дом живеят хора с криминално досие? И кога да влязат в този дом, когато става дума за проститутки? Те на обед ли се поръчват или след 10 ч.? Или през нощта? Кога да влязат, за да ги заловят?
РЕМЗИ ОСМАН (ДПС, от място): Как можеш да говориш такива неща? Не те е срам! Ако пребият сестра ти, как ще реагираш? (Шум и реплики.)
КРАСИМИР ВЕЛЧЕВ: Никак не ме е срам! Вие се засрамете за кого лобирате. (Реплики от народния представител Ремзи Осман.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА: Моля за тишина в залата!
КРАСИМИР ВЕЛЧЕВ: Връщам се като пример. (Реплики от народния представител Ремзи Осман.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА: Моля ви за спокойствие и тишина в залата! (Реплики от народния представител Ремзи Осман.)
КРАСИМИР ВЕЛЧЕВ: Нервите си дръжте. Имате възможност да станете и да говорите. Вие сте ни учили...
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА: Времето Ви изтече, господин Велчев.
КРАСИМИР ВЕЛЧЕВ: С кого да споря? Те ни учеха как се правят дебати. Нали вие ни учихте и ни съветвахте как се правят дебати?! Какво правите в момента? Това дебат ли е? Нямам право да говоря ли?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА: Времето Ви изтече, господин Велчев.
Има ли други желаещи народни представители да вземат думата? Госпожа Цачева, заповядайте. (Реплики от народния представител Ремзи Осман.)
Моля ви за тишина в залата! Всички народни представители – и от ляво и от дясно, запазете спокойствие.
Госпожо Цачева, заповядайте, имате думата.
ЦЕЦКА ЦАЧЕВА (ГЕРБ): Уважаема госпожо председателстваща, уважаеми господин вицепремиер, дами и господа народни представители! Дебатът, който под формата на изслушване провеждаме днес, е много значим за цялото ни общество, защото всички ние – гражданите на Република България, искаме да има ред, сигурност и спокойствие, а това не може да бъде постигнато без органите на реда, съобразно техните правила и норми, да извършват своята работа.
Когато се работи много, когато се работи и стресово от обема на работата, която органите на реда са длъжни да извършват, е възможно да се случват и грешки, за които вицепремиерът и министър на вътрешните работи има доблестта да се изправи и да поднесе публично извинението си на пострадалите. Но, господин Цветанов, аз настоявам да не спирате дотук. (Реплики от КБ.) И това, което е прието вчера като мерки на правителството за продължаване на действията за изпълнение на показателите и препоръките, които имаме в доклада, трябва да се случи по най-бързия начин.
Моят конкретен въпрос към Вас е да споделите с народните представители какви мерки конкретно се предвиждат по линия на Министерството на вътрешните работи, заедно с Прокуратурата и съдебните власти, за по-нататъшно обучение, квалификация и поддържане нивото на служителите в МВР на високо професионално равнище.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА: Благодаря Ви, госпожо Цачева.
Има ли други народни представители, които желаят да вземат думата? Няма желаещи.
Давам думата на министър Цветанов за отговор.
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ: Уважаеми дами и господа народни представители, уважаема госпожо председател! Аз съм убеден, че в обществото винаги ще има подобни дебати след полицейските операции, които се правят – било то с положителен резултат, било то някъде с политически оттенък. Но нека все пак да се придържаме към едни нормални етични норми и все пак да ви повторя, че по всичко, което е прекрачване на закона от служители на Министерството на вътрешните работи, се извършват съответните проверки от дирекция „Инспекторат”, от дирекция „Вътрешна сигурност” на Министерството на вътрешните работи и сме безкомпромисни навсякъде, където има нарушаване на тези права.
Това, което може би провокира повече дебат за тази операция, господин Найденов – това е рутинна полицейска операция, която няма кодово наименование. Такива полицейски операции се провеждат ежедневно на територията на цялата страна, за разлика от периода, в който вашето правителство управляваше. И това, което мога да Ви кажа, е, че ние не обръщаме сериозно внимание на подобен род операции, защото те са част от ежедневието на министерството. Обръщаме по-сериозно внимание на операции, които са свързани с тежката организирана престъпност и са всичко това, което сме изброявали през последните месеци и тези наименования на тези операции, за които мога да кажа днес, една година, след като съм министър на вътрешните работи, че те бяха изцяло насочени само и единствено в интерес на държавата, за промяна на облика на страната ни пред европейските институции и пред гражданското общество, които повярваха, че МВР може да работи ефективно в борбата срещу организираната престъпност.
Разбира се, че ще има много тълкувания по това дали са правилни или не, защото все пак човек, който е в тежката организирана престъпност, Вие имахте политическа воля да бъде назначен като съветник на кабинета на председателя на Държавната агенция „Национална сигурност”. (Ръкопляскания от ГЕРБ и „Атака”.)
Аз разбирам, че Вие ще бъдете несъгласни, защото Алексей Петров беше може би част от това, което беше ваша политика или на други депутати, които днес са независими.
Това, което мога да ви кажа, е, че сигурно ще бъдете недоволни от това, че Петър сумиста беше задържан – той е предложен от депутат от Българската социалистическа партия за съветник на Комисията за младежта и спорта. (Ръкопляскания от ГЕРБ и „Атака”.)
Разбирате ли, аз не мога да давам отговор защо вие стоите зад подобни лица или ги предлагате за някакви назначения.
Това, което мога да ви кажа, колеги от ДПС, провокирахте този дебат, защото може би едно от лицата, което стана съпричастно към всичко това, което се случва, е Кадир Мустафов, който е председател на младежкото движение за права и свободи. (Ръкопляскания от ГЕРБ и „Атака”.) Разбрах това в последствие. И аз мисля, че в момента, в който уважаваният депутат Ремзи Осман се обади на парламентарната секретарка на министъра на вътрешните работи, аз веднага направих среща, в първия удобен момент. Нали така? Вие бяхте в моя кабинет и коментирахме темата, защото знаех, че Вие сте близък до семейството и затова просто сте загрижен. На мен ми се обади Вежди Рашидов, обади ми се Цвета Карайончева, защото всички се интересуват, защото това вече набираше една политическа говорилня, която се образуваше в Кърджали.
Това, което не съм направил, както ме обвинявате, че ходя в студията и коментирам за последните полицейски операции, защото не смятам, че всяка една рутинна полицейска операция трябва да бъде обявявана по този начин. И когато няма достатъчно интерес за нея, не смятам, че тя би могла да предизвика и реална оценка за дейността на министерствата.
Тук говорим за тежката организирана престъпност. И това, което мога да ви кажа, е, че вие всъщност бяхте част от тези, които захранвахте с информация организираната престъпност. Извеждам и подобна хипотеза. Защото министър-председателят на България господин Станишев не можа да съхрани едни документи, които са класифицирана информация (оживление и ръкопляскания от ГЕРБ), които бяха по теми, свързани с организираната престъпност и всичко, което можеше да бъде в услуга не на някой друг, а само на тези, които можеха да се възползват от подобна информация.
Така че, колеги, нека да се придържаме към спазване на едни етични норми....
КРАСИМИР ВЕЛЧЕВ (ГЕРБ, от място): На закона.
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ: На закона преди всичко. По това трябва да се водим всички. И аз ви уверявам, че Министерството на вътрешните работи, и по-специално министърът на вътрешните работи, работи с всички тези служители, които са работили с всички министри преди мен. Аз не съм назначил процент служители в МВР. Назначени са служители, които са по конкурс и които по никакъв начин аз не знам дори кои са и какво е тяхното минало. Защото си има съответни компетентни дирекции, които се занимават с тази дейност. И, господин Миков, Вие като бивш министър на вътрешните работи, го знаете много добре. Но разберете, че когато се говори и когато се експлоатират в публичното пространство грешни тези, аз ви благодаря, че ме поканихте да бъда изслушан, защото смятам, че това трябва да бъде чуто от цялата българска общественост. И ви уверявам, че Министерството на вътрешните работи ще продължи да работи със същия ентусиазъм и съм дал пълна оперативна свобода на служителите от министерството, за да могат да си изпълняват професионалните задължения, спазвайки задължително законите на Република България.
И понеже беше попитано дали тази операция е по съответния надлежен ред, аз ви казах – имаме първоначална оперативна информация за лицето Джем, че се занимава със сводничество и практикува това, което всъщност е правил преди да влезе в затвора.
РЕПЛИКА ОТ КБ: Хванете Джем!
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ: Джем е хванат. (Реплики от КБ и ДПС.) Вижте, в момента, за да документирате една престъпна дейност, вие не можете да хванете... (Реплики от народния представител Ремзи Осман.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА: Моля Ви, господин Осман! Народният представител Ремзи Осман, заемете мястото си! Моля Ви, господин Осман, седнете на мястото си! (Репликите от народния представител Ремзи Осман продължават.)
Моля ви, запазете тишина и спокойствие. Господин министър, заповядайте, имате думата. Много ви моля за тишина и малко спокойствие.
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ: Това, което мога да ви кажа в потвърждение на това, което казах в първото си изказване – след тази информация, която е постъпила, колегите са започнали и са изработили план за действие, в който се установява, че лицето Джем се занимава с подобна сводническа дейност и на 23-и е проведено работно съвещание с представител от Районна прокуратура, където всичко, което се предприема по утвърдения план. Заповедта на директора, е съгласувана с Прокуратурата и под наблюдението на прокурор от Районна прокуратура.
АТАНАС МЕРДЖАНОВ (КБ, от място): Тоест, няма прокурорска заповед.
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ: Няма нещо, което е извън това, което всъщност трябва да бъде за провеждането и реализирането на тази специализирана полицейска операция.
Колеги, това, което беше зададено от депутат от РЗС – или не сте чел Закона за МВР, или може би просто искате да говорите нещо, което би могло да Ви се даде като трибуна. (Реплики от КБ, ДПС и независими народни представители.)
Това, което мога да ви кажа е, казвам го сега, но съм го казвал и на представянето на дейността, една година откакто съм министър и работя с всички служители и ръководството на МВР – Министерството на вътрешните работи се нуждаеше от една ясна визия за отпушване на системата. Това бяха първите законодателни промени, които бяха внесени в 41-то Народно събрание и бяха приети. И смятам, че системата заработи добре, а и резултатите са удовлетворителни – поне това, което четем и от доклада на Европейската комисия.
Естествено, че сектор „Сигурност и обществен ред” се нуждае от национална стратегия, защото последната е правена през 1998 г. Но това, което мога да ви уверя е това, което ще гарантираме и смятам, че ще бъда подкрепен и от Парламентарната група на ГЕРБ, защото тази тема съм дискутирал и с колегите – сектор „Сигурност и обществен ред” не се нуждае от емоции и не се нуждае от пореден експеримент, който да бъде прилаган към служителите и към системата за сигурност. Евентуалните законодателни промени, които трябва да бъдат генерално променяни, трябва да бъдат на база приета стратегия, чието обсъждане тече от няколко месеца и се провеждат дебати и беседи с неправителствени организации, с университети, които имат подобни специалности, за да чуем и тяхното мнение, и наши Евроатлантически партньори. Търсим максималния политически консенсус, който да обедини всички парламентарно представени политически сили, да обедини гражданското общество и едва тогава да пристъпим към законодателство, в което да приемем че това, което се приеме като законодателство в изпълнение на тази национална стратегия, няма да бъде променяна философията в рамките на 10-15 години, независимо от това кой е министър на вътрешните работи и кой управлява Министерството на вътрешните работи.
Това, което мога да ви кажа, е за последствията от това, което заварих. Вие не знам дали бяхте депутат в миналия парламент, но Вие всъщност бяхте част от тези, които правехте две диаметрално противоположни реформи в сектор „Сигурност”. И тези две диаметрално противоположни реформи доведоха до една допълнителна демотивация и усещането на служителите, че се прилага поредният експеримент за реформата на определения министър. Аз не искам да бъда такъв реформатор. Аз искам на база на политическия консенсус, на база обществения консенсус, да правим промените в сектор „Сигурност и обществен ред”.
Това е най-важната институция, която гарантира сигурността, обществения ред, гарантира неспирането на европейските фондове на база корупционните практики и схеми, които бяха създадени от предишното управление, и спирането на еврофондовете, което стана в началото на мандата. Смятам, че за една година поне това е направено, което беше необходимо, за връщане сигурността и стабилността на региона и на страната, и връщане на доверието на евроатлантическите ни партньори. (Ръкопляскания от мнозинството.)
Това, в което мога да ви уверя, е, че това, което беше като препоръка в доклада, ние сме го взели като основателна критика, че трябва да продължи реформата при разследващите полицаи. И тук мога да кажа, че ние започнахме поредица от семинари, които са свързани с последните промени, които вие приехте, без естествено БСП и ДПС, за НК и НПК, които бяха аплодирани в Доклада на Европейската комисия. Това, в което мога да ви уверя, е, че за разлика от предишни години, когато сме имали златната възможност, господин Миков и господин Станишев, да се възползваме от оперативните програми, както по „Административен капацитет”, както по „Енергийна ефективност”, да ползваме парите на европейските фондове, както ги ползваха Министерството на образованието, Министерството на социалната политика, всъщност ние бяхме лишени от тази възможност.
В момента, с това, което предприе като политика, българското правителство, вече се включваме в тези оперативни програми и смятам, че с кандидатстването ни по тези програми, специално за „Административен капацитет” по ОПАК, ние ще можем да повишим допълнително квалификацията на служителите. Месечно се провеждат семинари. Това е по определен график, който е даден и вчера е приет от Министерския съвет. Аз ви уверявам, че квалификацията на българските служители ще се повишава. Служителите на Министерството на вътрешните работи ще бъдат същите, които са работили и при вас, които работят и при мен, които ще останат да работят и след мен. Не смятам, че трябва да имаме някакво крайно решение или политика, или говорене, което да бъде насочено срещу служителите от Министерството на вътрешните работи.
Аз искам да чуя от вас от тази трибуна: вие заставате ли твърдо и категорично зад професионалните действия на българските полицаи? (Шум и реплики в залата.)
СЕРГЕЙ СТАНИШЕВ (КБ, от място): Няма такива!
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ: Заставате ли зад тези действия? Заставате ли зад целите, които си поставя като приоритет Министерството на вътрешните работи – борбата срещу организираната престъпност и престъпността, било то и конвенционалната, което ми беше зададено като въпрос?
Това, което искам също от вас да чуя, е дали одобрявате политиката на ръководството на Министерството на вътрешните работи за твърда политика към всички служители, които са корумпирани, които уронват престижа на професията и които превишават правата си при изпълнение на професионалните си задължения?
Уверявам ви, че след като приключи проверката на Инспектората, ще бъде назначено, при изводите и препоръките, които ще ни бъдат дадени, и дисциплинарно производство.
Това, което ви уверявам, е, че няма да прикрием нито един служител, който превишава правата си, но аз като министър на вътрешните работи ще застана твърдо зад действията на полицаите, докато не бъде доказана тяхната виновност (Ръкопляскания от мнозинството), или ще ги извадя от изпълнение на служебните им задължения. И ще ви дам пример с Пазарджик, когато беше започната операция спрямо ръководителя на Звеното за борба с организираната престъпност в Пазарджик. Аз не спрях тази реализация, но казах единствено към колегите да бъдем прецизни, защото в момента, в който стана ясно, че даден служител е виновен, аз ще взема позиция и ще бъде отстранен, и ще бъде уволнен. Но докато не приключи една проверка, едно дело, аз се въздържам от коментар за действията на полицаите, защото това ще означава, че имам политически уклон към действията на полицаите. Няма „наши” и няма „ваши”! Докато при вас бяха само „наши”, а другите – дайте да ги мачкаме! (Ръкопляскания.) Това нещо не може да бъде направено при днешното управление! (Ръкопляскания.)
Аз смятам, че това, което изложих, и за това, за което бях извикан днес, надявам се, е повод всеки един от нас да направи равносметка на действията си и начина, по който говори от тази трибуна. Умолявам ви само, когато бъдат изслушвани дадени министри или когато има дебат по важна тема, нека да се придържаме и вие самите да давате тона за доброто поведение. И в момента дори, когато аз съм поканен да бъда изслушан, виждам представителите от БСП и ДПС, как просто или ще те прекъснат, или ще създадат порядки, които не са общоприети за българското общество. Доверието в парламента се вдига с личното поведение на българските депутати, както и с личното поведение на всички политици в България. Благодаря ви. (Ръкопляскания от мнозинството.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА: Благодаря Ви, господин министър.
С това приключи процедурата по изслушване, тоест приключи работата ни по т. 1.
Преминаваме към точка втора от гласувания дневен ред, а именно:
ВТОРО ЧЕТЕНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ПОЛИТИЧЕСКА И ГРАЖДАНСКА РЕАБИЛИТАЦИЯ НА РЕПРЕСИРАНИ ЛИЦА.
Господин Бакалов, заповядайте, за да докладвате законопроекта.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА (встрани от микрофоните): Да спрат прякото предаване!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА: Прякото предаване трябва да се спре без аз да нареждам. То е гласувано само за първа точка.
Заповядайте, господин Бакалов.
ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН БАКАЛОВ: Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги!
„Доклад относно... (Силен шум и реплики в залата.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА: Моля ви за тишина в залата!
Народните представители да заемат местата си! (Реплики от КБ.)
Продължаваме работата на Народното събрание по много важен законопроект. За всички български граждани, господин Мутафчиев, е важен този законопроект, защото той дава справедливост.
Един закон винаги е справедлив, когато е гласуван и хората са уверени за това, че се решават въпросите, затова, много ви моля да се съсредоточим върху работата по законопроекта.
Моля Ви отново да започнете, защото поради шума не се чуваше нищо.
ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН БАКАЛОВ:
„ДОКЛАД
относно Законопроект за изменение и допълнение на Закона за политическа и гражданска реабилитация на репресирани лица, № 054-01-25, внесен от народния представител Лъчезар Тошев на 25.03.2010 г., приет на първо гласуване на 7.07.2010 г.
Проект за второ гласуване.
„Закон за изменение и допълнение на Закона за политическа и гражданска реабилитация на репресирани лица”.”
Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на закона.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА: Има ли желаещи да се изкажат? Няма.
Гласуваме наименованието на закона по вносител.
Гласували 76 народни представители: за 73, против няма, въздържали се 3.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН БАКАЛОВ: По § 1, чл. 1 има предложение на народния представител Лъчезар Тошев.
Комисията подкрепя предложението.
По § 1, т. 3 – също предложение на господин Лъчезар Тошев.
Комисията подкрепя предложението по принцип.
Има предложение от народните представители Ариф Агуш и Тунчер Кърджалиев:
В § 1, чл. 1, т. 10 след думата „убити” да се добави „или ранени”.
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя текста на вносителя по принцип и предлага следната редакция за § 1:
„§ 1. В чл. 1 се правят следните изменения и допълнения:
1. В текста преди т. 1 думите „12 септември” се заменят с „9 септември”.
2. В т. 1 накрая се поставя запетая и се добавя „или ако са осъдени от Трети тринадесет членен състав на Народния съд по наказателно дело № 3/ 1945 г.”
3. Създават се т. 15 и 16:
„15. осъдени от Върховния съд, Трето наказателно отделение, по наказателно дело № 452/1952 г.;
16. осъдени от Софийския областен съд по наказателни дела № 248/1949 г. и № 1166/1949 г.”.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА: Благодаря.
Желаещи да вземат отношение?
Заповядайте, господин Агуш.
АРИФ АГУШ (ДПС): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! На основание чл. 74, ал. 4 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание оттегляме предложенията в параграфи 1, 2, 3 и 4.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА: Тоест всички предложения, които сте направили, ги оттегляте? Благодаря Ви много.
В такъв случай има ли други народни представители, желаещи да се изкажат? Не виждам такива желания.
Гласуваме § 1 по текста на комисията.
Гласували 80 народни представители: за 76, против 4, въздържали се няма.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН БАКАЛОВ: По § 2 има предложение на народните представители Ариф Агуш и Тунчер Кърджалиев, което те току-що оттеглиха.
Комисията предлага да се създаде § 2:
„§ 2. В чл. 2, ал. 1 се правят следните допълнения:
1. В т. 9 накрая се поставя запетая и се добавя „осъдените от Трети тринадесет членен състав на Народния съд по наказателно дело № 3/1945 г.
2. Създават се точки 11 и 12:
„11. осъдените от Върховния съд, Трето наказателно отделение по наказателно дело № 452/1952 г.;
12. осъдените от Софийския областен съд по наказателни дела № 248/1949 г. и № 1166/1949 г.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА: Има ли желаещи за изказвания народни представители? Няма.
Гласуваме § 2, който се предлага от комисията.
РЕПЛИКА ОТ ГЕРБ: Нищо не се чува от това, което се чете. (Реплики от КБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА: Гласували 73 народни представители: за 71, против няма, въздържали се 2.
Предложението е прието.
Продължете, господин Бакалов, малко по-високо – има оплакване от залата, че колегите не чуват какво докладвате.
ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН БАКАЛОВ: Мисля, че много добре чуват, особено когато чуят Девети септември, но ще го имам предвид.
Предложение от народните представители Ариф Агуш и Тунчер Кърджалиев, което е оттеглено.
Комисията предлага да се създаде § 3:
„§ 3. В чл. 3 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „9 и 10” се заменят с „9, 10, 11 и 12”.
2. В ал. 2 думите „12 септември” се заменят с „9 септември”.”
Тук колегите от БСП може да ръкопляскат. (Реплика от КБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА: Желаещи да се изкажат народни представители? Няма.
Моля, гласувайте § 3 в редакцията, която ни се предлага от комисията.
Моля народните представители да влязат в залата, защото кворумът е под въпрос, ако не влязат вътре.
Гласували 76 народни представители: за 70, против 4, въздържали се 2.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН БАКАЛОВ: Предложение на народния представител Лъчезар Тошев.
Комисията подкрепя предложението по принцип и предлага да се създаде подразделение с наименование „Преходна разпоредба” и нов параграф, който става § 4:
„Преходна разпоредба
§ 4. Исканията за обезщетение и добавка към пенсиите на лицата по § 1, т. 1 на този закон се предявяват след 1 януари 2011 г.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА: Гласуваме редакцията на „Преходна разпоредба”, така както ни я докладва комисията.
Гласували 86 народни представители: за 76, против 2, въздържали се 8.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН БАКАЛОВ: Предложение на народните представители Ариф Агуш и Тунчер Кърджалиев, което току-що оттеглиха.
С това, уважаеми колеги, законопроектът беше приет. Благодаря ви за вниманието. (Ръкопляскания от Синята коалиция.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА: Благодаря много.
Законопроектът е приет изцяло, с което приключваме и работата по т. 2.
Преминаваме към точка трета от дневния ни ред, а именно:
ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ ЗА ДАВАНЕ НА СЪГЛАСИЕ ЗА ВОДЕНЕ НА ПРЕГОВОРИ И СКЛЮЧВАНЕ НА СПОРАЗУМЕНИЕ МЕЖДУ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И БАНКА КРЕДИТАНЩАЛТ ФЮР ВИДЕРАУФБАУ - ФРАНКФУРТ НА МАЙН, ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ПРОЕКТ „ТЕХНИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА 2010-2013”.
Разпределен е на Комисията по бюджет и финанси и на Комисията по регионална политика и местно самоуправление.
Заповядайте, госпожо Стоянова, да докладвате проекта за решение.
ДОКЛАДЧИК МЕНДА СТОЯНОВА: Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги!
„ДОКЛАД
на Комисията по бюджет и финанси по проект за Решение за даване на съгласие за водене на преговори и сключване на Споразумение между Република България и Банка Кредитанщалт фюр Видерауфбау - Франкфурт на Майн, за финансиране на проект „Техническа инфраструктура 2010-2013”, № 002 03 13, внесен от Министерския съвет на 22 юли 2010 г.
На извънредно заседание, проведено на 23 юли 2010 г., Комисията по бюджет и финанси разгледа проект за Решение за даване на съгласие за водене на преговори и сключване на Споразумение между Република България и Банка Кредитанщалт фюр Видерауфбау - Франкфурт на Майн, за финансиране на проект „Техническа инфраструктура 2010-2013”, № 002-03-13, внесен от Министерския съвет.
От името на вносителя проектът за решение беше представен от заместник-министъра на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова.
В изпълнение на Спогодбата между правителството на Република България и правителството на Федерална република Германия за финансово сътрудничество (2006) се предлага да се сключи горното споразумение за финансиране на проект “Техническа инфраструктура 2010-2013”.
Съгласно споразумението българската държава ще получи 34 млн. 373 хил. евро заем за срок от 20 години, включително 5 години гратисен период. Заемополучателят ще заплаща невъзстановима такса ангажимент от 0,25% годишно върху неизплатената сума на заема; невъзстановима еднократна обща такса за управление, равняваща се на 1% от сумата на главницата на заема, и лихва с фиксиран лихвен процент, определен при ангажиране на заема.
Основните цели на проекта за техническа инфраструктура са:
1. Да постигне съответствие с изискванията на Директива 2007/60/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2007 г. относно оценката и управлението на риска от наводнение;
2. Да допринесе за приспособяване към изменението на климата и за подобряване условията на живот на населението в обхванатите от проекта райони;
3. Да се подсигури икономическата и туристическата инфраструктура срещу свлачища и наводнения, като по този начин се спомогне за развитието на икономиката и туризма на областите, в които ще се изпълняват проектите.
Проект „Техническа инфраструктура 2010-2013” обхваща следните инвестиционни дейности:
1. Компонент 1 – обща стойност 54 млн. 724 хил. лв. за корекция на р. Русенски Лом.
2. Компонент 2 – обща стойност 17 млн. 157 хил. лв. за създаване на съоръжения за защита на речния бряг на гр. Силистра;
3. Компонент 3 – на обща стойност 8 млн. 855 хил. лв. за брегова защита и укрепване на свлачища при гр. Поморие.
Общо инвестиционни разходи – 80 млн. 736 хил. лв.
Реализирането на проекта осигурява защита на съществуващите градски части, на промишлени зони, както и на туристически съоръжения от наводнения, ерозии и свлачища.
След представяне и обсъждане на проекта за решение се проведе гласуване, при което членовете на комисията го подкрепиха единодушно с 18 гласа „за”.
Въз основа на гореизложеното и на основание чл. 84, т. 9 и чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България, Комисията по бюджет и финанси предлага на Народното събрание да приеме Проект за решение за даване на съгласие за водене на преговори и сключване на Споразумение между Република България и Банка Кредитанщал фюр Видерауфбау – Франкфурт на Майн, за финансиране на проекта „Техническа инфраструктура 2010-2013”, № 002-03-13, внесен от Министерския съвет на 22 юли 2010 г.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА: Моля да докладвате решението.
ДОКЛАДЧИК МЕНДА СТОЯНОВА:
„Проект
Р Е Ш Е Н И Е
за даване на съгласие за водене на преговори и сключване на Споразумение между Република България и Банка Кредитанщал фюр Видерауфбау – Франкфурт на Майн, за финансиране на проект „Техническа инфраструктура 2010-2013” Народното събрание на основание чл. 84, т. 9 и чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България
Р Е Ш И:
Дава съгласие Министерският съвет да проведе преговори и да сключи Споразумението за заем между Република България и Банка Кредитанщал фюр Видерауфбау – Франкфурт на Майн (KfW), в размер до 34 373 хил. евро за финансиране на проект „Техническа инфраструктура 2010-2013”.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА: Благодаря, госпожо Стоянова.
Следва доклад на Комисията по регионална политика и местно самоуправление.
Има думата председателят на комисията Любен Татарски.
ДОКЛАДЧИК ЛЮБЕН ТАТАРСКИ: Благодаря, госпожо председател.
„На извънредно заседание, проведено на 23 юли 2010 г., Комисията по регионална политика и местно самоуправление обсъди Проект за решение на Народното събрание за даване на съгласие за водене на преговори и сключване на споразумение между Република България и Банка Кредитанщал фюр Видерауфбау – Франкфурт на Майн, за финансиране на проект „Техническа инфраструктура 2010-2013”, № 002-03-13, внесен от Министерския съвет.
Проект „Техническа инфраструктура 2010-2013” ще подсигури икономическата и туристическа инфраструктура срещу свлачища и наводнения, като по този начин ще се спомогне за развитието на икономиката и туризма на областите, в които ще се изпълняват проектите.
По Компонент 1, който е на обща стойност 54 млн. 724 хил. лв., е предвидено: корекция на р. Русенски Лом – създаване на съоръжения за предпазване от наводнения по протежение на около 3,4 км от реката в градската зона на Русе.
По Компонент 2, който е на обща стойност 17 млн. 157 хил. лв., е предвидено: създаване на съоръжения за защита на речния бряг на гр. Силистра.
По Компонент 3, който е на обща стойност 8 млн. 855 хил. лв., е предвидено: брегозащита и укрепване на свлачища при гр. Поморие.
Общата стойност на инвестиционните разходи е в размер на 80 млн. 736 хил.лв.
Стойността на проекта е 85 млн. 189 хил. лв. или 43 млн. 556 хил. евро. Предвижда се заемът от посочената банка да бъде 34 млн. 373 хил. евро за срок от 20 години, включително 5 години гратисен период, а съфинансирането от държавния бюджет – в размер на 17 млн. 962 хил. лв.
Въз основа на дискусията и в резултат на проведеното гласуване, Комисията по регионална политика и местно самоуправление с 18 гласа „за”, без „против” и „въздържали се”, предлага на Народното събрание да приеме Проекта за решение на Народното събрание за даване на съгласие за водене на преговори и сключване на Споразумение между Република България и Банка Кредитанщал фюр Видерауфбау – Франкфурт на Майн, за финансиране на проект „Техническа инфраструктура 2010-2013”, № 002-03-13, внесен от Министерския съвет.” Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА: Благодаря.
Има ли народни представители, желаещи да вземат отношение? Не виждам.
Поставям на гласуване проекта за Решение за даване на съгласие за водене на преговори и сключване на Споразумение между Република България и Банка Кредитанщал фюр Видерауфбау – Франкфурт на Майн, за финансиране на проект „Техническа инфраструктура 2010-2013”, № 002-03-13, внесен от Министерския съвет на 22 юли 2010 г.
Моля, гласувайте.
Гласували 81 народни представители: за 81, против и въздържали се няма.
Предложението е прието, а с това изчерпваме работата си по тази точка от дневния ред.
Преди да дам почивка, едно съобщение: уважаеми колеги, международна изложба на карикатуристи от цял свят ще бъде открита в 11,00 ч. в Клуба на народния представител.
Всички народни представители са поканени да присъстват.
Половин час почивка. Продължаваме в 11,30 ч.

(След почивката.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Колеги, продължаваме с точка четвърта от нашия дневен ред:
ВТОРО ЧЕТЕНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА БЮДЖЕТА НА НАЦИОНАЛНАТА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА ЗА 2010 Г., приет на първо четене на 21 юли 2010 г.
Заповядайте за процедура, господин Димитров.
ТОДОР ДИМИТРОВ (ГЕРБ): Благодаря, господин председател.
Уважаеми колеги, правя процедурно предложение за нашата програма:
Предлагам т. 5 от дневния ред – разглеждането на доклад на Временната анкетна комисия, да стане т. 11 от програмата, преди парламентарния контрол. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Подлагам на гласуване направеното процедурно предложение. (Размяна на реплики между народни представители от ГЕРБ и КБ.)
Прекратете гласуването!
Гласували 69 народни представители: за 62, против 6, въздържал се 1.
Предложението е прието.
РЕПЛИКИ ОТ КБ: Няма кворум.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Прощавайте, няма кворум.
Предложението не е прието.
Заповядайте за прегласуване, господин Димитров.
МАЯ МАНОЛОВА (КБ, от място): Няма такава процедура за прегласуване.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Защо да няма? (Шум и реплики.)
Моля всички да седнат!
Прекъсване до 12,00 ч.

(След почивката.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Колеги, продължаваме с точка четвърта от дневния ред: Второ четене на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2010 г., приет на първо четене на 21 юли 2010 г.
Заповядайте, господин Димитров, за процедура.
ТОДОР ДИМИТРОВ (ГЕРБ): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Правя процедурно предложение за разместване в нашата програма, а именно т. 5 – разглеждане на доклада на Временната анкетна комисия, да стане т. 11 и да влезе преди парламентарния контрол. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Подлагам на гласуване така направеното процедурно предложение.
Прекратете гласуването!
Заповядайте, господин Георгиев.
ЗАХАРИ ГЕОРГИЕВ (КБ): Уважаеми господин председател, уважаеми госпожи и господа народни представители! Моят процедурен въпрос е свързан с начина на воденето. Преди около половин час прекъснахме заседанието поради липса на кворум. Нормално е заседанието да продължи, ако е наличен такъв. Първо, да се направи регистрация, да се види неналичността на кворум и то съгласно Конституцията – повече от 121 човека. (Шум и реплики.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Спокойно! Моля, проверка на кворума, регистрация. (Шум и реплики.)
Проверка на кворума, моля, гласувайте!
Прекратете гласуването.
Моля, народните представители да влязат в залата! (Шум и реплики.)
На основание чл. 42, ал. 3 от правилника, по инициатива на председателстващия може да бъде извършена проверка на кворума – поименно, чрез прочитане на имената на народните представители.
Обявявам поименна проверка на кворума в залата.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Моля, списъците на народните представители!
Върви поименна проверка на основание чл. 42, ал. 3.
Започваме със списъка на народните представители по азбучен ред.
Александър Владимиров Радославов - тук
Александър Руменов Ненков - тук
Александър Стойчев Стойков - тук
Алиосман Ибраим Имамов - тук
Анастас Василев Анастасов - тук
Анатолий Великов Йорданов - тук
Ангел Георгиев Даскалов - тук
Ангел Петров Найденов - тук
Андрей Лазаров Пантев - тук
Анна Георгиева Янева - тук
Антон Константинов Кутев - тук
Антоний Йорданов Йорданов - тук
Ариф Сами Агуш - отсъства
Асен Димитров Гагаузов - отсъства
Асен Йорданов Агов - отсъства
Аспарух Бочев Стаменов - тук
Атанас Станкев Камбитов - тук
Атанас Тодоров Мерджанов - тук
Ахмед Демир Доган - отсъства
Белгин Фикри Шукри - отсъства
Бисерка Борова Петрова - отсъства
Бойко Стефанов Великов - отсъства
Борис Крумов Грозданов - тук
Борислав Тодоров Стоянов - тук
Валентин Алексиев Николов - тук
Валентин Николов Иванов - тук
Валентин Тончев Микев - тук
Валентина Василева Богданова - тук
Ваньо Евгениев Шарков - тук
Ваня Донева Георгиева - отсъства
Величка Николова Шопова - тук
Венцислав Асенов Лаков - тук
Венцислав Василев Върбанов - тук
Веселин Методиев Петров - тук
Владимир Цветанов Тошев - тук
Владислав Евгениев Димитров - тук
Волен Николов Сидеров - тук
Вяра Димитрова Петрова - тук
Галина Димитрова Банковска - тук
Галина Стефанова Милева-Георгиева - тук
Геновева Иванова Алексиева - тук
Георги Велков Колев - тук
Георги Георгиев Пирински - тук
Георги Георгиев Плачков - тук
Георги Данаилов Петърнейчев - отсъства
Георги Иванов Андонов - отсъства
Георги Иванов Икономов - тук
Георги Тодоров Божинов - тук
Георги Цвятков Терзийски - отсъства
Георги Чавдаров Анастасов - отсъства
Гинче Димитрова Караминова - отсъства
Гюнай Хасан Сефер - отсъства
Гюнер Фариз Сербест - тук
Даниел Георгиев Георгиев - тук
Даниела Анастасова Дариткова-Проданова - отсъства
Даниела Димитрова Миткова - тук
Даниела Маринова Петрова - отсъства
Дарин Величков Матов - отсъства
Делян Александров Добрев - тук
Делян Славчев Пеевски - отсъства
Деница Стоилова Гаджева - отсъства
Десислав Славов Чуколов - тук
Десислава Вълчева Атанасова - отсъства
Десислава Жекова Танева - отсъства
Джевдет Ибрям Чакъров - отсъства
Джема Маринова Грозданова - отсъства
Диан Тодоров Червенкондев - отсъства
Димитър Анастасов Карбов - тук
Димитър Ангелов Горов - тук
Димитър Асенов Колев - отсъства
Димитър Бойчев Петров - тук
Димитър Борисов Главчев - отсъства
Димитър Иванов Аврамов - отсъства
Димитър Йорданов Атанасов - тук
Димитър Йорданов Чукарски - тук
Димитър Николов Лазаров - тук
Димитър Стоянов Дъбов - отсъства
Димо Георгиев Гяуров - тук
Димчо Димитров Михалевски - отсъства
Доброслав Дилянов Димитров - тук
Драгомир Велков Стойнев - тук
Дурхан Мехмед Мустафа - отсъства
Евгени Димитров Стоев - отсъства
Евгений Желев Желев - отсъства
Екатерина Иванова Михайлова - тук
Елин Елинов Андреев - отсъства
Емануела Здравкова Спасова - тук
Емел Етем Тошкова - отсъства
Емил Ненов Василев - отсъства
Емил Делчев Димитров - отсъства
Емил Димитров Гущеров - тук
Емил Димитров Караниколов - тук
Емил Йорданов Радев - тук
Емил Кирилов Иванов - отсъства
Емилия Радкова Масларова - тук
Ердоан Мустафов Ахмедов - тук
Живко Веселинов Тодоров - тук
Захари Димитров Георгиев - тук
Зоя Янева Георгиева - тук
Ивайло Георгиев Тошев - тук
Иван Атанасов Алексиев - тук
Иван Дечков Колев - тук
Иван Димитров Иванов - отсъства
Иван Йорданов Божилов - тук
Иван Йорданов Костов - тук
Иван Николаев Иванов - тук
Иван Петров Иванов - тук
Иван Стефанов Вълков - тук
Иван Тодоров Иванов - тук
Ивелин Николаев Николов - тук
Ивелин Николов Николов - тук
Иво Тенев Димов - тук
Илия Иванов Пашев - тук
Ирена Любенова Соколова - тук
Искра Димитрова Михайлова-Копарова - тук
Искра Фидосова Искренова - тук
Йоана Милчева Кирова - тук
Йордан Иванов Бакалов - тук
Йордан Кирилов Цонев - тук
Калина Венелинова Крумова - отсъства
Камен Костов Костадинов - отсъства
Камен Маринов Петков - отсъства
Касим Исмаил Дал - отсъства
Кирил Боянов Калфин - тук
Кирил Владимиров Гумнеров - отсъства
Кирил Николаев Добрев - тук
Кирчо Димитров Димитров - тук
Корман Якубов Исмаилов - тук
Корнелия Петрова Нинова - тук
Костадин Василев Язов - тук
Красимир Георгиев Ципов - тук
Красимир Любомиров Велчев - тук
Красимир Неделчев Минчев - тук
Красимир Петров Петров - отсъства
Красимира Щерева Симеонова - тук
Кристияна Методиева Петрова - отсъства
Лили Боянова Иванова - тук
Лъчезар Благовестов Тошев - тук
Лъчезар Богомилов Иванов - тук
Любен Андонов Корнезов - отсъства
Любен Петров Татарски - тук
Любомила Станиславова Станиславова - тук
Любомир Владимиров Владимиров - тук
Любомир Тодоров Иванов - тук
Лютви Ахмед Местан - тук
Марио Иванов Тагарински - тук
Мартин Димитров Димитров - тук
Мая Божидарова Манолова - тук
Меглена Иванова Плугчиева-Александрова - тук
Менда Кирилова Стоянова - тук
Милена Иванова Христова - тук
Мирослав Николов Петков - отсъства
Митко Живков Захов - тук
Митхат Мехмед Табаков - отсъства
Митхат Сабри Метин - отсъства
Михаил Ненов Николовски - тук
Михаил Райков Миков - тук
Михаил Рашков Михайлов - тук
Моника Ханс Панайотова - тук
Муса Джемал Палев - тук
Неджми Ниязи Али - тук
Недялко Тенев Недялков - тук
Нели Иванова Калнева-Митева - тук
Нигяр Сахлим Джафер - тук
Никола Иванов Белишки - тук
Николай Горанов Коцев - тук
Николай Димитров Костадинов - тук
Николай Петков Петков - тук
Николай Тодоров Мелемов - тук
Николай Хинков Рашев - тук
Николай Янков Пехливанов - тук
Огнян Андонов Пейчев - тук
Огнян Димитров Тетимов - тук
Огнян Стоичков Янакиев - тук
Павел Димитров Шопов - тук
Павел Илиев Димитров - отсъства
Пенко Атанасов Атанасов - отсъства
Петър Атанасов Курумбашев - тук
Петър Василев Мутафчиев - тук
Петър Владимиров Димитров - тук
Петър Иванов Хлебаров - тук
Петър Методиев Петров - тук
Петя Николова Раева - отсъства
Пламен Василев Орешарски - тук
Пламен Георгиев Цеков - отсъства
Пламен Дулчев Нунев - отсъства
Пламен Тачев Петров - тук
Рамадан Байрам Аталай - отсъства

По информация от заместник-председателите налице е кворум.
Пленарното заседание продължава. (Шум и реплики.)
ПЕТЪР МУТАФЧИЕВ (КБ, от място): Колко са?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: След времето на проверката до номера по азбучен ред, който сме стигнали, в залата се явиха Белгин Шукри, Тунджай Наимов, Ваня Донева, Асен Агов и господин Михалевски. (Шум и реплики.)
Кворумът до момента е 138 народни представители. Регистрирани са 138.
МАЯ МАНОЛОВА (КБ, от място): Не са 138, тук (сочи към сектора на ГЕРБ) има повече хора.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА: Дотук ви казахме. (Реплики от КБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Уважаеми колеги народни представители!
ПЕТЪР МУТАФЧИЕВ (КБ, от място): Процедура!
КРАСИМИР ВЕЛЧЕВ (ГЕРБ, от място): Стига с тези процедури! Не ви ли е срам?! Засрамете се!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Чета чл. 43, ал. 3. (Реплики от КБ.) Вие ли искате да го прочетете? (Реплики от КБ.) Ще ви дам възможност! И на господин Румен Овчаров, и на всички ви ще дам възможност.
„Чл. 43. (3) Председателят, във връзка с предстоящо гласуване, може да извърши по своя инициатива или до два пъти общо в едно заседание по искане на парламентарна група проверка на кворума”, а не на наличния състав на Народното събрание в пленарната зала. (Силен шум, възгласи и ръкопляскания от ГЕРБ.) До момента, в който е регистриран кворум, е осъществена процедурата по чл. 42, ал. 2.
ПЕТЪР МУТАФЧИЕВ (КБ, от място): Процедура!
КРАСИМИР ВЕЛЧЕВ (ГЕРБ, от място): Засрамете се!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Моля, електронна регистрация!
Моля присъстващите в пленарната зала народни представители да регистрират по електронен път присъствието си в залата.
При електронното отчитане на кворума налице са 164 народни представители. Имаме кворум и по извършеното проверяване на кворума по реда на чл. 42, ал. 2.
Заседанието продължава.
ТОДОР ДИМИТРОВ (ГЕРБ, от място): Процедура!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Тодор Димитров – процедура.
ТОДОР ДИМИТРОВ (ГЕРБ): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Правя процедурно предложение за промяна в нашата програма, а именно т. 5 да стане т. 11 и да бъде разгледана преди парламентарния контрол. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Заповядайте, госпожо Манолова.
МАЯ МАНОЛОВА (КБ): Уважаеми колеги, опасенията, които изразих тази сутрин, се оказаха напълно основателни, а именно, че вие искате да отложите разглеждането на този доклад, да изтупате топката, да мине време, да се забрави.
РЕПЛИКА ОТ ГЕРБ: Какво ще се промени?
МАЯ МАНОЛОВА: С прехвърлянето на тази точка като точка последна от седмичната програма, се поставя изобщо под въпрос дали в тази парламентарна сесия ще се разгледа този доклад, предвид натоварения дневен ред, който имаме. (Реплики от народния представител Красимир Велчев.)
И тук възниква въпросът: Защо? (Реплика на народния представител Красимир Велчев.) Защо, господин Велчев? Защо? Защото се притеснявате от разкриването на допълнителни скандални обстоятелства и изникването на още лица, които вие се опитвате да прикриете...
КРАСИМИР ВЕЛЧЕВ (ГЕРБ, от място): Пълни глупости!
МАЯ МАНОЛОВА: ...и които са замесени в този случай.
КРАСИМИР ВЕЛЧЕВ (ГЕРБ, от място): Къде бяхте?
МАЯ МАНОЛОВА: Това е отговорът на Вашия въпрос от сутринта: какво е политически чадър? Защото това е един фрапантен случай на опъване на политически чадър от страна на ГЕРБ (шум и реплики от ГЕРБ) върху лицата, замесени в този скандал. Това даже не е политически чадър, а е икономически чадър, защото в случая става дума за много пари или казано накратко гербаджийски чадър върху един скандал, какъвто няма друг в нашата парламентарна история. (Силен шум, възгласи от ГЕРБ: „Е-е-е!”)
По повод ситуациите, в които изпадате с проверката на кворума, искам да ви кажа, че това е жалко за българския парламент - тези манипулации и тези номера, които въртите ежедневно с поддържането изкуствено на нисък кворум. (Шум и реплики.)
Тъй като закрихте и сливате професионалните театри, визирам „Сълза и смях” към Народния театър, наблягате на самодейните театри, в какъвто самодеен театър превръщате парламента с тези смешни хватки, които правите с изкуствено нисък кворум.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Госпожо Манолова, времето изтече.
КРАСИМИР ВЕЛЧЕВ (ГЕРБ, от място): Вие сте професионални.
МАЯ МАНОЛОВА: Срамота! (Викове от КБ: „Браво, браво!”. Ръкопляскания.)
КРАСИМИР ВЕЛЧЕВ (ГЕРБ, от място): Защото сте професионални актьори, не политически.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Лично обяснение.
АНАСТАС АНАСТАСОВ (ГЕРБ): Вие (към народни представители от КБ) ще мълчите там! (Реплики от КБ.) Сега лично аз ще ви засегна! (Силен шум и реплики от ляво.) Млъкнете!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Много моля за тишина в залата! (Шум и реплики.)
АНАСТАС АНАСТАСОВ: По повод това, което каза госпожа Манолова преди малко, аз водех заседанието, ще ви кажа нещо. (Реплики на народния представител Петър Мутафчиев.)
Вашата наглост е безгранична – тъй като бях горе, вие бяхте 19 човека, а гласувахте за регистрацията 11. Така че, не приказвайте глупости в тази зала! (Реплики от КБ. Ръкопляскания от ГЕРБ.) Защото имаше предложение, подложено на гласуване. (Реплики от КБ.) Благодаря.
МАЯ МАНОЛОВА (КБ, от място): Лично обяснение! (Шум и реплики от КБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Подлагам на гласуване направеното процедурно предложение за размяна на точките.
Гласували 149 народни представители: за 101, против 37, въздържали се 11.
Предложението е прието.
Заповядайте, госпожо Манолова – прегласуване.
МАЯ МАНОЛОВА (КБ): Уважаема госпожо председател, искането ми формално е за прегласуване, но използвам случая, който е свързан (възгласи: „А-а-а!”) с това гласуване, за да кажа, че днес лъсна целият цирк, който вие разигравате ежедневно всяка сутрин с регистрацията на кворума. Всяка сутрин в залата се регистрират умишлено малка част от депутатите от ГЕРБ, за да могат през деня да си щъкат напред-назад и да не участват в гласуването. Направете... (Силен шум и реплики от ГЕРБ.)
Как иначе можете да обясните факта с ниския кворум, който беше регистриран тази сутрин и който вие въпреки това не можахте да постигнете при гласуванията, и кворума, който щеше да се окаже, ако госпожа председателката беше довършила поименната проверка докрай? Щеше да лъсне това, че Вие ежедневно ръководите тази зала по метода „шменти-капели”. (Възгласи: „А-а-а” от ГЕРБ.)
Всеки ден се правят манипулации с кворума и може би е крайно време да се постави въпросът и за информационната система – за системата, която отчита гласуването, защото за никого не е тайна, че гласуването с чужди карти е техническо възможно. Втората част от управлението на пленарната зала по стила „шменти-капели” е тази информационна система, която е една парлама и вероятно се използва от управляващите за манипулации в гласуванията. (Възгласи: „У-у-у” от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА: Прегласуваме предложението на народния представител Тодор Димитров.
Гласували 146 народни представители: за 100, против 41, въздържали се 5.
За лично обяснение давам думата на председателя на Народното събрание – госпожа Цачева.
ЦЕЦКА ЦАЧЕВА (ГЕРБ): Уважаема госпожо Манолова, не съм убедена, че ще мога да повторя точно начина и характеристиката, които употребихте за реда, по който ръководя пленарните заседания, защото в моя речник няма такава дума – „шменди”, „шменти-капели” и т.н. (Силен шум и оживление.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА: Моля за тишина в залата.
ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Искам обаче да Ви заявя, че електронната система, по която се отчита кворумът за наличието на народни представители в залата, съгласно правилника ни в Народното събрание не е творение на това ръководство на Народното събрание и на състава на Четиридесет и първото Народно събрание. Ако Вие сте имали воля да промените мониторите и начина, по който се отчита гласуването и кворумът в Народното събрание и в сградата, сте имали време – четири години, за да го промените. Няколко пъти по повод на заявление от страна на левицата, че манипулирам Народното събрание при реализирането на кворума и отчитането му, съм Ви казвала: направете предложение за промяна в правилника. Докато няма промяна в правилника по тези текстове, ще продължавам да ръководя по този начин пленарното заседание, а не по системата „шменти-капели”. (Ръкопляскания от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА: Благодаря, госпожо Цачева.
Преминаваме към:
ВТОРО ЧЕТЕНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА БЮДЖЕТА НА НАЦИОНАЛНАТА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА ЗА 2010 г.
Заповядайте, госпожо Стоянова, да докладвате законопроекта.
ДОКЛАДЧИК МЕНДА СТОЯНОВА: Благодаря, госпожо председател.
Първо процедура: ще помоля в залата да бъдат допуснати госпожа Нели Нешева – директор на Националната здравноосигурителна каса, господин Владислав Горанов – заместник-министър на финансите, и д-р Ивайло Ваклинов – началник-отдел в Националната здравноосигурителна каса.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Подлагам на гласуване направеното процедурно предложение за допускане в залата.
Гласували 132 народни представители: за 126, против 2, въздържали се 4.
Предложението е прието.
Моля, квесторите, поканете гостите в залата.
Заповядайте за процедура.
ЗАХАРИ ГЕОРГИЕВ (КБ): Моят процедурен въпрос, уважаема госпожо председател, е свързан с начина на водене и коментирането на правилника и Конституцията. (Реплики от ГЕРБ.) Аз не съм юрист, Вие сте юрист и за Вас трябва да е ясно, че: „Практика право не прави”. Правото се прави от законите на страната и Конституцията, която е върховният закон.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Направете справка със съдържанието на правилника.
ЗАХАРИ ГЕОРГИЕВ: Много добре знаете, че в Конституцията, в чл. 81, ал. 1 е записано, че Народното събрание започва своята работа, заседава и приема своите актове, ако е налично мнозинство от поне 121 народни представители. Ако някой не иска да е така, трябва да направи предложение не за промяна на правилника, а на Конституцията. Така че това, което е записано на таблото за кворум, то представлява мнозинството, с което се приемат актовете на Народното събрание, а кворумът е регистрираният в началото на заседанието кворум. Това е истината от гледна точка на законите и Конституцията. (Ръкопляскания от КБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Аз Ви благодаря за позоваването на Конституцията, но когато цитирате ал. 1, имайте предвид и редакцията на ал. 2.
ЗАХАРИ ГЕОРГИЕВ (КБ, встрани от микрофоните): Аз мога ли да коментирам?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Моля за доклад, госпожо Стоянова. (Реплика от народния представител Захари Георгиев.)
Не, не, направете нова процедура по начина на воденето.
Дала съм думата на госпожа Стоянова.
ДОКЛАДЧИК МЕНДА СТОЯНОВА:
„ДОКЛАД
на Комисията по бюджет и финанси относно второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2010 г., № 002 01 57, с вносител Министерския съвет, приет на първо гласуване на 21 юли 2010 г.”
„Закон за изменение и допълнение на Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2010 г.”
Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на закона.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Подлагам на гласуване предложението на комисията в подкрепа текста на вносителя за наименованието на закона.
Гласували 100 народни представители: за 92, против няма, въздържали се 8.
Предложението е прието.
Господин Георгиев, заповядайте за процедура.
РЕПЛИКА ОТ ГЕРБ: Ще променим правилника за процедурите.
ЗАХАРИ ГЕОРГИЕВ (КБ): Променете го! Ако искате, може никой да не се изказва.
Благодаря, уважаема госпожо председател.
Алинея 2 от чл. 81 на Конституцията гласи: „Народното събрание приема законите и другите актове с мнозинство повече от половината от присъстващите народни представители”. Освен когато Конституцията не изисква квалифицирано мнозинство, мнозинството за приемане на законите означава гласове „за” повече от присъстващите народни представители, а минимумът, който се изисква, за да се приемат актовете, е 121 народни представители. (Шум и смях от ГЕРБ.) Вашата реплика по моето изказване е неоснователна.
КРАСИМИР ВЕЛЧЕВ (ГЕРБ, от място): Четете законите, научете законите! Сега тук лекции ли ще си изнасяме?! (Реплики от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Моля Ви да не се обаждате от място!
ЗАХАРИ ГЕОРГИЕВ: Много ви моля! Не може ежедневно да потъпквате законите с ботушите!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря, господин Георгиев. Мисля, че родихме нова свежест в парламентарната битност, че законите трябва да се гласуват с гласове „за” повече от присъстващите народни представители. (Смях от ГЕРБ.)
Госпожо Стоянова, продължете.
ДОКЛАДЧИК МЕНДА СТОЯНОВА: По § 1 е постъпило предложение от народните представители Ваньо Шарков и Кирчо Димитров.
Комисията не подкрепя предложението:
1. § 1, чл. 1, ал. 1 в а) „2 572 211” се заменя с „2 532 211” (Реплики от ГЕРБ.)
Няма левове, няма нищо.
В б) в таблицата към ал. 1:
- в аа) „2 572 211” се заменя с „2 532 211”;
- в бб) – отпада;
- във вв) – отпада.
В ал. 2:
- в а) „1 909 432” се заменя с „2 052 432”;
- в аа) „1 909 432” се заменя с „2 052 432” ;
- в бб) „1 777 284” се заменя с „1 922 284”;
- във вв) „1 729 932” се заменя с „1 874 932”;
- в дд) „886 932” се заменя с „1 031 932”;
- жж) – отпада.
В ал. 3: „662 779” се заменя с „479 779”.
Постъпило е предложение от народните представители д-р Евгений Желев, Мая Манолова и Михаил Миков.
Комисията не подкрепя предложението:
§ 1. В чл. 1 се правят следните промени:
1. В т. 2, ал. 2:
а) В подточка „а” числото „1 689 432” се заменя с числото „2 039 432”.
б) В подточка „аа” числото „1 909 432” се заменя с „2 039 432”.
в) В подточка „бб” числото „1 559 284” се заменя с числото „1 834 784”.
г) В подточка „вв” числото ”1 511 932” се заменя с числото „1 834 784”.
д) В подточка „гг” числото „320 000” се заменя с числото „360 000”.
е) В подточка „дд” числото „ 708 932” се заменя с числото „931 432”.
ж) В подточка „жж” числото „125 058” се заменя с числото „199 558”.
2. В т. 3, ал. 3 числото „829 779” се заменя с числото „532 779”.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 1.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Дебатите са открити.
Господин Ваньо Шарков иска думата.
ВАНЬО ШАРКОВ (СК): Благодаря Ви госпожо председател.
Във връзка с предложението, което сме направили, адмирираме желанието на управляващите да увеличат приходите от здравноосигурителни вноски. Считаме обаче, че увеличението с 40 млн. лв. на приходите от събираемост на здравноосигурителни вноски е прекален оптимизъм и то с неясен произход.
Това е първо, защото през първото полугодие, всъщност от началото на годината трайно закъснява разплащането с изпълнителите, предимно с изпълнителите на болнична помощ.
Второ, защото броят на здравно неосигурените български граждани съгласно отговора на Министерството на финансите се е увеличил от 1 млн. 300 хиляди в края на миналата година на 1 млн. 900 хиляди към 31 май тази година. Разбира се, в тази бройка влизат и хората, които пребивават зад граница и не са уведомили за това Националната агенция за приходите. Те винаги влизат в тази бройка.
На трето място, защото работодателите още в края на месец септември 2009 г. съгласно отговора, който дадоха тогава от Националната агенция за приходите, дължаха 199 млн. лв. на Националната здравноосигурителна каса. Съгласно отчета за изпълнението на бюджета за 2009 г. имаме несъбрани приходи: при бюджет от 2 млрд. 472 млн. лв. са събрани 2 млрд. 208 млн. лв., тоест с 264 млн. лв. по-малко.
На фона на всички тези факти няма как да приемем за адекватно увеличението на приходната част на бюджета с 40 млн. лв.
Всъщност, няма друг приход в бюджета на държавата, който актуализирахме преди една седмица, където да има такова оптимистично увеличение на приходната част. Ако приемем, че днес приходите от здравноосигурителни вноски могат да бъдат увеличени с 40 млн. лв., това означава, че или умишлено е заложена по малка събираемост, за да може със здравноосигурителни вноски на българските граждани да се крепи фискалният резерв, както това се правеше в предишните години, или действително има увеличен приход от здравноосигурителни вноски, който обаче не е отишъл реално за сектора на здравеопазването.
Ние предлагаме оптимизмът в условията на криза да бъде заменен с реализъм. Предлагаме да се намерят механизми за изпълнение на заложените приходи в бюджета на Националната здравноосигурителна каса, както това беше направено с бюджета, който гласувахме в края на 2009 г.
По отношение на разходната част, предлагаме увеличението да бъде с 350 млн. лв., а не с 220 млн. лв. Всичко да бъде за сметка на преходния остатък или така наречения Голям резерв в БНБ. Този резерв беше създаден именно с тази цел. Когато създавахме Националната здравноосигурителна каса през 1999-2000 г., многократно се задаваше въпросът защо е необходим този резерв. Ето затова беше необходим този резерв: за да бъде гарантирана здравната помощ при извънредни ситуации и кризи, които могат да компрометират финансовата стабилност на Националната здравноосигурителна каса.
Днес в този резерв, пак съгласно отговора на Министерството на финансите, има 970 млн. лв., тоест това може да бъде направено.
На второ място, това е необходимата макар и едва ли достатъчната сума за възстановяване на нормалния цикъл на разплащане особено с изпълнителите на болнична помощ – нещо, което те очакват.
На трето място, защото с такава актуализация на разходната част можем да доближим финансирането на болничната помощ до това от 2009 г. и с предприетите мерки за преструктуриране на болничния сектор да се гарантира тяхната финансова стабилност.
Няма да казвам, че едва ли и с тази актуализация можем да се доближим поне до процент от брутния вътрешен продукт, който Албания отделя за здравеопазване. Все още сме доста далече.
И не на последно място, защото под тези 350 млн. лв., уважаеми колеги, стои подписът и на финансовия министър, а в политиката политиците трябва да си държат на думата. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА: Благодаря.
Има ли реплики? Заповядайте, госпожо Стоянова.
ДОКЛАДЧИК МЕНДА СТОЯНОВА: Уважаеми господин Шарков, аз ще Ви репликирам в частта на увеличените приходи. Не зная Вие с какви точно данни разполагате, за да твърдите, че в никакъв случай тези приходи, които се предлагат в изменението на бюджета – допълнително 40 милиона, ще бъдат или няма да бъдат изпълнени, но цифрите за първото полугодие на 2010 г., а именно януари и юни, показват ръст на 8,8% спрямо миналата година, както и анализите, които Националната агенция на приходите прави в тази посока, показват, че тази тенденция на ръста ще се запази и за второто полугодие, а именно нейното изражение в числа е 40 милиона.
Смятам, че това са много прецизни сметки, които трябва да се правят на базата на анализ на множество фактори и цифри. Неслучайно и в Конституцията е записано, че законите за бюджета се внасят от Министерския съвет точно заради това, защото те имат данните, с които могат да направят този анализ и могат да защитят тези цифри, които предлагат. И аз смятам, че би трябвало да подкрепим това, което показва анализът на Националната агенция по приходите, Министерството на финансите и Националната здравноосигурителна каса.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА: Благодаря.
Има ли втора реплика? Няма.
Имате думата за дуплика, господин Шарков.
ВАНЬО ШАРКОВ (СК): Благодаря, госпожо председател.
Уважаема госпожо Стоянова, всичко това е така, увеличението на приходите от здравноосигурителни вноски в голяма степен е за сметка на това, че ние вдигнахме базата, върху която самоосигуряващите се граждани плащат своите здравноосигурителни вноски, от 240 на 420 лв. Това е единствената сфера, в която имаме реално увеличение на приходната част от здравноосигурителните вноски. Но на фона на това, че броят на здравно неосигурените български граждани се увеличава, няма как да бъдем оптимисти за това, което ще се случи до края на годината.
И това ни дава основание ние по-скоро да настояваме за ефективни мерки по събираемостта – да бъде изпълнена тази събираемост, която е заложена в бюджета. Ще ви дам само един пример – когато се приемаше бюджетът за Националната здравноосигурителна каса за 2009 г., ние заложихме увеличение на здравноосигурителните вноски от 6 на 8% и се очакваше да има изпълнение на тази събираемост на здравноосигурителните вноски при увеличение с 2% на вноската, а в крайна сметка се оказа, че тази събираемост не е изпълнена с 250 милиона. Това е притеснителното. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА: Благодаря.
Има ли други желаещи?
Има думата народният представител Мая Манолова.
МАЯ МАНОЛОВА (КБ): Уважаеми колеги, изказването ми е по предложенията, които сме направили заедно с колегите Евгений Желев и Михаил Миков, които касаят увеличаването на здравноосигурителните плащания с тази актуализация на бюджета на Здравноосигурителната каса. Няма да се спирам върху увеличаването на приходната част, защото изцяло споделям казаното от господин Ваньо Шарков и неговия скептицизъм относно това как ще бъде постигнато това увеличение от 40 млн. лв. в приходната част на бюджета на НЗОК.
Защо ние от Коалиция за България предлагаме със 130 милиона да бъде коригирано предложението на Министерския съвет? Тоест увеличението на разходната част на Касата да стане 350 млн. лв.? Защото точно с толкова в края на миналата година беше намален бюджетът на Националната здравноосигурителна каса в сравнение с 2009 г., като от тази цифра изключвам факта, че в началото на тази година бяха разплатени задълженията на Касата към болниците за месеците ноември и декември.
Тоест стартът на плащанията на Здравноосигурителната каса беше минус 350 млн. лв., минус милионите, които бяха платени за месеците ноември и декември.
Освен това 350 млн. лв. е цифрата, която беше обект на споразумението, сключено между Синята коалиция и финансовия министър. Това беше предметът на меморандума, който беше условие да бъде подкрепен бюджетът за 2010 г., като обещанието беше в средата на годината, ако се окаже, че парите за здраве не стигат, тези пари да бъдат добавени в бюджета на касата – дали чрез разблокирване на нейния резерв или чрез допълнително финансиране от републиканския бюджет.
Как предлагаме да бъдат разпределени тези пари? Предлагаме от 27 милиона на 40 млн. лв. да бъде увеличението на парите за лекарства. Такова е между другото и становището на председателя на една от пациентските организации, официално оторизиран да участва в заседанията на Здравната и Бюджетната комисия, в които той обосновава своето предложение за увеличение с 40 млн. лв. за парите за лекарство за хората, които могат да ги ползват чрез подпомагане от Касата.
Останалата сума ние предлагаме да отиде в болничната помощ, защото, забележете, по данни на Лекарския съюз разчетите показват, че до средата на годината задълженията на болниците са в размер на около 320 млн. лв. Към днешна дата Касата не се е разплатила изцяло за месеците след март, тоест за април, май и юни, като плащанията даже и за м. март са в рамките на 80% от дължимото от Касата на болниците.
С въвеждането на лимитите от 1 юли ситуацията ще стане още по-драстична, когато болниците ще бъдат изправени пред дилемата дали да лекуват без пари пациентите, което те не могат да си позволят, дали да им откажат лечение или да ги насочат към някое друго лечебно заведение. Практически достъпът на хората до болнична помощ след изчерпването на лимитите, тоест след 15-о или 20-о число на съответния месец, ще стане невъзможно.
Ситуацията в болниците наистина е драматична. Те не са се разплатили с доставчици на лекарства, неравномерно се разплащат заплатите на хората, които са ангажирани в тях, неравномерно се плащат социални осигуровки и в крайна сметка се получава бумерангов ефект.
В заключение искам да ви кажа, че, ако не приемете това увеличение с 350 млн. лв., което според мен също е недостатъчно, във всички случаи в края на тази година, най-късно през м. октомври ще се стигне до последваща актуализация на бюджета на Националната здравноосигурителна каса. И тогава ще бъдете изправени пред дилемата дали отново да не прехвърлите задълженията към следващата година и тази порочна практика да се пренесе оттук и занапред в 2011, 2012 г. и пр.
И един въпрос. Тук, в актуализацията на този бюджет на Касата я няма здравната реформа. Няма ги парите нито за пътеки за долекуване, които по обещание на здравната министърка трябваше да влязат в сила от 1 юли, няма ги парите за малките болнички, няма ги парите, които ще помогнат болниците да се преструктурират, а не просто да се закрият. Напротив, този бюджет води голяма част от болниците към фалит и към едно естествено постигане на първоначално посочената цел – тяхното оптимизиране до 100. От 400 до 100.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА: Има ли реплики? Няма желаещи.
Има ли други народни представители, които искат да вземат отношение? Не виждам.
Преминаваме към гласуване.
Първо, поставям на гласуване предложението на народните представители Ваньо Шарков и Кирчо Димитров, неподкрепено от комисията.
Моля, гласувайте.
Гласували 95 народни представители: за 7, против 53, въздържали се 35.
Предложението не е прието.
Поставям на гласуване предложението на народните представители Евгений Желев, Мая Манолова и Михаил Миков.
Моля, гласувайте.
Гласували 92 народни представители: за 21, против 65, въздържали се 6.
Предложението не е прието.
Поставям на гласуване текста на вносителя за § 1, подкрепен от комисията.
Гласували 92 народни представители: за 81, против 4, въздържали се 7.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК МЕНДА СТОЯНОВА: Предложение на народните представители Ваньо Шарков и Кирчо Димитров за създаване на нов § 2.
Комисията не подкрепя предложението:
„§ 2. В чл. 3, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:
- в т. 1 думата „броя” се заменя с „прогнозния брой”;
- в т. 2 думата „стойността” се заменя с „прогнозната стойност”.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА: Желаещи за изказване?
Народният представител Ваньо Шарков има думата.
ВАНЬО ШАРКОВ (СК): Благодаря Ви, госпожо председател.
Уважаеми колеги, ще направя изказване и по двата параграфа като ще се стремя да бъда максимално кратък. Загубихме доста време в днешния ден да се занимаваме с глупости, а не със законопроекти.
Първо искам да кажа, че предложението, което ние сме направили, касае броя на направленията, които се издават от общо практикуващите лекари, както и по отношение на въвеждането на делегираните бюджети.
Искам да ви кажа, че делегираният бюджет е бюджетът, който създава несигурност и непредвидимост за финансовото състояние на лечебните заведения, докато прогнозният бюджет може да има дисциплиниращ ефект върху разходите, основан върху извършените дейности за минали периоди при спазване на критерии и стандарти. Това е, което и Министерството на здравеопазването се опитва да направи с промените в Закона за лечебните заведения.
Делегираният бюджет обаче може да ограничи достъпа на пациентите до лечебни заведения, поради финансови причини, което противоречи на конституционното право за гарантиран достъп до медицинска помощ, докато прогнозният бюджет, който ние предлагаме, при добър контрол може да запази достъпа по медицински показатели, а не да го ограничава по финансови.
Делегираните бюджети спъват всеки опит на лечебните заведения да повишат качеството на своята дейност, докато прогнозното бюджетиране на дейността им може да се превърне в стимул за преструктурирането и подобряването на дейността им.
И на последно място – делегираният бюджет, колеги, особено тези, които сте били в предишни парламенти и сте се занимавали с реформата в здравеопазването – делегираният бюджет е бюджетът, който е извратен модел на възраждането на съветския модел на здравеопазване на Семашко, а прогнозният бюджет може да бъде бюджетът, който да се превърна в стимул за подобряване качеството на медицинската помощ, затова и в тази връзка са направени направените от нас предложения в този и в следващия параграф, за да не ограничаваме достъпа на пациентите до здравна помощ. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА: Благодаря Ви.
Реплики? – Няма желаещи.
Други народни представители искат ли думата? Не.
Подлагам на гласуване предложението на народните представители Ваньо Шарков и Кирчо Димитров за създаване на нов § 2, което не е подкрепено от комисията.
Гласували 85 народни представители: за 19, против 33, въздържали се 33.
Предложението не е прието.
ДОКЛАДЧИК МЕНДА СТОЯНОВА: Предложение на народните представители Ваньо Шарков и Кирчо Димитров за създаване на нов § 3:
„§ 3. В чл. 4 се правят следните изменения и допълнения:
- В ал. 1 изразът „в рамките на стойностите по чл. 1, ал. 2, ред 1.5.6.” отпада;
- Текстът на т. 1 става ал. 1;
- Текстът на т. 2 става ал. 2, като в нея думата „задължителни” се заменя с „прогнозни”, а думата „делегирани” отпада;
- Създава се нова ал. 3 със следното съдържание:
„(3) За второто полугодие на 2010 г. прогнозните стойности по ал. 2 се определят на не по-ниска стойност от реално отчетената и извършена дейност през второто полугодие на 2009 г., която се намалява с отпадналите през 2010 г. дейности, за които лечебното заведение няма сключени договори и се увеличава със стойността на прогнозния брой дейности по сключени нови договори”.
- Алинея 2 става ал. 4;
- Алинея 3 става ал. 5, като в нея думата „делегираните” се заменя с „прогнозните”, изразът „ал. 1, т. 2” се заменя с „ал. 2”, а „ал. 2„ се заменя с „ал. 3”;
- Алинея 4 става ал. 6, като в нея думата „делегираните” се заменя с „прогнозните” и изразът „по ал. 1, т. 2” се заменя с „ал. 2”.
Комисията не подкрепя предложението.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА: Доктор Шарков, ще вземете ли отношение или не? Вие направихте общо изказване.
Има ли други народни представители, които искат да вземат отношение? Няма.
В такъв случай подлагам на гласуване предложението на народните представители Ваньо Шарков и Кирчо Димитров за създаване на нов § 3, който не се подкрепя от комисията.
Гласували 86 народни представители: за 13, против 37, въздържали се 36.
Предложението не е прието.
ДОКЛАДЧИК МЕНДА СТОЯНОВА: „Заключителна разпоредба”.
Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на подразделението.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА: Поставям на гласуване наименованието на подразделението, както е по текста на вносителя.
Моля, гласувайте.
Моля народните представители да влязат в пленарна зала не само когато се прави проверка на кворума, но и когато се гласува, защото иначе пак ще правим проверка на кворума. (Оживление.)
Гласували 86 народни представители: за 79, против няма, въздържали се 7.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК МЕНДА СТОЯНОВА: По § 2 комисията подкрепя текста на вносителя.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА: Няма желаещи народни представители за изказване.
Моля да гласуваме § 2 по текста на вносителя.
Гласували 91 народни представители: за 88, против няма, въздържали се 3.
Предложението е прието, а с това и на второ четене Законът за изменение и допълнение на Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2010 г.


Преминаваме към следващата точка от дневния ред:
ПЪРВО ЧЕТЕНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТИ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА ОТ ДИСКРИМИНАЦИЯ.
Това са два законопроекта – единият е с вносител Министерския съвет, а вносител на другия е Мая Манолова и група народни представители.
Имаме процедура – заповядайте.
ГАЛИНА БАНКОВСКА (ГЕРБ): Благодаря, госпожо председател.
Уважаеми колеги, правя процедурно предложение за удължаване на срока между първо и второ четене на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за народната просвета с 6 дни, като по този начин крайният срок за внасяне на предложения изтича на 3 септември. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА: Благодаря Ви.
Обратно становище няма.
Гласуваме направеното процедурно предложение за удължаване на срока между първо и второ четене.
Гласували 89 народни представители: за 87, против няма, въздържали се 2.
Предложението е прието.
По законопроектите, които преди малко докладвах, че започваме да разглеждаме, водеща е Комисията по правата на човека, вероизповеданията, жалбите и петициите на гражданите, разпределени са и на Комисията по правни въпроси.
Господин Бакалов, Вие ли ще докладвате становищата на комисията?
ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН БАКАЛОВ: Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги!
„ДОКЛАД
относно Законопроект за изменение на Закона за защита от дискриминация, № 002-01-43, внесен от Министерския съвет на 21 май 2010 г.
На редовно заседание, проведено на 17 юни 2010 г., Комисията по правата на човека, вероизповеданията, жалбите и петициите на гражданите разгледа и обсъди Законопроект за изменение на Закона за защита от дискриминация, № 002-01-43, внесен от Министерския съвет на 21 май 2010 г.
Проектът на закон се състои от един-единствен параграф, с който се налага намаление на числения състав на Комисията за защита от дискриминация от девет на седем члена, като четирима от тях се избират от Народното събрание, а трима се назначават от президента. Поставя се и изискването поне четирима от членовете да бъдат юристи. Законопроектът се внася на основание Решение № 870 на Министерския съвет от 2009 г. за оптимизиране на състава и мандата на независимите регулаторни органи, като основен аргумент за приемането му е съществуващата финансова и икономическа криза в страната.
Тъй като мандатът на членовете на комисията вече е изтекъл, се предлага Народното събрание в срок един месец от влизането на закона в сила да избере, а президентът да назначи своята квота от членовете на комисията. Предвижда се до встъпването в длъжност на новоизбраните членове на комисията, досегашните й членове да продължат да осъществяват дейността си.
В проведените дебати бяха изразени различни мнения. Някои народни представители изразиха загриженост за ефективността на работата на комисията в предлагания намален състав. Като независим специализиран държавен орган за предотвратяване на дискриминация, защита от дискриминация и осигуряване равенство на възможностите комисията разглежда и решава заведените пред нея преписки в заседателни състави, които се определят от председателя й. Той определя постоянни състави, специализирани в материята по дискриминация - на етническа и расова основа; на основата на пол и на основата на други признаци по чл. 4, ал. 1 от Закона за защита от дискриминация. Случаите на множествена дискриминация се разглеждат от разширен състав от петима членове. Вземането на решенията в производството за защита от дискриминация се извършва от тричленен и петчленен състав, като понякога се случва едновременно да заседават и двата състава. Намаляването на броя на членовете на комисията би затруднило съществено дейността й, тъй като при отсъствие на неин член или наличието на конфликт на интереси на някои от членовете й гледането на дела би се провалило. Категорично бяха изразени мнения, че Комисията за защита от дискриминация не може да бъде причислена към останалите комисии и съвети, които имат регулаторни функции. Нейните функции са специфични, свързани с една много чувствителна за Европейския съюз тема - защитата на човешките права от дискриминация.
След проведената дискусия Комисията по правата на човека, вероизповеданията, жалбите и петициите на гражданите с 8 гласа „за”, 1 глас „против” и 3 гласа „въздържали се” предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за изменение на Закона за защита от дискриминация, № 002-01-43, внесен от Министерския съвет на 21 май 2010 г.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА: Моля Ви да представите и другия доклад.
ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН БАКАЛОВ:
„ДОКЛАД
относно Законопроект за изменение и допълнение на Закона за защита от дискриминация, № 054-01-50, внесен от Мая Манолова и група народни представители на 28 май 2010 г.
На редовно заседание, проведено на 17 юни 2010 г., Комисията по правата на човека, вероизповеданията, жалбите и петициите на гражданите разгледа и обсъди Законопроект за изменение и допълнение на Закона за защита от дискриминация, № 054-01-50, внесен от Мая Манолова и група народни представители на 28 май 2010 г.
От името на вносителите законопроектът беше представен от народния представител Александър Радославов. Той обясни, че предлаганите промени в Закона за защита от дискриминация са свързани със спецификата на дейността на Комисията за защита от дискриминация и акцентира върху най-важните от тях. Комисията действа като особена юрисдикция и разглеждането на преписките се извършва от три и петчленни заседателни състави, специализирани по отделните признаци, изброени в чл. 4, ал. 1 на закона. На практика целият процес е почти идентичен на съдебния. Съгласно чл. 68, ал. 1 от действащия закон решенията на комисията подлежат на обжалване пред Върховния административен съд по реда на АПК и поради тази причина и естеството на работата на комисията е необходимо в състава й да преобладават хората с юридически познания. В законопроекта се предлага да се запази деветчленната комисия, като седем от членовете й да бъдат юристи.
В практиката на комисията съществуват случаи, при които редовно призованата ответна страна не взема становище, не се явява на откритите заседания и не предоставя доказателства. След постановяване на решението често тази пасивна в производството страна обжалва пред Върховния административен съд решението, като представя за първи път аргументи, доводи и доказателства, които е имала възможност да представи пред комисията, но не го е направила. Представянето на нови доказателства пред съда може да доведе до отмяна на решението на Комисията за защита от дискриминация. Предвид това и с оглед на дисциплиниране на страните в производството пред комисията се предлага въвеждане на правната фигура на неприсъствено решение, което не подлежи на обжалване, по подобие на чл. 238-240 от Гражданския процесуален кодекс. Голяма част от случаите на дискриминация са извършени от юридически лица и еднолични търговци и е почти невъзможно откриването на индивидуалния извършител на дискриминацията, тъй като тя често е резултат от колективно решение на орган на управление. Поради тази причина в чл. 78 на закона се предлага налагане на имуществена санкция на юридически лица, търговци и органи на държавното управление за извършена от тях дискриминация.
След проведените дебати Комисията по правата на човека, вероизповеданията, жалбите и петициите на гражданите с 3 гласа „за”, 8 гласа „против” и 3 гласа „въздържали се” предлага на Народното събрание да не приема на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за защита от дискриминация, № 054-01-50, внесен от Мая Манолова и група народни представители на 28 май 2010 г.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА: Благодаря, господин Бакалов.
Имаме и доклад на Комисията по правни въпроси.
Господин Ивайло Тошев ще ни запознае с този доклад.
Заповядайте.
ДОКЛАДЧИК ИВАЙЛО ТОШЕВ:
„ДОКЛАД
относно Законопроект за изменение и допълнение на Закона за защита от дискриминация, № 054-01-50, внесен от Мая Манолова и група народни представители на 28 май 2010 г.
На свое заседание, проведено на 7 юли 2010 г., Комисията по правни въпроси обсъди Законопроект за изменение и допълнение на Закона за защита от дискриминация, № 054-01-50, внесен от Мая Манолова и група народни представители на 28 май 2010 г.
Законопроектът беше представен от госпожа Мая Манолова.
В момента не съществува възможност Комисията за защита от дискриминация да издава подзаконови нормативни актове, като със законопроекта се предлага да може да издава вътрешни наредби и други актове, необходими за нуждите на прозрачността и за улеснение на гражданите с цел запознаването им с производството пред комисията.
Предлага се в състава на комисията да има поне 7 юристи, тъй като материята, с която борави в дейността си, е изцяло правна. Това налага задълбочени познания в областта на правото, умения за съобразяване в хода на проучването, откритото заседание и при постановяване на крайния акт.
С § 3 се предлага въвеждането на санкция за възпрепятстване събирането на допуснати от комисията доказателства.
Предлага се и Комисията за защита от дискриминация да разполага с възможността да налага предварителни обезпечителни мерки за предотвратяване или преустановяване на дискриминация и други нарушения на Закона за защита от дискриминация, които да се постановяват в закрито заседание, без призоваване на страните и да подлежат на предварително изпълнение по подобие на обезпечителните производства в ГПК, с цел укрепване ефективността на защитата от дискриминация.
Предвижда се възможността за налагане на имуществена санкция на юридически лица, търговци и органи на държавното управление за извършена от тях дискриминация.
В Преходните разпоредби се предлага в Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража, с оглед регламентиране правомощията на Комисията за защита от дискриминация, органите по изпълнение на наказанията да оказват на членовете й съдействие и да предоставят необходимата информация. На докладчика по съответната преписка се дава правото да посещава и разговаря насаме с осъдените и задържани лица – страни по преписката.
С цел осигуряване на ефективна защита от дискриминация се предлага решението на Комисията за защита на дискриминация, с което се установява дискриминация или нарушение на Закона за защита от дискриминация, да е правно основание за възобновяване на административното производство и да е възможна отмяната на влезлия в сила дискриминационен административен акт.
В дискусията взеха участие народните представители Искра Фидосова, Юлиана Колева и Ивайло Тошев.
Госпожа Фидосова обърна внимание, че в законопроекта в § 3 се предлага въвеждане на института на „неприсъственото решение”, характерен за ГПК, което не е в съответствие с чл. 70, ал. 1 от Закона за защита от дискриминация, съгласно който по въпросите, които не са уредени в този раздел, се прилагат разпоредбите на АПК. След като законодателят е предвидил изрично прилагането на разпоредбите на АПК, не може да се възпроизвеждат текстове от ГПК. Този подход е неприемлив и неудачен.
В § 4 се предлага създаването на чл. 59а относно обезпечителните мерки, които по същността си са принудителни административни мерки. Такива мерки има разписани в чл. 76, ал. 1 от Закона за защита от дискриминация - Комисията за защита от дискриминация по своя инициатива или по предложение на синдикални организации, на физически или юридически лица може да прилага за предотвратяване или преустановяване на нарушенията по този или по други закони, уреждащи равенство в третирането, както и за предотвратяване или отстраняване на вредните последици то тях.
Не е необходимо да се въведе като задължение в закона разписването на изискването комисията да се състои от 9 души, от които поне 7 юристи, визирано в § 2.
След проведеното обсъждане и гласуване с 3 гласа „за”, 8 гласа „против” и 6 гласа „въздържали се” Комисията по правни въпроси предлага на Народното събрание да не подкрепи на първо гласуване Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за защита от дискриминация, № 054-01-50, внесен от Мая Манолова и група народни представители на 28 май 2010 г.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА: Благодаря, господин Тошев.
Преминаваме към изложения на вносителите.
Заповядайте, госпожо Манолова. Разполагате с 10 минути.
МАЯ МАНОЛОВА (КБ): Уважаеми колеги, законопроектът, който е внесен от мен и от колеги от Коалиция за България, е по повод отчета за 5-годишната дейност на Комисията за защита от дискриминация. Това е достатъчно дълъг период, през който да се направи оценка, анализ за дейността на комисията и да се предложат промени в правилата на нейното функциониране, което сме се опитали да направим с този законопроект.
На първо място, предлагаме възможността Комисията за защита от дискриминация да изготви свой правилник. Необходимостта от подобно решение е свързана с насочеността на дейността на комисията към широк кръг граждани, за които би било по-полезно и по-адекватно за защита на техните права предварително да са наясно с правилата, по които функционира комисията.
За какво става дума? Дейността на Комисията за защита от дискриминация е изключително правна и много се доближава до административното съдебно производство – като се започне от способите за сезиране на комисията и се стигне до структурата на процеса в неговата открита фаза – открито заседание. Касае се за процес, който макар да се развива пред административен орган, много прилича на съдебния процес. Затова е необходимо ясно да бъдат регламентирани правилата, та гражданите да могат да защитават своите права и интереси, от една страна, а от друга страна е наложително преобладаващият състав на членовете на тази комисия да бъде от юристи, за да могат адекватно да се справят с правилата и процедурите.
Аналогиите са много. Например докладчикът по един казус, който проучва случая, го докладва във фазата на откритото заседание, например същността на решението, което се постановява по всеки случай на дискриминация, което трябва да бъде много добре аргументирано, защото комисията се явява първата фаза на това производство. Следващата е Върховният административен съд, който би следвало върху същността на този акт да се произнесе категорично по случая – дали се касае за дискриминация и какви мерки следва да бъдат взети.
Аналогията между процедурите и процеса, който се развива в този административен и подобния съдебен орган, налага промяна в броя на членовете на органа, но не в посока надолу, а нагоре, и във връзка с това, че комисията заседава в конкретни заседателни състави. Така или иначе, за да се произнесат членовете на комисията по един случай – жалба от дискриминация, те формират 3-членен или 5-членен състав, който след проучване на случая трябва да се произнесе с крайно решение. Няма как по пътя на формалното намаляване на състава на тази комисия да се постигне ефективност в нейната дейност. Това практически е невъзможно и с оглед на процедурите, които се случват там.
Предложили сме и доста подобрения на административния процес, които произтичат от практиката на органа, като например предложението за въвеждане на фигурата на „неприсъственото решение”. Давате си сметка, че неглижирането в най-добрия случай от страна на органите, които упражняват дискриминация по отношение на хора, засегнати от тази дискриминация, е повсеместна практика. Обикновено обвиненият, че проявява дискриминация, нито се явява пред органа, нито представя доказателства, нито по някакъв начин съдейства за изясняването на случая. В крайна сметка в следващата фаза – пред Върховния административен съд, той започва да се оправдава, че до момента не е представил своята версия, не е сочил доказателства, което ненужно разтлачва във времето произнасянето по тези жалби на гражданите.
Предлагаме също така да бъде въведена възможността за налагане на обезпечителни мерки, което има дълбок смисъл. Не ги разбирайте като налагане на запори или възбрана върху имуществени права на обвинения в дискриминация, а в спиране на действието, което поражда дискриминация, защото след това се получава ефектът „след дъжд качулка”. Например ако е обявен конкурс, който съдържа в себе си изцяло дискриминационни признаци по пол, възраст, етническа принадлежност или други, то преди произнасянето на Комисията за защита от дискриминация е възможно процесът да е финализиран, да е избрано лице в резултат от този конкурс, с него да е сключено трудово или служебно правоотношение и в крайна сметка от цялата процедура пред този административен орган да няма никакъв смисъл. Затова ние предлагаме фигурата на обезпечителните мерки за предотвратяване или преустановяване на дискриминация.
В голяма част от случаите извършителите на прояви на дискриминация се крият зад решенията на колективни органи или оплакванията са насочени срещу юридически лица или еднолични търговци.
Затова предлагаме възможността за налагане на имуществени санкции в тези случаи. Знаете или поне всички юристи знаят, че глобата е санкция по отношение на физическо лице. Така че, по този начин ще се даде възможност да се санкционират и колективните органи, които с дейността си упражняват дискриминация и поставят в неравностойно положение български граждани.
Също така се възстановяват и опциите и възможностите за възстановяване на първоначалното положение – в случаите, в които става дума за издаден административен акт, чието привеждане в изпълнение води до дискриминационни последици, като се придава някаква стойност на самото решение на Комисията за защита от дискриминация като такова, което да служи за отмяна на един административен акт.
Лично аз считам, че ако този законопроект бъде приет на първо четене и ако вие наистина вложите мисъл в това, което предлагаме, в крайна сметка нашето законодателство за защита от дискриминация ще стане по-добро. Излишно е тук да се позовавам на европейските стандарти, на това, че подобни органи има във всяка една европейска страна, или да ви соча примери колко български граждани в момента, въпреки че сме едно относително модерно общество, са подложени на дискриминация не само по политически признак, а и по полов признак, а и по признака възраст, и по етническа принадлежност. В крайна сметка, ако наистина искаме да проявим едно адекватно демократично отношение – отношение, което съблюдава правата и свободите на хората, би следвало да се заслушаме и да прочетем по-внимателно предложенията в този проект и да се опитаме да го подобрим в процедурите между първо и второ гласуване.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря на госпожа Манолова.
Дебатът е открит.
Заповядайте за изказване, господин Шопов.
ПАВЕЛ ШОПОВ (Атака): Благодаря Ви, госпожо председател.
Уважаеми колеги, ненапразно веднага аз, от „Атака”, взимам думата, защото това е тема, която ние сме разисквали, развивали пет години в Народното събрание – и в 40-то Народно събрание, от самото начало на създаването на тази абсолютно ненужна, фалшива и синекурна институция.
Предложенията са две – на Министерския съвет и на Мая Манолова. На Министерския съвет предложението ние ще го подкрепим дотолкова, доколкото се редуцира броят на представителите в ръководството, а оттам и на самата тази така наречена институция – Комисия за защита против дискриминация. Ние ще го подкрепим дотолкова и не в пълния смисъл, не без други съображения, не безусловно, защото на нас би ни се искало този законопроект да ликвидираше изобщо комисията като абсолютно ненужна. В годините и като законодателство, и като образувание, и като структура комисията се създаде, за да бъде комисия на ДПС, за да бъдат назначени обаче в нея и хора от предишната тройно управляваща коалиция – и от БСП, и от НДСВ, под ръководството на човека от ДПС Кемал Еюп – член от висшето ръководство на ДПС. След като му изтече мандатът, може би той отново е член на висшето ръководство. Това не го знам, а и няма толкова значение.
За всички тези години Комисията изхарчи много милиони, комисията имаше ръководство със заместник-председатели, коли, секретарки, като през цялото време, смело можем да кажем, че тази комисия всяка година имаше една основна дейност – да ни представи един свръхлуксозен доклад на свръхлуксозна хартия, с много фотоси, на всеки от които Кемал Еюп – Кемал Еюп приема делегация, приема пострадали, Кемал Еюп някъде в Европа на съответното събитие, на срещи с подобни нему председатели. Разбира се, другата важна дейност на членовете на комисията беше да си получават заплатите, да си карат колите и да си пият кафетата в самата институция.
Една легенда години наред цари, че по европейските изисквания сме трябвало да имаме такава специализирана комисия. Има страни, в които, разбира се, има такива комисии, но в повечето от страните от Европейския съюз няма такива комисии. Няма нужда да има такава комисия и в България, защото има органи, институции, които се занимават по тази тема и с тези проблеми. Това са полиция, съд, прокуратура, дознание – съответно към полицията, има омбудсман на страната, който също се занимава по този въпрос, и такава специализирана институция просто не е нужна.
Тук госпожа Манолова е поела функцията и задачата да внесе законопроект и то успоредно със законопроекта на Министерския съвет. Аз ще ви обясня защо това е така. Мая Манолова върши работата на ДПС. Всъщност, зад всичко това, което тя предлага, стои ДПС. Всичко е съгласувано с ДПС, но от кумува срама ДПС не внасят законопроекта от тяхно име с надеждата общо взето и да ни убедят, та да минат някои от нещата. Госпожа Манолова е приела с желание тази задача, за да се упражни за пореден път в реторика и да покаже правни знания, както се опита и да го направи.
Тук се спомена, че ответните страни – било то юридически или физически лица, не се явявали в производствата пред комисията. Разбира се, и аз ще ги посъветвам да не се явяват. Ще ви кажа защо не се явяват, уважаеми колеги. Не се явяват, защото тази комисия пред хората, сред обществеността в България няма абсолютно никакъв авторитет. Кой ще се яви пред тази комисия да го разследва, да го разпъва на кръст не кой да е, ами Кемал Еюп? Кеман Еюп, който всъщност превърна Комисията за борба против дискриминация точно в Комисия за защита на дискриминацията. Ако видим казусите, които са били разглеждани, те са смехотворни. Общо взето най-честият казус, ако забележите, ще е че някой не бил допускан в заведение на някой, тъй като бил еди какъв си. Много често съвсем основателно не бива допускан някой в заведение на еди кой си, тъй като човекът е скандален, тъй като създава проблеми и той не бива допускан. Естествено, че няма да бъде допускан. Затова той бива подлаган на административно производство, бива осъждан на сума, която съответно да заплати. Това е дейността на комисията.
Тук се стига до едни абсолютно правни абсурди – за неприсъственото решение, ако той не присъствал, какви да бъдат последиците. Това го няма никъде в българското право, в нито един друг институт, по нито един друг закон, по нито един друг процес. Да го въведем като изключение, госпожо Манолова, и то не за друго, ами по тая толкова съдбоносна и важна за държавата материя, както и задачите, които изпълнява Комисията за борба против дискриминацията, или също безумно предложение – предварително изпълнение на решенията на комисията, като знаем юридически, че предварително изпълнение на решения или присъди се допуска в строго установени, по абсолютно изключение случаи, в гражданското право най-вече, когато се касае до някакъв много накърним и опасност да бъде нарушен гражданския интерес. Така че, ако продължим в тази връзка, аз мисля, че това са смешни предложения, опити за някакво напълване със съдържание на функциите на правомощията на тази комисия и опит за придаване на някакво нейно значение и създаването на някакъв неин авторитет – нещо, което, когато виждаме, че просто трябва да се затваря пазар ние да отваряме сергия.
Комисията е на отмиране, уважаеми колеги, и като институция от нея няма смисъл, няма каквато и да е полза за обществото. Ако оправим тази грешка все пак, макар и с редуциране на нейния състав и броя на нейното ръководство или съответно намаляване на нейния бюджет, който всяка година се е движил между 3 и 4 милиона лева, грешни пари за българския данъкоплатец. Това е абсолютна грешка! Така че, оттук нататък ние ще продължим да настояваме за закриването на комисията, въпреки че явно управляващото мнозинство от ГЕРБ е склонно да я запази като институция с това, което предлага.
Ще гласуваме против законопроекта, внесен от Мая Манолова, и за законопроекта, разбира се, на Министерския съвет. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Реплики? Няма.
Други народни представители?
Заповядайте, господин Радославов.
АЛЕКСАНДЪР РАДОСЛАВОВ (КБ): Госпожо председател, уважаеми колеги! Искам да припомня, че тази комисия е създадена по искане на Европейската комисия. Това не е измишльотина на някое управляващо мнозинство в българското Народно събрание. Може би нямаше да вземам отношение в такъв план, ако не беше това изказване на колегата Шопов. Според него не трябва да има никакви такива независими органи в държавата – има си полиция, има си Прокуратура и МВР – не трябва да има никакви такива органи, които са много ярък белег на гражданското общество. В крайна сметка – България вече е член на Европейския съюз и това е европейска практика. Така че да се говори, че няма нужда от такава комисия, че това е излишно, че имали секретарки, коли, ами, че то и там има – секретарка и кола като зам.-председател на Народното събрание, примерно.
По същество, едно е да критикуваш ръководство на комисия, друго е да се обявяваш против смисъла от такъв вид органи. В нашето предложение ние се опитахме да защитим, че правният характер на въпроси, които се разискват изисква действително специализирана подготовка от членовете на комисиите. Затова при девет души сегашен състав – предложихме, вместо четирима да бъдат седем юристи.
Мислим, че това е справедливо, защото работата е от правен характер, не е от общи знания и смятаме, че тази комисия и този тип орган не би трябвало въобще да се дискутира – дали да изчезне, дали да го ликвидираме, защото това не е, пак повтарям, практика на Европейския съюз.
Мисля, че трябва да се уважи това искане. Тепърва предстои избор на нови членове на тази комисия. Всички негативи, които ги има в досегашното ръководство, могат да бъдат преценени. В крайна сметка вие сте новото управляващо мнозинство, вие ще предложите основните, ако мога да кажа, от името на парламента, представители на комисията. Няма да има никаква опасност, че това ново ръководство не би било ефективно и не би било справедливо в своите съждения и решения.
С това искам да поясня нашето предложение за запазване състава на девет души, като седем от тях да бъдат юристи – съответно четири души от президента и пет – от парламента. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Реплики?
Реплики по това изказване няма, няма и дуплика.
Господин Ненков иска процедура.
След това ще Ви дам думата, господин Казак.
АЛЕКСАНДЪР НЕНКОВ (ГЕРБ): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Правя процедура по целесъобразност да удължим днес работното време до приключване на точката, която в момента гледаме, и следващата седма точка – Проект за Решение за промени в състава на членовете на Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Подлагам на гласуване направеното процедурно предложение за удължаване на днешното пленарно заседание до обсъждане и гласуване по т. 6 и 7 от дневния ред.
Гласували 107 народни представители: за 98, против 4, въздържали се 5.
Предложението е прието.
Господин Четин Казак направи заявка за изказване.
ЧЕТИН КАЗАК (ДПС): Благодаря.
Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители! В края на тази парламентарна сесия ние разглеждаме поредния закон, целящ икономии чрез механично съкращаване състава на определени независими държавни органи. Днес ние разглеждаме Комисията за защита от дискриминация.
Както виждаме, механично, както за всички останали независими органи, така и тук се предлага да се съкрати този състав от девет на седем човека. Мотивировката в законопроекта, внесен от Министерския съвет, е пределно кратка и по същество не е мотивировка, а е преразказ на съдържанието на законопроекта. Няма никаква представена информация, основания – защо трябва да се съкрати, какво ще се спести с това, с какво ще се подобри дейността на този орган и така нататък, просто в изпълнение на някакво си решение на Министерския съвет се предлага и тука съставът да се съкрати.
Уважаеми колеги, за пореден път ви обръщам внимание, че и тука, както и в много други случаи, вие трябва да погледнете не по този механичен и автоматизиран начин, както ви се налага отнякъде, а с оглед конкретния казус, с оглед на спецификата на този орган и най-вече задачите, мисията, която му е възложена и от българския законодател, и от Европейския съюз, по чието категорично изискване този орган беше създаден преди доста години.
Този орган беше създаден, именно за да провежда една ефективна политика за защита на българските граждани срещу всякакви форми на дискриминация, основани на различни признаци – пол, етнос, религия, убеждения, физически способности или възможности на лицето и така нататък.
Този орган не е просто един регулаторен орган, както са голяма част от другите, например Комисията за финансов надзор или Сметната палата, или Комисията за регулиране на съобщенията. Това е, както стана ясно, един квазисъд, който в една процедура, която до голяма степен е заимствана от съдебната, разглежда на открити заседания с изслушване на страните, със съответни способи за събиране на доказателства тези жалби, които постъпват и се произнасят. Тази комисия заседава в определени състави – тричленен, след което може да се обжалва пред петчленен състав.
От тази гледна точка да си направим труда малко поне да се замислим – как при седем човека може да се осигури тази процедура на обжалване на решенията на тричленния състав пред петчленения. Те са общо седем човека и елементарната логика изисква сред тези пет човека да няма членове, които са заседавали в предходния тричленен състав. Затова минимумът за тази комисия е девет човека, а не седем.
Второ, уважаеми дами и господа, нали ни е ясно на всички, че мандатът на целия състав на комисията е изтекъл към настоящия момент? Тази комисия тотално ще се обнови и то по волята и желанието на мнозинството в това Народно събрание. Аргументи – тази комисия е била на еди-коя си партия, или тази комисия е излишна, в момента звучат смешно. Тази комисия трябва да продължи да работи, независимо от нейния състав, който ще бъде обновен и новият състав ще бъде благодарен на парламентарното мнозинство в това Четиридесет и първо Народно събрание, ако то не я осакати още в самото начало на встъпване на мандата на това ново ръководство на комисията. То ще бъде наистина осакатено, този нов формат на комисията, ако бъде редуциран нейният брой, ще бъде осакатен, ще бъде затруднена изключително нейната работа.
Що се отнася до законопроекта на госпожа Манолова, едно непредубедено око може веднага да забележи, че всички предложения в него са продиктувани от конкретни потребности, конкретни проблеми, с които са се сблъскали членовете на комисията в досегашната си работа и тези предложения целят именно да помогнат за това работата на комисията да стане по-ефективна и да изпълни докрай възложената й мисия, а не да създава свръхочаквания у жалбоподателите, които не могат да бъдат реализирани поради несъвършената правна уредба и специално процедурата, по която се разглеждат техните жалби.
Аз ви моля наистина да погледнете непредубедено, да погледнете с погледа на хора, които гледат оттук нататък, а не какво е било досега. Защото законите действат занапред, законите и промяната на законите – основната им цел е да усъвършенстват правната уредба за в бъдеще и това бъдеще трябва да бъде по-добро, както за тази комисия, така и за цялата страна. Ако ние наистина искаме тази комисия да работи за в бъдеще по един ефективен начин, ние трябва добросъвестно и добронамерено да приемем онези предложения, които вървят в тази посока, без оглед на това кой ги е предложил.
Уважаеми дами и господа, аз призовавам наистина да подкрепим законопроекта на Мая Манолова. Ясно е, че ще приемете и закона на Министерския съвет, но аз ви моля наистина между първо и второ четене Правната комисия да види дали наистина няма да се създадат сериозни трудности в работата на комисията, ако нейният състав бъде редуциран от 9 на 7, с оглед именно на необходимостта да заседават в определени състави, които трябва да бъдат специализирани и не трябва да има дублиране на членовете на тези състави. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Реплики към изказването на господин Казак? Няма.
Други народни представители, които желаят да вземат отношение в дебата? Няма.
Дебатите са закрити.
Преминаваме към режим на гласуване.
Внесени са два законопроекта, ще ги подложа на гласуване по реда на завеждането им в Народното събрание.
Поставям на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за защита от дискриминация, с вносител Министерския съвет на 21 май 2010 г.
Гласували 109 народни представители: за 87, против 20, въздържали се 2.
Предложението е прието.
Подлагам на гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за защита от дискриминация, с вносител Мая Манолова и група народни представители от 28 май 2010 г.
Гласували 114 народни представители: за 24, против 81, въздържали се 9.
Предложението не е прието.
Заповядайте за прегласуване, господин Казак.
ЧЕТИН КАЗАК (ДПС): Благодаря.
Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Аз правя процедурно предложение за прегласуване, първо, защото не се чуха никакви доводи против този законопроект, нито в доклада на водещата комисия. Ние чухме единствено изречението: След проведените дебати и разисквания беше подложен на гласуване... Нито в изказванията тук, в пленарната зала, се чуха някакви смислени доводи против тези предложения за усъвършенстване на процедурата пред комисията.
Повтарям ви, нали вие ще изберете новия състав на комисията? Искате ли да помогнете този нов състав на комисията да работи по-добре, по-ефективно? (Реплика от народния представител Красимир Велчев.)
Ако искате, подкрепете този законопроект. Между първо и второ четене, ако има някакви предложения, които са пресилени или недотам добре формулирани, да ги погледнем, да ги коригираме, но със сигурност тези предложения целят да направят работата на комисията по-добра. Постъпете добронамерено към собствените представители, които ще изберете съвсем скоро в тази комисия. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Подлагам на прегласуване Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за защита от дискриминация с вносител Мая Манолова и група народни представители.
Гласували 118 народни представители: за 25, против 89, въздържали се 4.
Предложението не е прието.
Благодаря ви.
Преминаваме към следващата точка съгласно решението ни за удължаване на работното време:
ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ ЗА ПРОМЕНИ В СЪСТАВА НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА КОМИСИЯТА ЗА ПУБЛИЧЕН НАДЗОР НАД РЕГИСТРИРАНИТЕ ОДИТОРИ.
Заповядайте за процедура, госпожо Стоянова.
ДОКЛАДЧИК МЕНДА СТОЯНОВА: Уважаема госпожо председател, колеги! Правя процедурно предложение в пленарната зала да бъде допуснат господин Чаталбашев – председател на Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори, който, съгласно § 26, ал. 2 от Преходните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за независимия финансов одит, ще ни представи своето предложение за попълване на състава на комисията.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Подлагам на гласуване направеното процедурно предложение.
Гласували 96 народни представители: за 94, против няма, въздържали се 2.
Предложението е прието.
Поканете господин Чаталбашев в залата.
Уважаеми дами и господа народни представители, постъпило е предложение от Николай Чаталбашев – председател на Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори, съгласно което, на основание чл. 35б, ал. 6 и чл. 35в, ал. 3 от Закона за независимия финансов одит, представя на вниманието на Народното събрание предложение за промени в състава на членовете на Комисията за публичния надзор над регистрираните одитори.
Господин Чаталбашев, заповядайте, за да ни запознаете с предложението си.
НИКОЛАЙ ЧАТАЛБАШЕВ: Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители!
„На основание чл. 35б, ал. 6 и чл. 35в, ал. 3 от Закона за независимия финансов одит и в съответствие с изискването на § 26, ал. 2 от Преходните разпоредби на приетия от Народното събрание Закон за изменение и допълнение на Закона за независимия финансов одит, обнародван в „Държавен вестник”, бр. 54 от 2010 г., представям на вниманието на Народното събрание предложение за промени в състава на членовете на Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори.
Във връзка с подадена молба и на основание чл. 35в, ал. 2, т. 1 от Закона за независимия финансов одит предлагам на Народното събрание да прекрати предсрочно мандата на члена на комисията господин Цветан Стоилов Манчев.
На основание чл. 35в, ал. 3 и във връзка с чл. 35б, ал. 5, т. 2 и ал. 6 от закона предлагам на Народното събрание да избере за член на комисията господин Иван Кунчов Мавров, предложен от управителя на Българската народна банка.
Господин Мавров е главен одитор на Българската народна банка от началото на 2009 г. Преди това е бил висш мениджър в Пощенска банка, изпълнителен директор на Управителния съвет на „Инвестбанк”, заместник-изпълнителен директор на Националната агенция за приходите, директор на териториалното поделение на НОИ в гр. Пловдив. Заемал е и други длъжности. Член е на Института на вътрешните одитори в България, както и на Глобалния институт на вътрешните одитори на САЩ. Член е на Комитета на вътрешните одитори в Европейската система от централни банки. Роден е на 7 май 1957 г., женен, с две деца. Има магистърска степен по счетоводство и контрол от Университета за национално и световно стопанство.
В съответствие с изискванията на § 26, ал. 2 от Преходните разпоредби на приетия от Народното събрание Закон за изменение и допълнение на Закона за независимия финансов одит предлагам на Народното събрание да избере за член на комисията господин Христо Рашков Маврудиев – представител на Института на дипломираните експерт-счетоводители, досегашен член на комисията.
Господин Христо Маврудиев е регистриран одитор и съдружник в „Софийска финансово-счетоводна компания” ООД от 2001 г., магистър по счетоводство, докторска степен по икономика, дипломиран експерт-счетоводител с над 14 години опит в областта на одита, главен асистент в УНСС. Специализирал е в Англия, Франция. Досегашен член е на комисията и съгласно чл. 35в, ал. 1 има право на втори мандат.
Предложените кандидати отговарят на изискванията на чл. 35в, ал. 3 от Закона за независимия финансов одит като представителят на Института на дипломираните експерт-счетоводители упражнява дейност, свързана с независимия финансов одит, което е допустимо по чл. 35б, ал. 7 от Закона за независимия финансов одит.”
Към моето предложение прилагам проект на решение, молба от Цветан Стоилов Манчев за освобождаване като член на комисията, предложение на управителя на БНБ за номиниране на Иван Кунчев Мавров за член на комисията, решение на Управителния съвет на Института на дипломираните експерт-счетоводители за номиниране на Христо Рашков Маврудиев за член на комисията, автобиографии на предложените лица и членове на комисията.
Предлагам на Народното събрание на основание чл. 84, т. 8 от Конституцията на Република България, чл. 35б, ал. 6 и чл. 35в, ал. 2, т. 1 и ал. 3 от Закона за независимия финансов одит да реши:
„1. Освобождава Цветан Стоилов Манчев като член на Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори.
2. Избира за членове на Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори:
- Иван Кунчов Мавров – с мандат до 14 ноември 2012 г., включително и
- Христо Рашков Маврудиев – с мандат четири години, който започва от датата на приемане на настоящото решение.”
Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря Ви и аз.
Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване проект за Решение за промени в състава на членовете на Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори на основанията и със съдържанието, предложено ни от докладчика господин Чаталбашев.
Гласували 106 народни представители: за 101, против няма, въздържали се 5.
Предложението е прието.
С това изчерпваме работната програма за днес. Закривам пленарното заседание.
Утре начален час на законодателна дейност в пленарно заседание – 9,00 часа. (Звъни.)

(Закрито в 14,18 ч.)

Председател: Цецка Цачева

Заместник-председатели: Анастас Анастасов

Павел Шопов

Екатерина Михайлова

Секретари: Петър Хлебаров

Митхат Метин

Форма за търсене
Ключова дума
ЧЕТИРИДЕСЕТ И ПЪРВО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

 Обявление за провеждане на процедура за подбор на кандидати за член на Европейския комитет за предотвратяване на изтезанията и нечовешкото или унизително отнасяне или наказание

Онлайн посещения на Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

    Последни заседания