Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Стенограми от пленарни заседания
СТО ТРИДЕСЕТ И ШЕСТО ЗАСЕДАНИЕ
София, петък, 30 юли 2010 г.
Открито в 9,07 ч.

30/07/2010
Видео архив » Преглед на видео архив
Председателствали: председателят Цецка Цачева и заместник-председателят Анастас Анастасов


Секретари: Петър Хлебаров и Митхат Метин


ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Налице е кворум. Откривам пленарното заседание. (Звъни.)
Уважаеми дами и господа, продължаваме с:
ВТОРО ЧЕТЕНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА ОРЪЖИЯТА, БОЕПРИПАСИТЕ, ВЗРИВНИТЕ ВЕЩЕСТВА И ПИРОТЕХНИЧЕСКИТЕ ИЗДЕЛИЯ.
Моля, господин Ципов да заеме мястото си на трибуната.
ДОКЛАДЧИК КРАСИМИР ЦИПОВ: Благодаря Ви, госпожо председател.
Член 61 – предложение на Николай Петков и група народни представители.
Комисията подкрепя по принцип предложението.
Предложение на Димо Гяуров – в чл. 61 ал. 1 се добавя нова т. 8 със следното съдържание:
„Точки 4, 5 и 6 не се отнасят за лицата имащи вече разрешение за дейности с взривни вещества, огнестрелни оръжия и боеприпаси.”
Предложение на народния представител Христо Бисеров.
Комисията подкрепя по принцип предложението.
Предложение на Венцислав Лаков, Любомир Владимиров и Огнян Стоичков – в чл. 61 ал. 3 – да се измени т. 2, съответно на посоченото в т. 19 по-горе.
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 61:
„Чл. 61. (1) За получаване на разрешение за придобиване на взривни вещества и/или пиротехнически изделия, с изключение на фойерверки от категория 1, на територията на Република България лицата по чл. 50, ал. 1 и 2 подават до директора на ГДОП на МВР, съответно до началника на РУ на МВР по местонахождението на обекта за съхранение, а лицата по чл. 51, ал. 2 и 3 – до директора на ГДОП на МВР, заявление по образец, в което се посочват:
1. име и адрес на наследодателя или прехвърлителя;
2. видът и количеството взривни вещества и/или пиротехническите изделия;
3. основателна причина за издаване на разрешението в случаите на закупуване, замяна и дарение.
(2) Към заявлението по ал. 1 се прилагат следните документи:
1. документ, удостоверяващ начина на придобиването им в случаите на наследство;
2. декларация, че придобитите взривни вещества за граждански цели и пиротехнически изделия имат нанесена „СЕ” маркировка съгласно чл. 28, съответно уникална идентификация съгласно чл. 29 за взривните вещества за граждански цели;
3. списък на лицата, които ще имат достъп до взривни вещества и/или пиротехнически изделия, съгласуван с началника на РУ на МВР по местосъхранението им;
4. документ за платена такса в размер, определен с тарифата по чл. 12.
(3) Физически и юридически лица, регистрирани като търговци, и юридически лица с нестопанска цел, регистрирани по националното законодателство на държава членка, представят към документацията по ал. 2 и ЕИК, когато са регистрирани по реда на Търговския закон, или удостоверение за вписване в регистъра по Закона за юридическите лица с нестопанска цел, или копие от удостоверение за вписване в съответния регистър по националното законодателство на другата държава членка – в легализиран превод на български език.
(4) Българските граждани, граждани на други държави членки, пребиваващи на територията на Република България и граждани на трета държава, постоянно пребиваващи на територията на Република България, управителят/управителите или членовете на управителните органи на лицата по ал. 3 представят към документацията по ал. 2 допълнително следните документи:
1. свидетелство за съдимост или съответен документ по националното законодателство на друга държава, удостоверяващо, че лицето не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер;
2. официален документ, издаден от орган на съдебната власт, или съответен документ по националното законодателство на друга държава, удостоверяващ, че срещу лицето няма образувано наказателно производство за умишлено престъпление от общ характер;
3. медицинско свидетелство от лечебно заведение или съответен документ по националното законодателство на друга държава, удостоверяващо, че лицето не страда от психически разстройства.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Има ли изказвания по тези текстове на законопроекта? Няма.
Подлагам на гласуване предложението на народния представител Димо Гяуров, което комисията не подкрепя.
Гласували 138 народни представители: за 37, против 63, въздържали се 38.
Предложението не е прието.
Подлагам на гласуване предложението на народните представители Лаков, Владимиров и Стоичков.
Комисията не подкрепя предложението.
Гласували 139 народни представители: за 32, против 36, въздържали се 71.
Предложението не е прието.
Подлагам на гласуване чл. 61 в редакцията по доклада на комисията.
Гласували 128 народни представители: за 102, против 9, въздържали се 17.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК КРАСИМИР ЦИПОВ: Член 62 – предложение на Спас Панчев:
В чл. 62 да се създаде нова ал. 2 със следното съдържание:
„(2) При прокарване на шахти, щолни, тунели или циклични дейности, взривните материали за седмичните нужди да се съхраняват в укрития или контейнери разположени на разстояние не по-малко от 50 м. от устието на щолнята, шахтата или тунела и от сградите и от съоръженията.”
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 62.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания?
Заповядайте, господин Панчев.
СПАС ПАНЧЕВ (КБ): Благодаря Ви, госпожо председател.
Уважаеми колеги, и по време на дискусията, когато работната група обсъждаше закона, говорихме по този въпрос. Бих искал да го представя и на вас, за да имате представа за какво става дума.
Когато се прокарват шахти, щолни, тунели, когато има циклични дейности, обикновено всеки ден се правят между три и шест взривявания, а понякога и повече. Взривните вещества се държат в складове далече от мястото, където се работи. Например – при магистрала „Люлин” се прави тунел, а на два часа и половина оттам се намира най-близкият склад. Това значи, че всеки ден взривните вещества трябва да се докарват на мястото, където се работи.
Каква е практиката досега? Обикновено на 50 и повече от 50 м се поставят контейнери или се правят складови укрития, в които за целия ден се държат взривните вещества. Няма случай досега да има някакви нещастни случаи и да има оплаквания от това, че по този начин се работи. Обикновено това става и на втория, и на третия ден. Желанието на взривните инженери, на тяхното сдружение, е това да се регламентира. Всеки ден, когато се правят взривни дейности, наблизо има част от неизползваните взривни вещества, те се съхраняват правилно и няма никакви проблеми. Желанието не е да се правят специални складови помещения, а да се икономиса, първо, всеки ден транспорта и опасността по пътя да станат нещастни случаи, защото и това е възможно да стане, ако всеки ден се возят взривните вещества. Желанието на работещите, на бранша е: да се разреши в едноседмичен срок те да карат на място взривните вещества, да ги съхраняват правилно, за да не се допускат нещастни случаи.
Това е целта ми и желанието ми – да има една допълнителна алинея към този член, която да разреши това нещо, а след това с поднормативен акт, каквото реши държавата, това може да бъде реализирано на място. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Реплики? Няма.
Други народни представители? Няма желаещи.
Подлагам на гласуване предложението на народния представител Спас Панчев, което комисията не подкрепя.
Гласували 119 народни представители: за 27, против 71, въздържали се 21.
Предложението не е прието.
Гласуваме предложението на комисията в подкрепа текста на вносителя за чл. 62.
Гласували 119 народни представители: за 97, против 1, въздържали се 21.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК КРАСИМИР ЦИПОВ: Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 63.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Гласуваме чл. 63.
Гласували 111 народни представители: за 99, против 1, въздържали се 11.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК КРАСИМИР ЦИПОВ: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 64:
„Чл. 64. За получаване на разрешение за употреба лицето по чл. 62, получило разрешение за съхранение, подава до директора на ГДОП на МВР, съответно до началника на РУ на МВР по мястото на употреба, заявление по образец, придружено от следните документи:
1. копие от свидетелство за придобита правоспособност за безопасност на труда при взривни работи или съответен документ по националното законодателство на друга държава членка за лицето или за служителите, които ще извършват взривните работи;
2. списък на служителите, които ще извършват взривните работи;
3. документ за платена такса в размер, определен с тарифата по чл. 12.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания? Няма.
Гласуваме чл. 64 в редакцията на комисията.
Гласували 119 народни представители: за 107, против 1, въздържали се 11.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК КРАСИМИР ЦИПОВ: Предложение от народния представител Николай Петков и група народни представители за чл. 65.
Комисията подкрепя по принцип предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 65:
„Чл. 65. (1) За получаване на разрешение за употреба на пиротехнически изделия, с изключение на фойерверки от категория 1, български граждани, граждани на други държави членки, пребиваващи на територията на държава членка и граждани на трета държава, постоянно пребиваващи на територията на Република България, подават до директора на ГДОП на МВР за територията на страната, съответно до началника на РУ на МВР по мястото на употребата им, заявление по образец, придружено от следните документи:
1. документите по чл. 61, ал. 4;
2. копие от свидетелство за придобита правоспособност за безопасност на труда при взривни работи или съответен документ по националното законодателство на друга държава членка;
3. документ за платена такса в размер, определен с тарифата по чл. 12.
(2) За получаване на разрешение за употреба на взривни вещества и пиротехнически изделия, с изключение на фойерверки от категория 1, физически и юридически лица, регистрирани като търговци, и юридически лица с нестопанска цел, регистрирани по националното законодателство на държава членка, подават до органа по ал. 1 заявление, придружено от:
1. ЕИК, когато са регистрирани по реда на Търговския закон, или удостоверение за вписване в регистъра по Закона за юридическите лица с нестопанска цел, или удостоверение за вписване в съответния регистър по националното законодателство на другата държава членка – в легализиран превод на български език;
2. списък на служителите, които ще извършват взривните работи;
3. документацията по ал. 1, т. 1 и 2 за лицата по т. 2;
4. документацията по чл. 61, ал. 4 за управителя/управителите или членовете на управителните им органи;
5. документ за платена такса в размер, определен с тарифата по чл. 12.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания? Няма.
Гласуваме чл. 65 по доклада на комисията.
Гласували 108 народни представители: за 100, против няма, въздържали се 8.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК КРАСИМИР ЦИПОВ: По членове 66 и 67 комисията подкрепя текста на вносителя.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване текстовете на вносителя по членове 66 и 67, които комисията подкрепя.
Гласували 95 народни представители: за 91, против няма, въздържали се 4.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК КРАСИМИР ЦИПОВ: Предложение от народния представител Николай Петков и група народни представители за чл. 68.
Комисията подкрепя по принцип предложението.
Предложение от народния представител Димо Гяуров.
Комисията подкрепя предложението.
Предложение от народния представител Христо Бисеров.
Комисията подкрепя по принцип предложението по т. 1, а по т. 2 е оттеглено.
Предложение от народния представител Спас Панчев.
Предложението е оттеглено.
Предложение от народните представители Венцислав Лаков, Любомир Владимиров и Огнян Стоичков.
Комисията подкрепя по принцип предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 68:
„Чл. 68. (1) При постъпване на заявлението и документацията по чл. 61, 62, 63, 64 и 65 ГДОП на МВР, съответно РУ на МВР, оценява пълнотата и съответствието на подадената документация с изискванията за издаване на съответното разрешение и извършва проверка на място на обектите за съхранение.
(2) При констатиране на непълноти и/или несъответствия с изискванията на този закон органът по ал. 1 уведомява писмено заявителя и дава указания и 30-дневен срок за отстраняването им, в който срокът по ал. 5 спира да тече.
(3) Ако констатираните непълноти и/или несъответствия не бъдат отстранени в дадения срок по ал. 2, производството по издаване на разрешението се прекратява.
(4) Директорът на ГДОП на МВР или началникът на РУ на МВР служебно проверява обстоятелствата по чл. 58, ал. 1, т. 3, 6 и 7 и дали има образувано досъдебно производство за умишлено престъпление от общ характер срещу физическото лице или срещу управителя/управителите, и/или членовете на управителните органи на юридическото лице.
(5) Директорът на ГДОП на МВР или оправомощено от него длъжностно лице, съответно началникът на РУ на МВР, издава разрешение или мотивирано отказва издаването му в едномесечен срок от подаване на заявлението.
(6) Отказът по ал. 5 подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
(7) При мотивиран отказ за издаване на разрешение за придобиване в случаите на наследство, наследникът предоставя взривните вещества и/или пиротехническите изделия, с изключение на фойерверки от категория 1, на органа по ал. 1 за съхранение незабавно след получаване на решението за отказ. Собственикът на изделията може да прехвърли собствеността върху тях на лице, получило разрешение за придобиване, след влизането в сила на решението за отказ.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване текста за чл. 68 в редакцията на комисията, съгласно доклада.
Гласували 91 народни представители: за 89, против няма, въздържали се 2.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК КРАСИМИР ЦИПОВ: По чл. 69 има предложение на Николай Петков и група народни представители.
Комисията подкрепя предложението.
Предложение на народния представител Христо Бисеров – в чл. 69, ал. 1 „три” се заменя с „шест”.
Комисията не подкрепя предложението.
Предложение на народния представител Спас Панчев – в чл. 69 ал. 1 да придобие следната редакция:
„(1) Разрешенията за придобиване на експлозиви и пиротехнически изделия се издават за срок от 6 (шест) месеца и в рамките на този срок могат да се ползват многократно до изчерпване на описаните количества, което се удостоверява с комплект от протоколи, прикрепени към попълнения контролен талон.”
Комисията не подкрепя предложението.
Предложение на народните представители Венцислав Лаков, Любомир Владимиров и Огнян Стоичков.
Предложението е оттеглено.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 69:
„Чл. 69. (1) Разрешенията за придобиване на взривни вещества и пиротехнически изделия се издават за срок 3 месеца и в рамките на този срок могат да се ползват еднократно.
(2) Разрешенията за съхранение и/или употреба на взривни вещества и пиротехнически изделия са валидни за срок 5 години от датата на издаването им.
(3) Издадените разрешения за съхранение и/или употреба важат само за посочените в тях видове и/или количества взривни вещества и пиротехнически изделия и могат да се използват само от лицата, на чието име са издадени.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Изказвания?
Заповядайте, господин Панчев.
СПАС ПАНЧЕВ (КБ): Благодаря Ви, господин председател.
Уважаеми колеги, първоначалният вариант на закона беше неприемлив почти за всички браншове. Благодарение усилията на комисията, участието на много депутати и заинтересовани, мисля, че в момента имаме приличен закон.
Законите се правят не само да обслужват държавата, но и за да помагат на бизнеса. Нашето предложение с господин Бисеров, тъй като господин Лаков оттегли предложението си, но по принцип то беше същото, за да намалим бюрокрацията и както преди малко споменах, взривните дейности изискват понякога по-дълъг период – четири-пет месеца, многократно се взривява, нашето желание е този срок от три месеца да бъде удължен поне на шест месеца, за да не ходят постоянно фирмите да чакат за разрешителни, да носят куп документи, от които няма никаква полза, а в рамките не на три, а на шест месеца, съгласно изискванията на закона, те да имат право да получават взривни вещества, да ги купуват, да ги използват, да ги отчитат по съответния ред, което по никакъв начин не би променило закона, а би улеснило единствено и само работещите в този бранш. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: И аз благодаря.
Реплики? Няма.
Подлагам на гласуване предложението на народния представител Христо Бисеров, което комисията не подкрепя.
Гласували 86 народни представители: за 25, против 54, въздържали се 7.
Предложението не е прието.
Подлагам на гласуване предложението на народния представител Спас Панчев, което комисията не подкрепя.
Гласували 90 народни представители: за 21, против 60, въздържали се 9.
Предложението не е прието.
Подлагам на гласуване текста на чл. 69, съгласно редакцията на комисията по доклада.
Гласували 86 народни представители: за 74, против няма, въздържали се 12.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК КРАСИМИР ЦИПОВ: По чл. 70 има предложение на народния представител Николай Петков и група народни представители.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 70:
„Чл. 70. (1) Лицето, получило разрешение за придобиване, съхранение и/или употреба на взривни вещества и пиротехнически изделия, уведомява ГДОП на МВР, съответно РУ на МВР, при:
1. преустройство на обектите за съхранение;
2. промяна на ръководителите на складовете за съхранение и/или на служителите, които извършват взривни работи;
3. промяна на търговската регистрация или на регистрацията като юридическо лице с нестопанска цел.
(2) В случаите по ал. 1 лицето, получило разрешение за придобиване, съхранение и/или употреба на взривни вещества и пиротехнически изделия, представя в 14-дневен срок от настъпването на промяната документите, свързани с нея, и документ за платена такса в размер, определен с тарифата по чл. 12.
(3) Оценяването на документацията по ал. 2 и проверката на място на складовете за съхранение, когато е необходимо, се извършват по реда на чл. 68, ал. 1-3.
(4) Директорът на ГДОП на МВР или оправомощено от него длъжностно лице, или началникът на РУ на МВР по местонахождението на обектите за съхранение в 14-дневен срок от датата на подаване на документацията отразява промяната в издаденото разрешение за придобиване, съхранение и/или употреба.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване чл. 70 по редакцията на комисията, съгласно доклада.
Гласували 87 народни представители: за 77, против няма, въздържали се 10.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК КРАСИМИР ЦИПОВ: Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 71.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 72.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване и двата текста по вносител на чл. 71 и 72 по доклада, които комисията подкрепя.
Гласували 86 народни представители: за 80, против няма, въздържали се 6.
Предложенията са приети.
ДОКЛАДЧИК КРАСИМИР ЦИПОВ: По чл. 73 има предложение от народния представител Николай Петков и група народни представители.
Комисията подкрепя по принцип предложението.
Има предложение от народните представители Лаков, Владимиров и Стоичков.
Предложението е оттеглено.
Предложение от народния представител Христо Бисеров – да отпадне чл. 73, ал. 3.
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 73:
„Чл. 73. (1) Лицата, получили разрешение за съхранение на взривни вещества и пиротехнически изделия, водят регистър, който съдържа:
1. име и адрес на лицето, от което са получени взривните вещества и пиротехническите изделия;
2. име и адрес на лицето, което e получило взривните вещества и пиротехническите изделия;
3. количествата взривни вещества и пиротехнически изделия, идентификационни данни за тях, както и датата на получаването и предаването им;
4. идентификационни данни и количества бракувани взривни вещества и пиротехнически изделия.
(2) Лицата, получили разрешение за употреба на взривни вещества и пиротехнически изделия, водят регистър, който съдържа:
1. име и адрес на лицето, от което са получени взривните вещества и пиротехническите изделия;
2. вида и количествата получени и употребени взривни вещества и пиротехнически изделия;
3. вида и остатъчните количества взривни вещества и пиротехнически изделия и име и адрес на лицето, на което са предоставени.
(3) Лицата по ал. 1 и 2 в срок от 10 работни дни след приключване на всяко тримесечие представят на директора на ГДОП на МВР или на съответния началник на РУ на МВР, издал разрешението, копие от регистрите за изтеклото тримесечие, на хартиен или електронен носител.
(4) Данните от регистрите по ал. 1 и 2 се съхраняват за срок 10 години от вписването им и се предоставят при поискване на органите на МВР.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване предложението на народния представител Христо Бисеров, което комисията не подкрепя.
Гласували 85 народни представители: за 23, против 54, въздържали се 8.
Предложението не е прието.
Подлагам на гласуване текста на чл. 73 в редакцията на комисията съгласно доклада.
Гласували 81 народни представители: за 71, против няма, въздържали се 10.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК КРАСИМИР ЦИПОВ: По чл. 74 има предложение от народния представител Николай Петков и група народни представители.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 74:
„Чл. 74. (1) Лицата, получили разрешение за съхранение на взривни вещества и пиротехнически изделия, осигуряват денонощна въоръжена охрана съгласувано с органа, издал разрешението, и спазват техническите правила и норми за съхранение на взривни вещества и пиротехнически изделия съгласно Закона за устройство на територията.
(2) В складовете по ал. 1 се допуска съвместно съхранение на различни видове взривни вещества в количества, определени в Закона за устройство на територията.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване текста на чл. 74 съгласно редакцията на комисията по доклада.
Гласували 80 народни представители: за 76, против няма, въздържали се 4.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК КРАСИМИР ЦИПОВ: Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 75.
Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на Раздел ІІІ.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Подлагам на гласуване текстовете на вносителя за чл. 75 и за наименованието на Раздел ІІІ, които комисията подкрепя.
Гласували 78 народни представители: за 76, против няма, въздържали се 2.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК КРАСИМИР ЦИПОВ: По чл. 76 има предложение от народния представител Николай Петков и група народни представители.
Комисията подкрепя по принцип предложението.
Има предложение от народния представител Христо Бисеров – в чл. 76, ал. 3 отпада т. 6.
Комисията не подкрепя предложението.
Има предложение на народните представители Лаков, Владимиров и Стоичков.
Предложението е оттеглено.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 76:
„Чл. 76. (1) За получаване на разрешение за придобиване на огнестрелни оръжия и боеприпаси за тях български граждани, граждани на други държави членки, пребиваващи на територията на Република България, граждани на трета държава, постоянно пребиваващи на територията на Република България, физически и юридически лица, регистрирани като търговци по реда на Търговския закон, и юридически лица с нестопанска цел, регистрирани по реда на Закона за юридическите лица с нестопанска цел, подават заявление по образец до директора на ГДОП на МВР, съответно до началника на РУ на МВР по постоянен адрес, съответно по адрес на съхранение.
(2) За получаване на разрешение за придобиване на огнестрелни оръжия и боеприпаси за тях физически лица, пребиваващи на територията на друга държава членка, физически и юридически лица, регистрирани като търговци, и юридически лица с нестопанска цел, регистрирани по националното законодателство на друга държава членка, подават заявление по образец до директора на ГДОП на МВР.
(3) В заявленията по ал. 1 и 2 се посочва:
1. начин на придобиване;
2. име и адрес на наследодателя или прехвърлителя;
3. основателна причина за издаване на разрешението в случаите на дарение, закупуване и замяна;
4. видът и количеството огнестрелни оръжия и боеприпаси за тях.
(4) Заявленията се придружават от следните документи:
1. документ, удостоверяващ начина на придобиване на огнестрелни оръжия и боеприпаси при наследство и награда;
2. декларация, че придобитите огнестрелни оръжия и боеприпаси за тях ще се съхраняват при условията на чл. 98;
3. декларация, че придобитите огнестрелни оръжия и боеприпаси за тях имат нанесена уникална маркировка съгласно чл. 26 и 27 или маркировка, съгласно Конвенцията относно взаимното признаване на контролните щемпели върху преносимите огнестрелни оръжия, подписана на 1 юли 1969 г.;
4. документ за платена такса в размер, определен с тарифата по чл. 12.
(5) Лицата по ал. 2 представят към документацията по ал. 3 и 4 и предварително писмено одобрение от съответния орган на държавата членка, в която лицето е пребиваващо.
(6) Физически и юридически лица, регистрирани като търговци, и юридически лица с нестопанска цел, регистрирани по националното законодателство на държава членка, представят към документацията по ал. 3 и 4 и ЕИК, когато са регистрирани по реда на Търговския закон, или удостоверение за вписване в регистъра по Закона за юридическите лица с нестопанска цел, или удостоверение за вписване в съответния регистър по националното законодателство на другата държава членка - в легализиран превод на български език.
(7) Българските граждани, гражданите на други държави членки, пребиваващи на територията на Република България, граждани на трета държава, постоянно пребиваващи на територията на Република България, и управителят/управителите или членовете на управителните органи на юридическите лица по ал. 1 представят към документацията по ал. 3 и 4 документите по чл. 61, ал. 4.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване предложението на народния представител Христо Бисеров, което комисията не подкрепя.
Гласували 81 народни представители: за 21, против 55, въздържали се 5.
Предложението не е прието.
Подлагам на гласуване текста на чл. 76 съгласно редакцията на комисията по доклада.
Гласували 76 народни представители: за 74, против няма, въздържали се 2.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК КРАСИМИР ЦИПОВ: По чл. 77 има предложение от народния представител Николай Петков и група народни представители.
Комисията подкрепя предложението.
Има предложение от народния представител Димо Гяуров: в чл. 77, ал. 3 думите „подборно ловуване” в края на текста се заменят с „успешно завършен курс за боравене с ловно нарезно оръжие”.
Комисията не подкрепя предложението.
Има предложение от народния представител Христо Бисеров:
Член 77, ал. 3 отпада.
В чл. 77 се създава нова ал. 3 със следното съдържание:
„(3) Лица, придобили право на ловно оръжие, могат да придобиват късо нарезно оръжие за доубиване на едър дивеч с калибър над 8 мм.”
Комисията не подкрепя предложението.
Предложение на Лаков, Владимиров и Стоичков:
„1. В чл. 77, ал. 3, се изменя така:
„(3) При кандидатстване за разрешение за придобиване на ловно нарезно оръжие физическите лица представят и удостоверение за завършен курс за боравене с нарезно оръжие. ”
2. Да се добави ал. 4:
„(4) При кандидатстване за разрешение за придобиване на късо нарезно оръжие от ловци за защита от диви животни и доубиване на ранен дивеч, физическите лица представят удостоверение за завършен курс за боравене с късо нарезно оръжие.”
3. Чл. 77 ал. 3 да се измени както следва:
„(3) Лица, придобили право на ловно оръжие, могат да придобиват късо нарезно оръжие за доубиване на опасен едър дивеч с калибър над 8 мм.”
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 77:
“Чл. 77. (1) Физически лица, кандидатстващи за разрешение за придобиване на огнестрелни оръжия и боеприпаси за тях за спортни цели, освен документите по чл. 76, ал. 3, 4 и 7 представят и документ за членство от съответната спортна организация по Закона за физическото възпитание и спорта, а когато лицата са пребиваващи на територията на друга държава членка – съответен документ в легализиран превод на български език.
(2) Физически лица, кандидатстващи за разрешение за придобиване на огнестрелни оръжия и боеприпаси за тях за ловни цели, освен документите по чл. 76, ал. 3, 4 и 7 представят и документ за придобито право на лов, съгласно Закона за лова и опазване на дивеча, а когато лицата пребивават на територията на друга държава членка – съответен документ в легализиран превод на български език.
(3) При кандидатстване за разрешение за придобиване на ловно нарезно оръжие физическите лица представят и удостоверение за подборно ловуване.
(4) Лицата по чл. 76, ал. 1 и 2, притежаващи огнестрелни оръжия и боеприпаси за тях, за които имат издадени разрешения за съхранение и/или носене и употреба и срокът им не е изтекъл, могат да придобият друго огнестрелно оръжие и боеприпаси за него след получаване на разрешение за придобиване. Лицата представят заявление до директора на ГДОП на МВР, съответно до началника на РУ на МВР по местонахождението на обекта за съхранение или по постоянен адрес, към което прилагат копие от съответните разрешения, идентификационни данни за огнестрелното оръжие и боеприпасите за него и документ за платена такса в размер, определен с тарифата по чл. 12.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Изказвания?
Заповядайте, господин Икономов.
ГЕОРГИ ИКОНОМОВ (ГЕРБ): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Искам да направя предложение за редакционна поправка в чл. 77, ал. 2, а именно думите „документ за придобито право на лов” да бъдат заменени със „заверен билет за лов”. Така написан, според мен, текстът е двусмислен и искам да го конкретизираме с предложението, което правя. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Благодаря.
Има ли реплики? Няма.
Поставям на гласуване предложението на народния представител Димо Гяуров, което комисията не подкрепя.
Гласували 83 народни представители: за 19, против 30, въздържали се 34.
Предложението не е прието.
Поставям на гласуване предложението на народния представител Христо Бисеров, което комисията не подкрепя.
Гласували 85 народни представители: за 7, против 66, въздържали се 12.
Предложението не е прието.
Подлагам на гласуване предложението на Лаков, Владимиров и Стоичков, което комисията не подкрепя.
ВЕНЦИСЛАВ ЛАКОВ (Атака, от място): Оттегляме го.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Предложението е оттеглено.
Подлагам на гласуване процедурното предложение на народния представител Икономов за промяна в чл. 77, ал. 2, където изразът „документ за придобито право на лов” да бъде заменено със „заверен билет за лов”.
Моля, гласувайте.
Гласували 86 народни представители: за 83, против няма, въздържали се 3.
Предложението е прието.
Подлагам на гласуване редакцията на текста за чл. 77 по комисия, с току-що приетото предложение на господин Икономов.
Моля, гласувайте.
Гласували 85 народни представители: за 80, против 1, въздържали се 4.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК КРАСИМИР ЦИПОВ: По чл. 78 има предложение на Николай Петков и група народни представители.
Комисията подкрепя по принцип предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 78:
„Чл. 78. (1) Държавните служители от МВР, от ДАНС, от Главна дирекция “Охрана” и Главна дирекция “Изпълнение на наказанията” при Министерството на правосъдието и военнослужещите от въоръжените сили получават разрешение за придобиване, съхранение и/или носене и употреба на късоцевно огнестрелно оръжие/късоцевни огнестрелни оръжия и боеприпаси за тях от директора на ГДОП на МВР или от оправомощено от него длъжностно лице, съответно от началника на РУ на МВР по постоянен адрес, въз основа на заявление по образец, към което прилагат служебна бележка от съответното ведомство, че са служители или военнослужещи, и документ за платена държавна такса в размер, определен с тарифата по чл. 12.
(2) За получаване на разрешение за придобиване, съхранение, носене и употреба на късоцевно огнестрелно оръжие/ късоцевни огнестрелни оръжия и боеприпаси за тях лицата по ал. 1 с прекратено служебно правоотношение, с изключение на тези, на които е наложено дисциплинарно наказание „уволнение”, подават до директора на ГДОП на МВР, съответно до началника на РУ на МВР по постоянен адрес, заявление по образец, в което се посочват вида и количеството огнестрелни оръжия и боеприпаси за тях, придружено от следните документи:
1. служебна бележка от съответното ведомство, удостоверяваща, че лицето е бивш служител;
2. документите по чл. 61, ал. 4;
3. документ за платена такса в размер, определен с тарифата по чл. 12.
(3) Служители на чуждестранно дипломатическо представителство, които са граждани на изпращащата държава, могат да придобиват и/или да носят и употребяват късоцевно огнестрелно оръжие и боеприпаси за него за служебни цели при спазване принципа на взаимност след издаване на съответното разрешение от директора на ГДОП на МВР или от оправомощено от него длъжностно лице.
(4) За получаване на разрешението по ал. 3 Министерството на външните работи представя на ГДОП на МВР следните документи:
1. нота от Министерството на външните работи на съответната държава до Министерството на външните работи на Република България с искане за издаване на разрешение за всеки служител;
2. заверени от българско дипломатическо представителство копие и превод на български език на документа, издаден от компетентния орган на изпращащата държава, удостоверяващ правото на дипломатическия служител по ал. 3 да притежава и носи определения вид огнестрелно оръжие и боеприпаси за него;
3. служебна бележка от българско дипломатическо представителство, издадена на служителя по ал. 3, в случай на предстоящ внос или транспортиране на територията на Република България на притежавано от него огнестрелно оръжие и боеприпаси за него.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Има ли изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване текста на чл. 78 по редакцията на комисията, съгласно доклада.
Гласували 90 народни представители: за 88, против няма, въздържали се 2.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК КРАСИМИР ЦИПОВ: По чл. 79 има предложение на Николай Петков и група народни представители.
Комисията подкрепя предложението.
Предложение на Христо Бисеров.
Предложението е оттеглено.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 79:
„Чл. 79. (1) За получаване на разрешение за съхранение лицето, получило разрешение за придобиване на огнестрелни оръжия и боеприпаси за тях, подава до директора на ГДОП на МВР, съответно до началника на РУ на МВР по местонахождението на обекта за съхранение, или по постоянен адрес – за физическите лица, в срок до два месеца от получаването на разрешението за придобиване заявление по образец и документ за платена такса в размер, определен с тарифата по чл. 12.
(2) Лицата по ал. 1, които разполагат със складове за съхранение на огнестрелни оръжия и боеприпаси за тях, представят към документите по ал. 1 следните документи:
1. разрешение за ползване на обектите или друг заместващ го документ, издаден по реда на Закона за устройство на територията;
2. документ, удостоверяващ правното основание за ползване на обектите;
3. паспорт на склада за съхранение на огнестрелните оръжия и боеприпасите за тях;
4. копие от договор с лице, получило лиценз да извършва охранителна дейност по реда на Закона за частната охранителна дейност; когато охраната на складовете ще се осъществява от служители на лицето по ал. 1, се представя копие от удостоверението за регистрация, издадено по реда на Закона за частната охранителна дейност, или копие от договор за извършване на охранителна дейност чрез СОТ.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Има ли изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване текста на чл. 79 по редакцията на комисията, съгласно доклада.
Гласували 87 народни представители: за 84, против няма, въздържали се 3.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК КРАСИМИР ЦИПОВ: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 80:
“Чл. 80. (1) За получаване на разрешение за съхранение на огнестрелни оръжия и боеприпаси за тях физически и юридически лица, регистрирани като търговци на територията на държава членка, подават до директора на ГДОП на МВР, съответно до началника на РУ на МВР по местонахождението на склада, заявление по образец, придружено от:
1. документите по чл. 79, ал. 2;
2. документите по чл. 61, ал. 4 за управителя/управителите или членовете на управителните им органи;
3. ЕИК, когато са регистрирани по реда на Търговския закон, или удостоверение за вписване в съответния регистър по националното законодателство на другата държава членка - в легализиран превод на български език;
4. документ за платена такса в размер, определен с тарифата по чл. 12.
(2) За получаване на разрешение за съхранение на огнестрелни оръжия, културните организации по смисъла на Закона за закрила и развитие на културата и такива по националното законодателство на друга държава членка, които нямат разрешение за придобиване и желаят да наемат огнестрелни оръжия по чл. 6, ал. 3, т. 4, подават до директора на ГДОП на МВР, съответно до началника на РУ на МВР по местонахождението на обекта за съхранение, заявление по образец, в което се посочва:
1. адрес на обекта за съхранение;
2. основателна причина за издаване на разрешението;
3. име и адрес на наемодателя;
4. вид и количество огнестрелни оръжия.
(3) Заявлението по ал. 2 се придружава от:
1. ЕИК, когато са регистрирани по реда на Търговския закон, или удостоверение за вписване в регистъра по Закона за юридическите лица с нестопанска цел, или удостоверение за вписване в съответния регистър по националното законодателство на другата държава членка - в легализиран превод на български език;
2. копие от договор за извършване на охранителна дейност чрез СОТ;
3. документ за платена такса в размер, определен с тарифата по чл. 12.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване текста на чл. 80 съгласно редакцията на комисията по доклада.
Гласували 84 народни представители: за 84, против и въздържали се няма.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК КРАСИМИР ЦИПОВ: По чл. 81 има предложение от Николай Петков и група народни представители.
Комисията подкрепя по принцип предложението.
Предложение от народните представители Икономов и Захов.
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 81:
“Чл. 81. (1) За получаване на разрешение за носене и употреба на огнестрелни оръжия и боеприпаси за тях български граждани, граждани на други държави членки, пребиваващи на територията на Република България и граждани на трета държава, постоянно пребиваващи на територията на Република България, получили разрешение за придобиване и съхранение, подават заявление по образец до директора на ГДОП на МВР, съответно до началника на РУ на МВР по постоянен адрес, в едномесечен срок от получаване на разрешението за съхранение, придружено от:
1. документ за завършен курс и положен изпит за безопасно боравене с огнестрелно оръжие;
2. две снимки с размер 3 на 4 см;
3. удостоверение за годност за употреба, издадено по реда на чл. 87, ал. 2, когато огнестрелното оръжие не е ново;
4. документ за платена такса в размер, определен с тарифата по чл. 12.
(2) Когато физически и юридически лица, регистрирани като търговци по смисъла на Търговския закон, спортни и културни организации и ловни сдружения са получили разрешение за придобиване и съхранение, подават до директора на ГДОП на МВР, съответно до началника на РУ на МВР по местонахождението на обекта за съхранение на огнестрелните оръжия и боеприпасите за тях, заявление по образец за издаване на разрешение за носене и употреба на огнестрелни оръжия и боеприпаси за тях на своите служители или членове.
(3) В заявлението по ал. 2 се посочва основанието за издаване на разрешението и се представят:
1. копие от документите за самоличност на служителите или членовете;
2. копие от договор за трудово или гражданско правоотношение на служителите или документ, удостоверяващ членство в съответната организация;
3. копие от разрешението за придобиване и съхранение на лицата по ал. 2;
4. документите по ал. 1 за всеки служител или член и за всяко огнестрелно оръжие;
5. документите по чл. 61, ал. 4 за всеки служител или член.
(4) За получаване на разрешение за носене и употреба на огнестрелно оръжие и боеприпаси за него физическо лице, пребиваващо на територията на друга държава членка, подава до директора на ГДОП на МВР в едномесечен срок от получаване на разрешението за съхранение документите по ал. 1 и предварително писмено съгласие, издадено от компетентен орган на другата държава членка.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Изказвания?
Господин Ципов, заповядайте.
ДОКЛАДЧИК КРАСИМИР ЦИПОВ: Благодаря Ви, господин председател.
Уважаеми колеги, тъй като приехме предложението на господин Икономов по чл. 77, необходимо е да направим синхронизация на текстовете по чл. 77 и чл. 81.
С оглед на това Ви предлагам да бъде подкрепено при гласуването предложението на колегите Икономов и Захов, като ще си позволя да направя една редакционна добавка с оглед евентуалната подкрепа на тяхното предложение.
Текстът на чл. 81, ал. 1, т. 1 да придобие следния вид:
„1. документ за завършен курс и положен изпит за безопасно боравене с огнестрелно оръжие за служебни цели или за самоотбрана, билет за лов за ловни цели или документ за членство от съответната спортна организация по Закона за физическото възпитание и спорта за спортни цели;”. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: И аз благодаря.
Реплики? Няма.
Други изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване предложението на народните представители Георги Икономов и Митко Захов, което комисията по доклад не подкрепя.
Гласували 89 народни представители: за 81, против 4, въздържали се 4.
Предложението на народните представители Икономов и Захов е прието.
Сега подлагам на гласуване процедурното предложение на народния представител Красимир Ципов за допълване на текста на чл. 81, ал. 1, т. 1, така както беше направено предложението.
Гласували 84 народни представители: за 81, против няма, въздържали се 3.
Предложението е прието.
Моля, гласувайте текста на чл. 81 съгласно редакцията на комисията по доклада.
Гласували 87 народни представители: за 84, против няма, въздържали се 3.
Предложението е прието, така както е по редакцията и с приетата добавка от народния представител Ципов.
ДОКЛАДЧИК КРАСИМИР ЦИПОВ: Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 82.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване текста на вносителя за чл. 82, който се подкрепя от комисията.
Гласували 83 народни представители: за 79, против 2, въздържали се 2.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК КРАСИМИР ЦИПОВ: По чл. 83 има предложение на народния представител Николай Петков и група народни представители.
Комисията подкрепя по принцип предложението.
Предложение на Христо Бисеров.
Комисията подкрепя по принцип предложението по т. 1, а по т. 2 е оттеглено.
Предложение на народните представители Георги Икономов и Митко Захов.
Комисията не подкрепя предложението:
1. В чл. 83, ал. 1 фразата „при необходимост” да отпадне или да се формулира точно в кои случаи възниква такава необходимост.
2. В чл. 83, ал. 2 се допълва: „в случаите, когато се констатира несъответствие между подадената документация и извършената на място проверка”.
Предложение на Спас Панчев.
Предложението е оттеглено.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 83:
„Чл. 83. (1) При постъпване на документите по чл. 76, ал. 3-7, чл. 77, 78, 79, 80 и 81 ГДОП на МВР, съответно РУ на МВР, оценява пълнотата и съответствието на подадените документи с изискванията за издаване на разрешение и извършва при необходимост проверка на място на обектите за съхранение.
(2) При констатиране на непълноти и/или несъответствия с изискванията на този закон органът по ал. 1 уведомява писмено заявителя и дава указания и 30-дневен срок за отстраняването им, в който срокът по ал. 5 спира да тече.
(3) Ако констатираните непълноти и/или несъответствия не бъдат отстранени в дадения срок по ал. 2, производството по издаване на разрешението се прекратява.
(4) Директорът на ГДОП на МВР, съответно началникът на РУ на МВР, служебно проверява обстоятелствата по чл. 58, ал. 1, т. 3, 6 и 7, както и дали срещу съответното лице има образувано досъдебно производство за умишлено престъпление от общ характер.
(5) Директорът на ГДОП на МВР или оправомощено от него длъжностно лице, съответно началникът на РУ на МВР, издава разрешение за съответната дейност или мотивирано отказва издаването му в едномесечен срок от подаване на заявлението.
(6) Отказът по ал. 5 подлежи на обжалване по реда на Административно-процесуалния кодекс.
(7) При мотивиран отказ за издаване на разрешение за придобиване в случаите на наследство, наследникът предоставя огнестрелните оръжия и/или боеприпасите за тях на органа по ал. 1 за съхранение незабавно след получаване на решението за отказ. Собственикът на изделията може да прехвърли собствеността върху тях на лице, получило разрешение за придобиване, след влизането в сила на решението за отказ.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване предложението на народните представители Икономов и Захов, което комисията не подкрепя.
РЕПЛИКА ОТ ГЕРБ: Оттегляме го.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Предложението е оттеглено.
Подлагам на гласуване текста на чл. 83 съгласно редакцията на комисията, както е по доклада.
Гласували 91 народни представители: за 80, против няма, въздържали се 11.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК КРАСИМИР ЦИПОВ: По чл. 84 има предложение на Димо Гяуров.
Комисията не подкрепя предложението:
В чл. 84 се създава нова ал. 5 със следното съдържание:
„(5). Когато лица, получили разрешение по ал. 2 от настоящия член, в продължение на пет години нямат извършени нарушения по този закон, последващото разрешение, което им се издава, е безсрочно. Тези лица се задължават незабавно да декларират пред органа по чл. 50, ако спрямо тях възникнат обстоятелствата по чл. 58.”
Има предложение на Христо Бисеров: в чл. 84, ал. 1 изразът „три месеца” става „шест месеца”.
Комисията не подкрепя предложението.
Предложение на Лаков, Владимиров и Стоичков:
1. В чл. 84, ал. 1 думата „три” се заменя с „шест”, а „еднократно” се заменя с „многократно”.
2. Алинея 3 да отпадне.
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 84:
„Чл. 84. (1) Разрешението за придобиване на огнестрелни оръжия и боеприпаси за тях се издава за срок три месеца и в рамките на този срок може да се ползва еднократно.
(2) Разрешението за съхранение и разрешението за носене и употреба на огнестрелни оръжия и боеприпаси за тях за валидни за срок пет години от датата на издаването им, освен в случаите по ал.3.
(3) Когато разрешението за носене и употреба на огнестрелни оръжия и боеприпаси за тях се издава след разрешението за съхранение, срокът му на действие продължава до изтичането на срока за разрешението за съхранение.
(4) Разрешението за съхранение и разрешението за носене и употреба важат само за посочените в тях видове огнестрелни оръжия и боеприпаси за тях и могат да се използват само от лицето, на което са издадени.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Изказвания?
Заповядайте, господин Стоилов.
ЯНАКИ СТОИЛОВ (КБ): Господин председател, госпожи и господа народни представители! Този текст урежда срока, за който се издават разрешения за съхранение, носене и употреба на огнестрелно оръжие. Предложението на комисията заслужава подкрепа, защото засега този срок е три години. Предлага се да стане пет години. Обръщам внимание на комисията и надявам се, че тя ще има време да обсъди поставения от мен въпрос, тъй като той не може да мине в рубриката на редакционните предложения. В практиката може да възникне проблем с прилагането на този текст, въпреки че сигурно идеята на комисията е автоматично да се удължават сроковете по сега издадените удостоверения, но те са за три години. Затова според мен по-добре е да се обсъди и предложи текст в Преходните и заключителните разпоредби. Господин Ципов, аз не видях, но ако има такъв текст, моля да го отбележите. Идеята ми е или да се смята за продължен по закон срокът на издадените разрешения, или в най-лошия случай издадените удостоверения да се презаверяват с удължения срок, без да се изискват допълнителните документи, които са за всеки нов срок за разрешение.
Ако комисията има подобно предложение в някои от параграфите, моля да го отбележите, за да знам, че това, което казвам, е актуално.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Благодаря.
Реплики? Няма.
Други изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване предложението на народния представител Димо Гяуров, което комисията не подкрепя.
Гласували 100 народни представители: за 19, против 49, въздържали се 32.
Предложението не е прието.
Подлагам на гласуване предложението на Христо Бисеров, което комисията не подкрепя.
Гласували 101 народни представители: за 17, против 52, въздържали се 32.
Предложението не прието.
Подлагам на гласуване предложението на народните представители Лаков, Владимиров и Стоичков...
РЕПЛИКА ОТ ГЕРБ: Оттегляме го.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Предложението е оттеглено.
Подлагам на гласуване текста на комисията за чл. 84, съгласно доклада.
Гласували 102 народни представители: за 95, против 1, въздържали се 6.
Предложението е прието.
Изявление от името на Парламентарна група.
Заповядайте, господин Местан.
ЛЮТВИ МЕСТАН (ДПС): Благодаря Ви, уважаеми господин председател!
Уважаеми госпожи и господа народни представители, упълномощен съм от името на Парламентарната група на ДПС да изразя остро несъгласие по начина на насрочване и провеждане на заседанията на 29 и 30 юли 2010 г. на Комисията за борба с корупцията и конфликт на интереси и парламентарна етика, оглавявана от народния представител Димо Гяуров.
Припомням, уважаеми госпожи и господа народни представители, че във връзка с преписка № 683 от 24 март 2010 г. за проверка дали има конфликт на интереси, свързан с председателя на Парламентарната група на ДПС господин Ахмед Доган, нашият представител в комисията – господин Камен Костадинов, вече два месеца непрекъснато поставя въпроса комисията на господин Гяуров да се ангажира с този проблем и да разгледа преписка № 683 в една нормална, спокойна, политическа обстановка. Въпреки неговите настоявания от името на Парламентарната група на ДПС, до вчера – предпоследният ден от настоящата сесия на 41-то Народно събрание, комисията на господин Димо Гяуров не разгледа този въпрос.
Правя тази уговорка, за да разсея, още в началото на своето изявление от името на парламентарната група, всякакви съмнения, че парламентарната група има някакви притеснения и че има за цел да отложи разискванията на комисията по този въпрос. Напротив, фактът, че сме настоявали това заседание да се проведе и тази тема да бъде обсъдена и комисията да излезе със свое решение още преди два месеца, показва, че ние нямаме намерение нито да се отлага тази тема, нито бягаме от нея. Категорично обаче възразяваме заседанието на комисията да се провежда в условия на грубо нарушаване както на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, така и в нарушение на Вътрешните правила за организиране на дейността на Комисията за борба с корупцията и конфликт на интереси и парламентарна етика.
Вчерашното заседание на комисията беше свикано именно в условия на грубо нарушение на правилника – и на комисията, и на парламента. Припомням, че народният представител и член на комисията от Парламентарната група на ДПС господин Камен Костадинов не получи своевременно материалите за заседанието. Тези материали бяха публичен факт за всички медии, но не и за члена на комисията. Той ги получи едва няколко часа преди заседанието на комисията и то след изрично собствено настояване. Забележете, материалите по останалите пет точки от дневния ред на заседанието бяха изпратени своевременно – още ден преди насроченото заседание. Това означава само едно – преднамереност и политическа тенденциозност.
Особено грубо е нарушението на разпоредбата на чл. 21, ал. 3 от Вътрешните правила за дейността на комисията, който член задължава председателя, след приключване на проверката за конфликт на интереси, да запознае проверяваното лице със събраните материали. Председателят Димо Гяуров не изпълни това свое задължение, с което нарушава права на засегнат народен представител, а това вече опорочава и самата процедура.
С оглед съхраняване на авторитета на Народното събрание, уважаеми господин председател, моля да се възползвате от правата Ви, дадени от самия правилник, моля за Ваше разпореждане заседанието на комисията по този въпрос да се проведе – не казваме да не се проведе, трети месец настояваме да се проведе, но в условия на стриктно спазване на правилата, което обаче не е възможно във връзка с насроченото днешно заседание на комисията по няколко причини.
Първо, засегнатото лице не е запознато с материалите. Те не са му изпратени.
Второ, провеждането на заседанието след 5 минути и то в другата сграда на Народното събрание означава само едно – че ако това заседание ще се провежда при стриктно спазване на правилника, означава то да бъде абсолютно формално – да приключи за 10 минути. Защото това заседание не може да започне по-рано от 10 без 20 и следва да приключи 11 без 10, за да може народните представители да се явят в пленарната зала. (Шум в ГЕРБ, възгласи: „Е, е, е!”.) Другото означава заседанието да се проведе по време на пленарно заседание, а Вие, като председател, знаете, че има изрична разпоредба в правилника, която забранява провеждане на заседания на постоянни комисии по време на пленарни заседания на Народното събрание. Това съображение събуди реакцията ви, защото може да ви се стори формално.
Затова аз ще кажа: ако, въпреки тези ни безспорни съображения, надделее политическата пристрастност, настояваме за следното:
Заседанието на комисията да се проведе в условия на пълна прозрачност.
Моля за Ваше разпореждане да преместите заседанието на комисията в зала „Изток”, за да може да се осигури достъпът на абсолютно всички заинтересовани български медии.
Настояваме докладът да бъде прочетен в цялост, за да се запознаят медиите, че няма нищо общо между съдържанието на доклада и заключението. За да стане най-сетне ясно, че тази преписка няма нищо общо с Проекта „Цанков камък”.
Напомням, че дори тази сутрин българските медии подгряваха общественото мнение с новината, че ще се гледа конфликтът на интереси, свързан с „Цанков камък”.
Това е само един от многото примери, че този проблем отдавна е пренесен от полето на юридическите съображения в полето на чистата, но мръсна политика.
Забележете – обръщам се към колегите от ГЕРБ: от няколко дни се разгръща мащабна манипулация, която има за цел да се радикализира ситуацията около този казус, за да нямате полезен ход, за да участвате в едно грубо погазване на правилата именно на парламентарната етика. Защото онова, което вчера се направи – отсъствали колеги ...Няма никакво значение дали тези колеги са получили навреме материалите или не, целеше да се създаде една истерия, едва ли не за някаква договореност между ГЕРБ и ДПС, за да може въз основа на тази преса вие днес да бъдете принудени да участвате във взимането на едно отговорно решение в една възможно най-неподходяща, екстремална среда.
Затова, уважаеми колеги, моля ви, именно с оглед да съхраним авторитета на най-важната институция в страната, да помислите дали е възможно заседание по толкова важна тема да се проведе за 15 минути?
Искаме Ваше разпореждане, господин председател, след като не бяхме чути в продължение на два месеца и не се проведе това заседание: не съучаствайте …(Председателят подава сигнал, че времето е изтекло.)
Завършвам, последно изречение.
…в елементарния опит на господин Димо Гяуров и на Синята коалиция в последния ден от мандата им като председатели на тази комисия да играят ролята на флагмани по отношение на антидоганизма в българската политика.
Ето това е целта на провеждането на заседанието днес.
Повтарям, ако въпреки всичко надделеят политическите съображения, моля за разпореждането Ви за достъп на медиите и провеждане на заседанието в зала „Изток”, но при стриктно спазване на правилника.
Благодаря, уважаеми господин председател.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: И аз.
Предполагам, че ще имате реакция до 10,30 ч.
Господин Ципов, заповядайте.
ДОКЛАДЧИК КРАСИМИР ЦИПОВ: Член 85 – предложение на народния представител Николай Петков и група народни представители.
Комисията подкрепя по принцип предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 85:
„Чл. 85. (1) Български граждани, граждани на други държави членки, пребиваващи на територията на Република България, физически и юридически лица, регистрирани като търговци по смисъла на Търговския закон и юридически лица с нестопанска цел, регистрирани по реда на Закона за юридическите лица с нестопанска цел, придобили огнестрелни оръжия и боеприпаси за тях в друга държава – членка, са длъжни в седемдневен срок от датата на влизане на територията на Република България да предадат на органите на МВР придобитото огнестрелно оръжие и боеприпаси за него, ако не притежават разрешение за съхранение, до получаване на съответното разрешение.
(2) Когато лицата по ал. 1 са получили съответните разрешения по реда на този раздел, уведомяват органите на МВР в седемдневен срок от датата на влизане на територията на Република България за вписване на обстоятелството в издадените разрешения.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване редакцията на текста за чл. 85 на комисията съгласно доклада.
Гласували 107 народни представители: за 102, против 1, въздържали се 4.
Предложението е прието.
Благодаря, господин Ципов.
Обявявам почивка до 11.00 ч. Тогава продължаваме с парламентарния контрол.

(След почивката.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Продължаваме с отредения за този ден и час:
ПАРЛАМЕНТАРЕН КОНТРОЛ.
Писмен отговор от министъра на вътрешните работи Цветан Цветанов на въпрос от народните представители Атанас Мерджанов и Спас Панчев;
- писмен отговор от заместник министър-председателя и министър на финансите Симеон Дянков на въпрос от народните представители Анна Янева и Георги Божинов;
- писмен отговор от заместник министър-председателя и министър на финансите Симеон Дянков на въпрос от народния представител Димитър Карбов;
- писмен отговор от заместник министър-председателя и министър на финансите Симеон Дянков на въпрос от народните представители Ваньо Шарков и Кирчо Димитров;
- писмен отговор от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията Александър Цветков на въпрос от народния представител Ваньо Шарков;
- писмен отговор от заместник министър-председателя и министър на финансите Симеон Дянков на въпрос от народния представител Ваньо Шарков;
- писмен отговор от министъра на културата Вежди Рашидов на въпрос от народния представител Нели Калнева-Митева;
- писмен отговор от министъра на регионалното развитие и благоустройството Росен Плевнелиев на въпрос от народния представител Румен Такоров;
- писмен отговор от министъра на регионалното развитие и благоустройството Росен Плевнелиев на въпрос от народния представител Димчо Михалевски;
- писмен отговор от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията Александър Цветков на въпрос от народния представител Петър Мутафчиев;
- писмен отговор от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията Александър Цветков на въпрос от народния представител Яне Янев;
- писмен отговор от министъра на земеделието и храните Мирослав Найденов на въпрос от народния представител Драгомир Стойнев;
- писмен отговор от министъра на здравеопазването Анна-Мария Борисова на въпрос от народния представител Бисерка Петрова;
- писмен отговор от министъра на образованието, младежта и науката Сергей Игнатов на въпрос от народния представител Иван Николаев Иванов;
- писмен отговор от министъра на регионалното развитие и благоустройството Росен Плевнелиев на въпрос от народния представител Иван Николаев Иванов;
- писмен отговор от министъра на околната среда и водите Нона Караджова на въпрос от народния представител Петър Курумбашев;
- писмен отговор от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията Александър Цветков на въпрос от народния представител Пламен Петров;
- писмен отговор от министъра на регионалното развитие и благоустройството Росен Плевнелиев на въпрос от народния представител Аспарух Стаменов;
- писмен отговор от министъра на регионалното развитие и благоустройството Росен Плевнелиев на въпрос от народния представител Петър Курумбашев;
- писмен отговор от министъра на регионалното развитие и благоустройството Росен Плевнелиев на въпрос от народния представител Ваньо Шарков;
- писмен отговор от министъра на културата Вежди Рашидов на въпрос от народния представител Лъчезар Тошев;
- писмен отговор от министъра на културата Вежди Рашидов на питане от народния представител Лъчезар Тошев;
- писмен отговор от министъра на здравеопазването Анна-Мария Борисова на въпрос от народния представител Евгений Желев;
- писмен отговор от министъра на здравеопазването Анна-Мария Борисова на въпрос от народния представител Димитър Дъбов.
Няма новопостъпили питания за периода 23–29 юли 2010 г.
От името на парламентарна група – Ангел Найденов.
АНГЕЛ НАЙДЕНОВ (КБ): Уважаема госпожо председател, уважаеми господин министър-председател, уважаеми дами и господа народни представители!
Упълномощен съм от името на Парламентарната група на Коалиция за България да направя следната:
„ДЕКЛАРАЦИЯ
Не за първи път, уважаеми дами и господа народни представители, господин премиер, заплахи за уволнение, политически натиск и атаки бележат отношението на политици към медии и към журналисти.
Не за първи път зад етикета на загриженост за чистотата на ефира се прокрадват намерения за промени в регулаторната рамка с привкус на цензура. И не за първи път подобна комбинация говори за наличието на проблеми в държавата.
Кои са тези проблеми или част от тези проблеми? Нереализирани обещания и очаквания, свързани с резултатите от управлението, растящо недоверие на хората, спадащ рейтинг на управляващите, социална несигурност и обедняване, задълбочаване на икономическата криза.
Впрочем политически натиск и заплахи лесно могат да се открият и в други посоки, и в други сфери на дейност. Например – съдебната система, а това, уважаеми народни представители, създава угнетяваща атмосфера на песимизъм и страх или поне за мнозинството от българските граждани. Ще бъде непростима грешка, ако не видим и не говорим за случаите на бруталност и на полицейско насилие, представени като съпътстващи борбата с престъпността щети.
Фрапиращ случай, уважаеми дами и господа народни представители, на оневиняване и сякаш на гордост от подобни прояви ни демонстрира преди два дни министърът на вътрешните работи.
Уважаеми дами и господа народни представители, сякаш никой днес не се учудва, че основен източник на този натиск и заплахи е лидерът на Политическа партия „Атака”, който заяви в пряко предаване, че ще прочисти Българското национално радио. Учудващо е мълчанието на парламентарното мнозинство на ГЕРБ и фактът, че намеренията се свързват с подготовката на нов Закон за радиото и телевизията, чиято цел е да направи обществените медии вероятно по-послушни и по-безкритични.
Парламентарната група на Коалиция за България се обръща към всички парламентарни групи да се разграничат и да отхвърлят подобни изявления, свързани със и съдържащи заплахи и натиск към журналисти и медии.
Призоваваме парламентарните групи ясно да заявят своята привързаност към принципите на свободното слово и демократичните стандарти на съвременната журналистика.
Уважаеми господин министър-председател, този призив е и към Вас. Ние предлагаме и настояваме парламентарната Комисия по културата, гражданското общество и медиите да подготви и да внесе обща позиция, че Народното събрание на Република България няма да позволи новият Закон за радио и телевизия да се превърне в инструмент за саморазправа с журналисти и с медии”. (Ръкопляскания от КБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Други декларации от името на парламентарни групи?
Заповядайте, господин Сидеров.
ВОЛЕН СИДЕРОВ (Атака): Уважаема госпожо председател, господин министър-председател, дами и господа народни представители! Принуден съм да изляза, за да направя тази декларация от името на Парламентарната група на Партия „Атака”, тъй като за пореден път отляво, от страната на БСП, ние чуваме клевети и неверни твърдения от тази висока трибуна. Тази трибуна трябва да се уважава, господин Найденов.
МИХАИЛ МИКОВ (КБ, от място): И „грухтящите прасета”.
ВОЛЕН СИДЕРОВ: Не може от тази трибуна да лъжете непрекъснато! (Реплики на народния представител Михаил Миков.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Моля, не се обаждайте от място.
ВОЛЕН СИДЕРОВ: Не може да обяснявате, че има заплаха и натиск към журналисти, при положение че Вие, господин Миков, държите там, в Националното радио, един човек, който беше шеф на вашия пресцентър. Това е радио-водещата Диана Янкулова.
РЕПЛИКА ОТ КБ: И сега на МВР.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Господин Миков, правя Ви официално предупреждение.
ВОЛЕН СИДЕРОВ: Точно по този повод в момента стават тези размени на реплики. Аз искам да кажа и на Вас, и на българската общественост какво точно се случи. В предаването Диана Янкулова преди два дни съвсем тенденциозно постави темата със случая в Кърджали като даде 20 мин. ефирно време на Лютви Местан, след което – 15 мин. на адвокат, който защитава същата теза – че в Кърджали е приложено полицейско насилие.
РЕПЛИКА ОТ ЗАЛАТА: А не е ли?
ВОЛЕН СИДЕРОВ: Случаят беше представен като едва ли не в България има полицейска хунта. Точно тези изрази бяха употребени.
В същия момент, в който ние имаме доклад от Европейската комисия, който казва, че България има успешна разправа с организираната престъпност и за първи път има политическа воля за разправа с тази престъпност, от Българското национално радио, което се издържа от парите на данъкоплатците, се чуват тенденциозни политически поръчки. Това никак не е учудващо, защото водещата Диана Янкулова е политическо лице. Тя беше шеф на пресцентъра на вътрешния министър Михаил Миков, преди това – на Румен Петков, по време на тройната коалиция.
Това назначение е политическо, господин Миков. Вие в момента имате политически рупор в Българското национално радио и когато аз вземам думата като представител на парламентарна сила, защото имам право на това – това е държавното радио, за да изясня нейното тенденциозно водене, това се представя като намеса и заплаха.
Може би Вие искате аз въобще да не се включвам в националните медии? Това ще бъде много удобно за вас. Вие искате, ако може да не се изказваме от тази трибуна. Така правихте преди! При вашето управление се опитвахте да ми запушвате устата. Защото, ако имаше полицейско насилие, то беше по време на Вашето управление, господин Станишев. То беше, когато изпращахте полицаи да мачкат възрастни хора, да ги бият.
И още: снимката с миньора, окървавен, натиснат от полицейски крак, с кръв, главата му е потопена на фона на националното знаме, тази снимка вече е плакат за България по времето на режима на Станишев.
Това беше вашето управление – когато изпращахте българските полицаи вместо да гонят престъпниците, да се разправят с политическите опоненти. Понеже точно тогава вашият служител Диана Янкулова пишеше сводки, тя днес излиза в радиото да обяснява как в момента има полицейско насилие и как случаят с побоя над атакисти, на активисти на „Атака”, и случаят в Кърджали бил един и същи. Не е един и същи, господин Миков!
В Кърджали имаше данни за проституция и наркотрафик. Там адресът не беше сгрешен (реплики от КБ). Адресът беше верен и хората, при които нахлуха полицаите, бяха уличени в престъпна дейност, за разлика от случая през 2008 г., когато имахме един разрешен политически митинг.
Така че спекулациите, които се правят в момента, целят точно това – да се представи пред външния свят и във вътрешен план, че в България има намеса спрямо медиите. Напротив, в момента Българското национално радио работи като рупор на БСП. И на ДПС, разбира се.
Това имах предвид, когато казах, че това радио ще стане обективно, когато то се изчисти от тези кадри, от тези политически назначения.
Ако вие държите там да има политически назначения, кажете се го ясно. Кажете, че трябва да има квоти от всяка партия – Диана Янкулова, ние да предложим примерно Стоян Иванов, ГЕРБ да предложи друг и така всяка партия да има свой политически представител в радиото. За този модел ли сте, господин Найденов? Ако сте за този модел, кажете го! Но недейте да спекулирате, че лидерът на „Атака” се намесил с цел да заплашва или да слага намордник на словото. Напротив, аз се намесих, за да кажа на Янкулова, че тя води тенденциозно предаване. Винаги съм го правил – и преди Десети ноември, и след Десети ноември, и пак ще го правя. Защото искам в България да има обективни медии. Искам и БНТ, и БНР най-после да бъдат медиите, които цялото общество очаква да бъдат – обективни, адекватни и без политически назначения и политически поръчки. (Реплики от КБ.)
Така че, бъдете поне малко по-близко до истината, ако искате все пак да запазите някакво уважение към вас и да ви има и след следващите избори. Благодаря за вниманието. (Бурни ръкопляскания от ГЕРБ и „Атака”.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Две минути лично обяснение на Михаил Миков.
МИХАИЛ МИКОВ (КБ): Благодаря Ви.
Уважаема госпожо председател, уважаеми господин министър-председател, уважаеми дами и господа! Единствено и само в името на истината - и в момента шеф на пресцентъра на МВР при министър Цветанов е служител, който е работил в Националното радио.
Освен това трябва да кажа, господин Сидеров, че сте се объркали – Диана Янкулова не е била шеф на пресцентъра по времето на Румен Петков. (Смях и оживление в ГЕРБ.) Само по мое време е била, да.
Има обаче един принципен въпрос – както и в момента, журналист от радиото е шеф на пресцентъра на МВР. (Реплика от ГЕРБ.)
Уважаеми дами и господа, принципният въпрос е този. Господин Сидеров, това, че замесвате моето име в тази работа, Ви ползва само, за да се измъкнете от въпроса, че заявихте пряко в ефир – и затова не е виновна нито водещата, нито радиото, че Националното радио ще бъде прочистено със закон. Това не е само позиция на БСП, а и на Хелзинкски комитет, и на други неправителствени организации. Принципният въпрос не бива да се подмита с някакви лични отношения.
Така че, хубаво е да има декларации, хубаво е в тях да има и истини! (Ръкопляскания от КБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Други декларации от името на парламентарни групи? Няма желаещи.
Преминаваме към изслушване на министър-председателя на Република България, който ще отговори на питане от народните представители Иван Костов и Екатерина Михайлова относно правителствената политика за възстановяване на собствеността на държавни имоти.
Заповядайте, госпожо Михайлова.
ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА (СК): Благодаря, госпожо председател.
Уважаеми господин министър-председател, уважаеми колеги! Питането ни е относно правителствената политика за възстановяване на собствеността на държавни имоти. Задаваме този въпрос, защото смятаме, че той е актуален и в момента, а и важен за това държавата да бъде добър стопанин на собствеността, която притежава.
За съжаление в предишните две управления бяха извършени поредица действия, в резултат на които държавата загуби свои, и то ценни имоти. За да не говоря абстрактно, ще посоча няколко примера. Известни са случаите със замените на гори, на земеделски земи, скандалните случаи с царските имоти, случаят с „Алея първа” във Варна. Мога да изредя може би още други случаи.
Но всъщност искам да задам и въпрос към Вас, господин министър-председател. Правим запитването с колегата Иван Костов към Вас, защото смятаме, че не може само едно от министерствата да се справи с този проблем. Проблемът е комплексен. Вярно е, че предимно нещата опират до министъра на регионалното развитие и благоустройството, но също така отношение имат и другите министри. Става въпрос и за обезпечаване и политическа воля да се предприемат действия за възстановяване на собствеността на държавата.
Поводът, заради който задаваме въпроса ни, е следният. Излязоха изявления от страна на министри – специално от министъра на регионалното развитие и благоустройството, че не би могъл да заведе в скоро време искове за възстановяване на собствеността на царските имоти, тъй като държавата не може да си позволи толкова голям финансов ресурс за завеждане на дела. Впоследствие излезе информация, че са предприети действия, докато дойде днешният ден, в който Вие да отговаряте.
Въпросът, който искам да задам днес към Вас е: какви действия ще се предприемат от страна на правителството? Ще могат ли да се предприемат действия още в рамките на тази година, така че наистина, похарчвайки държавни пари, държавата да може да си възстанови имоти за много повече милиони левове и които е нормално да се намират в ръцете на държавата и да се стопанисват от нея? Това е питането ни, което имаме към Вас.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: За отговор – министър-председателят на Република България господин Бойко Борисов.
МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ БОЙКО БОРИСОВ: Уважаема госпожо председател, уважаеми госпожи и господа народни представители, уважаема госпожо Михайлова, уважаеми господин Костов! Следвайки изискванията, определени от разпоредбата на чл. 7, ал. 6 от Закона за изменение и допълнение на Закона за горите от 13.10.2009 г., министърът на земеделието и храните е сезирал Софийския окръжен съд с искове молба с две правни основания. Първо, по чл. 108 от Закона за собствеността – и за собственост; второ, правно основание по чл. 73, ал. 1 от Закона за собствеността – осъдителен иск, с който е направена претенция от страна на държавата да бъде възстановена стойността на добивите, които са получени от възстановяваните гори и земи, както и обезщетения за ползите, от които е била лишена.
Предявеният иск за собственост иска от съда да признае, че българската държава е собственик на възстановените за наследниците на бившия цар Борис ІІІ гори и земи от горския фонд в размер на 16 543,500 декара, находящи се в с. Бели Искър и в м. „Бистрица” в землището на гр. Самоков. Непосредствено след възстановяването на процесните гори и земи от горския фонд наследниците на бившия цар Борис ІІІ са се разпоредили с част от имотите, като са ги продали на различни юридически лица. Поискано е от съда да отмени изцяло нотариалните актове, с които са извършени продажбите. Предстои насрочване на образуваното пред Софийския окръжен съд дело.
Съгласно разпоредбата на чл. 31, ал. 2 от Гражданския процесуален кодекс министърът на регионалното развитие и благоустройството защитава интересите на държавата в съдебни производства по дела, които се отнасят до недвижими имоти – държавна собственост.
В контекста на питането ви по така наречените царски имоти следва да отбележа, че за да бъдат предприети действия от страна на Министерството на регионалното развитие и благоустройството, е била отправена молба на Народното събрание за осигуряване на достъп до протоколите от заседанията на Временната комисия, сформирана от 40-ото Народно събрание, за възстановяване на отнетото и възстановено имущество на бившите царе Фердинанд І и Борис ІІІ и техните наследници, както и предоставяне на всички налични документи, събрани от временната комисия във връзка с работата й.
В Министерството на регионалното развитие и благоустройството са постъпили значителен обем от документи от същата комисия. Предвид на необходимостта от извършване на задълбочен анализ на документите, както и с оглед на необходимостта от събиране на допълнителни документи са предприети действия по ангажиране на няколко адвокатски кантори с голям опит в областта на вещното право, които да извършат анализ и преценка на завеждане на дела от държавата срещу наследниците на бившите царе Фердинанд І и Борис ІІІ, за да бъде защитен държавният интерес в максимална степен. Става дума за двореца „Врана” и имот „Сарагьол”, дворец „Царска Бистрица”, дворец „Ситняково” и къща в с. Слатина. Като се има предвид, че предявяването на искове за всеки един от имотите представлява значителна по обем и по сложност работа, предварителната подготовка на позицията на държавата е от особена важност.
Трябва да се отчита и фактът, че за това е необходимо и осигуряването на значителен финансов ресурс за предявяване на исковете.
Относно установяване на обстоятелствата по продажбата на така наречената алея първа, трябва да се има предвид, че процедурата, предхождаща продажбата на имота – частна държавна собственост, по реда на Закона за насърчаване на инвестициите е сложна и решенията за нейното осъществяване са вземани от няколко министерства и ведомства в различни периоди от време. Извършената сделка е обект на проверка на Прокуратурата.
Мога да ви уверя, че при установяването на извършени нарушения на процедурата Министерството на регионалното развитие и благоустройството ще предприеме необходимите действия за защита на държавния интерес.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря, господин министър-председател.
За два уточняващи въпроса – госпожа Михайлова.
ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА (СК): Благодаря, госпожо председател.
Господин министър-председател! Действително част от въпросите са сложни - правно за изясняване. Аз самата бях член на тази временна комисия за изясняване на собствеността на царските имоти. Използвам случая да кажа, че решението, с което приключи тази временна комисия, не затвори случая, остави го отворен и даде възможност на институциите да предприемат действия.
Бих искала да кажа и задам по-нататък въпроса: след експертизата, ако се прецени, а аз смятам, че има пълните правни основания да се предприемат действия, има ли политическа воля от страна на правителството, в частност от министъра на регионалното развитие и благоустройството, да предяви тези искове? Ще бъде ли осигурено финансово това да се случи, защото текат срокове? Текат срокове, които имат отношение към всички тези имоти, текат давностни срокове. Има риск, ако държавата се забави много във времето, да не може да предяви тези претенции. Това е и причината да задаваме толкова настоятелно в този момент въпроса.
Знаем, че има предприети действия от Министерството на земеделието и храните, но то не е достатъчно.
Нещо повече, използвам питането, макар че съм сигурна, че не можете в момента да ни отговорите, но този парламент е приел решение, с което редица министерства трябва да предприемат действия за възстановяване на държавна собственост за имотите в Студентски град. Сигурна съм, че и там нищо не е предприето. Не Ви задавам въпроса в момента, защото това е нужно да бъде проверено.
Използвам случая и се обръщам към Вас: да проверите министрите дали са предприели действия и дали ще предприемат действия в тази посока?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: За отговор на двата уточняващи въпроса – министър-председателят господин Борисов.
МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ БОЙКО БОРИСОВ: Мисля, че за политическата воля няма защо да ме питате по простата причина, че ние предприехме всичките тези стъпки.
Бих помолил да не се формулира въпросът като „държавата”, защото същата тази държава в предишните четири години е направила всичко това. „Държавата” е малко условно понятие, когато говорим на такива теми: веднъж държавата решава едно, по един начин, след това се налага тези държавни решения да се дават на съд. В момента благодарение решенията на държавата въпросът Ви всъщност е колко пари ще струва на същата тази държава това, което е разрешила да се направи – всъщност, това е формулираният въпрос. Неслучайно Министерството на земеделието и храните даде цялата тази документация на съд. Доста кантори и хора работят. Надявам се това да е успешно. В зависимост от него след това ще видим какво финансиране ще е необходимо и ще търсим финансов ресурс. Към момента сме предприели всички действия.
Що се касае до Студентския град, преди седмица Столична община направи доста неща там, включително събори дискотеката, има и доста неща относно кампусите.
Моята молба е, понеже днес имам пет питания, в общи линии всички те имат ресорни министри, които би трябвало да са доста по-добре запознати. Разбирам желанието да общуваме по-дълго, но е хубаво конкретните питания да отидат към съответните ресорни министри. Благодаря. (Ръкопляскания от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря.
Заповядайте за отношение.
ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА (СК): Благодаря, госпожо председател.
Господин министър-председател, струва ми се, че точно от мен не можете да се оплачете, че Ви отнемам много време. Така че, общуването е в рамките и на правилата, по които се провежда парламентарният контрол.
Удовлетворена съм от отговора, който давате, че ще намерите финансиране, защото това е важно, за да може да се предприемат съответните действия.
Относно втората част, която Ви зададох като въпрос и не поисках отговор, бях конкретна в това отношение, ще Ви предоставя и решението, защото наистина, освен действия от страна на общината, има нужда от действия на съответните министри и от добра координация вътре в правителството относно защита на всички тези случаи, които касае държавната собственост. Съгласна съм да не се говори абстрактно в държавата, а държавата, разбира се, има своите компоненти, само че държавата се управлява според това какво гласуват гражданите и на кого предоставят гласа си. За съжаление, част от тези, на които беше предоставена властта, извършиха невероятни безобразия.
Случаят, за който Ви питам – за царските имоти, министър-председателят на България Симеон Сакскобургготски преобразува с решение на Министерския съвет държавна публична собственост в държавна частна собственост, за да може да си я прибере след това. Очевиден конфликт на интереси. И сега, аз затова се обръщам към Вас, защото в момента държавата се управлява от друг и съм удовлетворена, че ще се предприемат действия за това да се възстанови собственост, която е държавна собственост, която трябва да се стопанисва от държавата. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря, госпожо Михайлова.
Питане от Сергей Станишев и Петър Димитров относно финансиране на участието на държавната компания НЕК в проекта „Горна Арда”.
Заповядайте, господин Станишев.
СЕРГЕЙ СТАНИШЕВ (КБ): Уважаема госпожо председател, уважаеми госпожи и господа народни представители, уважаеми господин министър-председател!
От една година говоренето на правителството по отношение на енергийните проекти е, че няма пари. Така се говори за „Белене”, така се говори „Южен поток”, за „Бургас-Александруполис”. И изведнъж правителствена делегация отива в Австрия и се подписва споразумение за изграждане на „Горна Арда” за около 500 млн. евро. Петстотин милиона евро, подчертавам, за 170 мегавата мощност от „Горна Арда” или 3 милиона евро за 1 мегават. „Белене” струва 4 милиарда за 2000 мегавата. Около 2 млн. евро на мегават. И въпросът е кое е по-изгодното. Очевидно става дума за един предпочетен от правителството проект. Възниква въпросът защо е предпочетен?
Второ, има проекти, за които се искат пътни карти, ОВОС, изясняване на всички финансови параметри, перспектива, възвръщаемост. Вие споменавате като лош пример проекта „Цанков камък”, стартиран от правителството на Симеон Сакскобургготски. Казвате, че това е лош проект. А проектът „Горна Арда”, който се подписа, по-добър ли е? Няма техническа и икономическа обосновка, няма геоложки проучвания. Три четвърти от територията, която се предвижда, е в „Натура 2000”. Какъв е срокът за връщане на инвестицията според правителството е един от въпросите, който искам да задам. Очевидно отново става дума за предпочитан проект.
Трето, защо се избра точно ЕВН? Много интересна тема. Имало ли е търг, в който ЕВН да е участвал, наред с други кандидати и да е спечелил участието в „Горна Арда”? И как така изведнъж се обърна пропорцията между държавното участие на НЕК и частния инвеститор? Досега НЕК участваше с огромно, преобладаващо участие – близо 70% в проекта „Горна Арда”. Сега изведнъж, без търг, без конкурс 70% се оказват на частната австрийска компания ЕВН.
При това има интересно съвпадение, че министърът на икономиката и енергетиката, преди да стане министър, е бил прокурист в същата тази компания ЕВН, към която Вие, господин министър-председател, отправихте много сериозни критики, изпратихте агенти на ДАНС в ЕВН, казахте, че не вярвате в направените инвестиции, че са мамили българите с изнесени дейности и така нататък. И изведнъж станаха мажоритарен собственик на „Горна Арда”. Как стават тези неща?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря Ви.
За отговор – министър-председателят господин Борисов.
МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ БОЙКО БОРИСОВ: Уважаема госпожо председател, господа народни представители, господин Станишев, господин Димитров!
Аз мисля, че по „Белене” много ясно и точно казахме и каква пътна карта имаме и какво преговаряме и Вие прекрасно знаете, че 4 милиарда няма да струва целият строеж, но това е друга тема.
Що се касае до проекта „Горна Арда”, той беше започван, спиран и идеята на този проект, освен като възобновяем източник да се ползва водната енергия, е и да се предотвратят наводненията, които стават по цялата територия. И това беше и едно от питанията, когато бяхме в Турция при господин Ердоган – какво ще направи България срещу наводненията, които има на тяхна територия всяка пролет. И ние като добри съседи, разбира се, искаме да решим и техни проблеми.
Що се касае до изграждането и експлоатацията на хидроенергийната каскада „Горна Арда” е важен проект не само за район Кърджали, но и за националната икономика. Неслучайно през 2009 г. правителството предприе действия за неговото стартиране и осъществяване. Основната ни цел е да бъдат изразходвани по-малко от предвидените първоначално средства, да се създадат над 2500 работни места и тук впоследствие при влизането в експлоатация да се постигне нашата цел за 16% дял на възобновяеми енергийни източници в общото потребление на електрическа енергия за 2020 г.
Както беше публично огласено, на 19 юли 2010 г. в българското посолство във Виена беше подписано акционерно споразумение за изграждане и експлоатация на хидроенергийната каскада „Горна Арда”, с което се урежда основата на сътрудничество между „НЕК” ЕАД и „ЕВН Ай Джи”. Според условията на подписаното споразумение, финансирането на проекта ще се поеме от акционерите, съответно лицата, които са прехвърлили акциите на учредената през 1999 г. Хидроенергийна компания „Горна Арда”, пропорционално на тяхното участие в капитала на компанията към датата на прехвърляне или след всяко увеличаване на капитала.
Към момента предстои финализиране на техническата обосновка на проекта и изготвяне на бюджет за него. Съгласно сключеното споразумение „ЕВН Ай Джи” е длъжна да представи предварителна оценка за необходимите разходи през първата година от неговото развитие. След изясняване и уточняване на бюджета за изграждането на тази водно-електрическа централа ще се определи и каква част от него българската страна желае и може да поеме като финансов ангажимент. Така че нищо от това, което казахте, не Ви притеснява. А факт е, че когато една компания не си изпълнява ангажиментите, ДАНС е за това. Вие я създадохте, ние я пращаме да проверява. Благодаря. (Ръкопляскания от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Два уточняващи въпроса.
ПЕТЪР ДИМИТРОВ (КБ): Благодаря Ви, госпожо председател.
Уважаеми господин премиер, уважаеми народни представители, два конкретни въпроса.
Господин премиер, Вие винаги, когато става въпрос за енергийни проекти, поставяте въпроса каква ще е ползата за България и за българите. Аз задавам въпроса: експертите казаха ли Ви каква ще бъде цената на електроенергията от „Горна Арда”? Тъй като може да се влезе в същата схема на „Цанков камък”. Няма проучвания, няма съответните обосновки, ще се окаже, че теренът не е такъв, ще има обосновани разходи. Разходите ще скочат многократно и цената на „Горна Арда” може да се окаже не 500 милиона, а примерно 2 милиарда. Така че това е изключително важен въпрос – по каква цена българинът след това ще купува електроенергия от „Горна Арда”?
И вторият въпрос господин Станишев Ви го зададе, Вие го избегнахте, но той е изключително важен. „Джейлан” притежаваше 30,1% от „Горна Арда”. Това продаде на ЕВН. И изведнъж ЕВН за 1 млн. 390 хил. получава още 40% от НЕК. Още 40%. НЕК остава с 30%. НЕК досега е похарчил 11 млн. лв. и остава с 30%. Ако това не е подарък за ЕВН, кажете ми кое е подарък. Да не говорим, че това е схема за незаконна приватизация на „Горна Арда”. По какъв начин – с търг, с конкурс? Как тези 40% от НЕК отиват изведнъж при ЕВН?
Завършвам с това – оттегля се „Алпине”, но „Алпине” не е енергийна компания, тя не се интересува от сигурността. Аз съм почти сигурен, че „Алпине” ще се появи като подизпълнител и вие ще попаднете в същия капан, какъвто имаше при „Цанков камък”. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: За отговор – министър-председателят господин Бойко Борисов.
МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ БОЙКО БОРИСОВ: Уважаема госпожо председател, уважаеми господа, уважаеми господин Димитров! Неслучайно преди това казах, че е хубаво питанията да бъдат към ресорните министри. Аз само мога да ви обещая, че в капан „Цанков камък” няма да попадна.
И Вие не е редно да прехвърляте „Цанков камък” на правителството на Сакскобургготски, защото всички вие знаете кой беше мандатоносител четири години и кой се занимаваше с енергетика. Понеже царя го няма тук, дайте да му прехвърлим „Цанков камък”. Само че не е така.
За „Горна Арда” не се притеснявайте – няма да дам да се похарчи един лев повече от това, което трябва. Благодаря ви. (Ръкопляскания от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: За отношение.
СЕРГЕЙ СТАНИШЕВ (КБ): Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин министър-председател! Първо, все пак искам да обърна внимание, че с проекта „Горна Арда” няма как да се решат проблемите на Турция, тъй като Турция се наводнява от водите на р. Тунджа, а Арда се влива в Гърция, но не това е същественото. Същественото е, че се очертава проектът „Горна Арда” да бъде един от най-скъпите енергийни проекти на България.
Нямайте никакви илюзии – цената ще се плаща от българските граждани. Този проект ще бъде много по-скъп, отколкото е заложено!
МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ БОЙКО БОРИСОВ: Като стане по-скъп, тогава ще говорим.
СЕРГЕЙ СТАНИШЕВ: Ще бъде по-скъп. Гарантирам Ви го!
Второ, проектът „Горна Арда” беше един от големите провали на вашия партньор господин Иван Костов. Заради поетите тогава ангажименти България десет години не изнася ток за Турция! Реално погледнато обаче, с всичките ви критики към предишното правителство, нито веднъж не е казано за проблема, създаден в дадения случай с ангажиментите по „Горна Арда”.
Трето, фрапиращо е, че ЕVN е избрано за партньор на НЕК без конкурс, без никаква състезателност и прозрачност и е променен делът в собствеността, обръщам внимание, от малко над 30% на 70% за чуждия инвеститор! Интересът на държавата и на държавната компания НЕК е грубо погазен и нарушен. Цената за това пак ще плащат българските граждани.
Четвърто, отново обръщам внимание, става дума за територия, три четвърти от която се намира в „Натура 2000”, и ще бъдат нанесени сериозни щети върху екологията на Родопския регион.
Пето, поставям под въпрос броя на хората, ...
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Пет секунди.
СЕРГЕЙ СТАНИШЕВ: ...които са заети в този проект.
И шесто, обръщам внимание, господин министър-председател, на връзката на (сигнал от председателя за изтичане на времето) министър Трайчо Трайков с компанията ЕВН.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Времето изтече.
СЕРГЕЙ СТАНИШЕВ: Това беше един от първите... (Народният представител Сергей Станишев продължава да говори при изключени микрофони. Оживление, шум и възгласи: „Е-е-е!” от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Господин Станишев, времето Ви изтече.
Следващият въпрос относно въвеждане на нов данък върху застрахователните премии е от Петър Димитров и Пламен Орешарски.
Господин Димитров ще развие въпроса.
Заповядайте.
ПЕТЪР ДИМИТРОВ (КБ): Ще ви поканим и на Бузлуджа, не се безпокойте.
Уважаеми господин министър-председател, на заседанието на Народното събрание на 25 юни 2010 г. по време на парламентарния контрол Вие заявихте, цитирам: „Не мога да оставя да си играят със страховете на хората и затова ще кажа – пенсии и заплати няма да бъдат сваляни догодина и данъци няма да бъдат повишавани”.
Само дни след това, на 30.06.2010 г., в Народното събрание беше внесен проект на Закон за данък върху застрахователните премии, приет с Решение № 446 на Министерския съвет от 30 юни 2010 г., подписано лично от Вас.
В тази връзка молим да ни отговорите: каква все пак е политиката на правителството да не се повишават данъците и да не се въвеждат нови данъци? Или точно обратното – с политически декларации да успокоявате страховете на хората, а с решения на Министерския съвет да реализирате тези страхове?! Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: За отговор – министър-председателят на Република България господин Бойко Борисов.
МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ БОЙКО БОРИСОВ: Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа! Застрахователните компании не са хората, така че пак си играете със страховете на хората. Ако толкова са Ви мили застрахователните компании, на нас – също, но досега те имаха най-ниски данъци и ние ги коригираме. Но това не касае хората. (Оживление и реплики от КБ.)
Касае няколко застрахователни компании. Аз мисля, че тук българското общество трябва да си направи извод кой чии интереси защитава.
Заявената от правителството политика за запазване на нивата на основните данъци в условията на икономическа криза не трябва да се тълкува произволно и в широк аспект. Ние се стремим да запазим съществуващите данъчни ставки, за да не натоварим бизнеса и гражданите и така да стимулираме развитието на пазара и потреблението, като спазваме, разбира се, европейското законодателство в съответната област.
След консултации с Асоциацията на българските застрахователи и Комисията за финансов надзор Министерството на финансите подготви проект на Закон за данък върху застрахователните премии.
Законопроектът е в изпълнение на мярка, разработена и одобрена от работодатели и синдикати на заседанията в Националния съвет за тристранно сътрудничество.
Тя е приета с Решение № 180 от 1 април 2010 г. на Министерския съвет за одобряване на мерки за подкрепа на заетостта, домакинствата, бизнеса и фискалната позиция. Целта е промяна на начина на облагане на застрахователните премии в съответствие с чл. 157 от Директива 2009/138 от 25 ноември 2009 г. на Европейския парламент и на Съвета след провеждане на консултации между Министерството на финансите, Комисията за финансов надзор и Асоциацията на българските застрахователи.
На въпроса Ви за съпоставимостта на данъчното облагане на застрахователни премии в България с практиките в другите държави членки мога да кажа следното. Застрахователните услуги в България не се облагат с данък върху добавената стойност, тип косвен данък, тъй като е налице забрана за облагане с данък върху добавената стойност съобразно разпоредбата на чл. 401 от Директива 2006/112/ЕО от 28 ноември 2006 г. относно общата система на данъка върху добавената стойност. Аналогична е ситуацията и в другите държави – членки на Европейския съюз. Повечето от тях обаче са въвели и поддържат различни форми за облагане с данък на застрахователните сделки. По този начин се елиминира липсата на равно данъчно третиране на застрахователния сектор спрямо другите пазарни участници, възползвайки се от различни възможности за облагане на застрахователни договори при условията на разпоредбата от Директивата.
Също така и разпоредбата на чл. 157 от Директива 2009/138/ЕО на Европейския парламент и Съвета от 25 ноември 2009 г. дава възможност всеки застрахователен договор да подлежи на облагане с косвени данъци, парафискални такси върху застрахователните премии в държавата членка, в която е разположен рискът или в която е покрито задължението. (Сигнал от председателя за изтичане на времето.)
В 18 от 26 държави членки, без Република България, съществува данък върху застрахователните премии.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Времето изтече, господин Борисов.
Реплика. (Реплики от ляво.)
Дала съм съответните знаци, че времето е изтекло.
ПЛАМЕН ОРЕШАРСКИ (КБ): Благодаря, госпожо председател.
Уважаеми колеги, уважаеми господин премиер! Данъкът върху застрахователните премии се плаща от клиентите на застрахователните компании. Нещо повече, дори се записва на отделен ред, за да не се обърква с печалбите на застрахователните компании. В този смисъл заслужават похвала досегашните усилия на правителството да не увеличава данъците.
В този ред на мисли ви призовавам да отмените и този данък. Благодаря. (Ръкопляскания от КБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Дуплика ще ползвате ли, господин Борисов? Не.
Въпрос на народния представител Пенко Атанасов относно изготвяне на наредба на Министерския съвет по чл. 24, ал. 10 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи.
ПЕНКО АТАНАСОВ (КБ): Уважаема госпожо председател, уважаеми господин министър-председател, уважаеми колеги! Има редица случаи в страната ни, когато имоти, предоставени на Министерството на отбраната през различни периоди, са с отпаднало предназначение. Бившите собственици на тези земи, които не са били овъзмездени при отнемането им в полза на държавата, очакват да възстановят собствеността си върху тези имоти.
Един от тези случаи е за земи в местността „Акра”, община Созопол. Вече няколко мандата въпросът стои открит. Четиридесетото Народно събрание... (Реплика на заместник-председателя на Народното събрание Павел Шопов.) Сетихме се, господин Шопов, и нещо сме направили, докато вие – нищо!
В Четиридесетото Народно събрание представители на Коалиция за България предложихме и беше гласувано решение, с което се дава възможност и се очертава пътят за възстановяване на собствеността на необезщетените заинтересовани лица. В чл. 24, ал. 3 на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи се уточнява редът, по който тези земи се включват в Държавния поземлен фонд, а в алинеи 8, 9 и 10 – задълженията на институциите и длъжностните лица.
Уважаеми господин министър-председател, въпросът ми към Вас е: защо до този момент не е изготвена наредба на Министерския съвет по чл. 24, ал. 10, кога предвиждате да бъде изготвена такава наредба и в какъв срок заинтересованите лица ще получат земите си?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: За отговор има думата министър-председателят господин Борисов.
МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ БОЙКО БОРИСОВ: Аз мисля, че много по-добре на този въпрос щеше да отговори министърът на отбраната, но се надявам да се има предвид това.
Уважаема госпожо председател, уважаеми госпожи и господа народни представители! Уважаеми господин Атанасов, Министерството на отбраната е управлявало недвижим имот, намиращ се в землището на с. Черноморец, местност „Акра”. Този имот е представлявал частта с отпаднала необходимост за отбраната след редукция на войсковия район, който първоначално е заемал цялата територия на полуостров „Акра”. Към него близо 20 години има реституционни претенции от страна на собствениците на отчуждените земи или техни наследници.
С Решение № 144 на Министерския съвет от 28.02.2005 г. имотът е обявен за частна държавна собственост. С Решение № 537 от 23.07.2010 г. на Министерския съвет имотът е отнет от Министерството на отбраната и е предоставен за управление на областния управител на област Бургас. Към настоящия момент е в изпълнение на т. 3 от същото решение, като се организира фактическо предаване и приемане на имота между двете страни. По този начин се решава въпрос, останал открит в продължение на няколко мандата, както и Вие споменавате.
Разрешаването на този случай е конкретен пример за провежданата от ръководството на Министерството на отбраната политика за възстановяване на собствеността върху имоти, към които има реституционни претенции. Тази политика е отразена и приета със Стратегията за освобождаване на Министерството на отбраната от имоти с отпаднала необходимост. От компетентността на областния управител по местонахождение на имота – частна държавна собственост, е да предприеме съответните законни действия съобразно индивидуалните особености и характеристики на всеки един от претендираните имоти.
На въпроса Ви дали е изготвена наредба на Министерския съвет по чл. 24, ал. 10 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, Ви информирам следното.
От страна на Министерството на регионалното развитие и благоустройството са предприети действия за сформиране на Междуведомствена експертна работна група с представители на Министерството на отбраната, Министерството на вътрешните работи, Министерството на земеделието и храните, Министерството на регионалното развитие и благоустройството и областните администрации. Тя трябва обстойно да обсъди и оцени изменения през 2007 г. текст по чл. 24 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи. На база на този резултат ще бъде определена и необходимостта от законодателни промени, както и от това доколко предвидената наредба по ал. 10 на чл. 24 би била целесъобразна и ефективна, за да реши поставените проблеми при наличието на достатъчна законова база и утвърдена вече практика.
Радвам се, че и Вие се сетихте да се произнесете по тези въпроси след четири години. (Ръкопляскания от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Реплика.
ПЕНКО АТАНАСОВ (КБ): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Уважаеми господин министър-председател, аз благодаря за отговора, но мисля, че въпросът не е за министъра на отбраната. Неслучайно наредбата е на Министерския съвет. Мисля, че коректно съм задал въпроса.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Не сте. Ще Ви обясня защо.
ПЕНКО АТАНАСОВ: Ако не бях задал въпроса коректно, госпожо председател, Вие нямаше да пуснете въпроса ми. По това вече има практика в нашия парламент. Така че, това нещо е ясно.
Понеже въпросът наистина е сложен, неслучайно той не е решаван толкова време. Става въпрос за съгласуване на Министерството на отбраната, Министерството на земеделието и храните и Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Радвам се, че все пак съществува тази Междуведомствена група, която в края на краищата да изведе тези неща, за да бъдат вкарани в наредба и въпросът да бъде решен.
Разбирам подмятането Ви „че все пак го изкарахте този въпрос”. Да, ние направихме реалните стъпки. Трябваше да направим и другите стъпки, но нали щяхме да бъдем обвинени, че точно преди изборите сме подарили земеделски имоти отново по Черноморието. (Оживление в мнозинството.)
КРАСИМИР ВЕЛЧЕВ (ГЕРБ, от място): Само това ли подарихте?!
ПЕНКО АТАНАСОВ: Господин министър-председател, умолявам Ви, тъй като въпросът е с изключителна важност, даже не само за имотите на тези граждани, които са в местността „Акра”. Има още много такива имоти в страната. Заради тях нека по-бързо да се случи това, което очакват хората. То ще бъде в интерес на всички в държавата. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Ще ползвате ли дуплика, господин Борисов? Не.
Има думата за процедура господин Пирински.
ГЕОРГИ ПИРИНСКИ (КБ): Госпожо председател, процедурата ми, както сама се досещате и както не е тайна за колегите Ви, е по начина, по който водите заседанието. В правилника няма текст, който да Ви разрешава в хода на изказването на въпрос, на реплика на народен представител, да го прекъсвате с предупреждение колко време остава до края на времето, което му е отредено. Сама разбирате, че това прекъсване на изказването създава неестествено, ненормална обстановка. Онова, което имате право да направите, е след изтичане на времето да дадете сигнал и да дадете на народния представител възможността все пак да завърши своята мисъл – както е коректно и както винаги сме правили.
Така че, Ви призовавам в случая първо да не нарушавате правилника, и второ, да съблюдавате парламентарната етика, нормалния парламентарен режим.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря, господин Пирински.
Преди да дам възможност за последния въпрос към министър-председателя Бойко Борисов, искам от това място пред погледа на българските граждани, които са пред мониторите на телевизорите и пред съответните апарати на Националното радио, да се убедят дали се налага цензура върху въпроси, които се отправят от Коалиция за България към господин Бойко Борисов като министър-председател на Република България.
Ще продължавам да връщам подобни въпроси, които днес допуснах. Благодаря на министър-председателя, че се яви и отговори, които не са въпроси за министър-председател.
Много моля колегите от Коалиция за България да пояснят (обръщам се най-вече към юристите) на останалите си колеги какво означава въпрос или питане, отправено към министър-председателя. Единственият допустим за днес въпрос към министър-председателя на Република България е отправен от господин Георги Пирински относно доклад на министър-председателя за участието на Република България в Европейския съюз.
Заповядайте, господин Пирински, да развиете въпроса си. (Реплики в КБ.)
Гражданите чуха какви са актуалните въпроси и питания, за които вие казвате, че се налага цензура, когато ги връщам.
Господин Пирински, имате думата.
ГЕОРГИ ПИРИНСКИ (КБ): Госпожо председател, уважаеми колеги! Господин министър-председател, на 28-ми, онзи ден, зададох на министър-председателя следния въпрос: Защо не изпълнихте изискването на чл. 113 от Правилника на Народното събрание, който изисква парламентът да изслуша доклад на министър-председателя в началото на всеки шестмесечен период на председателство на Европейския съюз за участието на България в работата на Съюза и за задачите през настъпващия нов шестмесечен период?
Вторият ми въпрос към Вас, господин председател, е – правилникът дава възможност Вие да поискате да се явите пред Народното събрание и да бъдете изслушан по конкретни позиции на България за предстоящи заседания на Европейския съюз.
Господин премиер, Вие преди година, на 27 юли, встъпвайки в длъжност, тук, от тази трибуна, заявихте, че основната цел на правителството на политическа партия ГЕРБ, което Вие представлявате, е да гарантира и осъществи европейското развитие на страната. Редно беше преди края на сесията да излезете с доклад пред Народното събрание и да отчетете в каква степен това е реализирано.
В медиите Вие заявявате, че Докладът на Европейската комисия отпреди десетина дни говори за това, че доверието на Европейската комисия в България е възстановено, тоест задачата е изпълнена.
Аз съм далеч от мисълта да оспорвам позитивните констатации в доклада, господин премиер, и по-специално отбелязаната заявена воля, но Ви обръщам внимание, че първият абзац на този доклад гласи следното: „Целта на механизма за сътрудничество и проверка ... (Председателят подава сигнал, че времето е изтекло.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Времето изтече. Съобразно правилника съм длъжна да Ви отнема думата. Благодаря Ви, господин Пирински.
(Председателят изключва микрофоните. Народният представител Георги Пирински продължава да говори на изключени микрофони. Ръкопляскания, весело оживление в ГЕРБ.)
Господин Пирински, освободете трибуната!
За отговор думата има министър-председателят на Република България господин Бойко Борисов.
ГЕОРГИ ПИРИНСКИ (КБ, встрани от микрофоните): Това, което прави госпожа Цецка Цачева, е много лоша услуга към Вас.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Много Ви моля, освободете трибуната!
МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ БОЙКО БОРИСОВ: Давам Ви от моето време да си довършите.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Вие ме призовахте преди секунди да спазвам правилника. (Обръща се към народния представител Георги Пирински. Шум и реплики в ГЕРБ.)
МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ БОЙКО БОРИСОВ: Уважаема госпожо председател! Ако ми дадете текста (обръща се към народния представител Георги Пирински), аз ще го изчета от Ваше име. Това нали мога? (Обръща се към председателя Цецка Цачева. Смях, весело оживление в ГЕРБ.) След това ще си вляза в моята част. (Ръкопляскания, тропане по банките, шум и реплики в ГЕРБ. Народният представител Георги Пирински дава текста с въпроса си на министър-председателя.)
Благодаря. (Министър-председателят довършва въпроса на народния представител Георги Пирински.)
„Целта на механизма за сътрудничество и проверка, който бе създаден при присъединяването на България към Европейския съюз, е да помогне за създаването на безпристрастна, независима и ефективна съдебна и административна система, която притежава необходимите инструменти, включително и такива за борба с корупцията и организираната престъпност. Това предполага извършването на някои основни промени, за които са необходими време и широка политическа подкрепа от страна на всички партии и на обществото като цяло”.
Ще помоля друг път, ако може, малко по-едро, тъй като беше тест за зрението. (Смях, весело оживление в ГЕРБ.) Благодаря. (Министър-председателят връща въпроса на народния представител Георги Пирински.)
Господин Пирински, аз имам дълъг отговор, за който ще Ви спестя време да го изчета.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Две минути Ви останаха.
МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ БОЙКО БОРИСОВ: Благодаря.
Неслучайно ние приехме Решение на Министерския съвет и изпратихме писмено до Европейската комисия всички мерки, защото, да, позитивното винаги е хубаво, на всеки му е приятно да се похвали. Но ние четохме доклада по начина, по който и вие сте го чели – какви са препоръките, какви са сроковете, за колко време и кои можем да изпълним. Целият този пакет от мерки – заседанието ни беше във вторник, вчера го изпратих на президента Барозу.
Паралелно с това правим сега и се надявам именно тук всички партии в парламента, в комисиите – предлагаме работен график, още в първите сесии на септември тези препоръки, които могат да бъдат изпълнени веднага, да ги изпълним и да мобилизираме силите си. Защото, да, ние сме управляваща партия, но в Брюксел всичките ни евродепутати се червят, когато кажат нещо лошо в Европейския парламент, а когато имиджът на държавата се повишава и е по-добър, той е добър и за всички партии.
Понеже тук са ми написали доста, ще оставя да го видите.
Иначе, с цялото ми уважение, и на мен ми се иска и се надявам от следващата сесия – не знам има ли ...
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Първата точка на 1 септември.
МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ БОЙКО БОРИСОВ: Дори бихте могли и тогава, ако имате желание да ме включите, да дадем отчет по всички тези теми. Благодаря. (Ръкопляскания от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря Ви.
Реплика.
ГЕОРГИ ПИРИНСКИ (КБ): Господин министър-председател, днес е раздаден Проект за Програма за работата на Народното събрание за 1-3 септември 2010 г.
Точка 1 – „Доклад относно участието на Република България в процеса на взимане на решение” – трябва да е „решения” – „в Европейския съюз през първото полугодие на 2010 г. и приоритетите на страната по време на Белгийското председателство”.
Тук трябва да се добави – „Доклад на министър-председателя”, така както изисква и Правилникът, за да няма недоразумение и, разбира се, докладът да бъде представен от Вас на 1 септември.
Искам да направя едно уточнение. Ние получихме днес текста, изпратен от Министерския съвет и утвърден от Вас, на Доклад за работата на правителството в първото полугодие и задачите за второто. Това, което предстои да направим като дискусия, господин премиер, не бива да се превърне в някаква отчетническа, информационна процедура, а трябва да се фокусираме върху същинските, сериозни проблеми на нашето участие. Един от централните е финансовата и бюджетната сфера.
Беше допуснато едно изключително вредно за страната компрометиране на България с тези данни за бюджетния дефицит за 2010 г. и корекцията, която беше направена. Подхвърлянията на министъра на финансите, че комисарят Рен, бидейки финландец, не разбира тия работи, само наля масло в един безкрайно вреден за страната скандал. Знаете, че има намерение през есента „Евростат” за първи път да прати в България проверка, която не е рутинна, а да провери доколко сме добросъвестни.
Не е въпросът ние да излагаме правителството или да търсим кусури. Въпросът е заедно да се постараем да изчистим тази сянка на недоверие, защото при сегашното недоверие те ни карат догодина да слезем под 3% бюджет. (Председателят подава сигнал, че времето е изтекло.) Ако успеем да спечелим доверието, можем да разсрочим това за 2-3 години.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Дуплика.
МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ БОЙКО БОРИСОВ: Уважаема госпожо председател, господа народни представители! Господин Пирински, ако работим в този дух, аз мисля, че той ще бъде зачетен от Брюксел. Знаете за този дефицит, знаете за това, че ние най-искрено и точно отидохме и навреме си казахме това, което трябва да преактуализираме като бюджет. Неслучайно, за да не ползвате пък толкова тежки думи, само преди два дни и „Стандарт енд Пуърс”, и всички големи агенции отчетоха, че България в момента е може би с най-добрите показатели като дълг, като бюджетен дефицит и всичко останало.
Какъв е проблемът? Проблемът е, че ние искаме много да строим магистрали и пътища и искаме да увеличим парите в тази област. И вчера, и днес работим по тази тема, защото почти всички пътища: Силистра – Добрич; Добрич – Силистра – Шабла – Каварна; Струма; Нова Загора – Тополовград, във всички региони са започнати и са платени по 10, по 15%. За да доплатим всички, обикновено те са 35,40,50 милиона, или трябва да ги спрем и да ги оставим изрязани и фрезовани, или трябва да отидем и с малко да качим дефицита. (Реплика от народния представител Георги Пирински.)
Да.
Затова ние ще бъдем благодарни, ако по тази тема ... Ще видите как са подписани във времето болшинството от договорите – Плевнелиев е тук, после може да му зададете и на него въпрос. И като са платени 15 или 20%, вече фирмите или чакат да им плащаш, или спирането пък е тежко. А това обикновено са за рехабилитация – дупки, ями, какво ли не. Това е искането ни. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Да благодарим на министър-председателя Бойко Борисов за участието му в днешния парламентарен контрол.
Преминаваме към изслушване на заместник министър-председателя и министър на вътрешните работи господин Цветан Цветанов, който ще отговори първо на питане от народния представител Калина Крумова.
Заповядайте, госпожо Крумова, да развиете въпроса си относно финансови злоупотреби на Министерството на бедствията и авариите по време на управлението на тройната коалиция.
КАЛИНА КРУМОВА (Атака): Уважаема госпожо председател, уважаеми господин вицепремиер, уважаеми господин министър, уважаеми колеги! Партия „Атака” е известна с това, че винаги държи на позициите си. Партия „Атака” беше единствената, която по време на работата на Четиридесетото Народно събрание говори за това колко безсмислено е съществуването на Министерството на извънредните ситуации. Така или иначе миналата година то беше закрито. Дотук ли обаче спират нещата?
В крайна сметка, след като една институция съществува, трябва да се знае какви са последствията от нея. Ще си позволя да цитирам господин Цветан Цветанов с негово изказване от октомври 2008 г. Тогава той признава, че там са голяма част от парите на българските данъкоплатци, които изтичат, а няма никакви резултати при бедствените ситуации в страната.
За да говорим с цифри бюджетът на Министерството на извънредните ситуации е както следва: 2005 2006 г. – 332 млн. лв., 2007 г. – 152 млн. лв., 2008 г. – 214 млн. лв., 2009 г. – 293 млн. лв.
Миналата седмица в. „24 часа” излезе с публикация за поредната разкрита далавера с пари в това министерство. През м. април колегата от Партия „Атака” проф. Станислав Станилов отправи питане: какво се случва с проверката и злоупотребите в Министерството на извънредните ситуации и докъде са стигнали нещата? Тогава премиерът Борисов отговори, цитирам: „Няма забавяне по отношение на одита на Министерството на извънредните ситуации. Извършени са 42 проверки. Те са довели до извода, че редица лица са били облагодетелствани.”
Кои са тези лица, как са били облагодетелствани и приключиха ли тези проверки, господин Цветанов? Благодаря.
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ: Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаема госпожо Крумова! С така зададения въпрос, аз мога да кажа, какво започнахме да правим в началото на мандата при закриването на Министерството на извънредните ситуации. Само като констатация – за периода 2009 г. са усвоени 56 млн. лв. без да бъдат направени насрещни проверки по тези пари, които са отпускани от Междуведомствената комисия. Това, което направихме като организация е да започнат проверки на база констатации, постъпили от проверките, които бяха извършени в периода август-октомври 2009 г. Към настоящия момент мога да отчета, че се водят 22 досъдебни производства, като 8 от тях са срещу известен извършител, 14 са срещу неизвестен извършител. Досъдебните производства са в следните областни дирекции на Министерството на вътрешните работи – Благоевград, Русе, Шумен, Стара Загора, Монтана, Плевен, Бургас, Враца, СДВР и Разград.
За случая, който Вие цитирахте от една публикация само преди няколко дни: там е образувано следствено дело като Окръжната следствена служба – Разград е започнала съответното разследване по сигнала, подаден от областния управител на Разград, който е сезирал за тези нарушения, които са за десет религиозни молитвени домове, разположени на територията на област Разград.
Това, което мисля, че е важно от досъдебните производства, които са с изключително голяма стойност, мога да кажа, че са отпуснати през 2009 г. размер на суми за обекти като път Гърмен–Рибново–Осеново за изпълнение на които Междуведомствената комисия е отпуснала средства на обща стойност 17 млн. 435 хил. 268 лв. Обект „Алтернативен местен път „Девин–Фотиново”, участък „местност Лесичево–разклон Нова махала” – в размер на 10 млн. 835 469 хил. лв.
Уверявам Ви, че в голямата си част забавянето в някои от досъдебните производства е следствие на експертизите, които трябва да бъдат извършени. В някои от тях вече имаме върнати експертизи. С оптимистична нагласа сме, че за 9 от тези 22 досъдебни производства също ще бъдат с мнение за предаване на съд на база експертизите, които са получени. По останалите се чака.
Уверявам Ви, че за всяка една постъпваща информация, свързана със злоупотреби, се правят проверки. Там, където се установи, че има такива, естествено че се правят съответните досъдебни производства и след това – за мнение за съд. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: И аз благодаря.
За два уточняващи въпроса – заповядайте, госпожо Крумова.
КАЛИНА КРУМОВА (Атака): Благодаря много за отговора, министър Цветанов.
Мисля, че е в обществен интерес и в интерес на управляващите е да бъдат взети възможно най-бързи мерки резултатите да са налице – както финансова, така и съдебна отговорност. Когато обществото знае, че виновните са получили своето наказание, нещата стоят по съвсем различен начин.
Бих Ви помолила единствено, тъй като споменахте вече, че процедурата по тези проверки е тромава, тежка, има много детайли около нея, поне да се ангажираме с някакъв срок, в който ще можем да кажем: да, след тази проверка резултатите бяха конкретно такива, за да бъдат доволни българите, чиито пари са отивали именно в тези милиони, които Вие споменахте, и са потънали някъде, за да знаят къде са потънали и каква отговорност ще се търси на тези, които са ги присвоили. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: И аз благодаря.
Господин министър, за отговор.
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ: Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаема госпожо Крумова! Ще Ви информирам, както Вас, а чрез Вас и медиите, за всичко, което се изпълнява по приключването на всяко едно от досъдебните производства. Във връзка с това, което сме предприели като действия, мога да отчета, че от спрените и приключени за периода 2006-2008 г. при анализа и прегледа, който е направен и допълнителни информации, които са постъпили, шест отново са възобновени и по тях се работи много активно.
Надявам се, осъзнавате, че днешното правителство има ясната политическа воля да няма прикриване и приключване на досъдебни производства, които биха могли да бъдат предмет на допълнение с информацията и с разследването, което може да бъде направено по тях. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Госпожо Крумова, две минути за отношение? Не.
Преминаваме към следващия въпрос от народните представители Милена Христова и Петър Мутафчиев относно наводненията в гр. Съединение, област Пловдив.
Заповядайте, госпожо Христова.
МИЛЕНА ХРИСТОВА (КБ): Уважаеми господин председател, уважаеми господа министри, уважаеми колеги! Уважаеми господин министър на вътрешните работи, въпросът, който поставям на Вашето внимание е свързан с наводнението в гр. Съединение, област Пловдив отпреди няколко дни, поради което на 26 юли беше обявено бедствено положение.
Според очевидци в нощта срещу понеделник югозападната част на града е залята от приливна вълна с височина около 60 см като на места водата е достигнала около един, а даже на места и два метра. Поради което, логично, хората считат, че водата е придошла от изпускане на язовир „Тополница”, а не е само от валежите. С цел да бъде изяснено това и да се разсеят съмненията на хората, аз моля да се направи щателна проверка от служители на различни институции и ведомства, включително и представители на общината и жителите, за да се изясни този въпрос и да се знае дали това наводнение е причинено от нечие безхаберие, неизпълнени задължения и т.н.
В резултат са наводнени над петстотин къщи в ромския квартал, четири къщи са разрушени, подкопана е пътната настилка, наводнени са шест предприятия и складове в индустриалната зона, както е унищожена земеделска продукция, удавени са и много домашни животни. Вчера се срещнах с хората, те все още са уплашени от преживяното, цялата им покъщнина е изнесена навън, стените са мокри, перални, печки, цялата техника е унищожена.
Това, което вълнува хората в момента и искат да чуят е: дали държавата ще ги подкрепи в този труден момент и ще получат ли обезщетение за понесените щети? Поради това моля да отговорите: какви са причините довели до наводнението в гр. Съединение, има ли виновни лица, какви са предприетите мерки за предотвратяване на последствията и ще получат ли жителите, земеделските производители и индустриалците финансова подкрепа от държавата?
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Господин Цветанов, заповядайте за отговор.
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ: Уважаеми господин председателстващ, уважаеми дами и господа народни представители, уважаема госпожо Христова! Доколкото виждам, въпросът е подписан също и от господин Мутафчиев, но той не е счел за необходимо да изслуша отговора на този въпрос, който е задал.
Това, което мога да Ви кажа е, че според постъпващите данни от Националния институт по метеорология и хидрология към БАН и Метеорологичния център на ВВС в периода 24-26, юли месец т.г., се очаквало да има усложняване на обстановката с нахлуване на хладен въздух в Западна и Централна България и създаване на предпоставки за силни гръмотевични бури.
От Ситуационният център на „Гражданска защита” от 23, 24 и 25 са изпратени указания на всички структури на „Гражданска защита” като са уведомени всички областни управители и всички местни власти за създаването на предстоящи усложнения на обстановката в съответните населени места.
За периода 25-и - 26-ти, по данни на Националния институт по метеорология и хидрология – Пловдив, са измерени 112 л. на кв. м. валежи на територията на гр. Съединение. От Регионалната дирекция за борба с градушките, област Пловдив – в с. Голям чардак са измерени около 130 л. на кв. м.
Съгласно справка, валежи с подобен интензитет са паднали и в останалите населени места на община Съединение, както и в съседните общини на територията на област Пазарджик.
След постепенно изчерпване на капацитета на каналната мрежа се е получило голямо преливане. Значителни количества водни маси заливат прилежащата територия, включително и югозападната част на гр. Съединение. Броят на наводнените къщи е 500 на брой.
Следват предприети действия по сигнала, който е получен в 5.15 ч. на 26-ти. Екипите на „Гражданска защита” от 5.30 ч. са започнали да работят като към настоящия момент можем да отчетем, че 183 къщи са отводнени, 13 сушилни в момента изсушават всички тези помещения, където има необходимост. Мобилизиран е допълнително личен състав от Министерството на вътрешните работи, от „Гражданска защита”, също така и от „Пожарна безопасност”. В тази посока всичко, което е необходимо и е било важно да бъде предприето в тези тежки моменти, е направено.
Уверявам ви, че колегите продължават своята работа денонощно, докато не бъдат отводнени всички къщи.
Това, което мога да кажа, е, че за решаването на този сериозен проблем, който стои пред община Съединение, във връзка с нерешаването дълги години на проблемите и липсата на канализация, мога да ви уверя, че това, което ние сме разглеждали и обсъждали с колегите, то ще бъде разгледано и на заседание на Междуведомствената комисия за възстановяване от бедствия. Ще предложим да се направи проектопроучване на територията на общината за изграждане на хидротехнически съоръжения. Смятаме, че това ще реши проблема окончателно.
На въпроса дали ще имаме възможност да възстановим и да обезщетим собствениците на тези къщи – има си правила, по които се прави това. Ние сме в постоянна връзка както с кмета на общината, така също и с областния управител. Комисията ще работи по възможността да възмездим тези семейства, които имат такава необходимост. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Благодаря.
За реплика, заповядайте, господин Мутафчиев.
ПЕТЪР МУТАФЧИЕВ (КБ): Уважаеми господин вицепремиер, ние зададохме този въпрос към Вас, защото по тези проблеми Вие сте ресорният вицепремиер, който трябва да координира действията между много органи, които трябва да изпълняват своите ангажименти и задължения по отношение на напоителните системи, по отношение на почистването на реките, така че да не се получават подобни трагедии, както в гр. Съединение.
Затова аз Ви питам, понеже не дадохте отговор на това, каква е причината? Не е само това, че канализацията е била запълнена. Тук става дума вероятно и за неправилно експлоатиране на част от напоителните системи, включително и язовирите. Има ли подобни данни от разследването, което е правено от „Гражданска защита”?
И още нещо – апелирам към Вас, господин вицепремиер. В Съединение има проект за канализацията, на техническата помощ не е отпусната, тъй като този проект е върнат от сегашното правителство, поради промени в условията, по които трябва да се изпълняват тези проекти по Оперативна програма „Екология”.
Молбата ми е – нека Вие, заедно с екипите, пряко отговорни за превантивните действия по отношение на използването на водите и реакцията при подобни валежи, да направите всичко възможно така, че да няма потърпевши отново в Пловдивска област. Това започна да се случва напоследък доста често там.
И още нещо искам да попитам, ако имате възможност да ни отговорите, тъй като премиерът на Република България обяви, че ще се търси начин правителството да обезщетява пострадали български граждани – ще има ли някакви мерки по отношение обезщетяване на гражданите?
Знам, че вероятно ще ми отговорите, че е необходимо да си застраховат имуществото, но по някога, когато има и виновни лица, подобни застраховки не могат да се получат. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Благодаря.
Господин Цветанов – право на дуплика.
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ: Уважаеми господин председателстващ, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Мутафчиев!
Радвам се, че сте чули това, което казах в началото и се върнахте в залата.
Това, което мога да Ви кажа като допълнение към отговора, който дадох – в региона по поречието на прилежащите реки няма аварирали язовири и микроязовири, така че няма подобна информация, по която Вие казвате, че трябва да се прави разследване. Всичко това е направено от компетентните органи.
ПЕТЪР МУТАФЧИЕВ (КБ, от място): Изпуснати язовири няма ли?!
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ: Не, няма! Няма изпуснати! И това, което мога да Ви кажа в допълнение за този проект, за който говорихте – много сме прецизни за всеки един проект, който трябва да бъде усвояван по оперативни програми или това, което трябва да бъде финансирано от държавата. Особено пък Вие, заставайки на тази трибуна, сам осъзнавате какви са последствията от това, което Вие предприехте в БДЖ и това, което имаме днес като последствия от трагедията, която беше във влака София-Кардам. (Силен шум и реплики от КБ.)
В тази посока нека да бъдем коректни, когато задаваме подобни въпроси и когато говорим за реалните проблеми. Нека да търсим действително формата за тяхното решаване, не да влизаме в някакви детайли, които според мен са несъществени. Тези, които са потърпевши… (Силен шум и реплики.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Моля ви, без реплики от залата!
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ: Аз казвам за проекта – трябва да бъде прецизиран, и да видим какви са евентуалните нарушения. (Реплики от ляво.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Не се обаждайте от залата!
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ: И това, което мога да ви кажа за обезщетението за тези граждани, които имат собственост – от комисията ще бъдат взети съответните решения за компенсация на пострадалите. Това ще бъде направено.
Има технологично време, в което трябва да бъдат направени протоколите, трябва да постъпят съответните искания и трябва да бъдат разгледани в комисията, която ще бъде свикана своевременно.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Благодаря.
Да благодарим на господин Цветанов за участието му в днешното пленарно заседание.
Преминаваме към въпрос на народния представител Михаил Михайлов към министъра на регионалното развитие и благоустройството Росен Плевнелиев.
Заповядайте, господин Михайлов.
МИХАИЛ МИХАЙЛОВ (СК): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, уважаеми господин министър! Точно преди една година по време на предизборната кампания доста помпозно и тържествено беше прерязана лентата на ремонтирания бул. „България” от вицепремиерката Плугчиева. Само няколко месеца по-късно настилката на новия асфалт се изрони и бяха образувани множество дупки. Освен това въобще не се асфалтираха тротоарите, няма отводнителна система, има огромни неасфалтирани участъци по северното платно, заради което обектът още няма Акт 16.
Моите въпроси към Вас са: какви са конкретните мерки и крайните срокове за завършване на булеварда? Какви са санкциите за фирмата, извършила некачественото изпълнение на ремонта?
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Заповядайте, господин министър.
МИНИСТЪР РОСЕН ПЛЕВНЕЛИЕВ: Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Михайлов! Абсолютно точни и коректни са Вашите констатации. Ето и конкретната информация и факти, които мога да Ви предоставя.
Булевард „България” в гр. Русе се изпълнява по Програма „Транзитни пътища 4”, лот 8. В рамките на лот 8 са включени два участъка. Единият е с 21,9 км Русе-Разград и още Русе-Бяла с още 28 км. Изпълнител е холдинговото дружество „Пътища” АД.
Първоначално строителният надзор е изпълняван от „Трансконсулт-БГ” в обединение с „Трафик Консулт БГ”, впоследствие остава „Трансконсулт”. Възложител е Агенция „Пътна инфраструктура” и Областно пътно управление – Русе, съответно Областно пътно управление – Разград.
Във връзка с конкретните проблеми, които Вие посочвате, ето и фактите:
1. Обектът не е приет.
2. Има издадена заповед на Агенция „Пътна инфраструктура” от м. декември 2009 г. за сформиране на комисия за установяване годността на строежа и въвеждането му в експлоатация. Срокът на дейността е удължен до отстраняване на недовършените работи.
На изпълнителя на основание сключения договор са удържани 10% от извършените строително-монтажни работи. В доклад от 19 април Институтът по строителни и пътни технологии към Агенция „Пътна инфраструктура” показва ясно решение (и изисква то да бъде спазено) за ремонтиране на площите с ускорено износване на износващия пласт, които представляват около 15% от общата площ на покритието на двата участъка от бул. „България”.
Препоръките и решенията са предоставени в писмен вид на фирмата-изпълнител. На 9 юни т.г. е проведена среща на обекта, обсъдени са всички пътно-строителни дейности, набелязани са конкретни мерки, подписани са протоколи. Според тези мерки се предвижда фрезоване и възстановяване на настилката, като сместа за ремонта следва да бъде идентична на използваната при полагането през 2009 г.
Относно асфалтирането на тротоарите – не са предмет на договора, относно отводнителната система – тя се изпълнява съгласно одобрен проект, като не се подменя изцяло, а само се ремонтира и осъвременява, тъй като проектът е за рехабилитация. В момента се изпълнява монтаж на предпазни огради и бордюри.
Обектът не е приет, ще бъде съставен констативен протокол за довършването на строително-монтажните работи, ще видим дали са поправени всички нередности, чак тогава ще подпишем Акт образец 15 и Сертификат за съществено завършване на работите на обекта, и оттогава ще започне да тече периодът за съобщаване на дефекти.
Жалко е, разбира се, че политиците режат ленти тогава, когато имаме наистина недовършени булеварди, участъци от републиканската мрежа, но се надявам експертите безкомпромисно да си свършат работата. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: И аз благодаря.
Заповядайте за реплика, господин Михайлов.
МИХАИЛ МИХАЙЛОВ (СК): Точно по време на кампанията преди една година, малко нескромно, но аз казах във всички вестници, че най-вероятно втори път ще режем лента на този участък и точно така и стана. Тук има колеги, които са от Русе, и знаят, че на този булевард имаше и смъртен случай преди година и половина и в момента състоянието...
Аз в понеделник бях на приемна и специално минах отново да видя дали има някаква дейност. Извършва се някаква, но това, което видях, бяха 5-6 човека.
Моята молба към Вас е наистина да контролирате колкото се може по-спешно начина на извършване на ремонтите. Дадох Ви за пример в предишния парламентарен контрол на господин Вежди Рашидов по повод обществените поръчки. Казах, че вашето министерство засега дава пример с магистралите по начина, по който най-ниските оферти вземат първото място, не се гледат други критерии. Посочихме Ви като пример. Това, което ме притеснява, е експедитивността в извършването.
Аз Ви зададох два въпроса за Панагюрище-Вакарел-Белица и Вашият парламентарен секретар Павел Атанасов трябваше да се обади преди три месеца. Каза: „Господин Михайлов, утре ще Ви се обадя и ще Ви кажа.” – това беше преди три месеца. Просто му направете забележка. Тук има двама народни представители, които са от Панагюрище, да Ви кажат, че пътят Белица-Вакарел наистина е в безобразно състояние.
Председателката на Народното събрание, като беше на 1 май в Панагюрище по повод на Първото Велико Народно събрание в местността „Оборище”, всички граждани я информираха за този път. Събрани са и 10 хил. подписа.
Моля Ви наистина за коректност по тези неща, които стоят като ангажимент на правителството и вашето министерство.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Благодаря.
Имате право на дуплика, господин министър.
МИНИСТЪР РОСЕН ПЛЕВНЕЛИЕВ: Уважаеми господин Михайлов, за Русе сме на абсолютно една и съща вълна и разсъждаваме по един и същи начин. Ще бъде проверено, ще бъде ускорено. Това е категорично намерение на агенцията и на министерството.
По отношение на проекта за Панагюрище, разбира се, извън темата, която ние днес дискутираме, но знаете много добре, че всеки лев, който дойде в това министерство и който е посочен по конкретна цел, ще отиде за нея и ще бъде употребен по най-добрия начин.
Аз лично се гордея с работата на моя парламентарен секретар, който практически си върши много добре работата. Знаете, че до момента получавам най-много въпроси от всички. Поставям рекорди, включително и в тази сесия. Разбира се, големият въпрос е такъв, че ние се стараем винаги да даваме конкретни и ясни отговори. С най-голямо удоволствие секунда след като получа конкретен и ясен разговор за ресурс, с който разполагам, аз ще Ви отговоря на този въпрос. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Благодаря.
Преминаваме към следващия въпрос от народния представител Пенко Атанасов относно изплащане на обезщетения за отнети земи.
Заповядайте, господин Атанасов.
ПЕНКО АТАНАСОВ (КБ): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, уважаеми господин министър! Преди построяването на участъка от магистрала Карнобат-Бургас и подходите към нея са одържавени поземлени имоти общинска собственост – публична и частна, и частна собственост на територията на община Карнобат.
До момента собствениците на земеделска земя не са си получили обезщетенията за отнетата им земеделска земя и освен това не могат свободно да упражняват правото си на собственост, дори когато минимална част от имота им е отнета. Добре разбирате, че не могат да сключват договори за аренда или за наем и затова не получават ренти. Въпросът е изключително сложен.
Задавам този въпрос към Вас: кога ще бъдат изплатени на собствениците полагащите им се обезщетения и кога ще приключат кадастралните процедури по урегулиране на имотите? Въпросите бяха поставени на приемна преди месеци. Аз се опитах максимално бързо да задам въпроса и се радвам, че все пак до края на тази сесия ще получа отговор. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Благодаря.
Господин министър, заповядайте за отговор.
МИНИСТЪР РОСЕН ПЛЕВНЕЛИЕВ: Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители! Уважаеми господин Атанасов, благодаря Ви за поставения въпрос. Той констатира един факт, само добавям и следващия – тази магистрала преди две години вече беше построена, тя работи, а все още се занимавам с отчуждение.
Разбира се, давам Ви конкретните факти, но нека да погледнем картинката в нейната цялост. Дали е Долна Диканя-Драгичево, дали е автомагистрала Карнобат-Бургас, дали е темата с Хаинбоаз - навсякъде е едно и също нещо: политици, които бързо искат да правят първи копки, бързо искат да режат ленти, а колко трудно е всъщност да спазваме правилата, които казват, че първо отчуждаваме, правим археология, правим ОВОС, вземаме строителни разрешения, правим тръжна процедура, осигуряваме финансиране и след това започваме.
Към момента на започване на магистрала „Тракия” отчужденията са приключили. Към момента на завършването на Карнобат-Бургас, две години по-късно, ние си задаваме въпроса защо не сме платили обезщетение около 50 имота на частни собственици. Заповедта е от 2006 г.
Ето и конкретните факти: заповедта за отчуждаване е от 3 януари 2006 г., проведени са отчуждителни процедури в района на Карнобат, сключен е договор с частна фирма „Трансконсулт БГ” – отново същата прословута фирма „Трансконсулт БГ”, която се занимава и с отчуждения, даден е 18 месеца срок, за да може тя да свърши работата на държавата – на няколко човека от една администрация да направят отчуждителните процедури, 11 хил. 500 лв. се плащат, срокът е изтекъл, остават още 50 имота на частни собственици, за които оценките вече не са актуални и трябва да се правят наново. От тази гледна точка много исках да Ви кажа точна сума, но няма как да ви я дам, защото тепърва трябва да се актуализират тези оценки.
Аз Ви благодаря за този въпрос, защото разпоредих пълна обстоятелствена проверка. Тя тече в момента. Ще Ви уведомя категорично за направените анализи и резултати. За мен тази проверка също е изключително важна. Бъдете сигурен, че ще търся отговорност на всички лица или институции. Бъдете сигурен, че ще има и дисциплинарни уволнения. Евентуално ако трябва, ще бъдат сезирани и други правозащитни органи. Не може две години, след като имаме готова магистрала, да не сме приключили отчужденията. Благодаря. (Единични ръкопляскания от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Благодаря.
Реплика – господин Пенко Атанасов.
ПЕНКО АТАНАСОВ (КБ): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, уважаеми господин министър! Аз благодаря за отговора. Разбира се, има забавяне и това безспорно е довело до тази ситуация, но ако не се лъжа, общината си е получила парите за имотите, гражданите не са ги получили. Упорито се твърди, че средствата са в областната управа.
Аз не знам къде е истината, но ако това е така, просто не предишното правителство, а сега нещо не е свършено. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Благодаря.
Дуплика – заповядайте, господин министър.
МИНИСТЪР РОСЕН ПЛЕВНЕЛИЕВ: Уважаеми дами и господа народни представители! Уважаеми господин Атанасов, да, парите са осигурени вече, да, те са платени по сметката.
И само един последен въпрос: докога някой друг ще плаща сметките на предишното правителство? Защо четири години (ръкопляскания от ГЕРБ) ние не извадихме парите, за да платим и да приключим с тези отчуждения? Това трябваше да стане през 2007 г. Извършваме го две години по-късно в най-голямата дълбочина на кризата – тогава, когато трябва да се занимаваме с нови магистрали, а не с недовършени и неприключени стари. (Викове: „Браво, браво!” от ГЕРБ и ръкопляскания.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: И аз благодаря.
Преминаваме към следващия въпрос на народния представител Михаил Михайлов относно довършването на 2-километровата отсечка Бяла-Русе.
Заповядайте, господин Михайлов.
МИХАИЛ МИХАЙЛОВ (СК): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, уважаеми господин министър! Вторият ми въпрос също е свързан с предизборните обещания отпреди една година на правителството. По времето на тройната коалиция беше започнат ремонтът на пътя Бяла-Русе, но единственото, което беше направено, е премахването на една скала за по-добра видимост. Това всъщност е единственото, което беше направено.
Моят въпрос към Вас е: кога ще бъдат осигурени, така се говори, за 6,6 млн. лв. – това е изчисление на Агенция „Пътна инфраструктура” – за довършване на кръговото движение и 2-километровата 4-лентова отсечка Бяла-Русе? Кога ще бъде приключен ремонтът на този печално известен на всички българи път и мост?
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: За отговор – господин министър, заповядайте.
МИНИСТЪР РОСЕН ПЛЕВНЕЛИЕВ: Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Михайлов! Изключително се гордея с това, което стана на последното заседание на Министерския съвет, когато Министерският съвет определи - в изключително тесния и тежък момент и след одобрението на промените в Закона за бюджета - 3,5 милиона именно за този български мост–убиец, където 18 човека изгубиха живота си преди четири години. В най-тежкия момент за държавата, независимо дали е пътен възел – качество, което открихме преди една седмица, независимо дали е моста–убиец, независимо дали е „Меден рудник”, където също днес ще дискутираме тази тема – там, където има съществени приоритети, там, където става въпрос за човешки живот, ние даваме всичко от себе си.
Така че, лично аз се гордея – 3,5 милиона са налични, от два дни са на разположение, има сключен договор.
Да, става въпрос за 6 млн. 600 хил. лв. Ще ги разделим на две фази. Първата фаза е кръговото движение пред моста, втората фаза е двукилометровата отсечка, която трябва да се разшири.
За първата фаза има създадена работна група, работи в момента, в който правителството взе решението. Очакваме точен график, очакваме, включително до 10 август, първа копка, за да можем да форсираме изпълнението. Поставили сме си изключително високата и тежка цел до края на годината кръговото движение като етап І да заработи в интерес на сигурността на всички български и чуждестранни граждани, пътуващи през този път.
Същевременно по отношение на втората фаза, която е 2-километровата отсечка, трябва да се приготви апликационна форма и Проект по Оперативна програма „Транспорт”, за да можем нея да я направим, тъй като ресурсът е изключително ограничен. Имаме 3,5 млн. лв., остават още 3,1 млн. лв.
Искам обаче да използвам трибуната и да кажа нещо много важно. Аз Ви благодаря, че зададохте този въпрос. Преди всичко искам наистина да благодаря от цялото си сърце на този човек, който работи една година изключително усилено, денонощно, за да може този проект да стане факт. Това е депутатът Пламен Нунев. Благодаря му от все сърце! Надявам се, до две седмици да можем наистина да стартираме проекта. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: И аз благодаря.
Преминаваме към следващия въпрос на народния представител Четин Казак относно актуалното състояние, свързано с рехабилитацията и ремонта на някои пътища от републиканската пътна мрежа в Шуменска област.
Заповядайте, господин Казак.
ЧЕТИН КАЗАК (ДПС): Благодаря.
Уважаеми господин председател, уважаеми колеги народни представители, уважаеми господин министър! Моят актуален въпрос е свързан с тревожната ситуация, в която се намира голяма част от пътищата от републиканската пътна мрежа в Шуменска област. Независимо от факта, че някои от тях са включени в различни програми, най-вече в Проекта „Транзитни пътища – 5”, финансиран със заем от Европейската инвестиционна банка, ремонтът и рехабилитацията на тези пътни отсечки все още не са започнали. Този факт тревожи обществеността и жителите на Шуменска област, тъй като това е една от големите по територия области в страната и състоянието на пътната инфраструктура за съжаление е може би едно от най-лошите в цялата страна.
Ето защо аз Ви отправям този въпрос: какви са намеренията и изгледите до края на годината да се осъществят ремонтно-възстановителни работи на републиканската пътна мрежа в Шуменска област и по-специално отсечката път І-7 Силистра-Шумен, който именно представлява лот 5 от Проект „Транзитни пътища”, финансиран от Европейската инвестиционна банка? Дали въобще тази година има изгледи да стартира процедурата по пълната рехабилитация на този път, който е много важен, тъй като неговото продължение свързва Северна с Южна България?
Вторият ми въпрос е свързан със състоянието на някои свлачищни участъци от третокласния републикански път Радко Димитриево-Друмево. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: И аз благодаря.
Заповядайте, господин министър.
МИНИСТЪР РОСЕН ПЛЕВНЕЛИЕВ: Благодаря, господин председател.
Уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Казак! Ето конкретните факти във връзка със ситуацията в Шумен. Областно пътно управление Шумен стопанисва и управлява 607 км републикански пътища.
Общо за Областно пътно управление Шумен състоянието на пътната мрежа в километри е оценено от експерти, както следва: в добро състояние са 192,6 км. В средно състояние са 90 км. В лошо състояние са 322 км – изключително, изключително тревожна цифра.
След тежката зима пътищата на територията на Областно пътно управление Шумен са в сравнително незадоволително състояние. Това констатират, разбира се, и фактите.
От средствата за текущ ремонт и поддръжка за Областното управление с цел безопасно пътуване са извършени най-неотложни работи, както следва: път Русе-Варна, Силистра-Шумен-Ямбол, Търговище-Шумен, Мътница-Мадара-Каспичан и Шумен-Карнобат. Отделени са средства, отдават се лимити. Разбира се, аз съм откровен с вас и ви казвам, че лимитите не са достатъчни. Но това е, с което разполагаме.
Отчитаме също така, че намаленият бюджет ограничава ремонтно-възстановителните дейности, които трябва да бъдат извършени. Това, което правим, разбира се, е неотложно да приоритизираме с ограничените лимити - извършваме окосяване на банкети, почистване на отводнителни съоръжения, хоризонтални маркировки се освежават, възстановяваме асфалтово-бетонови настилки. Това е по Програма „Текущи ремонти и поддържане”.
Относно конкретните въпроси за пътищата. Знаете, Силистра-Шумен е част от „Транзитни пътища–5”, лот 5. Там имаме избран изпълнител, през 2010 г. е проведена тръжна процедура. В момента сме в състояние на временно отлагане на този договор до осигуряване на финансиране. Когато бъде осигурено финансирането, ще пристъпим към сключване на договора.
Ние виждаме този път по „Транзитни пътища–5” в пакет заедно с още няколко подобни проекта, по които в момента в работна група заедно с Министерството на финансите и в рамките на процедурата по подготовка на Бюджет 2011 г. работим, за да можем наистина да планираме и да знаем съвсем конкретно какво ще изпълним през 2011 г. Тогава ще продължим напред. Отлагането по отношение на този път е временно, но е факт.
По отношение на път Радко Димитриево-Друмево-Черноок-Храброво-Провадия-Дългопол, имаше проблем с обилните валежи през 2005 г. Има свлачищни процеси през пролетта на 2006 г., активизирани в участъка Радко Димитриево-Друмево, които силно затрудняват движението, налагат въвеждането на ограничения за преминаване на тежкотоварни моторни превозни средства. Подготвена е и е изпратена документация с искане за финансиране от Постоянната комисия за защита на населението при бедствия, аварии и катастрофи. Все още процедурата тече и все още не е отпуснато финансиране, тоест сме в процес на процедура.
Междувременно, предприемаме действия за поетапно укрепване и възстановяване на тези участъци. Тръжната процедура за избор на изпълнител е подготвена и съгласувана. До края на м. септември ще бъде приключена. Съответно дотогава аварийно-възстановителните работи в най-затруднените участъци ще се изпълняват по линия на ТРП. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Господин Казак, заповядайте за реплика.
ЧЕТИН КАЗАК (ДПС): Благодаря.
Уважаеми господин министър, благодаря Ви за отговора, затова че бяхте пределно откровен. Стана ясно, че за съжаление, поне доколкото аз разбрах, лот 5 от „Транзитни пътища”, финансиран от Европейската инвестиционна банка, специално за участъка Силистра-Шумен, който е в окаяно състояние, въпреки че се води първокласен път, той е дупка до дупка, кръпка до кръпка, явно няма да се финансира до края на годината. Евентуално хората ще трябва да чакат до следващата година.
Обръщам се към Вас със следния апел. Аз съм убеден, че Вие го правите, но все пак нека се чуе и оттук, от тази трибуна, че България не е само автомагистрали и по-специално автомагистрала „Тракия”, България е хиляди-хиляди километри първокласни, второкласни, третокласни, четвъртокласни пътища. Когато се правят финансовите разчети специално в Министерство на финансите и когато има спечелени проекти и финансиране в по-голямата си част от чужди институции – било Световната банка, било Европейската инвестиционна банка, и когато в България се очаква, може да е значително, но все пак по-малко дофинансиране, е редно тези проекти, които са сключени и по които има проведени процедури, избран изпълнител и т.н. – това са проекти, на които хората разчитат, нека също да бъдат финансирани приоритетно, освен автомагистралите, за да могат хората далеч от автомагистралите, по регионите също да почувстват, че живеят в европейска държава. Благодаря Ви още един път. Разчитам на Вашата добронамереност. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Право на дуплика.
Заповядайте, господин министър.
МИНИСТЪР РОСЕН ПЛЕВНЕЛИЕВ: Уважаеми господин Казак, само един факт. През последните четири години именно във второкласната и третокласната мрежа на България – Вие знаете, тя е около 20 хил. км, са инвестирани по около 80 и 100 млн. евро на година – това е за пиковата 2007 г. Обикновено цифрите са между 50-60-70 млн. евро.
Новото правителство, фокусирайки се именно върху второкласната и третокласната мрежа, размрази и стартира 28 лота по Оперативна програма „Регионално развитие” на стойност 250 млн. евро. Това е три пъти повече, отколкото предишните четири години. Съзнаваме, че то не е достатъчно.
Същото е и с магистралите. Там сме шест пъти по-бързи в момента.
Ще дадем всичко от себе си и „Транзитни пътища 5”, и Световна банка да се случат.
За да го разберем ясно, проблемът е следният: по отношение на оперативните програми вие давате един лев и получавате четири лева подарък. По отношение на държавните инвестиционни заеми, давате един лев, получавате три лева заем. И тук държавата трябва да балансира. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: И аз благодаря.
Следващите два въпроса са идентични.
Първият въпрос е зададен от народните представители Митко Захов и Любен Татарски, вторият въпрос е от народния представител Иван Иванов.
Съгласно процедурата ще дам възможност на първия, задал въпроса.
Заповядайте, господин Захов.
МИТКО ЗАХОВ (ГЕРБ): Благодаря Ви, господин председател.
Уважаеми колеги, уважаеми господин министър! Автомагистрала „Струма” е един от основните инфраструктурни обекти по оперативна програма „Транспорт” за периода 2007-2013 г. Тя е основна част от Транспортен коридор № 4 и е от огромно значение за страната ни и в частност за цяла Югозападна България. Изпълнението й ще облекчи движението на моторни превозни средства, ще повиши сигурността на пътуващите и ще осигури хиляди работни места в региона.
В последно време в медиите се появиха материали, включително изказване на народния представител Корнелия Нинова, за пренасочване на средства, предвидени за строежа на магистралата, към изпълнението на други проекти. В тази връзка и поради големия обществен интерес Ви питаме следното: каква е проектната готовност? Осигурени ли са средства за всички дейности, съпътстващи проектирането и изпълнението на проекта? Какъв е реалният срок за започване на строително-монтажните работи на автомагистрала „Струма”?
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Благодаря.
Господин Иванов, заповядайте.
ИВАН Н. ИВАНОВ (СК): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, уважаеми господин министър! Автомагистрала „Струма” действително е от изключително значение за страната ни. Без да повтарям аргументите, които каза моят колега Захов, току-що взимал думата, искам да изтъкна нещо все пак безспорно. Най-натовареният участък в България откъм пътни превозни средства е именно автомагистрала „Струма”. Той е по-натоварен, дори отколкото автомагистрала „Тракия”.
Няма да пропусна да Ви поздравя за решителните действия да се завършат тези 120 км от автомагистрала „Тракия”, които ни липсват. Очевидно автомагистрала „Струма”, която е от ключово значение за развитието на Югозападна България и заедно с това е част от Еврокоридор № 4, трябва да бъде приоритет.
Още повече, господин министър, ще си позволя да цитирам това, което Вие самият казахте преди осем месеца при проведена среща с гръцки бизнесмени. Цитирам Ви: „До края на 2013 г. трябва да направим София-Симитли и Сандански-Кулата. Участъкът от Сандански до Симитли, включително Кресненското дефиле, най-вече, разбира се, ще бъде работено от 1 януари 2014 г. ”
По този повод и като отчитаме, че някак си се забавят всички дейности, свързани с реализацията на магистрала „Струма”, отправям към Вас следния въпрос: господин министър, какви мерки предприемате, за да бъде наваксано изоставането и да бъдат реализирани обявените от Вас до края на 2013 г. участъци София-Симитли и Сандански-Кулата? Кога ще започне строителството на лот 2 от Долна Диканя до Дупница на автомагистрала „Струма”, тъй като там вече е готов работният проект? Накрая, в какво състояние е изготвянето на работните проекти по останалите лотове? Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Благодаря.
Господин министър, заповядайте, имате възможност да отговорите в рамките на 6 минути.
МИНИСТЪР РОСЕН ПЛЕВНЕЛИЕВ: Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Захов, господин Татарски, господин Иванов!
Ще започна отзад-напред, за да разсея съмненията, че има някакво пренасочване на средства. Няма никакво пренасочване на средства, освен това, направено от правителството на тройната коалиция за лот 3 за автомагистрала „Струма”. Както знаете, лот 3 на магистрала „Струма” излезе, беше пренасочен към 2014-2020 г. и на негово място беше вкарана магистрала „Тракия”. Това е единственото пренасочване на средствата. Ако питате мен, моето лично мнение е, че това е едно адекватно, правилно решение към този момент. Лот 3, така или иначе, няма абсолютно никаква готовност, докато магистрала „Тракия” върви напред. Това е едното и единствено пренасочване, оттам нататък пренасочване на средства не е имало.
Втората основна теза, която Вие казвате, господин Иванов, по отношение изоставането – разбира се, че има изоставане. Разбира се, че всички го констатираме. Нали тази магистрала трябваше да е готова за Олимпийските игри в Атина 2004 г., нали тази магистрала е посочена като приоритетна преди 25 години, а отдавна трябваше да бъде готова и завършена.
Ето и конкретните факти какво прави Агенцията за инфраструктура и министерството по магистрала „Струма”. Знаете, че има четири лота, знаете, че лот 1 е от Долна Диканя до Дупница, лот 2 е от Дупница до Благоевград, лот 3 е от Благоевград до Сандански и лот 4 – от Сандански до Кулата. Имаме ОВОС. Това е очевиден факт. Това обаче, което се случи като допълнение, че беше необходимо изискване на доклад за ОВОС и доклад за оценка на съответствието за изместване на ЖП линията „Генерал Тодоров – Кулата” във връзка с изграждането на „Струма”. Имаше обществено обсъждане по тази тема на 9 март 2010 г. На 13 април 2010 г. беше издадено разрешението по доклада за ОВОС във връзка с преместването на жп линията. Така че виждате, че по ОВОС е работено и то интензивно за някои допълнения през тази година.
По отношение на отчуждителните процедури, сега получаваме актуални, актуализирани парцеларни планове. Предстои внасянето на парцеларните планове за лот 4 и лот 1 в Министерството на земеделието, за процедиране по отношение на Закона за опазване на земеделските земи и по Закона за горите и издаване на заповед за утвърждаването на съответните отчуждителни зони. Прогнозната стойност на необходимите средства е 11 млн. лв. Те са осигурени в бюджета с промяната на бюджета, която направихме само преди месец тук. От тази гледна точка отчуждителните процедури на магистрала „Струма” тепърва ще се случват и това ще трябва да се случи до края на годината.
Археологическите проучвания текат. Имаме сключен договор за 820 хил. лв., осигурено е финансирането, платени са авансите, изпълнители са регионалните исторически музеи на Перник, Благоевград и Сандански. До края на годината те ще приключат. След като одобрим цялата тръжна документация с управителния съвет, идеята ни, разбира се, е да стартираме и избор на изпълнител. Това ще се случи при старт на тръжна процедура за избор на изпълнител през октомври 2010 г. абсолютно с графика, който бяхме посочили преди една година, и очакваме първа копка на лот 1 и лот 4. Повтарям, лот 1 да стигнем до Дупница и лот 4 – от Сандански до Кулата. Това са общо 32 км магистрала. За май 2011 г., точно така, както се бяхме ангажирали преди една година в графиците, които предоставихме.
От гледна точка за лот 2, за който до момента не Ви разказах, лот 2 все още няма технически проект. За целта в момента подписваме апликационна форма за финансиране на лот 2 от гледна точка на оперативната програма. Имаме одобрението от управителния орган и се надяваме до две седмици да стартираме, което означава, че до края на 2011 г. ще правим технически проект на лот 2, тоест от Дупница до Благоевград и таргетираме за лот 2 в началото на 2011 г. старт на тръжната процедура за избор на изпълнител. А самият старт на строителството е за средата на 2012 г.
Искам категорично да кажа, че магистрала „Струма” е и винаги е била тотален приоритет на агенцията и на министерството, в което аз работя, магистралите като цяло. Само един факт – за 41 години България е произвела 430 км магистрали. Това са по 11 км на година. В момента правителството на ГЕРБ строи 81 км. Следващият понеделник всички сте добре дошли за първа копка на лот 3 на магистрала „Тракия” по всички правила – още 35 км. Това означава, че за една година ние ще строим вече 120 км магистрали. Всички предишни правителства средно на година – 11 км магистрали. Даваме всичко от себе си. Благодаря ви. (Ръкопляскания от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Благодаря.
Заповядайте за първа реплика, господин Татарски.
ЛЮБЕН ТАТАРСКИ (ГЕРБ): Благодаря, господин председател.
Уважаеми господин министър, колеги! То не може да бъде реплика, аз искам да благодаря на господин министъра за информацията, която ни предостави, но още повече да го поздравя и да му благодаря за усилията, които той, неговото министерство и, разбира се, правителството на нашата държава прави, за да се случат тези проекти, които толкова години бяха в забвение.
Аз се радвам, че магистрала „Струма” е един от приоритетите на нашето правителство и е включен в най-краткосрочната програма за изпълнение. Разбрахме, че всички необходими предпоставки са налице и затова искам да Ви пожелая успех. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Заповядайте за втора реплика, господин Иванов.
ИВАН Н. ИВАНОВ (СК): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, уважаеми господин министър! Аз, макар и най-добронамерено смятам, че парламентарният контрол трябва да засилва вниманието на изпълнителната власт там, където е необходимо да се концентрират усилията. Аз съм доволен, че Вие се конкретизирахте в срокове, които трябва да бъдат изпълнени по отношение на отделни лотове на магистрала „Струма”. В същото време искам да кажа, че работният проект на лот 2 беше готов още, когато правителството на ГЕРБ пое управлението. И за мен не е напълно обяснимо защо до октомври 2010 г., тоест година и четири месеца строителството на лот 2 не беше завършено. Трябваше да се ускорят отчуждителните процедури, ако те трябваше да се случат. Можеше дори да се потърси тази възможност, която Вие успяхте да намерите за лот 2 на магистрала „Тракия”. Тоест, преди да се стигне до разрешение за строеж и одобрение от Брюксел да стартира самото строителство.
И следващото ми голямо притеснение е свързано с Благоевград и обходния път на Благоевград. Аз все пак се интересувам одобрен ли е последно проектът на обхода на Благоевград, което е ключово за лота, който тръгва от Дупница до Благоевград, реално до Симитли. Защото там проектът трябва да се съгласува със скоростната жп линия София – Солун. Има един проект, който пресича на две места жп линията, оскъпява проекта и след това следва един голям тунел 2 км 600 м, който изисква специална вентилационна система и допълнителни съоръжения и контрол, когато това може да мине с два по-малки тунела. Аз съм участвал в такива обсъждания и това се подкрепи от обществеността на Благоевград.
Този проект, който сега се мисли да се реализира, е с 300 млн. лв. по-скъп. Бъдете добър стопанин, направете необходимото да се реализират тези лотове в срок и на най-изгодни цени за държавата. Желая Ви успех. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Заповядайте за дуплика, господин министър.
МИНИСТЪР РОСЕН ПЛЕВНЕЛИЕВ: Уважаеми господин Иванов, благодаря за Вашите думи и конкретни въпроси. Искам само все пак да констатирам, че технически проект и работен проект за лот 2, а именно от Дупница до Благоевград, няма. Междувременно, разбира се, всички варианти, които са свързани с Благоевград – пресичането на жп линиите, няма как да бъдат решени в момента, в който все още ние нямаме технически проект.
Но това, което е фиксирано, е откъде точно ще мине. Знаете голямата драма с лот 3 – 3.1, 3.2 и 3.3 (3.2. е Кресненското дефиле, 3.1. от Благоевград до Симитли и 3.3. е след Кресненското дефиле от Кресна до Сандански). Така че от тази гледна точка, след като доста път е извървян по отношение на ОВОС, специално на ОВОС, наистина трябва да форсираме изработването на техническия проект за лот 2 и оттам нататък от Благоевград до Сандански, здраве и живот 2014-2020 г. Като искам да кажа, че уж най-късно след два месеца ние ще стартираме тръжната процедура за избор на проектант на целия лот 3 – изключително сложен, изключително тежък, с множество тунели. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: И аз Ви благодаря.
Госпожо Нинова, заповядайте за лично обяснение.
КОРНЕЛИЯ НИНОВА (КБ): Благодаря, господин председател.
Вземам думата, защото името ми беше споменато, защото съм народен представител от Благоевградския регион и защото думите ми бяха манипулирани. Никога не съм твърдяла, че средства от „Струма” са пренасочвани за други магистрали. Твърдях и продължавам да твърдя – вижте си актуализацията на бюджета; по време на обсъждането на актуализацията на бюджета казах: в актуализацията има предвидени средства за отчуждителни процедури за „Люлин” и „Марица”, но няма нито дума за магистрала „Струма”. И няма пари за отчуждителни процедури.
Господин Плевнелиев, Вие не сте прав. Вижте, че в актуализацията на бюджета никъде не са записани пари за „Струма”.
В мотивите към законопроекта пише, че от онзи специален личен портфейл на премиера, който му давате – милиард и двеста милиона, ще бъдат отделени средства за отчуждителни процедури за магистрали, но там „Струма” не фигурира!
На кое да вярваме – на Закона за бюджета, който приехме, или на Вашите думи, че такива пари са предвидени?
Друго, което ме обърква, е: Вие говорите, че от Диканите до Дупница проектът е готов, всичко е готово. Ние знаем, че е готово, защото то ви е оставено в наследство.
Вижте изказването на вашия премиер от миналата неделя в предаването „На четири очи”. Там той казва, че вие тепърва проектирате Дупница-Диканите. Кой от вас говори истината? Или някой не е компетентен, или някой лъже.
Моля, не манипулирайте думите ми и името ми, защото за мен този проект е важен. И аз, както и Вие, сме избрани от този регион; и аз, както и Вие, сме заинтересовани този проект да бъде именно заради това, което и Вие изтъкнахте – за да има работни места, за да се развива регионът и защото проектът е важен не само за Благоевград. Той е важен за България, понеже е трансграничен проект. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: И аз благодаря.
Заповядайте.
МИНИСТЪР РОСЕН ПЛЕВНЕЛИЕВ: Уважаема госпожо Нинова, решението на Министерския съвет на последното заседание категорично още веднъж, сигурно за десети път посочи цифрите. Цифрите за отчуждителни процедури за 2010 г. в бюджета са 50 млн. лв. В тези 50 млн. лв. (реплика от народния представител Корнелия Нинова) ние имаме пари за „Струма”, и процедурите са стартирали…
КОРНЕЛИЯ НИНОВА (КБ, от място): Няма ги в Закона за бюджета, господин Плевнелиев!
МИНИСТЪР РОСЕН ПЛЕВНЕЛИЕВ: В Закона за бюджета бъдете сигурни, че ги има – там са описани по-общо. Там тези 180 млн. лв. има ли ги? Има ги. За които всички говориха. В тези 180 милиона има 50 милиона за отчуждение и те са много точно разписани. (Реплики от народните представители Корнелия Нинова и Петър Мутафчиев.)
Ако искате да се запознаете с това къде ще отидат тези 50 милиона, запознайте се с решението на Министерския съвет от последното заседание.
Само още нещо да допълня – недейте Вие да преиначавате думите на премиера. Той каза, че от Долна Диканя до Драгичево сега няма как да проектираме една завършена магистрала. Това, което той каза, е, че от Долна Диканя до Драгичево сега отново трябва да плащаме сметки за отчуждение на една готова магистрала, която е построена преди три години, която и сега има ограничение от 90 километра в час. Защо? За да глобяват полицаите българските граждани. Защо? Защото е вкарана в експлоатация като четирилентов път. Защо? Защото другите две ленти са незаконни. И пак някой трябва да ги узаконява, и пак някой трябва да ги плаща. Това бяха думите на премиера. Благодаря. (Ръкопляскания от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Благодаря.
Следващите два въпроса също са идентични.
Първият въпрос е зададен от народните представители Иван Вълков, Димитър Петров, Вяра Петрова, Стоян Гюзелев, Галина Милева и Иван Алексиев. Вторият – от народния представител Стоян Иванов. И двата въпроса касаят пътен възел Бургас-Средец-Созопол или така наречения възел Бургас-юг.
Господин Вълков, заповядайте да развиете въпроса.
ИВАН ВЪЛКОВ (ГЕРБ): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги народни представители, уважаеми господин министър! Двадесет и пет години вече отлежава проектът за пътния възел Бургас-юг, по-известен като Бургас-Созопол-Средец.
Не знам вече колко правителства идваха и си заминаваха с обещанията за изграждането на това пътно съоръжение. Не направи изключение и последното правителство – това на тройната коалиция. Независимо от колосалния излишък над 3 милиарда, независимо от това, че лично министър-председателят на тройната коалиция Сергей Станишев обеща, че ще бъде изграден този пътен възел, до момента не е започнало неговото изграждане.
Какво е състоянието в момента? Има споразумение между община Бургас и Фонд „Републиканска пътна инфраструктура”, сега – Агенция „Пътна инфраструктура”, в което община Бургас има следните задължения: изготвяне на техническия проект, оценка на съответствието на проектите, изготвяне и приемане на ОВОС, отчуждаване на необходимите терени, изместване на подземни комуникации, издаване на разрешение за строеж.
От своя страна, Пътната агенция се задължава да организира, възложи и финансира изграждането на пътния възел, както и неговия строителен надзор.
Самото финансиране е решено на 21 октомври 2009 г. съгласно решение на Министерския съвет от Европейската инвестиционна банка. Доколкото ни е известно, има писмо от Европейската инвестиционна банка с Изменение № 1, съгласно което с финансовия договор между Република България и Европейската инвестиционна банка се създава възможност за включване в обхвата на транзитни пътища два обекта – единият е пътен възел Бургас-юг, а другият е Софийският околовръстен път.
Въпросът ми към Вас, господин министър, е следният: на какъв етап се намира ходът на изпълнение на проекта Бургас-юг и какви са предприетите цялостни мерки от Ваша страна за реализирането на проекта?
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Благодаря.
Господин министър, заповядайте за отговор в рамките на 6 минути.
МИНИСТЪР РОСЕН ПЛЕВНЕЛИЕВ: Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Вълков! Днес вероятно ще поставя рекорд за най-много поставени въпроси. Аз съм и без това министърът, който като че ли получава най-много въпроси в парламента, но днес ми се ще да се опитам да поставя един друг рекорд, а именно за най-бърз, ясен и точен отговор.
Строително разрешение има. Тръжната документация се изработва. На 15 август стартираме с конкурс за избор на изпълнител и на надзор. Повтарям, на 15 август. (Ръкопляскания от ГЕРБ.)
До края на годината трябва да сме избрали изпълнителя. Предвидени са 10% от общата стойност на договора аванс в бюджета, така че да стартираме на секундата в момента, в който имаме избран изпълнител. И всичкото това нещо - именно в този порядък, в тази логика, която нашето правителство изповядва. Ние няма да можем да направим всичко, ние няма да можем да напълним всички дупки.
Но когато става въпрос за „Меден рудник”, който е най-стратегическият разпределител на трафика за цялото Южно Черноморие, когато става въпрос за моста убиец, когато става въпрос за пътен възел Качица, приоритизираме, даваме всичко от себе си, работим денонощно. В най-тежката криза ще дадем включително всичко от себе си, за да могат да се случат нещата. Така че, на 15 август стартираме. Благодаря. (Ръкопляскания от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Благодаря.
Реплика?
Заповядайте, господин Иванов.
СТОЯН ИВАНОВ (Атака): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Уважаеми господин министър, аз Ви благодаря, че най-сетне един министър се ангажира с конкретен срок. Правилно ли чух – на 15 август стартират конкурсите? Е, само ще Ви помоля, ако е възможно, да определите в какъв срок ще бъде направена и първата копка след стартирането на тези конкурси. Не, не се смейте, защото този въпрос наистина е брадясал. Той има доста по-дълга брада, отколкото брадата на предшественика Ви, който също даваше обещания да бъде построен. Така че, изключително е важен не само за моите съграждани, а и за стотиците хиляди българи, софиянци особено, които пътуват всяко лято по този път. Благодаря Ви още един път за ангажирането с конкретния срок.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Право на дуплика.
МИНИСТЪР РОСЕН ПЛЕВНЕЛИЕВ: Както видяхте, темата с първите копки е малко по-сложна. Отчуждения, ОВОС, археология, правила, норми, строителни разрешения, честен и почтен търг, подписан договор, осигурено финансиране и тогава започваме.
Специално за пътния възел искам да благодаря на народните представители от Бургас. Цялата тази работа е зад гърба ни, тя е свършена – остава единствено да си направим честен и почтен конкурс. Ако успеем да го приключим до края на годината, буквално на следващия ден започваме. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: И аз благодаря.
Преминаваме към следващия въпрос от народния представител Димчо Михалевски относно степента на реализация на структурните промени – питане. (Шум и реплики.)
Двата въпроса – деветият и десетият, които са отправени от народния представител Димчо Михалевски отпадат.
Следващият въпрос е от народния представител Михаил Миков относно ремонта на пътя между Видин и Връшка чука.
Народният представител Миков го няма, така че и неговият въпрос отпада.
Преминаваме към следващ въпрос – въпрос на народния представител Янаки Стоилов, относно утвърждаване на проект и приемане на решение за отстраняване на авария на мостово съоръжение на републиканския път между Вършец и Враца.
Господин Стоилов, заповядайте.
ЯНАКИ СТОИЛОВ (КБ): Господин министър, моите два въпроса, които задавам, са с регионално значение, но общият брой на въпросите и питанията към Вас, според мен свидетелстват за много натрупани проблеми в поддържането на пътната инфраструктура в България.
Аз имах възможност да задам към Вас в началото на м. май т.г. писмен въпрос, на който получих подробен отговор. В него се оказа, че движението по пътя Враца-Вършец-Берковица е преустановено, поради възникнала авария на мостово съоръжение.
Оказа се, че към тогавашния момент ремонтните дейности не са започнали и че предстои подготовка, цитирам: „и утвърждаване на проекта и внасянето му за разглеждане и решение в Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерския съвет”.
Искам да обърна внимание, че този обходен маршрут, по който в момента се налага да преминава движението, удължава с повече от 20 км пътя. Удължава се не само пътят, но се увеличават и разходите, които се правят при неговото изминаване. Затова сега аз очаквам от Вас да отговорите дали съгласно обявените срокове вече е утвърден проект, прието ли е решение и ще се осигурили финансиране за ремонта на моста на пътя между Вършец и Враца в указания участък? Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: И аз благодаря.
Господин министър, заповядайте за отговор.
МИНИСТЪР РОСЕН ПЛЕВНЕЛИЕВ: Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Стоилов! Наистина, аз съм съгласен с Вашата констатация, че има много натрупани проблеми.
Добре е да погледнем цифрите в миналото – говоря за това минало, което е не само пет или десет години назад, а малко по-назад. Всички вие много добре знаете, всички ние много добре знаем, че качествена пътна мрежа не се създава за една, две или за пет години. Обикновено във всички европейски държави, всички наши партньори, с които ние се видяхме и говорихме, казаха, че поне 25 години са необходими целенасочени усилия на държавната администрация, на политиците, независимо от коя партия са, от кой цвят са, за да има една държава качествена инфраструктура.
Знаете ли какви са цифрите? До 1985 г. има интензивно строителство, включително и над 300 км магистрали. От 1985 г. до 1998 г. е една голяма нула! Държава в криза, която практически 13 години не може да извади почти никакъв ресурс, за да може да си поддържа пътищата. Когато вие 13 години фактически нищо не правите за вашата пътна мрежа при тежките условия, които в България има – студ и жега, вижте конкретните резултати.
За мен беше много интересно, когато видях, че през 1998 г. в България е произведен 1 км нов път! Един километър!
И разбира се, в течение на годините нещата тръгват все по-добре, все по-добре.
Каква е общата статистика? В последните десет години са налети в републиканската пътна мрежа малко над 1,2 млрд. евро, а трябват ни 20! На това отгоре имаме 13 изцяло изгубени години и други, в които сме натрупвали малко по малко. Знаете, че един път на всеки десет години трябва да се поддържа.
Това е големият проблем на държавата. От тази гледна точка никой не бяга от ситуацията такава, каквато е. Единствено и само с общи усилия и тотално приоретизиране от всички партии, от всички правителства би могло да се стигне до дългосрочно решение на проблема.
Съвсем конкретно отговарям на Вашия въпрос, че по отношение на този път фактите ги знаете. Аз съм Ви ги дал в писмен вид затова какво сме свършили.
С писмо от 17 май 2010 г. ние сме уведомили Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерския съвет, пратили сме снимкови материали и всички необходими становища. На 8 юни т.г. имаме от Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерския съвет попълнени форми за предоставяне на всичката необходима информация относно установеното състояние и практически областното пътно управление на 7 юли т.г. е предоставило за съгласуване в централната администрация окончателни варианти на тръжна документация за стартиране на обществена поръчка за избор на изпълнител за проектиране – говорим за проектирането на аварийно-възстановителните работи. Тази поръчка ще бъде проведена и съгласувана в най-кратки срокове, съгласно Правилника за работата на Агенция „Пътна инфраструктура”.
Какво следва оттам нататък? Съвсем конкретно – провеждаме процедура за избор на изпълнител, изготвяме проект за необходимата пълнота. След като документите са готови по Правилника на Междуведомствената комисия се подават към Министерския съвет. Оттам нататък идва решение на Министерския съвет. Когато имаме проект и решение на Министерския съвет, а това със сигурност ще стане до края на годината, очакваме обаче осигуряване на финанси, за да можем да изпълним тези ремонтно-възстановителни работи и да можем да възстановим движението в участъка, като се надяваме това да стане през 2010 г., м. ноември. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Благодаря ви.
Господин Стоилов – реплика.
ЯНАКИ СТОИЛОВ (КБ): Господин министър, аз ще започна от конкретния финал на Вашия отговор.
Разчитам, че срокът, който заявихте през м. ноември т.г. за ремонтните дейности, ще бъде спазен, въпреки че искам да обърна внимание – в предишни Ваши изказвания Вие съобщихте доста амбициозни планове и сравнително кратки срокове, но Вие вече сте в закъснение по отношение на нормативно определения срок. Според законоустановения срок три месеца е времето, през което трябва да се подготви и утвърди проектът и той да бъде разгледан и решението да бъде взето, тоест на Вас Ви остава твърде малко време, за да се вместите във финалния срок. Аз наистина разчитам на това. И Ви призовавам да преодолеете това закъснение. Надявам се да се осигурят средствата за започване и завършване на този належащ ремонт. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: И аз благодаря.
Право на дуплика – не.
Преминаваме, тоест връщаме се към въпроса на народния представител Михаил Миков относно ремонта на пътя между Видин и Връшка чука. (Шум и реплики.)
ЯНАКИ СТОИЛОВ (КБ, встрани от микрофоните): Аз имам още един такъв въпрос...
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Добре, заповядайте господин Стоилов.
Въпрос относно рехабилитация на пътя Берковица – София през прохода Петрохан.
ЯНАКИ СТОИЛОВ (КБ): Да, господин председател. Мисля, че е добре да завършим регионалната тема. Господин Миков ще я продължи в още по-северозападно направление.
Този въпрос засяга не само област Монтана и София, но и целия северозапад.
Моят въпрос е за състоянието на републиканския път между Берковица и София през прохода Петрохан. На места, особено в участъка след Годеч и непосредствено преди Берковица, пътят е осеян с множество дупки, част от тях със значителна дълбочина. Това създава опасности за пътни произшествия, особено при лошо време и намалена видимост. Във времето, след като аз зададох въпроса, констатирах, че се е организирал и някакъв спонтанен протест от преминаващи автомобили с настояването да бъдат спешно осигурени средства за ремонт.
Моят въпрос е по-амбициозен: ще се осигурят ли средства за рехабилитация на пътя Берковица-София през прохода Петрохан? Кога ще стане това? Но, най-малкото – кога ще се предприемат спешни действия поне за тези най-належащи ремонти, защото това е един от пътищата, който продължително време не е рехабилитиран. Той е поддържан именно текущо и се е налагало многократно това да става през последните години.
Сигнализирам за спешността на проблема, защото ако още един есенно-зимен сезон премине, без да се предприемат действия дотогава, аз се опасявам, че през зимата и в началото на следващата пролет този път ще бъде непроходим, поне за леки автомобили, или това ще става при много ниска скорост с големи рискове за преминаващите.
Очаквам от Вас конкретен отговор за осигуряване поне на минимално необходимите средства за спешен ремонт на пътя, а оттам – какви са вашите планове за рехабилитацията на този пътен участък?
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Благодаря.
Заповядайте, господин министър.
МИНИСТЪР РОСЕН ПЛЕВНЕЛИЕВ: Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители! Уважаеми господин Стоилов, отсечката Берковица-София през прохода Петрохан е в лошо състояние на пътя. Осеяна е с дупки, нова маркировка не е полагана от 2008 г. На места еластичната ограда е полегнала, има отнесени бордюри. Проливните дъждове от края на м. юни т.г. допълнително утежниха състоянието на трасето.
С цел осигуряване на безопасно движение участъкът се наблюдава и най-опасните участъци са сигнализирани. За подобряване състоянието на пътя с решение на Управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура” са отпуснати на Областно пътно управление Монтана 67 хил. лв., на Областно пътно управление София са отпуснати 54 хил. лв. По информацията, с която разполагам в момента, на територията на тези две областни пътни управления трябва да се работи с този – признавам – изключително лимитиран ресурс, но все пак са общо 120 хил. лв.
Проходът е част от програма „Транзитни пътища 5”. Той е включен с участък от 54,2 км. Нарича се лот 18. Както коментирахме, в момента временно е отложен за изпълнение. Имаме избран изпълнител – сдружението „Алпине Пин”, но към момента нямаме и не е стартирана процедурата за избор на строителен надзор. Изчакваме.
Какво правим точно в момента? Планираме заедно с Министерството на финансите, с Агенцията „Пътна инфраструктура”, защото договорът е голям. Програмата „Транзитни пътища 5” е около 480 млн. лв. Целият обем на договора „Транзитни пътища 5” с Европейската инвестиционна банка е 705 млн. евро.
Както знаете – аз го разказах и одеве – оперативните програми са 1:4 (1 лв. даден, 4 лв. подарени), а при „Транзитни пътища 5” е малко по-различно. Държавата има по-малко съучастие, съответно получава кредити.
Какъв е проблемът? Той е много елементарен. Дори Европейската инвестиционна банка да осигури веднага не 70%, а 100% финансиране, ще се строи. Когато се строи, вие трябва това нещо да го осчетоводите като разход. Следователно произвеждате дефицит. Така че, държавата ще трябва внимателно да планира през м. август. Това е моят конкретен и съвсем коректен отговор към Вас. Ние ще работим през м. август, за да планираме. В началото на м. септември т.г. ще имаме абсолютния сценарий - път по път, приоритет по приоритет. Бъдете сигурни, че приоритизирането на тези отсечки няма да става по линията на цвят, а единствено по линията на това кой път какъв смисъл има за регионите и за икономиката на държавата. Дълбоко съм убеден, че Петрохан е една от тези стратегически отсечки за България. В началото на месец септември ще имаме конкретния сценарий. Той ще бъде публично обсъден, договорен с Европейската банка. След това ще влезе за изпълнение. Тази година няма да може да се строи, ще се кърпят дупки, но догодина от м. април спокойно може да се строи, ако този обект попадне сред приоритизираните след анализите през м. август. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Благодаря.
Заповядайте, господин Стоилов. Реплика.
ЯНАКИ СТОИЛОВ (КБ): Господин председател, господин министър! Ако резюмирам Вашия отговор, Вие поемате ангажимент с осигурените 120 хил. лв. още през м. август да бъде извършен ремонтът или той да започне през м. август и да завърши до края на лятото, за да се осигурят сравнително нормални условия за пътуване на преминаващите. Тези проекти не биха могли да се делят по някакъв политически признак или партиен цвят, защото ние нямаме толкова развита пътна мрежа, за да я обособим по различни партии. На всички хора се налага да пътуват през тези места. Това е един от най-важните и критични участъци, което и Вие признавате.
Според мен и заради липсата на средства бяха пропуснати есенният сезон на миналата година и пролетният сезон на тази година, за да бъдат извършени някои от най-належащите ремонти.
За мен няма обяснение защо Вие не поискахте включването на средствата по проекта „Транзитни пътища”, който е в размер на няколкостотин милиона. Вероятно това е въпрос на комуникация между Вашето министерство и Министерството на финансите, защото това са средства, които България продължително използва и в момента те могат да запълнят недостигащия финансов ресурс. Намеренията, които изразихте за рехабилитацията и разширението на пътя, надявам се да бъдат включени в рамките на приоритетите, които планирате.
Що се отнася до перспективите на развитие на пътя през Петрохан, може би ще имам възможност да Ви задам през следващите месеци или година въпрос, който е по-амбициозен и който опира до цялостната комуникация между Дунав и връзката с магистрала „Тракия”, защото тези проекти трябва да бъдат разглеждани с оглед на предстоящите планови периоди.
Що се отнася до темпа на ремонтите, искам да Ви припомня, че през 2007 г. България достига над 2000 км рехабилитация и ремонт на пътища. Пожелавам това темпо да го задминете, включително и чрез изпълнение на намеренията за изграждане на магистрали.
Последно, моето настойчиво предложение е да гледате магистралите във връзка с приоритетната републиканска пътна мрежа, за да имат хората подход към тях. Да не се превърне Вашето министерство само в министерство на магистралите, а не на регионалното развитие и благоустройството, каквато по-голяма цел е поставена пред него. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: За дуплика – заповядайте, господин министър.
МИНИСТЪР РОСЕН ПЛЕВНЕЛИЕВ: Благодаря, уважаеми господин председател.
Уважаеми дами и господа народни представители! Уважаеми господин Стоилов, ние можем да се похвалим не само в сферата на магистралите, но и в сферата на регионите и регионалното развитие с доста конкретни идеи и реформи. Досега нито едно правителство не е извадило толкова конкретен план като този, който ние извадихме преди един месец – за децентрализация и деконцентрация на държавните ресурси. С това също толкова се гордеем, защото вярваме, че децентрализацията и деконцентрацията в някои отношения са по-важни от магистралите.
Ако пък погледнете статистиката за магистралите – 69% от целия пътникопоток, 75% от целия товаропоток минават оттам. Това са две трети от икономиката на държавата. Това е кръвоносната система! Така че не можем да се откажем.
И само един факт за тези, които разбират толкова много от енергетика. Експертите калкулираха, че ефектът на магистрала „Тракия” за 10 години е 1 милиард лева добавена стойност – чиста печалба за държавата. Това обаче е само началото. Оттам започват спасените човешки животи, оттам започва цялата туристическа индустрия на България. Би могло спокойно София да си прекара уикенда в Бургас или Варна и т.н. От тази гледна точка възвръщаемостта от една магистрала е феноменална. Много ми се ще тук в парламента да се проведе дебат каква е възвръщаемостта примерно от една газова тръба или от един петролопровод спрямо една магистрала, за да видим къде са приоритетите на държавата. Но това е друга тема.
Приключвам - по отношение на Петрохан сме наясно с нещата. Ще дадем всичко от себе си. Отново искам да ви върна върху основния проблем – даже да имате договор с Европейската инвестиционна банка за 705 млн. евро, даже да имате подписани договори за 400-500 млн. евро, то проблемът е, че има много общо между спартаните, между самолетите, между БДЖ-разходите за закупени линии...
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Времето изтече, господин Плевнелиев.
МИНИСТЪР РОСЕН ПЛЕВНЕЛИЕВ: И всичко – на куб и на квадрат. Което има общото свойство да бъде разход за държавата, следователно трябва да бъде осчетоводено и съответно приоритизирано. Това е голямото упражнение за 2011 г. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Преди да дам възможност на народния представител Михаил Миков да зададе въпроса си и да чуем отговора на министър Плевнелиев, искам да ви уведомя, дами и господа народни представители, че във времето, което остава до 14,00 ч., можем да изслушаме само въпросите, отправени към министър Плевнелиев.
Виждам тук господин Антон Кутев, който е задал въпрос към министър Тотю Младенов. Господин Кутев, няма да ни стигне времето. Уведомявам Ви коректно, за да не чакате отговор днес.
Има думата народният представител Михаил Миков.
АЛЕКСАНДЪР СТОЙКОВ (ГЕРБ): Уважаема госпожо председател, уважаеми господин министър, уважаеми колеги! Актуалният въпрос се отнася до два проекта за ремонт и реконструкция на пътната инфраструктура на територията на област Ямбол.
Първият проект е за реконструкция на път ІІ-53 Сливен–Ямбол–Бургас от километър 146 до километър 148 – това е ул. „Ямболен” в гр. Ямбол и на път ІІІ-536 от Ямбол до Овчи кладенец, в участъка от нула до трети километър. И двата участъка са разположени в чертите на гр. Ямбол и са част от уличната мрежа на града. Те са с изключително интензивно движение на моторни превозни средства. През последните няколко години те са в много лошо експлоатационно състояние – с множество нагъвания, повърхностни разрушавания, няма действащо отводняване, няма и пешеходни тротоари. Пътят е почти непроходим и създава сериозни затруднения за гражданите на гр. Ямбол и преминаващите моторни превозни средства.
Част от посочените участъци представляват околовръстен път и лошото им състояние е причина за пренасочване на основната част от трафика през центъра на гр. Ямбол.
Не по-малка необходимост от ремонт има и път І-7 Мараш–Ямбол–Лесово–граница с Република Турция в участъка от 265 до 296 километър. Това е от с. Окоп до гр. Елхово. С откриване на гранично контролно-пропускателния пункт Лесово Хамзабейли се осъществи връзка между Турция, България и Румъния по направлението по първокласен път І-7. По него се осъществява най-интензивното ниво на транспортно обслужване в област Ямбол и транзитно движение на големи разстояния. Състоянието на пътя, особено в участъка 265 до 296 е в аварийно състояние и се нуждае от спешен ремонт. Транспортното натоварване е голямо – преминават не само леки, но и значителен брой тежкотоварни автомобили в двете посоки. Настилката е в изключително лошо експлоатационно състояние и по пътното платно има много дупки, пропаднали места, изтласквания на настилката и дълбоки коловози.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Времето изтече, господин Стойчев.
АЛЕКСАНДЪР СТОЙКОВ: Уважаеми господин министър, въпросите, които вълнуват не само нас като народни представители, но и цялата ямболска общественост са: осигурено ли е финансиране и кога ще бъде подписан договор за ремонт на реконструкция на път ІІ-53 и ІІІ-536 и ще бъде ли включен проектът за ремонтна реконструкция? (Председателят дава сигнал, че времето е изтекло.).
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Времето изтече, господин Стойков, въпросът е ясен.
Заповядайте, господин Плевнелиев.
МИНИСТЪР РОСЕН ПЛЕВНЕЛИЕВ: Благодаря, госпожо председател.
Уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Стойков! Конкретно по първия въпрос – рехабилитацията на път І-7 Силистра–Шумен–Върбица–Ямбол–Елхово–Лесово. Да, това е важен път и той има следната история към момента: има разработен технически проект, който е утвърден от АПИ, има проект за рехабилитация на 31 км от съществуващото трасе – това между с. Окоп и обходният път на гр. Елхово. Не се налагат отчуждителни процедури, тъй като всички строителни работи се предвиждат в сервитута на съществуващия път. Има изготвен комплексен доклад на съответствията, има издадено строително разрешение от областния управител на Ямбол. Открита е процедура през 2008 г., веднага след издаването на разрешението за възлагане на обществена поръчка, за избор на изпълнител. Явява се една фирма, подава оферта, не отговаря на изискванията на възложителя и тази процедура е прекратена. Това се случва на 31 октомври 2008 г.
След като през 2009 г. няма движение по проекта – на 7 и 8 юни, имайки предвид, че проектът е приоритетен, ние предлагаме в Комитета по наблюдения на Оперативна програма „Транспорт” за 2007–2013 г. – проектът за рехабилитация на път І-7 от Ямбол до Елхово да бъде сключен, и той съответно е там вече като алтернативен проект в Оперативната програма 2007–2013 г. Направили сме предложение, чакаме официалното становище на управляващия орган да каже – „да”, „не”. И, ако управляващият орган каже „да” относно включването на проекта, той ще влезе в Оперативна програма „Транспорт”.
По отношение на път ІІ-53, там ситуацията е, че през 2008 г. Областно пътно управление – Ямбол е провело процедура за избор на фирма изпълнител. Тук се включва и цитираната от вас ул. Ямболен. Участъкът представлява ново строителство, няма осигурено финансиране и провеждането на процедурата е спряно.
По отношение на път ІІ-53 Сливен–Ямбол до границата с Областно пътно управление – Бургас. Той е включен в Транзитни пътища V, като лот 7. Изпълнението е отложено за 2011 г., поради причината, която вече пет пъти обясних днес, от тази трибуна. Планираме заедно с Министерството на финансите, в началото на м. септември, ще имаме яснота, за кои от всичките тези отсечки по Транзитни V ще имаме възможност да работим през 2011 г. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря.
За реплика?
Няма реплика, няма и дуплика.
Със закриването на днешното пленарно заседание приключваме настоящата сесия.
Следваща редовна сесия – в началото на 1 септември, ден сряда, когато ще бъде и първото ни редовно пленарно заседание по предварителен проект за програма, който ви е предоставен. Окончателният – след Председателския съвет.
На 1 септември 2010 г., сряда, всички ние ще се видим в залата в 9,00 ч.
Желая на всички една освежаваща почивка, за да можем с нови сили да реализираме законодателната и останалата си дейност през есенната сесия.
Закривам пленарното заседание. (Звъни.)


(Закрито в 13,56 ч.)


Председател:

Цецка ЦачеваЗаместник-председател:

Анастас Анастасов


Секретари:

Петър Хлебаров

Митхат Метин

Форма за търсене
Ключова дума
ЧЕТИРИДЕСЕТ И ПЪРВО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

 Обявление за провеждане на процедура за подбор на кандидати за член на Европейския комитет за предотвратяване на изтезанията и нечовешкото или унизително отнасяне или наказание

Онлайн посещения на Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

    Последни заседания