Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Стенограми от пленарни заседания
СТО ТРИДЕСЕТ И ДЕВЕТО ЗАСЕДАНИЕ
София, петък, 3 септември 2010 г.
Открито в 9,05 ч.

03/09/2010
Видео архив » Преглед на видео архив
Председателствали: председателят Цецка Цачева и заместник-председателите Екатерина Михайлова и Павел Шопов
Секретари: Пламен Нунев и Милена Христова

ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Налице е кворум, откривам пленарното заседание. (Звъни.)
Продължаваме с:
ВТОРО ЧЕТЕНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА ОРЪЖИЯТА, БОЕПРИПАСИТЕ, ВЗРИВНИТЕ ВЕЩЕСТВА И ПИРОТЕХНИЧЕСКИТЕ ИЗДЕЛИЯ.
Госпожо Милева, заповядайте.
ДОКЛАДЧИК ГАЛИНА МИЛЕВА: По чл. 201 има предложение от народния представител Николай Петков и група народни представители.
Комисията подкрепя по принцип предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 201:
„Чл. 201. (1) Който при пътуване от или до друга държава членка пренася огнестрелното си оръжие и боеприпаси за него без издадения Европейски паспорт за огнестрелно оръжие, се наказва с глоба в размер на 2000 лв.
(2) При повторно нарушение по ал. 1 се налага глоба в размер на 4000 лв.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания? Няма.
Гласуваме чл. 201 по предложение и в редакция на комисията.
Гласували 120 народни представители: за 100, против 1, въздържали се 19.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ГАЛИНА МИЛЕВА: По чл. 202 има предложение от народния представител Николай Петков и група народни представители.
Комисията подкрепя по принцип предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 202:
„Чл. 202. (1) Който не съхранява документа за транспортиране в рамките на Европейския съюз на взривни вещества за граждански цели за срок 3 години след получаване на доставката, се наказва с глоба в размер на 500 лв. и/или с имуществена санкция в размер на 2000 лв.
(2) При повторно нарушение по ал. 1 се налага глоба в размер на 1000 лв. и/или имуществена санкция в размер на 4000 лв. и отнемане на разрешението за срок до една година.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Има ли желаещи да вземат отношение? Няма.
Гласуваме чл. 202 в редакцията на комисията.
Гласували 115 народни представители: за 95, против 1, въздържали се 19.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ГАЛИНА МИЛЕВА: По чл. 203 има предложение от народния представител Николай Петков и група народни представители.
Комисията подкрепя по принцип предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 203:
„Чл. 203. (1) Който не предаде Европейския паспорт за огнестрелно оръжие в случаите по чл. 119, ал. 2, се наказва с глоба в размер на 300 лв.
(2) Който преотстъпи Европейския паспорт за огнестрелно оръжие на друго лице, се наказва с глоба в размер на 500 лв.
(3) Който изгуби, повреди или унищожи Европейския паспорт за огнестрелно оръжие, се наказва с глоба в размер на 100 лв.
(4) Глобата по ал. 1 се налага и на лице, което не уведоми компетентния орган в случаите по чл. 119, ал. 5.
(5) При повторно нарушение се налага глоба в размер на:
1. 600 лв. – в случаите по ал. 1 и 4;
2. 1000 лв. – в случаите по ал. 2;
3. 200 лв. – в случаите по ал. 3.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Желание за изказване? Няма.
Гласуваме чл. 203.
Гласували 119 народни представители: за 98, против 1, въздържали се 20.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ГАЛИНА МИЛЕВА: По чл. 204 има предложение от народния представител Николай Петков и група народни представители.
Комисията подкрепя по принцип предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 204:
„Чл. 204. Който носи и употребява огнестрелно оръжие и боеприпаси за него за ловни, спортни или културни цели извън срока и не съгласно целите, посочени в документа, удостоверяващ причината за пребиваването, или в поканата за участие в съответното мероприятие, се наказва с глоба в размер на 1000 лв.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания? Няма.
Гласуваме чл. 204 в редакцията на комисията.
Гласували 108 народни представители: за 93, против няма, въздържали се 15.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ГАЛИНА МИЛЕВА: По чл. 205 има предложение от народния представител Николай Петков и група народни представители.
Комисията подкрепя по принцип предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 205:
„Чл. 205. Който транзитно преминава през територията на Република България и не декларира на ГКПП пренасяното от него огнестрелно оръжие и боеприпаси за него, се наказва с глоба в размер на 3000 лв.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Гласуваме чл. 205 в редакцията на комисията.
Гласували 105 народни представители: за 92, против няма, въздържали се 13.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ГАЛИНА МИЛЕВА: По чл. 206 има предложение от народния представител Николай Петков и група народни представители.
Комисията подкрепя по принцип предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 206:
„Чл. 206. (1) Който не уведоми предварително компетентния орган за извършване на транспортиране на приети за ремонт огнестрелни оръжия в случаите на чл. 143, се наказва с глоба в размер на 200 лв. и/или с имуществена санкция в размер на 1500 лв.
(2) При повторно нарушение по ал. 1 се налага глоба в размер на 500 лв. и/или имуществена санкция в размер на 2000 лв. и отнемане на разрешението за срок до една година.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Желаещи за изказване? Няма.
Гласуваме чл. 206.
Гласували 98 народни представители: за 86, против няма, въздържали се 12.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ГАЛИНА МИЛЕВА: По чл. 207 има предложение от народния представител Николай Петков и група народни представители.
Комисията подкрепя по принцип предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 207:
„Чл. 207. (1) Който извърши нарушение на чл. 144, т. 1 и 2, се наказва с глоба от 500 до 1000 лв. и/или с имуществена санкция от 2000 до 5000 лв.
(2) При повторно нарушение по ал. 1 се налага глоба от 1000 до 3000 лв. и/или имуществена санкция от 6000 до 10 000 лв. и отнемане на разрешението за срок до една година.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Има ли изказвания? Няма.
Гласуваме чл. 207.
Гласували 103 народни представители: за 89, против няма, въздържали се 14.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ГАЛИНА МИЛЕВА: По чл. 208 има предложение на народния представител Николай Петков и група народни представители.
Комисията подкрепя по принцип предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 208:
„Чл. 208. (1) Който извърши нарушение на чл. 144, т. 3 и 4, се наказва с глоба от 1000 до 2000 лв. и/или имуществена санкция от 5000 до 10 000 лв.
(2) При повторно нарушение по ал. 1 се налага глоба от 2000 до 6000 лв. и/или имуществена санкция от 10 000 до 20 000 лв. и отнемане на разрешението за срок до една година.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Гласуваме чл. 208.
Гласували 92 народни представители: за 80, против няма, въздържали се 12.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ГАЛИНА МИЛЕВА: По чл. 209 има предложение от народния представител Николай Петков и група народни представители.
Комисията подкрепя по принцип предложението.
Предложение на народните представители Лаков, Владимиров и Стоичков.
Комисията подкрепя по принцип предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 209:
„Чл. 209. (1) Който унищожава взривни вещества, боеприпаси и пиротехнически изделия, с изключение на фойерверки от категория 1, както и от категория 2 или от категория 3 в количествата по чл. 53, без да притежава квалификация и правоспособност за безопасност на труда при взривни работи, се наказва с глоба от 1000 до 3000 лв.
(2) При повторно нарушение по ал. 1 се налага глоба от 2000 до 6000 лв.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Има ли изказвания? Няма.
Гласуваме чл. 209.
Гласували 89 народни представители: за 82, против няма, въздържали се 7.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ГАЛИНА МИЛЕВА: По чл. 210 има предложение от народния представител Николай Петков и група народни представители.
Комисията подкрепя по принцип предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 210:
„Чл. 210. (1) Лице по чл. 13, ал. 4, което произвежда взривни вещества, оръжия, боеприпаси и пиротехнически изделия без удостоверение за производство или в нарушение на издадено удостоверение или извършва търговия с произведени от него изделия, се наказва с глоба от 1000 до 5000 лв. и/или с имуществена санкция от 10 000 до 30 000 лв.
(2) При повторно нарушение по ал. 1 се налага глоба от 5000 до 8000 лв. и/или имуществена санкция от 30 000 до 50 000 лв. и отнемане на удостоверението за срок до една година.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Има ли желаещи за изказване? Няма.
Гласуваме чл. 210 в редакцията на комисията.
Гласували 82 народни представители: за 75, против няма, въздържали се 7.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ГАЛИНА МИЛЕВА: По чл. 211 има предложение на народния представител Николай Петков и група народни представители.
Комисията подкрепя по принцип предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 211:
„Чл. 211. (1) Който в случаите на чл. 68, ал. 7 и чл. 83, ал. 7 не предостави незабавно получените взривни вещества, пиротехнически изделия, огнестрелни оръжия и боеприпаси за тях на компетентния орган за съхранение, се наказва с глоба в размер на 1000 лв. и/или с имуществена санкция в размер на 6000 лв.
(2) При повторно нарушение по ал. 1 се налага глоба в размер на 2000 лв. и/или имуществена санкция в размер на 10 000 лв.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Има ли изказвания? Няма.
Гласуваме чл. 211 в редакцията на комисията.
Гласували 81 народни представители: за 78, против няма, въздържали се 3.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ГАЛИНА МИЛЕВА: По чл. 212 има предложение на народния представител Николай Петков и група народни представители.
Комисията подкрепя по принцип предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 212:
„Чл. 212. За нарушение на този закон и на издадените въз основа на него нормативни актове, за което не е предвидено друго наказание, виновните лица се наказват с глоба от 500 до 2000 лв. и/или с имуществена санкция от 3 000 до 10 000 лв.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Има ли желаещи да вземат отношение по предлаганите санкции? Няма.
Гласуваме чл. 212 в редакцията на комисията.
Гласували 83 народни представители: за 81, против няма, въздържали се 2.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК КРАСИМИР ЦИПОВ: По чл. 213 има предложение на Николай Петков и група народни представители.
Комисията не подкрепя предложението.
Предложение на Христо Бисеров.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията не подкрепя текста на вносителя за чл. 213 и предлага той да бъде отхвърлен.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Подлагам на гласуване предложението на народния представител Николай Петков и група народни представители, което комисията не подкрепя.
Гласували 85 народни представители: за 6, против 63, въздържали се 16.
Предложението не е прието.
Сега гласуваме предложението на комисията, която не подкрепя текста на вносителя за чл. 213 и предлага той да бъде отхвърлен.
Моля, гласувайте предложението на комисията.
Гласували 88 народни представители: за 83, против няма, въздържали се 5.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК КРАСИМИР ЦИПОВ: Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Вчера отложихме гласуването на чл. 155 във връзка с чл. 214.
„ДОПЪЛНИТЕЛЕН ДОКЛАД
към Доклад за второ гласуване на Законопроекта за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия, № 053-06-34 от 20 юли 2010 г.
Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред на свое заседание, проведено на 1 септември 2010 г. разгледа и обсъди следните предложения.
По чл. 155 предложение на Николай Петков и група народни представители.
Комисията подкрепя предложението.
Предложение на народния представител Красимир Ципов, направено по реда на чл. 73, ал. 2, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 155:
„Чл. 155. (1) При настъпване на някое от обстоятелствата по чл. 58, ал. 1, т. 2-8 издаденото разрешение се отнема с решение на органа, издал разрешението.
(2) Решението по ал. 1 подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс, като обжалването не спира изпълнението му.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Има ли желаещи за изказване? Няма.
Подлагам на гласуване редакцията на чл. 155 по предложение на комисията.
Гласували 95 народни представители: за 88, против 1, въздържали се 6.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК КРАСИМИР ЦИПОВ: По чл. 214 има предложение на Христо Бисеров.
Комисията подкрепя по принцип предложението.
Предложение на Красимир Ципов, направено по реда на чл. 73, ал. 2, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 214, който става чл. 213:
„Чл. 213. (1) При издаване на решение по чл. 155 за отнемане на разрешение за осъществяване на дейност с взривни вещества, оръжия, боеприпаси и пиротехнически изделия или при прекратяване на разрешението поради прекратяване на дейността на лицето, органите по чл. 152 изземват с протокол по образец взривните вещества, оръжията, боеприпасите и пиротехническите изделия от лицето. Иззетите вещи се съхраняват съгласно изискванията на чл. 74, съответно чл. 98, ал. 1-3.
(2) Собственикът на вещите по ал. 1 може да прехвърли собствеността върху взривните вещества и пиротехническите изделия в срок 6 месеца, а върху оръжията и боеприпасите – в срок една година от изземването, на лица, получили разрешения за производство, търговия или придобиване.
(3) При издаване на решение по чл. 155 за отнемане на разрешение за осъществяване на дейност с взривни вещества, оръжия, боеприпаси и пиротехнически изделия, в случаите когато срещу лицето е образувано наказателно производство за умишлено престъпление от общ характер, органите по чл. 152 изземват с протокол по образец взривните вещества, оръжията, боеприпасите и пиротехническите изделия от лицето. Иззетите вещи се съхраняват съгласно изискванията на чл. 74, съответно чл. 98, ал. 1-3 в срок до три месеца от приключване на наказателното производство.
(4) Собственикът на вещите по ал. 3 може да прехвърли собствеността върху тях или да подаде заявление за издаване на съответното разрешение за дейности с тях по този закон или за връщане на отнетото разрешение, в срока по ал. 3.
(5) Когато собственикът не прехвърли собствеността върху вещите или не подаде заявление за издаване на съответно разрешение или за връщане на отнетото разрешение в сроковете по ал. 2 или 4, вещите се отнемат в полза на държавата със заповед на органа по чл. 155, ал. 1.
(6) Препис от заповедта по ал. 5 се изпраща на НАП за изпълнение.
(7) Заповедта по ал. 5 подлежи на обжалване по реда на АПК, като обжалването не спира изпълнението й.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Има ли желаещи за изказване? Няма.
Подлагам на гласуване чл. 213 в редакцията на комисията по допълнителния доклад.
Гласували 90 народни представители: за 85, против няма, въздържали се 5.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК КРАСИМИР ЦИПОВ: По чл. 215 има предложение на Христо Бисеров.
Комисията подкрепя по принцип предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 215, който става чл. 214:
„Чл. 214. (1) При установяване на нарушение по този закон, за което се предвижда наказание „отнемане на разрешението за определен срок”, органите по чл. 152 изземват с протокол по образец взривните вещества, оръжията, боеприпасите и пиротехническите изделия - обект на нарушението. Иззетите вещи се съхраняват съгласно изискванията на чл. 74, съответно чл. 98, ал. 1-3, за срока на действие на наложеното наказание и след изтичането му се предават на лицата, чието разрешение е било отнето.
(2) Когато издаденото разрешение за съответна дейност по този закон е изтекло преди или към момента на изтичане на срока по ал. 1, иззетите вещи се съхраняват от МВР до подновяване на разрешението. Ако съответното разрешение не бъде подновено в срок до 6 месеца след изтичането на срока по ал. 1, иззетите вещи се отнемат в полза на държавата със заповед на съответния административнонаказващ орган.
(3) Заповедта по ал. 2 подлежи на обжалване по реда на АПК като обжалването не спира изпълнението й.
(4) Препис от заповедта по ал. 2 се изпраща на НАП.
(5) След влизането в сила на наказателното постановление за извършено нарушение по чл. 166 иззетите взривни вещества за граждански цели подлежат на незабавно унищожаване при спазване изискванията на глава седма, раздел ІІ и разходите за него са за сметка на виновното лице.
(6) След влизането в сила на наказателното постановление за извършено нарушение по чл. 166 иззетите огнестрелни оръжия и боеприпаси за тях подлежат на незабавно унищожаване при спазване изискванията на глава седма, раздел ІІ и разходите за него са за сметка на виновното лице.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Има ли желаещи да направят редакционни поправки по предложения текст? Няма.
Гласуваме чл. 214 по предложение на комисията.
Гласували 93 народни представители: за 85, против няма, въздържали се 8.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК КРАСИМИР ЦИПОВ: По чл. 216 има предложение на Христо Бисеров.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 216, който става чл. 215:
„Чл. 215. (1) Актовете, с които се установяват нарушенията по този закон, се съставят от полицейските органи на МВР.
(2) Наказателните постановления се издават от министъра на вътрешните работи или от оправомощени от него длъжностни лица съобразно тяхната компетентност.
(3) За неуредените в този закон случаи по съставянето на актовете, издаването и обжалването на наказателните постановления и по изпълнението на наложените наказания се прилагат разпоредбите на Закона за административните нарушения и наказания.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Има ли желаещи да вземат отношение? Няма.
Подлагам на гласуване чл. 215 по доклада на комисията.
Гласували 90 народни представители: за 83, против няма, въздържали се 7.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК КРАСИМИР ЦИПОВ: По чл. 217 – предложение от народния представител Христо Бисеров.
Комисията подкрепя по принцип предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 217, който става чл. 216:
„Чл. 216. (1) След влизането в сила на наказателно постановление, с което се налага наказание, препис от него се предоставя на компетентния орган в МВР, издал съответното разрешение. Иззетите в този случай разрешения се изпращат на съответния компетентен орган на МВР за съхранение и отчет.
(2) Наказанието „отнемане на разрешението” тече от датата на изземване на разрешението.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Има ли желаещи за изказвания? Няма.
Гласуваме чл. 216 в редакцията и номерацията на комисията.
Гласували 90 народни представители: за 83, против няма, въздържали се 7.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК КРАСИМИР ЦИПОВ: Комисията не подкрепя текста на вносителя за чл. 218 и предлага той да бъде отхвърлен.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Има ли други мнения? Няма.
Подлагам на гласуване предложението на комисията за отхвърляне на чл. 218 по вносител.
Гласували 90 народни представители: за 84, против няма, въздържали се 6.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК КРАСИМИР ЦИПОВ: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 219, който става чл. 217:
„Чл. 217. (1) Глобите, предвидени в този закон, се налагат на физическо лице или на длъжностно лице в юридическо лице, регистрирано като търговец, в юридическо лице с нестопанска цел, регистрирани по националното законодателство на държава членка или в юридическо лице, създадено със закон или с акт на Министерския съвет.
(2) Имуществените санкции, предвидени в този закон, се налагат на физически и юридически лица, регистрирани като търговци, на юридически лица с нестопанска цел, регистрирани по националното законодателство на държава членка или на юридическо лице, създадено със закон или с акт на Министерския съвет.
(3) Глобите и имуществените санкции, предвидени в този закон, се налагат, ако извършеното не съставлява престъпление.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Желаещи за изказвания? Няма.
Гласуваме чл. 217 в номерацията и редакцията на комисията.
Гласували 95 народни представители: за 86, против няма, въздържали се 9.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК КРАСИМИР ЦИПОВ: „Допълнителни разпоредби”.
Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на подразделението на закона.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Гласуваме наименованието на подразделението.
Гласували 87 народни представители: за 81, против няма, въздържали се 6.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК КРАСИМИР ЦИПОВ: По § 1 – предложение на Николай Петков и група народни представители.
Комисията подкрепя по принцип предложението.
Предложение от народния представител Антоний Йорданов.
Предложението е оттеглено с писмено заявление.
Предложение от народния представител Христо Бисеров.
Комисията не подкрепя предложението:
1. В § 1, т. 1 думата „компонент” (употребена два пъти) се заменя с думата „елемент”, а изразът „ударен механизъм” се заличава.
2. В § 1, т. 12 изразът „куршуми с барутен заряд” се заменя с израза „куршуми, съдържащи заряд”.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 1:
„§ 1. По смисъла на този закон:
1. „Част на огнестрелно оръжие“ е всеки компонент или резервен компонент, специално проектиран за огнестрелно оръжие и основен за неговото функциониране, включително цев, затворна рама или цевна кутия, затвор или барабан, ударен механизъм или затворен блок и всяко устройство, което е предназначено или пригодено да заглушава звука от изстрел с огнестрелно оръжие.
2. „Основен компонент на огнестрелно оръжие“ е затворен механизъм, патронник и цев на огнестрелно оръжие, които като отделни предмети са включени в категорията на огнестрелните оръжия, на които са монтирани или са предназначени да бъдат монтирани.
3. „Късоцевно огнестрелно оръжие“ е огнестрелно оръжие, чиято цев не надхвърля 30 сантиметра или общата дължина на което не надвишава 60 сантиметра.
4. „Дългоцевно огнестрелно оръжие“ е всяко огнестрелно оръжие, което не е късоцевно огнестрелно оръжие.
5. „Автоматично огнестрелно оръжие“ е огнестрелно оръжие, което след всеки произведен изстрел се презарежда автоматично и което може с едно натискане на спусъка да произведе серия от няколко изстрела.
6. „Полуавтоматично огнестрелно оръжие“ е огнестрелно оръжие, което след всеки произведен изстрел се презарежда автоматично и което не може с едно натискане на спусъка да произведе повече от един изстрел.
7. „Многозарядно огнестрелно оръжиe“ е огнестрелно оръжие без пълнител, което се зарежда преди всеки изстрел посредством ръчно вкарване на патрона в цевта или в предвидена за това камера, разположена на входа на цевта.
9. „Пневматично оръжиe“ е техническо средство, което чрез използване енергията на сгъстени газове може да изхвърля съчми, имащи дулен пробег, които получават целенасочено движение и причиняват механично поразяване на целта.
10. „Газово и сигнално оръжиe“ е техническо средство, конструирано за употреба на боеприпаси, използващи енергията на взривните вещества и които имат задушливо, упойващо и сълзотворно действие или светлинен и звуков ефект.
11. „Боеприпаси с бронебойно действие“ са боеприпаси за военна употреба с блиндирани куршуми с твърдо перфориращо ядро.
12. „Боеприпаси с експлозивно действие“ са боеприпаси за военна употреба с куршуми с барутен заряд, който експлодира при съприкосновение с целта.
13. „Боеприпаси със запалително действие“ са боеприпаси за военна употреба с куршуми със заряд от химическа смес, които избухват при контакт с въздуха или при съприкосновение с целта.
14. „Взривни вещества за граждански цели“ са взривните вещества, попадащи в Клас I от Препоръките на ООН за превоз на опасни товари.
15. „Фойерверк“ е пиротехническо изделие за увеселителни цели.
16. „Сценично пиротехническо изделие“ е пиротехническо изделие, предназначено за употреба на сцена в закрити помещения или на открито, включително във филмови или телевизионни продукции, или за друга подобна употреба.
17. „Пиротехнически изделия за превозни средства” са части от устройства за безопасност в превозни средства, които съдържат пиротехнически вещества, използвани за задействане на тези или други устройства.
18. „Европейски паспорт за огнестрелно оръжие“ е официален удостоверителен документ, издаден от компетентните органи на държава членка по искане на лице, което притежава разрешение за носене и употреба на огнестрелно оръжие, при преминаването му от територията на една държава членка в друга. Европейският паспорт съдържа номер, срок на валидност, лични данни на лицето, идентификационни данни на огнестрелното оръжие, номер, дата и срок на валидност на разрешението за носене и употреба, както и информация за забрани или разрешителен режим в съответните държави членки за посоченото в паспорта оръжие.
19. „Проследяване“ е системно регистриране на движението на взривни вещества, пиротехнически изделия, оръжия и боеприпаси от лицето, получило разрешение за производство, до крайния ползвател с цел предотвратяване, разкриване и разследване на престъпления от компетентните органи.
20. „Транзитен превоз“ е транспортирането на взривни вещества, пиротехнически изделия, огнестрелни оръжия и боеприпаси от територията на трета държава през територията на Република България за територията на друга трета държава.
21. “Внос и износ” е физическото преминаване на взривни вещества, пиротехнически изделия, огнестрелни оръжия и боеприпаси през границата от трета държава за Република България и от Република България за трета държава.
22. „Повторно“ е нарушението, извършено в едногодишен срок от влизането в сила на наказателно постановление, с което нарушителят е наказан за същото по вид нарушение.
23. „Идентификационни данни на взривни вещества” са наименование, качествен и количествен състав, партиден или сериен номер, дата на производство, срок на годност, име и адрес на производителя и инструкция за безопасна употреба и транспортиране.
24. „Идентификационни данни на пиротехническите изделия” са вид, модел, категория, търговска марка, партиден или сериен номер, дата на производство, срок на годност, име и адрес на производителя и инструкция за безопасна употреба.
25. „Идентификационни данни на огнестрелни оръжия” са вид, модел, калибър, категория, търговска марка и данни от уникалната маркировка по чл. 26 или маркировката, съгласно Конвенцията относно взаимното признаване на контролните щемпели върху преносимите огнестрелни оръжия, подписана на 1 юли 1969 г.
26. „Идентификационни данни на боеприпаси за огнестрелни оръжия” са данни от уникалната маркировка по чл. 27 или маркировката, съгласно Конвенцията относно взаимното признаване на контролните щемпели върху преносимите огнестрелни оръжия, подписана на 1 юли 1969 г.
27. “Идентификационни данни на неогнестрелни оръжия” са вид, модел, калибър, сериен номер, име на производителя, година на производство.
28. “Идентификационни данни на боеприпаси за неогнестрелни оръжия” са вид, калибър, име на производителя, държава на производство и година на производство.
29. “Идентификационни данни на части от огнестрелни оръжия и на основни компоненти” са вид, модел, калибър и данни от уникалната маркировка по чл. 26 или маркировката, съгласно Конвенция относно взаимното признаване на контролните щемпели върху преносимите огнестрелни оръжия, подписана на 1 юли 1969 г.
30. „Снарядена гилза” е съвкупност от гилза и капсул.
31. “Видоизменяне” е всяка техническа операция, водеща до съществена промяна на основните характеристики на оръжието, както и на основните му компоненти и части.
32. „Държава – членка” е държава - членка на Европейския съюз.
33. „Трета държава” е всяка държава, която не е член на Европейския съюз, не е страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство или не е Конфедерация Швейцария.
34. „Физическо лице” е лице, пребиваващо на територията на държавата, в която е постоянният адрес на лицето, вписан в документа му за самоличност”.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Желаещи за изказване? Няма.
ДОКЛАДЧИК КРАСИМИР ЦИПОВ: Госпожо председател, не съм изчел т. 9:
„9. „Пневматично оръжие” е техническо средство, което чрез използване енергията на сгъстени газове може да изхвърля съчми, имащи дулен пробег, които получават целенасочено движение и причиняват механично поразяване на целта”.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Едно предложение като нормативна техника – редакционно. Обикновено, когато се правят легални дефиниции, за прегледност и лекота при търсенето за този, който ползва и прилага нормативния акт, те се подреждат по азбучен ред.
Затова след консултации с експертите, след като преминем в режим на гласуване, ще подложа на гласуване по § 1 легалните дефиниции за различните понятия, употребявани в закона, да бъдат подредени по азбучен ред.
Преминаваме към режим на гласуване.
Подлагам на гласуване предложението на народния представител Христо Бисеров, което комисията не подкрепя.
Гласували 88 народни представители: за 18, против 68, въздържали се 2.
Предложението не е прието.
Сега подлагам на гласуване редакционното предложение в § 1 понятията да бъдат подредени с техните легални определения по азбучен ред, по първа буква на понятието.
Гласували 89 народни представители: за 87, против няма, въздържали се 2.
Предложението е прието.
Гласуваме § 1 по доклада на комисията и съгласно приетото от нас решение за подреждане по азбучен ред – по първа буква на понятието.
Гласуваме!
Гласували 87 народни представители: за 77, против няма, въздържали се 10.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК КРАСИМИР ЦИПОВ: Комисията предлага да се създаде нов § 2:
„§ 2. Разпоредбите на този закон, които се прилагат за държавите – членки и гражданите на Европейския съюз, се прилагат и за държавите – страни по Споразумението за Европейското икономическо пространство и Конфедерация Швейцария и техните граждани”.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Има ли становища? Не.
Гласуваме § 2 по предложение на комисията.
Гласували 89 народни представители: за 84, против 1, въздържали се 4.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК КРАСИМИР ЦИПОВ: Комисията предлага § 2 да бъде отхвърлен, тъй като е отразен на систематичното му място в § 1, т. 34.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Гласуваме предложението на комисията.
Гласували 90 народни представители: за 87, против няма, въздържали се 3.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК КРАСИМИР ЦИПОВ: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 3.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Гласуваме § 3.
Гласували 85 народни представители: за 80, против няма, въздържали се 5.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК КРАСИМИР ЦИПОВ: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 4:
„§ 4. Този закон въвежда изискванията на Директива 91/477/ЕИО на Съвета от 18 юни 1991 г. относно контрола на придобиването и притежаването на оръжие, съответните изисквания на Директива 93/15/ЕИО на Съвета от 5 април 1993 г. за хармонизиране на разпоредбите, свързани с пускането на пазара и надзора на взривни вещества с гражданско предназначение, съответните изисквания на Директива 2007/23/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 май 2007 г. относно пускането на пазара на пиротехнически изделия (ОВ, L 154/1 от 14 юни 2007 г.), изискванията на Директива 2008/43/ЕО на Комисията от 4 април 2008 г. относно въвеждането съгласно Директива 93/15/ЕИО на Съвета на система за идентификация и проследяване на взривни вещества с гражданско предназначение (ОВ, L 94/8 от 5 април 2008 г.) и изискванията на Директива 2008/51/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 21 май 2008 г. за изменение на Директива 91/477/ЕИО на Съвета относно контрола на придобиването и притежаването на оръжие (OB, L 179/5, 8 юли 2008 г.).”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания? Няма.
Гласуваме § 4 в редакцията на комисията.
Гласували 86 народни представители: за 83, против 1, въздържали се 2.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК КРАСИМИР ЦИПОВ: „Преходни и заключителни разпоредби.”
Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на подразделението на закона.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 5.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Гласуваме ан блок наименованието на подразделението и § 5 по вносител, които се подкрепят от комисията.
Гласували 87 народни представители: за 82, против няма, въздържали се 5.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК КРАСИМИР ЦИПОВ: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на §6:
„§ 6. (1) Висящите производства по издаване или подновяване на разрешения за производство, търговия и ремонтни дейности до влизането в сила на закона се довършват по досегашния ред.
(2) Висящите производства по издаване или подновяване на разрешения за дейности, различни от посочените в ал. 1, до влизането в сила на закона се довършват при условията и по реда, предвидени в него.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания? Няма.
Гласуваме § 6.
Гласували 86 народни представители: за 81, против няма, въздържали се 5.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК КРАСИМИР ЦИПОВ: Параграф 7 – предложение на Николай Петков и група народни представители.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 7:
„§ 7. Срокът на действие на издадените разрешения за производство, търговия и ремонтни дейности по реда на отменения Закон за контрол над взривните вещества, огнестрелните оръжия и боеприпасите, чийто срок изтича към датата на влизане в сила на закона, се удължава служебно с шест месеца от съответния орган, издал разрешението.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА: Гласуваме § 7 в редакцията на комисията.
Гласували 84 народни представители: за 78, против няма, въздържали се 6.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК КРАСИМИР ЦИПОВ: Параграф 8 – предложение на Христо Бисеров:
„В § 8 се създава нова ал. 2 със следното съдържание:
„Издадените и подновени разрешения за съхранение, и/или носене и употреба на огнестрелни оръжия и боеприпаси за тях, при действие на отменения Закон за контрол над взривните вещества, огнестрелните оръжия и боеприпасите са валидни за срок от пет години, ако това е извършено през 2010 г.”
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 8:
„§ 8. Издадените до влизането в сила на закона разрешения за осъществяване на дейности с взривни вещества, огнестрелни оръжия и боеприпаси за тях, с изключение на разрешенията по § 7, и документи за пренасяне на изделията в рамките на Европейския съюз запазват действието си до изтичането на срока им.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА: Господин Стоилов, заповядайте за изказване.
ЯНАКИ СТОИЛОВ (КБ): Госпожо председател, госпожи и господа народни представители! Още когато обсъждахме чл. 84, който урежда срока, за който се издават разрешенията за носене и употреба на огнестрелно оръжие, поставих въпрос, който сега кореспондира с § 8.
Нека да припомня, че тогава приехме срока, за който се издават тези разрешения, да бъде удължен от 3 на 5 години. Това облекчава в масовия случай притежателите, защото се изискват твърде много документи и е целесъобразно периодичното преиздаване на тези разрешения да бъде през този 5-годишен срок.
В редакцията на § 8 се казва, че издадените разрешения запазват срока на своето действие, но това не е достатъчно, ако искаме новоприетият срок да се прилага и към заварените случаи. Ако такава е идеята на комисията и на народното представителство, което е подкрепило този текст, предлагам на финала на § 8 следната редакция: да се добавят думите „или на срока по чл. 84”. Тоест да се запази принципът, че издаваните до влизането в сила на закона разрешения за осъществяване на дейности, тъй като тук се визират и взривни вещества, огнестрелни оръжия и боеприпаси, да действат за срока, за който са издадени, но за случаите по чл. 84 автоматично да започне да се прилага новият срок и той да действа до изтичането на петте години. По този начин ще бъдат обхванати и сегашните разрешения, които иначе биха изтекли на третата година, и тогава ще се окаже, че приетият срок в чл. 84, ако не се допълни текстът, който предлагам, ще започне да действа само за новоиздаваните разрешения. Мисля, че имаме всички основания да разпрострем действието на този срок и към заварените случаи, така че той вместо да изтече на третата година, да изтече на петата година по силата на закона и тогава вече да се подновяват тези разрешения, с изискването на всички документи.
Госпожо председател, моето редакционно допълнение на текста на § 8 е: да се добавят на края на изречението думите „или на срока по чл. 84”.
Надявам се, че и ръководството на комисията, което споделяше тази идея, ще я изрази и тук, в залата, за да се получи достатъчно мотивация от народните представители за подкрепа на това предложение. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА: Благодаря.
Реплики?
От името на вносителя има желание за изявление.
Заповядайте.
БОЖИДАР ВАСИЛЕВ: Ще се представя за протокола: аз съм комисар Божидар Димитров Василев – началник на сектор „Контрол на общоопасните средства” в Главна дирекция „Охранителна полиция” към МВР.
По въпроса на народния представител Янаки Стоилов като експерт мога да кажа, че този закон има нова визия въз основа на изискванията на директивите на Европейския съюз. Те са заложени в този закон с нови нормативни документи. Първо, ще се издават нови документи, за което трябва да направим автоматизирания регистър на лицата, които притежават огнестрелни оръжия, взривни материали, пиротехнически изделия и т.н. От гледна точка на технологията за новите документи ние сме заложили подновяването на разрешителните да става поетапно. Ако автоматично пренесем тази материя, няма да можем да създадем този нов регистър. Данните за лицата и удостоверителните документи, които ще издаваме, са нов образец.
ЯНАКИ СТОИЛОВ (КБ, от място): Това ще стане по-късно за някои.
БОЖИДАР ВАСИЛЕВ: Това ще стане постъпателно. Сега изменяме срока на пет години. С изтичането на досегашния срок от три години не искаме да правим кампания и да обременяваме хората, тоест изведнъж всички да започнат да си сменят документите. Ще направим така, че с изтичането на срока да се издават новите документи.
ЯНАКИ СТОИЛОВ (КБ, от място): От този срок няма да се възползват сега издаваните документи.
БОЖИДАР ВАСИЛЕВ: Да, но чл. 87 има изисквания, които ние трябва да спазим. Трябва да спазим изискванията за разрешението за носене и съхранение. Там трябва да се извършат някои технологически проверки – примерно мястото за съхранение. Човекът може да е сменил постоянния си адрес. Влизаме в колизия с изискванията на чл. 87 във връзка с чл. 58. Няма как да стане автоматично.
За да можем да създадем новия автоматизиран регистър и той да функционира в пълната си сила, трябва да извършим тази пререгистрация, тоест подновяване на разрешенията за носене на оръжие, плюс това и новите образци документи, които трябва да издадем. Няма да има напрежение, тъй като – пак казвам – всичко ще бъде плавно, с изтичането на срока ...
ЯНАКИ СТОИЛОВ (КБ, от място): Не трябва да е къс интервалът за този голям набор от документи.
БОЖИДАР ВАСИЛЕВ: Безспорно, но за пет години могат да се случат много неща. Например да вземем психологическото състояние на един ловец, на физическо лице, което притежава огнестрелно оръжие за самоотбрана. Срокът е много дълъг. Може би ще изпуснем някои основни моменти в изискванията на чл. 87 във връзка с чл. 58. Това е нашето експертно становище.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА: Господин Стоилов, поддържате ли предложението след тези обяснения?
ЯНАКИ СТОИЛОВ (КБ, от място): Да, поддържам го.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА: Добре, ще го подложим на гласуване и залата ще прецени.
Има ли други народни представители, желаещи да вземат отношение по този текст? Не виждам.
Първо подлагам на гласуване предложението, направено от народния представител Янаки Стоилов – в края на изречението на § 8 да се добавят думите „или на срока по чл. 84”.
Гласували 79 народни представители: за 19, против 47, въздържали се 13.
Предложението не е прието.
Подлагам на гласуване предложението на народния представител Христо Бисеров, което не се подкрепя от комисията.
Гласували 74 народни представители: за 9, против 61, въздържали се 4.
Предложението не е прието.
Подлагам на гласуване § 8 в редакцията на комисията.
Гласували 74 народни представители: за 66, против няма, въздържали се 8.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК КРАСИМИР ЦИПОВ: Госпожо председател, позволете ми да се върнем на § 1, тъй като стенографите ми обърнаха внимание, че не съм прочел коректно точки 7 и 8. Ще си позволя да ги прочета отново:
„7. „Многозарядно огнестрелно оръжие” е огнестрелно оръжие, което след всеки произведен изстрел се презарежда ръчно чрез вкарване в цевта на патрон, който постъпва от пълнителя посредством придвижване с помощта на механизъм.
8. „Еднозарядно огнестрелно оръжие” е огнестрелно оръжие без пълнител, което се зарежда преди всеки изстрел посредством ръчно вкарване на патрона в цевта или в предвидена за това камера, разположена на входа на цевта.”
Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА: Благодаря, господин Ципов. Това, което прочетохте за точки 7 и 8 на § 1 в редакцията на комисията е точно това, което имам в доклада пред себе си. Правя това уточнение, защото имахме проблеми преди време.
Връщаме гласуването поради допуснати грешки от името на докладващия заместник-председател на комисията.
Подлагам отново на гласуване т. 7 и 8 на § 1 от Допълнителните разпоредби в редакцията, която сега беше прочетена.
Гласували 78 народни представители: за 74, против няма, въздържали се 4.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК КРАСИМИР ЦИПОВ: По § 9 комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на параграфа:
„§ 9. (1) Лицата, чиято дейност се състои в производство, търговия, транспортиране и/или внос/износ на пиротехнически изделия, в срок до шест месеца от влизането в сила на закона предприемат действия за издаване на съответните разрешения.
(2) Лицата, които са придобили пиротехнически изделия, с изключение на фойерверки от категория 1, или които съхраняват или употребяват такива, в срока по ал. 1 предприемат действия за издаване на съответните разрешения.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА: Желаещи за изказване? Няма.
Моля, гласувайте § 9 в редакцията на комисията.
Гласували 70 народни представители: за 66, против няма, въздържали се 4.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК КРАСИМИР ЦИПОВ: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 10:
„§ 10. Лица, чиято дейност се състои в производство или търговия с неогнестрелни оръжия и боеприпаси за тях, в срок до шест месеца от влизането в сила на закона предприемат действия за получаване на съответните разрешения.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА: Нека да гласуваме този текст на § 10 в редакцията на комисията.
Гласували 74 народни представители: за 71, против няма, въздържали се 3.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК КРАСИМИР ЦИПОВ: По § 11 има предложение на народния представител Христо Бисеров:
„Параграф 11 да отпадне.”
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 11:
„§ 11. Лицата, придобили неогнестрелни оръжия (газово и сигнално оръжие или пневматично оръжие с кинетична енергия над 24 джаула) до влизането в сила на закона, ги декларират пред началника на РУ на МВР по местонахождението на обекта за съхранение или по постоянния адрес на физическото лице в срок до една година от влизането му сила.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА: Няма желаещи за изказване.
Подлагам на гласуване предложението на народния представител Христо Бисеров, което не се подкрепя от комисията.
Гласували 73 народни представители: за 23, против 46, въздържали се 4.
Предложението не се приема.
Сега подлагам на гласуване § 11 в редакцията на комисията.
Гласували 70 народни представители: за 70, против и въздържали се няма.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК КРАСИМИР ЦИПОВ: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 12:
„§ 12. (1) Произведените или внесените на територията на Република България фойерверки от категории 1, 2 и 3 след 4 юли 2010 г. трябва да имат нанесена “СЕ” маркировка.
(2) Търговията, транспортирането, придобиването, съхранението или употребата на фойерверки от категории 1, 2 и 3, произведени преди 4 юли 2010 г., без нанесена “СЕ” маркировка се извършва до изчерпване на наличните количества.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Гласуваме § 12.
Гласували 70 народни представители: за 65, против няма, въздържали се 5.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК КРАСИМИР ЦИПОВ: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 13:
„§ 13. (1) Произведените или внесените на територията на Република България пиротехнически изделия, различни от тези по § 12, след 4 юли 2013 г. трябва да имат нанесена “СЕ” маркировка.
(2) Търговията, транспортирането, придобиването, съхранението или употребата на пиротехнически изделия по ал. 1, произведени преди 4 юли 2013 г., без нанесена “СЕ” маркировка се извършва до изчерпване на наличните количества.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Гласуваме § 13 по доклада на комисията.
Гласували 74 народни представители: за 71, против няма, въздържали се 3.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК КРАСИМИР ЦИПОВ: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 14:
„§ 14. (1) Произведените или внесените на територията на Република България взривни вещества за граждански цели след 5 април 2012 г. трябва да имат нанесена уникална идентификация съгласно чл. 29.
(2) Търговията, транспортирането, придобиването, съхранението или употребата на взривни вещества за граждански цели, произведени преди 5 април 2012 г., без нанесена уникална идентификация съгласно чл. 29 се извършва до изчерпване на наличните количества.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Гласуваме § 14.
Гласували 68 народни представители: за 64, против няма, въздържали се 4.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК КРАСИМИР ЦИПОВ: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 15:
„§ 15. (1) Произведените или внесените на територията на Република България огнестрелни оръжия и боеприпаси за тях след 28 юли 2010 г. трябва да имат нанесена уникална маркировка съгласно чл. 26 и 27 или маркировка съгласно Конвенцията относно взаимното признаване на контролните щемпели върху преносимите огнестрелни оръжия, подписана на 1 юли 1969 г.
(2) Търговията, транспортирането, придобиването, съхранението или носенето и/или употребата на огнестрелни оръжия и боеприпаси за тях, произведени преди 28 юли 2010 г., без нанесена уникална маркировка съгласно чл. 26 и 27 или маркировка съгласно Конвенцията относно взаимното признаване на контролните щемпели върху преносимите огнестрелни оръжия, подписана на 1 юли 1969 г., се извършва до изчерпване на наличните количества.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Гласуваме.
Гласували 75 народни представители: за 70, против няма, въздържали се 5.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК КРАСИМИР ЦИПОВ: Комисията подкрепя текста на комисията за § 16.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Гласуваме § 16.
Гласували 73 народни представители: за 69, против няма, въздържали се 4.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК КРАСИМИР ЦИПОВ: По § 17 има предложение на народния представител Николай Петков и група народни представители.
Комисията подкрепя по принцип предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 17:
„§ 17. В срок от шест месеца след влизането в сила на закона:
1. Министерският съвет приема подзаконовите актове по прилагането му;
2. Министърът на вътрешните работи издава подзаконовите актове по прилагането му.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Гласуваме § 17.
Гласували 77 народни представители: за 70, против няма, въздържали се 7.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК КРАСИМИР ЦИПОВ: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следните редакция на § 18:
„§ 18. Министърът на вътрешните работи утвърждава със заповед образците на документи по закона.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Гласуваме § 18.
Гласували 71 народни представители: за 65, против няма, въздържали се 6.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК КРАСИМИР ЦИПОВ: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 19:
„§ 19. Физически и юридически лица, регистрирани като търговци по реда на Търговския закон, които не са се пререгистрирали в срока по § 4 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за търговския регистър, представят оригинал или заверено копие от удостоверение за актуалното състояние на търговската регистрация вместо ЕИК до изтичането на срока по § 4 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за търговския регистър.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Гласуваме § 19.
Гласували 78 народни представители: за 72, против няма, въздържали се 6.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК КРАСИМИР ЦИПОВ: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 20:
„§ 20. Подзаконовите нормативни актове за прилагането на отменения Закон за контрол над взривните вещества, огнестрелните оръжия и боеприпасите се прилагат, доколкото не противоречат на този закон.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Гласуваме § 20.
Гласували 78 народни представители: за 70, против няма, въздържали се 8.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК КРАСИМИР ЦИПОВ: Комисията предлага да се създаде нов § 21:
„§ 21. Разпоредбите на чл. 108 и 109 не се прилагат, когато се използва общата електронна система за одобрение на транспортирането на взривни вещества за граждански цели в рамките на Европейския съюз.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Гласуваме новия § 21 по предложение на комисията.
Гласували 74 народни представители: за 68, против няма, въздържали се 6.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК КРАСИМИР ЦИПОВ: Предложение на народния представител Христо Бисеров за § 21:
В § 21 се създава нова ал. 2:
„(2) В Закона за лова и опазване на дивеча в чл. 56, ал.1 се добавя ново изречение второ със следното съдържание: „За доубиване на едър дивеч може да се ползва късо нарезно оръжие.”
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 21, който става § 22.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Гласуваме предложението на народния представител Христо Бисеров, което комисията не подкрепя.
Гласували 76 народни представители: за 25, против 48, въздържали се 3.
Предложението не е прието.
Гласуваме предложението на комисията в подкрепа текста на вносителя с преномериране в § 22.
Гласували 72 народни представители: за 66, против 1, въздържали се 5.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК КРАСИМИР ЦИПОВ: По параграфи 22, 23, 24 и 25 комисията подкрепя текстовете на вносителя, които стават съответно параграфи 23, 24, 25 и 26.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Ан блок гласуваме параграфи с номера по доклада на комисията от 23 до 26 включително.
Гласували 74 народни представители: за 68, против няма, въздържали се 6.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК КРАСИМИР ЦИПОВ: Комисията предлага да се създадат нови параграфи 27, 28, 29 и 30:
„§ 27. В Закона за гражданското въздухоплаване в чл. 91 след думата „боеприпаси” се добавя „пиротехнически изделия” и се поставя запетая.
§ 28. В Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража в чл. 97, т. 3 след думите „взривни вещества” се добавя „пиротехнически изделия” и се поставя запетая.
§ 29. В Закона за митниците в чл. 229, ал. 5 след думата „боеприпаси” съюза „и” се заменя със запетая и накрая се добавя „и пиротехнически изделия”.
§ 30. В Закона за чужденците в Република България в чл. 10, ал. 1, т. 3 след думата „боеприпаси” се добавя „пиротехнически изделия” и се поставя запетая.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Желаещи за изказвания няма.
Подлагам на гласуване параграфи с номера 27, 28, 29 и 30 по предложението на комисията.
Гласували 75 народни представители: за 70, против няма, въздържали се 5.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК КРАСИМИР ЦИПОВ: По § 26 има предложение на Николай Петков и група народни представители.
Комисията подкрепя по принцип предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 26, който става § 32:
„§ 32. Законът влиза в сила от 28 юли 2010 г. с изключение на:
1. чл. 15, чл. 16, чл. 17, ал. 3, чл. 29, ал. 1-3, чл. 30, чл. 33, чл. 34, чл. 44, чл. 72, чл. 107, чл. 110, чл. 121, ал. 2, т. 10, чл. 130, чл. 145, ал. 1, т. 5, чл. 162, чл. 163, чл. 164, чл. 166, ал. 2 и 4, чл. 169 и чл. 214, ал. 5, които влизат в сила от 5 април 2012 г.;
2. чл. 94, ал. 1, който влиза в сила от 1 януари 2011 г.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Подлагам на гласуване § 32 в редакцията на комисията.
ДОКЛАДЧИК КРАСИМИР ЦИПОВ: Извинявайте, госпожо председател.
Правя предложение за редакционна поправка в текста преди точка 1 – думите „28 юли 2010 г.” да бъдат заменени с „деня на обнародването му в „Държавен вестник”.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Отменете гласуването.
Подлагам на гласуване редакционната поправка – „Законът влиза в сила от деня на обнародването му”, с изключение на останалите текстове.
Гласуваме редакционната поправка вместо „28 юли 2010 г.” да бъде „от деня на влизането му в сила”.
Гласували 73 народни представители: за 68, против 1, въздържали се 4.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК КРАСИМИР ЦИПОВ: Имам още едно предложение, госпожо председател, по точка 2 – думите „1 януари 2011 г.” да бъдат заменени с „1 март 2011 г.”.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Гласуваме редакционната поправка в точка 2 на § 32, вместо „1 януари 2011 г.” да бъде „1 март 2011 г.”.
Гласували 73 народни представители: за 68, против 1, въздържали се 4.
Предложението е прието.
Гласуваме целия § 32 с приетите току-що редакционни поправки по него.
Гласували 72 народни представители: за 66, против няма, въздържали се 6.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК КРАСИМИР ЦИПОВ: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 27, който става § 31.
Комисията подкрепя текста на вносителя за Приложение № 1.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Ан блок гласуваме § 31 в номерацията на комисията и Приложение № 1.
Гласували 76 народни представители: за 69, против няма, въздържали се 7.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК КРАСИМИР ЦИПОВ: По Приложение № 2 има една малка техническа корекция в края. С оглед на това предлагам да гласуваме Приложение № 2 по доклада на комисията, тъй като заради тази малка техническа корекция трябва да се изчете доста дълго приложение. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: А и няма как да стане това в табличния вид, който е представен по доклада.
Подлагам на гласуване Приложение № 2 към чл. 108, ал. 1 и 3, съгласно доклада на комисията.
Гласували 75 народни представители: за 69, против няма, въздържали се 6.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК КРАСИМИР ЦИПОВ: Същото предложение, госпожо председател, и по отношение на Приложение № 3, съгласно доклада.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Подлагам на гласуване Приложение № 3 към чл. 119, ал. 3, съгласно доклада на комисията.
Гласували 73 народни представители: за 66, против няма, въздържали се 7.
Предложението е прието, а с това на второ гласуване Законопроектът за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия. (Ръкопляскания.)
ДОКЛАДЧИК КРАСИМИР ЦИПОВ: Позволете ми, госпожо председател, да изразя благодарността на всички народни представители от Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред, към експертите от вносителите от двете министерства, както и от представителите на всички неправителствени организации, които дадоха своя дан в приемането на този закон. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: От своя страна ние благодарим на господин Ципов за стоицизма при докладване на текстовете за второ гласуване.
Почивка – продължаваме в 11, 00 ч., с парламентарен контрол.

(След почивката.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Заседанието продължава с предвидения парламентарен контрол.
Новопостъпили питания за периода от 30 юли до 2 септември 2010 г.:
Питане от народния представител Димитър Ангелов Горов към Анна-Мария Борисова – министър на здравеопазването, относно политиката на Министерството на здравеопазването по отношение финансирането на болничните заведения в страната. Следва да се отговори в пленарното заседание на 10 септември 2010 г.
Питане от народния представител Емилия Масларова към Сергей Игнатов – министър на образованието, младежта и науката, относно реализация на модул „Подпомагане храненето на деца от подготвителните групи в детските градини, децата от подготвителните класове в училище и учениците от първи до четвърти клас”. Следва да се отговори в пленарното заседание на 10 септември 2010 г.
Питане от народния представител Емилия Масларова към Мирослав Найденов – министър на земеделието и храните, относно реализация на схемата „Училищен плод”, финансирана от Европейския съюз. Следва да се отговори в пленарното заседание на 10 септември 2010 г.
Писмени отговори за връчване:
- от заместник министър-председателя и министър на финансите Симеон Дянков на въпрос от народния представител Иван Николаев Иванов;
- от министъра на земеделието и храните Мирослав Найденов на въпрос от народния представител Иван Николаев Иванов;
- от министъра на правосъдието Маргарита Попова на въпрос от народния представител Иван Николаев Иванов;
- от министъра на икономиката, енергетиката и туризма Трайчо Трайков на въпрос от народния представител Ангел Найденов;
- от министъра на образованието, младежта и науката Сергей Игнатов на въпрос от народния представител Мая Манолова;
- от министъра на културата Вежди Рашидов на въпрос от народния представител Петър Хлебаров.
Първи ще отговаря Цветан Цветанов – заместник министър-председател и министър на вътрешните работи, на въпрос от народните представители Христо Бисеров, Лютви Местан, Ремзи Осман и Неджми Али относно упражнено полицейско насилие над невинни граждани в гр. Кърджали на 23 юли 2010 г., 23,30 ч.
Преди това, декларация от името на Парламентарната група на Коалиция за България (викове: „Е-е-е!” от ГЕРБ), след което ще чуем декларация от името на Парламентарната група на ДПС.
МАЯ МАНОЛОВА (КБ): Уважаема госпожо председател, уважаеми господин министър, уважаеми колеги! През последните месеци управляващите доведоха здравеопазването до колапс. Част от болниците в резултат на драстичното недофинансиране са в ликвидация, а останалите са изправени пред фалит, преустановен е плановият прием на пациенти, съставят се листи на чакащите, не достигат лекарства, консумативи, лекари и медицински специалисти напускат страната. Всичко това е придружено с опит да се сатанизират лекарите и пациентите и с внушението, че в здравната система пари няма.
На фона на този здравен апокалипсис от изявлението на финансовия министър можем да прочетем нещо друго – че пари в системата има, но той няма да ги използва за здраве. Вчера финансовият министър, за да оправдае намерението си да не даде на болниците от парите в резерва, заяви, цитирам: „че от 2000 г. насам резервът на Здравната каса не е пипан в която и да е от тези години”. В годините, в които тя е на дефицит, този дефицит е бил покриван със средства от държавния бюджет.
И наистина през всички изминали години тогава управляващите не са посягали на парите в резерва на Националната здравноосигурителна каса и са осигурявали недостига от средства от централния бюджет. Но това никога не е било, за да се осигурява стабилността на фиска, а за да се запази стабилността на здравната система. Защото логично предназначението на резерва е да бъде използван при криза, за да остане при криза здравната ни система жива, а не в колапс; за да не умират българските граждани, поради невъзможност за лечение.
От същото изявление на финансовия министър научихме, че от 375 млн. лв. през 2008 г. досега резервът на Касата е нараснал на 1 млрд. 234 млн. 700 хил. лв. Тоест по време на криза парите в резерва растат, но за да гарантират стабилността на фиска, а не здравето на хората. Е, ако това не е цинично! – че правителството в днешната кризисна ситуация прави фиска, вместо да пази хората.
Преди няколко дни премиерът Борисов пое ангажимент пред Лекарския съюз и пред синдикатите да осигури финансирането на болниците в размер на 205 млн. лв. Финансовият министър обяви, че тези средства няма да са от резерва на Касата, което поражда въпрос и тревога. Въпросът е: кой е източникът на тези средства? Финансовият министър трябва да го заяви незабавно.
Затова Парламентарната група на Коалиция за България огласява настоящата декларация с настояване министър Дянков да каже откъде ще вземе тези 205 млн. лв. Огромната ни тревога е, че след като тези пари няма да бъдат осигурени от техния естествен източник – резервът на Касата, Дянков ще лиши други системи от жизнено необходимите им средства. Затова той трябва да отговори дали ще вземе парите от образованието, или от правосъдието, или пак от общините, или може би ще лиши бизнеса от обещаните му 650 млн. лв., или ще лиши социално слабите, защото парите им, според последната актуализация на бюджета, са в премиерския фонд? Кой ще бъде потърпевшият?
По този начин отново сме в ситуация, в която правителството, за да запази стабилността на фиска, ще дестабилизира други социални системи. Затова Парламентарната група на Коалиция за България настоява: парите на българските граждани, събрани от тях за здраве, незабавно да бъдат насочени към острите нужди на здравеопазването; незабавна актуализация на бюджета на Националната здравноосигурителна каса и на бюджета на Министерството на здравеопазването, които да осигурят необходимите средства за лечение и спешна помощ.
Още веднъж настояваме главният прокурор да започне разследване кой и на какво основание зад гърба на българския парламент се разпореди 455 млн. лв., събрани от българите за здраве през 2009 г., да не бъдат използвани за разплащане с болниците, а да отидат в сметки на Българската народна банка.
Парламентарната група на Коалиция за България заявява категорично несъгласие с намерението за ново увеличаване и доплащане в здравната система. Натрупаният резерв показва, че пари в Здравната каса има, затова сме против допълнителното вадене на пари от и без това пробития джоб на българина.
Колапсът на здравната система е категорично доказателство за отсъствието на политика, която да осигури здравето на българина, че управляващите не са в състояние да се справят с нито един от важните проблеми на хората. (Ръкопляскания от КБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: От името на Парламентарната група на Движението за права и свободи – господин Местан.
ЛЮТВИ МЕСТАН (ДПС): Уважаема госпожо председател, уважаеми господин вицепремиер, уважаеми госпожи и господа народни представители! Упълномощен съм от името на Парламентарната група на Движението за права и свободи да ви представя позиция по два актуални въпроса.
Първият, госпожо председател, уважаеми господин вицепремиер, уважаеми колеги преди всичко от управляващото мнозинство, засяга акт на погазване на фундаментални човешки права или по-конкретно – на фундаментално човешко право – правото на самоопределение по етнически признак.
Разполагам с писмо, разпратено до всички директори на училища в Благоевградска област от директора на Регионалния инспекторат Ивайло Златанов, в което писмо той задължава директорите на училища да събират данни за етническата принадлежност на учениците, но забележете, цитирам: „по преценка на обективни обстоятелства, местоживеене и обособена ромска махала, традиционен бит на семейството, майчин език и други подобни”, дотук ще кажете: „Какво ви притеснява?!”.
Продължавам обаче с последното изречение, което е разпореждане, категоричен императив: „Да не се допуска изискване за самоопределяне на етническа принадлежност от децата или техните родители”.
Това означава, че класният ръководител, а не родителят и ученикът ще преценят какъв се чувства той.
Това е грубо погазване, подчертавам, на неприкосновено, наистина свещено право, което стои в основата на всички международни договори, които се отнасят до правата и свободите на човека, които България не само е подписала, но и ратифицирала. Това писмо представлява откровен акт на дискриминация.
Затова ние се обръщаме към образователния министър с въпроса: дали това е самоинициатива на началника на Регионалния инспекторат, или той изпълнява разпореждане на образователния министър доц. Сергей Игнатов? Дали това се отнася само до Благоевград, или е масово явление?
Ако това е самоинициатива на началника на Регионалния инспекторат, настояваме министърът незабавно да го уволни.
Ако откаже да го направи и ако началникът на Регионалния инспекторат изпълнява разпореждане, политическа воля на министъра, Парламентарната група на Движението за права и свободи ще поиска оставката на образователния министър, защото той ще поеме цялата отговорност за това писмо, което, пак повтарям, представлява откровен акт на погазване на основни човешки права.
Вторият актуален проблем, по който искам да представя позицията на парламентарната група, предполагам, както се сещате, се отнася до актуалния проблем с делото за установяване на конфликт на интереси.
Уважаема госпожо председател, по делото за установяване на конфликт на интереси на господин Ахмед Доган, председател на Парламентарната група на ДПС, разбрахме, че Народното събрание е ситуирано като страна.
Моят въпрос от името на всички колеги от парламентарната група към Вас е: ако Народното събрание е страна по това дело, кой, на какво основание упълномощи госпожа Елеонора Николова да представлява Народното събрание? На нас не ни е известно Народното събрание да е приело подобен акт. По чия воля госпожа Елеонора Николова представлява цялото Народното събрание, ако то е ситуирано като страна по това дело? Поставяме остро този въпрос, защото във връзка с прилагането на Закона за установяване на конфликт на интереси няма практика. Това би трябвало да повиши степента на нашата отговорност.
Припомням, че госпожа Елеонора Николова не е народен представител, респективно не е член на комисията. Госпожа Елеонора Николова е служител на Народното събрание по трудови правоотношения. Паралелно с това обаче тя е заместник-председател на политическа сила. Това не е ли конфликт на интереси?!
Припомням, че Парламентарната група на Движението за права и свободи няма да приеме лидерът на парламентарната й група да бъде поставен в ситуация, в която едва ли не срещу него се осъществява един политически пуч. (Шум от ГЕРБ.) Няма да приемем това.
Във връзка със самото дело нямаме никакви притеснения. Точно от тази трибуна от името на парламентарна група представих декларация, с която настоявах делото, разглеждането на доклада на комисията да бъде на открито заседание, пред всички български медии, а не да се провежда в миша дупка, до която се стига със специален пропуск. Искахме обсъждането да се отразява пряко, защото не ни притесняват истините, притесняват ни полуистините, притесняват ни манипулациите, притесняват ни митологемите. (Шум от ГЕРБ.)
Не е допустимо служител на Народното събрание да раздава политически оценки! Тя не говори по предмета на делото, тя излиза от предмета на делото с изрази като: „политическа върхушка”, „наглост” и други оценки. Ние не отричаме правото на госпожа Елеонора Николова да раздава тези оценки в качеството й на заместник-председател на политическа сила, но като представляващ парламента няма право на политически квалификации.
Настояваме да се изясни процедура на определяне кой ще представлява Народното събрание! Това не може да бъде политически ангажирано лице!
Настояваме като председател на парламента да се ангажирате с този казус, да определите по надлежния ред кой ще представлява Народното събрание по това дело!
Докладът на комисията е един откровен политически акт. Затова е и политическо говоренето по това дело, което стои извън полето на правото. Подчертаваме категоричната позиция на Движението за права и свободи и заявяваме: няма да допуснем да поставите на изпитание толерантността на Парламентарната група на ДПС, да поставите на изпитание толерантността на цялата партия и най-вече на избирателите на Движението за права и свободи! Тази толерантност не е безгранична.
РЕПЛИКА ОТ ГЕРБ: Заплашваш ли ни?
ЛЮТВИ МЕСТАН: Парламентарната група на ДПС стои твърдо, както и Централното оперативно бюро, избирателите твърдо стоят зад своя лидер и няма да позволят политическа саморазправа. Благодаря за вниманието. (Ръкопляскания от ДПС.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря Ви, господин Местан.
Друга декларация от името на политически сили, на парламентарни групи няма.
Сега моля народните представители Христо Бисеров, Лютви Местан, Ремзи Осман и Неджми Али, виждам, че господин Бисеров ще развие общия въпрос към вицепремиера и министър на вътрешните работи Цветан Цветанов.
ХРИСТО БИСЕРОВ (ДПС): Благодаря Ви, госпожо председател.
Господин вицепремиер, дами и господа, колеги! Нашият въпрос е свързан със случая на упражнено полицейско насилие на 23 юли т.г. в 23,30 ч., който веднъж вече беше дебатиран тук, в тази зала.
Господин вицепремиер, ще започна въпроса с припомнянето на няколко текста от Закона за Министерство на вътрешните работи, като визирам разпоредбите на чл. 71, ал. 1, в които ясно е казано кога полицейските органи могат да извършват проверки на помещение без съгласие на собственика. Това са случаите, когато има основание да се предполага, че трябва да бъде предотвратено тежко престъпление, когато има данни, че се укрива лице, което е извършило тежко престъпление, когато трябва да се окаже неотложна помощ на лица, чието здраве, живот и лична свобода се намират в опасност и в случаите на крайна необходимост.
Искам да припомня разпоредбата на чл. 72 от същия закон, която определя кога полицейските органи могат да използват физическа сила и помощни средства. А това са случаите само на противодействие или отказ да се изпълни законно разпореждане, случаите, когато се оказва съпротива на полицейския орган, естествено случаите, когато има опит за бягство при конвоиране, при нападение, при освобождаване на заложници.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА: Моля Ви, задайте си въпроса, господин Бисеров.
ХРИСТО БИСЕРОВ: Господин министър на вътрешните работи, ние имаме три конкретни питания.
Първо, има ли прокурорско разпореждане?
Второ, изготвен ли е доклад и какво е неговото съдържание? Трето, в плана на операцията предвидено ли е проникване в жилището?
Четвърто, какви са констатациите на контролните органи на МВР? Молим и настояваме, ако има такива документи, да ни бъдат представени преписи от тях. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА: Благодаря.
Имате думата за отговор вицепремиерът и министър на вътрешните работи Цветан Цветанов.
Заповядайте за отговор, господин министър.
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ: Уважаема госпожо председателстващ, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Бисеров, господин Местан, господин Осман и господин Али! Във връзка с проведената полицейска операция, смятах, че беше доста дискутирана преди лятната ваканция и смятам, че случаят като цяло от криминален стана повече политически.
Аз ще припомня пак събитията и фактите около този случай, за да може пак да ви дам и това, което е извършено от проверката от специализираните органи в Министерството на вътрешните работи.
На 23 юли 2010 г. на територията на Областна дирекция на МВР Кърджали се извърши проверка от комисия, съставена от служители на Дирекция „Инспекторат” в МВР, специализирана Дирекция „Оперативно технически операции” МВР, Главна дирекция „Криминална полиция”. Комисията се запозна с всички факти и обстоятелства около проведената полицейска операция на територията на Кърджали. Бяха проведени срещи и разговори със заместник-окръжния прокурор на гр. Кърджали, прокурора на Районна прокуратура Кърджали, граждански лица, лекари от Спешно отделение към болницата в гр. Кърджали, служители от Областна дирекция на МВР Кърджали. Снети са писмени обяснения от всички служители и от всички лица, които са били разпитани и са дали своите обяснения. В резултат на проверката се установи следното.
През проверявания период в Областна дирекция МВР Кърджали е постъпил сигнал относно извършването на тежко престъпление против личността, изразяващо се в склоняването към проституция и трафик на хора. Лицето, което е сочено в тази информация, е Джем Мустафов, който през 2006 г. е осъден от съда в Кърджали на 11 години ефективна присъда.
И понеже Вие развивате въпроса, зададен и от депутатите от Движението за права и свободи, аз изрично се обърнах и миналия път към всички вас – всички депутати, всички парламентарни групи стоят твърдо зад борбата с организираната престъпност или не? Има ли политическа воля? Защото този въпрос, който тогава ви зададох, беше свързан с едни законодателни промени, които тройната коалиция направи в НК, свързано с поправката „Ванко 1”. Господин Бисеров, Вие сте вносител на тази поправка, заедно с Мая Манолова, с Яне Янев от НДСВ. Това сте хората, които всъщност не знам дали политически сте убедени, че трябва да се борим с организираната престъпност. Защото впоследствие на тази норма, може би днес нямаше въобще да говорим за тази операция. Защо? Защото след тази поправка с 11-годишна присъда знаете ли колко е лежал Джем в затвора? Две години и шест месеца, благодарение на тази поправка, която вие, предишното мнозинство, сте приели и лобито, което вие сте имали.
Проверката е приключила, има наказани служители от Министерство на вътрешните работи, които са с писмено предупреждение. И цялата справка от проверката е предадена на прокуратурата в Кърджали, за да има и извън вътрешноведомствен контрол по това, което е направено около тази операция.
Няма полицейско насилие. Полицаите са си изпълнили своите полицейски задължения. Единственото, което са допуснали, е, че не са направили съответните рапорти и съответния протокол, което е административно нарушение и те са получили своите наказания. Благодаря ви. (Ръкопляскания от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА: Благодаря Ви, господин министър.
За реплика – народният представител Христо Бисеров.
ХРИСТО БИСЕРОВ (ДПС): Уважаеми господин министър, позволявам си да Ви напомня, че сте тук днес, не за да ми задавате въпроси, а за да отговаряте на въпросите. Казвам това, защото Вие не отговорихте на нито един от четирите въпроса, които Ви зададох. Нито един от четирите въпроса не получи отговор. Вие подменихте темата и ние не можем да не реагираме на това.
Господин министър, няма да говоря дълго, само ще кажа, че когато полицейски орган наруши разпоредбите, които аз цитирах, това може и да не е престъпление, но когато някой прикрива нарушаване на текстове от Закона за МВР, това, господин министър, е престъпление. Благодаря ви. (Ръкопляскания от ДПС.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА: Благодаря Ви.
Господин министър, желаете ли дуплика? Заповядайте.
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ: Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители, времето е много малко, за да ви отговоря в детайли по това, което е извършено. Ще ви изпратя писмено всичко това, което е като компетентността, която е направена. Но ви уверявам, че съгласно чл. 71 от Закона за МВР, при утвърдения план за действие, който е съгласуван с прокуратурата и това, което се получава като информация по време на провеждането на операцията, Кадир е човекът, който е поръчал двете момичета на Джем. Джем е човекът, който никога не е осъществявал таксиметрова дейност – това, за което вие пледирахте в предишните няколко ваши изказвания.
Това, което мога да Ви кажа, е, че за констатираните нарушения, които са административни, от служителите на Министерство на вътрешните работи на базата за проверката, която е извършена, те са наказани с писмени предупреждения. Така, че всичко, което е било необходимо да бъде взето предвид от проверката, която е извършена, министърът на вътрешните работи и директорът на Областната дирекция са наказали служителите, които имат пряко отношение не са изпълнили указанията, които са записани в Закона за МВР. Ако не знаете или ако нямате чл. 71, мога да ви прочета какъв е текстът.
ХРИСТО БИСЕРОВ (ДПС, от място): Аз го прочетох от трибуната.
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ: Прочетете го внимателно и аз Ви уверявам, че всичко, което сме предприели и затова сме изпратили цялата справка в прокуратурата в Кърджали, за да има надведомствен орган, който също да може да извърши проверка за превишаване правата на служителите, ако има такива.
ХРИСТО БИСЕРОВ (ДПС, от място): Тоест има нарушение, така ли?
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ: Има административни нарушения, за които ви казах.
ХРИСТО БИСЕРОВ (ДПС, от място): Има полицейски произвол.
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ: Не, няма полицейски произвол. Има изпълняване на полицейските правомощия на служителите, съгласно българското законодателство. Там, където са констатирани административни нарушения, естествено, че служителите са наказани административно с това, което има като компетентност министърът на вътрешните работи.
И понеже се връщам пак на Ванко 1, може би трябва да говорим вече за Ванко 1 и Джем. Защото Ванко 1 беше с 12-годишна присъда, лежа в затвора три години от тази поправка, която вие приехте. А Джем, с 11-годишна ефективна присъда, ако беше лежал и ако още беше в затвора, нямаше да има криминална дейност, нямаше да има поръчване на проститутки, защото човекът щеше да бъде там, където му е мястото. (Ръкопляскания от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА: Следва въпрос от народния представител Иван Костов относно закупени в края на 2008 г. 24 хил. тона метал от Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси”.
Заповядайте, господин Костов, да развиете въпроса си.
ИВАН КОСТОВ (СК): Уважаеми господин заместник министър-председател, на две поредни свои заседания – на 30 октомври и 6 ноември 2008 г., Министерският съвет на Република България одобрява Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси” да закупи от Металургичен комбинат „Кремиковци” 24 хил. т метал по борсова цена на приблизителна стойност 24 млн. лв. Мотивът е да бъде продаден на по-висока цена, а скритият мотив е по някакъв начин да се даде подкрепа на Металургичния комбинат „Кремиковци”, вероятно закъсал, както се разбира впоследствие от съда – обявен в несъстоятелност, в процедура на ликвидация от 2005 г. Тоест появяват се следните въпроси:
Къде се намира този метал в момента? Извършени ли са сделки с него на по-висока цена, както е било намерението или както е било уговорено тогава в кабинета? Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА: Благодаря.
Заповядайте, господин Цветанов, за отговор на въпроса.
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ: Уважаема госпожо председателстваща, уважаеми дами и господа народни представители! Уважаеми господин Костов, във връзка с поставения от Вас въпрос относно закупуването в края на 2008 г. на 24 хил. т метал от Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси” Ви информирам следното.
Съгласно данните от извършената в тази връзка проверка се установи, че с Решение № 263 от 22 април 2008 г. на Министерския съвет са приети номенклатурни списъци на държавните резерви, нормативите за тях, както и разчет за необходимите финансови средства съгласно приложение, чието съдържание е класифицирана информация с гриф „Поверително!”.
С Решение № 684 от 31 октомври 2008 г., точно когато вече се създава напрежението за това, че не могат да бъдат платени заплатите на служителите от „Кремиковци”, се прави една промяна на приложението към предходното решение.
На 7 ноември 2008 г. с Постановление № 272 от същата дата Министерският съвет е одобрил допълнителни бюджетни кредити по бюджета на Министерството на извънредните ситуации за 2008 г. в размер на 24 млн. 500 хил. лв., които да се използват целево за доставка по сключен договор с Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси” за попълване на Държавния резерв.
В тази връзка на 24.10.2008 г. е подписан договор за възлагане на борсово посредничество между „Кремиковци” АД в несъстоятелност, представлявано от Анна Миленкова и Цветан Банков – синдици на дружеството, и „Фероконтакт” ООД – член на Русенската стокова борса, представлявано от Ивелин Милков. Договорът съдържа клаузи, според които „Фероконтакт” може да сключи от свое име и за сметка на „Кремиковци” борсови договори за покупко-продажба на търсени или предлагани от страна на „Кремиковци” стоки от Русенката стокова борса.
Понеже сигурно няма да ми стигне времето и да не стане така, че не съм отговорил по същество, ще Ви кажа това, което е като констатация от проверката. Тези количества в момента са налични в Държавния резерв. Тези количества, за съжаление обаче, не биха могли да бъдат ползвани или продавани, защото 21 хил. 964 т от тези метали са предмет на обезпечение чрез налагане на възбрана съгласно обезпечителна заповед от 22.01.2010 г. на Софийския апелативен съд, Шести състав, Гражданско отделение, издадена на „Ворскла Стийл - България” ЕООД в неплатежоспособност със седалище Костинброд.
Това, което е важно и което според мен трябва да бъде ясно на всички, които са вземали това решение навремето – че всичко това е било нужно, за да се субсидира със скрита държавна помощ едно загиващо предприятие - „Кремиковци”. Тук няма да коментирам как Европейският съюз (сигнал от председателя за изтичане на времето) се отнася с държавите, предоставящи държавна помощ на отделни търговски дружества. За мен това не е икономически изгодна сделка, а това е политическа сделка, която е била взета като решение на Министерския съвет.
Самият факт, че на едно от заседанията като условие за вземането на това решение от бившия министър на икономиката Петър Димитров лично Сергей Станишев е казал, че вземането на това решение и решаването на този проблем (сигнал от председателя за изтичане на времето) е много важно, защото в противен случай министърът няма да пътува с президента до Аржентина.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА: Благодаря Ви.
Господин Костов, имате възможност за реплика.
Ще се възползвате ли?
Заповядайте.
ИВАН КОСТОВ (СК): Благодаря Ви, уважаеми господин заместник министър-председател.
Според информацията, която получих, след като се разбра, че съм задал този въпрос, „Кремиковци” е продал рулоните на Държавния резерв, тоест закупеното желязо, и „Ворскла Стийл” предявява иск и съди „Кремиковци” за задължение към себе си. В този смисъл съдът е запорирал рулоните и ние не знаем каква е тяхната съдба.
Въпросът е следният: какво ще предприеме правителството, Вие като отговорен за Държавния резерв би трябвало да мислите още отсега, ако съдът признае искането на „Ворскла” и фактически тези пари бъдат напълно изгубени, и Държавният резерв бъде ощетен с тези 24 млн. 500 хил. лв.?
Натам отиват нещата, тъй като количеството очевидно е продадено. Това е съветът ми към Вас. Иначе аз ще Ви бъда благодарен, ако ми предоставите писмения отговор, който очевидно не можахте да прочетете докрай.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА: Дуплика?
Заповядайте, министър Цветанов.
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ: Уважаема госпожо председателстваща, уважаеми дами и господа народни представители! Уважаеми господин Костов, аз ще повторя, че към настоящия момент тези количества се съхраняват в складови бази на Държавната агенция „Държавен резерв и военновременни запаси”. Държавата е нямала нужда от тези запаси, а просто е взето едно политическо решение, което е с икономически ущърб за българската държава.
Това, което мога да Ви кажа – след Вашето запитване и проверката, която беше извършена, бих искал да посоча, че всички нередности, които бяха констатирани от нас в хода на подготовката за този отговор, ни дадоха основание за извършване на една обстойна и задълбочена проверка, която в момента тече. След като завърши, ние ще сезираме Прокуратурата.
Към настоящия момент можем да кажем, че има заобикаляне на Закона за обществените поръчки, има необоснована промяна на номенклатурата, за да може да се вземе решение на Министерския съвет, с което да бъдат закупени тези количества.
В момента ние реално съхраняваме на държавата само 2 т, а другите 22, както и Вие казахте, са обезпечение по иск с решение на Софийския апелативен съд за фирмата, която споменахте. Продължава проверката, ще Ви държим в течение и при всяко едно развитие на нещата, свързано с досъдебното производство и внасянето в Прокуратурата. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА: Благодаря Ви, министър Цветанов.
С това приключи парламентарният контрол към заместник министър-председателя и министър на вътрешните работи Цветан Цветанов, за което му благодаря.
Следват въпроси и питания към министъра на икономиката, енергетиката и туризма Трайчо Трайков.
Първият от тях е въпрос на народния представител Анна Янева относно постигнатите договорености по цената на природния газ.
Заповядайте да развиете въпроса си, госпожо Янева.
АННА ЯНЕВА (КБ): Уважаема госпожо председател, уважаеми господин министър, уважаеми колеги! Дочаках след два месеца да получа отговор на зададения актуален въпрос. Надявам се, че това няма да бъде практика, и освен това се надявам, че днес българските граждани ще научат истината за постигнатите резултати от проведените разговори с руската страна.
Неслучайно казвам „истината”, защото в средствата за масова информация през тези два месеца имаше доста противоречива информация в тази посока.
И аз ще си позволя да цитирам някои от тях: от 16 юли т.г., министър Трайков в радио „Фокус”, Варна: „С преговорите, които водим с руската страна има шанс за намаляване на доставната цена на газа за България”; 17 юли т.г., в. „24 часа”: „Ние сме близко до цените на газа с руската страна”; в. „Новинар”: „Не подписваме за „Южен поток”, ако не падне цената на газа”; 18 юли т.г., в. „24 часа”: „На преговорите с Русия бяха изхвърлени посредниците при доставката на газ за България”; министър Шматко: „Нямам чувство, че сме направили прекалено големи отстъпки”; в. „Труд”: „Със 7% по-евтин газ”; bТV, министър Трайков: „Булгаргаз” ще сключва директно договори с „Газпром”; 20 юли т.г., господин Семерджиев: „Поне 10% може да е намалението на цената на газа за четвъртото тримесечие”; 26 юли т.г., в. „Стандарт”: „От 1 октомври газът за дома е по-евтин с 15%” и 18 август, в. „24 часа”: „Вместо да поевтинее газът поскъпва с 3% от м. октомври” – предложение,обратното на казаното от Вас, министър Трайков.
Приключвам. Във връзка с това моят въпрос към Вас е: какви са резултатите от проведените преговори с руската страна по цената на природния газ?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА: Благодаря Ви.
Заповядайте, министър Трайков, за да отговорите на зададения въпрос.
МИНИСТЪР ТРАЙЧО ТРАЙКОВ: Уважаема госпожо председателстваща, дами и господа народни представители, уважаема госпожо Янева!
Добър ден на всички!
Благодаря за прегледа на печата. Всъщност виждате, че чакането се възнаграждава, защото ще имате възможност да чуете от мен това, което съм сигурен, че вече знаете, то е следното: договореностите, които постигнахме за цената на газа по действащите договори беше цената на т. нар. преференциален газ да бъде намалена по формулата, тоест да бъде забавено поскъпването, да бъде върнато назад поскъпването, предвидено в промяната на договорите, подписани по времето на господин Овчаров. Нетният ефект от това е 21 лв. на 1000 куб. м ефективно намаление, тоест независимо дали при следващата ценова промяна на цената на газа той поскъпва, намалява или си остава същият, това ще бъде с 21 лв. по-малко, отколкото би било иначе. Това е фактът! Това е по действащите договори.
Преференциалният газ, за който се отнася тази промяна в цената е около 356 млн. куб. м на тримесечие, но тъй като за четвъртото тримесечие се консумира повече газ, отколкото за третото, „Булгаргаз” са сметнали, че въпреки понижената цена с 21 лв. на 1000 куб. м на тези 356 милиона от газа, то останалите, които се купуват по по-високата цена, тъй като са повече в сравнение от третото тримесечие, като цяло в общия баланс на цената, това води до повишение по сметките на „Булгаргаз” с близо 3%.
Освен това, не знам дали това беше част от въпроса Ви, ще кажа за следващите договори. Говорим за новите договори, които предстоят да бъдат подписани. Там принципното положение, записано в меморандума, е, че „Газпромекспорт” ще продава директно на „Булгаргаз” за клиентите на „Булгаргаз” в България и това е въпросът, свързан с елиминирането на посредниците, който Ви интересува.
В същото време по действащите договори продължаваме разговорите. Надяваме се, че можем да постигнем и по-значително намаление на цената от тази, която вече е договорена.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА: Благодаря.
За реплика – народният представител Анна Янева.
АННА ЯНЕВА (КБ): Господин министър, не направих преглед на печата, а цитирах Вас и Ваши изявления по отношение на водените преговори.
Аз ще се съглася с това, което казахте в началото, че ние отново нищо не разбрахме и не научихме, но аз разбрах нещо все пак от Вашия отговор, че сериозен разговор, сериозни преговори и сериозни резултати не са обсъждани. Не сте разглеждали никакви други възможности.
Единственото, което се опитахте да направите, е да постигнете моментен, конюнктурен ефект с цел неговата медийна експлоатация, а и самият той не е документиран. Очевидно е, че този ефект го търсите на базата на подписания през 2006 г. договор, който доскоро критикувахте, включително и днес.
Тези механизми, чрез които отлагате предвиденото по график увеличение на всеки регулаторен период, ще доведат едва до 3-4% намаление на цените. В този смисъл не е коректно да се заблуждава общественото мнение и потребителите на природен газ.
Ако се върна още малко по-назад да Ви припомня, че правителството, лично Вие, министър-председателят, говорихте дори за 30-процентно намаление на цените на газа. Може би и това е причината да скриете постигнатото и непостигнатото, договореностите, с някаква търговска тайна. Търговска тайна няма, защото няма подписани и търговски договори. И българските граждани, българските потребители на природен газ, трябва да знаят какво се договаряте и да бъдат информирани по този въпрос, в който беше използвана огромна медийна енергия.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА: Ще се възползвате ли от правото си на дуплика, министър Трайков? Заповядайте!
МИНИСТЪР ТРАЙЧО ТРАЙКОВ: Благодаря. Ще се възползвам от всяка възможност да помогна на госпожа Янева да разбере нещата, която хем не разбира, хем изчита тук някаква техническа обосновка.
Повтарям още веднъж специално за Вас, госпожо Янева: точната цифра е 4,01% намаление на цената на газа, вследствие на договореностите по съществуващите договори.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА: Благодаря.
Следва въпрос от народния представител Петър Димитров относно постигнатите резултати по проекта „Белене”.
Заповядайте, за да развиете своя въпрос, господин Димитров.
ПЕТЪР ДИМИТРОВ (КБ): Благодаря Ви, госпожо председател.
Уважаеми господин министър, уважаеми колеги! Въпросът поостаря – от 7 юли т.г. е, тоест минаха вече два месеца. Има очевидно и обективни причини, заради ваканцията. Независимо от това въпросът продължава да бъде актуален.
Ще Ви изчета най-напред въпроса: във връзка с посещението в България на руския вицепремиер Виктор Зубков и водените разговори по големите енергийни проекти моля да ми отговорите: какви са постигнатите политически договорености, понеже други няма, и поетите конкретни ангажименти от българска страна по проекта „Белене”?
В тази връзка, то е все по този въпрос, Ви моля в отговора си да кажете все пак ще строим ли „Белене” или няма да го строим? Има ли ясна пътна карта, както прозвуча в медиите, или няма такава ясна пътна карта? Какво е договорено с Русия – ускоряване, замразяване или забавяне на проекта? България ще запази ли мажоритарния си дял от 51% в проекта? Ще участва ли Русия със собственост в проекта? Ще участва ли Сърбия със собственост в проекта? Ще се намали ли цената на проекта, тъй като прозвучаха такива нотки – от 4 милиарда на колко, и да обясните и Вие тези митични 7 млрд. евро, които спомена премиера, какво представляват и как се получиха? Поискахме ли участие на Русия във финансирането на проекта? Поискахме ли отлагане или забавяне на предстоящите плащания?
В тази връзка беше заявено, че през м. септември т.г. трябва да платим 280 млн. евро за готовия реактор – ще ги платим ли, няма ли да ги платим? Докъде стигнаха разговорите за привличане на стратегически инвеститор? Дали е поискана подкрепа от Русия за привличането на такъв инвеститор?
Смятам, че въпросът е изключително важен дори за това, че виждате колко много кал се хвърли върху проекта, а ние се надяваме това да бъде национален проект – проект, с който България да запази ядрения си потенциал, естествено да имаме евтина, достъпна и сигурна електроенергия. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА: Министър Трайков, заповядайте да отговорите на зададения въпрос.
МИНИСТЪР ТРАЙЧО ТРАЙКОВ: Благодаря, госпожо председател.
Уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Димитров! По време на разговорите с вицепремиера Зубков в мое присъствие не е имало допълнителни политически ангажименти, поети от България, свързани с проекта „Белене”.
Мога да спра дотук с отговора на въпроса, но тъй като Вие продължавате да говорите за тези 4 милиарда и не разбирате откъде се получава по-високата цена, аз ще я кажа още веднъж. Четирите милиарда евро е базовата цена на основния договор за строителството на централата. Към тях руската страна постави изисквания за ескалация на цената, които в най-благоприятния си вид стигат до над 3 млрд. евро – значи станаха 7 милиарда. Към тях имаме 450 млн. евро за архитект-инженера – станаха 7,5 милиарда. Имаме разходи на собственика за инфраструктура още към половин милиард – станаха 8 милиарда. Докато почнете да продавате електроенергия и да печелите от този проект, трябва да плащате цената на финансовия ресурс, който е привлечен. В зависимост от структурата може да варира около 1 млрд. евро – станаха 9 милиарда. Това, за което ние се борим, е намаляване на ескалационната надбавка, което реално може да поевтини проекта.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА: Реплика - народният представител Петър Димитров.
ПЕТЪР ДИМИТРОВ (КБ): Благодаря Ви, госпожо председател.
Господин министър, не очаквах от Вас такива намеци за неразбиране как се появява цената.
На Русия ние дължим 4 млрд. евро. Освен това има ескалация и Вие прекрасно знаете, че тези 13 месеца, дето протакате проекта, България ще ги плати след това точно заради ескалацията. Колкото повече протакате проекта, толкова по-скъп ще става той и вината се носи от тези, които тупат топката и чакат не знам какво да се случи.
Искам да Ви цитирам премиера на републиката: „Независимо, че Европейската комисия ни разреши да ползваме V и VІ реактор до 2030 г., след 2020 г. това може да стане само ако руският производител каже, че те могат да работят още десет години. Ами ако каже, ами ако не каже?! Ами ако нямаме и „Белене” тогава и почнем да внасяме ток от Турция, какво ни гарантира американският посланик?” – интервю на премиера във в. „Стандарт” от 12 юли 2010 г. Прозрение, за което трябваше да мине една година.
„Белене” това е ядреният потенциал на България, това е интелектуалният потенциал на България, това е геостратегическа позиция на България не само в региона, а и в световен мащаб. Да не разбираме, че „Белене” е необходимо преди всичко на България, а не на Сърбия, не на Гърция, не на Русия, според мен е просто национално предателство.
В тази връзка аз много се надявам все пак еднозначно да кажете: какво поискахме от руснаците на тази среща и какво получихме? Може би в репликата ще го кажете: какво поискахме и какво получихме? Това е отговорът, който очаквам да дадете. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА: Благодаря.
Дуплика – министър Трайков.
МИНИСТЪР ТРАЙЧО ТРАЙКОВ: Уважаеми господин Димитров, ако се опитвате да ме убедите защо има смисъл да има „Белене” или не, това е отделен въпрос. Тук говорим за цената. Всяко нещо си струва да се прави или не в зависимост от това колко струва.
Ако Вие кажете, че сте имали готово решение, тогава елате и кажете пред всички откъде щяхте да вземете 5-те милиарда евро миналата година, които да гарантират участието на България с 51% в проекта? Откъде щяха да дойдат? Дори RWE да бяха останали, а те щяха да останат, само ако вие бяхте извадили доказателство, че имаме 5 милиарда. Е, как ще останат?! И ако бяхте договорили и P.S.-договора с „Атомстройекспорт”? (Реплики от народния представител Петър Димитров.) Бяхте ли го договорили? Докъде бяхте стигнали с договора? (Реплики от народния представител Петър Димитров.) До под кривата круша! Хайде, елате за триплика сега и кажете.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА: Благодаря. (Ръкопляскания от ГЕРБ.)
Следва питане от народния представител Иван Николаев Иванов относно изграждането на трансграничните връзки на българската газопреносна мрежа със съседните страни.
Заповядайте, господин Иванов. Развийте своето питане.
ИВАН Н. ИВАНОВ (СК): Благодаря Ви, госпожо председател.
Уважаеми колеги, уважаеми господин министър! Аз няма да Ви питам за руските проекти, защото това е патент на Българската социалистическа партия, които са изключително притеснени, докато не се реализират техните амбиции, но може би няма и да се реализират.
Ще Ви попитам нещо друго, което за мен е от изключителна важност за страната и което трябва да гарантира нашата енергийна сигурност. След това, което се случи в началото на 2009 г., когато България за 16 дни остана без доставки на природен газ от „Газпром” в резултат на прекъснатото подаване на газ към Европа и се оказахме най-уязвимата страна заедно със Словакия, която впоследствие реши макар и частично своите проблеми, за нас се оказа от изключителна важност да изпълним изискването на Европейския съюз да диверсифицираме източниците на доставка на природен газ – нещо, което е залегнало и в нарочната директива на Европейския съюз.
Два са начините, по които могат да се диверсифицират доставките на природен газ. Първият е чрез построяване на други газопроводи и в това отношение от ключово значение е газопроводът „Набуко”. Но докато построяването на един газопровод зависи от волята на много голям брой страни – при „Набуко” това са шест страни – съгласувани, и мащабно строителство за едни огромни суми, макар и три пъти по-малки отколкото за „Южен поток”, то има и втора опция, на която искам да се спра и искам от Вас разяснение по този въпрос. Това е осигуряването на интерконекторните връзки на България с газопреносните системи на съседните страни. Касае се до връзките, които България може и трябва да осъществи с газопреносната система на Румъния, на Гърция и на Турция.
По отношение на Румъния и Гърция, поради необходимостта това да се случи със страни – членки на Европейския съюз, имаме финансовата подкрепа от страна на Европейската комисия. Доколкото си спомням, 45 млн. евро за нашата връзка с Гърция и 10 млн. евро за връзката ни с Румъния, която и като инвестиция поначало е по-малка. По отношение на връзката с Турция нямаме подкрепата на Европейския съюз, но тя има други свои предимства – много по-кратка, ефективна и независеща от трета страна, в случая от Гърция.
По този повод и като отчитам изключителното значение на осъществяването на интерконекторните връзки, задавам към Вас следното питане: на какъв етап се намират проектите за газови интерконекторни връзки със съседните страни, какви трудности се срещат при реализацията им и какви са плановете за завършването им? Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА: Благодаря.
Министър Трайков, заповядайте да отговорите на зададеното питане от господин Иванов.
МИНИСТЪР ТРАЙЧО ТРАЙКОВ: Благодаря, госпожо председателстващ.
Уважаеми дами и господа народни представители! Уважаеми господин Иванов, връзките са структурирани по различен начин и са на различен етап на осъществяването си.
България и Румъния. С решението си от 4 март 2010 г. Европейската комисия включи проекта в списъка на одобрените за безвъзмездно финансиране, като предвидената сума е 8,9 млн. евро. До края на 2010 г. проектът следва да навлезе в инвестиционна фаза, а през 2011 г. се предвижда да приключат инженеринговите дейности по проекта. Строителните работи се планират за периода 2011-2012 г., като се очаква реализацията да приключи в средата на 2012 г.
Връзката Гърция-България, която със същото решение на комисията от март т.г. беше предвидена да бъде подпомогната с 45 млн. евро – в процес на подготовка е цялостната документация за обявяване на процедура за обявяване на избор на инженер- проектант, който да извърши дейностите по изготвянето на ПУП, парцеларен план, технически проект и доклад за ОВОС. Съгласно обсъжданата досега на корпоративно ниво възможност, процедурата следва да бъде обявена от бъдещата съвместна компания по проекта. До края на тази година следва да бъдат подписани договори за доставка на тръби и оборудване с дълъг цикъл на производство за изграждане на газопровода. От Българския енергиен холдинг са получили апликационна форма, която ще попълнят за удължаване с три месеца на този срок. През 2011 г. след завършване на разрешителни и одобрителни процедури проектът ще навлезе в етап на физическа реализация. Графикът предвижда завършване на фазата на изграждане и въвеждане в експлоатация през втората половина на 2013 г.
В скоби искам да кажа за този проект, че той е безпрецедентен досега като преструктуриране в българския газов сектор. Вместо да имаме газова връзка, както обикновено се процедира с тръба до границата, която да е българска собственост, а оттам тръба, която да е гръцка собственост, имаме обща компания, в която България има 50%, а гръцката и италианската страна имат други 50%, което потенциално би могло да доведе до трудности при вземането на решения. Когато има трудности при вземането на решения и несъгласие между страните, лесно се стига до ликвидация. Когато се стигне до ликвидация, активите се продават и всеки може да купи компанията – не тръбата, не гръцката тръба, не една или друга част от газопровода, а цялата компания. Тази постановка, подписана от предишното правителство, за нас беше доста притеснителна. Посветихме голяма част от разговорите в последните месеци по намирането на корпоративно устройство, което да е работещо в интерес на България.
Връзката България-Сърбия. На 5 март в Брюксел подписахме съвместно изявление на ниво ресорни министерства на двете държави във връзка с подготовката и реализацията на проекта. С него се дава мандат на „Булгартрансгаз” и „Сърбиягаз” за създаване на работна група с участие на представители на двете министерства, Комисията и Секретариата на енергийната общност. Целта е навременна подготовка на проекта и събиране на необходимата информация за стартиране на предпроектно проучване. Предвижда се финансирането на българската част от проекта да бъде осигурено от Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г. Предстои да бъде осигурено финансиране за сръбската част, от което зависи пряко дали проектът ще бъде изпълнен. Това е решаващият момент в този проект. Ако сръбската страна не осигури финансиране за своята част, този проект в тези срокове и в тази рамка няма да бъде изпълнен. На срещата на премиера Борисов и сръбския президент Тадич е станало дума и за този проект. Ние се ангажирахме също да подкрепим възможността Сърбия да получи финансиране в своята част.
За Турция-България има проекти в идейна фаза на развитие. На 28 януари 2010 г. са подписани два меморандума във връзка с изграждане на междусистемните връзки. Единият е между ресорните енергийни министерства, а другият – между „Булгаргаз” и „Боташ”. Предвижда се да продължат разговорите с турската страна на правителствено и корпоративно ниво с цел подготовка и своевременна реализация на проекта. Същевременно в Министерството на икономиката, енергетиката и туризма постъпи предложение от турската компания „Седгаз” за изграждане на газопровод от Одрин да Димитровград като частна инвестиция. В момента в МИЕТ и БЕХ се правят съответните сравнителни анализи на двата възможни варианта. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА: Благодаря.
Господин Иванов, имате възможност да зададете два уточняващи въпроса в рамките на 2 минути.
ИВАН Н. ИВАНОВ (СК): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Уважаеми господин министър, аз Ви благодаря за подробния отговор, който дадохте за всичките възможни интерколекторни връзки на българската газопреносна система. Няма съмнение, големият проблем е, че всички те ще бъдат реализирани в бъдеще. При това най-лесно осъществимата – тази с Румъния, ще бъде реализирана според Вашите думи не по-рано от втората половина на 2012 г., с Гърция – 2013 г., а що се касае до връзките със Сърбия и Турция, както Вие казахте, те са в идейна фаза.
Имам два допълнителни въпроса. Първият е: възможно ли е ускоряването поне на връзките с Турция? Имам предвид, че Турция получава природен газ от няколко направления, преди всичко чрез газопровода „Баку-Тбилиси-Ерзурум”, но също така получава газ от северен Ирак, а догодина ще получава газ и от Египет чрез арабския газопровод. При това положение за България това би било добро решение.
На второ място, Вие казахте, че има проект, свързан с частни инвеститори, които за разлика от тромавата процедура, която винаги съпътства междудържавните контакти на ниво министерства или на ръководещите газопреносните и газоразпределителни компании за съответните страни, имам предвид „Булгаргаз” и „Боташ”, то такава частна инвестиция може да се реализира много по-бързо. Необходимо ли е да се чака с месеци, а някой път и с години, за да се дадат отговори на въпроси, които изискват по-скоро административно дисциплиниране, бърза реакция с цел България да има силен коз, когато преговаря с „Газпром”? Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА: Благодаря.
За отговор на уточняващите въпроси има думата министър Трайков.
МИНИСТЪР ТРАЙЧО ТРАЙКОВ: Уважаеми господин Иванов, възможно е да се ускори работата по отношение на връзката с Турция. Затова аз не споменах никакви срокове. Практически е възможно, стига всички въвлечени страни да осигурят своята подкрепа, да се стигне до реализацията на който и да е от проектите.
За осъществяването на връзката като частни инвестиции има някои предимства. Едно от тях е не ангажирането им с процедурите и не необходимостта от инвестиране на средства, но пък има и недостатъци, свързани с добавената стойност от преносна и търговията с природен газ. Затова казах, че сравняваме двата варианта. Още в следващите седмици в календара ни има разговори с турската страна по тези въпроси.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА: Господин Иванов, имате думата да вземете отношение към отговорите на въпросите.
ИВАН Н. ИВАНОВ (СК): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Уважаеми господин министър, аз действително съм доволен, че Вие отчитате важността на интерколекторните връзки, което казахте в репликата по повод на моето питане. Повтарям, че докато България няма никаква друга алтернатива на доставка на природен газ, до голяма степен ще бъде зависима от волята на „Газпром” по отношение на цени, количества и всички други подробности, свързани с договорите за доставка на газ.
България може да има много по-силна позиция тогава, когато има алтернативни трасета и изградени интерконекторни връзки.
Още повече, когато говоря за връзката с турската газопреносна система, нека не забравяме, че тя може да бъде комбинирана по подходящ начин, за да бъде част от изграденото трасе на бъдещия газопровод „Набуко”, което пък ще позволи по-бързо да бъдат проведени строителните дейности по този газопровод.
Пожелавам ви успех и се надявам действително това, което Вие казахте, за ускоряване на тези процедури, да бъде факт в следващите месеци.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА: Следва въпрос от народните представители Мартин Димитров и Иван Николаев Иванов относно удължаване на лицензите за експлоатация на блоковете 5 и 6 от АЕЦ „Козлодуй”.
Въпросът ще бъде развит от народния представител Мартин Димитров.
Заповядайте. Имате думата, господин Димитров.
МАРТИН ДИМИТРОВ (СК): Уважаема госпожо председател, уважаеми господин министър, дами и господа! Българският народ е казал нещо много умно: „По-добре е да хванеш питомното, вместо да гониш дивото.”. АЕЦ „Белене” е гонене на дивото – страшно много пари и огромна инвестиция, която България никога не е имала през последните години, и не е било възможно да бъде изградена тази централа. Питомното е АЕЦ „Козлодуй” – нещо направено, което го има, което произвежда ток в момента.
Нашият национален интерес е пети и шести блок на „Козлодуй” да работят максимално дълго. Това е свързано с необходимо обследване, процедури, харчене на пари и ясен ангажимент на правителството, категоричен ангажимент, който трябва да го има.
Чухте Ангела Меркел какво каза през последните десетина дни: „Има нова политика в Германия, която е насочена към удължаване живота на атомните централи в Германия”. Това трябва да направим и ние в България с нашата атомна централа. Има пълната възможност поне до 2030 г. да бъде удължен срокът на работа на тези реактори.
Господин министър, Вие чухте какво каза и бившият министър Петър Димитров, че „Белене” става много нужна, ако не се удължи животът на пети и шести блок на „Козлодуй”. Нека тогава да хванем питомното и тази работа да бъде свършена.
Като председател на Икономическата комисия, аз получих материал, който е служебна тайна от Ваша страна, с планирани действия по удължаване срока на работа на тези реактори. Въпросът е, че част от тези действия трябва да бъдат свършени до края на тази година.
Необходимо е днес, от тази трибуна да чуя и Вашия личен ангажимент, че тази работа ще бъде свършена. На мен ми се иска, нашият премиер, който проявява много усилия например – да има писта на Формула 1, което може би е важно, но да постави на първо място преди пистата, преди алеята на славата, преди спортната зала, удължаването срока на работа на пети и шести блок на АЕЦ „Козлодуй”. Иска ми се това да стане категорична позиция на правителството. Да получите и пълната подкрепа, вярвам, на всички парламентарни групи от парламента по този въпрос. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА: Благодаря Ви.
Имате думата, министър Трайков, да отговорите на въпроса, зададен от народния представител Мартин Димитров.
МИНИСТЪР ТРАЙЧО ТРАЙКОВ: Благодаря, госпожо председател.
Дами и господа! Уважаеми господин Димитров, споделям и разбирам загрижеността Ви, но честно казано не разбирам каква повече категоричност в позицията ни очаквате.
Още през м. февруари ми зададохте парламентарен въпрос. След това в качеството Ви на председател на парламентарната комисия, в края на месец април Ви изпратихме допълнителна информация, с която Ви информирах, че в изпълнение на изискванията на Закона за безопасно използване на ядрената енергия АЕЦ „Козлодуй” разработи план график за изпълнение на дейностите по продължаване на експлоатация на пети и шести блок, включващ девет основни етапа с краен срок на прелицензиране за пети блок – 31 октомври 2017 г., и за шести блок – 2 октомври 2019 г.
Предприетите мерки за приключване на дейностите в предвидения срок са подробно описани в план-графика, като към момента са изготвени следните документи:
- списък на важни за безопасността конструкции, системи и компоненти, подлежащи на ремонт и техническо обслужване на пети и шести блок;
- адаптирана обща методология за оценка на остатъчния ресурс на оборудване и конструкция от пети и шести блок;
- работна програма за оценка на остатъчния ресурс от системите за безопасност и системите, важни за безопасността.
В изпълнение на план-графика вече са разработени техническите задания за комплексно обследване и оценка на остатъчния ресурс на оборудването и съоръженията на блокове пет и шест, които са в процес на съгласуване.
Към настоящия момент за комплексното обследване е взето предварително решение за провеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка чрез договаряне с обявление. Предстои разглеждане на предложението на заседание на Съвета на директорите на АЕЦ „Козлодуй”, както и получаване на разрешение от Българския енергиен холдинг за стартиране на процедурата.
В заключение, бих искал да ви уверя още веднъж, тъй като очаквате от мен, че удължаването на лицензиите за пети и шести блок – един от основните приоритети за екипа на министерството и на АЕЦ „Козлодуй”, работим по ясно разчетен план-график с фиксирани задачи и срокове за изпълнение, като крайната ни цел е удължаване на живота на двата реактора при осигуряване на максимална степен на защита на националния интерес. В тази работа срещаме пълно съдействие, сътрудничество и добра воля от руските ни партньори.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА: Благодаря Ви, министър Трайков.
Народният представител Мартин Димитров ще се възползва от правото на реплика.
МАРТИН ДИМИТРОВ (СК): Господин министър, иска ми се да чуя този ангажимент категорично и от българския премиер. Ние ще намерим начин да поставим този въпрос и пред него, тъй като това е национална кауза, зад която трябва да застане цялото правителство, не само Вие. Не съм го чувал от негова страна.
Иначе беше зададен един допълнителен въпрос от господин Петър Димитров, който сега ще Ви обърне специално внимание. Той каза така: „Ако Русия не желае – това може по някакъв начин да попречи на удължаването на работата на пети и шести блок на „Козлодуй”.” (Реплика от КБ.) От това възникват няколко допълнителни въпроса.
На първо място, ако по каквато и да е било причина някой започне да пречи на удължаването на живота на тези два реактора, той може да бъде партньор във втора атомна централа. Това е много хубав логичен въпрос, по който и Вие, господин министър, трябва да вземете отношение.
Аз вярвам в следното.
Първо, удължаването на живота ще зависи най-вече от обследването и това трябва да се каже пред българското общество и пред Народното събрание. Ако то докаже безопасност, каквато вярвам, че ще докаже това обследване, и достатъчен ресурс, разбира се, няма никаква разумна причина, който и да било да поставя под съмнение удължаването на работата на пети и шести блок на „Козлодуй” поне до 2030 г. Това, колеги, сега е момента, не последния момент както е винаги – последните пет минути, последните две минути, последните два дни, да бъде поставен като ясен национален приоритет и всякакви спекулации в тази насока да бъдат пресечени, защото, за съжаление в България има хора, на които им се иска това да не се случи. Това трябва да бъде пресечено по всякакъв възможен начин, защото нормалното функциониране на АЕЦ „Козлодуй” поне до 2030 г. гарантира една стабилност на българската енергийна система и всички ние ще можем да спим спокойно …
РУМЕН ОВЧАРОВ (КБ от място): Така ли?
МАРТИН ДИМИТРОВ: Даже и господин Овчаров ще може да спи, в неговия случай, до някъде спокойно. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА: Благодаря.
Министър Трайков, имате право на дуплика. Не желаете. Благодаря Ви.
Преминаваме към въпрос от народния представител Иван Николаев Иванов относно проучвания за наличие на шистов газ в страната.
Заповядайте, господин Иванов, да развиете въпроса си.
ИВАН Н. ИВАНОВ (СК): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги, уважаеми господин министър! След мащабна научноизследователска дейност в продължение на повече от десетилетие, в последните няколко години, в няколко страни в света, преди всичко в Съединените щати, започна много сериозно извличане на, така нареченият газ от шисти или шистов газ, в големи промишлени количества. За да стане ясно как се промени изобщо картината на световния пазар на природен газ, искам да кажа, че Съединените щати, които никога не са били водеща сила в производството на природен газ за 2009 г., по-скоро за 2008 г., произведоха, всъщност добиха, от порядъка на 745 млрд. куб. м природен газ.
Втората страна по добив на природен газ – Русия, имаше 583 млрд. куб. м. Това всъщност отвори световната дискусия за находищата на шистов газ в други страни по света и най-вече в Европа и нас, което ни интересува в Източна Европа.
От това, което го има като предварителни изследвания и наблюдения, такива находища има в зоната – Полша, Румъния и Североизточна България.
Оценката за находищата на шистов газ в Североизточна България е от порядъка на 25 млрд. куб. м природен газ. Тъй като в момента консумацията ни е 2,5 млрд. кум. м, това означава задоволяване нуждите на страната ни за около десет години напред.
Разбира се, аз няма да се спирам на всичките проблеми около експлоатацията на такива находища, но завършвам с моя въпрос към Вас. Заявяван ли е интерес от местни и чуждестранни компании за проучвания на залежите от шистов газ в страна? Повереното Ви министерство обявявало ли е процедура за подобно проучване, ако не е – по какви причини? Какви са намеренията Ви по този въпрос? Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА: Заповядайте, министър Трайков за отговор на въпроса.
МИНИСТЪР ТРАЙЧО ТРАЙКОВ: Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа! Уважаеми господин Иванов, прав сте, разработката на технология за шистов газ в Съединените щати ги превърна от най-големия вносител в най-големия производител на газ, което остави много терминали за втечнен газ без работа и много танкери, запътили се насам към европейския пазар и към Китай, в резултат на което видяхме това намаляване на цените. Тоест ефектите не са непременно само от използването на една технология и от свързаните явления.
В България в министерството през тази година са подадени общо седем заявления за търсене и проучване на нефт и газ. Седемте са подадени от две чуждестранни компании: „Шеврон Бългерия Холдинг” със заявен интерес за две площи в Североизточна България и „Интегрити Тауърс Инк”, със заявление за общо пет площи, четири от които отново са в Североизточна България. В министерството са стартирани процедури по предоставяне на права за горните площи, като паралелно със съгласувателните процедури тече и подготовката на останалата необходима документация за откриване на конкурсите. С оглед на нормативно определените срокове най-оптимистичните очаквания са, че две от тях, заявените от „Шеврон”, могат да приключат в края на м. юни 2011 г. Конкурсите за останалите пет площи могат да бъдат финализирани в срок до края на м. август 2011 г.
Към днешна дата от Министерството на околната среда и водите са регистрирани две геоложки открития на природен газ и кондензат от „Дайрект Петролеум България” ЕООД в блок „А- Ловеч”, разположен на територията на област Ловеч и област Плевен.
Геоложкото откритие „Койнаре” е с прогнозни ресурси на природен газ 8 млрд. куб. м, което се очаква да бъде регистрирано като находище от Министерството на околната среда и водите до края на тази година, респективно за него да бъде дадена концесия за добив на природен газ от Министерския съвет чрез Министерството на икономиката, енергетиката и туризма през 2011 г. С регистрирането на търговско откритие ще стане ясно какво количество може да бъде извлечено от находището.
Второто геоложко откритие на шистов газ е „Етрополска аргелитна формация”, в което има прогнозни ресурси, това не е информация от нас, а информация от Министерството на околната среда и водите, от 300 млрд. куб. м газ и 56 млн. куб. м извлекаем кондензат. Установяването на запаси и превръщането на геоложкото откритие в търговско, тоест в находище за промишлен добив, се очаква да приключи в края на 2011 г.
Промишлен добив на шистов газ може да се очаква след пет до десет години – такава оценка дават редица експерти, базирайки се на сроковете за оценка на находище, избор на технология за добив, изграждане на добивна и транспортна инфраструктура и т.н.
Съгласен съм с Вас, че темата е изключително актуална и значима. Неслучайно в Съединените щати и аз при посещението си, и сега заместникът ми разговаряхме с компании, и резултат от това е интересът, проявен от някои от тях. (Председателят дава сигнал, че времето е изтекло.)
До настоящия момент в България поради липса на ясна и принципна политика в минната индустрия не са проучвани възможностите за добив на шистов газ и съответно перспективите, но това се дължеше и на по-слабото развитие на технологията, така че това е изцяло в областта на концентрацията на вниманието ни.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА: За реплика думата има народният представител Иван Николаев Иванов.
ИВАН Н. ИВАНОВ (СК): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги, уважаеми господин министър! Както и в предишния отговор, така и в този, Вие съвсем изчерпателно описахте картината, която всъщност съществува в момента в този начален етап, когато се кандидатства за проучване на евентуални находища на шистов газ в страната.
Аз считам, че действително енергийната независимост на една страна, в частност естествено България, до голяма степен зависи от използването на местни енергийни суровини. Шистовият газ, ако ние разработим тези находища, ще бъде за нас местна суровина, която ще засили нашата енергийна независимост. Още повече, че това се случи в един период, когато постепенно конвенционалните енергийни източници продължават да се изчерпват в световен мащаб.
Аз зная, че промишленото производство – добиване на шистов газ, ще бъде след един период 5-8, а както Вие казахте, дори до 10 години в зависимост от разработената технология. Трябва да се стартира, да се започне с това, за което аз Ви поставих и въпроса, и в който Вие уверявате, че в рамките на една година поне за първите заявки за проучване процедурата ще завърши. Защото имам предвид, че една от компаниите, която кандидатства, е кандидатствала в Румъния и вече е получила разрешение за проучване на находището шистов газ в Румъния още на 1 юли, тоест преди два месеца.
В това бих казал благородно съревнование всяка страна да има достъп до своите местни суровини, би трябвало България да бъде активна страна. Разчитам това да се случи в следващата година. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА: Благодаря.
Дуплика желаете ли, министър Трайков? Няма да се възползвате.
Следва въпрос от народния представител Румен Овчаров относно резултатите от преговорите по проекта „Южен поток”.
Заповядайте, господин Овчаров.
РУМЕН ОВЧАРОВ (КБ): Уважаеми господин министър, уважаема госпожо председател! Моят актуален въпрос беше зададен преди около два месеца, но изминалото време не го направи по-неактуален. Защото след почти една година безцелно и безотговорно приказване главно в негативен план по проекта „Южен поток” и въобще по всички големи стратегически проекти, изведнъж някой „стопли”, че изтичат договорите за доставки на природен газ на България и че с това, безотговорно отношение ще имаме проблеми с преговорите.
Това доведе до една болезнена активност, която в никакъв случай не е признак на компетентност, на ясна позиция и ясно очертан стратегически интерес, който България защитава в тези преговори.
Аз, господин министър, няма да правя справка за това, което Вие и Вашите колеги сте казвали по отношение на „Южен поток”, но ще Ви припомня какво казахте тук, в Народното събрание, на 25 юни т.г. Когато обяснявахте на господин Миков колко сложен всъщност е простичкият според него въпрос: „Дали 30 млрд. куб. м, или 60 млрд. куб. м трябва да бъде проектът?” Вие тогава обяснявахте на господин Миков как този сложен според Вас въпрос трябва да бъде решен в резултат на прединвестиционно проучване. Това прединвестиционно проучване все още не е съгласувано с руската страна и то тепърва ще се прави и едва тогава ще бъде решен въпросът.
Само десет дни по-късно изведнъж се оказа, очевидно, че не само е съгласуван обхватът, че не само прединвестиционното проучване е направено, ами очевидно, че Вие сте доволен и от неговите резултати. Защото по време на преговорите, които се проведоха в България малко по-късно, беше подписана така наречената „пътна карта” за проекта „Южен поток”, каквото и да значи това „пътна карта”.
Затова на мен ми се ще тук, от тази трибуна, да ни информирате какво все пак е договорено с руската страна като срокове, количества, трасета, транзитни такси, за да сме наясно за какво говорим и въобще с какви времеви и количествени параметри ще се реализира този проект. Благодаря ви за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА: Заповядайте, министър Трайков.
МИНИСТЪР ТРАЙЧО ТРАЙКОВ: Благодаря.
Дами и господа, господин Овчаров! Веднага ще Ви поправя – прединвестиционното проучване не е направено, но подписаната пътна карта дава пътя за неговото изготвяне и за съставянето на смесената компания, която след това ще го одобри и ще вземе инвестиционно решение.
Оставям настрана разбиранията ви за компетентност, които очевидно са свързани с подписване на договори за повишаване на цените, докато нашите са такива, които са свързани с намаляването на цените, колкото и те да не са достатъчни за госпожа Янева или не може да ги разбере, но това е основна разлика в разбиранията ни.
Господин Миков – не го виждам, така че за съжаление пак се налага да обяснявам. Но да кажа защо не е просто. Защото инвестиционното проучване трябва да даде отговор на въпроса при какво положение „Южен поток” е изгодна инвестиция за България. Пътната карта разписва как става това. Тя разписва стъпките, действията и сроковете за осъществяване на технико-икономическа обосновка, което ще бъде една от основните предпоставки за вземането на окончателното инвестиционно решение. До края на м. февруари 2011 г. трябва да са готови предпроектните проучвания и да бъде създадена смесената компания по проект „Южен поток”. В момента активно се работи по финализирането на споразумение на корпоративно ниво, което ще уреди отношенията по подготовката и възлагането на предпроектното проучване за българската отсечка от газопроводната система „Южен поток”.
Другите договорености са свързани с потвърждаване ползването капацитета на транзитната газопреносна система – собственост на „Булгартрансгаз” ЕАД, за количества природен газ, които ще влизат на българска територия по трасето „Южен поток”, предназначени за Турция, Гърция и Македония. Предвижда се включително да бъде разгледана необходимостта и възможността за тяхното увеличаване и преразглеждане на таксата за плащане от „Газпром” в случай на допълнителни инвестиции от страна на българския оператор.
Съществен акцент от преговорите е условието, поставено от българска страна, че никаква част от газопреносната мрежа на България не може да бъде предмет на съвместната компания, включително и евентуални разклонения на основната тръба на „Южен поток” в южно направление, в частта му на територията на нашата страна. Те си остават собственост единствено на България.
Отделно от това, при изграждането на газопровода и при подготовката на договорите за „Южен поток” ще се спазват европейските директиви, регламенти и насоки така, че на българската страна да не бъдат налагани санкции за извършени нарушения. Ако тогава се бяхме вслушали в идеите на господин Миков, на когото това му се струваше толкова просто, към днешна дата щяхме да сме в ситуация, подобна на „Белене”, на гръцката връзка и още петдесетина проекта, с които си блъскаме главата.
РУМЕН ОВЧАРОВ (КБ, от място): И „Горна Арда”.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА: Благодаря.
Реплика от народния представител Румен Овчаров. Заповядайте!
РУМЕН ОВЧАРОВ (КБ): Господин министър, когато задавам въпросите, аз не ги задавам, за да се надприказвам и да се заяждам с Вас. Вие очевидно имате усещането, че със заемането на стола на министър, очевидно сте станал и експерт, и управленец, и главното - политик. Много ми се иска, когато разсъждаваме по експертни въпроси, да се държите главно на равнището на експерт и да не се правите на политик, защото такъв очевидно още не сте станали. (Шум и реплики в ГЕРБ.)
Що се отнася до това, което цитирах и изказването на господин Миков, аз ще Ви го цитирам дословно, за да не си приказваме пак отново празни приказки: „За целта трябва да се пристъпи към подготовка за възлагане на прединвестиционно проучване. Целта на прединвестиционното проучване е подробно изследване на техническите, икономическите, юридическите, екологичните, пазарни и други аспекти на проекта”, с което господин Миков вече дава отговор на поставения от Вас въпрос.
А поставеният от господин Миков въпрос е: „30 или 60 милиарда?”. Вие, господин Трайков, само две седмици след това на този въпрос отговорихте: „60 милиарда”. Кога направихте проучването? Кога уточнихте всички тези неща? Не само отговорихте: „60 милиарда”, ами и включихте досегашния транзит в тези 60 милиарда. Не казвам, че сте направили лошо, а казвам само, че трябва да помните какво говорите тук пред нас, а не всеки път да започваме едни и същи разговори от началото. Има една българска поговорка: „Недей забравя с кои жаби в кой гьол какво си квакал!”. Това се отнася и за Вас. От време на време си спомняйте какво говорите, особено в Народното събрание! Благодаря ви за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА: Желаете ли дуплика, министър Трайков? Заповядайте!
МИНИСТЪР ТРАЙЧО ТРАЙКОВ: Уважаеми господин Овчаров, уж искате да говорим като експерти, а говорите като политик, но такъв от БСП - той е с ясна порода. Тъй като аз много добре си спомням какво съм казал, ще го повторя още веднъж.
РУМЕН ОВЧАРОВ (КБ, от място): Аз го четох!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА: Моля Ви – народните представители да не говорят от място!
МИНИСТЪР ТРАЙЧО ТРАЙКОВ: Аз казах и Вие го прочетохте правилно, че за да се вземе решение дали са 30 или 60 милиарда, трябва да се направи прединвестиционно проучване.
РУМЕН ОВЧАРОВ (КБ, от място): Защо се съгласихте на 60 милиарда?
МИНИСТЪР ТРАЙЧО ТРАЙКОВ: И ние сме възложили изготвянето на прединвестиционно проучване, тоест взели сме решение за пътната карта, която ще доведе до извършването на това прединвестиционно проучване, което да даде отговор на въпроса за икономическата полза от газопровода. Това е! Това е, което ще стане ясно, но не днес или утре, както смяташе господин Миков и вероятно както смятате Вие, а ще стане ясно през пролетта на 2011 г. Отговорих ли горе-долу на въпроса? За да няма зад гърба ми после нещо! Добре!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА: Сега вече имаме въпрос от народния представител Иван Николаев Иванов относно възможностите за присъединяване на фотоволтаични и ветрогенераторни централи към електроразпределителните мрежи.
Заповядайте, за да развиете въпроса си.
ИВАН Н. ИВАНОВ (СК): Благодаря Ви, госпожо председател.
Уважаеми колеги! Уважаеми господин министър, получих оплаквания както от юридически лица, така и от граждани от Североизточна България, които заявяват, че електроразпределителното дружество, в случая се касае за ЕОН в тази част на страната, отказва да извърши предварително проучване на възможностите за присъединяване на централи на принципа на възобновяеми енергийни източници, касаещи соларни и ветрогенераторни централи, към електроразпределителните мрежи. Аргументът е ясен. Той всъщност пролича по време на това, което се случи буквално преди броени седмици в тази част на страната, а именно липса на свободен капацитет на преносните линии.
От друга страна, заявява се, че такъв свободен капацитет ще има не по-рано от 2013 г. Следващото е, че молителите се обръщат към поделенията на НЕК, но НЕК отговаря по същия начин, че липсва свободен капацитет на преносните мрежи, в резултат на което хората реално се оказват в невъзможност да присъединят произвежданата от тях електроенергия към енергийната система на страната, което е и смисълът, всъщност, на вложените инвестиции.
Какви са недостатъците от подобна ситуация? Първо, земеделски производители, които също се оплакаха, се оказаха в невъзможност да ползват европейски средства по програмата „Развитие на селските райони”, защото не могат да инвестират в соларен парк не върху обработваема земя, а върху покривните конструкции на зърнени складове.
На второ място, забавя се програмата за повишаване на енергийната ефективност по причина, че загубите в преносните мрежи всъщност не могат да се намалят като се лишава производителят от това да може и собствените си потребности да задоволи.
Има и други причини, които мога след това да представя, но тъй като времето ми за въпроса изтича, го поставям директно: какви мерки предприема Министерството на икономиката, енергетиката и туризма, за да бъдат решени описаните проблеми като се защитят обществения интерес и европейските ангажименти на страната ни - ангажимент, който вие знаете – 16% от енергийната мощност, която ще бъде употребявана в страната, да бъде от възобновяеми енергийни източници.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря Ви.
За отговор – министър Трайков.
МИНИСТЪР ТРАЙЧО ТРАЙКОВ: Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Иванов! Накратко отговорът на въпроса Ви за мерките за преодоляване на най-сериозните проблеми при присъединяване на електропроизводствени мощности от възобновяеми енергийни източници в Североизточна България „НЕК” ЕАД предвижда подмяна на съществуващите проводници на електропроводи 110 киловолта между подстанция „Балчик” и подстанция „Варна-Запад”, както и между подстанция „Шабла” и подстанция „Добруджа” с композитни свръхпроводими проводници от ново поколение без да се налага подмяна на стълбовете. Това ще увеличи с около 60% преносната способност на електропроводния пръстен между Варна-Каварна-Добрич от 167 мегавата на 267 мегавата.
Но въпросът Ви има по-общ конспект и това е политиката ни по отношение на възобновяемите енергийни източници. Тук бих искал да кажа, че от миналото остана една изключително неработеща система – при много високи тарифи за изкупуване на електроенергията, която приканваше спекулантите от цял свят да дойдат и да търсят забогатяване тук, и при абсолютна невъзможност от страна на ангажираните държавни и корпоративни субекти да изпълнят задълженията си при присъединяването на тези мощности. Да не говорим за крайните потребители на електроенергия, които щяха да се сблъскат с многократно повишаване на цената на електроенергията, ако всички тези заявени мощности се осъществят.
Затова в новия Закон за възобновяемите енергийни източници, който подготвяме, основната философия е следната: националният ни ангажимент от 16% е да бъде постигнат на възможно най-ниска цена, изкупните цени да бъдат намалени, а там където има повече кандидати за определената квота, проектите ще бъдат избирани въз основа на търг с ценова компонента за изкупуването на електроенергията. Смятам, че на този етап трябва да постигнем не много повече от тази квота, която имаме като национален ангажимент. Междувременно технологиите ще се развиват, тези инсталации ще стават по-евтини, всяко нещо – с времето си.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря Ви.
За реплика.
ИВАН Н. ИВАНОВ (СК): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги!
Уважаеми господин министър, нямаме никакви различия в това, което казахте в отговор на моя въпрос.
На първо място, това наистина трябва да бъдат българските потребители. Това означава, че не трябва да се допуска производството на електроенергия от възобновяеми енергийни източници да се превърне в ниша за спекуланти, и хора, които наистина търсят бързо забогатяване с дейност, по която имаме определен ангажимент.
На второ място, трябва да се въведе принципът на конкурентоспособност, тоест да има повече проекти, да се даде възможност да се конкурират и да се избере този, който допринася най-голяма обществена полза. Никакво съмнение по тези два въпроса.
Заедно с това обаче трябва да се намалят административните пречки, за да не върви един проект от момента на идейната фаза до момента, в който започне да работи съответната соларна или ветрогенераторна централа, пет, шест или повече години.
На второ място е ангажиментът, който трябва да имат НЕК и ЕРП-тата, което и Вие казахте – това е добрата новина – рязко да повишат способността за пренос на електроенергия.
Единствено Ви моля да кажете сега: в какъв срок ще бъде увеличена пропускателната способност на преносните мрежи в този край на България, а предполагам, че и на други места, там, където се развива производството на енергия от възобновяеми енергийни източници? Предполагам, че и Вие сте убеден, че това производство също като производство от местен ресурс увеличава и сигурността на страната, и, разбира се, енергийната ни независимост. Ако може това да се случи по-бързо, за да може по естествен път да се даде възможност за присъединяване на качествените проекти, а не на спекулативните, за които и аз знам, че съществуват. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря.
Дуплика.
МИНИСТЪР ТРАЙЧО ТРАЙКОВ: Уважаеми господин Иванов, смяната на композитния проводник по памет, може да не съм напълно прецизен, трябва да стане до края на годината.
ИВАН Н. ИВАНОВ (СК, от място): Супер!
МИНИСТЪР ТРАЙЧО ТРАЙКОВ: За другото също съм съгласен с Вас: философията трябва да бъде следната: има труден вход на проектите по качество и цена, но след това да има бързо изпълнение на задълженията от всички ангажирани институции, което е точно обратното на сега – лесен вход, елате всички, но след това никой не може да си направи проекта.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Преминаваме към въпроса на народния представител Румен Овчаров относно доставки на природен газ за България.
Заповядайте, господин Овчаров.
РУМЕН ОВЧАРОВ (КБ): Уважаема госпожо председател, уважаеми господин министър! И този въпрос стоя доста време, но и за него времето не само не намали актуалността му, а напротив, направи го още по-актуален. Имам предвид и изключително рязката промяна в оценката за резултатите от преговорите, проведени през м. юли във Варна. Тогава, както вече стана дума тук, 30-процентното намаление постепенно се превърна в 15-процентно, 15-процентното стана 7-процентно, 7-процентното намаление се оказа 3-4%, а сега накрая стана ясно, че не е намаление, а е увеличение.
Затова много ми се иска с Вас да уточним дали не стои по същия начин и въпросът с посредниците, защото според мен там има значителен потенциал за намаляване на цените. Вие многократно се ангажирахте, включително и тук, от тази трибуна, с ясна позиция по отношение на тяхното отстраняване.
Въпросът ми към Вас е: кои са посредниците, които доставят природен газ в България? Какви са комисионите, които получават от това? Какъв е срокът, в който те ще отпаднат? И какъв ще бъде ефектът от това отпадане за цената на природния газ според новите договори? Ще бъде ли спазен определения от Вас лично срок за експертна готовност на новия договор към 1 ноември 2010 г.?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря Ви, господин Овчаров.
Министър Трайков, заповядайте.
МИНИСТЪР ТРАЙЧО ТРАЙКОВ: Благодаря, госпожо председател.
Уважаеми дами и господа, господин Овчаров! Веднага бих искал да уточня, че аз и министерството не разполагаме с информацията какви са комисионите при доставката на природен газ в България. Ако допусна, че Вие, господин Овчаров, познавате в детайли тази тема, то ще съм благодарен да ми кажете и да споделите с всички останали.
Иначе, известно е, че за нуждите на българския пазар природен газ се доставя въз основата на дългосрочни договори между „Булгаргаз”, от една страна, и от друга три фирми: „Овергаз Инк” АД, „Винтерсхал Ердгаз ханделсхаус цуг” АГ и „Овергаз пром експорт”.
По повод резултата от преговорите. Да, такъв има и той се изразява, както вече поясних, в постигнати договорености между България и Русия за отпадане на посредниците при сключване на договори между „Газпром” и „Булгаргаз”, като от страна на двете дружества беше потвърдена готовността до средата на 2011 г. да бъде съгласуван и подписан нов дългосрочен договор за доставки на природен газ, който да влезе в сила не по-късно от началото на 2013 г.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря на министър Трайков.
Реплика.
МИНИСТЪР ТРАЙЧО ТРАЙКОВ: Кажете комисионите?
РУМЕН ОВЧАРОВ (КБ): Господин Трайков, аз мога да задоволя любопитството Ви и да Ви кажа и комисионите, но ми се струва, че един министър, ...
РЕПЛИКА ОТ ГЕРБ: Всичко ще си кажеш!
РУМЕН ОВЧАРОВ: ... според мен един министър много лесно може да направи елементарно изчисление. Природният газ в България се доставя по четири договора. Всеки един от тях е на определена цена и „Булгаргаз” много добре знае какви са количествата, които доставя, по всеки един от тези договори.
Тъй като Вие също така достатъчно добре знаете, че по единия договор комисионата е нула, по другия договор комисионата е 1 долар за 1000 куб.м, съвсем лесничко може да сметнете какви са комисионите по останалите два договора, това е проста аритметика.
Аз съм човек, който може да прави аритметични действия, за разлика от Вас, защото очевидно Вие се занимавате с висша математика, ще Ви кажа, че по единия договор комисионите са около 4%, а по другия договор са около 12%.
РЕПЛИКА ОТ ГЕРБ: Уха! (Смях, оживление.)
РУМЕН ОВЧАРОВ: Тези проценти имат реален измерител в долари. Този реален измерител е между 10 и 20, в зависимост от цената, а по другия договор достига до 50-60-70 долара. Затова казвам, че тук има значителен, така да се каже, капацитет, който реално би могъл да бъде използван за намаляване на цената.
Но Вие все пак не уточнихте отговора на въпроса ми кои са тези посредници, които ще бъдат отстранени? Да не стане така, да отстраним някои посредници, които не искаме да бъдат отстранени?!
Изказванията на министъра Сергей Шматко трябва внимателно да бъдат слушани! Много ми се искаше сега да получим от Вас ясни гаранции кои са посредниците, които ще бъдат отстранявани.
Много се надявам, че по време на преговорите сте разбрали, че има три неща, които трябва да бъдат много ясно спазвани, когато се водят такива отговорни преговори. Първото е последователност и приемственост в политиката, която една държава защитава. Второто е приоритет на стратегическите, дългосрочните интереси пред краткосрочните, конюнктурните. Именно поради тази причина с голямо забавление слушах приказките Ви как ще намалявате с 30% цената, как няма да подпишете пътната карта за „Южен поток”, ако не се намали цената с 30%.
Много се надявам наистина, че вече сте забравили тази конюнктурщина и сте разбрали, че водите преговори с изключително сериозни хора по изключително сериозни въпроси, които ще определят до голяма степен параметрите на икономиката на страната ни в един много дълъг период от време. Благодаря ви за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Дуплика ще ползвате ли?
МИНИСТЪР ТРАЙЧО ТРАЙКОВ: Единствено бих искал да благодаря на господин Овчаров за тази информация. Това е историческа информация. Тя не е публична – няма откъде да се знае, освен ако не са Ви я казали хората, които я знаят. Сега вече всички я знаем и това е добре.
РУМЕН ОВЧАРОВ (КБ, от място): Знае който пита, господин министър, и знае кого да пита.
МИНИСТЪР ТРАЙЧО ТРАЙКОВ: Благодаря за което.
Въпреки че сте и политик, и експерт, а пък аз съм само експерт, значи поне мога да смятам. Това, което не ми харесва, е, че ми вкарвате думи в устата, които не съм казал. За мен е досадно всеки път да казвам какво съм казал и какво не съм казал вследствие на Вашите изявления. Затова следващия път, когато излъжете, ще кажа нещо по-генерално.
Никога не съм казвал, че няма да подпишем картата за „Южен поток”, ако няма намаление на цената на газа в случая.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Преминаваме към въпроса на народния представител Петър Курумбашев относно проект „Горна Арда”.
Заповядайте, господин Курумбашев.
ПЕТЪР КУРУМБАШЕВ (КБ): Уважаема госпожо председател, уважаеми господин министър, уважаеми дами и господа народни представители! Вие, господин Трайков, може би знаете, че обикновено към Вас задавам особено лесни въпроси. Така ще бъде и този път, за разлика от по-тежките въпроси досега. Даже може би някои мои колеги ще ме обвинят в някаква симпатия към Вас.
Моят въпрос е: как така българската държава реши изведнъж да се лиши от мажоритарния дял в проекта „Горна Арда”?
Както знаете, ние имахме 70%. Компанията, която доскоро – преди да станете министър, беше Ваш работодател, ЕVN имаше 30%. Изведнъж миналата година по това време се подписа едно писмо за намерение, ЕVN придоби 30%. Изведнъж тази година нейният дял нарасна до 70.
Как се случи това? Това се случи с Ваше решение или с решение на Министерския съвет? Как се случи това? Това се случи с процедура за консултант, който ви е препоръчал ние да се разделим с мажоритарния дял. Как този мажоритарен дял беше оценен? Как този контрол беше оценен? И как се прецени, че 40% от проект, за който се казва, че струва 500 млн. евро, всъщност струва 1 млн. 390 хил. лв. Не беше ли редно да се направи търг? Не можеше ли да бъдат потърсени други възможности?
Много хора биха си помислили, че всъщност това се случва поради това, че, да речем, на едни инвеститори им върви повече, отколкото на други. Може би защото Вие преди това сте работили за тях. Аз лично не вярвам на такива страхове, но се надявам с Вашия отговор да опровергаете това още веднъж. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря.
За отговор – министър Трайков.
МИНИСТЪР ТРАЙЧО ТРАЙКОВ: Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители! Уважаеми господин Курумбашев, умишлено или не, Вие пропускате нещо много важно – че ЕVN и „Джейлан” са се договорили за прехвърлянето на дяловете на „Джейлан” вследствие на решение на турската компания. Проектът е започнал по времето на вашето правителство.
Когато аз станах министър, наследих (реплики от КБ) следната ситуация. „Джейлан” претендираха за 95 милиона с лихвите към българската държава пред Съда в Париж. Имаше краен срок 30 септември, при което бяха готови да оттеглят този иск, ако успеят да продадат акциите си на някого, на когото и да е, с когото те се разберат. Те ни казаха, че имат споразумение за това с ЕVN, което се е случило по времето на вашето правителство. Затова ние тогава дадохме това писмо за намерение – за да може това прехвърляне на акциите между „Джейлан” и инвеститорите да се осъществи, да отпадне искът пред Арбитражния съд и проектът да може да започне. Дотук, надявам се, е ясно.
След това въпросът беше как да продължи проектът. За да продължи проектът, неговият капитал трябваше да се увеличи поне с някаква сума, която да даде възможност да се започнат работите по него. Такива пари НЕК не желае да дава. Затова беше извършено увеличение на капитала до тази сума, която казахте Вие – милион и нещо, което увеличение беше направено или ще бъде направено с парична вноска от австрийския инвеститор, така че проектът да може да започне. Надявам се, че разбирате и дотук.
Това е един проект – да кажем, ако струва 500 млн. евро, което е добре да стане, а е добре, господин Курумбашев, защото това са 170 мегавата електрическа мощност, която ще влезе в 16-те ни процента от възобновяеми енергийни източници, но няма да струва 170 или 700 лв. на мегаватчас, а ще струва много, много по-малко. Така че за България е добре този проект да го има.
Добре е и по много други причини – за да се използва водният потенциал, за да се разкрият работни места на хората в региона. Тогава пред българската държава или пред НЕК има, общо казано, два варианта – или да инвестираме 500-те милиона, или да намерим партньор, който да инвестира голяма част от тях. Много ми се иска да бяхте избрали този вариант и когато се строеше „Цанков камък”. За съжаление, не сте го направили. Там постигнахте цена, приблизително същата като тази, която се предвижда за „Арда”, за два пъти по-малка мощност. (Реплика от народния представител Румен Овчаров.)
Така че, тук предимствата са абсолютно ясни – надявам се и за Вас, господин Курумбашев, и за политиците и експертите около Вас.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Реплика?
ПЕТЪР КУРУМБАШЕВ (КБ): Благодаря, госпожо председател.
Уважаема госпожо председател, дами и господа народни представители! Уважаеми господин министър, аз не чух отговор на нито един от поставените от мен въпроси. Аз Ви попитах: защо българската държава се отказва от мажоритарен дял в този проект? На базата на какъв анализ?
Знаете, примерно в случая с „Белене” така се действа - взема се консултант, оценява се каква е стойността на проекта, оценява се какъв е делът на всеки един потенциален инвеститор, прави се търг.
Защо подходът за „Белене” не се ползва за „Горна Арда”? Това ми е интересно. Аз не оспорвам, че трябва да се направи проект като „Горна Арда”, а само Ви казвам, че и за проект като „Горна Арда”, и за проект като „Белене” е по-добре българската държава да бъде мажоритарен инвеститор.
И Ви попитах: как ние решихме – с Ваше решение, с решение на Министерския съвет, че ние се отказваме от мажоритарния контрол върху проекта „Горна Арда”?
Попитах Ви и: как изчислихме, че контролът върху 500 млн. евро проект струва 1 млн. 390 хил. лв.? Ами някой ако беше дал 2 млн. 390 хил. лв. или 13 млн. 900 хил. лв.? Защо не се направи такова проучване или защо не се намали, по-малко, делът на държавата? Аз не чух отговорите на тези въпроси.
Това какво се договарят „Джейлан” и EVN е една история. Важната история е какво иска българската държава. Вие не сте там, за да Ви информират какво са се договорили две чуждестранни компании, а за да отстоявате интереса на българската държава.
Това ми беше въпросът към Вас: защо ние даваме този контрол на чуждестранна компания, без да сме направили икономически анализ, без да сме привлекли консултант, без да сме направили оценка на това колко струва този дял, а тихомълком отиваме във Виена и подписваме този договор? Това ми беше простият въпрос.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Дуплика?
Заповядайте, министър Трайков.
МИНИСТЪР ТРАЙЧО ТРАЙКОВ: Господин Курумбашев, защо не е имало търг при влизането на EVN в проекта мисля, че вече Ви обясних. Ще Ви кажа още един път, защото това е сделка между „Джейлан” и инвеститора. Освен с EVN те са разговаряли, по моя информация, с поне други 10 компании преди да се намери някой, който да влезе в проекта. Да влезе и поеме той риска, а не както в злощастния пример с „Цанков камък”.
И ако ме питате, господин Курумбашев, защо смятаме, че е добре да не поемаме ние ангажимента за 500 млн. евро – освен целия друг ред от причини за необходимостта от големи чуждестранни инвестиции, в момента, в който се намираме сега, ще Ви кажа и този – заради бъркотията, която направихте с „Цанков камък”, за да има някой, който плаща сметката и поема отговорността отначало докрай.
Иначе чисто технически това съотношение 70:30 в момента е в резултат на това увеличение на капитала до 1 млн. 700 хил., които са пари необходими за изготвяне на проекта. Ще има и последващо увеличение на капитала и там съотношението, акционерното съотношение, може да е различно, защото в документа, подписан между НЕК и EVN пише „до 70%”. И до 70% съотношението може да е различно.
Ние искаме проекта да започне, искаме да имаме гъвкавост при вземането на решението си. Ако Вие, господин Курумбашев, кажете, но всъщност ние няма да питаме Вас, но ако преценим, че можем да инвестираме стотиците милиони, тогава може би решението ни ще бъде различно, но да не бяхте правили белята с „Цанков камък”!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Да благодарим за участието на министъра в настоящия парламентарен контрол: благодаря Ви, министър Трайков.
Да преминем към изслушване на министър Тотю Младенов – министър на труда и социалната политика.
Започваме с въпрос на народния представител Мая Манолова относно събирането на здравноосигурителните вноски от Националния осигурителен институт.
Заповядайте, госпожо Манолова.
МАЯ МАНОЛОВА (КБ): Уважаема госпожо председател, уважаеми господин министър, уважаеми колеги!
Зададох този въпрос в началото на м. юни т.г., и, предвид организацията на парламентарния контрол, ще получа отговора си по него три месеца по-късно – в началото на м. септември, което естествено поставя въпроса за неговата актуалност, но пък от друга страна се надявам, че за този период от време министър Младенов е успял да преосмисли своите намерения, които касаят преместването на събирането и администрирането на осигурителните вноски от Националната агенция по приходите в Националния осигурителен институт.
Малко история по проблема, по идеята на министър Младенов, която засяга една от най-успешните реформи в администрацията през последните години, извършена в България, която министърът със своето намерение иска да зачеркне и да върне в изходната й точка.
Напомням, че първите идеи за интегрирано събиране на публичните задължения на гражданите и фирмите към държавата се лансират през 2000-та година от синьото управление. По различни причини през периода 2000-2005 г. не се осъществяват.
Реално реформата стартира през 2006 г., като неин важен партньор е Световната банка, който участва със сумата от 22 млн. евро – реформа, която отговаря на най-модерните тенденции в европейските страна и която неслучайно е наречена от Световната банка „най-успешният проект в страните в преход в цяла Източна Европа”, и е давана за пример на много други страни, които извършват реформи в своята данъчна администрация.
Практическите резултати и ползите от тази реформа се виждат през следващите години – 2007, 2008 и 2009, които потвърждават нейната правилност, тъй като се повишава събираемостта на данъците и на осигуровките и се намаляват разходите на единица приход.
В тази връзка моят въпрос към Вас, господин министър, е: какви са Вашите аргументи, лансирани в края на м. май да зачеркнете тази реформа? Направили ли сте своите анализи? В крайна сметка какво ще струва на фиска преместването на събирането на вноските, на осигурителните вноски, и на тяхното администриране от една администрация, от обединената администрация, каквато е НАП, в Националния осигурителен институт?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря, госпожо Манолова.
Имате възможност за отговор, министър Младенов.
МИНИСТЪР ТОТЮ МЛАДЕНОВ: Благодаря, уважаема госпожо председател.
Уважаеми дами и господа депутати, уважаема госпожо Манолова! За Ваша информация бях готов с отговора към Вас пет минути след като го зададохте, но тъй като пак не сте разбрали нещо искам да Ви обясня.
Не се касае за прехвърляне на събирането на здравно- осигурителни вноски от НАП в НОИ, а за обсъждане на възможността да се прехвърли първичната информация за осигурителите и осигурените лица на базата на осигурителните декларации и декларациите за трудовите договори от НАП в НОИ.
Решаването на този въпрос беше обсъдено между ръководствата на НАП и на НОИ в края на м. юни т.г., като се направи подробен анализ на информационния и административния капацитет, с който се осъществяват дейностите по прием и обработка на осигурителните декларации и регистрацията на самите трудови договори.
До десет дни предстои подписването на нови споразумения между НОИ, НАП и Главна инспекция по труда за разширяване на обмена на информация относно спазването на трудовите, осигурителните и данъчните задължения на юридическите и на физическите субекти, за по-добро и срочно взаимодействие между трите институции и за оптимизирането на превантивния и текущ контрол, свързан със събирането на осигурителните вноски и данъците.
Искам също така да Ви информирам, че от два месеца и половина по моя заповед заедно НАП, НОИ и от Главна инспекция по труда са проверени над 6500 обекта в цялата страна със заети лица 66 хил. човека. Установени са 1413 случая без трудови договори или нерегистрирани в Националната агенция по приходите, за което са съставени съответните актове - за всеки конкретен случай по 1500 лв.
Тази контролна дейност на трите институции НАП, Главна инспекция по труда и НОИ, ще продължи дотогава, докато се изкорени наемането на хора без трудови договори. Именно от тази гледна точка обменът на информацията между институциите е изключително важен. Ние работим по този въпрос, а не за това, за което Вие казвате. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря на министър Младенов.
За реплика – Мая Манолова.
МАЯ МАНОЛОВА (КБ): Уважаеми господин министър, възможно е аз да не съм Ви разбрала, но абсолютно невъзможно е да не са Ви разбрали служителите от данъчната администрация, пред които Вие сте изложили своите намерения за преместване на събирането и на администрирането на осигурителните вноски от НАП в НОИ, но аз също така имам своите източници на информация. Известно ми е, че Вие сте преосмислили своето намерение непосредствено след като зададох своя въпрос към Вас и след обществената реакция на това намерение.
Мога да предполагам, че е имало евентуална намеса и на финансовия министър, тъй като наистина отзивите на Световната банка за тази реформа, извършена в приходната администрация, бяха повече от положителни.
В крайна сметка са важни резултатите и е много добре, че за разлика от своите намерения в пенсионната реформа, Вие сте се вслушали в мненията на експертите и на хората поне по този въпрос, защото, отново повтарям, че реформата в приходната администрация беше изключително полезна и за гражданите, и за бизнеса, защото тя даде възможност – първо, декларациите за внесени данъци и осигуровки да се подават на едно гише.
Второ, на едно гише и от едно място фирмите и гражданите могат да получават цялото необходимо им административно обслужване, като се започне от удостоверения за дължимост на данъци и осигуровки и се приключи с електронен обмен на данни. Да не говоря за възможността ревизиите за данъци и за осигуровки да се извършват едновременно, а чрез тях и прихващане на дължимия данък добавена стойност с невнесените осигуровки, което е едно удобство за фирмите, а от друга страна осигурява и своевременното събиране на публичните задължения към държавата.
Радвам се също така, че Вие сте се отказали от тази идея, защото тя е повече от неуместна в условията на криза. Предполагам, че всеки българин си дава сметка за това какви разходи щеше да струва тя на държавата, а по този начин се разсейват и съмненията, че всъщност намеренията за нейното осъществяване са били други, а именно за преместване на събрания финансов ресурс от осигурителни вноски от едни банки в други в Осигурителния институт.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Дуплика.
МИНИСТЪР ТОТЮ МЛАДЕНОВ: Уважаема госпожо Манолова, аз Ви предлагам да слушате друг път какво казвам, включително и това преди малко, за да няма такива недоразумения.
Що се отнася до взаимоотношенията между Главна инспекция по труда, Министерството на труда и социалната политика, Министерството на финансите, Националната агенция за приходите и Националния осигурителен институт искам да Ви уверя, че взаимодействието е изключително добро и ще продължи да бъде по същия начин. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Следва въпрос на народния представител Милена Христова относно забавено плащане на семейните помощи за деца.
Заповядайте, госпожо Христова.
МИЛЕНА ХРИСТОВА (КБ): Уважаема госпожо председател, уважаеми народни представители, уважаеми господин министър! Въпросът, който поставям на Вашето внимание относно забавеното изплащане на детските надбавки, е зададен на 2 юни т.г. За да бъда коректна, ще кажа, че оттогава те се изплащат навреме. Въпреки това считам, че въпросът все още е актуален, предвид на това че е важно родителите, а и ние да знаем дали до края на годината детските надбавки и интеграционните добавки за деца ще могат да бъдат изплащани в срок, тъй като предстоят зимни месеци, а това е важно за бюджета на семейството.
Искам да припомня, че на 1 юни, в деня на своя празник децата не получиха своите надбавки, които бяха дължими за м. април. Вместо да ги получат през м. май, те ги получиха през м. юни, когато вече се дължат не една, а две надбавки, а дължимите за м. януари вместо да бъдат платени през м. февруари, бяха платени в началото на м. март. Вие тогава казахте, че това се е получило заради по-късата продължителност на м. февруари.
След това, което изложих дотук, ще отправя въпроса си към Вас: какви мерки ще предприемете за навременното изплащане на семейните помощи за деца?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ПАВЕЛ ШОПОВ: Заповядайте за отговор, господин Младенов.
МИНИСТЪР ТОТЮ МЛАДЕНОВ: Благодаря, уважаеми господин председател.
Уважаеми дами и господа депутати, уважаема госпожо Христова! Министерството на труда и социалната политика полага всички необходими усилия, за да гарантира своевременното изплащане на семейните помощи за деца дори в условия на финансова криза и произтичащите от нея затруднения. Месечните семейни помощи за деца се предоставят през месеца, следващ месеца, за който се дължат. Това правило важи и за всички видове социални плащания - не само по Закона за семейните помощи за деца, но и по Закона за социалното подпомагане. Агенцията за социално подпомагане като второстепенен разпоредител с бюджетни средства има задължение да изплаща месечните семейни помощи за деца до края на месеца, следващ месеца, за който се отнасят. В тази връзка искам да Ви уверя, че всички законоустановени срокове се спазват.
С Решение № 180 на Министерския съвет от 1 април 2010 г., наред с мерките за подкрепа на заетостта, бизнеса и фискалната позиция бяха одобрени и мерки за подкрепа на домакинствата. В изпълнение на това решение в приетия на 8 юли 2010 г. от Народното събрание Закон за държавния бюджет на Република България за тази година са осигурени допълнителни средства от 142 млн. лв. за социални плащания. Това допълнително ще гарантира своевременното изплащане на семейните помощи за деца до края на тази година.
В заключение бих искал да кажа, че политиките за деца и семейства не се изчерпват само с изплащането на семейни помощи за деца, но тези помощи, особено сега в условията на криза, са изключително важен инструмент за подпомагане на семействата и ние полагаме всички усилия и осъществяваме тази подкрепа за тях. Искам да Ви уверя, че забавяния през последните месеци няма и до края на годината няма да има.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ПАВЕЛ ШОПОВ: Реплика, госпожо Христова, ако желаете?
МИЛЕНА ХРИСТОВА (КБ): Благодаря, господин председател.
Уважаеми господин министър, аз не мога да не кажа, че не съм доволна от Вашия отговор. Благодаря Ви за мерките, които сте предприели, и за това, че сте гарантирали и много ясно заявихте, че до края на годината всички плащания, които осъществява по отношение на социалната сфера вашето министерство, са гарантирани и ще бъдат направени в срок. Благодаря Ви за това нещо.
Искам да поставя на Вашето внимание една възможност. Вие ще решите дали да направите това факт. Тъй като изплащането на семейните помощи за деца е уредено в Правилника за прилагане на Закона за семейните помощи за деца, аз Ви предлагам да обмислите възможността плащането да се промени, като не се извършва до края на месеца, следващ месеца, в който се полагат, а да се определи един по-кратък срок. Да речем до 15-то число на месеца, който следва месеца, за който се полагат, за да може в един по-кратък срок родителите и семействата да планират тази сума, която ще получат, защото към момента те всъщност я очакват от 1-во до 30-о число на месеца, който следва полагаемата социална придобивка. Ако има някаква възможност, да направите тази промяна в правилника и да бъде по-кратък срокът - тези плащания да бъдат правени поне до 15-о число. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ПАВЕЛ ШОПОВ: Желаете ли да отговорите, господин министър?
МИНИСТЪР ТОТЮ МЛАДЕНОВ: Госпожо Христова, хората, които имат право на тези помощи, вече знаят, че в последните дни на месеца ще си ги получат. Между 28-о и 30-о число те получават тези помощи всеки месец.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ПАВЕЛ ШОПОВ: Следва въпрос от народния представител Мая Божидарова Манолова относно увеличаване на средствата за социално подпомагане в актуализацията на Бюджет 2010 г.
Госпожо Манолова, имате думата да зададете въпроса.
МАЯ МАНОЛОВА (КБ): Уважаеми господин министър, и този мой въпрос е зададен в началото на м. юни. Поради организацията на контрола ще се наложи да ми отговорите едва сега, като подчертавам, че, разбира се, вината за това не е Ваша. Аз съм убедена, че Вие своевременно сте подготвили неговия отговор.
Въпросът беше зададен непосредствено преди да се извърши актуализацията на бюджета през м. юли, но тъй като с оглед издънването на изпълнението на този бюджет вероятно ще се подготвя следваща актуализация през м. октомври – ноември, мисля, че той има своята актуалност. Още повече че и по данни на статистиката за първите шест месеца в България броят на социално слабите се е увеличил с една трета.
Уважаеми господин Младенов, става дума за тези 142 милиона, които Вие споменахте в своя отговор към колегата Милена Христова и с които според Вас беше актуализиран бюджетът през м. юли. За съжаление обаче тези 142 милиона, които трябваше да бъдат за социално подпомагане, липсват в бюджета на ръководеното от Вас министерство, а се намират в така наречения Премиерски фонд за неотложни и непредвидени разходи, както пише в бюджета, който разполага с един огромен ресурс от около 1 милиард и над 100 милиона лева.
Моят въпрос към Вас е: след като от отговора на предишния въпрос стана ясно, че повечето от социалните плащания се извършват с достатъчно закъснение, как ще гарантирате изплащането на средствата, включени в тези 142 млн. лв., своевременно и в срок? Защото става дума не просто за някакви пари, а за 73 млн. лв., които трябва да бъдат насочени за помощи за деца по Закона за семейните помощи за деца, 52 млн. лв. – за хората с увреждания по Закона за интеграция на хората с увреждания, и 17 млн. лв. за социални помощи по Закона за социалното подпомагане, а това са социални групи...
ПРЕДСЕДАТЕЛ ПАВЕЛ ШОПОВ: Госпожо Манолова, моля да формулирате въпроса си.
МАЯ МАНОЛОВА: Става въпрос за децата и инвалидите, които имат необходимост от тези средства. Децата искат да се хранят, да получават лекарства, да получават грижи своевременно, а не когато ръководеното от Вас министерство е в състояние да заплати дължимите им средства.
МИНИСТЪР ТОТЮ МЛАДЕНОВ: Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа депутати! Уважаема госпожо Манолова, Вие пак си задавате въпроси и си давате отговори, така че аз не знам какво да Ви отговоря повече. Само ще Ви кажа, че тези 142 млн. лв. допълнително към Агенцията за социално подпомагане, разбити по пера, както Вие ги казахте преди малко, ще стигнат до края на тази година.
Второ, тези пари вече са в бюджета на Министерството на труда и социалната политика.
И както отговорих на предния въпрос, че няма забавяния на плащанията за социално подпомагане през последните няколко месеца, така няма да има и до края на тази година.
На Вашия въпрос пак отговарям: тези средства ще стигнат до края на тази година на Министерството на труда и социалната политика, за да може хората, които имат право на тези помощи, да ги получат.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ПАВЕЛ ШОПОВ: Госпожо Манолова, заповядайте. Реплика.
МАЯ МАНОЛОВА (КБ): Уважаеми господин Младенов, не споделям Вашия оптимизъм. За съжаление не го споделят и българските граждани, особено тези, които очакват своите плащания от страна на социалното министерство.
Искам да отбележа, че както Коалиция за България алармира още при формирането на бюджета на Вашето министерство в края на миналата година, според наши разчети недостигът е в размер на 350 млн. лв., от които имаше частично компенсиране в рамките на 142 млн. лв. Предвид ръста на енергоносителите ще бъде необходима очевидно актуализация на средствата за енергийни помощи за хората в неравностойно социално положение.
Освен това с оглед драстичното поскъпване на енергоносителите, на газа, на електрическата енергия и водата, с оглед поскъпването на хляба, аз лично мисля, че на Вас ще ви се наложи да предприемате допълнителни мерки във вид на социални плащания, за да гарантирате минималния стандарт на най-бедните български граждани.
Моето притеснение, че може да не ви стигнат парите още през м. октомври и ноември т.г., е с оглед намерението на министър Дянков да търси отнякъде 205 млн. лв., които да даде на здравната система. Тъй като той няма да ги вземе от резерва на Касата, като направим преглед на парите на различните социални системи, се налага предположението и очакването, че най-вероятно той ще посегне на онзи фонд на премиера, в който се намират и парите на Вашето министерство. Дано не бъда лош пророк, но е много възможно тези 142 млн. лв., които по никакъв начин не са гарантирани в този фонд, да запълнят в някаква степен дупката, която е зейнала в сферата на здравеопазването.
Моят въпрос към Вас, на който не получих отговор, е: как ще гарантирате, че социално слабите ще си получават парите и дали няма да се наложи да ви припомня този Ваш отговор след няколко месеца, когато сме в тази зала за поредната актуализация на бюджета на България?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ПАВЕЛ ШОПОВ: За дуплика има думата господин Младенов.
МИНИСТЪР ТОТЮ МЛАДЕНОВ: Госпожо Манолова, пак Ви казвам – слушайте какво говоря. Аз казвам: тези 142 млн. лв. са вече допълнително в бюджета на Министерството на труда и социалната политика.
Второ, искам да уверя всички български граждани, че до края на годината са осигурени всички плащания по Закона за социалните помощи.
Трето, енергийните помощи, които ще платим до края на тази година, помощите за първокласниците за доход на член от домакинството до 350 лв., социалните трапезарии – всички тези неща са предвидени и разчетени в бюджета, така че хората не трябва да имат притеснения. Тези, които имат право да получават социални помощи, ще ги получат в размерите, определени по закон. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ПАВЕЛ ШОПОВ: Преминаваме към питане на народния представител Антон Костадинов Кутев относно политиката на Министерството на труда и социалната политика за гарантиране навременното получаване от гражданите на обезщетение при заболяване.
Заповядайте, господин Кутев, в рамките на 3 минути да формулирате Вашия въпрос.
АНТОН КУТЕВ (КБ): Уважаеми господин председателстващ, уважаеми господин министър, уважаеми колеги! Нека да започна с това, че ми прави впечатление променения тон на разговорите с министрите след това лято. Много назидателен и на моменти доста нахален се превръща тонът, с който се говори в залата.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ПАВЕЛ ШОПОВ: Задайте Вашия въпрос. Това са общи съждения относно тона и атмосферата в Народното събрание.
АНТОН КУТЕВ: Абсолютно важни са тези разсъждения. Като представител на партия, която вече минава пред властта, искам да кажа, че нищо не може да ви изиграе по-лоша шега от нахалството и назидателността, така че Ви съветвам да се откажете от тях.
По повод на питането ми. След многократни оплаквания от граждани, че плащанията по болничните закъсняват, зададох този въпрос. Молбата ми е да изясните механизма и каква организация е създадена в НОИ за изплащане на болничните. Има ли пречки, които да не позволяват болничните да се изплащат навреме? Предварително уточнявам, че имам предвид по-големите болнични – за по 15 дни, за по един месец, за които очевидно се правят допълнителни проверки (може би не на всички, но наистина повсеместно, защото оплакванията са много). Оттам нататък исках, ако е възможно, да обясните на мен и на гражданите на България до каква степен, колко време могат да се бавят тези болнични, колко време могат да се правят проверки, какъв е механизмът, за да можем да гарантираме, че в някакъв обозрим срок хората ще си получават болничните? Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ПАВЕЛ ШОПОВ: Заповядайте, господин Младенов. Имате 5 минути да отговорите на въпроса.
МИНИСТЪР ТОТЮ МЛАДЕНОВ: Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители! Господин Кутев, от 1 януари 2007 г. паричните обезщетения за временна неработоспособност, трудоустрояване, бременност и раждане и за отглеждане на малко дете и помощите от Държавното обществено осигуряване се изчисляват и изплащат на осигурените лица от Националния осигурителен институт и неговите териториални поделения. Приемането на документите за отпускането на изплащането на паричните обезщетения и помощите се извършва в 107 населени места в цялата страна. Създадена е организация осигурителите с по-голям брой работници и служители да се приемат по съвместно утвърден с териториалните поделения на НОИ график на специално определени работни места. С така създадена на практика организация не се допуска длъжностни лица да губят много време за предоставяне на болнични листове и придружаващите ги документи. Паричните обезщетения и помощи се изплащат на лицата по декларирани от тях лични банкови сметки. За превеждането на сумите на паричните обезщетения и помощи от териториалните поделения на НОИ осигурените не заплащат такса.
За изплащането на дължимите суми НОИ се сключил договори с 27 търговски банки.
От 1 април 2008 г. два пъти седмично на банките се превежда изчислената сума за парични обезщетения и помощи, с която се заверяват личните банкови сметки на самите лица.
Разпоредбата на чл. 23 от Наредбата за изчисляване изплащането на паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване предвижда изплащането на парични обезщетения и помощи на лицата да става в срок от 15 работни дни от предоставянето на необходимите документи в териториалното поделение на НОИ.
Създадена е организация на работата с болничните листове и заявленията-декларации да започва веднага с постъпването им. Въвеждането на документите се извършва в деня на приемането им. Предимство се дава на документите за обезщетение на майчинство и на болнични листове с по-голяма продължителност, като за целта те се индикират още при приемането им.
Технологичното време за приемането на болничните листове и заявленията-декларации до изплащането на паричните обезщетения и помощи от 10 до 14 дни през 2007 г. и началото на 2008 г. е съкратена от 5 до 7 дни. Този срок се е наложил като практика на териториалните поделения на НОИ при условие, че болничните листове са коректно издадени от органите на медицинската експертиза.
Към 30 юни тази година от общо представените и обработени в териториалните поделения на НОИ 8 млн. 432 броя болнични листове за изплащане на парични обезщетения, в определения срок не са изплатени 5495, което представлява 0,07%.
Върху процеса на приемането и обработката на документите за изплащането на паричните обезщетения се осъществява непрекъснато наблюдение.
От териториалните поделения на НОИ се изискват ежемесечни отчети за случаите с изтекли срокове за изплащане на обезщетенията за помощи.
Основните причини за забавянето на плащанията към 30 юни тази година са следните:
От неизплатените в срок парични обезщетения към 30 юни тази година – 1226 са случаите на издадени от медицинските органи в нарушение на разпоредбите на наредбата за медицинската експертиза на болничните листове, за което са предприети действия за проверка и обжалване от териториалните поделения на Националния осигурителен институт.
Наблюдава се едно относително постоянно количество на неизплатените по тази причина парични обезщетения от месец юли 2009 г. до този момент. За случаите, за които е предприето обжалване, териториалните поделение на Националния осигурителен институт постановяват разпореждане – спиране на производството до произнасяне на горестоящия орган на медицинската експертиза, поради което срокът от 15 работни дни за изплащането на обезщетението спира да тече.
Неизплатените в срок парични обезщетения поради неподадени и некоректно подадени данни от осигурителите за дните в осигуряване и осигурителния доход за регистъра на осигурените лица към 30 юни тази години са 1219 случая.
Действията на териториалните поделения на НОИ спрямо некоректните осигурители са постоянни, като за месец юни 2010 г. са дадени 930 задължителни предписания на осигурителите за редовно и коректно подаване на данните в регистъра на осигурените лица.
Останалите неизплатени парични обезщетения се дължат по различни причини – попълнени некоректни данни от осигурителя или от органа на медицинската експертиза в болничния лист на самоосигуряващите се лица поради необходимостта от уточняването на обхвата на осигурените рискове, за които е декларирано осигуряване в НАП и размера на внесените осигурителни вноски.
По отношение на предприетите действия от териториалните поделения на НОИ може да се направи извод, че се работи постоянно като се полагат усилия и се предприемат необходимите действия за всеки конкретен случай. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ПАВЕЛ ШОПОВ: Господин Кутев, в рамките на две минути имате възможност да зададете два допълнителни, уточняващи въпроса, ако имате такива.
АНТОН КУТЕВ (КБ): Господин министър, аз съм сигурен, че механизмът на изплащане на болничните е добре отработен. Това е направено още преди вашето и нашето управление. Въпросът ми беше, ще се опитам да го конкретизирам – да, Вие казвате, че се изплащат в определения срок и може би случаите, за които аз говоря включват точно тези случаи, за които Вие казвате, че спира да тече срокът.
Аз имам сериозното и достатъчно добре доказано опасение наглед с оплакванията, които получих, че за определени по-големи болници, и то в сравнително голям обем в държавата, съвсем умишлено се поръчват съответните проверки и се подлагат на съмнение издадените болнични. Резултатът от това е, че ако ти си боледувал един месец например, когато започнат проверките... Аз имам случаи, които мога да цитирам, в които проверките са продължили повече от шест месеца. Стигат до ситуация, те не стигат, а винаги стигат до тази ситуация, която те кара да минеш и през ТЕЛК пет месеца след като ти е било заболяването, за да докажеш от какво си бил болен преди пет месеца.
Нали разбирате, че един човек, който първо изпада в ситуацията цял месец да е болен, което означава, че при него това са повишени разходи? Нали разбирате, че ако след това той не може да си получи пет месеца заплатата и единият ми уточняващ въпрос е: с какво той трябва да живее през останалите месеци? Отгоре на всичкото цялата тази процедура, както ви казах, продължава половин година и има случаи, когато тя е продължила повече от половин година, защото накрая ги карате да минат и през ТЕЛК, за да могат да докажат, че са били болни от еди какво си преди няколко месеца, за да може съответно след това да се получат болничните.
За мен това е процедура, по която съвсем умишлено вашето министерство забавя изплащането на сериозна част от болничните и по този начин се опитва да набави онези пари, които не ви достигат в бюджета. Това е начинът, по който се опитвате да отложите няколко милиона разплащания за сметка на хората. Това е моето подозрение и ще се радвам, ако успеете да ме оборите.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ПАВЕЛ ШОПОВ: Заповядайте за отговор на тези два допълнителни въпроса, господин министър.
МИНИСТЪР ТОТЮ МЛАДЕНОВ: Уважаеми господин Кутев, аз пак искам да кажа, че става въпрос за 0,07% случаи, в които има забавяне по тези причини, които казах.
Това, за което казахте Вие, когато имате сигнали ми ги подавайте лично на мен, аз ще се разпоредя и когато е нарушена процедурата ще бъдат предприети съответните мерки. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ПАВЕЛ ШОПОВ: Господин Кутев, желаете ли думата за отношение в рамките на две минути.
АНТОН КУТЕВ (КБ): Уважаеми господин министър, разбира се, че аз ще Ви предам сигналите, които имам. За мен важното в този случай не е конкретната ситуация, за мен важното е да не се окаже, че това се превръща в практика. Тоест, ако Вие можете да гарантирате, че това не е практика, това би било добрият отговор. Надявам се, това, което казахте сега, да е същото.
Последните ми думи, биха били, искам да се обърна и към зрителите, ако може камерите пак да покажат четиридесетте човека в залата, защото толкова има в момента по време на парламентарен контрол. Това е новият морал на ГЕРБ – четиридесет човека в залата.
РЕПЛИКИ ОТ ГЕРБ: Вашите къде са? Ние стоим тук и слушаме вашите въпроси. (Шум и реплики от КБ и ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ПАВЕЛ ШОПОВ: Пак се отклонявате от проблема.
Ако погледнем към БСП, вашите съюзници от ДПС ги няма никакви. Нито един човек от ДПС няма.
Преминаваме към въпрос на госпожа Мая Манолова относно възможността за закупуване на осигурителен стаж съгласно новата концепция за пенсионната реформа.
Госпожо Манолова, заповядайте в рамките на две минути да формулирате и зададете Вашия въпрос.
МАЯ МАНОЛОВА (КБ): Благодаря, господин председател.
Уважаеми господин министър, обявената от ГЕРБ пенсионна реформа, както и всички други заявени реформи, търпи непрекъснато развитие. Трудно е да се следят промените, още по трудно ги следят и българските граждани. Понеже става дума за жизнено важни за хората въпроси, те с основание се притесняват за това дали след извършването на тази реформа изобщо ще могат да се пенсионират. Каква пенсия ще получават и колко време ще я получават.
Вие проведохте поредица от срещи със синдикатите, със социалните партньори, с неправителствени организации, с парламентарните групи и навсякъде получихте категорични възражения срещу някои от предложенията за пенсионна реформа. Разбира се, Вие имахте възможност да се съобразите или да не се съобразите с тях. Видно от проекта за промени в Кодекса за социално осигуряване Вие сте пренебрегнали изцяло това, което Ви казаха парламентарните групи, както и това, което Ви казаха синдикатите. Не сте се отказали от идеята си за повишаване на осигурителния стаж, но ще го направите не изведнъж, а поетапно с по една за всяка от следващите три последователни години. Това е вариант, който, според мен, е даже по-лош от лансирания първоначално, защото така ще има едни хора, които всяка година ще бъдат догонвани с новите изисквания и така и няма да могат да се пенсионират, а ако го направят ще го направят с редуцирана пенсия, тъй като според вашето предложение всяка недостигаща година осигурителен стаж ще коства по 2,4 намаление от пенсията, която гражданинът ще получава.
Моят въпрос към Вас е: дали тези граждани, които ще имат сериозен проблем със своето пенсиониране ще могат да се ползват от досега съществуващите възможности за откупуване на осигурителен стаж в случаите, в които такъв не им достига, и какви ще бъдат новите предложени от вас условия?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ПАВЕЛ ШОПОВ: Господин Младенов, заповядайте за отговор в рамките на три минути.
МИНИСТЪР ТОТЮ МЛАДЕНОВ: Благодаря, господин председател.
Уважаеми дами и господа народни представители, госпожо Манолова! Пенсионната реформа е необходима, дори закъсняла, и тя трябваше да бъде направена от вас още преди 3-4 години. Защото вие ни оставихте един дефицит от 2 милиарда в Националния осигурителен институт и не сте тези, които ще давате акъл какво да се прави. (Реплика от народния представител Мая Манолова.) Ако сте искали да правите нещо за хората, да сте го направили досега в пенсионната система. (Единични ръкопляскания от ГЕРБ. Реплика от народния представител Георги Божинов.)
Що се отнася до начина, по който ще се процедира за реформите в пенсионното осигуряване, аз мисля, че ние проведохме тази дискусия по един изключително демократичен начин: с консултативни съвети, с кръгли маси в цялата страна, с експерти от пенсионното осигуряване, частните пенсионни фондове и пенсионерските организации. Запознахме в парламента всички парламентарни групи с това и смятам, че тези неща, които трябва да се предприемат, тези промени са приети от българското правителство и вече са в парламента и след една седмица ще се гледат в Социалната комисия.
Що се отнася до въпроса, който поставяте – за това дали хората могат да си купят трудов стаж. Разпоредбите на § 9, ал. 2 от Преходните и заключителни разпоредби на Кодекса за социално осигуряване, на основание, на което може да се зачита за осигурителен стаж времето на обучение на лицата, завършили висше или полувисше образование не се променя, както досега. Така за осигурителен стаж при пенсиониране се зачита времето на обучение на лицата, завършили висше или полувисше образование, ако внесат за своя сметка осигурителни вноски, изчислени върху минималния осигурителен доход за самоосигуряващите се лица, определен със Закона за бюджета за държавното обществено осигуряване към датата на внасянето на вноската. Осигурителният стаж се зачита за времето, за което са внесени вноските, но за не повече от срока на обучение, предвиден в учебния план на завършената специалност.
Що се отнася до останалите случаи, предвидената в § 9, ал. 3 от Преходните и заключителни разпоредби на Кодекса за социално осигуряване възможност за заплащане на осигурителни вноски от лицата, които са навършили възрастта, необходима за придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст по чл. 68, ал. 1 и 2, но на които не им достига осигурителен стаж също се запазва, но периодът, който може да бъде закупен се намалява от 5 на 2 години. Това е направено с цел още по-тясно обвързване на размера на пенсията с реалния осигурителен принос на лицето, стимулиране на лицата за реално участие в осигурителната система на основание на реалната заетост.
Поради краткия период, за който могат да бъдат внесени осигурителни вноски на това основание – за не повече от две години, възможността за разсроченото им заплащане се премахва. Тоест, запазва се редът за хората, които са учили висше и полувисше образование, дали имат право да закупят за целия период стаж, а за всички останали от 5 години на 2 години също се дава възможност да закупят този стаж. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ПАВЕЛ ШОПОВ: Госпожо Манолова, желаете ли реплика?
Заповядайте, имате две минути за реплика.
МАЯ МАНОЛОВА (КБ): Уважаеми господин министър, това, което ние сме направили за пенсионерите, се знае от всеки български гражданин. По време на нашето управление пенсиите се увеличаваха два пъти годишно, а както е видно от изявленията на финансовия министър, направени вчера, евентуално ще има някакво увеличение на хората, заети в публичния сектор до края на този мандат, а за пенсионерите ще се преценява след края на следващата година.
Така че, аз на Ваше място бих била по-скромна в оценките за предишното управление предвид начина, по който се движи вашето, особено в управляваната от Вас сфера.
Що се касае до дефицита в Осигурителния институт. Той се формира всяка година и тази година е такъв, какъвто вие ще си го направите, така че не е необходимо за това да обвинявате предишното управление.
Също така и по отношение на възможностите на хората да закупуват осигурителен стаж тогава, когато не им достига. Тази възможност беше въведена през 2005 г. от предишното управление като едно улеснение на хората, които не могат своевременно да се пенсионират, да имат право да закупят осигурителен стаж в рамките на пет години. При това, забележете, разсрочено до пет години, ако недостигът е три години и до осем години, ако недостигът от осигурителен стаж е между три и пет години.
Аз нямам обяснение какви са Вашите мотиви, след като увеличавате осигурителния стаж, да намалите възможностите за компенсация на хората, които го нямат, и вместо пет сега да давате такава възможност в рамките на две години. Най-малкото би следвало да има някаква реципрочност между увеличенията на осигурителния стаж с три години и възможността да бъдат закупувани само две години осигурителен стаж. Нямам никакво друго обяснение на това ваше поведение освен, че намерението ви в пенсионната реформа е все по-малко хора да могат да се пенсионират, да получават все по-ниски пенсии и да ги получават все по-кратко време. (Председателят дава сигнал, че времето е изтекло.)
Предвид начина, по който се движи здравната реформа, пенсионната даже не е толкова интересна, защото все по-малко хора наистина ще имат възможност да се пенсионират.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Времето, госпожо Манолова, разбрахме тезата Ви.
МАЯ МАНОЛОВА: Аз лично съм изумена от незаинтересоваността на лицето, което е отговорно за това какво се случва с българските пенсионери, липсата на загриженост именно в тази сфера и в този сектор.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Ще ползвате ли дуплика, господин министър?
Заповядайте, министър Младенов.
МИНИСТЪР ТОТЮ МЛАДЕНОВ: Уважаема госпожо Манолова, искам да Ви припомня, че миналата година на 1 юли правителството на ГЕРБ увеличи пенсиите с 900 млн. лв. в бюджета на държавното обществено осигуряване.
Второ, искам да Ви кажа, че ние действително заварихме над 2 млрд. лв. дефицит миналата година в Националния осигурителен институт.
МАЯ МАНОЛОВА (КБ, от място): А тази година какъв ще бъде?
МИНИСТЪР ТОТЮ МЛАДЕНОВ: Трето, искам да Ви кажа: недейте да плашите хората. Това, което предлагаме ние, е не да се увеличи възрастта за пенсиониране, а осигурителният стаж плавно, всяка година с по една година и това няма да затрудни голяма част от българските граждани, освен тези, които са работили голяма част от периода си в сивата икономика. Именно това е философията на тази промяна. Затова осигурителният стаж е този, който е важен и затова са тези проверки на контролните органи, за да обясним на хората, че трябва да работят легално, а не нелегално, без трудови договори, без да имат осигурителни права, без да се ползват от социалноосигурителната защитна мрежа на страната. Това е изключително важно, защото, когато един човек работи без трудов договор той не е осигурен за майчинство, за трудова злополука, за професионални заболявания, за болест, за пенсия и така нататък. Това е нещото, което искаме да дадем като послание към българските граждани, а не да ги плашим. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря за участието в този контрол на министър Младенов.
Преминаваме към изслушване на Аню Ангелов – министър на отбраната.
Първи ще зададе своя въпрос народният представител Спас Панчев относно бъдещето на „Интендантско обслужване” ЕАД.
СПАС ПАНЧЕВ (КБ): Уважаема госпожо председател, уважаеми господа министри, драги колеги! Господин Ангелов, преди повече от 50 години е създадено „Интендантско обслужване” със задачата да осигурява необходимите униформи и дрехи за българската армия. През тези години работещите във фирмата се специализираха, добри професионалисти са, работят много качествено. Годините, в които аз имах възможността да бъда в Министерството на отбраната, мога определено да споделя с вас, че почти нямаше рекламации, бяха доволни военнослужещите от това, което носят и „Интендантско обслужване” шие.
В началото на м. юли в медиите прочетох, че Вие, господин министър, предвиждате приватизация на „Интендантско обслужване” – акционерно дружество, като принципал на дружеството. Там някога работеха близо 1000 човека, сега са значително по-малко, което е нормално и естествено в съответствие с броя на българските военнослужещи в Българската армия.
Моите въпроси към Вас, господин министър, са дали Вие предвиждате да допуснете участие на „Интендантско обслужване” – акционерно дружество, в обществена поръчка, ако има такава през тази година, за ушиване на облекла за българската армия? Ако има идея за приватизация, кога и по какъв начин Вие считате, че тя ще бъде направена? Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря на господин Панчев.
Заповядайте, господин Ангелов.
МИНИСТЪР АНЮ АНГЕЛОВ: Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители! Уважаеми господин Панчев, на същия въпрос отговарях през м. април на Вашия колега господин Захари Георгиев. Оттогава опозицията ми не се е променила. Ръководството на Министерството на отбраната и лично аз водим и ще водим политика на пълна прозрачност и спазване на Закона за обществените поръчки в духа и точката на закона. В този смисъл при обявяването на обществени поръчки за изработване на облекла „Интендантско обслужване” ще участва, но на равни начала с всички търговски дружества с подобен предмет на дейност. Министерството на отбраната осигурява еднакви прозрачни условия за всички кандидати.
България е подписала Етичния кодекс на Европейската агенция за отбрана и ние публикуваме всички наши обществени поръчки на сайта на тази агенция. Това дава възможност и на компании от страните на Европейския съюз да кандидатстват. Както е било дадена възможност на „Интендантско обслужване” и е спечелило поръчка за Бундесвера, така ще участва и в конкурсите за облекла на българската армия включително и през тази година.
Никога не съм говорил, че това дружество ще бъде приватизирано. Бъдещото развитие не само на това дружество, но и на всички търговски дружества ще зависи от годишните финансови отчети за 2010 г. и изпълнението на бизнес-плановете им. На базата на тези данни ще бъде направен анализ относно нуждите от преструктуриране на предприятията.
Конкретно „Интендантско обслужване”, както Вие сигурно знаете, е в забранителния списък на приватизация, съгласно чл. 3, ал.1 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Реплика?
СПАС ПАНЧЕВ (КБ): Истина е, господин министър, че имаше питане от колегата Георгиев за закъснели плащания и заплати на служителите в „Интендантско обслужване”. Моят въпрос е малко по-различен, затова си позволих да го задам, още повече знам напрежението сред работещите в системата. Удовлетворен съм от Вашия отговор. Надявам се, че и хората, които работят в „Интендантско обслужване” ще оценят Вашия отговор, така както аз го оценявам.
Позволявам си да направя една препоръка – Вие сте принципал на дружеството. Според мен годините са трудни и особено участието в обществени поръчки и в търгове на дружества, които имат повече от необходимите сгради, активи. Мисля, че бихте помогнали на дружеството - аз съм убеден, че Вие желаете това, има свободни сгради във Велико Търново, в Благоевград, в Пловдив, голяма част в Калофер. Ако Вие се обърнете с лице към дружеството и помогнете тези въпроси да бъдат решени – да се освободят от ненужни активи, те биха могли да се модернизират, биха могли да подобрят работната среда, в която работят и считам, че по този начин ще бъдете по-полезен за тях като министър. Също така съм убеден, че със своя професионализъм и с доказаната си работа те могат да бъдат полезни не само на Българската армия и на българската полиция, защото те наистина са добри професионалисти и заслужават да се ползват техните услуги. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Ще ползвате ли дуплика? Не.
Има втори въпрос към министър Аню Ангелов.
Преди това ще обявя, че съгласно нашия Правилник, времето за днешния Парламентарен контрол ще бъде удължено с времето, в което изслушахме декларациите на две парламентарни групи. Това ще ни стигне да се вместим до първия въпрос към министър Сергей Игнатов. Към него има отправено питане и от народния представител Яне Янев, но тъй като същият отсъства от пленарната зала, предстои да чуем въпросите на народния представител Ангел Найденов към министър Ангелов и въпроса на народните представители Христо Бисеров и Четин Казак към министър Сергей Игнатов.
Заповядайте, господин Найденов.
АНГЕЛ НАЙДЕНОВ (КБ): Благодаря Ви, госпожо председател.
Уважаеми господин министър, господа министри, уважаеми дами и господа народни представители! Съгласно § 45, ал. 1 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България Министерският съвет следва да определи критериите за степените на риск при участие в операции в мисии извън територията на страната.
Нека да поясня. По чл. 104 от Кодекса за социално осигуряване тези критерии имат отношение към отговорностите на Министерския съвет да определи кой труд към коя категория да се причисли, съобразно характера и особените условия на труд, които се полагат от гражданите, в случая обаче от страна на военнослужещите. Тези задължения на Министерския съвет, уважаеми дами и господа, е следвало да се реализират в 6-месечен срок от влизане в сила на закона, тоест от 12 май 2009 г. - да приемем - до края на 2009 г.
Текстовете са част от един по-голям пакет социални решения, които са насочени към подобряване на условията за служба, за живот, за реализация на кариерното развитие на българските военнослужещи с фокуса на вниманието по отношение на тези текстове върху условията, при които се осъществява службата, съответно при които се развива животът на военнослужещите, участващи в мисии в операции зад граница.
Няма да скрия, че интересът ми към тази тема, господин министър, беше провокиран от отправени към мен въпроси от хора, участвали в такива мисии в операции и които би следвало да ползват критериите, когато искат да преизчислят своя трудов стаж.
В тази връзка моят въпрос към Вас е: с кой акт и от коя дата са определени тези критерии?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Заповядайте, министър Ангелов, за отговор.
МИНИСТЪР АНЮ АНГЕЛОВ: Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители! Уважаеми господин Найденов, в Министерството на отбраната е изготвен проект на постановление на Министерския съвет и на Наредба за определяне на критериите за степента на риска при участие в операции и мисии извън територията на страната. Тази наредба дефинира именно критериите за определяне степента на риск, което да послужи за преизчисляване на осигурителния стаж, натрупан по време на мисии и операции зад граница и при пенсиониране по смисъла на чл. 104, ал. 7 и 8 от Кодекса за социално осигуряване. Също така тя определя и реда за удостоверяване на осигурителен стаж при участие в операции или мисии извън територията на страната. Проектите за постановление и наредба са в процес на външноведомствено съгласуване преди да бъдат подложени на гласуване в Министерския съвет, което ще стане на заседанието на 14 септември 2010 г.
Приемането на наредбата от Министерския съвет на по-късен етап – Вие сте абсолютно прав за закъснението – не води до ощетяване на правоимащите лица. Тя предвижда механизъм на всички участвали в мисии и операции извън територията на страната да бъде издадено удостоверение за осигурителен стаж, отчитащ степента на риска, а служителите, на които вече е отпусната пенсия, имат право да получат удостоверение за това участие, въз основа на което в едногодишен срок от влизането на наредбата в сила да подадат заявление в НОИ, с което да претендират правата си. Благодаря ви за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря.
Реплика?
АНГЕЛ НАЙДЕНОВ (КБ): Благодаря Ви, госпожо председател.
Господин министър, нека да резюмираме. В законоустановения срок, тоест да приемем, не до края на м. ноември, а до края на 2009 г. наредбата не е издадена. Тя е изготвена като проект. Очакванията са на 14 септември т.г. тя да бъде окончателно гласувана, тоест в рамките на допълнително време.
Бързам веднага да кажа, че аз съм сред хората, сигурен съм, че и Вие споделяте това мнение, които мислят, че отсъствието на този документ в законовия срок, съответно отсъствието му към настоящия момент така или иначе създава проблем, независимо от уверенията, че този проблем може да бъде решен.
Хората, които на хиляди километри от България изпълняват своите воински задължения и то по решение на държавата, независимо че това е въпрос на техен личен избор, най-малкото могат да очакват коректност от страна на държавата, когато трябва да бъдат изготвени съответните документи, в случая регулиращи част от тяхната служба или съответно – от техния живот. В този случай държавата не се е отнесла достатъчно коректно към българските военнослужещи, което се надяваме, че наистина ще бъде компенсирано.
В този случай, независимо от факта, че е добре че се придвижваме към приемането на документа и ще го имаме след няколко дни, всички ние – народните представители и преди всичко Вие като министър на отбраната, дължим извинение на българските военнослужещи.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря на господин Найденов.
Заповядайте за дуплика.
МИНИСТЪР АНЮ АНГЕЛОВ: Искам отново да подчертая, че правоимащите няма да бъдат ощетени – това, първо.
Второ, мога да посоча поне 50 нормативни акта, в които са указани срокове за издаване на поднормативни актове от всички правителства от 1989 г. досега, които не се изпълняват. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря на ген. Ангелов за участието му в парламентарния контрол.
Да чуем въпроса, отправен към министър Сергей Игнатов – министър на образованието, младежта и науката. Въпросът е от народните представители Христо Бисеров и Четин Казак относно проведен конкурс за директор на СОУ „Д-р Петър Берон”, с. Хитрино, община Хитрино, област Шумен.
Заповядайте, господин Казак.
ЧЕТИН КАЗАК (ДПС): Благодаря.
Уважаема госпожо председател, уважаеми господин министър, уважаеми дами и господа народни представители! Измина доста време, откакто зададохме този въпрос, междувременно има известно развитие, но поради обществения интерес специално в община Хитрино си заслужава да се чуе отговорът на този въпрос.
Уважаеми господин министър, в средата на м. юли със заповед на началника на регионалния инспекторат по образованието е освободен от длъжност директорът на СОУ „Д-р Петър Берон”, с. Хитрино, област Шумен, госпожа Севим Ахмедова на основание проведен конкурс за заемане на тази длъжност. На нейно място е назначен господин Ерхан Вахдет.
В протестна декларация, подписана тогава от родителите на над 90% от децата, учещи в това училище, се изразява категорично несъгласие с резултатите от този конкурс и се настоява на длъжността директор на училището да остане госпожа Севим Ахмедова. В декларацията се посочва, че са възмутени от това, че директор Севим Ахмедова е отстранена от длъжност чрез грубо манипулиран конкурс. „На нейно място се предлага човек – пишат те – който няма компетентности и професионален опит, както и подкрепата на местната общност. Ние считаме, че с тенденциозното и с нищо немотивирано отстраняване на госпожа Ахмедова се нанася удар върху перспективите за развитието на СОУ „Д-р Петър Берон”. Имаме сериозно подозрение, че някои среди умишлено се стремят да лишат нашите деца от добро образование и реализация. Настояваме началникът на регионалния инспекторат в качеството си на работодател да преразгледа решението на конкурсната комисия.”
Именно в тази връзка, господин министър, е и нашият въпрос: какво е Вашето отношение към тази декларация? Считате ли, че проведеният конкурс е бил обективен? Решението от него и изборът на спечелилия дали отговарят на действителността? Възнамерявате ли да преразгледате това решение? Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря на господин Казак.
Господин министър, имате думата за отговор.
МИНИСТЪР СЕРГЕЙ ИГНАТОВ: Уважаема госпожо председател, уважаеми госпожи и господа народни представители! Уважаеми господин Бисеров, уважаеми господин Казак, преди да отговоря на вашия въпрос се чувствам длъжен като министър от правителството на ГЕРБ да отговоря и на повдигнатия сутринта въпрос при започването на заседанието.
Такова писмо наистина е изпратено от министерството, то не е изпратено от ръководителя на Регионалния инспекторат по образование – Благоевград, то е изпратено до всички РИО-та в цялата страна от 12 август т.г., подписано е от заместник-министър Милка Коджабашиева. Тя се позовава на предишна практика, тъй като в министерството се събират от години данни, свързани с интеграцията на децата, чийто майчин език не е българският. В продължение на четири предишни години писма с идентично съдържание, подобно на това, са изпращани до всички РИО-та и се попълва база данни, за да може да се търсят, да се планират учители по майчин език и всички изисквания, свързани с интеграцията на децата, чийто майчин език не е българският. Така или иначе изречението, което цитира господин Местан, съществува – така завършва писмото.
Предполагам, че няма зла умисъл, а има престараване от страна на колегите от министерството. Наистина, когато се прави преброяване, хората се определят по собствено желание, но тъй като тук става дума за търсене на учители и специална грижа към деца, чийто майчин език не е българският, такова изречение наистина съществува. Така или иначе, като министър не мога да оправдая тези действия, тъй като са в нарушение на елементарни права.
Поради тази причина след като разговарях с министър-председателя поисках оставката на заместник-министъра Коджабашиева и господин Борисов каза, че на 6 септември, тъй като той в момента не е в София, в понеделник вече ще имаме ново лице, което ще бъде обсъдено сега, през уикенда.
С това отговарям на питането, на тези декларации, с които започва заседанието, за да няма спекулации. Поискана е оставката и госпожа Коджабашиева без всякакви коментари пристъпи към изпълнението на искането.
Ще ми дадете ли сега още минута, дайте ми, моля Ви!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Добре, започваме ново броене на минутите за министър Игнатов.
МИНИСТЪР СЕРГЕЙ ИГНАТОВ: Със Заповед от 17 май 2010 г. на началника на Регионалния инспекторат по образование, гр. Шумен е обявен конкурс за заемане длъжността „директор” на 16 общински училища и обслужващи звена на територията на област Шумен, едно от които е и СОУ „Д-р Петър Берон”, с. Хитрино, община Хитрино. Конкурсът е проведен съгласно указания и инструкции от Министерството на образованието, младежта и науката на следните етапи: допускане по документи, тест и интервю. Датата за теста е 12 юли 2010 г., като 10,00 ч. беше определен за цялата страна от ръководеното от мен ведомство. От всички явили се на конкурса, допуснати до участие в класирането, за които изискването е набирането минимум на 112 точки, е достигнал само един кандидат, Ерхан Вахдет Хюсеин. Той е класиран на първо място с общ сбор 123 точки.
Останалите са получили следните резултати: Меглена Димитрова: 34 точки на теста, и 61 точки на интервюто, Снежана Чолакова: 34 на теста, 62 точки на интервюто, а визираната от вас госпожо Севим Ахмедова е получила 40 точки на теста и 68 на интервюто. Поради по-ниския общ резултат обаче от 108 точки тя не е участвала в класирането.
Във връзка с Вашия въпрос беше поискана информация от началника на РИО-Шумен, който ме увери, че конкурсът е проведен обективно и без никакво нарушение на процедурните правила. Резултатът от него отговаря на действителните знания и компетентност на класираните участници. Представителят на община Хитрино, присъствал и участвал в провеждането на конкурса, е подписал всички оценъчни карти и протоколи на място без възражения. В законовия срок няма депозирани жалби за оспорване на процедурата и резултатите от конкурса. По време на провеждането на конкурса и до момента няма отправени възражения и оплаквания във връзка с конкурса в областта Шумен и в други общини участници.
Госпожа Севим Ахмедова е била временно изпълняващ длъжността „директор на училището” и е назначена до провеждането на конкурса. Трудовите правоотношения с директорите на общинските училища и обслужващи звена се уреждат със споразумения, които се подписват между началника на РИО и съответния директор. В този смисъл госпожа Севим Ахмедова не е освободена с моя заповед, а със заповед на началника на Регионалния инспекторат по образование, който е длъжен да назначи на тази длъжност спечелилия конкурса. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря.
Реплика – господин Бисеров.
ХРИСТО БИСЕРОВ (ДПС): Благодаря Ви, госпожо председател.
Уважаеми господин министър, от името на Парламентарната група на Движението за права и свободи ми позволете да Ви поздравя за адекватното поведение и да ви подскажа, колеги, че всъщност декларациите, които правят парламентарните групи понякога, разбира се невинаги, са не само в правилна посока, но дават и конкретни резултати. Още веднъж Ви поздравявам, господин министър. Може би и самата госпожа заместник-министър постъпва правилно, може би и тя заслужава да отчетем нейното поведение.
По отношение на въпроса, който Ви зададохме, господин министър. Ние знаем, че процедурите и формалните неща изглеждат коректно, но обществеността в Шуменско знае, че това е най-яркият пример за политическа подмяна. Вие може би това не го знаете. Затова още веднъж настояваме да предизвикате една проверка. Това е във Вашите компетенции. Ние не искаме Ваша заповед да замести заповед на регионалния началник. Ние искаме оттук Вие да проверите политическия елемент, защото ако този случай бъде подминат, ще има рецидиви. Вие знаете как е в политиката, вече сте достатъчно опитен. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Дуплика.
МИНИСТЪР СЕРГЕЙ ИГНАТОВ: Уважаема госпожо председател, госпожи и господа народни представители, уважаеми господин Бисеров, уважаеми господин Казак! Казахте, че има политически елемент, а всъщност няма. Справката показва, че спечелилият конкурса не е член на политическа партия ГЕРБ. Тоест няма такъв натиск.
Възможно е по някаква причина да има възбуда в обществеността, но аз искам да подчертая, че когато става дума за избор на директор или на учител, не се решава чрез масово гласуване – все пак се изискват определени компетенции.
Но това, което Вие поискахте, ще бъде направено – отново ще направим проверка.
Единственото, което ще кажа, е, че тъй като предстои откриването на учебната година, благодарение на политиката за социално партньорство, в частност на екипа на нашето министерство, както миналата, така и тази учебна година ще започне изключително спокойно в цялата страна – без напрежение сред родители, ученици, учители, директори и социални партньори. Вчера специално се срещнахме с нашите социални партньори и имаме пълната подкрепа за старта на наистина една успешна учебна година. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Да благодарим на министър Игнатов за участието му в парламентарния контрол.
Поради изтичане на предвиденото ни време за парламентарен контрол, след като уведомя, че следващото редовно пленарно заседание е на 8 септември 2010 г., сряда, с начален час 9,00 ч., закривам пленарното заседание. (Звъни.)

(Закрито в 14,19 ч.)Председател:

Цецка Цачева


Заместник-председатели:

Екатерина Михайлова

Павел Шопов


Секретари:

Пламен Нунев

Милена Христова

Форма за търсене
Ключова дума
ЧЕТИРИДЕСЕТ И ПЪРВО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

 Обявление за провеждане на процедура за подбор на кандидати за член на Европейския комитет за предотвратяване на изтезанията и нечовешкото или унизително отнасяне или наказание

Проект на Конституция на Република България

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на председател и членове на Комисията за защита на личните данни

Избор на член на Централната избирателна комисия

Избор на председател на Икономическия и социален съвет

Избор на генерален директор на Българската телеграфна агенция

    Последни заседания