Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Стенограми от пленарни заседания
СТО ПЕТДЕСЕТ И ОСМО ЗАСЕДАНИЕ
София, петък, 22 октомври 2010 г.
Открито в 9,05 ч.

22/10/2010
Видео архив » Преглед на видео архив
Председателствали: председателят Цецка Цачева и заместник-председателят Анастас Анастасов

Секретари: Пламен Нунев и Милена Христова

ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Налице е кворум. Откривам пленарното заседание. (Звъни.)
Уважаеми дами и господа, продължаваме с дебатите по
ПЪРВО ЧЕТЕНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА СМЕТНАТА ПАЛАТА - продължение от вчерашния пленарен ден.
Има ли желаещи народни представители за изказване?
Заповядайте за процедура.
ЮЛИАНА КОЛЕВА (ГЕРБ): Уважаемо председателство, уважаеми колеги! Преди да започнем работата си по разглеждания законопроект, моля, на основание чл. 73, ал. 1 от нашия правилник, да удължим срока за предложения между първо и второ гласуване на Законопроекта за изменение и допълнение на Административнопроцесуалния кодекс, № 002-01-77, внесен от Министерския съвет на 8 септември 2010 г. с максималния срок от 21 дни.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Подлагам на гласуване направеното процедурно предложение за удължаване срока на предложения между първо и второ гласуване на Законопроекта за изменение и допълнение на Административнопроцесуалния кодекс.
Гласували 137 народни представители: за 135, против няма, въздържали се 2.
Предложението е прието.
Има ли желаещи народни представители да вземат отношение в разискванията по Законопроекта за Сметната палата? Няма.
Дебатът е закрит.
Подлагам на първо гласуване Законопроекта за Сметната палата с вносители Менда Стоянова и група народни представители. Законопроектът е внесен на 16 септември 2010 г.
Гласували 139 народни представители: за 101, против 37, въздържал се 1.
Предложението е прието.
Отрицателен вот – заповядайте господин Миков.
МИХАИЛ МИКОВ (КБ): Благодаря Ви, госпожо председател.
Уважаеми дами и господа, гласувах против, защото това е поредният законопроект, който се внася и приема, за да защити определени съсловни интереси, да се насочат едни финансови потоци без да се държи сметка за конституционния смисъл на Сметната палата.
Гласувах против, защото с приетия законопроект се създават възможности за политически контрол върху независими власти.
Гласувах против, защото разтурянето на Сметната палата и създаването на една квазиинституция само с наименование, предвидено в Конституцията, обезсмисля безпринципните напъни, които се правят с този законопроект, за независим одит в България, за харчене на бюджетните средства, за независим контрол върху тези средства, а не политически контрол.
И накрая, гласувах против, защото това е поредната стъпка на разбиване на устойчиви институции – институции, които не са само български модел, институции, които са предвидени в Конституцията, и които в крайна сметка са част от демократичното устройство на страната. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Втори отрицателен вот – заповядайте, господин Казак.
ЧЕТИН КАЗАК (ДПС): Благодаря, уважаема госпожо председател. Уважаеми дами и господа народни представители, аз също гласувах против, тъй като това е поредният законопроект, който е изцяло нов устройствен законопроект, който касае една конституционно установена основна държавна институция, наречена Сметна палата, който е внесен не от правителството, не от изпълнителната власт, която е призвана да провежда държавната политика и да има ясната визия за развитието на държавно- институционалното устройство, а от група народни представители, които по този начин заобикалят нормалния път на всеки един сериозен законопроект. И неслучайно в този законопроект, който току-що вие гласувахте, се съдържат куп слабости и недостатъци. Сметната палата изцяло се разбива като институция. От колегиален орган, доказал своята сериозност, признат от всички сестрински институции на Европейския съюз, тя изцяло се превръща в маша в ръцете на изпълнителната власт. От колегиален орган, ако бъде приет този закон, Сметната палата ще остане съставена от трима души – един председател и двама заместници, без нито един член. Ако това е сериозен законопроект, здраве му кажи. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Трети отрицателен вот – господин Найденов. (Оживление.)
АНГЕЛ НАЙДЕНОВ (КБ): Благодаря Ви, госпожо председател.
Уважаеми дами и господа народни представители, вместо да подвиквате от местата си, е хубаво да станете и да говорите на микрофоните в пленарната зала.
Гласувах против този законопроект не само заради слабостите и несъвършенствата на предложения проект.
Гласувах против, госпожо председател, защото в друга ситуация, ако вносители бяха представители на министерства, или на Министерския съвет, Вие щяхте да имате пълното основание, след наше настояване, да ги поканите да отговорят на въпросите, които се задават от народните представители. За съжаление, вносители са народни представители, които по никакъв начин не защитиха предложенията си, въпреки многото въпроси, упреци и обвинения от страна на хората, които се изказаха в пленарната зала. Това е абсолютно неприемливо, срещу което и аз гласувам.
Но още нещо – гласувам против това, че ние не чухме никакъв отговор на обвиненията за лобизъм, който прозира в множеството от текстовете на законопроекта, за конфликт на интереси по отношение на вносителите, съответно предложенията, които са направили. Впрочем нашата парламентарна група ще направи още една дълбока преценка на всичко онова, което е предложено в законопроекта и със сигурност ще сезираме Комисията за борба с корупцията и конфликт на интереси и парламентарна етика.
Не разбирам защо не стана нито един от вносителите да обясни какви са аргументите и доколко са справедливи упреците за това, че има неравнопоставеност, за това, че има поредното политическо овладяване на един контролен орган, че се създават предпоставки за отклоняване на публични средства в един изключително тежък за страната момент. И, разбира се, всичко това е за сметка на българските граждани.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря на господин Найденов.

Преминаваме към следващата, последна точка от законодателната ни програма:
ВТОРО ЧЕТЕНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ЧИСТОТАТА НА АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ.
С доклада на комисията ще ни запознава председателят й госпожа Искра Михайлова - Копарова.
Заповядайте, госпожо Михайлова.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА МИХАЙЛОВА - КОПАРОВА: Благодаря Ви.
Дами и господа народни представители!
„ДОКЛАД
относно второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за чистотата на атмосферния въздух, № 002-01-59, внесен от Министерския съвет на 6 юли 2010 г., приет на първо гласуване на 8 септември 2010 г.”
Преди да пристъпя към четенето на текстовете от законопроекта, правя процедурно предложение за допускане в залата на господин Иван Ангелов – директор на дирекция „Опазване на чистотата на въздуха” към Министерството на околната среда и водите.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Подлагам на гласуване така направеното процедурно предложение.
Гласували 95 народни представители: за 94, против няма, въздържал се 1.
Моля, поканете госта.
Заповядайте, госпожо Михайлова.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА МИХАЙЛОВА - КОПАРОВА: Благодаря Ви, господин председател.
„Закон за изменение и допълнение на Закона за чистотата на атмосферния въздух”.
Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на закона.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване текста на вносителя за наименованието на закона, което комисията подкрепя.
Гласували 86 народни представители: за 83, против 1, въздържали се 2.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА МИХАЙЛОВА - КОПАРОВА: Постъпило е предложение от народния представител Иван Алексиев.
Комисията подкрепя по принцип предложението на народния представител Иван Алексиев за създаването на нов § 1, като следващите параграфи се преномерират съответно.
„§ 1. В чл. 11 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 5 се изменя така:
„(5) Забранява се производството на дървени въглища по открит способ.”
2. Създава се ал. 6:
„(6) Изпускането на емисии в атмосферния въздух при производство на дървени въглища по друг способ трябва да става организирано, при спазване на нормите за допустими емисии на вредни вещества съгласно Наредба № 1 за норми за допустими емисии на вредни вещества (замърсители), изпускани в атмосферата от обекти и дейности с неподвижни източници на емисии (ДВ, бр. 64/2005 г.).”
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Изказвания?
Заповядайте, господин Алексиев.
ИВАН АЛЕКСИЕВ (ГЕРБ): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Искам да ви запозная с мотивите на моето предложение, което беше прието единодушно от колегите ми в Комисията по околната среда и водите, за което им благодаря.
Става въпрос за добив на дървени въглища по така наречения открит способ. Какво е това производство? Копаят се трапове в гората, дървеният материал се подрежда, след което се пали и впоследствие се задушава – започва безкислородно горене, при което се изпускат страшно много вредни емисии. В тези емисии, освен пушек, сажди, въглеродни диоксиди, се съдържат изключително много други твърди частици.
Целта на това предложение е да се въведе ред в производството на дървени въглища, за да може вредните емисии организирано да се отвеждат и след пречистване да се изпускат в атмосферата.
Само за информация ще ви кажа, че за да се произведе един тон дървени въглища, е необходимо да се изгорят 12 кубика дървен материал. При това горене се отделя един тон твърди и вредни емисии в атмосферата.
Годишното производство е близо 100 хил. тона. Около 60 хил. тона са за външния пазар и близо 30 хил. тона - за вътрешния, което показва, че на година близо 100 хил. тона вредни емисии се изпускат директно в атмосферата. Ето защо правя това предложение.
Отчитайки, че сме в криза, бизнесът е затруднен изключително много, в края на закона, в § 10 точно поради тази причина правя предложение закриването на добива на дървени въглища по открит способ да влезе в сила от 1 януари 2012 г. Тоест реално се дава един нормален срок на този бранш да преструктурира производството си според изискванията на закона.
Само бих искал да уточня, че тук става въпрос за прецизиране на един текст, който съществува още от 2006 г. Ако погледнете сега действащия текст, там точно и ясно е казано, че емисиите трябва да се отвеждат организирано, но текстът е направен малко обтекаемо и остава една вратичка. Поради тази причина искаме да я затворим вече и да се започне работа при нормални условия, тъй като срещу България има стартирали две наказателни процедури.
В началото на м. октомври се проведе среща с представители на бранша. Съвсем коректно им се обясни каква е целта на предложението. Реално те имат пред себе си 15 месеца, за да променят начина си на производство. Мисля, че 15 месеца е достатъчно добър срок. Целта тук е не да се удари бизнесът или да се затрудни работата му – напротив, нека да работят, да акумулират печалби, да плащат данъци, да плащат здравни и социални осигуровки, да разкриват нови работни места, но крайно време е да се въведат ред и правила в този бранш, в този бизнес и да има ефективен контрол.
След всичко казано дотук се надявам да подкрепите това мое предложение. Както казах, то беше единодушно подкрепено от комисията. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: И аз благодаря.
Реплики? Няма.
Други изказвания?
Заповядайте, господин Чакъров.
ДЖЕВДЕТ ЧАКЪРОВ (ДПС): Благодаря Ви, уважаеми господин председател.
Уважаеми колеги, по повод промените, които се предлагат в ал. 5 на чл. 11 от Законопроекта за изменение и допълнение на закона, който в момента разглеждаме, бих искал да кажа, че след като видях предложението, което е направено от господин Алексиев и еволюцията, която той току-що представи, до голяма степен всичко това се споделя и от мен.
По време на второто четене на промените в Закона за чистотата на атмосферния въздух аз представих своите аргументи. Радвам се, че те бяха до голяма степен споделени от членовете на Комисията по околната среда и водите, и най-вече от господин Алексиев като вносител.
Може би е добре да припомним, че в сега действащия текст на закона – чл. 11, ал. 5, се забранява изпускането на неорганизирани емисии на вредни вещества в атмосферния въздух при производство на дървени въглища по открит или друг способ.
В § 2 е удължено действието на закона, при приемането на действащата разпоредба, до 30 март 2008 г.
Със сега предлаганото изменение фактически се забранява изцяло производството на дървени въглища по открит способ. Естествено, се предвижда емисиите да бъдат организирани, каквато е била целта на законодателя при предходната промяна на разпоредбата.
От анализа на текста на сега действащата разпоредба, който можем да видим и който съвсем накратко ще се опитам да ви представя, е видно, че законодателят е въвел тази забрана за изпускане на неорганизирани емисии на вредни вещества, замърсители в атмосферния въздух при производството на дървени въглища.
Видът на способа за производството на дървени въглища – вече няма да става по открит способ с оглед на предлаганата промяна. Тук искам да отворя скоба, ние сме го коментирали с господин Алексиев и с представители на Министерството на околната среда и водите. За съжаление, в момента аз не мога да видя - ако има такава дефиниция и за открит, и за закрит способ, нека тя да бъде представена. Фактически ние забраняваме една дейност по определен способ, без тя да е дефинирана в Допълнителните разпоредби на съответния законодателен акт. Може би е добре да дефинираме ясно точно какво забраняваме и какво предвиждаме да се извършва.
Във всички случаи аз съм категорично против хаотичното, безразборно и незаконосъобразно прилагане на дейността по този начин. Съображенията ми са за тези стопански и бизнес обекти, които са в съответствие със сега действащото законодателство, които са коректни платци и на данъци, и на осигурителни вноски, и извършват сериозна дейност.
Между другото е добре да се посочи, че след като повдигнахме въпроса на заседанието на комисията, имаше среща на членовете на комисията – господин Алексиев и други, включително и аз, и председателят на комисията, на която среща чухме аргументите на представителите на браншовата организация на производителите на дървени въглища.
Те наистина възприеха един такъв подход, но впоследствие явно са установили други аргументи и съображения, и поискаха повторна среща. Тя трябваше да се проведе отново с представителите на парламентарната Комисия по околната среда и водите. Тази среща беше проведена, но по-голяма част от членовете на комисията бяха възпрепятствани да присъстват. Това, което мога да кажа днес е, че има развитие в техните искания. За съжаление, времето, предвидено за срещата, беше кратко. Те не можаха да представят изцяло своите виждания, но по принцип бих искал да ви представя исканията им. Аз съм ги представил по-скоро като тяхно искане. На срещата, която имахме, във формата, който посочих, се поиска отлагателният срок да бъде 18 месеца.
И добре е за в бъдеще, ако днес гласуваме този текст такъв, какъвто е, да се дефинира и откритият способ, и закритият способ на добив, за да има ясен регламент в нашето законодателство, в законодателния акт, който в момента разглеждаме.
По същество обаче целта на тази промяна по-скоро е стопанска, индиректно се постигат целите – да не се замърсява околната среда. Аз също съм за това да има много строги санкции за тези, които нарушават законодателството. Компетентните органи трябва да бъдат изключително активни и да прилагат в пълната му сила закона, но същевременно трябва да имаме предвид още нещо.
Още няколко думи искам да кажа, господин председател. В условия на криза всички ние трябва да осъзнаваме какво приемаме, един или друг текст, с оглед на това, че бизнесът в условия на криза средствата, които трябва да инвестира, трябва да ги намери. Освен това за прилагането на тези текстове е необходимо време.
Аз подкрепям идеята и моето предложение е отлагателният срок да бъде не 14 месеца, а ако трябва да бъда коректен, както господин Алексиев го представи – 18 месеца. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Тоест, правите предложение срокът да бъде 18 месеца?
ДЖЕВДЕТ ЧАКЪРОВ (ДПС, встрани от микрофоните): Да, от приемането на закона.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Да, от приемането, от влизането на закона в сила.
Има ли други изказвания?
Прощавайте, има ли реплики първо?
Заповядайте, господин Алексиев.
ИВАН АЛЕКСИЕВ (ГЕРБ): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Уважаеми господин Чакъров, абсолютно сте прав – няма определение за открит и закрит способ. И неслучайно казах, че това мое предложение прецизира съществуващ текст. В съществуващия текст пише точно това – чл. 11, ал. 5: „В атмосферния въздух при производство на дървени въглища по открит или друг способ”. Тоест, аз не си го измислям, не измислям определения, не се правя на новатор, просто прецизирам един текст и поради тази причина не коментирам закрития способ, а правя предложение да бъде забранен добивът на дървени въглища по открит способ, поради съображенията, които изложих преди малко.
В следващата ал. 6, която предлагам, никъде не коментирам закрития способ, а казвам „други способи”.
Искам да представя пред колегите една информация: в този един тон вредни емисии, които се изпускат във въздуха, се съдържат: 155 килограма на тон общи прахови частици, включително катран; 135 грама на тон летливи органични вещества; 550 килограма на тон въглероден диоксид; 145 килограма на тон въглероден оксид; 12 килограма на тон азотни оксиди; 54 килограма на тон метан и др. Това е официална информация. Пак не си измислям, така че сте абсолютно прав – за това няма определение. Прецизираме текст. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: И аз благодаря.
Втора реплика няма.
За дуплика заповядайте, господин Чакъров.
ДЖЕВДЕТ ЧАКЪРОВ (ДПС): Благодаря Ви, уважаеми господин председател.
Уважаеми колеги, уважаеми господин Алексиев! В никакъв случай няма упрек към Вас. Наистина, така е написано в разпоредбите на сега действащия закон. Това е общ пропуск, който трябва да бъде преодолян. Това имам предвид.
И без това представителите на Министерството на околната среда и водите по време на заседанието на комисията изтъкнаха ред съображения с оглед на това, че всички процедури, които следват след съответните Административнонаказателни разпоредби трудно се защитават в съда. В този случай ще бъде още по-трудно, за това наистина трябва да има ясна разпоредба и законът да бъде прилаган абсолютно адекватно и в пълна сила.
А за това, че трябва да бъдат постигнати целите, още веднъж повтарям – да, те трябва да бъдат постигнати, но в случая става въпрос за това да се реализира такава дейност, че да има организирано емитиране на емисии, изхвърляне на газове, които да се контролират, тази дейност да бъде под пълен контрол. По-скоро в тази насока трябва да работим.
И аз считам, че тези поправки трябва да продължим да ги актуализираме и да бъдат адекватни, така че да се постигат целите, които всички ние искаме да постигнем наистина. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: И аз благодаря.
Други изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване предложението на комисията за създаване на нов § 1, като следващите параграфи се преномерират съответно, както е и по доклада.
Моля, режим на гласуване.
Гласували 87 народни представители: за 82, против няма, въздържали се 5.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА МИХАЙЛОВА - КОПАРОВА: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 1, който става § 2, със следната редакция:
„§ 2. В чл. 17 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 думите „Регламент /ЕО/ № 2037/2000 на Европейския парламент и на Съвета от 29 юни 2000 г. относно вещества, които нарушават озоновия слой” се заменят с „Регламент /ЕО/ № 1005/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 16 септември 2009 г. относно вещества, които нарушават озоновия слой”, а думите „Регламент /ЕО/ № 2037/2000” се заменят с „Регламент /ЕО/ № 1005/2009”.
2. В ал. 6:
а) в т. 2 думите „Регламент /ЕО/ № 2037/2000” се заменят с „Регламент /ЕО/ № 1005/2009”;
б) в т. 3 думата „използващи” се заменя със „зависещи”;
в) в т. 4 думите „Регламент /ЕО/ № 2037/2000 се заменят с „Регламент /ЕО/ № 1005/2009”;
г) точки 5 и 6 се изменят така:
„5. да налагат глоби или имуществени санкции на лицата, които внасят, изнасят, пускат на пазара и/или използват вещества, които нарушават озоновия слой, или продукти и съоръжения, които съдържат, зависят или са изработени от тези вещества, в противоречие с изискванията на Регламент /ЕО/ № 1005/2009;
6. да налагат глоби или имуществени санкции на лицата, които внасят, изнасят, пускат на пазара и/или използват флуорирани парникови газове или продукти и съоръжения, които съдържат, зависят или са изработени от тези вещества, в противоречие с изискванията на Регламент /ЕО/ № 842/2006”;
д) в т. 7 думите „проверките за херметичност” се заменят с „проверките за течове”, думите „документ за квалификация, издаден при условията на наредбата по ал. 1 или” се заличават, а думите „Регламент /ЕО/ № 2037/2000” се заменят с „Регламент /ЕО/ № 1005/2009”.
3. В ал. 10:
а) точка 1 се изменя така:
„1. извличане на вещества, които нарушават озоновия слой, от хладилни или климатични инсталации или топлинни помпи с цел рециклиране и повторно използване на тези вещества, са длъжни да притежават документ за правоспособност, издаден при условията на наредбата по ал. 2;”
б) в т. 2 думите „проверки за херметичност” се заменят с „проверки за течове” и думите „документ за квалификация, издаден при условията на наредбата по ал. 1” се заменят с „документ за правоспособност, издаден при условията на наредбата по ал. 2”;
в) точка 3 се изменя така:
„3. извличане на вещества, които нарушават озоновия слой, с цел регенериране или унищожаване, предават веществата на лица, притежаващи разрешение по чл. 37 от Закона за управление на отпадъците или комплексно разрешително в съответствие с чл. 117 от Закона за опазване на околната среда.”
4. Алинея 11 се отменя.
5. В ал. 12:
а) в т. 1, 2 и 3 след думите „и/или флуорирани парникови газове”, „и/или на флуорираните парникови газове” и „и/или флуорираните парникови газове” се добавя съответно „както и на продукти и/или оборудване, които съдържат, зависят или са изработени от тези вещества”;
б) в т. 4 думите „чл. 7-11 и/или 12 от Регламент /ЕО/ № 2037/2000” се заменят с „чл. 15, чл. 17, чл. 20, § 1 и/или чл. 24, § 1 от Регламент /ЕО/ № 1005/2009” и думата „използват” се заменя със „зависят”.
6. В ал. 14, в текста преди т. 1 думите „Регламент /ЕО/ № 2037/2000” се заменят с „Регламент /ЕО/ № 1005/2009”.
7. Алинея 15 се отменя.
8. В ал. 16 думите „Регламент /ЕО/ № 2037/2000” се заменят с „Регламент /ЕО/ № 1005/2009”.
9. В ал. 17 думите „Регламент /ЕО/ № 2037/2000” се заменят с „Регламент /ЕО/ № 1005/2009”.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Изказвания, уважаеми колеги? Няма.
Подлагам на гласуване редакцията на комисията за § 1, който става § 2 съгласно доклада.
Гласували 91 народни представители: за 88, против няма, въздържали се 3.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА МИХАЙЛОВА - КОПАРОВА: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 2, който става § 3.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване предложението на вносителя за § 2, който става § 3 и което предложение комисията подкрепя.
Гласували 84 народни представители: за 82, против няма, въздържали се 2.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА МИХАЙЛОВА - КОПАРОВА: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 3, който става § 4 със следната редакция:
„§ 4. В чл. 17в се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „проверки за херметичност” се заменят с „проверки за течове”.
2. В ал. 3 думите „проверки за херметичност” се заменят с „проверки за течове”.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване редакцията на комисията за § 3, който става § 4 съгласно доклада.
Гласували 85 народни представители: за 84, против няма, въздържал се 1.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА МИХАЙЛОВА - КОПАРОВА: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 4, който става § 5 със следната редакция:
„§ 5. В чл. 34и се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинеи 1 и 2 се изменят така:
„(1) Лице, което произвежда, внася, изнася, пуска на пазара или използва вещества, които нарушават озоновия слой, и/или флуорирани парникови газове, както и продукти и съоръжения, които съдържат, зависят или са изработени от тези вещества, в нарушение на чл. 4-6, чл. 15, чл. 17, чл. 20, § 1 и/или чл. 24, § 1 от Регламент /ЕО/ № 1005/2009 и/или на чл. 8 и/или чл. 9, § 1 от Регламент /ЕО/ № 842/2006, се наказва с глоба от 3000 до 6000 лв., съответно с имуществена санкция в размер от 8000 до 15 000 лв.
(2) Лице, което наруши правилата за етикетиране, определени в чл. 2, 3 и 4 от Регламент /ЕО/ № 1494/2007 на Комисията от 17 декември 2007 г. за установяване в съответствие с Регламент /ЕО/ № 842/2006 на Европейския парламент и на Съвета на формата на етикетите и на допълнителните изисквания за етикетиране на продукти и оборудване, съдържащи някои флуорирани парникови газове (ОВ, L 332/25) и на чл. 32 от наредбата по чл. 17, ал. 2, се наказва с глоба от 3000 до 6000 лв., съответно с имуществена санкция в размер от 8000 до 15 000 лв.”
2. Създават се нови ал. 3 и 4:
„(3) Лице, което пуска на пазара регенерирани ненапълно халогенирани хлорфлуорвъглеводороди в контейнери, които не са етикетирани в съответствие с изискванията на чл. 11, § 3 от Регламент /ЕО/ № 1005/2009, се наказва с глоба от 3000 до 6000 лв., съответно с имуществена санкция в размер от 8000 до 15 000 лв.
(4) Лице, което експлоатира хладилни, климатични или термопомпени инсталации, съдържащи регенерирани и/или рециклирани ненапълно халогенирани хлорфлуорвъглеводороди, които не са етикетирани в съответствие с изискванията на чл. 11, § 6 от Регламент /ЕО/ № 1005/2009, се наказва с глоба от 1000 лева, съответно с имуществена санкция в размер 3000 лв.”
3. Досегашната ал. 3 става ал. 5 и в нея думите „събира и съхранява” се заменят с „извлича”, а думите „Регламент /ЕО/ № 2037/2000” се заменят с „Регламент /ЕО/ № 1005/2009”.
4. Досегашните ал. 4 и 5 стават съответно ал. 6 и 7.
5. Досегашната ал. 6 става ал. 8 и в нея думите „проверки за херметичност” се заменят с „проверки за течове” и думите „документ за квалификация” се заменят с „документ за правоспособност”.
6. Досегашната ал. 7 става ал. 9 и се изменя така:
„(9) Лице, което извършва сервиз и поддръжка на хладилни, климатични или термопомпени инсталации, или системи за противопожарна защита и пожарогасители, съдържащи вещества, които нарушават озоновия слой, без документ за правоспособност, се наказва с глоба 1000 лв., съответно с имуществена санкция в размер 2000 лв.”
7. Досегашната ал. 8 става ал. 10 и в нея думите „Регламент /ЕО/ № 2037/2000” се заменят с „Регламент /ЕО/ № 1005/2009”.
8. Досегашната ал. 9 става ал. 11.
9. Досегашната ал. 10 става ал. 12 и в нея думите „Регламент /ЕО/ № 2037/2000” се заменят с „Регламент /ЕО/ № 1005/2009”, думите „проверка за херметичност” се заменят с „проверки за течове”, а думите „чл. 17 от Регламент /ЕО/ № 2037/2000” се заменят с „чл. 23 от Регламент /ЕО/ № 1005/2009”.
10. Досегашната ал. 11 става ал. 13 и се изменя така:
„(13) Лице, което експлоатира съоръжение, попадащо в обхвата на чл. 23, § 2 от Регламент /ЕО/ № 1005/2009, и допуска проверките за течове и/или извличането на вещества, които нарушават озоновия слой, да се извършват от лица, които не притежават документ за правоспособност, се наказва с глоба 2000 лв., съответно с имуществена санкция в размер 4000 хил. лв.”
11. Досегашната ал. 12 става ал. 14 и в нея думите „проверките за херметичност” се заменят с „проверките за течове”.
12. Досегашната ал. 13 става ал. 15 и в нея думата „използват” се заменя със „зависят”.
13. Създават се ал. 16 и 17:
„(16) Лице, което доставя регенерирани ненапълно халогенирани хлорфлуорвъглеводороди и/или флуорирани парникови газове на физически и/или юридически лица без документ за правоспособност, се наказва с глоба от 3000 до 6000 лв., съответно с имуществена санкция в размер от 8000 до 15 000 лв.
(17) Лице, което използва регенерирани и/или рециклирани ненапълно халогенирани хлорфлуорвъглеводороди за поддръжка или сервизно обслужване на съоръженията, попадащи в обхвата на Регламент /ЕО/ № 1005/2009, и не води документация за източника на регенерираните и/или рециклирани ненапълно халогенирани хлорфлуорвъглеводороди, се наказва с глоба от 3000 до 6000 лв., съответно с имуществена санкция в размер от 8000 до 15 000 лв.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване редакцията на комисията за § 4, който става § 5, съгласно доклада.
Гласували 88 народни представители: за 87, против няма, въздържал се 1.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА МИХАЙЛОВА - КОПАРОВА: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 5, който става § 6.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване предложението на вносителя за § 5, който става § 6, което предложение се подкрепя от комисията.
Гласували 84 народни представители: за 84, против и въздържали се няма.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА МИХАЙЛОВА - КОПАРОВА: Постъпило е предложение от народния представител Иван Алексиев за отмяна на § 32 от Преходните и заключителните разпоредби.
Комисията подкрепя по принцип предложението за създаването на нов параграф, който става § 7 със следната редакция:
„§ 7. Параграф 32 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за чистота на атмосферния въздух („Държавен вестник”, бр. 99 от 2006 г.) се отменя.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване редакцията на комисията за създаването на нов параграф, който става § 7, както е и по доклад.
Гласували 86 народни представители: за 86, против и въздържали се няма.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА МИХАЙЛОВА - КОПАРОВА: Комисията предлага да се създаде нов § 8 със следната редакция:
„§ 8. В останалите текстове на закона думите „проверки за херметичност” се заменят с „проверки за течове”.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване предложението на комисията за създаването на нов § 8 със съответната редакция, както е по доклад.
Гласували 86 народни представители: за 86, против и въздържали се няма.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА МИХАЙЛОВА - КОПАРОВА: „Преходни и заключителни разпоредби”.
Комисията подкрепя текста на вносителя за това наименование.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване предложението на вносителя за наименованието, което комисията подкрепя.
Гласували 82 народни представители: за 80, против няма, въздържали се 2.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА МИХАЙЛОВА - КОПАРОВА: Комисията не подкрепя текста на вносителя за § 6, тъй като е отразен систематично в § 2.
Комисията предлага § 6 да се отхвърли.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване предложението на комисията § 6 да се отхвърли, така както е и по доклада.
Гласували 86 народни представители: за 85, против няма, въздържал се 1.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА МИХАЙЛОВА - КОПАРОВА: Комисията не подкрепя текста на вносителя за § 7, тъй като е отразен систематично в § 2 и § 5.
Комисията предлага § 7 да се отхвърли.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване предложението на комисията за отхвърляне на § 7.
Гласували 83 народни представители: за 80, против няма, въздържали се 3.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА МИХАЙЛОВА - КОПАРОВА: Комисията не подкрепя текста на вносителя за § 8, тъй като е отразен систематично в новосъздадения § 8.
Комисията предлага § 8 по вносител да се отхвърли.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване предложението на комисията за отхвърляне на § 8 по вносител.
Гласували 84 народни представители: за 82, против няма, въздържали се 2.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА МИХАЙЛОВА - КОПАРОВА: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 9, със следната редакция:
„§ 9. Издадените документи за квалификация запазват действието си до изтичането на срока, за който са издадени.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване предложението на комисията за § 9 по редакцията, както е по доклада.
Гласували 82 народни представители: за 80, против няма, въздържали се 2.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА МИХАЙЛОВА - КОПАРОВА: Постъпило е предложение от народния представител Иван Алексиев, направено по реда на чл. 73, ал. 2, т. 2 от Правилника на Народното събрание.
Комисията подкрепя предложението.
Постъпило е предложение от народния представител Джевдет Чакъров, направено по реда на чл. 73, ал. 2, т. 2 от Правилника за дейността на Народното събрание, според което § 10 гласи следното:
„ § 10. Законът влиза в сила един месец след обнародването му в „Държавен вестник”, с изключение на § 1, т. 1, който влиза в сила 18 месеца след влизането в сила на този закон.”
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 10 със следната редакция:
„§ 10. Законът влиза в сила един месец след обнародването му в „Държавен вестник”, с изключение на § 1, т. 1, който влиза в сила от 1 януари 2012 г.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Изказвания?
Господин Чакъров, тук е Вашето предложение, което коментирахте.
Няма изказвания.
Подлагам на гласуване предложението на народния представител Джевдет Чакъров направено по реда на чл. 73, ал. 2, т. 2 от Правилника за дейността на Народното събрание, което комисията не подкрепя.
Гласували 96 народни представители: за 22, против 49, въздържали се 25.
Предложението не е прието.
Подлагам на гласуване и редакцията на комисията за § 10, съгласно доклада.
Гласували 82 народни представители: за 79, против няма, въздържали се 3.
Предложението е прието.
С това на второ гласуване е приет и предложеният законопроект.
Колеги, продължаваме в 11,00 ч. с парламентарен контрол.
Първо, разискванията по питането на народните представители Тунчер Кърджалиев и Четин Казак към министъра на вътрешните работи Цветан Цветанов, което беше обявено миналата седмица, а след това с отговори на въпроси и питания към представители на Министерския съвет. Благодаря ви.

(След почивката.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Заседанието продължава с предвидения за това време:
ПАРЛАМЕНТАРЕН КОНТРОЛ.
Преди това, знаете, ще има разисквания по питането на народните представители Тунчер Кърджалиев и Четин Казак към заместник министър-председателя и министър на вътрешните работи Цветан Цветанов относно зачестили прояви на полицейско насилие над български граждани.
Няколко съобщения.
Новопостъпили питания за периода 15-21 октомври 2010 г.:
Питане от народния представител Яне Янев и Димитър Колев към Трайчо Трайков – министър на икономиката, енергетиката и туризма, относно политиката на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма за регулиране на отношенията между топлофикационните и електроразпределителните дружества. Следва да се отговори в пленарното заседание на 29 октомври 2010 г.
Питане от народния представител Корнелия Нинова към Мирослав Найденов – министър на земеделието и храните, относно политиката на Министерството на земеделието и храните в сектор „Тютюнопроизводство” за 2010-2011 г. Следва да се отговори в пленарното заседание на 29 октомври 2010г.
Питане от народния представител Емилия Масларова към Тотю Младенов – министър на труда и социалната политика, относно стартиране на проект „Социално включване”, финансиран от Международната банка за възстановяване и развитие. Следва да се отговори в пленарното заседание на 29 октомври 2010 г.
Писмени отговори за връчване:
- от министъра на регионалното развитие и благоустройството Росен Плевнелиев на въпрос от народния представител Искра Фидосова;
- от заместник министър-председателя и министър на вътрешните работи Цветан Цветанов на въпрос от народния представител Димитър Дъбов;
- от министъра на земеделието и храните Мирослав Найденов на въпрос от народния представител Пенко Атанасов;
- от министъра на здравеопазването Стефан Константинов на въпрос от народния представител Ваньо Шарков;
- от министъра на здравеопазването Стефан Константинов на питане от народния представител Лъчезар Тошев.
Преди да преминем към разискванията по питането на народните представители Тунчер Кърджалиев и Четин Казак към заместник министър-председателя и министър на вътрешните работи Цветан Цветанов относно зачестили прояви на полицейско насилие над български граждани, искам да припомня, че на питането е отговорено в заседанието на 15 октомври 2010 г. Това е в предходния петък. На същото заседание 51 народни представители от парламентарните групи на Движението за права и свободи и на Коалиция за България внесоха предложение за разисквания по питането заедно с проект за решение. Съгласно нашия правилник, председателят на Народното събрание е длъжен да насрочи разискванията за следващия парламентарен контрол, тоест за днес, 22 октомври 2010 г.
Предложението за разискванията по питането и проектът за решение са раздадени на народните представители на 20 октомври 2010 г., сряда.
Внесени са проекти за решение, които следва да бъдат подложени на гласуване.
Първо, проект за решение, внесен от 51 народни представители от парламентарните групи на Движението за права и свободи и на Коалиция за България, вх. № 054-02-110 от 15 октомври 2010 г., регистриран в 12,24 ч. Това е основното предложение по смисъла на чл. 92, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.
Втори проект за решение, внесен от 5 народни представители от парламентарната група на ГЕРБ, вх. № 054-02-111 от 21 октомври 2010 г., регистриран в 16,15 ч. Проектът за решение е раздаден на народните представители на 22 октомври 2010 г., петък.
Искам да обявя разпределението на времето, съгласно чл. 92, ал. 2 от нашия правилник, а то е, както следва: парламентарната група на ГЕРБ разполага с 25 мин. за изказвания и реплики. Времето за дуплики не влиза в тези лимитирани минути. Парламентарната група на Коалиция за България разполага с 10 мин, парламентарната група на Движението за права и свободи разполага с 9 мин., парламентарната група на „Атака” - 6 мин., парламентарната група на Синята коалиция – 5 мин., независимите народни представители, съгласно правилника – до 5 мин., общо 60 мин., както е предвидено по правилника. В това време не се включва времето на вносителите на основния проект за решение. Това е проектът за решение, приложен към искането за разисквания, внесен от 51 народни представители в рамките на 10 мин., както и времето за подкрепа на проект на вносителите – от 5 народни представители от парламентарната група на ГЕРБ. В това време от 60 мин. не се включва и времето за отговор на заместник министър-председател и министър на вътрешните работи господин Цветан Цветанов, при отговор на въпросите му и отношението, което той би взел по повод разискванията.
Преминаваме към самата процедура.
От името на вносителите на основния проект за решение, подписан от 51 народни представители – заповядайте, господин Кърджалиев.
ТУНЧЕР КЪРДЖАЛИЕВ (ДПС): Уважаема госпожо председател, уважаеми господин вицепремиер, уважаеми млади гости, скъпи колеги! Съвсем в началото ще ви припомня, че предишната седмица ние с моя колега господин Казак посочихме осем случая на драстичен произвол от страна на полицейски служители през последните два-три месеца. Цитирахме също така Върховна касационна прокуратура, където макар и в емпиричен стил беше посочено, че има тенденция за почти удвояване на тези разследвания срещу полицаи.
Продължавам да чакам сериозен отговор на тези наши въпроси. Вместо очакваната от нас информация, предната седмица чухме от господин министъра едно прекрасно алиби за полицаите, които са допуснали всичко това. Метаморфозата на тази тема беше толкова сериозна, че с колегата Казак се зачудихме дали ние сме задали тези въпроси, защото темата по същество беше съвсем друга.
Осланяйки се може би на евентуално политическо великодушие от наша страна, може би, господин вицепремиер, Вие очаквате да Ви разберем, имайки предвид какво точно се случва през последните дни. Някои медии отбелязаха, очевидно с основание, че е приключил романтичният период и господин министърът има куп проблеми на главата си. Разбира се, тук визират протестния потенциал на полицейски служители и на други слоеве от обществото, които очевидно могат да преминат в реални действия; всичко, свързано с упреци от една или друга страна, Синята коалиция репликира и не е доволна от раздутия бюджет на МВР; от друга страна, президентът казва, че живеем в полицейски сериал и т.н., и т.н. На този фон определено господин министърът предпочете да се застъпи по бащински начин и да протектира своите подчинени.
За нас обаче истината продължава да е същата, а именно: налични са жалби от страна на човек от Търговище срещу двама полицейски служители, а именно Лазар Лазаров и Красимир Василев от Търговище, в Плевен срещу полицейския служител Николай Георгиев, в Благоевград срещу полицейският служител Васил Бойчев, в Кърджали и т. н., и т.н. Искам да изляза за конкретните детайли.
Днес нашата най-важна цел е да защитим нуждата от създаване на такава временна анкетна комисия, която да разследва всички тези случаи.
В последните месеци, уважаеми колеги, ние сме убедени, че има ясна, отчетлива и дори натрапчива тенденция за привилегироване на репресивния апарат, да не кажа фаворизиране на този апарат. Доказателства за това има много. Какво точно имам предвид? Имам предвид липсата на рестрикция в бюджета на този репресивен апарат, цялото надменно и назидателно говорене, всички тези показни полицейски акции с нарицателни и дори колоритни имена, които обаче много често завършват с неудачи. Човек обаче има чувството, че живее в един перманентен полицейски и правоохранителен кинофестивал. А нашите казуси, които посочихме, потвърждават всичко това.
Забележете, същевременно обаче липсва ясен и обективен анализ на случващото се, липсват конкретни оценки за тези неща. Липсват обаче и мерки: липсват мерки по отношение на превенцията, по отношение намаляването на случаите, да не говорим за пълната ерадикция на тези проблеми, пълното ликвидиране на тези проблеми. Цялата тази тенденция очевидно се усеща, понякога дори интуитивно от полицията, от обикновения полицейски служител. В унисон на всичко това той изгражда едно самочувствие, което нерядко преминава и се изражда в поведение тип властимащ, поведение тип раздаващ възмездие и справедливост. В крайна сметка на всичко това неминуемо идва и следствието, идва логичният финал - поведение тип на ръба на закона и прекрачване на закона и разбира се, до накърняване на човешко достойнство, на исконни човешки права. Това вече е в дисонанс с демократизма на това общество, в дисонанс с всички харти, които е подписала Република България, а руши и ценностната палитра на това общество.
Многоуважаеми колеги, в думите ми няма капка театралничене. (Шум, смях, оживление от ГЕРБ.) Ние мислим, че този стереотип на поведение е вреден за това общество. Ние мислим, че този стереотип на поведение ще се утвърждава и запазва и това е вредно за нашето общество. Тази нагласа – на окриленост, в лаконичен стил може да звучи и по следния начин: министърът ни пази, полицаят защо тогава да не гази?! (Шум, оживление.)
Поради тези причини, ако сега за някои, включително и за тези, които се подсмихват, този въпрос не е актуален, не е меродавен, конюнктурно е много далеч от тях, дори е имагинерен, ние мислим, че ако някой от нас пострада или някой наш близък пострада, това мнение ще се смени.
РЕПЛИКА: А ако е престъпник?!
ТУНЧЕР КЪРДЖАЛИЕВ: Не е ли възможно това?!
И ако сега с едно позвъняване до директора на полицията в качеството на управляващи вие можете да заличите всеки един проблем (реплики от ГЕРБ), то ако тези недъзи персистират, може да дойде време, когато никой няма да ви вдигне телефона. (Шум и реплики от ГЕРБ.) Нали не смятате да управлявате до живот?!
РЕПЛИКА ОТ ГЕРБ: Вие си го мислехте.
ТУНЧЕР КЪРДЖАЛИЕВ: Нали не смятате да управлявате доживот?! Защото властта има една логична или по-скоро динамична характеристика – фактът, че е преходна. Аз и моите колеги можем да ви дадем много примери, от които можем да видим, че хора, които преди са сервилничили, сега на база на това, че са яхнали някаква власт, левитират далеч над нашите снаги. Много такива примери мога да ви дам.
Уважаеми колеги, ако трябва да сме сериозни: голяма част от вас имат опит в регионалната политика, разбират точно за какво говоря и за какво става реч. Сигурен съм, че ако преодолеете партийната матрица, повелята, решението, което сте взели, сигурен съм, че не само ще разберете, но и ще подкрепите нашето предложение за анкетна комисия. Трябва само една крачка, крачката се нарича „смелост”!
И накрая – към уважаемия господин вицепремиер. Господин вицепремиер, истината за конкретния случай на фона на всичко казано избледнява. Вие всъщност можете да скриете тази истина, говоря хипотетично. Можете да се обадите на разследващия прокурор да е снизходителен. Можете да дадете сигнал и на съдебния лекар, и на защитаващия адвокат и т.н., и т.н. Казвам това, защото е обяснимо – на власт сте. Кой би отказал, имайки предвид да речем социални аутсайдери, за които преди се говореше в медиите?
Аз обаче продължавам да смятам, че това не е правилно в чисто човешки аспект. И за свое вътрешно удовлетворение след време, когато не сте на власт, не сте министър, сигурно това нещо ще е след много време (оживление, смях, единични ръкопляскания от ГЕРБ), сигурен съм в това, след време, когато властта, отговорността, рейтингът няма да са бреме на плещите Ви, господин вицепремиер, и тогава няма да имате нужда от изразяване на алиби в защита на тези полицейски служители, тогава аз, зависи от днешния Ви отговор, ще Ви открия, ще Ви поканя на едно малко питие, ако приемете, съм сигурен, че тогава ще ми отговорите нещо от типа: „Да, д-р Кърджалиев, навремето Вие бяхте прав, но нали разбираш, конюнктура, тогава така стояха нещата”. Благодаря за вниманието. (Ръкопляскания от КБ и ДПС.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря Ви.
От името на вносителите на решението, подписано от петима народни представители от Парламентарната група на ГЕРБ, думата има господин Ципов.
КРАСИМИР ЦИПОВ (ГЕРБ): Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин вицепремиер, уважаеми гости!
Темата на днешните разисквания е изключително важна за обществото, тъй като е необходимо ясно да изразим нашата политическа воля за нулева толерантност към подобни явления и повече прозрачност по отношение на резултатите от проверките на подобни случаи.
Точно по повод извършени от служители на Министерство на вътрешните работи правонарушения правителството на ГЕРБ за първи път през последните години демонстрира своята ясна политическа воля. Доказателство за това са големият брой разследвания, включително и внесени обвинителни актове срещу служители от системата на МВР, станали извършители на едно или друго деяние, което от своя страна, според нас, е прецедент в новата история на България и израз на волята на настоящото ръководство на МВР за безкомпромисна битка с престъпността, като се започне от най-високите етажи, какъвто е примерът с директора на дирекция „Миграция” на Министерството на вътрешните работи, и се стигне до добре организирани полицейски криминални мрежи, какъвто е случаят с кражбите на гориво от тръбопровода на „Нефтохим”.
Именно и с оглед на това ние внасяме проект на решение, чрез който задължаваме министъра на вътрешните работи да ни запознае с цялата информация относно предприетите действия и най-вече за резултатите от прокурорските проверки за това дали има образувани досъдебни производства или пък дисциплинарни такива.
Ще си позволя, госпожо председател, понеже решението беше внесено вчера в късния следобед, да прочета неговото съдържание:
„Проект
РЕШЕНИЕ
във връзка с разискванията по питането на народните представители Тунчер Кърджалиев и Четин Казак към заместник министър-председателя и министър на вътрешните работи Цветан Цветанов относно зачестили прояви на полицейско насилие над български граждани
Народното събрание, на основание чл. 90, ал. 2 от Конституцията на Република България и чл. 92, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание,
РЕШИ:
Възлага на министъра на вътрешните работи, след приключване на съответните дисциплинарни и прокурорски проверки във връзка със сигнали за полицейско насилие, писмено да информира Народното събрание за резултатите от тях, както и за взетите мерки от страна на министерството.” Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря Ви.
Разискванията са открити. Припомням времето на парламентарните групи: за ГЕРБ – 25 минути, за Коалиция за България – 10 минути, за ДПС – 9 минути, за „Атака” – 6 минути, за Синята коалиция – 5 минути, за независимите народни представители – 5 минути.
Кой желае да вземе думата?
Заповядайте.
ГАЛИНА МИЛЕВА-ГЕОРГИЕВА (ГЕРБ): Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Цветанов, уважаеми гости!
Министерството на вътрешните работи на Република България в последната година успешно провежда нова политика на поведение на своите служители при изпълнение на служебните им задължения. Основната характеристика на този модел е, че полицията като институция и всеки полицейски служител извършва дейността си в непрекъснат контакт с местната общественост при условията на съпричастност и взаимно подпомагане.
Всяко модерно общество осъзнава необходимостта от по-широка обществена отговорност и подкрепа от страна на гражданите към дейността на органите на реда. Именно тази обществена отговорност дава гаранция за утвърждаване на доверието в държавните институции и в частност Министерство на вътрешните работи като елемент на демократичната система.
За съжаление, следва да се отбележи фактът, че у нас системата и ефектът от правосъзнанието, като елемент на обществения живот на определени социални единици, е недостатъчно развита. В този смисъл промяна в методите и нагласите за установяване на положителна оценка и подобряване на отношението към полицията на местно и национално ниво са налице, но за постигане на по-висока ефективност са нужни съществени промени и в нагласите на обществото, предпоставящи законосъобразното поведение на всеки един негов член.
Несъмнено един от най-тежките социални проблеми в страната ни през последните години е проявата на насилие като най-широко понятие. По дефиниция всяко действие, бездействие или поведение, насочено срещу другия човек или собствената личност, което предизвиква психическо, физическо и емоционално страдание, представлява в чистата си форма насилие.
Една от често присъстващите в обществения живот теми е тази, свързана с проявата на полицейско насилие в страната ни. Безспорно това е една от най-провокативните теми, занимавала вниманието на медии, политици, анализатори, неправителствени организации, правоохранителни органи, поради своята социална значимост.
Изследван в дълбочина проблемът, свързан с проявата на поведение от страна на служители на системата на МВР, оприличавана като полицейско насилие, сочи, че съвременните фактори на средата, които засилват тенденцията за упражняване на насилие в нашата страна, влияят пряко и върху тези проявления.
Един от сериозните фактори, предпоставящи подобно поведение, е социално-икономическата и финансовата криза и техните последствия – фактори, които застрашават физическото оцеляване на отделни професионални групи, в това число попадат естествено и полицаите, предизвикват духовно обезверяване, пряка връзка с прояви на определени остри агресивни поведения.
Вторият сериозен фактор, обуславящ такова поведение, са средствата за масова информация, разглеждани като фактор, който застрашава изграждането на ценностната система, обществените единици като цяло и в известен смисъл провокира използването на насилието като механизъм за решаване на конфликти, включително и при упражняване на професии.
Следващият по значимост фактор е отчуждението, което застрашава сплотеността на определена професионална общност, провокиращо недоверие и несигурност.
Не на последно място насилието се провокира и от социалната девалвация – фактор, който застрашава съхраняването на духовна идентичност, тъй като липсата на ценности и ценността ориентация се отразява предимно регресивно на човешкия род. Ето защо всички тези фактори трябва да бъдат взети предвид, когато се изследва професионалната обстановка в системата на МВР при осъществяване на определените им от закона функции.
На първо място, полицейският служител е ангажиран с осъществяване на контрол по спазване правата на човека, уважението към закона, насърчаване на междуетническата толерантност, полагането на ефективни мерки за борба с корупцията, стремейки се да установи открито ефективно и полезно партньорство с обществото, изпълнявайки си задачите за осигуряване на обществен ред. В този смисъл действията на българския полицай следва да бъдат разглеждани като такива, упражнявани с цел постигане на обществения интерес, а не като насочени срещу определена личност.
За постигане на така нужната на обществото ни ефективна полиция, способна да гарантира сигурността на гражданите като потребители на полицейската услуга, МВР успява да наложи успешно нови подходи и методи в организацията и формите на работа в полицейската институция, действаща като обществен защитник и партньор, стремейки се да преобрази изграждания доскоро имидж на монолитно действащ репресивен орган.
Традиционно полицията е ориентирана проактивно и критерий за ефективността й е задържането на извършителя на правонарушението и стремежът да въздейства върху причините и да предотврати или ограничи нежеланите последствия. Именно тези действия на българския полицай, от една страна, се оценяват високо от обществото ни, а от друга, често твърде тенденциозно и публично се разглеждат като форми на проявено полицейско насилие. Не бива да забравяме, че полицейската работа е свързана с идентификацията на проблемите на местните общности с цел да бъдат разрешени съществуващите проблеми, преди същите да са ескалирали до степен на неконтролируемост.
Взирайки се в множеството управления на насилието с българското общество, често напълно съобразени с предписанията на закона, действията на българските полицаи са оприличавани произволно като полицейско насилие. Може би неслучайно действията на полицията пред широка обществена аудитория често биват представяни, пречупени през призмата на стремежа да се открива на всяка цена негативното с цел същото да придобива все по-голяма публичност. България е една от малкото страни, чиито новини всяка сутрин стартират ежедневно с отразяване на различни по степен и форми насилствени действия, в това число нерядко и такива, проявени от полицейски служители.
Стремежът към представяне на наличието на мрачна действителност в страната сякаш се превърна в естествения цвят на българската битност, с който всички се примиряваме постепенно и неусетно.
Намирам пряка връзка между казаното дотук и отразяването на инциденти, оприличавани като прояви на полицейско насилие. Следва да се отбележи обаче, че в крайна сметка полицията действа с цел да осигури охрана на обществения интерес и да постави пред изпълнението на закона всеки член на гражданското общество, включително и собствените си служители. Не бива да забравяме, че всъщност преди всеки от нас да бъде летец, лекар или политик, трябва да бъде човечен гражданин, спазващ нормативно установените правила и морално етичните изисквания на обществото, като, разбира се, това е и социалният ангажимент на българския полицай.
Полицейският служител, независимо от неговата позиция в йерархията на МВР, в резултат на повишеното обществено доверие в последната година все по-често се ползва с одобрението на гражданите поради успешно решените проблеми на общността. Като следствие на това същият несъмнено се чувства по-удовлетворен и мотивиран за работа.
Стратегията за доближаване на полицейското обслужване до гражданите дава възможност за промяна в социалния образ на полицията сред населението, тоест за превръщането й в орган за защита – функция, която всъщност е най-присъща за този орган. Чрез повишаване ефективността на работата на българската полиция е налице утвърждаващата се в обществото идея за засилване на превантивната дейност на полицията, за превръщането й в социално легитимна институция, еднакво приета от всички индивиди и социални групи на обществото, като необходим и безпристрастен инструмент за разрешаване на конфликтите. Осигуряването на спокойствието на гражданите във всички случаи следва да става чрез минимум намеса в техните права и свободи, като полицията винаги следва да е на тяхно разположение и услуга.
Крайният ефект на работата на ръководството на МВР е ефективна и ефикасна полиция, ползваща се от широка обществена подкрепа и сигурно общество, състоящо се от спокойни и удовлетворени граждани. Благодаря ви, колеги. (Ръкопляскания от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Реплики? Няма желаещи.
Други народни представители?
Господин Местан.
ЛЮТВИ МЕСТАН (ДПС): Благодаря, уважаема госпожо председател.
Уважаеми господин вицепремиер, уважаеми колеги! Вземам думата за триминутно изказване, защото смятам, че е важно да сме наясно за какво иде реч.
Въпросът, който поставиха народните представители Тунчер Кърджалиев и Четин Казак, вече има две измерения. Първото измерение е за самото полицейско насилие, за случаите на насилие, но вече имаме и второ измерение – то е големият въпрос за политическото покровителство на полицейското насилие.
Уважаеми господин вицепремиер, продуцент на второто измерение на въпроса сте Вие – с Вашите отговори на конкретните въпроси и питания за проявите на насилие. Отговорите Ви неизменно се свеждат до следното - полицаите са действали срещу нарушители или престъпници. Ние вече го заявихме на премиера, добре е да го кажем и на Вас.
Полицейското насилие не може да се представя като противодействие на престъпността, защото самото то е престъпление! Вие като вицепремиер и министър на вътрешните работи трябваше категорично да се разграничите от всяка проява на полицейско насилие по две причини. Първо, за да съхраните честта на хилядите добросъвестни полицаи, които не трябва да носят дамгата на насилници и, второ, да не давате знак, че полицията е ценност сама по себе си и може да прави каквото си иска.
И ако след първите въпроси, включително и за Кърджали, във връзка с едно момиче, което пострада в резултат на неправомерни действия на полицията, Вие се бяхте разграничили от полицейското насилие, нямаше да последва случаят Търговище, когато вече бе пребит 67-годишен, възрастен мъж.
Ако насилените са нарушители или престъпници, те дължат глоби или отговорност, обаче пред съда, защото съдът е този, който ще определи някого дали е престъпник и, ако трябва, ще влезе в затвора!
Някъде в НК да ви е дадено право вие да съдите и да наказвате с юмруци и ритници? Такива текстове в НК няма!
Точно затова – уважаеми колеги, завършвам – ви призовавам да подкрепите нашия проект за Решение за създаване на Временна анкетна комисия, защото тази Временна анкетна комисия, наред със случаите на полицейско насилие, трябва да провери има ли политическо покровителство над полицаите насилници! А това не може да бъде работа на вицепремиера, защото би означавало той да проверява себе си!
Така че, много съжалявам, но вашият проект за решение е опит да подмените същината на темата. Темата е не само полицейското насилие - основната тема е: има ли политическа среда, която поощрява полицейското насилие? Точно това трябва да провери Временната анкетна комисия. Благодаря за вниманието. (Ръкопляскания от КБ и ДПС.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Реплики? Няма желаещи.
Други народни представители?
Заповядайте, госпожо Нинова.
КОРНЕЛИЯ НИНОВА (КБ): Благодаря, госпожо председател.
Уважаеми господин вицепремиер, уважаеми колеги! Наистина в последната година има конкретни случаи на полицейско насилие и произвол – нарушаване неприкосновеността на жилището; посегателства срещу невинни хора; автомати, насочени срещу деца; полуголи, проснати на улицата. (Оживление, смях и възгласи: „Е-е-е!” от ГЕРБ.) Това са фактите, колеги, и ние ги гледаме цяла година по всички екрани.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Моля за ред в залата.
КОРНЕЛИЯ НИНОВА: Тази картина стана емблема на сегашното управление на МВР. Тези действия представляват нарушения на Конституцията, на Наказателно-процесуалния кодекс и на други нормативни актове, които гарантират човешки права. (Младежи, гости на Народното събрание, шумно напускат балкона – от лявата част на залата. Оживление, шум и реплики от ГЕРБ: „И младежите не искат да Ви слушат!”.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Моля, без реплики от място.
КОРНЕЛИЯ НИНОВА: Много е тънката границата, господин вицепремиер, между борбата с престъпността и полицейското насилие. И Вие, господин Цветанов, в няколко конкретни случая преминахте тази граница.
Но трябва да бъдем реалисти. Да погледнем фактите – голяма част от българските граждани одобряват действията на Министерството на вътрешните работи. Защо има това противоречие, колеги?
Българските граждани търсят възмездие. Те искат престъпниците да влязат в затвора, откраднатите от тях пари да бъдат върнати в хазната, искат законът да се прилага еднакво за всички и да има справедливост. Така че те са прави в очакванията си.
Оправда ли обаче МВР тези очаквания? Мисля, че не.
Да видим пак фактите. Какво имаме за една година? Множество шумни акции, умишлено заснемани, последователно представени чрез медиите, ежедневни натрапчиви внушения, че ГЕРБ се бори с престъпниците, издаване на присъди от екраните от хора, които нямат нито компетенцията, нито правомощията да го правят, извън съда, който единствен може да го направи.
Ето това е видимото, това е на повърхността, това е заблудата. А какво има под повърхността? Нито един престъпник не е вкаран от ГЕРБ в затвора за тази година. Факт! В затвора! (Оживление, шум и реплики от ГЕРБ.) Откраднати пари от българските граждани не са върнати в хазната! Скалъпени обвинения, липса на доказателства, арестуваните са освободени.
И когато лъсна тази истина, дойде следващата манипулация – съдът е виновен, защото е корумпиран.
Да, сигурно има и корумпирани съдии, но не може една цяла система – съдебната, да бъде заклеймявана заради това, че в някои случаи МВР не е в състояние да събере доказателства, да закопчае един престъпник така, че да няма мърдане, да има мъжеството, когато сгреши, да каже: без основание наклеветихме човек, омаскарихме опонент с цел политически да го елиминираме.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: По § 15 е постъпило предложение от народния представител Христо Бисеров с два варианта:
„1. Вариант І – параграф 15 да отпадне.
2. Вариант ІІ – изречение второ да отпадне.”
Комисията не подкрепя предложението.
Постъпило е предложение на народния представител Димчо Михалевски.
Комисията подкрепя по принцип предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 15:
„§ 15. В чл. 33 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 2 се изменя така:
2. „(2) Наличието на държавна нужда, която не може да бъде задоволена по друг начин, се установява с влязъл в сила подробен устройствен план, предвиждащ изграждане на обекти за задоволяване на държавни нужди, или с одобрен подробен устройствен план, който предвижда изграждане на национален обект, за който е налице влязло в сила разпореждане за допускане на предварително изпълнение, или по друг начин, предвиден в закон.”
2. Създава се ал.4:
„(4) Отчуждените за задоволяване на държавни нужди имоти стават публична държавна собственост.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Има ли желаещи за изказване? Няма.
Подлагам на гласуване предложението на народния представител Христо Бисеров, което комисията не подкрепя в двата му варианта.
Гласували 88 народни представители: за 8, против 69, въздържали се 11.
Предложението не е прието.
Подлагам на гласуване § 15 в редакцията по доклада на комисията.
Гласували 88 народни представители: за 82, против няма, въздържали се 6.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: Предложение на народния представител Христо Бисеров:
По параграф 16:
1. Точка 2 на параграф 16 да отпадне. (Да отпаднат новите ал. 4 и 5 на чл. 34а).
2. В чл. 34а, ал. 3(действащ текст) след израза „ал. 1” се добавя „или ал. 2” (това е свързано и с промяната в чл. 38, ал. 2 - параграф 19, т. 1).
Комисията подкрепя по принцип предложението по т. 1 и подкрепя предложението по т. 2.
Постъпило е предложение от народния представител Юлиана Колева и група народни представители.
Комисията подкрепя предложението.
Предложение на народния представител Димчо Михалевски.
Комисията подкрепя по принцип предложението.
Предложение на народния представител Любен Татарски.
Комисията подкрепя по принцип предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 16:
„§ 16. В чл. 34а се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 думата „инфраструктурни” се заличава.
2. Създават се ал. 4, 5 и 6:
„(4) Към предложението за отчуждаване по ал. 1 се прилагат:
1. копие на влязъл в сила или одобрен подробен устройствен план, предвиждащ изграждане на обекти за задоволяване на държавни нужди, или на одобрен подробен устройствен план, който предвижда изграждане на национален обект, за който е налице влязло в сила разпореждане за допускане на предварително изпълнение;
2. характеристика, вид, местонахождение, размер на имотите, данни за собствениците и документи за собственост;
3. оценка на имотите, извършена от оценител на имоти, направена не по-рано от три месеца от датата на подаване на искането за отчуждаване;
4. финансова обосновка на предложението за отчуждаване.
(5) В случаите по ал. 1, когато отчуждаваните имоти или части от имоти са частна общинска собственост, те преминават безвъзмездно в собственост на държавата от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник”.
(6) Разпоредбата на чл. 34, ал. 3 е приложима и при отчуждаване на недвижими имоти за изграждане на национални обекти.”.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания? Няма желаещи.
Гласуваме § 16 в редакцията по доклада на комисията.
Гласували 88 народни представители: за 80, против няма, въздържали се 8.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: По § 17 е постъпило предложение от народния представител Христо Бисеров – да отпаднат второ и трето изречение от новата редакция на чл. 34в, ал. 2.
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя текста на вносителя за §17.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Желаещи за изказване? Няма.
Подлагам на гласуване предложението на народния представител Христо Бисеров, което комисията не подкрепя.
Гласували 85 народни представители: за 15, против 64, въздържали се.
Предложението не е прието.
Гласуваме предложението на комисията в подкрепя текста на вносителя за § 17.
Гласували 86 народни представители: за 78, против няма, въздържали се 8.
Предложението е прието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Реплики? Няма.
Господин Чукарски искаше думата.
ДИМИТЪР ЧУКАРСКИ (независим): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги, уважаеми господин министър! Смятам, че днешният дебат, особено след това, с което завърши колегата Нунев, след снощните прояви, показва, че темата, по която днес дискутираме, е наистина много важна.
Разбирам, че мотивите за провеждането на този дебат са различни. От една страна, вносителите – колегите отляво, имат желание името на вицепремиера Цветанов да бъде спрягано по поводи и без поводи 24 часа в денонощието.
РЕПЛИКА: Двадесет и шест часа.
ДИМИТЪР ЧУКАРСКИ: Двадесет и шест, да. Благодаря.
И той да седи, ако може тук, ако не – на други места, и да дава обяснения.
Понеже искам да тръгнем и да видим нещата конкретно в ситуациите, свързани с така нареченото полицейско насилие, трябва да си изясним напълно и да имаме позиция по един въпрос: в България, във второто десетилетие на ХХІ век по никакъв начин не трябва да бъде допускано да има и съмнения за полицейско насилие. Фактът, че западните ни партньори, включително и от една изключително демократична държава каквато е Германия, от нейната най-богата провинция Бавария дойде ясното послание, че това, което се случва в рамките на Министерството на вътрешните работи, има доверието на нашите партньори. След като има доверието на нашите партньори, значи и това, което тук, при нас, трябва да бъде направено, не е толкова много. Ние трябва да видим и да заявим ясно политическата воля, а аз смятам, че правителството трябва да има такава воля – полицията да спазва правата на гражданите. Освен че спазвайки правата на гражданите, тя трябва да има силата и решимостта, господин министър, да гарантира и правата на останалите граждани.
В България последните години на лесните пари акумулираха огромен ресурс у различни хора, които имат възможност и все още проявяват абсолютно арогантно поведение по пътищата, по ресторантите, на обществени места, неспазвайки правила за движение, неспазвайки норми на благоприличие и демонстрирайки благополучие. Смятам, че в такива случаи полицията трябва да бъде много по-решителна. Смятам, че полицията трябва да бъде много по-решителна и тогава, когато става въпрос за опазване на изолираните селски райони, на възрастните хора, които живеят по селата и махалите, когато става въпрос за опазване на земеделската продукция.
Полицията трябва да бъде непримирима и с голяма доза твърдост, но без да прекрачва от другата страна на закона, да отстоява правата на българските граждани, пазейки ги и от големия брой хора, които в България през годините получиха правото да носят оръжие. България е една от страните, в които изключително голям брой хора получиха право, имат това оръжие и то представлява потенциална заплаха – заплаха за България като страна – член на НАТО, участваща в мироопазващи и мироподдържащи операции на Алианса. Като страна, имаща своите мисии и в Ирак преди време, и сега в Афганистан, ние сме потенциален обект, който представлява интерес за различни терористични организации. Точно в този смисъл българската полиция трябва да усети подкрепата на българското общество за това и да си върши работата и в тази насока.
Искам на още нещо да обърна внимание на залата и специално да се спра на полицейското насилие като такова. Полицейското насилие, уважаеми дами и господа, е реминисценция от периода на личния режим на цар Борис ІІІ и на милиционерската българска социалистическа държава, когато единственият критерий за липса на полицейско насилие е дали те изписват сутрин и казваш, че днес полицията бие по-малко от полицията снощи. Въпросът е, че тези неща трябва ясно да бъдат афиширани от правителството и от министъра, че не трябва повече да се случват. Българската полиция не е сила, която иска да репресира българските граждани. Българският полицай трябва да бъде помощникът, трябва да бъде гарантът за правата и свободите на българските граждани.
Затова, господин министър, аз смятам, че с приключване на административните проверки в рамките на министерството, Вие наистина ще ни запознаете с предприетите мерки и вашите служители ще знаят, че полицията гарантира правата на българските граждани като европейци. Благодаря. (Ръкопляскания от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Реплики? Няма желаещи.
Професор Станилов, имате думата за изказване.
СТАНИСЛАВ СТАНИЛОВ (Атака): Това, че замерят министъра на вътрешните работи оттам и оттам с компромати, мъчат се да му вадят апартаменти и говорят за полицейско насилие, е един изключително добър симптом. Това означава, че господин министърът на вътрешните работи Цветан Цветанов е бръкнал наистина в гнездото на осите. (Ръкопляскания от ГЕРБ и „Атака”.) Аз му пожелавам от името на Парламентарната група на „Атака” да бръкне по-дълбоко, без да се бои, че ще го ужилят, тъй като която мома не иска да я щипят, не се хваща на хорото. (Смях.)
Аз питам колегите отляво: колко пъти полицията под ръководството на Цветанов е набила някоя мирна демонстрация от многобройните протести във връзка с бюджета или медицинското осигуряване, или когото и да било друг? (Смях и ръкопляскания от ГЕРБ и „Атака”.) Кога там е употребено полицейско насилие, каквото беше употребявано срещу „Атака” през миналия мандат? (Ръкопляскания от ГЕРБ и „Атака”.) Когато полицията наби евродепутата Димитър Стоянов без абсолютно никаква причина в центъра на София, никой не поиска да се образува анкетна комисия, за да се пита за какво става дума, а работата отиде в съда. Когато отидохме при господин Михаил Миков да се жалваме от това насилие и да искаме обяснения, заместник-министърът на вътрешните работи от Движението за права и свободи злобно се хилеше през цялото време, та се наложи да му правим забележка. Това беше поведението, колеги, противници на полицейското насилие.
Когато тръгнахме да демонстрираме нашия протест пред дошлия тук турски министър-председател и да искаме да ни върне дълга, полицията прегради цяла улица, блъска ни, би ни. Натикаха няколко души от нашите в джиповете – за това има снимки и е документирано. Този мирен протест на „Атака” как беше посрещнат и какво насилие беше това – полицейско, политическо или каквото и да било друго? Аз мисля, че хубавата турска дума „гьонсурат” е много подходяща за случая. (Смях и ръкопляскания от ГЕРБ и „Атака”.)
Господин Кърджалиев, всички тези високи приказки за демокрация, за права на човека са глупости и в българското общество нямат стойност, защото кой ще защитава правата на онези, които блъскат в полето и им обират след това реколтата? Кой и кога е излязъл тук и е казал, че полицията тръгва да защитава именно тези права?
Когато убиха пазача на черешовата градина в Кюстендилско, кой, освен полицията, отиде да се намеси и какво стана в съда? Осъдени ли са тези хора?! (Шум и реплики от КБ.) Кои от тези престъпници, които убиха моя приятел Станимир Калоянов – професор по тракология, са осъдени? Намериха ли ги, какво стана?! Всичко това се замазва. Сега Цветанов употребявал полицейско насилие!
Ние сме националисти. Ние не сме демократи и имаме друга ценностна система. (Ръкопляскания от КБ и ДПС.) Ние сме привърженици на твърдата ръка. (Народният представител Станислав Станилов ръкопляска.) Ръкопляскам и на вас – вие сте турски националисти и така трябва да се държите. Това е логично поведение. (Смях от ГЕРБ.)
Уважаеми господин Цветанов, от името на парламентарната група на „Атака”, Ви изказвам благодарност за твърдото поведение и искрено Ви желаем успех, защото без вашия успех няма да се получи нищо! Изедниците трябва да треперят не само от хеликоптера, трябва да треперят от съда! Трябва да треперят от съда, но за съжаление, съдът нищо не прави! Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Реплики? Няма желаещи.
Думата иска господин Георги Терзийски, независим народен представител, но съгласно предварително обявеното време независимите народни представители разполагат с 5 минути, което дори беше просрочено от изказалия се преди това народен представител Димитър Чукарски.
По тази причина, господин Терзийски, не мога да Ви дам думата.
Други народни представители?
Заповядайте, господин Димитър Лазаров.
ДИМИТЪР ЛАЗАРОВ (ГЕРБ): Уважаема госпожо председател, уважаеми господин Цветанов, уважаеми колеги! Темата наистина е достатъчно сериозна. Тя е сериозна не само в частта, която днес е поставена за разглеждане, за да се отнесем сериозно към нея.
Аз искам да Ви припомня няколко случая: през м. август 2009 г. – гара Бов беше убит полицай, през м. февруари 2010 г. – Енина–Горно Черковище беше убит полицай. Те бяха убити от престъпниците при задържане или при опит за залавяне. Къде ще намерим баланса наистина в това, което се казва: в борбата против престъпността, във волята на полицията и в увереността им да упражняват своите правомощия така, че да се борят с престъпността.
Уважаеми д-р Кърджалиев, извинявайте, Вие сте от една либерална партия и имате право да поставите, както всеки един гражданин-депутат, въпроса за случаи на полицейско насилие. Дали са основателни или не – е друга тема, но аз чух нещо, което малко ме озадачи, поради което не мисля, че искрено поставяте въпроса. Вие употребихте в две трети от Вашето изказване термина „репресивният полицейски апарат”. Извинявайте, започвате да работите с понятия, от преди двайсет години – и от тази зала, и в обществото звучаха – „репресивният полицейски апарат”. Неслучайно напомних тези случаи за загиналите полицаи. Те ли са репресивният полицейски апарат в днешна България, когато правителството наистина и по признание на обществото, и по признание на европейските комисии показва, че има воля да се пребори с престъпността?
Уважаеми колеги, наистина е сериозен дебатът. Да, трябва да бъдем безкомпромисни, когато има случаи на упражнено полицейско насилие извън нормите предписани в закона. Аз бих повярвал на тук говорещите – ако 2009 г., м. януари, тук, пред сградата на този парламент, също беше упражнено, може би, неслучайно казвам – полицейско насилие, при един мирен протест на майки и студенти. Направихте ли тогава анкетна комисия? Хайде, припомнете си тогава! Вие бяхте почти всичките, от тази страна на залата (сочи лявата страна), в този парламент. Беше ли искана анкетна комисия? Беше искана, когато отвън бяха набити протестиращи! Не може да има двоен морал при тази важна чувствителна тема за обществото!
Нека се отнесем сериозно към дебата и фактът, че се предава пряко по телевизията – нека този дебат не се превръща в зле режисирано публично шоу! Благодаря. (Ръкопляскания от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Реплики?
Други народни представители, които желаят да участват в дебата?
Заповядайте, господин Ципов.
КРАСИМИР ЦИПОВ (ГЕРБ): Благодаря, госпожо председател.
Уважаема госпожо председател, уважаеми господин вицепремиер и министър на вътрешните работи, уважаеми колеги! Дискусията днес е много важна. Какво трябва да стане ясно в момента на залата във връзка с тази дискусия? Определено може да се открои една тенденция за намаляване на регистрираните и приети за основателни случаи на полицейско насилие и това личи от представената информация от министерството. От друга страна, в доклада на прокуратурата и разследващите органи за 2009 г. се отчита ръст на образуваните дела на такива случаи. Какъв е изводът от тази информация? Изводът е, че компетентните органи все пак предприемат всичко необходимо за намаляването и недопускането на прояви на злоупотреба със сила от страна на полицейските органи.
Важното, което трябва да се постави като акцент в днешната дискусия, на първо място, е какви мерки следва да бъдат предприети по отношение на засилването на обществения и гражданския контрол за недопускане на такива прояви. На второ място, увеличаване на прозрачността при извършване на проверки на тези случаи.
Аз смятам, че по отношение на контрола ние също дадохме своя принос, на първо място, чрез днешната дискусия. Но нека не пропускаме и нещо друго. С последните изменения на Наказателния кодекс от тази година завишихме сериозно предвиденото наказание за нанасяне на телесна повреда от полицейски орган – при или по повод изпълнение на службата му. За тежка телесна повреда горната граница на санкцията вече е 15 години, а за средна телесна повреда приехме двойно увеличение на наказанието, което стана от 2 до 10 години. Това са изключително сериозни санкции, колеги. Това следва да бъде и най-сериозният превантивен ефект за недопускането на такива случаи. Така определените размери на наказанието водят и до невъзможност за прилагане на института на освобождаване от наказателна отговорност с налагане на административно наказание.
Достатъчно ли е това по отношение на контрола от страна на обществото? Може би, не. Ние смятаме, че трябва да бъде засилено сътрудничеството с неправителствения сектор, особено по линия на превенцията. Бяха направени вече първи стъпки за това, но в този аспект има какво да се желае, най-вече по отношение на инициативата на министерството в тази област. Тук своя принос биха могли да дадат и редица организации за защита на правата на човека, които да участват активно в един процес на обучение на служителите на МВР, за предотвратяване на подобни прояви и недопускането им.
Относно прозрачността на действията от страна на министерството във връзка с осъществяването на проверки на регистрираните случаи на полицейско насилие, министър Цветанов неведнъж е заявявал готовността всеки един случай да бъде проверяван и да бъде изнасяна в обществото информация за резултати от всяка една проверка.
Друго, което аз считам, че би следвало да обсъдим, е възможността да се намери правилният механизъм да бъдат отразявани постъпилите сигнали за полицейско насилие, извършените проверки от компетентните органи, образуваните дисциплинарни производства, тоест всички предприети мерки, включително и това – дали са изпратени съответните материали на прокуратурата? Важно е да има обратна връзка, за да не се поставя под съмнение качеството на извършените проверки на постъпилите сигнали. Смятам, че именно по този начин ще се гарантира отчетността и прозрачността на действията и ще се изгражда общественото доверие в органите на реда.
В заключение бих искал да обърна внимание на един важен въпрос, според мен: какво е доверието в правоохранителните органи? Създадените лоши практики, непрекъснатите скандали, които възникнаха в тази сфера, създадоха един лош образ на органите на реда. За съжаление, това формира едно изключително негативно обществено мнение и силно недоверие към всички служители, като обикновено всички те се поставят под общ знаменател, ако мога да се изразя образно. Смятам това за некоректно, тъй като в тази система работят и много кадърни и разумни хора, които желаят да спазят основния принцип в своята дейност – правилно прилагане на закона, както и зачитане и гарантиране на правата и свободите на гражданите.
Призовавам ви, уважаеми колеги, нека не изхождаме от презумпцията за недобросъвестност на всеки един полицейски служител, нека не мислим, че всеки един от тях е потенциален извършител на действие охарактеризирано като полицейско насилие. Тяхното призвание е съвсем различно, колеги! Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: И аз благодаря.
Заповядайте за реплика, господин Шопов.
ПАВЕЛ ШОПОВ (Атака): Господин Ципов, днешният дебат по същество изобщо не е важен за подобряване на положението или за промяна на законодателството, за което бяхте толкова задълбочен. Днешният дебат е абсолютно губене на време и е един водевил, който отново разиграват комунисти и турци.
Целта, да ви го кажа, колеги от ГЕРБ, и на Вас, господин министър, е прозрачна и ясна. Тези случки, с които са изложени мотивите сме ги гледали тук много пъти в парламентарен контрол. Банално! Банално! (Реплики от ДПС.) Много банално! Това е един елемент от ударите срещу министър Цветанов. Оттам, отсреща (посочва РЗС) хвърлят компромати, имам предвид РЗС като соча в онази посока. Няма ги в момента. От тази страна (посочва КБ и ДПС) обвиняват министър Цветанов в полицейско насилие, тоест полицията на Цветанов биела и упражнявала насилие, а полицията преди това на Румен Петков, полицията на Миков, тях двамата ги няма тук, защото сигурно ги е срам да стоят, явно те са станали за резил на българския народ с наистина полицейско насилие, за което проф. Станилов преди малко каза някои неща и напомни какво е ставало и че това се прави от тази страна.
Ако си спомняте преди два-три месеца, или в края на миналата сесия, в продължение на няколко месеца, ударът беше нанесен срещу другия вицепремиер. Тогава там се биеше, там бяха нанасяни концентрирано, последователно, непрекъснато ударите. Нещо мирясахте там! Не знам защо?! Сега мишената е Цветанов.
Господин Ципов, вместо тук да бъдете толкова дълбокомъдрени, да изваждате юридически съждения, юридически аргументи, и на вас, колеги от ГЕРБ, ви казвам: Професор Станилов каза нещата такива, каквито са. Всички, които в момента ни слушат трябва да разберат точно това. Това е целта на цялото занятие, което е излишно и напразно. (Реплики от ДПС.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Благодаря.
Втора реплика? Няма.
Други изказвания? Няма.
Давам думата на вицепремиера господин Цветанов.
Заповядайте, господин Цветанов.
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ: Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми български граждани, които гледате този парламентарен контрол! Провокирането на днешния дебат бяха конкретно формулирани и зададени случаи с евентуално полицейско насилие. Когато говорим от трибуната на Народното събрание, като парламентарна република, трябва да излагаме всички факти и обстоятелства и всеки трябва да развие своята теза от различните гледни точки, кой какво защитава и кой какво е защитавал в годините, откакто участва в политиката.
Аз искам да припомня само първия случай и ще изброя всички останали, които бяха в писмото. Първият случай е така нареченият криминален случай – те всички са криминални, които предизвикаха политическо говорене.
Случаят в Кърджали. Това, което мога да добавя, защото беше изприказвано много, говорим за една специализирана полицейска операция, която е насочена към предотвратяването и непозволяването с мълчаливото съгласие на държавата да се развива престъпна дейност, свързана с трафик на момичета с цел сексуална експлоатация. Понеже имаше един човек от един апартамент, който беше поръчал проститутки на сводника, който в момента е с постоянна мярка задържане под стража (реплики от ДПС) и този престъпник, защото той имаше излежана ефективна присъда и беше осъден на 9 г. и 6 м., въпросният Джем, с поправката, която вие прокарахте в Четиридесетото Народно събрание – поправката Ванко-1, този човек не излежа ефективната си присъда от 9 г., а излежа присъда от 2 г. и 6 м. благодарение на вашия лобизъм и подкрепа за статуквото, което търпим 20 г.
Това, което мога да ви кажа, е че от дисциплинарната проверка, която беше направена и впоследствие, естествено, всичко беше предоставено на Прокуратурата. Прокуратурата отказа да образува наказателно производство.
Вторият случай, който визирате, е случаят с така наречената операция на хора, които се занимаваха с нелегално източване на гориво от продуктите, които са по мрежата за разпространение.
В тази операция има едно лице, което при провеждане на специализираната операция, знаете, че тогава имаше хора, които успяха да избягат и да се укрият и трябваше да бъдат предприети допълнително издирвателни действия и естествено, че те са провокирани с проверки, които трябва да бъдат извършени в обсега на операцията, която се провежда и естествено, че трябваше да се спират за проверка и други лица. Тогава, по с течение на обстоятелствата е преминало едно лице, което е спряно за проверка, което е притежавало законно притежавано оръжие „Глог”, но не е представило своето разрешение – без да му е оказано абсолютно никакво насилие, защото след това оттегля своите претенции, които беше изразил на пресконференция, организирана от БСП в Бургас.
Аз мога да ви уверя, че по тази проверка – дисциплинарната проверка е показала, че няма полицейско насилие и не трябва да се спекулира с ефективната работа на правоохранителната система в борбата срещу всякакъв вид престъпления, които се извършват на територията на страната.
Третият случай, е свързан със случая, който беше в Търговище. Лицето Рафет Бекир, всъщност, това е случаят в Плевен, за който беше провокирано, че е имало полицейско насилие. Когато полицейският патрул отива на сигнала, който е подаден за кражбата, там има охранител, който посочва лицето. Полицаите отиват, задържат го, след снемане на неговите обяснения е видно, че той не е извършителят и затова те прибягват към евентуалния извършител, който е лежал с ефективна присъда точно за кражба. Няма абсолютно никакво полицейско насилие и това е документирано и в проверката, която беше направена. (Реплика от ДПС.)
Това, което беше свързано с търговищкия случай в с. Голямо Ново – лицето Хамди Салим. Знаете, че това правителство иска да приложи максимално контрол и не позволяване за разпространение и продажба в търговските обекти на стоки без бандерол, за които няма платени съответните такси.
През м. август и септември 2009 г. на базата на тези предприети действия – въпросното лице в неговия обект са намерили над 50 кутии цигари без бандерол, за което му е съставен акт за глоба на стойност 2 хил. лв.
Разбира се, че тази комплексна работа, която вършат колегите не е епизодичност в работата, а е постоянен подход в противодействието на този вид разпространение и пускане в търговската мрежа. Това лице, когато беше за пореден път проверен търговският му обект е установено, че е укрило малки количества цигари, за които е казало, че са за негова лична употреба. Колегите са се съобразили с тежкото здравословно състояние на неговата съпруга и след това той е бил привикан в районното полицейско управление, за да даде своите обяснения. От свидетелски показания е видно, че лицето излизайки от районното полицейско управление няма нищо, което да провокира някакви подобни съмнения, но единственото, което имаме от свидетелските показания е, че има сериозно афектиране на този човек.
Това, което мога да кажа в потвърждение на това, което казвам е, че при извършената съответна проверка не е констатирано такова полицейско насилие. Лицето не е представило надлежни документи за осъществяване на тази търговска дейност и на работното време на търговския обект.
Уважаеми дами и господа народни представители, аз съм убеден, че сигурно ще кажете и за случая „Гольовците” - така наречената фамилия, която се занимава с лихварство от Кюстендил. Тук виждам, че има депутат и от вашата парламентарна група, който присъства днес.
Всички знаем кое е лицето, което беше задържано вчера и започнаха да се извършват съответните процесуално-следствени действия. Славчо Игов, така нареченият Ице, е лежал 10-годишна присъда ефективно във Франция за опит за убийство по особено жесток начин. (Реплики.) Това има отношение. Точно това очаквах да зададете, несъобразявайки етиката в парламента. Във вчерашна публикация във вестника вие виждате сестрата на Славчо. И какво казва до снимката - неговата сестра, изложена в доста неприлично състояние, цитирам директно: „Тя дори се оплака, че е жертва на полицейско насилие: „Не ми дадоха да изляза да попуша на терасата”. Според криминалисти преди години Анка, съответната сестра, е държала публичен дом”.
Скъпи депутати, недейте да правите политика! Аз знам, че в момента съм ви най-големият враг, а не най-големият опонент.
В потвърждение на всичко това, за което ви говорих, ще дам няколко данни, няколко цифри. Уволнени по дисциплинарен ред през 2008 г. са 115 служители, през 2009 г. – 138. От момента, в който аз съм министър на вътрешните работи, са уволнени дисциплинарно 160 служители. Това, което има като извършени проверки от 2005 г. до 2010 г., включително за служители, уволнени за полицейско насилие, които са упражнили такова в служебните си задължения, от всички проверки, извършени през годините, ще дам цифрите, а те сами за себе си ще говорят за всичко това, което е като реални факти. През 2005 г. – 5 служители са уволнени дисциплинарно за полицейско насилие, през 2006 г. – също 5 служители, през 2007 г. – 10 служители, през 2008 г. – 3 служители.
РЕПЛИКА: Браво!
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ: През 2009 г. – 6 служители, а към настоящия момент, 2010 г. – 1 служител. Сами разбирате каква е политиката на ръководството на Министерството на вътрешните работи. Това, което съм заявявал, ще заявя и от тази трибуна. Ще стоя до последно и като министър, а след това и в друго качество, което ще изпълнявам, ще защитавам полицейските правомощия на българските полицаи при изпълнение на служебните им задължения. Ще бъда безкомпромисен към всеки, който прекрачи закона!
Връщайки се на питането за случая в Благоевград, което ми зададохте като въпрос в предишното питане миналата седмица, мога да ви кажа, че служителят от Благоевград, който беше качил в колата си една жена, след това я изнасилил, вече е дисциплинарно уволнен. По този случай си има следствие, което се води. И естествено, че ние вече сме взели това, което е необходимо да вземе ръководството на Министерството на вътрешните работи.
Но няма да позволя това, което вие си позволихте! Когато имаше специализирана полицейска операция и когато бившият министър на вътрешните работи Румен Петков застана публично и взе страна в един спор, в който Министерството на вътрешните работи е страна по случая на така наречения „Чората”. Тогава, само да ви припомня - специализираната полицейска операция, провеждана на територията на Благоевград, е за разпространение на наркотици от въпросното лице, а в предишен период от време имаше и трафик на крадени моторни превозни средства.
Какво предлагате вие? Вие тогава с вашия министър Румен Петков взехте страна. Колегите от ДПС имаха своите добри позиции чрез роднината, който беше на Чората – един въпросен професор. Тогава всъщност вие вече предрешихте съдбата на тези полицаи, които изпълняваха служебните си задължения и бяха осъдени много тежко и много жестоко, без въобще да носят тази вина по този начин, по който беше оповестена. Аз знам, че оттук-нататък ще има много коментари, че съм взел страна и днес.
РЕПЛИКА: Разбира се.
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ: Но аз искам да бъдете обективни, когато говорим за компетентността при дадено разследване и справедливостта, която се получава. Ще ви дам пример само съм случая „Борилски” – 10 години! Едно момче, което беше убито във Франция и след като бяха оправдани на първа и втора инстанция двамата извършители на това изключително тежко убийство, тогава също с една позиция една демократична страна каза, че ще направи паралелен процес във Франция по това убийство. Тогава веднага имаше първа и втора инстанция с 18-годишни присъди за двамата, общо 36.
Уважаеми колеги, борбата срещу организираната престъпност и корупцията е много тежко и много трудно да бъде реализирана без вашата политическа воля и парламентарна подкрепа, защото вие сте хората, които приемате закони, но не и такива като „Ванко 1”, каквито демонстрирахте и показахте през 2008 г. (Ръкопляскания от ГЕРБ.)
Уважаеми народни представители, връщайки се в дейността на „Вътрешна сигурност” и даване пълните права да документират престъпната дейност на полицаи, които са замесени, ние сме безкомпромисни и се нанасят сериозни дисциплинарни наказания, в това число се образуват и досъдебни производства.
Пак искам да цитирам конкретна статистика и цифри: от м. януари до м. август на 2009 г., когато вие сте на власт, тогава министър е господин Миков, има 56 досъдебни производства към служители от реализирани разработки на „Вътрешна сигурност”. От м. август до м. декември 2009 г., когато министър на вътрешните работи е Цветан Цветанов с подкрепата на Парламентарната група на ГЕРБ, Министерството на вътрешните работи е реализирало и са образувани 77 досъдебни производства. Това, което се е случило от м. януари до днешна дата са 103 досъдебни производства. Е, кажете това прикриване и неглижиране ли е на проблемите, които са свързани със срастването с организираната престъпност, престъпни деяния или полицейско насилие, за което вие говорите? Не. Чисто и просто използвате този ден, за да правите популизъм и вие на моменти го правите умело с риториката, която натрупахте през 20-годишното си участие в политиката и като парламентарна група, с която сте представлявали българските граждани.
Уважаеми дами и господа народни представители, днес, стоейки пред вас, аз ще споделя и нещо, което беше като констатация, и вие няма начин да не се съгласите. В началото на мандата на това правителство, за две години и половина имаше извършени 12 отвличания и имахте много успешната в кавички политика, за да разкриете извършителите на тези престъпления. Да, днес госпожа Нинова каза, че няма осъдени, но има внесен обвинителен акт и има задържани лица. И за периода всички от колегите, в това число колегите от „Атака”, предполагам и от Синята коалиция и част от независимите депутати, които подкрепят политиката и политическата воля, която може да бъде реализирана и служителите на Министерството на вътрешните работи получиха необходимата политическа подкрепа, която не са получавали 20 години! Защото аз не искам да бъда в услуга за дадени политически дивиденти, вземайки решения, когато всъщност не са се произнесли съответните компетентни органи. Ще стоя и ще защитавам професионализма на българските полицаи, защото те по нищо не отстъпват от професионализма на полицаите от другите евроатлантически страни. (Реплики от КБ. Ръкопляскания от ГЕРБ.)
Уважаеми дами и господа народни представители, 19 отвличания бяха изключително лош имидж за страната и нарушена среда за инвестиции в България.
Това, което също би трябвало да признаете, е за така наречената група „Килърите”. Виждам, че в момента започвате да защитавате, може би във времето ще излязат и много други ясноти около всичко това, което е свързано със задържаните лица. Нека да припомним какво се случи, за това, което и вчера се реализира за един известен бизнесмен във Велико Търново.
Уважаеми народни представители, ”Килърите” са функционирали успешно и те са ползвали политическа протекция. Защото част от мотивите за извършването на тези тежки престъпления, наречени убийства, палеж, побой, е свързано с нещо, което се случи в края на вашия мандат през 1996 г. А това бяха банковата система и проблемите, които вие оставихте на всички български граждани, чиито спестявания заминаха. Оттам се отвори дупката, която всъщност вие образувахте като проблем за всички честни спестители, които вложиха парите си в предишен период от време. Казвам това съвсем отговорно, защото ако вие тогава имахте волята и назовете кои са виновниците, ако тези, които бяха сред вас, бяха разкрили и документирали престъпната дейност, може би днес нямаше да говорим за разкриване на групата на „Килърите” и това, което се случи. (Реплики от КБ. Реплика: „Кажи за Румен Рачев”.)
И понеже се дава оценка за дейността на Министерството на вътрешните работи, „Килърите”, през 2008 г. има побой, палеж на адвоката Петър Вуков. Няма разкриване, не знам дали не е имало и политическо желание в тази посока. Искам да ви кажа, че през 2009 г. е извършено убийството на Петър Вуков, извършено е убийството и на Румен Рачев.
Сигурно ще попитате, че и по време на нашето управление са се случвали убийства. Да, убийството на Юри Галев е едно от тях. Адекватната работа и пълната оперативна свобода, която имат служителите на Министерството на вътрешните работи, доведе до възможността да има оперативно творчество, задълбочен криминален хоризонтален анализ и да стигнем до това, което днес отчитаме като резултат.
Уважаеми дами и господа народни представители, обръщам се по-специално към ДПС и БСП! Вие сте хората, които сте получавали също така и сигналите - виждам тук бившия премиер и министъра на вътрешните работи господин Миков - какво са претърпявали чужди граждани, транзитно преминаващи през територията на страната и по-специално турските граждани, които живеят в страните от Европейския съюз. В началото на моя мандат първите ми срещи бяха с изключително лоши констатации. Имаше поредица от жалби за пътникопотока и нямаше абсолютно нищо, което да му гарантира сигурността, която всеки един очаква.
Това, което предприехме като организация на база професионализма на колегите, беше следното. Знаете, че имаше една операция в края на миналата година, когато беше застрелян един от извършителите на въоръжени грабежи. Това, което днес – една година по-късно, можем да отчетем, е, в момента от срещите, които съм имал с всички посланици – по-специално от Белгия, Холандия, Германия, хората казаха, че за тази година има подадена само една жалба и един поздравителен текст. В него лицето казва: „През дългите години, преминавайки през България, имаше неща, от които винаги съм се оплаквал. Тази година усетих сигурност, преминавайки през територията на страната”. Цитирам казаното от един от посланиците, които Ви изброих. (Ръкопляскания от ГЕРБ.)
Уважаеми народни представители, поставихте въпроса за така наречената конвенционална престъпност и най-чувствителната за обществото – битовата престъпност. Ние трябва да гарантираме сигурността на хората да оберат това, което са посадили и имат като реколта.
Ще дам за пример, то беше дадено за пример и от депутата от „Атака” – за черешовите градини и извършеното убийство по време на вашия мандат. Вижте, не е важно какво си предприел след това, важното е какво си предприел преди това! Мога да ви кажа, че планът за действие на Охранителна полиция, на всички областни дирекции, виждам, че тук госпожа Мая Манолова се крие зад господин Миков, но се надявам, че и тя ще се съгласи от срещите, които прави в своя избирателен район, че тази година нямаше нито едно посегателство над нито едно черешово дърво и хората успяха да оберат черешите и всичко ценно за тях. Може би за вас това е без значение, но за тях е от съществено значение.
Искам да ви кажа, че ще продължим да работим по същия начин, защото държавата се нуждае от сигурност и очертаването на положителна тенденция за развитието и за възможността да усвояваме европейските фондове без корупционни практики и с ясната политическа воля, че това може да бъде реализирано от настоящото българско правителство.
Нека да си спомним как завършихте мандата си и как започнахме мандата си – докладите на Европейската комисия: липса на политическа воля, никакви съществени действия по това, което се нарича организирана престъпност и съдебна система. Нека да си припомним междинния доклад и доклада от това лято, където беше казано, че всъщност има политическа воля и са извършени конкретни действия в борбата срещу организираната престъпност.
Надявам се и ви уверявам, че това, което вършим както в МВР, така и с колегите от прокуратурата, във всичко, което се прави, сме водени само и единствено от защитата на обществения интерес и защитата на всички български граждани.
Когато говорим за полицейско насилие, нека все пак да се придържаме и да изясняваме всички обстоятелства и всички лица, които се оплакват от такова полицейско насилие. Мога да ви кажа, че и съпругата на господин Лебешковски, който беше част от организираната престъпна група за отвличанията, в едно студио разказа за полицейско насилие, упражнено над нея. Но кажете как да обясня на отвличаните хора за това, което им е причинено, не е ли то нарушаване на човешките им права и всичко, което са изтърпели във връзка с липсата на политическа воля, адекватна политика и липсата на пълна оперативна свобода, за да си свършат професионалистите работата?
Това са реалностите. Убеден съм, че след приключването ми сега вие ще използвате времето, което умишлено не използвахте преди това. Убеден съм, че всеки един в една демократична държава има право да защитава своя теза и своя кауза. Мога да ви уверя, че каузата и всичко, което защитава това правителство с парламентарната подкрепа на политическа партия ГЕРБ, Синята коалиция, „Атака” и независимите депутати, това е истинската политика, която очакваха българските граждани в продължение на години, господа! Ако вие бяхте свършили вашата работа, ако имахте адекватна политика срещу тежката организирана престъпност и корупцията, мога да ви уверя, че днес нито аз, нито колегите щяха да седят на тези банки и да провеждат политика в интерес на обществото.
Да, знам, вие сте доста добре подготвени с вашата реторика. Ще говорите, ще приказвате много. Винаги обаче съм казвал, че хората са тези, които преценяват и дават обективните оценки. Хората са тези, които отиват и гласуват за дадена политика и за това, което очакват да бъде направено.
Надявам се, че всеки един от вас, когато застава пред своите избиратели, отчита и фактите за въпроси и лица, които вие или в голяма част от вас защитават в момента.
Нека се придържаме към истинска обективност! Уверявам ви, че когато се правят дисциплинарни проверки, след това в голямата си част те се изпращат и на прокуратурата, за да търсим по-голямата обективност и външноведомствения контрол, който трябва да бъде осъществяван, за действията на служителите от Министерството на вътрешните работи.
Приключвайки, може би след това ще се наложи пак да взема думата в зависимост от казаното от вас, ви уверявам, че съм с ясното съзнание, че всяка една моя стъпка, всичко, което се прави от служителите на Министерството на вътрешните работи, вие ще търсите повод за неглижиране и дестабилизиране на работата и ефективността, която прави днес правоохранителната система. Това е ваше право и ваше желание. Реалностите обаче са други. Обществото днес се нуждае от това, което започнахме преди една година. Убеден съм, че то ще го получи. Убеден съм, че с кредита на доверие, който ни дадоха през 2009 г., те ще получат това, което не успяха да получат в рамките на 20 години от вашето участие в политиката и от вашето участие в управлението на страната. Благодаря ви. (Силни и продължителни ръкопляскания от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Народният представител Четин Казак има думата.
ЧЕТИН КАЗАК (ДПС): Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители! Уважаеми господин министър на вътрешните работи, уважаеми политически противнико Цветан Цветанов!
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ: За вас.
ЧЕТИН КАЗАК: Вие в никакъв случай не сте наш враг, а само и единствено политически противник. Политически противник, на който ние отправяме с искрена тревога въпроса не въобще за резултатите, за действията от органите на МВР в борбата с престъпността и корупцията, а конкретната тема на тези разисквания, господин вицепремиер, бяха зачестилите случаи на полицейско насилие. Цялата пледоария от 25 минути, която чухме, не беше по темата. (Смях и реплики от ГЕРБ: „Как не беше?!”) Тя беше по друга тема, когато се поставят други въпроси. Когато докладът на Европейската комисия отчита наличие на политическа воля за борба с престъпността и корупцията, това е много хубаво. Ние обаче отчитаме липса на политическа воля за справяне със зачестилите случаи на полицейско насилие. Това ни провокира да инициираме тези дебати.
И по време на предишните разисквания по нашето конкретно питане аз Ви казах, че ние искахме от Вас, желаехме да чуем, включително и днес, ясна заявка, че както решително се борите със случаи на корупция в средите на МВР и както Вие провеждате политика за борба с организираната престъпност и така нататък, и така нататък, по същия начин ще проявявате нетърпимост, непримиримост и, включително чрез тези Ваши изказвания и това прикриване на конкретни факти за полицейско насилие, няма да поощрявате онези служители на МВР, те не са много, които са склонни да проявяват бруталност и полицейско насилие.
Неслучайно колегата Ципов ви цитира текстовете от Наказателния кодекс, които бяха променени, които драстично увеличиха наказанията за полицейско насилие. Има такива състави от Наказателния кодекс, уважаеми господин Цветанов. Това не е нормална практика, както казаха вашите коалиционни партньори и както каза дори господин Нунев. Правата и свободите на гражданите не са глупост. Ако Вие споделяте тези на коалиционния си партньор, аз не мога да изразя друго, освен съжаление. Защото ние, гражданите и народните представители от Движението за права и свободи, изповядваме съвсем други ценности, изповядваме принципите, залегнали и в Конституцията, и в Закона за МВР, Етичния кодекс на служителя на МВР, и в Европейската конвенция за правата на човека, където категорично е забранено всякаква употреба на насилие и на нечовешко отношение, независимо от това какви са конкретните проявления на лицето.
Господин вицепремиер, органите на МВР са правоохранителни органи. Те не са правораздавателни. Правото се раздава от съдебната власт, от българския съд. И ако този или онзи конкретен гражданин, който Вие обрисувахте тук с неговите деяния и така нататък, търговия с цигари или други провинения, наистина е извършил престъпления, има процедура, има съд, който ще го накаже. Полицията не е органът, който раздава правосъдието в държавата.
И затова ние се обръщаме към Вас с добронамерения апел – спрете с това прикриване на случаите на полицейско насилие. Не прикривайте зад термина „оперативно-техническа свобода” случаите на брутално, неправомерно, несъразмерна употреба на сила от страна на определени служители. Не ги поощрявайте по този начин. Вие правилно посочихте достойния за съжаление случай „Чората”. Аз не Ви пожелавам вследствие именно на това поощряване на подобно поведение да Ви се случи подобен случай, защото тогава на Вашата съвест ще тежат както тъгата и мъката на роднините на евентуалната жертва, но най-вече разбитите съдби на онези служители, които, повлияни от Вашата защита и пледоария за това, че служителите могат всичко, ще бъдат виновни и ще бъдат осъдени от съда. (Оживление.)
И накрая, господин Цветанов, искам да Ви кажа още нещо.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Времето изтече, господин Казак.
ЧЕТИН КАЗАК: Случаят „Борилски” не беше решен толкова години именно заради криворазбраната колегиална солидарност в средите на съдебната власт. Не допускайте подобна криворазбрана солидарност в средите на МВР, тъй като тя ще изиграе същата лоша шега.
И накрая, последен апел – хората очакват родната Полиция да ги пази, а не да ги бие. Не го забравяйте. Благодаря ви. (Ръкопляскания от ДПС.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря.
Има ли други народни представители? Заповядайте.
ДИМЧО МИХАЛЕВСКИ (КБ): Уважаема госпожо председател, уважаеми господин вицепремиер, уважаеми колеги! Моята надежда е все повече намаляваща, но за щастие все още не е угаснала, че ние разбираме съществото на дебата, независимо от опита той да бъде сведен до единични индивидуални случаи. Защото, ако разколеба у мен разбирането за правов ред констатацията, че насилието е нормална практика, ако разколеба у мен представата ми за държавните институции, че вие взимате страна, а не се чувствате ръководител на най-важната система по правовия ред в държавата, ако се възприемате като враг на Народното събрание, което в крещящо противоречие с Вашата крайна констатация (оживление), че Вие очаквате от същото Народно събрание да помогне и това е правилната позиция, аз бих казал следното: ако ние обобщим доклада, който излезе през м. юли и там е видно, че има констатация за устрем, то Вие сам разбирате, че устремът още не е резултат. Резултатът е най-важната, крайната, завършващата фаза на доверието на обществото дали държавата, независимо от това кой я управлява, е способна да се справя с проблемите.
И ако наистина битката с престъпността е искрена, а аз се надявам това да е така, то аз искам да видя, че Вие се чувствате човек на върха – отговорен и авторитетен, човек, който не взема страна, а защитава върховенството на закона. Защото, господин министър, върховенството на закона няма страна. То е единствено и то само може да се прилага.
И тук искам да припомня вашите думи, които зададохте през миналия м. август 2009 г. на директорите на териториалните дирекции – новини с картинка. Новини с картинка! Това е грешката, господин министър. Поправете я! В това изречение няма върховенство на закона, има цел за показност. Ето това възприеха като грешен сигнал полицаите. А господин Ципов е прав – полицаите са в една командна система. Тя е субординирано подчинена и зависи от Вашия авторитет, от Вашите сигнали. Затова този дебат е за това съзнаваме ли – и Вие лично – отговорността, която носите, за да дадете верните сигнали? И тогава ще имаме резултат. И това ще оцени обществото. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря на господин Михалевски.
Няма изискване да се репликираме.
Има ли народни представители, които желаят да вземат отношение? Заповядайте, господин Кутев. (Оживление в ГЕРБ.)
КРАСИМИР ВЕЛЧЕВ (ГЕРБ, от място): И минута е много.
АНТОН КУТЕВ (КБ): Така е. Аз, за разлика от господин министъра, няма да имам 30 минути да говоря, ще се задоволя само с минута и половина.
Уважаеми господин министър, след всички данни, които извадихте, искам да Ви напомня и някои други. За 2003 г. – 15 поръчкови убийства. Тогава, когато главен секретар е Бойко Борисов. До средата на 2005 г. – 30. Изваждайте всички данни, не само част от тях. За 2009 г. случаите на полицейско насилие, които се споменават в мотивите, са 32. Само до м. май 2010 г. – 40. Очевидна е тенденцията за нарастване. И всичко това Вие ни обяснявате с някакви криминални случаи. Значи Вие влизате в дома на едно семейство, набивате ги, защото някъде имало криминален случай. Имам новина за Вас – Полицията се занимава с криминални случаи. Остава да набиете някой и когато няма криминален случай!? Проблемът е, не че работите по криминален случай, а че набивате некриминала. Криминалът остава отвън, а вие биете другите. Това е проблемът, ако не сте го разбрали. (Оживление.)
Освен това полицейското насилие е нещо, което касае средните нива в полицията. Ако Вие не осъществите контрол над тези средни нива, защото тези хора си вършат работата, но те винаги са в досег с определена форма на престъпност. Те трудно правят разликата кое е позволено и кое не. На тях им се иска да са по-силни. Вие сте този, който трябва да въведе ред. Защото иначе, само след няколко месеца ще има смъртен случай и тогава Вашата оставка няма да може да заплати цената на това. Благодаря ви. (Ръкопляскания от КБ.)
КРАСИМИР ВЕЛЧЕВ (ГЕРБ, от място): Имаш още 10 секунди.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря.
Има ли други народни представители? Няма.
Вицепремиерът и министър на вътрешните работи господин Цветанов иска думата.
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ: Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители! Може би не разбрахте това, което ви казах. Аз казах, че когато говоря от тази трибуна, изпитвам огромно уважение към българския парламент, към депутатите и българските граждани, които подкрепят адекватната политика и това, което държавата трябва да направи.
Понеже чух господин Михалевски за устрема, аз мога да кажа: да, през тези 20 години вие имахте устрема да харчите парите на българския данъкоплатец, участвайки в политиката. Но забравихте, че сме влезли в Европейския съюз и когато започнахте с този устрем да усвоявате и да искате да усвоите европейските пари, те бяха блокирани – бяха спрени. (Реплика от народния представител Атанас Мерджанов. Ръкопляскания от ГЕРБ.)
Това, което направихме с нашия устрем – да се борим ефективно срещу организираната престъпност и корупцията, което даде възможност от устрема на европейската солидарност да се възползват българските граждани.
Ако припомним устрема по така нареченото Водно огледало, мисля, че господин Михалевски е експерт и може да каже как от 8 млн. 700 се стигна до 80 милиона.
Това, което казвате, господин Кутев, че не е толкова проблем, когато влизаме в места, където има криминално проявени - то пък остава да влезем там, където няма криминално проявени. Точно тази политика доведе до деморализиране на обществото и създаване на липса на наказуемост за тежки престъпления, които се извършват!
В потвърждение ще кажа един пример. Снощната операция с немските колеги беше за разпространението на педофилски филми с деца от 6 до 8-годишна възраст. Петте лица, които бяха задържани на петте адреса в София, не бяха криминално проявени, а единият от тях дори е съдебен заседател, господин Кутев! (Ръкопляскания и възгласи:”Браво!” от ГЕРБ.)
Държавата трябва да бъде по-силна и организираната престъпност - респектирана, но не с подобно политическо говорене, което само може да има жив популизъм, а да говорим за реалните ситуации, които имаме днес в държавата, за това, което се случва.
Полицията показва много, както Вие се изразявате, „сериали”. По-добре е да показваме това, което правим, отколкото репортерите да снимат и да показват това, което се е извършило като престъпление.
Полицията има за функция и роля не само да документира престъпната дейност. Всички ние трябва да се обединим около това, което се нарича превенция, защото не са малко случаите с млади, подрастващи. Давам за пример вчерашния случай на хулиганство от запалянковците – от 18 човека, които бяха задържани, 7 са непълнолетни.
Недейте да подхранвате този ентусиазъм в хора, които биха могли да се захванат с това, което се нарича хулиганство, кражби. Нека да говорим за това, че държавата трябва да бъде по-силна, законите – по-строги, и както правоохранителната, така и правораздавателната система да свършат своята работа.
Аз вярвам на българския парламент, уважавам всички депутати, независимо от тяхното виждане, независимо от тяхното изказване, защото те са представители на българските граждани, които са гласували за тях. Уважавам всички институции, без изключение. Изпитвам огромно уважение към всички честни и трудолюбиви съдии, които имат волята да бъдат истински съюзник на това правителство в борбата срещу организираната престъпност и корупцията.
Вчера представител от Висшия съдебен съвет направи едно изказване – от тази трибуна аз му благодаря за позицията и за неговия коментар във връзка със задържания съдия.
Нека всички да се обединим - искам от вас, когато излизате и хвърляте упреци, че едва ли не обвинявам депутатите и нямам необходимото уважение, да кажете само две думи: дали подкрепяте ефективната борба срещу организираната престъпност, дали ще толерираме това, което наблюдавахме - запазвахте и поддържахте статуквото 20 години?
Може да не сте участвали 20 години в управлението, но вие сте били част от този политически живот и от всичко, което се нарича политически игри и политическа конфигурация, за да можем да пазим статуквото.
Политическа партия ГЕРБ се роди през м. декември 2006 г., но тя няма политическа зависимост от никого. Тя има отчет и отговорност само пред българските избиратели – това го правят колегите депутати, които са избрани от тези региони, ежедневно и постоянно. Благодаря ви. (Ръкопляскания от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Лично обяснение.
АНТОН КУТЕВ (КБ, встрани от микрофоните): И Димчо Михалевски има право на лично обяснение.
ЕМИЛ ДИМИТРОВ (ГЕРБ, от място): И Янка от Кюстендил има право на лично обяснение!
АНТОН КУТЕВ (КБ): Янка от Кюстендил може да е от вашата група, от нашата няма такава.
Благодаря, господин министър, за това, че все пак ми дадохте възможност, защото имах само минута и половина – ще мога да си довърша.
Искам да Ви кажа, че разговорите за морал от Ваше име, особено в момента, са напълно несъстоятелни, особено по тази тема. (Смях от ГЕРБ.)
Пред Вас в момента стоят две анкетни комисии, по-точно – пред мнозинството отсреща. Едната анкетна комисия трябва да разгледа случаите с полицейското насилие, другата – случаите с Вашите имоти. (Смях от ГЕРБ.)
В историята на тази държава има поне двама, за които аз се сещам, министър-председатели, оплюти от вас и двамата, които са излезли от властта, без да имат нито един имот! И когато има един вътрешен министър и вицепремиер, който е излязъл от властта, имайки доста имоти, искам да ви кажа, че моралът изглежда несъстоятелен.
Да не вземе накрая да се случи като приказката с царя и пъдаря, защото когато ставаше дума за царя, имаше едно мнозинство, в което царят участваше, но това мнозинство създаде анкетна комисия, която разгледа имотите на царя!
КРАСИМИР ВЕЛЧЕВ (ГЕРБ, от място): Какво ги направи имотите?
АНТОН КУТЕВ: Хайде да видим какво ще стане с Вашите имоти! (Силен шум и реплики от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Уважаеми дами и господа народни представители, времето на парламентарните групи за разисквания и отношение по обсъжданите проекти за решения изтече.
С време разполага само Парламентарната група на Синята коалиция. Не виждам заявки за изказвания, поради което разискванията са закрити.
Преминаваме към режим на гласуване. Преди това да припомня двата проекта за решения по реда на тяхното представяне, така както е в нашия правилник:
„Проект
РЕШЕНИЕ
във връзка с разискванията по питането на народните представители Тунчер Кърджалиев и Четин Казак към заместник министър-председателя и министър на вътрешните работи Цветан Цветанов относно зачестили прояви на полицейско насилие над български граждани
Народното събрание на основание чл. 90, ал. 2 във връзка с чл. 79 от Конституцията на Република България и чл. 92, ал. 1 във връзка с чл. 34, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание
РЕШИ:
1. Създава Временна комисия за проучване на зачестилите случаи на полицейско насилие над български граждани.
2. Комисията се състои от 6 народни представители: председател и петима членове, избрани на паритетен принцип – по един представител от парламентарна група и един независим народен представител.
3. Временната комисия се избира за срок от 2 месеца.”
Проектът за решение е подписан от 51 народни представители.
Вторият:
„Проект
РЕШЕНИЕ
във връзка с разискванията по питането на народните представители Тунчер Кърджалиев и Четин Казак към заместник министър-председателя и министър на вътрешните работи Цветан Цветанов относно зачестили прояви на полицейско насилие над български граждани
Народното събрание на основание чл. 90, ал. 2 от Конституцията на Република България и чл. 92, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание
РЕШИ:
Възлага на министъра на вътрешните работи, след приключване на съответните дисциплинарни и прокурорски проверки във връзка със сигнали за полицейско насилие, писмено да информира Народното събрание за резултатите от тях, както и за взетите мерки от страна на министерството.”
Проектът е подписан от 5 народни представители от Парламентарната група на Партия ГЕРБ.
Подлагам на гласуване проекта за решение с искане за създаване на Временна комисия, подписан от 51 народни представители.
Гласували 143 народни представители: за 42, против 99, въздържали се 2.
Предложението не е прието.
Процедура – имате думата, госпожо Фидосова.
ИСКРА ФИДОСОВА (ГЕРБ): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги народни представители, господин премиер, господин вицепремиер! Правя процедурно предложение за прегласуване на Проекта на решение, което подложи председателката на гласуване преди малко. Благодаря. (Шум и реплики.)
РЕМЗИ ОСМАН (ДПС, от място): Защо – не казахте! Защо?
ИСКРА ФИДОСОВА (ГЕРБ, встрани от микрофоните): Не съм длъжна!...
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Подлагам на прегласуване Проекта за решение, подписан от 51 народни представители.
Режим на гласуване!
Гласували 146 народни представители: за 41, против 103, въздържали се 2.
Предложението не е прието.
Подлагам на гласуване Проекта за решение за възлагане на министъра на вътрешните работи след приключване на проверките да информира Народното събрание, подписано от народни представители от Парламентарната група на ГЕРБ.
Режим на гласуване, моля.
Гласували 127 народни представители: за 103, против 22, въздържали се 2.
Предложението е прието.
Благодаря ви. С това решението е прието, и с това приключиха разискванията.
Преминаваме към изслушване на министър-председателя на Република България, който ще отговори, първо, на питане от народния представител Георги Пирински относно дефинираните национални цели с Протоколно решение на Министерския съвет № 17 от 5 май 2010 г. за изпълнение на европейските цели в Стратегията „Европа 2020”.
Заповядайте, господин Пирински, за да развиете питането си към господин Бойко Борисов – министър-председател на Република България.
ГЕОРГИ ПИРИНСКИ (КБ): Благодаря Ви, госпожо председател.
Госпожо председател, господин министър-председател, уважаеми колеги! Господин премиер, на 2 септември т.г. от тази трибуна, тук Вие представихте Доклада на Министерския съвет за участието на България в дейността на Европейския съюз – и за изминалите 6 месеца от началото на годината, и това, което предстои.
От текста на доклада личи, че що се отнася до целите на Стратегия „Европа 2020”, правителството не постига европейските цели по такива показатели като „Инвестиции в научно-изследователска дейност”, „Дял на преждевременно напусналите училище”, „Дял на лицата със завършено висше или полувисше образование”, както и по показателя „Намаляване на бедността и на социалното изключване”.
Питането, което отправих към Вас на 8 септември т.г. гласи следното: „Защо в Националната програма за развитие до 2020 г. залагате по-ниски от европейските цели? Защо не потърсихте взаимодействие с Народното събрание, за да не се допусне такова изоставане? И считате ли, че едно Протоколно решение на Министерския съвет е достатъчно като акт, с който да се определя окончателната позиция на страната по такива жизнено важни, дългосрочни приоритети?”.
Във времето, което изтече след това питане, се случи и следното – на 28 септември т.г., в една от комисиите на Народното събрание имаше дискусия по линия на Съвета по европейски въпроси. Там се яви министърът на финансите господин Дянков, който се оказа, че е и национален координатор по българската позиция по Стратегия 2020.
От това, което господин Дянков съобщи на това заседание, господин премиер, стана ясно, че две конкретни решения, записани в същия този протокол от 17 май 2010 г., изцяло остават неизпълнени.
Първото е – да се определи и параметъра „Разходи за научни изследвания спрямо брутния вътрешен продукт”, и каква част от тези разходи ще бъдат за сметка на държавата, каква – на фирмите, задача, която по протокола трябваше да изпълнят министъра на икономиката, заедно с министъра на образованието и науката, тъй като господин Дянков – ето неговата писмена презентация, съобщава, че тези въпроси остава да се уточняват.
И втората цел – дефиниране на целта за намаляване на бедността и риска от изключване, също записана като отговорност на министъра по труда, заедно с министъра по европейските фондове. Отново господин Дянков съобщава, че тя остава неизпълнена.
Моят въпрос е: какви са обясненията, които бихте дали на Народното събрание за тези неизпълнения?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Има думата за отговор господин Бойко Борисов – министър-председател на Република България.
МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ БОЙКО БОРИСОВ: Уважаема госпожо председател, уважаеми госпожи и господа народни представители! Само преди малко най-голямата IT-компания в света – „Хюлет Пакарт”, подписа с нас Меморандум за своя Световен логистичен център. Над 30 държави кандидатствахме. България беше избрана!
Паралелно с това Японската кредитна агенция от „отрицателен”, повиши в „стабилен” рейтинга на България! (Ръкопляскания от ГЕРБ.) Така че можем всички ние да се поздравим с този успех!
Към Вас, господин Пирински! Преди всичко бих искал да Ви обърна внимание, че в изпълнение на Стратегия „Европа 2020” държавите – членки на Европейския съюз, включително и Република България, разработват Национална програма за реформи, а не Национална програма за развитие.
Още в началната фаза на дебата по Стратегия „Европа 2020” правителството и в частност Министерството на финансите организира публични консултации, проведе обществен дебат с всички заинтересовани страни, включително и социалните партньори и неправителствените организации за определяне на националните цели по Стратегия „Европа 2020”.
В допълнение – определянето на националните цели се базира на оценки, прогнози, основани на количествени методи и експертни оценки, изготвени със съвместните усилия на Европейската комисия и държавите – членки на Европейския съюз.
При работата по определяне на релевантните национални цели се отчитат и фактори, свързани със специфичните национални особености, като степен на икономическо развитие на Република България, изходни позиции, демографски показатели и реални възможности.
Дефинирани са и национални цели, които са по-високи от европейските. Така например, националната цел за постигане на заетост на населението на възраст между 20 и 64 години е 76% спрямо заложените в Европейския съюз 75%.
В тази връзка бих искал да Ви припомня, че в официални документи на Европейската комисия по темата, както и по време на двустранни консултации – последната по отношение на определянето на национални цели, бе неколкократно и изрично подчертано, че националните цели следва да бъдат амбициозни, но същевременно реалистични и постижими.
Националните цели на страната ни бяха представени и успешно защитени пред Европейската комисия през пролетта на настоящата година. Съгласно позицията на комисията нашите цели са реалистични и достатъчно амбициозни, предвид всички специфични фактори, които действат в България.
Колко е хубаво, когато питането ми е към края. Няма декларации от групите, няма и голяма част от тях (смях от ГЕРБ), така че, уважаеми партньори, колеги, посланията ми са повече към вас.
Целите на Стратегия „Европа 2020” в областта на образованието са формулирани в Цел 4 – намаляване дела на преждевременно напусналите училище под 10% до 2020 г. и увеличаване на дела на младото поколение на възраст 30-34 г. със завършено висше образование – 40% до 2020 г.
С днешната инвестиция – идване на „Хюлет-Пакард”, над 300 българи, високо квалифицирани в IT технологиите се завърнаха вече в България. С новите 2 хил. работни места, които ще се открият за най-високо платени и високо интелектуални наши специалисти, се надявам, че още много наши сънародници ще започнат да се връщат в България.
Анализът на Европейската комисия за България показва, че за увеличаване на коефициента на икономическа активност с участието на пазара на труда се изисква интегриран подход, включително подобряване на системата на образование и обучение през целия живот, заедно с ефективни мерки за преодоляване на различията на ниво региони и умения. В тази връзка Министерството на образованието, науката и младежта предложи като национални цели в областта на образованието, достижими и съобразени с водеща Цел № 4 на Европейския съюз – проектът на Национална програма за реформи 2010-2013, да бъдат поставени: дял на преждевременно напусналите образователната система – 11% до 2010 г.; дял на 30 34 годишните със завършено висше образование – 36% до 2020 г. Тези цели са съобразени и с националните особености.
На 11 октомври 2010 г. Съветът по европейски въпроси одобри проектната позиция на българската цел в областта на социалното включване и намаляване на бедността до 2020 г., в която е предвидено намаляване на лицата, живеещи в бедност, с 260 хил. лица. Тази обща цел е разделена на четири специфични подцели, насочени към определени рискови групи. Мога отговорно да заявя, че това са най-амбициозните цели, които България някога си е поставяла в политиката за борба с бедността и социалното изключване.
Уважаеми господин Пирински, продължават да текат двустранните консултации между България и Европейската комисия. Окончателните национални цели на България ще бъдат определени от Националната програма за реформи на Република България. Съгласно изискванията на Европейската комисия България следва да предостави своята Национална програма за реформи 2010-2013 през м. ноември 2010 г., следователно целите, определени в Рамковата позиция през м. май 2010 г., са основа за водене на преговори и последващо разработване на Националната програма за реформи 2010-2013. Времето ми изтече. (Ръкопляскания от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Два уточняващи въпроса, господин Пирински.
ГЕОРГИ ПИРИНСКИ (КБ): (Министър-председателят Бойко Борисов разговаря с народен представител. Реплики от ГЕРБ.) Няма да може да чуе въпросите господин Борисов, после ще му е трудно.
МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ БОЙКО БОРИСОВ: Аз мога две-три неща заедно.
ГЕОРГИ ПИРИНСКИ: Това е великолепно. Това е далеч над средните човешки възможности.
Два въпроса, господин Борисов. Първият е: ще освободите ли министър Дянков от поста му на координатор по тази програма на България, защото и Европейският съюз, отново Ви напомням, съветва да се премахнат пречките, които затрудняват постигането на целите на Стратегия 2020?
Това, което съобщихте и за завършили висше образование, и неотпаднали от основно образование, говори, че не постигаме тези цели. Аз твърдя, че България може по-добре, отколкото досега ни предлага господин Дянков.
Вторият ми въпрос е: какво Ви пречи да освободите господин Дянков от министър на финансите (шум, смях и ръкопляскания от ГЕРБ), след като е съвършено очевидно, че той не разбира каква политика трябва да се води, господин премиер? (Шум и реплики от ГЕРБ.) Той отново Ви предлага да бъдем най-добрата бизнес среда с най-ниските данъци в Европа – нещо, което Ви постави в доста трудно положение и в разговорите с госпожа Меркел, и с унгарския премиер. Той продължава да мисли, че правейки България данъчен рай, 2020 г. тя ще е, както Вие обещавате, средно развита европейска страна. Това няма как да стане.
Вие не отговаряте на основния въпрос: какво Ви пречи да го подсетите? След като толкова пъти не изпълни това, което заявява, той трябваше сам да се сети да си даде оставката. Трябва да го подсетите малко по-ясно да направи този достоен жест, защото иначе остава неразбираемо какво Ви пречи да му я поискате.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря.
За отговор на двата допълнителни въпроса – господин Борисов.
МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ БОЙКО БОРИСОВ: Уважаема госпожо председател, уважаеми госпожи и господа народни представители, уважаеми господин Пирински! Прочетох някъде в интервю, че министър Дянков трябва да благодари на министър Цветанов, че щели да го забравят за един месец, обаче това няма как да се случи.
ГЕОРГИ ПИРИНСКИ (КБ, от място): Няма начин, господин Борисов.
МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ БОЙКО БОРИСОВ: А пък в същото време, това, с което започнах и днес, все пак фактите говорят. Всички кредитни агенции, най-големите в света, повишиха кредитния рейтинг на България. Това е пряко отражение на финансовото състояние, на стабилния фискален резерв, на добрата данъчна и прогнозируема политика, така че освобождаването на един или друг министър за мен не е проблем. С освобождаването на един финансов министър все едно пада цяло правителство. Това е сигналът към външните пазари и към всички, които се занимават с финанси. Затова аз мисля, че в момента оценките, които получаваме отвън от тези, които наблюдават финансовата стабилност на България, са такива, че не се налага освобождаването на господин Дянков. Благодаря ви. (Ръкопляскания от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: За отношение – господин Пирински.
ГЕОРГИ ПИРИНСКИ (КБ): Господин министър-председател, не е вярно, че оставката на господин Дянков ще срине непременно правителството. И в редиците на ГЕРБ, и в парламентарната група Вие имате достатъчно компетентни и сериозни финансисти, начело с председателката на Бюджетната комисия (ръкопляскания от ГЕРБ, от министър-председателя и вицепремиера Цветан Цветанов), която обаче е поставена в крайно трудното положение да компенсира и замазва провалите на господин Дянков. Така че вместо да укрепите позициите на Вашето правителство, Вие го поддържате лично, както току-що направихте, и задълбочавате проблема, който той представлява.
Говорите за рейтинги. Искам само да Ви напомня, че за първото полугодие на тази година България продължава да спада с 0,3% спрямо същия период на миналата година, докато Европа на 27-те средно е осъществила ръст от 2%. И този принос е изцяло дело на уважаемия господин Дянков. (Ръкопляскания от КБ и реплики от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Преминаваме към питане от името на Парламентарната група на Партия „Атака”.
ПАВЕЛ ШОПОВ (Атака): Благодаря Ви, госпожо председател.
Уважаеми колеги, в залата се говори за пари, за министър Дянков, за бюджет, за плащания и се зададоха въпроси от господин Пирински. Разбира се, той не е длъжен да ми отговаря, защото това е риторичен въпрос. Ние от „Атака” питаме, може и в кулоарите да ни обясни. Той сигурно няма да може да ни обясни, но ние в скоро време ще обясним на целия български народ и с документи, които събираме, част от които сме показали в днешния брой на в. „Атака”, който всички вие вземате, четете, той е пред вас. Виждам, че някои и в момента го четат. Четете в. „Атака”. Всички четете в. „Атака”, полезен е.
Та към господин Пирински. В миналото Народно събрание, скрито от всички, включително и от нас, които сме били дори на Председателски съвет, господин Пирински е предоставил на едно училище за нищо, на едно училище-касичка – пак четете във в. „Атака” за какво се отнася, допълнително ще ви поясним това, две по 120 хил. лв. Господин Пирински, две последователни години на това училище за нищо!
Къде са отивали парите?! Тук обвинявам господин Орешарски – бившият министър на финансите. Обвиняваме и кметове от БСП и ДПС. Обвиняваме и разни други министри, някои от които са подсъдими, но това е станало от нашата институция, колеги, от Народното събрание на Република България. Господин Пирински в качеството на председател – кой знае, сигурно в 100 нарушения с вътрешните правила за харчене, за контрол, за разпореждане, за издаване на заповед, защото е издадена заповед за това на едни безродници... Това е вече друга тема.
Какво представлява това училище, в което кой знае на какво ги учат?! В днешния брой на в. „Атака” показваме кой е получил едни хонорари, включително и господин Кутев. (Шум, реплики и ръкопляскания от ГЕРБ.)
Тук е отзад. А, той е останал сам. Господинът от ДПС как се казваше? Напомнете ми, колеги, забравих му името.
РЕПЛИКА ОТ ГЕРБ: Корман Исмаилов. (Шум и реплики.)
ПАВЕЛ ШОПОВ: Господин Исмаилов.
Да, той също е получавал хонорари и се е разписвал. Та понеже в това училище хората са много бедни, много нещастни били, явно не са могли да поемат разноските си за лектори, за хонорари. И нашите колеги, които в момента са депутати, и други депутати – господин Николов, няма го в момента тук, той сигурно е получил някакви 300 или колко лева беше, сигурно за любимите му питиета, защото е любител на питиетата и на бутилките. (Смях.) Ето, господин Пирински, няма го, но нека да ви отговори. Питайте го, вие колеги от ГЕРБ: къде отидоха две по 120 хил. лв. за миналите години, как ги е похарчил, не е ли това нарушение с разпоредбите, с нашите, вътрешните норми на Народното събрание и защо ние сега намаляваме колите на Народното събрание, защо правим съкращение на щатовете? Защото тези пари ги е харчил! Така че, когато той пита тук и ние ще го питаме, за да отговаря. Така както министър-председателят стои пред нас и отговаря, нека да отговаря и господин Пирински, и колегите му от БСП, но той за минали неща, които са довели до настоящите проблеми, за които сегашният министър-председател трябва да отговаря. Благодаря ви. (Ръкопляскания от ГЕРБ и „Атака”.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Две искания за лично обяснение. По реда на заявката – първи е господин Пирински, след него е господин Кутев. (Шум и реплики.)
ГЕОРГИ ПИРИНСКИ (КБ): Госпожо председател, господин премиер, министри! Съжалявам, че се губи парламентарно време с онова, което току-що беше казано тук.
Уважаеми колеги, предлагам ви да се позамислите преди да се радвате на подобен род изявления. Що се отнася до това, което се визира, то е достатъчно обосновано, документирано и като норми, които разрешават този разход, и като проверка от Сметната палата, която не е регистрирала нарушения.
Вземам думата не за да се обяснявам по повод поредната хула от представител на „Атака”, а да ви обърна внимание, че този род злоупотреба с тази парламентарна трибуна е пряко нарушение на всички норми на парламентарно поведение, не само – на отговорно политическо поведение! И когато се поставят сериозни въпроси в Народното събрание, с които по един такъв абсурден начин се прави опит да бъдат обезсилени, страда не друг – страда обществото, страдат стабилността на държавата. Мога да ви уверя, че рейтингът, за който говори господин Борисов, също страда. (Ръкопляскания от КБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Второ лично обяснение – Антон Кутев.
Ще има и трето – на господин Корман Исмаилов.
АНТОН КУТЕВ (КБ): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Това, за което говорят депутатите от „Атака”, е Българско училище за политика, от което през 2008 г. във вид на хонорари съм получил някъде около 300 лв. Разликата между мен и някои министри от сегашното правителство е, че съм ги обявил в данъчната си декларация. Разликата между мен и някои министри от сегашното правителство е, че с тях не съм си купил апартамент, какъвто до момента нямам. (Силен шум и реплики.)
Освен това, разликата между Българско училище за политика, на което аз не съм адвокат, и господин министър-председателят, който стои до мене, е че Българско училище за политика, предполагам, е осъзнало достатъчно ясно същността на господин Сидеров с коженото яке и на господина зад мен, а между другото, многократен гост в това училище, в което аз лично съм виждал, е бил господин Бойко Борисов.
Само че в Българско училище за политика бяха достатъчно умни да не канят хората, които сега поддържат министър-председателя. Затова Българското училище за политика може и да продължи, а това правителство няма да може! (Възгласи: „Еееее!”.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Народният представител, Корман Исмаилов.
КОРМАН ИСМАИЛОВ (ДПС): Благодаря, уважаема госпожо председател.
Уважаеми господин премиер, вицепремиер, уважаеми колеги! Уважаеми господин Шопов, разбирам желанието Ви да обвинявате, да се противопоставяте на някой, но, първо, преди да направите това нещо, трябва да погледнете себе си. Не точно лично Вас, защото сигурно се гледате пред огледалото, но да погледнете партията, която представлява и принципите, които тя изповядва. След това е добре да погледнете в сайта на Българско училище за политика, какви са принципите, които изповядва тази институция, която е една много достойна институция, която обучава и образова много български млади хора от гражданския сектор, от политическите среди, от държавната администрация и т.н. През това училище са минали водещи наши и чужди дипломати. През това училище са минали най-добрите лектори от висшите учебни заведения в страната. През това училище са минали бивши, настоящи и бъдещи политици. През това училище са минали достойни граждани. Така че, като Ви казвам да погледнете себе си и принципите, които отстоявате, ще разберете защо младите хора, които ви следват Вас и които, разбира се, Вие, предполагам, че обучавате в нещо по-добро, не са сред тези достойни млади хора там. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Волен Сидеров – лично обяснение.
ВОЛЕН СИДЕРОВ (Атака): Едно уточнение върху това, което каза господин Шопов, специално за достойния гражданин Корман Исмаилов и достойния негов партньор Антон Кутев.
Това училище, драги дами и господа народни представители, всъщност е фондацията на Дими Паница. Кой е Дими Паница? Това е известен национален български предател, който беше причина да тръгне така наречената „българска следа” през 80-те години, в която България беше вкарана – огромна, гигантска клеветническа кампания, че ние сме посегнали срещу папа Йоан Павел ІІ. Това беше започнато точно от Дими Паница, който сега е Ваш патрон, господин Кутев! Той е собственик на фондацията, в която Вие ходите да преподавате. На какво учите там тези, които се учат, не мога да разбера? Но мога да ви кажа, че Дими Паница е човек, който трябва да бъде изправен на съд за национално предателство. И Вие наричате това училище за политици? Това е училище за национални предатели! Аз така го класифицирам. И много ясно защо „Атака” не участват там. Просто, защото нямаме място. (Ръкопляскания от ГЕРБ и „Атака”.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Преминаваме към питането на народния представител Милена Христова към министър-председателя Бойко Борисов относно проблематиката на ромската общност.
Заповядайте, госпожо Христова, да зададете въпросите си.
МИЛЕНА ХРИСТОВА (КБ): Уважаема госпожо председател, уважаеми господин министър-председател, уважаеми господа министри, уважаеми колеги народни представители!
Уважаеми господин министър-председател, състоянието в което се намира по-голямата част от ромската общност е изключително тежко, което от своя страна рефлектира и върху цялото общество. Ще се спра само на някои от основните проблеми, които формират това предположение.
На първо място, неадекватността на образователната система по отношение на ромската общност. Все още децата учат в сегрегирани училища, които в страната са 64 на брой, и детски градини, в които качеството на образование е на много по-ниско ниво, в сравнение с останалите училища. Именно в тази възраст, когато децата трябва да бъдат научени на ценности, принципи и да формират своето поведение, те са поставени в изолация и непосещаването на училище и детска градина, поради финансови причини или поради липсата на такава, води до това те да отпадат впоследствие или въобще да не посещават училища.
Липсата на образование или ниското такова, разбира се, води след себе си и до друга тежка последица, друг сериозен проблем, а това е липсата на работа и постоянни доходи.
Основен проблем също е липсата на подходящи жилищни условия или лоши такива, липсата на канализация, ток, вода, инфраструктура – какво да говорим за детска площадка?
Тези три основни проблема, на които не се отдава необходимото значение, водят след себе си всички онези последици, които са видими за хората и които формират антиромски и дискриминационни прояви.
През последните десет години по различни програми, насочени проформа към ромската общност, подобряване положението на ромската общност, са усвоени милиони средства, включително и в програмата за десетилетие на ромското включване, която като начало беше една добра идея, но впоследствие се превърна в едно средство за облагодетелстване на хора и фондации, като положителен резултат обаче за хората не се достигна. Ако поне половината от тези средства, които бяха изразходвани, стигнеха до хората, положението щеше да бъде много различно.
Какво се получава? Един голям парадокс. Огромни средства са усвоени, но от една страна, положението на ромската общност не се е подобрило, а общественото мнение сипе упреци, че сме вечно недоволни, въпреки всичките тези пари. Да, но не се знае кой е похарчил тези пари и за какво. Днес вече така нареченият ромски въпрос е обект на решаване на европейско ниво.
Ние от ЕВРОРОМА дефинирахме още през м. май проблема като общоевропейски. Искахме да предизвикаме дебат на европейско ниво със завършек, изграждане и приемане на европейска антикризисна стратегия за разрешаване на ромската проблематика, поради което задавам към Вас следното питане: каква политика ще провежда правителството във връзка със стартиралия дебат на европейско ниво за разрешаване проблематиката на ромската общност?
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Благодаря.
За отговор министър-председателят на Република България господин Борисов.
Заповядайте, господин Борисов.
МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ БОЙКО БОРИСОВ: Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа! Съветът на Европейския съюз предложи на дебат сред всички страни членки – насоки, с които трябва да бъдат формулирани мерки за постигане на напредък с приобщаването на ромите. С тях се приканват комисията и държавите членки да включат проблемите на ромите в европейските национални политики, да осъществят напредък по отношение на социалната и икономическата интеграция на ромите и да гарантират, че съществуващите финансови инструменти на Европейския съюз и особено структурните фондове ще са достъпни за тях.
Уважаема госпожо Христова, българското правителство провежда координирано прилагана, последователно насочена и активна политика за интегриране на българските граждани от ромски произход за реализирането и в началото на годината Министерският съвет прие Рамкова програма 2010 – 2020.
През последните месеци започна работа по усъвършенстването институционалната система създадена в страната, което включва и анализиране ефективността на изразходвани досега средства по изпълнени програмни проекти.
Предвижда се да бъде приложен координиран, интегриран подход, който би позволил обединяване на ресурси: финансови, човешки, материални при постигането на общи цели в политиката за интеграцията на ромите.
Нашето правителство разглежда въпроса за пълноправната интеграция на ромите в българското общество като социално- икономическо, затова не може и не трябва да очакваме той да бъде трайно решен единствено в рамките на политическия диалог на двустранно ниво или в рамките на многото форуми.
С това, като осъзнаваме, че Република България носи основната отговорност за разрешаване на изключително сериозните социални икономически проблеми, пред които са изправени значителна част от ромите в нашата страна, последователно сме заявявали политическа воля да започнем предприемането на необходимите мерки.
Успоредно с това напълно разбираме, че дълготрайното решаване на проблеми, натрупани в продължение на много десетилетия, няма да бъде нито лесно, нито бързо. Това е невъзможно без сериозни финансови възможности и в тази връзка разчитаме на помощта на Европейската комисия и на държавите – членки на Европейския съюз.
Не забравяме също, че успешната интеграция на ромите е задача със споделена отговорност. От една страна, на българското правителство, от друга – на ромската общност и нейните лидери, и от трета на неправителствените организации, поели общественополезната задача за подобряване положението на ромите в страната. Защото европейският интеграционен модел, който следваме в нашата политика, е базиран както на равните права и възможности, така и на равните отговорности.
Практика на досегашните политически сили за намиране на решение в тази насока не показва намирането на трайни и устойчиви решения, които да обхващат достатъчно големи групи роми. Налице бяха редица примери за прахосничество, неефективно управление и злоупотреби с предоставените средства.
Ние се стремим да провеждаме политика към ромската общност в страната, която в краткосрочен план да решава техните актуални проблеми, отчитайки перспективата на дългосрочно и устойчиво интегриране в обществото.
Стъпвайки на тези основни разбирания през м. август т.г. започна работа по решение на очерталите се проблемни области. Фокусираме се в три основни направления: анализ на провеждани досега политики и проекти, отчитане на опита и грешките от досегашната дейност и разработване и предлагане на алтернативни политики.
Разбирането ни е, че политиката за трайно подобряване на положението и пълноценно интегриране на ромите в обществото, следва да бъде насочена към мерки в следните области: образование, заетост, здравеопазване, подобряване на жилищни условия и т.н. Мерките в областта на образованието следва да са насочени към намаляване на отпадането в училище и повишаване на образователното равнище на ромите.
В областта на здравеопазването и социално-икономическата сфера вече има успешни институционализирани практики на посредничество между изпълнителната власт и неправителствения сектор в полза на общността, осъществявана от здравни и трудови медиатори.
Ние виждаме фокуса на усилията си в промяната на начина на живот сред обществените групи, които се нуждаят от интеграционна политика. Специално внимание обръщаме и на промяната в насочеността на нашите усилия. Необходимо е да се преориентираме от проекти, насочени единствено към материалния аспект на интеграционната политика, към политики, водещи до реална промяна на начина на живот на ромите.
Искам да подчертая също така, че абсолютно неприемливи за нас са случаите на нарушаване на личните права и свободи на ромите, включително трафик на деца, сексуална експлоатация и насилствени бракове на малолетни.
В рамките на тези наши основни разбирания са и политическите ни усилия в общоевропейски контекст. Активно следим и допринасяме със своя експертен потенциал за изготвянето на политиката на Европейския съюз по проблемите на ромите.
Високо оценяваме, че въпросът е приоритетен за предстоящото унгарско представителство на Европейския съюз и за Европейската комисия. Възможностите бяха обсъдени и по време на скорошното официално посещение на министър-председателя на Унгария Виктор Орбан в София. Активно участваме при формирането на целите и задачите, които ще предложи специално създадената група към Европейската комисия, която трябва да предложи общоевропейска рамка за националните политики към ромите през м. април 2011 г. Благодаря ви за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: И аз благодаря.
Заповядайте, госпожо Христова за двата уточняващи въпроса.
МИЛЕНА ХРИСТОВА (КБ): Благодаря, господин председател.
Уважаеми господин министър-председател, при срещите ми с хората всички ме питат: къде са парите, за които толкова се говори, че са отпуснати за нас и кой ги е изхарчил?
Първият ми въпрос към Вас е: ще направите ли пълна проверка на средствата, които са усвоени през последните години през различни програми, касаещи ромската общност от страна на фондации и други неправителствени организации?
Аз ще използвам възможността да Ви дам една папка, която съдържа справки, изготвени от екипа на ЕВРОРОМА с молба за проверка. Това да бъде началото на една проверка, която Вие евентуално да се ангажирате да направите. Тази справка съдържа информация за усвоени около 5 млн. долара само по една от интеграционните програми. (Народният представител Милена Христова предава на министър-председателя Бойко Борисов папка с документи.)
Вторият ми уточняващ въпрос е във връзка с Ваше изказване в медиите, че е необходим единен орган за разрешаване проблематиката на ромската общност, моля да отговорите: ще създадете ли и кога държавно ведомство, в което са концентрирани правомощия за разрешаване на ромската проблематика?
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Благодаря.
За отговор министър-председателят на Република България господин Борисов.
Заповядайте, господин Борисов.
МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ БОЙКО БОРИСОВ: Уважаеми господин председател, дами и господа народни представители! Вие току-що видяхте, че това, което поставихте като задача го резолирах до вътрешния министър да бъде направена проверка по всичко това, което казвате. Така, че се надяваме в следващия месец да има резултат. Благодаря ви. (Ръкопляскания от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Заповядайте за отношение, госпожо Христова.
МИЛЕНА ХРИСТОВА (КБ): Благодаря, господин председател.
Уважаеми господин министър-председател, аз естествено първо ще Ви благодаря за бързата реакция и, разбира се, ще очакваме резултати.
Второ, отговорът, който Вие направихте на моето питане –моите уважения, но да Ви кажа, беше формален. Нещата, които казахте, които Ви бяха написани, сме ги чували вече много години.
Аз очаквах от Вас и Вашето правителство една ясна стратегия за реални действия и реални стъпки, които да бъдат направени. Очаквах от Вас един ясен ангажимент и във връзка с позицията на България по отношение проблематиката на ромската общност с оглед на това, че еврокомисарят по правосъдие госпожа Вивиан Рединг каза, че ромите ще бъдат приоритет на Унгарското председателство на Европейския съюз за първото полугодие на 2011 г.
Българското правителство трябва да има ясна визия, ясна програма и ясен план, поне предложение, пред нашите европейски партньори каква трябва да бъде политиката по отношение на ромската общност. Да не говорим, че в страната трябва да бъдат предприети незабавни и конкретни мерки, защото Ви уверявам, че бъдещите поколения няма да простят това бездействие, което продължава да съществува.
Аз съжалявам, че Вие пропуснахте да отговорите на втория ми уточняващ въпрос, който беше за това дали ще бъде създадено държавно ведомство, в което да бъдат концентрирани правомощия и контролни функции и отчитащи резултати по отношение на ромската общност. В момента в различни държавни ведомства са разпръснати и експертен персонал, и правомощия, които да решават тази проблематика. С това се получава едно размиване, а ако това се съсредоточи в един орган, който да решава тези проблеми, може би ефектът ще бъде съвсем различен.
МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ БОЙКО БОРИСОВ: Опитваме се да го правим. Ще го има.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Благодаря.
Преминаваме към следващото питане от народните представители Сергей Станишев и Ангел Найденов относно готовността на България за членство в Европейския съюз.
Господин Станишев, заповядайте, за да развиете питането.
СЕРГЕЙ СТАНИШЕВ (КБ): Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители! Честно казано изпитвам голямо неудобство, че се налага да задаваме това питане на българския министър-председател. Защото не можех да повярвам на очите си, когато четох, и на ушите си, когато слушах, че български вицепремиер господин Цветан Цветанов, е заявил в Брюксел: „България не беше готова да влезе в Европейския съюз през 2007 г.”.
РЕПЛИКА ОТ ГЕРБ: Точно така е.
СЕРГЕЙ СТАНИШЕВ: „Беше взето политическо решение. Съжалявам, че България беше лош пример в разширяването на Европейския съюз. Но се надявам, че такива грешки няма да бъдат правени занапред.”
Това изказване на вицепремиера означава няколко неща.
Първо, отричане на най-големия успех на България за последните двадесет години – успех, изстрадан от всички български граждани, за който са работили хиляди експерти.
Второ, това означава, че се поставя в глупаво положение Европейската комисия, в това число нейният председател господин Барозу, които винаги са заявявали за обективност на тяхната преценка. В България идваха стотици мисии със стотици и хиляди, буквално казано, експерти от Европейската комисия, които проверяваха методично напредъкът във всяка една област. В България идваха десетки делегации от 25-те парламента на страните членки, които ратифицираха с огромно мнозинство членството на България в Европейския съюз. И изказването на вицепремиера постави и тях в глупаво положение.
Изказването на господин Цветанов работи единствено в интерес на тези сили в Европейския съюз като правило от крайната десница, които принципно бяха против разширяването и винаги са се отнасяли към България и към българите като мързеливи, крадливи, тъмни балкански субекти и винаги са казвали: „Не трябва да бъде приемана България в Европейския съюз”. Това изказване на господин Цветанов играе за тях.
И последно, това изказване означава и още нещо. То има последствия за бъдещето. Защото винаги, когато стане въпрос за българския интерес - било за членството в Еврозоната, било за членството в Шенген, било за средства от Европейския съюз и колко от тях ще получава България в подкрепа за нашето развитие, винаги ще казват: „Българския вицепремиер, втората фигура в правителството, заяви, че не са били готови - че българите ни излъгаха. Значи ни лъжат и сега!”.
Освен всичко останало, изказването на господин Цветанов означава, че по отношение на страните от Западните Балкани ние ставаме пречка за тяхната интеграция. (Викове от ГЕРБ: „Е-е-е!”.)
Питането ни във връзка с това е: какви ще бъдат последиците от подобна позиция? Споделяте ли и Вие, като министър председател на България, думите на Вашия вицепремиер?
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: За отговор - министър-председателят на Република България.
Господин Борисов, заповядайте.
МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ БОЙКО БОРИСОВ: Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Станишев, уважаеми господин Найденов! Само преди два дни именно най-крайната десница и тези, които навремето действително бяха против приемането на България в Европейския съюз, защото просто не беше подготвена държавата - аз ви ще опресня паметта с цитати, именно от Европейската комисия през годините, категорично и от премиера на Бавария и докладчикът, който ще бъде в Бундестага през месец ноември Ханс Петър Улф, категорично и пред българските медии заявиха пълна подкрепа за присъединяването на България към Шенгенското пространство. И казаха защо - защото има силна политическа воля за борба с организираната престъпност и корупцията.
Няколко пъти говорих с министър Цветанов. Той е категоричен, както и аз - българският народ е отдавна в Европейския съюз и заслужава да бъде в Европейския съюз.
Нашите упреци са към управляващите през годините, към тези, които просто не си изпълниха задачите, не направиха критериите и влязохме в Европейския съюз с редица проблемни области, в които ние и днес, заради които и днес имаме мониторингов доклад. Нека не го забравяме. Колегите в Брюксел са наши партньори и приятели и ние трябва винаги да бъдем честни с тях и да показваме какво в момента променяме, какво сме променили през годините и какво ще променим.
Ето, вижте какво казва доклад на Европейската комисия, която очертава за България шест области на сериозно безпокойство, които изискват спешни действия. Те се отнасят до Седма глава, Двадесет и четвърта глава и Двадесет и осма глава от преговорите за присъединяване. От последния мониторингов доклад през 2006 г. става ясно, че в края на 2006 г. „България не е била готова за членство в Европейския съюз в достатъчна степен”. Точно поради тази причина Европейската комисия започва прилагането на специални мерки спрямо България. Припомням Решение 2006/9/22 на Европейската комисия от 13 декември 2006 г., че е създаден специален механизъм за сътрудничество и оценка на напредъка в сферата на съдебната реформа и борбата с корупцията и организираната престъпност.
Мога да чета доста, доста такива неща за опресняване паметта, но това няма да помогне на никого. Защото когато Вие бяхте премиер и ставаше въпрос за Еврозоната като приоритет аз Ви казах лично, а мисля, че и в предаването „Референдум” го потвърдихме, че ГЕРБ като партия ще подкрепя всички Ваши действия за приемането на България в Еврозоната.
Вчера вицепремиерът разговаря с президента Първанов - през месец февруари, ако не ме лъже паметта, идва еврокомисарят, вече преди окончателното ни приемане в Шенгенското пространство, за да уговори срещи и с президента, за да може всички институции и би било прекрасно всички парламентарни групи да направите тази среща и подкрепите държавата за приемането в Шенгенското пространство.
И повтарям, няколко пъти преди да изляза да отговарям на това питане разговарях с министъра - дали и какво е имал предвид, той е тук, за радост съвпаднаха питанията при нас - становището ни е следното: българският народ заслужава, той е в Европейския съюз, бил и ще бъде в Европа. Ние подкрепяме нашите балкански партньори. В момента всички лидери – и президентът Тадич, и Ядренка Косор, премиер на Хърватия, и всички, които са били в България, и македонският премиер, и от Черна гора – знаят и разчитат на категоричната подкрепа на България, така че да се ускори процеса. И аз се надявам, че тази година Хърватия ще бъде приета. Надявам се да стартира процесът за Сърбия, защото в противен случай се отварят едни дупки на Балканите, в които не важат правилата на Европейския съюз.
Българският народ заслужава. Управниците са тези, които тогава не си свършиха работата. Ако тогава беше реформирана съдебната система, сега нямаше да има мониторингови доклади, нямаше да се налага да обясняваме всеки ден за проблемите в системата и нямаше Брюксел да ни сочи с пръст именно в тази област.
И като финал, и Брюксел, и Департаментът на Съединените щати, да не говорим за премиерите, които дойдоха в България – канцлерът на Германия, оцениха политическата воля и действията, които се правят, България да върви напред по пътя си в Европейския съюз в борбата срещу корупцията и организираната престъпност.
Не на последно място, забележките. Ние сме чели внимателно не само похвалите в този мониторингов доклад. С нарочно писмо до председателя Барозу изпратихме всички мерки за работа. Благодаря на парламента, че вече огромната част от дадените ни препоръки парламентът ги е минал на първо или второ четене и са приети вече като закони, така че за следващия мониторингов доклад да имаме абсолютно изпълнение по всички препоръки, които ни е дал Брюксел. Дай, Боже, след година-две този мониторингов доклад да отпадне от само себе си, защото сме спазили всички критерии.
Нека не се включваме в атаката срещу вицепремиера Цветанов, която върви от няколко дена. Той полага огромни усилия в момента и за реализацията на МВР, на ДАНС, на прокуратурата. Мисля, че те са достатъчно похвални и заслужават уважение. Благодаря за вниманието. (Ръкопляскания от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: И аз благодаря.
Господин Найденов, заповядайте за два уточняващи въпроса.
АНГЕЛ НАЙДЕНОВ (КБ): Благодаря Ви, господин председателю.
Уважаеми господин министър-председател, това не е лична атака към вицепремиера Цветанов. Това е опит да изясним позиция и доколко тази заявена от него позиция, не за проблемни области и за проблеми на България, а за грешка в използван израз - лош пример, и съответно неготовност на България, дали е негова позиция или позиция, споделяна от правителството.
Ще ви цитирам нещо, което Вие пропускате. Например: „Реших да дойда в София с комисаря Рен, именно за да ви внуша увереност и насърчение, да ви поздравя за напредъка, който вече е постигнат, и да ви насърча да продължите и да изминете последните километри” - казва председателят на Европейската комисия на 17 май тук, в Народното събрание.
И още: „Вече не става дума за дипломация, въпросът е какви конкретни стъпки са необходими, така че всичко да бъде наред на 1 януари 2007 г.”.
И още: „Всичко е във ваши ръце – казва комисарят Рен – на правителството, на парламента и на хората на България”.
И последно, завършвам: „България и Румъния са достатъчно подготвени, за да отговорят на политическите, икономическите и критериите, свързани с достиженията на правото на Европейския съюз”. Това е заключение от мониторинговия доклад относно степента на готовност от 26 септември 2006 г.
Господин премиер, в тази връзка искам да попитам следното. Не мислите ли, че на този фон изказването на вицепремиера Цветанов показва, първо, неосведоменост, тъй като не допускам, че е злонамерено, но и непознаване на целия процес и съответно на усилията, полагани от България, българските институции и от гражданите на България?
Второ, не мислите ли, че чрез подобни изказвания се злепоставя и Европейската комисия, и съответни ключови фигури на Европейската комисия, свързани с процеса на присъединяване на България?
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Благодаря.
Заповядайте за отговор, господин Борисов.
МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ БОЙКО БОРИСОВ: Уважаема госпожо председател, дами и господа, уважаеми господин Найденов! Нямаме спор с комисаря Рен като докладчик, че тогава българският народ е готов за влизане в Европейския съюз, защото той си е там. Ние сме една от най-старите нации, дали толкова много на Европа! Не виждам нищо от това, което казвате, да има смисъл и да допълни или да се противопостави на моето изказване. Точно обратното, Вие го подкрепяте.
Въпросът е правилно ли беше договорено ІІІ и ІV реактори на „Козлодуй” да бъдат затворени? Да не говорим, че с румънците сега имаме проблеми, с „Брикел”, с тецовете. Нашите срокове изтекоха, за румънците изтичат през 2016-2017 г. Можем много да спорим по това как са проведени процедурите, как сме затворили главите и какво сме направили.
Въпросът и целта на питането ви е ние споделяме ли, че България не е готова за Европейския съюз. Отговорът е, че българският народ винаги е бил и ще бъде в Европейския съюз, а управниците, които са допускали своите грешки, народът ги е наказал. Защото, в противен случай, защо тези, които именно провеждаха политиката за присъединяване на България към Европейския съюз, защото вие дойдохте наготово, сега ги няма в парламента? Сега ги няма като партии в парламента, няма ги никъде. Защото не са правили добре това, което е трябвало да правят. Вие дойдохте наготово.
Това, че са ме назначили, не само че тогава народът оцени това, което съм правил, минах и всичките стъпки по йерархията и то с избори, пет пъти ви победихме. (Силни ръкопляскания от ГЕРБ.) И народът ме е сложил сега да ви отговарям, не вие. А вас, като ви напишат там, в списъка, влизате задължително.
Ние сме се събрали и благодарение на каузата ни до ден-днешен сме тук. И ще успеем! (Ръкопляскания от ГЕРБ.)
Аз ви гарантирам и се надявам, че в изказването си вицепремиерът още веднъж ще потвърди не само моите думи.
Ако грешно сме разбрани и някой се е почувствал обиден – български гражданин, дълбоко се извиняваме. Нито за момент обаче ние не сме поставяли под съмнение защо трябва да сме в Европейския съюз, а дали правилно и добре сте си свършили работата. В противен случай нямаше във всеки доклад да ни сочат с пръст за съдебната система, за корупцията, за организираната престъпност и за всичко останало.
Нека останем с взаимно уважение по важните теми. Както винаги, ние сме ви подкрепяли. Бившият премиер Станишев няма да го отрече - по всяка важна тема. Живот и здраве, след години сигурно пак ще го правим. Ние искаме това, което е добро за България, например Шенгенското пространство, Еврозоната, ако щете, за тютюна, за ракията, в Брюксел всички наши евродепутати трябва да бъдат единни! (Шум и реплики.)
Да, и ракията е пропусната - най-традиционната ни напитка. Я да отидем на село и да питаме бай Иван дали ракията е традиционна или не и дали да пита Брюксел за ракията. Никой няма да ни повярва – нито на мен, нито на когото и да било.
Желая на всички успех! Трябва да отиваме на „Цанков камък”. (Смях, шум, оживление.) Мога да ви кажа, че само чрез преговори с тази компания платихме 26 милиона лева по-малко от договореното по договора. Двадесет и шест милиона! (Силни ръкопляскания от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Господин Борисов, две минути за отношение.
СЕРГЕЙ СТАНИШЕВ (КБ): Уважаема госпожо председател, уважаеми господин премиер, уважаеми дами и господа народни представители! Честно казано, очаквах много по-ясно разграничаване, господин Борисов, от позицията, която цитира вицепремиерът Цветанов.
Повярвайте, тук не става дума за атака срещу министъра на вътрешните работи. Темата с неговите имоти и апартаменти няма нищо общо с това политическо изказване. (Шум, смях, оживление от ГЕРБ.) Това е политическо изказване. Защо?
Ще моля да не ме прекъсват депутатите от мнозинството!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Моля за ред в залата!
СЕРГЕЙ СТАНИШЕВ: Защото Вие казахте: „Българският народ винаги е бил в Европейския съюз”. Българският народ винаги е бил и в европейската цивилизация и е дал своя голям принос, но за съжаление българите дълго време бяха извън Европейския съюз. (Реплики от ГЕРБ: „Заради кого?”) И още до 2000 г. трябваше да се редят на огромни опашки, за да получат виза.
Когато говорим кой каква работа е свършил, си спомням за първата си среща с председателя на Европейската комисия, когато през август 2005 г. той каза ясно: „Вие сте поели много ангажименти, тежки ангажименти за изпълнение на критериите за членство и не сте свършили достатъчно работа”.
И не е вярно, господин премиер, че сме дошли наготово. Трябваше да се наваксва огромна несвършена работа. Само парламентът за една година и два месеца прие 140 законодателни акта, пряко свързани с изпълнението на европейските критерии, само в законодателната част. Трябваше да се свърши много работа.
Ако говорим за тези, които са договаряли условията за членството, това не беше Коалиция за България и БСП, а беше партията, от която Вие бяхте водач на листа в Пловдив и Благоевград.
МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ БОЙКО БОРИСОВ: И затова сега има ГЕРБ.
СЕРГЕЙ СТАНИШЕВ: Освен това една от слабите области, червената зона беше правосъдие и вътрешни работи, борбата с организираната престъпност и корупцията. Но искам да Ви попитам все пак: кой отговаряше за професионалната работа на МВР в този период – аз или Вие? Не за това е приказката и затова приключвам.
Очаквам от Вас, господин министър-председател, да поискате извинение от вицепремиера за думите, които е казал. Те имат своята политическа тежест и, за съжаление, ще имат своето отражение и върху двустранните отношения със страните от Западните Балкани, и за това как стои България в Европейския съюз. (Ръкопляскания от КБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря на господин Станишев.
Благодаря на министър-председателя на Република България господин Борисов за участието в днешния парламентарен контрол.
За съжаление, няма да можем да продължим поради изтеклото време, предвидено по правилника.
Преди да закрия пленарното заседание обявявам, че следващото редовно пленарно заседание е идната сряда с начален час 9,00 ч.
Закривам пленарното заседание. (Звъни.)

(Закрито в 14,07 ч.)
Председател:
Цецка Цачева

Заместник-председател:
Анастас Анастасов

Секретари:
Пламен Нунев

Милена Христова


Форма за търсене
Ключова дума
ЧЕТИРИДЕСЕТ И ПЪРВО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

 Обявление за провеждане на процедура за подбор на кандидати за член на Европейския комитет за предотвратяване на изтезанията и нечовешкото или унизително отнасяне или наказание

Проект на Конституция на Република България

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на председател и членове на Комисията за защита на личните данни

Избор на член на Централната избирателна комисия

Избор на председател на Икономическия и социален съвет

Избор на генерален директор на Българската телеграфна агенция

    Последни заседания