Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Архив
Периодична доставка на хранителни стоки за нуждите на служебните офиси на Народното събрание
  • Процедура: Открита процедура по ЗОП
  • Обявление в електронната страница на „Държавен вестник”: № от г.
  • Уникален номер в Регистъра на обществените поръчки: 00728-2013-0011
Съобщение по чл. 69а, ал. 3 ЗОП
Народното събрание на Република България съобщава, че на 16.09.2013 г. (понеделник) от 11:00 часа в сградата на Народното събрание, София, пл. „Княз Александър І” № 1, етаж 1, зала 142, ще бъдат отворени ценовите оферти на допуснатите участници в открита процедура с предмет периодична доставка на хранителни стоки за нуждите на служебните офиси на Народното събрание.

Процедурата е открита с решение № ОП-350-05-25 от 19.07.2013 г. на председателя  на Народното събрание и за нея има обявление № 551408 от 19.07.2013 г., публикувано в Регистъра на обществените поръчки. Уникалният номер на поръчката в Регистъра на обществените поръчки е 00728-2013-0011.

При отварянето на пликовете с предлаганата цена могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на юридически лица с нестопанска цел и средствата за масово осведомяване.
    Форма за търсене
    Ключова дума