Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Архив
Извършване на писмени и устни преводачески услуги за нуждите на Народното събрание на Република България
  • Процедура: Възлагане на обществена поръчка чрез публична покана по глава осма "а" от Закона за обществените поръчки
  • Обявление в Регистъра на обществените поръчки: №: 9026572
Съобщение
Уведомяваме Ви, че възлагането на обществена поръчка с предмет извършване на писмени и устни преводачески услуги за нуждите на Народното събрание на Република България при условията и по реда на глава осма „а“ от  ЗОП е открито със заповед № ОП 450-05-9/06.03.2014 г. на председателя на Народното събрание.

Допълнителна информация и документи за обществената поръчка, необходими за участие, се получават всеки работен до 14.03.2014 г. в сградата на Народното събрание, София 1169, пл. "Княз Александър І" № 1, четвърти етаж, стая 405а, от 9.00 ч. до 16.00 ч., а на 14.03.2014 г. – до 17:30 часа, тел. 02 939-24-50, 02 939-30-69. При поискване от заинтересованото лице възложителят може да изпрати документите по пощата.

Крайният срок за получаване на оферти е до 17:30 часа на 14.03.2014 г. в сградата на Народното събрание, София 1169, пл. "Народно събрание" N 2, деловодство, тел. 02 939-23-71.

С текста на публичната покана може да се запознаете тук.
    Форма за търсене
    Ключова дума