Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Архив
Периодична доставка на хранителни стоки за нуждите на служебните офиси на Народното събрание
  • Процедура: Открита процедура по ЗОП
  • Обявление в електронната страница на „Държавен вестник”: № от г.
  • Уникален номер в Регистъра на обществените поръчки: 00728-2014-0004
Съобщение по чл. 69а, ал. 3 ЗОП
Народното събрание на Република България съобщава, че на 05.06.2014 г. (четвъртък) от 10:00 часа в сградата на Народното събрание, София, пл. „Княз Александър І” № 1, етаж 1, зала № 142, ще бъдат отворени ценовите оферти на допуснатите участници в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет доставка на „Периодична доставка на хранителни стоки за нуждите на служебните офиси на Народното събрание“.

Процедурата е открита с решение № ОП 455-01-20 от 28.04.2014 г. на и.д. главния секретар на Народното събрание и за нея има обявление № 601208 /28.04.2014 г., публикувано в Регистъра на обществените поръчки. Уникалният номер на поръчката в Регистъра на обществените поръчки е 00728-2014-0004.

При отварянето на пликовете с предлаганата цена могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на юридически лица с нестопанска цел и средствата за масово осведомяване.
    Форма за търсене
    Ключова дума