Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Архив
Доставка на мебели за сградите на Народното събрание
  • Процедура: Възлагане на обществена поръчка чрез публична покана по глава осма "а" от Закона за обществените поръчки
  • Обявление в Регистъра на обществените поръчки: №: 9030388
Съобщение
Уведомяваме Ви, че възлагането на обществена поръчка с предмет доставка на мебели за сградите на Народното събрание при условията и по реда на Глава осма „а“ от ЗОП е обявено със заповед № ОП-455-01-39/11.06.2014 г. на и.д. главния секретар на Народното събрание.
Допълнителна информация и документи за обществената поръчка, необходими за участие, се получават всеки работен до 19.06.2014 г. в сградата на Народното събрание, София 1169, пл. "Княз Александър І" № 1, четвърти етаж, стая 405а, от 9.00 ч. до 16.00 ч., тел. 02 939-24-50, 02 939-30-69. При поискване възложителят изпраща документите по пощата.

Крайният срок за получаване на оферти е до 16:00 часа на 19.06.2014 г. в сградата на Народното събрание, София 1169, пл. "Народно събрание" N 2, деловодство, тел. 02 939-23-71.

С текста на публичната покана може да се запознаете тук
Протокол от разглеждане оценка и класиране на офертите – 11.07.2014 г.


Форма за търсене
Ключова дума